+ ipil.sk

Doxazosin Mylan 4 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, evid. č.: 2010/00471

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Doxazosin Mylan 4 mg

Doxazosín

Tablety s predĺženým uvoľňovaním


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Doxazosin Mylan a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Doxazosin Mylan

3. Ako užívať Doxazosin Mylan

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Doxazosin Mylan

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Doxazosin Mylan A NA ČO SA POUŽÍVA


Doxazosin Mylan obsahuje liečivo doxazosín, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisti alfa-adrenergných receptorov alebo tiež alfa-blokátory. Používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) a u mužov aj na liečbu ťažkostí s močením spôsobených zväčšením mužskej pohlavnej žľazy (prostaty), čo je ochorenie označované ako benígna hyperplázia prostaty.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Doxazosin Mylan


Neužívajte Doxazosin Mylan

 • keď ste alergický (precitlivený) na doxazosín, iné chinazolíny (napr. prazosín, terazosín, alfuzosín) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Doxazosinu Mylan;

 • keď trpíte alebo ste prekonali obštrukciu (zúženie, príp. zamedzenie priechodnosti) pažeráka alebo inej časti tráviaceho traktu;

 • keď máte benígnu hyperpláziu prostaty a trpíte močovými kameňmi, infekciou alebo upchatím močových ciest;

 • keď trpíte únikom moču z močového mechúra, poruchou tvorby moču alebo zlyhaním funkcie obličiek.


Buďte zvlášť opatrný priužívaníDoxazosinu Mylan

 • keď užívate iné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku (antihypertenzíva) – Váš lekár Vám bude možno pravidelne merať krvný tlak, najmä na začiatku liečby;

 • keď trpíte akútnym ochorením srdca;

 • keď trpíte poruchou funkcie pečene;

 • keď užívate inhibítor fosfodiesterázy typu 5 (PDE-5) (ako je napríklad sildenafil, tadalafil, vardenafil);

 • keď ste tehotná alebo dojčíte;

 • keď zaznamenáte náhly pokles krvného tlaku po tom ako sa postavíte, sprevádzaný závratom, slabosťou a potením, najmä na začiatku liečby Doxazosinom Mylan. Keď pocítite pokles krvného tlaku, prosím, hneď si sadnite alebo ľahnite, zakloňte hlavu a vyložte si nohy, až kým tieto príznaky nevymiznú.


Ak máte podstúpiť operáciu oka v dôsledku šedého zákalu (katarakty, zákalu šošovky), prosím, oznámte to svojmu očnému lekárovi ešte pred touto operáciou v prípade, ak užívate doxazosín alebo ste doxazosín užívali v minulosti. Je to v dôsledku toho, že doxazosín môže viesť ku komplikáciám počas operácie, čo sa však dá zvládnuť, ak je Váš oftalmológ vopred pripravený.


Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím,svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Doxazosin Mylan a niektoré iné lieky sa môžu navzájom ovplyvňovať. Váš lekár Vám môže upraviť dávkovanie liekov, príp. zmeniť liečbu. Poraďte sa preto so svojím lekárom, ak užívate:

 • iné lieky, ktoré patria do skupiny alfa-blokátorov;

 • lieky na liečbu vysokého krvného tlaku;

 • inhibítory fosfodiesterázy typu 5 (lieky na liečbu poruchy erekcie) (ako je napríklad sildenafil, tadalafil, vardenafil);

 • nesteroidné antireumatiká (lieky na liečbu reumatických chorôb);

 • estrogény;

 • sympatomimetiká (napr. adrenalín, efedrín, niektoré lieky na liečbu astmy, niektoré nosné kvapky na liečbu nádchy).


Užívanie Doxazosinu Mylan s jedlom a nápojmi

Doxazosin Mylan sa môže užívať spolu s jedlom alebo nalačno.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak ste tehotná, neužívajte Doxazosin Mylan, pokiaľ Váš lekár nezváži, že očakávaný prínos liečby je vyšší ako jej riziko. Doxazosin Mylan sa nemá podávať dojčiacim ženám. V prípade, ak je pokračovanie liečby Doxazosinom Mylan nevyhnutné, Váš lekár môže zvážiť prerušenie dojčenia.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Doxazosin Mylan môže znížiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, najmä na začiatku liečby.


3. AKO UŽÍVAŤ Doxazosin Mylan


Vždy užívajte Doxazosin Mylan presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Tabletu prehltnite celú a zapite ju dostatočným množstvom tekutiny. Tablety nerozhrýzajte, nedeľte ani nedrvte, pretože tým môžete znížiť účinok lieku.

Tablety Doxazosin Mylan sa môžu užívať spolu s jedlom alebo nalačno.


Liečba hypertenzie (vysokého krvného tlaku):

Zvyčajná dávka je 1 tableta Doxazosinu Mylan 4 mg jedenkrát denne.

Váš lekár Vám v prípade potreby môže zvýšiť dávku na 2 tablety Doxazosinu Mylan 4 mg jedenkrát denne.


Liečba ťažkostí spôsobených benígnou hyperpláziou prostaty:

Zvyčajná dávka je 1 tableta Doxazosinu Mylan 4 mg jedenkrát denne.

Váš lekár Vám v prípade potreby môže zvýšiť dávku na 2 tablety Doxazosinu Mylan 4 mg jedenkrát denne.


Starší pacienti

Odporúča sa rovnaké dávkovanie ako pre dospelých pacientov.


Deti a dospievajúci

Vzhľadom na nedostatok údajov v súvislosti s používaním lieku v tejto vekovej skupine sa používanie Doxazosinu Mylan u detí a dospievajúcich neodporúča.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek je možné použiť zvyčajné dávkovanie Doxazosinu Mylan.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Doxazosin Mylan sa má u pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene používať s opatrnosťou.

Vzhľadom na nedostatok údajov v súvislosti s používaním lieku u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene sa použitie Doxazosinu Mylan v tejto skupine pacientov neodporúča.


Ak užijete viac Doxazosinu Mylan, ako máte

Maximálna odporúčaná dávka je 8 mg doxazosínu, t. j. 2 tablety Doxazosinu Mylan 4 mg.

Ak užijete väčšie množstvo Doxazosinu Mylan, Váš krvný tlak môže náhle poklesnúť a môžete pocítiť závrat alebo dokonca mdloby. Môžete zaznamenať bolesti hlavy, krátkodobú stratu vedomia, dýchavičnosť, búšenie srdca, zrýchlenie srdcovej frekvencie, arytmie, nevoľnosť, vracanie, príp. pokles hladiny cukru a draslíka v krvi. Akonáhle pocítite závrat, sadnite si alebo si ľahnite, až kým sa nebudete cítiť lepšie. Ak príznaky nevymiznú, kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu lekársku službu prvej pomoci.


Ak zabudnete užiť Doxazosin Mylan

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu. Ďalšiu tabletu užite podľa predpisu lekára.


Ak prestanete užívať Doxazosin Mylan

Neprerušujte ani neukončujte liečbu Doxazosinom Mylan bez predošlej konzultácie s Vaším lekárom. Ak chcete ukončiť liečbu alebo ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Doxazosin Mylan môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté (vyskytujúce sa viac ako u 1 zo 100 a menej ako u 1 z 10 liečených pacientov) vedľajšie účinky sú bolesti hlavy, závraty, najmä pri zmene polohy tela zo sedu alebo z ľahu, únava, ospalosť, telesná slabosť, nevoľnosť, vracanie, opuchy, sucho v ústach, nádcha, hnačka, zápal žalúdka.

Pozorovali sa zriedkavé prípady krátkodobej straty vedomia (synkopa) v súvislosti s ortostatickou hypotenziou (pokles krvného tlaku pri zmene polohy tela zo sedu alebo z ľahu do vzpriamenej polohy sprevádzaný pocitom slabosti, zatmením pred očami alebo stratou vedomia).

Keď pocítite pokles krvného tlaku, prosím, hneď si sadnite alebo ľahnite, zakloňte hlavu a vyložte si nohy, až kým tieto príznaky nevymiznú.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Doxazosin Mylan


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Doxazosin Mylan po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšom obale a na blistri po skratke EXP.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Doxazosin Mylan obsahuje


- Liečivo je doxazosín. Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje doxazosíniummesilát 4,85 mg, čo zodpovedá 4 mg doxazosínu.

- Ďalšie zložky sú makrogol, mikrokryštalická celulóza, povidón, tokoferol alfa, koloidný oxid kremičitý, nátriumstearylfumarát, butylhydroxytoluén (E321). Obal tablety obsahuje kopolymér kyseliny metakrylovej s etylakrylátom (1:1), koloidný oxid kremičitý, makrogol, oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Doxazosin Mylan a obsah balenia


Doxazosin Mylan, tablety s predĺženým uvoľňovaním, sú biele, okrúhle, bikonvexné tablety s označením “DL” na jednej strane a s priemerom 8,0 – 8,4 mm.


Doxazosin Mylan je dostupný v PVC/PVDC/Al blistrových baleniach po 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 140tabliet s predĺženým uvoľňovaním.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobca

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 05/2011.

5/5Doxazosin Mylan 4 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, evid. č.: 2010/00471


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Doxazosin Mylan 4 mg

Tablety s predĺženým uvoľňovaním.


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje doxazosíniummesilát 4,85 mg, čo zodpovedá 4 mg doxazosínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s predĺženým uvoľňovaním.


Biele, okrúhle, bikonvexné tablety s označením „DL“ na jednej strane, s priemerom 8,0-8,4 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Esenciálna hypertenzia.

Symptomatická liečba benígnej hyperplázie prostaty.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Tablety je potrebné prehltnúť vcelku s dostatočným množstvom tekutiny. Tablety sa nesmú hrýzť, deliť ani drviť (pozri časť 4.4).


Doxazosin Mylan, tablety s predĺženým uvoľňovaním, sa môžu užívať spolu s jedlom alebo nalačno.


Maximálna odporúčaná dávka je 8 mg doxazosínu jedenkrát denne.


Esenciálna hypertenzia

Dospelí:

Kontrola krvného tlaku sa dosiahne u väčšiny pacientov pri dávkovaní 1 tableta Doxazosin Mylan 4 mg jedenkrát denne. Optimálny účinok liečby sa môže dosiahnuť až po 4 týždňoch liečby. V prípade potreby, v závislosti od klinickej odpovede, je možné zvýšiť dávku na 8 mg doxazosínu jedenkrát denne.


Doxazosin Mylan sa môže užívať v monoterapii alebo v kombinácii s inými liekmi, napr. tiazidovými diuretikami, blokátormi beta-adrenergných receptorov (beta-blokátormi), blokátormi vápnikových kanálov alebo ACE inhibítormi, ak monoterapia týmito liekmi nezabezpečuje dostatočný účinok.Symptomatická liečba benígnej hyperplázie prostaty (BPH)

Dospelí:

Odporúčaná dávka je 1 tableta Doxazosinu Mylan 4 mg jedenkrát denne. V závislosti od klinickej odpovede je možné dávkovanie zvýšiť na 8 mg doxazosínu jedenkrát denne.


Doxazosin Mylan sa môže používať na liečbu benígnej hyperplázie prostaty u pacientov s hypertenziou, i u normotenzných pacientov, keďže pokles krvného tlaku u normotenzných pacientov je spravidla mierny.


Pacienti majú byť v začiatočnej fáze liečby starostlivo monitorovaní vzhľadom na riziko vzniku nežiaducich účinkov v súvislosti s ortostatickou hypotenziou.


Starší pacienti:

Odporúča sa rovnaké dávkovanie ako u dospelých pacientov.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek:

Keďže sa farmakokinetické vlastnosti doxazosínu u pacientov s poruchou funkcie obličiek nemenia a nie sú žiadne známky o tom, že doxazosín zhoršuje existujúce renálne poškodenie, u týchto pacientov je vo všeobecnosti možné použiť bežné dávkovanie doxazosínu.


Pacienti s poruchou funkcie pečene:

Doxazosín sa musí opatrne používať u pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene (pozri časť 5.2). Vzhľadom na absenciu klinických skúseností s používaním doxazosínu u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene sa tento liek neodporúča používať v danej skupine pacientov.


Pediatrickí pacienti:

Doxazosin Mylan sa neodporúča používať u detí kvôli nedostatočným údajom.


4.3 Kontraindikácie


Doxazosin Mylan je kontraindikovaný:

 • u pacientov so známou precitlivenosťou na liečivo doxazosín alebo na niektorú z pomocných látok lieku alebo na chinazolíny (napr. prazosín, terazosín, doxazosín);

 • u pacientov s anamnézou zúženia (obštrukcie) pažeráka alebo inej časti gastrointestinálneho traktu alebo u pacientov, ktorí majú zvýšené riziko vzniku podobnej obštrukcie;

 • u pacientov s benígnou hyperpláziou prostaty, ktorí súčasne trpia upchatím horných močových ciest, chronickou infekciou močových ciest alebo močovými kameňmi;

 • u pacientov s únikom moču, anúriou alebo progresívnou renálnou insuficienciou.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Výrazne krátkodobý prechod lieku gastrointestinálnym traktom môže viesť k jeho neúplnej absorpcii.


Tak ako pri iných antihypertenzívach, vrátane alfa-blokátorov, na začiatku liečby je potrebné pacientov monitorovať, aby sa minimalizovalo potenciálne riziko vzniku posturálnych účinkov.


Súbežné použitie inhibítorov fosfodiesterázy typu 5 (PDE-5) (napr. sildenafil, tadalafil, vardenafil) a doxazosínu môže u niektorých pacientov viesť k symptomatickej hypotenzii. Aby sa minimalizovalo riziko rozvinutia posturálnej hypotenzie je potrebné, aby bol pacient pred začatím používania inhibítorov fosfodiesterázy typu 5 stabilizovaný v rámci liečby alfablokátorom.


Pacienti s akútnym ochorením srdca:

Tak ako pri iných vazodilatačných antihypertenzívach sa na základe lekárskej praxe odporúča opatrnosť u pacientov s nasledovnými akútnymi ochoreniami srdca:

 • pľúcny edém v dôsledku aortálnej alebo mitrálnej stenózy,

 • srdcové zlyhanie v dôsledku vysokého minútového objemu srdca,

 • pravostranné srdcové zlyhanie v dôsledku pľúcnej embólie alebo perikardiálneho výpotku,

 • nedostatočnosť ľavej komory srdca s nízkym plniacim tlakom.


Pacienti s poruchou funkcie pečene:

Pacientom s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa má podávať Doxazosin Mylan s opatrnosťou (pozri časť 5.2.). Vzhľadom na to, že k dispozícii nie sú žiadne skúsenosti z klinickej praxe u pacientov so závažným poškodením pečene, použitie tohto lieku sa neodporúča v tejto skupine pacientov.


V priebehu operácie katarakty sa u niektorých pacientov súčasne alebo v minulosti liečených tamsulozínom pozoroval peroperačný syndróm vlajúcej dúhovky (Intraoperative Floppy Iris Syndrome, IFIS, variant syndrómu zúženej zrenice). Zaznamenalo sa niekoľko izolovaných hlásení aj v súvislosti s inými blokátormi alfa1-receptorov a podobný účinok nie je možné vylúčiť. IFIS môže viesť k zvýšenému množstvu komplikácií počas operácie katarakty, a preto je pred operáciou potrebné informovať oftalmológa o súčasnej alebo predošlej liečbe blokátormi alfa1-receptorov.


4.5 Liekové a iné interakcie


Doxazosín zosilňuje hypotenzívny účinok iných antihypertenzív.


Nesteroidné antireumatiká alebo estrogény môžu znížiť antihypertenzívny účinok doxazosínu.


Sympatomimetiká môžu znížiť antihypertenzívny účinok doxazosínu; doxazosín môže znižovať krvný tlak a zmierňovať cievne reakcie na dopamín, efedrín, adrenalín, metaraminol, metoxamín a fenylefrín.


V súčasnosti nie sú k dispozícii interakčné štúdie doxazosínu s látkami ovplyvňujúcimi pečeňový metabolizmus.


Doxazosín môže ovplyvňovať plazmatickú renínovú aktivitu a vylučovanie kyseliny vanilmandľovej do moča. To je potrebné vziať do úvahy pri rozbore výsledkov laboratórnych vyšetrení.


Súbežné použitie inhibítorov fosfodiesterázy typu 5 (PDE-5) (napr. sildenafil, tadalafil, vardenafil) a doxazosínu môže u niektorých pacientov viesť k symptomatickej hypotenzii.

Z toho dôvodu sa sildenafil, podávaný v dávkach nad 25 mg, nemá užívať skôr ako po 4 hodinách od užitia alfa-blokátora (pozri časť 4.4.).


4.6 Gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití Doxazosinu Mylan u gravidných žien. Aj keď sa v štúdiách na zvieratách nepozorovali teratogénne účinky, Doxazosin Mylan sa nemá užívať počas gravidity, pokiaľ to nie je zjavne nevyhnutné.


Štúdie na zvieratách preukázali, že doxazosín sa hromadí v mlieku. K dispozícii nie sú žiadne údaje o hromadení doxazosínu v ľudskom materskom mlieku. Z toho dôvodu sa Doxazosin Mylan nemá podávať dojčiacim ženám. Prerušenie laktácie je potrebné zvážiť v prípadoch, kedy je nutné pokračovanie liečby doxazosínom.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Doxazosín môže znížiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, najmä na začiatku liečby.


4.8 Nežiaduce účinky


V kontrolovaných klinických štúdiách s doxazosínom vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním sa pozorovali nasledovné nežiaduce účinky.


Poruchy ciev:

Časté (> 1/100, < 1/10): závraty, posturálna hypotenzia

Pozorovali sa zriedkavé prípady synkopy v súvislosti s ortostatickou hypotenziou.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Časté (> 1/100, < 1/10): rinitída


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté (> 1/100, < 1/10): hnačka, nauzea, vracanie, gastritída


Celkové poruchy:

Časté (> 1/100, < 1/10): bolesti hlavy, únava, nevoľnosť, edémy, ospalosť, asténia, sucho v ústach


Nasledovné nežiaduce účinky sa pozorovali v priebehu klinického používania doxazosínu vo forme štandardných tabliet s okamžitým uvoľňovaním.


Poruchy krvi a lymfatického systému: trombocytopénia, leukopénia

Poruchy metabolizmu a výživy: dna

Psychiatrické poruchy: nervozita

Poruchy nervového systému: tremor

Poruchy oka: rozmazané videnie

Poruchy ucha a labyrintu: tinitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti: arytmia, tachykardia, palpitácie, angína pectoris, infarkt myokardu

Poruchy ciev: cerebrovaskulárne príhody

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: dyspnoe, kašeľ, bronchospazmus, epistaxa

Poruchy gastrointestinálneho traktu: anorexia, zápcha, zvýšená chuť do jedla

Poruchy pečene a žlčových ciest: žltačka, zvýšenie hladiny pečeňových transamináz

Poruchy kože a podkožného tkaniva: vyrážka, pruritus, purpura

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva: myalgia, atralgia, svalové kŕče

Poruchy obličiek a močovej sústavy: zvýšená diuréza, inkontinencia moču

Stavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom období: priapizmus, impotencia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: bolesti na hrudníku, agitácia, sčervenanie tváre


 1. Predávkovanie


Toxicita:

Údaje o dôsledkoch predávkovania sú nedostatočné. Zaznamenal sa vznik synkopy u dospelého pacienta, ktorý nalačno užil 16 mg doxazosínu. U 13-ročného pacienta sa opísala stredne ťažká intoxikácia po užití maximálnej dávky 40 mg doxazosínu.Symptómy:

Bolesti hlavy, závraty, bezvedomie, synkopa, dyspnoe, hypotenzia, palpitácie, tachykardia, arytmia. Nauzea, vracanie. Možná hypoglykémia, hypokalémia.


Liečba:

V prípade potreby výplach žalúdka a podanie aktívneho uhlia.

V prípade hypotenzie: zakloňte hlavu pacienta, podajte intravenózne tekutiny a ak je to nevyhnutné, podajte vazokonstrikčnú látku (napr. noradrenalín alebo efedrín). V prípade potreby treba začať so symptomatickou liečbou.


Vzhľadom na vysokú väzbu doxazosínu na plazmatické bielkoviny, dialýza nie je indikovaná.


5. Farmakologické vlastnosti


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antagonista alfa-adrenergných receptorov

ATC kód: C02CA04 a G04CA05


Generický názov liečiva Doxazosinu Mylan, tabliet s predĺženým uvoľňovaním, je doxazosín, čo je derivát chinazolínu. Doxazosín vyvoláva vazodilatáciu prostredníctvom selektívnej a kompetitívnej blokády postsynaptických alfa1-receptorov.


Pri dávkovaní jedenkrát denne, doxazosín klinicky významne znižuje tlak krvi počas celého dňa ako aj 24-hodín po podaní dávky.


V priebehu dlhodobej liečby doxazosínom vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním sa nepozoroval vznik návyku. Počas dlhodobej liečby sa len zriedka pozorovalo zvýšenie plazmatickej renínovej aktivity a tachykardia.


Doxazosín má priaznivý vplyv na krvné lipidy, signifikantne zvyšuje pomer medzi HDL a celkovým cholesterolom (približne o 4-13% v porovnaní s východiskovou hodnotou). Klinický význam týchto poznatkov nie je stále známy.


Doxazosín zlepšuje citlivosť na inzulín u pacientov s porušenou senzibilitou na inzulín. Ukázalo sa, že liečba doxazosínom vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním vedie k regresii hypertrofie ľavej komory. Štúdie morbidity a mortality ešte neboli ukončené.


Hypertenzia:

Analýza dvoch štúdií účinnosti dávok (zahŕňajúce celkový počet 630 pacientov liečených doxazosínom) ukázala, že kontrola hypertenzie u pacientov liečených doxazosínom vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním v dávkach 1, 2 alebo 4 mg je rovnaká ako u pacientov liečených doxazosínom vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním s obsahom 4 mg liečiva.


Intermitentná analýza štúdie ALLHAT (Antihypertensive and Lipid Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial) preukázala, že pacienti s hypertenziou a minimálne jedným ďalším klinickým rizikovým faktorom pre vznik ischemickej choroby srdca, liečení doxazosínom, sú vystavení dvakrát vyššiemu riziku vzniku chronického srdcového zlyhania ako pacienti liečení chlórtalidónom. Okrem toho títo pacienti mali o 25% vyššie riziko vzniku klinicky signifikantného kardiovaskulárneho ochorenia. Na základe týchto zistení boli pacienti liečení doxazosínom vylúčení zo štúdie ALLHAT. Z hľadiska mortality sa nepozoroval žiaden rozdiel.


Je zložité interpretovať tieto výsledky vzhľadom na rôzne príčiny, ako sú rozdiely účinku na systolický tlak krvi a vysadenie diuretík v skupine pacientov liečených doxazosínom pred začatím liečby. Záverečná analýza výsledkov ešte nebola ukončená.


Benígna hyperplázia prostaty:

Ukázalo sa, že doxazosín inhibuje fenylefrínom indukovanú kontrakciu prostaty. V stróme prostatickej svaloviny, proximálnej časti močovej rúry a báze močového mechúra sa pozoroval vysoký výskyt alfa1-adrenoreceptorov, ktoré sprostredkovávajú tonus hladkej svaloviny v prostatickej časti močovej rúry. Doxazosínom vyvolaná inhibícia alfa1-adrenoreceptorov znižuje tonus hladkej svaloviny v prostatickej časti močovej rúry, čo uľahčuje prietok moču. To je farmakologickým podkladom pre klinické použitie doxazosínu v liečbe benígnej hyperplázie prostaty.


Štúdie účinnosti a bezpečnosti (s celkovým počtom 1317 pacientov liečených doxazosínom) sa uskutočnili len v skupine pacientov s východiskovou hodnotou ≥ 12 Medzinárodného skóre prostatických symptómov (International Prostate Symptom Score) a maximálnym prietokom moču < 15 ml/s. Údaje získané v týchto klinických štúdiách naznačujú, že pacienti s dobrou kontrolou symptómov liečení tabletami s okamžitým uvoľňovaním v dávke 1, 2 alebo 4 mg doxazosínu sú rovnako dobre kontrolovaní aj počas liečby doxazosínom v dávke 4 mg vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní terapeutických dávok sa doxazosín vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním dobre vstrebáva, pričom maximálne hladiny v krvi sa dosiahnu postupne za 6-8 hodín po podaní. Maximálne plazmatické koncentrácie predstavujú približne 1/3 v porovnaní s hladinami dosiahnutými po podaní tabliet s okamžitým uvoľňovaním doxazosínu. Hladiny doxazosínu na konci dávkovacej schémy („trough“ hladiny) po 24 hodinách sú však podobné pri oboch liekových formách.


Farmakokinetické vlastnosti doxazosínu vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním vedú k minimálnemu kolísaniu plazmatických hladín liečiva.


Pomer účinnosti pri maximálnej koncentrácii liečiva v plazme k účinnosti liečiva na konci dávkovacej schémy („peak/trough ratio“) doxazosínu vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním je nižší ako polovica hodnoty tohto pomeru pre doxazosín vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním.


V rovnovážnom stave je relatívna biologická dostupnosť doxazosínu z tabliet s predĺženým uvoľňovaním v porovnaní s tabletami s okamžitým uvoľňovaním 54% pri 4 mg dávke a 59% pri 8 mg dávke.

Súbežný príjem potravy vedie k trochu vyššej miere absorpcie, hodnota AUC je o 14% vyššia a hodnota Cmax je o 23% vyššia ako pri podaní doxazosínu nalačno. Súbežný príjem potravy neovplyvňuje hodnotu Cmin.


Distribúcia

Väzba doxazosínu na plazmatické bielkoviny predstavuje približne 98%. Distribučný objem doxazosínu je 1 l/kg.


Biotransformácia

Doxazosín sa metabolizuje prevažne prostredníctvom O-demetylácie a hydroxylácie. Doxazosín sa v značnej miere metabolizuje, pričom menej ako 5% látky sa vylučuje v nezmenenej forme.


Eliminácia

Hodnota klírensu doxazosínu je 1,3 ml/min/kg.

Eliminácia liečiva z plazmy je bifázická s terminálnym polčasom eliminácie 22 hodín, čo je základom pre dávkovanie jedenkrát denne.


Starší pacienti

Farmakokinetické štúdie s doxazosínom vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním u starších pacientov nepreukázali žiadne signifikantné rozdiely v porovnaní s mladšími pacientmi.


Porucha funkcie obličiek

Farmakokinetické štúdie s doxazosínom vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním u pacientov s poruchou funkcie obličiek nepreukázali žiadne signifikantné rozdiely v porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou obličiek.


Porucha funkcie pečene

K dispozícii sú len obmedzené údaje týkajúce sa pacientov s poruchou funkcie pečene a účinku liekov, ktoré ovplyvňujú pečeňový metabolizmus (napr. cimetidín). V klinickej štúdii zahŕňajúcej 12 pacientov so stredne ťažkým poškodením pečene viedlo podanie jednorazovej dávky doxazosínu k zvýšeniu hodnoty AUC o 43% a k zníženiu hodnoty perorálneho klírensu približne o 30%.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Makrogol, mikrokryštalická celulóza, povidón, tokoferol alfa, koloidný oxid kremičitý, nátriumstearylfumarát, butylhydroxytoluén (E321).


Obal tablety:

Kopolymér kyseliny metakrylovej s etylakrylátom (1:1), koloidný oxid kremičitý, makrogol, oxid titaničitý (E171).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (PVC/PVDC/Al)


Veľkosti balenia: 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140 (10x14) tabliet s predĺženým uvoľňovaním.

Kalendárne balenia po 28 a 98 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.

Jednodávkové balenie 50 x 1 tableta s predĺženým uvoľňovaním.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


8. Registračné číslo


58 / 0211 / 06 - S


9. Dátum Prvej registrácie/ PREDĹŽeniA REGISTRÁCIE


16.05.2006 / 30.09.2007


10. Dátum REVÍZIE textu


Máj 2011


8/8Doxazosin Mylan 4 mg