+ ipil.sk

Doletam 37,5 mg/325 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Doletam37,5 mg/325 mg

filmom obalené tablety

tramadoliumchlorid/paracetamol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Doletam a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Doletam

3. Ako užívať Doletam

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Doletam

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Doletam a na čo sa používa


Doletam je kombinovaný liek dvoch analgetík (liečiv utišujúcich bolesť), tramadolu a paracetamolu, ktoré spoločne pôsobia na tíšenie bolesti.


Doletam sa indikuje na liečbu strednej až silnej bolesti, ak lekár odporúča na liečbu kombináciu tramadolu a paracetamolu.


Doletam sa môže podávať len dospelým a dospievajúcim starším ako 12 rokov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Doletam


NeužívajteDoletam:

 • ak ste alergický alebo ste mali alergickú reakciu (ako je vyrážka na koži, opuch tváre, sypot alebo ťažkosti s dýchaním) na paracetamol, tramadol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • v prípade akútnej otravy alkoholom.

 • ak užívate tablety na spanie, lieky proti bolesti alebo lieky, ktoré ovplyvňujú náladu a emócie.

 • ak užívate aj lieky, ktoré sa nazývajú inhibítory monoaminooxidázy (IMAO) alebo ste ich užívali v posledných 14 dňoch pred liečbou Doletamom. IMAO sa používajú na liečbu depresie alebo Parkinsonovej choroby.

 • ak máte ťažké ochorenie pečene.

 • ak máte epilepsiu a vaše záchvaty nie sú primerane kontrolované liečbou.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Doletam, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Predovšetkým oznámte vášmu lekárovi:

 • ak užívate iné lieky, ktoré obsahujú paracetamol alebo tramadol.

 • ak máte problémy s pečeňou alebo ochorenie pečene alebo ak spozorujete, že vaše oči alebo koža žltne. Môže to byť príznak žltačky.

 • ak máte ochorenie obličiek;

 • ak máte ťažkosti pri dýchaní, napríklad astmu alebo závažné problémy s pľúcami.

 • ak máte epilepsiu alebo ste už mali záchvaty alebo kŕče.

 • ak ste mali v poslednom čase poranenie hlavy, šokový stav alebo ak máte závažné bolesti hlavy spolu s vracaním (nevoľnosťou).

 • ak ste závislý od iných liekov, vrátane liekov utišujúcich bolesť, napr. od morfínu.

 • ak užívate aj ďalšie lieky na liečbu bolesti, ktoré obsahujú buprenorfín, nalbufín alebo pentazocín.

 • ak vám majú podať anestetikum, povedzte svojmu lekárovi alebo zubárovi, že užívate Doletam.


Ak sa vás týka alebo sa vás v minulosti týkal ktorýkoľvek z vyššie uvedených stavov, uistite sa, prosím, že o tom vie váš lekár. S ohľadom na choroby, ktoré ste mali v minulosti, lekár rozhodne, či je pre vás Doletam vhodný alebo nie. Váš lekár vám povie, ktoré lieku sú bezpečné na užívanie s Doletamom.


Iné lieky a Doletam

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov získaných bez lekárskeho predpisu, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neprekračujte maximálne denné dávky paracetamolu a tramadolu pri tomto, ani pri inom lieku.


Doletam sa nesmie užívať spolu s inhibítormi monoaminooxidázy(IMAO) (pozri časť „Neužívajte Doletam“).


Doletamsa neodporúča užívať s nasledujúcimi liekmi, keďže môže ovplyvniť ich účinok:

 • karbamazepín (liek na liečbu epilepsie a niektorých typov bolesti).

 • buprenorfín, nalbufín alebo pentazocín (lieky proti bolesti opioidného typu). Ich bolesť utišujúci účinok sa môže znížiť.


Pri súbežnom užívaní Doletamu s nasledovnými lieku existuje zvýšené riziko výskytu vedľajších účinkov:

 • niektoré antidepresíva. Doletam a tieto lieky sa môžu vzájomne ovplyvňovať a môžu sa u vás prejaviť príznaky ako sú mimovoľné rytmické svalové sťahy (vrátane svalov, ktoré kontrolujú pohyby očí), nepokoj, nadmerné potenie, triaška, zvýšené reflexy, zvýšenie svalového napätia, telesná teplota nad 38°C.

 • trankvilizéry (lieky odstraňujúce strach a chorobnú úzkosť), lieky na spanie, iné analgetiká, ako sú morfín a kodeín (tiež sa používajú ako lieky na tíšenie kašľa), baklofén (uvoľňuje svaly), lieky na zníženie krvného tlaku, antidepresíva alebo lieky na alergiu. Ak sa u vás vyskytne ospalosť alebo príznaky mdlôb, povedzte to svojmu lekárovi.

 • lieky, ktoré môžu vyvolať kŕče (záchvaty), ako sú niektoré antidepresíva alebo antipsychotiká (lieky ovplyvňujúce vašu myseľ) alebo bupropión (pomáha skončit s fajčením). Riziko vyvolania záchvatu sa môže zvýšiť, ak spolu s týmito liekmi súbežne užívate Doletam. Váš lekár vám povie, či je užívanie Doletamu pre vás vhodné.

 • ak užívate warfarín alebo fenprokumón (na zriedenie krvi). Účinnosť týchto liekov sa môže zmeniť a môže sa vyskytnúť krvácavosť (pozri časť 4.).


Účinnosť Doletamu sa môže zmeniť, ak užívate aj:

 • metoklopramid, domperidon alebo ondansetron (lieky proti nutkaniu na vracanie a proti vracaniu),

 • cholestyramín (liek na zníženie cholesterolu v krvi),

 • ketokonazol alebo erytromycín (lieky proti infekcii).


Doletama jedlo, nápoje a alkohol


Počas užívanie Doletamu nepožívajte alkohol, môžete sa cítiť ospalý.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Neužívajte Doletam, ak ste tehotná. Ak otehotniete počas liečby Doletamom, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom skôr, ako užijete akékoľvek ďalšie tablety.


Neužívajte Doletam, ak dojčíte, pretože malé množstvo tramadolu môže prejsť do materského mlieka.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ak sa počas užívania Doletamu cítite ospalý, neveďte vozidlá, neobsluhujte stroje ani nástroje.


3. Ako užívať Doletam


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie sa stanovuje s ohľadom na intenzitu bolesti a vašu individuálnu citlivosť na bolesť. Vo všeobecnosti treba používať najnižšiu účinnú dávku, ktorá vás zbaví bolesti.


Tablety prehltnite celé s dostatočným množstvom tekutiny. Tablety nelámte ani nežujte.


Tablety užívajte tak krátko ako sa to len dá a nie dlhšie ako vám povedal váš lekár.


Liečba Doletamom má byť čo najkratšia.

Liečba detí mladších ako 12 rokov sa neodporúča.


Dospelí a dospievajúcich starší ako 12 rokov

Pokiaľ lekár nepredpísal inak, odporúčaná počiatočná dávka sú 2 tablety. Ak je to nevyhnutné, lekár vám môže odporučiť ďalšie dávky.


Medzi dávkami musí byť najkratší interval najmenej 6 hodín.


Neužívajte viac ako 8 tabliet denne.


Neužívajte Doletamčastejšie, ako vám predpísal lekár.


Starší pacienti

U starších pacientov (nad 75 rokov) sa liečivo tramadol môže vylučovať z tela pomalšie. Ak sa vás to týka, lekár vám môže odporučiť predĺžené intervaly medzi dávkami.


Závažné ochorenie pečene alebo obličiek (insuficiencia)/dialyzovaní pacienti

Pacienti so závažnou nedostatočnosťou pečene alebo obličiek nesmú užívať Doletam. Ak je vo vašom prípade nedostatočnosť mierna alebo stredne závažná, lekár vám odporučí predĺžené intervaly medzi dávkami.


Deti vo veku do 12 rokov

Užívanie tohto lieku sa neodporúča pre deti vo veku do 12 rokov.


Ak máte pocit, že je účinok Doletamupríliš silný (cítite sa veľmi otupelo alebo máte dýchacie ťažkosti) alebo príliš slabý (nedostatočná úľava od bolesti), obráťte sa na svojho lekára.


Ak užijete viac Doletamu, ako máte

V takýchto prípadoch sa ihneď poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom, dokonca aj keď sa cítite dobre, pretože existuje riziko poškodenia pečene, ktoré sa môže vyskytnúť neskôr.


Ak zabudnete užiť Doletam

Ak ste zabudli užiť tablety, je pravdepodobné, že sa bolesť vráti. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Pokračujte v užívaní tabliet ako predtým.


Ak prestanete užívať Doletam

Vo všeobecnosti po ukončení liečby Doletamom nevznikajú príznaky z vysadenia lieku. Napriek tomu sa v zriedkavých prípadoch u osôb užívajúcich tramadoliumchlorid dlhší čas môžu vyskytnúť ťažkosti pri náhlom ukončení liečby. Ak ste dlhší čas užívali Doletam, vaše telo si mohlo na liek zvyknúť. Musíte sa preto poradiť so svojím lekárom, ak máte v úmysle ukončiť užívanie.


Ľudia môžu:

 • pociťovať podráždenie, úzkosť, nervozitu alebo sa môžu cítiť roztrasení

 • byť nadmerne aktívni

 • mať ťažkosti so spánkom

 • mať problémy so žalúdkom a črevami


Veľmi málo ľudí môže tiež mať:

 • záchvaty paniky

 • halucinácie, zvyčajne sú to vnemy ako svrbenie, šteklenie alebo stuhnutie

 • zvonenie v ušiach


Ak po ukončení liečby Doletamom zažijete tieto ťažkosti, porozprávajte sa so svojim lekárom. Zoznam ďalších vedľajších účinkov je uvedený v časti 4.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné. Ak sa u vás vyskytnú akékoľvek z nasledujúcich príznakov, okamžite vyhľadajte svojho lekára:

 • príznaky alergickej reakcie ako je vyrážka na koži, náhly opuch tváre a krku, ťažkosti s dýchaním, pokles krvného tlaku, mdloby. Ak sa vám to stane, ihneď ukončite liečbu. Viac už tento liek neužívajte.

 • predĺžené alebo neočakávané krvácanie, ak súbežne užívate Doletam s liekmi na zriedenie krvi (napr. warfarínom alebo fenprokumónom).


Dodatočne, ak sa ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov stane závažným, kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

 • nevoľnosť,

 • závrat, otupenosť.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 10 osôb, ale viac ako 1 z 100 osôb)

 • vracanie (nevoľnosť),

 • tráviace problémy (zápcha, nafukovanie, hnačka),

 • bolesť brucha,

 • sucho v ústach,

 • svrbenie,

 • potenie,

 • bolesť hlavy,

 • chvenie,

 • stavy zmätenosti,

 • poruchy spánku,

 • zmeny nálady (úzkosť, nervozita, povznesená nálada).


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb, ale viac ako 1 z 1000 osôb)

 • zvýšenie tepu alebo krvného tlaku,

 • poruchy srdcového tepu alebo rytmu,

 • bolesť alebo ťažkosti pri močení,

 • kožné reakcie (napr. vyrážky a žihľavka),

 • brnenie, stuhnutie alebo mravčenie v končatinách,

 • zvonenie v ušiach,

 • mimovoľné svalové zášklby,

 • depresie,

 • nočné mory,

 • halucinácie (sluchové pocity alebo zrakové videnie niečoho, čo v skutočnosti neexistuje),

 • výpadky pamäti,

 • ťažkosti s prehĺtaním,

 • krv v stolici,

 • triaška,

 • návaly tepla,

 • bolesť na hrudi,

 • dýchacie ťažkosti.


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb, ale viac ako 1 z 1000 osôb)

 • kŕče,

 • problémy s koordináciou pohybov,

 • závislosť,

 • rozmazané videnie.


Nasledovné vedľajšie účinky sa pozorovali počas liečby liekmi, ktoré obsahovali samotný tramadol alebo samotný paracetamol:

 • závraty, keď vstávate po ležaní alebo sedení,

 • pomalý tlkot srdca,

 • mdloby,

 • zmeny v chuti do jedla,

 • svalová slabosť,

 • pomalšie alebo slabšie dýchanie,

 • zmeny nálady,

 • zmeny v aktivite,

 • zmeny vnímania,

 • zhoršenie existujúcej astmy

 • krvácanie z nosa alebo ďasien, čo môže byť dôsledkom zníženého počtu krvných doštičiek.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Doletam


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke alebo na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo liek Doletamobsahuje


Liečivá sú tramadoliumchlorid a paracetamol.

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 37,5 mg tramadoliumchloridu a 325 mg paracetamolu.


Ďalšie pomocné látky sú:

Jadro tablety:

predželatínovaný kukuričný škrob, hydroxypropylcelulóza (E436), sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), koloidný bezvodný oxid kremičitý, mikrokryštalická celulóza (Avicel PH101 a Avicel PH102), magnéziumstearát (E470b).

Obal tablety:

OPADRY žltá (03F52262), ktorá obsahuje: HPMC2910 hypromelóza 6cp (E464), makrogol 8000, oxid titaničitý (E171), mastenec (E553b), žltý oxid železitý (E172).


Ako vyzerá liek Doletama obsah balenia

Doletamsú bledožlté filmom obalené tablety tvaru kapsuly, na jednej strane s označením „TP“ a s hladkou druhou stranou. Doletamfilmom obalené tablety sú balené v blistroch.


Doletamje dostupný v baleniach po 6, 10, 20, 30, 40, 50 a 60 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


Výrobca:

 1. Lupin (Europe) Limited, Victoria Court, Bexton Road, Knutsford, Cheshire, Spojené Kráľovstvo

 2. Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika Doletam 37,5 mg/325 mg

Poľsko Parcotram

Portugalsko Lupratrac 37,5mg/325mg Comprimido revestido por película

Slovenská republika Doletam 37,5 mg/325 mg

Španielsko Lupratrac 37,5mg/325mg Comprimido recubierto con pelicula


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2014.

7Doletam 37,5 mg/325 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2014/03865-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Doletam 37,5 mg/325 mg

filmom obalené tablety

tramadoliumchlorid/paracetamol


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna filmom obalená tableta obsahuje 37,5 mg tramadoliumchloridu a 325 mg paracetamolu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Bledožlté filmom obalené tablety tvaru kapsuly na jednej strane označené „TP“ a s hladkou druhou stranou.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Doletam filmom obalené tablety sú indikované na symptomatickú liečbu strednej až silnej bolesti.


Použitie Doletamu má byť vyhradené pacientom, u ktorých si stredná až silná bolesť vyžaduje kombináciu tramadolu a paracetamolu (pozri tiež časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dávka sa má prispôsobiť intenzite bolesti a citlivosti každého pacienta. Vo všeobecnosti sa má vybrať najnižšia účinná dávka analgetika.


Dospelí a dospievajúci (od 12 rokov a starší)

Použitie Doletamu má byť vyhradené pacientom, u ktorých si stredná až silná bolesť vyžaduje kombináciu tramadolu a paracetamolu. Dávka sa má individuálne prispôsobiť intenzite bolesti a odpovedi pacienta.


Úvodná odporúčaná dávka sú dve filmom obalené tablety Doletamu. Ďalšie dávky možno podať podľa potreby, neprekračujúc 8 filmom obalených tabliet za deň (to zodpovedá 300 mg tramadolu a 2 600 mg paracetamolu). Dávkovací interval nemá byť kratší ako šesť hodín.


Doletam sa za žiadnych okolností nemá podávať dlhšie, ako je úplne nevyhnutné (pozri časť 4.4).

Ak sa v dôsledku podstaty a závažnosti choroby vyžaduje opakované použitie alebo dlhodobá liečba Doletamom, potom sa má vykonávať starostlivé, pravidelné sledovanie (ak je to možné, s prestávkami v liečbe), aby sa zistilo, či je pokračovanie liečby nevyhnutné.


Deti a dospievajúci

U detí mladších ako 12 rokov sa účinné a bezpečné použitie Doletamu nestanovilo. Liečba tejto skupiny pacientov sa preto neodporúča.


Starší pacienti

U starších pacientov, až do 75 rokov, bez klinicky potvrdenej hepatálnej alebo renálnej insuficiencie, úprava dávkovania zvyčajne nie je potrebná. U starších pacientov, nad 75 rokov, môže byť predĺžená eliminácia. Preto, ak je to potrebné, sa má dávkovací interval predĺžiť podľa požiadaviek pacienta.


Porucha funkcie obličiek/dialýza

Pre obsah tramadolu sa použitie Doletamu neodporúča u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 10 ml/min) (pozri časť 4.4). U pacientov s poruchou funkcie obličiek je eliminácia tramadolu spomalená. U týchto pacientov je potrebné na základe potrieb pacienta starostlivo zvážiť predĺženie intervalov dávkovania.

Keďže tramadol sa eliminuje hemodialýzou alebo hemofiltráciou len veľmi pomaly, udržanie analgézie po dialýze nie je zvyčajne potrebné.


Porucha funkcie pečene

Doletam sa nemá používať u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene (pozri časť 4.3). U pacientov s poruchou funkcie pečene je eliminácia tramadolu spomalená. U týchto pacientov sa má starostlivo zvážiť predĺženie dávkovacieho intervalu podľa požiadaviek pacienta (pozri časť 4.4).


Spôsob podania


Perorálne podávanie.

Filmom obalené tablety sa musia prehltnúť celé s dostatočným množstvom tekutiny. Nesmú sa drviť, ani žuvať.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na tramadol, paracetamol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Akútna otrava alkoholom, hypnotikami, centrálne pôsobiacimi analgetikami, opioidmi alebo psychotropnými liekmi.


Doletam sa nemá podávať pacientom, ktorí súbežne užívajú inhibítory monoaminooxidázy (IMAO) alebo v priebehu dvoch týždňov po ich vysadení (pozri časť 4.5).


Ťažká porucha funkcie pečene.


Liečbou nekontrolovaná epilepsia (pozri časť 4.4).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia


U dospelých a dospievajúcich od 12 rokov sa nesmie prekročiť maximálna denná dávka 8 filmom obalených tabliet Doletamu. Aby sa zabránilo neúmyselnému predávkovaniu, pacientom je potrebné oznámiť, že bez pokynu lekára nemajú prekročiť odporúčanú dávku a nemajú súbežne užívať žiadny iný paracetamol (vrátane liekov bez lekárskeho predpisu), ani lieky obsahujúce tramadoliumchlorid.


Doletam sa neodporúča užívať pri ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 10 ml/min).


Doletam sa nemá používať u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.3). riziká Riziko predávkovania paracetamolom je väčšie u pacientov s necirhotickým poškodením pečene vyvolaným alkoholom. Pri miernejších prípadoch sa má starostlivo zvážiť predĺženie dávkovacieho intervalu.


Užívanie Doletamu sa neodporúča pri ťažkej respiračnej insuficiencii.

Tramadol nie je vhodný ako substitúcia u pacientov závislých od opioidov. Tramadol, hoci je agonista opioidov, nemôže potlačiť príznaky z vysadenia morfínu.


U pacientov liečených tramadolom, náchylných k záchvatom alebo ktorí používali iné liečebné postupy znižujúce prah pre vznik kŕčov, najmä selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu, tricyklické antidepresíva, antipsychotiká, centrálne pôsobiace analgetiká alebo lokálnu anestéziu boli zaznamenané kŕče. Epileptickí pacienti, kontrolovaní liečbou alebo pacienti náchylní ku kŕčom, sa majú liečiť Doletamom iba za nevyhnutných okolností. U pacientov užívajúcich tramadol v odporúčaných dávkach sa zaznamenali kŕče. Riziko sa môže zvýšiť, keď dávky tramadolu presiahnu odporúčanú hornú hranicu dávky.


Súbežné užívanie s agonisticky-antagonisticky pôsobiacimi opioidmi (nalbufínom, buprenorfínom, pentazocínom) sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Opatrenia pri používaní


Doletam sa má používať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov závislých na opioidoch, u pacientov s úrazom hlavy, u pacientov náchylných ku kŕčovým konvulzívnym poruchám, poruchám žlčových ciest, u pacientov v šokovom stave, so zmenami stavu vedomia z neznámych príčin, s problémami ovplyvňujúcimi centrum dýchania alebo funkciu dýchania alebo so zvýšeným intrakraniálnym tlakom.


Predávkovanie paracetamolom môže u niektorých pacientov spôsobiť hepatotoxicitu.


Tramadol má aj pri terapeutických dávkach potenciál na vyvolanie príznakov z vysadenia. Zriedkavo boli hlásené prípady vzniku závislosti a zneužívania lieku (pozri časť 4.8).


Môžu sa objaviť príznaky z vysadenia lieku, podobné tým, ktoré sa vyskytujú počas vysadenia opiátov (pozri časť 4.8).


V jednej štúdii sa pri použití tramadolu počas celkovej anestézie s enfluránom a oxidom dusným zaznamenalo vystupňovanie intra‑operačného návratu k vedomiu. Až kým nebudú dostupné ďalšie informácie, je potrebné sa použitiu tramadolu počas plánovanej ľahkej anestézie vyhnúť.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežné užívanie je kontraindikované s nasledujúcimi liekmi:


 • Neselektívne inhibítory MAO

Riziko sérotonínového syndrómu: hnačka, tachykardia, potenie, tras, zmätenosť, dokonca kóma.


 • Selektívne inhibítory MAO-A

Extrapolácia z neselektívnych inhibítorov MAO.

Riziko sérotonínového syndrómu: hnačka, tachykardia, potenie, tras, zmätenosť, dokonca kóma.


 • Selektívne inhibítory MAO-B

Príznaky centrálnej excitácie vyvolávajúce sérotonínový syndróm: hnačka, tachykardia, potenie, tras, zmätenosť, dokonca kóma.


V prípade aktuálnej liečby inhibítormi MAO sa musí začiatok liečby tramadolom posunúť o dva týždne.


Súbežné užívanie sa neodporúča s nasledujúcimi látkami:


 • Alkohol

Alkohol zvyšuje sedatívny účinok opioidných analgetík.

Jeho účinok na bdelosť môže urobiť vedenie vozidiel a obsluhu strojov nebezpečnými.

Je potrebné sa vyhnúť požívaniu alkoholických nápojov a liekov obsahujúcich alkohol.


 • Karbamazepín a iné induktory enzýmov

Riziko zníženej účinnosti a kratšieho trvania v dôsledku zníženej plazmatickej koncentrácie tramadolu.


 • Agonisticky-antagonisticky pôsobiace opioidy

Zníženie analgetického účinku kompetitívnou blokádou na receptoroch s rizikom vzniku príznakov z vysadenia lieku.


Súbežné užívanie, ktoré je potrebné zohľadniť:


 • Súbežné terapeutické použitie tramadolu a sérotonínových liečiv, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI), inhibítory spätného vychytávaniu sérotonínu a noradrenalínu (norepinefrínu) (SNRI), inhibítory MAO (pozri časť 4.3), tricyklické antidepresíva a mirtazapín môže vyvolať sérotonínovú toxicitu.

Sérotonínový syndróm je pravdepodobný, ak sa pozoruje jeden z nasledovných príznakov:

 • Spontánny klonus

 • Indukovateľný alebo okulárny klonus s agitáciou alebo diaforézou

 • Tras a hyperreflexia

 • Hypertónia a telesná teplota >38°C a indukovateľný alebo okulárny klonus.

Vysadením sérotonínových liečiv zvyčajne nastáva okamžité zlepšenie. Liečba závisí od typu a

závažnosti symptómov.


 • Iné opioidové deriváty (vrátane antitusík a substitučných režimov), barbituráty a benzodiazepíny.

V prípadoch predávkovania je zvýšené riziko útlmu dýchania, ktoré môže byť fatálne.


 • Iné lieky s útlmovým pôsobením na centrálny nervový systém, ako sú iné deriváty opioidov (vrátane antitusík a substitučných režimov), barbituráty, benzodiazepíny, iné anxiolytiká, hypnotiká, sedatívne antidepresíva, sedatívne antihistaminiká, neuroleptiká, centrálne pôsobiace antihypertenzíva, talidomid a baklofén.

Tieto lieky môžu spôsobiť zvýšený centrálny útlm. Ich účinok na bdelosť môže urobiť vedenie vozidiel a obsluhu strojov nebezpečnými.


 • Pri súbežnom podaní Doletamu s látkami podobnými warfarínu sa musí, ak je to medicínsky vhodné, vykonávať hodnotenie protrombínového času, kvôli hláseniam o zvýšenom INR.


 • Iné lieky, ktoré inhibujú CYP3A4, ako sú ketokonazol a erytromycín, môžu inhibovať metabolizmus tramadolu (N‑demetyláciu), prípadne tiež metabolizmus aktívnych O‑demetylovaných metabolitov. Klinická závažnosť takejto interakcie sa neskúmala.


 • Tramadol môže indukovať záchvaty kŕčov a zvyšovať schopnosť selektívnych inhibítorov spätného vychytávania sérotonínu (SSRI), inhibítorov spätného vychytávaniu sérotonínu a noradrenalínu (norepinefrínu) (SNRI), tricyklických antidepresív, antipsychotík a iných liekov, ktoré znižujú prah záchvatov (ako sú bupropión, mirtazapín, tetrahydrokanabinol), vyvolať záchvaty kŕčov.


 • Rýchlosť absorpcie paracetamolu môže zvýšiť metoklopramide alebo domperidon a absorpciu môže znížiť cholestyramín.


 • V obmedzenom počte štúdií pre- alebo pooperačnej aplikácie antiemetického 5-HT3 antagonistu ondansetronu vzrástla potreba tramadolu u pacientov s pooperačnými bolesťami.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Keďže Doletam je fixnou kombináciou liečiv zahŕňajúcich tramadol, nemá sa užívať v gravidite.


Údaje týkajúce sa paracetamolu:

Epidemiologické štúdie použitia v gravidite u ľudí nepreukázali škodlivé účinky spôsobené paracetamolom používaným v odporúčaných dávkach.


Údaje týkajúce sa tramadolu:

Tramadol sa nemá užívať počas gravidity, pretože neexistuje dostatočný dôkaz schopný stanoviť bezpečnosť tramadolu u gravidných žien. Tramadol podávaný pred a počas pôrodu neovplyvňuje kontraktilitu maternice. U novorodencov môže vyvolať zmeny rýchlosti dýchania, ktoré zvyčajne nie sú klinicky závažné. Dlhotrvajúca liečba počas gravidity môže viesť u novorodenca po pôrode k príznakom z vysadenia lieku, ako následok návyku.


Laktácia


Keďže Doletam je fixnou kombináciou liečiv zahŕňajúcich tramadol, nemá sa užívať počas dojčenia.


Údaje týkajúce sa paracetamolu:

Paracetamol sa vylučuje do materského mlieka, ale nie v klinicky významnom množstve. Dostupné publikované údaje neobsahujú kontraindikáciu dojčenia u žien užívajúcich jednozložkové lieky obsahujúce samotný paracetamol.


Údaje týkajúce sa tramadolu:

Tramadol a jeho metabolity sa našli v malých množstvách v materskom mlieku. Dieťa môže užiť okolo 0,1 % dávky podanej matke. Tramadol sa nemá užívať počas dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tramadol môže spôsobiť ospalosť alebo závraty, ktoré sa môžu stupňovať alkoholom alebo inými látkami utlmujúcimi CNS. Ak tieto účinky vyvoláva, pacient nemá viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky počas klinických štúdií uskutočnených s kombináciou paracetamol/tramadol boli nauzea, závrat a spavosť, pozorovali sa u viac ako 10 % pacientov.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté (1/1 000 až <1/100): hypertenzia, palpitácie, tachykardia, arytmia


Poruchy nervového systému

Veľmi časté (1/10): závrat, spavosť

Časté (1/100 až <1/10): bolesť hlavy, chvenie

Menej časté (1/1000 až <1/100): mimovoľné svalové kontrakcie, parestézia, tinnitus

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1000): ataxia, kŕče


Psychické poruchy

Časté (1/100 až <1/10): stav zmätenosti, zmeny nálady (úzkosť, nervozita, euforická nálada), poruchy spánku

Menej časté (1/1000 až <1/100): depresia, halucinácie, nočné mory, amnézia

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1000): lieková závislosť


Sledovanie po uvedení lieku na trh

Veľmi zriedkavé (<1/1000): zneužívanie


Poruchy oka

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1000): rozmazané videnie


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté (1/1000 až <1/100): dyspnoe


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté (1/10): nauzea

Časté (1/100 až <1/10): vracanie, zápcha, sucho v ústach, hnačka, bolesť brucha, dyspepsia, flatulencia

Menej časté (1/1000 až <1/100): dysfágia, meléna


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté (1/1000 až <1/100): zvýšenie pečeňových transamináz


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté (1/100 až <1/10): potenie, pruritus

Menej časté (1/1000 až <1/100): kožné reakcie (napr. vyrážky, žihľavka)


Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté (1/1000 až <1/100): albuminúria, poruchy močenia (dyzúria a retencia moču)


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté (1/1000 až <1/100): triaška, návaly tepla, bolesť hrudníka


Hoci sa počas klinických štúdií nasledovné nežiaduce účinky nepozorovali, ich výskyt sa nedá vylúčiť keďže súvisia s podávaním tramadolu alebo paracetamolu:


Tramadol


 • Posturálna hypotenzia, bradykardia, kolaps (tramadol).

 • Sledovanie tramadolu po jeho uvedení na trh odhalilo zriedkavé zmeny účinku warfarínu, vrátane predĺženia protrombínového času.

 • Zriedkavé prípady (1/10 000 až <1/1 000): alergické reakcie s respiračnými príznakmi (napr. dyspnoe, bronchospazmom, dýchavičnosťou, angioneurotickým edémom) a anafylaxia.

 • Zriedkavé prípady (1/10 000 až <1/1 000): zmeny chuti, motorická slabosť, útlm dýchania.

 • Po podaní tramadolu sa môžu vyskytnúť psychické nežiaduce účinky, ktorých charakter a intenzita sa individuálne menia (v závislosti od osobnosti a dĺžky liečby). Tieto účinky zahŕňajú zmeny nálady (euforická nálada, príležitostne dysfória), zmeny aktivity (zvyčajne potlačenie, príležitostne zvýšenie) a zmeny v kognitívnej a senzorickej kapacite (napr. poruchy vnímania osobnosti).

 • Zaznamenalo sa zhoršenie astmy, i keď sa príčinný vzťah nepotvrdil.

 • Môžu sa vyskytnúť nasledovné príznaky z vysadenia lieku, podobné tým, ktoré sa vyskytujú počas vynechania opiátov: motorický nepokoj, úzkosť, nervozita, nespavosť, hyperkinéza, tremor a gastrointestinálne príznaky. Veľmi zriedkavo sa vyskytli aj nasledovné iné symptómy, keď sa tramadoliumchlorid náhle vysadil: panické ataky, silná úzkosť, halucinácie, parestézia, tinnitus a neobvyklé symptómy CNS.


Paracetamol


 • Nežiaduce účinky paracetamolu sú zriedkavé, ale môže sa vyskytnúť hypersenzitivita vrátane kožných vyrážok. Zaznamenali sa poruchy krvotvorby vrátane trombocytopénie a agranulocytózy, ktoré sa však nevyhnutne príčinne nevzťahujú k paracetamolu.

 • Niekoľko hlásení naznačuje, že paracetamol môže viesť k rozvoju hypoprotrombinémie, keď sa podáva s liečivami podobnými warfarínu. V iných štúdiách sa protrombínový čas nemenil.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Doletam je fixnou kombináciou liečiv. V prípade predávkovania, príznaky môžu zahŕňať znaky a príznaky toxicity tramadolu alebo paracetamolu, alebo oboch týchto liečiv.


Príznaky predávkovania tramadolom

Pri intoxikácii tramadolom sa v zásade očakávajú podobné príznaky, ako pri iných centrálne pôsobiacich analgetikách (opioidoch). Tieto účinky konkrétne zahŕňajú miózu, vracanie, kardiovaskulárny kolaps, poruchy vedomia až po kómu, kŕče a respiračný útlm až po zastavenie dychu.


Príznaky predávkovania paracetamolom

Predávkovanie sa týka najmä malých detí. Symptómy predávkovania paracetamolom v prvých 24 hodinách sú bledosť, nevoľnosť, vracanie, nechutenstvo a bolesť brucha. Poškodenie pečene sa môže objaviť 12 až 48 hodín po užití. Môžu sa vyskytnúť abnormality glukózového metabolizmu a metabolická acidóza. Pri závažnej otrave sa môže poškodenie pečene vyvinúť do encefalopatie, kómy a smrti. Akútne renálne zlyhanie s akútnou tubulárnou nekrózou sa môže rozvinúť dokonca za neprítomnosti závažného poškodenia pečene. Hlásili sa srdcové arytmie a pankreatitída.


Poškodenie pečene je možné aj u dospelých, ktorí užili 7,5 ‑ 10 g paracetamolu alebo viac. Stanovilo sa, že prebytočné množstvá toxických metabolitov (zvyčajne primerane detoxikované glutatiónom, keď sa užívajú normálne dávky paracetamolu) sa ireverzibilne viažu na pečeňové tkanivo.


Záchranná liečba:

 • Okamžitý presun na špecializovanú jednotku.

 • Podpora dýchacích a obehových funkcií.

 • Pred začatím liečby sa musia čo najskôr po predávkovaní odobrať vzorky krvi na meranie plazmatickej koncentrácie paracetamolu a tramadolu a vykonanie pečeňových testov.

 • Pečeňové testy sa vykonajú na začiatku (predávkovania) a opakovane každých 24 hodín. Zvyčajne sa pozoruje zvýšenie hepatálnych enzýmov (AST, ALT), ktoré sa po jednom alebo dvoch týždňoch normalizujú.

 • Vyprázdniť žalúdok prinútením pacienta k vracaniu (ak je pacient pri vedomí) podráždením alebo výplachom žalúdka.

 • Musia sa začať podporné opatrenia, ako udržanie priechodnosti dýchacích ciest a udržanie kardiovaskulárnych funkcií; na odvrátenie dychového útlmu sa musí použiť naloxón; kŕče sa môžu kontrolovať diazepamom.

 • Tramadol sa hemodialýzou alebo hemofiltráciou zo séra eliminuje len minimálne. Liečba akútnej intoxikácie Doletamom samotnou hemodialýzou alebo hemofiltráciou preto nie je vhodná na detoxikáciu.


Okamžitý liečba je kľúčovým prvkov v starostlivosti pri predávkovaní paracetamolom.

Napriek nedostatku významných včasných príznakov sa musia pacienti urgentne hospitalizovať na okamžité ošetrenie. Každý dospelý alebo dospievajúci, ktorý užil okolo 7,5 g alebo viac paracetamolu v predchádzajúcich 4 hodinách, alebo každé dieťa, ktoré užilo ≥ 150 mg/kg paracetamolu v predchádzajúcich 4 hodinách, musí podstúpiť výplach žalúdka. Koncentrácie paracetamolu v krvi sa musia merať neskôr ako 4 hodiny po predávkovaní, aby bolo možné určiť riziko rozvoja poškodenia pečene (pomocou normogramu predávkovania paracetamolom). Najneskôr do 48 hodín po predávkovaní sa môže vyžadovať podávanie perorálneho metionínu alebo intravenózneho N‑acetylcysteínu (NAC), ktoré môžu mať priaznivý účinok. Podávanie intravenózneho NAC je najpriaznivejšie, keď sa začne počas 8 hodín od užitia nadmernej dávky. NAC sa má podať aj vtedy, keď je čas podania väčší ako 8 hodín po podaní nadmernej dávky a má pokračovať celý terapeutický postup. Liečba NAC musí začať ihneď, keď je podozrenie na masívne predávkovanie.

Musia byť dostupné všeobecné podporné opatrenia.

Antidotum paracetamolu, NAC, sa musí podať tak rýchlo, ako je to možné, perorálne alebo intravenózne, bez ohľadu na hlásené množstvo užitého paracetamolu. Ak je to možné, počas nasledujúcich 8 hodín po predávkovaní.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Analgetiká-anodyná, iné ópioidy, tramadol, kombinácie

ATC kód: N02AX52


Tramadol je opioidné analgetikum, ktoré pôsobí na centrálny nervový systém. Tramadol je čistý neselektívny agonista μ, δ a κ ópioidných receptorov s vyššou afinitou k μ receptorom. Iné mechanizmy, ktoré prispievajú k analgetickému účinku sú inhibícia spätného neuronálneho vychytávania noradrenalínu a zlepšenie uvoľňovania sérotonínu. Tramadol má antitusický účinok. Široký rozsah analgetických dávok tramadolu nemá na rozdiel od morfínu tlmivý účinok na dýchanie. Podobne sa nemení ani gastrointestinálna motilita. Účinok na kardiovaskulárny systém je vo všeobecnosti slabý. Sila tramadolu sa stanovila na jednu desatinu až jednu šestinu morfínu.


Presný mechanizmus analgetických vlastností paracetamolu je neznámy a môže zahŕňať centrálne a periférne účinky.


Doletam je v rebríčku bolesti WHO zaradený ako analgetikum II. stupňa a lekár ho musí podľa toho využívať.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Tramadol sa podáva v racemickej forme a [-] a [+] formy tramadolu a jeho metabolit M1 sa zistili v krvi. Hoci sa tramadol po podaní rýchlo absorbuje, jeho absorpcia je pomalšia (a jeho polčas dlhší) ako je to v prípade paracetamolu.


Po jednorazovom perorálnom podaní tablety tramadolu/paracetamolu (37,5 mg/325 mg) sa dosiahol vrchol plazmatických koncentrácií v tomto poradí 64,3/55,5 ng/ml [(+) tramadol/(-) tramadol] po 1,8 h [(+) tramadol/(-) tramadol] a 4,2 μg/ml (paracetamol) po 0,9 h (paracetamol). Priemerné eliminačné polčasy sú t1/25,1/4,7 h [(+) tramadol/(-) tramadol] a 2,5 h (paracetamol).


Počas farmakokinetických štúdií sa po jednorazovom a opakovanom perorálnom podaní Doletamu zdravým dobrovoľníkom nepozorovala žiadna klinicky významná zmena kinetických parametrov jednotlivých liečiv v porovnaní s parametrami liečiv používaných samostatne.


Absorpcia

Racemát tramadolu sa po perorálnom podaní rýchlo a takmer úplne absorbuje. Priemerná absolútna biologická dostupnosť po jednorazovom podaní 100 mg dávky je približne 75 %.

Po opakovanom podaní je biologická dostupnosť zvýšená a dosiahne približne 90 %.


Po perorálnom podaní Doletamu je absorpcia paracetamolu rýchla a skoro úplná, a prebieha prevažne v tenkom čreve. Vrchol plazmatických koncentrácií paracetamolu sa dosiahne za hodinu a nie je ovplyvnený súbežným podaním tramadolu.


Perorálne podanie Doletamu s jedlom nemá významný vplyv na vrchol plazmatickej koncentrácie alebo rozsah absorpcie či tramadolu alebo paracetamolu, takže Doletam sa môže podávať nezávisle od príjmu jedla.


Distribúcia

Tramadol má vysokú afinitu k tkanivám (Vd,=203 40 l). Väzba na plazmatické bielkoviny je okolo 20 %.


Ukazuje sa, že paracetamol sa zjavne distribuuje do väčšiny telesných tkanív okrem tukového.

Jeho zdanlivý distribučný objem je okolo 0,9 l/kg. Na plazmatické proteíny sa viaže relatívne malá časť (~20 %) paracetamolu.


Metabolizmus

Tramadol sa po perorálnom podaní extenzívne metabolizuje. Okolo 30 % dávky sa vylučuje do moču ako nezmenený liek, zatiaľ čo 60 % dávky sa vylučuje ako metabolity.


Tramadol sa metabolizuje O‑demetyláciou (katalyzovanou enzýmom CYP2D6) na M1 metabolit a N‑demetyláciou (katalyzovanou CYP3A) na metabolit M2. M1 je ďalej metabolizovaný N‑demetyláciou a konjugáciou s kyselinou glukurónovou. Plazmatický eliminačný polčas M1 je 7 hodín. Metabolit M1 má analgetické vlastnosti a je účinnejší než pôvodný liek. Plazmatické koncentrácie M1 sú niekoľkonásobne nižšie ako tramadolu a ich prínos ku klinickému účinku sa pravdepodobne opakovaným podaním nemení.


Paracetamol sa metabolizuje hlavne v pečeni dvomi hlavnými hepatálnymi cestami: glukuronidáciou a sulfatáciou. Druhá cesta sa môže rýchlo saturovať vyššími ako terapeutickými dávkami. Malá časť (menej ako 4 %) sa metabolizuje cez cytochróm P450 na aktívny medziprodukt (N‑acetyl benzochinónimín), ktorý sa za normálnych podmienok použitia rýchlo detoxikuje redukovaným glutatiónom a po konjugácii na cysteín a kyselinu merkaptánovú sa vylučuje do moču.Pri veľkom predávkovaní sa však množstvo tohto metabolitu zvyšuje.


Eliminácia

Tramadol a jeho metabolity sa eliminujú hlavne obličkami. Polčas paracetamolu u dospelých je približne 2 až 3 hodiny. U detí je kratší a u novorodencov a pacientov s cirhózou je trocha dlhší. Paracetamol sa eliminuje hlavne formou od dávky závislých glukuro‑ a sulfo‑ konjugovaných derivátov. Menej ako 9 % nezmeneného paracetamolu sa vylučuje do moču. Pri renálnej insuficiencii je polčas oboch zložiek predĺžený.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Neuskutočnili sa predklinické štúdie s fixnou kombináciou (tramadol a paracetamol) na hodnotenie jej karcinogénnych a mutagénnych účinkov, a jej účinkov na fertilitu.


V potomstve potkanov perorálne liečených kombináciou tramadol/paracetamol sa nepozoroval teratogénny účinok, ktorý by sa mohol prisúdiť lieku.


Kombinácia tramadol/paracetamol v dávke toxickej u samíc potkanov (50/434 mg/kg) sa ukázala byť embryotoxickou a fetotoxickou. Išlo o 8,3 násobok maximálnej terapeutickej dávky u ľudí. Teratogénny účinok sa pri tejto dávke nepozoroval. Embryotoxicita a fetotoxicita mali za následok zníženú hmotnosť plodu a zvýšenie nadpočetných rebier. Nižšie dávky spôsobujúce menej závažný materno‑toxický účinok (10/87 a 25/217 mg/kg tramadol/paracetamol) nemali za následok toxické účinky na embryo alebo plod.


Výsledky štandardných testov mutagenicity neodhalili potenciálne genotoxické riziko užívania tramadolu pre ľudí.


Výsledky testov na karcinogenitu nenaznačili potenciálne riziko pre ľudí.


Štúdie s tramadolom na zvieratách odhalili, vo veľmi vysokých dávkach, účinok na vývoj orgánov, osifikáciu a novorodeneckú úmrtnosť súvisiacu s toxicitou matky. Reprodukčná fertilita a vývoj potomstva neboli ovplyvnené. Tramadol prechádza cez placentu. Fertilita samcov a samíc nebola ovplyvnená. Rozšírené výskumy nepreukázali žiadny dôkaz relevantného genotoxického rizika paracetamolu v terapeutických (t.j. v netoxických) dávkach.


Dlhodobé štúdie na potkanoch a myšiach neposkytli žiadny dôkaz relevantných tumorigénnych účinkov v ne‑hepatotoxických dávkovaniach paracetamolu.


Štúdie na zvieratách a rozsiahle skúsenosti u ľudí doteraz neposkytli žiadne údaje reprodukčnej toxicity.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Predželatínovaný kukuričný škrob

Hydroxypropylcelulóza (E436)

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A) (základný škrob: zemiakový)

Koloidný bezvodný oxid kremičitý

Mikrokryštalická celulóza (Avicel PH101 a Avicel PH102)

Magnéziumstearát (E470b)


Obal tablety:

OPADRY žltá (03F52262), ktorá obsahuje:

HPMC2910 (Hypromelóza 6cp) (E464)

Makrogol 8000

Oxid titaničitý (E171)

Mastenec (E553b)

Žltý oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25ºC.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Doletam 37,5 mg/325 mg filmom obalené tablety sú balené v PVC/PVDC/Al blistroch, ktoré sú ďalej zabalené do papierových škatuliek.


Doletam 37,5 mg/325 mg je dostupný v balení so 6, 10, 20, 30, 40, 50 a 60 tabletami.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


8. REGISTRAČNÉČÍSLO


65/0383/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 11/2014


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2014

Doletam 37,5 mg/325 mg