+ ipil.sk

Docetaxel Sandoz 10 mg/ml infúzny koncentrátPríbalový leták

Príloha č.3 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č. 2012/07894PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Docetaxel Sandoz 10 mg/ml infúzny koncentrát

docetaxel


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Docetaxel Sandoz a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Docetaxel Sandoz

3. Ako používať Docetaxel Sandoz

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Docetaxel Sandoz

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE DOCETAXEL SANDOZ A NA ČO SA POUŽÍVA


Názov tohto lieku je Docetaxel Sandoz. Názov liečiva je docetaxel. Docetaxel je látka, ktorá sa získava z ihličia tisu. Docetaxel patrí do skupiny liekov proti rakovine, nazývaných taxány.


Docetaxel Sandoz Vám predpísal Váš lekár na liečbu rakoviny prsníka, určitých foriem rakoviny pľúc (nemalobunková rakovina pľúc) alebo rakoviny prostaty:

 • na liečbu pokročilej rakoviny prsníka sa Docetaxel Sandoz môže podávať samotný

 • na liečbu rakoviny pľúc sa Docetaxel Sandoz môže podávať samotný alebo v kombinácii s cisplatinou

 • na liečbu rakoviny prostaty sa Docetaxel Sandoz podáva v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE DOCETAXEL SANDOZ


Docetaxel Sandoz Vám nepodajú:

- keď ste alergický (precitlivený) na docetaxel alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Docetaxelu Sandoz

- máte príliš nízky počet bielych krviniek

- máte závažné ochorenie pečene.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Docetaxelu Sandoz

Pred každou liečbou Docetaxelom Sandoz Vám urobia vyšetrenia krvi, aby sa zistilo, či máte dostatok krviniek a dostatočnú funkciu pečene.V prípade porúch týkajúcich sa bielych krviniek sa môže objaviť pridružená horúčka alebo infekcie.


Na zníženie výskytu niektorých vedľajších účinkov, ktoré sa môžu objaviť po infúzii Docetaxelu Sandoz, najmä alergických reakcií a zadržiavania tekutín (opuch rúk, chodidiel, nôh alebo zvýšenie telesnej hmotnosti) Vás požiadajú, aby ste jeden deň pred podaním Docetaxelu Sandoz užili perorálny (užívaný ústami) kortikosteroid, ako napr. dexametazón.


Počas liečby môžete dostávať iné lieky na udržiavanie počtu Vašich krviniek.


Docetaxel Sandoz obsahuje alkohol. Ak ste závislý od alkoholu alebo máte poruchu funkcie pečene, porozprávajte sa so svojím lekárom. Pozri tiež časť „Dôležité informácie o niektorých zložkách Docetaxelu Sandoz“ uvedenú nižšie.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Je to kvôli tomu, že Docetaxel Sandoz alebo iný liek nemusia účinkovať tak, ako sa očakáva a existuje väčšia pravdepodobnosť výskytu vedľajšieho účinku.


Tehotenstvo

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak ste tehotná, Docetaxel Sandoz Vám NESMÚpodať, pokiaľ tak jednoznačne neurčí Váš lekár.


Počas liečby týmto liekom nesmiete otehotnieť a musíte používať účinnú metódu antikoncepcie, pretože docetaxel môže poškodiť plod. Ak v priebehu liečby otehotniete, musíte o tom okamžite informovať svojho lekára.


Ak sa Docetaxelom Sandoz lieči muž, odporúča sa nesplodiť dieťa počas liečby a 6 mesiacov po nej a poradiť sa o možnosti konzervácie spermií pred liečbou, pretože docetaxel môže ovplyvniť plodnosť u mužov.


Dojčenie

Počas liečby Docetaxelom Sandoz NESMIETEdojčiť.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nie je dôvod, prečo by ste nemohli viesť vozidlo medzi jednotlivými cyklami liečby Docetaxelom Sandoz, okrem prípadov, keď máte závraty alebo sa cítite neistý.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Docetaxelu Sandoz

Tento liek obsahuje 75 % objemových etanolu (alkoholu), t. j. 1 ml infúzneho koncentrátu Docetaxel Sandoz 10 mg/ml obsahuje do 0,591 g (0,75 ml), čo zodpovedá 15 ml piva alebo 6 ml vína.


Liek je škodlivý pre pacientov závislých od alkoholu.

Podanie lieku sa má zvážiť u vysoko rizikových skupín pacientov, ako pacienti s ochorením pečene alebo epilepsiou.

Množstvo alkoholu v tomto lieku môže pozmeniť účinky iných liekov.

Množstvo alkoholu v tomto lieku môže narušiť schopnosť pacienta viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


3. AKO POUŽÍVAŤ DOCETAXEL SANDOZ


Docetaxel Sandoz Vám bude podávať zdravotnícky pracovník.


Zvyčajné dávkovanie

Dávka bude závisieť od Vašej telesnej hmotnosti a Vášho celkového stavu. Váš lekár vypočíta plochu povrchu Vášho tela v metroch štvorcových (m2) a určí dávku, ktorú máte dostať.


Spôsob a cesta podania

Docetaxel Sandoz Vám podajú vo forme infúzie do niektorej z Vašich žíl. Infúzia bude trvať približne jednu hodinu, počas nej budete v nemocnici.


Častosť podávania

Za normálnych okolností máte infúziu dostať raz za 3 týždne.


Podľa výsledkov krvných vyšetrení, Vášho celkového stavu a odpovede na Docetaxel Sandoz môže lekár zmeniť dávku a častosť dávkovania. Svojho lekára informujte najmä v prípade, ak máte hnačku, bolestivé miesta v ústach, pocit zníženej citlivosti alebo pocit mravčenia, horúčku a odovzdajte mu výsledky Vašich krvných vyšetrení. Táto informácia mu umožní rozhodnúť sa, či nie je potrebné dávku znížiť.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Docetaxel Sandoz môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Lekár Vám o nich povie a vysvetlí Vám možné riziká a prínosy liečby.


Častosť výskytu možných vedľajších účinkov uvedených nižšie sa určila použitím nasledujúcej konvencie: veľmi časté ( postihujú viac ako 1 používateľa z 10), časté (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100), menej časté (postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000), zriedkavé (postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000), veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Najčastejšie hlásené vedľajšie reakcie pri podávaní samotného Docetaxelu Sandoz sú: pokles počtu

červených alebo bielych krviniek, vypadávanie vlasov, nevoľnosť, vracanie, bolestivé miesta v ústach, hnačka a únava.


Závažnosť vedľajších účinkov Docetaxelu Sandoz sa môže zvýšiť, keď sa Docetaxel Sandoz podáva v kombinácii s inými liekmi proti rakovine.


Počas infúzie v nemocnici sa môžu objaviť nasledujúce alergické reakcie (postihujú viac ako u 1 pacienta z 10):

 • začervenanie, kožné reakcie, svrbenie

 • tlak na hrudníku, ťažkosti pri dýchaní

 • horúčka alebo zimnica

 • bolesť chrbta

 • nízky krvný tlak.


Môžu sa vyskytnúť závažnejšie reakcie.


Nemocničný personál bude Váš stav počas liečby pozorne sledovať. Ak pocítite niektorý z týchto

účinkov, okamžite ich informujte.


V období medzi infúziami Docetaxelu Sandoz sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky,

ktorých frekvencia (častosť výskytu) sa môže líšiť v závislosti od kombinácie liečiv, ktorú dostávate.


Veľmi časté (postihujú viac ako 1 používateľa z 10):

 • infekcie, pokles počtu červených krviniek (anémia) alebo bielych krviniek (ktoré sú dôležité v boji proti infekcii) a krvných doštičiek

 • horúčka: ak sa u Vás objaví, okamžite to musíte povedať svojmu lekárovi

 • alergické reakcie, ktoré sú popísané vyššie

 • strata chuti do jedla (anorexia)

 • nespavosť (insomnia)

 • pocit zníženej citlivosti alebo mravčenie alebo bolesť kĺbov alebo svalov

 • bolesť hlavy

 • zmeny vo vnímaní chuti

 • zápal oka alebo zvýšené slzenie oka

 • opuch spôsobený nesprávnym odtokom lymfy

 • dýchavičnosť

 • výtok z nosa, zápal hrdla a nosa, kašeľ

 • krvácanie z nosa

 • bolestivé miesta v ústach

 • žalúdočné ťažkosti, vrátane pocitu na vracanie (nevoľnosť) a vracania, hnačka, zápcha

 • bolesť brucha

 • tráviace ťažkosti

 • dočasná strata vlasov (vo väčšine prípadov sa normálny rast vlasov opäť obnoví)

 • sčervenanie a opuch dlaní na rukách a chodidiel na nohách, čo môže viesť k odlupovaniu kože (môže sa objaviť na rukách, tvári alebo na tele)

 • zmena vo farbe nechtov, ktoré sa môžu oddeľovať

 • bolesť svalov, bolesť chrbta alebo kostí

 • zmena alebo vynechanie menštruácie

 • opuch rúk, chodidiel, nôh

 • únava alebo príznaky podobné chrípke

 • nárast alebo úbytok telesnej hmotnosti.


Časté (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100):

 • kandidóza úst

 • dehydratácia (odvodnenie)

 • závrat

 • porucha sluchu

 • pokles krvného tlaku, nepravidelný alebo rýchly tep srdca

 • zlyhávanie srdca

 • zápal pažeráka

 • sucho v ústach

 • ťažkosti alebo bolesť pri prehĺtaní

 • krvácanie

 • vzostup hladín pečeňových enzýmov (vyžaduje si pravidelné krvné vyšetrenia).


Menej časté (postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000):

 • mdloby

 • kožné reakcie, flebitída (zápal žíl) alebo opuch v mieste vpichu

 • zápal hrubého čreva, tenkého čreva; prederavenie čreva

 • krvné zrazeniny.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo nemocničnému lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ DOCETAXEL SANDOZ


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Docetaxel Sandoz po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote 2 °C – 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.


Po prvom otvorení injekčnej liekovky, pred zriedením:

Obsah injekčnej liekovky použite ihneď po otvorení. Ak sa nepoužije ihneď, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ.


Z mikrobiologického hľadiska sa riedenie musí vykonať za kontrolovaných a aseptických podmmienok.


Po zriedení:

Po pridaní roztoku do infúzneho vaku sa má roztok ihneďpoužiť. Ak sa nepoužije ihneď, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a nemajú presiahnuť 48 hodín pri teplote do 25 °C (vrátane jednohodinového podania infúzie).


Infúzny roztok docetaxelu je presýtený, preto môže časom kryštalizovať. Ak sa v roztoku objavia kryštáliky, roztok sa nesmie použiť a má sa zlikvidovať.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Docetaxel Sandoz obsahuje

Liečivo je docetaxel.

1 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 10 mg docetaxelu.


Ďalšie zložky sú bezvodý etanol, bezvodá kyselina citrónová, polysorbát 80.


Ako vyzerá Docetaxel Sandoz a obsah balenia

Docetaxel Sandoz je číry, bledožltý roztok.


Liek je dostupný v sklenenej nádobe, nazývanej injekčná liekovka, s brómbutylovou gumenou zátkou.


20 mg injekčná liekovka: každá injekčná liekovka obsahuje 2 ml infúzneho koncentrátu.

80 mg injekčná liekovka: každá injekčná liekovka obsahuje 8 ml infúzneho koncentrátu.

160 mg injekčná liekovka: každá injekčná liekovka obsahuje 16 ml infúzneho koncentrátu.


Veľkosti balenia

1 injekčná liekovka


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobcovia

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Nemecko


Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ľubľana

Slovinsko


Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG

Mondseestrasse 11

4866 Unterach

Rakúsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko

Docetaxel Lek 10 mg/ml - Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Belgicko

Docetaxel Lek 10 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Bulharsko

Docetaxel Lek 10 mg/ml concentrate for solution for infusion

Cyprus

Docetaxel Lek

Dánsko

Docetaxel Lek 10 mg/ml koncentrat til infusionsvaeske, opløsning

Estónsko

Docetaxel Lek 10 mg/ml

Fínsko

Docetaxel Lek 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Maďarsko

Docetaxel Lek 10 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

Taliansko

Docetaxel Lek 10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione

Lotyšsko

Docetaxel Lek 10 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Litva

Docetaxel Lek 10 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Holandsko

Docetaxel Lek 10 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Nórsko

Docetaxel Lek 10 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Poľsko

Docetaxel Lek 10 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Portugalsko

Docetaxel Lek 10 mg/ml, Concentrado para solução para perfusão

Rumunsko

Docetaxel Lek 10 mg/ml, concentrat pentru soluţie perfuzabila

Slovensko

Docetaxel Sandoz 10 mg/ml infúzny koncentrát

Španielsko

Docetaxel Lek 10 mg/ml concentrado para solución para perfusión EFG

Švédsko

Docetaxel Lek 10 mg/ml concentrat till infusionsvätska, lösning

Veľká Británia

Docetaxel Lek 10 mg/ml concentrate for solution for infusion


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 01/2013.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Pokyny na použitie


CYTOSTATIKUM


LIEKOVÁ FORMA

Docetaxel Sandoz je infúzny koncentrát, ktorý sa môže priamo použiť na prípravu infúzneho roztoku. Každá injekčná liekovka je učená na jednorazové použitie a jej obsah sa má použiť ihneď po otvorení. Ak sa nepoužije ihneď, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ.


ODPORÚČANIA PRE BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE S LIEKOM

Docetaxel je cytostatikum, a podobne ako pri iných potenciálne toxických zlúčeninách, pri zaobchádzaní s roztokmi docetaxelu a ich príprave je potrebná opatrnosť. Odporúča sa použiť ochranné rukavice.


Ak sa infúzny koncentrát alebo infúzny roztok Docetaxelu Sandoz dostane do kontaktu s kožou, postihnuté miesto okamžite a dôkladne umyte mydlom a vodou. Ak sa infúzny koncentrát alebo infúzny roztok Docetaxelu Sandoz dostane do kontaktu so sliznicami, postihnuté miesto okamžite a dôkladne umyte vodou.


PRÍPRAVA INFÚZNEHO ROZTOKU

Na získanie požadovanej dávky pre pacienta môže byť potrebných viac ako jedna injekčná liekovka. Na základe požadovanej dávky pre pacienta vyjadrenej v mg, odoberte za aseptických podmienok zodpovedajúci objem infúzneho koncentrátu obsahujúceho 10 mg docetaxelu/ml z príslušného počtu injekčných liekoviek použitím ciachovaných injekčných striekačiek s nasadenou injekčnou ihlou. Napríklad na dávku 140 mg docetaxelu bude potrebných 14 ml infúzneho koncentrátu docetaxelu.


Vstreknite požadovaný objem infúzneho koncentrátu do 250 ml infúzneho vaku alebo fľaše s obsahom 5 % roztoku glukózy alebo 0,9 % roztoku chloridu sodného. Ak je potrebná dávka vyššia ako 200 mg docetaxelu, použite väčší objem infúzneho vehikula tak, aby koncentrácia docetaxelu nepresiahla 0,74 mg/ml.


Obsah infúzneho vaku alebo fľaše premiešajte manuálne jemným krúživým pohybom.


Z mikrobiologického hľadiska sa má riedenie uskutočniť za kontrolovaných a aseptických podmmienok a infúzny roztok sa má použiť ihneď. Ak sa nepoužije ihneď, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ.

Po pridaní do infúzneho vaku podľa odporúčaní je infúzny roztok docetaxelu stabilný počas 48 hodín pri teplote do 25 °C. Roztok sa má použiť v priebehu 48 hodín (vrátane jednohodinového podávania i.v. infúzie).


Tak ako pri všetkých parenterálnych liekoch, aj infúzny koncentrát a infúzny roztok Docetaxelu Sandoz sa majú pred použitím vizuálne skontrolovať, roztoky obsahujúce zrazeniny sa majú zlikvidovať.


LIKVIDÁCIA:

Všetky materiály, ktoré sa použili počas riedenia a podávania sa majú zlikvidovať v súlade so štandardnými postupmi.


7

Docetaxel Sandoz 10 mg/ml infúzny koncentrát

Súhrn údajov o lieku


Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/00046-Z1B

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/04497-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Docetaxel Sandoz 10 mg/ml infúzny koncentrát


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 10 mg docetaxelu (bezvodého).

2 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 20 mg docetaxelu (bezvodého).

8 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 80 mg docetaxelu (bezvodého).

16 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 160 mg docetaxelu (bezvodého).


Pomocná látka so známym účinkom:

1 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 0,75 ml bezvodého etanolu (591 mg).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny koncentrát


Číry, bledožltý roztok.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Karcinóm prsníka


Docetaxel Sandoz v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom sa indikuje na adjuvantnú liečbu

pacientok s operabilným karcinómom prsníka s pozitívnymi uzlinami a s operabilným karcinómom prsníka s negatívnymi uzlinami.


U pacientok s operabilným karcinómom prsníka s negatívnymi uzlinami sa má adjuvantná liečba

obmedziť iba na pacientky spôsobilé na podanie chemoterapie v súlade s medzinárodne stanovenými

kritériami pre primárnu terapiu skorého karcinómu prsníka (pozri časť 5.1).

Docetaxel Sandozv kombinácii s doxorubicínom sa indikuje na liečbu pacientok s lokálne pokročilým

alebo metastatickým karcinómom prsníka, ktoré sa predtým nepodrobili cytotoxickej liečbe tohto

stavu.


Docetaxel Sandoz v monoterapii je indikovaný na liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo metastázujúcim karcinómom prsníka po zlyhaní cytotoxickej terapie. Predchádzajúca liečba mala obsahovať antracyklíny alebo alkylačné látky.


Docetaxel Sandoz v kombinácii s trastuzumabom je indikovaný na liečbu pacientok s metastázujúcim karcinómom prsníka, u ktorých nádory nadmerne exprimujú HER2, a ktoré sa predtým nepodrobili chemoterapii pre metastázujúce ochorenie.


Docetaxel Sandoz v kombinácii s kapecitabínom je indikovaný na liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo metastázujúcim karcinómom prsníka po zlyhaní cytotoxickej chemoterapie. Predchádzajúca liečba mala obsahovať antracyklíny.


Nemalobunkový karcinóm pľúc


Docetaxel Sandoz je indikovaný na liečbu pacientov s lokálne pokročilým alebo metastázujúcim nemalobunkovým karcinómom pľúc po zlyhaní predchádzajúcej chemoterapie.


Docetaxel Sandoz v kombinácii s cisplatinou je indikovaný na liečbu pacientov s neoperovateľným, lokálne pokročilým alebo metastázujúcim nemalobunkovým karcinómom pľúc, ktorí sa predtým nepodrobili chemoterapii tohto stavu.


Karcinóm prostaty


Docetaxel Sandoz v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom je indikovaný na liečbu pacientov s metastázujúcim karcinómom prostaty, refraktérnym na hormonálnu liečbu.


Adenokarcinóm žalúdka


Docetaxel Sandoz v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom sa indikuje na liečbu pacientov

s metastatickým adenokarcinómom žalúdka, vrátane gastroezofageálneho spojenia, ktorí sa predtým

nepodrobili chemoterapii pre metastatické ochorenie.


Karcinóm hlavy a krku


Docetaxel Sandozv kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom sa indikuje na indukčnú liečbu pacientov s lokálne pokročilým skvamocelulárnym karcinómom hlavy a krku.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Použitie docetaxelu sa má obmedziť na jednotky špecializované na podávanie cytotoxickej chemoterapie a má sa podávať len pod dohľadom onkológa kvalifikovaného na podávanie protinádorovej chemoterapie (pozri časť 6.6).


Odporúčané dávkovanie


Pre karcinóm prsníka a nemalobunkový karcinóm pľúc premedikácia pozostáva z perorálnych kortikosteroidov, ako dexametazón v dávke 16 mg denne (napr. 8 mg 2 x denne), ktorý sa môže použiť, pokiaľ nie je kontraindikovaný (pozri časť 4.4), počas 3 dní, začínajúc 1 deň pred podaním docetaxelu. Na zníženie rizika hematologických toxicít sa môže profylakticky použiť G-CSF.


Odporúčaná premedikácia pre karcinóm prostaty pri súbežnom užívaní prednizónu alebo prednizolónu je dexametazón 8 mg podávaný perorálne 12 hodín, 3 hodiny a 1 hodinu pred infúziou docetaxelu (pozri časť 4.4).


Docetaxel sa podáva vo forme jednohodinovej infúzie každé tri týždne.


Karcinóm prsníka


V adjuvantnej liečbe operabilného karcinómu prsníka s pozitívnymi uzlinami a s negatívnymi

uzlinami sa odporúča dávka 75 mg/m2 docetaxelu podaná 1 hodinu po doxorubicíne podanom v dávke

50 mg/m2 a cyklofosfamide podanom v dávke 500 mg/m2 každé 3 týždne v 6 cykloch (TAC režim)

(pozri tiež Úprava dávky v priebehu liečby).


Na liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo metastázujúcim karcinómom prsníka v monoterapii sa odporúča dávka 100 mg/m2docetaxelu. V prvej línii sa podáva 75 mg/m2docetaxelu v kombinácii s doxorubicínom (50 mg/m2).


V kombinácii s trastuzumabom sa odporúča dávka 100 mg/m2docetaxelu každé 3 týždne, trastuzumab sa podáva týždenne. V pivotnej klinickej štúdii sa iniciálna infúzia docetaxelu podala v nasledujúci deň po prvej dávke trastuzumabu. Ďalšie dávky docetaxelu sa podávali ihneď po ukončení infúzie trastuzumabu, ak predchádzajúca dávka trastuzumabu bola dobre tolerovaná. Dávkovanie a podávanie trastuzumabu si pozrite v súhrne charakteristických vlastností trastuzumabu.


V kombinácii s kapecitabínom sa odporúča dávka 75 mg/m2docetaxelu každé tri týždne kombinovaná s 1 250 mg/m2kapecitabínu dvakrát denne (v priebehu 30 minút po jedle) počas 2 týždňov s následnou 1-týždňovou prestávkou. Výpočet dávky kapecitabínu v závislosti od plochy tela si pozrite v súhrne charakteristických vlastností kapecitabínu.

Nemalobunkový karcinóm pľúc

Pacientom bez predchádzajúcej chemoterapie, ktorí sú liečení pre nemalobunkový karcinóm pľúc, sa odporúča dávka 75 mg/m2docetaxelu, po ktorej bezprostredne nasleduje dávka 75 mg/m2cisplatiny počas 30 60 minút. Na liečbu po zlyhaní predchádzajúcej chemoterapie na báze platiny sa odporúča dávka 75 mg/m2v monoterapii.


Karcinóm prostaty

Odporúčaná dávka docetaxelu je 75 mg/m2. Kontinuálne sa podáva perorálne prednizón alebo prednizolón 5 mg dvakrát denne (pozri časť 5.1).


Adenokarcinóm žalúdka

Odporúčaná dávka je 75 mg/m2 docetaxelu ako jednohodinová infúzia, po ktorej nasleduje

75 mg/m2 cisplatiny ako 1 až 3-hodinová infúzia (obidva lieky len v deň 1), potom nasleduje

750 mg/m2 5-fluóruracilu denne ako 24-hodinová kontinuálna infúzia počas 5 dní, so začiatkom na

konci infúzie cisplatiny. Liečba sa opakuje každé tri týždne. Pacientom musí byť podávaná

premedikácia antiemetikami a príslušná hydratácia pre podávanie cisplatiny. Na zníženie rizika

hematologickej toxicity sa má profylakticky použiť G-CSF (pozri taktiež „Úprava dávky v priebehu

liečby“).


Karcinóm hlavy a krku

Pacient musí dostávať premedikáciu antiemetikami a vhodnú hydratáciu (pred a po podaní cisplatiny).

Na zníženie rizika hematologickej toxicity možno použiť profylaktikum G-CSF. Všetci pacienti

v ramene zahŕňajúcom docetaxel v štúdiách TAX 323 a TAX 324 dostávali antibiotickú profylaxiu.


Indukčná chemoterapia, po ktorej nasleduje rádioterapia (TAX 323)

Na indukčnú liečbu neoperovateľného lokálne pokročilého skvamocelulárneho karcinómu hlavy a

krku (SCCHN) je odporúčaná dávka docetaxelu 75 mg/m2 ako 1-hodinová infúzia, po ktorej

nasleduje 75 mg/m2 cisplatiny ako 1-hodinová infúzia v deň 1, potom nasleduje 750 mg/m2

5-fluóruracilu denne ako 24-hodinová kontinuálna infúzia počas 5 dní. Tento režim sa podáva

každé 3 týždne v 4 cykloch. Po chemoterapii majú pacienti dostať rádioterapiu.


Indukčná chemoterapia, po ktorej nasleduje chemorádioterapia (TAX 324)

Na indukčnú liečbu pacientov s lokálne pokročilým (technicky neodstrániteľný, malá

pravdepodobnosť chirurgickej liečby a s cieľom zachovania orgánu) skvamocelulárnym

karcinómom hlavy a krku (SCCHN) je odporúčaná dávka docetaxelu 75 mg/m2 ako 1-hodinová

intravenózna infúzia v deň 1, potom nasleduje cisplatina v dávke 100 mg/m2 podávaná ako 30-

minútová až 3-hodinová infúzia a potom nasleduje 5-fluóruracil v dávke 1000 mg/m2/deň ako

kontinuálna infúzia od dňa 1 do dňa 4. Tento režim sa podáva každé 3 týždne v 3 cykloch. Po

chemoterapii majú pacienti dostať chemorádioterapiu.


Informácie o úprave dávok cisplatiny a 5-fluóruracilu sú uvedené v príslušných súhrnoch

charakteristických vlastností liekov.


Úpravy dávkovania počas liečby


Všeobecne

Docetaxel sa má podať, ak je počet neutrofilov ≥ 1 500 buniek/mm.3.

Pacientom, u ktorých sa v priebehu liečby docetaxelom buď objavila febrilná neutropénia, počet neutrofilov < 500 buniek/mm3dlhšie ako jeden týždeň alebo u nich nastali závažné či kumulatívne kožné reakcie alebo závažná periférna neuropatia, má sa znížiť dávka docetaxelu zo 100 mg/m2na 75 mg/m2, a/alebo zo 75 mg/m2na 60 mg/m2. Ak u pacienta pretrvávajú tieto reakcie aj pri dávke 60 mg/m2, liečba sa má prerušiť.


Adjuvantná liečba karcinómu prsníka

Je potrebné zvážiť primárnu profylaxiu G-CSF u pacientok, ktoré sa podrobujú adjuvantnej liečbe

karcinómu prsníka docetaxelom, doxorubicínom a cyklofosfamidom (TAC). Pacientkám, u ktorých sa

vyskytne febrilná neutropénia a/alebo neutropenická infekcia, sa má dávka docetaxelu znížiť na

60 mg/m² v každom nasledujúcom cykle (pozri časti 4.4 a 4.8). Pacientkám, u ktorých sa vyskytla

stomatitída stupňa 3 alebo 4, sa musí dávka zredukovať na 60 mg/m².


V kombinácii s cisplatinou

Pacientom s počiatočnou dávkou 75 mg/m2docetaxelu v kombinácii s cisplatinou a u ktorých bola najnižšia hodnota počtu krvných doštičiek počas predchádzajúcej liečby < 25 000 buniek/mm3alebo u ktorých sa vyskytla febrilná neutropénia alebo pacientom so závažnými nehematologickými toxicitami, sa má v nasledujúcich cykloch znížiť dávka docetaxelu na 65 mg/m2. Informácie o úprave dávkovania cisplatiny sú uvedené v príslušnom súhrne charakteristických vlastností.


V kombinácii s kapecitabínom

 • Úpravy dávky kapecitabínu sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností kapecitabínu.

 • Pacientom, u ktorých sa prvýkrát vyskytol 2. stupeň toxicity, ktorý pretrváva do času, kedy má nasledovať ďalšia liečba kombináciou docetaxel/kapecitabín, oddiaľte liečbu, až kým sa nedosiahne 0. alebo 1. stupeň a vráťte sa k 100 % pôvodnej dávke.

 • Pacientom s druhým výskytom 2. stupňa toxicity alebo s prvým výskytom 3. stupňa toxicity kedykoľvek počas liečebného cyklu, oddiaľte liečbu, až kým sa nedosiahne 0. až 1. stupeň a potom pokračujte liečbou docetaxelom 55 mg/m2.

 • Pri každom ďalšom výskyte toxicít alebo toxicitách 4. stupňa prestaňte docetaxel podávať.


Úpravy dávok trastuzumabu sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností trastuzumabu.


Vkombináciis cisplatinoua5-fluóruracilom

Aksavyskytneepizódafebrilnejneutropénie,prolongovanejneutropéniealeboneutropenickejinfekcieajnapriekpoužitiuG-CSF,dávkadocetaxelusamáznížiťzo75na60mg/m2.Aksanáslednevyskytnúepizódykomplikovanejneutropénie,másadávkadocetaxeluznížiťzo60na45mg/m2.Aksavyskytne trombocytopéniastupňa4,dávkadocetaxelusamáznížiťzo75na60mg/m2.Pacientisanemajúliečiť ďalšímicyklamidocetaxelu,kýmsahladinaneutrofilovneupravína>1500buniek/mm3ahladinakrvnýchdoštičiekna> 100000buniek/mm3.Aktoxicitapretrváva,ukončiteliečbu(pozričasť4.4).


Odporúčanáúpravadávokkvôlitoxiciteupacientovliečenýchdocetaxelomvkombináciiscisplatinoua 5-fluóruracilom(5-FU):


Toxicita

Úprava dávky

Hnačka stupeň 3

Prvá epizóda: znížte dávku 5-FU o 20%.

Druhá epizóda: potom znížte dávku docetaxelu o 20%.

Hnačka stupeň 4

Prvá epizóda: znížte dávky docetaxelu a 5-FU o 20%. Druhá epizóda: prerušte liečbu.

Stomatitída/mukozitída stupeň 3

Prvá epizóda: znížte dávku 5-FU o 20%.

Druhá epizóda: ukončite len podávanie 5-FU, vo všetkých

ďalších cykloch.

Tretia epizóda: znížte dávku docetaxelu o 20%.

Stomatitída/mukozitída stupeň 4

Prvá epizóda: ukončite len podávanie 5-FU, vo všetkých

ďalších cykloch.

Druhá epizóda: znížte dávku docetaxelu o 20%.


Modifikácie dávok cisplatiny a 5-fluóruracilu sa nachádzajú v príslušných súhrnoch charakteristických vlastností.


Vpilotnejštúdiisaupacientov,uktorýchsavyskytlakomplikovanáneutropénia(vrátane prolongovanejneutropénie,febrilnejneutropéniečiinfekcie),odporúčalopoužiťv každom

nasledujúcomcykleakoprofylaktickékrytieG-CSF(napr.deň6-15).


Osobitné skupiny pacientov:


Pacienti s poškodením funkcie pečene

Na základe farmakokinetických údajov o docetaxele v monoterapii v dávkach 100 mg/m2, pacientom so zvýšenou hladinou oboch transamináz (ALT a/alebo AST) na viac ako 1,5-násobok hornej hranice referenčného rozpätia (upper limit of the normal range, ULN) a alkalickej fosfatázy na viac ako 2,5‑násobok ULN, sa odporúča dávka 75 mg/m2docetaxelu (pozri časti 4.4 a 5.2). U pacientov s hladinou sérového bilirubínu > ULN a/alebo ALT a AST > 3,5-násobok ULN v spojení s hladiou alkalickej fosfatázy > 6-násobok ULN, nemožno odporučiť žiadne znižovanie dávky a docetaxel sa nemá použiť, ak nie je prísne indikovaný. V kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom v liečbe pacientov s adenokarcinómom žalúdka boli z pilotnej klinickej štúdie vylúčení pacienti s hladinou ALT a/alebo AST > 1,5 × ULN v spojení s hladinou alkalickej fosfatázy > 2,5 × ULN a hladinou bilirubínu > 1 × ULN; pre týchto pacientov nemožno odporučiť žiadne znižovanie dávok a docetaxel sa nemá použiť, ak nie je prísne indikovaný. O liečbe docetaxelom v kombinácii pri iných indikáciách nie sú v skupine pacientov s poškodením funkcie pečene dostupné žiadne informácie.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Docetaxelu pri karcinóme nosohltanu u detí vo veku od 1. mesiaca až do

menej ako 18 rokov zatiaľ nebola stanovená.

Podávanie Docetaxelu u pediatrickej populácie sa netýka indikácií karcinómu prsníka,

nemalobunkového karcinómu pľúc, karcinómu prostaty, karcinómu žalúdka, hlavy a krku,

nezahŕňajúce typ II a III menej diferencovaného karcinómu nosohltanu.


Starší pacienti

Na základe analýzy farmakokinetiky v tejto skupine pacientov nie sú pre starších pacientov žiadne zvláštne pokyny pre použitie lieku.

V kombinácii s kapecitabínom u pacientov vo veku 60 rokov a starších sa odporúča znížiť počiatočnú dávku kapecitabínu na 75 % (pozri súhrn charakteristických vlastností kapecitabínu).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Docetaxel sa nesmie používať u pacientov s počiatočným počtom neutrofilov < 1 500 buniek/mm3.


Docetaxel sa nesmie používať u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene, pretože nie sú k dispozícii žiadne údaje pre túto skupinu pacientov (pozri časti 4.2 a 4.4).


Do úvahy sa musia vziať aj kontraindikácie liekov, ktoré sa kombinujú s docetaxelom.4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri karcinóme prsníka a nemalobunkovom karcinóme pľúc môže premedikácia perorálnymi kortikosteroidmi, ako dexametazón v dávke 16 mg denne (napr. 8 mg 2 x denne) počas 3 dní, začínajúc 1 deň pred podaním docetaxelu, pokiaľ nie sú kontraindikované, znížiť výskyt a závažnosť retencie telesných tekutín a rovnako aj závažnosť hypersenzitívnych reakcií. Pri karcinóme prostaty je odporúčanou premedikáciou dexametazón 8 mg podávaný perorálne 12 hodín, 3 hodiny a 1 hodinu pred podaním infúzie docetaxelu (pozri časť 4.2).


Hematológia


Najčastejšou nežiaducou reakciou docetaxelu je neutropénia. Medián času, kedy dôjde k najväčšiemu poklesu počtu neutrofilov bol 7 dní po podaní docetaxelu, ale u pacientov s predchádzajúcou intenzívnou chemoterapiou môže byť tento interval kratší. Všetkým pacientom, ktorým sa podáva docetaxel, sa má často monitorovať celkový krvný obraz. Docetaxel sa má pacientom znovu podať až po zvýšení počtu neutrofilov na hladinu ≥ 1 500 buniek/mm3(pozri časť 4.2).


V prípade závažnej neutropénie ( < 500 buniek/mm3počas 7 alebo viac dní) počas cyklu liečby docetaxelom sa odporúča znížiť dávku v nasledujúcich cykloch alebo vykonať príslušné symptomatické opatrenia (pozri časť 4.2).


U pacientov liečených docetaxelom v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom (TCF) sa vyskytla

febrilná neutropénia a neutropenická infekcia v menšej miere, ak pacienti dostávali profylakticky

G-CSF. Pacienti liečení TCF majú profylakticky dostávať G-CSF na zníženie rizika komplikovanej

neutropénie (febrilná neutropénia, prolongovaná neutropénia alebo neutropenická infekcia). Pacienti

liečení TCF majú byť dôsledne monitorovaní (pozri časti 4.2 a 4.8).


U pacientok liečených docetaxelom v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom (TAC) sa

vyskytla febrilná neutropénia a/alebo neutropenická infekcia v menšej miere, ak pacientky dostávali

primárne profylakticky G-CSF. Je potrebné zvážiť primárnu profylaxiu G-CSF na zníženie rizika

komplikovanej neutropénie (febrilná neutropénia, prolongovaná neutropénia alebo neutropenická

infekcia) u pacientok, ktoré sa podrobujú adjuvantnej liečbe karcinómu prsníka docetaxelom,

doxorubicínom a cyklofosfamidom (TAC). Pacientky liečené TAC majú byť dôsledne monitorované

(pozri časti 4.2 a 4.8).


Hypersenzitívne reakcie

Pacienti sa majú pozorne sledovať, či sa u nich nevyskytnú hypersenzitívne reakcie, najmä počas prvej a druhej infúzie. Hypersenzitívne reakcie môžu nastať v priebehu niekoľkých minút od začiatku podávania infúzie docetaxelu, preto majú byť k dispozícii prostriedky na liečbu hypotenzie a bronchospazmu. Ak sa objavia hypersenzitívne reakcie, menej závažné symptómy, ako začervenanie alebo lokalizované kožné reakcie, si nevyžadujú prerušenie liečby. Avšak závažné reakcie, ako závažná hypotenzia, bronchospazmus alebo generalizovaný exantém/erytém, si vyžadujú okamžité prerušenie liečby docetaxelom a začatie príslušnej terapie. Pacientom, u ktorých nastala závažná hypersenzitívna reakcia, sa docetaxel viac nemá podávať.


Kožné reakcie

Pozoroval sa lokalizovaný kožný erytém na končatinách (dlane rúk a chodidlá na nohách) spolu s edémom a následnou deskvamáciou. Zaznamenali sa závažné symptómy, ako vyrážky s následnou deskvamáciou, čo viedlo k prerušeniu alebo ukončeniu liečby docetaxelom (pozri časť 4.2).


Retencia tekutín

Pacienti so závažnou retenciou tekutín vo forme pleurálneho výpotku, perikardiálneho výpotku a ascitu sa majú pozorne monitorovať.


Poruchy dýchacej sústavy

Zaznamenal sa syndróm akútnej respiračnej tiesne, intersticiálna pneumónia/pneumonitída,

intersticiálna choroba pľúc, pľúcna fibróza a respiračné zlyhanie, ktoré môžu byť spojené s fatálnymi

následkami. U pacientov súbežne liečených rádioterapiou sa zaznamenali prípady radiačnej

pneumonitídy.

V prípade, že sa objavia nové alebo zhoršené pľúcne symptómy, pacienti sa musia starostlivo

sledovať, okamžite vyšetriť a príslušne liečiť. Až kým sa nestanoví diagnóza, odporúča sa prerušenie

liečby docetaxelom. Včasné použitie podporných liečebných opatrení môže pomôcť zlepšiť stav.

Prínos obnovenia liečby docetaxelom sa musí starostlivo zvážiť.


Pacienti s poškodením funkcie pečene

Pacienti liečení docetaxelom v monoterapii v dávkach 100 mg/m2, ktorí majú hladiny sérových transamináz (ALT a/alebo AST) vyššie ako je 1,5-násobok ULN v spojení s hladinou alkalickej fosfatázy vyšou ako 2,5-násobok ULN, majú vyššie riziko rozvoja závažných nežiaducich účinkov, ako toxické úmrtie, vrátane sepsy a gastrointestinálneho krvácania, ktoré môže byť smrteľné, febrilná neutropénia, infekcie, trombocytopénia, stomatitída a asténia. Preto sa týmto pacientom so zvýšenými hodnotami pečeňových testov (liver function tests, LFTs) odporúča dávka 75 mg/m2docetaxelu a hodnoty LFTs sa majú stanoviť pred začatím terapie a pred každým ďalším cyklom (pozri časť 4.2).

Pacientom s hladinou sérového bilirubínu > ULN a/alebo s hladinami ALT a AST > 3,5-násobok ULN v spojení s hladinou alkalickej fosfatázy > 6-násobok ULN, nie je možné odporučiť žiadne zníženie dávky a docetaxel sa nemá použiť, ak nie je prísne indikovaný.


V kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom v liečbe pacientov s adenokarcinómom žalúdka boli z pilotnej klinickej štúdie vylúčení pacienti s hladinou ALT a/alebo AST > 1,5 × ULN v spojení s hladinou alkalickej fosfatázy > 2,5 × ULN a hladinou bilirubínu > 1 × ULN; pre týchto pacientov nemožno odporučiť žiadne znižovanie dávok a docetaxel sa nemá použiť, ak nie je prísne indikovaný.O liečbe docetaxelom v kombinácii pri iných indikáciách nie sú v skupine pacientov s poškodením funkcie pečene k dispozícii žiadne informácie.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

O pacientoch so závažným poškodením funkcie obličiek, ktorí sú liečení docetaxelom, nie sú k dispozícii žiadne informácie.


Nervový systém

Výskyt závažnej periférnej neurotoxicity si vyžaduje zníženie dávky (pozri časť 4.2).


Kardiotoxicita

U pacientok liečených docetaxelom v kombinácii s trastuzumabom sa pozorovalo zlyhávanie srdca, najmä po chemoterapii obsahujúcej antracyklíny (doxorubicín alebo epirubicín). Zlyhávanie môže byť stredne závažné až závažné, prípadne končiace smrťou (pozri časť 4.8).


Pacientky, ktoré sú kandidátkami na liečbu docetaxelom v kombinácii s trastuzumabom, sa majú podrobiť základnému kardiologickému vyšetreniu. Funkcia srdca sa má počas liečby ďalej monitorovať (napr. každé tri mesiace), aby sa mohli identifikovať pacientky s rizikom vzniku srdcovej dysfunkcie. Viac podrobností sa uvádza v súhrne charakteristických vlastností trastuzumabu.


Poruchy oka

U pacientov liečených docetaxelom bol hlásený cystoidný makulárny edém (CME). Pacienti

s poruchou zraku sa musia bezodkladne podrobiť kompletnému oftalmologickému vyšetreniu.

V prípade, že je diagnostikovaný CME, liečba docetaxelom sa musí ukončiť a začať príslušná liečba

(pozri časť 4.8).


Ostatné

Muži aj ženy majú počas liečby a muži minimálne 6 mesiacov po ukončení liečby používať antikoncepčné opatrenia (pozri časť 4.6).


Je nutné vyhnúť sa súčasnému podávaniu docetaxelu so silnými CYP3A4 inhibítormi (napr. ketokonazol, itrakonazol, klaritromycín, indinavir, nefazodón, nelfinavir, ritonavir, sachinavir, telitromycín a vorikonazol) (pozri časť 4.5).


Ďalšie opatrenia pri použití v adjuvantnej liečbe karcinómu prsníka

Komplikovaná neutropénia

U pacientok, u ktorých sa vyskytla komplikovaná neutropénia (pretrvávajúca neutropénia, febrilná neutropénia alebo infekcia), sa má zvážiť podanie G-CSF a zníženie dávky (pozri časť 4.2).


Gastrointestinálne reakcie

Symptómy, ako skorá abdominálna bolesť a citlivosť, horúčka, hnačka s neutropéniou alebo bez nej, môžu byť skorými prejavmi závažnej gastrointestinálnej toxicity a musia sa bezodkladne posúdiť a liečiť.


Kongestívne zlyhávanie srdca

Počas liečby a v odbobí ďalšieho sledovania sa majú u pacientok monitorovať symptómy kongestívneho zlyhávania srdca. U pacientok s karcinómom prsníka s pozitívnymi uzlinami liečenými režimom TAC sa zvýšené riziko CHF preukázalo počas prvého roka po liečbe (pozri časti 4.8 a 5.1).


Leukémia

U pacientok liečených docetaxelom, doxorubicínom a cyklofosfamidom (TAC) sa v dôsledku rizika

oneskorenej myelodysplázie alebo myeloidnej leukémie vyžaduje následné hematologické sledovanie.


Pacientky so 4 a viac pozitívnymi uzlinami

Keďže prínos zaznamenaný u pacientok so 4 a viac pozitívnymi uzlinami nebol pri prežívaní bez

ochorenia (disease-free survival, DFS) a celkovom prežívaní (overall survival, OS) štatisticky

významný, pozitívny pomer prínosu a rizika pre TAC u pacientok so 4 a viac pozitívnymi uzlinami sa

v koncovej analýze úplne nepreukázal (pozri časť 5.1).


Starší pacienti

O používaní docetaxelu v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom u pacientov vo veku >70

rokov je k dispozícii iba obmedzené množstvo údajov.


Z počtu 333 pacientov liečených docetaxelom každé tri týždne v štúdii karcinómu prostaty bolo209 pacientov vo veku 65 alebo viac rokov a 68 pacientov bolo starších ako 75 rokov. U pacientov liečených docetaxelom každé tri týždne bol výskyt súvisiacich zmien na nechtoch o ≥ 10 % vyšší u pacientov vo veku 65 alebo viac rokov v porovnaní s mladšími pacientmi. Výskyt súvisiacej horúčky, hnačky, anorexie a periférneho edému bol o ≥ 10 % vyšší u pacientov vo veku 75 alebo viac rokov oproti pacientom mladším ako 65 rokov.


Z počtu 300 pacientov (221 pacientov v časti štúdie fázy III a 79 pacientov v časti štúdie fázy II)

liečených Docetaxelom v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom v štúdii karcinómu žalúdka bolo

74 pacientov vo veku 65 alebo viac rokov a 4 pacienti vo veku 75 alebo viac rokov. Výskyt závažných

nežiaducich účinkov bol vyšší u starších pacientov v porovnaní s mladšími pacientmi. Nasledujúce

nežiaduce účinky (všetkých stupňov): letargia, stomatitída, neutropenická infekcia sa vyskytli v miere

o 10% vyššej u pacientov vo veku 65 alebo viac rokov v porovnaní s mladšími pacientmi.

Starší pacienti liečení TCF musia byť dôsledne monitorovaní.


Pomocné látky

Tento liek obsahuje 75 % objemových etanolu (alkoholu), t. j. 1 ml infúzneho koncentrátu Docetaxel Sandoz 10 mg/ml obsahuje do 0,591 g (0,75 ml), čo zodpovedá 15 ml piva alebo 6 ml vína.


Liek je škodlivý pre ľudí závislých od alkoholu.


Podanie sa má zvážiť u gravidných alebo dojčiacich žien, detí a vysoko rizikových skupín pacientov, ako pacienti s ochorením pečene alebo epilepsiou.


Množstvo alkoholu v tomto lieku môže ovplyvniť účinky iných liekov.


Množstvo alkoholu v tomto lieku môže narušiť schopnosť pacienta viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. 1. Liekové a iné interakcie


Štúdie in vitroukázali, že metabolizmus docetaxelu môže byť modifikovaný súbežným podávaním látok, ktoré indukujú alebo inhibujú cytochróm P450-3A alebo sa ním metabolizujú (a teda sú schopné kompetitívnej inhibície enzýmu), ako napr. cyklosporín, ketokonazol a erytromycín. Existuje potenciálne nebezpečenstvo významnej interakcie, preto si súbežná liečba pacientov týmito liečivami vyžaduje zvýšenú opatrnosť.


V prípade kombinácie s inhibítormi CYP3A4 sa môže ako dôsledok zníženého metabolizmu výskyt nežiaducich reakcií docetaxelu zvýšiť. Ak nie je možné vyhnúť sa súčasnej liečbe silným CYP3A4 inhibítorom (napr. ketokonazol, itrakonazol, klaritromycín, indinavir, nefazodón, nelfinavir, ritonavir, sachinavir, telitromycín a vorikonazol), vyžaduje sa dôsledné klinické sledovanie a počas liečby súčasne so silným CYP3A4 inhibítorom môže byť tiež vhodná úprava dávkovania docetaxelu (pozri časť 4.4). Vo farmakokinetickej štúdii so 7 pacientami súčasné podávanie docetaxelu so silným inhibítorom CYP3A4 ketokonazolom vedie ku významnému zníženiu klírensu docetaxelu o 49 %.

U pacientov s metastatickým karcinómom prostaty sa skúmala farmakokinetika docetaxelu za prítomnosti prednizónu. Docetaxel sa metabolizuje CYP3A4 a prednizón, ako je známe, indukuje CYP3A4. Žiadny štatisticky významný účinok prednizónu na farmakokinetiku docetaxelu sa nepozoroval.


Docetaxel sa výrazne viaže na proteíny (> 95 %). Napriek tomu, že sa prípadná interakcia docetaxelu so súbežne podávanými liečivami in vivooficiálne neskúmala, väzbu docetaxelu na proteíny in vitroneovplyvnili interakcie s liečivami pevne viazanými na proteíny, ako erytromycín, difenhydramín, propranolol, propafenón, fenytoín, salicyláty, sulfametoxazol a nátriumvalproát. Ani podanie dexametazónu neovplyvnilo väzbu docetaxelu na proteíny. Docetaxel neovplyvňuje väzbu digitoxínu.

Súbežné podávanie docetaxelu, doxorubicínu a cyklofosfamidu neoplyvnilo ich farmakokinetiku.Obmedzené údaje z jednej nekontrolovanej štúdie poukázali na interakciu medzi docetaxelom a karboplatinou. V kombinácii s docetaxelom sa klírens karboplatiny zvýšil asi o 50 % v porovnaní s hodnotami, ktoré sa predtým zaznamenali u karboplatiny podávanej v monoterapii.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Nie sú k dispozícii žiadne údaje o použití docetaxelu u gravidných žien. Docetaxel vykazoval embryotoxický a fetotoxický účinok u králikov a potkanov a znižoval fertilitu u potkanov. Docetaxel, rovnako ako ostatné cytotoxické liečivá, môže mať škodlivé účinky na plod, keď sa podáva gravidným ženám. Z tohto dôvodu sa môže docetaxel počas gravidity nesmie použiť, pokiaľ to nie je jednoznačne indikované.


Ženám v reprodukčnom veku, ktorým sa podáva docetaxel, sa má odporučiť, aby sa vyhýbali otehotneniu, a ak by k otehotneniu došlo, okamžite o tom majú informovať ošetrujúceho lekára.


Laktácia

Docetaxel je lipofilná látka, nie je však známe, či sa vylučuje do materského mlieka. Vzhľadom na potenciálne nebezpečenstvo nežiaducich účinkov u dojčiat, dojčenie sa musí počas liečby docetaxelom prerušiť.


Antikoncepcia u mužov a žien


V priebehu terapie sa musí používať účinná antikoncepcia.

Fertilita

V predklinických štúdiach má docetaxel genotoxické účinky a môže mať vplyv na mužskú fertilitu (pozri časť 5.3). Preto sa mužom liečeným docetaxelom odporúča, aby nepočali dieťa počas liečby a až do 6 mesiacov po jej ukončení; odporúča sa vyhľadať odbornú radu ohľadom konzervácie spermií pred začatím liečby.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch docetaxelu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Množstvo alkoholu v tomto lieku môže ovplyvniť schopnosť pacienta viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu týkajúci sa všetkých indikácií


Nežiaduce reakcie, ktoré možno alebo pravdepodobne súviseli s podávaním docetaxelu sa pozorovali u:

 • 1 312 pacientov, ktorým sa podával docetaxel v monoterapii v dávke 100 mg/m2 a u 121 pacientov, ktorým sa podával docetaxel v monoterapii v dávke 75 mg/m2.

 • 258 pacientov, ktorým sa podával docetaxel v kombinácii s doxorubicínom.

 • 406 pacientov, ktorým sa podával docetaxel v kombinácii s cisplatinou.

 • 92 pacientok liečených docetaxelom v kombinácii s trastuzumabom.

 • 255 pacientok, ktorým sa podával docetaxel v kombinácii s kapecitabínom.

 • 332 pacientov, ktorým sa podával docetaxel v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom (uvádzajú sa klinicky významné nežiaduce účinky súvisiace s liečbou).

 • 1276 pacientov (744 v TAX 316 a 532 v GEICAM 9805), ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom (uvádzajú sa klinicky významné nežiaduce účinky súvisiace s liečbou).

 • 300 pacientov s adenokarcinómom žalúdka (221 pacientov v časti štúdie fázy III a 79 pacientov v časti štúdie fázy II), ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom (uvádzajú sa klinicky významné nežiaduce účinky súvisiace s liečbou).

 • 174 a 251 pacientov s karcinómom hlavy a krku, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom (uvádzajú sa klinicky významné nežiaduce účinky súvisiace s liečbou).


Tieto reakcie sa opisujú pomocou NCI Common Toxicily Criteria (obvyklé kritéria toxicity, NCI-CTCs) (3. stupeň = G3; 3. – 4 stupeň = G3/4; 4. stupeň = G4) a termínov COSTART a MedDRA.

Frekvencie výskytu sa definujú ako veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané podľa klesajúcej závažnosti.


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie docetaxelu v monoterapii sú: neutropénia (ktorá bola reverzibilná a nekumulatívna, s mediánom času do poklesu na najnižie hodnoty 7 dní a s mediánom trvania závažnej neutropénie (< 500 buniek/mm3) 7 dní), anémia, alopécia, nauzea, zvracanie, stomatitída, hnačka a asténia. Závažnosť nežiaducich účinkov docetaxelu sa môže zvýšiť, keď sa docetaxel podáva v kombinácii s inými chemoterapeutikami.


Pre kombináciu s trastuzumabom sa uvádzajú nežiaduce účinky (všetky stupne), ktoré sa zaznamenali vo ≥ 10 %. V porovnaní s monoterapiou docetaxelom bol v skupine s kombináciou s trastuzumabom zvýšený výskyt závažných nežiaducich účinkov (40 % oproti 31 %) a nežiaducich účinkov 4. stupňa (34 % oproti 23 %).


Pre kombináciu s kapecitabínom sa najčastejšie uvádzajú nežiaduce účinky súvisiace s liečbou (≥ 5 %), ktoré sa zaznamenali v klinickom skúšaní fázy III u pacientok s karcinómom prsníka, u ktorých zlyhala antracyklínová liečba (pozri súhrn charakteristických vlastností kapecitabínu).


Pri liečbe docetaxelom sa často pozorovali nasledujúce nežiaduce reakcie:


Poruchy imunitného systému


Hypersenzitívne reakcie sa vo všeobecnosti objavili v priebehu niekoľkých minút od začiatku podávania infúzie docetaxelu a zvyčajne boli mierne až stredne závažné. Najčastejšie zaznamenanými symptómami boli začervenanie, svrbiaca alebo nesvrbiaca vyrážka, tlak na hrudníku, bolesť chrbta, dýchavičnosť a lieková horúčka alebo zimnica. Závažné reakcie sa prejavovali hypotenziou a/alebo bronchospazmom alebo generalizovanou vyrážkou/erytémom (pozri časť 4.4).


Poruchy nervového systému


Rozvoj závažnej periférnej neurotoxicity si vyžaduje zníženie dávky (pozri časti 4.2a 4.4). Mierne až stredne závažné neurosenzorické znaky sa prejavujú ako parestézia, dyzestézia alebo bolesť vrátane pálenia. Neuromotorické príhody sa prejavujú hlavne slabosťou.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Pozorovali sa reverzibilné kožné reakcie, väčšinou sa hodnotili ako mierne až stredne závažné. Reakcie sa prejavili vo forme vyrážky vrátane lokalizovaných exantémov, hlavne na nohách a rukách (vrátane závažného syndrómu ruka-noha), ale aj na ramenách, tvári či hrudníku, často sa spájali so svrbením. Exantémy sa väčšinou objavili po uplynutí jedného týždňa od podania infúzie docetaxelu. Menej často sa zaznamenali závažné príznaky, ako exantémy s následnou deskvamáciou, ktoré zriedkavo viedli k prerušeniu alebo ukončeniu liečby docetaxelom (pozri časti 4.2 a 4.4). Závažné poškodenia nechtov sa niekedy prejavili ako hypo- alebo hyperpigmentácia a niekedy ako bolesť a onycholýza.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Reakcie v mieste podania infúzie boli väčšinou mierne a pozostávali z hyperpigmentácie, zápalu, sčervenania alebo vysušenia kože, flebitídy alebo extravazácie a opuchu žily.

Retencia tekutín zahŕňa periférny edém a menej často pleurálny výpotok, perikardiálny výpotok, ascites a prírastok hmotnosti. Periférny edém sa zvyčajne objavuje najskôr na dolných končatinách s možnou generalizáciou spolu s prírastkom hmotnosti 3 kg alebo viac. Čo sa týka výskytu a závažnosti, retencia tekutín je kumulatívna (pozri časť 4.4).


Tabuľkový zoznam vedľajších reakcií u rakoviny prsníka pre Docetaxel 100 mg/m2v monoterapii


Triedy orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce reakcie

Časté nežiaduce reakcie

Menej časté nežiaduce reakcie

Infekcie a nákazy

Infekcie (G3/4: 5,7 %; vrátane sepsy a pneumónie, smrteľné 1,7 %)

Infekcia spojená s neutropéniou stupňa G4 (G3/4: 4,6 %)


Poruchy krvi a lymfatického systému

Neutropénia (G4: 76,4 %)

Anémia (G3/4: 8,9 %)

Febrilná neutropénia

Trombocytopénia (G4: 0,2 %)


Poruchy imunitného systému

Hypersenzitivita (G3/4: 5,3 %)Poruchy metabolizmu a výživy

AnorexiaPoruchy nervového systému

Periférna senzorická neuropatia (G3: 4,1 %)

Periférna motorická neuropatia (G3/4: 4 %)

Dysgeúzia (závažná: 0,07 %)Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Arytmia (G3/4: 0,7 %)

Zlyhávanie srdca

Poruchy ciev

Hypotenzia

Hypertenzia

Hemorágia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Dyspnoe (závažná: 2,7 %)Poruchy gastrointestinálneho traktu

Stomatitída (G3/4: 5,3 % )

Hnačka (G3/4: 4 %)

Nauzea (G3/4: 4 %)

Vracanie (G3/4: 3 %)

Zápcha (závažná: 0,2 %)

Abdominálna bolesť (závažná: 1 %)

Gastrointestinálne krvácanie (závažné: 0,3 %)

Ezofagitída (závažná: 0,4 %)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia

Kožné reakcie (G3/4: 5,9 %)

Poruchy nechtov (závažné: 2,6 %)Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia (závažná: 1,4 %)

Artralgia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Retencia tekutín (závažná: 6,5 %)

Asténia (závažná: 11,2 %)

Bolesť

Reakcie v mieste podania infúzie

Nekardiálna bolesť na hrudníku (závažná: 0,4 %)


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Vzostup hladiny bilirubínu v krvi stupňa G3/4 ( < 5 %)

Vzostup hladiny alkalickej fosfatázy v krvi stupňa G3/4 ( < 4 %)

Vzostup hladiny AST stupňa G3/4 ( < 3 %)

Vzostup hladiny ALT stupňa G3/4 ( < 2 %)Opis vybraných nežiaducich účinkov pri karcinóme prsníka pre Docetaxel 100 mg/m²

v monoterapii.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé: krvácavé príhody spojené s trombocytopéniou 3. – 4. stupňa.


Poruchy nervového systému

Údaje o reverzibilite sú dostupné asi u 35,3 % pacientov, u ktorých sa rozvinula neurotoxicita po monoterapii docetaxelom v dávke 100 mg/m2. Účinky spontánne vymizli počas 3 mesiacov.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé: do ukončenia štúdie bol jeden prípad alopécie ireverzibilný. 73 % kožných reakcií bolo reverzibilných v priebehu 21 dní.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Medián kumulatívnej dávky do ukončenia liečby bol vyšší ako 1 000 mg/m2a medián času do návratu (relapsu) retencie tekutín bol 16,4 týždňov (rozmedzie 0 až 42 týždňov). U pacientov s premedikáciou bol nástup stredne závažnej a závažnej retencie oneskorený (medián kumulatívnej dávky: 818,9 mg/m2) v porovnaní s pacientmi bez premedikácie (medián kumulatívnej dávky: 489,7 mg/m2); tieto údaje sa však zaznamenali u niektorých pacientov v priebehu prvých liečebných cyklov.


Tabuľkovýzoznamnežiaducichúčinkovprinemalobunkovom karcinómepľúcpreDocetaxel 75 mg/m2v monoterapii


Triedy orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce reakcie


Časté nežiaduce reakcie


Infekcie a nákazy

Infekcie (G3/4: 5 %)


Poruchy krvi a lymfatického systému

Neutropénia (G4: 54,2 %)

Anémia (G3/4: 10,8 %) Trombocytopénia (G4: 1,7 %)

Febrilná neutropénia

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitivita (nezávažná)

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia

Poruchy nervového systému

Periférna senzorická neuropatia (G3/4: 0,8 %)

Periférna motorická neuropatia (G3/4: 2,5 %)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Arytmia (nezávažná)

Poruchy ciev

Hypotenzia

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea (G3/4: 3,3 %) Stomatitída (G3/4: 1,7 %) Vracanie (G3/4: 0,8 %)

Hnačka (G3/4: 1,7 %)

Zápcha

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia

Kožné reakcie (G3/4: 0,8 %)

Poruchy nechtov (závažné: 0,8 %)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia (závažná: 12,4 %)

Retencia tekutín (závažná: 0,8 %)

Bolesť


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Vzostup hladiny bilirubínu v krvi stupňa G3/4 ( < 2 %)


TabuľkovýzoznamnežiaducichúčinkovprikarcinómeprsníkapreDocetaxel 75mg/m²vkombinácii

s doxorubicínom


MedDRA triedy orgánových systémov

Veľmi časté nežiaduce udalosti

Časté nežiaduce udalosti

Menej časté nežiaduce udalosti

Infekcie a nákazy

Infekcie (G3/4: 7,8%)Poruchy krvi

a lymfatického systému

Neutropénia (G4: 91,7%); Anémia (G3/4: 9,4%); Febrilná neutropénia; Trombocytopénia

(G4: 0,8%)Poruchy imunitného systému


Hypersenzitivita

(G3/4: 1,2%)


Poruchy metabolizmu a výživy


Anorexia


Poruchy nervového systému

Periférna senzorická neuropatia (G3: 0,4%)

Periférna motorická neuropatia (G3/4: 0,4%)


Rámec1

Tabuľkovýzoznamnežiaducichúčinkovprinemalobunkovom karcinómepľúcpreDocetaxel 75 mg/m2v kombinácii s cisplatinou


Triedy orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce reakcie


Časté nežiaduce reakcie

pacientov

Menej časté nežiaduce reakcie


Infekcie a nákazy

Infekcia (G3/4: 5,7 %)Poruchy krvi a lymfatického systému

Neutropénia (G4: 51,5 %)

Anémia (G3/4: 6,9 %)

Trombocytopénia (G4: 0,5 %)

Febrilná neutropénia


Poruchy imunitného systému

Hypersenzitivita (G3/4: 2,5 %)Poruchy metabolizmu a výživy

AnorexiaPoruchy nervového systému

Periférna senzorická neuropatia (G3: 3,7 %)

Periférna motorická neuropatia (G3/4: 2 %)Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Arytmia (G3/4: 0,7 %)

Zlyhávanie srdca

Poruchy ciev

Hypotenzia (G3/4: 0,7 %)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea (G3/4: 9,6 %)

Vracanie (G3/4: 7,6 %)

Hnačka (G3/4: 6,4 %)

Stomatitída (G3/4: 2 %)

Zápcha


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia

Poruchy nechtov (závažné: 0,7 %)

Kožné reakcie (G3/4: 0,2%)Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia (závažná: 0,5 %)Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia (závažná: 9,9 %)

Retencia tekutín (závažná: 0,7 %)

Horúčka (G3/4: 1,2 %)

Reakcie v mieste podania infúzie

Bolesť


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Vzostup hladiny bilirubínu v krvi stupňa G3/4 (2,1 %)

Vzostup hladiny ALT stupňa G3/4 (1,3 %)

Vzostup hladiny AST stupňa G3/4 (0,5 %)

Vzostup hladiny alkalickej fosfatázy v krvi stupňa G3/4 (0,3 %)TabuľkovýzoznamnežiaducichúčinkovprikarcinómeprsníkapreDocetaxel 100 mg/m2v kombinácii s trastuzumabom


Triedy orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce reakcie


Časté nežiaduce reakcie


Poruchy krvi a lymfatického systému

Neutropénia (G3/4: 32 %)

Febrilná neutropénia (vrátane neutropénie spojenej s horúčkou a použitím antibiotík) alebo neutropenická sepsa


Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia


Psychické poruchy

Insomnia


Poruchy nervového systému

Parestézia
Bolesť hlavy
Dysgeúzia
Hypestézia


Poruchy oka

Zvýšená lakrimácia

Konjunktivitída


Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Zlyhávanie srdca

Poruchy ciev

Lymfedém


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Epistaxa
Faryngolaryngálna bolesť Nazofaryngitída
Dyspnoe
Kašeľ
Rinorea


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea
Hnačka
Vracanie
Zápcha
Stomatitída
Dyspepsia
Abdominálna bolesť


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia
Erytém
Vyrážka
Poruchy nechtov


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia
Artralgia
Bolesť v končatinách
Bolesť kostí
Bolesť chrbta


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia
Periférny edém
Pyrexia
Únava
Zápal slizníc
Bolesť
Ochorenie podobné chrípke
Bolesť na hrudníku
Zimnica

Letargia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zvýšenie hmotnosti
Opis vybraných nežiaducich účinkov pri karcinóme prsníka pre Docetaxel 100 mg/m2v kombinácii s trastuzumabom.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté: U pacientok, ktorým sa podávala kombinácia trastuzumab + docetaxel, sa hematologická toxicita v porovnaní s docetaxelom v monoterapii zvýšila (32 % neutropénia 3. – 4. stupňa oproti 22 %, podľa kritérii NCI-CTC). Ale je pravdepodobné, že sa uvedený fakt podcenil, pretože docetaxel v monoterapii v dávke 100 mg/m2spôsobuje neutropéniu u 97 % pacientov, u 76 %

4. stupňa na základe najnižších hodnôt krvného obrazu. U pacientok liečených kombináciou trastuzumab + docetaxel sa zvýšil aj výskyt febrilnej neutropénie/neutropenickej sepsy (23 % oproti 17 % pacientok liečených docetaxelom v monoterapii).


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Symptomatické zlyhávanie srdca sa zaznamenalo u 2,2 % pacientok, ktorým sa podávala kombinácia docetaxel + trastuzumab v porovnaní s 0 % pacientok liečených samotným docetaxelom. 64 % pacientok v skupine s kombináciou docetaxel + trastuzumab podstúpilo predchádzajúcu antracyklínovú adjuvantnú liečbu v porovnaní s 55 % takýchto pacientok v skupine s docetaxelom v monoterapii.


TabuľkovýzoznamnežiaducichúčinkovprikarcinómeprsníkapreDocetaxel 75 mg/m2v kombinácii s kapecitabínom


Triedy orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce reakcie


Časté nežiaduce reakcie


Infekcie a nákazy

Kandidóza úst (G3/4: < 1 %)

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neutropénia (G3/4: 63 %) Anémia (G3/4: 10 %)

Trombocytopénia (G3/4: 3 %)

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia (G3/4: 1 %)

Znížená chuť do jedla

Dehydratácia (G3/4: 2 %)

Poruchy nervového systému

Dysgeúzia (G3/4: < 1 %)

Parestézia (G3/4: < 1 %)

Závraty

Bolesť hlavy (G3/4: < 1 %)

Periférna neuropatia

Poruchy oka

Zvýšená lakrimácia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Faryngolaryngálna bolesť (G3/4: 2 %)

Dyspnoe (G3/4: 1 %)

Kašeľ (G3/4: < 1 %)

Epistaxa (G3/4: < 1 %)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Stomatitída (G3/4: 18 %) Hnačka (G3/4: 14 %) Nauzea (G3/4: 6 %)

Vracanie (G3/4: 4 %) Zápcha (G3/4: 1 %) Abdominálna bolesť (G3/4: 2 %)
Dyspepsia

Bolesť v hornej časti brucha

Suchosť v ústach

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Syndróm ruka-noha (G3/4: 24 %)

Alopécia (G3/4: 6 %)

Poruchy nechtov (G3/4: 2 %)

Dermatitída

Vyrážka s erytémom (G3/4: < 1 %)

Zmena farby nechtov

Onycholýza (G3/4: 1 %)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia (G3/4: 2 %) Artralgia (G3/4: 1 %)

Bolesť v končatinách (G3/4: < 1 %)

Bolesť chrbta (G3/4: 1 %)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia (G3/4: 3 %)

Pyrexia (G3/4: 1 %)

Únava/slabosť (G3/4: 5 %)

Periférny edém (G3/4: 1 %)

Letargia

Bolesť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Pokles hmotnosti

Vzostup hladiny bilirubínu v krvi stupňa G3/4 (9 %)


TabuľkovýzoznamnežiaducichúčinkovprikarcinómeprostatypreDocetaxel 75 mg/m2v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom


Triedy orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce reakcie


Časté nežiaduce reakcie


Infekcie a nákazy

Infekcia (G3/4: 3,3 %)


Poruchy krvi a lymfatického systému

Neutropénia (G3/4: 32 %)

Anémia (G3/4: 4,9 %)

Trombocytopénia; (G3/4: 0,6 %)

Febrilná neutropénia

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitivita (G3/4: 0,6 %)

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia (G3/4: 0,6 %)


Poruchy nervového systému

Periférna senzorická neuropatia (G3/4: 1,2 %)

Dysgeúzia (G3/4: 0 %)

Periférna motorická neuropatia (G3/4: 0 %)

Poruchy oka

Zvýšená lakrimácia (G3/4: 0,6 %)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zníženie funkcie ľavej komory (G3/4: 0,3 %)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Epistaxa (G3/4: 0 %)

Dyspnoe (G3/4: 0,6 %)

Kašeľ (G3/4: 0 %)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea (G3/4: 2,4 %)

Hnačka (G3/4: 1,2 %)

Stomatitída/Faryngitída (G3/4: 0,9 %)

Vracanie (G3/4: 1,2 %)


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia

Poruchy nechtov (nezávažné)

Exfoliatívna vyrážka (G3/4: 0,3 %)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Artralgia (G3/4: 0,3 %)

Myalgia (G3/4: 0,3 %)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Únava (G3/4: 3,9 %)

Retencia tekutín (závažná: 0,6 %)Tabuľkový súhrn nežiaducich účinkov pri adjuvantnej liečbe pre Docetaxelom 75 mg/m² v kombinácii

s doxorubicínom a cyklofosfamidom u pacientok s karcinómom prsníka s pozitívnymi uzlinami (TAX

316) a negatívnymi uzlinami (GEICAM 9805) – súhrnné údaje


MedDRA triedy orgánových systémov

Veľmi časté nežiaduce udalosti

Časté nežiaduce udalosti

Menej časté nežiaduce udalosti

Infekcie a nákazy

Infekcie (G3/4: 2,4%); Neutropenická infekcia (G3/4: 2,6%)Poruchy krvi

a lymfatického systému

Anémia (G3/4: 3%); Neutropénia (G3/4:

59,2%); Trombocytopénia (G3/4:

1,6%);

Febrilná neutropénia

(G3/4: NA)Poruchy imunitného systému


Hypersenzitivita

(G3/4: 0,6%)


Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia (G3/4: 1,5%)Poruchy nervového systému

Dysgeúzia (G3/4: 0,6%); Periférna senzorická neuropatia (G3/4: <0,1%)

Periférna motorická neuropatia (G3/4: 0%)

Synkopa (G3/4:

0%);

Neurotoxicita (G3/4:

0%);

Somnolencia (G3/4:

0%)

Poruchy oka

Konjunktivitída (G3/4:

<0.1%)

Zvýšená lakrimácia

(G3/4: <0,1%)


Poruchy srdca a srdcovej

činnosti


Arytmia (G3/4: 0,2%)


Poruchy ciev

Návaly tepla (G3/4:

0,5%)

Hypotenzia (G3/4:

0%);

Flebitída (G3/4: 0%)

Lymfedém (G3/4:

0%)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Kašeľ (G3/4: 0%)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea (G3/4: 5,0%); Stomatitída (G3/4: 6,0%); Vracanie (G3/4: 4,2%); Diarea (G3/4: 3,4%); Obstipácia (G3/4: 0,5%)

Abdominálna bolesť

(G3/4: 0,4%)


Poruchy kože

a podkožného tkaniva

Alopécia (pretrvávajúca < 3 %); Kožné poruchy (G3/4: 0,6%);

Zmeny na nechtoch

(G3/4: 0,4%)Poruchy kostrovej a svalovej sústavy

a spojivového tkaniva

Myalgia (G3/4: 0,7%); Artralgia (G3/4: 0,2%)Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Amenorea (G3/4: NA)Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia (G3/4: 10,0%); Horúčka (G3/4: NA), Periférny edém (G3/4: 0,2%)Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Nárast hmotnosti (G3/4: 0%); Pokles hmotnosti (G3/4: 0,2%)Opis vybraných nežiaducich účinkov pri adjuvantnej liečbe pre Docetaxel 75 mg/m² v kombinácii

s doxorubicínom a cyklofosfamidom u pacientok s karcinómom prsníka s pozitívnymi uzlinami (TAX

316) a negatívnymi uzlinami (GEICAM 9805)


Poruchynervovéhosystému

Vštúdiikarcinómuprsníkaspozitívnymiuzlinami(TAX316)savpriebehusledovanéhoobdobia pretrvávanieperiférnejsenzorickejneuropatiepozorovalou10pacientovspomedzi84pacientov

speriférnousenzorickouneuropatioupriukončeníchemoterapie.


Poruchysrdcaasrdcovejčinnosti

VštúdiiTAX316sau26pacientov(3,5%)vrameneTACau17pacientov(2,3%)vrameneFAC

zaznamenalokongestívnesrdcovézlyhanie.Povyše30dňochliečbysauvšetkýchpacientov

svýnimkoujednéhovkaždomramenediagnostikovaloCHF.DvajapacientivrameneTACa4 pacienti v ramene FAC zomreli na zlyhanie srdca.

V štúdii GEICAM 9805 sa v priebehu sledovaného obdobia u 3 pacientov (0,6 %) v ramene TAC a u 3 pacientov (0,6 %) v ramene FAC vyvinulo kongestívne srdcové zlyhanie. Dilatačná kardiomyopatia spôsobila úmrtie u jedného pacienta v ramene TAC.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

VštúdiiTAX316sau687zo 744 pacientovvrameneTACau645zo 736 pacientovvrameneFACzaznamenala alopécia pretrvávajúcadosledovanéhoobdobiapoukončeníchemoterapie.

Nakoncisledovanéhoobdobia (priemerná doba sledovania 96 mesiacov)sapretrvávaniealopéciepozorovalou29pacientov(3,9%)vramene TAC au16pacientov(2,2%)vrameneFAC.


V štúdii GEICAM 9805 alopécia pretrvávala až do sledovaného obdobia (medián času sledovania 10 rokov a 5 mesiacov) a pretrvávanie sa pozorovalo u 49 pacientov (9,2 %) v ramene TAC a u 35 pacientov (6,7 %) v ramene FAC. Alopécia súvisiaca so skúšaným liekom sa vyvinula alebo zhoršila počas sledovaného obdobia u 42 pacientov (7,9 %) v ramene TAC a u 30 pacientov (5,8 %) v ramene FAC.


Poruchyreprodukčnéhosystémuaprsníkov

VštúdiiTAX316sapretrvávanieamenoreyvpriebehusledovanéhoobdobiapozorovalou

121pacientovspomedzi202pacientovsamenoreoupriukončeníchemoterapie.

V štúdii GEICAM 9805 amenorea pretrvávala až do sledovaného obdobia (medián času sledovania 10 rokov a 5 mesiacov) a pretrvávanie sa pozorovalo u 18 pacientov (3,4 %) v ramene TAC a u 5 pacientov (1,0 %) v ramene FAC.


Celkovéporuchyareakcievmiestepodania

VštúdiiTAX316sapretrvávanieperiférnehoedémupozorovalou19pacientovzo119pacientov

speriférnymedémomvrameneTACau4pacientovz23pacientovsperiférnymedémomvramene

FAC. V štúdii GEICAM 9805 sa pretrvávanie lymfedému pozorovalo u 4 z 5 pacientov v ramene TAC a u 1 z 2 pacientov v ramene FAC pri ukončení chemoterapie a neustúpilo v priebehu sledovaného obdobia (medián času sledovania 10 rokov a 5 mesiacov). Asténia pretrvávala až do sledovaného obdobia (medián času sledovania 10 rokov a 5 mesiacov) a pretrvávanie sa pozorovalo u 12 pacientov (2,3 %) v ramene TAC a u 4 pacientov (0,8 %) v ramene FAC.


Akútnaleukémia/Myelodysplastickýsyndróm

Po10rokochsledovaniavštúdiiTAX316bolahlásenáakútnaleukémiau4zo744pacientov

vrameneTACau1zo736pacientovvrameneFAC.Myelodysplastickýsyndrómbolhlásenýu2zo

744pacientovvrameneTACau1zo736pacientovvrameneFAC.


Po 10 rokoch sledovania v štúdii GEICAM 9805 sa vyskytla akútna leukémia u 1 z 532 (0,2 %) pacientov v ramene TAC. Žiadne prípady neboli hlásené u pacientov v ramene FAC. V oboch sledovaných skupinách sa u žiadneho pacienta nevyskytol myelodysplastický syndróm.

Neutropenické komplikácie

Nasledujúca tabuľka ukazuje, že výskyt neutropénie stupňa 4, febrilnej neutropénie a neutropenickej infekcie sa znížil u pacientok, ktoré dostávali primárne profylakticky G-CSF po tom, ako to bolo povinné v ramene TAC GEICAM štúdie.


Neutropenické komplikácie u pacientok liečených TAC s alebo bez primárnej profylaxie G-CSF (GEICAM 9805)S primárnou profylaxiou G-CSF (n = 111)

n (%)

Bez primárnej profylaxie G-CSF (n = 421)

n (%)

Neutropénia (Stupeň 4)

104 (93,7)

135 (32,1)

Febrilná neutropénia

28 (25,2)

23 (5,5)

Neutropenická infekcia

14 (12,6)

21 (5,0)

Neutropenická infekcia

(Stupeň 3-4)

2 (1,8)

5 (1,2)


Tabuľkový súhrn nežiaducich účinkov pri adenokarcinóme žalúdka pre Docetaxel 75 mg/m² v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom


Docetaxel 75 mg/m² v kombinácii s cisplatinou a 5-fluorouracilom pri adenokarcinóme žalúdka


MedDRA triedy orgánových systémov

Veľmi časté nežiaduce udalosti

Časté nežiaduce udalosti

Infekcie a nákazy

Neutropenická infekcia; Infekcie (G3/4: 11,7%)


Poruchy krvi a lymfatického systému

Anémia (G3/4: 20,9%); Neutropénia (G3/4: 83,2%); Trombocytopénia (G3/4: 8,8%); Febrilná neutropénia


Poruchy imunitného systému

Hypersenzitivita (G3/4: 1,7%)


Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia (G3/4: 11,7%)


Poruchy nervového systému

Periférna senzorická neuropatia

(G3/4: 8,7%)

Závraty (G3/4: 2,3%);

Periférna motorická neuropatia

(G3/4: 1,3%)

Poruchy oka


Zvýšená lakrimácia (G3/4:

0,%)

Poruchy ucha a labyrintu


Zhoršený sluch (G3/4: 0%)

Poruchy srdca a srdcovej

činnosti


Arytmia (G3/4: 1,0%)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Diarea (G3/4: 19,7%); Nauzea (G3/4: 16%); Stomatitída (G3/4: 23,7%); Vracanie (G3/4: 14,3%)

Obstipácia (G3/4: 1,0%); Gastrointestinálna bolesť (G3/4: 1,0%); Ezofagitída/dysfágia/ odynofágia (G3/4: 0,7%)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia (G3/4: 4,0%)

Svrbiaca vyrážka (G3/4:0,7%); Zmeny na nechtoch (G3/4:0,7%);

Exfoliácia kože (G3/4:0%)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Letargia (G3/4:19,0%); Horúčka (G3/4: 2,3%);

Retencia tekutín (závažná/život- ohrozujúca: 1%)Opis vybraných nežiaducich účinkov pri adenokarcinóme žalúdka pre Docetaxel 75 mg/m² v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Febrilná neutropénia sa vyskytla u 17,2% pacientov a neutropenická infekcia sa vyskytla u 13,5% pacientov, bez ohľadu na použitie G-CSF. G-CSF sa použilo na sekundárnu profylaxiu u 19,3% pacientov (10,7% cyklov). Febrilná neutropénia sa vyskytla u 12,1% pacientov a neutropenická infekcia sa vyskytla u 3,4% pacientov, keď pacienti dostávali profylakticky G-CSF, u pacientov bez profylaxie G-CSF sa febrilná neutropénia vyskytla u 15,6% a neutropenická infekcia u 12,9% pacientov (pozri časť 4.2).


Tabuľkový súhrn nežiaducich účinkov pri karcinóme hlavy a krku pre Docetaxel 75 mg/m² v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom


Indukčná chemoterapia, po ktorej nasleduje rádioterapia (TAX 323)


MedDRA triedy orgánových systémov

Veľmi časté nežiaduce udalosti

Časté nežiaduce udalosti

Menej časté nežiaduce udalosti

Infekcie a nákazy

Infekcia (G3/4: 6,3%); Neutropenická infekciaBenígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)


Rakovinová bolesť (G3/4:

0,6%)


Poruchy krvi

a lymfatického systému

Neutropénia (G3/4: 76,3%); Anémia (G3/4: 9,2%); Trombocytopénia (G3/4: 5,2%)

Febrilná neutropénia


Poruchy imunitného systému


Hypersenzitivita (nie závažná)


Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia (G3/4: 0,6%)Poruchy nervového systému

Dysgeúzia/Parosmia; Periférna senzorická neuropatia (G3/4: 0,6%)

Závraty


Poruchy oka


Zvýšená lakrimácia; Konjunktivitída


Poruchy ucha a labyrintu


Zhoršený sluch


Poruchy srdca a srdcovej

činnosti


Myokardiálna ischémia

(G3/4: 1,7%)

Arytmia (G3/4:

0,6%)

Poruchy ciev


Poruchy žíl (G3/4: 0,6%)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea (G3/4: 0,6%); Stomatitída (G3/4: 4,0%); Hnačka (G3/4: 2,9%);

Vracanie (G3/4: 0,6%)

Obstipácia; Ezofagitída/dysfágia/odyn ofágia (G3/4: 0,6%); Abdominálna bolesť; Dyspepsia; Gastrointestinálne

krvácanie (G3/4: 0,6%)


Poruchy kože

a podkožného tkaniva

Alopécia (G3/4: 10,9%)

Svrbiaca vyrážka; Suchá koža;

Exfoliácia kože (G3/4:

0,6%)Poruchy kostrovej a svalovej sústavy

a spojivového tkaniva


Myalgia (G3/4: 0,6%)


Celkové poruchy

a reakcie v mieste podania

Letargia (G3/4: 3,4%); Horúčka (G3/4: 0,6%); Retencia tekutín; OpuchLaboratórne a funkčné vyšetrenia


Zvýšená hmotnosťIndukčná chemoterapia, po ktorej nasleduje chemorádioterapia (TAX 324)


MedDRA triedy orgánových systémov

Veľmi časté nežiaduce udalosti

Časté nežiaduce udalosti

Menej časté nežiaduce udalosti

Infekcie a nákazy

Infekcia (G3/4: 3,6%)

Neutropenická infekcia


Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)


Rakovinová bolesť

(G3/4: 1,2%)


Poruchy krvi

a lymfatického systému

Neutropénia (G3/4:

83,5%);

Anémia (G3/4: 12,4%); Trombocytopénia (G3/4: 4,0%);

Febrilná neutropéniaPoruchy imunitného systémuHypersenzitivita

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia (G3/4: 12,0%)Poruchy nervového systému

Dysgeúzia/Parosmia (G3/4: 0,4%); Periférna senzorická

neuropatia (G3/4: 1,2%)

Závraty (G3/4: 2,0%); Periférna motorická neuropatia (G3/4: 0,4%)


Poruchy oka


Zvýšená lakrimácia

Konjunktivitída

Poruchy ucha a labyrintu

Zhoršený sluch

(G3/4: 1,2%)Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Arytmia (G3/4: 2,0%)

Myokardiálna ischémia

Poruchy cievPoruchy žíl


Rámec2


Skúsenosti po uvedení lieku na trh


Benígne a malígne a nešpecifikované novotvary ( cysty a polypy)

V súvislosti s použitím docetaxelu v kombinácii s inými chemoterapeutikami a/alebo rádioterapiou sa zaznamenali veľmi zriedkavé prípady akútnej myeloidnej leukémie a myelodysplastického syndrómu.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zaznamenala sa supresia kostnej drene a iné hematologické nežiaduce reakcie. Zaznamenala sa diseminovaná intravaskulárna koagulácia (disseminated intravascular coagulation, DIC), často spojená so sepsou alebo zlyhávaním viacerých orgánov.


Poruchy imunitného systému

Zaznamenalo sa niekoľko prípadov anafylaktického šoku, niektoré z nich boli smrteľné.


Poruchy nervového systému

V súvislosti s podaním docetaxelu sa pozorovali zriedkavé prípady konvulzie alebo prechodnej straty vedomia. Tieto reakcie sa niekedy objavili počas podania infúzie.


Poruchy oka

Zaznamenali sa veľmi zriedkavé prípady prechodných porúch zraku (záblesky, blikajúce svetlá, skotóm), väčšinou počas podávania infúzie a v spojení s hypersenzitívnymi reakciami. Po prerušení podávania infúzie sú reverzibilné. Prípady lakrimácie s konjuktivitídou alebo bez nej, ako aj prípady obštrukcie slzovodu, ktorá má za následok nadmerné slzenie, sa zaznamenali zriedkavo. U pacientov liečených docetaxelom boli hlásené prípady cystoidného makulárneho edému (CME).


Poruchy ucha a labyrintu

Prípady ototoxicity, poškodenia sluchu a/alebo straty sluchu sa zaznamenali zriedkavo.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Prípady infarktu myokardu sa zaznamenali zriedkavo.


Poruchy ciev

Venózne trombembolické príhody sa zaznamenali zriedkavo.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavo sa zaznamenal syndróm akútnych dýchacích ťažkostí a prípady intersticiálnej

pneumónie/pneumonitídy, intersticiálnej choroby pľúc, pulmonálnej fibrózy a respiračného zlyhania,

niekedy fatálne. U pacientov súbežne liečených rádioterapiou sa zaznamenali zriedkavé prípady radiačnej pneumonitídy.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Prípady dehydratácie v dôsledku gastrointestinálnych príhod, gastrointestinálnej perforácie, ischemickej kolitídy, kolitídy a neutropenickej enterokolitídy sa zaznamenali zriedkavo. Prípady nepriechodnosti čriev a intestinálnej obštrukcie sa zaznamenali zriedkavo.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Prípady hepatitídy, niekedy smrteľné, najmä u pacientov, ktorí už predtým mali poruchu funkcie pečene, sa zaznamenali veľmi zriedkavo.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

V súvislosti s docetaxelom sa veľmi zriedkavo zaznamenal kožný lupus erythematosus a bulózne

exantémy, ako multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna

nekrolýza. V niektorých prípadoch môžu k výskytu týchto účinkov prispieť iné sprievodné faktory. V súvislosti s docetaxelom sa zaznamenali zmeny podobné sklerodermii, ktorým zvyčajne predchádzal periférny lymfedém. Boli hlásené prípady pretrvávajúcej alopécie.


Poruchy obličiek a močových ciest

Bola hlásená renálna insuficiencia a zlyhanie obličiek. Približne u 20% týchto prípadov sa

nevyskytovali rizikové faktory pre akútne zlyhanie obličiek ako súčasná liečba nefrotoxickými liekmi

a gastrointestinálne poruchy.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Po rádioterapii sa zriedkavo zaznamenal „recall“ fenomén.

Retencia tekutín nebola spojená s akútnymi prípadmi oligúrie alebo hypotenzie. Dehydratácia a pľúcny edém sa zaznamenali zriedkavo.


Poruchy metabolizmu a výživy

Boli hlásené prípady hyponatriémie, väčšinou spojené s dehydratáciou, vracaním a pneumóniou.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Zaznamenalo sa niekoľko prípadov predávkovania. V súvislosti s predávkovaním docetaxelom nie je známe žiadne antidotum. V prípade predávkovania sa má pacient hospitalizovať na špecializovanom oddelení a starostlivo sa mu majú monitorovať vitálne funkcie. V prípadoch predávkovania možno očakávať exacerbáciu nežiaducich účinkov. Hlavné komplikácie pri predávkovaní sú supresia kostnej drene, periférna neurotoxicita a mukozitída. Pacientovi sa po zistení predávkovania sa má za účelom liečby čo najrýchlejšie podať G-CSF. Ďalšia liečba, ak je potrebná, má byť symptomatická.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: cytostatiká, taxány, ATC kód: L01CD 02


Mechanizmus účinku


Docetaxel je cytostatikum, ktoré podporuje polymerizáciu tubulínu za vzniku stabilných mikrotubulov a bráni ich depolymerizácii, čo vedie k výraznému poklesu voľného tubulínu. Väzba docetaxelu na mikrotubuly nemení počet protofilamentov.


Ukázalo sa, že docetaxel in vitro narušuje v bunkách mikrotubulárnu sieť, nevyhnutnú pre vitálne mitotické a interfázové bunkové funkcie.


Farmakodynamické účinky


V klonovacích testoch sa in vitro zistil cytotoxický účinok docetaxelu voči rôznym myšacím a ľudským nádorovým bunkovým líniám a voči čerstvo excidovaným ľudským nádorovým bunkám. Docetaxel dosahuje vysoké vnútrobunkové koncentrácie s dlhým časom zotrvania v bunke. Navyše sa zistilo, že docetaxel pôsobí na niektoré (ale nie všetky) bunkové línie, produkujúce nadmerné množstvo p-glykoproteínu, kódovaného génom multiliekovej rezistencie. In vivo je docetaxel nezávislý od dávkovacej schémy a má široké spektrum experimentálnej protinádorovej aktivity voči pokročilým myšacím a ľudským nádorovým transplantátom.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


Karcinóm prsníka


Docetaxel v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom: adjuvantná liečba


Pacientky s operabilným karcinómom prsníka s pozitívnymi uzlinami (TAX 316)


Údaje z multicentrickej, otvorenej, randomizovanej klinickej štúdie podporujú používanie docetaxelu v adjuvantnej liečbe pacientok s operabilným karcinómom prsníka s pozitívnymi uzlinami

a KPS 80%, vo veku od 18 do 70 rokov. Po stratifikácii podľa počtu pozitívnych lymfatických uzlín (1-3, 4+) bolo 1491 pacientok randomizovaných na liečbu buď docetaxelom v dávke 75 mg/m2 podávaným 1 hodinu po doxorubicíne v dávke 50 mg/m2 a cyklofosfamide v dávke 500 mg/m2 (TAC rameno), alebo na liečbu doxorubicínom v dávke 50 mg/m2, po ktorom nasleduje fluóruracil v dávke

500 mg/m2 a cyklofosfamid v dávke 500 mg/m2 (FAC rameno). Oba režimy sa podávali každé 3

týždne v 6 cykloch. Docetaxel sa podával ako 1-hodinová infúzia, všetky ostatné lieky sa podávali ako intravenózny bolus v prvý deň. G-CSF sa podávala ako sekundárna profylaxia pacientkam, u ktorých sa vyskytla komplikovaná neutropénia (febrilná neutropénia, prolongovaná neutropénia alebo infekcia). Pacientky v TAC ramene dostávali ako antibiotickú profylaxiu ciprofloxacín v dávke

500 mg perorálne dvakrát denne počas 10 dní od 5.a každého cyklu, alebo ekvivalentnú terapiu. V oboch ramenách dostávali pacientky s pozitívnymi estrogénovými a/alebo progesterónovými receptormi po poslednom cykle chemoterapie tamoxifén v dávke 20 mg denne po dobu do 5 rokov. Adjuvantná rádioterapia bola aplikovaná podľa smerníc príslušných inštitúcií a bola podaná 69% pacientok, ktoré dostávali TAC a 72% pacientok, ktoré dostávali FAC.


Vykonali sa dve predbežné a jedna koncová analýza. Prvá predbežná analýza sa naplánovala po

3 rokoch odo dňa, kedy bola vykonaná polovica náboru pacientov do štúdie. Druhá predbežná analýza sa vykonala po zaznamenaní celkovo 400 prípadov DFS, čo viedlo k mediánu sledovania 55 mesiacov. Koncová analýza sa vykonala po 10-rokoch sledovania všetkých pacientov (pokiaľ sa nejednalo o

DFS prípad alebo neboli skôr vyradení zo sledovania). Primárnym koncovým ukazovateľom účinnosti bolo prežívanie bez ochorenia (DFS) a sekundárnym koncovým ukazovateľom účinnosti bolo celkové

prežívanie (OS).


Koncová analýza sa vykonala s aktuálnym mediánom sledovania 96 mesiacov. V ramene TAC sa preukázalo signifikantne dlhšie prežívanie bez ochorenia v porovnaní s ramenom FAC. Výskyt relapsov v priebehu 10 rokov sa znížil u pacientok liečených kombináciou TAC v porovnaní s mi, ktoré boli liečené kombináciou FAC (39% oproti 45%) t.j. absolútne zníženie rizika o 6%

(p = 0,0043). Celkové prežívanie v priebehu 10 rokov bolo taktiež signifikantne vyššie v ramene TAC v porovnaní s ramenom FAC (76% oproti 69%) t.j. absolútne zníženie rizika smrti o 7% (p = 0,002). Keďže prínos zaznamenaný u pacientok so 4 a viac pozitívnymi uzlinami nebol pri DFS a OS štatisticky významný, pozitívny pomer prínosu a rizika pre TAC u pacientok so 4 a viac pozitívnymi uzlinami sa v koncovej analýze úplne nepreukázal.

Celkovo poukazujú výsledky štúdie na pozitívny pomer prínosu a rizika pre TAC v porovnaní s FAC. Analýza pacientok liečených TAC, ktoré rozdelené podľa prospektívne definovaných hlavných

prognostických faktorov:Prežívanie bez ochorenia

Celkové prežívanie

Rozdelenie pacientok

Počet pacientok

Hazard ratio*

95% IS

p =

Hazard ratio*

95% IS

p =

Počet pozitívnych uzlín

Celkovo

1-3

4+


745

467

278


0,80

0,72

0,87


0,68-0,93

0,58-0,91

0,70-1,09


0,0043

0,0047

0,2290


0,74

0,62

0,87


0,61-0,90

0,46-0,82

0,67-1,12


0,0020

0,0008

0,2746

*hazard ratio menšie ako 1 indikuje, že TAC je spojené s dlhším prežívaním bez ochorenia a

celkovým prežívaním v porovnaní s FAC


Pacientky s operabilným karcinómom prsníka s negatívnymi uzlinami spôsobilé užívať chemoterapiu

(GEICAM 9805)


Údaje z multicentrickej, otvorenej, randomizovanej klinickej štúdie podporujú používanie Docetaxelu v adjuvantnej liečbe pacientok s operabilným karcinómom prsníka s negatívnymi uzlinami spôsobilými užívať chemoterapiu. 1060 pacientok bolo randomizovaných na liečbu buď Docetaxelom v dávke 75 mg/m2 podávaným 1 hodinu po doxorubicíne v dávke 50 mg/m2 a cyklofosfamide v dávke 500 mg/m2 (539 pacientok v ramene TAC), alebo na liečbu doxorubicínom v dávke 50 mg/m2, po ktorom nasleduje fluóruracil v dávke 500 mg/m2 a cyklofosfamid v dávke 500 mg/m2 (521 pacientok v ramene FAC), ako adjuvantnú liečbu operabilného karcinómu prsníka s negatívnymi uzlinami s vysokým rizikom relapsu podľa kritérií 1998 St. Gallen (veľko tumoru >2 cm a/alebo negatívnymi ER a PR a/alebo vysoký histologický/nukleárny stupeň (stupeň 2 3) a/alebo vek <35 rokov). Oba režimy sa podávali každé 3 týždne v 6 cykloch. Docetaxel sa podával ako 1-hodinová infúzia, všetky ostatné lieky sa podávali intravenózne v prvý deň každé tri týždne. Primárna profylaxia G-CSF sa podávala povinne v TAC ramene po randomizovaní 230 pacientok. Výskyt neutropénie, febrilnej neutropénie a neutropenickej infekcie stupňa 4 sa znížil u pacientok, ktorým sa podávala primárna profylaxia G-CSF (pozri časť

4.8). V oboch ramenách dostávali pacientky s ER+ a/alebo PgR+ tumormi po poslednom cykle chemoterapie tamoxifén v dávke 20 mg raz denne po dobu do 5 rokov. Aplikovala sa adjuvantná rádioterapia v súlade s odporúčaniami zúčastnených inštitúcií a bola podaná 57,3% pacientkám, ktoré dostávali TAC a 51,2% pacientkám, ktoré dostávali FAC.


Uskutočnila sa jedna primárna analýza a jedna aktualizovaná analýza. Primárna analýza sa vykonala po vyše 5 rokoch sledovania všetkých pacientok (medián času sledovania 77 mesiacov). Aktualizovaná analýza sa vykonala po 10 rokoch sledovania všetkých pacientok (medián času sledovania 10 rokov a 5 mesiacov) (pokiaľ sa nejednalo o DFS prípad alebo neboli skôr vyradené zo sledovania). Primárnym koncovým ukazovateľom účinnosti bolo prežívanie bez ochorenia (Disease-free survival - DFS) a sekundárnym koncovým ukazovateľom účinnosti bolo celkové prežívanie (Overall survival - OS).


Pri mediáne času sledovania 77 mesiacov sa v ramene TAC preukázalo signifikantne dlhšie prežívanie bez ochorenia v porovnaní s ramenom FAC. Výskyt relapsov sa znížil o 32 % u pacientok liečených kombináciou TAC v porovnaní s tými, ktoré boli liečené kombináciou FAC (hazard ratio = 0,68; 95 % IS (0,49-0,93), p = 0,01). Pri mediáne času sledovania 10 rokov a 5 mesiacov mali pacientky liečené TAC 16,5 % zníženie rizika relapsu v porovnaní s pacientkami liečenými FAC (hazard ratio = 0,84, 95 % IS (0,49-0,93), p = 0,1646). Údaje DFS neboli štatisticky významné, ale stále pozitívne smerujúce v prospech TAC.

Pri mediáne času sledovania 77 mesiacov bolo celkové prežívanie (OS) vyššie v ramene TAC so znížením rizika smrti o 24 % v porovnaní s ramenom FAC (hazard ratio = 0,76; 95 % IS (0,46-1,26); p = 0,29). Avšak celkové prežívanie nebolo signifikantne rozdielne medzi oboma skupinami.

Pri mediáne času sledovania 10 rokov a 5 mesiacov mali pacientky liečené TAC 9 % zníženie rizika úmrtia v porovnaní s pacientkami liečenými FAC (hazard ratio = 0,91, 95 % IS (0,63-1,32)).


Miera prežitia bola 93,7 % v ramene TAC a 91,4 % v ramene FAC v časovom bode sledovania 8 rokov a v časovom bode sledovania 10 rokov v ramene TAC 91,3 % a v ramene FAC 89 %.


Pozitívny pomer prínosu a rizika pre TAC v porovnaní s FAC zostal nezmenený.


Primárna analýza pacientok liečených TAC, ktoré sú rozdelené podľa prospektívne definovaných hlavných prognostických faktorov (pri mediáne času sledovania 77 mesiacov) (pozri nasledovnú tabuľku):


Analýza štúdie adjuvantnej liečby pacientok s operabilným karcinómom prsníka s negatívnymi uzlinami (Intent-to-Treat“ analýza)Rozdelenie pacientok


Počet pacientok v ramene TAC

Prežívanie bez ochorenia

Hazard ratio*

95% IS

Celkovo

539

0,68

0,49-0,93

Veková kategória 1

<50 rokov

50 rokov


260

279


0,67

0,67


0,43-1,05

0,43-1,05

Veková kategória 2

<35 rokov

35 rokov


42

497


0,31

0,73


0,11-0,89

0,52-1,01

Stav hormonálnych receptorov Negatívny

Pozitívny


195

344


0,7

0,62


0,45-1,1

0,4-0,97

Veľkosť tumoru

2 cm

>2 cm


285

254


0,69

0,68


0,43-1,1

0,45-1,04

Histologický stupeň Stupeň 1 (zahŕňa nedosiahnutie stupňa) Stupeň 2

Stupeň 3


64


216

259


0,79


0,77

0,59


0,24-2,6


0,46-1,3

0,39-0,9

Menopauzálny stav Pre-Menopauzálny Post-Menopauzálny


285

254


0,64

0,72


0,40-1

0,47-1,12

*hazard ratio (TAC/FAC) menšie ako 1 indikuje, že TAC je spojené s dlhším prežívaním bez ochorenia v

porovnaní s FAC.

Prieskumanalýzasavykonalaupacientoksdlhšímprežívanímbezochorenia,ktoréspĺňajúkritériachemoterapie2009St.Gallen(ITTpopulácia)auvedenénasledovne:
TAC


FAC

Hazard ratio

(TAC/FAC)


Podskupiny pacientok

(n=539)

(n=521)

(95% IS)

p-hodnota


Spĺňajúce relatívne indikácie chemoterapie a


Nie


18/214 (8,4%)


26/227 (11,5%)


0,796 (0,434 1,459)


0,4593


Áno


48/325 (14,8%)


69/294 (23,5%)


0,606 (0,42 0,877)


0,0072

TAC =docetaxel,doxorubicínacyklofosfamid, FAC =5-fluóruracil,doxorubicínacyklofosfamid, IS = interval spoľahlivosti,ER=estrogénovýreceptor, PR=progesterónovýreceptor

aER/PR-negatívny aleboStupeň3aleboveľkosť tumora>5cm


PristanoveníhazardratiosapoužívalakofaktorCoxproportionalhazardmodelsliečenouskupinou.


Docetaxel v monoterapii


V skupine pacientok s metastázujúcim karcinómom prsníka, z toho 326 pacientok bolo po zlyhaní liečby alkylujúcimi látkami alebo 392 pacientok po zlyhaní liečby antracyklínmi, sa uskutočnili dve randomizované komparatívne štúdie fázy III s docetaxelom v odporúčanom režime dávok 100 mg/m2každé tri týždne.


U pacientok po zlyhaní liečby alkylujúcimi látkami sa porovnával docetaxel s doxorubicínom (75 mg/m2každé tri týždne). U docetaxelu vzrástol pomer odpovedí (52 % oproti 37 %, p = 0,01) a skrátil sa čas do odpovede (12 týždňov oproti 23 týždňom, p = 0,007), bez vplyvu zostal čas celkového prežívania (docetaxel 15 mesiacov oproti doxorubicínu 14 mesiacov, p = 0,38) alebo čas do progresie (docetaxel 27 týždňov oproti doxorubicínu 23 týždňov, p = 0,54). Tri pacientky liečené docetaxelom (2 %) ukončili liečbu pre retenciu tekutín, zatiaľ čo 15 pacientok liečených doxorubicínom (9 %) ukončilo liečbu pre kardiotoxicitu (v troch prípadoch nastalo smrteľné kongestívne zlyhanie srdca).


U pacientok po zlyhaní liečby antracyklínmi sa porovnával docetaxel s kombináciou mitomycínu C + vinblastín (12 mg/m2každých 6 týždňov a 6 mg/m2každé 3 týždne). U docetaxelu vzrástol pomer odpovedí (33 % oproti 12 %, p < 0,0001), čas do progresie sa predĺžil (19 týždňov oproti 11 týždňom, p = 0,0004) a predĺžilo sa celkové prežívanie (11 mesiacov oproti 9 mesiacom, p = 0,01).


Počas týchto dvoch štúdií fázy III bol bezpečnostný profil docetaxelu zhodný s bezpečnostným profilom, aký sa pozoroval v štúdiách fázy II (pozri časť 4.8).


V otvorenej, multicentrickej, randomizovanej štúdii fázy III sa porovnával docetaxel v monoterapii a paklitaxel v liečbe pokročilého karcinómu prsníka u pacientok, ktorých predchádzajúca liečba mala obsahovať antracyklíny. Celkovo bolo randomizovaných 449 pacientok, ktorým sa podával buď docetaxel v monoterapii v dávke 100 mg/m2vo forme jednohodinovej infúzie alebo paklitaxel v dávke 175 mg/m2vo forme trojhodinovej infúzie. Oba režimy sa podávali každé tri týždne.

Bez ovplyvnenia primárneho koncového ukazovateľa a celkového pomeru odpovedí na liečbu (32 % oproti 25 %, p = 0,10), docetaxel predlžoval medián času do progresie (24,6 týždňov oproti 15,6 týždňov, p < 0,01) a medián prežívania (15,3 mesiacov oproti 12,7 mesiacov, p = 0,03).

Viac nežiaducich účinkov 3. – 4. stupňa sa pozorovalo pri docetaxele v monoterapii (55,4 %) v porovnaní s paklitaxelom (23,0 %).


Docetaxel vkombináciisdoxorubicínom


VštúdiifázyIII,doktorejbolozaradených429pacientovsmetastatickouformouchorobybez predchádzajúcejliečbysaporovnávaldoxorubicín(50mg/m2)vkombináciisdocetaxelom(75mg/m2) (ATrežim)sdoxorubicínom(60mg/m2)vkombináciiscyklofosfamidom(600mg/m2)(ACrežim).V obidvochrežimochsaliekypodávalivdeň1každé3týždne.


ČasdoprogresiebolsignifikantnevyššívATrežimeoprotiACrežimu,p=0,0138. Priemernýčasdoprogresiebol37,3týžov(95%IS:33,442,1)vrežimeATa 31,9týždňov (95%IS:27,436,0)vrežimeAC.

CelkovýpodielpacientovsodpoveďounaliečbubolsignifikantnevyššívATrežime

vporovnanísACrežimom,p=0,009.VATrežimebolcelkovýpodielpacientovsodpoveďouna liečbu59,3%(95%IS:52,8– 65,9),kýmv ACrežime,kdebolcelkovýpodielpacientovsodpoveďou naliečbu46,5%(95%IS:39,8– 53,2).


Vtýchtoklinickýchštúdiáchsaukázalo,ževrežimeATsačastejšievyskytlaťažkáneutropénia(90% oproti68,6%),febrilnáneutropénia(33,3%oproti10%),infekcia(8%oproti2,4%),hnačka(7,5% oproti1,4%),asténia(8,5%oproti2,4%)abolesť(2,8%oproti0%)vporovnanísACrežimom.Na

druhejstrane,vrežimeACsačastejšievyskytlaťažkáanémia(15,8%oproti8,5%)vporovnanísAT režimomanavyšesačastejšievyskytlaťažkákardiotoxicita:kongestívnesrdcovézlyhanie(3,8%

oproti2,8%),absolútneLVEFpoklesloo20%(13,1%oproti6,1%),absolútneLVEFpoklesloo 30%(6,2%oproti1,1%).ToxickásmnastalaujednejpacientkyvrežimeAT(kongestívne zlyhaniesrdca)au4pacientokvrežimeAC(1naseptickýšoka3nakongestívnezlyhaniesrdca).

KvalitaživotapodľadotazníkaEORTCbolaporovnateľnáapočasliečbyaponejstabilnávoboch režimoch.


Docetaxel v kombinácii s trastuzumabom


Docetaxel v kombinácii s trastuzumabom sa sledoval pri liečbe pacientok s metastázujúcim karcinómom prsníka s nadmernou expresiou HER2 a ktoré sa predtým nepodrobili chemoterapii metastázujúceho ochorenia. 186 pacientok bolo randomizovaných do skupiny, ktorej sa podával docetaxel (100 mg/m2) s trastuzumabom alebo bez neho; 60 % pacientok predtým podstúpilo adjuvantnú chemoterapiu založenú na antracyklínoch. Docetaxel v kombinácii s trastuzumabom bol u pacientok účinný bez ohľadu na to, či predtým podstúpili adjuvantnú liečbu antracyklínmi alebo nie. Hlavnou testovacou metódou na stanovenie HER2 pozitivity v tejto pivotnej štúdii bola imunohistochémia (imunohistochemistry, IHC). Malý počet pacientok bol testovaný použitím fluorescenčnej hybridizácie in situ(fluorescence in-situ hybridization, FISH). V tejto štúdii 87 % pacientok malo ochorenie, ktoré bolo IHC 3+ a 95 % zaradených pacientok malo ochorenie, ktoré bolo IHC 3+ a/alebo FISH pozitívne. Výsledky účinnosti sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:


Parameter

docetaxel + trastuzumab1

n = 92

docetaxel1

n = 94

Pomer odpovedí

(95 % IS)

61 %

(50 – 71)

34 %

(25 – 45)

Medián dĺžky odpovede (mesiace)

(95 % IS)


11,4

(9,2 – 15,0)


5,1

(4,4 – 6,2)

Medián TTP (mesiace)

(95 % IS)

10,6

(7,6 – 12,9)

5,7

(5,0 – 6,5)

Medián prežívania (mesiace)

(95 % IS)

30,52

(26,8 – ne)

22,12

(17,6 – 28,9)

TTP = čas do progresie; “ne” znamená, že nemohol byť stanovený alebo sa ešte nedosiahol.

1Analýza celého súboru (intent-to-treat)

2 Stanovený medián prežívania


Docetaxel v kombinácii s kapecitabínom


Údaje získané z jednej multicentrickej, randomizovanej, kontrolovanej klinickej štúdie fázy III podporujú použitie docetaxelu v kombinácii s kapecitabínom na liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo metastázujúcim karcinómom prsníka po zlyhaní cytotoxickej terapie obsahujúcej antracyklíny. V tejto štúdii bolo randomizovaných 255 pacientok na liečbu docetaxelom (75 mg/m2vo forme jednohodinovej intravenóznej infúzie každé tri týždne) a kapecitabínom (1 250 mg/m2dvakrát denne počas dvoch týždňov, potom nasleduje týždňová prestávka). 256 pacientok bolo randomizovaných na liečbu samotným docetaxelom (100 mg/m2vo forme jednohodinovej intravenóznej infúzie každé tri týždne). Prežívanie bolo lepšie v skupine s kombináciou docetaxel + kapecitabín (p = 0,0126). Medián prežívania bol 442 dní (docetaxel + kapecitabín) oproti 352 dní (samotný docetaxel). Celkový pomer objektívnych odpovedí v celej randomizovanej populácii (posudok investigátora) bol 41,6 % (docetaxel + kapecitabín) oproti 29,7 % (samotný docetaxel); p = 0,0058. Čas do progresie ochorenia bol lepší v režime kombinácie docetaxel + kapecitabín (p < 0,0001). Medián času do progresie bol 186 dní (docetaxel + kapecitabín) oproti 128 dňom (samotný docetaxel).


Nemalobunkový karcinóm pľúc


Pacienti po predchádzajúcej chemoterapii s rádioterapiou alebo bez nej


V štúdii fázy III bol u pacientov po predchádzajúcej liečbe čas do progresie (12,3 týždňov oproti 7 týždňom) a celkové prežívanie signifikantne dlhšie pri liečbe docetaxelom v dávke 75 mg/m2v porovnaní s najlepšou podpornou starostlivosťou (best supportive care, BSC). Pomer 1-ročného prežívania bol pri liečbe docetaxelom (40 %) v porovnaní s BSC (16 %) taktiež signifikantne vyšší. U pacientov liečených docetaxelom v dávke 75 mg/m2sa v porovnaní s BSC použilo menej morfínových analgetík (p < 0,01), nemorfínových analgetík (p < 0,01), iných liečebných postupov v súvislosti s ochorením (p = 0,06) a rádioterapie (p < 0,01).

Celkový podiel odpovedí u hodnotiteľných pacientov bol 6,8 % a medián dĺžky odpovede bol 26,1 týždňov.


Docetaxel v kombinácii s derivátmi platiny u pacientov bez predchádzajúcej chemoterapie


Do štúdie fázy III bolo zaradených 1 218 pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc v neoperovateľnom stupni IIIb alebo IV, s výkonnostným stavom podľa Karnofského (Karnofsky performance status, KPS) 70 % alebo viac, bez predchádzajúcej chemoterapie, ktorí boli randomizovaní na liečbu docetaxelom (T) v dávke 75 mg/m2vo forme jednohodinovej infúzie, s bezprostredne podanou cisplatinou (Cis) v dávke 75 mg/m2počas 30 – 60 minút každé tri týždne, na liečbu docetaxelom v dávke 75 mg/m2vo forme jednohodinovej infúzie v kombinácii s karboplatinou (AUC 6 mg/ml.min) počas 30 – 60 minút každé tri týždne alebo na liečbu vinorelbínom (V) v dávke 25 mg/m2počas 6 – 10 minút 1., 8., 15. a 22. deň, s bezprostredne podanou cisplatinou v dávke 100 mg/m21. deň cyklov opakujúcich sa každé štyri týždne.


Nasledujúca tabuľka uvádza údaje o prežívaní, mediáne času do progresie, pomere odpovedí pre dve skupiny štúdie:


TCis

n = 408

VCis

n = 404

Štatistická analýza

Celkové prežívanie

(primárny koncový ukazovateľ):

Medián prežívania (mesiace)


1-ročné prežívanie (%)


2-ročné prežívanie (%)


11,3


46


21


10,1


41


14


HR: 1,122

(97,2 % IS: 0,937; 1,342)*

Rozdiel v liečbe: 5,4 %

(95 % IS: -1,1; 12,0)

Rozdiel v liečbe: 6,2 %

(95 % IS: 0,2; 12,3)

Medián času do progresie

(týždne):


22,0


23,0


HR: 1,032

(95 % IS: 0,876; 1,216)

Celkový pomer odpovedí (%):

31,6

24,5

Rozdiel v liečbe: 7,1 %

(95 % IS: 0,7; 13,5)

* Korigované na viacnásobné porovnávania a upravené na stratifikáciu faktorov (stupeň ochorenia a oblasť liečby), vychádza sa z údajov u hodnotiteľných pacientov.


Sekundárnymi koncovými ukazovateľmi boli zmeny v bolesti, celkové hodnotenie kvality života stupnicou EuroQoL-5D, stupnicou symptómov karcinómu pľúc (lung cancer symptom scale) a zmeny výkonnostného stavu podľa Karnofského. Výsledky týchto koncových ukazovateľov podporujú výsledky primárnych koncových ukazovateľov.


Ukázalo sa, že kombináciou docetaxel + karboplatina sa nedosahuje ekvivalentná, ale ani menšia účinnosť v porovnaní s referenčnou liečbou kombináciou VCis.


Karcinóm prostaty


V randomizovanej multicentrickej štúdii fázy III sa vyhodnocovala bezpečnosť a účinnosť docetaxelu v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom u pacientov s metastázujúcim karcinómom prostaty refraktérnym na hormonálnu liečbu. Celkový počet 1 006 pacientov s KPS ≥ 60 bolo randomizovaných do nasledujúcich liečebných skupín:

 • docetaxel 75 mg/m2 každé 3 týždne v 10 cykloch

 • docetaxel 30 mg/m2 podávaný týždenne počas prvých 5 týždňov, po čom nasledovalo 5 cyklov v 6-týždňovom intervale

 • mitoxantrón 12 mg/m2 každé 3 týždne v 10 cykloch.

Všetky 3 režimy sa podávali v kombinácii s kontinuálne podávaným s prednizónom alebo prednizolónom 5 mg dvakrát denne.


U pacientov, ktorým sa podával docetaxel každé tri týždne sa preukázalo významne dlhšie celkové prežívanie s porovnaní s tými, ktorí boli liečení mitoxantrónom. Predĺženie prežívania pozorované v skupine s docetaxelom podávanom týždenne nebolo štatisticky významné v porovnaní s mitoxantrónom v kontrolnej skupine. Výsledky z hľadiska účinnosti liečby pre skupiny s docetaxelom oproti kontrolnej skupine sú zosumarizované v nasledujúcej tabuľke:


Koncový ukazovateľ

docetaxel každé 3 týždne

docetaxel každý týždeň

mitoxantrón

každé 3 týždne

Počet pacientov

Medián prežívania (mesiace)

95 % IS

HR

95 % IS

p-hodnota *

335

18,9

(17,0 – 21,2)

0,761

(0,619 – 0,936)

0,0094

334

17,4

(15,7 – 19,0)

0,912

(0,747 – 1,113)

0,3624

337

16,5

(14,4 – 18,6)

--

--

--

Počet pacientov

PSA** pomer odpovedí (%)

95 % IS

p-hodnota*

291

45,4

(39,5 – 51,3)

0,0005

282

47,9

(41,9 – 53,9)

< 0,0001

300

31,7

(26,4 – 37,3)

--

Počet pacientov

Pomer odpovedí bolesti (%)

95 % IS

p-hodnota*

153

34,6

(27,1 – 42,7)

0,0107

154

31,2

(24,0 – 39,1)

0,0798

157

21,7

(15,5 – 28,9)

--

Počet pacientov

Pomer odpovedí nádoru (%)

95 % IS

p-hodnota*

141

12,1

(7,2 – 18,6)

0,1112

134

8,2

(4,2 – 14,2)

0,5853

137

6,6

(3,0 – 12,1)

--

stratifikovaný log-rank test

* prah štatistickej významnosti = 0,0175

** PSA: prostate-specific antigen (prostatický špecifický antigén)


Na základe skutočnosti, že pri docetaxele podávanom každý týždeň sa ukázal o niečo lepší bezpečnostný profil ako pri docetaxele podávanom každé 3 týždne, je možné, že niektorí pacienti môžu profitovať z liečby docetaxelom podávanej každý týždeň.


Čo sa týka celkovej kvality života (Global Quality of Life), nepozorovali sa žiadne štatistické rozdiely medzi liečebnými skupinami.


Adenokarcinómžalúdka

Uskutočnilosamulticentrické,otvorené,randomizovaklinickéskúšanienavyhodnotenie

bezpečnostiaúčinnostidocetaxeluvliečbepacientovsmetastatickýmadenokarcinómom,vrátane

adenokarcinómugastroezofageálnehospojenia,ktorísapredtýmnepodrobilichemoterapiipre metastatickéochorenie.Celkovobololiečených445pacietovsKPS>70buďdocetaxel(T) (75mg/m2v d1)vkombináciiscisplatinou(C)(75mg/m2v d1)a5-fluóruracilom(F) (750mg/m2dennepočas5dní)alebocisplatinou(100mg/m2v d1)a5-fluóruracilom(1000mg/m2 dennepočas5dní).DĺžkaliečebnéhocykluvrameneTCFbola3týždneavrameneCF4týždne.V rameneTCFbolpriemernýpočet6cyklovnapacienta(vrozsahu1-16)vporovnanísramenomCF, kdebolpriemernýpočet4cyklynapacienta(vrozsahu1-12).Primárnymkoncovýmukazovateľom bolčasdoprogresieochorenia(TTP).Zníženierizikaprogresiebolo32,1%abolospojené soštatistickyvýznamnedlhšímTTP(p=0,0004)vprospechramenaTCF.Celkovéprežívaniebolo taktiežštatistickyvýznamnedlhšie(p=0,0201)vprospechramenaTCFsozníženímrizikamortality o22,7%.Výsledkyúčinnostizosumarizovanévnasledujúcejtabuľke:


Účinnodocetaxeluvliečbepacientovsadenokarcinómomžalúdka


Koncový ukazovateľ

TCF

n = 221

CF

n = 224

Medián TTP (mesiace) (95% IS)

Hazard ratio

(95% IS)

*p-hodnota

5,6 (4,86-5,91)

3,7 (3,45-4,47)

1,473 (1,189-1,825)

0,0004

Medián prežívania (mesiace) (95% IS)

2-ročný odhad (%) Hazard ratio

(95% IS)

*p-hodnota

9,2 (8,38-10,58)

18,4

8,6 (7,16-9,46)

8,8

1,293 (1,041-1,606)

0,0201

Celkový podiel odpovedí (CR+PR) (%)

p-hodnota

36,7

25,4

0,0106

Podiel pacientov s kontinuálnou progresiou (%)


16,7


25,9

*nestratifikovanýlogranktest


Analýzypodskupínpacientovpodľaveku,pohlaviaarasykonzistentnesvedčiavprospechramena

TCFvporovnanísramenomCF.


Aktualizovanáanalýzaprežívania,ktorábolavykonanáprimediánesledovania41,6mesiacov, ukázala,žebenefitTCFoprotiCFboljasneviditeľnýmedzi18a30mesiacmisledovania,ďalší rozdiel,ajkeďštatistickynievýznamný,boltaktiežvprospechTCF.


Zlepšeniekvalityživotaaklinickýbenefitbolkonzistentnepreukázanývoväčšejmierevramene TCF.PacientiliečeníTCFmalio5%dlhšíčasdodefinitívnehozhoršeniacelkovéhozdravotného stavupodľahodnoteniadotazníkaQLQ-C30(p=0,0121)adlhšíčasdodefinitívnehozhoršenia výkonnostnéhostavupodľaKarnofského(p=0,0088)vporovnaníspacientmiliečenýmiCF.


Karcinómhlavyakrku


Indukčnáchemoterapia,poktorejnasledujerádioterapia(TAX323)

Bezpečnosť a účinnosť docetaxelu v indukčnej liečbe pacientov so skvamocelulárnym karcinómom hlavy a krku (SCCHN) sa vyhodnocovala v multicentrickej, otvorenej, randomizovanej klinickej štúdii fázy III (TAX 323). V tejto štúdii bolo 358 pacientov s neoperovateľným lokálne pokročilým SCCHN, ktorých WHO výkonnostný stav bol 0 alebo 1, a boli randomizovaní do jedného alebo do dvoch ramien liečby. Pacienti v docetaxelovom ramene dostávali docetaxel (T) v dávke 75 mg/m2, po ktorom nasledovala cisplatina v dávke 75 mg/m2 a potom 5-fluóruracil v dávke 750 mg/m2 denne ako kontinuálna infúzia počas 5 dní (TPF). Tento režim bol podávaný každé 3 týždne v 4 cykloch v prípade, že po 2 cykloch sa pozorovala aspoň minimálna odpoveď (≥ 25 % redukcia veľkosti tumoru meranej dvojdimenzionálne). Na konci chemoterapie v trvaní minimálne 4 týždne a maximálne 7 týždňov sa pacienti bez progresie ochorenia podrobili rádioterapii (RT) v trvaní 7 týždňov podľa inštitucionalizovaných smerníc (TPF/RT). Pacienti v komparatívnom ramene dostávali cisplatinu (P) v dávke 100 mg/m2, po ktorom nasledoval 5-fluóruracil (F) v dávke 1000 mg/m2denne počas 5 dní. Tento režim bol podávaný každé 3 týždne v 4 cykloch v prípade, že po 2 cykloch sa pozorovala aspoň minimálna odpoveď (≥ 25 % redukcia veľkosti tumoru meranej dvojdimenzionálne). Na konci chemoterapie v trvaní minimálne 4 týždne a maximálne 7 týždňov sa pacienti bez progresie ochorenia podrobili rádioterapii (RT) v trvaní 7 týždňov podľa inštitucionalizovaných smerníc (PF/RT). Regionálna liečba radiáciou sa uskutočnila buď s konvenčnou frakciou (1,8 Gy-2,0 Gy jedenkrát denne, 5 dní týždenne pri celkovej dávke 66 až 70 Gy), alebo akcelerovanými/hyperfrakcionovanými režimami rádioterapie (dvakrát denne, s minimálnym medzifrakčným intervalom 6 hodín, 5 dní týždenne). Celkovo sa odporúčalo 70 Gy pre akcelerované režimy a 74 Gy pre hyperfrakcionované schémy. Po chemoterapii bola operačná resekcia povolená pred alebo po rádioterapii. Pacienti v ramene TPF dostávali profylaxiu antibiotikami a to ciprofloxacín 500 mg perorálne dvakrát denne počas 10 dní počínajúc v deň 5 každého cyklu, alebo ekvivalent. Primárny koncový ukazovateľ v tejto štúdii, prežívanie bez progresie (PFS, progression free survival), bol štatisticky významne vyšší v ramene TPF (medián PFS: 11,4) v porovnaní s ramenom PF (medián PFS: 8,3 mesiacov), p = 0,0042, pričom celkový medián sledovania bol 33,7 mesiacov. Medián celkového prežívania bol taktiež štatisticky významne dlhší v prospech ramena TPF (medián OS: 18,6) v porovnaní s ramenom PF (medián OS: 14,5 mesiacov) pričom redukcia rizika mortality bola 28 %, p = 0,0128. Výsledky účinnosti sú uvedené v tabuľke:


ÚčinnodocetaxeluvindukčnejliečbepacientovsneoperovateľnýmlokálnepokročilýmSCCHN(Intent-to-Treat“analýza)


Koncový ukazovateľ

Docetaxel + Cis+5-FU

n = 177

Cis + 5-FU


n = 181

Medián prežívania bez progresie (mesiace) (95% IS)

Adjustovaný hazard ratio

(95% IS)

*p-hodnota

11,4 (10,1-14,0)

8,3 (7,4-9,1)

0,70 (0,55-0,89)

0,0042

Medián prežívania (mesiace) (95% IS)

Hazard ratio

(95% IS)

**p-hodnota

18,6 (15,7-24,0)

14,5 (11,6-18,7)

0,72 (0,56-0,93)

0,0128

Najlepšia celková odpoveď na chemoterapiu (%) (95% IS)

***p-hodnota

67,8 (60,4-74,6)

53,6 (46,0-61,0)

0,006

Najlepšia celková odpoveď na liečbu v štúdii

[chemoterapia +/- rádioterapia] (%) (95% IS)

***p-hodnota


72,3 (65,1-78,8)


58,6 (51,0-65,8)

0,006

Medián trvania odpovede na chemoterapiu

rádioterapiu (mesiace) (95% IS)

Hazard ratio

(95% IS)

**p-hodnota

n = 128

15,7 (13,4-24,6)

n = 106

11,7 (10,2-17,4)

0,72 (0,52-0,99)

0,0457


Mierarizikamenejako1jevprospechdocetaxel+cisplatina+5-FU

*Coxovmodel(upravenývzhľadomnalokalizáciuprimárnehonádoru,TaNklinickéštádiáavýkonnostnýstavpodľaWHO)

**Logranktest

***Chi-kvadráttest


Parametrekvalityživota

UpacientovliečenýchTPFsazaznamenaloštatistickyznamnemenšiezhoršenieichcelkového zdravotnéhoskórevporovnanísmipacientmi,ktoríboliliečeníPF(p=0,01,pripoužitístupnice EORTCQLQ-C30).


Parametreklinickéhoprínosu

Špecifickáškálavýkonnostnéhostavuprehlavuakrk(PSS-HN)určenánameraniezrozumiteľnosti reči, schopnostijesťnaverejnostianormálnostistravybolaštatistickyvýznamnelepšiavprospech TPFvporovnanísramenomPF.

MediánčasudoprvéhozhoršeniaWHOvýkonnostnéhostavubolštatistickyvýznamnejšiedlhší

vrameneTPFvporovnanísramenomPF.Zlepšenieskóreintenzitybolestipočasterapievoboch skupináchpoukazujenaadekvátnuliečbubolesti.


Indukčnáchemoterapia,poktorejnasledujechemorádioterapia(TAX324)

Bezpečnoaúčinnosť docetaxelu vindukčnejliečbepacientovslokálnepokročilýmskvamocelulárnymkarcinómomhlavya krku(SCCHN)savyhodnocovalavrandomizovanej,multicentrickej,otvorenej,klinickejštúdiifázyIII(TAX324).Vtejtoštúdiibolo501pacientovslokálnepokročilýmSCCHN,ktorýchWHO výkonnostnýstavbol0alebo1,a bolirandomizovanídojednéhoalebododvochramienliečby. Populácia štúdiepozostávalazpacientovstechnickyneodstrániteľnýmochorením,pacientovsmaloupravdepodobnosťouchirurgickejliečbyapacientov, uktorýchjesnahazachovaniaorgánu.

Zhodnotenieúčinnostiabezpečnostisaodrážaibavkoncových ukazovateľochprežívania,aúspechzachovaniaorgánunebolformálneurčený.Pacienti vdocetaxelovomramenedostávaliintravenóznouinfúziou75mg/m2docetaxelu(T)vdeň1,po ktoromnasledovalacisplatina(P)vdávke100mg/m²podávanáako30-minútová3-hodinová intravenóznainfúziaapotomnasledovalakontinuálnaintravenóznainfúzia5-fluóruracilu(F)vdávke 1000mg/m2/deňoda1 doa4.Cyklysaopakovalikaždé3týždnev3cykloch.Všetcipacienti, ktorínemaliprogresívneochorenie,dostávalipodľaprotokolu(TPF/CRT)chemorádioterapiu(CRT). Pacientivkomparatívnomramenedostávalicisplatinu(P)vdávke100mg/m2ako30-minútovú3- hodinovúintravenóznuinfúziuv deň1apotomnasledovalakontinuálnaintravenóznainfúzia5- fluóruracilu(F)vdávke1000mg/m2/deňoda1 doa5.Cyklysaopakovalikaždé3týždnev3 cykloch.Všetcipacienti,ktorínemaliprogresívneochorenie,dostávalipodľaprotokolu(PF/CRT) CRT.

Pacientivobidvochramenáchliečbydostávalipočas7týžovCRT,počomnasledovalaindukčná chemoterapiasminimálnymodstupom3týždne,nonieviacako8týždňovodzačatiaposledného cyklu(22.56.deňposlednéhocyklu).Počasrádioterapiesatýždennepodávalakarboplatina(AUC

1,5)akojednohodinováintravenóznainfúziavmaximálne7dávkach.Radiáciasauskutočnilapomocoumegavoltovéhoožarovačapoužitímjednejfrakcionáciedenne(2Gydenne,5dnítýždennepočas7 týžov,pricelkovejdávke70-72Gy).Operáciuprimárnehomiestaochoreniaa/alebokrkumožno zvážiťkedykoľvekpoukončeníCRT.Všetcipacientivdocetaxelovomrameneštúdiedostávali profylaxiuantibiotikami.Primárnykoncovýukazovateľúčinnostivtejtoštúdii,celkovéprežívanie(OS, overallsurvival),bolvýznamnevyšší(log-ranktest,p=0,0058)vrežimesdocetaxelom(mediánOS: 70,6)vporovnanísPF(mediánOS:30,1mesiacov),pričomredukciarizikamortalityvporovnanísPF bola30%(pomerrizík(HR,hazardratio)=0,70;95%intervalspoľahlivosti(CI,confidenceinterval)= 0,54-0,90)scelkovýmmediánomsledovania41,9mesiacov.Sekundárnykoncovýukazovateľ,PFS, preukázal29%redukciurizikaprogresiealebosmrtia22mesiacovzlepšenie vmediánePFS(35,5mesiacovpreTPFa13,1prePF).TobolotiežštatistickyvýznamnépriHR0,71; 95%CI0,56-0,90;log-ranktestp=0,004.Výsledkyúčinnostiuvedenévtabuľke:


ÚčinnodocetaxeluvindukčnejliečbepacientovslokálnepokročilýmSCCHN(Intent-to-Treat“

analýza)


Koncový ukazovateľ

Docetaxel + Cis + 5-FU

n = 255

Cis + 5-FU

n = 246

Celkový medián prežívania (mesiace) (95% CI)

Hazard ratio: (95% CI)

*p-hodnota

70,6 (49,0-NA)

30,1 (20,9-51,5)

0,70 (0,54-0,90)

0,0058

Medián PFS (mesiacov) (95% CI)

Hazard ratio: (95% CI)

**p-hodnota

35,5 (19,3-NA)

13,1 (10,6-20,2)

0,71 (0,56-0,90)

0,004

Najlepšia celková odpoveď (CR + PR)

na chemoterapiu (%) (95% CI)

***p-hodnota

71,8 (65,8-77,2)

64,2 (57,9-70,2)

0,070

Najlepšia celková odpoveď (CR + PR) na liečbu v štúdii [chemoterapia +/- chemorádiotarapia] (%)

(95%CI)

***p-hodnota

76,5 (70,8-81,5)

71,5 (65,5-77,1)

0,209

Mierarizikamenejako1jevprospechdocetaxel+cisplatin+fluóruracil

*upravenýlog-ranktest

**upravenýlog-ranktest,neupravenýpreviacnásobnéporovnania

***Chikvadráttest,neupravenýpreviacnásobnéporovnania

NA-neaplikovateľné


Pediatrické populácie


Európska lieková agentúra upustila od povinnosti predložiť výsledky štúdií s docetaxelom vo všetkých podskupinách populácie detí a dospievajúcich v indikácii karcinómu prsníka, nemalobunkového karcinómu pľúc a karcinómu prostaty (informácie o použití u detí a dospievajúcich, pozri časť 4.2).


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Farmakokinetika docetaxelu sa u pacientov s karcinómom stanovila v štúdiách fázy I po podaní dávky 20 − 115 mg/m2. Kinetický profil docetaxelu nezávisí od dávky a zodpovedá trojkompartmentovému farmakokinetickému modelu s polčasmi pre fázu α = 4 min, β = 36 min a γ = 11,1 h. Dlhá tretia fáza je čiastočne daná relatívne pomalým výstupom docetaxelu z periférneho kompartmentu.


Distribúcia


Po podaní dávky 100 mg/m2vo forme jednohodinovej infúzie sa dosiahla stredná hodnota maximálnej plazmatickej koncentrácie 3,7 μg/ml spolu so zodpovedajúcou AUC 4,6 h.μg/ml.

Stredná hodnota pre celotelový klírens bola 21 l/h/m2a distribučný objem v rovnovážnom stave 113 l. Interindividuálna variabilita celotelového klírensu bola približne 50 %. Viac ako 95 % docetaxelu sa viaže na plazmatické bielkoviny.


Eliminácia


U troch pacientov s karcinómom sa uskutočnili štúdie so značeným docetaxelom 14C. Docetaxel sa vylúčil v priebehu 7 dní močom aj stolicou, a to po oxidačnej metabolizácii terciárnej butylesterovej skupiny, sprostredkovanej cytochrómom P450. Vylučovanie močom predstavovalo zhruba 6 %, stolicou 75 % podanej rádioaktivity. Okolo 80 % rádioaktivity vylučovanej stolicou sa vylúči v priebehu prvých 48 hodín vo forme hlavného neaktívneho metabolitu, troch menej významných neaktívnych metabolitov a veľmi malého množstva nezmeneného liečiva.


Osobitné skupiny pacientov


Vek a pohlavie

Populačná farmakokinetická analýza docetaxelu sa uskutočnila u 577 pacientov. Odhadované modelové farmakokinetické parametre sa veľmi blížili parametrom odhadnutým na základe štúdii fázy I. Farmakokinetika docetaxelu sa nemenila s vekom alebo pohlavím pacienta.


Porucha funkcie pečene

U malého počtu pacientov (n = 23) s biochemickými hodnotami, ktoré svedčili o miernom až stredne závažnom poškodení pečeňových funkcií (ALT, AST ≥ 1,5-násobok ULN spolu s alkalickou fosfatázou ≥ 2,5-násobok ULN) sa znížil celkový klírens priemerne o 27 % (pozri časť 4.2).


Retencia tekutín

Klírens docetaxelu sa u pacientov s miernou až stredne závažnou retenciou tekutín nezmenil. Údaje týkajúce sa pacientov so závažnou retenciou tekutín nie sú k dispozícii.


Kombinovaná liečba


Doxorubicín

V kombinovanej liečbe docetaxel neovplyvnil klírens doxorubicínu ani plazmatické hladiny doxorubicinolu (metabolit doxorubicínu). Súbežné podávanie docetaxelu, doxorubicínu

a cyklofosfamidu neovplyvňuje ich farmakokinetiku.


Kapecitabín

Štúdia fázy I, v ktorej sa sledoval vplyv kapecitabínu na farmakokinetiku docetaxelu a naopak, nepreukázala žiadny účinok kapecitabínu na farmakokinetiku docetaxelu (cmaxa AUC) a žiadny účinok docetaxelu na farmakokinetiku relevantného metabolitu kapecitabínu 5΄-DFUR.


Cisplatina

Klírens docetaxelu v kombinovanej liečbe s cisplatinou sa podobá klírensu po monoterapii. Farmakokinetický profil cisplatiny podanej krátko po infúzii docetaxelu sa podobá profilu pozorovanému po podaní samotnej cisplatiny.


Cisplatina a 5-fluorouracil

Kombinované podávanie docetaxelu, cisplatiny a 5-fluóruracilu u 12 pacietov so solídnym tumorom

nemalo vplyv na farmakokinetiku jednotlivých liekov.

Prednizón a dexametazón

U 42 pacientov sa skúmal účinok prednizónu na farmakokinetiku docetaxelu podávaného so štandardnou premedikáciou dexametazónom.


Prednizón

Nepozoroval sa žiadny účinok prednizónu na farmakokinetiku docetaxelu.


 1. Preklinické údaje o bezpečnosti


Karcinogénny potenciál docetaxelu sa neštudoval.


Ukázalo sa, že docetaxel je mutagénny v mikronukleárnom teste in vitroa teste chromozómových aberácií na bunkách CHO-K1 a v mikronukleárnom teste in vivona myšiach. Docetaxel však neindukoval mutagenitu v Amesovom teste alebo v skúške génovej mutácie CHO/HGPRT. Tieto výsledky sú v súlade s farmakologickou aktivitou docetaxelu.


Nežiaduce účinky postihujúce semeníky, ktoré sa pozorovali v štúdiách toxicity na hlodavcoch, naznačujú, že docetaxel môže narušiť mužskú fertilitu.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Bezvodý etanol

Bezvodá kyselina citrónová

Polysorbát 80


 1. Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi, okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


 1. Čas použiteľnosti


Balenie lieku určené na uvedenie na trh:2 roky


Po otvorení injekčnej liekovky

Každá injekčná liekovka je určená na jednorazové použitie a má sa použiť ihneď po otvorení. Ak sa nepoužije ihneď, za čas použiteľnosti a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ.


Po pridaní do infúzneho vaku

Z mikrobiologického hľadiska sa má riedenie uskutočniť za kontrolovaných a aseptických podmmienok a liek sa má použiť ihneď.Ak sa nepoužije ihneď, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ.

Po pridaní do infúzneho vaku podľa odporúčaní je infúzny roztok docetaxelu stabilný počas 48 hodín pri teplote do 25 °C. Roztok sa má použiť v priebehu 48 hodín (vrátane jednohodinového podávania i.v. infúzie).

Infúzny roztok docetaxelu je presýtený, preto môže časom kryštalizovať. Ak sa v roztoku objavia kryštáliky, roztok sa nesmie použiť a má sa zlikvidovať.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote 2 °C – 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.


Podmienky uchovávania lieku po zriedení, pozri časť 6.3.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Injekčná liekovka z číreho skla (sklo typu I (Ph.Eur)) s brómbutylovou gumenou zátkou, obsahujúca 20 mg docetaxelu v 2 ml infúzneho koncentrátu.

Injekčná liekovka z číreho skla (sklo typu I (Ph.Eur)) s brómbutylovou gumenou zátkou, obsahujúca 80 mg docetaxelu v 8 ml infúzneho koncentrátu.

Injekčná liekovka z číreho skla (sklo typu I (Ph.Eur)) s brómbutylovou gumenou zátkou, obsahujúca 160 mg docetaxelu v 16 ml infúzneho koncentrátu.


Veľkosti balenia:

1 injekčná liekovka


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Docetaxel je cytostatikum, a podobne ako pri iných potenciálne toxických zlúčeninách, pri zaobchádzaní s roztokmi docetaxelu a ich príprave je potrebná opatrnosť. Odporúča sa použiť ochranné rukavice.


Ak sa infúzny koncentrát alebo infúzny roztok Docetaxelu Sandoz dostane do kontaktu s kožou, postihnuté miesto okamžite a dôkladne umyte mydlom a vodou. Ak sa infúzny koncentrát alebo infúzny roztok Docetaxelu Sandoz dostane do kontaktu so sliznicami, postihnuté miesto okamžite a dôkladne umyte vodou.


Príprava infúzneho roztoku

Na získanie požadovanej dávky pre pacienta môže byť potrebných viac ako jedna injekčná liekovka. Na základe požadovanej dávky pre pacienta vyjadrenej v mg, odoberte za aseptických podmienok zodpovedajúci objem infúzneho koncentrátu obsahujúceho 10 mg docetaxelu/ml z príslušného počtu injekčných liekoviek použitím ciachovaných injekčných striekačiek s nasadenou injekčnou ihlou. Napríklad na dávku 140 mg docetaxelu bude potrebných 14 ml infúzneho koncentrátu docetaxelu.


Vstreknite požadovaný objem do 250 ml infúzneho vaku alebo fľaše s obsahom 5 % roztoku glukózy alebo 0,9 % roztoku chloridu sodného.


Ak je potrebná dávka vyššia ako 200 mg docetaxelu, použite väčší objem infúzneho vehikula tak, aby koncentrácia docetaxelu nepresiahla 0,74 mg/ml. Aby sa zabránilo viacnásobnému prepichnutiu infúzneho vaku alebo fľaše pri príprave infúzneho roztoku, je potrebné odmerať správny objem koncentrátu podľa požadovanej dávky a objem vstreknúť do infúzneho vaku alebo fľaše iba pomocou jednej injekcie.


Obsah infúzneho vaku alebo fľaše premiešajte manuálne jemným krúživým pohybom.


Infúzny roztok Docetaxelu Sandoz sa má použiť v priebehu 48 hodín a má sa podať za aseptických podmienok vo forme jednohodinovej infúziepri izbovej teplote (do 25 °C).


Tak ako pri všetkých parenterálnych liekoch, aj infúzny koncentrát a infúzny roztok Docetaxelu Sandoz sa majú pred použitím vizuálne skontrolovať, roztoky obsahujúce zrazeniny sa majú zlikvidovať.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0518/11-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 23. 08. 2011


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2015


Docetaxel Sandoz 10 mg/ml infúzny koncentrát