+ ipil.sk

DIPROSONE masťPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o prevode registrácie, ev. č. 2012/01651,2012/01652


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Pozorne si prečítajte celú túto informáciu skôr, ako začnete používať tento liek.

 • Uschovajte si túto informáciu. Je možné, že si ju budete potrebovať prečítať znova.

 • V prípade, že máte ďalšie otázky, obráťte sa na vášho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný pre vás osobne a nedávajte ho žiadnym ďalším osobám. Môže im uškodiť aj napriek tomu, že majú rovnaké príznaky ako vy.


Názov lieku


DIPROSONE masť

DIPROSONE krém


Zloženie lieku


Liečivo:betametazóndipropionát 0,64 mg čo zodpovedá 0,5 mg betametazónu v 1 g dermálnej masti alebo dermálneho krému.

DIPROSONE masť

Pomocné látky: biela vazelína, tekutý parafín.

DIPROSONE krém

Pomocné látky: chlórkrezol, dihydrát dihydrogénfosforečnanu sodného, kyselina fosforečná, biela vazelína, tekutý parafín, cetylalkohol a stearylalkohol, cetomakrogol 1000, čistená voda.


Lieková forma


Dermálna masť

Dermálny krém


Farmakoterapeutická skupina


Dermatologikum


Charakteristika: Diprosone masť a Diprosone krém (ďalej len „Diprosone“) sú hormonálne lieky kortikoidného typu pre použitie na kožu. Lieky Diprosone patria do skupiny silných kortikoidných liekov. Masťový základ a krémový základ sú mäkké, biele, hydratačné, hypoalergénne (nevyvolávajú reakciu z precitlivenosti) a bez parabénu. Účinkujú výrazne protizápalovo, protisvrbivo a spôsobujú zúženie ciev. Dlhodobý účinok prispieva k optimálnemu liečebnému efektu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, P.O. Box 581, 2003 PC Haarlem, Holandsko


Indikácie


Lieky Diprosone sa môžu používať na zmiernenie začervenania, opuchu, svrbenia a miernej bolesti pri tých kožných ťažkostiach, ktoré odpovedajú na lieky kortikoidného typu.

Kontraindikácie


Liekmi Diprosone by ste sa nemali liečiť, ak ste v minulosti mali alergickú reakciu (ako dýchavica, vyrážka alebo žihľavka) na tento liek alebo na iné lieky kortikoidného typu.


Upozornenia


Uchovávajte tieto lieky, ako aj všetky ostatné lieky, mimo dosahu detí. Nedávajte lieky Diprosone nikomu inému, ani ich nepoužívajte na liečbu iných kožných ochorení. Váš lekár predpísal lieky Diprosone výlučne vám na vaše súčasné kožné ochorenie.


Lieky Diprosone sú určené výlučne pre použitie na koži. Vystríhajte sa ich styku s očami.


Skôr ako začnete Diprosonepoužívať, upozornite svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak ste tehotná alebo dojčíte dieťa;

 • ak máte akékoľvek iné zdravotné ťažkosti, najmä ak máte infekciu.


Lieky Diprosone by sa nemali používať na veľké plochy tela, pretože to môže zvýšiť vstrebané množstvo liečiv. Nepoužívajte Diprosone častejšie ani dlhšie, ako vám odporučil váš lekár.

Dajte sa vášmu lekárovi vyšetriť, ak sa váš kožný nález zhoršil alebo vyzerá infikovaný.

Ak vznikne pri používaní liekov Diprosone podráždenie, musí sa liečba prerušiť a nasadiť iná liečba.

Ak sa objaví kožná infekcia je potrebná zodpovedajúca antifungicídna (protipliesňová) alebo antibakteriálna liečba. Ak nedôjde rýchlo k priaznivej odpovedi, musí sa používanie kortikoidného lieku prerušiť, pokiaľ nie je infekcia celkom vyliečená.


Ktorýkoľvek z nežiaducich účinkov, hlásených po používaní kortikoidov injekčne alebo ústami (perorálne), vrátane potlačenia funkcie nadobličiek, sa môže objaviť takisto po používaní kortikoidov lokálne (miestne), zvlášť u detí a dospievajúcich. Celkové vstrebávanie lokálnych kortikoidov sa zvyšuje, ak sú liečené rozsiahle kožné povrchy alebo ak sa používa okluzívna technika.


U niektorých pacientov môže dôjsť aj počas miestnej liečby k objaveniu sa tzv. Cushingovho syndrómu, ktorého príznaky zahŕňajú hromadenie tuku na trupe a v tvári, obezita, celková únava, svalová slabosť; opuchy dolných končatín, osteoporóza; stenčenie kože, strie, akné, nadmerné ochlpenie; zvýšený krvný tlak; porucha menštruácie, zníženie libida a potencie; psychické poruchy; poruchy tolerancie glukózy; častejšie infekcie.


Používanie liekov u detí a dospievajúcich vyžaduje pravidelnú lekársku kontrolu. Pri miestnom používaní liekov kortikoidného typu u detí boli hlásené nežiaduce reakcie, ktorých prejavy zahŕňali zaostávanie rastu, oneskorené priberanie telesnej hmotnosti, zmeny hladín niektorých hormónov, bolesti hlavy, poruchy zraku, Cushingov syndróm.


Interakcie


Oznámte vášmu lekárovi, ak užívate akýkoľvek predpísaný liek alebo liek, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.


Vedenie motorového vozidla a obsluha strojov


Nebol pozorovaný vplyv na vedenie vozidiel a obsluhu strojov.


Správne používanie vášho lieku


Naneste tenký film dermálnej masti alebo dermálneho krému Diprosone tak, aby sa pokrylo postihnuté miesto a liek jemne vmasírujte, zvyčajne raz alebo dvakrát denne (ráno a večer). Ošetrené miesto sa ničím neprekrýva ani neobväzuje.


Liečba predávkovania


V prípade náhodného prehltnutia vyhľadajte ihneď lekársku pomoc.


Ak ste vynechali dávku


Ak ste si zabudli naniesť liek Diprosone, naneste ho čo najskôr, a potom sa vráťte k svojmu pôvodnému rozvrhu dávkovania.


Nežiaduce účinky vášho lieku


Popri potrebných účinkoch môžu lieky Diprosone spôsobiť niektoré nežiaduce účinky. Nemusia sa prejaviť všetky ďalej uvedené nežiaduce účinky, ale ak sa prejavia, môžu vyžadovať pozornosť lekára.


Poraďte sa s vaším lekárom, ak by pretrvával alebo vás obťažoval, ktorýkoľvek z nasledujúcich nežiaducich účinkov: pálenie, svrbenie, podráždenie, infekcia alebo suchosť kože; podráždenie alebo začervenanie tváre, hlavne okolo úst; zápal vlasového vačku; zvýšený rast ochlpenia; uhrovitosť (akné); zmena farby kože; stenčenie kože; pruhovité trhlinky v koži (strie); macerácia (rozmočenie) kože; potničky; alergická kontaktná reakcia.


Ak si všimnete akékoľvek nežiaduce účinky, aj tu neuvedené, poraďte sa s vaším lekárom.


Deti a dospievajúcich, ktorí musia tento liek používať, by mal ich lekár starostlivo sledovať, pretože liečivo liekov Diprosone sa vstrebáva cez kožu a môže ovplyvniť rast alebo spôsobiť iné neželané účinky (pozri časť Upozornenia).


Doba použiteľnosti


Nepoužívajte tento liek po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.


Ako uchovávať váš liek


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.


Balenie


Oba lieky Diprosone, masť aj krém, sú dostupné v hliníkových tubách o veľkosti 15 g a 30 g.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Dátum poslednej revízie textu

September 2012

3

DIPROSONE masť

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o prevode registrácie, ev. č. 2012/01651,2012/01652


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. Názov Lieku


DIPROSONE masť

DIPROSONE krém


 1. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Liečivo: betamethasoni dipropionas 0,64 mg, čo zodpovedá betamethasonum 0,5 mg v 1 grame dermálnej masti alebo dermálneho krému.


Pomocné látky, pozri časť 6.1.


 1. Lieková forma


Dermálna masť

Dermálny krém

Popis: hladká, homogénna, biela masť alebo krém.


 1. Klinické údaje


 1. Terapeutické indikácie


Lieky Diprosone masť a Diprosone krém sú určené na zmiernenie zápalových a svrbivých prejavov dermatóz, ktoré reagujú na kortikosteroidy.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Tenký film dermálnej masti alebo dermálneho krému Diprosone sa nanesie raz alebo dvakrát denne (ráno a večer) tak, aby úplne pokryl postihnuté miesto a jemne sa votrie do kože.


 1. Kontraindikácie


Lieky Diprosone masť a Diprosone krém sú kontraindikované u pacientov, ktorí sú precitlivení na betametazóndipropionát, iné kortikosteroidy alebo na niektorú inú zložku lieku.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Všeobecne

Systémová absorpcia lokálnych kortikosteroidov môže spôsobiť reverzibilnú supresiu osi hypotalamus-hypofýza-nadobličky (HPA osi) s následnou glukokortikosteroidnou insuficienciou po ukončení liečby. U niektorých pacientov môže dôjsť aj počas lokálnej terapie k manifestácii Cushingovho syndrómu vyvolaného systémovou absorbciou kortikosteroidu. Pacienti liečení vysokými dávkami silných miestnych steroidov aplikovaných na veľké plochy musia byť pravidelne kontrolovaní, či sa u nich nevyvíjajú príznaky supresie HPA osi. Ak sa príznaky supresie HPA osi vyvinú, je potrebné skúsiť buď ukončiť liečbu, alebo znížiť frekvenciu podávania, prípadne začať podávať slabší kortikosteroid.


Obnovenie funkcie HPA osi je všeobecne rýchle a úplné po ukončení liečby. Znaky a symptómy náhleho ukončenia terapie vyžadujúce si liečbu systémovými kortikosteroidmi sa objavujú len v menej častých prípadoch.


Detskí a dospievajúci pacienti môžu byť, pri rovnakej terapeutickej dávke ako u dospelých, náchylnejší k systémovej toxicite z dôvodu pomeru ich telesného povrchu a telesnej hmotnosti.


Ak pri používaní masti alebo krému Diprosone vznikne podráždenie, liečbu treba ukončiť a musí sa nasadiť iná terapia.


Pri prítomnosti kožnej infekcie je indikovaná zodpovedajúca antifugicídna alebo antibakteriálna liečba. Ak nedôjde rýchlo k priaznivej odpovedi, musí sa aplikácia kortikosteroidu prerušiť až do toho času, kým sa infekcia patrične nezvládne.


Diprosone masť a Diprosone krém nie sú určené na oftalmologické použitie.


Deti a dospievajúci

Oproti dospelým sú deti, vzhľadom na väčšiu absorpciu spôsobenú väčším pomerom telesného povrchu a telesnej hmotnosti, náchylnejšie k supresii HPA osi indukovanej lokálnymi kortikosteroidmi a k celkovému účinku kortikosteroidov.


Pri používaní lokálnych kortikosteroidov u detí bola hlásená supresia HPA osi, Cushingov syndróm a intrakraniálna hypertenzia. Adrenálna supresia sa u detí prejavuje ako lineárne zaostávanie rastu, oneskorené priberanie telesnej hmotnosti, ako aj nízkou hladinou plazmatického kortizolu a neprítomnosťou reakcie na stimuláciu ACTH. Medzi prejavy intrakraniálnej hypertenzie patrí vyklenutie fontanely, bolesti hlavy a bilaterálny papiloedém.


 1. Liekové a iné interakcie


U liekov Diprosone masť a Diprosone krém zatiaľ nie sú známe.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Pretože nie sú dostupné údaje zo štúdií zisťujúcich teratogénny potenciál miestne aplikovaných kortikosteroidov u tehotných žien, lokálne kortikosteroidy by sa počas gravidity mali používať iba v prípadoch, keď potenciálny prínos pre matku preváži možné riziká pre plod.


Doteraz nie je známe, či pri lokálnej aplikácii kortikosteroidov môže dôjsť k takej systémovej absorpcii, ktorej výsledkom je detegovateľné množstvo kortikosteroidov v materskom mlieku. Systémovo podávané kortikosteroidy sa do materského mlieka vylučujú v množstvách, pri ktorých nie je pravdepodobné, že by mohli mať vplyv na dieťa. Napriek tomu musí lekár rozhodnúť, či prerušiť kojenie alebo liečbu, pričom treba zvážiť dôležitosť lieku pre matku.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nebolo pozorované.


 1. Nežiaduce účinky


Pri používaní liekov Diprosone masť a Diprosone krém boli hlásené nasledujúce lokálne nežiaduce účinky: pálenie, svrbenie, podráždenie, suchosť kože, folikulitída, hypertrichóza, akneiformné erupcie, hypopigmentácia, periorálna dermatitída, alergická kontaktná dermatitída, macerácia kože, sekundárna infekcia, strie a potničky.


 1. Predávkovanie


Symptómy: Nadmerné a dlhotrvajúce používanie lokálnych kortikosteroidov môže spôsobiť supresiu funkcie HPA osi s následnou sekundárnou nedostatočnosťou nadobličiek. Ak sa zaznamená supresia HPA osi, má sa liečba prerušiť, znížiť frekvencia podávania alebo nahradiť liečbou s menej silnými steroidmi.

Liečba: Indikovaná je odpovedajúca symptomatická liečba. Akútne hyperkortikoidné symptómy sú obyčajne reverzibilné. V prípade nutnosti je potrebné liečiť nerovnováhu elektrolytov. Pri chronickej toxicite sa odporúča pomalé vynechávanie dávok kortikosteroidov.


 1. Farmakologické vlastnosti


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Dermatologikum, kortikosteroidy silne účinné (skupina III); ATC kód: D07AC01.


Mechanizmus účinku

Lokálne kortikosteroidy, ako je betametazóndipropionát, sú účinné v liečbe dermatóz reagujúcich na kortikosteroidy predovšetkým pre ich protizápalové, protisvrbivé a vazokonstričné účinky. Zatiaľ čo fyziologické, farmakologické a klinické účinky kortikosteroidov sú dobre známe, presný mechanizmus ich účinku u každého ochorenia nie je jasný. Predpokladá sa, že kortikosteroidy indukujú proteínové inhibítory fosfolipázy A2, všeobecne nazývané lipokortíny. Predpokladá sa, že tieto bielkoviny kontrolujú biosyntézu účinných mediátorov zápalu, ako sú prostaglandíny a leukotriény a inhibíciou uvoľňujú ich spoločný prekurzor, kyselinu arachidónovú. Kyselina arachidónová sa uvoľňuje z fosfolipidových membrán fosfolipázou A2.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Stupeň perkutánnej absorpcie lokálnych kortikoidov je daný viacerými faktormi, vrátane vehikula, integrity epidermálnej bariéry a použitia okluznych obväzov.

Lokálne kortikosteroidy sa môžu absorbovať cez normálnu neporušenú kožu, pri zápale kože a/alebo u ostatných dermatologických ochoreniach sa však môže perkutánna absorpcia zvýšiť. Okluzny obväz podstatne zvyšuje perkutánnu absorpciu lokálnych kortikoidov.

Po dermálnej absorpcii sa lokálne kortikoidy zapájajú do farmakokinetických procesov podobných ako systémovo podané kortikoidy. Väzba kortikoidov na plazmatické bielkoviny je rôzneho stupňa. Primárne sa metabolizujú v pečeni a vylučujú obličkami. Niektoré lokálne kortikosteroidy a ich metabolity sa vylučujú žlčou.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Karcinogenéza, mutagenéza a vplyv na plodnosť

Neboli vykonané dlhodobé štúdie na zvieratách vyhodnocujúce karcinogénny potenciál betametazóndipropionátu alebo účinok topických kortikoidov na plodnosť.

Betametazóndipropionát bol negatívny v skúške bakteriálnej mutagenity (Salmonella typhimuriuma Escherichia coli) a v skúške mutagenity s bunkami cicavcov (CHO/HGPRT).

Betametazóndipropionát bol pozitívny v skúške in vitrochromozómovej aberácie s ľudskými lymfocytmi a v skúške in vivos mikrojadierkom z kostnej drene myší. Tento spôsob reakcie je podobný ako u dexametazónu a hydrokortizónu.

Betametazóndipropionát bol fetotoxický (zvýšená incidencia resorpcie) a teratogénny u králikov pri podaní dávok od 0,015 a 0,05 mg/kg intramuskulárnou cestou. Pozorovali sa abnormality ako umbilikálne hernie (0,015 a 0,05 mg/kg), cefalokéla a rázštep podnebia (0,05 mg/kg); pri oboch dávkovaniach sa pozorovala aj zvýšená incidencia resorpcie.

Ostatné kortikosteroidy boli teratogénne u laboratórnych zvieratách pri systémovom podávaní relatívne nízkych dávok a niektoré kortikosteroidy boli teratogénne po kožnej aplikácii.


 1. Farmaceutické informácie


 1. Zoznam pomocných látok


DIPROSONE masť

vaselinum album, paraffinum liquidum.


DIPROSONE krém

chlorocresolum, natrii dihydrogenophosphas dihydricus, acidum phosphoricum, vaselinum album, paraffinum liquidum, alcohol cetylicus et stearylicus, cetomacrogolum 1000 a aqua purificata.


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


60 mesiacov


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 C.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Hliníková tuba, písomná informácia pre používateľa, papierová skladačka

Veľkosť balenia: 1 x 15 g

1 x 30 g

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


 1. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem

P.O. Box 581, 2003 PC Haarlem

Holandsko


 1. registračné číslo


DIPROSONE masť

46/0009/92-S

DIPROSONE krém

46/0008/92-S


9. Dátum PRVEJ registrácie/predĺženia registrácie


31.01.1992/bez časového obmedzenia


10. Dátum revízie textu

September 2012

4DIPROSONE masť