+ ipil.sk

Dozotens 20 mg/mlPríbalový leták

Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č. 2009/04974


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


DOZOTENS 20 mg/ml

očná roztoková instilácia

dorzolamid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Dozotens a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Dozotens

3. Ako používať Dozotens

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Dozotens

6. Ďalšie informácie


 1. ČO JE DOZOTENS A NA ČO SA POUŽÍVA


Dozotens sú sterilné očné kvapky. Dozotens obsahuje ako liečivo dorzolamid, látku príbuznú sulfónamidom.


Dozotens je očný inhibítor karboanhydrázy, ktorý znižuje vysoký tlak v oku.


Je určený na liečbu zvýšeného vnútroočného tlaku pri stavoch ako sú očná hypertenzia a glaukóm – zelený zákal (glaukóm s otvoreným uhlom, pseudoexfoliatívny glaukóm). Dozotenssa môže používať samotný alebo v kombinácii s inými liekmi, ktoré znižujú tlak v oku (takzvané betablokátory).


 1. SKÔR AKO POUŽIJETE DOZOTENS


Nepoužívajte Dozotens

- keď ste alergický (precitlivený) na dorzolamid alebo na ktorúkoľvek inú zložku tohto roztoku;

- keď máte vážne problémy s obličkami.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Dozotensu

Pred liečbou Dozotensom povedzte svojmu lekárovi

- ak máte alebo ste v minulosti mali problémy s pečeňou;

- ak Vám povedali, že máte poruchu rohovky;

- ak ste niekedy mali alergiu na ktorýkoľvek liek;

- ak ste podstúpili alebo máte podstúpiť očnú operáciu;

- ak ste utrpeli úraz oka alebo očnú infekciu;

- ak máte údaj o obličkových kameňoch v anamnéze;

- ak perorálne (ústami) užívate iný inhibítor karboanhydrázy;

- ak nosíte kontaktné šošovky (pozri časť ‘Dôležité informácie o niektorých zložkách Dozotensu’).


Ak sa u Vás rozvinie akékoľvek podráždenie oka alebo nové očné problémy ako sú začervenanie oka alebo opuch povrchovej vrstvy oka alebo očného viečka, bezodkladne sa spojte so svojím lekárom.

Prestaňte používať Dozotens a ihneď sa spojte so svojím lekárom, ak máte podozrenie, že Dozotens spôsobuje alergickú reakciu (napríklad kožnú vyrážku alebo svrbenie, zápal oka).


Použitie u detí

Vykonala sa štúdia s dorzolamidom u dojčiat a u detí do 6 rokov so zvýšeným vnútroočným tlakom alebo glaukómom. O viac informácií požiadajte svojho lekára.


Používanie/užívanie iných liekov

Prosím, povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate alebo ste nedávno užívali akékoľvek iné lieky, vrátane liekov bez lekárskeho predpisu.


Najmä povedzte svojmu lekárovi, ak užívate iné inhibítory karboanhydrázy ako napr. acetazolamid. Tento typ liekov môžete užívať perorálne (ústami), ako očné kvapky alebo iným spôsobom.


Tehotenstvo a dojčenie

Pred použitím ktoréhokoľvek lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. Povedzte svojmu lekárovi, ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť. Dozotens sa nemá používať počas tehotenstva, pokiaľ Vám to neodporučí lekár.

Dozotens sa nemá používať počas dojčenia.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Dozotens môže u niektorých pacientov spôsobiť závrat a poruchy videnia. Pokým tieto príznaky neodznejú, neveďte vozidlo a nepoužívajte žiadne nástroje alebo neobsluhujte stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Dozotensu

Dozotens obsahuje konzervačnú látku chlorid benzalkónia.

 • Chlorid benzalkónia môže spôsobiť podráždenie oka.

 • O chloride benzalkónia je známe, že odfarbuje mäkké kontaktné šošovky.

 • Zabráňte kontaktu s mäkkými kontaktnými šošovkami.


 • Pred podaním odstráňte kontaktné šošovky a pred ich opätovným nasadením vyčkajte 15 minút. 1. AKO POUŽÍVAŤ DOZOTENS


Vždy používajte Dozotens presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vhodné dávkovanie a trvanie liečby stanoví Váš lekár.


Keď sa Dozotenspoužíva samotný, zvyčajná dávka je jedna kvapka do postihnutého oka trikrát denne, napr. ráno, poobede a večer.


Ak Vám Váš lekár odporučí, aby ste používali Dozotens spolu s očnými kvapkami s obsahom betablokátora (lieky, ktoré znižujú tlak v oku), potom je zvyčajná dávka jedna kvapka Dozotensu do postihnutého oka (očí) dvakrát denne, napr. ráno a večer.


Ak používate Dozotensspolu s inými očnými kvapkami, treba medzi podaním Dozotensua iných očných kvapiek zachovať časový odstup najmenej 10 minút. Prípadne, ak sa chystáte zameniť Dozotensza iné očné kvapky, používané na zníženie tlaku v očiach, v jeden deň prestaňte používať iný liek a na druhý deň začnite používať Dozotens.


Bez konzultácie s lekárom nemeňte dávkovanie lieku. Ak musíte prerušiť liečbu, bezodkladne sa spojte so svojím lekárom.


Nedovoľte, aby sa hrot liekovky dotkol Vášho oka alebo oblastí okolo oka. Môže sa kontaminovať baktériami, ktoré môžu spôsobiť infekcie vedúce k vážnemu poškodeniu oka, alebo až k strate zraku. Aby sa predišlo možnej kontaminácii liekovky, udržiavajte hrot kvapkadla mimo styku s akýmkoľvek povrchom.


Návod na správne použitie:

Odporúča sa, aby ste si pred podaním očných kvapiek umyli ruky.

Môže byť ľahšie podávať očné kvapky pred zrkadlom.1. Pred prvým použitím lieku sa uistite, že pečať na hrdle liekovky je neporušená. Pri neotvorenej liekovke je obvykle medzera medzi liekovkou a uzáverom.

2. Odskrutkujte uzáver liekovky.

3. Zakloňte hlavu a jemne si stiahnite dolu spodné viečko, aby sa medzi Vaším okom a viečkom vytvoril malý vačok.

4. Obráťte liekovku dolu hlavou a stláčajte pokým Vám do oka spadne jedna kvapka, tak ako Vám predpísal lekár. NEDOTÝKAJTE SA OKA ALEBO OČNÉHO VIEČKA HROTOM KVAPKADLA.

5. Kroky 3 a 4 opakujte pri druhom oku, ak Vás tak poučil lekár.

6. Ihneď po použití nasaďte na liekovku uzáver a uzavrite ho.


Ak použijete viac Dozotensu ako máte

Ak si do oka kvapnete viac kvapiek ako ste mali, alebo ak niečo z obsahu prehltnete, ihneď sa spojte so svojím lekárom.


Ak zabudnete použiť Dozotens

Je dôležité, aby ste používali Dozotens tak, ako Vám predpísal lekár.


Ak vynecháte dávku, podajte si ju čo najskôr. Ak je už však takmer čas na aplikáciu ďalšej dávky, vynechajte zabudnutú dávku a pokračujte podľa normálnej dávkovacej schémy.


Nepodávajte si dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Dozotens

Dozotens sa má používať každý deň, aby správne pôsobil. Ak musíte prestať s liečbou, bezodkladne sa spojte so svojím lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky o použití tohto lieku, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Dozotens môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci tieto sa neprejavia u každého.


Možnosť mať vedľajšie účinky je popísaná podľa nasledujúcich kategórií:


Veľmi časté

vyskytujú sa u viac ako 1 z 10 pacientov

Časté

vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov z každých 100 pacientov

Menej časté

vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov z každých 1 000 pacientov

Zriedkavé

vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov z každých 10 000 pacientov


Pri používaní Dozotensumožno pozorovať nasledujúce vedľajšie účinky.


Poruchy oka:

Veľmi časté:

pálenie a pichanie

Časté:

ochorenie očnej rohovky s bolesťou oka a rozmazaným videním (povrchová bodkovaná keratitída), zápal alebo opuch povrchovej vrstvy oka (očí) a možný zápal očného viečka (viečok) a/alebo kože okolo oka/očí, slzenie alebo svrbenie oka (očí), rozmazané videnie, účinky na povrch oka

Menej časté:

zápal strednej vrstvy oka

Zriedkavé:

opuch povrchovej vrstvy oka (očí), odlúčenie cievnatky, ktoré môžu sprevádzať vizuálne zmeny/poruchy videnia (po operácii oka), nízky očný tlak, začervenanie oka (očí), bolesť oka, kôrnatenie očného viečka (viečok), prechodná krátkozrakosť (ktorá prestane po prerušení liečby)


Poruchy zažívacieho traktu:

Časté:

nevoľnosť, horká chuť

Zriedkavé:

podráždenie hrdla, sucho v ústach


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Časté:

slabosť/únava

Zriedkavé:

precitlivenosť: znaky a príznaky miestnych reakcií (palpebrálne reakcie) a systémové alergické reakcie, vrátane opuchu tváre, perí, jazyka a/alebo hrdla, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní, žihľavka a svrbenie, vyrážka, dýchavičnosť a zriedkavejšie bronchospazmus (stiahnutie hladkých svalov v prieduškách)


Poruchy nervového systému:

Časté:

bolesť hlavy

Zriedkavé:

závrat, necitlivosť/mravčenie


Poruchy obličiek a močových ciest:

Zriedkavé:

tvorba močových kameňov


Poruchy dýchacích ciest, hrudníka a mediastína:

Zriedkavé:

krvácanie z nosa


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Zriedkavé:

zápal kože


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ DOZOTENS


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Dozotens po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na nálepke liekovky a krabičke ako čas použiteľnosti (EXP). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


Dozotens sa má po prvom otvorení spotrebovať do 28 dní. Preto musíte liekovku vyhodiť 4 týždne po prvom otvorení, hoci v nej je ešte nejaký roztok. Aby ste si to lepšie zapamätali, zapíšte si dátum prvého otvorenia na voľné miesto krabičky.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Dozotensobsahuje

 • Liečivo je dorzolamid. Jeden ml obsahuje 20 mg dorzolamidu (vo forme chloridu dorzolamidu).

 • Ďalšie zložky sú manitol, hydroxyetylcelulóza, chlorid benzalkónia (ako konzervačná látka), citran sodný, hydroxid sodný na úpravu pH a voda na injekciu.


Ako Dozotensvyzerá a obsah balenia


Dozotens je sterilný, izotonický, pufrovaný, bezfarebný, číry,mierne viskózny roztok v bielej nepriehľadnej liekovke z polyetylénu strednej hustoty so zapečateným kvapkacím hrotom a dvojdielnym uzáverom. Jedna liekovka obsahuje 5 ml očnej roztokovej instilácie.


Dozotens je dostupný v baleniach s 1, 3 alebo 6 liekovkami.


Nie všetky veľkosti balení musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

ICN Polfa Rzeszów S.A.,

Przemyslowa 2,

35-959 Rzeszów,

Poľsko


výrobca

Pharmathen S.A., 6 Dervenakion str., 15351 Pallini, Attiki, Grécko
&

Famar S.A., Plant A,63 Agiou Dimitriou Street, 174 56 Alimos, Grécko

&

ICN Polfa Rzeszów S.A., Przemyslowa 2, 35-959 Rzeszów, Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

UK: Dorzolamide 20 mg/ml eye drops, solution

PL: Dozopres

BG: Dozopres 20 mg/ml капки за очи, разтвор

RO: Dozotens 20 mg/ml, picături oftalmice, soluţie

HU: Dozopres 20 mg/ml oldatos szemcsepp

CZ: Dozotens 20 mg/ml oční kapky, roztok

SK: Dozotens 20 mg/ml očná roztoková instilácia

DE: Rocur 20 mg/ml augentropfen

IS: Dorzolamide Portfarma 20 mg/ml augndropar, lausn

EE: Dorzolamide Portfarma

LT: Dorzolamide Portfarma 20 mg/ml akių lašai, tripalas

LV: Dorzolamide Portfarma 20 mg/ml acu pilieni, šķīdums


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 12/2010


5

Dozotens 20 mg/ml

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č. 2009/04974


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


Dozotens 20 mg/ml

očná roztoková instilácia


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jeden ml obsahuje 20 mg dorzolamidu (vo forme 22,3 mg chloridu dorzolamidu).


Pomocná látka: jedenml očnej roztokovej instilácie obsahuje 0,075 mgchloridu benzalkónia.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Očná roztoková instilácia.


Izotonický, pufrovaný, mierne viskózny, číry, bezfarebný vodný roztok.4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Dozotens je indikovaný:


 • ako doplnková liečba k betablokátorom,

 • ako monoterapia u pacientov, ktorí nereagujú na betablokátory, alebo u ktorých sú betablokátory kontraindikované,


na liečbu zvýšeného vnútroočného tlaku u:

 • očnej hypertenzie,

 • glaukómu s otvoreným uhlom,

 • pseudo-exfoliatívneho glaukómu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Pri použití v monoterapii je dávka jedna kvapka dorzolamidu do spojivkového vaku postihnutého oka (očí) trikrát denne.


Pri použití ako doplnková liečba k očnému betablokátoru je dávka jedna kvapka dorzolamidu do spojivkového vaku postihnutého oka (očí) dvakrát denne.


Pri nahrádzaní iného očného antiglaukomatika dozrolamidom treba vysadiť iný liek po pravidelnom podávaní v jeden deň a na druhý deň začať podávať dorzolamid.


Ak sa podáva viac ako jeden topický očný liek, majú sa lieky podávať v najmenej desaťminútovom odstupe.


Pacientov treba poučiť, aby si pred použitím umyli ruky a aby zabránili styku hrotu kvapkacej liekovky s okom alebo okolitými časťami.


Pacientov treba tiež poučiť, že očné roztoky sa môžu v prípade nesprávneho zaobchádzania s nimi kontaminovať bežnými baktériami, o ktorých je známe, že spôsobujú očné infekcie. Používanie kontaminovaných roztokov môže mať za následok vážne poškodenie oka s následnou stratou zraku.


Pacientov treba informovať o správnom zaobchádzaní s očnými kvapkadlami.

Návod na použitie:

1. Pred prvým použitím lieku sa uistite, že bezpečnostná pečať na hrdle liekovky je nepoškodená. Pri neotvorenej liekovke je obvykle medzera medzi liekovkou a uzáverom.

2. Odskrutkujte uzáver liekovky.

3. Zakloňte hlavu a jemne si stiahnite dolu spodné viečko, aby sa medzi Vaším okom a viečkom vytvoril malý vačok.

4. Obráťte liekovku dolu hlavou a stláčajte, pokým Vám do oka spadne jedna kvapka, tak ako Vám predpísal lekár. NEDOTÝKAJTE SA OKA ALEBO OČNÉHO VIEČKA HROTOM KVAPKADLA.

5. Body 3 a 4 opakujte pri druhom oku, ak Vás tak poučil lekár.

6. Ihneď po použití nasaďte na liekovku uzáver a uzavrite ho.

Pediatrická populácia:

V súčasnosti sú obmedzené klinické údaje o podávaní dorzolamidu pediatrickým pacientom trikrát denne. (Údaje o pediatrickom dávkovaní, pozri časť 5.1).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Dorzolamid sa neštudoval u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) alebo s hyperchloremickou acidózou. Keďže sa dorzolamid a jeho metabolity vylučujú predovšetkým obličkami, dorzolamid je preto u takýchto pacientov kontraindikovaný.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Dorzolamid sa neštudoval u pacientov s poškodením funkcie pečene, a preto sa má u takýchto pacientov používať s opatrnosťou.


Liečba pacientov s akútnym glaukómom s uzavretým uhlom vyžaduje navyše k očným hypotenzívnym liekom terapeutické intervencie. Dorzolamid sa neštudoval u pacientov s akútnym glaukómom s uzavretým uhlom.


Dorzolamid je sulfónamid, a hoci sa podáva topicky, je systémovo absorbovaný. Preto sa pri topickom podávaní môžu vyskytnúť tie isté typy nežiaducich účinkov, ktoré sú pripisované sulfónamidom. Ak sa vyskytnú znaky vážnych reakcií z precitlivenosti, prerušte používanie tohto lieku.


Perorálna liečba inhibítormi karboanhydrázy sa spája s urolitiázou, ako dôsledkom acidobázických porúch, najmä u pacientov s obličkovými kameňmi v anamnéze. Hoci sa pri dorzolamide acidobázické poruchy nepozorovali, urolitiáza bola zriedkavo hlásená. Keďže dorzolamid je topický inhibítor karboanhydrázy, ktorý sa absorbuje systémovo, pacienti s obličkovými kameňmi v anamnéze môžu mať počas používania dorzolamidu zvýšené riziko urolitiázy.


Ak sa vyskytnú alergické reakcie (napr. konjunktivitída a reakcie očných viečok), treba zvážiť prerušenie liečby.


U pacientov užívajúcich perorálne inhibítory karboanhydrázy a dorzolamid je potenciál pre aditívny účinok k známemu systémovému účinku inhibície karboanhydrázy. Súčasné podávanie dorzolamidu a perorálnych inhibítorov karboanhydrázy sa preto neodporúča.


Počas používania Dozotensu boli u pacientov s už existujúcimi chronickými defektmi rohovky a/alebo s intraokulárnym chirurgickým zákrokom v anamnéze hlásené opuchy rohovky a ireverzibilná dekompenzácia rohovky. U takýchto pacientov sa má topický dorzolamid používať opatrne.


Odlúčenie cievnatky spolu s očnou hypotóniou bolo hlásené po filtračných procedúrach s podávaním vodných supresívnych liekov.

Dozotens obsahuje ako konzervans chlorid benzalkónia, ktorý môže spôsobiť podráždenie oka. O chloride benzalkónia je známe, že odfarbuje kontaktné šošovky.

Vyhnite sa kontaktu s mäkkými kontaktnými šošovkami. Pred podaním odstráňte kontaktné šošovky a znovu ich nasaďte najmenej 15 minút po aplikácii.


Pediatrická populácia:

Dorzolamid sa neštudoval u pacientov mladších ako 36 týždňov gestačného veku a mladších ako 1 týždeň. Pacienti so signifikantnou nezrelosťou renálnych tubulov majú dostávať dorzolamid iba po starostlivom zvážení vyváženosti prínosov a rizík pre možné riziko metabolickej acidózy.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neboli vykonané žiadne špecifické liekové interakčné štúdie.


V klinických štúdiách sa dorzolamid používal súčasne s nasledovnými liekmi bez dôkazu o nežiaducich interakciách: timolol očný roztok, betaxolol očný roztok a systémové lieky, vrátane ACE-inhibítorov, blokátorov kalciových kanálov, diuretík, nesteroidových protizápalových liekov vrátane kyseliny acetylsalicylovej a hormónov (napr. estrogén, inzulín, tyroxín).


Počas liečby glaukómu nebola úplne vyhodnotená súvislosť medzi dorzolamidom a miotikami a adrenergnými agonistami.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita:

Dorzolamid sa nemá podávať počas tehotenstva.


Nie sú dostupné klinické údaje pri expozícii v tehotenstve. U králikov mal dorzolamid teratogénny účinok pri dávkach toxických pre matky (pozri časť 5.3).

Laktácia:

Nie je známe, či sa dorzolamid vylučuje do materského mlieka ľudí. U dojčiacich potkanov bol pozorovaný pokles prírastku telesnej hmotnosti potomstva. Dorzolamid sa nemá podávať počas laktácie. Ak je liečba dorzolamidom potrebná, neodporúča sa dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť ovplyvnená možnými nežiaducimi účinkami, ako sú závrat a poruchy videnia.


4.8 Nežiaduce účinky


Dozotens sa hodnotil u viac ako 1400 jedincov v kontrolovaných a nekontrolovaných klinických štúdiách. V dlhodobých štúdiách s 1108 pacientmi liečenými Dozotensom v monoterapii alebo ako doplnkovou liečbou k očnému betablokátoru boli najčastejšou príčinou prerušenia (približne 3%) liečby Dozotensom očné nežiaduce účinky lieku, predovšetkým konjunktivitída a reakcie na očných viečkach.


Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené buď z klinických skúšaní alebo zo skúseností po uvedení lieku na trh.


Frekvencia nežiaducich účinkov uvedených nižšie je definovaná podľa nasledujúcej konvencie:

Veľmi časté: (1/10);

Časté: (1/100 až <1/10);

Menej časté: (1/1000 až <1/100);

Zriedkavé: (1/10 000 až <1/1000);

Veľmi zriedkavé: (<1/10 000);
Neznáme (z dostupných údajov).

V každej skupine frekvencií sú nežiaduce účinky zoradené podľa klesajúcej závažnosti.


Poruchy nervového systému a psychické poruchy:

Časté:

bolesť hlavy

Zriedkavé:

závrat, parestézie


Poruchy oka:

Veľmi časté:

pálenie a pichanie

Časté:

povrchová bodkovaná keratitída, konjunktivitída, slzenie, rozmazané videnie, zápal očných viečok, svrbenie oka, podráždenie očného viečka

Menej časté:

iridocyklitída

Zriedkavé:

opuch rohovky, odlúčenie cievnatky po filtračnom chirurgickom zákroku, okulárna hypotónia, podráždenie vrátane začervenania, bolesť, kôrnatenie očného viečka, prechodná myopia (ktorá vymizne po prerušení liečby)


Poruchy dýchacích ciest, hrudníka a mediastína:

Zriedkavé:

epistaxa


Gastrointestinálne poruchy:

Časté:

nauzea, horká chuť

Zriedkavé:

podráždenie hrdla, sucho v ústach


Poruchy obličiek:

Zriedkavé:

urolitiáza


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Zriedkavé:

kontaktná dermatitída


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Časté:

asténia/únava

Zriedkavé:

Hypersenzitivita: systémové alergické reakcie, vrátane angioedému, žihľavky a svrbenia, vyrážky, dýchavičnosti, zriedkavo bronchospazmu a znakov a príznakov miestnych reakcií (palpebrálne reakcie)


Laboratórne nálezy:

Dorzolamid sa nespája s klinicky významnými poruchami elektrolytov.

Pediatrická populácia:

Pozri časť 5.1.


4.9 Predávkovanie


O predávkovaní ľudí po náhodnom alebo úmyselnom požití chloridu dorzolamidu sú iba obmedzené informácie. Pri perorálnom užití bolo hlásené: ospanlivosť; po topickej aplikácii: nauzea, závrat, bolesť hlavy, únava, abnormálne sny a dysfágia.

Liečba má byť symptomatická a podporná. Môže dôjsť k nerovnováhe elektrolytov, rozvoju acidotického stavu a možným účinkom na centrálny nervový systém. Treba sledovať hladiny elektrolytov v plazme (najmä draslíka) a pH krvi.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: inhibítor karboanhydrázy, ATC kód: S01EC03

Mechanizmus účinku

Karboanhydráza (KA) je enzým, ktorý sa nachádza v mnohých telesných tkanivách, vrátane oka. U ľudí existuje karboanhydráza ako viacero izoenzýmov, z ktorých najúčinnejší je karboanhydráza II (KA – II), ktorá sa nachádza prednostne v červených krvinkách (ČK), ale aj v iných tkanivách. Inhibícia karboanhydrázy v ciliárnych procesoch oka znižuje vylučovanie vodnatej tekutiny. Výsledkom je zníženie vnútroočného tlaku (VOT).

Dozotens obsahuje chlorid dorzolamidu, silný inhibítor ľudskej karboanhydrázy II. Po topickom podaní do oka znižuje dorzolamid zvýšený vnútroočný tlak, či už je spojený s glaukómom alebo nie. Zvýšený vnútroočný tlak je hlavný rizikový faktor v patogenéze poškodenia očného nervu a straty zorného poľa. Dorzolamid nespôsobuje zúženie zrenice a znižuje vnútroočný tlak bez nežiaducich účinkov ako sú nočná slepota, akomodačný spazmus. Dorzolamid má minimálny alebo žiadny vplyv na tepovú frekvenciu alebo krvný tlak.

Topicky podané betaadrenergné blokátory tiež znižujú VOT znižovaním sekrécie vodnatej tekutiny, avšak odlišným mechanizmom účinku. Štúdie ukázali, že keď sa dorzolamid pridá k topickému betablokátoru, dôjde k ďalšiemu zníženiu VOT; toto zistenie je v súlade s hlásenými aditívnymi účinkami betablokátorov a perorálnych inhibítorov karboanhydrázy.

Farmakodynamické účinky

Klinické účinky:

Dospelí pacienti

U pacientov s glaukómom alebo s očnou hypertenziou bola účinnosť dorzolamidu, podávaného trikrát denne v monoterapii (počiatočný VOT ≥ 23 mmHg) alebo podávaného dvakrát denne ako doplnková liečba pri podávaní očného betablokátora (počiatočný VOT ≥ 22 mmHg) preukázaná vo veľkých klinických štúdiách trvajúcich až jeden rok. Účinok dorzolamidu v znižovaní VOT v monoterapii a v doplnkovej liečbe bol preukázaný počas celého dňa a pri dlhodobom podávaní sa tento účinok udržal. Účinnosť bola pri dlhodobej monoterapii podobná ako u betaxololu a mierne nižšia než u timololu. Pri použití ako doplnkovej liečby k očnému betablokátoru preukázal dorzolamid ďalšie znižovanie VOT podobné pilokarpínu 2 % štyrikrát denne.


Pediatrická populácia

dorzolamid 2 %

timolol

veková skupina < 2 roky

n=56

vekový rozsah: 1 až 23 mesiacov

timolol GS 0,25 % n=27

vekový rozsah: 0,25 až 22 mesiacov

veková skupina ≥ 2 - < 6 rokov

n=66

vekový rozsah: 2 až 6 rokov

timolol 0,50 % n=35

vekový rozsah: 2 až 6 rokov

Vykonala sa 3-mesačná, dvojito zaslepená, liečivom kontrolovaná, multicentrická štúdia u 184 (122 dorzolamid) pediatrických pacientov vo veku od 1 týždňa do < 6 rokov veku s glaukómom alebo so zvýšeným vnútroočným tlakom (počiatočný VOT ≥ 22 mmHg) na vyhodnotenie bezpečnosti Dozotensu pri topickom podávaní trikrát denne. Približne u polovici pacientov v oboch liečených skupinách bol diagnostikovaný vrodený glaukóm; iné bežné etiológie boli Sturgeho-Weberov syndróm, iridokorneálna mezenchymatická dysgenéza, afakickí pacienti. Rozdelenie podľa veku a liečby vo fáze monoterapie bolo nasledovné:
Približne 70 pacientov v oboch vekových skupinách dostávalo liečbu počas najmenej 61 dní a približne 50 pacientov dostávalo liečbu počas 81-100 dní.

Ak sa VOT nedostatočne liečil gélovými roztokmi dorzolamidu alebo timololu v monoterapii, prešlo sa na otvorený dizajn liečby podľa nasledovného: 30 pacientov < 2 ročných bolo prestavených na súčasnú liečbu gélotvorným 0,25 % roztokom timololu denne a 2 % roztokom dorzolamidu trikrát denne; 30 pacientov vo veku ≥ 2 roky bolo prestavených na fixnú kombináciu 2 % dorzolamid/0,5 % timolol dvakrát denne.


Celkovo táto štúdia neodhalila u pediatrických pacientov ďalši riziká čo sa týka bezpečnosti: približne u 26 % (20 % v monoterapii dorzolamidom) pediatrických pacientov boli pozorované nežiaduce účinky lieku, z ktorých väčšina boli lokálne, nezávažné účinky na oko ako napr. pálenie a pichanie v očiach, prekrvenie a bolesť oka. U malého percenta < 4 % bol pozorovaný korneálny edém alebo zákal. Miestne reakcie sa objavili v podobnej frekvencii ako u porovnávacej látky. Z údajov po uvedení lieku na trh bola hlásená metabolická acidóza u veľmi mladých pacientov, najmä pri nedovyvinutých/poškodených obličkách.


Výsledky účinnosti u pediatrických pacientov naznačujú, že stredné zníženie VOT pozorované v skupine dorzolamidu bolo porovnateľné so stredným znížením VOT pozorovaným v skupine timololu, hoci u timololu boli pozorované mierne lepšie číselné výsledky.


Dlhodobejšie (> 12 týždňov) štúdie účinnosti nie sú dostupné.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Na rozdiel od perorálnych inhibítorov karboanhydrázy dovoľuje topické podávanie chloridu dorzolamidu, aby látka účinkovala priamo v oku pri nižších dávkach, a tým aj s nižšou systémovou expozíciou. V klinických skúšaniach to viedlo k zníženiu VOT bez acidobázických porúch alebo výkyvov v elektrolytických charakteristikách perorálnych inhibítorov karboanhydrázy.

Topicky podaný dorzolamid sa dostáva do systémového obehu. Na vyhodnotenie potenciálu systémovej inhibície karboanhydrázy po topickom podaní boli merané koncentrácie liečiva a jeho metabolitu v erytrocytoch a plazme a inhibícia karboanhydrázy v erytrocytoch. Dorzolamid sa počas dlhodobého podávania akumuluje v erytrocytoch v dôsledku selektívnej väzby na KA – II, zatiaľčo sú udržiavané extrémne nízke koncentrácie voľného liečiva v plazme. Materská látka vytvára jednoduchý N-dezetyl metabolit, ktorý inhibuje KA – II menej účinne než materská látka, ale tiež inhibuje menej účinný izoenzým (KA – I). Metabolit sa tiež akumuluje v erytrocytoch, kde sa prednostne viaže na KA – I. Dorzolamid sa stredne silne viaže na bielkoviny plazmy (približne 33 %). Dorzolamid sa primárne vylučuje nezmenený močom; metabolit sa tiež vylučuje močom. Po skončení podávania sa dorzolamid vymýva z erytrocytov nelineárne, čo vedie k rýchlemu poklesu koncentrácie liečiva na začiatku, po čom nasleduje fáza pomalšej eliminácie s polčasom približne štyri mesiace.

Pri perorálnom podaní dorzolamidu na simuláciu maximálnej systémovej expozície po dlhodobom topickom očnom podávaní sa rovnovážny stav dosahuje za 13 týždňov. V rovnovážnom stave sa v plazme nenachádza takmer žiadna voľná látka alebo metabolit; inhibícia KA v erytrocytoch je nižšia než predpokladaná dávka potrebná na farmakologický účinok na funkciu obličiek alebo na dýchanie. Po dlhodobom topickom podávaní dorzolamidu boli pozorované podobné farmakokinetické výsledky.

Niektorí starší pacienti s poškodením funkcie obličiek (odhadovaný klírens kreatinínu 30 – 60 ml/min) však mali vyššie koncentrácie metabolitu v erytrocytoch, avšak tomuto zisteniu sa nedajú priamo pripísať žiadne významné rozdiely v inhibícii karboanhydrázy a žiadne klinicky významné systémové nežiaduce účinky.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Hlavné zistenia o chloride dorzolamidu podávanom perorálne v štúdiách na zvieratách súviseli s farmakologickými účinkami systémovej inhibície karboanhydrázy. Niektoré z týchto zistení boli druhovo špecifické a/alebo boli dôsledkom metabolickej acidózy. U králikov sa podávané dávky toxické pre matku spájali s metabolickou acidózou, a pozorovali sa malformácie stavcov.


V klinických štúdiách sa u pacientov nerozvinuli znaky metabolickej acidózy alebo zmien sérových elektrolytov, ktoré by naznačovali systémovú inhibíciu KA. Preto sa neočakáva, že by sa účinky pozorované v štúdiách na zvieratách pozorovali u pacientov liečených terapeutickými dávkami dorzolamidu.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Zoznam pomocných látok


Manitol, hydroxyetylcelulóza, chlorid benzalkónia, citran sodný, hydroxid sodný na úpravu pH, voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.

Po prvom otvorení: maximálne 28 dní.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Biele nepriehľadné polyetylénové očné liekovky strednej hustoty so zabezpečeným kvapkacím hrotom a dvojdielnym skrutkovacím uzáverom. Každá liekovka obsahuje 5 ml roztoku.


Dozotens je dostupný v nasledovných baleniach:


Jedna liekovka, tri liekovky a šesť liekoviek.

Nie všetky veľkosti balení musia byť uvedené na trh.


6.6 Osobitné upozornenia pre likvidáciu a iné zaobchádzanie


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ICN Polfa Rzeszów S.A., Przemyslowa 2, 35-959 Rzeszów, Poľsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


64/0928/10-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTUDozotens 20 mg/ml