+ ipil.sk

Donepezil Mylan 5 mg orodispergovateľné tabletyPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


Donepezil Mylan 5 mg orodispergovateľné tablety

Donepezil Mylan 10 mg orodispergovateľné tablety

(donepezil hydrochlorid)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Donepezil Mylan a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Donepezil Mylan

3. Ako užívať Donepezil Mylan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Donepezil Mylan

6. Obsah balenia a ďalšieinformácie


1. Čo je Donepezil Mylan a na čo sa používa


Donepezil Mylan obsahuje liečivo donepezil hydrochlorid.

Používa sa na liečbu demencie. Donepezil Mylan (donepezil hydrochlorid) patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory acetylcholínesterázy. Používa sa na liečbu príznakov miernej až stredne ťažkej demencie Alzheimerovho typu. Demencia Alzheimerovho typu je ochorenie, ktoré ovplyvňuje spôsob, akým pracuje mozog a vyskytuje sa často u starších ľudí. Príznaky zahŕňajú zhoršenie straty pamäte, stupňujúcu sa zmätenosť, a zmeny v spôsobe vášho správania, čo sťažuje vykonávanie bežných každodenných činností. Je určený na použitie len pre dospelých pacientov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Donepezil Mylan


Neužívajte Donepezil Mylan:

 • ak ste alergický na donepezil hydrochlorid alebo na deriváty piperidínu alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Donepezil Mylan, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak trpíte alebo ak ste niekedy trpeli niektorým z nasledovných stavov:


 • ochorenie srdca (najmä ak máte nepravidelný rytmus srdca, syndróm chorého sínusu alebo iné poruchy, ktoré ovplyvňujú rytmus srdca). Donepezil môže spomaliť tep vášho srdca.

 • žalúdočné vredy alebo vredy dvanástnika alebo ak užívate nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) (na liečbu bolesti alebo artritídy – zápalu kĺbov).

 • ťažkosti s močením.

 • kŕče alebo záchvaty: Donepezil Mylan môže vyvolať kŕče alebo záchvaty. Váš lekár bude sledovať vaše príznaky.

 • astma alebo iné pľúcne ochorenie.

 • ochorenie pečene.


Prosím, informujte svojho lekára, ak máte podstúpiť operáciu, pri ktorej bude potrebné použiť anestéziu, keďže môže byť nutné upraviť dávku liečiva použitého na anestéziu.


Deti a dospievajúci

Deti a dospievajúci vo veku do 18 rokov nemajú užívať tento liek.


Iné lieky a Donepezil Mylan


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, osobitne ak užívate niektorý z nasledovných liekov:


 • antidepresíva (na liečbu depresie, napr. fluoxetín)

 • chinidín (pri poruchách srdcového rytmu)

 • erytromycín (antibiotikum)

 • rifampicín (na liečbu tuberkulózy)

 • ketokonazol alebo itrakonazol (na liečbu plesňových ochorení)

 • karbamazepín alebo fenytoín (na kontrolu epilepsie)

 • betablokátory (lieky na liečbu srdcových potiaží)

 • nesteroidné protizápalové lieky (na zmiernenie bolestí alebo liečbu artritídy – zápalu kĺbov).


Donepezil Mylan sa nemá užívať s inými liekmi, ktoré účinkujú rovnakým spôsobom, t.j. zvyšovaním množstva acetylcholínu v mozgu tým, že zabránia jeho rozpadu, ktorý je sprostredkovaný enzýmom acetylcholínesterázou (napr. galantamín). Lieky, ktoré znižujú hladinu acetylcholínu môžu byť menej účinné, ak sa užívajú spolu s Donepezilom Mylan. Ak si nie ste istý, opýtajte sa, prosím, vášho lekára.


Povedzte vášmu lekárovi, ak máte podstúpiť operáciu, keďže Donepezil Mylan môže zvýšiť účinok myorelaxancia (lieku na uvoľnenie svalového napätia) používaného pri anestézii.


Donepezil Mylan a jedlo, nápoje a alkohol


Pri požívaní alkoholu počas liečby Donepezilom Mylan je potrebná osobitná opatrnosť, keďže alkohol môže znížiť účinok donepezilu.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo sa pokúšate otehotnieť, neužívajte Donepezil Mylan skôr, ako sa poradíte s vaším lekárom. Donepezil Mylan sa má používať počas tehotenstva iba v nevyhnutných prípadoch. Ženy užívajúce Donepezil Mylan nesmú dojčiť.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvekliek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neveďte vozidlo ani nepoužívajte žiadne nástroje alebo neobsluhujte stroje, ak počas užívania Donepezilu Mylan máte závraty, ak sa cítite ospalý alebo ak ste dostali kŕč do svalov. Alzheimerova choroba môže tiež narušiť vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Tieto činnosti nesmiete vykonávať, pokiaľ vám váš lekár nepovie, že je to bezpečné.


3. Ako užívať Donepezil Mylan


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Povedzte lekárovi meno svojho opatrovateľa. Váš opatrovateľ vám pomôže užívať váš liek tak, ako vám bol predpísaný.


Dospelí:

Odporúčaná zvyčajná začiatočná dávka je 5 mg donepezil hydrochloridu užitá jedenkrát denne, minimálne po dobu jedného mesiaca. Váš lekár vám môže zvýšiť túto dávku na 10 mg donepezil hydrochloridu, užívanú jedenkrát denne. Maximálna odporúčaná denná dávka je 10 mg. Ak zaznamenáte zvýšený výskyt vedľajších účinkov pri užívaní dávky 10 mg každý deň, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Použitie u pacientov s ochorením pečene a obličiek

U dospelých s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene, váš lekár môže upraviť vašu dávku. Ak máte problémy s funkciou obličiek, úprava dávky nie je potrebná.


Použitie u detí a dospievajúcich

Donepezil Mylan sa odporúča na použitie len u dospelých.


Spôsob podávania:

Tableta sa má položiť na jazyk, aby bolo možné jej rozpustenie pred tým, ako ju prehltnete spolu s vodou alebo bez vody, podľa toho, čo je pre vás lepšie.


Váš lekár vám povie, ako dlho máte pokračovať v užívaní tabliet. Svojho lekára budete musieť pravidelne navštevovať, aby skontroloval vašu liečbu a zhodnotil vaše príznaky.


Ak užijete viac Donepezilu Mylan, ako máte

Neužívajte viac ako jednu tabletu každý deň. Ihneď kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu lekársku službu prvej pomoci. Zoberte si so sebou obal lieku a zvyšné tablety.


Ak užijete viac Donepezilu Mylan, ako máte, môžu sa u vás objaviť príznaky, ako je závažná nevoľnosť (nutkanie na vracanie), vracanie, slinenie, potenie, pomalý tep srdca (bradykardia), nízky krvný tlak (hypotenzia), ťažkosti s dýchaním (útlm dýchania), svalová slabosť (kolaps) a mimovoľné kontrakcie svalov (kŕče). Môže sa u vás vyskytnúť i zvýšená svalová slabosť, ktorá môže predstavovať život ohrozujúci stav v prípade, ak sú postihnuté dýchacie svaly.


Ak zabudnete užiť Donepezil Mylan

Ak ste zabudli užiť tabletu, len užite jednu tabletu ďalší deň vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak zabudnete užiť váš liek dlhšie ako jeden týždeň, kontaktujte vášho lekára predtým, ako užijete ďalšiu dávku lieku.


Ak prestanete užívať Donepezil Mylan

Po prerušení liečby sa pozitívne účinky Donepezilu Mylan budú postupne oslabovať.

Neprestaňteužívať váš liek bez predchádzajúceho rozhovoru s vaším lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Musíte ihneď oznámiť vášmu lekárovi, ak spozorujete nasledujúce závažné vedľajšie účinky.

Môžete potrebovať bezodkladnú lekársku pomoc.


 • ťažkosti s pečeňou vrátane hepatitídy (zápal pečene vyznačujúci sa tmavým močom, bledou stolicou, žltačkou, pocitom na vracanie a horúčkou), tento účinok je zriedkavý (môže postihnúť až 1 z 1 000 ľudí)

 • krvácanie a vredy žalúdka alebo čreva, tento účinok je menej častý (môže postihnúť až 1 zo 100 ľudí)

 • záchvaty, tento účinok je menej častý (môže postihnúť až 1 zo 100 ľudí)

 • horúčka so stuhnutosťou svalov, potením alebo zníženou hladinou vedomia (porucha nazývaná „Neuroleptický malígny syndróm“), tento účinok je veľmi zriedkavý (môže postihnúť až 1 z 10 000 ľudí)


Ďalšie vedľajšie účinky zahŕňajú:


Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí ):

 • hnačka

 • pocit nevoľnosti

 • bolesti hlavy.


Časté(môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí):

 • vracanie

 • svalové kŕče

 • pocit únavy

 • nespavosť (ťažkosti so spaním)

 • bežné prechladnutie

 • anorexia (strata chuti do jedla)

 • halucinácie (videnie alebo počutie vecí, ktoré nie sú skutočné)

 • nezvyčajné sny vrátane nočných mor

 • rozrušenie (agitácia)

 • agresívne správanie

 • mdloby

 • pocit závratov

 • bolesť brucha alebo ťažkosti v brušnej oblasti

 • kožná vyrážka a svrbenie

 • inkontinencia moču (neschopnosť zadržať moč)

 • bolesť

 • úrazy.


Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí ):

 • pomalý tep srdca

 • zvýšenie hladiny látky nazývanej kreatínkináza vo vašej krvi, táto látka sa zúčastňuje metabolizmu.


Zriedkavé(môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí ):

 • extrapyramídové príznaky (EPS), ktoré zahŕňajú mimovoľné pohyby, tras a stuhnutosť svalov, telesný nepokoj, kontrakcie svalov a zmeny v rytme dýchania a v tepe srdca.

 • zmeny v srdcovom rytme.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Donepezil Mylan


 • Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale a na blistri po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 • Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšieinformácie


Čo Donepezil Mylan obsahuje

 • Liečivo je donepezil hydrochlorid.

 • Donepezil Mylan 5 mg orodispergovateľné tablety: Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 5 mg donepezil hydrochloridu (v množstve zodpovedajúcom 4,56 mg donepezilu).

 • Donepezil Mylan 10 mg orodispergovateľné tablety: Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 10 mg donepezil hydrochloridu (v množstve zodpovedajúcom 9,12 mg donepezilu).


Ďalšie zložky sú: manitol, koloidný oxid kremičitý, bezvodý, hydroxypropylcelulóza, draselná soľ acesulfámu, glycín, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), krospovidón (typ A), mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát.


Orodispergovateľné tablety Donepezil Mylan 10 mg navyše obsahujú aj žltý oxid železitý (E 172).


Ako vyzerá Donepezil Mylan a obsah balenia


Váš liek je vo forme orodispergovateľných tabliet.


Donepezil Mylan 5 mg orodispergovateľné tablety biele, okrúhle, ploché tablety so skosenými hranami s označením „DL5“ na jednej strane a s označením „M“ na strane druhej.


Donepezil Mylan 10 mg orodispergovateľné tablety žlté, okrúhle, ploché tablety so skosenými hranami s označením „DL10“ na jednej strane a s označením „M“ na strane druhej.


OPA/Alu/PVC-Alu blistre s fóliou tvarovanou za studena v balení po 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 100, 120 a 180 orodispergovateľných tabliet *.


* Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobca

McDermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko


Mylan Hungary Kft.

Mylan utca.1, H-2900, Komárom, Maďarsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s.r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko: Donepezil ODIS Mylan 5 mg / 10 mg

Cyprus: Donepezil/Generics

Česká republika: Donepezil Mylan 5 mg & 10 mg tablety dispergovatelné v ústech

Francúzsko: Donepezil Mylan 5 mg & 10 mg, comprimé orodispersible

Grécko: Donepezil/Generics

Írsko: Aripil Orotab 5 mg & 10 mg oro-dispersible tablets

Poľsko: Donegen ODT

Portugalsko: Donepezilo Mylan

Rakúsko: Donepezil Arcana 5 mg & 10 mg – Schmelztabletten

Rumunsko: Donepezil Mylan 5 mg & 10 mg comprimate orodispersabile

Slovenská republika: Donepezil Mylan 5 mg & 10 mg orodispergovateľné tablety

Slovinsko: Donepezil Mylan 5 mg & 10 mg orodisperzibilne tablete

Španielsko: Donepezilo FLAS MYLAN Pharmaceuticals 5 mg & 10 mg comprimidos bucodispersables EFG

Švédsko: Donepezil Mylan

Veľká Británia: Donepezil Hydrochloride 5 mg & 10 mg Orodispersible Tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2014.


6

Donepezil Mylan 5 mg orodispergovateľné tablety

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid. č. 2012/08132-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Donepezil Mylan 5 mg orodispergovateľné tablety

Donepezil Mylan 10 mg orodispergovateľné tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Donepezil Mylan 5 mg orodispergovateľné tablety:

Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 5 mg donepezil hydrochloridu (vo forme monohydrátu), čo zodpovedá 4,56 mg voľnej bázy donepezilu.


Donepezil Mylan 10 mg orodispergovateľné tablety:

Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 10 mg donepezil hydrochloridu (vo forme monohydrátu), čo zodpovedá 9,12 mg voľnej bázy donepezilu.


Pomocné látky so známym účinkom:

Donepezil Mylan 5 mg orodispergovateľné tablety: Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 70,30 mg manitolu.

Donepezil Mylan 10 mg orodispergovateľné tablety: Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 140,60 mg manitolu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Orodispergovateľná tableta.


Orodispergovateľné tablety Donepezil Mylan 5 mg biele, okrúhle, ploché tablety so skosenými hranami s označením „DL5“ na jednej strane a s označením „M“ na strane druhej.


Orodispergovateľné tablety Donepezil Mylan 10 mg žlté, okrúhle, ploché tablety so skosenými hranami s označením „DL10“ na jednej strane a s označením „M“ na strane druhej.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Donepezil Mylan je indikovaný na symptomatickú liečbu miernej až stredne ťažkej Alzheimerovej demencie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí / Starší pacienti:

Liečba začína dávkou 5 mg/deň (dávkovanie jedenkrát denne). Orodispergovateľné tablety Donepezil Mylan sa majú užívať perorálne, večer, tesne pred spaním. Tableta sa má položiť na jazyk, aby bolo možné jej rozpustenie pred tým, ako sa prehltne spolu s vodou alebo bez vody, podľa preferencie pacienta. S dávkou 5 mg/deň sa má pokračovať minimálne počas 1 mesiaca, aby bolo možné stanoviť najskoršie klinické odpovede na liečbu a aby sa umožnilo dosiahnutie rovnovážnych („steady-state“) koncentrácií donepezil hydrochloridu. Následne po jednomesačnom klinickom hodnotení liečby pri dávkovaní 5 mg/deň sa dávka Donepezilu Mylan môže zvýšiť na 10 mg/deň (dávkovanie jedenkrát denne). Maximálna odporúčaná denná dávka je 10 mg. V klinických štúdiách neboli sledované denné dávky vyššie ako 10 mg.


Liečba sa má začať a vykonávať pod dohľadom lekára so skúsenosťami v diagnostikovaní a liečbe Alzheimerovej demencie. Diagnózu je potrebné stanoviť na základe prijatých smerníc (napr. DSM IV, ICD 10). Liečba donepezilom sa má začať len v prípade, ak je k dispozícii opatrovateľ, ktorý bude pravidelne dohliadať na užívanie lieku pacientom. V udržiavacej liečbe je možné pokračovať tak dlho, pokiaľ existuje terapeutický prínos pre pacienta. Z toho dôvodu sa má klinický prínos liečby Donepezilom Mylan pravidelne prehodnocovať. V prípade, ak terapeutický účinok už nie je dlhšie zrejmý, je potrebné zvážiť prerušenie liečby. Individuálnu reakciu na Donepezil Mylan nie je možné predvídať.


Po prerušení liečby dochádza k postupnému oslabeniu pozitívnych účinkov Donepezilu Mylan.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek a pečene:

U pacientov s poškodením funkcie obličiek je možné riadiť sa podobným dávkovacím režimom, keďže klírens donepezil hydrochloridu nie je ovplyvnený týmto stavom.


Z dôvodu možnosti zvýšenej expozície pri miernej až strednej závažnej poruche funkcie pečene (pozri časť 5.2) sa má dávka zvyšovať na základe individuálnej tolerancie. K dispozícii nie sú žiadne údaje o pacientoch so závažným poškodením funkcie pečene.


Pediatrická populácia:

Donepezil Mylan sa neodporúča používať u detí.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo, deriváty piperidínu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Použitie donepezilu u pacientov s ťažkou Alzheimerovou demenciou, inými typmi demencie alebo inými typmi poškodenia pamäte (napr. úbytok kognitívnych schopností súvisiaci s vekom) nebolo skúmané.


Anestézia:

Donepezil, ako inhibítor cholínesterázy, pravdepodobne zosilní svalovú relaxáciu sukcinylcholínového typu počas anestézie.


Vplyv na kardiovaskulárny systém:

Z dôvodu svojho farmakologického účinku môžu mať inhibítory cholínesterázy vagotonické účinky na srdcovú frekvenciu (napr. bradykardia). Možnosť tohto účinku môže byť obzvlášť dôležitá u pacientov so syndrómom „chorého sínusu“ („sick sinus syndróm“) alebo inými supraventrikulárnymi poruchami vedenia, ako je sínusoatriálna alebo atrioventrikulárna blokáda.


Zaznamenala sa synkopa a záchvaty. Pri vyšetrovaní takýchto pacientov je potrebné zvážiť možnosť srdcovej blokády alebo dlhej sínusovej pauzy.


Vplyv na gastrointestinálny systém:

U pacientov so zvýšeným rizikom tvorby vredov, napríklad tých, ktorí majú vredovú chorobu v anamnéze alebo tých, ktorí súbežne užívajú nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), je potrebné monitorovať symptómy. Klinické štúdie s donepezilom však v porovnaní s placebom nepreukázali žiadne zvýšenie incidencie vredovej choroby (peptického vredu) ani gastrointestinálneho krvácania.


Vplyv na urogenitálny systém:

Cholinomimetiká môžu spôsobiť obštrukciu odtoku moču z močového mechúra, hoci to nebolo pozorované v klinických štúdiách s donepezilom.


Vplyv na nervový systém:

Záchvaty: predpokladá sa, že cholinomimetiká majú určitý potenciál spôsobovať generalizované kŕče. Aktivita záchvatov však môže byť aj prejavom Alzheimerovej choroby.


Cholinomimetiká môžu mať potenciál zosilňovať alebo indukovať extrapyramídové príznaky.


Neuroleptický malígny syndróm (NMS): v súvislosti s donepezilom bol, osobitne u pacientov užívajúcich súčasne antipsychotiká, veľmi zriedkavo hlásený potenciálne život ohrozujúci stav, NMS charakterizovaný hypertermiou, svalovou rigiditou, vegetatívnou labilitou, poruchami vedomia a zvýšenými hladinami sérovej kreatínfosfokinázy. Ďalšie príznaky môžu zahŕňať myoglobinúriu (rabdomyolýzu) a akútne zlyhanie obličiek. Ak sa u pacienta vyskytnú prejavy a príznaky naznačujúce NMS, alebo nevysvetlená vysoká horúčka bez ďalších klinických prejavov NMS, liečba sa má ukončiť.


Vplyv na pľúcny systém:

Inhibítory cholínesterázy sa majú z dôvodu ich cholinomimetického pôsobenia predpisovať pacientom s astmou alebo obštrukčnou chorobou pľúc v anamnéze s opatrnosťou.


Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podaniu donepezilu s inými inhibítormi acetylcholínesterázy, agonistami alebo antagonistami cholinergného systému.


Závažné poškodenie funkcie pečene:

K dispozícii nie sú žiadne údaje o pacientoch so závažným poškodením funkcie pečene.


Mortalita v klinických štúdiách vaskulárnej demencie


Uskutočnili sa tri klinické štúdie v trvaní 6 mesiacov sledujúce jednotlivcov, ktorí spĺňali kritériá NINDS-AIREN pre pravdepodobnú alebo možnú cievnu demenciu (VaD). Kritériá NINDS-AIREN sú určené na identifikovanie pacientov, u ktorých sa demencia zdá byť spôsobená iba cievnymi príčinami, a na vylúčenie pacientov s Alzheimerovou chorobou. V prvej štúdii bola miera mortality 2/198 (1,0%) pri 5 mg donepezil hydrochloridu, 5/206 (2,4%) pri 10 mg donepezil hydrochloridu a 7/199 (3,5%) pri placebe. V druhej štúdii bol výskyt mortality 4/208 (1,9%) pri 5 mg donepezil hydrochloridu, 3/215 (1,4%) pri 10 mg donepezil hydrochloridu a 1/193 (0,5%) pri placebe. V tretej štúdii bola mortalita 11/648 (1,7%) pri 5 mg donepezil hydrochloridu a 0/326 (0%) pri placebe. Výskyt mortality po skombinovaní údajov z troch VaD štúdií bol v skupine donepezil hydrochloridu (1,7%) číselne vyšší ako v skupine s placebom (1,1%), avšak tento rozdiel nebol štatisticky významný. Zdá sa, že väčšina úmrtí u pacientov, ktorí užívali buď donepezil hydrochlorid alebo placebo, bola v dôsledku rôznych cievnych príčin, ktoré je u tejto staršej populácie so základným vaskulárnym ochorením možné očakávať. Analýza všetkých závažnych nefatálnych a fatálnych cievnych príhod nepreukázala žiaden rozdiel vo frekvencii výskytu v skupine s donepezil hydrochloridom v porovnaní s placebom.


V hromadných štúdiách Alzheimerovej choroby (n = 4146), a pri zlúčení týchto štúdií Alzheimerovej choroby s inými štúdiami demencie, vrátane štúdií vaskulárnej demencie (celkové n = 6888), miera mortality v skupinách s placebom číselne prevýšila výskyt mortality v skupinách užívajúcich donepezil hydrochlorid.


4.5 Liekové a iné interakcie


Donepezil hydrochlorid a/alebo ktorýkoľvek z jeho metabolitov neinhibujú metabolizmus teofylínu, warfarínu, cimetidínu alebo digoxínu u ľudí. Metabolizmus donepezil hydrochloridu nie je ovplyvnený súbežným podávaním digoxínu alebo cimetidínu. Štúdie in vitro preukázali, že izoenzýmy cytochrómu P450 3A4 a do malej miery aj 2D6 sa zúčastňujú metabolizmu donepezilu. Štúdie liekových interakcií vykonané in vitroukazujú, že ketokonazol, inhibítor CYP 3A4, a chinidín, inhibítor CYP 2D6, inhibujú metabolizmus donepezilu. Preto tieto a iné inhibítory CYP 3A4, ako je itrakonazol a erytromycín, a inhibítory CYP 2D6, ako fluoxetín, môžu inhibovať metabolizmus donepezilu. V štúdii so zdravými dobrovoľníkmi ketokonazol zvyšoval priemerné koncentrácie donepezilu približne o 30%. Induktory enzýmov, ako je rifampicín, fenytoín, karbamazepín a alkohol, môžu znižovať hladiny donepezilu. Keďže rozsah inhibičného alebo indukčného pôsobenia nie je známy, takéto liekové kombinácie sa majú používať s opatrnosťou. Donepezil hydrochlorid má potenciál interferovať s liekmi, ktoré majú anticholinergnú aktivitu. Existuje i možnosť synergickej aktivity pri súbežnej liečbe, ktorá zahŕňa lieky ako sukcinylcholín, iné neuromuskulárne blokátory alebo cholinergných agonistov alebo beta-blokátory, ktoré majú vplyv na srdcový prevod.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita:

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití donepezilu u gravidných žien.


Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénny účinok, ale preukázali perinatálnu a postnatálnu toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí.


Donepezil Mylan má byť užívaný počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.


Laktácia:

Donepezil sa vylučuje do mlieka potkanov. Nie je známe, či sa donepezil hydrochlorid vylučuje do materského mlieka u ľudí a neexistujú žiadne štúdie u dojčiacich žien. Preto ženy užívajúce donepezil nesmú dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Donepezil má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Demencia môže narušiť schopnosť viesť vozidlo alebo znížiť schopnosť obsluhovať stroje. Donepezil môže navyše spôsobiť únavu, závraty a svalové kŕče, najmä na začiatku liečby alebo pri zvyšovaní dávky. Ošetrujúci lekár má pravidelne posudzovať schopnosť pacientov, ktorí užívajú donepezil, naďalej viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať zložité stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie nežiaduce účinky sú hnačka, svalové kŕče, únava, nauzea, vracanie a insomnia.


Nežiaduce účinky zaznamenané viac ako len v ojedinelom prípade sú uvedené nižšie podľa triedy orgánových systémov a podľa frekvencie. Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov je zoradená podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (1/10); časté (1/100 až < 1/10); menej časté (1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Infekcie a nákazy


bežná nádcha
Poruchy metabolizmu a výživy


anorexia
Psychické poruchy


halucinácie **


agitácia **


agresívne správanie **


nezvyčajné sny a nočné mory **
Poruchy nervového systému


synkopa *


závraty


insomnia

záchvaty *

extrapyramídové príznaky

Neuroleptický malígny syndróm

Poruchy srdca a srdcovej činnostibradykardia

sínusoatriálna blokáda


atrioventrikulárna blokáda


Poruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka


nauzea

vracanie


abdominálne ťažkosti

gastrointestinálne krvácanie


žalúdočné a dvanástnikové vredyPoruchy pečene a žlčových ciest
dysfunkcia pečene, vrátane hepatitídy ***


Poruchy kože a podkožného tkaniva


vyrážka


pruritus
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


svalové kŕče
Poruchy obličiek a močových ciest


inkontinencia moču
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

bolesti hlavy

únava


bolesť
Laboratórne a funkčné vyšetreniamierne zvýšenie koncentrácie svalovej kreatínkinázy v séreÚrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu


úrazy

* Pri vyšetrovaní pacientov z dôvodu synkopy alebo záchvatov je potrebné zvážiť možnosť srdcovej blokády alebo dlhej sínusovej pauzy (pozri časť 4.4).

** Zaznamenané prípady halucinácií, agitácie, nezvyčajných snov, nočných mor a agresívneho správania ustúpili po znížení dávky alebo prerušení liečby.

*** V prípadoch neobjasnenej dysfunkcie pečene je potrebné zvážiť prerušenie liečby donepezilom.


4.9 Predávkovanie


Donepezil je špecifický reverzibilný inhibítor acetylcholínesterázy.


Odhadovaná stredná letálna dávka donepezil hydrochloridu po podaní jednorazovej perorálnej dávky je 45 mg/kg u myší a 32 mg/kg u potkanov, alebo približne 225-násobok a 160- násobok maximálnej odporúčanej dávky u ľudí 10 mg denne. U zvierat boli pozorované príznaky cholinergnej stimulácie závislé od dávky a zahŕňali zníženú spontánnu pohyblivosť, polohu na bruchu, tackavú chôdzu, slzenie, klonické kŕče, oslabené dýchanie, slinenie, miózu, fascikuláciu a nižšiu teplotu povrchu tela.


Predávkovanie inhibítormi cholínesterázy môže vyústiť do cholinergnej krízy, ktorá je charakteristická ťažkou nauzeou, vracaním, slinením, potením, bradykardiou, hypotenziou, respiračným útlmom, kolapsom a kŕčmi. Môže dôjsť k zvýšeniu svalovej slabosti, čo môže mať za následok smrť, ak sú postihnuté dýchacie svaly.


Tak ako pri akomkoľvek predávkovaní, je potrebné vykonať všeobecné podporné opatrenia. Pri predávkovaní donepezilom sa ako antidotum môžu použiť terciárne anticholinergiká, ako je atropín. Intravenózny atropíniumsulfát sa odporúča titrovať až do nástupu účinku: počiatočná dávka 1,0 až 2,0 mg podaná intravenózne s následnými dávkami na základe klinickej odpovede. Pri iných cholinomimetikách sa zaznamenali atypické reakcie krvného tlaku a srdcovej frekvencie, ak sa podávali súbežne s kvartérnymi anticholinergikami ako glykopyrolát. Nie je známe, či donepezil hydrochlorid a/alebo jeho metabolity je možné odstrániť dialýzou (hemodialýzou, peritoneálnou dialýzou alebo filtráciou krvi).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: lieky na demenciu, anticholínesterázy

ATC kód: N06DA02


Donepezil hydrochlorid je špecifický a reverzibilný inhibítor acetylcholínesterázy, dominantnej cholínesterázy v mozgu. Donepezil hydrochlorid je in vitroviac ako 1000-krát silnejším inhibítorom tohto enzýmu ako butyrylcholínesterázy, enzýmu, ktorý sa vyskytuje najmä mimo centrálnej nervovej sústavy.


Alzheimerova demencia

U pacientov s Alzheimerovou demenciou, ktorí boli zaradení do klinických štúdií, spôsobilo podanie jednorazovej dennej dávky 5 mg alebo 10 mg donepezilu ustálenú inhibíciu aktivity acetylcholínesterázy (meranú v membránach erytrocytov) 63,6% pri dávke 5 mg a 77,3% pri dávke 10 mg, merané po užití dávky. Ukázalo sa, že inhibícia acetylcholínesterázy (AChE) v červených krvinkách donepezil hydrochloridom koreluje so zmenami v ADAS-cog, citlivej škále, ktorá sleduje vybrané aspekty kognitívnych schopností. Potenciál donepezil hydrochloridu ovplyvniť priebeh základnej neuropatológie choroby nebol skúmaný. Preto nie je možné očakávať, že donepezil má akýkoľvek vplyv na progresiu choroby.


Účinnosť liečby Alzheimerovej demencie donepezilom bola skúmaná v štyroch placebom kontrolovaných štúdiách, a to v 2 štúdiách s trvaním 6 mesiacov a v 2 štúdiách s trvaním 1 rok.


V 6-mesačnej klinickej štúdii bola na záver liečby donepezilom vykonaná analýza, ktorá použila kombináciu troch kritérií účinnosti: ADAS-Cog (meranie výkonu kognitívnych schopností), hodnotiaci rozhovor lekára s ošetrovateľom o zmene stavu pacienta (the Clinician Interview Based Impression of Change with Caregiver Input - CIBIC) (hodnotenie celkovej funkcie) a podstupnica aktivít každodenného života v rámci škály klinickej stupnice demencie (the Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale) (hodnotenie schopností v spoločenskej oblasti, domácom prostredí, a v oblasti záľub a osobnej starostlivosti).


Pacienti, ktorí splnili nižšie uvedené kritériá, boli považovaní za osoby reagujúce na liečbu.


Odpoveď = Zlepšenie ADAS-Cog minimálne o 4 body.

Žiadne zhoršenie CIBIC.

Žiadne zhoršenie aktivít každodenného života v rámci škály klinickej stupnice demencie (ADL-CDRS).


Skupina

% odpoveď

Celkový počiatočný súbor pacientov (Intent to Treat)

n = 365

Populácia, ktorú bolo možné zaradiť do hodnotenia

n = 352

Placebo

10%

10%

Donepezil 5 mg

18% *

18% *

Donepezil 10 mg

21% *

22% **

* p < 0,05

** p < 0,01


Donepezil v závislosti od dávky viedol k štatisticky signifikantnému zvýšeniu percenta pacientov, ktorí boli hodnotení ako jedinci reagujúci na liečbu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:

Maximálne plazmatické hladiny sa dosahujú približne 3 až 4 hodiny po perorálnom podaní. Plazmatické koncentrácie a plocha pod krivkou (AUC) sa zvyšujú úmerne k dávke. Terminálny polčas rozpadu je približne 70 hodín, takže podanie opakovaných jednorazových denných dávok vedie k postupnému priblíženiu sa k ustálenému (steady-state) stavu. Približný ustálený stav sa dosiahne v priebehu 3 týždňov po začatí liečby. Po dosiahnutí ustáleného stavu, plazmatické koncentrácie donepezil hydrochloridu a príslušná farmakodynamická aktivita vykazujú počas dňa malú variabilitu.


Jedlo neovplyvnilo absorpciu donepezil hydrochloridu.


Distribúcia:

Donepezil hydrochlorid je približne na 95% viazaný na ľudské plazmatické bielkoviny. Väzba aktívneho metabolitu 6-O-desmetyldonepezilu na plazmatické bielkoviny nie je známa. Distribúcia donepezil hydrochloridu do rôznych tkanív tela nebola definitívne preskúmaná. Avšak v štúdii hmotnostnej rovnováhy vykonanej na zdravých mužských dobrovoľníkoch zostalo po 240 hodinách po podaní jednorazovej 5 mg dávky 14C-značeného donepezil hydrochloridu približne 28% značenej látky nevylúčenej. Toto naznačuje, že donepezil hydrochlorid a/alebo jeho metabolity môžu pretrvávať v tele viac ako 10 dní.


Metabolizmus / Vylučovanie:

Donepezil hydrochlorid sa vylučuje nezmenený do moču a aj sa metabolizuje prostredníctvom systému cytochrómu P 450 na viacero metabolitov, z ktorých nie všetky boli identifikované. Po podaní jednorazovej dávky 5 mg 14C-značeného donepezil hydrochloridu bola rádioaktivita v plazme, vyjadrená ako percento podanej dávky, prítomná predovšetkým ako nezmenený donepezil hydrochlorid (30%), 6-O-desmetyldonepezil (11% - jediný metabolit, ktorý vykazuje aktivitu podobnú donepezil hydrochloridu), donepezil-cis-N-oxid (9%), 5-O-desmetyldonepezil (7%) a glukuronidový konjugát 5-O-desmetyldonepezilu (3%). Približne 57% celkovej podanej rádioaktivity sa vylúčilo močom (17% ako nezmenený donepezil), a 14,5% sa vylúčilo stolicou, čo naznačuje, že biotransformácia a vylučovanie močom sú primárnymi cestami eliminácie. Nie sú žiadne dôkazy naznačujúce enterohepatálnu recirkuláciu donepezil hydrochloridu a/alebo niektorého z jeho metabolitov.


Plazmatické koncentrácie donepezilu sa znižujú s polčasom približne 70 hodín.


Pohlavie, rasa a fajčenie v anamnéze nemajú žiaden klinicky významný vplyv na plazmatické koncentrácie donepezil hydrochloridu. Farmakokinetika donepezilu nebola formálne skúmaná u zdravých starších jedincov alebo u pacientov s Alzheimerovou alebo s cievnou demenciou. Avšak priemerné plazmatické hladiny u pacientov sa približne zhodovali s tými, ktoré boli zaznamenané u mladých zdravých dobrovoľníkov.


Pacienti s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene mali zvýšené koncentrácie donepezilu v ustálenom stave: priemernú hodnotu AUC o 48% a priemernú Cmaxo 39% (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Rozsiahle testovanie na experimentálnych zvieratách preukázalo, že táto látka spôsobuje málo účinkov, odlišných od očakávaných farmakologických účinkov vyplývajúcich z jej aktivity ako cholinergného stimulátora (pozri časť 4.9). Donepezil hydrochlorid nie je mutagénny v skúškach mutácií v bunkách baktérií a cicavcov. In vitrosa pozorovali niektoré klastogénne účinky pri koncentráciách zjavne toxických pre bunky a pri koncentráciách vyšších ako 3000-násobok plazmatických koncentrácií v ustálenom stave. Na mikronukleárnom modeli myši neboli in vivo pozorované žiadne klastogénne ani iné genotoxické účinky. V dlhodobých štúdiách karcinogenicity na potkanoch alebo na myšiach nebol preukázaný žiaden onkogénny potenciál.


Donepezil hydrochlorid nemal žiaden vplyv na fertilitu potkanov a nebol teratogénny u potkanov ani u králikov, ale mal mierny vplyv na počet mŕtvonarodených mláďat a prežívanie mláďat krátko po narodení, ak bol podaný gravidným samiciam potkanov v dávke 50-krát vyššej, ako je stanovená dávka pre ľudí (pozri časť 4.6).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Manitol

Koloidný oxid kremičitý, bezvodý

Hydroxypropylcelulóza

Draselná soľ acesulfámu

Glycín

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Krospovidón (typ A)

Mikrokryštalická celulóza

Magnéziumstearát

Žltý oxid železitý (E 172) – len pre Donepezil Mylan 10 mg orodispergovateľné tablety


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Donepezil Mylan 5 mg & 10 mg orodispergovateľné tablety:


OPA/Alu/PVC-Alu blistre s fóliou tvarovanou za studena v balení po 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 100, 120 a 180 orodispergovateľných tabliet *.


* Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Donepezil Mylan 5 mg orodispergovateľné tablety: 06/0246/10-S

Donepezil Mylan 10 mg orodispergovateľné tablety: 06/0247/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 16.04.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2013


9/9Donepezil Mylan 5 mg orodispergovateľné tablety