+ ipil.sk

Docetaxel Strides 40 mg/ml koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny roztokPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Docetaxel Strides 40 mg/ml koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny roztok


docetaxel


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo nemocničnému lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo nemocničnému lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Docetaxel Strides a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Docetaxel Strides

3. Ako používať Docetaxel Strides

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Docetaxel Strides

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Docetaxel Strides a na čo sa používa


Názov tohto lieku je Docetaxel Strides. Docetaxel je látka získaná z ihličia tisu.

Docetaxel patrí do skupiny protirakovinových liečiv nazývaných taxány.


Docetaxel Strides vám predpísal váš lekár na liečbu rakoviny prsníka, určitých foriem rakoviny pľúc (nemalobunkový karcinóm pľúc), rakoviny prostaty, rakoviny žalúdka alebo rakoviny hlavy a krku:

 • Na liečbu pokročilej rakoviny prsníka sa Docetaxel Strides môže podávať buď samostatne alebo v kombinácii s doxorubicínom alebo trastuzumabom, alebo kapecitabínom.

 • Na liečbu včasného štádia rakoviny prsníka s postihnutím lymfatických uzlín alebo bez nich sa Docetaxel Strides môže podávať v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom.

 • Na liečbu rakoviny pľúc sa Docetaxel Strides môže podávať buď samostatne alebo v kombinácii s cisplatinou.

 • Na liečbu rakoviny prostaty sa Docetaxel Strides podáva v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom.

 • Na liečbu metastázujúcej rakoviny žalúdka sa Docetaxel Strides podáva v kombinácii s cisplatinou a 5‑fluóruracilom.

 • Na liečbu rakoviny hlavy alebo krku sa Docetaxel Strides podáva v kombinácii s cisplatinou a 5‑fluóruracilom.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Docetaxel Strides


Nepoužívajte Docetaxel Strides


 • ak ste alergický na docetaxel alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak je počet vašich bielych krviniek príliš nízky.

 • ak máte závažné ochorenie pečene.


Upozornenia a opatrenia


Pred každou liečbou Docetaxelom Strides vám urobia vyšetrenia krvi, aby sa zistilo, či máte dostatok krviniek a či vám dostatočne pracuje pečeň, aby ste dostali Docetaxel Strides. V prípade porúch týkajúcich sa bielych krviniek sa u vás môže objaviť pridružená horúčka alebo infekcie.


Kvôli zníženiu pravdepodobnosti výskytu určitých vedľajších účinkov, ktoré sa môžu objaviť po infúznom podaní Docetaxelu Strides, najmä alergickej reakcie a zadržiavania tekutín (opuch rúk, chodidiel, nôh alebo zvýšenie telesnej hmotnosti) vás požiadajú, aby ste jeden deň pred podaním Docetaxelu Strides užili kortikosteroid užívaný ústami, ako je dexametazón, a budete ho užívať ešte jeden alebo dva dni po podaní Docetaxelu Strides.


Počas liečby môžete dostávať lieky na udržiavanie počtu vašich krviniek.


Injekčná liekovka s 1,8 ml rozpúšťadla obsahuje malé množstvo etanolu, menej ako 100 mg na dávku.


Injekčná liekovka so 7,1 ml rozpúšťadla obsahuje 13 objemových % etanolu (alkohol), t.j. až do 152,1 mg na dávku, čo zodpovedá 3 ml piva, 1,3 ml vína na dávku.

Liek je škodlivý pre tých, ktorí trpia závislosťou od alkoholu.

Toto je potrebné vziať do úvahy u tehotných alebo dojčiacich žien, detí a vysokorizikových skupín, ako sú pacienti s ochorením pečene alebo epilepsiou.


Iné lieky a Docetaxel Strides


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo nemocničnému lekárnikovi. Je to kvôli tomu, že Docetaxel Strides alebo iný liek nemusí účinkovať tak, ako sa očakáva a zvýši sa pravdepodobnosť, že sa u vás objaví vedľajší účinok.


Tehotenstvo


Poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako vám začnú podávať akýkoľvek liek.

Docetaxel Strides sa NESMIE podať, ak ste tehotná, pokiaľ to nie je jasne indikované vaším lekárom.

Počas liečby týmto liekom nesmiete otehotnieť a počas liečby musíte používať účinnú metódu antikoncepcie, pretože Docetaxel Strides môže byť škodlivý pre nenarodené dieťa. Ak počas vašej liečby otehotniete, musíte okamžite informovať svojho lekára.


Ak ste muž a liečite sa Docetaxelom Strides odporúča sa, aby ste počas liečby a do 6 mesiacov po ukončení liečby nesplodili dieťa a aby ste sa pred liečbou poradili o konzervácii spermií, pretože docetaxel môže zmeniť plodnosť mužov.


Dojčenie


Pokiaľ sa liečite Docetaxelom Strides, nesmiete dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Neexistuje dôvod, prečo by ste medzi liečebnými cyklami Docetaxelu Strides nemohli viesť vozidlo, okrem prípadov, kedy pociťujete závrat alebo si nedôverujete.


3. Ako používať Docetaxel Strides


Docetaxel Strides vám podá zdravotnícky pracovník.


Zvyčajné dávkovanie


Dávka bude závisieť od vašej telesnej hmotnosti a vášho celkového stavu. Lekár vypočíta plochu povrchu vášho tela v metroch štvorcových (m2) a určí dávku, ktorú máte dostávať.


Spôsob a cesta podania


Docetaxel Strides vám podajú pomocou infúzie do jednej z vašich žíl (vnútrožilové použitie). Infúzia bude trvať približne jednu hodinu, počas ktorej budete v nemocnici.


Častosť podávania


Vašu infúziu máte zvyčajne dostávať raz za každé 3 týždne.

Podľa výsledkov vašich krvných vyšetrení, celkového stavu a odpovede na Docetaxel Strides vám môže lekár zmeniť dávku a častosť dávkovania. Svojho lekára informujte najmä v prípade, ak máte hnačku, bolestivé miesta v ústach, pocit zníženej citlivosti alebo pocit mravčenia, horúčku a odovzdajte mu výsledky vašich krvných vyšetrení. Tieto informácie mu umožnia rozhodnúť sa, či je potrebné dávku znížiť. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo nemocničného lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Lekár sa s vami o týchto účinkoch porozpráva a vysvetlí vám možné riziká a prínosy liečby.


Častosť výskytu možných vedľajších účinkov uvedených nižšie je definovaná pomocou nasledujúceho pravidla: veľmi časté (postihujú viac ako 1 používateľa z 10); časté (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100); menej časté (postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000); zriedkavé (postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000); veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000); neznáme (častosť výskytu nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


Najčastejšie hlásené vedľajšie účinky pri podávaní samotného Docetaxelu Strides sú: pokles počtu červených alebo bielych krviniek, vypadávanie vlasov, nevoľnosť, vracanie, bolestivé miesta v ústach, hnačka a únava.


Závažnosť vedľajších účinkov Docetaxelu Strides sa môže zvýšiť, ak sa Docetaxel Strides podáva v kombinácii s inými chemoterapeutickými látkami.


Počas infúzneho podávania v nemocnici sa môžu objaviť nasledujúce alergické reakcie (vyskytli sa u viac ako u 1 z 10 osôb):

 • nával horúčavy, kožné reakcie, svrbenie

 • tlak na hrudníku

 • ťažkosti pri dýchaní

 • horúčka alebo zimnica

 • bolesť chrbta

 • nízky krvný tlak

Môžu sa vyskytnúť závažnejšie reakcie.


Nemocničný personál bude počas liečby váš stav pozorne sledovať. Ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto účinkov, okamžite ich informujte.


V období medzi infúziami Docetaxelu Strides sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky a častosť výskytu sa môže líšiť v závislosti od kombinácie liečiv, ktorú dostávate:


Veľmi časté (vyskytli sa u viac ako 1 z 10 pacientov):

 • infekcie, pokles počtu červených krviniek (anémia) alebo bielych krviniek (ktoré sú dôležité v boji proti infekcii) a krvných doštičiek

 • horúčka: ak sa u vás objaví, okamžite to musíte povedať svojmu lekárovi

 • alergické reakcie, ktoré sú popísané vyššie

 • strata chuti do jedla (anorexia)

 • nespavosť

 • pocit zníženej citlivosti alebo pocit mravčenia, či bolesti v kĺboch alebo svaloch

 • bolesť hlavy

 • zmeny vo vnímaní chuti

 • zápal oka alebo nadmerné slzenie očí

 • opuch spôsobený nesprávnym odtokom lymfy

 • dýchavičnosť

 • výtok z nosa, zápal hrdla a nosa; kašeľ

 • krvácanie z nosa

 • bolestivé miesta v ústach

 • žalúdočné ťažkosti vrátane nevoľnosti, vracania a hnačky, zápcha

 • bolesť brucha

 • tráviace ťažkosti

 • dočasná strata vlasov (vo väčšine prípadov sa normálny rast vlasov opäť obnoví)

 • sčervenanie a opuch dlaní na rukách a chodidiel na nohách, čo môže viesť k odlupovaniu kože (to sa môže objaviť aj na rukách, tvári alebo na tele)

 • zmena vo farbe nechtov, ktoré sa môžu oddeľovať

 • bolesť svalov, bolesť chrbta alebo kostí

 • zmena alebo vynechanie menštruácie

 • opuch rúk, chodidiel, nôh

 • únava alebo príznaky podobné chrípke

 • nárast alebo úbytok telesnej hmotnosti.


Časté (vyskytli sa u menej ako 1 z 10, ale u viac ako 1 zo 100 pacientov):

 • kvasinková infekcia v ústach (orálna kandidóza)

 • nedostatok tekutín

 • závrat

 • poškodenie sluchu

 • pokles krvného tlaku, nepravidelný alebo rýchly tep srdca

 • zlyhávanie srdca

 • zápal pažeráka

 • sucho v ústach

 • ťažkosti alebo bolesť pri prehĺtaní

 • krvácanie

 • vzostup hladín pečeňových enzýmov (vyžaduje si pravidelné krvné vyšetrenia).


Menej časté (vyskytli sa u viac ako 1 z 1 000, ale u menej ako 1 zo 100 pacientov):

 • mdloba

 • kožné reakcie, flebitída (zápal žily) alebo opuch v mieste podania infúzie

 • zápal hrubého čreva, tenkého čreva; prederavenie čreva

 • krvné zrazeniny.


.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára ,alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Docetaxel Strides


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na štítkoch injekčnej liekovky po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote od 2 °C do 25 °C.

Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pre svetlom.


Roztok premixu sa má použiť okamžite po príprave. Avšak chemická a fyzikálna stabilita pri používaní roztoku premixu bola preukázaná počas 8 hodín, ak sa uchovával buď pri teplote 2 °C až 8 °C alebo pri izbovej teplote (do 25 °C).


Chemická a fyzikálna stabilita pri používaní infúzneho roztoku bola preukázaná počas 4 hodín pri teplote 2 – 8 °C a 4 hodiny pri izbovej teplote (do 25 °C).


Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pred použitím je zodpovedný používateľ a zvyčajne by nemali presiahnuť viac ako 24 hodín pri teplote 2 až 8 °C, pokiaľ príprava/riedenie neprebehli za kontrolovaných a validných aseptických podmienok.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo obsahuje injekčná liekovka s koncentrátom na infúzny roztok DocetaxeluStrides

- Liečivo je docetaxel.

Každá jednodávková injekčná liekovka koncentrátu Docetaxelu Strides obsahuje 40 mg/ml docetaxelu (bezvodého).

- Ďalšie zložky sú polysorbát 80 a bezvodá kyselina citrónová.


Čo obsahuje injekčná liekovka s rozpúšťadlom

13 % (m/m) bezvodého etanolu vo vode na injekciu.


Ako vyzerá Docetaxel Strides a obsah balenia


Každé balenie obsahuje:

 • jednu jednodávkovú injekčnú liekovku s koncentrátom

 • jednu jednodávkovú injekčnú liekovku s rozpúšťadlom


K dispozícii sú dve veľkosti balenia:

 • škatuľa obsahujúca injekčnú liekovku s koncentrátom na infúzny roztok 20 mg/0,5 ml a injekčnú liekovku s 1,8 ml rozpúšťadla.

 • škatuľa obsahujúca injekčnú liekovku s koncentrátom na infúzny roztok 80 mg/2 ml a injekčnú liekovku so 7,1 ml rozpúšťadla.


Koncentrát na infúzny roztok je číry bezfarebný až slabo žltý viskózny roztok.

Rozpúšťadlo je bezfarebný roztok.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs

69800 Saint Priest

Francúzsko


Výrobca

Strides Arcolab Polska Sp.z.o.o.

10, Daniszewska Str

03-230 Varšava

Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko Docetaxel Strides 40 mg/ml concentraat en oplosmiddel voor oplossing voor infusie

Bulharsko Docetaxel Strides 40 mg/ml ml концентрат и разтворител за инфузионен разтвор

Cyprus Docetaxel Strides 40 mg/ml πυκνό διάλυμα και διαλύτηςγια παρασκευήδιαλύματοςπροςέγχυση

Česká republika Docetaxel Strides 40 mg/ml koncentrát a rozpouštědlo pro přípravu infúzního roztoku

Dánsko Docetaxel Strides 40 mg/ml koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning

Estónsko Dotsetakseelile Strides 40 mg/ml

Fínsko Dosetakseli Strides 40 mg/ml infuusiokonsentraatti ja liuotin, liuosta varten

Francúzsko Docétaxel Strides Arcolab International 40 mg/ml solution à diluer et solvant pour perfusion

Grécko Docetaxel Strides 40 mg/ml πυκνό διάλυμα και διαλύτηςγια παρασκευήδιαλύματοςπροςέγχυση

Holandsko Docetaxel Strides 40 mg/ml concentraat en oplosmiddel voor oplossing voor infusie

Írsko Docetaxel Strides 20 mg/0.5 ml concentrate and solvent for solution for infusion

Docetaxel Strides 80 mg/2 ml concentrate and solvent for solution for infusion

Island Docetaxel Strides 40 mg/ml innrennslisþykkni og leysir, lausn

Litva Docetakselis Strides 40 mg/ml koncentratas ir tirpiklis infuziniam tirpalui

Lotyšsko Docetaxel Strides 40 mg/ml koncentrāts un šķīdinātājs infūziju šķīduma pagatavošanai

Luxembursko Docétaxel Strides 40 mg/ml solution à diluer et solvant pour perfusion

Maďarsko Docetaxelt Strides 40 mg/ml koncentrátum és oldószer oldatos infúzióhoz

Malta Docetaxel Strides 40 mg/ml konċentrat u solvent għal soluzzjoni għall-infużjoni

Nemecko Docetaxel Strides 40 mg/ml Konzentrat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Infusionslösung

Nórsko Docetaxel Strides 40 mg/ml Konsentrat og væske til infusjonsvæske, oppløsning

Poľsko Docetaksel Strides

Portugalsko Docetaxel Strides

Rakúsko Docetaxel Strides 40 mg/ml Konzentrat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Infusionslösung

Rumunsko Docetaxel Strides Arcolab International 40 mg/ml concentrat şi solvent pentru soluţie perfuzabilă

Slovenská republika Docetaxel Strides 40 mg/ml koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny roztok

Slovinsko Docetaksela Strides Arcolab 40 mg/ml koncentrat in vehikel za raztopino za infundiranje

Španielsko Docetaxel Strides 20 mg concentrado y disolvente para solución para perfusión
Docetaxel Strides 80 mg concentrado y disolvente para solución para perfusión

Švédsko Docetaxel Strides 40 mg/ml koncentrat och vätska till infusionsvätska, lösning

Taliansko Docetaxel Strides Arcolab International

Veľká Británia Docetaxel Strides 40 mg/ml concentrate and solvent for solution for infusion


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2015.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


POKYNY PRE POUŽITIE DOCETAXELU STRIDES 40 mg/ml KONCENTRÁTU A ROZPÚŠŤADLA NA INFÚZNY ROZTOK


Je dôležité, aby ste si pred prípravou roztoku premixu Docetaxelu Strides alebo infúzneho roztoku Docetaxelu Strides prečítali celý obsah tohto návodu.


1. ZLOŽENIE


Docetaxel Strides koncentrát na infúzny roztok je číry bezfarebný alebo slabo žltý viskózny roztok obsahujúci 40 mg/ ml docetaxelu (bezvodého) v polysorbáte 80. Rozpúšťadlom pre Docetaxel Strides je 13 % m/m roztok bezvodého etanolu vo vode na injekciu.


2. PREZENTÁCIA


Docetaxel Strides sa dodáva v jednodávkových injekčných liekovkách.


K dispozícii sú dve veľkosti balenia:

 • škatuľa obsahujúca jednu injekčnú liekovku s koncentrátom (20 mg) a jednu zodpovedajúcu injekčnú liekovku s rozpúšťadlom.

 • škatuľa obsahujúca jednu injekčnú liekovku s koncentrátom (80 mg) a jednu zodpovedajúcu injekčnú liekovku s rozpúšťadlom.


Docetaxel Strides sa má uchovávať pri teplote medzi 2 °C až 25 °C a má sa chrániť pred svetlom.

Docetaxel Strides sa nesmie používať po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli, blistrovom obale a injekčných liekovkách.


2.1 Injekčné liekovky s koncentrátom Docetaxelu Strides


Injekčná liekovka s koncentrátom na infúzny roztok 20 mg/0,5 ml

 • 5 ml injekčná liekovka z číreho skla a fialovým hliníkovým vyklápacím uzáverom.


 • Každá injekčná liekovka obsahuje 0,5 ml roztoku docetaxelu 40 mg/ml v polysorbáte 80 (plniaci objem 26,8 mg/0,67 ml). Tento objem bol stanovený počas vývoja, aby kompenzoval stratu tekutiny počas prípravy premixu (pozri časť 4) kvôli tvorbe peny, adhézii na steny injekčnej liekovky a „mŕtvemu objemu“. Toto naplnenie v nadbytku zabezpečuje, že po riedení s celým obsahom pribaleného rozpúšťadla bude minimálny extrahovateľný objem premixu 2 ml obsahujúci 10 mg/ml docetaxelu, čo zodpovedá 20 mg na injekčnú liekovku.


Injekčná liekovka s koncentrátom na infúzny roztok 80 mg/2 ml

 • 10 ml injekčná liekovka z číreho skla a fialovým hliníkovým vyklápacím uzáverom.


 • Každá injekčná liekovka obsahuje 2 ml roztoku docetaxelu 40 mg/ml v polysorbáte 80 (plniaci objem 96 mg/2,4 ml). Tento objem bol stanovený počas vývoja, aby kompenzoval stratu tekutiny počas prípravy premixu (pozri časť 4) kvôli tvorbe peny, adhézii na steny injekčnej liekovky a „mŕtvemu objemu“. Toto naplnenie v nadbytku zabezpečuje, že po nariedení s celým obsahom pribaleného rozpúšťadla bude minimálny extrahovateľný objem premixu 8 ml obsahujúcich 10 mg/ml docetaxelu, čo zodpovedá 80 mg na injekčnú liekovku.


2.2 Injekčné liekovky s rozpúšťadlom pre Docetaxel Strides


Rozpúšťadlom je 13 % m/m roztok bezvodého etanolu vo vode na injekciu.


Injekčná liekovka s 1,8 ml rozpúšťadla

 • Injekčná liekovka s rozpúšťadlom je 5 ml injekčná liekovka z číreho skla so zeleným vyklápacím hliníkovým uzáverom.


 • Každá injekčná liekovka s rozpúšťadlom obsahuje 1,8 ml (plniaci objem 2,0 ml). Tento objem bol stanovený na základe plniaceho objemu injekčnej liekovky s koncentrátom. Pridanie celého obsahu injekčnej liekovky s rozpúšťadlom do obsahu injekčnej liekovky s koncentrátom Docetaxelu Strides zabezpečí koncentráciu docetaxelu v premixe 10 mg/ml.


Injekčná liekovka so 7,1 ml rozpúšťadla

 • Injekčná liekovka s rozpúšťadlom je 10 ml injekčná liekovka z číreho skla so zeleným vyklápacím hliníkovým uzáverom.


 • Každá injekčná liekovka s rozpúšťadlom obsahuje 7,1 ml (plniaci objem 7,5 ml). Tento objem bol stanovený na základe plniaceho objemu injekčnej liekovky s koncentrátom. Pridanie celého obsahu injekčnej liekovky s rozpúšťadlom do obsahu injekčnej liekovky s koncentrátom Docetaxelu Strides zabezpečí koncentráciu docetaxelu v premixe 10 mg/ml.


3 ODPORÚČANIA PRE BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE S LIEKOM


Docetaxel je cytostatická látka a tak ako pri iných potenciálne toxických zlúčeninách, pri zaobchádzaní s roztokmi docetaxelu a pri ich príprave je nutná opatrnosť. Odporúča sa používať rukavice.


Ak sa koncentrát docetaxelu, roztok premixu alebo infúzny roztok dostanú do kontaktu s kožou, okamžite a dôkladne ju umyte mydlom a vodou. Ak sa koncentrát docetaxelu, roztok premixu alebo infúzny roztok dostanú do kontaktu so sliznicami, okamžite a dôkladne ich opláchnite vodou.


4. PRÍPRAVA NA INTRAVENÓZNE PODANIE


4.1 Príprava roztoku premixu docetaxelu (10 mg docetaxelu/ml)


4.1.1 Ak sa injekčné liekovky uchovávajú v chladničke, nechajte potrebné množstvo škatúľ s injekčnými liekovkami s koncentrátom Docetaxelu Strides a s injekčnými liekovkami s rozpúšťadlom postáť pri izbovej teplote (do 25 °C) 5 minút.


mOR7NEprXzsJHrCR6wkesJHrCR6NBAUSWwzatwBJTowBkwkesJHrCR6wkesJHrCR6wkesJHrCx6VLei//OpgYZEwsesJHrCR6wkesJHrCR6wkesJHrCx6uMcLIMXaaJHI6yMUJO18mmPR6aDHHHTyzZC4IjqyyGxgo0VWYWPSQ4RnLbI/dhpgqxZAJqufHxdpokcj6Cs+FVzPnRMQmJHLH8oUvw9/c3EEbWKMtMI3v8AM+iSHDo0jzC1XPj4u00SOR9JIzXUx/douTXPpqSRg88f5jhlPrDzKNiAUOWQhCBKrAtjjo8wpx6rnx8XaaJHI6zzxiXuuJKwkh1Eg9jEZGVGRGETBEbRI8758ZhEFFc4joUZzcsh04ZGI5GGppZqjAhUGcre3Vc+Pi7TRI5HVJVUixHDjFcVWuxI68wPJjRoVTRy1igViPmpUhrY9sarej1VGNM57nvIKlK3yJ+qSf1LqufHxdpokcjql7MkvyFZIAxo5sl8j/6NOuEkFYyQ6sbKK1GSXF7YUEUEqnbTntYj0A+YSJEeEnj855QYyPOW6F1XPj4u00SOR1S9nLGqvdHb3BhKITBSm1IdIavikV4xRiQxhKYw48eph1FNbOlCVLkxUW4/uVZr0WDLMgbeIdwREamq58fF2miRyOqXs5pELNgkevUrztpWftaklBM7/gzVc2V+s6BGRCoBray8bisYjEqa0gTAOyQLVc+Pi7TRI5HUVnkD3OkSRPI1ifqlSUKjmMlEqWAw0tjWYabOCJkF0ZUREamkkFiFbKeOTpufHxdpokcjrMAR0VZEeSy4SUpsuU9HFEdGyfHSvUhyrKWPEHAfSQ0a/XcEUlu03Pj4u00SOR1ve0TJfyVWw3uayysRS2kbqFC8UipwVkRID47wtjhY7q5FcnW4uVYGm58fF2miRyOqTMZGqRKrwvlVCjKIumREY9zZRAKio5NVwYjLfpufHxdpokcjq8vbKCNjn5T20EbhphY9YSPWEj0wQxU8TXr2GbTiI9be/wDfqushFj6bnx8XaaJHI6pHxjYg+9qRRtRrexvVvd1Ore23OYKV0c9rExQK8z3U55XimIjQ6bnx8XaaJHI6nNe64wvh9Inwmpz2sRfIYkMfcdu80E7fib9DTc+Pi7TRI5HULuddkH8iw6JXYdK+ZNd0iu6RX+w6vERaaAbXPe0aWxe87d5SKi9f/PM2em58fF2miRyOoaOLI8xRkbLC5iKjk0OOJrlkuVzvly2bZtVcVTWoxOh0RBTNnpufHxdpokcjqi7z/wBUXZrGAqqL4BhmVhmVhhU1jWIRvyT/APKzbMX6m0SFY90zZ6bnx8XaaJHI6hP8ZfK5UibOpP0tBfqr/G2MQY3KqJod8oKSxXg03Pj4u00SOR1Cc1pZP1YmzqR9Ovh3l6OYjnO/7bjf6a92F6Oe1iYli04JXDkBYBmm58fF2miRyOv5+aiuTD1J+loK74Gv8oMRJMFsNnZhmVhh02OFjuk/Vc+Pi7TRI5H0R+kn6TH9z+s34+G/9tJWDief5rzPrzPrENSmEYRKnqnzpufHxdpokcjqjBxEgjHhr/8AKvMpI4fq9ZRVR44yvq0hVwGMc3Q8IyL/AJRVPVHStNz4+LtNEjkdUB7BSv0KPBBrxPSmR301iNdT2OdWHatMGwaVZtnqns7Zum58fF2miRyOqNC7oTBfKsGg/TamI2DqkpiLjpufHxdpokcjpK/xhtgGSESMSObzI5jRSWvHjPnVbOP0y5SBSLH8Kabnx8XaaJHI6ZWzgzMIQJxHT0wZ0YMPM4dZnDrM4dLdI1eaZJqNCHH13Pj4u00SOR0kYhB/CKooRhuCwrE1lI0Qrc1WwPZc+Pi7TRI5HVOjMGePHeJ3oI/MDe258fF2miRyOpURyOjEjPZcwq7Fx6xcesXHrFx6xcen3GMxUZJmKwbBp7bnx8XaaJHI+h42ETCR6wkesJHrCR6wkemDYNPfc+Pi7TRI5H7658fF2miRyP31z4+LtNFwUzDY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNHkT5AYyKkXRLmlDJxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOqPPMSQfnPsZF1K90e6GYX7D80bnPsLtLT46RpCGH7/zRuc973oNhHqQiIqqaOSO6yi/T3/mjc577ubtBVthNGOS0zC2sXih+/8ANG5z33UjnTbZH80mrpEU7AC8Iff+aNznsVUamMGtOLI7SKriQYZWR/BIrwHrwSK/2215jjpssXz7PzRuc9hmsPKGR8dkufHwoBoU5WfBPm1091sayGxwgqqImPi08qlZAd3RvX+aNznsuEhQywTu106a4w4fbiPCylGJK7A12hpJER6seWQhEjR3QHI4Hr/NG5z2ShvdKJ8qUjex8EUpgO+60VSuYUBitIJwngWGBsUYZ5H25iyoKIgfX+aNznsmyECdssqUR/kfbUVsCjEB3vBCe7DQqEJiSBDaxJf7ZsL6Xr/NG5z2SgDJKdHA2kRXOH+gqnukjaydMRp505KaaRLKNO0R/li29yPj+v8ANG5z2EEwqTWOjxwPQZ0msrHRqkODIXDxqNJYr0WKj2XGRKcO3fvRET2fmjc57btsaRUpMz+CDuY1QcoggWyOgxhGJkgiAvPt/NG5z2SZzROnEKR6Iq1boalf/wA0yozJQmOlQKFNCV3r/NG5z13UzxjX57nscNYLnMONZRGeApKwlYSvAUddsyvLJSllDdUqME9W+S47PV+aNznrvX/AIhDyWFZVqeVrU/51V3w7oqfKGisR1q+fJ6vzRuc9d7/i1VqSjWtsn8fRIMxJVqX5f6vzRuc9d5KqmggDIZcGKOXajeJuLSsbGrGxqxsasbGrGJXmMSvFIJQ4whVa/q+r80bnPXd97bJYxx7ovdNsn8a7W12trtbXa3qU4g1NkmdVnb2r6vzRuc9d33sViJbprGo21NKrf92mTiYfEGrEGrzSHV/u0sV70YFgKN+9bX9X1fmjc567vvYzm5bMI1yWT+NSBIG2t/joI75en/bX9X1fmjc567vvYgu50jc2cipIqdsW/wASEaJnUiL5U/7a/q+r80bnPXd97DIjaONXEtG9qdsW/wAVRHJ1mEQUVP8Atr+r6vzRuc9d33sfcv8ApW8vimVO2LHNdpuBk8Sf9tf1fV+aNznru+9j7l/0ozkbKRflJL0ION9fROb3K9fGOzu7/X+aNznru+9gQxHhygIHoOdG8QXI8yORtw7m1j41Y6PXnMtYIhSEAwMSzMc0Xq/NG5z13fewZb40Vs4JBlT4Lbvh9twaVgo1YKNpk7S17D1fmjc565ruy6yHjdLDIGJJxWHl2UjU9EnaWvj/AFfmjc567g7susiEKS1sMyDuMZQEgdiysEPXJ2lr4/1fmjc567vvYtyJGZHP52XVivhhJ4ijehGapO0tfH+r80bnPXcQKtNENaiwPhHgTCuTtdZzdw9UhyNBFF4Y/q/NG5z1kGhGkQaqIAg9LvH7SxTrHOi/KaCFYJqIp3ev80bnPYqIqeIoadJO1p1NJjqitdCuWGFjCU68NY4U0hmfMh7Bg7Xez80bnPsLpCUnWHEfKI1qNb7vzRuc+xfbYz3isw2uYxrE9/5q7qqTfMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWrcquk//xAAUEQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAACg/9oACAEDAQE/AS1//8QAKxEAAgECBgIDAAICAwEAAAAAAAECETEDEBIgIVEyQRMiMDNABEIjUmHw/9oACAECAQE/AeElwal0ao9GqPRqj0ao9GqPRqXRqXRx0al0al0ao9GqPRqj0ao9GqPRqXRNc8ErLfCNT5KeIpy01JJO41R03zuSst8uEo5R8ORsfMK753JWW/EvlVU0jixfxvfO5Ky3r7xp7zjqf1RNrxW+dyVlsjFysaYr2fUovTHL/sVwx8Lo+p9TT09s7krLZg0dSUIoUKmiKJWylGL5KKp8cThPbO5Ky2YVPZO5FVJeJJcZTpQRGpR6ts7krLYq+iUY0qzVAjickq15ywV2PQnY1c8Ik3KNds7krLZFUhUm65w5dGYcayJTpxnGTjYnR8rZO5Ky2SlSKWzD8jC8mSdSmbstk7krLZieKOM8O5g+bHmjE9bJ3JWWyXih5xMDyJWzRiWWydyVlsk/oiVx5RMDyJ8oSyiT9bJ3JWWyXKQ5DeUHyYXsf14NWVSVlsnclZbJJpJobeVCFzBVak9SfJXN2WydyVls1tx0rZ4mHPS6mJzzmojeydxpuKoaJdGiXRol0aZdH3KTPuaZdGiXQlMpMpMam7miXRol0aJdGiXRO5VRS4NcejXHo1x6NcejXHo1x6NcejXHo1x6NcejXHo1x6NcejXHo1x6IuL9FXlOy/oYd85Rbiv6GHfNQqkOEa0bJQa/bDvm5U0klR8kcX1Ilgp8wLfph3zdkVKilSxrUl9hwp+eHfOT4W3DcXwia9/lh3znZbKmHzwY64EqjX4Yd852W50lGrFJEv8Awcdiw5P0R/x37FgRRD3nLxRTZFanQxn/AK5RtVirKpHAbuf8cTDppqhySufNAf8AkL0iD+2bfCKdDzw3SRWq5XJp6HTxHicccDdectT2Yd852QnQrquNFKXE0lVDalYstQlUd9+HfOdlnV5LxoUasSf1RZfhh3znZblIdB/hh3znZf0MO+c7L+hh3znZf0MO+bg5JUPimfFM+KZ8Uz4pnxTPimfFM+KZ8Uz4pnxTPimfFM+KZHDkr5/WnJ9T6kVhu41BM+p9T6n1PqfU+p9T6n1FoboPN2WxPOK5HVFWzlFWSWcPJDvm7LZpOChG9akpI1ITG6IecPJDvm7LNXJYbuONDSaOz1xlRE1ahJUzh5Id83ZZo5jE1NiJTMLlk3Go2vRGbfGyHkh3zdls8xwYkyjaoPTFU2J14ecPJDvm7LNKphrTySxJejXITpyPnlbIeWcPJDvm7LPBVakp0eVc53yoYa5zh5Id83ZZ4PsbqU2TvnC+cPJDvm7LPBsx7ET8nnh5w8kO+bss8CzJWFmh3zi84eSHfN2Wf+P7JCzRiN1Oco3zh5Id83ZZ4LopFexZ1MR/bOF84eSHfN2WcPFskU2T8nmuOc4eSHfN2WeDRppkopW2y01PqVXpDdb5w8kO+bss4yoxpvlFChRnjvh5Id83ZbalSv4Q8kO+eltI+Nnxs+Nnxs+Nnxs+Nnxs+Nnxs+Nnxs+NnxsjhtMd820kuDWujWujWujWujWujWujWujUuj43StDUujWujWujWujWujWujUujUujSuidl+GBCrqVVjEVJUX4ekTsvwh9MOph4n3qyTq6/h6ROy3JVEueEYz/1KP8A+QynaGqPd6ROy3YVxQjWpiOsuCPI4URRJ0ZK+70idluw6V5I6bolyyNaVQk6cifJK+70idlvweYksFL2Lj2a4xsTdPHf6ROy3Qw68s8Y8E5anzlQTdhriq3ekTst2F/GT/j286Hu9InZbrYfBL+I4ODgr0Ueht7vSJ2W7/REv4xNFUVE2Pw3ekTsty/jJ8wFfONx+L3ekTst0PAvFiuPLDuPxe70idludfjVDBbsyqi2h0ODVSxX6Pd6ROy3KSjSphOOoxktWxeG70idluhplCjOIy4MeNVq2f67vSJ2W5OhSphOsdLJYbTHhyRTf6ROy/CMtLqfPExMTX+HpEfFf0mf/8QAUxAAAQICAwkNBgMGAwYFBQAAAQACAxEEEiETICIxQVFysdEQMDIzNGFxgYKRoaLBIzVCUpKyQKPwFENik8LhUHPxBSRTY8PSFUSDs+J0hNPj8v/aAAgBAQAGPwKGBDuhfzr3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYogMKoWc6oOn6j8CSTIBcfC+oKTIrHHmM/wADTtP1KoOn6jfy95k0YyrlRG4zIOzqtSI0nc+EU6JXc57e7GgxjiDWlbbld/2psRri6FKecSQYcGLLFn6N/p2n6lUHT9RvxJMgqjMGC3wUobZZzn3IvVrTAOFUa0SyYIl9z0Jvr3J7RJhsnmV1o7ZEY2DKrk8m6NGM5Rv1O0/Uqg6fqN+bRm2ufaUGDHjd07sXq1ou4Vzsbzz4J7i5ND7Yk6zic+4ykw8pn1prxicJ77TtP1KoOn6jfiZEthnLkl/e8i9WtB7qxZC4NZssf6n17sQZhW7lL5XEb7TtP1KoOn6jfqTUAJwsZl8SE8e6GNaZOPDzJtyIzuAyHdeHQ3llU1i2Sij4ZiW+07T9SqDp+o357ZjDJx89t5aEYsBxhRs4xHpVxpgqOyRMjlWbYRjBUUynZLvRJ+JxI32nafqVQdP1G/MpLJ4Nh5sybEy5em9qQ3gZwRYU/wBpXrSySTKNDtkbdJMhj4RLfadp+pVB0/Ub8WPE2nGEZgmE7xG1V4bqzb2pCIMX7V+0RuMdiByb9TtP1KoOn6je5ve1o5yuPhfUFx8L6gvZva6WYqpEbWCulFcXWHp/uqseF01difVrtdVNUkZVYyJPqUoDHNb/AA7UIkQ1ogxZgqrorGnMXLj4X1BcfC+oKQjQyT/EN7p2n6lUHT9RvNWDJjDie4eKnSI7qmOSmS93MSuJ8xWDYM1Vp1hC3F/CAPCSNxcWz/4by3w/ui98o0MHCsk8Jr3Ma9sptmEJwW2ZrFxMOqMrgmNgi5tfwTjJtkgaVGfIZJzKkWl/OSuJ8xVkOXWsfkb6BVoZlnuTi0+M1Xc67wm2PBEntQc3ERMbxTtP1KoOn6jeCSZBQnAsjS+F0xUPTiQu0OLBn8zUZRm2Z7Fx8L6guPhfUFMx2dRmpQhEin+BqcKgo0N9rrZk2KDoDVuGvKrK2ahlgDqosr2SzyO1AxYERk7K0pt71IRh1iS4+F9YXHwvrCkYw6rUbhAixZZQ2xR3OlAZIuLQZl1n9kGtxASG8U7T9SqDp+o3ljXh7ZtBrTnkzWIugPi1Z2AB1voq1Jo0SLExYTmuGtSFBjM5xAauQxfob/2IR4jbk0DG2q31CDKPSYbYn8MOfiSpR4xMJoyWTKg6A1bsNpDg54aa1ay3qXsHPa3EHyIn3I3ejRYg/jih6k6gRBzsa2fgiINEcLf3oadYRbEeRXtLCQB94VzotIY1+WrBJ8SokSkR7o1jCWyst6EABIbxTtP1KoOn6jeYTGxBEh1RNjmz9FXdQ2NslOVh8JbntG1mnJVrKxj28wo//wAUwXKkv0YQaNQTnGiCC7Ia9ZQS4vJLXVRkH6tUHQGrdhthxro0gAsiGY8Ua9DhCXxBu4K8B0ZuYNrKdSIyfw/s+Lyp1Wi0iIf4gIbVW/Z2wnzz1j3qK413C4OlZgt695p2n6lUHT9RvNxiUIGK2x3tKvgvZ0aJCJMsJh17hqucCLbP9FVg02FzB3/8rDiYrS9rgAjHHD4JNvXlVWBEc+IRVAabBtKhNdjDQDuiE+iNu4wT7WohDZQorD81Ua9ybS4EZv8AQqVaJbzf/rQc+MRCzteP7TUSK1xlO0uEsX+quVGrPeRVMiZd2VMa8zcGiZ3inafqVQdP1G8+0hg86iQ4cV1VpqidtgWE+ANJrvRBsWjwXzGWM0K5Q6K+eaHHJ1Jrm0WC3nqyl1FC7YMPFIEAdwU2MwvmN57SGCnMhx34Li2RM7EQYkLmL2mZ7kDE/ZYsslV3qrpBo1Hbb/wnEjrATQKNR2tnwxDGoqcaxlaxs7O5ezhgc+807T9SqDp+o3m3CeeCwYynF/CJtTYbjEuAzGwIgTtOMgEo1I8ds7ZNdLcqs4QNbpVV2BGGNhvKrcOMcTAmseXB8yXVwbJp+G8w54mF9ncEWiHFbPKIbp+IUi+mP5zdFbWbzuYQE2JBdXaw4QaZoNODF+Xeadp+pVB0/UbwyBA419s8wRMN0vmiG3rxTCbdH0kl1gAeHz6kA0mWMTAF6KzRznKmw4prwHHBiHGOlAgzCFHY+qTwn/KE8Nwsr3DLzqs66WGVZjxOfQm2xDO32htvJuY0uzytRdRzI/KUKNHttlM4wd4p2n6lUHT9RvDbAcAWHpTLiYhbOTmubNvegY1Am7slVWgAZhuloIrDGM27wnkmIDbksOJQdAalF6tSaaM6Y+JjiJD1XtqFWkbLWu1oACQ3S0EVhjGbdMQB10L7XGe8U7T9SqDp+o3iQ+FoBTcAXVuMODmkd2RCeO/JdMC6gNBlmUHQGpPOaRxyyKG1wa2KTZXo1vffisceIYyVWqxBWiANYXTz7xTtP1KoOn6jeMHhVmys5gmutDswJA7py3hgnbX9FB0BqWDwqzZWcwQLobaxGEAJDuXs4rhzOwhtWKG/nmW7VbCadF9upYMCWm6Wqa4EIc9cn0WHG+hskaox4zjJVGhzwrs0y3inafqVQdP1G8RCDIiWpBsSGHmdU1TIzqzUy+qDirYM+9AgzF4W3QFw+EWnuREOHVtbbE5zLEnzcXGuLSed6g6A1Ihpk4lsj1BXKIwRHNxlplkG1BxJYCJ4YqqbHtcOY7pJMgFgur6Arak6TLmA8MMzM2y2qBMzNe058M7xTtP1KoOn6jeIvVqX/r/9NQdAalMQWVqwJNUZ7VFGEA10gGvIAsGZfGemI4riIX0hAASATjO2cKztp+n/AFRFB0BqUQgyIlqT+1qYoOgNSBubXOrNxjJNRpwYdj7MEfKFxEL6QpiDDBH8O46TrSYcx2sf6zKE6eEIsgO27eKdp+pVB0/UbxF6tSZdT7X9paXS6BtUHQGrcpGn/SFad2knNDDx0iexM/z2/e/ci9WpBjnlzg4TJM8sNQdAatyNMY32fSFM55bscytu8P8ApUDT/wCod4p2n6lUHT9RvEXq1IRQJVn4uuGoOgNW5SNP+kK0bsbQOpM/z2/e/ci9WpRIzbQ10+mRhpkOc6oAnuUjT/pCtG6NNn3BQNP/AKh3inafqVQdP1G8RerUmaf9UNMbkEFh17kUH4okh9IvIrawDROQynAP66lCZlMYHzv27kXq1KKGmbZukc9rE8TsqN9dyID8UWQ+gXgrO4FJZVEuYbVA0/8AqHeKdp+pVB0/Ubw9reESAO5CG7hNfi7UNQB80KGPBynKeEB3lBw4JjTH8u8iiU62CNOqfSSori0itEMp6U/XceGWzIaOlRmVSy1xDTmmxFvwmDPxTSeCTac1hPogc8f+i8IlN37Q0iXMAqI94qlz+D2p+u8U7T9SqDp+o3iscjmnUmuujA2cwAJ+M9SrBzKo4MnH1BzpknAyMxVZis53c6BEFjJPrBpiYrKuZcVC/mHYuHCHNUJ9Vhxnc4bgjb4oxIVrjjrHH141Qj/zJEZrRuEkgSjTJJllQucRkp46oemvgx215VS50/WaDZ1xbiYJ4pfNzqG7AseXVSJY59Odfumd7titis6mf3WFGiu65akajQJ4znVB0/UbxTtP1KoOn6jeKQ6JHbCLKpExOdmZFrXQa1gsjPZNGRd1uJv6G7KXS8RuUkvjthFkSdonO05Ebm6Cckw90IlSFbrcTf0HT9RvFO0/Uqg6fqN4iQ3kXN1jjmwfBezuVIgysD8fUVVuEejif7uNNNqUs1RkewFGu5pzSbL1vaGRxdfBOe0bkWC/gve6dluVSbcYsLNFGJENZcZ43Q4zp6lVh0qL0uAcpRYoic9WV7Qwc7jvFO0/Uqg6fqN4ivYZOD3SKAGDEPOJHs7FhwT0sM1bEDeZ+DrVVsVjjmDlJ8RjTzmSsiB3MzC1L2cI9L8H+69s4PHy1bFQdP1G5GcwkOrutCa2IGCXCeXy8FNjw4cxv6H29W8U7T9SqDp+o3gPAmIsgOlYcKPDechZNviEbmxrZ5hLcquAIzFSYwNHMLwS4FHxzHxblYW3XFqTW+1Dx8MqzenEqrQAMwv7qD7KBY05yd4p2n6lUHT9RvBZEFiuVKmWfDGzqs0gjOL2s4gDOVcqLMM+KNmQhwxZuGHEFibdSYbgZikNEw7pCbOHDjg/HDeqpoxbD+YvGq8rPcGjnVzo82QfiiO+LoTYbOC3eKdp+pVB0/UbyQRMFF0N8WFPGIbpLlVK/mLlVK/mLlVK/mLlVK/mKtEL4pyXR00ABIC8IImFWhl8I5bm6S5VSv5i5VSv5i5VSv5i5VSv5irPBiuzxDNAASG807T9SqG53BDpnwXHeUrjvKVx3lK47ylcd5SuO8pXHeUrjvKVx3lK47ylcd5SuO8pXHeUrjvKVx3lK47ylcd5SuO8pXHeUrjvKVx3lK47ylcd5SuO8pXHeUrjvKVx3lK47ylcd5SuO8pXHeUrjvKVx3lK47ylcd5SqY5uIumPFNY+jti4MwSvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8NiYz9hhCsQJ2bFxEL6AuIhfQFgMa2eYKjdn7v8Bo3Z+68o3Z+7/AaN2fuvKN2fu/wGjdn7ryjdn7v8Bo3Z+68hSnOqODjxowqS4Ej4wOfLmVZpBGcfj6N2fuvKOSZAVfuQ/ZaOyO7EYhFnRNV6K+FdP3sIWj+y4VR3yuP46jdn7ryGHGTaomc1qMuALGNn4/r0RDIjmMHDLTJCTbq0j4WqrEdWhzlMmbhtCnDeHdB/GUbs/deQWHE4NHimQoMCu7FWDJyCYyK9rXOtMzK1PZAtLJVsfp0KcOsWjGMclXhuquQY8VHnuP4ujdn7ryjdn7kXOxATKdGjV6mKw8EWq09MU/1bUGxaxBGCW4Xj8QQJfOtYIoNn6/U8irHCh/MEAZuhZW7FOG6ecZvxNG7P3XlG7P3LB4brG9KqETtnbnzolsSbstYY0bKkSUiHtnMeqFVlWJkE5jqP8ATqTmASceEJSa/pyt/WNXJoLIwmQXKbwRbY4IMpGU8NVmkEZx+Ho3Z+68o9suDb2lGeLrVrSugtdMY8loVsuZzTY7dtCNYGIzKzL1FXWGS6RtY79WFOh169bALHcNs/16q17i+eOXomuFaHIyFvs37FcyHQ4vyOH4ajdn7ryA2ZEw0THSg2MA2Tat1bZZ05F7QlzfnlrQIMwbwvka2KbcaF1dXiZXI4NbmzqIwuk0HCE9SBwTkqETsV0IiRaPim4Wt68qBBmD+Eo3Z+68o3Z+7cFTAb8oxKtDfVJyYx3Kq5tV2bP0bteeB8I9d10S6VQcgapRBMZLcaH7UImFjujqjO7KoRPR+Eo3Z+68o3Z+68qvaHDnVbhMzStCqwX1bo/Cq+M8y4iF9AXEQvoC4iF9AT33GEHYm4Axr9rpDK732tbKxAuuPPXsAULr1/hKN2fuvKN2fu3W4JMzKwbhJMgjEcJOfkzDJeVYrZtx41hwX/wgYh1oOM7PlMk6jOlWhmyWUIkmQUoQgtaeBdDa4Z0IUYXOP8ufo/A0bs/deUbs/deiHMSdwhzXzmEkVrDJGWJA0mbXD99Csd1p76S8/s0M2FoldFDc51WNFArWcBuYBXCkQnRRKxuNzT0ptT20MY58NTbOwyIIxHeySZAI+0rEZG2qpAgTcTgzKwokKFotmoAixbo4uBn13lG7P3XromRuA31/XNfuDCbbXTzoQ22TxnMoUJ06sMgjnkmOY7gWgc+dNhDlcUTe821AmtiRCcfS4oGFAfDpRtEj8POjCjVLoBPBOO+rOIAzlWOLziwQuT+f+yEi1nQFWeSXZzuB7eEDMI/tH+0nzxSh2eAVHuAcGVm2u+K3HeQKxk2TZmfOp1HN5nDdLpTzDOU1k5yxnPfxJuHCJJCJdw3ynzc27HpLjwpE9QQpURtaK81YUPMnOugc97pl5bjUUul7OGGGWWdu5WcQBnKk0mI7mRaIFVw+YqrdKoqtOCJZJqs8kuzm/hOZRSXhom4MAyc6o9ZtXg2TnlvIHQ3JPKmsaWMY61rRaD0ZkZeyi5bAQ7aiIgDMKTTW4SZ8odM/rplec26xrItR2OQJmiDZDFrzzZkHNxETG6Ww5Y8KeZXa25jBaDlz/rp3KRFFZznOkAOYKUOGG85M1WiPLkC/FFhOyWi1D2UyPmtTH/CWy3KrAS7MEPZSB+YyRrxWjoE1hxiRzCSkWF3OXKTGBo5huUbs/deQQwydJsj1qUdgrE2ua3Ad/dNFUvYRWbWdzfCcfeojOMaLA0jC8caDYbnVHNOAfhxd2O/r13GK/GLMSuP76NhOsxNQh4DsriRkTpBwquLbdxlCh2ucZutyJkLhOlYApPMm/K1QxUisjic/Z47e5WUeJP531TJYDQTzmSbXa1rRM4Lp2qTQwD5iZ+H9000h86uRokFMQR12oACQF/Ruz915Ruz9yquAIzFF1FquYRhQ4mIow3h7HjgtJk4dZx9aYTVrXN2SRlMZO+//AGSHDe17zKs6wSX7QARMYIcgW2x6RKpLwTKJBd7exmCLJ5U1tZ75Gpinixp9MfwotgGYK6gAveasMluL9WlQKI0AMhi6GeYWS3+jdn7ryjdn7t0TJD28FwyIXbCgtaQ17Ritnai+DKJZYAVVnNwxy3TWcytmJTwY83MGFDhMkfFUiIA8NhQiMI2z/U01hODOq0VcETT4zuKo7ZdpRKXEEmMbmlhHhbE1v7yNn+We3UmUeHZOznllKdENUMYKrcwz/rmUWkW1XmTbcg/R3+jdn7ryjdn7r10WiYD8rPhcmwoguEUmZaba/Wn1sU8FOhUQ13GwnEGc81W4cQ2l7kYjsFzBMRBjCLnfG8medMpLTpA9EkxkUe0iRK0RvzfqxQaK3jDKvI5edPjG2rgtcRjzeGtODeGGyaD4nV3JlBgn2kTGTmzprG4miW/0bs/deUbs/dfVIjazVcjGiuh/KSFVY0NHNuRtA6lCm4C0jHlnuQ4jnnAPBNoKbEAea84k55+CBzhQ2AzkMaJJkAolMH7yxvQP9PwFG7P3XlG7P3b0WuxGwosiwrrCLptc0TqnoUK5xhHhB+E5orO9UyjATuljqwMqsrVAgMJ9kwvxZhYg1uICQQokPgi2KcyAAkB+Ao3Z+68o3Z+7fHRaO4woptsxO6QqNdG3J7K02k58Us6p2MlsKo0DnC9k9sSIbGtFqwuG41n9P4Gjdn7ryjdn7t9quAIzFPdRnsLHZIk7EXvNeM/hO/BUbs/deUbs/d/gNG7P3XlG7P3f4DRuz915Ruz93+A0bs/deUbs/d/gNG7P3XlG7P3f4DRuz915Ruz93+A0bs/deUbs/d/gNG7P3XkF8p1QDLrXJ/P/AGXJ/OuT+dcn865P51yfzrk/nXJ/OuT+dcn865P51yfzrk/nXJ/OuT+dcn865P51yfzrk/nXJ/OuT+dcn865P51yfzrk/nXJ/OuT+dcn865P51yfzrk/nXJ/P/ZUeJUqyLRKc8t4Lq6rWxWLjfKVxvlK43ylcb5SuN8pXHeUrjfKVxvlK43ylcb5SuN8pXG+UrjfKVxvlK43ylcb5SuN8pXG+UrjfKVxvlK43ylcb5SuN8pXG+UrjfKVxvlK43ylcb5SuN8pXG+UrjfKUHN4JExe0RrgCMOw9C4iF9IXEQvpC4iF9IXEQvpC4iF9ITmCGxhPxBoRugcGg42CsrnFYHuc0PE2TAn1IOuMOo6w4IsORcRC+kLiIX0hcRC+kLiIX0hcRC+kLiIX0hcRC+kLiIX0hcRC+kKRFGB6l/5XyqbIcBw5gFxEL6QuIhfSFxEL6QuIhfSFxEL6QuIhfSFxEL6QuIhfSFxEL6AojmQmB1lobzqDoDVe0Pt6t4MVgMsoaJ+H68Sq9ZofObAW/KfD9dC1g5L0V8Z4IGMoXJjYMJwmHutKnEpkYn+A1QsJmIWkuKwYDZD5mW+K4iF9ARNytyi1vgg6HXhOGVjl7Kl1sKcog9V/vkOoJyrtMwfW/i9WtQdAar2h9vVvN0AnbMga0I7XTBk0ytnb/e9o7oTQ5zA41SZTxbVUEQ0d+WHFEwFWuQc0/wDDfPXJSfBitGewy7llf0wXtOpWQ5c9V5/pVd5iudKXEuAC5NF727V7R8CFltdW8LFEuTHxpNM4hsa3oF/F6tag6A1XtD7erepisDOeMyn0IgiTxjF4A17W4Dp1strUcERYIxiYcB3YkHQ4D4ThlZFV0bHfDGLCeIs1y78oK2nieaowayrn+2Prf5AOpFrYtINkpur6qqFegxS7Kbmavio0OFBLQ1uGYlkrM1/F6tag6A1XtD7ereKkMXWL8jU6rDhQhkrGZQESmvq/wtqlOeKTSJgZYin/AOJRf5ymynUhw5oqnDpkYH+M1kXCLDi4BGE2Sa6kQgALZ1ZAdbUHPN0hm2TotceIUjAZ1CS4nzFTLD1UiIfRVhADntMpuMR0vBOhwoNRwxVYch47FKM6bs/6AVIgw4cvZuc88H/W/i9WtQdAar2h9vVfxSDIhhTYQYYcRwAeH5ecKVyeR8wkrazedzCAnPiRIL5Wswwq7RY7hC6M78ac4XOHFyPLmz8FZFa7maZlYEOK46MtaNYthuI4LpE9yjyaWQ6+Cx2MfqzcJDmtllcqrKVRycwb/wDJCvSYDZ52S/qUn02LGcMTIDZT7saxS5lScJhAgESDbR138Xq1qDoDVe0Pt6r+NoHUqzg50MmZhufPuzL2b6TCdOcgQWpjIMe6k5HsAC/8r5k0R6LInLWkFO6UNvM56NzdDOe5Q3E+KDqTHiQ4MrHVgzwX7RDAc6UmmtOsosQsqVn4uyNys4gDOU+I7PYRGYZ9RTSY4ZWtacAalDa2rS4swPi1zXtH25sqEKGwiCDh238Xq1qDoDVe0Pt6r+NoHUnCBGrRHfunPB8CpRaLFBy3KHqwpI3GJEhOd8waUZ0lr+mF/dBlr62WHDP/AHLgxe8//kRiOwqv7ubdpQ/3AtbKYcSSPFNi3IWGxrWCZKiBkSI11YfFg4hkX+8Oe3MDCx6lymGOa4u2oNhxBFccjIB2otHsz81Qf9xRu1Mlkk0WIQn+09nXtzzQAEhfxerWoOgNV7Q+3qv42gdSdVwXMPCH6mmNNJbEx2V7e6U903OC1+bDkdSEv9mNLsoNRexo8CDbaCdiwyCeYSTauMOafG1RA4zNY1QXSl3p0nvc3LVcBqcjIvtErXkoPdEjOqmYBfiUhW63E7jKZCFaoJPbPIhEYbL+L1a1B0BqvaH29V++HOVYETUokGH+0MtLbWE9BVtGiz/zA7WVilzbgLKQ9k8ghV0ZU11mejyTokaLEjQ5WgYI1+irsDhWyHbJFtj4k7G5k8Uq53YuJNdqAAkBfNfAnCdlLDIdyuFIaAXHAe3Eb6L1a1B0BqvaH29W8SiMDlFgQIsUtY0ECVZARBCrDhNdgO8bFNtDBGcRgvbf7OjVjjkz1RaKPJspVYtIlZolNgModHhucJguAKfdHxGtYJABlVpGJNhxGvuplw7J9CBZGjNAxNrTHjvD3RGSIdMDNbfRerWoOgNV7Q+3q3gveZNGMp9IeJV+AKwBl0KTgZfD7Mg9eCsOMSOYSRudVmawk60Ige2qMlyaD37j2NALsk1cC2T8TobzO3oVZkJjTnDbyQcW84vIwLHCUrTK22+i9WtQdAar2h9vVfgSLojuCwKtGcHztbCY4Fg0s6e80RjiTwoUUBWwC1oBqucWk+F9dg65RW23RNZS2ynZdRwTsQIMwb+PL4iCbecX0Xq1qDoDVe0Pt6r+kmvCuheQLpOeXEciucWvDjRMsT08cvem1I2Iztbl6UQ59bv9SVxEL6AuIhfQFxEL6Ajc2NbPMJKZL+p5CwYl05n2akIT4DsLI+UlSINtWG/BmZ2ZvC/ubHTwgHyyX0Xq1qDoDVe0Pt6r+POXCdjQgR2Ri2Vk5OZiyFAC6AD/AJrtqkJ9ZneGsAM0ju1C9jXO4NZUpjolteQrG02ndrOIDc5VkVruZpmVgQXcxdgjb4KuX1cOpVbpSNqcAJAP/qiX0Xq1qDoDVe0Pt6r+KIZIfXdKSucWHCbF5sB+pSv6ziAM5QMMuawY5iX6/wBFS2jJFabeZyiaDdbr2JKfHMn5VW+YtcOsvN9F6tag6A1XtD7eq/NUSdXdllLGg2Lh55rAe9nQfQqyK06TLda4EI89cj0XFQv5h2LioX8w7F+6Z3u2LCju5w0ADaq1WbvmcZlTcZKlxBwXPsPeomg3W7csO6Tnj/1qFoQtTr6L1a1B0BqvaH29V+2T5PcbHHOiwi6ivVGR3Bn0IOL6k/nsQIMxe1XRG1vlnamthwnYRlWeJDFPpVHiOJJeAejCYnafoFEE7KjfXckM890SH7xv3BQtCFqdfRerWoOgNV7Q+3qv4OmNa/8AX/6ag6A1KdyZWzytUy6KHXWXGOxV9ixxf5rtqxxf5rtqwml3M9xdrVVoAGYKEZix0/Aqh6DfuYnafoFGOZwb1S/vew3B2J0pdts1C0IWp19F6tag6A1XtD7eq/Y+U6pBkoUTE51IZPrYFB0Bq3Bps+4XsDTOoqjN+XBPU9gUZgxNjOCpDgZVYrSeiTZ3sMhs50ggmWLD/sqOwY3thAT7W2+i9WtQdAar2h9vVfsc4TaCCQh/9Wz7QoOgNW4J/O37huAzwZGY3WE/CZjuUPTd/wC61R4zvnc4y6FTa8q0rZaA3aziAM5WAHRM1UWd+JQwJN9oXmZ55hUVrZ8cwTJvovVrUHQGq9ofb1bxaZ/78oDMphg6twabPuF64NeGuqkglM5nun/NCdwWur8IsBskiHlxLuFJ7pHxWOL/ADXbVbWdzOeSFWZCY05w3do3+e2+i9WtQdAar2h9vVvH/wB+qJ/kH+ncGmz7goo+V0vAXluK5v5sn6/QUTTb/wC65OruAm8yGewLAhRXdmWuS5NF727VyaL3t2rDa9mebcXXiU2PDhzHcoonbd230Xq1qDoDVe0Pt6r9sKdWtlQujZTpQiVhikqHoN+5m5DDsfsnE9Lv7Kkaf9IvGw2OlEkXAZ8g1+CfdJhj8bcuMn1T3tiPYS6RlL9ZUZxHP6ZXk3NwvmGPvVpujfN/dUEgzBf6i+i9WtQdAar2h9vVftixHhrW8xzKcOJj+JsipumXT4XBPgsGM8yxNMtiYCAGiqLHz4OLInkfEZnu3BKI5nRJYbnvzzdj6sSkxgaOYbjtP0F/RCMsScusX0Xq1qDoDVe0Pt6r8RmRqkwS4OE2lXRkCBFiA/uIxbJGRd1uJ3lpHxEk6r+jw2nisN19F6tag6A1XtD7eq+fElOqCZJ8wWPZKT2EgqtFgXVoxPg4Lu4JsjSYXNcyTqKJ/ag5uQOhr2ogkfwki/hdeu+ubeOfYwBOc91eK+17r6L1a1B0BqvaH29V9G0DqRJE2uxhThvDt6ZDiRJOE5iRzrjvKVx3lK47ylCoXPJsk1tqlChXBs+HEx9yrcOIbS92O/i9WtQdAar2h9vVfOYcThJCHwXcE1gMc072Ja7GHNquGPMUbrGuh0Zbw57sTRNQgenfYvVrUHQGq9ofb1X91cycGIfafwc6aWUpzoGRpE8mfebjD4lhnEdPhc2/RerWoOgNV7Q+3qvyCJhXSiZThQSbD0KpFDoT7LHhcfC+sLj4X1hcfC+sLj4X1hcfC+oKqH13ZmCc0LsLjB+QG13SpMYGjmG/RerWoOgNV7Q+3q3mT2NcOcLiIX0BcRC+gLiIX0BcRC+gLiIX0BSYxrRzD8BF6tag6A1XtD7er8fF6tag6A1XtD7er8fF6tag6A1XtHiwYZe5tbJNcl/LcuS/luXJfy3Lkv5blyX8ty5L+W5cl/LcuS/luXJfy3Lkv5blyX8ty5L+W5cl/LcuS/luXJfy3Lkv5blyX8ty5L+W5cl/LcuS/luXJfy3Lkv5blyX8ty5L+W5cl/LcuS/luXJfy3Lkv5blyX8ty5L+W5OhvopqnMwqECJEMF62DDhB5c2a5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRp0KJBDCGzUDQ2/giIWA2ePKvauL2n8DG0NigaG38D+zsJrTwt1kyLoW1iB+AjaGxQNDb+AL3cEY05xM5nGVICaDYgkSJp8Wf8ADL8BG0NigaG38AIYJDnHw3BGePaHOMSqxy4uGczQtnXwvwEbQ2KBobfwDmHE3EqxGCy3FuCJDE3jUmw5zqiU/wABG0NigaG3fSTiXsg6LnudskXthsaz/mGRTic6BEZ0MuxiqFyx30Bcsd9AXK3fQFIXJ3OTjXtYNbNcrUGvNzcfhdj32NobFA0Nu+xYMQ21PZzTWRIU6ote3EojWvrFwq2JkM4nOkjd6z4GTM1Y295RIk7mBKqvJx4M8gU5rjgiBDIaRw3YpLhVgHEA82+RtDYoGht32I2oxzXNbMOVpMMTwQzg9aEOvDcMeC0hYcK6zFjV7t8Qrf8AZ8u0FyAfU3auQD6m7VKHRg13zOEwFbHhhudgId4pppEVzz8Ne2Sc4Yi9xHfvkbQ2KBobd9jOZDhvqtbY4TQdEhVBmAkpdeOaMaCyGaxsmuKhoXaiwjFlYXOClc6OzRICDXy6jNH/AHqJW/gmE5xu1ZkrS+aa+JGJGZxtKcBiER2vfI2hsUDQ277HGFWc1tWqZLClE/zBWkq0mjREgoYcJY8fTuSiQHPIy3KaLrjHE8zCFxVI+kqTKC92YvNmpTEJsMnGGhUd1UxJkirm50//ADHa98jaGxQNDbvsUxWPOCKlVOaYr2vAnJ7JIACZKaDm3Guo8zkLQ2aAdQ3uOeSrCC6EwC2bVMxw2Wd1WaaDkGeauxjBrG5KoRcMRe4+O+RtDYoGht32TxNPfXrtIqhpaLOtQ3nE1wKm9j4bfmeJBcezvVtPk3IBJe8D3qym4Lsga0yV3fdnW/KACVcoTWMecTkIkaIYhxluSakBLfI2hsUDQ278ekbhrl2KySEg7uCEnV9EBFlIbGt+UNWFDJJtwsYVWG2TcahuIsqys36NobFA0Nu+3NgrxDmyJt2La3yDIrEXODaosIcL6q7HkK9oLrBAAmMiDWuwyOCRvkbQ2KBobd8YxpldDIlXCiuyYR4M1Jwkq7TKyU6pcg5sWFI54ZXtY7h/l2LlEf61yiP9a9lHcf8ANtXGwvo/upfs9aWUOAmg1xiMdO2QOtXVrpRRwCDjKc2IMOHYd7jaGxQNDbvkEjOV7TCnaZul4ppe6bDOph1pKLc4VfFPCkrbxott5t2RTXswSDJoqzA6lSp46+9xtDYoGht3yD0lVMHCOMqG1tSz5Ylb/RRukbzDY4PEpkGcp7VSj/HvcbQ2KBobd8bClwROaq1XiMDOvkCLS6tYLZSUX2cR05cELCgxmjOW4lx7O9cezvXHs71x7O9YMGM4Z2tsK9lBIz3WxYcWoMrG2+KwW95mqVp7d7jaGxQNDbvnZCLHAiRtdkRcMRaFG6RuYgsQWILEN0XR4bPEmQ2Sa2MZNOVUhpyEDe42hsUDQ2752QmvAwjFbM9aa4DCc98+9RXQnAESsdiWOB3FXR9HJAxuabFyR/eFyR/eFJtHLTncRJY4HcVh0iJbjDcSpcNmIQh6qg1f3dWtzTlJUrT273G0NigaG3fOyEwTE7sLOtBgOE17596jdI3IjG4g040L2ltqiyHjy5UOmAqVp7d7jaGxQNDbvnZCuk+A9tnSVF0inQ/hcJncjaKCL3cEXlMMrDCHqh0wFStPbvcbQ2KBobd87IRhnG57Jd6jvHBa+RXZO5G0UFIiYvIhdlEkOmAqVp7d7jaGxQNDbvnZChaQVN/zRrKZZOtg7kbRUgcWO9jw3MmGhuXOh0wFStPbvcbQ2KBobd87IULSCpv+aNZUJzjIBwJU1CDTNkSJVPOqTp+l7S7QMFmPrVckCbYbmTyyVIdnIO9xtDYoGht3zshBxsfW4QxqMwRhhScawM9xvtMmYqjZKj5W9KIBFVzJnpmsYXGeBVj59RVlFeOkhOfGiynLi+ZR6otLDWOexRHEYLjZvcbQ2KBobd87IRnDrQ52SNq9o17Z42lpKdISE7E1taWPFktWFFiuGZzrCuIZ3LiGd17G0DqTOk697jaGxQNDbvjSYN1wOCmuhQ6uKbRZarpFNJbzPJITojOCZKJD+I27xG0DqTOk697jaGxQNDbvjHTlYLUHMk12MPaqhpNYfxQ5ppLwa+ZskGvLhWsFUyXDi/zDfxtA6kzpOve42hsUDQ2752Qqkq7ck8inc3tsyhTDZkGaZElOqZoPaZg5r+NoHUmdJ173G0NigaG3fCWywwASckkWPeWRQfi4KbdQx7fmD3TT4MOybSBNEZk6EXcHgjmv3ztmJAZ01nXLe42hsUDQ275Vcmw6W0HIx2dG5sDZ49y7CcnY02JbLLJTvazzIIPdwBa0Z+ffI2hsUDQ277I4ivZPrN+V2oIuNEdIfxhFn7GbRZNwUiJFXN7S7NbiXJ/zGotdBdMc6rsoriNIIFrWw3ZQ+3Uq73lz+fJ0b7G0NigaG38DdoYtHCAFp3bOCMZQDRIDJv8AG0NigaG38EXFmPMVOI+vzSkpMaGjmH4CNobE0gyNTauMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH96cSSTVX/8QAKhABAAECBQEIAwEBAAAAAAAAAREAITFBUWHwcRAggZGhscHRMEDx4VD/2gAIAQEAAT8hd+lAIYRtv/xMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMME+PBGWu236UplgSq1zr5pYZEofs/4Msp2SylEL+QEvQOGePpRE3CBRevJq2/F8FMMP9qRXOZg2PZdVypuJAaTCzcI6Y1HnEOT94llMsBKrhQMFE39Tvof61jrMRv1dnM2UapuFXmK8BPB0tIcdA9YBsJhrRuAVr5g151v2znzL92WWFqmAMsjxfari2InHN28zZRyohGkGJ7D21qKsmKGeP12DHBMjCGMxr63oHUCR3/cll1YILY437nI2VZ0E5hceEarPaFqJiKTGL/PGmmhBkefz+5LK9A/0zQamYhC4M9oaYFLiGQN7cyYU2JS6a57E5HbJ75lYRfF+KmuYtZnn8fuSyzMwRbIwDzg7gsEkzCaUyU3lu2weH9oxBbQfzy/ykJr4cW/z6rMstz0fNABB0RY+P3JZSLA3Q9S9/SjNEiCZZu68WuBI+Vq+jKid96ZWZU4qweHzUZMDIInf9yWU7JYSsCFS/idHy60ZHgSd1m1WUudW+1XioaiWbu/tSy5BgGKuNfPZ1L6ujYpyPRajjLiRA0R40pZDRRWJtL7oNvZ4GwmpRdCwg+aentifNf8AnGj9MkHheNLB3EA1xr5rnXzQ6zACZ/Vll1CFst79GOWVLAqZpuuxlba2lAQRsfQrk+ysMNP3BH1qQXOAfEIp86wKC9w8Uz5PDGhsRaOE3sWt464UsRpE9nrVlfJH40X8BuBjqtFJRKESWD4ibUm4Kz6i8ofO1T5Uz/jiuT7KguqMGb6NvOnJm2PYfJKgEPBIjxS8yiFiLBOPXLO/S9KtM4jL9GWUywEquFLI4ICpuwDr4RjUDYEy8TmH8qwPmn864189jQdgbf5aT8TkVjzirZQu5O8MCS1cvo7Phy4zmkTAZpNhJEXXRfxAa1Y8hm8KCFLqDzTt4YDPqTa+2n2bQXXxx9KFJ1hGGLps8qFaIxOX6UsrKMyIUZWh7sqMcu3mmbHuyoVcy4QbTSZO40jU1JGrJCxMkIZnrSZ7gvO04gwnBqIOsQOiJfFddK5fR26ApVGxHv40u8mBGSJmY7xaiRfgQT0YPGmQY4Qh8X+UiTJL5RDVrNYt+NjoVJD0ymDqNrGdBWRylmvCKMsBAB+lLKHeCRcRZkW8XDGkjIceJkdTObdjLGZCHLwBoMgxH+tVCWnwJoBCImlcZjT/AGiKFkxbYeF2OVcvo7dZClNrIICd8saPEHvYrph89gQ8cHB6NIRjBgfk96HMLsMNyI9qG3yQtMqICIEzJF4ljbTPT9OWUvACKZtiSvbTrXiShZbrePYi+IIl9rr2qCRMQL+aJpMsjiaNIgZovJV2SWzKVPpUcqlxTnbwL0EUHG4dssIIRSwOlxyb1gAgtCMbz+eyduytu8NKBCawlHvQSCyBNTWthFM7qJUYTq6s6vJ0tovIYOqP8jQ4mmXP9KWWCmTDA+ZUgfQwrBjRSVLYh3yUoiSOKaw3KXSxm9qLBSAl+PaesO1QsVga4aFQw7IxH/PDuQUyYOD5lWRS7IIiyRr/AJUeEj7ObaeKN2vnWEQVHCiwkp0HCllWZsxnm+mVDJ7TMmWwsZ+dSUy44nzf05ZdLEKu5VJ/NZkXzqao2W4bZTf1qXMyPTa5HpVvKpAM9A7JNFmHqt61Z2mLS5py3ctbRF5d15ejkLWJQvj8edBF3eXFxJjapS+FSs3SPCpmyZh+AVHdln5rJFKYrWB18PmkfIGdW5+lLLDfBOExbRfB8sKfcktM9ktgz1vVkKbHrLLbTShDyF8APbuwF94wSQ4PWMbUIXHruuS25pRlkJEaUwPMx4W8f5S35ZArEZkt4+jOjFHtJZqECG9dRYkvye4cOLDsdHEp4BYNI9Fwp0YznToJzv7/AKMssnQMwY3PIpMs7QOtsx5Z3pkqQxdj8VomN4BB2opQxN5YT2yipRNgWDJ861w+ikQRgLk4mmWUwJMe+ML3w86dmcwwEakj2oywEAHailDE3lhPaxKUypFgm1rYafoyywOZmXn8lRESBsrBrOpLzer0QhcGe+yiYBgFcjXdrh9FTkknIFWDZ1obHwXuIwDlq9+AXcAeAC7UztuB7JQFLzEbb/oyyvEjCDLwH7pAAjDPzvwJlEpBO6uH0U8SMAMvAfugB+Ib0kqMeNetRvePyqbfENo91YoYxJ/UD1rajGPyUTWvNg8IT51MiI0veqq+UVILuIfELdqz3rOMJ/RllQshiOFlW3jYNgttc/CghQEi+BZNGWQkR7kxEQr6S9RtQGE548LilCVBBlTB/GVcvoqF96aIbFQ6RixhWzbLmdKOSILi+7Z8GrhghZu0ywJVak81NHrdFDwEp0kC3ncMKKSjwXGBX8D0/Rll5mzsfL6KkKu+BIvomivbrkmwUYr51rJZhD1FvXGvijLAgAoRk2DHAwM+fl2ScvopFZDEcLOwnh9FQy24CwK47TRGsADau1xr4oddgIZOxIuHDhh82HgpioFkYl/2P0ZZeZsp31yhgiy6B61w+js9FpFkgmJXXtMs55pJPZbDHV7bPM2ViousN29cPo7ENABTnZ+6MLAjBmsHbGokCxzrXr/6LLLzNlOgIXdGuH0dnotIsEkzCadvL6u2zzNlOPnRfxDeK2oNYxbs9BpFgkmYTTuGPX/0WWXmbOyRKW1jdu9jscy42M5vh7i1KiBJV8TyxaURgwh6F2ORsqAjDDEMeKyGEDeefDsx1ii6nx3IZDAzlyPU16/+iyykdIpOKisoJqiGLDDe9A0IY2u/FQOMh9A+ac+ZZGJ3JDxZjBefMPjrWLkUYlq2XX5dmcsxhYBnvUnRsUS29sdqBC2KNxx7tCYkbAkUxJgsOsRfUTw7j1bEXJLWDG3vWsgNMbnNvA/QllPJHr7aqLuQsY2YuozL0NAsi2iQ6VW3psmWQ7pHqPKo9EKmBaYWW+fY1mvebB4wnyrMUcHQBBgoE3mjo22zoiBEkLKwXskCAsAAToB4gIhxM7UkQIpJLavRFb74xhXSDDIVLBTc71BFPCfF+FT4MzXnwle1YAjSHrI1cyYDHqc/0pZZVQBAtTdjlV8hYkvxL+FXxZ5q985y1TORB7vZNcARZhdjlTJXYCLdsPApcqN59X9iWWWahbBLDVocel6ElsabA3j2GYvMVZm5rYZzZctqwpUmQ+JDXCema7qCj5APTCPHKOwuBJUIRIhyoRoq9E4DDxwrAKjkZswqyEmHwqfWlKDIT+N+6RshiswE/Rllwy3icVM6cuRDDPmqRNdTNZpZoSHjD5FQ4z1HlCgC7gBaCPRIH7qlxnqPKVZtmTQfCHzFeSHg+pefONp7ZRAqJIcWskWB+PyZelZDkWb9iksrGTFaYI9qemDD0dJGWPnW+nRy8uxmt4hJWY5Ei7lpxnliK0eEenYXJIIhmRD286cmPuBJgwVtM0TG8Ag78zKCJhjsuW/RllkiLBMR1KDCCwkmgd8eXomt4JJ3WY3ikFJhRaGDUG+HL1BAGK4rq9kkBYOY6lK0uC6Dcxn1nGklghEWwwbLjhRhI1jDR99xsc5qmAJwUQmI48qOpggl/SllMsCESg6LYGuL/FcX+K4v8Vxf4qOJ4lYUZYEAHcMshCJU8zzK4ri/zXF/muL/ADXF/il7K8m1GWAgA/FKkULSMCacn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRSxSdNSaYqcSWy0dP+CggggggggggggggggggggggggggggggghqdmkTanOPiuMfFSuuoya4O7/g8Hd3ODu/4PB3dzg7v+Dwd3c4O7/g8Hd3JCZsETiYb096DLTJAjA6h9k1vBJP3+Du7gBgJV3VH4CzEkfJrnR6Atlc3Ui7FBiEoQLu2v73B3dyYjFDMJXimoSZVd1Bnh47QqFXjInQ96ULUCtrRcOMXq0vzeYZvXPoqG2i+R10/c4O7uIKiVN2UDzBjAL4ma/NYTHvlmzysU4F0wJulm5iUh9ijTEvXRxwy6glpC0kVQRJnWHPRe5+3wd3c4O6lWicRlUDUGTYUsYhDfa+NPcEQATboRYyNza8gEvxMBMgXNEW0olyDcxGlgYq42u6QKCogcUy/2nARaTDemGsxC/V+zwd3c4O6kIApG4MFvtb0q3hS7ild2N3ChAzP2MZ7xhiMVABYYjSYYF8m07pSqKOJEGMMXMbowksmkyzobkaMRM2PLS2rxN3ZiRIjDD0oRBbvacofClJpYAQY6nzRNbwST9fg7u4EAkkBldS0uKZ0RiGzjh5W5ZAyAa7f6Xe0WCSZhNKMTFibhxCL3ZXC1ToghEMRabweF95pwELiuWY3t4Npk0UslBmTl0a9KFtLPi8ZjI5ZdKjYBLCfD9bg7u5nMQYS/CpA4BYo2Rjywvaaw+WVg8BbrhruZYEiOPcyQsD12J6621tTOEOB6G1jymjIsCX9q9Sau6W0adLF5VtYG8gRgMzdwl01cKGuDLMXk5eGWZlgSI/qcHd3ODu7BxIKxkvrwilCrxRLxom800+MmTMNVmeupftdzXWnGJOocug9q8GAPjqud71DPMpyzBQZCkFUYMAYMK1nvhnSSyg4MhQ/U4O7ucHd3GzzkKTJ6h8Qa9MfaliQpYb2OpkMkUrjHxXGPiuMfFWQxuDDm1Bho3JMWLXL7VaEDdC22EnpXM3fqcHd3ODu7ZUoXKaN3bsMsBKrQiuaWusI1vfde4NiTAkX8KjJoYFM/k6tEcipxR0Yqcl2WBrya/wClGWAlVoi1khcdYF4tpWHKSvDcs/0eDu7nB3d2NCTTN3PHp5694AVEkJjxqwNZWUiamcqwbXUR7VrTAe+L8MdqllQANu+m0vpRiyQYzDPOGOGkBRBk628GMzMPloU6jYGnMH8ZlgSq1CtmbvHD1ow6sp/M/wBo7O2S/wCjLFPAkJpO3c4O7u9ZXm3+ZH+u+sk9ETP1SnZkGDXm1SMDB6F6KNfwkKZFt2LUIMutGTHmeOVKhN0t8Q1dFfQycHLfCHSkBkM2gKmDpHr3mY3ikFTkIZHyYdiYCnHP85pQlYpL2MJEojMqTIDBLccZKA2eGoI9wxsgCCeeVScmMMBt7+HbAEmEkSWDzisSARBizfHvxUocM0lZJfK9OvmQNIWxuHaiuwGlgDdqNiT4wyCVdGSIxvvR0vp8MZXLaehFTSawEXIW/wB7GY3ikFSohJBtPV+Jowt0YsdSCg0CIM4MWOeuVKErFJe/dqSFndCZvhTSamAwJ47+fXuNSMIgyzcjGpCIuwTPDLBS5pnUuI9ykS0yXBlcdShEl2ESwjfagUiCbnFzhl3M1SzTtAojMB5ZZY46VKYOPUsvsv8AFKtM4jLtaTAQgkbvg+FSxC2eEPJLo6OwgIbCkgGdFn0tU8O29hwo2sMJwOhUuX8WWRJ4OO9MoBolMuph6URRgTOYs+52CErAJaMYmRNh1MfSuiP+5FLGHWP91EkhmJfKswyJF2cHd3CSFJsmcVDDBZHOl0mNw8G1JGZ3C91wu6h0qAwnNSEZwDRzhxpzxyjiIwCTZg374ST5RgC2nSOlIU4wCDpLzFpqozYyZ4j6zoSCWDjFpNuxSUFZFl42c/umtIblu6C0GEIhsD19KdsBEVssVj1Va/TMnoH4zp9Bb4w1ZIaLywAyFrvkUmstUL0FDSZ7Srri+tJn1IvffRlgQAd/g7u5wd1MlvEJKeZFi8w4+dZom5TFhMeMbLOWo9EbWMq5fvnMMIS4mEadYVtCuVp8elNHmAKMTVpPrRRM7rQsnMdZzvS8YyZKTc9M6Y4kRZbEeh5VZi09aZnkOvlRSACVmw3ZzP5+Du7nB3duYAmu9fQqGTJBXSIxyNimagkBdxjapygEtQTzLp2owgSR58hfSpMJdBtTM6WjGgB/sOyCQyv8UmOQjEtgeUxi2pw5WHfjGtrQ51jLxBvXoTmPxpjhiI8YtjBa6hoph1GKWGwz31Si4Q/SAxeZEZVv3ibIwhNJfzuDu7nB3d1iRQs4GUZPN6ajiQBYhHk8oq13RK2gt5z50K15LrqaRp5rNzsQZzjTPzpmVzIW/jV66gpnIT5jXVvM6EWq4rc7AMtzDpqKytHmclhKy45TSzMm2IQSDEwdaIKEmSCnXL+YFMeQuN8p1YZ8aFOIj8/B3dzg7u85HiQ1iWpKkxFpiYtk0WOch2cvqoGWtUYkx17AMILELFtvbyqCsMEiWxhkXjrQFzLBkZvbajLAlVq8oqadqfH4focHd3ODu/EK0nBOVKkI03ZcWFEDcD8GLOiPHCrhpsAxEHXpRYDs4oxrbU9aFaIxOVSRTEPBZAdf83oywIAP0ODu7nB3fk1QgV7+nnNGuGl5Ak1bU2WOJlJ70nxPW58KEDlzb8ebfo8Hd3ODu/KzW8Qko8Ul9WYFtMq1np/Y2/S4O7ucHd/weDu7nB3f8Hg7u5wd3/B4O7ucHd/weDu7nB3f8Hg7u5wd3/B4O7ucHd/weDu7m5p6JhPZHH+K4/xXH+K4/wAVx/iuP8Vx/iuP8Vx/iuP8Vx/iuP8AFcf4rj/Fcf4rj/Fcf4rj/Fcf4rj/ABXH+K4/xXH+K4/xXH+K4/xXH+K4/wAVx/iuP8dmfJioab9zzHgzHSuX6K5forl+iuX6K5fork+iuX6K5forl+iuX6K5forl+iuX6K5forl+iuX6K5forl+iuX6K5forl+iuX6K5forl+iuX6K5forl+iuX6K5forl+iuX6KVaZRGXdd27gkwdjXGviuNfFca+K418VhEglClLaAXxxM+lAyQSEStPRrsU7GaBaWCGzg+G7XGviuNfFca+K418Vxr4rjXxXGviuNfHZ0iALIlvYFODCu7OuNfFca+K418Vxr4rjXxXGviuNfFc4+KBzrADgrn9H5SN0sxY4run0b0KRCp8xBOOCcc3HZIiRLYhaPdcEywKV0CpIIEBjobZetDFVf8CtEZsnZt6Gk6z/Yns4HcRkfGoSsxmfWtJczW8z7Z0WhsGeThgw7/M2Vz+j8xAB6Dm2UNw8y2lClVVanA8n3d3I3YgsaEOaB2U2uRtcNqg0ckfhBHjT3vxiSBkYS47Vk4cA6wUXsUkgWuKD4Q96BgRIAZwRnBiuHYjkhEMQk8FFsYJYkX3IXfqd/mbK5/R+ckmkOYtTOeMa69r+pqb/PcGvFWYGBLhlDU/baTOqcWJFJb7g36nJo0WRligwtGvYdIDHe8RrYpeDGES40k1MD5LJ1/tTgQ2NuoEvpNIDDjQV/Hf5myuf0flJMJNBd6zHSplr4+CW9KVpgyhecU1z1WCQvE+fSaJmFuSSolE3ZvYpYCrofKiWWkLFjAWyMaWn8B6tr2tjjWCWTpOD1ZpkSO68yuT7KmNBqHkUQbJ16Mk9tGVbpecRdI+p7hPjhnUeFyC5hJCPNhv3+Zsrn9H5CM8QiZMVPUdsGTdvv1tFJIbjIPKZ9Kjuyz83kipV280NgbDvN9rBNgghMjAa8nw0qWVtZzeU4aOOFT49/FF6h4UT9cShdxzZbJYsM9Y1qBbsDi8+HYZyCYpDrc96CJ+EhabYtNKiZX53ib/JTRVNMWVShIZuO/wAJ8M+/zNlc/o/ITh9VO9nRT0eCka6gMvBiba1mvjgVOTNvjPsBAK4jjd7h50Eidwmp1RiohCpIP5I1xpOuijVxwTfm1QYJiFkYvHWKcIgZuHYsxvFIKBayoDyccKBNDUBuLxnerzkROIxxM9IxqcAYg3XhQCOsIMTi/Xv3+Zsrn9H5CcPqrNmY5k2J64lSCXedZxul6KJnSU81g+axl2GV5ClmBhsXVjHY0TJNYoZmIb+uVOs99btQcOkSVYRaZNmnCNJIDNYXoelOExrzoRVqTK1RWUhiHrWJhCyscNGpYEknSN4j2q0lLwgwcKMsBAB3+Zsrn9H5CcPqo0mqQzhF2AsB1wtThc7ljm97tkQJgvPOHrRjNcQDz/yoMkylfQfNEdfvvNR0kozgQ9k1IYwBCtCxiIyzjSKmjpEUHJZnXzq9DcfLNN8tHR0OPrlS5Ubz6vY1ncZzPpUkJYjiOj3+Zsrn9H5CbUGsJtQDfSQkYQt/Hw1okDlKPqZKaKppiy7ARcsC9C3jVkXi3rKdxtE8GNDkQoRLQuhNHFGEGyHNNEwpaHbuTaUjGbUZYEAHekC7EMWtOYkLb0FsgSD8XH773M2Vz+j8pIXwwnE6NQ2dEeBk4F8qdchdPUXoURc8ERpC5zXdsjQ5XHzgtqj3uIxEiIRrrWZPIJGK2uEZVFOFXMiaHDSdaNPkBFywD+CI5y2+BeGMJ8+9zNlc/o/KQ7JZSgFZ5Qg2Fd2dtNKgpgQI2jBT0nxpQw6x/uqHQXFCecfSlQWFlCMAdlkIXeOetWjm4gi8i86ABuABO45QOhPqdwdKoJkcIffvczZXP6PyEmfchaV9ikBC8LbWo0z6w55p6VudMCbJw372lvDINTDCgVSQe5vxnlRlgSI994LKBleDPvczZXP6PyEEfDLFA+ixp8QULt1tNg3shhegMFieK9BENposgmSg5x8Vxj4rjHxW6HRy8qFGIR9W1id8ZLoi3k+FX1LcLOOIouMGNsi9PikPArg8Hu77U6wA5rO8np3uZsrn9H5CaAa7fSmuQAmtiW2h8aWMiALFDBkGovN7ieAHMSeXaktGJMXa4z0aBNINhoeL99rMaxSCp8e/ii9ZijTAFExXnpX6RFEagADvHM2Vz+j8hJlPH1s74ThU4JsUR54A9HBojMwEEs99mN4pBTxN5dzfAS+OdvAlM3zxTZHHw7xzWfH6zh8Iq/S6SC9+9zNlc/o/IQz4qg3m4n5Kg0TwkZ9A9K+T+BoSB4FYA4wZ/QD0qK1puHhKPPtatfCfF+FeppL0R50aMHBBeLeh4QsE5uhq0UpZ0eN18nacFkkmJHTtxZduvSJ6AeHfk8zZXP6PyEKMWQ+rHGhkAlEegr0wzqOdMkb50nHwoyyEiPdfFngMaJps4ldgxYaHWm7T44SaA8XevW6MhBA3nnw7HAwKxZrL2m5BLBu3fk8zZXP6PyE5fR2Pl9FMnIZTGWsl5pNaBxMNe00aT4DoDyVExvAIKtUYZcbVvP0ppn1ui5roD0X3XdmHMGGMF5E9e/J5myuf0fkJuaaxi9YcpIG6964fR33FrY2I0zua1Znj4yns0hqgV2gpVARjkT0T3WARiIx5nT5FIhCnmsHyhPXvczZXP6PyEsMvKZDHsIcPo7IYiMnXsGFCJajaPnz7Z0p9eHz2PrT5WdixW8FpzfjtZjeKQVgHs068fype4C8G4IMcSb5Y51OCi8TBMfzfvczZXP6PykU5RWSulqE5tS2QS9zvuGmii4b9C1XwXwTKY/OHyaARmxQ2LXwrNmwDIwll2NJ7Es/J5YoAG4AE7eP173M2Vz+j9EirhmQiPHU+e5BIrcQ3aJ128ew+k5JQ30BnV/Accnll2o0eES1cdQn1VA5LLN2SKJIE97mbK5/R+QmvUwTgTWD4iklb5RvFPYziwjrqGXF69B7jJPTTdRBHWVEEpwwUYhHfhoblWjJLkJMRpjLsI2eQdyI2BBYPQXrMg8WIHgW8EYZtGOlBHvPM2Vz+j8hJsYWUWUWgqbIGBfckoRQfJDmDe2bg3rE5kMHZZMb40NHVmciXJzxqdKfTh8dmEuxjd5jWISc3HUI9FZikSLs9b74DVCZkG4nXvczZXP6PyEeaZHQFiR03mpW6AxuNPOr8s81fwztTOONO/iOXehaD0PPvczZXP6Pxk3oNYxetawGmZzj0qGTROyLh49cawuVvVC+5UsAwW3iJTFzIvGa4l+/zN3eCIosFMthZymlYVyPY2O9zNlc/o/GTl9VScnAnCM/fzqF8MYxOp+LPccUSnIrk+iuT6K5PoosF6DPdQhiMEsFsOOtLNzsQlnGn+9/mbK5/R+MiGolpvQxNqzg1XEtnjaMKXCZljJZF0tvRojNmEfL8CpxMUCsKOLJVPy8zZXP6PyEOWkIIVhFOelQwlI0jBGjp+G5Qm9AIyxvt5/l5myuf0fkIZZCESr5kliPiPNqwoMYl3f7iuMfNcY+a4x81xj57GnCpwMYaOHrSTmLl7BaY8vWY5Ei/NzNlc/o/MTMMATVxj4rjHxXGPiuMfFcY+KuGCUi/Q5myuf0f8QnM2Vz+j/iE5myuf0d3CoqGCQLxXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dQhEMsvGaZ4BRyY7sDokm+f1/wSSSSSSSSSSSSSSSS93W7rd1YTGzfL7/TbbjrIeqiDaZI9v0fZfpeiYFyOkYe3YWR0q2wImGX6Hsv0fXtgZVMXeIUCUnADGi7wAGbeFaHLgdH9D2X6PpTyCDPN2KsRYKqwUQN4bLUjxmXCwR6foey/R9YCTAxqDUMqKSyF07FE2LHsKg7QDH9D2X5vXKgEq05Qcg8S9KCYlmCMZgaUqVlI1cT/ADnvXBfiuK/FcN+Kyoiw8eoCsRAdXzTFKkCgt/ley/N6DRAgsFGX2pKgAgxNbs06RCAalIahEm9FhgEiWCJc9fPsUENDCUfOpqRcGToPrShAC7X8hp17sLqmeGFKNyDZhg/J7L83titQrhO9JBAmSawbxhhvUpGZMRHWnEKIg1re896Vg+r7+womKxF6meDhHUBeo6zt5Bf4qVHJ9sgpGZePyPZfm9ZYsd+wpSHG+HmMUqQgbDAHDCnBEEN4zvNf2z7o+GQhfktBLIzM960qQUmQ9lMdzmJTTCloBInPanjuxfHWieAADL8j2X5vW2m+HBOZUhPR9ImkRtcvQKcwsg3djHqTPKxSkddBR4RXP/igo4WxrqNDo6tHuUTH9BkwWFcHq/J7L83qRBCK63mDOLUoxM3nbHOnDIgAooSEEnZLGL6hULOF5ifSt80AeaVKEAIh+SmDQgJ8lGK1mTdYXWpB4RP5Hsvze23GynqUlMoCGxgm1A2qGNmoEjGA9zsQkBnnBPHGgUcCkEulima80AiV4+ALR/HKMxF9Kv1rO6vvRsIaB+T2X6Psmh9wt6OEcWpML8mbDzKYVlERIoqtmL4Fqj1ms3pKFiA1k/N7L8vuFC1ksYFlNPACbP8AdIQFdApM95NfpQAAsHdUWhcsmk0YQTwRUW2RIH8nsvy+wD6CLhakDYsHZPMZjw61LHdAudPrLMieRWRmED3axyBhOPjXP/iuf/FY5BxlHwr++pic9iU3RUUhELJnCyIogABgzQ+Kh+tOOPI/H7L8vqRxEYTwqwmJid6qOmoBYBl7VFnNuWsdqlBEOZ3DZEuBMHXtBgEbIlDrCXD66OtRA5FyGOP4/Zfl94jaoiYBCGHjlTuKDOKbZU4jf8NqUEQREBS0iTKE6/j9l+X2BSIPV/KLCY5J0M49KlthLPoKYBNZuMaJt1Rjqv3cYxhknIUzoXrPKfwxNYgksECdRNJK0ube6udv+N7L8vvO60DAmcsnChQygOtq4jeoEhr+FX8Kv4VfwqgCC3Z11FnQB5NcljyZpGEriZxP4/Zfl953WggA2pAigCAa1iymBEMzjpUcb71i2qAwMYLNTAl/njXD/msTFg4OsM1HO+9IoLjBi0kwpEkeJ2urW0uYaNc7f8b2X5fed1rMOl18FTDFzGE2VxG/ZNOoXeNeg7toGFgXSYuzHO3/ABvZfl953WoO3Bsxo4rWjpGQNOz1CvQU7KYjHcElEAxjbsQ52/43svy+87rQ0ies0uqG6Xc1WO3PUK9BTkSYidyeiFMGbbshzt/xvZfl953WuC17GDLBJOXCXs9QoREtoHDuqItDdL2/LDnsvy+87rXBa9jCRAYetAAZEkaHQRDkvJ6VEAyHs7oAYqTRcx7E8pbl6kKQuB4/j9l+X3ndaI5ORhoodURSJkuIReewwtwB/lS0SmQG4pmghoOOMBPlX9quT6qnsqyMb0rDINhge9MvGyW7JmaSY1Mxyu1EEBPWJn8fsvy+87rSwWJjc7Y+lRuMxYTwKAKSUJFsqIdKArvcowc3TOpb9NSKsPZfl9KBJkzOO1OkIQcjMdaOMcPianNUAKbUgrkSMv1KoPZfl9hJxlDFppNJURjOdsaHFO8F72mWIwjkRkVERCaRL0rh/wA1Fo/Sqg9l+X3ndaaIZRRSEdicIZ0pxdEQwM6QySyc4o/AZFfp1Qey/L6X49FpPPCilGDkR0vTyikko02oRIZgwmlRxUMVGqqn1Xq98oBKbncDxoTBMyym8fj9l+X1OEj75UsBGUZ/nWjdkWfYoGrLWw4HtRsYLHMaUADBJ7ug2TFHnDfLPj8nsvzeuzEIRpuGxG/bLBjxoEcJY+2ndiTs3Jxp44GEaBw44cCuX7qJqSGC+1XsrEoe9M8Wj7FWozXWeew/L7L9L2DGlHiB2iAw18tQZAQA/P7L9P18gqUgKTJMWFj1rN8kRfoeyqzoLUd6f0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tPSDuu5X/9oADAMBAAIAAwAAABBoAAAAAAAC4AAAAAAAD8IAAAAAASjs8AAAAAADwIAAAAABoDoKoAAAAADwIAAAAAAgAwo4AAAAADwIAAAAAAIIBCAAAAAADwIAAAQarQQp1wIgAAADwIAAAZ80OFAeIUGAAADwIAABGLemUDsJFEgAADwIAAAS10SIAXV8YAAADwIAABO8AiYAkIQCgAADwIAAAMAABYisIZ7oAADwIAACOAxrVVmApagAADwIAABUJYBcCdKACgAADwIAABEIgBsTMwACAAADwIAACmgCLJRFIJCIAADwIAAC/AYICbBIACAAADwIAAA6rIB4RMAAoAAADyQ444w444w4w46w4447FEAAAAAAAAAAAAAACswwIAAAAAAAAAAAAAAALzwMAAAAAAAAAAAAAAALzwt8IAAAAAAAAAAAAALzxRGlcoAAAAAAAAAAALzxepR3uwAAAAAAAAAALzyKYpZIkcAAAAAAAAALzwISIAIvsIgAAAAAAALzwIAAABBwMmEAAAw+d3zykboAAa0AWZrxkogEDzwe2AAAaejkDBIIAAALzwIKaxyV93IgAAAAAALzwIABKBwBUAAAAAAAALzwIAAAADSkIAAAAAAALzwIAAAAAAAAAAAAAAALzwIAAAAAAAAAAAAAAALzwIAAAAAAAAAAAAAAALzwgwwwwwwwwwwwwwwwfzzLzzzLTzzjbrDzzjSbzyoAABGIBBNs4CgABRbzyoAAAx4Br2TMugABRbzyoABIWXu30aWEoABRbzyoAALfDldlXtIoABRbzyoABKUxEO0AACAABRbzyoAALeoAIwgABAABRbzyoABQkoKiAoA5cABRbzyoABBwYIaQgAA8ABRbzyoABnMQJxdJADUABRbzyoAAcMIQA9MAocABRbzyoAAMkIIC+JA4QABRbzyoAC9U4gwBAACQABRbzyoAApsIAACgABYABRbzyoAAcYAAATjICIABRbzyoABKgIIBAAAAAABRbzyoAABAIJAAAAAAABRbzwAIAAIAAAAAAAAABRzzxjDDDDDDDDrDDDDDDDDygAAAAAABBqIAAAAAAD2gAAAAAACKQgAAAAAAD2gAAAABDzDiIwoAAAAD2gAAAAAJAAo4goAAAAD2gAAAAAKIiQcqoAAAAD2gAAAAACqDBaIAAAAAD2gAAAADBjowYQgAAAAD2gAAAACgIAAACIAAAAD2gAAAAB2LbbpLIAAAAD2gAAAADgJZgJD0AAAAD2gAAAACwxT4BL0AAAAD2gAAAADzgIABTcAAAAD2gAAAADiBbwJLAAAAAD2gAAAAAD04AAAAAAAAD2gAAAADiiEAAAYAAAAD2gAAAACQ7QQwiIAAAAD2gAAAAAAACfAAAAAAAD37zzzzzzzzzzzzzzzzz/8A/8QAHBEAAgEFAQAAAAAAAAAAAAAAARFAACBQcIAw/9oACAEDAQE/EN2mGcMddiW6fs7VyUYZhm0dRDDqb//EACkRAAIBAQYHAAMBAQAAAAAAAAABESEQIDFhobFBUXGBkcHwMNHhQPH/2gAIAQIBAT8QrTlP7Pk2fBs+DZ8Gz4NnwbPk2fNslP8As+TZ8mz4NnwbPg2fBs+DZ8mxSinLY3e9+XLcJYjSlYz4jtTj+iCUZfFex7mv+vY3e9+nOrsjJ4J/QxuWPFxKl/17G73v4TyVicrUzE021QooYtX/AF7G73v9JYfoaacOxk8JiiWAt7/r2N3vcaQHiPBEc7FLNQTFM5ooYMlC2kfdkc7+7kPxZB3T17G73uJAYvbn7p/bA0sZeg6gk/FiOQ6Zbogxf7Eoip1x/Q7nr2N3vchlrPj2NNGA5G0xGpzTIYlbsaglUxFSJjuTOkOjuevY3e9ytzFNEQSkqd/2RqmlAk1ljylJbDgJVTOYu+vY3e9xSo4icCi2iwhb0+BOop1G5c2NpYiJUTc9exu97issuYJpmIeSRBRDtzXPXsbve5CquH6HVA0kUIQg0DIRMEJqShCRpVx69jd73J4dI/RiHjY0oxuhOEi42PDPh1uevY3e9yhdBAsOxU6FLPI3nooVsSo6ah9W569jd73K0sUkNbkkJZNXnsOlVyGbQ1RKIJ5DbA3W9z17G73uYdEIa+kabJEV57DGRYwNCDZqHbpPbuevY3W9xLsRfdxzNSXEWRBt42GRukeI01jY514cxTdMLnr2IQTjuZjwZjwZjwZwjkfgyH4I5H4M4ZjwJYJmQ/BkPwYIZmPBmPBmPBmPBNeOxVUpzZ9Wz6tn1bPq2fVs+rZ9Wz6tn1bPq2fVs+rZ9Wz6tn1bGrVHdmYSzR/4Mbo7XGuX+DH6O1T+RIVhiK/Nj9Ha1IFRaomIKCGbsNNoa/Jj9Haqbm+HslMCLKmHGLUdUqr8eP0dsS8hwxqBUqTLkTLEI8H4sfo7dGYibwG6wSIVHHP9DVRl7/Y0MTh/gx+jt0di52pw5EVJl5DJuE7EClXKsgzigSc2K1LJ8Pdq+EY4Ra1CD0knCyCd2QtApZiyENMhqRXRBiYauIuErPJ2rS2qQNWpaTHa9DRF+If3gbcAyQ2Cx6kaJeYa0qklOJpcxujt0YxpRBpxaDFiJUnwHHpDVJPnj9mJ1HYY0DpyV/H6O3R2pShDbdWRbSrMiYliZA11Ht+DH6O3R3oMUNS25Gbcv8GP0duj/wAGP0duj/wY/R26P/BjdHa60mhlbGVsZWxlbGVsZWxlbGVsZWxlbGVsZWxlbGVsZWw5bTg7UkRyqTyv7sTyv7sLXJr7oMCU/dieV/dieV/dieV/dieV/dhTwT+7Djin92J5X92J5X92J5X92J5X92IiD0/QkOLdJ7d0aixDgzBJQQsRY0ifR11IEnEW6hGJbpPbuJol0IwNjVYsVJEQScuvTD+kz/ie4pqq0Q6BsjChRbqEYluk9u4N1KpxbGyUxqU4hqHhQWJE1LJYJiPinjbqEYluk9u3EUzQ5EjOBrVcevyEVQo0eKeheI+RtXE9hpptO3UIxLdJ7dqcORQkKgnjHkSULHsRTtJ/cqFIzPO5NXQt1CMS3Se3axoSMS+1ROhqDYobGMkMXwXIQ6q3UIxLdJ7dstMh0CfsbcySJaYnLqJFmQlK3zt1CMS3Se3a0TyFM2ZGQQuImlgO5rJercJZ26hGJbpPbtpbkQgSTIRQjKi4EhrrbqEYluk9u369yEGYrXmPuYrnNiT4CU6W6hGJbpPbt9XsSUYhqLEhJkmkdQ0+Nw1CMS3Se3axpYkWESqN1ElxKVCGNrE2sB0/Pa3UIxLdJ7dslI5exW4hmV3KupbTl2t1CMS3Se3aiIoOqqXEpcIeWjx5/wAJ5H5/hF7BjS1uoRiW6T27WTI4iEiQnYIUVcdr+oRiW6T27kwSJDbj+DUIxLZsmsPbM9eTPXkz15M9eTPXkz15M9eTPXkz15M9eTPXkz15M9eTPXkQW2seZjW5GDIGQMgZAyBkDIGUOCTKGQMgZAyBkDKGUJ0mND+BD2wRUqqxDvwC0EaH8EZHUquKSf4C0EaG9MqSogwEJOD8Bmm1EinwCgXloI0N5knnAaQSEl5E4nHf+iJJb6SVAgx7y0EaG9E3AM1AaRiVDUbZtTrZaXvLQRobybVULPPExYIkUUdv0VCloiCoQmr60EaG8pFgC7QdIxC5kOYopKUJflXloI0N5ZD1N/VurEZb3loI0N6qeMehtcieUnlZPKJm4QiYYxveWgjQ3nPjHaefqjjSa4j5BlQ9KMRco/d5aCNDenCCDckYfUcTWxnQuJtPV5aCNDeweglB+wQtDFhxYiayLW6XloI0N5Gm1GJRWxRn4snlfn+CbAgTVOLV5aCNDeSumKMBdfshJ23cxOt5aCNDeZBOBStiNThcTh1neWgjQ302aU5sMj3AQS1QgsRuby0EaH8D1IJyljGy/AtBGg/xYj//xAArEAEAAQMDAgYDAQEBAQEAAAABEQAhMUFRYTDwECBxgZGhQLHB8VDR4WD/2gAIAQEAAT8QkAgvzYAlM/hAQQQQQQQQQQQQQQQQf9D8JBBBBBBBBBBBBBBBBBdij9S3DIhHD8IRABIAAZV8Ok4CgSN4X4P0P4AJt94B3oV6VQETNgLSuteljrSoAtlgG5C+iuNgqAaC4aMSvAANJEQ7WAWXrRicFI6hCbYCYbHv7ZRmU+8N/WF6/wBL1wREBoAAyrXBWwnFvLoGLbLIMESv4W2PH9g4xSe1N7B3LudDiylkiBxEpxtPOLKhAmi+mul6b+SBcgluSDOc3vHV+l64IIMiQKG0ReDRn31NsuSRwEYtaC2Dfyf3GMAuDwlutlgDEGr3FYk4Uy3BuG/v4RJ4uA4kBY5vNOcYAECSer9L1wQsw5YLMEvjOD1GfLe0wZBqazmRCGoGZfCLm2+DR2kGVEoqHqGL/d9X6XrgjVLpLMbn6VKINWAOsME/B4xRjQAUQySlLpib0Ub3KBJLQnALufEcopN0YbIXypHEIExz9C3/AN6v0vXBNhcgCEvn3HktINcLqR9kkqQ8CaTFFyzlHqlMEORTiEjEWKdMzoo5MGhSTJHqhgmVq16HAyJ+11ZaIguCX5XV+l64JH1hlMVDBa6JnNtem0gWESxuTonlIZ0Ig3VKMif/AERdgJlSImljcXqWuveNVylUWQBC8OW71fpeuCb/AHgHejV3quR2GDcE9ADUzJNwQmiMJ7+WeVyBFYf4e52Vc8G6yF2/6iZuwdX6XqAh5SYEZ2l8CnfX9rSYtc8TC7VJyYyJCaiQntX8BMCisiIM6LVfBqGCe5nNlWavCRhZdq3Io05qAF0lnHw17qTCBBYDGmxeljo9wRIKN34kmoAdQWtNxfFp0Z5AmI4Amp6X0vSBFNvpYBACHQMm7Ww4AqRkZdgqtIVas1HLYVtYH78J8pYrF92+6+KSy1JWcw4ho+RRWXU4JjVydT03IY92Bwu9azIylIaAAa0GSFptWsgXWW8yfeou0GDWVlvy0FPWTsEDFzBaC1jsoVU1LgERMMypTk04nGL68J4HBYboyq9Am5W0WtGUZJYPeVGtJ5sbBaxY4WId3aWKgCIcBSBNVQuXVhipIEokb9D6XogiQDQABlWoRjRMKgGoSmGUSaauWSREglYnMPatMAustok+3g07K/tJiKF58TfeoIrU8SLpyaVdTAVTYgiECkvW543ORDBj1LRGaz4OW02XEBsuRM0BNFAvNkUjF7PSaniVtYm4A+a7s/tdkf2oSEER8lPaj4IJxLKWIgf8XqfP0SDgWBEMOVmoYqSDAIC/Q+l6QIBHGmTlrWziRenRAlG8y3q9LarbCFBZIFGeeElKDyZM4vFp9eDbVdAAvRALJo9JKVantgrgNmtgzlikiBmQbA0eNzANF2IZgcek1safX8zRCwrduJoaREW8UV8nQy1KxUWJm99+TlR0mWBpESmmjBter8WyYWIlC2iI0pN6vJtTO3iALvJVq0s4hgKFmYZbUAA0AAMAdD6XogmlFDiPAJ1EsQmVFrc8DxKmruYMeBRQblhO0ZitWPgjzffdAB0ZLLlk0zpuXqyZUEgEl/XvQZ7BWxdAM6hcSPJcRySyEZIHECKCUKkcpC32AsIEmZ7EYqyJTGIsqet4oDfoHjiX3ruLUPb4EaEgjbBlqajuxwFTULTsMfLV8xWFKUC6xJO7A6H0vSBMa+o8yIFCWUOomlulD2OqEPUC0+CKbIQxH1HhO21c/CEbEQaVsBNWYLD4TN5co2ImsTTYR0IcmLx6KmyQvGm3kgSBvZL3gnwMBEt4yKsY1o2Ye8MmIaSe7UCvu5Pdtm3g38RkXYjNrNtOhNFMsIUeqAerXAR8toGUT0DWhw0JBuIOQfhvdOSLZgDIk5IMOtLvglQwFLdl6H0vSBCFH2SEm0gxfExVkKcZhgghbaK9DDkw0G729KAiTIAiCS33krD3Q5xKl42LxRHWAU7smxNxzJLTl9KllzdUsxSEdDYYki6pvZ5JhHmWEm0gxfExU9ZClWMYxcfAyjA2eCsZBHc0JobCpO0HNJaIw1Zu2pGKRCmWODBs9K4WzbYeDYUzWD0bKmk/ZIWLSLFsTHR+l6QJGMEAsYgXYkzHy2rUgSGbkWi+lSg8MBRS6bgtE0dopBQEQnBraXNPyOyOssEPjweww2QC7TZ21eqi9GSUt9GTOrd8bJVXoQQkvqQZ0bhfV3ECuWQlYvwgjRxfb0EYgIZs0mx6DLBIPUFk+lLMAgJxafVYRZI+9Tj3ah25FdC+H9cTsTTJDkIjlf5Ml9Cej9L0QSDKhCuDJJdoi6JJWenRApYjZPqLFJSLkxNvPJsDOmKsy+FC3i173lOfK2nSubHxbJRLK00lfl4BZTGrOlzEAQGkAjhGiLIyRzCZ1ozjJI175JILdAnBdSE1q5g8cJqVDRjNEAgBrOE3MRiD9+QCgQTdNkyI2oF3TZjFkTqzN9is6S8lIEJhh+0HQ+l6IJkg6ABGkhJjKGNaNzRvZrCRNZxjIhKBM9A0sAV+qmt9BBLNg8bFUAsCYNJ08QwC3SMABEXjlo8DnEZBgNfp0yXq8LaaoNl7KAfheYXiAquJJjFAQGgABgDxsVQCwJg0nTxtQQzIpLpAbADRjz/S9EEdcgQWbfaq5gwlRMMomVJC80nAasAdYYJ+DzyUsFGhySU2RtpjwOMPyDCZxZbnA0cUSy9uKkyyased2CmkoGYTBrBal7O7yJESUAxjoox5/peiCQTMgvQyB6WepmpLKGcekQZvE3v0DRhMghKxxJ8+ByCZsF6GQPSz1M0YEWEcoZUsuVxxUpS4s5NzPRoE4zPv3wHGR6/DeJ/5ySPmh/Km8UJ77XMx76HFV8p0TaE7lCW8bLcnoEtG+IdgopKBiUwaS2oz5w9iv2PcPQ+l6IJCZ4AojRpIrzWArWxYoeKOZ4Gg6sfBOm9AANIBHCPkky5BlMl2zW1qzyeuJSCFLlzxuS89CQPgsLAOPC5fPzqWCkuQ0rRC5eCRK97BNlhi78EokAhvU3LU+EoCM7SVPggAkAAMq193virc0nNRrFguzkGCQ8i6zxZCNg2AaB6QLdD6XqAj4uCMnsQRUvNzeo2nrsPAmQxSS2llLZEDqJD4NAQEgABgCjXikLS5EzZp6q+j8K5DZ5AojR8Qzi9wQ8hnRo1ZkJhbAtur4NGeQBqGEY8Mhg6BWJYUHKOKrWAIXXUZs/L0PpekCPiDy5BK+bCA06YXm/icH2kGsF1Ae6weMSTrcVJvoL7mGTxpvzMk0SrchiW3HicMcmGNwe4K1KURsitup4k1ggELCeJ+XRv/AEvSBH9YNGwjL+pbyHB9pBrhdSPsknnuU33zOwEQ9hNsDtXo8IWiUX28d9pBrhdSPsknU33/AKXpAj/2NWJpALAF4UEi9C4jfHkINAQQtMKS3FhI5E7KxEhj9KPA+9xgUKCTE7UpaZu2FOxzB4AMeGCXvs/JuVGF7pGNU+m3Rv8A0vRBLfyIEBC9MsrQSLQAIWkKuC0egt/c1CWsCNV9rqiXFJEkxv5N6zkItgyoIxNuVYz+FLyrZs1JmyIvSz8UzSmGiKiFcgsbyyXBJGV2sYQQXAVQiwDeuJAGeFFtTtBJieEOUeSfGnIxclhIbbqY+/eHnyFMoOA2XoH0vRBHG1QLDZQHuhUVBdVAlMxdYGQ3oyYAEwNwLODHsp8Fg5SSxjZDN7uZbzS4MqRJUdQmYRrCt3V8J0TeE7FHC0LghJPbFqnZgXBbQGLJbNTB5eLCPYYS5IjWlIacgQEqoYKlws7ExANzX2pydU2ejByTZSCAbIIXe0qYCdAtV1AUjbu9rSMazV7sP6veZ0i+GnwMnIU7SjhrE/OX3+BTHGKZtPSXzXMr5VeiJ9L0QRbBIWLhIabL7QzU7cxqgSXLwt71KLBnTtpo9vPEsngukPAtvFtiQSGmy+0M0/n6DQaJuTDGMYpmhZ/eGfbrifS9EEUC6AJzEVgcOAag2AGTrGMSaCT3KYwXaKwjYsMFfim1kC7HfNHvzW0Ju47zcfXlt6CajsH3tbtRrXqjDAcmDtnWSoFXOTkoP/hKam27ojULBbX3a+eLQSzJVAIV5EdCHiA9/LZhYSLsW2Q6H0vRBMZ+QhKWCYaz56XJMb4ZMbhmIqyPuBmJbwvEtqTxt9VNwFHMRU+OpPQTYGpkJAEbwqDxt9RN0FHMRSwJxMFtYuE7JrOJueMTbKKXroNifESbTkRSVkpNegH4vYi7ssnY08FmBEdpPP2PHofS9EEtgyQEJfnWFePpq46SGZdcMRdebrtaGFpjiYG/hFb6CSGbjTxWYEZ3g8lhqekMS8gxl7j4ZWiKRIQVdeNlKwslcwMCTCQAUjFTW+gglmwee5kqFihjkBbO8s9D6XogmRavQJNE7tUjekIokoOiV59aTW+gEhiyeWK30EEsXWoE9IYokqGuF59KZBK9Qk1Xu3hkUoPRJondqcNeRKWbmMl9Eq4qnDqEokjUDS1Sksvoyurrb5eTbTcJYWDdtgvVhOjN4Q6llcTh3avwAWWVfVZ6H0vSBEAkkAjkSsmIS+lZiHfBY0PLrWtZ16PGKxaJL4ZKACSAAGAPIiA0gEciVnXo8ajF5gtgg8uMY1OlpfMRCWUaSfygQGgABgDo/S0XUgwYHW3/ABJ55555555xx55xx555555555555555555557Dm1SRxhvrXLvglUA/8GMsssssssssssssssssssssssssssssss+q+oIlEN/GgQex5pliYLxLHgZH/AOKMMMM0/wDxJhhhwQuS24yTsuVfBkYjdhFpEg+mk1voJIYsn/DMjMkgAJFaaNGKfamYXLsMLraRfEQAJ1ZFmUCJjDiQZxTR8rb8En/CMvcZhIngzG1WvCKmczkwuVJgExJUDRgvADdcFsfTPZgnYiWK3kuylqq/nJBqTKiAxya2lEQ8GAs8Qz6H/gGZGhAQlFQ5s1BKxZG16yMUuQRAmFmDadaZlpAlvFzUzaVKTE0WCgTYFmu4EokLpYMHRGR96yr8XRCwtxWYH5X/AIBhksVJBgErahVmIo2HsHON0MhOAQBQgNJIwMigVWHCl+QAmAXnFRksYaAyNxcw022DXAkbUqGp+mE1qg6KMzcw3xh13GLbNgZJgf0ts/nGGN2p8KIsEvFksFF52bvIEi4kwibRWNohgQIxhbAdAgGpF09xqEC9SgxIz+uECYEIIMHkGGNwsDLE7gCpCBUESiQrZENCrZXgVUUHMpCyHDkFnimfWQokRiALyNNNamt9AJDFk/LMI5zAnWEifJVwWJpJVC4MU2aRek2vwsmgytYuYLkeFpBLhdSPsklCct2VjAdxAAFhCIr1I51wSSUIGEYFY7qiwIgjcAmVIRZDha4pySUWbi59QTQyyWDLbhArcE8kRS4eQ2EXlm2GLxH5RkHa6LxlaJpRN2jiYsjdGvAK4Bjoak7yMAzaQ0JNAAEkAHCPkCK3ltJDZZb7CpX3FtExI6bEJuE0Z8iQjGOAvi9qb5uFN1kbrykhpUtkI01hJmTfMw4SQSEARVzDJJi8ItoAAkgEcI/lGGMDMGTkYRszGaVmaf1zIu5WRGVzG9C9PkIBZBqbwLQQ8Ys9qALkk1NlyMpt4DFZhUQwEvuSS4nWktm0CQiAjay3BG5NxgGmkSIVKa7hTTJqCzVtgPzDDN9NwhhJNm+S9HDDdMrqY62aoW1ZAOR1wxDEoIm47fxIECBqAaX8EBLxl4VWWWALKHyQcCS6ICgEKFw1W4Our+V+YZp4CcORBaLYxZE83t4IgNAADKtE2gsSJF0AnlqIiPGNrOCQk3G9QIQRWQ0fY+Ag3KULGGVEPFXlMyBwmZEszARu0iA0AAMq1M/i4qhDBEr+5r04eQGJIHaZIdp/GMM08iyGBAHIHrUroKEh5nG1yIshBLlsURMCuEaSSx8tDBbgXLrD2BIQvLRD5gkkiQqxIWITmYQ6xg6kBvsYIqWM1GfYSXISNwmbBwEUOLy+ukDsXBB+QuhgkOBE6k36aQCQAAyrWi2Mq7GLNf8Aql2vQInIhFs4G8FG2djxs2JHE+u91vviEQDTEwWJg38pmnkn6Sbb7BQeZbzrLLrVSCxaHd61n6AEg5UfBzCrACINiBMhEzW/dF/ZZLkJdQr+RFoqUxdtiYc0Us2uXWVw5XVtJLSDpAKwjvbqQLgZ9IdLFgEsTd8yK30EEsXWoRLkbveUI9HwLXTLJv32uKiw5INBF18IeAQDCSN6iHQTTLv3EGzpWqsQSwhOjGxebHk3JYGcsEs3m1M4sxMVxIHRSeNvzjIAStJQnSltXUwdd5Ury+ZxQhh2VwBhZMMsTWrxYIABMxeDOPGIbtKAuQ3TnUPVzvk81MBEyITagsk3XPESIslmViNQNBx0DmkhLEFm7fW1RW+ggli61owxKLExWd6M+EjlG5KfdAP1PSwURZa7RUWHJBoIuvnMb+2CAo/MJ5ySuRXRNlgBuBHLyaqaAJy3oLtCQKJHZDUQCZunQGKWApgMBYpLCDCj5OhcCboei0oW0Hhh5Auw+IT2Cgym83n00/8Ang2eANyyGzKUicMVHljSmkkS4TfF5i8EVJAlEjfxtioRLp0CHULeysRoaMrK8wWUQyyLWCmUhsuFlqMrEqQRYpCvhsBHI1xEuLIWICYvBTPDkYnIOZz9Gdr6ozEo9lq08BC6A8CbDkg0E2CrMVhZYlHstW3Nvp7zg+6x0uFj6r+lSIOttzWQfVPlZgRneDzGYyVg302deKvULhNg8jKGTF7ULj+z+JEK9uFmwYtmIEQgTnwVIolcGQsDyAFclaAhEect2Jg6FgJo3S1rEnZhwgtGZETh5cKxpUhcB6XXuthDnSwTcrjMrT4WeFQhqKOAwxFpRU4z8Bd1mX3DgYq7xQd3MhWcZY0qyYYGiGTBhcbXYCHoSWrEgnSeOS2ArJ7rMev6VaNWIkA4RcN8EXsA/HS2p9D5cU3eRisxNzci8DiG7OQwiPhp70EAkAAMAdQwyKX0AkM3Gs8PhQYS140kJ6moMXq6gR6FlpohiiIUvjHFMErOTMHmwWN4Mlcm0TbEkTasNWCXU3g7HdUCDhIajHUWMgbXrT6xbSwVhSLLkHA5A8CCfBMLonjWvXCAABsODG7VpaYcazInkQlrQgoBSmKqFLlZsXvj8Ywy+FS+PRgCT/hGaBmnsQwsb8xoF5Wpi+AFuDXLGca0EgMVkE8xvcoMsk+AoSJGViY3DCpUOkQ7n3iDObFIGbRK3M7W0xDXMdEJd7kFourGGrUaxwg2bmFY0si2tOc5qAyQM0LciTFbYQER20JsibiprCy5RGeEQxDX5qfhDEgmYsWEvsphoTiHgIGQkf8A6/hmGaeSw/RIfyDcT2loEmkmggbaX2vDNAMSgIgZO6QP0N9AFHRWHKrAqnI6zFJt2ocoj1E8tS1JXeTdLaIx6xDWRpVFiL9il/ykLPlLWLWPcyJLg/dK0jSJSZhd35E1Caoln6mFdo4s2RSp8LPVZWMu0IjFi1C4lUsZ0ykxrkwSxqwF3Lz+IYZp5ZGaLghNRIT2oRkZGQkYKxYK203CWAl3bZb+Ny2/pC0PWGQ8JDEIgLBLWwu2FLlzAPl8H0Tiw1mcoV3FQTJtxSICQAAyrV4M5CLVpCFS4PV+KYZp0ZaqyBKIS1B2rmgmyRsFSYwStAM1ciUYtjUbHqN41ghAOJg2ujWKtP8AMFPnMMg//FQxUkGAQF6izWnrq5N2cfCgICQAAwB+KYZp07qvVgXWEeQZyNZH4lIRWSS0XTNrUC0shksgJWFvX0oa12H0L37zFpwVh9Il7+ClsWtl+MYZp1IrfQCQzcaNoWsMAImBa7FmYmtqUL/M96B+MYZp/wAUwzT/AIphmn/FMM0/4phmn/64wwwwy7r0ILTfap1pU5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5eDrOjwgvTDyEdbcCTg7n/AfffffXfffffffffffffffffffffffffgihIEokb+W3XYSQ1xrtr+eVo0aNBmtYyjJp88VACAFIsWTHWyY0qxjhEiJdhuwnUGQASmBFCLaBrODozRo0aNGjRp39/KX/6GqMieEJImD87SFd/fzotGjRo0aFKFqDk5J2Q81zuePQArBbVPuDaI3xTK5b3RCYKWQC0kKkZrx0E7NkuSI+W6Jqm0L42uUJXy4qIjIKsjemlfoxQGMnxUI4IVYXgAbuCp0ABG3bzOfau7P5VtzpEBEDKwYyEKOs1lQw4pIzL6jNY7frMvAC24RU1t/pljNsWWeY6v/wA7nj0Z3OoTHQX4m9GYBXjsmsbNpVzSKLEeR+ecuYwthjV94cGD2SUmwdBaYvphiAhs3H5Aeyl9wHMQSaAaje00X2Lhy2JXcC1tiou8TFk31tsWVDY1IQREl1PAQW8GjeN7fTiZ7i4iNnxiUZhfRYMnHWgx1P8A53PHpJaGmQlYHIlsTKzN6AWAZEThLSRb2MBDxtsnDbjSKfURczUsMJISRbkAmTk1Mwi+FCMr9RTkZkGQAOBMrpFdz/0qOP27bgLRU1DLAeRd95LRrUa3MjwvCs3InWvBSudDhv7BMU5Gq88wBmULvki/V/8Anc8egryKNWm4GIlJniL0loQl5kyM7G9/lUzBA5ZC/wDUNO6RA32RhGYLa5UClkg33EE9GksIgZnaaNO/QhhM4Pml4080tQCU25xuRUHOQIXIJJgkattb2ZJgEZE72uxq3GDLkx2GbQJ8+E6uPU50xZC/FHmwHoSuG+TremcINKkhQmW0n+a3DCGxiwvNofVRdTZYTBKaX+Y26v8A87nj51VBZCDhGrYCgViGDeMMGQXmfHjAkSpdxsS2GpUFkjb1OPdpGqF3hvZZUZZXUFAgZwBuGw4pMheWu9x57EEmBoGSy1cGRk69J17FYWWabv8ARTPGat6QEMwEqxO5glCenchbhN1C7/WsUJA8uo2KSoek4hNgohlLTHMSN6hGRwRGxZwi+tGtgqk8GFPhpO3SxiIInN0g3oMdT/53PHoHJSKDzqtwLMQuYuKVOCrJ53Haj7TroBAazS7hMejwQD2IVVMFmBeeeKbI5lzzaSXt9UM1xRFdDR6h80RMCXBAWGqzDGtqLIZuIkaWpkLE20q76qGEAzBkuW8IrfQQSxda9ItIodIS8K6A2cFzQRCQbjYQ5qC62Ag1XL6hlGKs1fk3EcoiWDmoa3IJrjbFy+98LdT/AOdzx6BzSuQ/ew7A6DS1qfBEkYxZZU/G0DiXngWQxkTbAWz60ngKyLdtZzUFSgYOcCnrYI1z4JdOduZQmCEIk6yRNLx4RiS1gKZtE7xqXwOj2Ay3Ag96tMe7+JJ1zxGcVPXaW2MrlpMPryA2iQeLDPhrIjhognA/U4qXExC2XJ3sc1Tdo9IGRvLP2r2gUwljiNFZoMBoAAYA6v8A87nj0Dm+0yyJQSRXHYvVzCSFzsO3nni3jYkrVWJtAjtpUZPIB2vAVb8KJJcxO1xksF5W+lxL7LMej+6pHBwAhMH23cU1q6S6w45c0AuiwanLhk9N0wBFM2Awc7Sw8l6l6Qjq+xi26yaZoWf3Bn28DbazASLMG0yzF8QNYFa9Qg0Tu3V/+dzx8/qwIWmUW3o2OxLzORwDYQbJCd0oBaW0rSCjWwWCeDCnw+HEBAgMX/cZ0xUQsiY8tok+1RK+ky1xChUWIXOtMzAgq0Rc8sxgw0qbglzj6wynTDNRWo7moKGG5B/tAAJAADAHmnDoADenIiKIm5px4sNmGRJ2iW44Xp//ADuePQF6aiLo2ISYvDW2qSHJYuaeNGK22wEloC66CbNjaVt1iJiyFO0xXuxw2obbYq+iIgtIIXGkYxZp04UCb2ttAn3oIkwFyFDmhY6KfshDiWIRuyMImgB8gpCw+w9uhehRQMCpEqWxZkmtOn/87nj0Nt/AO9qgmpEWpIgFpanRQ9PoaW5+aYwCsZLhY+q/pWAVSQWJvIntrUjONUHlmWbHHho02mQbLhST/wAVG1FmgiVTIoAhzo1Lhq5YRZDyQkeyhfSQ+vITlmAaiQ/ArTp//O54+fTkwy+Cdhbauww1PG9iwuqRSiJNjCgmEyxDhkM9tPuyzSsv4MncJVOs028zS32iBeZEap0za1BMSNMKdr8IWVhQACSARwj5yVHoTeoMWAAsVp0//nc8fOlJBQIllCyBZ6kEsFRJpGyZcgFDKxjYTCmzHwEMzNLDQ1JvdW1rffk4ECGlBaY4mBvWPBBnwR709uCg/qmbG6pb64SCLoACCcrQjeYMkpEmYOTzru7QLKbSltjOJJ06f/zuePn/AEbmZjumcaTm01gZMApBkbVwTkxRUCAIDAFJI0XvJm6K/PksBlJO1WRDxf18QnKyRJgMFoZBhqMw5M+pRJafFFbyCCWLrVwZGTr0nXsU8uQnJIye2L09DfyIxKU3UWc0YQsAAIgK06f/AM7nj54MexZtmDu7FcBemuGZAKIiUsXj1ObKnSDtusr6vnit9ABLF1qZy2CAW5su1JEyDH5IqTypVjVrnzfPjqscZpu6zXwkVwweYE81p0//AJ3PHz3fah4lcDbaEwyNTDQILUzoyHFnzRcaVC8YC2gjBao//tZJ+KH9p4KvlOqbSjd8dOm92H9XvM6ReaN9ji2JkDUnsmlzmIJ0iB0HAxner5ZCvpBlNAu1AOWQDmOLHPj8vINcLqE9kh8W4YyTLDM8AcA8LmnT/wDnc8fPHE26JtlAydW9ZsLYkJvITaajUMFZ6MTdEhrJPkoABpAI4RqfJDhbAtSQDcugEulXHq/VMRxAYQOIVHXqLEyixkZ3LB4WFNTNmwp2OYPBqUojdNfdXxtMHiLoPusvhc06f/zuePmceR4LhOSg068IhqkZqUOGxYO29Wffnx5conoZt3EE8xNTW+gglmwVmLticVucvReK6x9PogZ8v39PLCRQDyJPoecPC5p0/wD53PHzOK9PZC8Qm+1Q84xC0JM6I6ByeGWgyGEv7iE2hWmEnfIMRZcDiYuKyLCAgFNRNwARjfjM1x5cagCB9MSBNW7aEzhIYEfwCxDfqf8AzuePmcVYhCCeEQ2ZPIPOIx1byjQaOuf5nwbuBAVnxoGvxIpJQard+z8PkP0+gwX4vXzxTnC8Tjxit9BBLF1qTKGS3MQW/wDnNqn2WhIXIJFQQJiaBzlJJwAlwGggJQE9T/53PHzaeBWMIkQCB7BBVjxRK4S7M+efGY+AImczcZWr/dMQ2w9+Ctquo7RuuZkbVcQS56ZLSBdfDlnFkLb1evcqfDWDyLIdeH/zuePm08WfjE+KkG6G9935FZCp0gwi3AwyG+Y8HkGDV4yxmV8AtZGOD2Wcvlzp4sGElDdXLccEXW01i9PFZAjO0ngbWCQQmWOJPnqf/O54+f690y4Sbb0sMaocGYlxiyWk3jwXQC0eZpYW8ovgZLEhmdrctia2FLcFJGjD0FpFe4k0wrQjRA9zKRwVAtm2u58gjMAC7QBlw0qCtkTqw+yEFhVeIBAIwI9T/wCdzx8/q2MFQGJvMU+2lcN4RoRilbALItwOILmb1Pv5Nm2G7UyeS1DD6KQkcywTjZRSCk0Sz9j4I5Kg27fTcVNYNWctlwRZLXWb09VmBGd4OjY3JJQOEbtJvlV6f/zuePnsZkjKYwITIhkxRBtLkEDQExg32y1dgRn66aPboaUxHCIjh7HzjlIsUmeSZX2C36n/AM7nj5vR4QtMJvtQ1rSc95gRwqG0G4ksF99A2yBFEsgt+osXljO696uSRJYzbKv1xULfrnHgnouebTz/AJvEIYzIAsZ/jQdwJWUwGklrfBAdP/53PHz3HAUQDJYSXgbZJorxqKLqXISYtJ0dK4QMEBdDD5J5541GycXGj03qSnEgicszG8mkEqZ9qHII9RLzqXq//O54+bOsACBDFc1S0LsBkpuUZiWmAWQt1+JrBRI4+n9P/wB85r1EtLGhKXcHNafNQ3atuJUeMdf/AOdzx88aZNByAm8qiIuZWEaBJAEPgkBHREZ5dYLBolR8gwfiP/nc8fOiA0gEciVPeCBEwLK1qf1YlAm5CAGzAbiy/lIECBDsr+1IRKNqEGRn9M1q90saLCIUyLOiYDxWYEZ3g/E/+dzx6J4SYEZ3h8xAgQIGHylARneD8b/53PH/AIv/AM7nj/xf/n+yqMgiPzwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALTSJ7DZK7UKoLIQMieUQ6JC6ZFuKc75a5Xy1yvlrlfLXK+WuV8tcr5a5Xy1yvlrlfLXK+WuV8tcr5a5Xy1yvlrlfLXK+WuV8tcr5a5Xy1yvlrlfLXK+WuV8tcr5a5Xy1yvlrlfLXK+WuV8tcr5a5Xy1/utf7rX+61IUAa1Q+g19n+vwSxXrIAoERkZrFhoJOYRf8HsuKff8A6/BQ96wCav3mV4OsX8gUgK8tTE/gdlxT7/8AX4CbjMSYD0pcLMhTBnitdjwNIgdAZE1O1KfqxLk+/wCB2XFPv/1+AztdACECnqW8LSugkzs62zbNSAUC+wCvhTS/UGfwHZcU+/8A1+AtcghaU+6XECQdL5tcZrFRUTvFbrBlloLGDAs4/A7Lin3/AOuqkJFoAZpn3cBpcM6elKk5A/kAI98VKgS4GdF0qWgFrUUMHTyTl1+98ljdAj6Vd4UuJGdNxS8RIO/iwudOr2XFPv8A9dU35tQMYvTOrNGA1MoLDNvSpGGQWUJZi1ZnEIAqxhYBCKGJcJ8BP66PIJBUfJVhKRBaZoMAvgrtX+UpGjaV4lk3WetTZm6XAOnU7Lin3/66oHQ0G0ogb1sA1b6pCWUppcy6OeGes0dqSKzSG8Hhn9kFfjubHIfkYga3ufQRrUxGyGk5Wm+LY0QrDjTNc02YFJ1Oy4p9/wDrqpNRRiN+RGPeowCS4dwm9YSFAQEybJiraZlSMkIIJMa+GPdJkFaSI961QYK4NSoUgOFjKdsVmA1mFhXa0OLAuRiHZFR1eFINJZOIrCWrQDg6nZcU+/8A11V2SWmcvBONa7AQ8sTrFQsWsrBFhQQLJiN0M+FrukgxnIpECfBgLPAZITxY8N4I4nWg4Fgl9oCYqf8AJAQo2DETK8dX92XFPv8A9dVOabBhSgmtdqPD2eUJLvYo4PJAq4AqEApNGPBCIiF4W+Hgr+ODi5bSERhlU5gxkKxRwqZwbqv0FBBDdd9aP3vEeCpHCudhQhSdTsuKff8A66r3H1D0QaWQwWQGwlhu+tasAoQKxUVOAKE4BFd8FQENi04jCF7tdiN9aE3IhGDIJ0tzWk1ysJiSiFG1SpyYVkWVkNqhxqAzZERYwt7VAwNgdTsuKff/AK6zvW/hm4mF43aVoJXA+K2iANxYK1EMEWN1hmasMuIrG5FX8dyt1pvO1YpilmLtv1uy4p9/+uoWEtbmWAGtYheaSmzXG15lPY16jFFGNBY43mEXtRkYAeUSbrJf/aL0FHgEwIBUfW1R4UjJbEoHU7Lin3/66iXXACTRHretpOSPxYvBplp2Ahs4farmCAROmWrqVXHZjAtRMMp0XBmXxlKJhFMi4EQ+Eb0zAQ0JkHZrAvyo7kJpWWYiptdb5hGXMJqoKQGSbnzq6fZcU+//AF1FtwSCJTjDT10sl/3WkR4MJCMWpoAQOOGVNNWglyYfIuGCBIE3aeJwCZAI6NQtlCaJYYFYX3UBAJYJTNjp9lxT7/8AXUd12o6IJJi2uwvetERFch5Pv2ruu3RIqBIHARZuI9taxYCwJLmdPsuKff8A66iA3uA4RS0UwTDIRyRTlQYGbAVoCcVsylKEHQfC3WBX+Dr/AB9f4+v8HSFoXxN1kVi76gZxqOa+d2GSwM8Y0q2BjY8YibHtX0PTOy4p9/8ArqOw5o4PQTbVmbxtXBwSCEruu1GgP8rX+Ur/AClf5WjwIQa5smGcetPytNyki5NDrFb2jQIen2XFPv8A9dR2HNNbjAB9JNayGMRfpNXRMARS5LpNL+GQuMi2CyNio8JC89tD3wzvreESJmmPnUBXhLWgTRl31y13xD+WhX0PTOy4p9/+uo7DmnG+R7KrlEYYLd7V3XbwNYELjdV9tfQeX4SDZS4i1dw2a+h6Z2XFPv8A9dR2HNP05cTOkRXf99BlM6icP34/+go7wiEsseQYFWAieGu0bNfQ9M7Lin3/AOuo7DmnFhMX2XzXJNMT/OrsvTx/9BWrFAh9nyalyAsQ+2u0bNfQ9M7Lin3/AOuo7Dmnd9vh9hQDYIGT4/gIzmGBh9vLM8YEXLrcK7Rs19D++m7Lin3/AOuo7Dmnd9vh92MixAq17TIA1oQe5D9yg8oj8zHIhhUWG7pRZX1YcYg3uFHGeVBPp9lxT7/9dR2HNF5h1MCRMn1U2wwwVgF7wapGyuEUiU5ktHYiCYvTdckIMK5wpH/zeDn3ESbXpxJQZ3YnFGXnLDKVQ4aUefR5HuF2tG4U0nTdlxT7/wDXUdhzTARQcy8plpFF6FLxlrsN6mM9BedDxVsSUE13hpDs3wNhkV/naCZ+v5e5bq77u6fZcU+//XURwI9L0SxnFWASLVggMrTFXWdV9cXQTT48AGCNmsNk2BZv79DuW6u67un2XFPv/wBdQ2heQSzfaKttEdoOQu0ZpKnameq07jlnamRNavpoFJESot4WCHmO5bq7ru6fZcU+/wD11HYc0sEB7iXiaZ0dlVN83KjA3IExl6b1CZzAuTVylQBz9+fuW6u67un2XFPv/wBdQXG2XYJA3bS2whJKuLKXtWAuMg3stCpqoIIi5WXLWUCegYpN0oA1POXSeAISWd1qzKHUKl7Jjp9lxT7/APXUTVQPIGUejepKvjoIF49Gg2rAlsuGP34RdaAQgA1uU0GOCZ5bvTzbAetbhzwS1Cj6TdDJ8I4c9TsuKff/AK6pFLMAjkpb0yMMghty0prBGXYvglW9AgcYNk+Gh4EpDsANi/Pgvb4EHn1kVKm//Q43qSimTFoRAqYV7LzMTEp6to6vZcU+/wD1+CLwiCHLVICKx4alFEEXjSfSrASgAODr9lxT7/8AX4SVBQHtBW8CILeRUuTGwCd4PwOy4oayMsJsJXcX9ruL+13F/a7i/tdxf2u4v7XcX9ruL+13F/a7i/tdxf2u4v7XcX9ruL+13F/a7i/tdxf2u4v7XcX9ruL+13F/a7i/tdxf2u4v7XcX9ruL+13F/a7i/tdxf2u4v7XcX9ruL+13F/a7i/tdxf2pRpTleVr/2Q==" name="Obrázek1" align="bottom" width="191" height="189" border="0">


4.1.2 Pomocou injekčnej striekačky s nasadenou injekčnou ihlou asepticky odoberte celý obsah injekčnej liekovky s rozpúšťadlom čiastočným obrátením injekčnej liekovky hore dnom.


mOR7NEprXzsJHrCR6wkesJHrCR6NBAUSWwzatwBJTowBkwkesJHrCR6wkesJHrCR6wkesJHrCx6VLei//OpgYZEwsesJHrCR6wkesJHrCR6wkesJHrCx6uMcLIMXaaJHI6yMUJO18mmPR6aDHHHTyzZC4IjqyyGxgo0VWYWPSQ4RnLbI/dhpgqxZAJqufHxdpokcj6Cs+FVzPnRMQmJHLH8oUvw9/c3EEbWKMtMI3v8AM+iSHDo0jzC1XPj4u00SOR9JIzXUx/douTXPpqSRg88f5jhlPrDzKNiAUOWQhCBKrAtjjo8wpx6rnx8XaaJHI6zzxiXuuJKwkh1Eg9jEZGVGRGETBEbRI8758ZhEFFc4joUZzcsh04ZGI5GGppZqjAhUGcre3Vc+Pi7TRI5HVJVUixHDjFcVWuxI68wPJjRoVTRy1igViPmpUhrY9sarej1VGNM57nvIKlK3yJ+qSf1LqufHxdpokcjql7MkvyFZIAxo5sl8j/6NOuEkFYyQ6sbKK1GSXF7YUEUEqnbTntYj0A+YSJEeEnj855QYyPOW6F1XPj4u00SOR1S9nLGqvdHb3BhKITBSm1IdIavikV4xRiQxhKYw48eph1FNbOlCVLkxUW4/uVZr0WDLMgbeIdwREamq58fF2miRyOqXs5pELNgkevUrztpWftaklBM7/gzVc2V+s6BGRCoBray8bisYjEqa0gTAOyQLVc+Pi7TRI5HUVnkD3OkSRPI1ifqlSUKjmMlEqWAw0tjWYabOCJkF0ZUREamkkFiFbKeOTpufHxdpokcjrMAR0VZEeSy4SUpsuU9HFEdGyfHSvUhyrKWPEHAfSQ0a/XcEUlu03Pj4u00SOR1ve0TJfyVWw3uayysRS2kbqFC8UipwVkRID47wtjhY7q5FcnW4uVYGm58fF2miRyOqTMZGqRKrwvlVCjKIumREY9zZRAKio5NVwYjLfpufHxdpokcjq8vbKCNjn5T20EbhphY9YSPWEj0wQxU8TXr2GbTiI9be/wDfqushFj6bnx8XaaJHI6pHxjYg+9qRRtRrexvVvd1Ore23OYKV0c9rExQK8z3U55XimIjQ6bnx8XaaJHI6nNe64wvh9Inwmpz2sRfIYkMfcdu80E7fib9DTc+Pi7TRI5HULuddkH8iw6JXYdK+ZNd0iu6RX+w6vERaaAbXPe0aWxe87d5SKi9f/PM2em58fF2miRyOoaOLI8xRkbLC5iKjk0OOJrlkuVzvly2bZtVcVTWoxOh0RBTNnpufHxdpokcjqi7z/wBUXZrGAqqL4BhmVhmVhhU1jWIRvyT/APKzbMX6m0SFY90zZ6bnx8XaaJHI6hP8ZfK5UibOpP0tBfqr/G2MQY3KqJod8oKSxXg03Pj4u00SOR1Cc1pZP1YmzqR9Ovh3l6OYjnO/7bjf6a92F6Oe1iYli04JXDkBYBmm58fF2miRyOv5+aiuTD1J+loK74Gv8oMRJMFsNnZhmVhh02OFjuk/Vc+Pi7TRI5H0R+kn6TH9z+s34+G/9tJWDief5rzPrzPrENSmEYRKnqnzpufHxdpokcjqjBxEgjHhr/8AKvMpI4fq9ZRVR44yvq0hVwGMc3Q8IyL/AJRVPVHStNz4+LtNEjkdUB7BSv0KPBBrxPSmR301iNdT2OdWHatMGwaVZtnqns7Zum58fF2miRyOqNC7oTBfKsGg/TamI2DqkpiLjpufHxdpokcjpK/xhtgGSESMSObzI5jRSWvHjPnVbOP0y5SBSLH8Kabnx8XaaJHI6ZWzgzMIQJxHT0wZ0YMPM4dZnDrM4dLdI1eaZJqNCHH13Pj4u00SOR0kYhB/CKooRhuCwrE1lI0Qrc1WwPZc+Pi7TRI5HVOjMGePHeJ3oI/MDe258fF2miRyOpURyOjEjPZcwq7Fx6xcesXHrFx6xcen3GMxUZJmKwbBp7bnx8XaaJHI+h42ETCR6wkesJHrCR6wkemDYNPfc+Pi7TRI5H7658fF2miRyP31z4+LtNFwUzDY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNHkT5AYyKkXRLmlDJxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOqPPMSQfnPsZF1K90e6GYX7D80bnPsLtLT46RpCGH7/zRuc973oNhHqQiIqqaOSO6yi/T3/mjc577ubtBVthNGOS0zC2sXih+/8ANG5z33UjnTbZH80mrpEU7AC8Iff+aNznsVUamMGtOLI7SKriQYZWR/BIrwHrwSK/2215jjpssXz7PzRuc9hmsPKGR8dkufHwoBoU5WfBPm1091sayGxwgqqImPi08qlZAd3RvX+aNznsuEhQywTu106a4w4fbiPCylGJK7A12hpJER6seWQhEjR3QHI4Hr/NG5z2ShvdKJ8qUjex8EUpgO+60VSuYUBitIJwngWGBsUYZ5H25iyoKIgfX+aNznsmyECdssqUR/kfbUVsCjEB3vBCe7DQqEJiSBDaxJf7ZsL6Xr/NG5z2SgDJKdHA2kRXOH+gqnukjaydMRp505KaaRLKNO0R/li29yPj+v8ANG5z2EEwqTWOjxwPQZ0msrHRqkODIXDxqNJYr0WKj2XGRKcO3fvRET2fmjc57btsaRUpMz+CDuY1QcoggWyOgxhGJkgiAvPt/NG5z2SZzROnEKR6Iq1boalf/wA0yozJQmOlQKFNCV3r/NG5z13UzxjX57nscNYLnMONZRGeApKwlYSvAUddsyvLJSllDdUqME9W+S47PV+aNznrvX/AIhDyWFZVqeVrU/51V3w7oqfKGisR1q+fJ6vzRuc9d7/i1VqSjWtsn8fRIMxJVqX5f6vzRuc9d5KqmggDIZcGKOXajeJuLSsbGrGxqxsasbGrGJXmMSvFIJQ4whVa/q+r80bnPXd97bJYxx7ovdNsn8a7W12trtbXa3qU4g1NkmdVnb2r6vzRuc9d33sViJbprGo21NKrf92mTiYfEGrEGrzSHV/u0sV70YFgKN+9bX9X1fmjc567vvYzm5bMI1yWT+NSBIG2t/joI75en/bX9X1fmjc567vvYgu50jc2cipIqdsW/wASEaJnUiL5U/7a/q+r80bnPXd97DIjaONXEtG9qdsW/wAVRHJ1mEQUVP8Atr+r6vzRuc9d33sfcv8ApW8vimVO2LHNdpuBk8Sf9tf1fV+aNznru+9j7l/0ozkbKRflJL0ION9fROb3K9fGOzu7/X+aNznru+9gQxHhygIHoOdG8QXI8yORtw7m1j41Y6PXnMtYIhSEAwMSzMc0Xq/NG5z13fewZb40Vs4JBlT4Lbvh9twaVgo1YKNpk7S17D1fmjc565ruy6yHjdLDIGJJxWHl2UjU9EnaWvj/AFfmjc567g7susiEKS1sMyDuMZQEgdiysEPXJ2lr4/1fmjc567vvYtyJGZHP52XVivhhJ4ijehGapO0tfH+r80bnPXcQKtNENaiwPhHgTCuTtdZzdw9UhyNBFF4Y/q/NG5z1kGhGkQaqIAg9LvH7SxTrHOi/KaCFYJqIp3ev80bnPYqIqeIoadJO1p1NJjqitdCuWGFjCU68NY4U0hmfMh7Bg7Xez80bnPsLpCUnWHEfKI1qNb7vzRuc+xfbYz3isw2uYxrE9/5q7qqTfMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWrcquk//xAAUEQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAACg/9oACAEDAQE/AS1//8QAKxEAAgECBgIDAAICAwEAAAAAAAECETEDEBIgIVEyQRMiMDNABEIjUmHw/9oACAECAQE/AeElwal0ao9GqPRqj0ao9GqPRqXRqXRx0al0al0ao9GqPRqj0ao9GqPRqXRNc8ErLfCNT5KeIpy01JJO41R03zuSst8uEo5R8ORsfMK753JWW/EvlVU0jixfxvfO5Ky3r7xp7zjqf1RNrxW+dyVlsjFysaYr2fUovTHL/sVwx8Lo+p9TT09s7krLZg0dSUIoUKmiKJWylGL5KKp8cThPbO5Ky2YVPZO5FVJeJJcZTpQRGpR6ts7krLYq+iUY0qzVAjickq15ywV2PQnY1c8Ik3KNds7krLZFUhUm65w5dGYcayJTpxnGTjYnR8rZO5Ky2SlSKWzD8jC8mSdSmbstk7krLZieKOM8O5g+bHmjE9bJ3JWWyXih5xMDyJWzRiWWydyVlsk/oiVx5RMDyJ8oSyiT9bJ3JWWyXKQ5DeUHyYXsf14NWVSVlsnclZbJJpJobeVCFzBVak9SfJXN2WydyVls1tx0rZ4mHPS6mJzzmojeydxpuKoaJdGiXRol0aZdH3KTPuaZdGiXQlMpMpMam7miXRol0aJdGiXRO5VRS4NcejXHo1x6NcejXHo1x6NcejXHo1x6NcejXHo1x6NcejXHo1x6IuL9FXlOy/oYd85Rbiv6GHfNQqkOEa0bJQa/bDvm5U0klR8kcX1Ilgp8wLfph3zdkVKilSxrUl9hwp+eHfOT4W3DcXwia9/lh3znZbKmHzwY64EqjX4Yd852W50lGrFJEv8Awcdiw5P0R/x37FgRRD3nLxRTZFanQxn/AK5RtVirKpHAbuf8cTDppqhySufNAf8AkL0iD+2bfCKdDzw3SRWq5XJp6HTxHicccDdectT2Yd852QnQrquNFKXE0lVDalYstQlUd9+HfOdlnV5LxoUasSf1RZfhh3znZblIdB/hh3znZf0MO+c7L+hh3znZf0MO+bg5JUPimfFM+KZ8Uz4pnxTPimfFM+KZ8Uz4pnxTPimfFM+KZHDkr5/WnJ9T6kVhu41BM+p9T6n1PqfU+p9T6n1FoboPN2WxPOK5HVFWzlFWSWcPJDvm7LZpOChG9akpI1ITG6IecPJDvm7LNXJYbuONDSaOz1xlRE1ahJUzh5Id83ZZo5jE1NiJTMLlk3Go2vRGbfGyHkh3zdls8xwYkyjaoPTFU2J14ecPJDvm7LNKphrTySxJejXITpyPnlbIeWcPJDvm7LPBVakp0eVc53yoYa5zh5Id83ZZ4PsbqU2TvnC+cPJDvm7LPBsx7ET8nnh5w8kO+bss8CzJWFmh3zi84eSHfN2Wf+P7JCzRiN1Oco3zh5Id83ZZ4LopFexZ1MR/bOF84eSHfN2WcPFskU2T8nmuOc4eSHfN2WeDRppkopW2y01PqVXpDdb5w8kO+bss4yoxpvlFChRnjvh5Id83ZbalSv4Q8kO+eltI+Nnxs+Nnxs+Nnxs+Nnxs+Nnxs+Nnxs+NnxsjhtMd820kuDWujWujWujWujWujWujWujUuj43StDUujWujWujWujWujWujUujUujSuidl+GBCrqVVjEVJUX4ekTsvwh9MOph4n3qyTq6/h6ROy3JVEueEYz/1KP8A+QynaGqPd6ROy3YVxQjWpiOsuCPI4URRJ0ZK+70idluw6V5I6bolyyNaVQk6cifJK+70idlvweYksFL2Lj2a4xsTdPHf6ROy3Qw68s8Y8E5anzlQTdhriq3ekTst2F/GT/j286Hu9InZbrYfBL+I4ODgr0Ueht7vSJ2W7/REv4xNFUVE2Pw3ekTsty/jJ8wFfONx+L3ekTst0PAvFiuPLDuPxe70idludfjVDBbsyqi2h0ODVSxX6Pd6ROy3KSjSphOOoxktWxeG70idluhplCjOIy4MeNVq2f67vSJ2W5OhSphOsdLJYbTHhyRTf6ROy/CMtLqfPExMTX+HpEfFf0mf/8QAUxAAAQICAwkNBgMGAwYFBQAAAQACAxEEEiETICIxQVFysdEQMDIzNGFxgYKRoaLBIzVCUpKyQKPwFENik8LhUHPxBSRTY8PSFUSDs+J0hNPj8v/aAAgBAQAGPwKGBDuhfzr3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYogMKoWc6oOn6j8CSTIBcfC+oKTIrHHmM/wADTtP1KoOn6jfy95k0YyrlRG4zIOzqtSI0nc+EU6JXc57e7GgxjiDWlbbld/2psRri6FKecSQYcGLLFn6N/p2n6lUHT9RvxJMgqjMGC3wUobZZzn3IvVrTAOFUa0SyYIl9z0Jvr3J7RJhsnmV1o7ZEY2DKrk8m6NGM5Rv1O0/Uqg6fqN+bRm2ufaUGDHjd07sXq1ou4Vzsbzz4J7i5ND7Yk6zic+4ykw8pn1prxicJ77TtP1KoOn6jfiZEthnLkl/e8i9WtB7qxZC4NZssf6n17sQZhW7lL5XEb7TtP1KoOn6jfqTUAJwsZl8SE8e6GNaZOPDzJtyIzuAyHdeHQ3llU1i2Sij4ZiW+07T9SqDp+o357ZjDJx89t5aEYsBxhRs4xHpVxpgqOyRMjlWbYRjBUUynZLvRJ+JxI32nafqVQdP1G/MpLJ4Nh5sybEy5em9qQ3gZwRYU/wBpXrSySTKNDtkbdJMhj4RLfadp+pVB0/Ub8WPE2nGEZgmE7xG1V4bqzb2pCIMX7V+0RuMdiByb9TtP1KoOn6je5ve1o5yuPhfUFx8L6gvZva6WYqpEbWCulFcXWHp/uqseF01difVrtdVNUkZVYyJPqUoDHNb/AA7UIkQ1ogxZgqrorGnMXLj4X1BcfC+oKQjQyT/EN7p2n6lUHT9RvNWDJjDie4eKnSI7qmOSmS93MSuJ8xWDYM1Vp1hC3F/CAPCSNxcWz/4by3w/ui98o0MHCsk8Jr3Ma9sptmEJwW2ZrFxMOqMrgmNgi5tfwTjJtkgaVGfIZJzKkWl/OSuJ8xVkOXWsfkb6BVoZlnuTi0+M1Xc67wm2PBEntQc3ERMbxTtP1KoOn6jeCSZBQnAsjS+F0xUPTiQu0OLBn8zUZRm2Z7Fx8L6guPhfUFMx2dRmpQhEin+BqcKgo0N9rrZk2KDoDVuGvKrK2ahlgDqosr2SzyO1AxYERk7K0pt71IRh1iS4+F9YXHwvrCkYw6rUbhAixZZQ2xR3OlAZIuLQZl1n9kGtxASG8U7T9SqDp+o3ljXh7ZtBrTnkzWIugPi1Z2AB1voq1Jo0SLExYTmuGtSFBjM5xAauQxfob/2IR4jbk0DG2q31CDKPSYbYn8MOfiSpR4xMJoyWTKg6A1bsNpDg54aa1ay3qXsHPa3EHyIn3I3ejRYg/jih6k6gRBzsa2fgiINEcLf3oadYRbEeRXtLCQB94VzotIY1+WrBJ8SokSkR7o1jCWyst6EABIbxTtP1KoOn6jeYTGxBEh1RNjmz9FXdQ2NslOVh8JbntG1mnJVrKxj28wo//wAUwXKkv0YQaNQTnGiCC7Ia9ZQS4vJLXVRkH6tUHQGrdhthxro0gAsiGY8Ua9DhCXxBu4K8B0ZuYNrKdSIyfw/s+Lyp1Wi0iIf4gIbVW/Z2wnzz1j3qK413C4OlZgt695p2n6lUHT9RvNxiUIGK2x3tKvgvZ0aJCJMsJh17hqucCLbP9FVg02FzB3/8rDiYrS9rgAjHHD4JNvXlVWBEc+IRVAabBtKhNdjDQDuiE+iNu4wT7WohDZQorD81Ua9ybS4EZv8AQqVaJbzf/rQc+MRCzteP7TUSK1xlO0uEsX+quVGrPeRVMiZd2VMa8zcGiZ3inafqVQdP1G8+0hg86iQ4cV1VpqidtgWE+ANJrvRBsWjwXzGWM0K5Q6K+eaHHJ1Jrm0WC3nqyl1FC7YMPFIEAdwU2MwvmN57SGCnMhx34Li2RM7EQYkLmL2mZ7kDE/ZYsslV3qrpBo1Hbb/wnEjrATQKNR2tnwxDGoqcaxlaxs7O5ezhgc+807T9SqDp+o3m3CeeCwYynF/CJtTYbjEuAzGwIgTtOMgEo1I8ds7ZNdLcqs4QNbpVV2BGGNhvKrcOMcTAmseXB8yXVwbJp+G8w54mF9ncEWiHFbPKIbp+IUi+mP5zdFbWbzuYQE2JBdXaw4QaZoNODF+Xeadp+pVB0/UbwyBA419s8wRMN0vmiG3rxTCbdH0kl1gAeHz6kA0mWMTAF6KzRznKmw4prwHHBiHGOlAgzCFHY+qTwn/KE8Nwsr3DLzqs66WGVZjxOfQm2xDO32htvJuY0uzytRdRzI/KUKNHttlM4wd4p2n6lUHT9RvDbAcAWHpTLiYhbOTmubNvegY1Am7slVWgAZhuloIrDGM27wnkmIDbksOJQdAalF6tSaaM6Y+JjiJD1XtqFWkbLWu1oACQ3S0EVhjGbdMQB10L7XGe8U7T9SqDp+o3iQ+FoBTcAXVuMODmkd2RCeO/JdMC6gNBlmUHQGpPOaRxyyKG1wa2KTZXo1vffisceIYyVWqxBWiANYXTz7xTtP1KoOn6jeMHhVmys5gmutDswJA7py3hgnbX9FB0BqWDwqzZWcwQLobaxGEAJDuXs4rhzOwhtWKG/nmW7VbCadF9upYMCWm6Wqa4EIc9cn0WHG+hskaox4zjJVGhzwrs0y3inafqVQdP1G8RCDIiWpBsSGHmdU1TIzqzUy+qDirYM+9AgzF4W3QFw+EWnuREOHVtbbE5zLEnzcXGuLSed6g6A1Ihpk4lsj1BXKIwRHNxlplkG1BxJYCJ4YqqbHtcOY7pJMgFgur6Arak6TLmA8MMzM2y2qBMzNe058M7xTtP1KoOn6jeIvVqX/r/9NQdAalMQWVqwJNUZ7VFGEA10gGvIAsGZfGemI4riIX0hAASATjO2cKztp+n/AFRFB0BqUQgyIlqT+1qYoOgNSBubXOrNxjJNRpwYdj7MEfKFxEL6QpiDDBH8O46TrSYcx2sf6zKE6eEIsgO27eKdp+pVB0/UbxF6tSZdT7X9paXS6BtUHQGrcpGn/SFad2knNDDx0iexM/z2/e/ci9WpBjnlzg4TJM8sNQdAatyNMY32fSFM55bscytu8P8ApUDT/wCod4p2n6lUHT9RvEXq1IRQJVn4uuGoOgNW5SNP+kK0bsbQOpM/z2/e/ci9WpRIzbQ10+mRhpkOc6oAnuUjT/pCtG6NNn3BQNP/AKh3inafqVQdP1G8RerUmaf9UNMbkEFh17kUH4okh9IvIrawDROQynAP66lCZlMYHzv27kXq1KKGmbZukc9rE8TsqN9dyID8UWQ+gXgrO4FJZVEuYbVA0/8AqHeKdp+pVB0/Ubw9reESAO5CG7hNfi7UNQB80KGPBynKeEB3lBw4JjTH8u8iiU62CNOqfSSori0itEMp6U/XceGWzIaOlRmVSy1xDTmmxFvwmDPxTSeCTac1hPogc8f+i8IlN37Q0iXMAqI94qlz+D2p+u8U7T9SqDp+o3iscjmnUmuujA2cwAJ+M9SrBzKo4MnH1BzpknAyMxVZis53c6BEFjJPrBpiYrKuZcVC/mHYuHCHNUJ9Vhxnc4bgjb4oxIVrjjrHH141Qj/zJEZrRuEkgSjTJJllQucRkp46oemvgx215VS50/WaDZ1xbiYJ4pfNzqG7AseXVSJY59Odfumd7titis6mf3WFGiu65akajQJ4znVB0/UbxTtP1KoOn6jeKQ6JHbCLKpExOdmZFrXQa1gsjPZNGRd1uJv6G7KXS8RuUkvjthFkSdonO05Ebm6Cckw90IlSFbrcTf0HT9RvFO0/Uqg6fqN4iQ3kXN1jjmwfBezuVIgysD8fUVVuEejif7uNNNqUs1RkewFGu5pzSbL1vaGRxdfBOe0bkWC/gve6dluVSbcYsLNFGJENZcZ43Q4zp6lVh0qL0uAcpRYoic9WV7Qwc7jvFO0/Uqg6fqN4ivYZOD3SKAGDEPOJHs7FhwT0sM1bEDeZ+DrVVsVjjmDlJ8RjTzmSsiB3MzC1L2cI9L8H+69s4PHy1bFQdP1G5GcwkOrutCa2IGCXCeXy8FNjw4cxv6H29W8U7T9SqDp+o3gPAmIsgOlYcKPDechZNviEbmxrZ5hLcquAIzFSYwNHMLwS4FHxzHxblYW3XFqTW+1Dx8MqzenEqrQAMwv7qD7KBY05yd4p2n6lUHT9RvBZEFiuVKmWfDGzqs0gjOL2s4gDOVcqLMM+KNmQhwxZuGHEFibdSYbgZikNEw7pCbOHDjg/HDeqpoxbD+YvGq8rPcGjnVzo82QfiiO+LoTYbOC3eKdp+pVB0/UbyQRMFF0N8WFPGIbpLlVK/mLlVK/mLlVK/mLlVK/mKtEL4pyXR00ABIC8IImFWhl8I5bm6S5VSv5i5VSv5i5VSv5i5VSv5irPBiuzxDNAASG807T9SqG53BDpnwXHeUrjvKVx3lK47ylcd5SuO8pXHeUrjvKVx3lK47ylcd5SuO8pXHeUrjvKVx3lK47ylcd5SuO8pXHeUrjvKVx3lK47ylcd5SuO8pXHeUrjvKVx3lK47ylcd5SuO8pXHeUrjvKVx3lK47ylcd5SqY5uIumPFNY+jti4MwSvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8NiYz9hhCsQJ2bFxEL6AuIhfQFgMa2eYKjdn7v8Bo3Z+68o3Z+7/AaN2fuvKN2fu/wGjdn7ryjdn7v8Bo3Z+68hSnOqODjxowqS4Ej4wOfLmVZpBGcfj6N2fuvKOSZAVfuQ/ZaOyO7EYhFnRNV6K+FdP3sIWj+y4VR3yuP46jdn7ryGHGTaomc1qMuALGNn4/r0RDIjmMHDLTJCTbq0j4WqrEdWhzlMmbhtCnDeHdB/GUbs/deQWHE4NHimQoMCu7FWDJyCYyK9rXOtMzK1PZAtLJVsfp0KcOsWjGMclXhuquQY8VHnuP4ujdn7ryjdn7kXOxATKdGjV6mKw8EWq09MU/1bUGxaxBGCW4Xj8QQJfOtYIoNn6/U8irHCh/MEAZuhZW7FOG6ecZvxNG7P3XlG7P3LB4brG9KqETtnbnzolsSbstYY0bKkSUiHtnMeqFVlWJkE5jqP8ATqTmASceEJSa/pyt/WNXJoLIwmQXKbwRbY4IMpGU8NVmkEZx+Ho3Z+68o9suDb2lGeLrVrSugtdMY8loVsuZzTY7dtCNYGIzKzL1FXWGS6RtY79WFOh169bALHcNs/16q17i+eOXomuFaHIyFvs37FcyHQ4vyOH4ajdn7ryA2ZEw0THSg2MA2Tat1bZZ05F7QlzfnlrQIMwbwvka2KbcaF1dXiZXI4NbmzqIwuk0HCE9SBwTkqETsV0IiRaPim4Wt68qBBmD+Eo3Z+68o3Z+7cFTAb8oxKtDfVJyYx3Kq5tV2bP0bteeB8I9d10S6VQcgapRBMZLcaH7UImFjujqjO7KoRPR+Eo3Z+68o3Z+68qvaHDnVbhMzStCqwX1bo/Cq+M8y4iF9AXEQvoC4iF9AT33GEHYm4Axr9rpDK732tbKxAuuPPXsAULr1/hKN2fuvKN2fu3W4JMzKwbhJMgjEcJOfkzDJeVYrZtx41hwX/wgYh1oOM7PlMk6jOlWhmyWUIkmQUoQgtaeBdDa4Z0IUYXOP8ufo/A0bs/deUbs/deiHMSdwhzXzmEkVrDJGWJA0mbXD99Csd1p76S8/s0M2FoldFDc51WNFArWcBuYBXCkQnRRKxuNzT0ptT20MY58NTbOwyIIxHeySZAI+0rEZG2qpAgTcTgzKwokKFotmoAixbo4uBn13lG7P3XromRuA31/XNfuDCbbXTzoQ22TxnMoUJ06sMgjnkmOY7gWgc+dNhDlcUTe821AmtiRCcfS4oGFAfDpRtEj8POjCjVLoBPBOO+rOIAzlWOLziwQuT+f+yEi1nQFWeSXZzuB7eEDMI/tH+0nzxSh2eAVHuAcGVm2u+K3HeQKxk2TZmfOp1HN5nDdLpTzDOU1k5yxnPfxJuHCJJCJdw3ynzc27HpLjwpE9QQpURtaK81YUPMnOugc97pl5bjUUul7OGGGWWdu5WcQBnKk0mI7mRaIFVw+YqrdKoqtOCJZJqs8kuzm/hOZRSXhom4MAyc6o9ZtXg2TnlvIHQ3JPKmsaWMY61rRaD0ZkZeyi5bAQ7aiIgDMKTTW4SZ8odM/rplec26xrItR2OQJmiDZDFrzzZkHNxETG6Ww5Y8KeZXa25jBaDlz/rp3KRFFZznOkAOYKUOGG85M1WiPLkC/FFhOyWi1D2UyPmtTH/CWy3KrAS7MEPZSB+YyRrxWjoE1hxiRzCSkWF3OXKTGBo5huUbs/deQQwydJsj1qUdgrE2ua3Ad/dNFUvYRWbWdzfCcfeojOMaLA0jC8caDYbnVHNOAfhxd2O/r13GK/GLMSuP76NhOsxNQh4DsriRkTpBwquLbdxlCh2ucZutyJkLhOlYApPMm/K1QxUisjic/Z47e5WUeJP531TJYDQTzmSbXa1rRM4Lp2qTQwD5iZ+H9000h86uRokFMQR12oACQF/Ruz915Ruz9yquAIzFF1FquYRhQ4mIow3h7HjgtJk4dZx9aYTVrXN2SRlMZO+//AGSHDe17zKs6wSX7QARMYIcgW2x6RKpLwTKJBd7exmCLJ5U1tZ75Gpinixp9MfwotgGYK6gAveasMluL9WlQKI0AMhi6GeYWS3+jdn7ryjdn7t0TJD28FwyIXbCgtaQ17Ritnai+DKJZYAVVnNwxy3TWcytmJTwY83MGFDhMkfFUiIA8NhQiMI2z/U01hODOq0VcETT4zuKo7ZdpRKXEEmMbmlhHhbE1v7yNn+We3UmUeHZOznllKdENUMYKrcwz/rmUWkW1XmTbcg/R3+jdn7ryjdn7r10WiYD8rPhcmwoguEUmZaba/Wn1sU8FOhUQ13GwnEGc81W4cQ2l7kYjsFzBMRBjCLnfG8medMpLTpA9EkxkUe0iRK0RvzfqxQaK3jDKvI5edPjG2rgtcRjzeGtODeGGyaD4nV3JlBgn2kTGTmzprG4miW/0bs/deUbs/dfVIjazVcjGiuh/KSFVY0NHNuRtA6lCm4C0jHlnuQ4jnnAPBNoKbEAea84k55+CBzhQ2AzkMaJJkAolMH7yxvQP9PwFG7P3XlG7P3b0WuxGwosiwrrCLptc0TqnoUK5xhHhB+E5orO9UyjATuljqwMqsrVAgMJ9kwvxZhYg1uICQQokPgi2KcyAAkB+Ao3Z+68o3Z+7fHRaO4woptsxO6QqNdG3J7K02k58Us6p2MlsKo0DnC9k9sSIbGtFqwuG41n9P4Gjdn7ryjdn7t9quAIzFPdRnsLHZIk7EXvNeM/hO/BUbs/deUbs/d/gNG7P3XlG7P3f4DRuz915Ruz93+A0bs/deUbs/d/gNG7P3XlG7P3f4DRuz915Ruz93+A0bs/deUbs/d/gNG7P3XkF8p1QDLrXJ/P/AGXJ/OuT+dcn865P51yfzrk/nXJ/OuT+dcn865P51yfzrk/nXJ/OuT+dcn865P51yfzrk/nXJ/OuT+dcn865P51yfzrk/nXJ/OuT+dcn865P51yfzrk/nXJ/P/ZUeJUqyLRKc8t4Lq6rWxWLjfKVxvlK43ylcb5SuN8pXHeUrjfKVxvlK43ylcb5SuN8pXG+UrjfKVxvlK43ylcb5SuN8pXG+UrjfKVxvlK43ylcb5SuN8pXG+UrjfKVxvlK43ylcb5SuN8pXG+UrjfKUHN4JExe0RrgCMOw9C4iF9IXEQvpC4iF9IXEQvpC4iF9ITmCGxhPxBoRugcGg42CsrnFYHuc0PE2TAn1IOuMOo6w4IsORcRC+kLiIX0hcRC+kLiIX0hcRC+kLiIX0hcRC+kLiIX0hcRC+kKRFGB6l/5XyqbIcBw5gFxEL6QuIhfSFxEL6QuIhfSFxEL6QuIhfSFxEL6QuIhfSFxEL6AojmQmB1lobzqDoDVe0Pt6t4MVgMsoaJ+H68Sq9ZofObAW/KfD9dC1g5L0V8Z4IGMoXJjYMJwmHutKnEpkYn+A1QsJmIWkuKwYDZD5mW+K4iF9ARNytyi1vgg6HXhOGVjl7Kl1sKcog9V/vkOoJyrtMwfW/i9WtQdAar2h9vVvN0AnbMga0I7XTBk0ytnb/e9o7oTQ5zA41SZTxbVUEQ0d+WHFEwFWuQc0/wDDfPXJSfBitGewy7llf0wXtOpWQ5c9V5/pVd5iudKXEuAC5NF727V7R8CFltdW8LFEuTHxpNM4hsa3oF/F6tag6A1XtD7erepisDOeMyn0IgiTxjF4A17W4Dp1strUcERYIxiYcB3YkHQ4D4ThlZFV0bHfDGLCeIs1y78oK2nieaowayrn+2Prf5AOpFrYtINkpur6qqFegxS7Kbmavio0OFBLQ1uGYlkrM1/F6tag6A1XtD7ereKkMXWL8jU6rDhQhkrGZQESmvq/wtqlOeKTSJgZYin/AOJRf5ymynUhw5oqnDpkYH+M1kXCLDi4BGE2Sa6kQgALZ1ZAdbUHPN0hm2TotceIUjAZ1CS4nzFTLD1UiIfRVhADntMpuMR0vBOhwoNRwxVYch47FKM6bs/6AVIgw4cvZuc88H/W/i9WtQdAar2h9vVfxSDIhhTYQYYcRwAeH5ecKVyeR8wkrazedzCAnPiRIL5Wswwq7RY7hC6M78ac4XOHFyPLmz8FZFa7maZlYEOK46MtaNYthuI4LpE9yjyaWQ6+Cx2MfqzcJDmtllcqrKVRycwb/wDJCvSYDZ52S/qUn02LGcMTIDZT7saxS5lScJhAgESDbR138Xq1qDoDVe0Pt6r+NoHUqzg50MmZhufPuzL2b6TCdOcgQWpjIMe6k5HsAC/8r5k0R6LInLWkFO6UNvM56NzdDOe5Q3E+KDqTHiQ4MrHVgzwX7RDAc6UmmtOsosQsqVn4uyNys4gDOU+I7PYRGYZ9RTSY4ZWtacAalDa2rS4swPi1zXtH25sqEKGwiCDh238Xq1qDoDVe0Pt6r+NoHUnCBGrRHfunPB8CpRaLFBy3KHqwpI3GJEhOd8waUZ0lr+mF/dBlr62WHDP/AHLgxe8//kRiOwqv7ubdpQ/3AtbKYcSSPFNi3IWGxrWCZKiBkSI11YfFg4hkX+8Oe3MDCx6lymGOa4u2oNhxBFccjIB2otHsz81Qf9xRu1Mlkk0WIQn+09nXtzzQAEhfxerWoOgNV7Q+3qv42gdSdVwXMPCH6mmNNJbEx2V7e6U903OC1+bDkdSEv9mNLsoNRexo8CDbaCdiwyCeYSTauMOafG1RA4zNY1QXSl3p0nvc3LVcBqcjIvtErXkoPdEjOqmYBfiUhW63E7jKZCFaoJPbPIhEYbL+L1a1B0BqvaH29V++HOVYETUokGH+0MtLbWE9BVtGiz/zA7WVilzbgLKQ9k8ghV0ZU11mejyTokaLEjQ5WgYI1+irsDhWyHbJFtj4k7G5k8Uq53YuJNdqAAkBfNfAnCdlLDIdyuFIaAXHAe3Eb6L1a1B0BqvaH29W8SiMDlFgQIsUtY0ECVZARBCrDhNdgO8bFNtDBGcRgvbf7OjVjjkz1RaKPJspVYtIlZolNgModHhucJguAKfdHxGtYJABlVpGJNhxGvuplw7J9CBZGjNAxNrTHjvD3RGSIdMDNbfRerWoOgNV7Q+3q3gveZNGMp9IeJV+AKwBl0KTgZfD7Mg9eCsOMSOYSRudVmawk60Ige2qMlyaD37j2NALsk1cC2T8TobzO3oVZkJjTnDbyQcW84vIwLHCUrTK22+i9WtQdAar2h9vVfgSLojuCwKtGcHztbCY4Fg0s6e80RjiTwoUUBWwC1oBqucWk+F9dg65RW23RNZS2ynZdRwTsQIMwb+PL4iCbecX0Xq1qDoDVe0Pt6r+kmvCuheQLpOeXEciucWvDjRMsT08cvem1I2Iztbl6UQ59bv9SVxEL6AuIhfQFxEL6Ajc2NbPMJKZL+p5CwYl05n2akIT4DsLI+UlSINtWG/BmZ2ZvC/ubHTwgHyyX0Xq1qDoDVe0Pt6r+POXCdjQgR2Ri2Vk5OZiyFAC6AD/AJrtqkJ9ZneGsAM0ju1C9jXO4NZUpjolteQrG02ndrOIDc5VkVruZpmVgQXcxdgjb4KuX1cOpVbpSNqcAJAP/qiX0Xq1qDoDVe0Pt6r+KIZIfXdKSucWHCbF5sB+pSv6ziAM5QMMuawY5iX6/wBFS2jJFabeZyiaDdbr2JKfHMn5VW+YtcOsvN9F6tag6A1XtD7eq/NUSdXdllLGg2Lh55rAe9nQfQqyK06TLda4EI89cj0XFQv5h2LioX8w7F+6Z3u2LCju5w0ADaq1WbvmcZlTcZKlxBwXPsPeomg3W7csO6Tnj/1qFoQtTr6L1a1B0BqvaH29V+2T5PcbHHOiwi6ivVGR3Bn0IOL6k/nsQIMxe1XRG1vlnamthwnYRlWeJDFPpVHiOJJeAejCYnafoFEE7KjfXckM890SH7xv3BQtCFqdfRerWoOgNV7Q+3qv4OmNa/8AX/6ag6A1KdyZWzytUy6KHXWXGOxV9ixxf5rtqxxf5rtqwml3M9xdrVVoAGYKEZix0/Aqh6DfuYnafoFGOZwb1S/vew3B2J0pdts1C0IWp19F6tag6A1XtD7eq/Y+U6pBkoUTE51IZPrYFB0Bq3Bps+4XsDTOoqjN+XBPU9gUZgxNjOCpDgZVYrSeiTZ3sMhs50ggmWLD/sqOwY3thAT7W2+i9WtQdAar2h9vVfsc4TaCCQh/9Wz7QoOgNW4J/O37huAzwZGY3WE/CZjuUPTd/wC61R4zvnc4y6FTa8q0rZaA3aziAM5WAHRM1UWd+JQwJN9oXmZ55hUVrZ8cwTJvovVrUHQGq9ofb1bxaZ/78oDMphg6twabPuF64NeGuqkglM5nun/NCdwWur8IsBskiHlxLuFJ7pHxWOL/ADXbVbWdzOeSFWZCY05w3do3+e2+i9WtQdAar2h9vVvH/wB+qJ/kH+ncGmz7goo+V0vAXluK5v5sn6/QUTTb/wC65OruAm8yGewLAhRXdmWuS5NF727VyaL3t2rDa9mebcXXiU2PDhzHcoonbd230Xq1qDoDVe0Pt6r9sKdWtlQujZTpQiVhikqHoN+5m5DDsfsnE9Lv7Kkaf9IvGw2OlEkXAZ8g1+CfdJhj8bcuMn1T3tiPYS6RlL9ZUZxHP6ZXk3NwvmGPvVpujfN/dUEgzBf6i+i9WtQdAar2h9vVftixHhrW8xzKcOJj+JsipumXT4XBPgsGM8yxNMtiYCAGiqLHz4OLInkfEZnu3BKI5nRJYbnvzzdj6sSkxgaOYbjtP0F/RCMsScusX0Xq1qDoDVe0Pt6r8RmRqkwS4OE2lXRkCBFiA/uIxbJGRd1uJ3lpHxEk6r+jw2nisN19F6tag6A1XtD7eq+fElOqCZJ8wWPZKT2EgqtFgXVoxPg4Lu4JsjSYXNcyTqKJ/ag5uQOhr2ogkfwki/hdeu+ubeOfYwBOc91eK+17r6L1a1B0BqvaH29V9G0DqRJE2uxhThvDt6ZDiRJOE5iRzrjvKVx3lK47ylCoXPJsk1tqlChXBs+HEx9yrcOIbS92O/i9WtQdAar2h9vVfOYcThJCHwXcE1gMc072Ja7GHNquGPMUbrGuh0Zbw57sTRNQgenfYvVrUHQGq9ofb1X91cycGIfafwc6aWUpzoGRpE8mfebjD4lhnEdPhc2/RerWoOgNV7Q+3qvyCJhXSiZThQSbD0KpFDoT7LHhcfC+sLj4X1hcfC+sLj4X1hcfC+oKqH13ZmCc0LsLjB+QG13SpMYGjmG/RerWoOgNV7Q+3q3mT2NcOcLiIX0BcRC+gLiIX0BcRC+gLiIX0BSYxrRzD8BF6tag6A1XtD7er8fF6tag6A1XtD7er8fF6tag6A1XtHiwYZe5tbJNcl/LcuS/luXJfy3Lkv5blyX8ty5L+W5cl/LcuS/luXJfy3Lkv5blyX8ty5L+W5cl/LcuS/luXJfy3Lkv5blyX8ty5L+W5cl/LcuS/luXJfy3Lkv5blyX8ty5L+W5cl/LcuS/luXJfy3Lkv5blyX8ty5L+W5OhvopqnMwqECJEMF62DDhB5c2a5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRp0KJBDCGzUDQ2/giIWA2ePKvauL2n8DG0NigaG38D+zsJrTwt1kyLoW1iB+AjaGxQNDb+AL3cEY05xM5nGVICaDYgkSJp8Wf8ADL8BG0NigaG38AIYJDnHw3BGePaHOMSqxy4uGczQtnXwvwEbQ2KBobfwDmHE3EqxGCy3FuCJDE3jUmw5zqiU/wABG0NigaG3fSTiXsg6LnudskXthsaz/mGRTic6BEZ0MuxiqFyx30Bcsd9AXK3fQFIXJ3OTjXtYNbNcrUGvNzcfhdj32NobFA0Nu+xYMQ21PZzTWRIU6ote3EojWvrFwq2JkM4nOkjd6z4GTM1Y295RIk7mBKqvJx4M8gU5rjgiBDIaRw3YpLhVgHEA82+RtDYoGht32I2oxzXNbMOVpMMTwQzg9aEOvDcMeC0hYcK6zFjV7t8Qrf8AZ8u0FyAfU3auQD6m7VKHRg13zOEwFbHhhudgId4pppEVzz8Ne2Sc4Yi9xHfvkbQ2KBobd9jOZDhvqtbY4TQdEhVBmAkpdeOaMaCyGaxsmuKhoXaiwjFlYXOClc6OzRICDXy6jNH/AHqJW/gmE5xu1ZkrS+aa+JGJGZxtKcBiER2vfI2hsUDQ277HGFWc1tWqZLClE/zBWkq0mjREgoYcJY8fTuSiQHPIy3KaLrjHE8zCFxVI+kqTKC92YvNmpTEJsMnGGhUd1UxJkirm50//ADHa98jaGxQNDbvsUxWPOCKlVOaYr2vAnJ7JIACZKaDm3Guo8zkLQ2aAdQ3uOeSrCC6EwC2bVMxw2Wd1WaaDkGeauxjBrG5KoRcMRe4+O+RtDYoGht32TxNPfXrtIqhpaLOtQ3nE1wKm9j4bfmeJBcezvVtPk3IBJe8D3qym4Lsga0yV3fdnW/KACVcoTWMecTkIkaIYhxluSakBLfI2hsUDQ278ekbhrl2KySEg7uCEnV9EBFlIbGt+UNWFDJJtwsYVWG2TcahuIsqys36NobFA0Nu+3NgrxDmyJt2La3yDIrEXODaosIcL6q7HkK9oLrBAAmMiDWuwyOCRvkbQ2KBobd8YxpldDIlXCiuyYR4M1Jwkq7TKyU6pcg5sWFI54ZXtY7h/l2LlEf61yiP9a9lHcf8ANtXGwvo/upfs9aWUOAmg1xiMdO2QOtXVrpRRwCDjKc2IMOHYd7jaGxQNDbvkEjOV7TCnaZul4ppe6bDOph1pKLc4VfFPCkrbxott5t2RTXswSDJoqzA6lSp46+9xtDYoGht3yD0lVMHCOMqG1tSz5Ylb/RRukbzDY4PEpkGcp7VSj/HvcbQ2KBobd8bClwROaq1XiMDOvkCLS6tYLZSUX2cR05cELCgxmjOW4lx7O9cezvXHs71x7O9YMGM4Z2tsK9lBIz3WxYcWoMrG2+KwW95mqVp7d7jaGxQNDbvnZCLHAiRtdkRcMRaFG6RuYgsQWILEN0XR4bPEmQ2Sa2MZNOVUhpyEDe42hsUDQ2752QmvAwjFbM9aa4DCc98+9RXQnAESsdiWOB3FXR9HJAxuabFyR/eFyR/eFJtHLTncRJY4HcVh0iJbjDcSpcNmIQh6qg1f3dWtzTlJUrT273G0NigaG3fOyEwTE7sLOtBgOE17596jdI3IjG4g040L2ltqiyHjy5UOmAqVp7d7jaGxQNDbvnZCuk+A9tnSVF0inQ/hcJncjaKCL3cEXlMMrDCHqh0wFStPbvcbQ2KBobd87IRhnG57Jd6jvHBa+RXZO5G0UFIiYvIhdlEkOmAqVp7d7jaGxQNDbvnZChaQVN/zRrKZZOtg7kbRUgcWO9jw3MmGhuXOh0wFStPbvcbQ2KBobd87IULSCpv+aNZUJzjIBwJU1CDTNkSJVPOqTp+l7S7QMFmPrVckCbYbmTyyVIdnIO9xtDYoGht3zshBxsfW4QxqMwRhhScawM9xvtMmYqjZKj5W9KIBFVzJnpmsYXGeBVj59RVlFeOkhOfGiynLi+ZR6otLDWOexRHEYLjZvcbQ2KBobd87IRnDrQ52SNq9o17Z42lpKdISE7E1taWPFktWFFiuGZzrCuIZ3LiGd17G0DqTOk697jaGxQNDbvjSYN1wOCmuhQ6uKbRZarpFNJbzPJITojOCZKJD+I27xG0DqTOk697jaGxQNDbvjHTlYLUHMk12MPaqhpNYfxQ5ppLwa+ZskGvLhWsFUyXDi/zDfxtA6kzpOve42hsUDQ2752Qqkq7ck8inc3tsyhTDZkGaZElOqZoPaZg5r+NoHUmdJ173G0NigaG3fCWywwASckkWPeWRQfi4KbdQx7fmD3TT4MOybSBNEZk6EXcHgjmv3ztmJAZ01nXLe42hsUDQ275Vcmw6W0HIx2dG5sDZ49y7CcnY02JbLLJTvazzIIPdwBa0Z+ffI2hsUDQ277I4ivZPrN+V2oIuNEdIfxhFn7GbRZNwUiJFXN7S7NbiXJ/zGotdBdMc6rsoriNIIFrWw3ZQ+3Uq73lz+fJ0b7G0NigaG38DdoYtHCAFp3bOCMZQDRIDJv8AG0NigaG38EXFmPMVOI+vzSkpMaGjmH4CNobE0gyNTauMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH96cSSTVX/8QAKhABAAECBQEIAwEBAAAAAAAAAREAITFBUWHwcRAggZGhscHRMEDx4VD/2gAIAQEAAT8hd+lAIYRtv/xMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMME+PBGWu236UplgSq1zr5pYZEofs/4Msp2SylEL+QEvQOGePpRE3CBRevJq2/F8FMMP9qRXOZg2PZdVypuJAaTCzcI6Y1HnEOT94llMsBKrhQMFE39Tvof61jrMRv1dnM2UapuFXmK8BPB0tIcdA9YBsJhrRuAVr5g151v2znzL92WWFqmAMsjxfari2InHN28zZRyohGkGJ7D21qKsmKGeP12DHBMjCGMxr63oHUCR3/cll1YILY437nI2VZ0E5hceEarPaFqJiKTGL/PGmmhBkefz+5LK9A/0zQamYhC4M9oaYFLiGQN7cyYU2JS6a57E5HbJ75lYRfF+KmuYtZnn8fuSyzMwRbIwDzg7gsEkzCaUyU3lu2weH9oxBbQfzy/ykJr4cW/z6rMstz0fNABB0RY+P3JZSLA3Q9S9/SjNEiCZZu68WuBI+Vq+jKid96ZWZU4qweHzUZMDIInf9yWU7JYSsCFS/idHy60ZHgSd1m1WUudW+1XioaiWbu/tSy5BgGKuNfPZ1L6ujYpyPRajjLiRA0R40pZDRRWJtL7oNvZ4GwmpRdCwg+aentifNf8AnGj9MkHheNLB3EA1xr5rnXzQ6zACZ/Vll1CFst79GOWVLAqZpuuxlba2lAQRsfQrk+ysMNP3BH1qQXOAfEIp86wKC9w8Uz5PDGhsRaOE3sWt464UsRpE9nrVlfJH40X8BuBjqtFJRKESWD4ibUm4Kz6i8ofO1T5Uz/jiuT7KguqMGb6NvOnJm2PYfJKgEPBIjxS8yiFiLBOPXLO/S9KtM4jL9GWUywEquFLI4ICpuwDr4RjUDYEy8TmH8qwPmn864189jQdgbf5aT8TkVjzirZQu5O8MCS1cvo7Phy4zmkTAZpNhJEXXRfxAa1Y8hm8KCFLqDzTt4YDPqTa+2n2bQXXxx9KFJ1hGGLps8qFaIxOX6UsrKMyIUZWh7sqMcu3mmbHuyoVcy4QbTSZO40jU1JGrJCxMkIZnrSZ7gvO04gwnBqIOsQOiJfFddK5fR26ApVGxHv40u8mBGSJmY7xaiRfgQT0YPGmQY4Qh8X+UiTJL5RDVrNYt+NjoVJD0ymDqNrGdBWRylmvCKMsBAB+lLKHeCRcRZkW8XDGkjIceJkdTObdjLGZCHLwBoMgxH+tVCWnwJoBCImlcZjT/AGiKFkxbYeF2OVcvo7dZClNrIICd8saPEHvYrph89gQ8cHB6NIRjBgfk96HMLsMNyI9qG3yQtMqICIEzJF4ljbTPT9OWUvACKZtiSvbTrXiShZbrePYi+IIl9rr2qCRMQL+aJpMsjiaNIgZovJV2SWzKVPpUcqlxTnbwL0EUHG4dssIIRSwOlxyb1gAgtCMbz+eyduytu8NKBCawlHvQSCyBNTWthFM7qJUYTq6s6vJ0tovIYOqP8jQ4mmXP9KWWCmTDA+ZUgfQwrBjRSVLYh3yUoiSOKaw3KXSxm9qLBSAl+PaesO1QsVga4aFQw7IxH/PDuQUyYOD5lWRS7IIiyRr/AJUeEj7ObaeKN2vnWEQVHCiwkp0HCllWZsxnm+mVDJ7TMmWwsZ+dSUy44nzf05ZdLEKu5VJ/NZkXzqao2W4bZTf1qXMyPTa5HpVvKpAM9A7JNFmHqt61Z2mLS5py3ctbRF5d15ejkLWJQvj8edBF3eXFxJjapS+FSs3SPCpmyZh+AVHdln5rJFKYrWB18PmkfIGdW5+lLLDfBOExbRfB8sKfcktM9ktgz1vVkKbHrLLbTShDyF8APbuwF94wSQ4PWMbUIXHruuS25pRlkJEaUwPMx4W8f5S35ZArEZkt4+jOjFHtJZqECG9dRYkvye4cOLDsdHEp4BYNI9Fwp0YznToJzv7/AKMssnQMwY3PIpMs7QOtsx5Z3pkqQxdj8VomN4BB2opQxN5YT2yipRNgWDJ861w+ikQRgLk4mmWUwJMe+ML3w86dmcwwEakj2oywEAHailDE3lhPaxKUypFgm1rYafoyywOZmXn8lRESBsrBrOpLzer0QhcGe+yiYBgFcjXdrh9FTkknIFWDZ1obHwXuIwDlq9+AXcAeAC7UztuB7JQFLzEbb/oyyvEjCDLwH7pAAjDPzvwJlEpBO6uH0U8SMAMvAfugB+Ib0kqMeNetRvePyqbfENo91YoYxJ/UD1rajGPyUTWvNg8IT51MiI0veqq+UVILuIfELdqz3rOMJ/RllQshiOFlW3jYNgttc/CghQEi+BZNGWQkR7kxEQr6S9RtQGE548LilCVBBlTB/GVcvoqF96aIbFQ6RixhWzbLmdKOSILi+7Z8GrhghZu0ywJVak81NHrdFDwEp0kC3ncMKKSjwXGBX8D0/Rll5mzsfL6KkKu+BIvomivbrkmwUYr51rJZhD1FvXGvijLAgAoRk2DHAwM+fl2ScvopFZDEcLOwnh9FQy24CwK47TRGsADau1xr4oddgIZOxIuHDhh82HgpioFkYl/2P0ZZeZsp31yhgiy6B61w+js9FpFkgmJXXtMs55pJPZbDHV7bPM2ViousN29cPo7ENABTnZ+6MLAjBmsHbGokCxzrXr/6LLLzNlOgIXdGuH0dnotIsEkzCadvL6u2zzNlOPnRfxDeK2oNYxbs9BpFgkmYTTuGPX/0WWXmbOyRKW1jdu9jscy42M5vh7i1KiBJV8TyxaURgwh6F2ORsqAjDDEMeKyGEDeefDsx1ii6nx3IZDAzlyPU16/+iyykdIpOKisoJqiGLDDe9A0IY2u/FQOMh9A+ac+ZZGJ3JDxZjBefMPjrWLkUYlq2XX5dmcsxhYBnvUnRsUS29sdqBC2KNxx7tCYkbAkUxJgsOsRfUTw7j1bEXJLWDG3vWsgNMbnNvA/QllPJHr7aqLuQsY2YuozL0NAsi2iQ6VW3psmWQ7pHqPKo9EKmBaYWW+fY1mvebB4wnyrMUcHQBBgoE3mjo22zoiBEkLKwXskCAsAAToB4gIhxM7UkQIpJLavRFb74xhXSDDIVLBTc71BFPCfF+FT4MzXnwle1YAjSHrI1cyYDHqc/0pZZVQBAtTdjlV8hYkvxL+FXxZ5q985y1TORB7vZNcARZhdjlTJXYCLdsPApcqN59X9iWWWahbBLDVocel6ElsabA3j2GYvMVZm5rYZzZctqwpUmQ+JDXCema7qCj5APTCPHKOwuBJUIRIhyoRoq9E4DDxwrAKjkZswqyEmHwqfWlKDIT+N+6RshiswE/Rllwy3icVM6cuRDDPmqRNdTNZpZoSHjD5FQ4z1HlCgC7gBaCPRIH7qlxnqPKVZtmTQfCHzFeSHg+pefONp7ZRAqJIcWskWB+PyZelZDkWb9iksrGTFaYI9qemDD0dJGWPnW+nRy8uxmt4hJWY5Ei7lpxnliK0eEenYXJIIhmRD286cmPuBJgwVtM0TG8Ag78zKCJhjsuW/RllkiLBMR1KDCCwkmgd8eXomt4JJ3WY3ikFJhRaGDUG+HL1BAGK4rq9kkBYOY6lK0uC6Dcxn1nGklghEWwwbLjhRhI1jDR99xsc5qmAJwUQmI48qOpggl/SllMsCESg6LYGuL/FcX+K4v8Vxf4qOJ4lYUZYEAHcMshCJU8zzK4ri/zXF/muL/ADXF/il7K8m1GWAgA/FKkULSMCacn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRSxSdNSaYqcSWy0dP+CggggggggggggggggggggggggggggggghqdmkTanOPiuMfFSuuoya4O7/g8Hd3ODu/4PB3dzg7v+Dwd3c4O7/g8Hd3JCZsETiYb096DLTJAjA6h9k1vBJP3+Du7gBgJV3VH4CzEkfJrnR6Atlc3Ui7FBiEoQLu2v73B3dyYjFDMJXimoSZVd1Bnh47QqFXjInQ96ULUCtrRcOMXq0vzeYZvXPoqG2i+R10/c4O7uIKiVN2UDzBjAL4ma/NYTHvlmzysU4F0wJulm5iUh9ijTEvXRxwy6glpC0kVQRJnWHPRe5+3wd3c4O6lWicRlUDUGTYUsYhDfa+NPcEQATboRYyNza8gEvxMBMgXNEW0olyDcxGlgYq42u6QKCogcUy/2nARaTDemGsxC/V+zwd3c4O6kIApG4MFvtb0q3hS7ild2N3ChAzP2MZ7xhiMVABYYjSYYF8m07pSqKOJEGMMXMbowksmkyzobkaMRM2PLS2rxN3ZiRIjDD0oRBbvacofClJpYAQY6nzRNbwST9fg7u4EAkkBldS0uKZ0RiGzjh5W5ZAyAa7f6Xe0WCSZhNKMTFibhxCL3ZXC1ToghEMRabweF95pwELiuWY3t4Npk0UslBmTl0a9KFtLPi8ZjI5ZdKjYBLCfD9bg7u5nMQYS/CpA4BYo2Rjywvaaw+WVg8BbrhruZYEiOPcyQsD12J6621tTOEOB6G1jymjIsCX9q9Sau6W0adLF5VtYG8gRgMzdwl01cKGuDLMXk5eGWZlgSI/qcHd3ODu7BxIKxkvrwilCrxRLxom800+MmTMNVmeupftdzXWnGJOocug9q8GAPjqud71DPMpyzBQZCkFUYMAYMK1nvhnSSyg4MhQ/U4O7ucHd3GzzkKTJ6h8Qa9MfaliQpYb2OpkMkUrjHxXGPiuMfFWQxuDDm1Bho3JMWLXL7VaEDdC22EnpXM3fqcHd3ODu7ZUoXKaN3bsMsBKrQiuaWusI1vfde4NiTAkX8KjJoYFM/k6tEcipxR0Yqcl2WBrya/wClGWAlVoi1khcdYF4tpWHKSvDcs/0eDu7nB3d2NCTTN3PHp5694AVEkJjxqwNZWUiamcqwbXUR7VrTAe+L8MdqllQANu+m0vpRiyQYzDPOGOGkBRBk628GMzMPloU6jYGnMH8ZlgSq1CtmbvHD1ow6sp/M/wBo7O2S/wCjLFPAkJpO3c4O7u9ZXm3+ZH+u+sk9ETP1SnZkGDXm1SMDB6F6KNfwkKZFt2LUIMutGTHmeOVKhN0t8Q1dFfQycHLfCHSkBkM2gKmDpHr3mY3ikFTkIZHyYdiYCnHP85pQlYpL2MJEojMqTIDBLccZKA2eGoI9wxsgCCeeVScmMMBt7+HbAEmEkSWDzisSARBizfHvxUocM0lZJfK9OvmQNIWxuHaiuwGlgDdqNiT4wyCVdGSIxvvR0vp8MZXLaehFTSawEXIW/wB7GY3ikFSohJBtPV+Jowt0YsdSCg0CIM4MWOeuVKErFJe/dqSFndCZvhTSamAwJ47+fXuNSMIgyzcjGpCIuwTPDLBS5pnUuI9ykS0yXBlcdShEl2ESwjfagUiCbnFzhl3M1SzTtAojMB5ZZY46VKYOPUsvsv8AFKtM4jLtaTAQgkbvg+FSxC2eEPJLo6OwgIbCkgGdFn0tU8O29hwo2sMJwOhUuX8WWRJ4OO9MoBolMuph6URRgTOYs+52CErAJaMYmRNh1MfSuiP+5FLGHWP91EkhmJfKswyJF2cHd3CSFJsmcVDDBZHOl0mNw8G1JGZ3C91wu6h0qAwnNSEZwDRzhxpzxyjiIwCTZg374ST5RgC2nSOlIU4wCDpLzFpqozYyZ4j6zoSCWDjFpNuxSUFZFl42c/umtIblu6C0GEIhsD19KdsBEVssVj1Va/TMnoH4zp9Bb4w1ZIaLywAyFrvkUmstUL0FDSZ7Srri+tJn1IvffRlgQAd/g7u5wd1MlvEJKeZFi8w4+dZom5TFhMeMbLOWo9EbWMq5fvnMMIS4mEadYVtCuVp8elNHmAKMTVpPrRRM7rQsnMdZzvS8YyZKTc9M6Y4kRZbEeh5VZi09aZnkOvlRSACVmw3ZzP5+Du7nB3duYAmu9fQqGTJBXSIxyNimagkBdxjapygEtQTzLp2owgSR58hfSpMJdBtTM6WjGgB/sOyCQyv8UmOQjEtgeUxi2pw5WHfjGtrQ51jLxBvXoTmPxpjhiI8YtjBa6hoph1GKWGwz31Si4Q/SAxeZEZVv3ibIwhNJfzuDu7nB3d1iRQs4GUZPN6ajiQBYhHk8oq13RK2gt5z50K15LrqaRp5rNzsQZzjTPzpmVzIW/jV66gpnIT5jXVvM6EWq4rc7AMtzDpqKytHmclhKy45TSzMm2IQSDEwdaIKEmSCnXL+YFMeQuN8p1YZ8aFOIj8/B3dzg7u85HiQ1iWpKkxFpiYtk0WOch2cvqoGWtUYkx17AMILELFtvbyqCsMEiWxhkXjrQFzLBkZvbajLAlVq8oqadqfH4focHd3ODu/EK0nBOVKkI03ZcWFEDcD8GLOiPHCrhpsAxEHXpRYDs4oxrbU9aFaIxOVSRTEPBZAdf83oywIAP0ODu7nB3fk1QgV7+nnNGuGl5Ak1bU2WOJlJ70nxPW58KEDlzb8ebfo8Hd3ODu/KzW8Qko8Ul9WYFtMq1np/Y2/S4O7ucHd/weDu7nB3f8Hg7u5wd3/B4O7ucHd/weDu7nB3f8Hg7u5wd3/B4O7ucHd/weDu7m5p6JhPZHH+K4/xXH+K4/wAVx/iuP8Vx/iuP8Vx/iuP8Vx/iuP8AFcf4rj/Fcf4rj/Fcf4rj/Fcf4rj/ABXH+K4/xXH+K4/xXH+K4/xXH+K4/wAVx/iuP8dmfJioab9zzHgzHSuX6K5forl+iuX6K5fork+iuX6K5forl+iuX6K5forl+iuX6K5forl+iuX6K5forl+iuX6K5forl+iuX6K5forl+iuX6K5forl+iuX6K5forl+iuX6KVaZRGXdd27gkwdjXGviuNfFca+K418VhEglClLaAXxxM+lAyQSEStPRrsU7GaBaWCGzg+G7XGviuNfFca+K418Vxr4rjXxXGviuNfHZ0iALIlvYFODCu7OuNfFca+K418Vxr4rjXxXGviuNfFc4+KBzrADgrn9H5SN0sxY4run0b0KRCp8xBOOCcc3HZIiRLYhaPdcEywKV0CpIIEBjobZetDFVf8CtEZsnZt6Gk6z/Yns4HcRkfGoSsxmfWtJczW8z7Z0WhsGeThgw7/M2Vz+j8xAB6Dm2UNw8y2lClVVanA8n3d3I3YgsaEOaB2U2uRtcNqg0ckfhBHjT3vxiSBkYS47Vk4cA6wUXsUkgWuKD4Q96BgRIAZwRnBiuHYjkhEMQk8FFsYJYkX3IXfqd/mbK5/R+ckmkOYtTOeMa69r+pqb/PcGvFWYGBLhlDU/baTOqcWJFJb7g36nJo0WRligwtGvYdIDHe8RrYpeDGES40k1MD5LJ1/tTgQ2NuoEvpNIDDjQV/Hf5myuf0flJMJNBd6zHSplr4+CW9KVpgyhecU1z1WCQvE+fSaJmFuSSolE3ZvYpYCrofKiWWkLFjAWyMaWn8B6tr2tjjWCWTpOD1ZpkSO68yuT7KmNBqHkUQbJ16Mk9tGVbpecRdI+p7hPjhnUeFyC5hJCPNhv3+Zsrn9H5CM8QiZMVPUdsGTdvv1tFJIbjIPKZ9Kjuyz83kipV280NgbDvN9rBNgghMjAa8nw0qWVtZzeU4aOOFT49/FF6h4UT9cShdxzZbJYsM9Y1qBbsDi8+HYZyCYpDrc96CJ+EhabYtNKiZX53ib/JTRVNMWVShIZuO/wAJ8M+/zNlc/o/ITh9VO9nRT0eCka6gMvBiba1mvjgVOTNvjPsBAK4jjd7h50Eidwmp1RiohCpIP5I1xpOuijVxwTfm1QYJiFkYvHWKcIgZuHYsxvFIKBayoDyccKBNDUBuLxnerzkROIxxM9IxqcAYg3XhQCOsIMTi/Xv3+Zsrn9H5CcPqrNmY5k2J64lSCXedZxul6KJnSU81g+axl2GV5ClmBhsXVjHY0TJNYoZmIb+uVOs99btQcOkSVYRaZNmnCNJIDNYXoelOExrzoRVqTK1RWUhiHrWJhCyscNGpYEknSN4j2q0lLwgwcKMsBAB3+Zsrn9H5CcPqo0mqQzhF2AsB1wtThc7ljm97tkQJgvPOHrRjNcQDz/yoMkylfQfNEdfvvNR0kozgQ9k1IYwBCtCxiIyzjSKmjpEUHJZnXzq9DcfLNN8tHR0OPrlS5Ubz6vY1ncZzPpUkJYjiOj3+Zsrn9H5CbUGsJtQDfSQkYQt/Hw1okDlKPqZKaKppiy7ARcsC9C3jVkXi3rKdxtE8GNDkQoRLQuhNHFGEGyHNNEwpaHbuTaUjGbUZYEAHekC7EMWtOYkLb0FsgSD8XH773M2Vz+j8pIXwwnE6NQ2dEeBk4F8qdchdPUXoURc8ERpC5zXdsjQ5XHzgtqj3uIxEiIRrrWZPIJGK2uEZVFOFXMiaHDSdaNPkBFywD+CI5y2+BeGMJ8+9zNlc/o/KQ7JZSgFZ5Qg2Fd2dtNKgpgQI2jBT0nxpQw6x/uqHQXFCecfSlQWFlCMAdlkIXeOetWjm4gi8i86ABuABO45QOhPqdwdKoJkcIffvczZXP6PyEmfchaV9ikBC8LbWo0z6w55p6VudMCbJw372lvDINTDCgVSQe5vxnlRlgSI994LKBleDPvczZXP6PyEEfDLFA+ixp8QULt1tNg3shhegMFieK9BENposgmSg5x8Vxj4rjHxW6HRy8qFGIR9W1id8ZLoi3k+FX1LcLOOIouMGNsi9PikPArg8Hu77U6wA5rO8np3uZsrn9H5CaAa7fSmuQAmtiW2h8aWMiALFDBkGovN7ieAHMSeXaktGJMXa4z0aBNINhoeL99rMaxSCp8e/ii9ZijTAFExXnpX6RFEagADvHM2Vz+j8hJlPH1s74ThU4JsUR54A9HBojMwEEs99mN4pBTxN5dzfAS+OdvAlM3zxTZHHw7xzWfH6zh8Iq/S6SC9+9zNlc/o/IQz4qg3m4n5Kg0TwkZ9A9K+T+BoSB4FYA4wZ/QD0qK1puHhKPPtatfCfF+FeppL0R50aMHBBeLeh4QsE5uhq0UpZ0eN18nacFkkmJHTtxZduvSJ6AeHfk8zZXP6PyEKMWQ+rHGhkAlEegr0wzqOdMkb50nHwoyyEiPdfFngMaJps4ldgxYaHWm7T44SaA8XevW6MhBA3nnw7HAwKxZrL2m5BLBu3fk8zZXP6PyE5fR2Pl9FMnIZTGWsl5pNaBxMNe00aT4DoDyVExvAIKtUYZcbVvP0ppn1ui5roD0X3XdmHMGGMF5E9e/J5myuf0fkJuaaxi9YcpIG6964fR33FrY2I0zua1Znj4yns0hqgV2gpVARjkT0T3WARiIx5nT5FIhCnmsHyhPXvczZXP6PyEsMvKZDHsIcPo7IYiMnXsGFCJajaPnz7Z0p9eHz2PrT5WdixW8FpzfjtZjeKQVgHs068fype4C8G4IMcSb5Y51OCi8TBMfzfvczZXP6PykU5RWSulqE5tS2QS9zvuGmii4b9C1XwXwTKY/OHyaARmxQ2LXwrNmwDIwll2NJ7Es/J5YoAG4AE7eP173M2Vz+j9EirhmQiPHU+e5BIrcQ3aJ128ew+k5JQ30BnV/Accnll2o0eES1cdQn1VA5LLN2SKJIE97mbK5/R+QmvUwTgTWD4iklb5RvFPYziwjrqGXF69B7jJPTTdRBHWVEEpwwUYhHfhoblWjJLkJMRpjLsI2eQdyI2BBYPQXrMg8WIHgW8EYZtGOlBHvPM2Vz+j8hJsYWUWUWgqbIGBfckoRQfJDmDe2bg3rE5kMHZZMb40NHVmciXJzxqdKfTh8dmEuxjd5jWISc3HUI9FZikSLs9b74DVCZkG4nXvczZXP6PyEeaZHQFiR03mpW6AxuNPOr8s81fwztTOONO/iOXehaD0PPvczZXP6Pxk3oNYxetawGmZzj0qGTROyLh49cawuVvVC+5UsAwW3iJTFzIvGa4l+/zN3eCIosFMthZymlYVyPY2O9zNlc/o/GTl9VScnAnCM/fzqF8MYxOp+LPccUSnIrk+iuT6K5PoosF6DPdQhiMEsFsOOtLNzsQlnGn+9/mbK5/R+MiGolpvQxNqzg1XEtnjaMKXCZljJZF0tvRojNmEfL8CpxMUCsKOLJVPy8zZXP6PyEOWkIIVhFOelQwlI0jBGjp+G5Qm9AIyxvt5/l5myuf0fkIZZCESr5kliPiPNqwoMYl3f7iuMfNcY+a4x81xj57GnCpwMYaOHrSTmLl7BaY8vWY5Ei/NzNlc/o/MTMMATVxj4rjHxXGPiuMfFcY+KuGCUi/Q5myuf0f8QnM2Vz+j/iE5myuf0d3CoqGCQLxXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dQhEMsvGaZ4BRyY7sDokm+f1/wSSSSSSSSSSSSSSSS93W7rd1YTGzfL7/TbbjrIeqiDaZI9v0fZfpeiYFyOkYe3YWR0q2wImGX6Hsv0fXtgZVMXeIUCUnADGi7wAGbeFaHLgdH9D2X6PpTyCDPN2KsRYKqwUQN4bLUjxmXCwR6foey/R9YCTAxqDUMqKSyF07FE2LHsKg7QDH9D2X5vXKgEq05Qcg8S9KCYlmCMZgaUqVlI1cT/ADnvXBfiuK/FcN+Kyoiw8eoCsRAdXzTFKkCgt/ley/N6DRAgsFGX2pKgAgxNbs06RCAalIahEm9FhgEiWCJc9fPsUENDCUfOpqRcGToPrShAC7X8hp17sLqmeGFKNyDZhg/J7L83titQrhO9JBAmSawbxhhvUpGZMRHWnEKIg1re896Vg+r7+womKxF6meDhHUBeo6zt5Bf4qVHJ9sgpGZePyPZfm9ZYsd+wpSHG+HmMUqQgbDAHDCnBEEN4zvNf2z7o+GQhfktBLIzM960qQUmQ9lMdzmJTTCloBInPanjuxfHWieAADL8j2X5vW2m+HBOZUhPR9ImkRtcvQKcwsg3djHqTPKxSkddBR4RXP/igo4WxrqNDo6tHuUTH9BkwWFcHq/J7L83qRBCK63mDOLUoxM3nbHOnDIgAooSEEnZLGL6hULOF5ifSt80AeaVKEAIh+SmDQgJ8lGK1mTdYXWpB4RP5Hsvze23GynqUlMoCGxgm1A2qGNmoEjGA9zsQkBnnBPHGgUcCkEulima80AiV4+ALR/HKMxF9Kv1rO6vvRsIaB+T2X6Psmh9wt6OEcWpML8mbDzKYVlERIoqtmL4Fqj1ms3pKFiA1k/N7L8vuFC1ksYFlNPACbP8AdIQFdApM95NfpQAAsHdUWhcsmk0YQTwRUW2RIH8nsvy+wD6CLhakDYsHZPMZjw61LHdAudPrLMieRWRmED3axyBhOPjXP/iuf/FY5BxlHwr++pic9iU3RUUhELJnCyIogABgzQ+Kh+tOOPI/H7L8vqRxEYTwqwmJid6qOmoBYBl7VFnNuWsdqlBEOZ3DZEuBMHXtBgEbIlDrCXD66OtRA5FyGOP4/Zfl94jaoiYBCGHjlTuKDOKbZU4jf8NqUEQREBS0iTKE6/j9l+X2BSIPV/KLCY5J0M49KlthLPoKYBNZuMaJt1Rjqv3cYxhknIUzoXrPKfwxNYgksECdRNJK0ube6udv+N7L8vvO60DAmcsnChQygOtq4jeoEhr+FX8Kv4VfwqgCC3Z11FnQB5NcljyZpGEriZxP4/Zfl953WggA2pAigCAa1iymBEMzjpUcb71i2qAwMYLNTAl/njXD/msTFg4OsM1HO+9IoLjBi0kwpEkeJ2urW0uYaNc7f8b2X5fed1rMOl18FTDFzGE2VxG/ZNOoXeNeg7toGFgXSYuzHO3/ABvZfl953WoO3Bsxo4rWjpGQNOz1CvQU7KYjHcElEAxjbsQ52/43svy+87rQ0ies0uqG6Xc1WO3PUK9BTkSYidyeiFMGbbshzt/xvZfl953WuC17GDLBJOXCXs9QoREtoHDuqItDdL2/LDnsvy+87rXBa9jCRAYetAAZEkaHQRDkvJ6VEAyHs7oAYqTRcx7E8pbl6kKQuB4/j9l+X3ndaI5ORhoodURSJkuIReewwtwB/lS0SmQG4pmghoOOMBPlX9quT6qnsqyMb0rDINhge9MvGyW7JmaSY1Mxyu1EEBPWJn8fsvy+87rSwWJjc7Y+lRuMxYTwKAKSUJFsqIdKArvcowc3TOpb9NSKsPZfl9KBJkzOO1OkIQcjMdaOMcPianNUAKbUgrkSMv1KoPZfl9hJxlDFppNJURjOdsaHFO8F72mWIwjkRkVERCaRL0rh/wA1Fo/Sqg9l+X3ndaaIZRRSEdicIZ0pxdEQwM6QySyc4o/AZFfp1Qey/L6X49FpPPCilGDkR0vTyikko02oRIZgwmlRxUMVGqqn1Xq98oBKbncDxoTBMyym8fj9l+X1OEj75UsBGUZ/nWjdkWfYoGrLWw4HtRsYLHMaUADBJ7ug2TFHnDfLPj8nsvzeuzEIRpuGxG/bLBjxoEcJY+2ndiTs3Jxp44GEaBw44cCuX7qJqSGC+1XsrEoe9M8Wj7FWozXWeew/L7L9L2DGlHiB2iAw18tQZAQA/P7L9P18gqUgKTJMWFj1rN8kRfoeyqzoLUd6f0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tPSDuu5X/9oADAMBAAIAAwAAABBoAAAAAAAC4AAAAAAAD8IAAAAAASjs8AAAAAADwIAAAAABoDoKoAAAAADwIAAAAAAgAwo4AAAAADwIAAAAAAIIBCAAAAAADwIAAAQarQQp1wIgAAADwIAAAZ80OFAeIUGAAADwIAABGLemUDsJFEgAADwIAAAS10SIAXV8YAAADwIAABO8AiYAkIQCgAADwIAAAMAABYisIZ7oAADwIAACOAxrVVmApagAADwIAABUJYBcCdKACgAADwIAABEIgBsTMwACAAADwIAACmgCLJRFIJCIAADwIAAC/AYICbBIACAAADwIAAA6rIB4RMAAoAAADyQ444w444w4w46w4447FEAAAAAAAAAAAAAACswwIAAAAAAAAAAAAAAALzwMAAAAAAAAAAAAAAALzwt8IAAAAAAAAAAAAALzxRGlcoAAAAAAAAAAALzxepR3uwAAAAAAAAAALzyKYpZIkcAAAAAAAAALzwISIAIvsIgAAAAAAALzwIAAABBwMmEAAAw+d3zykboAAa0AWZrxkogEDzwe2AAAaejkDBIIAAALzwIKaxyV93IgAAAAAALzwIABKBwBUAAAAAAAALzwIAAAADSkIAAAAAAALzwIAAAAAAAAAAAAAAALzwIAAAAAAAAAAAAAAALzwIAAAAAAAAAAAAAAALzwgwwwwwwwwwwwwwwwfzzLzzzLTzzjbrDzzjSbzyoAABGIBBNs4CgABRbzyoAAAx4Br2TMugABRbzyoABIWXu30aWEoABRbzyoAALfDldlXtIoABRbzyoABKUxEO0AACAABRbzyoAALeoAIwgABAABRbzyoABQkoKiAoA5cABRbzyoABBwYIaQgAA8ABRbzyoABnMQJxdJADUABRbzyoAAcMIQA9MAocABRbzyoAAMkIIC+JA4QABRbzyoAC9U4gwBAACQABRbzyoAApsIAACgABYABRbzyoAAcYAAATjICIABRbzyoABKgIIBAAAAAABRbzyoAABAIJAAAAAAABRbzwAIAAIAAAAAAAAABRzzxjDDDDDDDDrDDDDDDDDygAAAAAABBqIAAAAAAD2gAAAAAACKQgAAAAAAD2gAAAABDzDiIwoAAAAD2gAAAAAJAAo4goAAAAD2gAAAAAKIiQcqoAAAAD2gAAAAACqDBaIAAAAAD2gAAAADBjowYQgAAAAD2gAAAACgIAAACIAAAAD2gAAAAB2LbbpLIAAAAD2gAAAADgJZgJD0AAAAD2gAAAACwxT4BL0AAAAD2gAAAADzgIABTcAAAAD2gAAAADiBbwJLAAAAAD2gAAAAAD04AAAAAAAAD2gAAAADiiEAAAYAAAAD2gAAAACQ7QQwiIAAAAD2gAAAAAAACfAAAAAAAD37zzzzzzzzzzzzzzzzz/8A/8QAHBEAAgEFAQAAAAAAAAAAAAAAARFAACBQcIAw/9oACAEDAQE/EN2mGcMddiW6fs7VyUYZhm0dRDDqb//EACkRAAIBAQYHAAMBAQAAAAAAAAABESEQIDFhobFBUXGBkcHwMNHhQPH/2gAIAQIBAT8QrTlP7Pk2fBs+DZ8Gz4NnwbPk2fNslP8As+TZ8mz4NnwbPg2fBs+DZ8mxSinLY3e9+XLcJYjSlYz4jtTj+iCUZfFex7mv+vY3e9+nOrsjJ4J/QxuWPFxKl/17G73v4TyVicrUzE021QooYtX/AF7G73v9JYfoaacOxk8JiiWAt7/r2N3vcaQHiPBEc7FLNQTFM5ooYMlC2kfdkc7+7kPxZB3T17G73uJAYvbn7p/bA0sZeg6gk/FiOQ6Zbogxf7Eoip1x/Q7nr2N3vchlrPj2NNGA5G0xGpzTIYlbsaglUxFSJjuTOkOjuevY3e9ytzFNEQSkqd/2RqmlAk1ljylJbDgJVTOYu+vY3e9xSo4icCi2iwhb0+BOop1G5c2NpYiJUTc9exu97issuYJpmIeSRBRDtzXPXsbve5CquH6HVA0kUIQg0DIRMEJqShCRpVx69jd73J4dI/RiHjY0oxuhOEi42PDPh1uevY3e9yhdBAsOxU6FLPI3nooVsSo6ah9W569jd73K0sUkNbkkJZNXnsOlVyGbQ1RKIJ5DbA3W9z17G73uYdEIa+kabJEV57DGRYwNCDZqHbpPbuevY3W9xLsRfdxzNSXEWRBt42GRukeI01jY514cxTdMLnr2IQTjuZjwZjwZjwZwjkfgyH4I5H4M4ZjwJYJmQ/BkPwYIZmPBmPBmPBmPBNeOxVUpzZ9Wz6tn1bPq2fVs+rZ9Wz6tn1bPq2fVs+rZ9Wz6tn1bGrVHdmYSzR/4Mbo7XGuX+DH6O1T+RIVhiK/Nj9Ha1IFRaomIKCGbsNNoa/Jj9Haqbm+HslMCLKmHGLUdUqr8eP0dsS8hwxqBUqTLkTLEI8H4sfo7dGYibwG6wSIVHHP9DVRl7/Y0MTh/gx+jt0di52pw5EVJl5DJuE7EClXKsgzigSc2K1LJ8Pdq+EY4Ra1CD0knCyCd2QtApZiyENMhqRXRBiYauIuErPJ2rS2qQNWpaTHa9DRF+If3gbcAyQ2Cx6kaJeYa0qklOJpcxujt0YxpRBpxaDFiJUnwHHpDVJPnj9mJ1HYY0DpyV/H6O3R2pShDbdWRbSrMiYliZA11Ht+DH6O3R3oMUNS25Gbcv8GP0duj/wAGP0duj/wY/R26P/BjdHa60mhlbGVsZWxlbGVsZWxlbGVsZWxlbGVsZWxlbGVsZWw5bTg7UkRyqTyv7sTyv7sLXJr7oMCU/dieV/dieV/dieV/dieV/dhTwT+7Djin92J5X92J5X92J5X92J5X92IiD0/QkOLdJ7d0aixDgzBJQQsRY0ifR11IEnEW6hGJbpPbuJol0IwNjVYsVJEQScuvTD+kz/ie4pqq0Q6BsjChRbqEYluk9u4N1KpxbGyUxqU4hqHhQWJE1LJYJiPinjbqEYluk9u3EUzQ5EjOBrVcevyEVQo0eKeheI+RtXE9hpptO3UIxLdJ7dqcORQkKgnjHkSULHsRTtJ/cqFIzPO5NXQt1CMS3Se3axoSMS+1ROhqDYobGMkMXwXIQ6q3UIxLdJ7dstMh0CfsbcySJaYnLqJFmQlK3zt1CMS3Se3a0TyFM2ZGQQuImlgO5rJercJZ26hGJbpPbtpbkQgSTIRQjKi4EhrrbqEYluk9u369yEGYrXmPuYrnNiT4CU6W6hGJbpPbt9XsSUYhqLEhJkmkdQ0+Nw1CMS3Se3axpYkWESqN1ElxKVCGNrE2sB0/Pa3UIxLdJ7dslI5exW4hmV3KupbTl2t1CMS3Se3aiIoOqqXEpcIeWjx5/wAJ5H5/hF7BjS1uoRiW6T27WTI4iEiQnYIUVcdr+oRiW6T27kwSJDbj+DUIxLZsmsPbM9eTPXkz15M9eTPXkz15M9eTPXkz15M9eTPXkz15M9eTPXkQW2seZjW5GDIGQMgZAyBkDIGUOCTKGQMgZAyBkDKGUJ0mND+BD2wRUqqxDvwC0EaH8EZHUquKSf4C0EaG9MqSogwEJOD8Bmm1EinwCgXloI0N5knnAaQSEl5E4nHf+iJJb6SVAgx7y0EaG9E3AM1AaRiVDUbZtTrZaXvLQRobybVULPPExYIkUUdv0VCloiCoQmr60EaG8pFgC7QdIxC5kOYopKUJflXloI0N5ZD1N/VurEZb3loI0N6qeMehtcieUnlZPKJm4QiYYxveWgjQ3nPjHaefqjjSa4j5BlQ9KMRco/d5aCNDenCCDckYfUcTWxnQuJtPV5aCNDeweglB+wQtDFhxYiayLW6XloI0N5Gm1GJRWxRn4snlfn+CbAgTVOLV5aCNDeSumKMBdfshJ23cxOt5aCNDeZBOBStiNThcTh1neWgjQ302aU5sMj3AQS1QgsRuby0EaH8D1IJyljGy/AtBGg/xYj//xAArEAEAAQMDAgYDAQEBAQEAAAABEQAhMUFRYTDwECBxgZGhQLHB8VDR4WD/2gAIAQEAAT8QkAgvzYAlM/hAQQQQQQQQQQQQQQQQf9D8JBBBBBBBBBBBBBBBBBdij9S3DIhHD8IRABIAAZV8Ok4CgSN4X4P0P4AJt94B3oV6VQETNgLSuteljrSoAtlgG5C+iuNgqAaC4aMSvAANJEQ7WAWXrRicFI6hCbYCYbHv7ZRmU+8N/WF6/wBL1wREBoAAyrXBWwnFvLoGLbLIMESv4W2PH9g4xSe1N7B3LudDiylkiBxEpxtPOLKhAmi+mul6b+SBcgluSDOc3vHV+l64IIMiQKG0ReDRn31NsuSRwEYtaC2Dfyf3GMAuDwlutlgDEGr3FYk4Uy3BuG/v4RJ4uA4kBY5vNOcYAECSer9L1wQsw5YLMEvjOD1GfLe0wZBqazmRCGoGZfCLm2+DR2kGVEoqHqGL/d9X6XrgjVLpLMbn6VKINWAOsME/B4xRjQAUQySlLpib0Ub3KBJLQnALufEcopN0YbIXypHEIExz9C3/AN6v0vXBNhcgCEvn3HktINcLqR9kkqQ8CaTFFyzlHqlMEORTiEjEWKdMzoo5MGhSTJHqhgmVq16HAyJ+11ZaIguCX5XV+l64JH1hlMVDBa6JnNtem0gWESxuTonlIZ0Ig3VKMif/AERdgJlSImljcXqWuveNVylUWQBC8OW71fpeuCb/AHgHejV3quR2GDcE9ADUzJNwQmiMJ7+WeVyBFYf4e52Vc8G6yF2/6iZuwdX6XqAh5SYEZ2l8CnfX9rSYtc8TC7VJyYyJCaiQntX8BMCisiIM6LVfBqGCe5nNlWavCRhZdq3Io05qAF0lnHw17qTCBBYDGmxeljo9wRIKN34kmoAdQWtNxfFp0Z5AmI4Amp6X0vSBFNvpYBACHQMm7Ww4AqRkZdgqtIVas1HLYVtYH78J8pYrF92+6+KSy1JWcw4ho+RRWXU4JjVydT03IY92Bwu9azIylIaAAa0GSFptWsgXWW8yfeou0GDWVlvy0FPWTsEDFzBaC1jsoVU1LgERMMypTk04nGL68J4HBYboyq9Am5W0WtGUZJYPeVGtJ5sbBaxY4WId3aWKgCIcBSBNVQuXVhipIEokb9D6XogiQDQABlWoRjRMKgGoSmGUSaauWSREglYnMPatMAustok+3g07K/tJiKF58TfeoIrU8SLpyaVdTAVTYgiECkvW543ORDBj1LRGaz4OW02XEBsuRM0BNFAvNkUjF7PSaniVtYm4A+a7s/tdkf2oSEER8lPaj4IJxLKWIgf8XqfP0SDgWBEMOVmoYqSDAIC/Q+l6QIBHGmTlrWziRenRAlG8y3q9LarbCFBZIFGeeElKDyZM4vFp9eDbVdAAvRALJo9JKVantgrgNmtgzlikiBmQbA0eNzANF2IZgcek1safX8zRCwrduJoaREW8UV8nQy1KxUWJm99+TlR0mWBpESmmjBter8WyYWIlC2iI0pN6vJtTO3iALvJVq0s4hgKFmYZbUAA0AAMAdD6XogmlFDiPAJ1EsQmVFrc8DxKmruYMeBRQblhO0ZitWPgjzffdAB0ZLLlk0zpuXqyZUEgEl/XvQZ7BWxdAM6hcSPJcRySyEZIHECKCUKkcpC32AsIEmZ7EYqyJTGIsqet4oDfoHjiX3ruLUPb4EaEgjbBlqajuxwFTULTsMfLV8xWFKUC6xJO7A6H0vSBMa+o8yIFCWUOomlulD2OqEPUC0+CKbIQxH1HhO21c/CEbEQaVsBNWYLD4TN5co2ImsTTYR0IcmLx6KmyQvGm3kgSBvZL3gnwMBEt4yKsY1o2Ye8MmIaSe7UCvu5Pdtm3g38RkXYjNrNtOhNFMsIUeqAerXAR8toGUT0DWhw0JBuIOQfhvdOSLZgDIk5IMOtLvglQwFLdl6H0vSBCFH2SEm0gxfExVkKcZhgghbaK9DDkw0G729KAiTIAiCS33krD3Q5xKl42LxRHWAU7smxNxzJLTl9KllzdUsxSEdDYYki6pvZ5JhHmWEm0gxfExU9ZClWMYxcfAyjA2eCsZBHc0JobCpO0HNJaIw1Zu2pGKRCmWODBs9K4WzbYeDYUzWD0bKmk/ZIWLSLFsTHR+l6QJGMEAsYgXYkzHy2rUgSGbkWi+lSg8MBRS6bgtE0dopBQEQnBraXNPyOyOssEPjweww2QC7TZ21eqi9GSUt9GTOrd8bJVXoQQkvqQZ0bhfV3ECuWQlYvwgjRxfb0EYgIZs0mx6DLBIPUFk+lLMAgJxafVYRZI+9Tj3ah25FdC+H9cTsTTJDkIjlf5Ml9Cej9L0QSDKhCuDJJdoi6JJWenRApYjZPqLFJSLkxNvPJsDOmKsy+FC3i173lOfK2nSubHxbJRLK00lfl4BZTGrOlzEAQGkAjhGiLIyRzCZ1ozjJI175JILdAnBdSE1q5g8cJqVDRjNEAgBrOE3MRiD9+QCgQTdNkyI2oF3TZjFkTqzN9is6S8lIEJhh+0HQ+l6IJkg6ABGkhJjKGNaNzRvZrCRNZxjIhKBM9A0sAV+qmt9BBLNg8bFUAsCYNJ08QwC3SMABEXjlo8DnEZBgNfp0yXq8LaaoNl7KAfheYXiAquJJjFAQGgABgDxsVQCwJg0nTxtQQzIpLpAbADRjz/S9EEdcgQWbfaq5gwlRMMomVJC80nAasAdYYJ+DzyUsFGhySU2RtpjwOMPyDCZxZbnA0cUSy9uKkyyased2CmkoGYTBrBal7O7yJESUAxjoox5/peiCQTMgvQyB6WepmpLKGcekQZvE3v0DRhMghKxxJ8+ByCZsF6GQPSz1M0YEWEcoZUsuVxxUpS4s5NzPRoE4zPv3wHGR6/DeJ/5ySPmh/Km8UJ77XMx76HFV8p0TaE7lCW8bLcnoEtG+IdgopKBiUwaS2oz5w9iv2PcPQ+l6IJCZ4AojRpIrzWArWxYoeKOZ4Gg6sfBOm9AANIBHCPkky5BlMl2zW1qzyeuJSCFLlzxuS89CQPgsLAOPC5fPzqWCkuQ0rRC5eCRK97BNlhi78EokAhvU3LU+EoCM7SVPggAkAAMq193virc0nNRrFguzkGCQ8i6zxZCNg2AaB6QLdD6XqAj4uCMnsQRUvNzeo2nrsPAmQxSS2llLZEDqJD4NAQEgABgCjXikLS5EzZp6q+j8K5DZ5AojR8Qzi9wQ8hnRo1ZkJhbAtur4NGeQBqGEY8Mhg6BWJYUHKOKrWAIXXUZs/L0PpekCPiDy5BK+bCA06YXm/icH2kGsF1Ae6weMSTrcVJvoL7mGTxpvzMk0SrchiW3HicMcmGNwe4K1KURsitup4k1ggELCeJ+XRv/AEvSBH9YNGwjL+pbyHB9pBrhdSPsknnuU33zOwEQ9hNsDtXo8IWiUX28d9pBrhdSPsknU33/AKXpAj/2NWJpALAF4UEi9C4jfHkINAQQtMKS3FhI5E7KxEhj9KPA+9xgUKCTE7UpaZu2FOxzB4AMeGCXvs/JuVGF7pGNU+m3Rv8A0vRBLfyIEBC9MsrQSLQAIWkKuC0egt/c1CWsCNV9rqiXFJEkxv5N6zkItgyoIxNuVYz+FLyrZs1JmyIvSz8UzSmGiKiFcgsbyyXBJGV2sYQQXAVQiwDeuJAGeFFtTtBJieEOUeSfGnIxclhIbbqY+/eHnyFMoOA2XoH0vRBHG1QLDZQHuhUVBdVAlMxdYGQ3oyYAEwNwLODHsp8Fg5SSxjZDN7uZbzS4MqRJUdQmYRrCt3V8J0TeE7FHC0LghJPbFqnZgXBbQGLJbNTB5eLCPYYS5IjWlIacgQEqoYKlws7ExANzX2pydU2ejByTZSCAbIIXe0qYCdAtV1AUjbu9rSMazV7sP6veZ0i+GnwMnIU7SjhrE/OX3+BTHGKZtPSXzXMr5VeiJ9L0QRbBIWLhIabL7QzU7cxqgSXLwt71KLBnTtpo9vPEsngukPAtvFtiQSGmy+0M0/n6DQaJuTDGMYpmhZ/eGfbrifS9EEUC6AJzEVgcOAag2AGTrGMSaCT3KYwXaKwjYsMFfim1kC7HfNHvzW0Ju47zcfXlt6CajsH3tbtRrXqjDAcmDtnWSoFXOTkoP/hKam27ojULBbX3a+eLQSzJVAIV5EdCHiA9/LZhYSLsW2Q6H0vRBMZ+QhKWCYaz56XJMb4ZMbhmIqyPuBmJbwvEtqTxt9VNwFHMRU+OpPQTYGpkJAEbwqDxt9RN0FHMRSwJxMFtYuE7JrOJueMTbKKXroNifESbTkRSVkpNegH4vYi7ssnY08FmBEdpPP2PHofS9EEtgyQEJfnWFePpq46SGZdcMRdebrtaGFpjiYG/hFb6CSGbjTxWYEZ3g8lhqekMS8gxl7j4ZWiKRIQVdeNlKwslcwMCTCQAUjFTW+gglmwee5kqFihjkBbO8s9D6XogmRavQJNE7tUjekIokoOiV59aTW+gEhiyeWK30EEsXWoE9IYokqGuF59KZBK9Qk1Xu3hkUoPRJondqcNeRKWbmMl9Eq4qnDqEokjUDS1Sksvoyurrb5eTbTcJYWDdtgvVhOjN4Q6llcTh3avwAWWVfVZ6H0vSBEAkkAjkSsmIS+lZiHfBY0PLrWtZ16PGKxaJL4ZKACSAAGAPIiA0gEciVnXo8ajF5gtgg8uMY1OlpfMRCWUaSfygQGgABgDo/S0XUgwYHW3/ABJ55555555xx55xx555555555555555555557Dm1SRxhvrXLvglUA/8GMsssssssssssssssssssssssssssssss+q+oIlEN/GgQex5pliYLxLHgZH/AOKMMMM0/wDxJhhhwQuS24yTsuVfBkYjdhFpEg+mk1voJIYsn/DMjMkgAJFaaNGKfamYXLsMLraRfEQAJ1ZFmUCJjDiQZxTR8rb8En/CMvcZhIngzG1WvCKmczkwuVJgExJUDRgvADdcFsfTPZgnYiWK3kuylqq/nJBqTKiAxya2lEQ8GAs8Qz6H/gGZGhAQlFQ5s1BKxZG16yMUuQRAmFmDadaZlpAlvFzUzaVKTE0WCgTYFmu4EokLpYMHRGR96yr8XRCwtxWYH5X/AIBhksVJBgErahVmIo2HsHON0MhOAQBQgNJIwMigVWHCl+QAmAXnFRksYaAyNxcw022DXAkbUqGp+mE1qg6KMzcw3xh13GLbNgZJgf0ts/nGGN2p8KIsEvFksFF52bvIEi4kwibRWNohgQIxhbAdAgGpF09xqEC9SgxIz+uECYEIIMHkGGNwsDLE7gCpCBUESiQrZENCrZXgVUUHMpCyHDkFnimfWQokRiALyNNNamt9AJDFk/LMI5zAnWEifJVwWJpJVC4MU2aRek2vwsmgytYuYLkeFpBLhdSPsklCct2VjAdxAAFhCIr1I51wSSUIGEYFY7qiwIgjcAmVIRZDha4pySUWbi59QTQyyWDLbhArcE8kRS4eQ2EXlm2GLxH5RkHa6LxlaJpRN2jiYsjdGvAK4Bjoak7yMAzaQ0JNAAEkAHCPkCK3ltJDZZb7CpX3FtExI6bEJuE0Z8iQjGOAvi9qb5uFN1kbrykhpUtkI01hJmTfMw4SQSEARVzDJJi8ItoAAkgEcI/lGGMDMGTkYRszGaVmaf1zIu5WRGVzG9C9PkIBZBqbwLQQ8Ys9qALkk1NlyMpt4DFZhUQwEvuSS4nWktm0CQiAjay3BG5NxgGmkSIVKa7hTTJqCzVtgPzDDN9NwhhJNm+S9HDDdMrqY62aoW1ZAOR1wxDEoIm47fxIECBqAaX8EBLxl4VWWWALKHyQcCS6ICgEKFw1W4Our+V+YZp4CcORBaLYxZE83t4IgNAADKtE2gsSJF0AnlqIiPGNrOCQk3G9QIQRWQ0fY+Ag3KULGGVEPFXlMyBwmZEszARu0iA0AAMq1M/i4qhDBEr+5r04eQGJIHaZIdp/GMM08iyGBAHIHrUroKEh5nG1yIshBLlsURMCuEaSSx8tDBbgXLrD2BIQvLRD5gkkiQqxIWITmYQ6xg6kBvsYIqWM1GfYSXISNwmbBwEUOLy+ukDsXBB+QuhgkOBE6k36aQCQAAyrWi2Mq7GLNf8Aql2vQInIhFs4G8FG2djxs2JHE+u91vviEQDTEwWJg38pmnkn6Sbb7BQeZbzrLLrVSCxaHd61n6AEg5UfBzCrACINiBMhEzW/dF/ZZLkJdQr+RFoqUxdtiYc0Us2uXWVw5XVtJLSDpAKwjvbqQLgZ9IdLFgEsTd8yK30EEsXWoRLkbveUI9HwLXTLJv32uKiw5INBF18IeAQDCSN6iHQTTLv3EGzpWqsQSwhOjGxebHk3JYGcsEs3m1M4sxMVxIHRSeNvzjIAStJQnSltXUwdd5Ury+ZxQhh2VwBhZMMsTWrxYIABMxeDOPGIbtKAuQ3TnUPVzvk81MBEyITagsk3XPESIslmViNQNBx0DmkhLEFm7fW1RW+ggli61owxKLExWd6M+EjlG5KfdAP1PSwURZa7RUWHJBoIuvnMb+2CAo/MJ5ySuRXRNlgBuBHLyaqaAJy3oLtCQKJHZDUQCZunQGKWApgMBYpLCDCj5OhcCboei0oW0Hhh5Auw+IT2Cgym83n00/8Ang2eANyyGzKUicMVHljSmkkS4TfF5i8EVJAlEjfxtioRLp0CHULeysRoaMrK8wWUQyyLWCmUhsuFlqMrEqQRYpCvhsBHI1xEuLIWICYvBTPDkYnIOZz9Gdr6ozEo9lq08BC6A8CbDkg0E2CrMVhZYlHstW3Nvp7zg+6x0uFj6r+lSIOttzWQfVPlZgRneDzGYyVg302deKvULhNg8jKGTF7ULj+z+JEK9uFmwYtmIEQgTnwVIolcGQsDyAFclaAhEect2Jg6FgJo3S1rEnZhwgtGZETh5cKxpUhcB6XXuthDnSwTcrjMrT4WeFQhqKOAwxFpRU4z8Bd1mX3DgYq7xQd3MhWcZY0qyYYGiGTBhcbXYCHoSWrEgnSeOS2ArJ7rMev6VaNWIkA4RcN8EXsA/HS2p9D5cU3eRisxNzci8DiG7OQwiPhp70EAkAAMAdQwyKX0AkM3Gs8PhQYS140kJ6moMXq6gR6FlpohiiIUvjHFMErOTMHmwWN4Mlcm0TbEkTasNWCXU3g7HdUCDhIajHUWMgbXrT6xbSwVhSLLkHA5A8CCfBMLonjWvXCAABsODG7VpaYcazInkQlrQgoBSmKqFLlZsXvj8Ywy+FS+PRgCT/hGaBmnsQwsb8xoF5Wpi+AFuDXLGca0EgMVkE8xvcoMsk+AoSJGViY3DCpUOkQ7n3iDObFIGbRK3M7W0xDXMdEJd7kFourGGrUaxwg2bmFY0si2tOc5qAyQM0LciTFbYQER20JsibiprCy5RGeEQxDX5qfhDEgmYsWEvsphoTiHgIGQkf8A6/hmGaeSw/RIfyDcT2loEmkmggbaX2vDNAMSgIgZO6QP0N9AFHRWHKrAqnI6zFJt2ocoj1E8tS1JXeTdLaIx6xDWRpVFiL9il/ykLPlLWLWPcyJLg/dK0jSJSZhd35E1Caoln6mFdo4s2RSp8LPVZWMu0IjFi1C4lUsZ0ykxrkwSxqwF3Lz+IYZp5ZGaLghNRIT2oRkZGQkYKxYK203CWAl3bZb+Ny2/pC0PWGQ8JDEIgLBLWwu2FLlzAPl8H0Tiw1mcoV3FQTJtxSICQAAyrV4M5CLVpCFS4PV+KYZp0ZaqyBKIS1B2rmgmyRsFSYwStAM1ciUYtjUbHqN41ghAOJg2ujWKtP8AMFPnMMg//FQxUkGAQF6izWnrq5N2cfCgICQAAwB+KYZp07qvVgXWEeQZyNZH4lIRWSS0XTNrUC0shksgJWFvX0oa12H0L37zFpwVh9Il7+ClsWtl+MYZp1IrfQCQzcaNoWsMAImBa7FmYmtqUL/M96B+MYZp/wAUwzT/AIphmn/FMM0/4phmn/64wwwwy7r0ILTfap1pU5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5eDrOjwgvTDyEdbcCTg7n/AfffffXfffffffffffffffffffffffffgihIEokb+W3XYSQ1xrtr+eVo0aNBmtYyjJp88VACAFIsWTHWyY0qxjhEiJdhuwnUGQASmBFCLaBrODozRo0aNGjRp39/KX/6GqMieEJImD87SFd/fzotGjRo0aFKFqDk5J2Q81zuePQArBbVPuDaI3xTK5b3RCYKWQC0kKkZrx0E7NkuSI+W6Jqm0L42uUJXy4qIjIKsjemlfoxQGMnxUI4IVYXgAbuCp0ABG3bzOfau7P5VtzpEBEDKwYyEKOs1lQw4pIzL6jNY7frMvAC24RU1t/pljNsWWeY6v/wA7nj0Z3OoTHQX4m9GYBXjsmsbNpVzSKLEeR+ecuYwthjV94cGD2SUmwdBaYvphiAhs3H5Aeyl9wHMQSaAaje00X2Lhy2JXcC1tiou8TFk31tsWVDY1IQREl1PAQW8GjeN7fTiZ7i4iNnxiUZhfRYMnHWgx1P8A53PHpJaGmQlYHIlsTKzN6AWAZEThLSRb2MBDxtsnDbjSKfURczUsMJISRbkAmTk1Mwi+FCMr9RTkZkGQAOBMrpFdz/0qOP27bgLRU1DLAeRd95LRrUa3MjwvCs3InWvBSudDhv7BMU5Gq88wBmULvki/V/8Anc8egryKNWm4GIlJniL0loQl5kyM7G9/lUzBA5ZC/wDUNO6RA32RhGYLa5UClkg33EE9GksIgZnaaNO/QhhM4Pml4080tQCU25xuRUHOQIXIJJgkattb2ZJgEZE72uxq3GDLkx2GbQJ8+E6uPU50xZC/FHmwHoSuG+TremcINKkhQmW0n+a3DCGxiwvNofVRdTZYTBKaX+Y26v8A87nj51VBZCDhGrYCgViGDeMMGQXmfHjAkSpdxsS2GpUFkjb1OPdpGqF3hvZZUZZXUFAgZwBuGw4pMheWu9x57EEmBoGSy1cGRk69J17FYWWabv8ARTPGat6QEMwEqxO5glCenchbhN1C7/WsUJA8uo2KSoek4hNgohlLTHMSN6hGRwRGxZwi+tGtgqk8GFPhpO3SxiIInN0g3oMdT/53PHoHJSKDzqtwLMQuYuKVOCrJ53Haj7TroBAazS7hMejwQD2IVVMFmBeeeKbI5lzzaSXt9UM1xRFdDR6h80RMCXBAWGqzDGtqLIZuIkaWpkLE20q76qGEAzBkuW8IrfQQSxda9ItIodIS8K6A2cFzQRCQbjYQ5qC62Ag1XL6hlGKs1fk3EcoiWDmoa3IJrjbFy+98LdT/AOdzx6BzSuQ/ew7A6DS1qfBEkYxZZU/G0DiXngWQxkTbAWz60ngKyLdtZzUFSgYOcCnrYI1z4JdOduZQmCEIk6yRNLx4RiS1gKZtE7xqXwOj2Ay3Ag96tMe7+JJ1zxGcVPXaW2MrlpMPryA2iQeLDPhrIjhognA/U4qXExC2XJ3sc1Tdo9IGRvLP2r2gUwljiNFZoMBoAAYA6v8A87nj0Dm+0yyJQSRXHYvVzCSFzsO3nni3jYkrVWJtAjtpUZPIB2vAVb8KJJcxO1xksF5W+lxL7LMej+6pHBwAhMH23cU1q6S6w45c0AuiwanLhk9N0wBFM2Awc7Sw8l6l6Qjq+xi26yaZoWf3Bn28DbazASLMG0yzF8QNYFa9Qg0Tu3V/+dzx8/qwIWmUW3o2OxLzORwDYQbJCd0oBaW0rSCjWwWCeDCnw+HEBAgMX/cZ0xUQsiY8tok+1RK+ky1xChUWIXOtMzAgq0Rc8sxgw0qbglzj6wynTDNRWo7moKGG5B/tAAJAADAHmnDoADenIiKIm5px4sNmGRJ2iW44Xp//ADuePQF6aiLo2ISYvDW2qSHJYuaeNGK22wEloC66CbNjaVt1iJiyFO0xXuxw2obbYq+iIgtIIXGkYxZp04UCb2ttAn3oIkwFyFDmhY6KfshDiWIRuyMImgB8gpCw+w9uhehRQMCpEqWxZkmtOn/87nj0Nt/AO9qgmpEWpIgFpanRQ9PoaW5+aYwCsZLhY+q/pWAVSQWJvIntrUjONUHlmWbHHho02mQbLhST/wAVG1FmgiVTIoAhzo1Lhq5YRZDyQkeyhfSQ+vITlmAaiQ/ArTp//O54+fTkwy+Cdhbauww1PG9iwuqRSiJNjCgmEyxDhkM9tPuyzSsv4MncJVOs028zS32iBeZEap0za1BMSNMKdr8IWVhQACSARwj5yVHoTeoMWAAsVp0//nc8fOlJBQIllCyBZ6kEsFRJpGyZcgFDKxjYTCmzHwEMzNLDQ1JvdW1rffk4ECGlBaY4mBvWPBBnwR709uCg/qmbG6pb64SCLoACCcrQjeYMkpEmYOTzru7QLKbSltjOJJ06f/zuePn/AEbmZjumcaTm01gZMApBkbVwTkxRUCAIDAFJI0XvJm6K/PksBlJO1WRDxf18QnKyRJgMFoZBhqMw5M+pRJafFFbyCCWLrVwZGTr0nXsU8uQnJIye2L09DfyIxKU3UWc0YQsAAIgK06f/AM7nj54MexZtmDu7FcBemuGZAKIiUsXj1ObKnSDtusr6vnit9ABLF1qZy2CAW5su1JEyDH5IqTypVjVrnzfPjqscZpu6zXwkVwweYE81p0//AJ3PHz3fah4lcDbaEwyNTDQILUzoyHFnzRcaVC8YC2gjBao//tZJ+KH9p4KvlOqbSjd8dOm92H9XvM6ReaN9ji2JkDUnsmlzmIJ0iB0HAxner5ZCvpBlNAu1AOWQDmOLHPj8vINcLqE9kh8W4YyTLDM8AcA8LmnT/wDnc8fPHE26JtlAydW9ZsLYkJvITaajUMFZ6MTdEhrJPkoABpAI4RqfJDhbAtSQDcugEulXHq/VMRxAYQOIVHXqLEyixkZ3LB4WFNTNmwp2OYPBqUojdNfdXxtMHiLoPusvhc06f/zuePmceR4LhOSg068IhqkZqUOGxYO29Wffnx5conoZt3EE8xNTW+gglmwVmLticVucvReK6x9PogZ8v39PLCRQDyJPoecPC5p0/wD53PHzOK9PZC8Qm+1Q84xC0JM6I6ByeGWgyGEv7iE2hWmEnfIMRZcDiYuKyLCAgFNRNwARjfjM1x5cagCB9MSBNW7aEzhIYEfwCxDfqf8AzuePmcVYhCCeEQ2ZPIPOIx1byjQaOuf5nwbuBAVnxoGvxIpJQard+z8PkP0+gwX4vXzxTnC8Tjxit9BBLF1qTKGS3MQW/wDnNqn2WhIXIJFQQJiaBzlJJwAlwGggJQE9T/53PHzaeBWMIkQCB7BBVjxRK4S7M+efGY+AImczcZWr/dMQ2w9+Ctquo7RuuZkbVcQS56ZLSBdfDlnFkLb1evcqfDWDyLIdeH/zuePm08WfjE+KkG6G9935FZCp0gwi3AwyG+Y8HkGDV4yxmV8AtZGOD2Wcvlzp4sGElDdXLccEXW01i9PFZAjO0ngbWCQQmWOJPnqf/O54+f690y4Sbb0sMaocGYlxiyWk3jwXQC0eZpYW8ovgZLEhmdrctia2FLcFJGjD0FpFe4k0wrQjRA9zKRwVAtm2u58gjMAC7QBlw0qCtkTqw+yEFhVeIBAIwI9T/wCdzx8/q2MFQGJvMU+2lcN4RoRilbALItwOILmb1Pv5Nm2G7UyeS1DD6KQkcywTjZRSCk0Sz9j4I5Kg27fTcVNYNWctlwRZLXWb09VmBGd4OjY3JJQOEbtJvlV6f/zuePnsZkjKYwITIhkxRBtLkEDQExg32y1dgRn66aPboaUxHCIjh7HzjlIsUmeSZX2C36n/AM7nj5vR4QtMJvtQ1rSc95gRwqG0G4ksF99A2yBFEsgt+osXljO696uSRJYzbKv1xULfrnHgnouebTz/AJvEIYzIAsZ/jQdwJWUwGklrfBAdP/53PHz3HAUQDJYSXgbZJorxqKLqXISYtJ0dK4QMEBdDD5J5541GycXGj03qSnEgicszG8mkEqZ9qHII9RLzqXq//O54+bOsACBDFc1S0LsBkpuUZiWmAWQt1+JrBRI4+n9P/wB85r1EtLGhKXcHNafNQ3atuJUeMdf/AOdzx88aZNByAm8qiIuZWEaBJAEPgkBHREZ5dYLBolR8gwfiP/nc8fOiA0gEciVPeCBEwLK1qf1YlAm5CAGzAbiy/lIECBDsr+1IRKNqEGRn9M1q90saLCIUyLOiYDxWYEZ3g/E/+dzx6J4SYEZ3h8xAgQIGHylARneD8b/53PH/AIv/AM7nj/xf/n+yqMgiPzwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALTSJ7DZK7UKoLIQMieUQ6JC6ZFuKc75a5Xy1yvlrlfLXK+WuV8tcr5a5Xy1yvlrlfLXK+WuV8tcr5a5Xy1yvlrlfLXK+WuV8tcr5a5Xy1yvlrlfLXK+WuV8tcr5a5Xy1yvlrlfLXK+WuV8tcr5a5Xy1/utf7rX+61IUAa1Q+g19n+vwSxXrIAoERkZrFhoJOYRf8HsuKff8A6/BQ96wCav3mV4OsX8gUgK8tTE/gdlxT7/8AX4CbjMSYD0pcLMhTBnitdjwNIgdAZE1O1KfqxLk+/wCB2XFPv/1+AztdACECnqW8LSugkzs62zbNSAUC+wCvhTS/UGfwHZcU+/8A1+AtcghaU+6XECQdL5tcZrFRUTvFbrBlloLGDAs4/A7Lin3/AOuqkJFoAZpn3cBpcM6elKk5A/kAI98VKgS4GdF0qWgFrUUMHTyTl1+98ljdAj6Vd4UuJGdNxS8RIO/iwudOr2XFPv8A9dU35tQMYvTOrNGA1MoLDNvSpGGQWUJZi1ZnEIAqxhYBCKGJcJ8BP66PIJBUfJVhKRBaZoMAvgrtX+UpGjaV4lk3WetTZm6XAOnU7Lin3/66oHQ0G0ogb1sA1b6pCWUppcy6OeGes0dqSKzSG8Hhn9kFfjubHIfkYga3ufQRrUxGyGk5Wm+LY0QrDjTNc02YFJ1Oy4p9/wDrqpNRRiN+RGPeowCS4dwm9YSFAQEybJiraZlSMkIIJMa+GPdJkFaSI961QYK4NSoUgOFjKdsVmA1mFhXa0OLAuRiHZFR1eFINJZOIrCWrQDg6nZcU+/8A11V2SWmcvBONa7AQ8sTrFQsWsrBFhQQLJiN0M+FrukgxnIpECfBgLPAZITxY8N4I4nWg4Fgl9oCYqf8AJAQo2DETK8dX92XFPv8A9dVOabBhSgmtdqPD2eUJLvYo4PJAq4AqEApNGPBCIiF4W+Hgr+ODi5bSERhlU5gxkKxRwqZwbqv0FBBDdd9aP3vEeCpHCudhQhSdTsuKff8A66r3H1D0QaWQwWQGwlhu+tasAoQKxUVOAKE4BFd8FQENi04jCF7tdiN9aE3IhGDIJ0tzWk1ysJiSiFG1SpyYVkWVkNqhxqAzZERYwt7VAwNgdTsuKff/AK6zvW/hm4mF43aVoJXA+K2iANxYK1EMEWN1hmasMuIrG5FX8dyt1pvO1YpilmLtv1uy4p9/+uoWEtbmWAGtYheaSmzXG15lPY16jFFGNBY43mEXtRkYAeUSbrJf/aL0FHgEwIBUfW1R4UjJbEoHU7Lin3/66iXXACTRHretpOSPxYvBplp2Ahs4farmCAROmWrqVXHZjAtRMMp0XBmXxlKJhFMi4EQ+Eb0zAQ0JkHZrAvyo7kJpWWYiptdb5hGXMJqoKQGSbnzq6fZcU+//AF1FtwSCJTjDT10sl/3WkR4MJCMWpoAQOOGVNNWglyYfIuGCBIE3aeJwCZAI6NQtlCaJYYFYX3UBAJYJTNjp9lxT7/8AXUd12o6IJJi2uwvetERFch5Pv2ruu3RIqBIHARZuI9taxYCwJLmdPsuKff8A66iA3uA4RS0UwTDIRyRTlQYGbAVoCcVsylKEHQfC3WBX+Dr/AB9f4+v8HSFoXxN1kVi76gZxqOa+d2GSwM8Y0q2BjY8YibHtX0PTOy4p9/8ArqOw5o4PQTbVmbxtXBwSCEruu1GgP8rX+Ur/AClf5WjwIQa5smGcetPytNyki5NDrFb2jQIen2XFPv8A9dR2HNNbjAB9JNayGMRfpNXRMARS5LpNL+GQuMi2CyNio8JC89tD3wzvreESJmmPnUBXhLWgTRl31y13xD+WhX0PTOy4p9/+uo7DmnG+R7KrlEYYLd7V3XbwNYELjdV9tfQeX4SDZS4i1dw2a+h6Z2XFPv8A9dR2HNP05cTOkRXf99BlM6icP34/+go7wiEsseQYFWAieGu0bNfQ9M7Lin3/AOuo7DmnFhMX2XzXJNMT/OrsvTx/9BWrFAh9nyalyAsQ+2u0bNfQ9M7Lin3/AOuo7Dmnd9vh9hQDYIGT4/gIzmGBh9vLM8YEXLrcK7Rs19D++m7Lin3/AOuo7Dmnd9vh92MixAq17TIA1oQe5D9yg8oj8zHIhhUWG7pRZX1YcYg3uFHGeVBPp9lxT7/9dR2HNF5h1MCRMn1U2wwwVgF7wapGyuEUiU5ktHYiCYvTdckIMK5wpH/zeDn3ESbXpxJQZ3YnFGXnLDKVQ4aUefR5HuF2tG4U0nTdlxT7/wDXUdhzTARQcy8plpFF6FLxlrsN6mM9BedDxVsSUE13hpDs3wNhkV/naCZ+v5e5bq77u6fZcU+//XURwI9L0SxnFWASLVggMrTFXWdV9cXQTT48AGCNmsNk2BZv79DuW6u67un2XFPv/wBdQ2heQSzfaKttEdoOQu0ZpKnameq07jlnamRNavpoFJESot4WCHmO5bq7ru6fZcU+/wD11HYc0sEB7iXiaZ0dlVN83KjA3IExl6b1CZzAuTVylQBz9+fuW6u67un2XFPv/wBdQXG2XYJA3bS2whJKuLKXtWAuMg3stCpqoIIi5WXLWUCegYpN0oA1POXSeAISWd1qzKHUKl7Jjp9lxT7/APXUTVQPIGUejepKvjoIF49Gg2rAlsuGP34RdaAQgA1uU0GOCZ5bvTzbAetbhzwS1Cj6TdDJ8I4c9TsuKff/AK6pFLMAjkpb0yMMghty0prBGXYvglW9AgcYNk+Gh4EpDsANi/Pgvb4EHn1kVKm//Q43qSimTFoRAqYV7LzMTEp6to6vZcU+/wD1+CLwiCHLVICKx4alFEEXjSfSrASgAODr9lxT7/8AX4SVBQHtBW8CILeRUuTGwCd4PwOy4oayMsJsJXcX9ruL+13F/a7i/tdxf2u4v7XcX9ruL+13F/a7i/tdxf2u4v7XcX9ruL+13F/a7i/tdxf2u4v7XcX9ruL+13F/a7i/tdxf2u4v7XcX9ruL+13F/a7i/tdxf2u4v7XcX9ruL+13F/a7i/tdxf2pRpTleVr/2Q==" name="Obrázek2" align="bottom" width="186" height="189" border="0">


4.1.3 Pridajte celý obsah injekčnej striekačky do príslušnej injekčnej liekovky s koncentrátom Docetaxelu Strides.


mOR7NEprXzsJHrCR6wkesJHrCR6NBAUSWwzatwBJTowBkwkesJHrCR6wkesJHrCR6wkesJHrCx6VLei//OpgYZEwsesJHrCR6wkesJHrCR6wkesJHrCx6uMcLIMXaaJHI6yMUJO18mmPR6aDHHHTyzZC4IjqyyGxgo0VWYWPSQ4RnLbI/dhpgqxZAJqufHxdpokcj6Cs+FVzPnRMQmJHLH8oUvw9/c3EEbWKMtMI3v8AM+iSHDo0jzC1XPj4u00SOR9JIzXUx/douTXPpqSRg88f5jhlPrDzKNiAUOWQhCBKrAtjjo8wpx6rnx8XaaJHI6zzxiXuuJKwkh1Eg9jEZGVGRGETBEbRI8758ZhEFFc4joUZzcsh04ZGI5GGppZqjAhUGcre3Vc+Pi7TRI5HVJVUixHDjFcVWuxI68wPJjRoVTRy1igViPmpUhrY9sarej1VGNM57nvIKlK3yJ+qSf1LqufHxdpokcjql7MkvyFZIAxo5sl8j/6NOuEkFYyQ6sbKK1GSXF7YUEUEqnbTntYj0A+YSJEeEnj855QYyPOW6F1XPj4u00SOR1S9nLGqvdHb3BhKITBSm1IdIavikV4xRiQxhKYw48eph1FNbOlCVLkxUW4/uVZr0WDLMgbeIdwREamq58fF2miRyOqXs5pELNgkevUrztpWftaklBM7/gzVc2V+s6BGRCoBray8bisYjEqa0gTAOyQLVc+Pi7TRI5HUVnkD3OkSRPI1ifqlSUKjmMlEqWAw0tjWYabOCJkF0ZUREamkkFiFbKeOTpufHxdpokcjrMAR0VZEeSy4SUpsuU9HFEdGyfHSvUhyrKWPEHAfSQ0a/XcEUlu03Pj4u00SOR1ve0TJfyVWw3uayysRS2kbqFC8UipwVkRID47wtjhY7q5FcnW4uVYGm58fF2miRyOqTMZGqRKrwvlVCjKIumREY9zZRAKio5NVwYjLfpufHxdpokcjq8vbKCNjn5T20EbhphY9YSPWEj0wQxU8TXr2GbTiI9be/wDfqushFj6bnx8XaaJHI6pHxjYg+9qRRtRrexvVvd1Ore23OYKV0c9rExQK8z3U55XimIjQ6bnx8XaaJHI6nNe64wvh9Inwmpz2sRfIYkMfcdu80E7fib9DTc+Pi7TRI5HULuddkH8iw6JXYdK+ZNd0iu6RX+w6vERaaAbXPe0aWxe87d5SKi9f/PM2em58fF2miRyOoaOLI8xRkbLC5iKjk0OOJrlkuVzvly2bZtVcVTWoxOh0RBTNnpufHxdpokcjqi7z/wBUXZrGAqqL4BhmVhmVhhU1jWIRvyT/APKzbMX6m0SFY90zZ6bnx8XaaJHI6hP8ZfK5UibOpP0tBfqr/G2MQY3KqJod8oKSxXg03Pj4u00SOR1Cc1pZP1YmzqR9Ovh3l6OYjnO/7bjf6a92F6Oe1iYli04JXDkBYBmm58fF2miRyOv5+aiuTD1J+loK74Gv8oMRJMFsNnZhmVhh02OFjuk/Vc+Pi7TRI5H0R+kn6TH9z+s34+G/9tJWDief5rzPrzPrENSmEYRKnqnzpufHxdpokcjqjBxEgjHhr/8AKvMpI4fq9ZRVR44yvq0hVwGMc3Q8IyL/AJRVPVHStNz4+LtNEjkdUB7BSv0KPBBrxPSmR301iNdT2OdWHatMGwaVZtnqns7Zum58fF2miRyOqNC7oTBfKsGg/TamI2DqkpiLjpufHxdpokcjpK/xhtgGSESMSObzI5jRSWvHjPnVbOP0y5SBSLH8Kabnx8XaaJHI6ZWzgzMIQJxHT0wZ0YMPM4dZnDrM4dLdI1eaZJqNCHH13Pj4u00SOR0kYhB/CKooRhuCwrE1lI0Qrc1WwPZc+Pi7TRI5HVOjMGePHeJ3oI/MDe258fF2miRyOpURyOjEjPZcwq7Fx6xcesXHrFx6xcen3GMxUZJmKwbBp7bnx8XaaJHI+h42ETCR6wkesJHrCR6wkemDYNPfc+Pi7TRI5H7658fF2miRyP31z4+LtNFwUzDY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNHkT5AYyKkXRLmlDJxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOqPPMSQfnPsZF1K90e6GYX7D80bnPsLtLT46RpCGH7/zRuc973oNhHqQiIqqaOSO6yi/T3/mjc577ubtBVthNGOS0zC2sXih+/8ANG5z33UjnTbZH80mrpEU7AC8Iff+aNznsVUamMGtOLI7SKriQYZWR/BIrwHrwSK/2215jjpssXz7PzRuc9hmsPKGR8dkufHwoBoU5WfBPm1091sayGxwgqqImPi08qlZAd3RvX+aNznsuEhQywTu106a4w4fbiPCylGJK7A12hpJER6seWQhEjR3QHI4Hr/NG5z2ShvdKJ8qUjex8EUpgO+60VSuYUBitIJwngWGBsUYZ5H25iyoKIgfX+aNznsmyECdssqUR/kfbUVsCjEB3vBCe7DQqEJiSBDaxJf7ZsL6Xr/NG5z2SgDJKdHA2kRXOH+gqnukjaydMRp505KaaRLKNO0R/li29yPj+v8ANG5z2EEwqTWOjxwPQZ0msrHRqkODIXDxqNJYr0WKj2XGRKcO3fvRET2fmjc57btsaRUpMz+CDuY1QcoggWyOgxhGJkgiAvPt/NG5z2SZzROnEKR6Iq1boalf/wA0yozJQmOlQKFNCV3r/NG5z13UzxjX57nscNYLnMONZRGeApKwlYSvAUddsyvLJSllDdUqME9W+S47PV+aNznrvX/AIhDyWFZVqeVrU/51V3w7oqfKGisR1q+fJ6vzRuc9d7/i1VqSjWtsn8fRIMxJVqX5f6vzRuc9d5KqmggDIZcGKOXajeJuLSsbGrGxqxsasbGrGJXmMSvFIJQ4whVa/q+r80bnPXd97bJYxx7ovdNsn8a7W12trtbXa3qU4g1NkmdVnb2r6vzRuc9d33sViJbprGo21NKrf92mTiYfEGrEGrzSHV/u0sV70YFgKN+9bX9X1fmjc567vvYzm5bMI1yWT+NSBIG2t/joI75en/bX9X1fmjc567vvYgu50jc2cipIqdsW/wASEaJnUiL5U/7a/q+r80bnPXd97DIjaONXEtG9qdsW/wAVRHJ1mEQUVP8Atr+r6vzRuc9d33sfcv8ApW8vimVO2LHNdpuBk8Sf9tf1fV+aNznru+9j7l/0ozkbKRflJL0ION9fROb3K9fGOzu7/X+aNznru+9gQxHhygIHoOdG8QXI8yORtw7m1j41Y6PXnMtYIhSEAwMSzMc0Xq/NG5z13fewZb40Vs4JBlT4Lbvh9twaVgo1YKNpk7S17D1fmjc565ruy6yHjdLDIGJJxWHl2UjU9EnaWvj/AFfmjc567g7susiEKS1sMyDuMZQEgdiysEPXJ2lr4/1fmjc567vvYtyJGZHP52XVivhhJ4ijehGapO0tfH+r80bnPXcQKtNENaiwPhHgTCuTtdZzdw9UhyNBFF4Y/q/NG5z1kGhGkQaqIAg9LvH7SxTrHOi/KaCFYJqIp3ev80bnPYqIqeIoadJO1p1NJjqitdCuWGFjCU68NY4U0hmfMh7Bg7Xez80bnPsLpCUnWHEfKI1qNb7vzRuc+xfbYz3isw2uYxrE9/5q7qqTfMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWrcquk//xAAUEQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAACg/9oACAEDAQE/AS1//8QAKxEAAgECBgIDAAICAwEAAAAAAAECETEDEBIgIVEyQRMiMDNABEIjUmHw/9oACAECAQE/AeElwal0ao9GqPRqj0ao9GqPRqXRqXRx0al0al0ao9GqPRqj0ao9GqPRqXRNc8ErLfCNT5KeIpy01JJO41R03zuSst8uEo5R8ORsfMK753JWW/EvlVU0jixfxvfO5Ky3r7xp7zjqf1RNrxW+dyVlsjFysaYr2fUovTHL/sVwx8Lo+p9TT09s7krLZg0dSUIoUKmiKJWylGL5KKp8cThPbO5Ky2YVPZO5FVJeJJcZTpQRGpR6ts7krLYq+iUY0qzVAjickq15ywV2PQnY1c8Ik3KNds7krLZFUhUm65w5dGYcayJTpxnGTjYnR8rZO5Ky2SlSKWzD8jC8mSdSmbstk7krLZieKOM8O5g+bHmjE9bJ3JWWyXih5xMDyJWzRiWWydyVlsk/oiVx5RMDyJ8oSyiT9bJ3JWWyXKQ5DeUHyYXsf14NWVSVlsnclZbJJpJobeVCFzBVak9SfJXN2WydyVls1tx0rZ4mHPS6mJzzmojeydxpuKoaJdGiXRol0aZdH3KTPuaZdGiXQlMpMpMam7miXRol0aJdGiXRO5VRS4NcejXHo1x6NcejXHo1x6NcejXHo1x6NcejXHo1x6NcejXHo1x6IuL9FXlOy/oYd85Rbiv6GHfNQqkOEa0bJQa/bDvm5U0klR8kcX1Ilgp8wLfph3zdkVKilSxrUl9hwp+eHfOT4W3DcXwia9/lh3znZbKmHzwY64EqjX4Yd852W50lGrFJEv8Awcdiw5P0R/x37FgRRD3nLxRTZFanQxn/AK5RtVirKpHAbuf8cTDppqhySufNAf8AkL0iD+2bfCKdDzw3SRWq5XJp6HTxHicccDdectT2Yd852QnQrquNFKXE0lVDalYstQlUd9+HfOdlnV5LxoUasSf1RZfhh3znZblIdB/hh3znZf0MO+c7L+hh3znZf0MO+bg5JUPimfFM+KZ8Uz4pnxTPimfFM+KZ8Uz4pnxTPimfFM+KZHDkr5/WnJ9T6kVhu41BM+p9T6n1PqfU+p9T6n1FoboPN2WxPOK5HVFWzlFWSWcPJDvm7LZpOChG9akpI1ITG6IecPJDvm7LNXJYbuONDSaOz1xlRE1ahJUzh5Id83ZZo5jE1NiJTMLlk3Go2vRGbfGyHkh3zdls8xwYkyjaoPTFU2J14ecPJDvm7LNKphrTySxJejXITpyPnlbIeWcPJDvm7LPBVakp0eVc53yoYa5zh5Id83ZZ4PsbqU2TvnC+cPJDvm7LPBsx7ET8nnh5w8kO+bss8CzJWFmh3zi84eSHfN2Wf+P7JCzRiN1Oco3zh5Id83ZZ4LopFexZ1MR/bOF84eSHfN2WcPFskU2T8nmuOc4eSHfN2WeDRppkopW2y01PqVXpDdb5w8kO+bss4yoxpvlFChRnjvh5Id83ZbalSv4Q8kO+eltI+Nnxs+Nnxs+Nnxs+Nnxs+Nnxs+Nnxs+NnxsjhtMd820kuDWujWujWujWujWujWujWujUuj43StDUujWujWujWujWujWujUujUujSuidl+GBCrqVVjEVJUX4ekTsvwh9MOph4n3qyTq6/h6ROy3JVEueEYz/1KP8A+QynaGqPd6ROy3YVxQjWpiOsuCPI4URRJ0ZK+70idluw6V5I6bolyyNaVQk6cifJK+70idlvweYksFL2Lj2a4xsTdPHf6ROy3Qw68s8Y8E5anzlQTdhriq3ekTst2F/GT/j286Hu9InZbrYfBL+I4ODgr0Ueht7vSJ2W7/REv4xNFUVE2Pw3ekTsty/jJ8wFfONx+L3ekTst0PAvFiuPLDuPxe70idludfjVDBbsyqi2h0ODVSxX6Pd6ROy3KSjSphOOoxktWxeG70idluhplCjOIy4MeNVq2f67vSJ2W5OhSphOsdLJYbTHhyRTf6ROy/CMtLqfPExMTX+HpEfFf0mf/8QAUxAAAQICAwkNBgMGAwYFBQAAAQACAxEEEiETICIxQVFysdEQMDIzNGFxgYKRoaLBIzVCUpKyQKPwFENik8LhUHPxBSRTY8PSFUSDs+J0hNPj8v/aAAgBAQAGPwKGBDuhfzr3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYogMKoWc6oOn6j8CSTIBcfC+oKTIrHHmM/wADTtP1KoOn6jfy95k0YyrlRG4zIOzqtSI0nc+EU6JXc57e7GgxjiDWlbbld/2psRri6FKecSQYcGLLFn6N/p2n6lUHT9RvxJMgqjMGC3wUobZZzn3IvVrTAOFUa0SyYIl9z0Jvr3J7RJhsnmV1o7ZEY2DKrk8m6NGM5Rv1O0/Uqg6fqN+bRm2ufaUGDHjd07sXq1ou4Vzsbzz4J7i5ND7Yk6zic+4ykw8pn1prxicJ77TtP1KoOn6jfiZEthnLkl/e8i9WtB7qxZC4NZssf6n17sQZhW7lL5XEb7TtP1KoOn6jfqTUAJwsZl8SE8e6GNaZOPDzJtyIzuAyHdeHQ3llU1i2Sij4ZiW+07T9SqDp+o357ZjDJx89t5aEYsBxhRs4xHpVxpgqOyRMjlWbYRjBUUynZLvRJ+JxI32nafqVQdP1G/MpLJ4Nh5sybEy5em9qQ3gZwRYU/wBpXrSySTKNDtkbdJMhj4RLfadp+pVB0/Ub8WPE2nGEZgmE7xG1V4bqzb2pCIMX7V+0RuMdiByb9TtP1KoOn6je5ve1o5yuPhfUFx8L6gvZva6WYqpEbWCulFcXWHp/uqseF01difVrtdVNUkZVYyJPqUoDHNb/AA7UIkQ1ogxZgqrorGnMXLj4X1BcfC+oKQjQyT/EN7p2n6lUHT9RvNWDJjDie4eKnSI7qmOSmS93MSuJ8xWDYM1Vp1hC3F/CAPCSNxcWz/4by3w/ui98o0MHCsk8Jr3Ma9sptmEJwW2ZrFxMOqMrgmNgi5tfwTjJtkgaVGfIZJzKkWl/OSuJ8xVkOXWsfkb6BVoZlnuTi0+M1Xc67wm2PBEntQc3ERMbxTtP1KoOn6jeCSZBQnAsjS+F0xUPTiQu0OLBn8zUZRm2Z7Fx8L6guPhfUFMx2dRmpQhEin+BqcKgo0N9rrZk2KDoDVuGvKrK2ahlgDqosr2SzyO1AxYERk7K0pt71IRh1iS4+F9YXHwvrCkYw6rUbhAixZZQ2xR3OlAZIuLQZl1n9kGtxASG8U7T9SqDp+o3ljXh7ZtBrTnkzWIugPi1Z2AB1voq1Jo0SLExYTmuGtSFBjM5xAauQxfob/2IR4jbk0DG2q31CDKPSYbYn8MOfiSpR4xMJoyWTKg6A1bsNpDg54aa1ay3qXsHPa3EHyIn3I3ejRYg/jih6k6gRBzsa2fgiINEcLf3oadYRbEeRXtLCQB94VzotIY1+WrBJ8SokSkR7o1jCWyst6EABIbxTtP1KoOn6jeYTGxBEh1RNjmz9FXdQ2NslOVh8JbntG1mnJVrKxj28wo//wAUwXKkv0YQaNQTnGiCC7Ia9ZQS4vJLXVRkH6tUHQGrdhthxro0gAsiGY8Ua9DhCXxBu4K8B0ZuYNrKdSIyfw/s+Lyp1Wi0iIf4gIbVW/Z2wnzz1j3qK413C4OlZgt695p2n6lUHT9RvNxiUIGK2x3tKvgvZ0aJCJMsJh17hqucCLbP9FVg02FzB3/8rDiYrS9rgAjHHD4JNvXlVWBEc+IRVAabBtKhNdjDQDuiE+iNu4wT7WohDZQorD81Ua9ybS4EZv8AQqVaJbzf/rQc+MRCzteP7TUSK1xlO0uEsX+quVGrPeRVMiZd2VMa8zcGiZ3inafqVQdP1G8+0hg86iQ4cV1VpqidtgWE+ANJrvRBsWjwXzGWM0K5Q6K+eaHHJ1Jrm0WC3nqyl1FC7YMPFIEAdwU2MwvmN57SGCnMhx34Li2RM7EQYkLmL2mZ7kDE/ZYsslV3qrpBo1Hbb/wnEjrATQKNR2tnwxDGoqcaxlaxs7O5ezhgc+807T9SqDp+o3m3CeeCwYynF/CJtTYbjEuAzGwIgTtOMgEo1I8ds7ZNdLcqs4QNbpVV2BGGNhvKrcOMcTAmseXB8yXVwbJp+G8w54mF9ncEWiHFbPKIbp+IUi+mP5zdFbWbzuYQE2JBdXaw4QaZoNODF+Xeadp+pVB0/UbwyBA419s8wRMN0vmiG3rxTCbdH0kl1gAeHz6kA0mWMTAF6KzRznKmw4prwHHBiHGOlAgzCFHY+qTwn/KE8Nwsr3DLzqs66WGVZjxOfQm2xDO32htvJuY0uzytRdRzI/KUKNHttlM4wd4p2n6lUHT9RvDbAcAWHpTLiYhbOTmubNvegY1Am7slVWgAZhuloIrDGM27wnkmIDbksOJQdAalF6tSaaM6Y+JjiJD1XtqFWkbLWu1oACQ3S0EVhjGbdMQB10L7XGe8U7T9SqDp+o3iQ+FoBTcAXVuMODmkd2RCeO/JdMC6gNBlmUHQGpPOaRxyyKG1wa2KTZXo1vffisceIYyVWqxBWiANYXTz7xTtP1KoOn6jeMHhVmys5gmutDswJA7py3hgnbX9FB0BqWDwqzZWcwQLobaxGEAJDuXs4rhzOwhtWKG/nmW7VbCadF9upYMCWm6Wqa4EIc9cn0WHG+hskaox4zjJVGhzwrs0y3inafqVQdP1G8RCDIiWpBsSGHmdU1TIzqzUy+qDirYM+9AgzF4W3QFw+EWnuREOHVtbbE5zLEnzcXGuLSed6g6A1Ihpk4lsj1BXKIwRHNxlplkG1BxJYCJ4YqqbHtcOY7pJMgFgur6Arak6TLmA8MMzM2y2qBMzNe058M7xTtP1KoOn6jeIvVqX/r/9NQdAalMQWVqwJNUZ7VFGEA10gGvIAsGZfGemI4riIX0hAASATjO2cKztp+n/AFRFB0BqUQgyIlqT+1qYoOgNSBubXOrNxjJNRpwYdj7MEfKFxEL6QpiDDBH8O46TrSYcx2sf6zKE6eEIsgO27eKdp+pVB0/UbxF6tSZdT7X9paXS6BtUHQGrcpGn/SFad2knNDDx0iexM/z2/e/ci9WpBjnlzg4TJM8sNQdAatyNMY32fSFM55bscytu8P8ApUDT/wCod4p2n6lUHT9RvEXq1IRQJVn4uuGoOgNW5SNP+kK0bsbQOpM/z2/e/ci9WpRIzbQ10+mRhpkOc6oAnuUjT/pCtG6NNn3BQNP/AKh3inafqVQdP1G8RerUmaf9UNMbkEFh17kUH4okh9IvIrawDROQynAP66lCZlMYHzv27kXq1KKGmbZukc9rE8TsqN9dyID8UWQ+gXgrO4FJZVEuYbVA0/8AqHeKdp+pVB0/Ubw9reESAO5CG7hNfi7UNQB80KGPBynKeEB3lBw4JjTH8u8iiU62CNOqfSSori0itEMp6U/XceGWzIaOlRmVSy1xDTmmxFvwmDPxTSeCTac1hPogc8f+i8IlN37Q0iXMAqI94qlz+D2p+u8U7T9SqDp+o3iscjmnUmuujA2cwAJ+M9SrBzKo4MnH1BzpknAyMxVZis53c6BEFjJPrBpiYrKuZcVC/mHYuHCHNUJ9Vhxnc4bgjb4oxIVrjjrHH141Qj/zJEZrRuEkgSjTJJllQucRkp46oemvgx215VS50/WaDZ1xbiYJ4pfNzqG7AseXVSJY59Odfumd7titis6mf3WFGiu65akajQJ4znVB0/UbxTtP1KoOn6jeKQ6JHbCLKpExOdmZFrXQa1gsjPZNGRd1uJv6G7KXS8RuUkvjthFkSdonO05Ebm6Cckw90IlSFbrcTf0HT9RvFO0/Uqg6fqN4iQ3kXN1jjmwfBezuVIgysD8fUVVuEejif7uNNNqUs1RkewFGu5pzSbL1vaGRxdfBOe0bkWC/gve6dluVSbcYsLNFGJENZcZ43Q4zp6lVh0qL0uAcpRYoic9WV7Qwc7jvFO0/Uqg6fqN4ivYZOD3SKAGDEPOJHs7FhwT0sM1bEDeZ+DrVVsVjjmDlJ8RjTzmSsiB3MzC1L2cI9L8H+69s4PHy1bFQdP1G5GcwkOrutCa2IGCXCeXy8FNjw4cxv6H29W8U7T9SqDp+o3gPAmIsgOlYcKPDechZNviEbmxrZ5hLcquAIzFSYwNHMLwS4FHxzHxblYW3XFqTW+1Dx8MqzenEqrQAMwv7qD7KBY05yd4p2n6lUHT9RvBZEFiuVKmWfDGzqs0gjOL2s4gDOVcqLMM+KNmQhwxZuGHEFibdSYbgZikNEw7pCbOHDjg/HDeqpoxbD+YvGq8rPcGjnVzo82QfiiO+LoTYbOC3eKdp+pVB0/UbyQRMFF0N8WFPGIbpLlVK/mLlVK/mLlVK/mLlVK/mKtEL4pyXR00ABIC8IImFWhl8I5bm6S5VSv5i5VSv5i5VSv5i5VSv5irPBiuzxDNAASG807T9SqG53BDpnwXHeUrjvKVx3lK47ylcd5SuO8pXHeUrjvKVx3lK47ylcd5SuO8pXHeUrjvKVx3lK47ylcd5SuO8pXHeUrjvKVx3lK47ylcd5SuO8pXHeUrjvKVx3lK47ylcd5SuO8pXHeUrjvKVx3lK47ylcd5SqY5uIumPFNY+jti4MwSvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8NiYz9hhCsQJ2bFxEL6AuIhfQFgMa2eYKjdn7v8Bo3Z+68o3Z+7/AaN2fuvKN2fu/wGjdn7ryjdn7v8Bo3Z+68hSnOqODjxowqS4Ej4wOfLmVZpBGcfj6N2fuvKOSZAVfuQ/ZaOyO7EYhFnRNV6K+FdP3sIWj+y4VR3yuP46jdn7ryGHGTaomc1qMuALGNn4/r0RDIjmMHDLTJCTbq0j4WqrEdWhzlMmbhtCnDeHdB/GUbs/deQWHE4NHimQoMCu7FWDJyCYyK9rXOtMzK1PZAtLJVsfp0KcOsWjGMclXhuquQY8VHnuP4ujdn7ryjdn7kXOxATKdGjV6mKw8EWq09MU/1bUGxaxBGCW4Xj8QQJfOtYIoNn6/U8irHCh/MEAZuhZW7FOG6ecZvxNG7P3XlG7P3LB4brG9KqETtnbnzolsSbstYY0bKkSUiHtnMeqFVlWJkE5jqP8ATqTmASceEJSa/pyt/WNXJoLIwmQXKbwRbY4IMpGU8NVmkEZx+Ho3Z+68o9suDb2lGeLrVrSugtdMY8loVsuZzTY7dtCNYGIzKzL1FXWGS6RtY79WFOh169bALHcNs/16q17i+eOXomuFaHIyFvs37FcyHQ4vyOH4ajdn7ryA2ZEw0THSg2MA2Tat1bZZ05F7QlzfnlrQIMwbwvka2KbcaF1dXiZXI4NbmzqIwuk0HCE9SBwTkqETsV0IiRaPim4Wt68qBBmD+Eo3Z+68o3Z+7cFTAb8oxKtDfVJyYx3Kq5tV2bP0bteeB8I9d10S6VQcgapRBMZLcaH7UImFjujqjO7KoRPR+Eo3Z+68o3Z+68qvaHDnVbhMzStCqwX1bo/Cq+M8y4iF9AXEQvoC4iF9AT33GEHYm4Axr9rpDK732tbKxAuuPPXsAULr1/hKN2fuvKN2fu3W4JMzKwbhJMgjEcJOfkzDJeVYrZtx41hwX/wgYh1oOM7PlMk6jOlWhmyWUIkmQUoQgtaeBdDa4Z0IUYXOP8ufo/A0bs/deUbs/deiHMSdwhzXzmEkVrDJGWJA0mbXD99Csd1p76S8/s0M2FoldFDc51WNFArWcBuYBXCkQnRRKxuNzT0ptT20MY58NTbOwyIIxHeySZAI+0rEZG2qpAgTcTgzKwokKFotmoAixbo4uBn13lG7P3XromRuA31/XNfuDCbbXTzoQ22TxnMoUJ06sMgjnkmOY7gWgc+dNhDlcUTe821AmtiRCcfS4oGFAfDpRtEj8POjCjVLoBPBOO+rOIAzlWOLziwQuT+f+yEi1nQFWeSXZzuB7eEDMI/tH+0nzxSh2eAVHuAcGVm2u+K3HeQKxk2TZmfOp1HN5nDdLpTzDOU1k5yxnPfxJuHCJJCJdw3ynzc27HpLjwpE9QQpURtaK81YUPMnOugc97pl5bjUUul7OGGGWWdu5WcQBnKk0mI7mRaIFVw+YqrdKoqtOCJZJqs8kuzm/hOZRSXhom4MAyc6o9ZtXg2TnlvIHQ3JPKmsaWMY61rRaD0ZkZeyi5bAQ7aiIgDMKTTW4SZ8odM/rplec26xrItR2OQJmiDZDFrzzZkHNxETG6Ww5Y8KeZXa25jBaDlz/rp3KRFFZznOkAOYKUOGG85M1WiPLkC/FFhOyWi1D2UyPmtTH/CWy3KrAS7MEPZSB+YyRrxWjoE1hxiRzCSkWF3OXKTGBo5huUbs/deQQwydJsj1qUdgrE2ua3Ad/dNFUvYRWbWdzfCcfeojOMaLA0jC8caDYbnVHNOAfhxd2O/r13GK/GLMSuP76NhOsxNQh4DsriRkTpBwquLbdxlCh2ucZutyJkLhOlYApPMm/K1QxUisjic/Z47e5WUeJP531TJYDQTzmSbXa1rRM4Lp2qTQwD5iZ+H9000h86uRokFMQR12oACQF/Ruz915Ruz9yquAIzFF1FquYRhQ4mIow3h7HjgtJk4dZx9aYTVrXN2SRlMZO+//AGSHDe17zKs6wSX7QARMYIcgW2x6RKpLwTKJBd7exmCLJ5U1tZ75Gpinixp9MfwotgGYK6gAveasMluL9WlQKI0AMhi6GeYWS3+jdn7ryjdn7t0TJD28FwyIXbCgtaQ17Ritnai+DKJZYAVVnNwxy3TWcytmJTwY83MGFDhMkfFUiIA8NhQiMI2z/U01hODOq0VcETT4zuKo7ZdpRKXEEmMbmlhHhbE1v7yNn+We3UmUeHZOznllKdENUMYKrcwz/rmUWkW1XmTbcg/R3+jdn7ryjdn7r10WiYD8rPhcmwoguEUmZaba/Wn1sU8FOhUQ13GwnEGc81W4cQ2l7kYjsFzBMRBjCLnfG8medMpLTpA9EkxkUe0iRK0RvzfqxQaK3jDKvI5edPjG2rgtcRjzeGtODeGGyaD4nV3JlBgn2kTGTmzprG4miW/0bs/deUbs/dfVIjazVcjGiuh/KSFVY0NHNuRtA6lCm4C0jHlnuQ4jnnAPBNoKbEAea84k55+CBzhQ2AzkMaJJkAolMH7yxvQP9PwFG7P3XlG7P3b0WuxGwosiwrrCLptc0TqnoUK5xhHhB+E5orO9UyjATuljqwMqsrVAgMJ9kwvxZhYg1uICQQokPgi2KcyAAkB+Ao3Z+68o3Z+7fHRaO4woptsxO6QqNdG3J7K02k58Us6p2MlsKo0DnC9k9sSIbGtFqwuG41n9P4Gjdn7ryjdn7t9quAIzFPdRnsLHZIk7EXvNeM/hO/BUbs/deUbs/d/gNG7P3XlG7P3f4DRuz915Ruz93+A0bs/deUbs/d/gNG7P3XlG7P3f4DRuz915Ruz93+A0bs/deUbs/d/gNG7P3XkF8p1QDLrXJ/P/AGXJ/OuT+dcn865P51yfzrk/nXJ/OuT+dcn865P51yfzrk/nXJ/OuT+dcn865P51yfzrk/nXJ/OuT+dcn865P51yfzrk/nXJ/OuT+dcn865P51yfzrk/nXJ/P/ZUeJUqyLRKc8t4Lq6rWxWLjfKVxvlK43ylcb5SuN8pXHeUrjfKVxvlK43ylcb5SuN8pXG+UrjfKVxvlK43ylcb5SuN8pXG+UrjfKVxvlK43ylcb5SuN8pXG+UrjfKVxvlK43ylcb5SuN8pXG+UrjfKUHN4JExe0RrgCMOw9C4iF9IXEQvpC4iF9IXEQvpC4iF9ITmCGxhPxBoRugcGg42CsrnFYHuc0PE2TAn1IOuMOo6w4IsORcRC+kLiIX0hcRC+kLiIX0hcRC+kLiIX0hcRC+kLiIX0hcRC+kKRFGB6l/5XyqbIcBw5gFxEL6QuIhfSFxEL6QuIhfSFxEL6QuIhfSFxEL6QuIhfSFxEL6AojmQmB1lobzqDoDVe0Pt6t4MVgMsoaJ+H68Sq9ZofObAW/KfD9dC1g5L0V8Z4IGMoXJjYMJwmHutKnEpkYn+A1QsJmIWkuKwYDZD5mW+K4iF9ARNytyi1vgg6HXhOGVjl7Kl1sKcog9V/vkOoJyrtMwfW/i9WtQdAar2h9vVvN0AnbMga0I7XTBk0ytnb/e9o7oTQ5zA41SZTxbVUEQ0d+WHFEwFWuQc0/wDDfPXJSfBitGewy7llf0wXtOpWQ5c9V5/pVd5iudKXEuAC5NF727V7R8CFltdW8LFEuTHxpNM4hsa3oF/F6tag6A1XtD7erepisDOeMyn0IgiTxjF4A17W4Dp1strUcERYIxiYcB3YkHQ4D4ThlZFV0bHfDGLCeIs1y78oK2nieaowayrn+2Prf5AOpFrYtINkpur6qqFegxS7Kbmavio0OFBLQ1uGYlkrM1/F6tag6A1XtD7ereKkMXWL8jU6rDhQhkrGZQESmvq/wtqlOeKTSJgZYin/AOJRf5ymynUhw5oqnDpkYH+M1kXCLDi4BGE2Sa6kQgALZ1ZAdbUHPN0hm2TotceIUjAZ1CS4nzFTLD1UiIfRVhADntMpuMR0vBOhwoNRwxVYch47FKM6bs/6AVIgw4cvZuc88H/W/i9WtQdAar2h9vVfxSDIhhTYQYYcRwAeH5ecKVyeR8wkrazedzCAnPiRIL5Wswwq7RY7hC6M78ac4XOHFyPLmz8FZFa7maZlYEOK46MtaNYthuI4LpE9yjyaWQ6+Cx2MfqzcJDmtllcqrKVRycwb/wDJCvSYDZ52S/qUn02LGcMTIDZT7saxS5lScJhAgESDbR138Xq1qDoDVe0Pt6r+NoHUqzg50MmZhufPuzL2b6TCdOcgQWpjIMe6k5HsAC/8r5k0R6LInLWkFO6UNvM56NzdDOe5Q3E+KDqTHiQ4MrHVgzwX7RDAc6UmmtOsosQsqVn4uyNys4gDOU+I7PYRGYZ9RTSY4ZWtacAalDa2rS4swPi1zXtH25sqEKGwiCDh238Xq1qDoDVe0Pt6r+NoHUnCBGrRHfunPB8CpRaLFBy3KHqwpI3GJEhOd8waUZ0lr+mF/dBlr62WHDP/AHLgxe8//kRiOwqv7ubdpQ/3AtbKYcSSPFNi3IWGxrWCZKiBkSI11YfFg4hkX+8Oe3MDCx6lymGOa4u2oNhxBFccjIB2otHsz81Qf9xRu1Mlkk0WIQn+09nXtzzQAEhfxerWoOgNV7Q+3qv42gdSdVwXMPCH6mmNNJbEx2V7e6U903OC1+bDkdSEv9mNLsoNRexo8CDbaCdiwyCeYSTauMOafG1RA4zNY1QXSl3p0nvc3LVcBqcjIvtErXkoPdEjOqmYBfiUhW63E7jKZCFaoJPbPIhEYbL+L1a1B0BqvaH29V++HOVYETUokGH+0MtLbWE9BVtGiz/zA7WVilzbgLKQ9k8ghV0ZU11mejyTokaLEjQ5WgYI1+irsDhWyHbJFtj4k7G5k8Uq53YuJNdqAAkBfNfAnCdlLDIdyuFIaAXHAe3Eb6L1a1B0BqvaH29W8SiMDlFgQIsUtY0ECVZARBCrDhNdgO8bFNtDBGcRgvbf7OjVjjkz1RaKPJspVYtIlZolNgModHhucJguAKfdHxGtYJABlVpGJNhxGvuplw7J9CBZGjNAxNrTHjvD3RGSIdMDNbfRerWoOgNV7Q+3q3gveZNGMp9IeJV+AKwBl0KTgZfD7Mg9eCsOMSOYSRudVmawk60Ige2qMlyaD37j2NALsk1cC2T8TobzO3oVZkJjTnDbyQcW84vIwLHCUrTK22+i9WtQdAar2h9vVfgSLojuCwKtGcHztbCY4Fg0s6e80RjiTwoUUBWwC1oBqucWk+F9dg65RW23RNZS2ynZdRwTsQIMwb+PL4iCbecX0Xq1qDoDVe0Pt6r+kmvCuheQLpOeXEciucWvDjRMsT08cvem1I2Iztbl6UQ59bv9SVxEL6AuIhfQFxEL6Ajc2NbPMJKZL+p5CwYl05n2akIT4DsLI+UlSINtWG/BmZ2ZvC/ubHTwgHyyX0Xq1qDoDVe0Pt6r+POXCdjQgR2Ri2Vk5OZiyFAC6AD/AJrtqkJ9ZneGsAM0ju1C9jXO4NZUpjolteQrG02ndrOIDc5VkVruZpmVgQXcxdgjb4KuX1cOpVbpSNqcAJAP/qiX0Xq1qDoDVe0Pt6r+KIZIfXdKSucWHCbF5sB+pSv6ziAM5QMMuawY5iX6/wBFS2jJFabeZyiaDdbr2JKfHMn5VW+YtcOsvN9F6tag6A1XtD7eq/NUSdXdllLGg2Lh55rAe9nQfQqyK06TLda4EI89cj0XFQv5h2LioX8w7F+6Z3u2LCju5w0ADaq1WbvmcZlTcZKlxBwXPsPeomg3W7csO6Tnj/1qFoQtTr6L1a1B0BqvaH29V+2T5PcbHHOiwi6ivVGR3Bn0IOL6k/nsQIMxe1XRG1vlnamthwnYRlWeJDFPpVHiOJJeAejCYnafoFEE7KjfXckM890SH7xv3BQtCFqdfRerWoOgNV7Q+3qv4OmNa/8AX/6ag6A1KdyZWzytUy6KHXWXGOxV9ixxf5rtqxxf5rtqwml3M9xdrVVoAGYKEZix0/Aqh6DfuYnafoFGOZwb1S/vew3B2J0pdts1C0IWp19F6tag6A1XtD7eq/Y+U6pBkoUTE51IZPrYFB0Bq3Bps+4XsDTOoqjN+XBPU9gUZgxNjOCpDgZVYrSeiTZ3sMhs50ggmWLD/sqOwY3thAT7W2+i9WtQdAar2h9vVfsc4TaCCQh/9Wz7QoOgNW4J/O37huAzwZGY3WE/CZjuUPTd/wC61R4zvnc4y6FTa8q0rZaA3aziAM5WAHRM1UWd+JQwJN9oXmZ55hUVrZ8cwTJvovVrUHQGq9ofb1bxaZ/78oDMphg6twabPuF64NeGuqkglM5nun/NCdwWur8IsBskiHlxLuFJ7pHxWOL/ADXbVbWdzOeSFWZCY05w3do3+e2+i9WtQdAar2h9vVvH/wB+qJ/kH+ncGmz7goo+V0vAXluK5v5sn6/QUTTb/wC65OruAm8yGewLAhRXdmWuS5NF727VyaL3t2rDa9mebcXXiU2PDhzHcoonbd230Xq1qDoDVe0Pt6r9sKdWtlQujZTpQiVhikqHoN+5m5DDsfsnE9Lv7Kkaf9IvGw2OlEkXAZ8g1+CfdJhj8bcuMn1T3tiPYS6RlL9ZUZxHP6ZXk3NwvmGPvVpujfN/dUEgzBf6i+i9WtQdAar2h9vVftixHhrW8xzKcOJj+JsipumXT4XBPgsGM8yxNMtiYCAGiqLHz4OLInkfEZnu3BKI5nRJYbnvzzdj6sSkxgaOYbjtP0F/RCMsScusX0Xq1qDoDVe0Pt6r8RmRqkwS4OE2lXRkCBFiA/uIxbJGRd1uJ3lpHxEk6r+jw2nisN19F6tag6A1XtD7eq+fElOqCZJ8wWPZKT2EgqtFgXVoxPg4Lu4JsjSYXNcyTqKJ/ag5uQOhr2ogkfwki/hdeu+ubeOfYwBOc91eK+17r6L1a1B0BqvaH29V9G0DqRJE2uxhThvDt6ZDiRJOE5iRzrjvKVx3lK47ylCoXPJsk1tqlChXBs+HEx9yrcOIbS92O/i9WtQdAar2h9vVfOYcThJCHwXcE1gMc072Ja7GHNquGPMUbrGuh0Zbw57sTRNQgenfYvVrUHQGq9ofb1X91cycGIfafwc6aWUpzoGRpE8mfebjD4lhnEdPhc2/RerWoOgNV7Q+3qvyCJhXSiZThQSbD0KpFDoT7LHhcfC+sLj4X1hcfC+sLj4X1hcfC+oKqH13ZmCc0LsLjB+QG13SpMYGjmG/RerWoOgNV7Q+3q3mT2NcOcLiIX0BcRC+gLiIX0BcRC+gLiIX0BSYxrRzD8BF6tag6A1XtD7er8fF6tag6A1XtD7er8fF6tag6A1XtHiwYZe5tbJNcl/LcuS/luXJfy3Lkv5blyX8ty5L+W5cl/LcuS/luXJfy3Lkv5blyX8ty5L+W5cl/LcuS/luXJfy3Lkv5blyX8ty5L+W5cl/LcuS/luXJfy3Lkv5blyX8ty5L+W5cl/LcuS/luXJfy3Lkv5blyX8ty5L+W5OhvopqnMwqECJEMF62DDhB5c2a5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRp0KJBDCGzUDQ2/giIWA2ePKvauL2n8DG0NigaG38D+zsJrTwt1kyLoW1iB+AjaGxQNDb+AL3cEY05xM5nGVICaDYgkSJp8Wf8ADL8BG0NigaG38AIYJDnHw3BGePaHOMSqxy4uGczQtnXwvwEbQ2KBobfwDmHE3EqxGCy3FuCJDE3jUmw5zqiU/wABG0NigaG3fSTiXsg6LnudskXthsaz/mGRTic6BEZ0MuxiqFyx30Bcsd9AXK3fQFIXJ3OTjXtYNbNcrUGvNzcfhdj32NobFA0Nu+xYMQ21PZzTWRIU6ote3EojWvrFwq2JkM4nOkjd6z4GTM1Y295RIk7mBKqvJx4M8gU5rjgiBDIaRw3YpLhVgHEA82+RtDYoGht32I2oxzXNbMOVpMMTwQzg9aEOvDcMeC0hYcK6zFjV7t8Qrf8AZ8u0FyAfU3auQD6m7VKHRg13zOEwFbHhhudgId4pppEVzz8Ne2Sc4Yi9xHfvkbQ2KBobd9jOZDhvqtbY4TQdEhVBmAkpdeOaMaCyGaxsmuKhoXaiwjFlYXOClc6OzRICDXy6jNH/AHqJW/gmE5xu1ZkrS+aa+JGJGZxtKcBiER2vfI2hsUDQ277HGFWc1tWqZLClE/zBWkq0mjREgoYcJY8fTuSiQHPIy3KaLrjHE8zCFxVI+kqTKC92YvNmpTEJsMnGGhUd1UxJkirm50//ADHa98jaGxQNDbvsUxWPOCKlVOaYr2vAnJ7JIACZKaDm3Guo8zkLQ2aAdQ3uOeSrCC6EwC2bVMxw2Wd1WaaDkGeauxjBrG5KoRcMRe4+O+RtDYoGht32TxNPfXrtIqhpaLOtQ3nE1wKm9j4bfmeJBcezvVtPk3IBJe8D3qym4Lsga0yV3fdnW/KACVcoTWMecTkIkaIYhxluSakBLfI2hsUDQ278ekbhrl2KySEg7uCEnV9EBFlIbGt+UNWFDJJtwsYVWG2TcahuIsqys36NobFA0Nu+3NgrxDmyJt2La3yDIrEXODaosIcL6q7HkK9oLrBAAmMiDWuwyOCRvkbQ2KBobd8YxpldDIlXCiuyYR4M1Jwkq7TKyU6pcg5sWFI54ZXtY7h/l2LlEf61yiP9a9lHcf8ANtXGwvo/upfs9aWUOAmg1xiMdO2QOtXVrpRRwCDjKc2IMOHYd7jaGxQNDbvkEjOV7TCnaZul4ppe6bDOph1pKLc4VfFPCkrbxott5t2RTXswSDJoqzA6lSp46+9xtDYoGht3yD0lVMHCOMqG1tSz5Ylb/RRukbzDY4PEpkGcp7VSj/HvcbQ2KBobd8bClwROaq1XiMDOvkCLS6tYLZSUX2cR05cELCgxmjOW4lx7O9cezvXHs71x7O9YMGM4Z2tsK9lBIz3WxYcWoMrG2+KwW95mqVp7d7jaGxQNDbvnZCLHAiRtdkRcMRaFG6RuYgsQWILEN0XR4bPEmQ2Sa2MZNOVUhpyEDe42hsUDQ2752QmvAwjFbM9aa4DCc98+9RXQnAESsdiWOB3FXR9HJAxuabFyR/eFyR/eFJtHLTncRJY4HcVh0iJbjDcSpcNmIQh6qg1f3dWtzTlJUrT273G0NigaG3fOyEwTE7sLOtBgOE17596jdI3IjG4g040L2ltqiyHjy5UOmAqVp7d7jaGxQNDbvnZCuk+A9tnSVF0inQ/hcJncjaKCL3cEXlMMrDCHqh0wFStPbvcbQ2KBobd87IRhnG57Jd6jvHBa+RXZO5G0UFIiYvIhdlEkOmAqVp7d7jaGxQNDbvnZChaQVN/zRrKZZOtg7kbRUgcWO9jw3MmGhuXOh0wFStPbvcbQ2KBobd87IULSCpv+aNZUJzjIBwJU1CDTNkSJVPOqTp+l7S7QMFmPrVckCbYbmTyyVIdnIO9xtDYoGht3zshBxsfW4QxqMwRhhScawM9xvtMmYqjZKj5W9KIBFVzJnpmsYXGeBVj59RVlFeOkhOfGiynLi+ZR6otLDWOexRHEYLjZvcbQ2KBobd87IRnDrQ52SNq9o17Z42lpKdISE7E1taWPFktWFFiuGZzrCuIZ3LiGd17G0DqTOk697jaGxQNDbvjSYN1wOCmuhQ6uKbRZarpFNJbzPJITojOCZKJD+I27xG0DqTOk697jaGxQNDbvjHTlYLUHMk12MPaqhpNYfxQ5ppLwa+ZskGvLhWsFUyXDi/zDfxtA6kzpOve42hsUDQ2752Qqkq7ck8inc3tsyhTDZkGaZElOqZoPaZg5r+NoHUmdJ173G0NigaG3fCWywwASckkWPeWRQfi4KbdQx7fmD3TT4MOybSBNEZk6EXcHgjmv3ztmJAZ01nXLe42hsUDQ275Vcmw6W0HIx2dG5sDZ49y7CcnY02JbLLJTvazzIIPdwBa0Z+ffI2hsUDQ277I4ivZPrN+V2oIuNEdIfxhFn7GbRZNwUiJFXN7S7NbiXJ/zGotdBdMc6rsoriNIIFrWw3ZQ+3Uq73lz+fJ0b7G0NigaG38DdoYtHCAFp3bOCMZQDRIDJv8AG0NigaG38EXFmPMVOI+vzSkpMaGjmH4CNobE0gyNTauMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH96cSSTVX/8QAKhABAAECBQEIAwEBAAAAAAAAAREAITFBUWHwcRAggZGhscHRMEDx4VD/2gAIAQEAAT8hd+lAIYRtv/xMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMME+PBGWu236UplgSq1zr5pYZEofs/4Msp2SylEL+QEvQOGePpRE3CBRevJq2/F8FMMP9qRXOZg2PZdVypuJAaTCzcI6Y1HnEOT94llMsBKrhQMFE39Tvof61jrMRv1dnM2UapuFXmK8BPB0tIcdA9YBsJhrRuAVr5g151v2znzL92WWFqmAMsjxfari2InHN28zZRyohGkGJ7D21qKsmKGeP12DHBMjCGMxr63oHUCR3/cll1YILY437nI2VZ0E5hceEarPaFqJiKTGL/PGmmhBkefz+5LK9A/0zQamYhC4M9oaYFLiGQN7cyYU2JS6a57E5HbJ75lYRfF+KmuYtZnn8fuSyzMwRbIwDzg7gsEkzCaUyU3lu2weH9oxBbQfzy/ykJr4cW/z6rMstz0fNABB0RY+P3JZSLA3Q9S9/SjNEiCZZu68WuBI+Vq+jKid96ZWZU4qweHzUZMDIInf9yWU7JYSsCFS/idHy60ZHgSd1m1WUudW+1XioaiWbu/tSy5BgGKuNfPZ1L6ujYpyPRajjLiRA0R40pZDRRWJtL7oNvZ4GwmpRdCwg+aentifNf8AnGj9MkHheNLB3EA1xr5rnXzQ6zACZ/Vll1CFst79GOWVLAqZpuuxlba2lAQRsfQrk+ysMNP3BH1qQXOAfEIp86wKC9w8Uz5PDGhsRaOE3sWt464UsRpE9nrVlfJH40X8BuBjqtFJRKESWD4ibUm4Kz6i8ofO1T5Uz/jiuT7KguqMGb6NvOnJm2PYfJKgEPBIjxS8yiFiLBOPXLO/S9KtM4jL9GWUywEquFLI4ICpuwDr4RjUDYEy8TmH8qwPmn864189jQdgbf5aT8TkVjzirZQu5O8MCS1cvo7Phy4zmkTAZpNhJEXXRfxAa1Y8hm8KCFLqDzTt4YDPqTa+2n2bQXXxx9KFJ1hGGLps8qFaIxOX6UsrKMyIUZWh7sqMcu3mmbHuyoVcy4QbTSZO40jU1JGrJCxMkIZnrSZ7gvO04gwnBqIOsQOiJfFddK5fR26ApVGxHv40u8mBGSJmY7xaiRfgQT0YPGmQY4Qh8X+UiTJL5RDVrNYt+NjoVJD0ymDqNrGdBWRylmvCKMsBAB+lLKHeCRcRZkW8XDGkjIceJkdTObdjLGZCHLwBoMgxH+tVCWnwJoBCImlcZjT/AGiKFkxbYeF2OVcvo7dZClNrIICd8saPEHvYrph89gQ8cHB6NIRjBgfk96HMLsMNyI9qG3yQtMqICIEzJF4ljbTPT9OWUvACKZtiSvbTrXiShZbrePYi+IIl9rr2qCRMQL+aJpMsjiaNIgZovJV2SWzKVPpUcqlxTnbwL0EUHG4dssIIRSwOlxyb1gAgtCMbz+eyduytu8NKBCawlHvQSCyBNTWthFM7qJUYTq6s6vJ0tovIYOqP8jQ4mmXP9KWWCmTDA+ZUgfQwrBjRSVLYh3yUoiSOKaw3KXSxm9qLBSAl+PaesO1QsVga4aFQw7IxH/PDuQUyYOD5lWRS7IIiyRr/AJUeEj7ObaeKN2vnWEQVHCiwkp0HCllWZsxnm+mVDJ7TMmWwsZ+dSUy44nzf05ZdLEKu5VJ/NZkXzqao2W4bZTf1qXMyPTa5HpVvKpAM9A7JNFmHqt61Z2mLS5py3ctbRF5d15ejkLWJQvj8edBF3eXFxJjapS+FSs3SPCpmyZh+AVHdln5rJFKYrWB18PmkfIGdW5+lLLDfBOExbRfB8sKfcktM9ktgz1vVkKbHrLLbTShDyF8APbuwF94wSQ4PWMbUIXHruuS25pRlkJEaUwPMx4W8f5S35ZArEZkt4+jOjFHtJZqECG9dRYkvye4cOLDsdHEp4BYNI9Fwp0YznToJzv7/AKMssnQMwY3PIpMs7QOtsx5Z3pkqQxdj8VomN4BB2opQxN5YT2yipRNgWDJ861w+ikQRgLk4mmWUwJMe+ML3w86dmcwwEakj2oywEAHailDE3lhPaxKUypFgm1rYafoyywOZmXn8lRESBsrBrOpLzer0QhcGe+yiYBgFcjXdrh9FTkknIFWDZ1obHwXuIwDlq9+AXcAeAC7UztuB7JQFLzEbb/oyyvEjCDLwH7pAAjDPzvwJlEpBO6uH0U8SMAMvAfugB+Ib0kqMeNetRvePyqbfENo91YoYxJ/UD1rajGPyUTWvNg8IT51MiI0veqq+UVILuIfELdqz3rOMJ/RllQshiOFlW3jYNgttc/CghQEi+BZNGWQkR7kxEQr6S9RtQGE548LilCVBBlTB/GVcvoqF96aIbFQ6RixhWzbLmdKOSILi+7Z8GrhghZu0ywJVak81NHrdFDwEp0kC3ncMKKSjwXGBX8D0/Rll5mzsfL6KkKu+BIvomivbrkmwUYr51rJZhD1FvXGvijLAgAoRk2DHAwM+fl2ScvopFZDEcLOwnh9FQy24CwK47TRGsADau1xr4oddgIZOxIuHDhh82HgpioFkYl/2P0ZZeZsp31yhgiy6B61w+js9FpFkgmJXXtMs55pJPZbDHV7bPM2ViousN29cPo7ENABTnZ+6MLAjBmsHbGokCxzrXr/6LLLzNlOgIXdGuH0dnotIsEkzCadvL6u2zzNlOPnRfxDeK2oNYxbs9BpFgkmYTTuGPX/0WWXmbOyRKW1jdu9jscy42M5vh7i1KiBJV8TyxaURgwh6F2ORsqAjDDEMeKyGEDeefDsx1ii6nx3IZDAzlyPU16/+iyykdIpOKisoJqiGLDDe9A0IY2u/FQOMh9A+ac+ZZGJ3JDxZjBefMPjrWLkUYlq2XX5dmcsxhYBnvUnRsUS29sdqBC2KNxx7tCYkbAkUxJgsOsRfUTw7j1bEXJLWDG3vWsgNMbnNvA/QllPJHr7aqLuQsY2YuozL0NAsi2iQ6VW3psmWQ7pHqPKo9EKmBaYWW+fY1mvebB4wnyrMUcHQBBgoE3mjo22zoiBEkLKwXskCAsAAToB4gIhxM7UkQIpJLavRFb74xhXSDDIVLBTc71BFPCfF+FT4MzXnwle1YAjSHrI1cyYDHqc/0pZZVQBAtTdjlV8hYkvxL+FXxZ5q985y1TORB7vZNcARZhdjlTJXYCLdsPApcqN59X9iWWWahbBLDVocel6ElsabA3j2GYvMVZm5rYZzZctqwpUmQ+JDXCema7qCj5APTCPHKOwuBJUIRIhyoRoq9E4DDxwrAKjkZswqyEmHwqfWlKDIT+N+6RshiswE/Rllwy3icVM6cuRDDPmqRNdTNZpZoSHjD5FQ4z1HlCgC7gBaCPRIH7qlxnqPKVZtmTQfCHzFeSHg+pefONp7ZRAqJIcWskWB+PyZelZDkWb9iksrGTFaYI9qemDD0dJGWPnW+nRy8uxmt4hJWY5Ei7lpxnliK0eEenYXJIIhmRD286cmPuBJgwVtM0TG8Ag78zKCJhjsuW/RllkiLBMR1KDCCwkmgd8eXomt4JJ3WY3ikFJhRaGDUG+HL1BAGK4rq9kkBYOY6lK0uC6Dcxn1nGklghEWwwbLjhRhI1jDR99xsc5qmAJwUQmI48qOpggl/SllMsCESg6LYGuL/FcX+K4v8Vxf4qOJ4lYUZYEAHcMshCJU8zzK4ri/zXF/muL/ADXF/il7K8m1GWAgA/FKkULSMCacn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRSxSdNSaYqcSWy0dP+CggggggggggggggggggggggggggggggghqdmkTanOPiuMfFSuuoya4O7/g8Hd3ODu/4PB3dzg7v+Dwd3c4O7/g8Hd3JCZsETiYb096DLTJAjA6h9k1vBJP3+Du7gBgJV3VH4CzEkfJrnR6Atlc3Ui7FBiEoQLu2v73B3dyYjFDMJXimoSZVd1Bnh47QqFXjInQ96ULUCtrRcOMXq0vzeYZvXPoqG2i+R10/c4O7uIKiVN2UDzBjAL4ma/NYTHvlmzysU4F0wJulm5iUh9ijTEvXRxwy6glpC0kVQRJnWHPRe5+3wd3c4O6lWicRlUDUGTYUsYhDfa+NPcEQATboRYyNza8gEvxMBMgXNEW0olyDcxGlgYq42u6QKCogcUy/2nARaTDemGsxC/V+zwd3c4O6kIApG4MFvtb0q3hS7ild2N3ChAzP2MZ7xhiMVABYYjSYYF8m07pSqKOJEGMMXMbowksmkyzobkaMRM2PLS2rxN3ZiRIjDD0oRBbvacofClJpYAQY6nzRNbwST9fg7u4EAkkBldS0uKZ0RiGzjh5W5ZAyAa7f6Xe0WCSZhNKMTFibhxCL3ZXC1ToghEMRabweF95pwELiuWY3t4Npk0UslBmTl0a9KFtLPi8ZjI5ZdKjYBLCfD9bg7u5nMQYS/CpA4BYo2Rjywvaaw+WVg8BbrhruZYEiOPcyQsD12J6621tTOEOB6G1jymjIsCX9q9Sau6W0adLF5VtYG8gRgMzdwl01cKGuDLMXk5eGWZlgSI/qcHd3ODu7BxIKxkvrwilCrxRLxom800+MmTMNVmeupftdzXWnGJOocug9q8GAPjqud71DPMpyzBQZCkFUYMAYMK1nvhnSSyg4MhQ/U4O7ucHd3GzzkKTJ6h8Qa9MfaliQpYb2OpkMkUrjHxXGPiuMfFWQxuDDm1Bho3JMWLXL7VaEDdC22EnpXM3fqcHd3ODu7ZUoXKaN3bsMsBKrQiuaWusI1vfde4NiTAkX8KjJoYFM/k6tEcipxR0Yqcl2WBrya/wClGWAlVoi1khcdYF4tpWHKSvDcs/0eDu7nB3d2NCTTN3PHp5694AVEkJjxqwNZWUiamcqwbXUR7VrTAe+L8MdqllQANu+m0vpRiyQYzDPOGOGkBRBk628GMzMPloU6jYGnMH8ZlgSq1CtmbvHD1ow6sp/M/wBo7O2S/wCjLFPAkJpO3c4O7u9ZXm3+ZH+u+sk9ETP1SnZkGDXm1SMDB6F6KNfwkKZFt2LUIMutGTHmeOVKhN0t8Q1dFfQycHLfCHSkBkM2gKmDpHr3mY3ikFTkIZHyYdiYCnHP85pQlYpL2MJEojMqTIDBLccZKA2eGoI9wxsgCCeeVScmMMBt7+HbAEmEkSWDzisSARBizfHvxUocM0lZJfK9OvmQNIWxuHaiuwGlgDdqNiT4wyCVdGSIxvvR0vp8MZXLaehFTSawEXIW/wB7GY3ikFSohJBtPV+Jowt0YsdSCg0CIM4MWOeuVKErFJe/dqSFndCZvhTSamAwJ47+fXuNSMIgyzcjGpCIuwTPDLBS5pnUuI9ykS0yXBlcdShEl2ESwjfagUiCbnFzhl3M1SzTtAojMB5ZZY46VKYOPUsvsv8AFKtM4jLtaTAQgkbvg+FSxC2eEPJLo6OwgIbCkgGdFn0tU8O29hwo2sMJwOhUuX8WWRJ4OO9MoBolMuph6URRgTOYs+52CErAJaMYmRNh1MfSuiP+5FLGHWP91EkhmJfKswyJF2cHd3CSFJsmcVDDBZHOl0mNw8G1JGZ3C91wu6h0qAwnNSEZwDRzhxpzxyjiIwCTZg374ST5RgC2nSOlIU4wCDpLzFpqozYyZ4j6zoSCWDjFpNuxSUFZFl42c/umtIblu6C0GEIhsD19KdsBEVssVj1Va/TMnoH4zp9Bb4w1ZIaLywAyFrvkUmstUL0FDSZ7Srri+tJn1IvffRlgQAd/g7u5wd1MlvEJKeZFi8w4+dZom5TFhMeMbLOWo9EbWMq5fvnMMIS4mEadYVtCuVp8elNHmAKMTVpPrRRM7rQsnMdZzvS8YyZKTc9M6Y4kRZbEeh5VZi09aZnkOvlRSACVmw3ZzP5+Du7nB3duYAmu9fQqGTJBXSIxyNimagkBdxjapygEtQTzLp2owgSR58hfSpMJdBtTM6WjGgB/sOyCQyv8UmOQjEtgeUxi2pw5WHfjGtrQ51jLxBvXoTmPxpjhiI8YtjBa6hoph1GKWGwz31Si4Q/SAxeZEZVv3ibIwhNJfzuDu7nB3d1iRQs4GUZPN6ajiQBYhHk8oq13RK2gt5z50K15LrqaRp5rNzsQZzjTPzpmVzIW/jV66gpnIT5jXVvM6EWq4rc7AMtzDpqKytHmclhKy45TSzMm2IQSDEwdaIKEmSCnXL+YFMeQuN8p1YZ8aFOIj8/B3dzg7u85HiQ1iWpKkxFpiYtk0WOch2cvqoGWtUYkx17AMILELFtvbyqCsMEiWxhkXjrQFzLBkZvbajLAlVq8oqadqfH4focHd3ODu/EK0nBOVKkI03ZcWFEDcD8GLOiPHCrhpsAxEHXpRYDs4oxrbU9aFaIxOVSRTEPBZAdf83oywIAP0ODu7nB3fk1QgV7+nnNGuGl5Ak1bU2WOJlJ70nxPW58KEDlzb8ebfo8Hd3ODu/KzW8Qko8Ul9WYFtMq1np/Y2/S4O7ucHd/weDu7nB3f8Hg7u5wd3/B4O7ucHd/weDu7nB3f8Hg7u5wd3/B4O7ucHd/weDu7m5p6JhPZHH+K4/xXH+K4/wAVx/iuP8Vx/iuP8Vx/iuP8Vx/iuP8AFcf4rj/Fcf4rj/Fcf4rj/Fcf4rj/ABXH+K4/xXH+K4/xXH+K4/xXH+K4/wAVx/iuP8dmfJioab9zzHgzHSuX6K5forl+iuX6K5fork+iuX6K5forl+iuX6K5forl+iuX6K5forl+iuX6K5forl+iuX6K5forl+iuX6K5forl+iuX6K5forl+iuX6K5forl+iuX6KVaZRGXdd27gkwdjXGviuNfFca+K418VhEglClLaAXxxM+lAyQSEStPRrsU7GaBaWCGzg+G7XGviuNfFca+K418Vxr4rjXxXGviuNfHZ0iALIlvYFODCu7OuNfFca+K418Vxr4rjXxXGviuNfFc4+KBzrADgrn9H5SN0sxY4run0b0KRCp8xBOOCcc3HZIiRLYhaPdcEywKV0CpIIEBjobZetDFVf8CtEZsnZt6Gk6z/Yns4HcRkfGoSsxmfWtJczW8z7Z0WhsGeThgw7/M2Vz+j8xAB6Dm2UNw8y2lClVVanA8n3d3I3YgsaEOaB2U2uRtcNqg0ckfhBHjT3vxiSBkYS47Vk4cA6wUXsUkgWuKD4Q96BgRIAZwRnBiuHYjkhEMQk8FFsYJYkX3IXfqd/mbK5/R+ckmkOYtTOeMa69r+pqb/PcGvFWYGBLhlDU/baTOqcWJFJb7g36nJo0WRligwtGvYdIDHe8RrYpeDGES40k1MD5LJ1/tTgQ2NuoEvpNIDDjQV/Hf5myuf0flJMJNBd6zHSplr4+CW9KVpgyhecU1z1WCQvE+fSaJmFuSSolE3ZvYpYCrofKiWWkLFjAWyMaWn8B6tr2tjjWCWTpOD1ZpkSO68yuT7KmNBqHkUQbJ16Mk9tGVbpecRdI+p7hPjhnUeFyC5hJCPNhv3+Zsrn9H5CM8QiZMVPUdsGTdvv1tFJIbjIPKZ9Kjuyz83kipV280NgbDvN9rBNgghMjAa8nw0qWVtZzeU4aOOFT49/FF6h4UT9cShdxzZbJYsM9Y1qBbsDi8+HYZyCYpDrc96CJ+EhabYtNKiZX53ib/JTRVNMWVShIZuO/wAJ8M+/zNlc/o/ITh9VO9nRT0eCka6gMvBiba1mvjgVOTNvjPsBAK4jjd7h50Eidwmp1RiohCpIP5I1xpOuijVxwTfm1QYJiFkYvHWKcIgZuHYsxvFIKBayoDyccKBNDUBuLxnerzkROIxxM9IxqcAYg3XhQCOsIMTi/Xv3+Zsrn9H5CcPqrNmY5k2J64lSCXedZxul6KJnSU81g+axl2GV5ClmBhsXVjHY0TJNYoZmIb+uVOs99btQcOkSVYRaZNmnCNJIDNYXoelOExrzoRVqTK1RWUhiHrWJhCyscNGpYEknSN4j2q0lLwgwcKMsBAB3+Zsrn9H5CcPqo0mqQzhF2AsB1wtThc7ljm97tkQJgvPOHrRjNcQDz/yoMkylfQfNEdfvvNR0kozgQ9k1IYwBCtCxiIyzjSKmjpEUHJZnXzq9DcfLNN8tHR0OPrlS5Ubz6vY1ncZzPpUkJYjiOj3+Zsrn9H5CbUGsJtQDfSQkYQt/Hw1okDlKPqZKaKppiy7ARcsC9C3jVkXi3rKdxtE8GNDkQoRLQuhNHFGEGyHNNEwpaHbuTaUjGbUZYEAHekC7EMWtOYkLb0FsgSD8XH773M2Vz+j8pIXwwnE6NQ2dEeBk4F8qdchdPUXoURc8ERpC5zXdsjQ5XHzgtqj3uIxEiIRrrWZPIJGK2uEZVFOFXMiaHDSdaNPkBFywD+CI5y2+BeGMJ8+9zNlc/o/KQ7JZSgFZ5Qg2Fd2dtNKgpgQI2jBT0nxpQw6x/uqHQXFCecfSlQWFlCMAdlkIXeOetWjm4gi8i86ABuABO45QOhPqdwdKoJkcIffvczZXP6PyEmfchaV9ikBC8LbWo0z6w55p6VudMCbJw372lvDINTDCgVSQe5vxnlRlgSI994LKBleDPvczZXP6PyEEfDLFA+ixp8QULt1tNg3shhegMFieK9BENposgmSg5x8Vxj4rjHxW6HRy8qFGIR9W1id8ZLoi3k+FX1LcLOOIouMGNsi9PikPArg8Hu77U6wA5rO8np3uZsrn9H5CaAa7fSmuQAmtiW2h8aWMiALFDBkGovN7ieAHMSeXaktGJMXa4z0aBNINhoeL99rMaxSCp8e/ii9ZijTAFExXnpX6RFEagADvHM2Vz+j8hJlPH1s74ThU4JsUR54A9HBojMwEEs99mN4pBTxN5dzfAS+OdvAlM3zxTZHHw7xzWfH6zh8Iq/S6SC9+9zNlc/o/IQz4qg3m4n5Kg0TwkZ9A9K+T+BoSB4FYA4wZ/QD0qK1puHhKPPtatfCfF+FeppL0R50aMHBBeLeh4QsE5uhq0UpZ0eN18nacFkkmJHTtxZduvSJ6AeHfk8zZXP6PyEKMWQ+rHGhkAlEegr0wzqOdMkb50nHwoyyEiPdfFngMaJps4ldgxYaHWm7T44SaA8XevW6MhBA3nnw7HAwKxZrL2m5BLBu3fk8zZXP6PyE5fR2Pl9FMnIZTGWsl5pNaBxMNe00aT4DoDyVExvAIKtUYZcbVvP0ppn1ui5roD0X3XdmHMGGMF5E9e/J5myuf0fkJuaaxi9YcpIG6964fR33FrY2I0zua1Znj4yns0hqgV2gpVARjkT0T3WARiIx5nT5FIhCnmsHyhPXvczZXP6PyEsMvKZDHsIcPo7IYiMnXsGFCJajaPnz7Z0p9eHz2PrT5WdixW8FpzfjtZjeKQVgHs068fype4C8G4IMcSb5Y51OCi8TBMfzfvczZXP6PykU5RWSulqE5tS2QS9zvuGmii4b9C1XwXwTKY/OHyaARmxQ2LXwrNmwDIwll2NJ7Es/J5YoAG4AE7eP173M2Vz+j9EirhmQiPHU+e5BIrcQ3aJ128ew+k5JQ30BnV/Accnll2o0eES1cdQn1VA5LLN2SKJIE97mbK5/R+QmvUwTgTWD4iklb5RvFPYziwjrqGXF69B7jJPTTdRBHWVEEpwwUYhHfhoblWjJLkJMRpjLsI2eQdyI2BBYPQXrMg8WIHgW8EYZtGOlBHvPM2Vz+j8hJsYWUWUWgqbIGBfckoRQfJDmDe2bg3rE5kMHZZMb40NHVmciXJzxqdKfTh8dmEuxjd5jWISc3HUI9FZikSLs9b74DVCZkG4nXvczZXP6PyEeaZHQFiR03mpW6AxuNPOr8s81fwztTOONO/iOXehaD0PPvczZXP6Pxk3oNYxetawGmZzj0qGTROyLh49cawuVvVC+5UsAwW3iJTFzIvGa4l+/zN3eCIosFMthZymlYVyPY2O9zNlc/o/GTl9VScnAnCM/fzqF8MYxOp+LPccUSnIrk+iuT6K5PoosF6DPdQhiMEsFsOOtLNzsQlnGn+9/mbK5/R+MiGolpvQxNqzg1XEtnjaMKXCZljJZF0tvRojNmEfL8CpxMUCsKOLJVPy8zZXP6PyEOWkIIVhFOelQwlI0jBGjp+G5Qm9AIyxvt5/l5myuf0fkIZZCESr5kliPiPNqwoMYl3f7iuMfNcY+a4x81xj57GnCpwMYaOHrSTmLl7BaY8vWY5Ei/NzNlc/o/MTMMATVxj4rjHxXGPiuMfFcY+KuGCUi/Q5myuf0f8QnM2Vz+j/iE5myuf0d3CoqGCQLxXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dQhEMsvGaZ4BRyY7sDokm+f1/wSSSSSSSSSSSSSSSS93W7rd1YTGzfL7/TbbjrIeqiDaZI9v0fZfpeiYFyOkYe3YWR0q2wImGX6Hsv0fXtgZVMXeIUCUnADGi7wAGbeFaHLgdH9D2X6PpTyCDPN2KsRYKqwUQN4bLUjxmXCwR6foey/R9YCTAxqDUMqKSyF07FE2LHsKg7QDH9D2X5vXKgEq05Qcg8S9KCYlmCMZgaUqVlI1cT/ADnvXBfiuK/FcN+Kyoiw8eoCsRAdXzTFKkCgt/ley/N6DRAgsFGX2pKgAgxNbs06RCAalIahEm9FhgEiWCJc9fPsUENDCUfOpqRcGToPrShAC7X8hp17sLqmeGFKNyDZhg/J7L83titQrhO9JBAmSawbxhhvUpGZMRHWnEKIg1re896Vg+r7+womKxF6meDhHUBeo6zt5Bf4qVHJ9sgpGZePyPZfm9ZYsd+wpSHG+HmMUqQgbDAHDCnBEEN4zvNf2z7o+GQhfktBLIzM960qQUmQ9lMdzmJTTCloBInPanjuxfHWieAADL8j2X5vW2m+HBOZUhPR9ImkRtcvQKcwsg3djHqTPKxSkddBR4RXP/igo4WxrqNDo6tHuUTH9BkwWFcHq/J7L83qRBCK63mDOLUoxM3nbHOnDIgAooSEEnZLGL6hULOF5ifSt80AeaVKEAIh+SmDQgJ8lGK1mTdYXWpB4RP5Hsvze23GynqUlMoCGxgm1A2qGNmoEjGA9zsQkBnnBPHGgUcCkEulima80AiV4+ALR/HKMxF9Kv1rO6vvRsIaB+T2X6Psmh9wt6OEcWpML8mbDzKYVlERIoqtmL4Fqj1ms3pKFiA1k/N7L8vuFC1ksYFlNPACbP8AdIQFdApM95NfpQAAsHdUWhcsmk0YQTwRUW2RIH8nsvy+wD6CLhakDYsHZPMZjw61LHdAudPrLMieRWRmED3axyBhOPjXP/iuf/FY5BxlHwr++pic9iU3RUUhELJnCyIogABgzQ+Kh+tOOPI/H7L8vqRxEYTwqwmJid6qOmoBYBl7VFnNuWsdqlBEOZ3DZEuBMHXtBgEbIlDrCXD66OtRA5FyGOP4/Zfl94jaoiYBCGHjlTuKDOKbZU4jf8NqUEQREBS0iTKE6/j9l+X2BSIPV/KLCY5J0M49KlthLPoKYBNZuMaJt1Rjqv3cYxhknIUzoXrPKfwxNYgksECdRNJK0ube6udv+N7L8vvO60DAmcsnChQygOtq4jeoEhr+FX8Kv4VfwqgCC3Z11FnQB5NcljyZpGEriZxP4/Zfl953WggA2pAigCAa1iymBEMzjpUcb71i2qAwMYLNTAl/njXD/msTFg4OsM1HO+9IoLjBi0kwpEkeJ2urW0uYaNc7f8b2X5fed1rMOl18FTDFzGE2VxG/ZNOoXeNeg7toGFgXSYuzHO3/ABvZfl953WoO3Bsxo4rWjpGQNOz1CvQU7KYjHcElEAxjbsQ52/43svy+87rQ0ies0uqG6Xc1WO3PUK9BTkSYidyeiFMGbbshzt/xvZfl953WuC17GDLBJOXCXs9QoREtoHDuqItDdL2/LDnsvy+87rXBa9jCRAYetAAZEkaHQRDkvJ6VEAyHs7oAYqTRcx7E8pbl6kKQuB4/j9l+X3ndaI5ORhoodURSJkuIReewwtwB/lS0SmQG4pmghoOOMBPlX9quT6qnsqyMb0rDINhge9MvGyW7JmaSY1Mxyu1EEBPWJn8fsvy+87rSwWJjc7Y+lRuMxYTwKAKSUJFsqIdKArvcowc3TOpb9NSKsPZfl9KBJkzOO1OkIQcjMdaOMcPianNUAKbUgrkSMv1KoPZfl9hJxlDFppNJURjOdsaHFO8F72mWIwjkRkVERCaRL0rh/wA1Fo/Sqg9l+X3ndaaIZRRSEdicIZ0pxdEQwM6QySyc4o/AZFfp1Qey/L6X49FpPPCilGDkR0vTyikko02oRIZgwmlRxUMVGqqn1Xq98oBKbncDxoTBMyym8fj9l+X1OEj75UsBGUZ/nWjdkWfYoGrLWw4HtRsYLHMaUADBJ7ug2TFHnDfLPj8nsvzeuzEIRpuGxG/bLBjxoEcJY+2ndiTs3Jxp44GEaBw44cCuX7qJqSGC+1XsrEoe9M8Wj7FWozXWeew/L7L9L2DGlHiB2iAw18tQZAQA/P7L9P18gqUgKTJMWFj1rN8kRfoeyqzoLUd6f0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tPSDuu5X/9oADAMBAAIAAwAAABBoAAAAAAAC4AAAAAAAD8IAAAAAASjs8AAAAAADwIAAAAABoDoKoAAAAADwIAAAAAAgAwo4AAAAADwIAAAAAAIIBCAAAAAADwIAAAQarQQp1wIgAAADwIAAAZ80OFAeIUGAAADwIAABGLemUDsJFEgAADwIAAAS10SIAXV8YAAADwIAABO8AiYAkIQCgAADwIAAAMAABYisIZ7oAADwIAACOAxrVVmApagAADwIAABUJYBcCdKACgAADwIAABEIgBsTMwACAAADwIAACmgCLJRFIJCIAADwIAAC/AYICbBIACAAADwIAAA6rIB4RMAAoAAADyQ444w444w4w46w4447FEAAAAAAAAAAAAAACswwIAAAAAAAAAAAAAAALzwMAAAAAAAAAAAAAAALzwt8IAAAAAAAAAAAAALzxRGlcoAAAAAAAAAAALzxepR3uwAAAAAAAAAALzyKYpZIkcAAAAAAAAALzwISIAIvsIgAAAAAAALzwIAAABBwMmEAAAw+d3zykboAAa0AWZrxkogEDzwe2AAAaejkDBIIAAALzwIKaxyV93IgAAAAAALzwIABKBwBUAAAAAAAALzwIAAAADSkIAAAAAAALzwIAAAAAAAAAAAAAAALzwIAAAAAAAAAAAAAAALzwIAAAAAAAAAAAAAAALzwgwwwwwwwwwwwwwwwfzzLzzzLTzzjbrDzzjSbzyoAABGIBBNs4CgABRbzyoAAAx4Br2TMugABRbzyoABIWXu30aWEoABRbzyoAALfDldlXtIoABRbzyoABKUxEO0AACAABRbzyoAALeoAIwgABAABRbzyoABQkoKiAoA5cABRbzyoABBwYIaQgAA8ABRbzyoABnMQJxdJADUABRbzyoAAcMIQA9MAocABRbzyoAAMkIIC+JA4QABRbzyoAC9U4gwBAACQABRbzyoAApsIAACgABYABRbzyoAAcYAAATjICIABRbzyoABKgIIBAAAAAABRbzyoAABAIJAAAAAAABRbzwAIAAIAAAAAAAAABRzzxjDDDDDDDDrDDDDDDDDygAAAAAABBqIAAAAAAD2gAAAAAACKQgAAAAAAD2gAAAABDzDiIwoAAAAD2gAAAAAJAAo4goAAAAD2gAAAAAKIiQcqoAAAAD2gAAAAACqDBaIAAAAAD2gAAAADBjowYQgAAAAD2gAAAACgIAAACIAAAAD2gAAAAB2LbbpLIAAAAD2gAAAADgJZgJD0AAAAD2gAAAACwxT4BL0AAAAD2gAAAADzgIABTcAAAAD2gAAAADiBbwJLAAAAAD2gAAAAAD04AAAAAAAAD2gAAAADiiEAAAYAAAAD2gAAAACQ7QQwiIAAAAD2gAAAAAAACfAAAAAAAD37zzzzzzzzzzzzzzzzz/8A/8QAHBEAAgEFAQAAAAAAAAAAAAAAARFAACBQcIAw/9oACAEDAQE/EN2mGcMddiW6fs7VyUYZhm0dRDDqb//EACkRAAIBAQYHAAMBAQAAAAAAAAABESEQIDFhobFBUXGBkcHwMNHhQPH/2gAIAQIBAT8QrTlP7Pk2fBs+DZ8Gz4NnwbPk2fNslP8As+TZ8mz4NnwbPg2fBs+DZ8mxSinLY3e9+XLcJYjSlYz4jtTj+iCUZfFex7mv+vY3e9+nOrsjJ4J/QxuWPFxKl/17G73v4TyVicrUzE021QooYtX/AF7G73v9JYfoaacOxk8JiiWAt7/r2N3vcaQHiPBEc7FLNQTFM5ooYMlC2kfdkc7+7kPxZB3T17G73uJAYvbn7p/bA0sZeg6gk/FiOQ6Zbogxf7Eoip1x/Q7nr2N3vchlrPj2NNGA5G0xGpzTIYlbsaglUxFSJjuTOkOjuevY3e9ytzFNEQSkqd/2RqmlAk1ljylJbDgJVTOYu+vY3e9xSo4icCi2iwhb0+BOop1G5c2NpYiJUTc9exu97issuYJpmIeSRBRDtzXPXsbve5CquH6HVA0kUIQg0DIRMEJqShCRpVx69jd73J4dI/RiHjY0oxuhOEi42PDPh1uevY3e9yhdBAsOxU6FLPI3nooVsSo6ah9W569jd73K0sUkNbkkJZNXnsOlVyGbQ1RKIJ5DbA3W9z17G73uYdEIa+kabJEV57DGRYwNCDZqHbpPbuevY3W9xLsRfdxzNSXEWRBt42GRukeI01jY514cxTdMLnr2IQTjuZjwZjwZjwZwjkfgyH4I5H4M4ZjwJYJmQ/BkPwYIZmPBmPBmPBmPBNeOxVUpzZ9Wz6tn1bPq2fVs+rZ9Wz6tn1bPq2fVs+rZ9Wz6tn1bGrVHdmYSzR/4Mbo7XGuX+DH6O1T+RIVhiK/Nj9Ha1IFRaomIKCGbsNNoa/Jj9Haqbm+HslMCLKmHGLUdUqr8eP0dsS8hwxqBUqTLkTLEI8H4sfo7dGYibwG6wSIVHHP9DVRl7/Y0MTh/gx+jt0di52pw5EVJl5DJuE7EClXKsgzigSc2K1LJ8Pdq+EY4Ra1CD0knCyCd2QtApZiyENMhqRXRBiYauIuErPJ2rS2qQNWpaTHa9DRF+If3gbcAyQ2Cx6kaJeYa0qklOJpcxujt0YxpRBpxaDFiJUnwHHpDVJPnj9mJ1HYY0DpyV/H6O3R2pShDbdWRbSrMiYliZA11Ht+DH6O3R3oMUNS25Gbcv8GP0duj/wAGP0duj/wY/R26P/BjdHa60mhlbGVsZWxlbGVsZWxlbGVsZWxlbGVsZWxlbGVsZWw5bTg7UkRyqTyv7sTyv7sLXJr7oMCU/dieV/dieV/dieV/dieV/dhTwT+7Djin92J5X92J5X92J5X92J5X92IiD0/QkOLdJ7d0aixDgzBJQQsRY0ifR11IEnEW6hGJbpPbuJol0IwNjVYsVJEQScuvTD+kz/ie4pqq0Q6BsjChRbqEYluk9u4N1KpxbGyUxqU4hqHhQWJE1LJYJiPinjbqEYluk9u3EUzQ5EjOBrVcevyEVQo0eKeheI+RtXE9hpptO3UIxLdJ7dqcORQkKgnjHkSULHsRTtJ/cqFIzPO5NXQt1CMS3Se3axoSMS+1ROhqDYobGMkMXwXIQ6q3UIxLdJ7dstMh0CfsbcySJaYnLqJFmQlK3zt1CMS3Se3a0TyFM2ZGQQuImlgO5rJercJZ26hGJbpPbtpbkQgSTIRQjKi4EhrrbqEYluk9u369yEGYrXmPuYrnNiT4CU6W6hGJbpPbt9XsSUYhqLEhJkmkdQ0+Nw1CMS3Se3axpYkWESqN1ElxKVCGNrE2sB0/Pa3UIxLdJ7dslI5exW4hmV3KupbTl2t1CMS3Se3aiIoOqqXEpcIeWjx5/wAJ5H5/hF7BjS1uoRiW6T27WTI4iEiQnYIUVcdr+oRiW6T27kwSJDbj+DUIxLZsmsPbM9eTPXkz15M9eTPXkz15M9eTPXkz15M9eTPXkz15M9eTPXkQW2seZjW5GDIGQMgZAyBkDIGUOCTKGQMgZAyBkDKGUJ0mND+BD2wRUqqxDvwC0EaH8EZHUquKSf4C0EaG9MqSogwEJOD8Bmm1EinwCgXloI0N5knnAaQSEl5E4nHf+iJJb6SVAgx7y0EaG9E3AM1AaRiVDUbZtTrZaXvLQRobybVULPPExYIkUUdv0VCloiCoQmr60EaG8pFgC7QdIxC5kOYopKUJflXloI0N5ZD1N/VurEZb3loI0N6qeMehtcieUnlZPKJm4QiYYxveWgjQ3nPjHaefqjjSa4j5BlQ9KMRco/d5aCNDenCCDckYfUcTWxnQuJtPV5aCNDeweglB+wQtDFhxYiayLW6XloI0N5Gm1GJRWxRn4snlfn+CbAgTVOLV5aCNDeSumKMBdfshJ23cxOt5aCNDeZBOBStiNThcTh1neWgjQ302aU5sMj3AQS1QgsRuby0EaH8D1IJyljGy/AtBGg/xYj//xAArEAEAAQMDAgYDAQEBAQEAAAABEQAhMUFRYTDwECBxgZGhQLHB8VDR4WD/2gAIAQEAAT8QkAgvzYAlM/hAQQQQQQQQQQQQQQQQf9D8JBBBBBBBBBBBBBBBBBdij9S3DIhHD8IRABIAAZV8Ok4CgSN4X4P0P4AJt94B3oV6VQETNgLSuteljrSoAtlgG5C+iuNgqAaC4aMSvAANJEQ7WAWXrRicFI6hCbYCYbHv7ZRmU+8N/WF6/wBL1wREBoAAyrXBWwnFvLoGLbLIMESv4W2PH9g4xSe1N7B3LudDiylkiBxEpxtPOLKhAmi+mul6b+SBcgluSDOc3vHV+l64IIMiQKG0ReDRn31NsuSRwEYtaC2Dfyf3GMAuDwlutlgDEGr3FYk4Uy3BuG/v4RJ4uA4kBY5vNOcYAECSer9L1wQsw5YLMEvjOD1GfLe0wZBqazmRCGoGZfCLm2+DR2kGVEoqHqGL/d9X6XrgjVLpLMbn6VKINWAOsME/B4xRjQAUQySlLpib0Ub3KBJLQnALufEcopN0YbIXypHEIExz9C3/AN6v0vXBNhcgCEvn3HktINcLqR9kkqQ8CaTFFyzlHqlMEORTiEjEWKdMzoo5MGhSTJHqhgmVq16HAyJ+11ZaIguCX5XV+l64JH1hlMVDBa6JnNtem0gWESxuTonlIZ0Ig3VKMif/AERdgJlSImljcXqWuveNVylUWQBC8OW71fpeuCb/AHgHejV3quR2GDcE9ADUzJNwQmiMJ7+WeVyBFYf4e52Vc8G6yF2/6iZuwdX6XqAh5SYEZ2l8CnfX9rSYtc8TC7VJyYyJCaiQntX8BMCisiIM6LVfBqGCe5nNlWavCRhZdq3Io05qAF0lnHw17qTCBBYDGmxeljo9wRIKN34kmoAdQWtNxfFp0Z5AmI4Amp6X0vSBFNvpYBACHQMm7Ww4AqRkZdgqtIVas1HLYVtYH78J8pYrF92+6+KSy1JWcw4ho+RRWXU4JjVydT03IY92Bwu9azIylIaAAa0GSFptWsgXWW8yfeou0GDWVlvy0FPWTsEDFzBaC1jsoVU1LgERMMypTk04nGL68J4HBYboyq9Am5W0WtGUZJYPeVGtJ5sbBaxY4WId3aWKgCIcBSBNVQuXVhipIEokb9D6XogiQDQABlWoRjRMKgGoSmGUSaauWSREglYnMPatMAustok+3g07K/tJiKF58TfeoIrU8SLpyaVdTAVTYgiECkvW543ORDBj1LRGaz4OW02XEBsuRM0BNFAvNkUjF7PSaniVtYm4A+a7s/tdkf2oSEER8lPaj4IJxLKWIgf8XqfP0SDgWBEMOVmoYqSDAIC/Q+l6QIBHGmTlrWziRenRAlG8y3q9LarbCFBZIFGeeElKDyZM4vFp9eDbVdAAvRALJo9JKVantgrgNmtgzlikiBmQbA0eNzANF2IZgcek1safX8zRCwrduJoaREW8UV8nQy1KxUWJm99+TlR0mWBpESmmjBter8WyYWIlC2iI0pN6vJtTO3iALvJVq0s4hgKFmYZbUAA0AAMAdD6XogmlFDiPAJ1EsQmVFrc8DxKmruYMeBRQblhO0ZitWPgjzffdAB0ZLLlk0zpuXqyZUEgEl/XvQZ7BWxdAM6hcSPJcRySyEZIHECKCUKkcpC32AsIEmZ7EYqyJTGIsqet4oDfoHjiX3ruLUPb4EaEgjbBlqajuxwFTULTsMfLV8xWFKUC6xJO7A6H0vSBMa+o8yIFCWUOomlulD2OqEPUC0+CKbIQxH1HhO21c/CEbEQaVsBNWYLD4TN5co2ImsTTYR0IcmLx6KmyQvGm3kgSBvZL3gnwMBEt4yKsY1o2Ye8MmIaSe7UCvu5Pdtm3g38RkXYjNrNtOhNFMsIUeqAerXAR8toGUT0DWhw0JBuIOQfhvdOSLZgDIk5IMOtLvglQwFLdl6H0vSBCFH2SEm0gxfExVkKcZhgghbaK9DDkw0G729KAiTIAiCS33krD3Q5xKl42LxRHWAU7smxNxzJLTl9KllzdUsxSEdDYYki6pvZ5JhHmWEm0gxfExU9ZClWMYxcfAyjA2eCsZBHc0JobCpO0HNJaIw1Zu2pGKRCmWODBs9K4WzbYeDYUzWD0bKmk/ZIWLSLFsTHR+l6QJGMEAsYgXYkzHy2rUgSGbkWi+lSg8MBRS6bgtE0dopBQEQnBraXNPyOyOssEPjweww2QC7TZ21eqi9GSUt9GTOrd8bJVXoQQkvqQZ0bhfV3ECuWQlYvwgjRxfb0EYgIZs0mx6DLBIPUFk+lLMAgJxafVYRZI+9Tj3ah25FdC+H9cTsTTJDkIjlf5Ml9Cej9L0QSDKhCuDJJdoi6JJWenRApYjZPqLFJSLkxNvPJsDOmKsy+FC3i173lOfK2nSubHxbJRLK00lfl4BZTGrOlzEAQGkAjhGiLIyRzCZ1ozjJI175JILdAnBdSE1q5g8cJqVDRjNEAgBrOE3MRiD9+QCgQTdNkyI2oF3TZjFkTqzN9is6S8lIEJhh+0HQ+l6IJkg6ABGkhJjKGNaNzRvZrCRNZxjIhKBM9A0sAV+qmt9BBLNg8bFUAsCYNJ08QwC3SMABEXjlo8DnEZBgNfp0yXq8LaaoNl7KAfheYXiAquJJjFAQGgABgDxsVQCwJg0nTxtQQzIpLpAbADRjz/S9EEdcgQWbfaq5gwlRMMomVJC80nAasAdYYJ+DzyUsFGhySU2RtpjwOMPyDCZxZbnA0cUSy9uKkyyased2CmkoGYTBrBal7O7yJESUAxjoox5/peiCQTMgvQyB6WepmpLKGcekQZvE3v0DRhMghKxxJ8+ByCZsF6GQPSz1M0YEWEcoZUsuVxxUpS4s5NzPRoE4zPv3wHGR6/DeJ/5ySPmh/Km8UJ77XMx76HFV8p0TaE7lCW8bLcnoEtG+IdgopKBiUwaS2oz5w9iv2PcPQ+l6IJCZ4AojRpIrzWArWxYoeKOZ4Gg6sfBOm9AANIBHCPkky5BlMl2zW1qzyeuJSCFLlzxuS89CQPgsLAOPC5fPzqWCkuQ0rRC5eCRK97BNlhi78EokAhvU3LU+EoCM7SVPggAkAAMq193virc0nNRrFguzkGCQ8i6zxZCNg2AaB6QLdD6XqAj4uCMnsQRUvNzeo2nrsPAmQxSS2llLZEDqJD4NAQEgABgCjXikLS5EzZp6q+j8K5DZ5AojR8Qzi9wQ8hnRo1ZkJhbAtur4NGeQBqGEY8Mhg6BWJYUHKOKrWAIXXUZs/L0PpekCPiDy5BK+bCA06YXm/icH2kGsF1Ae6weMSTrcVJvoL7mGTxpvzMk0SrchiW3HicMcmGNwe4K1KURsitup4k1ggELCeJ+XRv/AEvSBH9YNGwjL+pbyHB9pBrhdSPsknnuU33zOwEQ9hNsDtXo8IWiUX28d9pBrhdSPsknU33/AKXpAj/2NWJpALAF4UEi9C4jfHkINAQQtMKS3FhI5E7KxEhj9KPA+9xgUKCTE7UpaZu2FOxzB4AMeGCXvs/JuVGF7pGNU+m3Rv8A0vRBLfyIEBC9MsrQSLQAIWkKuC0egt/c1CWsCNV9rqiXFJEkxv5N6zkItgyoIxNuVYz+FLyrZs1JmyIvSz8UzSmGiKiFcgsbyyXBJGV2sYQQXAVQiwDeuJAGeFFtTtBJieEOUeSfGnIxclhIbbqY+/eHnyFMoOA2XoH0vRBHG1QLDZQHuhUVBdVAlMxdYGQ3oyYAEwNwLODHsp8Fg5SSxjZDN7uZbzS4MqRJUdQmYRrCt3V8J0TeE7FHC0LghJPbFqnZgXBbQGLJbNTB5eLCPYYS5IjWlIacgQEqoYKlws7ExANzX2pydU2ejByTZSCAbIIXe0qYCdAtV1AUjbu9rSMazV7sP6veZ0i+GnwMnIU7SjhrE/OX3+BTHGKZtPSXzXMr5VeiJ9L0QRbBIWLhIabL7QzU7cxqgSXLwt71KLBnTtpo9vPEsngukPAtvFtiQSGmy+0M0/n6DQaJuTDGMYpmhZ/eGfbrifS9EEUC6AJzEVgcOAag2AGTrGMSaCT3KYwXaKwjYsMFfim1kC7HfNHvzW0Ju47zcfXlt6CajsH3tbtRrXqjDAcmDtnWSoFXOTkoP/hKam27ojULBbX3a+eLQSzJVAIV5EdCHiA9/LZhYSLsW2Q6H0vRBMZ+QhKWCYaz56XJMb4ZMbhmIqyPuBmJbwvEtqTxt9VNwFHMRU+OpPQTYGpkJAEbwqDxt9RN0FHMRSwJxMFtYuE7JrOJueMTbKKXroNifESbTkRSVkpNegH4vYi7ssnY08FmBEdpPP2PHofS9EEtgyQEJfnWFePpq46SGZdcMRdebrtaGFpjiYG/hFb6CSGbjTxWYEZ3g8lhqekMS8gxl7j4ZWiKRIQVdeNlKwslcwMCTCQAUjFTW+gglmwee5kqFihjkBbO8s9D6XogmRavQJNE7tUjekIokoOiV59aTW+gEhiyeWK30EEsXWoE9IYokqGuF59KZBK9Qk1Xu3hkUoPRJondqcNeRKWbmMl9Eq4qnDqEokjUDS1Sksvoyurrb5eTbTcJYWDdtgvVhOjN4Q6llcTh3avwAWWVfVZ6H0vSBEAkkAjkSsmIS+lZiHfBY0PLrWtZ16PGKxaJL4ZKACSAAGAPIiA0gEciVnXo8ajF5gtgg8uMY1OlpfMRCWUaSfygQGgABgDo/S0XUgwYHW3/ABJ55555555xx55xx555555555555555555557Dm1SRxhvrXLvglUA/8GMsssssssssssssssssssssssssssssss+q+oIlEN/GgQex5pliYLxLHgZH/AOKMMMM0/wDxJhhhwQuS24yTsuVfBkYjdhFpEg+mk1voJIYsn/DMjMkgAJFaaNGKfamYXLsMLraRfEQAJ1ZFmUCJjDiQZxTR8rb8En/CMvcZhIngzG1WvCKmczkwuVJgExJUDRgvADdcFsfTPZgnYiWK3kuylqq/nJBqTKiAxya2lEQ8GAs8Qz6H/gGZGhAQlFQ5s1BKxZG16yMUuQRAmFmDadaZlpAlvFzUzaVKTE0WCgTYFmu4EokLpYMHRGR96yr8XRCwtxWYH5X/AIBhksVJBgErahVmIo2HsHON0MhOAQBQgNJIwMigVWHCl+QAmAXnFRksYaAyNxcw022DXAkbUqGp+mE1qg6KMzcw3xh13GLbNgZJgf0ts/nGGN2p8KIsEvFksFF52bvIEi4kwibRWNohgQIxhbAdAgGpF09xqEC9SgxIz+uECYEIIMHkGGNwsDLE7gCpCBUESiQrZENCrZXgVUUHMpCyHDkFnimfWQokRiALyNNNamt9AJDFk/LMI5zAnWEifJVwWJpJVC4MU2aRek2vwsmgytYuYLkeFpBLhdSPsklCct2VjAdxAAFhCIr1I51wSSUIGEYFY7qiwIgjcAmVIRZDha4pySUWbi59QTQyyWDLbhArcE8kRS4eQ2EXlm2GLxH5RkHa6LxlaJpRN2jiYsjdGvAK4Bjoak7yMAzaQ0JNAAEkAHCPkCK3ltJDZZb7CpX3FtExI6bEJuE0Z8iQjGOAvi9qb5uFN1kbrykhpUtkI01hJmTfMw4SQSEARVzDJJi8ItoAAkgEcI/lGGMDMGTkYRszGaVmaf1zIu5WRGVzG9C9PkIBZBqbwLQQ8Ys9qALkk1NlyMpt4DFZhUQwEvuSS4nWktm0CQiAjay3BG5NxgGmkSIVKa7hTTJqCzVtgPzDDN9NwhhJNm+S9HDDdMrqY62aoW1ZAOR1wxDEoIm47fxIECBqAaX8EBLxl4VWWWALKHyQcCS6ICgEKFw1W4Our+V+YZp4CcORBaLYxZE83t4IgNAADKtE2gsSJF0AnlqIiPGNrOCQk3G9QIQRWQ0fY+Ag3KULGGVEPFXlMyBwmZEszARu0iA0AAMq1M/i4qhDBEr+5r04eQGJIHaZIdp/GMM08iyGBAHIHrUroKEh5nG1yIshBLlsURMCuEaSSx8tDBbgXLrD2BIQvLRD5gkkiQqxIWITmYQ6xg6kBvsYIqWM1GfYSXISNwmbBwEUOLy+ukDsXBB+QuhgkOBE6k36aQCQAAyrWi2Mq7GLNf8Aql2vQInIhFs4G8FG2djxs2JHE+u91vviEQDTEwWJg38pmnkn6Sbb7BQeZbzrLLrVSCxaHd61n6AEg5UfBzCrACINiBMhEzW/dF/ZZLkJdQr+RFoqUxdtiYc0Us2uXWVw5XVtJLSDpAKwjvbqQLgZ9IdLFgEsTd8yK30EEsXWoRLkbveUI9HwLXTLJv32uKiw5INBF18IeAQDCSN6iHQTTLv3EGzpWqsQSwhOjGxebHk3JYGcsEs3m1M4sxMVxIHRSeNvzjIAStJQnSltXUwdd5Ury+ZxQhh2VwBhZMMsTWrxYIABMxeDOPGIbtKAuQ3TnUPVzvk81MBEyITagsk3XPESIslmViNQNBx0DmkhLEFm7fW1RW+ggli61owxKLExWd6M+EjlG5KfdAP1PSwURZa7RUWHJBoIuvnMb+2CAo/MJ5ySuRXRNlgBuBHLyaqaAJy3oLtCQKJHZDUQCZunQGKWApgMBYpLCDCj5OhcCboei0oW0Hhh5Auw+IT2Cgym83n00/8Ang2eANyyGzKUicMVHljSmkkS4TfF5i8EVJAlEjfxtioRLp0CHULeysRoaMrK8wWUQyyLWCmUhsuFlqMrEqQRYpCvhsBHI1xEuLIWICYvBTPDkYnIOZz9Gdr6ozEo9lq08BC6A8CbDkg0E2CrMVhZYlHstW3Nvp7zg+6x0uFj6r+lSIOttzWQfVPlZgRneDzGYyVg302deKvULhNg8jKGTF7ULj+z+JEK9uFmwYtmIEQgTnwVIolcGQsDyAFclaAhEect2Jg6FgJo3S1rEnZhwgtGZETh5cKxpUhcB6XXuthDnSwTcrjMrT4WeFQhqKOAwxFpRU4z8Bd1mX3DgYq7xQd3MhWcZY0qyYYGiGTBhcbXYCHoSWrEgnSeOS2ArJ7rMev6VaNWIkA4RcN8EXsA/HS2p9D5cU3eRisxNzci8DiG7OQwiPhp70EAkAAMAdQwyKX0AkM3Gs8PhQYS140kJ6moMXq6gR6FlpohiiIUvjHFMErOTMHmwWN4Mlcm0TbEkTasNWCXU3g7HdUCDhIajHUWMgbXrT6xbSwVhSLLkHA5A8CCfBMLonjWvXCAABsODG7VpaYcazInkQlrQgoBSmKqFLlZsXvj8Ywy+FS+PRgCT/hGaBmnsQwsb8xoF5Wpi+AFuDXLGca0EgMVkE8xvcoMsk+AoSJGViY3DCpUOkQ7n3iDObFIGbRK3M7W0xDXMdEJd7kFourGGrUaxwg2bmFY0si2tOc5qAyQM0LciTFbYQER20JsibiprCy5RGeEQxDX5qfhDEgmYsWEvsphoTiHgIGQkf8A6/hmGaeSw/RIfyDcT2loEmkmggbaX2vDNAMSgIgZO6QP0N9AFHRWHKrAqnI6zFJt2ocoj1E8tS1JXeTdLaIx6xDWRpVFiL9il/ykLPlLWLWPcyJLg/dK0jSJSZhd35E1Caoln6mFdo4s2RSp8LPVZWMu0IjFi1C4lUsZ0ykxrkwSxqwF3Lz+IYZp5ZGaLghNRIT2oRkZGQkYKxYK203CWAl3bZb+Ny2/pC0PWGQ8JDEIgLBLWwu2FLlzAPl8H0Tiw1mcoV3FQTJtxSICQAAyrV4M5CLVpCFS4PV+KYZp0ZaqyBKIS1B2rmgmyRsFSYwStAM1ciUYtjUbHqN41ghAOJg2ujWKtP8AMFPnMMg//FQxUkGAQF6izWnrq5N2cfCgICQAAwB+KYZp07qvVgXWEeQZyNZH4lIRWSS0XTNrUC0shksgJWFvX0oa12H0L37zFpwVh9Il7+ClsWtl+MYZp1IrfQCQzcaNoWsMAImBa7FmYmtqUL/M96B+MYZp/wAUwzT/AIphmn/FMM0/4phmn/64wwwwy7r0ILTfap1pU5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5eDrOjwgvTDyEdbcCTg7n/AfffffXfffffffffffffffffffffffffgihIEokb+W3XYSQ1xrtr+eVo0aNBmtYyjJp88VACAFIsWTHWyY0qxjhEiJdhuwnUGQASmBFCLaBrODozRo0aNGjRp39/KX/6GqMieEJImD87SFd/fzotGjRo0aFKFqDk5J2Q81zuePQArBbVPuDaI3xTK5b3RCYKWQC0kKkZrx0E7NkuSI+W6Jqm0L42uUJXy4qIjIKsjemlfoxQGMnxUI4IVYXgAbuCp0ABG3bzOfau7P5VtzpEBEDKwYyEKOs1lQw4pIzL6jNY7frMvAC24RU1t/pljNsWWeY6v/wA7nj0Z3OoTHQX4m9GYBXjsmsbNpVzSKLEeR+ecuYwthjV94cGD2SUmwdBaYvphiAhs3H5Aeyl9wHMQSaAaje00X2Lhy2JXcC1tiou8TFk31tsWVDY1IQREl1PAQW8GjeN7fTiZ7i4iNnxiUZhfRYMnHWgx1P8A53PHpJaGmQlYHIlsTKzN6AWAZEThLSRb2MBDxtsnDbjSKfURczUsMJISRbkAmTk1Mwi+FCMr9RTkZkGQAOBMrpFdz/0qOP27bgLRU1DLAeRd95LRrUa3MjwvCs3InWvBSudDhv7BMU5Gq88wBmULvki/V/8Anc8egryKNWm4GIlJniL0loQl5kyM7G9/lUzBA5ZC/wDUNO6RA32RhGYLa5UClkg33EE9GksIgZnaaNO/QhhM4Pml4080tQCU25xuRUHOQIXIJJgkattb2ZJgEZE72uxq3GDLkx2GbQJ8+E6uPU50xZC/FHmwHoSuG+TremcINKkhQmW0n+a3DCGxiwvNofVRdTZYTBKaX+Y26v8A87nj51VBZCDhGrYCgViGDeMMGQXmfHjAkSpdxsS2GpUFkjb1OPdpGqF3hvZZUZZXUFAgZwBuGw4pMheWu9x57EEmBoGSy1cGRk69J17FYWWabv8ARTPGat6QEMwEqxO5glCenchbhN1C7/WsUJA8uo2KSoek4hNgohlLTHMSN6hGRwRGxZwi+tGtgqk8GFPhpO3SxiIInN0g3oMdT/53PHoHJSKDzqtwLMQuYuKVOCrJ53Haj7TroBAazS7hMejwQD2IVVMFmBeeeKbI5lzzaSXt9UM1xRFdDR6h80RMCXBAWGqzDGtqLIZuIkaWpkLE20q76qGEAzBkuW8IrfQQSxda9ItIodIS8K6A2cFzQRCQbjYQ5qC62Ag1XL6hlGKs1fk3EcoiWDmoa3IJrjbFy+98LdT/AOdzx6BzSuQ/ew7A6DS1qfBEkYxZZU/G0DiXngWQxkTbAWz60ngKyLdtZzUFSgYOcCnrYI1z4JdOduZQmCEIk6yRNLx4RiS1gKZtE7xqXwOj2Ay3Ag96tMe7+JJ1zxGcVPXaW2MrlpMPryA2iQeLDPhrIjhognA/U4qXExC2XJ3sc1Tdo9IGRvLP2r2gUwljiNFZoMBoAAYA6v8A87nj0Dm+0yyJQSRXHYvVzCSFzsO3nni3jYkrVWJtAjtpUZPIB2vAVb8KJJcxO1xksF5W+lxL7LMej+6pHBwAhMH23cU1q6S6w45c0AuiwanLhk9N0wBFM2Awc7Sw8l6l6Qjq+xi26yaZoWf3Bn28DbazASLMG0yzF8QNYFa9Qg0Tu3V/+dzx8/qwIWmUW3o2OxLzORwDYQbJCd0oBaW0rSCjWwWCeDCnw+HEBAgMX/cZ0xUQsiY8tok+1RK+ky1xChUWIXOtMzAgq0Rc8sxgw0qbglzj6wynTDNRWo7moKGG5B/tAAJAADAHmnDoADenIiKIm5px4sNmGRJ2iW44Xp//ADuePQF6aiLo2ISYvDW2qSHJYuaeNGK22wEloC66CbNjaVt1iJiyFO0xXuxw2obbYq+iIgtIIXGkYxZp04UCb2ttAn3oIkwFyFDmhY6KfshDiWIRuyMImgB8gpCw+w9uhehRQMCpEqWxZkmtOn/87nj0Nt/AO9qgmpEWpIgFpanRQ9PoaW5+aYwCsZLhY+q/pWAVSQWJvIntrUjONUHlmWbHHho02mQbLhST/wAVG1FmgiVTIoAhzo1Lhq5YRZDyQkeyhfSQ+vITlmAaiQ/ArTp//O54+fTkwy+Cdhbauww1PG9iwuqRSiJNjCgmEyxDhkM9tPuyzSsv4MncJVOs028zS32iBeZEap0za1BMSNMKdr8IWVhQACSARwj5yVHoTeoMWAAsVp0//nc8fOlJBQIllCyBZ6kEsFRJpGyZcgFDKxjYTCmzHwEMzNLDQ1JvdW1rffk4ECGlBaY4mBvWPBBnwR709uCg/qmbG6pb64SCLoACCcrQjeYMkpEmYOTzru7QLKbSltjOJJ06f/zuePn/AEbmZjumcaTm01gZMApBkbVwTkxRUCAIDAFJI0XvJm6K/PksBlJO1WRDxf18QnKyRJgMFoZBhqMw5M+pRJafFFbyCCWLrVwZGTr0nXsU8uQnJIye2L09DfyIxKU3UWc0YQsAAIgK06f/AM7nj54MexZtmDu7FcBemuGZAKIiUsXj1ObKnSDtusr6vnit9ABLF1qZy2CAW5su1JEyDH5IqTypVjVrnzfPjqscZpu6zXwkVwweYE81p0//AJ3PHz3fah4lcDbaEwyNTDQILUzoyHFnzRcaVC8YC2gjBao//tZJ+KH9p4KvlOqbSjd8dOm92H9XvM6ReaN9ji2JkDUnsmlzmIJ0iB0HAxner5ZCvpBlNAu1AOWQDmOLHPj8vINcLqE9kh8W4YyTLDM8AcA8LmnT/wDnc8fPHE26JtlAydW9ZsLYkJvITaajUMFZ6MTdEhrJPkoABpAI4RqfJDhbAtSQDcugEulXHq/VMRxAYQOIVHXqLEyixkZ3LB4WFNTNmwp2OYPBqUojdNfdXxtMHiLoPusvhc06f/zuePmceR4LhOSg068IhqkZqUOGxYO29Wffnx5conoZt3EE8xNTW+gglmwVmLticVucvReK6x9PogZ8v39PLCRQDyJPoecPC5p0/wD53PHzOK9PZC8Qm+1Q84xC0JM6I6ByeGWgyGEv7iE2hWmEnfIMRZcDiYuKyLCAgFNRNwARjfjM1x5cagCB9MSBNW7aEzhIYEfwCxDfqf8AzuePmcVYhCCeEQ2ZPIPOIx1byjQaOuf5nwbuBAVnxoGvxIpJQard+z8PkP0+gwX4vXzxTnC8Tjxit9BBLF1qTKGS3MQW/wDnNqn2WhIXIJFQQJiaBzlJJwAlwGggJQE9T/53PHzaeBWMIkQCB7BBVjxRK4S7M+efGY+AImczcZWr/dMQ2w9+Ctquo7RuuZkbVcQS56ZLSBdfDlnFkLb1evcqfDWDyLIdeH/zuePm08WfjE+KkG6G9935FZCp0gwi3AwyG+Y8HkGDV4yxmV8AtZGOD2Wcvlzp4sGElDdXLccEXW01i9PFZAjO0ngbWCQQmWOJPnqf/O54+f690y4Sbb0sMaocGYlxiyWk3jwXQC0eZpYW8ovgZLEhmdrctia2FLcFJGjD0FpFe4k0wrQjRA9zKRwVAtm2u58gjMAC7QBlw0qCtkTqw+yEFhVeIBAIwI9T/wCdzx8/q2MFQGJvMU+2lcN4RoRilbALItwOILmb1Pv5Nm2G7UyeS1DD6KQkcywTjZRSCk0Sz9j4I5Kg27fTcVNYNWctlwRZLXWb09VmBGd4OjY3JJQOEbtJvlV6f/zuePnsZkjKYwITIhkxRBtLkEDQExg32y1dgRn66aPboaUxHCIjh7HzjlIsUmeSZX2C36n/AM7nj5vR4QtMJvtQ1rSc95gRwqG0G4ksF99A2yBFEsgt+osXljO696uSRJYzbKv1xULfrnHgnouebTz/AJvEIYzIAsZ/jQdwJWUwGklrfBAdP/53PHz3HAUQDJYSXgbZJorxqKLqXISYtJ0dK4QMEBdDD5J5541GycXGj03qSnEgicszG8mkEqZ9qHII9RLzqXq//O54+bOsACBDFc1S0LsBkpuUZiWmAWQt1+JrBRI4+n9P/wB85r1EtLGhKXcHNafNQ3atuJUeMdf/AOdzx88aZNByAm8qiIuZWEaBJAEPgkBHREZ5dYLBolR8gwfiP/nc8fOiA0gEciVPeCBEwLK1qf1YlAm5CAGzAbiy/lIECBDsr+1IRKNqEGRn9M1q90saLCIUyLOiYDxWYEZ3g/E/+dzx6J4SYEZ3h8xAgQIGHylARneD8b/53PH/AIv/AM7nj/xf/n+yqMgiPzwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALTSJ7DZK7UKoLIQMieUQ6JC6ZFuKc75a5Xy1yvlrlfLXK+WuV8tcr5a5Xy1yvlrlfLXK+WuV8tcr5a5Xy1yvlrlfLXK+WuV8tcr5a5Xy1yvlrlfLXK+WuV8tcr5a5Xy1yvlrlfLXK+WuV8tcr5a5Xy1/utf7rX+61IUAa1Q+g19n+vwSxXrIAoERkZrFhoJOYRf8HsuKff8A6/BQ96wCav3mV4OsX8gUgK8tTE/gdlxT7/8AX4CbjMSYD0pcLMhTBnitdjwNIgdAZE1O1KfqxLk+/wCB2XFPv/1+AztdACECnqW8LSugkzs62zbNSAUC+wCvhTS/UGfwHZcU+/8A1+AtcghaU+6XECQdL5tcZrFRUTvFbrBlloLGDAs4/A7Lin3/AOuqkJFoAZpn3cBpcM6elKk5A/kAI98VKgS4GdF0qWgFrUUMHTyTl1+98ljdAj6Vd4UuJGdNxS8RIO/iwudOr2XFPv8A9dU35tQMYvTOrNGA1MoLDNvSpGGQWUJZi1ZnEIAqxhYBCKGJcJ8BP66PIJBUfJVhKRBaZoMAvgrtX+UpGjaV4lk3WetTZm6XAOnU7Lin3/66oHQ0G0ogb1sA1b6pCWUppcy6OeGes0dqSKzSG8Hhn9kFfjubHIfkYga3ufQRrUxGyGk5Wm+LY0QrDjTNc02YFJ1Oy4p9/wDrqpNRRiN+RGPeowCS4dwm9YSFAQEybJiraZlSMkIIJMa+GPdJkFaSI961QYK4NSoUgOFjKdsVmA1mFhXa0OLAuRiHZFR1eFINJZOIrCWrQDg6nZcU+/8A11V2SWmcvBONa7AQ8sTrFQsWsrBFhQQLJiN0M+FrukgxnIpECfBgLPAZITxY8N4I4nWg4Fgl9oCYqf8AJAQo2DETK8dX92XFPv8A9dVOabBhSgmtdqPD2eUJLvYo4PJAq4AqEApNGPBCIiF4W+Hgr+ODi5bSERhlU5gxkKxRwqZwbqv0FBBDdd9aP3vEeCpHCudhQhSdTsuKff8A66r3H1D0QaWQwWQGwlhu+tasAoQKxUVOAKE4BFd8FQENi04jCF7tdiN9aE3IhGDIJ0tzWk1ysJiSiFG1SpyYVkWVkNqhxqAzZERYwt7VAwNgdTsuKff/AK6zvW/hm4mF43aVoJXA+K2iANxYK1EMEWN1hmasMuIrG5FX8dyt1pvO1YpilmLtv1uy4p9/+uoWEtbmWAGtYheaSmzXG15lPY16jFFGNBY43mEXtRkYAeUSbrJf/aL0FHgEwIBUfW1R4UjJbEoHU7Lin3/66iXXACTRHretpOSPxYvBplp2Ahs4farmCAROmWrqVXHZjAtRMMp0XBmXxlKJhFMi4EQ+Eb0zAQ0JkHZrAvyo7kJpWWYiptdb5hGXMJqoKQGSbnzq6fZcU+//AF1FtwSCJTjDT10sl/3WkR4MJCMWpoAQOOGVNNWglyYfIuGCBIE3aeJwCZAI6NQtlCaJYYFYX3UBAJYJTNjp9lxT7/8AXUd12o6IJJi2uwvetERFch5Pv2ruu3RIqBIHARZuI9taxYCwJLmdPsuKff8A66iA3uA4RS0UwTDIRyRTlQYGbAVoCcVsylKEHQfC3WBX+Dr/AB9f4+v8HSFoXxN1kVi76gZxqOa+d2GSwM8Y0q2BjY8YibHtX0PTOy4p9/8ArqOw5o4PQTbVmbxtXBwSCEruu1GgP8rX+Ur/AClf5WjwIQa5smGcetPytNyki5NDrFb2jQIen2XFPv8A9dR2HNNbjAB9JNayGMRfpNXRMARS5LpNL+GQuMi2CyNio8JC89tD3wzvreESJmmPnUBXhLWgTRl31y13xD+WhX0PTOy4p9/+uo7DmnG+R7KrlEYYLd7V3XbwNYELjdV9tfQeX4SDZS4i1dw2a+h6Z2XFPv8A9dR2HNP05cTOkRXf99BlM6icP34/+go7wiEsseQYFWAieGu0bNfQ9M7Lin3/AOuo7DmnFhMX2XzXJNMT/OrsvTx/9BWrFAh9nyalyAsQ+2u0bNfQ9M7Lin3/AOuo7Dmnd9vh9hQDYIGT4/gIzmGBh9vLM8YEXLrcK7Rs19D++m7Lin3/AOuo7Dmnd9vh92MixAq17TIA1oQe5D9yg8oj8zHIhhUWG7pRZX1YcYg3uFHGeVBPp9lxT7/9dR2HNF5h1MCRMn1U2wwwVgF7wapGyuEUiU5ktHYiCYvTdckIMK5wpH/zeDn3ESbXpxJQZ3YnFGXnLDKVQ4aUefR5HuF2tG4U0nTdlxT7/wDXUdhzTARQcy8plpFF6FLxlrsN6mM9BedDxVsSUE13hpDs3wNhkV/naCZ+v5e5bq77u6fZcU+//XURwI9L0SxnFWASLVggMrTFXWdV9cXQTT48AGCNmsNk2BZv79DuW6u67un2XFPv/wBdQ2heQSzfaKttEdoOQu0ZpKnameq07jlnamRNavpoFJESot4WCHmO5bq7ru6fZcU+/wD11HYc0sEB7iXiaZ0dlVN83KjA3IExl6b1CZzAuTVylQBz9+fuW6u67un2XFPv/wBdQXG2XYJA3bS2whJKuLKXtWAuMg3stCpqoIIi5WXLWUCegYpN0oA1POXSeAISWd1qzKHUKl7Jjp9lxT7/APXUTVQPIGUejepKvjoIF49Gg2rAlsuGP34RdaAQgA1uU0GOCZ5bvTzbAetbhzwS1Cj6TdDJ8I4c9TsuKff/AK6pFLMAjkpb0yMMghty0prBGXYvglW9AgcYNk+Gh4EpDsANi/Pgvb4EHn1kVKm//Q43qSimTFoRAqYV7LzMTEp6to6vZcU+/wD1+CLwiCHLVICKx4alFEEXjSfSrASgAODr9lxT7/8AX4SVBQHtBW8CILeRUuTGwCd4PwOy4oayMsJsJXcX9ruL+13F/a7i/tdxf2u4v7XcX9ruL+13F/a7i/tdxf2u4v7XcX9ruL+13F/a7i/tdxf2u4v7XcX9ruL+13F/a7i/tdxf2u4v7XcX9ruL+13F/a7i/tdxf2u4v7XcX9ruL+13F/a7i/tdxf2pRpTleVr/2Q==" name="Obrázek3" align="bottom" width="191" height="189" border="0">


4.1.4 Odstráňte injekčnú striekačku a injekčnú ihlu a ručne premiešajte opakovaním obracaním injekčnej liekovky hore dnom počas minimálne 45 sekúnd. Nepretrepávajte.


mOR7NEprXzsJHrCR6wkesJHrCR6NBAUSWwzatwBJTowBkwkesJHrCR6wkesJHrCR6wkesJHrCx6VLei//OpgYZEwsesJHrCR6wkesJHrCR6wkesJHrCx6uMcLIMXaaJHI6yMUJO18mmPR6aDHHHTyzZC4IjqyyGxgo0VWYWPSQ4RnLbI/dhpgqxZAJqufHxdpokcj6Cs+FVzPnRMQmJHLH8oUvw9/c3EEbWKMtMI3v8AM+iSHDo0jzC1XPj4u00SOR9JIzXUx/douTXPpqSRg88f5jhlPrDzKNiAUOWQhCBKrAtjjo8wpx6rnx8XaaJHI6zzxiXuuJKwkh1Eg9jEZGVGRGETBEbRI8758ZhEFFc4joUZzcsh04ZGI5GGppZqjAhUGcre3Vc+Pi7TRI5HVJVUixHDjFcVWuxI68wPJjRoVTRy1igViPmpUhrY9sarej1VGNM57nvIKlK3yJ+qSf1LqufHxdpokcjql7MkvyFZIAxo5sl8j/6NOuEkFYyQ6sbKK1GSXF7YUEUEqnbTntYj0A+YSJEeEnj855QYyPOW6F1XPj4u00SOR1S9nLGqvdHb3BhKITBSm1IdIavikV4xRiQxhKYw48eph1FNbOlCVLkxUW4/uVZr0WDLMgbeIdwREamq58fF2miRyOqXs5pELNgkevUrztpWftaklBM7/gzVc2V+s6BGRCoBray8bisYjEqa0gTAOyQLVc+Pi7TRI5HUVnkD3OkSRPI1ifqlSUKjmMlEqWAw0tjWYabOCJkF0ZUREamkkFiFbKeOTpufHxdpokcjrMAR0VZEeSy4SUpsuU9HFEdGyfHSvUhyrKWPEHAfSQ0a/XcEUlu03Pj4u00SOR1ve0TJfyVWw3uayysRS2kbqFC8UipwVkRID47wtjhY7q5FcnW4uVYGm58fF2miRyOqTMZGqRKrwvlVCjKIumREY9zZRAKio5NVwYjLfpufHxdpokcjq8vbKCNjn5T20EbhphY9YSPWEj0wQxU8TXr2GbTiI9be/wDfqushFj6bnx8XaaJHI6pHxjYg+9qRRtRrexvVvd1Ore23OYKV0c9rExQK8z3U55XimIjQ6bnx8XaaJHI6nNe64wvh9Inwmpz2sRfIYkMfcdu80E7fib9DTc+Pi7TRI5HULuddkH8iw6JXYdK+ZNd0iu6RX+w6vERaaAbXPe0aWxe87d5SKi9f/PM2em58fF2miRyOoaOLI8xRkbLC5iKjk0OOJrlkuVzvly2bZtVcVTWoxOh0RBTNnpufHxdpokcjqi7z/wBUXZrGAqqL4BhmVhmVhhU1jWIRvyT/APKzbMX6m0SFY90zZ6bnx8XaaJHI6hP8ZfK5UibOpP0tBfqr/G2MQY3KqJod8oKSxXg03Pj4u00SOR1Cc1pZP1YmzqR9Ovh3l6OYjnO/7bjf6a92F6Oe1iYli04JXDkBYBmm58fF2miRyOv5+aiuTD1J+loK74Gv8oMRJMFsNnZhmVhh02OFjuk/Vc+Pi7TRI5H0R+kn6TH9z+s34+G/9tJWDief5rzPrzPrENSmEYRKnqnzpufHxdpokcjqjBxEgjHhr/8AKvMpI4fq9ZRVR44yvq0hVwGMc3Q8IyL/AJRVPVHStNz4+LtNEjkdUB7BSv0KPBBrxPSmR301iNdT2OdWHatMGwaVZtnqns7Zum58fF2miRyOqNC7oTBfKsGg/TamI2DqkpiLjpufHxdpokcjpK/xhtgGSESMSObzI5jRSWvHjPnVbOP0y5SBSLH8Kabnx8XaaJHI6ZWzgzMIQJxHT0wZ0YMPM4dZnDrM4dLdI1eaZJqNCHH13Pj4u00SOR0kYhB/CKooRhuCwrE1lI0Qrc1WwPZc+Pi7TRI5HVOjMGePHeJ3oI/MDe258fF2miRyOpURyOjEjPZcwq7Fx6xcesXHrFx6xcen3GMxUZJmKwbBp7bnx8XaaJHI+h42ETCR6wkesJHrCR6wkemDYNPfc+Pi7TRI5H7658fF2miRyP31z4+LtNFwUzDY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNY+41j7jWPuNHkT5AYyKkXRLmlDJxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOrGTqxk6sZOqPPMSQfnPsZF1K90e6GYX7D80bnPsLtLT46RpCGH7/zRuc973oNhHqQiIqqaOSO6yi/T3/mjc577ubtBVthNGOS0zC2sXih+/8ANG5z33UjnTbZH80mrpEU7AC8Iff+aNznsVUamMGtOLI7SKriQYZWR/BIrwHrwSK/2215jjpssXz7PzRuc9hmsPKGR8dkufHwoBoU5WfBPm1091sayGxwgqqImPi08qlZAd3RvX+aNznsuEhQywTu106a4w4fbiPCylGJK7A12hpJER6seWQhEjR3QHI4Hr/NG5z2ShvdKJ8qUjex8EUpgO+60VSuYUBitIJwngWGBsUYZ5H25iyoKIgfX+aNznsmyECdssqUR/kfbUVsCjEB3vBCe7DQqEJiSBDaxJf7ZsL6Xr/NG5z2SgDJKdHA2kRXOH+gqnukjaydMRp505KaaRLKNO0R/li29yPj+v8ANG5z2EEwqTWOjxwPQZ0msrHRqkODIXDxqNJYr0WKj2XGRKcO3fvRET2fmjc57btsaRUpMz+CDuY1QcoggWyOgxhGJkgiAvPt/NG5z2SZzROnEKR6Iq1boalf/wA0yozJQmOlQKFNCV3r/NG5z13UzxjX57nscNYLnMONZRGeApKwlYSvAUddsyvLJSllDdUqME9W+S47PV+aNznrvX/AIhDyWFZVqeVrU/51V3w7oqfKGisR1q+fJ6vzRuc9d7/i1VqSjWtsn8fRIMxJVqX5f6vzRuc9d5KqmggDIZcGKOXajeJuLSsbGrGxqxsasbGrGJXmMSvFIJQ4whVa/q+r80bnPXd97bJYxx7ovdNsn8a7W12trtbXa3qU4g1NkmdVnb2r6vzRuc9d33sViJbprGo21NKrf92mTiYfEGrEGrzSHV/u0sV70YFgKN+9bX9X1fmjc567vvYzm5bMI1yWT+NSBIG2t/joI75en/bX9X1fmjc567vvYgu50jc2cipIqdsW/wASEaJnUiL5U/7a/q+r80bnPXd97DIjaONXEtG9qdsW/wAVRHJ1mEQUVP8Atr+r6vzRuc9d33sfcv8ApW8vimVO2LHNdpuBk8Sf9tf1fV+aNznru+9j7l/0ozkbKRflJL0ION9fROb3K9fGOzu7/X+aNznru+9gQxHhygIHoOdG8QXI8yORtw7m1j41Y6PXnMtYIhSEAwMSzMc0Xq/NG5z13fewZb40Vs4JBlT4Lbvh9twaVgo1YKNpk7S17D1fmjc565ruy6yHjdLDIGJJxWHl2UjU9EnaWvj/AFfmjc567g7susiEKS1sMyDuMZQEgdiysEPXJ2lr4/1fmjc567vvYtyJGZHP52XVivhhJ4ijehGapO0tfH+r80bnPXcQKtNENaiwPhHgTCuTtdZzdw9UhyNBFF4Y/q/NG5z1kGhGkQaqIAg9LvH7SxTrHOi/KaCFYJqIp3ev80bnPYqIqeIoadJO1p1NJjqitdCuWGFjCU68NY4U0hmfMh7Bg7Xez80bnPsLpCUnWHEfKI1qNb7vzRuc+xfbYz3isw2uYxrE9/5q7qqTfMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWvMWrcquk//xAAUEQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAACg/9oACAEDAQE/AS1//8QAKxEAAgECBgIDAAICAwEAAAAAAAECETEDEBIgIVEyQRMiMDNABEIjUmHw/9oACAECAQE/AeElwal0ao9GqPRqj0ao9GqPRqXRqXRx0al0al0ao9GqPRqj0ao9GqPRqXRNc8ErLfCNT5KeIpy01JJO41R03zuSst8uEo5R8ORsfMK753JWW/EvlVU0jixfxvfO5Ky3r7xp7zjqf1RNrxW+dyVlsjFysaYr2fUovTHL/sVwx8Lo+p9TT09s7krLZg0dSUIoUKmiKJWylGL5KKp8cThPbO5Ky2YVPZO5FVJeJJcZTpQRGpR6ts7krLYq+iUY0qzVAjickq15ywV2PQnY1c8Ik3KNds7krLZFUhUm65w5dGYcayJTpxnGTjYnR8rZO5Ky2SlSKWzD8jC8mSdSmbstk7krLZieKOM8O5g+bHmjE9bJ3JWWyXih5xMDyJWzRiWWydyVlsk/oiVx5RMDyJ8oSyiT9bJ3JWWyXKQ5DeUHyYXsf14NWVSVlsnclZbJJpJobeVCFzBVak9SfJXN2WydyVls1tx0rZ4mHPS6mJzzmojeydxpuKoaJdGiXRol0aZdH3KTPuaZdGiXQlMpMpMam7miXRol0aJdGiXRO5VRS4NcejXHo1x6NcejXHo1x6NcejXHo1x6NcejXHo1x6NcejXHo1x6IuL9FXlOy/oYd85Rbiv6GHfNQqkOEa0bJQa/bDvm5U0klR8kcX1Ilgp8wLfph3zdkVKilSxrUl9hwp+eHfOT4W3DcXwia9/lh3znZbKmHzwY64EqjX4Yd852W50lGrFJEv8Awcdiw5P0R/x37FgRRD3nLxRTZFanQxn/AK5RtVirKpHAbuf8cTDppqhySufNAf8AkL0iD+2bfCKdDzw3SRWq5XJp6HTxHicccDdectT2Yd852QnQrquNFKXE0lVDalYstQlUd9+HfOdlnV5LxoUasSf1RZfhh3znZblIdB/hh3znZf0MO+c7L+hh3znZf0MO+bg5JUPimfFM+KZ8Uz4pnxTPimfFM+KZ8Uz4pnxTPimfFM+KZHDkr5/WnJ9T6kVhu41BM+p9T6n1PqfU+p9T6n1FoboPN2WxPOK5HVFWzlFWSWcPJDvm7LZpOChG9akpI1ITG6IecPJDvm7LNXJYbuONDSaOz1xlRE1ahJUzh5Id83ZZo5jE1NiJTMLlk3Go2vRGbfGyHkh3zdls8xwYkyjaoPTFU2J14ecPJDvm7LNKphrTySxJejXITpyPnlbIeWcPJDvm7LPBVakp0eVc53yoYa5zh5Id83ZZ4PsbqU2TvnC+cPJDvm7LPBsx7ET8nnh5w8kO+bss8CzJWFmh3zi84eSHfN2Wf+P7JCzRiN1Oco3zh5Id83ZZ4LopFexZ1MR/bOF84eSHfN2WcPFskU2T8nmuOc4eSHfN2WeDRppkopW2y01PqVXpDdb5w8kO+bss4yoxpvlFChRnjvh5Id83ZbalSv4Q8kO+eltI+Nnxs+Nnxs+Nnxs+Nnxs+Nnxs+Nnxs+NnxsjhtMd820kuDWujWujWujWujWujWujWujUuj43StDUujWujWujWujWujWujUujUujSuidl+GBCrqVVjEVJUX4ekTsvwh9MOph4n3qyTq6/h6ROy3JVEueEYz/1KP8A+QynaGqPd6ROy3YVxQjWpiOsuCPI4URRJ0ZK+70idluw6V5I6bolyyNaVQk6cifJK+70idlvweYksFL2Lj2a4xsTdPHf6ROy3Qw68s8Y8E5anzlQTdhriq3ekTst2F/GT/j286Hu9InZbrYfBL+I4ODgr0Ueht7vSJ2W7/REv4xNFUVE2Pw3ekTsty/jJ8wFfONx+L3ekTst0PAvFiuPLDuPxe70idludfjVDBbsyqi2h0ODVSxX6Pd6ROy3KSjSphOOoxktWxeG70idluhplCjOIy4MeNVq2f67vSJ2W5OhSphOsdLJYbTHhyRTf6ROy/CMtLqfPExMTX+HpEfFf0mf/8QAUxAAAQICAwkNBgMGAwYFBQAAAQACAxEEEiETICIxQVFysdEQMDIzNGFxgYKRoaLBIzVCUpKyQKPwFENik8LhUHPxBSRTY8PSFUSDs+J0hNPj8v/aAAgBAQAGPwKGBDuhfzr3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYvd8Xx2L3fF8di93xfHYogMKoWc6oOn6j8CSTIBcfC+oKTIrHHmM/wADTtP1KoOn6jfy95k0YyrlRG4zIOzqtSI0nc+EU6JXc57e7GgxjiDWlbbld/2psRri6FKecSQYcGLLFn6N/p2n6lUHT9RvxJMgqjMGC3wUobZZzn3IvVrTAOFUa0SyYIl9z0Jvr3J7RJhsnmV1o7ZEY2DKrk8m6NGM5Rv1O0/Uqg6fqN+bRm2ufaUGDHjd07sXq1ou4Vzsbzz4J7i5ND7Yk6zic+4ykw8pn1prxicJ77TtP1KoOn6jfiZEthnLkl/e8i9WtB7qxZC4NZssf6n17sQZhW7lL5XEb7TtP1KoOn6jfqTUAJwsZl8SE8e6GNaZOPDzJtyIzuAyHdeHQ3llU1i2Sij4ZiW+07T9SqDp+o357ZjDJx89t5aEYsBxhRs4xHpVxpgqOyRMjlWbYRjBUUynZLvRJ+JxI32nafqVQdP1G/MpLJ4Nh5sybEy5em9qQ3gZwRYU/wBpXrSySTKNDtkbdJMhj4RLfadp+pVB0/Ub8WPE2nGEZgmE7xG1V4bqzb2pCIMX7V+0RuMdiByb9TtP1KoOn6je5ve1o5yuPhfUFx8L6gvZva6WYqpEbWCulFcXWHp/uqseF01difVrtdVNUkZVYyJPqUoDHNb/AA7UIkQ1ogxZgqrorGnMXLj4X1BcfC+oKQjQyT/EN7p2n6lUHT9RvNWDJjDie4eKnSI7qmOSmS93MSuJ8xWDYM1Vp1hC3F/CAPCSNxcWz/4by3w/ui98o0MHCsk8Jr3Ma9sptmEJwW2ZrFxMOqMrgmNgi5tfwTjJtkgaVGfIZJzKkWl/OSuJ8xVkOXWsfkb6BVoZlnuTi0+M1Xc67wm2PBEntQc3ERMbxTtP1KoOn6jeCSZBQnAsjS+F0xUPTiQu0OLBn8zUZRm2Z7Fx8L6guPhfUFMx2dRmpQhEin+BqcKgo0N9rrZk2KDoDVuGvKrK2ahlgDqosr2SzyO1AxYERk7K0pt71IRh1iS4+F9YXHwvrCkYw6rUbhAixZZQ2xR3OlAZIuLQZl1n9kGtxASG8U7T9SqDp+o3ljXh7ZtBrTnkzWIugPi1Z2AB1voq1Jo0SLExYTmuGtSFBjM5xAauQxfob/2IR4jbk0DG2q31CDKPSYbYn8MOfiSpR4xMJoyWTKg6A1bsNpDg54aa1ay3qXsHPa3EHyIn3I3ejRYg/jih6k6gRBzsa2fgiINEcLf3oadYRbEeRXtLCQB94VzotIY1+WrBJ8SokSkR7o1jCWyst6EABIbxTtP1KoOn6jeYTGxBEh1RNjmz9FXdQ2NslOVh8JbntG1mnJVrKxj28wo//wAUwXKkv0YQaNQTnGiCC7Ia9ZQS4vJLXVRkH6tUHQGrdhthxro0gAsiGY8Ua9DhCXxBu4K8B0ZuYNrKdSIyfw/s+Lyp1Wi0iIf4gIbVW/Z2wnzz1j3qK413C4OlZgt695p2n6lUHT9RvNxiUIGK2x3tKvgvZ0aJCJMsJh17hqucCLbP9FVg02FzB3/8rDiYrS9rgAjHHD4JNvXlVWBEc+IRVAabBtKhNdjDQDuiE+iNu4wT7WohDZQorD81Ua9ybS4EZv8AQqVaJbzf/rQc+MRCzteP7TUSK1xlO0uEsX+quVGrPeRVMiZd2VMa8zcGiZ3inafqVQdP1G8+0hg86iQ4cV1VpqidtgWE+ANJrvRBsWjwXzGWM0K5Q6K+eaHHJ1Jrm0WC3nqyl1FC7YMPFIEAdwU2MwvmN57SGCnMhx34Li2RM7EQYkLmL2mZ7kDE/ZYsslV3qrpBo1Hbb/wnEjrATQKNR2tnwxDGoqcaxlaxs7O5ezhgc+807T9SqDp+o3m3CeeCwYynF/CJtTYbjEuAzGwIgTtOMgEo1I8ds7ZNdLcqs4QNbpVV2BGGNhvKrcOMcTAmseXB8yXVwbJp+G8w54mF9ncEWiHFbPKIbp+IUi+mP5zdFbWbzuYQE2JBdXaw4QaZoNODF+Xeadp+pVB0/UbwyBA419s8wRMN0vmiG3rxTCbdH0kl1gAeHz6kA0mWMTAF6KzRznKmw4prwHHBiHGOlAgzCFHY+qTwn/KE8Nwsr3DLzqs66WGVZjxOfQm2xDO32htvJuY0uzytRdRzI/KUKNHttlM4wd4p2n6lUHT9RvDbAcAWHpTLiYhbOTmubNvegY1Am7slVWgAZhuloIrDGM27wnkmIDbksOJQdAalF6tSaaM6Y+JjiJD1XtqFWkbLWu1oACQ3S0EVhjGbdMQB10L7XGe8U7T9SqDp+o3iQ+FoBTcAXVuMODmkd2RCeO/JdMC6gNBlmUHQGpPOaRxyyKG1wa2KTZXo1vffisceIYyVWqxBWiANYXTz7xTtP1KoOn6jeMHhVmys5gmutDswJA7py3hgnbX9FB0BqWDwqzZWcwQLobaxGEAJDuXs4rhzOwhtWKG/nmW7VbCadF9upYMCWm6Wqa4EIc9cn0WHG+hskaox4zjJVGhzwrs0y3inafqVQdP1G8RCDIiWpBsSGHmdU1TIzqzUy+qDirYM+9AgzF4W3QFw+EWnuREOHVtbbE5zLEnzcXGuLSed6g6A1Ihpk4lsj1BXKIwRHNxlplkG1BxJYCJ4YqqbHtcOY7pJMgFgur6Arak6TLmA8MMzM2y2qBMzNe058M7xTtP1KoOn6jeIvVqX/r/9NQdAalMQWVqwJNUZ7VFGEA10gGvIAsGZfGemI4riIX0hAASATjO2cKztp+n/AFRFB0BqUQgyIlqT+1qYoOgNSBubXOrNxjJNRpwYdj7MEfKFxEL6QpiDDBH8O46TrSYcx2sf6zKE6eEIsgO27eKdp+pVB0/UbxF6tSZdT7X9paXS6BtUHQGrcpGn/SFad2knNDDx0iexM/z2/e/ci9WpBjnlzg4TJM8sNQdAatyNMY32fSFM55bscytu8P8ApUDT/wCod4p2n6lUHT9RvEXq1IRQJVn4uuGoOgNW5SNP+kK0bsbQOpM/z2/e/ci9WpRIzbQ10+mRhpkOc6oAnuUjT/pCtG6NNn3BQNP/AKh3inafqVQdP1G8RerUmaf9UNMbkEFh17kUH4okh9IvIrawDROQynAP66lCZlMYHzv27kXq1KKGmbZukc9rE8TsqN9dyID8UWQ+gXgrO4FJZVEuYbVA0/8AqHeKdp+pVB0/Ubw9reESAO5CG7hNfi7UNQB80KGPBynKeEB3lBw4JjTH8u8iiU62CNOqfSSori0itEMp6U/XceGWzIaOlRmVSy1xDTmmxFvwmDPxTSeCTac1hPogc8f+i8IlN37Q0iXMAqI94qlz+D2p+u8U7T9SqDp+o3iscjmnUmuujA2cwAJ+M9SrBzKo4MnH1BzpknAyMxVZis53c6BEFjJPrBpiYrKuZcVC/mHYuHCHNUJ9Vhxnc4bgjb4oxIVrjjrHH141Qj/zJEZrRuEkgSjTJJllQucRkp46oemvgx215VS50/WaDZ1xbiYJ4pfNzqG7AseXVSJY59Odfumd7titis6mf3WFGiu65akajQJ4znVB0/UbxTtP1KoOn6jeKQ6JHbCLKpExOdmZFrXQa1gsjPZNGRd1uJv6G7KXS8RuUkvjthFkSdonO05Ebm6Cckw90IlSFbrcTf0HT9RvFO0/Uqg6fqN4iQ3kXN1jjmwfBezuVIgysD8fUVVuEejif7uNNNqUs1RkewFGu5pzSbL1vaGRxdfBOe0bkWC/gve6dluVSbcYsLNFGJENZcZ43Q4zp6lVh0qL0uAcpRYoic9WV7Qwc7jvFO0/Uqg6fqN4ivYZOD3SKAGDEPOJHs7FhwT0sM1bEDeZ+DrVVsVjjmDlJ8RjTzmSsiB3MzC1L2cI9L8H+69s4PHy1bFQdP1G5GcwkOrutCa2IGCXCeXy8FNjw4cxv6H29W8U7T9SqDp+o3gPAmIsgOlYcKPDechZNviEbmxrZ5hLcquAIzFSYwNHMLwS4FHxzHxblYW3XFqTW+1Dx8MqzenEqrQAMwv7qD7KBY05yd4p2n6lUHT9RvBZEFiuVKmWfDGzqs0gjOL2s4gDOVcqLMM+KNmQhwxZuGHEFibdSYbgZikNEw7pCbOHDjg/HDeqpoxbD+YvGq8rPcGjnVzo82QfiiO+LoTYbOC3eKdp+pVB0/UbyQRMFF0N8WFPGIbpLlVK/mLlVK/mLlVK/mLlVK/mKtEL4pyXR00ABIC8IImFWhl8I5bm6S5VSv5i5VSv5i5VSv5i5VSv5irPBiuzxDNAASG807T9SqG53BDpnwXHeUrjvKVx3lK47ylcd5SuO8pXHeUrjvKVx3lK47ylcd5SuO8pXHeUrjvKVx3lK47ylcd5SuO8pXHeUrjvKVx3lK47ylcd5SuO8pXHeUrjvKVx3lK47ylcd5SuO8pXHeUrjvKVx3lK47ylcd5SqY5uIumPFNY+jti4MwSvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8Ni93wvDYvd8Lw2L3fC8NiYz9hhCsQJ2bFxEL6AuIhfQFgMa2eYKjdn7v8Bo3Z+68o3Z+7/AaN2fuvKN2fu/wGjdn7ryjdn7v8Bo3Z+68hSnOqODjxowqS4Ej4wOfLmVZpBGcfj6N2fuvKOSZAVfuQ/ZaOyO7EYhFnRNV6K+FdP3sIWj+y4VR3yuP46jdn7ryGHGTaomc1qMuALGNn4/r0RDIjmMHDLTJCTbq0j4WqrEdWhzlMmbhtCnDeHdB/GUbs/deQWHE4NHimQoMCu7FWDJyCYyK9rXOtMzK1PZAtLJVsfp0KcOsWjGMclXhuquQY8VHnuP4ujdn7ryjdn7kXOxATKdGjV6mKw8EWq09MU/1bUGxaxBGCW4Xj8QQJfOtYIoNn6/U8irHCh/MEAZuhZW7FOG6ecZvxNG7P3XlG7P3LB4brG9KqETtnbnzolsSbstYY0bKkSUiHtnMeqFVlWJkE5jqP8ATqTmASceEJSa/pyt/WNXJoLIwmQXKbwRbY4IMpGU8NVmkEZx+Ho3Z+68o9suDb2lGeLrVrSugtdMY8loVsuZzTY7dtCNYGIzKzL1FXWGS6RtY79WFOh169bALHcNs/16q17i+eOXomuFaHIyFvs37FcyHQ4vyOH4ajdn7ryA2ZEw0THSg2MA2Tat1bZZ05F7QlzfnlrQIMwbwvka2KbcaF1dXiZXI4NbmzqIwuk0HCE9SBwTkqETsV0IiRaPim4Wt68qBBmD+Eo3Z+68o3Z+7cFTAb8oxKtDfVJyYx3Kq5tV2bP0bteeB8I9d10S6VQcgapRBMZLcaH7UImFjujqjO7KoRPR+Eo3Z+68o3Z+68qvaHDnVbhMzStCqwX1bo/Cq+M8y4iF9AXEQvoC4iF9AT33GEHYm4Axr9rpDK732tbKxAuuPPXsAULr1/hKN2fuvKN2fu3W4JMzKwbhJMgjEcJOfkzDJeVYrZtx41hwX/wgYh1oOM7PlMk6jOlWhmyWUIkmQUoQgtaeBdDa4Z0IUYXOP8ufo/A0bs/deUbs/deiHMSdwhzXzmEkVrDJGWJA0mbXD99Csd1p76S8/s0M2FoldFDc51WNFArWcBuYBXCkQnRRKxuNzT0ptT20MY58NTbOwyIIxHeySZAI+0rEZG2qpAgTcTgzKwokKFotmoAixbo4uBn13lG7P3XromRuA31/XNfuDCbbXTzoQ22TxnMoUJ06sMgjnkmOY7gWgc+dNhDlcUTe821AmtiRCcfS4oGFAfDpRtEj8POjCjVLoBPBOO+rOIAzlWOLziwQuT+f+yEi1nQFWeSXZzuB7eEDMI/tH+0nzxSh2eAVHuAcGVm2u+K3HeQKxk2TZmfOp1HN5nDdLpTzDOU1k5yxnPfxJuHCJJCJdw3ynzc27HpLjwpE9QQpURtaK81YUPMnOugc97pl5bjUUul7OGGGWWdu5WcQBnKk0mI7mRaIFVw+YqrdKoqtOCJZJqs8kuzm/hOZRSXhom4MAyc6o9ZtXg2TnlvIHQ3JPKmsaWMY61rRaD0ZkZeyi5bAQ7aiIgDMKTTW4SZ8odM/rplec26xrItR2OQJmiDZDFrzzZkHNxETG6Ww5Y8KeZXa25jBaDlz/rp3KRFFZznOkAOYKUOGG85M1WiPLkC/FFhOyWi1D2UyPmtTH/CWy3KrAS7MEPZSB+YyRrxWjoE1hxiRzCSkWF3OXKTGBo5huUbs/deQQwydJsj1qUdgrE2ua3Ad/dNFUvYRWbWdzfCcfeojOMaLA0jC8caDYbnVHNOAfhxd2O/r13GK/GLMSuP76NhOsxNQh4DsriRkTpBwquLbdxlCh2ucZutyJkLhOlYApPMm/K1QxUisjic/Z47e5WUeJP531TJYDQTzmSbXa1rRM4Lp2qTQwD5iZ+H9000h86uRokFMQR12oACQF/Ruz915Ruz9yquAIzFF1FquYRhQ4mIow3h7HjgtJk4dZx9aYTVrXN2SRlMZO+//AGSHDe17zKs6wSX7QARMYIcgW2x6RKpLwTKJBd7exmCLJ5U1tZ75Gpinixp9MfwotgGYK6gAveasMluL9WlQKI0AMhi6GeYWS3+jdn7ryjdn7t0TJD28FwyIXbCgtaQ17Ritnai+DKJZYAVVnNwxy3TWcytmJTwY83MGFDhMkfFUiIA8NhQiMI2z/U01hODOq0VcETT4zuKo7ZdpRKXEEmMbmlhHhbE1v7yNn+We3UmUeHZOznllKdENUMYKrcwz/rmUWkW1XmTbcg/R3+jdn7ryjdn7r10WiYD8rPhcmwoguEUmZaba/Wn1sU8FOhUQ13GwnEGc81W4cQ2l7kYjsFzBMRBjCLnfG8medMpLTpA9EkxkUe0iRK0RvzfqxQaK3jDKvI5edPjG2rgtcRjzeGtODeGGyaD4nV3JlBgn2kTGTmzprG4miW/0bs/deUbs/dfVIjazVcjGiuh/KSFVY0NHNuRtA6lCm4C0jHlnuQ4jnnAPBNoKbEAea84k55+CBzhQ2AzkMaJJkAolMH7yxvQP9PwFG7P3XlG7P3b0WuxGwosiwrrCLptc0TqnoUK5xhHhB+E5orO9UyjATuljqwMqsrVAgMJ9kwvxZhYg1uICQQokPgi2KcyAAkB+Ao3Z+68o3Z+7fHRaO4woptsxO6QqNdG3J7K02k58Us6p2MlsKo0DnC9k9sSIbGtFqwuG41n9P4Gjdn7ryjdn7t9quAIzFPdRnsLHZIk7EXvNeM/hO/BUbs/deUbs/d/gNG7P3XlG7P3f4DRuz915Ruz93+A0bs/deUbs/d/gNG7P3XlG7P3f4DRuz915Ruz93+A0bs/deUbs/d/gNG7P3XkF8p1QDLrXJ/P/AGXJ/OuT+dcn865P51yfzrk/nXJ/OuT+dcn865P51yfzrk/nXJ/OuT+dcn865P51yfzrk/nXJ/OuT+dcn865P51yfzrk/nXJ/OuT+dcn865P51yfzrk/nXJ/P/ZUeJUqyLRKc8t4Lq6rWxWLjfKVxvlK43ylcb5SuN8pXHeUrjfKVxvlK43ylcb5SuN8pXG+UrjfKVxvlK43ylcb5SuN8pXG+UrjfKVxvlK43ylcb5SuN8pXG+UrjfKVxvlK43ylcb5SuN8pXG+UrjfKUHN4JExe0RrgCMOw9C4iF9IXEQvpC4iF9IXEQvpC4iF9ITmCGxhPxBoRugcGg42CsrnFYHuc0PE2TAn1IOuMOo6w4IsORcRC+kLiIX0hcRC+kLiIX0hcRC+kLiIX0hcRC+kLiIX0hcRC+kKRFGB6l/5XyqbIcBw5gFxEL6QuIhfSFxEL6QuIhfSFxEL6QuIhfSFxEL6QuIhfSFxEL6AojmQmB1lobzqDoDVe0Pt6t4MVgMsoaJ+H68Sq9ZofObAW/KfD9dC1g5L0V8Z4IGMoXJjYMJwmHutKnEpkYn+A1QsJmIWkuKwYDZD5mW+K4iF9ARNytyi1vgg6HXhOGVjl7Kl1sKcog9V/vkOoJyrtMwfW/i9WtQdAar2h9vVvN0AnbMga0I7XTBk0ytnb/e9o7oTQ5zA41SZTxbVUEQ0d+WHFEwFWuQc0/wDDfPXJSfBitGewy7llf0wXtOpWQ5c9V5/pVd5iudKXEuAC5NF727V7R8CFltdW8LFEuTHxpNM4hsa3oF/F6tag6A1XtD7erepisDOeMyn0IgiTxjF4A17W4Dp1strUcERYIxiYcB3YkHQ4D4ThlZFV0bHfDGLCeIs1y78oK2nieaowayrn+2Prf5AOpFrYtINkpur6qqFegxS7Kbmavio0OFBLQ1uGYlkrM1/F6tag6A1XtD7ereKkMXWL8jU6rDhQhkrGZQESmvq/wtqlOeKTSJgZYin/AOJRf5ymynUhw5oqnDpkYH+M1kXCLDi4BGE2Sa6kQgALZ1ZAdbUHPN0hm2TotceIUjAZ1CS4nzFTLD1UiIfRVhADntMpuMR0vBOhwoNRwxVYch47FKM6bs/6AVIgw4cvZuc88H/W/i9WtQdAar2h9vVfxSDIhhTYQYYcRwAeH5ecKVyeR8wkrazedzCAnPiRIL5Wswwq7RY7hC6M78ac4XOHFyPLmz8FZFa7maZlYEOK46MtaNYthuI4LpE9yjyaWQ6+Cx2MfqzcJDmtllcqrKVRycwb/wDJCvSYDZ52S/qUn02LGcMTIDZT7saxS5lScJhAgESDbR138Xq1qDoDVe0Pt6r+NoHUqzg50MmZhufPuzL2b6TCdOcgQWpjIMe6k5HsAC/8r5k0R6LInLWkFO6UNvM56NzdDOe5Q3E+KDqTHiQ4MrHVgzwX7RDAc6UmmtOsosQsqVn4uyNys4gDOU+I7PYRGYZ9RTSY4ZWtacAalDa2rS4swPi1zXtH25sqEKGwiCDh238Xq1qDoDVe0Pt6r+NoHUnCBGrRHfunPB8CpRaLFBy3KHqwpI3GJEhOd8waUZ0lr+mF/dBlr62WHDP/AHLgxe8//kRiOwqv7ubdpQ/3AtbKYcSSPFNi3IWGxrWCZKiBkSI11YfFg4hkX+8Oe3MDCx6lymGOa4u2oNhxBFccjIB2otHsz81Qf9xRu1Mlkk0WIQn+09nXtzzQAEhfxerWoOgNV7Q+3qv42gdSdVwXMPCH6mmNNJbEx2V7e6U903OC1+bDkdSEv9mNLsoNRexo8CDbaCdiwyCeYSTauMOafG1RA4zNY1QXSl3p0nvc3LVcBqcjIvtErXkoPdEjOqmYBfiUhW63E7jKZCFaoJPbPIhEYbL+L1a1B0BqvaH29V++HOVYETUokGH+0MtLbWE9BVtGiz/zA7WVilzbgLKQ9k8ghV0ZU11mejyTokaLEjQ5WgYI1+irsDhWyHbJFtj4k7G5k8Uq53YuJNdqAAkBfNfAnCdlLDIdyuFIaAXHAe3Eb6L1a1B0BqvaH29W8SiMDlFgQIsUtY0ECVZARBCrDhNdgO8bFNtDBGcRgvbf7OjVjjkz1RaKPJspVYtIlZolNgModHhucJguAKfdHxGtYJABlVpGJNhxGvuplw7J9CBZGjNAxNrTHjvD3RGSIdMDNbfRerWoOgNV7Q+3q3gveZNGMp9IeJV+AKwBl0KTgZfD7Mg9eCsOMSOYSRudVmawk60Ige2qMlyaD37j2NALsk1cC2T8TobzO3oVZkJjTnDbyQcW84vIwLHCUrTK22+i9WtQdAar2h9vVfgSLojuCwKtGcHztbCY4Fg0s6e80RjiTwoUUBWwC1oBqucWk+F9dg65RW23RNZS2ynZdRwTsQIMwb+PL4iCbecX0Xq1qDoDVe0Pt6r+kmvCuheQLpOeXEciucWvDjRMsT08cvem1I2Iztbl6UQ59bv9SVxEL6AuIhfQFxEL6Ajc2NbPMJKZL+p5CwYl05n2akIT4DsLI+UlSINtWG/BmZ2ZvC/ubHTwgHyyX0Xq1qDoDVe0Pt6r+POXCdjQgR2Ri2Vk5OZiyFAC6AD/AJrtqkJ9ZneGsAM0ju1C9jXO4NZUpjolteQrG02ndrOIDc5VkVruZpmVgQXcxdgjb4KuX1cOpVbpSNqcAJAP/qiX0Xq1qDoDVe0Pt6r+KIZIfXdKSucWHCbF5sB+pSv6ziAM5QMMuawY5iX6/wBFS2jJFabeZyiaDdbr2JKfHMn5VW+YtcOsvN9F6tag6A1XtD7eq/NUSdXdllLGg2Lh55rAe9nQfQqyK06TLda4EI89cj0XFQv5h2LioX8w7F+6Z3u2LCju5w0ADaq1WbvmcZlTcZKlxBwXPsPeomg3W7csO6Tnj/1qFoQtTr6L1a1B0BqvaH29V+2T5PcbHHOiwi6ivVGR3Bn0IOL6k/nsQIMxe1XRG1vlnamthwnYRlWeJDFPpVHiOJJeAejCYnafoFEE7KjfXckM890SH7xv3BQtCFqdfRerWoOgNV7Q+3qv4OmNa/8AX/6ag6A1KdyZWzytUy6KHXWXGOxV9ixxf5rtqxxf5rtqwml3M9xdrVVoAGYKEZix0/Aqh6DfuYnafoFGOZwb1S/vew3B2J0pdts1C0IWp19F6tag6A1XtD7eq/Y+U6pBkoUTE51IZPrYFB0Bq3Bps+4XsDTOoqjN+XBPU9gUZgxNjOCpDgZVYrSeiTZ3sMhs50ggmWLD/sqOwY3thAT7W2+i9WtQdAar2h9vVfsc4TaCCQh/9Wz7QoOgNW4J/O37huAzwZGY3WE/CZjuUPTd/wC61R4zvnc4y6FTa8q0rZaA3aziAM5WAHRM1UWd+JQwJN9oXmZ55hUVrZ8cwTJvovVrUHQGq9ofb1bxaZ/78oDMphg6twabPuF64NeGuqkglM5nun/NCdwWur8IsBskiHlxLuFJ7pHxWOL/ADXbVbWdzOeSFWZCY05w3do3+e2+i9WtQdAar2h9vVvH/wB+qJ/kH+ncGmz7goo+V0vAXluK5v5sn6/QUTTb/wC65OruAm8yGewLAhRXdmWuS5NF727VyaL3t2rDa9mebcXXiU2PDhzHcoonbd230Xq1qDoDVe0Pt6r9sKdWtlQujZTpQiVhikqHoN+5m5DDsfsnE9Lv7Kkaf9IvGw2OlEkXAZ8g1+CfdJhj8bcuMn1T3tiPYS6RlL9ZUZxHP6ZXk3NwvmGPvVpujfN/dUEgzBf6i+i9WtQdAar2h9vVftixHhrW8xzKcOJj+JsipumXT4XBPgsGM8yxNMtiYCAGiqLHz4OLInkfEZnu3BKI5nRJYbnvzzdj6sSkxgaOYbjtP0F/RCMsScusX0Xq1qDoDVe0Pt6r8RmRqkwS4OE2lXRkCBFiA/uIxbJGRd1uJ3lpHxEk6r+jw2nisN19F6tag6A1XtD7eq+fElOqCZJ8wWPZKT2EgqtFgXVoxPg4Lu4JsjSYXNcyTqKJ/ag5uQOhr2ogkfwki/hdeu+ubeOfYwBOc91eK+17r6L1a1B0BqvaH29V9G0DqRJE2uxhThvDt6ZDiRJOE5iRzrjvKVx3lK47ylCoXPJsk1tqlChXBs+HEx9yrcOIbS92O/i9WtQdAar2h9vVfOYcThJCHwXcE1gMc072Ja7GHNquGPMUbrGuh0Zbw57sTRNQgenfYvVrUHQGq9ofb1X91cycGIfafwc6aWUpzoGRpE8mfebjD4lhnEdPhc2/RerWoOgNV7Q+3qvyCJhXSiZThQSbD0KpFDoT7LHhcfC+sLj4X1hcfC+sLj4X1hcfC+oKqH13ZmCc0LsLjB+QG13SpMYGjmG/RerWoOgNV7Q+3q3mT2NcOcLiIX0BcRC+gLiIX0BcRC+gLiIX0BSYxrRzD8BF6tag6A1XtD7er8fF6tag6A1XtD7er8fF6tag6A1XtHiwYZe5tbJNcl/LcuS/luXJfy3Lkv5blyX8ty5L+W5cl/LcuS/luXJfy3Lkv5blyX8ty5L+W5cl/LcuS/luXJfy3Lkv5blyX8ty5L+W5cl/LcuS/luXJfy3Lkv5blyX8ty5L+W5cl/LcuS/luXJfy3Lkv5blyX8ty5L+W5OhvopqnMwqECJEMF62DDhB5c2a5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRrka5GuRp0KJBDCGzUDQ2/giIWA2ePKvauL2n8DG0NigaG38D+zsJrTwt1kyLoW1iB+AjaGxQNDb+AL3cEY05xM5nGVICaDYgkSJp8Wf8ADL8BG0NigaG38AIYJDnHw3BGePaHOMSqxy4uGczQtnXwvwEbQ2KBobfwDmHE3EqxGCy3FuCJDE3jUmw5zqiU/wABG0NigaG3fSTiXsg6LnudskXthsaz/mGRTic6BEZ0MuxiqFyx30Bcsd9AXK3fQFIXJ3OTjXtYNbNcrUGvNzcfhdj32NobFA0Nu+xYMQ21PZzTWRIU6ote3EojWvrFwq2JkM4nOkjd6z4GTM1Y295RIk7mBKqvJx4M8gU5rjgiBDIaRw3YpLhVgHEA82+RtDYoGht32I2oxzXNbMOVpMMTwQzg9aEOvDcMeC0hYcK6zFjV7t8Qrf8AZ8u0FyAfU3auQD6m7VKHRg13zOEwFbHhhudgId4pppEVzz8Ne2Sc4Yi9xHfvkbQ2KBobd9jOZDhvqtbY4TQdEhVBmAkpdeOaMaCyGaxsmuKhoXaiwjFlYXOClc6OzRICDXy6jNH/AHqJW/gmE5xu1ZkrS+aa+JGJGZxtKcBiER2vfI2hsUDQ277HGFWc1tWqZLClE/zBWkq0mjREgoYcJY8fTuSiQHPIy3KaLrjHE8zCFxVI+kqTKC92YvNmpTEJsMnGGhUd1UxJkirm50//ADHa98jaGxQNDbvsUxWPOCKlVOaYr2vAnJ7JIACZKaDm3Guo8zkLQ2aAdQ3uOeSrCC6EwC2bVMxw2Wd1WaaDkGeauxjBrG5KoRcMRe4+O+RtDYoGht32TxNPfXrtIqhpaLOtQ3nE1wKm9j4bfmeJBcezvVtPk3IBJe8D3qym4Lsga0yV3fdnW/KACVcoTWMecTkIkaIYhxluSakBLfI2hsUDQ278ekbhrl2KySEg7uCEnV9EBFlIbGt+UNWFDJJtwsYVWG2TcahuIsqys36NobFA0Nu+3NgrxDmyJt2La3yDIrEXODaosIcL6q7HkK9oLrBAAmMiDWuwyOCRvkbQ2KBobd8YxpldDIlXCiuyYR4M1Jwkq7TKyU6pcg5sWFI54ZXtY7h/l2LlEf61yiP9a9lHcf8ANtXGwvo/upfs9aWUOAmg1xiMdO2QOtXVrpRRwCDjKc2IMOHYd7jaGxQNDbvkEjOV7TCnaZul4ppe6bDOph1pKLc4VfFPCkrbxott5t2RTXswSDJoqzA6lSp46+9xtDYoGht3yD0lVMHCOMqG1tSz5Ylb/RRukbzDY4PEpkGcp7VSj/HvcbQ2KBobd8bClwROaq1XiMDOvkCLS6tYLZSUX2cR05cELCgxmjOW4lx7O9cezvXHs71x7O9YMGM4Z2tsK9lBIz3WxYcWoMrG2+KwW95mqVp7d7jaGxQNDbvnZCLHAiRtdkRcMRaFG6RuYgsQWILEN0XR4bPEmQ2Sa2MZNOVUhpyEDe42hsUDQ2752QmvAwjFbM9aa4DCc98+9RXQnAESsdiWOB3FXR9HJAxuabFyR/eFyR/eFJtHLTncRJY4HcVh0iJbjDcSpcNmIQh6qg1f3dWtzTlJUrT273G0NigaG3fOyEwTE7sLOtBgOE17596jdI3IjG4g040L2ltqiyHjy5UOmAqVp7d7jaGxQNDbvnZCuk+A9tnSVF0inQ/hcJncjaKCL3cEXlMMrDCHqh0wFStPbvcbQ2KBobd87IRhnG57Jd6jvHBa+RXZO5G0UFIiYvIhdlEkOmAqVp7d7jaGxQNDbvnZChaQVN/zRrKZZOtg7kbRUgcWO9jw3MmGhuXOh0wFStPbvcbQ2KBobd87IULSCpv+aNZUJzjIBwJU1CDTNkSJVPOqTp+l7S7QMFmPrVckCbYbmTyyVIdnIO9xtDYoGht3zshBxsfW4QxqMwRhhScawM9xvtMmYqjZKj5W9KIBFVzJnpmsYXGeBVj59RVlFeOkhOfGiynLi+ZR6otLDWOexRHEYLjZvcbQ2KBobd87IRnDrQ52SNq9o17Z42lpKdISE7E1taWPFktWFFiuGZzrCuIZ3LiGd17G0DqTOk697jaGxQNDbvjSYN1wOCmuhQ6uKbRZarpFNJbzPJITojOCZKJD+I27xG0DqTOk697jaGxQNDbvjHTlYLUHMk12MPaqhpNYfxQ5ppLwa+ZskGvLhWsFUyXDi/zDfxtA6kzpOve42hsUDQ2752Qqkq7ck8inc3tsyhTDZkGaZElOqZoPaZg5r+NoHUmdJ173G0NigaG3fCWywwASckkWPeWRQfi4KbdQx7fmD3TT4MOybSBNEZk6EXcHgjmv3ztmJAZ01nXLe42hsUDQ275Vcmw6W0HIx2dG5sDZ49y7CcnY02JbLLJTvazzIIPdwBa0Z+ffI2hsUDQ277I4ivZPrN+V2oIuNEdIfxhFn7GbRZNwUiJFXN7S7NbiXJ/zGotdBdMc6rsoriNIIFrWw3ZQ+3Uq73lz+fJ0b7G0NigaG38DdoYtHCAFp3bOCMZQDRIDJv8AG0NigaG38EXFmPMVOI+vzSkpMaGjmH4CNobE0gyNTauMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH964x/euMf3rjH96cSSTVX/8QAKhABAAECBQEIAwEBAAAAAAAAAREAITFBUWHwcRAggZGhscHRMEDx4VD/2gAIAQEAAT8hd+lAIYRtv/xMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMME+PBGWu236UplgSq1zr5pYZEofs/4Msp2SylEL+QEvQOGePpRE3CBRevJq2/F8FMMP9qRXOZg2PZdVypuJAaTCzcI6Y1HnEOT94llMsBKrhQMFE39Tvof61jrMRv1dnM2UapuFXmK8BPB0tIcdA9YBsJhrRuAVr5g151v2znzL92WWFqmAMsjxfari2InHN28zZRyohGkGJ7D21qKsmKGeP12DHBMjCGMxr63oHUCR3/cll1YILY437nI2VZ0E5hceEarPaFqJiKTGL/PGmmhBkefz+5LK9A/0zQamYhC4M9oaYFLiGQN7cyYU2JS6a57E5HbJ75lYRfF+KmuYtZnn8fuSyzMwRbIwDzg7gsEkzCaUyU3lu2weH9oxBbQfzy/ykJr4cW/z6rMstz0fNABB0RY+P3JZSLA3Q9S9/SjNEiCZZu68WuBI+Vq+jKid96ZWZU4qweHzUZMDIInf9yWU7JYSsCFS/idHy60ZHgSd1m1WUudW+1XioaiWbu/tSy5BgGKuNfPZ1L6ujYpyPRajjLiRA0R40pZDRRWJtL7oNvZ4GwmpRdCwg+aentifNf8AnGj9MkHheNLB3EA1xr5rnXzQ6zACZ/Vll1CFst79GOWVLAqZpuuxlba2lAQRsfQrk+ysMNP3BH1qQXOAfEIp86wKC9w8Uz5PDGhsRaOE3sWt464UsRpE9nrVlfJH40X8BuBjqtFJRKESWD4ibUm4Kz6i8ofO1T5Uz/jiuT7KguqMGb6NvOnJm2PYfJKgEPBIjxS8yiFiLBOPXLO/S9KtM4jL9GWUywEquFLI4ICpuwDr4RjUDYEy8TmH8qwPmn864189jQdgbf5aT8TkVjzirZQu5O8MCS1cvo7Phy4zmkTAZpNhJEXXRfxAa1Y8hm8KCFLqDzTt4YDPqTa+2n2bQXXxx9KFJ1hGGLps8qFaIxOX6UsrKMyIUZWh7sqMcu3mmbHuyoVcy4QbTSZO40jU1JGrJCxMkIZnrSZ7gvO04gwnBqIOsQOiJfFddK5fR26ApVGxHv40u8mBGSJmY7xaiRfgQT0YPGmQY4Qh8X+UiTJL5RDVrNYt+NjoVJD0ymDqNrGdBWRylmvCKMsBAB+lLKHeCRcRZkW8XDGkjIceJkdTObdjLGZCHLwBoMgxH+tVCWnwJoBCImlcZjT/AGiKFkxbYeF2OVcvo7dZClNrIICd8saPEHvYrph89gQ8cHB6NIRjBgfk96HMLsMNyI9qG3yQtMqICIEzJF4ljbTPT9OWUvACKZtiSvbTrXiShZbrePYi+IIl9rr2qCRMQL+aJpMsjiaNIgZovJV2SWzKVPpUcqlxTnbwL0EUHG4dssIIRSwOlxyb1gAgtCMbz+eyduytu8NKBCawlHvQSCyBNTWthFM7qJUYTq6s6vJ0tovIYOqP8jQ4mmXP9KWWCmTDA+ZUgfQwrBjRSVLYh3yUoiSOKaw3KXSxm9qLBSAl+PaesO1QsVga4aFQw7IxH/PDuQUyYOD5lWRS7IIiyRr/AJUeEj7ObaeKN2vnWEQVHCiwkp0HCllWZsxnm+mVDJ7TMmWwsZ+dSUy44nzf05ZdLEKu5VJ/NZkXzqao2W4bZTf1qXMyPTa5HpVvKpAM9A7JNFmHqt61Z2mLS5py3ctbRF5d15ejkLWJQvj8edBF3eXFxJjapS+FSs3SPCpmyZh+AVHdln5rJFKYrWB18PmkfIGdW5+lLLDfBOExbRfB8sKfcktM9ktgz1vVkKbHrLLbTShDyF8APbuwF94wSQ4PWMbUIXHruuS25pRlkJEaUwPMx4W8f5S35ZArEZkt4+jOjFHtJZqECG9dRYkvye4cOLDsdHEp4BYNI9Fwp0YznToJzv7/AKMssnQMwY3PIpMs7QOtsx5Z3pkqQxdj8VomN4BB2opQxN5YT2yipRNgWDJ861w+ikQRgLk4mmWUwJMe+ML3w86dmcwwEakj2oywEAHailDE3lhPaxKUypFgm1rYafoyywOZmXn8lRESBsrBrOpLzer0QhcGe+yiYBgFcjXdrh9FTkknIFWDZ1obHwXuIwDlq9+AXcAeAC7UztuB7JQFLzEbb/oyyvEjCDLwH7pAAjDPzvwJlEpBO6uH0U8SMAMvAfugB+Ib0kqMeNetRvePyqbfENo91YoYxJ/UD1rajGPyUTWvNg8IT51MiI0veqq+UVILuIfELdqz3rOMJ/RllQshiOFlW3jYNgttc/CghQEi+BZNGWQkR7kxEQr6S9RtQGE548LilCVBBlTB/GVcvoqF96aIbFQ6RixhWzbLmdKOSILi+7Z8GrhghZu0ywJVak81NHrdFDwEp0kC3ncMKKSjwXGBX8D0/Rll5mzsfL6KkKu+BIvomivbrkmwUYr51rJZhD1FvXGvijLAgAoRk2DHAwM+fl2ScvopFZDEcLOwnh9FQy24CwK47TRGsADau1xr4oddgIZOxIuHDhh82HgpioFkYl/2P0ZZeZsp31yhgiy6B61w+js9FpFkgmJXXtMs55pJPZbDHV7bPM2ViousN29cPo7ENABTnZ+6MLAjBmsHbGokCxzrXr/6LLLzNlOgIXdGuH0dnotIsEkzCadvL6u2zzNlOPnRfxDeK2oNYxbs9BpFgkmYTTuGPX/0WWXmbOyRKW1jdu9jscy42M5vh7i1KiBJV8TyxaURgwh6F2ORsqAjDDEMeKyGEDeefDsx1ii6nx3IZDAzlyPU16/+iyykdIpOKisoJqiGLDDe9A0IY2u/FQOMh9A+ac+ZZGJ3JDxZjBefMPjrWLkUYlq2XX5dmcsxhYBnvUnRsUS29sdqBC2KNxx7tCYkbAkUxJgsOsRfUTw7j1bEXJLWDG3vWsgNMbnNvA/QllPJHr7aqLuQsY2YuozL0NAsi2iQ6VW3psmWQ7pHqPKo9EKmBaYWW+fY1mvebB4wnyrMUcHQBBgoE3mjo22zoiBEkLKwXskCAsAAToB4gIhxM7UkQIpJLavRFb74xhXSDDIVLBTc71BFPCfF+FT4MzXnwle1YAjSHrI1cyYDHqc/0pZZVQBAtTdjlV8hYkvxL+FXxZ5q985y1TORB7vZNcARZhdjlTJXYCLdsPApcqN59X9iWWWahbBLDVocel6ElsabA3j2GYvMVZm5rYZzZctqwpUmQ+JDXCema7qCj5APTCPHKOwuBJUIRIhyoRoq9E4DDxwrAKjkZswqyEmHwqfWlKDIT+N+6RshiswE/Rllwy3icVM6cuRDDPmqRNdTNZpZoSHjD5FQ4z1HlCgC7gBaCPRIH7qlxnqPKVZtmTQfCHzFeSHg+pefONp7ZRAqJIcWskWB+PyZelZDkWb9iksrGTFaYI9qemDD0dJGWPnW+nRy8uxmt4hJWY5Ei7lpxnliK0eEenYXJIIhmRD286cmPuBJgwVtM0TG8Ag78zKCJhjsuW/RllkiLBMR1KDCCwkmgd8eXomt4JJ3WY3ikFJhRaGDUG+HL1BAGK4rq9kkBYOY6lK0uC6Dcxn1nGklghEWwwbLjhRhI1jDR99xsc5qmAJwUQmI48qOpggl/SllMsCESg6LYGuL/FcX+K4v8Vxf4qOJ4lYUZYEAHcMshCJU8zzK4ri/zXF/muL/ADXF/il7K8m1GWAgA/FKkULSMCacn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRXJ9Fcn0VyfRSxSdNSaYqcSWy0dP+CggggggggggggggggggggggggggggggghqdmkTanOPiuMfFSuuoya4O7/g8Hd3ODu/4PB3dzg7v+Dwd3c4O7/g8Hd3JCZsETiYb096DLTJAjA6h9k1vBJP3+Du7gBgJV3VH4CzEkfJrnR6Atlc3Ui7FBiEoQLu2v73B3dyYjFDMJXimoSZVd1Bnh47QqFXjInQ96ULUCtrRcOMXq0vzeYZvXPoqG2i+R10/c4O7uIKiVN2UDzBjAL4ma/NYTHvlmzysU4F0wJulm5iUh9ijTEvXRxwy6glpC0kVQRJnWHPRe5+3wd3c4O6lWicRlUDUGTYUsYhDfa+NPcEQATboRYyNza8gEvxMBMgXNEW0olyDcxGlgYq42u6QKCogcUy/2nARaTDemGsxC/V+zwd3c4O6kIApG4MFvtb0q3hS7ild2N3ChAzP2MZ7xhiMVABYYjSYYF8m07pSqKOJEGMMXMbowksmkyzobkaMRM2PLS2rxN3ZiRIjDD0oRBbvacofClJpYAQY6nzRNbwST9fg7u4EAkkBldS0uKZ0RiGzjh5W5ZAyAa7f6Xe0WCSZhNKMTFibhxCL3ZXC1ToghEMRabweF95pwELiuWY3t4Npk0UslBmTl0a9KFtLPi8ZjI5ZdKjYBLCfD9bg7u5nMQYS/CpA4BYo2Rjywvaaw+WVg8BbrhruZYEiOPcyQsD12J6621tTOEOB6G1jymjIsCX9q9Sau6W0adLF5VtYG8gRgMzdwl01cKGuDLMXk5eGWZlgSI/qcHd3ODu7BxIKxkvrwilCrxRLxom800+MmTMNVmeupftdzXWnGJOocug9q8GAPjqud71DPMpyzBQZCkFUYMAYMK1nvhnSSyg4MhQ/U4O7ucHd3GzzkKTJ6h8Qa9MfaliQpYb2OpkMkUrjHxXGPiuMfFWQxuDDm1Bho3JMWLXL7VaEDdC22EnpXM3fqcHd3ODu7ZUoXKaN3bsMsBKrQiuaWusI1vfde4NiTAkX8KjJoYFM/k6tEcipxR0Yqcl2WBrya/wClGWAlVoi1khcdYF4tpWHKSvDcs/0eDu7nB3d2NCTTN3PHp5694AVEkJjxqwNZWUiamcqwbXUR7VrTAe+L8MdqllQANu+m0vpRiyQYzDPOGOGkBRBk628GMzMPloU6jYGnMH8ZlgSq1CtmbvHD1ow6sp/M/wBo7O2S/wCjLFPAkJpO3c4O7u9ZXm3+ZH+u+sk9ETP1SnZkGDXm1SMDB6F6KNfwkKZFt2LUIMutGTHmeOVKhN0t8Q1dFfQycHLfCHSkBkM2gKmDpHr3mY3ikFTkIZHyYdiYCnHP85pQlYpL2MJEojMqTIDBLccZKA2eGoI9wxsgCCeeVScmMMBt7+HbAEmEkSWDzisSARBizfHvxUocM0lZJfK9OvmQNIWxuHaiuwGlgDdqNiT4wyCVdGSIxvvR0vp8MZXLaehFTSawEXIW/wB7GY3ikFSohJBtPV+Jowt0YsdSCg0CIM4MWOeuVKErFJe/dqSFndCZvhTSamAwJ47+fXuNSMIgyzcjGpCIuwTPDLBS5pnUuI9ykS0yXBlcdShEl2ESwjfagUiCbnFzhl3M1SzTtAojMB5ZZY46VKYOPUsvsv8AFKtM4jLtaTAQgkbvg+FSxC2eEPJLo6OwgIbCkgGdFn0tU8O29hwo2sMJwOhUuX8WWRJ4OO9MoBolMuph6URRgTOYs+52CErAJaMYmRNh1MfSuiP+5FLGHWP91EkhmJfKswyJF2cHd3CSFJsmcVDDBZHOl0mNw8G1JGZ3C91wu6h0qAwnNSEZwDRzhxpzxyjiIwCTZg374ST5RgC2nSOlIU4wCDpLzFpqozYyZ4j6zoSCWDjFpNuxSUFZFl42c/umtIblu6C0GEIhsD19KdsBEVssVj1Va/TMnoH4zp9Bb4w1ZIaLywAyFrvkUmstUL0FDSZ7Srri+tJn1IvffRlgQAd/g7u5wd1MlvEJKeZFi8w4+dZom5TFhMeMbLOWo9EbWMq5fvnMMIS4mEadYVtCuVp8elNHmAKMTVpPrRRM7rQsnMdZzvS8YyZKTc9M6Y4kRZbEeh5VZi09aZnkOvlRSACVmw3ZzP5+Du7nB3duYAmu9fQqGTJBXSIxyNimagkBdxjapygEtQTzLp2owgSR58hfSpMJdBtTM6WjGgB/sOyCQyv8UmOQjEtgeUxi2pw5WHfjGtrQ51jLxBvXoTmPxpjhiI8YtjBa6hoph1GKWGwz31Si4Q/SAxeZEZVv3ibIwhNJfzuDu7nB3d1iRQs4GUZPN6ajiQBYhHk8oq13RK2gt5z50K15LrqaRp5rNzsQZzjTPzpmVzIW/jV66gpnIT5jXVvM6EWq4rc7AMtzDpqKytHmclhKy45TSzMm2IQSDEwdaIKEmSCnXL+YFMeQuN8p1YZ8aFOIj8/B3dzg7u85HiQ1iWpKkxFpiYtk0WOch2cvqoGWtUYkx17AMILELFtvbyqCsMEiWxhkXjrQFzLBkZvbajLAlVq8oqadqfH4focHd3ODu/EK0nBOVKkI03ZcWFEDcD8GLOiPHCrhpsAxEHXpRYDs4oxrbU9aFaIxOVSRTEPBZAdf83oywIAP0ODu7nB3fk1QgV7+nnNGuGl5Ak1bU2WOJlJ70nxPW58KEDlzb8ebfo8Hd3ODu/KzW8Qko8Ul9WYFtMq1np/Y2/S4O7ucHd/weDu7nB3f8Hg7u5wd3/B4O7ucHd/weDu7nB3f8Hg7u5wd3/B4O7ucHd/weDu7m5p6JhPZHH+K4/xXH+K4/wAVx/iuP8Vx/iuP8Vx/iuP8Vx/iuP8AFcf4rj/Fcf4rj/Fcf4rj/Fcf4rj/ABXH+K4/xXH+K4/xXH+K4/xXH+K4/wAVx/iuP8dmfJioab9zzHgzHSuX6K5forl+iuX6K5fork+iuX6K5forl+iuX6K5forl+iuX6K5forl+iuX6K5forl+iuX6K5forl+iuX6K5forl+iuX6K5forl+iuX6K5forl+iuX6KVaZRGXdd27gkwdjXGviuNfFca+K418VhEglClLaAXxxM+lAyQSEStPRrsU7GaBaWCGzg+G7XGviuNfFca+K418Vxr4rjXxXGviuNfHZ0iALIlvYFODCu7OuNfFca+K418Vxr4rjXxXGviuNfFc4+KBzrADgrn9H5SN0sxY4run0b0KRCp8xBOOCcc3HZIiRLYhaPdcEywKV0CpIIEBjobZetDFVf8CtEZsnZt6Gk6z/Yns4HcRkfGoSsxmfWtJczW8z7Z0WhsGeThgw7/M2Vz+j8xAB6Dm2UNw8y2lClVVanA8n3d3I3YgsaEOaB2U2uRtcNqg0ckfhBHjT3vxiSBkYS47Vk4cA6wUXsUkgWuKD4Q96BgRIAZwRnBiuHYjkhEMQk8FFsYJYkX3IXfqd/mbK5/R+ckmkOYtTOeMa69r+pqb/PcGvFWYGBLhlDU/baTOqcWJFJb7g36nJo0WRligwtGvYdIDHe8RrYpeDGES40k1MD5LJ1/tTgQ2NuoEvpNIDDjQV/Hf5myuf0flJMJNBd6zHSplr4+CW9KVpgyhecU1z1WCQvE+fSaJmFuSSolE3ZvYpYCrofKiWWkLFjAWyMaWn8B6tr2tjjWCWTpOD1ZpkSO68yuT7KmNBqHkUQbJ16Mk9tGVbpecRdI+p7hPjhnUeFyC5hJCPNhv3+Zsrn9H5CM8QiZMVPUdsGTdvv1tFJIbjIPKZ9Kjuyz83kipV280NgbDvN9rBNgghMjAa8nw0qWVtZzeU4aOOFT49/FF6h4UT9cShdxzZbJYsM9Y1qBbsDi8+HYZyCYpDrc96CJ+EhabYtNKiZX53ib/JTRVNMWVShIZuO/wAJ8M+/zNlc/o/ITh9VO9nRT0eCka6gMvBiba1mvjgVOTNvjPsBAK4jjd7h50Eidwmp1RiohCpIP5I1xpOuijVxwTfm1QYJiFkYvHWKcIgZuHYsxvFIKBayoDyccKBNDUBuLxnerzkROIxxM9IxqcAYg3XhQCOsIMTi/Xv3+Zsrn9H5CcPqrNmY5k2J64lSCXedZxul6KJnSU81g+axl2GV5ClmBhsXVjHY0TJNYoZmIb+uVOs99btQcOkSVYRaZNmnCNJIDNYXoelOExrzoRVqTK1RWUhiHrWJhCyscNGpYEknSN4j2q0lLwgwcKMsBAB3+Zsrn9H5CcPqo0mqQzhF2AsB1wtThc7ljm97tkQJgvPOHrRjNcQDz/yoMkylfQfNEdfvvNR0kozgQ9k1IYwBCtCxiIyzjSKmjpEUHJZnXzq9DcfLNN8tHR0OPrlS5Ubz6vY1ncZzPpUkJYjiOj3+Zsrn9H5CbUGsJtQDfSQkYQt/Hw1okDlKPqZKaKppiy7ARcsC9C3jVkXi3rKdxtE8GNDkQoRLQuhNHFGEGyHNNEwpaHbuTaUjGbUZYEAHekC7EMWtOYkLb0FsgSD8XH773M2Vz+j8pIXwwnE6NQ2dEeBk4F8qdchdPUXoURc8ERpC5zXdsjQ5XHzgtqj3uIxEiIRrrWZPIJGK2uEZVFOFXMiaHDSdaNPkBFywD+CI5y2+BeGMJ8+9zNlc/o/KQ7JZSgFZ5Qg2Fd2dtNKgpgQI2jBT0nxpQw6x/uqHQXFCecfSlQWFlCMAdlkIXeOetWjm4gi8i86ABuABO45QOhPqdwdKoJkcIffvczZXP6PyEmfchaV9ikBC8LbWo0z6w55p6VudMCbJw372lvDINTDCgVSQe5vxnlRlgSI994LKBleDPvczZXP6PyEEfDLFA+ixp8QULt1tNg3shhegMFieK9BENposgmSg5x8Vxj4rjHxW6HRy8qFGIR9W1id8ZLoi3k+FX1LcLOOIouMGNsi9PikPArg8Hu77U6wA5rO8np3uZsrn9H5CaAa7fSmuQAmtiW2h8aWMiALFDBkGovN7ieAHMSeXaktGJMXa4z0aBNINhoeL99rMaxSCp8e/ii9ZijTAFExXnpX6RFEagADvHM2Vz+j8hJlPH1s74ThU4JsUR54A9HBojMwEEs99mN4pBTxN5dzfAS+OdvAlM3zxTZHHw7xzWfH6zh8Iq/S6SC9+9zNlc/o/IQz4qg3m4n5Kg0TwkZ9A9K+T+BoSB4FYA4wZ/QD0qK1puHhKPPtatfCfF+FeppL0R50aMHBBeLeh4QsE5uhq0UpZ0eN18nacFkkmJHTtxZduvSJ6AeHfk8zZXP6PyEKMWQ+rHGhkAlEegr0wzqOdMkb50nHwoyyEiPdfFngMaJps4ldgxYaHWm7T44SaA8XevW6MhBA3nnw7HAwKxZrL2m5BLBu3fk8zZXP6PyE5fR2Pl9FMnIZTGWsl5pNaBxMNe00aT4DoDyVExvAIKtUYZcbVvP0ppn1ui5roD0X3XdmHMGGMF5E9e/J5myuf0fkJuaaxi9YcpIG6964fR33FrY2I0zua1Znj4yns0hqgV2gpVARjkT0T3WARiIx5nT5FIhCnmsHyhPXvczZXP6PyEsMvKZDHsIcPo7IYiMnXsGFCJajaPnz7Z0p9eHz2PrT5WdixW8FpzfjtZjeKQVgHs068fype4C8G4IMcSb5Y51OCi8TBMfzfvczZXP6PykU5RWSulqE5tS2QS9zvuGmii4b9C1XwXwTKY/OHyaARmxQ2LXwrNmwDIwll2NJ7Es/J5YoAG4AE7eP173M2Vz+j9EirhmQiPHU+e5BIrcQ3aJ128ew+k5JQ30BnV/Accnll2o0eES1cdQn1VA5LLN2SKJIE97mbK5/R+QmvUwTgTWD4iklb5RvFPYziwjrqGXF69B7jJPTTdRBHWVEEpwwUYhHfhoblWjJLkJMRpjLsI2eQdyI2BBYPQXrMg8WIHgW8EYZtGOlBHvPM2Vz+j8hJsYWUWUWgqbIGBfckoRQfJDmDe2bg3rE5kMHZZMb40NHVmciXJzxqdKfTh8dmEuxjd5jWISc3HUI9FZikSLs9b74DVCZkG4nXvczZXP6PyEeaZHQFiR03mpW6AxuNPOr8s81fwztTOONO/iOXehaD0PPvczZXP6Pxk3oNYxetawGmZzj0qGTROyLh49cawuVvVC+5UsAwW3iJTFzIvGa4l+/zN3eCIosFMthZymlYVyPY2O9zNlc/o/GTl9VScnAnCM/fzqF8MYxOp+LPccUSnIrk+iuT6K5PoosF6DPdQhiMEsFsOOtLNzsQlnGn+9/mbK5/R+MiGolpvQxNqzg1XEtnjaMKXCZljJZF0tvRojNmEfL8CpxMUCsKOLJVPy8zZXP6PyEOWkIIVhFOelQwlI0jBGjp+G5Qm9AIyxvt5/l5myuf0fkIZZCESr5kliPiPNqwoMYl3f7iuMfNcY+a4x81xj57GnCpwMYaOHrSTmLl7BaY8vWY5Ei/NzNlc/o/MTMMATVxj4rjHxXGPiuMfFcY+KuGCUi/Q5myuf0f8QnM2Vz+j/iE5myuf0d3CoqGCQLxXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dXD91cP3Vw/dQhEMsvGaZ4BRyY7sDokm+f1/wSSSSSSSSSSSSSSSS93W7rd1YTGzfL7/TbbjrIeqiDaZI9v0fZfpeiYFyOkYe3YWR0q2wImGX6Hsv0fXtgZVMXeIUCUnADGi7wAGbeFaHLgdH9D2X6PpTyCDPN2KsRYKqwUQN4bLUjxmXCwR6foey/R9YCTAxqDUMqKSyF07FE2LHsKg7QDH9D2X5vXKgEq05Qcg8S9KCYlmCMZgaUqVlI1cT/ADnvXBfiuK/FcN+Kyoiw8eoCsRAdXzTFKkCgt/ley/N6DRAgsFGX2pKgAgxNbs06RCAalIahEm9FhgEiWCJc9fPsUENDCUfOpqRcGToPrShAC7X8hp17sLqmeGFKNyDZhg/J7L83titQrhO9JBAmSawbxhhvUpGZMRHWnEKIg1re896Vg+r7+womKxF6meDhHUBeo6zt5Bf4qVHJ9sgpGZePyPZfm9ZYsd+wpSHG+HmMUqQgbDAHDCnBEEN4zvNf2z7o+GQhfktBLIzM960qQUmQ9lMdzmJTTCloBInPanjuxfHWieAADL8j2X5vW2m+HBOZUhPR9ImkRtcvQKcwsg3djHqTPKxSkddBR4RXP/igo4WxrqNDo6tHuUTH9BkwWFcHq/J7L83qRBCK63mDOLUoxM3nbHOnDIgAooSEEnZLGL6hULOF5ifSt80AeaVKEAIh+SmDQgJ8lGK1mTdYXWpB4RP5Hsvze23GynqUlMoCGxgm1A2qGNmoEjGA9zsQkBnnBPHGgUcCkEulima80AiV4+ALR/HKMxF9Kv1rO6vvRsIaB+T2X6Psmh9wt6OEcWpML8mbDzKYVlERIoqtmL4Fqj1ms3pKFiA1k/N7L8vuFC1ksYFlNPACbP8AdIQFdApM95NfpQAAsHdUWhcsmk0YQTwRUW2RIH8nsvy+wD6CLhakDYsHZPMZjw61LHdAudPrLMieRWRmED3axyBhOPjXP/iuf/FY5BxlHwr++pic9iU3RUUhELJnCyIogABgzQ+Kh+tOOPI/H7L8vqRxEYTwqwmJid6qOmoBYBl7VFnNuWsdqlBEOZ3DZEuBMHXtBgEbIlDrCXD66OtRA5FyGOP4/Zfl94jaoiYBCGHjlTuKDOKbZU4jf8NqUEQREBS0iTKE6/j9l+X2BSIPV/KLCY5J0M49KlthLPoKYBNZuMaJt1Rjqv3cYxhknIUzoXrPKfwxNYgksECdRNJK0ube6udv+N7L8vvO60DAmcsnChQygOtq4jeoEhr+FX8Kv4VfwqgCC3Z11FnQB5NcljyZpGEriZxP4/Zfl953WggA2pAigCAa1iymBEMzjpUcb71i2qAwMYLNTAl/njXD/msTFg4OsM1HO+9IoLjBi0kwpEkeJ2urW0uYaNc7f8b2X5fed1rMOl18FTDFzGE2VxG/ZNOoXeNeg7toGFgXSYuzHO3/ABvZfl953WoO3Bsxo4rWjpGQNOz1CvQU7KYjHcElEAxjbsQ52/43svy+87rQ0ies0uqG6Xc1WO3PUK9BTkSYidyeiFMGbbshzt/xvZfl953WuC17GDLBJOXCXs9QoREtoHDuqItDdL2/LDnsvy+87rXBa9jCRAYetAAZEkaHQRDkvJ6VEAyHs7oAYqTRcx7E8pbl6kKQuB4/j9l+X3ndaI5ORhoodURSJkuIReewwtwB/lS0SmQG4pmghoOOMBPlX9quT6qnsqyMb0rDINhge9MvGyW7JmaSY1Mxyu1EEBPWJn8fsvy+87rSwWJjc7Y+lRuMxYTwKAKSUJFsqIdKArvcowc3TOpb9NSKsPZfl9KBJkzOO1OkIQcjMdaOMcPianNUAKbUgrkSMv1KoPZfl9hJxlDFppNJURjOdsaHFO8F72mWIwjkRkVERCaRL0rh/wA1Fo/Sqg9l+X3ndaaIZRRSEdicIZ0pxdEQwM6QySyc4o/AZFfp1Qey/L6X49FpPPCilGDkR0vTyikko02oRIZgwmlRxUMVGqqn1Xq98oBKbncDxoTBMyym8fj9l+X1OEj75UsBGUZ/nWjdkWfYoGrLWw4HtRsYLHMaUADBJ7ug2TFHnDfLPj8nsvzeuzEIRpuGxG/bLBjxoEcJY+2ndiTs3Jxp44GEaBw44cCuX7qJqSGC+1XsrEoe9M8Wj7FWozXWeew/L7L9L2DGlHiB2iAw18tQZAQA/P7L9P18gqUgKTJMWFj1rN8kRfoeyqzoLUd6f0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tf0tPSDuu5X/9oADAMBAAIAAwAAABBoAAAAAAAC4AAAAAAAD8IAAAAAASjs8AAAAAADwIAAAAABoDoKoAAAAADwIAAAAAAgAwo4AAAAADwIAAAAAAIIBCAAAAAADwIAAAQarQQp1wIgAAADwIAAAZ80OFAeIUGAAADwIAABGLemUDsJFEgAADwIAAAS10SIAXV8YAAADwIAABO8AiYAkIQCgAADwIAAAMAABYisIZ7oAADwIAACOAxrVVmApagAADwIAABUJYBcCdKACgAADwIAABEIgBsTMwACAAADwIAACmgCLJRFIJCIAADwIAAC/AYICbBIACAAADwIAAA6rIB4RMAAoAAADyQ444w444w4w46w4447FEAAAAAAAAAAAAAACswwIAAAAAAAAAAAAAAALzwMAAAAAAAAAAAAAAALzwt8IAAAAAAAAAAAAALzxRGlcoAAAAAAAAAAALzxepR3uwAAAAAAAAAALzyKYpZIkcAAAAAAAAALzwISIAIvsIgAAAAAAALzwIAAABBwMmEAAAw+d3zykboAAa0AWZrxkogEDzwe2AAAaejkDBIIAAALzwIKaxyV93IgAAAAAALzwIABKBwBUAAAAAAAALzwIAAAADSkIAAAAAAALzwIAAAAAAAAAAAAAAALzwIAAAAAAAAAAAAAAALzwIAAAAAAAAAAAAAAALzwgwwwwwwwwwwwwwwwfzzLzzzLTzzjbrDzzjSbzyoAABGIBBNs4CgABRbzyoAAAx4Br2TMugABRbzyoABIWXu30aWEoABRbzyoAALfDldlXtIoABRbzyoABKUxEO0AACAABRbzyoAALeoAIwgABAABRbzyoABQkoKiAoA5cABRbzyoABBwYIaQgAA8ABRbzyoABnMQJxdJADUABRbzyoAAcMIQA9MAocABRbzyoAAMkIIC+JA4QABRbzyoAC9U4gwBAACQABRbzyoAApsIAACgABYABRbzyoAAcYAAATjICIABRbzyoABKgIIBAAAAAABRbzyoAABAIJAAAAAAABRbzwAIAAIAAAAAAAAABRzzxjDDDDDDDDrDDDDDDDDygAAAAAABBqIAAAAAAD2gAAAAAACKQgAAAAAAD2gAAAABDzDiIwoAAAAD2gAAAAAJAAo4goAAAAD2gAAAAAKIiQcqoAAAAD2gAAAAACqDBaIAAAAAD2gAAAADBjowYQgAAAAD2gAAAACgIAAACIAAAAD2gAAAAB2LbbpLIAAAAD2gAAAADgJZgJD0AAAAD2gAAAACwxT4BL0AAAAD2gAAAADzgIABTcAAAAD2gAAAADiBbwJLAAAAAD2gAAAAAD04AAAAAAAAD2gAAAADiiEAAAYAAAAD2gAAAACQ7QQwiIAAAAD2gAAAAAAACfAAAAAAAD37zzzzzzzzzzzzzzzzz/8A/8QAHBEAAgEFAQAAAAAAAAAAAAAAARFAACBQcIAw/9oACAEDAQE/EN2mGcMddiW6fs7VyUYZhm0dRDDqb//EACkRAAIBAQYHAAMBAQAAAAAAAAABESEQIDFhobFBUXGBkcHwMNHhQPH/2gAIAQIBAT8QrTlP7Pk2fBs+DZ8Gz4NnwbPk2fNslP8As+TZ8mz4NnwbPg2fBs+DZ8mxSinLY3e9+XLcJYjSlYz4jtTj+iCUZfFex7mv+vY3e9+nOrsjJ4J/QxuWPFxKl/17G73v4TyVicrUzE021QooYtX/AF7G73v9JYfoaacOxk8JiiWAt7/r2N3vcaQHiPBEc7FLNQTFM5ooYMlC2kfdkc7+7kPxZB3T17G73uJAYvbn7p/bA0sZeg6gk/FiOQ6Zbogxf7Eoip1x/Q7nr2N3vchlrPj2NNGA5G0xGpzTIYlbsaglUxFSJjuTOkOjuevY3e9ytzFNEQSkqd/2RqmlAk1ljylJbDgJVTOYu+vY3e9xSo4icCi2iwhb0+BOop1G5c2NpYiJUTc9exu97issuYJpmIeSRBRDtzXPXsbve5CquH6HVA0kUIQg0DIRMEJqShCRpVx69jd73J4dI/RiHjY0oxuhOEi42PDPh1uevY3e9yhdBAsOxU6FLPI3nooVsSo6ah9W569jd73K0sUkNbkkJZNXnsOlVyGbQ1RKIJ5DbA3W9z17G73uYdEIa+kabJEV57DGRYwNCDZqHbpPbuevY3W9xLsRfdxzNSXEWRBt42GRukeI01jY514cxTdMLnr2IQTjuZjwZjwZjwZwjkfgyH4I5H4M4ZjwJYJmQ/BkPwYIZmPBmPBmPBmPBNeOxVUpzZ9Wz6tn1bPq2fVs+rZ9Wz6tn1bPq2fVs+rZ9Wz6tn1bGrVHdmYSzR/4Mbo7XGuX+DH6O1T+RIVhiK/Nj9Ha1IFRaomIKCGbsNNoa/Jj9Haqbm+HslMCLKmHGLUdUqr8eP0dsS8hwxqBUqTLkTLEI8H4sfo7dGYibwG6wSIVHHP9DVRl7/Y0MTh/gx+jt0di52pw5EVJl5DJuE7EClXKsgzigSc2K1LJ8Pdq+EY4Ra1CD0knCyCd2QtApZiyENMhqRXRBiYauIuErPJ2rS2qQNWpaTHa9DRF+If3gbcAyQ2Cx6kaJeYa0qklOJpcxujt0YxpRBpxaDFiJUnwHHpDVJPnj9mJ1HYY0DpyV/H6O3R2pShDbdWRbSrMiYliZA11Ht+DH6O3R3oMUNS25Gbcv8GP0duj/wAGP0duj/wY/R26P/BjdHa60mhlbGVsZWxlbGVsZWxlbGVsZWxlbGVsZWxlbGVsZWw5bTg7UkRyqTyv7sTyv7sLXJr7oMCU/dieV/dieV/dieV/dieV/dhTwT+7Djin92J5X92J5X92J5X92J5X92IiD0/QkOLdJ7d0aixDgzBJQQsRY0ifR11IEnEW6hGJbpPbuJol0IwNjVYsVJEQScuvTD+kz/ie4pqq0Q6BsjChRbqEYluk9u4N1KpxbGyUxqU4hqHhQWJE1LJYJiPinjbqEYluk9u3EUzQ5EjOBrVcevyEVQo0eKeheI+RtXE9hpptO3UIxLdJ7dqcORQkKgnjHkSULHsRTtJ/cqFIzPO5NXQt1CMS3Se3axoSMS+1ROhqDYobGMkMXwXIQ6q3UIxLdJ7dstMh0CfsbcySJaYnLqJFmQlK3zt1CMS3Se3a0TyFM2ZGQQuImlgO5rJercJZ26hGJbpPbtpbkQgSTIRQjKi4EhrrbqEYluk9u369yEGYrXmPuYrnNiT4CU6W6hGJbpPbt9XsSUYhqLEhJkmkdQ0+Nw1CMS3Se3axpYkWESqN1ElxKVCGNrE2sB0/Pa3UIxLdJ7dslI5exW4hmV3KupbTl2t1CMS3Se3aiIoOqqXEpcIeWjx5/wAJ5H5/hF7BjS1uoRiW6T27WTI4iEiQnYIUVcdr+oRiW6T27kwSJDbj+DUIxLZsmsPbM9eTPXkz15M9eTPXkz15M9eTPXkz15M9eTPXkz15M9eTPXkQW2seZjW5GDIGQMgZAyBkDIGUOCTKGQMgZAyBkDKGUJ0mND+BD2wRUqqxDvwC0EaH8EZHUquKSf4C0EaG9MqSogwEJOD8Bmm1EinwCgXloI0N5knnAaQSEl5E4nHf+iJJb6SVAgx7y0EaG9E3AM1AaRiVDUbZtTrZaXvLQRobybVULPPExYIkUUdv0VCloiCoQmr60EaG8pFgC7QdIxC5kOYopKUJflXloI0N5ZD1N/VurEZb3loI0N6qeMehtcieUnlZPKJm4QiYYxveWgjQ3nPjHaefqjjSa4j5BlQ9KMRco/d5aCNDenCCDckYfUcTWxnQuJtPV5aCNDeweglB+wQtDFhxYiayLW6XloI0N5Gm1GJRWxRn4snlfn+CbAgTVOLV5aCNDeSumKMBdfshJ23cxOt5aCNDeZBOBStiNThcTh1neWgjQ302aU5sMj3AQS1QgsRuby0EaH8D1IJyljGy/AtBGg/xYj//xAArEAEAAQMDAgYDAQEBAQEAAAABEQAhMUFRYTDwECBxgZGhQLHB8VDR4WD/2gAIAQEAAT8QkAgvzYAlM/hAQQQQQQQQQQQQQQQQf9D8JBBBBBBBBBBBBBBBBBdij9S3DIhHD8IRABIAAZV8Ok4CgSN4X4P0P4AJt94B3oV6VQETNgLSuteljrSoAtlgG5C+iuNgqAaC4aMSvAANJEQ7WAWXrRicFI6hCbYCYbHv7ZRmU+8N/WF6/wBL1wREBoAAyrXBWwnFvLoGLbLIMESv4W2PH9g4xSe1N7B3LudDiylkiBxEpxtPOLKhAmi+mul6b+SBcgluSDOc3vHV+l64IIMiQKG0ReDRn31NsuSRwEYtaC2Dfyf3GMAuDwlutlgDEGr3FYk4Uy3BuG/v4RJ4uA4kBY5vNOcYAECSer9L1wQsw5YLMEvjOD1GfLe0wZBqazmRCGoGZfCLm2+DR2kGVEoqHqGL/d9X6XrgjVLpLMbn6VKINWAOsME/B4xRjQAUQySlLpib0Ub3KBJLQnALufEcopN0YbIXypHEIExz9C3/AN6v0vXBNhcgCEvn3HktINcLqR9kkqQ8CaTFFyzlHqlMEORTiEjEWKdMzoo5MGhSTJHqhgmVq16HAyJ+11ZaIguCX5XV+l64JH1hlMVDBa6JnNtem0gWESxuTonlIZ0Ig3VKMif/AERdgJlSImljcXqWuveNVylUWQBC8OW71fpeuCb/AHgHejV3quR2GDcE9ADUzJNwQmiMJ7+WeVyBFYf4e52Vc8G6yF2/6iZuwdX6XqAh5SYEZ2l8CnfX9rSYtc8TC7VJyYyJCaiQntX8BMCisiIM6LVfBqGCe5nNlWavCRhZdq3Io05qAF0lnHw17qTCBBYDGmxeljo9wRIKN34kmoAdQWtNxfFp0Z5AmI4Amp6X0vSBFNvpYBACHQMm7Ww4AqRkZdgqtIVas1HLYVtYH78J8pYrF92+6+KSy1JWcw4ho+RRWXU4JjVydT03IY92Bwu9azIylIaAAa0GSFptWsgXWW8yfeou0GDWVlvy0FPWTsEDFzBaC1jsoVU1LgERMMypTk04nGL68J4HBYboyq9Am5W0WtGUZJYPeVGtJ5sbBaxY4WId3aWKgCIcBSBNVQuXVhipIEokb9D6XogiQDQABlWoRjRMKgGoSmGUSaauWSREglYnMPatMAustok+3g07K/tJiKF58TfeoIrU8SLpyaVdTAVTYgiECkvW543ORDBj1LRGaz4OW02XEBsuRM0BNFAvNkUjF7PSaniVtYm4A+a7s/tdkf2oSEER8lPaj4IJxLKWIgf8XqfP0SDgWBEMOVmoYqSDAIC/Q+l6QIBHGmTlrWziRenRAlG8y3q9LarbCFBZIFGeeElKDyZM4vFp9eDbVdAAvRALJo9JKVantgrgNmtgzlikiBmQbA0eNzANF2IZgcek1safX8zRCwrduJoaREW8UV8nQy1KxUWJm99+TlR0mWBpESmmjBter8WyYWIlC2iI0pN6vJtTO3iALvJVq0s4hgKFmYZbUAA0AAMAdD6XogmlFDiPAJ1EsQmVFrc8DxKmruYMeBRQblhO0ZitWPgjzffdAB0ZLLlk0zpuXqyZUEgEl/XvQZ7BWxdAM6hcSPJcRySyEZIHECKCUKkcpC32AsIEmZ7EYqyJTGIsqet4oDfoHjiX3ruLUPb4EaEgjbBlqajuxwFTULTsMfLV8xWFKUC6xJO7A6H0vSBMa+o8yIFCWUOomlulD2OqEPUC0+CKbIQxH1HhO21c/CEbEQaVsBNWYLD4TN5co2ImsTTYR0IcmLx6KmyQvGm3kgSBvZL3gnwMBEt4yKsY1o2Ye8MmIaSe7UCvu5Pdtm3g38RkXYjNrNtOhNFMsIUeqAerXAR8toGUT0DWhw0JBuIOQfhvdOSLZgDIk5IMOtLvglQwFLdl6H0vSBCFH2SEm0gxfExVkKcZhgghbaK9DDkw0G729KAiTIAiCS33krD3Q5xKl42LxRHWAU7smxNxzJLTl9KllzdUsxSEdDYYki6pvZ5JhHmWEm0gxfExU9ZClWMYxcfAyjA2eCsZBHc0JobCpO0HNJaIw1Zu2pGKRCmWODBs9K4WzbYeDYUzWD0bKmk/ZIWLSLFsTHR+l6QJGMEAsYgXYkzHy2rUgSGbkWi+lSg8MBRS6bgtE0dopBQEQnBraXNPyOyOssEPjweww2QC7TZ21eqi9GSUt9GTOrd8bJVXoQQkvqQZ0bhfV3ECuWQlYvwgjRxfb0EYgIZs0mx6DLBIPUFk+lLMAgJxafVYRZI+9Tj3ah25FdC+H9cTsTTJDkIjlf5Ml9Cej9L0QSDKhCuDJJdoi6JJWenRApYjZPqLFJSLkxNvPJsDOmKsy+FC3i173lOfK2nSubHxbJRLK00lfl4BZTGrOlzEAQGkAjhGiLIyRzCZ1ozjJI175JILdAnBdSE1q5g8cJqVDRjNEAgBrOE3MRiD9+QCgQTdNkyI2oF3TZjFkTqzN9is6S8lIEJhh+0HQ+l6IJkg6ABGkhJjKGNaNzRvZrCRNZxjIhKBM9A0sAV+qmt9BBLNg8bFUAsCYNJ08QwC3SMABEXjlo8DnEZBgNfp0yXq8LaaoNl7KAfheYXiAquJJjFAQGgABgDxsVQCwJg0nTxtQQzIpLpAbADRjz/S9EEdcgQWbfaq5gwlRMMomVJC80nAasAdYYJ+DzyUsFGhySU2RtpjwOMPyDCZxZbnA0cUSy9uKkyyased2CmkoGYTBrBal7O7yJESUAxjoox5/peiCQTMgvQyB6WepmpLKGcekQZvE3v0DRhMghKxxJ8+ByCZsF6GQPSz1M0YEWEcoZUsuVxxUpS4s5NzPRoE4zPv3wHGR6/DeJ/5ySPmh/Km8UJ77XMx76HFV8p0TaE7lCW8bLcnoEtG+IdgopKBiUwaS2oz5w9iv2PcPQ+l6IJCZ4AojRpIrzWArWxYoeKOZ4Gg6sfBOm9AANIBHCPkky5BlMl2zW1qzyeuJSCFLlzxuS89CQPgsLAOPC5fPzqWCkuQ0rRC5eCRK97BNlhi78EokAhvU3LU+EoCM7SVPggAkAAMq193virc0nNRrFguzkGCQ8i6zxZCNg2AaB6QLdD6XqAj4uCMnsQRUvNzeo2nrsPAmQxSS2llLZEDqJD4NAQEgABgCjXikLS5EzZp6q+j8K5DZ5AojR8Qzi9wQ8hnRo1ZkJhbAtur4NGeQBqGEY8Mhg6BWJYUHKOKrWAIXXUZs/L0PpekCPiDy5BK+bCA06YXm/icH2kGsF1Ae6weMSTrcVJvoL7mGTxpvzMk0SrchiW3HicMcmGNwe4K1KURsitup4k1ggELCeJ+XRv/AEvSBH9YNGwjL+pbyHB9pBrhdSPsknnuU33zOwEQ9hNsDtXo8IWiUX28d9pBrhdSPsknU33/AKXpAj/2NWJpALAF4UEi9C4jfHkINAQQtMKS3FhI5E7KxEhj9KPA+9xgUKCTE7UpaZu2FOxzB4AMeGCXvs/JuVGF7pGNU+m3Rv8A0vRBLfyIEBC9MsrQSLQAIWkKuC0egt/c1CWsCNV9rqiXFJEkxv5N6zkItgyoIxNuVYz+FLyrZs1JmyIvSz8UzSmGiKiFcgsbyyXBJGV2sYQQXAVQiwDeuJAGeFFtTtBJieEOUeSfGnIxclhIbbqY+/eHnyFMoOA2XoH0vRBHG1QLDZQHuhUVBdVAlMxdYGQ3oyYAEwNwLODHsp8Fg5SSxjZDN7uZbzS4MqRJUdQmYRrCt3V8J0TeE7FHC0LghJPbFqnZgXBbQGLJbNTB5eLCPYYS5IjWlIacgQEqoYKlws7ExANzX2pydU2ejByTZSCAbIIXe0qYCdAtV1AUjbu9rSMazV7sP6veZ0i+GnwMnIU7SjhrE/OX3+BTHGKZtPSXzXMr5VeiJ9L0QRbBIWLhIabL7QzU7cxqgSXLwt71KLBnTtpo9vPEsngukPAtvFtiQSGmy+0M0/n6DQaJuTDGMYpmhZ/eGfbrifS9EEUC6AJzEVgcOAag2AGTrGMSaCT3KYwXaKwjYsMFfim1kC7HfNHvzW0Ju47zcfXlt6CajsH3tbtRrXqjDAcmDtnWSoFXOTkoP/hKam27ojULBbX3a+eLQSzJVAIV5EdCHiA9/LZhYSLsW2Q6H0vRBMZ+QhKWCYaz56XJMb4ZMbhmIqyPuBmJbwvEtqTxt9VNwFHMRU+OpPQTYGpkJAEbwqDxt9RN0FHMRSwJxMFtYuE7JrOJueMTbKKXroNifESbTkRSVkpNegH4vYi7ssnY08FmBEdpPP2PHofS9EEtgyQEJfnWFePpq46SGZdcMRdebrtaGFpjiYG/hFb6CSGbjTxWYEZ3g8lhqekMS8gxl7j4ZWiKRIQVdeNlKwslcwMCTCQAUjFTW+gglmwee5kqFihjkBbO8s9D6XogmRavQJNE7tUjekIokoOiV59aTW+gEhiyeWK30EEsXWoE9IYokqGuF59KZBK9Qk1Xu3hkUoPRJondqcNeRKWbmMl9Eq4qnDqEokjUDS1Sksvoyurrb5eTbTcJYWDdtgvVhOjN4Q6llcTh3avwAWWVfVZ6H0vSBEAkkAjkSsmIS+lZiHfBY0PLrWtZ16PGKxaJL4ZKACSAAGAPIiA0gEciVnXo8ajF5gtgg8uMY1OlpfMRCWUaSfygQGgABgDo/S0XUgwYHW3/ABJ55555555xx55xx555555555555555555557Dm1SRxhvrXLvglUA/8GMsssssssssssssssssssssssssssssss+q+oIlEN/GgQex5pliYLxLHgZH/AOKMMMM0/wDxJhhhwQuS24yTsuVfBkYjdhFpEg+mk1voJIYsn/DMjMkgAJFaaNGKfamYXLsMLraRfEQAJ1ZFmUCJjDiQZxTR8rb8En/CMvcZhIngzG1WvCKmczkwuVJgExJUDRgvADdcFsfTPZgnYiWK3kuylqq/nJBqTKiAxya2lEQ8GAs8Qz6H/gGZGhAQlFQ5s1BKxZG16yMUuQRAmFmDadaZlpAlvFzUzaVKTE0WCgTYFmu4EokLpYMHRGR96yr8XRCwtxWYH5X/AIBhksVJBgErahVmIo2HsHON0MhOAQBQgNJIwMigVWHCl+QAmAXnFRksYaAyNxcw022DXAkbUqGp+mE1qg6KMzcw3xh13GLbNgZJgf0ts/nGGN2p8KIsEvFksFF52bvIEi4kwibRWNohgQIxhbAdAgGpF09xqEC9SgxIz+uECYEIIMHkGGNwsDLE7gCpCBUESiQrZENCrZXgVUUHMpCyHDkFnimfWQokRiALyNNNamt9AJDFk/LMI5zAnWEifJVwWJpJVC4MU2aRek2vwsmgytYuYLkeFpBLhdSPsklCct2VjAdxAAFhCIr1I51wSSUIGEYFY7qiwIgjcAmVIRZDha4pySUWbi59QTQyyWDLbhArcE8kRS4eQ2EXlm2GLxH5RkHa6LxlaJpRN2jiYsjdGvAK4Bjoak7yMAzaQ0JNAAEkAHCPkCK3ltJDZZb7CpX3FtExI6bEJuE0Z8iQjGOAvi9qb5uFN1kbrykhpUtkI01hJmTfMw4SQSEARVzDJJi8ItoAAkgEcI/lGGMDMGTkYRszGaVmaf1zIu5WRGVzG9C9PkIBZBqbwLQQ8Ys9qALkk1NlyMpt4DFZhUQwEvuSS4nWktm0CQiAjay3BG5NxgGmkSIVKa7hTTJqCzVtgPzDDN9NwhhJNm+S9HDDdMrqY62aoW1ZAOR1wxDEoIm47fxIECBqAaX8EBLxl4VWWWALKHyQcCS6ICgEKFw1W4Our+V+YZp4CcORBaLYxZE83t4IgNAADKtE2gsSJF0AnlqIiPGNrOCQk3G9QIQRWQ0fY+Ag3KULGGVEPFXlMyBwmZEszARu0iA0AAMq1M/i4qhDBEr+5r04eQGJIHaZIdp/GMM08iyGBAHIHrUroKEh5nG1yIshBLlsURMCuEaSSx8tDBbgXLrD2BIQvLRD5gkkiQqxIWITmYQ6xg6kBvsYIqWM1GfYSXISNwmbBwEUOLy+ukDsXBB+QuhgkOBE6k36aQCQAAyrWi2Mq7GLNf8Aql2vQInIhFs4G8FG2djxs2JHE+u91vviEQDTEwWJg38pmnkn6Sbb7BQeZbzrLLrVSCxaHd61n6AEg5UfBzCrACINiBMhEzW/dF/ZZLkJdQr+RFoqUxdtiYc0Us2uXWVw5XVtJLSDpAKwjvbqQLgZ9IdLFgEsTd8yK30EEsXWoRLkbveUI9HwLXTLJv32uKiw5INBF18IeAQDCSN6iHQTTLv3EGzpWqsQSwhOjGxebHk3JYGcsEs3m1M4sxMVxIHRSeNvzjIAStJQnSltXUwdd5Ury+ZxQhh2VwBhZMMsTWrxYIABMxeDOPGIbtKAuQ3TnUPVzvk81MBEyITagsk3XPESIslmViNQNBx0DmkhLEFm7fW1RW+ggli61owxKLExWd6M+EjlG5KfdAP1PSwURZa7RUWHJBoIuvnMb+2CAo/MJ5ySuRXRNlgBuBHLyaqaAJy3oLtCQKJHZDUQCZunQGKWApgMBYpLCDCj5OhcCboei0oW0Hhh5Auw+IT2Cgym83n00/8Ang2eANyyGzKUicMVHljSmkkS4TfF5i8EVJAlEjfxtioRLp0CHULeysRoaMrK8wWUQyyLWCmUhsuFlqMrEqQRYpCvhsBHI1xEuLIWICYvBTPDkYnIOZz9Gdr6ozEo9lq08BC6A8CbDkg0E2CrMVhZYlHstW3Nvp7zg+6x0uFj6r+lSIOttzWQfVPlZgRneDzGYyVg302deKvULhNg8jKGTF7ULj+z+JEK9uFmwYtmIEQgTnwVIolcGQsDyAFclaAhEect2Jg6FgJo3S1rEnZhwgtGZETh5cKxpUhcB6XXuthDnSwTcrjMrT4WeFQhqKOAwxFpRU4z8Bd1mX3DgYq7xQd3MhWcZY0qyYYGiGTBhcbXYCHoSWrEgnSeOS2ArJ7rMev6VaNWIkA4RcN8EXsA/HS2p9D5cU3eRisxNzci8DiG7OQwiPhp70EAkAAMAdQwyKX0AkM3Gs8PhQYS140kJ6moMXq6gR6FlpohiiIUvjHFMErOTMHmwWN4Mlcm0TbEkTasNWCXU3g7HdUCDhIajHUWMgbXrT6xbSwVhSLLkHA5A8CCfBMLonjWvXCAABsODG7VpaYcazInkQlrQgoBSmKqFLlZsXvj8Ywy+FS+PRgCT/hGaBmnsQwsb8xoF5Wpi+AFuDXLGca0EgMVkE8xvcoMsk+AoSJGViY3DCpUOkQ7n3iDObFIGbRK3M7W0xDXMdEJd7kFourGGrUaxwg2bmFY0si2tOc5qAyQM0LciTFbYQER20JsibiprCy5RGeEQxDX5qfhDEgmYsWEvsphoTiHgIGQkf8A6/hmGaeSw/RIfyDcT2loEmkmggbaX2vDNAMSgIgZO6QP0N9AFHRWHKrAqnI6zFJt2ocoj1E8tS1JXeTdLaIx6xDWRpVFiL9il/ykLPlLWLWPcyJLg/dK0jSJSZhd35E1Caoln6mFdo4s2RSp8LPVZWMu0IjFi1C4lUsZ0ykxrkwSxqwF3Lz+IYZp5ZGaLghNRIT2oRkZGQkYKxYK203CWAl3bZb+Ny2/pC0PWGQ8JDEIgLBLWwu2FLlzAPl8H0Tiw1mcoV3FQTJtxSICQAAyrV4M5CLVpCFS4PV+KYZp0ZaqyBKIS1B2rmgmyRsFSYwStAM1ciUYtjUbHqN41ghAOJg2ujWKtP8AMFPnMMg//FQxUkGAQF6izWnrq5N2cfCgICQAAwB+KYZp07qvVgXWEeQZyNZH4lIRWSS0XTNrUC0shksgJWFvX0oa12H0L37zFpwVh9Il7+ClsWtl+MYZp1IrfQCQzcaNoWsMAImBa7FmYmtqUL/M96B+MYZp/wAUwzT/AIphmn/FMM0/4phmn/64wwwwy7r0ILTfap1pU5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5U5eDrOjwgvTDyEdbcCTg7n/AfffffXfffffffffffffffffffffffffgihIEokb+W3XYSQ1xrtr+eVo0aNBmtYyjJp88VACAFIsWTHWyY0qxjhEiJdhuwnUGQASmBFCLaBrODozRo0aNGjRp39/KX/6GqMieEJImD87SFd/fzotGjRo0aFKFqDk5J2Q81zuePQArBbVPuDaI3xTK5b3RCYKWQC0kKkZrx0E7NkuSI+W6Jqm0L42uUJXy4qIjIKsjemlfoxQGMnxUI4IVYXgAbuCp0ABG3bzOfau7P5VtzpEBEDKwYyEKOs1lQw4pIzL6jNY7frMvAC24RU1t/pljNsWWeY6v/wA7nj0Z3OoTHQX4m9GYBXjsmsbNpVzSKLEeR+ecuYwthjV94cGD2SUmwdBaYvphiAhs3H5Aeyl9wHMQSaAaje00X2Lhy2JXcC1tiou8TFk31tsWVDY1IQREl1PAQW8GjeN7fTiZ7i4iNnxiUZhfRYMnHWgx1P8A53PHpJaGmQlYHIlsTKzN6AWAZEThLSRb2MBDxtsnDbjSKfURczUsMJISRbkAmTk1Mwi+FCMr9RTkZkGQAOBMrpFdz/0qOP27bgLRU1DLAeRd95LRrUa3MjwvCs3InWvBSudDhv7BMU5Gq88wBmULvki/V/8Anc8egryKNWm4GIlJniL0loQl5kyM7G9/lUzBA5ZC/wDUNO6RA32RhGYLa5UClkg33EE9GksIgZnaaNO/QhhM4Pml4080tQCU25xuRUHOQIXIJJgkattb2ZJgEZE72uxq3GDLkx2GbQJ8+E6uPU50xZC/FHmwHoSuG+TremcINKkhQmW0n+a3DCGxiwvNofVRdTZYTBKaX+Y26v8A87nj51VBZCDhGrYCgViGDeMMGQXmfHjAkSpdxsS2GpUFkjb1OPdpGqF3hvZZUZZXUFAgZwBuGw4pMheWu9x57EEmBoGSy1cGRk69J17FYWWabv8ARTPGat6QEMwEqxO5glCenchbhN1C7/WsUJA8uo2KSoek4hNgohlLTHMSN6hGRwRGxZwi+tGtgqk8GFPhpO3SxiIInN0g3oMdT/53PHoHJSKDzqtwLMQuYuKVOCrJ53Haj7TroBAazS7hMejwQD2IVVMFmBeeeKbI5lzzaSXt9UM1xRFdDR6h80RMCXBAWGqzDGtqLIZuIkaWpkLE20q76qGEAzBkuW8IrfQQSxda9ItIodIS8K6A2cFzQRCQbjYQ5qC62Ag1XL6hlGKs1fk3EcoiWDmoa3IJrjbFy+98LdT/AOdzx6BzSuQ/ew7A6DS1qfBEkYxZZU/G0DiXngWQxkTbAWz60ngKyLdtZzUFSgYOcCnrYI1z4JdOduZQmCEIk6yRNLx4RiS1gKZtE7xqXwOj2Ay3Ag96tMe7+JJ1zxGcVPXaW2MrlpMPryA2iQeLDPhrIjhognA/U4qXExC2XJ3sc1Tdo9IGRvLP2r2gUwljiNFZoMBoAAYA6v8A87nj0Dm+0yyJQSRXHYvVzCSFzsO3nni3jYkrVWJtAjtpUZPIB2vAVb8KJJcxO1xksF5W+lxL7LMej+6pHBwAhMH23cU1q6S6w45c0AuiwanLhk9N0wBFM2Awc7Sw8l6l6Qjq+xi26yaZoWf3Bn28DbazASLMG0yzF8QNYFa9Qg0Tu3V/+dzx8/qwIWmUW3o2OxLzORwDYQbJCd0oBaW0rSCjWwWCeDCnw+HEBAgMX/cZ0xUQsiY8tok+1RK+ky1xChUWIXOtMzAgq0Rc8sxgw0qbglzj6wynTDNRWo7moKGG5B/tAAJAADAHmnDoADenIiKIm5px4sNmGRJ2iW44Xp//ADuePQF6aiLo2ISYvDW2qSHJYuaeNGK22wEloC66CbNjaVt1iJiyFO0xXuxw2obbYq+iIgtIIXGkYxZp04UCb2ttAn3oIkwFyFDmhY6KfshDiWIRuyMImgB8gpCw+w9uhehRQMCpEqWxZkmtOn/87nj0Nt/AO9qgmpEWpIgFpanRQ9PoaW5+aYwCsZLhY+q/pWAVSQWJvIntrUjONUHlmWbHHho02mQbLhST/wAVG1FmgiVTIoAhzo1Lhq5YRZDyQkeyhfSQ+vITlmAaiQ/ArTp//O54+fTkwy+Cdhbauww1PG9iwuqRSiJNjCgmEyxDhkM9tPuyzSsv4MncJVOs028zS32iBeZEap0za1BMSNMKdr8IWVhQACSARwj5yVHoTeoMWAAsVp0//nc8fOlJBQIllCyBZ6kEsFRJpGyZcgFDKxjYTCmzHwEMzNLDQ1JvdW1rffk4ECGlBaY4mBvWPBBnwR709uCg/qmbG6pb64SCLoACCcrQjeYMkpEmYOTzru7QLKbSltjOJJ06f/zuePn/AEbmZjumcaTm01gZMApBkbVwTkxRUCAIDAFJI0XvJm6K/PksBlJO1WRDxf18QnKyRJgMFoZBhqMw5M+pRJafFFbyCCWLrVwZGTr0nXsU8uQnJIye2L09DfyIxKU3UWc0YQsAAIgK06f/AM7nj54MexZtmDu7FcBemuGZAKIiUsXj1ObKnSDtusr6vnit9ABLF1qZy2CAW5su1JEyDH5IqTypVjVrnzfPjqscZpu6zXwkVwweYE81p0//AJ3PHz3fah4lcDbaEwyNTDQILUzoyHFnzRcaVC8YC2gjBao//tZJ+KH9p4KvlOqbSjd8dOm92H9XvM6ReaN9ji2JkDUnsmlzmIJ0iB0HAxner5ZCvpBlNAu1AOWQDmOLHPj8vINcLqE9kh8W4YyTLDM8AcA8LmnT/wDnc8fPHE26JtlAydW9ZsLYkJvITaajUMFZ6MTdEhrJPkoABpAI4RqfJDhbAtSQDcugEulXHq/VMRxAYQOIVHXqLEyixkZ3LB4WFNTNmwp2OYPBqUojdNfdXxtMHiLoPusvhc06f/zuePmceR4LhOSg068IhqkZqUOGxYO29Wffnx5conoZt3EE8xNTW+gglmwVmLticVucvReK6x9PogZ8v39PLCRQDyJPoecPC5p0/wD53PHzOK9PZC8Qm+1Q84xC0JM6I6ByeGWgyGEv7iE2hWmEnfIMRZcDiYuKyLCAgFNRNwARjfjM1x5cagCB9MSBNW7aEzhIYEfwCxDfqf8AzuePmcVYhCCeEQ2ZPIPOIx1byjQaOuf5nwbuBAVnxoGvxIpJQard+z8PkP0+gwX4vXzxTnC8Tjxit9BBLF1qTKGS3MQW/wDnNqn2WhIXIJFQQJiaBzlJJwAlwGggJQE9T/53PHzaeBWMIkQCB7BBVjxRK4S7M+efGY+AImczcZWr/dMQ2w9+Ctquo7RuuZkbVcQS56ZLSBdfDlnFkLb1evcqfDWDyLIdeH/zuePm08WfjE+KkG6G9935FZCp0gwi3AwyG+Y8HkGDV4yxmV8AtZGOD2Wcvlzp4sGElDdXLccEXW01i9PFZAjO0ngbWCQQmWOJPnqf/O54+f690y4Sbb0sMaocGYlxiyWk3jwXQC0eZpYW8ovgZLEhmdrctia2FLcFJGjD0FpFe4k0wrQjRA9zKRwVAtm2u58gjMAC7QBlw0qCtkTqw+yEFhVeIBAIwI9T/wCdzx8/q2MFQGJvMU+2lcN4RoRilbALItwOILmb1Pv5Nm2G7UyeS1DD6KQkcywTjZRSCk0Sz9j4I5Kg27fTcVNYNWctlwRZLXWb09VmBGd4OjY3JJQOEbtJvlV6f/zuePnsZkjKYwITIhkxRBtLkEDQExg32y1dgRn66aPboaUxHCIjh7HzjlIsUmeSZX2C36n/AM7nj5vR4QtMJvtQ1rSc95gRwqG0G4ksF99A2yBFEsgt+osXljO696uSRJYzbKv1xULfrnHgnouebTz/AJvEIYzIAsZ/jQdwJWUwGklrfBAdP/53PHz3HAUQDJYSXgbZJorxqKLqXISYtJ0dK4QMEBdDD5J5541GycXGj03qSnEgicszG8mkEqZ9qHII9RLzqXq//O54+bOsACBDFc1S0LsBkpuUZiWmAWQt1+JrBRI4+n9P/wB85r1EtLGhKXcHNafNQ3atuJUeMdf/AOdzx88aZNByAm8qiIuZWEaBJAEPgkBHREZ5dYLBolR8gwfiP/nc8fOiA0gEciVPeCBEwLK1qf1YlAm5CAGzAbiy/lIECBDsr+1IRKNqEGRn9M1q90saLCIUyLOiYDxWYEZ3g/E/+dzx6J4SYEZ3h8xAgQIGHylARneD8b/53PH/AIv/AM7nj/xf/n+yqMgiPzwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALTSJ7DZK7UKoLIQMieUQ6JC6ZFuKc75a5Xy1yvlrlfLXK+WuV8tcr5a5Xy1yvlrlfLXK+WuV8tcr5a5Xy1yvlrlfLXK+WuV8tcr5a5Xy1yvlrlfLXK+WuV8tcr5a5Xy1yvlrlfLXK+WuV8tcr5a5Xy1/utf7rX+61IUAa1Q+g19n+vwSxXrIAoERkZrFhoJOYRf8HsuKff8A6/BQ96wCav3mV4OsX8gUgK8tTE/gdlxT7/8AX4CbjMSYD0pcLMhTBnitdjwNIgdAZE1O1KfqxLk+/wCB2XFPv/1+AztdACECnqW8LSugkzs62zbNSAUC+wCvhTS/UGfwHZcU+/8A1+AtcghaU+6XECQdL5tcZrFRUTvFbrBlloLGDAs4/A7Lin3/AOuqkJFoAZpn3cBpcM6elKk5A/kAI98VKgS4GdF0qWgFrUUMHTyTl1+98ljdAj6Vd4UuJGdNxS8RIO/iwudOr2XFPv8A9dU35tQMYvTOrNGA1MoLDNvSpGGQWUJZi1ZnEIAqxhYBCKGJcJ8BP66PIJBUfJVhKRBaZoMAvgrtX+UpGjaV4lk3WetTZm6XAOnU7Lin3/66oHQ0G0ogb1sA1b6pCWUppcy6OeGes0dqSKzSG8Hhn9kFfjubHIfkYga3ufQRrUxGyGk5Wm+LY0QrDjTNc02YFJ1Oy4p9/wDrqpNRRiN+RGPeowCS4dwm9YSFAQEybJiraZlSMkIIJMa+GPdJkFaSI961QYK4NSoUgOFjKdsVmA1mFhXa0OLAuRiHZFR1eFINJZOIrCWrQDg6nZcU+/8A11V2SWmcvBONa7AQ8sTrFQsWsrBFhQQLJiN0M+FrukgxnIpECfBgLPAZITxY8N4I4nWg4Fgl9oCYqf8AJAQo2DETK8dX92XFPv8A9dVOabBhSgmtdqPD2eUJLvYo4PJAq4AqEApNGPBCIiF4W+Hgr+ODi5bSERhlU5gxkKxRwqZwbqv0FBBDdd9aP3vEeCpHCudhQhSdTsuKff8A66r3H1D0QaWQwWQGwlhu+tasAoQKxUVOAKE4BFd8FQENi04jCF7tdiN9aE3IhGDIJ0tzWk1ysJiSiFG1SpyYVkWVkNqhxqAzZERYwt7VAwNgdTsuKff/AK6zvW/hm4mF43aVoJXA+K2iANxYK1EMEWN1hmasMuIrG5FX8dyt1pvO1YpilmLtv1uy4p9/+uoWEtbmWAGtYheaSmzXG15lPY16jFFGNBY43mEXtRkYAeUSbrJf/aL0FHgEwIBUfW1R4UjJbEoHU7Lin3/66iXXACTRHretpOSPxYvBplp2Ahs4farmCAROmWrqVXHZjAtRMMp0XBmXxlKJhFMi4EQ+Eb0zAQ0JkHZrAvyo7kJpWWYiptdb5hGXMJqoKQGSbnzq6fZcU+//AF1FtwSCJTjDT10sl/3WkR4MJCMWpoAQOOGVNNWglyYfIuGCBIE3aeJwCZAI6NQtlCaJYYFYX3UBAJYJTNjp9lxT7/8AXUd12o6IJJi2uwvetERFch5Pv2ruu3RIqBIHARZuI9taxYCwJLmdPsuKff8A66iA3uA4RS0UwTDIRyRTlQYGbAVoCcVsylKEHQfC3WBX+Dr/AB9f4+v8HSFoXxN1kVi76gZxqOa+d2GSwM8Y0q2BjY8YibHtX0PTOy4p9/8ArqOw5o4PQTbVmbxtXBwSCEruu1GgP8rX+Ur/AClf5WjwIQa5smGcetPytNyki5NDrFb2jQIen2XFPv8A9dR2HNNbjAB9JNayGMRfpNXRMARS5LpNL+GQuMi2CyNio8JC89tD3wzvreESJmmPnUBXhLWgTRl31y13xD+WhX0PTOy4p9/+uo7DmnG+R7KrlEYYLd7V3XbwNYELjdV9tfQeX4SDZS4i1dw2a+h6Z2XFPv8A9dR2HNP05cTOkRXf99BlM6icP34/+go7wiEsseQYFWAieGu0bNfQ9M7Lin3/AOuo7DmnFhMX2XzXJNMT/OrsvTx/9BWrFAh9nyalyAsQ+2u0bNfQ9M7Lin3/AOuo7Dmnd9vh9hQDYIGT4/gIzmGBh9vLM8YEXLrcK7Rs19D++m7Lin3/AOuo7Dmnd9vh92MixAq17TIA1oQe5D9yg8oj8zHIhhUWG7pRZX1YcYg3uFHGeVBPp9lxT7/9dR2HNF5h1MCRMn1U2wwwVgF7wapGyuEUiU5ktHYiCYvTdckIMK5wpH/zeDn3ESbXpxJQZ3YnFGXnLDKVQ4aUefR5HuF2tG4U0nTdlxT7/wDXUdhzTARQcy8plpFF6FLxlrsN6mM9BedDxVsSUE13hpDs3wNhkV/naCZ+v5e5bq77u6fZcU+//XURwI9L0SxnFWASLVggMrTFXWdV9cXQTT48AGCNmsNk2BZv79DuW6u67un2XFPv/wBdQ2heQSzfaKttEdoOQu0ZpKnameq07jlnamRNavpoFJESot4WCHmO5bq7ru6fZcU+/wD11HYc0sEB7iXiaZ0dlVN83KjA3IExl6b1CZzAuTVylQBz9+fuW6u67un2XFPv/wBdQXG2XYJA3bS2whJKuLKXtWAuMg3stCpqoIIi5WXLWUCegYpN0oA1POXSeAISWd1qzKHUKl7Jjp9lxT7/APXUTVQPIGUejepKvjoIF49Gg2rAlsuGP34RdaAQgA1uU0GOCZ5bvTzbAetbhzwS1Cj6TdDJ8I4c9TsuKff/AK6pFLMAjkpb0yMMghty0prBGXYvglW9AgcYNk+Gh4EpDsANi/Pgvb4EHn1kVKm//Q43qSimTFoRAqYV7LzMTEp6to6vZcU+/wD1+CLwiCHLVICKx4alFEEXjSfSrASgAODr9lxT7/8AX4SVBQHtBW8CILeRUuTGwCd4PwOy4oayMsJsJXcX9ruL+13F/a7i/tdxf2u4v7XcX9ruL+13F/a7i/tdxf2u4v7XcX9ruL+13F/a7i/tdxf2u4v7XcX9ruL+13F/a7i/tdxf2u4v7XcX9ruL+13F/a7i/tdxf2u4v7XcX9ruL+13F/a7i/tdxf2pRpTleVr/2Q==" name="Obrázek4" align="bottom" width="191" height="189" border="0">


4.1.5 Injekčnú liekovku s premixom nechajte postáť 5 minút pri izbovej teplote (do 25 °C) a potom skontrolujte, či je roztok homogénny a číry (tvorba peny je normálna aj po 5 minútach kvôli prítomnosti polysorbátu 80 v roztoku).


Roztok premixu obsahuje 10 mg/ml docetaxelu a má sa použiť okamžite po príprave. Avšak chemická a fyzikálna stabilita pri používaní roztoku premixu bola preukázaná počas 8 hodín, ak sa uchovával buď pri +2 °C až +8 °C alebo pri izbovej teplote (do 25 °C).


mOR7JISVmCpkgZKYQjyEiPIV8NERE8Xbfc+ui8M3e71VGoMrlYBpGNGIp2JBxt0IhU0MpqizMv4kE09y33ProvDN3u4phgYuZNaVZLkYJ2oBHaHeQbSsa8lvoZWGZtufXReGbvdsqVkqqNivK4klkYcVGadVe8whrqgVqWVqWVqRUkkCr8rAatAlOUuy59dF4Zu92xnOdNQyklOiNI40SW9gYImPYNg02KiOTSgrIVK8nZTTjdVyRFhjehB/Nz66Lwzd7tJ9zf9GBEcaIY1Mcrk/SQTDMuBPEKLw/m59dF4Zu92lVjK0+TKE/yu9rcDflfwk/wsADFGD5ufXReGbvdpho4bF/6AALZgTMbTXI5v6SuwMnMetv2XProvDN3u1fPhwAyHLEexrRvhqYixSgIjq1bfI35jfhzmsbqgVnPdWE76YEY1ufXbLn10Xhm73a8yJJGjUZ8MEMVLGAq6MbHpGTzpmVpQU2OFjtl0PmRtlz66Lwzd7tlcuGM4Y+qw0woy/peRg01Hl5sRAXP6dlz66Lwzd7tlcsf0P8AzDeIZa0/ii5wQkdIE3FIrFIrxIrAda06LTAjGruYT6Ln9Oy59dF4Zu92yuWP6F674KzNDJ+rcqtzifRc/p2XProvDmZo7n7GRXsZFexkV7GRXsZFFBIIVsqQ1inkqP2MivYyK9jIok2QRvsZFexkV7GRXsZFexkV7GRWuk5jpUhzJTzyGexkV7GRXsZFexkVKlSJMeMiti/2f//EABQRAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHD/2gAIAQMBAT8BYP/EACQRAAIBAwQCAwEBAAAAAAAAAAABAhAREiBBQmEhMQMiMFFx/9oACAECAQE/AW0kvBl0ZdGXRl0ZdGXRl0ZdGXRl0ZdGXQ/Mbktv14Etv14Etvw8aeBLaqLU96HXgS2rF2JUsWP8PA68CW1Yq7HW5cXvRwJbaH5rkbFmtHAltoiOx9R2MmS0cCW1VGjdyxaiY1/K8CW1WreS7G9MfY6cCW2hrVD2q8CW1Z3RkXR40Q8yrwJbV+V/VVtoh7rwHFtKxgzBnyK6VhwZgzBmDMGYMjFpmDMGNWj+/wD/xABHEAABAgIECAoIBQMCBwAAAAABAgMAERIhcrEEICIxUYGR0RMUIzQ1QWFxoeEQMDIzQlKTwUBic7LwJOLxkqJDRFNjgoPC/9oACAEBAAY/AkMMIQoqTOuObNbfOObNbfOObNbfOObNbfOObNbfOObNbfOObNbfOObNbfOObNbfOObNbfOObNbfOObNbfOObNbfOObNbfOObNbfOObNbfOObNbfOObNbfOObNbfOObNbfOObNbfOObNbfOObNbfOObNbfOObNbfOC44w0Ejr/hhtZzqSDDFjf8AindV8M2BdDFjf+Kd1XwzYF0MWN/4p3VfDNgXQxY3/indV8M2BdDFjf8AindV8M2BdDFjf6v37X+oQE8KCT8td0ZnfpK3Rmd+krdBQXKKh84o3xIPNk2h6p3VfDNgXQxY349JxQSO2ElCA2P+5n2Ryjrh7AaN0VtJUdKqzEhUIpKUANJjJVTsCldElLoH8+Tf6JGsR7lA7UiRg8G+6jXSvg8IkLTpRn2RNJn9sZ3VfDNgXQxY34+FIpZXsDsBEcsKB0/DtiYMx6UhyXGfzZ9XZ6RxWWeuh7Et/pmahHJcofy5tsMj4lBRXo03nGd1XwzYF0MWN+O8txwt8pIKFkROil1PzNnP/O+KR5JR6zNsmMl51I753xJLyZfmRXfFFS2SNBa84yWWbSFFu6DNhmZ+Jai4fGPetfTO+JKeTL8qK74mvCHKIz5hdFIcqodYm4RGS2Edq6/Ab4RWVKKFTUe8Yzuq+GbAuhixvx3i2aSadbRbpA5IjknVYMqdbTlaZ/aJqSwqeYpWR9oqwVhJ0pXI3RNVNKux5Sr45y7sTuilwuEL7EJTO6Pf4V9H+2Pf4V9H+2FUGMLMtLhTPaYSri+Dt2stU4Sypc3dCRE1HK6k9ZhKnmwgUFUR19WfGd1XwzYF0MWN+PhJTTqc+CUzkjTAaLrThJykPoonugniZbPU4w5/iBweFOo0hwBZjJcaUr8yCPvH/K+MCbTLg0IMr4FJt1In/wBYAeAiQS3LrC3lqim4nBx82SSJazCCQ2VdQRX4CJpYSAdKJQFoCEJlmSgV64bsKvTjO6r4ZsC6GLG/HwngqNPhBKlm9kQlGHYOEL6ioTTCktGaesJdO+KDaaI9MiTqURFEJKx1hbyo5ngu3+2FTRgreii3SMJm87V8KTRT4RIT1mcUEEALISo99UMpTmDagP8AbjO6r4ZsC6GLG/Hf7XflCh7I0xTVg1l3Az9tsBcyexeDyP8AqxOTeU2e4ER75s9vB+cSD7ae0N+cAOYU7PSiSY+AOq+ZVfj6KLDlBcN/pqvTjO6r4ZsC6GLG/HwkLb4SsKoynMSG4wCtrgl56LmT5QODkEdVHNiTQpwS6kUa9sZCnx3pbMCbjsrCN8JSXHajWFPoRdBo8V0gINJW30UHBNPfCSPdhsyOseGM7qvhmwLoYsb8evaKjBB5ZGw7j4QUqaaQpOemiUoFCVGVUvSOC4OXWFTvj3TX1Duj2U09FKqKPB4P/wCRpfaFJcwsFXylVEDVFDBkF5WfRB4VYAPUP5virGd1XwzYF0MWN/qcOkpSTkVpTS6oIUlla9Pul7YUlCsISsdpXvirD1a6I+0dI/7kboyMLfVLQ1P/AOYog4XaKEgXRJUlM/FSWqZ1ZoTxegyR8XBgmJTn/T/f1Duq+GbAuhixv9RM1CMKwo0UocVIU0EgjtgrbC6HUcHVSE7JhSi22V6X2JE+MSdRgw0hDf3nHJYM0qeemr/MEoW02n4WgmadsDhaNPro5vS26pPJqRwdLQZ+od1XwzYF0MWN+PTcVREcI8QzgmeRMirvhPFZcHmBbUkgDuI+8D+nlRqpUVN/tmIUQiitftZRVjlCxNJii7NeD/C51p74pNqCh2Yzuq+GbAuhixvxktoRTeX7KYS9hYcdWZTco5KIyxwrHzYOqvWNkLBwtTblKapcnqhKjhDxomcpgfaJLcQk9qoyXAuxlXRmd+krdGZ36St0VkptpKb4kHmybQxA61PBneujmgsYQAh4aMyh2Yruq+GbAuhixvxsNdCApxJogTl/M0El5zB3U52lZST3RSwdtTJPxg0fD/ESOEIdE/ZW3KMrBmhV85VfEkJCR2DFkaxFTSUnSmoxybrg7CaV8VpS4Py1H+a4OVKQnlVVa44YVLbIUkyhKxmUJ4juq+GbAuhixvxsIAVRPGBlaPaiWFYOXqX/ABm8qezNHIOlbc5UHkkS1waWDKz/AAqBitBR2GXqqLiQodsOILlOuQV2zzGGbAuxHdV8M2BdDFjfjPrlSIwqtJ0V+cCg8MHU51JVMd0oUlS0qWk10RL1EhPWZ4mafZD6uCoKMpzlM1w2g50pAxHdV8M2BdDFjfjOVVnCymK2A4QCEqUpKiqZEp3Q426GFGqgAnTnqh4V0EropkOzMPGJj1XtSPVk0vCFqcnkmYB0zxXdV8M2BdDFjfjVZ+PRJ5ghWc6DrELbbUSVqCuFVWRLTHC8EVUUGZCh2S0aIbbL6koXSUo0c3dGDqS7SWv3mXP4Sc3VmgCguavYzZfdE5EGciDnHppKUANJjJcC7GVdGQyrvVkjf4RlOBHYivxO6JpTlfNnO2HdV+K7qvhmwLoYsb8ZTaiQnjNMwKJmnqM5+nk0JTPQJRMstk2RHCNAIWMxNYgqWpRUozNFRSL4zu/VVvjKbC7eVfFJLSEnSE4uQcgOAH81U9mK7qvhmwLoYsb8Z79Q3wzllKlrIorFQqPVC+FbKQg1qTlDTHJrSqWgz9TNagkdpgJbbUSRPKyRGFcKfYBFEZvZn94d/XH7MV3VfDNgXQxY34z36hvjANX7DGFr+an4VfaOUQlUtInGQ46k2p3wtaXqVEE5ad0opU2lZQEqBGc98e6a+od0e6a+od0e20OygT94yngLCJXzjKcdUbUromlACtPWYbsKvTGH6/2CHf1x+zFd1XwzYF0MWN+M9+ob4wDV+wxhH/tvPpW3OVJJED9RH7hjpEsqiZHZGH6/2CHf1x+zFd1XwzYF0NPIZW4Eo6h3x0e747o6Pd8d0dHu+O6Oj3fHdHR7vjuha+Luikon2TDCeJO8l311S0QpHFHZKCx1/EY6Pd8d0dHu+O6Oj3fHdEuIu+0D19Rnojo93x3R0e747o6Pd8d0dHu+O6Oj3fHdHR7vjuilxBzNL+VQ+niTvK99VUtEFPE3UzXT6z1S0R0e747o6Pd8d0dHu+O6Oj3fHdCmuJOpn117oaBBBCB+N//EACkQAQABAgMIAgMBAQAAAAAAAAERACExQWEQIFFxkaGx8IHxMEDB0eH/2gAIAQEAAT8hgoImOb6nCvpFfpFfpFfpFfpFfpFfpFfpFfpFfpFfpFfpFfpFfpFfpFfpFfpFfpFfpFfpFfpFfpFfpFfpFfpFcWCuLTKhNkhjC5Xc/H7X2dGy7ufj9r7OjZd3Px+19nRsu7n4/a+zo2Xdz8ftfZ0bLu5+Px/ev7WRGwWf+trJksiCUTwFD3hgCZfxezo2Xdz8b9pxpXs0BTd1v6D5fivlrZB0xRorUl+Hmb5btGTAsAWCnQnikFSdVNHndFRMoXgrjonY5MSyJZKELmRIF8lypewkXhnjj7UXo2xoDV/OCulRFwYeK4PB03vZ0bLu5+N+poOYTXDnPONKwHErnswfMUZMlxGybRaGLqlsXZ82FsddvKZ3iYtZwvhltcuBdVsFYDnlbzwfBLpUGZcRwTL+Gi73s6Nl3c/G/QMBHlJt4NrZ8KSSvgPsbR8qS4USl8jZawHC0O8rWIHin7AdqbLeKErhhPGj0NvmjMDHtAJ67EuAHij7kdqYSpTJOOYE60EwokL5G6VlB4kjyHwoVtsZlybfze9nRsu7n438XMCRgrdB04c6R4XAX5uS68az4EAR1VB84ZfJMp0yVaINf8JsQxHqB6NpKSDcwxX8NcUbUw8UkT1pLVQvce8fNLROVfQ1pRWg8k717OjZd3Pxv7pTBgrIaIXfG4wYJJrJy2EZ0Gyi3jl6lKBg44hzj+NhllcyldaKJNMHLG4mVCZrgM+KIIJghObuRUyAYmhZ9JrAolJSTmJpQ9ghIVrwaG+c9nRsu7n43/UKPQ1lTIdsMHL29Sh3HpfjFOM2wcdosUxvPZqUl4DP7OzSABzfGHzB2oLuDEJviOdGGgcRdWjIXFugiw+aC1BxoO89nRsu7n436EuBGMMwJ5aV4T/Vck0Vy0th2zhjrnuGLCLf2D+0BGAYnLVygczJ1oorDLcOhU5JWS414SnYoA2bmfznvlPZ0bLu5+N/KAGDCgMHXpUCaG2TAxhQHGMgLNNxcwahRBa//ISrmcrgbFQijgU4Y409KwuyURGGJtllsmoxEkeKBMeIitzmi3GHLe9nRsu7n435mKYiRg5l8qAoYhGIfTk40iEBEZOExE8mtBDgxpthdqRDCmg/zYlxHz7uj+UKAl8a7JKcJRgFvadqwIGzD1THnbWanRrCY2dGxrPHEUPA5sytou5u97OjZd3Px+Gxk6TA6IZogdpWLeZlQRbIrMRSfOCRHOpKPHD5dmCV42ih0pArvk9ON/8AqhrJi55mBB7yrsDsUYtMKUMTi/g+zo2Xdz8fguXAuq2CoypRiBLDLAm+dAODiKDG/N+3zQZWxE6Xg0qJCLeRicoK6oStykoME8lNA43ryDfLajtni1xf3j+D2dGy7ufjfs8my8aYBFhENolke8GlDgIAcYF4yMlNt3motyz1GtFCMmExvm74WSwjRDH0CuDlo1+gpxpXsb3s6Nl3c/G9VWMxNubp/jR0WEBvZGXPpTeWSbLkWZcUZUgCSFM5MLM4U5dYAdGBJVm9TBDFSYhwudJbWTKPD+IHUFC3hgCZdyRiQuzksmDhV5iB1L1/zc9nRsu7n43pLpYoBSOdldEiVEASf7NqSWWLbdI4aOSjWMgQ6l55U4RPRB3pFi9BBuuTEsiWSoL8LMXyXK+WtkXXFGgldZTpobPRWbGQFZxRk1oBOjVwycTtpQPMAzjCbns6Nl3c/G9bc3AlC66cqUEsQWIH5DQxvQqOCWRBhCe0Xq1TyBHJxulTt7i/wv4nnCkexVjyi0mAWDP3n7fg3PZ0bLu5+N7JEMcMi3LOihJUl5YXQmbs4ZRhSBsorCSSyvX8Bg0DiLq7jVRQyYtXlv4QDgtQFyGMJDc9nRsu7n43rQqSQspGg+HGpUviIRO64Zic6hmBCGZGK9pzgbQU4OD8mSQL2ejC1Gnkfev4p1JLFy7ku1dZAxeVywtroEsHbc9nRsu7n43qkSOCNiaRa4lm05mk30qSh+SSPlhbnljS6HlqsEUwoDhcasKAdGJxDiuF3CjlGAJCXMIuyRVqsjAwDFU4Z3icqNIUoOT46/O10J4pBUmIcLnSVSL0cH8llMoPAkeQ+FRmyIVdNVdr2dG77OjZd3PxvT3GQcJRhLj7bOQvGRzObjtnuLo5UneGVZloMl1ASHEibF8opkroYeDA0bGUmIcbnWVBB3AA7qPjRXu/4Ofnc9nRsu7n43vveKjEWhKEkXaTaMaG7fEjAMhODwjWp7i6OHT8OQnpIKWy2CW1E43zMs6EcWzNwlxU+GDE17vg3fZ0bLu5+N773i2QdgHCH/f5qG4OjhUPmyfbMoXSFCcCbYHeiuoKIDGUY8NqVLPfpQ+YT0KwonGR3eFdTyfbEp++WY9RxdpyD3fBu+zo2Xdz8b33vFuwY8cCcYkj8BAybiQYAy8myD3fBu+zo2XOA6GaJsxjXewwwwwwGwZolnhUkKy8ZnkY1HLZEQmScMr9dzDDA7Gj4Y8G/hhhhhha6Qhkvk+rFQQrrxkeZhQuUSYuG6MMMMMCU4FgzQjwKJct+7//2gAMAwEAAgADAAAAEIAAAAAAAAAAAAKggAAAAAAAAAAAKAgAAAAAAAAAAAKAgABAkoKChgAAKAgAFBgrihCAAAKAgAEj1lxzbIAAKAgAFMYBLA1IgAKAgAAqgFMvRKgAKAgAAEEz48KgAAKAgAHD9iggEqAAKAgAPxcAAAgjIgKAgAHzAAAAAEIgKAgAIcc/jkglgAKAgAAQgihgqIwAKCggiSAIAglDwgrgAAAAAAAAAAAAAP/EABQRAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHD/2gAIAQMBAT8QYP/EACYRAAECBQQCAgMAAAAAAAAAAAEAERAhMXHRUaHB8EFhMLEggeH/2gAIAQIBAT8QAgCibo3ym6N8pujfKbo3ym6N8pujfKbo3ym6N8pujfKbo3ym6N8pujfKaBjTVNmflNF+AqbM/KaL8BU2ZiASWCZqqQTAiQTAVEDDwUQ0jE0X4CpszESTKBhqmEzqQ8pkwRvE0X4CpszF46AEse/RR9H7QJ6hMBY8FSdpv1/UGmaN2IiaL8BU2ZiZgIQBIsiSS5Qqh4P9oyMDsjkdGbRNF+AqbMxBYpweYCqBAMw2RIMtV5kkTE0X4Cpsz+Alie1CHvrI+A4RBMQALA/gaL8BU2Zi5MpgA+niqPQnaJ2iITIYzCCQ8RovwFTZmI/0C9N0RGRB77RCZxBKc+UIItqgYsIGi/AVNmYmYDFTZKkawqvYRLl4Gi/AVNmYgEFA/KJgzI6UwUgn0QEF4mi/AVNmYkA+0RAQA1gZMNUGdUe6RNF+AjJo1C7uF3cJjFT36XWQhX5Cl/0Lu4Xdwh3IQyT9hd3C7uEYYNX+f//EACkQAQEAAgEDAwQDAQEBAQAAAAERITEAQVFhIHHwEDCR8UCBobHB4dH/2gAIAQEAAT8QyNzmIN5lJ/KoMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwYIkCzYVBhXbwoE5wCCy3Gf5j2P5fs/mfY/l+z+Z9j+X7P5n2P5fs/mfY/l+z7v25guEs5YAhMum/r8uVCMZAydxnXCEWXEaAHK/bj+X7PsfTgS6FYsDahozyPWRmcXBjaaUzxSorkDzgHi8lXPDOQ2X3l4eXXA0mDABADocjK2OWYVcb5brn+OYcnS74AiRVCUEBDDr6ApNGKCInU4MBABQIiTSnR5hFODEWQF1yIvHYtowBVDQ7oxOEwaGaIKGwuVk9cfy/Z9j6RclIYJsMLa+C4QzKWcHOjQpqUvTIoaDBigoibPq7zgL8gCswkYQYPp3V/sj/mnVz3+oaTRgAqr0ONp2xCr+NMXAtFwVSlWSgsWEbz3frj+X7PsfaioIpDEFGQEwdg8vdAPKu7wIjEvTtQxSHlrmFuUrmXpyjuxn3v+BDPG+YYVpLe7+KGPzyApaczSjOzhhQ7FfZFHhYy+0yaxkQAwoQkmb8PLOWlbSXs/mlj88XwgIoWpYS4HnHIGKQ8NMQtyFM2deUInwjUZoiJrZ4xnW8CKI4AAuABt2q+qP5fs+x9I7d5VDAlwB8o4egVUKCVnTNTTBw/ua9YSWnveNT0t7XD06x1xSN5ZQYiBb1B3uvo+dhxBIjvRp7f8+opZksG/wCYiDU7U6nIBplIyo5EoNy6245YMIjUWww9YsGXGeRUKm5KDOmDf/WOLX/WpbuTvIaG2h64/l+z7H1sDdj7MAI7vfGO3H0lAHADJSUIo99ApDAgyAScEos/7eWSlRxgJWDFld9G8OmQEx4ykj1x+H0q5jBKhjJN9h/rkC/Esc9jkbfPXnZbqBRMYYTreBWAqBDVIxh4PbhwGgQFA1FV6M6zxiW4EgMAZQ5PPHBJbUnkjoBna6+xcj+X7Psff/qoBu2rPPE3JlBJdxMnOw68dffLMTCGQmd8MCFchVbVWr7v1PJHKwncmeOB+zuUiYxy7z6aWShJoaXMmLt44tknJRqoUZLu914i7SO/dUV/t4Ypifs+Su9SGs5M12IWBBXOj1x/L9n2PoSVEok5mBSwM5+PjqA9wzx2eOB5Ba1NMXpUu3V9E6ZAL1ypRUxpx1uA1QNsBfY5GyUeg3qn5OYsfA1nyydK8v8AGJfiWilUxv6N5ApYiiWKs0BcfYqR/L9n2Pue0NxlRIuhvt1XoIQdAbRDNFvXrxYcIgpmxiNvoD9AFkIdMx7n981WbvepML/eFYuLcrIKo+Y8M36NFrGmH9h5co5qp1FW4FLIa4L9HT2gRqd6KeOC2CO//oQ8ZZYfXH8v2fY+owigGEigwBRY5nHRmOaiI6Bvs7nIFsGbGE6ospQpTPPwrLXjDEmp9QBbkoDVDHQCu/j6Wf38D39Z8seeVTlOLiASCV2PEhFYqzHASts1qZqIS3pmMTQGHA/oDdjviLSWgZNqDdSxZdIAFMwAq31x/L9n2vrFA3CyiGDuTXbfGXuB04JUqKVvUvNWwawsQL6KJnHfjmu71y6nddPpF0vLrhZdNnH5ojoyaTM2TDpy2CVrmSUJ0BDYcVy/JTNFLpa5Xvuo7QGVDdkK+D7Mfy/Z9n6Ck0YAKqujkW2YQeJwqlCxNcFmtGWBYsGViRg4Kt6kvlbBgPs78cjlhs0FBQ3Pycf7WFw13Kt1/fKN9kB5gdbgY8657rPcMTbUvn6x325DnSdGtzFFk+zH8v2fY+nCFMhVaACr7HMAqoUQ9SOSP54HQXpaGqGggH8qiSHW+RYGc4idnMScCAMONXN0etKQBqJ/4+enBWlqIIGZjoDsGzg8CTYjBibUdOfXH8v2ev7JsIUInVps/wCxvhmEisOkjKmld5Kcj2AGQdN9QR798CIxDhubb7BjWtraCAi0Y6h14aUYO1bi65qdc3M7oIPMn16dN/pp3ewAvi3haLLiNADlfRa6sEDklgHZBct5abY1uR1utm/9PUj+X7PX9rzYcuFZKMyb7HESzQuKCoUzAqvv5JJiDYkBKEqFIjm8hLxgeIoKMpYc4Ti10gd+nShry/PHq1p6cZgbx6Q0mjFBETqccZjRfaTp4dcpEUwB5wHzeCjnjn7ko5uh2G1cHTGQTmx1m2A/0TkhwKiCiUDNVMi8MEPZABL5z6Y/l+z1/W2hmnAoklR79TXDS9TSA0ZHD8DbXQzAo0sOiGjyOYlkIFtBeXsnEhIyopN4k/v7SQZdiMSjtR2Z4IgDqyQRAAKIGMMY+rcj+X7PX9f7kpKDMZQ79u81OrDCFAYDwcapB4xBYUSyPVOnR+wm7SO/dUV/t9Cr0KQpNFQvu8CUIswjFbA0V4qSfaUEZ4x6Y/l+z1/V6nQi1iUJWZCoZRHxJ/Z8YEwGMR4Z6yp7QUicnqAnFqNYcxLpwUkOwxk3roiIxEcgSI5HD9pQYhFTsgokFxrejke4DkjwAAJhsVnBr0x/L9nr+kMNWqRgUGHmPMSnKJQRQE1BJOgeAghM5sqJOmOYYykyFiMkVAf3Mqxb6y1YpKisnVN5liodIBSTVESGKcXPG7g9AgMFw6uDTHQgdIkyQZyB6/WMrY5VxVxvmp17czugg8ycwWvMTvSu0dT4zygUeQajEQRN7POMoCMy6BhCGDb0+kfT0x/L9nr+qvvTIGICHa3pRxQYFEJkbKM4z9VNVdMNWGZeOIsuI2qmV5BmBARQYLJzy8UTuyuIBnaC1W+IHPm5rJczsIg8WcvruFqRiF0+kcYxFKIJ0QLHNZIA8dPTH8v2fY+tAU9sGKgRuZVvYc1TC19ZAzIsuENVdcLLWLPsnW1h6ZqrvHINKUhip16TF90fHeCwUpUgVMINOc+npj+X7Ps/Wm9l4vJ3e/W/8HnjG6uuEspizlV0Jz52/wBIL53y8zdXoBbkzf8A6zTP7IhxXt9aNnPy2TaenTO+TscMSzINXsoJ+XnvRdSMedv9JL51wAFRmS16opVXL6Jk7Pp6Y/l+z7n1pvFsIwHYVOsv2I9Ts2MIF2V/B9Z2fT0x/L9nIRDjkmUKJlz9jx/Y8f2PH9jx/Y8fP/xAixZedM8oMdP3PXho6UgBRu2Dv2c/Y8f2PH9hx2j4ZdG92HP2PH9jx/Y8f2PH9jx/YcVlqDDdEK5IMyZvRjeueVGen7npxuySJowiEB3z9jx/Y8f2PH9jxUpO3MdI7d+RklMQIiOk/m//2Q==" name="Obrázek5" align="bottom" width="191" height="189" border="0">4.2 Príprava infúzneho roztoku


4.2.1 Môže byť potrebných viac ako jedna injekčná liekovka s premixom, aby sa získala požadovaná dávka pre pacienta. Na základe požadovanej dávky pre pacienta vyjadrenej v mg, asepticky odoberte zodpovedajúce množstvo objemu premixu obsahujúceho 10 mg/ml docetaxelu z patričného počtu injekčných liekoviek s premixom pomocou ciachovaných injekčných striekačiek s nasadenou injekčnou ihlou. Napríklad, dávka 140 mg docetaxelu by si vyžadovala 14 ml roztoku premixu docetaxelu.


mOR23LzEGsKZwn98TiSrYv8lfJ6f7K+b0/2BaqYBQ26ef0TMcjtuKBVCf7AXhsALUyuwt2QUI3rFtvbp5/RMxyO25QMxA9vfwW4bmnn9EzHI7bUovYNg8H+em+GDh9m5p5/RMxyO23EP39bDHBmPffGfh43NPP6JmOR2257NSOE4DBrl1oiiKM4t2MJpX83NPP6JmOR22llTTYqEzVf8/2Yde3mVqr7eYJqQtKfyPyO3iIFR28G5p5/RMxyO23AV8fW0rHHqf9n7fzxAcMT9viXwevhH1cLWHeM9+dzTz+iZjkdtqvkbQoPwQQ5ykQf8eID47eInSYB+/em5p5/RMxyO23KHDaoUUOBnca5B+jzMeHQlOaeucBr2+mV0U95y7ZdNzTz+iZjkdthTCFhKuOwBIwg6z3rLfh7zijWBN4x6/+wKJuaef0TMcjttoi34gpnGZUUIUr3nEgFBrzw4waqer5mErFcWWfPv7lUnMbmnn9EzHI7bb0ViC2isZiBtDTesSQbve08/olUg5E4jpOI6TiOk4jpOI6TiOk4jpOI6TiOk4jpOI6TiOk4jpOI6TiOkQbKx8RAKzDVnoXzPQvmehfM9C+Z6F8z0L5noXzPQvmehfM9C+Z6F8z0L5noXzPQvmJQHCKZ2zaiKTilfESLw6k4oF0f3xOE/viIZ9EADvF2zbjU4MMlhERpgKgRJmwA0QxYMNtfBKADQN5ds20KxbOl1tW9g03MVzitO8u2bjzrWneDEZm3l2zahSkvd+t40mbeXbNmC14S8ZiSxgS4olgy0tFKCMmZhlGTvLtmwMTWUH5ShF6RLKPkL/UJ0OjK5L9YlgAdfMsBfeMC+Md5ds2CiJGsHOXHnMWly4eWelEGyfwjdwIo+PX6itgfPx4hxuG8u2bVs0hI2MtffqYe+krqff3HDn3i7ygNk9uWKzd5ds3A4yYbbKnM6+Zf/pL+j4mHU/Y+IbaBMvy3l2zc/ojzBAUC5hX9M4L0YtYe/iV6O/3vrtm4zQlEDAwSW9B5IEEx/R4gxxx4HiCS9/kwQivc8oKVby7ZuCmWx1TNxl1C5S0hSoCP4F2z/wpf+BOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOftX//EACsQAQEAAgIABAcAAwEBAQEAAAERITEAQRAwUWEgQHGBkdHwobHB4VDxYP/aAAgBAQABPxCWaLZlH6tJ31z+n7uf0/dz+n7uf0/dz+n7uf0/dz+n7uf2/dz+n7uf2/dz+n7uf0/dz+n7uf0/dz+n7uf0/dz+n7uf0/dz+n7uf0/dz+n7uf0/dz+n7uf0/dz+n7uf0/dwbxnjRXJXRPjfJUZWxyrirjbzQ7bUz1QR7pOU7L/4G+b6veY5Ttv/AKG+L6Pa55WVsdo5iY2fK/fjRTfxMFcQyt3WOIcLTYcA4RDCfDTylKDMq0xZk0mETHBhlIAhaGmGZfKFn41geI9jc95b9/T48ITiA9xxsMnRYqgogAEYd0wyAXQ+TWfFMAIOCRIYRWjy1eIipHIpRTFjNx1zENZYsFuxAH3QLydKcQKWwwCSmfxwNJgwAQANB5GcDSus6hHsxip7HgaRSsk4gVIKy7RvySz4q8BkGLMwZWhOzAYPDKgQIBcKLQJ0bxGWgRikKI4qMjD3BEPAzw1KwTpGj7jzDMpNKgGBkdi+r1h7TTAxWBoAF2Xw29cGhSkERCGGTcHCh7ASSKgEt1COPkbPwLOiU8E0AMeHWaHwCEEFklAb2Vr3B1U0Je1woaUMh145jtAlCJd6eG+/hGXan2G9SAOBRERBHFqp36HpfDsOaRmgV2s6s2lKGk0YoIiOx4nsVwRM4KEpFatPkVn4FgHrtERoiZAlEyOThMzmTbii1Dqsx1ZwyBpDD5DfNRS8QOGeGpWCdI0fcfFEtWz6EvTFmTMzyYVJUQLiR2z3KbbaQ+iBdvSsejysrY7RjExvjdlGVju2gw58EApMGKCiJseCAqqMuIiB3N4a4BvGIBw0mSDBjo+Qs/Cq2AxCl0lEhye/Dsy7wRlKeowDWJwP+nxoCGVBGe1+HJwRUpEuqXHpLm+E9V19CFUujnpUiExGYxGt9nhnQawoJFNlGPPbYDsKncvIJVSdSY9AH/Q+Qs/EpLOwaBBqHS8gTY2IyooP4LJhgDkmCXCBbuEg3gevRbAf9Xo7529LEJaAJHevxwx9WGcXJoDooYZF5Qg3FBwhcR1vrPHrUGusoj8nw93LyEh7A2AKvkNnyEtoeScyQznpLlhw5NG7rDbp6rPXpPsPR0GwNVypqsgaTBgAgAaDwqOshqmhsoY1nGcc2KXLSJ0n+fpn4O5HyCZMrmCGGHWEfkLPlLRVwFbwNqGjPIUhFhcD29f3fnhh0FRZ7AP98XD0D8ogn+L9+EjgDhKmSFPXkhCshCDATOfQ+nDfER1KMMELFdcyh6uVEDRjRZ6vAEXCgCBgCqZfkLPlILGJ6g9/lqz6QFUHS6zxoCfe/C8UaAMq6DmOgBWoZQX78a/EVCTZWoh+a+Trs+UrsEvBIFu0ovbhFSgGGf0Ob+yV4LNYssd30w98lMzmyCEpoHfrzUnQpwuTBYKrMHPwtBBU6s+Ss+Ur0gxCl0lEhye/JDzTJSSp7EeCFQORNJwnj4ji+0f74Z5ssGC4cwqqQDvMAKzA/wCeIxIdpSUvtjih2jzQgkhVs3l3zfsIRECr6y9cb+Ep2rp6kt4p16WDlSAidM3Wefl8GvOWctXy7PlJ/UZE1UaVBzn7bHIf1dtVDhYM7s0fRCjxmfbRfpknIYF3YUpXNMfALkplQgA7Xl5INSALRzIdcDiwAOIvDHq8/iv+c6nYVdAA+pw15dnyk20qmQeqGnD/AI5VQthiRBafQ8E1J0qSA4EoGryWnQg5AUiK/mPgyHaAwKs3o5u77clBFFvIjRqcaiQeMEqFTG3to4pSbWHvTzh3xO0aUIaKube+ZjtAKFGb0+XZ8hY6q/XxGFMZHMLqhAUVBTZ68tRzYjEo7g7M8U3lZCRcCCQz19+MyvHBmIjKxGXc2qlzFiDPIjGD781REi6TcJLXftj4MJwN6RRQTQj/AI5NDGVKBWADN9GjJpGJCJuqThtz4B5NGKCIjseUkCDDQFUT13kfLs+QhKvKVF6MF0xUcu0cAhqhXSsMeJkAqCWKGlB9WuHUCrsrZWtSXAB8MgbtuoLqhTPBjg83LESA9kOFzH1SAF9WOQidVxftxjNwtu3phddeZEs+QkIHDHUbfQiZd+/kmWxoBTR7TE+nwQCxyrQmYJmNTHwpN69xjMEMOrxRNkYiWOQN98nP5f8A5z+X/wCcNpvtB+Lf8caiDjUKQ+6+XZ8hFUvtyJaoOhXfFLD21ASx1jmHqhiSCaMmRvTjxUQjJ0BDDITK5+3GaBHSxQG4NY9/gqcJD3TnU7QD1UgfB/B9fLWfIWUB6hX+x77fWI+gqGokzLJk+neeKubKMghN4PGAdkcfVAJip3dkxlZsyhSBGoJGImS+Flug1HDCCIbwT33wyAICB9GOz/nF11gFQgQ+7yQxa059TPwbmhYwikvqAfs8uz5KggYMCNqRj1rS82hoWJhR0yEP/eBpNGACqroOPBgGILazBAbLvlhpyCitoBBwT0zwCXGdlSRMGELNjSmyyqaLR2Bj3vMFIAHtoeX1HhwPK+AyuaAX1C9l2FXD2Kf7+BAvC5Mo/fV9uUqy6UDh7AD63y7Plr89Amph+R3OXTAeC+5nqq9Y3ycHNCsCruBtzwPJoxQREdjzXaAL2wMydV0N+CFHh0VF6Av07zZRICJVtI5yMQ7ZwF9st/suPFPnCRzTb2nGilSUKygivtTgpC68b1EBmduHXBA/yrtVyrvy7PlpJbJtlwljlJYzcdcDDKM2WKQsCWZ8IytjlXFXG+elnkmGYAO304KuJ5vKGsLQ3JnmY7QChEu9PAPxIkAoVgAPsPyFnzEo1pxhKzIwVvHqHG6jVBYJT0Ypw3Ng8DoGOAtZaFnFxMEFoIXiM9APY4fVvpgmzBRxj6vkLPmIK61HJqGhZPT+BYEuMBCyYHMmh34ITjCwsb1lDP4b+Qs+YjzrcqCfepY/068UcjQGLhVuX1ODKrLECyhCYJ6fJdLPmIPJoxQREdjzNayCgqJd0LnOSrxD7+MIRYJ6WPh4XmyqSEKkJIxnsfIWfNVXop+9kmCUwfUc1HcJCGlCfVAPY5QQn/5w1CfWU5hZc0ghW2Gr8lY0AtGW4Who9eX81EIQhCEIQhCEIQhCEIQhCELidFdIqi+vx4y+V0Oqpb/+BwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwIMGDBgwQYFmwqDCu3gMZziEFl6z/8Azn2NZ9jWfRSiQ7VuLrwqOefhS7QYU4M89RTTdA9cnf8An5GNZ9Em1gnCY5W9uta4B/VUnwur2vd8Li26rflN3pOpwNHmDBciiM6Dn8v3cB17kwTKpjGk8IVmFTaNzE/BwcXgfUsrrn4OeeVhhyzEDtetcXFtDL0UN54CSPaUlL7Y56lA7U6etwPpPkY1n0xIp6khL1JemnFuXE8ywXKFKU+xULW6sgCB4I5KT6VJ2CxFLsYpRw+/xIFLABlOhoBs9cfBHkSAhiKuonv8B44VNFPRdXQcN4vcibl3C/Ueh7cCDM9CFPuH1a4npwHQVOrPkY1n29N00AMDKt/T251yjQEgRJOyNEWxrjjTdcdVQlNwdTHwP9aUBKBalcnXcTnJOsikIZKCQ/3OZa/gszIDT2/4HiocfKxhgBrk7zTdCSh1VCQ0rVv2DmY+iNb8PQE+SRrPvf6VLsT98OGEJMLs/wCfMGsBUrCdI0fc4GkwYAIAdHhQXfUFE36DPfyUaz68ur4MMvuO8rjiuTJBhLXPR9s85xkkFhIC+rGeejWfUBK4yCZftH8BchxOUAmZA/Y93KRX4YtECGiLfNWfXWsBcty7McXs0EyEV1h8+jWfT5BMLD/a5fAmWkCK8fqE/Xn9/t83b5ATsaz6Dw5pSZY6x8MYFJ6wB3AxU+vz2Hsaz7H14z70kwLnjoe3G6lviQAUsIOmXmqB1WYxJfUt9Od64IGiPZRz58az7cB+GdQcQAPu5EwOp4GvQMHwQDtDtORwekeTJ6saA2GZ+iE8lGhWiIqZBcDdjk4IMC1E/wCPt15JIAoAh0Mj3/cnIK2EylpEioymEzI0yqYBKsR4Kwwx8pGs+xKhjVdwFkJrr9s78D2Qv0KWtUvp3Mcd9puCEADCRBe03JVg3PIqAzSE/wClzMGlGKAWJJPviJ67Ifg6i/k5qOzd/W4H+fBt/L9HJGKNqMFYlWSffMGgMuZiMxWgx9TLgJ5phpUURkcvpZOO5M3Y2YLGLABxbpgJUQHYm+oxjz41n1UPrciDVr609uLpyItKgaMTpm34AwYycdCfdP08Zlws3wdkOKm8eB0W0UKgSUoPocv7eFq1gE28SAwthGQZp7w8PjnXC8GkRgPeI+muP21paQFhtjxJnRgpZH3iGk78+NZ9s9kTMUqhqUgT34Hy4AKlMbB9iHVfERFqpQCC6T/lx9F15nFZ0PCEostKwoOPtXnUbSXC6717vizJ5RYAKDdLE9nw1ureR5jNBOfbwoPsNFxORHBOOdwLOk0xSns+A9tlwBwiaTiFxaIqgq43+UjWfWjTMdoEoRLvTx5MeQ6AwKuPv34sGBlEZEBHOJPvw+bgbBsrpnwGf2/Vz+36uGMsXUFETIfBSFspHGc0Cce/hVNSJBkM1DG8k+QhjWfe08rDQj7YceSYoBNETSfD6gxdKxv1T/1yQYSrTJJzn1fXv4BusRY8A1Wz7vp14kVvX19GMSdngNCaJDKMxA/LwQZQEI6tXvOf3ll/6+3L9UBRyxj1EfkY1n0vr4DoTQg7rSv81xJuBbpNMRT2fCScK/Mej0ZPe+A4nYnKN0UJ34kQga4BKC5Ahe3wyjjCAhHVq95zPEW7PwsIjcBgd8T04DoKnVnnxrPs5LjVhR+A8OvgLFv79kV4Xb6HwkyuBd4auizkR7Bml2u4axrHfh69dNAs3EVmPpx0X0wx0ic+/h2NhTbpH2Cdf5Jwqp8xKOIZPe+FGWPSFklViE0fjmfwld5AR0Dce5fkI1n2rziikvEBkcP+3A6+ileBCD2z7HqvwLo5ImViLIO/C8+AShYJmDrPGinxGoZrk9pz+37ufasB5nL9Db045UWcPHNMntPDcZkrWGcRMY9+ezSca+n5EE998HLAGIJFHSPt9zwUnlAUoXJWPavpO/kI1n26WYjAS9cnJHoUBigcmgiH+nAUmDFBRHs+BjJ5xGKij0evj1y2SFRgAFDgY14BuJspg5ENY0HFAZteIUMAMenxES5c+ums7MVggAfz8+NZ9MHIUzPE6FIdvWBDR50CLUBaUoNPdJebsCJYpAZWM837k36ChJ6Q5QcKvQLCk0xS/R8a7S8IO0Cj3Mck4KmPHQAa6OHJBbQrCgo+1fBjHD1CIRGLM+vK7Kjr3YA12/AdK3WXi1zD3V/B4M2M1BkA3KhPZ5q/7QdD9WHvxBQoQSisMRDPOjWfXCiNGEdCfRE7FATMxMrDgAmeP5SR4CpmqZPXhVgL3QRbgJBnNocaT3ggRcj8q+74OuMcCFKcjIZWe3vgYqULBCwdZ53P3eEsjFnjk2GguViYzQBn38AGUdptG5gfg44asItAzG+z0eIAMjAFkbtjYexyg422EWrCH0cHAIWXVI6VSowH9vOjWfQnFBMoCaw8gS6TMzWobb2suRgEYgkETHYk+C4CR1WJtFMC7YOOYClnmkVXZdnROdXx3hZYxZxsjYckLKm8eF3Wcli6gE0t3x8ctHQBlNs8PNLD0hZXbHjevFHOVFBjHZ6PqvF9Ugij7F79TM4r4+xFxTUzQpcad17SiCmhUt0Rn2z5CNZ9iY+eSgoc6QrLN9eMeRu5KENT0LX0OI5aEvIeXIoaWcO4qGDBDBPd/ThhHhbEZQXD2rzOqw4poAY+h1/cQIzcVyC0q4q+3LJ1ZuElpUWioo1TwIJLNQOUTBvY9IDhXngT8qZ6bNaNrxokYIILIKaFzJc3hBcYHBbphc74mvyOwbik/Jy9FCGIiIDgo7Mcdt7CcRDIpHOtR8+NZ9X92kjj7ZWz9s8KeVyIaKhabHUG+/yDAueez7fG77IuuFIoIwT8k4rp5raKoPULyiZ5giQXKNNu/t4JzMWyQlByoa3fXm2UxbyKQhvPBQCqTAI6A6/k41n2ByOITkRvglnsOBI+FaJSWAsQwrxgDh0c+NgZCOczv4qIFhBO4o4ez/s5/o+nAlXQ6949ciAhFOqgYOj/ALfACkKEYhWEPZw4+/JhZwJkIMkMcrK2GVawMb/+fGs+xrNrj4qYIF0P/wADnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn1BxciMgaOI5Z2Fl0I0pj3aPnv/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APUL0yUWfFUqHrhHAYADR889fNnGO18gbCLLXHx9eWcXXH7Fu3pAcowjGVIxQFPanGhWEqRmKKe8PCyHrIZGVpJLUacfrHC4i6dmN8X3bX8HdX8HDhGMqRigKe1ONCsJUjMUU94ce3VZv3dT2nP7fu5/b9nP5fs4xZqCMQzazqPK8F7nd+4xfpwgr4CDF1grMetPx9eYcbp2GJHBlA/2+nNsXmhDBBoWbo/kWmdMGRgpFjYPxoaq7wstYs+AqVBhCJNFaFz+A8KRRRFUTGUf/wCvj68w4sCV5UoUmZp9LzCo6PUsPuNeE4aAsGiiGaegw9jhHhigChla9G5PHv5MJsFTMDXsdcN+AaByJFYdnVFhyy2UHQeqK+v3TBqLhAZBhFq7Y0+K6NGcyW9Nb2cAMuAzmxsO8OWbkxMLUQ2FaJcGuUS/WhJmB9T43XmHEh1x8qCViYOvvwHJgxQUR7OYaXNYI1spufACk0YoIidnC4gAgUUOirj4afhByoneTJWy3hpiuQqtqrV+r4DZ/XSIjRgYMfH15hxgq5fcHB3UHNN7FSZCKMb+2uSCCgSxmjscPmY2rwMSjHGzlDchVwkz6qvx9eaccHEiSuDAchr749q0TqGOp/hr8pcudeacc5pRqjUXdxddY+VX9KlzrzTjkmlawEF+ozeuNqYiTCb37/f5SpUudeWcbJB6byEFKAmJ6O+Q8iqiogUGhM8xHaBKFGb0/KVKlzryjjlKgsOiCuw1n1RnHEmrFDVV2vClVkqCArUL3od4DkBcBRlJj0QeXAmMZ1Af+JIYi4JNn7Foly1WMUigoMGKCiPZ5KoE4lBlhwC2UB6nKUmtvxcm5YXtjwyTLsghfYUfjr4+vLOJYORsSt/WYh6905Z5RJGAGWZZd+2uZDtAlCJd6eQQSmBUuln+OILEBZCYBCbJnvkhXgHN0KKgMaTYETyWglrkI9zF9Bzq7M+qkh1v2hmW67/lTDg7mvG5crBbhAuhCp0BXhtiRUd0op9Vp6apy4qzVU6BNkLkg8kqN3hkWsSqvd3xbbs6pCgFXsb3wj4ioMDBaRKP+B8XXlnEuHYGCEg3tWR7+LjEAWCZMmCanv8AAAAKo6ElgKgsTvTHOt2k+F1O3veLIfjKwzUw9pz/APQ4uVisqVgUSvvDlIUCcE6RfSn+OHINp9CZi/h8G/2a/E75tn34CqlgAQCr0M5RTFLpgN0A+3xdeUcYZMDwMF1ZYIq8vJMUAmiJpOGCHsAAl98+FMkDZAUeqGbjiwwzuIu0zG+E8ipjE6Sh9zikvCQIyCinvDwdmVMh9C4i/k8AbjM13duV/jwUW1rHaMYmNngNCOhOWKJAtw8YiwypAKmUdcfhmuuYakxOZDtEFOpTGR+Wvi68o4qxFlEAy1MwA8wrcAxIlMbOBmDlSqzdQRLn6Nccx+yCCEe/VGGHifOlIXJm1E0GfR+DiWLXmBdaWXbL4XTR/YUxiIHPv8DEQXkUDQNFAr7vOyMT+MFFp2nkBOvLOM5on4JFKEI6k9XMjF40UVgJp4rVQPeE07LwyqEArCLjoCvGSjM9MIiEGm3gXsUwIaKSvu8csjYgIYxJ9vgYMGALAgEgnYtH2eH21haQsrtjjbQQYAJlSr7vP7P/AJxjqBY0mmKU9ngaRg+DKlhCn1cxHaBYFWb0cRCaUodVdr8XXmHGQC4DAQoAmSP/AOoPzGgCqTQyCjKxxyx6ECEieoic36ntjEVMjdvA6Q5ZiepszriyCZ9XIBMob78ANjVKIjBTGOMP0qSBAios68GdjtDNibEd9nEx0LWFIQo72f8AvLkv+8xNGJLeaLZvESLCfzPKqra+qhekHCliMyKmeNR/F15hxQsAaif8ffrmcCRtjvHpP87OwQQwwAIuHKafjvj2yBbWi6kcs3eMfDCRFtVLCcNGatyCuakNzmJs1gWkRfXuZ4w1KSRWUEV9qeCp9OY499PyYJ7744LOWYgbTMa41L1lAuBQ194cnreEsUo1p8EAlCIgpdsEGZeXEGi0WY4MF9M73xgGegAAHquVf5+HrzTi8CXYjEo7UdmeUTE1ZFgek1hHHbOOk5T0kZR1jlsuSt0iIv0O/rmcJHtDFmZATXZ4KrbiD0FGoCmx44vGBEsKFO8PfjXrzOgaBsuOD/0vKmHjLOYDNvGd5UzJmEV30c/Ktdcw1hi8A3FNtAESZcLcb4DkwYAIAGj4uvPOMcty5DcCTO8VHHt4PmNp2QFg7x4Vqc15+ty/sU34HrnUQVNAm+2b9fAimNYBCRQAm98t/wAwOsDhYejj15LV9doQq50cKMAwgHqVYH1eNdlUgAtcy2Gvb4+vkDjGvugFIT1IiYh5FBag2SlIMfX/AM+N5JihUwANrx4oEkisoIV9qcULUZOE1BJhts9+R15xxEkcWGqiKwad8stD0YZ5zbv1viCA3YVEWFVCx5iI5gbBrP8AfLnjBp8YWGa5Pac/t+7n9v3cRJwiX3qCsNZ+nHdxadkGYbY4UdKuPNwFNdPESxIGMIBpguc+08jrzzjgxE0hVA2DPSpq1wlEIBYJcjkfZ4BM9JVMYJs6T78UYhTPmYou+jj57KekjKaY8CD4FSkE6Qo+58AAAeTwD1sBQ675i+CumAoFYr3PoGEJMLs/5+N15xxS9JWGYPRcs6+3ENOAbTcYG5w464VY0iZNCgdrTA3xBOyZzMWsNRdXibZsPQLnbIBh68wRBqAj0KM9jG98WRCDCBMqVfd410VtIw1KcL3wmYaxy6amCOYuM8ikOa8hAc+quPpwrIqR0kRQkfpxkzYBigcqDqH+3FEXYYEiuw5wH/u21sbiIKhXPbfj6844yyvgDaRZI58SCiRAUgFdZd8U32luJRDHT6scmVZZ5FasAuCPbwm1+NgUBVxD6G7wa+9mJSZ0QdHocIyddIELYbv/AJPL6+ROLmE5SBERH1EHjh3L1uMubQXEcHNS5ZjhgbKuWYtO4EeS4eKp1B/8H3HEUKGQIZJBUnTPZxXgcpUqqr6qr5fX/wAI49f/AAjj18JzGz0RURBQ2+v/APCDZs2bNmzZs2bNmzZs2bNmzZs2bNmzZs2bNOEnP//Z" name="Obrázek6" align="bottom" width="191" height="189" border="0">


4.2.2 Pridajte potrebný objem premixu do 250 ml infúzneho vaku alebo fľaše obsahujúcej buď 5 % roztok glukózy alebo 0,9 % roztok chloridu sodného. Ak je požadovaná dávka väčšia ako 200 mg docetaxelu, použite väčší objem infúzneho vehikula, čím sa koncentrácia 0,74 mg/ml docetaxelu neprekročí.


mOR23LzEGsKZwn98TiSrYv8lfJ6f7K+b0/2BaqYBQ26ef0TMcjtuKBVCf7AXhsALUyuwt2QUI3rFtvbp5/RMxyO25QMxA9vfwW4bmnn9EzHI7bUovYNg8H+em+GDh9m5p5/RMxyO23EP39bDHBmPffGfh43NPP6JmOR2257NSOE4DBrl1oiiKM4t2MJpX83NPP6JmOR22llTTYqEzVf8/2Yde3mVqr7eYJqQtKfyPyO3iIFR28G5p5/RMxyO23AV8fW0rHHqf9n7fzxAcMT9viXwevhH1cLWHeM9+dzTz+iZjkdtqvkbQoPwQQ5ykQf8eID47eInSYB+/em5p5/RMxyO23KHDaoUUOBnca5B+jzMeHQlOaeucBr2+mV0U95y7ZdNzTz+iZjkdthTCFhKuOwBIwg6z3rLfh7zijWBN4x6/+wKJuaef0TMcjttoi34gpnGZUUIUr3nEgFBrzw4waqer5mErFcWWfPv7lUnMbmnn9EzHI7bb0ViC2isZiBtDTesSQbve08/olUg5E4jpOI6TiOk4jpOI6TiOk4jpOI6TiOk4jpOI6TiOk4jpOI6TiOkQbKx8RAKzDVnoXzPQvmehfM9C+Z6F8z0L5noXzPQvmehfM9C+Z6F8z0L5noXzPQvmJQHCKZ2zaiKTilfESLw6k4oF0f3xOE/viIZ9EADvF2zbjU4MMlhERpgKgRJmwA0QxYMNtfBKADQN5ds20KxbOl1tW9g03MVzitO8u2bjzrWneDEZm3l2zahSkvd+t40mbeXbNmC14S8ZiSxgS4olgy0tFKCMmZhlGTvLtmwMTWUH5ShF6RLKPkL/UJ0OjK5L9YlgAdfMsBfeMC+Md5ds2CiJGsHOXHnMWly4eWelEGyfwjdwIo+PX6itgfPx4hxuG8u2bVs0hI2MtffqYe+krqff3HDn3i7ygNk9uWKzd5ds3A4yYbbKnM6+Zf/pL+j4mHU/Y+IbaBMvy3l2zc/ojzBAUC5hX9M4L0YtYe/iV6O/3vrtm4zQlEDAwSW9B5IEEx/R4gxxx4HiCS9/kwQivc8oKVby7ZuCmWx1TNxl1C5S0hSoCP4F2z/wpf+BOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOftX//EACsQAQEAAgIABAcAAwEBAQEAAAERITEAQRAwUWEgQHGBkdHwobHB4VDxYP/aAAgBAQABPxCWaLZlH6tJ31z+n7uf0/dz+n7uf0/dz+n7uf0/dz+n7uf2/dz+n7uf2/dz+n7uf0/dz+n7uf0/dz+n7uf0/dz+n7uf0/dz+n7uf0/dz+n7uf0/dz+n7uf0/dz+n7uf0/dwbxnjRXJXRPjfJUZWxyrirjbzQ7bUz1QR7pOU7L/4G+b6veY5Ttv/AKG+L6Pa55WVsdo5iY2fK/fjRTfxMFcQyt3WOIcLTYcA4RDCfDTylKDMq0xZk0mETHBhlIAhaGmGZfKFn41geI9jc95b9/T48ITiA9xxsMnRYqgogAEYd0wyAXQ+TWfFMAIOCRIYRWjy1eIipHIpRTFjNx1zENZYsFuxAH3QLydKcQKWwwCSmfxwNJgwAQANB5GcDSus6hHsxip7HgaRSsk4gVIKy7RvySz4q8BkGLMwZWhOzAYPDKgQIBcKLQJ0bxGWgRikKI4qMjD3BEPAzw1KwTpGj7jzDMpNKgGBkdi+r1h7TTAxWBoAF2Xw29cGhSkERCGGTcHCh7ASSKgEt1COPkbPwLOiU8E0AMeHWaHwCEEFklAb2Vr3B1U0Je1woaUMh145jtAlCJd6eG+/hGXan2G9SAOBRERBHFqp36HpfDsOaRmgV2s6s2lKGk0YoIiOx4nsVwRM4KEpFatPkVn4FgHrtERoiZAlEyOThMzmTbii1Dqsx1ZwyBpDD5DfNRS8QOGeGpWCdI0fcfFEtWz6EvTFmTMzyYVJUQLiR2z3KbbaQ+iBdvSsejysrY7RjExvjdlGVju2gw58EApMGKCiJseCAqqMuIiB3N4a4BvGIBw0mSDBjo+Qs/Cq2AxCl0lEhye/Dsy7wRlKeowDWJwP+nxoCGVBGe1+HJwRUpEuqXHpLm+E9V19CFUujnpUiExGYxGt9nhnQawoJFNlGPPbYDsKncvIJVSdSY9AH/Q+Qs/EpLOwaBBqHS8gTY2IyooP4LJhgDkmCXCBbuEg3gevRbAf9Xo7529LEJaAJHevxwx9WGcXJoDooYZF5Qg3FBwhcR1vrPHrUGusoj8nw93LyEh7A2AKvkNnyEtoeScyQznpLlhw5NG7rDbp6rPXpPsPR0GwNVypqsgaTBgAgAaDwqOshqmhsoY1nGcc2KXLSJ0n+fpn4O5HyCZMrmCGGHWEfkLPlLRVwFbwNqGjPIUhFhcD29f3fnhh0FRZ7AP98XD0D8ogn+L9+EjgDhKmSFPXkhCshCDATOfQ+nDfER1KMMELFdcyh6uVEDRjRZ6vAEXCgCBgCqZfkLPlILGJ6g9/lqz6QFUHS6zxoCfe/C8UaAMq6DmOgBWoZQX78a/EVCTZWoh+a+Trs+UrsEvBIFu0ovbhFSgGGf0Ob+yV4LNYssd30w98lMzmyCEpoHfrzUnQpwuTBYKrMHPwtBBU6s+Ss+Ur0gxCl0lEhye/JDzTJSSp7EeCFQORNJwnj4ji+0f74Z5ssGC4cwqqQDvMAKzA/wCeIxIdpSUvtjih2jzQgkhVs3l3zfsIRECr6y9cb+Ep2rp6kt4p16WDlSAidM3Wefl8GvOWctXy7PlJ/UZE1UaVBzn7bHIf1dtVDhYM7s0fRCjxmfbRfpknIYF3YUpXNMfALkplQgA7Xl5INSALRzIdcDiwAOIvDHq8/iv+c6nYVdAA+pw15dnyk20qmQeqGnD/AI5VQthiRBafQ8E1J0qSA4EoGryWnQg5AUiK/mPgyHaAwKs3o5u77clBFFvIjRqcaiQeMEqFTG3to4pSbWHvTzh3xO0aUIaKube+ZjtAKFGb0+XZ8hY6q/XxGFMZHMLqhAUVBTZ68tRzYjEo7g7M8U3lZCRcCCQz19+MyvHBmIjKxGXc2qlzFiDPIjGD781REi6TcJLXftj4MJwN6RRQTQj/AI5NDGVKBWADN9GjJpGJCJuqThtz4B5NGKCIjseUkCDDQFUT13kfLs+QhKvKVF6MF0xUcu0cAhqhXSsMeJkAqCWKGlB9WuHUCrsrZWtSXAB8MgbtuoLqhTPBjg83LESA9kOFzH1SAF9WOQidVxftxjNwtu3phddeZEs+QkIHDHUbfQiZd+/kmWxoBTR7TE+nwQCxyrQmYJmNTHwpN69xjMEMOrxRNkYiWOQN98nP5f8A5z+X/wCcNpvtB+Lf8caiDjUKQ+6+XZ8hFUvtyJaoOhXfFLD21ASx1jmHqhiSCaMmRvTjxUQjJ0BDDITK5+3GaBHSxQG4NY9/gqcJD3TnU7QD1UgfB/B9fLWfIWUB6hX+x77fWI+gqGokzLJk+neeKubKMghN4PGAdkcfVAJip3dkxlZsyhSBGoJGImS+Flug1HDCCIbwT33wyAICB9GOz/nF11gFQgQ+7yQxa059TPwbmhYwikvqAfs8uz5KggYMCNqRj1rS82hoWJhR0yEP/eBpNGACqroOPBgGILazBAbLvlhpyCitoBBwT0zwCXGdlSRMGELNjSmyyqaLR2Bj3vMFIAHtoeX1HhwPK+AyuaAX1C9l2FXD2Kf7+BAvC5Mo/fV9uUqy6UDh7AD63y7Plr89Amph+R3OXTAeC+5nqq9Y3ycHNCsCruBtzwPJoxQREdjzXaAL2wMydV0N+CFHh0VF6Av07zZRICJVtI5yMQ7ZwF9st/suPFPnCRzTb2nGilSUKygivtTgpC68b1EBmduHXBA/yrtVyrvy7PlpJbJtlwljlJYzcdcDDKM2WKQsCWZ8IytjlXFXG+elnkmGYAO304KuJ5vKGsLQ3JnmY7QChEu9PAPxIkAoVgAPsPyFnzEo1pxhKzIwVvHqHG6jVBYJT0Ypw3Ng8DoGOAtZaFnFxMEFoIXiM9APY4fVvpgmzBRxj6vkLPmIK61HJqGhZPT+BYEuMBCyYHMmh34ITjCwsb1lDP4b+Qs+YjzrcqCfepY/068UcjQGLhVuX1ODKrLECyhCYJ6fJdLPmIPJoxQREdjzNayCgqJd0LnOSrxD7+MIRYJ6WPh4XmyqSEKkJIxnsfIWfNVXop+9kmCUwfUc1HcJCGlCfVAPY5QQn/5w1CfWU5hZc0ghW2Gr8lY0AtGW4Who9eX81EIQhCEIQhCEIQhCEIQhCELidFdIqi+vx4y+V0Oqpb/+BwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwIMGDBgwQYFmwqDCu3gMZziEFl6z/8Azn2NZ9jWfRSiQ7VuLrwqOefhS7QYU4M89RTTdA9cnf8An5GNZ9Em1gnCY5W9uta4B/VUnwur2vd8Li26rflN3pOpwNHmDBciiM6Dn8v3cB17kwTKpjGk8IVmFTaNzE/BwcXgfUsrrn4OeeVhhyzEDtetcXFtDL0UN54CSPaUlL7Y56lA7U6etwPpPkY1n0xIp6khL1JemnFuXE8ywXKFKU+xULW6sgCB4I5KT6VJ2CxFLsYpRw+/xIFLABlOhoBs9cfBHkSAhiKuonv8B44VNFPRdXQcN4vcibl3C/Ueh7cCDM9CFPuH1a4npwHQVOrPkY1n29N00AMDKt/T251yjQEgRJOyNEWxrjjTdcdVQlNwdTHwP9aUBKBalcnXcTnJOsikIZKCQ/3OZa/gszIDT2/4HiocfKxhgBrk7zTdCSh1VCQ0rVv2DmY+iNb8PQE+SRrPvf6VLsT98OGEJMLs/wCfMGsBUrCdI0fc4GkwYAIAdHhQXfUFE36DPfyUaz68ur4MMvuO8rjiuTJBhLXPR9s85xkkFhIC+rGeejWfUBK4yCZftH8BchxOUAmZA/Y93KRX4YtECGiLfNWfXWsBcty7McXs0EyEV1h8+jWfT5BMLD/a5fAmWkCK8fqE/Xn9/t83b5ATsaz6Dw5pSZY6x8MYFJ6wB3AxU+vz2Hsaz7H14z70kwLnjoe3G6lviQAUsIOmXmqB1WYxJfUt9Od64IGiPZRz58az7cB+GdQcQAPu5EwOp4GvQMHwQDtDtORwekeTJ6saA2GZ+iE8lGhWiIqZBcDdjk4IMC1E/wCPt15JIAoAh0Mj3/cnIK2EylpEioymEzI0yqYBKsR4Kwwx8pGs+xKhjVdwFkJrr9s78D2Qv0KWtUvp3Mcd9puCEADCRBe03JVg3PIqAzSE/wClzMGlGKAWJJPviJ67Ifg6i/k5qOzd/W4H+fBt/L9HJGKNqMFYlWSffMGgMuZiMxWgx9TLgJ5phpUURkcvpZOO5M3Y2YLGLABxbpgJUQHYm+oxjz41n1UPrciDVr609uLpyItKgaMTpm34AwYycdCfdP08Zlws3wdkOKm8eB0W0UKgSUoPocv7eFq1gE28SAwthGQZp7w8PjnXC8GkRgPeI+muP21paQFhtjxJnRgpZH3iGk78+NZ9s9kTMUqhqUgT34Hy4AKlMbB9iHVfERFqpQCC6T/lx9F15nFZ0PCEostKwoOPtXnUbSXC6717vizJ5RYAKDdLE9nw1ureR5jNBOfbwoPsNFxORHBOOdwLOk0xSns+A9tlwBwiaTiFxaIqgq43+UjWfWjTMdoEoRLvTx5MeQ6AwKuPv34sGBlEZEBHOJPvw+bgbBsrpnwGf2/Vz+36uGMsXUFETIfBSFspHGc0Cce/hVNSJBkM1DG8k+QhjWfe08rDQj7YceSYoBNETSfD6gxdKxv1T/1yQYSrTJJzn1fXv4BusRY8A1Wz7vp14kVvX19GMSdngNCaJDKMxA/LwQZQEI6tXvOf3ll/6+3L9UBRyxj1EfkY1n0vr4DoTQg7rSv81xJuBbpNMRT2fCScK/Mej0ZPe+A4nYnKN0UJ34kQga4BKC5Ahe3wyjjCAhHVq95zPEW7PwsIjcBgd8T04DoKnVnnxrPs5LjVhR+A8OvgLFv79kV4Xb6HwkyuBd4auizkR7Bml2u4axrHfh69dNAs3EVmPpx0X0wx0ic+/h2NhTbpH2Cdf5Jwqp8xKOIZPe+FGWPSFklViE0fjmfwld5AR0Dce5fkI1n2rziikvEBkcP+3A6+ileBCD2z7HqvwLo5ImViLIO/C8+AShYJmDrPGinxGoZrk9pz+37ufasB5nL9Db045UWcPHNMntPDcZkrWGcRMY9+ezSca+n5EE998HLAGIJFHSPt9zwUnlAUoXJWPavpO/kI1n26WYjAS9cnJHoUBigcmgiH+nAUmDFBRHs+BjJ5xGKij0evj1y2SFRgAFDgY14BuJspg5ENY0HFAZteIUMAMenxES5c+ums7MVggAfz8+NZ9MHIUzPE6FIdvWBDR50CLUBaUoNPdJebsCJYpAZWM837k36ChJ6Q5QcKvQLCk0xS/R8a7S8IO0Cj3Mck4KmPHQAa6OHJBbQrCgo+1fBjHD1CIRGLM+vK7Kjr3YA12/AdK3WXi1zD3V/B4M2M1BkA3KhPZ5q/7QdD9WHvxBQoQSisMRDPOjWfXCiNGEdCfRE7FATMxMrDgAmeP5SR4CpmqZPXhVgL3QRbgJBnNocaT3ggRcj8q+74OuMcCFKcjIZWe3vgYqULBCwdZ53P3eEsjFnjk2GguViYzQBn38AGUdptG5gfg44asItAzG+z0eIAMjAFkbtjYexyg422EWrCH0cHAIWXVI6VSowH9vOjWfQnFBMoCaw8gS6TMzWobb2suRgEYgkETHYk+C4CR1WJtFMC7YOOYClnmkVXZdnROdXx3hZYxZxsjYckLKm8eF3Wcli6gE0t3x8ctHQBlNs8PNLD0hZXbHjevFHOVFBjHZ6PqvF9Ugij7F79TM4r4+xFxTUzQpcad17SiCmhUt0Rn2z5CNZ9iY+eSgoc6QrLN9eMeRu5KENT0LX0OI5aEvIeXIoaWcO4qGDBDBPd/ThhHhbEZQXD2rzOqw4poAY+h1/cQIzcVyC0q4q+3LJ1ZuElpUWioo1TwIJLNQOUTBvY9IDhXngT8qZ6bNaNrxokYIILIKaFzJc3hBcYHBbphc74mvyOwbik/Jy9FCGIiIDgo7Mcdt7CcRDIpHOtR8+NZ9X92kjj7ZWz9s8KeVyIaKhabHUG+/yDAueez7fG77IuuFIoIwT8k4rp5raKoPULyiZ5giQXKNNu/t4JzMWyQlByoa3fXm2UxbyKQhvPBQCqTAI6A6/k41n2ByOITkRvglnsOBI+FaJSWAsQwrxgDh0c+NgZCOczv4qIFhBO4o4ez/s5/o+nAlXQ6949ciAhFOqgYOj/ALfACkKEYhWEPZw4+/JhZwJkIMkMcrK2GVawMb/+fGs+xrNrj4qYIF0P/wADnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn1BxciMgaOI5Z2Fl0I0pj3aPnv/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APUL0yUWfFUqHrhHAYADR889fNnGO18gbCLLXHx9eWcXXH7Fu3pAcowjGVIxQFPanGhWEqRmKKe8PCyHrIZGVpJLUacfrHC4i6dmN8X3bX8HdX8HDhGMqRigKe1ONCsJUjMUU94ce3VZv3dT2nP7fu5/b9nP5fs4xZqCMQzazqPK8F7nd+4xfpwgr4CDF1grMetPx9eYcbp2GJHBlA/2+nNsXmhDBBoWbo/kWmdMGRgpFjYPxoaq7wstYs+AqVBhCJNFaFz+A8KRRRFUTGUf/wCvj68w4sCV5UoUmZp9LzCo6PUsPuNeE4aAsGiiGaegw9jhHhigChla9G5PHv5MJsFTMDXsdcN+AaByJFYdnVFhyy2UHQeqK+v3TBqLhAZBhFq7Y0+K6NGcyW9Nb2cAMuAzmxsO8OWbkxMLUQ2FaJcGuUS/WhJmB9T43XmHEh1x8qCViYOvvwHJgxQUR7OYaXNYI1spufACk0YoIidnC4gAgUUOirj4afhByoneTJWy3hpiuQqtqrV+r4DZ/XSIjRgYMfH15hxgq5fcHB3UHNN7FSZCKMb+2uSCCgSxmjscPmY2rwMSjHGzlDchVwkz6qvx9eaccHEiSuDAchr749q0TqGOp/hr8pcudeacc5pRqjUXdxddY+VX9KlzrzTjkmlawEF+ozeuNqYiTCb37/f5SpUudeWcbJB6byEFKAmJ6O+Q8iqiogUGhM8xHaBKFGb0/KVKlzryjjlKgsOiCuw1n1RnHEmrFDVV2vClVkqCArUL3od4DkBcBRlJj0QeXAmMZ1Af+JIYi4JNn7Foly1WMUigoMGKCiPZ5KoE4lBlhwC2UB6nKUmtvxcm5YXtjwyTLsghfYUfjr4+vLOJYORsSt/WYh6905Z5RJGAGWZZd+2uZDtAlCJd6eQQSmBUuln+OILEBZCYBCbJnvkhXgHN0KKgMaTYETyWglrkI9zF9Bzq7M+qkh1v2hmW67/lTDg7mvG5crBbhAuhCp0BXhtiRUd0op9Vp6apy4qzVU6BNkLkg8kqN3hkWsSqvd3xbbs6pCgFXsb3wj4ioMDBaRKP+B8XXlnEuHYGCEg3tWR7+LjEAWCZMmCanv8AAAAKo6ElgKgsTvTHOt2k+F1O3veLIfjKwzUw9pz/APQ4uVisqVgUSvvDlIUCcE6RfSn+OHINp9CZi/h8G/2a/E75tn34CqlgAQCr0M5RTFLpgN0A+3xdeUcYZMDwMF1ZYIq8vJMUAmiJpOGCHsAAl98+FMkDZAUeqGbjiwwzuIu0zG+E8ipjE6Sh9zikvCQIyCinvDwdmVMh9C4i/k8AbjM13duV/jwUW1rHaMYmNngNCOhOWKJAtw8YiwypAKmUdcfhmuuYakxOZDtEFOpTGR+Wvi68o4qxFlEAy1MwA8wrcAxIlMbOBmDlSqzdQRLn6Nccx+yCCEe/VGGHifOlIXJm1E0GfR+DiWLXmBdaWXbL4XTR/YUxiIHPv8DEQXkUDQNFAr7vOyMT+MFFp2nkBOvLOM5on4JFKEI6k9XMjF40UVgJp4rVQPeE07LwyqEArCLjoCvGSjM9MIiEGm3gXsUwIaKSvu8csjYgIYxJ9vgYMGALAgEgnYtH2eH21haQsrtjjbQQYAJlSr7vP7P/AJxjqBY0mmKU9ngaRg+DKlhCn1cxHaBYFWb0cRCaUodVdr8XXmHGQC4DAQoAmSP/AOoPzGgCqTQyCjKxxyx6ECEieoic36ntjEVMjdvA6Q5ZiepszriyCZ9XIBMob78ANjVKIjBTGOMP0qSBAios68GdjtDNibEd9nEx0LWFIQo72f8AvLkv+8xNGJLeaLZvESLCfzPKqra+qhekHCliMyKmeNR/F15hxQsAaif8ffrmcCRtjvHpP87OwQQwwAIuHKafjvj2yBbWi6kcs3eMfDCRFtVLCcNGatyCuakNzmJs1gWkRfXuZ4w1KSRWUEV9qeCp9OY499PyYJ7744LOWYgbTMa41L1lAuBQ194cnreEsUo1p8EAlCIgpdsEGZeXEGi0WY4MF9M73xgGegAAHquVf5+HrzTi8CXYjEo7UdmeUTE1ZFgek1hHHbOOk5T0kZR1jlsuSt0iIv0O/rmcJHtDFmZATXZ4KrbiD0FGoCmx44vGBEsKFO8PfjXrzOgaBsuOD/0vKmHjLOYDNvGd5UzJmEV30c/Ktdcw1hi8A3FNtAESZcLcb4DkwYAIAGj4uvPOMcty5DcCTO8VHHt4PmNp2QFg7x4Vqc15+ty/sU34HrnUQVNAm+2b9fAimNYBCRQAm98t/wAwOsDhYejj15LV9doQq50cKMAwgHqVYH1eNdlUgAtcy2Gvb4+vkDjGvugFIT1IiYh5FBag2SlIMfX/AM+N5JihUwANrx4oEkisoIV9qcULUZOE1BJhts9+R15xxEkcWGqiKwad8stD0YZ5zbv1viCA3YVEWFVCx5iI5gbBrP8AfLnjBp8YWGa5Pac/t+7n9v3cRJwiX3qCsNZ+nHdxadkGYbY4UdKuPNwFNdPESxIGMIBpguc+08jrzzjgxE0hVA2DPSpq1wlEIBYJcjkfZ4BM9JVMYJs6T78UYhTPmYou+jj57KekjKaY8CD4FSkE6Qo+58AAAeTwD1sBQ675i+CumAoFYr3PoGEJMLs/5+N15xxS9JWGYPRcs6+3ENOAbTcYG5w464VY0iZNCgdrTA3xBOyZzMWsNRdXibZsPQLnbIBh68wRBqAj0KM9jG98WRCDCBMqVfd410VtIw1KcL3wmYaxy6amCOYuM8ikOa8hAc+quPpwrIqR0kRQkfpxkzYBigcqDqH+3FEXYYEiuw5wH/u21sbiIKhXPbfj6844yyvgDaRZI58SCiRAUgFdZd8U32luJRDHT6scmVZZ5FasAuCPbwm1+NgUBVxD6G7wa+9mJSZ0QdHocIyddIELYbv/AJPL6+ROLmE5SBERH1EHjh3L1uMubQXEcHNS5ZjhgbKuWYtO4EeS4eKp1B/8H3HEUKGQIZJBUnTPZxXgcpUqqr6qr5fX/wAI49f/AAjj18JzGz0RURBQ2+v/APCDZs2bNmzZs2bNmzZs2bNmzZs2bNmzZs2bNOEnP//Z" name="Obrázek7" align="bottom" width="191" height="189" border="0">


4.2.3 Infúzny vak alebo fľašu ručne premiešajte krúživým pohybom.


mOR23LzEGsKZwn98TiSrYv8lfJ6f7K+b0/2BaqYBQ26ef0TMcjtuKBVCf7AXhsALUyuwt2QUI3rFtvbp5/RMxyO25QMxA9vfwW4bmnn9EzHI7bUovYNg8H+em+GDh9m5p5/RMxyO23EP39bDHBmPffGfh43NPP6JmOR2257NSOE4DBrl1oiiKM4t2MJpX83NPP6JmOR22llTTYqEzVf8/2Yde3mVqr7eYJqQtKfyPyO3iIFR28G5p5/RMxyO23AV8fW0rHHqf9n7fzxAcMT9viXwevhH1cLWHeM9+dzTz+iZjkdtqvkbQoPwQQ5ykQf8eID47eInSYB+/em5p5/RMxyO23KHDaoUUOBnca5B+jzMeHQlOaeucBr2+mV0U95y7ZdNzTz+iZjkdthTCFhKuOwBIwg6z3rLfh7zijWBN4x6/+wKJuaef0TMcjttoi34gpnGZUUIUr3nEgFBrzw4waqer5mErFcWWfPv7lUnMbmnn9EzHI7bb0ViC2isZiBtDTesSQbve08/olUg5E4jpOI6TiOk4jpOI6TiOk4jpOI6TiOk4jpOI6TiOk4jpOI6TiOkQbKx8RAKzDVnoXzPQvmehfM9C+Z6F8z0L5noXzPQvmehfM9C+Z6F8z0L5noXzPQvmJQHCKZ2zaiKTilfESLw6k4oF0f3xOE/viIZ9EADvF2zbjU4MMlhERpgKgRJmwA0QxYMNtfBKADQN5ds20KxbOl1tW9g03MVzitO8u2bjzrWneDEZm3l2zahSkvd+t40mbeXbNmC14S8ZiSxgS4olgy0tFKCMmZhlGTvLtmwMTWUH5ShF6RLKPkL/UJ0OjK5L9YlgAdfMsBfeMC+Md5ds2CiJGsHOXHnMWly4eWelEGyfwjdwIo+PX6itgfPx4hxuG8u2bVs0hI2MtffqYe+krqff3HDn3i7ygNk9uWKzd5ds3A4yYbbKnM6+Zf/pL+j4mHU/Y+IbaBMvy3l2zc/ojzBAUC5hX9M4L0YtYe/iV6O/3vrtm4zQlEDAwSW9B5IEEx/R4gxxx4HiCS9/kwQivc8oKVby7ZuCmWx1TNxl1C5S0hSoCP4F2z/wpf+BOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOftX//EACsQAQEAAgIABAcAAwEBAQEAAAERITEAQRAwUWEgQHGBkdHwobHB4VDxYP/aAAgBAQABPxCWaLZlH6tJ31z+n7uf0/dz+n7uf0/dz+n7uf0/dz+n7uf2/dz+n7uf2/dz+n7uf0/dz+n7uf0/dz+n7uf0/dz+n7uf0/dz+n7uf0/dz+n7uf0/dz+n7uf0/dz+n7uf0/dwbxnjRXJXRPjfJUZWxyrirjbzQ7bUz1QR7pOU7L/4G+b6veY5Ttv/AKG+L6Pa55WVsdo5iY2fK/fjRTfxMFcQyt3WOIcLTYcA4RDCfDTylKDMq0xZk0mETHBhlIAhaGmGZfKFn41geI9jc95b9/T48ITiA9xxsMnRYqgogAEYd0wyAXQ+TWfFMAIOCRIYRWjy1eIipHIpRTFjNx1zENZYsFuxAH3QLydKcQKWwwCSmfxwNJgwAQANB5GcDSus6hHsxip7HgaRSsk4gVIKy7RvySz4q8BkGLMwZWhOzAYPDKgQIBcKLQJ0bxGWgRikKI4qMjD3BEPAzw1KwTpGj7jzDMpNKgGBkdi+r1h7TTAxWBoAF2Xw29cGhSkERCGGTcHCh7ASSKgEt1COPkbPwLOiU8E0AMeHWaHwCEEFklAb2Vr3B1U0Je1woaUMh145jtAlCJd6eG+/hGXan2G9SAOBRERBHFqp36HpfDsOaRmgV2s6s2lKGk0YoIiOx4nsVwRM4KEpFatPkVn4FgHrtERoiZAlEyOThMzmTbii1Dqsx1ZwyBpDD5DfNRS8QOGeGpWCdI0fcfFEtWz6EvTFmTMzyYVJUQLiR2z3KbbaQ+iBdvSsejysrY7RjExvjdlGVju2gw58EApMGKCiJseCAqqMuIiB3N4a4BvGIBw0mSDBjo+Qs/Cq2AxCl0lEhye/Dsy7wRlKeowDWJwP+nxoCGVBGe1+HJwRUpEuqXHpLm+E9V19CFUujnpUiExGYxGt9nhnQawoJFNlGPPbYDsKncvIJVSdSY9AH/Q+Qs/EpLOwaBBqHS8gTY2IyooP4LJhgDkmCXCBbuEg3gevRbAf9Xo7529LEJaAJHevxwx9WGcXJoDooYZF5Qg3FBwhcR1vrPHrUGusoj8nw93LyEh7A2AKvkNnyEtoeScyQznpLlhw5NG7rDbp6rPXpPsPR0GwNVypqsgaTBgAgAaDwqOshqmhsoY1nGcc2KXLSJ0n+fpn4O5HyCZMrmCGGHWEfkLPlLRVwFbwNqGjPIUhFhcD29f3fnhh0FRZ7AP98XD0D8ogn+L9+EjgDhKmSFPXkhCshCDATOfQ+nDfER1KMMELFdcyh6uVEDRjRZ6vAEXCgCBgCqZfkLPlILGJ6g9/lqz6QFUHS6zxoCfe/C8UaAMq6DmOgBWoZQX78a/EVCTZWoh+a+Trs+UrsEvBIFu0ovbhFSgGGf0Ob+yV4LNYssd30w98lMzmyCEpoHfrzUnQpwuTBYKrMHPwtBBU6s+Ss+Ur0gxCl0lEhye/JDzTJSSp7EeCFQORNJwnj4ji+0f74Z5ssGC4cwqqQDvMAKzA/wCeIxIdpSUvtjih2jzQgkhVs3l3zfsIRECr6y9cb+Ep2rp6kt4p16WDlSAidM3Wefl8GvOWctXy7PlJ/UZE1UaVBzn7bHIf1dtVDhYM7s0fRCjxmfbRfpknIYF3YUpXNMfALkplQgA7Xl5INSALRzIdcDiwAOIvDHq8/iv+c6nYVdAA+pw15dnyk20qmQeqGnD/AI5VQthiRBafQ8E1J0qSA4EoGryWnQg5AUiK/mPgyHaAwKs3o5u77clBFFvIjRqcaiQeMEqFTG3to4pSbWHvTzh3xO0aUIaKube+ZjtAKFGb0+XZ8hY6q/XxGFMZHMLqhAUVBTZ68tRzYjEo7g7M8U3lZCRcCCQz19+MyvHBmIjKxGXc2qlzFiDPIjGD781REi6TcJLXftj4MJwN6RRQTQj/AI5NDGVKBWADN9GjJpGJCJuqThtz4B5NGKCIjseUkCDDQFUT13kfLs+QhKvKVF6MF0xUcu0cAhqhXSsMeJkAqCWKGlB9WuHUCrsrZWtSXAB8MgbtuoLqhTPBjg83LESA9kOFzH1SAF9WOQidVxftxjNwtu3phddeZEs+QkIHDHUbfQiZd+/kmWxoBTR7TE+nwQCxyrQmYJmNTHwpN69xjMEMOrxRNkYiWOQN98nP5f8A5z+X/wCcNpvtB+Lf8caiDjUKQ+6+XZ8hFUvtyJaoOhXfFLD21ASx1jmHqhiSCaMmRvTjxUQjJ0BDDITK5+3GaBHSxQG4NY9/gqcJD3TnU7QD1UgfB/B9fLWfIWUB6hX+x77fWI+gqGokzLJk+neeKubKMghN4PGAdkcfVAJip3dkxlZsyhSBGoJGImS+Flug1HDCCIbwT33wyAICB9GOz/nF11gFQgQ+7yQxa059TPwbmhYwikvqAfs8uz5KggYMCNqRj1rS82hoWJhR0yEP/eBpNGACqroOPBgGILazBAbLvlhpyCitoBBwT0zwCXGdlSRMGELNjSmyyqaLR2Bj3vMFIAHtoeX1HhwPK+AyuaAX1C9l2FXD2Kf7+BAvC5Mo/fV9uUqy6UDh7AD63y7Plr89Amph+R3OXTAeC+5nqq9Y3ycHNCsCruBtzwPJoxQREdjzXaAL2wMydV0N+CFHh0VF6Av07zZRICJVtI5yMQ7ZwF9st/suPFPnCRzTb2nGilSUKygivtTgpC68b1EBmduHXBA/yrtVyrvy7PlpJbJtlwljlJYzcdcDDKM2WKQsCWZ8IytjlXFXG+elnkmGYAO304KuJ5vKGsLQ3JnmY7QChEu9PAPxIkAoVgAPsPyFnzEo1pxhKzIwVvHqHG6jVBYJT0Ypw3Ng8DoGOAtZaFnFxMEFoIXiM9APY4fVvpgmzBRxj6vkLPmIK61HJqGhZPT+BYEuMBCyYHMmh34ITjCwsb1lDP4b+Qs+YjzrcqCfepY/068UcjQGLhVuX1ODKrLECyhCYJ6fJdLPmIPJoxQREdjzNayCgqJd0LnOSrxD7+MIRYJ6WPh4XmyqSEKkJIxnsfIWfNVXop+9kmCUwfUc1HcJCGlCfVAPY5QQn/5w1CfWU5hZc0ghW2Gr8lY0AtGW4Who9eX81EIQhCEIQhCEIQhCEIQhCELidFdIqi+vx4y+V0Oqpb/+BwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwIMGDBgwQYFmwqDCu3gMZziEFl6z/8Azn2NZ9jWfRSiQ7VuLrwqOefhS7QYU4M89RTTdA9cnf8An5GNZ9Em1gnCY5W9uta4B/VUnwur2vd8Li26rflN3pOpwNHmDBciiM6Dn8v3cB17kwTKpjGk8IVmFTaNzE/BwcXgfUsrrn4OeeVhhyzEDtetcXFtDL0UN54CSPaUlL7Y56lA7U6etwPpPkY1n0xIp6khL1JemnFuXE8ywXKFKU+xULW6sgCB4I5KT6VJ2CxFLsYpRw+/xIFLABlOhoBs9cfBHkSAhiKuonv8B44VNFPRdXQcN4vcibl3C/Ueh7cCDM9CFPuH1a4npwHQVOrPkY1n29N00AMDKt/T251yjQEgRJOyNEWxrjjTdcdVQlNwdTHwP9aUBKBalcnXcTnJOsikIZKCQ/3OZa/gszIDT2/4HiocfKxhgBrk7zTdCSh1VCQ0rVv2DmY+iNb8PQE+SRrPvf6VLsT98OGEJMLs/wCfMGsBUrCdI0fc4GkwYAIAdHhQXfUFE36DPfyUaz68ur4MMvuO8rjiuTJBhLXPR9s85xkkFhIC+rGeejWfUBK4yCZftH8BchxOUAmZA/Y93KRX4YtECGiLfNWfXWsBcty7McXs0EyEV1h8+jWfT5BMLD/a5fAmWkCK8fqE/Xn9/t83b5ATsaz6Dw5pSZY6x8MYFJ6wB3AxU+vz2Hsaz7H14z70kwLnjoe3G6lviQAUsIOmXmqB1WYxJfUt9Od64IGiPZRz58az7cB+GdQcQAPu5EwOp4GvQMHwQDtDtORwekeTJ6saA2GZ+iE8lGhWiIqZBcDdjk4IMC1E/wCPt15JIAoAh0Mj3/cnIK2EylpEioymEzI0yqYBKsR4Kwwx8pGs+xKhjVdwFkJrr9s78D2Qv0KWtUvp3Mcd9puCEADCRBe03JVg3PIqAzSE/wClzMGlGKAWJJPviJ67Ifg6i/k5qOzd/W4H+fBt/L9HJGKNqMFYlWSffMGgMuZiMxWgx9TLgJ5phpUURkcvpZOO5M3Y2YLGLABxbpgJUQHYm+oxjz41n1UPrciDVr609uLpyItKgaMTpm34AwYycdCfdP08Zlws3wdkOKm8eB0W0UKgSUoPocv7eFq1gE28SAwthGQZp7w8PjnXC8GkRgPeI+muP21paQFhtjxJnRgpZH3iGk78+NZ9s9kTMUqhqUgT34Hy4AKlMbB9iHVfERFqpQCC6T/lx9F15nFZ0PCEostKwoOPtXnUbSXC6717vizJ5RYAKDdLE9nw1ureR5jNBOfbwoPsNFxORHBOOdwLOk0xSns+A9tlwBwiaTiFxaIqgq43+UjWfWjTMdoEoRLvTx5MeQ6AwKuPv34sGBlEZEBHOJPvw+bgbBsrpnwGf2/Vz+36uGMsXUFETIfBSFspHGc0Cce/hVNSJBkM1DG8k+QhjWfe08rDQj7YceSYoBNETSfD6gxdKxv1T/1yQYSrTJJzn1fXv4BusRY8A1Wz7vp14kVvX19GMSdngNCaJDKMxA/LwQZQEI6tXvOf3ll/6+3L9UBRyxj1EfkY1n0vr4DoTQg7rSv81xJuBbpNMRT2fCScK/Mej0ZPe+A4nYnKN0UJ34kQga4BKC5Ahe3wyjjCAhHVq95zPEW7PwsIjcBgd8T04DoKnVnnxrPs5LjVhR+A8OvgLFv79kV4Xb6HwkyuBd4auizkR7Bml2u4axrHfh69dNAs3EVmPpx0X0wx0ic+/h2NhTbpH2Cdf5Jwqp8xKOIZPe+FGWPSFklViE0fjmfwld5AR0Dce5fkI1n2rziikvEBkcP+3A6+ileBCD2z7HqvwLo5ImViLIO/C8+AShYJmDrPGinxGoZrk9pz+37ufasB5nL9Db045UWcPHNMntPDcZkrWGcRMY9+ezSca+n5EE998HLAGIJFHSPt9zwUnlAUoXJWPavpO/kI1n26WYjAS9cnJHoUBigcmgiH+nAUmDFBRHs+BjJ5xGKij0evj1y2SFRgAFDgY14BuJspg5ENY0HFAZteIUMAMenxES5c+ums7MVggAfz8+NZ9MHIUzPE6FIdvWBDR50CLUBaUoNPdJebsCJYpAZWM837k36ChJ6Q5QcKvQLCk0xS/R8a7S8IO0Cj3Mck4KmPHQAa6OHJBbQrCgo+1fBjHD1CIRGLM+vK7Kjr3YA12/AdK3WXi1zD3V/B4M2M1BkA3KhPZ5q/7QdD9WHvxBQoQSisMRDPOjWfXCiNGEdCfRE7FATMxMrDgAmeP5SR4CpmqZPXhVgL3QRbgJBnNocaT3ggRcj8q+74OuMcCFKcjIZWe3vgYqULBCwdZ53P3eEsjFnjk2GguViYzQBn38AGUdptG5gfg44asItAzG+z0eIAMjAFkbtjYexyg422EWrCH0cHAIWXVI6VSowH9vOjWfQnFBMoCaw8gS6TMzWobb2suRgEYgkETHYk+C4CR1WJtFMC7YOOYClnmkVXZdnROdXx3hZYxZxsjYckLKm8eF3Wcli6gE0t3x8ctHQBlNs8PNLD0hZXbHjevFHOVFBjHZ6PqvF9Ugij7F79TM4r4+xFxTUzQpcad17SiCmhUt0Rn2z5CNZ9iY+eSgoc6QrLN9eMeRu5KENT0LX0OI5aEvIeXIoaWcO4qGDBDBPd/ThhHhbEZQXD2rzOqw4poAY+h1/cQIzcVyC0q4q+3LJ1ZuElpUWioo1TwIJLNQOUTBvY9IDhXngT8qZ6bNaNrxokYIILIKaFzJc3hBcYHBbphc74mvyOwbik/Jy9FCGIiIDgo7Mcdt7CcRDIpHOtR8+NZ9X92kjj7ZWz9s8KeVyIaKhabHUG+/yDAueez7fG77IuuFIoIwT8k4rp5raKoPULyiZ5giQXKNNu/t4JzMWyQlByoa3fXm2UxbyKQhvPBQCqTAI6A6/k41n2ByOITkRvglnsOBI+FaJSWAsQwrxgDh0c+NgZCOczv4qIFhBO4o4ez/s5/o+nAlXQ6949ciAhFOqgYOj/ALfACkKEYhWEPZw4+/JhZwJkIMkMcrK2GVawMb/+fGs+xrNrj4qYIF0P/wADnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn1BxciMgaOI5Z2Fl0I0pj3aPnv/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APUL0yUWfFUqHrhHAYADR889fNnGO18gbCLLXHx9eWcXXH7Fu3pAcowjGVIxQFPanGhWEqRmKKe8PCyHrIZGVpJLUacfrHC4i6dmN8X3bX8HdX8HDhGMqRigKe1ONCsJUjMUU94ce3VZv3dT2nP7fu5/b9nP5fs4xZqCMQzazqPK8F7nd+4xfpwgr4CDF1grMetPx9eYcbp2GJHBlA/2+nNsXmhDBBoWbo/kWmdMGRgpFjYPxoaq7wstYs+AqVBhCJNFaFz+A8KRRRFUTGUf/wCvj68w4sCV5UoUmZp9LzCo6PUsPuNeE4aAsGiiGaegw9jhHhigChla9G5PHv5MJsFTMDXsdcN+AaByJFYdnVFhyy2UHQeqK+v3TBqLhAZBhFq7Y0+K6NGcyW9Nb2cAMuAzmxsO8OWbkxMLUQ2FaJcGuUS/WhJmB9T43XmHEh1x8qCViYOvvwHJgxQUR7OYaXNYI1spufACk0YoIidnC4gAgUUOirj4afhByoneTJWy3hpiuQqtqrV+r4DZ/XSIjRgYMfH15hxgq5fcHB3UHNN7FSZCKMb+2uSCCgSxmjscPmY2rwMSjHGzlDchVwkz6qvx9eaccHEiSuDAchr749q0TqGOp/hr8pcudeacc5pRqjUXdxddY+VX9KlzrzTjkmlawEF+ozeuNqYiTCb37/f5SpUudeWcbJB6byEFKAmJ6O+Q8iqiogUGhM8xHaBKFGb0/KVKlzryjjlKgsOiCuw1n1RnHEmrFDVV2vClVkqCArUL3od4DkBcBRlJj0QeXAmMZ1Af+JIYi4JNn7Foly1WMUigoMGKCiPZ5KoE4lBlhwC2UB6nKUmtvxcm5YXtjwyTLsghfYUfjr4+vLOJYORsSt/WYh6905Z5RJGAGWZZd+2uZDtAlCJd6eQQSmBUuln+OILEBZCYBCbJnvkhXgHN0KKgMaTYETyWglrkI9zF9Bzq7M+qkh1v2hmW67/lTDg7mvG5crBbhAuhCp0BXhtiRUd0op9Vp6apy4qzVU6BNkLkg8kqN3hkWsSqvd3xbbs6pCgFXsb3wj4ioMDBaRKP+B8XXlnEuHYGCEg3tWR7+LjEAWCZMmCanv8AAAAKo6ElgKgsTvTHOt2k+F1O3veLIfjKwzUw9pz/APQ4uVisqVgUSvvDlIUCcE6RfSn+OHINp9CZi/h8G/2a/E75tn34CqlgAQCr0M5RTFLpgN0A+3xdeUcYZMDwMF1ZYIq8vJMUAmiJpOGCHsAAl98+FMkDZAUeqGbjiwwzuIu0zG+E8ipjE6Sh9zikvCQIyCinvDwdmVMh9C4i/k8AbjM13duV/jwUW1rHaMYmNngNCOhOWKJAtw8YiwypAKmUdcfhmuuYakxOZDtEFOpTGR+Wvi68o4qxFlEAy1MwA8wrcAxIlMbOBmDlSqzdQRLn6Nccx+yCCEe/VGGHifOlIXJm1E0GfR+DiWLXmBdaWXbL4XTR/YUxiIHPv8DEQXkUDQNFAr7vOyMT+MFFp2nkBOvLOM5on4JFKEI6k9XMjF40UVgJp4rVQPeE07LwyqEArCLjoCvGSjM9MIiEGm3gXsUwIaKSvu8csjYgIYxJ9vgYMGALAgEgnYtH2eH21haQsrtjjbQQYAJlSr7vP7P/AJxjqBY0mmKU9ngaRg+DKlhCn1cxHaBYFWb0cRCaUodVdr8XXmHGQC4DAQoAmSP/AOoPzGgCqTQyCjKxxyx6ECEieoic36ntjEVMjdvA6Q5ZiepszriyCZ9XIBMob78ANjVKIjBTGOMP0qSBAios68GdjtDNibEd9nEx0LWFIQo72f8AvLkv+8xNGJLeaLZvESLCfzPKqra+qhekHCliMyKmeNR/F15hxQsAaif8ffrmcCRtjvHpP87OwQQwwAIuHKafjvj2yBbWi6kcs3eMfDCRFtVLCcNGatyCuakNzmJs1gWkRfXuZ4w1KSRWUEV9qeCp9OY499PyYJ7744LOWYgbTMa41L1lAuBQ194cnreEsUo1p8EAlCIgpdsEGZeXEGi0WY4MF9M73xgGegAAHquVf5+HrzTi8CXYjEo7UdmeUTE1ZFgek1hHHbOOk5T0kZR1jlsuSt0iIv0O/rmcJHtDFmZATXZ4KrbiD0FGoCmx44vGBEsKFO8PfjXrzOgaBsuOD/0vKmHjLOYDNvGd5UzJmEV30c/Ktdcw1hi8A3FNtAESZcLcb4DkwYAIAGj4uvPOMcty5DcCTO8VHHt4PmNp2QFg7x4Vqc15+ty/sU34HrnUQVNAm+2b9fAimNYBCRQAm98t/wAwOsDhYejj15LV9doQq50cKMAwgHqVYH1eNdlUgAtcy2Gvb4+vkDjGvugFIT1IiYh5FBag2SlIMfX/AM+N5JihUwANrx4oEkisoIV9qcULUZOE1BJhts9+R15xxEkcWGqiKwad8stD0YZ5zbv1viCA3YVEWFVCx5iI5gbBrP8AfLnjBp8YWGa5Pac/t+7n9v3cRJwiX3qCsNZ+nHdxadkGYbY4UdKuPNwFNdPESxIGMIBpguc+08jrzzjgxE0hVA2DPSpq1wlEIBYJcjkfZ4BM9JVMYJs6T78UYhTPmYou+jj57KekjKaY8CD4FSkE6Qo+58AAAeTwD1sBQ675i+CumAoFYr3PoGEJMLs/5+N15xxS9JWGYPRcs6+3ENOAbTcYG5w464VY0iZNCgdrTA3xBOyZzMWsNRdXibZsPQLnbIBh68wRBqAj0KM9jG98WRCDCBMqVfd410VtIw1KcL3wmYaxy6amCOYuM8ikOa8hAc+quPpwrIqR0kRQkfpxkzYBigcqDqH+3FEXYYEiuw5wH/u21sbiIKhXPbfj6844yyvgDaRZI58SCiRAUgFdZd8U32luJRDHT6scmVZZ5FasAuCPbwm1+NgUBVxD6G7wa+9mJSZ0QdHocIyddIELYbv/AJPL6+ROLmE5SBERH1EHjh3L1uMubQXEcHNS5ZjhgbKuWYtO4EeS4eKp1B/8H3HEUKGQIZJBUnTPZxXgcpUqqr6qr5fX/wAI49f/AAjj18JzGz0RURBQ2+v/APCDZs2bNmzZs2bNmzZs2bNmzZs2bNmzZs2bNOEnP//Z" name="Obrázek8" align="bottom" width="191" height="189" border="0">


4.2.4 Infúzny roztok docetaxelu sa má použiť počas 4 hodín a má sa asepticky podávať ako 1-hodinová infúzia pri izbovej teplote (do 25 °C) a v podmienkach normálneho osvetlenia.4.2.5 Ako všetky parenterálne lieky, roztok premixu docetaxelu a infúzny roztok sa majú vizuálne skontrolovať pred použitím, roztoky obsahujúce zrazeninu sa majú zlikvidovať.


mOrvsKuK0eTD+PhhJMUqoJEQBkJ3eem+BmHERgYduELtRyD2pPydbrmL0kAAFqKMeeA2ZWRjwOQbccnPpz6c+x1pWoWhWb5/gz0yByrJKZN0HYLy1M0LJkcURxDj03JVWEIpAXWehFwqxCDUZqDPiBOUrvvYYbDIuWDLq/XU2IRKUMEfRjrLlrswLXJpglPT0mNFrD0xxV3jn/lEx92Yfx2txwtFi+5ouiHEodWUgQFUG6mYnfAmkxBABFTJWDAW6dRxmqTi+KQ9cw7cAVKsMbei7oPSmWHuJkp9/xQkFlTnoLL5O7pcbh0zzlTx0K7SZ/XMWmDRTyTd0vUidztDNibEd9zoLNWd/CCuilpwdmnAzhVWjgPMfZ6OeqBsRKu678ayIRAhSFUyXHll+hBYopg2A90c6P6QUmDABAA0fFCUoMdkBt9R8gJoOQDoOdIjp80Q6WmYR5xlcpe2Z+PpGDBgz7H/vBbtqz3xZuXFgoGSElz0GM+0NMUcRUUzJ9DOcvDIcuyYuPw+OE5FdoqehIhVRbrhKuYiowFAuZYfQFk2j0e9B+DrCBnyohdNqAwAYe48GYYMQQAMQ4xQlKQAQQ4M8HVrFtVgXNH8HCh5pKO6UivZhq65SY6krYoNIVyR8/HCdhAFLGAUB7C0/LyTaFlpgQL2aMe+LKIcCAsGJbjMPf+FxJixQwANrxzNWtMYiIz64fr83DaJ4QROXfgWJp3V3F042dXkB5ox4/vneQVcVp8uX8/FCRADUSwVLiC27LxueVc8LhA77PCjiMhlQBlikhF7cit6A4A1D7B+3H8NpqF7IHDsmvPA+dRHDdhvERzVnpGnaow9U98OgkS4GWKGTjyTVQJiI6TiTnyaQQJlya49JyaiTQZFcWcxjoHZBgmY2TLg4mtAQDMC9DM64Kv8GEEDgYNcOqoIKmc4i9q3mcHphggsyGDL/xy0GLmBoWzLinxsgSA2APAoRsM+Dx4lOWYgd17a4GgwYAIAdjoGk0YAKq9jg0RKmAZogUM8Dg4rNHAApYHFsqWoAn+kOW+npvwWeyxq0J5KdAkEs7Se8JrbjghJJq5GV3I14pw7aEgWDYxVr7+l6taeo3A3j5ISDATkUBz8TR31w/Rl3EEnIYzrZeOy9gCQrQzHfM4WdEcgtym7n8HSHFMIUEQzgL7LLOM8TihUItHKsVu/AX8aJGKqKQjotmOehgOgqdrPnhJBIq0c7YCKbMMmJxqGUFYIIiHPjmRi86Kqyq7ekZWx2zSjjfGkWRyBMUfy8xCvdO9pkwZgU38EJv+lTlv7fki6vI/0eRERERERERERERERERERERETtpV2gBdfv0f/9k=" name="Obrázek9" align="bottom" width="189" height="189" border="0">5. LIKVIDÁCIA


Všetok materiál, ktorý sa použil na riedenie a podanie sa má zlikvidovať podľa štandardných postupov.


12

Docetaxel Strides 40 mg/ml koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny roztok

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Docetaxel Strides 40 mg/ml koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá jednodávková injekčná liekovka s koncentrátom Docetaxelu Strides obsahuje 40 mg/ml docetaxelu (bezvodého).


Injekčná liekovka s koncentrátom sa rekonštituuje obsahom injekčnej liekovky s rozpúšťadlom, aby sa získal roztok premixu s koncentráciou docetaxelu (bezvodého) 10 mg/ml.


Pomocná látka so známym účinkom:Každá jednodávková injekčná liekovka s rozpúšťadlom obsahuje 13 % (m/m) bezvodého etanolu vo vode na injekciu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny roztok.

Koncentrát je číry bezfarebný až slabo žltý viskózny roztok.

Rozpúšťadlo je bezfarebný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Karcinóm prsníka


Docetaxel sa v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom používa na adjuvantnú liečbu pacientok s:

 • operovateľným karcinómom prsníka s pozitívnymi uzlinami.

 • operovateľným karcinómom prsníka s negatívnymi uzlinami.


U pacientok s operovateľným karcinómom prsníka s negatívnymi uzlinami sa má adjuvantná liečba obmedziť na pacientky spôsobilé na podrobenie sa chemoterapii v súlade s medzinárodne stanovenými kritériami pre primárnu liečbu skorého štádia karcinómu prsníka (pozri časť 5.1).


Docetaxel je v kombinácii s doxorubicínom indikovaný na liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo metastázujúcim karcinómom prsníka, ktoré sa predtým nepodrobili cytotoxickej liečbe tohto ochorenia.


Docetaxel je v monoterapii indikovaný na liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo metastázujúcim karcinómom prsníka po zlyhaní cytotoxickej liečby.Predchádzajúca chemoterapia mala obsahovať antracyklín alebo alkylačnú látku.


Docetaxel je v kombinácii s trastuzumabom indikovaný na liečbu pacientok s metastázujúcim karcinómom prsníka, u ktorých nádory nadmerne exprimujú HER2, a ktoré sa predtým nepodrobili chemoterapii pre metastatické ochorenie.


Docetaxel je v kombinácii s kapecitabínom indikovanýna liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo metastázujúcim karcinómom prsníka po zlyhaní cytotoxickej chemoterapie. Predchádzajúca liečba mala obsahovať antracyklín.


Nemalobunkový karcinóm pľúc


Docetaxel je indikovanýna liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo metastázujúcim nemalobunkovým karcinómom pľúc po zlyhaní predchádzajúcej chemoterapie.


Docetaxel je v kombinácii s cisplatinou indikovaný na liečbu pacientov s neresekovateľným, lokálne pokročilým alebo metastázujúcim nemalobunkovým karcinómom pľúc, ktorí sa predtým nepodrobili chemoterapii tohto ochorenia.


Karcinóm prostaty


Docetaxel je v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom indikovanýna liečbu pacientov s metastázujúcim karcinómom prostaty, refraktérnym na hormonálnu liečbu.


Adenokarcinóm žalúdka


Docetaxel je v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom indikovanýna liečbu pacientov s metastázujúcim adenokarcinómom žalúdka vrátane adenokarcinómu gastroezofageálnej junkcie, ktorí sa predtým nepodrobili chemoterapii pre metastatické ochorenie.


Karcinóm hlavy a krku


Docetaxel je v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom indikovanýna indukčnú liečbu pacientov s lokálne pokročilým, skvamocelulárnym karcinómom hlavy a krku.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Použitie docetaxelu sa má obmedziť na oddelenia špecializované na podávanie cytotoxickej chemoterapie a má sa podávať len pod dohľadom lekára kvalifikovaného na použitie protirakovinovej chemoterapie (pozri časť 6.6).


Odporúčaná dávka


Pri karcinóme prsníka, nemalobunkovom karcinóme pľúc, adenokarcinóme žalúdka a karcinóme hlavy a krku premedikácia pozostáva z perorálneho kortikosteroidu, ako je dexametazón 16 mg denne (napr. 8 mg dvakrát denne), ktorý sa môže použiť, pokiaľ nie je kontraindikovaný (pozri časť 4.4) počas 3 dní, začínajúc 1 deň pred podaním docetaxelu. Na zníženie rizika hematologických toxicít sa môže profylakticky použiť G-CSF.


Odporúčaná premedikácia pri karcinóme prostaty pri súbežnom užívaní prednizónu alebo prednizolónu je dexametazón 8 mg podávaný perorálne 12 hodín, 3 hodiny a 1 hodinu pred infúziou docetaxelu (pozri časť 4.4).


Docetaxel sa podáva vo forme jednohodinovej infúzie každé tri týždne.


Karcinóm prsníka

V adjuvantnej liečbe operovateľného karcinómu prsníka s pozitívnymi uzlinami a s negatívnymi uzlinami sa odporúča dávka 75 mg/m2docetaxelu podaná 1 hodinu po podaní doxorubicínu v dávke 50 mg/m2a cyklofosfamidu v dávke 500 mg/m2každé 3 týždne počas 6 cyklov (režim TAC) (pozri tiež Úpravy dávky počas liečby).

Na liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo metastázujúcim karcinómom prsníka sa odporúča dávka 100 mg/m2docetaxelu v monoterapii. V liečbe prvej línie sa podáva 75 mg/m2docetaxelu v kombinovanej liečbe s doxorubicínom (50 mg/m2).


V kombinácii s trastuzumabom sa odporúča dávka 100 mg/m2docetaxelu každé tri týždne, s trastuzumabom podávaným týždenne. V pivotnej štúdii sa iniciálna infúzia docetaxelu začala v deň, ktorý nasledoval po prvej dávke trastuzumabu. Ďalšie dávky docetaxelu sa podávali ihneď po ukončení infúzie trastuzumabu, ak bola predchádzajúca dávka trastuzumabu dobre znášaná. Dávka a podanie trastuzumabu, pozri v súhrne charakteristických vlastností trastuzumabu.


V kombinácii s kapecitabínom sa odporúča dávka 75 mg/m2docetaxelu každé tri týždne kombinovaná s 1 250 mg/m2kapecitabínu dvakrát denne (počas 30 minút po jedle) počas 2 týždňov, po ktorých nasleduje 1-týždňové obdobie prestávky. Výpočet dávky kapecitabínu podľa plochy povrchu tela, pozri v súhrne charakteristických vlastností kapecitabínu.


Nemalobunkový karcinóm pľúc

Pacientom bez predchádzajúcej chemoterapie, ktorí sa liečia na nemalobunkový karcinóm pľúc sa odporúča dávkový režim 75 mg/m2docetaxelu, po ktorej bezprostredne nasleduje dávka cisplatiny 75 mg/m2počas 30 – 60 minút. Na liečbu po zlyhaní predchádzajúcej chemoterapie na báze platiny sa odporúča dávka 75 mg/m2v monoterapii.


Karcinóm prostaty

Odporúčaná dávka docetaxelu je 75 mg/m2. Kontinuálne sa perorálne podáva prednizón alebo prednizolón 5 mg dvakrát denne (pozri časť 5.1).


Adenokarcinóm žalúdka

Odporúčaná dávka je 75 mg/m2docetaxelu vo forme 1-hodinovej infúzie, po ktorej nasleduje dávka cisplatiny 75 mg/m2vo forme 1 až 3-hodinovej infúzie (obidva lieky len v 1. deň), potom nasleduje 5‑luóruracil v dávke 750 mg/m2denne, podávaný vo forme 24-hodinovej kontinuálnej infúzie počas 5 dní, začínajúcej na konci podania infúzie cisplatiny.

Liečba sa opakuje každé tri týždne. Pacienti musia dostať premedikáciu antiemetikami a dostatočnú hydratáciu pre podávanie cisplatiny. Na zníženie rizika hematologických toxicít sa má profylakticky použiť G-CSF (pozri tiež Úprava dávkovania počas liečby).


Karcinóm krku a hlavy

Pacienti musia dostať premedikáciu antiemetikami a dostatočnú hydratáciu (pred a po podaní cisplatiny). Na zníženie rizika hematologických toxicít sa môže profylakticky použiť G-CSF. V štúdiách TAX 323 a TAX 324 sa všetkým pacientom v skupine obsahujúcej docetaxel profylakticky podávali antibiotiká.


 • Indukčná chemoterapia, po ktorej nasleduje rádioterapia (TAX 323)

Na indukčnú liečbu neoperovateľného, lokálne pokročilého, skvamocelulárneho karcinómu hlavy a krku (squamous cell carcinoma of the head and neck, SCCHN) sa odporúča dávka 75 mg/m2docetaxelu vo forme 1-hodinovej infúzie, po ktorej nasleduje dávka cisplatiny 75 mg/m2počas 1-hodinovej infúzie v prvý deň, potom nasleduje 5-fluóruracil v dávke 750 mg/m2denne vo forme kontinuálnej infúzie počas piatich dní. Tento režim sa podáva každé 3 týždne počas 4 cyklov. Po chemoterapii sa majú pacienti podrobiť rádioterapii.


 • Indukčná chemoterapia, po ktorej nasleduje chemorádioterapia (TAX 324)

Na indukčnú liečbu pacientov s lokálne pokročilým (technicky neresekovateľný, nízka pravdepodobnosť chirurgickej liečby a cieleného zachovania orgánu) skvamocelulárnym karcinómom hlavy a krku (SCCHN) sa odporúča dávka 75 mg/m2docetaxelu vo forme 1‑hodinovej intravenóznej infúzie v deň 1, po ktorej nasleduje dávka cisplatiny 100 mg/m2podaná počas 30-minútovej až 3-hodinovej infúzie, potom nasleduje 5-fluóruracil v dávke 1 000 mg/m2/deň vo forme kontinuálnej infúzie odo dňa 1 až po deň 4. Tento režim sa podáva každé 3 týždne počas 3 cyklov. Po chemoterapii sa majú pacienti podrobiť rádioterapii.


Úpravy dávky cisplatiny a 5-fluóruracilu, pozri príslušný súhrn charakteristických vlastností lieku.


Úpravy dávky počas liečby


Všeobecne

Docetaxel sa má podať, ak je počet neutrofilov ≥ 1 500 buniek/mm.3. Pacientom, u ktorých sa počas liečby docetaxelom objavila febrilná neutropénia, počet neutrofilov < 500 buniek/mm3dlhšie ako jeden týždeň, závažné či kumulatívne kožné reakcie alebo závažná periférna neuropatia, sa má dávka docetaxelu znížiť zo 100 mg/m2na 75 mg/m2a/alebo zo 75 mg/m2na 60 mg/m2. Ak u pacienta tieto reakcie pretrvávajú aj pri dávke 60 mg/m2, liečba sa má ukončiť.


Adjuvantná liečba karcinómu prsníka

U pacientok, ktoré dostávajú docetaxel, doxorubicín a cyklofosfamid (TAC) na adjuvantnú liečbu karcinómu prsníka sa má zvážiť primárna profylaxia G-CSF. Pacientky, u ktorých sa vyskytuje febrilná neutropénia a/alebo neutropenická infekcia, sa má ich dávka docetaxelu znížiť na 60 mg/m2vo všetkých nasledujúcich cykloch (pozri časti 4.4 a 4.8). Pacientkam, u ktorých sa vyskytuje stomatitída 3. alebo 4. stupňa, sa má ich dávka znížiť na 60 mg/m2.


V kombinácii s cisplatinou

Pacientom, ktorým sa podala úvodná dávka docetaxelu 75 mg/m2v kombinácii s cisplatinou, a u ktorých bola najnižšia hodnota počtu trombocytov počas predchádzajúcej liečby < 25 000 buniek/mm3alebo u pacientov, u ktorých sa vyskytla febrilná neutropénia alebo u pacientov so závažnými nehematologickými toxicitami, sa má v nasledujúcich cykloch znížiť dávka docetaxelu na 65 mg/m2. Úpravy dávky cisplatiny, pozri príslušný súhrn charakteristických vlastností lieku.


V kombinácii s kapecitabínom

 • Úpravy dávky kapecitabínu, pozri v súhrne charakteristických vlastností kapecitabínu.

 • Pacientom, u ktorých sa prvýkrát vyskytla toxicita 2. stupňa, ktorá pretrváva do času, kedy má nasledovať ďalšia liečba docetaxelom/kapecitabínom, oddiaľte liečbu dovtedy, kým sa nedosiahne stupeň 0 1 a vráťte sa k 100 % pôvodnej dávke.

 • Pacientom s druhým výskytom toxicity 2. stupňa alebo s prvým výskytom toxicity 3. stupňa kedykoľvek počas liečebného cyklu, oddiaľte liečbu dovtedy, kým sa nedosiahne stupeň 0 -1 a potom pokračujte liečbou docetaxelom 55 mg/m2.

 • Pri akýchkoľvek následných výskytoch toxicít alebo akýchkoľvek toxicitách 4. stupňa, vysaďte dávku docetaxelu.


Úpravy dávky trastuzumabu, pozri v súhrne charakteristických vlastností trastuzumabu.


V kombinácii s cisplatinou a 5‑fluóruracilom

Ak sa vyskytne epizóda febrilnej neutropénie, prolongovanej neutropénie alebo neutropenickej infekcie aj napriek použitiu G-CSF, dávka docetaxelu sa má znížiť zo 75 na 60 mg/m2. Ak sa následne vyskytnú epizódy komplikovanej neutropénie, dávka docetaxelu sa má znížiť zo 60 na 45 mg/m2. V prípade trombocytopénie 4. stupňa sa má dávka docetaxelu znížiť zo 75 na 60 mg/m2. Pacienti sa nesmú liečiť ďalšími cyklami docetaxelu dovtedy, kým sa hladina neutrofilov neupraví na > 1 500 buniek/mm3a hladina trombocytov na > 100 000 buniek/mm3. Ak tieto toxicity pretrvávajú, ukončite liečbu. (Pozri časť 4.4).

Odporúčané úpravy dávky pri toxicitách u pacientov liečených docetaxelom v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom (5-FU):


Toxicita

Úprava dávky

Hnačka 3. stupňa

Prvá epizóda: znížte dávku 5‑FU o 20 %.

Druhá epizóda: následne znížte dávku docetaxelu o 20 %.

Hnačka 4. stupňa

Prvá epizóda: znížte dávky docetaxelu a 5‑FU o 20 %.

Druhá epizóda: vysaďte liečbu.

Stomatitída/mukozitída 3. stupňa

Prvá epizóda: znížte dávku 5‑FU o 20 %.

Druhá epizóda: ukončite len podávanie 5‑FU vo všetkých ďalších cykloch.

Tretia epizóda: znížte dávku docetaxelu o 20 %.

Stomatitída/mukozitída 4. stupňa

Prvá epizóda: ukončite len podávanie 5‑FU vo všetkých ďalších cykloch.

Druhá epizóda: znížte dávku docetaxelu o 20 %.


Úpravy dávky cisplatiny a 5-fluóruracilu, pozri príslušný súhrn charakteristických vlastností lieku.


V pivotných klinických štúdiách SCCHN u pacientov, u ktorých sa vyskytla komplikovaná neutropénia (vrátane prolongovanej neutropénie, febrilnej neutropénie alebo infekcie) sa odporúčalo použiť G-CSF ako profylaktické krytie (napr. v 6. – 15. deň) vo všetkých ďalších cykloch.


Osobitné populácie:


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Na základe farmakokinetických údajov o monoterapii docetaxelu v dávkach 100 mg/m2, pacienti so zvýšenými hladinami oboch transamináz (ALT a/alebo AST) na viac ako 1,5-násobok hornej hranice normálu (HHN) a alkalickej fosfatázy na viac ako 2,5-násobok HHN, sa odporúča dávka 75 mg/m2docetaxelu (pozri časti 4.4 a 5.2). U pacientov s hladinou sérového bilirubínu > HHN a/alebo ALT a AST > 3,5-násobok HHN v spojení s hladinami alkalickej fosfatázy > 6-násobok HHN, nie je možné odporučiť žiadne zníženie dávky a docetaxel sa nesmie použiť, ak nie je prísne indikovaný. V kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom v liečbe pacientov s adenokarcinómom žalúdka boli z pivotnej klinickej štúdie vylúčení pacienti s ALT a/alebo AST > 1,5-násobok HHN, v spojení s alkalickou fosfatázou > 2,5-násobok HHN a bilirubínom > 1-násobok HHN; pre týchto pacientov nie je možné odporučiť žiadne znižovanie dávok a docetaxel sa nesmie použiť, ak nie je prísne indikovaný. O liečbe docetaxelom v kombinácii pri iných indikáciách nie sú v skupine pacientov s poruchou funkcie pečene dostupné žiadne údaje.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť docetaxelu pri nazofaryngeálnom karcinóme u detí vo veku od 1 mesiaca po menej ako 18 rokov neboli doteraz stanovené.

Neexistuje žiadne relevantné použitie docetaxelu v pediatrickej populácii v indikáciách karcinóm prsníka, nemalobunkový karcinómu pľúc, karcinóm prostaty, karcinóm žalúdka a karcinóm hlavy a krku, nezahŕňajúc diferencovaný nazofaryngeálny karcinóm II. a III. typu.


Starší pacienti

Na základe analýz farmakokinetiky neexistujú žiadne osobitné pokyny pre použitie u starších pacientov.

V kombinácii s kapecitabínom u pacientov vo veku 60 rokov a starších sa odporúča znížiť úvodnú dávku kapecitabínu na 75 % (pozri súhrn charakteristických vlastností kapecitabínu).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Docetaxel sa nesmie používať u pacientov s počiatočným počtom neutrofilov < 1 500 buniek/mm3.


Docetaxel sa nesmie použiť u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene, pretože nie sú k dispozícii žiadne údaje (pozri časti 4.2 a 4.4).


Platia tiež kontraindikácie pre iné lieky, ak sa kombinujú s docetaxelom.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri karcinóme prsníka a nemalobunkovom karcinóme pľúc môže premedikácia pozostávajúca z perorálneho kortikosteroidu ako napr. dexametazón v dávke 16 mg denne (napr. 8 mg dvakrát denne) pokiaľ nie je kontraindikovaný počas 3 dní, začínajúc 1 deň pred podaním docetaxelu, znížiť výskyt a závažnosť retencie tekutín a rovnako aj závažnosť reakcií z precitlivenosti.Pri karcinóme prostaty je premedikáciou dexametazón 8 mg podávaný perorálne 12 hodín, 3 hodiny a 1 hodinu pred infúziou docetaxelu (pozri časť 4.2).


Hematológia


Najčastejšou nežiaducou reakciou docetaxelu je neutropénia. Medián času, kedy dôjde k najväčšiemu poklesu počtu neutrofilov bol 7 dní, ale u pacientov s predchádzajúcou intenzívnou chemoterapiou môže byť tento interval kratší. Všetkým pacientom, ktorým sa podáva docetaxel, sa má často sledovať kompletný krvný obraz. Pacienti majú byť opätovne liečení docetaxelom ak sa počet neutrofilov upraví na hladinu ≥ 1 500 buniek/mm3(pozri časť 4.2).


V prípade závažnej neutropénie (< 500 buniek/mm3počas siedmych alebo viacerých dní) počas cyklu liečby docetaxelom sa odporúča znížiť dávku v nasledujúcich cykloch alebo vykonať príslušné symptomatické opatrenia (pozri časť 4.2).


U pacientov liečených docetaxelom v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom (TCF), sa febrilná neutropénia a neutropenická infekcia vyskytli v menšej miere, ak pacienti profylakticky dostávali G‑CSF. Pacienti liečení TCF sa majú profylakticky dostávať G-CSF na zníženie rizika komplikovanej neutropénie (febrilná neutropénia, prolongovaná neutropénia alebo neutropenická infekcia).

Pacienti dostávajúci TCF sa majú pozorne sledovať (pozri časti 4.2a 4.8).


U pacientov liečených docetaxelom v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom (TAC), sa febrilná neutropénia a/alebo neutropenická infekcia vyskytli v menšej miere, ak pacienti primárne profylakticky dostávali G-CSF. O primárnej profylaxii G-CSF sa má uvažovať u pacientok, ktoré dostávajú adjuvantnú liečbu TAC pri karcinóme prsníka na zníženie rizika komplikovanej neutropénie (febrilná neutropénia, prolongovaná neutropénia alebo neutropenická infekcia). Pacientky dostávajúce TAC sa majú pozorne sledovať (pozri časti 4.2 a 4.8).


Reakcie z precitlivenosti


Pacienti sa majú pozorne sledovať, či sa u nich nevyskytnú reakcie z precitlivenosti, najmä počas prvej a druhej infúzie. Reakcie z precitlivenosti sa môžu objaviť počas niekoľkých minút od začiatku podávania infúzie docetaxelu, preto majú byť k dispozícii prostriedky na liečbu hypotenzie a bronchospazmu. Ak sa reakcie z precitlivenosti objavia, menej závažné príznaky, ako napr. nával horúčavy alebo lokalizované kožné reakcie, si nevyžadujú prerušenie liečby. Avšak závažné reakcie, ako sú závažná hypotenzia, bronchospazmus alebo generalizovaná vyrážka/erytém, vyžadujú okamžité ukončenie liečby docetaxelom a začatie príslušnej liečby. Pacientom, u ktorých sa objavili závažné reakcie z precitlivenosti, sa docetaxel viac nemá opätovne podávať.


Kožné reakcie


Pozoroval sa lokalizovaný kožný erytém na končatinách (dlane rúk a chodidlá na nohách) s edémom a následnou deskvamáciou. Hlásili sa závažné príznaky ako erupcie s následnou deskvamáciou, čo viedlo k prerušeniu alebo ukončeniu liečby docetaxelom (pozri časť 4.2).


Retencia tekutín


Pacienti so závažnou retenciou tekutín ako je pleurálna efúzia, perikardiálna efúzia a ascites sa majú pozorne sledovať.


Pacienti s poruchou funkcie pečene


U pacientov liečených docetaxelom v monoterapii v dávkach 100 mg/m2, ktorí majú hladiny sérových transamináz (ALT a/alebo AST) vyššie ako je 1,5-násobok HHN v spojení s hladinami alkalickej fosfatázy vyššími ako 2,5-násobok HHN, sa vyskytuje vyššie riziko rozvoja závažných nežiaducich reakcií ako sú toxické úmrtia vrátane sepsy a gastrointestinálneho krvácania, ktoré môže byť fatálne, febrilná neutropénia, infekcie, trombocytopénia, stomatitída a asténia. Preto sa týmto pacientom so zvýšenými hodnotami pečeňových testov (liver function test, LFTs) odporúča dávka 75 mg/m2docetaxelu a hodnoty LFTs sa majú stanoviť pred začatím liečby a pred každým ďalším cyklom (pozri časť 4.2). Pacientom s hladinami sérového bilirubínu > HHN a/alebo s hladinami ALT a AST > 3,5-násobok HHN v spojení s hladinou alkalickej fosfatázy > 6-násobok HHN, nie je možné odporučiť žiadne zníženie dávky a docetaxel sa nemá použiť, ak nie je prísne indikovaný. V kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom v liečbe pacientov s adenokarcinómom žalúdka boli z pivotnej klinickej štúdie vylúčení pacienti s ALT a/alebo AST > 1,5-násobok HHN, v spojení s alkalickou fosfatázou > 2,5-násobok HHN a bilirubínom > 1-násobok HHN; pre týchto pacientov nie je možné odporučiť žiadne zníženie dávok a docetaxel sa nesmie podať, ak nie je prísne indikovaný. O liečbe docetaxelom v kombinácii pri iných indikáciách nie sú v skupine pacientov s poruchou funkcie pečene dostupné žiadne údaje.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek


U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek, ktorí sa liečia docetaxelom, nie sú k dispozícii žiadne údaje.


Nervový systém


Výskyt závažnej periférnej neurotoxicity si vyžaduje zníženie dávky (pozri časť 4.2)


Kardiotoxicita


U pacientok liečených docetaxelom v kombinácii s trastuzumabom sa pozorovalo zlyhávanie srdca, najmä po chemoterapii obsahujúcej antracyklín (doxorubicín alebo epirubicín). Zlyhávanie môže byť stredne závažné až závažné a bolo spojené s úmrtím (pozri časť 4.8).


Pacientky, ktoré sú kandidátkami na liečbu docetaxelom v kombinácii s trastuzumabom, sa majú podrobiť kardiologickému vyšetreniu pred začiatkom liečby. Funkcia srdca sa má počas liečby ďalej sledovať (napr. každé tri mesiace), aby sa dopomohlo identifikovať pacientky, u ktorých sa môže objaviť porucha funkcie srdca. Viac podrobností, pozri v súhrne charakteristických vlastností trastuzumabu.


Ostatné

U mužov aj u žien sa počas liečby a u mužov minimálne 6 mesiacov po ukončení liečby musia používať antikoncepčné opatrenia.


Ďalšie upozornenia pri použití v adjuvantnej liečbe karcinómu prsníka


Komplikovaná neutropénia

U pacientok, u ktorých sa vyskytla komplikovaná neutropénia (prolongovaná neutropénia, febrilná neutropénia alebo infekcia) sa má zvážiť podanie G-SCF a zníženie dávky (pozri časť 4.2).


Gastrointestinálne reakcie

Príznaky ako napr. skorá bolesť a citlivosť brucha, horúčka, hnačka s neutropéniou alebo bez nej môžu byť skorými prejavmi vážnej gastrointestinálnej toxicity a musia sa bezodkladne posúdiť a liečiť.


Kongestívne zlyhávanie srdca

Počas liečby a v období ďalšieho sledovania sa majú u pacientok sledovať príznaky kongestívneho zlyhávania srdca.


Leukémia

U pacientok liečených docetaxelom, doxorubicínom a cyklofosfamidom (TAC), sa v dôsledku rizika oneskorenej myelodysplázie alebo myeloidnej leukémie vyžaduje následné hematologické sledovanie.


Pacientky s počtom pozitívnych uzlín 4 a viac

V štádiu predbežnej analýzy nebol úplne stanovený pomer prínosu/rizika pre TAC u pacientok s počtom pozitívnych uzlín 4 a viac (pozri časť 5.1).


Starší pacienti

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o použití docetaxelu v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom u pacientov vo veku > 70 rokov.


Z počtu 333 pacientov liečených docetaxelom každé tri týždne v štúdii karcinómu prostaty, bolo 209 pacientov vo veku 65 rokov alebo starších a 68 pacientov bolo starších ako 75 rokov. U pacientov liečených docetaxelom každé tri týždne bola miera výskytu súvisiacich zmien na nechtoch o ≥ 10 % vyššia u pacientov vo veku 65 alebo starších v porovnaní s mladšími pacientmi. Miera výskytu súvisiacej horúčky, hnačky, anorexie a periférneho edému bola o ≥ 10 % vyššia u pacientov vo veku 75 rokov alebo starších oproti pacientom mladším ako 65 rokov.


Spomedzi 300 pacientov (221 pacientov v časti štúdie fázy III a 79 pacientov v časti štúdie fázy II) liečených docetaxelom v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom v štúdii karcinómu žalúdka bolo 74 pacientov vo veku 65 alebo starší a 4 pacienti vo veku 75 alebo starší. Výskyt závažných nežiaducich udalostí bol vyšší u starších pacientov v porovnaní s mladšími. Miera výskytu nasledujúcich nežiaducich udalostí (všetky stupne): letargia, stomatitída, neutropenická infekcia bola

o ≥ 10 % vyššia u pacientov vo veku 65 rokov alebo starších v porovnaní s mladšími pacientmi.

Starší pacienti liečení TCF sa majú pozorne sledovať.


Tento liek obsahuje malé množstvá etanolu (alkohol), menej ako 100 mg na dávku.

Tento liek obsahuje 13 objemových % etanolu (alkohol) t.j. až do 152,1 mg na dávku, čo zodpovedá 3 ml piva, 1,3 ml vína na dávku.

Liek je škodlivý pre pacientov závislých od alkoholu.

To sa má vziať do úvahy u gravidných alebo dojčiacich žien, detí a vysokorizikových skupín pacientov ako sú pacienti s ochorením pečene alebo epilepsiou.


4.5 Liekové a iné interakcie


Štúdie in vitroukázali, že metabolizmus docetaxelu môže byť modifikovaný súbežným podávaním látok, ktoré indukujú alebo inhibujú cytochróm P450-3A, alebo sa ním metabolizujú (a teda sú schopné kompetitívnej inhibície enzýmu) ako sú cyklosporín, terfenadín, ketokonazol, erytromycín a troleandomycín. To znamená, že pri liečbe pacientov týmito liečivami sa má pri súbežnej liečbe postupovať s opatrnosťou, keďže existuje možnosť významnej interakcie.


Docetaxel sa silne viaže na proteíny (> 95 %). Napriek tomu, že sa prípadná interakcia docetaxelu so súbežne podávaným liečivom in vivooficiálne neskúmala, väzbu docetaxelu na proteíny in vitroneovplyvnili interakcie s liečivami pevne viazanými na proteíny ako napr. erytromycín, difenhydramín, propranolol, propafenón, fenytoín, salicyláty, sulfametoxazol a nátriumvalproát. Navyše, podanie dexametazónu neovplyvnilo väzbu docetaxelu na proteíny. Docetaxel neovplyvnil väzbu digitoxínu.


Súbežné podávanie docetaxelu, doxorubicínu a cyklofosfamidu neovplyvnilo ich farmakokinetiku. Obmedzené údaje z jednej nekontrolovanej štúdie poukázali na interakciu medzi docetaxelom a karboplatinou. V kombinácii s docetaxelom bol klírens karboplatiny o približne 50 % vyšší v porovnaní s tými hodnotami, ktoré sa predtým zaznamenali u karboplatiny podávanej v monoterapii.


U pacientov s metastázujúcim karcinómom prostaty sa skúmala farmakokinetika docetaxelu za prítomnosti prednizónu. Docetaxel sa metabolizuje prostredníctvom CYP3A4 a prednizón je známy indukciou CYP3A4.


Nepozoroval sa žiadny štatisticky významný účinok prednizónu na farmakokinetiku docetaxelu.


Docetaxel sa má podávať s opatrnosťou u pacientov, ktorí súbežne užívajú silné inhibítory CYP3A4 (napr. inhibítory proteázy ako ritonavir, azolové antimykotiká ako ketokonazol alebo itrakonazol). Štúdia liekových interakcií, ktorá sa vykonala u pacientov užívajúcich ketokonazol a docetaxel, preukázala zníženie klírensu docetaxelu účinkom ketokonazolu o polovicu, pravdepodobne kvôli metabolizmus docetaxelu, ktorý využíva CYP3A4 ako hlavnú (jedinú) metabolickú cestu. Znížená znášanlivosť docetaxelu sa môže objaviť aj pri nižších dávkach.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Antikoncepcia u mužov a žien

Počas liečby a do 6 mesiacov po ukončení liečby docetaxelom musia muži aj ženy používať antikoncepčné opatrenia (pozri časť 4.4). Ak počas používania Docetaxelu Strides pacientka otehotnie, musí sa jej vysvetliť možné riziko pre plod.


Gravidita

O použití docetaxelu u gravidných žien nie sú dostatočné informácie. Pri docetaxele sa predpokladá, že spôsobuje závažné vrodené chyby, ak sa podáva počas gravidity. Štúdie na zvieratách preukázali účinky na reprodukciu (pozri časť 5.3). Docetaxel Strides sa nesmie používať počas gravidity, pokiaľ klinický stav matky nevyžaduje liečbu docetaxelom.


Laktácia

Nie je známe, či sa docetaxel vylučuje do materského mlieka. Kvôli možným závažným nežiaducim reakciám u dojčených dojčiat, počas trvania liečby docetaxelom sa má dojčenie ukončiť.


Fertilita

V neklinický štúdiách mal docetaxel genotoxické účinky a môže meniť mužskú fertilitu (pozri časť 5.3). Význam pre ľudí je neznámy.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nevykonali sa žiadne štúdie na účinky na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce reakcie, považované za prípadne alebo pravdepodobne súvisiace s podávaním docetaxelu sa pozorovali u:

 • 1 312 pacientov, ktorí dostávali docetaxel v monoterapii v dávke 100 mg/m2 a u 121 pacientov, ktorí dostávali docetaxel v monoterapii v dávke 75 mg/m2.

 • 258 pacientov, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s doxorubucínom.

 • 406 pacientov, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s cisplatinou.

 • 92 pacientov liečených docetaxelom v kombinácii s trastuzumabom.

 • 255 pacientov, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s kapecitabínom.

 • 332 pacientov, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom (uvádzajú sa klinicky významné nežiaduce udalosti súvisiace s liečbou).

 • 1 276 pacientov (744 v TAX 316 a 532 v GEICAM 9 805), ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom (uvádzajú sa klinický významné nežiaduce udalosti súvisiace s liečbou).

 • 300 pacientov s adenokarcinómom žalúdka (221 pacientov v časti štúdie fázy III a 79 pacientov v časti štúdie fázy II), ktorým sa podával docetaxel v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom (uvádzajú sa klinicky významné nežiaduce udalosti súvisiace s liečbou).

 • 174 a 251 pacientov s karcinómom hlavy a krku, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom (uvádzajú sa klinicky významné nežiaduce udalosti súvisiace s liečbou).


Tieto reakcie boli opísané pomocou obvyklých kritérií toxicity (NCI Common Toxicily Criteria) (3. stupeň = G3; 3. – 4. stupeň = G3/4; 4. stupeň = G4), termínov COSTART a termínov MedDRA. Frekvencie výskytu sú definované ako: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 - < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 - < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 - < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).

V rámci jednotlivých skupín frekvencií výskytu sú nežiaduce účinky uvedené v poradí klesajúcej závažnosti.


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami docetaxelu v monoterapii sú: neutropénia (ktorá bola reverzibilná a nekumulatívna; medián času do poklesu na najnižšie hodnoty bol 7 dní a medián trvania závažnej neutropénie (< 500 buniek/mm3) bol 7 dní), anémia, alopécia, nauzea, vracanie, stomatitída, hnačka a asténia. Závažnosť nežiaducich udalostí docetaxelu sa môže zvýšiť, ak sa docetaxel podáva v kombinácii s inými chemoterapeutikami.


Pre kombináciu s trastuzumabom sa uvádzajú nežiaduce udalosti (všetky stupne), ktoré boli hlásené vo ≥ 10 %. V porovnaní s monoterapiou docetaxelom bol v skupine s kombináciou s trastuzumabom zvýšený výskyt závažných nežiaducich udalostí (40 % oproti 31 %) a nežiaducich udalostí 4. stupňa (34 % oproti 23 %).


Pre kombináciu s kapecitabínom sa najčastejšie uvádzajú nežiaduce účinky súvisiace s liečbou (≥ 5 %), ktoré boli hlásené v klinickej štúdii fázy III u pacientok s karcinómom prsníka, u ktorých zlyhala liečba antracyklínom (pozri súhrn charakteristických vlastností kapecitabínu).


Pri docetaxele sa často pozorovali nasledujúce nežiaduce reakcie:


Poruchy imunitného systému


Reakcie z precitlivenosti sa vo všeobecnosti objavili počas niekoľkých minút po začatí infúzie docetaxelu a zvyčajne boli mierne až stredne závažné. Najčastejšie hlásenými príznakmi boli nával horúčavy, svrbiaca alebo nesvrbiaca vyrážka, tlak na hrudníku, bolesť chrbta, dýchavičnosť a horúčka alebo zimnica.


Závažné reakcie boli charakterizované hypotenziou a/alebo bronchospazmom, alebo generalizovanou vyrážkou/erytémom (pozri časť 4.4).


Poruchy nervového systému


Rozvoj závažnej periférnej neurotoxicity si vyžaduje zníženie dávky (pozri časti 4.2 a 4.4). Mierne až stredne závažné neurosenzorické znaky sa prejavujú ako parestézia, dyzestézia alebo bolesť vrátane pálenia. Neuromotorické príhody sa prejavujú hlavne slabosťou.


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Pozorovali sa reverzibilné kožné reakcie vo všeobecnosti považované za mierne až stredne závažné.Reakcie boli charakterizované vyrážkou vrátane lokalizovaných erupcií, hlavne na nohách a rukách (vrátane závažného syndrómu ruka-noha), ale aj na ramenách, tvári či hrudníku, často sa spájali so svrbením.Erupcie sa vo všeobecnosti objavili počas jedného týždňa po podaní infúzie docetaxelu.Menej často sa zaznamenali závažné príznaky ako napr. erupcie s následnou deskvamáciou, ktoré zriedkavo viedli k prerušeniu alebo ukončeniu liečby docetaxelom (pozri časti 4.2 a 4.4). Závažné ochorenia nechtov sa niekedy prejavili ako hypo- alebo hyperpigmentácia a niekedy ako bolesť a onycholýza.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Reakcie v mieste podania infúzie boli vo všeobecnosti mierne a pozostávali z hyperpigmentácie, zápalu, sčervenania alebo suchosti kože, flebitídy alebo extravazácie a opuchu žily.

Retencia tekutín zahŕňa príhody ako sú periférny edém a menej často pleurálnu efúziu, perikardiálnu efúziu, ascites a prírastok telesnej hmotnosti. Periférny edém sa zvyčajne objavuje na dolných končatinách s možnou generalizáciou spolu s prírastkom hmotnosti 3 kg alebo viac. Výskyt a závažnosť retencie tekutín je kumulatívna (pozri časť 4.4).


Docetaxel 100 mg/m² v monoterapii


Trieda orgánového systému podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce reakcie

Časté nežiaduce reakcie

Menej časté nežiaduce reakcie

Infekcie a nákazy

infekcie (G3/4: v 5,7 % vrátane sepsy a pneumónie, smrteľné v 1,7 %)

infekcie spojené s neutropéniou G4 (G3/4: v 4,6 %)


Poruchy krvi a lymfatického systému

neutropénia (G4: v 76,4 %);

anémia (G3/4: v 8,9 %); febrilná neutropénia

trombocytopénia (G4: v 0,2 %)


Poruchy imunitného systému

precitlivenosť (G3/4: v 5,3 %)Poruchy metabolizmu a výživy

AnorexiaPoruchy nervového systému


periférna senzorická

neuropatia (G3: v 4,1 %); periférna motorická neuropatia (G3/4: v 4 %); dysgeúzia (závažná: v 0,07 %)Poruchy srdca a srdcovej činnostiarytmia (G3/4: v 0,7 %)

zlyhávanie srdca

Poruchy ciev


hypotenzia;

hypertenzia;

hemoragia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


dyspnoe (závažné: v 2,7 %)Poruchy gastrointestinálneho traktu

stomatitída (G3/4: v 5,3 %);

hnačka (G3/4: v 4 %);

nauzea (G3/4: v 4 %);

vracanie (G3/4: v 3 %)

zápcha

(závažná: v 0,2 %);

bolesť brucha

(závažná: v 1 %);

gastrointestinálne krvácanie (závažné: v 0,3 %)

ezofagitída (závažná: v 0,4 %)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

alopécia;

kožná reakcia

(G3/4: v 5,9 %);

ochorenia nechtu (závažné: v 2, 6 %)Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

myalgia (závažná: v 1,4 %)

artralgia


Celkové poruchy

a reakcie v mieste podania

retencia tekutín

(závažná: v 6,5 %);

asténia (závažná: v 11,2 %);

bolesť

reakcie v mieste podania infúzie;

bolesť hrudníka, ktorá nesúvisí so srdcom (závažná: v 0,4 %)


Laboratórne a funkčné vyšetrenia


zvýšená hladina bilirubínu v krvi G3/4 (v < 5 %);

zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi G3/4 (v < 4 %); zvýšená hladina AST G3/4 (< 3 %);

zvýšená hladina ALT G3/4 (< 2 %)Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé: epizódy krvácania spojené s trombocytopéniou 3. – 4. stupňa.


Poruchy nervového systému

Údaje o reverzibilite sú dostupné spomedzi 35,3 % pacientov, u ktorých sa rozvinula neurotoxicita po liečbe docetaxelom v dávke 100 mg/m2v monoterapii. Príhody boli spontánne reverzibilné počas 3 mesiacov.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé: jeden prípad ireverzibilnej alopécie na konci štúdie. 73 % kožných reakcií bolo reverzibilných počas 21 dní.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Medián kumulatívnej dávky do ukončenia liečby bol vyšší ako 1 000 mg/m2a medián času do reverzibility retencie tekutín bol 16,4 týždňov (rozmedzie 0 až 42 týždňov). Výskyt stredne závažnej a závažnej retencie je oneskorený (medián kumulatívnej dávky: 818,9 mg/ m²) u pacientov s premedikáciou v porovnaní s pacientmi bez premedikácie (medián kumulatívnej dávky: 489,7 mg/ m²); avšak u niektorých pacientov bol hlásený počas skorého štádia cyklov liečby.


Docetaxel 75 mg/m² v monoterapii


Trieda orgánového systému podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce reakcie

Časté nežiaduce reakcie

Infekcie a nákazy

Infekcie (G3/4: v 5 %)


Poruchy krvi a lymfatického systému

neutropénia (G4: v 54,2 %); anémia (G3/4: v 10,8 %); trombocytopénia (G4: v 1,7%)

febrilná neutropénia

Poruchy imunitného systému


precitlivenosť (nie závažná)

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia


Poruchy nervového systému

periférna senzorická neuropatia (G3/4: v 0,8 %)

periférna motorická neuropatia (G3/4: v 2,5 %)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


arytmia (nie závažná)

Poruchy ciev


hypotenzia

Poruchy gastrointestinálneho traktu

nauzea (G3/4: v 3,3 %); stomatitída (G3/4: v 1,7 %); vracanie (G3/4: v 0,8 %); hnačka (G3/4: v 1,7 %)

zápcha

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia;

kožné reakcie (G3/4: v 0,8 %)

ochorenia nechtov (závažné: v 0,8 %)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


myalgia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

asténia (závažná: v 12,4 %); retencia tekutín (závažná: v 0,8 %);

bolesť


Laboratórne a funkčné vyšetrenia


zvýšená hladina bilirubínu v krvi G3/4 (v < 2 %)


Docetaxel 75 mg/m² v kombinácii s doxorubucínom


Trieda orgánového systému podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce reakcie

Časté nežiaduce reakcie

Menej časté nežiaduce reakcie

Infekcie a nákazy

infekcia (G3/4: v 7,8 %)Poruchy krvi a lymfatického systému

neutropénia (G4: v 91,7 %);

anémia (G3/4: v 9,4 %); febrilná neutropénia; trombocytopénia

(G4: v 0,8 %)Poruchy imunitného systému


precitlivenosť (G3/4: v 1,2 %)


Poruchy metabolizmu a výživy


anorexia


Poruchy nervového systému

periférna senzorická neuropatia (G3: v 0,4 %)

periférna motorická neuropatia (G3/4: v 0,4 %)


Poruchy srdca a srdcovej činnosti


zlyhávanie srdca; arytmia (nie závažná)


Poruchy cievhypotenzia

Poruchy gastrointestinálneho traktu

nauzea (G3/4: v 5 %); stomatitída (G3/4: v 7,8 %);

hnačka (G3/4: v 6,2 %); vracanie (G3/4: v 5 %); zápchaPoruchy kože a podkožného tkaniva

alopécia,

ochorenia nechtov (závažné: v 0,4 %); kožná reakcia (nie závažná)Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


myalgia


Celkové poruchy

a reakcie v mieste podania

asténia (závažná: v 8,1 %);

retencia tekutín (závažná: v 1,2 %); bolesť

reakcie v mieste podania infúzie


Laboratórne a funkčné vyšetrenia


zvýšená hladina bilirubínu v krvi G3/4 (v < 2,5%);

zvýšená hladina alkalickej fosfatázy G3/4 (v < 2,5 %)

zvýšená hladina AST G3/4 (v < 1 %); zvýšená hladina ALT G3/4 (v < 1 %);


Docetaxel 75 mg/m² v kombinácii s cisplatinou


Trieda orgánového systému podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce reakcie

Časté nežiaduce reakcie

Menej časté nežiaduce reakcie

Infekcie a nákazy

infekcia (G3/4: v 5,7 %)Poruchy krvi a lymfatického systému

neutropénia (G4: v 51,5 %);

anémia (G3/4: v 6,9 %); trombocytopénia

(G4: v 0,5%)

febrilná neutropénia


Poruchy imunitného systému

precitlivenosť

(G3/4: v 2,5 %)Poruchy metabolizmu a výživy

anorexiaNervový systém

poruchy

periférna senzorická neuropatia (G3: v 3,7 %);

periférna motorická neuropatia (G3/4: v 2 %)Poruchy srdca a srdcovej činnosti


arytmia (G3/4: v 0,7 %)

zlyhávanie srdca

Poruchy ciev


hypotenzia (G3/4: v 0,7 %)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

nauzea (G3/4: v 9,6 %); vracanie (G3/4: v 7,6 %);

hnačka (G3/4: v 6,4 %); stomatitída (G3/4: v 2 %)Poruchy kože a podkožného tkaniva

alopécia,

ochorenia nechtov (závažné: v 0,7 %); kožná reakcia (G3/4: v 0,2 %)Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

myalgia (závažná: v 0,5 %)Celkové poruchy

a reakcie v mieste podania

asténia (závažná: v 9,9 %);

retencia tekutín (závažná: v 0,7 %); horúčka (G3/4: v 1,2 %)

reakcie v mieste podania infúzie;

bolesť


Laboratórne a funkčné vyšetrenia


zvýšená hladina bilirubínu v krvi G3/4 (v < 2,1 %);

zvýšená hladina ALT G3/4 (v 1,3 %)

zvýšená hladina AST G3/4 (v < 0,5 %); zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi G3/4 (v 0,3 %)


Docetaxel 100 mg/m² v kombinácii s trastuzumabom


Trieda orgánového systému podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce reakcie

Časté nežiaduce reakcie

Poruchy krvi a lymfatického systému

neutropénia (G3/4: v 32 %); febrilná neutropénia (zahŕňa neutropéniu spojenú s horúčkou a použitie antibiotík) alebo neutropenická sepsa


Poruchy metabolizmu a výživy

anorexia


Psychické poruchy

nespavosť


Poruchy nervového systému

parestézia; bolesť hlavy; dysgeúzia; hypestézia


Poruchy oka

nadmerné slzenie; konjunktivitída


Poruchy srdca a srdcovej činnosti


zlyhávanie srdca

Poruchy ciev

lymfedém


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

epistaxa;

faryngolaryngeálna bolesť; nazofaryngitída; dyspnoe; kašeľ; rinorea


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea; hnačka; vracanie; zápcha; stomatitída; dyspepsia; bolesť brucha


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia; erytém; vyrážka; ochorenia nechtov


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia; artralgia; bolesť v končatinách; bolesť kosti; bolesť chrbta


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia; periférny edém; pyrexia; únava; zápal sliznice; bolesť; príznaky podobné chrípke; bolesť na hrudníku; zimnica

letargia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

zvýšenie telesnej hmotnostiPoruchy srdca a srdcovej činnosti

Symptomatické zlyhávanie srdca bolo hlásené u 2,2 % pacientov, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s trastuzumabom v porovnaní s 0 % pacientov liečených docetaxelom v monoterapii. V skupine s docetaxelom v kombinácii s trastuzumabom 64 % pacientov podstúpilo predchádzajúcu adjuvantnú liečbu antracyklínom v porovnaní s 55 % v skupine s docetaxelom v monoterapii.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté: U pacientov, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s trastuzumabom sa zvýšila hematologická toxicita v porovnaní s docetaxelom v monoterapii (32 % neutropénia 3. – 4. stupňa oproti 22 %, podľa NCI-CTC kritérií). Je však pravdepodobné, že uvedený fakt sa podcenil, pretože je známe, že docetaxel v monoterapii v dávke 100 mg/m2spôsobuje neutropéniu u 97 % pacientov, u 76 % 4. stupňa na základe najnižších hodnôt krvného obrazu. U pacientov liečených docetaxelom v kombinácii s Herceptinom sa zvýšil tiež výskyt febrilnej neutropénie/neutropenickej sepsy (23 % oproti 17 % pacientov liečených docetaxelom v monoterapii).


Docetaxel 75 mg/m² v kombinácii s kapecitabínom


Trieda orgánového systému podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce reakcie

Časté nežiaduce reakcie

Infekcie a nákazy


orálna kandidóza (G3/4: v < 1 %)

Poruchy krvi a lymfatického systému

neutropénia (G3/4: v 63 %); anémia (G3/4: v 10 %)

trombocytopénia (G3/4: v 3 %)

Poruchy metabolizmu a výživy

anorexia (G3/4: v 1 %);

znížená chuť do jedla

dehydratácia (G3/4: v 2 %)

Poruchy nervového systému

dysgeúzia (G3/4: v < 1 %); parestézia (G3/4: v < 1 %)

závrat;

bolesť hlavy (G3/4: v < 1 %); periférna neuropatia

Poruchy oka

nadmerné slzenie


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

faryngolaryngeálna bolesť (G3/4: v 2 %)

dyspnoe (G3/4: v 1 %);

kašeľ (G3/4: v < 1 %);

epistaxa (G3/4: v < 1 %)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

stomatitída (G3/4: v 18 %); hnačka (G3/4: v 14 %);

nauzea (G3/4: v 6 %);

vracanie (G3/4: v 4 %);

zápcha (G3/4: v 1 %);

bolesť brucha (G3/4: v 2 %); dyspepsia

bolesť v hornej časti brucha; sucho v ústach

Poruchy kože a podkožného tkaniva

syndróm ruka-noha (G3/4: v 24 %);

alopécia (G3/4: v 6 %); ochorenia nechtov (G3/4: v 2 %)

Dermatitída;

erytematózna vyrážka (G3/4: < 1 %);

zmena farby nechtov; onycholýza (G3/4: v 1 %)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

myalgia (G3/4: v 2 %);

artralgia (G3/4: v 1 %)

bolesť v končatinách (G3/4: v < 1 %);

bolesť chrbta (G3/4: v 1 %)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

asténia (G3/4: v 3 %);

pyrexia (G3/4: v 1 %); únava/slabosť (G3/4: v 5 %); periférny edém (G3/4: v 1 %)

letargia;

bolesť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia


zníženie telesnej hmotnosti; zvýšená hladina bilirubínu v krvi G3/4 (v 9 %)


Docetaxel 75 mg/m² v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom


Trieda orgánového systému podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce reakcie

Časté nežiaduce reakcie

Infekcie a nákazy

infekcia (G3/4: v 3,3 %)


Poruchy krvi a lymfatického systému

neutropénia (G3/4: v 32 %); anémia (G3/4: v 4,9 %)

trombocytopénia (G3/4: v 0,6 %);

febrilná neutropénia

Poruchy imunitného systému


precitlivenosť (G3/4: v 0,6 %)

Poruchy metabolizmu a výživy

anorexia (G3/4: v 0,6 %)


Poruchy nervového systému

periférna senzorická neuropatia (G3/4: v 1,2 %);

dysgeúzia (G3/4: v 0 %)

periférna motorická neuropatia (G3/4: v 0 %)

Poruchy oka


nadmerné slzenie

(G3/4: v 0,6 %)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


zníženie funkcie ľavej komory srdca (G3/4: v 0,3 %)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


epistaxa (G3/4: v 0 %);

dyspnoe (G3/4: v 0,6 %);

kašeľ (G3/4: v 0 %)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

nauzea (G3/4: v 2,4 %);

hnačka (G3/4: v 1,2 %); stomatitída/faryngitída (G3/4: v 0,9 %);

vracanie (G3/4: 1,2 %)


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia;

ochorenia nechtov (nie závažné:

exfoliatívna vyrážka

(G3/4: v 0,3 %)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


artralgia (G3/4: v 0,3 %); myalgia (G3/4: v 0,3%)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

únava (G3/4: v 3,9 %);

retencia tekutín (závažná: v 0,6 %)Docetaxel 75 mg/m² v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom u pacientok s karcinónom prsníka s pozitívnymi uzlinami (TAX 316) a negatívnymi uzlinami (GEICAM 9805) - združené údaje.


Trieda orgánového systému podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce reakcie

Časté nežiaduce reakcie

Menej časté nežiaduce reakcie

Infekcie a nákazy

infekcia (G3/4: v 2,4 %);

neutropenická infekcia (G3/4: v 2,7 %);Poruchy krvi a lymfatického systému

anémia (G3/4: v 3 %); neutropénia (G3/4: v 59,2 %); trombocytopénia (G3/4: v 1,6 %);

febrilná neutropénia (G3/4: NA)Poruchy imunitného systému


precitlivenosť

(G3/4: v 0,6 %)


Poruchy metabolizmu a výživy

anorexia

(G3/4: v 1,5 %)Poruchy nervového systému


dysgeúzia (G3/4:

v 0,6 %);

periférna senzorická neuropatia (G3/4: v <0,1 %)

periférna motorická neuropatia (G3/4: v 0 %).

synkopa (G3/4: v 0 %); neurotoxicita (G3/4: v 0 %);

somnolencia (G3/4: v 0 %)

Poruchy oka

konjunktivitída (G3/4: v < 0,1 %)

nadmerné slzenie (G3/4: v < 0,1 %)


Poruchy srdca a srdcovej činnosti


arytmia (G3/4: v 0,2 %)


Poruchy ciev

návaly horúčavy (G3/4: v 0,5 %)

hypotenzia (G3/4: v 0 %);

flebitída (G3/4: v 0 %)

lymfedém (G3/4: v 0 %)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


kašeľ (G3/4: v 0 %)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

nauzea (G3/4: v 5 %); stomatitída (G3/4: v 6 %);

vracanie (G3/4: v 4,2 %);

hnačka (G3/4: v 3,4 %); zápcha (G3/4 v 0,5 %)

Bolesť brucha

(G3/4: 0.4%)


Poruchy kože a podkožného tkaniva

alopécia (G3/4: v < 0,1 %);

ochorenie kože (G3/4: v 0,6 %);

ochorenia nechtov (G3/4: v 0,4 %)Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

myalgia (G3/4: v 0,7 %);

artralgia (G3/4:v 0,2 %)Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

amenorea (G3/4: NA)Celkové poruchy

a reakcie v mieste podania

asténia (G3/4: v 10,0 %);

pyrexia (G3/4: NA); periférny edém (G3/4: v 0,2 %)Laboratórne a funkčné vyšetrenia


zvýšenie telesnej hmotnosti (G3/4: v 0 %); zníženie telesnej hmotnosti (G3/4: v 0,2 %)Poruchy nervového systému

Počas sledovania na konci chemoterapie sa pozorovalo pretrvávanie periférnej senzorickej neuropatie u 12 pacientov z 83 pacientov s periférnou senzorickou neuropatiou.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Kongestívne zlyhávanie srdca (CHF) sa počas obdobia sledovania hlásilo u 18 z 1 276 pacientov. V štúdii s pozitívnymi uzlinami (TAX316) zomrela v každej liečebnej skupine jedna pacientka kvôli zlyhaniu srdca.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Počas sledovania na konci chemoterapie sa pozorovalo pretrvávanie alopécie u 25 pacientov zo 736 pacientov s alopéciou.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Počas sledovania na konci chemoterapie sa pozorovalo pretrvávanie amenorey u 140 pacientok z 251 pacientok s amenoreou.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Počas sledovania na konci chemoterapie sa pozorovalo pretrvávanie periférneho edému u 18 pacientov z 112 pacientov s periférnym edémom v štúdii TAX 316, zatiaľ čo pretrvávanie lymfoedému sapočas sledovania na konci chemoterapie pozorovalou 4 z 5 pacientov s lymfoedémom v štúdii GEICAM 9 805.


Akútna leukémia / Myelodisplastický sydróm

Počas sledovania s mediánom 77 mesiacov sa akútna leukémia objavila u 1 z 532 (0,2 %) pacientov, ktorí dostávali docetaxel, doxorubicín a cyklofosfamid v štúdii GEICAM 9 805. U pacientov, ktorí dostávali fluóruracil, doxorubicín a cyklofosfamid neboli hlásené žiadne prípady. Ani v jednej z liečebných skupín sa u žiadneho pacienta nediagnostikoval myelodisplastický syndróm.

Tabuľka nižšie ukazuje, že výskyt neutropénie 4. stupňa, febrilnej neutropénie a neutropenickej infekcie bol znížený u pacientov, ktorí dostali primárnu profylaxiu G-CSF potom, ako to bolo povinné v skupine TAC v štúdii GEICAM.


Neutropenické komplikácie u pacientov dostávajúcich TAC s primárnou profylaxiou G-CSF alebo bez nej (GEICAM 9 805)Bez primárnej

profylaxie G-CSF

(n = 111)

n (%)

S primárnou

profylaxiou G-CSF

(n = 421)

n (%)

Neutropénia (4. stupňa)

104 (93,7)

135 (32,1)

Febrilná neutropénia

28 (25,2)

23 (5,5)

Neutropenická infekcia

14 (12,6)

21 (5,0)

Neutropenická infekcia

3. – 4. stupňa

2 (1,8)

5 (1,2)


Docetaxel 75 mg/m² v kombinácii s cisplatinou a 5‑fluóruracilom pri adenokarcinóme žalúdka


Trieda orgánového systému podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce reakcie

Časté nežiaduce reakcie

Infekcie a nákazy

neutropenická infekcia;

infekcia (G3/4: v 11,7 %)


Poruchy krvi a lymfatického systému

anémia (G3/4: v 20,9 %); neutropénia (G3/4: v 83,2 %); trombocytopénia (G3/4: v 8,8 %);

febrilná neutropénia


Poruchy imunitného systému

precitlivenosť (G3/4: v 1,7 %)


Poruchy metabolizmu a výživy

anorexia (G3/4: v 11,7 %)


Poruchy nervového systému

periférna senzorická neuropatia (G3/4: v 8,7 %)

závrat (G3/4: v 2,3 %);

periférna motorická neuropatia (G3/4: v 1,3 %)

Poruchy oka


nadmerné slzenie (G3/4: v 0 %)

Poruchy ucha a labyrintu


porucha sluchu (G3/4: v 0 %)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


arytmia (G3/4: 1.0%)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka (G3/4: v 19,7 %);

nauzea (G3/4: v 16 %); stomatitída (G3/4: v 23,7 %); vracanie (G3/4: v 14,3 %)

zápcha (G3/4: v 1,0 %); gastrointestinálna bolesť (G3/4: v 1,0 %); ezofagitída/dysfágia/odynofágia (G3/4: v 0,7 %)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

alopécia (G3/4: v 4,0 %)

svrbiaca vyrážka (G3/4: v 0,7 %);

ochorenia nechtov (G3/4: v 0,7 %);

exfoliácia kože (G3/4: v 0 %)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

letargia (G3/4: v 19,0 %); horúčka (G3/4: v 2,3 %); retencia tekutín (závažná/život ohrozujúca: v 1 %)


Poruchy krvi a lymfatického systému

Bez ohľadu na použitie G-CSF sa febrilná neutropénia objavila u 17,2 % pacientov a neutropenická infekcia u 13,5 %. G-CSF sa na sekundárnu profylaxiu použilo u 19,3 % pacientov (10,7 % cyklov). Ak pacienti profylakticky dostávali G-CSF, febrilná neutropénia sa objavila u 12,1 % pacientov a neutropenická infekcia u 3,4 %, v prípade bez profylaktického podávania G-CSF sa febrilná neutropénia objavila u 15,6 % a neutropenická infekcia u 12,9 % pacientov.


Docetaxel 75 mg/m² v kombinácii s cisplatinou a 5‑fluóruracilom na liečbu karcinómu hlavy a krku


 • Indukčná chemoterapia, po ktorej nasleduje rádioterapia (TAX 323)


Trieda orgánového systému podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce reakcie

Časté nežiaduce reakcie

Menej časté nežiaduce reakcie

Infekcie a nákazy

infekcia (G3/4: v 6,3 %);

neutropenická infekciaBenígne a malígne nádory, vrátane novotvarov (cysty a polypy)


bolesť karcinómu (G3/4: v 0,6 %)


Poruchy krvi a lymfatického systému

neutropénia (G3/4: v 76,3 %);

anémia (G3/4: v 9,2 %); trombocytopénia (G3/4: v 5,2 %)

febrilná neutropénia


Poruchy imunitného systému


precitlivenosť (niezávažná)


Poruchy metabolizmu a výživy

anorexia (G3/4: 0.6%)Poruchy nervového systému

dysgeúzia/parosmia; periférna senzorická neuropatia (G3/4: v 0,6 %)

závrat


Poruchy oka


nadmerné slzenie; konjunktivitída


Poruchy ucha a labyrintu


porucha sluchu


Poruchy srdca a srdcovej činnosti


ischémia myokardu (G3/4: v 1,7 %)

arytmia (G3/4: v 0,6 %)

Poruchy ciev


ochorenie žily (G3/4: v 0,6 %)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

nauzea (G3/4: v 0,6 %); stomatitída (G3/4: v 4,0 %);

hnačka (G3/4: v 2,9 %); vracanie (G3/4: v 0,6 %)

zápcha; ezofagytída/dysfágia/ odynofágia (G3/4: v 0,6 %);

bolesť brucha; dyspepsia; gastrointestinálne krvácanie (G3/4: v 0,6 %)


Poruchy kože a podkožného tkaniva

alopécia (G3/4: v 10,9 %)

svrbiaca vyrážka;

suchá koža, exfoliatívna koža (G3/4: v 0,6 %)


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


myalgia (G3/4: v 0,6 %)


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

letargia (G3/4: v 3,4 %);

pyrexia (G3/4: v 0,6 %);

retencia tekutín;

edémLaboratórne a funkčné vyšetrenia


zvýšenie telesnej hmotnosti • Indukčná chemoterapia, po ktorej nasleduje rádioterapia (TAX 324)


Trieda orgánového systému podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce reakcie

Časté nežiaduce reakcie

Menej časté nežiaduce reakcie

Infekcie a nákazy

infekcia (G3/4: v 3,6 %)

neutropenická infekcia


Benígne a malígne nádory, vrátane novotvarov (cysty a polypy)


nádorová bolesť (G3/4: v 1,2 %)


Poruchy krvi a lymfatického systému

neutropénia (G3/4: v 83,5 %);

anémia (G3/4: v 12,4 %); trombocytopénia (G3/4: v 4,0 %);

febrilná neutropéniaPoruchy imunitného systémuprecitlivenosť

Poruchy metabolizmu a výživy

anorexia (G3/4: v 12,0 %)Poruchy nervového systému

dysgeúzia/parosmia, (G3/4: v 0,4 %); periférna senzorická neuropatia (G3/4: v 1,2 %)

závrat (G3/4: v 2,0 %); periférna motorická neuropatia (G3/4: v 0,4 %)


Poruchy oka


nadmerné slzenie

konjunktivitída

Poruchy ucha a labyrintu

porucha sluchu (G3/4: v 1,2 %)Poruchy srdca a srdcovej činnosti


arytmia (G3/4: v 2,0 %)

ischémia myokardu

Poruchy cievochorenie žily

Poruchy gastrointestinálneho traktu

nauzea (G3/4: v 13,9 %);

stomatitída (G3/4: v 20,7 %);

vracanie (G3/4: v 8,4 %);

hnačka (G3/4: v 6,8 %); ezofagytída/dysfágia/ odynofágia (G3/4: v 12,0 %);

zápcha (G3/4: v 0,4 %)

dyspepsia (G3/4: v 0,8 %); gastrointestinálna bolesť (G3/4: v 1,2 %); gastrointestinálne krvácanie (G3/4: v 0,4 %)


Poruchy kože a podkožného tkaniva

alopécia (G3/4: v 4,0 %);

Svrbiaca vyrážka

suchá koža; deskvamácia


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


myalgia (G3/4: v 0,4 %)


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

letargia (G3/4: v 4,0 %);

pyrexia (G3/4: v 3,6 %);

retencia tekutín (G3/4: v 1,2 %);

edém (G3/4: v 1,2 %)Laboratórne a funkčné vyšetrenia

zníženie telesnej hmotnosti


zvýšenie telesnej hmotnosti


Skúsenosti po uvedení lieku na trh


Benígne a malígne nádory, vrátane novotvarov (cysty a polypy)

Boli hlásené veľmi zriedkavé prípady akútnej myeloidnej leukémie a myelodysplastického syndrómu v súvislosti s docetaxelom, ak sa používal v kombinácii s inými liečivami na chemoterapiu a/alebo s rádioterapiou.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Boli hlásené útlm činnosti kostnej drene a iné hematologické nežiaduce reakcie. Bola hlásená diseminovaná intravaskulárna koagulácia (DIC), často spojená so sepsou alebo zlyhaním viacerých orgánov.


Poruchy imunitného systému

Bolo hlásených niekoľko prípadov anafylaktického šoku, niekedy fatálneho.


Poruchy nervového systému

V súvislosti s podaním docetaxelu sa pozorovali zriedkavé prípady konvulzie alebo prechodnej straty vedomia. Tieto reakcie sa niekedy objavujú počas podávania infúzie lieku.


Poruchy oka

Boli hlásené veľmi zriedkavé prípady prechodných porúch zraku (záblesky, blikajúce svetlá, skotóm), ktoré sa objavujú typicky počas podávania infúzie lieku a v spojení s reakciami z precitlivenosti. Po prerušení podávania infúzie boli reverzibilné. Zriedkavo sa hlásili prípady slzenia s konjunktivitídou alebo bez nej, ako aj prípady obštrukcie slzovodu, ktorá má za následok nadmerné slzenie.


Poruchy ucha a labyrintu

Boli hlásené zriedkavé prípady ototoxicity, poruchy sluchu a/alebo straty sluchu.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Boli hlásené zriedkavé prípady infarktu myokardu.


Poruchy ciev

Zriedkavo boli hlásené žilové trombembolické príhody.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavo boli hlásené syndróm akútnej respiračnej tiesne, intersticiálna pneumónia a fibróza pľúc. U pacientov súbežne podstupujúcich rádioterapiu boli hlásené zriedkavé prípady pneumónie vyvolanej radiáciou.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Boli hlásené zriedkavé prípady dehydratácie ako dôsledok gastrointestinálnych príhod, gastrointestinálnej perforácie, ischemickej kolitídy, kolitídy a neutropenickej enterokolitídy. Boli hlásené zriedkavé prípady nepriechodnosti čriev a intestinálnej obštrukcie.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Boli hlásené veľmi zriedkavé prípady hepatitídy, niekedy fatálnej, primárne u pacientov s už existujúcimi poruchami pečene.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

V súvislosti s docetaxelom boli hlásené veľmi zriedkavé prípady kožného lupus erythematosusa bulóznych erupcií ako sú multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza. V niektorých prípadoch k výskytu týchto účinkov môžu prispieť iné sprievodné faktory. V súvislosti s docetaxelom sa zaznamenali zmeny podobné sklerodermii, ktorým zvyčajne predchádzal periférny lymfoedém.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Zriedkavo bol po rádioterapii hlásený „recall“ fenomén.

Retencia tekutín nebola spojená s akútnymi prípadmi oligúrie alebo hypotenzie. Zriedkavo boli hlásené dehydratácia a pľúcny edém.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V .


4.9 Predávkovanie


Objavilo sa málo hlásení o predávkovaní. Neexistuje žiadne známe antidotum pri predávkovaní docetaxelom. V prípade predávkovania má byť pacient hospitalizovaný na špecializovanom oddelení a majú sa pozorne sledovať vitálne funkcie. V prípadoch predávkovania sa môže očakávať zhoršenie nežiaducich udalostí. Hlavné očakávané komplikácie predávkovania by pozostávali z útlmu činnosti kostnej drene, periférnej neurotoxicity a mukozitídy. Pacientom sa po zistení predávkovania má čo najrýchlejšie podať G-CSF za účelom liečby.

V prípade potreby je potrebné vykonať ďalšie vhodné symptomatické opatrenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Cytostatiká, ATC kód: L01CD 02


Predklinické údaje


Docetaxel je cytostatická látka, ktorá pôsobí podporovaním polymerizácie tubulínu za vzniku stabilných mikrotubulov a bráni ich depolymerizácii, čo vedie k výraznému poklesu voľného tubulínu. Väzba docetaxelu na mikrotubuly nemení počet protofilamentov.


Ukázalo sa, že docetaxel in vitro narúša v bunkách mikrotubulárnu sieť, nevyhnutnú pre vitálne mitotické a medzifázové bunkové funkcie.

V klonovacích testoch sa in vitro zistil cytotoxický účinok docetaxelu voči rôznym myšacím a ľudským nádorovým bunkovým líniám a voči čerstvo excidovaným ľudským nádorovým bunkám. Docetaxel dosahuje vysoké vnútrobunkové koncentrácie s dlhým bunkovým rezidenčným časom. Navyše sa zistilo, že docetaxel pôsobí na niektoré, avšak nie všetky bunkové línie produkujúce nadmerné množstvo p-glykoproteínu, ktorý je kódovaný génom multiliekovej rezistencie. In vivo je docetaxel nezávislý od dávkovacej schémy a má široké spektrum experimentálnej protinádorovej aktivity voči pokročilým myšacím a ľudským nádorovým transplantátom.


Klinické údaje


Karcinóm prsníka


Docetaxel v kombinácii s doxorubucínom a cyklofosfamidom: adjuvantná liečba


Pacientky s operovateľným karcinómom prsníka s pozitívnymi uzlinami (TAX 316)


Údaje z multicentrickej, otvorenej, randomizovanej klinickej skúšky podporujú používanie docetaxelu v adjuvantnej liečbe pacientok s operovateľným karcinómom prsníka s pozitívnymi uzlinami a KPS ≥ 80 %, vo veku od 18 do 70 rokov. Po stratifikácii podľa počtu pozitívnych lymfatických uzlín (1 – 3, 4+) bolo 1 491 pacientok randomizovaných na liečbu buď docetaxelom v dávke 75 mg/m2 podávaným 1 hodinu po doxorubicíne v dávke 50 mg/m2a cyklofosfamide v dávke 500 mg/m2(skupina TAC) alebo na liečbu doxorubicínom v dávke 50 mg/m2, po ktorom nasleduje fluóruracil v dávke 500 mg/m2a cyklofosfamid v dávke 500 mg/m2(skupina FAC). Oba režimy sa podávali raz za 3 týždne v 6 cykloch. Docetaxel sa podával vo forme 1-hodinovej infúzie, všetky ostatné lieky sa podávali ako intravenózny bolus v prvý deň. G-CSF sa podával ako sekundárna profylaxia pacientkam, u ktorých sa vyskytla komplikovaná neutropénia (febrilná neutropénia, prolongovaná neutropénia alebo infekcia). Pacientkam v skupine TAC sa profylakticky podávali antibiotiká – ciprofloxacín v dávke 500 mg perorálne dvakrát denne počas 10 dní od 5. dňa každého cyklu alebo iná ekvivalentná liečba. V oboch skupinách sa pacientkam s pozitívnymi estrogénovými a/alebo progesterónovými receptormi podával po poslednom cykle chemoterapie tamoxifén v dávke 20 mg denne počas obdobia až do 5 rokov. Adjuvantná rádioterapia bola podaná v súlade s odporúčaniami zúčastnených inštitúcií a bola podaná 69 % pacientok, ktoré dostávali TAC a 72 % pacientok, ktoré dostávali FAC.


Bola vykonaná predbežná analýza s mediánom sledovania 55 mesiacov .

V skupine TAC sa preukázalo významne dlhšie prežívanie bez ochorenia v porovnaní so skupinou FAC. Výskyt relapsov v priebehu 5 rokov sa znížil u pacientok liečených kombináciou TAC v porovnaní s tými, ktoré boli liečené kombináciou FAC (25 % oproti 32 %, v danom poradí), t.j. absolútne zníženie rizika o 7 % (p = 0,001). Celkové prežívanie v priebehu 5 rokov bolo taktiež významne vyššie v skupine TAC v porovnaní so skupinou FAC (87 % oproti 81 %, v danom poradí) t.j. absolútne zníženie rizika smrti o 6 % (p = 0,008). Boli analyzované podskupín pacientok liečených TAC, ktoré sú rozdelené podľa prospektívne definovaných hlavných prognostických faktorov:
Prežívanie bez ochorenia

Celkové prežívanie

Podskupina pacientok

Počet pacientok

Hazard ratio*

95 % IS

p =

Hazard ratio*

95 % IS

p =

Počet pozitívnych uzlín Celkovo

1-3

4+745

467

278

0,72

0,61

0,83

0,59-0,88 0,46-0,82 0,63-1,08

0,001 0,0009 0,17

0,70

0,45

0,94

0,53-0,91

0,29-0,70

0,66-1,33

0,008 0,0002 0,72

* miera rizika menšia ako 1 naznačuje, že kombinácia TAC je v porovnaní s FAC spojená s dlhším prežívaním bez ochorenia a s celkovým prežívaním


V štádiu predbežnej analýzy sa nedokázal priaznivý účinok kombinácie TAC u pacientok s počtom pozitívnych uzlín 4 a viac (37 % populácie). Zdá sa, že účinok je menej výrazný ako u pacientok s 1‑3 pozitívnymi uzlinami. V tomto štádiu analýzy sa úplne nedefinoval pomer prínosu a rizika u pacientok s počtom pozitívnych uzlín 4 a viac.


Pacientky s operovateľným karcinómom prsníka s negatívnymi uzlinami spôsobilé dostávať chemoterapiu (GEICAM 9805)


Údaje z multicentrickej, otvorenej, randomizovanej klinickej skúšky podporujú používanie docetaxelu v adjuvantnej liečbe pacientok s operovateľným karcinómom prsníka s negatívnymi uzlinami spôsobilými dostávať chemoterapiu.

1 060 pacientok bolo randomizovaných na liečbu buď docetaxelom v dávke 75 mg/m2podávaným 1 hodinu po doxorubicíne v dávke 50 mg/m2a cyklofosfamide v dávke 500 mg/m2(539 pacientok v skupine TAC), alebo na liečbu doxorubicínom v dávke 50 mg/m2, po ktorom nasleduje fluóruracil v dávke 500 mg/m2a cyklofosfamid v dávke 500 mg/m2(521 pacientok v skupine FAC), ako adjuvantnú liečbu operovateľného karcinómu prsníka s negatívnymi uzlinami s vysokým rizikom relapsu podľa kritérií 1 998 St. Gallen (veľkosť tumoru > 2 cm a/alebo negatívne ER a PR a/alebo vysoký histologický/nukleárny stupeň (2. až 3. stupeň) a/alebo vek < 35 rokov).Oba režimy sa podávali raz za 3 týždne v 6 cykloch. Docetaxel sa podával vo forme 1-hodinovej infúzie, všetky ostatné lieky sa podávali intravenózne v 1. deň každé tri týždne.Primárna profylaxia G-CSF sa podávala povinne v skupine TAC po randomizovaní 230 pacientok.Výskyt neutropénie 4. stupňa, febrilnej neutropénie a neutropenickej infekcie sa znížil u pacientok, ktorým sa podávala primárna profylaxia G-CSF (pozri časť 4.8). V oboch skupinách dostávali pacientky s ER+ a/alebo PgR+ tumormi po poslednom cykle chemoterapie tamoxifén v dávke 20 mg raz denne až po dobu do 5 rokov.Adjuvantná rádioterapia bola podaná v súlade s odporúčaniami zúčastnených inštitúcií a bola podaná 57,3 % pacientkok, ktoré dostávali TAC a 51,2 % pacientkok, ktoré dostávali FAC.


Medián sledovania bol 77 mesiacov.V skupine TAC sa preukázalo významne dlhšie prežívanie bez ochorenia v porovnaní so skupinou FAC. Výskyt relapsov sa znížil o 32 % u pacientok liečených kombináciou TAC v porovnaní s tými, ktoré sa liečili kombináciou FAC (hazard ratio = 0,68; 95 %IS (0,49 – 0,93), p = 0,01). Celkové prežívanie (CP) bolo taktiež vyššie v skupine TAC so znížením rizika smrti o 24 % v porovnaní so skupinou FAC (hazard ratio = 0,76; 95 % IS (0,46 – 1,26); p = 0,29). Avšak celkové prežívanie nebolo signifikantne rozdielne medzi oboma skupinami.


Boli analyzované podskupiny pacientok liečených TAC, ktoré sú rozdelené podľa prospektívne definovaných hlavných prognostických faktorov (pozri tabuľku nižšie):


Štúdia analýzy podskupín - adjuvantnej liečby pacientok s operovateľným karcinómom prsníka s negatívnymi uzlinami („Intent-to-Treat“ analýza)


Podskupina pacientok

Počet

pacientok v TAC skupine

Prežívanie bez ochorenia

Hazard ratio*

95 %IS

Celkovo

539

0,68

0,49-0,93

Veková kategória 1 < 50 rokov

50 rokov

260

279

0,67

0,67

0,43-1,05

0,43-1,05

Veková kategória 2

< 35 rokov

35 rokov

42

497

0,31

0,73

0,11-0,89

0,52-1,01

Stav hormonálnych receptorov

Negatívny

Pozitívny

195

344

0,7

0,62

0,45-1,1

0,4-0,97

Veľkosť tumoru

2 cm

> 2 cm

285

254

0,69

0,68

0,43-1,1

0,45-1,04

Histologický stupeň 1. stupeň (zahŕňa nedosiahnutie stupňa)

2. stupeň

3. stupeň

64

216

259

0,79

0,77

0,59

0,24-2,6

0,46-1,3

0,39-0,9

Menopauzálny stav Pre-Menopauzálny Post-Menopauzálny

285

254

0,64

0,72

0,40-1

0,47-1,12

* hazard ratio (TAC/FAC) menšia ako 1 naznačuje, že kombinácia TAC je v porovnaní s FAC spojená s dlhším prežívaním bez ochorenia.


Prieskumná podskupinová analýza sa vykonala u pacientok s prežívaním bez ochorenia, ktoré spĺňajú kritéria chemoterapie 2009 St. Gallen – (ITT populácia) a uvádza sa nižšie:TAC

FAC

Hazard ratio (TAC/FAC)


Podskupiny

(n = 539)

(n = 521)

(95 %IS)

p-hodnota

Spĺňajúce relatívne indikácie chemoterapiea

Nie

18/214 (8,4 %)

26/227

(11,5 %)

0,796 (0,434‑1,459)

0,4593

Áno

48/325 (14,8 %)

69/294

(23,5 %)

0,606 (0,42‑0,877)

0,0072

TAC = docetaxel, doxorubicín a cyklofosfamid

FAC = 5-fluóruracil, doxorubicín a cyklofosfamid

IS = interval spoľahlivosti

ER = estrogénový receptor

PR = progesterónový receptor

aER/PR-negatívny alebo 3. stupeň alebo veľkosť tumoru > 5 cm


Pri stanovení hazard ratio sa ako faktor používal Coxov model proporcionálneho rizika s liečenou skupinou.


Docetaxel v monoterapii

V skupine pacientok s metastázujúcim karcinómom prsníka, z toho 326 pacientok bolo po zlyhaní liečby alkylujúcimi látkami alebo 392 pacientok po zlyhaní liečby antracyklínom, sa uskutočnili dve randomizované komparatívne štúdie fázy III s docetaxelom v odporúčanej dávke a režime 100 mg/m2každé 3 týždne.


U pacientok po zlyhaní liečby alkylujúcimi látkami sa porovnával docetaxel s doxorubicínom (75 mg/m2každé 3 týždne).

Pri docetaxele vzrástol pomer odpovedí (52 % oproti 37 %, p = 0,01) a skrátil sa čas do odpovede (12 týždňov oproti 23 týždňom, p = 0,007), bez vplyvu zostal čas celkového prežívania (docetaxel 15 mesiacov oproti doxorubicínu 14 mesiacov, p = 0,38) alebo čas do progresie (docetaxel 27 týždňov oproti doxorubicínu 23 týždňov, p = 0,54). Tri pacientky liečené docetaxelom (2 %) ukončili liečbu pre retenciu tekutín, zatiaľ čo 15 pacientok liečených doxorubicínom (9 %) ukončilo liečbu pre kardiotoxicitu (v troch prípadoch nastalo fatálne kongestívne zlyhanie srdca).


U pacientok po zlyhaní liečby antracyklínom sa porovnával docetaxel s kombináciou mitomycínu C a vinblastínu (12 mg/m2každých 6 týždňov a 6 mg/m2každé 3 týždne). Pri docetaxele vzrástol pomer odpovedí (33 % oproti 12 %, p < 0,0001), čas do progresie sa predĺžil (19 týždňov oproti 11 týždňom, p = 0,0004) a predĺžilo sa celkové prežívanie (11 mesiacov oproti 9 mesiacom, p = 0,01).


Počas týchto dvoch štúdií fázy III bol bezpečnostný profil docetaxelu zhodný s bezpečnostným profilom, aký sa pozoroval v štúdiách fázy II (pozri časť 4.8).


V otvorenej, multicentrickej, randomizovanej štúdii fázy III sa porovnával docetaxel v monoterapii a paklitaxel v liečbe pokročilého karcinómu prsníka u pacientok, ktorých predchádzajúca liečba mala obsahovať antracyklín. Celkovo bolo randomizovaných 449 pacientok, ktorým sa podával buď docetaxel v monoterapii v dávke 100 mg/m2vo forme 1-hodinovej infúzie alebo paklitaxel v dávke 175 mg/m2vo forme 3-hodinovej infúzie. Oba režimy sa podávali každé 3 týždne.

Bez ovplyvnenia primárneho koncového ukazovateľa a celkového pomeru odpovedí na liečbu (32 % oproti 25 %, p = 0,10), docetaxel predlžoval medián času do progresie (24,6 týždňov oproti 15,6 týždňov, p < 0,01) a medián prežívania (15,3 mesiacov oproti 12,7 mesiacov, p = 0,03).

Viac nežiaducich účinkov 3. – 4. stupňa sa pozorovalo pri docetaxele v monoterapii (55,4 %) v porovnaní s paklitaxelom (23,0 %).


Docetaxel v kombinácii s doxorubucínom


V jednej veľkej randomizovanej štúdii fázy III, do ktorej bolo zaradených 429 pacientok s metastatickou formou choroby bez predchádzajúcej liečby sa porovnával doxorubicín (50 mg/m2) v kombinácii s docetaxelom (75 mg/m2) (skupina AT) oproti doxorubicínu (60 mg/m2) v kombinácii s cyklofosfamidom (600 mg/m2) (skupina AC).Oba režimy sa podávali v 1. deň každé 3 týždne.


 • Čas do progresie (time to progression, TTP) bol významne vyšší v skupine AT oproti skupine AC, p = 0,0138.

Medián TTP bol 37,3 týždňov (95 %IS:33,4 − 42,1) v skupine AT a 31,9 týždňov (95 %IS: 27,4 − 36,0) v skupine AC.


 • Celkový pomer odpovedí (overall response rate, ORR) bol významne vyšší v skupine AT oproti skupine AC, p = 0,009.

V skupine AT bol ORR 59,3 % (95 %IS: 52,8 − 65,9), kým v skupine AC bol ORR 46,5 % (95 %IS:39,8 − 53,2).


V tejto štúdii sa ukázalo, že v skupine AT sa v porovnaní so skupinou AC častejšie vyskytla závažná neutropénia (90 % oproti 68,6 %), febrilná neutropénia (33,3 % oproti 10 %), infekcia (8 % oproti 2,4 %), hnačka (7,5 % oproti 1,4 %), asténia (8,5 % oproti 2,4 %) a bolesť (2,8 % oproti 0 %).Na druhej strane, v skupine AC sa v porovnaní so skupinou AT častejšie vyskytla závažná anémia (15,8 % oproti 8,5 %) a navyše sa častejšie vyskytla závažná kardiotoxicita:kongestívne zlyhávanie srdca (3,8 % oproti 2,8 %), pokles absolútnej LVEF (left ventricular ejection fraction, ejekčná frakcia ľavej srdcovej komory) o ≥ 20 % (13,1 % oproti 6,1 %), pokles absolútnej LVEF o ≥ 30 % (6,2 % oproti 1,1 %).Toxická smrť nastala u 1 pacientky v skupine AT (kongestívne zlyhanie srdca) a u 4 pacientok v skupine AC (1 na septický šok a 3 na kongestívne zlyhanie srdca).Kvalita života v oboch režimoch bola podľa dotazníka EORTC porovnateľná a stabilná počas liečby aj po nej.


Docetaxel v kombinácii s trastuzumabom


Docetaxel bol v kombinácii s trastuzumabom skúmaný pri liečbe pacientok s metastázujúcim karcinómom prsníka, u ktorých nádory nadmerne exprimujú HER2, a ktoré sa predtým nepodrobili chemoterapii pre metastatické ochorenie. Stoosemdesiatšesť pacientok bolo randomizovaných do skupiny, ktorej sa podával docetaxel (100 mg/m2) s trastuzumabom alebo bez neho; 60 % pacientok predtým podstúpilo adjuvantnú chemoterapiu založenú na antracyklíne.Docetaxel s trastuzumabom bol účinný u pacientok bez ohľadu na to, či predtým podstúpili adjuvantnú liečbu antracyklínmi alebo nie.Hlavnou testovacou metódou na stanovenie HER2 pozitivity v tejto pivotnej štúdii bola imunohistochémia (imunohistochemistry, IHC).Malý počet pacientok bol testovaný použitím fluorescenčnej hybridizácie in situ(fluorescence in-situ hybridization, FISH).V tejto štúdii 87 % pacientok malo ochorenie, ktoré bolo IHC 3+ a 95 % zaradených pacientok malo ochorenie, ktoré bolo IHC 3+ a/alebo FISH pozitívne.Výsledky účinnosti sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:


Parameter

Docetaxel s

trastuzumabom1

n = 92

Docetaxel1


n = 94

Pomer odpovedí

(95 %IS)

61 %

(50-71)

34 %

(25-45)

Medián trvania odpovede (mesiace)

(95 %IS)

11,4

(9,2-15,0)

5,1

(4,4-6,2)

Medián TTP (mesiace)

(95 %)IS

10,6

(7,6-12,9)

5.7

(5,0-6,5)

Medián prežívania (mesiace) (95 %IS)

30,52

(26,8-ne)

22,12

(17,6-28,9)

TTP = čas do progresie; „ne“ znamená, že nemohol byť stanovený alebo sa ešte nedosiahol

1Analýza celého súboru (intent-to-treat)

2Odhadovaný medián prežívania


Docetaxel v kombinácii s kapecitabínom


Údaje získané z jednej multicentrickej, randomizovanej, kontrolovanej klinickej štúdie fázy III podporujú použitie docetaxelu v kombinácii s kapecitabínom na liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo metastázujúcim karcinómom prsníka po zlyhaní cytotoxickej chemoterapie obsahujúcej antracyklín.V tejto štúdii bolo randomizovaných 255 pacientok na liečbu docetaxelom (75 mg/m2v jednohodinovej intravenóznej infúzii každé 3 týždne) a kapecitabínom (1 250 mg/m2dvakrát denne počas 2 týždňov, potom nasleduje týždňová prestávka).256 pacientok bolo randomizovaných na liečbu samotným docetaxelom (100 mg/m2v jednohodinovej intravenóznej infúzii každé 3 týždne).Prežívanie bolo lepšie v skupine s kombináciou docetaxel + kapecitabín (p = 0,0126). Medián prežívania bol 442 dní (docetaxel+ kapecitabín) oproti 352 dní (samotný docetaxel).

Celkový pomer objektívnych odpovedí v celej randomizovanej populácii (posudok investigátora) bol 41,6 % (docetaxel + kapecitabín) oproti 29,7 % (samotný docetaxel); p = 0,0058. Čas do progresie ochorenia bol lepší v režime kombinácie docetaxel + kapecitabín (p < 0,0001). Medián času do progresie bol 186 dní (docetaxel + kapecitabín) oproti 128 dňom (samotný docetaxel).


Nemalobunkový karcinóm pľúc


Pacienti po predchádzajúcej liečbe chemoterapiou s rádioterapiou alebo bez nej


V štúdii fázy III bol u pacientov po predchádzajúcej liečbe čas do progresie (12,3 týždňov oproti 7 týždňom) a celkové prežívanie významne dlhšie pri liečbe docetaxelom v dávke 75 mg/m2v porovnaní s „Best Supportive Care (BSC)“.Pomer 1-ročného prežívania bol taktiež významne vyšší pri liečbe docetaxelom (40 %) v porovnaní s BSC (16 %).

U pacientov liečených docetaxelom v dávke 75 mg/m2sa v porovnaní s BSC použilo menej morfínových analgetík (p < 0,01), nemorfínových analgetík (p < 0,01), iných liečebných postupov v súvislosti s ochorením (p = 0,06) a rádioterapie (p < 0,01).

Celkový podiel odpovedí u hodnotiteľných pacientov bol 6,8 % a medián trvania odpovede bol 26,1 týždňov.


Docetaxel v kombinácii s derivátmi platiny u pacientov bez predchádzajúcej chemoterapie


Do štúdie fázy III bolo zaradených 1 218 pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc v neoperovateľnom stupni IIIb alebo IV, s KPS 70 % alebo viac, bez predchádzajúcej chemoterapie tohto zdravotného stavu, ktorí boli randomizovaní na liečbu docetaxelom (T) v dávke 75 mg/m2v jednohodinovej infúzii, s bezprostredne podanou cisplatinou (Cis) v dávke 75 mg/m2počas 30 − 60 minút každé 3 týždne, na liečbu docetaxelom v dávke 75 mg/m2v jednohodinovej infúzii v kombinácii s karboplatinou (AUC 6 mg/ml.min) počas 30 − 60 minút každé 3 týždne alebo na liečbu vinorelbínom (V) v dávke 25 mg/m2počas 6 − 10 minút v 1., 8., 15. a 22. deň, s bezprostredne podanou cisplatinou v dávke 100 mg/m2v 1. deň cyklov opakujúcich sa každé 4 týždne.

Údaje o prežívaní, mediáne času do progresie, pomere odpovedí pre dve skupiny štúdie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:


TCis

n = 408

VCis

n = 404

Štatistická analýza

Celkové prežívanie (Primárny koncový ukazovateľ):


Medián prežívania (mesiace)


1-ročné prežívanie (%)


2-ročné prežívanie (%)11,3


46


2110,1


41


14Hazard ratio: 1,122

[97,2 %IS: 0,937; 1,342]*

Rozdiel v liečbe: 5,4 %

[95%IS: -1,1; 12,0]

Rozdiel v liečbe: 6,2%

[95%IS: 0,2; 12,3]

Medián času do progresie (týždne):

22,0

23,0

Hazard ratio: 1,032 [95 %IS: 0,876; 1,216]

Celkový pomer odpovede (%):

31,6

24,5

Rozdiel v liečbe: 7,1 %

[95 %IS: 0,7; 13,5]

*: Korigované pre viacnásobné porovnávania a upravené na stratifikáciu faktorov (stupeň ochorenia a oblasť liečby), vychádza sa z údajov u hodnotiteľných pacientov.


Sekundárne koncové ukazovatele zahŕňali zmenu v bolesti, celkovom hodnotení kvality života stupnicou EuroQoL-5D, stupnicou symptómov karcinómu pľúc (lung cancer symptom scale) a zmeny výkonnostného stavu podľa Karnofského.Výsledky týchto koncových ukazovateľov podporujú výsledky primárnych koncových ukazovateľov.


Ukázalo sa, že kombináciou docetaxel/karboplatina sa nedosahuje ekvivalentná, ale ani menšia účinnosť v porovnaní s referenčnou liečbou kombináciou Vcis.


Karcinóm prostaty


V randomizovanej multicentrickej štúdii fázy III sa vyhodnocovala bezpečnosť a účinnosť docetaxelu v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom u pacientov s metastatickým karcinómom prostaty refraktérnym na hormonálnu liečbu.Celkový počet 1 006 pacientov s KPS ≥ 60 bolo randomizovaných do nasledujúcich liečebných skupín:

 • docetaxel 75 mg/m2 každé 3 týždne v 10 cykloch.

 • docetaxel 30 mg/m2 podávaný týždenne počas prvých 5 týždňov, po čom nasledovalo 5 cyklov v 6‑týždňovom intervale

 • mitoxantrón 12 mg/m2 každé 3 týždne v 10 cykloch.

Všetky 3 režimy sa podávali kontinuálne v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom 5 mg dvakrát denne.


U pacientov, ktorým sa podával docetaxel každé tri týždne sa preukázalo významne dlhšie celkové prežívanie v porovnaní s tými, ktorí boli liečení mitoxantrónom.Predĺženie prežívania pozorované v skupine s docetaxelom podávaným týždenne nebolo štatisticky významné v porovnaní s mitoxantrónom v kontrolnej skupine.Výsledky z hľadiska účinnosti liečby pre skupiny s docetaxelom oproti kontrolnej skupine sú zosumarizované v nasledujúcej tabuľke:


Koncový ukazovateľ

Docetaxel každé 3 týždne

Docetaxel každý týždeň

Mitoxantrón každé 3 týždne

Počet pacientok

Medián prežívania (mesiace)

95 %IS

Hazard ratio

95 %IS

p-hodnota†*

335

18.9

(17,0-21,2)

0,761

(0,619-0,936)

0,0094

334

17,4

(15,7-19,0)

0,912

(0,747-1,113)

0,3624

337

16,5

(14,4-18,6)

--

--

--

Počet pacientok

Pomer odpovede PSA** (%)

95 %IS

p-hodnota*

291

45,4

(39,5-51,3)

0,0005

282

47,9

(41,9-53,9)

< 0,0001

300

31,7

(26,4-37,3)

--

Počet pacientok

Pomer odpovede bolesti (%)

95 %IS

p-hodnota*

153

34,6

(27,1-42,7)

0,0107

154

31,2

(24,0-39,1)

0,0798

157

21,7

(15,5-28,9)

--

Počet pacientok

Pomer odpovede tumoru (%)

95 %IS

p-hodnota*

141

12,1

(7,2-18,6)

0,1112

134

8.2

(4,2-14,2)

0,5853

137

6,6

(3,0-12,1)

--

Stratifikovaný log-rank test

*Prah štatistickej významnosti = 0,0175

**PSA, Prostatie-Specific Antigen: Prostatický špecifický antigén


Na základe skutočnosti, že pri docetaxele podávanom každý týždeň sa ukázal o niečo lepší bezpečnostný profil ako pri docetaxele podávanom každé 3 týždne, je možné, že niektorí pacienti môžu profitovať z liečby docetaxelom podávanej každý týždeň.


Čo sa týka celkovej kvality života (Global Quality of Life), nepozorovali sa žiadne štatistické rozdiely medzi liečebnými skupinami.


Adenokarcinóm žalúdka


Uskutočnila sa multicentrická, otvorená, randomizovaná klinická štúdia na vyhodnotenie bezpečnosti a účinnosti docetaxelu v liečbe pacientov s metastatickým adenokarcinómom žalúdka, vrátane adenokarcinómu gastroezofageálnej junkcie, ktorí sa predtým nepodrobili chemoterapii pre metastatické ochorenie. Celkovo bolo liečených 445 pacientov s KPS > 70 buď docetaxelom (T) (75 mg/m2v 1. deň) v kombinácii s cisplatinou (C) (75 mg/m2v 1. deň) a 5-fluóruracilom (F) (750 mg/m2denne počas 5 dní) alebo cisplatinou (100 mg/m2v 1.deň) a 5-fluóruracilom (1 000 mg/m2denne počas 5 dní). Dĺžka liečebného cyklu v skupine TCF bola 3 týždne a v skupine CF 4 týždne. V skupine TCF bol medián počtu cyklov na jedného pacienta 6 (v rozmedzí 1 − 16) v porovnaní so skupinou CF, kde bol medián počtu cyklov na jedného pacienta 4 (v rozmedzí 1 − 12). Primárnym koncovým ukazovateľom bol čas do progresie (TTP). Zníženie rizika progresie bolo 32,1 % a bolo spojené so štatisticky významne dlhším TTP (p = 0,0004) v prospech skupiny TCF. Celkové prežívanie bolo taktiež štatisticky významne dlhšie (p = 0,0201) v prospech skupiny TCF so znížením rizika mortality o 22,7 %. Výsledky účinnosti sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:


Účinnosť docetaxelu v liečbe pacientov s adenokarcinómom žalúdka


Koncový ukazovateľ

TCF

n = 221CF

n = 224

Medián TTP (mesiace)

(95 %IS)

Hazard ratio

(95 %IS)

*p-hodnota

5,6

(4,86-5,91)3,7

(3,45-4,47)


1,473

(1,189-1,825) 0,0004


Medián prežívania (mesiace)

(95 %IS)

2-ročný odhad (%)Hazard ratio

(95 %IS)

*p-hodnota

9,2

(8,38-10,58)

18,48,6

(7,16-9,46)

8,8


1,293

(1,041-1,606) 0,0201


Celkový pomer odpovede (CR+PR) (%)

p-hodnota

36,725,4


0,0106


Progresia ochorenia ako najlepšia celková odpoveď (%)

16,725,9

*Nestratifikovaný log-rank test


Analýzy podskupín pacientov podľa veku, pohlavia a rasy zhodne svedčia v prospech skupiny TCF v porovnaní so skupinou CF.


Aktualizovaná analýza prežívania, ktorá bola vykonaná počas sledovania s mediánom 41,6 mesiacov, už neukázala štatisticky významný rozdiel, hoci tento bol vždy v prospech režimu TCF a tiež ukázala, že prínos TCF oproti CF je jasne viditeľný medzi 18 a 30 mesiacom sledovania.


Vo všeobecnosti, zlepšenie kvality života (quality of life, QoL) a klinický prínos zhodne poukazovali na zlepšenie v prospech skupiny TCF. Pacienti liečení TCF mali o 5 % dlhší čas do definitívneho zhoršenia celkového zdravotného stavu podľa hodnotenia dotazníka QLQ-C30 (p = 0,0121) a dlhší čas do definitívneho zhoršenia výkonnostného stavu podľa Karnofského (p = 0,0088) v porovnaní s pacientmi liečenými CF.


Karcinóm krku a hlavy

 • Indukčná chemoterapia, po ktorej nasleduje rádioterapia (TAX323)

Bezpečnosť a účinnosť docetaxelu v indukčnej liečbe pacientov so skvamocelulárnym karcinómom hlavy a krku (SCCHN) sa vyhodnocovala v multicentrickej, otvorenej, randomizovanej štúdii fázy III (TAX323). V tejto štúdii bolo 358 pacientov s neoperovateľným, lokálne pokročilým SCCHN, ktorých výkonnostný stav podľa WHO bol 0 alebo 1, randomizovaných do jednej z dvoch liečebných skupín. Pacienti liečení docetaxelom dostávali docetaxel (T) v dávke 75 mg/m2, po ktorom nasledovala cisplatina (P) v dávke 75 mg/m2a potom 5-fluóruracil (F) v dávke 750 mg/m2denne ako kontinuálna infúzia počas 5 dní. Tento režim sa podával každé tri týždne v 4 cykloch v prípade, že po 2 cykloch sa pozorovala aspoň minimálna odpoveď (≥ 25% redukcia veľkosti tumoru meraná dvojdimenzionálne). Na konci chemoterapie vtrvaní minimálne 4 týždne a maximálne 7 týždňov sa pacienti bez progresie ochorenia podrobili rádioterapii počas 7 týždňov (RT) podľa inštitucionalizovaných smerníc (TPF/RT).

Pacienti v komparatívnej skupine dostávali cisplatinu (P) v dávke 100 mg/m2, po ktorej nasledoval 5-fluóruracil (F) v dávke 1000 mg/m2denne počas 5 dní. Tento režim sa podával každé tri týždne v 4 cykloch v prípade, že po 2 cykloch sa pozorovala aspoň minimálna odpoveď (≥ 25% redukcia veľkosti tumoru meraná dvojdimenzionálne). Na konci chemoterapie vtrvaní minimálne 4 týždne a maximálne 7 týždňov sa pacienti bez progresie ochorenia podrobili rádioterapii (RT) v trvaní 7 týždňov podľa inštitucionalizovaných smerníc (PF/RT). Lokoregionálna liečba radiáciou bola podaná buď s konvenčnou frakciou (1,8 Gy − 2,0 Gy jedenkrát denne, 5 dní týždenne pri celkovej dávke 66 až 70 Gy) alebo vo forme akcelerovaných/hyperfrakcionovaných režimoch rádioterapie (dvakrát denne, s minimálnym medzifrakčným intervalom 6 hodín, 5 dní týždenne). Celkovo sa odporúčalo 70 Gy pre akcelerované režimy a 74 Gy pre hyperfrakcionované schémy. Po chemoterapii bola chirurgická resekcia povolená pred rádioterapiou alebo po nej. Pacientom v skupine TPF sa profylakticky podávali antibiotiká – ciprofloxacín v dávke 500 mg perorálne dvakrát denne počas 10 dní od 5. dňa každého cyklu alebo iná ekvivalentná liečba.

Primárny koncový ukazovateľ v tejto štúdii, prežívanie bez progresie (progression-free survival, PFS), bol významne dlhší (p = 0,0042) v skupine TPF (medián PFS: 11,4 mesiacov) v porovnaní so skupinou PF (medián PFS: 8,3 mesiacov), pričom medián celkového sledovania bol 33,7 mesiacov. Medián celkového prežívania (overall survival, OS) bol taktiež významne dlhší v prospech skupiny TPF (medián OS: 18,6 mesiacov) v porovnaní so skupinou PF (medián OS: 14,5 mesiacov), pričom redukcia rizika mortality bola 28 %, p = 0,0128. Výsledky účinností sú uvedené v tabuľke nižšie:


Účinnosť docetaxelu v indukčnej liečbe pacientov s neoperovateľným, lokálne pokročilým SCCHN (analýza celého súboru - „Intent-to-Treat“)


Koncový ukazovateľ

Docetaxel + Cis + 5‑FU

n = 177

Cis + 5‑FU

n = 181

Medián prežívania bez progresie (mesiace)

(95 %IS)

Upravená hodnota hazard ratio

(95 %IS)

*p-hodnota

11,4

(10,1-14,0)

8,3

(7,4-9,1)

0,70

(0,55-0,89)

0,0042

Medián prežívania (mesiace)

(95 %IS)

Hazard ratio

(95 %IS)

**p-hodnota

18,6

(15,7-24,0)

14,5

(11,6-18,7)

0,72

(0,56-0,93)

0,0128

Najlepšia celková odpoveď na chemoterapiu (%)

(95 %IS)

***p-hodnota

67,8

(60,4-74,6)

53,6

(46,0-61,0)

0,006

Najlepšia celková odpoveď na liečbu v štúdii

[chemoterapia +/- rádioterapia] (%)

(95 %IS)

***p-hodnota

72,3

(65,1-78,8)

58,6

(51,0-65,8)

0,006

Medián trvania odpovede na chemoterapiu ± rádioterapiu (mesiace)

(95 %IS)

Hazard ratio

(95 %IS)

**p-hodnota

n = 128

15,7

(13,4-24,6)

n = 106

11,7

(10,2-17,4)

0,72

(0,52-0,99)

0,0457

Hazard ratio menej ako 1 je v prospech kombinácie docetaxel + cisplatina + 5-FU

*Coxov model (úprava vzhľadom na primárne miesto tumoru, klinické štádiá T a N a PSWHO)

**Log-rank test

***Chi-kvadrát test


Parametre kvality života

U pacientov liečených TPF sa zaznamenalo významne menšie zhoršenie ich celkového zdravotného skóre (global health score) v porovnaní s tými pacientmi, ktorí boli liečení PF (p = 0,01, pri použití stupnice EORTC QLQ-C30).


Parametre klinického prínosu

Špecifická škála výkonnostného stavu pre hlavu a krk (performance status scale for head and neck , PSS-HN) určená na meranie zrozumiteľnosti reči, schopnosti jesť na verejnosti a normálneho stavu stravy bola významne lepšia v prospech TPF v porovnaní so skupinou PF.

Medián času do prvého zhoršenia výkonnostného stavu podľa WHO bol štatisticky významnejšie dlhší v skupine TPF v porovnaní so skupinou PF. Zlepšenie skóre intenzity bolesti počas terapie v oboch skupinách poukazuje na adekvátnu liečbu bolesti.


 • Indukčná chemoterapia, po ktorej nasleduje chemorádioterapia (TAX324)

Bezpečnosť a účinnosť docetaxelu v indukčnej liečbe pacientov s lokálne pokročilým skvamocelulárnym karcinómom hlavy a krku (SCCHN) sa vyhodnocovala v randomizovanej, multicentrickej, otvorenej štúdii fázy III (TAX324). V tejto štúdii bolo 501 pacientov s lokálne pokročilým SCCHN a s výkonnostným stavom podľa WHO 0 alebo 1 randomizovaných do jednej alebo do dvoch skupín. Populácia štúdie pozostávala z pacientov s technicky neresekovateľným ochorením, pacientov s malou pravdepodobnosťou chirurgickej liečby a pacientov, u ktorých je snaha zachovať orgán. Zhodnotenie účinnosti a bezpečnosti sa odráža iba v koncových ukazovateľoch a úspech zachovania orgánu nebol formálne hodnotený. Pacientom v skupine s docetaxelom sa podávala intravenózna infúzia 75 mg/m2docetaxelu (T) v 1. deň, po ktorej nasledovala cisplatina (P) v dávke 100 mg/m2podávaná vo forme 30-minútovej až 3-hodinovej intravenóznej infúzie a potom nasledovala kontinuálna intravenózna infúzia 5-fluóruracilu (F) v dávke 1 000 mg/m2/deň od 1. do 4. dňa. Cykly sa opakovali každé 3 týždne v 3 cykloch. Všetkým pacientom bez progresívneho ochorenia sa podľa protokolu (TPF/CRT) podávala chemorádioterapia (CRT). Pacientom v komparatívnej skupine sa podávala cisplatina (P) v dávke 100 mg/m2vo forme 30-minútovej až 3-hodinovej intravenóznej infúzie v 1. deň a potom nasledovala kontinuálna intravenózna infúzia 5-fluóruracilu (F) v dávke 1 000 mg/m2/deň od 1. do 5. dňa. Cykly sa opakovali každé 3 týždne v 3 cykloch. Všetkým pacientom bez progresívneho ochorenia sa podľa protokolu (PF/CRT) podávala CRT.

Po indukčnej chemoterapii s minimálnym trvaním 3 týždne podanej najneskôr 8 týždňov od začiatku posledného cyklu (od 22. do 56. dňa posledného cyklu) sa pacientom v oboch liečebných skupinách počas 7 týždňov podávala CRT. Počas rádioterapie sa týždenne podávala karboplatina (AUC 1,5) vo forme jednohodinovej intravenóznej infúzie v maximálne 7 dávkach. Radiácia sa podala pomocou vysokovoltážneho zariadenia použitím jednej frakcionácie denne (2 Gy denne, 5 dní týždenne počas 7 týždňov, pri celkovej dávke 70 − 72 Gy). Operáciu primárneho miesta ochorenia a/alebo krku možno zvážiť kedykoľvek po ukončení CRT. Všetkým pacientom v skupine s docetaxelom sa profylakticky podávali antibiotiká. Primárny koncový ukazovateľ účinnosti v tejto štúdii, celkové prežívanie (OS, overall survival), bol významne dlhší (log-rank test, p = 0,0058) v režime s docetaxelom (medián OS: 70,6 mesiacov) v porovnaní s PT (medián OS: 30,1 mesiacov), pričom redukcia rizika mortality v porovnaní s PF bola 30 % (HR = 0,70; 95 % IS = 0,54 – 0,90) s celkovým mediánom sledovania 41,9 mesiacov. Sekundárny koncový ukazovateľ, PFS, preukázal 29 % redukciu rizika progresie alebo smrti a 22-mesačné zlepšenie mediánu PFS

(35,5 mesiacov pre TPF a 13,1 pre PF). To bolo tiež štatisticky významné pri HR 0,71; 95 % IS 0,56 – 0,90; log-rank test p = 0,004. Výsledky účinnosti sú uvedené v tabuľke nižšie:


Účinnosť docetaxelu v indukčnej liečbe pacientov s lokálne pokročilým SCCHN (analýza celého súboru - „Intent-to-Treat“)


Koncový ukazovateľ

Docetaxel + Cis + 5‑FU

n = 255

Cis + 5‑FU

n = 246

Medián celkového prežívania (mesiace)

(95 %IS)

Hazard ratio

(95 %IS)

*p-hodnota

70,6

(49,0-NA)

30,1

(20,9-51,5)

0,70

(0,54-0,90)

0,0058

Medián PFS (mesiace)

(95 %IS)

Hazard ratio

(95 %IS)

**p-hodnota

35,5

(19,3-NA)

13,1

(10,6-20,2)

0,71

(0,56 – 0,90)

0,004

Najlepšia celková odpoveď (CR + PR) na

chemoterapiu (%)

(95 %IS)

***p-hodnota

71,8

(65,8-77,2)

64,2

(57,9-70,2)

0,070

Najlepšia celková odpoveď (CR +PR)

na liečbu v štúdii [chemoterapia +/-

chemorádioterapia] (%)

(95 %IS)

***p-hodnota

76,5

(70,8-81,5)

71,5

(65,5-77,1)

0,209

Hazard ratio menšia ako 1 je v prospech kombinácie docetaxel + cisplatina + fluóruracil

*neupravený log-rank test

**neupravený log-rank test, neupravený pre viacnásobné porovnania

***Chi-kvadrát test, neupravený pre viacnásobné porovnania

NA-neaplikovateľné


Európska lieková agentúra udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdii pre docetaxel vo všetkých podskupinách pediatrickej populácie pri karcinóme prsníka, nemalobunkového karcinómu pľúc, karcinómu prostaty, karcinómu žalúdka a hlavy a krku, nezahŕňajúce málo diferencovaný nazofaryngeálny karcinóm II. a III. typu (informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika docetaxelu sa hodnotila v štúdiách fázy I u pacientov s tumormi po podávaní dávky 20 − 115 mg/m2. Kinetický profil docetaxelu nezávisí od dávky a zodpovedá trojkompartmentovému farmakokinetickému modelu s polčasmi pre fázu alfa s hodnotou 4 minúty, beta 36 minút a gama 11,1 hod. Posledná fáza je čiastočne daná relatívne pomalým výstupom docetaxelu z periférneho kompartmentu. Po podaní dávky 100 mg/m2v jednohodinovej infúzii sa dosiahla stredná hodnota maximálnej plazmatickej koncentrácie 3,7 μg/ml spolu so zodpovedajúcou AUC 4,6 h. μg/ml. Stredné hodnoty pre celotelový klírens boli 21 l/h/m2a distribučný objem v rovnovážnom stave 113 l. Interindividuálna variabilita celotelového klírensu bola približne 50 %. Viac ako 95 % docetaxelu sa viaže na plazmatické bielkoviny.


U troch pacientov s karcinómom sa uskutočnili štúdie s docetaxelom rádioaktívne označeným izotopom 14C. Docetaxel sa vylúčil v priebehu 7 dní močom aj stolicou a to po oxidačnej metabolizácii terciárnej butylesterovej skupiny, sprostredkovanej cytochrómom P450. Zhruba 6% rádioaktívne značeného izotopu sa vylúčilo močom a 75% stolicou.. Okolo 80 % rádioaktívne značeného izotopu vylúčeného stolicou sa vylúčilo v priebehu prvých 48 hodín ako jeden hlavný neaktívny metabolit a 3 menej významné neaktívne metabolity a veľmi malé množstvo sa vylúčilo vo forme nezmeneného lieku.


Populačná farmakokinetická analýza docetaxelu sa uskutočnila u 577 pacientov.

Odhadované modelové farmakokinetické parametre sa veľmi blížili parametrom odhadnutým na základe štúdii fázy I. Farmakokinetika docetaxelu nebola zmenená vekom alebo pohlavím pacienta. U malého počtu pacientov (n = 23) s biochemickými hodnotami, ktoré svedčili o miernom alebo stredne závažnom poškodení pečeňových funkcií (ALT, AST ≥ 1,5-násobok ULN spolu s alkalickou fosfatázou ≥ 2,5-krát ULN) sa znížil celkový klírens priemerne o 27 % (pozri časť 4.2). Klírens docetaxelu sa nezmenil u pacientov s miernou až stredne závažnou retenciou tekutín a údaje týkajúce sa pacientov so závažnou retenciou tekutín nie sú k dispozícii.


V kombinovanej liečbe docetaxel neovplyvňuje klírens doxorubicínu ani plazmatické hladiny doxorubicinolu (metabolit doxorubicínu). Súbežné podávanie docetaxelu, doxorubicínu a cyklofosfamidu neovplyvnilo ich farmakokinetiku.


Štúdia fázy I, v ktorej sa hodnotil vplyv kapecitabínu na farmakokinetiku docetaxelu a naopak, nepreukázala žiadny účinok kapecitabínu na farmakokinetiku docetaxelu (Cmaxa AUC) a žiadny účinok docetaxelu na farmakokinetiku relevantného metabolitu kapecitabínu 5΄-DFUR.


Klírens docetaxelu v kombinovanej liečbe s cisplatinou bol podobný klírensu po monoterapii. Farmakokinetický profil cisplatiny podanej krátko po infúzii docetaxelu sa podobá profilu pozorovanému po podaní samotnej cisplatiny.

Kombinované podávanie docetaxelu, cisplatiny a 5-fluóruracilu u 12 pacientov so solídnymi tumormi nemalo vplyv na farmakokinetiku jednotlivých liekov.


U 42 pacientov sa skúmal účinok prednizónu na farmakokinetiku docetaxelu podávaného so štandardnou premedikáciou dexametazónom. Nepozoroval sa žiadny účinok prednizónu na farmakokinetiku docetaxelu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Karcinogénny potenciál docetaxelu sa neštudoval.


Ukázalo sa, že docetaxel je mutagénny v mikronukleárnom teste in vitroa teste chromozómových aberácií na bunkách CHO-K1 a v mikronukleárnom teste in vivona myšiach. Docetaxel však neindukoval mutagenitu v Amesovom teste alebo v skúške génovej mutácie CHO/HGPRT. Tieto výsledky sú v súlade s farmakologickou aktivitou docetaxelu.


Docetaxel spôsobil embryo- a fetotoxicitu u králikov a potkanov a súvisel so zníženou fertilitou u potkanov. Význam pre ľudí nie je známy.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Injekčná liekovka s koncentrátom:

polysorbát 80 (E433)

bezvodá kyselina citrónová (E330).


Injekčná liekovka s rozpúšťadlom:

bezvodý etanol (E1510)

voda na injekciu.


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


 • 2 roky.

 • Roztok premixu: Roztok premixu obsahuje 10 mg/ml docetaxelu a má sa použiť okamžite po príprave. Avšak chemická a fyzikálna stabilita pri používaní roztoku premixu bola preukázaná počas 8 hodín, ak sa uchovával buď pri teplote medzi 2 °C až 8 °C alebo pri izbovej teplote (do 25 °C).

 • Infúzny roztok: Chemická a fyzikálna stabilita pri používaní infúzneho roztoku bola preukázaná počas 4 hodín pri teplote 2 °C – 8 °C a 4 hodiny pri izbovej teplote (neprevyšujúcej 25 °C).

 • Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pred použitím je zodpovedný používateľ a zvyčajne by nemali presiahnuť viac ako 24 hodín pri teplote 2 až 8 °C, pokiaľ rekonštitúcia/riedenie neprebehli za kontrolovaných a validných aseptických podmienok. Tento čas pre uchovávanie pri používaní však nemá nikdy presiahnuť obdobie, počas ktorého bola preukázaná chemický a fyzikálna stabilita pri používaní.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote od 2 °C do 25 °C.

Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Podmienky uchovávania po riedení lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Každá škatuľa obsahuje:

 • jednu jednodávkovú injekčnú liekovku s koncentrátom a,

 • jednu jednodávkovú injekčnú liekovku s rozpúšťadlom.


K dispozícii sú dve veľkosti balenia:

 • škatuľa obsahujúca injekčnú liekovku s koncentrátom na infúzny roztok 20 mg/0,5 ml a injekčnú liekovku s 1,8 ml rozpúšťadla.

 • škatuľa obsahujúca injekčnú liekovku s koncentrátom na infúzny roztok 80 mg/2 ml a injekčnú liekovku s 7,1 ml rozpúšťadla.


Škatuľa obsahujúca injekčnú liekovku s koncentrátom na infúzny roztok 20 mg/0,5 ml a injekčnú liekovku s 1,8 ml rozpúšťadla


Injekčná liekovka s koncentrátom na infúzny roztok je 5 ml injekčná liekovka z číreho skla typu I s fialovým hliníkovým vyklápacím uzáverom.


Táto injekčná liekovka obsahuje 0,5 ml roztoku docetaxelu 40 mg/ml v polysorbáte 80 (plniaci objem: 26,8 mg/0,67 ml). Tento plniaci objem bol stanovený počas vývoja, aby kompenzoval stratu tekutiny počas prípravy premixu kvôli tvorbe peny, adhézii na steny injekčnej liekovky a „mŕtvemu objemu“. Toto naplnenie v nadbytku zabezpečuje, že po nariedení s celým obsahom pribaleného rozpúšťadla je minimálny objem premixu 2 ml obsahujúci 10 mg/ml docetaxelu, čo zodpovedá 20 mg na injekčnú liekovku.


Injekčná liekovka s rozpúšťadlom je 5 ml injekčná liekovka z číreho skla typu I so zeleným vyklápacím hliníkovým uzáverom.


Injekčná liekovka s rozpúšťadlom obsahuje 1,8 ml 13 % (m/m) roztoku etanolu vo vode na injekciu (plniaci objem: 2,0 ml). Pridanie celého obsahu injekčnej liekovky s rozpúšťadlom do obsahu injekčnej liekovky s koncentrátom zabezpečí koncentráciu docetaxelu v premixe 10 mg/ml.


Škatuľa obsahujúca injekčnú liekovku s koncentrátom na infúzny roztok 80 mg/2 ml a injekčnú liekovku so 7,1 ml rozpúšťadla


Injekčná liekovka s koncentrátom na infúzny roztok je 10 ml injekčná liekovka z číreho skla typu I s fialovým hliníkovým vyklápacím uzáverom.


Táto injekčná liekovka obsahuje 2 ml roztoku docetaxelu 40 mg/ml v polysorbáte 80 (plniaci objem: 96 mg/2,4 ml). Tento plniaci objem bol stanovený počas vývoja, aby kompenzoval stratu tekutiny počas prípravy premixu kvôli tvorbe peny, adhézii na steny injekčnej liekovky a „mŕtvemu objemu“. Toto naplnenie v nadbytku zabezpečuje, že po nariedení s celým obsahom pribaleného rozpúšťadla je minimálny objem premixu 8 ml obsahujúci 10 mg/ml docetaxelu, čo zodpovedá 80 mg na injekčnú liekovku.


Injekčná liekovka s rozpúšťadlom je 10 ml injekčná liekovka z číreho skla typu I so zeleným vyklápacím hliníkovým uzáverom.


Injekčná liekovka s rozpúšťadlom obsahuje 7,1 ml 13 % (m/m) roztoku etanolu vo vode na injekciu (plniaci objem: 7,5 ml). Pridanie celého obsahu injekčnej liekovky s rozpúšťadlom do obsahu injekčnej liekovky s koncentrátom zabezpečí koncentráciu docetaxelu v premixe 10 mg/ml.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Docetaxel je cytostatická látka a tak ako pri iných potenciálne toxických zlúčeninách, pri zaobchádzaní s roztokmi docetaxelu a pri ich príprave je nutná opatrnosť. Odporúča sa používať rukavice.


Ak sa koncentrát docetaxelu, roztok premixu alebo infúzny roztok dostanú do kontaktu s kožou, okamžite a dôkladne ju umyte mydlom a opláchnite vodou. Ak sa koncentrát docetaxelu, roztok premixu alebo infúzny roztok dostanú do kontaktu so sliznicami, okamžite a dôkladne ich opláchnite vodou.


Príprava na infúzne podanie


a) Príprava roztoku premixu docetaxelu (10 mg docetaxelu/ml)


Ak sa injekčné liekovky uchovávajú v chladničke, nechajte potrebné množstvo škatúľ Docetaxel Strides 40 mg/ml koncentrátu a rozpúšťadla na infúzny roztok postáť pri izbovej teplote (do 25 °C) počas 5 minút.


Pomocou injekčnej striekačky s nasadenou injekčnou ihlou asepticky odoberte celý obsah injekčnej liekovky s rozpúšťadlom pri čiastočnom otočení injekčnej liekovky hore dnom.

Pridajte celý objem injekčnej striekačky do príslušnej injekčnej liekovky s Docetaxel Strides koncentrátom.


Odstráňte injekčnú striekačku a injekčnú ihlu a ručne premiešajte opakovaním obracaním injekčnej liekovky hore dnom počas minimálne 45 sekúnd. Nepretrepávajte.


Injekčnú liekovku s premixom nechajte postáť 5 minút pri izbovej teplote (do 25 °C) a potom skontrolujte, či je roztok homogénny a číry (tvorba peny je normálna aj po 5 minútach kvôli prítomnosti polysorbátu 80 v roztoku).


Roztok premixu obsahuje 10 mg/ml docetaxelu a má sa použiť okamžite po príprave.

Avšak chemická a fyzikálna stabilita roztoku premixu bola preukázaná počas 8 hodín, ak sa uchovával buď pri teplote medzi 2 °C až 8 °C alebo pri izbovej teplote (do 25 °C).


b) Príprava infúzneho roztoku


Môže byť potrebných viac ako jedna injekčná liekovka s premixom, aby sa získala požadovaná dávka pre pacienta. Na základe požadovanej dávky pre pacienta vyjadrenej v mg, asepticky odoberte zodpovedajúce množstvo objemu premixu obsahujúceho 10 mg/ml docetaxelu z patričného počtu injekčných liekoviek s premixom pomocou ciachovaných injekčných striekačiek s nasadenou injekčnou ihlou. Napríklad, dávka 140 mg docetaxelu by si vyžadovala 14 ml roztoku premixu docetaxelu.


Pridajte potrebný objem premixu do 250 ml infúzneho vaku alebo fľaše obsahujúcej buď 5 % (50 mg/ml) roztok glukózy alebo 0,9 % (9 mg/ml) roztok chloridu sodného.


Ak je požadovaná dávka väčšia ako 200 mg docetaxelu, použite väčší objem infúzneho vehikula, čím sa koncentrácia 0,74 mg/ml docetaxelu neprekročí.


Infúzny vak alebo fľašu ručne premiešajte krúživým pohybom.

Infúzny roztok docetaxelu sa má použiť počas 4 hodín a má sa asepticky podávať ako 1-hodinová infúzia pri izbovej teplote (do 25 °C) a v podmienkach normálneho osvetlenia.


Ako všetky parenterálne lieky, roztok premixu docetaxelu a infúzny roztok sa majú vizuálne skontrolovať pred použitím, roztoky obsahujúce zrazeninu sa majú zlikvidovať.


Len na jednorazové použitie. Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs

69800 Saint Priest

Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0031/15-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 28. januára 2015


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2015


38

Docetaxel Strides 40 mg/ml koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny roztok