+ ipil.sk

DISULONE 100 au protoxalate de ferPríbalový leták

Príloha č.3 k rozhodnutiu o prevode registrácie, evid..č. 2106/7541


Písomná informácia pre používateľOV


DISULONE 100 au protoxalate de fer

(dapsonum, ferrosi oxalas dihydricus)

tablety


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


Zloženie lieku

Liečivo: dapsonum(dapsón) 100 mg, ferrosi oxalas dihydricus(dihydrát šťavelanu železnatého) 200 mg v jednej tablete

Pomocné látky: tritici amylum (pšeničný škrob), magnesii stearas(magnéziumstearát)


Farmakoterapeutická skupina

Sulfónové antibakteriálne antibiotikum.


Charakteristika

Dapsón patrí medzi chemoterapeutiká zo skupiny sulfónov. Zastavuje množenie a ničí pôvodcov lepry (Mycobacterium leprae Hanseni). Mechanizmus účinku u herpetiformnej dermatitídy nie je zatiaľ presne objasnený. Pri liečbe oboch uvedených chorôb sa liek musí užívať dlhodobo, po dobu niekoľkých mesiacov až niekoľkých rokov.


Indikácie

 • liečba lepry (Hansenovej choroby),

 • liečba určitých typov neutrofilnej dermatózy,

 • liečba polychondritis atrophans,

 • liečba autoimúnnych bulóznych dermatóz (dermatitis herpetiformis, lineárna IgA-bulózna dermatóza, pemphigoid mucosae),

 • bulózny lupus,

 • primárna a sekundárna profylaxia pneumocystózy v prípade neznášanlivosti cotrimoxazolu.


Liek môžu užívať dospelí, deti i mladiství.


Kontraindikácie

Liek sa nesmie užívať:

Pri známej precitlivenosti na dapsón alebo iné lieky zo skupiny sulfónov.

Ak máte zistenú anémiu.

Ak máte methemoglobinémiu (methemoglobín v krvi).


Pre užívanie lieku osobami s poruchou funkcie pečene alebo obličiek, alebo osobami s nedostatkom enzýmov glukózo-6-fosfátdehydrogenázy musia byť zvlášť závažné dôvody.


Tehotné ženy a ženy v období dojčenia môžu liek užívať len ak je to nevyhnutné. U dojčiacich matiek je vždy potrebné zvážiť prerušenie dojčenia.

Ak sa stavy uvedené v tomto odstavci u vás vyskytnú až počas užívania lieku, informujte o tom svojho ošetrujúceho lekára.


Nežiaduce účinky

Liek sa zvyčajne dobre znáša, ale môžu sa vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky:

Časté nežiaduce účinky, ktoré závisia od dávky: najčastejšie sa vyskytuje anémia, ďalej methemoglobinémia, ktorú vám pravidelne bude lekár kontrolovať.


Zriedkavé nežiaduce účinky, ktoré nezávisia od dávky:

Alergické reakcie:

Náhly výskyt vysokej horúčky spojenej s únavou, opuchom lymfatických uzlín a často s generalizovanou kožnou erupciou. Reakcie zvyčajne ustúpia v priebehu 2 až 3 týždňov po ukončení liečby.

Kožné reakcie ako sú žihľavka, sčervenanie kože, svrbenie a reakcie na slnečné žiarenie

Zriedkavo bolesť hlavy, podráždenie, nespavosť a rozmazané videnie.


Veľmi zriedkavé neurologické poruchy postihujúce končatiny; tieto poruchy sú postupne reverzibilné, ale niekedy môžu byť trvalé.


Zažívacie ťažkosti: hnačka, čierna stolica, nevoľnosť, vracanie.


Ak pocítite akýkoľvek nežiaduci účinok, aj keď nie je uvedený v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to svojmu lekárovi.


Interakcie

Účinky lieku a účinky iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať, preto by mal byť váš lekár informovaný o všetkých liekoch, ktoré v súčasnosti užívate, a to na lekársky predpis alebo bez neho.

Ak sa súčasne používa virostatikum didanozín, je vhodné užívať dapsón s časovým odstupom aspoň dve hodiny. Pri súčasnom užívaní so zidovudínom je potrebná častejšia kontrola krvného obrazu.

Skôr ako začnete súčasne s liekom Disulone užívať nejaký voľnopredajný liek, poraďte sa so svojím ošetrujúcim lekárom.


Dávkovanie

Presné dávkovanie určí vždy lekár na základe diagnózy a závažnosti ochorenia.

Pri liečbe lepry sa dospelým podáva zvyčajne 100 mg denne spolu s rifampicínom, prípadne klofazimínom. Podávanie je dlhodobé.

Deťom mladším ako 10 rokov sa dapsón podáva v dávke 25 mgdeň, vo veku 10 až 14 rokov v dávke 50 mgdeň, kombinácie s inými liekmi sú rovnaké ako u dospelých. U detí dávka nesmie prekročiť 2 mgkgdeň.

Pri liečbe polychondritis atrophans sa dlhodobo podáva 100-300 mg denne, pri prevencii pneumocystózy je denná dávka 50-100 mg.

Dávkovaciu schému predpísanú lekárom je nutné presne dodržiavať. Pri vynechaní jednej alebo niekoľkých dávok sa o ďalšom postupe poraďte s lekárom.


Spôsob podávania

Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa malým množstvom tekutiny. Udetí do 6 rokov sa odporúča zamiešať dôkladne rozdrvené tablety v tekutine alebo jogurte.


Osobitné upozornenia

Pri predávkovaní alebo náhodnom požití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.

V priebehu liečby budete musieť podstúpiť opakované laboratórne vyšetrenia hodnôt krvného obrazu, pečeňových a obličkových funkcií, ktoré budú vyžadovať opakované odbery krvi.

Používanie dapsónu u diabetických pacientov môže spôsobiť, že hladina glykovaného hemoglobínu je pod hranicou vyhodnotiteľnosti, čo môže byť prejavom hemolýzy a/alebo methemoglobinémie vyvolanej dapsónom. Takže v prípade rozdielov medzi hodnotou sérovej glukózy a glykovaného hemoglobínu sa v rámci sledovania diabetu odporúča vyhodnotiť hladiny fruktozamínu.


Uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25°C.


Varovanie

Liek sa nesmie užívať po uplynutí času použiteľnosti vyznačeného na obale.

Liek sa musí uchovávať mimo dosahu detí !


Balenie

100 alebo 1000 tabliet


Dátum poslednej revízie textu

Jún 2007


DISULONE 100 au protoxalate de fer

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k rozhodnutiu o prevode registrácie, evid..č. 2106/7541


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov LIEKU


DISULONE 100 au protoxalate de fer


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Dapsonum 100 mg, ferrosi oxalas dihydricus 200 mg v jednej tablete.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie


 • Liečba lepry (Hansenovej choroby).

 • Liečba určitých typov neutrofilnej dermatózy.

 • Liečba polychondritis atrophans.

 • Liečba autoimúnnych bulóznych dermatóz (dermatitis herpetiformis, lineárna IgA-bulózna dermatóza, pemphigoid mucosae).

 • Bulózny lupus.

 • Primárna a sekundárna profylaxia pneumónie Pneumocystis carinii v prípade neznášanlivosti cotrimoxazolu.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie závisí od závažnosti ochorenia, veku a individuálnej citlivosti. U detí sa nesmie prekročiť dávka 2 mgkgdeň. Vzhľadom na riziko, vyplývajúce z liekovej formy a spôsobu podávania, sa u detí do 6 rokov odporúča zamiešať dôkladne rozdrvené tablety v tekutine alebo jogurte.


Lepra (Hansenova choroba):

Pri liečbe Hansenovej choroby sa dapsón nikdy nesmie predpisovať samostatne, ale len

v spojení s inými antileprotikami, napr.:

 • s rifampicínom u nízkoinfekčnej formy (bacilárny index negatívny pri mikroskopickom vyšetrení vo všetkých odberoch),

 • s rifampicínom a klofazimínom u vysokoinfekčnej formy (bacilárny index 1 napr. od 1 do 10 organizmov alebo viac v 100 poliach v mikroskopických vyšetreniach z rôznych odberov).


Dospelí: Dapsón sa zvyčajne podáva v dávke 100 mg (1 tableta) denne.

Deti: Deťom mladším ako 10 rokov sa dapsón podáva v dávke 25 mgdeň, vo veku 10 až 14 rokov v dávke 50 mgdeň.

Kombinácie antileprotík sú rovnaké ako u dospelých, s dávkovaním prispôsobeným pre deti.


Autoimúnne bulózne dermatózy (dermatitis herpetiformis, lineárna IgA-bulózna dermatóza, pemphigoid mucosae), dermatózy sprostredkované neutrofilmi, bulózny lupus:

Priemerné denné dávkovanie je 100 mg denne.

V liečbe je nutné pokračovať niekoľko rokov.


Polychondritis atrophans:

100 až 300 mg denne, podáva sa dlhodobo.


Primárna a sekundárna profylaxia pneumocystózy v prípade neznášanlivosti cotrimoxazolu:

50 až 100 mg denne. U pacientov intolerantných na cotrimoxazol existuje krížová intolerancia u asi 30-40prípadov.

Dapsón sa tiež môže užívať v dávke 50 mgdeň v kombinácii s pyrimetamínom (50 mgtýždeň)

a s kyselinou listovou.


4.3. Kontraindikácie


Liek je kontraindikovaný v nasledujúcich prípadoch:

 • precitlivenosť na niektorú zložku,

 • anémia (hladina Hb nižšia než 9 g100 ml),

 • methemoglobinémia.


Dapsón sa všeobecne neodporúča podávať v nasledujúcich prípadoch:

 • pri pečeňovej a obličkovej insuficiencii,

 • pri deficite glukózo-6-fosfátdehydrogenázy.


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Je nutné predpísať najmenšiu možnú účinnú dávku.

Pri začatí liečby a pri zmene dávky je nutné dôkladne sledovať klinické a laboratórne ukazovatele:

 • V prípade deficitu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy, alebo pokiaľ sa nemohlo vykonať vyšetrenie tohto deficitu, je nutné dávku zvyšovať postupne.

 • Klinické a laboratórne sledovanie má zahŕňať minimálne krvný obraz (so stanovením počtu retikulocytov) každý týždeň v priebehu prvého mesiaca, každý mesiac nasledujúcich 5 mesiacov a následne každé tri mesiace. V prípade významného poklesu erytrocytov, leukocytov alebo krvných doštičiek sa musí liečba zastaviť a pacienta treba sledovať.

 • V priebehu prvého mesiaca je nutné raz za týždeň vyhodnotiť methemoglobín. Pri zvýšení methemoglobinémie (nad 7 ) alebo pri klinickj manifestácii (cyanóza) sa musí znížiť dávka.

 • Po prvom mesiaci liečby a potom každé 3 mesiace sa majú skontrolovať funkcia pečene a obličiek a vykonať klinické, neurologické a kožné vyšetrenie.


Pri možnosti imunoalergických reakcií, v prípade neutropénie alebo agranulocytózy sa musí liečba zastaviť.


V prípade kožných vyrážok alebo pri zvyšovaní transamináz by sa malo uvažovať o prerušení liečby.


Každé zvýšenie dávky vyžaduje opakovanie spomínaných kontrol.


Pri pacientoch s intoleranciou cotrimoxazolu sa vyžaduje pri začatí liečby dôkladné sledovanie pre možnosť skrížených reakcií.


Zvlášť treba byť opatrný pri pacientoch s nadbytkom železa.


Používanie dapsónu u diabetických pacientov môže spôsobiť, že hladina glykovaného hemoglobínu je pod hranicou vyhodnotiteľnosti, čo môže byť prejavom hemolýzy a/alebo methemoglobinémie vyvolanej dapsónom. Takže v prípade rozdielov medzi hodnotou sérovej glukózy a glykovaného hemoglobínu sa v rámci sledovania diabetu odporúča vyhodnotiť hladiny fruktozamínu.


4.5. Liekové a iné interakcie


 • Didanozín (DDI): zníženie absorpcie dapsónu v tráviacom systéme kvôli zvýšeniu pH žalúdka (prítomnosť antacida v tablete s DDI). Preto je vhodné užívať dapsón s časovým odstupom od didanozínu (pokiaľ je to možné aspoň dve hodiny).

 • Zidovudín: zvýšenie hematologickej toxicity (potenciácia dreňovej toxicity). Je treba častejšie kontrolovať krvný obraz.


4.6. Gravidita a laktácia


Gravidita

Nie je dostatok údajov o teratogénnych účinkoch u zvierat.

Klinicky v súčasnosti neexistuje dostatočné množstvo údajov pre odhadnutie možného vzniku malformácií alebo toxického poškodenia plodu dapsónom v prípade, že je užívaný v priebehu tehotenstva.

Pre nedostatok experimentálnych a klinických údajov sa neodporúča užívanie prípravku v priebehu tehotenstva. Napriek tomu je však možné v nevyhnutnom prípade a po dôkladnom zvážení indikácií k liečbe pristúpiť.


Dojčenie

Dapsón preniká do materského mlieka v nezanedbateľnom množstve. Pokiaľ je to možné, vyhýbajte sa pri liečbe týmto liekom dojčeniu.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie je aplikovateľné.


4.8. Nežiaduce účinky


Časté nežiaduce účinky, ktoré sú závislé od dávky:

U pacientov užívajúcich Disulone bez ohľadu na dávku sa takmer pravidelne vyskytuje hemolýza, čo dokazujú hladiny haptoglobínu. Hemolytická anémia je menej častá a vyskytuje sa pri dávkach najmenej 200 mgdeň a u osôb s deficitom G6PD už pri dávkach najmenej 50 mgdeň..

Methemoglobinémia sa musí pravidelne vyšetriť na 8.deň liečby.


Zriedkavé nežiaduce účinky, ktoré nie sú závislé od dávky:

Syndróm precitlivenosti: Klasický obraz a syndróm precitlivenosti na dapsón, ktorý sa vo väčšine prípadov objavuje počas prvých dvoch mesiacov liečby.

V ťažkých prípadoch sa uvádza hypertermia s tachykardiou, asténia, erytematózne makulopapulárne, často generalizované kožné erupcie s pruritom, epidermálna ablácia, polyadenopatia, poruchy pečene (cytolytická alebo zmiešaná, potenciálne závažná cholestatická hepatitída), granulomatózna hepatitída s neskorým nástupom (napr. hepatický granulóm), hematologické poruchy (polynukleóza, hypereozinofília, hemolytická anémia, horúčkový syndróm), ďalšie viscerálne poruchy: pľúc (inersticiálna pneumopatia), srdca, renálne, gastrointestinálne (abdominálna bolesť), osteoartikulárne (artralgia, myalgia). Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa tieto symptómy pozorovali bez súvislosti so syndrómom precitlivenosti.Vývoj sa zvyčajne zlepší po prerušení liečby. Pri postihnutí viscerálnych orgánov sa však opísali aj smrteľné prípady.


Ďalšie hematologické komplikácie: agranulocytóza objavujúca sa predovšetkým počas prvých troch mesiacov liečby, makrocytóza s anémiou alebo bez nej, sulfhemoglobinémia.


Iné kožné komplikácie: pruritus, žihľavka, erytrodermia a fotosenzibilita.


Neurologické komplikácie:bolesť hlavy, podráždenie, manický stav. Zriedkavé prípady axonálnej neuropatie (motorické a/alebo senzorické poruchy) postihujúcej všetky štyri končatiny. Táto neuropatia je vo všeobecnosti po ukončení liečby pomaly reverzibilná, ale niekedy definitívna.


Gastrointestinálne poruchy: hnačka, čierna stolica, nauzea, vracanie.

Iné: hypoalbuminémia, veľmi zriedkavo postihujúca obličky.Zriedkavo sa vyskytuje poškodenie pečene (cholestatická hepatitída, zvýšenie transamináz), riziko agranulocytózy, zriedkavé reakcie z neznášanlivosti ako tachykardia, hypoalbuminémia, obličková papilárna nekróza.


4.9. Predávkovanie


Klinické príznaky predávkovania značne súvisia s methemoglobinémiou (cyanóza, dyspnoe, atď.) s rizikom kómy pri masívnom užití.

Možno pozorovať aj ďalšie hematologické abnormality ako je hemolytická anemia a sulfhemoglobinémia.

Liečba musí prebiehať v nemocnici na špecializovaných jednotkách a pozostáva prevažne z ventilácie, vyprázdnenia obsahu žalúdka a/alebo podania aktívneho živočíšneho uhlia. Pri podávaní metylénovej modrej treba zvýšiť opatrnosť, pretože môže nastať methemoglobinémia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Sulfónové antibakteriálne antibiotikum.

Farmakoterapeutická skupina: lieky na liečenie lepry

ATC kód: J04BA02


Sulfónový derivát účinkujúci baktericídne a bakteriostaticky na infekciu Mycobacterium leprae(Hansenov bacil) s vyhovujúcou bezpečnosťou. Kombinácia s oxalátom železa má znížiť riziko hypochrómnej anémie, spojené s dlhodobým užívaním dapsónu.

Pôsobenie na funkciu neutrofilov: inhibícia cytotoxických funkcií polynukleárnych buniek a inhibícia aktivity lyzozómov.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia v tráviacom systéme je takmer úplná. Vrchol hladiny v sére nastáva 1-3 h po perorálnom podaní, po požití 100 mg je táto hladina 2 gml krvi (dapsón vo voľnej forme). V sére sa 50 dapsónu viaže na proteíny.

Biologický polčas dapsónu je 28 hodín (extrémy sú 10 a 50 hodín). Dapsón preniká do všetkých biologických tekutín a všetkých tkanív, vrátane placenty. Po užití dávky 100 mgdeň dosahuje

v rôznych tkanivách hodnoty 2 gml, vyššie koncentrácie sú v koži a svaloch, ale najmä v pečeni

a obličkách. Dapsón prechádza pečeňovou acetyláciou a enterohepatálnym cyklom.

Vylučuje sa prevažne močom (70 - 80 ) v rôznych formách (nezmenený dapsón a metabolity).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok


Tritici amylum, magnesii stearas


6.2. Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3. Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávať pri teplote do 25°C.


6.5. Druh obalu a obsah balenia


Okrúhla hliníková škatuľka, zvnútra potiahnutá polymérom, s uzáverom z plastickej hmoty, obsah 100 alebo 1000 deliteľných tabliet.


7. Držiteľ rozhodnutia O registrÁCII


sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. Registračné číslo


42/0233/89-C/S


9. Dátum registrácie registrácie


Dátum registrácie: 31.10.1989


10. Dátum poslednej revízie textu


Jún 2007

DISULONE 100 au protoxalate de fer