+ ipil.sk

Diphereline S.R. 3,75 mgPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/07879-ZME


Písomná informácia pre používateľa


Diphereline S.R. 3,75 mg

prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu

triptorelín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Diphereline S.R. 3,75 mga na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijeteDiphereline S.R. 3,75 mg

3. Ako používaťDiphereline S.R. 3,75 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Diphereline S.R. 3,75 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Diphereline S.R. 3,75 mga na čo sa používa


Diphereline S.R. 3,75 mg obsahuje triptorelín, ktorý je podobnýhormónu nazývanému gonadotropín uvoľňujúci hormón(GnRH).


Liek sa používa pri liečbe:


Rakoviny prostaty:

Liečba lokálne postupujúcej rakoviny prostaty samostatne alebo ako doplnková liečba k rádioterapii alebo liečba metastázujúcej rakoviny prostaty. Priaznivý efekt liečby je jednoznačný, najmä ak pacient doteraz nepodstúpil inú hormonálnu liečbu.


Predčasnej puberty:

(pred 8. rokom života u dievčat a pred 10. rokom života u chlapcov)


Endometriózy (chorobný stav zapríčinený roztrúsenými čiastočkami maternice):

Liečba sa nemá podávať dlhšie ako 6 mesiacov (pozri časť 4. Možné vedľajšie účinky). Neodporúča sa začínať druhú liečebnú kúru s triptorelínom alebo inými analógmi GnRH.


Fibromyómov maternice (nádory skladajúce sa zo svalových a spojivových tkanív):

 • spojené s málokrvnosťou (hladina hemoglobínu nižšia alebo rovnajúca sa 8 g/dl)

 • keď nastane zmenšenie fibromyómu, je potrebné zmierniť alebo zmeniť ošetrujúcu techniku (postup): endoskopická chirurgia (zákrok), transvaginálny zákrok

 • doba liečby je obmedzená na 3 mesiace


Ženskejinfertility (neplodnosť):

Doplnková liečba v kombinácii s gonadotropínmi (hMG, FSH, hCG) k vyvolaniu ovulácie a za účelom umelého oplodnenia a embryonálneho transferu (IVFET).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijeteDiphereline S.R. 3,75 mg


Nepoužívajte Diphereline S.R. 3,75 mg

 • ak ste alergický na triptorelín, gonadotropín uvoľňujúci hormón (GnRH), iné analógy GnRH alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak ste tehotná alebo dojčíte.


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začnete používať Diphereline S.R. 11,25 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.U pacientov používajúcich Diphereline S.R. 3,75 mg bola hlásená depresia, ktorá môže byť závažná. Ak používate Diphereline S.R. 3, 75 mg a objaví sa u vás depresívna nálada, informujte svojho lekára.


Muži

Ak užívate lieky na prevenciu krvných zrazenín, môžete očakávať tvorbu modrín v mieste vpichu.

Na začiatku liečby sa vám zvýši hladina testosterónu v krvi. Toto môže spôsobiť, že sa vám zhoršia príznaky rakoviny. Ak sa tak stane, kontaktujte svojho lekára. Lekár vám môže predpísať nejaké lieky (antiandrogény – lieky potláčajúce tvorbu mužských pohlavných hormónov), aby zabránil zhoršovaniu symptómov.

Počas prvých týždňov liečby môže Diphereline S.R. 3,75 mg ako aj iné analógy GnRH v ojedinelých prípadoch spôsobiť kompresiu (stlačenie) miechy alebo zablokovať močovú trubicu (miesto kadiaľ normálne prechádza moč). Tieto príznaky bude u vás lekár sledovať, a ak sa objavia bude ich liečiť.

Po chirurgickom odstránení semenníkov triptorelín nespôsobí akékoľvek ďalšie znižovanie hladiny testosterónu v sére, a preto ho nie je možné používať po odstránení semenníkov.

Diagnostické testy funkcií hypofýzy (podmozgovej žľazy) a gonád (pohlavných orgánov), vykonávanéné počas liečby Dipherelinom S.R. 3,75 mg alebo po jej ukončení môžu byť zavádzajúce.

Ak sa u dospelých triptorelín a iné analógy GnRH používajú dlhodobo, môže sa zvýšiť riziko vzniku tenkých a oslabených kostí, hlavne ak ste alkoholik, fajčiar, máte v rodinne v minulosti osteoporózu (ochorenie, ktoré ovplyvňuje silu vašich kostí), zle sa stravujete alebo beriete antikonvulzíva (lieky na liečbu epilepsie alebo epileptických záchvatov) alebo kortikosteroidy (steroidy). Ak máte čokoľvek, čo ovplyvňuje vaše kosti, ako napr. osteoporózu, informujte svojho lekára. Môže to ovplyvniť výber vašej liečby. Ak máte cukrovku alebo ak trpíte problémami so srdcom, informujte svojho lekára.


Ak máte nejaké srdcové alebo cievne ťažkosti, vrátane problémov so srdcovým rytmom (arytmia) alebo sa naň liečite, informujte svojho lekára. Riziko problému so srdcovým rytmom sa môže zvýšiť pri užití Dipherelinu S.R. 3,75 mg.


Ak máte zväčšenie (benígny tumor – nezhubný nádor) hypofýzy (podmozgová žľaza) a nevedeli ste o tom, môže sa to zistiť počas liečby Dipherelinom S.R. 3,75 mg. K príznakom patria náhle bolesti hlavy, problémy s očami a ochrnutie očí.


Ženy

Ak sa u dospelých používa Diphereline S.R. 3,75 mg a iné analógy GnRH dlhodobo, môže sa zvýšiť riziko vzniku tenkých a oslabených kostí, hlavne ak ste alkoholička, fajčiarka, máte v rodine v minulosti osteoporózu (ochorenie, ktoré ovplyvňuje silu vašich kostí), zle sa stravujete alebo beriete antikonvulzíva (lieky na liečbu epilepsie alebo epileptických záchvatov) alebo kortikosteroidy (steroidy). Ak máte čokoľvek, čo ovplyvňuje vaše kosti, ako napr. osteoporózu, informujte svojho lekára. Môže to ovplyvniť výber vašej liečby.


V prvom mesiaci liečby môžete mať nejaké vaginálne krvácanie. Potom sa má vaša menštruácia zastaviť. Informujte svojho lekára, ak sa objaví aj po prvom mesiaci liečby.

Vaša menštruácia sa má obnoviť po dvoch alebo troch mesiacoch od poslednej injekcie. Musíte užívať inú formu antikoncepcie ako „tabletky“, v prvom mesiaci liečby a po poslednej injekcii, ak sa neliečite na neplodnosť.

Deti a dospievajúci

Počiatočná stimulácia vaječníkov môže spôsobovať menšie krvácanie z pošvy u dievčat s predčasnou pubertou v prvom mesiaci liečby.


Ak máte pokročilý nádor mozgu, informujte o tom svojho lekára.


Prosím, povedzte svojmu lekárovi, ak máte niektoré z príznakov uvedených vyššie.


Iné lieky a Diphereline S.R. 3,75 mg

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Muži

Diphereline S.R. 3,75 mg môže ovplyvňovať účinok niektorých liekov používaných na liečbu problémov so srdcovým rytmom (napr. chinidín, prokaínamid, amiodaron a sotalol), alebo môže zvýšiť riziko problémov so srdcovým rytmom pri užívaní s niektorými liekmi (napr. metadón (používaný na uvoľnenie bolesti a při detoxikácii od drogovej závislosti), moxifloxacín (antibiotikum), antipsychotiká používané při vážnych duševných ochoreniach).Tehotenstvo a dojčenie

Nepožívajte Diphereline S.R. 3,75 mg počas tehotenstva alebo dojčenia. Nepoužívajte Diphereline S.R. 3,75 mg ak sa pokúšate otehotnieť (pokiaľ ste nepoužívali Diphereline S.R. 3,75 mg ako súčasť terapie neplodnosti).


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Môžete pociťovať závrat, únavu alebo môžete mať rozmazané videnie. Toto sú možné vedľajšie účinky liečby alebo základného ochorenia. Ak spozorujete akékoľvek vedľajšie účinky, neveďte vozidlo a ani neobsluhujte stroje.


3. Ako používaťDiphereline S.R. 3,75 mg


Vždypoužívajtetento liekpresne tak, ako je to uvedené v tejto informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekáraalebolekárnika.


Dávkovanie


Rakovina prostaty:

Sú možné dva režimy:

- každodenná podkožná injekcia Dipherelinu 0,1 mg s okamžitým uvoľňovaním počas 7 dní, potom 8. deň injekcia do svalu Dipherelinu S.R. 3,75 mg, opakovaná po 4 týždňoch,

- alebo od začiatku jedna injekcia do svalu Dipherelinu S.R. 3, 75 mg každé 4 týždne


Predčasná puberta:

Dávka sa upraví podľa hmotnosti.

- deti s hmotnosťou nad 30 kg: jedna injekcia do svalu každé 4 týždne (28 dní)

- deti s hmotnosťou 20 – 30 kg: dve tretiny dávky injekciou do svalu každé 4 týždne (28 dní), t.j. dve tretiny objemu z rozriedenej suspenzie

- deti s hmotnosťou menej ako 20 kg: polovičnú dávku Dipherelinu S.R. 3,75 mg, teda podať polovicu pripravenej suspenzie do svalu každé 4 týždne (28 dní).


Endometrióza (chorobný stav zapríčinený roztrúsenými čiastočkami maternice)::

- Podanie výhradne do svalu po starostlivej príprave injekcie, bez straty tekutiny. Liečba sa musí začať v prvých piatich dňoch menštruačného cyklu.

- Schéma injekcií: jedna injekcia Dipherelinu S.R. 3,75 mg každé 4 týždne.

- Trvanie liečby: záleží na počiatočnej závažnosti endometriózy a na zmenách (funkčných a anatomických) pozorovaných v klinickom obraze v priebehu liečby. V zásade sa liečba má podávať aspoň 4 mesiace a najdlhšie 6 mesiacov. Neodporúča sa začať druhú liečebnú kúru s triptorelínom alebo iným analógom GnRH.


Fibromyómy maternice:

- Podáva sa výhradne do svalu po starostlivej príprave injekcie, bez straty tekutiny. Liečba sa musí začať v prvých piatich dňoch menštruačného cyklu.

- Schéma injekcií: jedna injekcia Dipherelinu S.R. 3,75 mg každé 4 týždne.

- Trvanie liečby: liečba sa odporúča na 3 mesiace u pacientov plánovaných na operáciu a je obmedzená na 6 mesiacov u pacientov, pre ktorých je operácia nevhodná.


Ženská infertilita (neplodnosť):

Bežný režim zodpovedá jednej liekovke Dipherelinu S.R. 3,75 mg podanej do svalu druhý deň cyklu. S gonadotropínmi sa má začať po znížení citlivosti hypofýzy (plazmatické estrogény ± 50 pg/ml), všeobecne asi 15 dní po injekcii Dipherelinu S.R. 3,75 mg.


Ak použijete viac Dipherelinu S.R. 3,75 mg,ako máte

Neboli popísané žiadne reakcie z predávkovania.


Ak zabudnete použiťDiphereline S.R. 3,75 mg

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používaťDiphereline S.R. 3,75 mg

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Očakáva sa, že mnohé z týchto vedľajších účinkov sú v dôsledku zmeny hladiny testosterónu vo vašom tele. Tieto účinky zahŕňajú návaly tepla, impotenciu a zníženie pohlavnej túžby.


V zriedkavých prípadoch sa môže objaviť závažná alergická reakcia. Okamžite informujte svojho lekára, ak sa u vás objavia symptómy ako problémy s prehĺtaním alebo dýchaním, opuch pery, tváre, hrdla alebo jazyka a vyrážka.


Muži:


Veľmi časté (vedľajšie účinky postihujúce viac ako 1 z 10 pacientov):

 • Návaly tepla

 • Slabosť

 • Nadmerné potenie

 • Bolesť chrbta

 • Brnenie a mravčenie v nohách


Časté (vedľajšie účinky postihujúce viac ako 1 zo 100 pacientov):

 • Nevoľnosť

 • Únava, sčervenanie, modriny a/alebo bolesť v mieste vpichu, bolesť svalov a kostí, bolesť rúk a nôh, edém (hromadenie tekutiny v telesných tkanivách)

 • Závrat, bolesť hlavy

 • Impotencia, strata pohlavnej túžby

 • Depresia, zmeny nálady


Menej časté (vedľajšie účinky postihujúce viac ako 1 z 1000 pacientov):

 • Zvonenie v ušiach

 • Bolesť brucha, zápcha, hnačka, vracanie

 • Ospalosť, trasenie, bolesť

 • Ovplyvnenie niektorých krvných testov (vrátane zvýšenia funkčných pečeňových testov)

 • Nárast hmotnosti

 • Strata hmotnosti, dna (prudká bolesť a opuch kĺbov zvyčajne v palci na nohe)

 • Zvýšenie chuti do jedla

 • Bolesť kĺbov, kŕče, slabosť a bolesť svalov

 • Brnenie alebo znížená citlivosť

 • Neschopnosť zaspať, podráždenosť

 • Zväčšenie pŕs u mužov, bolesť na prsiach, zmenšenie veľkosti semenníkov, bolesť v semenníkoch

 • Problémy s dýchaním (dýchavičnosť)

 • Akné, vypadávanie vlasov, svrbenie, vyrážka

 • Vysoký krvný tlak


Zriedkavé (vedľajšie účinky postihujúce viac ako 1 z 10 000 pacientov):

 • Červené a fialové sfarbenie kože

 • Cukrovka

 • Vertigo (pocit krútenia hlavy)

 • Nepríjemný pocit v očiach, rozmazané videnie alebo jeho porucha

 • Pocit plného brucha, plynatosť, sucho v ústach, netypická chuť v ústach

 • Bolesť na hrudi

 • Problémy so vstávaním

 • Príznaky podobné chrípke, horúčka

 • Alergická reakcia, anafylaktická reakcia (vážna alergická reakcia, ktorá môže spôsobiť závrat alebo problémy s dýchaním)

 • Zápal nosa/hltana

 • Zvýšenie telesnej teploty

 • Strata hmotnosti

 • Stuhnutosť a opuch kĺbov, stuhnutosť svalov, osteoartritídu (zápal kĺbov a kostí)

 • Strata pamäti

 • Pocit zmätenosti, znížená aktivita, pocit eufórie a pohody

 • Neschopnosť ejakulácie

 • Dýchavičnosť vo vodorovnej polohe

 • Pľuzgiere

 • Krvácanie z nosa

 • Nízky krvný tlak


Všeobecná nepohoda bola tiež hlásená.

Počas post-marketingového sledovania bol hlásený nasledujúci nežiadúci účinok: zmeny EKG (predĺženie QT intervalu).


Ak máte rozšírenie (benígny tumor – nezhubný nádor) hypofýzy (podmozgová žľaza) a nevedeli ste o tom, môže sa to zistiť počas liečby Dipherelinom S.R. 3,75 mg. K príznakom patria náhle bolesti hlavy, problémy s očami a ochrnutie očí.


U pacientov liečených Dipherelinom S.R. 3,75 mgalebo inými analógmi GnRH sa môže objaviť zvýšený počet bielych krviniek.


Ženy:


Mnohé vedľajšie účinky sa očakávajú ako dôsledok zmeny hladiny estrogénov vo vašom tele. Veľmi časté vedľajšie účinky zahŕňajú bolesť hlavy, zníženú pohlavnú túžbu, zmeny nálad, problémy so zaspaním, bolesť počas alebo po pohlavnom styku, bolestivá menštruácia, krvácanie z pohlavných orgánov, bolesť v oblasti panvy, vaginálna suchosť, nadmerné potenie sa a návaly tepla.

Iné časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu objaviť sú bolesť na prsiach, svalové kŕče, bolestivé kĺby, pribúdanie na váhe, pocit choroby, depresia, bolesť alebo nepokoj brucha, začervenanie, zápal a/alebo bolesť v mieste vpichu.

Ďalšie zaznamenané vedľajšie účinky sú: vracanie, hnačka, krvácanie z nosa, všeobecný nepokoj, zvýšený krvný tlak, svalová bolesť alebo slabosť, skľúčenie, závrat, vynechanie menštruácie, opuch pier, tváre, hrdla a /alebo jazyka, kožná vyrážka, problémy s dýchaním, netypický pocit v očiach a /alebo zmeny vo videní.


Počas liečby neplodnosti gonadotropíny v kombinácii s liekom môžu spôsobiť panvovú bolesť a/alebo bolesť brucha alebo dýchavičnosť. Ak sa tieto príznaky objavia, poraďte sa so svojím doktorom, čo najskôr.


Deti a dospievajúci:


Časté vedľajšie účinky: vaginálne krvácanie sa môže objaviť u dievčat v prvom mesiaci liečby. Môžu sa pozorovať ďalšie vedľajšie účinky ako reakcie v miesto vpichu (začervenanie, zápal a/alebo bolesť), bolesť hlavy, návaly tepla a/alebo precitlivenosť.


Pozorovali sa aj nasledujúce vedľajšie účinky: pribúdanie na váhe, zvýšený krvný tlak, rozmazané alebo abnormálne videnie, bolesť brucha alebo nepokoj v bruchu, vracanie, krvácanie z nosa, nevoľnosť, bolesť svalov, zmeny nálad, nervozita a kožná vyrážka.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Diphereline S.R. 3,75 mg


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Čas použiteľnosti po nariedení:

fyzikálno-chemická stabilita preukázaná na 6 hodín pri teplote 25 °C. Z mikrobiologického hľadiska má byť pripravená suspenzia použitá okamžite.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liekpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Diphereline S.R. 3,75 mgobsahuje


- Liečivo je triptorelín 3,75 mg

- Ďalšie zložky sú:

Prášok: polyglaktín, manitol, sodná soľ karmelózy, polysorbát 80.

Rozpúšťadlo: manitol, voda na injekciu.


Ako vyzerá Diphereline S.R. 3,75 mga obsah balenia


Prášok v liekovke a sklenená ampulka s disperzným prostredím na prípravu injekčnej suspenzie.

Balenie obsahuje 1 liekovku a 1 ampulku s 1 striekačkou, 2 ihlami, papierovú škatuľku a písomnú informáciu pre používateľa.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne Billancourt

Francúzsko


Výrobca:

Ipsen Pharma Biotech

Parc d´Activités du Plateau de Signes

chemin départemental N° 402

83870 Signes

Francúzsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


MUDr. Miklós Mészáros

Hviezdoslavova 19

903 01 SENEC

Tel.: +421-2-53 412 018

E-mail: meszaros@lieksro.sk


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy akutalizovaná v marci 2015

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>


Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Návod na prípravu suspenzie


1 – PRÍPRAVA PACIENTA PRED NARIEDENÍM SUSPENZIE


 • Vydenzifikujte sedací sval pacienta v mieste vpichu pred aplikáciou injekcie. Tento úkon musí byť vykonaný ako prvý, pretože po nariedení sa má suspenzia aplikovať okamžite.


2 – PRÍPRAVA INJEKCIE


Prítomnosť bubliniek na povrchu lyofylizátu je normálny vzhľad lieku.


 • Vyberte ampulku s rozpúšťadlom. Sklepte roztok z vrchnej časti ampulky späť do tela ampulky.

 • Vyberte liekovku s práškom: Sklepte nahromadený prášok z hornej časti liekovky do jej spodnej časti.

 • Odstráňte plastový uzáver z liekovky.

 • Nasaďte ihlu na injekčnú striekačku. Neskladajte ešte z ihly ochranný obal.

 • Odlomte hrdlo ampulky – bodovou značkou smerom nahor.

 • Odstráňte ochranný kryt z ihly. Zasuňte ihlu do ampulky a nasajte celý jej obsah do injekčnej striekačky. • Zasuňte ihlu cez gumovú zátku vertikálne do liekovky. Vstreknite rozpúšťadlo pomaly, tak ako je to možné, aby to umylo celú hornú časť liekovky.
 • Vytiahnite ihlu nad hladinu tekutiny a rozsuspendujte prášok tak, že jemne kolíšete liekovkou, čo znamená triasť ňou horizontálne.

 • Uistite sa, že trasenie je dostatočne dlhé na utvorenie homogénnej a mliečnobielej suspenzie.
 • Skontrolujte, že v liekovke nezostal žiadny nerozsuspendovaný prášok (ak sú prítomné nejaké zhluky prášku, pokračujte s trepaním až kým nezmiznú). • Keď je suspenzia homogénna, zasuňte ihlu nižšie a nasajte celý objem suspenzie (bez otáčania liekovky). V liekovke zostane malé množstvo suspenzie, ktoré sa zlikviduje. V naplnení je zarátaná už aj táto strata. • Uchopte farebný stred na pripájanie ihly. Odstráňte ihlu z injekčnej striekačky použitej na rekonštitúciu. Pripojte ďalšiu ihlu na injekčnú striekačku (pevne ju priskrutkujte).


 • Odstráňte ochranný kryt z ihly. 1. INTRAMUSKULÁRNA INJEKCIA


 • Odstráňte vzduch z injekčnej striekačky okamžite pred aplikáciou injekcie. Aby sa zabránilo zrážaniu, aplikujte ihneď do vopred vydezinfikovaného sedacieho svalu.
4 – PO POUŽITÍ


 • Zlikvidujte ihly do označeného kontajnera na ostré predmety.
9

Diphereline S.R. 3,75 mg

Súhrn údajov o liekuSchválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/07879-ZME, 2013/05626-ZME


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


DipherelineS.R. 3,75 mg

prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Prášok:

Liečivo:

triptorelín 3,75 mg

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Rakovina prostaty:

 • liečba lokálne postupujúcej rakoviny prostaty samostatne alebo ako súbežná a prídavná liečba k rádioterapii,

- liečba metastázujúcej rakoviny prostaty. Priaznivý efekt liečby je jednoznačný, najmä ak pacient doteraz nepodstúpil inú hormonálnu liečbu.

Predčasná puberta:

(pred 8. rokom života u dievčat a pred 10. rokom u chlapcov)

Genitálna a extragenitálna endometrióza (štádium I až IV):

Liečba sa nemá podávať dlhšie ako 6 mesiacov (pozri časť 4.8). Neodporúča sa začínať druhú liečebnú kúru s triptorelínom alebo inými analógmi GnRH (analóg prirodzeného gonadotropín uvoľňujúci hormón).

Fibromyóm maternice:

 • spojený s anémiou (hladina hemoglobínu nižšia alebo rovnajúca sa 8 g/dl)

 • keď nastane zmenšenie fibromyómu, je potrebné zmierniť alebo zmeniť ošetrujúcu techniku (postup): endoskopická chirurgia (zákrok), transvaginálny zákrok

 • doba liečby je obmedzená na 3 mesiace

Ženská infertilita:

Doplnková liečba v kombinácii s gonadotropínmi (hMG, FSH, hCG) k indukcii ovulácie a za účelom in vitro fertilizácie a embryonálneho transferu (IVFET).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Rakovina prostaty:

Sú možné dva režimy:

- každodenná subkutánna injekcia Dipherelinu 0,1 mg s bezprostredným uvoľňovaním liečiva počas 7 dní, potom 8. deň intramuskulárna injekcia Dipherelinu S.R. 3,75 mg, opakovaná každé 4 týždne,

- alebo od začiatku jedna intramuskulárna injekcia Dipherelinu S.R. 3,75 mg každé 4 týždne.

U pacientov bez chirurgickej kastrácie, s metastázujúcim karcinómom prostaty rezistentného na kastráciu, dostávajúcich triptorelín a vhodných na liečbu s inhibítormi biosyntézy androgénov , je potrebné pokračovať v liečbe s triptorelínom).

Trvanie liečby, pozri časť 5.1


Predčasná puberta (pred 8 rokom života u dievčat a pred 10 rokom u chlapcov):

Liečba detí s triptorelínom má byť pod celkovým dohľadom detského endokrinológa alebo pediatra alebo endokrinológa so znalosťami v liečbe centrálnej predčasnej puberty.

- deti s hmotnosťou nad 30 kg: jedna intramuskulárna injekcia každé 4 týždne (28 dní),

- deti s hmotnosťou 20 - 30 kg: dvojtretinová dávka intramuskulárnou cestou každé 4 týždne ( 28 dní), t.j. podať ako 2/3 objemu z pripravenej suspenzie,

- deti s hmotnosťou menej ako 20 kg: polovičná dávka Dipherelinu S.R. 3,75 mg, teda podať polovičnú dávku pripravenej suspenzie i. m. každé 4 týždne (28 dní).


Endometrióza:

Podanie výhradne intramuskulárne po starostlivej príprave injekcie, bez straty tekutiny (riaďte sa inštrukciami uvedenými v pokynoch pre použitie).

Liečba sa musí začať v prvých piatich dňoch menštruačného cyklu.

- Schéma injekcií: jedna injekcia Dipherelinu S.R. 3,75 mg každé 4 týždne.

- Trvanie liečby: záležína počiatočnej závažnosti endometriózy a na zmenách (funkčných a anatomických) pozorovaných v klinickom obraze v priebehu liečby. V zásade sa liečba má podávať aspoň 4 mesiace a najdlhšie 6 mesiacov. Neodporúča sa začať druhú liečebnú kúru s triptorelínom alebo iným analógom GnRH.


Fibromyómy maternice:

Podáva sa výhradne intramuskulárne po starostlivej príprave injekcie, bez straty tekutiny (riaďte sa inštrukciami podľa písomnej informácie pre používateľa).

Liečba sa musí začať v prvých piatich dňoch menštruačného cyklu.

- Schéma podávania: jedna injekcia Diphereline S.R. 3,75 mg každé 4 týždne.

- Trvania liečby: liečba sa odporúča na 3 mesiace u pacientov plánovaných na operáciu a je obmedzená na 6 mesiacov u pacientov pre ktorých je operácia nevhodná.


Ženská infertilita:

Bežný režim zodpovedá jednej liekovke Dipherelinu S.R. 3,75 mg podanej intramuskulárne druhý deň cyklu. S podávaním gonadotropínov sa má začať po znížení citlivosti hypofýzy (plazmatické estrogény < 50 pg/ml), všeobecne asi 15 dní po injekcii Dipherelinu S.R.3,75 mg.

N.B.: Pri podaní formy s predĺženým uvoľňovaním sa musia prísne dodržať inštrukcie v písomnej informácii pre používateľa.


Akákoľvek nekompletná injekcia, pri ktorej dôjde k strate väčšieho objemu lieku, ako je obvyklý zvyšok v injekčnej striekačke, sa má zapísať do chorobopisu.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na GnRH, jeho analógy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Liek nesmie byť podaný v gravidite a počas dojčenia.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Používanie GnRH agonistov môže spôsobiť zníženie kostnej minerálovej denzity. Vstupné dáta u mužov naznačujú, že používanie bifosfonátov v kombinácii s GnRH agonistami môže znížiť úbytok minerálov z kostí. Osobitná pozornosť je potrebná u pacientov s ďalšími rizikovými faktormi osteoporózy (napr. chronické užívanie alkoholu, fajčiari, dlhodobá terapia liekmi znižujúcimi kostnú minerálovú denzitu, napr. antikonvulzíva alebo kortikoidy, osteoporóza v rodinnej anamnéze, podvýživa).


Predtým ako predpíšete triptorelín, prosím, overte si, že pacientka nie je gravidná.

U pacientov liečených GnRH agonistami a súčasne užívajúcich lieky na vysoký krvný tlak môže byť podľa potreby antihypertenzívna liečba upravená.


Zriedkavo liečba GnRH agonistami môže odhaliť prítomnosť zatiaľ neznámeho hypofyzárneho adenómu z gonadotropínových buniek. U týchto pacientov sa môže prejaviť ako hypofyzárna mŕtvica charakterizovaná náhlymi bolesťami hlavy, vracaním, zhoršením zraku a oftalmoplégiou.

U pacientov podstupujúcich liečbu s agonistami GnRH ako je triptorelín, existuje zvýšené riziko výskytu depresie (ktorá môže byť ťažká). Ak sa tieto symptómy objavia, pacienti majú byť informovaní a primerane liečení. Pacienti so známou depresiou majú byť prísne pozorovaný počas liečby.


Rakovina prostaty:

Triptorelín, ako aj iní GnRH agonisti spočiatku spôsobujú prechodný nárast hladiny testosterónu v sére. V prvých týždňoch liečby sa môžu v izolovaných prípadoch objaviť aj exacerbácie vyplývajúce zo symptómov vo všeobecnosti spojených s rakovinou prostaty.

Počas iniciálnej fázy liečby sa má zvážiť doplnkové podávanie vhodného antiandrogénu k zabráneniu prvotného nárastu sérových hladín testosterónu a k zabráneniu zhoršenia klinických príznakov.

Malý počet pacientov môže zaznamenať dočasné zhoršenie príznakov a symptómov rakoviny prostaty alebo prechodný nárast nádorovej bolesti (metastázová bolesť), ktoré môžu byť zvládnuté symptomaticky.


V ojedinelých prípadoch bola, tak ako u iných GnRH agonistov, pozorovaná kompresia miechy alebo obštrukcia močovej rúry. Ak sa rozvinie kompresia miechy alebo zhoršenie obličkovej funkcie, má sa začať štandardná liečba týchto komplikácií a v extrémnych prípadoch zvážiť okamžitú orchiektómiu (chirurgickú kastráciu). Starostlivé monitorovanie je indikované počas prvých týždňov liečby, hlavne u pacientov trpiacich vertebrálnymi metastázami, pri riziku kompresie miechy a u pacientov s obštrukciou močových ciest.


Po chirurgickom odstránení semenníkov, triptorelín nevyvoláva žiadne ďalšie zníženie hladiny testosterónu.


Dlhodobý nedostatok androgénov vyvolaný buď bilaterálnou orchiektómiou alebo aplikáciou GnRH analógov je spojený so zvýšeným rizikom straty kostnej hmoty a môže viesť k osteoporóze a tvorbe zlomenín kostí.


Liečba formou androgénnej deprivácie môže predlžovať QT interval.

U pacientov s anamnézou alebo rizikovými faktormi pre predĺženie QT intervalu a pacientov užívajúcich súbežne lieky, ktoré môžu predĺžiť QT interval (pozri časť 4.5) majú lekári zvážiť pomer prínosu a rizika, vrátane potenciálu pre Torsade de pointes pred začatím užívania Dipherelinu S.R.3,75 mg.


Okrem toho, z epidemiologických dát sa zistilo, že u pacientov môžu nastať metabolické zmeny (napr. glukózová intolerancia) alebo zvýšené riziko kardiovaskulárnych ochorení počas androgén deprivačnej terapie. Avšak potenciálne údaje nepotvrdili súvislosť medzi liečbou s GnRH analógmi a nárastom kardiovaskulárnej mortality. Pacienti s vysokým rizikom metabolických a kardiovaskulárnych ochorení majú byť starostlivo zvážení pred zahájením liečby a monitorovaní počas androgén deprivačnej terapie.


Aplikácia triptorelínu v terapeutických dávkach má za následok potlačenie hypofýzárno-gonadotropínového systému. Normálna funkcia sa zvyčajne objaví po ukončení liečby. Diagnostické testy hypofyzárno-gonadotropínovej funkcie vykonané počas liečby a po vysadení liečby analógmi GnRH môžu byť preto zavádzajúce.


Ženy:

Použitie GnRH agonistov môže spôsobiť zníženie denzity minerálov kostnej hmoty v priemere o 1 % za každý mesiac počas obdobia šiestich mesiacov liečby. Každá redukcia denzity kostnej minerálovej hmoty o 10 % je spojená s dvakrát až trikrát väčším rizikom zlomenín.


U väčšiny žien, v súčasnosti dostupné údaje naznačujú, že regenerácia stratenej kostnej hmoty sa objavuje po skončení liečby.


Nie sú k dispozícii žiadne špecifické údaje pre pacientov s diagnostikovanou osteoporózou alebo s rizikovými faktormi osteoporózy (napr. chronický príjem alkoholu, fajčiari,dlhodobá terapia liekmi znižujúcimi kostnú denzitu, napr. antikonvulzíva alebo kortikoidy, osteoporóza v rodinnej anamnéze, podvýživa, napr. mentálna anorexia). Vzhľadom k tomu, že zníženie minerálovej kostnej denzity môže byť viac škodlivé u týchto pacientov, liečba triptorelínom sa má veľmi starostlivo zvážiť a začať iba v prípade, že prínos liečby preváži riziko. Majú sa zvážiť ďalšie opatrenia s cieľom zabrániť strate kostnej minerálovej denzity.


Fibromyómy maternice a endometrióza:

Pri podávaní odporúčanej dávky, triptorelín spôsobuje konštantnú hypogonadotropnú amenoreu. Výskyt hemoragie po prvom mesiaci liečby nie je normálny a má sa skontrolovať plazmatická hladina estradiolu. Pokiaľ je menšia ako 50 pg/ml, majú sa hľadať možné pridružené orgánové lézie.

Po vysadení liečby, ovariálne funkcie sa znovu objavia a k ovulácii dochádza približne po 2 mesiacoch od poslednej injekcie . Nehormonálna metóda antikoncepcie má byť nasadená už počas liečby a má pokračovať aspoň 1 mesiac po poslednej injekcii.

Vzhľadom na pozastavenie menštruácie v priebehu liečby triptorelínom, pacientka má byť poučená, aby informovala svojho lekára o pretrvávajúcej pravidelnej menštruácii.

Odporúča sa, aby sa počas liečby maternicových myómov pravidelne zisťovala veľkosť týchto myómov. Po liečbe GnRH analógmi sa zaznamenalo niekoľko správ o krvácaní u pacientiek so submukóznymi myómami. Zvyčajne sa krvácanie objaví 6 – 10 týždňov po začatí terapie.


Ženská infertilita:

Obnovená folikulárna funkcia spôsobená použitím GnRH analógov a gonadotropínov sa môže u predisponovaných pacientov značne zvýšiť, obzvlášť v prípadoch syndrómu polycystických vaječníkov.


Tak ako u iných analógov GnRH bol hlásený ovariálny hyperstimulačný syndróm (OHSS) spojený s užívaním triptorelínu v kombinácii s gonadotropínmi.


U pacientov s obličkovou alebo pečeňovou nedostatočnosťou má triptorelín priemerný terminálny polčas 7 – 8 hodín v porovnaní s 3 – 5 hodinami u zdravých jedincov. Napriek tomuto predĺženému prejavu sa neočakáva jeho prítomnosť v obehu v čase prenosu embryí.


Predčasná puberta:

Liečba detí s pokročilým tumorom na mozgu má sledovať dôkladné individuálne posudzovanie rizík a prínosov.


Počiatočná stimulácia ovárií na začiatku liečby, ktorá môže u dievčat spôsobovať v prvom mesiaci vaginálne krvácanie miernej alebo strednej intenzity, pokračuje liečbou, ktorá indukuje zníženie estrogénov. Po vysadení liečby sa objaví rozvoj pubertálnej charakteristiky.

Informácie ohľadom budúcej plodnosti sú obmedzené. U väčšiny dievčat začne pravidelná menštruácia v priemere rok po skončení terapie.


Pseudopredčasná puberta (gonadálny alebo adrenálny tumor alebo hyperplázia) a gonadotropín nezávislá predčasná puberta (testikulárna toxikóza, familiárna hyperplázia Leydigových buniek) má byť vylúčená.


Počas liečby centrálnej predčasnej puberty pomocou GnRH sa môže znížiť minerálna denzita kostí. Avšak po ukončení liečby je zachovaný ďalší nárast kostnej hmoty a vrchol kostnej hmoty nie je v neskoršom dospievaní liečbou ovplyvnený.


Po vysadení liečby GnRH je možné vidieť pošmyknutie hlavičky femorálnej epifýzy. Navrhovaná teória je, že nízke koncentrácie estrogénov počas liečby GnRH agonistami zoslabujú epifyzárnu platničku. Zvýšenie rýchlosti rastu po ukončení liečby následne vedie k zníženiu strižnej sily potrebnej na posunutie epifýzy.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežné užívanie triptorelínu s liekmi ovplyvňujúcimi hypofyzárnu sekréciu gonadotropínov, vyžaduje opatrnosť a odporúča sa, aby hormonálny stav pacienta bol pod dohľadom.


Vzhľadom k tomu, že liečba androgénnou depriváciou môže predĺžiť QT interval, má sa starostlivo zvážiť súbežné používanie Dipherelinu S.R. 3,75 mg s liekmi (pozri časť 4.4), o ktorých je známe, že predlžujú QT interval alebo liekmi, ktoré môžu vyvolať Torsade de pointes, akými sú antiarytmické lieky v triede IA (napr. chinidín, disopyramid) alebo v triede III (napr. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), metadón, moxifloxacín, antipsychotiká, atď.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Triptorelín sa nemá používať počas tehotenstva, pretože súčasné podávanie GnRH agonistov je spojené s teoretickým rizikom potratu alebo abnormalít plodu. Pred liečbou sa majú potenciálne plodné ženy dôkladne vyšetriť, aby sa vylúčilo tehotenstvo. Nehormonálne metódy antikoncepcie sa majú používať po celú dobu liečby a až do obnovenia menštruácie.

Treba vylúčiť tehotenstvo skôr ako sa začne liečba plodnosti triptorelínom. Ak sa použije triptorelín v tomto prípade, neexistujú žiadne klinické dôkazy naznačujúce prirodzenú spojitosť medzi triptorelínom a inými ďalšími abnormalitami rozvoja oocytov alebo tehotenstva alebo výsledkom.


Laktácia

Triptorelín sa nemá podávať v období laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neboli vykonané žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje môže byť znížená. Pacient môže pociťovať závrat, ospalosť a poruchy videnia ako možné nežiaduce účinky liečby alebo ako dôsledok základného ochorenia.


4.8 Nežiaduce účinky


Skúsenosti z klinických štúdií:


Všeobecná tolerancia u mužov:

Ako je vidieť z terapie s inými GnRH agonistami alebo po chirurgickej kastrácii, najčastejšie bežne pozorované nežiaduce účinky spojené s liečbou triptorelínom boli vzhľadom k očakávaným farmakologickým účinkom: počiatočné zvýšenie hladiny testosterónu nasledované takmer úplnou supresiou testosterónu. Tieto účinky zahŕňajú návaly horúčavy (50 %), erektilnú dysfunkciu (4 %) a pokles libida (3 %).

Boli hlásené nasledujúce nežiaduce účinky, ktoré sa považujú za prinajmenšom spojené s liečbou triptorelínom. Je známe, že mnohé z nich sú spojené s biochemickou alebo chirurgickou kastráciou.


Klasifikácia frekvencie nežiaducej reakcie: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000).


Trieda orgánových systémov

Nežiaduce účinky veľmi časté

(≥1/10)

Nežiaduce účinky časté


(≥1/100 <1/10)

Nežiaduce účinky menej časté


(≥1/1000 -<1/100)

Nežiaduce účinky zriedkavé


(≥1/10000 až <1/1000)

Ďalšie postmarketingové nežiaduce účinky

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Predĺženie intervalu QT* ( pozri časť 4.4 a 4.5)

Poruchy krvi a lymfatického systému
Purpura


Poruchy ucha a labyrintuTinitus

Vertigo


Poruchy endokrinného systému
Diabetes mellitus


Gynekomastia

Poruchy oka
Abnormálny pocit v oku

Poruchy videnia

Rozmazané videnie


Poruchy gastrointestinálneho traktu


Nauzea


Bolesť brucha

Zápcha

Hnačka

Vracanie


Abdominálna distenzia

Sucho v ústach

Dysgeúzia

Flatulencia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia

Hyperhidróza


Únava

Začervenanie

Zápal

Reakcia alebo bolesť v mieste vpichu

Edém

Letargia

Bolesť

Triaška

Somnolencia


Bolesť na hrudi

Dysstázia

Chrípka ako choroba


Nevoľnosť


Poruchy imunitného systému
Anafylaktická reakcia

Hypersenzitivita

Hypersenzitívna reakcia

Infekcie a nákazy
Zápal nosohltana


Laboratórne a funkčné vyšetreniaZvýšenie ALT

Zvýšenie AST

Zvýšenie kreatinínu v krvi

Zvýšenie urey v krvi

Zvýšenie hmotnosti

Zvýšenie ALP v krvi

Zvýšenie telesnej teploty

Zníženie hmotnosti

Zvýšenie krvného tlaku

Poruchy metabolizmu a výživyAnorexia

Dna

Zvýšenie chuti do jedlaPoruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Bolesť chrbta

Bolesť kostrovo-svalovej sústavy

Bolesť v končatinách

Ataralgia

Svalový kŕč

Svalová slabosť

Myalgia


Stuhnutosť kĺbov

Opuch kĺbov

Stuhnutosť kostrovo-svalovej sústavy

Osteoartritída

Bolesť kostí

Poruchy nervového systému

Parestézia v dolných končatinách

Závrat

Bolesť hlavy

Parestézia


Zhoršenie pamäti


Psychické poruchy


Depresia

Zmeny nálady

Nespavosť

Podráždenosť


Stav zmätenosti

Znížená aktivita

Euforická nálada


Úzkosť a stav zmätenosti

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


Erektilná dysfunkcia

Strata libida

Gynekomastia

Bolesť na prsiach

Atrofia semenníkov

Bolesť semenníkov

Poruchy ejakulácie


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínaDyspnoe


OrtopnoePoruchy kože a podkožného tkaniva

Hyperhidróza


Akné

Alopécia

Svrbenie

Vyrážka

Pľuzgier


Angioneurotický edém

Žihľavka


Poruchy ciev

Návaly horúčavy


Hypertenzia

Epistaxia

HypotenziaTriptorelín spôsobuje prechodné zvýšenie hladiny testosterónu v cirkulácii v prvom týždni po začiatočnej dávke postupným uvoľňovaním. S počiatočným zvýšením hladiny testosterónu v cirkulácii, malé percento pacientov (≤5 %) môže zaznamenať dočasné zhoršenie príznakov a symptómov rakoviny prostaty (vzplanutie rakoviny), zvyčajne zvýšenou manifestáciou močových príznakov (< 2 %)a metastázovou bolesťou (5 %), ktoré môžu byť zvládnuté symptomaticky. Tieto príznaky sú prechodné a zvyčajne vymiznú do 1 - 2 týždňov.


Objavili sa izolované prípady exacerbácie príznakov ochorenia, a to buď uretrálnou obštrukciou alebo kompresiou miechy metastázami. Preto pacienti s metastázami na chrbtici a/alebo s obštrukciou horných a dolných močových ciest majú byť dôkladne sledovaní počas prvých týždňov terapie (pozri časť 4.4). Používanie GnRH agonistov na liečbu rakoviny prostaty môže byť spojené so zvýšeným úbytkom kostnej hmoty a môže viesť ku osteoporóze a zvyšuje riziko zlomenín.


Všeobecná tolerancia u žien (pozri časť 4.4):

V dôsledku zníženia hladiny estrogénov boli najčastejšie hlásené nežiaduce účinky (predpokladá sa u 10 % žien a viac) ako bolesť hlavy, pokles libida, poruchy spánku, zmeny nálad, dyspareúnia, dysmenorea, krvácanie z genitálií, hyperstimulačný ovariálny syndróm, hypertrofia ovárií, bolesť v oblasti panvy, bolesť brucha, vulvovaginálna suchosť, hyperhidróza, návaly horúčavy a asténia.


Boli hlásené nasledujúce nežiaduce účinky, ktoré sa prinajmenšom považujú za pravdepodobne súvisiace s liečbou triptorelínom. Je známe, že väčšina z nich sa vzťahuje na biochemickú alebo chirurgickú kastráciu.


Klasifikácia frekvencie nežiaducej reakcie: veľmičasté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až<1/100).


Trieda orgánových systémov

Nežiaduce účinky veľmi časté

(≥1/10)

Nežiaduce účinky časté

(≥1/100 <1/10)

Nežiaduce účinky menej časté

(≥1/1000 -<1/100)

Ďalšie postmarketingové nežiaduce účinky

Neznáma frekvencia

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Nauzea

Bolesti brucha

Abdominálny dyskomfort


Hnačka

Vracanie


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Erytém v mieste vpichu

Zápal v mieste vpichu

Bolesť v mieste vpichu


Pyrexia

Nevoľnosť


Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Zvýšenie hmotnosti


Zvýšenie tlaku krvi

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Artralgia

Svalové kŕče


Myalgia

Svalová slabosť

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy
Závraty


Psychické poruchy

Zníženie libida

Poruchy spánku

Zmeny nálady

Depresia*

Depresia**

Úzkosť a stav zmätenosti

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Dyspareúnia

Dysmenorea

Krvácanie z genitálií (zahŕňa menoragiu, metroragiu)

Zníženie libida

Ovariálny hyperstimulačný syndróm

Hypertrofia ovárií

Bolesť v panvovej oblasti

Vulvovaginálna suchosť

Bolesť na prsiach


Amenorea


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Hyperhidróza
Angioneurotický edém

Svrbenie

Vyrážka

Žihľavka

Poruchy ciev

Návaly horúčavy
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Dyspnoe


Poruchy oka
Rozmazané videnie

Poruchy videnia

Poruchy ucha a labyrintu
Vertigo

Poruchy imunitného systému
Hypersenzitívna reakcia

*Dlhodobé použitie.

* Krátkodobé použitie.


Na začiatku liečby sa môžu príznaky endometriózy vrátane panvovej bolesti, dysmenorey veľmi často zhoršiť (≥ 10 %) počiatočným prechodným zvýšením plazmatickej hladiny estradiolu. Tieto príznaky sú prechodné a zvyčajne po týždni alebo dvoch vymiznú.

Genitálne krvácanie zahŕňajúce menoragiu, metroragiu sa môže objaviť v mesiaci nasledujúcom po prvej injekcii.


Pri liečbe neplodnosti, môže kombinácia s gonadotropínmi spôsobiť ovariálny hyperstimulačný syndróm. Môžeme pozorovať ovariálnu hypertrofiu, panvovú bolesť a/alebo abdominálnu bolesť.

Všeobecná tolerancia u detí (pozri časť 4.4):


Klasifikácia frekvencie nežiaducej reakcie: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10).


Trieda orgánových systémov

Nežiaduce účinky veľmi časté

(≥1/10)

Nežiaduce účinky časté

(≥1/100 až <1/10)

Ďalšie postmarketingové nežiaduce účinky

Poruchy gastrointestinálneho traktuVracanie

Bolesti brucha

Abdominálny dyskomfort

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Bolesť

Erytém

Zápal a bolesť v mieste vpichu

Nevoľnosť

Laboratórne a funkčné vyšetreniaZvýšenie krvného tlaku

Zvýšenie hmotnosti

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivaMyalgia

Poruchy nervového systému


Bolesť hlavy


Psychické poruchyAfektívna labilita

Nervozita

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


Genitálna hemoragia

Vaginálne krvácanie


Poruchy ciev


Návaly horúčavy


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínaEpistaxia


Poruchy okaRozmazané videnie

Poruchy videnia

Poruchy kože a podkožného tkanivaAngioneurotický edém

Vyrážka

Žihľavka

Poruchy imunitného systému


Hypersenzitívna reakcia

Hypersenzitívna reakcia


U pacientov liečených GnRH analógmi bol hlásený zvýšený počet lymfocytov. Uvedená sekundárna lymfocytóza podľa všetkého súvisí s kastráciou vyvolanou GnRH a pravdepodobne indikuje zapojenie gonádových hormónov do involúcie týmusu.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


V prípade predávkovania je indikovaná symptomatická liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Hormóny a príbuzné liečivá. Analógy hormónu uvoľňujúceho gonadotropín.

ATC kód: L02AE04


Triptorelín je syntetický dekapeptidový analóg prirodzeného gonadotropín uvoľňujúci hormón (GnRH).

Štúdie vykonané u ľudí a u zvierat ukázali, že po iniciálnej stimulácii prolongované podávanie triptorelínu inhibuje sekréciu gonadotropínov s následnou supresiou testikulárnych a ovariálnych funkcií.

Iné štúdie na zvieratách preukázali ďalší mechanizmus účinku: priamy účinok na gonády znížením senzitivity periférnych receptorov na GnRH.


Rakovina prostaty:


Podanie triptorelínu môže na začiatku zvýšiť krvné hladiny LH a FSH a následne zvýšiť hladiny testosterónu. Pokračovanie liečby zníži LH a FSH na koncentrácie, ktoré majú za následok kastračnú hladinu steroidov v priebehu 2-3 týždňov na dobu podávania lieku.

Sprievodné a prechodné zvýšenie kyslej fosfatázy sa pozoruje na začiatku liečby.

Liečba môže zlepšiť somatické a klinické príznaky rakoviny prostaty.


Skúmala sa randomizovaná fáza III klinickej štúdie s 970 pacientmi s lokálne pokročilou rakovinou prostaty (T2c-T4), či rádioterapia spojená s krátkodobou deprivačnou androgénovou terapiou (6 mesiacov, n = 483) nebola horšia (bola “non-inferior”) s rádioterapiou spojenou s dlhodobou deprivačnou androgénovou terapiou (3 roky, n = 487). Triptorelín sa podával 62,2 % a GnRH analógy 37,8 %. Štúdia nebola rozdelená podľa typu analógu.


Celková mortalita “krátkodobej hormonálnej liečby” skupiny bola 19 % a “dlhodobej hormonálnej liečby” skupiny bola 15,2 % za obdobie 5 rokov, s relatívnym rizikom 1,42. (CI-obojstranný 95, 71% = 1,79; 95,71% CI = [1,09; 1,85], p = 0,65 pre non-inferior a p = 0,0082 pre post-hoc test rozdielov medzi skupinami liečby. 5-ročná mortalita skupiny s “krátkodobou hormonálnou liečbou” bola 4,78 % a skupina s “dlhodobou hormonálnou liečbou” bola 3,2 % spojená najmä s prostatou, s relatívnym rizikom 1,71 (95% [1 , 14 to 2,57], p = 0,002).


Post-hoc analýza v podskupine triptorelínu je v rovnakom smere okrajovej liečby spolu s liečbou nedostatočnou na celkovú mortalitu (relatívne riziko 1,28; 95,71% CI = [0,89 ; 1,84], p = 0,38 pre post-hoc testy a p = 0,08 pre “non-inferior” rozdielov medzi liečenými skupinami).


Táto štúdia ukázala, že kombinácia rádioterapie s dlhodobou androgénovou deprivačnou terapiou (3-ročná) je vhodnejšia ako kombinácia rádioterapie s krátkodobou androgénovou deprivačnou terapiou (6-mesačná).


U pacientov s metastázujúcim karcinómom prostaty rezistentného na kastráciu, klinické štúdie preukázali prínos z prídavnej liečby inhibítorov biosyntézy androgénu, akým je abirateron acetátu, k analógu GnRH, akým je triptorelín.


Predčasná puberta:


Inhibícia hypofyzárnej gonadotropnej hyperaktivity v prípade oboch pohlaví vedie k supresii vrcholu sekrécie LH po LHRH stimulačnom teste a následne k supresii sekrécie estradiolu alebo testosterónu a k zlepšeniu pomeru výškový vek/kostný vek a finálnej výšky.


Endometrióza:


Prolongovaná liečba triptorelínom potlačí sekréciu estradiolu a tak umožní ukľudnenie ektopického tkaniva endometria.


Fibromyómy maternice:


Uskutočnené štúdie ukázali pravidelnú a významnú redukciu veľkosti maternicových fibromyómov. Táto redukcia je najvýraznejšia počas tretieho mesiaca liečby.

Po prvom mesiaci liečby triptorelín rýchlo indukuje amenoreu u väčšiny pacientok a znižuje príznaky obvykle spojené s maternicovými fibromyómami. Rieši aj anémiu vyplývajúcu z menorey a/alebo metroragie.


Ženská infertilita:


Prolongovaná liečba triptorelínom inhibuje sekréciu gonadotropínov (FSH a LH). Liečba tak zaistí supresiu vrcholu sekrécie endogénneho LH, umožňujúcu zvýšenú kvalitu folikulogenézy a zlepšenie folikulárnych funkcií.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


U mužov:

Po podaní intramuskulárnej injekcie s predĺženým uvoľňovaním nastáva iniciálna fáza uvoľňovania aktívnej substancie, nasledovaná ďalšou fázou pravidelného uvoľňovania (Cmax= 0,32 ± 0,12 ng/ml), zaisťujúce priemerné, ustálené uvoľňovanie triptorelínu 46,6 ± 7,1 μg/deň. Mikročastice suspenzie majú biologickú dostupnosť približne 53% za mesiac.


U žien:

Po podaní vnútrosvalovej injekcie je dosiahnutá maximálna hladina triptorelínu v krvi 2 až 6 hodín po injekcii, najvyššia dosiahnutá hodnota je 11 ng/ml. Nie je zaznamenaný žiadny nárast produktu po 6 injekciách mesačne. Minimálna hladina v krvi sa pohybuje medzi 0,1 a 0,2 ng/ml. Stupeň akým sa absorbuje nepretržite uvoľňovaný liek je približne 50%.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Prášok:

polyglaktín, manitol, sodná soľ karmelózy, polysorbát 80.

Rozpúšťadlo:

manitol, voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


Čas použiteľnosti po nariedení:

fyzikálno-chemická stabilita preukázaná na 6 hodín pri teplote 25 °C. Z mikrobiologického hľadiska má byť pripravená suspenzia použitá okamžite.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Prášok v liekovke (sklo typ I) a sklenená ampulka s disperzným prostredím na prípravu injekčnej suspenzie.


Balenie obsahuje 1 liekovku a 1 ampulku s 1 striekačkou, 2 ihlami, papierovú škatuľku a písomnú informáciu pre používateľa.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Homogénna, mliečnobiela suspenzia na injekciu sa pripravuje jemným trepaním. Prísne dodržujte návod na prípravu suspenzie uvedený nižšie v písomnej informácii pre používateľa.


Len na jednorazové použitie. Nepoužitá suspenzia musí byť zlikvidovaná.


Použité injekčné ihly odhoďte do odpadkového koša určeného na ostré predmety. Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.

Prášok sa musí rozsuspendovať v 2 ml roztoku manitolu:

Použitím jednej injekčnej ihly sa celý obsah rozpúšťadla nasaje do priloženej injekčnej striekačky a presunie sa do liekovky obsahujúcej prášok. Liekovka sa jemne pretrepe, aby sa prášok úplne rozptýlil a vznikla homogénna mliečnobiela suspenzia. Získaná suspenzia sa natiahne späť do injekčnej striekačky. Vymenťe injekčnú ihlu a suspenziu aplikujte okamžite pomocou ihly na injekciu.


Suspenzia musí byť zlikvidovaná, ak nie je podaná okamžite po nariedení. Pozri čast 6.3.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne Billancourt

Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


56/0194/00-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 19. máj 2000

Dátum predĺženia registrácie: 6.jún.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2015


12


Diphereline S.R. 3,75 mg