+ ipil.sk

Donesyn 5 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení , ev.č. 2011/01884, 2011/01885


Písomná informácia pre používateľa


Donesyn 5 mg

Donesyn 10 mg

filmom obalené tablety

donepezilchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Donesyn a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr,ako užijeteDonesyn

3. Ako užívať Donesyn

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Donesyn

6. Obsah balenia a ďalšieinformácie 1. Čo je Donesyn a na čo sa používa


Donesyn patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory acetylcholínesterázy.


Donesyn sa používa na liečbu príznakov demencie u ľudí s diagnostikovanou miernou až stredne závažnou Alzheimerovou chorobou (senilnou demenciou). Používa sa iba u dospelých pacientov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijeteDonesyn


Neužívajte Donesyn

 • ak ste alergický na donepezilchlorid, na príbuzné látky (deriváty piperidínu) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Donesyn.

Overte si, či sa vás týka alebo v minulosti sa vás týkalo niektoré z nižšie uvedených upozornení. Povedzte prosím svojmu lekárovi:

 • ak máte alebo ste mali problémy so srdcom (konkrétne syndróm chorého sínusu alebo podobný stav). Donesyn môže spomaliť tep vášho srdca.

 • ak ste niekedy mali žalúdočné vredy alebo vredy dvanástnika alebo ak ste užívali určitý typ

lieku proti bolesti (nesteroidné protizápalové lieky – NSAID). Lekár bude sledovať vaše

príznaky.

 • ak máte problémy s močením. Lekár bude sledovať vaše príznaky.

 • ak ste niekedy mali záchvat. Donesyn môže spôsobiť nový záchvat. Lekár bude sledovať

vaše príznaky.

 • ak máte astmu alebo iné dlhodobé pľúcne ochorenie. Vaše príznaky by sa mohli zhoršiť.

 • ak vás lekár informoval o vašej intolerancii na niektoré cukry, ako je napríklad laktóza.


Donesyn môžu užívať pacienti s ochorením obličiek alebo miernym až stredne závažným ochorením pečene. Ak máte ochorenie obličiek alebo pečene informujte o tom vášho lekára. Pacienti s ťažkým poškodením pečenenesmú Donesyn užívať.


Deti a dospievajúci

Donesyn sa neoporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Iné lieky a Donesyn


Iné lieky môžu byť ovplyvnené Donesynom. Môžu tiež ovplyvniť mieru účinnosti Donesynu. Donesyn môže vzájomne pôsobiť s:

 • celkové anestetiká. Ak sa chystáte na operáciu, ktorá si vyžaduje celkovú anestéziu, informujte svojho lekára a anesteziológa, že užívate Donesyn, pretože váš liek môže ovplyvniť množstvo potrebných anestetík.

 • liekmi užívanými na kontrolu srdcového rytmu (chinidín), antifungálnymi liekmi (ketokonazol a itrakonazol), špecifickými typmi antibiotík (erytromycín) a liekmi používanými na liečbu depresie (selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu, SSRI, ako je napríklad fluoxetín). Tieto lieky môžu zintenzívniť účinok Donesynu.

 • liekmi používanými na liečbu tuberkulózy (rifampicín), liekmi používanými na liečbu epilepsie (fenytoín a karbamazepín). Tieto lieky môžu znížiť účinok donepezilchloridu.

 • liekmi používanými na krátkodobú svalovú relaxáciu pri anestézii a intenzívnej starostlivosti (sukcinylcholín), inými svalovými relaxanciami, liekmi stimulujúcimi istú časť nervového systému (cholinergné agonisty) a určitými liekmi znižujúcimi krvný tlak (betablokátory). Účinok oboch liekov je zvýšený.

 • liekmi inhibujúcimi istú časť nervového systému (cholinergní antagonisty).

 • lieky proti bolesti alebo na liečbu artritídy, ako je kyselina acetylsalicylová, nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) ako ibuprofen alebo diklofenac.

 • ďalšie lieky na liečbu Alzheimerovej choroby napr: galantamín.

 • lieky dostupné bez lekárskeho predpisu napr: rastlinné prípravky.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, oznámte tosvojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Donesyn a jedlo, nápoje a alkohol

Jedlo namá vplyv na účinok Donesynu..

Alkohol môže zmeniť účinok Donesyn. Preto Donesyn sa nesie užívať s alkoholom.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Donesyn nesmiete užívať ak dojčíte.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárompredtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Alzheimerova choroba môže zhoršiť vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje a pokiaľ vám lekár nepovie, že je bezpečné vykonávať tieto činnosti, nevykonávajte ich. Donesyn môže okrem toho spôsobiť únavu, závrate a svalové kŕčea ak nimi trpíte, nesmiete viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.


Donesyn obsahuje laktózu

Tablety Donesyn obsahujúlaktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívaťDonesyn


Tento liek vždy užívajte presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Povedzte lekárovi alebo lekárnikovi meno vášho ošetrovateľa. Váš ošetrovateľ vám pomôže, aby ste užívali liek podľa predpisu.


Sila tablety, ktorú užívate, sa môže zmeniť v závislosti od dĺžky času, počas ktorého liek užívate a na základe odporúčania lekára.


Odporúčaná začiatočná dávka je 1 tableta Donesynu 5 mg (5 mg donepezilchloridu) každú noc. Po jednom mesiaci vám môže lekár povedať, aby ste užívali 2 tablety Donesynu 5 mg (10 mg donepezilchloridu) alebo 1 tabletu Donesynu 10 mg (10 mg donepezilchloridu)každú noc. Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg každý večer tesne pred spaním.

Pre dávkovanie, ktoré sa nedá uskutočniť s touto silou sú dostupné iné sily tohto lieku.


Ak máteproblémy s obličkami, nie je potrebné upravovať dávkovanie.


V prípade miernych až stredne závažných problémov s pečeňoumusí lekár postupne a opatrne upravovať dávku podľa vašich potrieb. V prípade závážnych problémov s pečeňouneužívajte Donesyn (pozri časť 2, Čo potrebujete vediet predtým, ako užijete Donesyn). V prípade nevysvetleného ochorenia pečene sa váš lekár môže rozhodnúť úplne zastaviť liečbu Donesynom.


Tabletu Donesynu užívajte večertesne pred spaním, tabletu si vložte do úst a zapite vodou.


Váš lekár vás bude informovať, ako dlho máte pokračovať v užívaní tabliet. Bude potrebné, aby ste pravidelne navštevovali svojho lekára, ktorý bude kontrolovať liečbu a hodnotiť príznaky.


Ak užijete viac Donesynu, ako máte

Neužívajte viac ako jednu tabletu každý deň. Ak užijete viac Donesynu, ako máte, môžu sa objaviť príznaky ako nevoľnosť, vracanie, vylučovanie slín (slinenie), potenie, pomalý tep srdca (bradykardia), nízky krvný tlak (hypotenzia), ťažkosti s dýchaním (respiračná depresia), svalová slabosť (kolaps) a mimovoľné kontrakcie svalov (kŕče) ako aj zvýšená svalová slabosť, ktorá môže predstavovať životu nebezpečný stav.


Ak ste užili väčšie množstvo, ako máte, okamžite kontaktujte svojho lekára. Ak sa nemôžete spojiť so svojím lekárom, kontaktujte pohotovostné oddelenie v nemocnici. Vždy si so sebou zoberte tablety a škatuľku do nemocnice, aby lekár vedel, čo ste užili.


Ak zabudnete užiť Donesyn

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu. Vynechajte zmeškanú dávku a užite ďalšiu tabletu vo zvyčajnom čase nasledujúci deň. Ak zabudnete užiť liek dlhšie ako týždeň, zavolajte lekárovi, kým užijete ďalšiu dávku lieku.


Ak prestanete užívať Donesyn

Neprestávajte užívať tablety, aj keď sa cítite dobre, pokiaľ vám to nenariadi lekár.


Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Ako všetky lieky, Donesyn môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi častévedľajšie účinky(môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí):

Hnačka • nevoľnosť • bolesti hlavy


Častévedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí):

bežné prechladnutie • strata chuti do jedla (anorexia) • videnie alebo počutie vecí, ktoré nie sú skutočné (halucinácie) • rozrušenie (agitácia) • agresívne správanie•nezvyčajné sny vrátane nočnej mory• mdloby (synkopa) • závrat• ťažkosti so spaním (nespavosť) • vracanie• pocit nepohodlia v oblasti žalúdka • vyrážka • svrbenie• svalové kŕče • inkontinencia moču (neschopnosť udržať moč) • únava • bolesť • úrazy (pacienti sú náchylnejší na pády a náhodné poranenia)


Menej častévedľajšie účinky(môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí):

Záchvat • pomalý tep srdca (bradykardia) • vnútorné krvácanie (gastrointestinálne krvácanie) •vredy ( žalúdočné a dvanástnikové vredy) • malé zvýšenie sérovej koncentrácie svalového enzýmu (kreatinínkináza)


Zriedkavévedľajšie účinky(môžu postihnúť až 1 z 1000 ľudí):

nekontrolované pohyby tela alebo tváre (extrapyramídové príznaky) • niektoré poruchy srdcového vedenia, ktoré vedú k poruchám srdcového rytmu ( sinoatriálny blokáda, atrioventrikulárna blokáda) • porucha pečene vrátane hepatitídy


Váš lekár môže rozhodnúť o znížení dávky alebo prerušení liečby kvôli výskytu vedľajších účinkov.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávaťDonesyn


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na vonkajšej škatuľke po EXP. Prvé dve číslice označujú mesiac a posledné štyri číslice označujú rok. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek si nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Ďalšie informácie


Čo Donesyn obsahuje

 • Liečivo je donepezilchlorid.


Donesyn 5 mg

Každá filmom obalená tableta obsahuje 5,22 mg monohydrátu donepezilchloridu, čo zodpovedá 5 mg donepezilchloridu, čo zodpovedá 4,56 mg donepezilu.

Donesyn 10 mg

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10,44 mg monohydrátu donepezilchloridu, čo zodpovedá 10 mg donepezilchloridu, čo zodpovedá 9,12 mg donepezilu.

 • Ďalšie zložky jadra tablety sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza (E460), sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), hydroxypropylcelulóza (E463), magnéziumstearát (E572).

Zložky v obale tablety sú hypromelóza (E464), žltý oxid železitý (E172) (iba v tabletách Donesyn 10 mg),monohydrát laktózy, makrogol 4000 a oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Donesyn a obsah balenia

Donesyn 5 mg

Donesyn 5 mg, filmom obalené tablety sú biele, okrúhle a bikonvexné filmom obalené tablety s označením D9EI na jednej strane a 5 na druhej strane.

Donesyn 10 mg

Donesyn 10 mg, filmom obalené tablety sú žlté, okrúhle a bikonvexné filmom obalené tablety s označením D9EI na jednej strane a 10 na druhej strane.


Filmom obalené tablety sú k dispozícii v blistroch so 7, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 100, 120 filmom obalenými tabletami a v blistroch s jednotkovými dávkami s 50 filmom obalenými tabletami (len na použitie v nemocnici).


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Vipharm S.A.

11 Przewoźników str

03-691 Varšava

Poľsko


Výrobca:

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Holandsko


Synthon Hispania S.L.

Castelló 1, Polígono Las Salinas

08830 San Boi de Lloregat

Španielsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Nemecko Donesyn 5/10 mg Filmtabletten

Bulharsko Donesyn 5/10 mg Филмирана таблетка

Česká republika Donpethon 5/10 mg, potahovaná tableta

Estónsko Donesyn 5/10 mg

Grécko Donepezil Synthon Hispania 5/10 mg

Fínsko Donesyn 5/10 mg tabletti

Maďarsko Donesyn 5/10 mg filmtabletta

Írsko Donesyn 5/10 mg film-coated tablets

Island Donesyn 5/10 mg filmuhúðaðar töflur

Lithuania Donesyn 5/10 mg plėvele dengtos tabletės

Latvia Donesyn 5/10 mg apvalkotās tabletes

Nórsko Donesyn 5/10 mg tablett

Poľsko Donesyn

Portugalsko Dosylien 5/10 mg comprimidos revestidos por película

Rumunsko Donesyn 5/10 mg

Slovinsko Donesyn 5/10 mg filmsko obložene tablete


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v novembri 2013.


Donesyn 5 mg

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku , ev.č: 2011/01885-PRE


Súhrn charakteristických vlastností lieku

1 NÁZOV LIEKU

Donesyn 5 mg

filmom obalené tablety


2 KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 5,22 mg monohydrátu donepezilchloridu, čo zodpovedá 5 mg donepezilchloridu, čo zodpovedá 4,56 mg donepezilu.


Pomocná látka so známym účinkom:

Každá tableta obsahuje 91 mg laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3 LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.


Biele okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s označením D9EI na jednej strane a 5 na druhej strane.


4 KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Donepezilchlorid je určený na symptomatickú liečbu miernej až stredne ťažkej Alzheimerovej demencie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí/staršie osoby

Liečba začína 5 mg/deň (dávkovanie raz denne). Tablety donepezilchloridu sa majú užívať orálne večer pred spaním. Dávkovanie 5 mg/deň je treba dodržať minimálne jeden mesiac, aby bolo možné zhodnotiť prvé klinické reakcie na liečbu a dosiahnuť stabilný stav koncentrácií donepezilchloridu. Po mesačnom klinickom hodnotení liečby pri dávkovaní 5 mg/deň je možné zvýšiť dávku donepezilchloridu na 10 mg/deň (dávkovanie raz denne). Maximálna odporúčaná denná dávka je 10 mg. Dávky vyššie ako 10 mg/deň neboli v klinických štúdiách predmetom skúmania.


V prípade nerealizovateľných/nedosiahnuteľných dávok s takouto silou sú k dispozícii aj iné sily tohto lieku.


Liečbu musí začať a vykonávať nad ňou dohľad lekár so skúsenosťami v diagnostikovaní a liečbe Alzheimerovej demencie. Diagnózu je potrebné stanoviť v súlade so schválenými usmerneniami (napr. DSM IV, ICD 10). Liečbu pomocou donepezilchloridu je možné začať iba v prípade, že je k dispozícii ošetrovateľ, ktorý bude pravidelne monitorovať užívanie lieku pacientom. V udržiavacej liečbe možno pokračovať tak dlho, kým pretrváva terapeutický prínos pre pacienta. Z tohto dôvodu je potrebné pravidelne prehodnocovať klinický prínos donepezilchloridu. V prípade, že terapeutický účinok nie je zrejmý, zvážte prerušenie liečby. Individuálnu reakciu na donepezilchlorid nie je možné predvídať.


Po prerušení liečby je pozorovateľné postupné zníženie priaznivých účinkov donepezilchloridu.


Porucha funkcie obličiek a pečene

U pacientov s poškodením obličiek je možné dodržať podobný harmonogram dávkovania, keďže klírens donepezilchloridu nie je týmto stavom ovplyvnený.


Z dôvodu možnej zvýšenej expozícii u pacientov s miernym až stredným poškodením pečene (pozri časť 5.2) je potrebné zvyšovať dávku podľa individuálnej tolerancie. V prípade pacientov so závažným poškodením pečene nie sú k dispozícii žiadne údaje.


Pediatrická populácia

Neodporúča sa, aby deti a mladiství užívali donepezilchlorid.


4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo, deriváty piperidínu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Užívanie donepezilchloridu u pacientov so závažnou Alzheimerovou demenciou, inými typmi demencie alebo iným poškodením pamäte (napr. úbytok kognitívnych schopností súvisiaci s vekom) nebol preskúmaný.


Anestézia

Počas anestézie donepezilchlorid ako inhibítor cholinesterázy pravdepodobne príliš zvýši svalovú relaxáciu sukcinylcholínového typu.


Vplyv na kardiovaskulárny systém

Z dôvodu svojho farmakologického účinku môžu mať inhibítory cholinesterázy vagotonické účinky na srdcový tep (napr. bradykardia). Potenciál tohto účinku môže byť dôležitý predovšetkým pre pacientov so „syndrómom chorého sínusu“(„sick sinus syndrome“) alebo pri iných supraventrikulárnych srdcových poruchách vedenia ako napríklad sinoatriálny blok alebo atrioventrikulárny blok.


Boli tiež hlásené mdloba a záchvaty. Pri vyšetrení takýchto pacientov je potrebné dbať na srdcovú blokádu alebo dlhé sínusové pauzy.


Vplyv na gastrointestinálny systém

U pacientov so zvýšeným rizikom vzniku vredov, napr. s vredovou chorobou v anamnéze, alebo u tých, ktorí súčasne užívajú nesteroidové antiflogistiká (NSAID), je potrebné sledovať príznaky. Avšak klinické štúdie s donepezilchloridom ukázali, že v porovnaní s placebom nedošlo k častejšiemu výskytu ochorenia peptických vredov alebo gastrointestinálneho krvácania.


Vplyv na urogenitálny systém

Aj keď pri klinických štúdiách donepezilchloridu neboli spozorované, cholinomimetiká môžu spôsobiť obštrukciu odvodných močových ciest.


Vplyv na nervový systém

Záchvaty: Cholinomimetiká môžu pravdepodobne spôsobovať generalizované kŕče. Záchvaty však môžu byť prejavom aj Alzheimerovej choroby.


Cholinomimetiká pravdepodobne môžu zhoršiť alebo vyvolať extrapyramídové príznaky.


Vplyv na pľúcny systém

Inhibítory cholínesterázy treba predpisovať pacientom s anamnézou astmy alebo obštrukčnej choroby pľúc pre ich cholínomimetické účinky opatrne.


Donepezilchlorid nepodávajte súčasne s inými inhibítormi acetylcholinesterázy a agonistmi alebo antagonistmi cholinergného systému.


Závažná porucha funkcie pečene

V prípade pacientov so závažným poškodením pečene nie sú k dispozícii žiadne údaje.


Mortalita pri klinických štúdiách vaskulárnej demencie

Boli uskutočnené tri klinické štúdie v dĺžke 6 mesiacov, počas ktorých boli skúmaní jednotlivci spĺňajúci kritéria NINDS –AIREN pre pravdepodobnú alebo možnú vaskulárnu demenciu (VaD). Kritéria NINDS-AIREN sú určené na zistenie pacientov, u ktorých sa demencia zdá spôsobená iba vaskulárnymi príčinami a na vylúčenie pacientov s Alzheimerovou chorobou. V prvej štúdii bola pri 5 mg donepezilchloridu mortalita 2/198 (1,0%), pri 10 mg donepezilchloridu 5/206 (2,4%) a v prípade placeba 7/199 (3,5%). V druhej štúdii bola pri 5 mg donepezilchloridu mortalita 4/208 (1,9 %), pri 10 mg donepezilchloridu 3/215 (1,4 %) a v prípade placeba 1/193 (0,5%). V tretej štúdii bola mortalita pri 5 mg donepezilchloride 11/648 (1,7 %) a v prípade placeba 0/326 (0%).Mortalita v troch štúdiách VaD kombinovaných v skupine donepezilchloridu (1,7 %) dosiahla číselne vyššiu hodnotu ako v skupine s placebom (1,1 %), avšak tento rozdiel nebol štatisticky významný. Zdá sa, že väčšina úmrtí pacientov užívajúcich buď donepezilchlorid alebo placebo bola výsledkom rôznych vaskulárnych príčin, ktoré sa u tejto populácie vo vyššom veku so základnou vaskulárnou chorobou dali očakávať. Analýza všetkých závažných nefatálnych a fatálnych vaskulárnych príhod neukázala rozdiel vo frekvencii výskytu v skupine s donepezilchloridom v porovnaní so skupinou s placebom.


V hromadných štúdiách Alzheimerovej choroby (n=4146) a pri zlúčení týchto štúdií Alzheimerovej choroby s inými štúdiami demencie vrátane štúdií vaskulárnej demencie (celkovo n=6888) bola mortalita číselne vyššia v skupine s placebom oproti skupine s donepezilchloridom.


Pomocné látky

Tento liek obsahuje laktózu.Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmúužívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie

Donepezilchlorid a/alebo jeho metabolity neinhibujú metabolizmus teofylínu, warfarínu, cimetidínu alebo digoxínu u ľudí. Metabolizmus donepezil chloridu nie je ovplyvnený súčasným podávaním digoxínu alebo cimetidínu.

Štúdie in vitro dokázali, že izoenzýmy cytochrómu P450, 3A4 a v menšej miere 2D6 sa podieľajú na metabolizme donepezilchloridu. Štúdie liekových interakcií in vitrodokázali, že ketokonazol (inhibítor CYP3A4) a chinidín (inhibítor CYP2D6), inhibujú metabolizmus donepezilchloridu. Preto tieto, ako aj iné inhibítory CYP3A4, ako sú itrakonazol a erytromycín, a inhibítory CYP2D6 ako fluoxetín, by mohli inhibovať metabolizmus donepezilchloridu.

V štúdii so zdravými dobrovoľníkmi ketokonazol zvyšoval priemerné koncentrácie donepezilchloridu približne o 30 %.

Enzýmové induktory, ako sú rifampicín, fenytoín, karbamazepín a alkohol, môžu znižovať hladinu donepezilchloridu. Keďže rozsah inhibičného ani indukčného pôsobenia nie je známy, tieto liekové kombinácie je potrebné indikovať opatrne.

Donepezilchlorid má potenciál interakcie s liekmi, ktoré majú anticholinergický účinok. Rovnako je známy potenciál pre synergický účinok pri súčasnej liečbe liekmi, ako sú sukcinylcholín, iné neuromuskulárne blokátory alebo cholinergné agonisty, či betablokátory, ktoré ovplyvňujú srdcový prevod.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

O užívaní donepezilchloridu tehotnými ženami neexistujú dostatočné údaje.

Štúdie u zvierat nepreukázali teratogénny účinok, no dokázali perinatálnu a postnatálnu toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe možné riziko pre ľudí.

Pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, donepezilchlorid nesmie byť užívaný počas tehotenstva.


Laktácia

Donepezilchlorid sa uvoľňuje do mlieka potkanov. Nie je známe, či sa donepezilchlorid vylučuje do ľudského materského mlieka a neboli uskutočnené žiadne štúdie dojčiacich žien.Preto ženy počas užívania donepezilchloridu nesmú dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Donepezilchlorid má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Demencia môže spôsobiť zhoršenie výkonu pri vedení vozidla alebo znížiť schopnosť obsluhovať stroje. Donepezilchlorid môže okrem toho spôsobiť únavu, závrate a svalové kŕče, predovšetkým na začiatku dávkovania alebo pri zvýšení dávky. Ošetrujúci lekár má vždy zhodnotiť schopnosť pacientov užívajúcich donepezilchlorid naďalej viesť vozidlo alebo obsluhovať zložité stroje.


4.8 Nežiaduce účinky

K najčastejším nežiaducim účinkom patrí hnačka, svalové kŕče, únava, nevoľnosť, vracanie a nespavosť.


Nežiaduce reakcie ohlásené vo viac ako ojedinelých prípadoch sú uvedené nižšie podľa triedy orgánových systémov a podľa frekvencie výskytu.

Frekvencie výskytu sú určené ako: veľmi časté (>1/10) časté (>1/100 do < 1/10), menej časté (>1/1 000 do < 1/100), zriedkavé (>1/10 000 do < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme ( nedajú sa stanoviť z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Infekcie a nákazy


- bežné prechladnutiePoruchy metabolizmu a výživy


- anorexiaPsychiatrické poruchy a ochorenia


- halucinácie**

nepokoj**

- agresívne správanie**

-abnormálne sny a nočná mora**
Poruchy nervového systému


- mdloba*

- závrate

- nespavosť

- záchvat*

-extrapyramídové príznaky

Poruchy srdca a poruchy srdcovej činnosti- bradykardia

- sinoatriálny blok

- atrioventriku-lárny blok

Poruchy gastrointestinálneho traktu

- hnačka

- nevoľnosť

- vracanie

- abdominálne poruchy

-gastrointestinálne krvácanie

- žalúdočné a dvanástnikové vredy


Poruchy pečene a žlčových ciest
- porušená funkcia pečene vrátane hepatitídy***

Poruchy kože a podkožného tkaniva


- vyrážky

- pruritis (svrbenie)Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


- svalové kŕčePoruchy obličiek a močovej sústavy


- inkontinencia močuCelkové poruchy a reakcie v mieste podania

- bolesť hlavy

- únava

- bolesťLaboratórne a funkčné vyšetrenia- malé zvýšenie koncentrácie svalovej kreatínkinázy v plazme


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu


- úraz* Pri vyšetrení pacientov na synkopu alebo kŕče je potrebné zvážiť možnosť zástavy srdca alebo dlhých sínusových páuz (pozri časť 4.4).

** Hlásené halucinácie, abnormálne sny, nočné mory, podráždenie a agresívne správanie vyriešilo zníženie dávky alebo prerušenie liečby.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie

Odhadovaná stredná hodnota smrteľnej dávky donepezilchloridu po podaní jednorazovej orálnej dávky u myší je 45 mg/kg a u potkanov 32 mg/kg alebo približne 225- a 160-násobok maximálnej odporúčanej ľudskej dávky 10 mg na deň. U zvierat bola pozorovaná cholinergická stimulácia vrátane redukovaného spontánneho pohybu, polohy na bruchu, tackavej chôdze, slzenia, klonických kŕčov, oslabeného dýchania, slinenia, miózy, fascikulácie a nižšej teploty povrchu tela.


Predávkovanie inhibítormi cholínesterázy môže viesť ku cholinergnej kríze s príznakmi, ako sú závažná nevoľnosť, vracanie, slinenie, potenie, bradykardia, hypotenzia, respiračný útlm, kolaps a kŕče. Môže dôjsť k zvýšeniu svalovej slabosti, čo môže mať za následok smrť, ak sú postihnuté dýchacie svaly.


Ako pri každom predávkovaní je potrebné vykonať všeobecné podporné opatrenia. Ako protilátku pri predávkovaní donepezil hydochloridom možno použiť terciárne anticholinergiká, napr. atropín. Odporúča sa titrovať intravenózne aplikovaný atropíniumsulfát až do nástupu účinku nasledovne: počiatočná dávka 1,0 až 2,0 mg intravenózne s následnými dávkami podľa klinickej odpovede. Boli zaznamenané prípady atypických reakcií krvného tlaku a srdcovej frekvencie pri podávaní iných cholinomimetík, ak sa súčasne podávali s kvartérnymi anticholinergikami ako napríklad glykopyrolát. Nie je známe, či donepezilchlorid a/alebo jeho metabolity možno odstrániť dialýzou (hemodialýzou, peritoneálnou dialýzou alebo hemofiltráciou).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: lieky na demenciu; anticholínesterázy

ATC kód: N06DA02


Donepezilchlorid je špecifický a reverzibilný inhibítor acetylcholínesterázy, dominantnej cholínesterázy v mozgu. Donepezilchlorid je in vitro viac než 1000-násobne účinnejší inhibítor tohto enzýmu ako butyrylcholínesterázy - enzýmu, ktorý je prítomný najmä mimo centrálnej nervovej sústavy.


Alzheimerova demencia

U pacientov s Alzheimerovou demenciou, ktorí boli zaradení do klinických štúdií, spôsobilo podanie dávky 5 mg alebo 10 mg donepezilchloridu v jednorazovej dávke denne stabilizovanú inhibíciu účinku acetylcholínesterázy (meranú v membránach erytrocytov), a to 63,6 % a 77,3 % (v uvedenom poradí) pri meraní po užití dávky. Inhibícia acetylcholínesterázy (AChE) v červených krvinkách donepezilchloridom korelovala so zmenami v ADAS-cog, v citlivej škále, ktorá hodnotí vybrané aspekty kognitívnych schopností. Či môže potenciál donepezilchloridu zásadne ovplyvniť priebeh základnej neuropatológie choroby nebolo skúmané. Preto nemožno očakávať, že donepezilchlorid má akýkoľvek vplyv na progresiu choroby.


Účinnosť liečby donepezilchloridom bola skúmaná v štyroch placebom kontrolovaných klinických skúšaniach, a to v 2 skúšaniach s dĺžkou liečby 6 mesiacov a v 2 skúšaniach s dĺžkou liečby 1 rok.


V 6-mesačnej klinickej štúdii bola uskutočnená analýza v závere liečby donepezilchloridom s kombináciou troch kritérií účinnosti: ADAS-Cog (ako miera kognitívnych schopností), hodnotenie zmeny podľa klinického pohovoru a podľa informácií od opatrovateľa (CIBIC) (ako miera celkovej funkcie) a podstupnica aktivít každodenného života v rámci klinickej hodnotiacej stupnice demencie (ADL-CDRS) (miera schopností v oblasti komunitných záležitostí, domácej oblasti a oblasti záľub a osobnej starostlivosti).


Pacienti, ktorí splnili kritéria uvedené nižšie, boli považovaní za osoby reagujúce na liečbu.


Reakcia = Zlepšenie ADAS-Cog najmenej v 4 bodoch

Bez výskytu zhoršenia CIBIC+

Žiadne zhoršenie na stupnici činností každodenného života v rámci klinickej hodnotiacej stupnice demencie (ADL-CDRS).Reakcia v %


Celkový počiatočný súbor pacientov

n = 365

Populácia zaraditeľná do hodnotenia

n = 352

Skupina s placebom

10%

10%

Skupina užívajúca tablety donepezilchlorid 5 mg

18%*

18%*

Skupina užívajúca tablety donepezilchlorid 10 mg

21%*

22%**

* p < 0,05

** p < 0,01


Donepezilchlorid spôsobil v závislosti od dávky štatisticky významné zvýšenie percenta pacientov, ktorí boli posúdení ako osoby reagujúce na liečbu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Maximálna hladina v plazme je dosiahnutá približne 3 až 4 hodiny po perorálnom podaní. Plazmatické koncentrácie a oblasť pod krivkou sa zvyšujú úmerne k dávke. Koncový dispozičný polčas je približne 70 hodín, z toho dôvodu vedie viacnásobné podávanie jednorazovej dávky za deň k postupnému približovaniu sa ustálenému stavu. Približný ustálený stav sa dosiahne v priebehu 3 týždňov od začatia liečby. Po dosiahnutí ustáleného stavu vykazujú plazmatické koncentrácie donepezilchloridu a súvisiaci farmakodynamický účinok v priebehu dňa malú variabilitu.

Jedlo neovplyvnilo absorpciu donepezilchloridu.


Distribúcia

Donepezilchlorid je približne na 95 % viazaný na ľudské plazmatické proteíny. Väzba aktívneho metabolitu 6-O-desmetyldonepezilu na plazmatické proteíny nie je známa. Distribúcia donepezilchloridu v rôznych tkanivách tela nebola definitívne preskúmaná. Avšak v štúdii hmotnostnej rovnováhy uskutočnenej so zdravými dobrovoľníkmi, mužmi, zostalo 240 hodín po podaní jednorazovej 5 mg dávky donepezilchloridu označeného 14C približne sa nevylúčilo 28% označeného donepezilu. To naznačuje, že donepezilchlorid a/alebo jeho metabolity môžu pretrvávať v tele viac ako 10 dní.


Metabolizmus/Vylučovanie

Donepezilchlorid sa vylučuje do moču nezmenený aj metabolizovaný cytochrómovým systémom P-450 na viacero metabolitov, z ktorých zatiaľ neboli všetky identifikované. Po podaní jednorazovej 5 mg dávky donepezilchloridu označeného 14C bola plazmatická rádioaktivita vyjadrená ako percento z podanej dávky prítomná predovšetkým ako nezmenený donepezilchlorid (30 %), 6-O-desmetyldonepezil (11 % - jediný metabolit, ktorý má podobný účinok ako donepezilchlorid), donepezil-cis-N-oxid (9 %), 5-O-desmetyldonepezil (7 %) a konjugát glukuronidu 5-O-desmetyldonepezilu (3 %). Približne 57 % celkovej podanej rádioaktivity sa objavilo v moči (17 % ako nezmenený donepezilchlorid) a 14,5 % v stolici, z čoho sa dá usudzovať, že biotransformácia a vylučovanie do moču sú hlavné spôsoby eliminácie. Nie sú žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že dochádza k enterohepatálnej recirkulácii donepezilchloridu, a/alebo niektorého z jeho metabolitov.


Plazmatické koncentrácie donepezilchloridu sa znižujú s polčasom približne 70 hodín.


Pohlavie, rasa a fajčenie nemajú klinicky významný vplyv na plazmatické koncentrácie donepezilchloridu. Farmakokinetika donepezilchloridu nebola zatiaľ metodicky sledovaná u zdravých starších osôb ani u pacientov s Alzheimerovou alebo vaskulárnou demenciou. Avšak priemerné plazmatické hladiny u pacientov boli veľmi blízke hladinám u mladých zdravých dobrovoľníkov.


Pacienti s miernym až stredne ťažkým stupňom poškodenia pečene mali zvýšené ustálené koncentrácie donepezilchloridu; priemernú hodnotu AUC o 48 % a priemernú hodnotu Cmaxo 39 % (pozri časť 4.2.).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Rozsiahle sledovanie na experimentálnych zvieratách ukázalo, že táto zlúčenina spôsobuje málo účinkov odlišných od predpokladaných farmakologických účinkov vyplývajúcich z jej aktivity ako cholinergného stimulátora (pozri časť 4.9).


Donepezilchlorid nie je mutagénny podľa analyzovaných zmien v bunkách baktérií a cicavcov. Určité klastogénne účinky boli pozorované in vitro pri koncentráciách zjavne toxických pre bunky a pri viac ako 3000-násobne vyššej koncentrácii, ako sú ustálené plazmatické koncentrácie. Nezistili sa klastogénne ani iné genotoxické účinky na mikronukleárnom modeli myši in vivo. V dlhodobých štúdiách karcinogenicity na potkanoch a na myšiach nebol preukázaný žiaden onkogénny potenciál.


Donepezilchlorid nemal žiaden vplyv na fertilitu potkanov a nemal teratogénny účinok na potkany ani králiky, zistil sa však mierny účinok na počet mŕtvonarodených mláďat a prežívanie mláďat krátko po narodení pri podávaní gravidným samiciam potkanov v dávke 50-krát vyššej, ako je stanovená dávka pre ľudí (pozri časť 4.6.)


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety

Monohydrát laktózy

Mikrokryštalická celulóza (E460)

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Hydroxypropylcelulóza (E463)

Magnéziumstearát (E572)


Filmová vrstva (obal tablety)

Hypromelóza (E464)

Monohydrát laktózy

Makrogol 4000

Oxid titaničitý (E171)


6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek si nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

Kartónové škatuľky obsahujúce blistre (PVC/hliník) so 7, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 100 alebo 120 tabletami a nemocničné blistre (blister s jednotkovou dávkou) (PVC/hliník) s 50 tabletami.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Vipharm S.A.

11 Przewoźników str

03-691 Varšava

Poľsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Reg.č. 06/0063/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 19.3.2008

Dátum posledného predĺženia:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

November 2013


Donesyn 5 mg