+ ipil.sk

Dormicum 7,5 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2012/03038; 2013/01631

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev.č.:2013/01764


Písomná informácia pre používateľa


Dormicum 7,5 mg

filmom obalené tablety


midazolam


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Dormicum a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Dormicum

3. Ako užívať Dormicum

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Dormicum

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Dormicum a na čo sa používa


Dormicum sa používa na:

 • krátkodobú liečbu nespavosti

 • upokojenie pacienta pred chirurgickými alebo diagnostickými výkonmi


Dormicum (midazolam) patrí do skupiny liekov známych ako benzodiazepíny. Po užití navodzuje spánok a má rýchly a krátkodobý účinok. Midazolam tiež mierni úzkosť a uvoľňuje svalové napätie a kŕče.


2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete Dormicum


Neužívajte Dormicum

- ak ste alergický na benzodiazepíny alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak máte závažné problémy s pečeňou

 • ak máte závažné ťažkosti pri dýchaní

 • ak máte myasténiu gravis (ochorenie spôsobujúce svalovú slabosť)

 • ak máte syndróm spánkového apnoe (krátkodobé zastavenie dychu počas spánku)

 • pri súčasnej liečbe liekmi ovplyvňujúcimi jeho účinok (pozri časť „Užívanie iných liekov“)

Liek Dormicum sa nesmie používať u detí.


Ak sa vás niečo z uvedeného týka, Dormicum neužívajte. Ak si nie ste istý/á, poraďte sa so svojím lekárom skôr ako začnete užívať Dormicum.


Buďte zvlášť opatrný/á pri užívaní lieku Dormicum

 • ak ste starší/ia alebo oslabený/á. Môžete byť citlivejší/ia na účinky lieku Dormicum

 • ak máte ochorenie pečene, obličiek alebo srdca

 • ak máte problémy s dýchaním

 • ak ste v minulosti mali duševnú chorobou, úzkosť alebo psychotické ochorenie

 • ak máte alebo ste mali depresiu

 • ak ste v minulosti nadmerne konzumovali alkohol alebo drogy. Riziko závislosti od benzodiazepínov je vyššie u týchto pacientov, a zvyšuje sa s dávkou a dĺžkou liečby.

Ak sa vás niečo z uvedeného týka (alebo nie ste si istý/á) Dormicum neužívajte.


Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete užívať tento liek, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Iné upozornenia

 • Tolerancia/návyk – zníženie účinnosti krátkodobo pôsobiacich benzodiazepínov pri vyvolaní spánku sa môže prejaviť po opakovanom užití počas niekoľkých týždňov.

 • Závislosť – ako všetky benzodiazepíny môže aj Dormicum vyvolať liekovú závislosť, ktorá sa zvyšuje s dávkou a trvaním liečby. Riziko je vyššie u pacientov, ktorí v minulosti nadmerne konzumovali alkohol a drogy.

 • Abstinenčné príznaky - náhle ukončenie liečby pri rozvinutí fyzickej závislosti je spojené s abstinenčnými príznakmi. Prejavujú sa bolesťou hlavy, svalovou bolesťou, extrémnou úzkosťou, napätím, nepokojom, zmätenosťou a podráždenosťou. V závažných prípadoch sa môžu vyskytnúť nasledovné príznaky: odklon od skutočnosti, odklon od seba samého, zvýšená citlivosť sluchu, znížená citlivosť a pálenie končatín, precitlivenosť na svetlo, hluk a fyzický kontakt, halucinácie alebo kŕče.

 • Amnézia – Dormicum môže spôsobiť stratu pamäti. Na zníženie rizika je potrebné zabezpečiť 7-8 hodinový neprerušovaný spánok, pretože strata pamäti sa najčastejšie vyskytuje v priebehu prvých hodín po užití lieku.

 • Psychiatrické a „paradoxné“ reakcie - pri užití benzodiazepínov môžu nastať nezvyčajné reakcie: nepokoj, vzrušenie, podráždenosť, agresivita a zriedkavejšie klamlivá predstava, zúrivosť, zlé sny, halucinácie, psychóza, neprimerané správanie a iné nežiaduce účinky týkajúce sa správania.


Iné lieky a Dormicum

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Je to mimoriadne dôležité, pretože používanie viac ako jedného lieku súbežne môže zosilniť alebo zoslabiť účinok príslušných liekov. Napríklad účinky lieku Dormicum môžu zosilniť také lieky, ako sú trankvilizéry (lieky odstraňujúce strach a chorobnú úzkosť), hypnotiká (lieky navodzujúce spánok), sedatíva (lieky na ukľudnenie), lieky na liečbu depresie, analgetiká s narkotickým účinkom (veľmi silné lieky proti bolesti), anestetiká (používané počas operácie) a niektoré antihistaminiká (lieky na liečbu alergií).


Účinky midazolamu môžu tiež zvýšiť lieky:

 • používané na liečbu plesňových infekcií (ketokonazol, itrakonazol, flukonazol)

 • používané na liečbu infekcií (erytromycín, telitromycín, klaritromycín)

 • lieky používané na liečbu vysokého krvného tlaku (verapamil a diltiazem)


Účinok lieku Dormicum môže byť znížený nasledujúcimi liekmi:

 • lieky na liečbu tuberkulózy (rifampicín)

 • lieky na liečbu epilepsie (karbamazepín, fenytoín)


Dormicum a jedlo a nápoje

Počas užívania lieku Dormicum nepite alkohol, pretože alkohol zvyšuje sedatívny účinok lieku.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Lekár rozhodne, či je tento liek pre vás vhodný.

Ak váš lekár rozhodne, že tento liek máte dostať počas posledných mesiacov tehotenstva, pri pôrode alebo pri vykonaní cisárskeho rezu, môže to vyvolať u vášho dieťaťa nepravidelnosť srdcového rytmu, nízku telesnú teplotu, ochabnutosť a ťažkosti pri dýchaní a kŕmení.

Midazolam môže prejsť do materského mlieka. Neužívajte Dormicum v období dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek u vás môže vyvolať ospalosť, zábudlivosť alebo môže ovplyvniť vašu sústredenosť a koordináciu. To môže ovplyvniť váš výkon pri niektorých činnostiach, napr. pri vedení vozidiel alebo pri obsluhe strojov. Lekár vás má informovať, kedy môžete znova začať s týmito činnosťami.


Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Dormicum

Dormicum obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojím lekárom ešte pred začiatkom liečby.


3. Ako užívať Dormicum


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčanádávka je:

Dospelí: 7,5 mg – 15 mg

Starší a oslabení pacienti a pacienti s poškodením funkcie pečene a obličiek: 7,5 mg, niekedy je potrebná nižšia dávka.


Ak neodporučí lekár inak, nemá sa ani jednotlivá dávka 7,5 až 15 mg ani celková denná dávka (max. 15 mg) prekročiť.


Dormicum užite tesne pred spaním a tablety prehltnite celé spolu s tekutinou.


Upozornenie

Starší pacienti sú na účinky lieku Dormicum vnímavejší.


Trvanie liečby

Liečba má trvať čo najkratšie. Dĺžku liečby určuje lekár. Užívať liek dlhšiu dobu (za čo sa považuje obdobie dlhšie ako 2 týždne) je možné jedine pod prísnym lekárskym dohľadom (pozri časť Iné upozornenia).


Ak užijete viac lieku Dormicum, ako máte

Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku dieťaťom, okamžite sa obráťte na svojho lekára alebo na oddelenie pohotovosti najbližšej nemocnice.


Ak zabudnete užiť Dormicum

Ak zabudnete užiť dávku pred spaním a spomeniete si počas noci, dávku užite len ak budete mať zabezpečený neprerušovaný spánok v dĺžke 7-8 hodín. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Dormicum

Užívanie lieku sami neprerušujte. Pri náhlom vysadení lieku sa môžu príznaky, na ktoré sa Dormicum používa, navrátiť vo vyššej intenzite (rebound insomnia) alebo sa môžu objaviť nasledujúce príznaky z vysadenia lieku: nepokoj, úzkosť, nespavosť, zmeny nálady. Obvykle tieto príznaky časom vymiznú. Je však možné sa im vyhnúť pomalým postupným znižovaním dávky lieku Dormicum. Preto, ak chcete užívanie lieku prerušiť, poraďte sa so svojím lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Počas podávania lieku Dormicum sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky:

Poruchy imunitného systému

 • reakcie z precitlivenosti, ktoré sa môžu objaviť u citlivých jedincov


Psychiatrické poruchy

 • zmätenosť, emočná (náladová) porucha . Tieto príznaky sa objavujú hlavne na začiatku liečby a zvyčajne vymiznú po opakovanom podávaní. Príležitostne boli pozorované poruchy libida (sexuálnej túžby).

 • depresia. Počas užívania benzodiazepínov sa môže odhaliť predtým existujúca, ale neprejavujúca sa depresia.

 • „nezvyčajné“ reakcie ako napr. nepokoj, agitovanosť (chorobný nepokoj), podráždenosť, agresivita, bludy, záchvaty zúrivosti, zlé sny, halucinácie (vážne poruchy vnímania), psychózy, neprimerané správanie a iné poruchy správania ako sú stavy vznikajúce v súvislosti s užívaním benzodiazepínov alebo látok podobných benzodiazepínom. Pri podozrení sa má užívanie lieku prerušiť. Výskyt takýchto stavov je pravdepodobnejší u starších pacientov.

Závislosť

Užívanie lieku Dormicum (aj v liečebných dávkach) môže viesť k rozvoju fyzickej závislosti, ktorá pri náhlom vysadení liečby môže viesť k abstinenčným príznakom alebo k znovuobjaveniu ťažkostí vrátane nespavosti, zmeny nálady, úzkosti a nepokoja. Môže sa objaviť psychická závislosť, čo znamená, že si myslíte, že nemôžete zaspať bez užitia lieku Dormicum. Je dôležité, aby vám lekár liečbu postupne vysadil.


Poruchy nervového systému

Ospalosť cez deň, bolesť hlavy, závraty, zníženie bdelosti, porucha koordinácie. Tieto príznaky vznikajú prevažne na začiatku liečby a obvykle vymiznú po opakovanom podávaní.

Strata pamäti

Dormicum môže zapríčiniť anterográdnu stratu pamäti (zabudnutie udalostí, ktoré sa stanú po užití lieku) aj pri liečebných dávkach, riziko sa zvyšuje pri vyšších dávkach.

Ďalej boli hlásené: podráždenie tráviaceho ústrojenstva, dvojité videnie, kožné reakcie, svalová slabosť, únava. Tieto príznaky vznikajú prevažne na začiatku liečby a obvykle miznú po opakovanom podávaní.

U pacientov, ktorí užívajú benzodiazepíny boli hlásené pády a zlomeniny. Riziko pádov a zlomenín sa zvyšuje pri súčasnom užívaní sedatív (liekov s tlmivým účinkom na centrálnu nervovú sústavu), vrátane alkoholických nápojov a u starších pacientov.


Rovnako bol pozorovaný útlm dýchania a zlyhanie srdca vrátane zastavenia srdca.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Dormicum


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Dormicum obsahuje

- Liečivo je midazolamiummaleinát 10,2 mg, čo zodpovedá 7,5 mg midazolamu v 1 filmom obalenej tablete.

- Ďalšie zložky sú:

bezvodá laktóza, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, magnéziumstearát, mastenec, hypromelóza, oxid titaničitý E171.


Ako vyzerá Dormicum a obsah balenia


Dormicum 7,5 mg sú takmer biele oválne filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej a s nápisom ROCHE 7,5 na druhej strane.


Tablety sa dodávajú v blistrových baleniach po 10 alebo 30 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Roche Slovensko, s.r.o., Cintorínska 3/A, Bratislava, SR


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2014.

5

Dormicum 7,5 mg

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2012/03038; 2013/01631

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.:2013/01764

Súhrn charakteristických vlastností lieku

1. Názov lieku


Dormicum 7,5 mg


2. kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku


Liečivo: midazolamiummaleinát 10,2 mg, čo zodpovedá 7,5 mg midazolamu v jednej filmom obalenej tablete.


Pomocná látka so známym účinkom: laktóza

Úplný zoznam pomocných látok; pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Dormicum 7,5 mg sú takmer biele oválne filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej a s nápisom ROCHE 7,5 na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Krátkodobá liečba insomnie.

Benzodiazepíny sú indikované iba pri závažnom ochorení, ktoré vystavuje pacienta extrémnej úzkosti.

Sedácia pri premedikácii pred chirurgickým zákrokom alebo diagnostickými vyšetreniami.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liečba má trvať čo najkratšie. Vo všeobecnosti je trvanie liečby v rozpätí niekoľko dní až maximálne dvoch týždňov. Proces vysadzovania lieku má byť individuálne prispôsobený. Liečba liekom Dormicum nemá byt prerušená náhle (pozri časť 4.4.).

V určitých prípadoch je potrebné predĺženie liečby; súčasne je dôležité opätovné prehodnotenie stavu pacienta. Vzhľadom na rýchly nástup účinku lieku, tablety Dormicum sa majú užiť tesne pred spaním a prehltnúť spolu s tekutinou. Dormicum možno užiť v akúkoľvek dennú dobu za predpokladu, že pacient má následne zabezpečených aspoň 7-8 hodín nerušeného spánku.


Bežné dávkovanie

Dospelí: 7,5 mg - 15 mg

Liečba sa má začať najnižšou odporúčanou dávkou. Maximálna dávka sa nemá prekročiť, pretože sa zvýši riziko nežiaducich účinkov na CNS, vrátane možného klinicky relevantného respiračného a kardiovaskulárneho útlmu.


Premedikácia

V rámci premedikácie sa Dormicum podáva 30 - 60 minút pred zákrokom.


Dávkovanie pre osobitné skupiny pacientov


Pacienti s poruchou funkcie pečene

U pacientov s poruchou funkcie pečene sa odporúča dávka 7,5 mg. U pacientov s poruchou funkcie pečene sa má Dormicum používať veľmiopatrne. V prípade potreby sa má zvážiť zníženie dávky (pozri časti 4.4 a 4.5).

Starší a oslabení pacienti

U starších a oslabených pacientov sa odporúča dávka 7,5 mg. Straší pacienti vykazujú vyšší sedatívny účinok, preto môžu byť vystavení vyššiemu riziku kardiorespiračného útlmu. Z tohto dôvodu sa má Dormicum podávať u starších pacientov s opatrnosťou a v prípade potreby treba uvažovať o nižšej dávke.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek môže dôjsť k akumulácii hlavného metabolitu midazolamu, 1-hydroxymidazolam glucuronidu, a vyústiť do významnejšej prolongovanej sedácie, ktorá môže zahŕňať aj klinicky významný respiračný a kardiovaskulárny útlm. U týchto pacientov sa má Dormicum používať s opatrnosťou. Odporúčaná dávka je 7,5 mg. V prípade potreby treba uvažovať o nižšej dávke.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo a alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Závažná respiračná insuficiencia.

 • Závažná hepatálna insuficiencia.

 • Syndróm spánkového apnoe.

 • Použitie u detí.

 • Myastenia gravis.

 • Súčasná liečba ketokonazolom, itrakonazolom, vorikonazolom, inhibítormi HIV proteázy vrátane proteázových inhibítorov potenciovaných ritonavirom (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacienti majú byť informovaní o nasledujúcich varovaniach a opatreniach.


Tolerancia

Zníženie účinnosti krátkodobo pôsobiacich benzodiazepínov pri vyvolaní hypnotických účinkov sa môže rozvinúť po opakovanom použití počas niekoľkých týždňov.


Trvanie liečby

Liečba benzodiazepínovými hypnotikami má byť podľa možnosti čo najkratšia (pozri časť 4.2) a nemá prekročiť dva týždne. Proces vysadzovania lieku má byť individuálne prispôsobený. K prekročeniu tejto dĺžky liečby smie dôjsť len po individuálnom prehodnotení situácie.


Závislosť

Použitie benzodiazepínov a látok blízkych benzodiazepínom vedie k rozvoju fyzickej a psychickej závislosti na uvedené látky. Riziko závislosti sa zvyšuje s dávkou a trvaním liečby; taktiež je vyššie u pacientov s alkoholizmom v anamnéze alebo používaním narkotík.

Náhle ukončenie liečby pri rozvinutí fyzickej závislosti je spojené s abstinenčnými príznakmi. Prejavujú sa bolesťou hlavy, svalovou bolesťou, extrémnou úzkosťou, napätím, nepokojom, zmätenosťou a podráždenosťou. V závažných prípadoch sa môžu vyskytnúť nasledovné príznaky: derealizácia, depersonalizácia, hyperakúzia, znížená citlivosť a pálenie končatín, hypersenzitivita na svetlo, hluk a fyzický kontakt, halucinácie alebo kŕče.


Rebound insomnia

Po ukončení liečby sa môže opäť vyskytnúť nespavosť, niekedy ťažšia ako pred začiatkom liečby (tzv. „rebound insomnia “). Rebound insomnia, tento dočasný syndróm, môže byť sprevádzaný ďalšími reakciami ako sú zmeny nálady, úzkosť a nepokoj. V dôsledku zvýšeného rizika abstinenčných príznakov pri rebound fenoméne po náhlom prerušení liečby sa odporúča postupné znižovanie dávkovania lieku Dormicum (pozri časť 4.2).


Amnézia

Dormicum môže zapríčiniť anterográdnu amnéziu, ktorá sa najčastejšie vyskytuje v priebehu prvých hodín po užití lieku. Na zníženie uvedeného rizika majú mať pacienti zabezpečený neprerušovaný spánok trvajúci 7 - 8 hodín (pozri časť4.8).


Reziduálne účinky

Klinické sledovania s použitím citlivých farmakologických metód nezistili u bežných pacientov, užívajúcich perorálne tablety Dormicum, žiadne reziduálne účinky za predpokladu, že perorálna dávka neprekročila 15 mg/deň a pacient mal zabezpečený nerušený spánok trvajúci 7-8 hodín.


Psychiatrické a “paradoxné“ reakcie

Pri použití benzodiazepínov môžu nastať paradoxné reakcie: nepokoj, vzrušenie, podráždenosť, agresivita a zriedkavejšie klamlivá predstava, zúrivosť, zlé sny, halucinácie, psychóza, neprimerané správanie a iné nežiaduce účinky týkajúce sa správania. Pri výskyte uvedených príznakov sa liečba má prerušiť. Tieto príznaky sa vyskytujú s väčšou pravdepodobnosťou u starších pacientov.


Osobitné skupiny pacientov

U starších a/alebo oslabených pacientov ako aj u pacientov s respiračným alebo kardiovaskulárnym ochorením je odporúčaná dávka 7,5 mg. Títo pacienti môžu byť vnímavejší na vedľajšie účinky midazolamu ako napr. kardiorespiračný útlm. U týchto pacientov sa má Dormicum používať veľmi opatrne a keď je to potrebné, má sa zvážiť zníženie dávky (pozri časť 4.2).


Pokyny na dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek sú popísané v časti 4.2.


Benzodiazepíny sa neodporúčajú v primárnej liečbe psychotických ochorení. Benzodiazepíny sa samotné nemajú použiť na liečbu depresie alebo úzkosti spojenej s depresiou, pretože sa u týchto pacientov môžu objaviť samovražedné sklony.


Súbežné užívanie alkoholu / látok tlmiacich CNS

Má sa vyhnúť súbežnému užívaniu lieku Dormicum a alkoholu a/alebo látok tlmiacich CNS. Táto kombinácia môže zvýšiť klinický účinok lieku Dormicum, vrátane ťažkej sedácie, klinicky významného respiračného a/alebo kardiovaskulárneho útlmu (pozri časť 4.5).


Anamnéza abúzu alkoholu alebo liekov

Dormicum sa nemá podávať pacientom s abúzom alkoholu alebo liekov v anamnéze.


Súbežné podávanie liekov ovplyvňujúcich aktivitu CYP3A4

U pacientov užívajúcich lieky indukujúce alebo inhibujúce CYP3A je zmenená farmakokinetika midazolamu. V tejto súvislosti sa môže zvyšovať alebo znižovať výskyt nežiaducich účinkov (pozri časť 4.5).


Liek obsahuje laktózu. Liek sa nemá sa podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami intolerancie galaktózy, laponskou deficienciou laktázy alebo s poruchou absorpcie glukózy a galaktózy.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakokinetické interakcie (pozri časti 4.3).


Pretože metabolizmus midazolamu je prevažne ovplyvnený izoenzýmom cytochrómu P450 3A (CYP3A), látky ovplyvňujúce aktivitu CYP3A môžu zmeniť plazmatické koncentrácie a tým aj klinické účinky midazolamu.


Súbežne podávaný inhibítor CYP3A môže efekt perorálneho midazolamu zosilniť a/alebo predĺžiť trvanie účinku a môže byť znížená potrebná podávaná dávka. Naopak, súčasne podávaný induktor CYP3A, môže znížiť a/alebo skrátiť účinok midazolamu a môže byť potrebná zvýšená podávaná dávka.


V prípade CYP3A indukcie a ireverzibilnej inhibície (tzv. „mechanism based inhibition“) môže vplyv na farmakokinetiku midazolamu pretrvávať niekoľko dní až týždňov po podaní CYP3A modulátoru. Napríklad: klaritromycín, erytromycín, inhibítory HIV proteázy, verapamil, diltiazem.


V priebehu súčasného podávania midazolamu a kombinácie ethinylestradiol/norgestrel (tzv. „mechanism based inhibitors“) užívanej ako perorálne kontraceptívum, nie je účinok midazolamu signifikantne zmenený.


Klasifikácia CYP3A inhibítorov

CYP3A inhibítory možno klasifikovať podľa sily inhibičného efektu a podľa dôležitosti klinických zmien po súčasnom podaní s perorálnym midazolamom nasledovne:


Veľmi silné inhibítory: AUC midazolamu zvýšená viac ako desaťnásobne a Cmaxzvýšená viac ako trojnásobne. Do tejto kategórie patria: ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, inhibítory HIV proteázy vrátane inhibítorov proteázy potenciovaných ritonavirom.


Kombinácia perorálneho midazolamu a veľmi silných inhibítorov CYP3A je kontraindikovaná (pozri časť 4.3).


Silné inhibítory(AUC midazolamu zvýšená päť- až desaťnásobne a Cmaxzvýšená viac ako trojnásobne) a mierne inhibítory (AUC midazolamu zvýšená dvoj- až päťnásobne a Cmaxzvýšená dvoj- až trojnásobne). Do tejto kategórie patria: flukonazol, klaritromycín, telitromycín, erytromycín, diltiazem, verapamil, nefazodón, aprepitant, tabimorelin.


Kombinácia midazolamu so stredne silnými a miernymi inhibítormi CYP3A vyžaduje dôkladné vyhodnotenie stavu pacienta a jeho možného vplyvu na citlivosť pacienta na vedľajšie účinky midazolamu (pozri časť 4.4).


Slabé inhibítory: AUC midazolamu zvýšená 1,25-2násobne a Cmaxzvýšená 1,25-2násobne. Do tejto kategórie patria: posakonazol, roxitromycín, cimetidín, ranitidín, fluvoxamín, bicalutamid, propiverín, grapefruitová šťava, echinacea purpurová, vodilka (goldenseal).


Súbežné podávanie midazolamu s ľahkými inhibítormi CYP3A obvykle nevedie k významnej zmene klinického efektu midazolamu.


Lieky indukujúce CYP3A

Pacienti, ktorí užívajú kombináciu midazolamu a CYP3A induktoru môžu potrebovať vyššie jednotlivé dávky midazolamu, pokiaľ sa jedná o silné induktory, z ktorých medzi známe patria rifampicín, karbamazepín, fenytoín. Medzi mierne induktory patria efavirenz a ľubovník bodkovaný.


Farmakodynamické interakcie


Súbežné podávanie midazolamu s inými sedatívne alebo hypnoticky pôsobiacimi látkami pravdepodobne vedie ku zvýšeniu sedatívneho alebo hypnotického účinku. Medzi takéto látky patrí alkohol, opiáty alebo opioidy (obvykle užívané ako analgetiká, antitusiká alebo substitučné lieky), antipsychotiká, iné benzodiazepíny užívané ako anxiolytiká alebo hypnotiká, barbituráty, propofol, ketamín, etomidát, sedatívne antidepresíva, antihistaminiká a centrálne pôsobiace antihypertenzíva. Midazolam znižuje minimálnu alveolárnu koncentráciu (MAC) inhalačných anestetík.


Zvýšenie nežiaducich účinkov ako je sedácia a kardiorespiračný útlm môže nastať pri podaní midazolamu s akoukoľvek centrálne pôsobiacou tlmiacou látkou vrátane alkoholu. Má sa vyvarovať takéhoto kombinovaného pôsobenia (pozri časť 4.4).


V časti 4.9 sú uvedené ďalšie varovania pred látkami tlmiacimi centrálny nervový systém, vrátane alkoholu.


Lieky zvyšujúce bdelosť alebo pamäť ako napr. inhibítor acetylcholínesterázy fyzostigmín potlačili hypnotický účinok midazolamu. Podobne, 250 mg kofeínu, čiastočne potlačilo sedatívny účinok midazolamu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú dostupné dostatočné údaje ohľadom stanovenia bezpečnosti midazolamu počas gravidity.

Je potrebné sa vyhnúť podávaniu benzodiazepínov počas gravidity s výnimkou, ak nie je možná bezpečnejšia alternatíva.

Ak sa liek predpisuje fertilnej žene, ktorá plánuje otehotnieť alebo ak predpokladá, že je gravidná má byť upozornená, že má vyhľadať svojho lekára, aby bola liečba prerušená.

Pri podávaní midazolamu v poslednom trimestri gravidity alebo vo vysokých dávkach behom pôrodu boli hlásené nepravidelnosti srdcového rytmu plodu, hypotónia, porucha sacieho reflexu, hypotermia a mierny respiračný útlm novorodenca.

Okrem toho sa u dojčiat, narodených matkám, ktoré chronicky užívali benzodiazepíny v priebehu posledných mesiacov gravidity, môže rozvinúť fyzická závislosť a v postnatálnom období určité riziko rozvoja abstinenčných príznakov.


Laktácia

Dormicum sa nemá podávať dojčiacim matkám, pretože midazolam prechádza do materského mlieka.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Sedácia, amnézia, znížená koncentrácia a zhoršená svalová funkcia môžu nepriaznivo ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Pravdepodobnosť zníženej bdelosti sa môže zvýšiť pri nedostatočnej dĺžke spánku (pozri tiež časť 4.5 ).


4.8 Nežiaduce účinky

Po perorálnom podaní midazolamu boli hlásené ( frekvencia neznáma, z dostupných údajov nie je možné určiť) nasledujúce nežiaduce účinky. Na klasifikáciu frekvencie bola použitá nasledovná konvencia:

Veľmi časté 1/10

Časté 1/100 až < 1/10

Menej časté 1/1 000 až < 1/100

Zriedkavé ≥ 1/10 000 až < 1/1 000

Veľmi zriedkavé < 1/10 000

Neznáme ( z dostupných údajov nie je možné určiť)


Poruchy imunitného systému


Frekvencia neznáma

Hypersenzitivita

Psychické poruchy


Frekvencia neznáma

Zmätenosť***, emočné poruchy ***


Poruchy libida


Depresia (Počas užívania benzodiazepínov sa môže demaskovať preexistujúca depresia)


Nepokoj*, agitovanosť*, podráždenosť*, agresivita*, bludy*, záchvaty zúrivosti*, halucinácie*, psychózy*, neprimerané správanie

Fyzická závislosť na lieku a syndróm z vysadenia lieku


Abúzus

Poruchy nervového systému


Frekvencia neznáma
Ospalosť***, bolesť hlavy***, závrat***, znížená bdelosť***, ataxia***

Sedácia (pooperačná)

Anterográdna amnézia**

Poruchy oka


Frekvencia neznáma

Diplopia***

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Frekvencia neznáma

Zlyhávanie srdca, zastavenia srdca

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Frekvencia neznáma

Svalová slabosť ***

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Frekvencia neznáma

Respiračný útlm

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Frekvencia neznáma

Poruchy tráviaceho traktu

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Frekvencia neznáma

Kožné reakcie

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Frekvencia neznáma

Únava***

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu


Frekvencia neznáma

Pády a zlomeniny. Riziko pádov a zlomenín sa zvyšuje u pacientov súbežne užívajúcich sedatíva (vrátane alkoholických nápojov) a u starších pacientov.

Závislosť: Užívanie lieku Dormicum (aj v terapeutických dávkach) môže viesť k rozvoju fyzickej závislosti. Vysadenie liečby môže viesť k abstinenčným príznakom alebo k rebound fenoménu vrátane nespavosti, zmeny nálady, úzkosti a nepokoja (pozri časť 4.4). Môže sa objaviť aj psychická závislosť. Zneužívanie bolo zaznamenané u jedincov zneužívajúcich viac liekov (pozri časť 4.4).


*Tieto paradoxné reakcevznikajú v súvislosti s užívaním benzodiazepínov alebo látok podobných benzodiazepínom. Pri podozrení na tieto stavy má byť užívanie lieku prerušené. Výskyt takýchto stavov je pravdepodobnejší u starších pacientov (pozri časť 4.4).


**Anterográdna amnézia môže vzniknúť pri terapeutických dávkach, riziko sa zvyšuje pri vyšších dávkach. Amnézia môže byť spojená s neadekvátnym správaním (pozri časť 4. 4).


***Tieto príznaky vznikajú prevažne na začiatku liečby a obvykle miznú po opakovanom podávaní.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Benzodiazepíny obvykle spôsobujú ospalosť, ataxiu, dyzartriu a nystagmus. Ak sa Dormicum podáva v monoterapii, predávkovanie ohrozuje život len zriedka, môže však viesť k areflexii, apnoe, hypotónii, hypotenzii, kardiorespiračnému útlmu a zriedkavo ku kóme. Ak sa vyskytne kóma, obvykle trvá niekoľko hodín, ale hlavne u starších pacientov môže byť protrahovaná alebo cyklická. Respiračný útlm spôsobený benzodiazepínmi je závažnejší u pacientov s chorobami dýchacích ciest.


Benzodiazepíny zvyšujú účinok iných látok tlmiacich centrálny nervový systém, vrátane alkoholu.

Liečba

Monitorovanie vitálnych funkcií a začatie podporných opatrení podľa klinického stavu. V špecifických prípadoch môže stav pacienta vyžadovať symptomatickú liečbu kardiorespiračného útlmu alebo útlmu centrálneho nervového systému.

Pri perorálnom užití zamedzenie ďalšej absorpcie vhodnou metódou, napr. liečba aktívnym uhlím behom 1-2 hodín. Pri aplikácii aktívneho uhlia u ospalých pacientov je nutné zaistiť dýchacie cesty. V prípade zmiešanej otravy treba zvážiť výplach žalúdka, hoci sa nejedná o štandardné opatrenie.


V prípade ťažkého útlmu CNS treba zvážiť aplikáciu flumazenilu, antagonistu benzodiazepínov. Má sa podať len v podmienkach intenzívneho monitorovania. Pretože má krátky polčas rozpadu (cca 1 hodina), bude treba po odznení účinku pacienta monitorovať. S extrémnou opatrnosťou sa má flumazenil podávať v prítomnosti liekov znižujúcich prah záchvatu (napr. tricyklické antidepresíva). Pre ďalšie informácie o správnom použití pozri súhrn charakteristických vlastností flumazenilu.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: hypnotikum, sedatívum.

ATC kód: N05CD08


Liek Dormicum je spánok navodzujúci prostriedok charakterizovaný rýchlym nástupom a krátkym trvaním účinku. Taktiež vykazuje anxiolytický, hypnotický, antikonvulzívny a myorelaxačný účinok.


Tak ako sa predpokladá aj pre iné benzodiazepíny, účinok lieku Dormicum je prostredníctvom väzby na receptory gama-aminomaslovej kyseliny (GABAA) v CNS. Predpokladá sa, že benzodiazepíny neaktivujú GABAA receptory priamo ale je potrebný endogénny ligand, t.j. GABA aby sa dosiahol efekt.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Midazolam sa po perorálnom podaní absorbuje rýchlo a úplne.


Po podaní jednorazovej dávky 15 mg sa maximálne plazmatické koncentrácie 70 - 120 ng/ml dosiahnu v priebehu jednej hodiny. Potrava predlžuje čas potrebný na dosiahnutie maximálnej koncentrácie asi o jednu hodinu, čo naznačuje zníženú rýchlosť absorpcie midazolamu. Polčas absorpcie je 5 - 20 minút. Vzhľadom na značný first-past účinok, absolútna biologická dostupnosť je 30 - 70 %. Farmakokinetika midazolamu je lineárna pri rozpätí dávky 7,5 - 20 mg.


Distribúcia

Distribúcia midazolamu do tkanív je veľmi rýchla a vo väčšine prípadov distribučná fáza nie je zrejmá alebo je v podstate ukončená v priebehu 1 - 2 hodín po perorálnom podaní. Distribučný objem v rovnovážnom stave je 0,7 – 1,2 l/kg. Na plazmatické bielkoviny sa viaže 96 - 98 % midazolamu. Hlavnú frakciu väzbových plazmatických bielkovín predstavuje albumín. Do mozgovomiechového moku pomaly prechádza bezvýznamné množstvo midazolamu. U ľudí midazolam pomaly prechádza placentou a dostáva sa do krvného obehu plodu. Malé množstvo midazolamu prechádza do materského mlieka.


Biotransformácia

Midazolam sa takmer úplne eliminuje biotransformáciou. Menej než 1 % dávky sa nachádza v nezmenenej podobe v moči. Midazolam je hydroxylovaný izoenzýmom cytochrómu P450, CYP3A4. Oba izoenzýmy CYP3A4 a tiež CYP3A5 sa aktívne podieľajú na oxidatívnom metabolizme midazolamu v pečeni.

1´-hydroxymidazolam (nazývaný tiež α-hydroxymidazolam) a 4-hydroxymidazolam sú dva hlavné oxidované metabolity. 1´-hydroxymidazolam je hlavným metabolitom v plazme a v moči.

60 – 80 % dávky sa glukuroniduje a vylúči do moču vo forme a 1´-hydroxymidazolamu. Plazmatické koncentrácie 1´-hydroxymidazolamu môžu dosahovať 30 – 50 % dávky zlúčeniny. 1 ´ - hydroxymidazolam je farmakologicky aktívny a významne prispieva (približne 34 %) k účinkom perorálneho midazolamu. Výskumy nepreukázali klinicky významný genetický polymorfizmus v oxidatívnom metabolizme midazolamu.


Eliminácia

U zdravých, mladých dobrovoľníkov bol eliminačný polčas v rozpätí 1,5 až 2,5 hodiny. Midazolam je liek, ktorý sa neakumuluje, ak sa podá jedenkrát denne. Opakované podávanie midazolamu neindukuje liek metabolizujúce enzýmy.

Eliminačný polčas 1´-hydroxymidazolamu je kratší ako 1 hodina.


Farmakokinetika u osobitej skupiny pacientov

Staršie osoby: u mužov starších ako 60 rokov bol eliminačný polčas midazolamu v porovnaní s mladšími mužmi predĺžený 2,5 násobne. Celkový klírens midazolamu bol u starších mužov signifikantne redukovaný a biologická dostupnosť perorálnych tabliet bola signifikantne zvýšená. U starších žien neboli v porovnaní s mladšími ženami pozorované žiadne signifikantné rozdiely.


Pacienti s poruchou funkcie pečene:Farmakokinetika midazolamu bola signifikantne zmenená u pacientov s chronickým ochorením pečene vrátane pokročilej cirhózy pečene. Obzvlášť, ako dôsledok zníženej funkcie pečene u pacientov s cirhózou, bol v porovnaní s kontrolou predĺžený eliminačný polčas a absolútna biologická dostupnosť perorálne podávaného midazolamu bola signifikantne zvýšená.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek: Farmakokinetika midazolamu nie je u pacientov s chronickým zlyhaním obličiek zmenená. Hoci hlavný metabolit midazolamu 1´-hydroxymidazolam glukoronid, ktorý je vylučovaný obličkami, sa u pacientov so závažným zlyhaním obličiek akumuluje. Toto hromadenie vedie k prolongovanej sedácii. Perorálne podávaný midazolam sa má preto u pacientov s ochorením obličiek podávať s opatrnosťou.


Obézni pacienti:

U obéznych pacientov je zvýšený distribučný objem midazolamu. Následkom toho je priemerný eliminačný polčas midazolamu u obéznych pacientov dlhší ako u neobéznych pacientov (5,9 hodín vs. 2,3 hodín). Perorálna biologická dostupnosť tabliet midazolamu sa u obéznych pacientov nelíšila od neobéznych.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Bezvodá laktóza, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, magnéziumstearát, mastenec, hypromelóza, oxid titaničitý E 171.

.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Druh obalu: PVC/PVDC blister, papierová škatuľa, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 10 alebo 30 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Roche Slovensko, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. Registračné číslo


57/0538/92-S


9. Dátum PRVEJ registrácie/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 28.9.1992

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. Dátum revízie textu


Január 2014

10Dormicum 7,5 mg