+ ipil.sk

Doreta 75 mg/650 mg filmom obalené tabletyPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Doreta 75 mg/650 mg filmom obalené tablety

tramadoliumchlorid/paracetamol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Doreta a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Doretu

3. Ako užívať Doretu

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Doretu

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Doreta a na čo sa používa


Doreta je liek s kombináciou dvoch liečiv tlmiacich bolesť tramadolu a paracetamolu, ktoré spolu pôsobia na zmiernenie bolesti.

Doreta 75 mg/650 mg je určená na liečbu strednej až silnej bolesti, keď lekár odporúča na liečbu kombináciu tramadolu a paracetamolu.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Doretu


NeužívajteDoretu

- ak ste alergický na paracetamol, tramadol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

- ak požívate alkohol;

- ak užívate iné lieky, ktoré vám môžu spôsobiť ospalosť alebo vám môžu znížiť pozornosť; vrátane látok na tlmenie bolesti, ktoré obsahujú opioidy, ako sú morfín a kodeín;

- ak v súčasnosti užívate inhibítory monoaminoxidázy (IMAO), napr. na liečbu depresie alebo ste ich užívali počas posledných 2 týždňov;

- ak máte závažné problémy s pečeňou;

- ak máte epilepsiu, ktorá je súčasnou liečbou nedostatočne kontrolovaná.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Doretu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Dorety ak:

 • máte problémy s obličkami;

 • máte problémy s pečeňou alebo ak máte ochorenie pečene spôsobené nadmerným požívaním alkoholu alebo ak ste spozorovali žltnutie vašich očí a pokožky, čo môže byť príznakom žltačky alebo porúch žlčových ciest;

 • máte ťažkosti pri dýchaní, napríklad trpíte astmou alebo pľúcnymi problémami;

 • ste závislý na iných liekoch na tlmenie strednej až silnej bolesti, napr. na morfíne;

 • máte epilepsiu alebo ste už mali záchvaty alebo kŕče;

 • ste mali v poslednom čase úraz hlavy, šokový stav alebo ak trpíte závažnými bolesťami hlavy spolu s vracaním alebo bez neho;

 • užívate iné lieky obsahujúce paracetamol alebo tramadol.


Iné lieky a Doreta

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Riziko nežiaducich účinkov zvyšuje:

 • ak užívate lieky, ktoré môžu vyvolať kŕče, ako sú určité antidepresíva alebo antipsychotiká. Riziko kŕčov môže zvýšiť, ak ich užívate s Doretou v rovnakom čase. Váš lekár vám povie, či je Doreta pre vás vhodná.

 • ak užívate určité antidepresíva. Doreta môže vzájomne pôsobiť s týmito liekmi a môžu sa u vás vyskytnúť príznaky ako mimovoľné rytmické kontrakcie svalov, vrátane svalov, ktoré zabezpečujú pohyb oka, vzrušenie, nadmerné potenie, tras, prehnané reflexy, zvýšené napätie svalov, telesná teplota nad 38 °C.


Doreta sa nesmie užívať spolu:

 • s inhibítormi monoaminooxidázy (IMAO);

 • s látkami na tlmenie bolesti obsahujúcimi opioidy, ako sú morfín a kodeín.


Doreta sa neodporúča užívať s nasledovnými látkami:

- karbamazepín, zvyčajne používaný na liečbu epilepsie alebo neuralgie tváre (závažné záchvaty bolesti v tvári);

- opioidy, používané na liečbu strednej až silnej bolesti, napr. buprenorfín, nalbufín a pentazocín.


Za určitých okolností sa Doreta môže užívať s nasledovnými liekmi:

 • selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI), používané na liečbu depresie.

Sérotonínový syndróm bol zaznamenaný dočasne pri spojení liečby tramadolom s inými sérotonínergnými liekmi, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu a triptány. Príznaky sérotonínového syndrómu môžu byť napr.: zmätenosť, nepokoj, horúčka, potenie, ataxia (porucha koordinácie), hyperreflexia (zvýšená reakcia na podnety), myoklonus (kŕčovité stiahnutie svalu) a hnačka.

 • určité morfínu podobné lieky, používané napr. na predchádzanie alebo utíšenie kašľa;

 • sedatíva (lieky na upokojenie), napr. benzodiazepíny;

 • lieky na spanie, napr. barbituráty

 • niektoré lieky, užívané na zníženie krvného tlaku;

 • talidomid;

 • baklofén, užívaný na uvoľnenie svalstva;

 • warfarín, užívaný na riedenie krvi

 • inhibítory CYP3A4, napr. ketokonazol (na hubové infekcie) alebo erytromycín (na bakteriálne infekcie);

 • bupropión, pomáhajúci ľuďom prestať fajčiť;

 • tricyklické antidepresíva;

 • trankvilizéry (lieky znižujúce psychické napätie).


Užívanie nasledujúcich liekov s Doretou môže ovplyvniť činnosť vášho organizmu:

 • metoklopramid a domperidón, užívané pri nutkaní na vracanie a pri vracaní;

 • cholestyramín, užívaný na zníženie hladiny cholesterolu v krvi.


Operácie a testy

Povedzte svojmu lekárovi alebo zubnému lekárovi pred tým, ako podstúpite celkovú anestéziu (narkózu), že užívate Doretu.


Doreta a jedlo, nápoje a alkohol

Doreta sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

 • Po užití Dorety môžete cítiť ospalosť. Požitie alkoholu zvyšuje pocit ospalosti. Alkohol: zvyšuje upokojujúci (sedatívny) účinok opioidových analgetík, ovplyvnenie pozornosti môže zapríčiniť, že vedenie vozidiel a obsluha strojov sa stanú nebezpečnými, vyhýbajte sa užívaniu alkoholických nápojov a liekov obsahujúcich alkohol.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Keďže Doreta je fixnou kombináciou účinných látok zahŕňajúcou tramadol, nemá sa počas tehotenstva a dojčenia užívať.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neveďte vozidlá, neobsluhujte stroje alebo nevykonávajte aktivity, ktoré si vyžadujú pozornosť, kým nezistíte, ako vás Doreta ovplyvňuje. Doreta môže spôsobovať ospalosť.


3. Ako užívať Doretu


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná počiatočná dávka je jedna tableta. Ak je to potrebné, ďalšie dávky môžete užiť každých 6 hodín, podľa odporúčaní vášho lekára.

Neužívajte viac ako 4 tablety denne (čo zodpovedá 300 mg tramadoliumchloridu a 2 600 mg paracetamolu).

Dávka musí byť prispôsobená intenzite vašej bolesti a vašej osobnej citlivosti na bolesť. Vo všeobecnosti sa má užiť najnižšia dávka zmierňujúca bolesť.


Závažné poruchy pečene (nedostatočnosť)

Pacienti so závažnou pečeňovou nedostatočnosťou nesmú užívať Doretu.

Ak je nedostatočnosť vo vašom prípade mierna alebo stredne silná, lekár vám odporučí predĺženie intervalu medzi jednotlivými dávkami.


Použitie u detí

Užívanie Dorety sa u detí mladších ako 12 rokov neodporúča.


Starší pacienti

U starších pacientov (nad 75 rokov) môže byť vylučovanie tramadolu oneskorené. Ak sa vás to týka, lekár vám môže odporučiť predĺženie intervalu medzi jednotlivými dávkami.


Tablety sa musia prehltnúť a zapiť tekutinou. Tablety sa môžu rozdeliť na dve rovnaké dávky. Napriek tomu, sa však tablety nesmú žuvať alebo drviť.

Tablety sa majú užívať čo najkratšie, ako je to možné.

Ak si myslíte, že je účinok Dorety príliš silný (t.j. ak sa cítite veľmi ospalo alebo máte problémy s dýchaním) alebo príliš slabý (t.j. ak nepociťujete dostatočnú úľavu od bolesti), poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Ak sa vaše príznaky nezlepšia, navštívte svojho lekára.


Ak užijete viac Dorety ako máte

V prípade predávkovania vyhľadajte ihneď odbornú pomoc, dokonca aj keď sa cítite dobre, pretože existuje riziko poškodenia pečene, ktoré sa môže prejaviť neskôr. Ak užijete viac Dorety ako máte, môžu sa u vás vyskytnúť závažné poruchy zásobovania orgánov krvou, poruchy vedomia až po kómu, kŕče, alebo ťažkosti s dýchaním, pocit choroby, vracanie, chudnutie alebo bolesti brucha.


Ak zabudnete užiť Doretu

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak zabudnete užiť Doretu, užite nasledujúcu tabletu tak ako zvyčajne.


Ak prestanete užívať Doretu

Ak ste užívali Doretu dlhší čas, mali by ste vášmu lekárovi povedať, že ju chcete prestať užívať, pretože vaše telo si mohlo na liek zvyknúť. Ak náhle prestanete Doretu užívať, môžete sa cítiť horšie. Môžete pociťovať úzkosť, nepokoj, nervozitu, ospalosť, hyperaktivitu, triašku a/alebo žalúdočnú nevoľnosť.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 pacientov):

 • nevoľnosť,

 • závraty,

 • ospalosť.

Tieto príznaky sú zvyčajne mierne a nepredstavujú problém.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 pacientov):

 • vracanie,

 • zažívacie problémy (zápcha, plynatosť, hnačka),

 • bolesti žalúdka,

 • sucho v ústach,

 • bolesť hlavy,

 • chvenie,

 • zmätenosť,

 • poruchy spánku,

 • zmeny nálady (úzkosť, nervozita, eufória (pocit povznesenej nálady)),

 • nadmerné potenie,

 • svrbenie.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 pacientov):

- zvýšenie krvného tlaku, poruchy srdcového tepu a rytmu,

- ťažkosti alebo bolesť pri močení, bielkoviny v moči,

- kožné reakcie (žihľavka, vyrážky),

- zvonenie v ušiach,

- depresie,

- nočné mory,

- halucinácie (sluchové, zrakové alebo zmyslové vnímanie niečoho, čo v skutočnosti neexistuje),

- stratu pamäte,

- ťažkosti s prehĺtaním,

- krv v stolici,

- triaška,

- návaly tepla,

- bolesť na hrudi,

- mimovoľné svalové zášklby,

- nezvyčajný pocit tŕpnutia („mravčenie“),

- skrátený dych,

- zvýšená hladina pečeňových enzýmov.


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 1 000 pacientov):

 • lieková závislosť,

 • záchvaty, problémy s koordináciou pohybov,

 • rozmazané videnie,

 • prechodná strata vedomia.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 pacientov):

 • drogová závislosť.


Neznáme vedľajšie účinky(frekvencia sa z dostupných údajov nedá odhadnúť):

 • zníženie hladiny cukru v krvi.


Nasledovné vedľajšie účinky sa pozorovali počas liečby liekmi, ktoré obsahovali buď tramadoliumchlorid alebo paracetamol. Avšak, ak sa u vás počas liečby liekom Doreta vyskytnú nasledujúce účinky, oznámte to svojmu lekárovi:

 • závraty, keď vstávate po ležaní alebo sedení, pomalý tlkot srdca, mdloby, zmeny chuti, svalová slabosť, pomalšie alebo slabé dýchanie, zmeny nálady, zmeny v aktivite, zmeny vo vnímaní, zhoršenie existujúcej astmy.

 • v zriedkavých prípadoch sa môže vyvinúť kožná vyrážka, naznačujúca alergickú reakciu s náhlym opuchom tváre a krku, ťažkosti s dýchaním alebo pokles krvného tlaku a mdloby. Ak sa vám toto stane, ukončite liečbu a ihneď vyhľadajte lekára. Liek nesmiete znovu užívať.


V zriedkavých prípadoch sa pri užívaní lieku s tramadoliumchloridom môže u vás vyvinúť závislosť, takže bude pre vás ťažké skončiť s užívaním tohto lieku.

V zriedkavých prípadoch sa osoby užívajúce tramadoliumchlorid dlhší čas po náhlom prerušení liečby necítia dobre. Môže sa u nich vyskytnúť nepokoj, úzkosť, nervozita alebo roztrasenosť. Môžu byť hyperaktívni, môžu mať poruchy spánku a žalúdočné alebo črevné ťažkosti. Veľmi málo osôb môže mať aj záchvaty paniky, halucinácie, neobvyklé vnímanie ako svrbenie, mravčenie, necitlivosť a zvonenie v ušiach (tinnitus). Ak začnete pociťovať akýkoľvek z uvedených účinkov alebo akýkoľvek iný nezvyčajný príznak, prosím, povedzte to čo najskôr svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Vo výnimočných prípadoch sa môžu v krvných testoch vyskytnúť určité abnormality, napríklad nízky počet krvných doštičiek, čo môže viesť ku krvácaniu z nosa alebo ďasien.

U liekov obsahujúcich paracetamol boli hlásené veľmi zriedkavé prípady závažných kožných reakcií.


Užívanie lieku Doreta spolu s liekmi proti krvnej zrážanlivosti (napr. fenprokumón, warfarín) môže zvýšiť riziko krvácania. Akékoľvek dlhotrvajúce alebo náhle krvácanie ihneď oznámte svojmu lekárovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Doretu


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po skratke „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Doreta 75 mg/650 mg obsahuje

 • Liečivá sú tramadoliumchlorid a paracetamol. Každá filmom obalená tableta obsahuje 75 mg tramadoliumchloridu, čo zodpovedá 65,88 mg tramadolu a 650 mg paracetamolu.

- Ďalšie zložky sú:

 • Jadro tablety: predželatínovaný kukuričný škrob, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), mikrokryštalická celulóza (E460) a magnéziumstearát (E572).

 • Obal tablety: hypromelóza (E464), makrogol 400, polysorbát 80, oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172) a červený oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Doreta 75 mg/650 mg a obsah balenia

Filmom obalené tablety sú slabo oranžové oválne obojstranne vypuklé so širokou deliacou ryhou na oboch stranách s rozmermi: 20 mm x 8 mm.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Dostupné sú škatuľky s 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 a 100 filmom obalenými tabletami (blister s 10 tabletami).

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6 , 8501 Novo mesto, Slovinsko


Výrobca

KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6 , 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven, Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Maďarsko, Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko, Španielsko

Doreta

Francúzsko

Tramadol/Paracetamol Krka


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

KRKA Slovensko, s.r.o., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, tel. + 421 2 571 04 501, krka.slovakia@krka.biz


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v októbri 2014.

6Doreta 75 mg/650 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Doreta 75 mg/650 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 75 mg tramadoliumchloridu, čo zodpovedá 65,88 mg tramadolu, a 650 mg paracetamolu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Filmom obalené tablety sú slabo oranžové oválne bikonvexné so širokou deliacou ryhou na oboch stranách s rozmermi: 20 mm x 8 mm.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Doreta je indikovaná na symptomatickú liečbu strednej až silnej bolesti.


Použitie Dorety má byť vyhradené pacientom, ktorých stredná až silná bolesť vyžaduje kombináciu tramadolu a paracetamolu (pozri tiež časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí a dospievajúci (12 roční a starší)

Použitie Dorety 75 mg/650 mg má byť vyhradené pacientom, ktorých stredná až silná bolesť vyžaduje kombináciu tramadolu a paracetamolu.


Dávka sa má nastaviť individuálne podľa intenzity bolesti a individuálnej citlivosti u pacienta. Vo všeobecnosti sa má vybrať najnižšia účinná dávka analgézie.

Odporúčaná úvodná dávka je jedna tableta Dorety. Ak je to potrebné, môžu byť podané ďalšie dávky, neprekračujúc 4 tablety za deň (ekvivalent 300 mg tramadoliumchloridu a 2 600 mg paracetamolu).

Dávkovací interval nemá byť kratší ako 6 hodín.


Doreta sa za žiadnych okolností nemá podávať dlhšie, ako je striktne nevyhnutné (pozri tiež časť 4.4). Ak sa v dôsledku podstaty a závažnosti choroby vyžaduje opakované použitie alebo dlhodobá liečba Doretou, potom je potrebné starostlivé a pravidelné sledovanie (ak je to možné, s prestávkami v liečbe), aby sa zistilo, či je nevyhnutné pokračovanie liečby.


Pediatrická populácia

U detí mladších ako 12 rokov sa účinné a bezpečné použitie Dorety nestanovovalo. Preto sa liečba tejto populácie neodporúča.


Starší pacienti

Úprava dávky obvykle nie je potrebná u pacientov do 75 rokov bez klinických prejavov pečeňovej alebo obličkovej nedostatočnosti. U pacientov starších ako 75 rokov môže byť eliminácia predĺžená. Preto, ak je to potrebné, môže sa interval medzi dávkami predĺžiť podľa potrieb pacienta..


Renálna insuficiencia/dialýza

U pacientov s poškodenou funkciou obličiek je eliminácia tramadolu oneskorená. U týchto pacientov sa má starostlivo zvážiť predĺženie intervalu medzi dávkami podľa potrieb pacienta.


Porucha funkcie pečene

U pacientov s poruchou funkcie pečene je eliminácia tramadolu oneskorená. U týchto pacientov sa má starostlivo zvážiť predĺženie dávkovacieho intervalu podľa potrieb pacienta (pozri časť 4.4). Vzhľadom na prítomnosť paracetamolu sa Doreta nemá používať u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.3).


Spôsob podávania

Na vnútorné použitie.

Filmom obalené tablety sa musia prehltnúť s dostatočným množstvom tekutiny. Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké dávky. Napriek tomu sa však nesmú drviť alebo žuvať.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Akútna otrava alkoholom, hypnotikami, centrálne pôsobiacimi analgetikami, opioidmi alebo psychotropnými liekmi.

Doreta sa nemá podávať pacientom, ktorí súčasne užívajú inhibítory MAO alebo v priebehu 2 týždňov po ich vysadení (pozri časť 4.5).

Ťažká porucha funkcie pečene.

Liečbou nekontrolovaná epilepsia (pozri časť 4.4).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia

 • U dospelých a dospievajúcich (12-ročných a starších) sa nesmie prekročiť maximálna denná dávka 4 tablety Dorety. Aby sa zabránilo neúmyselnému predávkovaniu, pacientom sa má oznámiť, že bez pokynu lekára nemajú prekročiť odporúčanú dávku a nemajú súbežne používať žiadny iný paracetamol (vrátane voľnopredajného), alebo lieky obsahujúce tramadoliumchlorid.

 • Doreta sa neodporúča pri ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu <10 ml/min).

 • Doreta sa nemá používať pri ťažkej poruche funkcie pečene (pozri časť 4.3). U pacientov s necirhotickým alkoholovým ochorením pečene sú väčšie riziká predávkovania paracetamolom. V menej závažných prípadoch sa má starostlivo zvážiť predĺženie dávkovacieho intervalu.

 • Doreta sa neodporúča pri ťažkej respiračnej insuficiencii.

 • Tramadol nie je vhodný ako substitúcia u pacientov závislých na opioidoch. Tramadol, hoci je agonista opioidov, nemôže potlačiť príznaky z vysadenia morfínu.

 • U pacientov liečených tramadolom, ktorí boli náchylní k záchvatom alebo používali iné lieky, ktoré znižujú prah pre vznik kŕčov, obzvlášť selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu, tricyklické antidepresíva, antipsychotiká, centrálne pôsobiace analgetiká alebo lokálnu anestéziu, boli zaznamenané kŕče. Epileptickí pacienti, kontrolovaní liečbou alebo pacienti náchylní k záchvatom, sa majú liečiť Doretou iba v nevyhnutných prípadoch. U pacientov užívajúcich tramadol v odporúčaných dávkach boli zaznamenané kŕče. Riziko sa môže zvýšiť, keď dávky tramadolu presahujú odporúčaný horný limit dávky.


Opatrenia pri používaní

Tolerancia a fyzická a/alebo psychická závislosť sa môžu vyvinúť aj pri terapeutických dávkach. Klinická potreba analgetickej liečby sa má pravidelne prehodnocovať (pozri časť 4.2). U pacientov závislých na opioidoch a u pacientov s anamnézou abúzu drog alebo drogovej závislosti má liečba trvať iba krátku dobu a má byť pod dohľadom lekára.


Doreta sa má používať s opatrnosťou u pacientov s úrazom hlavy, u pacientov náchylných ku konvulzívnym poruchám, poruchám žlčových ciest, v šokovom stave, v zmenenom stave vedomia z neznámych príčin, s problémami ovplyvňujúcimi centrum dýchania alebo dýchaciu funkciu alebo so zvýšeným intrakraniálnym tlakom.


Predávkovanie paracetamolom môže u niektorých pacientov spôsobiť hepatotoxicitu.


Príznaky z vynechania, podobné tým, ktoré sa vyskytujú pri vynechaní opiátov, sa môžu vyvinúť aj pri terapeutických dávkach a pri krátkodobej liečbe (pozri časť 4.8). Abstinenčným príznakom sa dá predísť postupným znižovaním dávky predovšetkým pri dlhodobej liečbe. Zriedkavo boli zaznamenané prípady závislosti a abúzu (pozri časť 4.8).


V jednej štúdii sa pri použití tramadolu počas celkovej anestézie s enfluranom a oxidom dusným zaznamenalo vystupňovanie intraoperačného návratu k vedomiu. Až kým nebudú dostupné ďalšie informácie, je potrebné vyhnúť sa použitiu tramadolu pri ľahkej anestézii.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežné použitie je kontraindikované s nasledujúcimi liekmi:

 • Neselektívne inhibítory MAO

Riziko sérotonínového syndrómu: hnačka, tachykardia, potenie, chvenie, stav zmätenosti, dokonca kóma.

 • A‑selektívne inhibítory MAO

Extrapolácia z neselektívnych inhibítorov MAO, riziko sérotonínového syndrómu: hnačka, tachykardia, potenie, chvenie, stav zmätenosti, dokonca kóma.

 • B‑selektívne inhibítory MAO

Príznaky centrálnej excitácie pripomínajúce sérotonínový syndróm: hnačka, tachykardia, potenie, chvenie, stav zmätenosti, dokonca kóma.


Pri súčasnej liečbe inhibítormi MAO sa musí urobiť pred liečbou tramadolom dvojtýždňový odklad.


Neodporúča sa súbežné použitie s nasledujúcimi látkami:

 • Alkohol

Alkohol zvyšuje sedatívny účinok opioidných analgetík. Účinok na bdelosť môže urobiť vedenie vozidiel a obsluhu strojov nebezpečnými. Treba sa vyhnúť užívaniu alkoholických nápojov a liekov obsahujúcich alkohol.

 • Karbamazepín a iné induktory enzýmov

Riziko zníženej účinnosti a kratšieho trvania kvôli zníženej plazmatickej koncentrácii tramadolu.


Súbežné použitie, ktoré je potrebné uvážiť:

 • Tramadol môže vyvolať kŕče a zvýšiť potenciál vzniku kŕčov pre selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI), inhibítory spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu (SNRI), tricyklické antidepresíva, antipsychotiká a iné lieky na zníženie prahu kŕčov (ako bupropión, mirtazapín, tetrahydrokanabinol).

 • Súbežná terapeutická dávka tramadolu a sérotonergných liekov, ako sú selektívne ihibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI), inhibítory spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu (SNRI),inhibítory MAO (pozri časť 4.3), tricyklické antidepresíva a mirtazapín môžu spôsobiť sérotonínovú toxicitu. Výskyt sérotonínového syndrómu je pravdepodobný pri výskyte nasledujúcich príznakov:

 • Spontánny klonus,

 • Indukovateľný alebo očný klonus s agitáciou alebo potením,

 • Tremor a hyperreflexia,

 • Hypertónia a telesná teplota > 38 °C a indukovateľný alebo očný klonus.

Vysadenie sérotonergných liekov zvyčajne prináša rýchle zlepšenie. Liečba závisí od typu a závažnosti príznakov.


 • Iné opioidové deriváty (vrátane antitusík a substitučnej liečby), benzodiazepíny a barbituráty: v prípade predávkovania je zvýšené riziko útlmu dýchania, ktoré môže byť fatálne.

 • Iné lieky tlmiace centrálny nervový systém, ako sú deriváty opioidov (vrátane antitusík a substitučnej liečby), barbituráty, benzodiazepíny, iné anxiolytiká, hypnotiká, sedatívne antidepresíva, sedatívne antihistaminiká, neuroleptiká, centrálne pôsobiace antihypertenzíva, talidomid a baklofén. Tieto liečivá môžu spôsobiť zvýšený centrálny útlm. Účinok na bdelosť môže urobiť vedenie motorových vozidiel a obsluhu strojov nebezpečnými.

 • Opatrnosť je potrebná pri súčasnom podávaní Dorety 75 mg/650 mg a kumarínových derivátov (napr. warfarínu), kvôli hláseniam o zvýšenom INR so závažným krvácaním a ekchymózou u niektorých pacientov.

 • Iné lieky inhibujúce CYP3A4, ako sú ketokonazol a erytromycín, môžu inhibovať metabolizmus tramadolu (N-demetyláciu), prípadne tiež metabolizmus aktívnych O-demetylovaných metabolitov. Klinická závažnosť takejto interakcie sa neštudovala.

 • V obmedzenom počte štúdií pre- alebo pooperačnej aplikácie antiemetického 5-HT3 antagonistu ondansetronu vzrástla potreba tramadolu u pacientov s pooperačnými bolesťami.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Keďže je Doreta fixnou kombináciou liečiv zahŕňajúcich tramadol, nemá sa používať v gravidite.


Údaje týkajúce sa paracetamolu

Epidemiologické štúdie použitia v gravidite u ľudí nepreukázali škodlivé účinky spôsobené paracetamolom používaným v odporúčaných dávkach.


Údaje týkajúce sa tramadolu

Tramadol sa nemá používať počas gravidity, keďže nie je dostatok dôkazov pre hodnotenie bezpečnosti tramadolu u gravidných žien. Tramadol podávaný pred a počas pôrodu nemá vplyv na kontraktilitu maternice. U novorodencov môže vyvolať zmeny v rýchlosti dýchania, ktoré zvyčajne nie sú klinicky významné. Dlhotrvajúca liečba počas gravidity môže viesť k príznakom z vysadenia u novorodenca po pôrode ako následok návyku.


Laktácia

Keďže je Doreta fixnou kombináciou liečiv zahŕňajúcich tramadol, nemá sa užívať počas dojčenia.


Údaje týkajúce sa paracetamolu

Paracetamol sa vylučuje do materského mlieka, ale nie v klinicky významnom množstve. Dostupné publikované údaje o paracetamole nekontraindikujú dojčenie u žien užívajúcichjednozložkové lieky obsahujúce iba paracetamol.


Údaje týkajúce sa tramadolu

Tramadol a jeho metabolity sa nachádzajú v malých množstvách v materskom mlieku u ľudí. Dieťa môže užiť 0,1 % dávky podanej matke. Tramadoliumchlorid sa nemá užívať počas dojčenia.


Fertilita

Monitorovanie lieku po jeho uvedení na trh nepreukázalo vplyv tramadolu na plodnosť.

Štúdie na zvieratách nepreukázali vplyv tramadolu na plodnosť. Neuskutočnili sa žiadne štúdie na fertilitu s kombináciou tramadol a paracetamol.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tramadoliumchlorid môže spôsobiť ospalosť alebo závrat, ktoré sa môžu stupňovať alkoholom alebo inými látkami tlmiacimi CNS. Ak je pacient takto ovplyvnený, nemá viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť počas liečby Doretou sú roztriedené podľa častosti výskytu do nasledovných skupín:

 • veľmi časté (1/10),

 • časté (1/100 až <1/10),

 • menej časté (1/1 000 až <1/100),

 • zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000),

 • veľmi zriedkavé (<1/10 000),

 • neznáme (z dostupných údajov).

V rámci jednotlivých skupín sú nežiaduce účinky uvedené v poradí klesajúcej závažnosti.


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky počas klinických štúdií uskutočnených s kombináciou paracetamol/tramadol boli nauzea, závraty a spavosť, pozorované u viac ako 10 % pacientov.


Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov podľa jednotlivých orgánových systémov:Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Poruchy metabolizmu a výživy


hypoglykémia

Psychické poruchy


stavy zmätenosti, zmeny nálady, úzkosť, nervozita, euforická nálada, poruchy spánku

depresia, halucinácie, nočné mory, amnézia

lieková závislosť

abúzus lieku*


Poruchy nervového systému

závraty, spavosť

bolesti hlavy, chvenie

mimovoľné svalové kontrakcie, parestézia

ataxia, kŕče, synkopaPoruchy oka
neostré videniePoruchy ucha a labyrintutinnitus
Poruchy srdca a srdcovej činnostipalpitácie, tachykardia, arytmia
Poruchy cievhypertenzia, návaly tepla
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínadyspnoe
Poruchy gastrointestinálneho traktu

nauzea

vracanie, obstipácia, sucho v ústach, hnačka, bolesť brucha, dyspepsia, flatulencia

dysfágia, meléna
Poruchy kože a podkožného tkaniva


nadmerné potenie, svrbenie

kožné reakcie (napr. vyrážky, žihľavka)
Poruchy obličiek a močových ciestalbuminúria, poruchy močenia (dyzúria a retencia moču)
Celkové poruchy a reakcie v mieste podaniatriaška, bolesť hrudníka
Laboratórne a funkčné vyšetreniazvýšenie pečeňových transamináz
*Hlásené po uvedení lieku na trh.


Hoci sa počas klinických štúdií nepozorovali nasledovné nežiaduce účinky, ktoré súvisia s podávaním tramadolu alebo paracetamolu, nedá sa ich výskyt vylúčiť:


Tramadol

 • Posturálna hypotenzia, bradykardia, kolaps (tramadol).

 • Postmarketingové sledovanie tramadolu odhalilo zriedkavé zmeny účinku warfarínu, vrátane predĺženia protrombínového času.

 • Zriedkavé prípady: alergické reakcie s respiračnými príznakmi (napr. dyspnoe, bronchospazmus, sipot, angioneurotický edém) a anafylaxia.

 • Zriedkavé prípady: zmeny chuti, motorická slabosť, útlm dýchania.

 • Po podaní tramadolu sa môžu vyskytnúť psychické vedľajšie účinky, ktorých charakter a intenzita sa individuálne menia (v závislosti od osobnosti a dĺžky liečby). Tieto účinky zahŕňajú zmeny nálady (zvyčajne povznesená nálada, príležitostne dysfória), zmeny aktivity (zvyčajne potlačenie, príležitostne zvýšenie) a zmeny v kognitívnej a senzorickej kapacite (napr. poruchy spôsobu rozhodovania a percepcie).

 • Zaznamenalo sa zhoršenie astmy, i keď sa príčinný vzťah nepotvrdil.

 • Môžu sa vyskytnúť nasledovné príznaky reakcií z vynechania, podobné tým, ktoré sa vyskytujú počas vynechania opiátov: nepokoj, úzkosť, nervozita, nespavosť, hyperkinéza, tremor a gastrointestinálne príznaky. Veľmi zriedkavo sa vyskytli aj nasledovné iné symptómy, keď sa tramadoliumchlorid náhle prestal užívať: panické ataky, silná úzkosť, halucinácie, parestézia, tinnitus a neobvyklé CNS symptómy.


Paracetamol

 • Nežiaduce účinky paracetamolu sú zriedkavé, ale môže sa vyskytnúť hypersenzitivita, vrátane kožných vyrážok. Zaznamenali sa krvné dyskrázie, vrátane trombocytopénie a agranulocytózy, ktoré sa však nevyhnutne príčinne nevzťahovali k paracetamolu.

 • Niekoľké hlásenia naznačujú, že paracetamol môže vyvíjať hypoprotrombinémiu, keď sa podáva s liečivami podobnými warfarínu. V iných štúdiách sa protrombínový čas nemenil.

 • Boli hlásené veľmi zriedkavé prípady závažných kožných reakcií.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Doreta je fixnou kombináciou liečiv. V prípade predávkovania, príznaky môžu zahŕňať prejavy a príznaky toxicity tramadolu alebo paracetamolu, alebo oboch týchto liečiv.


Príznaky predávkovania tramadolom

Pri intoxikácii tramadolom sa v zásade očakávajú podobné príznaky, ako u iných centrálne pôsobiacich analgetík (opioidov). Tieto účinky zahŕňajú predovšetkým miózu, vracanie, kardiovaskulárny kolaps, poruchy vedomia až po kómu, kŕče a respiračný útlm až po zastavenie dychu.


Príznaky predávkovania paracetamolom

Predávkovanie sa týka obzvlášť malých detí. Symptómy predávkovania paracetamolom v prvých 24 hodinách sú bledosť, nevoľnosť, vracanie, nechutenstvo a bolesť brucha. Poškodenie pečene sa môže objaviť 12 až 48 hodín po užití. Môžu sa vyskytnúť abnormality glukózového metabolizmu a metabolická acidóza. Pri závažnej otrave sa môže poškodenie pečene vyvinúť do encefalopatie, kómy a smrti. Akútne renálne zlyhanie s akútnou tubulárnou nekrózou sa môže rozvinúť dokonca za neprítomnosti závažného poškodenia pečene. Hlásili sa srdcové arytmie a pankreatitída.


Poškodenie pečene je možné u dospelých, ktorí užili 7,5‑10 g alebo viac paracetamolu. Predpokladá sa, že prebytočné množstvá toxických metabolitov (zvyčajne dostatočne detoxikované glutatiónom, keď sa užívajú normálne dávky paracetamolu) sa ireverzibilne viažu na pečeňové tkanivo.


Záchranná liečba:

 • Okamžitý presun na špecializovanú jednotku.

 • Podpora dýchacích a obehových funkcií.

 • Pred začatím liečby sa musia čo najskôr po predávkovaní odobrať vzorky krvi na meranie plazmatickej koncentrácie paracetamolu a tramadolu a vykonanie pečeňových testov.

 • Pečeňové testy sa vykonajú na začiatku (predávkovania) a opakovane každých 24 hodín. Zvyčajne sa pozoruje zvýšenie hepatálnych enzýmov (AST, ALT), ktoré sa po jednom alebo dvoch týždňoch normalizujú.

 • Vyprázdniť žalúdok prinútením pacienta k vracaniu (ak je pacient pri vedomí) podráždením alebo výplachom žalúdka.

 • Musia sa začať podporné opatrenia, ako udržanie priechodnosti dýchacích ciest a udržanie kardiovaskulárnych funkcií; na odvrátenie dychového útlmu sa má použiť naloxón; kŕče sa môžu kontrolovať diazepamom.

 • Tramadol sa hemodialýzou alebo hemofiltráciou zo séra eliminuje minimálne. Liečba akútnej intoxikácie Doretou 75 mg/650 mg len hemodialýzou alebo hemofiltráciou preto nie je vhodná na detoxikáciu.


Okamžitá liečba je pri predávkovaní paracetamolom nevyhnutná. Pacienti sa musia urgentne hospitalizovať na okamžité ošetrenie i napriek nedostatku významných včasných príznakov a každý dospelý alebo dospievajúci, ktorý užil okolo 7,5 g alebo viac paracetamolu v predchádzajúcich 4 hodinách alebo každé dieťa, ktoré užilo ≥150 mg/kg paracetamolu v predchádzajúcich 4 hodinách, musí podstúpiť výplach žalúdka. Koncentrácie paracetamolu v krvi sa musia merať neskôr ako 4 hodiny po predávkovaní, aby bolo možné určiť riziko rozvoja poškodenia pečene (pomocou nomogramu predávkovania paracetamolom). Najneskôr do 48 hodín po predávkovaní môže byť potrebné podať perorálne metionín alebo intravenózne N‑acetylcysteín (NAC), ktoré môžu mať priaznivý účinok. Podávanie intravenózneho N-acetylcysteínu (NAC) je najprospešnejšie, keď sa začne do 8 hodín od užitia nadmernej dávky. Avšak, NAC sa má podať aj vtedy, keď čas od podania nadmernej dávky je dlhší ako 8 hodín a má pokračovať celý terapeutický postup. Liečba NAC musí začať ihneď, keď je podozrenie na masívne predávkovanie. Musia byť dostupné všeobecné podporné opatrenia.


Bez ohľadu na hlásené množstvo užitého paracetamolu sa musí perorálne alebo intravenózne podať antidotum paracetamolu, NAC, tak rýchlo, ako je to možné. Ak je to možné, v rozmedzí 8 hodín po predávkovaní.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: iné opioidy, tramadol, kombinácie, ATC kód: N02AX52.


Analgetiká

Tramadol je opioidné analgetikum, ktoré pôsobí na centrálny nervový systém. Tramadol je čistý neselektívny agonista μ, δ a κ opiodných receptorov s vyššou afinitou k μ receptorom. Iné mechanizmy, ktoré prispievajú k jeho analgetickému účinku sú inhibícia spätného neuronálneho vychytávania noradrenalínu a posilnenie uvoľňovania sérotonínu. Tramadol má antitusický účinok. Široký rozsah analgetických dávok tramadolu nemá, na rozdiel od morfínu, tlmivý účinok na dýchanie. Podobne sa nemení ani gastrointestinálna motilita. Účinok na kardiovaskulárny systém je vo všeobecnosti slabý. Sila tramadolu sa stanovila na jednu desatinu až jednu šestinu morfínu.


Mechanizmus účinku

Presný mechanizmus analgetických vlastností paracetamolu je neznámy a môže zahŕňať centrálne a periférne účinky.


Doreta je vo WHO rebríčku bolesti zaradená ako analgetikum II. stupňa a lekár ho má podľa toho používať.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Tramadol sa podáva v racemickej forme a [-] a [+] formy tramadolu a jeho metabolitu M1 sa zistili v krvi. Hoci sa tramadol po podaní rýchlo absorbuje, jeho absorpcia je pomalšia (a jeho polčas dlhší) ako u paracetamolu.


Po jednorazovom perorálnom podaní tablety tramadolu/paracetamolu (37,5 mg/325 mg) sa dosiahli maximálne plazmatické koncentrácie 64,3/55,5 ng/ml [(+) tramadol/(-) tramadol] po 1,8 h a 4,2 μg/ml (paracetamol) po 0,9 h. Priemerné eliminačné polčasy t1/2 sú 5,1/4,7 h [(+) tramadol/(-) tramadol] a 2,5 h (paracetamol).


Počas farmakokinetických štúdií sa po jednorazovom a opakovanom perorálnom podaní lieku Doreta 75 mg/650 mg zdravým dobrovoľníkom nepozorovala žiadna klinicky významná zmena kinetických parametrov jednotlivého liečiva v porovnaní s parametrami liečiv užívaných samostatne.


Absorpcia

Racemát tramadolu sa po perorálnom podaní rýchlo a takmer úplne absorbuje. Priemerná absolútna biologická dostupnosť po jednorazovom podaní 100 mg dávky je približne 75 %. Po opakovanom podaní je biologická dostupnosť zvýšená a dosahuje približne 90 %.


Po perorálnom podaní Dorety, je absorpcia paracetamolu rýchla a skoro úplná, a prebieha prevažne v tenkom čreve. Maximálne plazmatické koncentrácie paracetamolu sa dosiahnu za hodinu a nie sú ovplyvnené súbežným podaním tramadolu.


Perorálne podanie Dorety s jedlom nemá významný vplyv na maximálnu plazmatickú koncentráciu alebo rozsah absorpcie či tramadolu alebo paracetamolu, takže Doreta 75 mg/650 mg sa môže podávať nezávisle od času jedla.


Distribúcia

Tramadol má vysokú afinitu k tkanivám (Vd,=20340 l). Väzba na plazmatické bielkoviny je okolo 20 %.


Ukazuje sa, že paracetamol sa v širokej miere distribuuje do väčšiny telesných tkanív okrem tukového. Jeho zdanlivý distribučný objem je okolo 0,9 l/kg. Na plazmatické proteíny sa viaže relatívne malá časť (približne 20 %) paracetamolu.


Biotransformácia

Tramadol sa po perorálnom podaní extenzívne metabolizuje. Okolo 30 % dávky sa vylučuje do moču ako nezmenené liečivo, zatiaľ čo 60 % dávky sa vylučuje ako metabolity.

Tramadol sa metabolizuje O‑demetyláciou (katalyzovanou enzýmom CYP2D6) na M1 metabolit a N‑demetyláciou (katalyzovanou CYP3A) na metabolit M2. M1 je ďalej metabolizovaný N‑demetyláciou a konjugáciou s kyselinou glukurónovou. Plazmatický eliminačný polčas M1 je 7 hodín. Metabolit M1 má analgetické vlastnosti a je účinnejší než pôvodné liečivo. Plazmatické koncentrácie M1 sú niekoľkonásobne nižšie ako tramadolu a ich prínos ku klinickému efektu sa pravdepodobne opakovaným podaním nemení.


Paracetamol sa metabolizuje hlavne v pečeni dvomi hlavnými hepatálnymi cestami: glukuronidáciou a sulfatáciou. Druhá cesta sa môže rýchlo saturovať vyššími ako terapeutickými dávkami. Malá časť (menej ako 4 %) sa metabolizuje cez cytochróm P450 na aktívny medziprodukt (N‑acetyl benzochinónimín), ktorý sa za normálnych podmienok použitia rýchlo detoxikuje redukovaným glutatiónom a po konjugácii na cysteín a kyselinu merkapturovú sa vylučuje do moču. Pri veľkom predávkovaní sa však množstvo tohto metabolitu zvyšuje.


Eliminácia

Tramadol a jeho metabolity sa eliminujú hlavne obličkami.


Polčas paracetamolu u dospelých je približne 2 až 3 hodiny. U detí je kratší a u novorodencov a pacientov s cirhózou je trocha dlhší. Paracetamol sa eliminuje hlavne formou od dávky závislých glukuro‑ a sulfo‑ konjugovaných derivátov. Menej ako 9 % nezmeneného paracetamolu sa vylučuje do moču. Pri renálnej insuficiencii je polčas oboch zložiek predĺžený.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Neuskutočnili sa predklinické štúdie s fixnou kombináciou (tramadol a paracetamol) na hodnotenie jej karcinogénnych a mutagénnych účinkov a jej účinkov na fertilitu.


V potomstve potkanov perorálne liečených kombináciou tramadol/paracetamol sa nepozoroval teratogénny účinok, ktorý by sa mohol prisúdiť lieku.


Kombinácia tramadol/paracetamol v dávke toxickej u samíc potkanov (50/434 mg/kg tramadol/paracetamol) sa ukázala byť embryotoxickou a fetotoxickou. Išlo o 8,3-násobok maximálnej terapeutickej dávky u ľudí. Teratogénny účinok sa pri tejto dávke nepozoroval. Embryotoxicita a fetotoxicita mali za následok zníženú hmotnosť plodu a zvýšenie výskytu nadpočetných rebier. Nižšie dávky spôsobujúce menej závažný materno‑toxický účinok (10/87 a 25/217 mg/kg tramadol/paracetamol) nemali za následok toxické účinky na embryo alebo plod.


Výsledky štandardných testov mutagenicity neodhalili potenciálne genotoxické riziko užívania tramadolu pre ľudí.


Výsledky testov na karcinogenitu nenaznačili potenciálne riziko tramadolu pre ľudí.


Štúdie s tramadolom na zvieratách odhalili, vo veľmi vysokých dávkach, účinok na vývin orgánov, osifikáciu a novorodeneckú úmrtnosť súvisiacu s maternotoxicitou. Fertilita, reprodukčné správanie a vývin potomstva neboli ovplyvnené. Tramadol prechádza cez placentu. Po perorálnom podaní tramadolu sa v dávkach až do 50 mg/kg u samcov potkanov a až do 75 mg/kg u samíc potkanov nepozoroval účinok na fertilitu.


Rozšírené výskumy nepreukázali žiadny dôkaz relevantného genotoxického rizika paracetamolu v terapeutických (t.j. v netoxických) dávkach.


Dlhodobé štúdie na potkanoch a myšiach neposkytli žiadny dôkaz relevantných tumorigénnych účinkov v nehepatotoxických dávkovaniach paracetamolu.


Štúdie na zvieratách a rozsiahle skúsenosti u ľudí doteraz neposkytli žiadne dôkazy reprodukčnej toxicity.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Predželatínovaný kukuričný škrob

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Mikrokryštalická celulóza (E460)

Magnéziumstearát (E572)


Obal:

Hypromelóza (E464)

Makrogol 400

Polysorbát 80

Oxid titaničitý (E171)

Žltý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Blister (PVC/PVDC biela fólia, Al fólia): 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 a 100 filmom obalených tabliet (blister s 10 tabletami), v škatuľke.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


65/0742/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 28.novembra 2011

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2014

11Doreta 75 mg/650 mg filmom obalené tablety