+ ipil.sk

DOTAREM 0,5 mmol/ml injekčný roztok v injekčných liekovkáchPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


DOTAREM 0,5 mmol/ml injekčný roztok v injekčných liekovkách


Kyselina gadoterová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, akovám podajú tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Dotarem a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako vám podajú Dotarem

3. Ako sa podáva Dotarem

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Dotarem

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Dotarem a na čo sa používa


Dotarem je diagnostický liek. Patrí do skupiny kontrastných látok a používa sa na zobrazenie magnetickej rezonancie (MRI).


Dotarem sa používa na zvýšenie kontrastu obrazu získaného pri vyšetrení MRI. Toto zvýšenie kontrastu zlepší rozoznateľnosť a zobrazenie:

 • poškodenia (zranenia) mozgu, chrbtice a okolitého tkaniva;

 • poškodenia (zranenia) pečene, obličiek, pankreasu, panvy, pľúc, srdca, hrudníka a svalovo-kostrového systému

 • poškodenia (zranenia) a zúženia (stenózy) iných ako koronárnych artérií.


Tento liek je len na diagnostické použitie.


2. Čo potrebujete vedieť skôr,ako vám podajú Dotarem


Informácie v tejto časti si starostlivo prečítajte.

Uvedené informácie musíte vziať do úvahy vy, váš lekár alebo rádiológ ešte predtým, ako vám Dotarem podajú.


Dotarem sa NESMIEpodať

 • ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak ste alergický na lieky obsahujúce gadolinium (ako iné kontrastné lieky používané pri zobrazovaní magnetickou rezonanciou).


Upozornenia a opatrenia

Vášho lekára alebo rádiológa informujte ak u vás nastali nasledujúce situácie:

 • došlo k reakcii na kontrastný liek pri predchádzajúcom vyšetrení

 • máte astmu

 • ste na niečo alergický (napr. na morské ryby, senná nádcha, žihľavka)

 • boli ste liečený beta-blokátorom (liek na liečbu chorôb srdca a krvného tlaku, ako napr. metoprolol)

 • problémy s funkciou obličiek

 • nedávno ste absolvovali, alebo onedlho máte absolvovať, transplantáciu pečene

 • máte ochorenie ovplyvňujúce vaše srdce alebo cievy

 • mali ste kŕče alebo ste liečený na epilepsiu


Vo všetkých týchto prípadoch váš lekár alebo rádiológ zvážia pomer prínosu a rizika a rozhodnú, či vám Dotarem podajú alebo nie. V prípade podania Dotaremu urobí váš lekár alebo rádiológ nevyhnutné predbežné opatrenia a podávanie budú starostlivo monitorovať.


Pred rozhodnutím o podaní Dotaremu sa váš lekár alebo rádiológ môžu rozhodnúť a nechať urobiť vyšetrenie krvi, aby skontrolovali funkčnosť obličiek, najmä ak máte 65 rokov alebo viac.


Novorodenci a dojčatá

Vzhľadom na nedostatočne vyvinutú funkciu obličiek u novorodencov do veku 4 týždňov a u detí do veku 1 roka má lekár u takýchto pacientov Dotarem používať iba po starostlivom uvážení.


Pred vyšetrením odstráňte všetky kovové predmety, ktoré máte na sebe. Lekára alebo rádiológa informujte, ak máte:

 • kardiostimulátor

 • cievnu svorku

 • infúzna pumpa

 • nervový stimulátor

 • ušný implantát (implantát v vnútornom uchu)

 • akékoľvek podozrivé kovové telesá, najmä v očiach

Je to dôležité, aby nenastali vážne problémy, pretože zariadenia na zobrazenie magnetickou rezonanciou používajú veľmi silné magnetické polia.


Iné lieky a Dotarem

Lekára alebo rádiológa informujte o všetkých liekoch, ktoré ste užívali alebo aktuálne užívate. Lekára, rádiológa alebo lekárnika informujte najmä o liekoch, ktoré ste užívali alebo aktuálne užívate, na choroby srdca, poruchy krvného tlaku ako beta-blokátory (napr. metoprolol), vazoaktívne zložky (napr. doxazosin), ACE inhibítory (ako ramipril), antagonisty receptora angiotenzínu II (napr. valsartan).


Dotarem a jedlo a nápoje

Nie je známe žiadne vzájomné ovplyvňovanie sa medzi Dotaremom a jedlom a nápojmi. Konzultujte so svojim lekárom, rádiológom alebo farmaceutom, ktoré jedlá alebo nápoje neodporúčajú konzumovať pred vyšetrením.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo rádiológompredtým, ako vám podajú tento liek.


Tehotenstvo

Počas tehotenstva sa nemá Dotarem používať pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné.


Dojčenie

Lekár alebo rádiológ má zvážiť, či po podaní Dotaremu môžete pokračovať v dojčení alebo dojčenie po podaní Dotaremu prerušiť na 24 hodín.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

O vplyve Dotaremu na schopnosť viesť motorové vozidlá nie sú žiadne údaje. Pokiaľ po vyšetrení cítite nevoľnosť, nesmiete viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. Ako sa podáva Dotarem


Dotarem sa podáva intravenóznou (vnútrožilovou) injekciou.


Počas vyšetrenia budete pod dohľadom lekára alebo rádiológa. Ihla zostane vo vašej žile; to umožní lekárovi alebo rádiológovi, aby vám v prípade potreby vstrekol vhodné lieky prvej pomoci.V prípade, že pociťujete príznaky alergickej reakcie, Dotarem sa prestane podávať.


Dotarem je možné podávať ručne alebo pomocou automatického injektora. U detí sa podáva iba ručne.


Dotarem sa môže podávať v nemocnici, na klinike alebo v súkromnej ordinácii. Prítomný personál je oboznámený s tým, aké preventívne opatrenia sa musia vykonať pred vyšetrením. Vedia tiež, aké komplikácie by mohli nastať.


Dávkovanie

Váš lekár alebo rádiológ určí dávku, ktorá vám bude podaná a bude dozerať na jej podanie v injekcii.


Dávkovanie v osobitných skupinách pacientov

Používanie Dotaremu sa neodporúča u pacientov s ťažkými poruchami funkcie obličiek a u pacientov, ktorí nedávno podstúpili transplantáciu pečene, alebo ju majú onedlho podstúpiť. Ak je podanie Dotaremu potrebné, mali by ste počas snímkovania dostať iba jednu dávku; ďalšia dávka sa nemá podať skôr ako o 7 dní.


Novorodenci, dojčatá, deti a dospievajúci

Vzhľadom na nedostatočne vyvinutú funkciu obličiek novorodencov do veku 4 týždňov a u detí do veku 1 roka by u takýchto pacientov mal lekár používanie Dotaremu starostlivo zvážiť. Novorodenci a nemluvňatá majú dostávať pri jednom snímkovaní jednu dávku Dotaremu; ďalšiu dávku nemajú dostať skôr ako po 7 dňoch.

U detí do 18 rokov sa neodporúča používanie angiografie.


Starší pacienti

Ak mate viac ako 65 rokov, nie je potrebné vám dávku upravovať; možno vám však urobia krvný test, aby sa zistilo, či vám dobre pracujú obličky.


Ak vám podali príliš vykosú dávku Dotaremu

Je veľmi nepravdepodobné, že by vám podali príliš vysokú dávku. Dotarem vám v lekárskom zariadení podá vyškolený zdravotnícky pracovník. Ak by naozaj došlo k predávkovaniu, je možné odstrániť Dotarem z tela pomocou hemodialýzy (prečistenia krvi).


Ďalšie informácie o tom, ako sa má Dotarem používať a ako s ním majú zdravotnícky pracovníci zaobchádzať sú uvedené na konci tejto písomnej informácii.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo rádiológa.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Dotarem môže spôsobovaťvedľajšie účiky, hoci sa neprejavia u každého.


Po podaní vás budú najmenej pol hodiny pozorovať. Vedľajšie účinky sa väčšinou prejavia ihneď alebo niekedy neskôr. Niektoré účinky sa môžu prejaviť až po siedmich dňoch po podaní Dotaremu.


Existuje malé riziko, že by sa u vás mohla prejaviť alergická reakcia na Dotarem.Takéto reakcie môžu byť ťažké a môžu skončiť šokom (alergickou reakciou, ktorá ohrozí váš život). Nasledujúce symptómy môžu byť prvým príznakom šoku. Ak by sa u vás vyskytli, ihneď to oznámte svojmu lekárovi alebo rádiológovi.

 • opuch tváre, úst alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní

 • opuch rúk alebo nôh

 • závrate (nízky tlak)

 • ťažkosi s dýchaním

 • pískanie pri dýchaní

 • kašeľ

 • svrbenie

 • nádcha

 • kýchanie

 • podráždenie očí

 • žihľavka

 • vyrážky


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu sa prejaviť u viac ako 1 z 10 pacientov):

 • bolesti hlavy

 • pocity tŕpnutia


Časté vedľajšie účinky (môžu sa prejaviť u 1 z 10 pacientov):

 • pocit tepla alebo chladu, prípadne bolesti v mieste vpichu injekcie

 • nevoľnosť (žalúdočná)

 • vracanie

 • začervenanie pokožky, svrbenie a vyrážky


Menej časté vedľajšie účinky (môžu sa prejaviť u 1 zo 100 pacientov):

 • alergické reakcie


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa prejaviť u 1 z 1 000 pacientov):

 • nezvyčajná chuť v ústach

 • žihľavka, zvýšené potenie


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa prejaviť u 1 z 10 000 pacientov):

 • nervozita, úzkosť

 • kóma, kŕče, synkopa (krátka strata vedomia), slabosť (závraty, pocit hroziacej straty vedomia), závraty, porucha čuchu (zacítenie často nepríjemných pachov), triaška

 • zápal očných spojiviek, nejasné videnie, zvýšené slzenie, opuch očí

 • zástava srdca, zrýchlený alebo spomalený tep, nepravidelný tep, búšenie srdca, nízky alebo vysoký krvný tlak, rozšírenie ciev, bledosť

 • zástava dýchania, opuch pľúc, ťažkosti s dýchaním, pocit stiahnutého hrdla, chrčanie, upchatý nos, kýchanie, kašeľ, sucho v hrdle

 • hnačka, bolesti žalúdka, zvýšená tvorba slín

 • ekzém

 • kontrakcie svalov, slabosť svalov, bolesť v chrbte

 • nepokojnosť, bolesť v hrudníku, nepríjemný pocit v hrudníku, horúčka, zimnica, opuch tváre, únava, nepríjemný pocit v mieste vpichu injekcie, reakcia v mieste vpichu injekcie, opuch v mieste vpichu injekcie, preniknutie lieku z ciev, čo môže mať za následok zápal (začervenanie a bolesť) alebo odumieranie tkaniva v mieste vpichu injekcie, zápal žily

 • pokles obsahu kyslíka v krvi


Bola hlásená nefrogénna systémová fibróza (ktorá spôsobuje stvrdnutie kože a môže postihnúť aj mäkké tkanivo a vnútorné orgány), väčšinou u pacientov, ktorí dostávali Dotarem spolu s inými kontrastnými látkami s obsahom gadolínia. Ak v priebehu niekoľkých týždňov po vyšetrení pomocou magnetickej rezonancie spozorujete kdekoľvek na tele zmeny farby resp. hrúbky kože, oznámte to rádiológovi, ktorý vás vyšetroval.


Ak sa u vás prejavia akékoľvek vedľajšie účinky, porozprávajte sa s vašim lekárom alebo rádiológom. Rovnako aj v prípade účinkov, ktoré v tejto písomnej informácii neboli uvedené.


5. Ako uchovávať Dotarem


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po {EXP}. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Je nepravdepodobné, že by vás niekto požiadal o likvidáciu zvyšného Dotaremu.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo obsahuje Dotarem

 • Liečivom je kyselina gadoterová. Jeden mililiter injekčného roztoku obsahuje 279,32 mg kyseliny gadoterovej (vo forme meglumínovej soli) – čo zodpovedá 0,5 mmol (vo forme meglumínovej soli).

 • Ďalšie zložky: meglumín a voda na injekcie.


Ako vyzerá Dotarem a obsah balenia

Dotarem je číry až žltkastý roztok na injekciu do žily.

Balenie Dotaremu obsahuje jednu injekčnú liekovku s obsahom 5, 10, 15, 20 alebo 60 ml injekčného roztoku.

Na trhu nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Guerbet

Roissy CDG Cedex

B.P. 57400

95943 Roisy CDG Cedex

Francúzsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod názvom Dotarem.


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 01/2014.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Dávkovanie

 • MRI mozgu a chrbtice:

Pri neurologickom vyšetrení sa môže dávka upraviť z 0,1 až na 0,3 mmol/kg telesnej hmotnosti, čo zodpovedá 0,2 až 0,6 ml/kg telesnej hmotnosti. Po podaní 0,1 mmol/kg telesnej hmotnosti sa u pacientov s mozgovým nádorom môže po podaní ďalších 0,2 mmol/kg telesnej hmotnosti zlepšiť zobrazenie nádoru a uľahčiť rozhodovanie o terapii.

 • MRI iných orgánov a angiografia:

Odporúčaná vnútrožilová dávka na získanie diagnosticky adekvátneho kontrastu predstavuje 0,1 mmol/kg (t.j. 0,2 ml/kg).

 • Angiografia: Za výnimočných podmienok (napr. ak sa nepodarí získať adekvátne zobrazenie rozsiahlej cievnej oblasti) je možné podať ďalšiu injekciu 0,1 mmol/kg telesnej hmotnosti, čo sa rovná 0,2 ml/kg telesnej hmotnosti. Ak sa však očakáva podanie dvoch po sebe nasledujúcich dávok Dotaremu pred začatím angiografie, môže byť vhodné podať 0,05 mmol/kg telesnej hmotnosti, čo sa rovná 0,1 ml/kg telesnej hmotnosti pre ktorý dávka môže byť prínosom, v závislosti od dostupného zobrazovacieho zariadenia.

 • Deti: Dávka 0,1 mmol/kg telesnej hmotnosti sa podáva pri všetkých indikáciách okrem angiografie z dôvodu nedostatočných údajov o účinnosti a bezpečnosti v tejto indikácii.

Vzhľadom na nedostatočne vyvinutú funkciu obličiek u novorodencov do veku 4 týždňov a u detí do veku 1 roka by sa u takýchto pacientov mal Dotarem používať iba po starostlivom zvážení a dávka by nemala presiahnuť 0,1 mmol/kg telesnej hmotnosti. Na jedno snímkovanie by sa nemalo použiť viac ako jedna dávka. Vzhľadom na skutočnosť, že chýbajú informácie o opakovanom podaní, nemali by sa injekcie Dotaremu opakovať častejšie ako raz za 7 dní.

U novorodencov a dojčiat sa má dávka podávať ručne.

 • Pacienti so zhoršenou funkciou obličiek: Dávka pre dospelých sa týka pacientov s mierne až stredne zhoršenou funkciou obličiek (GFR 30 ml/min/1,73 m2). Pozri tiež ďalej „Zhoršená funkcia obličiek“.

 • Pacienti so zhoršenou funkciou pečene: Takýmto pacientom sa podáva dávka pre dospelých. Odporúča sa opatrnosť, najmä v perioperačnom období pri transplantácii pečene.


Spôsob podávania

Dotarem je určený výlučne na intravenózne podávanie. Dotarem sa nesmie podávať v subarachnoidálnych (alebo epidurálnych) injekciách.

Rýchlosť infúzie: 3-5 ml/min (vyššie rýchlosti až do 120 ml/min., t.j. 2 ml/sek., sa môžu používať pri angiografii)

Optimálne snímkovanie: do 45 minút po injekcii

Optimálny sled snímok: T1-váhová

Kontrastný liek by sa mal intravaskulárne podávať podľa možnosti pacientovi v ľahu. Po podaní je potrebné pacienta minimálne pol hodiny sledovať, nakoľko skúsenosti ukazujú, že väčšina nežiaducich účinkov vzniká v tomto čase.

Pripravte injekčnú striekačku a ihlu. Odstráňte plastový kryt z injekčnej liekovky. Po vydenzifikovní gumenej zátky tampónom namočeným v alkoholovom roztoku určenom na dezinfekciu, prepichnite zátku ihlou. Odoberte množstvo lieku, ktoré je potrebné na vyšetrenie a podajte intravenózne pacientovi.


Výlučne na jednorazové použitie. Nepoužitý roztok treba zlikvidovať.

Pred použitím je potrebné injekčný roztok vizuálne skontrolovať. Na použitie je vhodný iba číry roztok bez viditeľných častíc.


Zhoršená funkcia obličiek


Odporúča sa, aby pred podaním Dotaremu bol každý pacient laboratórne vyšetrený na renálnu dysfunkciu.


Uvádza sa výskyt nefrogénnej systémovej fibrózy (NSF) súvisiacej s používaním niektorých kontrastných látok s obsahom gadolínia u pacientov s akútnym alebo chronickým ťažkým zhoršením funkcie obličiek (GFR < 30ml ml/min/1,73 m2). U pacientov po transplantácii pečene je riziko obzvlášť vysoké, pretože v tejto skupine sa často vyskytuje akútne zlyhanie obličiek. Nakoľko existuje možnosť výskytu nefrogénnej systémovej fibrózy v súvislosti s Dotaremom, malo by sa použitie tohto lieku u pacientov s ťažkým zhoršením funkcie obličiek a u pacientov v perioperatívnom období pri transplantácii pečene používať iba po starostlivom zvážení pomeru rizika a prínosu, a v prípadoch, kedy sú informácie o diagnóze nevyhnutné avšak nie je možné ich získať pomocou MRI bez zvýšenia kontrastu. Ak je potrebné použiť Dotarem, nemala by byť dávka vyššia ako 0,1 mmol/kg telesnej hmotnosti. Na jedno snímkovanie by sa mala použiť len jedna dávka. Vzhľadom na skutočnosť, že chýbajú informácie o opakovanom podaní, nemali by sa injekcie Dotaremu opakovať častejšie ako raz za 7 dní.


Hemodialýza krátko po podaní Dotaremu môže byť užitočná pri odstránení Dotaremu z tela. Neuvádza sa, že by u pacientov, ktorým sa ešte hemodialýza nerobila, mala hemodialýza význam pokiaľ ide o prevenciu alebo liečbu nefrogénnej systémovej fibrózy.


Starší pacienti

Nakoľko u starších pacientov môže byť zhoršený obličkový klírens kyseliny gadoterovej, je obzvlášť dôležité vyšetrenie pacientov vo veku od 65 rokov na renálnu dysfunkciu.


Novorodenci a dojčatá


Pozri časť Dávkovanie, Deti


Tehotenstvo a dojčenie


Počas tehotenstva sa Dotarem nemá používať, iba ak klinický stav pacientky vyžaduje použitie kyseliny gadoterovej.

Lekár a dojčiaca matka môžu zvážiť prípadné prerušenie dojčenia 24 hodín po podaní Dotaremu.


Pokyny na manipuláciu


Do záznamu o pacientovi treba nalepiť identifikačnú samolepku z injekčnej liekovky, aby sa zabezpečil presný záznam o použitej kontrastnej látke s obsahom gadolínia. Taktiež je potrebné zaznamenať použitú dávku.7/7


DOTAREM 0,5 mmol/ml injekčný roztok v injekčných liekovkách

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2013/03841-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


DOTAREM 0,5 mmol/ml injekčný roztok v injekčných liekovkách


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml injekčného roztoku obsahuje 279,32 mg kyseliny gadoterovej (vo forme meglumínovej soli) – čo zodpovedá 0,5 mmol.


5 (10/15/20/60) ml injekčného roztoku obsahuje 1 396,2 (2 793,2 / 4 189,8 / 5 586,4 / 16 759,2) mg kyseliny gadoterovej (vo forme meglutamínovej soli), čo zodpovedá 2,5 (5 / 7,5 / 10 / 30) mmol.

Zoznam všetkých pomocných látok je uvedený v časti 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok v injekčných liekovkách

Číry, bezfarebný až žltý roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Tento liek je určený len na diagnostické použitie.


Zosilnenie kontrastu pri zobrazovaní magnetickou rezonanciou (MRI) za účelom zlepšenia rozoznateľnosi a zobrazenia:

- poškodenia mozgu, chrbtice a okolitého tkaniva

- poškodenia pečene, obličiek, pankreasu, panvy, pľúc, srdca, hrudníka a svalovo-kostrového systému

- poškodenia alebo zúženia iných ako koronárnych artérií (MR angiografia)


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


MRI mozgu a chrbtice:

Pri neurologickom vyšetrení sa môže dávka upraviť z 0,1 až na 0,3 mmol/kg telesnej hmotnosti, čo zodpovedá 0,2 až 0,6 ml/kg telesnej hmotnosti. Po podaní 0,1 mmol/kg telesnej hmotnosti sa u pacientov s mozgovým nádorom môže po podaní ďalších 0,2 mmol/kg telesnej hmotnosti zlepšiť zobrazenie nádoru a uľahčiť rozhodovanie o terapii.


MRI iných orgánov a angiografia:

Odporúčaná vnútrožilová dávka na získanie diagnosticky adekvátneho kontrastu predstavuje 0,1 mmol/kg (t.j. 0,2 ml/kg).

Angiografia: Za výnimočných podmienok (napr. ak sa nepodarí získať adekvátne zobrazenie rozsiahlej cievnej oblasti) je možné podať ďalšiu injekciu 0,1 mmol/kg telesnej hmotnosti, čo sa rovná 0,2 ml/kg telesnej hmotnosti. Ak sa však očakáva podanie dvoch po sebe nasledujúcich dávok Dotaremu pred začatím angiografie, môže byť vhodné podať 0,05 mmol/kg telesnej hmotnosti, v závislosti od dostupného zobrazovacieho zariadenia.


Osobitné skupiny pacientov

Zhoršená funkcia obličiek

Dávka pre dospelých sa týka pacientov s mierne až stredne zhoršenou funkciou obličiek (GFR 30 ml/min/1,73 m2).


Dotarem by sa mal používať u pacientov so značným zhoršením funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min/1,73 m2) a u pacientov v perioperačnom období pri transplantácii pečene iba po starostlivom zvážení možného rizika a prínosu, a v prípadoch, kedy sú informácie o diagnóze nevyhnutné a nie je možné ich získať pomocou MRI bez zvýšenia kontrastu (pozri časť 4.4). Ak je potrebné použiť Dotarem, nemala by byť dávka vyššia ako 0,1 mmol/kg telesnej hmotnosti. Na jedno snímkovanie by sa mala použiť len jedna dávka. Vzhľadom na skutočnosť, že chýbajú informácie o opakovanom podaní, nemali by sa injekcie Dotaremu opakovať častejšie ako raz za 7 dní.


Starší pacienti (vek 65 rokov a viac)

Dávku nie je potrebné upravovať. U starších pacientov sa vyžaduje opatrnosť (pozri časť 4.4).


Zhoršená funkcia pečene

Takýmto pacientom sa podáva dávka pre dospelých. Odporúča sa opatrnosť, najmä v perioperačnom období pri transplantácii pečene (pozri vyššie - zhoršená funkcia obličiek).


Pediatrickí pacienti

Dávka 0,1 mmol/kg telesnej hmotnosti platí pre všetky indikácie okrem angiografie.


Vzhľadom na nedostatočne vyvinutú funkciu obličiek u novorodencov do veku 4 týždňov a u detí do veku 1 roka by sa u takýchto pacientov mal Dotarem používať iba po starostlivom uvážení a dávka by nemala byť vyššia ako 0,1 mmol/kg telesnej hmotnosti. Na jedno snímkovanie by sa mala použiť len jedna dávka. Vzhľadom na skutočnosť, že chýbajú informácie o opakovanom podaní, nemali by sa injekcie Dotaremu opakovať častejšie ako raz za 7 dní.


Dotarem sa neodporúča pri angiografii u detí do veku 18 rokov, pretože nie sú k dispozícii informácie o účinnosti a bezpečnosti pri takomto použití.


Spôsob podávania

Tento liek je určený výlučne na intravenózne podávanie.

Rýchlosť infúzie: 3-5 ml/min (vyššie rýchlosti až do 120 ml/min., t.j. 2 ml/sek., sa môžu používať pri angiografii).

Optimálne snímkovanie: do 45 minút po injekcii

Optimálny sled snímok: T1-weighted

Kontrastná látka by sa mala intravaskulárne podávať podľa možností ležiacemu pacientovi. Po podaní je potrebné pacienta minimálne pol hodiny sledovať, nakoľko skúsenosti ukazujú, že väčšina nežiaducich účinkov vzniká v tomto čase.


Pripravte injekčnú striekačku s ihlou.Odstráňte plastový disk.Zátku očistite vatou namočenou v liehu a ihlou prepichnite zátku. Naberte množstvo lieku potrebné na vyšetrenie a vstreknite ho do žily.

Výlučne na jednorazové použitie. Nepoužitý roztok treba zlikvidovať.

Pred použitím je potrebné injekčný roztok prezrieť.Na použitie je vhodný jedine číry roztok bez viditeľných častíc.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na kyselinu gadoterovú, na meglumín alebo na akýkoľvek liek s obsahom gadolínia.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Kyselina gadoterová sa nesmie podávať vo forme subarachnoidálnych (alebo epidurálnych) injekcií.


Je potrebné dodržať zvyčajné opatrenia pre vyšetrenie pomocou MRI (napríklad vylúčenie pacientov s kardiostimulátorom, feromagnetickými vaskulárnymi sponami, infúznou pumpou, nervovým stimulátorom, kochleárnym implantátom, s podozrením na prítomnosť cudzích kovových telies v tele, predovšetkým v oku).Precitlivenosť

 • Podobne ako u iných kontrastných látok s obsahom gadolínia sa môžu vyskytnúť hypersenzitívne reakcie, niekedy až životu nebezpečné (pozri časť 4.8). Takéto reakcie môžu byť alergické (ak sú vážne, popisujú sa ako anafylaktické) alebo nealergické. Môžu byť okamžité (menej ako 60 minút) alebo oneskorené (až do 7 dní). Anafylaktické reakcie sa objavujú okamžite a môžu byť smrteľné. Nezávisia od dávky a môžu sa vyskytnúť už po prvej dávke lieku; často sa nedajú predvídať.

 • Riziko precitlivenosti je tu vždy, bez ohľadu na podanú dávku.

 • U pacientov, u ktorých pri predchádzajúcom podaní kontrastnej látky s obsahom gadolína pri vyšetrení pomocou MRI už došlo k reakcii treba pri ďalšom podaní tohto lieku alebo aj iných liekov počítať so zvýšeným rizikom výskytu ďalšej reakcie; u takýchto pacientov je preto riziko veľmi vysoké.

 • Injekcia kyseliny gadoterovej môže zhoršiť príznaky existujúcej astmy. U pacientov s nevyváženou astmou v dôsledku tohto vyšetrenia je treba rozhodovať o použití kyseliny po starostlivom zvážení pomeru rizika a prínosu.

 • Ako je známe z používania kontrastných látok s obsahom jódu, reakcie spôsobené precitlivenosťou môžu byť silnejšie u pacientov, ktorí užívajú beta-blokátory, a to najmä v prípade prieduškovej astmy. Takíto pacienti niekedy nereagujú na štandardnú liečbu reakcií spôsobených precitlivenosťou pomocou beta-agonistov.

 • Pred vstreknutím akejkoľvek kontrastnej látky je potrebné pýtať sa pacienta, či je na niečo alergický (napríklad na morské ryby, senná nádcha, žihľavka), či je citlivý na kontrastné látky a či má prieduškovú astmu, pretože u pacientov s týmito ťažkosťami sa nežiaduce reakcie na kontrastné látky vyskytujú častejšie a mohlo by sa uvažovať o remedikácii antihistaminikami, prípadne glukokortikoidmi.

 • Počas vyšetrenia musí pacienta sledovať lekár. Ak sa vyskytne reakcia spôsobená precitlivenosťou, treba podávanie kontrastnej látky ihneď prerušiť a podľa potreby nasadiť špecifickú terapiu. Preto je potrebné počas celého vyšetrenia udržiavať prístup do žily. Aby bolo možné urobiť okamžité núdzové opatrenia, je potrebné mať pripravené potrebné lieky (napríklad epinefrín a antihistaminiká), endotracheálnu trubicu a respirátor.


Zhoršená funkcia obličiek

Odporúča sa, aby pred podaním Dotaremu bol každý pacient laboratórne vyšetrený na renálnu disfunkciu.


Uvádza sa výskyt nefrogénnej systémovej fibrózy súvisiacej s používaním niektorých kontrastných látok s obsahom gadolínia u pacientov s akútnym alebo chronickým ťažkým zhoršením funkcie obličiek (GFR 30 ml/min/1,73m2). U pacientov po transplantácii pečene je riziko obzvlášť vysoké, pretože v tejto skupine sa často vyskytuje akútne zlyhanie obličiek. Nakoľko existuje možnosť výskytu nefrogénnej systémovej fibrózy v súvislosti s Dotaremom, malo by sa použitie tohto lieku u pacientov s ťažkým zhoršením funkcie obličiek a u pacientov v perioperatívnom období pri transplantácii pečene používať iba po starostlivom zvážení pomeru rizika a prínosu, a v prípadoch, kedy sú informácie o diagnóze nevyhnutné avšak nie je možné ich získať pomocou MRI bez zvýšenia kontrastu.


Na odstránenie kyseliny gadoterovej z tela môže byť užitočná hemodialýza krátko po podaní tejto kyseliny. Nie sú žiadné dôkazy, ktoré by podporovali zavedenie hemodialýzy na prevenciu alebo liečbu nefrogénnej systémovej fibrózy u pacientov, ktorým sa ešte hemodialýza nerobila, Neexistujú dôkazy o tom, že by u pacientov, ktorým sa ešte hemodialýza nerobila, mala hemodialýza význam pokiaľ ide o prevenciu alebo liečbu nefrogénnej systémovej fibrózy.


Starší pacienti

Nakoľko u seniorov môže byť zhoršený obličkový klírens kyseliny gadoterovej, je obzvlášť dôležité vyšetrenie pacientov vo veku od 65 rokov na renálnu disfunkciu.


Pediatrická populácia

Novorodenci a dojčatá

Vzhľadom na nedostatočne vyvinutú funkciu obličiek u novorodencov do veku 4 týždňov a u detí do veku 1 roka by sa u takýchto pacientov mal Dotarem používať iba po starostlivom uvážení a dávka by nemala byť vyššia ako 0,1 mmol/kg telesnej hmotnosti.

U novorodencov a dojčiat sa potrebná dávka musí podávať mauálne.


Kardiovaskulárne ochorenie

U pacientov s ťažkým kardiovaskulárnym ochorením je potrebné pred podávaním Dotaremu starostlivo zvážiť riziko a prínos, nakoľko sú v súčasnosti dostupné iba obmedzené údaje.


Poruchy CNS

Podobne ako u iných kontrastných látok s obsahom gadolínia je u pacientov s nízkym prahom pre epileptické záchvaty potrebná mimoriadna pozornosť. Je potrebné urobiť príslušné opatrenia, napríklad podrobné sledovanie. Vopred treba pripraviť všetky potreby a lieky potrebné na uvoľnenie akýchkoľvek kŕčov.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neboli pozorované žiadne interakcie s inými liekmi. Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie


Sprievodná liečba, ktorú treba brať do úvahy

Beta-blokátory, vazoaktívne látky, ACE inhibítory, antagonisty receptora angiotenzínu II: tieto lieky znižujú účinnosť mechanizmov kardiovaskulárnej kompenzácie pre poruchy krvného tlaku; radiológovia musia byť pred injekciou látok s obsahom gadolínia informovaní, a musia mať pripravení resuscitačný prístroj.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Údaje o používaní kyseliny gadoterovej u gravidných žien nie sú k dispozícii. Výskumom na zvieratách sa nezistili žiadne priame ani nepriame škodlivé účinky vzhľadom na reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Počas gravidity by sa Dotarem nemal používať, iba ak klinický stav pacientky vyžaduje použitie kyseliny gadoterovej.


Laktácia

Kontrastné látky s obsahom gadolínia sa vo veľmi malom množstve vylučujú do materinského mlieka (pozri časť 5.3). Pri klinických dávkach sa neočakávajú žiadne účinky na dojča, pretože do mlieka sa vylučuje len veľmi malé množstvo a vstrebávanie z čriev je minimálne. Lekár a dojčiaca matka môžu zvážiť prípadné prerušenie dojčenia 24 hodín po podaní Dotaremu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Štúdie o vplyvoch na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje sa nerobili. Ambulantní pacienti musia mať počas vedenia motorového vozidla alebo pri obsluhe stroja na pamäti, že sa môže vyskytnúť nevoľnosť.


4.8 Nežiaduce účinky


Vedľajšie účinky spojené s používaním kyseliny gadoterovej sú zvyčajne mierne až stredne ťažké, a sú prechodnej povahy. K najčastejšie pozorovaným reakciám patrí pocit tepla, chladu, prípadne bolesti počas injekcie.


Počas klinických skúšok sa bežne pozorovala bolesť hlavy a zmenená citlivosť (>1/10), bežne sa pozorovala aj nevoľnosť, vracanie a kožné reakcie (sčervenanie, svrbenie) (>1/100 - </10).


Od uvedenia na trh sa ako nežiaduce účinky po podaní kyseliny gadoterovej najčastejšie uvádza nevoľnosť, vracanie, svrbenie a reakcie spôsobené precitlivenosťou.

Pokiaľ ide o reakcie spôsobené precitlivenosťou, k najčastejšie pozorovaným reakciám patria kožné reakcie, ktoré môžu byť lokálne, rozšírené alebo po celom tele.

Tieto reakcie sa vyskytujú najčastejšie ihneď (počas injekcie alebo hodinu po začatí injekcie), niekedy sú oneskorené (hodinu až niekoľko dní po injekcii), a v tomto prípade sa prejavujú ako kožné reakcie.

Okamžité reakcie majú jeden alebo viac účinkov, ktoré sa prejavujú zároveň alebo postupne, najčastejšie ide o kožné, respiračné alebo kardiovaskulárne reakcie.Každý príznak môže byť výstrahou pred začínajúcim šokom, veľmi zriedkavo ide o smrteľný prípad.

V súvislosti s kyselinou gadaterovou sa uvádzajú ojedinelé prípady nefrogénnej systémovej fibrózy; väčšinou išlo o pacientov, ktorým sa súčasne podávala aj iná kontrastná látka s obsahom gadolínia (pozri časť 4.4).

Nežiaduce reakcie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke, a to podľa skupiny orgánov a podľa frekvencie výskytu, a sú odstupňované nasledovne:veľmi často (1/10), často (1/100 až <1/10), menej často (1/1000 až <1/100), zriedkavo (1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavo (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).Uvedené údaje pochádzajú z klinických skúšok (ak sa konali), alebo zo štúdie, v rámci ktorej sa pozorovala skupina 82 103 pacientov.Trieda orgánových systémov

Frekvencia výskytu: nežiaduca reakcia

Poruchy imunitného systému

Menej časté: precitlivenosť, anafylaktická reakcia, anafylaktoidná reakcia


Psychické poruchy

Veľmi zriedkavé: nervozita, úzkosť


Poruchy nervového systémuVeľmi časté: zmenená citlivosť, bolesť hlavy

Zriedkavé: porucha chuti

Veľmi zriedkavé: kóma, kŕče, synkopa, presynkopa, závrat, porucha čuchu, tremor


Poruchy oka


Veľmi zriedkavé: zápal spojiviek, prekrvenie očí, rozmazané videnie, zvýšené slzenie, opuch očných viečok


Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Veľmi zriedkavé: zástava srdca, spomalenie srdcovej činnosti, zrýchlenie srdcovej činnosti, arytmia, búšenie srdca


Poruchy ciev


Veľmi zriedkavé: nízky tlak, vysoký tlak, rozšírenie ciev, bledosť


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi zriedkavé: zástava dýchania, opuch pľúc, kŕč svalstva priedušiek, kŕč hlasiviek, opuch hltanu, dýchavičnosť, upchatý nos, kýchanie, kašeľ, sucho v hrdle


Poruchy gastrointestinálneho traktu


Časté: nevoľnosť, vracanie

Veľmi zriedkavé: hnačka, bolesti brucha, nadmerné vylučovanie slín


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Časté: začervenanie, svrbenie. vyrážky

Zriedkavé: urtikária, hyperhydratácia

Veľmi zriedkavé: ekzém, angioedém

Neznámé: nefrogénna systémová fibróza


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé: kontraktúra svalov, slabosť svalov, bolesti chrbta

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Časté: pocit tepla, pocit chladu, bolesť v mieste vpichu injekcie

Veľmi zriedkavé: nevoľnosť, bolesť v hrudníku, ťažoba v hrudníku, horúčka, zimnica, opuch tváre, malátnosť, nepríjemný pocit v mieste vpichu injekcie, reakcia v mieste vpichu, opuch v mieste vpichu injekcie, extravazácia v mieste vpichu injekcie, zápaly mieste vpichu injekcie (v prípade extravazácie), odumretie tkaniva v mieste vpichu (v prípade extravazácie), povrchová flebitída


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi zriedkavé: znížené nasýtenie kyslíkomV súvislosti s inými vnútrožilovými kontrastnými látkami používanými pri MRI sa uvádzajú tieto nežiaduce účinky:

Trieda orgánových systémov

Nežiaduca reakcia

Poruchy krvi a lymfatického systému

hemolýza

Psychické poruchy

zmätenosť

Poruchy oka

prechodná slepota, bolesť očí

Poruchy uší a labyrintu

hučanie v ušiach, bolesť uší

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

astma

Poruchy gastrointestinálneho traktu

sucho v ústach

Poruchy kože a podkožného tkaniva

bulózna dermatitída

Poruchy obličiek a močových ciest

inkontinencia, renálna tubulárna nekróza, akútne zlyhanie obličiek

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

predĺženie PR intervalu elektrokardiogramu, zvýšený obsah železa v krvi, zvýšený obsah bilirubínu v krvi, zvýšený obsah feritínu v sére, abnormálne výsledky pečeňových testov

Nežiaduce účinky u detí

Nežiaduce účinky súvisiace s kyselinou gadoterovou sa u detí vyskytujú menej často. Predpoklad takýchto účinkov je rovnaký ako u dospelých (pozri časť 4.2 a 4.4).


4.9 Predávkovanie


Kyselinu gadoterovú je možné odstrániť pomocou hemodialýzy. Nie sú však dôkazy na to, že by hemodialýza bola vhodná na prevenciu nefrogénnej systémovej fibrózy.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: paramagnetické kontrastné látky

Kód ATC: V08 CA 02 (kyselina gadoterová)


Koncentrácia

kontrastnej látky:

279,32 mg/ml

0,5 mmol/ml

Osmolalita pri 37°C

1350 mOsm/kg H2O

Viskozita pri 20°C

3,2 mPa.s

Viskozita pri 37°C

2,0 mPa.s

pH

6,5 -8,0


Dotarem je paramagnetická kontrastná látka používaná pri snímkovaní pomocou magnetickej rezonancie. Účinok, ktorý podporuje kontrast, spôsobuje kyselina gadoterová, ktorá predstavuje komplex iónového gadolínia zložený z oxidu gadolínia a kyseliny 1,4,7,10 tetraazacyklododekantetraoctovej – N,N´, N´´´ (Dota), prítomný ako meglumíniová soľ.


Paramagnetický účinok (relaxivita) sa určuje z účinku na čas relaxácie „spin-lattice“ (T1) v hodnote asi 3,4 mmol-1.L.sec-1 a na čas relaxácie „spin-spin“ (T2) v hodnote asi 4,27 mmol-1.L.sec-1.


Kyselina gadoterová neprechádza neporušenou hematoencefalickou bariérou a preto sa nehromadí v zdravom mozgovom tkanive alebo v léziách s neporušenou hematoencefalickou bariérou.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po vnútrožilovom podaní sa kyselina gadoterová rýchlo šíri do extracelulárnych tekutín. Objem rozširovania bol cca 18 l, čo je približne rovnaké ako objem extracelulárnej tekutiny. Kyselina gadoterová sa neviaže na bielkoviny ako napr. albumín v sére.

Kyselina gadoterová sa rýchlo vylučuje (89% po 6 hod., 95% po 24 hod.) v nezmenenej forme cez obličky pomocou glomerulárnej filtrácie. Vylučovanie v stolici je zanedbateľné. Metabolity neboli zistené. Polčas vylučovania u pacientov s normálnou funkciou obličiek predstavuje cca 1,6 hod. U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek sa polčas vylučovania zvýšil na cca 5 hod. pri klírensi kreatinínu 30 až 60 ml/min., a na cca 14 hodín pri klírensi kreatinínu 10 až 30 ml/min.

Pokusmi na zvieratách sa dokázalo, že kyselina gadoterová sa dá odstrániť pomocou dialýzy.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Podľa predklinických údajov neexistuje žiadne špecifické nebezpečenstvo pre ľudí na základe všeobecných štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity opakovaných dávok, genotoxicity alebo toxicity v súvislosti s reprodukciou.

Pokusmi na zvieratách sa dokázalo, že vylučovanie kyseliny gadoterovej do materinského mlieka je minimálne (menej ako 1% podanej dávky).


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Zoznam pomocných látok


Meglumín

Voda na injekcie


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Bezfarebné sklenené injekčné liekovky typu II s objemom 10 ml (náplň 5 alebo 10 ml), 20 ml (náplň 15 alebo 20 ml) a 60 ml (náplň 60 ml), uzavreté zátkou z chlórbutylovej gumy, balené jednotlivo v papierovej kartónovej škatuľke.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Do záznamu o pacientovi treba nalepiť identifikačnú samolepku, aby sa zabezpečil presný záznam o použitej kontrastnej látke s obsahom gadolínia. Taktiež je potrebné zaznamenať použitú dávku.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiťdo lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Guerbet

Roissy CDG Cedex

B.P. 57400

95943 Roisy CDG Cedex

Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


48/0501/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: {DD. mesiac RRRR}

Dátum posledného predĺženia registrácie: {DD. mesiac RRRR}


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2014


9/9

DOTAREM 0,5 mmol/ml injekčný roztok v injekčných liekovkách