+ ipil.sk

Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/mlPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml

očná roztoková instilácia

dorzolamid/timolol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať tento liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Dorzogen Combi a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Dorzogen Combi

3. Ako používať Dorzogen Combi

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Dorzogen Combi

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE DORZOGEN COMBI A NA ČO SA POUŽÍVA


Dorzogen Combi obsahuje dve liečivá: dorzolamid a timolol.

 • Dorzolamid patrí do skupiny liečiv nazývaných „inhibítory karboanhydrázy“.

 • Timolol patrí do skupiny liečiv nazývaných „betablokátory“.


Dorzogen Combi sa predpisuje na zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku pri liečbe glaukómu, keď použitie očných kvapiek obsahujúcich samotný betablokátor nie je dostatočné.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE DORZOGEN COMBI


Nepoužívajte Dorzogen Combi

 • ak ste alergický (precitlivený) na dorzolamid, timolol, betablokátory alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek očnej roztokovej instilácie Dorzogen Combi.

 • ak máte alebo ste niekedy v minulosti mali dýchacie ťažkosti, ako je astma, závažná chronická obštrukčná bronchitída (závažné ochorenie pľúc, ktoré môže spôsobiť sipot, ťažkosti s dýchaním a/alebo dlhodobý kašeľ).

 • ak máte závažné problémy s funkciou obličiek alebo ste v minulosti mali obličkové kamene.

 • ak máte poruchy pH (acidobázická rovnováha – rovnováha medzi kyselinami a zásaditými látkami) vašej krvi.

 • ak máte pomalý tep srdca, zlyhanie srdca alebo poruchy srdcového rytmu (nepravidelné údery srdca).


Ak si myslíte, že sa vás týka niečo z vyššie uvedeného, nepoužívajte Dorzogen Combi, kým sa neporadíte so svojím lekárom.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Dorzogenu Combi

Predtým ako začnete užívať tento liek, oznámte svojmu lekárovi, ak máte alebo ste v minulosti mali:

 • ochorenie koronárnych artérií (príznaky môžu zahŕňať bolesť alebo tlak na hrudi, dýchavičnosť alebo dusenie sa), srdcové zlyhanie, nízky krvný tlak

 • poruchy srdcového rytmu, ako je pomalý rytmus srdca

 • ťažkosti s dýchaním, astma alebo chronická obštrukčná choroba pľúc

 • ochorenie krvného obehu (ako je Raynaudova choroba alebo Raynaudov syndróm)

 • diabetes (cukrovku), nakoľko timolol môže maskovať znaky a prejavy nízkej hladiny cukru v krvi

 • nadmerná aktivita štítnej žľazy, nakoľko timolol môže maskovať jej znaky a prejavy


Ak ste v minulosti mali ochorenie srdca, počas liečby Dorzogenom Combi môže byť potrebné, aby váš lekár sledoval vašu tepovú frekvenciu a iné známky tohto ochorenia.


Oznámte svojmu lekárovi, ak v súčasnosti máte alebo ste v minulosti mali problémy s funkciou pečene, ak máte svalovú slabosť alebo vám bolo diagnostikované ochorenie myasténia gravis.


Rovnako informujte svojho lekára, ak máte alebo ste v minulosti mali astmu alebo iné problémy s pľúcami, Prinzmetalovu angínu (bolesť na hrudi v pokoji / bez záťaže), ďalšie problémy so srdcom (vrátane niektorých typov porúch srdcového rytmu spôsobujúcich pomalý tep srdca alebo závažné srdcové zlyhanie), problémy s krvným obehom, nízky krvný tlak, cukrovku (diabetes) alebo nízku hladinu cukru v krvi (hypoglykémia), problémy so štítnou žľazou, ako aj o akýchkoľvek alergiách na liek, ktorý ste užívali.


Ak sa rozvinie konjunktivitída (zápal spojiviek, začervenanie a podráždenie oka(očí)), opuch oka alebo očných viečok, kožná vyrážka alebo svrbenie v oku alebo v oblasti oka, ihneď kontaktujte svojho lekára. Takéto príznaky môžu vzniknúť v dôsledku alergickej reakcie alebo môžu byť vedľajším účinkom Dorzogenu Combi (pozri časť „Možné vedľajšie účinky“).


Povedzte svojmu lekárovi, ak u vás dôjde k infekcii oka, poraneniu oka, k chirurgickému zákroku na oku alebo ak sa rozvinú ďalšie reakcie alebo dôjde k zhoršeniu príznakov.


Ak nosíte mäkké kontaktné šošovky, je dôležité, aby ste pred aplikáciou očných kvapiek šošovky vybrali z oka a počkali aspoň 15 minút pred ich opätovným nasadením, keďže konzervačná prísada benzalkóniumchlorid môže spôsobiť zafarbenie mäkkých kontaktných šošoviek.


Pred chirurgickým zákrokom povedzte svojmu lekárovi, že užívate Dorzogen Combi, nakoľko v súvislosti s anestetikom môže dôjsť k náhlemu poklesu krvného tlaku a timolol môže pozmeniť účinky iných liekov používaných počas anestézie.


Použitie u detí

U dojčiat a u detí sú skúsenosti s Dorzogenom Combi obmedzené.


Použitie u starších ľudí

V štúdiách s očnou instiláciou obsahujúcou dorzolamid/timolol boli účinky Dorzogenu Combi u starších aj u mladších pacientov podobné.


Používanie iných liekov

Dorzogen Combi môže ovplyvniť alebo jeho účinok môže byť ovplyvnený inými liekmi, ktoré používate, vrátane iných očných kvapiek na liečbu glaukómu. Ak užívate alebo plánujete začať užívať lieky na zníženie krvného tlaku, lieky na liečbu problémov s funkciou srdca alebo lieky na liečbu cukrovky, oznámte to svojmu lekárovi. Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to obzvlášť dôležité, ak sa vás týka niečo z nasledovného:


 • Užívate antihypertenzíva, ktoré sa používajú na zníženie vysokého krvného tlaku alebo lieky na liečbu ochorenia srdca, ako sú blokátory vápnikového kanála a betablokátory alebo digoxín.

 • Užívate chinidín (používaný na liečbu ochorení srdca a niektorých typov malárie) alebo digoxín (používaný na liečbu ochorení srdca).

 • Používate ešte iné očné kvapky, ktoré obsahujú betablokátor.

 • Užívate ešte iný inhibítor karboanhydrázy, ako je napríklad acetazolamid. Tento typ lieku môžete užívať ústami (vnútorné použitie), vo forme očných kvapiek, alebo iným spôsobom použitia.

 • Užívate inhibítory monoaminooxidázy (IMAO) alebo selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), ako sú fluoxetín a paroxetín, oba druhy liekov sa používajú na liečbu depresie alebo iného ochorenia.

 • Užívate parasympatomimetikum, ktoré vám mohlo byť predpísané na pomoc pri ťažkostiach s močením. Parasympatomimetiká sú tiež špecifickým druhom liekov, ktoré sa niekedy používajú na obnovu normálneho vyprázdňovania čriev.

 • Užívate omamné látky (narkotiká), ako morfín, používané na liečbu stredne ťažkej až ťažkej bolesti, alebo užívate vysoké dávky kyseliny acetylsalicylovej. Hoci nebolo preukázané, že by sa dorzolamid (dorzolamidiumchlorid) vzájomne ovplyvňoval s kyselinou acetylsalicylovou, niektoré ďalšie lieky príbuzné dorzolamidu a ktoré sa užívajú perorálne (ústami) viedli k interakcii (vzájomnému ovplyvneniu) s kyselinou acetylsalicylovou.

 • Užívate lieky na liečbu cukrovky (diabetu) alebo vysokej hladiny cukru v krvi.

 • Užívate adrenalín (epinefrín).


Tehotenstvo a dojčenie

Predtým ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Dorzogen Combi nepoužívajte, ak ste tehotná, pokiaľ to váš lekár nepovažuje za nevyhnutné.

Dorzogen Combi nepoužívajte, ak dojčíte. Timolol sa môže dostať do materského mlieka.


Predtým ako začnete počas dojčenia užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Dorzogen Combi môže u niektorých pacientov spôsobiť vedľajšie účinky ako rozmazané videnie. Pokiaľ tieto príznaky nevymizli, neveďte vozidlá a neobsluhujte žiadne nástroje alebo stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Dorzogenu Combi

Dorzogen Combi obsahuje konzervačnú prísadu benzalkóniumchlorid.

 • Benzalkóniumchlorid môže spôsobiť podráždenie oka.

 • Benzalkóniumchlorid je známy tým, že farbí mäkké kontaktné šošovky. Zamedzte kontaktu očných kvapiek s mäkkými kontaktnými šošovkami. Pred aplikáciou lieku vyberte kontaktné šošovky a počkajte najmenej 15 minút pred ich opätovným nasadením.


3. AKO POUŽÍVAŤ DORZOGEN COMBI


Vždy používajte Dorzogen Combi presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Vhodné dávkovanie a dĺžku liečby stanoví váš lekár.


Zvyčajná dávka je jedna kvapka do postihnutého oka (očí) dvakrát denne, napríklad ráno a večer.


Ak používate Dorzogen Combi spolu s inými očnými kvapkami, medzi aplikáciou Dorzogenu Combi a ďalšieho lieku má uplynúť interval aspoň 10 minút.


Nemeňte dávkovanie lieku bez konzultácie s vaším lekárom. Ak musíte ukončiť liečbu, ihneď kontaktujte svojho lekára.


Zabráňte dotyku špičky fľaštičky s okom alebo s oblasťami okolo oka. Môže sa kontaminovať baktériami, ktoré môžu spôsobiť infekcie oka vedúce k závažnému poškodeniu oka, či dokonca k strate zraku. Aby sa zabránilo možnej kontaminácii fľaštičky, dbajte na to, aby sa špička fľaštičky nedostala do styku so žiadnym povrchom.


Aby sa zabezpečilo správne dávkovanie - dierka v dávkovacej špičke sa nemá zväčšovať.


Návod na použitie

Odporúča sa, aby ste si pred aplikáciou očných kvapiek umyli ruky.

Môže byť jednoduchšie, keď si očné kvapky budete aplikovať pred zrkadlom.1. Pred prvým použitím lieku sa presvedčte, či je bezpečnostný prúžok na hrdle fľaštičky neporušený. Na neotvorenej fľaštičke je medzi fľaštičkou a vrchnákom medzera.

2. Zložte vrchnák fľaštičky.

3. Hlavu zakloňte dozadu a mierne si odtiahnite dolné viečko oka tak, aby sa vytvoril malý vačok medzi očným viečkom a okom.

4. Obráťte fľaštičku hore dnom a zľahka ju stlačte, kým do oka nevkvapne jedna kvapka. NEDOTÝKAJTE SA OKA ALEBO OČNÉHO VIEČKA KVAPKACOU ŠPIČKOU.

5. V prípade potreby opakujte kroky 3 a 4 s druhým okom, ak vám tak nariadil váš lekár.

6. Uzáver nasaďte späť a fľašu uzavrite ihneď po použití.


Po podaní Dorzogenu Combi, prstom pritlačte kútik vášho oka, ten pri nose a podržte ho 2 minúty. Tým sa pomôže zabrániť tomu, aby sa dorzolamid/timolol dostal do zvyšku tela.


Ak použijete viac Dorzogenu Combi, ako máte

Je dôležité, aby ste dodržiavali dávku, ktorú vám predpísal váš lekár. Ak si do oka aplikujete príliš veľa kvapiek alebo ak prehltnete akúkoľvek časť obsahu fľaštičky, je možné, že sa nebudete cítiť dobre, napríklad môžete pociťovať malátnosť, mať ťažkosti s dýchaním alebo cítiť spomalenie srdcového tepu. Ak zaznamenáte akýkoľvek z vyššie uvedených účinkov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.


Ak zabudnete použiť Dorzogen Combi

Je dôležité, aby ste používali Dorzogen Combi podľa pokynov svojho lekára.


Ak vynecháte dávku, podajte si ju čo najskôr. Ak je však už takmer čas na ďalšiu dávku, vynechanú dávku preskočte a pokračujte v pravidelnom dávkovacom režime.


Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Dorzogen Combi

Ak chcete prestať používať tento liek, poraďte sa najskôr so svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Dorzogen Combi môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Zvyčajne môžete pokračovať v používaní očných kvapiek, pokiaľ vedľajšie účinky nie sú závažné. Ak máte akékoľvek obavy, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Neprestaňte používať Dorzogen Combi bez toho, aby ste sa o tom poradili so svojím lekárom.


Tak ako iné lieky na použitie do oka, aj dorzolamid/timolol sa vstrebáva do krvi. Môže to spôsobiť podobné vedľajšie účinky ako pri podaní beta blokátorov do žily a/alebo ústami. Výskyt vedľajších účinkov po miestnom podaní do oka je nižší, ako keď sa lieky užívajú napríklad ústami alebo podávajú injekčne. Uvedené vedľajšie účinky zahŕňajú rekcie pozorované v rámci skupiny beta blokátorov pri liečbe očných ochorení:

Ak dôjde k alergickým reakciám vrátane žihľavky, opuchu tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní, prestaňte používať Dorzogen Combi a ihneď vyhľadajte svojho lekára.


Dorzogen Combi očná roztoková instilácia:


Veľmi časté(postihujú viac ako 1 z 10 používateľov):

pálenie a pichanie v oku, nezvyčajná chuť.


Časté(postihujú 1 až 10 používateľov zo 100):

začervenanie oka a okolo oka (očí) a účinky na povrchu oka (očí), opuch a/alebo podráždenie v oku a okolo oka (očí), rozmazané videnie, pocit cudzieho telesa v oku (erózia rohovky), slzenie alebo svrbenie oka (očí), sínusitída (pocit napätia alebo plnosti v nose, lícach a za očami, niekedy s pulzujúcou bolesťou, horúčkou, plným nosom a stratou čuchu).


Menej časté(postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000):

Obličkové kamene (často rozpoznané náhlym nástupom neznesiteľnej, kŕčovitej bolesti v dolnej časti chrbta a/alebo v boku, slabinách alebo v oblasti brucha).


Zriedkavé(postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000):

Dýchavičnosť, pocit neschopnosti chytiť dych, zlyhanie dýchania (život ohrozujúci stav, z dôvodu neschopnosti dýchať), nádcha alebo upchaný nos, kontaktná dermatitída (zápal kože pri kontakte s liekom).


Očná roztoková instilácia timolol maleátu


Časté(postihujú 1 až 10 používateľov zo 100):

Bolesť hlavy.


Menej časté(postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000):

Depresia, závrat, pomalý tep srdca, dýchavičnosť, pocit na vracanie, porucha trávenia, vyčerpanosť/slabosť


Zriedkavé(postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000):

systémový lupus erythematosus (autoimunitné ochorenie, ktoré môže spôsobiť zápal vnútorných orgánov), nespavosť (ťažkosti so spánkom), nočné mory, strata pamäti, brnenie alebo znecitlivenie rúk alebo chodidiel, zosilnenie príznakov a prejavov myastenie gravis (ochorenie svalov spôsobujúce poklesnutie očných viečok, dvojité videnie, ťažkosti s hovorením a prehĺtaním a niekedy slabosť v rukách a nohách), porážka, zvonenie v ušiach, nepravidelný srdcový tep, bolesť na hrudníku, palpitácie (rýchlejší a/alebo nepravidelný srdcový tep), kongestívne zlyhanie srdca (zlyhanie srdca s dýchavičnosťou a opuchnutím chodidiel a nôh z dôvodu nahromadenia tekutín), srdcový infarkt, nízky tlak krvi, opuch alebo studené ruky a chodidlá a zníženie krvného obehu v rukách a nohách, kŕče v nohách a/alebo bolesť nôh pri chôdzi (krívanie), ťažkosti s dýchaním, kašeľ, hnačka, sucho v ústach, strata alebo rednutie vlasov, strieborno-bielo vyzerajúca kožná vyrážka (vyrážka podobná psoriáze) alebo zhoršenie psoriázy, kožná vyrážka, Peyronieova choroba (ktorá môže spôsobiť zakrivenie penisu), slabosť/únava, reakcie alergického typu ako je vyrážka, žihľavka, svrbenie, v zriedkavých prípadoch môže dôjsť k opuchu pier, očí a úst, sipotu.


Neznáme:

Nízke hladiny glukózy v krvi, mozgová ischémia (znížený prietok krvi niektorými časťami mozgu), mdloby, atrioventrikulárna blokáda (porucha elektrickej vodivosti srdca), nezvyčajná chuť alebo strata chuti, bolesť brucha, vracanie, kožná vyrážka, bolesť svalov (nespôsobená cvičením), porucha sexuálnej funkcie, znížené libido (pohlavná túžba)


Očná roztoková instilácia chloridu dorzolamidu:


Časté(postihujú 1 až 10 používateľov zo 100):

Zápal očného viečka, podráždenie očného viečka, pocit na vracanie, vyčerpanosť/slabosť, bolesť hlavy.


Menej časté(postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000):

Zápal oka.


Zriedkavé(postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000):

Závrat, brnenie alebo znecitlivenie rúk a chodidiel, podráždenie oka vrátane sčervenania a bolesti, tvorba tekutiny pod sietnicou (odchlopenie chorioidey (cievovky) po operácii), pokles očných viečok, dvojité videnie, tvorba chrást na očnom viečku, opuchnutie rohovky (s príznakmi porúch zraku), nízky tlak v oku, krvácanie z nosa, podráždenie hrdla, sucho v ústach, vyrážka.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ DORZOGEN COMBI


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Dorzogen Combi po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku na fľaši a na škatuli po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.


Dorzogen Combi sa nemá používať dlhšie ako 28 dní po prvom otvorení fľaštičky. To znamená, že po 4 týždňoch ako ste fľašu prvýkrát otvorili, musíte fľašu zahodiť, aj keď tam ostal ešte zvyšný roztok. Aby ste si to ľahšie zapamätali, dátum, kedy ste fľašu otvorili, si zapíšte na voľné miesto na škatuli.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Dorzogen Combi obsahuje

 • Liečivá sú dorzolamid a timolol. Jeden mililiter (ml) obsahuje 20 mg dorzolamidu (ako 22,26 mg dorzolamidiumchloridu) a 5 mg timololu (ako 6,83 mg timolol maleát).

 • Ďalšie zložky sú manitol (E 421), hydroxyetylcelulóza, benzalkóniumchlorid (ako konzervačná látka), nátriumcitrát (E 331), hydroxid sodný (E 524) na úpravu pH a voda na injekciu.


Ako vyzerá Dorzogen Combi a obsah balenia

Váš liek je vo forme sterilnej, čírej, mierne viskóznej, bezfarebnej vodnej očnej instilácie (roztok očných kvapiek).


Dorzogen Combi je k dispozícii v bielej nepriehľadnej fľaši z polyetylénu strednej hustoty so zatavenou kvapkacou špičkou z polyetylénu nízkej hustoty a skrutkovacím uzáverom s bezpečnostným prúžkom na hrdle fľaštičky z polyetylénu vysokej hustoty, obsahujúcej 5 ml očného roztoku.


Veľkosti balenia: 1 x fľaša s obsahom 5 ml

3 x fľaša s obsahom 5 ml

5 x fľaša s obsahom 5 ml


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobca

Pharmathen S.A.

Dervenakion str. 6, 15351 Pallini, Attiki, Grécko

Famar S.A., Plant A

Agiou Dimitriou Street 63, 174 56 Alimos, Grécko

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs, 69800 Saint Priest, Francúzsko

Mylan S.A.S.

ZAC des Gaulnes, 360 Avenue Henri Schneider, 69330 Meyzieu, Francúzsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s.r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko Dorzolamide/Timolol Mylan (20+5) mg/ml oogdruppels

Bulharsko: Dorzotimologen eye drops 2 %/0,5 %

Česká republika Dorzogen Combi

Dánsko Tirzopt

Fínsko Tirzopt

Francúzsko Dorzolamide/Timolol Mylan 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution

Grécko DORZOLAMIDE+TIMOLOL/GENERICS 5 mlx2% coll

Holandsko Dorzolamide/Timolol Mylan 20/5 mg/ml, oogdruppels, oplossing

Írsko Dorzolamide/Timolol Mylan 20 mg/ml + 5 mg/ml eye drops, solution

Island: Tirzopt

Nemecko Dorzolamid dura plus 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen

Nórsko Tirzodol

Poľsko Dotigen

Portugalsko Dorzolamida + Timolol Mylan

Rakúsko: Dorzolamid + Timolol Arcana 20 mg/ml + 5 mg/ml - Augentropfen

Rumunsko: Gloptic 20 mg/5 mg/ml picături oftalmice, soluţie

Slovenská republika Dorzogen Combi

Slovinsko: Zortam 20 mg/5 mg v 1 ml kapljice za oko, raztopina

Španielsko: Dorzolamida Timolol Mylan 20 mg/ml + 5 mg/ml, colirio en solución

Švédsko Tirzopt

Taliansko Dorzolamide e timololo Mylan Generics

Veľká Británia Dorzolamide/Timolol 20 mg/ml + 5 mg/ml eye drops solution


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 07/2014.


7/7

Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml

očná roztoková instilácia


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie LIEKU


Každý mililiter (ml) obsahuje 20 mg dorzolamidu (vo forme dorzolamidiumchloridu) a 5 mg timololu (vo forme timolol maleátu).


Pomocné látky: jeden mililiter (ml) očnej roztokovej instilácie obsahuje 0,075 mg benzalkóniumchloridu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Očná roztoková instilácia.


Číry, mierne viskózny, bezfarebný vodný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Dorzogen Combi je indikovaný na liečbu zvýšeného vnútroočného tlaku (IOP) u pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom alebo pseudoexfoliatívnym glaukómom, keď liečba lokálnymi betablokátormi v monoterapii nie je dostatočná.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Dávkuje sa jedna kvapka Dorzogenu Combi do (spojovkového vaku) postihnutého oka (očídvakrát denne.


Ak sa používa aj iný lokálny očný prípravok, medzi aplikáciou dorzolamidu/timololu a ďalšieho prípravku musí byť interval aspoň 10 minút.


Systémová absorpcia je znížená pri použití nazolakrimálnej oklúzie alebo pri zatvorení očí (očných viečok) na 2 minúty. To môže viesť k zníženiu výskytu systémových vedľajších účinkov a k zvýšeniu lokálnej aktivity.


Pediatrická populácia

Účinnosť u pediatrických pacientov nebola stanovená.


Bezpečnosť u pediatrických pacientov mladších ako 2 roky nebola stanovená. (Informácia o bezpečnosti u pediatrických pacientov vo veku ≥ 2 a < 6 rokov, pozri časť 5.1).


Pacientov treba poučiť, aby si pred použitím umyli ruky a zabránili dotyku špičky dávkovacej fľaštičky s okom alebo okolitými štruktúrami.

Aby sa zabezpečilo správne dávkovanie - dierka v dávkovacej špičke sa nemá zväčšovať.


Pacientov treba tiež poučiť, že ak sa s očnými roztokmi zaobchádza nesprávne, môžu sa kontaminovať bežnými baktériami, o ktorých je známe, že spôsobujú infekcie oka. Použitie kontaminovaných roztokov môže viesť k závažnému poškodeniu oka a následnej strate zraku.


Pacienti majú byť informovaní o správnom zaobchádzaní s očnou instiláciou Dorzogen Combi.


Návod na použitie:

1. Pred prvým použitím lieku musí byť bezpečnostný prúžok na hrdle fľaštičky neporušený. Na neotvorenej fľaštičke je medzi fľaštičkou a vrchnákom medzera.

2. Zložte vrchnák fľaštičky.

3. Hlavu pacienta zakloňte dozadu a mierne odtiahnite dolné viečko oka tak, aby sa vytvoril malý vačok medzi očným viečkom a okom.

4. Obráťte fľaštičku hore dnom a zľahka ju stlačte, kým do oka nevkvapne jedna kvapka. NEDOTÝKAJTE SA OKA ALEBO OČNÉHO VIEČKA KVAPKACOU ŠPIČKOU.

5. V prípade potreby opakujte kroky 3 a 4 s druhým okom.

6. Uzáver sa musí nasadiť späť a fľaša uzavrieť ihneď po použití.


4.3 Kontraindikácie


Dorzogen Combi je kontraindikovaný u pacientov:

 • s reaktívnym ochorením dýchacích ciest, vrátane bronchiálnej astmy alebo s bronchiálnou astmou v anamnéze alebo s ťažkým chronickým obštrukčným ochorením pľúc,

 • so sínusovou bradykardiou, syndrómom chorého sínusu, sinoatriálnou blokádou, atrioventrikulárnou blokádou druhého alebo tretieho stupňa, ktorá nie je kontrolovaná kardiostimulátorom, manifestným srdcovým zlyhaním, kardiogénnym šokom,

 • s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) alebo hyperchloremickou acidózou,

 • s precitlivenosťou na liečivo (liečivá) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Uvedené kontraindikácie vychádzajú zo zložiek lieku, nie z ich kombinácie.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Tak ako iné lokálne podávané očné prípravky, Dorzogen Combi sa môže absorbovať systémovo. Vzhľadom na betaadrenergnú zložku, timolol, sa môže prejaviť rovnaký typ kardiovaskulárnych, pľúcnych a iných nežiaducich reakcií pozorovaných po systémovom podaní betablokátorov. Incidencia systémových nežiaducich účinkov je po lokálnom podaní do oka nižšia ako po systémovom podaní. Pre zníženie systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

U pacientov s poruchami srdca a srdcovej činnosti (napr. ochorenie koronárnych artérií, Prinzmetalova angína a srdcové zlyhanie) a s hypotenziou sa má liečba betablokátormi posúdiť veľmi kriticky a je potrebné zvážiť liečbu inými liečivami. U pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami je potrebné sledovať známky zhoršenia týchto ochorení a nežiaduce reakcie. Vzhľadom na negatívny vplyv betablokátorov na čas prevodu vzruchu, betablokátory sa majú pacientom so srdcovou blokádou 1. stupňa podávať len s opatrnosťou.


Poruchy ciev

Pacientov so závažnými poruchami/ochoreniami periférneho obehu (napr. závažné formy Raynaudovej choroby alebo Raynaudovho syndrómu) je potrebné liečiť s opatrnosťou.


Poruchy dýchacej sústavy

Po podaní niektorých očných betablokátorov sa zaznamenali respiračné reakcie, vrátane úmrtia v dôsledku bronchospazmu u pacientov s astmou.


Dorzogen Combi sa má u pacientov s miernou/stredne závažnou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (COPD/ChOChP) používať s opatrnosťou a len v prípade, ak možné prínosy liečby prevyšujú možné riziko.


Porucha funkcie pečene

U pacientov s poruchou funkcie pečene sa očná instilácia dorzolamid/timolol nesledovala, preto sa má u takýchto pacientov podávať s opatrnosťou.


Imunológia a precitlivenosť

Tak ako iné lokálne podávané očné prípravky, aj tento liek sa môže absorbovať systémovo. Dorzolamidová zložka je sulfónamid. Pri lokálnom podaní sa teda môžu vyskytnúť rovnaké typy nežiaducich reakcií, aké sa pozorovali po systémovom podaní sulfónamidov. Ak sa vyskytnú známky závažných reakcií alebo precitlivenosti, prerušte používanie tohto lieku.


Pri očnej instilácii dorzolamid/timololu sa pozorovali lokálne očné nežiaduce účinky podobné tým, ktoré sa pozorovali pri očnej instilácii dorzolamidiumchloridu. Ak sa takéto reakcie objavia, je potrebné zvážiť prerušenie používania Dorzogenu Combi.


Anafylaktické reakcie

Pacienti s atopiou v anamnéze alebo závažnou anafylaktickou reakciou na rôzne alergény v anamnéze môžu byť počas užívania betablokátorov reaktívnejší na opätovnú expozíciu takýmto alergénom a nemusia reagovať na zvyčajné dávky adrenalínu používané na liečbu anafylaktických reakcií.


Súbežná liečba

Súbežné podávanie nasledujúcich liečiv sa neodporúča:

 • dorzolamid a perorálne inhibítory karboanhydrázy

 • lokálne betaadrenergné blokátory.


Iné betablokátory

Účinok na vnútroočný tlak alebo známe účinky systémovej betablokády môžu byť zosilnené, ak sa timolol podáva pacientom, ktorí už užívajú systémový betablokátor. Odpoveď na liečbu je u týchto pacientov potrebné starostlivo pozorovať. Použitie dvoch lokálnych betablokátorov v kombinácii sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Ukončenie liečby

Tak ako pri systémových betablokátoroch, ak je potrebné prerušenie podávania očného timololu u pacientov s koronárnou chorobou srdca, liečba sa má ukončiť postupne.


Hypoglykémia/diabetes

Keďže betablokátory môžu maskovať známky a príznaky akútnej hypoglykémie, betablokátory sa majú podávať s opatrnosťou pacientom, u ktorých je riziko vzniku spontánnej hypoglykémie, alebo pacientom s labilným diabetom.


Betablokátory môžu tiež maskovať príznaky hypertyreózy.


Náhle vysadenie liečby betablokátormi môže urýchliť zhoršenie príznakov.


Liečba betablokátormi môže zhoršiť príznaky myasténie gravis.


Ďalšie účinky inhibície karboanhydrázy

Liečba perorálnymi inhibítormi karboanhydrázy bola spojená s urolitiázou ako následkom poruchy acidobázy, hlavne u pacientov s obličkovými kameňmi v anamnéze. Hoci sa pri očnej instilácii dorzolamid/timololu nepozorovali žiadne poruchy acidobázy, zriedkavo bola hlásená urolitiáza. Pretože Dorzogen Combi obsahuje lokálny inhibítor karboanhydrázy, ktorý sa absorbuje systémovo, pacienti s obličkovými kameňmi v anamnéze môžu mať pri používaní Dorzogenu Combi zvýšené riziko urolitiázy.


Iné

Liečba pacientov s akútnym glaukómom s uzavretým uhlom si vyžaduje okrem podávania látok znižujúcich vnútroočný tlak aj ďalšie terapeutické zákroky. U pacientov s akútnym glaukómom s uzavretým uhlom nebola očná instilácia dorzolamid/timololu sledovaná.


Ochorenia rohovky

Očné betablokátory môžu vyvolať suchosť očí. Pacientov s ochorením rohovky je potrebné liečiť s opatrnosťou. Pri používaní dorzolamidu u pacientov s už existujúcim chronickým poškodením rohovky a/alebo s vnútroočnou operáciou v anamnéze sa hlásil edém rohovky a ireverzibilná dekompenzácia rohovky. Lokálny dorzolamid sa má u týchto pacientov používať s opatrnosťou.


Odchlopenie chorioidey

Pri podávaní liečby potláčajúcej sekréciu komorového moku (napr. timolol, acetazolamid) sa po filtračných výkonoch vyskytlo odchlopenie chorioidey.


Anestézia pri chirurgických zákrokoch:

Očné lieky s inhibičným účinkom na beta-receptory môžu blokovať systémové beta-agonistické účinky, napr. adrenalínu. Ak pacient používa timolol, je potrebné informovať anestéziológa.


Tak ako pri ostatných antiglaukomatóznych liekoch, po dlhodobej liečbe boli u niektorých pacientov hlásené vymiznutia odpovede na lokálny očný timolol maleátu. V klinických štúdiách, v ktorých sa sledovalo 164 pacientov počas najmenej troch rokov, sa však po počiatočnej stabilizácii nepozoroval žiadny signifikantný rozdiel v priemernom vnútroočnom tlaku.


Používanie kontaktných šošoviek

Dorzogen Combi obsahuje ako konzervačnú prísadu benzalkóniumchlorid, ktorý môže spôsobiť podráždenie oka. Benzalkóniumchlorid je známy tým, že farbí mäkké kontaktné šošovky. Pred aplikáciou lieku vyberte kontaktné šošovky a počkajte najmenej 15 minút pred ich opätovným nasadením.


Použitie v pediatrickej populácii

Pozri časť 5.1.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne špecifické štúdie liekových interakcií s timololom.


V klinických štúdiách sa očná instilácia dorzolamid/timolol podávala súbežne s nasledovnými systémovými liečivami, pričom sa nepozorovali nežiaduce interakcie: ACE inhibítory, blokátory vápnikového kanála, diuretiká, nesteroidné protizápalové lieky vrátane kyseliny acetylsalicylovej a hormóny (napr. estrogén, inzulín, tyroxín).


Existuje možnosť aditívnych účinkov vedúcich k vzniku hypotenzie a/alebo výraznej bradykardie pri súbežnom podaní očného roztoku betablokátora s perorálnymi blokátormi vápnikového kanála, betaadrenergnými blokátormi, antiarytmikami (vrátane amiodarónu), srdcovými digitálisovými glykozidmi, parasympatomimetikami, guanetidínom.


Počas kombinovanej liečby inhibítormi CYP 2D6 (napr. chinidín, fluoxetín, paroxetín) a timololom bola hlásená zosilnená systémová betablokáda (napr. znížená frekvencia srdca, depresia).


Dorzolamidová zložka v lieku Dorzogen Combi je inhibítor karboanhydrázy a aj pri lokálnom podaní sa absorbuje systémovo. V klinických štúdiách nebolo podanie očnej instilácie dorzolamidiumhydrochloridu spojené s poruchami acidobázickej rovnováhy. Avšak pri perorálnom podaní inhibítorov karboanhydrázy boli hlásené tieto poruchy a v niektorých prípadoch viedli k liekovým interakciám (napr. toxicita spojená s liečbou salicylátmi vo vysokých dávkach). Preto je u pacientov užívajúcich Dorzogen Combi potrebné zvážiť potenciálne riziko týchto interakcií.


Zriedkavo bola hlásená mydriáza v dôsledku súbežneho používania očného betablokátora a adrenalínu (epinefrínu).


Betablokátory môžu zvýšiť hypoglykemický účinok antidiabetík.


Perorálne betaadrenergné blokátory môžu exacerbovať „rebound“ hypertenziu, ktorá môže vzniknúť po vysadení klonidínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Dorzogen Combi sa nemá používať počas gravidity.


Dorzolamid

Nie sú dostupné žiadne adekvátne klinické údaje u exponovaných gravidít. U králikov mal dorzolamid teratogénny účinok po podaní dávok toxických pre matku (pozri časť 5.3).


Timolol

Nie sú dostupné žiadne adekvátne údaje o použití timololu u gravidných žien. Timolol sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je zjavne nevyhnutné.

Pre zníženie systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.

Epidemiologické štúdie neodhalili malformačné účinky, ale preukázali riziko spomalenia vnútromaternicového rastu, keď sa betablokátory podávali perorálne. Okrem toho, u novorodenca sa pozorovali známky a príznaky betablokády (napr. bradykardia, hypotenzia, respiračná tieseň a hypoglykémia). Ak sa Dorzogen Combi podáva až do pôrodu, novorodenca treba počas prvých dní života pozorne sledovať.


Dojčenie

Nie je známe, či sa dorzolamid vylučuje do materského mlieka. U dojčiacich potkanov, ktorým sa podával dorzolamid, sa pozoroval pokles prírastku telesnej hmotnosti mláďat. Betablokátory sa vylučujú do materského mlieka. Pri podávaní terapeutických dávok timololu v očných kvapkách však nie je pravdepodobné, že by v materskom mlieku boli prítomné dostatočné množstvá, ktoré by vyvolali klinické príznaky betablokády u dojčaťa. Pre zníženie systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.

Dorzogen Combi sa nemá používať počas laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Možné nežiaduce účinky, ako rozmazané videnie, môžu mať u niektorých pacientov vplyv na schopnosť viesť vozidlá a/alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


V klinických štúdiách sa nepozorovali žiadne nežiaduce účinky špecifické pre dorzolamid/timolol; nežiaduce účinky boli limitované na tie, ktoré boli predtým hlásené pri podávaní dorzolamidiumchloridu a/alebo timolol maleátu. Vo všeobecnosti boli časté nežiaduce účinky mierneho charakteru a nevyžadovali prerušenie liečby.


V rámci klinických štúdií sa očná roztoková instilácia dorzolamid/timololu podávala 1 035 pacientom. Približne 2,4 % všetkých pacientov prerušilo liečbu dorzolamidom/timololom pre lokálne očné nežiaduce reakcie a približne 1,2 % všetkých pacientov prerušilo liečbu v dôsledku lokálnych nežiaducich reakcií svedčiacich o alergii alebo precitlivenosti (ako zápal viečka alebo konjunktivitída).


Tak ako iné lokálne podávané očné prípravky, Dorzogen Combi sa absorbuje do systémového obehu. To môže spôsobiť podobné nežiaduce účinky ako sú tie, pozorované po systémovom podaní betablokátorov. Incidencia systémových nežiaducich účinkov je po lokálnom podaní do oka nižšia ako po systémovom podaní. Uvedené nežiaduce reakcie zahŕňajú reakcie pozorované v rámci triedy očných betablokátorov.


Počas klinických štúdií alebo po uvedení lieku do praxe boli pre dorzolamid/timolol alebo jednu z jeho zložiek hlásené nasledujúce nežiaduce účinky:


Veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10 ), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100 ), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).


Pri očných betablokátoroch boli pozorované ďalšie nežiaduce reakcie a teoreticky sa môžu vyskytnúť aj pri liečbe Dorzogenom Combi:


Poruchy imunitného systému

Timolol maleát očná instilácia:

Zriedkavé: systémové alergické reakcie, vrátane angioedému, urtikárie, lokalizovanej a generalizovanej vyrážky, pruritu, anafylaktickej reakcie


Poruchy metabolizmu a výživy

Timolol maleát očná instilácia:

Neznáme: hypoglykémia


Psychické poruchy

Timolol maleát očná instilácia:

Menej časté: depresia

Zriedkavé: insomnia, nočné mory, strata pamäti


Poruchy nervového systému

Dorzolamidiumchlorid očná instilácia:

Časté: bolesť hlavy*

Zriedkavé: závrat*, parestézia*


Timolol maleát očná instilácia:

Časté: bolesť hlavy*

Menej časté: závrat*

Zriedkavé: parestézia*, zhoršenie symptómov a príznakov myasthenia gravis, cerebrovaskulárna príhoda*

Neznáme: cerebrálna ischémia, , synkopa


Poruchy oka

Dorzolamid/timolol očná instilácia:

Veľmi časté: pálenie a pichanie

Časté: nastrieknutie spojoviek, rozmazané videnie, erózia rohovky, svrbenie očí, slzenie


Dorzolamidiumchlorid očná instilácia:

Časté: zápal očného viečka*, podráždenie očného viečka*

Menej časté: iridocyklitída*

Zriedkavé: podráždenie vrátane začervenania*, bolesť*, krusty očného viečka*, prechodná myopia (ktorá sa upravila po prerušení liečby), edém rohovky*, očná hypotónia*, odchlopenie chorioidey (po filtračných výkonoch)*


Timolol maleát očná instilácia:

Časté: symptómy alebopríznaky očného podráždenia (napr. pálenie, pichanie, svrbenie, slzenie, začervenanie), blefaritída*, keratitída*, zníženie citlivosti rohovky a suchosť očí*

Menej časté: poruchy videnia vrátane refraktérnych zmien (v niektorých prípadoch v dôsledku vysadenia miotickej liečby)*

Zriedkavé: ptóza, diplopia, odchlopenie chorioidey po filtračných výkonoch (pozri časť 4.4)*,

Neznáme: rozmazané videnie, narušenie (erózia) rohovky


Poruchy ucha a labyrintu

Timolol maleát očná instilácia:

Zriedkavé: tinitus*


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Timolol maleát očná instilácia:

Menej časté: bradykardia*

Zriedkavé: bolesť hrudníka*, palpitácie*, edém*, arytmia*, kongestívne srdcové zlyhanie*, srdcové zlyhanie*, zástava srdca*

Neznáme: átrioventrikulárna blokáda


Poruchy ciev

Timolol maleát očná instilácia:

Zriedkavé: hypotenzia*, Raynaudov fenomén*, studené ruky a chodidlá*, klaudikácie


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Dorzolamid/timolol očná instilácia:

Časté: sinusitída

Zriedkavé: dýchavičnosť, respiračné zlyhanie, rinitída


Dorzolamidiumchlorid očná instilácia:

Zriedkavé: epistaxa*


Timolol maleát očná instilácia:

Menej časté: dyspnoe*

Zriedkavé: bronchospazmus (predovšetkým u pacientov s anamnézou bronchospastického ochorenia)*, kašeľ*


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Dorzolamid/timolol očná instilácia:

Veľmi časté: porucha chuti


Dorzolamidiumchlorid očná instilácia:

Časté: nauzea*

Zriedkavé: dráždenie hrdla, suchosť v ústach*


Timolol maleát očná instilácia:

Menej časté: nauzea*, dyspepsia*

Zriedkavé: hnačka, suchosť v ústach*

Neznáme: dyzgeúzia, bolesť v abdominálnej oblasti, vracanie


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Dorzolamid/timolol očná instilácia:

Zriedkavé: kontaktná dermatitída


Dorzolamidiumchlorid očná instilácia:

Zriedkavé: vyrážka*


Timolol maleát očná instilácia:

Zriedkavé: alopécia*, psoriaziformná vyrážka alebo exacerbácia psoriázy*

Neznáme: kožná vyrážka


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Timolol maleát očná instilácia:

Zriedkavé: systémový lupus erytematosus

Neznáme: myalgia


Poruchy obličiek a močových ciest

Dorzolamid/timolol očná instilácia:

Menej časté: urolitiáza


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Timolol maleát očná instilácia:

Zriedkavé: Peyronova choroba*

Neznáme: sexuálna dysfunkcia, znížené libido*


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Dorzolamidiumchlorid očná instilácia:

Časté: malátnosť/únava*


Timolol maleát očná instilácia:

Menej časté: asténia/únava*


* Tieto nežiaduce účinky boli tiež pozorované pri očnej instilácii dorzolamid/timololu po uvedení lieku do praxe.


Laboratórne nálezy

V klinických štúdiách dorzolamid/timolol neviedol ku klinicky významným poruchám elektrolytovej rovnováhy.


4.9 Predávkovanie


O predávkovaní očnou instiláciou dorzolamid/timololu po jej náhodnom alebo úmyselnom užití u ľudí nie sú k dispozícii žiadne údaje.


Existujú hlásenia o neúmyselnom predávkovaní očným roztokom timolol maleátu, ktoré viedlo k podobným systémovým účinkom ako po podaní systémových betaadrenergných blokátorov, ako závrat, bolesť hlavy, dýchavičnosť, bradykardia, bronchospazmus a zástava srdca. Najčastejšie sypmtómy a príznaky, ktoré možno očakávať po predávkovaní dorzolamidom, sú elektrolytová nerovnováha, vývoj acidotického stavu a prípadne účinky na centrálny nervový systém.


O predávkovaní dorzolamidiumchloridom po jeho náhodnom alebo úmyselnom užití u ľudí sú dostupné len obmedzené údaje. Po perorálnom užití bola hlásená somnolencia. Po lokálnej aplikácii boli hlásené: nauzea, závrat, bolesť hlavy, únava, nezvyčajné sny a dysfágia.


Liečba má byť symptomatická a podporná. Treba sledovať hladiny elektrolytov v sére (najmä draslík) a pH krvi. Štúdie preukázali, že timolol sa iba ťažko dialyzuje.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:Antiglaukomatiká a miotiká – betablokátory – timolol, kombinácie

ATC kód:S01ED51


Mechanizmus účinku

Očná instilácia Dorzogen Combi obsahuje dve zložky: dorzolamidiumchlorid a timolol maleát. Každá z týchto dvoch zložiek znižuje zvýšený vnútroočný tlak znížením sekrécie komorového moku, avšak rozdielnym mechanizmom účinku.


Dorzolamidiumchlorid je silný inhibítor ľudskej karboanhydrázy II. Inhibícia karboanhydrázy v ciliárnych výbežkoch oka znižuje sekréciu komorového moku pravdepodobne tým, že spomaľuje tvorbu bikarbonátových iónov s následným znížením transportu sodíka a tekutiny. Timolol maleát je neselektívny blokátor betaadrenergných receptorov. Presný mechanizmus účinku timolol maleátu v znižovaní vnútroočného tlaku nie je doteraz jasne stanovený, hoci fluorescenčná štúdia a tonografické štúdie naznačujú, že dominantný účinok môže byť v znížení tvorby tekutiny. V niektorých štúdiách sa však pozorovalo tiež mierne zvýšenie odtoku. Kombinovaný účinok týchto dvoch látok vedie k výraznejšiemu zníženiu vnútroočného tlaku v porovnaní s účinkom samostatného podania jednotlivých zložiek lieku.


Po lokálnom podaní očná instilácia dorzolamid/timolol znižuje zvýšený vnútroočný tlak, či už súvisí alebo nesúvisí s glaukómom. Zvýšený vnútroočný tlak je hlavný rizikový faktor v patogenéze poškodenia zrakového nervu a glaukomatóznej straty zorného poľa.

Očná instilácia dorzolamid/timolol znižuje vnútroočný tlak bez bežných nežiaducich účinkov miotík, ako je šeroslepota, akomodačný kŕč a zúženie zreníc.


Farmakodynamické účinky


Klinické účinky


Dospelí pacienti

V klinických štúdiách s dĺžkou trvania do 15 mesiacov sa porovnával vnútroočný tlak znižujúci účinok očnej instilácie dorzolamid/timolol podávanej dvakrát denne (ráno a večer) s účinkom samostatne alebo súčasne podávaného 0,5 % timololu a 2 % dorzolamidu u pacientov s glaukómom alebo očnou hypertenziou, u ktorých bola v štúdiách kombinovaná terapia považovaná za vhodnú. Patrili sem neliečení pacienti a pacienti neadekvátne kontrolovaní monoterapiou timololom. Väčšina pacientov bola pred zaradením do štúdie liečená lokálnymi betablokátormi v monoterapii. V analýze kombinovaných štúdií bolo zníženie vnútroočného tlaku pri podávaní očnej instilácie dorzolamid/timolol dvakrát denne výraznejšie ako pri monoterapii buď 2 % dorzolamidom podávaným trikrát denne alebo 0,5 % timololom podávaným dvakrát denne. Zníženie vnútroočného tlaku pri podávaní očnej instilácie dorzolamid/timolol dvakrát denne bolo ekvivalentné jeho zníženiu pri súčasnej terapii dorzolamidom podávaným dvakrát denne a timololom podávaným dvakrát denne. Meraním v rôznych časových bodoch bolo preukázané, že zníženie vnútroočného tlaku pri podávaní očnej instilácie dorzolamid/timolol dvakrát denne trvá počas celého dňa a tento účinok sa udržiava počas dlhodobého podávania.


Pediatrická populácia

Uskutočnila sa 3-mesačná kontrolovaná štúdia s primárnym cieľom dokumentovať bezpečnosť 2 % očnej instilácie dorzolamidiumchloridu u detí mladších ako 6 rokov. V nezaslepenej fáze tejto štúdie dostávalo očnú instiláciu dorzolamid/timolol 30 pacientov mladších ako 6 rokov a vo veku 2 rokov alebo starších, ktorých vnútroočný tlak nebol dostatočne kontrolovaný monoterapiou dorzolamidom alebo timololom. Účinnosť sa u týchto pacientov nehodnotila. V tejto malej skupine pacientov bolo podávanie očnej instilácie dorzolamid/timolol dvakrát denne vo všeobecnosti dobre tolerované, 19 pacientov dokončilo liečebné obdobie a 11 pacientov ho prerušilo z dôvodu chirurgického zákroku, zmeny liečby alebo z iných dôvodov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Dorzolamidiumchlorid


Na rozdiel od perorálnych inhibítorov karboanhydrázy, lokálne podanie dorzolamidiumchloridu umožňuje liečivu pôsobiť priamo v oku pri podstatne nižších dávkach, a teda pri menšej systémovej expozícii. V klinických štúdiách to viedlo k zníženiu vnútroočného tlaku bez porúch acidobázickej rovnováhy či zmien elektrolytov, ktoré sú typické pre perorálne inhibítory karboanhydrázy.


Pri lokálnom podaní sa dorzolamid dostáva do systémového obehu. Aby sa určil potenciál inhibície systémovej karboanhydrázy po lokálnom podaní, merali sa koncentrácie liečiva a jeho metabolitu v erytrocytoch a plazme a inhibícia karboanhydrázy v erytrocytoch. Dorzolamid sa pri dlhodobom podávaní kumuluje v erytrocytoch v dôsledku selektívnej väzby na KA-II (KA – karboanhydráza), pričom v plazme sa udržiava extrémne nízka koncentrácia voľného liečiva. Z materského liečiva sa tvorí jediný N-dezetylovaný metabolit, ktorý inhibuje KA-II menej účinne ako materské liečivo, ale inhibuje aj menej aktívny izoenzým (KA-I). Metabolit sa tiež hromadí v erytrocytoch, kde sa viaže primárne na KA-I. Dorzolamid sa stredne silno viaže na plazmatické bielkoviny (približne 33 %). Dorzolamid sa vylučuje predovšetkým nezmenený močom; metabolit sa tiež vylučuje močom. Po skončení podávania sa dorzolamid vyplavuje z erytrocytov nelineárne, čo má za následok počiatočný rýchly pokles koncentrácie liečiva, po ktorom nasleduje pomalšia eliminačná fáza s polčasom približne štyri mesiace.


Keď sa dorzolamid podával perorálne, aby sa simulovala maximálna systémová expozícia po dlhodobom lokálnom očnom podávaní, rovnovážny stav sa dosiahol do 13 týždňov. V rovnovážnom stave sa v plazme prakticky nenachádzalo žiadne voľné liečivo alebo jeho metabolit; inhibícia KA v erytrocytoch bola slabšia, než je predpokladaná inhibícia potrebná na farmakologické ovplyvnenie renálnej funkcie alebo dýchania. Podobné farmakokinetické výsledky sa pozorovali po dlhodobom lokálnom podávaní dorzolamidiumchloridu. Niektorí starší pacienti s poruchou obličiek (odhadovaný klírens kreatinínu 30-60 ml/min) však mali vyššie koncentrácie metabolitu v erytrocytoch, tomuto nálezu však nebolo možné priamo pripísať žiadne významné rozdiely v inhibícii karboanhydrázy a žiadne klinicky významné systémové nežiaduce účinky.


Timolol maleát


V štúdii plazmatickej koncentrácie liečiva u 6 jedincov bola stanovená systémová expozícia timololu po lokálnom podaní 0,5 % očnej instilácie timolol maleátu dvakrát denne. Priemerná maximálna koncentrácia v plazme po rannom podaní bola 0,46 ng/ml a po popoludňajšom podaní 0,35 ng/ml.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Očný a systémový bezpečnostný profil jednotlivých zložiek lieku je dobre stanovený.


Dorzolamid

U králikov sa po podaní dávok dorzolamidu toxických pre matku spojených s metabolickou acidózou pozorovali malformácie tiel stavcov.


Timolol

Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénny účinok.


Navyše u zvierat, ktorým sa podávala lokálna očná instilácia dorzolamidiumchloridu a timololmaleátu samostatne alebo v kombinácii, sa nepozorovali žiadne oftalmologické nežiaduce účinky. In vitro a in vivo štúdie s jednotlivými zložkami nepreukázali mutagénny potenciál. Pri podávaní Dorzogenu Combi v terapeutických dávkach sa preto nepredpokladá žiadne signifikantné riziko z hľadiska bezpečnosti u človeka.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Manitol (E 421)

Hydroxyetylcelulóza

Nátriumcitrát (E 331)

Hydroxid sodný (E 524) (na úpravu pH)

Benzalkóniumchlorid

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


Po prvom otvorení: 28 dní.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Dávkovač očných kvapiek pozostáva z bielej nepriehľadnej fľaše z polyetylénu strednej hustoty so zatavenou kvapkacou špičkou z LDPE a HDPE skrutkovacím uzáverom s bezpečnostným prúžkom na hrdle fľaštičky, v papierovej škatuli.


Veľkosti balenia: 1 x fľaša s obsahom 5 ml

3 x fľaša s obsahom 5 ml

5 x fľaša s obsahom 5 ml


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Generics [UK] Ltd.

Station Close, EN6 1TL Potters Bar, Hertfordshire, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


64/0475/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 21.07.2011


 1. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Júl 2014

11/11Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml