+ ipil.sk

Doluxio CombiPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Doluxio Combi

prášok na perorálny roztok

(paracetamol 500 mg, fenylefríniumchlorid 12,2 mg)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

 • Ak sa po 3 dňoch liečby nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na svojho lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Doluxio Combi a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Doluxio Combi

3. Ako užívať Doluxio Combi

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Doluxio Combi

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Doluxio Combi a na čo sa používa


Doluxio Combiobsahuje analgetikum - paracetamol, ktoré zmierňuje bolesť a znižuje horúčku, a dekongestant – fenylefrín, ktorý uvoľňuje upchatý nos.


Doluxio Combi sa používa na zmiernenie príznakov prechladnutia a chrípky, vrátane úľavy od bolestí, bolesti hlavy, uvoľnenia upchatého nosa a na zníženie teploty u dospelých a dospievajúcich starších ako 16 rokov.

Ak sa po 3 dňochliečby nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Doluxio Combi


Neužívajte Doluxio Combi:

 • Ak ste alergický na paracetamol a fenylefríniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • Ak máte závažné ochorenie srdca.

 • Ak máte vysoký krvný tlak (hypertenziu).

 • Ak máte glaukóm (zelený zákal, porucha očí často spojená so zvýšeným tlakom tekutiny v oku).

 • Ak máte zvýšenú funkciu štítnej žľazy (hypertyreózu).

 • Ak užívate inhibítory monoaminooxidázy (lieky používané na liečbu depresie).

 • Ak užívate tricyklické antidepresíva (na liečbu depresie) alebo ste ich užívali v priebehu posledných 14 dní.

 • Ak máte závažné ochorenie pečene (závažnú nedostatočnú funkciu pečene).

 • Ak máte akútny zápal pečene (akútna hepatitída).

 • Ak trpíte závislosťou od alkoholu.


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začnete užívať Doluxio Combi, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • Ak máte Raynaudov fenomén, stav spôsobený zhoršeným obehom krvi v prstoch na rukách a nohách.

 • Ak máte cukrovku, stav spojený s vysokou hladinou cukru v krvi.

 • Ak trpíte miernym až závažným poškodením obličiek.

 • Ak trpíte miernym až závažným poškodením pečene alebo ste liečený liekmi ovplyvňujúcimi funkciu pečene.

 • Ak máte hemolytickú anémiu (zníženie počtu červených krviniek, ktoré sa môže prejaviť zmenou sfarbenia pokožky do svetložlta a spôsobiť únavu a dýchavičnosť).

 • Ak ste dehydratovaný (máte nedostatok tekutín v tele).

 • Ak trpíte chronickou malnutríciou (dlhodobý nedostatok živín).

 • Ak máte zväčšenú prostatu.

 • Ak máte nádor nadobličiek (feochromocytóm).

 • Ak trpíte nedostatkom glutatiónu (látka nachádzajúca sa prirodzene v tele).

 • Ak máte astmu a ste precitlivený na kyselinu acetylsalicylovú (používa sa na liečbu bolesti alebo na riedenie krvi). Môžete byť tiež precitlivený na Doluxio Combi.


Dôležité

Tento liek obsahuje paracetamol. Neužívajte ho s akýmikoľvek ďalším liekmi, ktoré obsahujú paracetamol. Nikdy neužívajte viac Doluxia Combi, ako je odporúčané. Užívanie vyšších dávok, ako sú odporúčané, nezvýši účinok proti bolesti, ale môže spôsobiť závažné poškodenie pečene. Príznaky poškodenia pečene sa zvyčajne neobjavia skôr ako za niekoľko dní. Po predávkovaní je preto dôležité vyhľadať lekársku pomoc čo najskôr, aj keď sa budete cítiť dobre. Neužívajte súbežne akékoľvek ďalšie lieky na chrípku, prechladnutie alebo dekongestíva (lieky na uvoľnenie upchatého nosa).


Neužívajte súbežne s Doluxiom Combi akékoľvek ďalšie dekongestíva (lieky na uvoľnenie upchatého nosa alebo očné kvapky na liečbu začervenaných očí).


Obráťte sa, prosím, na svojho lekára, ak sa vaše príznaky nezmiernia alebo sa dokonca zhoršujú počas 3 dníliečby Doluxiom Combi.

Deti a dospievajúci

Doluxio Combi je určený dospelým a dospievajúcim starším ako 16 rokov.


Iné lieky a Doluxio Combi

Neužívajte Doluxio Combi, ak užívate inhibítorymonoaminooxidázy (MAO inhibítory, ako je moklobemid alebo tranylcypromín),alebo tricyklické antidepresíva (ako je amitriptylín, amoxapín, klomipramín, dezipramín a doxepín), používané na liečbu depresie alebo ste ich užívali počas posledných 14 dní.

Pretože obe liečivá Doluxia Combi, fenylefríniumchlorid aj paracetamol, môžu nepriaznivo vzájomne pôsobiť s ďalšími liekmi, uistite sa, prosím, že ste svojmu lekárovi alebo lekárnikovi povedali o všetkých liekoch, ktoré môžete v tom istom čase užívať, a to najmä:

 • Lieky, ktoré sa môžu s fenylefrínom ovplyvňovať, ako sú lieky používané na liečbu vysokého krvného tlaku, porúch srdca alebo obehu, ako je

 • efedrín, epinefrín, dopamín

 • lieky ako je hydralazín a minoxidil, ktoré znižujú krvný tlak rozšírením krvných ciev

 • betablokátory alebo ďalšie lieky na liečbu vysokého krvného tlaku.

 • Lieky, ktoré môžu zvýšiť účinok fenylefrínu na krvné cievy, ako je

 • digoxín (na liečbu srdcových ochorení)

 • tetracyklické antidepresíva (lieky proti depresii), ako je maprotilín

 • antidepresíva ako je fenelzín, kyselina izokarboxylová, nialamid

 • lieky na liečbu Parkinsonovej choroby, ako je selegilín

 • furazolidón (na liečbu bakteriálnych infekcií).

 • Lieky, ktoré môžu ovplyvniť odbúravanie liečiv Doluxia Combi pečeňou a môžu zvýšiť toxický účinok paracetamolu na pečeň, ako sú

 • alkohol

 • barbituráty (sedatíva, lieky na upokojenie)

 • antikonvulzíva (na liečbu epilepsie) ako je fenytoín, fenobarbital, metylfenobarbital a primidón

 • rifampicín (na liečbu tuberkulózy)

 • probenecid (na dnu).

 • Lieky, ktoré môžu ovplyvniť dostupnosť paracetamolu v tele, ako sú

 • anticholinergiká (ako glykopyrónium, propantelín)

 • metoklopramid alebo domperidón (na liečbu nevoľnosti alebo vracania)

 • cholestyramín (na zníženie hladiny tuku v krvi)

 • izoniazid (na liečbu tuberkulózy)

 • propranolol (na liečbu vysokého krvného tlaku).

 • Warfarín a ďalšie kumaríny (lieky na riedenie krvi), ktorých účinok proti zrážaniu krvi môže byť zosilnený pravidelným denným dlhodobým užívaním paracetamolu so zvýšeným rizikom krvácania; príležitostné užívanie Doluxia Combi nemá žiadny významný účinok.

 • Pravidelné užívanie paracetamolu môže zosilniť toxický účinok zidovudínu (na liečbu HIV).


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Doluxio Combi a jedlo, nápoje a alkohol

Počas užívania Doluxia Combi nepite alkohol (napr. víno, pivo, liehoviny). Účinok alkoholu nebude zosilnený užitím paracetamolu, ale alkohol môže zvýšiť toxický účinok paracetamolu na vašu pečeň.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Doluxio Combi sa neodporúča užívať počas tehotenstva alebo dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Doteraz sa nevyskytli žiadne hlásenia o nežiaducom vplyve Doluxia Combi na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Doluxio Combi obsahuje sacharózu, aspartám, sorbitol, cukry (sacharidy)

Tento liek obsahuje aspartám (E951), ktorý je zdrojom fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre ľudí s fenylketonúriou (dedičné metabolické ochorenie).

Tento liek obsahuje sorbitol (E420) a sacharózu.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára predtým, ako začnete užívať tento liek.

Každé vrecko obsahuje približne 1,9 g sacharidov. To sa má vziať do úvahy u pacientov s cukrovkou.


3. Ako užívať Doluxio Combi


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je:


Vek

Aké množstvo

Ako často

Dospelí a dospievajúci starší ako 16 rokov

Jedno vrecko

Dávka sa môže opakovať každých 4 - 6 hodín.

Neužívajte viac ako 4 vrecká v priebehu 24 hodín.

Prosím, vezmite na vedomie, že vyššie dávky ako tie odporúčané, môžu mať za následok riziko závažného poškodenia pečene.


Spôsob podávania

Na vnútorné použitie po rozpustení vo vode.


Rozpustite obsah vrecka v pohári naplnenom do polovice horúcou, nie však vriacou vodou (približne 125 ml). Miešajte do rozpustenia a vypite bezfarebný roztok.


Použitie u detí a dospievajúcich

Doluxio Combi sa neodporúča užívať u detí mladších ako 16 rokov.


Starší pacienti

Nič nenasvedčuje tomu, že je potrebné upraviť dávkovanie u starších pacientov.


Pacienti s poškodením obličiek alebo pečene

U pacientov s poškodením obličiek alebo pečene a pacientov s Gilbertovým syndrómom sa má interval medzi dávkami predĺžiť. U pacientov so závažným poškodením obličiek sa má interval medzi dávkami predĺžiť na najmenej 8 hodín. Poraďte sa o tom s lekárom alebo lekárnikom.


Ak užijete viac Doluxia Combi, ako máte

Ak užijete príliš mnoho tohto lieku, informujte okamžite lekára, aj keď sa cítite dobre.

Je to najmä kvôli oneskorenému riziku závažného poškodenia pečene paracetamolom.


Ak zabudnete užiť Doluxio Combi

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Väčšina ľudí nemá žiadne problémy, ale u niektorých sa môžu vyskytnúť.


Nasledovný súhrn zahŕňa vedľajšie účinky paracetamolu a fenylefrínu.


Paracetamol

V terapeutických dávkach sa vedľajšie účinky objavujú zriedkavo a majú mierny klinický priebeh.


Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí):


Poruchy krvi a lymfatického systému:poruchy krvi, ktoré boli pozorované ako nečakané modriny, bledosť alebo znížená odolnosť voči infekciám. Krvná dyskrázia zahŕňajúca poruchy krvných doštičiek, zníženie počtu špecifických krvných buniek (agranulocytóza, leukopénia, trombocytopénia), hemolytická anémia, pancytopénia (poruchy krvných buniek).


Poruchy pečene, žlčníka a žlčových ciest:abnormálna funkcia pečene (zvýšenie hladín pečeňových enzýmov), zlyhanie pečene, žltačka (zožltnutie kože alebo očí).


Poruchy kože a podkožného tkaniva: precitlivenosť vrátane kožnej vyrážky a žihľavky, svrbenie, potenie, purpura (malé podkožné krvácania), angioedém (náhly opuch kože a slizníc).


Poruchy imunitného systému: alergické alebo hypersenzitívne reakcie zahŕňajúce kožnú vyrážku, žihľavku, anafylaxiu (závažná alergická reakcia spôsobujúca ťažkosti s dýchaním alebo závrat).


Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí):


Poruchy dýchacej sústavy:bronchospazmus (ťažkosti s dýchaním alebo sipot).


Poruchy močovej sústavy: pri dlhotrvajúcom užívaní vysokých dávok paracetamolu sa môžu objaviť sterilná pyúria (moč obsahujúci biele krvinky, zakalený moč) a vedľajšie účinky súvisiace s obličkami.


Poruchy žalúdočno-črevného traktu: akútna pankreatitída (zápal pankreasu, ktorý môže spôsobiť závažnú bolesť brucha alebo chrbta).


Boli zaznamenané veľmi zriedkavé prípady závažných kožných reakcií.


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

Červená kožná vyrážka prípadne s tvorbou pľuzgierov, opuch hrdla, závažná alergická reakcia (anafylaktický šok), anémia (porucha krvi), porucha funkcie pečene a hepatitída (zápal pečene), porucha funkcie obličiek (zlyhanie obličiek, krv v moči, sťažené močenie), poruchy tráviaceho traktu a vertigo (pocit točenia hlavy).


Fenylefrín


Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí):


Poruchy žalúdočno-črevného traktu: strata chuti do jedla, nevoľnosť a vracanie.


Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí):


Poruchy srdca a srdcovej činnosti: tachykardia (rýchly tep srdca), palpitácie (vnímanie vlastného tepu srdca).


Poruchy ciev: vzostup krvného tlaku.


Poruchy imunitného systému: alergické alebo hypersenzitívne reakcie zahŕňajúce kožnú vyrážku, žihľavku, anafylaxiu (závažná alergická reakcia, ktorá môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním alebo závrat) a bronchospazmus (ťažkosti s dýchaním alebo sipot).


Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí):


Poruchy nervového systému: môže sa objaviť nespavosť (ťažkosti so spánkom), nervozita, tremor (tras), úzkosť, nepokoj, zmätenosť, podráždenosť, závrat a bolesť hlavy.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Doluxio Combi


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí a dospievajúcich.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a vrecku po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Čas uchovávania po príprave roztoku: roztok pripravený rozpustením v horúcej vode sa má ihneď vypiť.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Tento liek si nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Doluxio Combi obsahuje


- Liečivá sú paracetamol 500 mg, fenylefríniumchlorid 12,2 mg (čo zodpovedá 10 mg fenylefrínu).

 • Ďalšie zložky sú kyselina askorbová, sacharóza, aspartám (E951), citrónová aróma (obsahuje prírodný citrónový olej a aromatické látky, maltodextrín, manitol (E421), arabská guma, sorbitol (E420), glukonolaktón, koloidný oxid kremičitý bezvodý a α-tokoferol (E307)), sodná soľ sacharínu, koloidný oxid kremičitý bezvodý, kyselina citrónová bezvodá, citran sodný.


Ako vyzerá Doluxio Combi a obsah balenia

Doluxio Combi je biely prášok, ktorý je zabalený v laminátovom vrecku z hliníkovej/papierovej fólie v papierovej škatuľke.


Veľkosti balenia: 5, 6, 8, 10,12, 16, 20 vreciek v papierovej škatuľke.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


Výrobca

Hermes Pharma Ges.m.b.H

Allgäu 36, Wolfsberg 9400

Rakúsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Veľká Británia: Paracetamol/Phenylephrine hydrochloride 500 mg/12.2 mg

Powder for Oral Solution

Bulharsko ПарацетаМакс Грип/ParacetaMax Grip

Maďarsko Doluxio Combi 500 mg/12,2 mg por belsőleges oldathoz

Írsko Paracetamol/Phenylephrine hydrochloride Actavis 500 mg/12.2 mg

Powder for Oral Solution

Island Nerozila

Nórsko Nerozila

Rumunsko Pinex Răceala și Gripă 500mg/12,2 mg Pulbere pentru soluție orală

Švédsko Nerozila

Slovenská republika Doluxio Combi


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 3/2015.

7Doluxio Combi

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


Doluxio Combi

prášok na perorálny roztok


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Jedno vrecko obsahuje:

paracetamol 500 mg

fenylefríniumchlorid 12,20 mg, čo zodpovedá 10 mg fenylefrínu.


Pomocné látky so známym účinkom:

sacharóza 1 829,7 mg

aspartám (E951) 17,5 mg

sorbitol (E420) 1 mg


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Prášok na perorálny roztok.

Sypkýbielyprášok.

Rekonštituovaný roztok je bezfarebný, slabo opalizujúci, bez častíc a zrazenín.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Krátkodobá liečba príznakov prechladnutia a chrípky (bolesť, horúčka) spojených s kongesciou nosovej sliznice.

Doluxio Combi je indikovaný u dospelých a dospievajúcich vo veku od 16 rokov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí:

Obsah jedného vrecka sa rozpustí miešaním v pohári naplneného do polovice horúcou vodou (približne 125 ml). Dávka sa môže opakovať s časovým odstupom 4 až 6 hodín. V priebehu 24 hodín sa nesmú užiť viac ako štyri dávky.


Pediatrická populácia

Deti vo veku do 16 rokov:

Doluxio Combi sa neodporúča používať u detí vo veku do 16 rokov.


Dospievajúci vo veku od 16 rokov:

Obsah jedného vrecka sa rozpustí miešaním v pohári naplneného do polovice horúcou vodou (približne 125 ml). Dávka sa môže opakovať s časovým odstupom 4 až 6 hodín. V priebehu 24 hodín sa nesmú užiť viac ako štyri dávky.


Starší pacienti
Nič nenasvedčuje tomu, že je potrebné upraviť dávkovanie u starších pacientov.


Renálna insuficiencia
Doluxio Combi sa má používať s opatrnosťou u pacientov s prítomnou renálnou insuficienciou a v prípade závažnej renálnej insuficiencie sa odporúča predĺžiť interval medzi dávkami. Ak je klírens kreatinínu nižší ako 10 ml/min, má byť minimálny interval medzi dvoma dávkami 8 hodín.


Hepatálna insuficiencia
Doluxio Combi sa má používať s opatrnosťou u pacientov s prítomnou poruchou funkcie pečene alebo s Gilbertovým syndrómom. Dávka sa má znížiť alebo je potrebné predĺžiť interval medzi dávkami.


Lekársky dohľad sa odporúča, ak sa počas užívania Doluxia Combi po 3 troch dňoch príznaky nezmiernili alebo sa zhoršujú.


Monoterapia sa má použiť v prípade, ak je jeden z príznakov dominantný.


Spôsob podávania

Na vnútorné použitie po rozpustení vo vode.


4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosťnaliečivá paracetamol alebo fenylefrín alebonaktorúkoľvek z pomocnýchlátok uvedených v časti6.1.
Závažné koronárneochorenie srdca a kardiovaskulárne poruchy.
Hypertenzia.
G
laukóm.

Hypertyreóza.
Použitie u pacientov užívajúcich tricyklické antidepresíva.

Použitie u pacientov, ktoríužívajúaleboužívaliinhibítorymonoaminooxidázy(MAOI) počasposledných2týždňov.

Závažná porucha funkcie pečene.

Akútna hepatitída.

Alkoholová závislosť.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Podávajte s opatrnosťou u pacientov:

 • s Raynadovým fenoménom

 • s diabetom mellitus

 • so stredne závažnou a závažnou poruchou funkcie obličiek,

 • s poruchami funkcie pečene: mierna až stredne závažná hepatocelulárna insuficiencia (vrátane Gilbertovho syndrómu), súbežná liečba liekmi, ktoré ovplyvňujú funkciu pečene

 • s hemolytickou anémiou,

  • s dehydratáciou

  • s chronickou malnutríciou

 • s depléciou glutatiónu v dôsledku porúch metabolizmu


 • so zväčšenou prostatou

 • s feochromocytómom.


Tento liek sa nemá kombinovať s inými liekmi, ktoré obsahujú paracetamol. Vyššie dávky, ako sú odporúčané, môžu viesť ku závažnému poškodeniu pečene. Klinické znaky poškodenia pečene sa zvyčajne prejavia 2 dni po požití. Antidotum sa má podať čo najskôr. Pozri tiež časť 4.9.


Pacienti nesmú súbežne užívať lieky, ktoré obsahujú sympatomimetiká, vrátane nosových alebo očných dekongestív.


Jedno vrecko obsahuje približne 1,9 g sacharidov. Je to potrebné vziať do úvahy u pacientov s diabetom mellitus.


Obsahuje sacharózu a sorbitol (E420). Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.


Obsahuje aspartám (E951), zdroj fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre ľudí trpiacich fenylketonúriou.


Astmatici precitlivení na kyselinu acetylsalicylovú môžu byť tiež precitlivení na Doluxio Combi.


4.5 Liekové a iné interakcie


Paracetamol

Lieky, ktoré indukujú hepatálne mikrozomálne enzýmy, ako je alkohol, barbituráty, antikonvulzíva, ako je fenytoín, fenobarbital, metylfenobarbital a primidón, rifampicín, inhibítory monoaminooxidázy a tricyklické antidepresíva, môžu zvýšiť hepatotoxicitu paracetamolu, najmä po predávkovaní.

Rýchlosť absorpcie paracetamolu môže byť znížená anticholinergikami (napr. glykopyrónium, propantelín) a zvýšená metoklopramidom alebo domperidónom a znížená cholestyramínom. Izoniazid znižuje klírens paracetamolu s možným zosilnením jeho účinku a/alebo toxicity inhibíciou jeho metabolizmu v pečeni. Antikoagulačný účinok warfarínu a iných kumarínov môže byť zvýšený dlhodobým pravidelným denným používaním paracetamolu so zvýšeným rizikom krvácania; občasné dávky nemajú žiadny signifikantný účinok. Probenecid znižuje klírens paracetamolu inhibíciou konjugácie s kyselinou glukurónovou.

Pravidelné používanie paracetamolu môže znížiť metabolizmus zidovudínu (zvýšené riziko neutropénie).


Fenylefrín

Fenylefrín môže nepriaznivo interagovať s inými sympatomimetikami, vazodilatátormi a beta-blokátormi a inými antihypertenzívami.

Vazopresorické účinky fenylefrínu môžu byť zosilnené digoxínom, inhibítormi MAO, tricyklickými antidepresívami, ako je amitriptylín, amoxapín, klomipramín, dezipramín a doxepín alebo tetracyklickými antidepresívami, ako je maprotilín; antidepresívami, ako je fenelzín, kyselina izokarboxylová, nialamid, tranylcipromín, moklobemid; liekmi na Parkinsonovu chorobu, ako je selegilín a inými liekmi, ako je furazolidón.

Kontraindikovaný u pacientov, ktorí v súčasnosti užívajú inhibítory monoaminooxidázy alebo ktorí ukončili túto liečbu v priebehu dvoch týždňov.


Pediatrická populácia

Frekvencia, typ a závažnosť interakcií u dospievajúcich nad 16 rokov sa očakávajú podobné ako u dospelých.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje z predklinických štúdií, ktoré by naznačovali účinky paracetamolu v klinicky relevantných dávkach na fertilitu mužov alebo žien. Účinok fenylefrínu na fertilitu mužov alebo žien sa neskúmal.


Gravidita

Paracetamol

Epidemiologické štúdie u gravidných žien nepreukázali žiadne škodlivé účinky paracetamolu používaného v odporúčaných dávkach, ale pacientky sa pri jeho používaní majú riadiť odporúčaním svojho lekára.

Fenylefrín

K dispozícii sú obmedzené údaje o použití fenylefrínu u gravidných žien. Vazokonstrikcia maternicových ciev a znížený prietok krvi v maternici spojené s použitím fenylefrínu môžu mať za následok hypoxiu plodu. Pokiaľ nebude k dispozícii viac informácií, je potrebné sa vyhnúť použitiu fenylefrínu počas gravidity.


Laktácia

Paracetamol

Paracetamol sa vylučuje do materského mlieka, no v množstve, ktoré nie je klinicky významné. Podľa dostupných publikovaných údajov dojčenie nie je kontraindikácia.

Fenylefrín

Nie sú dostupné žiadne údaje o tom, či sa fenylefrín uvoľňuje do materského mlieka a žiadne hlásenia o účinkoch fenylefrínu na dojčatá. Pokiaľ nebude k dispozícii viac údajov, je potrebné sa vyhnúť použitiu fenylefrínu u dojčiacich žien.


Doluxio Combi sa neodporúča používať počas tehotenstva a dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Žiadne takého účinky neboli dosiaľ opísané.


4.8 Nežiaduce účinky


Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov je bežne klasifikovaná nasledovne:

Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)


Paracetamol


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Príznaky

Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé

Krvné dyskrázie vrátane porúch trombocytov, agranulocytóza, leukopénia, trombocytopénia, hemolytická anémia, pancytopénia

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé

Precitlivenosť vrátane kožnej vyrážky a urtikárie, pruritus, potenie, purpura, angioedém

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

Alergické alebo hypersenzitívne reakcie vrátane kožných vyrážok, urtikárie, anafylaxie a bronchospazmus

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé

Abnormálna funkcia pečene (zvýšenie hladín pečeňových transamináz), zlyhanie pečene, nekróza pečene, žltačka

Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi zriedkavé


Intersticiálna nefritída po dlhodobom používaní vysokých dávok paracetamolu, sterilná pyúria (zakalený moč)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi zriedkavé


Akútna pankreatitída


Veľmi zriedkavo boli hlásené prípady kožných reakcií.


Multiformný erytém, edém hrtana, anafylaktický šok, anémia, zmeny funkcie pečene a hepatitída, zmeny funkcie obličiek (závažné poškodenie obličiek, hematúria, anuréza), gastrointestinálne účinky a vertigo boli zaznamenané s neznámou frekvenciou.


Pediatrická populácia

Frekvencia, typ a závažnosť nežiaducich reakcií u dospievajúcich sa očakávajú podobné ako u dospelých.


Fenylefrín


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Príznaky

Poruchy nervového systému

Veľmi zriedkavé


Môže sa vyskytnúť insomnia, nervozita, tremor, úzkosť, nepokoj, zmätenosť, podráždenosť, závrat a bolesť hlavy

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zriedkavé

Tachykardia, palpitácie

Poruchy ciev

Zriedkavé

Zvýšenie krvného tlaku

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Anorexia, nauzea a vracanie

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

Alergické alebo hypersenzitívne reakcie vrátane kožných vyrážok, urtikárie, anafylaxie a bronchospazmu


Pediatrická populácia

Frekvencia, typ a závažnosť nežiaducich reakcií u dospievajúcich sa očakávajú podobné ako u dospelých.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Paracetamol

V prípade predávkovania z dôvodu rizika ireverzibilného poškodenia pečene, treba okamžite vyhľadať pomoc lekára.


Príznaky

Príznakmi predávkovania paracetamolom počas prvých 24 hodín sú bledosť, nauzea, vracanie, anorexia a bolesť brucha. V priebehu 12 až 48 hodín po požití sa môžu objaviť príznaky poškodenia pečene, ktoré sa manifestuje ako predĺženie protrombínového času, čo je spoľahlivým ukazovateľom zhoršujúcej sa funkcie pečene.

Môžu sa vyskytnúť abnormality metabolizmu glukózy a metabolická acidóza. Pri ťažkej otrave môže zlyhanie pečene progredovať do encefalopatie, krvácania, hypoglykémie, opuchu mozgu, kómy a smrti. Akútne zlyhanie obličiek s akútnou tubulárnou nekrózou, o ktorom jasne svedčí bolesť v bedrách, hematúria a proteinúria, môže vzniknúť dokonca aj vtedy, ak chýba závažné poškodenie pečene. Boli hlásené srdcové arytmie a pankreatitída.

U dospelých, ktorí užili 10 g paracetamolu a viac, je pravdepodobné poškodenie pečene.

Nárazové požitie alebo dlhodobé používanie paracetamolu vo vyššej dávke ako je odporúčaná, môže viesť k poškodeniu pečene obzvlášť, ak sa u pacienta vyskytujú rizikové faktory.


Rizikové faktory

(a) Ak je pacient dlhodobo liečený karbamazepínom, fenobarbitalom, fenytoínom, primidónom, rifampicínom, prípravkami s obsahom ľubovníka bodkovaného alebo inými liekmi, ktoré indukujú pečeňové enzýmy.

Alebo

(b) Ak pacient pravidelne konzumuje etanol v množstvách prevyšujúcich odporúčané množstvá.

Alebo

(c) Ak je u pacienta pravdepodobný nedostatok glutatiónu, napr. v dôsledku porúch príjmu potravy, cystickej fibrózy, infekcie HIV, hladovania, kachexie.


Predpokladá sa, že prebytočné množstvá toxických metabolitov (zvyčajne primerane detoxikované glutatiónom pri užívaní normálnych dávok paracetamolu) sa ireverzibilne viažu na tkanivo pečene.


Liečba


Na zvládnutie predávkovania paracetamolom je nevyhnutná okamžitá liečba. Aj keď chýbajú významné skoré príznaky, pacienti sa musia urgentne previesť do nemocnice za účelom okamžitého lekárskeho ošetrenia. Príznaky sa môžu obmedzovať na nauzeu alebo vracanie a nemusia odrážať závažnosť predávkovania alebo riziko orgánového poškodenia.


Liečba aktívnym uhlím sa má zvážiť do 1 hodiny po predávkovaní. Plazmatická koncentrácia paracetamolu sa má stanoviť po 4 hodinách po požití alebo neskôr (skoršie stanovené koncentrácie nie sú spoľahlivé).


Alebo ak pacient požil okolo 7,5 g alebo viac paracetamolu v predchádzajúcich 4 hodinách, má podstúpiť výplach žalúdka. Plazmatická koncentrácia paracetamolu sa má stanoviť po 4 hodinách po požití alebo neskôr (skoršie stanovené koncentrácie nie sú spoľahlivé).


Liečba N-acetylcysteínom sa môže použiť do 24 hodín po požití paracetamolu, maximálny ochranný účinok sa však dosiahne do 8 hodín po požití.


V prípade potreby sa môže pacientovi intravenózne podať N-acetylcysteín v súlade so schválenou dávkovacou schémou. V odľahlých oblastiach mimo nemocnice môže byť vhodnou alternatívou perorálny metionín, ak vracanie nie je problém. Liečba má byť v súlade so všeobecnými liečebnými odporúčaniami.


Liečba pacientov, u ktorých je prítomná závažná porucha funkcie pečene, sa po 24 hodinách od požitia musí konzultovať s národným toxikologickým informačným centrom alebo oddelením špecializovaným na ochorenia pečene.


Fenylefríniumchlorid

K príznakom závažného predávkovania fenylefrínom patria hemodynamické zmeny a kardiovaskulárny kolaps s útlmom dýchania. Liečba zahŕňa výplach žalúdka a symptomatickú a podpornú liečbu.

Hypertenzné účinky sa môžu liečiť i.v. blokátorom alfa-receptorov.


Predávkovanie fenylefrínom môže mať za následok: nervozitu, bolesť hlavy, závrat, nespavosť, zvýšenie krvného tlaku, nevoľnosť, vracanie, mydriázu, akútny záchvat glaukómu so zatvoreným uhlom (s najväčšou pravdepodobnosťou sa objaví u tých, ktorí majú glaukóm s uzavretým uhlom), tachykardiu, palpitácie, alergické reakcie (napr. vyrážka, urtikária, dermatitída), dyzúriu, retenciu moču (s najväčšou pravdepodobnosťou sa objaví u tých, ktorí trpia obštrukciou močového mechúra, ako je hypertrofia prostaty).


Ďalšie príznaky môžu zahŕňať: hypertenziu a možnú reflexnú bradykardiu. V závažných prípadoch sa môžu objaviť zmätenosť, halucinácie, záchvaty a arytmie. Avšak množstvo, ktoré je potrebné na vyvolanie závažnej toxicity fenylefrínu by muselo byť omnoho väčšie než množstvo paracetamolu, ktoré pôsobí toxicky na pečeň.


Liečba si vyžaduje vhodné klinické opatrenia. Závažná hypertenzia môže vyžadovať liečbu alfablokátormi, ako je fentolamín.


5. Farmakologické vlastnosti


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: paracetamol, kombinácie s výnimkou psycholeptík

ATC kód: N02BE51


Mechanizmus účinku paracetamolu


Paracetamol má in vivoanalgetické aj antipyretické účinky, ktoré sú pravdepodobne sprostredkované inhibíciou syntézy cyklooxygenázy (COX) v centrálnom nervovom systéme.

Hoci je tento mechanizmus účinku spoločný s pôsobením nesteroidných protizápalových liekov (NSAIDs), paracetamol nemá významný protizápalový účinok, ani neinhibuje tvorbu tromboxánov podieľajúcich sa na zrážaní krvi. Ďalšie dráhy, ako sú serotonínové zostupné dráhy, sa môžu tiež podieľať na antinociceptívnom účinku paracetamolu.

Mechanizmus účinku fenylefrínu


Fenylefrín je silný agonista alfa1-adrenoceptorov. Jeho účinok na periférne alfa1 -receptory sa prejaví vazokonstrikciou, ktorá redukuje edém a opuch nosovej sliznice. Ak sa podáva intravenózne, fenylefrín trvale zvyšuje celkovú periférnu rezistenciu (TPR, total peripheral resistance), systolický (STK) a diastolický (DTK) tlak krvi, zatiaľ čo sa srdcová frekvencia v dôsledku reflexnej bradykardie zníži.

Hemodynamické zmeny, ktoré spôsobuje i.v. podanie fenylefrínu sa môžu líšiť v závislosti od veku a bazálneho tlaku krvi. U mladých normotenzných pacientov sa prejavuje väčší pokles srdcovej frekvencie a menší vzostup STK ako u mladých hypertonikov a starších normotenzných pacientov, zatiaľ čo u starších hypertonikov sa prejavuje najmenej výrazná reflexná bradykardia a najvýraznejší vzostup STK. Perorálne podaný liek v odporúčaných dávkach 10 -12,2 mg qid nepreukázal konzistentné kardiovaskulárne účinky, pričomperorálne dávky 40 až 60 mg sú potrebné na vyvolanie klinicky významného účinku na kardiovaskulárny systém ako je vzostup diastolického krvného tlaku a reflexné spomalenie srdcovej činnosti.


Hypertenzné interakcie sa objavujú pri podávaní sympatomimetických amínov, ako je fenylefrín a inhibítory monoaminooxidázy.

Fenylefrín môže znižovať účinnosť betablokátorov a antihypertenzív.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Paracetamol

Absorpcia/distribúcia

Absolútna biologická dostupnosť perorálne podaného paracetamolu je 75 % a pravdepodobne podlieha metabolizmu prvým prechodom pečene. Čas do dosiahnutia maximálnej plazmatickej koncentrácie je závislý od liekovej formy a je zvyčajne v rozmedzí 30 až 120 minút. Rozsah absorpcie však nie je závislý od liekovej formy.


Eliminácia

Eliminačný polčas je približne 2 - 2,5 hodiny.

V prípade poškodenia obličiek alebo pečene, po predávkovaní a u novorodencov je eliminačný polčas paracetamolu predĺžený. Maximálny účinok je ekvivalentný s plazmatickými koncentráciami.

V prípade závažného poškodenia obličiek (klírens kreatinínu nižší ako 10 ml/min) je eliminácia paracetamolu a jeho metabolitov predĺžená.


Biotransformácia

Hlavné metabolity sú glukuronidy a konjugované sulfáty (˃ 80 %), ktoré sú vylučované močom.

Malé množstvo (˂ 10 % ) paracetamolu je oxidované v pečeni cytochrómom P450E21 (CYP2E1). Táto reakcia vytvára vysoko reaktívny metabolit N-acetyl-p-benzochinón- imín (NAPQI), ktorý je zodpovedný za charakteristickú centrilobulárnu hepatotoxicitu spájanú s predávkovaním paracetamolom.


Fenylefrín:

Absorpcia/distribúcia

Ak sa fenylefrín podáva formou intravenóznej infúzie, dosiahne plazmatická koncentrácia voľného 3H-fenylefrínu maximum na konci infúzie po biexponenciálnom poklese plazmatickej koncentrácie o 80 % počas prvých 15 minút, po ktorom nasleduje pomalší pokles s priemerným polčasom 2 hodiny.

Ak sa fenylefrín podá perorálne, je absorbovaný z gastrointestinálneho traktu s maximálnou plazmatickou koncentráciou, ktorú dosiahne v rozmedzí 45 až 75 minút.


Eliminácia

Po krátkej fáze rýchlej eliminácie je priemerný polčas eliminácie 2,5 hodiny. V rovnovážnom stave je distribučný objem 340 l, ktorý naznačuje ukladanie fenylefrínu v určitých orgánových kompartmentoch. Renálny klírens predstavuje len frakciu celkového plazmatického klírensu.


Biotranformácia

Z dôvodu extenzívneho účinku prvého prechodu pečeňou, je celková biologická dostupnosť približne

38 %, z toho 1 % je materská zlúčenina aktívny nekonjugovaný fenylefrín.


Fenylefrín si zachováva účinnosť nosového dekongestantu, keď sa podáva perorálne, liek sa distribuuje systémovou cirkuláciou do cievneho riečiska nosovej sliznice. Keď sa fenylefrín ako nazálny dekongestant užíva ústami, zvyčajne sa podáva v intervaloch 4 – 6 hodín.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologickýchštúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


kyselina askorbová

sacharóza

aspartám (E951)

citrónová aróma (obsahuje: prírodný citrónový olej a prírodné a prírodne identické aromatické látky, maltodextrín, manitol (E421), arabská guma, sorbitol (E420), glukonolaktón, koloidný oxid kremičitý bezvodý a α-tokoferol (E307))

sodná soľ sacharínu

koloidný oxid kremičitý bezvodý

kyselina citrónová bezvodá

citran sodný


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.

Čas uchovávania po príprave roztoku: roztok pripravený v horúcej vode je stabilný počas 1 hodiny pri izbovej teplote, hoci sa odporúča okamžitá konzumácia.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Tento liek si nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Pre podmienky na uchovávanie pripraveného roztoku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Laminátové vrecko z hliníkovej/papierovej fólie.

Balenie po 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20vreciek v papierovejškatuľke.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


07/0088/15-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


10Doluxio Combi