+ ipil.sk

DopegytPríbalový leták

Príloha č.3 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2107/9789


Písomná informácia pre používateľov


Vážený pacient,

pozorne si prečítajte túto dôležitú informáciu. Ak máte nejaké ďalšie otázky, obráťte sa na vášho lekára alebo lekárnika.


Dopegyt®

methyldopum

tablety


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


EGIS Pharmaceuticals PLC

Budapešť · Maďarsko


Zloženie lieku


Jedna tableta obsahuje liečivo methyldopum (metyldopu) 250mg.

Obsahuje aj pomocné látky ethylcellulosum (etylcelulózu), magnesii stearas (magnéziumstearát), amylum (škrob), acidum stearicum (kyselinu stearovú), carboxymethylamylum natricum (sodnú soľ karboxymetylškrobu) a talcum (mastenec).


Farmakoterapeutická skupina: antihypertenzívum


Charakteristika


Dopegyt®obsahuje metyldopu, antihypertenzívnu látkou, ktorá účinkuje priamo v centrálnom nervovom systéme a znižuje vysoký krvný tlak.


Indikácie

Hypertenzia


Kontraindikácie


Tablety Dopegyt®by ste nemali užívať v prípade, ak máte

 • hypersenzitivitu na liečivo alebo niektorú pomocnú látku,

 • aktívne ochorenie pečene (napr. aktívnu hepatitídu, aktívnu cirhózu),

 • metyldopou indukované ochorenie pečene v anamnéze,

 • súčasne užívať inhibítory MAO,

 • depresiu,

 • feochromocytóm.


Ak máte ochorenie pečene alebo obličiek a lekár vám predpíše Dopegyt®, neodkladne mu to oznámte. Môže byť potrebné určiť vám nižšie dávky.


Možné nežiaduce účinky

Liečba metyldopou je obvykle dobre tolerovaná, nežiaduce účinky nie sú časté.

Na začiatku liečby alebo pri zvyšovaní dávky možno pozorovať ospalosť, bolesť hlavy a slabosť.


Iné nežiaduce účinky:

Centrálny nervový systém: parestézia, závrat, úzkosť, depresia, psychóza (mierna a prechodná), nočné mory, znížené libido, impotencia, zriedkavo parkinsonizmus, choreoatetické pohyby, cerebrovaskulárna insuficiencia (môže súvisieť s hypotenziou), periférna tvárová paréza.

Kardiovaskulárny systém: zhoršenie anginy pectoris, kongestívne srdcové zlyhanie, sínusová bradykardia, hypersenzitivita karotického sínu, ortostatická hypotenzia, edém, prírastok hmotnosti.

Gastrointestinálny trakt: pankreatitída, kolitída, vracanie, hnačka, sialadenitída, zapálený alebo čierny jazyk, nauzea, zápcha, distenzia, flatulencia, sucho v ústach.

Poškodenie pečene: ikterus, hepatitída, cholestáza, abnormálne funkčné pečeňové testy (pozrite aj upozornenia).

Hematologické účinky: depresia kostnej drene, leukopénia, granulocytopénia, trombocytopénia, hemolytická anémia, pozitívny test na antinukleárne protilátky, LE bunky, reumatoidný faktor, pozitívny Coombsov test (pozrite aj upozornenia).

Imunologické účinky: myokarditída, perikarditída, vaskulitída, symptómy podobné SLE, liekom indukovaná horúčka, eozinofília.

Endorinologické prejavy: hyperprolaktinémia, gynekomastia, galaktorea, amenorea.

Kožné reakcie: začervenanie, zriedkavo toxická epidermálna nekrolýza.

Muskuloskeletárny systém: artralgia, opuch kĺbov, bolesť svalov.

Respiračný systém: zapchatý nos.

Laboratórne výsledky: zvýšené hladiny BUN.


Ak sa u vás vyskytnú iné nežiaduce účinky, ktoré tu nie sú spomenuté, musíte informovať lekára!


Interakcie

Je možné, že už v súčastnosti užívate nejaké lieky, alebo počas liečby Dopegytom®ešte ďalšie budete užívať.


Metyldopa by sa súčasne nemalapodávať s inhibítormi MAO (pozrite aj Kontraindikácie).

Metyldopa sa môže opatrnepodávať s :

 • sympatikomimetikami (zvýšené presorické účinky),

 • tricyklickými antidepresívami,

 • fenotiazínmi,

 • perorálnymi preparátmi železa (biodostupnosť metyldopy sa môže zvýšiť),

 • nesteroidnými protizápalovými látkami,

 • estrogénovými preparátmi.


Účinok metyldopy sa zvyšuje:

 • inými antihypertenzívami,

 • anestetikami (pozrite aj Upozornenia).


Účinky metyldopy a nasledujúcich liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať:

 • lítium (nebezpečie zvýšenia toxicity lítia),

 • levodopa (znížené antiparkinsonické efekty, zvýšené CNS nežiaduce účinky),

 • alkohol a iné depresíva centrálnej nervovej sústavy (zvýšenie depresívneho účinku na centrálnu nervovú sústavu),

 • antikoagulanciá (zvýšený antikoagulačný efekt, nebezpečie krvácania),

 • bromokryptín (koncentrácia prolaktínu môže byť nežiaduco ovplyvnená),

 • haloperidol (porucha kognitívnych funkcií – dezorientácia, spomalenie).


Dávkovanie a spôsob podávania

Tablety sa majú užívať pred jedlom alebo po ňom.

Obvyklá počiatočná dávka metyldopy pre dospelýchje 250 mg jedenkrát denne (pred spaním) počas prvých dvoch dní. Dennú dávku možno potom zvyšovať o 250 mg v dvojdňových intervaloch, až kým sa dosiahne adekvátne zníženie tlaku krvi. Aby sa minimalizoval sedatívny vplyv, so zvyšovaním dávky treba začať večer.

Obvyklá udržiavacia dávka je 500-2000mg, podávaná v 2-4 dávkach.

Maximálna odporúčaná denná dávka je 2,0 g. Ak efektívnu kontrolu krvného tlaku nemožno udržať na dennej dávke 2,0 g, treba uvážiť kombináciu s inými antihypertenzívami.

V niektorých prípadoch sa môže vyvinúť tolerancia, obyčajne medzi druhým a tretím mesiacom terapie. Pridanie diuretika alebo zvýšenie dávky metyldopy obnoví efektívnu kontrolu krvného tlaku.

Vysadenie metyldopy je sprevádzané návratom hypertenzie, obyčajne v priebehu 48 hodín. Neprejaví sa však nadmerným zvýšením krvného tlaku.


Starší pacienti:počiatočnú dávku treba nastaviť tak nízko ako je možné, neprekročiac 2x250mg denne, pretože tlmivý účinok sa prejavuje častejšie. Ak je potrebné, dávku možno zvýšiť v dvojdňových intervaloch až do maximálne 2g denne, ktoré by sa nemali prekročiť.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek:vyžadujú menšie dávky. V prípade mierneho poškodenia funkcie obličiek (GFR>50ml/min) by mal byť interval medzi dávkami 8 hodín, pri stredne ťažkom poškodení funkcie obličiek (GFR=10-50ml/min) 8-12 hodín a pri ťažkom poškodení funkcie obličiek 12-24 hodín.

Keďže metyldopa sa dá odstrániť dialýzou, malo by sa po absolvovaní hemodialýzy podať 250 mg metyldopy, aby sa zabránilo zvýšeniu krvného tlaku.


Odporúčaná počiatočná denná dávka metyldopy pre detije 10 mg/kg telesnej hmotnosti, rozdelená na dve alebo štyri dávky. Ak je potrebné, dennú dávku možno zvýšiť až na 65 mg/kg telesnej hmotnosti.


Predávkovanie

Ak ste užili príliš veľa tabliet, alebo máte podozrenie, že tablety Dopegyt®prehltlo dieťa, okamžite sa poraďte s lekárom! Do najbližšej ambulancie alebo nemocnice vezmite so sebou aj tento leták a tablety, ktoré ostali.

Symptómy predávkovania:akútna hypotenzia, výrazná ospalosť, slabosť, bradykardia, závrat, zápcha, distenzia, plynatosť, hnačka, nauzea, vracanie.

Liečba: krátko po predávkovaní: výplach žalúdka, indukovaná eméza môže znížiť množstvo absorbovaného lieku. Ak je už liek pravdepodobne absorbovaný, infúzia môže podporiť vylučovanie močom. Je potrebné dôsledne monitorovať tep, krvný objem, elektrolytickú rovnováhu, intestinálne funkcie, renálnu funkciu a cerebrálne funkcie. Ak je potrebné, môžu sa podávať sympatikomimetiká (napr. adrenalín).


Upozornenia

Pred začiatkom liečbyvám lekár môže vyšetriť funkciu pečene a obličiek, krvný obraz a hormonálny stav.


Počas užívania tabliet

V priebehu prvýcvých 1-3 mesiacov liečby sa odporúča kontrola krvného obrazu a hladiny sérových transamináz.

V prvých 6-10 týždňoch liečby by sa mala vylúčiť možnosť autoimúnnej hemolytickej anémie pomocou Coombsovho testu, ktorý by sa mal zopakovať každý ½-1rok při dlhodobej terapii.

V prvých 6-12 týždňoch terapie, alebo v prípade horúčky neznámeho pôvodu, je potrebné určenie funkcie pečene. Ak sa objavia zmeny v pečeňových enzýmoch alebo ikterus, treba predpokladať hypersenzitívnu reakciu. V takom prípade by sa mala liečba metyldopou okamžite prerušiť a už nikdy neobnoviť.

U niektorých pacientov sa môže počas liečby metyldopu objaviť opuch alebo prírastok hmotnosti, čo možno odstrániť pridaním diuretika. V liečbe metyldopou by sa nemalo pokračovať, ak edém progreduje alebo ak sa vyvinú príznaky srdcového zlyhania.

Dialýzaodstráni metyldopu, preto sa po tejto procedúre môže vrátiť hypertenzia (pozrite aj Dávkovanie a spôsob podávania).

Keďže metyldopa fluoreskuje pri tých istých vlnových dĺžkach ako katecholamíny, pri vyšetrení sa môžu zistiť vysoké množstvá močových katecholamínov, čo interferuje s diagnózou feocytochrómu.Metyldopa však neinterferuje s meraním kyseliny vanilínmandľovej (VMA).

Veľmi zriedkavo sa objaví granulocytopénia a trombocytopénia. Obvykle sa vrátia na normálne hodnoty po prerušení liečby metyldopou.

Pacienti liečení metyldopou by mali dostať redukované dávky anestetík.

Ak je potrebná transfúzia,lekár by mal byť informovaný o liečbe metyldopou (v prípade pozitivity nepriameho Coombsovho testu, problémy môžu nastať v krížovej krvnej skúške, preto je potrebná prítomnosť odborníka pre transfúziu alebo hematológiu).

Extrémna opatrnosť je potrebná pri liečbe pacientov alebo blízkych príbuzných pacientov s hepatálnou porfýriou.

Počas terapie metyldopou je potrebné vyhnúť sa konzumácii alkoholu.


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Podávať metyldopu tehotným ženám by sa malo len po dôkladnom zhodnotení pomeru riziko/úžitok. Liečba metyldopou počas druhého a tretieho trimestra gravidity neviedla k poškodeniu plodu ani novorodenca. Avšak nie sú k dispozícii žiadne adekvátne alebo dobre kontrolované štúdie počas prvého trimestra gravidity.

Dojčenie

Metyldopa sa vylučuje do materského mlieka. Ženy v období dojčenia by sa mali začať liečiť metyldopou len po dôkladnom zhodnotení pomeru riziko/úžitok.


Vedenie motorových vozidiel a obsluha strojov

V počiatočnom období chronickej liečby – dĺžku je potrebné určiť individuálne – je zakázané viesť motorové vozidlá a vykonávať prácu so zvýšeným rizikom úrazu. Neskôr je možné rozsah obmedzení určiť individuálne.


Varovanie


Dátum použiteľnosti je uvedený na obale. Po jeho uplynutí sa tablety nesmú užívať.

Liek uschovajte mimo dosahu detí!


Veľkosť balenia

50 tabliet


Uchovávanie


Tablety uchovávajte pri teplote 15-25oC.


Dátum poslednej revízie


Október 2007.

2


PIL: Dopegyt, tbl. 4

Dopegyt

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/02362


Súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC)


1. NÁZOV LIEKU


Dopegyt


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Každá tableta obsahuje methyldopum 250mg.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Vzhľad: biele alebo šedasto-biele, diskovité, ploché tablety so zrezaným okrajom a nápisom Dopegyt na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávka sa má nastaviť pre každého pacienta individuálne.

Tablety sa majú užívať pred jedlom alebo po ňom.

Obvyklá počiatočná dávka metyldopy pre dospelýchje 250 mg jedenkrát denne (pred spaním) počas prvých dvoch dní. Dennú dávku možno potom zvyšovať o 250 mg v dvojdňových intervaloch, až kým sa dosiahne adekvátne zníženie tlaku krvi. Aby sa minimalizoval sedatívny vplyv, so zvyšovaním dávky treba začať večer.


Obvyklá udržiavacia dávka je 500-2000mg, podávaná v 2-4 dávkach.

Maximálna odporúčaná denná dávka je 2,0 g. Ak efektívnu kontrolu krvného tlaku nemožno udržať na dennej dávke 2mg, treba uvážiť kombináciu s inými antihypertenzívami.


V niektorých prípadoch sa môže vyvinúť tolerancia, obyčajne medzi druhým a tretím mesiacom terapie. Pridanie diuretika alebo zvýšenie dávky metyldopy obnoví efektívnu kontrolu krvného tlaku.


Vysadenie metyldopy je sprevádzané návratom hypertenzie, obyčajne v priebehu 48 hodín. Neprejaví sa však nadmerným zvýšením krvného tlaku.


Starší pacienti: počiatočnú dávku treba nastaviť tak nízko ako je možné, neprekročiac 2x250mg denne, pretože tlmivý účinok sa prejavuje častejšie. Ak je potrebné, dávku možno zvýšiť v dvojdňových intervaloch až do maximálne 2g denne, ktoré by sa nemali prekročiť.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek: vyžadujú menšie dávky. V prípade mierneho poškodenia funkcie obličiek (glomerulárna filtrácia>50ml/min) mál byť interval medzi dávkami 8 hodín, pri stredne ťažkom poškodení funkcie obličiek (glomerulárna filtrácia=10-50ml/min) 8-12 hodín a pri ťažkom poškodení funkcie obličiek 12-24 hodín.


Keďže metyldopa sa dá odstrániť dialýzou, malo by sa po absolvovaní hemodialýzy podať 250mg metyldopy, aby sa zabránilo zvýšeniu krvného tlaku.


Odporúčaná počiatočná denná dávka metyldopy pre deti je 10 mg/kg telesnej hmotnosti, rozdelená na dve alebo štyri dávky. Ak je potrebné, dennú dávku možno zvýšiť až na 65 mg/kg telesnej hmotnosti.


4.3 Kontraindikácie


 • hypersenzitivita na liečivo alebo na niektorú pomocnú látku,

 • aktívne ochorenie pečene (napr. aktívna hepatitída, aktívna cirhóza),

 • metyldopou indukované ochorenie pečene v anamnéze,

 • súčasné užívanie inhibítorov MAO,

 • depresia,

 • feochromocytóm.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


V prvých 6-10 týždňoch liečby metyldopou by sa mal skontrolovať krvný obraz a urobiť Coombsov test, neskôr zopakovať každý ½ - 1 rok. 10-20% pacientov môže mať Coombsov test pozitívny, najmä ak užíva viac ako 1g metyldopy denne počas pol roka alebo roka.

Menej ako v 5% sa u týchto pacientov môže vyvinúť hemolytická anémia. V takom prípade je nutné metyldopu vysadiť. Po vysadení metyldopy dôjde k zastaveniu hemolytickej anémie. Ak nie, vyžaduje sa hormonálna liečba, alebo treba uvážiť iné príčiny hemolytickej anémie. Ak bola anémia spôsobená metyldopou, pacient by ďalšiu metyldopovú liečbu nemal dostávať. Pozitívny Coombsov test sa mení na negatívny v priebehu týždňov alebo mesiacov po zastavení liečby metyldopu.


Prioritná prítomnosť pozitivity priameho Coombsovho testu alebo jej vývoj nie je sama o sebe kontraindikáciou pre liečbu metyldopou. Ak sa pozitivita Coombsovho testu vyvinie počas liečby metyldopou, mala by sa vylúčiť možnosť hemolytickej anémie, alebo lekár by mal určiť, či je pozitivita Coombsovho testu klinicky významná. Problém môže vzniknúť, keď pacient potrebuje transfúziu. V takom prípade by sa mali urobiť priamy aj nepriamy Coombsov test. Pri neprítomnosti hemolytickej anémie je obvykle pozitívny iba priamy Coombsov test. Ak je aj nepriamy Coombsov test pozitívny, problémy môžu nastať v krížovej krvnej skúške, preto je potrebná prítomnosť odborníka pre transfúziu alebo hematológiu.


V prvých 6-12 týždňoch terapie, alebo v prípade horúčky neznámeho pôvodu, je potrebná kontrola funkcie pečene. Ak sa objavia zmeny v pečeňových enzýmoch alebo ikterus, treba predpokladať hypersenzitívnu reakciu, čo môže spôsobiť cholestázu, hepatocelulárne poškodenie alebo hepatitídu. Veľmi zriedkavo sa môže objaviť fatálna hepatálna nekróza. Preto by sa mala v prípade zmien pečeňových enzýmov, alebo symptómov hepatálnej insuficiencie okamžite prerušiť liečba metyldopou. Takíto pacienti by už nikdy nemali znovu dostávať metyldopu. Ak sú teplota a abnormality vo funkcii pečene spôsobené metyldopou, vrátia sa do normálu po prerušení liečby. Ani takíto pacienti by už ďalej nemali dostávať metyldopu.

Pacientov s ochorením pečene alebo so zmenami pečeňových funkcií v anamnéze treba liečiť s extrémnou opatrnosťou.


Veľmi zriedkavo sa objaví granulocytopénia a trombocytopénia. Obvykle sa vrátia na normálne hodnoty po prerušení liečby metyldopou.


U niektorých pacientov sa môže počas liečby metyldopu objaviť opuch alebo prírastok hmotnosti, čo možno odstrániť pridaním diuretika. V liečbe metyldopou by sa nemalo pokračovať, ak edém progreduje alebo ak sa vyvinú príznaky srdcového zlyhania.


Dialýza odstráni metyldopu, preto sa po tejto procedúre môže vrátiť hypertenzia (pozrite aj bod 4.2. Dávkovanie a spôsob podávania).


Keďže metyldopa fluoreskuje pri tých istých vlnových dĺžkach ako katecholamíny, pri vyšetrení sa môžu zistiť vysoké množstvá močových katecholamínov, čo interferuje s diagnózou feocytochrómu. Metyldopa však neinterferuje s meraním kyseliny vanilínmandľovej (VMA).


Počas liečby metyldopou by sa mali redukovať dávky anestetík. Ak sa počas anestézie objaví hypotenzia, treba ju kontrolovať použitím vazopresorov. Adrenergné receptory ostávajú počas liečby metyldopou senzitívne (pozrite aj bod 4.5.).


U pacientov so závažným bilaterálnym cerebrovaskulárnym ochorením sa môžu zriedkavo objaviť mimovoľné choreo-atetotické pohyby (pozrite aj bod 4.8.).


Extrémna opatrnosť je potrebná pri liečbe pacientov alebo blízkych príbuzných pacientov s hepatálnou porfýriou.


Počas terapie metyldopou je potrebné vyhnúť sa konzumácii alkoholu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Metyldopa by sa súčasne nemala podávať s inhibítormi MAO (pozri časť 4.3.


Metyldopa sa môže opatrne môže podávať s :

 • sympatikomimetikami (zvýšené presorické účinky),

 • tricyklickými antidepresívami,

 • fenotiazínmi,

 • perorálnymi preparátmi železa (biodostupnosť metyldopy sa môže zvýšiť),

 • nesteroidnými protizápalovými látkami,

 • estrogénovými preparátmi.


Účinok metyldopy sa zvyšuje:

 • inými antihypertenzívami,

 • anestetikami (pozri časť4.4).


Účinky metyldopy a nasledujúcich liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať:

 • lítium (nebezpečie zvýšenia toxicity lítia),

 • levodopa (znížené antiparkinsonické efekty, zvýšené CNS nežiaduce účinky),

 • alkohol a iné CNS depresíva (zvýšený CNS depresívny účinok),

 • antikoagulanciá (zvýšený antikoagulačný efekt, nebezpečie krvácania),

 • bromokryptín (koncentrácia prolaktínu môže byť nežiaduco ovplyvnená),

 • haloperidol (porucha kognitívnych funkcií – dezorientácia, spomalenie).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Experimentálne údaje: reprodukčné štúdie robené s vysokými perorálnymi dávkami metyldopy (1000mg/kg u myší, 200mg/kg u králikov, 100mg/kg u potkanov) neodhalili žiadny prejav fetotoxicity.

Údaje u ľudí:

Gravidita – kategória rizika B

Klinické štúdie: Liečba metyldopou počas druhého a tretieho trimestra gravidity neviedla k poškodeniu plodu ani novorodenca. Avšak nie sú k dispozícii žiadne adekvátne alebo dobre kontrolované štúdie počas prvého trimestra gravidity.

Keďže reprodukčné štúdie u zvierat nie sú vždy smerodajné na určenie odozvy u ľudí, liečiť metyldopou by sa malo len po dôkladnom zhodnotení pomeru prínos/riziko. Podávanie metyldopy v 16.-20. týždni gravidity nespôsobilo žiadne nežiaduce účinky u detí. Keď sa gravídne ženy liečili v treťom trimestri, výsledok u plodu bol lepší ako u neliečených žien.


Laktácia

Metyldopa sa vylučuje do materského mlieka. Ženy v období laktácie by sa mali začať liečiť metyldopou len po dôkladnom zhodnotení pomeru prínos/riziko.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


V počiatočnom období chronickej liečby – dĺžku je potrebné určiť individuálne – je zakázané viesť motorové vozidlá a vykonávať prácu so zvýšeným rizikom úrazu. Neskôr je možné rozsah obmedzení určiť individuálne.


4.8 Nežiaduce účinky


Liečba metyldopou je obvykle dobre tolerovaná, nežiaduce účinky nie sú časté.

Na začiatku liečby alebo pri zvyšovaní dávky možno pozorovať ospalosť, bolesť hlavy a slabosť.


Iné nežiaduce účinky:

Centrálny nervový systém:

parestézia, závrat, úzkosť, depresia, psychóza (mierna a prechodná), nočné mory, znížené libido, impotencia, zriedkavo parkinsonizmus, choreo-atetické pohyby, cerebrovaskulárna insuficiencia (môže súvisieť s hypotenziou), periférna tvárová paréza.


Kardiovaskulárny systém:

zhoršenie anginy pectoris, kongestívne srdcové zlyhanie, sínusová bradykardia, hypersenzitivita karotického sínu, ortostatická hypotenzia, edém, prírastok hmotnosti.


Gastrointestinálny trakt:

pankreatitída, kolitída, vracanie, hnačka, sialoadenitída, zapálený alebo čierny jazyk, nauzea, zápcha, distenzia, flatulencia, sucho v ústach.


Poškodenie pečene:

ikterus, hepatitída, cholestáza, abnormálne funkčné pečeňové testy (pozri časť 4.4).


Hematologické účinky:

depresia kostnej drene, leukopénia, granulocytopénia, trombocytopénia, hemolytická anémia, pozitívny test na antinukleárne protilátky, LE bunky, reumatoidný faktor, pozitívny Coombsov test (pozri časť 4.4).


Imunologické účinky:

myokarditída, perikarditída, vaskulitída, symptómy podobné SLE, liekom indukovaná horúčka, eozinofília.


Endorinologické prejavy:

hyperprolaktinémia, gynekomastia, galaktorea, amenorea.


Kožné reakcie:

začervenanie, zriedkavo toxická epidermálna nekrolýza.


Muskuloskeletárny systém:

artralgia, opuch kĺbov, bolesť svalov.


Respiračný systém:

zapchatý nos.


Laboratórne výsledky:

zvýšené hladiny BUN.


4.9 Predávkovanie


Symptómy:akútna hypotenzia, výrazná ospalosť, slabosť, bradykardia, závrat, zápcha, distenzia, flatulencia, diarea, nauzea, vracanie.

Liečba: krátko po predávkovaní: výplach žalúdka, indukovaná eméza môže znížiť množstvo absorbovaného lieku. Ak je už liek pravdepodobne absorbovaný, infúzia môže podporiť vylučovanie močom. Je potrebné dôsledne monitorovať tep, krvný objem, elektrolytickú rovnováhu, intestinálne funkcie, renálnu funkciu a cerebrálne funkcie. Ak je potrebné, môžu sa podávať sympatikomimetiká (napr. adrenalín).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antihypertenzívum

ATC: C02AB01


Dopegyt (methyldopum) je centrálne pôsobiace hypotenzívum. Mechanizmus jeho účinku nie je ešte úplne jasný. Po vstupe do centrálneho nervového systému uplatňuje liek svoj hypotenzívny efekt cestou aktívnych metabolitov (alfa-metylepinefrín, alfa-metyl-norepinefrín) pomocou viacerých mechanizmov:

 • stimuláciou centrálnych inhibičných alfa2-receptorov znižuje sympatikový tonus,

 • substitúciou endogénneho dopamínu na dopaminergných nervových zakončeniach ako nepravý neurotransmiter,

 • znížením plazmatickej renínovej aktivity a periférnej vaskulárnej rezistencie,

 • inhibíciou dopa-dekarboxylázového enzýmu, znižuje syntézu noradrenalínu, dopamínu, serotonínu a tkanivovej koncentrácie noradrenalínu a adrenalínu.


Metyldopa nemá priamy efekt na funkciu srdca, neznižuje srdcový výdaj, nespôsobuje reflexnú tachykardiu, neredukuje glomerulárnu filtračnú rýchlosť, renálny prietok krvi, filtračnú frakciu. Frekvencia srdca je spomalená v málo prípadoch. Redukuje krvný tlak v stoji a v ľahu a zriedkavo spôsobuje ortostatickú hypotenziu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia metyldopy z gastrointestinálneho traktu je variabilná, okolo 50%. Neviaže sa signifikantne na plazmatické proteíny (asi v 20%). Maximálny pokles krvného tlaku sa objaví 4-6 hodín po perorálnej dávke a trvá 12-24 hodín.

Po opakovanom podaní je maximum znižujúceho účinku dokončené v priebehu 2-3 dní. Po vysadení sa tlak vráti na hladinu pred liečbou v priebehu 1-2 dní.

Metyldopa je extenzívne metabolizovaná, predovšetkým v pečeni. Jej aktívny metabolit, alfa-metylnoradrenalín pochádza z centrálnych adrenergných neurónov. Okrem toho sú známe aj mnohé iné metabolity, ktoré sa vylučujú v moči.

Približne 70% metyldopy sa vylučuje v moči ako metyldopa alebo ako sulfát konjugát, zvyšok sa vylučuje stolicou ako metyldopa. Pri normálnej funkcii obličiek je eliminačný polčas 1,7hod. Vylúčenie je kompletné po 36 hodinách.

Metyldopa je dialyzovateľná. 6-hodinovou hemodialýzou sa sa z obehu môže odstrániť 60% absorbovanej metyldopy, peritoneálnou dialýzou 22-39%.

Metyldopa prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka.


Zvláštna populácia

V prípade renálnej insuficiencie je vylučovanie metyldopy spomalené podľa rozsahu renálneho poškodenia. V prípade závažného renálneho poškodenia (bez dialýzy) je eliminačný polčas metyldopy desaťnásobkom normálnej hladiny (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách na zvieratách sa pri podávaní metyldopy počas dvoch rokoch nezistili žiadne dôkazy o tumorogénnom účinku. Fertilita tiež nebola narušená. V Amesovom teste sa nedokázala mutagenita a chromozómové aberácie neboli zvýšené.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Ethylcellulosum, magnesii stearas, amylum, acidum stearicum, carboxymethylamylum natricum, talcum.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote 15-25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Vnútorný obal: hnedá sklenená fľaška s PE uzáverom odolným voči nepovolenej manipuláci a s PE tlmičom pohybu.


Vonkajší obal: papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia: 50 tabliet.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu<a iné zaobchádzanie s liekom>


Liek nevyžaduje žiadne špeciálne zaobchádzanie.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS Pharmaceuticals PLC, Budapešť, Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0256/70-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 4.02.1970

Dátum posledného predĺženia registrácie: 12.10.2006


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Jún 2013SPC: Dopegyt, tbl 7

Dopegyt