+ ipil.sk

Docetaxel Hikma 80 mg koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny roztokPríbalový leták


PRÍLOHA Č. 1 K NOTIFIKÁCII O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV.Č. 2012/00643-Z1B


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Docetaxel Hikma 20 mg koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny roztok

Docetaxel Hikma 80 mg koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny roztok

Docetaxel


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Docetaxel Hikma a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Docetaxel Hikma

3. Ako používať Docetaxel Hikma

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Docetaxel Hikma

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE DOCETAXEL HIKMA A NA ČO SA POUŽÍVA


Názov lieku je Docetaxel Hikma na infúziu. Všeobecný názov je docetaxel. Docetaxel je látka izolovaná z ihličia tisu.

Docetaxel patrí do skupiny protinádorových liečiv, nazývaných taxány.


Lekár predpisuje Docetaxel Hikma na liečbu karcinómu prsníka, špeciálnych foriem karcinómu pľúc (nemalobunkový karcinóm pľúc), karcinómu prostaty, karcinómu žalúdka alebo karcinómu hlavy a krku:

 • Na liečbu pokročilého karcinómu prsníka možno Docetaxel na infúziu podávať buď samostatne alebo v kombinácii s doxorubicínom alebo trastuzumabom alebo kapecitabínom.

 • Na liečbu skorého karcinómu prsníka, ak sú postihnuté lymfatické uzliny, možno Docetaxel na infúziu podávať v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom.

 • Na liečbu karcinómu pľúc možno Docetaxel na infúziu podávať buď samostatne alebo v kombinácii s cisplatinou.

 • Na liečbu karcinómu prostaty sa Docetaxel na infúziu podáva v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom.

 • Na liečbu metastatického karcinómu žalúdka sa Docetaxel na infúziu podáva v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom.

 • Na liečbu karcinómu hlavy a krku sa Docetaxel na infúziu podáva v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE DOCETAXEL HIKMA


Nepoužívajte Docetaxel Hikma:

 • keď ste alergický (precitlivený) na docetaxel alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Docetaxel Hikma.

 • keď máte príliš nízky počet bielych krviniek.

 • keď trpíte závažným ochorením pečene.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Docetaxel Hikma

Pred každou liečbou s Docetaxel Hikma Vám urobia krvné testy, aby sa zistilo, či máte dosť veľký počet krviniek a dostatočnú funkciu pečene, aby ste mohli používať Docetaxel Hikma. V prípade porúch bielych krviniek môžete dostať horúčku alebo infekcie, ktoré s takýmito poruchami súvisia.


Požiadajú Vás, aby ste jeden deň pred podaním Docetaxel Hikma absolvovali premedikáciu pozostávajúcu z perorálnych kortikosteroidov ako je dexametazón a pokračovali v nej ešte jeden alebo dva dni po podaní Docetaxel Hikma. Minimalizujú sa tým určité nežiaduce účinky, ktoré môžu nastať po infúzii Docetaxelu, najmä alergické reakcie a zadržiavanie tekutín (opuch rúk, chodidiel, nôh alebo nárast hmotnosti).


Počas liečby môžete dostať lieky na udržiavanie počtu krviniek.


Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to preto, že Docetaxel Hikma alebo iný liek nemusí účinkovať tak, ako sa očakávalo a je väčšia pravdepodobnosť výskytu vedľajšieho účinku.


Tehotenstvo

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa svojím lekárom.


Docetaxel Hikma sa NESMIE podávať, ak ste tehotná, pokiaľ nie je lekárom určený presne tento druh liečby.

Počas liečby týmto liekom nesmiete otehotnieť a musíte používať účinnú antikoncepciu, pretože Docetaxel Hikma môže byť škodlivý pre plod. Ak v priebehu liečby otehotniete, okamžite informujte svojho lekára.


Mužom liečeným Docetaxel Hikma sa odporúča, aby nepočali dieťa počas liečby a až do 6 mesiacov po jej ukončení; odporúča sa vyhľadať odbornú radu ohľadom konzervácie spermií pred začatím liečby, pretože docetaxel môže ovplyvniť mužskú plodnosť.


Dojčenie

Počas liečby s Docetaxel Hikma nesmiete dojčiť.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neexistuje žiadny dôvod, pre ktorý by ste medzi jednotlivými cyklami liečby s Docetaxel Hikma nemohli viesť motorové vozidlo s výnimkou, ak máte závrat alebo sa na to necítite.


3. AKO POUŽÍVAŤ DOCETAXEL HIKMA


Docetaxel Hikma Vám bude podávaný kvalifikovaným odborným lekárom.


Zvyčajná dávka

Dávka závisí od Vašej hmotnosti a celkového stavu. Ošetrujúci lekár Vám vypočíta plochu povrchu tela (m²) a určí dávku, ktorú máte dostať.


Spôsob a cesta podania

Docetaxel Hikma Vám podajú vo forme infúzie do niektorej žily. Infúzia trvá približne hodinu, počas ktorej zostanete v nemocnici.


Frekvencia podávania

Zvyčajná dávka je jedna infúzia raz za 3 týždne.


Podľa výsledkov krvných testov, Vášho celkového stavu a odpovede na Docetaxel na infúziu Vám ošetrujúci lekár môže zmeniť dávku a frekvenciu dávkovania. Svojho lekára informujte najmä v prípade, ak máte hnačku, bolesť v ústach, pocit zníženej citlivosti alebo pocit mravenčenia, horúčku a dajte mu výsledky vašich krvných testov. Táto informácia mu umožní rozhodnúť, či nie je potrebné znížiť dávku.


Ak použijete viac Docetaxel Hikma, ako máte

Keďže tento liek je Vám podávaný v nemocnici, je málo pravdepodobné, že by ste dostali príliš nízku alebo príliš vysokú dávku. Informujte však svojho lekára alebo lekárnika, ak máte akékoľvek pochybnosti.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky protinádorové lieky, aj Docetaxel Hikma môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ošetrujúci lekár Vás bude o nich informovať a vysvetlí Vám potenciálne riziká a prospech liečby.


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky pri podávaní samotného Docetaxel Hikma sú: pokles počtu červených alebo bielych krviniek, vypadávanie vlasov, nevoľnosť, vracanie, bolesť v ústach, hnačka a únava.


Závažnosť nežiaducich účinkov pri Docetaxel Hikma sa môže zvýšiť, ak sa Docetaxel Hikma podáva v kombinácii s inými chemoterapeutickými látkami.


Počas infúzie v nemocnici sa môžu objaviť tieto alergické reakcie (vyskytli sa u viac ako u 1 z 10 pacientov):

 • sčervenanie, kožné reakcie, svrbenie

 • tlak na hrudníku, ťažkosti pri dýchaní

 • horúčka alebo zimnica

 • bolesť chrbta,

 • nízky krvný tlak.

Môžu sa vyskytnúť ešte závažnejšie reakcie.


Nemocničný personál bude počas liečby Váš stav pozorne sledovať. Ak pocítite niektorý z týchto účinkov, okamžite ich informujte.


V období medzi infúziami Docetaxel na infúziu sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky, ktorých frekvencia sa môže líšiť v závislosti od kombinácie liečiv, ktorú dostávate:


Veľmi časté (vyskytli sa u viac ako u 1 z 10 pacientov):

 • infekcie, pokles počtu červených krviniek (anémia) alebo bielych krviniek (sú dôležité v boji proti infekcii) a krvných doštičiek

 • horúčka: ak pocítite zvýšenú teplotu, okamžite informujte svojho lekára

 • alergické reakcie, ktoré sú uvedené vyššie

 • strata chuti do jedla (anorexia)

 • nespavosť

 • pocit zníženej citlivosti alebo pichania, či bolesti kĺbov alebo svalov

 • bolesť hlavy

 • zmeny vo vnímaní chuti

 • zápal oka alebo nadmerné slzenie očí

 • opuch spôsobený nesprávným odtokom lymfy

 • dýchavičnosť

 • výtok z nosa, zápal hrdla a nosa, kašeľ

 • krvácanie z nosa

 • bolesť v ústach

 • žalúdočné ťažkosti vrátane nevoľnosti, vracania a hnačky, zápcha

 • bolesť brucha

 • tráviace ťažkosti

 • dočasná strata vlasov (vo väčšine prípadov sa normálny rast vlasov opäť obnoví)

 • sčervenanie a opuch dlaní na rukách a chodidlách na nohách, čo môže viesť k odlupovaniu kože (to sa môže objaviť na rukách, tvári alebo na tele)

 • zmena farby nechtov a ich oddeľovanie

 • bolesť svalov, bolesť chrbta alebo kostí

 • zmena alebo vynechanie menštruácie

 • zvýšené potenie rúk, chodidiel, nôh

 • únava alebo príznaky podobné chrípke

 • nárast alebo úbytok hmotnosti.


Časté (vyskytli sa u menej ako u 1 z 10, ale u viac ako u 1 zo 100 pacientov):

 • kandidóza úst

 • dehydratácia

 • závraty

 • porucha sluchu

 • pokles krvného tlaku, nepravidelný alebo rýchly tep srdca

 • zlyhanie srdca

 • zápal pažeráka

 • suchosť v ústach

 • bolesť a ťažkosti pri prehĺtaní

 • krvácanie

 • vzostup pečeňových enzýmov (vyžaduje si pravidelné krvné testy).


Menej časté (vyskytli sa u menej ako u 1 z 1000, ale u viac ako u 1 zo 100 pacientov):

 • mdloby

 • v mieste vpichu kožné reakcie, flebitída (zápal žíl) alebo opuch

 • zápal hrubého čreva, tenkého čreva; perforácia čreva (prederavenie)

 • krvné zrazeniny.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ DOCETAXEL HIKMA


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Docetaxel Hikma po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli, blistrovom balení a injekčných liekovkách.


Uchovávajte pri teplote od 2 °C do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo obsahuje injekčná liekovka koncentrátu Docetaxel Hikma

- Liečivo je docetaxel. Jeden ml roztoku docetaxelu obsahuje 40 mg bezvodého docetaxelu. Jedna injekčná liekovka obsahuje 20 mg alebo 80 mg docetaxelu.

- Ďalšia zložka je polysorbát 80.


Čo obsahuje injekčná liekovka rozpúšťadla

13 % (m/m) polyetylénglykol 400 vo vode na injekciu.


Ako vyzerá Docetaxel Hikma a obsah balenia

Docetaxel HIkma 20 mg a 80 mg koncentrát na infúzny roztok je číry, žltý až hnedožltý, viskózny roztok.


Každé blistrové balenie obsahuje:

jednu jednodávkovú injekčnú liekovku koncentrátu a

jednu jednodávkovú injekčnú liekovku rozpúšťadla.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Estrada do Rio da Mó, nº 8, 8A – 8B

Fervença

2705 – 906 Terrugem SNT

Portugalsko

Tel: +351 21 980 84 10

Fax: +351 21 961 51 02

E-mail: geral@hikma.pt


CEMELOG-BRS Ltd.2040 Budaörs, Vasút u. 13.Maďarsko


ACCORD HEALTHCARE LIMITED

Sage House, 319 Pinner Road

Harrow-Middlesex HA1 4HG

Veľká Británia


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko Docetaxel Hikma Konzentrat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Infusionslösung

Francúzsko Docetaxel Hikma solution àdiluer et solvant pour solution pour perfusion

Taliansko Docetaxel Hikma concentrato e solvente per soluzione per infusione

Portugalsko Docetaxel Hikma concentrado e solvente para soluçāo para perfusāo

Slovensko Docetaxel Hikma koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny roztok

Španielsko Docetaxel concentrado y disolvente para solución para perfusión

Holandsko Docetaxel Hikma concentraat en oplosmiddel voor oplossing voor infusie

Nemecko Docetaxel Hikma Konzentrat und Lösungsmittel zur Herstellung einer InfusionslösungTáto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 05/2012.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


1. Dávkovanie a spôsob podávania


Použitie docetaxelu sa má obmedziť na jednotky špecializované na podávanie cytotoxickej chemoterapie a má sa podávať len pod dohľadom kvalifikovaného onkológa.


Odporúčaná dávka


Pre karcinóm prsníka, nemalobunkový karcinóm pľúc, karcinóm žalúdka a karcinóm hlavy a krku premedikácia pozostáva z perorálnych kortikoidov, ako je dexametazón v dávke 16 mg denne (napr. 8 mg dvakrát denne) počas 3 dní počínajúc 1. dňom pred podaním docetaxelu, pokiaľ nie je kontraindikovaná.

Na zníženie rizika hematologickej toxicity možno profylakticky použiť G-CSF.

Pre karcinóm prostaty, kde sa súčasne používa prednizón alebo prednizolón, je odporúčanou premedikáciou dexametazón 8 mg podávaný perorálne 12 hodín, 3 hodiny a 1 hodinu pred infúziou docetaxelu.


Docetaxel sa podáva ako jednohodinová infúzia každé tri týždne.


2. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Docetaxel sa nesmie podávať pacientom s počiatočným počtom neutrofilov < 1500 buniek/mm3.

Docetaxel sa nesmie podávať tehotným a dojčiacim ženám.

Docetaxel sa nesmie podávať pacientom s ťažkým poškodením funkcie pečene, pretože nie sú k dispozícii údaje pre túto skupinu.

Musia sa vziať do úvahy aj kontraindikácie liekov, ktoré sa kombinujú s docetaxelom.


3. ODPORÚČANIA NA BEZPEČNÚ MANIPULÁCIU


Docetaxel Hikma je antineoplastická látka a rovnako ako pri iných potenciálne toxických látkach sa musí zachovávať pri manipulácii a príprave roztokov Docetaxel Hikma opatrnosť. Odporúča sa používanie rukavíc.


Ak sa koncentrát Docetaxel Hikma, roztok premixu alebo infúzny roztok, dostane do kontaktu s pokožkou, okamžite ju dôkladne umyte mydlom a vodou. Ak sa koncentrát docetaxelu na infúziu, roztok premixu alebo infúzny roztok, dostane do kontaktu so sliznicou, okamžite ju dôkladne opláchnite vodou.


4. PRÍPRAVA NA VNÚTROŽILOVÉ PODANIE


4.1 Príprava premixu roztoku Docetaxel Hikma (10 mg docetaxelu/ml)


4.1.1 Vyberte z balenia ampulku s produktom a ampulku s riediacim roztokom. Vhodnými prostriedkami zabezpečte, aby teplota ampulky s produktom a riediacim roztokom bola približne 25 °C. Môžete to tiež dosiahnuť tak, že obe ampulky budete spolu držať pevne v dlani a otáčať ich v ruke po dobu 2 minút.


moRqYk9qLJ10+CrSEmITWf6YCAIkI0qkVcPq1IFUgpgUfhciY9at253wzXaSse359Q8pqRu9voq20UoqShank3y4f1BAIkjkaHmHAq98KI7s0L3iT5586ccsQYdv+0vGvUl2PitOoN48qhsOd+c2dgqHb1hjzTrQvrdeWDR5dwLP6xGL1P5vzitz5WYrSzxk8/mrlIiCSoEUuI7NZpko5GRp5niYcz5fFc+obDjR4rcnUBf8AQE9v65wUUJoVefPRTcdK9aJufu1it3+BwHUJq6NiP8FS/wDvaKfPUKpM00oDN3og8mqix9D2Briwl47ZKN8cGOZp/ULcDAD5v0n8Jxs60xxOX+a0ZsjPLf8A3i/MoY14/Nblb9w/vDJy00ct1cmH4G7h40GA0iSP94QgJdw/oKlu2YCF3J/eFCoIvXB7J/8AFiDU7Nf/2gAMAwEAAgADAAAAEPPNPPPPPNdN/PPPPMdPPPPPPPPPPPPOPPPPPPPKbQ3nvPPMj7/PPPPPPPPPPPKfPPPPPOHfIPLP/PP/AC7zz7nzzzzzzzynzzzzzw3Xz/7/AN8808v/AKDb1fPPPPPPKfPNPPPHtvPCF1vPOfPFGfPEvPPPPPPKfPPPPPPovveyfPP3/PF//PD/ADzzzzzynzzzzzzz60dRzzzxjyyhzzznzzzzzzynzzzzzjzzjknzznVvzyi/zwzzzzzzzynzzzw1jzXTyTzwjeTzyxrzz3zzzzzzynzzy1/zNBjzZDZpzveXzzzxfzzzzzzynzzzzXQ5zzzy82JxX/f3PzwDjzzzzvCnzzDT7zzzzHPqS/P76Oo/zz3LvWk0/wAp5GsPFEePMNuu888888888888888888p6Z63Dey613z3+52888888888188888p88u4V888888sO8P888888888f88888p8888uqeP81F4w29888888888w08888p88888961+y/888888888888s9Geftcp8888888Dt87OfY18888888888tf8APPKfPPPPPPLL4lMH9MfPPPPPPPPPPPPPPKfPPPPPPPPHxUfFnM/vPPPPPPPPPPPPKfPPPPPPPPPPPGXOw782utd/PPPPPPPKfPPPPPPPPPPPPPPPPvPPLaNvPPPPPPKfPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHXfPPPPPKeMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIcMMMMMKf/EACgRAQACAQIFBAIDAQAAAAAAAAEAESEQMSAwQVFhcZGx8ECBodHh8f/aAAgBAwEBPxDkXKd5fFuCoGx/FyspLNAGsPA19TQAMPNeNQK0sL2NBiGpu+/TFPrOqTDDkjxu8POjizo301ulBQ0uCKzcqeZWzvAwYgr6fHIeW7iN1NmhtQbLNcEfuVdux861VvHIeNLhjSy6i1N3Vh3arRmX06a/K5DyazKTMOElF9Nd4zYarB925DyWa3eKlvVc1BgofprayQyPDVYnIeFVav2+4grppZKS3QmZT30YbQqK6A68CaqFfTkPAlwAwaIN2Pdnav2Z6ntBtvd9Z+sTctQtlTAG03iWQBqunytRunIeGq0L+J1TXpA+nDTYqHYLGWBrRRTrAF3/ABAVN3UCjMbStWvV4twYM0Ko67gws6HQgVweaeWU7yzNif6iOZQGeK42afz/AJAFPzANgS7enpD260IGiCwX/jPEZb8TPdgDbRigWw3XBB2R6zEaGU+/uIm+J3jFssA6RDvPBPBzKydHjYLKmMda4wVbaRjZid6dtlOz7M9T2f6m26ZQ0sT6wVq4M0PJFkGy+J1SwMEqG0jPIrRC3ytycTwg5iEBu9JTWWH/ABSu49v9n66foqX7pY3IIlnKWnzxPEiibkq3hBpGF9NnrNkZY87DRxiepl+6KeqBCluPIWdtBExFNyKTDZfvroKPW5a0lctu2TFrgPJV6Stx8spTDEOyMEGEHgjt+A8pI7oxDc+/fEs3lmalBvdPPEu+c81JWUJ5E6mEoz6mLOr+P7gHpUG9uS/g1wIO8tsgcg/j2ZN5kp3438hL41n/xAApEQEAAQICCgMBAQEAAAAAAAABEQAxIVEQQWFxgZGhscHwIDDR4UDx/9oACAECAQE/EPo2VbZyqUT8i5RqOjE/5QBLf32eBnSKhy00SS+8aAfABdp1cv2teQZFil2WYe/23fMYzUidEZzdEUM6gcLaVgbDq4v5w0Kc0dsfDpLgYZ2KCKEhkj2+m75w1ov2/rQBgZ0DHsZn3pSIw0y6KJDj3dACamszo2U9qEhacNzidKls2MX3pSIDAWMvc6alhoxNreX5/Rd81f1l5pEYdJMjF3oHZ8Up0AU0iK5pWemHk/OFSQ610P69NIyGUuZ9F3zFGSkCSkRhpIKzSKCsBhf33bpL08IYHvHSRm1RVpse7+acQ7nr/fou+gUZKEyTD3PxFIgFrYf2tQPe1KuL8C9YuDvjHTi2SeSeJorvxyZ86b3Ydn0XfKNIjxSvDV+dqkvh3GZ+POhBCO0B3F46ZSTFLiaWw0fD3NKIljhzw6XojjieD+aQzUh9F3xAQx224Z+4VNr/ADQMTFZ+FRf9Kg3VqK3rdjUiwFTszUriWoAuCw1vj4TgMZJ5aZDZjs/Rd8LgKUpdDcCaBLJxju1mh6Z0TYeZVyluF7xRmnp/aTYV4/lOYDgZ61f1bEZ0YTF2E9aZ5OmZHvvCicrvpWBzf36LvgE2pRFbmvl+xRrtt/B5WjYYGRgcjD4rGf3mU68O/CoMFHef2mkDPVzzvwtoZSARbjT0Cd7+VAAZYrqz3+3pCyEUB8Ex0y85YaQkNSefllZnY5tS1ZyMetXaXoM1BBiGLr3GRuvSqy6b0JZcq2rk1sWsJIO01YW9msZU8R3qeJItPeCetDLje/k0GLIbH73KZacHpyomFa7H7WdnanoR5pudLXsD7NQiDtwHdqq4BzI5zUSydew1F5Xdh1Z7VGwOr18FX7Oi6mK40lgSzbcD95Vhaw6crVgAyHt6JATmUwEd8eOg1kRuKNhxurBFc6sjW2UprfZdL9n8/fndQAqliUnXlSLCuTQ+KQbcO9KADjYboi2bypGAyuKX3mHOKLRO5Hs03CbyO9bc5P2txyPNTnEc/NqBTJux7UzC8qEFuqRAPpE1tr3U7LV8rtKQq1Ym7ms12phVgzO128HDj9EsRoCQcH6hOZO2H58rviClxzoswEWWZd65OqsSQ96Uvk4vmakbuZ+VdrjhUvCE69P7Q1hxHwNZw6/lAUGvHyFI1w+qJF8XBv4+V3yINt8VKYDiP41KATeEc4pimDuZq/RwpEv9zchzpaUJqwIqER0v7Q7h5+E0ATqDdV30Nq8zGc+cKRhIaUlCtbTvB71BuuEdko1x5v7WSTjPSDvUCAnuq/1xRpKYJJ2a/dvwu+nBB86D4gm07kqSYmdv41FBdoZ6R5pVhptYaJlOSP8AasiPst8LvqhwbVkAa9fu5KC4QfdTTEMR77hRdE2VFvnaluLk68qRL/dd9q2NDIcffb1rZHvtiibMnehgENvhp1BN2PepSTnH+0W3WO5UhAQ1lubBSKh+m7/Cq5+CEqKSgYcz89N16YJs2c/ou/zwIJyfmVGE8nU3+4/O7/QQ42+bV//EACsQAQABAwMDBAMAAwEBAQAAAAERACExQVFxYYGhIDBAkRCxwVDR8OHxYP/aAAgBAQABPxD/APBTePcEZmFC7OncKKPmFAfQe7V/5hBE3BMv3SsgM/zyp0hBm26gQ4lQLCq3Fsl10Q9soLSQDlqVxcljgtpXJkKs/wA+lC5HJC8ZPluwz76k0NQCp0MgsvX+hOreC4vI/gMJxHeg/VxHLEvenL0EoBZbaVLkCAElupcBQNUzEjVhKdZpWDlTUSELWLwfSmlxEaToOi7YXEWPZUFgiTsf0dAWnkWUOik6l1qMeRGBrWE7NIFHDcjF50pn2vEqTK9Z+Vg495QBF4AEquhUmoECILbIvYzeMsUbsGDzHY2MHMr+PO/uhdIcbDz+5+RSlw4DUP8ArzUgeA6w0dyOUvkX1ywcbfYOqwHVo3GUSJGIb7sxG7Wv4QaF7sBP7TY3GkQgPHymDj3rFR3VzcdiOoChfhDpf+AXeq7Ho/6epUo32yuPcId/QdAcxYdmxFjc3VY9kNRWThE7eofgu4KB+nu1DQMAQAYPRcNCNxBbegA+Vg495iwYhlDY7AenEmYJy96bKqEa0Hn9+hHAhf8ATYVKegS6WPAn2eoL38phFaNkznT0xyApat2fR+vSC85jAoCHQQpc3voKBYrcqCEqC5qkQQCbKOgr8LBx7v8A86JP8oJBJjlfTsnokwgbtD53WFEKiZFV9JAJQC1wP19KdXai8/YlCdM8EQJH2+krIFCEKBcgntaiZmAzMP6n8mrVQgA1amnWIJQwTDMsCNvJoqgEAcH4Obgo24DKdZqFtVHIUaoYTew0Pg4OPdTEld3UHLeI1DgzFo5aG8oSMRIsIz6NbvU0kIyNNZtSd4Z1Um6rCW6QAzWBysBOzs9G/wCW0tYgCWYNlGAXxHIGq2l9MF6FbpL9KIsIm3APSzoJ0iZGrqctZfNJ+n5vEHHo113AuKEgAND0QqsBv+0cX0dJNPFYE/fwMHHugwSJCUyYCOEs13HHPrZk7pOLrrfPNBpS9GI3W3hQErqyISJSiQidQv6rMizkf69IZfEZgP3B39bOYODQv5CjLqfg35bG8FilAlr8ok8R6QeJEtkErBRa+BDBx6Xn2dpQMEVnoBbWKQCw3lquoyPU9b92RGZMMNTF8ipDLAYutRc4Cbm3dxyOim5pyFwA7QGNFfS9ICsYDxBwtNKLbnEnATtUkxr6XBEhys8kO9DKgo7An7qCBMLgI+JqJY47AQenKoMbso81A+BDQkx5+Bg494HUwSYL/ZnopSecCIiW1F8YcTQgERG4mvrxHvcPwWq/+sAtR61MSy6dkjPSVuJ9JmIZlyxe1Rsr5uFb5Mtg5NZ9M3ihNSKyYkSkClEwwTwi9WTVYnSa8epBESNkoJ6TM8n9n4GDj34SyAf6TOHTvQibCPRRptw4wpBR0cuMdEyPRh/GLU5q7Mv5AJOSR2F2dXtNSdWxHcC5rS8TBBRAYoNVqmqt19SMgQC6MUc0yboEdp9QSjcinvs4uCHUgF1LRncA8P5P69bO2ALvP6PgYOPgR8ojL/bZ0ZOlbN2BFs7D9zsUEx+MvqCk54wgiWkKQAm5zuP7qYyiUP7tngVegE0hXvLxHLVmIAw6HsYxykkGL2tDOWaPSTr+GykI2K+aSW5fuz17KbnvP/38DBx8E1fyIDdXFKmhZJupaSly5dV1prUi96wDBegAgIPaUCAqICurpxbrUwZmksIJeWeZ9RH5CNTbzFE8TbbK1A7OjLAETU9Sh0gQ3iTz8Bg4+CnmHAVYUZli3kqSYagRSQgV1xjpV3b8hAusxJBghtei0LusSUEW6YoypSu1JE1L2MWxelViQWOPZhEDC7b+QUc0lRUKQLj1C7Kb39iVYpEOh+wKIPL8XCesF39K4QxNgJa3MscSiOpYncfgYOPcRmGRTHO3pFlUARuhG92gsOacTEwJiX7pZKYCt2RfqzSXmknaC6aLipHiKgLyYukLtAAAALAaeloG5EB3aUdtjkiYurTGWIopWDRxgCFAyT+GVA1DEy4n1J9jrMomBvAnejHi96JAXpanIB0BGYeE9PBZhhC9haCFBbssD4HwMHHsi0WTAdWlsm+BweSHWo2szMDg2jmXrUcQenb2VQFlE8tSYpsP0UqbfaMXvLxUi7sorxUCXJhLHZf0qBmMwNB/UdEfsXmkv0xtoS4wW+ij7R14Nw6PLq/lnWkwwRHViLdPVi9E+6hRkWLCq2nRLQJqCOW7bf09g66KgCiF4PgDBx7KAIeCIOsc2ozfeXb5IP8AkU4EbIzBwIPFBBBj8xh8GCzBu1NgDU/KB5pZwiEKcS6MKCf8dKU3DlwcI1JUrNH7JjRAXWWHivNEBFazvNrom0Hx6VApALq0NcZhbjNjFYS/4aUvX9R+y+xT61RIjZiQAQSrNY9TZBkbEaCWG6Q9FpGALtHl/Xf03WCGnpQ20IO4uP18DBx7AZRIWPXm4fugI0ksq90uuq+oeFTwAJNkmy2xTwO48yE0CEGAID1Z4KDHItBZMSMhxDXRu/8ABoXVKCh2lvU0kEhfF/ulvBNsSOi3fVqXUCEsq54eaKmDAEfiLz+EZxkoO7RfIstsZlzQagkgG4ln0XaNIulIOGX0hXYtL7VQCiDQNYz8DBx7qgKsBq1rizQdhmmQca992P1QIGwLPtH8onjaoj9Mqs4zdLwCU0D2B0fZQKNIRHNz7FablvXu/gV1NTx+nhVp0k6vdFAdqVsgCxRrlRsgIAp9FCyTMf71rNWR59TQiSXPzInIUAoW0mxidqnVBZmKzIzSu5xJ5UiHBg195l81GaYVDC2MVQdIdqfwuwgTFLEkSxjB6BkiTskPSmEIaUla6w96tHJKlkI+nJ0T4GDj2yCgh5m1xO8VAEFvpkyPNL0aZA7iKXm1HEeiP3IfNBAHsBTmjyDZ/bB1pYpyATmisS7sfqitSBnZ9iXvTo2CecXd6Dw1CDlcBmOkkaJUg6vzEiGQENBmbXOu0HUOj+EMABJzS/YvQ2E3So9/27QAmyyMXtFPE4xKv4VMRqCAdVJpXEa2COqLSWEpCW0iYArEzMNTFyjmMnUfUO1V/AFXHYAStOGDOsRQdmO56QLQ+W2q+D6p1FJtjOevwGDj2Dd/IgN1cUgg7CLyv4MdaDBuIiP+HIUudIl9hk933LHGwWevoXXEjN8hSEksyM6lKT1ZXehbkUFzMEY71CHaftDaCpgLtTZsjqB2o1kJhEgSAJIA8R+SKWmEk6R6KNMWYXWG8ye9DX9RyKLP9/izsw5WXVRIhUYuGlC+YkWDKIq8Ak3T8yEJkMtIS6YwaTNpo3FztSLGJBIuTfOPQUOYszLSelLuNEiVHqWW2On4Nb+zAfRMCnBlp/KMcsJifuHWlFnIEH/IUAaAMqAelkrYOL2/GDj15RMIMFvSdNYyZocCs9+8psExqqsMfDDse822SUFmbRXGunFBkSAG/KNaxWwaEFOQXUCPuhAs2McFlQZ1k0CzILFAow1EILuBf8tyohZQAHUXs1gRiCzQcR0DtTjEDIBLhA5t0pltnrKyCo+qUR1l5JBIsZtS5FB0J2m1BBdgcLox+1EtA5HWDL9lHImS0ajADrZnerI6hS+pgu0JowWIwJshtUgWxsfRcBjMWnbB6kxjsJxMvqpzC59iQi4oGAptg6tL6jpQ3MSpm7h4oQaQCAOh6MHHpAKgC6ulA926DhRDulDgckTyTKIURyyez1sYQeaVSBzD/tMqRj/jNI5Dn/fVj+zAH7pc51FHDdwd4q7pIhXhqMO6DKYS7u6UAR4NxnYlAo/VJwxxJbvYeXvS4iJWB4tDpQOSyRdyJJWHikUjMTK0c8UMaM72fHzBZzREr9Boe03kysBbDDB3asS972ewOwUqk7Kx5KAqQMgERhJy2mVq6ZYlh6WpddQh0NpBe7UUFaJWeaLB4iBg6bVAMwT7EGAZZc8HD4WphSM24Jymre8OtTMetl9yHZxoaUOGxVwmJBMT1afASSEGESQ9EqL5xB9Sg0Mllfr9NQUdXTw77mocpyiuTl7+xg4/J0wRUpgUq6BScosKY3Ft2XpRxvJKATDbGg6gwCHAU9twmSyy3TcaJU3sUAKd8NHNBL5VCATX0LSNFbuQ4XhB1FqYEPBjCLJA6EapbUZnAJK3UMHJzSQpSwk8oT9UaILMGeaB4kZII4AEdIisCeq75K/71jYpS7bgpeUt1/5QteS6LIGI6FX6PUIe1AtEiBQPpnzT4xlIT3vL45yYoLoH1BMbTrQSBAaj72Dj8LsOkQqgHKhRbg9RrTJD7RL6kBCCbNK+KIuhgACVlCl/e56xYDEqXvYizQr2AaR1f8GiAhCJIlXuSznLJ+4ffvYOPwwQqBMFExrCkdKDwohIjhPUAh1D9CV1rGx5gKFAqEJwTJglhakoc41OZtjt/hSZE/sBKBdz3fewcfjTMWFM/ujRG2Fsp4AxvQkg8v8AIydq0l0ssdo0Ph6BVtwLXaSk1nUECB0T+IdaXfG820AHOL3zRHAiUq2Sw5ZaC8C2fQAiJYtOjEUaNICNQAidUp6tGfH2viljrUn2TSIMsXCstFISHLCgX2le4BPNGGbHIadpeKdBspY94vNS08q/6KCaDAH4H7pkpmSzpkYB1katETn7WesJoz7VuHeprRBmzSR1bICjELHmkHGtwS5UeRTggVfo07y7K8CsQAmc0HZZ84RuJqN/hDzfIzIsnUYTqVOwQyZR5nmD3TBx6Ya1Mll+ymrQxBnsYkZoWEcAxEHQQPP4EJZK1CZasp2GLpR6WXLKZUv6AIANk9pDkGiZ4yAMO9BgrQQfk1bAkgbI1NnAtjlyykTvB8MoognBg+UU+7g49bS2ceuLhNm36oDFGizACh5QKHxa20QgBiAhXJRLC44JIn+HlWRRGYhPQb7uDj2bZIlBslONORTpE2ZMMnF6J6s2KvIU42yAESRuzbpSlC1f2KEM5m5Yi0XTUooiFsGJBKOSpceEsqO4SocgyHciTQ6w4WkfpQnBEFEagvgwsiYCTU6b2IvOtqZyBoU3AFOpWflKmgEC45Byg70XgHgZsDHbHuYOPckInncLAOlvH5CQAuWM/hEQRhS5RQTYEI7w60YBxgB/lDkhhBjxUEaWLaEWMYRcujE60YlyBDVKMutAk8ZfrmGlWXuD+48024uZvtRhOciJNAzHenhuqSW1hY+38pXeoGRFEt1H4iSQ4q8oAwyZdfoErVv29vBx7jLU7ERNsoocp3n86+6ZYUISJRkwoAgPh3/EjGDSWKjYVdEelWunYAkJAj7L0TBRNtTtdxUAF7s/xRO6V/VKJtpxA+CgibvP8aNri7TysfqlCwMQvyj91BxATYhVAISAAq/Sfzg49x+2sgbvcLrqNRbeWFFtEnmui16fYNL0JJODdTLFp4qM7W07ZU8o0oHahKssgIO5V5rcAN2wRuxWiEwR5ftTcFJTI7jSUbKLbz80nRNmVQhsCbNQKsyLLWcWpNSM5fawce+RlFYohvDSy80BjK8RGCoKFAUZATUdbsS38qXAYYl2BI9a3v8A+posEUtBpAPbmoNMG6LKknTJk7BP3SpD2FVIIrqBH7KUBdp5wRUMKCGespPr44wA+gOB024Wo0OFCsYMwMa0S3YqCpI4NxPZwce+5vY9k0q4W6gVQf8AYUSlxMOfWavRCdn0TePTFSZUCoZEYSSaNYBH+b547LqxU4Yrew8/GRAQhEkSnXlEL9vozhoURErUlhxR0yYS3sYOPgAgCOR1o6GCDcdQAj1moAxkJ2CHigADjaf32JqPQ7MQzyy0EIfcJdmR9tWacGiguKcM71jeidCkCUlodRsxURI0M31Zck1diYCXIMfNTFcEIGDX9FGBbB68HHw5E1JgG7UWbohoeGBV8BiaRYICLzv+ERMUCLneh0RQmJ1tfnPWoU3IthsOAsWIxQ9oJYqpV6pG7JszPNRvFdEDtMq0MUShwtCAREbif4DBx8NNLgJEcjTCEQUr3N/14wy3F9X8xDN5sXrZ9Y9yJA8pTggMD5aiSUcMfYhoZJMfguB9i/atkCwDso8VBCFEqSzaY7tD7WkdKqrcPRtBH+AwcfEMsKASJTOdUcBLLHdpvZi0cGB2acsJZip5EOkrJNwXq4/qoC0uqzrFNT0+QKDyJO4VvA1CHO35IbcTw/6euSkRNrIYbdsCQb03B2i8dOx1tSYKAJU2IS1/m4OPkhi0GcDFDDtAvUJJO1EQpWCF6Nzs1CQ7DQ+4fKg1wBnLePC0zh+b9I0IBER1KsWrF5g2psqBRAZGba+JEVKhzknYJeqjzSB7iLWpZEunWKHaOP7snxQiSMjhPk4OPlIOQefyjfCEoezRolDFkfB+qSZyEm7NTwUJFviSybsI/VAjpnRUJQSTBv8AhUu5KHs1FcmRFZ1SBPXNJWJHsUFHy1Fz/fe4URhwAh5Sf1RmEyDrazI/ZitW0UzkkdiostsBm1lx9jSEySpr5C6IfDwcf4BJIaAkIRgSI4Thfv2bNBhB2F3hk6VFaURWNdyJMkuuKs5BmUsyvR0yefhYOP8AGSYwDwK4k16L84oSGSygsC4M2v8AcPwcHH+Nun/iut1ldS9GZ/hW3YSnTSZ2AQwEAdRM+/g4/wAeJpkLWu3RNy5iTWmkw0MHOmT/ANJL+9g4/wAgHQO1TvUXhdE3g97Bx/nYqMEbVE9GxX//2Q==" name="Picture 1" align="bottom" width="166" height="127" border="2">

4.1.2 Pomocou injekčnej striekačky s upevnenou ihlou veľkosti 20 asepticky natiahnite celý obsah rozpúšťadla pre Docetaxel na infúziu tak, že injekčnú liekovku mierne nakloníte. Ubezpečte sa, že je vytiahnutý celý obsah ampulky s rozpúšťadlom.


MOR0dNvS3LA4NK3LpjkNMOR0dNvS3LA4NK3LpjNRos0svrCRcdNvS3LA4NKNPiPKg/is5WcrOVnKzlZys5WcrOVnKzlZys5WcrOVnKzlZys5WcrOTNJeZ9lZyWclnKzlZys5WcrOVnKzlZys5WcrOVnKzlZys5WcrOVnKzlZynEw0i3LAHDnCVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlR8VQ46MP//aAAwDAQACAAMAAAAQVxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1VX8888888888888888888888+XX8888888888888888888888+XX1888888888888888888888+XAFw08888888888888888888+XWM7R/8APPPPPPPPPPPPPPPPPPl14pVy9/vPPPPPPPPPPPPPPPPl0TKgLJCkfPPPPPPPPPPPPPPPl00vPP3hOldfPPPPPPPPPPPPPl17Xsds8j0kfPPPPPPPPPPPPPl1/PLwPPKHLuNfPPPPPPPPPPPl1/LvPvPPGYBcP/8AzzzzzzzzzxdHzy7zzzyzBwZw3zzzzzzzzzxRFD/LzjbySTz883XzzzzzzzzhVK7Z/wA888AH2qRg888888888+XXO5+0886dXHQMe888888888+XX8886Zeo6n/PQ1888888888+XX888/vcsSt+998888888888+XX888888s7L65+8888888888+XX888888889wo18888888888+XX8888888888tb8888888888+XX8888888888rn8888888888+XX8888888888/U8888888888+XX88888888889F8888888888+XX88888888886W8888888888+XBzzzzzzzzzzhBzzzzzzzzzzhe//xAAmEQEAAgIBBAICAwEBAAAAAAABABExYSEQMEFxQFEggbHB8JGh/9oACAEDAQE/EObJsJsJsJsJsJsJsJsJsJsJsJsJsJsJsJsJsJsJsJsJsJsJsIljHD18lcPXyWhdQCWfIUPqqCHJxCeOD8dCgPqDZkLOI7TiE2fFXD1MXJlNWtwIeGlvEjePhpWv1Ec5wxG05IqS2qD8K4/UAOqDmcJRmANeYpwwBZ8BcPU0lViDLgFtZsjNjUCmpYq+vgLh66pcS+XW6kUHimf66AeB7y4euldOXP4EWgx+osf7mBw+oILeSCPJ3Fw9dcK/Gt7juiBK1CLP8ynHKwLwf3FYPaNVmP10Dcz1DfSg4ym3RCX938QlqCgO2hTX1DwYM8/xRrODDMBhWMoc5Y+Q7i4eoIpjskQln4U8S5ddRKv6kpjwQXnwTLOZ7hcPXV53wZxa4P8A5L+4J8CUDT/2CUpLX8zgP2mZ9xVwy4gpXcXD1+CDwzwdM0GhANMRTccQNF3Vw9dhp/SNHg5jzb6jVWKz3Vw9dkBTKlrz9wIogDg7q4eu4XLurh67ZUuU8uO6uHrt4Jh991cPXc8HdXD13Mab7qy5NhNhNhNhNhNhNhNhNhNhAqUnqmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwj1M//xAApEQABAwIFAgcBAQAAAAAAAAABABExIWEQMEFRcdHwIECBkaHB4bHx/9oACAECAQE/EHcL1V8r5XyvlfK+V8r5XyvlfK+V8r5XyvlfK+V8r5XyvlfLQApOfLicGTny4nBIYN+iITeWCcE1E3QVHLQehRgJR5UTgkJg/REFxNg1Q55I23kwnBk5RgdSowDd99FwuDRhX2IggsfIicE6kdXkq6IGFUO2/O5ToNbdEzxXAeQE4MnKIu3773xBIhGCYU/n4imghGJ9O+2QTWjv4R1gzhODJygUFMKEhXRMWdEQYBWEDIJFCE9EUL7/ABnCcGTnEEiECjTExExRCdcxYIYDfAiDkZgnBk5wBbCnwHSujAdRsg8azXQbn6XOt/tEhhQ7dCiRMcxk56YzfbwiQakMhIoSTKMWKHeydXAd+pRibJ+vX6Txsyid1gmufdFswiQqo54kMWwfIcqI0wBIhMHsI5Rw6E8HKo9ARAWh+iNDKjfv790WVHffstHhA7SiNeTGyOx0YIJ7sCGlj+5QnBk5RByQpZfH4jEAe6psdyiaQBf109EAAsCpTzU9BAQ0mihx/fxD7yfXKE4MnONCUI6xHyFUzIj6zt1QCDjhu6oh1FEAMBqR7BcVoOUdJAQDtCpRjFrlCcGTnwEJwVXcSiXqV8wJ4XP+plJQ7Dvr8IqEYfrGv1licGTnIDj/AHr+pzutJ9FQzdCD2OULZYJwZOckq6PAOCCNkRxCLJDlicGTnLFyhLXyxODJzlvLFWE1ZYnBk5y5eF8I5YnBk5yzq4U2WJwZOcsvigcEZYnBMAvVXyvlfK+V8r5XyvlfK+R9w6tn4V8r5XyvlfK+V8r5XyvlfILZf//EACkQAQACAQMDAwQDAQEAAAAAAAERIQAxQVFh0fFAcfAQIIGRMFChscH/2gAIAQEAAT8Qv0GcFg3e/wDYUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUN/igIgEV9TJDchMgeP2v7zzDvnmHfPMO+eYd88w755h3zzDvnmHfPMO+eYd88w755h3zzDvnmHfPMO+eYd88w755h3zzDvnmHfPMO+eYd88w755h3zzDvnmHfPMO+eYd88w755h3zzDvnmHfPMO+eYd88w755h3zzDvnmHfPMO+eYd88w755h3zzDvnmHfPMO+HhBow8e/wDZNGWnynH9k0ZafKcf2TRlp8px/ZNGWnynH9k0ZafKcfY0ZMHBHEEJBqWhte2OLG9ekqB10aLN9T+t+U4+xoyWRzRsYUcLYUZBPnQ31PI3DJKarvO0RBg13mshjIapaTCbP9X8px9jRmW6LAkciHUNV73i45sEV1RAI0uZ1IwlWITqJiVOZxgBTt1LDRIY3lhU4E7RJmBHRCrpDteAkFaI/wBT8px9jRlIKEwQwULolsWMpMh3/U5FUQKSGYS0m9fdcVNI5FH8ZD8VQPG0TAbVaGsUj+SapI5IlaJTemK4nJuYkt7ICSmYklDBQGJtk7Kf1HynH2NGX1KnARUNYRLOdcOKKTCQNUTU6nfE2kmYd9Jq6h4nn6ao5fwRbipfVJNsRprzUTkdE6mHB3cJJGHkkKx4qgAA6QANYJDq5po+RPZP6b5Tj7WjLQGQSSIzoq3e9stTlUCICBGWoZ2ckhYb9IIrS9AaDRatO6oQobIRKVYjDMuQKKlGS0lmVQZoWFMggqashEBk5+kWEpToewkXdJl/ZDxJNP2f6f0vynH2tGWiRJMmP4xQ0UF7M0OhUnjpkIRGi4FTUiFxEp0nF8hKpCrqIVgCmWycmXfa4SkKrLNTC2BopWw5qqSdk6xFyQa9FK0SyRlM6uDDCCAwExdkXWrmmA5qdYbqHlG5GCGhh+wTZGv6P5Tj7WjLR7oeQ9g5w/5PYUGJCSLUnbB0WA7Jb1kjIslYrG2NIAZoCsZ3CIRXWFwqmCbZotrKJanQzTLsnAiiUjkARTDU4OPaoONCWIWkf7ySrorE8iENbTabGLwiPCMtwYKaZw+MAJes6amuBCuJVgGYhqVo1lz2HmVg/DP4wNZYSR/P9D8px9jRmEpxoOxBmGwejgBrkSYUmQAkY2Jv6hPVAkDqJvgxlQGp2RTW6gM3MESyTwVZygR1sd3LohICM3jiK1VMSy4WraHELhegG19ZpLSNWcqyJKgWdBri7Sm1LUGKK4Jg1TFTMQWOGIyAGdBBhwYJmAlWNgFXJLQ2UTQphuUYoInqZtfcGCSrOf6D5Tj7GjJZ1GpaGoaSLi2XY8CVEkwyMrUJDNppYl6kUgEiSaXTP2gAQRzuWNBUo6MNJSbaBNj2DM+BWb4xiuDMGgoiOhMF4rtsbVlgmyoNjMsmxcy1iFffpBjqRUA5EAUR+BPKMZe6XMSSLaJYENOBYskIBCtRbkgLrJ3KXEDDD7ieu+U4+xoy6BmpZ701mHoMD2hLmx1IYkaMGF0UIOVtNugEmZ2w0JNEZPve4oKpjK7SgA1HGGCgVUyq1N0yruv0SUNiVGJOqXIjZkVFC5FIOlpMsULka5UCIaqWdLpHTGSRHUmQHuVAhExNZM06CBd5b/o9b8px9rRloVCQCITol9yMMlWui0lwWBB3nGqkKXRobnQFZnVwikCEITQbVrUtkw/aYhWppoLRMaqHXHTikmOCttgTp9Y0opWIEsXsaGSAsgreQbCx+Y6Y5ZQAlXgxp0WI6BiUUMEosMJiDARyql31OunTNcCtIJN+s+U4/gaMtDRsGQ1dwtdRHEIPsqqcctNQTTO2RY9QGAICYTQTIZI4C16YzyktqlGRssc3mNdCZSkoNskRLP179+5dphaJwmQ0BYV0kgxvt/eMV0iKtICMAbRhquDKSSZwFqJYtXjTs+VgsRvLrx60D5Tj+Joy0KN6A0DqiTfawxKhEA6KuTUsxgU1HoEaHSaBEuGTEFQj7WfP10A0OzL+C40RkqYkoE6siHDmwxJ++RX9EYpfshk7Uzp+L9aB8px/G0ZaUAqRSVuTiJwJrmMdRcmY8v7tS7xATqnE04tI4aOERGlDiqSCJrWNBFa2mEDijMKTpib02wsEUEJCGL0+gIgASrti+ptUPuEYc927D6j5Tj+Boy0RFAjiwr2PRrB9XHBZadcnIHNRHfDLCgBAHB9x2oEcMjpaQAt/0wtwrwr0DdIKsEGhhkuyjHrLUOLnjH7EQRjSCYhLpLGlOU0iy0SadGzEY2qnNMNQ6kScO+7FBmQunBqDRii63yZSBJPbUQEgs05vGFpvQhbXSEGbqNfTm1IQnT+Joy0MsKVMAcuAxCQYRbTZUA8J/AaR924kJkFlmiyRvLNe30bgSQkFEDQQunTDqBWVEYClAEC60XMYOCCoqog1lrpLHTIAzlwAwIXyF2YQvhAH3orZGpF4hfaIilRQxck004gIajCDcATYujBlAqgV9VcddKePSlTQhSkg+38TRlpC3Dhbhk40nWMndtFcBBP6/hEtbVQFUhDrccYJJDDEmjiAEqwBvj+0OzEJr00eY2xZBhUjsmtkOay2CAMChDSQ2mNTC2IvNqr0RZG+NEu16QV0OusadfoD66IkAhZsI0rRwTK01FDAwhJrq/GHmM9IhInSPR9VPqZErZNnLi/aMCSSmz6sujAK4mpwuZInSLL+5pfRDojcgC09Uv8AFPxBYRvrcbMAAICCV6tGLMQ2RObAWI0jrrX1RigeQOomJ0qJFIStiXvUY0WL0oAA5dMAGVJGOghqtek1MZPHzEJCViitS1TyEpSQLqsH4xKUiIi3/gHpEfYpdAO0qvVt+rKls48sWCg6p05xKFEUsdsAB5EmPKNYs+y5XO7WDOgxGht/EZgt8l72Om7rgA0BBPKqFTrcSwtCwH/V3ev2CC6JY6Y02xEQKM23XQCoStcCiZpsQkCsqGq4WTEj+SBhvCoAdTDNGnBOQkQ6b2vnB/LimiJn4n0hl8CxYRRSzsfVm1CzOO0JMJFgJEzZEKzgIruEoQ5DJ1yEG8UkE0UYYkg/EmTrArItC5QliaJdMMsKQMicmRKkpnbA3YmsHIIVWBoX9kBvFkiXicmgMMVKsyyxE9dj7E0QB1u1oSBWoXDwkQKoPziE5Yog6qTKn/H7WVlF0tmMLg4Z0sgR1HgX8ZLYsc5LSJIbFpSFJ9GD4XzVGJ4Re0mKAtXKACY3r0dETNDmMqL9oSJYKLfqzsPfQABBmSHvhkju5oSiC2WYE1mt4M1xXBGSgyJoN4sB5colslmPKxhqaQY4CEV2zFYeGhiNvGvUQAzNEfn+KdYAFINS7FYOjjHOjaIExvEzitvljXIIpInXA0iAf+JP2PPBqvTCVrkDbE3tU/JwC5htACA+hkJYAokOQrnaIN/SfKcfY0Z25IYal7ksxvip0ztAoijcRJThAxTAJFHhBgIhetZGLsSKIETS1WyYvEpHAgFApN1MoEqk5dnplRghEjDqDVhX8VeNgR2kN4dIrBnJWDtmohmJnHUoq6/9lyjqZCSZDJ3JZxMOJHjIvGzJNEHFwMpUSOQ+gyiiIEN43IqkVs4R8ZoEpMo1tE9MT2AtKhLQWaWKmGsdQSHAtVdDHzJJViZBtAsQlD0nynH2tGWiARJHUcXyUsyWOjPKKF5Ibu0IADQsEpkQ4HRET20CGYwQRuIYnxh8W1CkIuALI3/iElDYAowMqSRW5iJTyQCmqGRlRMFTWFr4mEK6HURH94RGUtglvtIgz+cRT45QIDPQMPUchlvSxFCuy38zmsLMQEaCQAWbmKcpqXwBuilpPtGHcJUxyY0CEpdTdrISIGojSw2JE6y74mUgcLqmaKTVNc1wK0oEX6T5Tj72jLQudAgumaSyzDR1LELkKRLElQTOTGlQZDIDQSynD6QZogMr0N4JXgF2+4paVsQmQ01/7mhuyRRyMM9NGSamYFNaDR3xhH6ZbFN0r8MmWchixA6kxaX2w01FRZACCISdcstWFNzlwpCLNWANSEuNRxpboPbBJD2hbii6EjqKvACsTyN9QQJDbCOJ7NEoBsgBqsdYLuDoL3EIeM3W2JjU6ltH4PS/KcfwtGWjkiI36hUxe5q49O9KQRbtOmkkcuU5wVKok9lisIy0kwC7mGUGgipYASS6HP0GDqu0DXD8vs6LEyMM/oxeRk2ilZYkdPfpGS7jXSFCiLaLiN8kocMkiAmwz33x6UpB0FdR1yMl4CGyySwU3yz2OwkWkbnoNMErGvkSRZUgm52k5aq1EUcNppE37jFchKzIs+pS6vXIV3uIa1/OMmqaICXcPdrnGQaLhhRAlOi46YZGdQkVfqA/l9L8px/E0ZaVCfL9wNOH3RUGith0EzKAiSwwhTYiVAHSpXZBSOOYKPQWaEGyMGjOphmDW7rsBu4xKxYXoEymeZgsahtyTE3uRvl+ggMmqF0DJUpJMV0x7ArMUCH/AHGQgKFo0prEnR85CAMTRGOm3SLKth1MVzhsCTbG6VBJGQ4dcZRcQHYAYHURJWELALgdBgmabbEXVEgbEc0/nJ/Ga/f6gwCdGkhqk3rjKGSG5EhFyetGAAABAG3pflOP5GjLQbhjqMIJGziRkgFMkUxaIdtJjpkFIQgISE1qdRnlw04NmD/r1bfspfC8/qsXxsMtzInQrEaymytWuRY3FjkBmkOszBENDvWDOAAIP1h5XMmGpOuJGMO9xKpD8e2CrxY0ETZv3nefTfKceiaMtIsUjlYRr2MtnXASFbMm6aYhFeOswd+ziVMAJk0k2xgEgUG+H5HiS1RUSm1c4HVEVQgngOA6MafT4TniziCLbTRFkydI39P8px6Joy0BAkSEd8juNp26ISANCGwxNCoUKridaaKnfF5mOUZQNWs4nuq8gIUU4XqZ/wCjaJOYdLfjFbUNkkG/4PpBf2biKI0vlajPhOPTvlOPSNGWkZ4kaJ0Sz8Yb6SYHvC2kaA84yJItLUDaGsnfnALaanqDiFAtaoCf8wPAggCrQprFY24lAIsJovT2jEozKNEjMH49P8px6Zoy0hmnojwGEWFqaMXAAXNSqGi6Htj/ABpe9SICP0HIfEx3qi1hK2eZ1yHAdIuG3SoBzGujABpki6JEEXcj+PT/ACnHp2jLSGIlomESy9TAz8hQSQ0qZp9EZ7Ca0ICR0l/fp/lOPVtGWiPV9O3ynHqmjLRgqZmCDSdXH4Jv6dZHunpjtYQIhDQTmZ9N8px6toy0aTyTkmFAa9nKziqYUQ1Ls+m+U49U0ZaNhhGoKr0Lda64EAiJkkk10yacSCinBT3D03ynHqmjLQKaEDQ39Qz8px6poy0/1P8Ah6hn5Tj1TRloJQoEOwJ9Ews5OAH5FPz6b5Tj1TRlp8Lx9Rk+U49U0ZafC8fUZPlOPVNGWkF0llNE77vz9BQREsTb03ynH2NGSz1AACEX6ZRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR1gUxazMOfUFClFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA8JSXIfVpHRzasIn+hnmHfPMO+eYd88w755h3zzDvnmHfPMO+eYd88w755h3zzDvnmHfPMO+eYd88w755h3zzDvnmHfPMO+eYd88w755h3zzDvnmHfPMO+eYd88w755h3zzDvnmHfPMO+eYd88w755h3zzDvnmHfPMO+eYd88w755h3zzDvnmHfPMO+eYd88w755h3xiuQrUjH7D9fT/2Q==" name="Picture 3" align="bottom" width="181" height="132" border="0">


4.1.3 Jemne vstreknite celý obsah striekačky do príslušnej ampulky Docetaxel Hikma a dávajte pozor, aby sa vytvorilo minimálne množstvo peny. Pridávanie rozpúšťadla sa musí vykonávať pomaly a malo by sa vykonávať na celom povrchu produktu, t.j. nalievanie by nemalo prebiehať iba v jednom bode. Obsah sa musí pridávať pomaly pri súčasnom vírení ampulky s produktom, aby bol celý produkt v kontakte s rozpúšťadlom.


mORuRV/LdfK4fHHLy1Uy6QoS/HUN7/7nWd+9h0U+T8g9HDPe+6+G+CdhjGsSiTDuIrgb9gwvuNHthkbW5eKq5f/6KKUgmYrtsTRXpRyBNOo0W735ns62GAyCU3zQjRVLiuKAnImyrGm6wEKjVaujLPPO2tiYppisTlKJrPtShO0sd4uu4FfbTUYQc71jqxdPbFgdOtms266Ti7zkSCs33nntQLnARY95JgjYEfTMwQZkJjU6liOs+pXv/rFyys3LF44VKgWEnGNRKQZWGFATUzNLBgYZfGCdV1S0fAw9sf2O+RzFOapowBi3X7nDSigBIZ2bUfQtBXrZhZtt+30xlYi1SFoEg4NwJIkfIXB/irPgsJZrltTFJFCfG/WpynXdGw3DGyHa4UM3LrtBDy4sLIwVqwCtOvL4koccHgnaubg0OBEyeRxKVBwwMEHcKw0qH0IJgVO4gVhcavchufg+8M5TXM6Nc/GdeI77Tjyo4u/BWcjw3qz3WBx9LD3A5Oh92ZsPjo2PIy50Qk/3tfXl0wSy5bdcsLJn984W6pWq+ecc8661b+DbeLghrH800889swzTzuOW3cZAGMbptFXvnQeODlg5cAHm5qaOPnkk2OCGVJarVTwozXW/nx6pjAT+j7YmXnzFpx31hmLFm+FiX55zmibjoPAdoEhbZlmT1Y/77zzenp6ImozVCq1E7h42Ua0l0pIgNzGZxuxhAZQcLdPfh67TyENDsyiLXr2228/VSYeXf7QI4/g7rgczfkeOJm4OHHDhtmxsTFQMLxiDoqFqHXr1537rfNXvrJ2p513+fpZ58ksm0snMPyNWKLgLsA9qzVrcElLlizptOoimFCaASxYmCxKIvr9s89TjEkRcEOexEt+aG3qJEYEsGEQOqA8lUoRbJ0ic1H9qOgisl5rZ3TZ9nH9vx5Te9Jxy99E4sDI6vHHHz+5cfUW2+5SKI2l0wvA43Wd8JVXXgH/Kp5OwC6VZhXcVFnhJicn+nsz9/1iOexIgwnlUeg7EiWJLMX830B/b29sPjrWseqKKspc2Gy93GyWKJK6+Zaf4DxDD5P4Hn4EXnQyDMNvt0866suFsbWYvqqGk+UoKrxj2U3ZOKo2Ec8gjsLQCHBjvVH94UXf/8PvfwM7lslQigIqQm7ey6vHv/GDK0G2ZgtTcBDHMvFCVJTWaLs+OPpNo2nbPi9ijwLcp15Za7VqpWrJBSNKhjTPiqpumaEq8zQKN05NzB8eufHGH8CpX/r7etNBNItjHq0OUgVUqwQCT24xkpkuTlXKY7mk0nbbvtdcPKzcfv3FEqMZXif0GY7Tpgp1muFf+NsK2PflV14URVRqoSOOOKFpO6TAzbaaZBgmY+mRrRasX7P24/t8flXDzWazzWYjHU80W2WZi9gjoxoCgqJ4XqrV2xTJIppzbOy9gtapPGIJTOMa2K5lG1RI0LhzNFZOuH2S7O0f3KI4Yc8UdGRxDROnQS0cEjzb+9vzL4gS15/KVqYmf/3sjUccdeq6tX9PRvFIyzZD24hxlOVUjWYpnQSrOPRBidB7NDYfHYvJsVKt5HU6YJHAZxBYZZt/26Vcnl28/U7rxiYSyYWwzb333pyJoelxe6SHW7euctAXvgRbWlb7kEMOMevrB+dt++C9NwQeUlk0M9vMZpPnn38+aEL3+BzPsiQJhmi2aqsy6Fvge3YyJnSjXZhVzgkYjqzXHVZgcSJf5KvDB69sxOMSKyDTDdzQo6MEQjdEtUYYUwkwPHCGmZmKKrHbbj1crhkUgTc49tilteJGSQCvbGq4J3bXT+9UWbpYXJ9Kq8X6TMftyKk46ANJkSKtNDqdXDYGWv6xj30M9j3hhBP+/OdnR7f6N4YRAs+/7/7bYhFbeK3kH7fkOJhWCoVCemBRPp83DEwaCUaGS2PIx3K4L7ODWc3hMlnQMdPxWJZzXBu7r4RdK5ZFRUhqOiL8wPFEUehOLmBgYbqp1GquEyxcuLDdsnRdf+yRrws22nnnL4Ky5fOZWqs+MDAAW4LPDM5ht1UaDJmTg8AAHw+bPpxa/T4Lzns+Nh8dM9yNKV1qdhqTUy8zrFVvth5/7L54LPNv/35QOjZcKeKsi89/9nQmCKbXrfvVE49tNZJ49MGbRZHGSsWhSt1IxSRcOeW6fhBmYzxYEyGthVFJBUmQtmOD8+QxkipxMosImM6RgALkOxhZKSI/PTPZ19+vcITr24rIddMEm6bTn5U6HdRpWBRHytjjCVt2m6C4VIytlFtgmuptlNQT++93bLlczGTyto+pRzodXRGydOD3xBNXXHqJxrKVYi2fHACgmFfViMtNtDwkUahY8MUEbVp2vRmsXbcB9n38l48eduQZtZYdUkQ81fvJPY/z3Q74RNlU9oY7buvNIs+Gx2XrMrd6zdqtRuc1LZOnsGhTNIH7RdGsbXuOj2FpEJIxhZwu+rEYZbDIwjWbflR2E+KeE4FrtXDAVo9pjVbjxBNPBCxdnPkDYMJLL7+CRgFDo9//7ifNjhGPKR0AFDYCA5vSaIFjzCaenQSwixzXaQWhS3CqQpH/wopzeITR0AQNpmcsKAB3WG26UPj5zx8oFlBPDm+z3Q4Hp1R1cHDwyCOPbLbW8KNb1mqzupaY3rBywRZb10vTgAafe+YZAEccxcAEL0lSw8AyxHOYNC4eU9shbuGF+1fAs2PZIMpjxMtf7fbZZ59dqVZ1PTFdnKUw6z6e4CUp4ZWmRVACjmx2mrhikqZw3ZocQwTVMX3CM2qtcLA/H4YkXDnIudPZ5FO169VETJ6ZmDjzzDPvvuuHYBkIAvejUVQpogpviYLSaDQ++9nTzLB87wP3p9NCl1sG/Ml22xdE1fKcm276zkEHfVHgNLPVBgNy2mmnlQt/5WjJJUJNZFQtdvnF3wfvsR3dpmNY8ahgB25QBBRNomYrWLVq1fd+eNOaNS80SC+Wzoae53YshqFD3w48W41a9TUb9V8986vbb78dRQuVcJEpLdV2LJ6gYcpKxpQJ8HVTue56WqvVIkIxmcBL7XS4qZuprOuu1anW65meng9KhN6jsfnoGOcNIozvQ7OepFG23XE4ltJSWfDLQZ6tqNTkd3+4vzY7OS+bqZXWffazn51tlntSKRtmcZZxjcq9d9ycTaTCwMLChRwWr8y4utxdqOm2XwiVbjkZj+WDRB4CgxYVv0gyf9n3vnHOuefWauWkxHKsdO7X8WrB4sWLmWjRFlEkrklLxdswmZOh5bt+GKq8aoVBq+kwNH/YIceNjY1vsejDYxMbYceR4e2a5bHpiekFw7233nyZiPk6kdXyVTkFpzXqlqTwVgsd8ukLfDLGaLVGrZoV8noCNxwa22D0jmxVb5rNxuxBh36tYdgMpxGUIKlMsdrR1B1B0I04U7VtHSmfPv2iTqct4eZDmIUKV8GFZKPRZnmxY7qipMpyrDBribGPoPpzhFGPadpV113Xm8jZXtNs1dNdjlecW9yUqU3LxDpm1KsLLHKtRkzmA8T25USKdC0vZGiBJrzQtf0oxReQIUxojhUENOlbXFrZ3BQMbU46BigDJkhNVWCyBMSiquLu++xTqNRjmWwymTvn3DMQZhQd6s/2Tk9vjKvCY488NuUoYPpEjibCoGO2E5LcbjdNo5XPZN7u2YvF4sjwyDXXXCNJmhsGzYaZSuOimJWr1y4YHJaxnCGKwrQFOHAi8QrN73nA3uteWdc3bwR0TFPjspwGl2Z6enrLLbeEzb7xja8mNeyqlWcCjsOLB4WpQjaXgnsM/VDV1Ua9fcySz5FkFlHE1Vdf3Z/Pz9ZqRmSOAHD+4Q9/kBR9y20+ND41/vtnrl81hkb60fgYOuess+1mBxykNYWJRJRSXCqVwPilE7iSH2zj7OxsUsc0ByO5Hp5zq7UmSbJdjPCHX/+60qhyHJfgcRdMmvNhy2oV14nr8TfmGJV5GVxHLwgZlgfFrrVMRY7JssxSNJwI4WYUqizC8xD+/LsXPrLTtlPrp3vU/DuWgbk5Nh8d43hEczLu1dKelRTxH2s20GJyIDa0amKa4MjTzvwBipK+77vtKjU1QHhurQ02gbIDgG8+9goErtUoJzRFlxgi4pfexDNDdB0rqvsPgywUvJY198+CkXRS8x0b7FtABAIrEBqzcu16+P7b3/1upbgRw6GQd2xf0eJg0wgKNM0kML/V4luWLUM45UpuNZEsAgpFHoHLcHQJlYrTkpaPDYJurE/ooq4DTjWosC5oWki5Hs0WjA4ia08+cYvAow0bNsaSAwkdd52+/qYffmbpd0zXf+nvL0uauNOunwPfzmhUF80bXH7fxbUKinEoriDPirjffPzoOjgCj2r1Wk+PHgSo1Qz1OFGrISWGJibCb37rO2MbJnbZbkkqlbrtlss8Cbl1HTYQPQCT2PJwAkO9Yb21ELC+yNIMQdAkB+g4xrCYxtj1Oj19eCID9Ss1q6LAfHiXhS1jtmeh/l7Jxwc3Nh8dw/XqotgyzS4XwPDw0CWXXKLqyaNPPHXtmvXz5uHF2Y0bNy5durRRnIoL/KOPPFjBtYxivWWC7wEuQdeZgeOoivo/nOy/D7ySRYgsazguzq6wnQXzcE7wFVdcoas4nEAgLghRB9cOB6KEXfsAVwE7hmnGlVgZvCxZNVoGxwEGxHIG16NpGpg1BgUDg4OB2yYZQJtNz3F4nMXngL/5m98s3/Yjh+6+++533H5DT0/vSaecsW4dppE86aST2m1d1hNgcx599NJjPnNBrTRD0/TKlSuPPfbY6clOXhfNxiToGAezAs0ZZrU6i9MOP7rTRy+6CCAuefpp580WV3me4oU1Xd9qemY2n+szfaxGhx9+uMC6jSoZV/2nfv5ANovv7s1o5sBd5DBjAuXZth8SPM8algU3lU4nP/WpT8EGDz70MJg137PAchZnC5Ikb35Rj81Hx0SlQyKbUchkjlmx9q+xzNDFl13y4j8mlNRQLLN45XqseL29241NVVNKvtpo7PHps6YqL4D3kU0mrrvmir5MqmrVm76j4h483bJ2stu6AOG5ntxEoxkGr0uyjZ4eNneUFwRt23U8z7CcRFrseJQThaZ5VTZRHRe2eTLPaZ5DiCImuW6byHbbcOCYplSbFUBQ7ZaV0KRaA5w9HAIlfI8j6EQ+YTSbCNyXliFoUrNczA8OlqoVQhApjmyHrDLAOE5sdHAQdvnON7997Ik4X7HdEKvlEmi7zPMnHPvNqY1rFJHqz+mNWqcyVf3tzx+xHZ8TKRwi9GywqxovdkkUi7VZXdfAtC/76VVrJ8fOv/Bb68cNPWk1q2XkOb//zcMdy8KlqnA9HZMMPAJOHrFoMRz9OvP+Ty2RPIFmeNzNIkCNjkuBhxbyixZvXaqWGREvijRdyydpked4nkkpZM1uAhB9jyXl/R6bj47BewSoAyqQyWQWzVvkIO68886jBHmXfz9akTLZbPa1LWFyRabxs8cud0gkiWjVirX5TApcuFQyRSC3MDmZ7UYh384AL0sWFRAxVUWdiEG6SyZjWY7Gc6RMolABwFRsOxQVul5g22Rcl128Da5rPmHp5z2XKkyuy/VsYRh/R1HZRlxLXnXp1f39/ZVyRSQJuEKwS2vWrBkdXdAO/YZhyrLw7W9/+8ILLwTvKB6Pf+Yzn6kaWFW0hAy+1s13/kCW0Q7/drSs8ImEWiwWzHZNB7tFI8clcItQVeVosdAsWI2Wgtl1MHEqLvrsmMXZytDIvJtvvHm6XI5pScxJj1CXYLxSrabiqiZrFPJtu9OIUEM6k4qYG1/fggIP0B4cD8EYAZcQ4aBoTD3zzDPPOOtMz8fP5/TTT7/q8h+zFFEqFtL5JLnZLY6hzUnHPDdBEQmfQqWCtHpt+4LvXvi3NRsYOe4i+qmfX7JqHG9z5JGfGemJJ2W+Nju772FHdDqGY3YWzB++9IcX92f12cI0KEu2p/8NOTC6aCgkuk+MeO2bANE+Qex90IGNtlVptfuHRjdMTMFB5KiJK6DTZ5/6icQIiAhXrJy46rJbVq9eTYS4VsVySgTlIAJHIKrVpixpyfSA47R/8fDvYUdF4EvFZiqh2tWQbCtCXnGadiKdnS6/ZHpspd2QYul15eKPr77CDNyEHvfBknq+2caQb/4WmV8+9+fPn/RtHENPxH722JWgIeVCYyirASYjkRdjQspmnWJTkrgRIYG0TVrhGQEyLEVWssOx2ZlZNyAW5jIA3qr1wHKcnr4+B3mJeGx6ZsqyzcG+nmq93J/pMof74avsNeHrdCzszIRh2LIdPZkNCde0DBmpH/rQaMu0MlFgacUr41/+6nd+cvmlan7Efx1l+OY0Nh8di1L1WE3Ds2Yul7j44u8fuOQ4Dje3I7fffvtYbkfYBqbhe+76rt1AMRF1S6H0KDLvWSGe1xMJhkG1ak3X37Y/9uRjj5oecgnM8XbIUSetXLN+WMCWQVGUI4880mqaNJ1M6H3j6yq4XIrEzZA6dufZ3/68Up3KJXPNjsnQPIHodtsSBAyiwGnJ5/ItsDCcwkb1nQDqJtZNLly4sNZuJGNJcCb7kmmccctxuGTOD55+evleB5wE+1500ddOO+tiMEHgW+pJadddd+UIYmRg4dgrL/Tn855j/uz+5bzMkyaJONaDmaZjdikVcA4KScK1CaIci8VYgQfoC8YqFtM6HT6i4hEnJ8eHevt95E5PbRzq6Ws0cA9EsGtv+FjAdiGO4wmTQIQkSB7CnTr8MPz9b35+8OHHoaiF0iuvvHLcccfdccdNpUolGZFSbmZj89ExAWTGtgslW03GK2Z4yBGfkdQkRXM5jW2RH+00cFC7UiwdddhpRqMaT2jLbrqqTwZPB9UaHZlnOFHFFZGI1GJq1zkJcUTR+8+9XPF5XqvE7U7XZBjQmEHV0gWhY9keCh++6VKQJD7qxsTQDIcqOOYWMhjPhizM1QFi4AwOyKmN+pI9HoIPpCjQVhBKOt+MSLzlNK65qtttnwliMCX4lpil+xNJhnF1VejYhkqR4BH95cmHrY4bkoznEUcddZLj4gzmU0/76sapSV5Xn37mWppCLIncjidSZLNYGO3Nd2od3mcRiygVJ23RiqChfzbahSGxEYmqgGVD5ln4Dz6wAtIQTqTUevujrZjRHhxGimlvFWr3+AiCymoYws37CcyIjB9fu938+T23wIedd9uLkWMt0//o/zvkqV8/MNlCDhOoPNnxrKmJDaNDg2anzrAEeJ8hJi5lMfdqJ6Qpsfv8zTZeYWOUdyw178fYfHTsX+NfY26OzUfHwHQUy/X+wb6//vWvPE8MDg6+8NIqPZVtmh2Kop77Ne6tCnc7MP/jvdlUpeIdfvjhzfX/kDh5x50+fsZpp4zO76/VW27dUlWR59+Y9/MtBiDVgCDabUNQZIEXRF70ImNoWqbIU1E8IOoWi00Z1fVaGBK1wVPxHElRZBmTqNVqNQXcsoj+HjYApJfL5Gr1ctQSBXmeb9sWw7BB4Luuq8h6x/fLlUouleVwUxV0ySWXLD3pNNTlGiAIwJD77ruvpkqTY+sTWjIm8ElZvPHKnyS0eKe1CZF+UANTQkSNtu+9994vnPqVdVPTCxdutffeez/22GMCRa5cuXJk4bzRodFKpSArLEvhYIkgCr7rC4LM8JuaWVuGRZK4tfUcH5uPjtUq5dHBgVqr7VvNhIKuuOTbhxz+mUZ9hqPouBbf6SOfhm1Ejl79l1/Dr2vHij2ZVFwgXMupt+rpeIJAgSzyrBB1xAu6DDMcCumA3BTHJ7uhezJ8lWt9U1fibgsvUtAYjmQJ3gp9s+MbjiVHWJHjJRO92qAOe/QkblAZ7VIo1TJZvWFw5ZItKFwQEseffCZB0GGAvcGNGzemY4pA+Y/cf6sg4DCj1bJUOVafKcYy6Y7dnpot9g9nV240Pn/ckmtuvSGWEM74+tcLtcg7IohkSm00ZzlastvmotHhe26/SSL4ZrNsGC26ScryG7tP7/roIu3/zigCTmn4Ks3jRd8870tnnbPixd8r8fTRhy41a5Vf/uLBWsNzO4aiJjmWr7WqCZz8EdhWq96s8xQA4014nWEBnoOeve0+hu/n2Hx0bGBgYNWqVX1D8z7+8Y/DNC8IzOOP3wpmY78DTyXxAjGW876+vkMPPXR67KXRRdspAnfjlT9Kwdtm4rjbFYl0Fb+qsbGxwf7+t3t2MB2gmHBeFvSYQjT499GKba1Wz+jSJq0kyFdZobDc5bL6xz/5yWR2pNo0mmadFlhQzkQiXS7h7KStt976sh98nYvam9i23ahU03oapn9RxK4I5lGV5dWrV9944y0TExO6LpTK5enp6Z4oofa2u64G/6dlgrME+/oaRxEIL/LCbY72D89OzmqxD7i9MlyMJOOppFwup1KpR5bfUW6hY5ee3CVd3GGHHfK9I088fFejbQYBzroulUqJhI5XqwOX9EMiSr7hwKCRZKvWmuOWbPPRMd9z5o0MwbTWadeqs41kJtlo+YpMPXj7FY1GB6QQthFYVCk3ezOq7QSuZ4G4Bsju2C1RwvRvYWiDGRkcGIxC99GTgcm2a7ZebXTnb0KRrzYkj1jv4e8ndt9DiyfbViegCNipbXcEKare5/mwY1C4QKbbBwwfumvHavUGy4gVs9FyfMSojz12D3z5kZ0PY2I4dfDXL718wPEn5TXpxit/KCtcLK5SXICPQwRmrWDaKJnLDg/PP+PM0y695qLxAB3++fN8Qa5ELFGWjytNWcITcJ1xi0VU4JuCRMXlnnq9RDBh02ip8gcVKMAPkmdIImpdzVGUGhPGxqcVPfnwndcAoD58yeluKjc+tvGAw79omu2bb/gPVZW1pFxutuKqDBiYZjyGwQnFnU4BEC8rmgjN6bZJm4+OTU1N9Q8McBwFXs3ZZ599zXXX6DHW8xBANooSupV/YGeyGTVqGyfB23Jdxws8TEYfZZ1bhhHiPKhAld527P6JJ55QVLZl44xGMIlNKyTpKEmEQHy0oLwJN71Ox1iSrrU6BxxyWDbbt2bt2M477wwzOsNIOEkf54IN075x3XU/bpZrOUUHUwz3BRaSI0lR10XEgSngRHnevOzqjRvDnj6wbOVSKYjopb74xS/aRrMwVYpJBEW7HOFLIrXsxpuqzUY+22MYlix9wJE4uJ3ubXapvFVQI4UFnevY9pVXXq6q6NN7Hz0+Ph6LqUuWLJFl5qH774hrCkCRjeMTqZikRqSX0YqFx3FzXYbn+vX970fPwEi1YRZrFdsjNk5O7brrXolMGlAWZocXBDIi8nzw3vuKrWYmoZqmpciCHcI8zwSu1WybBBlwDIMbxJIOIt1X06noTdAu7LpjgD2xEL/OE6O7qqOr7G//8MJ1N1z/8so1rChSHNv10xqNRlyKYx0jXLwkhyk5va6mdVwXjs9Q4sax1UPDo3YHXfLjK+cNUhG/Puo4FuHYIufFepjJmZd706qeYN2OyQhSqz1L8IonCJO1SiKZ0AYGPrTX5/Bylpq16y3Y97xzL9E4cjjPVEu1ZAJUrEMRAYh16BHtji1KsWK1kYl/kD6MY9l8RPilyRyyLVWgKC8wLSMhKwyHH/3Pn7x9smCe+LlTmm2DEdVdPnnYsltumD8cIznNDkmw0whnz8XgMZNzngJk89GxYrGoKPHhwb4HH3zwxJO/0Gi0ly1bpijsnnvuDz7X+nW4+/A+++yjx9XQNSuV2u9++6uQwjkJYMcUWQmR59q4RaXveSz9th9LtVrdYYdtF3/oJ4hm4KG2LZ8TsAdIRUYs0rFou2jNrZtHYnpO4GOGJ4oimzZW6oMOPsntrO7qWDqXefLOu+v1clJlk8kkSxGtVlNkGfCpCJKTaH7DTCmZ67Ns+xOf+lRqYOdKpaIAioqMw/whzrOxYR/o6QkCk2d414NJ39TVuOuT69atGx4Zefce/DsZHMfhPhvgIQ/0o4D0PZemMQUt+GOA15ccc8yPLr64b2jo1ltvTujok7sdDjPI1772tcsvOQ88as/tdIvTYQKlSDIKNn6wd/M/jM1Hx7R0emqmlReUSrvj00y9Yxy+5GhQmQceekiSkB9l6BqGf+opJ2/YUNNi2U/td1TbbAEkW7XyH0TgDA70Ombr5ptvyKZ033coinDcDiZpijCeZVsCJ9iuzYcSerVrY9TBy48sGpXWFXByWAo8DabSaIK7oSKMx6qtpmuR2ZRcLNVUDVMvleuVeAxjUZ7mLMI75vijVr0yxgqxdstduGhrQ1jkN3BRDGcZ4PrlY3qtWtDjyZbZlJXecqOuKr0eRRcsFGh9ux70habhEMo2ZrnNkYIkSHfeeSXCaWXINVHoxVgw1KRoWabn04HLdmwEd5HrGXmHzdjf/ngjjuIIQtM0aAv+v6jZGQsgOHBxaIaiAtLzg2o8i5EhxVgtk//V0/d8dOf9WZY96YvfIpB3/bWX57L4AZIUIGHWaNf+pWPv0wBLkkjEARkO9Seuvvrqk08+udFs8zx/0EEHPfHE/RyDX207DC+55JJcVmm3Qp4nWAatXjedSSfiCjdbnPVtM5PKeJ4J7jj4CQa4Z0LY1TGRE4MwwGsxbyaeBAEXcN4F5/3uuT9uvd1HTMee3IjLmWOpJEPKrlVLpnLXXHulyCqpWKrjtHBeEi/xvHz++ef35IZVRZwpekcceSzs2DOMY4MrV/9tt912u/naqxaODsHF4PaFrhvX4vDKxiYnP3vKmXXbbTm8nsxNzdZEDSb6mN1uHXjggbBv0K6KlPbH3zw8MT6hq4qiwIkYJCHLx/01SUZpt434+xW+f7sD/My77767Y+NXIMs8TGNgup999qHddjsEHlq9Vkqn1S5wh/9tNas9r8v2nptj89ExQYoDxKu1MSFUSmO++61vHnPcsTRAEJr62C6753OYGfPmm5fFdWXDVDudlh2ENkwHueE8R6CSiRxKzfRlJqq1dr3a35/haUaKAej3Ow6uXvSRU281NFWTiX9GvYnX/sVsu+5gf8/11/5HSJE0w1mehSJBAEHxfRxthzka5Nz1gw1j6+cND3ExxXJc16e2mr94plifbLunfOH0ZmN28eJtZqYxWhxJbnfNVVcP9FNBgJouchw+WoZGH9/tuFgiy/CLZZp0fdNqcz2JjKY2Lv7uBWeecZbPYP2UssNWvbX9h/eJa3xS5y/58cWpVLxQKCSzeVlRwVH0/fdJwchXp6QILONaof+RfZ8JmyqtBzT/0uq/LZj/ISsgaUHbOF55/PH7TjzxdMNu7XvAsTdcdw1smc+kSBLD7jmeSLz56Biu4edYWRbAD0no6uBgz/O/fapctxIxvlTvfOl0zDWw++67U6gtaf3Dw9kXX3hBz2xx440XySzDC2AIBHBpMolELq6bdqNt2aCx7XYjnsRKBbLB4QDWmz4uUGbYXU8k12xYf8GF31yxesXCLRbB9zMzM7Oz5sDAQOC5HB3+x/U3LBhZQKBgfGq8p6f/xb++1Nvbo6pxnicfevAWTGFtoCimDZM0yqbxYt2xxxzr+6Qsx4PA5kQpleoXZHVierZcb2d7BlodHNSplMe+8Y1vgOElorgiHVWawknvu+fq8my5rz/p++G8ecM+thKGKEuNRkP4QGMebzEEQYgafXBDQ0Pw2MvlMkGyo0MJeCo/+MEPvnDySdVS5YQTToAtH3/0LtgSJoxcOv1BX/Vbjc1Hx8TQcxqApqR4f0+91SyNr+sZ7Ke9xsxkYbB38BvnnwXbLBwdLlStJUcd+/vnXhzoH2kzwmdP/f7E+MZ8OmG2m8MDff9xzcW+jRRFw/VSBKqUQwXhEpVay6UorROSzShJ+LXpGQdNIp0IQo/RUmC8BoZGf3L9DeC7qxpWTtMyQ0qUGDQ2UYYvBT1Rd1CpaGazg8U62mqbrU0P1Zsh7WEbFVDo+OM/57t4DY5AdLlamT+6xeqyvOUWW1uBD2pjVc3AmdaU+kMPXJ/RkdFGHIeJ3GjaKRaLeix7/HGfg31LhVJ/b8ayWzvtslcmo9588/WaLlZL1XQiabsOMui4/j4pGPE6bB1uKgj6H6yOQOnlWjXTn2EYcaI0k47FQ4b7x6p1ejyezekPL79lzz0PbFkRuADnDImZ9Nz2xjYnHVNVsV5vl0ol8MFgnh4ZHlm1Ye28oXlh1OC4txdjRUBu6Tj/8yfuaXXQYYd+BjYGTzqTyZhGE356+eWX999/f11Jttszgee7VmfLD+1wQUS2k8rlwaGbKZXTKbzc+Vq0mMJxfCw0lu1TFLlhwwb4KT80xHO8FyVkKbw4VW3VzEYy2asKmwj3+3plEDeLQmvXrk33Di5depLlGJblsRIfBKTRwuvIPIcJ3iYnJ7fZZhua4l9e8Y/58+dPT0/++Y93jEW1cGC+CAKv+wUuXm4a6u/1Q3TDDTcgHIyhQPc2jE1vsUWeIDARQKNVy6bSRERhAAYZk/vScxRhgWnqGxycmp1NJLOyLMN7YQninHPOufW22+CyK+Uy3Hgyid/C9PR0Lpev1WoZfU6zgGw+Oja1ZkXvyAgKCLvdHuzV173ypy0WLmjUxiUl1m53VBnP3PVGneUVXJIL/jTLxnuyIHA3XvdtgUEnf/6bxamZtgFgqhP4scULF7300ksv/rV83Ocuhh0LhbIeS4iiWPFxJAOElYpK66O/Pvx95NH7wOPKDg3BA+1gyGfzYtQ02fUO+cxxpuEP9vWXirXAC8BepeI5MDuxWAwOWCzPqqrq0pxDt0CcRJkTceICuBkWJYR3Lr/aDsDp95cuPWHGGScTnRUTU/P6s7TTiLN0bXaFRAs88m2DMpq0qmXycRzMhIsqVZ3FW+Gqk5liNZeOywCYazMJPZ5OqJbXFuj3ae4nomXG8HVLWN319zeLHAEuSCi9TtXoyYwYTUMQ+Y7rHHjUAbfetiwmcdOVAkyIWppHFM7zyPfk6622ps1pBUObk46Bgs3Ozgoco4oiGKiRRYvAs9H0OLgigLJiMVz8x/Oh7bq8THshAVJeFgLwo/bcc0/QMdvS44qGSWYeutH3kNlES5eegnA8D8/3YAZdxwfzyMa7QO6/6th+++3HU36l0SCDgNd1UCROwFuChWEYZmCgt1wsKUqsVqml09nxDRMR13wTDCwcH7fJYxDMzVdceSnHY5YoGB/bde9UNgfXJmr6g/fcBdoIrp3IYz4cnvBE1Fl++62ZTM5ql3hZZUUx8EmSYsejRadYPAlAC2b9bkskuGxJ4zRNs22boBgC02e/7cZ/79vAfRIFAZ4JzszkiU/sshujSoqktNttPBlFDN5d3ji4HV2RfT984zWCOTM2Hx2zSE7L9VNR0nwyoeF4E87u86nQHOzNGJ0SbKMKajWw2xYhCzwtin18HJDJr556Yo89j8mnEs1W1Q6cvQ77LKgVSP/9y2/F0cFoCmawfuI4hKi4ALcEkjO8jkwLTcfYe++9QY6nxqdyuRyXwOs2tucGZCBw3XwfQ2LzV116aUYnOz6qVcz+tGjCtbnID7wjDjnUCR2sqB1PAFEyC32x7JYf/jDs2BOPE5W25LDIcDt2MFlcMTgyOD3RUfWtShMUF5LHn/5Uaeqlx5+6JEBUs2bE9SjNX8FTiUfyskS4LmV1LIBRvKaRUWATRcmWbDf58t0WS5B+3AON42BaCaKBi6BxRc9rWdB4/A9JGQSyA5cSeZ6iCeTYvvnUMw+yjNQwGoBEPBfHajlPTMtYblkGB35tx1SEOV2kufno2JsOmvZwpwKcsOg4DnzoOAGoFgiEYxiJBGYa/fWvb7N91DYQxaMlSz5fr1ckScLFV1LCNDHvUlLTTLMKOrb8kWVwhEarAWahXq/HY7FHHnkEpErn5JfXr5o/PN/yLLCQffk+JyLCBXcCgNmhhy6tFlaxMsi6wIUtgpfatfYzv3zylltuOfOrZ9aKZcdyb731Vo5jwAL//cUXUSSRs3XEqDhZf6rjDQ8PFwoFmtbvvvNbJy652W2Zzz//fEJxDz/88NL45LO//B0Yq2hBCQdaSBrns8PMkEpq789yM275J8vwZOAJg4sLzxaMjKK8E9EHLcWhkjC0bavWqgYkkUzA25AoRAYkatSbYMSkiNMKpj8KUVy33G4Oj81Hx6gI5Ee1IK9jtEFRyM92+GjJtWU7IitxDGoSrK7FZ1uUH6BdPn4MyAfg/lQqZbtWu+0xbLzddHO5xe16NYxCFxQV6zhOTJVPPfa6ahW3ruzp6QE5hskbpB82+NOf/rRo0SJMsptMdnkRhSj7wDTNkF4Dx+f5BEdx+WzmssvucT0rGxNrLasvrd16/fVjY2OLRofcACck51KpmalJ2LG3p1fnHddj109VLr706vE/NwYGFpI82m/3ox5+4DYRLtw2+uP6ooXbzhsYOuaow+0oEazbRQUkHszIJz6569FHH73FotFNj4HYFA7txvfeXTMG0A7uEU7azfHt2rF3eCyKaDeMjod5y7N8b9M2vAhAdlyLZ+E1qul0hokCNo264QdWKp54F2/kvRibj4696SAx61j3I7x4kEXTtgOSBw0JmCx8s+WWW05MTIB0wmRZnao8+ugNALv2OQjzgebTSbODHYCNGzd6oZdNpIpTRZg40+k0TNWgk7Vabf369fDNjjvuiGuTFcUwDHAk4LBdtrmrrz5NVdGrHMNY8cF98HzsMcLu8DeWSOm6Dqo4OVPopheBdqEIeoGd1NLp+UOJCy/8+omnnB2lUuKO8p/61KeGe1L33307aPKLL77Qqjb0hAj3iOs+Xg0WNppGx7Lft1pMuBecSEkQ4DLBvXfTJsG0wnTzdg8FL0hWJB4xoK7NVtMKXZWT3MCzLEwX2YooUHNZzGkVj0kdhwb15uZ2MtXmo2MUsrv/Eq9Ri0Z/PdsFr8APur0g5I5D0owKL4XnxYANnMC/8JtfO+/ci2Yr9ZdeWp9IpA4+8JzQ91rt1vDgFg/c8w3H7x4cCRQqVeA1W7qklJt1eLWgUYoow0+NjoHjCpIEMh2Ve5JdrijYUVYD18b8+2DWGJ5wOj5NUyKFpCR2nCRJRa7dk4xV6/VFI8PgJ5WLs4wXtYePxQbTkk+6xSqVl0hniqQoJqbzP33i3qxamqlOJphCS6/TdrYvq3mBjUKn2Wh2+2hqsXhclUIFhz2osFtX80+71Y3svevJ6nBq0DRQM5g4YNYA3Nhtsfl2BxnScHGW6TmOqcFtIPK5v/zxkh9d1Tasb37j+x/Zdr4karUqPrLjIQ73RvPe7Vt5l8fmo2P/Gv8ac3Ns/joGoIvneTdqqUoxLG6c5eG6DzA7hUozmxkEp4WhY4jm5s2b53mY9Z4Ig5iurFu3Zvvtt6dYjENs0xzuzXVsjiWbIs0WquUPf/jDK1asAEf8J5deOjh/Xn82b7g2wMst5s2vm+2TTz75hRdeQBGI0qQk2DewbC+//Bea5H/1q18SYQjWDAAVTPYUgfN04QP4crzAw/aUEwXvWbbVbCBGEEWtaWHGT/CyqtVpnmcBTaXjaTAXmVRyplDzfIrhSLCh8UTCj0Ca7XjgNMIxwdCGb0ZF/66OycnJbn7TD37wg6233hpwODxG5h21xIS7IxkOXhnHYRZKkmJ23G7Hm2/+iOMGMUWAX8Fgqpt49ZAL6BlMNzOnxXhOX9zbGkSEFQnweogQkxluAkcUJyiIonwPu1WNtkFRyuRM9aorbxvfOCnnE7fefhHNon32PsVxLHCuLNON+KjthaPD9/z2NpVHduS6H37IsbVGgUYdjZcsy+pNpH/83e8nYlql3oC/cNiPbr8DKC3INIgXaBS8+O0Xbw073nbbbUbL2GOPPcAzgX1HR+fVijPD/b0TU1OKJCox3WgboNIsScYyKcM0mrWqrnbbn/scR7A8D0rTrPNWewbwqOM2Yywq1+VOaXa4d6DarOWH+kisReCvwDzQ7oq1KMuiwIaugzyLoEjM1YOfxht3VnlXRm9v73333QeOKKhW1JhKhcfYRctvd8iq2KrbTmglklqA/PGZKUmLKXJS4ImZAiB0W1E0nsOrEJWKRTNETBXf7bt5l8fmo2NvNkDcwScmo3UusGmqTIK0/+lPf+rp6fE0frfddtN0KZXads2ajb/9zVWHHPTtiFaeAou09957O+0yr2CvXWD1Xz79ZOjjrEFQqkKpDH9xpxieX79+/cDw8LPPPisLvBNxuIMXhOnvZTzXmiZeS/3D878LIgGfmSn05rM4uA9n99yZmRk9poFykgReV43pMTkuhS7mzAl8v1uQP1Oq6vEcXFU8Hm910C677PLk04/nYsOFwsZcNg1+oCwIrVYjEU+oHGNHYg1np2kajoCbvEjvhwjiy4jynuCC4X7hArpdSN/BobrLAB6xaQW/r6+PINh6y5REPpEQCEIARGDbmFpHknjc1elfMY/3bdiuDZOoY/mSqIZRYJflOVx5xQpV05LFiBlb58dm6l885UzLDQUivO32n+y00ycFITEx/vJAX99hh5wJmOeVF++ZraBUHAFSq5VLi+bh4ESjVfftEkfRuqwjD+X0JPxVo6VPuX8YPss0j1zEdkMJBClwTERKgBRGiDotoy5sGsxnEAqzaThmyFFkT7abMI4XhTPpdLcYxvBxzENkxI4LcItX4yzNobvu+/ZJX/hyYHscv9WJx153ySVnZNJb1Awka2atU+V5FaCU45iyGIk1Gbpmh+Foyg2jNP4ooh9G9D8h8V5Ys/8SP2Sj8c4OFXoM4HpGwIk4qXS8Wq+c+uUzXlmxPpPtveWmu5IJulAo5KO4Ik0jw/CIOd9MafPRMZ7hfeS7roMZ1X0iFpNDAud82J4NM183xkVw3LnnngvWo79//n/ceFm12Xzh+V/aIfr03p8ZHx9Pp2DKJPbcc8+QSrvWtKr0+o4dOjhBhBe5Rx6+17E770Otksh3iaYJsEUUAdAL3DAzl8uBq3PKKWe3m+aqVasOPvjg3zx7H/gmJGEKokA7DMvSLCs36w0U0aWGDiioRHLcm7YGm6tDiXGNqtFptFLpVKlULFSKV1xxhSbH141Ng4KB4mGHOZo0KAopEu2Fc12G5/r1vZ3BlIqVRKKHpthaCwA92jBRyuVShuWrqshG3O477rLrvNEtzQBdes1lrIiO3vcYmBQFXtFjyVxGevLhy0AeyyUEKK/TsvsyXK3W6Bi4908mqYSddkoQfDT9di+LDF/Xaek/Cfx/nYC7P9rdRH7LMlok2Dmaw43WwVIuHJbvvue6Y5d8hae2DILgk7tdGEuG1992GoE4FzHTU9X+nrhP4aSHmCKGvlstzyZTmYg7xI/OFUQmjJrTuX2YTscjKZRNZcFDVmNKPJW0Qq9lmCOD+WYbuZ6kaUqzhV9KqdxOJmXbtiV+Tqd6bD46NjU1lc1nx8bGhwZH6vV6cdboGx6G+Q584nK1emwU9QKsPz09/ac/PPbF07/1/PNP6PnenXbaaePYFOD6VsvYcccdPd/v7dnGc+scJYT2rCQpjz54P4oQXBAQExMTPX3x9/pGupFASZB8FwNMVVTZHnDMXLj4eCx37bWXfe64y3BSLGUperdResgwqLcnPjY2hmEl7CLxkxMTA4N905PT+fzb7m39wQ5WwFyX4OvKslgolURJadrm55aeevONN1CMns9Luq6XSzgnGOAoTBjkv7Di+zayPYPgfAwMzRufrAUE3z8vUyx7BEMfdcyhTdNIRHVf+f7+e+67z0PozHMuOPLIVzotb2xtwWh3lFwMnJf84Idb7cYjD94ABoXGmfVB4Fh2C7OpKSJuZtzXOy9A7+KK539K+XpthB2MFVlJiolwAQ7N0KxPkwyrxbRaw8jEpYcf/tI++x9nWnbH5I5d8lXTNO+66w6AT7nBwclJzMW9bmJ2aGAYhX4+n3uVxC6IThf1CHszguy5MdoNw3GceEYrlQvJZLzSrJ9x5hml8pSoqhyFvADM1wxN4xtRVdYLgzmvYpuRjsGLWbd+3YIFixVFkTX67//4x5fP/DbomGVb8Xj87rtuRVG6xkSxFkpsT1ZavvwulsGYHsRvn30OZhgK/DReYPfaay+rY/E0/btnfmHaYTc45tgmQYbgXlPMey6b3Woa8CpdF4cWycAH3Ei4hCqrmiYZFszf6PHHbzEttMceh7vgeTnOMcccAzr2kx99ffEiTHDQrBlgwFetXDU02A9+2nt9we/ukDWpVsZ5ZPDkwUQnY8kbbriBQDQRRVlNC0cstajrJ06L6xhx/T1HFv8/x/+xF/AWw/XC+Qu3mizUNEU3TPTN71wzU66qcf3pnz9SMlAb5xjhEMhZ51y4fv24bQUjwwvsurF8+dXVOnro/vtTOrIdZHX8mEzBfFktNQCoabxEROFBlpHBHjRnykrfG9M+E2+ueuEb2Kr/asGC1+3OM9iO+QZiSQPXM5O0SAteB4UtZHptTSem6y+Zjt2X3vL5394ztREdu/TMplduG5Vv/OC6ZdddCvtSgjRbrM9fuIXdMV7n9eEYUNTkeq6asGiEXqCqMsWjwuxUPKXBs5qY2DAyuEXHsUmCV2U6HtdRxK/IsBwXOnPejG1GOgYzPngsYMSOO+64RrNRbjjDw8N33nstXhROJg0LQ6bDDjvCdgNN0zwRk7FwAQX+2OjojhOT60O3+NTTv1my5BgadcxmLaYkHrn/LgCGVMR3T7GU3bHVbPJ9CNLBPA1/uRA0S3Asy3Y7iqzQuNoZeyDNZiUdS9vIq1QqABdzuZ5bb72ES6OjjzllzZo1++23H8Lku9qdN90AT4N6TwL17+0gaNI17JZlZDNZw27Ozs4MDg6SCJe6Wh2XZxh4PraFlwEZEoUcB65pf2ZO+5xzVcf8bidLwidf66/jU1H+eqM6E4snjFoFl0vFM15AF2o1Xkj5tHDwkafYfpMgfY8mHnr6IYqjd951P1aIq3KqWMVBbZbJm5bJCbpHdBDrcdRYXoj54ThLVWOJ5EH7/TvPsKIgNi2L1wKKYsCp9iKmJ4qmREU0600y8cZU+G8hy/Sb2A341g+wAfS8kGU2WTbLAo8Da7WgEvhHTiSQHdLYAvucH3gezyaMJk7tzycowzQIvzmcE6aa9Qdu/XG93PraV86FfX/32z8edPAxru88/tTy2cBjKNzKvFCcGkrnA9PBLTThrHM1O6JFWkghuCDp+EggU4N5mNfqPmoQBEXzguGBp5rjBCwJ9QaKaWE6M0eJIl8bc1XH3nzwPL9y5cqFC0YD27awSNLpRLrScPbYax9wldN5rVwpPPXLh3kCrSuUn33m4b0PPNE0TdgL4Qw3rmW077jjYhBjwJMDujc1MR5PJgg/hGmSJSmZ4UvlUi6Zcjp4RbtWq+kxTBfhui5OERJE03+Ddux4vAUAexOvHFfBSJJtOzzHwomixj+BwHMUj19KEOCWZ81ms1svg3NBSAqkjCRI8PiDIACHTRIl27Hh2hJqotpqchx3yy3XRbeJDjlkabVeOeCAA3760PJWq0EFQT6dJxAB8ApmqtD73zAdzq3BIMYjCHjjuMI6etq49EEObafDC+8koeR9G3NVxyJCNZi6yLDLdh11KYpCZDwvLFy4qNWos4wIxqXddsu19gknnipKfapGkyh4ZPny3T+5D6iElkwKXIzwiHUr1y6OCvhBHFNx+aD9P8sLJGjddVdf2d83bPr4KbAUprBePd3IJFMVC2dDkb4bT+itbtYFz4k4dTCImj+/wSDeXMfCNylWlCXJsj2WYaemCvl81jA6oiiUSlWG5qPb5A2jnUyqjYapqlKxUgegaFm4RkaRpXK1mE6lW6YhiJzjOLvtsetPf/pgUlfqJVy1zbLCspuv3+WTn9Do+G67/3t/f8/ll/3YsG2j46S1WGi6OL/sHSU6vQ+DRth1ZkKexAY9xP5ZGJCY5g0EgYcZBqYalsOrGpwoUJSrCHOUKPK1MVd17M1Hq9Xq2I4qS1HlJWnb9meXnmhYIcviVn133b0sGSMff/xn++67fy6XW792Soulksnkg/d+H/adnEXHn3CKqqobxlb19PQcffTRbFBqOb4mSQ898FOOZfvyGqAynqRaLhmTpampqVxPlEvVaBx19JFwfFZ646rbt9Ax0ntj01cpF3lB3nLLLS644EKQIUUWCrOlbCbV/bVex5XFcAFwncViKZVOhSFSFdFxvaiDIV4ZA8PV7Upz9913J1QdJvhuTrCiULOzrb/8+dcf+sgunMqC5xlTY0QYeLYHdoD2EafNUQV7iwEmPWQomo5S721MjwfvH95LTFHmeOeWOa5jr+d22bS8w0u6ojGNVmvd1PTI6AJajdlMynaM0DYefuQemJ1bHZw/9LOfPeTY6IjDP1svNkGFPr3nyagb7XUay+6/vTcrVFqd/Q/4mpJcYFRmDSc8+OgLWvVZkvAY0imWpjIJvVyZmj8yUK7MwI4JTV527y2KIPLhG0eK3yJjKQje+DcmalD2jxWrTjvttPHxcXAv+/v7x8bGqGgdWdO0rbba6uyzzwZ/MJ5MjU/M9PflLCcgSXp6ZjoWi61dv3FkeKDeMERByejZSr1KhGRGx3wehdmaKCpThcYzv3rm0CWHz8zMHHTYkdddc21/QmcBo7aaVNMXEnNUzdgo0RN3M4xYC1D01j34XuQpWvBwOFFoNnCehyiiyemGrMnvMDPy/RpzXMfeYIAxSSVxlf7w8HC73d51r/1CPgs27Yknbrds7OR87nOntMzO6tWvfHibHUVRfOihm/baa2m1WoV9t9122z++8Lvzzz9/1T+ey/QNPf74nRMT6BsXfmdqahwMAghuo16CQ/31z78FnQHbAviRjl51vTUL37OIJd/EXL0FeQVNv/E+mNlX14eGhpY/eF+l2tB1DeAiWDPT6kJi8qWXVn3hC1+oVMrJpK5p+u+fe/a53/8JMGR/X75Wb+Xzec/zhIgmrWVZsiKTiOqmZaZSOgDUlg2mmLnvvvuWLFniec5hhx32i+UPxGWcfJR41Vr+nxt///vfwU9+LbeDxct/c12G5+r1EV2h/ScIILBfg/83pier9ebg8IK2jZo+nejZqu5QgBkqDdyKRVKli3902TnnnDs6bxvPotttY/+9Trz1hhtymM8TTU3bX/7yivLEmnRSsuoTRxx8OrywaqVEksHjD19XmUU9WVSrB76PmQXKtWpMFjoeLqNIKEk3tFdvWLflwNZveL1vkSr8ZigylUiBkkg826g3U3HNcTxZ4Kvlqp7EphI0e2RkZPmD93SsAICoYbQURVm6dOmTTz45ODgIAPLyyy/v682C8jVbHT2mU+CxOK6gRE2DCFQoFcH64ZQJkrr7nrv6+hbs/ak9Sg1HlYhET6peqcVSc5T6k0AuzkR5HeVOEDVSbLbaBOdce90T9abZfd6mjWhecoOQ/RdWfHcHzGG4Lyv4GMmkVbfAoDU9Jh6PwzxNUZ5hVFOp4amp6T/+/slaBYF7QuGkG1Sp4tDFaaedEQQubkr205+qvPqhjx6Duz0EQS6b3nfffTstkWcqQagQZOfxhx4AGygwfMPGO+IgAcuODI282YLTW65Bv/GICrRZMJigPFEpGmbaActWq9XgV1GSJJGF70kKJ/Dpumrb3pVXXgmTAnw/PVP6yle+8uILfwR9e+jhx+DsuNrA9TgW+2NwBLh4lsKZ+ygKQu6www6rV69OpRKAAhSOi33QPdffwUjoCQexzz33XCaTkQQMp+EB4lKj4F98Hu9wvN6C/acBYgc6psUSxaqTygiMoHYqFkFLjzz503/f9YhEeotao6El0p/Y9VBRUO+768YjjvxC4LiyjIN1V//44tHRWKXR4AkAgfavH782oeOJ37RcEEeOJBzXRa4vSfymmuHg/2PvOwAkq6q078u5cuiq6jgZGMCEmJZVWcIiJrIrYFhBMKGou6xrVliVX9BVBFEkiErQX1AMKOgqiosKEgQmT3dP564cX37/Ofd19/SEGmUcZ3rm5zg21dUv3HffPfGe8x2SVucSOxgvDHV2Ge8eNsi6SFlJEkMvjmUZfVEH9Ng8ejv8UV8EUSjLPEgHRRFbbTubTd9www2KzE9OFc8+++xGowU2YTKqtTsYV9QMRLR3Au+kk06++2c/ZxnWtvmA01/xT6/+4wM/tFq2xDEHVvSD8xnC+0iShHViFGxn27Ztvb29pmXj+9IybtsmXJgAINuBbTFssxPk+gboHj3WvJu2wDutmLBEHcsFWrI89iw9S4cIHXw8Fo1ELRRqjGGItVYLbMUXvuj4j3zkHWATXnvttf398fPOu2hyajwdS/ie/7rXve6ee+6SeUKxZLDFyfr163sHB3VacJSIqxhpbLcFSZV5hI32OE7g9gbpZf+QqkqgSLF2kyW0qWQrrN2MRuPnnnvu5LaNK1chYumVV135kY985HePPP7IY08UW05cE8CSzGQyCueD0mB9zlAPPO7nQqF0iPwBCg3sW9Bm8IGTlVq5JrMiPChQAB4aw4Jl+Ja3XDg52T7iiCMef+SPcGIiQWr1jt+wehJLOi14qfIYtWX8RZYZS/ywKMN1bTYAa8IJiBDVNEPVH3zwfy+4YGzTk0+uWbHs3h9f/cUvXfexj394w7o/8wyJavrLX3nq4StXf+a/PgXn9qTUNatX25ZVr9c5Ht3riKonJNH22k672u64ogC2ZwJznAgNKAbsdiMwCJHvn3EGYPeMit1favfhkwAv4jhuxzTbbbOnJyXzfKNiBy5Zs3zQZ8jNN96STWmhEfWS444tlUpPPbkVM4IFYbZGRDU2Pl0hTiORyXAYJm3GjQOZggTzH2Joy7IMzmGILQueNriLtt9OJ9LRmB62Ce54ZGqmpCXjb3jTW6/+0k0XXfifkzOlfKEfzp2eJH25lEf3ypYyLVUe606Y0xSN+i63bXxaioj5fD7ORcBG7+vrSyaTRx999LIV//DZz13RV4iIHDnnjDfD95s3b/7QhzCRb2psw003XTfU3y9LseniRCKuu65brVZsz45HY6lkKgh8kJcCu0R7c4Ebo2laGHLD4m6xAONvNpqigi3XgMdgjcKffvGLX8BTvP3tb//wf12pJxLAhwpFDQpszjRNETTDgQYg0HU97MACzAbqK4xjAQGzMSwPf9o2vJlj+cGhgY3rNn7q/3xiy8RYpe30piVBEEZGRlYOIKAy+Krw3pd4UJEsWR5bXH8Rqi9s/Es/OJ0W0RSZU1f0Z+se2TYyYnIK8dVorDBR8nqGXlusz1zxuau+8PmPGzL5xq3Xq4L4mle9emxiM5zbl+97y7++o5BN3XTTjYXUQMeqshwXjacFLAtjqrWqbTqwiAUlrF1nCbMo5LK3+O3PlNjA2fGL7Q1PfNfkJS2iya5l87wI+hzsRiUWq9Wdlcvy5dK0bqChK/Jsvd38+OUfedtF77j+xttEmZRKLeCrnkTSYbD9er1cSkQOZK+TxXtcYB/ato0tkbCqoB5ojCqrhcHlPE8ee3r6U5/90uhU8ec//58TznjDw09PV+tg2GsWTdQGTTw1U83FDrzdu2daojy2B0pms65llUszkq4zsgomRySRAR6bmq6A4RExpEbde/rpp8844wwpaNz+vXvglF/d/8NKBbe5JJa/8O3/+uCDD5588sl2u5HORsBEAbXABEyr2fJ875UvP/688847bPXhB/opd09hszLXxtpNzwtAKcE3RgRbpkxPT4uLHEngqGwqe/vtt73+rDdvGV4nSqsHBga2rHsUBL/dNHuyPQfuIZBAU4U8Bq8sTAHjse9iAJZI3W+CqaJy4mGHHWFEhx743Y9Ped3rt1J6zmHZ8BiVpk2Pj4/3FfLSkk9uXtI8tlC5iJk183rErFblaDQTl9uuWCkHzWpFVPVKs80JOZaXrr3+fW8+/99ZTjI0pzjdetvb3zI7OQFemcigarr1xptvvOEbUQ1NwWKxoahosVADTAL3rFxukMBNp+I0Sg/yNbzj3H3not3MMzYjn/kS2GnDJ7wxKnEJXMdOhxM4kdZuyorkmCb8q9S8nky2XJkODTCGB2NMZbGFRnDDTTdddNFHn16/td40jUgsltCmJusHvNwq7KJEaBvhRqORSCRAWIAPaRjG8aeeCr9ufHz2J/f+qW9ALtZIpWP3Dw2tXHX4xm1mx7Qi0VizjluIolSw7LbnBhF1SYfvlzSP7ZZkdEj8TsuUI2JaZeB9wItpWjZLBDDzzjnnHN9NGxHmhhu+yviOIvIGy9ieP7UNUVbSSbVWNcfGJguFQjxuVGudRAKTayuVpihxqaThOH65XE7ElmicCrQQjzVl87WbhiHIYDdaqZS2fv36VauHiqVxguCeUcf3wTc77bx/YdXkddd94/0fvPLhhx9eM5SFK/TncpOTk4O53F+83d+PgLVCcUDdSx902qZNm6644oqNGzf+8oFfg93+2lPflEjIuJmux0EIgrfZbDZzORlU9sTEREzCdZtIIIhVVN19Rd/SoSXKYwyD8TGOoPLxUaEh7gZhaAK7GLDElWOCzQRWwDiEn6pwvKgrQntkeN3Q8uX16rgkyccd95LebPLHd/+wYzsRQVjRS5dUm8RABeR6i6PjqUIhkZBCNRWPq6G6EAUWmDZM5mDmFAi748D22TMef/zxsVjs6quvBisubJUEDIDRtu7NmmWa/uohmoCqKnMtlxhZYt3a6mVplxH16BB8Y5NZMLdSXP9vv393sTapxM3h0UosMeDJ9lix1a9qjC53vAasbJ7hZ8uzqEZoONOl6CBhVN3fWQHzSrBdh9Mw53YXtWN5ssTZPkY+GQ6BN2CmVEno2MhOuspPThZ7c6lm26rXa/meTMDztRrGA08//+xatVVp1nuyhdvu/A74YDpxPddtB74vEdmQPdJMcUZWjkbsusw6LU9X4vGmvRHOtViSFnjWtwj7LPbbfqGZmZm1a9d+6ZpLznvjxbOzM0NDQ7rEveIVr+jL5e+85RaFduYCJvW9uUwR7GaUPJB+//333z88PAwMhg3swMuiLSbALXH3lDOye0LdG40uNNYDezKux72q126YqWSqGbhh+z9QX6sGMuVSORbTLGKDLzpTnkn3pIHBNmzYQBBHOdaT7vEp7+yy5cAsbtu3E49JEk4vtmLiOAEYlxdNrB0FO0JweExPyWZT8IIymcx5571zeMsmGNALXvASOOXWW28F6dhyyWtefQYwGLyaVGxJA2vvBR0aPOaTgNeNRLnSfNWpF2dS8h23fy+dIC97yUtUUeqY5nOef0x/DqO9377hpkI+3mrYiVSM0GbdO1xknuaimrtf6vtMkcGiB/c9oARKjKdrEdYlJ3SNRnfbaktEYnazZeqJsF/7xGSFBykC3hsrtzp1VlED1MZMMp3dMFo6KiGZlhdIBieQVC4xWwSWU5evOhJOrNZbpsuHRTe73ilY9JW/45/BK4THkakJZ1kuaEhQYo7jtTvuSSedFDGw2K/daMDPO++4LR6L+vNJvzOlUrvORtLx4uxU4JJMzNjFHT3o6dDgMSSEBItGBSk9M7350ksvve6aT/3pwQeBTdAc9IjTRg87rWNjoUQy2WzW9D30DdovyE2gfFRVBQ3G0k6fpmliigPH+aQLnMEeSBDEWKwFnEM3ylOp1Hvf+95ffPeho4468rqbrzEUFS4OLmi9NXPxxRf3MW24i0m4m2++OREzMunE9ExpdBj3Nl74wheWqw1D370m4RbFe3aaOEkSzj33/D/84X+XL1/eaLTBa0pmkhs3bh5atvKXv7x/Zno6n8/Wyth3wnNttCRZtt3GSG82nYRLNWz3sMMOA49LlZY6OMde0KHAYyzxA4bN5Po2bN6SjHPLhlZt3vLEK45/dT4dv/M732qWy/35vKyij9F0SKVU60knlIjWbrdURd5+lUVsFYIa7CTJ56F79lmmFUgEjm4Hh6wOzEZowI1ju+/EdWF+z3IxAq7oE1MI2JTPRS/9t8u+8hlUTYxMhivThd4B0JBT08U//f4ubmKitze/9kUnX/TuD23etAHMs6OOOgocQjjY0JStW7eCXccitMP2YTCh9bhLc6WF0QAP33DDDatXDBWL1VQq5tIOb319hbGpacbzBvLZicmp3lyPaZm+Z/sObpdEKScXy6VEIgkO3B3f/NoJp7zujjvu0PQlv6n8DOlQ4LGQqtUqiOp77v63aoW8+c0XKJJuNatvetObsvH4xqefTsUQ9eGeu35QKGRmJqd7cult27atWrli99faL3oshOkE+zDM04tEIrBSQZZHn3lDLY7nq8Wihl3+8Nx2e2YoP+S3aV9mJgA9uX79erBLQVfILNiHOdD58Xj8hhu+1KjbmZRYqnjvete74MRvfP1akYJWUR7bfv1wOoJdZmXhC/B2XQ8r/8MMKfCscrkc3L2Qz9qOXywW4RmByUVRVCQRGzrne7ds3QJHDg4tMy2LmcfAoTXNz9qKS5EQmpPnhcnJmQsvvr5cHL7t219jAhLVCOsRhF7xgwvf+haCddDH+IG9ds2qD3/0P55/1HMY19/hIgtEl9ffp4vQdoJFH8avYW1hkbUoSpT2ZpEJsmrENo82BvsxilPudCqV1vmnvP2BB35m8+SNZ55vxI5O92SfeOLesemOrhNRlC0fW3xFk2K5SSzHLJZRj/ksETicCJaCPHD+HBuF/GYvYrvw48IM+S7ofj8WjYJKttoWFgrxHPhXs8XZdCpdNtvZVKLZwPh7T64nm4pPT44uHxqEEzdt2VjID0gC67mkUpx23eAQWZKL6NB5IFijAwMDf/zjH3sy6hlnnBHRjW/fcm1UkUV8SOZLX/oSHJNNGo1mJ6LKLBuAMdObPZB7RLaNkT2DVoi12+gjgeDfu7Zd4U46MFiDovO/4Q1v+NmPf5bJYAfAfz79tff8z33HvfqzoLfBWUqnFY0lU1MzsNzh3U8Xi+l0KqprIyMjcKIs4UgkRQkd1QV3da7ObZH1HGIuLOh7jmXCygb4Bh6BpX+GpwMGm5mZ6e3thYdVFAV84E4HobV6cjn4KxyzfNnyZhM3++LRaIieQLpAMxy8dBDyGPgJDAvWBawqH8vwGZbl3QD+Z61f/9QRhxVajalkIledGX7jOeffddttlmOlI0q4dkFtwAsOWPLn9U+uXr0aRDmiFOq673mNehsXB0ckWQ52F3Vg9nXC4uJGeGBKkXmk+1B3AP9xlGDZdtptWKPRWMzsdIBtUqkUGIdh6+fQyoKZqNbbrBhXKMd+7667Tzn1Vffd8aszzjj7l/f/3Cas2WoromSZNY4lcGI2kwrdnkgsDk8Fztzy5bnwxpIis0xAGyi5WCHJzBerIqEHxS4MkexgT2K9DT0K3k1oCMgq8KqXSSdJ4ImgHxHIzVdkGYbrwNMxYfTShz9JquR55O6778KtaZsIiHJnsiwxPVPn9BCLBZNW5pk+3EXw6AeWW6IJ3At0EPJYFxobG9v09NdPftVlFmKb+rquNxrVc889t1ouRiTWdPCNfvPGb6TSSVbiD199eLFSjHDIe7B8261WWH3catXblUosfiBTB1x3zlYERmo1m612G0u/VHXdunVDg4PZnh7HthvVarjKQ4RT0GP5QmFzueVT4cAraHmedNJJ9913r0uc3d6lr69vamrKY7hMJiVg6wrkHZg6Wdwf5XOCJHUo5HjbsnU9Bi7jlq2jPb0FVRYDq4UOWy4n8sBFHHiSz33uc71u0LEHAx0KPOajeeGtXtF3wkn/WamOPfrQrS8+9qTlfcmf3vWjKMeChS8yZHYaAZuy2Uiz41VrDV5An0TWDNPyJIkLHH+qVEkk4pIeEUBczm3ChsJ7TnYyYf3Y39+QqTcxwBiPxeHGvKSm9ZjtIuro6jVrZ2ZnJBv0kCtJsq7plm2NTc709fY5VgcESk8yVsI8PvLa0175y3t/GVQRbdELwMliQHth6/XA4zD504Vn+dhl7+3v6WnZDY0JPGIFLhqZtllRpOi8MgUrYSHJBadC2GXHcKfJCIMizA7f0AvM5c1sn89SqZRMYdak1275AdPqdIaG+p/zgmN/+9vfRiUJjMbh4WEbxEPgfP4rn//EZZ+X5aWurPZAhwKPhTQ5ORmNRn/1q1vPOuss+ABG4AknnCA59l0/vCeua2GLo0qlIqkxUHGiAB4Dg90JbJ/DxCRZEgWwTxzHikUPMO5siP4NgwGtwvFcp90RRLCeRHCoQPm02q1oJFqulCdqE/FEHPQYWI8iz5544okmL6aza+Dce++9d3p6utcYqmL+9O43u9asWAPaD7uzB7zltkObk6cgOww1lcP97nmG2ceiJZFIhPZeWNgCP+FhQVnB/SmSnZnNZmFEMi+D25zNJp7VY0uC8vnE8OankjK5/BNfWbkspQnkH158bC7dc9brTpNYCXw2OObnP/9BHQwr11ViynSlrEYTwHpNO2jWG9mEIYnc7GRNUSOCgAXu2G7MX0Chm8fU/vvrsSrVY5qmOKYDygo+N1umY3n5vj7TDWRVgwOi8YRH6qKsCLJy8smvigjBr35xv60a69ZNwfEyEXqyieLW6UIha5M2T3UXG4Cz6cBzMWg9snYHi8F1XVVElveFiIBbhRonuaYZ9gbYtSB71327XaP5hAYnt3+m88Xuos3gxGYDt/K0SKTR7EiaAh5gNJbgOWLZtigIwIFgMsscCj5CUdn/xlk9gHTo8Niz9CwtTTp0eAzswMMPP/zPf/7z0WvXlkrNRFJ/4IEHFMKBRRRV5Wnqj5166qmz5eZhhx325WuuisfjLdut16upVIro+rp16/oLhd5c1mzbgnAg0Z3D8APYsmAggR0ITlUQMIauwAPygsxrcrFYvOBtH9y8ZcS22mDm/uY3v5MZhwSBFQSDg1h8+fDDvx4c6uvrH9q0flP/6vxu76IpmEMoUXx8l2HCQAvcC2zs/dDSBYt0+LlkeYZ2Y3Es1FehuahqGlj+aMdybrPZVJT9kxTw96JDh8d0lZ+dGbv8czd+/Sufj0ewzxBHXFUU7QDzVyMG+mM/uPueRgdYSDj7DWfC8t3Wso844oj3vvc9xx61pm/VGrAKOz7xGXZ+6zV0UnDFYwR7f0FgMAIuvpYdaNGYyJOpmUpPJl5t2W+7+D0gL7Zs2QLOzDe/+c3efHrDppFVKwYQWKbeCILAUZKdDvotxzz/efVW1W47K1avcIImMx/zYOhUkBCMxnIZ2zNND04EBmvRShOBkwV9Lr9sN48b7Jz6sbAHHRqNi5Pxd+gSuovFqOvRUgk7wmHoSZGrrda/XfaxH/7oxwHHsQwzOzMzODioqiLDeatWrRoZqeRySxTV+K+hQ4fHRFG0OsE113z+kksu+cODvzxq9bK7vnc7SGVZQg0Qp6H5er1lRLV22/vud78LFn9TYIul1hVXfPrs731nzZFHV4vlQr7nnu/deYAfhAbPmy3nTW86f+P6J1/yslf8+n9+vnzl4d/+9rcVRbJtV1N4YLyRkZH+/n6s01FVjmEUw6g1rXgc+RO0AZbJeJjI3w1BNURZAw4TRBGYJwwqAL+BSgmbwvxdCQRcuCWIu/AaDyprw4YNoogFSLKK+BHT09M4mE5nYmJiaCju7H4D4uCgJcpjFjrYcw1PWJqH66Mvjeug2ayBU84JekDYjkNalhtLxacmi6wYJ5yqa+Rr135GF1oGCGWPczyOsUlci/tU5BpRWIKWpgbo/Aes3yivianXffLf5c99rOPYqhwZmxx/3elnjE+O9Q0tH5uY8Bm+dwBhxsCSXL5i1S233BjZd5n61Wo9EYs88eTT11133W9/+9sIJVh8hMUlvmLFiss/e9Wq5fl2x4soXKvt6jKi1amg2nwykIgTJkpggmQFfnqEa5equWTFt3Exem5frWFpWXOkNKEml3O065/r2qrY4H3iCVHTJC5bViSFI0q9bTGB5LO4eW3bwHgKVXMus30jniMBrpN6qwEjrFarC1DeYaiTzEeCtoP7LJBvb/8L/Ah4n0WF6gasQYGJeCK1LZJMxIGvYJDlqtUTlXyGkaOlgG9wTIIJ8g6psgLLcg7viQx2IWM5jmpdLAXo3t9tydAS5bE9kG5EYV4d16236pwagfcNtnvESIDKqpcrF110UXVyVPDLP7nj+6xLVCm6ePXTRIFg3hCcQ7oGsc3BC2y3ZhuzhVzh6quvHuzvK7VahqZZmG2ESQY9qcSTG7a88Y1vdEql3Y4q6P6m2S59NBmGq1fLz33+MRdccMFXvvTFegueoJNNJTp0C7rRMFNxGdQLorUxHMdJLNYX7P4WnKrSpNsZgSaOsIKSUcTxyYlkLllstexOB5Q8sEe5+AR2wY4aoMNkSW63251mQ5TUiC6FWgW8s/kkjd3NvK5j+QnN7p3GcpU8MBhchMznqfz1FI1Gw7bXNqhc0YDXomFLUSsek/abTb7f6ODjsXarAW+00eq029xb3vpvjQaRpQIm2hAnlVG++N9X8+6kxrUMRayV24TTfNqQ2SNhCNijXkXA8iLjBa7jwnuFl53JZgVWqDRnEunkiv4+OKgyPcVksjFd5xwKrd5sPm/Vsq9cfdXyLu2997Aw9qDhLMcDM4lWuJCYpmgyrHtTpGU40Qh86fMcl4mjJ+n4VsdyMWOYoRXJHPhCwUJ0vTjVSGdStsuG1aWiIFiWp8SiARHjmuppWogmv3wwnYrHrJYHemh0eqqQLfCsz/Nyp0PCRha2TUqlSq6w+44TICxgtMBp2G7mr23Dufunx7HTmIcqYlpcvYlth1tNR5X+StSAg2ndHkxjDQm3SRk2Ho1rUeXaa6995wcu3zCGxRGg0GanRmAR5CJp20GE7VbLisZzi3MPd9RjjOd6sGrhFGzfrulsD3bl7LRgMbsrly33aK5tTw9G6mAJjo+P9xQK3TZDmS7KilDvaLffT01NRWIJQ6duie10bIsTMO++XEHNGZa6CLxA6MoWFV5EK2732hJWPwxVUyM+xWYEbSNp4KRxZat5wkmnRBOJ2dk4GNigtuv1en8yAbfO9GSA6/r7VuD2lKA873nPI7RsNJtNdJMYiO5K45C0jwy27RwbG+vt7e324Hsg7FlD+81i8MX2Qc0C34LoBHkXW9ogU3tBS5TH5uDOwl3LHWPJoqS1GiD4miNFc2jNysee+LORXSspKvhp6YQhyWLFnCqOb37u8rV5NT49M5ZK4SLwwoIR1GM+RfZwCMP5PgGbKRrlfS/geHDgeJbn9ETM9VzfMc2OhYuVStaBZApbYDXrorb7Qt09+GN+l76AQ729lm25nbaqqKIotD2H+I7KCUJcpjPg+krgBR3cjfVNzlU80L0E44Nz07PoqkZPogU62yPj4zPwa0+6z3WZAPwbUbU4uVST0pkenmE//om3gi0K90mnegLGjKVik1OTuZ5cq0keffRR+hQcBSfqSjQPG6GUQeKArbiHDr27IxY0ME1JC1RJCF9upd4CjjU0KXBMXWGbLXH7wdvTj9ntvwYMDV/6uxy2dGmJ8tgeaGJiImromVTGSEkbxsfBdMnlcps2bUolNcNQUPNocY0iPaXiUjKZRAdje41GqMdolhDDhCh/jm2DHgCGA73BcCwoNDgM8/E1IxqZy6sCrQiONqJGP/OmQlwXZG98kFgU1AsoT9wUUlTP98DPEVTapNX1RVnEfxxIFcl0bWB4Q989h4OXVa+7g8uEFf1YdTo6XnYC75zz38Cqwq/v/9lpZ7zDszBFPZVKNRqNuGyAHgsEE7jLs9p0TpgchYLLZKLwp2xu9/YwTFdYOwPa5rrrrvvQhz5UKBRgVIS6as90WsJcKnQ0JYkiolcx78RY6kBue0FLlMcYuvcyh8KNaU1h+hyu73y+13edDhh1jKToBSMSm54tG9GE1emMlYvvece/ffoTFx492COlmQ0bx1avXEtBPUGPUQHJYLtJuv0lYcatgLC7LDXRgM2wctFs2zRRMBaNmp3WTKWSiKJzYqiq51gUHm33Un4PCPLdhH0hNwfWy4uC3ek021hc05NJBwwGzUrVkiLq4IQ1nUYimhF5VtJ1Dw3f8JUtLishrCL1pchMYyS0S2PZZaed9sYf3Xf/qa9/bd0mTdNy2qD42zHZKDUm/Wart7en5dc3DW9aOXjE8MjYYH9v2A8ADF5Z7roTBc8YplmBRHjwwQfDWM5isKqutItg8jzwHGlXVLodV6p2XnjMCzwHGzBilegCyFww38pj56Es0XW7WzqYxhoScIWiyGarw+mR0047LZCGRElEZEKWVQ1j69Y/ffCDH/zBN7/G8cLQ0BBWHKrq9tYrO+gx1E7AAIqiAFOBAgRhLMmyQ6sJYbHKipJTFNrDBespcfOG7WqZPEOrCSkEyQk/sEEQjUbBUsNqS2bOp0rG0oIqtGiFMowQ4aK6ZO3BMEErZvMx28NY+RmnnwFKN6ztl0U8l2MMmi8SZNKZoIFFaL7krBhcEVaRgBt25ZVXwonf+db1kYjUzR8DJQZeIswM/ISRwyxhV05jL/HzFnKCYXjRqPHud787lQTbdTZ/0Paq7kZLlMdYEF8M43PBgtvBzn/E7h6BZ0SjLZ8IUrLts5ZjsxwY+JxnerII/kadk6Olav30175OUxM/+sntxWLgcrhw03G9VCtHVd01CQhQQVGRzSwHVky92ajWa735QrlSi0Z0YFpgOR6D2bjg0CkHzVlv6jqGIhRdh1/hr6ViMZnJgIPC8t1nsgv7IdS749DWmEqtXKYxQ0bguGIF+WSwd8228Qm4bzrd3+7YjgvaTrSsQJYYyyOlUjuWwK2yBgbAyVlvfNvw8PCfH/2R6WIU9LY7v/vqV58jS1Kt3vYDIvAKB85ZwLgMMDORJEblZYcVGx3auN0jsdhcYvvUVC2f79qiAViLzBeS3n///fDzL/e8BTuZavhQz2NFLWZ9gEm+vVsHjBP+duTha4C1gcHgQNBy7XanY5kSr4NItcOAKgn7VLGhX7cwufsjTftvoyXKY3tBYMC0as18IV4rj4NXM5jtgzVxy83fOuGEE1g23bCLcMwP/u/tsiqDgI8Yotm0PBM+6PVq3XVteIupZAq8ODhLViRQYmGhceiB+KBndN3AJcUqmgZ6QBYEXgLzTQcvAk7xuxdfeF2sKVg9uoK9nrdu3Qoqt1mrcaII/BZqhlKp1FvobbawwYLt+NGo3mi2WV52XW9mtlzIZZ7asOU//+ODrq/AATfccuell14KI/F4HIYsISeAotgDcgE8F9wIMbHdoF6tgkcHX/b2Jm3bFQ5oZTFIN8PQwHU0JMOjO2+KpLTN9gEc0t9IS5TH9iiaaGRpDmaUpcUnPMhGq+PFjOTVn//wqn7i2J3Ryel6y4ol+Otv+tkVV1zxqf/6dzj81Ne/Op9JGor67+/7xMBAzvJaGiFaLDJbLmUTydHJSeAWQVHK9QaszvHx8WXLlilRxL6Hld1xA5Hl4W6u5zE8L2gaGJ2sLLuNRrPT0bpHnNku29O87zOi1Gg2BpctnynOgq0ICz0JV5Ywz4OzmbGJ2Xw+XSw3kwndx/bHbEJnS2XvkksuK5fqgizVatZvfvM92yYcT4pT4+X6dKhYWGpqeh4riwvgdv6c7Gc8+o9ohlKt1ZPRLHi7iUQ6rOcneKITl/7uPLYTcMPi1+05ge2iiLECy7Uk1wVNTFO9ggVodJYEB1OpyxLlsb0gENsts3XZZZd98kPnPm/tWimTATkNMj4eV5944okw/PXr+38yW6xcfMGFIPUVhfOY+s3fuJFQiCiQ62HnbxDtcFY0YgwMDIAbVq9j6momnbZdFw0d2izcoC3SQVvGE/F4LA7aZg+uf9DFvQEHaXJyUjfQLqXxTyafy8OlPJrNAX8NR5VIGLDg4Ornv+niWm2SMBGfBN+98y49Kp500mtB8cLYKjVUtn29fSIN7Zh2mMGEu2HdRoW1mNQXYlisby4UCoQqN1F8xshz+5bicd2lG5IcwzECvlYQqFHtABfO/i20RHkslHMouBbBjc3vlwV05wyz4wPw2QJwMbiA8RnGAx3VaI7nB9f4xK21q4zIWIHqsyRbSCd6UMBvmZrq7cls2Lrh6YcfAxvQiAVnveGsqakZsKyazfbq1au//KVrYhE93pOtmq4XMCA9PRGdEPByJutt8KDSEdFlBfDtcFlLiukztuNJmm5331TqFnH0Az9FI+aNVkdk2Gq9CU4LsJZEk4LBHH33u9+9ceNGQ48C22ezPT/44R0e+jJkYmI2lxXLdVMUHGAwxybpqKEKjIjbgLRxq5dI6YYhYEJI6K/AHFHODfC2DP5rWZ14JF4sVgVBcW1uPpfKQEib/ZnOtIuSf/KprauPWAGGOEcEUGjYsHs+OLT4tPn/srsPPC4lWqI8thcEWmvTpk2xLEJbb9myqXewF15MaFGOjIwo9EVgGIOwy5cvB02l6ypYIFdeeSV4/GAZwtoWGOb8t/zrpg3rfDwypmgGaImjjnoOnPjOi9585JFHNju4byZJCvwEZtBVtMTWbdi0ZtUKrrt1281Rg3GCOQoKBDgcnMZ6sz2HY+NjeGbVqlXfufVbYCGBxw8OZLVaY6iBjJUEMnamdT0OHhlsprbjcCQAY6+GHl3YOgMJODPaHTchbMGMRXQtK5VSnnrqKUKxR0FLC9KB7Dr/hS984bOfvyJsEh3OM6H7kwdwSH8jHbw8Fu76h9Y5RpwazfrgspTL1gNirliGyeAP/f7XDOvBskvnYmUTrSlDlxtmxQ9A/UiWS1pOXTX0iB4ZHh/NFwpty33P+9931Nq1wC/j0zVFU+O68PBj2IbnPz91OcPxY2NjMcnXNC3ssfLYY4+94AUv2LBhQ29v7wKY1K7UbesMrgDMA+ZZPp//1h3fTcWjthdgSpSM/Pr4k483rRow/3RxYqAwYHt8tVEC6w4UjqEZoF+DZmN2dsRyTZokwSQiejoaCZOtOh3OcTv1NjYZ2gnxd4E0RZuaLhayA6rKbdgwfuyxxxLcogjAIhb2ZaehcHdzV5SC3ZrWONBHH/mTpGBrUGxMoYqJREKX9f2qWvc1Hbw8tjNpGO6bsYIyTXvDKNng4KAocmaAYNQRGT2ogGZUhc2IQQmJctwl7ujoaG9/r+Nht5Hnrl07NTsLS7OQyxXrFmiG5x+9Ek758pe/nMror371Ob/44W2W4/E812q1L7jggv/+7//uSSeBN9guCVOke5pVq9WJaIrlIkYkqB3MTjbtRNQoFifhr0cfcXTLaoUJk1u3bs339wrY0IWFL03LZngmpsewdTWPqSqeFYQbdGHoQhRBgWEGidO97gr3yjIZTOqX5He+8513330XoXvQkYhwYBc07lKKaCqDM8kJcRhhtVpVtQPsJf4tdOjw2LP0LC1NWqI8Fswhb4IpKPpzZe1zO4/gxnOsZHl+wLGmZ5VbFSGeYjimYU5ENcuzWCYgnBwRuUBkwVFpSozkd2p8CO7J8RIfDzq+oXZEwkkOWEVCNN+P6o2lrSQDe3kqWm83Zb9TMFjfU0OHOh/DJCK3OgUOC2FcnlF5Ra3M1pLRpOfDZWGIFkeBa7GOEr4I+O3x5S56TNMwRi/z9A4cvAg+Sj37QrInnAJRpEmAjL96aDDExnYcMybJrcBSZd2yndJ4WSBcrd6S4hGLd+vEVhO40xD4XKVuEYEwAo92NGczgc14LodJTQLvS6wncbQLBDyVD8Yk25IknHCebg17tkXr0BBBlcc8M65jYlqjqj7jpMTQTg7mYbznqh7g7bq+KOLaC2uNGo1WNKK1Og76xQapVIsRbTARSXVc0qkXk7E0PCwfwNsjPjsZgPXv40hs8NNcX/try2EOGC1RHjuwpGs6dvEhDM/JYcuiSq0RQx/hAHfHCpsA8iKuKrCgXvziF1cqlXQqXt+n6IM+TY8GUxNRyv25pk3PtApzz4RlOwLuKFq27dIKI7iLqigzs+W7775b5MV169aB3WskEjzPl0qlSPQvJZQsYTp0eAxD+dvz+bgwe3fBsfB37K26AzE7/4IgMwzHgdxkBZY2ueVYATuRcAc4TKzICjA/TZ6UE4nEpz/9acOIz+/M0djP9uzbnVrS+Ivyj3Z+Cn8B6AZOxxpptdls1utNYDPXdcN8EVo8ts80hkbLRgn6xqC5wDAhD/3+sRe+8Pm6bkxPTeXz+f7BQS2RcDwSS8RVTRd4bn7oPostOGlm1s6PuUTp0OGxfUjobSNDMZZjuQHqCBWWnWlOTk4e2IGNjIyk0ildxb31ZqudyaTapmO6NtnXdY1hVjTtwIJ1yhzHwR33IY+F298E8e5dw9CApW+++eaVK5fF4/E3X3rpl7/85VwuB3Zms9mCYcAYQmCCg5QOJR5DUQfOUTAnmHn6DbcT3q3PUPcgFPldPCVRwo4qAcOAm2a30VISBRVch6OOWPv3f4o9UW9fL8dyTbPtB2wmnZqZqaQz8ZkZU+5qx4X5U363SGEwB9g2V0/g055HYH9id5vAE4gI3AW/GhGtSxHcXhLwTwj9G/ZRctzg0UcfdT0cSqPVjMSi09OzjQaJRHRgRde1fWzW4y/ahJhTX8ycDl7S29CHEo/tM5Jp63LbcwVe5mlCPZY2xowPfOADB3Zgs7OziXgCTLjA52ZmZt7//suu/D//lclkG/vUYoJbwJoeHt6SSWcMXQcrERb6LpkWfxMBj4Uxj3D9gbMXiUTSqRh4ZXAvsE5xK1xgeIYW9VDah3ffz3To8FiAmcEEo3lB+DPwwx6a9F8wd8xCj0z879zO1RwS5/bMLbNjYvZjx0wkhDAHqdOuJ2LGc446wif2/n6wRdST7QlIgCnIipHJZMbGxpKpLO6BcWR3sjyY98EWV4LA1wKZqwnxw4IRuk2Np3u0Enbr8LahwT41EvWwhQ1Jp1LsHtJY9oqAc4DLcBg853mYPUNRj0i746R7stPFWXDReJGU6q7tOiHLzZ/q4T/6XByOnv76rB476Ah0FwhO18fN6zD9l9BSFPAiRPlAvk4U6qIAwwtTkClaNSlVG0JsLwsld0vve9/7rvnyFwuFgtVpu2ComaasSOCPGcY+A+vVNMW2MR8AwTNp40y4PtwrmYh8/etfhwfEGlngIY3PZrMhrtG+uvX+p0OHxyJGojEzgs56QED2iTzrOB4Y/aCsWsgeeMxJ/3zmvT++07QtWKFO4InsrlXrqBF4HsHYwjquEG4wglH7sHdj1zA5TSdk2RATYSG5Y5+mTHA8N9dOkmFPPvnk++67z7S8RMJoo8eoOI5LBBoX9Umz2YAnByuvY5nRqDE70UxEYuEgzY6t6mKA9pqHqdU+cYPADWsoPYz2jU/P9hQK8LSyolpmR9PVZq2q/7Vgb38VUayBud5Lno8hFsSl5XjQZZqs2cTP9/WWWojGWiwWsf7aiHAc22q7oHs1VZ4YxeCTC8e5Du2rug+Htu/p0OEx8E8OHxxcv/4PsAr/4WUve/LhB12sRlna0/8MCfTq1NRUT67X9fxrrrnm4osvvubar9TrLU+SqtWqJEoCgueSBu3lJdDwXUySP/rRj3756ls2PLUO0QcEDGNgORbfVSH39PSUSqXA93vSadCcYI/p0SgCofJ/d4xuoFNOOeWmb98KZnC5XF7Vl6AFtRH4DCIhHuGBFeFzmOusikTlDcSeUJf0NvShw2MM4Tu225MtvOY1b+8fWF5sdERJtR2fRQyWBX9sh4WFITWG5vKG2izYASN3HnJuXnExB34rptlsJhIJ13fbbXvliuUPPfSQKAocK7giWbFi1baxbSHaoevqfX1907VSPB6bblSWr+gFbSCKoiJoptlSAsFzWEEMXKpGfCb8N4cnB0Jp2+SUZiQxabDRVhWFZ/yA7pLtn2f84Y9//NozTyuVy8v6EhvHSm3TLNdKggwWMtto+61mPZVKjY9spoMljTJi3RF1Se9QHzo8BtJ3ePjpZJSzW42YLoPFDz6VaZrqwRyS2olABcmSPF0qiYIKqubwww8HMa/IQqPdufzyyz/0kfNv+PoNcFg8ivH3WDSG1Z9GvGW5k5OTqRjClXMMkbUd6/J2oTVr1qxfv/7oI1djR3MWFjdntpr7LbIHcgTuC8ICNHM+n3zhC19IsCkPYjqAWgYGg4f62c/uIZTHwFSJd0FuXjp06PBYsVge6F9Zr4329g2ObX0EFtHI8LaEYXQWuhJTClMegp2UFrO9zc9OtN3WDHb6/QCQpmrlSjkSiTDgeKkqjRN4jQaj6gqonc2bt9bqWMIT0eKarpTKs65n+8SPSHwymWADxiZ2XNbNOsZvYpkFGALMBQ2VVPhwH/3YJz/72c9+8mMf6utJ1culmKHKirTfWoDpul5tNsYqtVgsNlW2HvvTwyHgHHwvK0y73WRZhrajIMWKszwWbVfKamJJQwsfOjyGvZEsRPb1YwbY6xJHhoaGwHuJ9vQc6KHtMwqr1CRBcijM4/j4uKHLpVJb9BjLwtqcZARRpbwA/5RP9NRqNcQIicRs2/ZtN6pEwSoE/dBTiO2hgGX5YPbJJ58MFReoDppm0dD2V64mKLEvfvGL/3nFNTDySCxlGAao7omJie9///svfulL06teYlOCI5MRkbCSR0GNljIdOjwGq6HdssBiHB19+ne/urNYNUVFDraDxuyWtuumYMemdds/76zIggO4G9NsNUF8uAjbgwlfCZplr+sqvMatW8vLli0LD7MsksvlOoEFC7QnlXGpAUZcH/SYFLDpdMxsEdnAxL/weNDzc89G/bGxmbqh65lktG06cAWWYxzTIoq6fxaL7bhHrVkLBqHF6AaHMFUwqExP5lWvPe0nP/n5P515AXaT03Bvrd0IJmY354eG9sew/gY6dHgMI2ksC4vpN7+5jQOfJCaPjo5mEzHrQA9sHxKseAR+NGKMwKTTqXQ6PTY2lsv1Nk1z+fL08PBwCJNIu/YFcxUDlYpiGIVCwbMcsC0VNQLfvO1tF9/1o291u0s+g8fQiLmBfTc8L5ZKIYbkfnlGUJsvetGLLDUdi2GNaT6fP+6448Di/cGP71V0FTT52rVrZ2cR1zWfTieU/pmZmUx2SSN4L1EeW2z7swtIOWT7B47mJjDzGQoMbhAxqui4puU7WAsGtqLM2YhrhPucbph3j61YwOIihoUYhEQiYabpfO8ChhZ/BTsNYoffPeKA81IuNVPJlCaqrWo7m1YtkyAe7/a+eF6wcCLDBR6p1dqKopx00km/+MXPYEBghYGY1vTFEeftUbvF/dIW/hSW69uuGTWURrumyHq5WM2mU67li/iwsuv7khBzfHyhLG+1OtNRIWJ4sawUJxYR63XcsLYSrkAcxWj4bSvwQGu5ri3yYqddE+ZvaHZcXuYTuhbVDdZDsP7ACbDwAP3XPXWzBK4GWx3TiDmuDg/cbieTycAmoqq2GnWe513CwF+bphUx1HKrHYugEzVRBm0cqVluIGsWxUmv+LyvZ1f2FFKgxDqC3Wjc88vfcBzpkGqLVDPkOfYwyScwdq8RE66Zyeb2MKqlQEuUx/aCsJnI7PhQX1yRMSAPrgi8UWwT0T1hdi8o3AIGBoPP119/fSqlgsunaQlR7hp2A52QTMbrdSvsBKuqMiKHS3vjpku0ckySJLgCqLF3v/vdy5f3I55M9+Iu+OsHP/BBUHG9vb0Glj/WIrS/HkPpxBNOuvP2OylmAR5sub6q8nsTpWcYl+IawFvgggBuAf98z2MVhEnXIhEbISiV4eHRvkHsrxuLYF8LOF6JJBiquzZt2sRSh1OXeNDPt976FRBJpaL5p4d/tXF424rBvr2YriVChw6PAUdJRkQVpScfn3nRURlXV5KGrsisG/h8YIl03Yi+JflEChoS8fjteW7sDspjj/EzWA084Tds3JDP91922WVf+9p1sE4MQ9xDCIFlkTF8333JS17kYkMLYpruHrImvO1RUHbRTzyx1qhxHKerkWa7ycvOqsNWgo6pt92oGh600ECIQrti83g2klDXbZpdccRhwN4zNWLZQlwgeirVdAJZFFte4EmqGo1PV9GwBEt7sDdNQfXmtCdtZ+SzbBh67CpHwKJ0vUBR8KnK5TJorRA8C04DixYYOxaLbt68dfnyIZj0cqXuBVxPFmNRUzOVqCpOj48dfcThzSa2Ozz2mJdWq9UL3nLRj394ryqSrcNTqwf7JsqzeoImZe480c/2RtqPBAJ7RT43PbHhqquu+saXPxzRKVS6bbNCVzzqvSBQCDE9tmrlKnjTjz76KOioQi4OXw4MDXQ7JR5Xx8fH4/HMW9/61rCxAygiWtzxjKPhC8nv0WgUeIZjGNOyU6nIHmw4GCEsd5gHmnBI0kkVHBhYxDAAWJuJRCKmK5s3bw5Ru/t708Bm8jPHFAjDj+C5AZNEIhFQR8BmoI6A28GABD0Jw1i2bKher7tBMNBfcMMqGnoiPAi4i2AgnHvuuaAGH/3Db1s2AZsfvi9OzWQyvaD3aNtO85mOaonQocNjz9KztDTp0OExhuHAWsFqv8efdIgCcpHDGnYQl+BEBzy1MPjA4YnNBx0paFI1stiN+atMjhWDK1pWy/O9TZuGV61aZdsY5BgcHPxLeGm8JAmrVg1hBIbFkMwuW7rbDcJdko7Dzpn4kxewPLnewAiKIEg8hyhAmCHGhHvqC6C5LBicLkNclpMicSUWrzcaPsfxIqmapM3wRjrRCcQ3v+WiT37m6o3jRS2WElXaXA3+L+oei0UudI8+mCtpZWj/TqZrnaZHGF4SGs0WaK1kMiHwYseyZYl3fX+2Ws31ZBlBgEuBY1YsVV0Pn940Uft+9EP/8cADDxx22GHfvuUWSVJAu7aaDdeycslUp2lm+/rhyOmKHTOiDRqgCmctmKsoDdhnbcX9SbDsJicnM+k0DwtG5drtpq7rWKKyT++CdouhTU1MDdFtmYGB1MaNG+EzJ3RdfxSlFPN9wg4vhJaoqOqeN+66Xgqu0PY6FESVC22zYrEUTXVtaATHFIvFsFclDMAJpEI6AR8UmUHYxnw+puEaCIEZI4gcujem9djY2EB/n6FrGD90gbsx+GFbJowWGAwcM92IgNQbHR19zyWXguFaKhUPO+xwOPFzn72SFmgqzSbGhEICCxbGo8k6MNiWLVt6+ntxH2J/JCT/XejQ4bGq5VoNXzVE1uM7AWmbTKUVNLCPOe8ysksFoMsIPhFCGU+ffM+PH8bXdkChkTTJcqxCvhBQV8e2QYmtBO20py7KFNQAWwp2TAN75PkL7LHLoXgvbtev5uW3Tt2mVEyjIPquZ9scK0Ykjm5jMGwAP+gGA6h0BjW3y4isxJm+L0tSLpdrkkgiSpqB3zCboERacJDGrxsrWaDQI7id7YNinKtbxUQSn6ZBB6zPErjgnvTFwED/1HQRvCZDVxpNDJ8Av3k+KTcbr3/9681WOx6Pw3StXr36m9+8GXOjvLl+F5lUEhT71MRsAiGoGJZjdAaYydMSEafd8UynkEmKPEO3afwFDR9GZAKqroVn9dh+I/C5e3t7HWt8fHiLxBElqYEolSR+36aLi6zYsBpgeoZIMrTZdCAIe4peGIY2Njbe21vAGACN3cViEdoN9BlLZlidpVJJlkXf8wwjEm4GIB5w91NAq1AE5RrowHPPPbdZHU1m0nDr448/PhpNwdUGe5ML7V0kFASIwfZMBwb8c8kllzz11FMrVwzNFisgQfK5TK3e9NngJz/5icILJmIHIKSxJCCCh9W2s1nUvTNTs9GoARyIiM6mLYgcw/qgeDVN11TNNU1JAfvf3Z08Omjo4OMxeH/UlcJWjCGqNjgLri9aPl9nhVbd6hlaU7LJeWe+zSSaCYaZQzgt26QmY9tXPY4xWQ0OSIga45FOx9Y0EduXiNi7hGEwPQK4Ynd3DtPVXVjTiJ7tE2rXIIAp1kx2OT6EpentzaGSwHUSxGIYtYNVjv31HCdMeA3Da+FnzqOpKSxinHmOw1BwEeAV7PjgugpDVEWdGh1VOIZXVbNclBERgRQbbUFQSkXs5JTMpYJAsjxQWymf5RsdRHwdzOevuuqTy3JyzWzpsgai5+RXnXPhhZdUZoqpWPSs086kwyCtWlnXFJElp7zqJPwmCBvoUL3hdS3Tgqm75pprCvlsu2OH25KKIrfbHVVHdgX9I4hYECvTuChoXUURw1KhbCa9MEsy7WURMG46HWMw08vBPqZBAG5n2BB8YZJ9mvnm076cSx0x52DkMdQeuP5wO5h2J8FsBcdn6rNlENWvOOa5m9f9HjuDxePV0iTwH1hXCw3sUqkUSHT4YIgG+AsiBVuCiyQSsRB3CXuLYfnz/qiV4ilR3EKswQlD+dgBjKP9x2gbeE6S4BtsmMQhpAY8MvguoDR6+vth4BMTE/lcFoTC6WeccfsPfgSH9eVwc7xFXRpYn4888gg8L1hos7Mz4KwWcgjJeuZZZ7brrXK1unLNMV+9/ivZqEjvi1m2gsBHZdZ2PUxOoUywmMeI39WHxIvns7Ozs6KkqooIDMaxYC4q+xRb9WClg4/H2FAdoApB+QVLMwCdRlw1JoOHXSyP1xvl3r4s+BOWE9Sa8KZJNJEL421jk1U9GjUdvhkwCi93mnC66DgBcKssc7QNMXZhF+YCGDv5Y3tNu+fYsFsscBes+zAWQmhGIgmoHsPeZx7hEBxNknSa5BUErNyx7HgiA38fGZ0YGBgKAo/j2RqoaQ/9lW0TKEFcgS2Wa2DAHnH4c0868QLgvUw66YP7ZpKJsYrb7qQSsZiRLY2Pvu1f3pCIRC+99JKXHnN0OIByqZRMxunC8BcNnUY1u0/FssE+PwAzuJVRNRhpqTgLBiqiePPbbbxQC81lxsHDhPtj4R0WpV/P1dEyiKkeqi6f2fm+TMDMn7sYqHaJ0sHHYwvEUFsRFhCsQxDw4HCAHe/UWyD+TzzxxHZV7M/nTj311JnpzZHEUXKYK2RZ4HuANhOBkdC9IRwNo1cqlu9jAruu6zStdn9Y/8BOMJ7wZ/jNDk4axwU0QCdRAzJsKCZKktNySAczA7PZ7PDw8OBgPzh4oKxAtdNOyohBohgsPOOKFSsEbXU8ngU3tVYtw09FJoevzP/P/b8EfrRMFjS8CxdrtLIpLVTvMHUwA/PNnBZQvBY+d13NmHmsaj09Paoiz3UqlCSM6/AHsR+1r+hg5bFwHYRJdwj+AvaeCpqrfNhQgffFa794/Un/+ArSkX7103uOe8VrgBVnp/GstatWiWKE9QgCXrg+R4Qn1m15znOXgQag+z9kPvdit5pnrxWat8vpcxrSxA6RCkV7t8BuBAazLMd2keV0TQd7sdV2JApW4bG4F/anDcXVq1LgWnqSUg9IYnBwY9nNJFIPP/q/jkNGx8df+g//CAcLmub4Qixz1JrVRw9vnSjNVsF/C3pS41sausLmc1qrVNONeND2BDZI0uB928YsilQ6uTC8MPWaDn2ugpMPupp+6USM9hX0OAL60k1ENLBt27bNBdt3AnZEEdpxhhfhOLgo/UDIsQuIpegWoE5fNIFMOBK0YZY+YMtBzGNAoL7An0Gpblm+2UwZ8mc+8+F3vO0CwxBOOOGEB3/zAOiAe+/9wcmnnPOa17yGYOCAO+6442rltg5WjMTVJ+u33nprX/87ZTnO8WgohjJ4/zxCtVqNxWKghVRVpWhzKPIlSRDnW54v7h4GOgrGBgwGP2v1ejQa/fP6zUesXn766ac3KiMGLwCHgu564IGfwcFTNf+Ms8+/96e3Pu/Ysy0zAPWydu1aVeJWLMO+myOjo/2FPlAwbsCFXijo9jBLC5gEPKueHtzNC0sHFvMYsE+3ZxFFMcRIJDSSGULkH9TAo/uQDkIem9+pDNUYoSsDI9RB/eH7buqY5Off/1qEI1d9+kOKLID0y0bIw7+5rUF7nb75zZd+9frvH//yf4SX71leLBZ56KE/KEoS09YxdKLywk6gn/uQdvbugMHK5XIigVEKln7dbGIH3aZPkxhAdBNWVslo2U8nWF7TPJqxV7eZk15/Sa3VZAUOO7Knkr999NEMRmtIe17NxKLs/T+9tYXhO01TJcYNtm0bZ51Wp01iKhEDonGM2XEx2Z4jge3IgSfNJSl72ViE5+bwc7BKhoDWn+OxPWxOW2Zb4FmJljjABxR5niOD3btrA01mp1/nulksfOOF2KRkB8UXYCsJ1ls4bi6dJQzMHHgsoz3TwcdjYRkiOsVsCDbKM4IAPKYKKjCeLjOh8AQGAxUB3kW91YKVRhG1yU03XSVKmAg7MzNTyGR4j0xNTcFKgDVhWqaioDNDQxH7CR/ipS996dNPrye0VxDIC2AwrPKi6bkMjeXBc73mNa9zrWnHdVlBaLXbopEibO73D333RS87e91jP3ZosDHkUV0hHVqED1ewQGXz/G//5xtHPvcN+XQWJi2bTsPVTNMFxwzbZ4qy7/mO63impapKeIVKuRiPxeb0Jw03BIt4jGW62orgyNGWZbj7B/oLuMvsdMAuUOUlXT25f2hf8hjMb+jshklDYVQa3m7AIiRo+I8iLiPBdyy70OHVD/9OjQ2aTsEYiCTNEKvZINY08FIrNmghZCCJWiVOlg2OdV358U4/0STJbsb5JtOqqQxGoLA7HZat+FFNJoEb07Rq05Z0XAGKSNod7Ch37jnvBKOITfe62f5VLz8bFUIiAX4/DBjG8Mjv7+r2jMWanIqShzfXBgejYt/KbTaJGSh1qV8g7FD9sV0MSyyi5xORAx7AMbRMcvzx/wLGVbL3H1JHnAJzFXbZymQyMGmt1gSc1ZNK11t133KMiP7wb/7QbAcxlTFN8CE98EIE2x355S2C66Agh2kKO+b5vkplCeZt8LyE4G4k0LySJIz7fMlT8ooD3PDkSG35srgJDKCCqye1PNcmrMjiibFkrmOatVoTzEuYE12nAQzq9GIvm8geYAw502nDAoBn8X0vAEnIuCzH2igmPIXuL8Mzwgtv1BAMZ1HTqp0vpIRrYDHQA+N7yN5+w6pbLnaT4akV2qi3o4rSMd192hpt39O+5DFQGiAp4a2Eu/IsFY2waDziciBUeW4eGRYpdFZD+R0Eng/8FfhwIkwgx2BmEkj0aq2aSaeIaNCwmifSywIPMHgszfShAW7czPUdcZdakYX6EUMXFzwJENnf+c53Vi9PYvtGljzxdO3Iw7CottokMZ3U2+Sccy465phjuj0jJ2fbtVEjsQqE/uys+/KXvxx4rF6t8t19j3anEzWMZseOR7Rmx2N8c2jFWtCfwFG33/71dIKYDlmo8Ky3SIwqUY6EeoxUqjadTIb6iizPhODGWEuyfaXuMXx9xx1Xvua17297Hkzp1MzM8mUrsc6FZl3cd999n/nMZ7Zt23bppZfCkRdeeCGISGAweC+apiGuAYXKWb9+/erVq/2ga3UJHClIQjKerDfrcCLIr1wOy5ORXYCvkF0NYDZ4BGCwkZGRgf7ePY14dwQLKSEl4OKzMO8UOygeidqdtrHEOWzf8hgYYPDi4/E4rfah3EWbR8k0dQ5+B34A5pgDYabA1bwUDoC63ti6bQ6RZrLsKIoYy2YmpqtJJZCMaLHuSKgPSJYDccgheIAfhAEnFlgssBh2kSXD0Gw7RGlmG82aqkcbrbk+t0DLB5N0Z40wFjmWMli56udjNI2DIbd85XN9vV0tHJ96PiBJNBUXuxuQet1WVXDwu05L6Do0WkSSCGibSg2rliUBE1DgJ8h8lZ4L38ej2EgsfIxGM4jqDByvpUR0UHwHbGLChTPFbMfzCbrH1ehBoH9OOeXipssAh4GK7O/v31b0BAEsazzkla985XHHHffYY4999atfhV9vvPHGtWvXXnzxxS9+8YvDXi3wToHNgMEIPmz3PA9dbrU7wyNjQ0NDlWo9mxucKZUVRWFYlLmSatCqAK5cqxmq0j8wML89MJ+7EXT1qcDzorn/XCBwFu1gDCuqQpO/1ETCtNoSx4p/ARnpANO+5DEQzOEH2pUDJzGs/Gs3KzAvIiuAR7FgHSJ70KggLe/DlCgyp/ds8D2SyUilYsmyAO9JkgKwo2Kp/jl2tDjcFwuAg1i6Ab09jr8wEqrB5j4bugGr1tC2BxvgU7uFMRBFU0FggyCIRLQQZEZTVa07g9FR+4rI1h3sXxaaxFjz+1fEz4CvwnUFjNTquDB6SRQxksmwmoJLJCy/xH1mOnRgMDobDrg3MDBd3TmHcG6ZBgsdJXdPGx//6eARp2dXHdFuNOC92JVKNNoTeqfYDNYwZFl+KSVCewj+9Kc/ff/73w+899a3vnXZsmXwTmmvvSaMIZFOd7tLiOSxcsVyeHmJOLY4AlGL/T4lnqHJxKB84ol0MhEdHR4dGOjbi4C7TORqB0tLQUyE6wreRSKW8J09oYwsBdqXPIapNPThw1JzZIQgqKH9jf1UbccL3ICh/SnJPPo12hIesQPidECQm8PDw0+ue3p0ZOJXDz4EfAVS/MHf/CgAK8ThW4RMVVHEr1ZBrgs0gQ2zB2mDWov13bm9nJCYMAMApaNje03T0SIYzwClwdFXLsoqKEVgUM9yExE0h1rNTkoHPiDbRsf6+rpaMrZjiZIE2ibwXUmVOeLDZ99z9lDUbHZsmAdD0zD3y/EEUVTpjrjZ7qQU1Cb1ag14VWActwWuhdqyqUcqsuBpaDKmG0vzG9MM3QZmKGMFc7kOf2G51l0i6DqG/hkmke+pTE6KKdIxSa0yZ85RQ04HWUNoqPPtb3/72WeffcUVV5x44olf+MIXwBgGHxXxQ2XZ6V4mxLBSqwUeQeA4fiQCFoYCAlOWpeGR8Ww2Kwi867OVai2VjOb7+kvVejw+J8jYsDM9rUwLQWUD1qM7Y3OFcPgm0ed0y2bVUAzgdkzypCCmCGbH8vu2+eDfg/Ylj0Wj0ZDHCE1ZCLsJhwY9zLgkcZ2OM7Zt24b16+CbJ57689jY2NPr109NzgyPT7SrbcJrKohVTRV4xfRIoVColmfgDU1veDIWj20YHx8sFODEwMI3MNe+hJqXPqVgUZdFuuLnfkUADF0KfwFxq0ii5/vA6YEfgCBPJnHXFd0JCkkAB/Tt0VUABgOpAU8aKl+KVs2CwJa756orqmrTTA6W42B90HbjAip2EfFkUIvSDgnAe/APLStxu8oNM6jgGJhPbNREjfCQr3bg6u7h67lUY4ZplssgtpK53BTdl4vnchgDFEWwFMKyNELtjieffHLNmjWf+9znLrvssvPOOw802zve8Y5QY7/ylSd2u0uj0Vy2bA0cDENdubLvs5/9gqomq9Xq4EChXGlMT9cGB3rrjc7WrVuXDQ05e6V54NUk5AS8zY0bNwoczR52XDAEJIE/0G26/wLtSx4LO3OHEfPR0dFNmzY9/vjjMAvfuf8PtWqrWC6Rlo3tQmiIXNINUVD8gAu4Pq5vRXqFLkgyCTjTsZuWpfOtumnG8v1u4L/wuON/97vfRdOFGpWjEdp+FlcYbvJ7IEJ5CoATYOhuLlQwB7mNZVW+C+aWLIRvVRIlUKIsjcnYWLELi9s1m815EFwXfiPcHgMIPKcKnNmoyXAK2HXA564ry2Jgd40HMALczrLbbVFVJZmZv5HL8CBUOAScI9bktm0gTYDt7HZL0rFDAgxPCHye1iDDpEldtxPmt5ICsktXdfw1oQOD+Y1GLZ5NG4IA943GYrU6YSQrjFGFCByh5QnC4ogjjgC2DME5fvSjH5155pmJROKss86CL3/xi5/tYWJGRmYKhQxYoePj5Y9//OPw9mE9FCvY2ehlL3sZqMdjX3AUy+a3jU8XCtmFKfZ2aXgPPgPd+9wOyk9BhMR0tGfd6EZDj8RjiVCQ84Loe5bYvTp2idA+3h+75pprLr/88koFK4hAQMKLgTdkx/o5VgLLPqPFJE0x6Q5WC6wu02VYMeBE0AWBj024wcUCdwTkrsDYxILF3wR7ZnbrzLHHHvul2+94ztGHETLn9rOYakOZhYYseZ+f25heLN3pZ0mWgxAol0Y+Cd1hgxPhe8fpLPRBRedBxL5BhN/TnFgWVjQJ8/rBsW2BOlJM97iibZug/TjfD6MIc9WZtI0dGI8BfZZcX184BknTQjGPkW6OC+O0MMIwp3Gh6/mCEvuLwDtwtUa53HfY0ePj46CzCC2iiUZkiSBuT9iJF+4SBoHhlYXlNvAnYDzQe3feeefzn/98cMxe8IIXeN1B4WB4/f0Zy8LRwiRff/1/2zZatKwAQom02u4b3/jGkS3rkqkeWBt/euT3e5HGC7e4+uqri8WhMOyJz+7ZhsQv9r2XJh18e9DP0rN0cNG+5DEQgSCujjnmGJBVxWIRrPOpqSkwGrcWm416uzw7PfPUY0Ii1VtAmLThrcPLDlu75eknVx75vDFwxAU1mkw1mm0tYoCTIwhetdVIpZONFqoyuNpFF3wAlCScWHheoVGpwzHReMrzXDCqOJHYLdBIzCKhTo0ln6o1+l10UUsEWorlwPeCiE4URyMQIt1F4JW/AHsmyXMHyKjMiPBXhBTn8g8RzRe1EMfPnQIfOH6nI+k1+fngTeDxHO3KiUFIehaz6OnCQ8iir3dLgqDH46CRcHJEjmAvpblHWJgufpHqDrV6GBkGZ3VmZuaTn8Q2LrfddhsjdrXKZEXERGW0hJkIepceRVsF88HhVJkJvP/73dtt21EVYXxi5nWvPxMUEUKvEvKrX93vumjUgkaXJKbT8TSFLVdLET0Kj1ytYgv2eE9sulTWkvLmrSO6fiScy9NaBGxi6DtMt447S4b2JY/B60mn06qqhkHF8Eswx+uBFI2IlZrdFxUfH6396ZHHCZZLps/91wsLhUJ/fz8vS82GWQPauq2CML/AGM1UNgX8aVWKvSkJFsHkxAS44HDizZe/5/TTTi/NzIDFDzdC886pYEqr39qHz/L/OcGEAwfC/Ofz+RNPPPFd73oXyM1ENvVMr2Po4bYEQmg1LKtRLxfy2c9//vMDA/1h1cuxL3qRbfv/+/vfww07FOZgdnYml85s3rRloL9vdnZ25cr+kcnJLIKRNPf5Y+4f2pc8BpIpTJ4Ko23wAV4VsJwRNFrbNvflCsRqHZVnpx4agYM/+JY3/Os//fOHP/KxWDZvd9osK/Ky2KjWGZ4zO85P/vgEOHKPPvJwq162S2NPPfVUxDY2b8buiW8799wX/fk5hf4+VY94LFufntZUF+xyf6egQxDC2GDEgCGE3UnU001Pbz/Z8c8s7MXtXPex+PQul2L8Haq95sjf/oHxn2kf0HK5DOIPvDiQg/F4HPgtnY0+oysAOZZtmm6r3c7lsiJLqo2WlyIrlvXDn4qlKvx86P+19yVgdlVVuvvM87ljVd2aK5WZ0AFE+RCwn6ACPhQEUYZoP5ApAu1AS2s/RBEnaJ9Ko0KLiIBKI4IgMkk3LYoK2Cgic4CQpOaqO49nPm/tve+tVEIqWqGqclPc/8tXuXXq3HvPOXuvvYa91r8ee8yy/XcceaRhGLfddlulbCWSbeCP9gwsK1ed5Sv7MjkH8epEtqTFeTymO5C9+eRfc3tj8ytjeF8fFxHXbSEqYyBshWwhkkyCBI5s23bOxvO6o3g5fOCBBzp7ByuFEggkLGCSxPJINKImiUzb73732wQWrV29KhUXJN9/6aWXYqvWCOTZiulJPR7PZ9IhK7qWBR6wwFe3PPuHvlSz59TsK6BxRTBJYMhSpHvb008/vWbNmj34KDA4YZH1yUaLaWIqPnAoioUSGCDJBA6flspl2wl++8ivRsem3v/+98Nff/ngfeVyORGNBpIE7kYy2Z/SRStEDqrN830uFuY5JxgeKE5NEEVab0JJpyOSggTpud/+6pJLLvn217++/1vfik+enEKMp0qwTFuRuIx8B1lVHHmTZU2WfAuPSqfGKqGAnOKavvYKi1NpAXFTzwxvi7e1M5KOXGfcYoywrMKQMO72ZZzubJJ+z/TA9rWuvnNGaSqaESHzVwaFmeX13/LZf0tlPg1+0j0xGBFQL8cddxxIBRvO2fNhA1eQwriphJ7NCKLAhRzP6XLcst1aBcuMIMiqypfLtc5U21133QWG/1FHvwNm0c9v/3ngs/FkP8OhrUNpxdTlyC7oShn0BqttAT02nQ3Mkv1ZROLCIsvCOP3o2mtvuukmiZDAwHGjo6OQy0VwCXCNZfE+PxeGOKEBN8/iNFGxHVcWBddxwU0XNI2Ea0laGtnPYQgpJy6pkKRKZnwglXIKQ/N4L29kkNScqK7rYC7CdL/iiituvfXWcO4ChshMgIHzMA8kizzfBg3JOTB8kiTQLYoK3gcXRBIhURWhXLHvueceQ9UOPeSw//nD7+GUyclsf2+StLxodptwNsynjNEOorSHAGokK4KkXXPbw3fd9fBN9zwWjWAzslDCe8nZXLUt2WvhjBiSpMcybIMl0wkCMyixlRITKrznM34VFas+3xPBe9eoNj6uaFpYrTgBF4DtgdP8cdJFo26vgXDHfFlm5vHpY/NLIjwb5qYvvddQxKBpwpm/8tZgll8DNJf1HmQApxdizkPx/PPPv/TSS/v7+/FoBnMWM15i/EpF4FgclOIFRRJrll2rll0voJXXOtlwL5erbuCXa1YiHslVvXyp+Pvf//7oo08ALXfXXT/ZMpJNdccdNLNb43Qp7RtMj6mkygC3HiYxDxuTZvj5fP7mm2++5ZZbNA3ntoLyiRBel4hhVmq1wPMChovo+I2lCtiDODgJw+lYjmyayPdwJSblgUE8jfbGkklw9axSVU1gVyGoVk1Ny2Qy2r66zDUdwKmmJslZZ5111FFHnXzyyZRmj9uV8O8eOAwGtoai+LYN0gW6UQFvwnF4gaN++9DwME5wYVlZxswmoPRAifko9Czv3nt/7vvoPe95zy9+eU8W1J2+rzIXzKeM0Y44iKYFKgr1d4888sirr766w2A0HlWdUJMkmggDopjYMcdPntmTS47Bc8ZpjnxYZrH4wLsMnrzVr4BZmUukUkdegJh2JMmiNcX5nBPGawHS2GKAtRNHumeayEW+jisi/MZqxyNWRGyjNqQZt+D34Jo80imM26nzZ4DtdpVFv7znxne952MKpyMPJyVN5cJ4jKFpMTC5YdRAEhpppWw6nU4mky+88MIXv/jF973vfWeeeebQ0FAqlcIjO/d8ClWrhyI5WdAbBSjCjFKU3h6cHSo24mSaLNtu1a5WY0byySdfWn9w3y23X/+ek4+9/fb7cmU2M9mv6ZsFxZ3KkV61saRjyTjrprmX1/mcZDAMNOEVXlCPeXh4+KWXXnrTm96EVRNJVqpUKqDZECmE2bMeXLMB5BmW26pVJewcmEdHYnfLQfHGAAzE+08+s1aLU1I3huejUVyVo4FPyzCTk5MwWPF4PJfLIeKJDQwMfO5znwPP+f77799vv/02b948ODiIqyr7Z22wNr+AQYRLAlE/6KCVm7du6unvv/HGGz/0oQ9989s3w/Vs3bYZLjtCsqjxXWAXvdn123zKGC5VJlIESgwEDITqySefPPzww8G7hadGbUj6dBDZm6ZsZ6//e9kQl/E5tsfyrMyDgLHVYpYarsiZRcyae+XbM2xPeJhxdzAQ4y9bvQf2wIxkfBeFvsNIEdOkxBB0paPlXnDyb37zmyOOOOLUU0999dVXQd5AAkHAwDcDc27x7gL5hqZUi+Boo76+ropdMnXjm9++6v3v/yRMIY6HKcvILNaEnoR0Qc7lqrF4U2/bzLOtCI4sLDNUqEDY4AUhkWfGx8e7urpoQJ/ak7Bw9mFC6XkDTfnXdFzZHotiT7qSq2i76Qn7xgA867Vr1748Pl6vKMG03qTRhKKAQYEDs4Jwxx13fP7zn4c/rl69+tFHH+3t7QUrAFZD+CsMIq0GXLQLliUZbNeOjlg+X5D0QJO0l8ZGUp0rDMOA47zA2JUiZVyVeI4Rt/cWbVrMp4zB3cLY0II/mOggXYcccsjZZ5+N6w4rFVgsYThBDOhD6ezsxN2450MGcNscXKZlvus9lz/y0EVthlnOZhCOWfXVCkhu203DhyWCxs28ZjMQodE0yjpWiPxozEQCh3yX5ZTRyeqqLtBw5rXXXgve8rp16+688044ef369TB9wdwAjYHT8yMRGKA9i9rvMVy/xhMCY0nU/SCDQqa9Pfns809df91Xzj33kkq1qEdMkVSOh5ZbKrikCqKpMc+2Ii2RgFGBsYFfe3p6TjrppM9+9rNf+tKX4FcQqmg0SglPYHUEI2Qe9Qys05jamsMM8pE47qbl13wlsvtqsKWPziT2cEAR5TMZxLKuZU3kJiQp+sEPfvDxxx8Hy/Cee+5Zs2YNbY8EAwRn4uAeieWCOw0/YRCnMwoW4YLhixQJNzFjWV6TteGpMcGIHLD2gLKHm3HHExGOk6hOjhu6g0nUm71zy3zKGK10wmRvJGAFMx5+veqqqw499NDjjz8edJqJO9z5NOYBDgBYj/P47ZaHBFn3kVgLChFEMtwRF9YQI9Dk+53qF5cidvLHSE6m5aJatYwkQzf0F/74xB//+Merb3volVde+fzFF8DQwBCAXCHitiEiYyBINC4FI0V3osEAAesjTpatRYAiyWPjI50dq0rFarVW7mzryDvWi1tfaGtfY0ZA9o1KPpfJYDulTdMNQ3pjcQ1QHwxUkyiKYHLA4wCTAwbp3nvv3bhx4wc+8IEzzzwTbMhksp6+TSON8/XtYJHCB8IKF1PBfcc8ZyIL3vF8ffy+CknAbAuO74PwnHLKKUcdddT1118/MNBpcPj5++Q4DArVUTB2lN4DXGjqOdNqyLbZ2XLmHZgJJx6HcYRlWlO0yWxGjJqD/YNlC1GaR0NRenrqfBB4UZAFUW7q8PE8bxBR2w/GhsYPqQj19fX9+Mc/Pueccx566KErr7yS/qlB91uniMPtV17bK5HQKro87q4yfaG1fF7RdZGnn+CJhsFaLCZbF1jEy54ggHdmOVWZl/wC4lSa1+FP9xwhbDMNqpnFii4GlHSOtL+gKWY0MkQP0tSznbYx4K80WQye4TTlOD0ZNZ4efWLkOM5VqlUqtFxaT+Iw4J8ee+yOO+645qGXhXiv7Xl+wDy16TmvVLKjnbQ1zfQCRy3DnV7T0NRiRjsoXM/BIRlJ4EShWB5VDdXDKtlTRJFDjO/ZiBUcG+c61hAXMbVSvvLGkrFdAmYGDCce72uuAaPx2GOPRZh6/oxVq1bh/AxNo8XtdA7Rieh5Dgo9ngk4UZTI3IPZU61inyFmmmFjhpmaWRwZURJ4qyBdwoucgIRqNdemypivSqIEaYshSXRyU1GhP6dlhma90NceAaEQx7uIM5cVyvyDUL1RMk6JIPv4oFgwJ48s075NsHLDu+jUx3E2nqeiAobD2NDWRx99FF7/4D9ue+yxx96yZtmJJ5543333nb7xnwRGGHv+eUxoGYlUiUwuwjPZM8DtkLGuqppqSiaMdBUFApLTuBmA7rgsjV0jvGGtFPNFM9rsdN+LIWMw/HQf7LTTTgOL8brrroPXBx988Ic+9CGwIZctW0YZrKjDTeUNThBhHYWp6fs2masqPFoJ7+Egr8zwfMnCKz0oAlhpa7UpcDCkxDpGVGCS8qpYtSxVUnH6A4c3jbjt5M4YuH34bqg/9wizxQNoOgWoWZATeCESUEuMUmvR5Gn6miOgng8N7oEoUk8Jzqd8WBoh/JgOz4JQPfLIIw888ODIyIgusUceeSQc/NTF/7J+/fqBuAwTdoLjtrzwvN7Vm1q1AjkWrEyVWjUWMXZ5tc0AJuRNI+5VFbvieyyo5poLa0pEZJAq8KBmzRdffE4Q8WjaXkWHmWNZvNrULsFiyBjMDJgimCFU02AOXXLJJXDwvPPOu/3228GAhEXrzW9+M/x6yCGHoAYXDVmbSZsOYrL4AUnUIj0NwAHXTdOQMRngGGGor5VrMC8tjoMj4Kx3R3Wex+QtzCJunIC2mWn4UaBGhzSFYPpkWE1gnaZODtVduC0tx9HlmQYhqDKEh1Zn+JEkeIzwrIaGhl544YXHH3/8wQcf3LRp08qVK0GurrjiihUrVqQ66mEJl8FlqcguTUxMVCJtcI4tqd/4xr8iMQsKIhJpa+Yd+FwuF4vHSe9rvCQJihSwoo0wFypYPZ5vDQwM8ISdv1IqalpyDypuFhnNmLDXQgtLCYsnY+BmdHR0gJoCqwaRQMgpp5zywQ9+EDTPXXfddeqppw4PDx933HEbNmxYu3bt6tUrPbvqezj7kVMVjkWwdFEfApRYOZ2uRM3JyUmk9LnEqwE9tjmL8uUqE9UCTEcjMo12jQxmt35N+cN8r+QzwwY7gVR5YxcCdBflrNYIKB0di9s9S9PRC9rMYfq98HBAWf0PwebNm8EsBH110EEH7b///l/96lcPO+ww0PnwORwrKYKAwiAkG0c1D4dYDCHsSLU9X9EcJhwe3rb/MlzaAJqR0VGxXGlbrP5PcwU8HuRzlaKvaTwSZDfwYPCKpQzLd7S3J6fSo9++5usiIn02FD6d3prs6Fmc3sJ7jMWQMcrzAaYRTVnsJnS/iNiQmPvWMD7+8Y9fdNFFMJ/uv/9+MCCfeeYZy6q++aD1xxx9FEyjWL9Ud9JCPIE8Bzv6moj8alVv0yskXWvr1q3IWA2Oio4E162FuIsFJhLkGE6QFuMegwb34PaOGQ1QKxGkCw6CNQu3DNcJNzsdEAfRSqfTr7766osvvggLDYgTHASJovwl++23HzyEo446CrzZY445BoxSMJtpeiF8Zr21Cn42oes4IgkGavSWPUzlD3+ExUgUFRyV4TgxkXAYZDargAE0XQ9cD0e1eA7W5Yn0ZEdfP9zjqad/5NFHXz723e/oTnE0l8rUlWRbG26irTZ1qsci6TFYpymLDqWhhiNjY2PgzeOtGyJ4sJbDr6cSwFx8/vlnN7/0wsO/+s+rr776z1sz0VjsrQe/6S3rcfeQFZ1xWMjLHYnuwcGJkA0LBUZnsBqJ4R52Q4XM6kiMQTYKQlmmLtAu7fV53omm4VDUaPUwM/8I7o70fBLpaaB2XiIAWaLOFfxERLGvW7cOfoImh19hJRocHEwkEjRAAj9hZclms1RKp3NB6a5g4LOyxItIRCSHxrJ8rN1BgTsOB+rN9yMGrhxHFR8H+HmcQSpJzRoncBnks/XGCQwXjyZkXnplfCSXU9evX3/llZ8PfCSTYt/Ac0EOR4c2L1994N6+6N1hMWQM5gEs23RvETV8eliJZRwSrIF40GlEeaFpnA3MxTUrB4/730cjnq8iZdvoxFP/84dXnnsSkdzwn//853f8dphZeYTc1ykoSi43DDOvAMphchIm6KN3/twObOTizpp4kRMWYzLRKiyQgfHxcVg+4Ce8RsRQfPjhh0E8MLHdq6/CwgwPYc2aNT09PTBjwOT75Cc/CU48XP/06rNTGxoa+qe/wnvpg6KZ1nAmboeNw5U86eQW0mCjjCv8PS70eEWhJ2cyGfwHEQuhKivNHPOAO2d5nmZIwQxRDWPTli0XfuqTnoczyEF/w/wxdWw1yLwCj3c56dvUzFgkPRYlifAUM/2N6WjbTBpNmD041M7LuO4+QCpjremMrDn+mOD498Jfay4IEHtViA57+ynl4Sc8zgi17lwINmGai46NT4gdA29hrPRATNlvWdfU1BTMXfjGZAr3KEnE25cvXw4TTpYwq49kGmBHgZDDEkB7+SBSiA3zFSYrNf+mm5HjwgqOe+x3T8Jndvd0gswQS0x/8sk/wgfCyfA5yWS8vb29q6sL86XF8Va7JPOXX345fGYymQS5ontchKRVmN402wk7bUbvdNpOD6q+jxy4ssKT4hayc4jpRFkHxUtwOyxKCHkTuWBcpoOOiIJEB5eTh/zc60HY6lzfwZA6Udr0uf6T3ATJPyAdGwmXG1X6jbrZshd4YVyeqIYsp4ssinWstkqJwB5/7JG7YP2RBVEiZohjlxUlDFCBRfNQIbVw2PfiijjMzSCBwZuVEicxjBAwuGFxZmpKjyk97bG7H747KiE3PfbKM3+kaUEgM5NZXIO4dcvwxMQECHathl1EEC1Y42neCeWUhw/HPSYNg/bHmE5GoUmxoDEuu+wy3JJGwSWncCZIZl9fDwgVHIS3gDjQlA4SwyCUQb4H05kW+9Dq+tlEa4FA88vodhxHpibDbm/X0IQAVR8zYyXHjWiRdMFWZenv3/nOjo4VPb1dMF4cxyuiQmP3VhAUiyVO4LSmFrFmlTHKZsOQrCcaAyTdxPCMx83KEOfhMxjyD7k+eBxBMtWdHtv0wtiorqHRkfzK7s4D1CNwW2qQDhcJJN3G9VC2kI/Ho8gPZZ5xXEskLZHKFVywCCIkS3KIQpwvQvq4wxGqaXELizAUeMF3sRDCG0FlIWz31lQVW7yUW5J0Zt1R7WC6bZ6W9NMPpJl408kKCw62kWfE7FABsyffPXsfzdlg1TN2KdMeGVMi3eQoHk0+9FHIbW9IBzB7MtVCvlDp64xYnnfI4Sf09CzfunXLJZ+9BqwhGEHc+Zp8CLiUDgpUpXnjNxRNKmO7ByzJsCx7OAePD2iaBApp4Ux7pAvcoeXdnTCK4+k0zivVda/RnQ6EAc7Bbf54Bryj3r5u1GiVBsLgelhxZXPZtiSO+IUkSYOtN+nBOU1lrwwuuK6rLIcNLfhGUA+UtoSGDelkauxET1+tP51eyMzA4jwrga+bl5QpeTphsmnT1eEKwdZYtmwVmPFnnHUBOKuZTB4shTe/aZB25rEsmyURZoH3pw2NZkYzy5j/GvpobGvxAuMGKPBZUGI+w4WcGOLdsNDzSyxir/vuVZEYGs/5TDU7OLiiWnOyFUfT5HQNf5RhKEUL6z5NQpHuZTyHWxkEAcuRxZ7HlidqS3ak01kwAjkOlI9vudhJIyUCsmnIoBJxnXXcKBbLmJ41YoCo03xCcoX1C8a5UQ15oxlS0/fA065Iwc4a73UBFgIstDtPOI7oKwauxQ98rEngJ+YLwmESfu6zM5yzXLp1nYklmlAg4WvgsHUyoyVjQK4kpD+5GsN39a6C92XKAceLm7e8Ek9EfnDDd6pWYFeL8WgUPk3g8NPmWY31Baviy82tyZpZxmYF8Y5wDnHYoLDAU5nnK9mpniSqlqo9MXXjP106tmWTbkTzmDLVV2OYKO47//avXT09to+effbZ9evWkVI/VtMU23YymbSiqNVqJR6Pgx1Yq9n5fNYwIjrhpQOld8MNN9xzz91vOfjQTZvgY2XH8Q477LDzzjsnkUiA/wZ6jIgNovTjNK2KXhtVHVSupq92e7higeEQ1L+dBOsWU4vuAYj8M1u3bv3a164Gox0Wr/vvvh23t/cRp6o89niZ6eVJkGXGtnf/gXsdTStjM1dZGo+qL3yOD4+b9H5mmJBjEccGiMNBQs/qMHFUYWpbYXCd+q2rvp6bmrj44ovBkXJDjgbEL/zEp8fHx+H1qlUrbvr+daVcCSZ6NKqDxSEISiwWJWzF3Ph4GvQYbZdMsXz5yssuu/zKK78GQg2SqahCoVACI7Ojo51OVxAtQrPVoF0DoQqwgUo1GNVmdGZM5yXOI0JsCTIz2DxB4/gMVm0sx4gc8Wk5hiUVATgLht3DiMec3yYj2uljRsP7ejY2mCiNuccQKr76YWS76LQNn2BCd3Rsm2WXnnj84UKlwjNBTDV8/Ny8SqngEvY4t2bH4wnbcfnmZvRoWhmbFTBRYd4KDImq83LAS0GAW49xiDNUHItfs6aT9npfsXzwlltuAXuj5vosaTJ22GFvB50DLtlf/vKXY489Nqnq+XxeUYSxsal169ZdccWXiKQZDBORJI7qHyokgsCTXWDSH5fBZKymaVA3TJJwQSrunICTd+vaqd7Uk4Du+800F0lZnL84ekwWcA0YDmwymE6SoXsDTZxHe/rpp09NuRzja5r28K9/AQ8KXrAhzikXRBgUvPcjkcZxBdvdJ/jFmlTGQkysjfPuyZLPUoeDBBmxjyEJyAmQixNEHFFiwXZwa05Esp2J0ZXt7YGLFI5pUwTOs3Sc7ACrHk8dgz89+jBdURmS8MaFu5jlMIqUhqURgscgPXG3v1Z4PMYCJrvFB0FoKc8CbitIpi8puqw/W+E1bWx3ErnXD5c8Gg4FDQ0ZEqUagINaqbqGpuSLvu2h0PE1lQsQ61g1UZz70DNz7pUuMBbodDDrGUEFEXfdwHKQrBlV26/Y+NMYVpAlxAloMh0mk8zhbzspEk9k05uOPuaoT37sQkxjixiVQ47nSEq98TMnyHSNiERj8L+qNTXxG2paGfurwGbQ9hoSFkw1MAJXdpibN2/WFdPsTOKyKwbtAbXt7rHIJE2vH5QvAGex8XDxOHMNFBpJA1gMmvgwqDG4lQE7MjIiiEp7excMVy6XYzgpamLZGJ3A9IlDo6Mbz790dPTpzu4Dh0bH3v72t5955pkrBxNly69USqCLHbcqzUhj2LfQpDIW4gvjcSwKSwnt41aPNoMvAbNEIizTHouNRgYOceiJZ+4J8qg9it9WrZTtYl5TRCUSYWBFR64wXZTJhGB4MCSKFTBzttbCXRR31uOHr+N2Xy/C+h4i2IJ+45LAEiBh2cBHoa+reH8wxMyKolurkC27uX/NHLsEAiRGKqXTRrK9u3t5uVAeG8t6Id/R1Yb1KvkwQTPGiujCf/5qxXf71hz23HPP/el3D2IiFh5ZZTd0qn2kTZnvSI0RZLff7/SQzv1WFhNNKmN/FTCl8bYPCeKBHQe+zTvf+c7H//O/wGofevXV/VeuMFKpUmYSx/rm3glhiQFveZPUUFGQVJHlBK3RJXuumPNsceyKQcjIOA5ntKlmLGTZ0YmJSKyDJ8OyYcOGXLFcqlhtbW1jY2NPPfEgDmHhbj6BpgmcHqlWq8ViMXD9np7UnlxyE6BJZSwgjY5YBCuaj6NZdFIQM00g65+EY1bgiQWwxHEM6COfl/bPW0jmlK5l+41mCgrjRcyY53OMgO9xui0tLOUMjl+T9Z6ZbY9o1hlYjxrvmFGImsOGDJlG7LW+ysOBMCrzdE+85gmw3DgMbgUgy5K/JyvPnEtICrYeMeWR8XzElGzbLRSKgwPReEfHse8+he4o/uXJJ4444ohyufDDH37PMJUwCBTWFRDrBj4fYBqlwGOTakzSpHqkmVz29OaaX88gadYNdYImlbHdoB6xI/MmoLtPIfb10+n0iSeeqEv8N6/8fwet6bdLOL8JR/yEOXNX7EZgmtwseS3A+QFfqK9/mSjyeKL6eMdMUaTFuRFa+IcJf1SUzVa+/OUvP/v0I5Zt9w+spxU973rXu37w/W+/vHk4GlEqNQsGk2FdVpDwnnmAY06KLhczxfH0eH/fIjW1mHc0qYw1ipjxEtVYlLcfBf0FF86FHiIZVRw4CuCh6fFY39899qtffvFr113zzS/zPovTGdWIzez0yXyI3z3dJG5XmH0ChsFrl8y9r8ECVM/rZGf4KSSh3YvEYoMDA33LBkGN5H3OUFhFUYMA2XsQ8pj7W956/Nkg0plMWhWlZQN9VqlS8dr7B7qm0qMP/ef9cEJEl6q57PrBDgbVJsdfGFy2PJtLs2JEFRRkO06xJkq6GcO04TPnBIWP+0NS7dbSYy208AbGvidj2JCbUXRMEoLBfWN0Xd+6deuaNWvAaHzve9+bihk/ufVmSeLnN0S9KzNyh5LKZgMt4vzTn/50/vnnv/ziCwM9bQrDZ7MZXtXn/Flzf5SaNgDfvn79+moRs0Tatr1ixYof3fwNUEUKiek6NS8SieRymWqlgJVYNhuPJyy7ZnmBhISQZNXA8AZuICnNnc0xO5pUxmgsMCD9w1gwy7FYuTTgLolofHQokupLdWpDuWqh5kcHBksFn3FA8CRWjw6NjHV3rX1+eNv/Oulznl188IFv+y7SSMpuenK8L5WsBSXPr+iCElocrcWWJIkS9NMalt1lYOzCKmFm+fPiGTA091cIWeTTCgMPngXHCC6DN8BrSLV5xuJMn1Msj3OcvKiKQbAY5eF6+tkDV6z4zGfOW7lyWblS1TS1XK4obDBdaKoqeKTjsTj8g9UqHu/GSYhSlDQsmDE7d6wQY8kzZ3EMpqmZPCiaVMZ2A3DiU93dRct96qmnVh50aHaktGXLFo4xVA6nMIAqi+kmnBOPx0eHXlk+0Hn44Yd3pXqdGq7RfMvBB33moo91tkdAcAuFbHsE17CUCUzSV5JWke3tW5xP0PLt5cuXX3311yISkllk8ODp2OHci8H2ADqLisVSPG74vg9rGc9zhCCZbf5G6fOIJpUxjhpgDRWBYxwhXbyQbpiZTJZXo/vtt+7Pzz6/Yv3hd//g/55w4leYohQzTE3Kinx5Kr0ZlvSnn7x1qpCLRz6vI2l0agLeGzqcGU1WK0hRNFWMU75UsFWo4pqamoIX050+9yXQiAfo+foDY3F0hrLkM6JVKVZrNVNFCodK2VI0rnu2pRqLIWN8iEzTAGueYbhkMoHzCQhrwwxLYaawNam9/TrRpDK2G1B66oqLCa4R0UKZTAZnjkrSLbec89a3fdLQ3O7ubteePO644wRNufXHN07mCm3tWGUpiJ2cKhiSXqlYrhVqMg4r0352mqYlEglK+bSUum/KAuYsckOWUOeXSeY9A0cWR13Damiacdt2MNUCx1F6yfnN1Wx+NKmMsaQwhJRgNcYj3L5pKgiYISaZaHeE6LapzJe+fF8hn+b4508//dl1q+Uw5L/5zSvPO+tsP2zPD+X/4dRP6ZLy3PPPwBsHunsRE8ic4IIT7bgxtXbJJZccfPDBMOFodwvaxmFv3PHrAoM1PROyfqO2hkVhGCD4Hdkecq2SFokqPBPKOo/8idwYcv1U+2K0eJZicQ78QhHrTHiuHuYjdXZqplG/4KWLJpWx3SAIgsmpqURn6tOf/vQZF37KMNouueTDGzY819vRu+XlVyIRA/TbRRddBKLyX/f9AKbc2KjbmxKOfTcmLQQ/rSPV5tRsL/RgYb/pppsMAxcyw/pKyR5p+5i9fYvzCVplUygUQFebsiyC+SZJsZiJSU4WHtVSFZ4oqE3KX0LKYW0wPfZJg3xP0awyVucYJEwaO3Y5rtXsjvZUsezvv6bNsx1RCSI6WETs1Pizv/vN3Wf8n/OHhwqcH5bSpfe+5+OlXH5wcOC6a7/ws5/+GN4bN9HWoZxuCrZT7m5LCZ4H6qtYLPb29tLeuWCIRvfB/G4O2QxhfgsZSqjGeQwXkFSxYqm0bu2KyclxRZDsWs3yLKdSlRBjqItREiLFIul0FhYvSroai8UkghmnzNRgSzMQ0qwyNjs0Tc1mc2okViQkOUXP27Bhg+f1xOPxE044wXWE3/76Z46HPvC+C7LZbGdb+9jY2LHHHquQ7SCrPCqr7f/9X3f5SMNtAYOAMgVQVhld12E2wFR4bcXXvotzzjmHUDLrAsfwisIgQTIi1UqetlReaHCcANKVTMZBiZVKJUrLtTjFqc2DppUxbLCFZGUO63mgjUUuCOKxSMV2FUGTGJt3bVkc4Owwty3V3XHgKyNPFzIoGke3/eQ7nGDJIt4z8l3wAQj3W9VFocSRinerpmikl9D0kM9sX7SPwbfgUTmMhDDVHLJDLlsEe8wIsDUQyDz3mwfuq1RLiGPANXUDW1U0Hi3KRGfD/n5M/gWrGOVu2K2ALU2vrGllbFbghVBRwGcGG/Kmm244ecNGMPaYUEOklR6Y/qeeeupP7/gex2ih54mi4qGaJmgOIfeLaBHLDdPpdDKZnL3Ryr4HhnAGebbn2Pg2BdVMRIyq4xzxtr9PJjA/8bZt2wb6+qayE4HtmqaRTU+1x/fVUpF9Ds0uYwFbN9JZJqAFDQKPxoZe7ejuEVlWF5HMVmwn8N1K78DazZteWrlm2eSYc8Y/fObO27/DsHq15oF2Gh0b7kjhRu/VWt4P3I6EkZ7aBl6BLCxGbG0REAbgf7GTk1Ndvcvh11yAk4PLjrhi7ZtLmZFvffMbvR0JDgWGIMgyqHE2mehcrEzm6UzeaSxNZbUbNKuMNToMTdOUMdO0ARzX2dubyWT9kDXakjfccMOHzz1f4CLXXnvxie/9xKZNm0wNV0y94x3vSCTjd9z20yBwezt7s6UpeGtUMzyfxZ3Q2joyucxeu7v5BsvzIyMj/b0rRyYn4dfQjILYnXjiaWCYFaYmcMONQkERRdMwQ1w+ZluWGzWavY3ykkGTyhjdDKNB9HD7kosPPPXnPxxw4IGJpOFb/rah4Z7unk5Deublpz528YV3Pni1IrPHHHVysSilJzkuVN7/3gs2PfeXww898PLL/wXe27lK9ZnAEezR4T929/TtlVtbELh+d1f3M5s2OSKWnK52MV9BohYBzf/4Y79XWZTPW5Ks5NMZz/MSqe4wFGavT51fzFSXs2uwmWctuWSPJpUxmkXFTLPd09dEkx1w8MGFbNaIRsExI5kZ6Atf+MJnLrv0kUceOeOMM356682//u/bh4e9wR7+yLefMTk5uX79+nw+f/nll8N7L/johw897ADQct09/ZVKecmkc4CaYkRx+fLlHofD4uUwPP74EyRJN1TNcZzh9KSOS4q5aCLRFAXbbzA0qYzReeDPeM2ggCNmfWFqPBKJONXS2OjIstXr0/nCusHEj75/zTuPP9uxpKPfveGmH/x7qsuYKuXvvO/rUVUVcbr9RHd7F/6QQEQuCi29kHYiie69dHPzj0gymRsf51S25OCnddT7PhwgNUDCf9z+Pbfk9/f08L6fS6c1TRNlOVcox2J6iObc6GgPwOA0nZ1SOur+9SJ8e5OgSWVsN4D5VEinI4nEstWrwQlJdQ9ki8VA0mVZBn3lBdX+lFFxcKjD4AXHLfue19neSXmwq6WSb/tRLRppFzOTmYSa2Nt3Mz/I5XKxVGqyUPnw2Rci0hx47dq1V1/9ZYQ3JHDHV9Z1Y21ttVIJsayu62QPcG9f9BsGTSpjhNxtpx0cvn61jBRpq8fdu7vxznKbiZ2Qn/3g2xf/y+VPPfPEaaeee831Vxu6XEZu1baiulEMXbuCE4gNUfJdGz7by5UMkXdRjXxMg9d0+nU9N3IXay238G6M3aAzYOt1dAGPNTomufFDr5wrROLJai6vKjpOYNd05AaVeP/zQ+gT/3gB7+Fn1iHbP7n6y7qMQjsQBAbpBqFtC6WIGYQMi6ULjjaTkC05H2wmmlTG9gCiiC699NKNF5yVzWbPPffc/7jx+sn81EB7pxPUFFaSDdKZxQ8UTsA94MNQjEUaMrYvIRKPw/Wr0SgsBKIoloolVcClAxs3fkwR+S1btsA5h7x5vWVZIst6NdBXzU6ju+SxdGRMVYMBlb37zhsGl61aJR5w5FHvkzXtpptuiplatmRFdLxsxzQRszGiSsB6U9kXkyk6/16jr3agZNzhr0zQvqB3AVBC2oeBMJxNB1Vx/14uZPjxbL5Qqi3rj5UtXPRsROOZIjr9tHNZ12KC8NCD18O53/vOVYaCRrYNL8MN1nZOAmzFPBYZS0fGWmihObF0ZKxQKMii7HPctlc3HXPCqbFYDMyqjRs33vj973Z1KDQDFsxI8PsjhhzT1LZUZ4gKe/uqd4Xt9DvbVQ4JuYe5fD4Zb4vH0cjISCzZregon89v2PDRgNFM08xNjl511Q8RbuKK0un0wEBPMV8wzblz47Qwr1g6MpaKOOPFkTZlWb5q3fuzW//+7ScNbX21v2/wlJMvfOih7/PEw896SltfXGa8Z7f8OaobvZHVu/vEXTrizMKbWkxt+/eHHCnA5HHBJRI5NTpedCfT+eWD3ZkyOu/Mi59+9sVkMqlyhR/d8C3TVHRChLPpxS0DPV2bXniuM9m+3VYM+aUdWmhaLB0Zw3pMqXMtVavV3z3ys8P/14fhoCRJb3vb2/bfbw0c/8pXvgU/S6XSioEVvu80ab3SLHosJD2vY/GobrYFQXDWWeds25rv6+uDvzxw9w0yzpbG+g1OXr16oJgtKYpigsp7TQPbFhYZS0fG4pFEsVwImIoh6iPj+aihPvrrH3oInfSBf9SM/f/wp81wzj9fcukln/3nVGebgNsN56QdUvaIwDEz+YN3ymfFLzi04JRpQYPojFT2EL5xxFECnHg8+tQzW888+7z+/uW5bM3Q1Wop94tf/JirupZd40UuoujkIgPfKvX19aTHR5Idjbzn+q29sbg0mgFLR8YQ6Z0nC/JYOt/b0wUTtGJZFdu+/vpvnXHGR2ltGCzzH/3oR4PQveu2H8cjsX0uxHbAAQcc8tajdV2fmJjo7O277rvf0FTkB6DgwnjcrNQs/AvCTloylapUitsFrIW9hyUkY35CExMo9NsTaoCpYkKwHEVZKtUy9915bd7GjTNPPmlDEHDVcnj8+y4EN8aqDN922608jxwnMDW2YqF8oZjqiPp0xa+7XjsIIsPkF/o+yi4uHeU4VC5bsiwaIpqcKn3kIx/hQqTqbcX0pCmG11z7rRUrujKZChfIcY1jNAGsSQ33paU7y3ADvkbZBLYzNRCqeMZndthzb+FvA03zJBY7/fe39+pZQjI2C3RFBzeGk7CN98C9P311qLDxvI8zSBwfH7erE6eddtq2bZtXr173/ev+TTWMTjlaKBYNkxqRzIyfdTALn2inETHJV63zzz8f/EmvkrNs3KQmoungfX318i+1d7QlTGFqKh2LJWGBGNo21NfTs9BX1cIeYwnJGFlUQE0xjMfi5F9QZQ44H9lKMa61D0/iTjxStGdVb+TeO26sVdGG0y8os1I01p/Jirm8/OEzL3vllVdgaRocHMzns7N9CWOvWOj7YNtfhJ/Dw8OdnZ0iq6TL2a72DkNTvv/dawWWiZtiNp3lUTSm8jIq+1Wrrzv6mg6XdCHYfrDBO0S7ddHjzZRLtaSxdGSsrrln9HagBTKmZmYymVQ7JpPgED88Ospxeke7efvt3xF09PTTpSuuuGJsbKxSKa1cuZLycvP8rI+F8Rf8iY2TOssVK1Y4jnPdNf/e16Fu2Zpd3h+HL3YdhHtBETJQfL/khSovBnN9C3uMpSNjHo9ljN3eblHhSGKxgBhOlyQST5tKTygM6uowC4WqApLE+AeuD39480UTExPd3d21Wi2ixCbzk7ForPEhO4MJFpzCOghxOanIwQtk2/7U0FS7oblVjxf49PhYb1dHPGb4gWP7IVZfAnLdKifuaqOZmanNSNPqfS7IsySwdGSsoce2H6F6LJvNmqaZz+NYRTKZZBA3OTkZhnxHR3yqOMFKrCZpy7qXBWQWgpgloolgr26cTRI9loyZkiyLIpdKtYkCFo5qsdbX12lXrXy+qKiiqii+j/seCZIctGSnibF0ZMxnsRPlI5FHMgoF3IMixKHBmNrFMkgi5SpBrcZLoWeNpDoToVdpM7v9wB8fHe/q6iqXq+16amJiSgxlTZmRq77j9GXYBaclXNFBK3dCu5hWFANxQjlbZkUhZiijo+OpVEpSZduxq74HF89oegX8TOa1V4pQvZacdtYOZhxtzq33JYulI2OzgeWwdqK0fgxjI5ZJJBKcILl2rVzOsxzb3dWdy+cikRjOoojFRJH3/RmzcCcZW/gJalVAanBPo1g8USlUFN3UI+bQ8LAopdracGeMYhH0GJi6UtmyBFZg30g1xfsilo6MKaht+y/MDkajIkyTk+L7lQmPhyChWMO3ikdxQbTe4Pfgud3M2gX3xzTStYheihatf11v//bofKy+tYCi8t9Sx00fRCuK+DpBskexB+yT/TFw+72AjbLYVgI/V0KMxjBgMCnY6+X8kNtuOiwdGWuhheZES8ZaaGFh0ZKxFlpYWLRkrIUWFhYtGWuhhYVFS8ZaaGFh0ZKxFlpYWLRkrIUWFhYtGWuhhYVFS8ZaaGFh0ZKxFlpYWLRkrIUWFhYtGWuhhYVFS8ZaaGFh0ZKxFlpYWLRkrIUWFhZ8KOB6RB+xo1mUdYKIopTLZs5BGiuJTCiiguAj0VFRyDEBYhlUmzv1pdOif26hySB4u6ZAYZhdz296mAsQCqLcjLfCATd0eUnI11RBkcaySDRQwEusrAhWngPZ8RGfyWTg1FCUo1EjEomoqioIjCrhPrEiYkQkChxiAg43EAlwMagwd83Xoo9oodkgCnPTFZSVqN7CeEfx9B0/cMKAwDRZlsctTWzb1hon8Ko0gT9CTrGsUcg8US0Kqqk5HuK4KsfUbFQKQ1BfHKmmVkDKvdCe6/1odkvKWmguWNKu6SRm5dcmFC+EV5AFGWMJKWzA+IjxZFWwkRcGTr7EB4IR4c0wHInF2oI8nID/8RohsbAYMAmRYRgCQBY5DgkMaCyXRbzAMpjbiOUbXbrn3mtHaFGTtdBc4GexCcNZ+stx7PT5LJFO+ivIAme5tiCIEVnhJc5GMmiwYrEI9uA0syzPki+zi3nREFNJvVCpFfPpatmRDDZAvIhUnxLQYD2G38XOXcbYWe6nhRb2FpxZ6Fxn02McUw8qsGDhTZ8CegyxVuAGri8KiuW4rMgzEtOR7Iga0TBbxmw6TFj3rlzX5YMgn8+PTWU0Q48b4I75DPb0GMIECkYiu8fKaDY/soUW9hZmnZGz/GFa9sIdxBB3b9ElvYap+hyWxXJoWRbYg6VSKdI4iUe1FMIuoChwbKmsRKP7pbp7hidRNALyqlaRyhAG56ChvxRfQ3PEuDjXd7TQwsJCc+Z2/rRc0e4d2505hsgFj1gB3CtUttBkRjaNvyuXRkM2S/QY4j3Pw2cymMcPXnd0JYaGhs4++2zXmQKdSFTYTjI25/uptPyxFpoMujdbjH4WP212GXODIGADy6mCz1ZzuVTPAa+8XMVssw1Gad5lcTuCci0IdcYKgmy5HAhcoSZIwjISrCfhFIb1EecRZ4/xq3O9n8oi9ClvoYW5gAtnMwpnORxO6xYe7xXT07A/5oGewq8V5IecIMqZDGPE4pbnq74nsqjm+Tzp4YoiImv7vmmavu+DKKuq6to205AxHIJ8TYurFlpoATVctbD+Kqz/RHiXrFgsgkz9fwzdQ/Cov6/uAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek1" align="bottom" width="181" height="130" border="0">

4.1.4 Vytiahnite injekčnú striekačku a ihlu. Podržte ampulku vodorovne a jemne ňou potraste vo vodorovnej polohe tak, aby sa vytvorilo minimálne množstvo peny. Netraste príliš silno, pretože sa vytvorí príliš veľa peny, ktorá môže brániť procesu zmiešavania. Zmiešavanie sa musí vykonávať po dobu minimálne 45 sekúnd a môže sa v ňom pokračovať v prípade, že roztok nie je čistý a homogénny.


4.1.5 Injekčnú liekovku s premixom nechajte stáť po dobu 5 minút pri izbovej teplote (do 25 °C). Skontrolujte, či je roztok homogénny a číry (spenenie je normálne aj po 5 minútach vzhľadom na prítomnosť polysorbátu 80 v zmesi).


MOR6DcL5R72Rc4GXwZcCTCoJ7LWtsdEtbLbF23Ea+tI3LoyfBDKMToECLjUzeu7fMfP3CqvmlI4B3Atd7/MPaBgSLd/YCpnsurYgKL50QBZDbb1FKsFKWYRH7gq1IY85T/trbDf1xZany5G9cVa1CRtXQs1laULEcr5fL5fKmzeOKJJ8JXs2fdA0v3vpMmPbnocZi3skd2+Pr3xowZ49trdt555y8N3/rR++6C1VFQBAx8yuJA9AkEMwojpkHRBkW9gTFI2D840TWqRI7TdL2huNw30gB5BTPaoGZ0X18f/G1uyjyxcCZYPuMnnMKe2Z6enmw2bRlWf7GEeFD/NxKHDTUaVGQjrD4pcnIPLNNljsuMGFHW2595/334asTB1+iS/dLjjyewSsMv24XiH68Gv2OrXc770ldO6ujv2fHYyz2/POeRX+ZMcIuI6BCDPvc6r1HOTXoACpdm+66MeK6UJzGIa7Aw2PVASQrqss4PnhRh8B8bdcRrU1JDWXlrZYVDldk/uOfxx5nGSC2byoyhmnKOiGUmqpWyJHEjmlBJ91Y6TaPV9smLT9+1525HJFX+qadmgmnr+8S0EnmvI5RyYUxteq4GKcUNsKDXsx2b4GFvUJEF4zKTyURiqlyGOSWrV6/+QPA322wzghmpfMfyFTzdBlx9M5l0aKLs1Vemr+wix5yIeZrmluy4ceM2a03Of/QxVeW8IrrSIljBIoIUUU5uAxSwQgOZuB+B5Hv7rXQaLFoKh90YVtvGHDAPURRiyQEJCtUSfJI20j0UbRxm4MUXZ1X7Cfhn997/+0QiUfE8bF1sjJb4BhVZUZLW5HsCzYxi4pZIe3OK7+0uv7Wa0Aj8dq2jpky9CayFZxZfLgSYaURuglKpOWe8Nf9HhBdWdNvfubCydFnnPgd+V1abGBfSXuP3PuecaaPHKsRSWCJWpS0IPWWzJUu01taIpnOwiK+Gn1RTGVwNCYgqLT5Y2/luyDGouuqHH/gbc9HAa8rsWDtFxu845DmjlV0kqjVYxLX/GOOXQLNkukYpzwOeRKrOY0JbxtQapxK/5PQntER/pTR/9mN7jT95xpy7PUFOgq/ghBT+dmhwYOBUBzX6ekT71mk0qMiCpmxtbf2oD21N0yRr1qxRzeRTS37Nvt1j7+8FQmCa5t577501U/19a15/6SXFMLAGQFXLtt3SpE2f/mNNw1Wst5+cc85v4FcLFiz44IOXwngZyLqsKFihF0V8HI8es9PPfnRha0sLfAIGboM05W2CAfOQTrVj7pk+hrCgqRYoXR/klWDDbXMURE89dfc+Bx/12OKH0N7VR33OZ0xHg96eaiSEvpLgTbtq7z31etdqq3AxK6KG1Wne/J8wHIidx/1FlJqbE2MO2OfcQA7CuDQ89B986HeaTHSFFJyCpRqZpLjgrjPpT+lfgZliFD2YmB87Ks/XMXw+Y1o2embSC2hGQJbBgEHXkILalmkN69CKaWHI639yF4fo6cHP4lQ6mYpBYHkkHYdPaI0sWvpVSgkW+kQTMAQ4d9ZDEyfcIPHbFbxSMmWGRKq4HvHBuDLLNloUhm5wNS5JXKEEthDF/CcPukFGg4qsLpEVK1ZkW7YHk2v2w9/bfa/vKKY+fvx4ghhSXC47YsZtv4Qp/sNzv4NPlAgBuENaem/0EzVBi6Qk0VBR7/7bNcZEUW1p1VjTi+vyPM9qrjfNgOcEDnr6qWe+85c/vfmnNzWNK5VKcsYCJ7W3txemNK3IvIQrIQjrJjurgdGgt7NScr+6bfPSD4q5RKLUS4anx3Tku5LJ/QlW8n/g2sox034NrtKD875fdYigRojhTfiqS7IWPtmiwHtOMdIkUcbg4tDMFG1T4QXklW/QwbLEYAuB34MpK55nqXxQukyIN8zgGJw81YiDWGP4NuQ4OIdbb7/jm6eeNvXoY++8884XX/vhznt918y0eh4vYyME4Tg+sKsyrVH3A1/mN910NqjIZhLKBx984PtbwoKYyeDdAmU5a9ZF8JUikv3Gf8OvForF4gEHHMAJxlPzZsLn8Na0LJZXxfy7pnkkwuokqRGxCj9jsH6Yc845B67ixhtvHDNmDCvMZZCjm2CIRARFa+rCrbfeqqgCqNQu24bHhkZvMKLSn89nUgmO44KBRppNOBpUZLkqUZz08M2Uzs7OMCKu92Y6M9KgJwvTs2TJHScfcUW6kiuGX3aq7h7jr9B4d8lTP5ZCsnJZ3D6Ck30NtC6ywfPKQL6qlqKtOdpCvFEMrQ0wmJa96667mBULEkyxcza0vMY0NM3060COgBexPiPGBGEYg3UrcTzDotdSWZFzxFKpKIEORnpeXlZ128foAcYK402XfWlQkQVpsyxr1apV8+b9EpZwuGGwPrJKJYVyASxduvTN1+8rx2T8+J/ohirF0R577JHWzIy01QMP/kyiiIX/1tUCWHRGK3SZBG/KIdXtKL5WioPkOdhCLCi1YjFZZNkKNr3ckLavTTAaVGQdn0RclyCVLGq8+bZoV3KHT0GAvs7eJa1N2T//+b4pU87qKJefeeF3VCpdhfxQIVyhJ5I0yYeFzFAUnq8W+/RkTT9xEVoItRZDyubamCiHVQQTJQMqltT17lCwhQ0whibMPi5vXoDJLFUgjk04IQQVAUJc6Cu5kf3VHXao2iVdTXiVKphqnLKWx4lnu9toMtygIvvF+GJ82mhQkQW1AmY+c5C5OkqFTy2nN1/FsiNwyObMuXmPA08Xa31/uDyBfspk0AOTdA2Ls3hOx96bxqjm+JcH06/Ms2H6lb3ekCr2M8dhhx0WBL5fLSmC+dTT8+CTUgkBTznZvOiiMxIa8VxPpifp1U5sk0pRg4os2P6O3Vaq8JMP/dXDv/+2pox2SIWrFd1hgYepaYFHnp5/217jvrNowQ2GKMIKChK608TT5z12W8ogbplPUlSfAYH1AzSRXbusq3ro8A1OIjQ0nLxRQst8BE+C45YNzahlgxEjOgqi4LG5MwQisR5jRkMjG4nQd13H3mIUstMIYMsi+J7EchBhSERmYtWMgWjI6w0/GlRkWW1Kc3PzihUrQNWC7W/m0h2dK9m3MkGNe8Lxp7y36kPf3/6CCy745Q1Xi7r+/vvvJ5PJU0455afXXbL15pvbVQxkMuQiQmpFsLqmFwtFy8hgPim16eLzjTZYH44hUkOflrCBTILZKvIihXHCoGHasni6paRgAw/ZhMHXzxiNKrIi55BS95ryyM3GuiExrHS1qkriMFKneN97/KmSqKnaHlZS/sv/frDX+NNKgrnFll97e2VTS8t2x515c8bg7N5eIyEaWf6WW26BHyYt0tdPWtORkUy4YfTfLK8EnX0wObhyxQbbQ6JEX7Jm1Ute+P6in7OsjtV2W5smCso++16syEk/LFO+y7UaWoP1Oht7NKjIFgoFMJ5kO7jllrOmTZtWLm8DSpKBZ+25554wm4sXz9NUsud+F82ceZVF4SPKhOz49e++8srPXJcce8RFc+b8SAlxVVvZU/7Wt74FP7z/97fTPhqcV1Hgy3Xkqf/O4TgOLEGGYeCEUHnDshhdYEaIaUq77bbbKy+8SGiJEqx4sFjB8//5njMbDXESnxzpRHLZO2/kNhuZSZNZj844fNrZqzu9Kk22msmd1+Q/knSSd4inL4OVDT62A2z8euPlnx13yvS33377ry/90qXE9TDamsx7f387vNhxp2Nee+2BmHB9xX7LbDL+i+UVBqxQFDZGgsc4xOIWQmtnSfcaW0hJqkxMfZs8hfAet+fhi1+Zs/vuF3Ixq2+vl7rHdYN10Gyldd8bufywQUUWdMCoUaM6S0WehgvgEU8mR8yb+31CF5999zmOdr9wrKnaVNVjjzupa/VyK5NZ2TWaKWOQYBbIBIVt0r5yBATnKBGhaQo8uuHSv1vFzAYfbALEemYNnIGf/nz626ved+3CkieeFCJyxNSpL7wwZ3k+n8vlHLf7czzVgdGg98zQ1d41qxWrHVF9Qr4pM+yDzo59DroYvlo4/zrd3GrviT/FyFd6DzGRCLCIZMSfn7uf58nOe34XDDS4BW6poqoG2GZtVpL1znh5Tw6QZlzjlcALwQnLNmU++zT+g0fVKYD7xaMVK4Z0ggSFjB079sorrzRb9Y4O1A1HTjvr4UdmwnOeSqdCrofwFVY5TrGM4K8QsWLzQRN2SJjgvy1iUKlUhg8fvjKPlr4mIWOMprfPn38doSyKbmWrlDQcRLavr2/ChAkyzyvKboTGL5999meHHnptf39/SzptF+2ByC4M0BNgB7/0wtOEVnJkc/+98kpo5CQmMa0OS7B4H5L/JK3mZr3g++ef/71VH73y/JIXGcw3zBd8q6kNwdPXoCLLGcZH3V0ch3yB/RWSa96suyM/7QBE8X5m4Twk7Rh/2qL5t/MSUaTLJ+5//ty5V4VIMIiNzBK3WkqkwRsLE1pAG+j23PNU+GE6m1z44vMVjhQq5KQTzgaLQuL5pxbdRSHZicQXKKQBYk/72BCIVGAMZUZXiFfxZVXC0jzKm91nd1u6xREFtLjglzF+Bhrei2JVCWH/br+pmCTAoNr61DgOmIKfKM2OP9FCw7aViV+pVurVq4JdrWpanVaubm66pZJiYruBVy7IiYQjSF4Yy5pc8ElAd6NlrTwh++9/VEsie8fNtzQ10YhrLPgcx4ckIQkcYjATl2gyTrVLhICvy0/IQI1qJ0SjiRLrONrwAtagIlutVi3LyufR4bIMDCDA2/mPX0WQYWaCyvNLljx5wAGHJzOJO2+fnkql0EigVfoTJ06MopYpU6aUi33PP/884vVQhG6Crc+9Iodps+OOO+2B3/8+YTCQwHFPP/GEwAmyjMkzTVM5jhbf0kHbGQnleVRjxMviGMJmQk/AET3XNhUNHRHWy0CL8ThJVGnmXdi0QUyQ1zrjLihQ3XUQ6lRVVVYbhFHYRKJaqeq6DvIKk8CZBiw1rAY3pNe7atWqY086acmTT/Z3RrkcRe2ke+YoxAHP8/EmLNf6jNGgIpuTddUR0yKiUCB/Abfc8wPW5LzoyUcM3thx1wmbjd7h57/4+eQjLy0UjIMP+fXTi89xfeJLo4LQeXLeHNhy592PeemFB/aZ8K2nn54Ob/ced9akg74viN699/w+aaA66HCIn9zWVZCA5v0+oT3T6tcIXUi5RBS9JnZFokYCcfmqxEmGhHCdEqd6LiiTEN1jWYiwaywENcx5Mbahx7QRJaB4H7EnaetWTebVK9IHlmFWKMkxuJaICFydmKAuQtUA0eNVCmIf4xIPz54mS1wUE3D+PdCjvAhip1i648GSwEu64fiwQJGqK5xw/AldfdgH2t7e/tyTT3Z2l9pbE3BlxZ6OdDYbBLwTibBY8JwcRj5pgNGgIkuoaSXIyKYS0GKDMPRZWZOlGj09Pa+/9HS5So4/6axqVQkCRRCEQw45xPHitrbtb7v9WrYHMF5hJ4lEgkFLgK6dOfPa3fc4OpOqBRMslbCYQzaRYNl8RsQACuaQQw6TtTif74UP20Zs9csbrx02rLliVwxN5ijQlYw1ogjbEcWRwAusEwupXyOK8RFFrABS4NSN33NKNE3s6yupaoK9tSwsAKAoOJEgoLQKkgD+QFtbG5wgQ+GEBWHqkUdUquSJJ+awJRwu4KPly0eOHImTwyMoImaKwdiKsLMDPmwMbvtGFdl+jxi5HMcpvCjBal7st1zbtuiCG8akLdfmguHoFefNvAE/AauKiHvt8XYmk3n5hcUJqtR6ekk5Hx5/7LW9vV1HH/1DgpHIDEhbW9tWtk1UTYoQuYP4vd2nHHdR4CkLHr9h4oTLi85fU0bCragvPPMYohBTLQs3bL/9Tnlk3i0JLeGRACy5qCIivLAMBjPxiGlTliKZ8CrXi2QbfFpA/E6wDEkUhpy4brS38j/YsgMSz5Aw8ZQGMYTqelZKJhMsKwUKn+e5YrnshUEmmQooF1++QLJtbfDEw+Jw/Dd+vnLlymEZ/+FZcywLVINvWPh09RX6xowcGZBAlyTaPk6JbziJR+xkGhbgaFv5510Y36Aia+hYoA2aAIytII6am5tVWQb1QBCHJwdGp6HrmpwCB6mrqyvb3Ab38fnnfwVa+LCpKwilYoRlDvQr2HAvvXQ322fXGgxDrl69GvQps+H233//555bJCCwHNlz9z0lbteXXnwkdMlxR122Zs2aluEtsBmhIouteYg0iBHi5lQKXOxSoSQZ1DtTTU2qVZSrAyaAWDNweQY3vPEHPF0VugrJFOYRFg1TFJcvX97U0qLgIIceeujyFSsyqda5c+fBDKh1cbcsicl6JpmJ4ljkRFCosijBJAuSpKi40FU8zzAM215noqiNMRpUZEEW8tWORKJV1jW3QvLFwpqVPeedfTfBxevZP744t9QXhHE1m+VHNaddUgkCcPWTlkKen3vn/vtNnb9wplMhdk/Hcy/es+POk1UTXemRo8f89vbrBV10QElp2oSDLnh94XyOizzCr+kjyczxYD/0h8hq9FG+w2xpAX9YN9AqjV0SlKuoyUXeTOX6PHCfSWwkeLoQr+kCCwTVj12SrUwWBKGCIWFVINRnF4eGLf+lEfIfMyT4Okzn4OshDwF7nbddME/AusE3EShaZABd+i656qq78/n+Yqkv5u0nnprN8Sw1VQlJ6Fas0IsSFn7U3dMBv2tpbinaZXiSBQpUpBuMGjwKOSnmjQif3I1u4fwro0FFFgZo1t5erM8H1x5Mw2233faOO75LMP393a/u8NXhLZs/MvsBxtmJrXxKkt1oUMyPPTZz3LhxuWz7k08ibOrrr83NU+0gKWTSIYfkcl/Za6+9EpbpeWPBZYE9Vx0nk9E7OzvB1ANBY0VkoCXL5XKCGriyILa2toKiBaMQVOnxx5+6/N23tt5mh+nTbwRFfu655y9b9oqmqKNHfPkXP/3BsLZhBg1GxGG9OH/jd/OZtNOVRQwOm3JYT19f0krKyjYPPHAjLgAcOGG19CpdXvAn8JdT+QK4rqYBwsp+bupmGIcDkQGYzDCOFEUzRKS61dWGqNdsUJEFrRiV7YTIs4hBU1rN93zEHnvPI6+/+Uce7cvD3cheuHABJ5ku/gTFV+E0sPZefuY5yuSC/TIw/zkar/RC8ty8x9wYNBCqi733/oYHdzCyBT23z+RzInU4b5qlmEya9J0obLdjwukmpSZH6/mj7mqkCFWkgpX7bPnZP70Jd3XnnQ8dnmt+et6tvoPa7ogjTs4MHwYazIlcQ1ICql01MG0/QzeFNXqsyI95qRZ0FahF4dmuiK1AcIokFtDbC6gdCRY27JhSd4H9Qy6/4sa//OUvLaIBcjZ6LFIk33HX/LZWvMAoDkTe5WifN1XPcK8lTavDZND5SaYoRDpVn6qixAjvxMcMJI6XYseVrUS3WyWKDka8xilf2LKfNVirMVhUiq4vXbo0l2xinzN70XGcRYseYWsu3L9yBXz5tTu0YIohFyDiX9NwN5JeuBXbHjFiBIsPgLjfd99NJ5x813vvvXfAAQfE8eYtuRxoYrCWM5RQ5MYf/wT8aEJv1kEHHbRgwfw13d1NTU1jx451CiU4w4Suw728//67Qbs/99xzhqCAhrb+hbIbDJfqiF4PHn2ttat+EbKmYLOr52uaBGL6wYcfnnXOucVSUTF0OPmI43r7+rbb7oCLL73+S1sRkxYM9WBchOQQFB451HlOjONgPVQ8L5G+3r5MTpOQsy4wFf3Dnh5Ygqr54jrvayOMBhXZckgiOQ2GbKzooCWsRHvbiFEFOmOpFKkUwozFogdIphBxasYwBvvvOJrAQu2CwXBNNEOGuOMShPbnXKKQjGJNv+47J530s7feemvs5s2qzj0555bONX5riw1arGMlf+EFy1avXtlXwKXwR1c++ec/frTnHqdHAifLoydNOm/247/YddwZptxKbDlh6D5FpUuniCzt3tlDUjkCN9ulKhrWhNha6yVSk8FUSuCql4Qzz7xo1apVsiwjE5iPV5JMJnt7uyWO13T5w2Xv7rrLTg/NnKOpyKMBJqnMg6fvgnJOpihVomyDHrWyGDeNOa27p5BOIW8oH6o8P6QzkelIxjjDDUX8HFgIsNfQsUkmk+lZszLX2hqLItwLJZtb0Z3PwvR93iqWNKzIfjG+GJ82GlRkwTKjLEiGKODqOWrUqNdff/20004jiN7/3uhhW97x2xsQ2SAspZPpjp6ChhGoT9UAwtqusm2Y9cADV4EX4nikQtVka4tULK5JW1Z7u/WLX9zQ0lLTPvk+YqZOi8VaJ/n2X5128sknl0ruqC23nfG7c5HHUOFh/cWiBUk6++yzV3f9Dd7zVMs2NQ1fVV691rOSkGzMLxaLTa1bzZhxj66waFqtU532raGJzFGSOr7ewQ7+n27IruNalsIRBX4OutnnXZgB1s8oECGbzQi1FPL6TL6qoUECKpbQWntHVE4752ykDAm/SNh++qiCi2Tqjkh23PucF5+56b3Ov2+53ch77kdGGl0ksRcacEthQazGXCQNSzdjQRy7SR+jysI3diXPMlsYBUCJwK8q+YKRSPBinywmYIcZ+N8NiCCpkcn7ml/02gxBjASbYq03NQtVu6jLpOpWBaX17T/O6C+RZIIEIdlnn6Oeeuoh9J9ioiYTHy1//qWHliSTJB4MSxHpU9wv1w1VVfApM0NPTyGXS7ouSn9Aeb+8EOxTDkHGa2s3zxARQV7xt5Eg0gNUfKInVTFUkSjSwyPBL2ryGtOf1qSWZbhq2QaCNsJgjduQSsEIZjCKCLIywVEcx0gmw4is6Bzp+Z7OVxsh/9WgIivRcEwYcaBf+/v7wfbv+HDFQKGJJAnw9GMcR9cxaqMa8Fc11g6xpg1xg2gxANJ0oRDzfELDAhERIz4J8H5EXuTpxpIhwcRUwKVLYKwhpl6grumCIOALXU/SzCiYiYlEgskHKL9Cvn+bbbYBecUqPqtmwLLdrvXEMHRLcw4slUowC4C8uIVqgVBbNq41FWps/yBGrAto6P6bchal66HPZN1hlehAWh7brodX12EMVBsifyphdnOxubkZSVcaYDSoyIImsWRRVtSbfnrBGWdc2t3drUoa9fuxoS4IQyOV9Am4VUUQL4fYgilxNYIA+jekdEp0+4DrEyiotRf6sqxxoQF3JBTFIAAlpoU8Z0qqWyaKIoUuljn7oIlUOyZ8T9DDpA1cwUy21SkSTSeS7per/ZZkoM7mwicfm77j7qdynKQnTBDf26dfrJKAlxU5JjZVlvB08fGnLM8xSKSnqDLI65rOrlwuR9tbxWwCOWz7u/LpbArB2/pL8IzpCSUKAw6j/KB6Q9qUHdB8mypLAYkCjudlqs/hsilxXBByEWjcsKZTeUpkM8AlQ3ml625ZXCejpWWNSLrsOIGVtGzb7Y+lKdPOy2S36u0rtIL980WQ69MGa6YjvHDqqacuePzOCft92zJrxXWaosi0bZ5DDDRcv8Iw5IVPhaUQudo1Im6rQDcWQV1ivDaIIl1R7Yqt00Yo0C5hGPHY+swXyuXWbGs+j3UC4H3jcWkOGaQdEYBjzGqCyIqS9PzzdxLkQUa4EJ0LUGW2Iv+baNRQMyR+7ecWR7FCI3agzltakf+NpZHBTsWD5lLsnE2q0n3fpaZqhAF/w6RFlTHIKy4FhkEzXhFHU2EitWhr3LySvB4JK5h8hZZzaJoyZd/Jj8ybu/ehN2Jrp9+37jvb8KNBRTatqn4g9sWtcdyy++Sbi9VUYli6i4JqDaOEKxbvVygbcqlYSUgpUg2dLAWOpKIMUgfa1otLGtqCNYNBk5BkWxawq7lmYkioCGVDDJASjFA2QtRPHJEyZhqs45YkpoVqeolHPsEaVwJY0DLDpiAG/WTAKqFLfEAtTgq0huAUa4er4ViZC/wWeaUDZCnTQdoChXFBMmKtum0uUYramAMNLjJeBI7Wz6gG9hHDR6j7BgEMUakqoowRKwdNmog6duA+CrShFiU8gJVGqlYqumZUi7jig9kaYPwrDiS15JBYJzt9/Zj3Xp4LXwW2KGPsmV8rW84mHg0qsgxIOuCRn1YSxXQ6vXTp0m9/+9vw1X2/+klaQ65XkFcsXmkZVuhEHhUKDYdBSPhKkSQeK+YZVeKmRg5sqAHyCso7qmOCs4ELlIjUvrphlItl1s5JaLQhxMcDM4UT99+/vX17VtKO2L0N05DcoCIL+oSLg4QpI8cxCdJNuSB23nkXK7kmT/3R4kevTIg6LJ+JlnbQD8mmJNwENcJFNvLj2EcGADQaONkGL3twbQxqzrcgsJi5GA1Jmg810dZGLlB7G230GYsF+5MfckOKY1gM4WNNDwLV/TXrSKznDlxSywcHMtExb+whRrRqUvNIFFZ2rhk9arQGnhydoa41xVSb1V8MEho58fgrZs1eNGXKuRFmiMXNtxjR09OjChH5wpb9tCFgbQDqS5jbql1iCRvQtfC3XMhPnTp14aMzwdBMpFJgzOmqgXldRWFUiYpeLwFkVImNUX/0eQ2YQGQWp3xKgsxTTPOARfpAXkEj8Dwfeji9zS3Wmv7+b5xxXr6n49HHFoM9BROuiPhUv/vuu8OGDSMN0ZTQsCIbg9HJ91VL2B+iyXHMFYvE13Bt0iW1u5z+2riz24Zbt957nWYYeYxk6b6TFySNOvJgqfnYKACWF3jr/ICJJ9Q0UDyQwnTZP3TUGVTiWkx3SKxyyIltfB3DRR+P1n3yiCzj+rG264/bmINXFHDUPPUDT5JotCsKWflbQBL5QpBMiqUqSdJWH/jisMNPfXLJo3vu8U1ZJ3ZM8v3FasXRdbWtbXihUESq8c9bxZKGFVkwvxKJRDk0MY6jYpTRd2vIlYJr67IeRdL991930BHTin1rXnn2WXByrTpVokg7E1PpNLgsWEn4eV/L5ztoAIROi4isvfne3myzRvMFkaqKrKlmr3F70S35+QuW0M+xMoEtcabBQgf0KQp6P9dLqY0GFVmOxxYAnhMRfYf6s3GoyjR8o2lCoe8jOcrHMZn76Iwph3/3a18bB8vW3NkPwrc9FSy4NpqRKtGlHjeHgH2oKJFkGZtDhBouF0HvfMghh/xlL9fGYRtyG91nXosi/wccoU/a04I/uEXMADZhgYHpkkIacxUNA+PZnKA1Nzsc6e7vtywDbIQjJl8CLuy7f34WtimWfJBMsPcLdm+hSmRDqnh9AsbpSF9vadPj33/aaFCRhfkpFAr50EilUqKEOSESKSy7A4ohbWjPLrwLXtthCJu98epz+ZI/fvx4rBkdvdOPf3xhC6VKxOz/WssL/psGQ5MOI+SpJLQosbu7+9vnn18u2/m+7qefe+7Ag85iDAhWQnZcLNIdPnw4mFfgHrDOTVEUQAEzpt9GGA16RzEJI6qalHTsSJSEKIwknvABWqVJKwzKKxVaeW0Igslxik+GGdK8JUvgV4cedPbRJ14hKD2Pz5npezyHoVhSr0Ll7RBZayNKBQ53kBNRcQZRgA8DHEKkQfg4qpYrCWR9jwo0lZCkMAiwAf1WZjhW8BDR1RM/VBQ+XHeocOzWqniGIcNvYVccFvJijYFH1XkQBywJ4ke+xPEChx4pbOTatqroGA6oVBRWchmGMRXHEuM61Aw/4B2H6CaBv7Iqd/eVMxmzUiVTDr0A0yV8/xOL7mMuqo20FJFEWToiyi2DbZaFAq8QneiO1ycKXAzzIyL4YRx/0a64XqNSqbSlUqVSSafYJ6BFsESa6hCBJuUfeeS2VJIcePAkmTd613z4yquvsB+yGmq2MagTXUergCWcQGplUWLwnWBLgLyCcQw3lwkrM/hArKIg8AMwClGymeCChBGWflt3uGAMLRsyHEiWEe+DHZ11meP+ebGvry+TyUi8ZFfLpm7CBoZpgvsf+mF3d08rrbRCWBBFqVYruq4jHjetMdB0rC9ndeiwrzPOOKOj46MoVF548en99//OI4/ctWHuxOc0GlRk0a1HyikBnXvOETA7hV1z8NUTi3+UlolB/GK5VxazahTKBI1VkXcDEgxrNnNJMMi8RfNm85F48MHnTThgKuMa8Nx4+PBRv7nll5kM4XSlGhPQXqJmFD2iyXLeI4ZpldzYUGgLgwruMelcgw5Ha3NrIV/RVFVWVF2Eg7iYJrUGK7cp/Po6M4hzgQu2uqYg2wMWAYQeFwcc8pfjTakWnNZULrCjgHBJzerqLWezSYcWosUSnxrWuqyr2NpsEUOtYJGa2VUmCRPPo0pMKYYHm5x48vdBfGO+f/bs2QlNEwVSLhIpsnMGLCxwzmj+8pThS6J5M1oNI+LzEtdDFhwYDC4HS4tQxlUgDL6Iy67POO644+6Z/ksjlzQMIw4pGQYN4vLoZglvvfUWYQEHLZHPwxJXePL5mawETEC4PzLtyBO7u9+xLAuU5ZML5iOJiMwN1FKpCmL/IgqQLIOF19KCEARhECbrTEyg3UEHM3mFDUBTgpLG0Oa6WwaSqnZTRUjo0jGwT5myZegJFaFGQl41cdXOZjHAh9XDWNKF/fFtzTmfpqZQT0uSrgsHHHAAXqZsxW6R48wFCx8eOJZj+57rm6YOmvvfmg6NNLrIgiaAR5+v4AtOCGnZR3d3ApbpmAQ8J9o+KVdcIgZcGDp2aGr6lzfbXfSJpSWjKM5aqYSaMgQshSU0D+nbpQWP3+MjaBxxgnD7rU/ebrvtOjpWCWLc3Nx07XWXjBlDDCsV+NgbWHJkhuIBkhJQdhCMFsiJgJqYVRssBE0xMX1frLisx3WdRtkNBS3F9kZ3y8M+dU33KrTyQZNUrdYXG3Kw3BNRxXMgogxfS3pu/8nndnf1m0l49kTZzuum8NDvEdYpmVQKvQQehI5VQdsw0Q3LiqgkNAmUc7lEtt4yBzaISDRmx4ixJEawnNHnDRtrRQrsL9W1aUShj7GeiPvctWt9NLbIrm0wTDhESYeVGixQxtoBfpiEFBSgtwhVqCHeAA70H1gFch36OJdOrOroaGUKVRT+93/vXrEC766qEXC0vnPB1X//+3wraamKWbULxWK8xZZoL/70pz+FYzGkZV6t7UrXavVZA5pyXYeqCKqC7CNwkqD1QU/LtLBapnvu7+9PZzDbB+vAhx99dO11N77x51esZNYNXce1hw/f4p577obvGXOEVCWKBk8R7hauFU4HVGlbGy4U4FHBXAm8osiKaQq9vb2s/svaVIy4G3w0sMjGYD15tNTTDgWfjyzWT9ubd7wY7DYUXD8EXQiGWRW8H3S7JSnblFuxiowYHWGhVUCEMFTEWqArCIO+rp7NWttgl75bkhQhT8qjxuq0CgqMyuJdv7skJJfxlE2c8QdVaTPMaadd0NPdn8llly39yEoimhULGGFttQHruXXLLdflcut8fXDUt98Jr732pr/+9a8sFw02BlifBRdFb/jw4atWr0hoCs+Fm48eecll124+0uToiQUhUh+GsS+jsi+DYkZEOMeTdYxVxa4bx2ldkot9VSutu35vylTAgMKqWLRFpYjIqiHTfnn0GYUQdDnr54xxHeEkLE4YyJ9FiDIWRxbasnFPI6jaBhbZL8YXY23j309kBzizwceSFA3sWlCxsNJ5Ij9lymGLH184sCUsgrDmghHGoLXANGxpbWU10eD6RKGrSiotD8dJSBkpVJ8i4xHGCJQAPg3N+Nx998/BDu7qIWd+8zszH76BG2LW5Qvk2GPPPeqoo0Qxv64Xku/v//L2h19//eXtwz/miHtDtqEWDt4kgaJpwxBgLRFYwE6IIl+haWokaJblIMA0oagonC9gBjuto1dKgTzg0jzX02gv0L87FY/IGk/4CONJPOfSDFOdRL7+lzVacAyded2jOesxAiJGfKiEsGLFvJ/jMfXCEArAE6tq9KxgGS0S0hdUAt/QNSPg4WaPVcQoxpQlOhSJlmxZzEckqNmdtNxANbWQ+ALxeIRpRWiZevMqpwgSS3mqnBtIbsnp0inqFo+FjmImR0peKcGBy+LXqqk50UiKNskvfuqhHFtba3LnkyGVjv9MK/yz+eSGvGAuEQxslYkodxxFQpSwgFuMaMoDLl4KREmgos/xvkLg4RMFQdTzFeKDMc6lJCz+geNG4NRVZSfiaetiGHM0jFiVMSiowwQ6RkyhbJWoyuFw44EL5OC/iKPvIz4azGLzA3VF7j+5rk8ZYoCZn5Dla+g8h9jOBMeSEB41/DfUsptgYPOjJiXUGvylj8lKpuMaoit6nQbrq4EriDle1zEipq9z/2JjDTGkfSABLwaCEwoi5qOpDhG4wZq7qA7Mjypp49c4E9q8SkvsAkIfZA6bW+AVngaPMZ/BlmueuLhSc7hQ8KHKhdhSxwJHAiwdoSawwA2pqSdB4AdQASSuDiTI/qtfsRSoXCyLXMiOokuSSl09LVSxxS+UanQAqHFhY6rDmVpg2oYeXhzgjd/4ck710GAJQISTUbsa1w9lCenpPRosswOndlVUgUV0NWOlMzwfC4iJxIc8tmyiEub8iEGACR4IBh9IYoCrBio8/LXACs/FSKi1t0VDKjUFmo9Y986biMfa+xCUPs8gf2D+lJgLYs7HvJLwhZZd2xDRho3A6hVoyJ2nDdaO47J+yX/fAavH1ltvjTyJKowGcP7Xa4iM2gE1Kw9ahWdalo6h9skQWNNNdaVCKAqRGKNuFbkYzSwxYqfB8wPqbMDAo89zzAc0E1Z72kE/x1wYkyE6uU7qwtV4AFlZN+sPGVq/HBHfNQyNXXHFsWVVS+iqJoegcoSBzkAewbpDVq0zcEKkVoId1na+KbiKa7ms+p2DFVLgaicgSCE8faEfaEpSVLXrLruwBU1ZvGKPtoWzfnH6O0zbsC5Jdikx7dnFaaQYHhEXMdOWdufQ3VMlGmHBDkX9oCDQ9fp5djbrrGVjZHioAYmxLsyYYohHXG3F+kLLrmVgjx4/KL+aqrHp7+/v/7xO6f806pW/YMi2t+u2XRRhSJ/aRt/gQ2TPAY9lGeCIa6BlJVKT7UG06AGzjNRwqTbBEEJwE5BDA/xRtFM5IWZQ7mBxxbW7QPEkRDTcwNoVwCIPkOiLqtCQNncHPGi8qLZxDbmDqYJB5Yebs/5srtboJ2BVou97bkwLXkRegukplMjmW45AYFchZqAVETWxAyFiCK6k7vyz2aoHAiKyCarCa+7GwIGYRUkLvf2QkyQaC4MlFIN2oiBLkhzXww1g7nPUx0fGG8Z7E0kcw0aKZI4WasIkg2AEQuzyhCIuISIEKHKvBolbs1hjVLQ1NqvaVKz7mgwnA04I3Lg4Ujm+1ujPY2oIG/u46Astu7bB8XB3wWORYiptMdWvqXT617++6fM+tXUeHNWmNNqBxbjYJyPLWPfdIPwy6z6QjpBQKya0fTWB3OaBj5zFWPRWs0qCWscfGjXgUW6K2nTsBOdtQYxsx7adsKmpqVKplqvIAKMS1wtq/c9lmyi64oWRTBfy0MdaU+Q5pI4tbK4rSdAarOqjRkpYUww8i4gIQ4Hh46HqSSCDyERxUyId+ySn4xNfKjspQyvki7ykqIZi6kknqDvKLIzNsWhl7U288Tt8bVq1MlCYE8RCWOfrlgNFFHl464YY7Nl1jxPfeOk+GfuLSL6nT8plFKGGGeZUXVVW4Lpjv5bNyCUMtipRjshYiBC1xI+IIvECJ+f7+zUdK90khWN9PCBLcVRfm6mYrEdUEC4lcqOiU0mnMSjuei4niHwMx/ZZm6lYe9hCrEgvhiHtEqa1fPyQUBIzylFk+U3zcII8ISmwIBsC7/guKDmQXFZ9IpY7QXEwODdBIJ2dnbJC2zwUSZZlOD3w6wVZoW3iNP1DagqFLVh8zf2qL6LxIFriYDSKuh8DlxpTlyKuUx8kTERDSqYsmA/b80ulkiISfgDNndR2WPPmOLIJZowda+BAPD9o04nUtvE8T5Tlgm0z/DmkVzeNXC6Tj2NWTEwo8ExgByLIB88z47C7uxuhTyQBphQ+TKgSbf/kaJk8B8sOmxPb82qhFX6It8XOZt1F1nOwNjKtobyykk44qEQJ1WpXxDQQ6AVFhrPxIsRkIJ4bKDX2VQZCxjbikXxgk0TTQ06043w+H4PprOgaSEQEs8aa8rDxhMQymDmxJHOKKYNUYk1MTNxKD/jwuqygepR18GT7u1ZKxK27UoxfVRyMYA6BqKAvCCFDawhryoYqTZEl/6qVkm4YXqkgmyYCv/rwqUcd9gGDljDXXa6/2wRle0otWFDzqEQaJQ7pWy4OIs/TZR0Xz1gTQLxsYpkJ+JTnxbLN+5FbKCM+etK0vNAWuYQXVhkXQ8T7MqtSFBAHNHDzvM8ZGga6Y6eC5pOEiV+3UkrJVm2i6l31fG321tnJc+yKrMhugP3AisxLglxxOdcvRhJN5fAVkbkhru0i/QhSueL8IwxgyJT9EJFli+omEVlJFDVN8yI9wOCWiOqTkyoVZJaJfRfhJEQ1CHH5h9cU0VLxkcLKYvLV29ubymarXpDL5YYUXw/VhKRWt4d7HFKdHQ15PfA5V1thCMK7YoWDTHP0lLoxBefJmnkG903jO3WwBJYM2ciDRZQGXWOa52T2DWg+Wf7b3/629dbbKBRdFE4704RVtnDOmoZ1j6znGwRCp9cFyxeqXrFe2EnYqovMHwOKnAOD2PPYu3Q6HSAabj2dHA+ew3qkEqx0GmNmUSTLrJyOKu8hS5VYM794hZPF0BfBDIJ77wZEEWvRO3rwQd2zacrZHaybrnokJWuJcrXk+Lwk6ZGLT5GRyBFBcGPihyKm48S0ICm2S1yFrOgpoAsfkDPO/cHNv7lVNcW8Cx69zoKJrDXcpx4nM1brojRonccfwxEa0BAMBJOusPCfT0wJX8t6yudJvhqFeD9xipiMs58PBfzYBEMgQyI8gjRw9NAPwEHZetttYPIqPnlw1o2GRArlUDGEUEAfpafoxfRe+xEF6YlIH2wnijbS7+hMVTpEShiJOHAiBUsHbJ83JZVTVZtGyrFkR1DZOWBVJosscYOo1Os0QmRUhccMayDcQMI+Izg72fIp/Sp8U4sYsMYKRAdSFEqj9TkzPIn0ZHr7eo0girkojH1QteyhZxyL2MEiS2Vq7nCUudNxnDFjxsCvSqXy6tWrLZOUXJfVcG3AUbfyKQqnJHphCEbzhj3Ehh2groQany05/fQzb7315tj1TNNkMg3zw4riCRmgOyfMuoUZbm9vRyMYsXjxk66uLoaWrEg1/cc+D+JQ3nACQ1OMAk+7iRQqnnBQODTf1MY2EAP6TFRs0gMaKZmxssNKuMzWqwpILcY5MDyyKcbqHpJJt7jEAj9X03SOE2lzC55Uc3Js1SYJTYI3nd2kKfclu4os9KGqftClrbE5I52I9W1XFYieVDxp83LdrBwaLxSGmDfRp8RN+Y+/ZEYRgrgKqJCqjqibpKckbPY/h3xYJIzxeCiR4gCA1SYI2bPnUqlHLAOWzqSvVUXOV4iFOpVccdttE0+4+vFZl5ViYsWoU0u+9rU9JnVjMzmxNLBWwSogRmr0qiIZYUkXXvJDTiZOQMz0qK7+/q232GdliWuycKWNfMSn52m+KxJEp36lA8yQnzar/3RQjB9SdvARkhFuFNYBbvSWOy3NF2Lk49FEVp2kaRxYOVWOe+ONN7797T+sfP9PFIBtLSK7aZY5PbPl0mXF9s0ndvb0w4NOlWjA7OyqXZ02bVql0AmPY/Pmu773XnT00Ud3d6+0c6lq9csnnXRS15oP3PBLxx9//PKOt9vbz9h///2ZMTM0wv9xkV37OfzDlDORDUkchKGlGaB9bLc31/qlZ//GnXnmEqXnA/K5i2z97VCR5cH3Sg7r7lymJxIVogvC1hMnTjQ0HUS2r7fbHPXlt9+WTzgBi4xlzin2VxUlDOSdTj75ZFJYkbP+J7/yuWHDR3V27Ths2LD33nvvrLPO+vCd14Y3NcUBRykVaHdG6LFG9o+J7PrGSZQQjEC55IO1RSQp7uruHrnlzu8tzXBNzWwD0Y8ps7CgB5XuJsPQM61vdoHXuGXEmobjwUAlu2ufxRW4AUeeGFnS39+LcYvYI4GHaMExPsy2kl4R7Ir8iwb5oI9I/38iDNf+KDIImgOjiJOf4d4XMQZuA6Cy138YOEWN3/78ysDkQWW3MTN8+AvOu1wMHz8xyMgwgOZxmdWpbAvp4DNWUQ6GL8CaVtAEcmUyKCmz+QDdDz6eHLRNXECK4QF8tQ9kN/gfht9/hBnY9J8Dw1sk6u5PBgl+hn9f3/EK8j56w8skrPL8H3QRHaJDC8+rFI/o/QWfUw0bZf7JIMpw9SMrsyiQ/5PrzxeO/wws4DtPGD6BNze///aNk1+EmYX1w4cPLOCVPrAVoohCaQguGR0FQwlAkxwSCREBrdz/BzmUBDzVIcTKdWRrF7Dk+Pn7359/n/nYuaHDa/+hC0MZQBkUlPyZ6VHRjYIRDMAl93/I6gKk8vEPeHQcmAoB2iwphlQmEXoAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek3" align="bottom" width="174" height="127" border="0">


4.1.6 Vytiahnite roztok pomocou ihly veľkosti 20. Roztok premixu obsahuje 10 mg/ml docetaxelu a má sa použiť ihneď po príprave. Dokázalo sa však, že ak sa roztok premixu uchováva pri teplote od + 2 °C do + 8 °C alebo pri izbovej teplote (do 25 °C) jeho chemická a fyzikálna stabilita zostáva zachovaná 8 hodín.
4.2Príprava infúzneho roztokku


4.2.1 Na dosiahnutie požadovanej dávky docetaxelu pre pacienta je obvykle treba viac ako jedna injekčná liekovka s premixom. Podľa požadovanej dávky pre pacienta vyjadrenej v mg asepticky natiahnite z potrebného počtu injekčných liekoviek s premixom kalibrovanou injekčnou striekačkou s upevnenou ihlou zodpovedajúci objem premixu s koncentráciou 10 mg/ml docetaxelu. Napríklad dávka 140 mg docetaxelu vyžaduje 14 ml roztoku premixu.


mOR7Npo4jta8tpPND1ceBKSSHwGEjn2oqt9OHkquuPt2P2lYvGx6PbX908bmUE3Sta5Ht2mCw44ch1vLLasAo3tKPednEOU1zSsehB+jDyVXXH27H7nMcCQM4ir8E/xqCixZXwjkVfmfF6oFulc8SufapQyNKz5ITgoI+WP4KxqGtrlET0YeSq64+3Y/fPjviSIUtJYam8PRwNDpX3caNRF2TGdHcSiZIEopFuIhZL0Zx8NECM1NconfBGIRkjiErHI9noQ8lV1x9ux+97UewgS2sseQySKWNxYtn/S33IPNhQgkfD6YtdMXRoJ7XNLcOJJrNeMJqY3hZ8TBOV1vLzYXoQ8lV1x9ux/gc1HNOx9rlR5DJIrefoz75a6Q7Yj2wtiojkPbEasKSsoHwf7TWhXIP0IeSq64+3Y/wAJRMONwZFqJLEy5AgT+dvenUncnATdaP1viV9tARQ3b0IeSq64+3Y/xOajkLbzxTIUUxI898akXVCEaIbbvGc7ms5RpvPIIaCHSrwtReJuy0frfE/9KS1WXf0IeSq64+3Y/wAkm3hk07qIQRNc9zbac1MjjYIwAnICOOO35T+J2y0frfEknKjvRe4+hDyVXXH27H+Y1rjlUVskBQ1ukFZaP0djmo5v3Cpr2v8Am0frfEtwmBtyKc3oQ8lV1x9ux/oO/wBLR+iqoiOmAavXAruTNeuBTZIXNVrC1/M34tCpyHEGyi3QKV0kme9rWsb6EPJVdcfbsf6EgiCBHlyBx3qQytajU+S/V6OciRbgVrxmYVIMFshjbUDUccQW+lDyVXXH27H+hP8A0QovBxqjuNtcbV+T/AnIqI9yPs36vqQ8lV1x9ux/oShqWKD8f/o2f7nN/SDaiP8Aoy1D4IPqQ8lV1x9ux/oL9U5axpEhPuH9R0rkRXLojXuHTEV7qInG4IkCH1IeSq64+3Y/0bnDcWnLzBR1+lKg0pEHSKi/HMVzoEHp02ypwotEup3os2ciLPla9wlatnzXoy7GYkWcKV4YeSq64+3Y/wBIqJ1A04DfCcWpU1e9dGW4TRw90hXdxZNGtOIE41jC16YdMfHjU6YzWAJST/BDyVXXH27H+jPuPSuRDSHdG5zuibSxHJSxzoi85tFJq0LGjDulppdXjZzjiEISRgq3pQ10oaRjW1H/AHfBDyVXXH27H+jM++6f1SqiVxtriRflWNWreqqLdcAmST1DCOkva+MxdWUqolEOMaW57zyvBDyVXXH27H+jKkp1yCkEpIqLXRhrpB105UrikjUclhKgN0i7pBkjgiDRLREhiWHHgh5nQBp1sjOqTCF0doOj4/gh5Krrj7dj/Rlf4k9r2vSUcjX84tc8tDkFR9Sxs5cL9Lc977lLlge+IhZgmRAPC35OMltlse0jd8PJVdcfbsf5myQvf8Oaj2ltAnKS3SmrIjHjsZ9SNadqrFnrQ7SNH7rsblxI4Ejh62I9GxhvaIPKX5kASQGzue3wQ8lV1x9ux/kuZTCjkOUroReTM3SSdNP8MlPrcZCx4sW2hYC3aMl7RfbL3w8lV1x9ux/kMPmgVNFqK9CRdt1HzIEQ6SI3gk/3NdzLkcyCFaVayNzR1zR1zR0hGKtMyG+HkquuPt2P8tzDyplWY/ELa9qPZauIL/BcJPSnUxjSScTmh15dcKa0i6K2QViwSuNJ3w8lV1x9ux/lu4+OJVqLy5m6d/j3XwXVEcblqwiqRKG77OKuKuKvvpuulr/Pvh5Krrj7dj/K5qPYYaiMxeEjHoQe0gWyZQ9GG33T86fkof49tr/Pvh5Krrj7dj/KWSENXAojya6kyjtbFZB2O+2Qb+KTvun59PuVdEYmjNtr/Pvh5Krrj7dj/LKhilNkAfGLSfVQD5QNkj8UlE4Y7v4910/On+++1/n3w8lV1x9ux/mkxhyhzIb4hIbUfM2vXhYiFfGT+Mm6d9z2/Vd9rb92+HkquuPt2P8AOUTDjh290WZujfiubHtPGIjhbZz1SWiabtfi2fr74eSq64+3Y/1y3MoZh7lIOkAnKnbblH/n3K1HVxK2oQlFF3w8lV1x9ux/r3kXCb4ATnA2kgRyU61t17WtPtpUrt0mm20yq21t1FHEHww8lV1x9ux/r3YfHC+LNIV4/Vh5Krrj7dj/AFyMQgyMURathOXP9WHkquuPt2P9i7D4JtNcrHMcj2epDyVXXH27H+xeh6g+LMXij+pDyVXXH27H+wUTTCcnC6rQTgm+pDyVXXH27H+ytuaa4ttbeEwh9Mi6p6cPJVdcfbsf7L/tlO+ko8h8aHFX+D04eSq64+3Y/wBkzOMS/wAwJT0QFvLqzjb6cPJVdcfbsf7UVyK0pw9LDR/AZgx0AiIf0YeSq64+3Y/2P6obepYaG0zmWyKGiHRWoz7wxeEnow8lV1x9ux/ss5gaKdyMdJfynJJ0s79H+lDyVXXH27H+09qPYIadGqcxjSJDuvpQ8lU4DpEUQbkEWl0rS6VpdK0ulaXStLpWl0rS6VpdK0ulaXStLpWl0rS6VpdK0ulaXStLpWl0rS6VpdK0ulaXStLpWl0rS6VpdKRlzReRceF1skvcjLm1NLpWl0rS6VpdK0ulaXStLpWl0rS6VpdK0ulaXStLpWl0rS6VpdK0ulQoxxG/6v8A/8QAJhEAAgECBwACAwEBAAAAAAAAAAERAjEQEiAhMEJRA0EiMnFAYf/aAAgBAwEBPwHfNBD9IfpD9IfpD9IfpD9IfpD9IfpD9IfpD9IfpD9IfpD9IfpD9IfpD9IfpD9IfpTY765RJJvhPLTY76vvU0KreHyU2O+MkrhqpkVUX46bHfFDUiS0KqROdDRT5xU2O+loTnGqn7RP3peznipsd9D/ABE5PvRVs5P1/hOCGU+cNNjvp/T+DunodilbGUhie++Hbhpsd9Tpj+FNfuCaZfQ7rCq/DTY763SZS+0aXdYVXjhpsd+GpwzOZmZzOO6g/ISjhpsd+Gu+Lwp/bjpsd+GtfYr4XLFFP3i6kh/IkL5ExVp6abHfhbgubjKL6IaIkywR7ppsd+Gslm5JTfQ1uQyGb5t9NNjvw1KRqohlOxSt5xbhEeiWFSkpcrRTY76/lufE/rGq2ll3uUWxWimx31/IpRQ4q0U+aK7YLCSm2imx34Hcprza67YLGi2imx31xJXRB8SxYsaraaLaKbHfhSjGpwZ/yxrtpptopsd+StSsKXKxyoyoyIhaabHflahnxPjpsd+X5FvJQ9+Omx35WpIS46bHfmdil7C4abHflY4Jl8VNi1UmYzGYzGYzGYzGYzGYzGYn/g5MxmMxmMxmMxmMxTb/AF//xAAtEQABAgMIAgICAQUAAAAAAAABAAIDERIQICEwMUNRgTJhIkEEE0IjQFJxkf/aAAgBAgEBPwEAUTIVTeFU3hVN4VTeFU3hVN4VTeFU3hVN4VTeFU3hVN4VTeFU3hVN4VTeFU3hVN4VTeFU3hVN4VTeFU3hVN4TwAcFt936SqSpLBSCIlmxNVt93vq8DJObhUMyJqtvu2RVJs0F9r6UWzxblxNVt92lNdLBEkXHMLUQRca6SiD+WVE1W33aOLAfopzZWtfLA6Kn+P8Ay635CnKiarb7uNFeBREjIoeM7jPkKVg//aIkh7RQMlEH3kxNVt93R/Uw+0AaS243VPPyKrKmOERhMWasyYmq2+7zX1Y/afD4sLSNVKm4PE2M0yYmq2+77YhGBX7AdCtBUDbrYPE2MwbPJiarb7yWNLmlCCPtfqav0hGEfpNHxM18B7TnE5MTVbfeTA8bRZF8cuJqtvvJgukZFfVyK+eAtbDcUIBKMBwTobhdiarb7yWtLjIIGSmECo3jcmCAgZIuB1ROGF2JqtvvJg6qQWCkomAuMd8cVW3RVtRcCwkXYmq2+8lj6SmvYphOIUR4IkLWiZki6Z+P0iRKxjqSntpMrkTVbfd/8eUl+QNDazVESuN1WIaAFE8lKx1yJqtvu/BdJyiibbkT/Lm5CE3Y3JKL5XImq2+74TcRinwqBO3XC5C8rsXyuRNVt93wZaKHFDsF+QdBaEbYXldi+VyJqtvvJc4uxNrGl2ARhGjG2D5XXmbrkTVbfeZCMnWPbSZWh7gv2uX7XIvcdbsTVbfea0zE1+QMZ5cTVbfebAdhJRRNuXE1W33mscRoqnORyomq2+85oxT2/JESyYmq2+80JodyqZCYRM8mJqhIskqPao9qj2qPao9qj2qPao9qj2qPao9qj2qPap9pshqVR7VHtUe1R7VHtUe1R7VHtUe1E1/u/wD/xABBEAABAwEDCQUFBgQGAwAAAAABAAIDERIhcQQQIjAxMkBBkRMgNFFhQlJygcEjM2JzobEUJJLhQ1BTgpPRovDx/9oACAEBAAY/AjLZtU5K03IpSPMLwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6J7TEYyzzzPxCiw/zHLMRmfiFFh/mOWYjM/EKLDWaTgMVQv6Cq3j/SVdksp6KgyZzT5uIotkPUqpnsejWg/utPKnObzFkBf4n/ACO/7X2b3sd52if3V0wk9Hin7Kksbmfi5FVBrxOWYjM/EKLDVvkpWyNi+1+1d+O/p5KjGNaPQaukMhhr7uzov4aWW08Usk7TxGWYjM/EKLDVvjrS0NqZJSloVprBUbLwg5te1G48c/TFWXXSD9eHyzEZn4hRYayel47Q3+utofkRyQdGQzKK19H+q7KfQmBpQ8+GyzEZn4hRYd3Sdedg5lfdzf8AEVUsmp+WV9/H/UFUbM1iEtc/n+HFUHzJ566hu8iOSsy6Ew2OHtIZPlbaH3+FyzEZn4hRYd2Wt9Gtp+uYtK0XAsJrpgUPojWN0cnlaQ7TKJHtBrRUaKcBTYeR8l2eUWQ72JB+yORz1t+xwmWYjM/EKLDuxvFzX6Lvp9c5YV2uyWM0r8++abU6LLTUcnUQcw1aV2EsYa07rvPUlvPlioMrDTajdR5TXjYRXg8sxGZ+IUWHdLa0PI+ScDvMNk53F7axSCj8VZkJdk53He76IOaag7O9SRgPr5Kw+r4D5JssBq9t7CCqE/aN3tTLC7ZPe3ED+yfkr9sezg8sxGZ+IUWHebKza3aPeCDm7M5MTrqbnL+yZUk5K/ccfZQc01B7xZIKhHJsoFGk1qm5Tk+47fbyQe01B1FW77b2qPL4x8fpyTXjY4V4LLMRmfiFFh3zMHHsnb7fL1VI5GuPoc7phue2PquwoOzkq5tOWcgG8be5QUtjdToJiC8XU8wiLJOTuQew1ae4ABaed1vmqE1PM+edzXbs93+5SZG/2L23bRwWWYjM/EKLDUDKcnBDeforVKOG0ZpbVbNOSOVOdakN3w+mblZoiQLzt7sc4JDHnS+qsPFWlfy7XSwu5UrRD+XsV5udWnyWmQXegzDtGh1Ni7OTd9l5/bOWqPKRfLEbEl231Ka9uxwqOByzEZn4hRYagtOwoSxEui5oPYcR5KRjd4hf7zqH7NHSUbv4mQV5XLxcvQK7K5OgQJyprvQhC1k8dn0crMrHRmtLxd1Vi2x3oCgLRd6nPNGy8yx2ulFHdSyLPTgcsxGZ+IUWGpLXCoKEkJ+zfyVth+Xkn5LMeeieWom+A/smh5wHkO7Qiq7XJSWSC8CqtEUcDZOeJw2urH9fopYXChjdwOWYjM/EKLDVFjxUFdqwh0Zu/wDqbNAdNvJdjLdKP179igMDNvxLtOVKHvyfmn6Z4nnda+pPyKmiB0Xi2eByzEZn4hRYaujgCPIrtclvA5c0GuHZZVXRe0bSuxywOrycqhF7zRoQGkPUhdraFilapuT5M7e3nj2U1g2DMT5IHz7sn5p+meT5fusneHHTuPA5ZiMz8QosNbWll/vBGGaMSwfsrORZQWA+w51Cv5vKCWg7oNUyMNFluxHJ8nhYKb8lN1UjbTzPn3A32XG7uyfmn6Z3PpVZJABXsW7eByzEZn4hRYa+tC0+iIjyuzXyaqSZXaAvpZQ+I92jhUK69nlzCuP9s8n5p+me1MdCuzzUmWPreaNv5cDlmIzPxCiw4E4IfEVUmgVLYOF63j0W4aLePRWu0aB6miDgcHNXJ4/XNIK39oblpPa3EqzEDI/ZQBNkyqjGcmhBrRQDgcsxGZ+IUWHAvedgC7OKjRWtpVlkLjSnkqDuMCuJCc15tMH6KrHVT5O0e026aKrIXy/EUGsYBTg8sxGZ+IUWHAzfCqgqyRU+ndaOeYnzKDoi4Oqn/mH6cLlmIzPxCiw4GRg2kZvl3fhXmStg6I4IGu+bXC5ZiMz8QosOBIT4XfI+aBQzXlbVXzVt3yGZkQ3nGibG3YOFyzEZn4hRYcEJohpt2gbSrVLwiM27U+i3aYq45rMTS93ou0kvlP6d6jr3HY0IGGAjEVVT2IHqj9s5ffOVW9iUe3gwpcqNucNrTqcsxGZ+IUWHBzjlbKoc5qLkwIkJhHtC135S1tohxuWkLKIMlB0V2UNpivEMVBJWvzQDGl6a+RpZ7V2pyzEZn4hRYcEGMFp/OqdJuWjVVfJ0W+9aEl3qqh9fRVdF0VKEFMY01aBce+PgTdEXgouEYQNhbi3Fc0JnwO+mpyzEZn4hRYcFZcAQG5ryt4LaM97QfkpK/wCoe+MojZbFmh9E11SynptRsuqhhmvKvKt2KMa0iupyzEZn4hRYcFJYjLn7qFuWyPRfaPc/Fbv6rQq13nVXTuJ9VeA8eipuu9UHf6mn33SHlsT3PjaSLTm2hXkmCWBlsi/RvU7dIBr6Cjj5L/E/rK0g44uKe2KBluzdo3ox00mempyzEZn4hRYcE5zhVsl9VVpqFYGiF947qvvHdUNKuOYvO9yUPwDv9m3w7DpUO1djBRv6XJjXZO2Q7Ktf/ZPMjqve60fTufxDADE47Pog5pqDqMsxGZ+IUWGvsNlaXeVc5a4VB5K1G4xurXBUa9szfxq3JDHT0WhkvaE33LQyJzaqn2Y9QVbleZT69+yCKvup6JsY5bT5pzTKymw1O1WoppAzkGOuR+0kd8Rr3HRnnsPkpYHilm/UZZiMz8QosNbaiuHtHyVXvJKjfSt/fhlO7IOzOqg/MCJY4B5uCaJYwX86rKIY32oheL+9NGNlz+uoyzEZn4hRYa18fvNoqZonA10e8482aSZJ6X46mD80LJYrNbJqU91W2g0kApznloLnV2r7xvVfeN6r7xvVUD29c0v5bfrqMsxGZ+IUWGuJpouvFMzoS7d2D07zmHY4UUuSybzTXUxOpa0TQeqtPfR9NoVNvK8q/NX65qhVEhUrnbbDR++oyzEZn4hRYa637hzAe/d34Z+TtupiB90rQK2AoaJW45bjluOWxq0lN8I1GWYjM/EKLDXFp2EUTmEUoU0+RTXjY4V7xbMwFjAC29GMGop57NRD8JTsBmHem+EajLMRmfiFFhrvtJADStF2kVbxfXN2fausUpSqZXnf3WO97RVse7X/AN66iH4SiVVDvTfCNRlmIzPxCiw12kKPpc5GN4/vmomR1rZFO6Xc26SY/kD+huVk7zbj34fhKOom+EajLMRmfiFFhr7EnUKhvYd0qJrhUE95xN4AQj7MULaVqqukrITpD078hPsWafNOPy1Er/lqMsxGZ+IUWHAFjxUFOcaOZZND8+/Y9w2VFK2tDouQaSLbbiO89lbiAjqHfGdRlmIzPxCiw4iWw0Wa7Ci0lob5AKJ3maHvdua0uApqL9IeiaHCjje7HUZZiMz8QosOIZIBvbc7JPeFe8NCx8Fy0JS0et6+/wD/ABWg5jvV1y2xf1H/AKWm9jR+G9acpcPS5aDGg+9S/U5ZiMz8QosOILvcNc7oD7F44bLMRmfiFFhxDmHYRROYfZNMzPJ2jw2WYjM/EKLDibXJ4rmDhtBqmuGwivC5ZiMz8QosOJZJ7ppnfGfYP6cLlmIzPxCiw4lzHCoKLTyzWffFOFyzEZn4hRYcVNbqGUtXKYOLrTDUerUJWMFWabVXhMsxGZ+IUWHFMd7wspp5PFlXCth9l2CDfc0OnCZZiMz8QosOKcOfLFMe3aKOC7SxabI29vqojXfBDviH9lvDg8sxGZ+IUWHFvaNjXJ8ZeNCSibFYL2mQOBHIc02jG/PYhFscWVLfLgssxGZ+IUWHFNlfuuFQ1VEj2XU0SrT9I+biqQEk/hbVEuBfIdtL3D58kHm6mxoPP14LLMRmfiFFhxVi24AE2RYrgnPtSOaPcZT90JGZLvHRe82lK7KpHWWey00qpYiCPaAPB5ZiMz8QosOLLDsIojD7tWJhLiO0o1xHIqpdo7Dz4PLMRmdGylT5oRsdDZC3oVvQrehW9Ct6Fb0K3oVvQrehW9Ct6Fb0K3oVvQrehW9Ct6Fb0K3oVvQrehW9Ct6Fb0K3oVvQrehRIMN+1WfsaVqi5zYST+IoAOhoFvQrehW9Ct6Fb0K3oVvQrehW9Ct6Fb0K3oVvQrehW9Ct6Fb0Kmkns1f7v+bf/8QAKhAAAQIDBQkBAQEAAAAAAAAAAQARITHwEEFRYaEgMEBxgbHR4fGRwVD/2gAIAQEAAT8hAeYICJplBhfk4QdF9V4X1XhfVeF9V4X1XhfVeF9V4X1XhfVeF9V4X1XhfVeF9V4X1XhfVeF9V4X1XhfVeF9V4X1XhfVeF9V4X1XhfVeF9V4X1XhfVeF9V4X1XhfVeF9V4X1XhfVeF9V4X1XhfVeF9V4X1XhfVeF9V4X1XhfVeF9V4X1XhfVeF9V4X1XhfVeERrKcHGNlQxWtdz/o1TOyoYrWu5/0apnZUMVrXc7xtiMnMo6BZ4nYqK/iwAuLx6oEvpJkc2Lp6J2RNieGP0HQKYkxQOYDixQivdWG9CIQiHW4gPwiMNk6JMm/qZSDEHiapnZUMVrXc7sgWaRTQJwcmQYDkPYnHkXYQD7ogAQQ4NydJHMWiQHNAI0Eid4iqZ2VDFa13O7wlyB2V2qxHbeQdF3IOKLPB8UGKjxUDY8Q/wCxw9UzsqGK1rud5AKZLmYNlCOe9cwQxeYLEIZQMXZHA5RmFKx+wHZcNVM7Khita7nZDBoehBeq1/iLgQRJMPRAQZ+KgCICUQRfY9vC14dDso9y5eYLE75zBLmCxCjwDMqMB9Iz4JgZmLvqBAAguDfwlUzsqGK1rudkTYHd10bLqbG8XLNQoBpsDoiQCMS/DMRZEJyCwB/AmYw78A5DgiGZYqBRGTfFV6YRgXdEETgeEqmdlQxWtdzsugAEuJu62hGO8RzERqokcAcsYD0KBAAguDftAQDZkDmnIgWCAAzhch5YwEIOMU9ruQ8wGbgkf1FEFgCxABaWf9UhFBwdUzsqGK1rudmc6EGZ4jNN6bmEtMftoogwDO1wnJARhsCJzsm7Jnc3LEbRnCbAhHkKejERS9XnboPzOAT4Ut413MpQcJbCdyLHRjJBnjqeDqmdlQxWtdztCvxgDohFgidOVhAAghwbkOZBYTuASCPQQvM5Tl4Q6gTgi/acKuiBAYA3Z8kEqKwIIEUG4I3BzgvITcXDnLqsN/O7hF4TwbQXwPBVTOyoYrWu52yckVp3NJp+IvFQchy3OGODkqKPAOcuCGYb8tBoJWDC/Yd78kRohPqjmHreg0I3DmooFGUI2G+IEb4TG8Y460JQI3OHgEOjBTZDJIIk9RwVUzsqGK1rudxfJUEil+H+rA0M6xhqU0ExQvCtxhlftmZgGi6D8BXLGDbLH7CXWBsGZEjA/ikaRzcxS7pvAalOpAUADjQtDvYeMo+K5DxHKF8zZ97SEvEDgU0MREJwkMIFtUXhxCZHgapnZUMVrXc7gK7gYouLwE/1To3MJALdmA6n0QG4gQgRiIwioWeMAJo5hUD/ABF1E3P4UNIjKlc4ZM7obGP3gTAxESJKIZIHMNoFYscyeH9QCwTCLI3A1TOyoYrWu53IMATEFTEBHGGCBIa8ppANBlJr/wBhuBOyA448yGLJclpj9H2W4gwIWSsJE9fijHngvRtExFAMiPCg92A84v24GqZ2VDFa13O6GX0SdMRwe65AMokcCZQQwwMIUfbIGZj78HSH6oZDwYXDFAuARI7VUwtFc2TQY7kJ5mUIi9/fA1TOyoYrWu53ZOa5gcFO3JkHfjMIKK5gLhzzRsDpzRLPfqgAI4IcFMDC5Kei/kAiFzpSyEfyeVsk52ywewZGQOUMDIHGzVMLVBkQUyUEIDgapnZUMVrXc712J08GZzxT4ZDuMUo3Riuf0KGjKaag5gRDrciYUVwvx5oh38GGaZ/gAvGY7BXyRnBn52aphauaAzO0yyBN2zjeGm10uBqmdlQxWtdzvycWu/B8UwiE5+icqni9tIJnhMFNhOQj6IRCJExfzYW1TC1JIXk+H96KLoMO46XbgapnZUMVrXc8DrViCIIEybk9kI/yX3qk5qa+9QC4FAwYkTElFushIusrIboyKLMEdY4bghFS+5cKKBGAgGDgRp1Q2wbADgapnZUMVrXc8CB4l0wQq3igueSn3wAg0TOWGwL4WBTCCYAp3dQACIhWKa6ZNGcOKM0IH+oY4MYOw/EKHy3n9PB1TOyoYrWu54LMxUiroK6Zx/CgQwOlpiRM6JAmWRisCgL0A5BYQN+KJzmf8uFVTOyoYrWu54Ex4DMPJGILwUZbJAMw9oN/BGQB4IB0Kgma9CdiESnUc5Lv5wtUzsqGK1rueBHNAyiIgYgb8IguhCIkmbWAgACUM5LMEwECZy4mrqVgRpswcyT2DOPC1TOyoYrWu54KPMCARPjRUryL2HOoAOU5jzRZSUPI2cmsF0DMn/G0JBWRP9GCCbLyR6ZbiIP6s/VxggEC81xUIxl9R+IYxAe9CSVkD/BjuapnZUMVrXc8GYwwSdYAAMbXBCwFNJB0YsYgJ/0l4TiRtjQRogTenQFASvQOhDeXap5a3HBB6LPMeUAJ06f8IglDcyg4AgIHIIx57mqZ2VDFa13PBBEs2IwCh+Ar8XQjCDNBFfSUDOL06OATGCaFuCfMU5m5SKaJ2MQbYGQAd5bqirshRYghpkpoGIeZWT/Ssn+lCgAGlBVzHcqpnZUMVrXc8EAjAYDU6AAMAwFwUkBzK+qgUwMcjaTcliUdZIAyEIbbPRaDB9T4hnAmDEEegOI7oTMgwSskgOZToCTcBeisS6sG8bmqZ2VDFa13PBQOBgfKacsAylSTbnGCzX6REHK7CUERHHJAiyLqfCULJuJ8D+FFmaDB7tts6CAmZwQxys/mR5JwkDyF7FEgAWAFcKz6eaIuz4pAkAGGA1KF1NYACD83NUzsqGK1rueCEx8wsiE0xiBFrl0RM5oHLCwIjhAlr1hsDAMWKpmG3m/CAGOiKcFZ2YgphAmnUhM6nByPfsOr4DAzBAFgnBF+4qmdlQxWtdzv7iytitHDhiV6JS6wREcgTgxDmRjydBEZzuoQQECnEwOWibBSB6CDuADmAmm5JjDrtuLxRJ4v4mu4IAZ2KvM8VBkAF+6x5J0R4lDbDXcEQO7FTKcMIiCfm4qmdlQxWtdzvRcoczcDIIHwZyU4MFjPiG/u2J9SrcXgdTuhFwA+Io8CYhjmQiE3GcxwTmLOaD7UOA4OXu4fkNxVM7Khita7neyqcgEiRZOGAspFwm+wgHzEDrtNlMAf3QoADEs725oGBTSHcpwxI8KJ6SJwRCHwcHZh7Xza+bXzadwE3ALKZjuFUzsqGK1rud8cUACGjAXNpYRwjE1K9qdqeyC6o2VAgB5w+bl0eksQY909LAwQw6Io0TIieggAHPhYBTH5rCCIQReFHq5l+6lkyDjHcKpnZUMVrXc75tcXcAF7wsK2hgeTdf8AzbhO4dygdCNyMRx4URrAcGdyBPywKIBP8mT/AIeU/wCHlP8Ah5TnJjMrBHyVJz3FUzsqGK1rud9OHRIy8pBwuQyMgEp4NoL4HaCAWMRd4dERlxDFzqO4pOSoGe4lJz3FUzsqGK1rud8RImYGJCLDm1CaIh2sLoLkJlB7GR5HZykBPuOx/U4l9AxaB00IFwCJHbpOSDXMwAgEKQDowh2qTnuKpnZUMVrXc74qugGYTMIiRuDKwGcRZOVAXY7IQk0B0iiMASeo7ohHD3bpOSIt3AD+ogEEGR26TnuKpnZUMVrXc79mBm4mBEICRzfan5FG0EKcCQL08ciG7cnN0UzK4IbYTSWMrC/YLOj6NxMk2a2GfXcVTOyoYrWu54Dtl0j5EgvhAz5ttEOGKNnJk/EtFhCnvjB00NUVGENqYILYlihwry+0x2cPZXsBuKpnZUMVrXc8RcGciwgiMmg7Bh+tDaYnyAOOqd9qfCOIR9sFJS4fcKpnZUMVrXc8QEZACzMbIiILG5BBXO0gAWdfmy6R0O9Z2vNAAMcIehgDYobDYm4tQF0jod6ZmSGgO5nc1TOyoYrWu54huJgtEFHYkl+GqmdlQxWtdzxF+2injEsR6ZpdZagcNVM7Khita7niX4BAWJB6DmFJbQdeFqmdlQxWtdzxLMiLrkbTETl0c3w8LVM7Khita7niRBgL0WfCY2ReYH6pj+8LVM7Khita7nipToCVyaKB5Dc90UYCGzCcI9oIAALgxHCVTOyoYrWu54rJRy5iI/qEGpkuYiP6gUimRJ1cmf0YaNwlUzsqGK1rueKa26+W4n06TImbdyHoKK9m6aQD1DRdlmgQQ44KqZ2VDFa13PFEgByWCNe5IHIxHdClEkAPFifZ/EcA4aGlOPJFGw4tA88eSeyMxoHC5304KqZ2VDFa13PEksJwQHCXDkBc6eEy9CBwTccgjJIjHPrPIIN4gDyjWHQEQ/Ecki5TJGZ4KqZ2VDFa13PFM3gZA2czDJEoNvK/v8I2Uwf1qls0TocGRXs8ZFQ4OqZ2VDFa13PFzXUSOuIfhL+FMuYkLEGHZGroS+5Z+oFw4lwVUzsidIM6E1dqC/xVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpV/pV/pV/pBUyb8zN/FeF1uZzRKJOSZqaqRgq/0qn0qn0qn0qn0qn0qn0qn0qn0qn0qn0qn0qn0qn0qn0qn0qn0jFG3N/rf//aAAwDAQACAAMAAAAQAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOcA++++++y0w4wx++++++++++++/A+++++Le++++ew+++++++++++/A++7w+0++++++Yb2+++++++++/A++8oRe++90+++7S+++++++++/A++42S7++ZM++++i+++++++++/A+++u/662+tv29/uW++++++++/A+++uyH+++svNZv+P++++++++/A++++8Y3606N++q+T++++++++/A++++++vEK9+z+q+3++++++++/A++++++++tGtoDY1d++++++++/A++++++++ZU+sww++++++++++/A++++++++Zzvf8N++8w09++++/A++++++++4rO5J+++MVea++++/A++++++++41PPc+++CGbm++++/A+++++++96IuqN++8cd+uf+++/A++++++CV+8J/c++oP8A/ftPvvvwPvvvvvu7vrvEdvvu1sE4FvvvvwPvvvvvqX+KvJrGPq01vfVfvvvwPvvvvvr8BOvL9vDI93ffX/vvvwPvvvvvvv8A7Tw5TzyxT33df7778D777777775TzkPdiw151/77778D7777774wzzzwvDzyxj7777778D777777T6zzzy5Dzzzzz777778D777775xzzzzy1X/zzzyT77778D777777y445zz9y92wzb777778D77777777767Clbtmx77777778P777777777777IYlP77777777Tzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz//EACkRAAIBAgYCAgICAwAAAAAAAAABESGxIDAxccHwEEFRYZHRQIGh4fH/2gAIAQMBAT8QbaBxQ7oO6Dug7oO6Dug7oO6Dug7oO6Dug7oO6Dug7oO6Dug7oO6Dug7oO6DugZuo4Y/uImwn4EtaoSPNvO5wxNTViQyL8LMvO5w8tFqz7vGrpjQgyj8/3l3nc4efZC6vYxTArQI0YFNDxstlXnc4eXRz4gqiJ9+ZPQxfvNcC0nVlXnc4YHaStBCSh6Uu/OCiX+xS/wA2CkOYoQiBJQ9Ppk3nc4YXLSv9BkvUeBU2TENRp1kGjGUJXwqbv+5N53OGFqaMcsJS3+CBQ1Pn9k+zRGSnhaGnm68US2/WTedzhjS3KoxOnVT/AHwak8EJJKF408XXipcledzhkpTP2NnovE3SkSTUdyValX0Lq95N53OGStOwpYjTBVsXLXnc4ZL2oehvzGxr5FEGKrV+aMz0jPSDKE8N53OGSlZY06kiPgI4hoi3eCQ4fsbNDSkTVJITtpthvO5wyXSSn5JNET8Sa1Qyclgiin9ikT+R+shETYbzucMhNPQh01IkR+CBw2ST2x6ZlHmYbEiTnVjJTfiNTVEM8F53OGNGkc0NbylUvQnKlYNJRr9DRJXjTgvO5wx/0pEYKZ+GBmqRTWRlBKF8B5wLzucMbaSqIk0E6I8ulcKqGjG3nc4Y2iQxta0KTeA1PPqFpkN53OGQ1NGLWF5TFsSKS0fmWjBMaiQmC87nDMkfEA/LZ68wlaLDedzhmzCKDWXedzhmxfYRLl3nc4ZqoSQWJypyrzucM11H1Dg0rJvO5wzWrUactFImJJaZN53HNF6NjNjNjNjNjNjNjNjNjNjNjNjNjHNzImhpVNjNjNjNjNjNjNjNjNjFaq/l/wD/xAAoEQABAgQGAwADAQEAAAAAAAABABEhMbHwECAwcYGRQVFhocHR4UD/2gAIAQIBAT8QFihdlZJVklWSVZJVklWSVZJVklWSVZJVklWSVZJVklWSVZJVklWSVZJVklWSVZJVklWSU0QYQoruM4L4VjhfZCYJnr/WTkiiTatEUCu4zAs8X6/ad55SFAp3ualEUCu4xBogL44TH85zFBB9z1/NOiKBXcY+J+I/yKjT38U54zCXvwm1/OQhBON7T30qIoFdxjEHKSGQgh/MfcSRhfyRDQOQwUvNRLsKUNGiKBXcZBE4x8Ihpimlt/MIeMDcPcIkPqv/AFeQmP6JzuU8ThHvW46NEUCu4ykBd/tGNohjkMgSPaKABp+ggD10ETT6Ica4pgelv5/NGiKBXcZQSC4QiBFh8+90UkkWPr+fEASWUnIkLmZt0S+NP+8IjB8g/hjo0RQK7jOAmBEB2D9Ee0Izg8okkucPyUpqn/eEQf3sw/ujRFAruNEZD2P2gpkBJ+AKDEToTMMlufgEyiQHjRoigV3GiUQ+othM6gAjHcadEUCu40QmkFEdEEC3hTQzEoYgXAgvNBeYCCuRDLRFAruNHyAQAYlfdAdwUZAD2cgcA8IAOCWUAIoYMB4y0RQK7jRAk29JiZTe6aZFCWTkmglAIsH0Q8z3ygAfMtEUCu40CCJqdBwU8d+7ZA4cBxwjTMDlABnbEow8ogGQs6eAIcYQwyM045FEUCu4zkRhohU3FrQZGCITHKPNAx/iEkk70mImpuBTJRFAruM7H9gn8YyQORYfOQARJGiIEGREUxRAzQAGB8pkoigV3GcCTBEQmZRwcQ/Bkl80wM8Z/FMlEUCu4zkJyQ101GxPEoWL4yDfpHJNyURQK7jQBILhEMQKUEMmGJCbIyAQjJRFAruNRlwccUkKHtRVOWWiKBXcagLF0z+yZDTURQK7jVc+adfmnRFAruNVx+E5EUDEjSoigV3GqCxcIkLSKFAnDaNEUCu41RcFpokMIEX5Ha5ohOdGiKBTmAX87LY7Wx2tjtbHa2O1sdrY7Wx2tjtbHa2O1sdra7QYGb2o4AYpvp2tjtbHa2O1sdrY7Wx2tjtbHaIGEvAU/wCv/8QAKhABAAEDAgUFAAMBAQEAAAAAAREAITFBURAwYXHwIECBkfGhscHRUOH/2gAIAQEAAT8QbNBCRgMw70Uh5D2BIv8A6NOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06ZP4uyUrJAmOHndv/qUoPO7f/UpQed282l24Qy7TQsSXC/sJNscJS6qnCQNG86Gf6sZL6HAtGq1ox65CglpRb+I3cEeC0Y6yhGt4SblqbXFj1WDIve1XatEDvIoZZBaiyLgSPye7g87t5lIzqiqHZNRT3m7QygOpAsbFNJRL1YTAZsfXKMsKFEibNMWV9QDKEiEGF87tHjKhghsl5SC6yz7qDzu3mUv3HqRJP3X2NSBMTBP1zLu2cS8aQ2YX7o1TMhC41EEQzgrU9AJZQIuHxc0kvf3MHndvNpAb5bJS+tDJfQRfmGHZMQTCb3fumKOgYAyy4MuDJRchh66sQdV0vpv7iDzu31Urg2XpUiTOrlgcnDuJ5UDAZVwKIJgEBJ3JtQX1EJA4R24RKJLNvqEQ7JFhjDSRnRoX5QAljbnOTRlQaREb1MSOvDDUGYboZJuklR1kWBcnI3kggR0aMsKQMibntoPO7fVSwThczZE2WDGxwegDZIUYesOjbeiypbsiKgCzcZMDLDL5Rqs8QSmMSGHaiopSnIS6TF96EwcCheGJW78+wnTcVjRjsww2YuNAI0sUGiSUe8DYXpsUiYnICTAt3pkj20HndvqpdWDmGnWL4ozfTiPoEkUBhLbAfinFlrQoB0LN5BIuMSFGWFIGRNz1BLdjEhCz90hCyJBwgSi+5a2aAKGjJRUjCKt0Qi1/45LLDBhB0tGYAx0o8Vr5VFwAli1waUtc3QGJMMamPawed2+qkc7sSnQ7Q0SmY3QmQAyZRhdC48U3AAQIDOIEWllGNSTizHWGq3ARbCxNDkFKJJhv6kTEhLN8hgxU5lq3fIONxIM5YpJoEhYYXuWJiOlCWRCIl2RaG5vZtyY50bQRAtvAFvxepwVjguYDZZRLY9rB53b66R9BtnU0nVkktLpM1EwbD1GE7iJwMsKFEibNDFNBvgGyjYvakI6KSySZ8MX1WoNTscHD6gydPdbjo9a0W7CbbuUF9Ip+pkE3kxYkULWu61OMAFnR/meQyCUDzBUyRFxos4q0AwlnQQxiHuqL1DqGASesPtIPO7eRSUbsixwL1iANrCZqOFISDE24oalbb/6ZWTcXIuOKmJuGukhi21txAqATdoAdrI/PoAUWvZnWWgwS9KtcjWbAZluwekUMT4ygoCiEQjEXAoDwy6RvD9Inx6DvM4ZERN4YEksWmnmzMSFcr1wfHHbtCqyzQO9ypdp8N5Lu5kOj7SDzu3kUkERJHI0ijw3rbiC5YmdcsVAUqGmDcOznpwSJ5xaEmFEPpp1rmcQSi3jUyzBtwCRbcEudlmYiItG96LUI2WAL8AfHpeVoiOLQE/6m9CZsFr7E2TNH1OkyrbN7MQi8QtEkXIYsmxJtEkUQTRknNIFP88LoECWUTEbwfVIdSMZrBo6YxdAWeIik3AnYfhinGsSwQlCIJE7buqoFEIkJGOz7ODzu3k0joJgg51vTHVB57kMdG2hQsEBK9QJ3m+sUX9pwJZNXk0EmjbwwVBtMUHgqBVwso6avATpB3ATpNVqTLF6KgP8ANCmkrTIdJhToWvqngYFj3pHZNMAbkMncxRZhi1k1gDp8cbCCAiQwOyNZ2KmzCimUE9mPZwed28qkjAGGSm4LCNBIVr/DMwZzU+pWtE2T/cVIMaWIvFMTGBbW0oRJLnrSDApRKwHem6C5wsAkDgpvn03QfMJPppTDe6GZ3XWCF6qcxsBkQZL4gfM8SPlqsS5HWQ2hajJDhlkwKMMOj2cHndvLpHKTUutx0etTiHAr6AghzCTEN73Q0AQksS+pFrxdvRK6dIEP4ENsYz62U5HlJskYuCTo2XpJfEywKw3ib9C00TqQkenJTAmw+mYr9K29NBNAkcgHYl7ODzu3mUgfDBANkbNCwkSUJbo2ImW+1D9qgLXZQiiDMZqwqycyhKWYEu/i1B4GBqOKLBIKk4JxDOos1DQgu5Na6hZzZFwvE7RalLU8cr3eEw82LMBNTDxZswk8lMArEuqFiyjcZx09nB53bzqRUeFAFSBOgjElB7oSMSQBiIBCG71py9hxHOF0YFmDaLTV7gwMCSKJX2abGIJKET5pZerVkhRFOkM/MiGrknADMhRlu/fomduZqZY7mU6WI15CbQPtUgyh3mjQAzaQVoWaufZwed2+wpPMCxCUshGbtJxjFLtH7RjZQG+dl+685v6TWDjAazTHhdDpsMBGNbU7Ywv3NhldHb1Jm6wSkGaI69B1aU40lAbxVbSwfZwed2+ypeU2rzm9G0GVwDdaFpG5a+5E9K8w/wAoUsbF5icxXmH+UMHCECnsxUuMIFluZH5GjsKAhaKm7eAoVCSHasFpsEIMxtI0JNUilN4WoWEkZIN8WSaVfDoSuLDKsT1OKMy3TgIPZwed2+ypKTSsrpr3pDiog05gyR8aUKdpMKdiGrSKXMpK3+fQacpm/ajR7hYfVCQJ5ATMJEuNWKZEVAhEeo3qH83MILluqpYFANnooamdFOIJVcjq6+1g87t9lS/lP7Kj4DKbg/8APikpqQDtHzW+T5aUZTLiUf3xUC1RIaGn80DIDdYpDXqk0jNF6CQg2GbXpFkpF9vQed2+ypNiojQa3gdqdCiiTaaYOofrgDACZhJvxViRPAmog0LNcWo7hiaVbiFCXrSJJECMQxRitvCRK0euv59vB53b7KldiJpbTTM46LRhLs5zTlizPj9pxVVy8MCUhbtDymIli8VcUMcXcPzQ0YgzGB14NzioCUCektBsI4Mm7Lfuvt4PO7fZ0ipwBlHRIym0a1FI2hQunL/FS9YPcj/OD0RJgDqhQA29xBnotDNvzAxwkoLYS7awTJWMnu0Lo67vqTA6i7GOg6KaO1NB0owdIgOtY9lMgPuikiusUL6dKvJQZCHo1D2MKFUtMIWPSgT6AUMyMGaTA6i5Oegaoam/Lg87t9pScJkKLETStJRIgTftQzUEzBO9JLRc9eiUqO+knxV7gA1C4SFUBIIFreuTjKIYygZtUaCFmf0Wo4mBhkIbGj4pSaVMTuif1UBKleJooRgckEItkWrTgKQj0EvSyEF3Wwkw9nLg87t9nSQvAIhWMRK9HSiTPiFldYbx/wBobqYgp+c/5SQkXglP1VxnwAfZqO1tSgvpdqiH4Y0UvVw3CjEWZLPrsVjAiWbnrUsxDwgSD/rTt+AQLsb02jTQah3rwz/a8M/2hFBCAkDrzIMHndvs6R453EuxlL/KaMmBAEAVB3PEBNfhaOLGAV46T5hLVwgL4CIAwBsW9ZK10ryTKazhE4aFPlBMsXL6B90dyYQ3bNM1anAZTDBwXBdxAVKyxVy/4oSIB6rgPW/HLg87t9nSjSBGBrIN2Fism0YaK6IAP3UrBsRdcXrwb/aZCWaO7XUk+atjEhl3haPPBona6xO9OSRBjlS/Ud4oymqKGZPlEZ9c+JeyGnLrTrawQsQAdf4VAplk5Q2SMJG1qiOQLRvob3XPA4GWCBUPtoF4HVpBNkr1maBoYSkUhIut0qameXB53b7Oku1IJJGULsxJtNXB1GhNR8gFGq2OhpHSh0i2LqSnR6qHE6Y4AunAdbAGJaDvryICxMeRumExlFBpe96V12CVlYDCOKZXEVg2wBEauKCc2AosAk0AXg9CuzAqyO6MWejatAy5hyoPO7fYUiquoGpBUjpD9cQ6VCyDqVBvwBdYCI6XpOSaG0WwlpF+vSi8iRNZaTDai2hO4UyEAZl0rR5NkCd9lK7VWAG5eiS2EDAaBWT1iWyrKukHRy61JTg0GgoluxvSnBIMAS8boYotCyMDDALEz8zWgtrN1FiH0QU5NBqAJLk70dAJzE0I/TlQed286lHrUFi8amrI2aDLQ4BKxbu0L+EYgs056XeqKF5O2QVu30DxWj1YuyuTamBA5wdBN0k3iSrtPhnQE0/7UMy2KZEolunx6kNB6zOQnYGDq35UHndvOpHbsrIRA/CzTPMqS7UKCIjIlKTcWIoal8H1a8ijIDH8h+KTEkBMAIfdOOBT6so3cBuM4bE5nejZBxRYkImbpFJzz5ZhvISWP+14J/teCf7Xgn+0EseEl+J5meDzu3n0jc/O+GETKbb8JlBx8jKkL9Rm/oOF1ztWIf7pxLsFddG9pcmZUXh3k7GWb1N/kXS7aYbvWkWWgIWsrNpo3AS2aG33PCCs03Q+pjgkFpEhPmsGnGLHaRSACAALLkFteVB53bz6R2BoE3BT2zwI7rQiGo+YfPoM8TFIIdReA0oZJKfXOKLHzW5NQz6jFRk7cz/JVuwm9jLu+jDDCdIFcHkOsGaBUm16QrwG/Kwed28+kICxCwwkP90tjwZxX+wj81IvarMCNReodQwCT1h4nFpCaRLzIziX261mPkjFlJb4DGxwik9PgN+Pj+7/AG+rwG/Kwed28+kebwnLzBrhKLraTChBtA4RVQTu2QEbWKHCGBs6hwM8dpdzY/yaMjFCbCcH8lCdSEjvxj0eA3r0ERGIn/tZHEuxUAck47+rwG/Kwed28+ljMGNRUL6Ss92lIXRjIwrXboiacL9RBLvSmrZJFhEx6UCZ+Uoj5BPmkciTRQKdol8VIoCM0jH2Q+iKjh4DeqlrJhtN39ULUhCblBBBj1eA35WDzu32FKFiAXBzZRNy45piBNWGzsP5icUdoEdST44nFq4LpQEoFQbdh4thQXmIe9QYYXhYkMrMX9SUBSct0pPy5Nqcv2WIw+bvImGouz3M6Ho5UHndvsaRzgRsrRHRqUJ4BWWBDA3LWeJjiCAIkI60jvL+dld8waNecSYBBH2fmlZkFKFKU+M+lxQmI7cWIHfVq4Czud31IydBN+Zwg87t9pSM+mTAimFQSkwoVmKCf+2X6irakyXJrfKPx6kK1EACDJrFtECWZi0gwR7PqjG2ZLD9lXnYWZ9sRTKJTZXWemAxyoPO7faUjPpXomBEnX64ChCWVs6NQHw+Gigp8M8HFacGteDwL8aBMRacS70qcE16d5J9V+NovVmVk6AHeZ+OEhvccMp2gEZvOlCnBNeneC/VAOcew+zLOs8uDzu32lI9MIJI20w8WpAlm6wHsx98T2sHndvsKUVFRUeqRQUhpOtThLRdYYnhCIB+Gn+A+eMcYqKj2EHndvuqVmgL3LP9fzwUCO+YJ/JSBS59BJ/fISo50Hndvs6Rn15aEnQ/6fzxdSLKzA2Pv25B53bzqQVBwjkt1uQJB0fhvRwQ8tkY4RoCKro/yPtyoKjmQed286kNSVNTyjxSVRsc9yioBgkyEmMIJbRRC/MxZEWzJbt6DEMQwjy3lwed28mlBUcI4xUcvVx5ueKmp2/f8L+dQBpMTJVSOpb5q4pDLlER7hfPJmppeXB53byKRU1PokqSpKmpqampqeDxc7Y0MgXHzRSiwHVLvyJPmhPYvIEGSGE/ymUw4syXeJT8srSSiUMrc7d6BII4Tjfeo61HPg87t9vSPQqEGVYCsOZqneNIh8USgXi4XjUILUgLz8iNqsuJ1ooPyjYQlqSvYM9qg4UC0yTciAYmY9R50Hndvt6RniSswFYJagCoVCLrcw/zTmIzjpqOn/ynUNlBlmYIKdhWYrbBXli7IbUE3wrWFgUfYO+tBG4bYYVLFBfEcJqan2EHndvuKU1PCfUhmjiCChG2RFWEKT9RIIHemiZQYwBN1LDokGacyRJiVjBizFGZUSwTa85s3a8H2cHndvuqRjgesxjskVFG6LXuRd0+ylvNBhZKvlHDFTyCA4JELcokum2wBIKJE1PaQNaG1FYFvDtQjAoUrdXPdX5zT85p+c0/OafnNPzmn5zT85p+c0/OafnNPzmn5zT85p+c0/OafnNPzmn5zT85p+c0/OafnNPzmn5DT8Bp+A0MCFr3gli1h9V1CtIbcWte9PNnPCsuaAsATLAEF0mvwGn5zT85p+c0/OafnNPzmn5zT85p+c0/OafnNPzmn5zT85p+c0/OaSdRyiSTNoIyf+t//9k=" name="Picture 2" align="bottom" width="174" height="132" border="0">

4.2.2 Požadovaný objem premixu vstreknite do 250 ml infúzneho vaku alebo do fľaše obsahujúcej buď 5 % roztok glukózy alebo 0,9 % roztok chloridu sodného. Ak je dávka vyššia než 200 mg docetaxelu, použite väčší objem infúzneho nosiča tak, aby sa neprekročila koncentrácia docetaxelu 0,74 mg/ml.


MorLh3mpvJjs5HooxkXYdV/QS2r2KPCaieuszEVC+XHdJWO0dgfF+MNdv02YHSSASeTCRZidJVVhSiEWXH64KgA4GrWyDjggipMppcbR/rDbmOXvyijzXa9Xw+Pz03bRhGGHvwOpiv1+DXnTt3tl3P92MQt7pmTU+fBT36Un4MaBREvaE6jVbcaTbPPXt7rTajSisSAmtqrCn/8Z1bDhH0zGf83ezUwWazWXBaumpj1EmXYHcsXrooPGCLc+s6QkJSHvpjcC+aINNY7zXy/Jxtaqq2am99dZii2Qk6eTMP041GQ9IlEMWTk5P9/YOrrUJWMa553a6iadCtBLET0aTkMBLMuvDCUcMTx64O3A56U5dVofeMHVkA1DQNSUyhG0ps23YqhdXOsdVivfVcLtdNwnazDXxBmZt6qCtWSoXi8dx6gkETeNmASo199srxAs+xHS+Cv4Gpm2gVbpUEYWJiYmhoaGFh4fkvvnhuZnJ021kTh+8T0t7ABoTekjB+mCAJ+/bt00wNzhS4FRpQSUfw4Y07NzdXqQxABwImWOM7zlyrK8vw3tLhusDyw8PDV1999fbtq76iABpm79cnPPf5OfuJ0KTlcjmnw13BSw+sCs6tawCcvcezlGyU2bygd0xbcaJLjBTqLaRpyLZNBR54CXWBHE9+HwqVApqHzbXaSDGKgoLunUSvfvX1rtteafE0eIbmVtwUKJpCocD8bDqd884774orXg4zBwbyLkUxXbm6XKeDoOOuCKgdI9DctSYyTaSlN5emt2IaN4NGuVCGLn3Lbc2150BbrWZvRfJu+JhJDYJSEbUzc6eCmgGSVdZ8RwhxaXh6VbMHnIuk68ymcdevyd///U179uzxPO/8888fG3OPX1hINxjHBDq/gecD6QTBQ/KF356e8pz8+fWku+pu1hWaUaOoRmly9m9VPb9Tq+2zLGO2PimnVns3IH39piBMl20zdEC9tj/16asd/TVeyHJXw3vHNiSY1hXU7rLp1fay0Ez6S2UhOifu1h0Nblwvr+L79tx39q4KYvYldidDF613dXq+ApvaUYBz67rBkow7f/5zmPj76z++Z89dJUtJQqIIpNluC8XiyW6tU6tXKsOSGDWaxDCl2tzE1u2PnptbMM0V2fBExY6AVUE8QhcS6O+uu+56wxvewBbG09PTY7nCygdmmtX5+YMSIrvOedhbrvjzrVu3onQciR3YwjjIIuApUD0gQi3TEkyBpoVCV9xUNlS9sNDoLxcIIYfHx0e3bJmr1S5+2av8sL0it4p01We43e42G9PQCx4a/uPx8XEgTejMgnzD2Fy5UeAtpShw7qDZ6/U6HHnWGkEQEFtZbS/rCyzgT37yH/J51Gyivj7k+czuAq2Y2aE8DwiUvbyFtDTr4cPI0JkVWzUsGfoXAmOA1D7gG6YJgnS1vRQcefzw+M6dOw8eHMcCc3H90KffOwRvZ9o5fuHsIm5yQcu59YxDYOY7THCvxAVlA7VyjOhjL7iw2HcOzLnn7ljTHk7MfCes5axZ0+qvuTtPdi+7dtgHDhwAUdbf3z8yNDwz9eMocFSZijgbdl9uIe2BCrMrbqp/2Gy1pr0wBCbCUXtiJkCp2S5G3SQ4f/n66R92VhNzrmn+vqZpP/zPySum75icnNR1E8Qp/GRU43e+84rh/hwy0QwzDiBDYVLdWmU0S06HmC9/w2fuvOtnu3fvbjbb8BgX8sVGY7skLWe3ZfZWYQURmmFkuJh32sCVXhfFkTwyfJbv4TAQBetutGz0arEQNPsedF09V8njZqVSef/fvaJScNqel9N1Ca3KO+uLbuLpIhwbMfvgGxEkVxd0gki9zeytZbuM09froalD8I550Db70OH7dow8OIzioOvB20vN2arOxur8sKMrSy1Mln0yBL5sqcPt+nxjbuK3f+eRs3OTRRtenA3bYRQu9O7tHp3i3v22qYe5OLeuG0A7FCrsYZZlGRSiKIphGAI5wjtfWnlI4URot9sY4+3bt4Pg+slPfjIwMPDRj14F8rcnRFaSEMIqOwHhY2ls8IkQBH2/JCWgVgtdcsllfnuZQlzGrSBI4SxSV6Ce7gMFBEcCX/f/Ys8b3/jG++79HpxgqVptNLqWJiTYwXhlQiQuo3LDeHS1Wq3VaooCjK3B2ZmmmSTL3w1HuFVYve85NTUFK8ZxDHJ1y5Yt73jHqwoFBK0biUe1ynLnLhWhmYVWfyHX9Py8rjVbLSeXSwfEV7aHrDtUUQXhSUgMd44si6Zksvx/JAFWRWnvwTKZSO/r69NFHZp0+8h2uDoYC/DyEwWx2+3AV8exFeVEwlxVUanE7NfnnHPOvffeq+kS8LLNbNAr6FYOxLl1DSCkjSxi1k0jONOtzM8I9Gm9wUSameuH2/SfP/eXfoAslT3nfai54qbo6oNcXZRfcb4iLxcgRw3eYLTys6SnQxoKOopyTAd94wsfTujKXrGUIFlCv/xV7brrrvvJT26HrjTQa73GzqKvtLNRQ8XSkxHziEBWSlDi6haJcoEZiPfs+dG55z0IOu9xNzYtlYrEDzrf/e7n0UqviVPwjaJHe0ngtGWEXvskowUsoKbODtXTmFG6ZtpICNfESf4EHelVLj6BphcWC//RI84TmSrXDCvqMm/lxKWypg4WR1FCJFHoLU2orZnMaYISES7LkZiqY73tWm30xIte7QmybZsL9ZlH/PZ5zYWupiWSxjYlZraFpaWFbHKDeq2tDTi3rhtKpdJ//pD1TM89dxQk3qMe9ah//94P6/V69eSNrehEjyQ+7vPUIeBVJHD6qJ53bulDH7oGev3McSpmbAv4nSe8ZcVNZX6sx4N26vD5uMc97uq3v7Gvwvzb4wSkfRrMflrOYdPA91lkCvRmgGShtQ2bvRtAt8KNdyqOKCZcZWZmnZ2dPfvss6+88spKWRK9zuohKJsdnFvPOMRs4CgVFAIG5Qd9aeYy8MlPXP/yV10HP93zaxdu/f6B5+gqstVixAa+V3H3Wf02NqTjrYEEHZG6KxHZKl60q8c9wslkHfnlfXA23XZdeCvkck7eyWNFjEncCTqmyl4Sv/rOu1ff3ArwU8UzMdHYUkFulyRJZIGYT6KEBIachX+x2CIh6wD0zqt8UrtgiJguP5ams9p69Mj08gb3lRY68ziBS9NqvRYtyS0WCTxqaU1a9KkSUWPOV1VVt3HRLLH2W7SLLls+tZIc6w195LaZmEFuiPqGR+BCN932llHJ9b2CCpeG2XBwWoIAi0t3RnY3nsip6wEPzq3rgMVhLfSzn/0MsWjCs7du3bp3710XXnjh7V/8oi6uOgJwgoLvq8evrqpYV13l5Pdim7amaRgzXSMKsqRISy5WWXTQ8ciMs8cjzb+MikVm4jANIbV/wiMvx4mPe95sePEYF53bVj3e04l1d+Q8tQNoNpuO4+TLGnCg53m6obNQN3vVuLjVAL0pWZY73S6LbYs96ME0Gg3Z0Cx9U3f8TwDOrWccvQeC0pQJgjToGhMkqhg94ryHwi+/+EUz7vpAqX57pOM1LKvknvz4qhGvfIufgCixOH/Su1lFIcYRKBdBVUVJ0gSWORnJipRxnkhXucdWcUqNUkOoLlKZ4iRBnbbLWFsUbNlON7joFUuPSCpMTt6PUvRXmImXqfteuy2bQzdqUhIxs84LqfaU0vAK1jXqlbhW9Ml6o1rNUxnNTrZLqqzlLUqXt/6R1sPH3i6LP1E030FWZbjpd2RD1A0D9lTtH9BIBF2KlY6JJxTg3HrmcbyvX6pbMQiKD3/4dfD1wgv/cf/+/du3V0HxAY+cYFOnoFtOkNno/ky0J7E1QcBBEKfODuwrSJtut2unBr6TVZXZHkQRs9ygqprPszHuKKLZ15Pb1mnFCd5SpxEnMMic7AFkfhq2bbS7LovQGxgYGuwLo1PMOHPZZZftPYClagku7pbRvr1791Z37WKpcLQN6va77uDcysHBwXH6wbn1zANnfc2sl5SkM1gnNm85mW910OkWbQeEGRGbmkTCqOGgVbqfJ5AuUhbbutxTUzjySZfPX0S8yhDQCeyt4so9eSxiJEYJ9EYZEkECBS5kjjiBsnL3cDXroYK89KCFNNVLXFuoSaImCoJl5RFJWLe352YkHFHEykod/BMjXsxkuHg06emlPrOLIR7o6BFAJfFOei+ngJMXroRVspLSFpWS9EwIq62CxDR24z9/fN8n//kz3//+9/Ol4k033eQUNOgIWHgpASFaZp1JXeNWdBbG6OBhwyrniGkakvQXV7xh11bWOOZiNysbAMzi7Y7e5uYF59Z1gyyiTsDGWKG36zhOrTaWkOnnPe95X/3sF08pAuh4X6t0nCd7Vld6Yk+hj7saIbLErJomYKHrdzGmuqaLouh5jIxE/eT6jFnYpSqr7XbbsYuFQkFAShxHlK4aJsuxIrKsN9dcc0293RwcHGy0W/39zBmVjS6e/HPPMj1a1lhjAS7Q7q3sik9MTe0arKJVxio5OLeeceAkk0gU4TjzphaQKCEZ7vL5OjMgDg3M1RtTsilW+x5678ThOlIMgWBBiEMkisyvpe1FgeipqhijrohED/l5xDzahcCQQWq5TF91KzmaDvQEnYYuBIIgktAHsYepHIVY1lTfQ5nICF2kaKmM1pdittLbYIl+jzBY3IvRZciiQlcIw0eLqToApt4bgFYkSTm1m0tguT9A9zhmDvaJs6TYokpxkqqjgPR8y5Klo5LiHFruOJUlclyUXwJZlmmb9M6Tyhgd83ZZyvyCkO8FBCM9TSALVB8xrkeSuCZxWekoE+1FnaUidPEoVxS06bjVDBCcH6uSVm7GiEooxqjWQX/67GvTRYbCyLTFIstcm0bcJVgK0yuOkZ/mExMEovSaEyMvdYJLpHlTMztR6HdpLleKI1TX7KDpF2i4paoVGqgvJ6BSHzumLAwhFcIilrKDJaiENnmmFs6t64jp6emBgX6YuOGG6y659C+9mIyPjyuqwoYgVG1+fr5cLLtuN6Gx6eRkBL3xABRHEAaxnGQBL/CwjB86tG1wG/FJGLIs/7IkmSzAkfWXhZTbWBykxkgh9dVPY1J19pjCXozfNO+ZVIPTzM2TruDSeWobXPrS+wuNrOlq1rcF6SfLBpY3/GMiSZqkN13XI4Jp6/ONxnNfeJmus+QP0HsoFouHDx/+z/97syKzZI+iuGpPgkUWVBgtUsGExtFlXXfUyemZl13yCkX9A0mSwvrcgQNTacQai02QBLjjNjmFrooNf9M8ALBcHaUWPZx2bkvlfpI+z9UqCgJ4KEBlWiGiGjOTEcvSgQk1zeh0CSWo7Qsx0mVDVyUEN3YnI4Kkve2c0cm7fzm4a5chMZEVdLpYEYgPz48oyrLr+lYhFySIYuJRV8Opr6hEEQkMh6T2NTEllVTUHVv9JePiZPEmWaOKJlRYMtUt8w1ieVREwnyM5BX8daVe9r9M7iW96R4SFrxBUnVFlrxhcc8MvbgZdu6UZFEeAk5IBKyay+VsXZVlgZDY7/rIOGmf0FMAPU7tCff3+piZaNi2rdtau9vNV8zJOnr+S94Re331zj74tb+/f25yfzWv5FQUd2mn0+jr61vssJBFZ78o61GVyr2QrQA6PYocJRGo9b7+6kK730s6ArtFjS1bi5k3iAZvcVDCaKllOY4C59Z1A4ihtscGYagsgQSIMI5IXBroh+nJ+vzQ4ODszGxfpS+XY2QDfPukpz4bK/HU+PhXv/KVoYEBWFG3bc9zB7dtC4Kg44WqCkQgy4qI5N5QmM7yGzEhRhAF4hbSRKfdbhvTkHHG+p37RsHy0SGcpcFCWaIcRVHg9eS6Lsg3lu5ktbRdGwDVoSG4xpRdbp2JTR2XSqUabVTTXhF0gKrV6hc/e10URaYhK0Ku2Wwaq+f5BmGL2BsO3mNiNwpmpif6BwaUtEIMxrjUX3rTm14Ne2k0mnknz4esTgDOrWccPRfungxM1R9loYWz9TbF7InN6RgL0eDA1v0Ts10/fsFLr//BP78pjCPLsQ+MjW8ZHZ6cQi986avna8WB7Wfr5vyfv+FTH/noFbBi3kCCHOjSAshRKdkCXOB3XKSYjVrHNJxIlARFbQRAFoossqcgScfIDAOOwUv/6YuHtNyvYAnHfF2jfHEUB8u+pfY7mloFKXNGOMoSsCjoiNAzbhxfaiaDgMR4WZwnGw6naQBrL8RTYlyCJZIK+V4JRGY4xiqQiqQoztrlyqPLFDnulUe5nx5Ds0lVI08IMi0010JP/9MXU1GJwtBPc6x/47YbCxbLvEOJSIKOJviaJZJeR4X0agyxHbM2DN1EsZjFIBFUZn8Rpf6hIZhoBdgpycCt9dnJh56vS8zmLbPxg6X4uGOZhOcY5Ny6fiiX7OwGvO/w4aGhoV/cc2+ubwie5fvuu29ubq6/UpEleevW4QMHDw1vGf3mNz/0xCdfefjwYejQ/exnP7vkkktgxVv+6fqqrc/N3WsYhiwn0GXL4mpAZEmK1Gi4uYIpyyxPIIiRTqcTuywQq79iIuSDirHt6nqe/4YCxktOCJOTk8ViUdc0aDRoUsLAUhSWKv3re4yrAYQ2XOWpubokC5e96s1Z2bRcLve5z30QpfTWbrfzhgE6fHxycuu2frRKlpx0U2IvqQLC7U6HskFP9Ktf/apSqUyEMXSKJiYmPM/TNN3Om81mzWH6d4OWv113cG4946C4N/IrZHnsegKKLtSbVho1Pzwy8vFb3vHUi16vOaUDh2ujW3fli5Vmx+u48wPVgULZEQTktpEXLuSs0ThRzjrn9yYm5mDFp/zp6//z2/+EK6MSUpHfxNhUTeb+SbB8aKL1uiveOlcPvviNjyQh8rpKpViU0wxbKvxOWRxpejB4UVwIiwbWY7DWloOlJzXNykqY/ZElAkkWj3Mx8So9kk5FWIz3XczQnH4ebwGkR/5i0Ugn2f0fs9KQbL9Z2sHC4OBCC0WgZWPF0pHbRbYmlUprlLx1yXCZ1gUjqd/oUpMst7weOT3Z1KfrtFgp/vHjn+OHrGsyNFi9+eYP2qlbCLRXJ5YkgUgoHhpwegluelvKfIQJK+je2yqJQjYtqIJh2QHSx+eSa975rYnZ+UhhhSguePIfzs/I9jCr36MJKzhN92bR43/ZdODcum4ol/JT9QXEUqPmVFEEreG6Lqs4nSSiiGxLV9I8Ujkr5weBbatf+9qHLrjwbxuNhmrooCPgJ1F2QY06lgpSIq/bWXVolkFe1UulXIchePKTnxzH9EHnPPzy1774wbt3Z7uu1+vFUmkdz/3UwIb16TKCXJw4Lgr+f7epxa1kG2VVw9PtdFz3ta/9q+//17d//7cfff3731V0WFMztwrLOA3ncAYA+jqfV7ISv0EUf+/fvjBdS0ytF/Nq6bqqqkkSepGvswF+dpvpxsphI4IiRGFawzwIwiSRDROE6djYWKlUaiWBKIpve9srqharZ67KomrbsFMmdTlWAufWMw6SGvzT97m46IZJ0y+or8hKqB6eXyiWC7ImBoSYVrndYQMT8LjHCZWljoQjLHpBbBlG0TInW10sCIaqMqPYxDi66Flv/9od1wosL0oLGDl1r5GTmDnG3vr5m5/2zNd5ZETTlB/9uHb5W2679dNvhbUUIhjmLhKhjseGwlHqTAM6Nh206aw6aLNWSmSpIDbt5ateNJ8y6x7xw7aeVmwFGgyCIGdbBBExXizHneqvrKAITtkzjiNJMTqd9vTU/M5dO3yfJoQYhtiKDEFhhbJRmlHf85Fm4Asuen291krrn+pbz/mT8Vp8wXOvcgzrti9eG1NjbZh1pWbuvUZ819V0vQPXKFc8NHZoeHirIOI4BkJE8zV08Usu9txOwTbbrXi4JDUX2maOXUoF4+mZQ9uGtwQkofAN3hOeJ5vMMIATTRUTGvtYlMK2r2gatJqaxnokqUfLTNu1bVNzBpudbkQ7+aJuq9DsqKgrFP5IgkCT1GYtLjcTM65dm+QLGxucW9cNoCqT1JmlVCpQVn1vgUpCoVCdnp4GssvpmqEZAnKTxAe9IGDVDcMvfen9zS567B+8ZXx8HFb8/d/7rT33/PhZz3rWZ275FJLZFnTd1uB5EdHs1Gx1uA9kbLMTOLki6FxQK7AkrPUvt9+KI8anQKxzc3MgdhzHgSVlWWb1Tdc7JcoJAOwPh6fJMrMwipLGrIGEyfzlwz/oqAcbVmGewpXyTsuBFiBEtmyFVeKzrb0HD2Y1E70gevzjn6IZCCtnGYaRJJiFhDkOtIPnu9BReOELX3jb5z611md7HDTLmpmcrA4NzkzPjI6ORhHxfN80zbbvP+MZLyjmc1/96pfg1G2LKdlioWfNh9MfGR7JDO5wrW3LqvT1tbo+xqKqSqyMUKflFIqKrgEpgiBVZGZgmZmZKVarRZttHNpcEAQWStBpwa0B9ByFEdxkhMB76hRSkG0WcG4946BpXBNhVV2WSgvDZGIabPgJvgVpySHd0PxYVLWckyeCwLSb70eGJohCkoZ5+1iJZuvdYjF/5/+8+8IL3wYL/OQH/1EpFMf2Wi9+7ntu/cKb7MLWVqtBUKRrUj5XgEv7ra/94wUX/rkb+zmrHDQaYzNs8OoxT77qM5++eiCvtVthpcw6vO2WrxupWkmStGjS0WPsGdZKiCwVvyKZ42QvlIrtPsFYtfMRop3YQ0kMvOBYtiDqMWouOoGmdkN8JGQLegNlTUpQy0/irhA7Vmm6PePY1X3zqH/r1j946uthmcDtju549OTY4fmpie3btwuSZBjV97z3yosvfbNsloggtQV79+/++eQPPrhGTbAKSByZJvQz5FypCmq11vUVwwT5+AePefq55577tqvenLdZxgWZMOVO4gDeELBWX7kILbnQjfLFKrTLvpmwXFKIIicJWmiE1aKpOgLCchhHgRvYBStKmNm5XB2oBa2YqJde9t7peQ9eQm3vbiGoQ5dIklHoU82ScBIJKRGv4IDL7a2cW9cRIBWFVCGCMgpkGVRk2BCmpqYUBia4arWaNVRgCTiSEKSohKRy0aq1WkYud9NN18CKl1x8ld9xzz777IX5GogLW9VZ3T0/SIeJ5Xa3i2Tja1/74KP/6LWghUGWDg8Pw1rdVvsZz3jG9771OcIiwRmlgi6WJFY9sNVqsYIf61qlYylWarlhNYvCIpSIghiGXUu14LupmDDP8zxH1xal6rGjPdAUrVZT1gzVMKPUBACCXZG8V73q8vFDPymUfwfmQMvv3bu3mHOgJT/84ffYDtq3jw4PoW9+4z1eiJ753HdALyEzcK8vms1moVSFywS0SEikw1lL6E+f/pyBgYH3vve9fX0iSyRYHYQTNAwlIUlm8EGpCLULVeagKjGh+oxnPG+h2SwWKzQRbvzgexxb1fKgW2UljdPLukRDo0NwwxiCcNddd+3c+RToEsUo/p1HPAKuThiyLg7bLsa8738CcG4948jsrT2DfxbYnjJAnHSV9PnXc6IumN1uSxRLimDAI3T3vsnf2jVoahaiOiIq9jpIhi4c3NF+3pIanfZIH4sO+PbXrp6aRs995kuhj/zkP3ntv/7rLYYk66ZM/GCh0cwXHSoQlwpf+dIHnvXCS8NEaxMmSbCled1tj7rwr+75+rWT46yfWK4oLD4/xrlcPkkiUVxez2TZuP2RzzOJXoqmnoU66X2y9ptvRqW81qGOzCLNkNdlHp2ibjaPdqRcfog+jZXiQJQKWs1x7qmhP7vsnc1OpJvVRrTtnEEm5H915w93Dg/88yc+VGAlodjVKu/GAUELHpJ1ND55b6F/ix+vSRKsldHjr0K5Wl9od8O4Ui01PPSkpz59ZPtZ+6fbd//gc/AYHx6f3jo8iFHs0y5GNI1EZU/3+FS9b6AKLdAJpN9/7CusXL9pPqqZTEqhPT//i+rICLNHdTxDERUFu663dXQrYs7PIRIkN0Z9/UNY0mPadiz1pS96rqHg2FNYEHXMLlMSwd2iLY8dW+TaXgdtDVtpw4Fz67rBMEwvzfmkyaZH6cTEhG5rO84Zvfvuu2+44YYPvOutme5g6YdlUK0CE3QYKYJSsCTg32wjA/3Ov//7xy+66A05Q/rd3/3dn//o+91uN6cbeRCiAh6fmioMDJXy+I47PvpHT7isWa+nq2wF6UEIgR1t2XKOabJBIZA5um5gAaZBI69nnoGj028flcUri5hKksRUmYdSLKcpnTCWRXE1bkVpGe3+gYGxiYlXvfrVXVqEE7csu7bQePjDH/7LX94JC+zaufOG978PGrtRaxiG1mi3+yoVWKsyNLBnbBzE7IHJ+RPXl14bwMkWCo6VanhWgL1Q+O///u9zzz0XpR6sI8PM/fYgMyKPBIEnpoA5AwPlmNKDhw699OV/Xqn81nydWZCHhge6LRZZAK0hC4Ki68COWeRVti+4CiIWNYndG3CfDA4Owq8PewiLBmSJyvSebl2tMA8H4ty6BqDHO1fTLDsTdX1mETNlbb7VhUf9R7+YXqg3RUH+3n/dESd/KYOGcpEe2CzUO2QJsUQpCOMFSZFLacjiXHMBOvWz87O3f+X9v/OEtxDh4Y973Mv+7dsfpRERlG4ctYcHtEY8KUjFlht8918+nNXSe/wTXyaqFnTrPnDdP7/5zW80t9ntFtZ0FR4r3w8VRT5asS49PMnRX88UMA4XGynzBRaznKQJc0dTfrmn+zdXv2tivCaphizrYRx33USQFrNz4ViAjm7vyJntVTOtrh9TQXCKg3vHdxcrw1FCYze2zIk4nP/ibZ+EZbZXRZUghZJSXkZeRy/pyK9v6y8vdJOdW4b97mRtYfK888470yfeO4PVf4JXCzTCoal5Rc+/9LLX3Lt/4pGP/sPrrru6VncLuiIi4nfbfUVoipiEoC01t5O+ue3i4en49VfcIGgPH5+JnMrOgmFMzYx12o3HPfaPDs0FgxXdTmsIJolEBTo9xwJM5JyiqNZCgIZGRqNYb7c9S/OT9JIIme8GdG6YkYHRNw8eWBGcW9cTRurYgxHuc5y3v/3tr778PXv3HSyXywXQpqYVB5R1z1OfKDZ8b6igE1itFMWppwq0Uuxre15/tR/u7m9/+90XXHBV3Dp4wQUXfPOLX1Ch7xbHCUG6qsdILJhObWHBKDBfpYGBgXvvOwx7+e53v2sYyiUvuxCIg6YJkxRVo3TjpuN85CMfueucJ+zdu69cGiZYAu0GfXjbzpOlIlrHcavL/FLzzU6HOagaBvPHlFXTNL/4hb8IOqg/NUiG3dA2lOZCUxZjdkUwSl2MRdMQHv34x3do5SEPecjY2Ng6nfQRtFotM5cfGSx7CbO97t69+73vvdrWUUk3xYTOzs6UCjlJt2dnZ/v6KqA8rTR4oOm6r3vdFQsLsagPDA0NjU3XWZIEQrZv337NNa+pGMwZC9SrH4aapqmsqhCzLMcoafn+E5/0jJBsqVQew3ZtmrBiyTIVUwxDeAcL8CmpKleuq4Fz6xmHSpnIJNglLFNmGi5ELFa/OpaNlDiTiGAZ7epHs2N7+wceCfexoz9yagEVCyDhApG4oiDhhLmw0kTOO6MU+eXiIEo1TkmXcKyycXQZ3XLjX1x+xRvHJoTHPvvPvvCVWwTNkjGre5xTQNKg0UIhu9j/9fF3PP4Pn4Cb03Pn/d5nfrT/dR84bx6j0Ed5Q0/HtuQ0FqqXhIPgo0bt1+B2EbrMlBwGVHGw7wdYF0NM3Fh40p9cJg1eePd01HfWY8cPjY2UsNycssV5C1sLeFmZhrR90wmmvg0twgk2pYB6tKTSkZEReIeNDlfyyKNGTGiaoVVVApDJhUIjQrMxrIIi22w20aWXXo60s8LZOTI//9NvfvTMn3p6+ktpZLPaCr0UugyWKgo0wHGiIFQV6sn8XH88VaIlkTZREleLmh8lEbatPgvOwiPoWc99C6zVaIcxNVTFTPykYsea3JJF+Tyr/b73vnWL0eqGXU0pCPByEuG0kSx3FlhnCNnOgCpbEjqXava0d1A25EHxkNxpG5YZJqGiKlEUKWaBjceilYIHMCcWzq3rByYWfJYHy7ANNwgQq7uXh4cceusgsiyLqafAdwtmmpbp/nxOgVJGRpwbb7zx4ktfcWhs8uKLL37/B/7OMQ1Z1cbHx6vVYdRL4Yp8z7v99tuf85znUEr7+vqe9rSnffsrX1ZVVo5lanp6qFIRxXW9K1JTnpKGr4KQijCKohDEpiAIkzMztpXfv3//QF/1k598U9VGIPvHxqaM4YEVtpOlISFseEoW2LeQolqtPVC2vSBoeA1L18V0xAcW8KNIlGVgCsuQXc9red5VV/39vffeOzoyMjw8PD4+thHGw4U0eK9RXyhXq9/4xjfS9BHi2OGxgYoqEBJErun0+wnyfD8kwosuftncHLtnDLvs2E4cIZ/4Bw8ehDnf+7/vUadQuR95wRyhJHN6g6svwRs8STLvZthR6m8SF/uLjSiGLsKNH72xUqnARGbGzT57DgMcK4FzKwcHB8fpB+fWNQVZ5i0EukPFvdHnkIQxUQkJm+0aKIiiYQlylhmPpmGfqfqKWQZn6DMmx2sojPbtGdu5e4tjCF++9aaLnn5xcz645CVvkCTp85//6OjwMKxRX4gci6mMKBZKjnbbbbc96qLXNJrNof7tFz315d/6+sda9XioOiD3xo3WDb7L9s4CfuJQM02WToayM+6066XS1kLe+cqXrinZLL2KF6DAa24ZHQhPsLnU+JokNAxDS1eVHIvoJBTn8yxXQ9bZjmO2N2iaqYn66PaqrOp/+oQXDwCKtpB4pqL96L9vk+gaecIvZTlh1cHosryUAIkZ0UvVftcLVd1ouaAsvYGR7QmqETbSmds768aJ3T+gPeUPr9C1sys2E6QzMzPIDTQlLKnRv37zI/kc2r//wLnbtnU9NNuYKZVKoOldN5AFVZKYNFbE1E6CNEOC3lJuemq8RcJCoQCiFWTs7OzsQJo7GAQsywjMra2rg3PruoGFmUq9LpWhG0Gaj9kWbIDQvu+nP/3pIx/2sMzrKC3Dh05cjG/37i0hUAiFmx3fdNNNz3nBixbqdejyX3jhhbd+6mO6pkmSoaZ7Mxy92WzatvPlL3/4da979749d6Og/exnP/v2Wz8fBVEUR4axnjGvmtXLd8UKlMDbJmGp7YBdHMdJJHVycvLSSy+94QPv2Nbfz+oECMw1LVk9aR7zKwK+kKQk9drVFClKEkNTOp0atLbM6tsgRWYMsdBqXXPNNfML434YVKs7gJJwQoaGBq9993tgF13Py613rhbf9+Ga9g8OslNOEsvUgibzpYtJrEpq23UH+xx4L/3BH//xzMzg7rOq9QXmqAfsmc/LN3/0zQUb+amT7lk7tnVaHVW1hgaHxPRdD62kairLE4S6kpqW0hLRxMREuVxGbkvAia7rQKbwuWXLluyeTFMvkjAdAVvPRtnA4Ny6TsBIiDFKE9c1GjWrUGgGINmazc60hCLSCT/2qe8/6LyHqaLa9duGpqMYLw0PrMivIKwatXqprwJPV9GSvvetz8LEo37viaIoXn7531x33fv68rjRYmmn86Zq2k4Y0z4dv+Mtr3ndqy9DqlyfbkY+NVWZCpjJ5NV2c+aR5biTNQleB6xIHsu5IrTd2G1My7ZgqNjUt+Vy/SDv6vPdbQM2CD1dWPFY07OQsuotUeqfGsELKmgviIZhWbkkQW43JRtJpYKSUNVvN9qzXq5QWJg6MFAp5y375n96n6mhWi3qK64VsWYZEZZyAB75RJom9w1acFlnmw1VpyU4PseOEJoOqnkJ3TvnXv7C15FEPDCR27Gjv1bbr2vsXfqdr11PE2SrjERzQjPptERgx9xA2kAsvQ9NhBz0D6BfFImaZWZ9lqma+7arb/7Fz8dHztpR0JPpuT1ZEp/MZA+fuVwORGtWpIBjRXBuXTeIUq/xsxsUlMjOnTsnfjjHeluC8OMf/xhjBHokCno+3jjFaltrt9ugUEDReL6v6frc/HyhXL7jjjte8pKXHDhw4PnPf/6N/3Dt9h07YMn79t531q7tsoznFhZ2bCvcfvun/uyS1+7bV7/ooou+eccX2VHRUynhfbrQaLDzrfSXs5OFB5gVF+m2zz333Lv2TELf9J577nnCE57wg3/7+uCAATK2XCzJ8opp7ki2OjRds9UAzUVYBizDzuezn1MvK+YYmyAhpKyTCw0Y+IkXhoODg5/97E3QKb771/ft2NpfKhkHDxzcsW3r2rTAasiCVqHPAbxmmQq0w8DQEAjXvONMT0+/7W3XsmQ0ibh7925FUSPP//a/XA9rkYB4XV+B203ACvQAAiKqKjRFt9sNooWSnceUQG9F0xTdkOcXZqy03Ivj2PV6fWhoiI1wTk3lSw5MwK7hMy12yQDC31ij7GC/keDcesaRaZBFaYWXDHdJHItpAVGV9cISx5Bf+8qXzS18FlTFQn0uxkVJZpn1FMNGCQuASQIkquhIEY4eJGYpIMhmzowJPFG2bodh7BhOHMSDRflbX/3M7Fzr7W9/+8suffVnP82SOQGxTkzM2rY9mLq7NjveTf/wt7mcCpru4P49W3fuXB6VzwqKUCmbWhtUBnqpRSki3U6LYmxYzkgl9863XfHsF/8ZDnBfHknSEKbS+OG5nSN9cMqCsCK3psPfUSgAiRKqqRqQU3pmQqteFw09jTzq1XSBjvD2odL7r30X9HB1nc0EvRt65Nxd2wVCw5a7I82YtQbAR4WlMfSSfFPs+bGsS6bDqkjONqK/vPr9n/rUjaaIHv2Yv4H3kJ3La7KA1HYUHvj0Zz5WNpSAsATqjmrAte02GkauhIghoyEUSlRFIN2dNH8QSiTP67CQLEUCzZ69V7sBmlmIoogqiOzcUrz5lqvgTec4TvbCy6jZ9324i04hee4mAefWdQOLKEyROV0hPffg8yu1Wg3UhyzhUt5koahJUjAkQiJmRj3hPQyixvM8287BpkRJNgyWSx+EhqyqxWLuXe96F8jSoUFGWyDQyuWyqvY8KXM5PQnSTCiEpMS6zsj80liZWkky0p58GEUtLxgZLHzrW7c+5zmvZGG5YdhqtbaMVFy3aWr6CXqmCry9FhsOFDEVxUKhAGpL0DVChCwZNjAItDO8WgoFU0hN2kHEMujqaWRns9YpFmxW9tXJrcX5rw7L0hbaXdNmUlFVZbiOcMme+JQnm+Yfs2ork3ucgvz1b95oiMiNWZIwQzkiKjOxycIKyn1ux42IYOg6iy6JY0VUrZyFROTDOpGPUrcq6L3AO54QFjh76NAhkKt+EGSm1SxXIatJDItH0UaIBt6Y4Nx65rFMiPQqtGUlSRaHWGUFq7IUINwN0fT4r3ec9VDghMnpaZxmwPapJ4N8UNIcxCzH/lFhp2kCQwVmQo/PZoMtsaHLLK1xOvJVcJxs56qt/Pt3vp6tYqSGM8w2RVnkLSayxirVCQJCx4mmVHQzA6iYVv9mYxxnGIq+uAvSC7BSRKFk51gtb4Juv+2Gp/7JswxTsphIY9lbkShI4tEFV5aVc8ka3CpWYSJXzoyMSGCGSDbql/2qsITRR1aBdw7QOmKNA21Einlo1Shnr1FNlxNgbq5RrOQDNoIHnR44YukpFzyPJEW0cKB/ZMToM6//4LtLIqo1m7aFNAUuHdOgaXYgSZRVgsS+ah98MW3Tk1GCElVSZUFFcXplSaIy5jSynDQND2Y4eaePZfhVXV3AS2NWS9nTOaueGJxb1w0gS7MhV0HM1BITCzt27AA5AD9Vq1VQoMBsRUMhaf6qjVxWZG0AwnOgkv/EJz5h20ZOYl/L+XXWkmuJSiUfs8yTdcs2L774lSClVV2TJbW6Zcu73vXm6hCycgj6PYUSEGwwMzPWVy2e7C6ASbXUUgTszKq61uug6B9y7rksPwsPEzhJcG5dB9A09aWqqEtpoFuddqKQZls5b9fQN75zp9O/e67Rffll773tlqubnWYOy4f2jo3u2rIogcmyPxJKiRmnijKt3Jcp5SzeZmmFYw0KBGQPjY/MXtXgQBd/zwaQz7huPZLTEKfCkmahU0yLbgVyQbScFxRMgsjXoM9OhdDzsGEetYn/hQFwqf7iItJq1cuad9EuTpa14lqAHuUncNQ0YY4N0WClBFfCa7tRq11y8l+9/WbcbJg50my0NJQv6o6WoChRR/p2Jcs7TKwed5KwZI3pQH8a/YapyM6115lihqFipdJKz3bBRVTJBW7Ul6/u3Xerif9yTc7+AQXOreuG5f6qhBCg2kpJfsELXrBvrFPrioZhHD58d6fTqVg5lWJGrJseIOexLMVJ7Ht+PpcDfuy6LAPLero1rCGW/PTPP//86sDZd975r0laObGi65Q5NgtxHGcFFX3fl+VTcTudnJw0+llO24svvjiKzunv758dG1eKiS5t0DI/GxmcW9cIGAnJMWnx4SHI7JsseSCItFhE8sMfXFRlVG92HcfRDdu0LMJCklxLM71WqDvKUaFdKYQ0oWeM5WX7SucvSxV4XPRMWi4FHzs7k0i4p2To0sfSdtbAW4AuHSwoVrp0LBSLMY07mmpJgugLkYjgn+h3AkO3JHw0u9LlbqHLjniFEtRHBx3gI19puhGaNRE+srkzD5zud7mO7h0RzNAE4UXPf8lo//av3HHrvrsnd5w1KMTmlPvrob4B22FG5CSGu0yWsBL7yzrxqT2ZshswRqkRNmAnLrE7iYiLbcCC3/oH+2tpMx2erIgo0aTYMvOOI/pR3ZRP2sKwycG5df2wrIKeoih+EPhREhLxwIEDW7b9HhsKn22BbjUsS7fM2I8ZsW5uWKblstghEuO43W3nzFyxWASxJm6Ohmk0Gnkn/5GPfMQ01IiiXbsGsYgMA5WdwTAMOp22rud1LZfWBKeyciqmjHq9rhXZiB8rPqibsiwHyP/85z9v4PUfyvuNA+fWdQDBqfSMUBixUVnFIqokY0mWVRYVUy4VZucboGp1zXrZK/7qtk+8P/FjQ1VrU43SAPN7F46VWwxLWVczeSUendoaH/uYsR+T43TrkkBL/bOSzG67fJU1AFkUiNC5ZYe9VNUuQZ7XIIiapgXSzMOxH/gGC2KVEOkcvY1lupUuU6/0yPlScWnu4m7RolLHRz6TZeJ3bXTrknk7c+FY3up5h/Gm32qbkppp0tkpN583p1pquZS3iqxYYYh8TEPNiimhWBJ6W6QSnDCO4VNFlA2HEqWb3jLisl0S+JsvFmYQy9e+46zz79s3065N9hk5A8uuV9f1wTVpgAcOOLeuHySE49R3O0lAJrhdlwhCRFhR6LTuiJW0k4WFtiqJVCAsamggv95HvM7QGauiuXqNefgbOSHlSpbuenPcxXCmUZhU+su1mYVSf8H3wmqVDeKVdSYq2+22bRoiRlGSiDLGK8cB3z+ylINjY2OmWRREGnuR53kFfRP5Y5wubI67cn3RM4/qR5lJMZsvm1lXi30WFse67/zm+x504TWN9gIS+kr9j/j1HDqrIlsgVII5pLMHxkWF5TZXkzBne1UUlmaSZRqLpjMz93l8tPaUVrWeiukv4rqkFFCX9op7uVyXfWHfK0XzyDw4CwPuYetk93LcmYnH/LRos15rLMXvpfsWl9vWJVGUUutHaYC5SWlGzxSS/SnZWYJwUVQK2QbQ4pZWOls2NgX3BvMuEbrpYmJqgrW01HYNClkkDSx5sTAHTX5aT3GzgHPrRoTv+7lcfq5Wn5+f768wQ1u3G1X6NDYIwcFxxtBsNrU0n0BWwt1Q0dnbt6fVIXlg60mDc+tGBI5c2czpqlKfn5uuoZ2lvG0i4s4JVursuegr0FOhPU2Kl2YsV1t45fLSvHwcxxIkZntNhbLjOLX09Z0kSX9/f+Q39+3fkzNwY6HVV+BmgZMD59aNiHK5PDY9v2XbrvHx8Te96U3vuuKSR+44W2DjF+uZtZrjAQ/oMD3nuS9BTLc+KAzDTrutIJaktciJ9eTBuXUj4rM3X/m0Z185NTmWd+w9+1uju85mcwUlswksdc+EZX+PiuRZLkuXpXg54jraK0/NsUlxlB2ZhbCwGfDeVjSt0WKOBJ7vF4pFEqglu4wkeXZ+frBcXp9j/Y0F59aNCMNgDoaUJnEcpyXnUKfdsSyV21s5zihYErU072KlUpmZmSmYys03Xw23Xx8n1pMH51YODg6O0w/OrRsRaoxUsqDK+XazvvusXWNz6Lw+K/bCXi2jY5ZOe/20l30ji1rNPOEzy0AWq3pUL7CXneNMngLHRkbPz4wu3goslIIFKxBJOeuss2DGT386pyhKkiT5ApJwXJurVyt963jAv4ng3LoRIUlpjZYtO+Bz3759l19++cevfePW/gFEuU2A4wxCVdAvf/lLxMayBguFQuIteJ6nm3qlwl1cTxqcWzcihAj9z3c+/pjnX2mZpm7Y9021zDSvM0rrESoIZ+4CPaeBNLugm6AnP/mi73z7y9MT80NDZd/1TFNFccI0LE4jRhcHtVi4OWLlUcXjY145NgsSnIWv4PT+Yd0dQhCNETIt5hIgKHrTbZoikSVdRDFlNXU3R9aG0wfOrRsR0BeTdRFEq++JkqyZQJMKmpmaqVZXdYUBriwWi2NjY9u2bOl0Og5LDk8WFhYKxc0eKcvBsS7g3LoRkdPFTttP3IZsDKlOyXXd/YfR+UPVrAIrXjSVLsYOpGH1Mto/413+19d/+IPvcwzLj9H01OzWkX5K4rRaHA8W4DgCIQuFzfz2WC5HSnsdmqMyT2KWYZ2lRcf8/jl5cG7diIBbHSTn+eeff+ee2VarNT8/fx3gr1+WN9MUxTT9bzGBUTZ8FaW1CH3fV1WWRLndbI+M9MOKJa5bOTjWA5xbNyJw0h0Zzr/9qje+4LJ3dIk8PLr9u//xw0Swe4VVKEFCllMwzWWScuv/eepfIGvg8ELy9Oe94dO3vF+SbViiUCynKZUXDbOLo8JCxs/rkIqEY0PgqPwtbApTLBBE2Y1Cl98V7N4SUUww160nDc6tGxHdblfRtOEqAvUaiYlpmlEUWRaicZZhlNJeTYBUvabTkiQZhoGSYGJiwjaQ7yKQsTLFhnoqtT04ODj+P8G5dSPCsFQUBr5vm7aVKAUvjLbu3H1wHJ3dL2VZsDNrgLBMfNS9RCUk7LgjQ1t9luoU7d3TeMjuAULS8tfH6g6ypgX2ODY8SFZVnUXAsluF3xz//+DcuhHhui5oVeITTdMaQcSKeeSTV73qVd/94j+utkoulxMEoWCq8/OTj3/847/5pS+ds3sgCAJN5lXkODjWAZuaW0mvXgjFSVr0bnnR4aUUJyIzRWXlRdBa5Tcx5QHkoj67/bVbXnzRC9+eN8uz0zqubp2EnyTJwm7mJyAThVIUoiAGteH9BIuDqvFbJEG+7HQ0S0EowrKIEU4wKxGKmwh1s1Og8Qg7kU198R9IOGljqExCuMO7IrPXG6jDKi9SRSLqg5/4V5bVDzOjqCsHYYkeNhLUaMiKKhi8YtZJgj9ey7BUeHW9weqUsOAsqaAXwjCUJQkELIhZTUZux42ihVKejf4TQkCrRmGkasZ3vvWNx/zRC33Bh+Wrg6xCX5Aktqry3h3H/x556B8lbECrUqn487UkYOWFHEfhOdNOAZubWxcT8zFZSoVUqpKj6FUQ1iUVnyRLKEEhDUNMo6BLSMfQGV1OTqJtgyYLLUiH+L1uaJqalKpSUKlpLu3J4cGBicP7XvbSN3/y4+/pFT/pnYF0JIUAf1QeUDiFQXzp6Kovvc9Wi5UWhonQNpJW67Hnb2m12qLshJFvW3xQ9OSwqbkVZ7XgU2mHl0Qr3hjEgxmFhiR++MMf/pMfTMoi8wR4/etf/6mPXlO21YwjLUuFg4X5zWazFpNisQh/PM8TRbHb7RqaBHSMxE19iTlOCo7j6GllQxr5fQMDb3nLZf39zsxco6/KvaRPGvzByxh2iVWPaZD1cetLIiTKSJdsEdFXvPTFl//i3V6nDRy67+CCYdshHFbI6g+aCgrCWFEUU6eCol77zqvf8ubrQXeYhuK5HeDfhErMkIyRgDNv1t64Flmslc3xgMDJ231YLJa02I3J3J3Z7QA3TxSlxQjjICfS0dESPBydbr1Mczz7xMmCc2uKI6J1cc66mikx7unWiCTn7+4H+UkplWX53HPPHR8fH+zrQ3EaO6CknrBKTlXU8Vpt52hpZmYGHo+dZ2+fm4+gf9eX46U4OE4CmqYRwvREqdgnx/78/Hy5Ut6+bft6H9dvJDY1ty7GKWV+okeZAhapNStpTI9a+MxDSE1bURjFmCgyCv2mafQLgn/PPZN/ddVn3/e3bxgusqrREYqtvBYGHklkUzNlhG65+e9f8ao3HNh/r+/7l73ynV/69HvJYhhWamxd9MfaGGYPjvUDPhJ/leYTyCbhbS6ks+MkwlEQRVJCqCBmcX2bmitOAby9NiJAsYqiCJ19RZTbYQjTICjq9frw8PCdd95ZKfau2tzcXKVchF8xEi1VAhodGRHCMCynFTimp6dB1dqGsa6nwvGbBOYQrbEXe61WKyjCwEAetMT0zEy1Wl3vQ/vNw6bmVqAwlo6PFWQX5mr1crm4pFejGLGyqhh13ECWkKqqoAShY67r5hocWEywKCMaY1EUBCz92zc+cdEz30JJND/fqQ6eFyHU6DCjWLWSFxERQeVS7AWxpEoL891yXmq6cQSSQzAlyaCZ6wMLthEW8w9IaE29dTnWE37gy7IsCsy2mpAEbgxN1ZhQTcdwj/gKpNnSMgcsQKFQkAK33Y4VjQKxxkks80HRk8Smbi9QfKbJuBJIkxFrasvPYvV13WZOprJkmipmrtQRLCzL8tocGBxD5rsKx6DLUpRGallW0Q/iIEXBynr3MYjToeo20Kq6qRyenh7s7//gB//h5a98M7wJRreONhqN/j4+wrtJkRGltiyhBDCsqIqsV7SKacuyLJARMDE3PVHWZduWYMF2p2GxdMAcJ4dNza0cHBwcZwibmlsDv6sy65IQhURUcRQh3T7yfu52JRIkpiYyL9EkUlQBelSCuBbh+ZKKEkpkQQo6vm5LLKY1WoiQahhbx8bGLn7F+2644a2wmIZrxf4iDRJFUyjzGpCg47elijqNmkTV8YMzL3jBO77z7fchNpSV6hTS090Uh+lfXqXjgYGVq0pm1bChTwOdGCM1u3e7XU3TFEVhfiZC1LMR4SOJe6IoiWMPpWksdc2ApSQZBWGiRERdoz7bAwebmluXrEsYA7FGSSJIsnjw4EGYs3XrVl2HO1CUJPhVEmUBi8T3PE1fC26FvhuhhJW0EkV4NiiWH/GIR/zPnWPMv2rnzrvu+raTBneTRBaRePjw4S3btsLxD/SXF7rdwxMTpVJpZrphmYbvdtfgaDk2JlqtFkqT+DAyTZFLffJgfm6VEU5VVbO4rIGBAU0gsGShaJeKJcpDp08em5pbDdOMwhD4VJYxRjLQqOuhK//6WvjpQx/6kK73IrTg9e+2XCunL92jZxpB0mWj/7Fq6rLrd2HPL33RM+/Zc8NcxxDkfKl/Wzv1BzNEEiFvy+jWpBN1fdep5h1DMXZt+6eb3nPpxW9faLiy5qSahCSZtjnygHDd+kDCysbTXI6Z2tttV0qB0jwVADY/8VIn6kyLpvcIqFcqgsiIU9fpIAjcZlNRcl6XYpFqOh/2PGlsam5FWdU/BcOtBfIQ7j9VFbIawrbNbqbxsamBvgJ0o9KOFdbUNcrXl47Z9oJvQZCqOnrYQ4fgpgdZcffdd+fKgZ4+TRKSspE3QRDy5XycJB2v042iYqEyNTWlG072nHBsZsCta9tmHLO3sa6rtRp0ZVb1dQHRmg3Yuq6rUJqOYOFf33PfOQ/i4QMnjU3NrdDHz0ZF01AUxQ0QdJX6B4fgy8GxhdEtBd0qBJGgaahYLCIhWbMDwwJKUCyntl1BIJiGMVX8oNuJfCdfGhktdtJj6RPFMOq05ls5JzcxdrjQl89ZqoJkn70q4nzezIweyTE1PBh4F+8BhFUupu+zN2upWHA7wbOe9SyYvvXWW+Gr78WaEh8dg5j9Q0CsmX+rjJEaxQcPtLZuy5XLfWtxFg84bGpuhT4+FgTo/oiCDIo19OB29JvNJvz0xje+8UMffHe1r4+k0dXw8lc0EX7VtLVwRiGEBFGgKSA3YtM0BSx02h3DMKJQdxzn0KEfPelJT4LFvn/HzY5qKRVmRBsaHUECaXUXAkwl3RwcHHTdgG6MlIkc6wJFYU83vF+XevowAV+z+SsCFsistI5p1CYnr7zyymv/9s0DQ4Owuixtaq44BWzq9qIxE4YKvKCJC391DbrYmqY4MHOh1q2U+xIUsZBT6quahBJVxmvk5acKsiZLKEISlhBuAEE6Oe3LX3/PY570d3W3ZeerfsQEaVe0sIfKImrPe3ZFR4lgGyocaIj8r91x9eMe+9eqolAUiAiLCDaHkRhk540Sm7Hupr74DxwkqQAVWbGfZDG7kESRHKTuAwSJniC2FRsjEmqKIGapiTT40STp4piZCBJYX6C5+NdGbhSx8a64Uh78+VxD6x9McJDQQEY8N8XJgT9ev0kA0QGygja6A8PsrWBJli6R/8fed8BJUtX5v1c5d3XuyZvYJQtiPvHuVM505uOM55kDioKYUVQQs6goCgh+QEzoqZyK3nnonX/v9EwgCAssuzuzk0Pn6srp/3tVM7sDzKDN4ezC1PezNN09VV2vql593/f33i+EdqiWsqTwGR4AFIvFu/ZOI2I5VYaGhnhOgTEZDDvPtQU249b+kHErSpZZ039Rspx+71VX6rAm5KOS2dIkATYbDg0WgliSRHLjDszOHTs42Gv1cnklu5MZ/u/47Gc/+453fgLejI/bQKmW2XJcpHCUzmfRfX0jeyIfTDBNk6ZpP/J//T+/ho8f+tDEpR/9aKWcCYoMDwwGi3Sz2UREt/I4wUa5HT4Esam5NdWiOMkVTTJJYyYmr8sSNSRJs6nVXtMbqF0xSWi9/J5O/4N/5RI7MTmxZdv2LduOgy+nZ5YETYP2dRY6eiG3ca3L8BBF3UBTU1PwRpa3p9wKRlMURq1eq5CrHe7WPciwqbn1QYcrrnj/i1/6Adu2VVWFj+3mXb1eT1UUvZQ7TBUSMjykUFJRpUI8rjBWPIBtO46TF3jEb5wD4kMGGbcuIyJ593Di5rccnZ3oVTpCh8H9ftnbMM1pHRGrjKZiCvm1PNttz2Eql8/nESk+OMRxStf3cgyXcWuG/zuaJnFDhDcM43Mcx6tqjASEXHyEFJF7UCHj1gcTQLFqmkbRuXRSTKYcHog3pEhCwqz8VYb/M1QZpVk3k2TFMU1R0OWQQDGZc2v/2NSXLMkGjGI6JjW0EQqSudWIIjF/nU4nwsh1PbO7NFIuGT1DFXi8dr6hBx5hUmaGTrVCSO4RQ7k89PjQz+lhu0VLIlm3FbF8+gs/9rWvnRH5UY7O5lszPABI62UBsZJ4GYaSZRF0a5pSK0Nf2NTceh8YGxu75ZZbHn7iiUq5CvTGsmxam5pjDue6aVHRrARUUtVIzIl79uwRaIEHGvYPY7syZMhwT2TcuoyYuAQQ34DUT2BmYfHDn/j2V64+kY08N7B1QfY9juU2yO5enjulQhTQacFrHEcURjwKLr/iQ+ed+x/79h6ALzsGrlZPbkdtnRIYpG5M2zJkyPDnIOPWtSHL8r59+3gKjHEuJJoQxwnwYa0xNTk5OTa6bffu3ZJIfFpDLwA1TUpj8VnJjQwZjixk3JqGVxOEOF2gJ+zJcryeLySF/LDAkMxAHEPH3krGy78wlssEkIOT+eC0dfC/LaPVNuowNEoDEIMIzc/MKbw205ndJm3fiJZlyJDhz0PGrWtjfn6+VCp1u12ORrzMk/JtHCG6ww5oCchn0zThfV4rV445ptFoDBer2XxrhgxHFDJuzZAhQ4YHHhm3LiOtx0aSriVrWaqel1SNUzWFTBQ4yWwBivyQ4g+TM0qcpGxBIRx/+/bt0xOkEJZlhgutuZe84cU//tb3ZJRNuWbIcAQh49a1EQQB2Nqu6yoCb1mWslHVXO4bZI5C0y644BWvfeXl8NF3gjRA62BRxQwZMhwh2NTcGnAoJktXAgojhrZ55IdIZ5Ig1wiN8SxP0Tx8YCXPttoKN0rxG3S5hDTdMQhoOkQMSWgdIzZCfF5W4bthBSnUTeRLnXX8KPIeHdAD0GK3Y/K6QtuhLtOT082dg3MzMzMyWh4VkiIe5D1N0iUHyQE29d3f3FjJQET6wepwaRrhJMgbR6s2i1AWUt0/sqdrbVAUZZomRZFqLjxHS5IK5OT7flqp7XABdLQo8RxHWgIfMU1FUdzrdFqt1rCSTwMTodmMII+MFC666KJKJXN6zZDh8GBzc2uaE4UM3dSqBNjk1SdFUyiGBinLeQi0YcA73oYRa5w0BBMfrEN6gSZZZDhoLMMi0zLgG5EReE5CtFDK55ET0CzZp1DUkmgDeKNS9LLwwAdP7ODMbYYMGf6S2Nzcuj5UVaVpev/+/Udv28YilucYTEmHu1FErlI+5lk2TajBcFzXNNu9XrPZHNAKILZJDDjLhYAAqJbvdruqlmXOzpDhMGBTcytJfJ0kFozj1F3/YLJs1Gn3wLj+2Cd++ImPvLmix3SEWCfyPY8tCBvRMpx6q95zhUrPcZZLKn4HXjInwIVxxFVrO/RCAUUeisPAdzigXgaziAfFqmvaOvNkWdKsDBn+stjU3Hof0DSN47h9+/bpOgLdylJJ8VV+Q4j1PkFRyPX9NJ8myQJHM6VSaWZmRlME0NoSyZlNAs0sy4riGHSupmeVjjJkOAzY1Ny6PO0Yp0GmFE4mItN4U88LgMdYVnADxDEodF3RRdRGVVMNEfENgCZRMZNqzIRKI9MwaUmTeLZYJozpxcpiu9W8bfzst33/v7/2yrT5ltlmeZ7lcBggRdbiVT+bTbNmyLBh2NTceh+gKMowjLxItdttvcSKvIRDdNhTULMsSzPI8jxoVfKZAq0qSLXFxUUSlYsxCFXP8ySZxBGYva4gHH6hnSHD5sSm5tbAi0HfWbYPTMqykR96MSUlihWFgVutDDQ7t0qS7qEOB+KVRaFJURsSQ7BSAJEiWhOkaxIUBv+JIvG3bXfs/7zhK/DxyX9/NkcLnY7LMBLNEhplOSaynPRHaAZHcUAhetXPHhwYkryFmY7NkOEvhk3NrSkkiQ0CZFldD/uSCPxFLH/f45eWliSVVyQSo9XuWSVZZA+3p4BpmjHNFlZKuoJ6jVlK1wcWFhY6nQ5N04qi5PV8SsSyLFOYQvF9/mKGDBn+MtjU3Aqi1TFtXhIZBjExUjgRiKi+uAB/otki2NcSFbsRyjG8ydjAV1GIqA0pO5Au7ifzvyxO0xyQejKhLPEhJj4ERuJBIMiME2FOUtR8IOXyVIycAAkM8vyYY2gKR57rcmx6i5NJ2xVv2XiVR0SGDBn+EtjU3IoI3eAoimiw9TneR9j0vBNPPBG+3zfOVKtVy9tnWZau4LySD8yA2aiY1/VA/Fs5DuSqkxT1yuVyXoeanZ3lOG58fHzH1q3EsXUlHAKleQbYzX6LM2Q4LNjUD57v9nhZIOXXfNenHTPyea76rne/Hf70prM+3+m1wtjieKntTJcF3Q8ws1ErQyt1vNnlyLH0H4Ui32Q4JKq0SJPYAdsxaDoHxNrtds/74MWXf/HTgkCDzmUwkbp+EImCtOIkmyrWg/Ot6ceswFyGDH8pbGpuPYg4jjmac6kYhN7OHeSaBEGwf//+Y47TZRZZXmgYhkorjuMI8uFceedl2fN9gZXtmEyjzszM8Apz1NFbdu/efeuttwoCEaqBH0gCn54Cyx7OyokZMmxmbGpuZTk2cGyGB16F62AJmG4HsZMss2OMyuWSLHMH5qyjBgo8iYECtbdhxLoyHxqvTnoAiA2rK+e4ZrcLH055xEm/v3m+3mpihq4OboVNHJvmKDrwEUMhjhU8y+HEJAfC8kxrdPffz5Ahw18Km5pbUeIQyoiEMev1ulosyjwJFwXYtj02NjY+/sv3v//9F53/2rHaABGth9tdFPS1JEkY4XKuCB/PP//8M8/+6O69E6VSqdPpuK6LMS+KyHfD0A8EkacRhzJHgQwZDgc2N7dSsahKyCVsCvSEiK7z4sQVwBL4A0YX6Ttvm/VztaMo5LO0haIA0RuR3p+LCYnjVK0m+a8Q5SbN40zfkVixl+QbGK1SU5N7RmojYdBuUkc97vRP/+C6d8UU4kU6igyBsoPAYmgNxTyKyNRtWtWQ1Amn0rNPDnbIWSBMhe0q7wFmWTsf/Jx5Fhx5oGMypZ7U0OQPVtU8mO5sadEuVUQqACtNMAwUyIhnkRIhHIdh0KR5PoqwYQaCSlJPwJPgdYl/N0XXKYqiOTuIkIPELATlfmBzc+uDEFEUWZYF6hXe3zUxsWXLlqmZtiwVyuWyYRinn376D6/9OksTEgUZy8NmWUWCzQrP8+C1WhGhCxB3F54v6KjdcxmKCaMQuBVjnJS2pDRVg00bjQafy6WVLDhBANMtcEkqS7DtzG63Wiwe5vN5sCHj1gwZMmR44LHJuZVaNR1JLgVGeDk/dhwRkxnG9DhKPJqoxGNpg5yW0uTW0AASlhpjUrw7aSaFQ1UUMC2YSd2NYmHLdV/9wJOffpbRaxpWMDAwMHVAmVzEu4YoFHM0zxpGV1VyKFpOtb1s7ePllazlk1meGQhXfUDL2y1/k00EHOFIlihxklM96TDpDWMYLv06DBBHhZ3mfOgjgeU5GjE00zNsRSWefJbrmmaHU3KFYnHBQO1Oj+zcs3iepxErCohHrFLIRGvf2OTc+iADmPkcL+yfmioOjsHHgoYMywKTrVCoth0G7D6O484777zz3/HPJ+zaDpsf9sW3DIcRdDKEttttVdcrlcrUzDRJP1RQoyhyfTdNU+k4jihIHM96CE3OzRUGBuhkQmmhvlStVkPfa7VauijyNMNmQSh9YpNfr1ULNTGbfFpereEin0JUFHsUeYNIxhPMJoGnG4HlCnCY5O2GY5NXojUDUBKNxvy2kdpSh+TB0nN6xEk605s/0Akrx3q2MzC0rWs2pMoueFQ6jq3QEsYcTd3tZymyaEVU6vJaFlpVdS511UpKysQkZ3gWYvAgQHzQriBlBKkVu4S2beJOqEo5sElcq1Ur5nKyQpwNXSyKihN2Q1KTEjo57lkuJ/NadWCuiXLFKvlNmi+WSn4vkKQ8z6PMTfp+YJNz64MMoFtLxVKY5GFJv+EYdOWVV77mte+Zx2yn02m3w059Ip8n1bYLmpY8EpkP1iYF6FN45UQ8t1A/cODAyMiYwGMbTB+OhJYctGkYzIShRyWZgN7+9g/ceecSfJnP5xuNhtNZDILAw1EYhoq4UdmLHyrY5NyaaMLlWUg6VW6pSOMid1m3Yn9Z9mF+Ayce4+Q/nEoSDMoRJCSmBF6sLy6UKhURESesxfm6LBa2D/Dfv/bjj3zhRyka+TEuVbeR1ISy1vGItw2PMZ38yGrxGS3PuAb3OuyhHC54ObEhtRw1u1wfMZt7PQJxyJkOJ1YI+YwpkSfOhcTqwvjUx//V7t27wxDFAQYdOlvvVEo5MG66dqzzpEz87gnv7ed+fGaeLtZGYK9CoQBmEBPkVZlUD2bu1VMy/Elscm59kGFxcbFSqXa7HU0rwMeB2gA8RoZpipLsOE65XG63pmSWPeWUU8ZGtriW+x///sPD3eQMhw2pbl1YWKhWq+edd95rX/ta6CQMzYIIBWK1bdu07VKhsG9i4o1nv4eShqamGhRbSfeCnhb5gUpHcRw7rqtnE/f9Y5Nza+S6ThQoHIdcx48oTJMU2ASU1+U4+BBHQU9CqNOzSpLUbrt6YSOSY0crqVXSBQciITGFUVyplEGUaKR0a5B876CY1yQZNufZqN2cw4jK54fmZk/ueaphLp3+0rd7jmH3GiwbXfvVrxeJREGuj3wfqRIIchYFEalTIAnz8/VareS6IdiAirw8vdbr9USBo4lwQZbVYwFc9owdcQj9gGHZIAzBqM9pxDu12Wrm9RKb2P56oQrdZ2Cw+o1vfUeUmIXFdrWi2yGiRZFC4pP+/iV+hDws0BiEboEXi04S9O3YPYlnr//RZY6NtCOgTNyDEZuaW9MwVrMb0TQlcqLpObfddtt73vte+BPP74C/Qu9kGGb//v3bt20D/tL1Dak6cL/wgx+c/7znXWB023feeef27ds//9l3f+aiy75/3bUMFT7mkSfefvsfzjzzzPrCBGwpq4XrvvNNEiBL08CtcAXq9bqelCzkedr3/W63C2cN3yuKguIwfdhIaQYuW9I4EpGu7NMJYKSE8ZgERq8s087Pz2s5CcZj+KtlWUCsoGTlQvmJT/zbIBY4TvHCuGl2f/ubLy+Y6Ol//15y0xEqDA7yDJqenj5x2zCOSOiBLB3uzPAPNmxqbhUExjQ7slxsdJATLpTK1Ysv+exVV1+JSNRpAfqSaSJFRa98zT8B5/78P29kYqTKG9O0ZB0/WckH0RqSlV86JtI1katodWHsZGkY0QqNQscYGxrcfduepaVeqYLOOOt1H/vo62CLuQV03gfOnZqcRhRZAp6fbP7VaS+nwrhc4S6//PK8gLhSySdhPGjiwNzo4ICsCfCwGlYg8xRD0wJJVIjC0CfJwNTcxpx/hj8flmHKigK9Q5H0GAMPeojmDDOIKMK5gyM16C5T83a5JhpdKfLRS1/1DlkbbnWLu47dBTz7o599GXrbTAflckjUSqmfc8uw2gvjF30m+NQF59Q0V5ayYbVvbGpujeNYFEXHdnRd6LnKYx7zmPJgpZBMZQK5tVqdQiFnWjYQUBiGz3vO83/0r9853E1eF6A3QVxMTEwcffTRzWbrSU96kqLtvOaKD/E8r2nKl754YaOBqokD+GlPfCF8CbTZbM4/61nPKuSor3/zmzRFKTy/66gBKol9rBSLksREfmQ6NpfIVZalpUy5HJGQVTUMAsu0JSmHaUqSODL28sgiIa9obm5OUhSOk4IgOOOMN3e7C57HdefmyuXyN772kY6BaIxane473vGhO+/8Da89m+RTh98UhEKhcPvttysbkT/joYlNza22bUiS7CMBJBstirXRarO51DEW4U95ucLjXGM2KJREhnERQ7W7nXijBm9qeQWfRIKlrgKJmgA7j0ck0cryqi3GySJwEo3TbrBbhqr1ervdatG0ynHPaHd7rzv7247birHzhc9/cKSEWkn6xG9895uKiAQenfac13E6N7G49IJXnjszM7Vz2/YPnHfe1hFJKxaTVDCIYSkqlujUzwBF3W43n8/ic45A0DSFRYGhKdr3Yz8mwYUdM+SJ+YFKAwNAtS88/cx6sxVHdMwokqj95CefA5sMulFEoRe86EML7W6AZVZ7uhPGaS1OUWRrA5X2/AJLoyCwGegKm5sr7gc29fUCYr3rrru27TgJRngwwGFg//kNP0996a2elctJeZ2BP5iOQwPBJAkJRZY93K1eG8NVBKI1lyvSLLtUb4EepxkaNAtwKyfEZ5xxxvju/zc8tgu2FGj5R9//ChDlddddFgTo9Oe/DgxDVVXr9fpZZ52Fw8V//+H3pqanS6WSIghwTTh6uZOkWTwyHGmAbonjmElWnBgGUxSynTCvpz6FqNnpvPRlL3PCMvRhTS98/dufdh3irqXI6JGPepQX8Jg9anDr9vHppl7VWEGCX0NJys1YDOxuFzoAPtyl4x+k2NTc2u40jzpqh2EiXkYd25iY2E88B3wb/sRiHQZ9z0Fh7CPOp1mGk8SY3iBiXfFSBLVKr55bTQtih4c2I/kPqCTfQRAikYuLutrpxSKvFEplmudg5CgPDPAi6vYa2sDfIFZLdpce/7fnAflivXP11R+96tuXqRx63GNfGLreI0562Px0eMrjnnfSCcdeeP65kogRBWKI6NZWp0UeTiWbbz3iwLK8a5JiP82ldq6oQ6dott1iRfqrJzwP/irnCs2uyApIVIqfu/wiy0eKhP7uKecBh5YqTz3hhBNu+MUvpmYbjJQLIiYMAyWZUvesgGbdoaEBGtg6iFCWTq1/bGpuTZyZwKAiM4z5YrFWq8FHkSXxJzSF2q22JOqixLqYdV2XYRgYw0kg1BEJaFu5XJ6eno4pVS9s3bdvX7Fa0XU9ityJicktYzU7iuEsyKYU6zgOnPtCo/Gyl70sDKOrL//873/1TYrMzaHXv/r1cB1uvvnmc845Z/+dvz326BM/9bELYCd4zA7zGWZYH0CUfBJqBZ15Ymrqned+dHruLlEsw584jpMk6WvfvKKQR4aNnvmsZ3HY85wTC4WCYbZ/+MMfVkdHY06wIrbT7fKikvoJuGbcbrf1CrYsC4beOI6zqJF+cYQyxcaAwjmgJLClikLRDVHkq1HMpwkFKBqJmsKwREA+/dmv+sa3/sUIebxRxMqg+1hBWCsdF4VEhvF8i6Iew6hSPbCRlveFGYlmtXgo8KrWndTw8LFLzgxs23JMtXZKw3Vpptw1cIiaT3/+R/MF9J1vf1QcQN++/lK4Es957jOn7TpV3nnXEvOS118CezUb9n//96frASJPGsiYCKkUiHoP+bbKcSj0aJpx2z1e0JAfI0FCPReJfNpeUiJXYYj0YVDgBIzIhF5A8+RCxzjN60zUebR87ne7yDGKD/4pStRTdDD0aAV83Hc4Jo76pwra7XcPBy2mR0uyiqep1FAycQljN5+8JrXN44MpJMBuQhRcKiemJYzAehcY5JP6PcCRZFuMWu2mrKkRxYSIoRFjB57IyDarU6AGYuGZzz7Di0OKDRZdujhArPsvffNzPEWDLdZD6LS/f3et9uK5uTlGoFoBxzNooBgooR2ZZmg4o7mS4WF/yYK9yorscSXXW0SMxDO0F3iHu8bxgw/ZBVsbnudRFANyAAxhUHnQsXO5HPH0PFIDVHia1KGRZbnj2GZk1gZqre6U55k0o4NCwQHu9XqORxaz4CMjiuPj47l8DhQNkNfo6GijuffUU08dHhr67le/SjH09d+7vtHqvuHVb7U6oZgEkgeB8chHPpIqVLYMFN/9nvecePTRKIn8UTjJNDuW0a7VBniwAyIGDAFoiSiLob9sSDLJmETqJIZB4BJuTQqUZWbmGoA+JqkCIdaD4Je9qn3fY1gmrxeAh7uuE8SBLChgTsEuqirMLSy8+tVv83x+qd2sDRV+8YsfpyNwAL8ZBC986UunJyYq5WccOHCAxLP6DnEpGS2oqnrJZ9+/dSt69OPOgN/RK7W9e/fCXnqosVzkhi7o1oACxZH5YPWNjFvXBstylmUDt+q6ltAr6fTckUqsAA7511934Ute8lXM+Y6xCDbdr67/vBMHYsBoIJlC8oQmPjnk9Ze7Jz9/8U32zB3djheFscIMU4ZWip4STzOvfsrnG42l3/7ywoqk/dc1VwA9mkTHoDPPPKvdPs7AOyfuaH3hE/9z0+8/8ZtfXxm5ggUaWypJcqnVc4xuC8hdFHlOE+CRjjkiygLkBqHN0lxIhyxmBYn346jXMnVdRUQ/0kneBHKI5bxcXHflnIjQI3IvpumYdFQ6Sua74xU1u6JdkzqR/SEgSq4/MKhvFzTeHVl+h5ej/dHB1+XMDRHJnEteg6QMC4pFJQTd6qMoRj3HkkHe0+S+sSxLcUKEmGanG1GCqpbAdOj6ZEvko5e9/JK7xn9l2kvHnDyocdEXrvg0R1QzwcwkOuutn23P7BrQHmfUjbGhytTUFK92Tn1C5UPnvvOoQdRsxbaHf/qzLzAimmyhs8++FPbaN74fLqsuqZoi+aFNY5rNsqH1iYxb1waoPFUFw1xst9uGYcgS0WhHsm6FtlEUBTp03947xZIcBN0XvOAFdaOtxLwY+J4Jf/XtxHWRkSR5aNfSgqVHfBpWC9rEdeMtg6NzC/WFhYXBwdquXbt2HrPz0ksuHd0yJCQG90UXXTQwQD32KRfAUZaWlkCZvvjFL+62LJ6nr7nqi5VqBWTp0CCZk221WzzHO65LJckNaYZOAocw6CzP90LPkWQpn1fjLD/XWoD+BT2NpingMkEorKTLIXB8H2OUz+VDRAVkAhTDTf+nl7zcbJuGsXVs+4jrK1dccYnC0mGS1OrxT34y7PWoU567d+94tbwN5CrHcbfffvvWrVu//i/nYQa95qVvnbrjZ8cd//h9+24VJSXAjljZdeONJtnrMY+Gbl+fn4QjirxIZdnU+kfGrWsDiNU0wcQWJUkpl8utdggkKx2pxAqQeFXE6p4b7xweHZKKmh/YF1/6qYLE5WiUw4hJHg2HIq6LTaMtqKWIyJ3edGd6JHe0EaB/eO4b9vXucCh+4Pitk3Pz+vGvwQPqU17/ITdq/vQ/ryW/P0zd2Jv93g1ncaQ4onT6c1650IolenhmxnrVa69ZrNcFQfjuD94fRIjW8jNkOhWlk6A2ajOI8WJPpgSGY2IuWDDnFF6UGSFVQqloPfTwetqhs8Kr3iTTs0TfUT5oPYwTFb7M0Kt2+fNwf6gi7tsPKZWcSS2A9FxXtN/B0uhEqSbFAhCftslk5yMqSgr08sCuThiHDpkTCHyKokUY7g/MooEauuU2/MYz3jo0MhZFx7m5Xw8f1bvqyos7lm+6NAhe0MFPecrHKsorYMe7bvUH9WMljrvjthtyBbxzl/Ov3/14el2/9c2PSAisffLJQxS0tR6iV77iYpREHMBrIVfmaOR70BScZfHtFxm3rguQrhzHcBwrimIQBCDl9u/fX9i27XC3a220Wi1JkUdGRgKG+t3vfnfc8bskiVNZUrkzjuJWq00WkWXylBbUAjxFVhAYtlHNVTudjpLLfec7X4x89A/Pv3B+fp5hmDiO77jjjp3HbLnl9rk3vOENsNf+W2/9j1/8h4gYyzVYTvzBdV+2bEQH6J//6SJ4DjVdh7EHlDLLi/um9/z+f3/Z9mwUJstQfMRRHIUpELZgGXM0uZ4iJWaJZdeE7/ts4kO9uLioiHlZLTArYdYRSaHivPGN59y15/895q9eC9YGfDk5OfmbW37Y8VxQu3mJGO5/8+SnqxLc0kdHPiFNuDtbt4z6vnfSSSddculZioxcOATDwH2vEDcSP4hiuOOwGfQKXyH5sVAie6EvaYiB/iDG7HAtixnpGxm3ZsiQIcMDj4xb18bCwlK1StwDFxfr+/btq5b4N73pTRd97itf//T7DnfT1kaxkG93UERZrU5YLo/RVP6ZTzsT+w3W744Vq5QXg64xPaJ0DMcQdDbiGS432Gh0TNsul8sdo1ssVPYu7X7EKY+ZnJ1RlTzm8B1zi0LluL1zREb1RP3vTv9Mb+aOvM5+/RtfquQQI5Ilpauve0PXa0mc9MKXvNToRjIlFkrHPumpZ0aBmCYiGB1V3/j61xx/fAFj4l+ZV5DryDRPHIgSK9OniBtWAGY+lThXYc5ZfV5pgZLUGo+XK0Wmn/5PK9d01H+cPBX96W3uAZwsvpGlKpTozsR7jDpY9jGMkvDleFVZHQFJMaIwksqVEsntUEdSMhEF75942pvBnhBEZnTsSQem/rBlB3fZlW9RRDSP9sqcPGXEb3nd+e0lOXIebvaYYo72g0nY8dgTaD+66VOfOPeo7UOm34Dff84/PjWMy/l8vleftLs9nuOIWFYGC7Vj53psp534YBVLkxMH5GipVKzlWbDhLEXJskn0h4xb10alUgabi2QRrpQkSfI877jjxn77298e7natC2ihqnJg0GHMDw8PE1NOFn9yw9fZAMkxcjtIUYC2yJaNLjzBMS3gpo8UlrgNwJNteyjHIbAGuyYC4qMp9KznnkPWplk28JcPAU8g2IlmbwGGmfrM7u9ce221XALTdaBSiVD0va99z00cNp/6tFeAyen6wAOELP73f/83DtyJiV/W60uPP/Xv3v2214+OjdHZjMD6aLVahbwEl+jOPXs+8+lrdt/6O0QcJrAknUgiPhanCsX8ZVd+RpKRH5KYEZmR4S6c9e4LHUeKY6lUKnU6LvSHKCIkLgjSZz/5hbEaDuJIZVXfd7797W+zTKVrugUJ8RjGOKBy3A1Ry0RPPf1t8UrWDPgdFUa8MESZi8D9Qsat64LnRZqGvhXLshxhTmBRmuT0yATHOUbcvv6/Pvz4J/+zSQmh1Gn7rae98IyoNy0EiPMFFAupfAJ96PINeFPskdOJKBtRbkjbCLsxFYQY+QFihVwNKZbBxFgvF7bDZrdOT27Z8dgD3RLGuDOzkNN2PfMln6xV6Ssv+7CJEIt8jshQR0TCT350JUfSIaLFBuHPV/3D+/bduFSsPEarRLt/2zzj1ZdarqVqkmEb//6Tz2OaDUIWnm/HRxyL2j1UUlJXsQh0rRmYds8q6AUWMR7yIj+SWCkpz0gFkQ8tYTDjRyEXx0yS9MB2bBgPmJUECFEcUXjtBSgKtKK/nJmf4ck2oRdTFPziulc4IAV+Elf/u9f28QKPYdbezSbzy9xCvV4ulcOYZpLdY8Q6gccxnBMEPMN40HiM7SASGMqNkdhDKio+6bFnSzJsQluWoeeIK3G7sxAE+777vW9bXshyEUuK+rg2YzCIecKTL5GlnNU7RlEUijHkAt4/8+uhAenH3/8q7Di1sO9d73vhwswsCjUaq0xchLOOGNISFll0HFBJxUmXkj2kcWzB8oluDaKwuTi//bhyrxeWBEfm4XCZbu0PGbc+RNBut0ORAsk5ODg4nfiNVWu5q6/+ZI0HMxORrHMrlifh1oQcigmJRUkZ25AYvPBoByHhDs4iQphjKQykMTdLNnvf+6+87ZY5X83RJKOrIIq07zG33777nHPOmdh7C0+F//b96wVeALGPeaHV7UiiWCkSa/arX/1QuUziBPbsQW97x3mgs6CpjmsquvKCF7xg/8Q+QVS2bxv7xEWfKxU1jltmrrn5eU3WVIBOjPdGo6EVNSBW13WNXq9cLIOibnaaPMOTcIlmo1ggiy2iILqeGwYhyeTNskC+8TquXgvzC7VaLQ2LajabcByWY82uJWvServEKAbuJll7EDZN4qgEezmOo6yfho+j2bSkCjmjxflSvpD8DhI4ckPq9Xq1VPKB3ylKZJip6enXvulMquHm82VN2+J6JkexQIOXX/5p2Ks2QOr+kgoroE452TCaQWDm8+oznvMMjJ9IilSWSiB4LRiLLLFSqXz3u5emjdxa3frhD3+4WizxOAeH9kyQuohJeJIladaW3YpdilgwT3rOhWkgOKZi6EgXXPCeSgnaOQc/3l93zJBx60MGuj4A/LXok/pIdjDCMeXQl0UeGRFyQ8Qnln9aEptwq5hov3TeL3kNiaQS03yGwLYgJIHmLJO4PFUHyZfv++CrBgfQY//xA44dhz5u1BUWDWn0UGO8FraO9pno2U+7umfO/OLnF4AFKSYZs6YWSYjtyFB5emmxXC7vOp6/7kfnLzTblYIODXnU45+G+Upp+IScVvz1zX9827s/DSawLGucQ3KFADvYtvXB8997wgmgRklhZ2CAuRYq5kUOi3ULqRLJQgJbwjCgFYpuQhCeFwsrUUxWAEyEuXWy65RqMqKWwwdo3sOsA1KYAelGBPd63CqxK7VOwyQRX8yIVuTAqAREv+YuU535SrUy062Lgl6s1tIvQaG7Huq0Ua1aqzfQ28+57Pe/u8VzoxNOeFhoPFbnrZmJ/fny0rXf+IJeRW7kskmYw0x7vqoPzjYbleIgHFtUC0/860+YPYfFz1VyjzowfkDeIeIgHBvRrrj8LEFCIo16IfEw8EKUE7djH3UdRIq8sEiSSZdAiQNbvJJonRA3Ro4XW0mZCRS5OLLHhghBGPXpUgnGjw1KC/+QQcatDxEQkULTMcXYtl0drnqeNzc//YxnPEPiBG4dbs2tio8PE1ZNubXd6wo8IyuSY1MxjmhMtmu0pVLR6zrbaEqSBSW0SJUXWRbhcIVCwfd6UWSKonjyyScrOV7X9euuu26kMoTI7OHCYHmwbbZVgXGDoFTQQbq6vv/r//4xPOGWT9jsRS8+46abbhoaHmYYfgkYNKlQ0usZILjq9f+kaHlp8cC27dtppnzee994wvHHE963rDiKeJ4HS77T6+Ekx76mKiD0QMTB9zRNMoStJ0IZiun1eumcQE5LMj+BUOc4+HI9HQpXOF2dg9/MreQDy2t5y7UoZu2Zh0quAq8lrbTY6shcbnGRpBd48cteJXC86wgc25aVsd23emOjOyzToxJ869oPcALykqQJ0H6WpF4j17+m1+IkXjkMw9NOO833fU0+TZY015S6vr9z5862cYftWXfeOfXqV7/adluhZUjJ0e1Og2UUOvZcF4sSDdI7DCzEkBGIjck8TjrBAaaMj5EsPxXEL7kmqmz3nB65sNTY2Nif2QkzrEbGrQ8RaLwOjyNoohO3nXTjXQ7DMEeNPmriQJHTx0lQpZ9DoRRHSY5BsP6YW+DNQjCE4kTlxQyKWeLfnqxjiJJomGbbAo6yVI1n2OTp46yG6Q3wpsQ5PB862ImCMKKjZr1Fc0VJU+tLhutTxz/yrZOzSzMN72nPvxaeTNivMPqza758VU4uTJkNMPOJMcowLIPnm/NDhZptNita4aff+YIduGbXAHaWRaKPTCd60YteZJnzUcDjmD7+2L+Zn6/TVPCRC74xt9CKI6pcqlqW5zpkrnNq9qfPf/7zYa83v/nN1TIfUCJLoSACbRhq2trrMPsXeqODZdtJpTvt+cjoBZWChBWpvc4qG5/otlaHTDhoyXrPjTfddcrJR9GctF6F6cc96i2yLLfbTV5gaCbW8yTMl/IHEUUzlOM66uSBm485Zse//Ms7SRKyxbaqibwQeIEHDKgoZOxzUBzEZGql2QkqOvuUZ73V7DEs9RRGyIdMbXqmU6vVIvN/IopSNK8owIAhBl7Rt8rNuqnaRCmTAoW6CmMVq3SR4NP8rO84YbgVEVa1ojigEsslREqIZTIZwJJz40QprwhBoEgajMI2uZoZVfSJ7II9REAEl6QoMvrYx9758jOvnZ+fB2mTz+dpapIkzorSEgYJ0VDL1eswIdPkm/TNykeQhLBBvlDyfYeiA9MiAf4g2cIoACKDnwWyQET60ZpGpkQlSaov1YvFQVktTU9PszwoPw44JVVABw4cOP3002MzHNwxfNkXLltcWgTdN1itDhZqcKCSVgDB2O12S6WSXOA7ppHOElKsfPXVV+c0AfhZklC9jkol9IRTX4LiBmjNQr6IMYbfpykGNPITnvCEG264Afb61a9+RaEuULwsUo4X8Hwxiow1L1ehXP38Zz5xcBpRZBGVU+Eawm8Oj4ysuYthGHD6ek7EyXQwfPO5z32u1TiwsFRP5yjvjWLxsfV6fevWrZiKFpdmO50O+TKvXnX1J0ErT025g4M8S4Ml7rm2PVDR3TAKQx/GNNDFhmX1PC+nl2AEgb3e/vZ3Tuy5ycM7A18uVrTpyabDw0XWFhYWfvqL8/7xhRfOzsxWqkW4eklFwmhkZCT0CSnDDUI4gu9j2uv2Gqoew/0CPYqSRbn03/J7jG2SlohwK/SfoaJGdsVoaXEpp6pHanLNIxfZBXuIQFFAtS6GAT1YKjqdW3y3ubTIlEr567/3KZasZUkkQ1+iyEC3+vQUIvNn1YOZt5eziCSzBmBOt7r1OAyC0K0UC6nhzNOUH/luUGVZMgEqiol/ZpL5xQlQyBB30+e98sw7GrcefeJJjhP/Yvw/jjrq4bDjEP7k0uz81PR+Gw8+67nfbM9PHrV98OovvdK1UFGR/C4qyFwUKXTXdW2jWioFiXkNj3TbCkWEBAUOFwxXGMvxfv0/X4M/dW2TLHTzDOhHnuJNz1xaoj/4wQ/Cn/bt28fzA6rMAr90rDon8jFaeyb09gnxef/8qXTGoNFosCxbLBaFBDMzM2vuonMGSeCbIE3ODw2IY00v1NKP9wbH7b3+375ULvKLDYuD4SqpE+wHEc8gP/S2j9AxWUOKEWVpOc4LGwIMGF1P12u3jy8NDJb/4QXvopma4ZKHtGdvE9WTaIwioRNqKChM144OLvzIewcUxCP/335wLpzJYidWJAzjxF3TztiwsNQldkNFUxxEbr2E0UKbFNOEk6AFcsuZVWtZXnI3n/acT6Rpz8xey3Js4nwVogIj0Hw22do3Mm59iADoJg5DMCQn6h3QjbTA9ZweKCCa5P4mfqfo4CIN8dFPqi6TOkvLu69kaFr2LgKxw2EgXp8sZbhE+vGSCEyU8CyVlKujQeIxPC+ACmJIblDApZd+TuEQ2NTPft6bQKyBGoUvu90pkeFOPfXUW2/+jSAUQc9OTU099alPFTmdjbo8p9xw/bcKBcG1XC1Z6dZKZB0MJJ6u54CzHNdVyLhBZjlB5yYuCiJD1uGWTXdQW0NDwrnnngvvt44pYLzW62G5TEMbQWp565jrcGJPfOJZKSfu2LED+BRODTSmbdvrla7xXELBcO4gYHfu3AnfXH75h8PwYArANYBj0ga4C5WidPAiAyMDR6eJbOBwPMukvgeg3xVRKerqnXv3nnvexxvNhVarpqi6qpEMOG5gQWvJtDiD9uzZs2V79ZZbbnnFK17hNyfzIhOYnh8EevUo321b3UZ+8MSl+VuFHDmRkiLtn52NEN42UJuYs4t5znGCiPbX5Faj9zCcJMGGkQa5BhHaFJvTdRJckDm59onNza2hHxpdPg+WlBeChaVphh2rSepM4BCBXg4YAksQProe8j0TnmgY9ucW5oeHyWQWGF9BHAmr8gZTibMOCECSqj0NNKI2IvelHQh8TjeCSCvwvr3X9sAy39FsNj3EL9qIE5GGUZr2GyMfmYMkrnyNOKODDxBrkkcuWRYXiMFbj8iejkAWVjiFBmufzuctlzh42S565nPfhWKGiMTl161hzKScQwkk68eB6QNqEXWdxSS1t+igJ9Y9D2gZaKXyhPeDXe84YBl7v/zF+4W0NgLOgYYOA1aVWOyThbg8WeRGoRmEkcdJEnBq2O7SOXjHWcjZMZbeAgcoa4gs4fiISS5+5MicbHoGvDqhw9EcReKrgEjl397wmb6usIhb6QmRl3TVD3UTWQwKmva9kGHAGAf2ozme91wXXqHZxmIjXyqiMHGnTXat183KgAxX98AMGhzSZ+tkJlcW0WxXfv2L3jXVkGFgM4wRXT8hVgyHoV17gdwYLsJUKsKjwVzZq6MB8SRkRCy73fOJ1UBzyDDSC446TZDMQ1HiBwF3X2GPT45LQkXcXpKp2zY4nsK8X++2ZK3sejLPjvS6Xdq3uGQvHO3j6bqiiDxmglAK4/AIrRN3BGNzcyvIsWRRWJK4lhssLi6CKgG6RCS/CcZB1Ov1REkFtSLxqNHspUVfQGsAsc7OzsLYbhh2oaSD6hkaGjq8JyJJAowEYCj7EbFYPQ9vrdWgqSAYB7ce64W9xvh4XiVrKcWCajZA9vUw13dar4nFeVZRVJ63o0jiecenFJlheY1lh+/OrTSKl7sWhdYOFQV5mCZbAmKF0WtkZAQsetCzQz5hoChiXbcxNLTtgvPPPXbnLsMw4R4tLCwMDw3TAW6327zAp9YrqEJq/QKRQnKOqe2fzjInTQLt2O+pLxcrW+bWu1U4IbnAgVJZjuUFNk2XBUeEhuEYqwXiKAZC1bE8RSfqdWBAHp+cLBSLQ0Py7Nzchz/+5Ztv+0198cCW7Y/zPIGmtXK5DO0zTRO63/DwcNpUEmiXRr/e7Xom40fcdzAuSxHjw+n1YHjjOG5qerGgFzRNs614cJCo3cnxO6iIiHoYN2BgEIRMtfaNTc2ttmWKijK31MyBUcozwKe6ypiJe5/IxAKDU2fJ+dkZ044HC8rlX7jk1L9+0s9+9tN6vTM4OAg9usDzlu0Bsa75qMbLOnEj4HhEtIQs1zOjkx/+sBt+fkd93vV9zbSeZrYGBXFJ1rb7LrGQu01ZCEfhaZ/n9/R7lC3bj06dnKxORysOgcFvdNwooiTRTFiVJj0qToqXrHBruE4W6tmZcTD2E37sgZFbrVYrZd00T54pJoVPKAqY5ebpxvRnvt9pNGdnp8eGhiuV8jnnvPW4bTQSdCrhFXj6waYu32O2M73sqanrBKrKyHGZBRXssoJIWtVq9XS979zYUXwv36yVrIOiwHfaHopZYG8wccCyiSJeVXEDk4+m6RZU3qCYdtLOIERnfvDL4xMzglwIImrywMyxJ/x1SY0aftzoNIq5xbn5uXa7OTY2pmqe6+1JCbRaEyy7njYkPfah06Xr/Z5Lnj4RGtmuNwVKZiklr3Fjw1UYukDmLy0RmRwE3uMe9XDgd03jXDDZEMdkwrVPbGpuFQQBHuBKudDu2YZjwaPearXS6TYGkWVoGNtBVcFmioht35dlsuIBIqVUyoEwmZufz+VyeB2/8Q0GkBHHcHXLlGX97LPPvm3PByYmDtSGR/V8HmQ1xy9US+WuQUJdjVavplRJuRq9bzEyPz8NFySNdwLA9QExWCyWjK5FUhmipOQseeoxWhFTEV5bVcHVLpVK8DxDy4899lie50HGFgqFbkhmaaenp8FKgA2Iw4PtwEgGCmv//v0XXnjhwsTPDMNQZTmMY0YUZYb57b/+4G4/vYpbgVhhMGg229VqHprteR5xgcgrGPVd/ArdO3x2hd9gsFFVHhSe60a+H0I/AbuBTKpyjGnbZ5zxplt+/6vtx53UM4gLBMMK9RYtyTr0vXyxOjAwAAaT2XMqtWHoXWZnD7TwEY94xLvedfa2EVTvIC8Jnxsso7XXy+7X4B0ZcGWQFZGJeDB32jZqLKFXvvISuCmgWGGD444ehF4kyzwJPJOFqP80NRk2NbciVpBZYaljS6oI9IkorOTyKd94bigJkpRU08NhEIWgDlgWI8sluSvmljrwqNdqA54XiTw1Pj61deuy4w6ZYz0cKfWpWCAzfZhnKTQ2SAm8H2MXM53Fdntgi96zew7q5sfIzK9n2hTaR/m+YHb/5M/eAwMKNjuzIGr++phj3vb2s3ceVQN+MU3iJpVUJFmhm1UXwF1n6PF9kJyoZyEw6OHNvvHWW97yltnxm9ziCfDXnKRVCxUgHcd2eU4JfPa2Ow7UqoMHpjpe+LDSaAksWXjsGZptdrsn/d37lh0e8EpJP3IjiEj3XYdl2YedeOy5576qVqZ7PdqyUa2Egmj9Fah1sDYZJwdkBVJY8aabwosvvviPf/wjSE4g9Pn5ulA+FYiy1T5F2/rY2Z5rOYlbviRHWqvHRRZqRbjNlEOex1a73mKaMfKnf/4NRFwXOsUkY2oth1Jeow7mAcf37F33+uJPo6fOeyhgKNdFQTfg8uI2dRR58R9VtowoEuDAC9Wtgyqb/nh0fw6RYVNza6PRAKWg50TT9TmetSxrcnJy55ZRlCy7SwJ5/Pbu3Ts8PIwSbRJRycIuz0hyzvdJVWGeJ2u+B4n18IKkRBJFJ4qWGg0Q3SMjuwzLAhl+zTVnaTyaWgi2VZdvt20gWV5Dh/1JcCZZFocT73bjfB7D1aAwJUl98xRK3EVtKpRV3XV9z3G2b81/7Wtfyalob7KyrzBozyS68MLPTk5OMQzxR9i5c+f83KIoirlcHr6ZnZ0F6V2tkBlwOlloJ1jmgNRhM6U9srL/X//1X+Pjvwq9Gc/jYiSKbIcUU+0TzppDZurWFjo8x4nio5eWloDKSdnHpMQO0deqCmKw0VyMcMDxy+7Dej7nYzcIzfHx8ZNOPubd73vn8aM5gyQYJA4SYAzJsgxmAVxeGMLTqd16vQ72Qf+XeW1QiCI/Lgo04mwGp0F9oKDbjW7a25vNBRjYqoWCxDCu5bIshzdocuuhg03NrXqxeOeB2S1jg4963N+WawONduuKK7969hkkzf5INd/rGGD17ti+48ovXcFQ6Mw3vuMPf/hDpZx/2Stf98mLPqnJCqZJhWPb81WaWbN6e4z6Z6/7CzYJ+gyTxQfMgKHs5QucVW+brtWzkcIjSY9So9KLPEblYGvK6/sojkAq3METGUoY7FuTEkHZB4RcDmU3pe5OQcE65qReUOOEBQUJ7AAc84hTkBkiNQmVkhh08ij65HveAuTJcyTzoeugF73ow2wgdOa6PMcM5Y6KYawLI8fiZtRCus5Exel8RHJIHICYZVVqdHDInpu6o9s1exVQlDzPjS8tCXHfPd+j08Sy97jT5Barem7/zIwSSaXRU6Ah882mTTnD24bt+cXpxSm9kM+VRdM0ZJnM2EKnuv228XKlWKns4vFAfdL98LuuATpOR3q4jzByAK8BKQMLcwSkqfBlGlWxBvrPRXs0W4ZDYMnELONEyAuZwaETJ26Xy5Va6oFm9cyIJJCBtzAksEleswz9YVNzK2iErWODs3NzO3bsuOqaq8A4XZpvn5Fwa2C1GQxju8lynKDoc0tznDpw840/J/mNXfTUp//9z3/6Q5SoiVKp1O10c7m+SzY9sAARB49fu93hFaWSB7GDp6amPBxTPP2a17ymu7inODLqNsiih+VZw4Ojrakphek/a5zIwROu8IzrU8CqXsRKArZNk6LYdbl1nS4WeY4oSdNTU7t27fKiXLs9I4rE143TyML67379/7Zu3ZovnGza463mvKoPMbQcBFs0VewYXbAqgHIW5utRHAzURszl0NWD3JoAkwX2drtNRbFlGYVCARgZGm8YXVCyVP9FoVd8C9bgVpKbKvEnI8tBGKcpuEDDchjD2e3ZexeI0B07tqX5BLrd9tFHH93ptubn5yUSS6eABofXoaEh6JCW5+u6zvM8/GBSlJBO07ACz7LruUNEfc/4w69BbwniOPD9fKkyNduANmzbtm1xaXLSWIINSgU0UFI9jwQ+q7wCdhzDbmquuB/Y1NdLzeWg2xYGBrrdrpjkHx2o6f/6PTLhxcYojiKQEqVy2fTJnH9Eo1YP5RS0ZPi8nOs5JN+orOajGBFijQ+VccZJViHi1L6RupVjO41Goax4KNw/u1QqlL0lno2rUSAFnZ2adtLS/tli/ljYssjjhTt8TXtEi1s7AOk+0ENFJKMm6GMmmdCkQB0GiCfZk4HcFVkGS5OjuVarVSqW03wCArvORWBRC5hp9MS70hV7sUwCQinEdQhJjx79j3BB6z0mwsdwueMtkgaRiSWq7vTonBrF9AKIOFWFSzxv93h6ObB1hfbSIn+keYrkUEwgy6QWFE2ZQE9Ax6rKE4XcJ5g4mZ5esyJhhPmE3+QVxpZJPTCGiwVzbnoIrIaYduYXtEQs63IRNT0tFFCs0CbbM+wyNyi6qtNxhpRyQ5nyg4AXBNtx6EQ3pjllWaJe17uSS/2ei9cZphnJDjuCIre7BieItWr1j3/8Y6EgFJIkxc3mPjeC43mSyMEoCPqi30Nk2NTceh9IcykVEudEIlgoZDkOzwvAttVSEVgDNAQQShiRZEtAKKKwEQEC942crscItEi8ZXDgve997zvO/eLSkoMohhRb9ntJYm8yl4lJBnsJTuqgv+efj9W74BWHAEQsVgzjk21ZQRCAsQvHgkOkEaJR5Kz3a2siWr0mDeMbCSfDURLPQY4U4zj9Jtl2OSniiivCam5NV7TgJnqeF4ceWe+WxCgBGUrvR02XdE5l7Wqva04JxTikyQoUXklBFqekn5wXOTOcy+UFXgYVCV3ISq6ep93HTM063Er3PbmT3hpZkx3fNx07Vxi4/fbbTznlFMNY6LYPoMSLA7bJczIZMkIfrTnnleE+sam5NfWRTMozh2mRZiZCaT4T4gQOZisBmKkyWM9NU6gUkVQoQq8sVgbmlsyxmgyPT+BFoR+Qmdd7gknz/G+Mdu3VTSUvR5Fbbzckvfawo5Wlhf28MKzpOTCE5+b379x61OLsBGzpOh5H8b4bSlTfq79ynEikhMvS/EkpX3uuq9E0MAWZmojm4IiMQ1aR4E9Mn0tmEbtw6ANOin9jOmloGmiVvMdMlD7sCdNxwT0iWw+xcxyQADngeuDTH//rtd0u0jXy5/ux+sb0v1ZuYXdVew62Kr162Ea2gLhu0AUWKwpF4hkVGVVq/XXR9RrQP+/1kG+glogYFwZjpAZI/JunvmzRWQyiwIuJtfHoU0Ztq6eyIo9Zx2Q4H9GZcu0Tm5pbM2TIkOEvhIxb10ar1QKrVhBFQUQBRjNLS//0z2/tNO9S84V/v/6Ht9xyy1BNnpyc3Do6ShMBd/jDB5ScDPqFpuh8Pm8FIY4phmFyudzM7Cy8GR0dveiit4lJMyV2eVrQuR91Sw/5ON1Nj3MUqWYYhch1kaYglkGOi9K1n37nHe6xMLPaXza61/vlo69/IqSKiYcYhtgVlufpGkehdYJwNxztdrumV3JMroM6oPR5npUZOboPN/0HTreCPhUYIQLDDHQqyYqBeZ63LMuzvbFBUmfi5S9/eV7XUUx0tyhhzw3pvu/kZsem5lacVLJI0poGdMICMY6oxMzM68QVxfc8wwykgqSXyzGT02uPuuYrFwNlPPwRj5xZdIGwTAeZrYXBWulgGNJKR6eWZwY3DCEymjFWTEYReRa1bPuUh2/5xf/8Zmh4a7fbxHFjQEcsIk48TmzQiA9Dp4IH+j0IjlYFB61yKHe6hsbLiBOW51kCFHdMrUAS0/VrSYeH9jh0+Vb/yL25J6butkV62dMJCz9CqkDeWy4Sec7xSY0T7n7Nja/nTHYfcNN8NUnbyGxxvPIpRu0meu+5v/r1b24sFYcEkbhLe24gimKX+sOhc1gGdbc38T3dFaJY7LdhYkSC6+q9fXJOo5M8sLMHSFVtFPU4jvT8hx2TJr9xiEMbw3Ck9Rm39odNza33AZJUDcBxYqKj4KNhGIIgPP/5zy/I4RVf/t5LX/SCn3z/GkHgsaKQjZnD3fMYpGoYyWqQxNHkROGNb3zjHXvOhUcoDMMgCKD9IkNkSMxFmMYCLcRh/zOId/OfP/Re0LQ0rzYcC1OYoqj1UppuPEAJtrtdLaefdtppWr7S7PQw9u+HoUH3z61OWrJhLW7lmMrsjFIsVsA8Mi0b7h+dYLkwbT/cus7y2n2BQpTrks6g6/pSq2lZLhBruVx2LFyvE0c927ZJeQg69gM/8kKez2Zb+8am5tbEmI/DdC0rTtZCSf4r0mtdy2JzOVLyVMQOyQnCxjQfYpblC6yk5Ao4imKKJ3E2qipj8hurfXoOA89GbppB3msZLZ/mfaQds13go4HGlCdJ20b0E5CrsgzJgwVikgmI8d7p3701XJUvMT7EG+ShtzzkwWViQQahmTl03geu2X3bnaRheq6vQwjePVTYvTTrvRIUiFF7+c8Hq37FTEjELO3FMOyJQFwUxRrxw6k2hRkavsFe3z0/Ylend1mLaO8VGap4HFpxYzjIlsTHAaOW41R2FkVVmpw84EXOwMCA5dizzWZe3LJcDOIeiO/hg3WIgkO20e+5dC3E81q1vMN0g5m59kknnXTjb/dLqi4ISmy1k5MVeQYMHZZ40MFNJ2bZxjkUPjSwqbn1PqDkCCM4joMZJsQgxOg0o53v+Xv27MHJn0CagSaMfF9T5b5N3wcaJGNM8rwrihJj2YLBII7b7XalsgUUys0333z22WfPTpE0HAIdCjRj25Gt9P20rB5AVnOrY1mCUsAUb1kd4PdK7eTdu5d27STutDO21dch2PgemvJPcyu7Mke7mluphFsFQXSdME6ytGiaBq/ArY7tSnT/8wJ/Mi/hvbh1OdxgVZ3Hg2/AKGq1Ws1uC3oRdC3oTr1eLwe9rv9gufsBuBSkFKNpNrud448//uKLX/eql38Zvum0WmWFnAXLED8t2+rmZZlOXRKZvmceNjk2NbeGiAX5hhkk8rpt+RLHcmAtp33fdBHHCZQQW6TAn64h2SoYviPlcs3YhqumSDwPNEBFnMBEnkFRidEEiiOpRUyiMYlvPaEVFvWvD/tHzILipsyOJCvkDDiMDtTd0S2didmbA1Ss7nrSvpbHqSfBlrcf+P0pp4iL4+NefAo69MwnWVOT1yCKgBSAkBiG6Zl2mrW20WryPC/6q9O7LIeWwguXp3u2rWqy0VkYHh6cmJuvjY3Ot4nDlrxOVZX14EjEH9ayLEXRaIoD6gFytF0HrNco8XCNViVkSf1cbXSQKOPERSsCW5aUA4uDbqe3bXTorj13gIkhi3pktHP5HKcwoXXnqmtHp3Sc+NLSru8xtEBzbODHcMYkLUCvB/RH+X276JuxQ1is0w7DsFzJzx4gpXTGtgx/6dLLdE1aKVUGCKDZIG/hlYv5nuEB81IUpmlE0csz+bYd8PwD9rQa9DhNCyGZqKCaiA3CkMV/yKsokoL6PIkoCZFLMSzFCVHM0BHL48O/Wvugw6bmVlB2juOyAtPtdoEpYazuNDr5PIlLQYLg2jYvkkImmoZ7nrewsLD1mJ09r71t27ZmswlPC4OYRmNB4lkiN9Yr9blRSCI8odWEKU2A69TKxY9//OOvf/NHm11GEITZ2VkckPilsbGxubmbq9XqbI8816u5NQ0k4xMZBXoRuBUe8nTmNEoKVkd3q1VwSEW2Wl0gkTS1K5NEE9m2nVbo87r9ZUpNF8rhR+DKw32BV0nUIhQTT+N1uJU6JBjjdJMoDkjK6DgYHh4+//wPHjVCvJYj0iokiCSf3tDqtCdxKnUT2RuTtHvw/7aFwoCUBaNI6UZyXXDfkVzpUEuEt+0hhVs2qpfaRlGT4pUk28krlcbrkzgUy1bUZYXouaTiqyiQsVmSH8hHVaIkOwocz7EdT9G3ejQNlxqusCjwaZZ3CpFEMxJPAkxcG0Tr/UnHs8mxqbn1QKtVLRSaZk8Z0IEpu8ih9NjCpIipxMLjDc+nS+V4F4kN29tyknXz7n9jha2FQoFWCz2fXrKCQmVYTI1WfMj6wyuVXegNnKKKseX5nmnEhUKepjnXtVWEtg2LnrcYRsIfb/3v0dFRu0eYiBPixU5LFIJKMHVo91W6lUU8wzFhHJk9U3S9wTxxyrEFm/ZpDznLmyO02iWeVlDgBXbXfOxRIx/7yItHBmuW66bBP3mhvzJ2SvKrnuezPOs4MU1jjiMJCYHj0oW0eKW216EWrPTigy5idBITAjKwXm9WytjsdGMvUHIqmQkP8VABdowOnvVyhAdOTh+jTreb0zRBQEzyR6MXiDIThojp/1mxTZLFJqchHo7XQ0mNC6To6txUq1bLHwzdWKloQF4neFah0Hw7VFVaFplYVNJ4XitED2DFKrFVhQFDInUeydmbXaTxj6Ql2nWbIkXGQg6xsYwlEpDo8oKSzbXeD2xqbgWWHB8fH966tdFokNkuRXLDXprSCqwkkE6gTwUh13HsYqFw1VVXPe8fX19v8d///oXQ50C35iSu3W6Jem5ubm6gcphruoC65Fk+IgWeSRK9QbHkxnGrTaxRkqaEL4IATKf/vvjFt+VLb8M+0lY9q6vJ0rIIkSnJTIYXo1RSNZohxriQu9dDlvzVMNyCRqRNx/LgsnQMgxUEXSas2rcxmZJmFJGMKhQNzfb9wPNiWebC8NAGB4ex+0alUnAdF0TZwOAw/Gp9YQEMYV3XOYlb9VtoJS0hQRrXC/c0nyPpAUlwMEZ+dH8Wc+ACJKvxxOurZdipUQ+mwPBwPo7vmdQmhUKj/fv3f+TTV9xxx40yjXqmqSaVeFxEP4DcSi94FBWLebbeifMVDrPF3bsFMGVUlZqaIiNu4nsrB4HhOY7Ck/hXht7UXHE/sKmvF8gqtrb1ea96dwdVn/3qd152+SUqXyolT9CiuVhVdaFArFo2yaeHGWT4HSQMLnRQJY+2HH3Kgol4Vu9EOFcaurcrK72xLupu2GFZRZQ137NolkguBlPFvPrjH1/++L95qSQfC0Z6FBLVWSmh6fr/Z+9NwCXLqjLRffaZp5gj7pB3yqzMqqwBKIYC7Ge/1m7l2bSt72ufH36itFCCqAi0hcyCCio0VYKIrfBERJ4i0K1P8amtfi3d7VglUFJFVVZmZeatO9+YpzNPb619IuLGzXvjQmQXWVD3LpKoc0/EmfY559//XnutfyWnS5zJEHU8Ljd92TMGaba6MVVkWZI5YtkID2UYRiripImWUka2vFiWqa5gcH7ONHG6j2GhNKVqwSar+KfrMsrnJgBqHE/xuH4wSEdObbxxnWtii9llpMiVBERRZX5+oYYKOtTPzUGfAa3QjEc/3LPBLJOu/93l+N73/87Fi1jzBqu0ViqANQldnupCCKrQZqHZAayh55MEMUVtAHpJkiZV7OqEWzAqv3ixlsncXirP20kjlpiLIAj864iZm2CzuVO2beMMpJRYPTGh6gueN+uh7dz8zGfCDwQlR9DlGicCllYTyNSl1U7sWGMrvDAve+Vrv/TltbNnz/Z6vR/7sR/Lafz//Uu/SBAdMAM9igJ8BzQdOAM815/61Cf/jxe/5Z577lm/8vnInf3+7/9+KYk/8bFfWyzmn/JcH3hdIwxk9WDkHAdoIeV5lFdFIqYoCrxL6ftcr9cXSiV4jRIJOeXBgFW4cMMwBZF2en2ecqqG9DMM41arpU+oL00YcdaAmFHcnBcEXdPSCEp5cqHAQ61YxN/7PnnggQc+9psfe+ALD5pIoWWgTuLYZE481pk5w+WDQaG+G4h8xPEStIoId5FXHasGw5H83CkyAVtj31OMZ2xXdzOZDDBcAEc4NMr9CVPzVhgPGcwRgCKEOTUNNUGxBUHgJqmfhCimMzc3J8t4yb4/6M5gZXitbML1mxd4sEM4hCzytXbX8QFGDVYdS3zNa34cfpBR8DxzOlUUPbRD4cmbRjs+dqyb7Du+9/2ccMfyuefKhtHqdi5v9pPIfvEPfAi+MiXSadRkCX35IfTdnLDTbC6u3CKYpWpPIapZKCS8Eu9sXHzZ3T/5ux/7SDmPiCAlzOXHserZCTDHGxfoylPJJz4GJLKxmyypTgRsO9xpWzS2HLu6tDBXb2Ig5Ktf99u//MGfXCrKuxMmZ4RstkvII4+Q973vwzA+LbLqIoDdm5ubnITCYPuDjZgPVxIABSQZQEMAMIJPSRJTXKBTTgH1WXAF4JphZne2DU+/i+TKXhBgVgKXTr7tzaGly2GyL6BqXzqsoWCpCFWB+whgAfCk5p+ZXckGu86B3w7+dIktC7nK/Bz8uGOFnsfDKD5TmOtbU8/nZCqAX1QUZY/r172qzCRiPCnkNcH1Q3b+aXwW08Zii+ckPmysK5YVsWJkZZ6XIrw6OP9kem2dSdaj/yMSPU1T7MDTZjKz+sLG2j+VyqV2e+e5z8LD4fxbaGuRIvFK6IrQ0Z6kZU1rxxpbgceF8MbG8cMPP7x0egXIws7WVeB3+J2H7kWgG9lstl5rF2fmFxcXL126pOQr0NkjDRHobqeuMT5YzD/1ESpwShEfqaKQTtYzRiICB6rkspqmJbx4+fLlmTmMprpw4cLP/MzP3P9X/3n+1NKhu/I9G9752dl/ubtbA9qVyt2n9UXCNBbnALY6jg3fer4DeAocmTB2pjN/a+hMF7GZuheB8eEUNisE2+/3bdeFgbnrsl2leDT2SSdLbbGi6D5hqWJwQ2FvcCGw8yWlMjr5a64FkBQGNDGJoCWz2QxsAjwXgyW44lQXQpCzc2tra0B/oWfyozAt5S2xlNt0DHEQWz/72fscB+uPJZjnj47alK0myZOp80dlYsVEpqTmeFlVbvTID770pzudDjRRGqcB/Uo5Ww78NgC6kjkJErgeO9bYKklUkgzHD2aXznY8YoVUzd4SRvhs9UPMV6RMD1tUl1o9ISFiPj+baLbtWYJaiEjMS/DGukHQcthjSlgMDYcZP2xiBN6VNAz+hqgKiEpOxBAkShNWiyOCk0F5U7jBn/rEx1/yg2/SddOx8NLKxYVHvry9dP67e/3Dd6XmEYAuru0WCgWgTo0OJkECYppmlriHs1BF0eCVFFl4ecQS70VB8T38MaXTER6x8U/weefc3Hb1QtBJSoWCnviRFCtOT2PRYOO8daDXt7+SVZL6joexZTMCicMheEUsokMnGb+6/7DpPvGE//RPP0OuuWnsD572proQ3I5GAQkEIjm+Aw+TytrHTnyBG+hPxoP6jWmQBq4RSGgO80vTaP1RNvWkilWT1ieTE1q6JIK+xiZWQZUBunWTWPY25la4YRrMJ8KzTagiZblkqCV5rKHieuxYNxhQrX969JJqmJW5FUlX44javT7HIiSVp0vQSbfbrRQyOKJkJa8JY0wrKytXr16VlcNr221tbd1+++2tpgT0LZfLlUr4s1SUIAgOuvwOepr3rZm2Ic8uIZt+4xvfeMftKzgy9UjgowgMquuyp/XgtGGyH/AH0lljP4vH17CvD1egZj9Ij3IItk7/skQkAo6sy6ZpmAkr/wcr7djL63k6FvQ2jq10coMdgZXTGrpuKZ9wiR/4th/xmgZsfX19faZceLIOcWLHGls/+fF7fvSeezd2dgNuo9H2Say7TpRn0zVBlMRA+pJhFGQCvNVPBkWiUTwLOWmMxYWTRB6qcGDUJM+oEfb2+Bu29oY4qmJ2KzHPJtpDFxFZD4X3aKao1apNLY3mcf3NTS+IhBxd3beD4dz6mdvKb3vr9952thKy5yNFUyC5hoIlAr/WNnKdtntY6CEnE4+D8TlR5EE16X3IzVBPHgJhfBB2x/B0PDDW2z/vPb7dUGMmVbDeO5pIpk769AO1WMzBLho2xjnks8hIpZg0HSCGo/Pad/KdyX3RpNLsk3wFR5RyT5gwuizK2NwxiVyyNHeXFG1yvjWIr+BEphL3VE/RfiPbscZWXcES2X6cSIYM/bapFwBbWe0T0q03n+qze3IsoxtAlt785je/8S0fcAO83cBAS6XCf/2ddxzMqE/fKxh56xKT/nKcnJHG8hPToDfG69bpYN2sbDYL/Nr3fZHnBYGXKGBTkM5l7QPQsaSyr0NLw88efPDBD3zwN7700IWbTiMrDDl+a6thmNicB7E15I9wIU36amphVy6kltWTJQ6n+EJhfnb+4X/iy/mC+tRXJnr62LHGVuQu/WY+X05I7PhhQO1ex2o10BNXzGWRrSYpiUF4iSlmqPOJRrBKSMLHNEk4LpaSRBh7tkP2j0On3r71X3OLU37JSawUIluVeASjU9s+J99xS6bV3pB0luDAx2ubG32HZFTMXCIHxs6UkkaXRAFfLmZG4kvwafnkOkJxDnLJo81lKjl2QjgdC33/zy84v/yBX7185WqJxY2RPfoZjU6Y+0rHGPHa0Rprf4XE8e2TMBit4ZIx4hZMLXcbObaqqrquN5ulgH7T4y0Ml/bCIOETP8an72CVdRp2Jl7FxMmsqdklHygcF3Gi17dtzw0ca2FlWcoZZr1+dXjhcDgmxMvRGzNh8PSzY42tAstbJ0wZxPepZgiLi4upU9LqTnzEv7EMqycQve2iyQa+JeVy+eLli694xSuc7u412JrO/7NwG83QTIF21q5cSeeyF0+d6liBxE/dXUyLrRssUKxcmXEcO/J92bjL0HPz8/Orq6up53cIe3uZVJPi8Ed28BSu2WT8Bzybxz8EW7mpSZ2ua91uF0YAKLYQkTROAB45uJDdXSwLdhBbBW5iEOskbE2SwycYJ2MxCT3PNE1J4eDJh4U4Rr5w9epV5jQ6sSfHjjW2JjYxo3kxyQm8ygmC0+KTQOz3kRwpikESrIwCw6eUKFF8zSI+CfG/MdMPwLTFa9CJ7FfAv4HXQtI59GGFRTxjzMKKfBcwwQnU5/+zOz77x38PaypzC5WZfK2VifnbUJ0llUNgIJL611QZ1acaTVvTzkpzz0uziSxJqDW2ZX1c0+sgoh2CcdMqnCws4+E6nU6338mY+YQILUyuN2ZmzgVp0utAYXovWsDlM+m24/5BOnZFg2/HHJCGJ4/LpKadSnofYzZfNx5mll6VJ0/tJrLrX1AEISvmMISLDqKvAG27W1FlHMbGVBM5MhHeJmLrhDY+Als7Au9zdc/vETnQssXqxqqhzWVzIkmswTacx3zNyQ19iJ9edqyx9cRO7MRO7GtkxxpbgZDBAA04RcIDvRB8x9MoleV0zuaGaBR/7U2TtNXd3cLMmbe//Scev4yOjojwjmtH0UAsZEDmhv+B//f7fUVRogiD52Gh0cBBuiRQGMlanju276+Kt05bNCydyyJMSSefK1mObVs9x3HgNtExKarxKNcgGsztf/W8lUSUJONfpZuj8U+ef/Ef/uaP3RCajrg+erHTOuseU7Tapw0w7vKezPMnzftPnMmafB0RTyyHSComim1UyTvf8u7Ll6q6qYZfL4V4ng52rLE1EYkveAkfO4A0SqwZoue1Ug8sCb2BaxFraQgwfowGHro45MKYEp5yEU8FLqYxR7lB5JDM/Aa4hFFYkc82uTHT60bCpPyYMnck4XvIJzmc8EnixZIcJUmJcGKAOihukGt2zdnZ2bj9N6aW2G5P06njYF3bwHMppQkvGFI2LLD0pETSeHSSlCrZbveCiU1xzTOzV74p3rdmYGowaDeyV90Em8jxcJ6n53TgE8ARPi3Lgs+5AsL3hz70oZniTN/tG4oRIRBSy7Ww6O5hJhBv/C92A9LqVnCqfN9zBVnmGAynKq7w6xwryziVieHe0ePhKD7tORrtVqlQgkZodBqKqkJ/5gQOKs/GRGMuGkMYtQHRuAOTT2PoCG0jCqRrJYbBVZuBqogjjUYnZON/dsSI29tq/IYMHNADv/khK9NeBIhDrBIP07KJmiM7VmRznpL0Z+bXq83L8IPTxRmcio2yoUcENXUBH2usuA47aa+nuaVTczzH5XMkTfAXRJTKBiD7n3/+YV0kjQ4pYmEw4kTEtd2MqaQAFMSEpVqRFkOhrI6QdG3c0H47dLpaHZub2au5Mkw3siMCx/NYWCucQBgSwdmB9aVcCYiqznAFNZslFZYnJSDtL+880EJN4/1b3a6RySSsxwPy6zuOommqolxHRWie3+szRq7MtDHKhXK1VtV1o5gtRgSlcgBYFUm5jshmVIWJU4rK5XIiHNNh0RGwz+/6npc8Wdja9mw5l+t5vttpV1ZuXlujM8VCEgbQpc0bGCjWbjcMRVZEEy40nYJ7EjNuj4mdYOv/unFjcEPHinE+BcEryYExuCiIURz5UeTHfOgjJfSirqYWAXP//be/+tOf/PVzZdLHUbib1RSqK7GHFwBjQ5+94YpBGG3FgC3HJbwWH0ixTAsWTDQq7oFryiXT1ur0+5QTVQkQiOu3XTWj5Fkdcyqj6EHfDVut/vxcOYpJuxMqZXxQJ82gc+HgMU7GBLPTUgKygiq1jTZKqeZUlTAlKtcjTXFq0by0murwVnN7V5SQK1fJve/7gy89fEHgZc+PdT0rS0oYhhaZOtpEV2W4NamGA6FCNpvt9XEZhR2k55P9Kubp9fL+zKHhG9fIq4yXdNd8R3ZFTugHfLtTna9kBS5wm7XLFeNU2nrtvqXLOlwlwK826B6fetGMbyw7wdanv2EZ7TDyg+g5z3kO/PnXX7hKkwSlqhIpmx1UC5cVxXMDYE2yKIceasrBaBEJFHDVoVMDBZLZ63oQSY+Md+cO/VnOMMIhIvA8L2I0cdJqtTJMlE9VJKFcpizYNpPJANwA61SNqSs5KxKTmv6PH3nkkQdkGeuUYNZ8QJPpOeV+bB1Yiq2ycuvmRrc8c8rQAQpdUVTDAL3Vsjq1QwiuVJZlOEl0MUcJ3J1+H3UfmA5WmheYjH2yU0qSQ12x1+bIjv0lSVK9XpPzXD6f71oJVuLhgqWlJWifIgtgWFlYYXl+g2A127Y17aSM9nR2gq3TGZcM/qXD25gTMIppnLmOJVnSZGzNDTiz/ZZwlCax51vwIqmSLEj07le8DNZ/8dFf6Hg9eIEDwfaRi4hcHEc0DgWPJ1zEc4kseRELwGHFoxptfLfLqqFmhM7YnA8dW+b2D0LHTycQri1vkOJRt0sMnfACufBI/P73f/DChUu8KALjc6IyYWG5Ozs7gBnlctn3feBxqKA6QWZb5NqTWgWwaWFh4dKljmk+1yzMkKQRyGrEJx1/at7qSx0yoI3CAGjRq4vJzXJg6ouqJ0gbuy3f52RJh24JKKcTXpn2KK7X4z1fUeDMo7RomJTDJOxEUcIgnUhMWeTe7RaEtb3tk1SnJmW1w+ZiZxuNqYXRyKSY1M2qx7PcVi6JaSJkmaj5YKMkDt1I0SW49DA6meSa2k6w9elvHEcBmPwwfOYd6L5MPbDw3gI/BZ5SKJieDYNQW9VVgdCQSeEFQajqiLuPX1795V/+DVj40iP/UKtX9TmsnTUlto6tHcNWRal4biNOgmzmrlqtlsvlowQJVNfGUrKpHDVhzlYgTfAnQCSw2kMvUJwc1Q8XCPsEdgYdDOwHOCCgLc9LspKdrhExdSD1Nh+CrXEUt9tt2/GikJufPyWJWrVah3Oe1BkcYcBY4YThqlN5HTjnUgkdoPV63TDT4OJr++r9ntA96cWx+NZr/sRWxTw3sddotQRZg46Wxsna2hPQ5p0eyn2JiWuqCiUY6SzKJGNO3VwndoKt0xnF3NcYiQFGbOOYFajrKMAaeB43eOvSrMGn8EwHJstI0ALfCWKDMggK7LaRNwnVnoi/+cWv/ovNjcuVos6LgdPrM+X5DI0V3494XlcUhQr8lSsIsrniv1HmlJrIpjUGSBqTPQzF+s/7Q6AGX0R03E1KRwWrhUQgsgBwZ3mmxc/4SQZwBNDEz2GIvsP7RrkAr/pmt9tP+rzMB0E9Ug8PUOLD2fE/h6eBn9ryfDWOHcpHXiRSns8tU1XiBSHq1qdtSd5CyVesMoupUwNNQsoBoXMpHwuSe6ps+IHVt+6PPM7U4lw2J+xOzY5jGD8IAs+LGS3TbtW2dpp3Lq7A+se9qkKc9KDsGvfYq8hv7m2ObTto4YSOJtxSGruntuXKrViVbL9HFD9ffsHVq+vlYqlQiSmNsll8SqRUDiziXQtodN84Sdia3k6w9Wlu6CRlpbB5nmuncQICxgk0WlYUUuBxaTGYntU2VQ2gDaW1HSefL8WxVK1WZVUpFJA3FUp5YJcRRZzlxjKjRthK9mPryAUY7cvITIYFqzlgZ4aRw5CvYZFEwoSxXRXnzuBYKXFzHGdubi5VwMtmp2ZPgNdwoIxhwK5Cz8coZt8HLqZ8pTTZgzZQ/0NsHW47WIaOgvb6TjZrpHrq5XIZGuSJJ544I9887VFgD3CqMIxId3XLLbe8970/QtBJQqR0MokbfQxsvEZhWgY8nccb9vL7RBdHkhEYOEESmXAtn7zsZW/f3d4paiY0DgxyCIZZJIHvi1RWNMHx+fQpmvZajrkd6/byPJx+9ZKk0/G9sF8sr/QsL01M9EPv0E2SKDZ1o92x4fnUdZMnntNqRMOswwRDXZkXiwUPALdFhLmxxTC49Aw4wip4U4FLYt8VJcOKiMIuzXN7otXK5WcbYRDJbsveMQul1vauYlZcvg/0Mxb4QBc8N9bmYi9upqqjcdDQ5tR+HcM2saYBz8PVAeQB1QVkBKIVj8L1RwN/ZmI8dv3A+JB2RXCKpRIMnC8FnlOYneVjq9vu5vIZaDSxiyPfednEmCxCdFjoOAlxFtRs4h0e/0WFjcHu0z/TmKHU90CDHAzlwyqeH/x/KPAik6kTWCOvCODe7Xai2KtUsL9Z31hdWT714Y/cp7IyAZQnEiV26MvQHIBZdmtWmbpUQbLfR88Pp6woYWQZmHKyx8rTr8IEiLjiB9hzQDfp+Z6i6tCpyPpg9ilOO4OBKxYXuz7QVriBnE/CjCT02o1SLpsEoSiJAmsjOJykKhiAwRFVm1pc8cTIMcdW6ImbzSaRpHy+UrcC4EqqnsU1hBjK4REnQOu63a7rhgAoVr9DItuAwe3XcykhYH+sKgh6Ldl5Pu95z/vbf3zUavhcrgh8ZHl5uVlHbFJVtVrdWZybt/o+MNY44uEaRU3KZJh6k2dD+whihfkQ416vB/ABPRPA6/XVyFtbW1tZWbF6HWhwWRZyuRwwa8Rxqk3aZJImSxCM8rLYz8aw9c///P2p4gNi6xjZu56EDpZbBYfyfMJ0KEkQknqN5DKk1bVVVeMpPh5pWRSe8jktd2B+8as2bvy/qSoN67A5buTiHv1W4MVOp2OYBoxCMmYGEPahhx95xh3PCPdXCE8/0jPSJeqyaGdgEj2W89Z22rp8Usz1ybRjja3woAKgeOxVLBaL9aYHg+Xhi3q4bpssYYtpahYeSsfls3pZE53NbbIyl27DsZEjx8ZjMSq53FiliwMnDWM/jF4yZF0RRcI6jNe/7ke2fvZ9dk/YWPMyOZXz7RkAyZy5/qXL86ahNX2TF/phOD+3CJy01tzVtBTsEs3M2N5fx2GsyKo2q3ECz0rhJgTJDYPtwVu/DwHlOO2lEH8R9dBZCbw1fO5tM/e84V/ecettCQHMj0MSuh5WolX4iSxpovgIp4//tW+Sbaz+yzjSOdN3h6HY5aI4o6mRFkUsZVUT1NxcXK01T5UrWK0iRCVyuHzXTTwvME3J4qfudRJOIOPAOcx3Y6MQ9jl2GWn/sdUTC9kiBnOY8pqNJbYW73jWY02vUBj0IAefQdEhoSepzInq9tXTs99ar+4GTn9Mmtwb4TlJ/bwn8a1T2rHGVgAdANPQ9zc2NmZP3wIUrNFopKX0xpPNxw3gRpZlGAHX63XH7ct8ae3yhXvuuee//O59N/TUpzE4YQADQZB8NvN+yzmcMe/1uDvueM7u7i7w2lajJQo6XP7c3NzG6hNRFJ+96fzb3vrjt91GLJek0NrrEUnGf5hZAEN0JxJk3rY905SB/yiT5ffkMXfrXpoBR8IgUCXR8x3L7mYNLaaxJmsUB9YTn8l4Qod3hHwpN+adHAfm65hllKkcxC7blut0MOornxFFgVbKFaCNsqKqktRqtfL5vChySSJRRmOnPcrAi71v3WhNPEY906vAr/Imtis8mUwFgqgC32i1fuiHfiwcSsEexFbF5zkOPuxqo6pnbqrXT990eiU81mDw5Nuxbk7TVIF5ablcNiu4risIZhBYsnzUeFERJYHyIqsdL0lCPl+0OtnLV3f2vF84Ff6UxAdMeI0TIipqt93W84rtsThHSvqdrue5Fx/+/XK+8N/+/IP9HnH9YL4ownn3e27OVLa3e3OMiffsrqSiT0CllshxvVp7tjyL73TYN1Qzx8Tz276jSCoZdwGOvc8T64hzQrNru06/XK4IlEulGh3fM/jJ7T/hEg+vfXUguHgfb72OB5/KTiwLEboF5Cxer8WTXgdzK0QjG/Hkoavez/3c+9eurgq8Al1EHHEuXZz2IAm3P6wCT3s0J7X/T3ZNeC2Rj3FmhSxLAUB93la7Ua/PZbPnhj8ad9GieZadzemCmoi9HV19bpTtijy3U72mPuOJ/S/ZscZWwmo1C5p25szZR65uqrpZKBQGXCM8PNwHAzC7ADcxG5/GsDlgcbl46oae9DTm+76kqmlMa5ol5MQ4HZ/NZhPHhcsEAj5TKoUdAa6Lcpxp4EBRVVUMh/J9XddThf6sgeNuvazASuhXgCIJHL28urq8vGwYahoVMI6qIxyb5BQBcqeIGpdBVtxut6M4LhYKwJ0Db2KYOjcBp1/8nd95yI8HwQzJNWtSuw5stRzLzFU4EvV6bjGP00SaKtWrnoyFvIB/9+fnn/fooxdnoavg5TgJZUl23KldQvuTqdJrGAkH7P9zaPDQwvgDHsVisdisVeGGLi0vwP2NokGncxBbBaY35lo+NDhsfunSJVNX04CQE3uy7FhjK4xz77rrri9fuiS0WjBMJtQRZT0tHCJPYFuVchF+EFP8mec5tWZHJD1DHLy2TEyYIuwOoeapjHDF48eSLAKoIFaiDgqLE/BJp7cjcAVK86126+7X/tZ9733DyiKcKVZwsQKAY8Irgs+hNwHW9FPlpAAQJJEF2ukiSTUkstEm7/jFP3pifXNzp5bNFyKM86WDmW0ijN7jSMB0eDrGudAfmvCKLFNO6rTakiQZBlJjLiYwplazR2Dr4c3p8N88aRM6IXJIiQ6PAznCQiNv8wCYQs+qtevoHID+JQgcXZaLRePCgw9EOTkunHLN3M7uBnQ2M7OyHF2c9iiE7w4WBtLdo5Zkf6a6LAN1lsEzGjj2XFmuVncK5lKndvn8bec+/vE3kJCoytiPhjZ0j3gsBgs/PZL5v77nft+57Ho2GwOkrILN/SWpr+ckTuB67Fhjq2mSN73p9W/66Xev7VSz2byimbYbQk+O38WHv+HVatUwDA7niwPgbpqmJZg4NHUg+o0zSoG0Krre77vUwFdFVzB2SuJl30/OnTtXrV5+05vedPXxv8pkMoHjlEtzrhsrithrox6VIEl+hG+3KOmU8pHviELJDbq2VS2Wz128aD3zzudUYi7h6GRsxZY8iK2WZeVzWqoSC9wfGjbyw5mZmb6/NelSJrkvj6jpkhL2r379ESYowsbGRjZnwn3300AlysEyz9PHHnvsBS94wb3vey2Qfl1AfEpP6EkJuP+KLtskxtgvN0TRMo6NuCQeZcwOeplHf6IYLnvOOVapBro0Q81cR/jwiR1hxxpbKfFvvzmxG9Sgs16sek7ok/UUW5NQTyKZS+e4aR8nwhMN+AKVyzBmjZMaleAhzlF4oJP8KOcywWmeAAWHIg2f4lRC6sYouDKaw3MkIqNgW4LzQrFKWay+pgqpJw9Q5f4/+/D//uKX+fKZC5sXS/nME1VbLnw7cLwo9Dtunhf0q1vNUuXb/Djc6dVLcxik6dJofePSWTPRc7lLD37h5pu/qV6vLiwW+/0NLnF4jmWnDXyF+0agch8dtzFj9slAvxXe+7CUV2v1+0sZCTh1u/aIJvCZSsZ112R+oio5YCvGdXgeQAP0as1m87bbbnvPe96zYg4f4zENwxEkAczZsQtgqokKQIlHXAYoUz/5UjQ2Ub4X3YTX1WjUKiXM2nI8R6RA7mnMsvLEqQGcxHwagsuPvAODfTCH9E6NFCrE93DwYRik3sSZRlEhQYJC73EaIEERWOH6UnYQHIbOFofdbD/Gqcnv+e5f18wXOk49oW14eukg5EvhIlYPHgO0d9l/pvYdH3M71th6zA16kXK57FpdFLLrdjUjI4tqs95XNVHXdZbChBnxad0BwscLCwvVS5+HNd/yLd/y3vf+VD5L+jbq9WVzwz0eNmSXmcDIuHJrwg2i1IBhCSJ6G5KEqBI6gsMQy3dPsoipygJmuS7OIAFb7feTnMHtOVLHZ67YZ6vdLuRyClU6XqfVbxXyBYlI2/XthdL8tM1Fr51D2lsCYN3e3ob2LJVKYYzaAqIki6IgcFO/X0PPdTLC1sHFJSjo9fPv+egXvvSXHJHzhVlR9Kp1uCmFTv/AsCmdVN3LmbvWul5k6nLddhVNaew+Z3Z2Fs5ZF3vTnu2JHWEn2HocLcR0KZJUJd/3y6b4B598q6oTz+0bWizzmJkVJIHjxkEQ5zKVlDf1AkcXVTFAfnTl6u5yljgOAVAVdCJxA8a0bxpmiD6Ckma7U6bcyjF3AVBsIYgSDselohsnkoy/5l2iKFj5e5IJAoBpnMlQouDRUYtV56q7Nj8zQg+OHQX3nyIhAGutlsgKlzezkUQ8m8gqnS8uBtOnO3QOfVeYlsTONrnv3r+8/x8eNLQiDAt4TstkCrZtV+nGtEcxQ+yL4hHBx+UBcy1UcuvrW/nlb4LlqofCYC2+YVswmLprtHnqexnkCkyeSCtn8aaovKsKM7mVU5cvX77l7MIffOr1dFiOYRAtN7iJUvIUxb58Q9sJtp7YiZ3YiT35doKtx9dgDMu8AVczGeL6kaqqMh9aVgeGs5IgCarY55x6vS6myRQscqLf7+dyxsrKTBiGrhvm8/jVzs7OzOzspKNwe3Mqg39puo/EizvVetbMclRJ9bkdx5FlRZKOYkgsv1aCz3a7HwRU1/VSSYvi4dw67jlOBp9orU7nXe/6lb/63H+dnzM0zez3/Jg4HNrUT749mbcq8sr2VmQaxVwuZ1mu7yapniGfn75yDPObpxERyUAqcPAV3ItisWhktKtXr9pu/+zZs5WZkmVZTn/cQzHWepOTAlPZRjeIjQwm15mm2el0qtXqqYo+aZMTm9ZOsPU4Gtz1gJKe5nka3wv9FiWBzIuoW8e7ih7x2mObu+XSrKHA2kFhKy8mVYtQw/A40nOIpgm+Kvhptb/Z2dpRR7vWs5m+8Vs75Off/Zl/evBhUVQxqUkxASZ8L1K5iVntgKS9Xo9SjHLDhDpE2DZ0D7HYOPjj1MMrq1KtVjMXnxcZxpVaDcbRegbVngJ+YmcwyTJ+6q0Yy6IdXo3v0ZUVM46TZnvTsnpRxCmymivm+tzD0x5FDZj3OhloGKL/ZnCs6LP/32ccNzB01L1K2LC963WhBWZmlsiBErt0OKDnD6wH8xJ0dlOBtLrkJd/3HtvrKYZ0qlLhSS8tczuQdadpopiYDCPCTuyrtxNsPb4GbBFwJ2NKXVawD2gjT6ku65s727/0S+9/8IsP8bHjc4KpYZwDJymuyyV8RBKfF3KZjBBFvG013H6fCgI3jWRf+tqq+k3ra52MmZ+bO7Vbra2urgLp0zRDjCY+k3C2+Xw+iiKghACpmqbBAhBe9zCCNphkjyL4GaDw7u4uxpzOzPCSuLW1FUtTT+EPw7YOwdY/+ZP3EhYuzVOSBjLZFs7gu9M7KfVxR/D+KCqBEl4X09YJwjAOw4ySycxk0niAg9g6kO8+sJ6gmjh0kI5pqrJMoJeCIUu328JWPanb8uTZCbYeX+PyROPVruV+76s+0O90ZjL5yE869e7yqbNXHweS+ELFMEjYszxWwdDpyrLsuaIASBpz9dV+knC6PgdvvB9FEk3jzOjY58CSJI08Z5iB0yshi8GKGh33pltPX7lyubP6WKmcn88UFEVqNHY5ZTIJrsS0WIS9O1tbG/5F1HBSu7yay3QXhpeER0nYUVI9w9//3Y+gDMIQYNxoMFCu0Kkz/cPBZaVl0gfxbGwh8uN1jkaVPAZp2bEFvVRB01RO5cOFyfs73FxhFFgt7JUQYJZehO+TOCJKLKiqQCPSaCRaBQl1mnw1bHqUKk+lscduxl4PZHuaaai1XfLmt/ynLz/4j7feemuplFFkg8c83jSYg1UcH0SzySe89TrsBFuPrwFvbTabhbze6XQknrdt27V8wzAvX748NzMDyLWzsyMoSTaHIfCJ4zI3JYelrXXdwLKAmJXgebiep+mDdDBcALAspXvsE1EvSrEVtvrgB+8pZUnPI4ZM2jYSPc8j+uRoYEAdn9XcDtmDKzKBJkBucwRHY5FeAxHdBOme53lAXaFvUIZpWtz0895jsn/jQn/4T6FKz2/JTLw6juOijhHBwJRn81NHeo3lR8TXYKuHkheCKEqcSHwXxVlMTc/luEnxwOOJyOmK0RLP87BfuIePPvrobbfdBg9AFLWmL0BzYkfZCbY+zQ21RBmgjAoBUCazTOMk11H1QJiNs63eej4jtXfWz5RLsbd705zxoQ/eUyyxFFkBfo8Sc8BoRU6ME3mYcEmGSDYiRmk65rWYtW/sPQAlVBqkXFJrPFEhJU+wE98r8MBvlVCEse7cUdfDHRKuqQtDkRE8elrMisfiO/gJ5AuuQSaynLjIxqjCiiRcfz5HOtoei8JNMJLfFMv1KikViBwACCKma+JCfXKs7iTr7s80GcEd8FBB0xot8rIffMPOdn22XNE0bXd7p1SaafR6TLBcRsRMYpwV7KNgubjXkezr7WBXprl98eLFM6f/rcgru9vri4uLn/rMe0XUxxSH94+m2QoxVii4IckvTzs7wdbja6qqApsDcro4U/nwf/qphRJ6Ee0epvsWC6j2hGJOQ+XpmMZe6Ekon7xfcfnaPw/YhMlqjmABZyTOhSzl+ccuP3bLTTdLVJp6rI42KrLCMVCgo8/Qx3rggReEUagqKvBm13UVRTm86vSRNnGDBHCbs/v2a17zxtUr/5jLlXtdC+i/LBub0ZGTfIdZb79mwji2xoGfK9y0s+M+73kv3Fxbv3r1qiorOMXvOGnRQ5zoI8lIsHxEga/B1jTu9cyZM5qqwS93a7HjOJQ+pdoXT0c7wdbjaDxWVCa1br9UKjv2xm6wKc8CYyKu38gXs4BJrdBp225ZK0dYuAWFVCKSYf63YJASOTLuEB/ruI2PWMeG1SKbghb1bObiZatUyiwufpPto08gmX46pcGVxv+kY5hPNbHZIa/+kTdsbW3Nz85tbGzMz8/XajVXvXXao2ScMfrG7esCsJNodCXpDF8434pjbTbz5UuXzp49G3Hb0x7FjF1+5Mzl4lRHnCC2hpbXLqm5nnypvXM/F1q3njOisLu1/meacgYFyxVlZk7jqYiC5SQShUHxQbR9soS4fPGJjYWFhYsPbSwtLQlyLiA9mU9jD/ixJLeI0NTbclKP4HrsBFuPr+m6DiNHoKUcF0hpvA1Wzw7sfr+Uz6tl0wujdreX0XEyKohjz/NKmXRiagqKMw5C45sBV9JUvdVq/dzPvefSpS/NzmRQvFEye6Q/7YU4+09nHEjiMJTUWZ4iQWP1qEvA0yuVyo43feTpuD9yP7t8/PHHlxbPAHzPzpyCq+j33XPnzq2trcmlqVm4kATxYdgaJ2G5XL7vvnvnZ1C9yveJqeICYKIfMz9PiLlqkkhsG0WI4AfSCBIPUG5AXjsg//77PwZt4tt+GGM6FspRSic+1yfNTrD1+NoOZxHbknRSKhQfd0lJIYpcgpeM5lUYyj70qP/hX/vExcfXeVYxpe84xcKM3XOu3UtykLHuWxPJq2TgZU0dsjxNl2NSKc/3ut3qLjXNf/6FjX65UISVAeke2OFXsJ5YHB44GtWMYRQ75GW/5Ttx7GRKpbrdjeOgcGZmtVpdie1pj2JLyN+xfB8QOi4ldCGhHnyeu1P79Cd+KWJhAz5xoX/KiVmXuIXplbAwYzfe72gZLm9u7C7MkF6/x4XObC7DAfS6bUPP7DSqKFgu0FbcMmSzKAuE49tuP8Nn0g3HNcvTZWjipks26h7HCaJWoImFkoOxrxFjICk+qL6ThvSe8NbrsRNsPb4mopqIYGh0e/vK3XffXV+9YIqiBKsoBihli89//OLWzNyKLOFYeGt3V9eyh7gpD3FcXhMncK20M5u9TihHL168WCmXYUBdKBR4KnU6nUwmE8VTR56GQ63+/diKYVhB7BYKuQ9/+EMzBqlZpKKTOutFCtPrCdhpl8EdwtrXtzcpo/aOY8m6mBNz/X4vkRM/majpNcniydi6sDADQwdZlk1DDULXcz1ZkWENACsTLI+ZYLlw+erq8soZFsgx0Xg2pbm4uLi7uwt78P0+9AdHV9w4sWntBFuPo7F616Rk8XEciZ1kIVrQm3xGO4VllcMo9sLt7e1bCmZsSHz0BB9chk1K0lpF3emRqTEpCguDY6b1n7koRb1+t/Wc88sf+tDPyrIgS1Qi0tru6tLMkjjZdTvJ9js/B3M1aWaRQFkYv4p4O+sSKSZnFBJZxNWnRvDyRCVVoTJ3KgiT1nr1zOlTQUAAVxfzeRikh9PHCRzhEIFRfN+Sczl8aXuuoamGzBOXAWXHkRUFQ9nWLPKme/94dWNze6uaKeZxs0SIUKxdwLiJhE8DuzShDl3alS+dAjjO5jJU1gMxVjD/6hqFl+up4HtiqZ1g6/E1xlCpZzsS5bD8F6WW1RU5KvL8s571rA984A25PLGjQS1C20f1v6lpGLydYxpVNBlmvHMYndpoO0VTDUgSRW7f6QOwRlEk8VNj61FHD0MmluhjtqupENQndEWqXEeVwEmVEFFH3Q88PwJgbbfbhpETRe4lL3lJq9Vzuamx6QhsFdSMJBZ8v9rrtPKFJddpdhrV0uyCHziiWPL9rt2p5ufPXXys+4xnPyeqYGE0tESgB7DVddxutzsz8xyWt+aFLL+DTt+rndgRdqyxtWdFoq5y6prIldw4kJUZGp+HZw6+UiWW28NCOzHOPElF9eOErYnSyWzeZ9rBPZq02swxlZMEgAlNkDgBXjdf5HXfT+Tpycv12FB8hN+f5hgnHE8oE0ORIqxIDxCJSQErmvXF9hUgL0G8IavxH/3+b+pA8ZxGQc2yQf1gb6NRIisHQ4xBuOo1LyHHkniIG7AyNhwnC4CbdjGHqNybQBDhVc8DsOK3cIYqr2JeAOy5Nf2ltxKisWvuB8QQEbu36uRHX/2G7a3awqnTrhPEkSCKShLznouhvZIkhf7U0VExf8DXPDQYTadg7WAiqYkxxfxN7bCtyKVJm1yHBR5x8DGbFVTC/N6ntSKSWSXcEjhRkEu1QDudPX/q1Ga/sZnhOeLjDJXKJVlV6ff7tutpqhklHOykWckAqCb0cXjMe7uN285W3J3G3GyGJ87g3iZlEokkwiw46aR49nXZscZWTVO7joMOQI4ApPKOZLlRqYTvQxxMN1ttMBASWVk9Ts9oqmrbtqII8JY9tY2cllFI57jTjHh4zWZnZz/84Q9/6yvejxlZAlcoFFqtll7MZ1WsFSrhyzRSZCbjC8lhmVe4f4574oknlpeXvZCVa2x1X/sf3nTl0pfhK60wc+iJBcHhQq3B9DPVcnm2ur7KloxTpWyn3dZyZ69c2bjred/02IUrAi+TRLIsV5Z0BQa/QYSVrrNT35SYn7gJU/CSM5kMPEvAi6FVK5UKNHK95k59MdMbjOvx6VWSZz/72W9525uWlrCncfqDZzLsE4Xi4ANT5xLih9iVfd4i/+F1v9DZTrrd3vJc5c1vftPCLPH9pnpjeMDxsGONrQLWDFSTKKYc0STVKOSjRleWEYycQRrlgULME+zhx5Bv3XVLHgsooVARgTcNCNzX7NynMKBRgKdwPumf1WoVThIrLdMX9pN+See++MTG99z9sU57s5hT7W4PLgBpKJvWj4aXnlAc3tJUn+lAbIAgDGaioGdqtTqU0mpVz2a/Hb46VEiFsPJTh66nwdTVRqNNx4xWYEGOZGvL3V5ffeaz5hcNsvHlS+eXZnu9VhA2BJHzg/V+p62o8rmVUqc+tU8gmexGEJJYgv/1eo211bm5ub/+u4/V6qRQIAadOkPhOsyPsAAuHKnWIzkTRxZwe/LGsGZXniQRywEJSc/GW2eYZC5DvvTFR87MnVcVyXOsm28mfdsxZW7fiOSwWbsT++rtWGMrS0dRMe8oCeJYhAWU/+hhZQthyqfqAx/4AHx+5N43Zg0j9gfAHIYhEBlJfCrHVC5LQk9HrCoq9ZOlpSUYtgPaAgIyGdYIThLorWEYsiy41GIklx+oc+xhK8IETa7Jcx0YHCKfz9frWFzEtt2ZmZnz589vbx8VOZ+mex00OmH9EcZHUVpHD/bpuME3f/M3v+vdr1pYxFTUdocUizijFbJ+Mr0TfZ9o09+TIxQIOIZcsoAlZ0RK2t3uTCkTX1fFw+swjsOnNRlWnQFWLlGqCUKajlUwDI7pKsBjCOw1dR3B2GJlZaVoFLevrrkkwlpbTLnxBpzt8bFjja1UEOEdU0SBSKJC+O3NrUJlfiBLjLXdR6SDjmVVjpGXQf0MlMp8+CEc/1JJ50nICzjXGgSh58WAU0+tuwpQFYAPGCUspPVQKTNA0mDrylI+r0vxZrVerlQ2WpvEJjflCxYAUiKkWT3xCFvZhfP7qNveH4oguZ47P2/WahvPuuWW++77KdMkzHFN8vnDT2zSvIlAJro1J5kTqhJ7kCNMaYWzinWVtHuWJHBnyloESBK4qoBecLwQEklSGIWZaY9yBNEFVK11HSJJpsH3rXg2k7m6VltcLPuT3QhPon3Xi16EirScGMZcaW4GAB2wNPJsEmBLylSw+v1CoSCoZrPjxgnXcWknnoFbXNaDKHDyFXN3hyzOwngtHga0ssvl6FAHiyWGHW+suA471u0FqFrr9YDs+IEFqFrvNoG3ptjqOdPFlgNTg09VxOQWlUnnC6iUIUrSUzz3qrFpfibXPzDLsuAagejlcjlYgLE8nPxHP3qPrpHQRtols3TUQbXUPWzFT34CwABDlGUkR45DGg0UWII3XNeZhP6EE5vEW+PpY0KDSIjDiC3Ehq5xbO4OejVDVZrNpp6RNVFjR/QwDkEWRG4kYzKFHYGtmCyQU0UmbwKDobt/6IcktbC2djESbkSa0+f+7M+w16TUZzFTIUvWEobzkJ7n2pZVLhTbbrC1215YLEeUPP/b36Aq5ubm5pkzZ97zrtfOzSKTvfT4l++4/ewNOOFjYscaW4FeOlZ0+223fO5vHpGzC4ameKzWBUFQ3PsZm/yGVwtRcvCuAIkbyUHBQiL4Ps5a+BFxul3OzEgiP+KJT63BeD/V6geQTc8H+g9YiWqB1oM6mGpFfqukY21tQw9lHECnQf6IiiN/a8xWDhQ9981lYXOZ7D2+cOmR8+fOz+TieqsOTFnisRF5Rz38zPjD+fyWlJ32Gis4+sa9oUhBgMNzjhNNSezUiSoVAGsferD+kY989P77789lS3DFtVqN0zanPUrMTbybsixD20K3ClB+5513vu++++bm5tDNEl2X8syUlvDANqkfxwpL+khvkotZBviIKrLEY31JwoliZb4cU7LTJjljvtFo0BgGV81bzpFmK8pn+Dtuf9ZYQOsebz1CpubEjrBjja0ndmIndmJfIzvW2AqE7tRs7rWvfe2l1Xd1MYwm6wZxmvkXJ9NFz8DIGj4lnuilkohjUlcSMUQWBuCG/lTWd4PhqqIowFV9ZrDGwMkNznVdYHAsEpN37YBjv5R4DgU70pEs463xft7KHcJbWZ1n4I2iePr0aQdj2qJSvgTUFT7x+wnD4he96EWHrt+aPgxoXhCqVSyZVSxWTEPf2qpyHJmfr2xtosJWo/7E7bd/2ytf+epf+ZU3WX24I8wFrE7NxeLJs+ZRHKNkuCwHCVYhzOp6u99XRfE6lAyvw4B8BoRKohixqUvm4hfhZCKcM4BnUoKzS0cqqkhWNzd/+Cd+2vPOwZqlpaXtJx7FZApRSZKA5VncgPM9Lnas2zKXQcX6W88avutyVEtwGkri2IQ4F8Xc4R628beFDRJxPp3XNZwbYVPDnMgTNgrDoB1VfYoLZwKqjhZGyxi9IEkXukGlUiFm0o2itYRkFPGub3txIZON06J7aQzWsPZJwlKMhIQN5PclmbKYebdvmqbr2rDbZrOey+UEQQCcha8Mevgz9mef+/MIlaspfEJvFJKERf2T7PS5X31hcFNEyvlRKPJ83+lrqsKcGzEZxAjAfzpylshZ1hmQfKPtGSwEFGsTCGwmnZI+zkgdfhRusu80SmiYoLuTclxCxX4QQwdmhUljsr8VTmK32n33u9/9wAMPLC4uAsABOmO9nOkn6yuejQJmnBBBY2JIAOa6oJY2HaRyQK/Q6/ha+dR2q5+dmbWsoiRoGVXc3bq0vJghvKJJsUr52AsJP4oa3Gu3E7s+O9bYesztlltu2d3dbbX6mizffffdFx64f/Hc7f/v739y/JkYxRClL9mkx0VkBVec0DMEOWLpoZTQ1J9KJ7yf7Xa7mMOapgCv9UajVCwCKGCsGJ16/gcgNT3PtbU14GKe75mqabk9IOCCcLiTFAuimHqqqNdoW6985cu3trZNTRGVfBQdHqgQJRMTWOMYdb63t9Zh6cy58ztgm2s333pHzZmYgdJotZ79nH/29re/famSadqxomBiKgu4nmiTvppnPR0MPSLmH2epMKilLbJL7/Y8RZOhv28HmJdR7ZKXft8bodvLZrNKfubtb38dkNk4RJlC/qSoy5NqxxpbWWgVogBHQg4fy4hL4kMqKUHHHw/Dqgdj4pGyPWFFRIS9mKKEfqOEXHc3eqaQEeF67e5v/tZHyxl44UkOgwr2fhOPituxaxImvN8hkE+fiLFMZGJKxA2p6w7AVZlAxGYzuUe/XJ+fLwHA8kHhda9+5yOPPKIoiqN2pr0QalOBRx28cqW4enUdUKPV7M3Ozvp+jDOTaaDu/lI0ftKEHwAWE5bl8Yd/+GkA4Wo9qZS4SRB2BOpxrMqhwGbnnRAG6ZGmYviVPnkqi1Jy4cLj5ys43HHqO0tLWFkrish14FsYDWtqj+L9WeUbq4+RGNB14cwrT1pNYpaIogCTVXki9urdWnjxzjuybtK2223AWSGkZDRfRwcVvNm+J8xGntiRdqyx9Zgb4I7nefkMJ8moogRE8gd+4DVCWKN0b1T8VWKr7fj5/IxpZhuNrdDtehHH83q5jLTUqlUP3cR1+0tLz93aWhWE/tzcs9761reeP4+hsFOrtwKEEUzlxG17oaYKAKeGjj2EJGLMwKFpugCFoxiwXIZ0+3bG0MoldEOLE50CE7vMfr8v6SbP3J0JL2dUBMhGo2EUipM2iaLo/Pmz3W5X13UAVt/3BUHodvumqU1z6WgY7ZcMZvX3QrJ58u+++/sI6zmqjd1uv0XUlcKc2AmI759anJtbffxymkAIw4VyqSwSEQtK3oi4huNixxxbYx6IKnKIAS+lyUCbLmEBngMOwyjPkM4Oy9PHQ36acGMcluyvd5I+qk99JNahNi/FCeb8OjSwf/i7X0WJzbU2P/ff/koZC44aYesgvnUSeQPua2GBJsBrVdVkhfR7oWGyp4tah26RRCHOnilqt93K5NIEA2t3e6s0c27aC+nRdVVA3irnsZqem4Qip/uJZzuiIuuIN9fIImBEPULqyFRBcy2ASKtc1idB6BEpVnnTbHV9PSMlorKxsXtmeWZ1vfaa17zG8Sbm725tbd15553b29vQaKZpbmxsqKo6Pz/fak0Uq5nkiuVdZN8Rq8Kb3iaaRHwS/uEf/D5h1SUEiXohCQVy4Qny/T/8Kl2Tqts7rmX/m3/3wp3mznyB40noAUO1RE0bUlSE6huRVPY0tmOOrcfaANo0TdtYv1jISf/59z5yag6VlhSJxMEeexktpS/tpAFzEAbNZqdUKhmmlM6EsXRPgUzOERAFHoG12wVk2dzcnJubg1/OzM3H00+fKERZX1+HhcXFZfis1+tv+clXX91YN41SHHEDbN3PXnlJbtY3i0XklSitMrvS6fQrlZlmc2PS6D+ezFtpEvedxHdat9z2DNMsPPD3nzt/+3M/8YlPyJO1T4BTN1uDsuGqOvgTFq4jJDqVnYEL5YbuWsqaPt1Tr+fwouJ5fhRzi4sY2gyDFZoky8vLr3/9q0sFgNwOsgpBkEz1qA7kxKa0Y42tHAMLyj75OA5ojEyTvUITvW6HGnr00piBb6SZ1VUvKhqSfNPZttsIZsgGExLc7Me5zN77Pbqa9KWblL4b8bKyXHEI+eLl2ht/6s2Akjs7O/PzS/BVeEjRFzTHcYCyZbNZGEcDZQNABKAH5qVEU1db8ZrCzTffDAsbG+t+YC8uzf/8z//26TOa6xFZGV0Hq0cwnPsWiOn5QRqUZhr6E2vrS0uLLK/M2eNuX7UFIVaggl7BtjEfLI1sU2ROONLD4SW1slwmMnEDF7oHPR/xkwLWjjQ3ykRDXZVRiFxCorRnpNSjnAKDs3aXZEpE1Unk4QgD7lGxAL93emFVioicVCR5anfEiR1hxxpbj7mdOnXq6tWrK8umYRgveMELbj57prq5NVde9t366DdfJbYSjvddW+A4Lbto2+5nPvPJvDngvN4EF55EsZReWjgvtTAkikDE6V1+ok8YSKIcieejztPozyNMlkSmpoi8dXlpMYwiAER9MrBGk3Ww0qQsGEerqsiKUVPAWVjDixN7WgvzUMu9Xg9oO5wIdC2puOURNmkEkKSiLOOH4jjMx+uj6lDGRNUYWRYLjJXCWcmCoGYy/XYHDrpcMmNKM4LBE833fImeiAw+aXassbUP7zMVuk1SNG7b3HUVSeAzUddpwleqLlmeK0uzzbqnGXlAn0ZtA16DKCwCI7v55kroWt1eUxYiQQgp56UZsT5H/MGUgqzgKjbDMjlX8km0hKRuTRnu6f7SqsBpRrG6jBbFPI7wY06xvBUz723u5Ivisn7rf/+93+p346JB8XxZySa71+P5RFYRgGy3p2l6TA5/97hrQyPCsa+G48yB6D3Oh6WptC5yRuJ7RJLxzLoBkQRyBHeaNCjn5b4mDw6mAzxzsEM+YVFFjWYnV8gmhGt1EllTFJG4ITrTiwIJgySVB1N4hY+J3ffMjOa5oSQd/lJEI06Z0HjID1NQgxZrdKRCGaUpAxdLyDQ7MN6X3GQiVHF6tgUbG5kWw0S+mEsXKEc2q725CnY4Fqv1YLF+ImLxDo5NfvTHf7pWbamG0e3YwPeTmJIkRxKZhbnwbBgGDRDyJNLZwfv9viAInudZAZcplDj1W3eazflsL+A3F0qlboeUzJsEvEeBJPiEh7bBpmT3TBx2piG79GONFddhx7q9BFbK3jBQGNtxolvO3Hp55zGexXsPspgSb3l5eWOrBsvnzp179NFH87ncM5/5zJ2dbZnHBCeB84OgpyhK4E49kn3KDa4axuBAlxTZazV9YDqyjFGWKOaScJquaUgpw3ROg0nPHMTQr8LoXnQaTSf/2L96s5ktFDB1LQj6Vq9cKADNrNVqy8Xyk3eJpFjIbu7s6IaRzxrQAbqu68dUUSRAHJ5KqobwA0BMxmomTir3Eo8yJhJyDbZevXLlF3/xNz7/4F9QKhcKM5IY1lvxwkKh1W1OPrXDKa1jW6dWbl1ffVSSJD1XqW5ehU+C9DO/Xds5e9MzLly4Oje7qGlaGOA5g4UokkkZtsYjbI1JFLCTlGUZiHmxWCwZhdWNLY96lUqlU7tYzGTCMNQ0TPEQFYxthQXVOCnp+qTZscZWP25HlDSbGdtdP3/+ji8++Be33bm8XceYoUze7K2uZTOa07k0m1Vg7La5ejWjEpX3OrWNjMzDo7/6xMVbbjq9un1JzKsSn+qwDQIMcUzGBVySDuJuTCMLRxxrXOI7Gc7uFE8ra2trceDV3G5IWxbHBULQsryiYQRhbHOk3fa8MJgpYQGbUJI3O9aSfvj+j0gmao/o3v7AeLVQWK0jqVQMUSCFPqtKky+Xj6i1MukgbjKsacoOkM6GxWz4sL5F7n3fHz305YcpJ7qBr+u6KCuAKYEqo2IZE7Rtt9uEQarKDCjeoUfRXTzKoSquuXx+fV0urLwMltc97GU7tNOxskcMWCalw3Zcl3qnG3SFT3jRFqvBci7AUDY/yTej3SvNUpzNNhKlWo/iWBJFUdVV01kDehpyYsQJLG8A2SefhDTCCwHEvP3cmUceecRKuLO3PPOx1a1e08qZuqYIX7rgv/AOQeBNnsIQIlYnJGefaGRfnx1rbCU4hJbnZjEjZXd3d3Fx8Wd/9m1LN+H6eof8wA/8OA6mnKjTrgN7/fKjD5w/f75Ra8BLKArq7/zOm1/+ivd0Ww34yu7Xv9Jxvh7t3ntf+853fnT1yheB1IhEAs6YcMliCVlSq9WaLRcLObnrSKmbj4piKavTCS7HI7B1HF/G4aTRaLzzne/6u3/425l8VtZ1x/NcxzEUhRxRyXkCHnn73/30HFNs5YSlzY1eeaaia5mu1U/rEgJ7dQJvpLsId980TfiqxwQn01TdQy7EZfT2sCvtWxYMYmD4srq6ank2DHFyuZxt21w40d86CVvPnl14/PHHU8lK13dvvvnmNCpra2sLVsKZw4Fg2yiKcLQElL/fl5luQMgljLfuYWvMUB7wF7adn59v++HGxkaxWEZE5pPNzdWPf/zjd77r5YakwKnCsESaFNh7YtdlxxpbJRq5pJmEp2ShHSf2X/7px0YhKEaW/PfP/up3/OuXix73z5/zzLe//ZWvfd2DterfLxVmYMj8//z2b5ZV8ieffPPmjpfPyy9/2Q/3uvgCSPhKR6nGGx1kZN8gi5kvNQWyvUoiSBVjMvhHIjJAh4Slj73sVb/VaLQLuXOrW9tZI8/nyqZIdi1idcnb3vqZ+//hi+XSnKwbqXi+HwaSrnbdwye+j8iCp9HeM5YyV44Vhsma+vp6Mlv5LkFRtqs4VlAkwYtEZ3o9Ac3fBwr8QA0STwkA6BmnJF6QqjtV6muiLNMoqmRPNYgkaNBxIrMDhOJCKea4qEslVS3Jpw49iqqvEhRVSKGbNTEXsrsc+YHtuTYn6zcvYxwUxz3YbNS7rVYlc/iuyOQWizaEvNtelm8CGN1tbslcZoHdVKnMf+r33tntWaUCsstR9ZWITVCx7CkxGrraKV5+LA1uOozN6GZ1t1JZ2O7ad//Ea6rbrqjf2fejL3z+QT9QqEKoIPM0YHvdF6jADfeWnFDX6e1YYythoZEeJdBvz8yW4TNgKv2EMRFkc6LYafV+5mdeXy6ST//er37X/3k30IRPfepj+QxOEQRhuDCL4zXgvJr6jZeLDa93GoV69uzZ7Y1HXv7yl+8+8bggZGdKZzY36MLCgizp7b6VYmsMkBEIk1LOj8BWnjscW2FXqTg38DJYnpubI3EIw/MwnBhjOYnrheE1g286OBpLlIJ92g6qYs/PLwA1q1arMOrv+d7s7GzqDYCVw6wHFQhsWtTnoFHOm4Stf/qnv+n6GBoMGO8kmLqqCkT4Smmyh19Lh2SzpNdHN7WukW4fd0uY11oSSGKi3rjlumEQAHdFj78gTGqv1LnRs3uSIC0AsDYahWLxQx/60Eu/70fhGkulUkbuYZUXjL3DYzCtrMlnfGJT2jHHVky/CgNvYSH70d/4gCETgY/7HuprnCpm4bUJmttn58orRQwPsv32H3/6l7/1f/u2ioqtphqG7cW9RpdS+vef++yLvuNfEzYFHiXY9cdpxGsyFnP4NTe8leN5YGPTLXSIB5R9cmlAPReapazaa25yfj/09FYjIxsLNErW191ScVY3CxvrO37MzS+tEPaiNjrtQD18Gv8o3so3eATmmLHpmGV2AbUPdzseF8dZPacoiev1m62aY1m6rh+R9DkJWzPk4r6TSXGPNcZ/+fRnADSzmgyg6PRtyqpCGarsdKJMhr96Ffny/HxFlgGFMZc/CCZGbtljTms6XOYYoxNZFl/QJ3FMZA4zAuBJqNUCU5+6nk89Q/7Hw1v3/sdfeOihh8qlPPTuSloc0+1Fvi8rfDZjeJ4NHL/ZbGoaugX0KEdiOYKeEv2tImsB1MEKbXySl5eXoQup19uinqeiEfBSVrhp07VESUk4Cl0CLxBD5OIwgO5HlBVu7yqH7fkNFLP99WTHGlvhrRMFeHbl7e3tPBJQsrGxAXwt/XZnZ+dv/vqzt9/xz5k+U6JrOBbLZrOSSC5dvgw8S9U0Vc54wTfqcAkII2ZDeTKwFlk0fbdtGmrih8DdgMJbTohOPVVNeRz69TQ1muBwPYq3Up5n4+RU8S7NmuVJ8hd/8eskRH2TwMYYLDgHzyGGSo5QapmkhnpN6ashtqKplLQYfRMYNJsazoPX6/WCUdrc3HzjG98Gfzab1QTg3eMKhazjhJQeTgSPwNYockUq8ZzC86Lt2HHcL+QycZzxnIlXM6mfuBJ2n/vcb3vPe95zet6wAqKIJGCnQ5kQDPTYXuQDtpa0XNttZxXTiZ0MMaAfYXECw0nLBLOTEzYnB8MwuIGFAql3iWaShkX+7Xf/VKUyiyETvg/3La3nhrMI8kmQwJNpxxpbBSEDjCoJialrKN/JkYWFooxqeUjuFmcqkUtOV+bFiJMFLky6AidISeT3vZtP3xQzH6bvE3hb4ZNnNUVws5hn8aHynnLGDZETSHB6PEEoi5nKXMpMORSRDVl1Ok4QbBfftjgSDV2ApZxe6zW3S9kkjjqGHlza/PytNz3r13/lV1OB5EG9rFEAFfvMTFAMB7qnKPgJw2FYgMaB5XRqZEtAsbt/9e0v13ESJsSoeoywjb73O1/GQ9NDe8UjZpQqq07dVXX3C10PcurYnnu9jqlqiiJDG+A4Gggd4B+hgtMpFArvu+998MOblk+7oZ9SWqDnmnI4cbYIeoLpUGcqNToYCsRsJSv1ON4shA9IAL8Jk5DDiuoDvzBs7mOYVIxxb5wMv4F7pxDJSTxlrO56jrkVVG7QNul1ybFERIkGpMjnOB9oqsGNwlP2zgr/SWxP/T4pFUinTSSVRDH2CqLIt7t2Pp+3G5t+iLI1Ek8FSXUtS9GktAcbeQdSDTFCbtjw6+ljxxpbr8OAvsGLCujp+6GkMPXoKJKkr19nK4wcy6UyhoaTWFcGSUc7u7svf9WPmua/chxnd3fV0JPA6505c+axxx576Utf6rp9JqjMxvD7sTXrHf6GcZzE84FtB74fsbpcAmArx2EvddHtF7JmqXTbr/3a+8o5zJsC5BVg4CwP5k34ZN9re0Sp6kl2jbrJaAc8m13s+xHAJpyTY6PYFQCO7ccm8WG4LTK9axgy55iSbN+1DUWbLEfDjX1es5KSw7CVphEX+Up6oKurq/D5jne84+/+9m+Xz52WFKxkFTlRq98KwsAUdV4XE3dvZDAg4Mn+P2MyOspgDWvHkCVppL/lGW+VGT5qWiVJOvVawJtCz+4++65/YVmWnCvUarWCKhsGyrS0e91cTlW0k5zXJ9OONbaiCFQ6qkuw7DWHQ7yY44YpTOnKROTiNLUKmSovKDA6A+7VavZn5nOKTCyHD3DYxg/3ea0wyI3p72P09Kap+3zCjd7wGICVYFaVIyqGx0aX8CrmZmZavcxa7dLS0pJZmpmdkd/1zp+8aRGzJnr9vjkWQB4Ps6rYfDTRw8OHjem0mCgKQHrg1QU6pus6+gKYZmC3jw7rQg4Hp4ZAdIbwIYv93afbwGEdWX769jL2w+G4TyDyyT2veseVxy8///nPr+5sra6uGoaBoawFcQSpYYj59dAJZTIZVVVt+/A0EIUOI+2SYVeaasImPE3o4FVKeC6VK2DW8zuLi4tXrlyB3aY1b2DlfT/3qysrmHYFx3EcHLMDwI3mCGUykg1Ld8IPvZ3C3lO1X3fGFZtMO0CCxovYVvxApc1hmwlO7KjUAI5bs+16r/uWt//ixYtW8P+z9yUAklXluefue+3V1ftMz8ruBsE1hvjiEsTkxYRnIrjEJ1HwqUhcElRUEHdRY0QkrjFxIXEBURETogmoCSqLzDBrT+/dtVfdfX//Obequ7qna2JPhgGH/sWa6lt3Pfec73z/f/4FWLzMez7SBNaxAJixXxfDCUnL9Rg94tVlJjbl15XHNbZuyqZsyqY8QrKJrRsTnse+9MBzgOMkW4gi9di1CSDMj6wwjgREJ97yC3PzpaEhQRB2794NimEmRX34w28h5o1OnZWwxy03qWH3314CKOriYmV4eAinwsXZrbTp6dlXveqV8FPZcbZMnN1o6HMzD8pyKZdLxaEBosi4VvbRvDXx0NqQ2MyqbtzLW7OpwvXX37xrBzM5ifJZBDwV2CK8Mp9GzXbHJYDnEcegxIlqbiEYGlp/UKwT0tDlj0zPlt4nChisDPk+JqfJF4RXjXC0MbS/LAuJFu66geO40K/S6bTrLUeFJRrDMm8N+/FWN3IJb40Jbw1Rl7cqQue+JFqCV19pNHPFIU1OlctlURwtlUqRNQN9I5WWs9ls4LZZQdj0CDiB8rjG1s7yAIVWVlCwibDbc2OedGMWL7/CwCBBNpTAN4xATUu8iNwYlcvtdCYFfTJIPIyolf9i6uS6YC1XjsPPlLh/Ydcn13VYgcOlanC8AH7dY+PjAbYS0LalbxnfdfDgvS/547fkssiszykiFfshHSWjmqzSdPXBZNA6fSzLpmnu2LEDBi18gVlncnLy3HPP/ec774SfIq+q8IoV2ADTMqcCEPB0kg0EN0zcaf0VKyW98YALcUVLXyuO5UoyNubsGvMAX0RaFlXUbrWm6vpOoqGDLNVqpXyeI+tMg8W+8yQTkXitTvnb3hI+gGTdyrjdNaUk4YBv6pIkiQwF//MDnw7xo8miqAkpx3Ui1+E4znEcTVaQwNqOLVDUlLA2nfaaqeZo9MtGQwitSsmDiE9Fg9g2wpB4hgnI5zSAbSNGtcZ4Lqe1dJv1PZaX6+1oKEXjSohHRcRRJ9+2dQrJ4xpbj0Ngns9mJRhEuq7THD9USkHHa7aPoxDJSRIGCwcIAKgXsclaFr1nz558Pj9fo6enp4FA/fCH711cQCMFXAM8dFFCdxIfoeWVpQRunT5RkQk1C0iKqSQftOPjdT/4UlQV13V5Ac7N4BhN28ilBNu2+T6usschwJT7DXxJluFXuBOaolSSzRDuIZVO70wX6vV6EicCLQC4X61WRUA9TetH3ZhOkcSVxSsiPc7EvRUnyGcMF2DYSrWCi6awXBKqIIlSo9HAy/S2hT04iFpw4MCBGz52wy9/8cv6csrF5adb/ed62Io//R5sTSpoRA4+cyaTB91DkuiWS9Xrh7OjY5K0HaaZw4cPP3F3TpGQ4YS6boosAygvCupRp9+U45THNbYm2hXmmHRIDPagKfrd3EZ03GGgUYDLueFVHVyL2HYisiALYJIShWrbgeFRyKYiGlMSzFVpbPyPaT/GDp0JBesfIH8inyWMO7yVIWp1h4dHEQ4+ZxhRUTiX/F6uoA994J9nlxbojCkJgm0uVEw0OJQUZA1i1qY4mTmqYySDtl9y04iNcGJQQQDmFsXYtSjFMTGHPYKZmPIDiWGQ6yAvigop1fWQ7QmMuOKP2RPqhI7DwNI6ppdbpY6yWUFi0IKFGVxa5bwQ1croTW/6Sq1WQ6SiFE3TgCzJZ5Iw+2gx6RXcWabzSWnxJC4i2RhRnZ4AUkQczuy1ZUtSu2V4GBccXFxcHB8fn5ubw1EMqpokqYKmO3gQDQ6+QPHDNVdJToiI59ryFZP1pU7r+Twm7hQbU0ynzBA2IATZATzLAaDreiudTiu5opzdtVj3UmoxCKJSsago0tQM2jnGydj/0Ec9CcA2Ser/XB7X2HocUiwWgQAatj1QKNSbzVf8+WuAyd7y1S892vfVV0DrhHEGEwDcs6hidMhmEQzsXC5ncwyO/tT1vILzQ8scm5J5HEOJg1yJwp64OvY4PPYDMTgKgAnOBuwMsBU+UTfmkqdZSWKBONvYSE0DyrzmtW/QbZgKWuti669j3l0jfv9D4GVt3/HUSmV/s7ywdecTLMtZnNs3ODJOx8VDh9DY2BjsMzU1BYyV53loCpwoq09gFkuvDJYebCX3vwpbV7YzMQO4aZJMLkn7IGygl4EjKyTpFFwLoBxndSECKK8vVdZcZQVbO5rEWmzFIb8wgZIyxV0zVBjHgWli+y6cH6cTsqwjR44MDG2FOwHWzLI8bJw89LNrrrnmo9e/dtsgDiWARti0t55AeVxjq0gKlCoSn09L9Uozn88xdEknyUJkibc9XxK5tn2YoZDnBqIw5Hqh0zCykoIopd5GL73s2skZb8eOXSGbiSO8tAUdng0pFshbyFG4wxOmcVIWuvgI42ZIO8BeAQcjimYDvAxCqt57LKOHnIVI4mmAQSuSGb8027C2bTur2ZSfc+H7FCFaWloCRRWGYsTwPVmWIyYOUTfdchQB9YxgAEuS5Ic4eSgniDgXKgHTrtk0MdR2G5kp4sFM04VCwTRxiFejvrVUKgVk0YZOvO571q+sbuEBesW7k8XfYxYrD10nJ7oHBSxkDwzg9F2AkoBQQA8BxWC2ALikxPjwLPxyHpNGM6TgLJfeXTOQxu4bGQW02gtbCt2EsXmsYPRNacbQ3PKtLhs2CdnvvGE6XvsseYabq8ztPP30hfmKH8Wail2+HBbXfbFtG1o7CgIlmHnCxBP+8o2vOPP0QWhpitlwrhoqJFaYPvNLEOBcBByL2jpKaajZii655JI93uh8o5UfGXvwQC09OFj2oEF1AU9SnYUHKiwk4dIBTYXkrZ4M5evUksc1tqIuS/rIRz5yxRVXfOlLX5REPtmCXSBFDrBj27ZtSYq2IAiAncG0Pzs7Wxwf5WKcB2R0dBRUvEf7IY4l8CA0SyWsxCYMtK23sasD5QJ1TWyO2Jmc4YBJwc6ASozIRlQ3uAloUxdN4D8SKMGzPG4ZnK3G92VVA0aWeCCsi62Wa4FCCvcBCOv77sTEBMvQcMUElY7GVp86Gltjgq0xwdZoZUtXeIUHOgxfAPGB+oEajoiGQQja+j38B9/dsKphdhpk5ROhngdencahc2M+dkuApsml8XM+vB8boEcn1MQ27ZM6C56Fi3qliN8wg3X6jU/FR1+YiE2yfPG84Hk+aBLQr+F1w0u/6aab/ugtn4ZWwn9qGqB8WpJaTUujGJ57THu8/GbJ4xpbgxABgNqOPz42/NBDDwkC7wexREpIA58F6ur5Ua1WGxwcpimcx01kkeV4w2Oj0GeXqujQoQM4+QAVpTBlXL3kkIQiPKqSrFrHTgjE1XUsThQpEsEjqalMajjkmUhtTs3sP2P7lsUjRxw34AhiainaQ3UKm0m71UGWeWuMBCat603HdQFhc+m0quZCUhgKOCxawdNVoauhcbsaya5r01G4+4zdl19+0VlnnKZgUyw+Ld1jFeh4+68FlxUI7u622jwLIBIqyYzIk8IGbcvGvvoUqrXamfSaZAMdYYM+0bv9pej0xE2sZHFMbmZVZNnyN0ul2TT+e3LazQ4Iu3Z1OooPHY9Djo1YGSWVV9oWMoxwIAesfMPo1tvRehf1BKnDNe0AO0FIKqrOibSFSsNarVIN3IiLaaDSe/egpz0F8D1NAgdWleTCQSjxpp3gOOVxja0ACqzEA+daWKhu374dBqaFLYZ4CHEcB6SMYTjgcaTICxIF3FYJQTt8+HBxeNvTn/500KPjx3bdYQan4ghoUlglyfocstiwqAcujDnQ0z/+8WtTPIL/cMUqByabTkHUZccbpueL7+B0AUk9LdfD5MvxcFhR3GNkTGR5qpGQI9AcR04ToIBFrBMYoLADMp+oZxSYDouF08L0kMlkKo2mIvDZdKqfgRi498Yv0/N9BVvJFVZNrCutAMRQVJS2rl999fsfPvSLJCNlvdnkRSXyHdPhBdFDrgv3LIo5ipIBWxu1Y5SBWV/6YattYvcVUBqqjSClxvl8vtaAq7Wp2GTkpw8Pl3zTBp3sk5/85LmfeWM/K/OmHLc8rrFVIu5CmiopitRut4G0CoLgk1zxHEsZZqgqHHTNpXJNVVVFFoDhloYL8wvm6JZtboDKterU7MzQUEnHulfXYZ0Kk5V6KqYfjeXW5VHeHSoUAKItqykPQJWUMIF7krPZUNeLVBlo5zkKTqoctkOWYxTTlFm8xhJRnXKBFAlOR11XR13ARfE4FtkOKog4XN+gkMIi1191bdSDszYrGiH2zYK5ybZZTUJGoKbSqBdCehFwbTrSZXfR7gmPplHwqFYSQaukJRbNmejqd9/8s5/9DCfYl9Z3baCcbeu3X3+xRZLXdXVJ8M7KVUz13NjKSw8ZZ2RkpN5sLC2aSubce5ewx2mx9EQ8bfOMz/u+wNmsTcW+gB02zPkmvIQzN3pjDJvYiGnUu5IWMy6FTbdNRomKyGKYGTOI2EhJa3D11lKFCpi0lGMp/8FfHYrglcZqELsU1X28VbaPzZjX45HHNbZShMrB8EvMiDg7ssiZFkZKjhVEUQRCcejQodJAHlRmRMgs0NhUSgEm29Rt2GFsbOz2b9/4GHdYId7pgu9bZDEG7d2/P1mkri8+zKrMwYMHt5SGFV6GviCn1q+YtCwMhWzPC/zQD9iIZ/bu3fvhGz798//68fAo9sNfF1srjsGKCsOwkW8DW85qrG7HKh/FPWm2/4fYarfbCbYWCnk29hkxPznZ2LYNo+dy4ZY1Ekcb5q1Bwuw2gq0x8iYnJ9WUBvpBJp9jGZxVxrIs6EgMw5imyTIUNl8wuKe5NI07ob1xNYgKO1dbha0oKcpdr7VBd2FZttVuk/I8dBRF55133k9+/BMmyw8UCpZug25DxQwuwrhpbj1x8rjG1ihGHC/B58LCEmhMPM/Bd1HEup+DHQNYz4/PPPPM2bnF0ZHBxAL7rVu/8ezffeEXv3LL8JD0jmve+eY3v/l/XfiKb97yhaQIaNypgxrhBPUUTXUA5mQ0cnKlZNyvohkMqPmAmJHjBREhMh+/8ZuTk2U7FLJbfvf+SuWyD93j6a1mZQYGPCARzukpSOGyvTXG+QDxM0S44GvIYTMlQDOOji0WYHY5cKBZ2vl7M2Zf86VEj9ABTUU0jd0mDF4ocG6b5iTfWSn5F/XectTNetMTPZo0b9gBjk5TL0uqGA2S6FFAq1899ND27cODw2OKVty/f7/cJ7dTJBw4dnseLWLQJNdNkgquih2IO7l8qNU/odziwXPOOef6D7wN9B6eoxNwXiwbAwMqKPKui2NtI+KLDH96dqiqTLRxkkhFK1dMmizsiQ1rNUOWZxS500UCEql10EaX/tm81fLabdNuB80GkhVK4JUImZ12xXjdSZuzibfHJ49vbI0ilqEd1xsZGT58+DD0b+AUKu6GHZM+jIe//du/vfzyy7/+tX9M3DwNAwbGwOiQVKnVTt8NcMzbbSP1GM7NtlwRGteypzFZu/fee3O5JzJSvhVFgKezs7MSjX1RaZoGJKJALeQ4ehW24i8sjFSYLdiAZAqPAMV4UUhqOANweG7fQFUqoqDR4LSZTAawGLAb/kz8Ydfdn+5iUy+2oh577tG23dnZaVwSBuFgOWBkN930VkBUIKyAZX0ucjyFzBJz6+pQ/lXLamuX2BAa9ZHnxaKCk0kFPk4jABtLpRTJSBEyjADcHdSAGMWyzHEKA43Zr1mOJUfpTYkFFvQVhN2ZxRj3W1OUcKVs2MhxIugtMDtySIIOzKfTuAIkjzk+/7jGgxMsj+u2BGANIyQKPHym0+kwjJdpjiCwuNY7hbc3Gg34LssC7KZo6szcEowiLZ93cBL4KIxiGKi3334LHPW8573orjtujeMwcUtiOaFfsfsTLx3z6HKO0Q6FBqiicUS9xdJikjtPUlJ+yJugCtLV7bsLswcPCTStph2ex79HlCnJmSOzCyNj49AaC3PTFCkjWhwoiAC05QWASFAtPWf2vOHBK6+84ozTRr0AMev1I4Y8uhyuv84c9fGjiFCvgydLDqYTR3mGQ+Ulr1DibaujIvACZn/yur6XhCRSfRa5/f52nH6/CPEK0V5OOZskFihXaqViSXdsRZQsDxdHUSUxxFVmkcBSSfQwwBavpZInFKC9GJzilqR+oAUZn6Rl+ILA8cLGazES+0bHGtC9P4R9tPGqrGEAJ4WZVXF9xGNnZxEoKfBl122Mjo83FytZTfmDF7375s/91c4xftlPAPvgUcuLCI9xo9djVB7X2HocAsMmn8+3Wq0/e8Ur7DhuNOXhwQIB0JNSXeCEiiAI11zz5i1FpJFB1Cb17zQZOaRb4JnDR1muoxK2fEzc8jFe1mZZyrY9SeKTTKwMs/7g64BnHwzt56K2eiRTq/7BLIyv1Wr5XB6wdf++6Z27xrHfwsaBsl9JlWP81Msoe9J5440ArNAHZFHCCb4ct1TAPSSVTsfRyqnWnJWmqaQuAzD6hMgrCvBKFIQbt7cmxSJ7sZXI4UOH4PNjH/u7/7j7B4CtucJQFAFtDQv53H6zkc8/EWg+UIfDB/c/5axdW8b4arVaKvSLat6UDcsmtm5MTIfRLV9LpxcrnIuYwcGSYdmeSydZlLrZ5np9yU+W9EtW1DEAYz/FhEIHFO0DHMVoN1N7bpGE+bdb2ZyCw9TgLE5gur6SSgEbxTlWQpYjrHHYtRhZDhjO8CJNYpKMLJ6HzLaRy6lUn4sj7PIVoJUx38kxvvz9aBjzV3za6O6+zIp3K4+kfH7vNL7o8I5xC3vXIrF/L+6H4EH/FNxxH0Bu9KxirVgkyAO0TcTz9J/+6Xvm5+ef8MQnzs3NlcvlXC5n9DjkUt3nSsK3cEgbx7ECLwiKaVmuG/AiZ1s+y28Y3WJqLRwnd5ekwVxairQd/9vl+UkHruLasT1liGk5FdtLPJPxA6c0UKjWdQ/mTi0P+s1ych7clTs1en/zeMNjQTaxdWOiqgh4E5CUUqkE2Ao0oFGvqhKKH9NOruvLzMwMjsJigL9ipZoEnjFAzAFY4RkpRshm1XbTZCWsXQOwNptNOZuPMPnxkwROgiBnMnhZJjF9rItJUU/ke2dLz/ejsXX1Yk434wz5RzdNTdOAEl577fUPP/zAQFE1DF2WM551jDxk65PQuH8Znn6M1gx7s6isOn0qO6rrNcMYy2Qyv/zlL0m1Wiw2qbS6pgwMTQ7GKcEMw667qpqBGYBheBmmLt/y+zg2HEuOKhCZXAuAHj7hNuDM09PTjmNNTEyA1gV0td2eTwtwuSDy/HwmY+sGUGae29T9T6RsYuvGJAiBDgzYPt1sWQ5pvVS64C+3Y8ySCjEU1vmA5sQ0FZ/kOX+linYyoGOU2M2SEoVkD2xLwzsoE3/4UFsoZpGaEittwFY2l0MBz1WqKFcE7R/9YgFd885/fOCX/wU7FzCGUmW15HkeT7KOwplEUbRMnWEYiRQLpVbDZuIYK0dttIKnKyvp3bV1tHzDHcCKVk1Tvc0HE9jQ0BBA0uKirkhnPjTbHBjY6cWMdwyjQL9mstaP10L9k8UozGTvCXpvb3FfuVgspeUojgGk7MFMWjfaram5YkYghay6lcPjlWMB70I+9MKAZaKAiqOQjltLtOXx/Nr8rb+GEBMtlUQPJyZSXIfxth9+Dr66Bk4jgLqAa1uo3Xa5QcFG6KLnvk1Ts41GI/YDmkZuhBg67uo/CcSTQjLUJm89HtnE1o1JYqKSBaxwcSQ8URIY2JiV16bdfOzLkSNHrrzyysrCHpmKQldIp/MAlc2mUW7EO0/L79u/XxAnDD1TzGEYYlmaJUK8MhmSLwqva7uOhR2Bw2Qo9lK+jt2yk0ar94dOFsfe7T3fV/PG3j9omtm3b9/AwADQw1wmi302cXxXOgw3Trj621v7SbjKEtrNg0U+d+zYccvX3w+w5Xm4tIFt4+2yhDyy13L8BdNzTV2POI4WZGSZiCEm43oLpdOoT4LDY8pKXtnlGrcrlcciLPgt2JYFLcZx0tCgsBSG80tLxWJx+uB8XssKsgJP53qBvGluPXGyia0bE1XRdNuzfOS4oRtFoEfHAQsbV/GYpJjByWasCK3RyuO1W7tOQnRiUpSzUdtXael0zEuohs/ItVrA84MDWzQkFW3K37bjTN91Qg9Hylp2U0bsjqDVdhqMj/3MaeyCQGdsUw5kmozpTiKoJANA9+rtHgNirwdohFYcRTsVm8khbEBMENGyJQD71SbpuHSjcf628U9+4hpRYgUer7xPz1bGR4vHsMf0i4bnNh6pbJDBsm6ullbLgEfPyKjqtuamWtu2jDt+wMQsR3d2Xq5ou3xsIUsnGapqpjugYZuM67hiXljX4+LYsvwkzOrP5N4UkQbgdky4ezUjUnBRve4FOX778PDNn73qkj95r9GwOFmNYkaT4AbdbiVOekWpOLn1M04Z2cTWTdmUTdmUEy+b2LoxAaLhOA5x+fa8iErqHdE02ng0zaMvOG126GJl0A/SKpZyuZxKpWrN5vTc4vbt2z/96WsUAflESxV5xIKa6WKPU0lC7TZegtc07BIP6nWSzobu4WU9vHXliv087Xu5ZRLzykQ9RInqqNUsiyrVqJCnXZ8oubYDpBUn3OGPEcDax4u2v99xPx8silmHtyZf8mnV9sNDk0eg0YpZ7BCdymYptLLE1zmqt31oyvcDgeV4cvPT09NvevMHmrV9wcbTpx2bt4Y+nc2pocuZpiHzPkXBFbWDYUukqACJobUrlco4hlWv14cHjsPUuyl95RTCVt+OXRd0TFpW4zCyvYgXyZBj8DBeKhulAZx4yXZwXU+WQrYdOzIFWtvTL7hAZDlRkAMWx4QmwzTxm/ajUGQp06zqejWX0tzQbXApaTRbD5GQobgobDcWM5oaLQdqKtTZv/2cQjZlGG1Nkh3HvuOOO6iYwUoZrsUXixItwnc/VDisIHYMcFSYVDIkfyTjb+PR7rRHDu7ENsKZYzqm4sB3TV6S9Lbn0hpHMk+FblYPfE3TsuWf/OTur9WaviYzNOuLDB3FAUAtS4vJohzeOe444cdEiWcE2mhiJMVtGaOF2fbQUMp3UBRg/0qf+BnFJM9L1PW4PMpBqCP93LY6ufSPMqhgb/8QSVm6HXbX6njJw5GZ/LpRUokF1yUZVF/z2vdWynVZzRi6LYh8FFI+KSKwnDWqcwhZcOcEAc+bKMa1C0XRdd2m3h4cHAyMldiBnsc4GqN7tsTs8j7LOWqTFT/PMTOZjG21ceEsXadpOoq0gHmiy5TWb6/+wlOkVAHW3FlyDYbYo9iI6PKirCwYPt7IQycMJEnSeE2s7MNuDCET83HLtIZHhp/5nNfvf/DLYZSSSXUiBrUMx4DHZynWDMLAZ9JSfqM39jiXUwdb8fq1IFABzt/MMKwss4mZyHQcXhQBWG3bpijKcYB4eq+49JIgYBuUo/D83XfdBa3w4pdcgulGJpMsE5P4PzaM4rm5+dNOOw06It7C8e12mwQm4tB1z3NTmsYwuEamZeKgJhghP/3xv0C/bts2oFtKlp51wQUMyw0UC0uLzR/963cR6uQnrlQqhWLxmA90YgQeBxokndIchP7zwQcRCRnIAMoYBuDF3NxctjAiCMiwXJplgtCTJTkMcArqXnaJulH8tXJ1qIgz/MOB+Vx+aDg1eXjyyte/BSahJHXW0dgaRP5693UiZTnl6dHY2mzbO3ac89BDi0ODozji1g3hPQZ+HPMrWaN6DiFZC8IQB4YKPMlsgnNsq+kULlezbha+48VWFPGAqq5jzMzMALZu2bIFUA96BZvacPg+Q3WrzHaWrxJsZZJ0Fkm1GJwjTFE0FatZ1Wp1h6YtLS0VhrdOTk4ODA0uLi5CJ4f+n0tnk3JhLI9UUU1aA3q1Km3WKNywnDrYCsCHGGBbIY37cuzaAS+TVRFaNA1PU3nPjS+77NW2ibPlf//7twM+NkycrhT63eJSrFeRpmShb5Yb5HQMm06hpsNe8rq/eeBXtY9SQtMSFAVd8X9vpO0hJUJOWRkc2jqUzx2ZOsQHXDqThoP23Ic9CttNlMlIFEkqdM9ddwENaOqBJLK/fcELFEX6xtdxdKxCynskEnX9paionwp7/MKJotluc6pUacQf/djtsAUU/6GJYYOR79HPvuCN97hOnWfDVrs8WMw1Grg2n8CrBBTwrYRd3Z5ga6AoVLveiOMIV4/FoB0WC7klf5jhWDgkxFlCGIKtCYHCvSu7Hts7sRKvbrSopxF9Oppv5cVc2mXlxRYghQhTiCALvE1cYrtZTjpBTUT7CK1Y8tlcJmcjG+DGjnWYYm3DyGd68xscw81gBVuheRAm2Uzv9iSIgEVKdaZuNewdW3f6eRcQLfCiocwI4/zHRh+fdbai7uRHapMHEU50GXBk/rBbuoJ8lqOitodr3CpScWux0XJyQ6wbPVwc44oD9J49hwQpHbNZhgalCo8a3/YB6yNcTx2YKy4Xv+lCsFE5dbAVkeodURQxPAvzdK1WHpSwesXzlO3Gz3/+86dnlu66667BgQzQEZi9JUlQSRIN23EKBRG45CWXXPKlL38umyXR2cTd6kV/+FKe33rmmWe+4AUvuPmzt2RS6gMPPAAzPPTRnTt3Th456Fk6Lv0UBM9//gvhqO3bt8NP2QwHY0XmeUCxSy+9dHZx8f777/cCdOed3wMIesFzL7rt219XJenkpHNPnPwZmsrlqMOHDyNcVLkAIzmOoZUooDACj90r4Ts8L/wK5C7hrQm2RqgXWyOg7DwP6gFO8eE5hmVZuFgWqAksxlYK53PC2Er1YCvPP+L+EsfAVkUVQcNIsrhC38C5dVx4+U4uCfXqmlZ7CwgiCvuWwT44jFWWgbWFUQjsNXB7ivf8eti62qq7ire2W00gwuedd97VV79sfBTV6th2MTSE1I1PrqzTc/PJBYiJN4kVbOuYhFI0to8zWNXHKwWIlpQU40W41Pkzn/lnAwMDHEe/5CUv+dfbvyoloSIBTuMSBojiECnAHpxSWHFS5BRqL5rycU6hUCLEAMe6E+1+776D73nPtZ//wpeHBwu6YYeBL3CcyPHz83PFwiiAnecysoCWZid1K/qTi69aqmBGI6ayuhlohSeWGy2JEVz0lBf9+fWAU08/+xxAzP9z4TsURbz3x58qz6PLLr/youe+UtFwHqbBQnp6f/WcM4ZgFB85PLtt6+i/3HGHESPLRTSDDMPWFOnWW2+96A8v/MqX/6FYyHbXLTqeWyT/yAleFAPgkxUlSRiXmDs0TSubUTaF7SfQSl7QinyjkGIcqyXyXOi3oijGvJVo2hHdMZdibKVCe3EJI5SmiLFo1cux68L3iZGRarWM+VgSDoCDJjqhASBpqnlin+hoiePlRGRdSwYVkJYMv3XL11otvZjXaAot5yr34iCdVEVbCU2glg9O9vEj1Gjo+bxGkQoLAo+Oo75EuJ5+n7xiGme4jCuVxVLR8yM3k6PZHH5F8caL/tFyOfkXdfA7uSpruHiyzGgKi1jTdduGUcqXJA07tfkIlzyE20txSM2mI4YSVW3hCA2aXCbJEQF4HGMsNnQE6posnEJAcbLk1Gky4BrAnuIQW0JFRUmlUkmOtRtvvPHIkSOJiTOdyXMsDX8Oloq4vKDfYRYAmt///m1XveXae/7z3m07cOL3atuE6R3Yim5hmqNlC5Zjgxw6dGh0dNSyjenp6T/4gz9AwUCABMAvAFyEK9x93g/Q0tJSabC0fdtoeamSy2WgKz/veRcOjwzquvW9W2+pNNrACAYK2ZNXhoimm82m0/V+x49h46qrtUYZBaGi0fgBU2osCLIows3LsoJIUBk5dpm3YrIGPA7apFmvTk1NPePp51977dtKaTRXQXmyztFJG7q8P5HsIx8NvM7CfjfjC88gOqtxpFpPFASwq6IoPMWGJLlXtNoHOPljcWEBXjFox4IgYP1GFKG9PDfQTmh4CPB9VVWz2Swi74WnebiDRqORzmx4LSteZWFGy9ZjVcBG0tnFheGBYUVQKIZJ9Aw5JdOCbAJPFgTQOG6//cbXvvZ9h/c/PDE8nFI6iLC0sDSYzyUlvmFUJVHRm7IhOXWwFVS5CEUMJ9qeY/nYAJ9Exfzbv//4lz/HUZtqWgt9O+b4ia2j1UoZaJYft2DABIzBsnlRcj/4oddxohqT7PwXvuiPxsa0+ekfcYi2PKNZpia276SDhSdsLVx//WvHRtKuj8RkAZ1ElXbbMRLYSB3M08gtV8tveMPl+/bt4wun/8u/3QFjudFoezEqDaS3b9+5/8DUzp1bkmPiJKl2MixOtJt24LqsIGiptEhTIyMjsKWsswDutVptmDowPqF96MPvy2coL3Ajz8mmNRJhRXcWYZJsAFQSc0Vw2RCgYXkWMxrXcVUVNRvGkwpqZ50mXod0u8wjbhNYc9XetNWW11Zo4GAML0S0gAzblKnYD32XUVcnfV5Jbp0fHZ1qNArZLK/yuhPAY0tpCT71jQf6B+vPK8TLQczYCDVtNaMhB/FuhLUsKjNY3fhUFLNdOI57wDVGNbJy8Larv/bQrx7meVmUFFnSXNcfGhrSWw/Mzc2puZGm7pWGt+7dO3fW6We32rMHZ5zdYzhnj6TSXtzgKD5TiOhO796E143JKYStCOdtEkRJVWToqUBIVRn3Euzj0on24zheAEg9cODAzp074igSaW1hYWFgaAyobkDFKS0H480k9bJuvfUbuh1pKo5UN4kbUkVHeQ1JJlJJXmEtnUmqasOFPN9L2lEUsSMBUGbY4eKLL77zzjuATXts2ouiF77wRblc8Ut/f7PhOvfcc88nb/jQyeGtbDcPi+469TouUtUwOK0wBG0CJPTw4cOaRvEccrxI0zAvw9nB1dSqWnsd7R5v0jQaL55H2LgdkXVzaHOYto5xA/2qqpxAOQa2yrzMYKpuOGTmIEvmQOAYN1pn3TDB1nar9brXve7IoUPjo6Plhs4wsSaKbdNMilRuSIL+k6TnuJrMt006rcaGHfA83BSutuIdD7Yuf1uFrbI6Bv8eOoh27Tw9iuhavSnwIfBW6P8C15iYmFhqOPDSoa/u2LGjXi8LVHjVVVd9/m/fBUeNFjPQF+As8H4lgcUja5O6blBOHWx1/IBk0qNN2+YECXR/P3EVZRj4E7tqR9gv23asLVsmsGsKHbuIzQ6N+ojiFJXD9i8fxaFMtGCGZtJqp3RzhlC2AY1YD2SXQ1wqFVvmUlbNAANyLCut5VvtFvwK+qOWygGYpDKlH9zxEyB3jo0ToYosHcTMp2/+O56DE6vpbH51jnpq2UBJ9dr8TogAr44igRdkjku84iVJgqECIDPlZ1lNeNJFb/zRnR+zOckhGf8DKWNSa26AJbdKPgO8QpKsdekunReRmcofcXFhEk1GLZ0GfDZ19NKX/j/HsRKv+CV/4sQ9zPpCcV1fhDhpw+QTPwPds4XuiUI2uTXuC/Ty4aZhZDLnWspZFJUzBQt4ejWMfcbnxH7lE2H+iEDBjyMKZlZRxM2by+UAsyJmxU+5Z8GNvHweYa/UTITrCPYYG9LuhsGV8gbIP0mpm5DoGTF86m1s90gPo7pXD0KXy7EOVQ6UNvZatXndMA07yhaG2g2TchHFpyzbMu2YlrBvQ4giFrFhBMCqWLYp8I/h0hqPVTl1sBX7YHEYrbDvCMnhxhBiBWODYSjDMFOqwpC1HRjzP/3pPeef/5RlBEkS9eNi7B1nwDV54Vb83MMw5Fh8Wuig8MkxHOzveV46lU5+9YOAoflnPeu3GVrwAxvF4uDubR9+/3Xf+c63FQHVG43XvvovyuVywnlPbgutFeCtpo6nhJe+9KVL1XYxJeqtluuG6fVq1CxHObiugWhWlhXDpFTRNSxUKOQajZbEB7pJG8bC7p1PPnJkYWiolDDWk1CcOUAn0s8LqBxozQvzS5VKBbrN1q1bgbLB92OEciW1aqIQm2gVRXEcB7ofdLy4N8iKWufb0fll+2XhOoZ0Dln+7H5JOhhFR41GPYw8URbIWGCS/QH6d5127t79s9nCME41STMaaHitKZUoIbhsj22mFNzJ4aHozVRYG5dTB1tNQ8e4yDCSmDjcsMkyjKFbL7zojz71qU8Bti7VWyLHmVR83lOf6cGkTCV0Bu+GkZUsGyexUvQyMyEslnANsrzL41Ubqx2Bhhir3M9/vu/zn/v7f//xPYqGFyUGB0cXFyqlgZFc/mlf/MIHoZu222jebAyUsqDrPfWZzx0bG6nWDJwXmWV7o4koqnO5Dnt9hNuKpuwwzrRsleKGsjn2/n0P8JwfIl5TeWzx0EnW0S6aJsWlYho70vOU4se+wIsRJ4WCp1N0M2jFTiYWYwDRbF5sHTnSigaGd4+C3rC4iJ2WFKr6CD8NqCZW9xuxFOOgOoaw8CTyk8WtmwQYdMMM8v7i0edZjtM1DhyJm62ztm71tdjT99E62iEKhr/Qu+/yxfH/Q8r3YmCv0AHTdDp2mynHNC2TkczlA9Y4isU96369Imw8ETUjPLj8vRsNgU/81a9/DT6zkpz4T2G3wsCRWTEif9YdmBLQ03/3/zVsHjqkENOu6aXkXNJAMc1GQIdFnPERR3RHOFnXpmxITh1s1VSsWbUMHRutgDwyfBKkkkqlbr/tGy9/5WWTB/fKavr7t38HgAwIZrIGRXUpKyK5AujlhG3LyNf50unxCd8ExhcTt/OnPGX3E59wHUN3BsnsbJxOUdAdeRHBYFtYWLz88rfpdFAvH951+llwY1/4wuc1AV368ldXq9U8KXH8KEpiht6371A+kykNqI7VoKiwWqmopCW72NrxXOro0wEm/gxZcY5AfZQkDUemMbVaDTeLVExszUDchgYHEgNu4D7iqRai3uCoZD0tprrZyMjvcRfMuggXrRNP1XnXuq6DZnP++edfffXrRkdRvY4c4nnq9wc938d1GODUMIPyDHYaFTnUaCEpvebca/9cB1s33lq9i4W9RxuOnXyZnZ3NpVJqKoV5K46Ui2yyMgHHpdNpxKewt7JpxnHIsuEvfvELOOT8Jz+5UzI8xrpcnIyWTdmInDrY6tmOIIoSx3MUHTO8j+MdsarYbtmmg276zGfqdX2opJ13/u8AIqQ19RvfuCWMUG8ZlqTo1XKEJhN38mB2TQLEGGcDiCOewwe5Hs7UGcbY+fG3nvoc2LJ715kMzx04cEBNpbPZ7Oe+8Imv3fZFOMHskqFpakbGY+9P/s8r9h/cD8Aarx4JyUIK3Scn3omVKJYoytYCeyg7oNN0NoUO7/nJ9q1DttEs0q7kWyu7Un4nI0CEjXdDhUGA0TigTCegWTbSOcEPJCQVhlRA2/b8A3EUyTx97pm733jVladtVxAmYo84tnr9uF5MeNxyjliqsxEdBWHJ8cl0kphqapVasYjCIEhnaJrkMAn6vZwYh3eFDrZsCzHOVmFXvFSJT6sowArASmRtd/eVjb1kNtlubziTxCoewCyvZUUoSxS4vXvQRz/y3QMHJmNEeW5UKo00Go1QPiRpakgXK1WTlwPftw29tX1kGJS8L375XjjqnDOfLDHIspGMfcMQu1mSYONy6mBrq9UqdpcyGQYBbsJoh+9nnnkmbAYOC8BqmubPfvZvMJAqFf3iiy+uGzrJZkqsrGSdh+q6SmLrwlpsxR8RI5tG2fNcURS1dEGW84CtttXctm0b/PrVr37CjzCLYThkmpgOA88FDBouqcnovfTSSw8eOLxr9y4gR6r2KKfTLpVK87NzpSHVda3BwcF/+If3wiQhMChwenaiVj0+G6Ny2cvkeU7ENN9wke3ibFjVOsrl8GogT+OahoGNAJiS9hfkR1yZ7EsoV+eDiXs2rqlU3Yut8GqSiiygZ7iuqygKELp6vZ7O983/kLxoWcajaXJy6m/+5u8ffPDHtWq1mMERJY80trLLz9LrJxAhl8yRovCkpUUzlcrBZG9bPkhSqgt0r70HZ4fHdjd0HFZHU9iJNTTpe++9lzzRZXiSMELs2hhGcAjDbjjRweNcTh1sHRgokmXSyDAcGDqCzI8MYhvoO9/17h27nnL22WfffPPNmqYA9kFfFFTtn7/xdYbCvIIkimZJkuYkEHKlRt46lZ1czGuSbta2HGwikFjsPtOx1UW6W4dGZTkmlZXhTzM2n3/Bq2zbjqNgaGioXq/+7D/v9oNYE48VNXly5At///JL/uwa3a62G7PjW/JehFQW1Vt+Ic0dPYySPCYsokdHeYCShoGjIWFeAW7khEjL4cABmMCA3NICUlRkxoC8eE2M3ThYbFQueO7bky9dFMNNGyaFt6mVz16Ms6PB3jMkMf40sSxzLAUTZ7NRwWBktsjiD1aNHWSiNdKx3mJ/Ycf2YU84kOOEycnFfO4Z4lZx0l+ZppZhtGtppdd8T0TyN7z0x5NDYnqlYCP2FqCRRarppPm0siVwg2DeazuBA29QLar1hazE7ZJ5wzNLvotRVeTtI1NTwwU+KefFYRNHJGl6jAKaiwOcwGVkozf2OJdTB1uBYuAJmWFViYfuYTquaeN5e3Q4e+jAz+vN6GUve5njNG1bv+tf7sSx0mFIke5IMj5REbbTxcQKeyxsVQXOdQMSDshIksiQAEYvBq0Kq8wUTYmC+PsX/n42n5k/NA9QHgrhD3/4HwKpMq3bSJOw5ghoDvSBfeQX0I8tkoQXizNZTZWGl5amr7jiiuve+aZd27d7ntcPWymGoxnm4MGD777+E3sP7NGyOUWV5stL8LwL83PZVCrAAbOcqgq1Wn2ktBsOMepTj/SD8Pz5yZdfH1vDaBXkd7EVv3rXMQEi8Sp/HAN1xZyOpuBL4h+ySrrYCn0vm83DRFsul2VZLRQKxcIAfOfolQl0jQG/t6RNb3GEYxT37iedqjlxb3QW/gTGjYhVPUQ+3H8qramqCrM7EHMcPqDroig5jiMIKdDnCnmFp3KGcXgojY+CPkCFviqxYeAxNHMc3gubcupgqyAlz0IlLtuqKMB/eANR7e3A+Ndvfxm+79175K1XvGXv3n0AjrZr5fP5RTMI2VSqNHpwuporDkM/g4MC3x3MF79xy9sbLfTiP36LqmSqzSYnZmImDUMoGy0WS8rPfn73b/3Wb/30cAUU6ogUPhHiKO3M3/3dH3N0AN3Ropiwx3kxJXVvEN9pP2A9zk4ck8SzFPIZbCMlJ0+cDyhn0ajy3A5AFiY4DTY3lubHz6o120s5F21TmKVqLT8y5uTSDy16r7zuOwePTGoZspaFAj5ETBxxxNyaJF8RpIyhO14YpNOjbSZNUelqw3ejCafFI+WcencZqW0C54kOklRTgTCwoQdh1xo1yeUJOHIc3Wg0aAYBeFlWG1oYVHVo/LAcJy5x8O7wMmOMYcU2cPrRIFiZH3v9WxX6KBLaFVEQYKJOiyryIoUnJQtJSjMmwO+PRr0nxL8xcahquYN7f3XmGTtF1gudBVnhURma1+Q1od1uS5IEAM0zfHKThoFz3HRd8dfaM+Iw6Ri9U0LiyILLBWInOPxTQPVkTohkD2YC3+bZSNTEdGV+8fQzt3ziY9eJCmbNEkv7yKFwznFZD1iZFZoGuuRl3zh46JennbUkCjXTrj7wo2+d+8y/GCzusqJiK8ATxrzHD6m8FzfSrIgfH5rxUWYCv3ly6mDrsSWf79T1PP30re9///tlWWQYbBUFsSjs3v+UZ12ayQzDyEyCl7aMj85OTl1wwQVDI2cA2Fqmp2WzSioL2LqwsOAF3r59s895znOAweVyhfB4iuGdJAFKVUgXLA812maycJ8P8rXatKzisf2Vr3z091985f33358ZHRNkdWpqauvWrbVmrd/ZWq2WLKUqCzVANFHAlZlpltu2bdsiSafQa99cZjobpTyBvybf6wq2wj8FvAYYAoaCojAxMZGE/Jfyo15PDT9SCYIGXlar1YBOrpypt4IZveGaf8kdrIutCwutpz3tae9591+MDuIVziBEAot4DtUsJMsdDz7PQcmTAcCKHM4Fs67EPVFsHYtBt1WTtfqOaXh5J1yYLXYjl47EyEEyh+gQGRZMfiypeYV0o8rJdBT6jm+pcvHAoUNv/Mt3lSvPePaznz27+F3DbkoKmeo5DpoLUXwC+tddd93brnj5zrEcjWJdb2mP9trAb6KcSti6Njy8IxTS2zbxYKcqlYqiaEBqoP9AR3e9CNBhZMfW0Ec8S9ntKktFgzlsJWyVpyi/pYiny1QpKy1EoTdSFB56+D6XzoyPj9PNgGXFQ/se/uatf/dbL7gyl8t1U0lDT18zv59U5xU6WZDpWRx3XNcPXFXOaCklWVwCDqXJqSCstCI3kxaa5tKOnWfw8k4H0eWlSXtREikVUS4LTDhEbCDzPlYSWR8nnI3pr06M7ZDDiho4UzNzGkWNDm9ZPLInpSpoZbEoQj0qcFrvW616XeHo5ciFaPlsyfd2rQGTn+vaoDrs3r3z8ktfesaZQ6D41kM3QXCe5aFD646jiZ0FtBNo1O49Ve8bZcifS+Xp4QGg8KZE4/R82NMJRZpYAKBaqOtw2ymRichNwTtyQnS0SbvTg/jlJ+9Wf+nuEC0H83W1/07VFmgjW9QUREk4USHo9KDDzS3ASTDRLhbH/BATXV5G+6fQ39x07/xCKZv2lqYfgLYsjRU/+vH3ty1veEBp62wYMklOyB98796PXP92Ct+Jz8YMNq5vygblVMLWTdmUTdmUx4o8LrBV0zo508fG8OowzP+gKQcBJcr8zp1bDy8sFocGU6kUxSq1Rvvb374R9kmpSKLQBRdcdujQoQhRO3ec9qmb3vb8C6+iIhFUTsq2//Wum1s6NqHeeecNoOJd9KJrHs0n7C/pVKZOcuyDvp+Yku04SGe5wEMZRZidnQXt3nCCpZmZgOVB4wZt2gF9lYoivJCTVLcnVj/yWSwVP/ShDw0NCKaDBBFTNo9YjpPl8F5mt8Jb7Q3e8Zp4+h6K6PnYexQbcxh4g1i5brWDSqWRKhWbFnb58Bwvo2JPW4H4WNXr9eLAxqy9x5B+vJXC3vs0MFP4jlMF4kpcuLi67dqCUpicnLz2gzfs2bNHZmOLJL1Ma5qPmNB3Vp++S0Y7iWXXlW6F9tW8VdDkdtsvZDjHsCsVs5jlZUX2/fzAIO7tBw/+RJKV7EBx6shB2x+OUGFkaJtrR7Vq9ZynFD/w4b8ezPN2jL785Q8893lvSZKIg4yMjIg0Xh9rtpr5NF5jOHolb1OOLacStvZ1cwSFnWTajyVJAIjwA5+iGUVlAWsURaEirJ/Z7TJFsRNDI0PEsuQ5eCTf/YPPvOpVb1osL/3TF99WqaOf/uAjT73ojVRsfue2z4DmdNmrX39kuuamtgu8TCOiyWKbgEB6Pwlnwvps2H/Z6kTKGifOZb9Ux3dojl2souvff5vnY5xjJb7VrnMiaIrh6OjoDTd89A1veB+dGbA8N/ANRFs/+v7VeDdU5/EnwyOs7zMB7ioh+4qAjHx4qpk5fXRE0w0kCChxeYjWuR+kb7AWyPpR++R0HIXMEJsdQfM3fKQyyBDZTLa4ECBJVpO9/nMS3XDDP+zdu5emGcA7x+61q/b0kOA40qT2mDq7pttknYlm8NwjSaLv+229LggCw1CyIrTrFQCpvftRKvXU7MCQUcOGbEuQsZOpyKCO/1/nxhK7qs323nCvVWTZJ3etnWPYpRXec90woOzBcewRWG3okpiZKWMbRED9bs1gaalIy08cz+frer3u2BMKO7ybu+6vr9iW563Ikymq7XJpyW0ZNTgcjhodHXloj37Wbs3DHRtoxiOezOzUk1MJW/sKLrBKar7CANB1U1U7OfF4nl9YWBgdGWpZVjqdBmz9xCc+lCSQ9rwwn+KjAL397W//xCf/Znp6enzLuOniIkLf/qf3KTi3VPTZz37i4pe8nh/ZevjQlCI9RhMFCZyAy3lkMW/NZMZhS7pUaPruQnkB+J9hGNu2qsBKZmZmEMsoWZ7lOxBCk7FMdyKBOwM7JN45URiqkqSNaIvV6huvukbXqziBywmqI84w65b8wx+uabCiwjBsHLpNPcimON2KFdZ3ednRcbJSuLFU4bxarQVaCBDvVqsliUrPWXrXsjYctn8MbA0CDyApmaqhI3Ec1243Gw0r9Dxo24GBgSSZS5Ks3cfhgIjhBLSCrUlkLv4WrqqLuwpbw3B19rSuVCptUDjCKATCnkoXoVc3GzrLsvUmrjtw9pnn/uL+h/EiZFqDe6hWq9mctm/fvlw+3r2zaNt2wMQqL2dUUg8JWp/Mk0D5P/jBD/79567NZJQwwNmQN9pcm3IKYWv/7HytViOXy5H6ryAxg+shxdBTWSYaLOV8nOlHhtG6uLg4mEMiqZqZSTFHDs/uGB990s7ckV/dPaS9WYgRJ3C1xV/NzVlPGJGbZvTKS14xVNr17w/ty2UHOoMthrHGE0dDOnGXiU8Wb10/HhN78FK6q9NMCnZYKM/BtnJ9MRDLhUGJR23HmU+pp338w29913s/22pHjARwWX7O712DKBfRJgNDP+KZEKMAHeLJI5J8GI2FQh7G4czsZKlUMixOUXaEcbjqXhIhiUXtdbGyv7hrnGupFUBhRAoGOc7JBLyVb7NqoR21YboTLJaT8FEALr6n8pzDMqrl2AwVh8FySPPq22MrG7orcgskxgQXuuyOmpghMbWsmJJxIoV2w6Oicq3J+iwtUNlsqejtDby9QmCFbcAttoBzySJGECmKShC2uwK67FLNjNh096lDHMtAhSQgA3tf4RyY8EmKQnYds/BJmuoWXrJitt10ZpfMGcZhGpEPE5BDArb2Th+qGK3zTj9v38EHY8ocmUib9vSTz1K//tWPlBcrQ4NZH7kUTFs2o3Imx8pJFYd229pTaYDqJgo4q0tB3cTWDcsphK39JfEggUkbWGcyLYNShsvSWRb8GUS4XPbtt99y8cWvQN3CJ6Bibd826ts+TWPPcFWVAU2COAI02ToiAwpfdvmbLMs7OPWL4Z3PphDnWI98OdPjEuBKqqiWmwYQmfFxzFurjXpmdOwrX3lnuz07XBienp8//fRh4K2g3aeLQ6DPBjidJ7A0v4utmPLT5NOKXGjDWq0GTQr0H9oEJ6Cj6dUJsJcD+Ht92n9dWZt6sQdbKSoGbgiXy2QycBvYpmnb8B7h4om5E14rwBauHhjiWtmwT/I2H2lpNBpw6UqtnM1mgaLCdU1cPMX48W2fAqqqSJh/uj72ykI40gR1I1RWhagk39OJGTYJzEXdZJfJF2JnWuWYRQ61Y1rXkaBiLp54iBghNpgkT97W0Sv//HOVSgU3Ed0JsfnSlz6CcNBzMQxdlmGDGAgHc/utn3vWc98Y+Lgnw2sdGsIJ1FOCLEmb0a7HI6cQtvb3dOKwQTUCfoNrrhD3PR776kSCyGF0YFno7kyEHL0m4FqYuCcpskz7DitSKHJSMgxYFwckUazXXoQjS4XiP37+0xSnsTI15eExc9ELb0DYthUTWbknGp2kfkkWHvC4i5PALzIIKYrhRSFAsZZWbdehI7yWFaPAsRuwZ4pPC0gsqiEbo+98891vfceHvveDH+4446ko0lp2SkudXm7WY9pPsI6HwUq5JY8zzVZBk2u1hWIhs7i4ML5lpNls0oEHUEuq50ocyxqGjRUEkvcm781u6EGidYOBl9NWkWK+iEQlIBcVAa2sOYVrOzrGpB9+61uAIDCJKhKeCfzg6PyoXWH0Dd0Vwt5sjipgR7RasymSitK4lCovtC1XxF2rmyIArXzm4A5YFC1n0CL+rd2yPSs21t6sAhZZIXR8X2RwrSpN4E0LP7si4/09UtTSNpGkIQs+ZdryUcChkMNdLSBLi9gnjMEtlOgSL/yjtw8PbS1PHhkaVXk2Wigf+K8f/5McIQYnDw8Q6HDIx0UQedrHObwamTzOjHHo0NLWLaf//guu+vGPbmRo/MMjH7p8qskphK0nRQBBgBABHP/+n/zJ9t1PuOvuH6KhLTTO9P67j/atbVgEUQRulU6lm45bzAl/9Vd/ZTofvfu/9mUKE17AT09P5wcHZI1fXMTgWCgNTk3vTzMxMEGgM6eddtoHP/j6gQJyA5yVRlWwt7yDazsi2wLujwqFzmTHbdBJP1oXDY/pIizRqFzGOn5ak4MIeCKf0FXH8VW1X6aYDc95qqAmUQn5TD6BzvmlciaTTcnC0fSzY6Ai89LaK5Fn8YOVMNxebHWBAMMUpaqg0HPdEkGIVJCEGf5ll/5fw2xbBvBMSxRytfpszEpI4SlBU2XK9ryGabqWxQgCL0k4/xtC2fRzJicni8ViFGHKf9tt/4SVDHr9gf+9733xuc+7EmGPmrFyuYzLKJDwMZwIKZ1e95BN6SenErZuaCkl0beYTn0BKqkLhQ1pyUhgUEDKY9DYG4mKYioKca1D5DR1JmBtR/eM9oGHH2q35bOe9tz9D8/J0jKEBN31CZqsdJy0lCwRtfpaMVl6InVuEttcmOQiobAjuQv3GLY4Vc7qjWY6I0TI3Dkaf+ADf/ru6z9930NT28d36w7bdGcnl2bHd2E3pptuejk0zmkWYjnsFXDw0NyOAjJtN7SaO/LFGIW1Ro2L4mJ+CAnI8yMR0ZZF0mlLG7O3xtSGI6YaIZsbxEmqFkwLaHtWVWC20BSZUxmj3zH+htcewxhZDhIkHD26fx/e8slPfuuhPXvq9XY2X0DLGWLJzhGJ2XIR5rmdpAIrGWPxWxCSSpa9VgGyQ5VXAciGSnnXsCSRLc8vnHP2GQi7Uh0kOQ3GoS+mRophRB2enhvb9hyAS27usGfatbonKnIqpdEFznFD03C2b98BBz784EOKyBZVrtnQv/yZGwbTyNVZWvM7fTNmKBrfD00ixUOPZ3n81hwn0nX97HPOm5xEExNI2wTWjcuphK0nQ/79rtufcv6z9/7sRz/84Q95WWmFqMWgpz77bY/2fR2PMAw2FGaLWT80yrVytlQaLQy/4x3v+N8XX7F///6IkeR85owzznhg33/Czi9+8YttXa/c8YODh6Z27NhSKpVw/j1JUKUC9m9DIdArgZSHqtfrvCCLnJgYYflHfilPZGigZvDlXde/b2ZmRqCpiGGpOApdl+L76LL++puPIRTDBgEfRGaMKy+cDVuq1WZpcDCTKZg2ZohHY2tEgvSOwla8H/BQ1LP78g5afgiYK64dqetRyOdyuRrx3AIMhRZWlXQYoQcf3JMrDZ999tmHj8zAXDIhCIVi1g1tN/CBaRqOLStpRdFA84ADsW2apxcWFtIpHhDSNM2s1us7sUoUqZMZkordwcHBw4cPv/71r7/ttk80m014zg032eNbTiVs7R0ua6Ku6Z7P3r0667NJ7iCKZBZe1uwi4qUeoyigOJ/msYUKhlM5mChts9t6StPm662LXnrZQUPevfMcGGbJUSHjLq8+UMdWZU+sxJ3wWuqo9F0kgRUieT068aOdijUS4gKc2YWluUJukEKi64Tbs9wv7vzM855/LSflTUto3GeN0s+CfQfoUtktn/vsV+zYOXHttdeMDrOmy2Jjn8/wPG43kUHwp+sEkprjePRfe+av/ut3woHT1vYNPccxcy+uv1pdixzAIIRhfSSdPgMmDJznLIhJrpbgqAOTdaINrz36USQpEsMwvh+rCtHTGbMsybVqS1Lya3ZO6hrYJFU1lVQDiqNOlnFcKCDktSwTB51CQZ2cCfhWwwOzeZpRfWo8lUahI9DeL+75N9j+1Kc9KYyWjjx0d3Go+KQhX3fmM87iLtWwvFDXB5CXbjRtUSioaoZhbI6nosAWWBKqIPqU01BV885vflGB2XSeEXkUcDHO3RMvTzwhGT7wyRcKODPn3HQYhYysZGfmp+EWU5vAunE5lbD1+GW5rAv131j2UGkAJ+tM0lprmnbrrV973svfed99942Obj0J93liBZfLTqeXluYHikWe4xuGoaipaqNBcdx3v/uOhQp60R98FLg5I2D1+ciRI6Ojo7TOw5fXvOY1jdqDqUxJEPl2yxoYyMwvLEgcEDspjmjbbAMEZfPbk6w3tLxzQ3d1HNia1tKgRyffWZYFflcoFKqVeuJwetSB1PLHxm4sCrFvbxTRdAeSALixns5xR+ejSbbQNLV8Kcxeu89Gk9rU62LrUG5AYFjXNaH1PLs9kFd/53d+B7Z/+qZ3GSYqFZFJ/A08hBYanqryDIdXmX7+IPrYx/9x38NHKBZPJ1EctfXa2DDupZHf+uo/fCqfwutRgRvkBkV86T51BIAy33wzdiG47FU3VqvV0eFSOhUBxXZ8X05tLC/EppxK2NrLUJJ6a0lXZrp/Hm38ZDvllTrSOwLZCC/l0hFFBRQfUJ36A5SLJh+ehPPMTs0MTozBxm/843te+MdvSzxXsFCPfgQLRfTTiPCluPtftBJL2amrKKpyrdEcGBhtt10UB7l0StdbI1k1RHa5fnBrMf/gT18XIf7lL78Kn7Mxqei75lP/C/BlSm9H3GkGIzFxbFCV6aWoVDp/qlZzW/bw8LjHBw/PzGsWANyTEQ6H3ZgnaeJO20d6XlBPUqu42S6ReBDMUg0biFy1ZQiCNJAvtpqJP0C49vCN58FimBgwC6s3YSi4WKPnbEvg2NB32Y57b0/3Iry14OMCl90uETOdLhowcfj9O67vFLZIslt1y1sciXCyFR67yqGhLK7WJRObiibj/6II7zk3h0rDSGP5V7/8Y7NLCwGlD4wM7dtfF7gcL0qW4yoSPVASypX74cDvffOmwZzPIMNoVnOpPGpYAmJdNYWr7SRXjzkC+viG/ZghtBX2tiiKefChPaftHI54PiNtMLpuU04tbD0ZwnFogISoj46NVZvNCy++eF+zObbzBSvY+psjQK2Sgs+plOg6MdBYYOK2bVCsP5AbgFFseR5Qr+uuuw7hhWPpvCe92uEdXdezGS2Vlvfv+5UosTt3jAHDAjUcM8QwAqooCnKpVGJpLjEp+uzGTJtReAw39fWxlY6iJDXqzMwMsMh8Pg83GYYhkFl61YL4/yguKww9eMYwjBv1NtXJe4aIl7S3Th7FLm8la6Z09447tik6ji+88MJ1sdXIFVyzTAcBzQ18559uVpQEWhHsDw8ly6rhhGp6e721V5CKljPB8qxu2DRNCzCZCNh9GyYYeG9h6P7sR19B5KytVrWUFjlVxeEzcGNq34SBCk8vEPMudoYRhPHxcdNs/d7v/d49d9yBHu1U7r9xcipha18L/cqgWj0EAuRFVMQiCUgpD6oWzNrdjIDY+MTg2TwkehzegaTDDGjUYuwGjat+unzGQM/JFzzX4jzCSKCLN+jx8y58+7/94B1pxAouLouK2JPSyMSu4SAOGCtNe0Lk0wGB+ygdsMw+C1VceccELstRnppi2gxnolBBNA/6LOfHKBIolpYt4FZSKgQ9EmcB9SPOE6h4ZAy3iIf0n/7y47Qp/+FFr419rj4VP3Vsa7UVGDMtURAjFCm87KDplNyiosq3vv3pvEBNl/H60lh+jGUEGolJnUfHQryE16TDGLM4aNyn//ZLR0fOnpu3MuqupqnbAr4crqSCAkUVTaMZRp4mS4DaUeyCyh8zbBRSUkptNHRJTgGAbiuMTM7hkLN8cbBRXZQ0Q+YWZ6f+Y6IwJPgU5os+fnCXjXwmcKV5+P6Tb38Pkex83ebDb5klmcUdQ5dwwpcQCXLbw3fbCtHzLvprN9IESrLN+mAxU1sky0Sy0JyeHCkVHbMly3JI6mtlCsVfPbz/7LPPrrWMpuuzQgqxmunENJdKJgDLaPKxJ/LPkFk38oxKpVIoDQq8PF81cNFcm7HdUVbgPdd7xovez/Oy4WCvZJ5/Bq0x9ZhxhaAZC668LY5jtZiCqTErj9bnXSGO0xzdmHtgRyH9hc/+dVpCAnn/KocYrRC6iGVUp9VkQLX3ffxUJL4WXhxNYXsFHalizNAMCjlsO95emjs8tchliroTKpmnLzpcmo2PnkKSKrCPaL/+zZVTCVtPhsB87vt4BB6embny9W+bny8M7xpdqlVE9TGqNMFoL1damdEhSZLuu+8+2DI4OCgjmWSw9ZMotQDIGAn6oREFY5UnPo24/BwJ/2WIW1qEQzBpGEe33npj20Uv/fNrHtizZ8fp51ZbNs9KCq8cOHDgCeeM3fipvwTVVaWQri9ODEwg7CfAV1r1tIZtlAtLS2NDQ4emZ15/1ZvqzRYvy67npVJbgJFJklqr1UYntizoteS287mU42JYgdHreR6gahjFuOKA508dmZV8ODA3ODQKvwI8AVNG2NiKQ7b+7u/ekubxPYh4ySrCfJFQZ5dgp8v/N0Yb4Gs4+nlwi4e/o8kjR171hjfF8W4grfv27HnSOWcuzU8XyNKZKnJZVbzlK+/BFbMbiGFxWcbZRfTWqz8IZ1iqNrafdk61YflxDMgbUXyShwzhnEGSqTdCyspqOPwpiPG7AGAF8E0KkssMDeoRRbP1ejuJRSkWizOzszTNMwJuSThDFEXNZjPE5eDttCDDsdVqdWJifPHIgauvvvqGD7yLJXy5ZRn4ZUdMHCERdAsa29ljgYdji4UCvOJGs8bRdDqVd53AtewkiBGUlXdd+8H79x3OD4zzitLNwLEpG5BNbN2Y+CErS4puo2ve9f6lpYmxcS2OYh47+iy7IrBEXeW7f56sQOwkyL3DIZiI9mmSUUrQ+Kw09KsyypQkZQCDZqVSbtb3eyHK0HpsBxQvsgyJpvRhjMciy4eewdB8EOPMHVEUJ4FqUYhLSM1RU6qa5VX1fZ9+41vf8aF9++5T8lur7aBQmFBU/+E97qte9vVWZZGO/cC3syl8uTCcAVhkKDkMqYAo7yFt2fbI/2/vTeAsqao08XtjX9++5V5Ze7EIuDRqq+006ICoMK2iAuICAjaKoqzuCAja7Gupg4AIwrDYrS2uaPe00y3tiFBAFdSaZFbub8u3xHuxzzk3MqsKqIKGP1bxr4zvl7/Ml+9FvIi4EXHiO+ee852QDoVhKgzFTluQ1USr01KzysaRdStSGCEVhKA+WlcDZ9WSvpnJ8UIuBQbUTBj2xAaZcsWMxkvWM1sf6VaSBV4O0+nWHGq1NJsuuLFzVZLrIZW2m9YEQ8K2NDTyyjkiYAw9yud/VgR2IejOHHlRKZX6RscmU8UeTiKfv+C79c6wYUgB3bRiuNms/5/BPvPeuy6HJevl5lDerM81VCWh5OAb8WuG+7jLvnHCksF+2EClRk7/1AWPbVh3wMFvHJupiyy4XyjlarVyqaR2G41OawYebw48zyRN4RSrbOmyMpxVZNUrTz5hu24ymRU5nO6fe6ZaNFUKnrkszc5UA1GAZ4DTbvb395fbUtNup5OJuY7YDijJFH78r5u3nnFdGOAjZWZ2ImkYQehY7eayZcvOO+/cg1cWwi4xc4U5j9TKpKeUdzpkcg4eDAKvmA02MPnhxObpubpDSdepzo5a9PlzFTFeBLFtfWlgxY1EU8m3vvWtkz50HVzg22cnikP95XptX+/a7oFNk73wnHMuXL9+evlqbA4IlOrdbz0c442CQIEMuv5cvS6KUui6iSz2a+WRzPICI63stmfPiZDJaalpOwimZ6eHe3q++91vzsyQT59zPdzCExMThmGIhgkeOusNxfsCcE/WQ0zmO51OEiO53Uqt1tvbi5I3lUoyk29bVrXmDA0fPFNG5aqm1QISZ9fLsJZqANXT0oncd797eTZFWg0STVPPzBJFwzKwqVly6aU3PLpuHUpDcFwkPJpKleCbL7zwwosv/NhBq1bBxe172DgSdU5Y8r9PyXz7nT2XZQFHBk43MNALvPWxp58Gm64aRaCcjj831J+fmZq69NJLFfYlpbwJND+TTIyPj/f19QkYoe6KkjI82A+fV+fm8unkvXdffupnbnzwl78fWP5aODpY67F1f+7v77nmmnOW9WAHF45jqok8GmarS3QZQ7WPPNq+/vrrH3v8cSDLio55GlOTsxhItR3J92CjhUwPjFi1WoXDhycKNmpVgJXq2Eejv3T44Ydv2fq0rrFK3CBAB0VCRg+ffuUrXxnf+su0lskmpEar299z8FVXntvf04OzZBxptdsKy6xwPFxrxYoVTkBDQYnNxMtAPGgvDZ0Oce3gHe94T7aQ5+gwT+Hm7a698awPnnARwUkVgYM7mIm3+qzj9F7krSxFd95kcMwUzk+h8Io4Otkt9OXtENPCB5b1fu3iLxKRjE7W+nr6MLlfk1WmkeihRbBTGdmxSbNFwPFtewbHqkZtm7RqRCwkyhZ530e/7IVSq+MVepZUGl3XDTP5lCj6vt3u2C1Nk4hnw+0I9zt+Z9DjdJqVOYPnkwNDPY43OzXzZKm3VC6P8nz/ssG3jG4f5yVgb7JL11lha6WKYUK7MfKvv/wJGJpapcW3xIwY1scqxb6e4ZQf+GHQ5lakhW+fc1K+lAJL9DcfPnm6xlLxrUHe40Y2Bmef+8Cdd16Y0kmSnQNe4GFwBMa8mG4qAWaNf+Yr6Hg6r43CoY6ZpIi8BpZuajo4/0vfMdI922s2MFmvWn/wtivZacWoMcBUiSAr7TlrWW8fQb8+JE3HFQKwzul8qjeRFInnBd4Nl/+9c9mZJ37y66Nb/wPWGuxL2t3J88+/8Na1lwGzF30sdSMuqh+UVOJ2cNLo7Yfqb7rpAtslYOgctqfoPHCk28Wm5W3WhmvD0+VvXn755s2PH1AcptQuT2316u0lPUWRVEY2j2cy+UYLq9KGV6ysNZobNm/N5HKCkKV80i8ewwfqdMMKiPvkFuukU7/nuHA8PjwCe/pKl12GDcnz/RxvFsfnwKfQWq7/1qO/uP3BS//i1/D+hdi2vjQAY221WqVec/v27b5b8J0O0IGzzjqLkOdmj79KAOzDpz5wQI+G0cQ9pTSZFOHEg2GN9KKAtBLWmGBoaCiZxNakCTMBhnVkZOTyy2/ctPERgq69kM8Nj7W2domh6cuyhYH//NM64ESWZeVypYnxyVwuJ3GUiTf6siB0263p6WnC0s6z2SwYW9g6UNpnxibzA+k77libVDFJc2qMnPDRW82U0eo2gCDDfv74nltgLTDNHSfsdu1s1ijPVPOFTLGvr1arpNNpjud8ywWzmMmk4PHRbDRvvPHG0844B9aShfx0uZk2TDiE9773vf/225/A0TH9GrpDrt+PtPz2zFsnJyd7Sn0zlUomkzVNc2ykbCRKcLrzMnrLcMjvPe64e370T9FIzkzPfOmCL6+96To4aiCOmUwCNQEd1OjieaHZbAJJT+rKTDNsMsBaS5cv37Zt2+bNo0kNbz8WRcK2mNGjUFFIvd6UVZGHR6KI5Vt+gPtqGFLklAODBtuqKOqaVbnrrrsiYZKmjU8+4PUtZnO3TZBTTz/H8f2Iy9dqtelyJZlMrly5csuWZ8BrgTF05jDnQZAo9Y3GXA2eC5LEwzIwbmeeeSYepjhN+YMw9Dw7OzS8bO/Iie1niG3rS8NshRy4+sDbf/BtIBMf/cg167dsLfT0PP7EeK6ItpWGPM5Kh9x8B0KO22u0dUHHYP6EgmfPsYJLTTPBunRsqd5uprM4AyPwgkxJ0ydNXqi0BY6TgT1NlckXL7kPzMrMdLW/v9+ybHA8+3qHtmyx+vqOIEyrcLxs8+0jDjnkkEcff2R8y1RfaZUaCkneptbImmGxNfe43W0VM3LgdjzbEnhn2VIs5tkytnF46Zu/+uXPrVhC6sy1D8m4QKY9Yk5MKl8776e80xzfurV3OCsZT951x13RTTzZJB/5yIm18nQ6ZRiK9L3vrk3pJhjpkDUmCGURhrnj+xrlZcNcKnh3fB976pxx+vXtWjPw5MAX+5cchOZU8OA3H3os58NE9jrfrxXZ4M66vUhxgf0tFjGpIJXObhlzMGnep4psFkqJ3952ZdABL54jHf2D7/0gDrJtJUztvrvv5GEZMIoomoY5sKrCh4HgdklKcwOn3XXkkin+091XfuJT6NyMbHnKNIycnsJeOG1L5wMhoBLHS37odByPUkMiMnrhHjO8sm2zXXUc+Oa0qgREz+jEBtvpOxmZlwmfoC3Pbwt+IuM7s89UDx8c/v0dFxkpvcWoPGUaGbZH1m+YuuTyb4+Pb+/XuboP1r85OT4FT0RZDXK54uzslNWZazt2ZJFtKyfrVhCSZUuGqrXZhQrdGC8BsW2NESNGjFcesW19aYCH+ubNm8ERppJ0662fe+d7vgJO1ooVK2qNV2ntAPDNWhcFpPNavmVhDhAwrLm5uVNOOXWuNScbvb7vdq2ZTOGADetnDjjgAN+jtm2D5wv+O7iE4ONH/TwwPYiTDL3w8MMPl/oKspJrdOrRXIqZ0H/wg0s1EWdjZEKabS+vC5SJQBOWRA+kuJQjTKAPo52tbpf6VNNTxSIHTijP86lUqtVqUcnRiBY1PkmbygMP3CVyKPSCvUxCX+QEVm+KOwOcTRT5KLMSlvdFv5DEgo61ay/7yEcusxwelhwZ2SRSEnVSxGqqecY7Pywv4E5gzhOlsN7goDQ2NqbqJRgQcOclCYPocAH87Gc/ilb3ukRVwA/AaAPsEsdzHE/DYH4PJZlHsVUYE0ncXi7zeg4uFcLKDWBsW3Mt+FpRFDWJ9x3LcRxJ0SQYLlH02PjDOxyHBdbz7cEljAnAaLc7HaCWkgQHN99qwZR5IZGo1+upVC7N9IOTSd2y7UiquOtiW0n4qsMOKd1661W6QspNouoYRjBVMtckJ55w4cjISDqdgC3CttJpLMxqtlq271td2wngtIb/9ttryUvUOI+xqG0rikezCzcM56+cHXnQHberiOB/eRHIwt3IU7JkcNgnYVIQRseJ59YLWXN8apuslkg0GRJgDtZ8cI8GO2aX/vKIvDZjQZaeJxSnkuyumE6ARcs6VpBWMAkU/LsTjvuaqi4POLFjwT3W7el5fa1aSZqcwKut1qQocYZhhGGwcfOfVq8ZrlTQInieo2la2N7UU+quWRl+7nOfXrUchfWqDSub0MKd2owkrQs887ujWo427QzmKBcquqhQBUanZiq4q1Y4leOGJjdtWH3gARPVDg3lO354n04knU2dNRq+mcBuMJ2uYypg455ZOjAUgmtPuHarZZopsJVh4NltUZcVT/SmLczTkOU8xjQFE2xQ1L9A4DiRnTsaLpRyRaeY1aQ+J+890tbhedJuObIhOR6qEwjg7Ot6rVbzQtuQ5Gqz9r7j/kcqjQmflenJrtNZtXS57zk33HBDqVhstluGbvok4GWubVu6BGOarDaCfC63vU7WLDsQ1vrDH/9TK6maIOmyTL0g9GxZFOFG9BpNAUaYBjzKD1JZkVkhqi9IUbWyG2IvMT4hRrmm82ljmqYQD7UUUikYuJYEgx604Dg0OIwQ57KUqHQlxO5CCXxSkbRG6pwYJWTnTfLrn162YwSOfOcJjYkN8GLFmgMfX7ehlMnIUlitz6WeN1bzIxYXDuwZi9q2vgDAsAKt4AQiCzKbl8ApLCBNqqY988wz8IQnmp7JkB//+HoiweVPjj7mVdpDO5EgRxx3XKX62lyuFM2lwIG8/uAV69atk0sDBBmWB4cDBjdqhQsGVBBpu92m1D/00EM/e9ZnVq6cFxzpdElBIEAiLYtkUvjYAcuTTryIEOrOpiSU7CoMBoZ268jIwMAAkGjgv/1LejNiCnZgfALrpgb7+jquC+9//gvn3n3H7X19fUyNxU8lU5FWtOfiA09V8e6uNhrpBLItj0319Az0AZtL5fqBJw6VXqBab4/QdSwwAPI4NDT01Fi9UfeKxeKxxx57y41re4f6/uWhf5kqo154Ty4Lx9PttK12s5ArOK4dScPASCrAQmWt1WxxgZxIJuwwPPnkjz61EdMLlq5YjgPeaMCYJ+AAfAp7q4GxnU/Q35f08Fe/ustjaQnlOvnaV7/1yLp1ukZyuRxcM4W4fuAlIratewQv8UDWRF7EsnTWcaDdxvIbcOkKKfOJjY9eeeUDlXpne3m641BRRzvFyBHy1kgkxQcOgg/2vTOfFfW2m6czO27Q5hwpz2TyudTYtk2HHHIIvtNUR9Zv0Py2P/ZoMqUnSSg2poldX7V62efP/vBrDul3ujhbDTa0bbWSRhiQaH7cExTBI+iwpyS/02lZVrOURUVq3wllSWbNw9lUHtmh24hQGXPnPNZrBPvMmKx4njiutryvmFLoRMXJmj3lGfuEE69c+70vDBdwKol2gxPfe5yEXSP94/72b37+218qBuyTQ5x2u96UZV0wTBN8aGBjbYczMpFmQblG8sXC6DMbBgcHJ0c39ZVKAmkJSFJlPC+RvqoQzWLRXUdpfn6LCdpMjI/39g4EPqmW/R/e/vW3veucZst2ug1BW33qWd/+8Y9v2joeLBnsx5EMSbMB14Oq53ITbVKv8319ShCSSkMp5vDOsimwWFJzyHuO+8pEJXPYa98Ab7abVU2T/mrNW2Sq8q4vCJIXdHzH5XnYQ8kje2SCe5KsbAtp8jxVzR3uEivjZlfkTgFZcCnK80eMmWk0SlWA317A6Uw2IJEnl1x4WiqZTibI9gmv14gNxUtGPGS7R9RL45nxbcuWLAPShHk5PT1AShQdI48bN2685ZZb/uM/ngKruvygNUmqVF5y+6W9BCB5wJKAmr7uda+LVJbhWAY4v1Qq/fgfr8D6cR+9YNvBABzcSMihFKSiPEdEUQTy3mElAGBbdVVvWDUsDZB4UzU1nFAOmcjei/RSoiz0spO+MvA8PztdzmazT49sEHUzX8hPTDwmy8R30ZQrAv/zn/+M44jTaUsCB483eMhpGibW69ksqpQFQbVSNk1TFiWJI7N11M/9+MfPrtWyy5cvB8YaJeq/DMDIEBYw7e0Vn9iyBY43mVTBZYFxS5uJ97///ffff1+dbU7R9HQSTRGMMJhLUUTNBI5igRPsHtDSlKFv2bz1C1/6WrVqlkqD27cj252ZGuvryZxx2fmYbjVbz+fSimHY7TZ47cKLjeQrhYWzQZ/zI3Dzot1gkHO5tKpg9DmRiK3Ey0E8arsHGNaJ6QkwrNPl6TvvvPNzn/3Cbbd9D4yMhcEAZeXKoS+c8+mLLloFt8f2Gj7y/+748wgjPhi6XSAPPu/y8xM8f3mE0VYivhIy/xin16q1ztIhY1t3ZnxsolbBhNMDlw/9/PYbWTM9gplWVhOeFoYiYVSWhJIqkKAVuoFttTVR5FVFm5fuxyonSR6ItgZsCKXC/UiBlLK+dwGK6WEPxJ3dodmSGg1QiGBBplskHLJd4PiZHuX8Sz5w3PGfKg6nO6E1NRm++31XS7P/Fz79w+/v3D5BBnqJzemcSPQk7q7HBtbqojBk1yFKMheqpNwltQ5534eux68WDhxcmt627cm+An/Vty6UUT5PYj2nGRljvNRm4gIKFiULO5I2FxgdppJyPG01a6KcrM8Fw0uX3fejy085+8qNT40v6T0ajKPQXvamI6+IavzB7Lquk06nbQfnl2bgAMKwmM+CqW23W/BaT3GSJM1WhqWESqQE5TGO8brD/uq+uz6n8TiggdsgFH1tQRUJr/rPdnGeQ1N3/ff5rlCwy/t0QVSRoPPELCm349pgBHX+mtzRuztq/IMTaAK7fFVViR6CrVYnqcDOxXHVl4zYtu4eruv2FHs6HSuVSkmCum3btmazmTBMNySR4kZfvq/jYczxU5/6jIcix+l9vcu7Bzwk7r9/7aq3n1ksFtNJjAbeeuvFgkDK5bJhGGBVZdYStWO12pYlCGBLgXx5oixj7SPPt1rNqOYVfHNsr82kaoCFdpstM2EKlPACZ+OU9B4vJKSs801NnvU+KjRr8sAASow/9dRTgpGJmjbnWDj1jW9842//5Q/Yt9wLiCxMT0/rug73P+uCjvoHyK1D8qdHHrlh7W3rJyZtG8t55+pt2FsgucuH+pYv6bHtriS/5IAMtkw3zU43SCWFho+ZCVdf/YWTT7p0ZGSkUChgLFVRolx64PXVandmZoZyYaSTTRiHhaOABfr7+0fGN8AOu27IUdFFcQDsOnX11Z+JtgKDDHY5YOA4loDr+/QFqhpeSezgrbtKhVNZkj02YODiwMUQVXOA9wA8PR23HniJiG3r7hHQAPsKq9hok+gy1jJFvQY00pqrV5vTCTNBgJEJgm3PjY7Vkjm88igT44jU5f2Ixu65i/MrDAx30gVqwljifNsSj+dT//lvN9bbJMvmdZqtOUlqJs22o+g10nZZ5o2u6ZpmMP6JXwFrdn1XFYC36pECqh+QRteXVV4WBPR8Q0GWhEhlO+iGJHJmWeNurNnHze/Q2Pd5VkuB3zsvKMPoq0aeqYxksn033/P351903eMbtuUHDt8+2pnTWCuqbs/KIy7sH+iRefLM6NZly4bGxsZwnk0QQoELfK4Oj7pEJplOb9yo5ZS3Cpj0RTJFkfIknVKuu+4bPDwhJMLB3oRCROoCjjjwwyidyCjb84qNmOyAAw9NX1USMAgixyki+fwpF0/PjKdKyx3B2bB5/YpVq1qs6DWwgmQ+ST0PDGWbdxMDGeCqlblay20JHJ1sz3TkZHFgVXe6DBsana0UDGSL51947Y1XfjatyLwc8CpcI12fC7oBDTnRCYIkt9O2Pqe5JN1DSwbds+bPeTTez3lN5gVkd+0mSwJ9x2LhjksGZwJtmRUFs84uPmO9MAyB9nJmBBc7Ytu6e0TpAeDQphPprodKV8BHgKe4ngfsI2NmOMJ5HOZa3XvvXYpA3nbUuft6l/eIKGFT00jUZKWUyUxObgSS6DABQFmSXOKiUl0YOnZX1xNAzIGiShL60UivBLQIQF40lXeDAGyxpihR8k2n01EVzLZ8GXsFPK6QLbhh2Jfp++Y3v/mJ0y7csmULDY2ajdlUwKlNU4cHm0iDKI0BrCpsaXJykoh8b89g07KmpqZCSjOZDNflWg0MeHO8Vp0t9/cU0ml0KTRBeBnT7nCWBRkLf7thqCaTxx57bK1b6unpbVoejMzq1as17KOO1hr+hb2KOsfMzs6KPA41VuX39EgCPzo6auZ64Leq6K0WytB0qxiT2bBhw2mnnfbzB76LlVVOR5UlkRPdAFP9VFHdt3JTui4Hu3TigMNhKYiOpOylQPD+hEVtW+FGECjOo3Y6vq7zzZYbLNyLPrAcpDu02q3xvCkZCY+T2hZJKaLI1R07VW+EZp5UW+Tk065+YtMzJk6wECMht+rPpGRLpGg7BKdOdQN7/u0FMOKm7PxfIhR3CQwjnGOcnYHPmeooINmDE9a7cBFxnvAKTBtU3/mJpD8rWCxwnMoEngXGbtQoSXKXiyiact5V7tAJ0X+WUHqRzgcFeWSTvmhYIal1ySmf/MrItlp/zwFyuT40NDRXw/7UeiBMV+pUkIx8oW+g9PjTW5YvX2FTzuXBbxXblmjqJZE0a9OVfCrjBN1SEQ+t61REsUOpgc2uNaUM50uLtFpcjriwTSUMFVaeH3CYtMsTTNFluQ0Rs7NgB31ZandlPiHzNjng0HOWrTqm5U1atVbK+7Npmq269dB997/z6JNg+UTgq7UJ3ffFjpRSvG59BJh1TveC5rQs80Wu+obAvnbttZ/86iWPz03YXik1gDGBqQm97JudEI5RVLkiI/mOxnk29rJucnTXpgAvEHHd9az8l7KjnrUyt4f3MYN7x2ccpWD244YDLxOL2rYKVLA6VqU619fXV6lUE4kE9pRmdSlMmc0WZSmhJFwiYiEWJaZOum1saqLKRMrTum0fddSxVWvowNe8fvvMDGFFMjzPwzd0u124IBXdYCrLiz1QtTPkugAgRF3blhTl5JNPLlelgYEVM5OzAwNLR0ZGVi7HmS54kS30ZPLFdes3aGaqv78fnlW25YB1E0SuWpmVZbGnkJMVsVlvDC854NE//gnWyhe1dCo1OTn2gQ984Dc/u1d/kdTbPUJVUKzg3e8+NpN58/j4uEM6yZRa1Io33HBDoSDWqo0HHvghwR6IuHCrhUorPI/RH4HpwtbnMD2DpyRVIUQj11xzkZgn/+34i6Om1gnDjBKNY+zfWNS2dbJcKeaKfX3y2Fi5vz/3y1/+6K1vP+Z3//Iz+EjiBItaXafNeia7oetIwHwcYuhKIpGcmbU8XnNC+fe//0U7JP/9mIvzGTSg4L2Wp7bf+r2bNTYPHXjtUql3Xx/lPgYXCjRKJADbwwq2AiJ4lPKK8s53n2n5SUWQylPTmqo0m+tWD6V/exdO9bTbRDfJhk3N8y/8Q705aSoJsEchRwUihE6QovXXH3joKR971yGHYt7Ck21y8kloW3VFbVRqmVSWCxO2Q1QJFb8XaJiAIWmf37Fb+Nt/tqvL5pHgidsh5Ih3fGKmnu8d5ArZ3seeeiSpBnf96DKV9yrN2Xwm7zK1RpFom0c2L1+y3Mfv5T3S5QjwvKCQDELil2dnUrnBdr1rZE2XkLHRbSk2HcRT7DMQsl4z8121MUNNRDMcYz/CoratYFjBbrZa1sBAbuvWbYVCAWhRVM+uYe6RFmDSTpSSonIUQ3h26N9+++2fPOOMmbluulDctv0xJZMtlwfrrQYslkwm4RsSKi7pdLuqzrMq70XdfHi3ZZGsYQzFUivZyGUL1QpmI5i6sfbGL45Hna+yWEGwcqV55503Siqp1rGcwWP2ENio5xBZwChImyFXKFx7LXZ+Pvusr8DmIg0ERSKsP81LnnZH6QAzI4piLpe2bXvTpk35fP6n914ikiZsK2tm4Zgi+cS+whAY1k6nIzPJdDjpoR8GvusFXtIwe/O9ju3oSbMWBJVaDS6MoaEhWKxRq4bh3iknibEvsahtK3AIL3AkJuHcPzAMrOXBf777He98F/x73/13KooC7idPOBnu4VoZRkrmBFkWDENwAsqJ+lNbq4WBIxs2KfVQ32eaA77jduasFskYQhJrBFupVGYfH+K+Buez5FbeZ60IA4+EwP4dQg9746nDyw7fsnWMpBKN6pZ//cVtkoDMTQ6LbD2vMjOjaVrKxGDidG1r/9KlYJO7nY7ic8iCPZ8IcH666bzycGfLisFlsJjVromBWa/bvflixwYaC+xwhpn2DAlV6jHVCJYmT0MWU941UsEUGmEvNVNpkaDtWIW+JRtHJiy7+9t//H4tIElXT+oYBUAR6yS2AgPSKWJlkyqHYMdDp+EUCni65+r11lQ9mTKo3Kl5VU4cSGezhmJuXL8JPjV0yW5gWZTP+SLXYNuWSaDN70xsdfcXLHLbivJCPJWBqhimWa3WUW6Z8aykidMOE9PbU2ZK1Uxw9jGEKqIVhtfAdh988K4jjvnMtm3bBpYfCFQrkcC7DijM0sFBsAao6kTp7OTm5cuX79sD3OfYbQ4aUMuBgYGxsbGIZi5btiySuvV9v1xFu5NOp7OsV3m1Ws1kMsNoWBFMJtVnee4+a1GNpqhX7Y2IJNBVgRM0OGOahqrY8svJfyuXy3I2n8vlgFaD2/H2I/4WZ/AFgeW0YoVYSIRUcn66D68cw5yZmcHO6iFcQlXwXZLo+ydgP93ACgKcOwPyG2l9EaTk2a4QvOAuxNgfsKht69jEVH9v/0ylks9mHTvIspipx3pojI6ODw0OJI1cEGB3lHw2H82Pl6utbMbYuGUUTMb/uv96m5Ajj/pCIpGgPiaT9mTFO9Z+yW2TnGG4HWv58lXtTltXF7fIxXxbco9J/iNvdbHCio6MNQb6Vju236hZ//zjr7TnCKeNc5L0vlNQ9x7VcELsidDTU/zqF7908AGrfZSGoX4QSLzcDbrwWFSI4vCcQAWHOLkiE3DppgrJQT6Q/vDbP6Z1oetNy4LF+iymIqmzMGq4g3plkQLBQrw1Ug9jP9lcrhFwbatr+3I217NhyzPTLaEnRZKK2LWAdSY/8pFPX33lFbB8Kac0qsGZp56hKCLs5NCykipm8EAd/MZu23azSUHOz9nksit+3ZgOEiIG39sVi/Ndxp6tkLRItGWqcv58Y5kY+wcWtW0Fw0pYz2S4k2VZAu4DFOkXv/gFvPnhE46/+aYbi8Vi13Zs27YsnLuA3+m0AVzmLW95y5YtW8668BsTlUou99e1Wq3EagemJ7foKo4pk87iMUVbXfRZ18/jjlG+LdC30dHRocGls7OzySQOmkJMn/gP/uR+WKbr4Zy7SEmraycVud1um7pOSdBxOrzEKWBXWT4XdtkTRAGXxbhqqVQa2TAy3L98zZo1hNHYl7G/sK1QQS8ETmI+X5xtzp199tk3/MOXeo1EZIsrlcrHPvYxeFGb3faaQ9989dVXh6FXLGIjGZSiMU085IAqKYNyQa3T0VR9/fr1XpA1mJQUMFldfZV2XI/xCmJR29YICQPNHxCaQrGwo5vf5FSlUCzW5zwJQSTZBDoiaxqH+dWp8YlyqrTM4lZ0vbROQzNpzk5uhbUOP2jFpg0zr19TgK8BE8B6ZbrqXpETeNViod6VMt7qYTE7xcKs8uzU0OCa6ZkpRZWPfs95P//Jt6fqs8V0sY5TiThzxbHCIFORmZIYj3IGPk2opm27wH4bViedMgUpaXnEF8S3HXk8rGX6R77mgLc88efHCokUFxLeFXhWjBsSkUQ6D/Oz80AsUfOUCpjvFUn3osEnDsXzq5Wbjiro27c3E+YA50t+N5vK5Xwm8wXL3vfPt0QtbHNm2rKbpiy4vhtybSXhBeD0iPgwcTotSVTbJFm19NM/8m23ZfSW+pGM44bsn97zjegy8+evN9i2y9M4P3+/Qmxbdw9NQwH8ZFJpNFxVxWJwrPqGmzsMx8dnwNwmdXLVVV8+79wr2p0u47OYFXvxxRf055DvyEzFo201U8nFnty6J6xcuXLblglZSRQKhebcZLlcHsoXm82mziavAha81lQVy+E4ztAV+Ago4YYNG1auXA1WMZNGagnew4qVy0RCIqL6p4emVaoAI06oWAqVNjUy73S/BMDpS5nqnXde/blzv//7hx+TkgY4NMcee+z91127YmiJ67lwYZx55t/DkuNbR42ket9d94gypYIoiRIRsEga9ryQTcFvm1PyWSyYhqOAywccIFgrn0/G2fiLAYvatkY5jgGLBkb17wH2EMH/f/Hrn73r6JMefPCHoiJu2e4QORHgbAsnoePZ74Z0vELOPu+q7eMT+WxGEqngMwGXHOrp8yJ10N5aiUwu2EVJc3HCZ345x/oysh/CqtT567/96bPPv2pqtrFp838qsnvap//hxu98YyDVEyC3Iyolx77reBo4Bgyu7/z0Vw8mFJW43opcXghpaPu2D7/IisFlI5uqHz7vWxuewDqrNcNvVnhfkLwrv/XhBJjooEs5lgDno9JryOGGA4y0dghj0CHTxAopE0ph4mH4JheIRFUkMrZpo8rTpCJzqtKxhz9/3rX33nN1yxWNRObK6++BFU455fTNm58SUnm4YqYbYYJHjT5ON+BB7Aic1SFHf+jrvieMbhl73SGHCSQILVQmvO2mb2hRH28Uo4pCRrADQaw0tZ9hUdvWGDFixPgLIbatuwdlTe7AUU2lcr29UiTGkUgkqtVqOt0zNTX1wQ9+sBoMZDIZ8AF1Rex2MEwIXFUnqijybduLJi4a2G5kUdcO7An5PGaqCYIAPvjyA5c//dT/Pe+88y45/6xCBsUPzJT+q1/9NHADVebsORjFhiIrkiSJKfS1VUnlSZg06NRM/ZJLLrEs97DDDoO1RN/c8Mhjw/2F1atRFi+bVF5sL3YDmZMDdirvuefyT31u7cj4mOs6isaPjGx9xzveMVOxHv73h7LYnIr84/3foUx75cA1a9IJ2rXdcq3SWyqZJrd169ZPnXHu2FTqoANfJ3PKzMxMt9Uc7MXU3Virb5FgUdvWSLONw5kVTEZn7/FBJLLnkp/95r4PfeiLt932TUEl5XbAJ/Lgw/WUeuA2WX3QwbWuWJvtiKpRHRsrDvfnsVyHpDUN70vP1sGl5PmOF8qLPAGLoEQKwfJQyoXzUUaR2CJYMJG//XtfPPGUzyZz3JNbtwwsfcOjT4x/8rz7fnX/+bDMxgm/r5dvNTnw0s1UguuEokKbTVdTRdR1lIgt0MkOOftra//3nyaMzBJLxESOVvXf//q/9X7npi+0PC+XVjicujJJIO0UkOWiOIAYkMT8fmF1w7woI53X7nY3bN28bOnBfki+dfEZZ5/7Jcup1VqNVPGttm33DClvP/oy3cB5J3jc/uZX1/SvXFPu4iSXLItGqfTkGPnsWdfAA8APDxsY5p7e9uTy/ny9+tQBa/rvu+scWKvTJl7b03SBZR1IeBFSH7ccsmgIiWe09hMsatv6AgiCgHLY4fm44467+34U5jjhhBN+8P2b4T646KLL/vjHdWpmKNuzAslRNuu67uVXXB6tWKvVTF3yfU/WNN/3lT2LRi9yYPNnUwNXIF3MbhudBIegVCoBkz322GPh027beOD+m/KZ5FzNMpOaKFOU0cmk7Y4nq4Llee9+73HllpfJrsFCUikbqZ+AG3HzzV+UwHJToVyeKuTyL2PHwF9ZuXRlrdHQDHPJErp27aUnf+JU8EJ8z4fTLUm5qNUNYUKIH//4x1ut6XbbyWZz7Xa12aiXSm/YPibm83lso82LcFDbtz+zYnj4yisvi8SzdZ3z7fiq2P+xqM9xxFtZ/76AYqHPQtsRIC8yV2+SjkPN9MFHHv2ZZFIXjKKYTNIGeeqppwb6h26+86aPf/YmcANL+VR9cmTpILJdYD8pRaCixBO/M1fj9BxWZi7uyaxIf5ppUYdMKsUnOJvkZjShTYL/+b3LjnzPyZWGmM6s6PoDdbteY41POCV4w/Ffz2hqp1XL6Oov/vEqkktvmCOcJJz4wa+Xm3YgHm6Z/EibovBYrdWXwe3c+J2vCrInkel6q1zMlVynJvKlaA92qeCPXqFTH0mVAuVkrfrmP1IVruOU04m+yRlnulJbtaZ4/703BDx96zsv4AzSBh/Ga0e1rY1Ga44UHCnFSaTs+qIxpJlim+flkm2j/K/XaEzSsPm7f7uF97oFtWF3MWmh0+2mUxkS6iQQF4puo0sk0jKPeet+gkVtW18A4NP93d+dmMkcPLJ9LFvICAJ55JFHKOZmkSilJpMit9/+90cf/XXgMgnDOOaYY2Ctu2+5ZTCfnZubS6ZNleM6lL6s7PVFARglKamrCnno1z8AC/PaN12Qz/bC2Mqs/s0DY9TT88zTT61YOlCbmnjzm9+s67qZGa7MzXac/lShf7LaFNWkLoF7oPEz9gMPXESYibLttm3VCunc1NRUX2no+a0FXhTASVVZdcMQ+OkBa4qj4+NmLqPxykMPXS0S8rdHfR7ehy8nrDDXQ31rJ5lMTk9P5zRTEOSJiQldS0Qi2Yau/fIn18DjOikq5fJElDemKRrQc0Nf9EUl+zsWtW2dczoKVsiIMzWSSSvAl+otcvLHv4wfWU6HrKjOOUpp+WitVuwd4NICsI6j3vOlbjCYzaetJimYhG+OZgvFdsurytie+r+fdn273ZAF/74HbsrrMtCzVsfOinJCwCaGCYm43VAXKbbww27SC0ohwJqiVts8XQgM7j8m2SBRdSnFziLCzsmlVDJZrzcKqYRldTVVWXfv2RdccMF4eyqgr4dP128bMWRlaXGgWQtqbXXFmpPBZtXr4IYvT5t0+9atK5cOTo5tBq+cztmP/u6GnduTdSIfBH/7SqikheaWjzYfhVuBQe8ywcXt/D0v6YJ1evgKzlKJtUBb3dcXLZskQbVe3fCLq3D3NmHH1iuvuf7J9VtMXiLV8mvyqZmpxxWBO0Dls8nOt//hHwZ686Kw8/uTuaU7x8RIze/bsxBrDO5XWNS2VVfVehPV7bJp+Ygjj2xYVjo/XGsguQh4WTeylo0N5lBtHoiGYRx11FGy95pisfjoE4+cfPLJN13/zWw26/s+EJmoQSEQGaAw3Xb19NNPL49umK3X/+pNf/3Dm262LCvkVdeFb+OwEofnmQi/t68HYB8j6nIIgyNLYl9f8YorrigUsk+i6Ar5ykU3rHv8cdsnpf4laseB4XVdl+O4SqViqgqM8+jo6EBP6a67LkrsxbK3TCoTslj8qhVYLX3JJZeomggn03GIoeFvDRVjycRYuX8g53Y9UVjU99cix6I+9wEJJFU7/I1vOvyv3nb/A7/5uw+cpEoZW8bpWlEVtmzb0D+4pG134A7xPb9YyD/9dL8h5FvtTD7/hnZbvPjyP5dnjXxPX71WF1hTKZ7PVcrT/3T/JYpGPvqxa6lefvzx0ZNO+PiPbv2+KVPXEQ2V1GvNVMr0Wm1Be7ZV2G9zx59/YKyBShhKEl5+2WwmYJ47WEyg7yt68PWVl5xYyqXh7Sc3T15x9XXbtj+aUz1ZlmGtu++4PWeQlhUkNOzbVy5X0rnsXjgMq92Ah2hAhNnZmqzhAzht6IKIYocqY5w0IJ0mMUxSyGZ41KPZp62vYuxrLGrbyhHu/e//Hw8//PDsTCOVIL/65Q9HRt1TTz+LsGjgqlWrOEFqWGUAMCy4gXO5nOAZgiDAPQZs689//jO8bjQahUKhUsGSG3gN9OrEE08kXHfzlsTBrzlAkfKVysbjjz/+7rtuSSUS01PTpWIxDEJB10m4qHkrpVTAymAXhpP1yoYXMgy7kkJ1R/AVUF/c99cs78EZduY+GyLphkSnmIxhJNKO46iSVNwrhhW3rkfFuEJ/X2lHFNcGZ8Qnju2qqqoo1GEfqCoHxyXLcWXrosaitq2W22236jJP+3uScFdUK9ayQe2hn98MH3VdbCtipojrYi82YCBvP+ITpixXrFajUV++enjTpk2FYg6MaUiCVnMum44mjhvpRLrTeaOm0t6eaqvhWi2nIGMSAuVkZGsUB3xB0nRBxJMu/CD2n0jrAnZ/RMBAfd+3bbStosShPjQhyVSyXh6BF/lcDkak0bFkXstQIos489PqWEVV40jAi0GSt12vVZuo5PN5Iqb3wmH4vgvWPCRUUxM+O3WuE8IDwlRoGIqUqdHAbrKzjPLYQMOFOCawiLGoz/309PTvfvO7w177WrgNfvPQQyETRIoip7ykZ1I4yewgXFXTMCwoo+4GAGwoYSLKAwMD45MzHatVKeM7vb29s9NTyWSS0jCRSHBcKHCJrJH90a3fNzTetu1iMVurYrvDdquta4ua18AYAjk1jPkJnKiVDuqk5HLRO0BmFUURBYkKFAPWYajq2uTkZF9PMUrVkGQFz8jeEj6BjWqqBrYVdqzVwlIFXTPm58HYczG6ckSeh91OpVKxYV3kWNSnf6gf+xf9/t//j6qob3v73wwODm/ZvC2bjXqKkO/fcnvXsfv6UnZX4l2y/j/u3j7e6khGT55MVcHvI6JKrA45+aOfaTY6mUFca/v2369eMdiobKSh3SrXEmntgTv/ZxGcWC/odF2Fly2ryxSzfN1QdxsT2G+Drs9jr2BYI31VsJuSJAko7B8ahkKi6iQ34EgoiTzxiOQTnhdgWeqToULP9FitWGJewngtWRhqTtTMvdLvsdVoJlMpGgY8xykC7rkc6QMGhNUEEJ5wuq6GgQduisCHrWbNMPcGoY7x6sSitq2tVkvTNF1R/TD89a9/LYtSp+tTpqjpuv4pnziNcHR2dkQSTc+zZ2e2H3TwWyoet37dQ0tXv1nT6OaRDYlkidCkKMrApwiWiqeBzCq8ePc9N2dYsavjwb0X6CrfsUOMLfgc8K8g8ElI+f3P+3/pwKCq48BZIHg6GjtjlCIrWA3CjtXRMA6ArJDjKSxZKDCDRUkig70Czfxesl+waWz93emomrlDdRt2QJJktPsLT8VarabpuqJIhmnunR2L8erEHm0rNjJiM+nY9JdGFUvBfpYKbxpR/rYvUCKIWDJkKlyk5hxK9P57vhexLW6X+V5gUz4W8gQhcFH8jUU9LFY4f2/tCJyykXV5Af7FrxZZ8auqwO+Qj4YxXLgdd666Xw3vAnZ/UJF5ArqaWhAvSaVQFpBEz5wwyoilmoBmF65AIzGfbE93XLMSkcO9l4ElipgxpqoaPCGV+WeAL2MaWRhZVl2X4aNMJhXi8xNntSi3qLnLYkDINNdDBvZviELPAV718bn//4RdCgBixIgRYycWtW19dl1MNGu/I7tmoUIqFHYxnxzvoaQT/IVfPvXYanwYLFBPtiTPeAy+E1GsZ/G2YOdyz4qtLlrRged2PA359sJLbjcf7/rZwuqU7I360SDK8YhO3c5LItpBuvA6DCnrecjeWLQnNQZZ5Lb1BUDn42d0D02go89o1K2A0mcts//OR8WIEeO/ikVtW+l8xDPKo4kIyA6eFBEjDDOHlGPl/yywtkMJNOSjBnsLDHfPmF9lF8b6nFcLX7l/Ytfj3ONBBrt5xV5yexjeYJfv2jv00I+2SNEvCVkMnnveXsNl4rPLKtyLOxbj1YlFbVtfAHTHrUsXZqfoc5fYuSQlz+GtYRyFjRFjcWNR29bnz0MhRX32Ijsie5G5nG95jJFWPyBuOC8BCstJCx9zzND6HH7qssr5KBdnJ8kJ518/a1s7CPGiwfNDqTgGfLAQPKU73tsN+F0/3SvpFTt2F6+JHTke807PTinDcBcV4BiLGYvatsaIESPGXwixbY0RI0aMVx4Ca8lOQtaurcMFvufz1A+5kGd2V/YEUSC+jzM3LqdT4ouBu8cv2+OM+qsV9Ln/0PD5h+A9f1kWTOCF3c9V7EjKkeYDBdE74S5b2c2Kz5lJ20/xImHoKK7tPf+9F17jRWcTXxHILxBE30V1R5z/G/2/qKXO9i+wDDx253KE48KFRMoAw1MyIX5IRN+HHylwlXBhhRgxYsSI8cpCeDYv4FiqUBjVYzKK5dFQ5FnukRA6lNKA7lF26P93tDVGjP86XgY5ju+I/QbRJLfHaos4LP/nUaknJC5PHEocHttscjyx8YfCbznmrTFixIjxl4Aw32DjWSkmSF35ALXeedTBozQUYAkudOGl8wK8da/scYwY+wS7CcW/GOI7Yr+BhI68E82+BMSl86mWOPOC+Zg0cHjK8ZwDP5wQyWTGvDVGjBgxXnns3rZigBXl9FCqhKlozWsMAm/l9/wsjp/SMfZjvJx46yu/FzH2EXzw3AOBn6/64SP5VcKDqQSTyLNPFn64KA0o5q0xYsSI8cpD2DWnEuWKeZ5S6lMgrrwDn3jwMhBEsV3rhnLHSCZDp7un74pr6GPE2BXxHbHfgPckQiROxT5pKBQUUOKy6vXQ40XB4HhBT9frdkJUg1ZH8lGnZ4+8VdM0niPYEb7rhGGopxQi0W63qyhxp4oYMWIsNrA2GZEiMy9gBxYWKRUFQeVJs9nk+QbHaUBPFUURWFBAiB6uu7YTCVkTk6lytdqw1YTMq5LdxlirLMmW05Wl/b12KEaMGDGeDYrTT0BVsYcQDTk+YAqTIbHmXJISfY9okqBpiVarRT2n0wplg+6Rt5qmif1/GBSFWBa2goE343ToGDFiLDpw0S/8AzYQm72x1npaQrQ5tJaBG9i2Xa/XwUYaBlpJIRLJiya2OOygBqSVx4QAUeF4MueQbqudS+tUI80Q9fWlOIYUI0aMRYbI7LVZEJUPCXjvKnPg59p+aPAd3w98X1R5XpZ4VY5c+z3y1q1bt7qua0piKDMaTInAEcfzeSEWU48RI8biQlQyJbK0Op61bo5MZ1LhJ1sd4K1WU+Q4Lmq03ul0JFXdYVuDBTEBLqSo/HvwYYc2fZHniaoLrS7pdIiZJh2PD/bLNs8xYsSI8QJgsVCWJYBevsQSXiNM1C05napa7bm5WYFQXXJ4VSUvwFvHxsZOO+20rU88snJooN32wbb2DBjTVUvg/T2tEiNGjBj7JcDnh9/WQvtesK060490Q5fL9K0f1/LZZZyKsla+74PHT0RRaEg2QaOsugFRwm6325I0pUslV3rrxgoJ+17zpO9RxSeKN9MOeeDE7h71BGLEiBFjvwQ/X2THmjnxaFYrokBC3u4GYl0czGlzlWoyRbrtxnQ7ZYlimmAQFZ18q9MJJYXjuFQq1bZDAFhfgk2ifEJ9bF7J+leSAIhubFtjxIgRAyHLsgKQlQalYDYTiQTY33K53JfLCTqryxJVxQspbwNTdcMuSSfSDuPAIXFQ5CUM+IXgAkfjuawYMWIsLghhFD51wR764Y5eorwf0MZkWzQTeZk6rbmObRXS5pJcDj7+fz1unY3X5EZtAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek4" align="bottom" width="174" height="128" border="0">


4.2.3 Ručne premiešajte infúzny vak alebo fľašku kývavým pohybom.


opaRoTIkY25NSV6t1e77jpG6r+rsPmbDHWUMjRC6u5NiUya9Xt4hw3uyXiwNCyYgo5zKGqy+kLnEU7lHLmNJETrHpuhVLcoUsRiPdlEaqdkOBybDT0sludF7OxZbjZ1vKdDd1fVGO7S6xqj/4z/sorOz+wkp8Suu8/cRGM1iLE7JDRld/omFBPrOs9i6WNXo/q5BrRQDqQpY8daDG6AKeZ7O7+wxPlKdCfTo2WNoLSiGO0W2rbtVQaj0csULq0AKcTDycnv0+h0bD6130XTRtT/y9G3QhMZuQa9f9hifKnPiWtb1JsWHm5RoWhMdnZThpQBynQnfX0CSaAIssP5XLIhig0+d0R3Ui6Jo0vKAAoB6XRGK+lPdWbHYe6IKK2CHf43VVHB7T3tWbFbj7VV8Ro8V6pj4vyhZxhQW95qVTpY0X5RQInsNqhuH/ADP/AGobqVsTS1wJD6JkV2gMCa9hq0qpsCc0OymGyxOe45Tvd4eg2CNDdPFNb7xtd6edSmT1q10LBVExk/LVZnlAEdjm1WfBgxO8Ci2UZh/K5Zs9EYex4QyZqC7uK1Ibx3OWdKO8CtjF5VbltPe1bSnFbVqsiNxW0bito3FWOC0haQtIVr2jxW0birYrcVtQtLj+lUZAik8Fmy4b8zlnzEGEqPmosY9jF6qVoe2JaqRp3Ib2MarTlu7TVAB8MD5F6xjjCijqKEKWgu6Nmd3roYrujyRTTSqhwoIpBZ1psuPdtKyHn1R+iox9jtBRiRDnH3QfRt631+4guyA4n6qyDAZxWtKLaSi2korzKDwWdOy58Fe4Ksn4Y8VUeUmYqycgP4q0wH8F62BCdwV1Yq/ZldlbDp4LQ4cF7699e+tUniFmwcrwVRLWqyWYrGQwqGahM7wvXeUsFbP18Fmz9P0reX8VvH+K3j/Fbx/ioQc0EU61RrQ3gi85QJ7CnFoyWgVJTojtLjXzOgGuUbR6TQfxEfcS+Uc2tq0l6u5P6VdXcqujuVXV3KrJR3It3P5Vu5+C3c/Bbufgt3PwW7omC3dEwW7omCoPJsTBer8lmnet1rda3Wt1rda3Wt1rdazfJ8IcVcICuUurlLq5S6uUurlLq5S6uUumWaLPO2ANJtPmzWOPAIOZCcCO2xN6VuS/r9Hp26HW17CtNIg0j0rSnN0sDtX/AHWZIgcVZCgN4lWRpUK8SqvEqrxLK9S6vUur1Lq9S6qfKUNvBb1bgt6twW9W4LercFvVuC3q3BZ3lUU4Kv8AVHYrej8VvR+K3o/Fb0fit5xVvGKrfKEUhVMzFrxV4i4q8RcVeIuKvEXFXiLirxFxVXGrsrVCo5pZ3lUyieARiBoe/rqsyG1vAfcFjxVpWXBq5vdpCyX0fx0rOgnwK2LsVmwQOJVGmncwJsUggg1q8pgacku6162cOKzohd4qxpK2D1sHrYPWwetg9XeIrk7FXFXBXBXBZvk+q3c3Bbubgt3NwW7m4LdzcFZ5NbgrPJ7APlVkizkVzZ+2rmz9tXNn7aubP21ZLMbwYtgOQLYDkC2A5Atg3kC2A5As8VY21OdQAwxUI5TGufW2oQmZYkCujsTIn4h91nw2u4hbH6lbH+RVkBvjaqNAHDzEiJRn4is6M95/KFmSkV/FWeTPqt2DFZsjA8SrjL4q5S+KuMviqfZZYeKu8rirvK4q7yuKtgSo76raSmCr00q3wV7lVe5VXuVV7lVe5VXuVVHz8Np/K1byHIt5jkW8xyLeY5FvMcisny7hDV8f+0r4/wDaWdNzFe5ivc1yq9zXKo1fw1ophtDZCqoj3auUpgFujNTcrr0ffxGN0lpARYGNiOZ1Fa8vC8F6zyieAWvMO7xVfFfVfFfVfFfVfFfVfFfVWS0eK7vW7oq3dFW7oq3dFW7oqs8nPr3rdrcQt2NxC3Y3ELdjcQt2NxC3a3ELNlIA+Yq2DKYrYymK2MpitjKYrZSmKp/wsPgVepdXqXV8lsFfJbBXyWwTXQxnC1Ngtg07af8A2hPlZnUB7E2BBbRlU2GPdFPYI9Q8/IroT3xHKgbAYOCvVODVfX8ivr+RX1/Iq/aZlXqZW3mcVeZjFXmYxV5mMVeZjFXmYxVpjc61X/uLVf8AuLVic61YnOtWJzrVic61YnOtlDxWxhYrYQyrsxXZiuzVdmqoht5Vs4f7a1If7a1If7aFKWQ+zzeshhypDYGj2AqNlE5XatVxWho4lWxYYV5hK8wlZNQgr2FewqfacAtv/Fbf+K2/8Vt/4rb/AMVY97uAWpGwWpGwWiOv9df660R1ZLzBCtk4xVyiq5Rlc42KukXFZsnE5lcjzK5HmVyPMrkeZXI8yJdDyD0Wj2NzuwKI6C4N4rPmneCzi93itDfErRCxC1YWIWrCxC0wAql0LmVBEhLawltYS2sJbWEtrCVkwxvBX1WxnP8A0rWPItY8i1jyLWPItd3KVru5Std/KteNgs1sw4dwWxj8i2EfkWwjci2EbkWwjci2EbkWwjciNGkDousexxHHsTn5bGNPW5WzUQ9zGqyDMP4lXKH+tyuUtzLYyjPqtWTwWrJ4KwSeC+DwXweC+DwXweC2sjgrY0kOAV9gcoV9gcoVB5RhYBbxhYBbxhYBbxhYBbxhYBW+UofIt5M5FX+pOwW8n4LekRb0iLekRb0iLekRWeUox4BX2a5UXCemLPyplHOdmkEu6/Y3V96xMBZC7avKp08Nv+NqoYkxE4Citko8TiVuyJiszycR8zlcG86uDOdXBnOrgznVwZzq4M51X+ns5lu6Ct3QVcJdvFbGVwWxlcFsZXBakotSUWpKKg+yL4RfCK37KtvLDgFeJfBXiXwV4l8FeJfBV+1QB4K/wEXfbYJ4BQnuOtX2Nre0rMlA6nW4qrfs8Jesn2t+ULej1vSKVfpnBX2Z5VeJrBXiawV4msFeJrBXiawV4msFVsWbPgtWcWrOrVnVqzq1ZxWys049qucyrnMqySmcVu+NzK4RedXCLzq4RedXCLzq4RedXCLzq4RedVHk8n5nqr5GCB8yAhwGtHXRQX5AbkvFo9jbC91mlUznBZkEvaukZCafyqj4bG8WL1UeVHhRX2AOAV/g4KjvKMHBbyg4LeMHBbxhYLeMLBbwhcqs8oM5VR888/IxX2Z5Cr5M8ivkzyK9zPIr3M8ivczyLbzbv0rbTnKs+JOnwWicXxi0za1ppVa2cctlOYrObNDi5er6X9T16x5oO9UhhQm22xG+x1e3O7QgWwm1HWrPNnAFbMA9oVkan6Vnuy/BbFq2DMFsWYLZMwVkNuC1QtH3ugLQtCzmq2GFQwGYL1bnwz3FZMKZBHfYuiiw8vsNNCZ0mvS3/tN//8QALBABAAIBAgQFBAMBAQEAAAAAAQARITHxQVFhcRAggZHwQKGx0TDB4VBwgP/aAAgBAQABPyH/AN+U1NTSzi4ZqmF4XB/cQhS9EJmMTRbWAXREMfRVj84KoPwXFrO84S9hhK3841DTqI7Ca/Q6SxDHVYMR6RmS62OzMann1Iuu4LtRgtK5hohwzi8K0w43veqgRa3NAqo4BBMGjiGHGzD7z9FRl+YVFsiHahqgLwpKUm1Qpi1KHnT9RpaDjQyvNYM023YMwrlPsmXNLrH7yzAQJoH1mksdPBQLWiKgRXrB71VUNztGIjF7kctML3izeFxvShK0HtAg0Z6JpJ5bWBjHD8sAzuqDQA6QFDi3ABoBCLJ0MsT9LGr8SDCtWCajcXrUp9i4E7rv2+iQDVRGf4szgeZDUnFCFYOjy8UCgJyYDMmxcJZNTQcIZmLvGZQrFyScfHvKyLJxMzQg7kw47KjnqtUqj2VHAaTVW4rqggYvS59lA84UhK0J+fjcvV/Dgl0Bd5Y3b3PV8FAtaIhQxx4zj2mlbXXgTiFkTFdWFfRpGa2q6wZZLpeEIA31iiNvUX3frLfw1ddcoQ4ILc2wsiOp4NysUx9GbsEC9ICBY6jKK1+x+oDLUPV8vrCGrRtyZcNavWX5rP0t2IBoStbgiWNn8WjY3xWG1vYI7R+rPsDr9zNlaPDxdsls4/XcfPGpg3C7KuVzXNS6qMyVs5urlsZS11s5wwRKUGbYFYUw3xwlFdgsDmIA1cQfhAv3tsY1/EvBo1eE9P4DNJn8Brb1XyOLLa7yBAA94uvr8yrMtfExneWa1TwNRNkoxULPQCDUAABQcDy6w6KZHBKrcCvA5vWLBVZGj5mFftO6Nk5cgdCaneh5Ocqd+A4/Ok+J5ohRUonT/g9JC5n1lVVp/AxzwJq3lBNIrHl38p1R+H3lmgm8wNuagcJeobjo4kCyqw8Ki0Ue3/B+M5RQSlvGdWUyU2rWJvsMmTRPLZEkcUh3LAst5HAEa8vOLTOdg8X6gAAKDh5ElQAysaLmK1Z/4IUgtt+JShhdbDH6CNHP2lKxdS8e0SXguVP2eQywLV4Ephlyee81h11X48JJg5vAjHLf9SGWBQHDzLbIW4/szTdRK9yWw/mP2So9crEcpbABYj9ShAnOKzZej7sWX5awh+4XSFxFLiZhCYuexGWlM67zR5Ya6ZnJJfm0YlfQ2REgGVeEdSMLUjAj30zh+3kdHhsdX+fmCifmPPxwI9EpxT72e2JCWdB0RCerDjGULnVGneTjBf8AAqC7EZU3JOQxYU3lF4UHBIslEcAnhFqedk23NtwK0nRm7Tdpu0+4gJtuCWW4tjFGx0Ao2CV2ym9EkbBOmWdicKIHD5UuHehQgFnymDNuMApVLCVRZzGZWmrV24/nSU5K9wHSNhzMK7u8sDj3fA+c5dK/L5xpgVjz6x5ExaCuvPyihzF9Jn+v4AXvQjH9AM6V7TYSfNJZkz7ZcZrpmS/vRS6jk5l9dbQw+vPVRpetqXYpwjN+iN4zdcE6mLDa5Shfvh/c6Hvf3Oh739zoe9/cCr1w/wBwz+gmhi0wRy5XBx+ovhXg1pGsC5Ez215FqLr9QmN2b6Qrlv4u4NuXDFIL4yqK5CoV2VSouHF5kmamgXg+wLncP++bST93k/g0gWWIjZd3WfuZN+zfM37EqW9FG9SHPyilr/cs3TN8y/Iw6P8AAADttitViXFdV+E70Teyb2Teyb2Teyb2Th5nr18bN/h+H3/Hh9w9YpqljSj6xWCnEbL8pi0eg+PWCsBf7nTzKAAvBbrLKSMlKzR+Vw95glaAHQl4F5T5BPkEo0P2m6zdZusLM095pNHIefXvOMb7UULFf5Va1opVva5scKXlyJkFxtN+Tek3pN6Tek3pBWUKTLKNp6hF2G44YgCaL2ek+wNn8AD9YS55sjNiGjlqK2E92PC9QR/57i9/1H9wpQvj3BcYK9U1Zz+SxH6vyLm/s39m9s3tm9swYZ9YC3934H5CfIT5CFnI7Te03tN7Tf039FKS90Z2UuxFS35LnOyzChE5B5pJJCBH9oLZ48JZYxw5cIqmuNVygvXR1bJgumxOv8XuNQUtHoX9z5P2T8aX9pUi8hUURWgl9maOBAD3eSkFOeEAACdTBGqfTLGIeRW+dOg+TOxZsWbFlEB6LU2TMOC54TaJtM2mbTNp8K0RnX8zmZ25nqn4ykSewR4kY2asHNUE8tS8bGUWRAHnMyH52qfvLXXZcuH8/wB3ThJqziXDNeieFMSwBb1id9208G6EuhLpy6cjEQ5W/MYjI3da8yyaaaahuZQEvkFxdQmdtzbc23Nvy2HcsmwzafHCCIsxSoVdkTPp189+UBSmCiw3rzqOwU5TK82uECmUFgq/oCUaphUwKDvTOkBsmH9HPb029C4unsi5XPJm8zOdJpv8l73l+r0la0PO0b8KdXN5ze83vN7ze8Lj82KOX7q5vqcrtlnwmfCZ8NnyWZWR1PhqybnTdqAKVnweFo46M7Ow+g+2gLWF16oeEIP5b5tM2GVDqoeKzeifUnXz189fPXz18hsxy8aMdknR9k6Psg7RZ2lHdidRc18Dp/pK/wC6U6zWlvenj+5pvWnDEO0Gk9a0vXQ13x+jBQsRqW/Lqi8LFF9rjLc9cYNZ6b5HllkmO9S5aUOd4OCDvPmM+Yz5jPmM+Qz3mbz5SN0I9aTfU31N9TcXjtscWno5vOURWcVlP9/nBGMYzoNWYqdfo7KauYl5+gDd1yjiQQMyvOglBwobHmkN5L4oY0mR8xnzGfMYgWtO2bAi2iOY34jDUoTkeWqqqqZr0gZeO1LennUzd3cfoNzN9yqx1GDNQdqaDJ9GZhdCNdjI555RCz17ESNMF1J5v+ZJTs+c1KUpSqFet5v83eWB3Cm2JtibInwyfHJ8clCAcsT4KnwVEOROdEcx2LNmzZs2bNmyhj+dJtZOwBkrGgWZOrX0Y0beNlqtPp1k9khC5Z6Dg8T0yYsdADN0xcr7yDTLPdN1TdU3VN1TdUph+imfypET94QYm7s3dgFv/hA5znOcZYPQ0wO5UBb78WcEa56fRmkuphxZTq7VGmcUnxJgY3qykt9+3UXyHW6DFr5BNqTGA9nljU/7ifo0LP55qQvpCG097L/2JvSb4m44hR1hNUTWpeRWPF+7ENfyjTUvWVfvn51E3xE6R5URJx+aRFgV1qmFM53cxhxDhr9G+zWuJnD0OmYBQA6eBtCdS4E+3ES5Ryy/uWjt2v8AcC/X4QCgNFJoggHT2ZVwe0o5Sv4aJRyJb+qdF7RUpEOoWWhT1g5ENJYd6W37yh4vZU7awUoNVFtzsgBaB9f/AMm//9oADAMBAAIAAwAAABDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzznHTzzzzzzzjPHjjAxfzzzzzzzyHfw5AgTRQfxyz6nzpT7zzzzzzzy+3zzzzzzzzzzzzzyz7zzzzzzywWXdzzzzzzzzzzzzzzg+919DPzyfz/Tzzzzzzzzzzzzzyz/jXzxbyD/yxDf/AM88888888888y8a0Rxf8e888GW2Lu9l5sygnHIf/pQ6G388y884zOeSyqTzMGAA/D//AP8ACu47zzz3mU+vfPN8iQ88uQ8/2wwdB7zzzzzz6Rd2cuV3egY5PzCdOn/L7zzzzzy4iks/B/8Aqld9NbSyCAd888888884RBkwyyWOSBOVPFPLc/8APPPPPPPPiMWWBilFsPMAs9OeuP8Azzzzzzzy23w40506xzzyxzz945zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/8QAKxEAAgEDAgUEAgIDAAAAAAAAAAERIVHwMaFBYZGx0RAwgfEgccHhQFBg/9oACAEDAQE/EP8AdNGMhM4iaentNOrGjiReibJtA3IJqKBm0b9mhXccqCUY3wJpUEcSfwiEuigm1E+LH7jRkRDoG3RFIQUWpGVamn7NKVjHRzqi17ytTqEJCP5O/sPIbIfbYmmpXvxJG5KNBzTbdGRqDRtOxJNIdld6ub4pwWvohv8AAvQjFIkej9UZU3X0erjErHqhkJgmnp7rRas0BBzCCpRoSMbJtSlfSs/DQyKcM3FN9iLhv/YsIJcexG5G6IXRC66kLrqNLoaX2KtP4Q3fZW/byKGiWfIxwmhLTQhtSFh4/VpN/wAGjczQnlsvJ8bIzRGaInKE5QnKEu/Yl5BLyCee6JV90fO68HzuvB87rwLIm6ilkFexGl+qtZHoJeJVVpJTZpbiXJdGS5dCVtiXFbCZfRDxEYSI57IjnsiOeyIV+xjQxoRc+qIufVEK+6F+UTFfEeUb/NqaFMpETwzqRy7eT9M6krH6dj9OxLIIx9EPPoh59GMgjH0Rj6MVIwyHcY4TQpVUEo/NlgTYTyE8hcgldZ8krrPkldZ8ku6z5JXRK6MKE4gl3J5k8yeZp9l4ZkEhKz6ZmUPjv4K27+CXZ7+CuT4K27n6dybHuTZ3K89/JW3fyQ7Z1Ids6lbZ1JzGPLey8OKwbLR3Ep0zclxzcjMZGYxLlnUxp5J5BO3Y/TsQrdiFn0QuW3ghZ9Epn9Gt4EJJey0dGJJaej1yEvRHKIezCZyh8KhMmZ/5b//EACsRAAIBAQcEAgMBAAMAAAAAAAABEVEhMUFhodHwcYGRsRAwIOHxwUBQYP/aAAgBAgEBPxD/ALpDcrRoDRevqVsTCYI7yXcrHoh1w2xHCa6imJfTYVLRQlu4csManqTLEh2popaRUhWQxzPojBT6siuUppeB3LZMLfcSt8CLWkntdyIEshUyL/6baqhFRMYGTlKh/coptxgNkHrXr80KyIbQFaxjQxtu/wC6+ECQ0rRJElai4EIBiNDGIxFLWV8rYH2XFqA0qQ7r/wABJaRKwsL0XyzLS+CXNyhkz+XcHKGvAbK9fbaCRNnmxLluGS2ZtDdW4CU2u4dHLZ8Wd6/hbcqE4rfGw4i7V7DZe9J/xDy/DIu5a7odR5RlPQyn4JUfj9k6Px+xMxaC/oQlV69sRWOj/DItG/aE3m9dhR3eRIckvQtUPOt3yruFH4J0LfMEVfHYhV1bHfVscvbErj2EcnYRydh0CFQRRoIo0GRaCHTR7kZaPcjLR7kZaPceclkj1PQh0ht9fN23F88JDc3O40ShSJJTbVlBtLHySMx+BnsUmw3XoZAo+xCmrIU1ZCmrJRw9HZx0OzjoJ0PDJpeGZDwyKi5QJslamxDUvzThyPJN05eyYx52R1avYjV67DWr1I1epGr1Kzeu5wtE8SJ4kWP5+yaeeSef6c2LcnlImnRCUjtMto/4dRuXL/NXi3bcGbodTQ6ugsOX2Mp87GU+djKfOxmNdiNXOxGrnY6+pCvUhf0yOG9yOJ3I4ncuOi+mJWZNrjnhkYuaodmInJpuNJ4NNyFVabkKq03LFihLYNNiK1psRUtNiKlpsWV9bE1ehPBDqETcEJYp9MTkPG9f2xN762G00NhK7mJzeonN6h5vY5v2IV97Ea+9hK8dWSwfsnnruTm13Jeeu5DV13E2ce+5OZ5/SwloLwfxYyFrMZrG7El/nImVxnsV03PW0ilCUU/8t//EACwQAQACAQIEBgMBAQEBAQEAAAEAESExQVFhkfFxgaHB0fAQILFAMOFQcID/2gAIAQEAAT8Q/wD346yGuWprm8E444lhqx2B5eM18QHH/UTsGmkQ46xy05b+RA35RpDEi2pV8tf8RD0kZCuXjZR5ShuI1aMZG/OJoY+gRUCq1Q9ZT5LkP7N2niveCCxE4n+FQWoHONjE7kmpjeMDlp88Q4amkWBxzCifdDB4gySklaH8ogicCtS621ahJg2Aqm3hAZAFILN65TG2zKqeEpYLeYPOZSHE/wBNY3e7OBviM+34f4nqhorIjqc5q6xNQ6YYddOFqw9bi4+AMByIhhlUcA3+tfSasNFi8oVtC6t8QdSHGuCgSWHQZdCq1MnPMF7tgUELTZCi20IKWei1aKBVAN2ALQ+D+K8uItEIGFgkuK7O2SWamI+wTFBfBuPoFQYTnVHKIgmC+OCPq2BNPO28wmENCudawFHZYKDHsixCC8TrcPMKA2V8eMtxxWzPKXs0AOvGDtByKhlG4Gs8iPWFAuLcPyr0SFEbk9YYPAHF3YD2B0oc5xZTrD/iBmyBxUiBhoWc7HpDKVehvyZdkI8lXQN/hu1ahYwr2icIwJ1ZbaATSOCb6S+WLhBTtTwgwqjYkB8mWbyZWRjrLOqxAnJHqqdPkzdWKVPaFx5CUMtTgip8itw4eFS8wQwPYtx5sAQpy0l/vX5XWNcyDL4SF/cRIiCHIDydY0Uc1dm48bgQFMM9R/CIAFqtAQ6JvmG/wTcmJ8g1oaQ2AKSGSyKjIAV/jU+O7qMhfKXD8awjX0hhQUrkn4SM+hsFz4DxNH/YBolpS3W2sx5wTGzYdCzjHLkDbHXLxd/xlxVy2LrX/GNMx+ww15QMBqBYkQtIRM7k+rl/EUvOr/YNUEpZRh6wGwojJa1wPz9Vwfzig10CrzgRJlA4rjcBCTRGx/5KXaWQkbApbLjlPsly65HZ/ARFqua/sYHieDQ1tzvp+SogBq5gX/cGgYumraMGdUi8wpOA3pedodgi0uja8dRlp5xgoUEze0LssKOQar2ZhRBRD78kmjtWFbS/GVmoWaKoob4xRPQmw0DteXWWcYKCZBdjRHZyvrEtuf8AwvxppQdyjg68snD8Wb0lTmeQWwiHMS9gUr4GV8WJ1RVeka1ov/e8jjoYwCLbMBEuCy9F65jFRTBQo6ZVE1vyiv8At4NaLIZYFAUB+qARBHCO8TFiDLHDJVbeHCBfXVUEMhyWVkM67apTKYLp/a4KGL+b8dfCMOuhcfB38DHhDZtLrwug8ZvGlxoXLzSv/UVWRBTgdbLXpw/30Xe/4yYF1nTBHSCWKFGseNf8CwXGWDJbg1TyYyPYRXVWl8X6kqEosnKcf4hGtjZtvLeoc99uMrAUWgRLE95q3J/Tmc2FrO4ICvwKtrQ8F/8ABy+tlLzSmJW3KWqbAiiKd0LVL4bwSqy83xDxRa7H9ckEgUrt0zgH0hC8FoSKgViqOOv6DStAM/OduviVQL1e7K+LXj1hlgUAoD9HHIWUBurtB0AQNp5a9f8A4LKkEAy5QH1QO8mRa2xpvCxmmK1lOGxOcRBQlEtnUnKV9msAG3C0sdLL5DBEsyfluxH6Ayq8IiqSpBhoDwzZpymuhwUleK+R4B+a3kqvy/uelwMNqcY2PC6o4Byh9iHUA0D9nBqtGFl8CHvgb1KCAN1vXimC7YtDHiQSDkbQqPRlUZxG/wDTq4sqvprGhc0VH0CDYWkyZx0JPfUmAa9nAxS+sUsVNt3Qvzq5aZLxqq1vlrMmLJFKVOO5flLNGgOrEDxWVJDffweCaJDPipUA1V2lpwKsM4eWgllPOAGjCQqq04rR1rjn9ECJibhjpTqhaQLt1mnkUeX7163BfBAaAtRZFNnwMHpDxvxgcFSBDjq58yUMMwM6EicUbKbw5wxWM2L6xiXmzeksadVMfCIy+q0esyBCk59BgV1kt9Sd6Z5I+v7PonvPonvOYmhSdgTsCdgRIGHQF7z6J7wqLVGLfSOqs2LXpUvhnRVfDETajUEPFYIwRpAeeJZKVmtHVl7zd88LIMPufG2nErI1gn6EXKGrlvHSA5Ior1qKwxWo1UNzOLOc10DlijZpa1AFW+NExp0XC7opviGfGJVZQzF3p4WgOLWrg1URS4UegZ8kvW3ri+SODonnEWhnUoaA3L1GEn5OJtrTC3OHjp+lfr+HioOgP+GkfRPIMt0QcSqVelT4T6p7SjQvL4QzazYvVLUiKVsDlAUDXNjIYQKylXrCVPKzjpFtDaiPJUyROxo847qAMfVuFa6LznR0jRe8A/kexfMakuuavWAVU2I9D9Hr16prmGfWCy6dQxdWBGbhSusGoQ1oZ/Rq0wgzcrVOVVAiquAOiVprj/cjN53glYW6j4nK9PxOV6fiAacN6fiZdm1xdtmIlltGF40RK9UpNzVOWXWCBuk3d14cXEVgrg0LdDkafiiGcsqMgbUL5hy/YMrCb2QHr/wviICqQvMaVjUh0Bz93vPvXvPuXvPt3vA7FtY/sKB3Swud3zu+d/wfTynACgPzdMcowrPeMr3fUv3nK9Ccr0Jbs6E5boTluhOX6E5foQKAXiFQc70CU7ARNpN4IP8AZ9A959A959A959A959A940fQ6yg6vcYN3y1/JvY4ZwrTzF/+vw+Crp7QQbN31BsaYzAnQWhuJs61tp+okj9oMvWqefCE7SDtK+ovT9nUToAtwOMEgZmi+AVq2Lut7xgzmhiWo3wUwwzTT/Z2qO1QOtTiUZ2lO0p2lFAFuaYjwKWStBM+nnYc7Di35aEUfNqrlrO1qp0nek70nekQ9lsSuhq2E78gIdqbL85rt0V7+4aaaaaZAGrzazWxzYMqcDFl71oc5kWFXFeDDbUKURgzaDGxPqWvA/4A2Gk/o7JxiVT29eKGXxPSYw+KOXme4x44spHqEIZ7yXzLI4Up6QIvUPds+qFWyqvDemfRKKRadLVfpL144FSEN2atn8YQT6Nd9YV6X04z7h7z7B7z7B7z7B7xvu0AcvO4Xuo4FBgVY45f+TlOj4nKdHxOQ6PiBBRMBfriNzVO36kkmmgtg2IJ3YDYedx0fqbP9f097w4C9YX1Qaj1uff/AGn3/wBp9/8AafU/aFp9/wApiyGgB2E1TwgS0lXBbhWEK5Ydom8Q7ArReOOkHwBd2PPj0p488WBSaFBoay4saz/yGzvAr11ioN5J6QHsnRFqaPyk5YJI6EMMBVdgjGgbyiGa5XK/uy8esqn3GvB50w2oNVzdqJS8s3vpPsPmfafM+o+ZT8Oj7/okkleJjX0CNrVF42oq+OSP4ln64hCED0F5EZfHcl82XmvBeC8FoAUxzvyr1JONW+8qnevxCtfU/EZSyAORZaj2VNgK1eFSrOVF20/qRDm4F046Hgl8pfqLHam4OWjj/u6FK11SQz4sDWi0mkOfOIzYpZ80DTtBKfCiGzLLvF6zk9fzn2fnPs/Od9+U778owe4FLO4PzO5PzO5PzO9PzO5PzE0RgCqeriWZK9u1PsntPsntPsntPsntAwXmnago0tYHSMybURf6oIIMY1uxfRc7b+YgK0nL8yhRvNYumWVk490WezPGY03NYfDVku5i04sRp0TWLObo58BKhMXpKT4D9hrqB8vJvFggIMtbW58/8FNk0sapvwhdU0Yv7BBpoAXWU6uTZIeGJ9g9p9g9oFlhyFidJvk1gOlfiJRhx0aRACNRPxOx/idj/E7H+IMqTfd9Ijf9Vl9ZdcKIH+z617z6v7z6/wC8+v8AvPr/ALwLabvX55l4e4vXi3PqPvLjyh7/AGdw+c7h853H5zNt+PzgAvQEh1cxPKHiYKwycBEzCfDKkFw0tMWvN/GjlJj1ClOU4imrl8Vy67/4LYmm38jYYZStDsXp0gqxvFJqXU4RGEWNRtEtQ/BgxJeS3UwGvXEndCWlPGl1qUe+fidj/E7H+J2P8TiqblT2iAn3q/yd7fECbBePZO6Z37O/YIRWgOPRshtL5Sr6qU7qwPQ/BH4oVUF4Li5rteJ3n8zvv5j1reY+8aRpuh/GXormv9My1kYBn/jdYkDVojI7XgCGvSX0l1SkF3LdVf2YK/4z1lXvfmWWdAzqKHmRGMZbL0GY6JBcd8jvkd8jvkd4hRyXOfgB2bwnUj9J556Ww389liHpVZRrIQAzaIGqzmK9Ui2reX4nY/xOx/idj/EKF0+X4i214H4mABjfW7K/x4xXAW2lQg2swdrpyuKWXkR8GpbuKGkrkJaNK9WcPz/kiC79MmdnTsaNKy64s5kHMi5kSgAZVwShRtNZWYXeB4EbFxcIrFMkAL6BB+t111xABfoBCwujfD4jQZahh5FTsL4geATgE7VO1TtU7VFEun/kCZ/pdI4Md2PIHWFa4l/yDN/43aCENnjMSLMULErwVG6zbJ/ktfLxefSVAA0Wf7N62B4zb+i53d8zvD5neHzO8Pmd4fM7w+ZUVNnHRZ27OzZbiaweZHS/M1Uk0impU9lntsmhvQE/QT9BI03dZqHkjhSn1v2n1v2n1v2n1v2i3xcT/FlgQHpyhk1gd3R55/xuNsM0KIUdw1qDWomoRjEI2SO4cdIpxnmTOao1Ziy5eclCccIxOTeqAP7MMMMMNQXdwvCWoFzjXM+oz7jPuMWEXHkyrLtbPyUEa8G2iNzVW1v5ncHzO4PmdxfM7i+Z3F8zuL5neHzMJ7yXS49vbFsFkZYoDe1MMEMFLvZrl/xjRkCCzcPKAPjUVxhpZEW1Y2XjKWsBU5CnWZVfn+BUyQpkD1CJ2+qf8Y0LXtd/J2D8QT4vxOz/AIg2i+X4g+j+X4irQzhj/ktN/Zg8QmiV9OE1c/XhDQfX5TB9fpMX3+k+6+0MW7VYHWOqCWbjKEUgVbLlajZXxheqijruriILdEQdYkWh4wHuOiU9WHanfhPIZXhvMq81uZXLVJPnFKqwnJw8/wDHTJpt21tcKKDJfxLMqKuhX4ctWEMesupvZsdKjlaaLFNtoGyh/qDZWQNOjmhdJDMLyz0EjNEXgYaI/ATlOkpwOko4H70cCcg6Rf4I6hPEQDTppcgOFSjH4KwcVaWWbkkQal0RXahwCWo8Kg4SEH23yip3SQTQNJ8dpUtQUrZnTH/8m//Z" name="Obrázek5" align="bottom" width="165" height="110" border="3">


4.2.4 Infúzny roztok Docetaxel by sa mal použiť do 24 hodín, ak sa skladuje pri teplote od 2 °C do 25 °C pri normálnom osvetlení. Infúzny roztok Docetaxel by sa mal podávať asepticky ako 1-hodinová infúzia.4.2.5 Rovnako ako pri všetkých parenterálnych liekoch sa Docetaxel Hikma vo forme premixu i infúzneho roztoku musí pred použitím vizuálne skontrolovať. Roztoky obsahujúce zrazeniny sa musia znehodnotiť.


MORUiAl+1qJkjUxsMkaCXgt7LKaJ/TBGN3z9LDtaE8cpg/FxR46GrDrgAZ0xNCAXQd0OBL2WZhEipd4GTd7Xynl9iIOj1EYBQFVVRRFSOBQGccoZtF6ru0EAcv0NDOZIGRVPgVeEhCjqNNpG4YGewo0d6hv7E+jAbsO6HAkIq6NN9rDuhR4XhjHYcgqm8iUSpoGC91uF9hVFEWKcRSEkqAqqhrzarudTscwtTAMES8IKokkXWa/HmGy8IBdB3R4UsiAMdlT+4x54KGoaJyV2bLteE470ICyJdBou05XV3Uioh1zi8ViUTL0dEcXISeMTEE2TBOjQFGATUNKjzwb84BdB3RYEotNQg9K4aScXQFIXdfNZnOCIKiqDP8AJhuNhpHN2rZNQVamdGSoBFs6DpOoYbMEY9hFl0SMk9T7Cl8RTug+QqcOaxqw64AOR/KRiBKcBjvEy8lhvQXdVHTTRmipnjTbrcnxLOiqbdGq1+NSoeRGaGq3s2lSfGC7fdn7LoG9gJN/8sOvZa2cD2AdCwIGcRmBOGwYmUf0Fg+GBuw6oIedelUN9kXrBRtSwtYvm5pWfDDcUoTQ7OxssVIp5kgulwXAbXe7WV3HOlNKd+2e+dR1N//x7v9tZo/dPbUT9gCp+I477jjtlFPgVCIFdRUYNkniwzQXZ/80YNcB7Zv2w2OH4CztmNmDe+ia4ipfiDCang0u//hXfvf721EiZAo5SqS5pero6Gg4XwUxeHh0w9133x0lpU25nKAzk5JqlK/73I+u+cQpEkaGigglnovikM0H0kAYHlB/0HqMdBBs3Gvcsi9Kjbd70/Oe98L12FXRxqfnFoE/ux3P8bxsRpckCRRajTLLMADpsccee8u3Lm+00fOffx7i1uDZmZ0ZE5GY+X1YGxlCNNM80Ls4HKiv2DVBrSBmFsWIyLXQFYWcgwIRKTC+FB7Akt5tvObTRygIkcZ/ACnL9ZEuoekFd7SsrFedlaxfWA5krSBCnodUlX1lxdYRcnzkuXPFTBHWuDHrXaIQhSA2uzc6DVPPwJAFGc3zPFPTmq12NsNGkhO5EpX82GVGEYRMLeMEToxiSZT4UVdK3q0Odz/QJC7izcyikeF0DYAJEgi7qlVaI356BPkRchyUMdBila15z3suv/fee3O59R2SyQFDEo1XpdoI91g34QvxvlLZaIK6zdzQcGlhYS6KokLech1e2Q+HGU12W/Onby5//OOXTQ6X207bUtVap14wDBow145Pso0ue0AvfdFfSSJ7UM1O8z9uu4nldhMkw8NDkSjBiQWYdvDAkfMI0o4dO8YmxtJlUzDv27UrP1pWKXLCEAnr3qm2/AtoPpIktFqtq6667qc//ObEli373B6H68KLa7dVPaOqlu83HQdOG4CepGeKP/7eNzudTrVaTS/P933Xdq1s1jKsjt01NRPGrKhpzOCZMdmvrqtl9FqtZuUzlNtIG41GiMKCVUBsWln3AgBJTNMEXp2ZmYGv773k/b/+zX8es3njeuxatTuIAjhlA686MnYqrJmaaoI+aRjGwsLCvm8f7RsP90Ni75T7YNdwXwcDdj3xxBMvufTiLRvZNn7YWw9Tj28jXUe1xc5wyQBOZnOZqorcSQvPTdI0ymueeGEIeGsV8rA+kznyTErrUV+x6+TwKRHHxLk59MrXv1crlJcW64hb7TOSDLKQmPCuIbwcVYT5SJFa8JrT3SVJ1TQtjsi2bdtOP+VltdoS3zjmBUPSIcPDTam93gUUCwXWirNtd7t+uTwMg356epok0hOe8E5d1zMZo91h1xMEfqGY9d32Z66/dnLSXGyhOEo0Dbc6YUlBTc/PZTILDZTPFyOmX7GeYoCTlo68CJ3x5DeqSgYlMKQFXt5EYP84JxSHZmHGWVxcBD6fnBznl0o3TTw6DJJlHlvD5/z2N+SHYeOyWVzy0PQ998CabqfzZ3/2Z1dccbmV3fc9HkTO2VoAfRB7rsLunrS00Bguk1Y3gFnPsjKi0DsO4Z5UyVQlJmPT0VwJXqaODexhKrBOFXBAUUZ+IsiyDPyMeJgEPmLz0R9EfcWuQICN8PnKV77JTkpNf1YUFHhtxWKxW62B9El7zWrT8qt8kFAKypiisOKOppkBiXRpsfrEJz7xyisv6k3KeM0np/VxmslgXRfpCuo4zKpx7/3zH/3oR0G2zBjjcBmzs7OlMhMya7UqobHntC6++OK5uV8bmTHTyMzObnvUiSddesk7rTzj+bylP/3pT4epJL02QI5shjpekCRjvG0nsGtajYj/49cHIxsgEbY/9dRTbZtJjw888MDTn/G0yy67rFDYS+xLtcGEie6SxGL41GUht9VhXs90rO9N5MATx9equw9GU7xi992DhsuWxyioFNlraPDX6gHrZjJMBjFy8JtIqCDQMAgFgXdZIzKcqN6o67kcbAMvfbHG5Pu0z3h/UF+xayiE3Yi1jf75v3/zBS9/XYBZY8ybv/3tvIFBWmLzMQrTuFKE0tLmQhITSnpzvONEkkTr9Q6MkpHiuhJntL6pBYYlifwokJxWzVLzJ26pXHPlh4bKufmObRkaDMoO00ORoaAgRn/+569cqC8qxsnVWkeQCrVG58674ndfdEu1WgdtVhTJ3fcqjz39DE1nbDQzMzW72C5XcpUM+u6tV62ccS1ogAQgLr9Pn0sZcYyiGAG/k3VYTIgSquEgiMI4DFo9bX0EFFlGD6Fit1onbY0svT+TVYgiWaYydpHvJiB68I2HKhZcVVbhCjqo0KxPG3I7SFDZQO60u1SWBDmXMLWIgIif8NCo47ZsxmmNQBQdeQnpe1JfsStA63CF2VjmGw3AGWBX0FtUFbOetutjYrI8+QOUaapaKhrwFfTMQqGwz+3XG/qIQ4WpM9kVhGrbtgFRU7UqZ7C41mazmc0yERPmfsDAH//4m4j3RYDjTU2j91125QMP7ATJDX7avXv36OjQ0572tC/fcLG7jA1WDm29Pzhmi7jeMIfDekwBD0EIT9+sIjPlEHCSCvvmPbj1MIyWlqrDwxWVw2ur1Ul/Whdd1zfzrk/Jvpb3x65xElOSxgAz2UFVe68PRH1N1SiV4yiGBWBBzRThSExpz7Nn221Hu3ZNX3HFV0Gy2LhxAtZcd92HDvyCD1PqK3aVVdPnY6zZphOjJ8zU2igW/vx/vuyXP7+F9izD0cqwFRAbnTEGLPU0hbGTwl630+q0MkZmqKDCGFhz7HRspQ1KrPUuIAgDQRAwwgWzVzq9kFEi3xMlGXgyqxndBhPqMlYGLmO+NjM2NGJHrkjFzRP05pvf7SUe4CqLVEeig2ZwGBtCDctMXtCoQhE9aQuxI1unDP326LvLSWNcCtcQiQKN4jSrE8dRKFKK98Ea7F5atdlCuTxSziahA0osu+ByGUUucEVpaGjfNxkdOOpi9nhX9dR4eWGfDMtnQz9sRZT1TKSYDdFOswmfRiZTKjGxJ3QC+CUKQjfwdU2DXYyMWa9XjVzWMKlqjoNUZVkW3AXsVcyxZ8TV17iX3nPkBQv3qK/YVVXEZpeJmxMbTFAUPQQDlQLEpZpY1AuJ6VHClwVKGahydkXcDZiiB+iBqrq3x2I11GaflO7L0IwyxwwsAMxijDu2bWiaLFLZYppY1/PiIABeDYJAFoGT8eLSUr7IzJga1WIEiBdqgtaNW+wIlF0bMB7Ata4ZaBn3HpRcxtYkIaBlyq6pDp8xjd51r1P5CJgT9GSdX6TcqyKN4ETr8upBUQ+o98Wuqd17b1Jl5gpzPEeWBXgpGk+7gdsACSVjZuAKM4U8SkjkOqnsAJ+5XC5ECYgYMcZLS0ujo6M7d25Hvcyb/rA09Re7uszAw2Btag794/e+8Zrzrpubm1tY7IgY2I9SEcmSFvsIVDVNhQGNTBN16qplqijs7Q5sa8h6t4l0QwWlSFGX1/OFOGK+BEL99S4g5VY+AiNVThv8+bAyz/TWVf2NBdPIzCwFWljM0kXQaFFmXzHXxhDbjyJDl4yVXYClZc3ECZEJ9+/HacGEZeLxBInIc8qY2cUvWOkEFHPXY4jWITiMqusp+2hcUIdlxTTjvcLrV09F6+sdbT1KcM+LS9em2PCl0PYFTfJsT4aHIqHQR+2uK+uKT0TbRlldXOqCfoEifgdex7eyxQQlRrHAHM44Ui2Y3eD2EiSTjt01NMMJKBEQ8CqoM5MTzDwehwRUAXZqkDFWmjwl6xZAPZypr9gVXkCqh1YqGFB2enoakPOMM86YmZmZGB2JnKhabWgSaHZyrVrL5RiaGSaCmVjgmi2ITwBrsKwbzJyoqDJgLBwwndr5kTFM1Uecb/1wJuBVwEOCCYxEwHlJ0HI5hfeGYfbqxz/+8XlrVJXDL3/xq7BxsZSH95J6tvYm4FVg0Wyh0LKT+fl5kBdgskbLL+5Q3tTDR33FrgMaUH9TX7Grosw0fWbYlOhkJwyPOUn81a9+s3u+9vZLf/31G68RpaauBgrqRkiUssShjtPFSiQWy8V0907b13SJWSSiRJJl2+kC2JogMRPmJGBmXok5fg7q0tLIiuX+1wk3eyUiSgTCLR9kb/vHyteVcp14zT+meAfMdYPTEI5UntX3dWqy5ijpoVZvYT+iwnp4lKADDhKKSMCvI+J3GRK6fCSEFhYXyqVKvdUmQlEw1e3zs6VSqdbouHHu4ouvpMbJTc/PV0byQ0wU6nSQZaTlhBPUi8FMWxAz3ThCkm4Vds05r3ntW0AgAlAtl0ZgfehhrHBr00odtoSuF55xmFNfsSuoW6bEVDs7ivKm9rGPfez888+v1xerO2YUoigwUJjA1Z2dXdqy5dQICaoqejVHR2qvKzzGMJKCIGg2WsVSgcnAy/pNKi0ze1WYaoMDemgIeBWUkUKxsntmxrQKY5UReBPlXO6MZ72q3ZbGR0rTu7Z/5jNXpBsbRs8Hts9DsYamBI8Oqe12uzxcArH5iisuR8ypduhu5+GmvmLXpUbb4lG1noe7Abx1NM/C8tRsdlOE5FYcKoRIemFiy3Fz9UA3xCBAxaI8Nbsj9Y6Wi/kE+RGxMyUU4CXENeF2qwu/mloWfmp326ZuHUSMOwq4CxfvCyoRr0iPA2YxSQMeGQFgpv5PshyuICwnKQAySDyYSWKhHxywlmuOuWtOuWfXth6i7hFVwb+vn4m6nqnpIBw53PZGVk6/9pwYRzEBeacyMrHY6TheRAT6ilefJ5llHNS2zWw99aTjBLlnIerabk5VyJrCpTTNdmCmI9qNk/QuxybGp6cXM5nMBh4/LvEwtuWUnj1NdEca9RW7Fq1i+iZNTQEh0XYc3/fL5aLjNeA+gxiE3Cgd/M9//vNzedPz4q9cf8XY+HDqNggCJ45D7s+I/ZjF2We0TC6bs10b+JYFvuvGeoN4QAdNlXKl1mohKucMI+IsVavVtFwWJtrjjjvupq9c2e1G27axRPPjNm/yHE9V9j1oKWWvpuO627Zti2Mll8vNzs7CmrFSSaB9Ms775DZSChOUxutTmeWyJYlqmWOKYjSbrIJlFBuSZHbCgFIyNHbq1O5A1/Wrr77lPe9918QEQ9d6E8RjDHO55yGAW11DU7MNSZIL+WwQsYA+WNlxYP0Be9l9qbP263LN69Vw5GX9kqV58bVynDBAXg3YW0UHDk6YlUZBe4bgqnuBZ+88qNcNtXeUNUTidX086zk6MHX2uX4/REKzJyPsK/9mftEuDud3TkUVHf3xj8H7PvgR187WnbuOPW7ztZ/8IGxg6LS8eRMszE3tHB8eQknAjwOSAeVRIr0LBYHDgUdCldNOO/2ee7bHcTw2zELcvA5SDIRW4pZBhDliAbav2JVgFimKOJBiwmpfAkK2p5uGofCSs+xmeYC4+PnPf+I153wYZvGf/exfJZmce+7z4KdTH31qxJI/HUFQYWr3ffev//qvdd287tqPlsvleh2OI6+nOA3oIImAPqJNT0+PjY12ff9d73p3s+sODQ3d8p0bF9p+xZRYkEOStLostGvD2AYUrZeGzLOLCTrzzLPml4gsZ6MompqagvUbx8YO3e08zNRX7NpFSszzwkzXQ44wrIh6fSasbPC6niCKXoLi7myF6amC3V7aUPbmF5vmMc/7xV3hv7zny7DXP/3TpyUhkQTqRw2VqmGiI9laaotnPOttGya33HjzRwFWNIIyIVIEbNtMUQTeLhRyTqdLcQSsvNzYG+ZygZmQE5yWQZCRsZ/L3icRDnssPrnXa83jFmC23Ki2rXzZ7TqKygEVg4zvYJD3mChJksDDspFiqtt2qCKJogKw6rlIUJhxVWUGGyQrqNFE1BRBHHnZy95aW5z9r/+4lR28jnIWg3jS6z7uUaZIR5h/8ispH+i99EAdVFTBwz0j+UovcwMut7hhtOWjpz7jDapRELXMTX/78SEfqa1q1iyGBGQdvyayAMkqcmSqUyS5biwnoq4yW28UR4IUA+DaSI5i5MflsSF9atfun//gi0Ya+8iCW0CZ6SYo4B3XZVZTMcX5Iw1l+4pdKbwGLgRSWdQEEjgs2H3WcQAbga8iynIgRUGqVquV0dH3v//9b73oY61Q5zmiLDz4nHPO+dY3blpcXBwpsRS2GFNYDgJ1fHx81+7dr3rVq775rW8wewmP8dc0BrOEsHJemq73IocOSX0jq1BYXFgslSqz09PDo8Mg/4e+IwL/MQ+V5nW8pcXG0AiLIlQMI4yCdrvt+l6xUHxgx47Jyclqo8GC/xXlrLPOmm/PjI9vabWS4eHhF73oRbBLs4H/9Zd/fyiHsed5RABRSALJRWP1NLowoc5Ozw6PVjqdpmKIc3NzQzwoshXYsshaLRuaJCao1WxRIuiGtrS0kC3mWZSFrIJ4tbCwAMeklEVTwl6hH+WsA54uD0/qK3Z1Izd1yZhEhJfUcYRTTztlx6//AC/yrJe/54ff/3Qck3q1ms/kQtcdG9M+d/2H/uLFrwKWFhCTtYJ2rrGIRkujrWaQy+ZB6vqHH9x8zmteHyU1q0B9P/eGN1x11VUXHzMEWq6TyzHrlKhIQZgAFoWAHEwYT92AXC3lmEIO2sH3oKZODA7SgwmeHxXLw4B05bENM/O1SiXf6LoKm4xMD37ODQ3lVkvbxET2Q1k2TAejwtgkbKBZ1ktf9ubf/u72008/fdTKz8zNW7nMpz59xfs/8L8Qqybxuxe/9Jwvf+FvSgWD3QJW+ByUOjjjPS7p/5tSVZHHScoJXi5BmIhpyL2hspo7r3rFmwNv9y3fukEWQAW1hydA3bW9WOp09PzQo+Z54GMhl292kIQZ+Gc1diWyDswbauwNyqouL7CCAqTRqB+3ZbMsgaTA4JXHYkdcUlkxjx9pqLpMfcWuoK4YaZwtH1e5HHrd6173m6lPLi0txZi9cGDmXD6PsMBSOlRULqNf/vIbb3rTh3a6bBpWVfUVr3jFLTdfNzY8DGgsqyp8fvOb33zms8/UzHKr42/duvXCCy/86S3XYE1tMIxC+WxWFFiCXtfuZvVDVK1LlmSPN54APTyfz8NnIcfsUsBQ27bvnBhn+etp6RbQ2IdHR3XghzC2XVfVtB07drzxTW8SpOFjjjkGtvnxP3+73UZFixmCPvvZa2GXiy+86Hf//RvGq4eE2HPW1Gc+85mgr/zqP3/MzMLNppXNxnFr165dY5Mn+dyLbprMUvXkJz95aPiY0LF//MNbUK+qSwh3USqXZ2ZmhOHhCy54+8zMIkgK8BOsGR5iYRLwpnLWEVlIbW/qK3YV1iS1JiCdEnrKqbqkiJiiTRuPW+ogQxMRzO5xomiCi9HiAhIz7b/9ymUoZDu+6Dnndhbj91984w1fuhTFar1hj5byLd+77X/f+tRnvlRWSk888Yzf/OY32+Y6E0NGmkbX9FiuedeNFcVElKwtm4B7ATcH6fjpGS+Zx5CJ2REHBIbbSIIx3XRFM0s0VQXUqHbk5nx1YoI5sfIbJ2DiqXdQrtzTMOe6zKZtmWSpqb3l3LfCFfqk0mx3//ln30YsTsgesjQ3RDMLVZMXB9y544FcJtNucw5JY60S3FNjU+vuQSATjnoXn2Ac01UDd4IUUX3SY1/a8eP/c8ePYiajtPPZuoCaIVElq+iwOhLoGX9xRZq4EyfPmdoZ42TbXz7r3L/924+Olks7dt1fqVS8yC+NjMyFqFb34KupaB/80PtHRglvi4XylsXvgaQl6XqJe0emP66v2FUiUtp0LIgZ58Rx7Hk+aKowEO+6666cgUQkTk9Pj46MIp6AXikXImS6MatlBmt+8IMbn/C4l+3cuZNxPRO0mCgF2mmtVvv+97/zl8859/e//72u61deeeW5r3rB6Y99LDsRT84RRVGWMMvkOpjU7QMmgNMk6RUT83y/kDPe8c4PbN9+J5UkUAG/9IUvjG3YAHcBG4DWjTF+xzvecd89v86Xjm8226VSCRT47373JlACwxiVslqn0wFhcnykl4vPKpKZGVU9RKFbT3ziEw3j2FMfe+L27dsFiRQrGuuRwYoUMi/6f95++6Xvu0qS/kdambFWr5ZLhdBv/fifPkFxvHPntsmJScRkKWFucVEslVjRnEwW3lepxF4E9xKkuZB9Ys/vK3YVkSDy8iciAAoBQCIxURIcy6o0Nr6Bz+lyIcvHJaXFQiEMkR8uSILg2IzJ9bJy1+23POmJZz35CWfedtutUYR8jDRZlPN52PenP7nxjKeeNTwy/uOf/5cfxJ/j7Iq4OZZKDD5cN9B1haaYukzL+agHXt+o12+i5xdN0TVGjEsJQLmCds2i8867wA48mFCa7aphbDAK2bm5uYsu+8Sdd945MsLkQOBMu9NlE1NpUhZppZD5/Oc+NVwSF2uxqBKRgOQZ57NGp4sMHb3s5a9n5w1BKdBgGupJKuslkR8YLc9imDNiOhVwjViShytD1vsufc/IiOajUGTJicTHfsMrOC758JXfaTijTtRWedF9IrrV9gMSqbdAfDBJtpCD9zK7MKsbVq5UXAzQ2IZNnXp1x44H0nrftSrTcYbLGkYBZnHaq+HTyUpbgCOK+opd+TzKLECgTNrttpktiiIMEJZOJcoxa4VEqc6suBFMwHK2BBO5KZghCofLzBwBG4Suf9tt337Ws17zkpe8JMLo1u99FzQf1TCIIACm/eY/vn3yac8/4YQTAGbTgl2UCEEUYx6xZ+jKoalSAHfkuO7b3/5euK/icAXgETRYwPavfe2zz3rWmfV6HfRSWIlYRci5DaNMlY2j6DvfucHpooyOQCcE1G21WvAo8lkK9yWKzC+d7gIc/p1vfw2tX0v5oaVCofCFL3xK5RmLsibzOBcfSSCwkNe/4fwdOxrZ3GQuP5LWhUBxkDGUH/z9l2C2gu0zrMlNCPcuCXqEsCKy+82q8kknnWTbtmJq5TKTj+DJrFP65sijvmJXgIXUkQPIYOrMCwez79zS3MTERLW6YOg6idHs1K7hsVLe1DvMoAtoxUpgdrrMbmTpRqyJBIc33fyJC956iaJVznjcS//9V9+hBAH6GpICW959+/ef+ZyzZVV/7bnvgF1uuvFvIkJDN8yZAjMRCw/ZfB3jlGP2mAEw1wLDED/j2eeamUKuUPzhDz5fazJXqkRZcOxvf3Hr8pY9WgEUWDB1ZLf948dZ0rYTIB1T20c0UXwXveY176jPM/P4xvHRpQV/uCyxMnFpuDFl+afJalW0AxYsPZeV1xDFKIhc228aKrdjYeon+Fvf/wI8s1otzlky3Gvga7KkNeroBS98n5nbaOrTtjcjaNVEmoY9fv6zH5i8wo7vY1OWPS/wosDQMgmK3KjtJGa+OBz5zdnZ3YapBV7PlK6Ky17W9IFicvAyzyNNfcWuaKVKZeJLsiwgDFIuiIWgvwGe3H777c847TTuwYvSLQmmosBqi6zYqFipTD8YG6t87nOfe9FLXpvNZs8666xrPv2JDZsm4ddWu00l8cYbbwRtcPv2bbAGQPgnP/yuLgo7duzYPDl5aNAV1E5JkgBF0+LdhXKZNQRoNkvZdUoDL/e2AEQtWBYsAz4XCplOx05E9cwzXyorZqeTAEzBNrfe+kXXZ4hEyEMGSYoi2LYfx4Esi6baM9ImLM9RciNWmSWTIXBt2SxraNBotN74xot0fRM8Ug+3TnvCCTd8/pJ0l7bn6aKoCqJnu3boa5omLpdrVKjyipe+YtcuSZWix556Kqjux09MUM6P7XY7o/dJVk5fsSu8nrTgkOS6iWMjEdda0ZZjJ3/1q1+DkHzN9T994qdPM0C5dLuCLKtKAlorZh20ScgNVFjGmHSa7UUzow0PKf9w6zfeccFl1aby8Q9944avXlqtdxNazcklqaR84frrznsj0/RERKZ3L1WKuU2Tk9121zQePCyS1f5pfxJxkKQRN866IXKazeOPPxF49bXnvPu7f3+TqaFyNiujZG8OS9G1XmeFHVnEFnCuZ4M83XWcV7z85Ug/pbqAKenk8plb/u5riJUajCslwtpRJKwzDWHFaNLA+wgdLLqyyt2qFCRBEDshsltOl98NtZRKy/UsPQ/DUM9m6i30mnMubTebimzN7N510gknXPW5C8pDqOrWDYWduijHEXJFkBI0OfBJ4LJ6523HTnBoZLNLS0Nbtox43dmPfux/FXi1mYTHruiSuGrWXqaYAy850vC1r9iV6T9pfTBJsms1FbhuWD3vvPN27pwGDQ10NhZ/KMqI+AAvgKigsAV+CJy8UoxTldTx0XHgsXanMzRkXH31FYUKeuYz3/CUpzzlX//tXzEvPtqJgnLBuvrqq2H7d7/9na997Wtv+8UPQe81mFZ8KPCVUvSTn3zvDee9HdS8iEQwRcBVAYZsHhtdbxdeypQRr1QagjYOYkUmk1nounD7t/3L3zI5uycgktnZWStnqWl9qoeCQCuGC+C9IWFKlDM64xzCzWaWbvHuJKFjOxe87bJqlfldQCYCaeiGGy6QC6jGvKY5N2Ju5LbdyZkG6KWSJoN0nWCQsAkSTMorCCuKUgWa35mWPqzVaiK3+xVN68gtffgg6it2JURcni1jlk7FnYUnn6iC2iTEiWaYrAhmwlRb7Hnwit3QTXysaqquMQmNGV2klHWpmZG7XX98krkCbvrqR674+Ecas1VA3bw+lBXIUq27aYT15/7R33/TdZ3mUsPMqHHgUyltNpX6SP+kmZv0cLFn8+G4FlEeIgw3IWdQ5NRDuza+cQQwVxGk8tiYhNYNfwcp1PccphHjRDVZOQgsyl+84ctzLbxxY2F+vmtZeuizkygK0c38miqQaQwQ/CQmvVygAyZVIihxut2WYWYTpKT2hRBJHZ759KSnvfJf/+0f3vTGj+yaamq63Ermv3HrV6VOC7ju/h2LQxuYT0ag7GmLZr7VWMjD/JREQbctGzmUEBqTmMnJIBCoICVZ+ULLRZaCCvk87T2QmCfbLgsHlH1LeuXmjrAur33FrpJIUr8rIUlazg9gpxZF8/Pzvh+A1gpfQSczTSGNxQcNUFF6luT0CIBXMNljDMhjpQ5A4OHNm0c+85nPsMrUGFjaDxOcyegSf3JO1zMNFWvA5KjbaovSodCR4Kps2/n+928655y3bd+1FS5e19WZmZlJPoPsk2Ab1uFuubkTPKVWswUDWuXNOABgQXWslNiv8/O1XD6ftsZ6qC6YSlIS+2kMCTzemUUWKzg8tkmTydOe8ReTkyeefvrpxxzzVFCe/QDu62vwpE0W24AmJkogkDu+X2syW6CE4+FigaUcJMnK0ebmlkbGxwyNVb0DyM3nSrDSFCUbFF2F3V2r2cxl9l3h/YijvmLXAQ2ov6nf2NX1GE4qKrM3ElbcPZvFqFAqOrYvSoC4WabDxW3E1JooTnyEo47dEQibyxWJJZ4rkpmWZUnQIkjXqgZw3ZEEBSVmewGZOQl0V03paXqJQBq1as7MBq5jmCrixbswS4AWEpKsJND9CbFOPdlzuUpLzMqCxTjLTZ2f+sRHR8YyAPg4aE2OFNZR0NjJqcDE/AQJ9UYdlATLylj5EqCWR7oApBVQ0JHWdVhaUqFkUBLKorlc+J9baNbasA4mCLGLKdIUmSA1QlI+z542JWj3DPKdLdW6ML75L1pu6/NfuGLTmNUKayAtq/EsM92T8VqNVCo5I8diKtt1lHRhzMpI9BSVwGFJHBcLBYni3bPI9wIuJlRLORVk3FjClNuTclZ2bzfyATe9PDyo39hV09JGyBGItZ1uW8pWgGG63S4MOBCJ04LunXbHyGRAIKQCTQsLKxK3dsZMuAIJGROmXqmy6jjtMHI1TQNxrlFrWFkLDqsarDSua7OA1Hw+J8sFt2urPOjfWt+V8nBQJpOp1WrcAcOEdllZVxSH22TRFLl8zsp5XpDeNWsiLmlqgdfLd5zU2SMQwXFtnFDtoTM18d4IPYaXJMpFVDQ9N/eWt3wYbqFld3/4k+vhcWY0Zj4wFIMgF94J7CVJ2tCQCopMWiQEFGy3GxCyWpNfBhK0+YWFt771w+02LpVK997938DnfhAYmpjw2TP5E60IhxP1FbsmgSdxD6rjIFWzcnI9QnVcI1vymbnZStJtP+nZb/vFLz6bsUiAWqo7DJNuLCCJoF53bxIoOoBzyG0hQpwYsmyI3DgFCKvniYdYpxaKJF1R9DVlJVSOdVauuHopabIWPnhcXfYx7GULwasvjduM8nxRVpX9FXwjAss+S5cVuXdMWVp9+5K6qqmayl7pOH/aeIc5EKa8MHREMaGhL1N2qQbGeWEhUmdvvfFzFYxc4sqJ7DE3Ecs+R/IQ978IIEwQVVRUHiMNj8OCtT5zMQkWy0wXZTdEZqU8361lKpsXO9U7/vAPKuuTECpJiBNeyTXkGQoYRaS9fDOCGPPXd6Ql0vUVuwpibyCmJVpYkVLXLReOveKKj7zi5VePjY21vCqzKgnM7goTtsgGbt/MvIcv8cBPlDZDiKIozT2sVCrXXXcdoCNAIiA/pRRjnJak5BV83P0f8+ikvmJXkHtSy7Bt21nLIhJ1ui6gxsQYoA/yglajUcNY8BjYiBLv7Lgntz4o4i9ZLkmWplwtZ2AN6AApNbCDvA1yO7BlGpxsWdYYr6IEQu/S0lJaL4K5rw2D+dLW95SyTjeYmfZj3EvvSyurs0owSbJcDXY/ymlyxKqu/cWurI8rT5pSuBqmiupIecSP41qjASOgWq3KigyKE1NlkZiVLNZWsJB7pK+6/4k12pPldCaFBcDVdCXwMHAviEIbNmzoZbRyAuWzXzLeHmLqK3aFEZDKw7Ii+Z5DWQ84KhCSz+VbzWnTNK3C0EIdjeXGWIp0hHLAq70WkKnfNV62SqSxAavxg6mZlOC+elyHjEAABvkWnn/aSjONIeNB/z3lJbVyRaxqhAnrXZZ+nIaa7IGyZKWYTkqJEC9jZYRFyvIQErymkvqayrApCPdEKXj7+2p4ewRQX40/eP1pK1Hfd1meZhi6QRAlsqxpExMT7Xb7rrv+zyWXXPKpj72zkmeVuFKdakAPNwmC4Ps+TKbAqAJPRUScXVNtFlRZkJbhXaSRD7CehUwm9iN80Ycl9RW7CoLs84wcEROB1XoXJAF1IiYaX3PtBR/5yGdqLe2+P84pZpn5VzOC78WSxHF1NcMqfSAUZu6VGiFsJob/EQ98R2igwB4owTQKLAqMmkZ0p6CaMjAsW1avGz2wK8yhIAn31FeUll5b2z4kwWsy/mPMYoIDnKKrIMSsG7XYa7qdrE2sT/CDtdUj1MDYV+wKYyLgDjpTZ5pSGPqKqkqUVWQYHka33XZbebgwNFQEBJ6vLY1WKr2u3gN6mAneS9qdnb+UMC0hAOIxyMApxyLu+IUFYFTYgKfvPdIXfVhSX7GrIstKmpGDHRERUdRQLNPUhJigY44vN+rx9m3TukIzcmWp2c5nYQA5MJhMk/kkHcf3IqRrOoyVVtvJZFRWkCuOWcWSHtIOgPVgaKX1gchpZT3hlC6nPIxW6uP12pyTPYEw7v1EKcvZJczkAC/3fz7vdZgovt0++ZjjW3XbzLGUAtt2dJE7k8kRCqX7oL5i1/2QQFktNVWpgI705Cc/+d//5bZc1oTXTUUJpLK0tkipNCQkzIUAI4HxKguH6Z833fdkmubFF7+zlANleKlsKbpmxB7vpUP7Z5LtK3ZNlrkLp7poLLJSH7gHi//887979Ss/0Ki3qfDYeoMa2Y4qCm6rZWWsIOkVB2110PnnX3Ddpz4VBH6pLLGwXxKy4KSY92BJjrB8qyOX9mq+xYigeHU1r+wacT01RAoI2+7i7PGbURAm7U61Yg37gZe+LxJQIqYGZJIehO9+SG7joaa+Ytf9EOhImiimloxyvpTLoa7rJ4Gfz1iAoqm0BtuYpnjPPfcYBhZFKU7WlKPF+Ah9wUcPCbyOj+8Hk2OTYdiF15patvbTZO+Ioz5l11Tz4dUuMRdpqZjYSWvX7m2nnvSU6V2LW+9Dx5/AihoAotaa3azF2DWOaa2JZK3yinMu/NSnPlmuMJMw5axKUjPjwDJ1qGiNA3wVaHs+cha9xASmCK84XQVA13wm4zSJkQUWdTzfXlGYWQu7NcMcr/WnH2nUp+y6F7F0GSt/8sknLy0uiaL49re//Qf/eLnT6eQyVjabTT2BnY6dsfLwmu+///5CAa/ormtbMLO+zEfoq+53gpeoaSwvj0WtRSElQqvZgvWGlumbaba/2HVFXsV7fkVJyTLvnr77hhs+dOYLP2jqhdpCIkqCkrfqjU7BUn2fzcS5omJ7KCYKospLXvbWW797PXf6rYQ6MYsFHhifDjNiZn9WixSLhMo8DByRJKszX67KAZbQFamI8PC1NFP5kbnaP5H6i13XJ8dxjhk9JuLFO/USKwXCMlclKa05lnoTQPN57nOf32plNm7aCGJzr77Inuw5QNfDlkBogpcriEJGg3fq1et1k0etsUaSRp+Er/UVu7ICWmlwb8Icbmk2DbCXmOCsmrcjL04CI3uvJyzSkuRJ2UaA8qxfKEr7rVWrzZHCWJRED9RFmn2UjXF9Gp1cVoLWEjIF4OlOLCmS0leP7HAlErPHjBPMFFTSKxkX8rYJcSgKBIWkya0KIkGS6I0yyzC+U8pm0taWcSTkLDOdbzVBTrgNebXkKit5nh7zCDP1Hy1jb2pqanhsbLG6dOyxx/7q13dk8xte/OIX33DjzWVLxxx7EWsAkfv85z//gpf/Nbxm0zTb7fbYqIkCJGazvlu3Xdcojj/S9zGgo5qOFnYd0ID6gPqKXclKUD7/2lMxuXg8NjZWt1ulQvHaa6597pmvzmTL26fEnKU3XZcg0qucksRZnWQ0sdZx69XZN//1Z//m2vdi4ls5IqkaDSMfRSzHWj1ErYqPbuLCKpb4W+yZijDPQWe95JI9ev/QmDATYP8EL61LfcWu+yHWrK1SCdN4CU1rNlnVpXq9PpHL+a2OKrPnwBwAVLvuuuv+6tJPwgZbt26tlJHuSDMzu0ZG8lSWbds2tT7pwz2gI5H6il1JshLAIqx419M/pUqp69uxqJqGuLjUCCIll9+gZFgpiUxGiR3GvbpEkUiPm0Dbtv5haGhow3h52xQ6bRQpssq8OYRGwRFq/z8CCbPMKpxIvINA77USHq5CUo9aGv3C3Wu0j2od7p/6il33Q/CmNUmreZ4ms/YqleGxXTOswFetVjPyGbIcAbMIVK8/5jGP+cMf/gDj5OKLL771b96XL5Viv0kEQZdU3/fltCn3gAZ0yKm/2DVZG74irERLANA6IOnGQcbMTTdAKSL1ejObLZx11gf+5bsf6kRdM+aakiCUclqpWPri9cc++7lvkjTzvu3TAWHVQYMoliUqYBIPePUQUdL7xGhNTAPPtODpjJSja5wW6UnIUeIM7y92XZ8M3QA+63qersv/8rNvPOFprzPlYrvd9jyPOVJ5rBJvvp6JwgiYkxDWbmd0dNQwWOZdocjMS6w4GCGojxKyBnRkUX+xK4mXJ+W0aVpqPmR1tNp2V9EzsswqC4NWpMtSt9nQVLWNZJ3KkcPyXVXWHzyksLOnSCJpea7j2RFGmUIBoXBxYSFbHgnivok/PbwJC57nCvJKoD8jjwWiab1vhCzb/9MapjhJq5amsTE83juNGI3CkAjLkf1piD/GR2iMf3+x6/oE6BqlFfcIAVCFBUVRDMNQZQaqWlrKwAtYh1hJt7Loh9/77IvPvmxhYcF13W6nW7T0Uqlkh6EoHC1P7JGlKIpkWYl4MdoEhWmJCUVSWC3FI672/kNHfTX4EiSkkybeoyIXI9dxQpxEREyIHMfmyScc9/s7ti8062ee9a5bv/1Ju8vMTpqiyKEd1OYjc3yqmizML1lW3gmVShHk5djudh0/YHXA8NE7XA4dUc1PonY3NgwYomrDZZXETUWXqJjEvezjaLmyaYLjo6TuR1+x635IAqI0RATecSGL3gn0rg/att1qtQgvGgTbAOoqKBbzeRSgiTFMKZ2Zmbnwwgsvv+Rtx4yzevP55TYzA3q4KQiCBCemIbba7QT5Gd4OKIqCIA7EIy3Q9yGkvmLXcKUcNO6Zg3DcU1Ki0KdEtG3PC6lmaidsFBqzu0rDYztaHdYoSWWjQZFUFHswXfuuX+9IxWKxXq/PzXXGxzdSjOxmVRUkLIpoUKXv4SciyiFC8/Xk1a9+U0IbX//612FlMZNjJb1D5n5NTQi8LHgY4eToCGrqL3bdD0kyS8swdVPjiR0hqxLCKJfLNZvNItddVYpBj63VapXJ45bmoq/f/OFXn/3+zty2xcXF8VKxODTUadSM5aK4A3pYCXTUGONCjoAElFC7wANa4jiOkoQeFYy5b+ordo2W9dU0bpj0qkEQhMMoDOHFy2YGY9GzUatDnvKkx97277/F4xtfcPbH/uvmjyHW9xGrVBzNWDNz3dEhfd5DzWY7q5vlcomXaotxFPKGywN0fdiJUNq2eeNlxUQ08vjK0A+yipzWXko9AFGqwQ501z4jKghMe8UwCGxJ0spldOml79r91kt3xnhpaSmb5RN2yIrXYsOoiPrOpSW5WNQ0bWHXLvYTQZ7r6fk88LzG9agBPawEgo+hSV7Mjfm9HvTIUGRYr5CjN1Klr9hVWQ1/4aoNDla8awC0smJ6bqQRTQJFtIU2ZJA7td3UjilmN7V5M1FTIdiIbLtqSuFkUen6iMxvHTZzOEFegiTWl72lGQfTazBeVbVSCvb8ml6mwHOKUkmPtx5I2Low3ZYgQWDBVYj3VvYCTxLZu2v7TZiGRCRGKFJZ+jZlzmPfJ7wfvNN2VFN3bE9mUZYCQ6GEoDXndnxXU5Rut2PoRhiwpyCJwAxREkWuZ2uq7tlNWdUTz8GSxKSKOA58RZSkJA6xIEQRi+xldTk0NU5AeqWsjTVP/07S+nb8hQh0NdR6zeOLVz7T/pCYxwan/TEMCf4EfqBTosVYDPm2EgklCYt8mcKjAYGZSgliuVKsJexREM/dV+y6H/I8GN+gwFKQZ13XjWNJ04hlWW5Iut1uajxi3VlkIaNlWIB5EAB7UErTVhFxGMUCDLvA91zdOCTqKw/0AGwRRH5xnKHDEMar5DhdVVX9wJ2dnR0bH4H1O3bs2DC5gUVfgdjAymJUJVYABeCoF4yl8uZRyUpP9mVicVqKAscEBd51mLNkeGg4PUKhyNTFXgGclUAuQsS0yKsXdFotkFfYWUyTxX9GkSAcvVrloaE+Y9cHaZXp3bHZWJE14FJF0ShgVKAoKpuLZ+Z2+rk84E0qXvmO7EY288sniSiKXhDDQLzxq58VZV4IiILu1NGN7EFcFo75OF5x2K7JxF3TuZBy6Ov9Vl3aUahUGM8GaT0bgrFAKO99quq1Wtew9NHxzbbHDNWl4RNgN7VitFkLAqQNb0oP8sCsaxVE0czV+dmSvRoVU92seahWE0aHs3KW3ZrN5ABilkerHZTVUSBW4CG6oa5y70mrFoiCL8lUUvW8qqetwFij5W4L5j7uDQ3o6gl6eVHJmiLfa94QXfOZkohWYoVxd2Ah2Jv6jF33R4SQtDAaKxadMIw96aSTtrZYQ9Ft27bBBids2iQiSaAC4YOq2ugAYug6w7TQD7EssLbC0iHqE1zgPYsbjQbh4rFmGIKAmaQqEi8I8nm97XiEFQBkcZUJdxrrpgl6OIgQVsbcuXMn7PXxK7941x//O4l9RVP2ya6B7WIsnXDCEy95z+s2TkwgfhyYESqVommgOIprtcZIOYcxBokXHlQux7kWM9jvdDpmhpUsU1RVIAnIxsu16NYg+FFhADp01F/suopUqdQX95YR6tpdnUm5CQi2oB+CSKxqygc/fNGz33ANCMMf/cQtsM1VH724ZGGa0DiOYHRa+QIiyRl/duavfnWrbwswGg0977jOQTT2XkbTFU16X489/XVZ33ODBswSsqqoMhNoI0Sm5hYMq6gpJCaiB1tJMqiK9TqSA+T66LnPeVeUY+IrMBULluVRezMzC8XC6TBPNQOfn5Q/lF6eEnssWQ1uNv7Fr+f++LabQOBHXPpNuCHWdWwQKU495aTLLjt3qIQ6HcluouESqs2Fo0Os0FzTFZseq3E1UjaobASeL4JsnETMZNCbEoL0FeBktRDhg1Jn9uiuPODz/xf1F7uuTyudzmA0SmJvmGzcWMpkMqC5PfDAA/DVsohEuDZGE0VUQu7o28Utw6CvKTzcPO3jcAiI5cTLqGO7Pm+B2Wh3S6UypgLAZiab9yP/r97ytjv/8PuJydMCvzM8uhFuZEezWSqV4HZarZbI7xcEVNM0FxcXVV3bJ7va7TbsAsIDb1fBTgTHCf0EdjF0DYSLX/7yl9u3/3vkT/u+lCSqJjV/9sN/SquoVyq9nnEgAuQti9mfkpAJvms57ejwrxwyOlrYdUAD6gPqX3ZlVdbSu2PuAVXRwsgHvVSS2ErQATtdG0RiO/RikkiUCbh+iCRRsD2HokhTtGbLq1UX/vI5z/B8fpSE1arFEZIO4pnhfaXdJSvlwZb/JistXFALWfA31HrioqdmbYp2z8R/dcEnFTXjR8Luqczoo87Girntnvt326KhW2JhpBbGvu17nqYiJn+22yhRTaRr7XiN1BmvGnEk06r6dB60UGw4LjtxI8GyZAnFPEjPo6OjeHZ2V6PV6eQmJiZAslhYWDzjRRc1q4uTmzZe/qH3H7+Z7VKPLJBXFhb8kYpEEtD8kUDSTudRaklLUg/NgxwtycrNC0wPSMutJz3wH9iZ9kn9y657EuiBoL5mM8z4WavV8rm8YTBWIDyfzrDY8GB9dMqWpKhh6IIcaGVYmRiQkykr4cQGEEE0Sg5dvivI7QLG09PTsHzx+z72u9/e9vgnvQQE3a4NCrhYLpfhyv1Gt1Kp+GEgiVLLZ+5HTdPgU9dZCTgQcUGNtW1b0daUsU9WecG2u7KZ0XU9m80KjNFYH7eEq+6uzZq4ubadz+dhjgMNH06XRBE8Ezj1tm3bLrroosWZf4Ndjtny+E9f+75yuXTInsxRS33FrsmDHeXpdzZdU4GCVsa990EulwWkTH9sdOv5cn5++m5YrpStjodMEckCA9uIodPi7b//T9tlR5YFVvAp2Wfj0f8nYdsPfIIp4S4jQqjj+oqie14kyKIfsMgHglGjFcH0YRrYcVE1Qa9+1ZXziws5bkCaXSSZ8ZfcOUcjbVPE8scE5nERjUhCNr+9bkJBdIhixPPnxS7LXABhgZ1ClvUk3DdcCYreDiJQzeuOwy4CRAxmG6JIUiVJZnYk3awxqYO5bVlnVAkthCJNIpzLzrkhKjwL1m+tRc997dUEhTJNfvqDa9wAKQKSMPYDuDmYEZClIT+wZVEUEHaDLgdTJEvUdx2JeXE9zCZDvhoPPLf7o75i14MgwzAASMs8usDzPAHJjuNIAgGA8ngCAIs65DEGKcnSwZiaAOUkkdU9VZReAB1LJKgoadY1QJkmskAFVctKInrCE56gavmoaG29TxmfnGCRDJyAk23XlUT1T73nh43gAZ5xxhmZXPmmr3xxpFSEexyu5GUZLS0tlYv5IPRgRlFEpd1k2cWyZEjKIfKK9Q31F7uuaez44J9SCTDtqo5XXY96RgZx9/hxJsjNzCaPmkSirIZe4Due4zqP/R8nBgFIhkxvpQBcNKQAs9IB90dqtVsgbYImhwnzW0ZIFPT8YjvMWmLbRkSWAMdoNvvnL3wTCLO+eayRK9+1O1eZrGjF4tTUFOwiZcqimW3PTslYJgLmqiG7x+V24iywVopW7x8newRLkjXPY60O6QkPXrMf6gUNYjnEfJflomeUO2JpElKZ+FG+Vm295T3f+sOdt285ZuPVV182VEKZYnHJRYai/nH33Phwycgyl3LLacoU9GSyfP3+coe4gd66LvUXux44ffaz7zv//Mtnd90Ly1ddddV73nbW5vHxDOtcJkqacvbZZ+eypuMFnu8VWGQ/DX3vIM5iZXNRHBqakZYj90OcKxRsj8UAGproxuhxj3scolQytjhOoKrq4uJisXgMYDIorvU6C0nKF3MR1xsVRfHDg7mGQ0BwO8PDw3Pz0cLCAqge8HnJJZfM7P7dbT/+R4GKYRhu3DAEA+7+++9HTOOd5J0cg0f6qo8k6i92xXu++2SveXqvNRULtbtLksxUJmCSyY0nZCTkddyu3QSd9jGnnhCjQCReQiLKzZvxQfrvlU6nmcmoRpaJsvNVf6GOsjnk+OIpjz1bUrJq5ZmSYjh+sFRvbaiMBXHbtjtpw4FslhmNXNthcQig4Yax0APOtU1s2X1FHENTIE1W7c1rEglWdfnesrR+wkK8DsrReLn2+kqwB4u7oiAyOHbXDTUqld0EqVYJ5ILm/dgwz3j6Cy8pmsr1118+UUJNF41v2YIYuiKNUlmQudmcKdy4ZxNOLz3c68wD6jN2PXACTbXRaOS4SAY4xiKWYiRriqyySnxxFGFRBKWRVWaLIl547WCytzqdTjaTXVhczOZZ+ZhiQXICZoh+5dmvn5x81Ox8w7KsbTumsnnWeLbdbgMQAaPCGUG1huX02kCdlmWRXaR2iEI1DpRM0wREBd6DiYZQY2RkBC640ayCInDvPXdcfvnlH7z43PHR0TQeQ1Ol0A5l4eit5HIQ1GfsuqeXBRAkWbE07o0VDFlA8sxkNIsnozlLc2GAbDfWYCcxArUqDlgxNh5sGyIqyAKm9GCemG5YQYCyVikN8t+5K3n9G9/qY7XVHY86iVU6Yfd8V9Q3S5lSYi82AsELvQyqojCuzs+n8ViqKBmKpIhirBAc8TB8LingNZbqJjfcJOhBTaQJXwm6JVpr1U5wDDgsxPuA0BRX1/6wNjxQwE7vsEmUpAH6zFnKjNUZM1ddaOQKeV0TCEWLS1VBJIKgVJsJ1bf89vedpz37ssc++vivfuG9iFXPQrIismYm8I72Ngjjw1Tgf2Spz9j1gMl1XYCCiKSJI4koosQnSGLlDBAMaIalcbVazWZyoihgjAHrBPGAHxpLBpIV149f+LwXIFYgtdJq+0jGpdJwvRvBr4Db+WLx3nvvLZSHndAHUBVCV1XlbrercPOpoqiAq82gCQgW+odprWOA1kqlomjq3XffXRkp5XK5MGKJAaHbKRQKEoketWV8692/e8YzngEbj49YN3/pK7nMwWQ4HbXUV+yK0V6Ogf1pmmxGl5C7JS/c/ltmAdq8+VFdYFoducjWkSjEKtOqiF3M6wh3YtTxKEsu9VZ25p9CEvE2EKnNGW+/996NJ5zQbNlqxvB4Wjog6rSidDz0pjd+YD7YCFtl9Hw3Dk0tt+TLYRKiQDBkyW93x6wM8rsqHM7xSSJEfiRhLXbZqdpeKJBcrCCQottep1gsNu0W6MPZXCZBQaqSq1EBBGkQmUFsTngiO0shUri0GfNQe7Snqsrr48AuwEusMg6XsUFuT5APQkcYB1ymjQVB8ANPZr2FMFsV86KErKQkikmqYfoJD9vC8DRj3+2iDRsKNEbU9gWO9DHNuh5ycNycTpB1so0eBWvvdfwnvPqTP//Rh2UmPSOR+XQDlbiSmES+50mKF1BZRpHn2O6i3sv5dTvttqwNw1IQqlhg76LNLoOGR4fHtq/Y9SAIxiKM1FNPPRWxEB97ampqaHhYpZJtdzPKAU/8zWZz43HHscIlhuHxGuKzcwuVoTLgyZYTHn3PPTuHhyZhM13X49BnqB4kAjngVwC8injxMdBvgYu6LA0ggDP6js+Dk9gdweHTE4GUAEqyyt3FD2ZXEPmJAOgN8jZwacz9W4zVEQG01wwV1ssKhTUdbvfaKwrlIaDnP//5GVm+5e++o8rArqLdrNmJZ1nZgJUHUNJbUOFpcQU+iX3LtNBhKlscCjra2dUQ5F27pgDoEO/FcO5fXfHPP7reBtVRy/bifHtlu8hKofG0qwPlQ59VNVkTD5y1so6TIIll8wREAMWsNFR+9pkXROGjq7NDliGQmE0B9aofARzgWJIBm5lddNnWu1oPhZWJY6bXXtGwhBdIwRxGQydiTp2QapqpAsdR0naa1BFCezEKRFAuNUEICGNX7NuwQ0mjcdJGK85YHK8shzSJsRMlXUQWqcBgU6BKCLpoAB8CMG0YC62W37GZymBZFkNdLz3G6qXy75yd0rgyHIJiHDHAW+5zkZgrG+/J8rTtnXjfvXe//NUXf/EzV20oI8moUBZxhhQRGDRptdFStZbN95RbL3AMmHfSsGp2RiF9KRiFR0niz9HOrjAiTzzxxG6LmWSXlpZSS6zrOIqMJXowRmBWQUYTYSh5jmd77qte/aqmB3B4PKwHtZPwrIMoDCVVBpUVYFA98Iw80AYBQrHAusIAnsM1w0QDDDwyMjI3N1er1zdu3GiygiwMV2dmZ1lvES7o7s2umVKOaeOCAHwocaN3FCaEsIBNTEkcOyRJZFkpVYYDTnD8XOahjA0ulUqTw0+c3X3f+eef/7lrL9k4Nkb5M6QyBWZXVQQSBMa+RBk/KroF13A0dxQ72tlVkeWv3fTppz7lzbDseu7wyHE7puixk1bC6iLy2ZvBGkGYLabjREgeVCct5jFGoMzRjhdEiuGAQuWg887/5OxCV1AfjxKxUzNYUmg+h7nKBxKooIDQCQPSD8k+HYxCnCaprNRGYUZYFvEDOmEAF9ph9aUMRXVbTUkQtTAatgrNhT9MFHJ1EsTN++2AOUuG8vnsMIZZotNeYAfhggBZIxLP7LyT2cYLo267JvIkcomKfkScVsiqRCFqGcP1WmOh23Ycv1QuF61CHLNMd25upknSc8PEmE86Pcz1eC6Oj0iUkJDE8Ffijtnlx9WLhxLgfu7fDvwv266i+sZLXvsRU5X+8QefabTlLPFhMlJEIV8cqbd2tBy2t6UiLrEn3EcbcmhNATZ6cBGqPqWjnV273a4Tx+Pj44hj0R133FEs4lqtlstmD8J4AXO/aSgP7Nr1xjdfuGOWqEZFDBQ/0PL5cVEUdV1rNJcQi2oKPd82DNZTq8sLmh0QsQxy1zMMbcPwyNTUblBf5+Y7tmaA/rl58+alpYXFxcXHPeZ02PLyyy8aG4VpCEkpW+2VmwZDHoTmu/7Y+Mxn/ube+1iOviJTVdWjyDWM/NJSHUAb+FkzrNnZBZ7CHqaJOw8VjY2N1RanhoeHFTHuNpYaDfvlL3/5Ld/8FqjMMOPMzs6C+BDFzOPNtj58w6UPER3t7JrRdSFCS/M7YDlISBDG57/9Ezd/+SLKE1wJy5uDiVtMH1SvRWEKE8uDNsGUR+UIALKyYe6qobPffHWtUT7pMY9vddA9W7cXciPVhTqwaxyDYMlGnKTgemPJi/1Ot0t61QOZpsqcqABcPFoooW4KQmmlMmArypgroiS0G7ORUwsScT7YXp+b2XLaqZ5ZF/z6SRPqh979muOOY4Uap6eYdxR41bZRlhV4Wr3ltdxWt/2cJp1xvHX85e8k3Bxl6ExX7tpoet6/7trrf/2737tOuOHEkxw6JwU1DDotC5lOa6YpJG1Xk8gJXDOALRf1Y+ZcBlylIQPzEIBPZqAb454HeKUCDouFWqo6biD7JHf/1vsf/7in3nvXH+6biZ/90o986fq3TY5agjJcawVDw6WsxbIsYuSA2M57QbKQacouIiYJAcH+QTHS/UpHO7uCxNVqtUHrg+XFegu7/s6dO5/3vOf94LvfFcUD1l0Bq8888zVmYUtRkP/4xz8GkbphwwaHtVEzuPW17QdpUloO9E/QFVeybQ6IYN9KpSJS5HZbxx9//FVXXZIvsda2MGGAIjw1NQWQNTLSQyKQFMbG8nG879FsalKj1QK4tiwljQFs2zao1rBmy0bpwgsvHJ1g4ub9O9Fll34csC6fL1S9hzKAAXRsw1Tguem6/sADD7BEiIg5oi+44IKbvvzpfN6KOaWW4dBnWXiicPTm8Rzt7AqDVBUyX/7SB2D5JS89P44oxgBvp3gJq0vd6HYqGQUjwXNYgd8IBozv65LWrlYVg9lyRFVaaHayWQM0xZaLnnvWhYkyvmSLUaIKWg4jvcXqb4LCWYtiBPgqpuU/O4tExo7nArTCQFRkQ5Y1p+liLGLQG+0AuDGM5kQRzy/MGQZjvFZzaaRi7dp133A5E3qtTZMbLn3Pu47fVOp6fkZGtt8xJJUyvEGbRsdWISyGrzleP2mlSQVaW48bxdqQkVnr3zFVni2YMCH5lAmUFoN49AT64dcvSQ/x+OecBXCayebv37p7yzGnwJpGrUqIFiLN9UJJzdWbLeC9fH5k9+7dRq4AKoaspVXaYyZBoF6oWRpi5XghL7cmi0YpTlCbG5hJgkRv6UWvvvjb3/zilhOe8Ps7fhqm/V0FeKRxxwk0Veo6rqmbMW+tXC4Pbd26tVJc9n8TvpYVieNB1H3UguxoZ1fbti1Tq/FkbpjUw1CG+R6meXjFlCIjYwSBEwYBSH0w7MxcVoPRHCGzUEgZArArW8g7joMk6UUvOhORyoFeQD6fv+vOe3O5Yt4oOI5vGTlNzVSr1SiugaqoG6D3sjDjwO/CpR533HFfv+n9MOTtNiplWRoti5fCzHuMH2pby9qiaGsP/ZMffRsGzQNT/rXXfO6+rSy5b2mpWS6Pg+YsiAp8lstleCDbt28fHx/fNTsNX8P/y957gEl2Fffi5+bcOU33hJ2N0rICCZABP+MABp7J2MImfDz+BAuBAkiACCYISUZkgRHRlpHAGGNhgzHghx/+cHh6sk2QhKRdbZyd2Und07n75vSvOrcnrLQjvlnLNruro/1at+/ccO7tU+dXVafqV8Olrd6dLvPGz3jGM8rlZxaLxZDGXQ6sYVpTQFYJrU4GU2ff8R2GPX78+LZt2+zhvf/RZ/6Fb+e6uD7WHmtnUDvXxVWIRD4ghoQTdspwjczUcOCff/7FfgyKL3HCIKsoYcRKoiQoSruPySX1hZWJibEjsytwSqVWhGl/oatc8vJL06WL+wMvJDLWNIylmPBsHEVJqDpjkiSVPHEjYfQfF9KvrebgqU96ijkcLs6eqBSKrNdtNBo7t01renZp4ZgmkfZxdNjWytkvfPbj2RzRqGdKT/k8iQTWV9KEI0PQ0oMw4Lj1FdGNwfwbNjdasFRFTHYwD4l5QCjjY39te2M6W5qkLS+6YFz80ifecs/+E7Dn+g982DSX1bTgBoKq5xutQ5pRWLFbgIWGJHfqDSOJIYyTW7Cr12TWuhEnCYCrVQ5C9FdXBoNBbepVoFHXJmscXWwNVCNm2VYfM340g1NElWXDfsfNFsdmF+qlcyD6+FwXV03jZxeWS+MV2L7tttte9ZobQek1Tfv5z3/+9777HUPhQa/TFMX3fEyCy6Vd1wVZPXbs2Ng4FrbgBRzIl156qaIocCLh1J93w4c20L3n5uYkUcxms2BliTyfSqU6HRjk83t2Tb75zW9+8oU4Um2X6HRpEzRA0zSzWQN6wmBALwYMwmQicdKjHCM40oY3fmKr1+vlcs1x3TAILtg7AXvu+Poth48Gb77mXb2hEzMmaObwINVqtTcYVMZqKyswr3lbvbkAhjvDwOQIk9fRowfR3KDlAmAjnQJjnjMdF96DoGnjRRBaVlHOiUWec11cu43WtkolwY6cEX/5tute+coPux4H440RyHxrWM3rTkQCXzCy2QgATVIW2oPqju1djOojikSe/ptXOlEqU5jqL3Rlo7B+acZjicuSCMMbRmnx3CilO+Losg1uDtq9lKZkNL7TWhz0O5IQcUw4lk/5w+anb7ipVuMsi17MccKQd6xBIWtksujlYiQFg/7COPAjFstxiPEGl9EaOTdD/Tqr0pasu2zgyOHXYZNZx+Gkt/yG7WTdFq8/XcphiAPDiJqWnLC83HzCjsIdt93IydKrX3tVs+/dd9+dz3rub88t9Fv1uzW94AfrxYrWV1xGi8AjzCVJmdbV7a6tsIr6kwfmJSmz7byLf/PF74Wd//D9j0mKsjIkGY2IsjQ0+Ut+55XHF7uK+qu53LhnzrDkYVHRZ1c718U1W8TwwwMHDsDnjvPPX15exvp0sQyQ9fSnP71aqHmD5s7tO6964zV79kwsN5ZqtRrgIUOZUOGUZzzj2YR9XL/fZ8X+2NhYZ7jlhRlN00SRb7ebAs9PbN9+/NiBycnqFz97I+NhbQvojyRjPHM+h6sXkpAOAg+gPooiSRR4gWc5TtP1wPcBahTt0USYeBTRf3JZDPoHgLjBEPN4OOqwTZAtk5FA27/99j8iInnhS94+Pz9/Yn5lrDoxsGxeMLZ694Q7plKZVlV1Zu7OtIL68wte8IK//trXSrruOu5Tn/bUYmnyG9/7m5AjF170DhHaORDXdK6LK0bXB8G+8zGvzSTm+TsrQRAxHKZN/99/+ZfAJzKAox29/tXvADH+9nc+HWBsIqBu+PpL3wyniOmLo0AeSxcsW15qeIJCWdcYGEIuG9NPmswdRTpYs5hKl6ArjZdiKc70+k0xL4ui05g/dN6OC771jZunamkmDmGAu1Y/b0iajvhmWz2YFMrlMmapEXHYtwVO9WzigZKsw6/I86Lij3ROhqzDKZ98Y9c4uE/WmK2EdWVD6ARHwx45woYMzyWcr2uAhTkGJDKJqqhqjlagtNEmB3vb7g10UFz7XS1VjAh/x9c+uthy3nvdTQcOP6gb466fiOsqi9qolxvruyZb62nxVkAq4xccPbRiGP70jiccO/gvBEMupDdcft3M/oO18tj3/v6uSlE+3nCKJblSnUDj9hygiznXxRUwxHUcWUG70Pf9rtkFq8m0XV3Xn/Oc5zBE+Mfvf0dU2a985aOgXf7ar/1axEaKlmaZbMwgpDQ7TT0zDlZrTLKGkXaCLetixWKRJeagN7z44ouvvvqNU7UU8qrlMlh4i+MkWUlCKUBA4B90VRDBUsOatLquiRKIMcgbBwatIDzKLCrxGryuSTgtt8UKtNBOFFm2pevURVcogJYOh+dSOSsMY4YF63W6Jn/4wx949euuGJruaXAbwtwU+nKlUoFZcnFxcWICjWSBiwG0wSr+6zu+IIlkdnb2be/96IMHfySmfg/TcR+lB/9Fbue6uPosx+ipgM7xqiC0vb4iL/VMA+yjTvAi0MR2Peu6Ul758hffMZYif/W3/6TI5Ckv+sT6+TrpBpjkzhDQUFe4DeMyoqxPBP8RXrIcp6/LVZ9WLfUsXxPlKLYUvuW1FjR18P/+6S9kwgW+rUahphaTvDxW4EjEJlzEUcygJ1kWEm07M1Zyafi/lucApEW6FCmQTcOw4rUSFydrjKs1PTamkI62+bWF15PlIBSSFCJWkfS10wRNSiYqlR6s0vIZ6Qz50V/dAl9/9fnv7rmerCq2H8W82DOxIlapNjm7sKTpqeQGbMSzMSYwJCZ9SnJJBJNgV0oCS8zk0XbCI8575OL1n2A7m9seIPC6eTg9Ric35vJEPPWVjWbPmKYVjKjbcNIJSUw1kdOi8vlvbGdYdx/1Bj+h63qhiwOIFQQAVaw1rigmljOVAUNgz7Fjhy+//PKV4z9TSUrgAyI/Z6t36fV6YOkpotJvIm2FKGrj4+Om1ei36lNTU9/4s/cPBt2B41eK+dAPIlDGz0yuXebkLRpZhBvf/e4Hn/Oi9w/MISjYkqwmYUadTge9x/0tZzicy+1cF1eBJYIqxnTFD7Ei5KLQ49gQFE3fZwaDXqWm5cvl7tAPuccXCrXh4HSifLPl9NDqD6yQp7VqFJk7vnCo2zmxbVz5yCfeX+841azmCkMEeybw40Bg1TUjM0GbOKnKfDI4rluko7apKs6QTVZ5os2zbTep9chuxaMzwm6b/N03P3DJ717eaNmxHWRENGWHbrB8rG5k0Ze+SjjuMVzIxtQGjbccsM3C6esKREIvvvYS16c/UFK4k831M6id6+IKNhLW1KBpqH4U9QbDnTt33vXjBlEMTsuB4dTtOmHsx1xM86QZLG2qbtnPGYYh9eWKMovi6pgOYMtTn/KUj3zwdyp50O9kzzPr9bpWm2CDQNbTzWazkM8++k/7X9hWLV+UHV0ljb55xx2fecGL39IxAz2FXu6+61SrtYG95SXZc7md6+KaQm5+mN1RGZYFrpzLXPvWK69666f7nuIJ/OTUOCs5/WEcsp5p90Orz7JbDoQgWCfKZ0VuCFfycBW1nB+TlNyP7r3z1a+/5xt33BDaoSaH01M7lpsnKulcd9AsFAsPqc+VYCy3gWiGGRGXnv6zY9t6hS6G2dydtrHPdDsRWndYn0hn++bgh9/+ZN8hz33x1bBzPF1aWlmU5FzIkqRaCJjnMROElLaGC06DyiMia/DK0FqV6+UCwXJd93AD2HIUb8+4pZ9zXVwBLWFIMRzO8TFhLD/YOZ3udrtWxDftgZHLhNbAC2zVEABdBY/NpPOL1FOypTYcInOnpurLc5ieDkCaMVJgFcM9X/ayl33z63+hc7plDVKplCRIvKFgQpl6OvPCL0JbxdX1jWw6GyCJjAR7VJm5446bYeeLf+c9qVTeeQxct9LOdXGVWQGLt64yk8QUvzjWV0S+lsm7bGwFNs/KXsQKPG/ZnNnqM/KWJ35RSq00B5oiZHNoqqmqLrF8p2NShkHjxb992Rc//9GdY2k/CAPAFZg2WGGUA3dyka7VqhnR+l9GlTdO1xJ7BHw5DehhNi75rrd+YzmVzfICZ9mxrEgVakx891s3PucFlwoSfNEY5C2VQhiNkRIxaC9wp107ZzRFPMR2jailz6wewgSYcPUYup5xjY4wsGDhU8KW7lHPcNvy3cgyI1/QGEVWht2WzouGlvJ939vMbbN5Q6YyhhFF0TMRTQaDekrREvAxDMP3e6997Wv//ptf0WR5cXERc+XFM9IRMmrMSTMJQQK3YrvRyJUxUh/MeJsW3dBU5Xvf++LzXvLW/6ZenpHtnBdXHqNWdbpuyQhcTEBrk2eOHJjc9WuhmvrTW151+TV/0lhZlCWN44RWE9mxGXHLCpzVB7gwfIdhaA6AquBKIEvUGAs0G4xoDNvLr7n84+95+9sed14V9OWsgdFUoUtkmQyGqHundHlhcWGiOmY7tiJjMdhMOufYNkM4SZaHQ1M3NEptFnmeh52kMpOET+D2ZjjCbBnEohBjJHhBwHQjuiQz6PeReJGu24Aajz45lrVM03XdbC6HFN9BKpdL2X2HV+KIixUFR91vveQFPiv9w/e+8YwXvK7RDnL5Hb1mqOo1x8EC8ISZ32rHGMUAMwVUnxArgLmKwLKUPxFwlIljlomoSxjn2nDVwj3jJsVzXVyxBDMH/yU/HP6IPE+2b98OY21u+dg73vGOw4fJ5FS1sbjI6oCRJZZlnfDRtLdoDJMGduyPfvSjm2+++b3vfvnU1FTkY0yyIuOvs1bSqlatHTlyaOfOnf1+J5POLC8vl4pFUIOXlpYwXLnTSSrEY8L6apljuHitVrNte7OYJ5bdchgWywksx2FeTqkEwgl7jFQqCkOkOfc82IY9rVYLbHVV006cOFEdGwOxgPlFkuQ3vOENP9l/b3LL//2P/xSLGrz/v/3bW19/2cfu/dncnt1PWW64uVzOPS1+mW63i4Ts1FSBFwpz16CNngKD5vefHe1cF1dJkDBPhlLpW5YV83Fv4OzZNf2dH+zfdv6TDx6YKxfVcqFodvuCILpmKIqnE+vGRdx6eUXaaBllHnZq6W0Mxw+tdn7sSfWh+oLf++jk5PgXPvfOnMEDAg+HUTajE4oDjWZneufuleZKsZAP46hcqUQRG8VRqTLmRSSVy4YROT6/NDE+1mj3kgTRSq0G2/lcejP1/TT8ypbtw4sqlce6vUHCZnxsZhaLzckqy0m9vqVpGigq3Z6ZThvlyjjLczC/vfyVV4eM88e3fbFU0dcyaDu+JUvqYo80FueYyPVcswmTV17pg+6Q2XLHnFiWU+JCJxzLcgorrSzMlqol+q5RkwGz/yErxmcctJLHxDVCjY5Z21ZEuZSXX/nKVx6Y+dOubQNYcTyZmZnBvBmWazeQAcx/VJ2ZAFA8UQBSOq36sWPHZEEA2Lz00ksDu+FZMEekq2V0vXziYx+rVTBju1goDod9RVX8wBcEUHpZ1/UECVnaAEJBVgmm76RdWvYK5AqQdi3691RtywLL83w+n4XbgTQm152eniL07QkCJwj6wYOH9+zZNTMz+7u/e0kYxrBTl1Of+cxtk9uVEGAWi9ygRXBicTE/UQWl4C3XfADOLRaLNAVnrNc1d+/e3Wjcs9WOwZMuLCwUCrVEDtdp6x7jajprWsQl1TRoUihG56K5c8GFeVlihovtTKVYHzT6/X5mapszcJhYCP3TSajkI+Q2jVdXLGPKIxExTEh4PVvqd/tOGHJ8xihmJY7pDtv1ofi9b3yxYGC4zz13H4NTrnnX9Z49nD8xIzCxKks7dux4x7venc+VBBlMV/HY7Mq2qWLPRtJAUeRBinjKhyqKamKqhZtIJcNsOTEA1GrkI0WjnwzomhaSzoWhqgg90335y18OmjAo8E996lP//C//GkQINNt+KBayfDci/S7JZYzZOl4nXZp48UuuGZgwsfDdgbNzT0lRg5mZ+3PFwoEHD+ZzY1vt2ErHu/bGW7/yufe1+iQrkdr4dGtxAfZj3r/MM8hCu+HBT/rfGdPOdXEFnXGN0xPQCQw/L/TsENm6suXdUYxpMZOTk2iyOg6uEzoO86gWQwbA3DY5OTT7i3MzxVLGC0OYHXZOl6699tob3vPmUqXy5IuQtuJzn/tsHHgZXQx8HxD4vvvve9e73tVqdmOWGfY7O3Y+/tDBu/1IeNrTnvb+97+3VFjnQVlcXKyUy8wmlSpOA3fARMxkMmC7vvMdbz185DiheAv29rGjB0H1ve222/K51NyJpTS0FKIo2KEgq4B1K+1utVwcDIdve9t1sP/47L16+nwQ7GyuqKezs7OzMcOBEc4KgN7caajpoJDPz88fOXLkgp078SeKuXyJKsNnUZWOc11cH2uPtTOonevi6obE84imIszwnBxzLE8khhZlbA56DgldxjU01TRtWRAVQYpF0QzNrd4FF/1pXbbka5j4mVARjXOF4l0//VEuk02Xqn27m0qrpYmphdbi8tzRy6/58Cc+8bHtNQQHOFPXRcyr4wTLD/fuu+BrX/sawThnYpmRKLMAIaCeHjw8/5ar3w4IkzB9gm4MdiAAF7p/TtVOURH35z4L53qet2vXrg99/JZqJZv0bWGhOVEr9AZe2hCdkNQmUJUdOBjDpKbUFokkQdDKxRe98ppm0xt08fkrY89zrDhtaLNHZn9yzx+2e8QOSSVHnvQbLxMxuPrCrXZs4ESGqH7w4395y0fercAv21kar2BQitMz5bRBvXvrMMusRzSfSe1cF1cwV32fJIObYZihZXFcZFLmeEGQs4VS22pDY2O2lC31VnqgBz669UXh4tPT07IoDYdDGKY2NGc4Vs5zcndpael973vfLR9/JxymG5k4jh3XVWWZY7ler5eYhbykpAzB9mCeYeDUPbvGv/qVL8arHqRkdTGINvW2nEapioiWsBQ4MrTCpDhAGMcgq+h8MkQsL0QXTqAzqqLAi/WC4DkvfH7BSC91OkxUnJh4XK+9TOiaMNgfzWYTlNhnP/vZglyOBbm9vF/Ud5RKpX5zyx0DgwV+wf379+s6xklJ+ljo0FBwXFv6TyhN+9/RznlxtZqGKBIOF0uaLhvqGkDnRc983Vh5hzcctk2bi/i0lCYxb5ssowpt3+xGGAmgCggsTj8QWUUgrGV2CjlpYDY0g2n36lo6FRN+YIXZXKnZsHS2TMumBUmWHst4WH+ceIQB0A5gn2thKh9LYwkFWTR7kWj9sqbID+yfefZLMBX7m9+6PpdmWoFcwlyWMJdOLzRbEwUw8iIvHOoiM3SGklK2XCInhIl05VKijCgYcRHSUrQjY3W9Dp23uavJsgLD4GHAg6jDG0oq01hWrMQML5HYJ6IX8AKOH8exZUO3ImIOMB6i0cEUHMtTXvqyW/qDEORW33XJg8eP46pPzJ3oCFIJqXbmaL6r5/fYdGy1nkbcwGz3i+VnMixpLHaKuf6gb/F8YdCLJLmYrCQPLPTMu2GXMC5DmW6wnlAkMREye0SC0Q/tvh//0rOuvOsHn+40zaki6hS21dOVtXqZmLYOOBtQx9OjTMDxn9/OdXEFTMAQHAuDENVUxqShBaBAHnhgNp059fI6zP3Ly8shJXngYxkABOQqjpROp8XyEctiFNH8/HxtfBsMUNhIG2OnEQDb7XZ5nt++a2qljTzDr3rVq5r1Q6IxluIdNVv88uc+XS3kAZBhIMLtAGzT6fRSq5XOIFNcq9WSaE6pCnLMkHarncnmNhCQrm9uktOKDWTVsiwQ1xylZVpcXNQ0FZSL2KT1VzleUSSejne7YyuKLIoC0jdE0etff+lKfYYXU836VC4/IQjCoUOHwLjI5XJLiw1Z5imu4mus1+u5XAaeFPq/fcdkKqXZziAIfVw/47jEvVcoVLu9EElhCckW8vDraOlTqwrQq1I5Y0i1oh4Dxj5x7174mWD/JKjE8VnC43Sui6tgaKCWxTT3uzuMBZ151aUfXmiakxO7+gMTYxvWo+q9mCY1yyt+2eKrVURXd+gtzc7wRjqlxJbZzGVFu14/L6NyegUjYyMmy6dY166rc6s3XCUuxRgJGjuByMBjodSYD/GTSzLjqnv5leZ8w/X7EQ7uaJCv7boEJHN5fiGcY37/qjvmjp7IGuliPnvs4OHqWPG2269J5zW6xII1QRIrrReG3XarWiwFo5j3JDdgxBNKPzedSKzQkVRJVEEl8J3QKdeQc3wYDpqSEceSQpdzHjyC2uaX/vRb9x94cHGhnsqh51xNZ4L0BaIspMe15fZxnHRaC1MZ9p3XXnbzzTc/cP9dxaRU9Hz3ty6++F/+798X8vnfeMr5V1756t278n5ILDuUJO64RS57003dniUINmGcbBbDJlqdE2AV9wbL+DRJ+GScKAxYfYfn2Ua9a/UbS17rbe+e/4dv/ZGaSnLfeZZZ8xsEMa6zc2ea0Tpq57q4DgYDQ9PSMq58RCHpmWi35vN5sMF44dQrNqCYBY4HBxAqrtlsdmKsFgZ9hgyjyP3Wt24xXYAOMrtILrv0Orh+pVI5jY4dPnw4m1MBdpLAV7gpmHmNRuPCfRf02iZcVtd1QL8HV+rFTA7g9NWvfrXt103HkWRZkSSX0hPX2+2nPeWXPnTDjblskuz+cHHdtPEcTCJxwsct0eLrP/vZzz7wwQ/MmdxwaEaeKWuaqO6G/fMnlktj1R07dkTUqM7m80ePHhUDjPeoTox/8y9uGg9Ivw9wTW688fpigVC9hJgmaBCkNv5uULOX61GpxMK9GE5UFIzIUlVUfOB5i3mw1nWabEjmlhYeOT4RkBx+u7Sg8Vwf+nDejh2ERnGKZ8swP1ue43SbkU5b3e6yhSiRGau8/DUfsE1ONDJcQj+KbbVqG8zPNDt83rHFFGh+CHqMEomaf7B9V3Nl5vzdU1//y0+CbAEQHGsOxyb0r3z7ute9/n3777tXK1+wGoRIPxNcRUoWfiQ0gGGYUR0R1qd7gvKOoqKKy8u2ruNUAmOu3+9PnveUm26+7LI3fOXu/YcrhfL5Oy+aOXZwCLdUxLqVssTpQAg82yM2qpoEzWDn735cv//SW52TSBs2MKFw9mZvBpActFZRBPlRQGwIVV9brd2iMGAUhtdkwmq8irq3ksqHsTG/ZKYy2sC03Xr7e9//kzx1ObdJMCTBCsfLOXK0Q8pjpLv6QkUddHVyuE/yKeLn2D5LTFGR6IKr4xNDIB//8Huuu/7DthU1VpaWHZwcL9i3DXRyFgmFg1GhENbHtFo2ILEkCCms8TWMvdAs6PyVb/vUF2/5CByyoyaHNLOfSe6MP2JSbZ0/41zD57q4Esw+Vcepmdq0HWojpTF+vTjp+6c2eDRNA8XLGSInmG87XISxfk972tM++qFrYbj0ez2Z58cLxvLKSrFY/PLt17/iZR9a6G25V3DN/gCLlye5NTAmAcYXFhauuuqqZnMaGow6MIw7nc74WBHUu2arzeY4MBHB5FtaWkqMPXg0sBiht3G8EZTWcfURwhPhXJggoBtgSY6NjQFsIkyJYhyh3hmF0dAaJglG8BX2wwFw/Pj4+M/2/+uLXvSiNI/zS5w1yuWyNbcko2soq4vmYr0+Nj4OZy3Q0E5BG9NEp+9EWZXvgpgGLsfzgmy4veb0nmfffffdU5O7QbPgJcwcAGiFGUQWT631ABqDyrNnekzmdK+/BD/iRA3nDHhFheyZzaSz1s51ce31nXQq3aUY8zu/d7Vpc4WJ7UaotJo9UZSRCBP9tzR+EKZnxocp2rL3wMFsiOfwkiWneMdn7/r3g1e85YPLyzM7Jre1Wp1+z2q3HY5Vp7fvnZ/viymN6qDCKsYKNC6QAwNsVGmCdQn8Y5JPtMo8uyiKqVRWgNFGMNyvv2fPHpaTDxy2y2WPl7vz80eKOUmvtWP9mJKO8sYg6Bu9+QcADMuqKKvoLGWYXstsOR1WkcTRrbHGeVJZCzE2b2+KrqzLTqVxwdmdvR/U1AxdiwbxHjBEBGObZRwmMEJUuc3INGJP4jqqJJlzC6/61Yvu+td/5HimyCpZTvIWG04rmNq168iRI9Vdu/Qo5Q0Q6n9536+AdPUHXYVRA6tnqGkm6MexDNYlazm8On304JHxUi6bVg8dOp7JY73sZmOhVJ0YWiZgKc2RGKn1ScGsVErv9TodmCPsfqte3zE+1aX1SjQtiy8U2V78tZR06iCIEn72M6id6+IKRhEMwcSawnB/hgPFT0vXkpXYUzawGwGyEkbs+lIj9oPJWtVQooMHD9Zquf379wdBVCmPVyrb2y0TlDdARXPrOXeAV4BmnhcnuTVJnSuAl1qt1u93zV7noosuuvljr8+ppNEL8mksc6wTxvRALyZeSFzqiFFkrFLAsw+vnDFq+c37BcYvWJvUiTtanYaOgOXoyYRjcfXVdYhKNV6wS/N5PAB2CiIapZp+DUdNZAZ5qiKFZZcbXiYjwjEsS5LqU/W6WypJtkN0hZgOdtVxCbWRydCJ+yFjaMQOSKdP3vnOzxw9jhViwS5Fh7l46vWXmZmZ7du3t1cW4LcZrzyhtXj0Fa94Bez/9h1/vtWX/wvbznVxjVl5tum87DWvhW0tPc26Vhgrva5VKpVBLOli6frBCQPYTmWogPlKM0VZf0bl/B/e/oVBL8qnWdcMBYEDSfc9ohkoGZ0uFsVYkjoiEX0iPON5LyCYnl6MAiUkmmfzipYb9G0sPcfypoPp75KqmaYpBYJAhNgOZCbhmokJjGlGiFyXDcKxcu7og/dcftk7P//HH6qk4Ufs8oQpulracdoLzYnJyb6JcQaiL8q65g5NSVOTmuX4yayLrLM5j42G5eMJv1p2J0mYVSSkaQH5d0DPEByN6qVKwffCoSzCIbwbuWlNFBkF9GiWEVKGYnf8tiIZeREmEUElQUiSQkL5stQxiSTRiuk8MQMM/hok9gfPgOnreMQdkmqOfPbTl//eKz4Iu+fmlvOlCT+EVy+v0d4QjFfC03J5vdtrCKDwuMgdLQilvoW9f9bz3vTd73xWZmOJjyM/EAV+2OvpqTw+3hkGrue8uIJMlgoGyAih07OYnSCRYJs+umQ3CQUCNG61W+O02JwgCI973O65ubnJ8UmC9h7nOKEsc7JE6isrqqJmMprrhiCry8vL2VLt7777d3DYZW986+xMk3AiWKYA5tWxScLx0BO4GiA8yCpmvW1Ol12tVvudpUwmMz9//Iorrvj4De8plwGmHCKkAJArk5Noe9P4O8A72CNpWhxHI5rC0efas2z5jYEkuFEAc4ogqI5Da+TwsULFGl6amlbhVmBGZmie+vHjx2+66dMPzM8xjNdsglbvKyq8bQRlTeYsl4+iU2vjuioen1s+b+8vtbvHfCINbfTxlkolUVH84ZaT10Hj4DDdlcEoqzjSad+QUm/LT//f3M51cZUMo9ElXoDLeqbXIoEYM0wul7Usi6GJbqjT0VC9EOycGCEmkJxULe44mNcWKoP3ffiqok4GoR87QRSEGV2fa1v5nCoWin5M+hzhVM62tYnKDrhah/qcbvv0zS9+4XWuyyh63peJ2YkZTtDkmh+HWP8uijyfldH5GUSr5TKwITyC9asNO4Lbz6eVPOdrcweG73r7X33lK5eLCqkHhMtlGkOilMcWqS7/0pf+Qa/TxKw6KTFc2RGgrNqxza3TLe6ULkI/FuOKctzvYS4cbLAcRjKUCmVQdUGz8F2x3/NVqZDL1ubnd4ZVdC87hpVOpxk+PjKHq9DsgKAXKqmHudalVbyzl+Zy+uNaS27Ejg8tN2KwPme+Ujsys6hoRWr8UyYXjP1NvMQBmv0ohDA3kSiWAiLFIzbw8NCct31C5BiOFSUfNCMB3q7A+MEZN/zPtP4+2g2A6N3XfXJpCU2j3bv3LXcDP4yTKsCZ9Knpv/v9fqqkrazg0kIuzed0SokkihKHxZ7ggte8/b1zswdVI8OynBs4PMO4QoqPrfryckRwVWZ6V3VpSdq5a1+n74QRK8uGabsATVraAFztD4cYi8tvmtwGINy2bTge7Nh2+8TRo0cvuOCC6W3bWstNDTCLSztupzJWIxihpXuOWalU/IAi0rq4jj5PI7cM1ATAJT8YGsgVR0tapaQwQsYZx3K77Z4oaNu3XZAywhPHWxzbg7svsfO6rpvmEEW6nMM6eujIdWl27qo6frK4gniPjY3dv/+BsYnxbaWxmTmcF5LV5s1ydx+hffKTn7zp+stpjBeT1BzCbH72TFOFHxPXQrH843s9lkfVUZSKoHrxMmO6PUnjqJ+WkFEdQh5DkZAKU+KU8ZYrihkcc2Y8eOrzPthZWS7nc2a3n8tWdS19bLZcrV5UN9uu39OyIhIm+ZMxz1d0KQmZ+OndP9uzczsbcq3FxYE5fOLFT5V55ujsPMczuLbBICdjGFs0BGcUjBMlBTYA3iMiiXx5YqrVbM/MDVLp2uT03tnjVUZIu+W6wzjZlNFpLfco5aJU4lNGeqHTFCiKJqU32JhZY6KpWVuO8e9kDpaKxW63zWJuDqqy/YiHuQOEMFvUhbzTqM8cah5iCCdUBSGV6jvO43j+/W+79KInTvk+cZw4WZoCjfik2nYbN5DhDt+7pOCnh+FTON186rNf+td/e1AzqnEsjfzBDPrt0a+OGIvHRIxE04yS+Qh/u5BR/vf/+eePfuhaJ3Yi08npOvFDgRXORPaXc11cAStgFh/Q9YwEN2D+hlk8n89b/e4pTwFIAhUubdCib5zaaa9MTk6KLAO/P2CyUAWYkZHNqFRaabme5xiGkQpStm2DMXzXXXfBWbv2YN1nkJp9+/Zphv7ju3+maOru3bsX68twYrFYBAnnN3cCzc7OjpcnUqkUTxhZFg4cOLB71/aZ4w+SIg+69IBBN7Ioohy6rnXLLR8tpMgacxw5OSW9uPVg5o5AwE6t9+10SknqY+osWTFtXVMazXapkEtuEWGpEaJwmBZXdNEbHKEhHRkGn0hpFEP3goQV8eHiCufbts+LrOW6Ec+fTxPOr776squv+UhvsOU+T01NqSJW6FtPfqThzeyZJrLnuri+4Q1fWWj1Y6oUchpXqlUB3xaWFwfDkKNxS6sDiMGFO1oAqsQfavUOlgyMoT1+aH+1ohfZ3MKJ+ZSSLhRSYnzMNBcqRuVTH/rw5IRshZHCwUxut4YtRdclotFLciFhh6Enc+Khhe573v9vx4/PyjqrDnu+K0SREkWWx0kYS5zgBqqxiWDhtLLjCWMzhx/wPH+iUj06N/PLT3nSPffdWZsoqivt6YnqH37wbZUxdMBCCz2CRUVCJD7hYprxGa+metJPR9iyvJaI4HkErFEA7CVK42KUiaYogUey2RzcsT8g6TxODT6HMsnGYahw811ims74uOoQ0ujgE8kyn1L5wYZaz+uftMxmNiW4MQCs6kRkuY2nZDI8x9l0BXXV24ShYHS9mnGSmLPkE2wJBnEVh3fIcEa28K/3HP+VC7dJWFKMLkP5hGXOMFklj4kr4Fh1fLpBA4A5QWh1u6ZpIn+3521W+9N1XVD8vv2tj8K2T9c5Ax8HiCZi2hrskXUyP0/GJohpWTylEUO4NvIhGSXW9gcDLZXRONH2vB21zA033HDjjZ/4hx/etXfvE0VeOnLkyPT0dNvdNAl+fn4eDuh2e2CG7dq16zjNTYMOpwXh4MGD11xzzR99+t2JZ9gNMXpR4vkwihgqrszJ4ho9QsGbTRrOWlGkymyz2bzssvcQjF64T9E0y/K8wM3nS64HVnwfOYc9T1ZUUEZ829a0WhTBrNhzTDNi0bGnaVK3OSdpqw6Ck8VVCKNud6U8MbnS7Y5NTXf6+N44SRwMYPpJP7xXj9weeOCB22+/fd+2N2fTOv6yYP6GISc/Zrv+97Z45GaMGCEkPK1whOoOQEroDAUYaJhYDUor7wakbwVKih9mK0PTRiOJYE1fVaA6aBDzLFqJa3neNArGZ2n+SmS0652FAf2DQGNP4ZIxNbFaoEunmLkhSU2Slk90FVQwYsFErpaG4cjRjGdlZC+JyBHF1pBMVLibP/72K6646Z57HqhWJ2sVErp1LqRxcxhqQEcVKG6r6bKSyJkryxL0yCFxKBhhBa9r8yfAasuRZnv41Jd+LkN1dUWM7UFH4kMOcHokmDxGU2GsMmJLW3HJKrXCCGtiHr/Go5wVWryYZzYU9eAJJp0nFdyLReR8sPUdDKAr7zFx3E4ihZJ7CRj9C+/M0urdJFkvKqMmTR1dHZ9wxrRNRom4GNUbs+ur3PBOi2TJjUKVzLSYKMnTtUkoEl6U6q1lXpILhUKrjaEjuULetvisLZMRI2wQch7CMY0PA6TNTz7h3+9ZljKZTo/kNV6EAyWbknSdmmTjF7adXeK6eRNkmaDQOsgXIUigl6ZTfLKisNXWbrd3jNfkZGBxiJwJqz0oamlF+um9937uS3c8cN9dlh1MVfJ8FPUsH6w2sqHaWzL4kiGdLU4f2P+jSm074AaAtqqqlu20W13e2HKY63A4rFarkc/qaoah65md5oKhaQLru565XmgKF4fiZIEooYM4qYxdHFFxXc2EjVf3rP2dQap+sO2TPFuyShwBOxPy8Y0HJw6yhEN0ff8qhwXgLaFG7Op91yeFpHsxE4UMSmDyxgKYnRgSu16pVLJcb25uTjfwpVnOpqGUSev3+5VUCukaVfQ7cBL8WthtRXhMXB9rj7XH2n9OO1fEtVWv58tlwjLpTDqOeZjRl5YH77/x84QUtnqptPFbP7tv/jkv+GPY7jWWC2kFTEeYqmEKZyXd8gJWKGWz/18cN1da/qDTLpayFiq/4ZqhiAlfq2A7NFlp7H+6alpUQGeVj7X6gljQx3e6XbroT5MBCEJxogknKxMRqqoMXTdkQdE1E1wql7i+daCYzZw4Mes7iHuT1XKvM8tEnqFLLPpgaAc22Ku1URTiSRmw7Go1c7KeHEvW9vhkZnIyBzZ/uVDotuji80Tu1ltvTetpboOjdWPAUExOEY2x8YCH+3xizLRDHxnBynRCQB8QfjXowW89942DE41KbrLK5/0hL9gSN4gzmUw/7oYPvVDyndVThqwy9x+0f2mvzrEq2jkkUDahm/tFbueKuGZoFYckXww0QDAkQe3cv38/MX51q5eCi4DOORziSJUkKQiCpaUlULQURVkb2q1WK/ScbeNVNgrR14La4KnFtd0f7Np5/sB06svLIJzpVD6by504sZSRtlx2wnEcuG/kudu3b7/3p7hiBM/41S/fWtBRyrk1XXSDoAinyhHcOOYfHqYn8HbH6mTVbEhCz8c8YU3QIoI1MxRxy7yKm7WkCBfzsHLT8PK/853P/fYl711YXKpWdvpDH6xoURQxbX1z5iVK8H/s9ttvf8L1r1d5CfRhng/XIzTOnHb2i+uo1hiNCkbqQEH1YxbMISNN9HRh62ECxOx/f890ub54ArZFLkxLbICzPwOWm+XH2azhekG3233yky54/x/8TqWsc/6qK3Nt7G/gTYKJ3uw7WEZOIdYQWRSWloM3/P5V95M9o+T1EfsMjq0ResRRwAQMOjcDlgQBJl6j2LGCUKlVfNs58ODh8867CPY0Gs3/9errv/7V92kSSaqFP8QZmose1p/VDeoYi1cBOaQdwe2jjpJWlXqAaTqSgCQPyyHm6EiitrFM9UaZ5zdOCqt3WXO8PQTBkyaSdOLngwkWlYrVpdoAjGqWOJzicq4l8BYfhgJjhpgtxJMAfYoMHzJr90+iR5nAjx07uPvue1xf0kTCCZKIaz+PLeT8ojaYUJMlDcKyAktMBwY6Leuqb/lS+/bte+c1l+3bga4gkKHYJ8OhI6kyTAitfmSksIqHHZB+z6/lBRgvskjcAV0nPJW4mgMzl88tLLRAXPO5vOu4qZT07W9/dvsLP7XVjmHqNhaPHE5MTCT5CbDNxP5zn/vcf/zBd09eKFlrW45yT8uY8J3NZru2LdFcOLjv61/3mt5Kg91Q5+4/LK7oSo5QG2LWxDWmy6wwiQysPWNj4yYGt7BJjUzQnkJ30/gJrC1ULBqyC/ov/DyiJJwOZesvQDu7xHV1vow2VO9kaRy4qiq0EhmXLM+AwQdAoxp5Z+sBqO9437t2lkmyvu8NSCVN5IwM42roEj3FdmzSaJNtNWLkhJaNfWAUEuonESAkqdXJnTlVeqBBylN5NyTPfs31P7t3/9TUVKPR0jNpwvA0oIJWkIhE2IgiLmL4pHrdaLgnsRx0wFsDhSe5Xdv3zByaGdDYnz07ngYC5Dl7nvHrn+QYk2FsjlgsY7PEJSx6U1f4bWRVLV8PeNzwdXV7/TWpWHfOAK1boI1QlbvVnMpmL/S89aALdsOL5cJ1JTlaF9eYrBnNdJVpdc2MrnCxww2nrEViAtLyju8bpXzH8Vb6PS2VQ5NZlJrBIJsUmCcBGycAu9piHqDVEPmIFRwPxwhWEQx8kHNOflQLqPznt7NLXDdv8Nu4tq1oOhh4ICEC5mNQVuut51C95S1v8ZoPeDTSXBdy43n+2Owcx/FjY5PHjh8sT+4BcU2rHdfzZcHgWbZbP66nTlrZ3yiurmUp+nYS13lJrTe0PXv2QK/S6fRpcI/DWZ7rLywsAPRlUgj+YDOD5Wyapi6LHOMzSD8VsEyI+eos3kHgUN62JK5J3nwqlQIpXVlZIaOq82jDb0w5ZE9aztmAtSeL62ibXX8hawcwa1XYVzdYFss+wmTRaDR4UZ2cnGx2BvV6PZsvJ1VwN2ulUil222AKwZUAWWGSCMOQlx81S/u/rJ1l4sqt5puxMQyHUdHwCOPNQkZRtdDzJEX1GOJF5DnP+1+RkD0NSv6F1oSi7vasFt6GFw8stdXMHtDHTnRZkt+zZHKRzDYRyCM7CgUYRrk9TWkdAx/STMYiEZfJTA/6dmZHboVBVt4dO3aU7J9gCWMxZbsoUYpethwuk68u1duSpJGYowDCoU3LBIkm4TMez2C5Wt8Pk1CEKI5cP+KkNBHien2FZZ295012OguBH/Q6XrWcyXsPklFFPC4aqSMJ2xsnymp9uZXLZmVJb7XbAq+A2EiYq7p/9NKGZCJJXvdJlseHU2XlC1/4wtgYC1qqKiP1BBgISF2o4LviCT90bQarX6OcWI6blnMRJUezHAfOTV4QPG1nGKZ1jtuo+MSj1wf/4OFAN/6NZ76VNEiWKGNGodsyMzABryVjMAn9NwZIJGe7XtBr9c7fXmq0iD6GKB2BnvWY7XouNLAPwVJaGiA5IBIFyjmAL5i5AXA2qya5Wmv0FH/evXv30mIjYScDsPLc8OKLL/7Qh16/VxuFTM3jfcgbr3gPw/FHjx4tlKb9rU8xYLo//vGPX1g4fOLEib/5mw+ldSLwxDJH0VxUXNc7l4jJcoOMVZBRammRFEpEEcjAQnsifyoHbIKlgx4ytvb7fUUZ5X+jahtFqwkGjCbRkF066kIJVR7H8xhRgFmAp4tUYGSmFCWt81EUMZuIq+v6jh/Ae2t2rFbXpeUqkd0/eCQiG2vbtm1Hj973vve975M3XTVeKMAeUTrDNGFylolrfLIrhaF1Imh++ZrKiyMnWX/0OD4xC7faSvEPv/lHf1JMIw+Qa3W4yAG1kGd5P/QDRgwZQAV8qww6KkP6SXj21KmzBEeSg8qqlgJNUpYxW2VxsVHTicWQpjlIaUZS9PBrf3bjM599qSoLusr0B3bISDSbhKMcqKtRf2KSQsSGGDY4KoRFaBDRYmtWt9ymu5QxxCuv/cgtn7q20yLbyqQQ0cjkiF3nQUlY12JSKZL6XL+cT1VLxBwS0BI0HqePLnXOPcSGSMRVK5MTfThYm0wTG4z5kMkBjmmsR/JDmzJ4M1i/Y/8DON/8ya1fufPOfysVxyRRG1gWx0owZcURqEUxsvsXZNAa2Jgy2pE1RRdvA9q8nskfPj4nyGk3ZgQp24zabuhnHx7/PFLCRS+M0pnsiqz86Mf3pPKFGOsbnHmLruQsE9f/mgZQkElnEmMJpnaNF13fjbFMOOhjgIhcPFo0YTgkjMcQ2kfgWAGs1jQFxmGj0Y4iGSS/UimBAPfDIJVOd7vddLJiLJAf/OCLr37txw8eXjBSp64G8gjtggsuaNYXJiYmFk8cuffehde97nVf//NbEfM3j3IHqH/b2/7g8KEHUllN4DNhyGiaZA6H88KQbCKuTBhEbEaRsoWsu9LuDAZxKct3+30WAJAovCB4rqMonCQ+nmB8iA3GZ6cND8qgi55OE1HIFAoFZEjrzqNOi+IaMScDP5gzWF+jVIoY2Qoix3Gkn4eT8GMdP34c3q2mjsEMbtu2oYhYskQ/wwhNzzJxXQt0ZRNPCRgoq6UBo6QgTMgk2ZSAsehlPY176K6keVhrHa8PdnAcSW5Ma7zJPMvy6wOZxdmdAnt781o03TYCjmEQLpezYmJ6SClo6JpE62FomcxiP3kikkqRP/qTt/72S29wwoiyNkarWSxcojVwSegPzTbdGN8D2217WO8NWE0uTZ4/f+J4zytd+LQrkOY7OMVAT07lOM5xJrWp8x5stcq5MkiU2/N1XRekdaWTjR9yIhq3jcFgpcPIkhSw/kIYe4IHprKiKIaedsiw73jBEGc6xwxyJNbzYyA2NsNOTo2DNXHs2LHlYSPFOj5LSx+wHmgoLDPKIsSQfSYYOL4b2gEvMHzMG8aK1ZXKGQdM5GHSG7oskODq6ltPGXnPa7J8LBt6p0uUOFIVhhfOuIpWZ5u4/lc0mNoB9ApFBD13CIBhpVSV8FggHIX25Oi7hNDguS9+4WZXKxf3rKwsWFZdEGSW5cIwYhhRlnxGFO/693/ftWuXYCCNy2A4zOV4K+Ra7XGD1q3aUmMYZufOnUeOPsiWYrDi+u1OuVwGXGIF5eEHjwiOwhCQ3zCMJGYLNvJ5GWDKctYz+x4irp7jwkuAlwOKvVquwFlgIlYqFbBIYWMwMOF0AE+D1sgx+wPQTbD2V63mue7s7GwmkwEAhL+uO5kZFpRjmpg6+kpDLzlZ4AUjNTu/lKFIq6Y5WiZrU1WB5/lSodqqH+33B5pGMhjZH/xcTP4FbOeouCLGMmx0WmQCB5Vf/ZVr/74+dxi2K5m0xHqguyZs904IlhYf0XHDIgN3wMfoZHL5X6anrt5uAwXf8XlX12tyWfSiyAIbkUOaorbnKb73y7/5rPnFBUVH4cym+J4FqBQVJtJ9a0iSdLh4LSgphrtJ/tjaZdHRu+FWg358otud3vb0frPf6/oyN+kJAti4KdJbzeoOmHgtgCmCnsckaC8vZdTpXblAZVcWFhaIJIShW8iur388RGeIuECX9GoJ6ReFaI51e7E1UO2B7ISSAjqs2Ov1/W4j7uIUJvhWuZC98ILSe971qu3b0UAPwiRTKAS8VbOJtY9WNZ0U+NHDxCiV3T5pDchVb/loexgbdkZsypqdJlJ/s58MVIO0bMQhsXxHFoiLFrHDBJGmnGEAe46K63+kASgBgCSsZDCpm1YbMAGmaoqupw5DXV2QPIW4AtoA+PT7XYCyhEsJhizgkhu4yHWazXZpkhrSrPAYO4nxCcqWYQGUWICyZrOZklMhz8ucAoDjWw72+VTiGsWBpqMhfeLEibFq8fOfv76UJzal7T5VhNKo+Q4q9mC+Dy2MCoSDHSx1jewwEcxhPLw6ZCoelZl0iC6Tdjsq5lh4A/DUMN9FMdi/JJfNeOv5BuigWq90GRPH8zhOrNWwpmZnGGlGxXYc8ogNHh+9AEjljg/bbrdrhRR3hokqtrNKXJlw1XLkaJFFNFgFJhTQfA15IhDPXwmIyUi4GMHY1Y4p8nl0dIoRBgmyJBDihJ4L4ZeV9M7AhFEGSpprDULPTmsok0oUc54Ve6gTMrwzXcM6q1avCWPCw+KOHEvfKhdHHAEZiMUomE6LBw8e3Lv3vKQ2VBh5qiZGUQCSD4ZcVddb/U5OLwG0yJI+GCzqLBuIWGsjMKP0aCEZoIv2MeatbjC1/fyeE91z36Hy5M6YkVlFGvQdScOqNiLYdALj0owcVeRlhXUGZuzi4ETNN25yHO8Tmr4t8gIr+XbA8t4/f/8PEuJ/mDN4ligs8cIBHzMKT3O+aXk+gycBlnveSPN7ksudlXnP98BWBtASBd5xA6vbHSsX1iRc3hDyqVOQVtRgYMeaYfhROHQtmPU4gZ9vLBlyKZXibI/OihxZ0yJ8hnR9UVbRsB/6pqRnGYE120NZ13xCaaLYBkq4j6ZKIHToaTDXBawsDV1OjSrQmbFCjg+9h1ouZ0I7q8T1ERoIhizIIGyannVo7cN8Pm+Ui3O9Tem3E/ejG4Qw94OsMpE/GHiAk+lMvtPp7KTFCOdmHnzwwSVQXzVNQ1JMjqd0SGviShjM1iNzc3NPetKTrr/+2hqWekGY8gPkS1BE4gZE4hGFQMrbbVwOZRiSyZA1f86aQcatRv2CgriwTNIlnFYueeXH210bYLNcmlxYaFSrVZ6L+4NOkm4CM4Jp2rqi+JssSgLObBufsJz2S1/60j++9cuwJ5NCaxa0WYVXLHvgDh0APRjYGL6J1OJxktG+2k4a73AYqBuShHQTaPpKfKWM+YmPUMFElcWA1gQTsaCzCGA+NT41VhpL+oth3iKGbYzqRMZxwDAwaS61wFxw4Rfs2xxSmfqSqCo9Z3Mm9bOlnV3iuj54VgNcVptEUcLzAo2wfcv/7Ge/++ChZdlwGUroPkoBPXm9BceQqgNcxFFQKOZFNh72O2LsSsMf79Xib3zh7XAMwsjqbQemKWlYEHkUDIyISISEV4Uhi4vd2hjWlSEI5oiuBMdxrEYh4zMSiIciFYt4MuingQWwg2AHWuTICGXW2FtArgVGdnVWavfJrX/4xjde8dYdFX1h+adjpYvsYZvjWEPVohCvD5MUCSXHYThmY8AdXWeiCvnYxORiq2UPGkH+/Oe/EJ/o+393S04hEc/3+14xlfUk0uoOCjl6NVCGFcaOTuGdSlocEDvSkceX51Z6mF0EcmpZJJ07lROIvpljs+RNb7xGEnVz6Dq2XypVYXLsdYct15ycnOSFOAhd2+uFVP1R04rpOmFMLC/cvudxR61e3wx4H86LhFAvCmlu8wWzs6OdXeK6ecMYUcIlmAMK1pEjRyQpbxjGqblJaYO/gpYLooZl1wYDgYms4VDlwPQLW61OQqiNThGeD3xfEARVHSVhr4sru4qNMa6vwnU4SoHEUVZSQAzH8QCWAfNBCQTRMk1TkRWOkxUFC9ERunjLrKatrIXQ1uv1Qrm8QD+1lHr77Z/77UtepSiZNijqimLbVq/XSxkYBoAUqoMhXAJk+JTPCOYxoOXU1JQkeMeb87DnTW9609H7f5TN50MHFGOXkxQuYqLAxhfIG4ocW5vTcsfINkpSBqG84RrLOkEQ63qpO5g91dH4US49Gd6tyXhRyOpaGtQEQEuw2Cv5bfAUc3MnwOIVFSJK2P+kPHQQxYqRuffee4uVKdWQHJ81BNm1H6EQ/NnTzjJxXRtJa3wINLIJ1FOeI36YymZ9EmkSq+sGI5QkXe+aJ2lQa8H3cIYoSqbbz+cLYBD2W/VSLlPO6DEJhjGbrW5r0PHvEr0ig80m90GnZYhDQ6bWxJVbywpiSFSQ0Wyl3/suKsCcJPGS9LxXXAUGbZrGXYAiDfKG65C2H3Jj9PBoBKoMwmyycAJmZ7U6Mb+80h86lepUvdWpTTwbBK++cu/FF19s88LsbF2ihGyamsK1UEFdjYBPCCJGviX40PMZENfmwG4uL1x0IbqvDxx+IOKemMtPZgzxzn/+P9mMdN6u6fn52SA0jQw6bGJ126lePM0x5VnBIG3bhRcGmipMPYNOj43Skr5alSu5L5N0JoSN4ys/5VXy13/zrYysNwaLJaNkxvD49nZJBUWd5bl8Ng+n9QboKVC0FLxr+NoZkEt+9y1m3YQXaNlE0zPLzRU2J8ZMeKZZo1trZ5m4bt5EEnpYDh1U3FjgwcQCqWgNQpJObXZGUq6GxZU/LMMxNjbWby03my1PCB23BygExxz42TE16qcNwyW8wEaMopxSXNvNJicIoetqlHAk4FRBiPqdDuwpjl+IywzpDNwujgAImYQegZXxyFOKK7H9Y8eO7d57wXKjjfk3RYxhAFDa9/hn3n333aqS2rlz5/ISkl1QssLqSqO9WXUNAHYsLe04+/btu//++2DPVCWnSLnDhw//9R237fz822H0O/bI3+t5mJJunxKnacdWVkiljFpB4hmWJdLro4nObxxlzAabhSFBGCoCqhzQB5BV+FE0XdVUjSNesYirO/ATrDSbqo4/E8/yTZgv0MOXgSdKXlSILgIsRHK2K8LYzhlxfaw91s78dnaJ63qQd+KKTIo/0IqmGH+K4WmSLIWsABNzJpPr2WCgrdOIPSRjJuZYQJ5Bvzcc9MtptbOyvDh38LyduxwzHzjusTuR/GVX5emh3RS9IPAt5JuWJLoIlMQMR1wccjRIfVummkqlAAMTS7TZXIErF1gtV5tYacw868Lzr7/++moljQsOAeKSwJEB9ZbhRUbdidYJ+DF7W15qNgr5koMLsixLlzQPtr3r3js/MzerSXlZxtN91wt9+BdxrLT6flbrtVEO3nbfrVarqXyx3jHzpW2wZ+iGMSNE4sR7b/jSde99zfYpstwipSK8ODJwSRYvcyqOFwqYY2V+qbeUT+d1Vez5PeimkRJpFiN/6oLQYNIL3NIiqVWJHciWCfiZ8WwE5ENtIZvFQE8fepo3fPoW/u2Yc9NHP7X/4NHa5K77V9pGphyGQ1bVh+Y8r8sKI3Dx6cS9nEHt7BLXR2gs4VU5DC2BE0CUwQYzsjSvTdqUXwv+CrpWHKM+LElSr9UAJfPLX37Xi57/aRKGk5NY0PWrX7qimEaPKJjGYUgTKZlR1WaGLr2gr5LBKsO6SlodN5PB8Q5HijyWGwYtkWfJzGwDZBW9uCwvi/iLgMYuUMcVM6oVR1BcV71NQRxgcF8BdUWeFqrj0OolO2viBz7wzhtvuvmH/3Dn+fueRHBhVT506ND0tvMs+9Q1UcvlMpiIJIxkQUwZuCpq9QYw7+RyOdCr//APF6++6kVP2LfPNIOBZ2dTBsw4UuqhTua1Bn+96qqrjh85PjU21Rg2oL9pJW0OTZqgu+G4DeJqWYNi4fHt1n2DIZme3gYzI8sy/X4rX9g9HJ4IYl+WjYHZl+iCerr4hKOzM/lSdXFxEWyTkEhLzUG5Wuj2humUFtlnJJ/LltrZKq4PnWUjJ2YVxrNNUdfbffsJT3j8D/9lZtuefcu0vuioNBuJVhlJcJlDFLE4chQFGV0bDjppjXe6HSzsW1zwgsGxxiIcGWauaMeeKnkMy1iBJfKJ7UrdmNRvlfh1dBHZJARO8igyKQqu1sgiYikcWxsrUU+QHPpoY6+sRMWiaoXJYzCrMQZcEnQE5qttcRjuGmKNj8QmBQgC6QYgKxfJ7Z+9+unPfC0bYYQAGNOVmja0VlguCYSK6PV86u+h0ZH2EASVCISN+B6NvOcYBf43dIie23Zwxr386r8U2K9G8UAWItvpplQtGGZBnsFUpp5tfJ5MBi1JkNVSqTBzUN+793cbjYYUTqqqGg0j1nEY5tjoIUaTD7/2VYjl5uJSqbRXJGZoqYwncgKb16t9LLE+xbIhGMyimEsEvNXpGqnCX/3VLUFMnvuia2NWgOkG7qWnUl7g8o9AhXi2tLNVXB/aWMq6L8uy7bq5VObKK69cbNzeHAzI1iucLi8vB5F54c6dhDpCNFHkYDZwTF7e9GUOBgMYu6nU+r1wqcMP4phrNtuZTAFglgYhYHnY9773kz/4wdfHd+wmJ8863Kq4alrRNNtBYMlSStFkEJ5e3xIEf8m2tu978vLcIU3bk/DrD61+sTJteafjhYFHy+cy3dbQGvSmt5cWTxxRVB5EFAwJzO/leRDRhKsJVBXYn06n5+bmnvzkJ19//ZXVKirnMCVhKIjy899xjHMQUk8EPhaShKnOHOVR0b+uuqZCOvnBxUBbAeNiYbkTEt8w8oqu93vmY+J6prU1zZFZq404GvDe0GU5nzcYyx7wUvr88xXAiiHsTCV0vifZrjGzzgBGG/KD0qQsG6RFKF9i9Xr7G0hN9oyXfCYYrmRV0IdNsEtDrArBRRtYRZgYbU5dZ2happJE51iWDdq1wEsw3EHlxpIzHMYVCwIP2/Pzc09+1psWWv9vYw82lrE53pgBQJOlYi8M26HLiiwpaE4QTBTGzEYrDECLGKjUsVyrTnQHZhBBpzbGFdG8eXpBPorWCVSp4YfPThe/7CDqWo5RrEVtxvSl7/3gz1QJJJNU06h7m3YogLawOnycIJapvrrYaFVLxA0jTop0nbJGwL+1KMSHMqSG7U6jmMv1zGZOTyNZDQ9TS+zGbhaU+1FYP32ftPYf5jzGSHDRq5MxTnQCXlLSEpvp1d0xLduN7FW6n7O2nV3iunkTR5x3ftpIN22b4YUhpqSVu8GWDZ6EBHDE58JjtrquC66FUkdXKTjmJHFFdol+vwu6YjabT0p3gyapaZptuWCCAuADEsIghD2ehzXUL7roohtvfFuueNJNN5ZmFem80rGcZDEDs9VocUsdxYb4MSVqoY/1G8+4UtHzGKxnndp2fYSGMSSd5cAX4zAEheKSSy75/Gc+sW1yMlmIAXBd41ELggCei2Z76zLlK4M/EhqYAcjv+H5mU758DCFkKfkooXjuBZ6EV2aZtQUfhjKC0PmXboHwhzfc8MGf/OT+8x/3lLn5VtD1OUFzAZfVM4/me6vt7BLXDXx99HMjXz3O3Y7dExRNUwRQ07QUGHDBz/Uk4sonpsKFXByzMTK5TJEHNFHLySiuf/aFGysphAN70NFyOcp+gHkzaz1ZK3oO1imM78T+hMHJc7iMiYwq2qinIeW2tqyw1++MFckjVHIEc3swGJYFIZdD9a9eH2bTuiiRHi3RwWBBSiLR/LNSMX/gyPFKDUxgYaR6IGmDmFSMAu1awtuENJHQj1bNZMoPSnQjFYRaEPrT03sAA10n+/tXfPkvvvqeImWAxTp+DHFoJ4cWn00RRtLhfD2lJTg+sGNZZlhRBGNhuAbt8Ul+Jqwpwhv3PhC/5923NhptSVQlUeM43jTNgZjkoydsjKPzY+rGU1J6uzuQ9z5uUSbmmJbKFbrDgShoXDN8LAjxLGkwAjRdDEB/AjuJGTF61hstIbXlVO8kcOLAgQMEQQbDG30Xowhh52aaGCYYyLLr+iyTrOmzju3KMiZIQ8fgTxyPldEMA6xCThAL7XbbUDclLFdVUVV1DC0OsFyAJKVBVhcXF/lcXtJQP3WDUXmRr3/9ukte/sFmx2LFLdt1S0tL45Xi/InZO++886InXrDYWC4UCi996UvHM9LycqPZXKpVyrSGDegOUa2ieiFrDtoYDeJ58BghowhC1Ot24Gu2WBld9GHi2u+1tm17zsrKiqLommoM+nYUOVi+RElCoE4hrhibTd821qpXdNu2V+p1VQsKZNOIl7OmnV3iuj65rimPIwnSkPMv1A09pCuZIeJQoKgwh69Gxm04fW1QJRsMGq7I+cXSqheO5hrFlOrTSHeddJF2FAnOXL8nCBKtK5uE92NLjOlFl88RMrNipQx0EedF0ieSGCKppyhpLY+kBBKl1AWPdDp2raywudxDMmjCDc833yeAZoMQC5ALJSQKu3chuv66zx1/8ER1bPK+Bx/cte+CHtV+Y0lutvqMsJofC9CaMMVEfEKezzMYgxkmj78+2WDfc1ml0VqujI/VatX7Hzy4Y3KbBd0NHz8ze2Tnzqf74THLh25izpofdq1AxGynzGQqler1OqDAdltI78jyeqGY7W2M9FwnOKT03wVjyTzkqcOde/deedVr9+4cC2lHpGjV1xRTV1M0OgGX0Xny68+6anFu8X/8j2ccnat35wd78zu7nSErk8ds17Ol8Wyn05RVLwaVlI5einip4SOxSZ+6gYlVr9eFOOGMx6+mbeoKj64mar9uJHpImqbxcMof/MENx47OwNdqSVpuWrms7nmMJDErK91siuNFkRN10wzzaWbm2LF86iSs2CiuglKO/FbfjHM5tb1SB/tw555fnz167P9n7z3gLKuq9NF9crrn3Jwqh84kUWRUHB0FB1BBEDG2ER2xVYygjAIijphGBB0YAcXA6IwR9enMOOM4zvOvqBiwGzqnynXzveeenN7a+9yqrg7V86t+vKfV3UusvnXqhH323WuvtfZe6/uKyb6JiQkIfbft3kMLeNs25O2+voG5WuMEOgznMIPWtVoiyw8MDEBQjTMoI6Sl03feeVM2g5otlCbrdLaDG8aSVI2EguoNXAAIHjYYeovsLYfLhxx+iHgawz6DSz9cTkRk8zalaRx9SO/iTTa0oK7PeOYztewzx8dzW7dupQVNkhSy8K744cnuCp9k6hotkLGEBB+cJPj7FBPQuFDdTWdVsC2OxzkhJbKoMrutNHgOQkV8YYRjXZ9azIsK8S6nF+fSMGHEhIzchMHAlc6//E6H2Qh2I53D42n8/HetGyw4ZtOxdDAshu9iUowFPiWGsDxiZEQXVCvz2GMzmzZhpqlao6YkBMcPTdsEH1JUkuAC4mQhG85n5xpISm1wAg9uqOttCzPBIJyxDOM4rU1PT2vQWDqrqaHvIS01DH9tNaeTGcH1D/znf31HUbDfG9fpg874AfIcJCroWRdtqbS9/rEzpuZaLp1IaEUHb8tgwJTesvPCDNOjRfaRQPC7w4ANwWfgs3H9uq4kn/Oy1/7iP76MUmiGZF8UJIFGlu23VYUPI68/o8HpphfyrMDzuLg3tWSULWK+9fwXGs3XnFxOsAURnoLZ7RkNTm94SObwkrKI2VGQQ5wN8BgC+Jv6zLqruDSHkqV4ZmQZH4UtkZSkB4wWMI4v4OqiaHHNz4vSYsKxK3ZnRiDrGK7b4CWY0VaZ/3xSqevxhMJbKRSMOhGcUGQ4bl9fH6JPJGctBv6anMRpEuPj4425gxIfQfwJVi6iMNbQApNA/AFHkRiPXxCe9rSn3X77DfCHUgEnwXs+9mn9JRuMSwVc7UYbox/GRbgcjSp18JxRIrEsDGrkhJqInXA4AQwOHBFEmedw0R54qg8+ePd7/vauXQcr+fxA26IgNC0WiydQcxZX2zzjGc94+Be/kAkMTbPZTKos/C9ErkgKaxnEKAJee4e+SqVSS5fNjsCEtGw7mcSIbe985zvn5veFYZDKDkwffLx/dN3sxN6kltFkfmL/fknGqljqH9szuZ/Tzltpm+HbATeBDbzzn/pUaK1H05rM4rWG1eY6n9zqShOnNAQvlaKxpXB9ZJpewHPtJrdx7dqf/OJxKX/MpaYlanxYGip2fsfSrt3ZzSlYaX784IfAKsoiNuhhGHECXhVZXAdlFnZ+Y6SR/fsn1hKMb8cJZQaxIuZTDqL49KUbv/jONiV6bsRRVAenXSFw2sH/ZEhsZi8Dl6SI9PRcJ5PROA7JBG3Q95Fh4lVoy+P6yuiTn7zu8he9vVFz+wY22IYv8Kbj0otvu7hdTC95carHn3OoE4ToLzo1cAbGn3HBHRwB2ZEF1G3N5tJyFLgswsBLAsNm0nnHDjw/At2esLcuXn6I0oo8R5BlUCRZUSxcNFhIJBL76mZpzXO6xmQUqdWqweaUYnkThKZwcrNNC+KGMKIJX8bRQ5cgXZFySXQ4mYoksoHu57LJt7/1zZk0TTsBzRmHY8ivDjm51fWQgOnjQRi2VTUELtlXoq655ppdk5+p/S+gXMcQMBpGu51c4ErMKDzWSew3U6bjHFNdTR38PW1kZCiGQXEcVyMYK5OTk/0DGJcULRahLwiOdW+689Hf/ThfwigziUSq253pdtqiIPDSEhduiboajYoopEWRbTTmR0eGSVNt0/Ayac3yKd2Ybzvqhg0X/nHX/lqtFr8IWvlWZQzDDb69prCd1iwcsYzGyMhIbX5CFjmeiRk0KFC/AKILip2ZmYnSS9irDn3AHyuVytjYWKVahZ4ZGRm9554PJXjUsZEQoqJMSM7JbGjigADXqVd1dPnVf7vSNmMs1RADiG/c2Ctzx822LElK/m+X/nnJSaWuS4YuvWRg4M/sgt/DMxRDlOMpZxdELuxtHR524YJEC9wuh0uD2ij2nVtvz8Hni17xhU5jho8MiBhxSYAshdQiN1Sc4o/9TYbGLiLeeCBZe37gqqoqQchH051OmzzkyMKgkVxYr9dldViSUuTauu8z+fxa8Ku9wzikD33m5D41lep0mo4nWjZuQ7NlUhQ1NVvhxQRiCrlk4jcP/+vw+AbLrRb6UhNTVZorLV4eLTQ7puWjl3QFFSOnkR612F2cIjsU+sWjj51z1gb8XK59z5c/lJRxkAznCAKSKOQGod5tZZPJjtnJ9yDV6MOaG0OZ05TjeiwLvecLJJHfcYMsCg28N47XBH0G6TZSyDJ8o4uufun1ISWAs7TYWmYhLyugl9w74jBbR28I+IHnpjS+MTeJwWh0lOJxbpQkyGi1yUmlrscRmuPAErIsrWmaRaZbNwzn5uaQsmICi5jAiidZ+a6L8bKR4/M8CwLW9ZjqyrEM3udQFHD2EF4B8uAOEEQxDKOqMefMkerabE5Ag4eHh2+++Wb4dd142iB2JjxGnNsT0+wlMCQE5JG1GbCuuQyeKQwHo7fBwwMy6OFW77vxTkmyrZW+PCFfbDarXce+6KKLfv/bh+HIQDlz5ZVX/viH31QEFgJymGUGclmBoX1JwkU5cpJeoAU8/E5U3Jm8IMY4bLbjgO8AfSLwjE08lzAAr1VSRBSvtzkOnU6nraa58lbjTDKTUF0mEqzEcIjUHZ7Aff60chKra8+9jHCdDf7k2Tab4GiG4iiESW4ilMuoc66HtyLjeTjmhorYw+/Qi+wW7zuanbbak9kkVoN/euCzpSTEx65AQ9QaROSSgOy2Uj1ACez9Gh7iwU9ElIOLbjARCE/jGd727QWch0NRayyWq0gCLrKTiL8KyiaJeMsE7IO0FNtsaewqx7vEZMODvEQqI9Y7riTxYYRUGXU6Ubtr9fXJmQS68d2veed17/NwhhOLCUqihVRn/PoRYcpaOpoPdUKz7UlK2UTG9t0NLbWetEGYrRiXvui22szE+rV9M1O7BNbJ5pVuuyIIIcxT7hIbTh9ekgqxcTKZnJ2ZL5VKs7Oz4FS3m3jbtmN0QDOR64PSSrK2dzde6T3rvGfum5jh1UKEuAXsdUKtEi8Q03gCDQj5JXYEcIZZvAcESmp123OK4EcRG+c5e5ZH0wGz2uzrSayuR4okSTTNeK7X6OpKMhWEEUztJ1DFAaYAgh8IO+FzNonXRTVVguAVW28O69bCynCcZYE/Y8zUwGcYlmUIpumCkkmstHDykepKgYXEO59sHO5GESYkhegrkxSXWyGpNxoQUkLbavV6LocRQyE63bLlndXqnCgqvmdoqf7ZSr3VOlAslTqmlsv0t1duXmMW5r5yudts+z5u2+xs4+yzz96/9/GBgYH77rstl4R5AS96ezi134JXttChCeYIiwY+CkQmDI1dA1HEF2bTOD1T5FGzi+GvMLy4iLqE6AMc4xe++MYTILyHucDV5xOSRCoisV3F5cSrbl34ZFPXhSxAmoqChfSZKN6D9Tya5R3TFGQ5m87AibVaZyCX3Na0aJqP6VJgdDm2m0jIruN3u5YsLUkD7N0YK5Wla5QtjQ1ugs9dHcZl2jMRnUC0z8UhM01yhimS2UST+cBwcaaEZUBch28ERhIs5PQUvWXLFts52rXDT2E1bnp6uq+vL2YoL5UKoLcYhl/TIrR0MfmQ+IEkimKtXpF4liLk6MVs+q67PlPIJ48g7lm8+EATbXn7J6empvLlgdk5QposKH39Qzt27ElqGWx4F65aTMd1TFmTx7ttxFByfFtF6Z+a8UXxTNsLXvXqz33zX97mQIiI/QLWtFXXx4EkQyC44TPH9jTWIpD/EossOEhhnZyebo8NQayLLr30Ct93y+VyFIS1WiubK1gGfpTHyj6SApjCqB7NH3mZ3tJegImdmd5eK3EzqKiHpG4bDTayv3j/P2gyBZ6EZXYl4TQd85+x0GSNRyAQDRA3dk2jXMz8/d///WXXfqTR6MSkGKKQEHgxBuwql1Ptln7MW+FVIpXZtfM38Pmaa65pze93umF/n9btBiHt95LmiLoyYS8J0UEQ2jpBwGcyOKO/Wu0EQXdk5IKZmZmHf/W9Yz7FpnG9qLKA3NBohxBvjw1n5mtOKn1s0g0HV3Lj8jeZRQ4Zw5WZaimf7HS7auLYGchgyu6///rLLnsvOKL5Al6j7lrejh07hofHW81jv/5xBCaLvbt3vPrVr7atqNueSWui5VCyIoO6eq4t8DzNipbZAXcX4YILQdNEOvBAXdnIoxi+VFqzZ8evtMzA//nZQz4Zmm0dglu/r8Q2CcDsq974QToiGKUrFPAIItvuK2J7irfNETawp/ddT8tpOS3/H8rJpa5LU/ypJZ/BLY380PXAC1LTaQb5juXCmw+XaVFiVFWJnWHTcPG6iNuxTBcsLcctNWKHYsv9RkUQmIHzMNrDuz787rOGULvrKBItM5yNetgxKN5xjXo+JLiCDrjElp+RcIcbIZqbqw715eGX5jKvksbILARYLK76jII1wxkwma98+UtjbPElufI94Xiw8F0ahQRiCq9p2Y5RLOTAhieTOGtiYZlnMQ+Q6XoczSU2DPZPzzXrM7jGKFccChN0qzELDsnCaXgtKlzkXOYOLN4qboFPygWiKOgglB+npztcuZD8zrcfzIqoorfzaqKAIsM0wJrF2OgxvhzLHNrz9f0wrgTWdV2SJHDBJ0wcL0Cr4xp3lSQnz843RK3oU0II9rg3dP3FzAvC6Lvo39J0QMd1FiwK52em2BAbaMf1VZ7CEUrIrDbLiuXkUtflxXVBA0Xed2G4SKJULqsQCjba7fn5eYHX8pjuAs24FQqxsqwJPGjtsgsa4Ax7ngUeI3z+1Kc+Vdn9E9tDmZQkILrjEkaso9QVpglWUbqmlxaxdyykMi3wtH3L0vVE+tgE3skwDFAC5g78L2hvujw9sX3jmWf+4Aff660lHzXcghAn2afJzn+veJ4jdb44dwr/egQda7wAPN/Et0ql0LMvfgcc27Vr11nnnt/sQBS/LLHNcjI5Obl2rN8xQwiGX/KSl3zjgXsK+TwO5yNPkZWQ5CRjygK+Nw9i0nRSkCgIEvioEKsPDw/D9/K0pz2NLozoeiWbVP0wMvROiqycgS4n80PGiivtMcn9kzY9OS5XoHgR5guPEC+s+EZ/ajmZ1XVJAg0dwxUIihR5uEiEB3OLmHwmMzo2vHP7gWYTr7K02g1J0BhGCALKdX1RjKf/wxmcqEBpWmxgP/OMc+D3T9/8VsZ/d1+OZpkAU2aQ2Die+KmIqAcZ81bgSYRKNE73pRaK0Y/T9Dkbb73gVhFgCEmCWAu1Wt2EhJZTI2iuvABY5JLyFCqi2qbNYVnysCVKC5F0hrJ4GbQF/edDd8KR17zpQ9Nz+6odO50pB9Shd8GgMMR2cb6Kehzth1CUIhSCmRseK8zOz64Zf9rs1EHXj1635R/n5uYCx5S5Ns4cpiiwnKaNMTTwo9UE9Fg6m4MZM53NQxNd3wNHYGzNmq/+4uEig7wQw0TCe8xW0duuuwUuWX+GPFXRI4y0RocUdcS7YDp5+A/XR7J0b3qyyHcW9pWz733P2zOpZOjbYeCCr8D4UQ+4fVXJyayuSwVGA0zbrmvjFwaV9RwKVEySPv7x99zw3s/GSC65XE4Wk64b0hQj8IrjHDsBHsZcZXLWsrAVE0WUUUjqbxAoiURv0yUeRCTZP/4Y6ypY+BgXBkaaietRA03TCO33UYK3SfkDBw5s2bKlQ/YwhoaK8/OVCKxh0KXYY39rmiiatmfomLw8IHlU2awG7h+4+i6BYKQXq3gXxGrVNS2vplMHZ6eVJLZgUuoMhmFw6cLKsxGazWY6nd62bVt/KU9FXqMB7kv70d8+qHH4mZMzQT7PCByKs6BhZoN+q+koqyLdQ7UaGixjmpuZeSQzOC+ClyS4oSjJ5YKwdSvOOtaKQxG9HI7M8WT37t1jowSMkuUC1+bAvLO0BdMrp57A3f6EcnKp6+JAPMpRhO/JtXQ+wiw0iGI5nrEcN/RQXw5NTU96mO0UjK7o2pFleZKo0SRzgNwq3hiIIURBBekJ21HHNuzScdrtM6++TqYNz5jlaCcMQ5GQlmKLFDFURDMhrlUHcRkfLAmEZzHphizLYGrA3YxLZEkDj9xUsFotOK1YHPryVz8Nvxaycr3lZFNCS/c09dheHCahElGrY6U0abEnDA9vNcrCoS966ZOkyEFhaHtUvRsqaWzNQUlB05976btoXu35BtjGHsrloAK8iUr38v569wlJVhY8SjfY8TVP7TRaPEZAdnOZ/hdf+fl/vf9lxWKKFjzOQhLH8MQrpgh7R4nDMON01zirrDgBspvGmUVles5IaDjvMJNO2y5+6qZNeNus7dIeUto+dlzQoTh8oSQBNwlifY5kTdBkcZ6sAVPhxvVrW63AZbsYsJznyDwaCtTqG/yrr8UnJjijLQx5Cee7eT44ugqEsh7RJTAm2RI2LGC7bDOAiAaUyjTc5ZYistksGA3TwLm+a4ZzX7n3rqyE+zFcoKlcLInDTK/kERaxqCKNHPI3z4sSPF4psrxlXeIEGYTNjpfWsHKCtYEALzZfy6E4EfQZKk6TihGAYYLgOLDFRwati9LtdiVBEMVEXkQ6CVY1lbEj9G//dsfzL7/5OP15TIEQUeZFiGDTKoTeIbQEjoCNfdvb3vaZz3y8v68fg7MucMmLEo4ILr3kMowpF0ZTB3dkCmVZTs1M7+kb3BSioF2fhJdt6w5i4EScPsVphUZTR9KK8Xo+97m/yyeR0cWJ0OAbQxCrSAlOWpb58s9WTi51XRj78ZS7xAZRiFfwf2SRlmQWYXXiaVRqoKnv3/60y66DI81Q0iMp1z96kNSCOq0qHwZcgLUjQkIQCT7JznGrUwlGz/bhQdOamwQl5HHca5aSYojiYInq2l2agelb6LhmUsrkYrc6QD1PDnSXHEmgZSHUPIRtb1FjYpsWCAxHI5NT44ofhpTUQaRa6XrZBFfRfTXBqjxlB4gXeTBTNNdjPY8C/KhoMadgqUSoofaGPmaO5hdhXzHJwPe/++HnXfJWQdVoLuFHXKWml0YGq/OdbK9fA5JlFC/7+Gz8PkwYBm1NYwNkhCFLKJwpRk38urHu8nd/rzI/D245TbGq1Nv95hBdbWwc4Mugvz5d4oRys9OWlJF63U2ohh/1e8wYJTItC2JwvG9s19hULtu1dJJ76PeAl0M+QAJOz/bmYHawQ8/xzEQigTmyyAZ1Z6o5lkCih9KCjJfgmDCZVmzE+iiSVhtWzMmlriuXZBJ1290YOBOcz67LVquYwMY0zeWWISB2TcgMBJbwGfzHV77yld958AsQG+NsRMKpQVO0LMo0aDhmlPXh5tTyCTTL7dSzNAueN852JdntIQemCldUgz0UFcV2HFbEhBrvuekj0/u2Z/rXMLTLdI8RbfZymMiuz9Hq2lzYzmCOCiC6VpjN/QWfUPfsn1G0HITZlUolky6j5opXjKFzMFwOy2YymWajHYfrEB3QQTQyMnJw775yuQg+C3QgRYeFXL7dqYOyqaq6b9++fGHUsvw163Dpz8Rso9Pp0Nyxu4wjVRyFvgG4M66e9byZGRywjObzxzx/Ncqprq4wSLumUi7iupzHp2qMlPXtaGB4vFarUSFHKBqxhwuxGRVhLJiAYptdEXFlVsLma2z92GN//JXLSRjBn816cLcujozAXNAcevwxdP8Xv/mzn/+SGlh2xFDL6KvQssFLBAc4dmshhMao+SJetW53dVFIWK4DQ7xrPSlKrXdYrV6vK/yy4Ilhb/XryFlDCuukAI0Ek4ehVDCZdKpe1/VKd0Pfpt/+4bHRtRuK6aFt27YN9pdIGB9fEp+8OIoWwelofE/8E1vddImfmJhTkprtz8/Wdw/1YcCdZI5Oa/L0xM83ntN/263XbBjJYKQc3xdY1vIsx5EkhSyhI/T0v3rfwYk9+La8aJiGyseE94tF+iyNcw+RohZ0XW+02/Dd5TJJ8OqzIj7z3rs+sFBN7MVtpCKWXoWBKzqtrjCjl0rpj3zkw/D53R/6+6luOFuvw9wM1jUpHrt2GxwtiF0TZM/m8ccfB3277LLLPEuXGIlj8bIOw7COYwkyx3NP0g1zeHj4oG8s14BoGSgXUE5QVNf1Y8vPcjxmFsdstCwMWUVOgiWBI6qWBMOVzKRxaZ63vGu3HGDM8oJrDN0gk++77743vfYNX9AtF6zr4OAgCleMGAOeCJhKeKMD+w+ce+65//i598DBpIiqDQTzpO+hBIfxcSCYTBBvROHwUvr+6Zkcdn0tMJsUQY1K5otCV7fdY2+8woQF89dsvQbfSKlU2rt7m9vE+7ql0tHp1atVTnV15UURwtxBgugwd3A7JeUzsghxlcrJ2DjgbHoXYUSXMKb9xh6yNOo7oUjYOpq6de5ZZ2/9g4iprggkH3aVE4kgslum63mhYTLpkM9x+1faMDbTDyPYDUyNQCKm08mWUWE4D7zjQl52nNlsCqPZtFt7N20Y+PSnt+SzaGku7RGKG6B4tXSp4CNJj10s6j5MoSOMC2W6iOHAK0bf/KdrLr74LQmaTkjZtsUt1BguhAsYD5WUIi0phIhwd7nxXSV5gyjB1UiU2b27zTe8/m44uHfX1g1rhzjKbNamHavqu3o2LadUfmbmAAZeTq61XalUHti+c5qTcpKCn3jwwC5W4FkxDp7DkCZraFRIcNgF3aJKUpbnzITIu3ab8upPORcDcdSq/iDOH3NRD2cH2k9xaIEmcFXJqa6uiiLVKrWKhaOpXC433fZVNWdhgqZMjE52tDQaDQhuYS6Hz4IgPPLII4N9JYENu62GIkkQOEF8BRYD7pbPp1ptnef5H/zg/uUasJzZ65JFY/iPcFOhXbucu+++G5oEz4WA1nEcMMt4JVaW9+7d+453vGP/3l+nyuXFy48YhyG1iP556Bg6rrpOTO4ZHF3v+lYALjPyXDczNDy8b2Ja1AaWe5flBGacarVqmt3h/hLPUDMzB+EgOB133/3+Qga1G0gSUFpBjheylCuxeBaY0FlRpmp1dP37PtnUw2oDJ2vGO2FOcKyd6gWvJ94bg6h+fLAcA9kVVxna4fHkVFdX1zNyhaRKVjv/8bO3v+bNN1RbFctECiUxhAk5oHhMaUU5GEwE4YGiqDy4dnobO1rFXOYP87OilnVtXXfnaEFSsqwkC3qz1nXnO9XQ9ZySmH/hX29ergHLOcMswrRXMPLi2HVooD/Hcbff8o6zzhq3LQzei8lnPC+bkQMCvwvhmbvESz3EGkVuHy5JQlyqybaI3wgXpuPy9F6eEKnwRjyDiZgTGlI41LRQSsIpDa9+9Rs6fpcQTFHEqC4YOrC0Edsr8sd2NbZjQRxhVhp2MjNgu3OVmp1La4UyNnqVqQOvee3HO7WZwf5cu3Ywk5KMTlXiIkXGez9molQsr61V2/M1cFiyLGa4Qtl0fq5a4WU8aHvAPJjhkzw3YkNaqDa7mkLxtJ/gbRnRsaLahiUp1KFYN8I8Kj0Y49NZTatLcAJQEOzZj+f7oTVrZmZmSoPnJDIS3u5jjx274mTjRsM2se1NSMLIyAgEdTTyCoXCd799KyLZha6FIYt4Gle6avzxenk56xq6GGHQ8ZGu43GWT7Mzc92BUmJyenqov7/RMrIpBfw6aImsqLLAdQ37yhe/bPHyI9Q1hrk4Wl0tgSQ5H0tdm7X5wbGnzlX2hLaeyA163aoZyKKontgQB6MHjkBC5Dqdtk3goMFOhmEAPsiDD96EIYU9jI2MF+zI/asU6nTRi698G9jMVCo7W8E+Rlzua/vHTrdKJpPgd3ieCRPX6Oio05yA7wWODxUKhzO+r2I51dXVMJtJNbmBkLVW6t6O3/zTWedtFrQBicu4ERPQMRU6G1EB06MXRTLOl6dUkSCD6jA4wBCzGHfc7lxxxXVfeeCuza94uaqwntOlQotm8P4jZa8YZcSyEzCUa5X5OO0hk9Lm5+dpnI041GrXSOVAGP9cvOQ//+2fGZa1LUtcSACAwcuytO/iwga4D06vlzFCjGuaHM/AvGOK6XoH+9sDg2gaj2305i0fMUwnDKj/evjDESbUQH/59OsSVJHijP/58UebTUQl0ObNN81XG5l02XUI3ooXM81Lcf0o/n9EgNpwqjH0jM9JU4YzRYs4S4STo7hqPIxCLwpmpqa2vONTb/mb1z/9KVnPx4iHCRkXKoQKeuFl13N8mudStUYgcHjp3nQ920A0KxFTSdJJe0Yep5FVKnMYyaldj7ym02z823c+p5D5lo5sivJ6jHYR2bGi6KM2tVaHnOrqCroKU3K7i6urstnUbK2WSqXsiBJE0T0hTNMPf/jD3/3uP2tSD7U0hjyiwxWvaTguCVybiNT24VIyTJeIs/xRQl2oyzt8zJlmXdW0WFdjH5vl4oIcxIlijKQB1hhGaiaTca0uBL4QaWuaktKQbpo33ngbnLlz51RpYJhh2Oc+97nf/s53nv/CFxWLfw0OeatWu/LKK3/wve+2Q/S9b9729Oe8HZfLj+Jko727p5KpXLvdFVaeJ3T22Wdv27btS1/6kipcfPaZZwoqHpGcgqYbjYGBAct29Y7dwUkguG4J7CdMOl2zfcxbgaMEwS34OPWp+bjmhiJEXhDwpzTxmJesOjnV1bXbtXieJ44l6ur2QDb3Hw997qrN751q7GWUUoDAFuAuCjEiN0ODicLZMzgkWsI2F+JQDc/3jioW//DINEu6dd+e1pqxFENT3RZO4l1pw1ocdgu5Qs8M7O/ilL1iEnUV5Ma5zHE4uuQSLszSBFnG83o1oPBB1ZATChzmxsSsXqZQDglbqskIbIAIaTNeUq6Z8hzRgvEzN5gOsixPyb3w6tfeI6nPKg7kHn/sd+m8bLvlJ513Na/mc7lSMZuzLW/n9j/CJYMDIzNzM/l8ycClNuyCucdpvQS0jWN6edHUYjYvitORQzQ5F1hu8Y87rRtv/Vmr/W27awgkvTk51PfoY3uKhT6eTyZTMO2I5EqmUWsKcW1Tj4oI44NjokwKaSo3OfX7ohRqvPf9r9+Th1dz8Iybxmv48dMYBN8m6Rl6kTJrVcmprq6JhArxTvwZpmE3cAQlKQgChEAnQO4bp0O94Q1vuPcfPrV+TcZxfY5nMylp5bueELa92DJ1q9PJk1JPSetz3YD16y0zUGQ8Xo9WVzFgPLcdRrwgJAQZTxDVakvDOE2CabbDkFZk2g8lUFeWsrpWSNMhHfkcx8212+XBcxsN3A+8FHohp8ga2GHwLQ9M7HNMzLIBZzYq1Y0bN863bMdx9uzZs37dJplsPoOXPj6+bn6+tvIOA4/ABHvIC8zs7Kxl60N9/ZLET09PHzx4ED+UQLSAxKzzeINn+bJDOKdUKqHObCadATM/NTWVUXDzVGGVld0cR051dQ0hAPQCy8TLvOUyTMOMbaF/+fLfXfjiLTrVJoSiOFUII3kFAkNKSSLGgmApWMjeC8j6COY7RtLcbOXpf3H5r3/5Xy956R2aHHUbc/mMAk5jJbHiESMF1tAQXsRqkBpuOZgm8SGrJhUM4LiYUbQk5zgMBsNIgyGu20EkYu/RcAPflJtNvTx4lqGD9oegh9Byw3DAwqoJlXN+Jsqc7An12oFieRAuOXBw/+j6s/bs2VEu9Veru7f9/r6/vuQaWfS9buM/fnR/IaXMmzi8vPTym778pVuyBOThRVd9+JHf/7S/bxjCSrIly8bVDTgUwORzLOcdwuWIDqFgYKBRVetvGobbcigqxyYLVV/wm64epAdAbSWpUe1GhM7E97G6BiGcL1pOh6zSx7u77GL0TqMmjfyE7H/rwU8IARouD8QZHX7LYLUkPNddmNsgQglpj0Sxq4xw/VRXV4wyIYrxaiToVTKZwaUzOFHCQSuPd0ICNT46OpqRuW1/+D9nbxjbu2trX1+foqy4SnMkN/b+979/w/Bg/CtFyn0ChBYH/tFuXECg1cCSz82hHEH2Bb+B4/FVHaJj8POlV18PI/37378Dfu1aqCSZJNdAbDiI0FOhShclE+jq19xqdHE60cUXX/zDH/27baB+DUfjYPeuet2WTmumf+RFL3jBC+gIb4f+5Ge/uPTyG8AlcVYOQBGvGMuUBKbewfnREJuwELXOzT0GnWYbYTZTpHgxtq4YQxzecJn8awjIJ6a2a2lJEpHVtrzIl4hfzS4DK7ca5VRX19NyWlaRnOrqKoqyZ7qcgKPBFF6LCX2vZXrKv//rFy668p2IkvCmP4bbxSsodCAh2nH5GVyWTTIEAsy9xKFIiPPy1GKyYZiGXrHTSmlk7V3/eGs+h/f8uJXvVdZm24ODyTBAxPPFZhOiNvACwMwshzFEE9RS8A74TMBT+JGTjYZaynRtpLH4m37z694Y2m2IXd/8+rd9818+p3BIQXK3i0eBhHp+YUZBkzOoPkWFoTjQP75zm7/l1Xfc8w/vYkI0c8AbG+2nqbNL5fNr89W1Y8/ZP3UAkcWtb33jEy996bsQw5MMihB3CN5i4eMSf4bGYW28OLe4Rh5XtBtUwIlU1zEsswtuuZjnLN9pGnZ/X3/kQChuOX7XsboSWXMOQpNh6TDCKSu9pSbkkR1jbNUPTu7ZtHHo/o+/H74tVZWchs4KpN/Bi1BVvCe3pK8oUrnBnnaGV5dEUQQuX5ds5GAaFdPEYP+MqJ/QkiHDMCLDBx523iSFe+Mb3/jVr3w6I2vcyrsZdBWcc98Pc7kei0+r1VVkIYK5Y9mFK4qsD6VYtlffd8tHPjE5vR/UVRB5xzMiOsXgLWLs9l900UWsoPRDPB4p9XadkeVGC5N0Cam0ExQUZRO8Atxt7dq1cKtXv/rVVnsiJa/l+UoUnd1ut2Msf4gj4JLNmzfzomTbcL8Vj37ocFAtuBsvwITgYd46gomD2fEwWCUN8UUQRHE0YZkGRObhMh43BB07d+7MpyEE8LuWnVDVGAkR+f6xL1iFcqqrK4Up01GCpNHDJM0kMPEZhVwN8T/7+mcue9EbAybrMqk5w08Nr99dramJTNJkD8Fj9v7FCQX4X1wQgDhBhQFSw+l9m/7qZThbWPAskYUwLeq2G/BrSlM5OrQsEwYfaLgkJhqtNkPzEGmqidR8tZnNZq1wxVUBlKTYth0hTxVlP8DBXn1e37Thgont21K8xmAkz5CJAhTF+RUF5KC2nJuamuovDjpGJ0WSgVVROXhw/8g67uDUTDLTZ7uMJwYTRjbZ95S2nAZ9OCdRUTSx3dJzuZxJiBxbs1FuUEVRDblOSFMUr9U6SMsPz862GC6XTqdtq3uM5pJJR+WzuMTdiQ38grFrI4cRwGthWTeMAlH02oTvjxWQF9geKwi8zHMCzBoiiwJDF3hEGe314s6f/Mvd4M24UchriUWsQ+hV8G7Yw8Y6fOmrjR6HyKmurscR+K7XrVv3f/9qp1ZMgeHdsWNHZmycPiHaMp7nRZ5pt5sjIyPw6+TBAyhwNE3FiE2OQyHMmBoGFEuzmNsOowRHx9mxWE4arRZYIV7gMJ6ChX3oNWvWfOADHzhzHZ6SmAWWLbQkVXbOREkZu9DVWbevDytL7GjPzJulomz4yAnxYtXTL3z3vn37pES2v7+f6tTvu++uYgHnQiUJSCoYQprDsMAwSekOuvTyLYqSgYljbGxs154q2E/6Cd3dxBSYU1OqmgTbPjMz+by/vOA3v354KJP8/Oc/n8/nwSzHXbfYgasRoHQ5OeXVdQn85SKqdBwVyRK68b3XTb37JpvyGY46r3/tIzv3pZeBBT6+fOeh6xkqUjnq4PQ0/Lqmvz9A3uz85GhxKEShF3kBaAUjxVBg4Ot17aCwcnUNGBSDIfG9XABk6q6qUmbHFiUCOEb52D2M8+/JOw/KcqsdigK9sY9vN3GeREJLNhq1ES3RqdYlQctqnO2j3/7o029400dma62o2+EzppBFHo2aXluhsb4KGmipyyHeBDNJOw/9+90veenf7D/wmB1Wsn2ZVqOiCqmV99nSEtXFSj2c2+zbwZkbN83Nz7jdxhlr+n778I9TCdGzJkFXfd+vVCplUpkEehvTc57YDPvnKae8ui4vEDWVy+K3v/3JF738dnACtbID5iLmHV+pQBD7ra9grxjiK/gJxmFoYGCoOAS21HZtTdV8JmIRXanXwXQkkklNZJgTqKim8S6ObTs03lkkFXNkpMIgxllBIUGaCRexHfEPiBWTSYkmMWSaAIpTEc71c103n89WGxYmWGWZRse4664PXnTpNWC9v/SlLykcPr9c6FGPY9JUgQ+CwLDtpKJ0YHr6xr1Xbn6f3sXA30ND65rznRPotOUEvhfMctTtwhQEPwcHBzkm+t7X34+PSNLQ0FBMCBD22OZ6e3VPYAP+hHLKqysZusHh3hpDlg0pxGkK/hRZ06NFkVaCRm23ikOsFdu9uYPBK19x4+fvuz2TwE8SBwY8DwkcuL6RqsLgR5WZWn9frpDMcixWKPjr3MoXk7sWSkiIVQR9gZXNpRD4xEE6YZE3xdabOYwWvSNx1Rb6m2v+lgq9O+/8JBx559vfKRJQqEark1BSIcXNVup9A2OG7SbGngLh4otf89GZiUmGFfoKpXoDs+OZbT2bSwWho6VwDka1oTs+r6YHPF9kGXn7jmbpRDySBZaTiI6NKlogcY9cd25yVuHpsYFUfX7v9L6J/oIWOSi2pbGKwk9N0+LZ6thIzqtTTnl1XV7gK4dv2gmCBx743Htu/txvdxzgMzlwWT1zxV8/hHyPP7Z18+bN3/ravQjzJsum6wocnyKgpLt27fr4Jz5zYP/OIARThoIowijz2oozK+yADb2O3mzi6JeMVEVNh67JcDzH9hii0eF5ixXbLg+d3Wx2syn11ltvxUcqlaGBvomJCTmhgcFkMJlmLzUDPAswa1azVi4WOV6yumb8J62k0AwGqAJb2tQ7fYNj7W6IEx5ExQ9wmT4KKit9l+MIdKZhGBRlbdu2LZtkzjnnnM9++mZZxIv8MJvAz8WkFJxTQRDznsCn/2nlVFfXiFq6LdBDCcX1y8hnWQwi7rWNoRK65zNvu/RF76Iis9bUeWHFOLfTs2VRynie9vQLPg6/FkpJ3za7RkOVBJr2h/qKe/Z4dre4adOGffv2gZXA2MDdAyt9ioqsVCqP1AJ4g7UaBrugPaqjB1qS97w4Xj0yiou6WlC1ipzXmNyjeDg5eTSXsOtzu379TQyDbOFVqISMDAdZJsqkUaWKFMHLkVmmXnVSKlZXmUeGGTJsxBMGoF37psoDAxyPqk2M6vvSl39wnsqs9F16yZWHCikWmd1RtVLxfXtkKKuLaO1I5u47by6qyLNMSpLBjY+h6mCqBXc9ruxXVXU5/LpVJ6e6uh5HwLTynCAvUMKCDjA8L4pRuPJ8fZjy4T6e54FlgF/rzRmRpUulUuja9fpspULBzTdt2vSFL3zQMFA+T6rkVj7CQ1IZ39FdsCoxr3lSZdp6oKpMLzvwqJY7LPqr57yaQRSE5fff9ymEN58JiHG3C2ZVkThwsC+88EJWTKJIcp25n/zkJzziMAwax+Xzclzv7jrgbrCiyHS6XXjT4eEBmkEtXX/Vq661LZMTzljxm/xvAlYdTH0+n//Yx25btJ2gnHGMihvP8zDrxW4wybVeZekQy8kpr669hPNeP1AodhodhHyep1CkC7zY1KliWvjJv37y6RdeJ8ulro+Hy8GDGIACVK5cLu/fv59hmFghj/mQQPIcJoTobrqFk2wLpVSjWWMV9p+/ezNDY+iJpIwOTkK8hTgZdVjEZTCn+EoFTBkYUV7GQ5MhiVTQVFpijAXWyTijaEnpHy4E/+l/fRWsqEpMKD6HxhznIZ/wGGRbOMVASTzJsrowoSTk9HOe/RpLWQNWjgZvO+rBU5BdXIw7pyRE0KLy4FCl0WKZlOGeH9AJs20qqRWDJx4m2CkgCf24KACJHGuYnVw2UZ/aryWQwiAOOQwXcmxPcRMLScInjZYuyimvrssLOFQ0TYNPJYpJ1/fbhgHaGDpOQPYmzz33XPgJvivej81kfCLL3QqcMZj7BbG3fAT3AbcNQtZXvvKVX3rgCxlZ2rt379g4RjB6yUte0um2VFG2Vx4hU0us5xJuuLgB5I0O/xMiGR2e1221nP6S1upipZIkWpLUSqUmy7xrBoVC39yc47pWoVDwXC/CcXWIIrJftEDYRfVIbcOZmRmIVOG9QprtK+dc1xAkNpUCZa2u9F2OI/ClgH9rWfC9iDfccMMt77l2sJBUlZMnQD2OnFbXY7q2HE5/85q0IFpWJyMnA3D25GQqlYvYlGdhKP2JiQk4b/369aBpkiRZlgU6uZzGWqHlBE4yVZJobMLM0M/0l4psuHt2+qrXfXTH438877yn2N22Y+m2ISYS41W4T2JopW+yND0vOjxYi72GhXzdQ39zPYNmaU8LTaU81ZzBbx6JKpfusJ3QDtWkWm108oOaxEZdq7vj8W2XXPq8rXM/xbcIGSbsYanh6kLCgsGqfpetpNcJnKDtPvBftJQQlWkaqaK14qVhOozDbMLoR3tLX6pldkvl/B//8+dP/6unbN26Y2RsLDC6NLX6CG9OQE6r67LCElcqTo4BbYwYEbS063ip0kir1Tr//PMRISDGQCque/wACewAaPIC2Rwi7BIBx9Fgi3RdHxwcBCsdutb46KDIQdClVKtVfxm/+jhyXHUl2xtHqWucQSUIHLxZkuQoJbXM9Oy8oijg20PEDm9Xq85JIpNW5QsuuOCWW66Vs9eihQSpRTjBWLdsQhgLjWiRDx2Enn/FdZIkHIaA/P9aoDMfeOCtH9rCVDvT8EXgRzMMdCOY3CfyMX+WclpdD5ee79gjI3RtJ6GpRmBzkkRhdraiR+E9eohdf/e73yGM1p3OZrMkJw7cM2u5fDfK0biAb8+HQYB9tpQ8jhy61e5wXILn80lFSsieqbeMLm+0OqYJXiiz5+cfWWnbjwY6/F9P9ihkOohiULOD0mTBu9ZCb7r29na77tZmKc/7jx9/VuKR1cXFtFGE+jNgfgMCFMoQwqyFTlvYI7JN0/PDIryXgvmUz/Xc6YldZvFJK38XQgONZ5gAui8+GMS5Iwz2fna2K0G7M7ruzH1T4dqBE8HrWI1yWl2PJxBwamIicAOawbujYHBcimoY2FisW7cOEesKdgm0FBQ45p46psA5ONPdteJzEokEy7IUiykVLcswzcgw9YFyoV6tQIj4sU++fd0YiguyVyQMWgAiPEqO3smI1TXEq904b2LRMwA3AcP8EkwWXFckom6nm9EScdjtez7HLjshwLXgQagpFXz551544Vy1Pj52gaZpK+Z1Pq788KGbdNtut9tJhgG/5uabb77n0+9Nnkie4+qT0+q6RBZm6BCR5B+KESQZ4jLHc8G3/OzdP92zf84MUb5UhrHyzw++Fs68+hVfhNgVvFlQ7OM4wykBaVzIYXw+bB/0xjymPxW4iKb7CnkwzjzHTh2cyWS0ZrP1/us/+/UH3+5LwnJ3W04Or+fsCb3k16VpEvHJT3rWaxCl+lHo+Ayv4hGfLQztN+WBgXX7Om3HYZ//hgd2Pv77fCpBR7apN8A31l0RRQIhm2YW2Dd6zjbLMyFNzVSqQyPrZ8LL1LHCXjnbdJoJNLPSd6EIJjtNEZBxeoE6lwoCGl1y5U3gq8OTBTmhNysTU41EMhU8sVPCn6ucVtdlhRA94hEORjWg0COPPJLJrM/JCQcHocHFF18Mf/ryP/37a1/7GVylGQRgKpeD5I8ZEymejSsEDAe025ZUBcwXGO0NGzZMT2EksSjy4Dg89wUveEGKW/lOzpKn/6/qGoskjVK0bNhWf7F/ttGD3oaW4FpWstYKQfXY2FizMpOQeDmXg7Zhhz/ijqmufuD5QVQul2MuZpDp6eknPKkIbgvNS2k4tMZr9RyHM5/500tNp4DES6bMwi/xVgfOGcabigLPSRjeMMLFrJJKO+xkZKQ0Zq0bBqXUlXDmG17x3lTKB1Us9ffXawbN5FCQRHTSMAxW4iSZN7w6hLV2I+KkRESFHZ1gQ1A+x1CuZYD+5HPZerUhCknLgefwvJpsGjRir6rigA1rLN3jZA+gVTTy6Mh37E42qXpulwq8IPRcU5ckUZKkTlRa6evPOTqmY5f8puvbAc4BOmdsZM/uHUk2sFvdjWPDe/fucyoTA5lUuw4KLFEMJTrw9lxT7zJSCloLl/ghhxje9miPEFthB8KxZNEPnJmcCjNIi/XIRijG5vZDvDZOYEQZ/Dg38iEu0A1TFBOej9KpXK3eVBM5z0xEppPNOHpzemSABgcETu4b6K+39XpHVvki7WohQ4uyYhp1O5Q4D2k02cui4p2luNPiXCiGBNuLYHTxCSTWoFdZ6v+prq4nIGBwBgYGZmdxmgQMnEajUiwWdV1nGC4iUWIyhetjdbsLkZVlW2ByVfRE0ipBNKjrnTCwwMZJsqDJOcexMeoqv+JMqFKpdODAAZal86lMDLDyP//zP2dsWt+qz4NRvfXWm9YM4+Fte8g1kaqiZhMrQqmICEIFenwfvsmNH7h7z/6JbGHQ81ZcRgReSTKZlBMqx0nVWgumOeg038c6jNEmKQpC6Dvu+MBgESvevjk/X8IoPBdeelu9Xod+UARBFjJXXXXVf//w2yt99GqU0+p6Wk7LqpHT6rpiGV8zQtM0xWJTFkV2fxkjGDhGW1VTFK3oHVcHf61teH7Y39+vCAlM8aj4PZLYnpAPixDBFGGUwXEgYXxZwjxKReEhXF58GV6W/d4PbjJ0lFKxg1erISWBk5ZUEYloxestj3Xld7zjXrjx1q1bhwcx+MsznvGsW265tq+AWm3Un0W1LjanyRQSk9izzGaRH6Ed+9Db33nr9HxtaARnYh2YrKQyJYbjkXcUTwkVMiH4vTgEiHovQvd8VLKYJPOa2aY7HZ3nUBBxipzMyBgHzrBnbLOhJpR6vfnmN14fr5NzkuiEftujmw1z3foN0O1+4FY7bYHqh2hFJL1GUrv8JYgD8RMJcU/csb2eXZU166fVdcXyxS++5hWv+HxE9dYqv/CFd5kmyqbx0Lj8ijtgDOWUDLjHlWq90WjwIgeOcRQ9kYkCz3rWs9avffL7r7/2jA0bwEGVRWThTdEojFbsiyoK2r59OzjDuVwuToi/665rX/ayLa55QFb6nPa+ZheNDo4qCX/Pnj2hZWHQM8t+2vkvi5fWOgSyHA7COzbaOoYFX6FAd2EVzWREIdHp6njrSJLjmtU1a9Z06hPgojOM1yYstxoTJzvRZ555ZqvdabVa1X27L3neRW63g9MktNNpEqdlqYQSou1cDs03/01O4G2PVDIXhJhjyicz+Ze++q4PfOBjD//mX3PZYr6Y8RzasUNRTOtEkahFdaIOzf10z3YGC0lHsRFm44JsYoGphTNYGoU+jbLFlzy64+AtH/9pu/1QZW46m83ajsnzvGuvONfPRHouWxI4luO4am0ejrzg8luy6bV+0BdElJxbH0rtqhFUOj4l5vJ9GdBMZ2rul1vnZS2ZLKZJ2Q8SOKlpdLumraja4nvFgmk9KD9gHPKmpMo8YntLewTgv5zpsy3PaBtI9AUk0JGXFCS8Ol1oHpzemRHTDC/XKl5f6WyEF7FcxzUiu2no083m/MM//eJLXn5TpVXbs/MAq6jEgEa4x/BPPJlGsRnHfyC0OqRJZC2q18RVN/pXXYP/9LJt27ZnP/vZ23fuRYQU5+qrr06nE7v37CiUSojSpqc76WxGFEVMjREKNM3jNEb/BKBclhWC5RlMTU3FLmLMvBYXJKz0VlpCM0G6uud5ff14YTlOk8D5zwhX52P3kqJAm+ERYEsnJiY2bjxr++O7QF3hBecruKo2my1yktTX19fWj4V4eFwBsxkQNwV6KQxwUXsul4U2xPmPkRF+4xs3Z+Qe2DLMZ8+98G3l4fJMdTruhPn5eSZkzz77bNwV8op3qlednFbXFcs5Z575/vec+aY3fhg+m3V6vrqBD4dlZkNks6ZbXTO6Tk2IMKwDi+8rjVtdqT5TDwvkygVtokkURRH72Yuu4sLxXvk4TUbmEclDBHWNkCo3dEvL9MuKqNK0F3hOEDgIUz95woo5L/xaC8b9+vXrd+3apao4C/GPf/wjKB4oD2ij7XgJiCUFATTasG2GUQpDg1MNW8r10ZLKsags4Y0cNZE2TXtmbj6GcTi0X7IgUc9toEjiA8UQjzYCZyFEru9qkiKIlOd3Ha+1YW3+1g+9fM0ojsI7NsoIyDfQ5GSPGvNd7/58X27I6U5LVOdX//31bohSKVpT+v7w6N4XvuquR797fS8wpXrmc8GIxmSzvd26oFecRHh7V9pff2pZdQ3+0wsYn6G+TJwePN9unH32+TDW+wdLbb0CJqher7dbEdglWUqCreh28UZF84muIAPXF9cJUBTD4UQ8CD5PDDABQlZo5PT0NHzYunUrHPnLv/zL3/zmN/B20Gwwpw4RUGnwF+BDpVJheS6dTsPTGVoQRbz3AyaO4wRVVeOYc0USFzNZtptQJXgpCKRvueWW7dt+wGqalCzSViubKFZmrLGhYTh5925UKqcjJhIEwfd9xwvg8tnZ2dHR0eUSVE4yOa2uK5ZiRppu7slmMWy37Zrt9i9ZqfXQQx+o6yitoumGpapCisMGpKmjLW++ZXqyyYo4QoMRHyuVaZkcK+Fa9oiRl4D0RUvAWWJWiCVjMCYlxyeA12u6AcMTJDEKsYKIucgRyhgr5m4yhQ5FEi7BkIJPC0e2b98tEyQLw4kYQY2bFNE05klnOCmRCGm/Y3kMjw2p4xHSZ4GncB2sv7CGvYQUj9iwENfHUxzDux7MLBRNwPX1bk3hxSgMHLemJtmklugadV6amZ6dzfevpwQ8DSW0JzcbMKcMNBrY7S9kTJlxDbv2Hz/8GoWCkiR892t3POd519qEHt6OUGW62j+Q73a6qsbCWzmE31UQGApaFkYR/BNhU0/h7oqO8l9WgZxW1xUL2M/+bP+XvohB0p5/+ett0y0UCuedd94jjzwCQ22gXKZQL0E/owr33XfrazZ/uBYxNB3ENgqRpVTPxUNbFJRg5YVyq07grUGdXNuLIZQ4MulAJwg0G0Y2xKimXa9Wq7X6dLk/01fK7tm7w7X9RCJRq9UKydG9u/ZuWLMWLtFxuZL5059+jay/MeD6N7pduLzewFGArusDA/kI1wAmbbfpmHYqdbLl/Z9W1xVLOTsQLWyaakxOlESjAxHUC57/gk8Uytn//NGP1mxab9t2PpdzdEeWE4YRRlwrLUsQY1ptvBgjyhobId91m+1uMpXBlFlLJvp4gZg63LlbOIEEr3ExDTlj4TSsAKZYX+m7RHiRtjcGwkPZxDFIzGIgvbh8TSztIQQJFOf6MdFhJyzcLW42vpVjBnQYwcSEkbs923HxwpGqMjOTu7M5deLgrsGhEku5T33qxo99/EOCCMYQKQTAFUz6lVfc9NRnrNv72A64JKNR/9d37qBtvHc1NT8FDnyKS3C+IUsCWO9r3nLr5+66nRfobJLh+KTnRQGB1XJNS1KS8VvgxoMfQIXUMVYHVoGcVtcVC0zw4NuJJGXvrrs++bbrbm00av3Da6bmZm3PePaznz1br8TI1IZhgLqCbZlv1AgdDhs7w0EQNBrtbCZfLg/UG60/8fv8/yLErcB5/9VKs6NjoiAtOQ698ZWv3JbTUIuQyk5OWVmVcRGGcq63WglNe8UrXiWKZ+7cuTNJFrH6+lIQQWgSh9exi33NTlPRxDvvvPO1194C0ezu3buLBc710czMzEBfSSArZAivhKnHhgxZhXJaXVcsOYiffLdGoFLWDvb94Lu3XPyizfX2L4dGxg9O1joJfmZ26txzz223pzP9YaX+MHhr5SwtiW4QWDSNUxE0jQttX+RtMC8ixgEjmUwRE8TLw7FtC4/YlTkUEMaYTMxRgWJbXHFVSsL1jyIb6dlVTH51+P0XTvPiRjBh7wh96BSC2kQtCbPJTw4F2FgGrmu1JCE495ynwMEP/O3mwRJ+76aBUgR+cWxAglu/+PJ3d7GLO3Lw4MGB4Q3V6qSiUGGEHYf7v/B3vOcLjDU/OVEcGslRXKVqrYer7KprRcXhDbsn0NAQooSiE9JsxIUhybKKd7AXnAIqwqA1wWnreuoIjKd8Og8fvCDwo+j+++9/6eY3NZvN4eER34cRM3Tvve/QdZTOIJ7BeQ9gWSbnQEsx4iHIozvRje//SMcwFxG3T25xXVdgMEu6JImm2fr1r38NB9/61l926o/pnc76s562a/sjHE0nNY0RxbkZGW/httswzUFAiwhkx/f/+R6EnWonKQuO0y3291uWJckJmWb37NmD+SZ5fm5m+oYbbrj33g/ms1rgh+DgxBtLGID2ZIFEPK2uKxbKF7JaObZtbbvLykpfnv3B9776qs23Tew39bY7Nr7+hZd8Vk443/vBex2SZuOGaLSE7dQc2dB58nr0w+9+cK6BrnnTbYZlBhRRWopZWpYaEgLFIyxsbFeXLsDSS6xf1lgx1ZrNE3qRw7MX6YWHLT6Lig7VtMepjguopfjzIj3IQuZzFFIMBIcBxcY2Np2QHcewHcN1aUViNRXjj/uBHXHnDI6ljG40OPSidsuIKEmTC4Zc4eiM7jTWrVu3c/9v0znmS1/7aLwcJ4peozFbSKWQbWBD7PFJjd24Zs1ASXl8295CfuDxfbMBo0ErnYAWWcQyeGGPhQaHhD6I1NHF9XPMarStp9X1BAQiUkVVelmsySQMm67jqKLwrW/ddMnzP1MqJDu6AUEazO6XXHJJQFGqnECO16rOpLNZhsew4Ja+7+D09F9eePX8PERoK8f/Xm1CyKa4vJa3bB0c4sjF2ud6RiqVgjAe92TEZTPFbsfet29fqdjfarVyudzPfvazpzx9/QNfeYdE9rrhktGMJmXyczOTpWIJ+R4SZTiTUZX77r31eRf9TYy6nlDw0n0hm6VIhhZcBU47w6443+vPU051dfXI9N9D9IsCBg4sGA2IcQwz4FV2qhLmS7TR9hNpnO4XqJxLY3RqOKdar5SyhTCkxRAn7Dzyw3ee+ZQXF/pHax0/DPO8dMlstRXRyTD0M2syrUqFJdmIjpW/4C9G9z66p8ClzJo53F+otToUy3O8UmvpipyCINbnHfD3WJrWVKzPZtfiOWl+fr5QKJi2oapq1+1EyJM0mDjqXacLIzWoWYuLzEeureCFbB8bZ8qPbSlNTCUXCigUIgpn80YLgyGAYJTyvdDlBZphMPONKCgMI+idbiE/5DocTsRPWI7nmSTrUFXTDEo2qrVSOT07vTOZtTm8t0qZdXt85NkP3HtlWsM8y7smmmuG0maA2DhlGPsmuNNkAU1U0Ovf9LcuF8h9cj2o+5KfDOY2jVv33vGOImEnKKZxJ7Trlqgp2dQaRLEuH3iOndBSDDglJlK92QlP2Tg0svsgOmM4G5EEa8RidY0gPqG9CGO00QuwjQxNTO2qU+JTXV2PI5gJg8XDvlikZ+fnIaA6OFMjlOGmmOBlAYehcW5TTH7FscxspfK7331nro4uu+qdYDR0Wy/0DcNffT+amJigPO+pTz4Hzj+4Z8/WrVs5hs4mU8Vi+dE/PLZ24xkdw5mZmZHUFGHoUJoOhr3mGCYGUhgdHjuwf1LTNPgrRGKgt4mMzHH83NxcMqkMFgZnZ2dzzBNZBE/sng7xJl7UjXD6Eaj53r17M4UxeNmg24X3irFOKYrRW/rAwMB8ZWJ0dLTV3akmVN8NQpmuVCpXXXUVS+lfuOeeNePj8IJve88Nv33kV3BVKpNJZPvTqeTuHY+ObHhWIlGgGW5ursaLOL0JOvm///0BUDl4r0K+1Gzi9fNcJu1aXugHnulynKgkxIjA33keg3dxHWHHjh233377J295XV+u6OOkYrz7HbiufLJgmp7y6krMUA/QKIoprYKFGNIVJLHjBdWOfd0NH915cPe6Tefef/9tJfir27uGMWia8WXPxWxOFD1SznuuOZhiHv3vz+i+f8VVL2PZg7PVepA5K5L0kXV97/3Qy+CqMYLGkBVRUw8pOkopDIS4doASZLNxTg+uefMWvZ0eGhzbvn17OY8TjnV7as26LC5YizyOolJJ1ra7rhkmRU2kxG7NDU02xART7BF5gAsbtnBYoGL0fSo89OaUD85iFHEwOYULQWhEakFTmbTvS12jLVC4yFavVcBvP3fTmNWpU6LrhzqocRhgLWrUDcGUdbsx3pdpVw9QwYzn4Gh8w1D/9IEpLjpT4PVbb/6XXXv25PMlvZs7/6zX4wbRTLOpmzVeQGm3WZqdqaTzWSXKqbT29a+/GVoE8aaBkEK4lYME1rc91dmhQpkm5TV25Ome7wSBIkkG8ubdTkJTYR55dNv2QrkMw9ozA0kmaV54tolXuZmFrjiM8WAVySmvrssLdgIlhue4YlYBa5bNZiFSAmvqmq6hG+ksrlZjZLw+xIsqRiEKQ5jpg8DnEwm8bilJ3/jGN0A/Xr75NY832uVyGQKzt7zlLXCVPvdoeXDtXbffMjw25nh4EMGz3rTl7Y//7tdgc8TsoBMgQSiBYRkZGfEsvBtB0/Rjjz0GN3EdDH86Pj4eoAhOiMk+KIrKZDLIeyKHILyyKLJg6CReaLf00MXsxmAeM6qIoeQiG9fu1HG9q8Br0E4I6Q8cOFAsgD3OKLyo6zq8VLsdwHQDHgH4CNA50EiG5aHZcBU0Np3O2x4uMNhz4OC6deta3Q7ckOeFK664IplP7d/6+/ENG7724IMUqQeCS/oLZcxdIgjwLFpgZF4CxZ2vYLTXhx566NmX3wi+D2XLNIFxpx1Q15Nt4f1UV1fmyBFOghpif1QtaaIAU0uxXNtsa4V+07PBDIYyK0iKQ5gmWUQ5niVzgud7QUBJihaXq+qG5+pBvsC0DfS1r3ztL/76i0l6dM58DIl4a2Gg+MzmzNTNN/3swN57+vuKs3OTybRaqQjrxjFcW6vdWbd2zXRHB0c3k07OmXjLsdvulAv8xnXKru071m4c+tXDP4JhvXb8zK7hdOpdGME4q1FLYaN1xBv1UqDiX1i0GNbGi710nKQRkKMLS8IYwiLMZzMoMBWZdQwzsuqj/YPgbz6y99ExiXUaExs2jIOjm81go5dSE3989Odr1qzJDKS/9tXrTT/IpZkgDM22nk8lm3X0ks3XKUmNCoO5yf2gwwKP44hsSlMVdq4yT1tchrH8+gTruU8eH+h0us322ooT9I9d0WwYz7/4PZX5mb4irhYSOMwT/dWv3l0qJjoWqpm40lgpFOo+YiUmQEG1UZUR3YZQVpAIsxf+HjGmrBjXu/a2l5klxTqrS051dT2ONBoNn+cSiZxLCkfgW6dYUaFwbmpSVbsGXmVJKonYqOI4k2Ud163U64Ik5XOpgKTmbH7dWwMUiuJlcNViPSoYB4hsd+xoFHNJOA4BMIRqpVKpa+pgw1PZzM9//vPxJ52bSqUgxI3V74KnPfUTH702DNHmV1wPVvqMM84AL7zV6ESILUJsTdOgru0ntKq2Xq/n0jI0z9INiEubjeauXXsvuOACfepXoJkf+chtYPEG+rDiQU88+clvhjb4vgs6PDpeCEjxba+ejkLf+tZdMUOy72NieIFsgoJbAReqSeTY6Ior3gd+7ODQIFhvTUvBhSGNQUnh4MhAOZdNNWtz5HIf1BU8lDCYaXYDnk/4QUs39HWbzr7pphvz+Tw8XVEV6GaewftMcYUQdtrRiksL/zzltLqeltOyauRUV9eleNkEizYku+gcilg1I/tkUcmA8JLOBJHge2zHQ3oCnGR00MI2YlihGUGF0yBIMj30spe/Nwp4hoVgz6619JGh9XsnchBwMsGOQGeGCzxNkulq89NnbxjotOaLOcHQW9Xu7Np1Y/v37yimtK8/cAfxl9FfvfgW1nFUFK4dx1u1H/vgtWDYkwoS3InRnPLNr99kGuhv3vSuXTv3aUPrjI5hNW2hOIoOuXnBwgvGNOT4R0g2bEKSzBAvQTER3s8MIwFFQoAWIz283qapDO21OdpDXlVyEUvbI+sK9370dUllMxjeUp/WaLeQj62rb6JnnHfu9PR012h88H13/9M3P8RElghP4tH05P/T3pUASVJW6T/vOyvr6qv6mJ4eGGQYUHc19tA9CEENYFkQAxFZPEBEUFlBVA41VpQlGEAg5FhUNkKcFQhQVpBRcZcVw3CD3TCQyxmXmeme6Z6u6bqzMivv3Pf+rB4GZNiFGGZopr6Aia6szMqsrHz/997/v/c9e2JitAe3MYoEjodYUxX61wcXppfR34i93qM/vUbgScf2wdHgOFYUSCMm733v50ZMo7W7ZndaQO9wSHUXcK+5Y64myxVZ0ZKEj6JwZGzod88s/v3FdweRK4kRj326SBgRt+vK9OnWdXWv6gUqM4zOf7L3D79ScKib68sA/C6WYeI4xuR8jkuTlGEZQcCZIfDZPnf51bBPe2FLAk5bmhZ13QnSOC4ZWqnZbCqyVamYEKdlsv3wFDodWxTZdgPTmobK5TvvvEKRSLtJSgV0Edsd2Eg8n8gS+f22bTPT0+CFwqMpS8wdd2BvK0shf/2uEy1srKVu3PgdiSexRO688wZdw3yBbpdYJnnbCV/dj18fRc9k5p+/fe3kEFnYRSZH8TrFGL4LD/F2x3EKOcvu4cJmsSjceOMn3ve+K6ampqrVbb1ez1IlVJNjmOzrg1Mq8rjaGkYR3NKsqZ/Io5sPcYFlwkBEwNqHRyo8dn/3BB4rbO6999pCDo4ldodklXBRQE444SI4y8JCFW4pL6vN+flckWSTT22vbVqy63Q4bPpD8paaTQTDr6CZ+3OJ6yDiUDdXhsny2/bMzzBZI4mYMPB0MhACMUASxLMlTR+y3eDMU29qdjCd1bZxgcH3IFJKLV0WVbbbXQwDxxgWYjxy0TDNhfln169fd+edX8kzfpYasJyvB3848K9Vpn2oOFIoA6WnKpAcSY+eLpG0J/TYXE6f370wTPP2mw3y+CMPxnT1PwocnShM4mCMl7BgOeN5rdshj226MojJB06/dHHnXL6AHP3TH387TkgaEt8n559/4dPPbj788COrtXoYJEMj461W68cPYNWuLJLZBXL2Ry4lmGEbC6L48MNXAxOfdMJF55zxsaDX0iS+ZOVvuPa61as1N0wUieU1rdrtWrRPeb1LTjj1clVVF1vNlGODROgRX2QCBv0UIHlRYp3sa0v8i7uBSBqmS8DGVRWdIZgoVsLZKz/HqHRNF/fT91StiuQXP7s2IcxSq2lZZTjqd9u33viNb3bbT3KpNDF0RK22xJMAfi+eIUEvUhX8KQW+nzC83KKBJStznokMzPVlAETadb25avWCT3/aso5xPJSWB+oAI6nVao5jwz7jo2VJ4tuN3VEcw/M6vXriiiu/cNgqttokZSpL2OoR8VV5XJZloYLMcoOZIk1V3L179yc+fk4cunfftTHrDWsYOWzhE8e6zj27bdvU9DTsU6lUOnYNz95qCaJsqTIw+c0336xoDPxhe4SmPeAH9nqxruDseKkEJImzr7OzOyvj40cdddTDm3784IPfAHMTWCKxJAmJxCFTGZYJzjCnqnldD2n7aV3ngd8wUUTkJ1fNeJ5X1JFdU1q8BoeoJrePb/kqUbSKqCYcx2tXrb7qqqskVWJZ9u3v/KAsy6Mjo3BbLE1XlP6zva8unisRh7y50vUY8rzqSha+4uPldIhmyIevmpr7H7JuvRR7Hp9CsBd0t/582DT/+E/fCvuce+5HjzyyHPvw6ODifbvTHR5mQ5+oXKwnnNP1BXh2pRzmIex9zj1nTJ8Pn5g9UuFYTEfCMNm1a371qkoWZD39THDeOWdNjBcaNb9QtHjRgHis3mprhgHkYTtdGETWTE83WmTIUiOvbsn4vcqmBZZWX1pI4mBqhLoDQVQSZXDvcUmKkJxCFhfnSyMVCBe/dfPnYctZZ39+87O/fcefnXvF5XfddvtllooX48fEdyG8JYJkugkR80WwYTsmczhfS/7hyxuWbAes3fEaF1/2WbD8XtJNotAQZIawOcNK9tawSfe+C3s2vng9TWa7z9+q538bvGl+HEscDxzbadZUw6joWkprAJ98bCMMHnbdHTJU3+lFDCfQ9RuBar3Ee81PpJj7uCJxyJvrvmEYJADvk+OGhoaWlpZsNx6fnNm6deuWJ34Km9ud/j6ERrmqilKfxaKOES/L6LQfqqbjqE/bN7/iAi4Ixg4//PAtv3vyjDPOgJcb7/qXhx66u1TEZ63ecExTcV13bGyM0MjQ0Iw4jau7q1d86frZ2dlyUecUfLKBZzySDJWHGDrzBId4fpjLo5+M/WXREWeAjtquaztusYyFMsDVQJVbtmxptutnnnlm4jW8nqcpmtOKZqZG6vXGDzY9ALQWRsFxJ548MoFj1s7ZDlgNkJiuFdegrD9mKZQ0gyWod4PW9soVVV8GAidEMRgjXy6VYWAFVvfhf3DBDYMVhEIBF58EsFVRyPTWGG4/c/tBxCFvrkmmbLY8gvcT9GIOtcUCx/FV1TpsWmza7ZyefOfWi+CR7rWeMk2T12lHU05mUg7lwojiua4kqgyrgnPpNdw0SRRLV/qeGK2Tfn5IZ2mvtH5lAelfAT7X9AnDT37g36750IeuKU1PPLltN7w8/rSvTFVGv3bVeZEPHri2o0UEUYUxwY/ACNmcSSKGPfPcW7vdeHTVmxvVrVk2bz5nxGGKDfTSIA0jVRXgP9RUCRNZwHngbmeXbuZERhoql5boAHTzrV/+6PlX2567ZtX0/Py8po+HrMeIHFtOdoVi1Y6PPe4CsMy6vUvRx0UFw8qOuzRUJDvmtz/yyI1gnr3IL2kWT/xOs1Uwcnjylxys6C1fLkj4g27R8Utl+TL9+4VKaQHhaZcSQeA1QSUaafshx4QGL2DRAJJ4EDl42wXZYDj2xZ2qVya9HvLmum9gE0ZZCSNy0003SRpXWwrAVoGgyhbEkYwgUMNmBfSng5DliWyaJOUCLxBFSaZ16K7johoSx0niXn1vlv9iXujpvQiZ5rWuKphdSLXaHn300bPO+mXeLG9+5udjlXUS+IudxZhA3JgnaRuskhH/BFjG89K1a9d+67avECq6TRJWycvwaSm2MsaxA4JJgZfAIYTINp/D0SqKIg6eajpwffDsc3rRmN21m5328PAwYcJurd1tOyOlcqPRKJfLBTO/efPmtevXzi/ueuKJJ+CQXG4UvuPk5CTEwwI2Ypc8z9akfpYC2d+RI/VWpDCMwzBwXJxvgzEOLkCVpZigZGwSepIswtmz1MX9y+0HF4e6ufaDpmWRXqzDZrL2U1G71ShYhZbXKJpWQOKpEaHVq5mq1YvHwL3qoYoLmDTam8/1s/y6fkdUuIiJHLedRD3LssDfTNKQkGF6sv5J4+XuGnQbLdYjcYpLgT7t+0SrwBVTGcnNLyyMlcfpjlxufO2ubtQOpEh5T6KON0Nn0c6bOT0VpXa3CY+swhVSQWp02/HOXovOxVZKOTCWRsspWGacepEfgXNumvmscVa5DFfVsbstQak4AXn3iR+HQ+odltMj3hz2gqCdyLvrrSSVxybGa52ux+oJowYLnZwxtGPbAgxCRxz+Jjhkfme1XtuVz+dPO+WS++/eUDCikPEERirlC6QTEZlnJLxZ6QsJLWPU5AVb9ka817vs3jt4xOVZFjvvEh5GTVlksRQ+DeHOiXgTHZxPS2EASvrjY+gzosSmewTBYTPLrrziOcShbq4vA7DVWq2WL6EEiVG0/NA3FRPCJJaROe75dEJwhTMNF8/zdFmPMbEiNnEyVE0ILsqi8b/y6Om4447j5beCT5vpg/V6wcTIZKvZYRkWYmkgXl7C3qcwGriuA0wCJNNp26VSqdvyDYM77bTT4Kh/33RXlKaGAcFqwgtCHMTssuabH/gZb0OwCuPTqX97quuiRwBUKZj5HUv1Xzz6jy2PmJRy2z752N9dZRhGr+vAuPDww9eDtXRcwtLECpkjx7/7SpoIGWoa2AGrY9+9RVM3BIWPwojfr5n2qqLSG4JFFJlUHfAtL/K4Qs4LKDQj4jKsIkmskJ14MDP8RgHzYkNi6FRi/wculXBdcaRMF9npT79H9Efsq3lre46U+gLfL2zITT8porErS7gsAZiKkhEu41c2DaKA47V6JxJ0Ncu0/4u/+tSq0ZMgdCyYXJw0YduvfnabLpKuHZ51xgcD2yuoWpQwUqJt3zl31JuPufrqG0bGMOPqjDMucb05vViyI6RXTZY932G4MKbROCsKKHuSMpqqaYoG569zJvgTEOIx6pTi42VpilDd8cSzv7oL/h6XgfQdcA9WserTG69IqdsRs3OcvNRqk6lcuUk5HD6JjRaiAHvcwDjmpyzPKEaxIqDTYCeBS5hh8gfRYvZy3xwnvOy7RMdqHMLRqYFsuOTosyyZ2OlHM7UX7c8Sstegwbz4Z1ohONTN9aAD4kaRF1vdrqZZYDl2z2/bbeCN2dnZqampVm37v/7gNoIdnzDmLJjmAw/cK1A1hPldgWmIigGH4CACJCyp6q23brj8C1+a3fpsNimKrCtpnU499wePbwZ4bB3XFSTs0ZjpmImi+Otf35XGKHIPzsVwKbdjcXZ1Zc3ctrnJyiQ4C8Cozz333MzMH4VJIor9+Wfgdrhmu1sH0nPdnmDokoikx6ZYTngAb+cbHANzPZBI+/PATBZC0Y4VHPYrljXZCxKBY1lGuviim3g25dJ25O2+7+7ri/RpB+szTNPptk1F81zXNMzxEdF1Yi7l8grStCCrQHXDZfKbJ58yVG7ValxR2VltjZRyumnR2BjB7lnhpKu7EPTlVBUegubO2tGHHwmbwWiFiNgO5loNl0q7lp6brlSanUWraOHDIgupkJuZKUZEaNgJrYQjqmFs3z4Lfnu+oILRyrIiQnRIIk4UmHCl5g+9PjEw14MNhlla2l0sj0M8DHGXIouPPfbY2iPfCoFlo9EwTZIVc59++gckkqqKqArSQz/6EbwFO+g6t3NxUZYlPZdLEuIFQavVqlQqrl3rdjHNYGy0IGL2b9vUX1qCGOdU6QQyBHtZ9g+wPRD79MxUlOLsdD6fx3ljjrvoUxddd+11+JIeWK/Xc8WiQ/3n+u7aW97yFrikXbtmgVG1LMOJTVg2jaOo53nGPrh9gFeKgbkeCCzHYMxe6VNkeW6YzZl5MByJJ4vzTnlYPPYv37lQXSoVyt/77i0KT3SqfvKL/3hUYVKexK1mnWPidrMe9LzRsbGJ0SGCzOnDOWqM8pnP3x6EsaxoSzVcre04YI1+Qc/1tbz7WNYBZxiDCrsUtNz6w46Yfw5FoUROWD01tThPCkOEEbiTTjy9MlLesWP2zju+ZRSNlttV1RwE4omo1btE1/FzPnbuNdtmZ8GSjz56PctKsAnCWEUEhz1lFVmlTdkH2C8YmOtBBva5kmS712N5MlHJ11pdIDdOlOfn588+++wH77ujSxVSR8vlTqctMEkxX3z66afXrTsabIFKY2PrxFa7bhgGJyqPP/74UUes2bVzx2Grcfknp4HDLTebzWL+5QJIlsVs5CjCuRiIQp955pmZNUdCmAq++U8e/EmtsZDLGRqHDSMZhqHiDHLOwMFmYRGzEIGci8UiuMGXXHKJLGApjypLDKVubGl5aEifHxgMzPVAgMnkUdMXbFoW3iZxEksi73iBKmAmXz4nOF5UHp6sVqusKFplbBew2A6GctYJJ55c3blw7LHvuvzS6dGRXMIqqDXDymZxCD4EzrFq1SRYyLp1677+1Suz83Rtv4hVbHt30GAxeQt5PuWY1Am9dou1SrK/SKevJe5r1/7kttuOlDWh1iIfP++CpfpO3ZDuv/+ethMOF9Dsn36uu2ZG37adXPjpDfTzeFHiQs8++giLw7RkcOnhHEKz2dIV7JEpyANneP9gYK4HGSzDZmZraNJSo5ErFO677zt/c8p5EApCBHj88cf/8P77CbbVQTu5++67C5psO1FOxb7PWQ1Np9OxLM0LvfecfIqirXMcu1adWzWOFgK8apr5BKVY9nkBEJeWy2CNt7zn3Z8hdD2zumXLmWee6YWtjd9/6Lvf/aYoEi/EOBZs1bZt2P+wGT2K40sv/WK2Jlwul+d2bH38V9+jGcIplunSGkRZlkVFSaPotb+LhwoG5nogwb5w9ZEnTBSEgSiIvaAHwV7OKsDv4do9S5LqPZmXBF4vnfqBL8Kut99+w0yFl8BWE4gb+XZI+Fyx2iWGTngrZxNywqkfyetrFha2zayeuu37/0SF8kkpn6dK2CxmKGc5untOTi8kIC7Hcl4U8Lz4zTuRKr9+9U0PbXpUH14fM1MnnHpxL3Smpyc3XHdZscCBaTpwQpac8v4Ldu6oCrxSqaDLvf25LSOjReBvCFcz1TIOPAZMwKBaTfwrbrQ1wL4wMNeDDLBVQlc7SaZw7ffKpfyGDRuOO/uifD4fhq5E85AuvfTSdvW399xzj2lakoBkGcVoq4uLi2d9+MM9z7Oskeru3UB0t9xyQ9Hsr9sAJXYdp7BvLQXgUoGXPD/UNGFyHGeGP/nJT6as+t9PPOn2/ImJCSkRtmzZcsEFF2zb+l85TSsPzfidOkSvcCKek2s1rKodGhrauPHmN1Ddy+sXA3MdYIAVg4G5Hgj0J5n2rOJkfikWdWF6es/rdV2nVCjJPGM3Ij5PDpsWf/PLW45916eMnDw3t41gvwmT4adOff9nR4Yr256bGxsb2759O4SRb3v70UtN2czlehHDBs2SlBs1idcjEk1+lHmOV3TsCbdXj7lMpD+DLPHgwALDL7YaPI/h8ZvWKd+44XwIVk865TxF5uwaeOkqiYqW8fYwDNoNWRacoZLeanfipPPDe78Hhwzl0QOuVTvDwyY2GSJZsMruac2+MovVXo8YmOtBBvirWKYX4yMuidLISDmKIrfrNtP4oYdudnvkwgsvh7cWF+YURYnj9Kmnnpocnw7DsFgsBkGwefNmcKSnp6c3b3nmP3/9M69LsxpFvraEbupoOS8KXPoHWg174Pu+KLAQuJapnAqhM8gcj6Wkj2y6/TdPBBuuvx6cYXC5DazEx4UZB9CxH970o7xGsiVV27bjJB4exu4+tGq3Pzgt/0cYZmCw+wcDcz0geGHxWP8VKr+wfhQonKJrapyGPCMkacqxfN40E5foEpmv2w/e9TXYtxuQE088mfjR+sMm27ZdbzatfN4qas32wjHr13zxss+OjJYSxytr8tyOxcnJcc7A/EDsr5om7UYjl8+RZV5d7pCDF5GXhxIgzV6P4byAtldkJYHnJd9LJVn682PEdTd/wTRQyxvnh3uo8JRdu+eRwCX0JIQTDLvrkNAXhJjmbOAZqAwqn51lRdaqvS4xMNeDDEEQgA/DyGexXCfs9UJwYFVwQznMoKiMGVlrU71Q2LTpATC3Ro3oJmb8x9TsvACFiCyd+CnRNay+BT+50+mEPhJfVqqSKxRI+tIy9ktLSzA0yIqSLle3EIYDJ1aV2WqtNlIqgX2Cvw4ugON4DFHSlFlYWKhUKp7nmRo2y8FrkxXD0By7rfHU76aMmtFsn9YH7LqfMDDXgwye5SMSSZLIYS0fmIwUBsiAlhRWd+yQdHm0kPVr9pcajUJpVCuhv5okyLe6RnSBdD3P9RxTNiPX9Xq+ls9LaWQWMtlPlEpKfZ+hdoviqDRjI87eIEw5R+vm3SAObVGmxiWxwPNetztTgrd6TqcpKobJ8RJKJ+IIMVkZbtrNkpWHy+26OCgwspIGXd3gSYrWy6ASOZ+dJR7ErfsVA3M9yMACd4FTRBHCUYgkdd0CkkujNE2S4dFRIrIdmoQoyXK5VPYj7HMXQLirKKqKyzDAcvl8PiEcfE5Z0yQJe/nIhpFQ8sUqbVXh/880QIbhwRpp82LXtTmByRkomyqKKD3DMShdQ/sAibARF53oslOr1Spmct20GIAfPEuvPfgus5T95ZM89peO+220edjA4diZxEbM8IShPzmdWojkN0iDoAOHflbRS1STyRrSYITqT9gnLcoICd3SfqdWNVfM9ozoJBAHDIwzrjHYkKiIhiJSGmNFDXt/wDs8qkP0z6hY/Q9/IVCpJlsljfqGnBVv4wuR9kSN8BPpgUy/Ox0vS3SjBCfTJCDiWLcMP8tthI9TdPyLeVHNd5r1aB+kNb1SRNhung1jwiuJ63sSz8WBmaaDEXGAAVYOeGFZ6EToz0agwgcmyzF+JreZsDKuD2bjKB2T+WhFCmcMsF/Av4podEV2Kj+YSHk7xnRyTSA2T8V0hTQVkgG7DjDAygHPLytOsSlVl2RDwvgMXRvMyr6w9BmjLpfuTjPGk0F66CGMwVzvaw+qYksXrdkeQ1fLWYbhB7HrAAOsIPAJ6dc3Aa/GDIk5YNfQQw41BRpyuP22CEjCAm3NFHIDOY9DF68iDh3w8SuFR7CIKkxJQMyIQU7lgG+ZAbsOMMDKAZ9ldHpBSHg3YtJeEgwNFaoOGdFISvswdWlsm7BUJo9u6amvuJ/aAAMM8P+HiPkOOEfEK+NdeymXy/W8egwvs3INRRSSJGF41jCMzZs3n3POObVtTw2ZmKG2bK74r0nnmxx5IB47wACvIdxWyzQsXhE3/96YnlkTRVGpVAqCgGdDNFdRZOJezU6CkeL48LCaRHxl4h3tXciiToL9nVIOdWt5twL/wm4H98sMcBAxWHY9ABgty51Op+VGI0O8LHHVVlXlJV0UeXZZdatQKERup9frxXFcq7UsSRVFVLgVRcxxS7nnNUrEgS98CGNgrgcAjUaj1WpNr10LvNpsYnvBxcVF7NwlUFWf+vYdwxIEsF3bXsjJsqkyrO9yCRZYCKlDWIcw2KxXpGlN+uD2H8IYmOsBQKnElhRBJovVejVwuxMTIwWjJMbS/wJAe8gRCGTaWAAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek6" align="bottom" width="166" height="132" border="0">5. LIKVIDÁCIA ODPADU


Všetok materiál, ktorý sa použil na riedenie a podanie, sa musí zlikvidovať podľa bežných postupov.


9Docetaxel Hikma 80 mg koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny roztok

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k rozhodnutiu o registrácii, ev. číslo: 2009/06350, 2009/06351


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Docetaxel Hikma 20 mg koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny roztok

Docetaxel Hikma 80 mg koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna jednodávková injekčná liekovka Docetaxel Hikma 20 mg s koncentrátom na infúziu obsahuje 20 mg docetaxelu (bezvodného). Viskózny roztok obsahuje 40 mg/ml docetaxelu (bezvodého).


Jedna jednodávková injekčná liekovka Docetaxel Hikma 80 mg s koncentrátom na infúziu obsahuje 80 mg docetaxelu (bezvodného). Viskózny roztok obsahuje 40 mg/ml docetaxelu (bezvodého).


Pomocné látky: Jednajednodávková injekčná liekovka rozpúšťadla obsahuje 13 % (m/v) polyetylénglykolu 400 vo vode na injekciu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny roztok.

Koncentrát je číry, žltý až hnedožltý, viskózny roztok.


Rozpúšťadlo je bezfarebný roztok.


4.KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Karcinóm prsníka


Docetaxel Hikma v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom je indikovaný na adjuvantnú liečbu pacientok s operabilným karcinómom prsníka s pozitívnymi uzlinami.


Docetaxel Hikma v kombinácii s doxorubicínom je indikovaný na liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo metastatickým karcinómom prsníka, ktoré sa predtým nepodrobili cytotoxickej liečbe tohto stavu.


Docetaxel Hikma v monoterapii je indikovaný na liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo metastatickým karcinómom prsníka po zlyhaní cytotoxickej chemoterapie. Predchádzajúca liečba mala obsahovať antracyklíny alebo alkylačné látky.

Docetaxel Hikma v kombinácii s trastuzumabom je indikovaný na liečbu pacientok s metastatickým karcinómom prsníka, u ktorých nádor nadmerne exprimuje HER2 a ktoré sa predtým nepodrobili chemoterapii pre metastatické ochorenie.


Docetaxel Hikma v kombinácii s kapecitabínom je indikovaný na liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo metastatickým karcinómom prsníka po zlyhaní cytotoxickej chemoterapie. Predchádzajúca liečba mala obsahovať antracyklíny.


Nemalobunkový karcinóm pľúc


Docetaxel Hikma je indikovaný na liečbu pacientov s lokálne pokročilým alebo metastatickým nemalobunkovým karcinomóm pľúc po zlyhaní predchádzajúcej chemoterapie.


Docetaxel Hikma v kombinácii s cisplatinou je indikovaný na liečbu pacientov s neresekovateľným, lokálne pokročilým alebo metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc, ktorí sa predtým nepodrobili chemoterapeutickej liečbe tohto stavu.


Karcinóm prostaty


Docetaxel Hikma v kombinácii s prednizonóm alebo prednizolónom je indikovaný na liečbu pacientov s metastatickým karcinómom prostaty neodpovedajúcim na hormonálnu terapiu.


Adenokarcinóm žalúdka


Docetaxel Hikma v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom je indikovaný na liečbu pacientov s metastatickým adenokarcinómom žalúdka, vrátane adenokarcinómu gastroezofageálneho spojenia, ktorí sa predtým nepodrobili chemoterapii pre metastatické ochorenie.


Karcinóm hlavy a krku


Docetaxel Hikma v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom je indikovaný na indukčnú liečbu pacientov s lokálne pokročilým skvamocelulárnym karcinómom hlavy a krku.


4. 2 Dávkovanie a spôsob podávania


Použitie docetaxelu sa má obmedziť na jednotky špecializované na podávanie cytotoxickej chemoterapie a má sa podávať len pod dohľadom kvalifikovaného onkológa (pozri časť 6.6).


Odporúčaná dávka


Pre karcinóm prsníka, nemalobunkový karcinóm pľúc, karcinóm žalúdka a karcinóm hlavy a krku premedikácia pozostáva z perorálnych kortikoidov, ako je dexametazón v dávke 16 mg denne (napr. 8 mg dvakrát denne) počas 3 dní počínajúc 1. dňom pred podaním docetaxelu, pokiaľ nie je kontraindikovaná (pozri časť 4.4). Na zníženie rizika hematologickej toxicity možno profylakticky použiť G-CSF.

Pre karcinóm prostaty, kde sa súčasne používa prednizón alebo prednizolón, je odporúčanou premedikáciou dexametazón 8 mg podávaný perorálne 12 hodín, 3 hodiny a 1 hodinu pred infúziou docetaxelu (pozri časť 4.4).


Docetaxel sa podáva ako jednohodinová infúzia každé tri týždne.


Karcinóm prsníka

V adjuvantnej liečbe operabilného karcinómu prsníka s pozitívnymi uzlinami sa odporúča dávka 75 mg/m2docetaxelu podaná 1 hodinu po doxorubicíne podanom v dávke 50 mg/m2a cyklofosfamide podanom v dávke 500 mg/m2každé 3 týždne v 6 cykloch (pozri tiež Úprava dávky v priebehu liečby).

Na liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo metastatickým karcinómom prsníka sa odporúča dávka 100 mg/m2docetaxelu v monoterapii. V prvej línii sa podáva 75 mg/m2 docetaxelu v kombinácii s doxorubicínom (50 mg/m2).


V kombinácii s trastuzumabom sa odporúča dávka 100 mg/m2docetaxelu podaná raz za tri týždne, trastuzumab je podávaný týždenne. V pilotnej klinickej štúdii bola zahájená úvodná infúzia docetaxelu v nasledujúci deň po prvej dávke trastuzumabu. Ďalšie dávky docetaxelu sa podávali bezprostredne po ukončení infúzie trastuzumabu, ak predchádzajúca dávka trastuzumabu bola dobre tolerovaná. Dávkovanie a podávanie trastuzumabu sa nachádza v súhrne charakteristických vlastností trastuzumabu.


V kombinácii s kapecitabínom sa odporúča dávka 75 mg/m2docetaxelu každé tri týždne kombinovaná s 1250 mg/m2kapecitabínu dvakrát denne (v priebehu 30 minút po jedle) počas 2 týždňov s následnou 1 týždňovou prestávkou. Výpočet dávky kapecitabínu v závislosti od plochy tela sa nachádza v súhrne charakteristických vlastností kapecitabínu.


Nemalobunkový karcinóm pľúc

Pacientom bez predchádzajúcej chemoterapie, ktorí sú liečení na nemalobunkový karcinóm pľúc, sa odporúča dávka 75 mg/m2 docetaxelu, po ktorej bezprostredne nasleduje dávka 75 mg/m2 cisplatiny počas 30 - 60 minút. Na liečbu po zlyhaní predchádzajúcej chemoterapie na báze platiny sa odporúča dávka 75 mg/m² v monoterapii.


Karcinóm prostaty

Odporúčaná dávka docetaxelu je 75 mg/m2. Nepretržite sa podáva prednizón alebo prednizolón 5 mg perorálne dvakrát denne (pozri časť 5.1).


Adenokarcinóm žalúdka

Odporúčaná dávka je 75 mg/m2docetaxelu ako jednohodinová infúzia, po ktorej nasleduje 75 mg/m2 cisplatiny ako 1- až 3-hodinová infúzia (obidva lieky len v deň 1), potom nasleduje 750 mg/m25-fluóruracilu denne ako 24-hodinová kontinuálna infúzia počas 5 dní, so začiatkom na konci infúzie cisplatiny. Liečba sa opakuje každé tri týždne. Pacientom musí byť podávaná premedikácia antiemetikami a príslušná hydratácia pre podávanie cisplatiny. Na zníženie rizika hematologickej toxicity sa má profylakticky použiť G-CSF (pozri taktiež Úprava dávky v priebehu liečby).


Karcinóm hlavy a krku

Pacient musí dostávať premedikáciu antiemetikami a vhodnú hydratáciu (pred a po podaní cisplatiny). Na zníženie rizika hematologickej toxicity možno profylakticky použiť G-CSF. Všetci pacienti v ramene zahŕňajúcom docetaxel v štúdiách TAX 323 a TAX 324 dostávali antibiotickú profylaxiu.


 • Indukčná chemoterapia, po ktorej nasleduje rádioterapia (TAX 323)

Na indukčnú liečbu neoperovateľného lokálne pokročilého skvamocelulárneho karcinómu hlavy a krku (SCCHN) je odporúčaná dávka docetaxelu 75 mg/m2ako 1-hodinová infúzia, po ktorej nasleduje 75 mg/m2cisplatiny ako 1-hodinová infúzia v deň 1, potom nasleduje 750 mg/m25-fluóruracilu denne ako 24-hodinová kontinuálna infúzia počas 5 dní. Tento režim sa podáva každé 3 týždne v 4 cykloch. Po chemoterapii majú pacienti dostať rádioterapiu.


 • Indukčná chemoterapia, po ktorej nasleduje chemorádioterapia (TAX 324)

Na indukčnú liečbu pacientov s lokálne pokročilým (technicky neresekovateľným, malá pravdepodobnosť chirurgickej liečby a s cieľom zachovania orgánu) skvamocelulárnym karcinómom hlavy a krku (SCCHN) je odporúčaná dávka docetaxelu 75 mg/m2ako 1-hodinová intravenózna infúzia v deň 1, potom nasleduje cisplatina v dávke 100 mg/m2 podávaná ako 30- minútová až 3-hodinová infúzia a potom nasleduje 5-fluóruracil v dávke 1000 mg/m2/deň ako kontinuálna infúzia od dňa 1 do dňa 4. Tento režim sa podáva každé 3 týždne v 3 cykloch. Po chemoterapii majú pacienti dostať chemorádioterapiu.


Informácie o úprave dávok cisplatiny a 5-fluóruracilu sú uvedené v príslušných súhrnoch charakteristických vlastností liekov.


Úprava dávky v priebehu liečby


Všeobecne

Docetaxel sa má podať, ak je počet neutrofilov ≥ 1500 buniek/mm3.

Pacientom, u ktorých sa v priebehu liečby docetaxelom objavila febrilná neutropénia, počet neutrofilov < 500 buniek/mm3dlhšie ako jeden týždeň, alebo u nich nastali závažné či kumulatívne kožné reakcie alebo ťažká periférna neuropatia, musí sa znížiť dávka docetaxelu zo 100 mg/m2na 75 mg/m2a/alebo zo 75 na 60 mg/m². Ak u pacienta pretrvávajú tieto reakcie aj pri dávke 60 mg/m², musí sa liečba prerušiť.


Adjuvantná liečba karcinómu prsníka

V pilotnej štúdii u pacientok, ktoré sa podrobovali adjuvantnej liečbe karcinómu prsníka a u ktorých sa vyskytla komplikovaná neutropénia (vrátane prolongovanej neutropénie, febrilnej neutropénie alebo infekcie), sa odporúčalo v každom nasledujúcom cykle použiť G-CSF na profylaktické prekrytie (napr. deň 4 až 11). Pacientky, u ktorých táto reakcia pretrvávala, museli zostať na G-CSF a dávka docetaxelu sa im zredukovala na 60 mg/m².

V klinickej praxi by sa však neutropénia mohla vyskytnúť skôr. Preto sa použitie G-CSF musí zvažovať vo vzťahu k riziku neutropénie u pacientky a k súčasným odporúčaniam. Pacientkám, u ktorých sa vyskytla stomatitída stupňa 3 alebo 4, sa musí dávka zredukovať na 60 mg/m².


V kombinácii s cisplatinou

Pacientom s počiatočnou dávkou 75 mg/m2docetaxelu v kombinácii s cisplatinou, u ktorých bola najnižšia hranica počtu krvných doštičiek počas predchádzajúcej liečby < 25 000 buniek/mm3, alebo u ktorých sa vyskytla febrilná neutropénia alebo u pacientov s ťažkými nehematologickými toxicitami, musí sa v nasledujúcich cykloch znížiť dávka docetaxelu na 65 mg/m2. Informácie o úprave dávky cisplatiny sú uvedené v príslušnom súhrne charakteristických vlastností.


V kombinácii s kapecitabínom

 • Modifikácie dávok kapecitabínu sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností kapecitabínu.

 • U pacientov, u ktorých sa prvýkrát vyskytol stupeň toxicity 2 a pretrváva do času, kedy má nasledovať ďalšia liečba docetaxel /kapecitabín, oddialime liečbu, kým sa nedosiahne stupeň 0 - 1 a vrátime sa k 100% pôvodnej dávke.

 • U pacientov s druhým výskytom stupňa toxicity 2, alebo s prvým výskytom stupňa toxicity 3 kedykoľvek počas liečebného cyklu, oddialime liečbu, kým sa nedosiahne stupeň 0 - 1 a potom pokračujeme liečbou s docetaxelom 55 mg/m².

 • Pri každom ďalšom výskyte toxicít alebo toxicitách stupňa 4 prestaňte docetaxel podávať.


Modifikácie dávky trastuzumabu sa nachádzajú v súhrne charakteristických vlastností trastuzumabu.


V kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom

Ak sa vyskytne epizóda febrilnej neutropénie, prolongovanej neutropénie alebo neutropenickej infekcie aj napriek použitiu G-CSF, dávka docetaxelu sa má znížiť zo 75 na 60 mg/m2. Ak sa následne vyskytnú epizódy komplikovanej neutropénie, má sa dávka docetaxelu znížiť zo 60 na 45 mg/m2. Ak sa vyskytne trombocytopénia stupňa 4, dávka docetaxelu sa má znížiť zo 75 na 60 mg/m2. Pacienti sa nemajú liečiť ďalšími cyklami docetaxelu, kým sa hladina neutrofilov neupraví na > 1500 buniek/mm3a hladina krvných doštičiek na > 100 000 buniek/mm3. Ak toxicita pretrváva, ukončite liečbu. (Pozri časť 4.4).

Odporúčaná úprava dávok kvôli toxicite u pacientov liečených docetaxelom v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom (5-FU):


Toxicita

Úprava dávky

Hnačka stupeň 3

Prvá epizóda: znížte dávku 5-FU o 20 %.

Druhá epizóda: potom znížte dávku docetaxelu o 20 %.

Hnačka stupeň 4

Prvá epizóda: znížte dávky docetaxelu a 5-FU o 20 %.

Druhá epizóda: prerušte liečbu.

Stomatitída/mukozitída stupeň 3

Prvá epizóda: znížte dávku 5-FU o 20 %.

Druhá epizóda: ukončite len podávanie 5-FU, vo všetkých ďalších cykloch.

Tretia epizóda: znížte dávku docetaxelu o 20 %.

Stomatitída/mukozitída stupeň 4

Prvá epizóda: ukončite len podávanie 5-FU, vo všetkých ďalších cykloch.

Druhá epizóda: znížte dávku docetaxelu o 20 %.


Modifikácie dávok cisplatiny a 5-fluóruracilu sa nachádzajú v príslušných súhrnoch charakteristických vlastností.


V pilotných stúdiach SCCHN sa u pacientov, u ktorých sa vyskytla komplikovaná neutropénia (vrátane prolongovanej neutropénie, febrilnej neutropénie či infekcie), odporúčalo použiť v každom nasledujúcom cykle ako profylaktické krytie G-CSF (napr. deň 6 - 15).


Osobitné skupiny pacientov:


Pacienti s poškodením funkcie pečene

Vychádzajúc z farmakokinetických údajov o docetaxele v monoterapii v dávkach 100 mg/m2, pacientom so zvýšenou hladinou oboch transamináz (ALT a/alebo AST) na viac ako 1,5-násobok hornej hranice normy (ULN) a alkalickej fostafázy na viac než 2,5-násobok ULN sa odporúča dávka 75 mg/m2docetaxelu (pozri časti 4.4 a 5.2). U pacientov s hladinou sérového bilirubínu vyššou ako ULN, a/alebo ak ALT a AST sú vyššie ako 3,5-násobok ULN a súčasne alkalická fosfatáza vyššia ako 6-násobok ULN, nemožno odporučiť ani zníženie dávky a docetaxel sa nemá použiť, ak nie je prísne indikovaný.

V kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom v liečbe pacientov s adenokarcinómom žalúdka boli z pilotnej klinickej štúdie vylúčení pacienti s hladinou ALT a/alebo AST > 1,5 × ULN v spojení s hladinou alkalickej fosfatázy > 2,5 × ULN a hladinou bilirubínu > 1 x ULN; pre týchto pacientov nemožno odporučiť žiadne znižovanie dávok a docetaxel sa nemá použiť, ak nie je prísne indikovaný. O liečbe docetaxelom v kombinácii pri iných indikáciach nie sú v skupine pacientov s poškodením funkcie pečene dostupné žiadne informácie.


Deti a adolescenti

Skúsenosti s použitím u detí sú obmedzené.


Starší pacienti

Na základe analýzy farmakokinetiky u starších pacientov nie sú žiadne zvláštne pokyny pre podávanie lieku.

Pre liečbu pacientov 60 a viac ročných docetaxelom v kombinácii s kapecitabínom sa odporúča zredukovať počiatočnú dávku kapecitabínu na 75 % (pozri súhrn charakteristických vlastností kapecitabínu).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Docetaxel sa nesmie podávať pacientom s počiatočným počtom neutrofilov < 1500 buniek/mm3.


Docetaxel sa nesmie podávať pacientom s ťažkým poškodením funkcie pečene, pretože nie sú k dispozícii údaje pre túto skupinu (pozri časti 4.2 a 4.4).


Musia sa vziať do úvahy aj kontraindikácie liekov, ktoré sa kombinujú s docetaxelom.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri karcinóme prsníka a nemalobunkovom karcinóme pľúc môže premedikácia perorálnymi kortikosteroidmi, ako je dexametazón v dávke 16 mg denne (napr. 8 mg dvakrát denne) počas 3 dní počínajúc 1. dňom pred podaním docetaxelu, pokiaľ nie je kontraindikovaná, znížiť výskyt a závažnosť retencie telesných tekutín a rovnako aj závažnosť hypersenzitívnych reakcií. Pri karcinóme prostaty je odporúčanou premedikáciou dexametazón 8 mg podávaný perorálne 12 hodín, 3 hodiny a 1 hodinu pred infúziou docetaxelu (pozri časť 4.2).


Hematológia


Najčastejším nežiaducim účinkom docetaxelu je neutropénia. K najväčšiemu poklesu počtu neutrofilov dochádza v priemere 7 dní po podaní docetaxelu, tento interval však môže byť u pacientov s predchádzajúcou intenzívnou chemoterapiou kratší. Všetkým pacientom, ktorým sa podáva docetaxel, sa musí často monitorovať celkový krvný obraz. Docetaxel sa má znovu podať až po zvýšení počtu neutrofilov na hladinu 1500 buniek/mm3(pozri časť 4.2).


Pri ťažkej neutropénii (< 500 buniek/mm3po dobu sedem alebo viac dní) počas cyklu liečby docetaxelom sa odporúča znížiť dávku v nasledujúcich cykloch alebo vykonať príslušné symptomatické opatrenia (pozri časť 4.2).


U pacientov liečených docetaxelom v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom (TCF) sa vyskytla febrilná neutropénia a neutropenická infekcia v menšej miere, ak pacienti dostávali profylakticky G-CSF. Pacienti liečení TCF majú profylakticky dostávať G-CSF na zníženie rizika komplikovanej neutropénie (febrilná neutropénia, prolongovaná neutropénia alebo neutropenická infekcia). Pacienti liečení TCF majú byť dôsledne monitorovaní (pozri časti 4.2 a 4.8).


Hypersenzitívne reakcie


Pacienti sa majú pozorne sledovať, či sa u nich najmä počas prvej a druhej infúzie nevyskytnú hypersenzitívne reakcie. Hypersenzitívne reakcie môžu nastať v priebehu niekoľkých minút po začatí infúzie docetaxelu, preto musia byť k dispozícii prostriedky na liečbu hypotenzie a bronchospazmu. Hypersenzitívne reakcie s menej závažnými symptómami, napríklad začervenanie alebo lokalizované kožné reakcie, si nevyžadujú prerušenie liečby. Pri závažných reakciách, ako ťažká hypotenzia, bronchospazmus alebo generalizovaný exantém či erytém, sa však musí okamžite liečba docetaxelom prerušiť a zahájiť príslušná terapia. Pacientom, u ktorých nastala závažná hypersenzitívna reakcia, sa docetaxel viac nesmie podávať.


Kožné reakcie


Pozoroval sa lokalizovaný kožný erytém na končatinách (dlane rúk a chodidlá na nohách) spolu s edémom a následnou deskvamáciou. Zaznamenali sa závažné symptómy ako exantém s následnou deskvamáciou, čo viedlo k prerušeniu alebo ukončeniu liečby docetaxelom (pozri časť 4.2).


Retencia tekutín


Pacienti so závažnou retenciou tekutín vo forme pleurálneho výpotku, perikardiálneho výpotku a ascitu sa majú pozorne sledovať.


Pacienti s poškodením funkcie pečene


Pacienti liečení docetaxelom v monoterapii v dávkach 100 mg/m2ktorí majú hodnoty sérových transamináz (ALT a/alebo AST) vyššie ako je 1,5-násobok ULN a súčasne sú ich hladiny alkalickej fosfatázy viac ako 2,5-krát vyššie ako ULN, majú vyššie riziko rozvoja závažných nežiaducich účinkov. Môže sa jednať o toxické úmrtie, vrátane sepsy a krvácania zažívacieho traktu, ktoré môže byť fatálne, ďalej febrilná neutropénia, infekcie, trombocytopénia, stomatitída a asténia. Preto sa týmto pacientom so zvýšenými hodnotami pečeňových testov (PT) odporúča dávka 75 mg/m2a hodnoty PT by sa mali stanoviť pred zahájením terapie ako aj pred každým ďalším cyklom (pozri časť 4.2).


Pacientom s hladinou sérového bilirubínu > ULN a/alebo s hodnotami ALT a AST > 3,5-krát ULN, so súčasnými zvýšenými hodnotami alkalickej fostafázy > 6-násobok ULN, nie je možné odporučiť zníženie dávky a docetaxel sa nemá použiť, ak nie je prísne indikovaný.

V kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom v liečbe pacientov s adenokarcinómom žalúdka boli z pilotnej klinickej štúdie vylúčení pacienti s hladinou ALT a/alebo AST > 1,5 × ULN v spojení s hladinou alkalickej fosfatázy > 2,5 × ULN a hladinou bilirubínu > 1 x ULN; pre týchto pacientov nemožno odporučiť žiadne znižovanie dávok a docetaxel sa nemá použiť, ak nie je prísne indikovaný. O liečbe docetaxelom v kombinácii pri iných indikáciach nie sú v skupine pacientov s poškodením funkcie pečene dostupné žiadne informácie.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek


O pacientoch s vážnym poškodením funkcie obličiek, ktorí sú liečení docetaxelom, nie sú k dispozícii žiadne údaje.


Nervový systém


Výskyt ťažkej periférnej neurotoxicity si vyžaduje zníženie dávky (pozri časť 4.2).


Kardiotoxicita


U pacientok liečených docetaxelom v kombinácii s trastuzumabom bolo pozorované zlyhanie srdca, najmä po chemoterapii obsahujúcej antracyklíny (doxorubicín alebo epirubicín). Zlyhanie môže byť stredne závažné až závažné a spojené so smrťou (pozri časť 4.8).


Pacientky, ktoré sú kandidátkami na liečbu docetaxelom v kombinácii s trastuzumabom, sa majú podrobiť základnému kardiologickému vyšetreniu. Funkcia srdca sa ďalej musí monitorovať počas celej liečby (napr. každé tri mesiace), aby sa mohli identifikovať tie pacientky, u ktorých môže nastať srdcová dysfunkcia. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností lieku s trastuzumabom.


Ostatné


Ženy a muži vo fertilnom veku musia v priebehu terapie používať účinnú antikoncepciu a muži minimálne po dobu 6 mesiacov po jej ukončení (pozri časť 4.6).


Ďalšie opatrenia pri používaní adjuvantnej liečby karcinómu prsníka


Komplikovaná neutropénia

Pacientkám, u ktorých sa vyskytla komplikovaná neutropénia (prolongovaná neutropénia, febrilná neutropénia alebo infekcia), sa má zvážiť podanie G-CSF a redukcia dávky (pozri časť 4.2).


Gastrointestinálne reakcie

Symptómy, ako je skorá abdominálna bolesť a citlivosť, horúčka, hnačka, s neutropéniou alebo bez nej, môžu byť skorým prejavom závažnej gastrointestinálnej toxicity a musia byť bezodkladne posúdené a liečené.


Kongestívne zlyhanie srdca

Počas liečby a v období ďalšieho sledovania sa majú monitorovať u pacientok symptómy kongestívneho zlyhania srdca.


Leukémia

U pacientok liečených docetaxelom, doxorubicínom a cyklofosfamidom (TAC) sa v dôsledku rizika oneskorenej myelodysplázie alebo myeloidnej leukémie vyžaduje následné hematologické sledovanie.


Pacientky so 4a viac pozitívnymi uzlinami

V štádiu predbežnej analýzy nebol úplne definovaný pomer prínosu a rizika pre TAC u pacientok so 4 a viac pozitívnymi uzlinami (pozri časť 5.1).


Starší pacienti

O používaní docetaxelu v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom u pacientov vo veku >70 rokov nie sú k dispozícii žiadne údaje.


Z počtu 333 pacientov liečených docetaxelom a zaradených do štúdie karcinómu prostaty bolo 209 pacientov vo veku 65 alebo viac rokov a 68 pacientov starších ako 75 rokov. U pacientov liečených docetaxelom každé tri týždne bol výskyt súvisiacich zmien na nechtoch v pomere ≥ 10 % vyšší u tých, ktorí boli vo veku 65 alebo viac rokov v porovnaní s mladšími pacientmi. Výskyt súvisiacej horúčky, hnačky, anorexie a periférneho edému bol v pomere ≥ 10 % vyšší u pacientov vo veku 75 alebo viac rokov oproti pacientom mladším ako 65 rokov.


Z počtu 300 pacientov (221 pacientov v časti štúdie fázy III a 79 pacientov v časti štúdie fázy II) liečených docetaxelom v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom v štúdii karcinómu žalúdka bolo 74 pacientov vo veku 65 alebo viac rokov a 4 pacienti vo veku 75 alebo viac rokov. Výskyt závažných nežiaducich účinkov bol vyšší u starších pacientov v porovnaní s mladšími pacientmi. Nasledujúce nežiaduce účinky (všetkých stupňov): letargia, stomatitída, neutropenická infekcia sa vyskytli v miere o 10 % vyššej u pacientov vo veku 65 alebo viac rokov v porovnaní s mladšími pacientmi.


Starší pacienti liečení TCF musia byť dôsledne monitorovaní.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne oficiálne klinické štúdie, ktoré by vyhodnotili liekové interakcie docetaxelu.


Štúdie in vitropreukázali, že metabolizmus docetaxelu môže byť modifikovaný súbežným podávaním látok, ktoré indikujú alebo inhibujú cytochróm P450-3A, alebo sa ním metabolizujú (a teda sú schopné kompetitívnej inhibície enzýmu). Ide napr. o cyklosporín, terfenadín, ketokonazol, erytromycín a troleandomycín. Existuje potenciálne nebezpečenstvo významnej interakcie, preto si vyžaduje súbežná liečba pacientov týmito liekmi zvýšenú opatrnosť.


Docetaxel sa výrazne viaže na proteíny (> 95 %). Napriek tomu, že sa prípadná interakcia docetaxelu so súbežne podávanými liečivami in vivooficiálne neskúmala, väzbu docetaxelu na proteíny in vitroneovplyvnili interakcie s látkami pevne viazanými na proteíny ako sú erytromycín, difenhydramín, propranolol, propafenón, fenytoín, salicyláty, sulfametoxazol a valproát sodný. Ani podanie dexametazónu neovplynilo väzbu docetaxelu na proteíny. Docetaxel neovplyvňuje väzbu digitoxínu.


Súbežné podávanie docetaxelu, doxorubicínu a cyklofosfamidu neoplyvnilo ich farmakokinetiku. Obmedzené údaje z jednej nekontrolovanej štúdie naznačovali interakciu medzi docetaxelom a karboplatinou. V kombinácii s docetaxelom sa klírens karboplatiny zvýšil asi o 50 % v porovnaní s hodnotami, ktoré sa predtým zaznamenali u karboplatiny podávanej v monoterapii.


U pacientov s metastatickým karcinómom prostaty sa skúmala farmakokinetika docetaxelu za prítomnosti prednizónu. Docetaxel sa metabolizuje CYP3A4 a prednizón, ako je známe, indukuje CYP3A4. Žiadny štatisticky významný účinok prednizónu na farmakokinetiku docetaxelu sa nepozoroval.


Docetaxel sa má podávať s opatrnosťou pacientom, ktorí súčasne užívajú silné CYP3A4 inhibítory (napr. inhibítory proteázy ako ritonavir, azolové fungicídy ako ketokonazol alebo itrakonazol).

Štúdia liekových interakcií vykonaná u pacientov užívajúcich ketokonazol a docetaxel preukázala, že

klírens docetaxelu sa účinkom ketokonazolu znížil o polovicu, pravdepodobne preto, lebo metabolizmus docetaxelu využíva CYP3A4 ako hlavnú (jedinú) metabolickú dráhu. Aj napriek nižším dávkam sa môže vyskytnúť znížená tolerancia docetaxelu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii žiadne informácie o použití docetaxelu u gravidných žien. Docetaxel preukázal embryotoxické a fetotoxické účinky u potkanov a zajacov, u potkanov taktiež zníženie plodnosti. Docetaxel môže mať škodlivé účinky na plod, keď je podávaný počas gravidity, rovnako ako ostatné cytotoxické liečivá. Počas gravidity sa preto docetaxel nesmie podávať, pokiaľ nie je jasne indikovaný.


Ženy vo fertilnom veku /antikoncepcia:

Ženám vo fertilnom veku liečeným docetaxelom sa má neodporúča otehotnieť. Ak by došlo k otehotneniu, okamžite musí byť o tom informovaný ošetrujúci lekár.


V priebehu terapie sa musí používať účinná antikoncepcia.

V predklinických štúdiách má docetaxel genotoxické účinky a môže mať vplyv na mužskú fertilitu (pozri časť 5.3).

Preto sa mužom liečeným docetaxelom odporúča, aby nepočali dieťa počas liečby a až

do 6 mesiacov po jej ukončení. Odporúča sa vyhľadať odbornú radu ohľadom konzervácie spermií pred začatím liečby.


Laktácia:

Docetaxel je lipofilná látka, nie je však známe, či sa vylučuje do materského mlieka. Vzhľadom na potenciálne nebezpečenstvo nežiaducich účinkov u dojčiat, dojčenie sa musí počas liečby docetaxelom prerušiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky, ktoré možno alebo pravdepodobne súviseli s podaním docetaxelu, sa získali od:

 • 1312 pacientov, ktorí dostávali 100 mg/m² a 121 pacientov, ktorí dostávali 75 mg/m² v monoterapii.

 • 258 pacientov, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s doxorubicínom.

 • 406 pacientov, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s cisplatinou.

 • 92 pacientov liečených docetaxel v kombinácii s trastuzumabom.

 • 255 pacientov, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s kapecitabínom.

 • 332 pacientov, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom (uvádzajú sa klinicky významné nežiaduce účinky súvisiace s liečbou).

 • 744 pacientov, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom (uvádzajú sa klinicky významné nežiaduce účinky súvisiace s liečbou).

 • 300 pacientov s adenokarcinómom žalúdka (221 pacientov v časti štúdie fázy III a 79 pacientov v časti štúdie fázy II), ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom (uvádzajú sa klinicky významné nežiaduce účinky súvisiace s liečbou).

 • 174 a 251 pacientov s karcinómom hlavy a krku, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom (uvádzajú sa klinicky významné nežiaduce účinky súvisiace s liečbou).


Tieto reakcie sa opisujú pomocou NCI Common Toxicity Criteria (obvyklé kritériá toxicity) (stupeň 3 = G3; stupeň 34 = G3/4; stupeň 4 = G4) a termínov COSTART. Frekvencie výskytu sa definujú ako: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10000 až < 1/1000); veľmi zriedkavé (< 1/10000).

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky samotného docetaxelu sú: neutropénia (ktorá bola reverzibilná a nekumulatívna; medián počtu dní po nadir bol 7 dní a medián trvania ťažkej neutropénie (< 500 buniek/mm3) bol 7 dní), anémia, alopécia, nauzea, dávenie, stomatitída, diarea a asténia. Závažnosť nežiaducich účinkov docetaxelu sa môže zvýšiť, ak sa docetaxel podáva v kombinácii s inými chemoterapeutickými látkami.


Pre kombináciu s trastuzumabom sa uvádzajú nežiaduce účinky (všetkých stupňov), ktoré sa zaznamenali u ≥ 10 %. V porovnaní s monoterapiou docetaxel bol v ramene s kombináciou s trastuzumabom zvýšený výskyt závažných nežiaducich účinkov (40 % oproti 31 %) a nežiaducich účinkov stupňa 4 (34 % oproti 23 %).


Pre kombináciu s kapecitabínom sa uvádzajú najčastejšie nežiaduce účinky (≥ 5%) súvisiace s liečbou, ktoré sa zaznamenali v klinickom skúšaní fázy III u pacientov s karcinómom prsníka, u ktorých zlyhala liečba antracyklínmi (pozri súhrn charakteristických vlastností kapecitabínu).


S docetaxelom sa často pozorovali nasledujúce nežiaduce účinky:


Poruchy nervového systému


Rozvoj ťažkej periférnej neurotoxicity si vyžaduje zníženie dávky (pozri časti 4.2 a 4.4). Mierne až stredne ťažké neurosenzorické ťažkosti sa prejavujú ako parestézia, dyzestézia alebo bolesť vrátane pálenia. Neuromotorické príznaky sa väčšinou prejavujú slabosťou.


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Pozorovali sa reverzibilné kožné reakcie, väčšinou sa hodnotili ako mierne až stredne ťažké. Reakcie sa prejavili vo forme vyrážky vrátane lokalizovaných exantémov najmä na nohách a rukách (vrátane závažného syndrómu ruka-noha), ale aj na ramenách, tvári či hrudníku, často sa spájali so svrbením. Exantémy sa väčšinou objavili po uplynutí jedného týždňa od podania infúzie docetaxelu. Menej často sa zaznamenali závažné príznaky ako sú exantémy s následnou deskvamáciou, ktoré zriedkavo viedli k prerušeniu alebo vysadeniu liečby docetaxelom (pozri časti 4.2 a 4.4). Závažné zmeny na nechtoch sa niekedy prejavili ako hypo- alebo hyperpigmentácia a niekedy ako bolesť a onycholýza.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Reakcie v mieste infúzie boli väčšinou mierne: hyperpigmentácia, zápal, sčervenanie alebo vysušenie kože, flebitída alebo extravazácia a opuch žily.


Zaznamenala sa retencia tekutín vrátane takých účinkov ako je periférny edém a menej často pleurálny výpotok, perikardiálny výpotok, ascites a prírastok hmotnosti. Periférny edém sa obvykle objavuje najskôr na dolných končatinách s možnou generalizáciou spolu s prírastkom hmotnosti 3 kg alebo viac. Retencia tekutín je kumulatívna, čo do výskytu a závažnosti (pozri časť 4.4).


Poruchy imunitného systému


Hypersenzitívne reakcie sa väčšinou rozvinuli v priebehu niekoľkých minút po začatí infúzie docetaxelu, zvyčajne sa hodnotili ako mierne až stredne ťažké. Najčastejšie sa zaznamenali nasledujúce príznaky: začervenanie, svrbiaca alebo nesvrbiaca vyrážka, tlak na hrudníku, bolesť chrbta, dyspnoe a horúčka alebo zimnica. Ako závažné reakcie sa hodnotili hypotenzia a/alebo bronchospazmus alebo generalizovaná vyrážka/erytém (pozri časť 4.4).


Docetaxel na infúziu v dávke 100 mg/m² v monoterapii


MedDRA triedy orgánových systémov

Veľmi časté nežiaduce účinky

10 % pacientov

Časté nežiaduce účinky

1 a < 10 % pacientov

Menej časté nežiaduce účinky

0,1 a < 1 % pacientov

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

G3/4 Vzostup bilirubínu v krvi (< 5 %);

G3/4 Vzostup alkalickej fosfatázy v krvi (< 4 %);

G3/4 Vzostup AST (< 3 %);

G3/4 Vzostup ALT (< 2 %)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Arytmia (G3/4: 0,7 %)

Srdcové zlyhanie

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neutropénia (G4: 76,4 %);

Anémia (G3/4: 8,9 %);

Febrilná neutropénia

Trombocytopénia (G4: 0,2 %)

Poruchy nervového systému

Periférna senzorická neuropatia (G3: 4,1 %);

Periférna motorická neuropatia (G3/4: 4 %);

Dysgeúzia (závažná: 0,07 %)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Dyspnoe (závažná: 2,7 %)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Stomatitída (G3/4: 5,3 %);

Diarea (G3/4: 4 %);

Nauzea (G3/4: 4 %);

Vracanie (G3/4: 3 %)

Obstipácia (závažná: 0,2 %);

Abdominálna bolesť (závažná: 1 %);

Gastrointestinálne krvácanie (závažné: 0,3 %)

Ezofagitída (závažná: 0,4 %)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia;

Kožné reakcie (G3/4: 5,9 %);

Zmeny na nechtoch (závažné: 2,6 %)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia (závažná: 1,4 %)

Artralgia

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia

Infekcie a nákazy

Infekcie (G3/4: 5,7 %, vrátane sepsy a pneumónie, fatálne u 1,7 %)

Infekcie spojené s G4 neutropéniou (G3/4: 4,6 %)

Poruchy ciev

Hypotenzia;

Hypertenzia;

Krvácanie

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Retencia tekutín (závažná: 6,5 %);

Asténia (závažná: 11,2 %);

Bolesť

Reakcie v mieste podania infúzie;

Bolesť v hrudi bez postihnutia srdca (závažná: 0,4 %)

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitivita (G3/4: 5,3 %)


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé: krvácavé príhody spojené s trombocytopéniou stupňa 3/4.


Poruchy nervového systému

Údaje o reverzibilite sú dostupné asi u 35,3 % pacientov, u ktorých sa rozvinula neurotoxicita po liečbe docetaxelom v dávke 100 mg/m² v monoterapii. Účinky spontánne vymizli v priebehu 3 mesiacov.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé: do ukončenia štúdie bol jeden prípad alopécie ireverzibilný. 73 % kožných reakcií bolo reverzibilných v priebehu 21 dní.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Priemerná kumulatívna dávka do ukončenia liečby bola vyššia ako 1000 mg/m2 a priemerný čas do návratu (relapsu) retencie tekutín bol 16,4 týždňov (interval 0 až 42 týždňov). U pacientov s premedikáciou bol nástup strednej a závažnej retencie oneskorený (priemerná kumulatívna dávka: 818,9 mg/m2) v porovnaní s pacientmi bez premedikácie (priemerná kumulatívna dávka: 489,7 mg/m2). Tieto údaje sa však zaznamenali u niektorých pacientov v priebehu prvých liečebných cyklov.


Docetaxel na infúziu v dávke 75 mg/m² v monoterapii


MedDRA triedy orgánových systémov

Veľmi časté nežiaduce účinky

10 % pacientov

Časté nežiaduce účinky

1 a < 10 % pacientov

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

G3/4 Vzostup bilirubínu v krvi (< 2 %)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Arytmia (nezávažná)

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neutropénia (G4: 54,2 %);

Anémia (G3/4: 10,8 %); Trombocytopénia (G4: 1,7 %)

Febrilná neutropénia

Poruchy nervového systému

Periférna senzorická neuropatia (G3/4: 0,8 %)

Periférna motorická neuropatia (G3/4: 2,5 %)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea (G3/4: 3,3 %);

Stomatitída (G3/4: 1,7 %);

Vracanie (G3/4: 0,8 %);

Diarea (G3/4: 1,7 %)

Obstipácia

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia;

Kožné reakcie (G3/4: 0,8 %)

Zmeny na nechtoch (závažné: 0,8 %)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia

Infekcie a nákazy

Infekcie (G3/4: 5 %)

Poruchy ciev

Hypotenzia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia (závažná: 12,4 %);

Retencia tekutín (závažná: 0,8 %);

Bolesť

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitivita (nezávažná)


Docetaxel na infúziu v dávke 75 mg/m² v kombinácii s doxorubicínom


MedDRA triedy orgánových systémov

Veľmi časté nežiaduce účinky

10 % pacientov

Časté nežiaduce účinky

1 a < 10 % pacientov

Menej časté nežiaduce účinky

0,1 a < 1 % pacientov

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

G3/4 Vzostup bilirubínu v krvi (< 2,5 %);

G3/4 Vzostup alkalickej fosfatázy v krvi (< 2,5 %)

G3/4 Vzostup AST (< 1 %);

G3/4 Vzostup ALT (< 1 %)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Srdcové zlyhanie;

Arytmia (nezávažná)

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neutropénia (G4: 91,7 %);

Anémia (G3/4: 9,4 %);

Febrilná neutropénia;

Trombocytopénia (G4: 0,8 %)

Poruchy nervového systému

Periférna senzorická neuropatia (G3: 0,4 %)

Periférna motorická neuropatia (G3/4: 0,4 %)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea (G3/4: 5 %);

Stomatitída (G3/4: 7,8 %);

Diarea (G3/4: 6,2 %);

Vracanie (G3/4: 5 %);

Obstipácia

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia;

Zmeny na nechtoch (závažné: 0,4 %);

Kožné reakcie (nezávažné)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia

Infekcie a nákazy

Infekcia (G3/4: 7,8 %)

Poruchy ciev

Hypotenzia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia (závažná: 8,1 %);

Retencia tekutín (závažná: 1,2 %);

Bolesť

Reakcie v mieste podania infúzie

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitivita (G3/4: 1,2 %)


Docetaxel na infúziu v dávke 75 mg/m² v kombinácii s cisplatinou


MedDRA triedy orgánových systémov

Veľmi časté nežiaduce účinky

10 % pacientov

Časté nežiaduce účinky

1 a < 10 % pacientov

Menej časté nežiaduce účinky

0,1 a < 1 % pacientov

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

G3/4 Vzostup bilirubínu v krvi (2,1 %);

G3/4 Vzostup hladiny ALT (1,3 %)

G3/4 Vzostup AST (0,5 %);

G3/4 Vzostup alkalickej fosfatázy v krvi (0,3 %)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Arytmia (G3/4: 0,7 %)

Srdcové zlyhanie

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neutropénia (G4: 51,5 %);

Anémia (G3/4: 6,9 %);

Trombocytopénia (G4: 0,5 %)

Febrilná neutropénia

Poruchy nervového systému

Periférna senzorická neuropatia (G3: 3,7 %);

Periférna motorická neuropatia (G3/4: 2 %)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea (G3/4: 9,6 %);

Vracanie (G3/4: 7,6 %);

Diarea (G3/4: 6,4 %);

Stomatitída (G3/4: 2 %)

Obstipácia

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia;

Zmeny na nechtoch (závažné: 0,7 %);

Kožné reakcie (G3/4: 0,2 %)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia (závažná: 0,5 %)

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia

Infekcie a nákazy

Infekcia (G3/4: 5,7 %)

Poruchy ciev

Hypotenzia (G3/4: 0,7 %)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia (závažná: 9,9 %);

Retencia tekutín (závažná: 0,7 %);

Horúčka (G3/4: 1,2 %)

Reakcie v mieste podania infúzie;

Bolesť

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitivita (G3/4: 2,5 %)


Docetaxel na infúziu v dávke 100 mg/m² v kombinácii s trastuzumabom


MedDRA triedy orgánových systémov

Veľmi časté nežiaduce účinky

10 % pacientov

Časté nežiaduce účinky

1 a < 10 % pacientov

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Nárast hmotnosti

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Srdcové zlyhanie

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neutropénia (G3/4: 32 %);

Febrilná neutropénia (zahŕňa neutropéniu spojenú s horúčkou a používaním antibiotík) alebo neutropenická sepsa

Poruchy nervového systému

Parestézia; Bolesť hlavy; Dysgeúzia; Hypestézia

Poruchy oka

Zvýšená lakrimácia; konjunktivitída

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Epistaxa; Faryngolaryngálna bolesť; Nazofaryngitída; Dyspnoe;

Kašeľ; Rinorea

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea; Diarea; Vracanie; Obstipácia; Stomatitída; Dyspepsia; Abdominálna bolesť

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia; Erytém; Vyrážka; Zmeny na nechtoch

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia; Artralgia; Bolesť v končatinách; Bolesť kostí; Bolesť chrbta

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia

Poruchy ciev

Lymfedém

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia; Periférny edém; Pyrexia; Únava; Zápal slizníc; Bolesť; Ochorenie podobné chrípke; Bolesť na hrudníku; Zimnica

Letargia

Psychické poruchy

Insomnia


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Symptomatické srdcové zlyhanie sa zaznamenalo u 2,2 % pacientov, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s trastuzumabom v porovnaní s 0 % pacientov, ktorým bol podávaný docetaxel samotný. V ramene docetaxelu v kombinácii s trastuzumabom dostalo predtým 64 % pacientov antracyklínovú adjuvantnú liečbu v porovnaní s 55 % takýchto pacientov v ramene s docetaxelom samotným.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté: V porovnaní so samotným docetaxelom bola hematologická toxicita zvýšená u pacientov liečených kombináciou trastuzumabu a docetaxelu (32 % neutropénia stupňa 3/4 oproti 22 %, podľa kritérií NCI-CTC). Ale je pravdepodobné, že sa podceňuje fakt, že docetaxel samotný v dávke 100 mg/m2spôsobuje neutropéniu u 97 % pacientov, u 76 % stupňa 4 na základe krvného obrazu.. Výskyt febrilnej neutropénie/neutropenickej sepsy bol taktiež vyšší u pacientov liečených Herceptinom v kombinácii s docetaxelom (23 % oproti 17 % u pacientov liečených docetaxelom samotným).


Docetaxel na infúziu v dávke 75 mg/m² v kombinácii s kapecitabínom


MedDRA triedy orgánových systémov

Veľmi časté nežiaduce účinky

10 % pacientov

Časté nežiaduce účinky

1 a < 10 % pacientov

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Úbytok hmotnosti;

G3/4 Vzostup bilirubínu v krvi (9 %)

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neutropénia (G3/4: 63 %) Anémia (G3/4: 10 %)

Trombocytopénia (G3/4: 3 %)

Poruchy nervového systému

Dysgeúzia (G3/4: < 1 %);

Parestézia (G3/4: < 1 %)

Závraty;

Bolesť hlavy (G3/4: < 1 %);

Periférna neuropatia

Poruchy oka

Zvýšená lakrimácia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Faryngolaryngálna bolesť (G3/4: 2 %)

Dyspnoe (G3/4: 1 %);

Kašeľ (G3/4: < 1 %);

Epistaxa (G3/4: < 1 %)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Stomatitída (G3/4: 18 %);

Diarea (G3/4: 14 %);

Nauzea (G3/4: 6 %);

Vracanie (G3/4: 4 %);

Obstipácia (G3/4: 1 %);

Abdominálna bolesť (G3/4: 2 %);

Dyspepsia

Bolesť v hornej časti brucha;

Suchosť v ústach

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Ruka-noha syndróm (G3/4: 24 %);

Alopécia (G3/4: 6 %);

Zmeny na nechtoch (G3/4: 2 %)

Dermatitída;

Erytematózna vyrážka (G3/4: < 1 %);

Zafarbenie nechtov;

Onycholýza (G3/4: 1 %)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia (G3/4: 2 %);

Artralgia (G3/4: 1 %)

Bolesť v končatinách (G3/4: < 1 %);

Bolesť chrbta (G3/4: 1 %)

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia (G3/4: 1 %);

Znížená chuť do jedla

Dehydratácia (G3/4: 2 %)

Infekcie a nákazy

Kandidóza úst (G3/4: < 1 %)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia (G3/4: 3 %);

Pyrexia (G3/4: 1 %);

Únava/slabosť (G3/4: 5 %);

Periférny edém (G3/4: 1 %)

Letargia;

Bolesť


Docetaxel na infúziu v dávke 75 mg/m² v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom


MedDRA triedy orgánových systémov

Veľmi časté nežiaduce účinky

10 % pacientov

Časté nežiaduce účinky

1 a < 10 % pacientov

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zníženie funkcie ľavej komory (G3/4: 0,3 %)

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neutropénia (G3/4: 32 %);

Anémia (G3/4: 4,9 %)

Trombocytopénia (G3/4: 0,6 %);

Febrilná neutropénia

Poruchy nervového systému

Periférna senzorická neuropatia (G3/4: 1,2 %);

Dysgeúzia (G3/4: 0 %)

Periférna motorická neuropatia (G3/4: 0 %)

Poruchy oka

Zvýšená lakrimácia (G3/4: 0,6 %)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Epistaxa (G3/4: 0 %);

Dyspnoe (G3/4: 0,6 %);

Kašeľ (G3/4: 0 %)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea (G3/4: 2,4 %);

Diarea (G3/4: 1,2 %);

Stomatitída/faryngitída (G3/4: 0,9 %);

Vracanie (G3/4: 1,2 %)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia;

Zmeny na nechtoch (nezávažné)

Exfoliatívna vyrážka (G3/4: 0,3 %)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Artralgia (G3/4: 0,3 %);

Myalgia (G3/4: 0,3 %)

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia (G3/4: 0,6 %)

Infekcie a nákazy

Infekcia (G3/4: 3,3 %)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Únava (G3/4: 3,9 %);

Retencia tekutín (závažná: 0,6 %)

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitivita (G3/4: 0,6 %)


Docetaxel na infúziu v dávke 75 mg/m² v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom


MedDRA triedy orgánových systémov

Veľmi časté nežiaduce účinky

10 % pacientov

Časté nežiaduce účinky

1 a < 10 % pacientov

Menej časté nežiaduce účinky

0,1 a < 1 % pacientov

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Nárast alebo úbytok hmotnosti (G3/4: 0,3 %)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Arytmia (G3/4: 0,1 %);

Kongestívne zlyhanie srdca

Poruchy krvi a lymfatického systému

Anémia (G3/4: 4,3 %);

Neutropénia (G3/4: 65,5 %);

Trombocytopénia (G3/4: 2,0 %);

Febrilná neutropénia

Poruchy nervového systému

Dysgeúzia (G3/4: 0,7 %);

Periférna senzorická neuropatia (G3/4: 0 %)

Periférna motorická neuropatia (G3/4: 0 %);

Neurokortikálne (G3/4: 0,3 %);

Neurocerebelárne (G3/4: 0,1 %)

Synkopa (G3/4: 0 %)

Poruchy oka

Poruchy lakrimácie (G3/4: 0,1 %);

Konjunktivitída (G3/4: 0,3 %)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Kašeľ (G3/4: 0 %)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea (G3/4: 5,1 %);

Stomatitída (G3/4: 7,1 %);

Vracanie (G3/4: 4,3 %);

Diarea (G3/4: 3,2 %);

Obstipácia (G3/4: 0,4 %)

Abdominálna bolesť (G3/4: 0,5 %)

Kolitída /enteritída/ rozľahlá intestinálna perforácia

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia;

Kožná toxicita (G3/4: 0,7 %);

Zmeny na nechtoch (G3/4: 0,4 %)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia (G3/4: 0,8 %);

Artralgia (G3/4: 0,4 %)

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia (G3/4: 2,2 %)

Infekcie a nákazy

Infekcia (G3/4: 3,2 %);

Neutropenická infekcia.

Nevyskytla sa žiadna septická smrť.

Poruchy ciev

Vazodilatácia (G3/4: 0,9 %)

Hypotenzia (G3/4: 0 %)

Flebitída (G3/4: 0 %);

Lymfedém (G3/4: 0 %)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia (G3/4: 11 %);

Horúčka (G3/4: 1,2 %);

Periférny edém (G3/4: 0,4 %)

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitivita (G3/4: 1,1 %)

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Amenorea


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Taktiež sa zaznamenalo kongestívne zlyhanie srdca (CHF) (2,3 % pri mediáne následného sledovania 70 mesiacov). Na zlyhanie srdca zomrel v každom ramene jeden pacient.


Poruchy nervového systému

Pri mediáne sledovania 55 mesiacov sa pretrvávanie periférnej senzorickej neuropatie pozorovalo u 9 pacientov spomedzi 73 pacientov s periférnou senzorickou neuropatiou pri ukončení chemoterapie.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Pri mediáne sledovania 55 mesiacov sa pretrvávanie alopécie pozorovalo u 22 pacientov spomedzi 687 pacientov s alopéciou pri ukončení chemoterapie.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Pri mediáne sledovania 55 mesiacov sa pretrvávanie periférneho edému pozorovalo u 18 mesiacov zo 112 pacientov s periférnym edémom pri ukončení chemoterapie.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Pri mediáne sledovania 55 mesiacov sa pretrvávanie amenorey pozorovalo u 133 pacientov spomedzi 233 pacientov s amenoreou pri ukončení chemoterapie.


Docetaxel na infúziu v dávke 75 mg/m² v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom pri adenokarcinóme žalúdka


MedDRA triedy orgánových systémov

Veľmi časté nežiaduce účinky

10 % pacientov

Časté nežiaduce účinky

1 a < 10 % pacientov


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Arytmia (G3/4: 1,0 %)


Poruchy krvi a lymfatického systému

Anémia (G3/4: 20,9 %);

Neutropénia (G3/4: 83,2 %);

Trombocytopénia (G3/4: 8,8 %);

Febrilná neutropénia


Poruchy nervového systému

Periférna senzorická neuropatia (G3/4: 8,7 %)

Závraty (G3/4: 2,3 %);

Periférna motorická neuropatia (G3/4: 1,3 %)


Poruchy oka

Zvýšená lakrimácia (G3/4: 0 %)


Poruchy ucha a labyrintu

Zhoršený sluch (G3/4: 0 %)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Diarea (G3/4: 19,7 %);

Nauzea (G3/4: 16 %);

Stomatitída (G3/4: 23,7 %);

Vracanie (G3/4: 14,3 %)

Obstipácia (G3/4: 1,0 %);

Gastrointestinálna bolesť (G3/4: 1,0 %);

Ezofagitída/dysfágia/ odynofágia (G3/4: 0,7 %)


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia (G3/4: 4,0 %)

Svrbiaca vyrážka (G3/4: 0,7 %);

Zmeny na nechtoch (G3/4: 0,7 %);

Exfoliácia kože (G3/4: 0 %)


Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia (G3/4: 11,7 %)


Infekcie a nákazy

Neutropenická infekcia;

Infekcia (G3/4: 11,7 %)


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Letargia (G3/4: 19,0 %);

Horúčka (G3/4: 2,3 %);

Retencia tekutín (závažná/životohrozujúca: 1 %)

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitivita (G3/4: 1,7 %)


Poruchy krvi a lymfatického systému

Febrilná neutropénia sa vyskytla u 17,2 % pacientov a neutropenická infekcia sa vyskytla u 13,5 % pacientov, bez ohľadu na použitie G-CSF. G-CSF sa použilo na sekundárnu profylaxiu u 19,3 % pacientov (10,7 % cyklov). Febrilná neutropénia sa vyskytla u 12,1 % pacientov a neutropenická infekcia sa vyskytla u 3,4 % pacientov, keď pacienti dostávali profylakticky G-CSF, u pacientov bez profylaxie G-CSF sa febrilná neutropénia vyskytla u 15,6 % a neutropenická infekcia u 12,9 % pacientov (pozri časť 4.2).


Docetaxel na infúziu v dávke 75 mg/m² v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom pri karcinóme hlavy a krku


 • Indukčná chemoterapia, po ktorej nasleduje rádioterapia (TAX 323)

MedDRA triedy orgánových systémov

Veľmi časté nežiaduce účinky

10 % pacientov

Časté nežiaduce účinky

1 a < 10 % pacientov

Menej časté nežiaduce účinky

0,1 a < 1 % pacientov

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Nárast hmotnosti

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Myokardiálna ischémia (G3/4: 1,7 %)

Arytmia (G3/4: 0,6 %)

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neutropénia (G3/4: 76,3 %);

Anémia (G3/4: 9,2 %);

Trombocytopénia (G3/4: 5,2 %)

Febrilná neutropénia

Poruchy nervového systému

Dysgeúzia/Parosmia;

Periférna senzorická neuropatia (G3/4: 0,6 %)

Závraty

Poruchy oka

Zvýšená lakrimácia;

Konjunktivitída

Poruchy ucha a labyrintu

Zhoršený sluch

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea (G3/4: 0,6 %);

Stomatitída (G3/4: 4,0 %);

Diarea (G3/4: 2,9 %);

Vracanie (G3/4: 0,6 %)

Obstipácia;

Ezofagitída/dysfágia/ odynofágia (G3/4: 0,6 %);

Abdominálna bolesť;

Dyspepsia;

Gastrointestinálne krvácanie (G3/4: 0,6 %)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia (G3/4: 10,9 %)

Svrbiaca vyrážka;

Suchá koža;

Exfoliácia kože (G3/4: 0,6 %)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia (G3/4: 0,6 %)

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia (G3/4: 0,6 %)

Infekcie a nákazy

Infekcia (G3/4: 6,3 %);

Neutropenická infekcia

Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Rakovinová bolesť (G3/4: 0,6 %)

Poruchy ciev

Poruchy žíl (G3/4: 0,6 %)


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Letargia (G3/4: 3,4 %);

Pyrexia (G3/4: 0,6 %);

Retencia tekutín;

Opuch

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitivita (nezávažná)


 • Indukčná chemoterapia, po ktorej nasleduje chemorádioterapia (TAX 324)


MedDRA triedy orgánových systémov

Veľmi časté nežiaduce účinky

10 % pacientov

Časté nežiaduce účinky

1 a < 10 % pacientov

Menej časté nežiaduce účinky

0,1 a < 1 % pacientov

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Úbytok hmotnosti

Nárast hmotnosti

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Arytmia (G3/4: 2,0 %)

Myokardiálna ischémia

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neutropénia (G3/4: 83,5 %);

Anémia (G3/4: 12,4 %);

Trombocytopénia (G3/4: 4,0 %);

Febrilná neutropénia

Poruchy nervového systému

Dysgeúzia/Parosmia (G3/4: 0,4 %);

Periférna senzorická neuropatia (G3/4: 1,2 %)

Závraty (G3/4: 2,0 %);

Periférna motorická neuropatia (G3/4: 0,4 %)

Poruchy oka

Zvýšená lakrimácia

Konjunktivitída

Poruchy ucha a labyrintu

Zhoršený sluch (G3/4: 1,2 %)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea (G3/4: 13,9 %);

Stomatitída (G3/4: 20,7 %);

Vracanie (G3/4: 8,4 %);

Diarea (G3/4: 6,8 %);

Ezofagitída/dysfágia/ odynofágia (G3/4: 12,0 %);

Obstipácia (G3/4: 0,4 %)

Dyspepsia (G3/4: 0,8 %);

Gastrointestinálna bolesť (G3/4: 1,2 %);

Gastrointestinálne krvácanie (G3/4: 0,4 %)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia (G3/4: 4,0 %);

Svrbiaca vyrážka

Suchá koža;

Deskvamácia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia (G3/4: 0,4 %)

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia (G3/4: 12,0 %)

Infekcie a nákazy

Infekcia (G3/4: 3,6 %)

Neutropenická infekcia

Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Rakovinová bolesť (G3/4: 1,2 %)

Poruchy ciev

Poruchy žíl

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Letargia (G3/4: 4,0 %);

Pyrexia (G3/4: 3,6 %);

Retencia tekutín (G3/4: 1,2 %);

Opuch (G3/4: 1,2 %)

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitivita


Post-marketingový výskyt


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zriedkavo sa zaznamenali prípady infarktu myokardu.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zaznamenala sa supresia kostnej drene a ďalšie hematologické nežiaduce účinky. Zaznamenala sa diseminovaná intravaskulárna koagulácia (DIC), často spojená so sepsou alebo zlyhaním viacerých orgánov.


Poruchy nervového systému

V súvislosti s podaním docetaxelu sa vyskytli zriedkavé prípady konvulzie alebo prechodnej straty vedomia. Niekedy nastali tieto reakcie počas infúzie.


Poruchy oka

Zaznamenali sa veľmi zriedkavé prípady prechodných porúch zraku (záblesky, blikajúce svetlá, skotómy), ktoré sa typicky prejavili počas infúzie lieku a v spojení s hypersenzitívnymi reakciami. Boli reverzibilné a vymizli po ukončení infúzie. Zriedkavo sa zaznamenali prípady lakrimácie s konjuktivitídou alebo bez nej, ako aj prípady obštrukcie slzného kanálu ústiace do excesívneho slzenia.


Poruchy ucha a labyrintu

Zaznamenali sa zriedkavé prípady ototoxicity, poruchy sluchu a/alebo strata sluchu.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavo sa zaznamenal syndróm akútnych dýchacích ťažkostí, intersticiálna pneumónia a pulmonálna fibróza. U pacientov súbežne liečených rádioterapiou sa zaznamenali zriedkavé prípady radiačnej pneumonitídy.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Zriedkavo sa zaznamenala dehydratácia následkom zažívacích nežiaducich účinkov, gastrointestinálna perforácia, ischemická kolitída, kolitída a neutropenická enterokolitída. Zriedkavo sa zaznamenal ileus a intestinálna obštrukcia.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

V súvislosti s docetaxelom sa veľmi zriedkavo zaznamenal kožný lupus erythematosus a bulózne exantémy ako napríklad multiformný erytém, Stevens-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza. V niektorých prípadoch k výskytu týchto účinkov môžu prispieť iné sprievodné faktory. V súvislosti s docetaxelom sa zaznamenali zmeny podobné sklerodermii, zvyčajne predchádzané periférnym lymfedémom.


Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

V súvislosti s použitím docetaxelu v kombinácii s inými chemoterapeutikami a/alebo rádioterapiou sa veľmi zriedkavo zaznamenali prípady akútnej myeloidnej leukémie a myelodysplastistického syndrómu.


Poruchy ciev

Zriedkavo sa zaznamenali venózne tromboembolické príhody.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Zriedkavo sa zaznamenal recall fenomén po liečbe žiarením.

Retencia tekutín nebola sprevádzaná akútnymi epizódami oligúrie alebo hypotenzie. Zriedkavo sa zaznamenala dehydratácia a pľúcny edém.


Poruchy imunitného systému

Zaznamenali sa niektoré prípady anafylaktického šoku, niekedy s fatálnymi následkami.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zaznamenali sa veľmi zriedkavé prípady hepatitídy, niekedy fatálne, primárne u pacientov s preexistujúcimi poruchami pečene.


4.9 Predávkovanie


Uvádza sa málo prípadov predávkovania. V súvislosti s predávkovaním docetaxelom nie je známe antidotum. Pri predávkovaní sa musí pacient hospitalizovať na špecializovanom oddelení a starostlivo monitorovať vitálne funkcie. V prípadoch predávkovania možno očakávať exacerbáciu nežiaducich účinkov. Hlavné očakávané komplikácie pri predávkovaní sú supresia kostnej drene, periférna neurotoxicita a mukozitída. Pacient sa musí liečiť G-CSF čo najrýchlejšie po zistení predávkovania. Podľa potreby vykonajte ostatné symptomatické opatrenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

ATC kód: L01CD 02

Predklinické údaje

Docetaxel je antineoplastická látka podporujúca zabudovávanie tubulínu do stabilných mikrotubulov a brániaca ich depolymerizácii, čo vedie k výraznému poklesu voľného tubulínu. Väzba docetaxelu na mikrotubuly nemení počet protofilamentov.


Pri docetaxele sa ukázalo, že in vitronarušuje v bunkách mikrotubulárnu sieť, nevyhnutnú pre vitálne mitotické a medzifázové bunkové funkcie.


V klonovacích testoch sa zistilo, že docetaxel je in vitrocytotoxický voči rôznym myšacím a ľudským nádorovým bunkovým líniám a voči čerstvo excidovaným ľudským nádorovým bunkám. Docetaxel dosahuje vysoké vnútrobunkové koncentrácie s dlhým bunkovým rezidenčným časom. Navyše sa zistilo, že docetaxel pôsobí na niektoré (nie všetky) bunkové línie produkujúce nadmerné množstvo p-glykoproteínu kódovaného génom multiliekovej rezistencie. In vivo je docetaxel nezávislý od dávkovacej schémy a má široké spektrum experimentálnej protinádorovej aktivity voči pokročilým myšacím a ľudským nádorovým transplantátom.


Klinické údaje


Karcinóm prsníka


Docetaxel Hikma v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom: adjuvantná liečba


Údaje z multicentrickej, otvorenej, randomizovanej klinickej štúdie podporujú používanie docetaxelu v adjuvantnej liečbe pacientok s operabilným karcinómom prsníka s pozitívnymi uzlinami a KPS 80 %, vo veku od 18 do 70 rokov. Po stratifikácii podľa počtu pozitívnych lymfatických uzlín (1-3, 4+) bolo 1491 pacientok randomizovaných na liečbu buď docetaxel v dávke 75 mg/m2podávaným 1 hodinu po doxorubicíne v dávke 50 mg/m2a cyklofosfamide v dávke 500 mg/m2(TAC rameno), alebo na liečbu doxorubicínom v dávke 50 mg/m2, po ktorom nasleduje fluóruracil v dávke 500 mg/m2a cyklofosfamid v dávke 500 mg/m2(FAC rameno). Oba režimy sa podávali každé 3 týždne v 6 cykloch. Docetaxel sa podával ako 1-hodinová infúzia, všetky ostatné lieky sa podávali ako intravenózny bolus v prvý deň. G-CSF sa podávala ako sekundárna profylaxia pacientkam, u ktorých sa vyskytla komplikovaná neutropénia (febrilná neutropénia, prolongovaná neutropénia alebo infekcia). Pacientky v TAC ramene dostávali ako antibiotickú profylaxiu ciprofloxacín v dávke 500 mg perorálne dvakrát denne počas 10 dní od 5. dňa každého cyklu, alebo ekvivalentnú terapiu. V oboch ramenách dostávali pacientky s pozitívnymi estrogénovými a/alebo progesterónovými receptormi po poslednom cykle chemoterapie tamoxifén v dávke 20 mg denne až po dobu do 5 rokov. Adjuvantná rádioterapia bola aplikovaná podľa smerníc príslušných inštitúcií a bola podaná 69 % pacientok, ktoré dostávali TAC a 72 % pacientok, ktoré dostávali FAC.


Pri mediáne sledovania 55 mesiacov sa urobila predbežná analýza. V ramene TAC sa preukázalo signifikantne dlhšie prežívanie bez ochorenia v porovnaní s ramenom FAC. Výskyt relapsov v priebehu 5 rokov sa znížil u pacientok liečených kombináciou TAC v porovnaní s tými, ktoré boli liečené kombináciou FAC (25 % oproti 32 %) t.j. absolútne zníženie rizika o 7 % (p=0,001). Celkové prežívanie v priebehu 5 rokov bolo taktiež signifikantne vyššie v ramene TAC v porovnaní s ramenom FAC (87 % oproti 81 %) t.j. absolútne zníženie rizika smrti o 6 % (p = 0,008). Analýza pacientok liečených TAC, ktoré sú rozdelené podľa prospektívne definovaných hlavných prognostických faktorov:Prežívanie bez ochorenia

Celkové prežívanie

Rozdelenie pacientok

Počet pacientov

Pomer rizika*

95 % IS

p =

Pomer rizika*

95 % IS

p =

Počet pozitívnych uzlín
Celkovo

745

0,72

0,59 - 0,88

0,001

0,70

0,53 - 0,91

0,008

1 - 3

467

0,61

0,46 - 0,82

0,0009

0,45

0,29 - 0,70

0,0002

4+

278

0,83

0,63 - 1,08

0,17

0,94

0,66 - 1,33

0,72

*pomer rizika menší ako 1 indikuje, že TAC je spojené s dlhším prežívaním bez ochorenia a celkovým prežívaním v porovnaní s FAC


V štádiu predbežnej analýzy sa nedokázal priaznivý účinok kombinácie TAC u pacientok so 4 a viac pozitívnymi uzlinami (37 % populácie). Zdá sa, že účinky sú menej výrazné ako u pacientok s 1 - 3 pozitívnymi uzlinami. V tomto štádiu analýzy sa úplne nedefinoval pomer prínosu a rizika u pacientok so 4 a viac pozitívnymi uzlinami.


Docetaxel Hikma v monoterapii


V skupine pacientok s metastatickým karcinómom prsníka, z toho 326 pacientov bolo po zlyhaní liečby alkylujúcimi látkami a 392 pacientov po zlyhaní liečby antracyklínmi, sa uskutočnili dve randomizované komparatívne štúdie fázy III s docetaxelom v odporúčanom režime dávok 100 mg/m² každé 3 týždne.


U pacientov po zlyhaní liečby alkylujúcimi látkami sa porovnával docetaxel s doxorubicínom (75 mg/m² každé 3 týždne). Podiel pacientov odpovedajúcich na liečbu docetaxelom vzrástol (52 % oproti 37 %, p = 0,01) a skrátila sa doba odpovede (12 týždňov oproti 23 týždňov, p = 0,007), bez ovplyvnenia celkového času prežitia (docetaxel 15 mesiacov oproti doxorubicín 14 mesiacov, p = 0,38) alebo čas do progresie (docetaxel 27 týždňov oproti doxorubicín 23 týždňov, p = 0,54). Tri pacientky liečené docetaxelom (2 %) ukončili liečbu pre retenciu tekutín, zatiaľ čo 15 pacientok liečených doxorubicínom (9 %) ukončilo liečbu pre kardiotoxicitu (u troch prípadov nastalo fatálne kongestívne zlyhanie srdca).


U pacientov po zlyhaní liečby antracyklínmi sa porovnával docetaxel s kombináciou mitomycínu C a vinblastínu (12 mg/m² každých 6 týždňov a 6 mg/m² každé 3 týždne). U docetaxelu vzrástol pomer odpovedí (33 % oproti 12 %, p < 0,0001), čas do progresie sa predĺžil (19 týždňov oproti 11 týždňov p = 0,0004) a predĺžila sa priemerná doba prežitia (11 mesiacov oproti 9 mesiacov, p = 0,01).


Počas týchto štúdií fázy III bol bezpečnostný profil docetaxelu konzistentný s bezpečnostným profilom, aký sa pozoroval v štúdiách fázy II (pozri časť 4.8).


V otvorenej, multicentrickej, randomizovanej štúdii fázy III sa porovnával docetaxel v monoterapii a paklitaxel v liečbe pokročilého karcinómu prsníka u pacientov, ktorých predchádzajúca liečba obsahovala antracyklíny. Celkovo bolo randomizovaných 449 pacientov, ktorí dostávali buď docetaxel v monoterapii v dávke 100 mg/m² ako 1-hodinovú infúziu alebo paklitaxel v dávke 175 mg/m² ako 3-hodinovú infúziu. Oba režimy sa podávali každé 3 týždne.

Bez ovplyvnenia primárneho koncového ukazovateľa a celkového podielu pacientov s odpoveďou na liečbu (32 % oproti 25 %, p = 0,10), docetaxel predlžoval medián času do progresie ochorenia (24,6 týždňov oproti 15,6 týždňov; p < 0,01) a medián prežívania (15,3 mesiacov oproti 12,7 mesiacov; p = 0,03).

Viac nežiaducich účinkov stupňa 3/4 sa pozorovalo pri docetaxeli v monoterapii (55,4 %) v porovnaní s paklitaxelom (23,0 %).


Docetaxel Hikma v kombinácii s doxorubicínom


V rozsiahlej štúdii fázy III, do ktorej bolo zaradených 429 pacientov s metastatickou formou choroby bez predchádzajúcej liečby sa porovnával doxorubicín (50 mg/m2) v kombinácii s docetaxelom (75 mg/m2) (AT rameno) s doxorubicínom (60 mg/m2) v kombinácii s cyklofosfamidom (600 mg/m2) (AC rameno). V obidvoch režimoch sa lieky podávali v deň 1 každé 3 týždne.

 • Čas do progresie bol signifikantne vyšší v AT ramene oproti AC ramenu, p = 0,0138. Priemerný čas do progresie bol 37,3 týždňov (95 % IS: 33,4 – 42,1) v ramene AT a 31,9 týždňov (95 % IS: 27,4 – 36,0) v ramene AC.

 • Celkový podiel pacientov s odpoveďou na liečbu bol signifikantne vyšší v AT ramene v porovnaní s AC ramenom, p = 0,009. V AT ramene bol celkový podiel pacientov s odpoveďou na liečbu 59,3 % (95 % IS: 52,8 – 65,9) v ramene AT a 46,5 % (95 % IS: 39,8 – 53,2) v ramene AC.


V týchto klinických štúdiách sa ukázalo, že v ramene AT sa častejšie vyskytla ťažká neutropénia (90 % oproti 68,6 %), febrilná neutropénia (33,3 % oproti 10 %), infekcia (8 % oproti 2,4 %), hnačka (7,5 % oproti 1,4 %), asténia (8,5 % oproti 2,4 %) a bolesť (2,8 % oproti 0 %) v porovnaní s AC ramenom. Na druhej strane, v ramene AC sa častejšie vyskytla ťažká anémia (15,8 % oproti 8,5 %) v porovnaní s AT ramenom a navyše sa častejšie vyskytla ťažká kardiotoxicita: kongestívne srdcové zlyhanie (3,8 % oproti 2,8 %), absolútne LVEF pokleslo o ≥ 20 % (13,1 % oproti 6,1 %), absolútne LVEF pokleslo o 30 % (6,2 % oproti 1,1 %). Toxická smrť nastala u jednej pacientky v ramene AT (kongestívne zlyhanie srdca) a u 4 pacientok v ramene AC (1 na septický šok a 3 na kongestívne zlyhanie srdca).

Kvalita života podľa dotazníka EORTC bola porovnateľná a počas liečby a po nej stabilná v oboch ramenách.


Docetaxel Hikma v kombinácii s trastuzumabom


Docetaxel v kombinácii s trastuzumabom sa sledoval pri liečbe pacientok s metastatickým karcinómom prsníka, u ktorých nádor nadmerne exprimuje HER2 a ktoré sa predtým nepodrobili chemoterapii pre metastatické ochorenie. Stoosemdesiatšesť pacientok bolo randomizovaných do skupiny, ktorá dostávala docetaxel (100 mg/m2) s trastuzumabom alebo bez neho; 60 % pacientok dostávalo predtým adjuvantnú chemoterapiu založenú na antracyklínoch. Docetaxel v kombinácii s trastuzumabom bol účinný u pacientok bez ohľadu na to, či dostávali predtým adjuvantnú liečbu antracyklínmi alebo nie. Hlavnou testovacou metódou na stanovenie HER2 pozitivity v tejto pilotnej štúdii bola imunohistochémia (IHC). Malý počet pacientok bol testovaný s použitím fluorescenčnej in situ hybridizácie (FISH). V tejto štúdii 87 % pacientok malo ochorenie, ktoré bolo IHC 3+ a 95 % zaradených pacientok malo ochorenie, ktoré bolo IHC 3+ a/alebo FISH pozitívne. Výsledky účinnosti sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:


Parameter

Docetaxel v kombinácii s trastuzumabom1

n = 92

Docetaxel1

n = 94

Podiel odpovedí

(95 % IS)

61 %

(50 - 71)

34 %

(25 - 45)

Medián trvania odpovede (mesiace)

(95 % IS)


11,4

(9,2 - 15,0)


5,1

(4,4 - 6,2)

Medián TTP (mesiace)

(95 % IS)

10,6

(7,6 - 12,9)

5,7

(5,0 - 6,5)

Medián prežívania (mesiace)

(95 % IS)

30,52

(26,8 - ne)

22,12

(17,6 - 28,9)

TTP = čas do progresie; „ne“ znamená, že nemohol byť stanovený alebo sa ešte nedosiahol.

1Analýza celého súboru (intent-to-treat)

2 Odhadovaný medián prežívania


Docetaxel Hikma v kombinácii s kapecitabínom


Údaje získané z jednej multicentrickej, randomizovanej, kontrolovanej štúdie fázy III podporujú použitie docetaxelu v kombinácii s kapecitabínom na liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo metastatickým karcinómom prsníka po zlyhaní cytotoxickej chemoterapie obsahujúcej antracyklíny. V tejto štúdii bolo randomizovaných 255 pacientok na liečbu docetaxelom (75 mg/m2v jednohodinovej intravenóznej infúzii každé 3 týždne) a kapecitabínom (1250 mg/m2dvakrát denne počas dvoch týždňov, potom nasleduje týždňová prestávka). 256 pacientok bolo randomizovaných na liečbu samotným docetaxelom (100 mg/m2v jednohodinovej intravenóznej infúzii každé 3 týždne). Prežívanie bolo lepšie v ramene kombinácie docetaxel + kapecitabín (p = 0,0126). Priemerné prežívanie bolo 442 dní (docetaxel + kapecitabín) oproti 352 dní (samotný docetaxel). Celkový podiel odpovedí v celej randomizovanej populácii (posudok investigátora) bol 41,6 % (docetaxel + kapecitabín) oproti 29,7 % (samotný docetaxel); p = 0,0058. Čas do progresie ochorenia bol lepší v ramene kombinácie docetaxel + kapecitabín (p < 0,0001). Priemerný čas do progresie bol 186 dní (docetaxel + kapecitabín) oproti 128 dní (samotný docetaxel).


Nemalobunkový karcinóm pľúc


Pacienti po predchádzajúcej liečbe chemoterapiou s alebo bez rádioterapie


V štúdii fázy III bol u predliečených pacientov čas do progresie (12,3 týždňov oproti 7 týždňov) a priemerná doba prežitia signifikantne vyššia pri liečbe docetaxelom v dávke 75 mg/m2 v porovnaní s Best Supportive Care (najlepšia podporná liečba). Podiel 1-ročného prežitia bol taktiež signifikantne vyšší pri liečbe docetaxelom (40 %) v porovnaní s BSC (16 %).

U pacientov liečených docetaxelom v dávke 75 mg/m² v porovnaní s BSC sa použilo menej morfínových analgetík (p < 0,01), nemorfínových analgetík (p < 0,01), iných liečebných postupov v súvislosti s ochorením (p = 0,06) a rádioterapie (p < 0,01).

Celkový podiel odpovedí u hodnotiteľných pacientov bol 6,8 % a priemerná doba odpovede bola 26,1 týždňov.


Docetaxel Hikma v kombinácii s derivátmi platiny u pacientov bez predchádzajúcej chemoterapie


Do štúdie fázy III bolo zaradených 1218 pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc v neoperovateľom stupni IIIB alebo IV NSCLC, s KPS 70 % a viac, bez predchádzajúcej chemoterapie, ktorí boli randomizovaní na liečbu docetaxelom (T) v dávke 75 mg/m2 v jednohodinovej infúzii s bezprostredne podanou cisplatinou (Cis) v dávke 75 mg/m2 počas 30 - 60 minút každé 3 týždne, na liečbu docetaxelom v dávke 75 mg/m2v jednohodinovej infúzii v kombinácii s karboplatinou

(AUC 6 mg/ml za minútu) počas 30 - 60 minút každé 3 týždne, alebo na liečbu vinorelbínom (V) v dávke 25 mg/m2počas 6 - 10 minút v 1., 8., 15. a 22. deň s bezprostredne podanou cisplatinou v dávke 100 mg/m2v 1. deň cyklov opakujúcich sa každé 4 týždne.


Nasledujúca tabuľka uvádza údaje o prežívaní, priemerný čas do progresie, podiel odpovedí pre dve ramená štúdie.


TCis

n = 408

VCis

n = 404

Štatistická analýza

Celkové prežívanie

(Primárny koncový ukazovateľ):
Medián prežívania (mesiace)

11,3

10,1

Pomer rizika: 1,122

[97,2 % IS: 0,937; 1,342]*

1-ročné prežívanie (%)

46

41

Rozdiel v liečbe: 5,4 %

[95 % IS: -1,1; 12,0]

2-ročné prežívanie (%)

21

14

Rozdiel v liečbe: 6,2%

[95 % IS: 0,2; 12,3]

Medián času do progresie ochorenia

(týždne):


22,0


23,0


Pomer rizika: 1,032

[95 % IS: 0,876; 1,216]

Celkový podiel odpovedí (%):

31,6

24,5

Rozdiel v liečbe: 7,1 %

[95 % IS: 0,7; 13,5]

*: Korigované pre viacnásobné porovnávania a adjustované na stratifikáciu faktorov (stupeň ochorenia a oblasť liečby), vychádza sa z údajov u hodnotiteľných pacientov.


Sekundárne koncové ukazovatele zahŕňajú zmeny v bolesti, celkovom hodnotení kvality života stupnicou EuroQoL-5D, stupnicou symptómov karcinómu pľúc, zmeny v celkovom stave podľa Karnofského. Výsledky týchto koncových ukazovateľov podporujú výsledky primárnych koncových ukazovateľov.


Ukázalo sa, že kombináciou docetaxel/karboplatina sa nedosahuje ekvivalentná, ale ani menšia účinnosť v porovnaní s kombináciou VCis.


Karcinóm prostaty


V randomizovanej multicentrickej klinickej štúdii fázy III sa vyhodnocovala bezpečnosť a účinnosť docetaxelu v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom u pacientov s metastatickým karcinómom prostaty neodpovedajúcim na hormonálnu liečbu. Celkový počet 1006 pacientov s KPS 60 bolo zaradených do nasledujúcich liečebných skupín:

 • Docetaxel 75 mg/m2 každé 3 týždne po 10 cyklov.

 • Docetaxel 30 mg/m2 podávaný týždenne počas prvých 5 týždňov po 5 cyklov v 6 týždňovom cykle.

 • Mitoxantrón 12 mg/m2 každé 3 týždne po 10 cyklov.

Všetky 3 režimy sa podávali v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom 5 mg dvakrát denne, nepretržite.


U pacientov, ktorí dostávali docetaxel každé tri týždne, sa preukázalo výrazne dlhšie celkové prežívanie v porovnaní s tými, ktorí boli liečení mitoxantrónom. Predĺženie prežívania pozorované v ramene s docetaxelom nebolo štatisticky významné v porovnaní s mitoxantrónom v kontrolnom ramene. Výsledky z hľadiska účinnosti liečby pre rameno docetaxelu oproti kontrolnému ramenu sú zosumarizované v nasledujúcej tabuľke:


Koncový ukazovateľ

Docetaxel každé 3 týždne

Docetaxel každý týždeň

Mitoxantrón

každé 3 týždne

Počet pacientov

Medián prežívania (mesiace)

95 % IS

Pomer rizika

95 % IS

p-hodnota*

335

18,9

(17,0 - 21,2)

0,761

(0,619 - 0,936)

0,0094

334

17,4

(15,7 - 19,0)

0,912

(0,747 - 1,113)

0,3624

337

16,5

(14,4 - 18,6)

--

--

--

Počet pacientov

PSA** pomer odpovedí (%)

95 % IS

p-hodnota*

291

45,4

(39,5 - 51,3)

0,0005

282

47,9

(41,9 - 53,9)

<0,0001

300

31,7

(26,4 - 37,3)

--

Počet pacientov

Pomer odpovedí bolesti (%)

95 % IS

p-hodnota*

153

34,6

(27,1 - 42,7)

0,0107

154

31,2

(24,0 - 39,1)

0,0798

157

21,7

(15,5 - 28,9)

--

Počet pacientov

Pomer odpovedí nádoru (%)

95 % IS

p-hodnota*

141

12,1

(7,2 - 18,6)

0,1112

134

8,2

(4,2 - 14,2)

0,5853

137

6,6

(3,0 - 12,1)

--

Stratifikovaný log rank test

*Prah štatistickej významnosti = 0,0175

**PSA: Prostatický špecifický antigén


Na základe skutočnosti, že pri docetaxeli podávanom každý týždeň sa ukázal o niečo lepší bezpečnostný profil, ako pri docetaxeli podávanom každé 3 týždne, je možné, že niektorí pacienti môžu profitovať z liečby docetaxelom podávanom každý týždeň.


Čo sa týka celkovej kvality života (Global Quality of Life), nepozorovali sa žiadne štatistické rozdiely medzi liečebnými skupinami.


Adenokarcinóm žalúdka

Uskutočnilo sa multicentrické, otvorené, randomizované klinické skúšanie na vyhodnotenie bezpečnosti a účinnosti docetaxelu v liečbe pacientov s metastatickým adenokarcinómom, vrátane adenokarcinómu gastroezofageálneho spojenia, ktorí sa predtým nepodrobili chemoterapii pre metastatické ochorenie. Celkovo bolo liečených 445 pacientov s KPS > 70 buď docetaxel (T) (75 mg/m2v deň 1) v kombinácii s cisplatinou (C) (75 mg/m2v deň 1) a 5-fluóruracilom (F) (750 mg/m2denne počas 5 dní) alebo cisplatinou (100 mg/m2v deň 1) a 5-fluóruracilom (1000 mg/m2denne počas 5 dní). Dĺžka liečebného cyklu v ramene TCF bola 3 týždne a v ramene CF 4 týždne. V ramene TCF bol priemerný počet 6 cyklov na pacienta (v rozsahu 1 - 16) v porovnaní s ramenom CF, kde bol priemerný počet 4 cykly na pacienta (v rozsahu 1 - 12). Primárnym koncovým ukazovateľom bol čas do progresie ochorenia (TTP). Zníženie rizika progresie bolo 32,1 % a bolo spojené so štatisticky významne dlhším TTP (p = 0,0004) v prospech ramena TCF. Celkové prežívanie bolo taktiež štatisticky významne dlhšie (p = 0,0201) v prospech ramena TCF so znížením rizika mortality o 22,7 %. Výsledky účinnosti sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:


Účinnosť docetaxelu v liečbe pacientov s adenokarcinómom žalúdka


Koncový ukazovateľ

TCF

n = 221

CF

n = 224

Medián TTP (mesiace)

5,6

3,7

(95 % IS)

(4,86 - 5,91)

(3,45 - 4,47)

Pomer rizika

1,473

(95 % IS)

(1,189 - 1,825)

*p-hodnota

0,0004

Medián prežívania (mesiace)

9,2

8,6

(95 % IS)

(8,38 - 10,58)

(7,16 - 9,46)

2-ročný odhad (%)

18,4

8,8

Pomer rizika

1,293

(95 % IS)

(1,041 - 1,606)

*p-hodnota

0,0201

Celkový podiel odpovedí (CR+PR) (%)

36,7

25,4

p-hodnota

0,0106

Progresia ochorenia ako najlepšia celková odpoveď (%)

16,7

25,9

*nestratifikovaný log rank test


Analýzy podskupín pacientov podľa veku, pohlavia a rasy konzistentne svedčia v prospech ramena TCF v porovnaní s ramenom CF.


Aktualizovaná analýza prežívania, ktorá bola vykonaná pri mediáne sledovania 41,6 mesiacov, ukázala, že benefit TCF oproti CF bol jasne viditeľný medzi 18 a 30 mesiacmi sledovania, ďalší rozdiel, aj keď štatisticky nie významný, bol taktiež v prospech TCF.


Zlepšenie kvality života a klinický benefit bol konzistentne preukázaný vo väčšej miere v ramene TCF. Pacienti liečení TCF mali o 5 % dlhší čas do definitívneho zhoršenia celkového zdravotného stavu podľa hodnotenia dotazníka QLQ-C30 (p = 0,0121) a dlhší čas do definitívneho zhoršenia výkonnostného stavu podľa Karnofského (p = 0,0088) v porovnaní s pacientmi liečenými CF.


Karcinóm hlavy a krku


 • Indukčná chemoterapia, po ktorej nasleduje rádioterapia (TAX 323)

Bezpečnosť a účinnosť docetaxelu v indukčnej liečbe pacientov so skvamocelulárnym karcinómom hlavy a krku (SCCHN) sa vyhodnocovala v multicentrickej, otvorenej, randomizovanej klinickej štúdii fázy III (TAX323). V tejto štúdii bolo 358 pacientov s neoperovateľným lokálne pokročilým SCCHN, ktorých WHO výkonnostný stav bol 0 alebo 1 a boli randomizovaní do jedného alebo do dvoch ramien liečby. Pacienti v docetaxelovom ramene dostávali docetaxel (T) v dávke 75 mg/m2, po ktorom nasledovala cisplatina (P) v dávke 75 mg/m2a potom 5-fluóruracil (F) v dávke 750 mg/m2denne ako kontinuálna infúzia počas 5 dní. Tento režim bol podávaný každé 3 týždne v 4 cykloch v prípade, že po 2 cykloch sa pozorovala aspoň minimálna odpoveď (≥ 25 % redukcia veľkosti tumoru meranej dvojdimenzionálne). Na konci chemoterapie v trvaní minimálne 4 týždne a maximálne 7 týždňov sa pacienti bez progresie ochorenia podrobili rádioterapii (RT) v trvaní 7 týždňov podľa inštitucionalizovaných smerníc (TPF/RT). Pacienti v komparatívnom ramene dostávali cisplatinu (P) v dávke 100 mg/m2, po ktorom nasledoval 5-fluóruracil (F) v dávke 1000 mg/m2denne počas 5 dní. Tento režim bol podávaný každé 3 týždne v 4 cykloch v prípade, že po 2 cykloch sa pozorovala aspoň minimálna odpoveď (≥ 25 % redukcia veľkosti tumoru meranej dvojdimenzionálne). Na konci chemoterapie v trvaní minimálne 4 týždne a maximálne 7 týždňov sa pacienti bez progresie ochorenia podrobili rádioterapii (RT) v trvaní 7 týždňov podľa inštitucionalizovaných smerníc (PF/RT). Regionálna liečba radiáciou sa uskutočnila buď s konvenčnou frakciou (1,8 Gy-2,0 Gy jedenkrát denne, 5 dní týždenne pri celkovej dávke 66 až 70 Gy), alebo akcelerovanými/hyperfrakcionovanými režimami rádioterapie (dvakrát denne, s minimálnym medzifrakčným intervalom 6 hodín, 5 dní týždenne). Celkovo sa odporúčalo 70 Gy pre akcelerované režimy a 74 Gy pre hyperfrakcionované schémy. Po chemoterapii bola operačná resekcia povolená pred alebo po rádioterapii. Pacienti v ramene TPF dostávali profylaxiu antibiotikami a to ciprofloxacín 500 mg perorálne dvakrát denne počas 10 dní počínajúc v deň 5 každého cyklu, alebo ekvivalent. Primárny koncový ukazovateľ v tejto štúdii, prežívanie bez progresie (PFS, progression free survival), bol štatisticky významne vyšší v ramene TPF (medián PFS: 11,4) v porovnaní s ramenom PF (medián PFS: 8,3 mesiacov), p = 0,0042, pričom celkový medián sledovania bol 33,7 mesiacov. Medián celkového prežívania bol taktiež štatisticky významne dlhší v prospech ramena TPF v porovnaní s ramenom PF (medián OS: 18,6 oproti 14,5 mesiacov) pričom redukcia rizika mortality bola 28 %, p = 0,0128. Výsledky účinnosti sú uvedené v tabuľke nižšie:


Účinnosť docetaxelu v indukčnej liečbe pacientov s neoperovateľným lokálne pokročilým SCCHN („Intent-to-Treat“ analýza)


Koncový ukazovateľ

Docetaxel +

Cis + 5-FU

n = 177

Cis + 5-FU

n = 181

Medián prežívania bez progresie (mesiace)

(95 % IS)

11,4

(10,1-14,0)

8,3

(7,4-9,1)

Adjustovaný pomer rizika

(95 % IS)

*p-hodnota

0,70

(0,55-0,89)

0,0042

Medián prežívania (mesiace)

(95 % IS)

18,6

(15,7-24,0)

14,5

(11,6-18,7)

Koncový ukazovateľ

Docetaxel +

Cis + 5-FU

n = 177

Cis + 5-FU

n = 181

Pomer rizika

(95 % IS)

**p-hodnota

0,72

(0,56-0,93)

0,0128

Najlepšia celková odpoveď na chemoterapiu (%)

(95 % IS)

67,8

(60,4-74,6)

53,6

(46,0-61,0)

***p-hodnota

0,006

Najlepšia celková odpoveď na liečbu v štúdii [chemoterapia +/- rádioterapia] (%)

(95 % IS)


72,3

(65,1-78,8)


58,6

(51,0-65,8)

***p-hodnota

0,006

Medián trvania odpovede na chemoterapiu ± rádioterapiu (mesiace)

(95 % IS)

n = 128

15,7

(13,4-24,6)

n = 106

11,7

(10,2-17,4)

Pomer rizika

(95 % IS)

**p-hodnota

0,72

(0,52-0,99)

0,0457

Miera rizika menej ako 1 je v prospech docetaxel + cisplatina + 5-FU

*Coxov model (upravený vzhľadom na lokalizáciu primárneho nádoru, T a N klinické štádiá a výkonnostný stav podľa WHO)

**Log rank test

*** Chi-kvadrát test


Parametre kvality života

U pacientov liečených TPF sa zaznamenalo štatisticky významne menšie zhoršenie ich celkového zdravotného skóre v porovnaní s tými pacientmi, ktorí boli liečení PF (p = 0,01, pri použití stupnice EORTC QLQ-C30).


Parametre klinického prínosu

Špecifická škála výkonnostného stavu pre hlavu a krk (PSS-HN) určená na meranie zrozumiteľnosti reči, schopnosti jesť na verejnosti a normálnosti stravy bola štatisticky významne lepšia v prospech TPF v porovnaní s ramenom PF.

Medián času do prvého zhoršenia WHO výkonnostného stavu bol štatisticky významnejšie dlhší v ramene TPF v porovnaní s ramenom PF. Zlepšenie skóre intenzity bolesti počas terapie v oboch skupinách poukazuje na adekvátnu liečbu bolesti.


 • Indukčná chemoterapia, po ktorej nasleduje chemorádioterapia (TAX 324)

Bezpečnosť a účinnosť docetaxelu v indukčnej liečbe pacientov s lokálne pokročilým skvamocelulárnym karcinómom hlavy a krku (SCCHN) sa vyhodnocovala v randomizovanej, multicentrickej, otvorenej, klinickej štúdii fázy III (TAX324). V tejto štúdii bolo 501 pacientov s lokálne pokročilým SCCHN, ktorých WHO výkonnostný stav bol 0 alebo 1, a boli randomizovaní do jedného alebo do dvoch ramien liečby. Populácia štúdie pozostávala z pacientov s technicky neodstrániteľným ochorením, pacientov s malou pravdepodobnosťou chirurgickej liečby a pacientov, u ktorých je snaha zachovania orgánu. Zhodnotenie účinnosti a bezpečnosti sa odráža iba v koncových ukazovateľoch prežívania, a úspech zachovania orgánu nebol formálne určený. Pacienti v docetaxelovom ramene dostávali intravenóznou infúziou 75 mg/m2 docetaxelu (T) v deň 1, po ktorom nasledovala cisplatina (P) v dávke 100 mg/m² podávaná ako 30-minútová až 3-hodinová intravenózna infúzia a potom nasledovala kontinuálna intravenózna infúzia 5-fluóruracilu (F) v dávke 1000 mg/m2/deň od dňa 1 do dňa 4. Cykly sa opakovali každé 3 týždne v 3 cykloch. Všetci pacienti, ktorí nemali progresívne ochorenie, dostávali podľa protokolu (TPF/CRT) chemorádioterapiu (CRT). Pacienti v komparatívnom ramene dostávali cisplatinu (P) v dávke 100 mg/m² ako 30-minútovú až 3- hodinovú intravenóznu infúziu v deň 1 a potom nasledovala kontinuálna intravenózna infúzia 5- fluóruracilu (F) v dávke 1000 mg/m²/deň od dňa 1 do dňa 5. Cykly sa opakovali každé 3 týždne v 3 cykloch. Všetci pacienti, ktorí nemali progresívne ochorenie, dostávali podľa protokolu (PF/CRT) CRT.

Pacienti v obidvoch ramenách liečby dostávali počas 7 týždňov CRT, po čom nasledovala indukčná chemoterapia s minimálnym odstupom 3 týždne, no nie viac ako 8 týždňov od začatia posledného cyklu (22. až 56. deň posledného cyklu). Počas rádioterapie sa týždenne podávala karboplatina (AUC 1,5) ako jednohodinová intravenózna infúzia v maximálne 7 dávkach. Radiácia sa uskutočnila pomocou megavoltového ožarovača použitím jednej frakcionácie denne (2 Gy denne, 5 dní týždenne počas 7 týždňov, pri celkovej dávke 70 - 72 Gy). Operáciu primárneho miesta ochorenia a/alebo krku možno zvážiť kedykoľvek po ukončení CRT. Všetci pacienti v docetaxelovom ramene štúdie dostávali profylaxiu antibiotikami. Primárny koncový ukazovateľ účinnosti v tejto štúdii, celkové prežívanie (OS, overall survival), bol významne vyšší (log rank test, p = 0,0058) v ramene s docetaxelom (medián OS: 70,6 v porovnaní s 30,1 mesiacov), pričom redukcia rizika mortality v porovnaní s PF bola 30 % (pomer rizika (HR, hazard ratio) = 0,70; 95 % interval spoľahlivosti (CI, confidence interval) = 0,54 - 0,90) s celkovým mediánom sledovania 41,9 mesiacov. Sekundárny koncový ukazovateľ, PFS, preukázal 29 % redukciu rizika progresie alebo smrti a 22 mesiacov zlepšenie v mediáne PFS (35,5 mesiacov pre TPF a 13,1 pre PF). To bolo tiež štatisticky významné pri HR 0,71; 95 % CI 0,56 - 0,90; log rank test p = 0,004. Výsledky účinnosti sú uvedené v tabuľke nižšie:


Účinnosť docetaxelu v indukčnej liečbe pacientov s lokálne pokročilým SCCHN („Intent-to-Treat“ analýza)


Koncový ukazovateľ

Docetaxel + Cis + 5-FU

n = 255

Cis + 5-FU

n = 246

Celkový medián prežívania (mesiace)

(95 % IS)

70,6

(49,0 - NA)

30,1

(20,9 - 51,5)

Pomer rizika:

(95 % IS)

*p-hodnota

0,70

(0,54 - 0,90)

0,0058

Medián PFS (mesiace)

(95 % IS)

35,5

(19,3 - NA)

13,1

(10,6 - 20,2)

Pomer rizika:

(95 % IS)

**p-hodnota

0,71

(0,56 – 0,90)

0,004

Najlepšia celková odpoveď (CR + PR) na chemoterapiu (%)

(95 % IS)


71,8

(65,8 - 77,2)


64,2

(57,9 - 70,2)

***p-hodnota

0,070


Koncový ukazovateľ

Docetaxel + Cis + 5-FU

n = 255

Cis + 5-FU

n = 246

Najlepšia celková odpoveď (CR + PR) na liečbu v štúdii [chemoterapia +/- rádioterapia] (%)

(95 % IS)


76,5

(70,8 - 81,5)


71,5

(65,5 - 77,1)

***p-hodnota

0,209

Miera rizika menej ako 1 je v prospech docetaxel + cisplatina + fluóruracil

*neupravený log rank test

**neupravený log rank test, neupravený pre viacnásobné porovnania

***Chi-kvadrát test, neupravený pre viacnásobné porovnania

NA-neaplikovateľné


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika docetaxelu sa hodnotila v štúdiách fázy I u pacientov s karcinómom po aplikácii dávky 20 až 115 mg/m2. Kinetický profil docetaxelu nezávisí od dávky a zodpovedá trojkomorovému farmakokinetickému modelu s polčasmi fázy alfa s hodnotou 4 minúty, beta 36 minút a gama 11,1 hod. Neskorá fáza je čiastočne daná relatívne pomalým výstupom docetaxelu z periférneho kompartmentu. Po podaní dávky 100 mg/m2v jednohodinovej infúzii bola dosiahnutá stredná hodnota vrcholu hladiny v plazme 3,7 μg/ml spolu so zodpovedajúcim AUC 4,6 h.μg/ml. Stredné hodnoty pre celotelový klírens boli 21 l/h/m2a distribučný objem v ustálenom stave 113 l. Rozptyl medzi jedincami v celotelovom klírense bol zhruba 50 %. Viac ako 95 % docetaxelu sa viaže na plazmatické proteíny.


U troch pacientov s karcinómom sa uskutočnili štúdie s docetaxelom s označeným uhlíkom 14C. Docetaxel sa vylúčil v priebehu 7 dní močom a stolicou po oxidačnej metabolizácii terciárnej butylesterovej skupiny, sprostredkovanej cytochrómom P450. Vylučovanie močom predstavovalo zhruba 6 %, stolicou 75 % podanej rádioaktivity. Okolo 80 % rádioaktivity vylučovanej stolicou sa vylúči v priebehu prvých 48 hodín ako hlavný neaktívny metabolit a tri menej významné neaktívne metabolity. Veľmi malé množstvo sa vylúči vo forme nezmeneného liečiva.


Populačná farmakokinetická analýza docetaxelu sa uskutočnila u 577 pacientov. Modelové farmakokinetické parametre sa veľmi blížili parametrom stanoveným na základe štúdií fázy I. Farmakokinetika docetaxelu sa nemenila s vekom alebo pohlavím pacienta. U malého počtu pacientov (n = 23) s biochemickými hodnotami, svedčiacimi o ľahkom alebo stredne ťažkom poškodení pečeňových funkcií (ALT, AST ≥ 1,5-násobok ULN spolu s alkalickou fosfatázou ≥ 2,5-krát ULN) sa znížil celkový klírens priemerne o 27 % (pozri časť 4.2). Klírens docetaxelu sa nezmenil u pacientov s ľahkou alebo stredne ťažkou retenciou tekutín. Údaje týkajúce sa pacientov so závažnou retenciou tekutín nie sú k dispozícii.


V kombinovanej liečbe docetaxel neovplyvnil klírens doxorubicínu a plazmatické hladiny doxorubicinolu (metabolit doxorubicínu). Súbežné podávanie docetaxelu, doxorubicínu a cyklofosfamidu neoplyvňuje ich farmakokinetiku.


Štúdia fázy I, v ktorej sa sledoval vplyv kapecitabínu na farmakokinetiku docetaxelu a naopak, nepreukázala žiadny účinok kapecitabínu na farmakokinetiku docetaxelu (Cmax a AUC) a žiadny účinok docetaxelu na farmakokinetiku relevantného metabolitu kapecitabínu 5´-DFUR.


Klírens docetaxelu v kombinovanej liečbe s cisplatinou sa podobá klírensu po monoterapii. Farmakokinetický profil cisplatiny podanej krátko po infúzii docetaxelu sa podobá profilu pozorovanému po podaní samotnej cisplatiny.


Kombinované podávanie docetaxelu, cisplatiny a 5-fluóruracilu u 12 pacientov so solídnym tumorom nemalo vplyv na farmakokinetiku jednotlivých liekov.


U 42 pacientov sa skúmal účinok prednizónu na farmakokinetiku docetaxelu podávaného so štandardnou premedikáciou dexametazónom. Nepozoroval sa žiadny účinok prednizónu na farmakokinetiku docetaxelu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Karcinogénny potenciál docetaxelu sa neštudoval.


Ukázalo sa, že docetaxel je mutagénny v mikronukleárnom teste in vitroa teste chromozómových aberácií na bunkách CHO-K1 a v mikronukleárnom teste in vivona myšiach. Docetaxel však neindukoval mutagenitu v Amesovom teste alebo v skúške génovej mutácie CHO/HGPRT. Tieto výsledky sú v súlade s farmakologickou aktivitou docetaxelu.


Nežiaduce účinky na testes zistené v štúdiách toxicity u hlodavcov naznačujú, že docetaxel môže zhoršiť samčiu plodnosť.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Injekčná liekovka koncentrátu:

polysorbát 80

kyselina citrónová (na úpravu pH).


Injekčná liekovka s rozpúšťadlom:

polyetylénglykol 400

voda na injekciu.


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


Roztok premixu: roztok premixu obsahuje 10 mg/ml docetaxelu a má sa použiť okamžite po príprave. Dokázalo sa však, že ak sa roztok premixu uchováva pri teplote od 2 °C do 8 °C alebo pri izbovej teplote (do 25 °C) jeho chemická a fyzikálna stabilita zostáva zachovaná 8 hodín.


Infúzny roztok: infúzny roztok sa má použiť v priebehu 24 hodín, ak je uchovávaný pri teplote medzi 2 °C a 8 °C alebo pri izbovej teplote (do 25 °C)


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote od 2 °C do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Podmienky na uchovávanie zriedeného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Každé blistrové balenie obsahuje:

 • jednu jednodávkovú injekčnú liekovku koncentrátu a

 • jednu jednodávkovú injekčnú liekovku rozpúšťadla.


Injekčná liekovka Docetaxel Hikma 20 mg koncentrát na infúzny roztok

5 ml injekčná liekovka z číreho skla typu I so červeným vyklápacím viečkom.

Táto injekčná liekovka obsahuje 0,5 ml roztoku docetaxelu v koncentrácii 40 mg/ml v polysorbáte 80 (plniaci objem: 26 mg/0,65 ml). Tento plniaci objem sa stanovil počas vývoja Docetaxel Hikma tak, aby kompenzoval stratu tekutiny v priebehu prípravy premixu v dôsledku penenia, adhézie na steny injekčnej liekovky a „mŕtveho objemu“. Toto nadstavenie zabezpečuje, že po zriedení celkovým obsahom priloženého rozpúšťadla pre injekčnú liekovku Docetaxel Hikma existuje minimálny extrahovateľný objem premixu 2 ml, obsahujúci docetaxel v koncentrácii 10 mg/ml, čo zodpovedá uvedenému množstvu 20 mg na injekčnú liekovku.


Injekčná liekovka s rozpúšťadlom

5 ml injekčná liekovka z číreho skla typu I s priehľadným červeným vyklápacím viečkom.

Injekčná liekovka s rozpúšťadlom obsahuje 1,5 ml 13 % m/m polyetylénglykolu 400 vo vode na injekciu (plniaci objem: 2,10 ml). Pridanie celého obsahu injekčnej liekovky s rozpúšťadlom (približne 1,95 ml po vyprázdnení celého objemu rozpúšťadla na základe štúdie extrahovateľného objemu) k obsahu injekčnej liekovky s Docetaxel Hikma 20 mg koncentrátom na infúzny roztok (plniaci objem: 0,65 ml) zaručuje celkový objem 2,6 ml obsahujúci 26 mg docetaxelu pri konečnej koncentrácii 10 mg/ml docetaxelu.


Injekčná liekovka DocetaxelHikma 80 mg koncentrát na infúzny roztok

15 ml injekčná liekovka z číreho skla typu I so červeným vyklápacím viečkom.

Táto injekčná liekovka obsahuje 2 ml roztoku docetaxelu v koncentrácii 40 mg/ml v polysorbáte 80 (plniaci objem: 96 mg/2,40 ml). Tento plniaci objem sa stanovil počas vývoja Docetaxel Hikma tak, aby kompenzoval stratu tekutiny v priebehu prípravy premixu v dôsledku penenia, adhézie na steny injekčnej liekovky a „mŕtveho objemu“. Toto nadstavenie zabezpečuje, že po zriedení celkovým obsahom priloženého rozpúšťadla pre injekčnú liekovku Docetaxel Hikma existuje minimálny extrahovateľný objem premixu 8 ml, obsahujúci docetaxel v koncentrácii 10 mg/ml, čo zodpovedá uvedenému množstvu 80 mg na injekčnú liekovku.


Injekčná liekovka s rozpúšťadlom

15 ml injekčná liekovka z číreho skla typu I so priehľadným červeným vyklápacím viečkom.

Injekčná liekovka s rozpúšťadlom obsahuje 6 ml 13 % m/m polyetylénglykolu 400 vo vode na injekciu (plniaci objem: 7,40 ml). Pridanie celého obsahu injekčnej liekovky s rozpúšťadlom (približne 7,2 ml po vyprázdnení celého objemu rozpúšťadla na základe štúdie extrahovateľného objemu) k obsahu injekčnej liekovky s Docetaxel Hikma 80 mg koncentrátom na infúzny roztok (plniaci objem: 2,40 ml) zaručuje celkový objem 9,6 ml obsahujúci 96 mg docetaxelu pri konečnej koncentrácii 10 mg/ml docetaxelu.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Docetaxel Hikma je antineoplastická látka a rovnako ako pri iných potenciálne toxických látkach sa musí zachovávať pri manipulácii a príprave roztokov Docetaxel Hikma opatrnosť. Odporúča sa používanie rukavíc.


Ak sa koncentrát docetaxel , roztok premixu alebo infúzny roztok, dostane do kontaktu s pokožkou, okamžite ju dôkladne umyte mydlom a vodou. Ak sa koncentrát docetaxel , roztok premixu alebo infúzny roztok, dostane do kontaktu so sliznicou, okamžite ju dôkladne opláchnite vodou.


Príprava pre intravenózne podanie


a) Príprava premixu roztoku Docetaxel Hikma (10 mg docetaxelu/ml)


Vyberte z balenia ampulku s produktom a ampulku s riediacim roztokom.Pred začatím rekonštitúcie by teplota ampulky s produktom a riediacim roztokom mala byť približne 25 °C.


Pomocou injekčnej striekačky s upevnenou ihlou veľkosti 20asepticky natiahnite celý obsah rozpúšťadla pre Docetaxel Hikma tak, že injekčnú liekovku mierne nakloníte. Ubezpečte sa, že je vytiahnutý celý obsah ampulky s rozpúšťadlom.


Jemne vstreknite celý obsah striekačky do príslušnej ampulky Docetaxel Hikma a dávajte pozor, aby sa vytvorilo minimálne množstvo peny.Pridávanie rozpúšťadla sa musí vykonávať pomaly a malo by sa vykonávať na celom povrchu produktu, t.j. nalievanie by nemalo prebiehať iba v jednom bode.Obsah sa musí pridávať pomaly pri súčasnom vírení ampulky s produktom, aby bol celý produkt v kontakte s rozpúšťadlom.


Vytiahnite injekčnú striekačku a ihlu.Podržte ampulku vodorovne a jemne ňou potraste vo vodorovnej polohe tak, aby sa vytvorilo minimálne množstvo peny. Netraste príliš silno, pretože sa vytvorí príliš veľa peny, ktorá môže brániť procesu zmiešavania. Zmiešavanie sa musí vykonávať po dobu minimálne 45 sekúnd a môže sa v ňom pokračovať v prípade, že roztok nie je čistý.


Injekčnú liekovku s premixom nechajte stáť po dobu 5 minút pri izbovej teplote (do 25 °C). Skontrolujte, či je roztok homogénny a číry (spenenie je normálne aj po 5 minútach vzhľadom na prítomnosť polysorbátu 80 v zmesi).


Vytiahnite roztok pomocou ihly veľkosti 20. Roztok premixu obsahuje 10 mg/ml docetaxelu a má sa použiť ihneď po príprave. Chemická a fyzikálna stabilita premixu však trvá 8 hodín pri uchovávaní buď pri teplote od 2 °C do 8 °C alebo pri izbovej teplote (do 25 °C).


b) Príprava infúzneho roztoku


Na dosiahnutie požadovanej dávky docetaxelu pre pacienta je obvykle treba viac ako jedna injekčná liekovka s premixom. Podľa požadovanej dávky pre pacienta vyjadrenej v mg asepticky natiahnite z potrebného počtu injekčných liekoviek s premixom kalibrovanou injekčnou striekačkou s upevnenou ihlou zodpovedajúci objem premixu s koncentráciou 10 mg/ml docetaxelu. Napríklad dávka 140 mg docetaxelu vyžaduje 14 ml roztoku premixu.


Požadovaný objem premixu vstreknite do 250 ml infúzneho vaku alebo do fľaše obsahujúcej buď 5 % roztok glukózy alebo 0,9 % roztok chloridu sodného.


Ak je dávka vyššia než 200 mg docetaxelu, použite väčší objem infúzneho nosiča tak, aby sa neprekročila koncentrácia docetaxelu 0,74 mg/ml.


Ručne premiešajte infúzny vak alebo fľašku kývavým pohybom.


Infúzny roztok Docetaxel by sa mal použiť do 24 hodín, ak sa skladuje pri teplote od 2 °C do 25 °C pri normálnom osvetlení. Infúzny roztok Docetaxel by sa mal podávať asepticky ako 1-hodinová infúzia.


Rovnako ako pri všetkých parenterálnych liekoch sa Docetaxel Hikma vo forme premixu i infúzneho roztoku musí pred použitím vizuálne skontrolovať. Roztoky obsahujúce zrazeniny sa musia znehodnotiť.


Odpadový materiál sa má zlikvidovať podľa štandardných postupov nemocnice pre cytotoxické látky, s príslušným ohľadom na platné zákony týkajúce sa likvidácie nebezpečného odpadu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Estrada do Rio da Mó, nº 8, 8A – 8B

Fervença

2705 – 906 Terrugem SNT

Portugalsko

Tel: +351 21 980 84 10

Fax: +351 21 961 51 02

E-mail: geral@hikma.pt


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Docetaxel Hikma 20 mg koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny roztok: 44/0222/11-S

Docetaxel Hikma 80 mg koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny roztok: 44/0223/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU37Docetaxel Hikma 80 mg koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny roztok