+ ipil.sk

DrytecPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/08348


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Drytec

2,5 - 100 GBq rádionuklidový generátor

(v tomto texte uvádzaný pod menom Drytec)


technecistan [99mTc] sodný


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako vám bude tento liek podaný, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na lekára nukleárnej medicíny, ktorý bude na vyšetrenie dohliadať.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na lekára nukleárnej medicíny. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Drytec a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako bude Drytec použitý

3. Ako sa Drytec používa

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako sa Drytec uchováva

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Drytec a na čo sa používa


Tento liek je rádiofarmakum, určené len na diagnostické účely. Drytec sa používa len na to, aby pomohol určiť ochorenie.


Drytec je ‘rádionuklidový generátor’. Je použitý na pripravenie tekutiny, ktorá je ‘rádioaktívny liek’. Táto tekutina sa podáva pred snímaním a umožňuje špeciálnej kamere vidieť, čo sa deje v niektorých častiach tela.

 • Obsahuje liečivo s názvom ‘technecistan sodný’.

 • Keď je tekutina podaná injekčne, jej polohu v tele je možne sledovať zvonku špeciálnou kamerou požitou na snímanie.

 • Snímok môže pomôcť lekárovi vidieť ako správne pracujú niektorá časti tela, ako sú štítna žľaza, slinné žľazy, mozog, slzné kanáliky a srdce.

 • U niektorých iných ľudí je tento liek použitý, aby sa zobrazilo ako dobre niektoré tekutiny, ako je napr. krv, cirkulujú v tele.

 • Môže byť použitý na vyhľadanie krvácania v črevách.

 • Môže byť tiež použitý na vyhľadanie malého vačku, ktorý niektorí ľudia majú v stene čreva (‘Meckelov divertikul’).


Lekár nukleárnej medicíny vám vysvetlí, ktorú časť tela bude snímať.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako bude Drytec použitý


Drytec nesmie byť použitý

Ak ste alergický na Drytec alebo na ktorúkoľvek zo zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Buďte zvlášť opatrný v prípade Drytecu. Skontrolujte s lekárom nukleárnej medicíny pred použitím Drytecu:

- či ste tehotná alebo si myslíte, že by ste mohli byť tehotná

- či ste na diéte s obmedzeným prísunom sodíka


Iné lieky a Drytec

Povedzte lekárovi nukleárnej medicíny, či užívate, nedávno ste užili alebo mohli užiť akýkoľvek iný liek, vrátane liekov získaných bez lekárskeho predpisu. To sa týka aj rastlinných prípravkov. Je to preto, lebo niektoré lieky môžu mať vplyv na spôsob ako Drytec účinkuje.


Predtým, ako bude Drytec použitý, povedzte lekárovi nukleárnej medicíny, či užívate nejaké z liekov, ktoré sú uvedené v nasledujúco texte. Je to preto, lebo môžu mať vplyv na výsledky snímania.

Pri snímaní mozgu:

 • Metotrexát (používaný pri mnohých rozličných ochoreniach, ako sú reumatoidná artritída a niektoré typy rakoviny).


Pri snímaní brušnej dutiny:

 • Atropín (používaný pri problémoch so srdcom, svalmi alebo očami).

 • Izoprenalín (používaný pri problémoch so srdcom).

 • Lieky proti bolesti.


Ak ste si nie istý, či sa vás týka niečo z toho, čo bolo doteraz popísané, porozprávajte sa o tom s lekárom nukleárnej medicíny predtým než bude Drytec použitý.


Tehotenstvo a dojčenie

Pred použitím Drytecu musíte informovať lekára nukleárnej medicíny, či je možnosť, že ste tehotná, či vám vynechala menštruácia alebo že dojčíte. Ak máte pochybnosti, je dôležité ich konzultovať s lekárom nukleárnej medicíny, ktorý bude na vyšetrenie dohliadať. Lekár nukleárnej medicíny použije tento liek len vtedy, keď očakávaný prínos preváži nad rizikami.


Nedojčite, keď u vás bude použitý Drytec. Je to preto, lebo malé množstvo ‘rádioaktivity’ môže prechádzať do materského mlieka. Ak dojčíte, lekár nukleárnej medicíny môže počkať pokiaľ dojčenie neukončíte skôr ako u vás Drytec použije. Ak nebude možné čakať, lekár nukleárnej medicíny vás požiada:

 • prerušiť dojčenie a

 • vášmu dieťaťu podávať umelú výživu a

 • odsať (odobrať) materské mlieko a odhodiť ho.

Prosím, opýtajte sa lekára nukleárnej medicíny, kedy môžete dojčenie obnoviť.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Opýtajte sa lekára nukleárnej medicíny, či smiete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje potom ako bol u vás použitý Drytec.


Dôležité informácie o Drytecu

Ak sa použije Drytec, ste vystavený rádioaktivite.

 • Lekár nukleárnej medicíny vždy zváži možné riziká a prínos predtým, ako vám liek podá.

Opýtajte sa lekára nukleárnej medicíny, ak máte akékoľvek otázky.


3. Ako sa Drytec používa


Pre používanie, manipuláciu a likvidáciu rádiofarmák existujú prísne zákony. Drytec bude použitý len v špeciálny kontrolovaných priestoroch. S týmto liekom budú manipulovať a použijú ho pre vás ľudia, ktorí sú školení a kvalifikovaní na to, aby ho použili bezpečne. Tieto osoby venujú špeciálnu starostlivosť tomu, aby použili tento liek bezpečne a budú vás informovať o ich činnosti.


Lekár nukleárnej medicíny dohliadajúci na vyšetrenie rozhodne o tom aké množstvo Drytecu bude použité vo vašom prípade. Bude to najmenšie nevyhnutné množstvo potrebné pre získanie požadovanej informácie.

Zvyčajná podávaná dávka je:

 • Jedna injekcia

Pre snímok slzných kanálikov dostanete kvapky do očí.


Použitie Drytecu a priebeh procedúry

Drytec je podávaný ako injekcia. Jedna injekcia je postačujúca na vykonanie testu, ktorý lekár potrebuje.


4. Možné vedľajšie účinky


Ako všetky lieky aj tento liek môže spôsobiť vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Alergické reakcie

Ak budete mať alergickú reakciu v nemocnici alebo na klinike počas snímania, povedzte to ihneď lekárovi nukleárnej medicíny. Príznaky môžu zahŕňať:

 • vyrážky alebo svrbenie alebo začervenanie,

 • opuch tváre,

 • problémy s dýchaním.


V závažnejších prípadoch reakcie môžu zahŕňať:

 • zmenu v srdcovom rytme (zrýchlenie, spomalenie alebo nepravidelnosť)

 • kómu (bezvedomie)


Ak sa ktorékoľvek v doteraz vymenovaných vedľajších účinkov vyskytnú potom ako opustíte nemocnicu alebo kliniku, máte hneď ísť alebo máte byť hneď privedený na oddelenie urgentného príjmu najbližšej nemocnice.


5. Ako sa Drytec uchováva


Tento liek nebudete uchovávať. Tento liek sa skladuje na základe oprávnenia špecialistov a vopred splnených podmienok. Skladovanie rádiofarmák bude v súlade s národnými predpismi pre rádioaktívne látky.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Drytec obsahuje

 • Liečivo je technecistan [99mTc] sodný.

 • Ďalšie zložky sú chlorid sodný a voda na injekciu.


Ako Drytec vyzerá a obsah balenia

Drytec je rádionuklidový generátor. Vnútorné zložky generátora sú obalené v plastovom puzdre ukončenom držiakom.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

GE Healthcare Limited

Amersham Place

Little Chalfont

Buckinghamshire HP7 9NA

Veľká Británia


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2013


Drytec je ochranná známka GE Healthcare.

GE a GE Monogram sú ochranné známky General Electric Company.

__________________________________________________________________________________


Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov


1. NÁZOV LIEKU


Drytec


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


materský rádionuklid je:


molybdénan [99Mo] sodný 2,5 – 100 GBq/generátor

(bez iného nosiča) v referenčnom čase


dcérsky rádionuklid je:

technecistan [99mTc] sodný variabilné množstvo


Množstvo injekcie technecistanu [99mTc] sodného, Ph. Eur., ktoré môže byť eluované z generátora v ľubovoľnom čase, závisí od množstva molybdénanu [99Mo] sodného, objemu získaného eluátu a času, ktorý uplynul od predchádzajúcej elúcie.


Technécium [99mTc] je produkované generátorom (99Mo/99mTc) a rozpadá sa uvoľnením gama žiarenia s maximálnou energiou 140 keV a polčasom rozpadu 6 hodín na technécium [99Tc], ktoré sa vzhľadom na jeho dlhý polčas rozpadu 2,13 x 105 rokov môže považovať za takmer stabilné.


Tento liek obsahuje:


Sodík: 3,54 mg/ml. Je potrebné na to myslieť u pacientov s kontrolovanou sodíkovou diétou.


Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Rádionuklidový generátor.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Eluát z generátora (Injekcia technecistanu [99mTc] sodného, Ph. Eur.), môže byť použitý na označenie rôznych chemických zlúčenín dodávaných vo forme súprav (kitov) alebo môže byť podávaný priamo in vivo.

Ak je sterilný roztok technecistanu [99mTc] sodného podávaný intravenózne, používa sa ako diagnostický prostriedok u nasledujúceho:


 1. scintigrafia štítnej žľazy: priame zobrazenie a hodnotenie vychytávania v štítnej žľaze podáva informáciu o veľkosti, polohe, nodularite a funkcii štítnej žľazy pri jej ochoreniach.


 1. scintigrafia slinných žliaz: hodnotenie funkcie slinných žliaz a priechodnosti kanálikov.


 1. lokalizácia ektopicky uloženej žalúdočnej sliznice: Meckelov divertikul


 1. scintigrafia mozgu: rozpoznanie narušenia hematoencefalickej bariéry nádorom, infarktom, krvácaním a edémom, pokiaľ nie je možné použiť iné metódy.


V spojení s predchádzajúcim pôsobením redukčného činidla s cieľom technéciom-99m označiť červené krvinky:


(e) kardiovaskulárna scintigrafia


angiokardioscintigrafia pre:


ventrikulografiu prvoprietokovú alebo rovnovážnu,

hodnotenie celkového a regionálneho pohybu srdcovej steny,

zobrazenie srdcovej fázy.


perfúzia orgánov alebo zobrazenie cievnych abnormalít


(f) diagnostika a lokalizácia okultného gastrointestinálneho krvácania


Po instilácii sterilného roztoku technecistanu [99mTc] sodného do očí:


(g) scintigrafia slzného kanálika: hodnotenie priechodnosti slzných kanálikov


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Technecistan [99mTc] sodný sa obvykle podáva intravenózne v aktivitách, ktoré priamo súvisia s požiadavkami na diagnostické informácie a ovplyvňuje ich aj typ používaných detekčných zariadení. Pre niektoré vyšetrenia môže byť nevyhnutná premedikácia pacientov látkami blokujúcimi vstup 99mTc do štítnej žľazy alebo redukčnými činidlami.


Odporúčané aktivity sú nasledujúce:


Dospelí a starší pacienti:


Scintigrafia štítnej žľazy: 18,5 – 80 MBq


Scintigrafia sa vykonáva 20 minút po intravenóznej injekcii.


Scintigrafia slinných žliaz: 40 MBq


Scintigrafia sa vykonáva bezprostredne po intravenóznej injekcii a v pravidelných intervaloch v priebehu 15 minút.


Scintigrafia Meckelovho divertikula: 400 MBq


Scintigrafia sa vykonáva bezprostredne po intravenóznej injekcii a v pravidelných intervaloch v priebehu 30 minút.


Scintigrafia mozgu: 370 – 800 MBq

Bezprostredne po intravenóznom podaní sú počas prvej minúty obrázky snímané v rýchlych sekvenciách, statické zobrazenia sa získajú o 1 až 4 hodiny neskôr. Aby sa zabránilo nešpecifickému vychytávaniu 99mTc v spleti cievovky a štítnej žľazy, majú byť tieto blokované.


Angiokardioscintigrafia: 740 – 925 MBq


Červené krvinky sú označené in vivo alebo in vitro po predchádzajúcom pôsobení redukčného činidla. Dynamické zobrazenia sa snímajú počas prvej minúty po intravenóznom podaní. Nasledujú pravidelné zobrazenia počas ďalších 30 minút.


Gastrointestinálne krvácanie: 740 – 925 MBq


Červené krvinky sú označené in vivo alebo in vitro po predchádzajúcom pôsobení redukčného činidla. Dynamické zobrazenia sa snímajú počas prvej minúty po intravenóznom podaní. Nasledujú pravidelné zobrazenia vo vhodných intervaloch až do 24 hodín.


Scintigrafia slzných kanálikov: 2 – 4 MBq pre každé oko


Kvapky sú podané do oka a dynamické zobrazenia sa snímajú počas nasledujúcich 2 minút. Nasledujú pravidelné zobrazenia vo vhodných intervaloch počas ďalších 20 minút.


Deti:


Aktivita aplikovaná deťom sa vypočítava z odporúčaných dávok pre dospelých podľa telesnej hmotnosti alebo povrchu tela.


Pediatrická skupina EANM (European Association of Nuclear Medicine)odporúča, aby aktivita podávaná deťom bola vypočítaná z odporúčaných dávok pre dospelých podľa telesnej hmotnosti detí použitím koeficientov uvedených v tabuľke:


Časť dávky pre dospelého pacienta:


3 kg = 0,1

4 kg = 0,14

6 kg = 0,19

8 kg = 0,23

10 kg = 0,27

12 kg = 0,32

14 kg = 0,36

16 kg = 0,40

18 kg = 0,44

20 kg = 0,46

22 kg = 0,50

24 kg = 0,53

26 kg = 0,56

28 kg = 0,58

30 kg = 0,62

32 kg = 0,65

34 kg = 0,68

36 kg = 0,71

38 kg = 0,73

40 kg = 0,76

42 kg = 0,78

44 kg = 0,80

46 kg = 0,82

48 kg = 0,85

50 kg = 0,88

52 - 54 kg = 0,90

56 - 58 kg = 0,92

60 - 62 kg = 0,96

64 - 66 kg = 0,98

68 kg = 0,99


U detí do 1 roku je nevyhnutná na priame podanie minimálna dávka 20 MBq (10 MBq pri scintigrafii štítnej žľazy) alebo 80 MBq na označenie červených krviniek, aby sa získali scintigramy dostatočnej kvality.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok, uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Nie sú známe žiadne osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní tohto lieku.


4.5 Liekové a iné interakcie


Boli hlásené interakcie pri scintigrafii mozgu, kde môže dôjsť k zvýšenému vychytávaniu technecistanu [99mTc] v stenách mozgových komôr ako dôsledok ventrikulitídy vyvolanej metotrexátom. Pri abdominálnych zobrazeniach môže atropín, izoprenalín a analgetiká spomaliť vyprázdňovanie žalúdka a tým redistribúciu technecistanu [99mTc].


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


99mTc (ako voľný technecistan) prechádza placentárnou bariérou.


Ak je nevyhnutné podať rádioaktívne diagnostikum žene, ktorá môže byť tehotná, vždy je nutné sa o tom presvedčiť. Každá žena, ktorej vynechala menštruácia má byť považovaná za tehotnú, pokiaľ sa nepreukáže opak. Pri pochybnostiach je značne dôležité, aby vystavenie rádioaktivite bolo minimálne a pritom sa získala požadovaná klinická informácia. Má sa uvažovať o alternatívnych technikách bez ionizujúceho žiarenia.


Rádionuklidové vyšetrenia tehotných žien predstavujú tiež radiačné zaťaženie pre plod.

Počas tehotenstva majú byť preto uskutočnené len nevyhnutné vyšetrenia, kde želaný prínos prevyšuje riziko navodené matke a plodu. Priame podanie 800 MBq technecistanu [99mTc] sodného pacientke predstavuje dávku absorbovanú maternicou 6,5 mGy. Podanie 800 MBq technecistanu [99mTc] sodného po premedikácii pacientky blokujúcou látkou predstavuje dávku absorbovanú maternicou 5,3 mGy. Podanie 925 MBq 99mTc označených červených krviniek predstavuje dávku absorbovanú maternicou 4,3 mGy. Dávky nad 0,5 mGy sa považujú za potenciálne riziko pre plod.


Pred podaním rádioaktívneho diagnostika dojčiacej matke sa má zvážiť, či vyšetrenie dôvodne neodložiť až matka dojčenie ukončí a či použitie rádionuklidového vyšetrenia je tou správnou voľbou. Ak je podanie rádiofarmaka nevyhnutné, dojčenie sa musí prerušiť a odsaté mlieko zlikvidovať. Dojčenie môže opäť začať, ak hladina rádioaktivity v mlieku nepredstavuje pre dieťa dávku väčšiu ako 1 mSv.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Doteraz neboli vykonané štúdie ovplyvnenia schopnosti viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Boli hlásené alergické reakcie, ktoré nasledovali po intravenóznej injekcii technecistanu [99mTc] sodného a zahŕňali: urtikáriu, edém tváre, vazodilatáciu, pruritus, srdcové arytmie a kómu.


Vystavenie každého pacienta ionizujúcemu žiareniu musí byť oprávnené na základe predpokladaného klinického prínosu. Podávaná aktivita musí byť taká, aby sa získal potrebný diagnostický alebo terapeutický výsledok pri najnižšom radiačnom zaťažení.


Vystavenie ionizujúcemu žiareniu je spojené so vznikom rakoviny a možným vznikom vrodených chýb. Súčasné poznatky ukazujú, že pri vyšetreniach v nukleárnej medicíne sa tieto nepriaznivé prejavy vyskytujú s nízkou frekvenciou pre nízke dávky rádioaktivity.


Pri väčšine diagnostických vyšetrení v nukleárnej medicíne je radiačné zaťaženie menšie ako 20 mSv (EDE). Vyššie dávky môžu byť oprávnené za niektorých klinických okolností.


4.9 Predávkovanie


V prípade predávkovania technecistanom [99mTc] sodným by mala byť absorbovaná dávka znížená elimináciou rádionuklidu z tela. Spôsoby na zníženie možných škodlivých účinkov sú časté vyprázdňovanie močového mechúra a podpora diurézy a vylučovania stolice.


V prípade predávkovania 99mTc označených červených krviniek je možné podniknúť málo účinné opatrenia, pretože eliminácia je v tomto prípade závislá od hemolytických procesov.


5. FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: diagnostické rádiofarmaká

ATC klasifikácia: V09FX01


V dávkach určených pre diagnostické účely neboli pozorované žiadne farmakodynamické účinky.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Technecistanové ióny majú podobnú biologickú distribúciu ako jodidové a chloristanové ióny koncentrujúce sa prechodne v slinných žľazách, sietnici, sliznici žalúdka a v štítnej žľaze, odkiaľ sú vylučované v nezmenenej forme. Technecistanový ión sa koncentruje v oblastiach so zvýšenou vaskularizáciou alebo s abnormálnou cievnou permeabilitou, najmä ak je po premedikácii blokujúcou látkou inhibovaný príjem v žľazách. 99mTc je selektívne transportované z cerebrospinálnej tekutiny.


Po intravenóznom podaní je technecistan [99mTc] distribuovaný cievnym systémom, z ktorého je odstránený tromi hlavnými mechanizmami:


 • rýchle vylučovanie, závisí od difúznej rovnováhy s intersticiálnou tekutinou,


 • priemerná rýchlosť vylučovania, závisí od koncentrácie technecistanu v tkanivách žliaz, hlavne štítnej žľazy, slinných žliaz, žliaz fundusu žalúdka, ktoré majú iónové pumpy,


 • pomalé vylučovanie, glomerulárnou filtráciou obličkami, závisí od rýchlosti tvorby moču.


Klírens plazmy má polčas 3 hodiny.


Vylučovanie počas prvých 24 hodín po podaní je hlavne močom (približne 25 %) a vylučovanie stolicou nastáva po ďalších 48 hodinách. Približne 50 % podanej aktivite vylúčených počas prvých 50 hodín.


Keď je po premedikácii blokujúcimi látkami inhibované selektívne vychytávanie technecistanu [99mTc] žľazami, vylučovanie prebieha rovnakým spôsobom, pričom je zvýšený klírens obličkami.


Keď je technecistan [99mTc] podaný v spojení s pôsobením redukčného činidla, ako je napríklad cín/medronát, ktoré spôsobí “naplnenie červených krviniek cínom”, potom je približne 95 % podanej aktivity vychytanej červenými krvinkami, kde je vyviazaná bunkovými stenami. Nenaviazaný technecistan [99mTc] je vylúčený obličkami, pričom rádioaktivita plazmy bežne predstavuje menej ako 5 % intravaskulárnej aktivity.


Osud technécia-99m v tomto prípade závisí od životnosti označených erytrocytov, a preto je aktivita vylučovaná veľmi pomaly. Z cirkulujúcich erytrocytov sa môže uvoľniť len malé množstvo aktivity.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


a) Informácie o akútnej, subakútnej a chronickej toxicite po jednorazovom alebo opakovanom podaní nie sú k dispozícii. Množstvo technecistanu [99mTc] sodného, podávaného počas klinických vyšetrení je veľmi malé a okrem alergických reakcií neboli hlásené žiadne iné nežiaduce účinky.


b) Reprodukčná toxicita


Bol študovaný prechod 99mTc placentou po intravenóznom podaní technecistanu [99mTc] sodného u myší. Zistilo sa, že maternica gravidných samíc obsahovala takmer 60 % injekčne aplikovaného 99mTc, pokiaľ sa toto podávalo bez premedikácie chloristanom. Štúdie uskutočnené na gravidných myšiach počas gravidity, gravidity a laktácie a laktácie samotnej ukázali zmeny u potomstva, ktoré zahŕňali redukciu telesnej hmotnosti, stratu ochlpenia a sterilitu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Technécium-99m je generované z molybdénanu [99mMo] sodného adsorbovaného na hliníkovú kolónu. Kolóna generátora je eluovaná roztokom chloridu sodného, aby sa získal eluát, injekčný roztok technecistanu [99mTc] sodného, ktorý obsahuje nasledujúce pomocné látky:


Natrii chloridum

Aqua ad iniectabilia


6.2 Inkompatibility


Pre chýbajúce štúdie kompatibility sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti generátora je 24 dní od dátumu výroby. Referenčný čas a čas použiteľnosti sú uvedené na označení generátora.


Eluát z generátora, injekčný roztok technecistanu [99mTc] sodného, má byť použitý počas 8 hodín od elúcie.


Čas použiteľnosti roztoku chloridu sodného na elúciu je 3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte generátor a eluát, injekčný roztok technecistanu [99mTc] sodného pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.


Uchovávajte roztok chloridu sodného na elúciu pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.


Uchovávanie má byť v súlade s národnými predpismi pre rádioaktívne látky.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Generátor Drytec sa skladá z kolóny z neutrálneho bórokremičitého skla s obsahom oxidu hlinitého, na ktorý je adsorbovaný molybdénan [99Mo] sodný. Kolóna je uzavretá uzáverom z neutrálnej gumy a čistej gumy a hliníkovou objímkou. Odvzdušňovací vstupný bodec je spojený silikónovou hadičkou s vrchnou časťou kolóny. Výstupná ihla z nehrdzavejúcej ocele je spojená so sterilizačným filtrom, ktorý je spojený so spodnou časťou kolóny silikónovou hadičkou. Dodávajú sa tri varianty generátora, ktoré sa odlišujú tvarom kolóny a tieniacim materiálom. Typ generátora je určený jeho hmotnosťou, ktorá je vyznačená na jeho označení. Kolóna je obkolesená olovom (11 kg a 15 kg generátor) alebo tienením z ochudobneného uránu a volfrámu (17 kg generátor). Vnútorné súčasti generátora sú obalené masívnym plastovým puzdrom, ktoré je ukončené uchytením.


Na elúciu generátora sa na vstupný bodec umiestni liekovka s roztokom chloridu sodného. Roztok chloridu sodného na elúciu je obsiahnutý v sklenenej liekovke typu I, ktorá je uzavretá gumovou zátkou z brómbutylkaučuku a hliníkovou objímkou chránenou plastovým odtrhávacím viečkom. Liekovky na elúciu sú balené v papierových škatuliach. S generátorom sa môže dodávať rad rôznych objemov roztoku chloridu sodného na elúciu. Zber eluátu, injekčného roztoku technecistanu [99mTc] sodného sa dosiahne umiestnením sterilnej evakuovanej liekovky, ktorá je z číreho skla a je uzavretá gumovou zátkou a kovovou objímkou na miesto elúcie.


Súpravy na elúciu a príslušenstvo


6.5.1 Súprava na elúciu dodávaná spolu s generátorom


Spolu s generátorom sú dodávané nasledujúce položky:


 • liekovky s 0,9 % roztokom chloridu sodného na elúciu

 • evakuované liekovky na zber eluátu z generátora

 • sterilné kryty vstupného bodca – na zachovanie sterility generátora potom ako je liekovka od eluentu odobraná z generátora medzi elúciami

 • sterilné ochranné uzávery zbernej ihly z peny s uzavretými bunkami – na zachovanie sterility generátora medzi elúciami

 • náhradné sterilné ihly – umožňujú používateľovi vymeniť zbernú ihlu

 • dezinfekčné tampóny s baktericídnou látkou – na dezinfekciu uzáverov liekoviek s roztokom chloridu sodného a uzáverov zberných liekoviek pred elúciou

 • nálepky na liekovky – na zaznamenanie aktivity, objemu a času elúcie

 • písomná informácia pre používateľa

 • informácia o manipulácii, používaní, uchovávaní a likvidácii rádiofarmák

 • informácia týkajúca sa vrátenia použitých generátorov firme GE Healthcare Limited


6.5.2 Možné doplnky


Liekovky s roztokom chloridu sodného na elúciu


Roztok chloridu sodného na elúciu je dostupný v rade rôznych objemov, čo umožňuje získať eluát z generátora v rôznych rádioaktívnych koncentráciách.


Balenia liekoviek obsahujú 0,9 % roztok chloridu sodného. Liekovky sú balené v papierových škatuliach.


Evakuované zberné liekovky


Liekovky sú balené v papierových škatuliach.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Majú sa dodržiavať bežné bezpečnostné opatrenia pre zaobchádzanie s rádioaktívnym materiálom. Všetky materiály spojené s prípravou a podávaním rádiofarmák, vrátane akéhokoľvek nespotrebovaného lieku a jeho kontajnera majú byť po použití dekontaminované alebo sa s nimi má zaobchádzať ako s rádioaktívnym odpadom a majú byť likvidované v súlade s podmienkami určenými miestnymi úradmi. Kontaminovaný materiál musí byť likvidovaný ako rádioaktívny odpad schváleným spôsobom.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


GE Healthcare Limited

Amersham Place

Little Chalfont
Buckinghamshire

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


88/0195/08-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:16.5.2008

Dátum posledného predĺženia:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2013


 1. DOZIMETRIA


V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené dozimetrické údaje v súlade s 80 publikáciou IRCP (International Commission on Radiological Protection, Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals, Pergamon Press 1998) .

 1. Bez premedikácie blokujúcou látkou


orgán

Absorbovaná dávka na jednotku podanej aktivity (mGy/MBq)
dospelý

15 rokov

10 rokov

5 rokov

1 rok

nadobličky

3,7.10-03

4,7.10-03

7,2.10-03

1,1.10-02

1,9.10-02

močový mechúr

1,8.10-02

2,3.10-02

3,0.10-02

3,3.10-02

6,0.10-02

povrch kostí

5,4.10-03

6,6.10-03

9,7.10-03

1,4.10-02

2,6.10-02

mozog

2,0.10-03

2,5.10-03

4,1.10-03

6,6.10-03

1,2.10-02

prsníky

1,8.10-03

2,3.10-03

3,4.10-03

5,6.10-03

1,1.10-02

žlčník

7,4.10-03

9,9.10-03

1,6.10-02

2,3.10-02

3,5.10-02

GI trakt


žalúdok

2,6.10-02

3,4.10-02

4,8.10-02

7,8.10-02

1,6.10-01

tenké črevo

1,6.10-02

2,0.10-02

3,1.10-02

4,7.10-02

8,2.10-02

hrubé črevo (h. č.)

4,2.10-02

5,4.10-02

8,8.10-02

1,4.10-01

2,7.10-01

stena hornej časti h. č.

5,7.10-02

7,3.10-02

1,2.10-01

2,0.10-01

3,8.10-01

stena dolnej časti h. č.

2,1.10-02

2,8.10-02

4,5.10-02

7,2.10-02

1,3.10-01srdce

3,1.10-03

4,0.10-03

6,1.10-03

9,2.10-03

1,7.10-02

obličky

5,0.10-03

6,0.10-03

8,7.10-03

1,3.10-02

2,1.10-02

pečeň

3,8.10-03

4,8.10-03

8,1.10-03

1,3.10-02

2,2.10-02

pľúca

2,6.10-03

3,4.10-03

5,1.10-03

7,9.10-03

1,4.10-02

svaly

3,2.10-03

4,0.10-03

6,0.10-03

9,0.10-03

1,6.10-02pažerák

2,4.10-03

3,2.10-03

4,7.10-03

7,5.10-03

1,4.10-02

vaječníky

1,0.10-02

1,3.10-02

1,8.10-02

2,6.10-02

4,5.10-02

pankreas

5,6.10-03

7,3.10-03

1,1.10-02

1,6.10-02

2,7.10-02

červená kostná dreň

3,6.10-03

4,5.10-03

6,6.10-03

9,0.10-03

1,5.10-02

slinné žľazy

9,3.10-03

1,2.10-02

1,7.10-02

2,4.10-02

3,9.10-02

koža

1,8.10-03

2,2.10-03

3,5.10-03

5,6.10-03

1,0.10-02slezina

4,3.10-03

5,4.10-03

8,1.10-03

1,2.10-02

2,1.10-02

semenníky

2,8.10-03

3,7.10-03

5,8.10-03

8,7.10-03

1,6.10-02

týmus

2,4.10-03

3,2.10-03

4,7.10-03

7,5.10-03

1,4.10-02

štítna žľaza

2,2.10-02

3,6.10-02

5,5.10-02

1,2.10-01

2,2.10-01

maternica

8,1.10-03

1,0.10-02

1,5.10-02

2,2.10-02

3,7.10-02ostatné orgány

3,5.10-03

4,3.10-03

6,4.10-03

9,6.10-03

1,7.10-02efektívny dávkový ekvivalent

(mSv/MBq)

1,3.10-02

1,7.10-02

2,6.10-02

4,2.10-02

7,9.10-02
(ii) Po premedikácii blokujúcou látkou


orgán

Absorbovaná dávka na jednotku podanej aktivity (mGy/MBq)
dospelý

15 rokov

10 rokov

5 rokov

1 rok

nadobličky

2,9.10-03

3,7.10-03

5,6.10-03

8,6.10-03

1,6.10-02

močový mechúr

3,0.10-02

3,8.10-02

4,8.10-02

5,0.10-02

9,1.10-02

povrch kostí

4,4.10-03

5,4.10-03

8,1.10-03

1,2.10-02

2,2.10-02

mozog

2,0.10-03

2,6.10-03

4,2.10-03

7,1.10-03

1,2.10-02

prsníky

1,7.10-03

2,2.10-03

3,2.10-03

5,2.10-03

1,0.10-02

žlčník

3,0.10-03

4,2.10-03

7,0.10-03

1,0.10-02

1,3.10-02

GI trakt


žalúdok

2,7.10-03

3,6.10-03

5,9.10-03

8,6.10-03

1,5.10-02

tenké črevo

3,5.10-03

4,4.10-03

6,7.10-03

1,0.10-02

1,8.10-02

hrubé črevo (h. č.)

3,6.10-03

4,8.10-03

7,1.10-03

1,0.10-02

1,8.10-02

stena hornej časti h. č.

3,2.10-03

4,3.10-03

6,4.10-03

1,0.10-02

1,7.10-02

stena dolnej časti h. č.

4,2.10-03

5,4.10-03

8,1.10-03

1,1.10-02

1,9.10-02srdce

2,7.10-03

3,4.10-03

5,2.10-03

8,1.10-03

1,4.10-02

obličky

4,4.10-03

5,4.10-03

7,7.10-03

1,1.10-02

1,9.10-02

pečeň

2,6.10-03

3,4.10-03

5,3.10-03

8,2.10-03

1,5.10-02

pľúca

2,3.10-03

3,1.10-03

4,6.10-03

7,4.10-03

1,3.10-02

svaly

2,5.10-03

3,1.10-03

4,7.10-03

7,2.10-03

1,3.10-02pažerák

2,4.10-03

3,1.10-03

4,6.10-03

7,5.10-03

1,4.10-02

vaječníky

4,3.10-03

5,4.10-03

7,8.10-03

1,1.10-02

1,9.10-02

pankreas

3,0.10-03

3,9.10-03

5,9.10-03

9,3.10-03

1,6.10-02

červená kostná dreň

2,5.10-03

3,2.10-03

4,9.10-03

7,2.10-03

1,3.10-02

koža

1,6.10-03

2,0.10-03

3,2.10-03

5,2.10-03

9,7.10-03slezina

2,6.10-03

3,4.10-03

5,4.10-03

8,3.10-03

1,5.10-02

semenníky

3,0.10-03

4,0.10-03

6,0.10-03

8,7.10-03

1,6.10-02

týmus

2,4.10-03

3,1.10-03

4,6.10-03

7,5.10-03

1,4.10-02

štítna žľaza

2,4.10-03

3,1.10-03

5,0.10-03

8,4.10-03

1,5.10-02

maternica

6,0.10-03

7,3.10-03

1,1.10-02

1,4.10-02

2,3.10-02ostatné orgány

2,5.10-03

3,1.10-03

4,8.10-03

7,3.10-03

1,3.10-02efektívny dávkový ekvivalent

(mSv/MBq)

4,2.10-03

5,4.10-03

7,7.10-03

1,1.10-02

1,9.10-02


Efektívny dávkový ekvivalent určený z podanej aktivity technecistanu [99mTc] sodného 800 MBq je 10,4 mSv. Po premedikácii blokujúcou látkou, podanie 800 MBq technecistanu [99mTc] sodného predstavuje efektívny dávkový ekvivalent 3,36 mSv.(iii) Radiačné dávky absorbované pacientom po intravenóznej injekcii 99mTc označených červených krviniek sú:


orgán

Absorbovaná dávka na jednotku podanej aktivity (mGy/MBq)
dospelý

15 rokov

10 rokov

5 rokov

1 rok

nadobličky

9,9.10-03

1,2.10-02

2,0.10-02

3,0.10-02

5,6.10-02

močový mechúr

8,5.10-03

1,1.10-02

1,4.10-02

1,7.10-02

3,1.10-02

povrch kostí

7,4.10-03

1,2.10-02

1,9.10-02

3,6.10-02

7,4.10-02

mozog

3,6.10-03

4,6.10-03

7,5.10-03

1,2.10-02

2,2.10-02

prsníky

3,5.10-03

4,1.10-03

7,0.10-03

1,1.10-02

1,9.10-02

žlčník

6,5.10-03

8,1.10-03

1,3.10-02

2,0.10-02

3,0.10-02

GI trakt


žalúdok

4,6.10-03

5,9.10-03

9,7.10-03

1,4.10-02

2,5.10-02

tenké črevo

3,9.10-03

4,9.10-03

7,8.10-03

1,2.10-02

2,1.10-02

hrubé črevo (h. č.)

3,7.10-03

4,8.10-03

7,5.10-03

1,2.10-02

2,0.10-02

stena hornej časti h. č.

4,0.10-03

5,1.10-03

8,0.10-03

1,3.10-02

2,2.10-02

stena dolnej časti h. č.

3,4.10-03

4,4.10-03

6,9.10-03

1,0.10-02

1,8.10-02srdce

2,3.10-02

2,9.10-02

4,3.10-02

6,6.10-02

1,1.10-01

obličky

1,8.10-02

2,2.10-02

3,6.10-02

5,7.10-02

1,1.10-01

pečeň

1,3.10-02

1,7.10-02

2,6.10-02

4,0.10-02

7,2.10-02

pľúca

1,8.10-02

2,2.10-02

3,5.10-02

5,6.10-02

1,1.10-01

svaly

3,3.10-03

4,0.10-03

6,1.10-03

9,4.10-03

1,7.10-02pažerák

6,1.10-03

7,0.10-03

9,8.10-03

1,5.10-02

2,3.10-02

vaječníky

3,7.10-03

4,8.10-03

7,0.10-03

1,1.10-02

1,9.10-02

pankreas

6,6.10-03

8,1.10-03

1,3.10-02

1,9.10-02

3,3.10-02

červená kostná dreň

6,1.10-03

7,6.10-03

1,2.10-02

2,0.10-02

3,7.10-02

koža

2,0.10-03

2,4.10-03

3,8.10-03

6,2.10-03

1,2.10-02slezina

1,4.10-02

1,7.10-02

2,7.10-02

4,3.10-02

8,1.10-02

semenníky

2,3.10-03

3,0.10-03

4,4.10-03

6,9.10-03

1,3.10-02

týmus

6,1.10-03

7,0.10-03

9,8.10-03

1,5.10-02

2,3.10-02

štítna žľaza

5,7.10-03

7,1.10-03

1,2.10-02

1,9.10-02

3,6.10-02

maternica

3,9.10-03

4,9.10-03

7,4.10-03

1,1.10-02

1,9.10-02ostatné orgány

3,5.10-03

4,5.10-03

7,3.10-03

1,3.10-02

2,3.10-02efektívny dávkový ekvivalent

(mSv/MBq)

7,0.10-03

8,9.10-03

1,4.10-02

2,1.10-02

3,9.10-02


Efektívny dávkový ekvivalent určený z podania 925 MBq 99mTc označených červených krviniek je 5,78 mSv.


(iv) Dávka absorbovaná očnou šošovkou po podaní technecistanu [99mTc] sodného pre scintigrafiu slzných kanálikov sa odhaduje na 0,038 mGy/MBq. To predstavuje efektívny dávkový ekvivalent menej ako 0,01 mSv na podanú aktivitu 4 MBq (ICRP 53, 1987).


12. POKYNY NA PRÍPRAVU RÁDIOFARMÁK


Rádiofarmaká môžu byť prijímané, používané a podávané iba oprávnenými osobami vo vybraných klinických zariadeniach. Ich príjem, skladovanie, používanie, preprava a likvidácia sú predmetom povolení a/alebo licencií miestnych úradov (pozri časť 6.6).


Podávanie rádiofarmák vytvára pre iné osoby riziko z vonkajšieho ožiarenia alebo vnútornej kontaminácie zo zvyškov moču, zvratkov atď. Preto musia byť prijaté opatrenia radiačnej ochrany v súlade s národnou legislatívou.


Inštrukcie pre elúciu generátora Drytec


Bezpečné zaobchádzanie pri presunoch generátora


Hmotnosť generátora závisí od použitého tienenia. Približné hmotnosti sú:


generátor s oloveným tienením 45 mm = 11 kg

generátor s oloveným tienením 54 mm = 15 kg

generátor s tienením z ochudobneného uránu = 17 kg


Pri zdvíhaní a prenášaní generátorov je potrebné brať do úvahy ich hmotnosť. Má sa postupovať v súlade s miestnymi predpismi pre manuálnu prácu, aby sa znížilo riziko poškodenia v dôsledku manuálneho prenášania generátora.


Inštrukcie pre elúciu – popisujú nasledujúce zobrazenie


Priestory pre elúciu majú vyhovovať príslušným predpisom pre bezpečnú prácu s rádioaktivitou. Počas elúcie sa majú používať prísne aseptické postupy, aby sa zabezpečila sterilita eluátu z generátora. Aby sa vyhlo neúspešnému pokusu, je dôležité držať sa nasledujúcej súslednosti krokov elúcie.


Prvá elúcia


 1. Vyberte generátor a priložené doplnky z balenia. Umiestnite generátor na plochý, rovný povrch, na vhodné povolené a odtienené miesto (Obr. 1). Neodoberajte ochranné kryty bodca a ihly pokiaľ nie ste pripravený na prvú elúciu.


 1. Vyberte liekovku s roztokom chloridu sodného s požadovaným objemom.


 1. Odstráňte odtrhávacie viečko z liekovky s roztokom chloridu sodného a otrite uzáver liekovky priloženým tampónom s baktericídnou látkou a nechajte ho uschnúť.


 1. Odoberte ochranný kryt bodca (Obr. 2).


 1. Umiestnite liekovku s roztokom chloridu sodného na bodec, uistite sa, že je úplne zatlačená na spodok vstupného otvoru. Čiastočným pootočením zabezpečíte polohu liekovky.


 1. Vyberte evakuovanú zbernú liekovku a otrite uzáver zbernej liekovky priloženým tampónom s baktericídnou látkou a nechajte ho uschnúť. Pred umiestnením zbernej liekovky do tienenia sa uistite, že kontaktný povrch tienenia s liekovkou bol otrený priloženým baktericídnym tampónom. Zaskrutkujte uzáver tienenia zbernej liekovky ako to ukazuje Obr. 3. Nasúvací kryt tienenia zbernej liekovky nie potrebný, pokiaľ elúcia nebude kompletná.


 1. Odoberte ochranný kryt zberného miesta jeho otočením proti smeru hodinových ručičiek (Obr. 4). Uistite sa, že filter typu luer pripojený k ochrannému krytu zberného miesta je tiež odstránený. Ponechajte si ochranný uzáver zberného miesta, keď budete vracať generátor. Ihneď umiestnite zbernú ihlu poskytnutú v balíčku s príslušenstvom (Obr. 5). Neodoberajte ochranné puzdro ihly pokiaľ nie ste pripravený umiestniť zbernú liekovku na ihlu.


 1. Odoberte zo zbernej ihly puzdro (Obr. 6) a umiestnite tienenie so zbernou liekovkou na ihlu nasmerovaním boku k jeho značke a okienka smerom dopredu. Zatlačte dolu, aby ste sa uistili, že liekovka je na zbernú ihlu úplne napichnutá (Obr. 7).


 1. Nechajte najmenej 3 minúty prebiehať elúciu až do jej konca. Každá elúcia sa považuje za ukončenú, keď v zbernej liekovke ustane mohutné bublanie. Neodoberajte liekovku s roztokom chloridu sodného ani zbernú liekovku predtým, ako bude elúcia kompletná.


 1. Odoberte tienenie so zbernou liekovkou pomaly, aby ste predišli poškodeniu zbernej ihly (Obr. 8) a umiestnite nasúvací kryt pre zvýšenie radiačnej ochrany.


 1. Vyberte nový sterilný penový ochranný kryt zbernej ihly z balíčka s príslušenstvom a zatlačte ho na zbernú ihlu, aby ste uchovali jej sterilitu (Obr. 8).


 1. Ponechajte prázdnu liekovku od roztoku chloridu sodného na jej mieste pokiaľ nebude uskutočnená ďalšia elúcia, aby sa zachovala jeho sterilita (Obr. 9).


Následné elúcie


Použitím novej dezinfikovanej liekovky s roztokom chloridu sodného s požadovaným objemom opakujte kroky 5 – 12.


Ak je potrebné, aby zberná ihla bola vymenená, jednoducho odstráňte poškodenú ihlu a otrite miesto elúcie pre zabezpečenie sterility a nahraďte ju novou ihlou. Na novú zbernú ihlu umiestnite kryt.


Po uplynutí exspirácie, generátor má byť vrátený podľa inštrukcií. Má sa použiť náhradný ochranný kryt bodca a odložený ochranný kryt zberného miesta na zakrytie bodca a zberného bodu (Obr. 10).MoRWKPTmJlGMYLZQo75LTavYlHInuvy1yyfm8R9p3QBv4sLVOLiki46acKHyLOUD38DgwV4VwDr67JnF+rWrSvHcGpBwmNsFR1jOJ9ee+1VvjNUi3G+ElSQ7Zkxae9yzvIpXWKBkX3kWmBsX7Npl8AxWHpVeQG9ylWXkZ5mhsN536Ko6doQmUjREz88NAoEA3HAnPMcME9IjPCXiuQITbGpYvTTlAQI32mv3r0YWRXfY4IhANWqXYtOO+1UrusCQaFVq52VYHAYjbppFF16+RVcLXTw/vtTdaXtM6pohEyqYaBC0fjI/CeySBC/h/3uae1T5hx89UtRsc46ymzNKAn2Vfrxx7lsXULg2f0PPcBZSdg8cPvMmzePA54gKMA98vGMGSzsbCsqVgy/iCXcwAQk+AZ1U5v9LaHUTD2OgyEaE+JzwtCmJiPlNcqucSYYTALWqrAkAyjALHMk3okUb3wOrRiBdT26dVfa1CqOP4EbBwcArh/EBV155RV09tnn0MEHH2T6EJogvUJ+P0DfUGfozjvvot69e7OZcvz48bRgwQLOjNJm41SsH7m0viSDCExaZuW058q3OGGxL4viKqJKVsnmWEUolxAhabAps+45nhCamBajichPXSDTlZzcObMus1x++2Rj4TZwx1g25XBddBAQJN4IfvElv/5K4158gQqqFVIzJexqAMBSOuXkk6mtYmZw74AHlgLxWPUR6ZVjn32OVq5cRffddy/Nn7+AY7rg4m3atAkhaDgpuOr4JIrOgu1Xsp+5+p49lrjQZwMqBTdKCG4+3CLpj7jfLMCeuIOslSoMKbIeoonrc3sFFTsG20Q4yX992cxBGJHE5lkFQs8/aAuyUFDoUwLexerEQoh5ia8YAIrtlSrm+Pvq3+npMWPonHPOYcuGDaR3raWVnwOxsuZqkpHkXqubx/tS5sIqGtYd4br8rJIo4kD5Z6SyY5BnxsHmrHKa4y6rBCW6gnUAjV6+7HfavGUr04znnn+egeBkjaAswiNx1FFHqt9rUH+lSIJfpBnEElAbIceF5Qt5cwFRXdds0kWbqwkJ5AK+ObJVK9K2W1iRQ/r7smWcYcKs01iVuVic2pwySVLLhLUVFIkzwgoixcVEhwZrS2Ceg2vh5+IaFErA+fzzL+nOu++gAw46UAlIdTgDpYCxPTT6HjR2aOuIp4Bp+dLLL6M//1zBFYWfG/s8XXvtNdS5cyfySrSwkgZ4UGAtJhBMrFHeotCiDwgQg3aBn/MXLmCGjWrF2PydO3emY487jvbae09ateovRbzXcFFFZAH9OHcunawIdosWLfg0zJ79KX+HeJCrVX/SaowMkBNYIiE/pZUad1NSsxPGUWp8ygUctV9KGzaui7A6eONw9Vvi81aIjULa5yktAgVzpHxmpiBG6he434499lhOV8RcQ+iQQEwIqosWLTYWFlPgMbQpmQgAQ/rz+eefz/VDcJiuvPJKXr8ITyRRcjyXFusSRn2d9P3vAJbKfbhcLcA9fxEhcUDpkvfl8ku73xN59kwkqA4LyVwUjk0u+jOjhmk3YVwji76npKWljBFHhDJubq4o8cDZwN6H1QR+8N8UgTxFKQztlbCua07pCtMSByEumlJUeVVnuV69AqYZnC6rhGech82bN7HV9J///KdBQrV0Qd/vuqgcrdixrGkYdRHUy5bWkhp5xAANIRMLl+AJuXOl/9a1ZfCZIFKLlhkG4nqx2X4urEBVWq6YE7RkcL5rwct3f5LBuIK1/M5gakRRwUZUYU5lUrRg/jz6SdEEEdgAU8AauaINX37+hfqJ/Z2hU089hTp12qNCikhVm3VHxD8XuloQZcaIBSweZJu0qmgFzIs9v6r9tXPuClT8X+f35LVW4MpNr3Rc21lnnUV33XU3I9t27tSJv9lrrz05qBXuH6wF9imK+Orq9AHXB8oE1szh5xifa1FxLSwurUm6hVyaJH2M3EDOZ5VpVcZZATjQbbfdanzVOpZasiszgS7AxKin+Bdo7JOUQddil4pBDITQgECgUqNtwpcoFoabbrqJWrduTR9+OJGGXjSUfeAIAtP+/YD9o1py9+mqq/5Fd6sF+2jSRNppp53okcceoUcffYzGv/46vfv++9Rlj0405IADqEQJHNUBMYwJRr0WHMwSDUOs3VDE17APVF3z/JixnEI9b+FPbGk57oTjqfUuu3CUNawnY555hpYs+ZXWr19Hu7ZpQ7fdcTtNnzKV3UMpDpIsVdrjaGreojndPGoUtWjWjF1c7BJTBNsjqd3jm1RBK7TgYEkdHzcXvoAxC2ydGZheLxp2kaP9O9tBjQl5+GlT/8bzsw9f9Jshcvo8h7T77rtxeiLG0rZtW/WoUmZCYDgQ2mA5qllTKijrzYoYFggkOCDo52+//c6xCU2aNI7elNMv62x2a4K3qeNJouI296AL88lFsJPvrEyT29xgaFeISvZBWpwQhlEwcrIFRgDNBC6Sq2cKG9o4Ch6XY5KteP8dYpPDTVCRhj2HfQiLClyat6jzj6rliOPaVlKktLtlLHjAbVhbaXKs0bKwErCwzAK6OtsQZPcfOIjn8osvvmSXoYxHoOOjNcfvRgN1NWdjEzdjk/XOrR1KmrHr7rEBqPIc4/ojEQLipQ2Sc4nzCkRiyyTje1nGgOvy7Y3KtHzCSi5BILn/kkX+XIaSG/NJzz2CbIcMGULjxr3Arh48A4oKGKHQ6JRfqOvvKFp29hlnccxaugBF66xSklRG/o7mWiVAY3PFwsTfZZUNFsjcjRJZWixzlnvi1oOq9zu5jrEubMez0DesB3gPyqSMGfMUW0/grociC3oDeqwBPKtpnCzFfxjlLnCU2jwtSevcz1wFLd/ayn1iwNgeoa9KMSv84kzAKIUkUrmvocTFixyT8MMwmhAjv2N4kY8RQk6pKaznmRiIgIvlpejQww+hUbeMUoKCR1co7bxo6zYWUtJ+Oho4LCxg2tdeN4Lhn2fNmknDLhpGJ59yCvcNkenQBBEABuGkf7/+1LNHd9pqLCQQnhDTC63wl18W8eej1fVw+/To2YN2bNyYTjzlJEorqRSmzg8+/IA+nv4xM2pk0AwZcgDtrQgworEBe1yjVi2+9q816+jll15kH/3OO+1M9WrXpTZK+IJwXZBKRxqdjENM7GKq1JshiM29uBusZhfwYY3Swyght3pakPTVXJZwUFZCq0pYFjEXGQgdhdXZD91ICaVgQju1bMkCHQQjCCR4L1Av2QWVSkVEqYAtaxmqV7cenXvOOZFljQsHetZVkuV/lnHrgikkoHEQZFngJYqCg5PaSKgde/y7eyCEIFkLjQ5idXmLK7KVZWaODlno23or7uc5fdyJ94SSzZTtRoJmylYJ/B5ovJvQzANr+xk9F+wW8lLOwyt3+MWNmM/E7TLa5OewLGqiowVqMLCvvvmGJrzxOq1bv55qKSJ5wODBXGJBF7fUQYGlGSMsqHcidurD9z+kF8aOY8scBBdUhS0L7yGyQjnE0R23FVYc3CYv/8yI4Jfyk5W/QcOspVOsIu48W+KcDEz2zLrZDCs31Ohv4tEkKFRuuKJouHIGXNRgjity1tqdI4+B+DwT7F5KrptNrEa9e/Sk5jvuyIcPe7Ruvfp8rho0rK9jr/gdgRag1SfplE79hetS5iXW/xwa+nbNQ+hYgyN8oOx3gVFD2Yxc5IJKqyeKrGvQBWuzipLvV8QNlBQYrRFB9o88U7/A7DljbWB66PkmGiEw2Uk6YD26Xt4TasVGQgOwduAv5513nvnMZ0GFBUgDQim8Ag0Ci9BCnzzzM+poHuuIbna/5w/YdudersFtWmh3LaQVX/vtElbcQUBCIwl0DHVsRNI0qyfFILvKQxz/YCxewdPXeikvCtANlSbfqUtHuuKKy+jZp5+ldavXctBtUKKlet+Yasn0BFoZhIZdWrXiPn0++zOG6Yc75sQTT6L+ffvSjI8/pulTp9EPc+bQj/PncXAuYjGwqbGwX3z1FRUo4ee8C89nsxksSNAQUWUUOAKInenRowfXaECl4po1axl0Ul2JGO6jYnXw4ap69LHHuET3yBtuYDC2zLYiRQvDKBPIN6dN1tASaotQGaGNOgJMErxLCylx87MojGz5gvDnZeMLUPRkeasmYLDaQxjdpdXO1L1bd/r8s8+pR/ceJpo/reakET8LGQBgOK5LR9fH0XFBxcUZ7Rs1qYNBRh9OV9tj5meCgKWKKBcMLNYHDddnAodxOIXZUiZGI0OWOoTkEENDaELzOXsLeJBaq0gbIUDMvrkPoBUe9Xtdjc6dPYo+9xxKFYkyoRbECtMFfHaE0MpdTKAiRuvgFhgChbGkjCVge4l8FBQXJveAyzyShMT2BetYaly5GMM4JXCsXreWTj3lVOrYqSPPKYRU6xoUN6f6SoolqjPQqUNHuvvue2i//falwYMPiKyGUksp6pWZDqkLRA59cVvSRRrJY9E6iJIlMRM+SYZVUjgThiE1YvLNo0Zyrh4pXNoipA9cpGXymIPYnimPSOdjAO7e1G53vVZeygoqkXJIVmgPKF4GQhigCGSM/RTomLzSTIlRRA1lZ8EmQy2N8Im4NFYA8IqSDFtPtpYWm3gHCCq+djcn1unvcvnk2rMR481hBZP9rEHVLG20+0muE0GOnH6L8hOS1FrK13Jb3+J/RwqK58BpxNZUj0Xc+2iZMIjOvwUg1B4JwcARS2SL5s04nhAFdAsLqzkKcCZSIiMXdAp0SQeoi5FRI7yX7V4XOinCfe75jn+n+1jAnu1UypbTqEyrcoBtxgD+iL9Qd9K9IlKDK7RZI/8uhSwcVFNae2E1nU3Srt1uLD0iEO8xJQBASEDwp+saQaBuKtCbElkpkDTxPTJQvlHaH2pbfPjBB9Rx993pX//6Fy/cTz8vZCS/FCPs6QCte+65mwtELV/+B23auJHuuutOfs7OO+/EWQu3KiEFFiUE0yKOQ7IH4BcFWJrgRUwYP4E3wN133UW7tW1LL65bz5qonidhqHHk1ZhrxiPzvWWSAobmbhjcoxEay5thWauExuPeB+ZinqnxUwLO1kBg7L/+daWJWSjm9GO4heAG69ChQ8y6gqah6nX5eiZ+RvX1zO86+4uMNqcPr2cEV/jGQVy+V8Ik5kvDTeu6HSyUeV7s8ALMasemzTQ+BCE1r5iJLzQIXdQy4DiqkAlBCVu8WNsgpKEH2j2ZssHG7jqIVpTvUJY119FvjoYVgnF4Aa+XfOY5PEwTIPsOCbIVRiVme0tYK9dwDxMM8hxiFpJAjOt5zhZmbZXpdDQXMDnv0LgxXXfddTz3EM4pE3cnSL8xr1uKt7H7s0idm3Vr19Lpp5/G+0MCI13MHff+qjQr8MVmIaI1YnFz3xOYfSuMPOluS7pfJNYsCKxLyVrP4u6EyvY71usc94NWFpuzh1bCBUdTLEhp65epRK6et2XTJna5iVuAlU08s0Cjn3KxUoZVyHDAPXZJxw7tqbk665QqUHRNZ3VsLdrGmVDo41Z1Vill6sOZeCyfC+iFfK6Sff+7XEDuPOn5F/TnXIHvRNWiisx+Beikfbb0183SzH0tUWT7cK1GnsQe2oBljreEQlusKyYjBR4X/v7b7zRt2nQ9HvO00Lis9HoGkcABwQyfDRgwgEMe0IBlhf4hmFYDFtpzJfGP0r9cOzGfRTXZ3CSCisyf7nc6MkBUpskztktYcRdQIqzLGpz1V+U3Gbmf88QGpTw4HDagJM5R2ns3pd1DaLjkkkvVv0vokIMPpiEHDmFcDwY0Ip1lUa2a1fBxgBFMBJj7rl33o2OOPoZWrlhBox9/nO5/4H76c8Wf1Lj5jmwlqZYCWm51OnDIEHr6mWf5/QBBwvPPPvtsrhQMACStWWZ0Bg0wJHjhSjgDKGOCD9Hvz2fNptqKMN96y620h2Lmn8yYQd99+y398x8Xaj9vKp01H7nmUaN8Wknfj8zWcXeFzFe+GhlJt4OrQYSJ1wbGFaUrKRMLDPBDI3AYFaTh+sIctG69ixIEZyvNeDDPDRdEjNBZtaYH154fSnZFRltVWJDRGVCQDVauWknPjB3L1VllfyEG4qMPP2RBsrikxFgD9HOKisXlpTWp3XdvT3379ObxMCFW/UbUOyxwtdSabti4mapjP/jGZJ0p0XNJHrum0GANkz0TJ6xWY3fdPeU1V+hhUy1btphlRcJBcp3c3yKLUxhEqaTyPIrdUXHibzVzY+Ewt5ZHd4QBaOFQ5iWkLsZ9isw3KBLHHH8cNW7YMCqsJ6mqyDgoVmuP8wKwqlVKCZg/Zy5tVfuqZcuWHJdmiVju4NCKtrKJqJj5Tdq872W9K5p3J7Vf5sheppWGlMl61MjRrrIWJPZL9jusq7f8sSaFI5yrCG/D066mbdu2RuOCwILvH3zwQVqzejWfQUaXVkL8pzNnmnGZQHx1b7EXasumWSusC4rBYmx7de7CgfbVoKnDtaPO1rBhF+maa2RQfAvTvLYYDNxEGWMdtSi98TT7v0tecYUCPk95cDyk6K47zWUF6Lvui+RnySbCrrkqlq0ZmjPmcUyIXu8NGzfQlr+K+dvFixbTmKef1nGYqj+r/1pNP8z9QVfSJu36LSkuigQOSVgpYADFQqbL77//PnsF2NKn1vfc887lM4WMTCiVoLmNGu0QjZeF75TGqPLEF0VmDzpjTFpG3HnInoPsuZLPrZIVr3tW2fNdpZgV16ebNM1lmcLN59njjBNbN9YAi16kNDHUq/jqq6+oV4+e4CR06623qgV6j5597jnaqDSFU045RR2kAraRuwyZUQsLBLAp5LzzRg1Dat6sKY0e/ThvHjz3+3lzldKgXTc/zP2RJrz+Bi1ZspguuuhCuvW2UczwIvMh+bxJSkpKo4BXqa8QBEWcDTRCaZkIOJwyZSpdeMFQ6rRHR226V//rul9XatNGp3OGoTXJ28q9OWc753dJTVACc+WwhLGNRw7CqdUssvheNHnabSIBdLVqIUX8NBo3bizXC4I1CZv+uOOOU4zqkejAistPDi8CpotKijm+BeOHSXPd+g0sfGxUh/aee+5lbBwIGL8uXcrWDyGisJoddeSR1KZtG05dl12CcWzcsJm1EKwfUsJ/W/objR33oj3UaoDvf/CRuraE6xbBmgKzKKqL4vkoYd9q552YiJdkdNlyjEnifSLzubE0VPxgZa+VmOYDI1xiDkoDATLL8xSxMIY2Yyhuno6/s7ItcpOYJuPV2nnu57nMRoKAAQkw7OJh7DYFGNVVV11FxVu15TCJTMxNMbA2bdrQwF69af/+A7lsBso9aEukdQ3ajLbKjct1YSXXwU+YtyPXoBN4GrmmMUaTDYR9k5wTVrwCcVXHoQW08BF31ZW1f3K7D7KZpGioeB8LKlgzjmkKaMWfK5nJ4b1vvfUmYyShjzhbu+zSms8X5mXI/oNp6Pnn8bnG2NAtjLNESSFAo13w0098LRSvN996nXZo2oi+/O5rqlW9tmKaJey+3LJtM035eDoriGCWgG1oqTT7oRdcwNklO6vfd1XvDIozbJ0KAilc6htLcDZz297m7jGhf26T93AAsbFiV7QmjWvddJ+X5GMuDpbQdMFK4oQJdf0WRcu+/fY7Rbc20Gvjx9PCn39hZQz7HIi/sFKjoZ/PPPsMCxnAp2KFxyigQEUHLpEIKT+ptVqn7gFSOgpKYt0w/quuupotLpLJhmshXMJdecghB3NIA1eQDjMkEAopE78jfbdekoR7NM+aiWtJ1iQpkMi5dvl7RQUWuabKbiAyQovrY9veJhYB/INlBQ0a/CGHHEKTp0xmlFz4vRo1StEZZ5zJgHDA7kBqLTJSUIMGzEYHDwWmWGAhS5Y4NHhu7Tq1tfSondLUtVtX2rPrvhxDgzEAWOeKK66g226/jXr17B7TCNivWxKYAxFG7pz58+fT4sWL6Ksvv6Kf1YEHMivmYuGChXTOOWeztSCjhBtoLNA2NIganhlHq61Kk80AwgHLDoJe49YqvWkB9iZzEZOWKa6fu73StYwyXPETxBCWrho1mpMGeSpV874nffX11zRo4CDD8ACjXqLdQqZ4WZH6ferUqYw4/Mabb3EmCa+zuh/xLpiTkbeMYu2M91OJNmfWq1+fMw/AzDiNXc39woU/09WXD2dNvn7d+lS8rZixXH7/Yzm7jQo4HS9Dm5UQuddeXdS+SdH8efNoydJf6cSTT2asgXa7tqF+ffvSjk2a0tFHHsUaKohLcfFWm25L2T7Z7dH2Q+c5vmE0nCqfg2hKFhiIDfa+Lfhl3y9dqAqt15kw9v1xDSiX9mhjMHAr1gKZXRDUISz26NmT90n/QQOp0Ah8XExUEUw2/6pxcdprtUImwI3r1qNQfbZy5UqjgYcRzoUASP1dTebMy8OjwjCbcMqaiRsouj92X8BCMOpjoeq4Rp8Oo2tdYaW8lsv3737nrg3wrMDooHUv+XUpjXn2aQbjQ2V6Yd6IwcPcwyIybNgwtrpwpXfSwHw4y+g3BHRYVNZt2Eg/K3o1Y+p02m23dmbOQurcpYs67x8bIEyPGijF7dj9jyVtNStlwEjUClu0eDGNuP4GPreAce+rhNGzzjyTateqHY1BXLYCRFjVNG53ftB0Mc8gp2LH8xJW3gWVtI7h4eLOlndbhh5qqAsTR4LYxrfeeZu++vYbOujgg2js82OZV+AZ9dW6HH7E4UwH2illbO999lVnpISFf1i1Nc2rxjxvs3rOtq1bGGQTChzoJWr7NG7ShDYofgV6D9oOoWf48GuMAUHjyiATFjWD8BMNlnF8P/TCobQ7ClI2aMhB0SRZugkBe3vdltlWReLYRfQJc8TKa2UtK1WRbvkgp9KRJlFec8FuypLU2ETpp9lXl/bSlFIaTDUlV2WKNN4JTGa4C3gdZ5x+Gu20U0t6+6236eWXXqbLL79UHcQdqBAxDkEBZxXpKAFtitM4Xp4NsCRi/67WchVzrF2b6tepy0WeUJsoCn6FhUAxxaC4lKuL4jFvvf0Wfa40SlDvtm3acknua6+7jhnBmjWryVdMEnD7W4q2MYEoRuBaSrtHcPaRmurlo6CVbBy6zC6VMArcck8t5l77MYGV4tsMLCfQzjO+IE7dNveJqwo/W7duo7S0XVgDg0tsyzYdL7RNHbJXX59A/fcfRCWIQynRRByEq6i0WBHSTfTQgw+xFUSsKGecdQYLBY0b78BZILDcrFj1F117zTW0RV0PPJ5O6lCedMrJVBdp0XDvpdTBVRrH57M/pYaNG3CWVlga0F9rV9LkaRPZxN2nR086SGkP0Bbhe+/Ttw/VVOP+WWkyqBCNQ42DC/PrQqWZIO4JODw333QTx14gg6WU3S7EgIaR68rsVc24KuZzjbTHUJwuHpJMOADVj4JYKLb8EscilgX9XuJgZ4kf1ssacuE1YY7OW0ksFLa5oqinkWuDXO4k92fWaKJnFHMMECmmtjsDhd1337+pkVrHM846U61JsRIAd2SztK0arfuEYpZ/rFrJcV1IZX9BEe+vvv6CXbDYhyUlYaRouDEkbuD29rRIGEFwcsIV7XmCueHGMeg5ypQieJuc+l8O7oYR2nQcQKnjGpOv7cKWFQeQDwAsKTwJ8FyR6gsslXN//JE++OBDBsKEoN1AacsjR9zAFl3EBHXo0J4FEjC3W266masjQ/jF2YOwDkwOKBnIDkSMHZjoQw8+yDTi66++ZjdEWEL02cefUt2CmnT73bfp7B91Xlq1acP0ELRstRJUl//xB21SNG7s2LG0WJ2zlStW0ksvvERvKaXkgqHnU/fu3dktkTGxdsgKw1nmc+D5BunRi7mirRtOYlDyM05ZE7hWpSaVu/Y8zxlbJDTuzsvfxAIkFjjJxuF+Cp6j+k9Jsa57A4EcVlTgDoHWPfzwf3k/bynayrhgN9xwAwsUaDjfiPMD84bF5IJzz6UWzVvQurXraBNqK/XrR4MH70977rUXewQ+/PAjBlGEADpz1qc85p9//pnfu6sSDuFGxdq2arULr6G2omfoqKOO5r00d+5cjvOcq4ScGmofXK2Emrbtd6O777yDFb4CAKwCOBVJDMgAMwq9T06guJfNr10LWVn1jnScZWCyRHNYXCvQtjsbyHbG3UTZjDc3mqCLRJo9eDGBo+lAQH0tiFzKBNNyTr2Xolp1atKQwUNo7z335poV5593AS8yUoQHK+ZZr349ZnS+BPeYVOeY1cGY40XyxwaCAOMbkx+CAXE4Aei25JdFXCZ9ydKl1LHTHvSPCy/kcuk7NGwUBTOxCa5adQ4MxoFGgGpBWptDoRG5DKbymnrc9eM2SKx2KeJwYzJmbHYpKKizeoy5z7Hw5LYkaORSZD1hw8FMuWH9Bvpw4kd03PHHUSslxOAuaM9ALoOm9b2ar4ceeZQtHHgOgsDuuusuriuyyy6tDMXQgZeoGXTt9dfTVnXtyBtupE3q2f99+GG6cOhQOuKoI1mb+P2339jciQJpbXdtpw6Yx3WY6qo+deqwB112+WX8DgRGV6sB3I8MWzICJdDgc2gw8MUfeOBBrGk++sgjiuB/wOURLlLaJ4qvDR8+nArqpW0GUwIfwkytIYJlr100dwnGBQIt7lN5njR8LvFXuZo1o4acoSGpgC7Wi1tfJ398gAg1ThcTrpOkti+MFaZjCJe4du+991ZE+Hr6ZNYsdgfCvVW3Vh3GRXKJEVvb1Nx/qbRMfFZTafk9u3anSy69iPcj3l3NBBnqd8eDnCsn0Oe+Vs+NjS3g8fFZdIHE7BwIyKFbcT3+PH1mtAk8O0g31/tz1a1JxqNIc6sDY4+Cgaxeu4bdBB99NJG1bwgcoHfdunWjpk135L7DUgV4dVi0wKQQBI1YP6DPoiAsSn7AlQ6XAOIaILh/r5gY6B4ER7wLyKeIUYHyMKBff4YrKEjpjCGcfyngCMtNk8ZNaHNJEQORlSq68OK4F+jZZ56hUqX1o4YYEhJg+QbkPsfAmarBYIYMIcCKvbju9N52C2SW1eLuTC+LJuqzKlYpC1qZ71nuT7HIcV+MwssfsNJr0VwxD1CCoKCNHv0E8wcIf4jtQ3xPwx0a0dFHH0W1FJ3apuZY6qHhPih+sORj3v/1r6sYOXzatGn01ltvcZ07oKKDnmEN995nH7Ymd1VK8Z133kl9+/ajnj17cI02cf2DvruxKfXrawwuPL+vUtxefPElzmjF+iIT9vLLr6CB/QfSWaefzgoex70A6d3E+ARSuiDLFZb9u7RcQfJBILARqazrKtqqVHVZ4iSI3NiI8g5s/s3nCilyiDnQUk0eB1mqha5dqF0YBQCmqlmDr61buxbVUITuvw89RJ999hlXnkThrRtvHMlS6pnnnE1t2rXl5+zScmcn4NekgQUZJ+XPMHS4HBQRhU8drhVIybgeRBiYKoMUgeCoe7i+Qoog0flwwLKyerWDwOlzfAbqa6DqpZiW/+6GA1OWFqqzGqzGYPugCYW7NLKObvyQpNQ9+eRTNG7cOCpWhxMHCESzRYvmXEIAa3T/6NH0oyJ+SxQRLKxeg11hEHKOO+7YyG8JogXBQTIVADgHLe3hhx6mlkrDgGkSmsgrr7xM4195laY0mMTzf9RRR9GlF19Chx98KD3/3PP02y+Laei553HsTIgYJRSWS2trn58SgDGkU9bgA1dLaRXVqwccdHvppZcwAX3nnXdYWALwHQ7xMUcfTYcefAj7571C7UaUGlMyN+48oWUzsvxmfbE48E+SOk8yzxa4TFru86SFDXGfWAZtCW5SUEnGMOkMs2yBKVfLjqEA4dHz0aJFSzr8iCP4H87E9KnTWYO0LhRtmYSAc/fddzFYVQ2kMTKWTkgNGqg5zkhmWxzS++9rWsJ0ZQVLQC1ehTtGCRIPHNyjuCCkEXolMNsKfuVbq/PFqbhjZqWJGeFWtS+XcIHR2V98zqZ/nLnrrx+hNPZuakylnHpfmE5F4G41q1ejolKtlLRpsyvHCWE9UB4BeFCgkW+88SZbUJCscODBBzEjRB+uvno4n/MzzzyTy2KA1nqGZugAeKJqxpVczZToqKnOB1X3qKSgmM5Q93VUysWrr71Kc+Z8T5u2bqVLr7icq7hDSAIY59aSrZwphNHiGbqgo6U5krUi6cIxF11olb2kMpx9Ds1KeZ4BYrTZl2VZvMzd0TlmuqXTD1nZgFAu2Ze/Lv2V5v4wlx599FEW9DCnF/zjQjr2mGPZjcPI7OrCjVs2MwwGNqGOkVT8ZdVKtlZfctmlfO2s2bMZ8gJCKTKu5sz9gcuWHMUKG2I3v+SEjUFKER827BK2njFitHFZJsfE66N+cskLNQbQSQgt140YQUVqT4FGv/j7cvVzEe0/eDANGjCAvSUlpTrLt0CXlue5yELbroS7SNevKyXtOpXkmSQIYdmtSsIKb6ho0W1Ap7uZkq28QbkTkDER7PgHKHukCcM37HtxaGmY3/iwqkXr1bMn9e3Th5Fnly1bzsIKqh6vVIwQlw8ZNJiJpvQVbohefXpHwYwYCg78bKUp/rpwIb2pJFyG81dMsnOXzmxFwYNKTWojqhhnzMJKbAekaYDPoYAhp19DaFGHHAzxNnVYk/go29t0vr3VviTWQjxLScuKaIBWAJHNkh3slitmA3gKiA+CJodxId2ucdOmLPmv37CRvlAH6TN12N5/9z0lPFanRk0a0/Dh11L79rspaX4qzZjxCVudUBYBfnccCrhyoFmjL23btuGgsvETxtPGdevp5ZdeYnfTkMEH0MmnnMwHDkQXGvrUSVPo9QkT6Jxzz6GTTjxJB51xEG2hLtmgR6HH606GVKX2Ay4HcPjhh7NWevnll7PWuZHT1O+i1Wq/9VeaC/z38PWLJuli4Og9WH7sSHJudQ0lmw7rbgWb/h2PnHfxIeyDjcCS8TQicSDuDpvSbjXTbNTIiprDk2PQZ0fDC2RMja/aSmGQwp8HHaTrRRHZauGioW5R683oxqEXIY6KxmXN/vHx/n2CixXeXItSbiHDgF5KVemsR0nMhcGF8qylKr+FJRn0bhmLMESXeCNOC6b+114bzxkfzVu0UAyrI3VV+xWFUSdPnsLCH+gfXNf/+OeFtLlYFwzl56tHIb4Mr3nppZc5tgjFJdtzRfS2fA6ROg7mSlzepISuGT6czzbKYgC1ls+TwdTBeWWhwiBg84j5fBmXja+ZYqpAafK9e9LuHdsrxnqLosPL+PNZn35KI2+6ibp37cpnGqnRksGI5wpGitBgWYcKraxHMUux/dy4MYhiinW+c8tGds/ygghEMtTucXyog/J1Bhgwpm697TZ25UBoALghgswx3rvvuZsaNGpIGzdv4hgiWCHXbVjHbjjMMd4D/rTszxV01z338NrPnDlLrcsA2q1Dezr0iMO4th3mCVZeKKMTJrzOLr8rr9TV7qFsMH4Z72NbdT2m8IQWgBI8AsLRnXfcyVazpUpJBJ+aOHkSTZo2hUZcO4IGq/cjAQGlMThtmixyuIuCXF6cm+xxu79D5uFyb2XbdqcuS8et1yHO3MqKSaloE0sLJhd1SKB5NzTAbfrh1gwnGgUWVWt0BWz6R4wLMFFgekRa2Gsvv8JxE2iw1jz99NPU8b33IjAnPA/BS9989RWdeOxxdNPImziuAQea3+vrAFLkpgQ6HEEzHpLMER0cieCqK676lxYgSLto8IxmzZqTZXRVI8CWIWnkXzxOYh6y5zJbC4n/ne8dcSA01HFBsTn0HS4f8EsE9737wQf07NjnqZ4imiedfDLtqISYwxRB/ebrb5Smdg0TXTCxd999lz744H2qqZgb8HLA5KDtQSP56quvWcv7felvDNwHAeLggw5kq5Xg32R4fB69+c7bVEPde6oithyXpPYJhCffmI5CA0/PezTH2AqNxQQaKmKfYCa/bsT1nMlw6CGH0JinxtDkiZPY3z506FDNjIOMyQyxDA6onfkg713BO6nxSMZL8i7r/rAWxvzahwglmmm4wbguA7SWENdXXDGCke8a9omjBAR83Oo8rFrxFzNGWLaQSUJGKC41gjx+50Bbk3JbXa3Zjjs01uByAWLfNLGVIFv3tbJPKxq7kk/wjl+T6zvrUhCh3mYw+In7wwg7Q86hG6eStAQkf89F4AU4D+/Cs2GVQGYH5hXfnXHmGXTiySeqsx7SF198QQ8+8AAdf8IJ1EQpUC+98CIDVSJjDxaMrdu20obNG+kxaPuKIS5ZsoQDbVGMtF+//gbzIoiy5ICvsn79Zq4rc9655zKTdBkN4iaM5B85+3kogjQd6mwrL42yJQFbnKGsHHnM0XTzzTczI+/dry/9OH8+V2lGenPP7j3Y0gx6CauCAPCJ0FaRrJ14nIRYuLJjJ4Kovlr+Z9lz6qZDuzg5WpkAD9i8dQuHBfz73//mIPEdFE28/LLLGN4BwsQto0bx5/33H0jLli+jXxYv4iQRgJOOuP56FuAwbijSGzZtpHkL5nNdrKOVMriPEmo4I0vRKATdpgx44ZdffkGzlBJ94403asA3A70XRhZCMpWl427r5P4rKclQMyWg3HHb7XSDetY2pUBcd/0Ienz0aBr95BP06iuv0I033EC7tW1naubpqs659m1Z0PkujwH9hoAmsSvJUIyKtCqlLkepc/zOMGKI29ORZBMhBM/addfWtM8++/DngN5HwJtYMXIxAhFmAl8Tkjo1a9MWtbl2VprJ5VdcRkzkORZlGw0cNEAzIL5Vjwmb7HglqBwy5AB+l+B58DvRN89CE0Ob9EX7xWFVX2CTVVOCSU1T9A8uqhKT3SLrWll/Xb45isYMEChk55hikE48pblWNPoUCfiXPMO2fERd0v8krbeULVfI8vlh7ly68aaRHFi5Ye16xmaAUNKyRXPavGkzrVm7hlq0bEEXX3IxY7IcetghiviuY63jDiXdt9q5FU2a+BELhAcMHMSm0xL1rN3atePiWxqLRR9WnwNKNb4KAglRBwngbgwyZ2D5jbFWN/aLhxHjJLIlCvR8pPgwIsAQ7j3sMfhxL1UCE/rz+KOP0dvvvkOb1T657NJL2ASeQkaFEYgjrS3HXk+6cZLCOxeIy5FCDsYvCLFiKi3gtMtcy+MyRMtgRRCJM0afVW2XSZcnq7hjcOvjcNVlswcWKo0SBBQprxs3buLPJCZH9rwIUTxnaf2chkqo7dO9J9WsVZMOVAJpaUkRm8iDwEKDu/Ol5zmfdajyQn/SJWYPjHwfRNZW6X+SUEtav2T0RSiqWWc7m3FwVXmpOh4tHrH5HcLJhAkT6MMPP6RNWzZzWjAsKHDT+Gr/lRTpzJBjjz+OTj71ZNa8+/TqxYoArIKgl3Bf76sEk513akVXXX0Vu46aqTOJrMRCExMFmpEWN7Z6/2effc4xLsOvHq5dC7gINAPZjKEGTtRu29CGW8scGiUO+5SB4Dj5JqTePXvQ6aeeSq+99pr6vSedfOJJdPPIkfTQw//l+IkblYKAIrBciiEsYSXTavCesVrlp5X2bOm5L00UgpUuBqGUIylfMXNRtXmtRGCFtTNTovjDanrooYfYfQwryeBBA+nwww+j3dt3iGJG4Pa89prhrGhvU/QF9HGlWpPzLxhKN11/I1vZgai+5x6dqH379nS8WstqinZyyruv3YtQBgtgVeH9lWYLB6xmcOsVFW1VAmQtk37scxkaez6yBWXXAiJncsfmzeifF/2TzoZwqmj19SNGMKL0z4t+YQHzzttv57IwEgOXy2Iort64VyV+VkQxgwVdx4xqa1Bls8GqHDjBU+NF8UZ/k7nWNtfsJJpLcjLy+ffTJpgHAkd9AOTgoFYvtM9S/2Ceg4kTJkicvm1FGmGzbZvWzDDgApJnRjDlZjNgrqWisW/y1LEpGTBO27/VptrGGDD4mclkoorFAvJWlfnyPJv+lynVqYW6oGQYZZ/Ya8nk3Sffl//9YgY1fxnzrK5VA436l18Wc1HG9Rs20EhFgD6dOYsFgMcfe5znClk+IL4Icm7RsjkLgSg9AHRc9BYHtm2bNoxFc/DBB1LxthJFkOuy8KALI4ZcHsD3Chgaurh4m8lOKuV90QAZW1LQMqQIGwZDKjUgcnKQ4pq0qasSaEIIAgDGesopp9JJJxxP33z7LcfXAJEVVbzf//ADJoJnn3UWtVKMo3q16lGAXGLGytTc5P0i0LsuO/sEjwUw7CNtsZN9n6NWjntfGMaEYZdIsZbquQCElUe+tfEvoYFjJ457eOm18SbIczD17dOXmcKXX37JBS7R4NbTFk+fhfhLlbKAlMtli5bQt199Td988y2btoF/07lzFxKlxx1XZVtFz5RcZl0CluC7VhUX2CzZMialN0mDkpmPSe1W/sJZSImSp/YvUH3vve9edteAcUNo+NdVV1IzxViw3zRtKaXadetwtXdgbGzbvIXuv+/fTGMg4J9++uk8pt59++kMIHVW6yE7S9GhreGWyOUW9c30RkMaEJ8pXANXh2SFsDDGNDOI6oiJMCNzyIKCsXL7nhboCwuqKQHlRHph3Av03bff0YFDDqQ777yLRt44kv784w8aoTT4Bx+4n1q1amWwdgwmSpC0/Cb3gcy3VRZ0iYAkzop1h9aoUY0zhiBsSfq025LvcIUXvA7usE2btqj+PkjTp0+lemoNLrzwQnaNI+sKZQb0/HjcD/yb9+M8mvPdHJ4L0D/UzWq3a1s676yzqUXz5myJKTWpxmkj8HpGaZZ4IFitoFjDZd6nT28OWIaVHm55qVukhekcOELO3IgBQPa0hoaoR3WVwAUBc69OXWj4VVdxrCAnPFx7Hd12yyhqvUvrCH3X5b/unMWVCmuVsr9zL0gHO9N2tSoLK3rjV82KUvbzdUwFfmJDaL+k70xA/pY09bLP1fjQQ64Jk+aNxanLpA8fDmLjRo0YCVDXVqDYIntxzpJlwUDG0oTXX+docLwfEjIIzFNPjeHfdaBREAuyLSteJPlZruukCeR0JtoktmOuW6Diqbdk0jr1c/hAQjNWfy1Y8BNdqyTxNevWUvWa6gDu1o667rsfP3/ixElc3uDxxx9n7Bu43c488yzuA4SCAQMH0mmnnUo7NNyB3S5po4nXrVvDlE7wbTaYgX7H/3XAchgF30maK4SHEkPE7VyU0tSp0zgGBUInsh7wTGT8sCDkgHZ5xs2EIOFzzzsvYiaIZ8HzH/7vI6y1fj57Np2hGMGJJ5wYaf9JgSUXc01+ljHFOpPZQLgKa4fKxX5aB9/iy4xJE61oi2JXjEvBc2Jr/o74D8Gjuffee+kEJeAh6wFxKFgrAMMhlRn7HKjRAusO992MGTMiIEWkbe7eph3DACDrAdY2AbLSVq+kMP+/oTEi8GcyNpiS3xaSqd1kYjQSUiX+xlkQd0pyXssSsvQzA+2uVP8QqI7hrVVnCRYTBHo3VIL40KEXsjIFKx+fO7aAaMsBTOqorPvuO+9S/br1qNu++9LZZ5/F87fTTjqIv9AIitXShRxjB+YJJucyEVeAlViqVBQ7AjoFGAnrPtT1uxK1y8yE4XkcF+dp4EM5W1uU8oFCsTiT2A+ITUP9mssuuZTP50UXDeNsIdSIYu07FRhrdrbrTeYv9zx7Bg8me+6Z5joxQa7C4D4rnxUUFqi1a9fQwyaDEEjncFmjUjiu02VnCtjd/82cb9hC9eCDD3GJl3333pcDZIEXhkr1mOMahYXGtZ2hWjWqEUW4BBpZli1BrNd6fKAlUB3WGcwZK2pRzFt+xdcdr/u3/iyjBJ9WdMQRR/DncHXvu88+dOqpp9KTo5/gZIORI29iWIeWLVpyH/DPxVNLgse58yp803UHldXX8lqVhRVds8X7nwgsMgE4ABopsZh9rAB6K8+X6d4vE6fNc5rx+eQbQs5XasIBc5W6Zptiyu+9+x516riHYexWG+bnWWODvtWjqFYDcE4QrwLNHMzPM8HA6Ddy4cFgdXClF0m3VZ8nvRGCIH/dBTnTgoDpms/zxRcJwZLNljamRmA8IJp8jdICQbwQW4I6IWLqA5w6BAKgMgIHAsSpZ8+e1KVLZxYWYPJNKy2uAC4PdWDTnm+0MT3XUQZJqLUMtkJ5orGWMrAdmJxYTRi1N4ynXiO1GlDj8N8LY5nx8Qwuow7BJeOkaou2AELP3xn/Nu459NBDuJzArJmzmEg88/QzXNMDtZIEAVTemcuqkWutXPDDZCuV6tIpW9ixIntdWhDEXUMCXlF1t6z9HfOydu0Wdq1Onz6d4yfOOeccdlNg7gYM6M8xZhBuJZUf6wvCDu18zeo1VE1p3q++9DLXlYL/3oJ56UMlgnbSmmn7Y7W3eDZU5cakGWxcO5Qm2UCcLZj4TmPv5C76lrSi5Cr6xmcqk9GZGkrQg5D3yKOP0uSpUxkYrH3HDvTyq6/QaxPG8z4DivZJJ51Mjz3+GKfvY27hNrtg6FDau8ue1EkJfzoI3LfxUCaYnHvKFko/soQnz7xFXbXKoBQsJb0UxnoLBSKMKWkyj75Jo9dWSx0nhQsR4wYh//U33tAw8qofHTp0pO49etAXn31GG1W/77zzDtbokZ0Hpklkg1tdQZsoaUl392ZCc3TGh5/IULN0vPz9Ikiu+Ld+/TqGxkC2DiwoQFUHICniO9KmVg8ClidPmcL7HXsdcAsQBJAajP0N2o+15HklXyvJwJvxLI+K1sMzVc0T+wnuVsT3iRtZ0qCFpgjtJBJcIIvqboVQmzmEPmFNdDwJEKmrsxsfVvL5c3+khQsX0ghF6+9RQjTcVknXjTzTVYbtmXWtU45mHw3n/9ENJIsemdazpPWqPls3MCNk8CDwdd999yadrrkdzwuNa0QsLkRa2CAj9YFRqsOJeBW4NUZcd23MkhMak2gWD3LGi7XUCH3VooMuBw0SqY37yJPhkWcO7KuSVhjdc4tLIwB32QdSNCf0L4Zj4+UXNlNpn83Lwhh+/HEujbrlNjY/11UaX8udd+KDhQC+PRQBAiNDxtScOdr0CQENGTXY6BA4Gb03owNVAxN8KUTOTwhP0ZoZCou+FhcHnFn05RdfGo1YjSWTMtlZ6ejQaqTEEnZJQMjQREK74aDl+6YYohwmJkpGgMQBxXxoH3eKi2GuWrmKflqwQM3oFkYKhaZUk1Pn/ajatSsA5l/HhNaRWCWOgTKbO2PmhoLyD3WcaFPW2ufuS8WbmNL1k/V6QWgDgikEPARLW2Kr5x8MFuuNfxDgESA/dcbHPO6SzVupmpo3YPBIzAdn13lxM3H2uNz+EFEOLboiLZdGne1nT2nU5KikiL1fC9al5MYISUuepfh4jLLEMPm6cODWohKaOGkyjVdCPgfyA8dICeQ9evficwbLzuRJk2j5ij9oy+YtfIb79dMWFzTAImiEZ1imasQYEmu+Mr488xApcpEmbOM0dFmBkBWMMOGWYSh5x6oEAE8+k0Zw5/PGgHqlNE0JtcAU+fXXJdS8WQsuPHrNNcPpkYcfoSmTJ9PSpUuZVlx99dWs2IgQaJlc+cjK+axwwp+43IeJaeEKwEbJdumNZbhyTvU8IHgZ536r2tcnnnQiTZ82lc5WAvry5ctZYG/SuDHTGhR2LTR1e5A4gMmEcFmnTm2O6YJAz+8iYsWYp9QoZWLdl977EkDvjAPrBNRh0GSh5xIf5oYroEnMmGv9w+9xPq2B9DCGIw4/nArVs5ElCeFx5PU30udKmASA44gR1/NnUEBr1kxnnUn33e582t8pcU7+ny0rWorW5NaV1N2Ns71m59ARCvATIGLPPPMsS6qQ1OXZ+vuKPz+Hjub44/Tfu+yyi8ldd3FGxLyVq6/WhKwBrnSBvNAEfKYlkI6sFiNNtK7KNFdqlYh52QiIsYkIuTuJ5r2awNgCgBI4mE/A3MYotYWsJf204CelXdzGEe0wH552xuk05pln6J577qH9unalW26+mSX+a665mv7znwdo//0HcboeEIcxL0g7Z+IJIg0MCN8nKaQlB1HGlYvwoIs6qlwLT3JAM4aIyufyHGT6nKQICzAqICwhIA6NNWUjzEnJAG0tWEtTlGYLZNvzzjuXmjRpys8DZsS1115Dt4y6hX5Vz4LQjOBgZJkBM8RCrHvOT5d5BdEwfE9cHGHESFygKpwnFlCcgM6wUgw5ea0IrZVn6vZ8xYUDQUEFQT7o0MMYsAoggPhcBwC2YfwHEOlCU91aXD+TFZEHsnCwrZgaNG5C/fr3o9mzP4v32Iv3IXnOk37ySo4q59+5rIpRvZ8ccXKCEm2xlHLTP77WYfKRsOJ5GssJCsCCefT6G68z2jUqAwNd9o7bb6cVSkAGSCKAwQByiAwbCLJgkH/88Uf0PmQDjXnyKererRvTR6SisnvUMDL9YkP38tDKyFRvfoaGbTKGjLE4s7VPPW/5ihW6Crjvs4CEWjO4HH3HuSqopqubazylAhb+YWGFOxhwEq1a6RiIZjs2YyyX6dOnUVgSckwH3EFPPvkEY/eI0JDLhZG7aYafLSyGkQLjVgxPBoy6+xyWWX1vQD+p/qMOHWKKoHjt0akT9/nVV1/lMbVu3VpjXKmxfvzxx1Ff8WyMf8rkKXTyyaewSwgu0+bNm1Hzxs2pwJes1pDPuyd6tP0Pj4eB2pRAIeVG8KkAR8LCJkIm3rd06W+08s8Vxs0dctDuHnt0MPFOpbHgYVhuEFSNtHg8f+u2LVSjVk2mUfXq1qMjjjyC5s79gWM64dbCtVDSsCcQ7hBRhNC6z5JrZIUYa6naXmNGlRFsvUSku7uxtkdIiQ69iS1BHAJ+9ldEDZtDMA0EAt3cVe5zI8LPZvakVmXfmzHl7QUW2KIfinXFeab883RqHA7WanXgJr7/gdqcJ5Fv/MQbtm7gIFQ/7fOmLqidjs2jq5FnW06yLVVxYRD/hbUg0NKz+KOz5tU97K57R54Tj2WJLA5+ARUXaQHs22+/p0W/LFbSdwHt1qEdp0f+unip0hbqU8nWEtYkwKQAtd6rVw8aNWoUM3wcEmjZQ4dewEILyiMgSCyD4oEQroIgy9xpOy4zrfsI4gjJH4RzjjpA7Tq05zpSW9Vhgx948eJFtPTXpcwIkAHRf8BAOuyw2pymjv2DuAlAf6M0QoEpmhgazA9gJsyfv4DnFjgwcOlBiwFIU3vFMHr06skp2KQ0SNRCwvWA0ZZS7LJeSQEUWnhoANDwE+BdvkMYkxo7LImMoIwxV9i9KgJPbma8PZpM9GTP7aO2gEBLrF2rDp2jGOsfy/+gTVu38DkApsSbE16PMGuw36XGEeZp1C2jqCmEQBDdkgwXqVy+/JqIGGvXmns+42PUf7vYM1aIknOU6wzZa/IrTy6htanjOpMkl4sIjxHIAwv5nj+VU/oSOucP++7B+x+g39SeRRbc+WefQ++9/Q4DEhaod+zbqxdDt+OsBOrfBeefz9k+ep70+CEUPvXkk/TWu+/Qu++/RyOuvZYz20pLdKCsbxgJCxDYd8n+YWyqHzvUr88BurNmzaQ27drwjkHI2toN67nY5Lp12kIAcDowafSBMyoHDqSe3XrwePr066szIWtrhGOc93HjXuCf2Dcc44gSBwXaeth297Z03vnnsXsV7nfsG8S8QYjxfXuWXIE17maz8yquufgZ8Mw8hwwzoIfu59wndo00phT6jGyshx97hBYtWczrdvQxR9NLL77ALiUEMi9c+BO9/vobXN6gT48e7CoSJHNh4HO+/57PAqzUV1x5OeM63XDddVRYrbHeQ4C3V/PPeYxiUXLHGITReuMMISD9ggvO57OFeL3Vq/+iZ559jgWI+QsWclBvIYPBabfQ/vsP5LpVQLEFFAOeBavwmjUbGM0WYwEkBeq5pUy6FN7fu28fOlUppFgbxD+Ne2Ec9Vb7sXmzZlwORTL7youbsXNtSxeUlZWVr/0NAbZxzdz9mdQwK9fEYqD9wuJ7A3HAARc3SkViPuL9wyay7oKk1ibSvBs4ZAmj1nyzxuRMOqT3pmrhgdWRZlOvTxNnzKRFP/9CtWvWZnNt7uDauADl9il+Xe7fA4MMyLgXeC9lbxwtXVufYlxAir9L/pWYrBqkUSIzBoynKFNMc+b8QO+++z4NHjyEoaSnTf+YfvhhDte0AMEG8iVqg8z5YS6/B3EJl1xyKc8P4kYAzX2BIlKlikDXUUxPzNayZ/LtG2jugJi+7LLLlAb2JH393bdc7HCHJo2VIPWLOqg/cjVS7V/1Y+sKhvif/yPuPcDkqI423OqZ2V1FQAEQ2IDAZCGCCcLkbJscRU62SSb9JgeTk8lgEBkbkZMxIKJtwCbZ4EASwuSMEEgIEEq7O9P3vHVOdZ/unV0l33ubZ9HuTE9P9wkVvqr66tJLNQy0ttt0GFC77767LOI2H8zHcCYwL2pQOsHKdxl0Om3mVE0S/nrSVzoW9H666667ZKWVhik776wQsrwVUDFT3hRwjiJ6wymbf5Vf8xK6ya/7vzo8jF5Twwphucwyy2jpqrJeun9HrLFmFoLQ52zknbDb+vb2eUo48YRLe/k4PmNtXWLjcexpD+Tx8O7PLb/W9fXmaGmc4Ftpsh7j6+RrrCtCWTaOYjSasYE2n/AI1WsY8JQsExI5wBkl66y7roYgybvaYYcdlL0ZdDIPd/p1wx497ze/kWf+9je56IIL5YwzzpTf/vZy7d1kOSjGa5c0GROtPnG/k1NG3sgFF14oL736ivTp1UeGOFn2ilO2NAKld9aee+whe++2R9gn0xXp/OKLCXLZZZfp3n74kUeUPuGQQ3+p++r9d99T+njyLDDseQ1KeeUDSX3uD0qfdURvIg4anu633776bDFK0gxRK4fwYhbXfJ59EQWOjnfOut+odi1kGLoGmQZyiHwlB4U8FcrCSWYG3XrooYdlvfXWk3POOVtpDVjHcUievYws5Lo0cUVGg/CeeeZZctklF2s4irHpi3GX+tBvk7vS//P9Rx19tN4DdAHsFyVNdfNP/iB9utZ38pdkd6Pc4HspdPjkk4+VRBC0mTDbnnvuIb93RgjJ3Hav3Lu2GAn0ILwGlT+o2ITPPpcPP/5Y7r73XjnqyCP9/pY579kVO3NzKpLmmhTOFodn9fSVOXML75Sv7Y/cGmPRMPAxwVRbW0tW3ja7gjgXbkWOERM4Foe1Wv+eLls20OJ4JxtZlfr0GRmMuvZaI2Sx733fC+6WIkvn3B45rObHoGEK399UwWBRpLHi80/69++rVrRxrnQ1XPKScV7Hc6NbJ8q+7jswypdfTJIjj/w/rfi49JJLNfHrxX++oJAomePAqHvvs482MDzwoANVqLGp6NCKQB73+uvyNyfEDjnoYPnx5ltkeQFxGKusWJKQdIZxsOuuI5X0jyaRo666Sj37DicsYTCGhpzNdpkzTPhoC1URTlAA05586inKzkic/PHHH9M4M6yTz1Kp0vDGGUoBZmOeF2Slo+HZitsGtMnhRxyhwgWmXmBdWEEXXbRNjMTKr4vSwrFIjIRGk4xtFi4qGquWK4CQIwm5EjzieQBG5vkooIm6xj2K6D0kj0KCPilzqubYSAjtRYoxTTU/ozMkIWlTQfVA04zNN0Pzqrkw8x8vhlj0laToJNkxp0ZZfP344B4U7tYCguZC2VAeP2fFUtvieba/PBbrw8OefBJeFAaM5wetwMtVmvvNNpPjjztOEUFQ5ZFagVbJqoIs9y3bG+6HNiC333qbOkaEI5Za6gfqQVuYO3YEsnELni7YJrJkvfXXV14kkMqLzr9Q/vXii+r533rbrRp6+N6QIdK7pU35dGqB6Ivn3myzzXU+2d+3OA+cHlt8z1cTJ+m6IOeQ5Polhw4VI1awcZk06WtZd9115G5n/NN2A2Ng3Lg3ZLnlllVExJyGZqhYM8OleE4efvcNKXsqIfVz5MeHZrRfawNBQi3oHkIhoLI33niDPOAcMRo3YkiCICPvK5qM6/PXbM0gz5B7fB5iPajzP3bGKKGlF53sWW21H+rX1jNUqCtvmDk4yNbFF19MNt98M2ew3Cf/cDKIXMETTzxR1lhjDaV9aG1r8UUogWEaQ/QSZxSBEoHIPPvsM/Lgg2M0sf3NN9/M0GVkHnPUqXLHV/wgk0FcKGE+4/QzZJqTe5Ock0ZDXuXrAa2v1gq6o6f9Z89VmcM9asc8ISs+Xmu9HDqzzOk5VcSx95u/aL/4xeaTaukQOtNNSt0pjJkZZDyrZ8+t5XphszZruISAMmIfi2l6C78ZIVW8OfxmYkHzPXCF0MUybUzTRwDi5SApsVarB6HT1bhrhpo025D2XP5ZvAfeUqtmMFuzw57ZQl2xJxiHgay02j7DwsY7YkP66yfO8/mZrLcuPSZO1BwWNgqeIZUhoBpY90OdYCI/AdhT8xbcptho4410Y5x37jky9rWx2pCLp9l0k03VSPRkXN1b7PncVVX4EU/B47vj7rvk3+67CUFhWCyyyGANBemcwnoLpOzuBU6QBQYsIMOHr6TPiZdD8pyWDM+Y4YyUhTSu7MOAVd8cEqMu9XknC7rvAk598YUXteIFoQHDrfGJVCrVJsIm9+U8iaDPS/GU9F3Rr5i9NujDuTq6Cy3O6ZGWwiuejtygd88nlKFYth8S89oNkbQKlXDRRu5aoYzMSIsrwYr30DUM0Aw96enI187s5In5a5oRWjZq4u+MPfvuvtPuVRO8aSPSqKvR6ysc2zVJmSRkkBSqMSDl+tApNapOdtpp56xkFLpyy1eIQw1K7eAMG3KtTjjuBM3vQ1ESjuarub7RFljTUnsmNehD7g2oCIgMPZ7OdXv00Ucf0/DpJRdfogmlNOPr7NWhe5kPgoxNnTpN9z6K7v0PP9A9iBeOjNOuw+6+YNYdOXJnJTrr766hYQStAmyVBQcv6O5xoOarnHTSSZq7gje//PLLaTjG0JKYJqDsKNrvtVq1MA9mUKaSMwwnSXPZ6vsGmUGeyvjxn6nci9MCKD8mTHXnnXfqmGJ8DB48KJRGW+5dteAQe4TFPwMVXH2cUbD40CXkBPeslKqTy1Wrt/ik/0xGW2+kItLM/VG2fMABv9B7wdgFOaFnECgxRpHK3VafD4cu+/TTz90cTXdrabgieci0N9540+27Vp0bDB0MXS1+iIo+tPzdfR7SvjVHrCXPPfOs/OXJJ7WcfpONN9ZecCTbzs5hBmB8zCm6Mk8Mtrbx+cK4l8n/GnLGIsbjxeuAHh8Cqbzd9+wLYtvU9nv5sIXl+VzqgROipqiRec3+RMmS7vRH/MB/++3XysdBTw08GiilSTpDiABz4kT3Utr+0HU0MbbfcNEmR0/PZ4aUGh6eW1eMbl6VRknLmTK1aqCevNPYgPz88/G6kFu0dXhD+s8/MCSM/Vste57j5JNPkiGLfF/2339/5cxAqdMdebvtttf4qfE7MI8gImefc7Yce/Qx8vJ/XtLGXBhxeGeeDG7WVjrhNEVa3Dkk8a6y2qqK1OCdUWrHwTz+211/0EKDNWcIPovLr7xCcwBoiT592nT1JixrHs8H7gQSGjE2gUy5RlvVl2Wnbj3gSe64447Kw3Pz6NGaRQ9kb2NrCry8D8zo8HwpftMaCZc1a+Mwtl71bDo9Q/S87KfcoJ27zzdbf1kYK6BvxLnbtcIqO0ONFH/bafaKXcm6mTdKxHpFg6hrB934nuL12/X+/Df2dMTCf1ZHNUvKzOeJ//t57tlYib+Pcyy/iWqf2++4w1eFuLkGvWTv7LLLLlpZ9YFzADgXA+ajjz5UtLLilKM5gzGDcqPhEQMUCyEl1izr57rrrpOlllpKVl999XCOe4JQ4dZFoWOwtJInk8i0GT5RfdHvLSr77LOP/NQZT79zcpf7Ipm2o32mkqH1d/sD1IBGr1dfeZVehxnj2YyxmNybn//853qdttZeOoKaO5LqCglIcKJxUowTwrS/+93vtFEqrK5Dhixa6ELeTF7ZEZfpFsc+rMioDL47R9CHijwl/DXXXKP7HUI+cmlGjhwpiy66qDK99nVzQUI+OW7LL7+CV/RVj/575L9N5Yr2ABLJkvjfeeddNcaQgd9MmSKnnnaanHPOOc4gWNXN2zTp07tvnhQdjlq1mnFncW8m+5ZccqiiOuNeHysnnHiSokBTvp0qm22+uc57a5DXjz36uDO8PvfyG5S41qZIDs4ZhgoVWJDyecS0mlUX8X04YXDX0NH+xz/eQi48/0J5xjl35L70c0anVYTNSkZ5PT5v7PZzbazkluO8eW7lxZfDxpaR7unzqQA68MCDNEESSAvF4gX97OWsWMiqu0GNwx9Q+pM8SohgnXV+lMHeYn6iwVmp/93HgUWVsm9mtYoKYtAUBMe1110rBx9ysFvMQUhH3Onz6PRmMV0jz6uFktyenhHdqL080iQvnSttdBsnNtCoUVdpQusPll1GLfhzA3R9ljMyEECLL7G4U/ArKY030PXdzhNbYfnl1eofoL2cWrL6ezYxY9u3X3858+yz5RfOW+Nerr/xBrXug3OeKbqiVx9VKqS+lJlhxDsgoQ8W1SlOuBOyeuutt3XsoQ4n54MOz/AjTPh0vC9jDkPEpuSaGDzbbbed8iNYmbMvD3QCFVQMKm962NSg3G7ISCdIuQTG89ixr2oc2Id/il3Dw2BmU2Kl743AZCxJRCiWVpTFkiZ/Le7vduOCUYs0XzNzcszr+srRw/xavidOpzoPEGRtu902+p7yfFRaNAOikRYVOQcNFxtJQyvk6s4YJIG0HgzY2OvKk9mbQ//2txl2hhTm53VXteffK73a7bNzjc5OQxibfypNJStzjXmTCvOPo8P74hNLYQAm3+MLpwCr7vXvnNGMt7z22us4xfNf+cx5whAmIj9QVKeecqoikD/o30/RwmlTv9N+VnF1B7/fdNNN2txz6eWXlYlfTpSZbv3ffc/dst7664bGezXxW8fWpWQhRl6ph15P1SQQHrr7ntk5UxOiN9pwQ3nyL08owy77/NLLLg8ltO3+OQ35SHxvNF5bzhkf662zrvY00pyxjpkqb4gWNnwcVMeklvG6pEp7QJUQPFiTJ03WyqEYSe6OTbiIsDSZe8kJzGLnIHYusqTnhmcT/saNM+y/OFo4LiAKGBoavnTngZDQaZnPUIXV2zlaLS0eMfWNCr3OmTZtqjo/hIx//etfa7gIPhZ0BX2bKOteafhwRcLqjUZB3vFPPfR7s1xHb2x62U8J+LLLLSdHH/MrueLy30rr4AHywgvPy5tv/le/c8b0mfo9PEOv3m267pBh8zuHkzwoDBDyoOJQJWsYIwW2XqXucOthPnfOum59Pr3WWipfIbdTTqqgO9Kwzj17epPNF56pWgktPwBk5zALYp6QlTzUk8i8BNWblqYFa9isSQYNqx7oVDk6Qr6G/Turey3/3l1oxScG1mTtEWtrBvyIEWtlwkgz2kOMzha5/rj/pjmBQ7ISzLXcOdYoZE8QZw1ZdIhsv8P2el5LrVWFQnfkbXN6lOHQaoDRy7NhCIxX+F7ANlKLz/r5M3jUNotxLnCAeLw29jVpIRGyrU0VFbFRqkL22nMvZdz0hGAbyTZbb63Pp52VW1pCd1DJOCuA/fG+EAADBw1SUivCMTeNHi2HHXpoJujzUJ09jc8pUqFigsvd46BBA2Wq24Qzps7Q7tgYHH/969/UkFCuAz7nzt/yp1uqwHj55ZezNUeZLd4soR+Fw2sePmWd8VkED/NOsy84CBZZcCEZ0Le/UyQdShh35ZVX6Jz/6EfrZMmM8Xoz6L0QRVfh3lWoelMnUbuk0elzG5Kqwaezm8z2v0M14yO+VwQmAo5285dffrkurtVWX8154t/3HmRi6GUlU+BqzHQ4777me0t99umn0uGEKYmhJCriRfvvmf0Qj3nJ5ZDz3DpP8efMOSkqx7LRlNOYlwkeTUbUs8aUwbFw5yIrCK188MH7mpz89bdTnDM2RIavNFzGjHnQGdxTZKutt5IbbrhOeS1QfKAuGPNU3kDTbt9BYjhGOQSIHSFJF6p0qlgGuz353zff1Mq1NdfM5Vh2vx5y0ANZYGFTM2pmzGjXvYrDssH6G8g111yt0Tv6epFfYxwflktoZcGgqoe6fUzOCb9zWG+Zp59+SpIkD3MgY3i+1VZZVQsTKNHeZttt5Nmnn5FLL71Mbr51dIY892S89rxe/GvIrGbnFwg/E09u986778rkr79W+cTnkFWEt0Ft6eXz/gcf6Hiv4ZyU62+4QX7vDEWQJ7hvQLKQl6xrUFzKfwcPXlD/pqcZ18MoI8Gfbs3jxo1TrhyqHE2fVULeVp7DVi+sMe4TQ9F4rX7605+oPHrg/jHyzNNPu+/po89N2gShO2TI1Gnf6d6jQIFGlTiSSei2DZ/Pgw8+qI6aoSo8w0rDVtRQZOoMSbgTmSttApumGTu1hXwl7T6yAhkrDm+1JW9CPKfHPBkrFoqxJMFZL5rmR4xqxNePqYJbwkN6wyTNvKn/BQMsh2d/rGYxarx0jA8jrMIazdkBRQz34d9GCIeRFU+fCAQGORveY6hq6S8Mr4oSKIlY/tzzAvGXhbIlZjY/N/ojCCmrHEoilkjbvJbpjxUNcRd8GM8+/7w2nWPxklSLwDKiNTYOxpnGxnWX+cXeWc95TGzjsVmtfJPwDF1YgSQnu+vFwpTxxjvAyueSICjMPd4uwhiv/lu8HzxMd/9bb7mVLOg2Lptwq622Um+H76ABIWjPY48+6ryf3nLhhRcog2bfvh6d4559KCiRN/77poZ2yNMB+kUQMEaU5L75ztuywzbbyuEHHaLziQCuKNdEp36WfILevWulcbfwgf6lCkIZfGstoV16IvHO9aWwnurdYNtyvH5W6+B/taa6+93fZ0323mdvbbVAsvJNt9ysa0OJ7MS3SeCeYXImTj558jfSWnOeXd3naNx/990ybLnlNV5PUzjmwu5dmTtnEzHt7nm7ywfzxm5z8DH+TL2eK6/uvhtY2xvgRWVnB0m6SSNRwkI7pjujFxRwmttfjBXddqkiIbxgaOKMmdPlabcGUZAYzbyHUcPvt9xyi+47yMdAb+ljRR4WzK8Q9DEv/E7y7gYbbahVI3AhESaFPJE92hlC3KYEmSe8aJ6J0C15d5YPyGuEcGDjRknPcMqKvk/sK9+nK08sNqXfHvpaeRLHdt3/V111le5fckA23niT0PW8oeEvXlt5+HC54PwL3P4dJPM7pS3BsCLXQhO3BcOway5k7Hx2lzNk+y42hG2qY8fIkEB4sd586001JOhnBcLF+IMKI6eQDfTuIoQCYgHRG79TNUTOHlU7HFR1ce/MB2EZ5URxz4wByvms+3XXXVcNTrighg3rF1qyeOQYI9Hn8aUacuLzt99+m4aSDCDA+CBPadXVVtax2W67bdWJqIUuyagD3/jXy/lK0lB5zrkTJnyhYfybb75Z54brw8xNaJx5g6YBJ3Lo0KFywnHH6TVx6milwjo8/PDDVfbG+WoScti67hcfBk5s/uZCRM21seIn18PwGMnzEouKN3qzRccgWbUIlh1x3Pnm80yAPjbaXFh0d9/2bzMjyfebqevE+T4lPiZsyrMhaSZItX9Lp3lVVeUhwPpGuaLA6h0NX6aXkCfSCERzaeZpzmq8ykm9PT5bMDYsrKEqslHsKWM5Ru3tznho9XTcnTZ2aSPEdRO9XxY4YwG6BJcCC1S9TXcuGxRLHkuczcimW2zxxZwAXcp3sA5H1qtI2yXgfflxpUyPVvSUWX7rhNX3hyyiuSIfffChzq+vwKgocsNPR0dFjRY4DdjUt9x6q248hPmeTpByvdG33qIt2vkueluAmCBg+jqDCQFL9dCWW/5Um4NVgjfXS5lVv9GGfAhMTbR1nycktNtuu8lg5/kMXXKoJhN+6LzVsW+Mk5tu+J3s9KedFJrnPOLYVAXQtHFR9XgbCmebsd18TSeqnImPN5tX753kCFdPCcf/fxwxuSDG+RZOgP3VeXMeYxSf2+MMMQTdU08+qXO90447y3xOqPeqt2vFwnHHHydbbLypJmCj9Mh7yL3G2TdU/PndJ9l33WM9h1+LYS+D4rt69T5s0ZmhFZYvYYip94olMwpUZaLgYZBWTg1RAi4M/3//619O+c3QnB9CjySVfjnxCzUiMBRQkKCErGXuCGWCjGHckIUoT76fUOSBBx4o55//G/3eAW79Ev4cvNBC6hUT/pnZ0ZGtO67/+thxMmniJLnzjrtUIWJYwIcEEsCz3HnnXVptQjI5SZ3f+/73lRTNjMt4TMyg5l5effUVNUToH4VyhmeEthyEWldffQ09j3EhRPLGGyPl8st/K0cdc4wSSw4aOFARFpAN0Igll1yyULmYI67FwxzL8pxb+C9HPYtzaXPnQ3q+UasxBQ9YYAFFY+N8Fj6HbkD+HHroL93+v03+5YwU8hGZDypo/PqoqwGDrCEnhDGkPQJGJ4m1RAoo52aPeMZzL/NAousNH/Ih7QGEl/nnaA2kgTRAHDfuv85wvF6v1bdfb2WgXXzxJbWyyueepM7YqmZ5JVwbNO+ll/6j9/Tvf/8noMctGhKisgnDRHOqlAG83Z3/oRqRJ510spx66ilqJGOcgcTAG0bvxA5zes0CabK5MOwLDr54p6ZpyKibo2Ybb04Mjdya7drjZG68urKhUVbQlpjJ5DK4MF4C9cOiGVPHz85h3n18xKEPv8h8EhM/ZLoTm+X3jPEwekQMlqpbFJTbgUIc4zacVi5VfOfRRx99XKzTstXuW57JrMZqVs9VnDdvuarhZp8vXd/g2pa2Vs0paFhJbIhd27NzDgLRQjb0i0Bg8hQtKHqniCi5MwgcRs3fnPcbOf2M07R9ua8WsTwMY/Ztz0q6J036Ss4571z5p5tHvEN4COAzmC8w3BqBGJ8hWffGG3+nf5NDhEfyE6cc99hrT59oxni6B1h+2IryifNkbnOCA6p/WtIj5ChBRhBYAz0z5oxVFQ+UZ+NcEmURHiAtSTDK2LSci7BZ0AndgfMtIFdecqn85c9/1sZrJONirFic15CS2OuP94en8a9reWBujBb3jxm/+Wu2/5uvm3lBUspHs2uV8wSsL4kn+mqR+Z3QBsXSkBXIkZs3SidBtxg75nHQoMGas1Jt88ioYJw0fPiB61mekDfo8+9qlkdVPnIHRP/frSxr/vEonyiaK+bJc01UmvKscMTGaJ73kN9T2Rmqp56QsrMz9Y3+3LX7Ohn23dQpzhifqjwcVF70699XQ0EE9VlbRx11lDz88EOa00DlHUgWCZ6MGwYAyumbb77VdQ9X0Isv/lM95N322EP+8Mf7NJGzo94hrZVWGT/hc72fO+64U/vdgASssPwKqqROP/00RRIVXQj0DXTCfvfdd+T++x9wzsI7coczXoYsMkQN8zxUnFdF8oNh8mSoGiFsRQiL0SMh1xxAHQ9trNhHq1ROPOkkueTSS+W0M05XkrzDjzxSfvHznysytMwyS0uZFr889/71SjdznIfhzGGzvWSGT7wPMeowxri/BQYMCKkHHjWmEhDEHcQFROTqq69RqgQLRyJ3kIeMMefjQEFAiQwCEQOR4HPMHVWRP1hqKQ0NNUK1ELIR5/jKK0epsQfKRVgJfQcfDToQfYTTB4s43eonuDm974/3KrJ22WVXqNFBCE/1TlrJcl3aepHIPdkZh+OccbKjIkDIXlAzhlHpNkIpulXErrjiCtp6hmaGlJNT2cmhCJAkoSVIaFbYA9LJeeroY9BqDlfzeerpqJUnfHYO24h+MPK/5yYk0ww5iIWGbQQGmw1FuSoKR/kvQox1Tu67u+82r8DCQQjNMWMeUk+A7+3sDNn3QXPEOSuS+sWNwttss02zeDd5EnT+3XLLrcT6OBgnSnf3VR6P8sbsbq48e6OHMq0iqFmqUxoSAo00KFOqLLzOzoybxajsFYVQvpE+utgoXfvJT7dUCxvBNv7z8WrMvPX2W3LCCScqsRRlisCKhGMGOQ+NMfr0009Uaf3nPy/JmIfGaFkmw/TLQw+VHXfaUW5ynoMvX665zf6pZtmTvNbihCZxYPJKdtrRbbAVh/l8JiUxalMDihAQ3uj8zmBhY/E9H37wQQbDdtZ9IiKkdtB40/FZ1457dtARDBEQMY9GGVukH28lefJusfRxc7z22iOk3wknKLLyLQpF0jBWPhxEs8d43vL5CuNsJeMNj9hFBSbR/JgSbGTrLDZUZp8duhD7m43zi0d3TowpKMs9UiOXahNNrfH+Eu8zb0bBr9QGtVYtWSXLmNwv7LFKwxwFUai6GbLa7B667oviuT0ZNt0pO5Guc2d7oMmF1PEwpR4r4Pi61jnbG+4+h+VTp8xoXMge+fvzz2muAt40FOfkAsGPQj+WgQMHOQ/2C91XSzoZhLKiVJiu5XjWxpXxzLPPyeibbtLwKnKLajU8/ldfH6vOFqW13M5rzjA/97zzlHF6mjv3l788RHbZeWdZdplltTqnt/a68snfWoUmXlbwXccce4wabZ9/McEpb/89eOrFBP/QU8mN189+tr+Gwz3yFNp7GKeT+JVp+RGgTT9w8uQ3558nhx16mMoUraZskgeUO0E2D5LJ4xgNiyZKYgPWOMFiYkzbU3X3PHq2u86M0HyTXmggWiB/7O/dd9tN/umMweVWWF4RF4ypXXYZqflERkSJQ7Xaaqtq+PPjTz6Rv//j7zqX78Ct4oxDiPFwisjTuv76GzSvB+VP+BnjB3nEMyHzKD0fNmwl3Ut5tVMifXr30XUFkrPkkkPlyCOOVOPmZ/sfoDl806bPDOi9D8nCiwOmAXKHAY5s7qPVPNWs8IQf47QxfUU6wBJLLKZFI1dfc7UzvH6YIWWdOnfVUCnr0fnuDkvZqFppuemnORBL8xQGMuVoZXRze5QFezPhxIMaY18u3GqFBTe731XuT1C22HnvBz9YWimULeOeCiGN7yaBXjsJpcHu3JnOw3z66WcKHolHKGjA6ITLRhtmVPgtrT0L0bKwnV1D0jqqqhJMg4CMPsp1fIa6W7IddUVI9NpR8qcublFt6cNHeMmqPatZNQGslhgT0KQfdMiBShhEshYbFY/uQWfgPf4nz4pIPsJ6662raBhEcHG55aqrrCLrbrC+5jT87W9Py1QnABFuCC/ouRHEWP27jtxVwzB9lbI99+Sk6insdcmrcZao0VJr9XkeGDUru02OJ9sRkgAhjAOxUANExGemJ6I5Be1Oifbr10cTyTo1+z4R67hNcljDzSXGWqdTzoS72KCvvPKqhtQqmp+RJ8TF3mYYWTFjgTVTrRi/inGZ5nHcWuB3sSRom5dyt9PujzlxPIo5KYbgxGEYE+TxOsxh89xBqYqvlvKJm6HFQJpmaFaquV2dPoFYPNcHar2afVeaGdA5r0l+b/H9zPKp0uYcSnkIqJzrlZZ+z9trKCFlkic1xiNnJcAxG3VTuWLfqT5MIt98+4386fHHtax3uFuj7AuYl//xwou6Rpdbbnl57tnnZcHBC8kRhx+poQBI3k499TRd34QZ2Fvvv/++hkm0W7y7T/IiaHAIqRxf9/CYMTLQKbn99tlXxn/6mZx95lmylDMKjj76aOnd2qbkiBApYmhCkW8oUzW0EMAXTgKHkxFzam6N5G0FbJw9euxHRnlFQhUVrSUIAZB0ndSi3l98RrzB0pn63BmMtvn7z+crXlg77r2c5iGS0WlueidhMhKVXQ3Nx2kuMi1UlxtXJouyOQP1FN/WNglrfmHnbPWbr5+GPZ595lnlwFljjbXk2eefkf3cOIOK/PWpp5R3xZBY0A/I48h5wXGihBiUEbky0hkg6IPhw4crAkMyLHwphFbGjBola49YS0N5INs+3GokgFU1ImtZc1xfbYfT7sUhMrKfDPrBIEVtpzhjlLAUz0ODSU1ul7p+hhCzl6W1zOG2NWxjk+8jTzp6gLunV157TROsDz38MGUQB5Uj5yYNFBw9hXTSYPxoZdMcRnFsfua5GkhzMyK+hFl5NvPyfdWojl0t8qwUbfYSe7t7z7zXmHwIkjNalVsjLb7PJzzmFSmWNc0PJEYkH3lI2GfGdzpr3Cc3+Y1eDYRs1WpzSJmjJ/Skx/HRFgG1jA3UvJdsUyc2Z9VC6Cw3VNLgTYVx1I7APgnWEo8JecCaiEWOwgcSxYsg/EXuBqROeAd4eCThEWJ56603NczCd5O0jJDlmqBN1bYWJ4iflbNPO10WX/R7uqHxFEmcPeGEE5y3srEm7vbp1Vu928TCEVL0doFQDWHxTJG9fWl2mG+EBQqnTy9fGqgCxHkyamg3vCBu0VBRQz3/riihZ5FljHV83fWoFiMZEaZO8g7gMYBQDoi/p2ZdVh0kEhJJS+/XDFJt5OW43ee+dD0sFJLdeQ/nx/fof59DGuywpvgAS1qFPGMKY2e9U5P37FlABOjQ3UcZPTu1bLl8bzFiVA6hxA5JT89kCbTdPX8598QOM77y94u8Hc1yX7z862iKpMWvsVZxINLA8q3GT+pLUk1RkAtCwz/WElUlKK+rRl2t759x5hmy085US/mQ66233abJ33yO5FqI5Lg4hgSKku+4++57lLwMDg0UH/IJbxoSM86pBT4NjzzWM5lhpbMeHPal5bVqi+4lNcRD65NaJQ1tIPwzttQ8jovMwFBJrPhCWNNJQOBj0s98/M3rNj3C+PAZK2jwc9G1L5uNs+ZBhDmrdqkMC3Iv5BLxNrkcsWOc/d7weRVwNxmzK3kpy62wnBu/R7XKiupH5uf9D9/TCiCqnqhomzjxS5U75N6AuBCmATGhRxOtV5gbclb4FxkFckYfIc5jPugfRJj7EPhr+vfXHnaeIBN+J1HOLm8Q2Orz99tSDYZlIlrUoc50Khntv8+3DE5d4jmerBzfUOC4cKS8JzzqUpOOls5MB/OchLSsUWl3fEjFeWj4vmdxAcgcmgjz3BuIJJyy0JtbQ2VWMemGQvQt6nVTIiuSMw7OqZHUnRDj8EKzRVESOk0Cy8VWuP/x0DyXIdzAQgQKZDJ9QlNdBQrej79+LnTLY2SCrZmhUg6J9fSMahRByV2tlKMLYuEFVcilHASLN/ps8YpC1b402C9wzkfgETKhFG/s62NlxNoj9DXahgNT06+CjUyMepVVVtaE05woMGcG5jN8L/P4pDNsaAs/qP/8msSH4CcejFEEBT4bhTg9OTY6NqXxU+82/K3qX8GgVu+Zx1Cv+68l3Avhh1qv3NCpVP3zGyW55cwUJyGEPvQSNZna8Z28+OILssWPfyKLLDJEhdLFF18i1113rYbLvHCtNlWMeX6DRzBMMdpsxfB0XgWXlM7vaY0Xw6eze8wKnSyvSxvX8Icn+3Lz99q41+W1l1/Rl++//35FARDOX3/j9oczVvs6w3OvPfeUqgSK/eheYwOx2T6Y1fPYOYoeZnlh8TrvGb2Nr2PIsUfZmpXNNst9SDK0Nz7XFIvNtT0ra4o8ARARiNA8c3JN9zGhVEqaR48eLWede46s86N1ZLfdd5Oll11GNtl0U1WmRolOhc+U76Yo+ogSobfOdc5ZwLsnLAtRJaXSIC6sVdvTraHSpBqMCl1zfpDU2PDEl9VgWPjQXbY2+TdC/DJESsR35A3XUSNforCN+DCL7efcq/LnayGFyjBjc+2aEhD3Z8uDbakaf2292kroVh4KyY3/ruFNC+crU3VwhDSHyskpjEHyJH3eXYssvPCCcvpppymhG04ZMh5HbPHFFlfmYb82/NxqflfY3xghlCgTmiNcTViIBPWtt9pSTjr517LlT38qy7j5VYMtMAp74zYy7Oy5gnGXZHKDe65mMqIaDGRFnRv++ZOKp62wQo/YKesu5GvnmcNq69tAgyTJz4v3T/nQ6t3QwsLCrV2UVJMjvu48ISsczdg6Z/W5OUEOfEilnn3XGmusqRYp8Vvtx1CpNBEkc3bYZ403wH+vKCHctddeJ7vttmsGkxEO8k0UWRieov25554N5cptWWIex+vjfJY+i8N6eZTHoGy0zO2RiHkeSea1lC8XL9Au9xAgajwLNVZ4oyLZopwvJMfx2fv/eL/sscce+hp5KyTmQRAHqkJVDd4erJUQFtGhs97wmeiNYCh9+cUEOeecc+UdpeZeQE467gRZepml5fe/+722Kz/22GPVs2Tj1Vo0phCg37Cx0siTjZSFeVFpDBMnxc/63xMbtGAAZQECicOEhbnRpDAvTJlnPBfQJAt1WOWTwbbWfqI8p7lC9d5beY4QMLYOa6F3ThwCmvUasUqiShchXz4MRSmuwVlcPr5XLVPMr0U4gcqq399wo1YXUJUFmzNjQWiPJPTHnYc6nxPaI52QzhS35GGlstEej9fshYD0/6W/7ffmcqf5Hkwyanx71vjrbZ3Fl+T8lpZyfkvM3Ruqg1LfJwmljpND8iSJtLC2kiOHQiTH4NDDD5X2znalvIf34+5775H99t5H+8OQ+GoGLejj62+MkxnTZ2hzTxAtDKDjjzlGXnrpZbnu2mtlLycvUYzcCWGCStgH2SOFZHt7Rf/fSNSjl0CilgYZoZFiy8w3o9D2Xhj+TIlG+zQ2ICUxHCYap8SjjSTwt/VrCSXW/gzj9LBwWiG4l/j9SfVlrVorrWGf+0XHY6vCNANG76sgA314XxQx8wUBdDAmLwU5f8cdd2jZ9YorDnPyalkl6kMXUTFJmI5Q+N5776VykeRVj3InMmniROe4TtA8D+QjKBfyY3u3R6jgwVABYRm5664Zeh9HK7JVpAtOMoTFUhHKRGx+TyU6KX5PVTT5XRIzlnMktTBSpf1laBehrfh9C+f7EFLuWM3SmZBEc38yRHYOj3lGVgo3kynJWXtAdnRruNhiipQRD0msDzIdC3dk0OFsJx32fN+2QJgEkJLrrrs+lE1XQxgqp0JGCKOESQbdZJONM0p5IzrCm6JrpVZCKOSfZmQ/c3oUPLV4/IIAaKSNANXWizs5e8bsE9oE0mLOdi9JXHKJsggCimfhueiaDF8Ahshrr7+m8VgS73gPQqvzzjtPy4ohpwL5oioKQ4eqhMGDB+qGYcNTu89mRWFBOU22/PRvpsjll12uNM54JmuuuUYeQ0188z97iNyvjZ7NXkmT3FPr8n5pPJu8Vt7wXd/3h27M4KnReA3PinHini0sEMeAi0fDcx5kLK2lJLPUQhKNrCw2LoltdjRDIXz4MmaBbfrJHCavdFXAXdZpSb5xPmysHDS+4zvgpCBxlJJNhDbtD8jDIWnymeee07306aefZQnrbS2VrLrI4ue2l8uhn+YGV1q4rbinSnfj091R/Iy+oomvlcDtZIrOrsnv3nhtDa8nhWfoen0fZiHPAD6gzvYOJRQkXDp06FBtcGc5ciB0M91ePu6E42V35xiQHM44XnPtNWqU0ECUpEvtvTNzujz516dUFtDz6vAjDpcNNtxQnvrTX5Rynyo3SvHVCG74oggNlzSK42JEcUlQgv6h8pJUXz2YasjP1mU9PK8Z7eaFhyeWSjZe+v9QMdJ8HmdoJUqaKXkLy3uHqRLQ2RbfmdgMFlPg4nMYlXOpS6fmRB2lthD6NUPe7js+NI9D/DmN0BsHgxJ6+X/840VNaEXGIvspMrjWzcff//4PpT2g1cGvfnWUIlroKQsTTvziC1l+hRVU9mGwY8Dj7D344ANypjN20BUXXHC+GpjW7Tg22mOjMrHRC6iV6cdmcjFfePkbRTSk2cnFOTEj5I9//KOOA+jSd999mzlolgoRJ+l2dy0lLJUkR8PnUF/PI89K19BFM+SkEG6YTSTGrG7OUg+Ove8W8Hczp0lnWpc+fXuHBT0Xmr/Z95UMAa5NghKTM3HiJFl0kSF2Yz5GigJxEzbhow+d8h4ru++1hya/6WYhqanNbyoYbOv1drewahqHtThvd5BbdwLZrFk1zCQfz8S850TUq6g6BdXiYxsayrF1yk9HCoOo51aRxEh6suWfCZ5KyNGoVHyMcplll5YXX3zRLdj7pK1Xq8KtD9x/v5x15pmajNfR4ZEXytyuu+4aeeyxx3VTMnYYNXh7bHw8SCi4Ybwlfr72+uvKO2+/I5edf5He8+lnnK7hHzasNVaz5DlDPSR4DPXyujPsJI029CyOXNilmtAXz38axtQj1L4jatLwjfnaGz6ujfJ4+eVXpD9EeHUl1XBroDWsn0rpiwy+yddZXOVjr2PMYgDnYZGe1nczayK6VsVzIHV/+NVhCIdFv5oJsSQoBd4yOnJFCEDN6nnu1sxpU2WD9ddXgX7jDddne33hIUNkv3330WZoX02aqHTgVKksMP8A3/ukHphTxVfZWCDOyiF1jpK8jDh7OfFK1AT43BzN9mKS5I3vjIOju8+agRfnuORGV2QToIi1lUJVBg8cpAgIzwxzM8ma5Hxdc+212sxPGV8pcZ7ZLks45febc87REtr/brWNji0hBbhApjmPnH26+aab6VeQE0HOxJGHHaFI17777Su7jhzpcxvcIPfv7RPV085gDJssSYqy2yOwKBj9KyhN/3u8huPk67IuQIJ3hnlTmSkSwJg0M5Y07KLIaUMeevBB+WT8Z1Lr5ZPkG4R12lrDWEooe25kyE0STXkaxr1rmXkeYjSele7C6Q0TIO6+kEdrrzVCXnn1FXlozMOy9TZbayHAZZdfqvKsT9++IezXol2xKST48suJWt5NyTJzZe0IkH1DFllEERYMeYgwCZuDIuOwQcEPL5Si8DX/vElAhCpSNHqLeqqJHs39ulx2Jl0bCHa/VXKzxyNWHlmjhBqjlzD+5ZdfochQaxtIV13y9VC1We5yYGTOnFHN0K3CV83mMVfGSjxAMd39rDwYU7r6xbVii/Py5yPEMTNUWOTUsdOmmuQeWERjL+x/ddimIxGQ5yPe+6tf/V8QRJXg9XoCn/fee19WXmVlGb7ycPUMlFcilHO+OvY1zcKn9BcyMslQm0aXRMDsuZtC0pFnmeZoU3gj9y7VYPE5K/YcsfKtB5K4entevVXNEmn9NbNKDz23Rc8nh4Rcleeef04TxtiMIApfuzkgTo7FrJU1NU8mB2EcHgpzzeYkJIThgnKCN+WtN99SlOX0089wXuJ02XSzTWX3XUbKEkOXyGL5hmLl4jQSrP7hCjsuM1SiZZAJpdi4iwzn8Isq4thzMeMufiFtWBlxKh98+JHnnKG5o9uEK6+yirz8n/+4ee+Ull5pE1QlNp+KvB7ldVuLksjNmy+2HOh6mLGRxoJKJPp7VkinDWeOtJQPGw9zjBV9Q6CRK+qUKsmhhIBuv/0O9fjhkMDDNG8bww4695deekleHztWnvjznzWZdLNNNtVcjf79+/nzgPol7bI3srCzKr/8IdNgvNpN/u/kAGGDkFzbSLvItu6URTkkrVWAYX4SVUY1aQ8II+Re119/ve4NKPFxjiBfpB0EKCahUEpNCYsg7Mk7wJhXRKuzI0N72WN33XW3JrY/8MkDOhfs04MPPUSrgSoh/0T5hqI9lTRTdlI0tLu+3TXRuSf0Sx1UU2DBWLecEU3ob/jqG8YYZb71NltpXs3H732gaweFvv766ynS5DsqVwpIg6Ej3qBJMgMxvl8O62ZuYYtymNEOZZlV2d+hYZ1//effMmXSJKVcMEMQDpktt9rKzY1HXkBGkGfIRZBnKBUwUjzCWlV+kved0wYr7r/+9W8tIvjR2iPk6KOO1mqaBRdaSBEK9E1brTULd2mUNUky9LyMNFYqXfHlpPRKUnx7lkeMHlq4hr8Z26WWWlIN5b59e8v2223rSRE1eTrOFWu2ZmzeK4XGrGna3bnNj7kyVuINWSYFym6tyV3YOfHnmyoQES25ypB9tyGhCKaJFIsXmnKaP+25+x5iiavNvaO5E1zeqPIGySmnnqKZ4F85xUys11fctKjygg3yOmdlI5hRrGb5A78jQO64806FxSF1gttAy2S1iqkWxW+7Pnt8H3ZkYa409zYtzuoXSYA007iMsHCxLHnUCHm80i+ea3OkEKYTiDwTCcZwA6CEELJcA6WDAUNeD7FlNVhCx+obrh+tXiOKfNrU6YXEWBIAYY5FwVO+vIvz+gb3n18WHjRIpjhvxOr8gXwtabGLJ6RuWlpc7fZ72VhJPWNi+RnNE8uM/KAA48S/NFiAPt7eCPlHNedpjZFhw1ZUBUyH2ulOocxQLppemaCPw5IxgJLDsN4kykM0ZsFI+IyxcTa6VEJ0d9i18yFp7kHa4cut7dqxQu6qcIytmp+OznY1Esi7mDljuuZTgApQLQFrsMXmgcX5bkKFg50CWnq5ZdWAYWwmOy8U44b1ROsE8n9YF7UA89ej/VHxMarMiPFl3ZIhPblRGt9vUvg3HqNmR3msLNwLnTlzkBuQ8fneoPS0Rl25ppTLh1PixGH3U2trVQR2iaFDlTOF0mTyIsjB+8opRvIfhjkHgXHs48aOr4VinfJYnKMs1IJSDc4f5x588EFKiY8HvOyyyyi6q53enaOUpHa3aWiiWTyKSrBZ2bd0GUsL08Sfi2V8d3PA4cub/R7X9hvuWoRTV1p1Zb1Rui/jJFGa7XOB8vLweB7iMnpFZJUjqYhGWMWV5YMYamBVSPk+9YguxgdrGaOJdXnb7bfrOsUYIQxEAjPzxro25/u//31DfnPe+Yq4xG0MfCPDaUqQt/rqP9RcI+51zTXWlH59Pc8JphdM5xKcJk1cxiireIOyUQncNJGzH+fDdac7ZqVTmh9pJg8wiOknRIf5CRPG617wxSOdbo92ZuNvocIer22yvNEj1NvNR/2zzDWykm/MfHEaJb59gZ0bf2kszMtHoVQwvKYNtoLSfP4f/9AKGx4c69QEiAmL+LqzG6cuH/l1Ep0kBOgTf31Kdt9nLxW2GLMoJxb/w85wmuoE7U+3/Em2MBH+MHty39MDpftLr7yiyp7nqEWNEOcqlp7kyVQqvJNcT1s1UPNQklWa6MPl42vfYX+HMm2evyN0VEVQkL9DVQFjzg+Cla7KCBUEJOdBFkXzMRgaKells3vWXL+5jERqoQUHa5lvJeTO9Km2KBcDc6xCrJ4T1mVeWMnI9dByCWGabe/BhL3P9VHPhTGs5MrPyP/SYBhZSAbOmA8+/FAOO+xQ7e/y9rvvqHBB4XaymdMWMZ6QHL0pIpH2vuY1BRjHpqyjvR5yOPJ7nZ1lkkPxRX6Wnj+T/1uA7wsfTAuPYKGxmZqAWNEQBr1FeBbylEAJjHNi991317WkuQLugf7pvFRgekre5+/bT7sEc52PP/lYqzjgw6l0dgSeoMDfUgmMl/G9JSL1NP87CQ+hQ9lobqDMqTzwyGcaKPW769aeh4Bi5VCWefEnZ0I85t6Hohz25fU23ECee+45dQQIjQK3Q60O6sJ+mOFkDRVyl1xyqSZtMsZLLLE436LjynibsoZIjXYXRjegHXHFdxwnrNES8vzMWOnJcLN919OwxZVr/no54aRdP642yarsMmjRR4C410mTv5K///15WW+jDdTYoC/OGaecJqedfnowNloyI8SQRDs8goEqawR+nyLrsSW+tyiHUSWr/CunJXDfGqZxjuldd92lTLA77ryTPPzII75NiDMuyNugkADjEh4oRcWc03bySSfJrrvtJvvv/7Msb8nYr31+R6f7fL+wFhvKi6Il4VEYXkOtHrz3z5gW0ZIYEGiWMlAOwc3dkSO/jCk/r732qkz6aqIsuNCCyrRM2Jf90RLer3emQXfbvDQxksQcntxAnBWWUA5LznOCrVmQZWFQXgj25XNyNALcjIfPHJLVzjU0XhYI4mzxoVDLQndOj+Jn/aJayS3YNUesJXff9wc56pijpOYWGRT7n385QR58aIzsvd++0re/X4Rm9SKggQWx8pd2nubFl1wsW261pSq1ztDVee7vUXJYVcKYaqluojX53HfMPxMfJjw6G13HKA40cA4bDciSBMC33npLrrnmGoVAofTmX64FSkKG/Cmn/Fo35LVufl5wBuVZZ5+tVPQ+kU0y4yNuyqfrxgmgtja36BsVZTKthuZpMRumwe02P5lnEfIXiko2eohuxy/X0J6gLMmRFxR91WcEed6WNEtctmQ5cnC+mDBBFhg4UJsbPvrYY3LGaacpfN/S1ktj7D55tPzN+R7wiWn1UMZXmodQHsjGt/U9q6O85vPck9mvkOtu3xTGNxgqIJ0tSau86oQYuUycQ8iCXlEIdUukJq+C0mX+fn3cOG0EuehCC8sjDz0kgwYM1Oec6Iy/55zg//DjjxVmx+hrcQrXx8PT0LW4EixyjKSZoSqtWrC2PHOqh5mttUMzD7y75+sa0rBwba3QXys+PGdSNTNmysrEvlf/1ov6Shxl33bKix5XJGg+5pThxC8nqiFM7hd7j0T1o476lT47HcTh86ClAcaItpkIitsSchMzrvXeK0HGNDQ8q35v2DsY1DhMs1pXnpq+6+vdIeZe3qf2pNlYx8ZKl89JojxHyPO333pbE/Y32WRT+fjjj7S8F1bwGJ2xCrk8Ob04xlpF0+jsct98NYYd4+aRsJwdOna0JfXNV40XCk6pI448Qh2vs51Ms6oY1jWJy7Cpf/jhB5pjBLpOuTly0ObH5sU7bI2MB6td2XFbQrgnst1SnztnwGuGFPY4U8WjsI/nLrCQHaxv5gb5v802W2thxuibR7u1+oV7dwXt+aWAgZiDaVGWZlczB27WnCzdHXMdBrJ/zQpvNJqjJWUPp+mizeDcRuY55YhBRbk28DAg99LEMufB2zmdIeFK6okn1JIIeWji6TR/oGhhBEWOMmx1E0VfDTK3ycqno+VKy68g7773vqIKJFau7pSyfj0JsBXPzAmrIbA4i/bzCZ9L+4yZquSWd4bLVMryomZ/c3M0bEGbYE0lXyTdLpbgMSVBFavzWgwvNDI3XzSRdvznnysJFQqHRUtFARuYTHfi6hhjf3JeHzkH9K8gNHT+BRfI0KFDg2CpZDkolo/geSu8wtOESbHmiaFsMCTwaaKcLqekCPWHh8uMq0hoNSwuUHhoKYRgJHhUjGCa5Ml3VprqgafQoNNgfPFQNe8Tf6YXy0LOy3j5lZdV+aw1Ys2MR8Oy+YuszkXUwsfN7Z7KPCw5o2ScCzYnhv68Gez5/Ra/N82gXuB7wl5A97BatpBk7V4DceK+p3z7rSoHDF1+tHu2UwDzuf3Cmlrs+9+X+RdYQH78k5/I7XfdqTkVNK0bvOBgeeIvT8hUZ/D0cefWO3xeRksw7qfPnK45G4s4o4b1qBVS9VTZcznaAzumeXf2LDECYPvEy5Zo3C2BO8nHwd7WNZpUStaw5ewkGu70FWIRKyqnJKE9R/YlgccI58o904Txnys5G1TphzljBOOdpFlFof75Lw39kKj++tjXVSFavyjvlOWl3hrewAmohPyG8IA1tbjCWgh8J3Glib/FZihsUb7H58XoeNewWNd/CwOZrywfjko9pQG5TKBsVNeADj/88COKYmCY+Q7cSejg3BG+v/id+T1YfkdXZNDut9nWMGMFA1IT+915dMaeOmO6OqZQ42NIYUxyDZKapznjmvAdeS0gXrDOajPCqDza1l1Liw/7mxzUdh5WuWhrLNJB5fvu7sjGOmi98pMXLjXbqHOMuqVqNEIweMzRRykiRw+qfffb343FxMwCz4kuyzh9fiSJZA0VM4Rckh7vqzy/88SzYoaFJTWV45Oz4xVKasyHlrSXfYOIKR830X994imZ/NVk2WXkLvLEE09oSGjb996VxRdbTIVdS7XVQ1+pCaqikOoJCvYyKmiq8FkIwKDRJ/FvjdV+KCuvMEwuv+AiGb7Syk5RvyRtvfvISSeeKPM5oas0yC2tGWpBLfnXblKXdQv89dfGqlC/+8675OSTTlSDanZzEJreq/upxXToYba1UVTDczjgsVur8bIw0uz7AJUn0QZRJRo1pkSIYLAgSFA0z//977LRhhvIXnvvpeXc33fjDrLC8YDzqFddbVX93GKL+ZwEL2jyfKLMyMAwCH9XwrPYooXqPsxehnY0pLiL8zWVGzE2lN0p9IymJPKetQOox5PN6vHGpqSZDMmVXqpJc3Rovu8P98phhx+uYw0l+o/WXlvDhV4ggfq0NCWVKwtN74VkbxYO8g+oJsDLy6qimh6zI4F6Oidp8nuR3TO/Z9F4M8oWQ54kUfLItDkZXVo72tVgaavkjJh4kPSpwVPFSMXgI2cFjxllPObhh2RJZ9i++sorMurKK3XcCJcu7H46nZEvWgRYldaqH4NGpS43/vN6henrysFR1/VzovN8cWg8yVpvDanwnb2UICx3eiwPqLBOkrAnUp8nkKMUFc09y3K60rQo9Ak9uDmHPE37nQQDt2E5dHqJ4tizcrX7bIcbxzTR0uVvv/5Gc8L+71f/J7/9LeXJbc4pa5Mvv/xKy78XWWRR2X2P3RW5amv13XjL4RdDu3zCrCdIlLC/s8csJM0WnbnuXtMxbzQkN/KS7LXy5+LfzfivJj4EY0o0DeNijqavRhJ5/NFHNQEVB495I9Sy9dZbaY4Iyg1E0zeBNXXVlSjT7smHoMrrOtW1GefyVUrjUXCk3X1Ndmus4ub30/HjZcGFFpattt5aLrrwQt+0r92Hx8mf3GP33XTfs1enTZsu1T61kOhrbNCWMpE7RWKzVvEoOWvBZLF2I04SiUVD2uh+nvy4+nQAkOBK6X1z/+LnboYw5oiilXN7w3bUFaNk8MDBzilfUz5zY0H+5kYbbaxGi+65Sk0bdFrouTufSsc79XQfs8N4W743RZzn6FPRh/3iLeZHdBe37eng9LqVr1WizWewZlC+9J0ZMHCgLuLnnn1WBRXJToRV+vfpmwkSL1RzxsnZgtHzB/MhlfAC9OzeY0rltFNOUQGL8gZZWGHYisr3UldL2Sxq77WZsoG1c8kll5S333zTk+GIhG67ecLmnB49javnKKh2++wKpXbmoZgykY/FWo3shyaCCAhrQ0/fkv2cVX3H7XfIUu65SH4jN4GEM1AXrkmV0NJLL5O1Q8jziip5QpuE/htJkisQnYg8kSwTmpEgye41BlCS5gIzO8qoaOQtl5E+LePOBIPxTQSB4ATSVVddrQKUZLlv3Rx/OfFL2WuPPbIYbDWqwurpsO+sK0dJyZ8Knlef0FSuUolZbnu+3uwc5XvrKUTr580LXYSM5ke4P8b9d5zcctttMs6tCXrMLDR4QV3vxPs72vPmohjM5DPdfffdulYMXudfPGc+Q9I8icrbbLON7hXIFQmrgtpV6BnT6YRUEpqMpu3a4t6SJRWhcPd32qmn670hE4YMGSI/cuuUv2kqSr8ZM546Q1fnRppk6JVWF1Wrvht36tERiNC0K7mGBhqeIjzygnVsgmGgRlPDV0UVOF6aIRaSE2rxg/EGg/OFTgnStmLIkIXdz6LOSHlNDTo670I6BoU7ZGQLL7SQjkuZgbo8Z/bqnPJYNLumrW2TC2WnLyntz8J6igwVNeQy5dvI0IzJkydr24qf/exnMmjwYHnr3bflb3/9q2y2wUbaEsPfg/9+o3YvK7scHa0HnqNozJvqo2JFnslKeujE1+N1xv7Wm0dr1Q78UMsus4wWTnAvJJGzXj/88CPNoYRvyncubg+cLvmYzCna2Uymdbd3TV6mUfJbl7Uxm0uBzxHu4vkJ//CMZ59zjvRyhsk9d9/jnPXhsppz3seOfT0Y9I2maSDloxH2FMakNiLGkYiiILNzzFM1UNwAKV4UcwJbmyfircpct6TRgsRr1cqcX58sQ4cuqeVhD7oFTq06NO0qJMLmsDr7ci5NeYOV7zEjn8tWsX7I0xS7e1lg/gVkMxKqQsmgqOKthnK6PF+F8aDb5sQvv5Q+/fvqZz5xCtxI7GZMnynVXrWcjXE2x3rWho3fgNboquv4hzBMvdNXM0XjUvaIODTZ1T0bDLUIFEiPUCggJ6v98IdaforiRoC+NmmSlnfT9+eySy+Ty3/728gQyTd/fk+GpXnD0odv/MKtBEHfHdzs56j43NFgdfUWkxx9SSRHokwRc1hlVoYMhvHSpmi6MOvKn0AiJN4fn4PA6+WXXpJDDjhQq9N8nk+7tPZtaypM499Nl9EEsXw0Qg8iK7WcE0NkXo7yPRZzgfy4Esr8/U2/l2fdOKy/0YbaEfYaZ8Ct7Iz31Z2y/dc//6nCGs8YVk8+w/60qgnWH4naCHZ4JVhjVFM9/czTsuLwlXRt0XfKkrg9309DPVxmrjVpkaGLL6H35PNWfFjl+uuvC553VZ544knlcCHZmzYQ3A8ho1/+8pfyfadYZrb7pGY1YEIpP0mvMJaS5OuRP98Mr11biTRUadYbRVI4WzMqgAOKYNQAuctVGmPxfaoajXqEYHrhTXh7u223c4rhPKUDsPVPszia540efZMcd9zxOi5t2n4iv65f280dvWbz2+xopght33b3+S7GiXQ1DgxN8chtjrxj/LJvcIJwhgi1gDrfduttWgX0ox+tHbFAF9Ecn2/SnH+kGSeOR9fMgUXOhTwoybsweyPPWGJTGewc0d79+qrCHvPQw7L99tspyo7eYQ48K3lVjRXKzM899xy54opRzgD9LnQZLzLQcsxpw9/y2HYXvrP5jse/sH/1pO6/p4hOpRm1BmsPWQ9ZHW+99NIryi5OM9tKYkiydHF6mx3KP1b3BqdHi8M9z4F4mydkhUXjjZUcbOpuUXN0q5xZMOEKjRDLDJ0p9G0Eg9ahh0RakpkeevhhVR548hgw5I/kREFFw8mseO/95smnmYdbyh6XMPnmmSj5T9WzjuIF8kOH2c7A4Mi6r4YseEIjN48erdwqk6d8o22+2YAmlIx3woybWRkheT7FLMZQJOsH0UxQVjKG1U6F7+IOyPGz5wy+/jvxJOCAIHfl7bff0vwV2qRDDf7Syy+rICduizWOQqANAu8deOABwUDJ2yFk4yu5cFXkJNICJtgMaYsNjMLRdJHnZxbQmUoQ3tHn8vEsCrIkVEHUQ/khnyWPgC6jIGpA9tOnz5CLL75YoWHIzqZ+910WligzmJb3g//b/9RqZWr2kFSbeMPHGJH1ESr/Gy6hWV2jq6Hi/+U+vvpqojaZxKAnFDPEeZL777ufVqu89cZ/FSlgDbT17uX25NAsdweUwwyQXXbZWUZdOUp23nlnrQp6+vln5dHHHvVhgVqL7kVyQDRMBqTfqIT2Cn52axWvvGoVjwxWap6YCwXE9eloC7JCCOi9995XlJN7Pfnkk2Xzn/xYFtc+XxUlKAQV1WTc1qrmJrzw4ouK+pAImVRq8sAf75P33n1XJnz+mRx40AGlcfIN8XS+xYeNA6GKNxia7FNFVhoNzb1Ya621VEnTvA6ysU033UTWcd77ms7omzp1uvTr30/JJNl/azhFfvnll2s1HkmdPl+nWjDoPftsJUJTcvSgsBearIFmMqVZcUR3qEp310pDqFVDFGkakKuqItdcH2VIj52NnQG7nFP4lLK/NvY155SekoXlLaE27tkVy8L4vrpjDfYi0XSAjU1x/3uFb+zUFZWXyHAOmhSigw455Jcybtzh2iONe4UnaJpb8+ef/xsZOXJXefzxx92aHqGNCWE+tnvtidW4p6PsMHR3mLFizzC7RzyOhoBrrym3/0BDKZiAsA628Weefc7JvZnOIV1RZszMUXOOmBiwu0P1WOYMex01O/IsXnNzZaxYVQcbG6g0Jk1SMVwuK42+2I4Y5teKnmDRmgVetTyGNM0aA1IGzHdi6WEE3HfffXLmmWfKRRddrDAV5l+bkifVfFO+iueRiOHLeIFHd5YhKabqjWRM/8HSrPjS5EYwZhRV0YRab3QQr+SaEAbBOTLITfA1112jXtLxxx0nzz79TE7KFL7fFnFsgTfzcLojkIsPDEcP3yWq6NzXl06QAKW2dIlDx4ZE9uM+QGUCHBp4GRO++EJGjbrKCdXNNDmSEACbEkMFKPuSSy5Rr4LM+QvOP1+fda+99lSL3DzrjBsgt22zNWAv1eMqgshj6PK8kkX+ItQkPwqeWIRQZFdT1KQU+w5fp0ZzwyeSgqT9yQkhPPTjjz9O4fn7739Aq1h23XWk5vYon4ZI5lHZ9TIhUhBS/vva29vDPRWJ2Egk167QrOMw7zEt+P9XSEt2txGyx15CiDNHlGtSvrnQoMGqeAnhYNACG1OG+p+XXsruFQOdfctzUe7JNSgNXWutNTUvDOQEVk/yMappVV+rVRu+GaXkTL5cjd8JNxF69cI1VwK+2iOQn7nX4Xzh3iFWW3XVVeQ2953/eOEFna+HH3lYURxMjbqGmzo1RwQjRlFQ5zluvc22MmLEmnLWGaf7PVFJuowLe0GT/51xpCXWZgxn/asiQyH8SwjMECjWDKXfIAmWzzX/AvMrPxO07CBU2++wvRx99FFy6KGHaciVyhQ6wptCrIdSZWsDkeU6RPMY54/ZUeg9EykuW28xupKtu/LetS+KlmVhr2UGk2TdMNpDawbCP+utv75zBI7U7wS9XXbZ5WS55ZZVw2bMA2PUGQUlw7C36iu7aIwI5ESbaRdEw27c2gl4GRMjNUEZBhQH5+QbNzcgcRRDjBnzkJufdTTEyLVBwVjP++67j1Pmp8h3zmA54ojD5bFHH9ew5j777J3JO6uEbH5P3R/NDJXuIhZzFmDqelh4nn0Bwsj8YECDioKEogNOOeU02X///d2aa1NHALbajo7pmaEyKxQv1zcRK/WcZP7KPCbYmjWvXkTI8pVa4i3oqNyvJ6tLwzapkdTmvUnSSnaCjye7ByPBZ5jzbglhk+DZt19/hZdeeu1VWWTRRTJItpF2qqfUGU1y2dMtbEj/ThjQfPgsw1oCZ0E9GDRVM3x4/oY3pjrce48//qicd+45ukDZhDwXuSzE9Tu1esI32jJrPh7H8mKO0ZTZiXka3KqhCzMVo8VdRjfMw2iUyphjI4pw21prjZCll/6BXHbZ5fL15K9l9OibZbfdRqr3SqkpvDcYLSiGX/3fr5RA6STnxWJE0nUXXgjivVwXxZ5BgJEXYN6glu4lOQ+PJZYV0q6zc/N5qpSEs5+z0JWUkEr8fDa+/BcUXa5MvHGhzw9K4tbd4w8/Ildfd62WjvZz6w2E7LXXxspee+wlvVp6KbPme+99INNJAhTRypgshNkI6FyU+V/PvtP3//HPlN8fAtMbK61ZZVGzhoj/bx1lwWOvhZbW8u2U7+T/nOJ8+523FRX45rspWsKPAO/vjFttfMb9Uxnh7psqF9AMhPtNN41WZbr3PvvIUUcdLV+59XT5xZdIbycAq26sPvvoY2fc95UFF15Ix6GhiXvcj/fg6Inz4YcfanPRCy64wPeJqefN1Dy7tEH9eSWVLy2uyoE//0XmZFFaXdM+MMGYdJ/fefsdA0OsT1atYkRNnaIkblKpFIxjzcEww9Ndzy0OdVLicvtUSh6nsv22a6I2zU9BlyAT+/jjDl1fGPxvvfWGeqyEycwY3mTjjeWYY4/Vrt4nn/xrOfWUU2TTzTbTctI09aysRDYIYzWMEdaQbvHri/BU2mgyr02OMqJiiHcaPlMLaGkloB+x/VJ2gjKTAJ3AXHXWVU7fcvOtGk4kJ4c5vOMPd6i8OPxXR/pKoOBw7rTTzrLYYos7g8WXMlt5dHdVTVaSnD+kr7RB/kLfr/mIjbQQSrZroDvg+qEq7fDDD9PQL7KeijYQBvhvOOiTRnUQeUbkG2FsDll4YaVwuPSyS7V6dNSoKxWFrSgCmDvdsXK2PJN0VnGaJkcs68z08uuzCUqWNkKOVa77CpxmaapGiufoSeWiCy/S/bHaqqvpfr7vvj/K9ttvK3vvvYeer05xkqqxbD3m/Bx0j7BYlSOyLU7xmJOjNjdCMF6QJIxKQBssN6B8GNNhsxhnISwQoF5TWLYLvMBJ5LdXXCFrjRihi+PWW25RhIWY4hXudQwCepJMnzbde7jiDRQQGt8Cvfh9XUITadHDzdAWf0JQYmlmmXuPwwul9sCr8vTTz6iQ4TjXeT/QsWNoMbmWLc6/VpkQQ7nNKmfy++weqs3mJGjsTPmWptVCT3Xtu2MdNRuFBWy/W0M+eFugw19uueW1/wWU0/CJbLvtNnqeQfs8B/kLeIqEgKDHfsR5rjfffIvccP31aqxYCEyNFh8k9gRODd+S3VcPVLIwTD7vlcI92rIoj08+EEl2jjagY+qM7TZ63z5r3VzDiLo5mhES+erKVAuadMLJJ8kG7vkJ//B8X389WenM+RzzzmtcixwHEDjtddMZStklVH4FTWdQK2NvzfwKR5P16Z89zd7+/8JwyUNj4XsrefXViiusoGRZeP8v/uMf6v3DvQPrJzlO9EHBI6NaYp1119G4PqEVPFTWytChQ3XeL7jgQr3eZptuphDzX/7yBw0NDRo8yMPSqV9jVcm9e4i1Ntpoo3Bfeem53XOzUEVrYDW1HKX+zuhEEKtHiVHbILxc0Uod656tRqP7HWTUr8WGX0NW9SB8ziflZn2AJKzN1FIHk9J9efTHIz91zc3gZ9y4cYpKwWGEA4AyRGGD9uy80056/yR38tygmKAr11x9tQr+kSN3UQOZvVReT0ZxUJHcAGm2n8pHl/GM30x8omwuJfNsmUZYL1nIxsCYUJ7PXH788SfyyGOPqOInNLfxxhvJpElfaZ7fIYccIltuuZWON/ks7LeBAwdosrkl/ccyofCsGrZNpRySUOfLfb/PVQqNFEu6J0MuxM8PSeJUlIEI7+MM65OdocL6JkfSuI8OO+wwXSc0XWV+aMi60vCV5MADD3IyZZSWX1MJBzGmJ7TL70fztzC2Kr7jeMRwWLjvZih74Z4jVZX9pNFr0RzZuHUG1mBzSu119idh3vPOO19pKSD7XMgZYF98MUGdklOcgWwoL8nyJBmTjlFG5bs7eM+aHuZVWXMmx2qz8thndXDz5G8YZ4dZ4ebN9hR3axbv1A2VJLlnkPiY9FZbba3tzskJIdQCl8k+++4jf3aLHGSFdt3cwLDll5fvfW9R7wlowzm1yAKzYZFjIWYP7Gqhp2HD+Z2p0KXmUVhCbWfIQ2mXBx54QO6860756KOPVCGzIEjEouMydNk33nijrLLyypoY55svNjLPoJyTwuHzE3IvMQ5fdQcFeg+zERRwZ/5M2SaxQRf11jo7/eIyg6lsTCpa5K6DMXqLMwwRmiAKCFY2KnAnhheJcQgTDETaChC3xUjhOPXUU/R7CdnhqQCxQxqG1+2FRvFZYgOWXy25zh5ijpR04ju+pmpcWiJrlB/De+QZuXFrn+kNFK1OcF4vaNHrr4+TW2+9RU4743Q1kHnG3//+Jn2+U5zwWn755TKDD6W9s1PerIdGa6rGa1tIwPOCKIc7s8TMRj0LGcWHzQPCui1UQ5gCtfeLycr/26NszOfrzntFfPdFF18so53DgCL/6U9+Itttt516YuT1kGRNTH8bZ9BCMeDvO1Gkyn/edzKmzcJtt94qBx18iI43449n16uX954Zw1bIywICR47ATGfQEDo45JCDVal06VgdHcXy2oqOpQdQYkbVoFxxHjolM5Y5j+iuKhSnTGgC6Nuw5PNotPUspzIqmsuS/G9FN0IobYH559cQD0bJOeecLSeddLKGO8455xw9H0OF3B4+BFqz1VZb6f7a03nse+29txr/VFn96U9/koceeliWXWZpWW7Z5UMYJMnCD5Lk+RypJNKlrLUb+VteC9l6CM+dJiFZtpKEpqqpFtEhcwnlETrlHihtB+1hLaPgnnnmab3fb6Z8o2tlyy1/qtd9/PHHNK+IECH7AnLIbyd/oyXtKw0fLp5rJZdT8fqMlbr1bOuypis5ApEGqEk5liolBzvxpc+VEGrCCYEMk1y1V199Vf/GgLHiiFZtWpro+zjS9Po58KAD5bhjj5Wr3edoewAf11JL/UBDJ1phGagIQjpvNs5pmldCzupQ+RjddzYu0fwWxyUNiFNO2saYTguO/euvj3Vz86wm0GOogBYtueRSqieogAQ1AiViTyEHLf3Dd4nuzIpHmjm+8T3zeq9evbtdb82OeDzmicFWBWfVcwxoZnCSGM1J4eip10R3NxYfWGSEGSh1JCGLAw+Efju/dgqRNtufuY0PzNzLLaCTTjxBvke8MXCNcJjw8jB85BfYZu5ukaTGCumNsenTp2cTg8Hyxz/e74yRG2TNtdZUjxFLGjhz1KhRqsgXWWSIGliUOaP8YS60XIRmk5WFopKCod0FibJxzZPO/GY1qnz/WtyTJAn07qkm+PUKZdnxgo6va1ArAhkOhOHO2DruuONUyHz99TcZSy9xXHU4CXe5jQzqwubFQCMvYfvtd1Cr/d57/yBvvvmW7L7brioUWgPqBLdKJXQqzgxEibl7imGS8tHF2yhOnRggngttCeExUXIn+1zVaauHH3lU/v3v/+hzEdq66qqrZIEBA/QzQML0bCEnZ5VVV1GyJGvo+PEnn8iee+3lFagTgtpSoVrNuswmTZZWUSlEr0vRA+7J2P9fHs2+x77fFB9rBkp49qEqX/eMrc6rZ12ReI3QIkwzbKWVdO35eL0pdxNiokYudPJ4Zv37z6cC8frrb1TSrZVXXlUbgvbr10cTSqkwIuzAHpqvX3+n4LZ037VwSEDule2R8h7ujlAvNvqy16IkD3WTAqZeDXuxYhThpQ64/pnq+vzmMTc7bE9bDt5AJwvotosTQMIsiMno0aNVXrH28OKXWHyJzJlAXmy11ZaqGGAMZh8RXoOMkT32xrg35Gf7D3JzMzAY0PWM3EwiJ6QLmixdZXCXsSmhF5YAn4RqOal6DImwakfw2rUfjttbJDeTu0SiplXOnOGM/8WXWEyNHbg62GMgcshw0Ixqa00/96Fz/CCcXNUZvihZywExQ6GZLvHhvkok38VSOUNoPM3yIzOkUJEXf66iHGGKTVYyjjid5DNZeTwKPf9OHIt2dV7OPe88fR7Ken/2s/01549GlRgpJ5xwgiy88EICd4/uDeRcp0d9ND8zJGdLWhzz2CizOahUKkUV242+NQPBL4NEkSocZpAs9hMEn+SdcQ5down777HH7hod+PLLLzWUj0471sl9xp0w3JQp36nRRhoGa7c1sI6bnCiHAfP7TsN67tpkd3aPeTJWEkNAlDlRAjV5NWLhmrU3nFlh3ZyWw1QVJUb6xBklRntM2GF+tyBOdxvgogsulM8++VTefOMNTXrabIvN5ec//4V6vVZFYIMJ3FtuBFU2avjbQhydIYzVSH15JJ4CQhmFzGT3dtYm3AAHO49v3XXXU6XW2wl2Eq/gSmCR03nYJwDqqIhIsUqp67j0YEA1HaeicdPkjMBBUMkqS2wxNxtz24ggKyiPJ598QtZYY00ZMWKEWuAcLOBdd901E6oI7hnT23Wxk2TGPKy44jDZaaedZPPNN9eyNzb9YYcfJostMVT69e4T0BXv0RDhjmH9eTmA0JXBpVZRBMVQpo6Qwc66oHs3fCm0DPjyiy80fLH5j7fQniBUfLW2wLw6U76ZPFmee+55VcjEqkH6+vWrqeFKWIymjXhO2gekrVWNE016TCKDK7q3ZhCvlN4vdjLPN/6cbPDulM6szm2+H+qqRFQxuz3Q2taqlXkkI2LEcHDPhGVBTTyCWG+iWIzjpKoswB3tLFyI5mrSUmuVRx5+VC697BKlhV/GeaTbbrONGiuwmy6x2OLSCDlicTPQ3HnIjYWelHF8FN5NPRrLVbUNQydl054XqEtFWurz0RQFCv154u9r5mhIQFcsfMp+xHO/6KKL1AAEtWMModVf0nmthsbU3LhwLsYdiMwtt9wqhx52mBp8JN7+wTkCp556muyww/Zq8IBggvi2BLSQNd87OCfNxsachJ6SQJNwPjpViekSX1YOFYLmj4VKRBi7Ydwlz4PwIMYtipv5Ih+ol/aA6pSZ06bqc1NJhkKnGkip6LV9QCpXXHmFVqGoXCgZWc34o7zj1pkbhvk06d/1RshnDEaLpwiIWiGEw8JIrE+M6ssuv1xbH2C0wLLLvK233nparux1REOdNPYGcgN0medCXuy5556KGp522ukaDVjCGWvjPx+vRsGyyyyrY9kSiAs5NE8uNM2Mn6ssKzQkpkBBPg6VqvVSyytuCGdZrzhrxokDAEoJHQXPQHIzeWJw3LCOmZ9PnB7FMZ3sDBqQP4zgOGREw0n2fC3k08U6JObjiY9qIC3s7MjDUHMYBZo3nhWfQRwWqy38kHRbPsrWYna+5LHVehZ2SfIVlAbh5BTEL5038euTT1alj9LcYIP1tVvl4IFtcszRR2sY5oTjT5AFBg6QN9xmeeihMXqPLKLFvv8979k0fJgFD7ge2FwzhEXSgBAFj71W8d5C4mPnbFImmmoQEuPmm29+VWArDltRoemFhizkJvoz3cgznRX76xNPUh4SSjzbWnu5a9YyAyFGm8pW5tx40FQmcX/KZGtjHo9/pvAi2DFSml0tYk/6Rw4GMDSbDUOMhLhpTtD4+/eVF8yPf6aq9A2sk8CIQKBAiuQxkIwGRwmGzrnnnKeCa911KNVcXas/VEAElsM0zkVIcpK+MtoUj1eGEIWENfOiYJettfqkZkILjAnxf7y6f/7zRUUHKBtdZeVV1Bg2HgAM1CnfTpFHHn1U/nDPPSpIeRYQF0uMhXL63nvvkYFOILNplQgqDWotieYxsVCQt1rSpPs5VkVZDbk7GSoUVzjMPsmUjaP9Hh9dUM1mv4U9jrc/o32GvOwMzelKhd9XG+NRrWNU7xzsX/aLNWgswvae5gBExDg2uNbdd90jzz73tO8jtPCCCtlf4ZQDVX0DnZDkoNKvFroMe4qjahGxSULVULVS0DxdZU7+jF24cCRPItUzEvGNR52hYJ54OQykuWvh2lb1kSsXPSPfhNE+a2iOTIvzYveUBx64X6tgDjroYC3759kGDlhAwz8ahq3l8oL3kDnaodopC7iNyOnYd999VflgdEPn8Pif/qRJnrAFD1hgAWd4VzVUr0/X8Gg4qFEjtUTLENYx+RCQVTUGExOR3jjxBkqHz8NwL8NujWPw8quvqCLE6Bo0aLCiJKNvGa0KGKWPTGCMIFLk/si7+ST0gyKc0Nq7l0yZPlXH5wlnwHzy8SfSy31u5VVW9nuhHiz+8NNI84rGPE8vr9iymbL1x1wqRUYl7p3VyB1uKaodjCRyTkB3rGkh6ANXVUVNVWXqCyZAnwcuML+O1+JuzA864CB5YMyD8pgzPjfeeGM584wznPE51I3Po2rAoez323c/6efWPGuWpGNnWSo9BmzNFqLUPJxSl+KMIVk8USM37VMe/HMgfWbMmB5kWKdM+mKSInWgeJTKE6HguYYOXULvHZoAZN4kdw5O6TXX3Kk6zpo2Iu+s9xVoMnk7oC6LDBniy9EbjYyrxvZ7vl5zQ0ujL1SsBvbfuTnmOsHWT3aaJZRVtVogDYZLfm7Zsyor6YB7+etKvsCMp6AeDCG8BEraVlhheW09j7HCQPJ5BCDhCGC3c887V7tiPvvMM27Q/63GBBvnhz9cTZUuAw+5j+/w6201hRZtmSZ5PJsFixDgnlGyJPa+9vpYVWrzuR+U8IgRaykdNoqqzVnYeNa0ee/Xq48K7v9OnOQWwLVKANZSa5M4zh7Ds92FMno6CgI3DdVUiVcaWbVM9F1duRPyE8qGi78Xr2CAb2lQ+Pbbb8tqq62aJZ/lYaSKKlRTpEwxXC5Y7ldecYX81c0Hhgo1+scfd6xcNepKefSRx+Q+t/CvGjVK+wqRKLjoIkO8URU2qu+SWs3mpN7Iq3dioy/z/sU/uwkwSh779e8jb771tl4LL5b5JP5KbsXxxx2v4Tkz4DBIJ305UT797DOF5bkuntEWW2zuDN+HVKFarxIfa39cX6NayrrUSiPqERMZG7ExFV6M9kK+Z1TgBCNNBRkEZWIeYhqulQQBkRuXzfZYeU0VlHc5Ey9Tqvl68Z594sZsutxx913yrtsDhO9wENKGz0+wChh7HtaFciJh5EdhRkNUcCjw4FgXlCuDAuyzz16ah8F+svJSHB7t6EoyYkjMFrtepFQwVKr2d5pI3KDOfyQ2vsKTl/dYknvgWQJtQBbbld+p3sS48d9VD+s092rT7LtBowrzk9qe9SGLJZf8vlbb0ahQO1HPv4APdbS0ZsRjJhXzuUvd/ptfO1qzLs8662xVHnjAIJabb7GFJjaTFDpsxRVkhx12cM7a8GDg+VYJad2aNFYz/pM0X635GFGJGcj8jPbeV+n5PC+SZSlVJzeJNglUN3k6g0V1/xv7MT3DSCCGV4XcD5KKQV7x2K+88kr9PtZ8b9hfnfEDKkH7jvGfjZdhKw0L66yadUiP8yN8aDfk04Aa00SwCTKr8kTbFVhgKN8Xzf5l3mnUh5FCbhDzQ76FUmj0apPOTF141J4QEmhW77bespK752WWXVr++OCDcs+998oY9+9VV43SHJ0NNlhPq9mOPuboLBcJxAz1OaN9piQzcwRV15XkctV4nHLZ59cgK0odMdCVELKkweJf/vKEjjm6ibmBdHHgwEFKTKhcYU6/fenkHcbyCy+8oGHYddZZR0uW0Y9UcmIw9+7dos9GHt8NN9ygaDqkoDgxXDtP/u8avrIxrUT3n6HEXWap52Ouw0BZmCRqn95diWUZPbCBzx6kWgkWfU5IZt5aI/UkSjzZwkMWVuGG0sQggQCK3hm9e1cDo2VFhruFgoL5u7OGUbLwYTDpd9xxp/PgnlcSH3ghIPSx+C6HH/R8IfD1M53397vf/U6VM8lwGCn2vMSLmVgUn5VlYZzMP/98csQRR8hVv71SFxDCYvHFl9D4ugl/G5Mc0ixVtMzBHMThAat+0fck9gNz7w8KfeMysfiyHR0Bosu5Qhrai4lSNkqxgTfPPvusrOIpDlWU59fHlmH0rOmGx6Kn7PmRRx+TdX60jo4L80f8HcPgSSfwdtppB9nSbeDBzjPrDIgWfBuMDZ6cZeJnBh7zpz0/6lleRTVQp/M36+CJ25/QhoO8jnAgjOP7xwzQ6/DM8Hb8+c9/0c1K5jvz/Itf/EJDjFWN1fbWTa9ITXu7GrvkqvDaz3/+M61ywWDWe66nKoBilErnIZt3H6Ka2dHVwzCUsRJ6zVjVFAeecT2UMicBgTJGUK7dsEoWQnf6mnnHoVolqURK1IRILjCidFQxdBmjiDXct19fTagmF4nmbRlHTNjHSfSvsVqbGLAuzISHyE3A+8fTpr8SXjXOBAYOY+fj38HobkgI9xR5HEomVtP9UEYNbU3G58RHd2HYJJBB+s7KzZq0mpFb1/XplUrz+4lDMMbmi6xAnlEcgNF7+GGHZUZEHO4oJgsnobqkog4a/Wr+4vYO8o0KNaqwyJ/AOCCB+dRTT9XX2BMHHPALGTRgkBoh1YDEmgdv8oO5yoyBcK8WDq+HMMXtt98u337zrfJvYHjQOZqx4BmQtYREaGZ5r3NGqHBifxEOouHfcc5ZQZ5z75Rw23pJA4oAogIR39577aVIjaGihqR4I6ORLVjVHfxohm+9y7owPIwx030QCgeq0YmWQ5ijY6K8Qddff4MceeSR6vheffXVcvDBBweeqlQNHzOeq1qe7PNbtE9QrY8mFkOeiUE56oortVIURIX8JJAw5gdnB24q/oXDZKkll9LKLtMznY1gJKd+LavRGMYL44E5Admqunsi5WDajOnyrxdedI7gIzp3JGETeidv0pBwroMRRs7K7373e/0b2UwZ/A9/uLrmitER/rvvpmRyvNHwHZWJVBzrDBgMyLHOWEHOWb6WVXrG6zZ2xn04L+iMSEfNicEyT12Xk+D9cdhE2/uxAGgWI409/Lhe39eE54eWgtZ8VQ9QF0qOzHESy4jTArGRa9Ae4KUnnnxK23cPGDRQdnSKlmO8WxgkptXDpsNLRugSO7QYMoNtQhgoE2iPUl3Oh/iMa6OkgcJJjuP3JYcO9XHopCVwy3ijifeB0eZzE01CKiXAWnXTyJNny+Myp9BYWRD7pRjnmBcPziG5asbM6Xo/xi5rpWwG23uDytrPN5xC+Z4aYXA+MD6nnHKqXHbZZfrsSSVpalVzmAD0xkOnU0pD5KCDDtGxJ0b9nRNoEGERg7/sskvlsccelwlffC6nn3mmdIYyZ9qzw2NCNvoMjaf2Uv6dNCh0ve/gvbXP7FCB95nzxhAEwJUI6LVGrKXGo+c8qGRl5GzWzz+foPfCc2HEgLL85rzzlOiLc8nJwAuhy7Y1xmPzfjHhC+fJnht63XgyJZLnRCw02pFxKnjDOy/j5B4RMEm1EmBUJ+xq0V7RirOKJt7NIIQV+tpwtPZuVbjVl6D7haRNLRPdKJIGcrC04tEcrl9PjR+joed6hug0m+tsLWWhjhzNVKXAfnDKhqo2qwAzI7cz7HmLkcfonToj7lWg47PcnEIqSNdyensNcArTV/Pk4WRLls3kQpJ3sM6hZI8yEL61rrWa3InyYT2nuWxpRgUQC8+yYRPvE4/s+r8t/NRl/4kfM9YA69taJ1gM31emJKEdR5706Q1uf38fvP+BbLvddloWisyCRBGEInYimjGfmkKoBNbsrbfeWhP7ceBAOvDUWaskdRKu/vbbKRoGoOpo8823cF7/svpcyyy7jKJktuboYF+p+e7G5CQRYICVGKMf5YjyxqBff8P1FZnc1SnjQU7O+hYAvfRcctIIO9x7773qLDLnC7v9u/LKq2TJntbDDFlpzlHdjeH48Z/JBef9RvN1aL/w4CMPq03ieziF0mUJWFOGhqVKzOlZztvDnEeEb+HvRlD8yBaPfnl0JckYzcWvrbqvnFlppZW1ige5ceJJJ+n4kde2BHIv8fMIomIIZa7TfH2Ub1zY0JAYHDoY7RjmOHyEvTZ0Ruqxxx6jY/bqq6+pU4yRx9+US2P4bbLJxloh5xeCk3G0H6DDOZWoIXmdcfzb00/LU399St59/z1ZdOFF5FdH/UqNM/q31dWASzQkRDUtZI4kCCNXCQch88gHM4dBu5y3VMI8eTSt0ahqDhL6kHAlSBnyjvPRc37dJ0o/EFNyzAxVlspG3fBsMNWK715e3nezc8wTKZx6AFLc/D2d38yA0d/j89IAsZp1z8MBRzY61UtnEqnHR3Ay8GOc8qMJFgcbGJiRz5Gnct311ylshVX/ky1/6uOgtZoqKspQUWqWzGTGSlyLvtlmm6k3TgkXhGBQjZOU+dJ//qNwNpnfLMBGCJfM6GzXZocX/OZ8p5Cmy4knnhSqbnL+gTQorrkxUDjKkKWNo4U/tOma+M1XBtoQQg8/9Ih2U2aP1UPbchRrnNRlSkOz+qdNVQWPMCJh7KMPP9Scj4MPPkihz7gMu7liwItrkWqbU/yDe+lcfT7+JxpWwkPDI8Rj2XzzzaS3s+o/nzBBvbIb3ea94MKLdJy33nobjc1T97/xRhvrBm2Q2BeMASBPbQnw8afypttUrBESmtmIAwYuoF6OV4qJhvMosyVjH6OXZzIP35fVes+p3ulL073HVFPkDcWLN/zmW2/pGjqbKrTx43WUSapGafVq9edZiaIZK3XxPB1W1fDZp59FCikt5GBotgOGR62alVcinNqVKdfnEnkkkuZrEXdEYFBVTz7sxzwslniKARR5rKglKP3EEwqqIjSvteINA+D5nUeOlDOcY4DQBerPWEMreS6N7UHLYWLto4RJSKSrMAZrp5a1Bm+Zc9y6SipJVm6vaGfgMzLkM0c787wU7VYb5l87GOOIsGYDDX+cEBgf9cjA6gll0ftjJiIEuMteDMbp44//WQYsMECHQD1ikmc7Z2rugOf/yOFv1gX7CTlFYvaGztNGKX3h1j35dheEHC/bf13vK0eNfHWhVwygvIRo33OGNfuKvIONN9pQS6B/8IOl1TEjx+EP990vL91zjyocqjmg9VfUxN3zdttvpz3QQA0oO77jttuVt4piAp5pr732cgbIYtLf7QGMTfLBkJmTJ3+tziMyGYMBZmBI1HDyMG4rSSD2DKiAjYm2NUh8lcqkiZPkumuvUxTg5wcc4AzkqfLxpx/Lr089VcncFOVpNEK5eJoZCbpmtPKsU0Nc48a9Lgf+Yv983FQ2eiOS8NhrY8fpPeLSGbqf79XABdLwyasfvP+R7k0cGZB0OG5OOfUUfa5efftlIUtbt3F4w6PKVVXOIPPIl0UXXUTbdJC3cv8DDyi9BUbCEYcfLuc5Jwk5QarBG2/+V1HURx59JMsNQg/ut+++asxqzpebl5tuuFEmTZ4sgxZaUCtPjz/xROkb0A7yUb5y73F799xzr0YjNPIwfLgzmC5UI4N8LI+0+uonHAbWlMnAWkDT3ndGELmKUBIgB6l2ZV5Pckac7THTmTbPHp03OeMdIOYR/Zla3pfqwtkvppin3kC6yENTrrhXgF64ll+6p2TSmIlUvTux+HPwXiy7OPVK1MI1EMBZw7Tx4z9XumNKq7gPuuJad2Sf3FWXBUOiayUYDiNGrC0TnMdwvTNmEMAYNPSzweI0z3ug8wB9AqFPpAKWZJLJlyFBTGOb6qn31mv89Zmn5RK3GGdOna4IBMlVCiEnSSh/9BsnPmwyy0ezPAM74rhfPCdJNnjZVSQ2BadO+U4bLKZJMQbK0WnhFMi4KpWsI21H6BbNefPN11/Wdx4BaAT5QTvuuEOApOMkwOLi0+SsileI9dCmHeSJShAMlDvvvEsrAkC6jjr2aKUtX8QZD2edfbZa47BcUmrHw73wwovy0JiHJEvGSSSjul91lZVlMSdID3JzyBxND2XJoBhsWqp2SJRDgQJ7YoiuscbqOvYxyZQZatbd1pQv18NoQcmQaMsaYE199PHHGmokg14rN2iZTlJcWL/WqBFjpRESFBnnb5yAt8mK581CkCRqZwy81UrOoxPCjb5qJQ3kUpVQSRDEQFIk/4p/t5BGHE6jE7eiQsEQwAWxElE1WNx3IchA13AQOBBqKCyDqpNECmP45z8/oQKSpFF4dhg7rQhIWoP35ekOuOeZ02YUcnDMUKFyoLWtRRMDYc4Fu9eqjtDHRI0/9/vi31vMIyCKgkiW22BGi0HUZqjERkrZibLXub+Z7XWdy4wboxDj8WuQcaIiatDAQVkY0pPNJTo+flwq2V7zScYz1YDDi/Y5EL1U2ZCQSb4AdPooNzNW4vmLK554PaYgIKdi2LAVteT0qaeelKeefFLRFMIBoC2DBw/ylTnuHsgj0+TY0NiU0ME/f/0vnzviFChjO2LNtYRETKr5CNtwCxAfdjiD8513PlKUhRAue/DHP95CwzyE2JENcYVWmuTryYcMfCUX80yVErQTVNzM338+ueS8S+Xb775TLh+S9Llv5UCK8tXy/erHA2OHtVLzcEAhT8lXzfg1CUoyYu21xYc6807NnhyTj4aw2//D3nsAylXV+ePfe+/MvJK8JEASQu+9CaJUqSpNVAR7AbFTxL6r/P6LFUVBZRULq+uqCIooNkBFEaQKdhAQEjpIkJCQ9srM3Ps/n28559w781II7sbd+9Xw3pu55ZTv+faiwcDz5t7D5wrjRbzkzFmz2JoP19oOO+7EloMpjl/gTCbR/LgaOwd8Sywk6BH2qNUSK8RrX/NqFlDhRoZr/ITXv57PCNbuVCe4QElCETuOEXNzRzgChMGzP/1pspCBwuH9kU6AQh2aWU6JQyHFJdqj7Le//R273qBc4yeeC2sNrDywiOAscz2ZSMACzxN3X6oWlQ6PHf3gPvqRj9Kz9no2ve0tb2EegDEd+5KX0JwN5mghQqK46arQKXHLi3tU+mj9/bH59NnPfMZXsP1vs6zwzVoMBmACS9XlszKI2WlexNJy0DQzbtClGqdW/0S56a223oa1CDA6LDI0dDwNC/gzJ0Wffc6nKHNCznBrMJicG4rwcNm4gwICAesJDu+WmnKLZ8AVMOw0ffzOAYNu8dGgDT+RbYQ+RTgcMAQ+cP8DdLNDvK/8hxN8nKDy//7f6dxLYgj9isD8cFg0y6jkB3qK0NeXTRLQyXVv9JPwncQNTp86Qm9545u0l0goDW4Im2lgJ1wKiKngQ+OY9CnqS8eT0AF2yy23cOt+kZosX+tNu/Heez94KmZV9lc2Eh8oJ8FuXXrdCcfT8w8/jGu5fOiDH+JnQnPHnuDn8w59nuw7Do/b+wV/l6ZicHUgrZoFASZEm1J3os3rADPpPffdy1YUCCgPP/wIawUwYULLWUezd2KGHQssca0XW0Ec5ptvvoXNtQg8QxAdiBjwEYwGDfxiIUC6ADfU19/xTBBuAzzvL3/5C33lS1+iuHQHe3Pcf59csJD+9T3v81aWhp4rPE+IvlxfaMt1c8FIDZHYxSE+/VSLnXEQdipWCKsIauZve4Zvn+EAjhwOMIUZHXFjhfR5so7HTPRZO87VOiQuPwiX6Kz8Jodrxx53LBeBa7UawRqThboZIPhgGBNOMAARxbULOVX8eo5pAGPHusMSgLlDq4VP3xj1EocvMKvPdMICcGTXnXdmK8KgExTwvaW0gseL0GKZa2kPrYpjSzBZzK0Bk3ifeBW5j2+iFxx9BFsvrDu81QiySp1WvRnxL3DtMQNy80ZQI6frurXd2gnQiF1BYThosR/84BmOscwpBZCb+8fH+kXjMvdjsykk/ZBDDqW99t2H7rz9Dg7w/PrX/osVFcSPwfW0vxO2sa9DjpHivv2c8oYsH7h+4SIZH2+zFRHpwxCO4T5euGghKxYLHH4iBgn78J73vJeFE7ih7OyYhg5oNjNPXya4MWDIFmFlz70bBdSmuzP5nvdKQCfoVOYO9fvf+W7aRksFGI3BM6TeSlMsj6QkFXTAreOVV/xUWrj4PRK3OJTczTfbgp6z737qes2EFkVWL6NZ0pU+px/96FLeJ1jLNt98Czr9Ax/gmjGoyn3Sm9/KAau5o5OcEcQCdOoVbvAGLnrM50gCqjFKpOeDcSPQFcUU9957H7rpphvpxhtupFudIjR9ZDq7z457+UtpCzfeaTOmcUHCbRxvQj8onM9c3b0o6pYpfjy56EkWTM786McYv0A7kQKPeCWrbIy9QDyKNOCMC6SSt4yIcC+KBZ4HegevxDHHvoQtauBjDXf2cc6mOVpqLmBzeUMQNgJlNY14fds5bewEpQTCn/Go1QxaWSM3EAf9RExvssqaMTGI/xaQ6of6hfzQzynRdKzoetFWhnkDwDTf/a538ftRGRFmSGi4iI7fxG04os2xcVYMx1Ieg1WiYLMaLDEQeISRCKDgl/gwu97/DMnczLhTtZnV5dffwOY8EGek477iFS+n/fZ/DkvukiUT5ms9O1YUB11do6q7KF6L2JwdvvOcrEcoYpMnDrmF3xbBx27fS0BX7gM5lzqt1oivaXoIqkOsCdwCWCdoP1aAL44JKM+n4vpjaX6KIz7jbPrdeOONuFIstDUQRATmIUh6G6fRgJC/7LiXMl+HD3fW7FksfeFQtR0eIIoelo/FCxexTxqBYyDAYGw4rAhiDD5Z7aVSEU5CfE3bj9uYDO6DyxBBdtBSkF0B4QUaPwJG4XK0GBfpTxOIcbA2ytytgqMPlK3gAnAUgeToAwPcBSOzSrZ2xnL10ZtwaUGoEuORlro5WwyTBVJaMCGfA3VRsdtLtUlpTSEMNtfgAMQFgdv/4Xd/YP/7oGNGFsxta2jCFADuNRC6Fzm8YKaSSW0ii78xjXvJksXsQoC2BsHy3HP/3Wt48+bOZW0aZxOBo0h9x17AQgarA2LBcN8yd7avcBpk2z0fbiA0N0VgKQLpkb5rzQxxzoGr1v8kjl/pB1a6Pc2EoVWvMgHGNH4TVGzPzRqDz8wa3FEBts3FxcpuKvwOfEXWyGmnvYOzfD7ykQ9zILjfb61r0Wu9tNogDTIBEkoCNHo0i9zL4SyE/OuvvY6VgQ998IO8r2333AMOPJD22mdvylRqxjqBxoIRgrktXLSIGfYVTgjA2kNZ2WijTRwenKRVgcXqZ/EnppXbnIy+xFYtuAKh7N17/300f/583qOPnXmm1CjSuBJSSxEzfAh9qcTjQXAwgRqfh7iVnPefM9Wq9LKQPkaoKj3QaIYO0AjcR0ZoVg68ZnoApVddGk0NeEcaOAJWYVlFbBt+32KLLaho5Sxk+5ixogh9mAqxWNrc0RgRx6qpZ2H2zNn0oqNfREcfdTTdM+8eTuf+kxNaTjn5FI4322e/fVkwwHpZeAOEcJwn4AUSAhDrg6KboHGoLbbjDttzMUuOFSnkLONcgZbEikLcBsdcrkYfcR7xHbwTb3zjG7j+DdZjxJ2hRC2aEApbA4M8jpiOVXkYmv922uKdCNYcotWSVGgNs4EYGRuZN8n1Y6r9iELswijiMfeYWfX+6B4x2YEgg+C3eBOANAgyg98PWTuQ9I8++oXcAAvXI9gMxGd8fLk/VMakIIDA12sSZUPrG+QaEITrcA8EE1TP/N4PLuVUvbbTkN73vn9h5AJxghQLtwjSdYcgGPGClDs+UyRLrGxtAdUUvSpUmX/eDdpB9eqisLLtMCGqeyPJtImk9jvSYnHcjVizIYDUcHXBXCndUQVl0Mjw3HM/S9/59nc4oA7CCxdK0qh+axdgmnS/OeBv6Z5rvT1yNjcjjqTdHqf5r34V91f6tRMksccDjiCAIEH4QG2T1tAAZ8x0OLumTZd+73s8LwiMOGRwN8l6yKGVWIly88I4nRtE1DKLrOUDyoSj0iOsMQjUhakbrkKLu4CQ9OIXvygSgkSjYF6u+27viN9nVpcegDvEfT+ITtVO+ACBbVTca5kSWBGwtMaB+19zQEzRpbPjLWcUglWLwnc+Q9wRHo1gwUQrCeMLpDa2u2oNzFIJ4HbMC3FFiIvhRpBuvqgYPa5EzojgVK6102WhE9kQ4v5Jmdk9/PBDPgML1hLEDyFdFUHyqAuC9UYGBuKOwAyBD9DwIYDhPlgGIJBcfPF36HjUqpgyTC976UuZcYGIHv78wzjOasw9/4tf/BIHWkNwwNlFxkNeqVsxqQVYtc1WS9J7rVhc7LLOdF/iqqpVvKoSbsb5gSbXm+i02174aGltH1yHglxwM7/zne9i7RsuS2jVklGRc/xYP3oaByMzPkBDTiQeRWjiCzhr7bnPPZTPy5+cQnDFz35Kv7n5ZqftyrmGywhrD7wG3UTaLpRAKCTIBJw1azYzPTDGVAttWhxKbKk0IV3OdUetFYUW9MzpS1/+L6ajEGxPOult4nriOKxM9VTNxOKfxmDdekel3U3Jwj6wa1sDaUt0phB3E85REcVCFRRp/UZvTRkgqWHSRsO+QspyQEhqthr8+clvfRun7r7/A++nT5/zaeYhIRar1wqXKQ/LdSyCD+JyTZviFkURxK223Iq2dYIbaCsszjiD3//hDzg5BHNE4gdwn/HFnTvsC+KeoJChLANoFM7kAFcH76gLO2N6VfV8xBZO4BQaRfKc2xNsTUHXZZwbBH1LbNkA14O5/PIr2PXNcyikQSTAFBVPX/C70dbCMqXaXuB+Kg6GNRJWzBcbUr56XUBVDbvn98leYKY8IHDsHvLWBPNxE9cdgLb/mc98mgNnwVy+973vczdcHDjkt2+77TalgD3padBkKwyIGg4L0qCtYqIxBxBVCyLF52CaV135C/rRj37E6avbbL01uwHe+pY3c0YAYhZYaNDgO6u5gd1hYjepSbl3zez3ybQ/Ww++v5BUXgtak+eVhRlLKU31oMTZE9X3MzFwP8Eo0I8EZl8LNjUtfPvtd+C6DsjwAYP58Ic/xCnhWEtYsiwVOp5THN8Suysw1pZnlnKYoHGBqL/aCS0vP+6l7AbqTIzTRRd+m+5duJC1oyWOMUGYwThgRkfmQchmsniqkKLuY3sULNbKSsNb+XREzKMPDSw9jz/+d74WGRDQVmOrDACp6SuyKvbN5ki0wWbllhTWmUw6/nKXbkckM+q1wJB+4nmvapdFEQR8/aJctJG0yJfufy8EpsxMiCmqSNksUGy6KVuZwDTg28+VEME8b5YraOcQ6mB5gzsH78Y5mjdvLltIQFSBH8hGgOXkvM9/nmvtQGBGZoIEEXaZgae8P13vG0ecGqyYlkbKdU7cOYbADaEOromZ663H5moEM4KJzJ//GPc/EetSb1pzP7C2BxbHJRbHQGF5jVPpXWUCC6CaZlxa2cLSmO3+lF1eCPAmFTbGxpZzICbqzsAKcu6553KWCCr5Tnd0jmOXuhJXVlUOS9ZYKny1Vj73rRZrtlhH0Dmcq00ck4WJH24eWBwQzI5AcQCyinbbbVd2x4J5oggY4lXYqqxWZ8bXikLl41SKEJ8IOnvH7bdzXR1k1SAOAriCwFXUL9l4403Igi1TPRuyTgXjANNfs6goLibqWinUrSSJHkLzSkocifsTZw1CT6pCStcEFIsuD+jPn0042nWME9AQZLznM/cIgZRumLNmzuQKtAiqhosc8WtowzEwADoz4V1xZGcIG84e2oKsGzgnB6j+ysUwM6vb02EhZZp2+kb5ewQ6Yt0hhN933/2M97AeI6gaFsbNN988ojNi0be6OrIexjcLdcWZ4iIK+v33P8CWbNA70DpYJOfNu4cVA7TDWD66nN07UBhgDDjk4EPEU5Eknp8ZxanSV7+sXNFa3LBVfrOq8JRTl21QacUHnFYOUZUo9CMURZ9xJ0WvIBObrMpMMGFtAJ9/+EMfpOtvuJGuufpaJx1ey9LiddfewAx0yGnibzvpzSx5mjYEgoCDCavAwQcfpGl4Lbrzzr+SbTSkSfiX2cfuiB/K+oNxIuccgsqmToMHIjaypqwDaRZIKlsYW7z6M4jK3Fdiop7kJtZEEoqJZNAFTdthbTFrMYEyIcr8h3zw2QRR9oXDBw2Qcv3yuRCsggPFcFjBlCAoYp1RAhwamBFwEw5bGrRajg2g0rtsrBaUZmZmjo9yRA/ZNm944xupqS6Qxxc8Trfdehud9vZTea4Z12zoMiOJs21sLWOhxYpcgZAhSn3u3Hms7cMlCAYCbZKtNuNjXGob95hJ32quwCSLn6wZrgKYsA2Ck/bRMBpN+1xiVRrWha2PfzchIwwgfIkSDNFsLP6rX1xGCTsqn/vPEsPdwpvNZ68/m/Z81p5c1wOaeVOtS1aIzQJZsZ6IEYJlCxY3uDdgmTzvvM9ziXik/QszE+sMLAq3Ok0V5mYLyIOSEVvn8FykeKIq8sEHHaTBqVIuoFBmlatSwYHCSahNgffjH1GgHf2sHpXF5dXI1dVQtcjgrMDVaxmEsUAaW4777b9ZHSBYoQwAMhZtntCC8UzEQyCjDRbjCy64gN76trexgMYdzFlwk8BSnMOYLpawIwkuFNOqjfaJ5azDwgAsNVB24NJAbAZo5ty5dztB8gAOLOUq1Y5RNd3/0PVagjODu9dikaxbu40HrrhvOOEE80V2EuYFq+d73vNutohD4UN8BvAG1VOb2h17ue+/JiXoU40FoZgeRkhsGalE5gorypcVmjLu+0JFR6nPPuFuWHyf5QTr7178XTePUaV3ArB4whWJzsSwBCLjDYrSTjvtzKU1AJgrrGFIAx4b63CjTDnTYVz2Zg5nVIuMuR5R2oDLDrjtaw02mV6A1sDSiGxDWCEhpEC4J7LwCOx5k8saIAMT75N2CxMSMD4+rh2/Oyww33TTLZzujrOE8ULwQir6rFkzWeEHT8T9oMVtjRXF+IAnWJ8WF0OseEomwf34upVdOxmscSNDE1ri/OqqOdSYRpVwhgcFD4nfwPLXDMyKtadDYZo5kc+wAHLA1IdqtYgtOOnkt3G6GprTPfDA/TR33gMcHCkaVpeDm/bddz9vFQKzhSaGA4P+G5DmUbRnqjugePUznrE7M6XPOSRFzPcsTTEs9MBIwaCQqZOSddNMVhhLtCLhblWBmb+egIAMchbFcKHtA3BgkkLrcljlRyr1c7L9yNg9VC72ZVamlOlH4gng4Yc/363nXnTp9y/llG3UV4DpXYpELdYI9HaPBaeaKVaNwxFTe6ZClVnbEt8kUCt8cDsDBAVzTYtG6hld7FIrIivAQKvlNQt0iYaQItVot6HPfe5zTBgwZlyLehUgDiCw1g0ZOIRMhsLjfRDEV+a6K1TD6ndOG25NG5hUu6sdbbXWRpb1HO5Yi1nZoe9n4Yz/9meTEvMQyZqzpqlZHFhDMCOndXbcOkydPsgMgLuwurXce69n05133OE0tB+xq2GdGdNp5512YmsXFIDvXbI+a2Pw1yO1H3tw++13sN8dwZ8nnHA8pzJLXBdxPBOIIoRFxLOAgLLJ3Z11CI/Iznvve97LTF+ygAq2+Ej2iSC+tf8YGHD73u56QTNObTYBLde6MgWFtG4ebyI1cbS0i6yblaL3mU355PStsv/msoHghgquUnTLBB6zDsjfSGN+//vfR1deeRXXY9nDCYEnn3KyE742ZnzFu4GTwGOr4SJEgLzmzvNMBN8k/kmtIiYIa/doa+SHrBgwJ7giIZwAcO6bXFm3S9aMTgT+jlqJoCik7qyPcv2Y+++7j75w3hdo7332YcEfQcPIHkEftdGly4QnuJdyF3bE97jf4T5HYO8vf/kL2nDjjWhk2jQfNybVxs16YtJ7oCGSIWZxdbFdkbi1Cqf9Ky208hFxDZuq8Io5Yk1BB1ixSE3QzXQ9ulwccmRkG05pRmbPz39+Jb8R7TtQjVjaSuReAYbl3TJuCqVhTJ99SiyEjEYQoNhl3WDhyCxU2AfEjcCdh3+GJ1LVOuNYpW4irRWsjEVDa1JhbWCVxLlBPRzsCyybKPEAwQwJCxCEclUOpfVIi8fVAu1vw7LdZktjQyuLF5p4IW4t4IEoIf3AcDxY01cPnnLqMq8lS24dlbjChlddFyuyEsQSZnzE0+gDY/RsYtT0zUKJB74z35ykd3YVuTN2Ybz2ta/mWgPIFUcqJQfYufvhOoBfuKHmLUBbfcgASJevP/4ETywR7AWT6NjyZez/xbVmnWlk0p24x09N5KX5lcmPkzGReL1XdB+/Ny+bZUvXkRByrF/XE2XyB8OINkbrA25JUlcxN5jf7T1VU7cxaxCU5x92GNfl+NSnzqb/OP8/uL4GGBYCvrBuFnzIxLGi5dqzq2bcpAgr6Mes15qdQFwfFjtF3ndtflkDqxuA1HQEx8KVhxRztHMXgWSKuCA4MHu59/8i4A0H0lxVeB/K8qM0OvoMIcsoTnGdFN9VA+aOtX2wgpN2OmVBxVvmKo80q2K/d5ZcAquIS+Y+sDMpLqPC+9tZeOWxEROvtpqUueaG+x2xO8hyQuCxaWsg+MZIQwbQOJcNuPHGmzho2fbpz3/6swTSuuc9uXgJzZ//KFu74LOHBg7tFSnvw0PDdN/993Ea6ZA7l9ywLbJu8DyCFMfMsD3eYddaWDejJ10JFrY1VUElTSRlPTCp8uLzOetqwGcahPmVgeE3cAXrZowY91pGRvDrF1rVN2OT/4UXfovOcwLAqae+nf9GnRQwG9AvuNksONniIUAfMb6CU+CDVcEQyZQp/l3pQbcoNHC9w3TNxhOnlpsr3XALcQ73uP349TXX0gP33U/33D2X3UZIU8WZGoD10fEJ0NCJtlhYLdZlfEzS1iHAFo4ZEgLml43STjvsyAGtHFeXBGYomOnF6RLuBmEl/kIuNbd2P0JcdhHHikZc1l4eZi7lIDyI5QF7AXqB8ANYyhDDiFR/CAIWr4MtkNgWLfSWaLWYJKLhukklHpLGGWEpB2o3OQV+zNMcs/BZrKUEfQvtw1n89re/7WjeQrYEIWD9lFNOZssc6Bb3GKLEB0pjIXHOzRLOZ4ukOatZMZnOaqKCZb0ZavWjMZbU0C8Lb1VhDWNWtHroxATXGult5tWrua3eS6Kf5qbI1SyLvxIpgmUt3C2VOpSLF78nTMpIb0RFQoxjyP2NfPs3v/nNOtZg/QESwAwJrXn92XN07JKlgXfDylLk6vKhRLlLEBLMJFqNU1gZxIekZJ2pCB8rimfJst46J/5ai06HNqTmvBL/E0d6zz5Bes/UvGtZCXZAzTdtQhuIJTI00DsCAuIFF3yLfvjDH9Kll15KO+64gxMcX8fXGOJazQlYMHxbeyJf3nuydQpCcajtwhqf+oe5PQOFsvc4rDh4F110Iftn8Te0IgTyPmO33Zgwo0aPVKPteFOy4TfG1VaNKB7HpZf+gK0GmFNo5riyfS/0wJvbq/BWGXmuMlyWGlVzjJlpZf/tvhW9t7qn/c20hQ0vXEfi0uH3oHBbh3R9J7ifCAL7YjcAnssdmBUn7CzC8oLy3Sj2h0KK2AsQTZTshiCBWBjEjgFXENC56Mkn+fN77r2Xq09D4D3iiCM8foC5Q4ngxpEp+RYYpfgJmYCPo+OUSq34KqZ2IbKJCo4cL4KaSUi77bDNXtpSaJ0cMoYVL12SaIJBCCxdGRiNMCufBTiaIBfHesT0FII+ztZZZ32Cbr/9dvrlL6/SBnlbMvPBmTOmKEHXOXfHtnGKMF8OKI1xyOORCnC4bvGSxf4cWvyZFYrE+UdwLFzo2DP0RUO5eGREfvRDH+Z3mdDP66Q9exqJwwv3bARao17TGWec4QVynAtO0y+Cohfowops04EumBWhCjijNkcrwlilq7HiJLgkxeaWOeFpxowBFb61T5W3fpFX1l74whex6wzWfCh3yMwBIIMOrhO41MQaNcHxKF2lyZatw2epj6JPFNxtMseGxnJJ01ATdCXmaVQzFZ/kViZItYZiduSRR3EfO8SSwUWP+2CZMyuvuQnxDtRSuvGmm+jEN7yBx8AuJFhPUR/qyUWsIEjm5IRXUpn+po2o4WcZBHdS78V4KuLAGrmBxG8/7jUCgxj5q4djMqGlxxwdzzcSVhgxSAXmRD4zac58dDHC2TMt8BT3o8AUDhukXtOKzNcaS7E2RxsfL3ReRD7SoJHExHJV4nb6/V11W8QWgWwShlV+kATYsnmuKKdIi8BlVYGlU2fVCtRjm2NG3WBhDzE7MCFC4LO4DRt7rG2JxSThuhkI1HrpS4+lP/7xT1yuGUFoqMeA9DuYsZFSmXGdiQm23nQSKqVAynNzr+HFlhcJ7O5IMFshbj1UvUHBKsTuwKSJaHkUkgPxgIBykFYLxbsRxGgN6AYy6e2BiggStS5zs+/t8EEImj59SMarggSYKL63tMBqKni8x7Y+YnnX4lUVGmzaIdYDCI60SQ1DqWh9la2KLJqT4VMQiOyeGBeDaTaNUEGUUckOs/MF0z1M38i0wR4jUBKuGOwVmKqsj2l3TSeU3MqFpSCQIC4BTA7E+1Of/CSXAIDfHKZpxAohYBBFAbGvWFO4ew444ECOqzBLFwJ10QwO1rAnFy3md8bxUURSIwbz6IBIJok3+0uHWim21+by5Q1a6p5rBP93f/g9v/uWW37vtNGLONto6bIl9LoTXleKrTMtMu/mUTDjiiEWVGKaZF1tzeUBiGmQNFWVlHrgBs4g6rqg98xvHWNBYTYIDK985Su4KzMSCrgeCTn8TaRAYWsgkww/NdPZGTL8RrYkv0vdEaKRL48YuFbI7hRcGBHff+1rX2Nh/R2nnUbDbh/Xn70+uy5yFTriBo9JEtN44tToXXfZhePd8P0Y3EFa38QHw8KVq4xAisj1X9fg0jPa2xtEMMptEdoqFCYRfvemseN3yVqSWjtQprC9qPgqVtuoinQS6DJcMDgHaMoKfEK80Ve/+lU677zzmPbcccdWXA0YmYp7OMEBriFYEbOkyTVvzDpslhxftDO19gpSS8faeYilt6muuUStxvfS1b/6Fd3/wAM8h7e85S2cqIDzY/MBWKmJMPbgNsc5O+KIw/mMmiIIQfMhN/af/eznXLlbLIlNFQ5JXfVGU/rhvuCd/jXpdSuCNRZWjMmHbqPlOhvVQMrVMQFVrygo8tFHF3hyWxQ9BNo+NyaCTY6D0iQVOokkZn1ObhHnZeEliUQAPdfyvpRKDHyyOfaaGgMYwsTZMrHQFz+j+nvizdeJ1/RKAm4kTCVZWt4zUIFc6haU1lsJzS677MoZATAjbrGFSMhgJGZRqc4Znw1yiXspCvWsZ+3J9R5gbUGBtquuusod4v/kNEkcKJiyUc4a90Hatwq0LLhgjD5oLljrfNqiCq94F6rtgkg/8OADXLTO9v/UU0+hzTffgu8Z0HoFGK5VQsV7Qo8kY/gSC/DXv97Jrgj227rr0MlZXEGSIggLDYIi4zLuhmuxeyusZyA8qQYJx2hilitpjtcgi+IvCzT9LSNV4WgygXkyvPSEO3IV+Odq/yLsJYRA1McAYQajRLAhmBa67QqRD4Ie3BMQLDbeZBPuqwKLCtxEKMeObJPHHvs7/439RowT8ABxYYkK6wjUxXvwPc7tvffe5wSYr7PL6cADD6BOu6tWutCLSWKZlA5BQClEa0+1x4zPjHC068kFjzOj+MpXvsoWA2TMILU47yb03ve9j/bZd283/i+y8FOlrlihODOs6sKcDOx602ZBQy3wNaYhMR2D5drGbfegailSw+ESQgl01Jj68Y+/xIGruHa3PXanI9x6QghAjMFGTkC3GJMgMGUsyGcqXBBXJZdUVZxFDtB07wJT/OxnPsuaNb5HvMM73/lO2mrLLZnh5hrfhncNIIU+D32y1A7BGigXbeQ+SvJ+6WSuaeAQYkbHWJhFGwA2Wvu6WGnwTVbOguFoqFwbW0zkZzNKeZYaOoFXxXzCfnIfNXf+kRr8/e9fyoHBPouLaWvItAnvChZh/ESAORQ04DyyCpF6jNjJiy++mGa7swLBEA1T4eLE9aiCvOH6c7zwZcIKqnoDIBhYPygIe4YPEIBQrRbV3NGWBEG+O+60E/dewxi5Xk1ReHpnCnWVp8Q8GwqA/R68Bl22nO317L1K9D7EWq0Q671yxPiwmoIKW5RWxXQ52c0AFPLJrKlcROAmg6r2B+gXZ2HeSb4n3OxZVkFlXlx9ftW6YQdTKn4KBMIQkNpvYEJkJc4TdZlY4Kn/l4T8+aIom+Wr84k1r/iAVTc9Zv6xZag8SSo/iyQdMk3F0tPSKoJyroOwkzLCSTYQ3DssDUfaSBEeGv4uCt/gUQLFmp6RVoWqeC4mEBBJFVvpu9NiaR3uIGjLYPrIqLj6ml9z4DOYFopObbXVlp6A4TlwvYGxDQyKVYNjhAqJFcoaMr5fOgEIBOGKn17BFrNjjnkxF2DaeZedmRFYrIkRNAmuDdHsonEU7A/utCUQGK6Iu/56l1qCNirVjogZjmnEvGdJEEa4Umyh86BYiC80VsH2N+ypVaS0yrO8h1Gn7smgnxWlGrwcm8H74pWCeqDEXWUEHPUb3JiPOvIo2n+//Tkm6brrr+NnYN9AiMEkkUGAtNhljvHDPfPTK35K8/82n77wxS9wDNkbTnwD4851117HFTu/ecG3WJPD+iKzDg0Tc9kUvm5Q+zqBcP/kxz+mm2/5LXe63twJPhLU3pIu1r7po8aZJOSbNna5G3ZOyxYvomuvu46sOCQEJTSBW7psKb3VaaCIq4IWKiXsEePQZfxkc3m3nLpMhVgp0PBvdSAWXK1+k7lMsqwcRB3TDCkXkPtO2yZ0YxyIO4CFC89AXB0HQLq9uuE3N9GXzz+f6yR1nYCwndsbKAKwHAnzKVjIQ7XbOXM2ECGo2+H0VTBYBD6jFP4PfnApZ+Ed4YTJDZzAA0uaKXyG94zV3dxr10YX2Cqa+MRWVaqIM5oKi3fIZa+XLl7CePS9715CHzj9A3yH1XTRRacq5TcXpJ2ryY4IzrtkM5qiE509Pza/SUwnUawSQjHcKBAUpLpv0JAjkYjUccWB3dLhWYRorDdwCv8ASNFHnFyOCrFjo1w2w2jwuuusS1tttrnQJbVuIRzh4OceylarbkfWFMIJOlMvXPgE/e2Rh9lyDVfqV7/6FVYWEJRthezMMuorWceKciTblXglhEzEmGEOmDfSqRN5Fs4G6LhYlUyQtID0yUG8MB2yLLLVBcal1b6rAlw4KpNmgxKEJ9DvwFW1cKpcW/qMAloy4cSCJqHYWUoRyka392v+1Q9i/6RpK3EdBmbVWaICSshEKcoPYQmBD6bhcMS0J5tjzFjKVqBeK0X1fh43m7OFGJOuSQddatXH3kx74z1SzWhAjhKK+2SaDiiVB6QQWZJFzE3XFcQEdWygaXSjoNBYo+wHQVIPDdkGBga9gCOmSdEY5mywIfcfQXojXAGoPeHdbqn05UHxKoARLltDjOk+p61c9O2L2Cf77/9+rgQvajdZ6SLa8EJqOGChv4gXEpX4S6aCY0RuPaY5ojx92ghNGZa+U0KkpC08161oS/qnuW64mR5MuGEhSOoeWCfTTslnW10+PFsi7ruUOMKXFmUL28pALDdlvBHen5SukTWc5CG6DkU8QOyH+x+3nWgOOI3xX+m4e+bROeecze5BdOaFi2+eI6LLHBFevGQJB8le9cur6agjXkh33XE3XfLd74jm3WhxIOKUqVO4UR6KNyJtGYWo9th9D+7BkqRWVbPDzBKC0F133c01WM4//z9Kgjy0fquXA+ZvZfVNYLNgeFgQIORAABILWZPO/NhHuZYErpXsrzafj9SNMRUOTFkOE3Tig54N/0Q4DcXF+gXixmAWQVOIwPBRuwdF2dAraDJlp2Qhi76DcJDq37AcQEiBQMJFxtwcNndCvwlBixzD/fnPfs4p5wh2xX5y76/2BP3bhz7kA14h+MO1j/WDG+yNb3ojnXHGv9HGG27M9UAQ39O0onSJsnhdn0LTpVg0L8yakgRaUrAPhc/OZ889V3o5JaR1hNyZwjly/3badRd69t57a8Vfc8tGtCZyX8b8Ra7rb2EcnoKic+hF1ZF4ME/MQ0uNwEhCuw1YDOG+lG7McTJAXjm8PtTfPy9kJIZxQpBAEH+jJW7OL37uc0wr0FUe7rW/3nEHW1JYkXPrAyvmJ846i+kMnpyRVJ5G2QAUxoSgimrC2+q+j6BVgdb6SlQJYwUIbnpBJvJWdxMyZdUkQ7TbYUGVreb4O5PAZu4wrZWuubZSFqyA5kK32j8m9pXplqwD8LKbT35GVgRrFGDLvkZHHARxJ8nmWF17j4Lv0JEEgaUKVeFhVd4VCwn9mEBJiFD5oTAxOrLAkDFqtR6s/NXlQMpqTErZjLli8LHwifiYi8LGo8+MBKf4+SZcmOurn9DYn9iWzarQMqpZNiuCYGkRX7DEpQS3CJgEAlwRUS+9LNo++BDwd6cB3z13rrdkxAQfgIAwdABFyX5I/hZEmeehzLe5rOKU1V58UStTJlUn0WtmbHSMhZVBXzJd4h2eWLCAgz9BlLsq/JXW1NabSAVdY0K279baoLS8JK3u275oUzVTYVJrSFrVFCcXnMmPpf9+cUHDLI0VL762qzUvWnBZuLFtt/323NQNGjh88wgqNNP12952Ei1xwsr0KdPpu9/9rsSJJLlW1Byi9Z3QgefDHbTTjjtyUCBchKe7v2Fda3F7jJSDci+/4gp2EZ1++um8PtJUsulbIcjZEoZmXcTBXKwHUlEUfq47uDFzg7mi0JoToUhkHCjLlUYTzpdRQlPWHNna1Q3rbHi2KmDvgLCCwH+4GuAKNZyO4weIykQf7igLQLW4PnNHwZIIGHbMDoweTCEZ0MDT9WbS8ce/js+GZBiJWR/CyT333OuD0VvauBWvQxdfVAJfZ/o0Pgt4xxDOpQWokhZm8xlrZXYdQ6yowhIPYfFfPvCvPlYoVd5hVcR5zI3Mx4esCGzd4xT/6nutblPJshBbUypjtessDo0sXtLzjRUOyd8bN/cVV0zO+A+GPziYsSULPA4CysEHH0gHHXCAp09cwM3txbKxMQl0B91rdzkL72v/9TXaxQl1iIvJ1foNV2F7Ar13JGOokWoTXX1/os8oHWwSQcXWAz+Rcfb+0z/g1w7zGF0+ToueXMxWVFjqEuotCFjlHeXPJGMX4yxKZ3LV5YM1sqwY8U61Zo80kJr85f2sC4Vpsj0XBw2/iISEpyb6hHdWf/ZzFxmT6Ss6xANIg9awMkEpLkwmvupeq1Pswuq9vxIDYUKcZvHE/saij9Bj93EtisiaEwttsfBRepciM0y0QXPpJQjV8VYhuLrCOsu8RNURf2w7BHXpW9afM4f/maBixcQM+cF0oAHBNytELvhk7T1VN0l1bXjMRehxBQGk25ngip7oQZUlGghZSA+eeXfP5eZlKI+N1NA0buNQiEvU3EK96yQmWI6T6bNPAE4f1T5FKxJSYogtKnJf0Oa9IFYUpb0JrqL4RlJBPS40pmvHC9XhIlaYJ5gt0lMRNwH8QKluaNCwmkCAa491qNVo8QuGhwe4zgaedMyxx9LMWTM5S6SppdBfe8Jr6flHHMbxF2kSgralpf1UzZioBmGHTtJW9NCsSdbSIA5qxfVWitxoT3BZhmezDVJxgfoQYmHUsoeIy7HnrMiyYrhVJfBiCQnxBHYuYqYZmL3iAx/ByHXrvvdtGVQTbig+IOWUa5m477JmmVnj7Oyww/YeP0TAk6JvqJwLgYH3p1v4OKSmuv097uh4kklM/DxHNN3kuKHMZxyts670r8nbOddoEcvOuM8AkirjrZ41mAzYEttXsFELQ6XcvOFJj3UzESsRglZNaRJ6U7UWrHgs4Vm9/IbdIYQaPk1WOLFHeRHcwACLWcvQOBRKDugFZ6oN835iv3O1GA/CkuzGPKSBswPNiKcWRaipY1aP0v7oOHXciMPbf7/9REFTHAU9Oufss2mLzTf3vY7i9g79kgqqAOs86LsJcP3WfkWwxgG2A2yuEjMsAq8aabbCzYyRpSqNlSaakPYgCZaV2FC3KtAPyavBVPF18ffMZFI9hHl5XLbCcXZAQiuyTPRuYvWyatqrEazqPHJFdCA4hmUltdOI4FpF0ZKFK00886uOp58GF/8tvt6US2UfcsjBGllO3r2yqvOezKIRmp1JN2gThszkbWthWns8XnwGrVBiaKQnkQm//d5VNuWW8cNirhId05LlY9zQ65STT6aJsQnOMOpMyEFDR234k2F+R3+crtWPyHNvWoVbDQQvLWJrVrAIdtU0WxQBr8PhV81vJRaV8tyIykJkec5EvXjVT4Av9N4wExFSmNDifyrTwp1iVXwhLOLfGf/2b0xcOVgTgkXWYkaXMwNSwdH9G4V2lsrvaJKG0Y2OT9A6661Hrz/xRBp2z7Sxmnk/0donZaGz8FktuH5AY0gs3ixmGsIEG1oXJmTeCF5mkQAU1yAqJK7ELOcxHpGcNRPyTbhaEcTCcyy8WMqtuQ7ia2M8zs0lrZTeLHeZ0Q6M0/p6kRVPdFc0mjTebUvGTcRYYqtFsDyIlRaxCVgXS9mVFOPEl1n3CpbivI2zH23NNHYFVjFzyUrKa4emaO0r7N3ll1/umVlSjbGYBILwXVai7P1FIfsUZ1qtUCElU26kWapli5rwsCoCS49wWznH/tvICu5tEJHAElvE8T/EIkGRQosJuGPRmwd1rexm736LkDUpwhrG1rj4/TJf/aYQwQIB6Jm3SBdsUUW5j1YUbxePMVZ8bU7hGuP5VBIaVwfWyA2EDVzmtApoKlNRZ6WjQbbFyi0NMROKn+k3OWXTA69lHqPUioXrlb6z+v4VXVPE11IkKOnfJh0YwViZVgUw4htr/dXrqpYAu8Z6r5TcBhQOH4gA10PpJ3wUYioEc7W6ErGfPUa4OALcylS/6U1vpNe+9rWs4bY1ANUXA1qJxmPfx2nlMULb92b+rd472b6lWrQL8RHSCE2tQER9CZFnRmnqU87jdS5UamDhWGvRoNX65ptp7x+SOiJwZcHkijXk2BhtXGjPN2tgRmJF6mqKsje3JknfueIaM4cjtkWqhjYpFKUqX1uV3MNc+gvi/falimccrM2SlJd0wvsoNGPL9asmN2ITgTG37rv6HMS4FBoDJqnFuW+YyVq6G1rHGIy7ZnjqMM+9kaTeQmuB3MZ0qjjhtUL9EmZ2/C5pldoHJnKlmQAYP7cHPxKhPbqCahWtLrr83ukGJrg6BBjXWuYUYmmEGWbeTWrXmLBS3jgZF9etSBKNJQhFEHkceShKXaQhGLzwe9orBNvvDXUjAO8a2qUbL40tcyx0R/E68XirlrvYUoQxIHMFsRgceG7B4CgWODHO/WkOOOA5mpq78mDMsnWq7XvfVEHSe0MldWP+fjl1P9nekVimoMwRY0LgMrJ2zF22sq2Oz5atQan8BEnGqdQL40FRWrnf84gsCKLWegSfI5YGuAlXtQ/wj4LxfcZkKo0YS3uVlt28CKhFVtxdaDMD9Od4IrUMF4U/L6j1k6SaoUjhHd4IQOGcVc+L9PPrSv0iWj2rCmDVhZVYXiik5H2m/kYmRDDnJSIRs1G/CAP2hAZlgKPJJXrgrGSvzUsCQaMUYRBxPTCx5ziZXDTuy+yr38c/qweD31SoFkESwyDXh3emK1jtfpJ1/J4gRJAX8HINPpvsWX6M2j1UBDl5BiwtDUfk2rnErHDcQSXWpF8aeXWcseUCe2TuCJgGO9ZLJwspdD0aQx/hol/wYXVOkxF6ML6ufV9IFVU+tIkccsx7+fgo/wMeWiR9jwZDRrQz/1yl+eHQFmpFw+FMgqUqzcx3XvjOzLffcbv4ldsT1Cqa0moejIvHm5OWuRJcLixw20aS+pdWhXvWfLhxm9PiWtrjxzNkPSL6M966onIQqviNB8uoEv6ZanQ/sl4Sf/b0vGqEGK9HtwiCXxLtb6EFrHIQSK1InJEKO7E7Eeckcm9azfpCstMalPjrmPllZStl0P573aMxYwwaaCjgaJ9XmcaKGKDvJ0UqoKjg1Q+smvaqVK6tgo132sgIl9xHFeVtttm6xFBJS+dLGQUBflMS1siujZUSXUzSaB7+DKyJRaqiyy4ZnKlMmZ6wlKCsgLlxXZIxp9xkTVXEEm1xknsNPUuFFokFJxKQbY7KAhIdb85VBbs0b97ddNyxx9DsddcTpbdAZrwIQHD17brrbkIv2MWdRRZPO9P998PcgWVaEuhMUASJ8TYudy9rkAf2qkd0n333oa1+vDULkSwIwEKTamdmb6GJ3hdZSjyuJVa81BRWEeULO8QFkS/RmUT8MVaGC6EoXQj87rJNt9iUzv/S+XTEkUfQ4NCgbHuaBGt/EgJ8EThr7UmsOgXPm6woZSEdrt3NXzn/y5yOLmUsrOQHBtilRjOTkAwNUIbF1EvEifH61NHmlBmTjNvoqNBPNGosiq6+d/UE/Kdcbt+kwTbHDLRK/nLm51EE96TjiYUTZRosBNkzgipVIpjRQOzT0tiIeoWVfkTKNK5+GUv2+MSkbZ1L0edQVt8b/12FtIzaNj0v11txfvs7HrvUGjBzYTjAnOmTSKVB62+S+GcEsPLok7lCqlKyCZoA8//jT5hy8bv0Cgq9g/pZikxQiWNuetd55QibKIKk9g6H8BAsGu6zAcfYBxuSAYLeOkavDfFiOm4rkvjFScJ1KbFfWOab0bXXXqep0qHgGLTeBQsW0399/Zt03EuP83iLtbeo+yKJssP8+G0MRWAQiQUp+u3kH3A3mYWDCUSeB1xXQaWUDUfx/YVnHKV19WdN9wmEzQJEo3Li8X0lwSjaB1u6gkwItvelweIYq232nCSxgs9+P4SvykVpBSd7tfSAq9WYgIDTugpFCKauCtRVa4p/f4kOREubm6AV5iOMoKOVnVetvkoMMrcuHXjQgfTjn/xEg8Cbvm4VmeBAYfH9G5Re+NGycB1bXGV3utHOsaG6iB6UiMUozRKvAto6gk/56qhZo89aBmEKShxTenURsfBiDQMT8oU7U61sCmUMAcBTpk51ZxaKkKTHc8sWd//48lEJDCVJtzV3W7wAVVFFrBbSH6cKNuVcq/La9WEjFY+TwlsRguUE1r6p3KOow5Yre5b80vBNfFUI6b/RveOOJpRG+GtJKkRlvEz8eQ7n5cgjjqBvf+si7sQNpZEV3Uave0WUyzSU7PAEib/lUTMudsV1CHp32jtOo1azweUASEtIwIrDVXLhFtI1rMbIKWIF/l/ImmZaQE86hq96IHoV1rDcvpSxhvbd7UYxKCbM8CGQY1WqwVIi5IVaBzSivygz6DLzL29kyW3UB6pEyT7DP6mA2msZqFoFjDmK4CBEakUwGUG092cWBxMLT9HvNks5QEnZvJaKsNKlorSOjDRJLABEHCISVyaUEFaLlhnEAVNhzQrNruh4c7e4QNLglormWH0GIC6YZmuzMqGun7Ul3qvMSWejS5ezUDGAOKlOToODLRofmxBBStMiRSPPwnwigu1Fw0SZLtY1CjiFuRrR9ggGhKsTxAAHd3B4kIanDNPLXvEy1hyslgS7e9KgCRuBZ6GuCMQ+TSV4j0uYm4ah+5Rr0CSe1UCxraJQY0RgOiYwmOAbr3dOUtemalmSGKdCZbOUtSPuKAwNLtMFIHXjqrDB+C4fB8MLfkTWlSQNZ9FrhZGgbHqnHZuShbFHnA57H+/5ZDhRva58jmWe/Vw9/Z7b+z6tNZQXPRW67Z7UhL5J6NCK3svuLnQRHxSXT6ORKUEPrlLr7YMvUiqvXWlNisLX0LD3MCpmItYKjoWz58sOIBUdacyJWUyMJkhXcAvUj4VBtvyoCwH/rISCZZ0wXlp2DgtM8gzMS0rDZ9SdaFMLFk40A2WaInMcHV0mQn8iNLKIlMTKynqNPnYRCnnsj09SlsKsxhpsToKXqfIrrtJsyTKZBv0nUksM1kj0lmIXCAQr3e5GFpqmsgBYCQrBaLr60HAiYxy1QpCdUluN0jxKNFnc3zlSFoEzDS1BgcwpiuhbYfGNqbptC68UE1GPywk0asnSJZKR1ZCiftw6Q/cT1YqtArAJr9bmIiigMjUpxNjVuKrUK1psje+WecY/3LIibxLiJxp3CLS0L61MspFA6/LtA8QSmQf4lzchJiEDIEvSHkYYHwT7XG5LSn/H0F/ooZ7fqxpYEe2s19gYF6zvUP9lsfv7CQOJStliPpcHVpkKFRWEi/x75tpJDMspRhJtNVD0Xwe7FhqClVqO03ir1QxjM3qu+fUA7mtBRhyS0rrZs+LeTJMJJfF99nd8XUBkNd8XphDKZ8hI6KhlZ9HChXTrrbfSLjvtIs+IMjMEb0IMTjfW1E3jUaKM+bQj6xLW6bDDnift0QsEjzd91P6gZrXwfLHXme6HEg4JRM3Z+oOAOIqEZLiiUDfBGojFuiI/syEt4oUZqNRAgbCJoJVESGgmVQtIFyUBn5mpOi/tQcFptzlJhgN4Ra51JLwLNhzJQGj1zMsaCDO1+jGyl/I7Sty3OUUR516ZWxEypLxQ61WYEMsV42AVL+IAVnxuwY9WKl6IbiD41Ziq+FkxA46/s+/5uZ22lgbI+54pOcJFX8tKNTje7280FswHgb5g4mahCbEHYi1tZlomvxAN15TCOI7J8CRRkpWoZCm4EtyPVcaSa1YdhEw4CsJ51VoZSTkRwlKLCxVmu6o9c/YQSX0hw+dC5+jjtNzniHdAv5rLLr+cTjzh9fzuiW5bO2QXdNtf/kJ/ducYDLhIVdBN0yA0JZEaZme7RH/yHm3fn5noPk9XVOg33oSHdwuxoCTqSpT6U6L4oNhh6hg4427X+vgwd+YHdBMdY3Re8Z9OO9BZ7+aLrFli9ZGSCFT04qbFsQGsq7SdVd+xQ3mCn6u+u1C+YXFkdi3vD+OtWOzHJ6QiLoo5YkHSLA1xjYkkWaC9BapJW/2rLn+n3ZcjvYOFXrQn4CaaIs7inSgKF5f5X10Ly1MSVrz0rlKYpZNacFfXzNaJoK1pJqkGVMn1CUJYGNhSoD59jk/AOyIJLBZaqtkgPQJGNMaYEMUIYCl6gFhbsfbqsaDB6XYkRdVMW467o0qEeBJMcVHH1LiLsxFbbB2b67jZWCAsYeyy64LIRHH4dscdJBjhOHCTKCL1JuPIJ5MRSl7rLgLHBpS5hbkbgbY5hDHnvqYKfn7zmxfQa17zGm1S1vTrZUJKLHkDqpaWqiA0WfPLYGmKBEqStGHMYcJ9PjA0SKPLl9Ohz3suXXbF5fSM3XcXbRrVKrWCJBO7ROtTJKS9T2TdzUIlhytlq5cxRLi6JHMhZ+vh4FCwJj340MM0Oj5GS927p00dCQILC+P6bhUqMw0U912AqSgJc7Z3QthEGEBhLG5p7+aJCHzfXVy1qkKFh64SoRhwf0cZH+5pWJ0ITbMvFJd4zzPRUE07LlQqyT0hFSsJ09BCtHdoknmn8NlyRRFn3VjdGOlGbEKix0895zYOrjCr+Da5KzbxeBKfdZirLbtNgpCFrqCfjVkALJbEnm3ZZFYAbUX9tiSzLOGUWqMZMZhrI416QdkZ6Yfn8TNixgVhRbold1mAxSi4/kuuNX20cq7st6yj1CYJ64F9GEesWiFiqrcGI72821EhUVbdrwWEaH5eb7wZ/i11TMvq1FhAPdNNmPJTEaJY2EAPItyDMaW6jh73gtMbsV7j43J2p06bRs894nDJTmoO0BiCi5sJPbboCXrukYfTxltszn3CEr1PspAEr8RWFLKfDDdMkLLeN2Ffw/7jPKdp4htYSvqw9EVivNBzRmnI3uNAXzTyAy1H/F4XgaiOrjW1T1BCnobIOU65lAEP19yWiaRqMy1RyyniXnh1UnF3NdOGJwIxvhhNLgtmeswwLvCiXFxp4Ct4VqLWXe4/hv1PQ2af9MbKpZu14nyWyTjRWPSBBx6UWDzudWZCeOGz1eLMK6wh1kUMXalXXgvEpbCAnXLxODm7Eu+H1iRPFdbAslJIpcdMmsdhxA0l9pQGSRdzRUwLFggllnFPXkTBb3lIewvEQ8IAeXGBEJri2cm70YG3qGjyzwoCByD4tK2LLsYMMxSnsXE5YhknDj4OHQ4SkF2kv4Ak3VwjtzXIiYUy9MdBjYWxUU4dY+LYVCFFC4dlzajKnzWlguaXgACEYGPgjJVmD9YDUmKpwk8umRTUsKZ7vEw6n4IjubNUBKCx8QkOwgJzC4HkCQ2hpgV30BznhnIAI0Sk82LNiTXjNs/BXD0Y4/ve9y/0ox/9kBYvXsIE1jIXLJ1UTK1dOUxF4gU50wbtpx1ES39jQq3R9wbS3E3WHYWOfA0fQRaacO9ZuvhJfs7uez2bbr31z7QYHUedUAHtCGSopVWVufpjoinShZlGWWxQ7ciNC0LQmFT2RH2Jm2+5he6466/UGGwxcR5tj9P40gk+cJf84Pu8xwiuXbJ8qdS04DoOIrSwAKZzYLM32sKryRQ4NjoqtSRGpk4hWOpiRthVDYutjlwifEI1qET62hjxVenFsikSFXTYRI31bYhGPgEGyg8WROO098JccwmP20ziHKnfFeEMZw1IZFpdoRqWKM9q2UPhsU5ZUQGmdc0aRgh+HvN+ao7pKeTskjILKix2zAqxSXt6E8RlbRL/e1BWdC651P8x5YFpjX4vjC62TooQ02o1mEEhJbmhXZODQmMCe4t/X+6En063KGVP2KFFOjvoPPYIfYWM0RiOW9dhU46sw7KdN46HcmsNJnrJ9y+lU045mQYHBoV+qKWKRNalblvdQ44ujrUnRCjPxWJngqgpUXa+UP0YjCjTc2zmftOsu7nQVwRRp0qHpKvyUj6TyLBDph3Xx2h3+Sc070Irexd5SGUu8rbfK5tnpnWJTJgAA1yAjtqOdnTdpYuXLXPPe4wtjWCyS9z5bbtHL3U4s3zBhBdkJYVatH0WVrAfuQS+NxpizcNZGHf3tTsTPWm1mBf2EXR92dLl4XOSZ4DqIhsGAfhcYj4Jwi2EE3z3zQsvpPXnbMCVrHlvifw685qSulnzQgvTdcmMDROwoqK/ktvbZQ5XxQVX+Pi41Nf6SSrB4WrlzdKIRjdKc3vk4UdouhP+BrlzfYfPY5J6dZfH5FPvi6CUQ+CCk8AawqLlBSqHH3bY4Sz8z5//qM88Gh0dczRxKReEQ5804AHGARpj/MmaeaLVC3tFlB+gQaUJlOi8bofI9qU37mVyWHVhJX6mThrEEJrbO97xTjH/aptqLD7qr7SV0THy5iG91uomWCl0Mx2aj9mkNnMXWdoUnof8ckMk+GRNeLAcbkOQWDsPEo0sTqqxH2wtUWmwq+PiQ9WWKntWe4EJHzZVtRk07mpr7QGMDQ2v0JqbAzzVDJ01xFwHYmXWJylaFWJlzOqEgeNA2iHLNG0sXnJLGZW029DF1DIlDKRUvc7fhB4SxJ//6CP0zrefSmlrkO8zU5+ZlyF8dFn4IR/9LuMW4gPBBg3sTnPPAGA/8m7uD4Cki0qbcG5MphYZVDKF/5MtShQOuR1SH9irzCSVPGBPeIURSiflVAk4CwWq/eIwzn90Pj3298c1GDUIr8Joi6DlmECl1hwjTGYBAqNe+MQCevzxxzlm5N3vfQ8vr2jkHX7vwicWctGzd73znSzUQVgHXnKAM2s0XSHinDEnLe9ztTpZyh8EmE023MDjqo0PY1uyeBGd8LrXctVNFghR3hxESufRag0o4Q5uDcGR4JM3KyAL2AV537/EH4n1a0ItE9bVmq0NbrxMXPOuZ3DcERuCvBIk+w5t472LKIot4MJfaeqVErYgoBeVFpMqVIDgho06BtHmxHWEtbWgYhN6ROlo+tL6eJ+1nA9dwB0ujI8pMxCLi/UZAuAMc5xOIYUIsW9GxwrVOH339UJivHAvesOc+Prjg59ez1TmFrbl5nr6Bz7gz6cpXPwMxWPvRqbgkrE9x/ULFiyiufPuob/cdivTAavySSrYCY0QmgJLz+DwMOMJxoLPLACcXbRmwVEGYQqC0RPv4lKm7K3SrIXL54VaytAjCF3TuxpcirEDH9lqorQvLoHA9LCpzTfVegHax8piIim0UOzAtE4+6aRA7wsp2oZzjLN11x13SsXWJFRNDpSdib/QcqWHvA7MC7q8V694xcs8PbT1RssQNDe95JLvaVZOOW6CeVMidN4EDwgTEw5HwKxx3Zvf8hY+t4g1w3epWo7MkoHxMh3gOWcaO9fgNx199NG0aNGTdMMN1zMei+UvBMR6qzQF/mUWftAhSsxqIZ+j1sm9TnD48Bln8HhQTM9cQw2z7pm1ughehp60cotpUWUYafS33HyzxqsoDjn6v3DRQrr+hhv4valaQo0PBXxOWVBpepoqHavxs9FM+Zlbbb2lKh3EsXVlwWLFsEYBtgi0/MSZH5M0Lk11Emm4wUzakLihxMukULbKFJJBgYhjPnhZuYS7aWlE5bRD00IlujkQAqu8aEQw3G/jzVWSI69teX87CF9DhCa8CwTRnhO7kIgEqfCuUFshzM8sPVYhE8XTjEH4oDYvQafeEuGtL6o15j6/jCJi4kOU/ZzN7Gbt03P9fb1116Xy7KUB1Te+8Q0pO580mPnErp/YNG1rIK6sTuS2EG3KR+mr6S+el2mEaHgoc05VkGn4XkAopoZS44bpfpwq/RtzIfWb+wNhlQEh6PoU2KJskfLPFGtEnBNVMvUnQftg4qQvr7oDksR8vOF7WTcpQBdbwWyNNHDIMwieUhLGkNiHebfnfXPmzKZrrr7KP9tiT0xb8u8vNK6g32H3S2Ppt+QtIkaILQtB7es2cHFvFHZt4d1GpkwQ2TPNxK3vLIJTUvRrvdu7Gwv/niKx76P7w9DLCkc0w1J8SaCS3lJga1sUZfeh/zW+zQ87vCFJoneRuRh8c4uSFoh3Ap+/+Y2vSzyAR9lqQKgKlB4T5e/ckgnk4Prz6+efJNE6FeFR0dwkxsFThZja+X03DAxLFtPESHjS74zhxetl47FtTCngjuGkrZ+tnt9DPx7N6lGaY+fVC+ndIgh0WsqfLR9JdW4U1sNmo7icUDifYY4yrle9+lX0uuNfF80r8Q8wnCn0XeTXjoToFBrvUcjRTrKkMqKwz/E77TyJq8lcT+8mO3a8neZ21w/8eS1CTF1s0rOPco2d4/PKxEGFrsq4isp94WxFF6kFm3SPi4huJkmIbRLrZepTsAsfRGT4lUjwvU4g17YMlARLruHYaoarMDzl1GVjuPvvv68faIz8JeJdguryrezz6rurzywTm6oxpXRl1dDin9P77vj+/vcFrbZMO1cuLfafQ3hW77gLTyj7r2eVIIX9MGB3Ccd0WGhXrFXEc+oltNHIK+Ovrn0xyXW98+5dg4hvRveXwALhooOMPzOjqPYM4ZGlFmWU9JlNNAafrB2th3dlUmLV5/2g0liDVrdM4OGBCAOMCYUVS7SZWp+aOkrImXnlXc8oSoJUovE1sHjBABG51JjZdHLvivUCLT+bI3e8v7+0vp4ZJSU8T/x3Af/K99m8orNj1ygxszmXXqo/TM+L32k8uFQOoYRHEc7Gj7P/VPCmKqAQRYygD2OzeZs7rRdzyMdYeXM27rOWGvrMLLNaNqFbcmouikLq3SQcSRqKRMaWGYvp8TU38P88jQSf3vGX1qi8MIHKGafUZ5ZjhKweiOC+MSwbk7HDIICWf68MyZ+L+EOv1ESDSq11CfUG3Xu+5sfRf489w4zeBYsLPpf4Oj2vWRLWxN6h7lGPQp422PyTKMW/KL++h84l0XSlTlQzCvyW5+sFUV2tQD+oNL+I7Pj3sOWaYhqe9J7NPjAZf0wUVyU2LZ4LMfWTDMPKPX6dkrBmNvRE4/V0V7PIlbUy/jgZPGVhxf8ev7vPSvV+NNlAV30CSRVTVvi+yb+LEWrV3xcYUr/vk5VhS99n9n9Wvw8nX89+Bzh8EMdFhGlXn1t9+ORz6Xd9v7lPvuaT79XK9zAJpLHC/Ar/e1iXnmspvrY8oCoqW6q6EdLe8STROyvPVkiTaG9WsgCiSUITExcEBBHE3KD5HlsAPTOTl4rQE3TNQjlnIVIMGV74oL8kYtST7G+/9ZpsDftNqyDqWZM+MrjMt3JdWPfydf1wohcHV+8cT/Z9zHuTFTzX43tu7r1ISCBjMklw4SYJBZacc5h8zvsMF0+TzPrLj4ysv1yNVoMgLdiaqM+aVva16Ptd795gwn1xolqmQblRJJb0fUHve6t0oijhrNwUCRDx+6rPo8n2sawgRA/uc+RiJSuikX1wrqjOq0p/JhlU/H22imaEyfDTnyf//kiAWSFvWNV3JOG7PgJF9T0remYvD7Bnl2bR845VgTXqDUTeIJf4yOLIkMkImUTIzd/4/9iWy3XlwReiSVJKcTaM0N3Vm2ANfcBM9spDQzGlImxSdd0LryiLBE4x4bX4mBWR9qdx+Ek4wMlq/qSncM+aPoNoVdfE6hJ16a93zaW5d95J+++/Hz08fz5NmTKDNttsUw3sE+L3lztvozkbzKEZ02cwMSh0be68/S/UGhqWSpTqkpo3by4tXz5Ku+66q4yreuSe4tr2ZQ+JzWbl67Lqa/M/D0W0+4GN5vTk4sV03bXX0RabbUKz5mxA9869h/baZ6+Sto0YqCcWLqTtt9vaS0MQTpYuWUR//POdtO/+z9EYLr1+wRPsRp46ZaoGIge32dOFx09lD6xf25qdCU1j19/4Z1Je1RWOuVi18Ya8s6oYFFyUJZ7DdM74Ts41lMq4XJSeFO6MGHuf8a4pfvfb8xB2/s8C/agK0erMYg2FFfiillInn0oP3TfXEdi/0h7P3JuWPPEIpc11aJMt16dWntA4ooSLNt09bx6tM2sOTXfEFRogDHM4sPc9cC91OuO01VY7q+Q+RrfccDVNn7M9bb3NZmxOyrpOF2kgs2GNh/x/HKDNLaNf/+ZPNLFsCR140MF043U30jP23JumDLel6mU+5P47Srf+6XbaxTE3DvLiks0Ja5G/v/lG2njnPWnmYIOj8rNslH56ze9ot112pdmz1mPGyX0/ivQfdqJiIrC6P5/KPWvyjFUG4X30p99dTp++4CY654y30VtfcTK98O3H0X2/eZBe+tpjaHTJE7SskdK6A9PdPvyWDn3+8+hnN/2Cttt6C1q0aBFNmT5Cjz9wK11/5yJ6xs7b0F5770UjzY679nr65kWX0cU/uJgGs4JTKBOrbV+B1VnbfvC0r8taArk2LEC8FFdsTcZobOxxOv6EU+kLX/48feGsM+iQl7yevnrml+ik07u0+cab0iOPPcrBnTf/5hbae/8D6NdX/ZxGB9ej7Tee4YSaB2mPZ2xN55//NZoysg41po7Q7lvN5FL3J73+5fS+c/6Tdt92hDLSuAkVUmM9/enA49WFknuVnsqZSFc4nqdzzBMEXM8o4zTrxXTBRRfRQGOAZqy/KQ0g7mxoPXrOvrs7WoXg5IbjSUvpR7/6He37rJ1p3eH1HM9x696FVWycrr/hl9SZGKADDzyYCkcPG51R+vp/XUDX/vZW+sgnz6T1pk11z2487XheFXj+Oc/PU6taG8MacX6RlQbpwdtvpo98+iv00U+dTqe+4a30SnfQfn/jbfSqE1+OPFpa5FjgzKEpdOP1N9Ghhx1Ot9zyK9pm041o2ehSarYGaeGCh+jK6/9EB+69gHbf/Vk0daRJCx6bT7+8YS69930n0T/r9qyV4JjU5879tBMEt6StN9mQ3vHeM2ik/QT9/clR2mevnehvDz5K2UBKE2NP0oK/dWhw5F56+IG7aedn7EN/vfXPtP2uu9Fll1xM+yVD1Orm9Kw996CHnYZ/83XX0i9+fhWdeeaHnGDzj92v/73YwOol3XjDLbTtNlvTyDRHLB1BXPDYEzQ0fQp99EMfoe232Jim77AlbTI4k77zrW/S5ltvRTfdeAs12svouj/cTgsfe5AOO3hPuuv222mjOetwJlGWjNIee+xO//nNS2n58nEabA2taARPxyz++WHSSQQnDCwnTzy+kBYtGaVZM9ejrbbdjn53882E4qJXXn4ZbbP9DnTNb26i1x3zErrRCSt33/swPWv7DWmeEzh/+LWraI89d6EFCx+nhY87WvfLX9EbTnkrdd0+fv5zn6es0aJHH3mUim03LymiT4emvibw9Lx7DZ+yyrdDHM+UTbbpB5deQg898jj967vfQ4cf+QI6/sTj6S+3XEt/+9tcovHF9MQo0Zxpw3TXvffTZrM3pAt/fSHtuPOz6JEH7qGpw8M0dfo43Xbnk3TvAw/RMcceS1Od8nzZj39MRxz3KhpxgmaW/GPs/v8rztPTMIs1NFOI5/WPN/yMttpmRxpZbwq1qEOPPvEYNYcG6dNnfoy23WIbGp8zm3ZyGvf3L76ENt5kO7rpmusp2Xs3uur639Do4sfphS84hO665280Z+b99My99uUc8HXWWdcd2GX/W3ZqLYKCrr7yV3T62S+gzWeuT3/407/TwTvOoMVL/06fP++r9NAdD9NrTnqxY3Z/pMu/dxt9+vx/pUt+/DO6e979NG3mhvSDj55F67cyuvKnP6WjjnoRdR1R3Wbbbenoo1Ja3tHqm6sYt1NDFeBO69BRL3oNffQzX6Grfvlz2nS7XWj7zTah3z56N2248RyukbP9djvRLy68hONY7rztNqe9z3eEcjtaPtamAScoOnmEEE/4zW9cSHvtszetM5DQz9yev+joF9HwQFOOVJL2CXqoYUWAdfPmd45BadD6czajvZzQcdllP6Pb/3IPveFd76C7br6VxieW09CUKTRj3ZlOG19Kf3vob+5cDNAP73ZK2bGvpEdHRuih+Y/TJpttR53OBN11x630s8uvpFe/6CDaevud6dpfXk3Ln3yCa92YgbI+VasHWK+skJpdRdqmpWOLqTU0lVInTTY4sHWc9thpB7r0Jz+gHTbdjA469qW09G/z6ZZrLqBDDzmc7nloPu202xg94n7e5xS25x+6N11z7bX03IMPoZGRadTojtKXv/pV+tBZ59LBhz5Gm240+396yv+rYc19Ko7gHXLk0XTlmd+k66++nuZsuAlttfkW9Pf7fkvrrT+bg8t2dszsj7/6NQyoNHfe7XT/ww/RgY09ndY4xkOYGO9Ss5HQpRd/jw45+FDaYov1ufjMIw/+nYMLGwOtNZ9pDQoJnfCWN9LPr/g1bbjuAB173AsomT+XFi1c5NZ9E7r/9vtol512pa+f/yV36QBdccUvaPNNNqS02aL5Dz1I09aZQU8+che1ZmxCX/7C+fSFL3ya5t13L33yrHPo2QccSs985jOkJXktsKw2SEfT1DGwbeisj/5/NDG2jJ5/0IudTjhGe+62DzVHppCTSCgfzOhZZ5xBnfFRKppNeuGLx2lk2nTaa78DnJQy7BjcOB16+AvdfQkNOeI8tVHQy17+cvf7DC4MmHI/3kbN/VYTEnNfwADG+N2grDlCZ37kI7TgiSfo0IMOpqlTGnTOl8+hFMW5hobpwEMOpeluv3Z95r5uf1H3ZYk7S9PouOftSQuWNWjOjAbtutu3aLDlhMx0gOMkjjr6GDrkOfu7/Z4pvcQ05dPiNep9W1VANAmivCCYN+i4415BX/ryhXTxt79DJ77xTbTZlhvTnTf9mZ5/2JG0bP6jXEX2zjt/TxtvtjXdeutv3FkZ4eKIKDnyjF12p8GhETrggP3oT3/8Pd199z20+Ubr0cc+/nG3x4c5RXudEAdWw9MCcVYYhyKs2eMKt8ETNG2DnenjH/83WrzkCTro7MMoy5zEuvOelA6nlI7llA8M0YG77emEkkXufA/T4UcfQTOmjtBuz9yLspbb4bxDe+x/qKOxhTvsI5Q7YnvEUUfQAUetE1L9aniaIKWjjjiG9ly0nNJ8Oc2YtT61ly2iJ5YRzXbCywuOfB7NWGc2feZz51HRbuGMO6a4nNadvQEtfGwBTV9vHRp/8lFa0nJ7s2wZDWcFNeZsQJ/4zGeoNTAsKWr/01P8JwZ08u3mwzRtapNoZJb7vUGD7l/i1j11hDdLptLyZkr4upiG4mAdytMZEoMyuK6kyibDNDUZdyIO6tq4Q150adbs9anIxSRuQe8131s9SAoNDvSZLJLuiXiuWXPc2udDTgxc4mjbkPscNmZpCdHMx2m9dUcIzTKSZIi6WZNanRatNzTA6eRz1h9mGthy3+X5BFurR6bP8GmtOXe+tcBEHsn/yPz/GSFPUFAPym6LhgfXoXe/862Ej8aaU6jVXkq7PePZlDh+02o0qevWeJ+dtqDRZIo7T9gPJ+q4PXjuAQdS4vaW3Jl6Hqpjc4+whjtX43TW2Z9017Qog3Bamyr/obBGwoocH8ecnHY3Y9oUWmf6CAeBJUVGzVnT3XfjlA013OGUACdKnCDCUdaZ9MgZ4XA1d09O0x0SdEFMuapsh2ZvuAW1iwFKU+nNwwHaT0OQzv95QP57c4hmzxqijBxBdDvRnDqNhkcG3fpO0Ppzhh0BbdDMWRtKsSHL/HH7M7jxhly6fWR4M5riDuvgutPZHNCasT4NrQOCIBiR1GxwDaDBzQUTRwDRWRWyOohjE5XaiiahhciANXmD1NEY5ABMaO2pY3RFqgF+bn8GuBaI1dtIOP2Vd6Z2AT19ACsLp5VLbZsBR7NylLjvwtXASejs/kmyrtKvVGimY44D0vKXg9aTrOXYKQpuub2Giylv+toq/Wov1bCqEPJmsoYT3os2uQWmQe60N+QEEvT+GeIr0E8xdb83oYC5s5Y4ATLjnnADaohscSAuik02URjOXcP1jHDGGtVigDWsKVQL/K1xzEqaDogIoWXwBVoqVgxyR1cRNiwOXMvR61/6FB5KqI/Tiv6rH/p+BzWsKaACo+yWNnrz30iFWS8d8sX2XRpdl9FwdD+VcrSiPaq3a7UA+N1IdQ/cXoS6D7q+GjTBV6T2TfgvOYYXlnzAHsrflzMUslWqyVBDBRL/n7Ce7KFplM6Q0ENb9VT3KvPXGHXzZ0Zr58jnDfk8jU7UGhbT+r8L4CytKOBHW4wbOCWgtyzjgJwc3roqe8QJHYz2Wumnf3YN/wgw/K/zgGuooYYaaqihhrUaamGlhhpqqKGGGmpYq6EWVmqooYYaaqihhrUaamGlhhpqqKGGGmpYq6EWVmqooYYaaqihhrUaamGlhhpqqKGGGmpYq6EWVmqooYYaaqihhrUaGnUhmxpqqKGGGmqoYW2G2rJSQw011FBDDTWs1VALKzXUUEMNNdRQw1oNtbBSQw011FBDDTWs1VALKzXUUEMNNdRQw1oNtbBSQw011FBDDTWslVBo2/FaWKmhhhpqqKGGGtYqqGYq18JKDTXUUEMNNdSwVkMtrNRQQw011FBDDWs11MJKDTXUUEMNNdSwVkPDgldqqKGGGmqooYYa1gaAbBLHrdSWlRpqqKGGGmqoYa0EE1hqYaWGGmqooYYaaliroRZWaqihhhpqqKGGtRpqYaWGGmqooYYaaliroRZWaqihhhpqqKGGtRpqYaWGGmqooYYaaliroK5gW0MNNdRQQw01/FNBLazUUEMNNdRQQw1rFVRrwDWqppYaaqihhhpqqKGGtQUguNSWlRpqqKGGGmqoYa2GWlipoYYaaqihhhrWSoBVpbas1FBDDTXUUEMNayXEcSv/a4UVm2IdkbNiiEOYVrpWa+uirmwSa+u4/5tgRa1K/yFL8n94vVfrPP13w6rui15XTHLdWjev/wn4Z8bxNRz7fzeOr1FvIEg7eZ5rV8RUHyYdEuMAXnyMv+1lcRdF+TxcZ5/ZdeF++z1+dngfftqz4nflJB/yFTk/lT9PU3mOHwt+8jUFP9Y/K1qk3H2Y8vv1HntZaTTyH75Ox0RJ77j4Qpi14jWyOet4cWMSPTReq7BghZ9HmqbU7eZ8r9uO0vX4DtDtdt33qQ6q8OtdpPo+XFvZl8L+pvCPTXIJ1kEm6CVfXp8wSJtvUoro1nXR99mL/FST+I9wT2m9dR/wv0Q3LCn8lW7+Adf8WPTXXO8pUlkJyinac1vTMh4nic0xxvGAn36UNoZU3+XOR5pmck2u7yXBM/7M/Yf3JJH9k20q3GdypnqhlyzEYxacscWrnrGCOtX7Cr7TrUM4fHZnHHTv16GCg/rm0l8eb/Own3kuN+bufynZGcI5kTkWglR+XePzboiA9ZDv5HwRxSii60lJ6V5Z57AOfF0axopx2dnomWuEgwVG3pXfsywl2xrsHQbPa5xinu77Rso4xr+nWLOkgs6FoHMq65/Y/P2EyrTM1jNeZcHhQDf4kZ7uhPEXur+2H0y2iso1OudCHuCPnwG2Lvcf6Hpibh5lyrTZcK1K8+19dl18NtM03qPJodqBt3wGE+VJXb4G/2K6x3PR/cbJj9eUjI4kwd1gz4h5QfxOfJGS4q/+t9D5GY0MvEvxOs/1PYmOo7LY9ixb2zz8nhThrDEdiXAF+567i23/i4Q8bbXHG91L/IbLs+XaXlphNDaJBunxJS+YbOJ3Xs2CAoGtUIXqHiWVSefdQumke1aWlXlcBbC2T1lYwc3tdpvOO+8LtHjxEv6MD7M7ufjZaDT4nxHRatYR/g4CjyATEAsIh987nbZ7fsd9nzMj7nY7/L383nXvyErCDN7TajX5nZ1OlydvQkCqiNTIGo6gZJ4Z2PtxQZZmImS4z/CM8Ylx94wGdfkApPwMQ+Y8N2QkXgOer7u/48ZliIj3Nd0YMveMZrPh58zvTgVhTejjNU1kPHluVAyb2RUmUmA9Oh7p+Tsgv1LV8fEJ98iGIlRO733ve2i99dYtEWOs5Sc+/km+b3RsOQ0PDzPRzBWb8HuqgliqAig+62KNujmPhZGTD4cyIB5vrsKDomkF4YQH57xWrVaLGliLImYMesATf8ooMGBbk64SnUC85e9CBIECBDQRHHLXGn7a+BI90F34PZtNfafDl2aL1/UPf/gjKb1y13Wp2Wjy3jeyJu8fBsvvSxJ/oJiYgQzofqWK451CcFfWXgmn29yMUsbZQp+Ff1tsuTmdddaZpfUaHx+nk08+hZYuXernL3NRgRN47PATRD4wcSOw5J9tuITf+Z26tPH7J9oTNDHR5nENDAzw/TgHA40BfrecsUQZjRt/o+HPHPuQ3d9YA8yd18nGWxCfU6a37mzYCe26tW659c/1fsH/Do+r7cbBuOT+h3NqzAfPxVhTJlaZCOUm5AoHLgnmwDHeh3bOf4+OjsqZxDs6E555GeCd2C+Zb8PjTFPXgM+Le8Zpp72dXvqyYz1xx36Muc8/7s7UHXfcLmPBGXL0JeN1cePv5n5v7FkZxgvcKET4ifeoKPR69/2EO9Ptbl5SbPgoFV3ZZ0fj8B7M16R84CL+h31jHCg6vJ98ojAWDNrtI9MpnPHUhC1Hy5W+NBsNxlUWIoBj7lmGCxgvK2RFOFfNZtO/L94Xxo1CqUJhtC/xylWVH+B+nEWjcxMTE54+Gh2z73kddVz2fnlvwXt16qmn0lFHHRXOqXvOpZf+gM77/Hk0MjKNpk6d5hkz9hw0nM9pZvPMIqVF1t/Om+yB7C2+7woFZTw31h/Ps+Ge1XG0d6eddqIpU6bQ737/OxW4e3ki9g/nEfhoRgDgRN7JS7QWn2du3oJjXabRvDf4HAKzXsvvd/uQ2z505foB0EDZVb6v2Wz5PW40UuaR8RrbWTV+2sGZceeWFRjwBOVnTC+URxj9xX7FfMiehc+Ylbk5L122hP7zP78ic6iAPQfwlN1A9sI//OFPdNrb3+EmmTFDtO/il2ASmBCECAy+wUTPhJVcEdAOsYiUcg/r+vz30NCg+zesk8w98suCigAx4ZDOhA0Wdtxzu7pgbZW6jTAAhEAn/F2HLQ+CHINDQ0xYp0ydyu8CwhlDKiggYq4HrDXQ8szBIxMIZ27MISAPNO923vVrgzVhpLR9ckPr6HOTPBB1CDzMENx9rTRsGxNWh3yyNkTv/8C/MqODsFKFm2+5hc7+1Nl8oPl57h8jHuaOOaaJCp0Zjx9EDAQRgljBghPx58SMtxkJmsJk0qyEZiTiS14iOvgU7wNzKlTTZOaJNYk1dzvIwAf/a+EZLuOQ2opSPfg4KoNuTw2/vBUsFa2DBRaT/LsiVOBZr1GhmD/udlXgduuTNlUwkM0RoTNojCZI+T3Ucdn7hcAlvI+JPJ6Fblz3+OML6OxzPqXWl1j/TmjBgoX0sY991DGigUCgKKOY4AcGnfnx4XMwLzv0+M7OhyqCJeGmK6bA0nlmctsJgo6dtS7vrzzPEw8+F0HpMIKeq2IhWmTG93ZU8MZ64TNjZsa4jOHhjEGYxl41VOFgAuvmlbZF4GH9Ig0WL9Ae/MMkZf/Cusj5aHhN2Qh5QwWvmMmG80te+ALT/O53vysMLcJum+vY2JgTLk+mZz5zDyeoOCHD4VIbe5ymyuRSnlM3F30UeOAFfgoWBxM8bS9wHvieilaKa7HHpsAEQUfWXwTM1J8hnivwWa05HWVuhktYYwjxMAUliibNhq5dR2gi6AAYLtaRLQRJWfgwATg+t11T3CqKqihcfc65FwJzFRzs0AfGZ+sFmmKKsT2z3Z7gs4W9WrJkCcVgTPPwww+jN73pLXzfgKPZoMumbOL9WBush+GLKTlMxfy8BcfUFMoWw0T5Q1GUPQtM8/CMTtefkZe/6tW8T3lk+bPj74VKfYidP9DcLMJn/OPzCLxn5Uv4CNMfCOtpEqhvLkJwp93lvct0z1lcUgXIhGY8hw0MSaoWwFj3LJSGYvUTb0ky/LO9xqqAP9n5xL4Ibst6kCmnes4eeuhhpnWxrasKth5PSViJTXw41Ntuu10gimSuh4QJk1wfDk+M5MyQI0RsqtYrz1aLg87BzIW2KJ1OsMJ407J+B+m0aYcWWgMxhRACkReeUBoydKCNu/sXL17stKUxJhSf/cxn5fCqBUQYWyDqJkgdcsgh9Oy993LCwgDNmDGdBaTBwQGWvBudnJEslqK7iW56nnvbm1h3xCKVKZHrqlaVemLR5vEzcXFaFwQS3Pb444/T5z73eV7L4eEheuD+B/z4eqxZ7n/rrLMubbzxsKwtEBdrngozkn0SBDdB0guFlBpfI7M3Fqod+tPmBWM7JMQngg+6Wq/EBB4sJwZyCMz2WUQ4Y2ZE4v1W/iT4VpBK98QHEQIV1t2YN/9MxJzNb8Of+hnlwjhJBcuA20q43N51lWmL5qB4aWZREuJv7ihYjOwQsoacB404pbA0II6Yw9Kly7wGF5OERBn8VltuzfeLlYF0rYNg7lfaW1X621DNEgIt27YuU2JVKDFm6xkIGQgVhJRO7q0RNjZmaEk4+0yMclnbRPdPrACwdAnedFiIJXrk0b/R4iefpJ9cdhndfffdzPhsj0xIwXmegDXTzX3bbbemV77y5TTgztFGG24kVlII6YUxkVgYCQK9J5hpUpq/Pd+svkJkhYFlWcGMq8x8DdcKrzSZOyveJ1hy8S5ozCZ0wmKJg9Itcr9PImySatoNwSnPoUTLDu6QcMhwHnK919ybMJ3jXWX6GGigzV+s07IPjVSEFUX7IPxHwlHHaDXvp9CdbECEc3w/4LRvcTfjuqDlg2bbM0wTN3pu6xR/JlbNrMTUY1og69+N8DnwGhPounnH76O5fDAOWOlGRkZ6zgK+h2IKXjV16ojHl0ajyZ/H1nlTMEwB4XXz5CHxOJuYZTM12gX8T0uCGGW6N4kI03yuMsVBMuus7mEhliEoo0z79T081q5ZVwNtY0u8KtA4m60mnguBK2Ea2NX9Eetnwt8XuVigbTqNBubQKq2/yBOJVwrlZ+DhotOatbQQV3pKgecU6ipS9tZqDTI/zlVBz9TbIPsiZ0gsSb30K9AaEdLWOMAWhwcIjI0HiIQnA2k0WvpSudbWxBCv2RygiE8okTCtMWYgxAdPfg9SdbOZKUFI+DkTEx1ejKEhR0SUWWJDmzjcjcQf/LHRCTWBiqUEWv6vrrqafvKTH9Ntt93mtKQ9qesI6nve9S42W7NAYeb+NPPaxc0330yXXPRd+sbXvkFbb7stHXHE4XTAAQdSVqTsH4abQawqIr0y4SOh8DlrD8EUgTgQRsy2HPomzOeYQy7mO3yO+XYnujRv3r30xS9+iRYuXOgO3xSnLbyZ5syZRcuWLaWPf+LxFe4XBKrcBDZiA4NDbHlPpvEuTSCdHhSL18kSFTLUH+8ZgtcmkuigJp6JwNySs+k41X9VwUa1XRZQMuOuIlTIC8hL3alYUywmKFHcSGVj3Jo6YprmPWbphhHMVLVNPMrhUdpo6rM0foFRSRh502nJXTJCGiyFaSbWBz6MSfALqywga4eDncnBl3EH1wUeByYJBul5VQz8utQLe13WIoNlQEzspr0Wytz6Cyr2PlGcM3+ZP/xMlBqYsqxXIXPKWplntF6ooMjV5c5G3pGz1PAGZSO8Siw7E3TVr37FgsoVP/0pzZw1k6YMOVw9/kTaYccdSBV9ZlykMxgdG6MFC56gL3/5i/SZT53DgvhRRx5JLz7mxTR92nTKmkIQYcGFuTow6MC4zHQuFiyz6sLNJQyy2xVLp7iMBrwGCNoRmF+i1pXMr0F1n3Dd8uWjvJdglCC6hVoEcsa5jBkdr4kKvHxGuiLomtvSnsXxJEURFIIkWHL53FncDA5OV4RmH3+nrgg7Kuz2ZlwRgT7LxRUpylckrRhOJmIx5REWhY9PEqVKHwxa2s39mJqq0cdCh9EEfm+0TrjZlD64rygSro1+27NYlyjdL5/Z3gUFKS9bGtSixpbuVqvnHNh8UqX73mrBIQuZ0mkiUyxt7wXBgtuL3SaNTFwqeC/21pZSJYiCyuea6UFX3ev4oBMUd1LhsCjMoCGWwrC24lqkIrrHnqvKLJ+9RHCkIRqZu0f5XUIhnkZ0dx871snbLEiAFgUFD++tKopeNBGeavjpHtxspB4HEk/bAxJjTUWgDYJvoFdi7OinWPeDRlXDXVUwE5BpbiAO8uKEJbw0YjamLVSFFtESw2LYc+Mx2WNEQCEyzVuvJtMq8BwQMIAwP/m6sHty4Y+2gcS+9YKu/PnP6bKfXEYPPfQQHfCc59C+e+1NLznmGJriNCTELpiJMLYmGePaYM769IKjjqI77ryDfnXN1XTWmWfSFe5ZJ5xwAm233bbUVZdAngeNQxgswrOKaMtIg/HgI1ahpStI7A+ZOzBLFy+je+69hy644Ft02mmn0qabbuy+b7CpDQg+e/Ys74KwNYyRwPbLr75qeGLqFctJCFCV2JiGalnEwoz4aHFf15iDSii4HweGzZ5GO5XaeeKfJkR+DwOAUPqANRxAXXNbnX54LGtmmpgJLqLBmNbkccoOU4Q1iQogrGdgjT1RjkLZkigehESTSvTFk4kIdhgLtZoxhkaBjXJAZT1ydXnGbh3W0tRlWcW9WOCRv424q6WH1NJjz/KCP2MQebNUkXiLnwnhSZF6TYp3w45vYsviNQ2xRKnLJleCis+76gZ+8MGH6MYbr6cLL7qImq0GvfrVr6LnPf/5rMU23JxSJVAsiBeJMpvcnbkhWnfGDDr7k5+kxUuepGuuuYa+/e1v09VOkXiOO5snnvgGdbMFl1i8LgESdlPaescuoNh1bHQDt4uLL+ySeDX0Xsq9JSPaRnXH2PsTnltBQbAnO19p6vGI0hD3ZK6OsJ9J6fnmGohxQEcVCa8mfIbznnEsmihE4RnlsZdXS12p9pc/ema1C8yrEOlIvLOZuMLZapqFRAsTWrwiaXjizk3W8ESZzEpm1qE09S/xNFYYnlwfLGZByk/ThrgWWds3axMTHjJx2GZpSRKCH5kfA14jljqjJyEm0fY2TU2oDmdZrIiBZspCRoHd+p9UreWJjS2xXbRlluDbhAJuGLolfh9SFjSLQmkHx+oV/nyyxT23eEoZZSO1a5U+KN0yfBMlyATD8p70YkiMKwaFyiZJ+Vq/djHPDzJAbNEzS3IRtnRSWCPLyv9P3HeAWVFkbZ++dxIDCEgQURBFggoKRsScMAfMAXNaA+rumhPmHHfNOScUBdOu7q5rRoKCASOgKKASBYEZZu7tv95z6lRV9+07DLLf85cPzswN3dUVTr3nPUkmIXY2wVCQJBdsCC6SaK20ZR9O/jX/oOo3oAvKa1oe/cmHzWfE5YJNPNVGMDUsW2Y0vtfpwQcfouoWNXTsscfQPnvvJRpGHDE1FVKNWQeFOCRV0AYbrE89e/UwwGUPeuyxx+nKKy6nK6+8gvr06sX9rajwwsQJnuDxk4/rF0tIp8LpqdEAwnvuuYfOPvts6myAEgR8ZWXsbKzqBFfOUUnHSRdMuJjCRar+CpE9bBsK4oBYBIbHhs6J8HFABUCGVW+gdQENsZ2DHDsU2vUQ+E2U9C34PdXzkmdxr0bJ8fLXyL5ECFb8ZS3DZiVL0VHQRetIHALo2AkEsfOKaUFt2yJE826RhBEaekOYi+rr69i/KgoEBAUiUAU1tHU9TPW95LgF78WlOyqK/Lzq3GtXVOAVQnreIpTE8Ol1QwEcRU4AizlImMaC2TNfTv6Srrj6Wuq4Wic69rhjaeCWW1DHju2tn0jeathFJ1Rz1j8IyhfGc+nSOgNqKqlVy9a037770dZbbU3//e9/6d5772O/rCOPHEp1dfVUW5tjIRfa/v1zp4RnMBbh6+Gf/tCUlssJeMEBgT46H4rgsjL38idT9goOVVHIJR2g9Xslkq+MkI6CN0L54/csBa8FYCYOvl0yFFk3i0te1XmOqImxjQXIOIf81H7E2ig0xsxuh/OtbKY3YWq3PELLWcUmLvoDzvtmyX2cQkaC2MU05cGo7qUSAUA+KjRUQtNNZHzETEPCjBUJS4vnV+dSvYbKCaespxSlBOYNzkHdy3Hw+Sgx0V52u5eUkYgUwHrlPpwr/1o4DlGI+ZLvl2n6NS86o7JfScvgcK2G/fPn9/LbSoEVPWTAqsABVim4NDuSblmH1Yo2XRghg5CgyPhD9rP+SxQ3GoFoDouxY8fTLbfeRnvttRfbxzt17MSe8GQPIm//ziX6G4IXHezq6hq+4Trr9KALLzyfrrrqarr00uF08403ULdu3dhPQZ0d06HTXjuU64f+CHp9fB+C/LXXXqMePXrQ6quv7sbZR2xEgQ9P5og5DUypU+fhb8cTJjyYmtTjXmnpGTNnMVWI6yJaJVeZ5x0AU1VDfQPVmkNk1VXbuXlXKjeKmvanaGpuk23F18eKNgW+sIerbZ4jZgyo/fWXOdYmG/FBqZ8XFrGC50Oj04rFZeyzlB1+TLwY8VkGIrE6XudLPuZCLZ2EiJMMh20OqNtrMyEWecGqrJbz8CV7vUBSLW9+Ivu8odqRs3Z3jA+eB9ErX3/zDV151ZXUf+NN6JRTTzFroi2DD5h7db2JY3rRfb9YDIV8xGZNPHuLFgJEOnXqxHsUQOVvf/sb+4TsvPPOLG9U825uy3rO9N4Of3cHh53n5Nc9APHOwv47WczmH29xcN3lXzN26+T/ft/oui93J9lXybFghaegYCUnTGqsrLdfk/wvr86ikbMuFGMb+ZQaY/gDKQOqh7tb68E1Gd7kfKqF0nNExlAYUO8j5cfeBlFYdwR/EJcy2m7/kmeQ0i2tEK/IAZ51Ld9Usf9frcP/TSvpozusm+7jSkUDqSlIwh9zzimt3EZtrsmpqY2uB2K4qEOU7tF2+P/IhiCbn+bgnztvLt1ggAQcY485/liqranhT4nfhix0PcRDdiPrORTZil0OwrYVnXvueQa0XEjjx4+nLl3WsMxHLvCj8EAnXKgq8HRzC1BZxn9/+eWX9Mknn9Bf//oXcxjWODAlZiYR2rmAjk2Pkxdg5A4NNaH4Z/GmA0Q5fPDBBzTr51k0adKnRmOeTLUtW7ITb+ycFAvsD9S7Zy/aaqutaNNNNzWHSAtrElSFIE5saL1PHFNCuP//bBwW3+hDwcWDPaIJEybwvy8+/9I5kC1evJhmzZrFIFTXxsCBA6ljx47mEN2JNOeNgISifW7//AoWMV/Fgqetw/EJ1wW/r1qi5sJwH/YsI7tCOb+qXGqPkChSDuDrd5ORRCow2EGY/O5x69Kq9dCU4SjOdn6xr/CH77jrTmq5Sms646xh1KKmBYfUw/STiyScl4F0UcYDr8nlUqHIJI5/Am7kHgAqACjz5s2j6667jjbbbDNq06YNAz7tX3OEcbnPhLS0X5Ox/5cAColvWn89dXjNu3v49ApNK256nSbfbQZFnvU8zf98qPkubyyT19b1lMuFsth+Lsi75B2IxQE9ykkaBl5nkfihaThwaKJxTEJw78gCm7DJvOWcXwt7vkb+M+LkLAqdmI6SzxKClPCaRbcvpBfhPvFMh9+P4XVEnJSegU2NbzgPwatl578UHPlxVkddtHzCtF6q7Kt56f+6JRlAm+8oylnlrOnvrhSzgps1uNh41eT8oZweyDTIyLpeU/dK/8x6zbfA+dG8nrdgoUVVNT337HMc3rbt9tuxcC3a6IQo8hp22uknDVCSk+3zTIAFAQux7bbb0jPPPEuDBm3FJhtxslUv+ORzyuGUc9fyh5U4LKPhWrDbd+q0WuDI5seYgUNlzrE3WWMsjEmB4+rVOc2DvCI7LmJRf/DBh/Tcc8/RKqusQh06daTDDj+M/vWvf/FzHHzwwVQwi6oGbJLdEM8/N4LeNO+PeukVOva4o6l3795GWyqyd34+ylvhUKQoTEZnhVoW6v9faQFp4ZN6172Pf8IqVfAYzJ49m+69915asmQJ9e3bl240wBYAERtq8uQv6IEHHqRrr72Wx3rGjBn0yiuv0PTp03mMDj/8cNp88814PNVMEfhRByAk9iAk8tofWpgnRZ9DiBr/d7rZkXVjFx4Ogo1sGgBmX4ouiif8TmwHQw9tHSABpuKMiDwyHIpsX0e4LtYVnGi/+e47OuG44wygrZF8DYWcdbIPk4aFP1XzDf/2vyugRf/BVm233XY0cuRIy+BWus+4vtPKrR31WQjXjUaDSWh0MN62b1gvUaShn95fw4ft+uuE/QsBahYYSR9qXv40DbhW5vl5nQWAI31/lY9ZfcShniev8KhvC5oelLGNPMvl/N4QmSD/0qHOUVT+8PZ9jtxrzlk3YfD17G6UYrXDplFA4Z6TG3tgpNGRSVY8eRaEa9opiAHYTSciDMdyRVoWCE7vn6buk7W+stbQ/yUjo30oNybp9ofBiheKOYuEo0QynazBDAej1M7nP6Oe8+HGFqRYSJhSQEGr0EpSXvJnOM6Llyxm9gPCZfy48dR3g74GUGxDyk44c0/sAUsS4du+FP3ic0nlIk0qJ/Q4rrfLLrvQ6JdeorZt2zoQkn6e8Hc9nKIozFkgjn9gVaBVIkwa19aEaAo4JPlP3pl3FPiUbsgcs2BwPg03mIaaw8Tz6aef0vPPP09Dhw5l80anLqtx0r/Cv8T2XF1bS/Uwa5mxZE9005ch+w+hhQsW0rQp0+jqq6+mHj3WoTPOPN2AnVbs6IjkalEuSmgzK0JT/xFBHAr38MBIHMz2feSdgQYEcDJu/EdsbsNYb7TRRrTmmmuSZL2UMVVWCgwTrrfOOmvTmWcMo/nzF9CXX33FIA9z1K9fX742QE6aYnZ7I/ZOiFnadUFzLkQCeHSfpZ9RHHgVrojpTmlucV5VSlvZtJzVYv2BKYeM1ciQvwNpBcw1wIwwYMnZpFzm90bcIC9OnIJ6cgzW2rRtQ5tstqnL9aEJqpiWjyPviEgKBkLhni2s8TlVBNZaay3q2bNnZrLJFZH1ScXDAyM0yBT0hdMfcNLAZUZ2LKHVDFBPMpWxgHsblRQqaf6w9Wxv0Tqs50rGwAP3dAuXe1Nr3x2Ky/lc1jiELJ32HZGXcr1kVlEF9h40hwqpBzgqq9HYfJaTJHb8ueDeXg6RrJe8v0+AFXQE/NhHntFSgCHr3Idvp5/RJ1GUq6blYxqIkVMlfLb28Jk1J5GyA5wGgbdCzu69ILQ8YFcA3MrNd6gkh0B3BXFMk60cwMlS/psiFpp7r1JAXso0+VQgTfd3pX1Wwsx6OtBNbRyvyZeyIUnmhV8hzWCr4Wl4bcmSejY3IB5/6VJJ6CXJqmKH7CNr88fVgebrETED59raanPQ5ujAgw6gGrNZooJkV401wiOSkGLtS8IMFJOkFya7iTTOnjVNm9bZ/Kw3Ag62VqHhvLdzyJqkxxHN+494tL548RJ69LHH6Nhjj2VgBpMF6HXdlGEmXH6tCQBQksAnF9kDscjCeerUqfTss8/SiSeeSL169SLNnjh/7jxOKLfPPntTBAHBCev4cTgJVmQEUvtOHdjfAOP6wP0P0L1330ennHwydWIhb+7d4P0L0M8Sh8UyLdRYlkehplu4HvxY6zz4saquqjZgcC6NGPECm3j23WcIDRo0SA4gOAgWG1w+Bgl3FfBSXZFzY9qqZUvafLPN2Mfi5ptvpkMOOYTBsM6NRinJQ+WcOcRLYzv3Rb+vnGCMNNdPMUHnSoihmC+LBR+5QlEQsRBLVJM6uuccQxNbB+1KJ3ABVgGOi2Z+l5oDeokBcfCNwr+C/QwSZy1DJljze53ZU61a1HKeEVxx6223o9UNuJNlH3FadgZP1ktSpyGtfZYKZe2fT+CI8QAbilxIPjS9goTBKh/62JT2mZY3mikb95g27Qd65JFHDCCpp19n/0KnnHKy7ZdnrgRDFRJKjb+PfTD3qOop7a/hlKzAn8hdw8oLL0vlbwWVpS1KjKuOoR/jcHyU1QwcXO3hLJfw3y25S3C4qfzg12JlodLjbEPwi43O8dUfxhEf5HExebdQYcWXdcQ8wxEqkH5MI/XVSlo8HAhAU39EZcxUgfFjmozOUxkrOXnywfzYRGeN6jhcQWpqLbg0G+WZqeQz6L3SY5w5BU20UhCURRo0+2opUK99+iPgxSunSesK+7xVqEN0+esyqbDCdw1uzgK0ocH9rtnwmrphsvPpAfEZ8fQwlsy4Eo0SZkkEA4DFBgc+ON5BkIkjqwr92LEd+aoKHpSddt6Z+m3Ujxb89hs98cQTtMUWW9jETjafgt10Wc8qvwT9JmFRkEyJf9psqOgjHG6vvfY6K/wrXV6HkHVKAyFPvyqrIyzIZ599Ri1rW9J66/Xha0ycOInt9meddRb3X9ksBSt8OOTyJQvKH/r+GSTqR6JYkF/msccepeOOO4769Okt92+Q0Mv58+cZ4T1NEi9ZYKjPoEmhcP9aOEeaa2+//fa0dvfu9Mijj9I5551rzUs+8ynPLY/H8hd9OdpyeU1BSikYtgKTiEEf+g9BtGjR7zTOALLLL7+cOnRo7xhDGS9yY6wprEXlF2GLxVBZJVmM1123B51xxhn0wAMPMHgDO6PJyLwGLJp7uZZWAMR2XnAHgj8H9BeZC45ccCFX+swK1mTsGxqKbi6EaROHYfTn3XffpWVmzWIfvffeezR37lwPhmOyqbtt6j4bCdiqZSs2eU6b9j2NGTOG05wjpL7GZkat4NxCZPP1hP4xiVlOaJs65joG+nnMz+TJk3mv+TFKRkCkW1q+6E9/bbK5UiQEFskWH374Yfruu2nsH7bKKq2NrHg0eVDZ68o4FlxG2dCUHD6hzI39fpwLXpe5A1BV59LwoEpnel3emdOcQylkVLNkhLJrvn/JsSOK3b6KA3mI9SmAPGnqCOdPFaQQRIWALPkdP1cMxlPX0e+HfcQeE3+5Uod1mHk1C6y/T3ps5PmSYEXPIZ/JOo79+tT+yL+YtJpDci7986ofSVkH/JVsaXmXblln8PI+49n3/03fwutLYthcs9buH64NpD81za/+vSIgLuygapLqVwGBCap94cLFpCmDR458kX799VcGHj///DOzK/j99NNPpwED+rsFxIKoKP40WG1Ifw125WGjKb366qtsUsF3VZNcsnQxJ6zSjZFLCLOUbc+ivyJrjMRZOhHPjmvpAv3CHPw4/CuDlOLpa4WmML2yNvRJ6mBIBBAOA2Vl3nrrLRoyZAg7GSqlqMIwdtEl2Ye6ZnrE2KpjLjb35MlfGgH9EDMqACoSGlrLjEMcSeIedQrFZqtImfuYKeFkeZyFhapaVFP/jQfQv//zHxo/foLp66Z8H5+8K+lEmnWghC3tcNq8tWXXFws0m0UYgsjmbNDDGv3CWN91192cH6dr1zXtWEVMKysrIyHhVTxuOJzAvtUvW+bSdvNnrClgjTXWoOOPP47DbfHZPn3Wc2Y+zYsS1qhJrzFfV0vNOZy9Q7xcLGsRPGly7GKyKcKJ1BTKvia21AU+g/lfsGAB3+Ohhx5iIAoT2Oqrd7aRTRU0eNfB7DTNkW7k2SkF6ZL9NqbJX3zBIAeHPPYi799YMqLmbf0ZBeueTUk695XOnYbO81OxszdA1d133839DLPWJpmEP6bxyd4lXvdgF/Ecw4cP50SLUIbatWtHlPK7ceNNXqkKk5SlZXtWYrngSpydUfaRP4iLgTwND7z0cypD0xzZWw6sxDbCRq6nNaBCjXp5PoLkmDr5jveJ831U5++QGvLzmDU+Wf1VoIjmAYNcQ10FwrGR9dRoGbnysiQ5v3I9AV9iUk2eA6XrN5HkLwVUwv6kny/sZ3NlXBbAa+qr+mylACo5P+m+r6iS2Jw+h0w5O8k3EzRUaAdXlCoKH6q5GejCluy4vAYhIWzJMvNvMWt2o0ePZo0KURg77LADbbhhP6qpaUGbb745O90hbXm7dm2DTLEV7rpYxpoKGXktTh92Oh9YZ555Jmto99xzt9GCz7SpmHNSsC+Z2MIlWXP9Vm3dvLTMgiH4cCgI+MII78suu4x+/PFHWr9nH6aUAYxqamoSY1ce1Up4MK4FwTlz5kwaNGhLHmMwSIgu2n//IdxPMAMaGSSovWDpyqw8K+SKhAn9WbSvNdDXX39NfdZbj9Yz/9C36uqcB1jBfGm+FDho5vKShyI0WSAbbgsDcupM/7t260qHHX44O6r27Lkugx/MjWihEj2igib0dfojzQvUsp9wP/UzCoDRhwkTPqbffvuNNjYAS+vGKD0cbiz4L2BeMGYoAshA2Naf8tlOIwtQ+lC3tboxE9a7dx8LECudfd2zaqUHjzMPkGeHsvdY+tDwzBx8BLguT0Ecp7E2Zsz4iaZMmUIfffQR5y5B22233Rikoc9du3bldOUA98wWVUrWWzEVKdyzghpjYt6Db87aa6/NSsDHH39M119/PV16+XBm1nBPXIu/Fzjdi3NlsWR89fkFaCoTJAALkXBQVJTZ0vWpjq/pwywxSnFynYZjrdluFy8umLmaSC+88AKdf/75ZhzaMMhlnx2iEmYllH269vSA15nRedRDQvqVFV3o2QRnsrSgxDE1mWvb+4loqYywb+HzpxWCtKIQJ1i7bO07S2Y50BCnx9YrZCHr5E030pTJ0fuGrI6A+lJlJYsdEEXAK4Zh0zWVLMNQei29J/cvCuezFEjps4RrLivnT3g/VdTk8/z/zM/+0abrKAv4hGOc7hdaJiALGBUPXpsvo8PP4jIJj4pg3ji5XjOYppWqDaS0Xrj43WToZ8t8X31Q8BMgRQ5dMkL0bXbWmzRpIqeTh9BHIjTNZaBVIlXYw16uPi2JB7Z9kVyx2IkFamHATWwOmjPOGEYnn/wneuWVV/kAOfbY4yi3yio8G1zTJ5e35pxqt9F1w+SsasxbLicVTOFkt9holt999x1deeWV3G8If/h9AFBB6Av7kaxlkmw+oRBABdgOHPRIAIc+wpdi6tRptNdee/PfuJ4kDUsKIXEQLG36DGiV8H1p1NLpRK+//ro5ZK5zm1UZEL5mTj4PlghlCeBI2rplq8BvwAvxOfPm0lvmEIQZBUUS+6zXmzMD//Ofb7B5oLa2MvGc4cYqRzOGays9Xs3TpMsLDy28iQPqLyitUFVlo17ixMGm6xTsAT6L7wFQ/r5ksQ2hrWKAhp/1S5byezhEjzn6GDriiCNo8ODBtMYaXZxWpwduSVZUEnAtptAkBdvUftI+wsTjoobMfRYvXsrMAOYX+2nOnNnM+sBRddSolyyAjpzTNoNG8x/8usKwR2ZRbCFLVez5NZL9AgYU84uoqEmfTmJT2iWXXkJd8cwoLWCrW1fmKzOd8NV8q2yTClYwKgsX/saMCsLnwapgT9bVLWWAAdbHr6Ek65Fke0t/1zWgpScA/KEYHXnUUANUWvH74t9QIXs8QwFAf8I+J0oUBJFv2q+sw0I/oxOcMA1TqS9M+nvpg17Hw/l8ZIxH+jW5R5hkT5iWNLAKgYT2y5fd8Ca+0Pyq610POwVeyb+zQZZeLwlgSs1hKtvSJSLC7+eD6t9JJ+fwYj4vkYKUcoBCn0v9XkIFJPQrC8FA+HhhfqE/rqQlnyO9ztPX1bnNAmrLu/7/sqXn3DNwTd+vQr/8R1uoPciERVKQDsLITjgL3CjcTJKtEt+bN28OR5s8/fQzzHZAkPbr149Ta/fq1dNl8QydQtV72CNuTc6TdkizzEpckNL0FiBVGSGHvA8QhnAo/fDDD+mkk06mXZAnw/ohcMVb4tI2UvQMycIQ6RPlnP0UtXggqH/59Rea/uOPNPySS2nJ4sWsRW652Rb0+eTP6ZdffqHVO3dmViEu2A2a0iRDTVr/Ro4TmH9AzYNdueKKK2jYsNM5KZz4pMjYJuk7oqTWbheH/kNEBw6YHLk0BD//MovHGBq1slLeaz7iQ4EpbnPIwIz27IjnaP8h+9NQcwiDLWFbcN5nkEShOjgDwzEYOWcOPewwrqG05557cP4SdYTmzUuS0ZK4ngxuF5qwQlSePihUQxWBXGgMN2DAsDThEyNOxfXsZ4EDfM01uwQHi2qqcl2E4QKogCGDee/CCy+gjz/+hP5+x110zrlnU615znkGoLZs1ZK+/uILmmiAwaGHHMJr6Jjjj6M7776LLhs+3FYVj13XxMc2he5JWDt2OrPUNrvFSG0BqwJ7DVLNRKGt/vPPv6AZM2YySEF/N9igL7NxAFMDBgxwUSstamrZaVecncOU6RaMWw1TWDWfxZPymoU04pTr+Cwqjx99zNGcX+irr76kP5/1Z9rOrF/4L/XdYAO+bqHBALqo0mq5OY6yKhptuN7srUoDCpYaEELWEfh3s7ewlmCemzp1CjOjm26yKS1ZuoRuvf12uuvOO2mBATK1NS1YISDrjB/upfJNtTp5HtT4eemllzjyq+e6vRiszJ+/yJo1ci41Q9gY5BjwVSz4fExZh4dnipJyKXktXgjWRBlcQ76R+TxJoEFOYXPgtkzeDB7dOBncqxgqtsXnmPjM0B1Uvhbd+vPasvqYFIJM3Y6e0F+dc3fQMf5I6UEVKmE+cEP2rWdJkvI+ywdOv8f9dEnbyskFr/BqmLO+nuiwva7sG4mUi6353YMcnaPYOvx6JVf7CzMzBX/7OV0+SMhilzKfqIwJPSuBYdY9wqgmARaFhEm3uS28RdqqEjrSN9VWupAhbiJ1NTxK4oXPL9h1GpNDvgoYkHJ81KjRnDgNTMpOO+3EpaLRZzgp/vbbQmZQ0jY9fSanCabeTzcVuo6KNAcyDqdzzjmHKWtowbj/zTffRF9+OZmZGuTKkEMKKe7zCe0WxdbULvvNN9/SuHFjaYI5nD4a9xEXGQMrs+duu9Gw006j0884g0a88Dz/znoKDgkO5fM+LNpU68YYgb1AXRQ4acKc9Pe//53OPPMMc+hswAeOFraT5/bz4JmlTD6LGrAoyM4NNru51+OPP8FOtRJG6MdRnNUkEmtZfQNvRnxzyP77c56affbehw8JZcWUlcHYwARQZfqI19dfrw89/dRTXAocIc1o6rgq/dafYAUgiJLhkk3Rqvp9FUC6+D3VrN/N2gg+xBLrAWuNC0hak0fy3jIeeF6AutVW60xt2rajVdu1Yz+Hpw3gnf7TT7y2Z/40na85ddo0Bt7ISwMwnHORXnJFaOsUldK1WKtSCTtnc1JYXxVXP0QFtd/wGiEGJ/PbzUEOnyw498IBG/lgsI7r6xucAyTYCc6KHJN3Ls8F2k4xkloxdj+zD1fka5yQFX54Io1ywn8bbrQR9Vh3XbNmp9PsX39lFgo+VwAsRw4dypFS9YuF+UP0VL0Biyjd0MDRRVAiKumn6T/So48+yua1N998k+8J36Att9ySgRBy2Tz44IP04ZgPacMNN2RFxFdez9bM/c9wHch3sP8BRtDPxx57jNfAwoW/87hIwclqW8CRStalMLz+3l5Gxe6wD19DCw9h3xUfGp96o/SzJa/H9rvZLEjY39ih8chpMIrtrEeXBaiRxm1k9iHr8AvZlGRdOPnJ0VMuJYVeR4BKLp/L2HPJe6kS4itZR/a6XuYpcE+zJfzdopofPbPj7yGfcyXcKf1e9t/cA3st2ZM5opL5jUjXmowEJX4m5VhSnme1LFNnFlNfjj0JzX7pfiYZwLD/Htj7+4Tnbun10y2L2XPvJUrylG8rDVYgIFmg2MgXRvf8fDbc0ghRaD9oYCJQSXW6EUhw7Ft77bVpr732pK233sZ9V5kTVAfWwzNMMofDUQSFfN4nWssYlNRE8XXMTzACuO/zI0awxgYHQwj4J598kg9YCEk1qQwbNoy6dOnCVDHudf11N7AfCq4PJ0V2LDTCtkVVDTtYbrH5ZnTKaaci9zMdf+IJdNVVV/GhMdD8qzGadkNjA2vcaH7hSfRPg01Oh1wde++9N/+Ow+a8887l5GRSKJIcKAm1OR27bJMJudTu7IND5CpQ49ACewNHUQVLbgHayzQWxOxRsbSSw5f/9c836KYbb6QrrrzC0ug51qi42mkUMSuA1Ne49trrrMNOm9On/2A01zWYupd6G+TGwLFBcZFCE1TTTQWuCAMFwr7gZXI9lIxHUcoYTGNQ0Z20HEK5g08zEKNhrEaNHk1z581hVgpjusXAzWmh2Qv1SxfzGgcrhvWB/mDsfpk9m9q3X5XBH/tIVWRnNxXGRfys2D8KnynErP2zc2++wkk29PmHH35gs+NXX33F+XEOPfRQZiYxp+wkXS1J2Tjfja0ui+bAaTBO0JpUCZB9FTk2E2dhzlLpXMXV0tqFhgJp5mqYxLbeemv66KMxnFgPZhLksAFrAaUE4dCSg6YfHXTggTwG8Pd66aVR9Pmnn7KZEXsBrBwPv80gitwtwy+/jFq2qGWG7q677qLRo1/m6zSY+9e2SINTL3hDH4ZQy9RSCjBT3n77bbzH9P1JkybROuusa8bQgKv6RmsG8oxguIbUUTvMeeQ0UiuD42JwQKTXdgljkxHGnNGUVdOEdOHn0wBJxyHRIpt11opJAaFqQnIfCcbU76Usk23S7BR+Rw/T5AHpzSPia6PMR3if8LPKPJQ3nViBFWX3j2txuesEDEqkAQJC/SSY2XCwmmj4jp5DxUDhc88ZKyEaVl9P+rt4ZsUrSFmiK4tRKWdKC10PwhYmA/VjUF4pxFuYn3LJXtMtE5A0gzlZXvvDYEU3FQ5fDDAEE7zmhR7LUZ15fboRpF9NnsyOqxCOX331NQsCaKdwcoVDH2rKSJZPDW1V9O0RaRgjj/Ni6dIlRkhVsjAGlS9ZMv3B59GeONmq5gdNKUd+YUFzhbA65ZRT6JGHH2bBqgcYDhQcMuedd17gnxFRVWU1ib+DRNTgmi0MwOnVuxedeuqpDMAgYEGLD9xqEDuuXnPdtfSKEa4F57wpY+ed8yJ+JvT3l19+Zf8UHDr//Oc/jRa/mrnmOgxkAHJ0YaYdLiXUVsOhsxgmK8BInlvBHLLMavKxkBbUMcNzv/vOuxyai7cBNqDhnn32OTTluynUs1cv7ltsvydaqK+r1NYcYBgT9EBT8WPZaSQTBQ6IUU4T26UzgGaAL0fr+vezEm6FLa2NIFwX2XrhVxKuvzSIiAIBiHWB8YJZZY89d6eWrVtRnw360KLFi4U9OfFENiPAVwRrBAf4al1Wpy/MPhhk1gNYk9iq6UKppgB1LAAFLBjPqR0jAA0crh989B5NmjhRdon5HNYL+g12CIc4sg6j7xJJt4j3iEYhqbnBUcCxnA9gzbCOsQZbtqwlzUMBoS6+NeFCkqKNxYL6SnizAKxQAKxIYgh28v333+f9hX7iZ62Zf4wzWEOYOXFP9AGMFXK6wNTIDsvwRzFrffOBA7mqOZzpcd1KBpStOTQcIB5m0S6rr+FzfSRMqdnFPJVNw7PCDAx/GOTEWXfddfm+cEAGI/TXv57DNL3uKXG0T69Bn9AqvbaEuYtsKGuInpd38CXBkH+eLI3aZ91NP2NSxvhDvqhjFJPlUazPQFBtXasca0uG3afLZMRuD/que7YgipTxLedHYU2/cfI5whbKpuwx87K/sUGi+0q+G8clh23JoeuqoyeZGX8tlStpJsAzP2lFKc146zhqn0NTYRpk6Xtps35TICHrvRCAlQMS/lyJEgqbKn+edUmOR/osS193eU2L5janrVToMho6edFFF7F2J4KxyBEAy8y/lubvbbba2tnYQYsfd9yxfOiqJo/NIeGfhZLrp6ksvI5D4JprrmXBfcMNN1gAU3AgIL1xRUHL0ZK6pRwNsVbXbvY9MgfJKrT9dtvRE48/ztcDOEFkBPqJXAsADZqxFMISPhhLl9S5595vv/2MttyezQHbbbM1O5XO+vVXLpSIf4889DBNmTqV+1Awz1kZZN4Mn1OFC4QniiAecsjB9Prrr7HvARxscV8VshpGHAoybfAfETNbqeOmslF6Hay0Ks4BU7D391qjbhDt30djx/JnAUjxWhfrpIkDGLS/blYNt43sAAtwzTMIfOaZZ1jrxhpxgjPIGSJ+L54hkQ2iaczTm5hsDgqriQQ2eB3PkLlJayNFeziDw0CfUXtGTF++im9yo4kTKMydMBMiMqX/gI04Co1Dcwnh2u34M61btLK1siosqyL1cRoATCqkACSiyBrLhlBGNHXaVDriyKHCFOUkJB2HC/LttDPgZ5eddnYgbsCAjTlaTNakFqYUIQOgFMe6D1TayLApBmRBZsYXhzeA+TXXXMOARxwuQ7YgCWIxOmL2msGvQVFR8ygS6oFNqbK5Z2DiRUZn7DMoAupUj/GuhRM7EUf4VdUYmWBeO/200/gzO2y/PZvD4Pc1f948yps5x75ExB3uJexQ0c1puUyY/tCw/mc2wRcYXuy5LbccSIsWLWaW6s4776Rzzz2H86vofgCIYdYwWGXMTrrEYl5T9fsytOs3hykkO4fhWi3VotMty6xU6j/D/xfZgKriJOynHuAaTuwZmaSfgqyp9POR1bh96LF20csR/+ylMt2zLpIiQBSq5R3E4Z5JHvZF12/OSG1bqPT6M2Z50a8eeFnCN/EMsoGS5wy/WvRj5scyyZikla/y7FlolgmVUg94mgsGsliaNADWPRR+TkGUN52lz+PwPmkzUcYTBfMV3re57Q9HA+mGwEF9/vnnuUOPB5KkdghASGeuZlwZhADHboFKRzWboK90rK0UKcrfp59+Gt1yy6302eef0Qbrr88CvYCDMRT+bqJJ0sKba195xVV0/XXXUOfOqzvNer8hQ9iWDjs5BCBCWCFcN9lkE7rj73/nAxn+FrvtvhszJxDk9XX1/DyVbBqqYM20YVk9PTNiBI1+eTTNhFOt0aanTZ1G7VddlVd8xL4H8vzh0Roe3P/5z1vUvkMHmjNnLvvDXH7F5WyWAgjJuQlWwajfJ/e8RfseOwRSqYjE2GiSPXY4tgsRghhhuey3AXYjtiYIaPSowmyT8iG3C54Vh+8mG29Mb7zxBtPyhUKeGQOY+6qhAVfa2HkuHx/xmCFcVjdEGFkRbgJl1dD5YiGIyHH2+PCpwoMjPZ5pgVG6IYQJqGCTnqTtziXAYNgQOaXlDA499BB68oknaey4j6i6ppp2GTyYmZNWrVtTnJc1VVFZ4UwuLOzZQVkOL04eCB+YCmsuIE2YFjkAAcYRQFwra2P9LF28hKNqaszYd15tNauJyXhpBmeHREgOy0T6cmUenGboBQ/O9xYtqrk0xNixH5n1vzP3U6JhBCxh1eLsLASmDnitYA3ge3vssQe/hrW3jQHuSDMAc+pHY8awWezH6dM5mSGSOSI0GGONGlKXXHghrb56F3H4NmMP0NS+YwfWkDEmz414nlkY5C6qhQkxErMaKxHmd835o8+ooCWcQ51/zA0iiTDHSHqHcOuLL76I/Y7wrAAqf/rTn7hIZWOjF/BIlOc14nBXJQV0aKIoewY10UJ2yP+dPgCSOzvUiinU1m2KAexBsM/MFC+rowqb18IlJchZuaEKipofi0WHKKSau+RQwZprLBRIw9gjy75iJDAX+YzQYf8MugZtCLz9mBS4FHkRPnf2GHngpNeTuff3DZkVPW+KcbFEgw8PXTd+KXAlAKT0cCZ7zvEQBsAmfW1/Lbsv9YwL5ZLbk+QojJCpUWdmIh8pGLZSVi/sR/L5nAjwt3J9CWWlgn4fZRWucSpZ32m2KnsMkk1yWRW85pRqYX/w8w+bgZQ2hwkABe7q6pbZMGKPXvEZCL1keW21EZbaZtODlbVZIcA7GgDUv/9GRhB+RL17SbZV5P1iP4y8PwCw0mJra+MonsZGl7IfDZsPtPeJJ51IPXv1ZDv4f99+mz43mhsOhmnfTqGLh19KI55/nt74979ptTW6GGF2MjMoLczmXzj/N/OZ7+j2v/2N6s21oTVCACOiAAXvdttlML3/3vvigIqDCocvcTCFa7oYlixdRm+8+R867rhj6JlnnqYzzzqDGqDtmIOyGkICh4+LAAkn1IZt58T8xhtOzUspYJSz0ShFCFPMDRxozVAsMdolX4MssrZajsXktNgIeAiiQw4+mDVhEDfb77A9F69TQaHSJ/I3E78LTvJXZCdL+OIcddSRHGIbB7SnE2S8nwIgw7JWhVITLQBuPjzYv5ZmArGsJMlbnk1TiLbCgVnKqMgoRoKeGJz2WrcHXXH5cJr06ec02xzCN1x3I/Xu05t23HknWr/vBrw21ESIsfvBHNLfGuA5ZL/9OEoMob4AHAxdAIB04yvDhP+Zz6y52uoORAFYEqfDX0YSRecTCnqTh89pkRb28qdnsrzw1AOHGEyfe95f6bbbbqf27Ttw/hSfQCvP5SSK1s6u4Cq2c4dxBIDAWIIFBLjed599ufAmQCpYtecMkEd0ErReKANISYC8QcOvuIIuveRiWs8oHehJoWEZTTZj++BDD7PPDxgVONhutOFGNMXstUFbbUWjXnyRQ6KXGAAH4KFFFlVj9mYhL1M0zBSfAWD6h1m7Z511Jpuk0ffnnhvB5tYePdYmSZ7oowtxWEGOhcMak5dbqu0qWGoqi/fyWnq9lvmUU3Ac4LUgQ/4uGoVqGadM4CKtBhgvrV9KP82YQV9/+w0DTjSp/5RjZRJNgLrk58nzGFRQ2zarcAQi2EeULJHnzVlGRpzhOWAAmJpxhDiC5yIF0p71MFe1ckYiAHlsi8L6RblsU5dv/uyQMXKzkFBOBKT7pHD6HicJtX4rcp3kHPFY5vwhHI5tub6Q7iMHsjI+Y83cKksZ8BP2jzXCxSLDNQouX5l3+yoWzZ8lkJrL4COmkUqFYiGx59Xk559dgAXv17yvHUfuUxLJx64RLru0HzddiyFgCB2atR5Uunm2KymLsiLm1M+yXCJT/xwrAVa04d4w60Ar986RkaN6NR17WsNtCj3r50tfI2fugQnmnnvupXfeeYd23H5H7DzZsAU7EVHkzEOarj9vk2RBk0KDpsX1ToxwBXUNSh0UP7Tafhv0pS2HbknbbbctF6j7ceYMeuftd2gnozGuY4QatMZ33nrb3P9t6tmzN5uMBg4cyOGXoN/Rt6+//or9PdAcfUrkBD1ZFgRjNMYAL9jN3zUa3wbm0OvcubMBQAVJ128jrCJK0ndKP7Mt1uyCenY+DqNpkmMsGobN/mgPHf0+HNAqK5AEq9IcTCJwyAIprg/DvhoFps2R+A1OqWDVVIsRAqQY1O+Qhf3booV86Oy44w70thk/RHmBaYFQ9BvMA5YkzesBbnNauMZCLSdNQctrEQtgrKM330S15MOEJcuoNQNgV52XpH4VsSTSQwI5+Fdssukm9PIrr9BTTz9NnVfvbJ6tDR100EEcjYN1tcQ6lYItqbAF/rg8Q8HbetOaivkUf7ayQuv2FNnvC/MGACP9zN5Py9tXWQ1zDCAGfySsYfhKob8QIKuuuqrVnCUlgT+ofCoBZJMOaWRh9mKe58GDd2Gm5V//+jc99MAD1LdfPzazIAIPpsSfZ/1CTzzxNF166SU0btx4A4Bfp/cMwAc7BRMrGDtEGQEEnXfueewfBrACeQP5EgrQcEzCcdA8OVCs3n33Hd5rF1xwAR/G774LhuUV2myzzemwww5lR2Q9ANVvB8sP5RhSq410vfoU6pEzha5sawqw6J7VAAMsHnaABzhpjNmPEAED9UYWPWsUBPjhoG94Box7rkJ88DC+8I3DfM2cMYuvgWv/2yhmfH0jU5EfaED/AfyeJsyEObf/Rv2pxoBTmPoBVpixIctMAiw6XxkFK56tFTmWZCoSQLDMszcFZvCaZiTHz+R7ophKDqoke5X+nDdpeQUqff9kH0KmN/T9yAas/D7ZxAu2Hl3IskQNBdLwbAUt7NeBrO7mvOKaeI1F69tmWTELxJiJzYkVARfWum/YQ3WWjSzq3s3lvKwOH6NMC5Wj5bWQlQnHLmQeE+ORFSGX8b2V2lmxlbIerfrfRbBWJIRHltaX7lh4EIeJ2NL0VG1tSzr11FPo/PMvpKefepp69e5Nhx1xOC1D3RDz2e7du0vocaN6gces1T344MN0zDFHu8XItnKkT8/l+JoID16jSxe+FrQ5THy9OaCH7Lsv3XHHnUaTvp6F8KeTJjH93coAE9SI2WLQQI5q2toIZjSEMH///ffumdwzYIHZIcCCqVvaQHMX/EYvjBplQE5r0+9udIi591KzsVqY/vDhGUWW9vbmN/XrQJQI+g/g9dtvC5z5wZuK/Ab3mmDOsSCwzYOm77H2Wmy2YxBha5WwY7G5/4EHHsjh00899RTXKMKB24JzrDRy0i44lGIjqQMbU8WN4jw6a5aURUCNHDBXSJyHkFOllLOZgPDv5oPacnbT7INcopigWcMUVMmMSMFGXOUSwki/x3k3qhDJY+shmY+0bduOgc6vc+fQ+Akf88ENUwJ8n3BtNgPlpMyBbsrGRk9HpzUKaFpcwwQCU1kizHfko5zSZip5Nnkmef7kc4cUb3qsQ5YFb2291VZmvTewEyucuw8++CDJzmw+t4YBMOqbogwPxmvUqOc5ASLWIdb8OuusYz8jQhR7DOZQKASnnX66U2T6GlA++YuvGZzsP+QAKZJokxri+93M/Q4wa2+zTTdlkxu6+butAZa39ZZ8sUpffyudFExrluEQg9Pvbrvtznvtvfc+YLbn1FNPo27duvLzqOktZ7M1gwWEaTN9AOKz2GtayV3vlVWX5n/ZstY7nLFhdq9fWsdjuWTJYnragOdFRlHAPsbYQ/adYuTlxE8m8visv/56Zs56M2AEc3fnHXfRf8aP5yzBml4COXQWLl5MX337DeelgjKCQ2/M2LHcj+22247BLUx+iBiMCqKhFzlrcUUwF7EFdbrOionDL21aCIFMOQAaau/aJGIzlzADKZNY06LGOdCHa943uWmxoK/5cOqm5iD9etokmG5FPQNiKT6a03MN42PWUUV1hbN615k5A/CTzxbp19m/0isvvyLnqvn8smKjuCOY+UOKhKoaqW7vy4MVWYEFky6GXPP/PNPKNhpUfTpLI3zS495cZShtfs/aj+nPF4rZeVbS91ppsJLVkfCQTGioZZBxFmLNtoH51OxoECwXXng+LTGb9NXXXqMrr7qKN251i2p27I1tdkrUDVJGBYmfrr32erbhTp36vdH6F1KXLqu7AYaA7tqtG7MZcIqsNJ+DZt1tza50hNFC3n77vzT1m28NmKg3wntNOtBo0esbgNMGwKVlK9YI7SgkJtxpfyTRHmjY4Pg88kxASLRqXUt77LkHb6pWrYVOz+WrBFgEi4WFNSInGhqtJlFHbxjN9cMPP+AU/arZhiYVNHUWbuTwcrHrIyoLGutG/foaoVUhTot+xPn33XffnRkCCPrzzjuf9tlnX+pkxgkhySjYiBw10HT1OfHMEmJexUwMoj3atGnL74kjcx3PCwCW5OjxIDe9Hsqtu/D3MCQ167vlbKcAJ506dWCfiB9++JFD1GUdFJOCUClSbCwrVeOiBxIUVZgDoT3tscfufKghY+19993H/k8wja7Towd/trJanln2jS8GSYk1rgnZbGHNAGBmaiWOSQr9JZreZ1mMjGjpFcxIof8AFgBeCOdnc65ZCdUGdAKoY0579+7FhxWed/vtt+NDH9eaMWOGAStru/ICqrDgjpXWn0mdVbE+zz33XLrsssslI/Dvi7mcxnbbb0u7DN6FwR4+L47hokEqECebYAyV1+PYg8tQPmhkHB4RgBSZsGHq2XTTTeidd96lV199jSPbwIQiegr7psKyWWAonUkx75MwhuMmClmlY3jKje3yWno9p+ct/b6uTWW5Fv2+iH6ePZv+9ve/GfA3mZ8b5ugNN9qQdtxxR1pvfalNdcawM/hZwaJ9YPbyBn37sh8eZAbkJ5vEsF/NPANwDtpqS1qtc2faeeedXME5OCG//8GH9P20afSamfO3332X/vnGG3T8cccaRWstNmFWOnYJphVrio59Es+0qSLd0iCkqb/Tr2N/4Z7B1Rz4CQ/Q7NY8JSmUxQq00mxNFshyey0WUxD7AtnvSgh5TNNnzqSlRgHF+XPdtdfyXtM1BsCJvFvsW2jkZiH2ofOvmrmAnI2CIAkA0ZNOOol7Vm/GBUolmNKKCnHc18hNN5ZFv4eaeu6VaWnGqVQ5LG363kqBFQ7pyyt7EoZYJRdkUwdIeiOGLf1g+h1NVQ4UjQMGB8jJRpuFZlY0Ez5n3jwaOeJ59jtB9AmcZ+Eki1pDGw/YjLYatA0fIldfdbXRmmoorFWixd4QeoxNy3VfTD+Qqh9p5vfdex969rlnaYtBW9JFF19MuSopOoesuGBx8JOFSKPYFrHIJJqnyIuswaBhdfJXQPTwY4/RIqMNDTngAFrTACWuyWK+WwlHnDgYK1JNocgaHw5DZCjFwdjHCCSEeP7yyywGAO4QDDaK2nSLhQazWQrM7ODgANOBRG/HHnu0EX7LjLCpJl9WIGK/niOOOJx23XVXPpSQzwPIHI7JUh16mTh+FYUFAshaylpBgUaMGEG7msMP19trr73Yf2HAgOuF1rM1eP6IMhqulaYoyizBr+sVfUfdnmXLnuf6SKDFNTQ5kU+DhzHn5ozvaU2SWOpYd1V5Cb1GHwDiLr30Uk6OdtFFF/Pv4lskTr04mCGEVKNJiEg75rngJ89hFAp726+AYQmzl2rfk6UY+P8JwBMODa/5qmoDWMWci3EAc4jU+WxKNasPhxKuj9xKqHmEMgqI1AFowfpAHz4xmrvuI9wLa56zRttINM2jVGvNB9XVtdS1azczVj8ZRaIrXXzxJdSxU3sG8QApKjjZyTHyeZbQPzw+AGdVlQco+nwwa+ZzuhbrjAx4jFlEJJeDORKp9WEKUqAi45ZMb6+sjB2hzLUlBQxLwfCKCPZyYCXpl6RzKmUI8Ce05nFjx9Kbb71Fb737DrOsYL7+/Jez2JcPbBHGQZ8DrPNf//pXmjB+PH3doQPXh0IU56KFi5gdwXWhNCGVA2RJ17W60sLFv7MJOFcQny3ImW5rr83gb+/99qG///0OGjNuLH0x+Qvqu/76dNEF51Or2laydvPKeCmLmi957iwFN2xRQn7pZ0ojg5LjngZ3ZDPMZvmWrHjzrDX/FURElX4uvGHRmsmhLEL+FiXCgYqNRRpvxhA+cK8Y0IicVFBkuxrFekn9Umphxm6DjfrR/vvv7yI68e/VV16hl19+meUVsqhDea1pYXN4mX8AoXArKNo+wPcIvoOIzIMJv4qzqhelDE2RmD2LvOt14jk8a978OoDh+d2UIlnuvfT9/zBYSdLK/mbiTFuq0YUaQRbbkvV3KWXtFy0qg6ptr4KZxkjCa81B0LFde64gDLs/KKafOLyySD8ZgfjgQ/fZA6lAC3+fT2+/8x+zMOqoxzo9rD+AFY6FmBrM5m3VspYR8GJz+FbWVLLwm7tgAWsboIdrrVMxPl9lNqVZiezkSzZbLAQyFgEYn0KxzjrBivZcaX7/8YcZ5t/3dN01VxiNb2PxZYjFDMDmlAZJ899I4ozDo41wSfO5RwwIGz9hPNc66r7uuszGvPqPV50tkhJjaceQY/FsWGUs6cc23rg/vfzSaFowbwGt2rEDZwXNsfOnTZ6EQ9YMcluzwA859BDa1hxOmEfULkKRyVtvvZX+8pc/swbArA0ROxVPnPQp08bw60DnN9lkY7rnrrtsNWpv5gvDPVcUvQv17p0rmwIsSYCjjnk5I5z/xAUtwRBwHhhEnCyrZ7qUbcBc8bjAmk/ORR/YHBUxX4xrUCl0gEDBYY1kZ8jhIQyMzVqM58USqJB1kV7nzIjlyUUPxZJL1rKKmuI8O+w5CUK8gEHTQnylQt2bu9R4zXlz4thWXBafLjz3TkZLz1t/Bz7cltZxJAQA6KMPP8rCCenw0XeA4D1239181uwbhHFHkU0J76NGMCZt27amqVO+5aiqefPmcqVjKApRhqICYA9tEiYPNlPaMhCNtqo65ZSCNuNTKeMNP5tZs2ZyCQCsUaTvh3Y5fPilDE7BtoJFUbZL7xVbMNpgD3t/WErTCBl8Lq9p1wNWrinNvFwrBdY6n1KklefeSALQ/wAW8K+79JJLadHvv9NmBlyg//BX+c8b/6Y3X3+DHb/33nsvYTRRadvs7wfuv58Bzp5GcUAuHJSFwDoE8IED/fY7bk/7GhAi66CBDzSYtJGRGOsaPkOtjcxDpfkOq/anC8CMGUCLw3Ls+HE0/PIraJutt2azeb6QYw2+oqLAnuM6rkTJrKfhmvWfKWXuffVufw6E/kqcR6uMczPmSqprN+3M2dwWMjX+tWQEGr/nyVGRp8jb0yi5YObNn0f333c/zZ83nz79dBI70A/YZBM66KCD+XtrdVuLRr74Iiu3306bQtfdfCNdfNFFZo4LLCfe+fADdhfQAAz4ybU2gBxKpfgFFi2bnhcT0iuv0p0GXL7737dZwRi8886cPLKxKNFd7M+Sd/FQEgRAHmh5YEEl85ccm1LAnk61EbJcCoLKNX1/pcAKWoETvuVY0y9H46dps6Y6FT5MVi4R+0n7uvd+ZqciswgrwBbUVLPzo/ir5DhzKgQPHFg32XRTBiXTpn3PkQo4AHCoQFOANoFss1g0jahjYxkS3I5tnkSsnUiSuJhqW9RyTzTcV3tWtKF97DxbVckL6/ffF7FDpxHbCV8ehFAO6L+ROcgH8KKqyuVdWvRi0VcndjkvInGmmzBhAr362qt0zjlnU78N+1FBc5LYLKO5MkmxirHPYovPIDIFzqJvvP4P9rnYdrtt+Ro1FS14EVOQuwIABH0AvYhxx8ZBpBRSoF9ihObAgVvyAQdTwMyZszj65zwjzFA7B4PXqmVMO++0M/sYHT70iES/ktpK0xqqHgoqMMK2vL/dOBQLLjR31VXbs+kDuUEGD96V6VLOQ2Ftu5LnJFzbmj+BEiRiZCMy8hURjfnwQ3MIT+EDILbOxGyYs/lLZMeXannyudhHm0TqjO2fxysGoXNy8plDk1C4r8rtQT1ghS3wTvH6Hu6ERG3Mkpj3wTK2ab0K77cz2A8lZi0dCd/gbDn5y8n0j9df57UyZMgQ+tVojXgGKBSIHMT+AQOImkxIC6DAikPEAUTIm3TYdMlgXw5tZA2GSembb7+lNYz2yX2yOV00EykADKKvfp41ixO/gVEBUIFDNUxcuAYeDwyrHpDJuUjmllCg6D8D1rSR/85Mof8HWtqM54GkDVkFcDRAZfac2XS5AQWopQaGCqzydtttz1o25mCjjTZkluWmW27mBHcYP7Cg0Kx3MwAS/g0bbLC+OFZb/yPsWThiHnXUUfyQkF2o5TV+/ASueP/II49wT+CPBWVvUyNH0VCp/fLLLqM//+Uv/Nr077/nKK+6JUs4YKH/hhvZeclTyIjoGKafP23WSTMnYRKycP97sJltMlLGHA1rr6LCX9cpcnG2vAn711Rf0wyLMxG5KJzYjEsdff/9D6zk3X3PPfw9RMddd/115nxoyYEVYOLRwHytucYatPteezB4R8g/WFqktgAbguzPqOw+xwBJpNoAI1ZTW03dDMgJI3/U/L7Xnnuxgvnuu+/SD6YPL48azTnSevfuyQwoInRzcc6aiJLzk3Rij0qes1wrB060+cK+5RkvXQd/GKxEUeQoUlvmhELtNhR0WZptuZY1CMujiRwyMyNcjQPVCjgIXe90JwIJdllMIkInAV4gHKdMmcpaBCKLLjMbD5E9XQ3AgQCEEyBaq1a1nETutVdfp6FDj2TnJzx/TaWYiuKijAU2f1h6ABsdP6+77nqOgsCBLyHdjUynwwa8gQ3bTB9EzHs0Fl2EAb4DmvZ9A3BQnXrTzTfjZ4Yjbj2c7AyQ0k2ZddhL7RvYOq3TZmOjo/WOO/44evyxJ6imZQvacqtBVKd0O/sXqK+AOPWK43KB2hkN9aSTTjQgZQu65ZbbuLbKXHMo/elPp/AhcNNNN3KEgpzzRkBUVdDAQQPpdQOMtKZQso9eSDdl+9fF7deVrj8fSre8tYYNJ0nMcnxwHXDAAfT444+zcEeEBABbpREIORttofOjEU8BC+x+53xB5q8x739AL70wki69+GIWNuz7EAtrwuGiAKKN6pRJaZmdeG6/wf3renCmP6PPHYL8coAmPZ76+SzhwvfkAp5FoYrNZ6pq5SdCKfEeGKgWnVenww45lM01CxbuxJFgABS33X47hxkjuumRRx6lQw45iL+LfaKRRXDChlmTWU8colWV7jkUpGOeoFXCzLb6ap25CCls91tttTWDSymqWSnlIerqeD+A9cPBDHMpzJCIZAn3WEhChlo9kYQri5nHV0sPQZ/6gOE7PuNy5K7X3JYFIOVvPaAl3QJyOc1dMJ99fCZOnMjgAAwyHGUxXij3sNba3ekdIx8wrvAzg5yDFr3bbrvxIai+OZBZElggOYBGjRrFzwP/PU2a98sv82m4ORz3NQDvoIMO5DIIH3/8MSsniHiTCLoc+yhtvMnG/N0Tjj+ehl9yCZuHwAxcdeWV7P9SW+uVHtHMfbkAnWN97qZMA2nQEr7O78VpnwsZx4ZE7pWEhbxJliDr3on7ESXWk3+/SEuX1jOoRp4qrHXUlYNpePjwy2iBWetYx/3796eT2a9ElASsfz07EEXJbgxmzxRsriU44R5y4IG0x957san9jNOHUffu3c2aGM5nWyH2zqoaxFCwkYRQHGAG7Ne3L/sozZoxk64087O+OX9QHw6AtrpFjYCVnKSjCOcjlC3lWOzljZmOl79mMVjrpXI+bCvtYCsIrpGU2lNwkPUwyz9Aku+nfRGaHKBAaDsBm/e0rmrEevCzz4C9PjYTDk+Eax577DEc2ogkVEgahRBlNhkt/J12330Ps6lfRc/MomrBaf41Hj/ZFR8NJblcWrLmDsBy2WWX8megYSK/xzfffMOIWYum+XEo2jToDVJ0zggshB0+/PAj1LZdWzpt2GkcDtqAgzAvOWSU1fcbObkAVOg2GABUZeP5ta/d1+5OBx1yMFdW/u9777IQbGkWf44BTt4B01C4YKFhE8I+fucdd9AbZqygWaP/OBQQKYNKxFA8+TCpb+SEX0itPm3aVBGylWIS8hRFmJK6fHKt0kM4O+a/XNNcGAp8IMhPOOEELpI38sWRNHjXwdQ635byNhkW2fo48IkSJluEgActRZo/dy59OflLGjlyJF104YW0avv2zLDB7EH2sMtzcrkC/51lLohjnwk4fD41dwlo9MrB8lrIBC2vlWdcZGZy1nTjvyDsXJTzZR6YZTBj1K5NW6oyYLRzly40aJutadrU7+nDd9/n+mCnnno6rw8IW6xvzYwMwKJ0c5jAy2vHBX7uvC2Sefhhh9H9Zr5W7dCBevZcl6OOwAair3j/v/8dw0zDd99NMffbyoCardzYZgUGhH4/cYAi02DR9irhMFoux025cZXn8j9LtXoZR8lBYhQVI5/mzJ1Nl5iD7uOJn3DtqSFD9mOAN2bsRzTbrL2Ro1/iAxBBBDvvvDNr7FDI8LceWlCAqlpU23mKpLJ8lGMZAxmoEVyYm4sN2IZ5DvloMB+I+MN3EAH0wvPPG3l1LINCHLIwPYwfN57vjwzjZ51xBs2dN5evgSrlCA33DGp5hJ48yErPg6xIOG1q6kxPQTi26X3TnAPX3z9K+YElLQmhAuG7WTTjMI8rhyNMHmkBMLZHH3MMr0ckSjx92DBmuH9buJC22GIgg1DMAdgsmCrB4MNUjfXf0chPzCdW+TvvvstRmXBS1zIb6iCupmjOpeIYpQJ16NCe9j9gf/ppxk/07dff8LXA4MDKAJP1oYcdyswp7wWwxNZ8rdaAFQlhXt55rr83ZQIKP7dSYEWRkWShLZZM3vIYkeZcP2xZ1Bta0fpJhPR5FoAIQY/SxphQeFEzS2J+YkFAEGy22aY0Z/ZsTiCFsN1OnTrygoADIkAKHPvwr6amwmo+2eYvTRCG7K9YfPBWN+uL740kclgs6HmC8m4suLpDcGD++JNPxJHOaDSgaeHYBsEz3mg5MHnVIb27ZWIaC0kNwo+d/BS/AQjBvD18JPYer69tNKQjjzmarrn2WrrxlpvNoj6ABjCNW8F90rBOHT80MYkVacbMGY6Ol7DXTs7JWOL7jXZsnqmb0QJgV0VlaQ8uvcD21LeCLh+yW94kFK8UFa+gtoXRKjC+jzz6CF199TW0/Y470sBBW5rDsL3pRTJTKtuiUXwS0T1mzP/95r85D8/SuiV09tl/pU4dO0nfLEiRfENiO4qsfwh77qcEN/vF2INPDmwN0S24ZwzHrFRgZo1DUoCnmc7labHLa0JqqeICyl9qHOUtLY9oOqytdbuLUrDrrruxaQZa+h133CWFHc1noCAgJ8g6Pda1Vb6lqTDTLNc17BBYZN8TMCuoa1NT24IZGdXUli1dwgC6fbtV2Rdp2222ZVZBnjcdfZAcO8lholFmYd2y4BuR71scl2r6zRnH8OWszzRakzMWy/z58+gCc+h//sWXzGpg7OC8jYMvBw3ajENHI6NWX6MLVVZX0cRJk+g4s5ahLcMHCWOMLMXw+eEEYea4A9vAcxRRENEU28ruUiYDzAwCE+CIXMFh2g2socMXEN/J2YSAvy9eTJ8YEIUMwWBYIO9QyfrXhl/Z/HbPPRu5fdbYqL4n2Snly41d1jpNM/j+TCod7OWdR+VBZXPPME0eKD+xJpBX6vbbbqNpNqS/Z8+etOeee7LyCj8iyPhLLrmE5wemPTC7UPgANMHw7rPPPpK5uqbaRX+xzG1cxmZrvAZmBb6NEiHa4Nh9uDbgunguWAVgfkUfwdYMG3YGLfptEUe/AhzhWoj8gwn30IMPZpNvVZBuobmyoMnRWQksgPaHawMp2goXSVbHmmJDEgtNfgktAfaHDpK8F1thb4eQtQJNbhZHVje32m9EyT6othYmtpKogpgPKjkAcuxkiTosUUdi72l42CNR0tdff8vRD6zx8F6z/YeWbnNneEAlwg7Xx71ra8XfA0mUYBpCe/bZ5+iqq650UTESlVTgBYf+gUl58IEHGJHD6RCZbQFeQKnjO8h/gp/QHrEZRhptB3lNKvLiHJvPcFKEkK/SomzMmsIcUm0FfB31MprYxRdeRMOvuJzuvece6txpNX7+oUOHMvugqZftEcmIHEIJ/UXo4mmnnMJ5HbDYi5Wxi2qBU20j0p0vWcpJpvCdAQMG2Aq/3pyTXi9Z5qzw9XDM/+hmYLMGF4ksMiA98YQT6aeZP3GG3rfe+g9VmDncwwgYmHRgBmE/rbxkB4Vz6dxffmUwu/fee1K/DVEzqA2H4arJ0Tluoq8cARCzpozkb7mUkgk529ggTGXertNG+EbkczblvxceaaCC5phNvR/ZPWQpcqJwT4nTH7Mjdn9Za5oAZ/t9/jsXgqSkk10cmO34/qT5RvLiTIx9imRrBTFp9urd02jfV9MHH35IY8aM4SzPWw3aiqYY8D558pfUba3ufA3Zm77oZoFD9atEY4TpqFYi7yK71+AIivlZavbXs8+OoIFbbkknHHcc+4rV2EKczP4yoRUqL+TsAgX2M6tgh3kcvL/8/DPNX7DA5sYJJssxMKpJF6lcyGfYVkToS5G3Zez8Ci36m+++Y985sMKQDRhL/Ft77bVpP6Mti/9gnv17RppD75RTTqUDzOsHHHCgK1EAR3koEUz1V0Q2mq/BFhktsD8FimJCHgLk3Hff/fTiiy/SKX86hUtKfP75Z/TkE09wAVMcijATQ549/uhj9MMP3/PvKFg57Mwz+DB+5z9vcV/howHQ6J+rwIxtOBzN2b/lQLmsTTFTJ9+RXZBkXcoztuH1mtuvkNFXQIQzCWafm2+9laPm+vbty7mmkN4CoAUsCkyTSN4H5Q6yAnL29ttvZxC+7ro9nNyosKUlABDzkTgI54vi+FzRoooV6IZYFXdhxWDShmzCHgK4vNDIdPhu4mwrFCL2y0Pgw6233EI33XwzO2bDFAglAu3Qgw9i8xUcqtMWi+bK2RVhX5qzLVbKZ4X/Oa0n6WBUzlelHLjhz0HoWJmKaSomBsdx3x6+5HIuyQ6DEa1xge/bVRtSvGn7ftgn7YE8lwhc2BtrzELZctAgFnywNyIJ3dx5s6llqxrzRWQSbLTRGlHqmeW6G2+8MW/gJUvqmMFAf0Hrff/DD5KG39wLiBdAQAoMkt3IFXTzzbdwzZUDDzyIpkydQieccBJ793c3iw8CCQm8XnjxJfYVadOuLR199NE0Y8Z0l3QseaB5RgCJiKTaAeq95N1rNVVSFgC25gvPu4Duufde2ndfoZrPOedc6+Mh/i6a2hv9Pvnkk/hZ1urWjQVfzh7C1fCPaTDjXrSOm+ZeOfM5ODsiwRw2UqP1m1FmSQV/U1pUaDsN12JzWpqyRVOhwAeZ9Z/o3bMXdTfjgBTl8xcuoieefIIW/rbQmeowl7EZZ4TstjPaO5zUcB0xZYhJQ3wo8FySU4RsHtgI+X+Q1Iwim1/B4xUFd5EgN/aFYhNMlKc0BZ0lUBOvY09GAi1zFDtQH+VywX6QxdFonYBxs0qrDtitJc+LIDK1WkUSws1zFVnzVpV3GgerUrRoBusgR5EzO2g4P7R/RJWhEvX1199gwPY0ZgURhcZgIU5GIPA9IknQCEACDbCuQRxcG+2aY98A8/7PBrBPmjiJwXzLVqsIqxWJgzM7rCvQCNaSMyvieubvX+fM44P52Weeovnz5tLmm22SZEKC9ShUdnjwJtdi2nzQVAvlBwBFXX0jjR07nv5251200ABg+LfBZ0Tp8xtvvJFNPYjUUwYI19hko/7sPHn//ffzwbT//geI6TOWvRnZejwYv4IBw3CURQkC+Owh0ADXmTdvPpvWvvrqW3Og3cqgo0ePddg3Bubr+++/j3293n//A44WwkEstbGqzLi34uirSRM+Zg0fB2GfPr1plTZtzAHYItiDXhldHkDwe9f7TYTf8abqptgTvWdT118x5cd/Xp4DIG2pAYfX33QTm8ZbtmxlFZxKVlDB2K+1Tnf67NNP2Z8IewlMC5xkxcRZzabRVVq3sAq63KPC+rJodFgDaloxmChKZByAu5nc3xb8xmBV3AeKZv6+oinffcvO7AArDlTzWi8YENqS6+1BcRn9yitsWoWc29/I/hxHuuUTQR4ry5CE47Yi7Q8XMvQ0NTmHrHCC1eHMaUaplhWvrRoh/4u0YBbJJFkvXmVEODNmdbWlMm0RROulzKnj83wUJOxk4WGnlHLWs+l7MG9LoqgK9oxfY401OcPtW2+9xf3Ya6+92UYb2ln1GtqgpaBK7PXXX280xrV4M0NjAVOz++67sRlIaH7ruW2dJ8eNm8BCFvcDLdu7Tx+mz1FcEezOQgMgkCsC7w0degTtu//+7PT7zNNPuiJ5WXtSCoahJHzORjL5ZHWa2h/fRb+6duvKpqp99tmbIyhwAMs4y7XUxKVroCJnNlqrasd+FRqT8y4UZd5FE4Ap2m+/IazFaa2Rpuz+/wsqMt3SrIRm38V6btmykksrwNEWjnAVQX2NyDIVulZ0DhXwYDrZmbmQNh9oRuNQOPuJsscf/0T1cnw2WeukVKNEy9LqY41aIknv7fZWLL4zy2zWYQn5zFscElEDeRu3CmAueGd+A0O2zKb2VvMrBcxoOH/MdjATpdFQ6cM9ZrCOtYVDUhw+I2daDM0vPG62T1j/P/30E2dDRriz2ufFr6WRk6PtssvO7FuhuVo0x4XKKSnWKf3HvIK9QF4WKBbQeq++9jpmCC65+GJ64onH3YERzuPKsHlZc6i/K4BiM4tZS5AVkH9gZQEYEJEDtgP+DFtssTmPYd5mrlZWFQAG/iKIxkNemW222ZY/r+Oq/zQiaK+99mRWEU7/yEs104D0/gM2ZhanbVt5HWakurolLJNgHn/iiSc5Y66yPDD9gB3AYYu1hUSZRxx1JN12622cUPLrr7/haEsdv+TB5/dA2qchGCk7RvJX2odF11RJVuhI6qaFfm5NzVtanje3YWx///13WrxkMV1n5D0S5oFFWTB/Pr8/fvx4mm2ACkAJoi4B9Dp06MDMh86HFJUtcFQl1mihsZDoNz6zZEm9Gzu8B8dnZfZqYeozvx9/wgnM0uA7YHVEaV7CY4O5AvuC72Nexck6z8ESyFGGaKEHHniA6sznjz3mKFHmiuRM///LplXLmzPWK++zUpRETWp3zjpQypmEwjwbvFRVgEcU1D6IubiZfE6EEUAKqgEWc+SqhbLfSF6SqKlwilKLXybUU7flkLymiOaD3DrJ4rM4bM888wx+1lcMAsVhlGYBsgQP/iGTJBZNrTmYkaQK9J9QfT4kUq+B60MQI4oBTr6412GHHcaC6a9n/4U3BSqpojIzQEX79qtyHhdQhaDJY3sqBRXmfe4VsptdNV2v05P4S4hDKPpw9NFHcfQGtAHUTdEU5ACFCjZVYGBOKmyelFw+55LEheMs0RMynvALgiMqA6SgtkrW+mlqTS3vfW/H9j/Tr4WaNcYBgMoSA2YcRKC3qBZnaq3yy+ObyD0Q2bXlU0yrNp3kA8VMWa45QEGxM/sIAEpGeKV9JMINrzVcIgdUxBxXsOm3cR2EPiILc5UFqMgqXFUlKfIh66HVRxURuYSJRsOCf05DvRS/q2uQRIC4I++PnJiwxOQk61nGoBBonV4ZCHPA7LTTjvwZ2O7VlwEtXSU3xyBGfLIgcBHG2aHDqtSlyxpuvsCswHEdRRTxPOKjVXQs8LJGYWMiGz3IYK2hyGt2jjlUEP47YfwELhvwkNEwO3fqyGs7ny9VbtJrUJmqXC7J3KXZm/B1/Zmm2LX2z5xf57DCUGfr9gwbNoyjFgEQcOBMn/4jBwbkjSgHsADTWWcAF/LbQEbA/IMMzRjbyy+/jDp2XM0DtmB/YpzghAzNHtE9DzzwIEccQUHbfPPNXM4ZMC2vv/4afwfzjoyqaAAhf/3LXziRoCgeku35oMMOofrGBnrwvvsNuHnCfG6zBIj1Y+JNM1nmBu2jY9ny3o/Jj78FyJWlx5pGuDRX30mbOuUepZ8LmXtmP8yehb8QAjNaGfAHcIKq3VDOAOTwN9q4cWPpwzFjaNrUqbTPvvuyTxBy/sDpFv6SMF3KWvelWvQe7F9p1iQYaiisH374ofl9IAPt66+/jq+PecH7APVIoYBiuwhdRxoBuBHgzAZDh/vid8wH5hYJPOEPNW/uPPZhOWD/IezUu6xuWcl+XNGWNa+cW4uc0aTJttJmIKWVyjEL5RCTF+hF96+qpopj4PFMQkvLIcsafF5CJxGpAwekRos4IZDyRSvAI+Kss0uM4O1n0P+ee+zpNEefCTPHAxQyLtnOcaIJisOrVA6GMEBkD4SDCibddKG9Upug5RybSBD9gM8h7fEMI0yxmOBln/Y9wN8AMkj4hMUHgdC9e3f2DcGihPMm2BrYOJGaXEGcRulU2v7IEwQALJybRgPaQI0raCE5ZCILXvIWrHSu7UynnXYq10QaNWo07Ws2lWNXIg9YXP/xLw5/Rs7hGU1ZGHEAq3OasPoOEa2470k5cJMFZsJ5DoEKmhyeOV5nsTrAuksUpAI0m1MiYRCi2FUhboq+dgyXey9mB0NvMi19VnYajUTY86Gft7RGxvMmQXLoABw53w6EMzYUpcAdfAwATn4xQhP09IKFC+nbb7+lxx591IbgF/mnpsVXIYl1DNv4ueed64Rbu7bt2BzDlWQDE3CBHcNFJoBFlEgCr4zo3hfhLloeQIcyUyVeB5FPLx9FXmYgCRb2IvyNVGFBUUnUKVJ/l1A5AVOlpjAoGqzUNEi0xvvvv0fPP/8CV3MfvNuuNHrUyzwG2PNkGd2suQ0PWB8Jmc5DsfzIxrQMUrYOSgvMBTkzzj3WXZcdIsHU4vPQis8++2w293Rfe20+VBYuXMTgBqZbvA7ZCZn12Wef0YwZM9lkqb6Geri7eSsUGZyvu25Puvbaa81YjqYH7r+PRo3+3sl5yLK6paI8qh8MMqKeddZZ7MQ5e/YcmjNnNs9Tnw3WY6B8iFF08KT33XUPjXzhRTrs8MP53itSRyktEnSdhNtB2bV0pFcpU9K0fAlNccm/kz9LX4uZPYKfIfYO1g5AJpLkAfC99trrNMkAGWTLrqmtYUbl9NNPZ+YMJjjMFc42sDHIrrzWWt0yALJdGxWVzKjDXHTNNdc41gV+VjAtwSkaGW/B6ENJxnkjbNgTdPzxx3NUEsAozhFhSaVo7paDtuSSKlddcQXPNUB7m1XaOAVjRQp1NocJ14zWcVw6x+m2Uknh1FGKbfH2RiG70tTB4zeJ2tEjZhwgqH83yG/K91P5AAX6e+ut/zotoFu3bmYShvDfWBgLF/zG8edIIV3gaJgCVbWooQ/ee99oRg/xAoBHPAqyITU/+ow01JK9ss75TXgwE7tB1D4qFQ96U51fZaPmnAaUZVLS1OCarKquThzZlPKTOHgvtLHw8HmgYSwS9Bu1O/A7aDkILkTRsCaVl7wSeu9//PMfdPedd5k+VrqS7+nGJjVkTuUJsGAxjq0LmjtR3cbGe+gv6MH773+AN9S+++xNBWtPD0GqmhBy+ntkfVssbNZx1YygEIigTIHiAeREWDdPiDTVFDjq4aLaUXjYyKEnfhiJQyS2vhkBE6Djlu5DKABDgZ9l3gybZ0ikNkjJRyNJ30927GIFSAlmJioRyD4JVGSd6CRMlZhNaGAmBNoc9tiXX37Jh1eDrYreweyFP516Cpvjxo4dxwnC8LmPP57AAqvSVm2FhogIMWjvCJFEeDfMoNhDOEQH9O8vFqOAJXS5SKzPDPYaFAysXaXshZX1qfWz/DvC8ZZrVNnCdQI6qs01f/xpjun/WDpy6FCXQ8SBI2ZdhTUEgIJPAWQLcllgDaIPN9x4Pft+LDbr8rlnR5jXKtihVdi07PmM46TiFbKpoRLi571UodNDNnwd14OT9sRJE6Xsh0HLcOKGTIDswfNhbsCwIHfG1ttsw5ozNHc8l8opyDzID2j19917L/3t73+3pu085wHR0iWIXhkx4nkng7p2XdMoe3vQTjvuQHfdfTcrUJxcrH4Zs6MSlVXDESuQybgviiciRxXuj+vuf9CBVNmimg496GD2+7v1xpu5X6pglcrM5Su56TUfgr9cLl8CgMLLrEjm2uUyvHYqcX811+GZkPtn6tRp3DcoG4cfcTiN+2isAX0PcMoJKJ4I895jrz14H4BBgfzDWQRl9IYbbmTH2ysMWEDwRefOqzsmSteYAvHWrVcxyuRpdMzRR9PDjzzMe7dfvw14HQCYwJwH4A72BOkxcH2AUES3Yh6wJoYPH04IjHB70QD/bbfdmgHoqJEv0uOPP0Eb3tCPa9SVYwjLtbRfYdb32J+Pz0D2NG3yehV/pEqo31hyyKnTD9JWp7Wi1DeDwz8K7MySR+SFF0ZyDg6kx/7NbNQlBiX233gA15eBTRYpnkFHQfBM/uJzTrxVU13DYbJ333cPC1vY+nDNj8zEITssJhkCCUmK1u+7AdfmaWkWSKvaWvaxQJ9AYcK+HdrH8RTLilIPg1l7O0mvvDqa6zi0NlodJFVsqxTHsVDmgnzJARxkmoV/CfxcBg/ehQWlTprQ/DIyWPBir2xkhyhom7BtdunSmcEVKirDw7tdO6FZcR0u7T5zJhdoqzSC44EH7qdrrr6KskP3TJ8K1rEWbBGcssTRIDFjkWUONCkdGhb7UUcdSeeeex5ttdUgFzKqwIPBF5ySI3XojNnHoRDcXCNGOMOueWg4BHfq3MlmyeUbWxOEVAjlA04PLStjOJzUPVvRsUkKRJDvR4ojVlrGJu/q0uRtngD4HlXmcPgukwigBvF5quQCjkXScJiiMkRltLH0YdTcJuHdlXzI6kEXXkNujzwsBe4TBw/ZfC7hgR1qkPgqGEkVxkKsxbTIrLt777ufHRyXNtZzdky0Xuv2oDONRodvC+gU9hBgeKIB/XCUjsxF7rztNrapM0Njxnru3Hn03IjneC0hi+rLL46iXXfblfvyyfgJNOrFF9kUif0M8yQcXNEnmY+CC63EOscY4Gmx7t8x2uRz5qAscAh9wWlxpU1AJFiRpUuXcDZOFNEE6EX9Kgh59BcJypDUED5HGgKESApEEz3+6FMcmQK/go4dOjJLebwR9gApnczfkEMAh6jTtayxyCwtCjiqU3GFy8+jpgkf5hwC1RDI6vqR95Lm4iwlTxcC0hKMfvllNnlzBmij4WrCMPw88sgj+UDC9/5tAAKKE6I/nHPDfAY+Efgd44Rxb7AMsZq0f/nlZ1Z+ID8AUgA0MG/wPbnzzruZTQVjcuTQo/h5V121nQGqrdmRGSAJDtGoEXXTTTdxxlwAo2222ZrWX38DUb7MHD1qZNbMaT/SMHOoIhXAMpsME2yPyo7mMB7L01NCs25yP9rUBrHK9tiGTufL3k8VHLQsfwree0XT7zwyCouhFcAESRBnzf6F6/5A0Rg69HA2y3/97dfs8zbEKNkwsYHdQn+E0RDFBQwHcuOg3XzzzezcDZ+jO++8k99TciBkJjUwYZU2q3AoMkD3Lbfcwv6OALQAk2C6sK+RQwXjrmPEAOa882nzzbdgJQQmIE0xgT15qAFZvXr3ptsNwPx4/MccYBJZhrEpJjk9J8tvzWfTK1ZE0IadCDus9G0mBR52y2qsnIa+Ms+Dh8qu2CQoxofY8k4dIUC60E6Dd5XNn5foHq77UYxdro+vv/qaNjeb6vAjjuBqwVh46vAJYbbDDtuzLRyOaQAuEJobb7opJ0T62ACIOb/OpmeefIopcJhYHn74YRZ6mERcf978+dSy7Soc444TA+GQQLSoNoqU/cqoiHD1fi52RMx74sMA+g123DfeeMPa0auDgybUmGPWiEHjgRaEtrLddtvyAoI5CAUEQemtsYaEn33yyefstAYwBN+SPkZAQGDLwRIl9qEedBptRJFns2J/e9e0eJ5QtXKg4BmQhAqbAem1681/CaQciW9EHPifuIsmzCBac6XIkUbIMAoBp8IjyuVcf+OoVPtCSKnPbCoMF9gfgDsU7oIGCAdMADvNkKsaiTpmwy48yMwFDur1+vSmGjYjCMuhmp/2U9Zt0xRlCCCy9lMx1ovoIKvfhjrkJrgb8YVxIbLiBJ32b1Atx92D+5/nOlhYEwCxcJRDDR/sA9Qi6tuvH3+vxoYjIlU+h0nHYj6cN3cudVi1Pf3p5D+RRrBweGzLvDlkCix4zxg2jEEiNGlkX95ks035mZEHBEwnQpGffPIJ1trgWwE6GuBWokvmMTOAfYYHr2N2UkLv9957bwbpbp2SB4SeFfOmO8gBmEPgt4UKwwsW/MYUN/xYML4tuaaXL06K4cO4QKBDG8X3Edo5Zcp3BpytSTvtvItlOCv5gEddo+qqPNdtQb+6rN45cbQpHa/9U7YubToI1325w1GBSuiXED4/lDOAL+TwkegQ+Rz8ayBTwG64z9o+QbZO/vJLVvRQNR3PXmTfpGVm3qaz8oScHpB3AHiaRA4yDs+PXCD33nsP709cDwAPGYBhUsB8wd8M+w6OvNtvv70Zrz24ThpkLxRG9mMy//Xo2ZOuv+ZaI2PHchmAMUbW7r3Xns6crOOTZVpJjl35wni6JrRMSdY5lIuSQDKrletDukmiPuufBKY6qmTFetyE8TRu/DiJmjRdRZFUlETAs/bq1ZNBoArDn36c5SqVY09gbLHXdtxxB967AJhz5szhJIqYE2UJvdN5bBWAnDN3opo4AA4iLbHmoayr3ANzAzmO/YbII4SRg+2CIjNnzq9sAsWTbdx/AO08eCdaC2wLlGKjeKAfhYJU3V4x0122L2fYWDYX/g8dbNN0mNLa/r3yN8aAQfsdNeqfHP4G+x0QOQ5ieJ0DuYtWb4V8JJ4PfIixE59kTUVa/cVMWZKrdlvJjAYjBxZWHEZr3pPDMMepuiFYUGUYxdX+8+a/mPI+wgAeCOcnDXiBIGvdqhVdftWVdMXll7N2D2em884+hy644HxO3INsmVgILtOlnO0MNKqrhS5bZFA2tHh8Bpsbz42cDR07rRYcMn4c0U/UD0IYIIQwQg6hCeMZXnv1VbZvogonwBUiAXAIQHDcfvttjIoB5hqsL4GfeD8XUqm5gcEHktlJpsPsOVITDmdtjSUHCfoHZggb8drrrmeNC+YAl8CMnaTtfSNdGBT87UETPlnfuIzWMloG6HiYKPBuPmcEXU4yolJsQ2yDpaRh6WzsyEUseKH53nnP3XxYjRnzIduGYcI4/MihnGKcrAlAortyRmiOY5CHHCofj59AfXr1YpPgIQcdxDWCkCNFC6Y1F/GXanOpFqttXXJBqMz1qab9IOmfWEeY+7ylX0MzQ9q/Aa/BVwEMIsyFWONYO7fffqs5jNrJIRr5w68yl3crQ8PR0RfcD9oyro4IPAgraPWcmg6RCpF3agSbiX8cIWQOqE5mXbdp05YFG64JDR1OndASAQ4RUXbTjTfRPvvuw0Ic++2G62+g7Q2YmjDhYyuQc5bujrgv+txymIupAmOo5Sq0FhH2Bp4de2x189yhfV1ZSBxkS5aID9j6663HpjY4q37//TQaPXoU/fONNxnU4eCFDJn582y6+647OOqr2NgggDJpD+Rxg2nYYvvEoeuBg85p+fWBPVksJjNwq1mPi13W19mcKpUM/AAs4MCJZ8GBBx8V3A+UP0AkxgXfnWLAO+h8+DYgEgXAFQDkww/HsMw97rhjmQVB2DLuWWVLa6CvUjl8OD83wCV8HPSZoLggTQICADbccCMHCDXLKfqpY4H9iPsWbOFHgFkAKey1cP2WbpmmC95m+Y9EkYD2XK46Y4x9Ic//RSFDNndinYKJ4GrHNU4OYBwBAtTUDzPs7+asIqsAIGrzhhtuYHMs59yKYwaNu+++qwHHC5wCBnCPLOWHHnqYBd6i6OOcgWKA92HSgfKBtQ/givV78skns1kWJlH0R/JjmbOvUQAdwNEcc37AgRbzir0H5RgJAO+++y569vkRdPyJJ1AfowQAwKJiOQplQk6uCJucJRfDeVXwFcdN1wbSttLp9mMHUvxruVBjD5owEUWmpbB5EM+PisH6WbXLMWKNJDoltuYUUU6LUvqdHYnqeFMurauniuoqN5l6yAqAKViKHOI2ckQGU/6FImvjEG7IZQJ2B2Yotr+b1+rNdVc3G7rBHIiRFSAdO3ayKLXeIVwNd0VVXoQE19cv5WfBgQQKTijvKl48oM4BViS1fpX1bvcRJEDKSMqDBdeVU2TnDXCZSF8bUIfQwmuvu44PA3h0I6EaFo/cS8BdbKNAKBCYfq5Ug+N33KLJOpCLTmCKX4VeC0ASUTwABgiL+/Ofz2Igg43Fz6AHoot/sf0IBLWag4qxaO2DdxtMt93+N3OtP4ujJkwgBW+3j1P+C5xLx/y3zMwBNF5ox6CkUR5gR3PYAJhKWvbI+UZoVA3mC175Wwzcgsd9+vc/MIB8/rkRBoheyOtRcsZUOx+DP8I8ppvbtFFsBXsDabK4rMtXaNI+EltuWminD0U02KixdpCBF3MEISlZczVRm2TDjVLmNi98xMkZFXznzJtj15bNowShYvPxeNZJc5eoc6awC3CcxrrGYQYWEBojDlBodNiztbUt7QGvOZoim1eo0vZD1pCaRdHwPTVVAaCqDV/DL/E72Bw4FKpTsOwniRzCa9g3KFh67LHHcEVtjMEqq7Tmkg9nG0UEDCiYClTf5uzRBjxsvdUg2m7brWnihAm8zkP2Ua8PBUCyhHrflRLTXtM4llvIqESWGeV5tq/jXljnMNsgygPKEg66k046iaMF0Wf4IWGPYz/i76uvvpo6G7lz2223sykBh9TIkS+ykoP9BvZL/PWkoCfGSTPZCqsYuyABRCNiH+F5If9kXCsdk8GhtlbjVwaEfUhIALEmx+QyJJUVDiTrWGYBk6T8SrIe+p2kg7DI+bQTKN6X9eVLwpRrKj7Dz4RRUzo3ypZKJWXx/dPs4Xo/NRPiMEC+pn+88QazS1Auke4e18VcocEhev7837gwLPxeMF94Df5TWP9QCKZP/4kzzQKkgOnq168f73XstWnTprKyfccdd/A9cT6ggTE91MzdyJEvsakPCjSK+AJMtW/fjo455hjazMhE5BTDHCEa6IGHHqIbb7qJLr7gAurevTtNmvAJ7xV9pvQ8NdVUsQrN1uH3lSVtjpj9w3lW0DT1b3ObOtsBxSGqBYgPQow74ig8m14d5671m8hHktCpSF7zAJUFe+17771L2+24g9CKeUlVH8XmpxFqcdHnFEBT22UUVfC1sQAgnCdP/oL69x/A/ULDtSqtgEONk7hQcPkpNHoljPEvcJSBUHGaXRI25FGjXuHPADUrCMNnFOWr4y0a0DSEOr4PsFJh7fKo2wBTGUKI4YiF5waSRupwHGSa0TOqEEDXYIWNurxq0/j6euurkbappxGvdX12GzVvxxa2ZvgiQKO7++57OPtiwUZZVFXXWLrQApScghZKEC0w7yArLARjb6PVfWC0rSXMShntJM475+ZcCvBKNFUdC8FXXnuNHnzoQd6w5190IWsBYFtYXOWF8m1gD1r7mmVsqjll+DLOBLzmml05wd6GffvRpIkTuU4H+g7AIpER1S5KKC1As7TBcsLVWwFkYasJsdKGWCYFtT6rZ1zCKrGi3UrtkfB7gwZtyZoRhArWh5Zs0H4UC2KvV9aM5z8WIIC2hKvkDqCff/2FHjcal2YsRqr8aqS3bygkxkD/NQZglvdGJJl3oZBAq9b1Jc6wkppdaGs5sGqtw7lmUNXDzzOEsgZh4kO+E+xJ9BkCThMp4n2waVAI8oHpTrOzol8w/8Bs1b59Bzc/6AOC0GCSBk2PtSzmNAO6UKARMsJcY5xZnw02fUI4URIpqM9PDhA3F+C6uSmWHsSxNcFhzYIFgk8dagB99923HO2BcUAdKzAsyFODatKYd4wJvo+DDqwTEkYCiEF2gHUDowLZC6CCsVMQofOkPjE6p5xwLF9hTUii/CkLpvIrDRqc/w6pXC9aX6YChSaZUCFIK1ZNjZeOkf6eNgclD8UkmFZXhKyWBS6zWR/xX8LaRxVsEI7IVovXRcaKiZwdYZnZzXFJiNdef40eeexRGrjFFpz3ZvSoUdxf7D0w5kich3UOUAkfE5jg8B5MdjBxYt2DMd1118EcmYnINX2mVVfdlDPkgnH/9NPPbE6rCg6M+HDMWGZsYLKDea9//01Y7nVbS2pGac4kBg5mfwDItjKyFWUS+q/f1waULLOmu+af96FZsxwjk0790VRbqWgg+YVcJ+SG5W+Kr+BwbdOm0i6IyC2eOA4TuHnampkS64TESBZOpbNmsbMYKKq77rmHKWokvWHHT7M5kPoedrB8GA0AOtlq6nFRUolDSCB8E1lp4S2NjI3wVYHG9vuiRTRyxAuMNNcwG1zT+jPFyTR65AQWJhIpuQEunn7qKfr0s09ZaKy33vo01ggYCBEIU7UZawsnqrq6kgULnObgq4L3pk2dxp71AC8QpBpOKiacogNA+LsYFaXQGCU3MwsckiHkyBxoUXmlp8WEFdtB9yYXa4bhMOYKJ4gV+GH8QFmecMILZmNM+n+0nQW8ZlX19/d5nltTxNA9Q3enIiGgqMDQnRJ/QXIAkVIaASVVQmBISQHpFiQUEBBEWhhlyKGZuvE8593ftfbaZ59zn3tnYD7v4TPcOs+JHSt+67fWciutuJL2V5ICfZpFJKnQlvngWmz6XDv5jlpklBhPE96ZIHC0KtFQpr/yEYxWSJK33XmbZDYccsgh0jujt0/jqe31SgPArMhM4lLMobQbwEs2YwT42o/pCn6jH3nUUe7UU04RhQdEXgvva737stTiGmg/JHsh/i4rK6NaqPmgQsIJFyuFpgsvzpW+2t+U81JGVwy9M8HQ0VEuqFZU6c2deZgcsP+JS+P5oeDm8oLy36+86m647gYJISy51JLe8PcGRkPXvnJqDPVqOuM/6XpuiNBeZtll3XXXXS/rEV4KipVzhg0f4U7x43vooYfJXEuopj10bw7KxLg8CNv/eePiI2/AP/zww+55b2zwPaEnhCZhBDgAnEtYASFNtowJPUNA+ZkmcnicID2EV0EjyHYBmegClYWcnHmPvy4WjhpLdU097RgCjK+k/qKJgYvva/waQ8rMgTNDq//RQj7mISMvQaclVOoNJAwV5Bah6amTJrtX/Nys++11xTih5D39xnAcqLcBJ+l7fs64/+XjxsnzkzmI4Wne+o82+5Gbc665tHqtq8VCh5nJSh4gkIhdKImQZcW6K5A+dWAMiaBlhqFLxZtq+4JuMpOcomVFC5RiLOxzuu5bDFkcpv5IZ2qY1EJWSblEgfw/Znw2AyE2z9P91p9rRGgubt/UiTPjSsanIUkf4kRjqDbUsOvr6xanDZm/zdZbu8eeeMINIfHD/7291ubuuO12qQfEc9KnhzXDGidlGT7kwQcd7M4/7zw3etRoL/s3dEccfrjbfrvt3GZbbC7rkOaFI4JRaiNtHMg555xLwvUc6BqM3GlSI0XHRPeIzptyLesx0UXCpjkctqbbbeed3RN/fcyNWmxR1zV8qISFrVq9ibMUmR1ovqrjVzZKm9ExnZEso5kKAxVkH1vI9hCtz08tKPVs9OHwfhCu5ZNDDyAWSKMQhq/5zYp1+qk3DoYMGyqK9wYvGK+8fJz7zdm/kU6/VifEBRJS7GGEUNJKc8JKHzV6Uff2+P+Kcv3lCSfIpNFj58QTT3T77qvw6p233+F23WUXadQlfYPCwFrtiE+8gfPgAw+562+4yX355eeyyOebb17JnKCX0J577iXFli6++BJ5NskeyvIQ8y6qfI4f/z/x/kix5vkRSqeedpp04YRHw6KuBYTJvMIi5KaWCLAsreIDtNFv7CUDiNBIpaOt2oMpvyUxdmqFt2GwJuXQm91Nd+SRRwiZC2MMaFnLeSeL2YiRlQXNT9rnpd3N4gXorCNmcR998KEYLrynC96/PYsdCAQKGtGH5JCDDxESZG9PbwH9NwuSYeSnBqNLfgzInX2VZ5Oshamyltb59rfccVI860QRCnRhLgi/wWDLiqCWreVWHJL+m7jworWqqpLCbfzT0dFKwmSZlSvXthIMqcAqlEr5+crfpy0ncgl3vvraK+4S74F1+bGnDH7DK5evvvjSjbvscoGZ4f7EBniGJgZERT3nPBjcnW7UqFHCA5vLK8TrvYLE6OAgrEQDPgwi0iXJdMOb3GST70VFYum2hHfxMvnH+XyWe8OjIK0fdOCEE34pfWvI5IPjBW9l4YUXiTIG4WwowQMPPCieKteC6E61XN5r5513EoOGPmCyJpyhVtoaosPf8/NPPpMiiI2+/g1Cm6Egpt6z4Dj1n9P+c5aua21H0AxORVMUu9R4CuFvvOu/PvKIW8obJ4wJ4S4MU9A0Cojdf/8DkpbKNSk0xnsT7sQLh+AJ+kI661HeGCfELYZ7SAgwxyBENcxPiWGo6lrX1L3id+m7VnkkGLPTpkxz0yhOB++H9+kryMgWl1cP3LU02KtjVvXQy4aEUweltO4LR1idQ8sGKsJ1KT+teAerX9V63oRfBWLi/95LKnk9IFL+z9QjyttyN3UKNIP53I9+8EPhZmIcg9Rv/N2N5L2Rm8bZQIZRCuD9Dz9yL//7ZZm37bbexv3x6mvciGHD3A5eL3SJvtNWExDjuQ+HhTtB29F3afhzxIhhYqywt7QFSJ/oKHMQenqmhaSU9rgGkU1zjBwuRvJGm2wsRGwKIYguMBnrBjYsqwjsQIfWTDLk6/+TsZJuytxZJ98inJA+cKuXKL4vUjCri7HVwXmkJ264wQZuc+9ZMHh41RM//FAEEj1G8CRgx7MQyGG3okhWZMmseP5tu+020uWVTARigMSBIeqRiy4pkKuuKpkGd919t8QJP/9cyyYD8yFQIRDivXz4wUfuO+utL03vMBj4HBbtz39+tAhSYskgAIt5y7mnV63cPDGkILDdc8+9kt4GPEtZZKpOYgBAAoSdL8xvYnuugDSLVgC9Up0UYWwQpIIAeTQUbJzlc729xQbVP5bci7gpLZxTncNc4WKel/Oor7DH7ru70YsuFtGXVuGSdG7NgMRbp9/RuHFXuJVXWTl0fC2qmKaf4+vvf/97UYhjxmwRS4engmdG1pGc59SY4mB9qNB0bpVVV3HH/+IXQgz90WabSWEm2eDU7ZgBqLJVzZXqsyi0XhfuSq3WP3xkQi/yFqpIWVUpzMD7tj7UO6YKKuv9F94AoC9OMxRSZI2DSEDU29rvFeZsFT9HKliyEI4peDEgkihQ9gyxcNY9a4PzyB7Be8SIAT1kX5D1gGEDb8jaVsCFItWcffi9739fMvW4LugiIT+MY4ycE044URASOEqcw8GzmANgA0iNEUJ8J59yiuzPoaGRKGEq6opAVu3ssLCGIgnSU6V3mtRuutI7RmRLUByxCpQw/HjQVSU7+FSUM7lsPpsBt8mzpB3DtDwUf1xRSOEgVIStCf9grFGKnVosyAPGBB6CEYvNsMPQYZyWXXYZ8bqzei2iQGaMqN2g5HUhfbsBAcQWa7k/osghcsh//8abr0somxAjCrtdHIuykZ+Gj/qHhPqv9YHWu+y9Sv0WMzhqdasCm0dv3lCwaliJw3Sazu3ADoD0zslcRNX4nfBy/ByQdsz6wgGl+zJrF4cUNAye5KKjR7uVvAwdPXqUyH84k/Tm+fC996V2ynvvTBAS7kknnSARAPpmWcV2Mzaic6ZPFBESe7/e3lp0JDgKQn0eQ7OGbKg81ma6hBBZO8gBkBxsij5JUOmTHnIKWJWRxlZrpdVcpj+L491Wj8DFYMdMIStyARmYItVQC6UNHLeND5jwSAYnPJVfVhS1bbhMrzHPPPNKTYH11vuO9KrY+8c/9h7EfAKVfuU3MM3SFvFeu1WiLZ5Dr4sgBFL+4Q9/4C6/fJzEtjFiyFbqCF1FOf/Xv/6NbEIOFByxYEkl9td83W9ECJr77ru31CNAcOL9YGwgIFEG5oFhSKGkP/nkY+GzUNkQFIdqhpz35pv/EcIkHArLaKCGDDBj08YgbDgEedMvoPseesh99sknEsoyZCGdgcIodLEWinhvBQQxyLIr5sEIxXjfeJWSWeU3ALDzHnvsKS3QbQMNtgaKOc+9Elpe0o3TInPNZjmWbZ4R50GmVVJm0aui8JxaGFeuBSSZoCE2L6AFnd47WWPtNd38Cy7obrz5Jgk1aa+aRqhLoobUYGGfgeKzdjRK6d1VY8OuUYSAdCxaG32tYuozeth7u0BKtNL+uRfAXZ1D3Dx+zR16xOHuDb8PKFKFMtx+++3lc7SKYL2z/ggB9oVMOwww9hnKkuwUQrUYKjgDGAiEbDBi2D8IUFLhgcT57GgvvK3iNLAzoR2U3N57/1iMeJ6V8M0pp5wqRpQWk1OB6yphBLxa5hNCItfCyOUZpKv2vvtI1h1/W2P11QTZU+5Ln9/TE4SIO/WrKSLLxh56qHvgoQfiXKRjh2DnMP5QofAUYre6GOk6rha8K0KFSlYWbzPXCsfGfxBOmlNlTBdcMmowpOhOffLJJwunDUPOuCSMOxk4fI6qsuwTQ7jy3DlrCxFWqTokyf6vDRztHPQwI0y6bCMj+hpCCF57rbXFiYTLB0pm4bO0kngxrt/gxm5glDPKj2CEpmj0YDKqbASUr1X+Xr9KjaDAX0Ie4rBSIfaLL79wc3s9gNGJLMEw//Ptt0sn5jvvvFsoBiP9mLzyyssSjl1rnbXdeut+x/0HHeA/f+aZZ4jxL0ZGvRbKeFDSw8XkA1tj1cKXpmPT92xlmKXOnhZ6bQp9AUPrkUf+4t59713RubR06ZSK1VTDTpp/JvLL1kB6zcHmTCrYZmXntHrYNWeKYCvfu5Rr0orgVD6qXnB6vel5h6qgi4JoGffC2gyQ70ILLewNlLmU71Crac8iv7kvuuhi+bw9m1qcmlVkFRtZTMsuu6wYCFi/WLQICyAwDgQBpZL5DIQnQxDmn38+t/nmY6S0P1Y2lic9OXg1PrPUUktK7NJKGpsRA5mXFELY4WQh/NgbWOS+g47cfPPN8uwYOXKfmrZ1B5WhZLamcGZSx4INgTe0uF/Qc881p6AmURGn81RLlKFla2VZ0T8oLy+XdE5SiNQgdmPcM55LeMW1zz77unPPPVc2JLFXs+5boWYlZdtsSio1vZNAVw44YH9HSwQjh1Y3F5+FD2QGQ6oICli6P0ScftU/uiLMaL/PtScV/3642Y+kMBNjBQ9jluEj+m2nVp7C9MIwVZSkeijIpbyfWlb0QSl67Ez/+q2OwYQy68eIr3BIeqVwYF2a1lF1c0Xv/R173LFu4kcTZd8wp4899rigJobW8XkMF4xv6nhwHt8PHz5UjEu8SwqIccCxAFmRtE4p3jbMveCNc/NyIQoStsEQFi5Uo6h2DS+NcSF9low67qsebt1ZKX7Olb41b70jjgd8NLIlQGvg4azljSxIiJAZIRES5uXZQFZ5Fu49pK3Trez3Jk1Bn3zyCdfBek+GVsntVtzPeEXFOrAifYUh23L4dQ5qWYmE3gxIC2PI+9H766ifHyXIMT/jHD3x5N/cq6+9LugUCC/K0eRu2mLEMicjKdYVodG4HkliQI6LExMyvAZ3mgc9aL1AVtjkSVPc2b85262+zlqSgbnUkku5t954w1m9jqrRrs8TBsL1X8vT0xO2llsdFhopnKCyMm117WooqpWTYA5S97Sp7l8vqRGOcwvah265wsu0o489Rs6hEeQCCy4gFcHXWnNt6aaNgcI6WmD+BV1Hp98PjR53hzdm5pl7HjFEMdaZc3FaQ3GILDiMvd29LeXfjB6t5KP9Y5wIlbL2p/p3u/eB+90PN93UteehnQvyyZVbSKRjM+NEczPSB34+O2aeYOvSKoSq8Zph82aRvRmfK1pTqdcxI/fiPOJ01HJ46z9vSSfL2UbOLooOHoqlPhKX22XXXYQHo1Z+JiEZy+Jh41Jv4Y9/vE7CQJTkZzFQl6WtrUuyA0BZVg+F30BdCNMoGlJ3H3/8ieTIw2fAEAHWHjpkuG6CABnKOwZL1yBBfe96nARSkc8++xwl1e66qzC8yVDB+BABPnSoGCUYNxClgHQp8oVXxbOwIQgTHXPMz2XjzTH3XLJ0Hn7wAZ0PG/vEGDFuR5gcZ6EeV3wpxrwY/H5Cw2BvQxw6/KDh8c4226yCCOF1N60eTsg2GEiJsv1QOmSOwFxX+JX6NF1x7gsFbxVDm6HuRD32iLJxTe/T6p7RUAg/22cEOfHX66xrN2KgSVOCQsQlg4XPJ/dKvbnUSxnonvY5qyfScjxMCCLIa82kj0vrNhZR4MTxHOioGFYhHMF7zzff/EIQJ04+erFFXeYNFnlvenX1NQXVg2NijgmfQZCxjzR9VQmMxx5zrBgmzCN9e4yDoiHZ+fwan1cMLxAZHttSTRk/imBh7Oy44w7CPeGetqfNiNEaE92xMCTfG8qo66Et3pPjvvvvlxovoDwLLrCAvCf7DaOFXkgQTXEkSFsny+6sX5/l9/JQWY9d9XYxpJuhWaP1vIrz6Mh+6hHnRFKd+xpxTRRrVRvb6RQVMi9MXDF3yeYTgij/QnkDZAGfxXDDCRjvjS8ODD6KvSGH6IIsNZZi+ncWW3lwWGkB8bwtySCKZrWyLGEgK347Q+hK6sjY0ScKuMPde9+tbpo3WnbacUcJfUgV4aY2PWVdGcetuia/zpHe3xD+VhmqVjBU58i5tGREesyoPor3rrmYhEBNlA3WX88988w/hDaA3PjHs/8Qp2eVVVaVjDLWG4jeQw89Inwx5PhHH34klaDnnXce2fO0WBmzxRauSypd12K1Xw4y1wS7apbRjPj8ZoSmA5sVwfyBxjcds//+d7w45LQFYI+tvfY67lb/zD/4waaxczlwojlUrdDsGRlHQ48tyjG9j8y0sWKT38y9NZ83ouXeFkrvK8iYx/+nUrWWDYzAlAY1eJt8/e4GGwp6cN2117pddttV2pDjDSpLvcgmsDRdPCMIeaYceEZigmQBLLXY4pLKWtS90NtZSmmet0saGZ83Y4wOrzDrzXNRYdwpi7CWa7aEi1velep8pMpNStjvtpsb5zfxct7o4DNYsHfccadwaOBMjB17uAhmNaaGSWoq5fRn8Qab1KiqFamZzVAffmBos1D0CN40JTmvwCqZZXq48sYs5iaemWRAtEmhOCoRQwKElGmN4Kwjd6tDlU6PKBTGhP411vTR2P22xlBKKDFqahznPf1msyMWDLPQ0WBGQz8PIHwVvkD4E94KI/KlV2iSPQZq55V2LiE4lxB/i4H4OgIuRX9MGZeeUfZILQpfA8n4uJFZ87zIPgnbQj3ycI0YYEvmLA0/WDjQOg+vsOIKbssxY9wF550nzfJ+cuABLpeaR3XJqJNU48TQthL6hGbsPihE/oEGWjVghdsLw8wqXYMUsC+srgcHjdusFL90Vg9Vdu1z2kOo3Su9cbJPdCwkp08EqhkzdmDcw5Gg4CMHxifOBVwA+uPwzqTgP//8P71wftttu/22bsQsw4XnhtHkOrqUdI7hL3ukMp9OFZ4hTf1hbwsPFF5jDEGHPzcrvpyelFOuSZURGWN+79ztDZMxW45xm3xvE3fOOefKGOO1UxySxpQU4MNxaYYK3wUfpgizpOhhFr7ac8i71PSXzZLic1GDDOhstELJ/beE+/762F/d9jvtKKTa55951p18wgnuDMoDOM3syxJn6puEneJzZpZ63d8pioZUDKtmUTHaPkz5Q9X3GuwQA7BPDVpZKl7XjJhlhNtjz90lvMkVJkx4R/iHGJSs9auuutLd8qc/ucPHHiEOsdYO0lYYwivJ87Av4B56IxhdFkoOyA7szZ1WTdIJ7OdI2loLPIDBO64VoXhtIAwamAtXDcSfzCEMLdDIjx/+JKaf19uLz+V5f0R5sMhKFWV3idNUq7U2R2yeZqrrMgcb+9//fln67tDJl86mkjUQhkJ4EWFR6n7ItYne9AR8CpuHa2m4ZphYeLf4jTr2sLFuj732kklnA/f2dsdUMDghCDysWROAcRAzJeYC77/22qti6eLRSUqrc66AtnsEcdGaGx0SfuIwz94ElQleixvy91e8l2o/Y/wYjM+I2PP8xi9oCquRycDv7r77bnn+db03SMsBfRcV1KAuC0kdmMIKTUMxZHFQGTElt1aH2AhoWcJ+r87n1z3iQvLPAjSPV3D++efLvTb13gIelsGC6fl28DdlxY8Uw/CjjyaK4Vcoq/K5bHi4B1Q9heDL/Jh3bkrcNoQZboNBuen5Wois3W/Wye7SSy+TgmYSZpC+VNPrezXwUY3pthlqE0idtSzJqPD/4CDQlAxon3E1g8/exdANM9BLw1QJR6TPYEdR+yBU9vTX22STjSUMSjz9+uuul0wZDGQprpgX4V17F6t2alklPOPue+wuoSH6xNx9971um222lgJY6RxYOwMz9A010Z5JHXI95t7OkXBvphVtCS3AY+Fn4x9w2RQ1tb1L+XBqSmi6vxUEa7pFRo2SkNSNN94kVX+Z8/39mgV5IeOP52Xf0XQUwT9EOsE3tCRC4lwx3OxLQ1Sqays91IhuxrlrsUBKXn7mipCGESUp5kb9C/r1wJXj76BdGCqnnnqatBkgHVzra7SX1l1pr7dA+WxNDHa0CmOm66n4u37P/nzv3fekpgiFGzEUl1lmadENjZB1MqPI+owezWYzcnPssEdNS7pX5Ur5/OmjO+l6tvnBySAzESL0z372M5kLSM+sJYi1OAMQVSlF8bOjjnIbbfhdWWslVDYgIEO889u0UEuWtXwmMzSrejQ6U2VsZYCjkMm6dzKp8k2LBhwK+IEUS53f7w15BnhUnXUtKJkXVbntGl/nsB5DX2cNzLSxgjCnYM2IWWZxBx96sBvhvWNSQWfz3r+gCc5Fw8UlQrSWTLi+c+ERlzauTZYQarUYFlUwyfj54eabu9NOP12E2wresxg+YkTgotQCJJiF2hAhBMIgeeEyTUiBXaIAMEDu9Z4LVSEhh3JYpV3NNKkLatATapiYELVrpgLcNi3E3EsvuywKcltnqpy0nw2ZERCngLwRmKQewmHZf//9BSlafvkV4oRWs0oKhEYJeRQMs6J0TWX7ubTOiQ2v9evIm81Bhc+Mzr2NlaTaNvqi4XHkkUcKrA+nZsMNvuvyehHDTO9rY2bjDWTPWiJsB5qlcH4eIVveFxL0WWf9Wup1kLXFGCIQ7LqWJVVaOy2MFTNUCoRJU2enTOl1l112uaAE9JeSWhIulPHO+ht5Ax3pPVOjqeSBBiOrVi+nKPM+l19+uQgNsmpo79BssgaLza1KKTRCqwWiLNfPQsOz+L4hpBQfOTNWgnrRNcU+aXtA47ztUOQ33yxKceONN4q9qKxppD2/7o0sxNPrEiqlLDdG/yWXXCr1TGjAucYaa0pIKM+LOj22rlOhbxwnM3ytqaGGE6fJ/a+84grhksH3Ag3lPEJXjBWkUkVpctlLIA8oDOtBo/wIdR6oxEy4FVIqCJ2UBfDvgoC2c+APgKwxRvTlqYeKrjaQfKehhXpJBgy2PgZCPAsovLwPJaTVpyn+hIBJ/QZ9HD16tCCRdEEnjZmK0lSrpZGpOU02ptXryvMlz9OKbzA9hCHlJab7yIyk555/XhyWDb+7ofxMuviv/F7F+BX5TCXcRl8Rlh5wbGbsSMdeW1SkKG7BwTB5M5C8S/82vedJ97Og+D2ahSkk4pEjRZ8QEkfHkAFFV2QcOfiK/C11NCMqx7VAL3r6tCddXjjrdqSJCUZLbfWseZALg41Z8Z7qRAM8sL8wssaOvVBK8bOv5pR94ULyTEP4TfpZV9IxM3KYA28yWupNtXe0fofKPH1jgq1dCKiILJbHHn/M/XivH7sdvEe2gLf2F19iSTfPXHNJGqIoHfEga1GBC6ErFN6RbqCS5eOFWdNFNrxZ6RLbDHCl8V2YC4TM/vv/xJ188ilCigMKRbhigHBdMyZsM3FdUiXZSLvtuosIYbJvOIfwBWWLCbWYl1eOQZcH0X6vnqL+3srTP/KXv7i3/vMf6YapaEwyEblWDf3HM89IzBliL4IVTwRlTXlss7jNg7YxbzWJ9owNyyQIRl34a/85y10gNJXh3a9rsKTX1c/r92xOFAll32mqtcACC0pxPOeKjdnq8yiGtdZaw/36rLNkvs1z1vczJe2k/8V5550vY0bogHswblayvaenKHlthl7hNZbJuqmxYkIHIwgjC4+VUuySJQRSB5EyxPpdZsWx+pdWT4+qQi6+uqCIG6W0V7mO0y7XGGKvvvqKkOww3rQnzEYi7AzZQLhI5Ve8e0FI9F5U1jSjwGXlRnnahyaP+0mQTwiP3kDuCiEcMutIu0RBkomzrDTJHBbnoLyunKTP3nHH7cJFWW211b1MuF0yfx584EG36qqrCdJiCGU6/1WHJF0fGAGEdzTc2iZGLOFFuiNrLxsntYjopg6qcKk3jk477TRR4vAAkAt0tzX0Rq6daS0ijJmdd97Z7bLLzs5CBzg1oCTmKU9t9EoNEkJPUmOpHqppJzk0sflmdB5ao4cDrQ8Ls2BgVttKWIgcJIj3hYQPkZb5phUHBeAgX9I3jL4tyELG4kc//KFbdrllNXRXt9CdrjmbP1Mw6VxU5YF8n7xTuoZtPaUpwFyLpnukwVOnCJSOzLELvdOi62I199VXkxRVZu2bEo6IYv61FV91XGXcq/vJ3t3lpf3Yyqj8OjIwPXda91SRBRjlXJL6QuhEMjyt4jJoManJGALwjbYcs6U8FxSC0m1zF5ELax3jQkinJPeTxBbjjUg5jGDkSwq8jWfFqDCEHxq3FTtlKXd0tEmVXfho1GwBERs7dqzoZYkiUKF9yjTXJV29NUJSHe8ZGa8U/bespenZqt84DJQKGUIphCxQTmO22lIW58108/TCdSFvOLTX292C3kveeaedXI287lAxL2u4WKkS9jhsewiOQ2jK5weQttU9IbPF+AgQjqZNniI9ds497zw3xC8OBpANfOwxx7g111pLikThgRDSMe/Mnvm999+T5lxb/GgzCSHQXwbeyNV/vFY8Q0hgZOXguWlhufaYNWSDawQ+y1tXmH6qvAspmYSUCFOwOQlrpBwSrRTYFD4KhDmqg3I90qSJr9MnCaGZPnM1hNJqEjnUQy+QlYE8A1FOpWqm32D+XX8QldtpjxTlDgz3yo1Ff+utt7nFqL8iaZ5tCRKj72jjQ7gO7sq3vOFB9VOacanAlYTh+KxW8AoCGNfAuEChU0cCpWjzYoakeel6z2YkRHJYGI/6Of/4x7OiDKkpggFrPAmQg+FdsygS2CiPl4UoBuLHpHNjPxsPh0PDHbV+G5XrElIDlYCfwxhakTR7v1FeiUGuFOQPVEKJXVLWG5cLRc97wCvpDU3k+NdZ7xBjBoI6jUARlszmVP/9md5QJI04C8YUqcrUMyEcBeJnHBUOU4QoqNNP/5UYj3CWWB2HHnKIjOO7770nKcY4ARBAh0kWlx42/+ne4tDeNGZE1oTEynr4179ecgsvsoiEyLjeF198LjVZjjziCPn9Tt74ALZmvijCqMUhawli440qL2jpxs3v6FQu7R0yXdGMF+Fa7s97fzlpihhM/xs/3j3597+5ebxT9t0NN0z2gFV3LRyaItTiBgThS7/NiqJqlpqehhe4Ps4VfAZ+T8NClD3Q/Cp+TpgXwmKgWPvvf4BwI0CaDz/8cCHjst6t90wsre9cqLRahN8G4hhUURlDLa1/UBwJ//2LL74kXD5Q5cUXWyyGg59/4QV30i9PkDP5O557byCzNwOPjqNtkDTigcaweraFVFPukoCHoTFqazlaoPvfBN0Rx6G9Uz7PuOBUMA+EGtElZ/k9xZyxd4TAPnq0IIHNvqaco+EX7cvEs9cairBImNGeRwiKLVDiAQZGHDQDTFq8UiSlY4SEUgPoWWoKPf7Y49JjjDA48oNWDlAueLdJfk90hv1UoTlO90jDjGagmKGbhq4HO2aKYCsb1AuEjiFdEockX/zYY49xr7/5H/eft94WAcUefNMr4p0hupFuFTNkiuZyoCobbLiBsI5NWLHRsO4gapFdwKRC1Gr4waW/x1577SVsfuBarMkDvDClZDjCERLm/PMv6L8OFxjVBoo05PnnmVdSF8VD8AP/7e+s657zG4oulFi/xx13vBSdW3vttcRziV1gpTdCl+vrzeWavTW1VTFySLvEambSST3G+2fx0YPD0g+xuvlKuiQxZ4pMAUe/++4E6XFEldos0yZ3ptTSLJcBjY9ESMoCyJulEFv6OUMZzCD6xtCreeVhwWqITlpiy71J0fvSj8N2227tvYt73HHHHifpo9K10xVKvhwWqYkhQauBa665NmbMqEeoCJxVXkRIU5sGQfzBBx+6ww4bK8YnyAP1dFZeeUWteZA5IaphuGIMWUxbCaCZKNinnvq79yBuEKXA2ptz5Bxu5x13dLfffoe79U+3ui3GbO6ahABDES1ZSQlJuapsS8NUUWLmSfY1A0Eus4BMlkhg7bfTETJBGBey1iAdf/nlF8GzbZNGoCeddLIij3BgpEGc1mLoCbwF/oZXKx4w9w8tBrq9UUfRJ1cP3XLrysnZZaedRclpJ2VdI2RwnPGrM/y+PlbCJghb6yfE+wN1Q8g7/PAjpHQACp90580320yKgSED9tt3X6nZsNrqq4kzgVFJvRPOtVCfGeVkOzRCI0sMHuqhYMwzhJBfaTQIGsn8zDvvfG7BhRaS7BKt96ONUPHgFeHri+UOWA9XXnWV9DnaaYcdxDOERE3nWcbMjFlkz/i3x7tPP/lM7sMWXGmFFd3SSy/Vz4vUGhGZtI2gfQPyJKrwvJDmus5dMQ95MHSChyv9C1IEIKyTLIwx6clnnXWmO3zs4TFMhnzhfSkuxgFkD/eNNXLSSSdKGBW0GWVjactawC4gcEZsLDk3AXEzRZesYf5NFU6cIdW5OGmUhSC7in/U1MHhYtxBql9/9VV3tlfWS3unjAtP/GSi6xo6JMi3LDqiOlZZMnZJQ9bka8x0yYJz5lwMzRrSY85S9TAHQSsbJ/PiioJ8MgahKF4/1KWZRxRSTgv/qeJuyrh/9eVXwltBJ9x5x11S64bPdQ3tcjvvvItUEsZQITX/iivHuaefeVr2iWbZNIQvUbOsP7FWCiVuDS0HCt1Ffex0bDmjYeH+3HriGT1Cr9vT2/DP2yfrAyP+pptukerOZDKxnijjwd8gBG+37XbSJ8scUm1ZU1gZ9pyCA6X7RMF817C/ZVUKQH9UcaBjpovCsfh7g3XM4CBgFx012i3qrWvjqXT7ScO4mBbieggqyyIx6wpi3p1/vj1a++YJogyO/fnRwidRomoef18P/TqYCODdJZdayn1rnXUkw+ad/70vSs5gYAQs7elXW2UlN3zEcO1k6Tf8rH7lUrgNpIbquAgo4G9i2pDCeB+MjL333lti8Aw4GSsoC6vaSfffzq4hEjpgM1vhKe5haYOTpVy/EwY/KBToDYbYww//RRqTEX6Cg5AiDhzVLJqS8kugWRNsaUpb9dDzC27N1z3ipqgrNBkh5bjY1KhQrhIIWi69lSitzyZlnEe0j9B00NioLulqGr6i4Bgv6qnAEEceaDxZ/y6/91/JzIK/hKB89tln/Zw8I+EKUC0MEdLKqfuCoUKdB5Q4CpT55TmZO+bR1hMp6+t/Zz1JYyWcQFo79V9Gzk7lYBViig7WxDttFdZqdZRCeE6FLcbKVOFiBJg3nmtdkvUHyXTzz4dipvihEcZRTCgj2QNZqLjJR0SZ9Am7H2UP7Fxr1zYMWZsa2qCYB3ljednllxeeCkKnzwtZrVfUJunZ9YQ3cv755wlUjIeFoc2attgzypD0fn5nJHS+0gH7jTffjKX3EX78fKN0uP651gNyLlauVMSyTzrCYhx1+esROnrLOz3zzD23zPl2220vRhue60MPPSTClLHrEYRMSxsAWdPM0fqdcLB/cSY+/+Jzt/VGW7sTfnmie5f36Opym22+eex5YiHd73z7O27xRReXv/c1et25556thOKKp1qrWZl6rcKZZtKk58WQLgs52c+mVK0PWp5IfGm02qHdinn+dye864448ggx2DAoQdaQF/V6U7IHydgAZWR+8OiZn9NOO11QKIitSy21tBKmMymZXDgrrLe6ZchkUXGIcgsEauYULghr4/XX33AffzxRQrEYeHSAxxH7jp+XjyZ+5D766CPh0vzl4Yfdpj/4gVtqySXkvcjO+tMtt0hoaI6Rs4XwQwhZJ+ikyagsMV4MVbAxlXUeeB7N0CTR3qenQrA1I6x/OD1ksohxFu6VhIX7b2KXsL0KQ4dTQeVmn202t4s3SBh/ODu3+PXWFlp5LLr44jKPO++8o4TrHvfyh3nBCD3l1FPcfPPP55Zffjkpw5El/A1bT1YPKn2nKg+ptOzCUJkj6TKTseYYushD41q0a3j00b+6gw48SBzBXXfdTcK3y3idxLrH2dtk4038fhiq+6oe+I+hCJ4zQzf+v/9z1dpqoV+fZlimIXglRU/fYJkpgq0JLOkUIEqmTyCxpjW7CoMG3M3LzdY+e/ECxInx6ELZ8b323EM2xawiaEJzsFjgp1g8zbzIhjDEhMG0uPOss3UKHN3bo7TeCDU584Sa4sgIdCexukygu4MOOlAIrnfddZd4kPfdd6/78MMPBCXBS4EfgeGCcsCggXjEpuTa9NtY3htT9/mfN/TKDXje4Hq1vPWdKakM8gK3hsqOeKTwI6jbknYgLWLCBTTaiq1v5xgJS1GkRr/z0vPNoh0MrRnos7bApBxQiKUylg1RDGLTOzNYOjqGqXWf9bqNN9nYDfWCEm9rzz139+thqHAkOkPnZQ7xFr2SQwjDeSKkBldDuEy1dmm/zmaTtD4vvLf0QpJwG8LRel4QdsMAxNsHyud3IAhWubguNVS0CBk9hjrDuqS6JmGnZZdZxhsmI8UgoAQ7aBte/chQY6S9TTkKzkp6fxPYmLUbwk/y7i0uYXwTmx+EivXOwiiXcE5nR0Cc8qBw1FlQwyUThAJ0kFCcCGv//yZph5lWH2aSyN4THpn/XXtXV4BkMy2/6gpDWRAu/x9kzhFeMU3yYwfqyX5VYnWRDm3E2xVXXEmyIii0hkcJ9wKjnhTO7bffQd7d+GsF4tcmc0lrCjhcEEfpacNzMd+8D+cRtvt44kRJY8ZY0oJodWnC1hkQJVQalZ2n+bnHUyQjY/Rii0rIah/vOC3uFT5pv4Tb8jDGsaM649HWIehvR6b1SixTMM6jK/qZGFdADZKG8g7aiqqcGp7tL4wjuuxSiLwgIZPdyH4gvEV9mGuuvSaEdTJnZfU5QHwx+uC0gCyDFrGecYoIL2PYIbOo8D1GuBJaNA8loR26lVdnBoN1te7p7ZMxnDxlqoTI2VsYKoTPzjn7bEHy6O11z733uEv+8AcJU/FMOAGHeBn8H2+cIsu5360hlAAyl5Py3afh9Yg0BSc1oiQBsSwQg7RsQKgZ45TrZrKR7E2Mrf7IiiKIuqeULK+IrRr3VnMm/rM/hu+b5qQ1mzIuitqqocRe6WT8vTxbyhuFf/XrfbHFF5P1e931N4iMATWHh8YckWHIe11+2aVCnt9uu22F34LD+rMjjnRDOjpjlfS0d9BgRyukpWktPfyYN12zpCs+kSjCVHfxRRdLo1EMKJxneEYY9dq/6xeyJx5+6GH3yccfR96XggSG0vmxrxWGW/IA+iU0IM4zheu0CW7IBEv5XbXWofTq8Y2NFfW6muL1spGxvNtkgysUmodeclmAgRB7NcM2wyJsNgza8oPgT2xH6fT2Rau5ntUT4pVWFk2h9Xpo9NUM5a5r0jk0C5tRvTwjyprRUg/QmnoSKlCQyUpg3Fj4N0DMq6y8ipSqhiTFpiYkxIJjUKmKSUiJWiIcEPCI9f/h0kslzqfCox7Z5RJG6ul2N914ozvr178WwQFXgIwZ+BezsZDb2uM7TY/8WiWKpRCgEon7L+4Ybmlxna995Np4TPyRpm1u51wYz4goS30ALatNeAcDcMKE99xCCy/oRnTNEvk/xVhpET/GGbRENkVfrqGxWhbGUZXcnHPM4Y7yyhCeBR4K1yC1E8WE0KR4HrF9zre4vBmt8DV28d4D9wRB2WyzH0pzM0pJ0zkbY2XFlVaUOf/dby9wV1w2zt8/F48AxEGg5xDG+bqHLv9Mm6CF8ECJf50XvKhYBVjGtRahVl3nzkVvJi9zJCwLxNoR2N/F+HVaxErCF/Va9KRpVJh6mIWhVHAypNlZMEwsjV/3UF5at6Bh3ANDY9SoReR5gMk55+mnnhLDBYRElUwuRoOQ+PxcMX9kY+EgYEQSNtphh+3l3loAMBOUgHRKDP4b/Z7iIBtwyNAhMQtQCyp2iKKHKIizQaNKyaIKYa+GVMJueMNECwzStbvIdNG9RO0MW5vpfNseYwxBVWqB4NwWssdUVuncauhG50F4iVJuXifelGGxBtQh4PlRWnRMhqx/1dVXS8gF7hCGKkarptp3iBxGBvMuhJ7hjVx77R/dxIkfyzhTQmDChHclW+uuu+4WlOrQQw+RdbSYN+AKx0UdEq49ceJH0qMMMijVWElDZ07hAzEX48f/V8b2Ui/zQPnWWmtNIfeO9kYgY/Lcc89LTyYQTlDVW2+5RRA4xhrFjsECvyptu2LkeB4FQjsGYB5qJ4nB0FfIq7aaVvY2mUHKbVdXRywLkB6ckza0NaM0EzSuR55F0B3mrl6LCJOFaLXZI/NWk2awLlGuKF3mepJX8JOnTXWvvvm6IH5DRgwXGTRcEMJhMXzG82299VbeKR/ubrv1Nre5N8xBwkhpJlS+1RZjJJxdhEmQn0pAtfcyORZlSpZFQ0TXVjOEtoJeCHIT1AfeDGRtziGjFhSSmirsY9LjIdaD0KHDurt73b/9+SBHSgQ2NCSEiTHSZe1qwos+nq4j+XUtOAHI30YWQl2KpmmyjVZ8bzYGrwZj62OmkJV6iPVyI+3amEdLKQ92ibPUzFotchtMsYoREx46z4p8/8xMXJfHOJcpwVTBqhB14bPmTQWLrU0zUwqDQSF7PIViAEJ4IRQ16+zUSpFAYJO8F0Hjs9VXX00WN6gIyo/3JBy02267CseFjb/2OmuLsIjvlPRkQODwD8OEjs7jxo2T9FtCTgiF3XffTeH+trYSR4XDPI30d1UeRPFzGLOsKHI00FF0y57+kRpD4YatT4yTlpdOq4c4J/fbffc9hAx46GGHSGE7Fmp79ISddkP1z0Y13zPPOFMMueHDZ3FDhwyT62P8xNLr/jM0ASNl0+KseJWE6wjD4T3ghWL0kEo92itI89Z4Fjx85sXSJ1955d8yz8898w9BAhCOCNpRXhALZE1xJjoli7ZOArT2+hVodqDf21rU9VxruUWthLx93gUiQenc3IUxyUqPElB1gZRVwfdFI8XOMfSActkIEMm+sw+WX6tkGNvYpfVPXOXc6sG40d6e1E7mhHe7+uprJHXfUt4xViDqI9Qx3G+55U9h7dQl+0m9/rqfTy2QuLyfO9DTc845RwQ/xGPOBUrXbtZOqoPCmzr33PPE4GEt8exD/ZpA5oAydYZO5rXMiOna3NLadeD9q5GXRcPKRseUO4L8T7feGhWG/U0+ayG9MC5StM0bkBgblmUmv3eWVZhFZSrkb//5dyZMkF5j5513rvCCuB7KDYM+Ip25ogmWwk/23YHem//rY4+LwmSscRYIF1H35CIviyjdz3zg6dtzG08JOY2Swvsm5HTBBefHTKkbrr/BfellIw4B+4tsPFqOSLi7ab3LlBuFfLOw0IknnSQo5WOPP+7e/eBDQUrNiSjeIRStdC5UjW4Ep9LF55Nn5R5UKG80o0Os+qchdU4WX2LRyprUUANo7W9+c7ZTo6wheopwowsp6s0sjyGXRlDKtZo29jMEmExN+bufX9qf2H7FCJvw3vvSlBAOIiRVqvd2dXa5YfIZF2pzKRK5YaizcvvttwvH5ZhjjnYXX3ixJAuAhmmSSLtUbOeVzQGxaEYVcbG1YCEvUsMxtKdO63EPeT32wgv/FFmIU072HDKSA/Ty/PN/K5/BMMWgJKQHSoVByniytlgvtjZFV2HUtbcFg8gFQ6YIy+l89gbE369zEDacvSyLoSoOeE9ZLZSGqBSFq8qXmTJWykpTfy/KpKHhFWcPZUZMhS9hStM2aRYEZhZeKKIHBhlV7m+GnHAJMuG4acOlHhUymiZnDbwUTmlP6jno9bGMNeRkC5swAwuJjWzw9AorrBjqcEwRot7z/3zB7bXnnsq/CfVYiuJTOhPaVbcmihQODBDo888/L9/jNZKRoCS+AvKsphMOBAHa2JvSYOPxj2wref9KWlmWhZ4hUuCqrd+9zMzQhZQ7s33MmjaESGPJpkBzV4hw5q51qIrwHIsRmJFmhxdc8DsphgchW7zEdq2Bw/esCcYGQcnjWxfQRlMzqWSzhk3J93gFNKkjO+h3v/utFMjiM6AuPBIb86mn/iYkNlHcGAjCNZrmpk6Z7M71niFCEk7FiOEjZP2Qbj/N/70ZYF/hcSAY8zwWblJPu5yGW5qrLCHHucI4b+ZGBAzzGwxwZ9d1Gs6RdYchF9aB8oKKOH4RJU6g6+TmpnhiDRBXfEBKBHDv0BizqMeQO5v52DcJ4ddsqBEe0ak87l27fgyhxDo3Oh7toRw/Ib4RI2bxgvkr9/OjjhJBCmmdubjnnrsl2wd+kRW/IyvQ3ivlqrFGeB74YXQTvvzyy6QEwM1SG+bPwosC3cT4wTAGXt94o43UMGR/ZIrQ6dhmkYxuSrNopuliywzGUzhn5YUdjQ3SUyn4xfOaUmvvaIvzKGNuhowzuZXJeBIm4F9aX4r56SCjKxR51B5kC7ijjqI/0BlyTThx5rHnQVlz2DtgZMw+cg7paE5HevYT2ThwtBg37ocRgwetyrxHDYSQLUfIb7nllhX0BN4R4TOejTYhs3vjifsbas39UW6ECDFKjXs38eNPBGUgnEvfM7hivPdcc88VlK0LWYKFrNOwTiOu1b4QulEZX5P3pb2KOKUQskPPJjN8X3/9tZYEWwvfL7fc0iKPzNiE46KVnDU1PaLUWRZQsZqU1iAEzD14T9mbOKSZIj4S6vL/dftr0Wrk3nvvc2eceaZws7q8E9sVCM7IZsvEJH4OxWC11Vb1juwlknW38IILiSHKXJAyzPjifNFxmW7n7AHleNF7qS9ppJnHfYeBNNGvx88+h2LwmHvq6afdcissL1EDC/fAY8NwxGkg5Mecjh69qDgGGKEYYRifJ3onEAd95Bwjhd4AuiKGiBmlgjDpWtbx0LVNlEVaVkiLmlBPxk8XeonTcfqUYJ0Lgnfbn29tifBXdd9MEWyVHNMjSiqPcJAK9Fpf4YlbrLHRLHL2U16G/M4VZCcBhXKNY6bEKobC6Gn2IiJkxDt0AtXrwqH0v7L0/XdixXAXgQLrruQVyv0DHFmvNUWAiyADFSELxF9nyuSp7lennyHhnxGzjpAFRVrennvuEQ0Vq0ZqDiqPx4bFk6P2C30WsFxZ8LIAvIW73HLLh4VWWJHVCWo1ia1+p4hSM9QwaN1MEoGFQWWWeXq/pg6wXj8PxkeutW5cmAvjINWk4HPYKEB7WVsI9ZXfwQSZhbcajW7hMuzvhcYf/nCJdMUG4ehL3wdI9avJ4jGjbI444kiZTxXKWeDl5IJk1YLRAe8Aot9NN90sghgC36KLLepefuXfXol0uif/9rj71RmnuWOPPU54VfAoqLpMsSrq2pBFRrXTl17+t2vzm2ytNdZ0f7zmWlk3xHS7MToFBdHqv9XYTb8wnc1Jnhbos9/pyPEzhHPx4Gq1KJAl3AWU7ZU5WUHqUdl85qV7xOoxASaPxm2CykQnIHg/dr6oWRCDvHAOcoO7DUJ2eeSNWXd1q9hsnBoJo0C2i2GpXAR7yo0yvhN/GxI6NGuIr+HuvOsugaYJ5ZGKDKq25pprqYJob1fjpFF4jIQK2D/0X6Hq7k9+8hMxVjFQEMR4tZAXL7rkErfaKqu6TbyQ7qi3RY/crOusVsilFMWKYSA8YVmzqkBFGKdzHr7yHrvvuqu//1wynkKIzrRCtuwVM+5zI2QW1+C67FfWVyNJGhCUJlOOEeXOIeGjuODnEHbBKKMBI6GcvsAX6+y0AnAhzFdX/g9jxl7ivb7znXWlJxr8HRwvuAnzzzefZG8ReuB8PH+4dI8++ogofgjppN0ef/xx8ndQHkuO4FC0gznuEG4L3xM+euLxJ4RThuNxqHdM4H8R6jjn3HPdaquuFuSmGh9GppUxwCDRmIvs1TzKsfBuQtBsyHlZMDwtLIkuQgm3SkrAwCWJ4Uc/2lx1VpgLU6YWdrX12tdoRO+tFn6PMWTUgnqoXtzNPNPs1O9lnunNN950xx9zrPCH3nr9DXHQ8oDicMGahXPyupDah3qj/MADDnAfbrOtO/+88yUrh6JxGCkgUtANXn31NcksYs64HgYo1ZdHjBgeqqH3ytjce9+97lVviICYMS+gabvtvpuM6xdffikhU+4txrWgYseIITRs6BA3dNhweT72IuMJ6fZTvw5IkFh8ySXc+htt4Jq9DTW4wrpuBMPanNhGQ9GoPKTGG4nXeJtFPZWAXvnxm332WZX6MRBiHw6Zq0HPmJEjKDEV5XnBUzFjYjoPUb5UIWgH42sUsKp6u3lQIsZLkaqXfgC6/aLkuaZOmqzKx7nYO4OXnxZa02chLo0irIUYJRseuUZqIMTNXXfdxV115VXuV2edIZ4D36sH2xFrsWAIAAtbj5MsFNzhHkCwNLO66647hRDIJjaC2/TidQMdZV5B8FRZLC3IfHkomV6vZUUopXSx8nUbfUZCK5Rz3jQlrYXa5Ny8/7OniJt5jKZ0p0yZJlDpj3+8lzf4LpBURwrHQZpUgRO6kHoD74ILLhAhp/UwCpQJaBlvTaHfcu2E7353wxCm6JGxRfGxIfDqiMX2eI/kpZf+HQmGeLVkD+Fh4s0svewygqpce801UitGjFCnCI9xqeR+tcz1H+XEkFTtH8ZD/h/P0UfOBQrXz5SvgXeuhEwVoDEFsTLGzcrPdpdWWy5FYuz8dC8VxfOKWLcZGWqg9EorBPW820XRofTGjx8flWyEpuN857F0vs0f3jthVLxKlNl773/gDj7oIEFe4Dn8/e9PeYH5ivBUUGSTJ/eKR8f3it7UpWEcCCWdm+FoQCa9+eabJPuJZzjp5JPdBt4TJJVWnr+jHkPQWUCysmQcqmuoQH8LbpwhJnbotfSf9SaSwoFhi5jHb5W3s6BAmwnfQJStP7kT5DEIcw5BQFFwTrMIeW/WJ/uDzCrWPigL8mbHHXcS3lWzWTQxtFCB8TeYL9Y6qeWERKXonXdcUIbA8K+99rp8rzxCbXYIorKVdyYIrXId9qCVlLC51TIATQnfojwJM8CvoSja22+9JUUVTz/9NMnYox7POt7YIszOM6UtAXQtFyGORm8udVcEqTOnKoyZICs2trm1yygqIGNQq0wtH40+7bPFNRW9M7RZe2zZO9kYtocCprmE6Pp0fvw41DutqaaS0UH9qFfU3qHvA5EYpAJEj5ATaeSjFlnYFT3MAnmdz9Y1jNIxpN0t5GXgr8880++BZwWZoRYXKCHIPf2r4AVh0GOYkwTCMxI+grx76223ikxcffU1JDkEnhjnw+miAzqht2f9dYkUUD4CLh4ZXOg/aAwqb5pS3JH5JzOIpA9CUdyHc8QpqdeDs1rIdlnbYXLEqEeOZCpHavW2iNaX+ZhB7uQarh4sgpAeM1UUzvqTtNfV24rlf125xLgdrapXVkmesUhMcp6Fa8RLCdCqXb+9veamdJN22ScVLTmwHC+48HcS7rAaCO+/+57AYGlBstj0q66Gi3hSKLD2Du3a7M+xLsj8g/RHeEifs+kmvPOu9zTmEIMF5djbWwthE5Su9sdgY4DIQDIjNHHEEUfEhnRW0r+VQTajR4xl5kqAjLUIXLkiZJYZClUooYJYVz5UAKlicHmbi5ZM4j3bDMVP50mtguQ99D3x/tT4wVNGcM0yy6wi7KijwQa67LLL5PkReH3Bqyb7AMiSMTY0jiwfjnq9MBwse0JbKxRpqMwv40Mq8j133yNeIsxvjQPXhI3P5sYrRwlkVHcNm8/qqJBRkQdICTJZe41xLTe2GwjC7B+esb5SdSmE2LDUv4rHnoe5tAwGGcPKLfIw5q2eocqRca4QMOnv0vM0+6RXvE7qQqgh3ekNgOdESPIsIF3We4XPokhBM8wjje8YvFQjgNpXDvYDzd2uuupqIaj/ZP+fSKYYjsKaa6whhjzwNHF0MvRI1cUYMGOF6rMQPnfbbTcJycJbIeWcWjv0+YJEylthtNIE0GpBaCZCWdaYkZIqqYJjoqgirSz4GQSvNI+hvUW6l+SzyZ4S9y0hYuZ50RNN7tHUjEgxS/MkOyIYfj09WjDsb08+6bbaaksZa+4FN4dKzzfceIMgLRtttLHbcIP1gzHdDLH/3Fm7EA6TExg4yGr2IaRZ5h3OBUYnCuyKcVe4b6+7rnjw8803rzyPzR3p/802Ky3RCBlt3RJuePqpp4XLAgoD2gX3gtowUlspy6RDN2uHLDINC1cKnAUUVkOJmSi9VDfEOcqL4m+mAO3vGiIpc/bK+y8PxmoWto7NVRa3UhoGimG5gPzkjWpxR627wpqe5vcN5OO77rxL9sVPvAF99DHHuNNOPU34KKNGjQr1xdpi5pwat3qvzg5FHZBHlOmgASdkV/YO6eLsFfQXxgqkWMJX111/vbv2uj/K74//xS8kOQRU9i9/eVTmBJSJ66+8ysoyHxg+nKtonBNUpSlrUENoPN//3nlHnETkHplKV/t9asU1UzqHjp5KW5szQ0zqFh4P1AMJe9QLRyDuF5m/LKC303fYZ6rcvmbX1EMxm0xDMSUCWn9BXl2g1evG8+IvCzhd64g0owCX6n/Tau7qAGtSq0W7LXe72eea0y27+BLq2fiPr/utb7sttxwTvO5GrG4JPPiVX1xYxJO9pYq12+29jh9563jueeYTzwIPkGcju4GwEIJrxRVZAKdKbLfXGyorr7ySkHGxiik1zrO+440ZFgT3ImwxTZCPUOCsVsDKAymaGTkiyoS139tX8FTEcijCFWasmEdSNVQsjm4eePG31s9j1rQCCOrduFpWUgBW7VKZ5Ln79NPPvQfwoffIr3WffjZRiGTE0AVW9fNCKIbz+AzKmlg5ymvzLcaUwiB41kDVKceAexXtFRoROTFSHhuWTCS8wFNPOdUbJ3PL5uXZxFBFmNc0rMlYLuOFNWmEoGptGLVON2YzbLK0v1J1LoKqaz1uWTEfxJf7hf2cKvsqalYFsHRmy6Tb6a2d1HlIhTGHpuUHLo9/LtJfaRWPZwasbNen7owhZUDJlK1Pe2TxFVQBr4+9A18LYQ4SA5QNokJpfqBt5vfEE08SkjRHn1d8Z599jnv//Q8kzZn5hdeFgIVQ+uKLLwjPgvPp44Mn+OmnWsEVFIW2AOeee65cy+rh1Fyt33tX561fSDo3L99qBhWNE9N5sc9YJWQRwnWtt1LL487TtRLny5A3ewZFpKOAz7WPjaJpNVFycC3eeWeC/350aAvQ65ZYckkZB8aR8CaI7d577yOILedrP6hCsdp76p5R7hFcCkLdGIQrrTSLPAvjyprHM7c0U83m+iqkq/e6Dz/4UDIgyZRk/9IOYN1vr+vWW389uQ/yl7XBdVLOEc+ivXvKjRYtDCRohy1uZ+ESG6VCrlUNzmIuAr8tQa+MHybNdZuaom1GhjN9ZdsmKyPC9oyaxWr7JTxjTUnYzWAUDusY5r7q64vG06yzzeZOO+1Ud9FFF7njjj3WHXHkkW7eeeeRcCHj2DOtzw3p7CrCk2pFiTOM8wuaQcsN3uW+++73jtuXkuTxcmiQ2+aNzjFbbunWWGtNud7Hfp+BaFE1Gj7Xal5uoo/oMac1gIr2IFbbSBD2psrv8d6hfv21N91/x//X/d9P/s9t7w2VLr8udNw0WtEuXLd6BCVcbnOWORNQWZIIoER1/XteK+8ZZ2OYGSndTfeYqTCQvHhQIqTs9TYbg9pHqXCUhw6wUisRGwxf2fgw61nw5Iy3CTznxGrE8iSu9r93J8SW9fvuu68M7Kx+0wE5vuMngcWGEcIisJov1riOjXjFVVdJb6M9dtvdvTdhgnsBiNkvimHDRwgqIgMVuQN+YQ4bIQWq7r33fi/Ur/NW7jQRwAgJBDDn0l5gm623897J/PI81El4/70P4/v1JbwRG49vcpS7Set1EBaKrPTvw9Oo3Lf/oFd+kfW3eiOnJTx33rQKidqZWGP/5sXkonhIp8SbVkHSdHPNPVJy+THi4I6g8IjFvvvue27uueaSFEhqOpx++hlu402+J+Qv3hX4HwGwkx/ftHNvAeOqkURlY/vZ4qn8ftHRi4nXqGmwtRL/pTtBDQyqZN3pOiwKmBnS0uooKcIWc2oKw1J/7X6pEZOFqqvFPIUAa+XStaw8DzNymLDCKDFDTgmJTffss/90t9x6i3vr7bcEVgZtYnwp6EiKK6FRPD8yTDDw+AfSQd2g+WhxH+B3UBJqezzlzzv2uGPdP//5gjd4PhZDAgSNz/Fun3oj6AvvjXNoU9EeCe1IxVU/ENQgInyH0iPNkrknnj/MGy/MWb0+VQxevFAzVmOYlxBICMM0nWVDpUhj/47DRUZFebzU8C4XG7PzNf2y4UocHZ2yeJ90TZSLnyUhqawcmhNUx48RpfaXWnrp2BFcS0S0O6t5gRd+ztm/ETIrxqF1oF9jjdUlvMp14M31htRd8+qtWze/U96IJTsUaJG1H6DicIf/HqX5wQfvS2sKyL8bbbyx8M5AnOuhd5bLsmjIdkuiQpeQUhuhcaHI8VD3yIzeLCjqVptqRgLkhV7Ra1QJtjbGqcHa+giVdVOH2mVRkfJbIaTnAV3NQ1XbECrGoG6EmjXsLfQBYZpLvLwiE4nMHz5z1FE/c8M7huq72ZoLihzieYq88xXOEbclLIPcov7Xtd4xf+Svj8Yu9BiMhAcpHMhhWbpaD0q+i4R75kMyr/z1H330MQkzve73EaEs5hQuJusAZJv9vfU226isCMZJLWQxGt3Doin95iyMlfFb4t8TR1hAh6n9nbZWx0yV2+cwj6LZzANiUW9J7kwfRjJvjOMiC9WsYxc3fc0KoviDNLXead3uM2893nv3PVIV8PY//1kY/+v4CaIo28EHHyz3HSGdl3ukKRuEolv/dIsgInh4kFrhJ6CsIHayKJjsjz+a6NZYbXXx/u6+915Jpfx44sd+8U3znv0qwpRGSN955x1OwhmOtDDnll5mCUmhvOjCC4XMSXiDCQAa/cOlf3Cr+mvON/+8rq295nbYcTshTW251WYC45mFr4pq+gVxBjoiLJkpKsBClLhu5ZqMpNQcCUIonRcJqYmMDuhFXo/de+uVEuPCpciLTa3CWVG1vu4pAi8D2/N3hNsjjz7pldvTIjRJqaQew9ZbbeGGDu8MBdqGijCGtEzIx8ILNCdkLhE8U6YwrnMLmgIqQ5zdKpQWCIH3GCmcRnG0Xgwi9QCaCEYENdlabe2CaEn12axNBHQeCZUQsjW9DgIfoUTOJzQ05atJ4vEQuqHybl/YhFxTS3AX3nIzwtbmfYQaEZl5aYqSQEwWQZhmbLlgCOYhA67WJplqtcyKA7mSAdSMMzv9I0KtmdMqn/5rd2+3+/yzz90VV14p1/2zF6aaZt6QwmygFYsuOlpuCZlvkh8H0roJvWwY+uTAd6BdAeRPHAXm/XO/jyD0zTZyDnf3PfeJ0TF61KgYPNx5l53d8GHD3Q9++MMkA0j9NTxP4vwQ/MgU+MtfHhEHgCJk2++wg/vBppvKGqYTM0Ia8vs6a60j2UMU8ksJsqJUala+PBNhW0VYtBZQLSqGqjGh6ztvKdM0jFCQRLm+hC/CvBt3rIqc6n1dRBtsbi1jDHeUmnJImmbFEOoImTb1esj2EvSFLswLCM/hAT9uGIZXXHGlm+gNToyJZb2sQ/ZhxGgmhxWzczE7sq/ZJ3KhOyBsHDhz7737vvtq0iT361//WoySJRdf3O23977SCRxeDbwEQlidfFbSz4d6R/Id7cbdrn/D8z/rzLOEA2bN79JMUB6knrvoWmUDebCtZiArCNyKYLeXxzvYnnlaTkP2ozkIeRnJcUWzXPk+QZslcSRXzLTXxSosheJGEmJoNFWODOsc4rr8fP38mKPlAqBQoCX77ruf23Grbd1WY7YMXbsDFwTjMDgOakgG9D2Uz6e3loTyujqlJkszU2Mc1GYfr1uoX8S5Q4cM1dT50Hi1FlJlKRRJKwqQf8LpN1x/oxs1erRbZdUV3fobrCuO+f/8v7aargkKZ/Z6fbL2Gmu6NoN2w3s6QS0HmJPwNS2IKkPL3Cd+njhctbIMHOgQw3a6Zw30QFnBpJb0ruCVpsXQWn1GFlez4Dc0Q1EfU9wG7TfD9+a1YHjcd+997v333hNrnSqnQNB4WkD5oCZsEGOH3+/Pve7aP0oVTVjwb7zxpnhmNNK66aab/GQfJdY/hZb++46iJ1bNEStyR++5r7jCitLHAUGNxyf2KeGjuoYaUJCjR49yZ5x5hnv66b97b/JhqZiK8CX+Ps88c8vmAUafOHGifK7wbBKIP/Gsv8k8KO9Ghb3WcOgfXrK0ceXJFCGMGLZpKi9IvhdBq5/q79voams0VdnW6spqB2JlTBgnGO28M4qsa8gwt8kmG7o1vZGy1JJLuSWWXFwKryH7u6SWQlOyGzgfj5l5AfKGu0JYD/IgmQ8QnYH7u0PFxWp/IVuPqqOKmgPputP1qYpfiNF9Bgvbq4UMEf+LTz/5VNbhZK8MUYIuMYzCIBVEVDNQXNlj7hfiCTi3leqXdPPgzSUnlUc8z8LvihCTzUz/xdDiVzZGzsW+UxiJjB+ZBuwrBBdrHi+dImR0X8VYBPpX40UdERQZZdQp80/HYsJodNklM+dsb0yAsqIY4WdRXh2kEz4JpEsyrijkd5B3Kri2ISBcl3COhC5C9VGQA0KCr/q9CkkTRIbUyz0Cf4jxIiZPtU0amC4w//zyWatVIqiDy2IZ/TwZi/6hu0Jo5qVYmxkyeTyvVdg6hgbM+HGFcnPZwJ/Ra+Yt96o8daZZjlycYnkYLYR567U224LCrTODC5mKsUFhNoz5jz/+RFCpm268yY/1nwVlZi/Z+NBKBCeuLxTU5B5Cvqfir1/7f77tNvfF51+KcUqK9M+9HKXdA4Uyxfj31tQk7zTCc+mBowRKHsjUIAjITNBDiqxhwIHUHXfOuco5aRjKU49oVy3Bvarhzekd6bymVb/l5yzQE4SvV4RPS/R008MtdJbOY1G8z/ZS5orQhd2v16rGBm6L1XCa2qNhZhxlqi5TmO/yceMEFcQpWNwbgOiiejOLFAe9Zlt8PLmnzE9TyNZUF4YGIhk4TknUdani3BTivlwjlBro887bh378b7nlFrke6cnI0AN+ur+U07CeQbTVoByHlSBg7YFqosd6vCGKfjSDXkOEWWk9l8YsGbvkS1knZapfqnNW/ntxzBSyosZKFmO29nuOlGEfjZQwCVqBM9TvyHTx2ue0JbwaP3jSNP4jTs1AzzJ8hN9kS4XMmpWlXwpeuN7P6j9oky+MGlIY11xzDZlQ6g4QSoAFTx+Zk08+RVLZuN+2224rniHZDfydNFgIRhT0YZSlsRxwJj1mvEDIwgCzMA3WpGEcqcjEelkMhxxysN+ws8qk0t4e7/JzSQl8VFjZhipU98c3MVzECGn2aSn2hhokGopNSbZ5bAGQpm5HYydUSE1h8PQpUiRN595Y8T1uWvcUmc877vizwPwcbD6g6L323kvmrGapfv5cGh2KYRnIhczhMUcfLcrwPu8ZkgnC3e+7/z7ps0E4gs0FJM7cY9iQmcJReGjaewUjip5PoEyGvhikbe/a0Vm0ZU83mtXm+eyz3ri+zfiz8UqNkEZu4SIz8lrPpRkpxuORzzZC8SRnijA+hJzPOu6L2VeFcpvekaJN1WcGOeR9gPGpS0MqKeNH6IBaJaCICDdLecWA4HNdXVotlb34r5decnvutacIx8mTpsjzkUpM9haEP/YBShGDBNgagUxmCSjKgQf+NGaB2B7X+2ns3kJ5PBP3OuHEEyXEBA+DSqzMG/uT8SBFeZT3JEcMHx5i6q4oMJgHDy7LnBV0M7S2cBYKBEzlsqGFxepPx8/kS7orhFsSsg+ra6Q6H3btqhE7kFErdQebGsDi+46QLGAlHeS8YGnlgriENgzwv/zPnfN1uF29M7e5N/owNsj2ocCcNWr8k3fYqALMEzdCiw4MldffeN299OKLksGz9lpru8u8gwASTBipFpCIuoRGa8LHE8QhKC91UnU/grKx1lBpVgfE1hWOgiEWujc0A7NVSHNG5KHul3KV1zhHwakQlKcZUmuzonRGP0UbjM/KHTQE5IpU/ixwXspnqYECIlgPa43w1zC4H8g/f88hfg1vPWZLt+C887u77rjTnXzKqbIut9l6G7ekNyAXWWRh7ZTe2xdDf73BuREOnt93MlJ15aG0dVhFYNWlGK2EeBl7ogkvv/xvd8MNN4o8pPXG7LPPJpmt7F9aJUwN3cbzvM3N6p2PLceMUUQ9cAHRGaBv1LaRjF8DG6Ti9QDdum08krRzm6fq3IquauEI2N/T4xsbKxb+sa7EA3kJ6SaOv8/Mus3jgxoyo1kEve7Tzz4V6BG+g/XTGeOt0NW8QP3ww4+k+BcDSrddmPJKluySiQI56AtCl7gbZadhzfPMzz33XChStIHkoSuZreH+7ScVI4bY+AEH7C+hJixllD/3f/eD94WT8+VXkwQBsHH88osvZbFheHT5BUKJ6R/vvbfEL6kJAUIAJ4OFg0GkBY+akbSmzcUK4tHX4a6kY9sMEJuRkXWYU/i5gOWqULjetxaRgtSyLj6fJ/e1gndZ4A+9KTUyJkz4X+QXYI1jXAAvv/vuOzov3sBBwUAWU6KgKW4tOrbQqEXcy6+96g446CAhmNGTYme/sXCJII2RvYDBg5L9xHt/ZQi4XqzDisK2RmeMuWSDcd+szFlQJam1RFLUKVY+Toxv81qati3tfi6PjPlSiCr5nP5e0Z+Wc525oLjrrntqtxdE9YqKnLGj6jTwVYzCY44RuBelj1dFHysK69FAkIwaDAeelZAlBj7rsxb2pxgaeS5Zd8zD73/3OyFosraZV1KIQTqtfxH8I9LF11t/fffjH+9ZquxckP0U6rY5sJAmX1kD7B8cBwwpMzrpUwMaRN0ijJUN1t9AOm33SKPUuih2gdWdhdWykkDULwU8bS060ulQxVf8olVvH8sGsnXcav+mclENp/QeZbnZ73O5kub5/pWXX3Hf3WBDSSHuDB57aVVkWXweFJpVER3mjQ4UDogLY04oAAIzBqRlzBXrJJeQHo7BXt4gnX3kSC/Thshcd4TGllYIUde0orkaZgi1c0JlWulQT9ZRV0esu6EE1yDzcyURkxFTLQIw2Li0OmxfGQetxDvKlG+GkiVTRmqDuLJTNt3rZ3G1aCp1npdlq8kGf2Gyn0hZXm/d9QT50mJwIUzolB+GUUBq82qrrS4hzrfffktavNz/4P1uPu+Ak9oPoggqKfPcXnNfTZos9VBEUuYa3uGu4qBBTACVzJUz+uyz/5DyDJTX5770HqI+jlattSKdTdm77G+TDc28XK/JeFq6l4JxaWjKQBIpdNN2WcSD1DlITimP/YzNsyDnMzZdAx+pp9IKZk2PfgswV6Etxd78IiAVEWuSkMkvTzxBYmsYIJRTB8akwujVV10lQopccdK5UJL0OiDNCsQC4h0Dj0cHzI13SMof3jmpqghpYq+Fh+fv3sgEMsWw4Zp9ocYIQpfiYWPHHia8GH754gsviLHD3xCYwNq8E0XO7n/gQbnPcssuIxsE6/assy4U2Bx0hZjlBx984JZYYkmB3K3dtgmNr2Oo2GFehSxYL6yt3UD/EwOiEjaOKY5iPvL+85MVW7LIJPBKtHuqWOoYcY899lcRcHA8FlpoQQm7ATETyjn00MPcnHPPJVAxQuTVV1+RuicYit/97oaCroCSvODH9FU/X294o2fV1VaTOCrrijWwwDzzugf9uJKpxdrA6IG8SX+YWq0oWW7VaevWN6dZZCYJG15Irb0yt1rwScMEhpDpCDTiWjZvnMyjhRdcOFT3LMqDS/w6xPuNZMZRa7EHzCgvxjcJHfSfpqDMv+5KsCkrDH8jz2L4AMNTzZd9wZ6iBD1GAMYlGT8nn3ySW3zxJQT9IIzHuaAZoC4Y2VwHhHPe+TRDDueBPfHTnx4YvVTL/jD+B/uSOd5www0klMZz1OvlehYmGIUUbohVIK7CszjrrLNEeRoyR4iJMC4lAECHqMoKT4NUZhBRRStDozvxQoMB5LIYw+9/9N93igbUW1ZDtUPfc2ClV5WHX2d78zHpj9PbkCKF8FF233U31z6yQ9OdUzSucsj6Cd+3hX1rabKEEeb1e2quOeeSMTUPGiOdd+3ecpoo29lnm10QAc2q69PrhPCGhEVcrK+n7xbeTzlz2qARg2UaXeunTFXSdNiborwJXdTqwXmyl7Zx6h8mKztL6ZgW54pD0l60LdHnyiUUJYPFGkKGsRaSjLtYXbjVgGaJsWL7FX5bMpd9xovx/zD+n3/2ObldRNyCspYwm9NMJGlS6OXHiFlGuGWWXVq6f7OWHv3Lo17mPOD3zp3ioMnzDekUNJOSC0phqYmD3JByHk4qzr7/4Qfutttvd6/86yVBZpCv6Ej+SWr1tKkx7F5UhM4jwmnVcM3wS7NmQbw7a+0h9T+sscz4VeU54XeShh9tAqeZAAOsfXPyZsQ4nclsoOKBLMe9tJDC/5tmYZlVqE8p4R+rlkk1Tybr6quvFaH4zoR33BxzzukOHzvWreQNFe2Qq1yWPffaSyouIuAuvOhCSTsmDviQ/xz1O1i0eGQsHIwHrFgzBkIjSC3qFWBUwjsQ+bbZZhvppiyVZ73FiaU622yzutW9AmVixx52mJvbb3I8Lmpz0K+DjCQ80Pfff0+EJ0KzIT1A2tw/nn1eeiugGCBEIXDwakk5PPzwsULcxXtEIKCILUzTCsof6DDDo92f1ts9LVYJ7ueOh8UCXNxoall+lxUercncqnBIjZlp06YEwabF2yBCwlFhjHfeeSf3ve9t7A2WRYRQBzcIhvrhRxzp53GkzBUl1RkPSGZApfAleP9ZZplNPL85vbJbYcUVhNtDZdNrrrpamPPLecVI7v9a3kjEYCW7BMKzpSki/Mgw6SMc6dR71cxN9bR0HJUFD7qCx8Dn8CqsyJUo9mD4qJeWxXR4RgCOBoZwRyj+ZP0s0j0QIENd6wNoJkNWarFqcXm/5GG/9Bk8asLY5S3mpPX1JX24XbvfMi7UHnn0kUfc+x+8L4r/yCOPcOus8y3NxPDXBRmDv3DwQQe62bygAyGBXIshALqJ8OOeFJlacsklvPF+uNti882CtsxCNpYKNw29NaVA4TNPPy0GzLf8vZohk86e0UJ0/KOOCyFZjF/WiY0rexjSOtA1c8f+wlgBMYV/Bjl3qleE//rXi4K2kEp7/C+Od0t6o6urrv1LrNIpoREFR/qjha3Is6ZoCv5dnuDbeZwtqV7tQmGsZl5YJIkQbxVCnP6hiAWfxViEr4Xzo/2s2ged//Rr9f0MSbUy/X0h3dZCjyt75TbEG3wuVFKWgojtbRFFl3VoCJUZ6rkagvyWUDdO5gbeQCUBgpDspd7BxEmrhzLrWTI2NiatwpapU5W2LRhoH0hGWHsLpy+3ek8qK7AuNHMpJDfYvVtAmOU5y6KxazmS/DPuZl/eFxEJq1hrXEG7MDIkD0vJOHamj+CgoNdIQnjvvfedFbk793e/dVdcPk6qaXNYTR5rkUD04ejnnnP77bOv2+NXpwtywj6HN2ThTSFXg7olbTIUIdekmCeeeDyUcNAMy4bXfffef6+bY+QcUlUqdbSKxd1CV5l+T06zVOfqfhvIGG11SFh+0DMGOKqKVMvs1mJ8uLRBnVngZXjONgiQfHejVzYEiv/Wm/8kiptQAiXqydyxgjWEh7LQqZE0K6qbUrSN7IP/vPUfMRroiQDxdskllnALLbhQ3Ix2tLd3xrbl8pyyeaaKwiUdFs9dYqu5euKLLLywG3vooe7N199wZ/3qV1LldO6555JrXHbppW4ZL2Qh/4HMoHgxdrSH0ORYQ4RqgPfdd488B7092Mz77fd/Qq6ieufwESNC99TGoIpoOpMiSEG9Xo/7rVVoTuaDvlJhReXRPG7d10fjvBqz7+ysi0KZNq3HnXbaadpV1L8z8WnioQhTyJIoyc7Odom/Dhmq6ayk29EskDorwJGkxJH+/f3vbyqZHMyLNciDkPettdZ2Lz7/T/H6R/l57QvrCu8AQi/9m2gmZtkRgtDlRVsApEpPL+HAPCJlQKs0eKNpQ4fwG2rh3YpQCfsItMhSKlmLV119levyXiLcJmqQDIGIHUpL100R5MWYMZyNUDSrul+KDa99rPqNeSCG2sYPGlbavBdT3XqNFKEfKpRq1172FHwv3pf9tO9++4mRpiXytdMtH6PuzJz+HwIQciaVZJ966mnhi2CYw0XBgEE48jOCzfr4WLlz45309jaFlyRhv9GjxPxifWNwqNOgMoPPcP1LLrlEwkXSDyqgZVa7BdI6qcnMzexSFn5j4YRhmLBfMU4wfkkNfdc7DDTWAyVawq+ZER31yKeoZVZhe8b2l5GeTYmVM/bMWBFTTVGLZjP2WIpB2BnIchjs0LBNe/zHuOGRx4axWX+jeCCUoP/PmvlXZG9yTW0kKpkzyNnMxdLqLqKHxf8FRQzeH0qO7BH4MOwZHE1DM2lfwt4B9ZKSET19yr2oGB3Vr2ZQVc9rKdfC7ywtOo6HqlqtSu6yWDPFSJ2GFMk1Wk1CEsJItq4q6vCjrRVqkGCUy3wFB0jR01rxoXCddCxFN/r90BP6IMERSukB559zrrO2MAgoWoKIdxlI5Q8//JDf5793e+6+ewyVEtZXQ6zWTyfXagVfRwwYfz77DCRVZCmOr9exf/U67dILL5Jny6XeZqaVfEP17laGJkdb6Eofa9hUYMCqgTKQoVJdszMdBrI4aRrnTy1ie5hm5YGsKmybV2rTJne766+7Qlq5U3oaIQQczaa0Mtcd0plVu9GSxYEAJjUWg0CzE3aRDYHRIZBxrxV+6yotdgq4pXHyWlCQLDBgtnRCh3svfqrfgBB5551rHj9XdfHs8AIhzCK8yVKBNEvDKDw9lAIo0CUXXy33AFVBqXM94vk09qJdPWGT2267TRYhn9N71uIC/yYhIXnH+D8Z+fSHwntw5YVWnNu/WJwZoCihyZO/cg88+KC77977pTgRPXkoCc17GUyPoaclwhvSI+Qpr/TGXTFOvORRo0ZJNVny+EcLCz2T3itY/9rjoiEKnK/MBQRNwmdb+3mFrwJRbL999hEDgYwDau2c7o0mM/KK7DTz9jVzAtnV1tah9SJIJxwyVH5nHobxXthceEV33323/J4Q1XAhcDbFs4XwTXVOwpU05av2V+JIPXL7Wzqexd9DFc6KQkvnJa4Fft8cHGUzz5EDAYYxAdmZNcZz7rrbbrFJmsX1eVe4VbK3vKHAmobbxXUgioNqUnwMgjQZd4pCKYJi41Iolnr8vq1N1wB7itAshxF3LYSG4mJ9gFiNPWysGzNmTCgrP0Q88CWXWNxtsskm7pqrr5by4qkBQ7jW5owqqyeddJI4ASAvH02c6E46+RR36iknuwXnX0BqjAyVLAZX0kZmZA2MgOmeKCn/gca/psTDZj5QinP5voPNYXqeoTpWaiAd78GOlGc1mCxJ94yQlPOisqhmY6qrKV5tIs8jlSc4M2pUh2v5PxJmJ5khC8Yr/9TIasaslbTOysDjUmQotqr03eq9GyETZrDDUtEtBDHY8bWcRwyrMObsweHGbRzkFlWFb20DMiv3n0P6D4YpSEhT60VhfDUDT4gyHDbPRi1ARnb3KNI02IFDYyjnppt+X+aTtGcxiFzgpkLw7Wy9jqzOV7VdgT2PzXPkQVYOo2NMb99wzFS5/bTXgT2gbTItRlNWlLr/8/CQCsdDIKO3AUqJF4abAkJCnQVVkJOFI4KAgteAkiT0MMfIkW6XXXeVzpYQkrq7e8Ui1bLYtUgGTBWKLNBkcWgYQTtE8je+WrEsiUczQPV2qXqaewFN7wU8ceLoO+y4owhTmrbBXeGZQAvoC/HOO/+TZz3s0MPkGvzN0jOB20888UQxUEAY4N9wkD00PDSTqq6JGdkwGkt1biDHMbc5yPOAKFTDTOX72hyzGNWYq0tVUkrWY/WzKTBSWAO8A+NMfBTjEqIyReAIA/zPjwXvSZdluDp8lnmXzIXOTuEMmaetwibAvf6xKCtOKu01f/yj22C99YWMxmfw1IDGCTW97P9hBGnDuwKZ0k2u6bE14u5kCdHfpBaybEKGgn1GhDSGt6tFbxNjDIMJ7hPXIdzImiS8WM2oqkL8KSeoCsmnsLDL85KFWazNQqBObw2kAk+Iu/768EowVBhvEBX2xsUXXxxDjVSipeYCfCHWJ8gEGTiciwHOWtVMqFoovmcZVfxcVqy2t+x7xgajSLzC88/3RtOlWi06cH6kIWFIM6b2DgYwr2cl/8kWQVnO5g2po4852hv8a6s36u8Nnw3FB4KCgcV+ZZ7ZT4SGMIoJtY49/HB3hncMllp8CdeD8M3qseaKhe1aQdBl413nKSq0yv7KgouspHaXxPCLEHN67vQQservTI5KSXRB+vL43DPizJiyS+Vyq/vYvRRBykM6rL6wflbbdNSzrATnuxD6EqOjXTAYkefGwWsGGds9bapbcMEFxAi1Io7pXq2Oy0Aed/o+rc6zZ628YfiahLxzARwSQ2VwR2B6421/azQb0XmnDpBzs4qiryfrbqCjUNYajnMSibCfQwQjD204ms2A4LRJTStt99IXFH9AV3N18ClJ4bLMWcf66vhxDS2mqNwk/kLIqCc0XzRZaByWVqG6VoZGOmYDvbd91gzWwcb3G4eByncsP7gJrmjVJ0KBVWJKk5AOH/78i8/Ee2KBb7n5Fm6KV+oo/WGhiRyCh2yaj72QmvjJx0JEgvvB4i+IqeqZazGyoIibecHCTgaz2SzzEnp6GmIQjX/7banbYB4e5Mmp3b3ilU31nnTe15T6ExBA/+C9TwS5NG/z51F5ldRMyL5PPvmk++/48e47663nRs4xR4S2FZrXlu9A3zC96f7Lc993331Stp98e0ux5ZiR7KBi8biyoSJytMUiiVNRhVKz0tiklj4b4IsvPncnn3KKZFOBelAGn6JczBPWOdkFEDN5PxAJnp1sIDKj8H4JAVhZe4Upbb1Y+esixVfqnQiRt0cMEZA2auawGemsjEFEKIIaOH/725NiAJIl4RKlzViT3jrCG0qkXdbbOgVt07Q/YPve+O5peMY8ACNWwneCDE2tD+6LAcC6O/CnB5a8CVPErQyMKvJSbHLzVstGvWU2NfoSOLtSGqDVYQRouCkP+D3DeJHqPbs3uqgntP3224vRj3FCGIXzMVgIraDsaRnBXFqGgPFRinfKWnr36c9pWIhrWZM0Czso+pPHdhcIUYQgxg2GyPzzzydjL71rtt221DJBuTjtkk3Guaw5npl9b1loVIqmzsRHH090R/385+4qvwZIee5DWIeUTDUCWhuT1c1Sj6G68jkCUgYiofxg0Hhywoz45NX7V5/F/s6YvPrq67LvQJ8G9Er6PWPr61Z/Fz3h3IUuvqHmTUeXcjMi+ljIFb5SGbwZ4AOctvO8cfqtb387eORwB7/w6/FDKT+vacuKdvYn+Jffufp91RmoOgoczJUZ45UrqpFsvBfmNHY3SIyIbwZm93smZM+ll17ujj7qqBLXbCCDpfS+zlKiM4sqShhVibVZrPViZ5vsKiIZaaxK10CzMnZ2MF58jmQImodutdXW0ah58cUXJcuP76PTV7MCsM2SfmhldNr9qnKr1ZqbEVSFY6aNldQzV25J7BzQb4DiZs71XPgPv/rVGULEIkOEVuKnnnyKICsIVAaMwdTaCk6yD/AEaWSG0OUl6dpLTQAK7lixsLZQkyBFVQzyM8+kHpQhFuVvf/dbWciEZgzWaooniWdZF07FF599LuGcjz9+X4wVjBrCQEtgYABP+/NJ98T7ByXadtttBDIHiifGfumll0kGA8IbwiJZMwhiPFp+R3jo2GOPkYqhhCxSpTc9q5yjXrNU0LYQY3ZlZMu1hpFNCWgqbaEcBRZukB/jpP/KKaecLJ07EZQHH3SwoBoIHww9wgdc13gQhHgsLEGxMBY788Z4ff/735O5TkM3fbGGgykH5ZLwEh31TreYXw8Qlw858CD37DP/iCEHMlJQyqwF47ukRjPzeaQf5/c++kiEttaHMGg5FYgh+ybTLtpWO4PwIpU6V1hheVmroARcm2wUztt///1LXKOIKLrWAtfGGyWujfUaiijVa6V9lHbfVS+r2PSDpVzyN1C94447XpALMnn2228/4a1Q94T99NJLL8l60wwbrfhMnRTeiTYGGAEYOBjUGDFzBu4Bz0coqF9qaIuDc+lVQ5iOtUD13zxXjoo1aLSOvcwRNUBwSkDjyMbb0Y8748I4GQrI5ygmyM+PPfa4pGUyHxiTXYE7g7HCO137x2uFpDzFn3+PvzbXI47eGciN0/OibR7MWNOxzV35YwVaAX+uEQzFZrC3s7yaCt3fKJoealaE1epimF9//XXeWFlN9ktqKFc/U36H8N0A56bn4Un3dfeF8GkRopG12mgGJLqZVJpVI4C92xf2DPKBkPzUUESMeQLx2nLMFv2Ivl/nSI2V0rglFiId3fuTj8MYophrVrjPlfhFuTnRM4BWDXbwOCNnn0NK7D/jdZTIouT5p2eo6ImD3MDGINcigHmtQDZEp+EkxPYrCUJohmbiuBvCjh6mcjhFAeldlIUQHRl28BAt/IbjlIbP7NkHQsWq72bfp7IjhomaZXk80DFTxkpqbWn6U3vYoIVV1Qj1JPhNoxZY2V5oTeue6k47/VT3xJNPSoEbkJIXX/qX+9fLL7m/PvG43zTdslkQUDDLSePaeJONvfBbTDJJgOSpt0JxN8IMFIDDgBguJYmbYVMVi7sZFXEWPQ4UAQLxqymT3WdffiFpZcRmmfQpfrNNnjbVGx7XClJAH5PHH3/MjRii5MRrrr7W3XH7nW6dddaWSYfFvdJKK7tlllranXLSyXLOq6+96p707yKEzN4ebQPQpQRf43ug8FAeGC1UAiXNuqurLXr2MwL/c0jlwl6tIpsnfy9DfgoTGrRsvy/gUTFpgiUPpVMraP7tqb+5J//+pJyz6Q82dQsstIC78KLfy7gISuaNvnnnn1ea1K244kr+63pqcMm494lBAzpGpdoTfnmCO8gbmMwVHnGea9gt+myZQfRFt9oOv4EWWWhB4bqg3O64/Q5X92uNFOd3JrzrPv/iS+njlCUbkX8gBKAKE7znkDe0cGGt6b/6Z2pSal/etxbWrKJxzZoaWUstuaTUTECpcw4NwZhfkCW8N2q9bL3VVm4Bv25lI4XaBenctJ6voiqzZUfYkYV/wO214K2j/CTFMG9h/OdmfOaSTs55zzzztBiSKApSf1EUhOkYY8J40mQupC5DBieVnNArsPUEP5agZRg0kF6f9+967HHHeeN6VjE0ensLbzgNn/U/Mj9Wq0jFU4OaP/vsC783h7rx49+WPUU4F4Nqst/fpFVLlWC/Z68cd4V7+MGH5PoYOvvtt4+81yKLjBKEBOEKd6g9dnVWQ0FgYq/UIa3fdeedbtKXk9ykKZPcIw8/4rbyay3r7HLdfb0CyYthrwPoqo9fkBGNfN0IZMkskacpmhkKt7FKMIRahFJtzAY6Wv8tj8YQ6wQ+HsakjTltP5z1p8nLYbgqV2X6ISN937zZowXl/N7tmdrthnYOcfWuumT9NFNUIvlcHmRpIxijcIRMJ5ARybxC3l5hhRU1/JJXQkmuMOSmZ8CkCIhMR+4iT0t2ciCAVl5NjnaM1Tr1Z3LhybUFZK2ZGBQDHTMScuOo+yHq9HJluF9rNEHVwneDl/PofwzgCOQF2bnux7AvGbPMFYYla5D8NBmHLNDya0r+TY+IpIVw8/IrrKCp0RisFBb1splCkRri83pyivZ5igZiZvfo/6it3jc1NMthO5X1MzL/M2WsZGEylKyXh7Ss9EFCSlvYSJoO2hCY9k3vdT333PPy4rP7QVp01Ch3oldk9LNYedVV3D+eelrgd3rvAPWiDNpDJsGoUVqACmVHjJ34/IUXXij33nHHHZyloynSUC9tXotZ2gBiPGDokKHDv8cff0KE02uvv+ZuvuUW+RzhC2q07LjD9u7TiZ8ImY/mbng7CE7adpOSi/CkF8e6ocU6SAweOUoCmFo2aTASgLlp6U01QVAXPHSuA8yLErFiTfacA02kGRoNBRxdFKSVzIcUxWgLXU+LBVukZ6a3QTGguH7/+9+FJmQ0ixzpfvmLXwrkC/ESBAyFTV2OZZZdJjDNFaHIQzduFD7GCRVt6bKLp8/cxblyheHb39tUFd7R3inhIFIjGVeMO6mX45/LSGmGiFj8FsWsLRi0MJPWH9H3rNWawenQMetrWLxZqzYSWuJacCJ4RkjVhErIPCFVkFTMyy6/3B133LElQ6UVbJ2uQ5SfpdHXQwXo0tzmLuypgktgJbXL41KsDe0fU3OPPvqwhHs4hyqyGCGQTzl4H8jorMvD/J6iUeSQWEdDQy0YB9TK+d73NpExpZ4NiB8ooDRpk2Z02tMpnavqwTMxXqxlUNArxl0pbif7gNAcRiDOB5ynTX7wfcns2v8n+7uVV1hJygNw/XHjxonHt//+P5V7g/aM2WqMu/POu4TszPVAi6TwWID+mX+KX1Em4BTvxGBMs37vv/9BL3g3Fe5SWoI/c6q40r1UeKAaoiJbyhA3RWVsTboQstXfZeYEWW2EZA0MWsejcpTCuuFn7mNE1WKM1Uitwugzqljtfe0z+h5auI0ebLRVwEDCDDOFVoX2C+Nc/05WCigdz9suWWF94ulrSL8e0mI1BJfulxkdl3heqOzcNEQks/5N/vp9/TMqxZDJtLYL851llUrdNuYzPHLFUUZ8NPOMHlpkRjUCAmbHjIT1B4ncx+94F64qMr9ZJkDXQ+2arKYZOS6uzf4Xtsypr7ws12zbHtfe1SE8TGsyLCFH1iAyK+U15nnotVQZ62Seqs5blasUPzODWXMz3ciwKSmaBbM+FdbGjrdHtgwEBvu2W28T4YXgXsgLrosuvMgt5Y2T/9tvP1HaIAy02MYqt9opLng8BiezOAn/kF1DKi1CjBALGSfaIKrWb1EWz910FqMlpfV4r2z/7J/pllv+5J7wBgtZRSutvLLbZ999RFiC2PBq4996W1OaF1lEWnDj9ay77rdFMN7qP0/mArwGPLybbr5RnmHhhRZy22+/XRwTC0NRrnqnnXZ2Tz75N1G+CnVPlb+n3ZQHiuml79IT0njzkLnTn2ybWratlZ6dh/1AiIyD8ADzZOgZvJS111pT6qqgUAgTHHHE4VJTBTQliAblnQjJuhmhRMaUc0866WS57pgxm8tnWAOt4p0cjUYRuoLo3OG9luOP/4UQfQk/jR8/XsJuZI9pXZVmUU8hCBLLKOM9hGckHbd7NPwShibTTo5uivcgmANS4uHcaDE4bZIGp4hwFOuNa0ySQnW9sgaqmUFVoWQ9PxRNqbmC8MZ9+3fBNgKvFfJLxyY16OR9/T8ylG64/noJiXFgTLEf+Dyh0gvOv0AazREqWcYbLBrW6YrXsb2BUgb1wxngIDOKMYDQavNoe32wDA3W4AH7/0SMkkmTJ8scMQ/f93sTLgoVaTFYIT739PbEfco+47qgjjw7HDDm+uJLLnb3PXC/1GRpD6Xl6UarZPi+2In4iy++dKv4a0Mgpk4Ma5a9ybtyv47hbS7Y5UVNonCkkHqhyN3/I+4t4O2orvfvPefcGw8JlpBAIMG9WJAWCe7SQgtFi7tb0eAUKdAWd3cvLe7u7hQJgQQInoQk954z7/6utdfMPnPm3Aj/3+edNlybM7Jl6bOeJUonbv4Zz4OxuJqXWjwn+sl1HepuTHFw5EaO/qwlzI3pn6Lc5Sga/vHzlj1ffD3kJoUDpPCyvRTSrrHD13gNxQe+9977QhsBfgw5T+n6/z76X4Z1UTB9eXp7mqMq8tKBlC5Yj2kwIDmls9ZIVVE0HOP1O7X7Tss58aFFA90yPKOmMZ0YSLbXujqmJRJnvxfQrn9XiebBXuvlddrZKfeSfl4yFvUM9F10XMMdhfX5Yi8nqNrjmWneyn40rjKp8hT2b+3jVIsc/1aorLJxi6NnjWsokehb2esWZcuvxqxofw8AcX0iRHLYRPbAgl5OpScDQuWZp592zzz7rCgpBv2Lzz+XLsfUk5Pe+ckP0qrekxo0aLBEPuIGexYeNcIvwsAQhOGlkWYg3QAnBH0PevZqy6w5W6SxwLXNSM4b4rllllra/ew99+OPO0GiLP1nmsn9MO5bN2zueeQzKIKPvbHC58ixUwqr/YE04sBGxViCoApl3FnT/O/e++wj722tCcyzkFCpf34+R/6dKA0YF1q+u6BMugqRxWW3Um2BIWhhWtPCtqBiAVFpXjiW57SfmZsXXnheFAW4BhQ484u3PPK447yxeYekd/Dehw9fPoBSCZl3CwJJ2SrrgW/EcqR473zm8cefcKeeepooUgxSjfo0soXaPJvQRtgRpenWrYd47ozXJpts7M726+bcc8+TlOFTTz4pRiZz0haUGlUwGFNmdGXNwmwcpVy6Q1J1Tz/9jLwX4E0TelYOqMbxMlIhRGqFlAnnkcJUivnWeelYQOvvgiJq4VXIOk1yroIYzW/XdCGqiRHAe7/73nvqZUlPI2VyPvzwwyXKQhRn2eWWk2hE1nYAYVepNlyXA+NsttlmFTwI/EHgjcC7gIEhymglxEXsir2jIvyrwrWx8847iQGB80FVFcYHzQ4xYiBe7N6zu3vxpRdlTthTpISIjvQM6QRaAfA7cF9UK1n5M8J1gfkXEIWAjFAHoBKqzWrCZsv53O/6664TB2auIUMUHyVz3qh8i0qTRn3KHZMEUrRmo4wosaW54tSYXadVRCWfwziC0rwG7PNcl/eEfZhIJj3IihwkZdcv/q6Ybomfi72lPd50jbMP8rLmRrxDHonNr03Cgc/PKxE7bxj678ePn+guv+Jyt+5aa0uEheUimLR6vifMMCxi9Kb6TonFSOsZoaUrUaDxx3IZ57L3n5ohUrxvU1SgwUisyZpAL7BnwOsMGzbU0SF7WiNeU0uHxEYXjikRLEj5wFVOoidQj54KBagYx4t8qvQaRpSJTN1ss0290eCd5Um/uFGjRkmRy6orr5w5ttITiPeN1nRp8rKL92w1dnXpE5hmVU9lnxOZ0vLK03ioInKBDKqjSfBxiBUsA6jsfgi88T9rXxypufcC5NBDDpFwFEL3gP32dx9/9qksejxRI5wKJqK+YBCUWk5Vk0ZqGBMoEKpyDjvs0FCpMilLTxXzZtlmcS4oe2+49OiV9U85+cQT5XlINdln7v73v8WIoIIJ/ASYCFre33vvfZKeoMKHv0s5dGciqQrSWAhZ8UYDc6yG3rUPEkAmgLngIFgozz3/glcqvw1gxo7sOVuF3hWLoX1EhYo5SZqt3jAl1eDVm6Irbg4LCXd4i5sUFgYEXrsdCH2aRFJNgkIAH2Gpiu7dlb/EDEm7Xm4AtctG5t132GF7P0//FNZg+GxMwRY9N03p5UKlY0rgaqg6wSpRLn3qqae422+/Q/oFESHDM6S82A5tqjhcSqqNN4YNSopHoiN+w15y6SXiSdASAOAu89/Z2RkqGNqzsmqelRQgSpDxIbrEeolBj115ZM1/K5yT2ZbqKVZcYwVAPF/sKeMrGuuNJmPl5R9pOgDdpFxI4xAJpKcMY5yVlgY8RPG6ZgDD3ozRhLEAsSHRFQDg/M14M8w5KYZ8EdqaQlUwMXsI4wcmYvYnERta3k/0+/OLL0ZL5QEpVkgXmVcA6vT0uv/++7yXr0ZK99DIkAgXKYrUBQpzYfvt1PLaYGBiQO655x6iNBgXnIe999lbmpOmhXkpAy/jodbrtUI1VOOhvVPqDZUtzSDSNJKJjZEM2yNTU5r8CfAj3CVEljBWLH3Z1VHc10VysOJXA4ub42DgZiuaaFCUDeuw7r7/8XshwtTy805hSu0IziFzlYObG993WitB4iO19wnVZTYS1QCUb5wDNVjist6Ga3WhXIvGZmnqqCnKVReqDTh/0A8LLji/0/RaveGaU7tnq8OcXPVg9HfMF6m722691W3+xz9lzNzWJqC4tGwtqPyvSxoZHVkP48RexKlEZlrBShYHqUSaZRrsrzK9a9+boTqtkatfbaxgeCAsuR9cHEkYoFAiHglZJ50bvx/3nbvmyqvkAQH5PfnEE4JLofz3z1ttLT0Oxn79lUz0d95zhl69p1cstRCK0pfPoywYBQjmZ555WkCutI5nodD3RJk6uzXlR22jWUTCFr0oBj8Z/byQnr99PuF4OO20090tt96apRLI3SGoUXIYFwj+x/07MMGdIT9r4X6wHFDSE9q2ztQC9E2ToABz74KwNaHxPfbYU1IbaqzUsyqXsnCvvZMYK047glpn2bLD0k9TptRD5CMYKxXd7MoXoWP1kzf8iPKg1IlKoOgPPvhgb1it4vbf/wABN996620iyK67/lq3hd8k3bv3VOZWecRABlRNNOJDFYxXXLd77xrsBBgf5vP0009zx3gluMSSS6rXGykGXcj+kao5OVQIM8h4KrdK3RuEc0rzSTbYpd7ogCwQJTU+VIyhpMEuEGmgeSTpMsDMIOD/6ZUnqSyUAJVKr776ijR6o8kYc4KnqameqkYQvcEFZ8kxxxwjaQbmqpg60PXeuq9JmtazuVcJrptFjfo0a1Bm0QsZz5IIm/3MHqR1gRlh4AYQNFRfEQWiISSGAn2tfvrpRyE55HNgVriGlV3bNfkWo5IoJZGN119/wxtvn0pF2HXXXhuwUWmDcRZ77moQ5mXKGKk8Nftm1113cdts/Wf3lx13EvIpG5uZ/L6BOv+TTz+Rsf7fxx/Le/FcsAcLJsFfZLHFFnX77rufN1jmE6XIYX1NKsGoFdCtXx+k8c448wypSHv5lZckCgYjtRjTKp66MBRUBeLtVbLoXoQJy6KReUuHarXiijwfev00U9Rp4GRJoutoBDJnQi3OL19JRYMR01JR613Udaogf8b8eipDm8+Lq/PA69jYN1/XotvhXZwadTiJH3zwoRia1kCyB1xapCfCOxN9qde97EuqJfKsmV+q7J3CmSoGLNoVogQchq8pHhplbVyj9u5lh6W+7B2bAjuFfWi/Q4ZB1TB06NBgmOUNf8vOL16zLNUWn9to6FXl2dAvFGogiySl4gLrMF/D+srYggSZrAUnRGbuu/d+HQ9wMFA6YHz77wfMPkCr+AJ+TnrouTDm9iwl4xavqQZDJdU5y120NPDwGB6va8tH1m6XZ3RxZJ5uUMJqrbEIbCcEwVyvB6pjDS93gwfiyzGyGDBIJnivHe4SSt3GffetVAj899575dGv9EYNGIFqCFvbptJUjgpzvGHAtXjCKB3bRCeeeKJQeAMYVGXSuIBj0K1Wrbiw6DWcS+XBYosv4Q47/HApGXzppZezlvZUWWAg2TiADzALFKNmxRVXkIqYlVf5nRgvWK2GQYCzhVwiHiLYAOP04Jr01CG9QegdxlYWo1Gax2NeNheVqgmhpAHjkE92aEYoQrVbRNClvVyUvVLOlHmynCXhZypKeEZAmrzPD9//KCVueJbD5h3qrrr6KrnWZptt7np5BdgmKQbFW7hU1wcpGowbsAsYPy+88IJca5SfNypPzvCee+++feXeMdAxzFaYV62msfSQGnHVoCSc23TTTeSa9LOBPwTBAW28MDK2aa8cUnQ8D8IVIDOCFuPjzTfHiUG2zTbbytirok2klJcqFsYOQSD9Tvz7Lb30UqL8IAgkokZ6RXLFBaBt/L0JZ0Cbkoop6fGioVZNXbYH3E0S/c4MGPOOrFz7O7pQO40iYRQQWeJegtPx98KAZ72ddNLJQqQ466yzBcVUzcC/9qxc77rrrhNjnK7m3347Tq6LQUf6a51115Uxt/EvphisNJlD9615cU76lTBHYJ7oAfb+e+/JeQB/wUlwXSG5AswbiP4Yk+WXHy5jjEGJcCYqps3xEunubPfGWJNeQn4fYuRALDhixGoiI1575RU3bJ55ghKJBrwwT3rkuBy8ScWs5H9nHmIQfBlvSOyo5TfR+STNZBxDSm+UNFw/s2PDV0sjK51CXppajGSXKV9zUuJ5aj4nZs5OhcQyj7y2Rd55oyyyPcmaA8O3uJ9HLtExRfdcD4wrnK4k9IhJGlNR8bWmVhIfDaFLgnGfhKZ+WbSh+Wyd7+je01pCnRuSjREp+1v81b5XrGQSMH6dwWivZ4b91O43Te+fJOG9kmxtUMmDgyxAW2S9s7nMGw6GHR5SaImc+/RTT7lNN9nU9endK1BeJFKVBwkqFVNaml5xsUZJCs/S6rmLc53FZMyAiqIr5pg3v2d+zHBvoFi4qZUaEVgF5R90n9NSM36XuMsvv1Jya3gJ77z9rlfsK0mO+pJLLnWa/1WjZEH/d2js8YghswIrQR4d8BYKFJIyDBRSCYTjCZGS01WPu7t75523pRcNVi4CTNj5kjySEfeQYLNZRQfWKQbHAt5zI+KCUiKHSxdMPgcdufFT2ER0CxUpGFZ4FlQeSPqqc4psYowy+hdR3XD99TeI4Ce1AkAQ4wRPl+sBuN1www0FLIySYQF2lVKIDxGe7d00h5kZN/nfzbizyJeFLPM5za1h/gZIGO8K75SIBIYg+WiUN8qfcUaBMMZ4EXfedae7++573O677+HmmWeYmzJZu/1Wkpr7efzPoiyo5IEamnEgNAyGgfHBcHn/gw/c4kss2RSNMKVsDKg8PUBb7s/awAAxoiyed5VVVpb0BWRUPPeF/r4YcoTOuQ4EfET0eA/mimvyjkTAKE3u128mAQqyBng+UiBTpmhHYCrCwENJBMPfD+HMPcERaGfijoCj6lYa3oxD8bJ2Ij8jPszLzec+B1rHxEx8DuVFO3jGZ4011xR+E9Jg8803r4yz3Y89ATaLqAuRsdVXX13C1XPOOZeMA8/MnqKkmFQY2DEiVcxNPCdv+jGHAFEJGKtODcncG7Quz7lwdt4wfFkijxiHQ+aaUxrkwUy85hprSDfY//7nv+6555+XijkxgKranZlrAFQHkwY4m73MeFuVF8YOX+n6zfrke95l7bXWkv5dRCqJEJFmBbdECoi+Uooxqdqk5CHuBmXkMhySKfqisjGDbGrOhEWCRUBXXDCujUIhsWBhy8PkrTD/+nVpY1x+r+Z0oa2dfK01e+1xhINzMMTBCRHBKksfWZSFdB+Rx2efeSZUTOnneb6XvENAt3Q8degq2kIkoKt3nVZ5Z+8Up5O0lURjBY4deQ+kPBUVv3/xGYrpnbJnLB62J9M0LzjRjEBzH6RW14gpAcrGoPjctvdkjipJlsaLz1XbRr+vBQgAP9KjCb2MQ2LYSBT33XfeLfoo7u49rakau28cOcvSPc4M8DgF5EIV59QNtRmm27fBZvNYS3jn4kaGwSsMxoqWwNW9dzbWK5jJci6eL80GIXUbPXp0uFZNyNUuv+IKKQ3muigNSh4hjFIvoSICGpwHigYlql7xNsJgidACK6LeSHvmreeDpwOmyHonnV0ReHyO0D7PsfFGG7plll7WK6GVRECSYmIzAjKU7p4BZGjleAguhCkbl/uAqP78y9FicI36/HPhaZmpXz+vUNZw6/v3ePZZxbfQjh1hesAB+8sCsRJha7VuG3JqVneqsb7M2m4uXW4MzeliCRtIrO881cLfmQ/eE2XNuRiDgtW59hoBtvI3lP5aa63hTjzpBOms+9NP46Vnj7Y60E1brWrIlTA2uCKiEKT9UCq33HyzKEQqoWLOHtvkNsZmXGJ8gEG67rrr5e+MrbVowCClzwxKiy7Zk0Pqht+fffbZwo/C8zPHGIqkRUaMGCFrjLGh1w+GDFEy0h+UzXNf8B4vv/ySKHEiQA8++KAoQdgeMZCICJDSgoF44MABDV5sXEkRv1c19D+yYvM4vZDNpeXjU00v2L4yA1uVlxr3V199jfTN+vTTUTL3KH2ME/YNY8Z783z3/ve/buZZZpHIBIY+0ZYBAwZKpAujj/1E5QypLrAu/GzVW/ydubIIohlO+XOnMrb8DUOQPQTgnbUCSHuANzaoKlhm6aXd9jvsINgp9gPAW/7tuddekQJWrgfF1rRLOBo8BMy1RPvoIs1zQlzHuwC2/f3vNxOMC9V49Ol61c/ZcccfL2ks3oV5vvvOuwQ02K2tr+Tp5fm7hH4kWfsHw/ZEOy77aukCqwxqebXEvjYCey0iWnbYtre9idFHNFSfKe/HZBEYu35R2ZUpyfg54ug4e4j5o9pu2LChLgb5x5EJS3HgWGE4Mt4a7dNyckqZV1h+BWmNIg6ryysR4z1hzx6no4pedjGCEb9jo2xsxA3F46wA/jyCVanY89g1y0vATWdMTaHaGNo+wEBGNs022+wN4x3v4+I72vjG81d8luI4qLNdFZ4t02nxPBmLrkiVunKvEH1n/3/gHZr42Yg7vOp16elnnCFpe2SHpH5KbONWhnHxORNVuJmsAzOWRM+VR/XLr2/Hr0oDxZUVOvYRkZENto6ceoM1jWAQHXn99TfDhFTFu8JzslAQYEDy44888qiE61Hi5OARfAoeqklKgo0L6yXYAsB/eI2kZwBAjh37ldxaLe6OKJKgAgiByudvuOEGUV4IPqomMJRY1ERpqNAh7I2Q3mCD9cUQAbgX42A4VMnWBA8xfvzPUvZ6w403un6zzexWXWVVt9KQubxiXF0xFqQAvOBDeYApoDU3yvecc/7hRo48VpQklRKE4VHqxiFSBvKLjUYhhQvVNKWpbBNM9TSMQ2FjBkPHUg2MGWONMYhiMywO6a177rlXvBgMyLPOOlO4OFDYX3/ztfweWvuZ+vWXyqhRn32SXY+NS9qEJnYjRx4nAo1qHuZYMDyJgp3NMkdRoZzefFNZV7mfGXAAMIlmYPSw6QBsUsG1mDce1lp7bTEwifjAecP6MSAqAgriOtJupDUApjFXGGUoQEDDu+22q1SXoQh5RkClGEl0gH7u2Wfd+edf4D3OBYRNFP6YkSNH+uf8XtZPLHDLNh2/j6ssmiLXQXAaYFer6ppDznpqEjhYKtJk87133xcciir57mK8Y3hpI7nuokzefvstIWWjWo5IA0rcwM3MMWsXXAvRDEihbN3xd6IxtL2w99D1ovgbhCDYFvbS3XffJZUQrG/miM+hAL///jthrH7DG6coOPYpkcBhw4bKfpYKLsCdyInUhU7Nk+Qd2NeXX36ZzCmgbOYdQ0T3tcoc5om5AzB90UUXZhwxrDue5cJ/nuemTJri2vu3h71i4d9W6VX9qmzW7QWBmjT0OzIlHHvQxQhn7OFqeqERd9I4v41zzleMLhQgDhMdzU0ucOTGRiMQv7hm4p/Lon/8jFNB5NsavtrnYmUaX4s0MVg+gOka2e4hShMndKEFFtKIb6iYErbSJG9PkV87L+8vw5wUx7bsfXJcUfNRT3NnAWylfawsxVN2r3gYW0cZcvlJNgCZyL5R51ZTvobLs4agxZRUV4Zm8dlsPlhH1tbFnNz4vJi8DSOl08tBUsM4AOxPnH2rmq152d3bz9sC7MdqmwQbuuKH6er3TamyeP07NVa0oevUQdYiN6d61lQu0N6tzcXpBJ0sJZSRR6govTgPh4dIOoZ8OcbBK6+8HJRx6rbbblvJkfNikK4dceSRApIFIAhfBCFJM2ZsQRCK51yUOyFvPF+seEL111xzrTZicwoCxgsmD4vgQwBC/oYwxGgAaQ9I07rQcm0Mjy9Hf+G+GfeNO+/c86SUi2gDhhEbOVvETg0AFuQbb7wuPRbwbPH2Vl59NTfLrLNI+J33l+dvq0pFEJ9HidI0jrJnqiTeffc9oXbn8+AETMk3elDNQE7xZrCuWVyVgFkpeozZ5jRskVmz6mkogZAucOaEZ1N67c6s5JfnUII+MCidfowmC+j2hBNPcPvss48Yk3jBE8ZPFKK7H70CP+qoo0RRWaqMeQQ3gde+ojcIMAQF9Ovfs6NTSyeJBmCkkIoidfTyK69IBANhiKISZlpvCNk4YNwqsd+H0jsIQ++dt992w/06MFwQhyrCTjE6+P6BB+73ym+YrA9wHKTheFYdZx0b9pkpUVJ2VKJ855Xuv//9b1kHVg2j+7EkH57mmxVjrNLWFozoJCIQi4SRU+9H++N0bxLqhQ2Ygc77959Z3o3O2NbPySIP7D/SrHCXbLDBhm6dddYV4+rKK6+WFJbNDQdEhXDWkEYiHQaQmL3DZ/GyMPJlP6dKAsk8YegRRcGwx/ihFB+sCEy54Jc6/dwyvxjiAIH57HnnnuvX+ztu7JdjZO8S3eH6UoFF4z4Z86p0ZsZxQKju4OUB+0oAt6nhYWK8iBNjDWW57777eEP6bImUkibsJjiqmoCtaXPQFsCw9RbKLVZWtbpVeuWGhyrVvFzZQMXZvJdcy3RGammfbG2UKd/8M3rNisjCu+/+t66lijp6eTrJ0i95dVeTsigc5hTE5yuGTisQUYAYrkoIWAu0CEkOcA1zAHkgqTe+xyjOqomcVmu1B96nNBi2nbVagwKMIwFdKT+LxMTnxBww1kSw7D3rNYMt5GNl12xVYm7n27lxJCc2BosGKutg9tlny9ZI7tjnz2/NKbs6yo2iZiNWjbC6ON7svVm9zonbYqhsz9NSHNA0fPnFl4LvynSI36Nph7KWVwVWoBVUaYjUF5+pGNmKx6E4T7Gky8bSJVkgYVrSTL86skJolooP+SclWqkL4G/pEikPaSQ+lC+nbAQGsVO+/jJpoijXPn37CYgQtD4eMgBZPKLtt99OSkPzFuNGUa6bCcEJCp3zmbBjjh0pXjPU+AAlEeA//fSDVy53i6U7bty3IvCI3IAJMW4YA7oSPcHzR1EM8d7L/AsuIPwURGEQxgju73/8IUtZSI4wgC+XWmppt+WWW0maAIBnzz69RfFUQudL2eqV3GrmGnj7KEA8RtIh4CCUO6JHht+xZlEx3iFeOGlYXGldQaGJa7XxdJ7Egq7FeXZv5Tv/u/oU4ZQgOvKLt7pZvJ+PGiXXnThhvIgpjIc+/r0AzJKGABtyxF+PdOeef57riREx6+xecdbcKd4gsR44vCNC74ILLpR0HcKfFABdswVXkSpxW3c/tk88/rgYhz26KcZi4002lvQfWBcEIZwFcakpjy9rwn+ztB//BRdQ9l+8PSInLggmcBKpWfb+/52TO8QYpqMv71OpVBsMjTg8bJ6RAFH9Glt55VWlsWERXCrVBm0BSMicJJUGhIBtepZDrWVo12XvlgnStPk8FRQh9ZDU3ICBs8hzfvLJTzInzI2Wk/cQB4HvL774EsFMUdKMN4UhouHtunhkGPes/1GjPvNGzDuyp8BbHXjggRIB22STTSVKoqmpqjdQ7pSUDAYeJe2Q5a2++gjXra1bLshqrM0217O7d0o669L9mDHYf9/9ZB1O9Ibwe95IJ+KqkZpO6Uc1pdaZqXAEKh27oTAXRmI/yBVvMDOO1Uqx+i0Vpdru19LvvSOCA8MsgJkAsFvxXvUvUyYHZs5ockoO22fWeTzeUhoFTMNeCvuu4BGXH5UAqNXvIz+vEA2xdIWe0NE5OSstlp87SLVYU0bDCER3iYynaTkUZ8F6Bj/Q6QYNHuAuu/RSAUILzoGKvEpoimdVNf5/n30+yn0x5ku39bZbBzmlchQj9pNPPxVnoLOe4+VcpPTjMdZn7trDLhvf4u/KUhJybb8mcLrsdhbNaaUo89/lcjKOLhU/kivnJIumKL6yw6+1xvSXGYnToqCLR1kEj724wgrLCyYMJwTMnulKnacII8LnvSwgonzH7bcJK3fNy/vJXp5T4PGgl7+TIMwEihAKEwzv2Pws076+KjaWqRKxSj+poNuUPO//0FiRB6hUckZOvPX2AC6qBmGbaq13EnLulRDC/+qrsaLs2qRK4RHpNwOQdY89dhdviMgI2IGHHnpYqjkA2RGaRFm5UDLJRsSTv+iii2XQUPi7776b8G7cdJMyxzJpfD3yyKOcEUnRCwXvEQFuYVw8OK6HgWAYHP5maH8EG/ffaccdpaTUPN4sr5qqN5y3P69LmNpF5Gu1QIkuUxZNDPcmkgITLyF0nsMYOu3cGKxl4x5HWOT7VHOu07/8wyukOeMwFjepHyIOeMoYjxBsAbYkBL3/fvu5A7wCw1NGeYHj2H233UUJbL/d9m6W/v2lPwWhexG5/pow33LgQa+8yipuw402FAPg4IMPcXMPmVsMR4QJ5G4r+jn685ZbikdGGTl9gLSySBd7Goy2toANwZBC0bIZCGEyIcsuvYwbvtzwDD+CEcZzsAERsoD9pkyaLONvPD5xiWEcvVICtfAzRpFfY0R2+L1Rz1tFTdqp1xYkvQvqJqyBugvh6Lp+xWirZ8IvnzljiTSOF3mWklBpvL+JWE2S5nE9JXoI2JuIIcIIYwN8DteE3I2fWW9EHHh+Y/U1w/jqq650k7wA4e+0ONjIzxUAc4Ds1jmbqBRVV9ttR/RzC4kO2lo0eu8GbzQA7KrBKeB3pKHavSGDkY+gNMFLFAZDROckzebDok0VP5e1emMJcFHRCwcMofdUS6cRiC7JCc0mhUZ7rVJA8VGKL7C5yoyV1ooy/920C3e9Xq6YxCD3chQZqCX7VFxpqrQ5RdE1iDW/fhx9yX/HugQATZsC6WVFxJMChKDgiUoJG7C/N04B3jF9oEweohNw7uDHobUDh3HyFB2ussqcVhGhshRJY4q14pRqYErxTRscRDNS7LlszKZ1vIoRoHgc66IfqAqtZc6UyeoiFmV6j2I6OX4/Um7oO45sn9j9UqXfF1mUBBnq1yxYMfiPjF0XOQhOCceDwEKStDfdt2w87Hmm9l42ymaGWzTM5MHUjl9Ft2830PJaJyWZAkRLVEDXpCRWhS/C2dIffBalRzUHJYbq0U1xiy66mFiHeN9UXqy55lpCDHf99deLx4eXwXnxgllwwQXcqquuJpU1SoE+QUK/XAdgE+RlGD5XXnmFhMoJXevg6ue1r4iBbdOGPLSlnOqRIRL3N2jYVFXtJ8K7E+onlJ3Uc0XUSojFwL28fX3FK2AtHRSAUyEEGm/0bAM7tVaJisg5YkElmUJrzDnnuWh7rvaKNwgmTRGD6Y033xAsEEYa6SBSCRgexirK2IIFASwLRgRsD+XmE72xcv111wtlcxJ4NmrBK93WK0+8ecq62ViM0Vln/V2eZbnhy/uNM490s8aTR0HOTDou0TQKm62bVZfoy8TS1fUVPE09m1N5x7YgIBiXUM4HqFISlMG41jx6RTzUOM1mY9s4T6rMEdACjg3e1dJLLSXpINIjdGiuhygXofTu7ZqGzK4lisDvg8D5oGHHZmOFIw7nF/ddMbJmBz19+vRRoDCpNKJ9pBXB4QDmRggRpWJeILMDK8SciuEXsFEYb329ob3PDjtIqTCGNFgw9hHptw3WX9/96L3mBx98SPLyGEX9+88koHnbM0mU+orHVfLfpCpCRKoe+rhoyTdja6kWXHit/EossmjtM9JGtSJzHbU6sLVve6lWDy0+wpzzLgsttGBYPpYGaEYP6vPHbK/Nf+eUrJFeJA/KjqAjujzKPm/rzLiWMLreeOPNwAFUyYzorLrJQIv1Irli8/NZ5DD8FN5Xu1NjsGDQiQESlIphHzpIe/tzJ3iZ8PGoz9yyyw93AwbPIbKM8YAFFQbVofMOlQaUpI2111KaGQvxc5XJxjhiWfx9LP/j84gmVdsqWZVW/hkn4FMFhTcaJlnEZxrdvDyN00wQx6G9tvRvjB+wAKIeFjkse9/iu06rMZMbd85pH6sOMTbIRhh+MQPDuyTIx5qXpVX3+muviy7lPXhOpdhoF/wIxQctU8+F5y4bg1gvxk5LMTWkn0kyuTG1Y4argThiJV6v57lXJbZKAzFcIpEVwsG1unVnbpPQ+y677OSOP+HEYIgkAl496qgj3UEHHez+9a/zpD/JhhtuJOXNGpWoh/4SuaBAmWKUaDnjJHfqKacIk+1VVymfBpUICNXZZp1NnsUGzAjFbJBjoFWciysiy+PwXbZYktCfIom2QZJkvALFsbPJM8PENl6WiiINFGjFLaJiofdWxGMaydIxLlteZuHH79XgWYVnyXoLOSdjSr4azo7jjjtO/sbCJs126KGHuuOPP97d85//SDpuzbXXcsuusIJbZ621JTeNsVGt5MYdQgIjRfofeWF2/rkXuXvvvd8tsvDC7oADDpTozY033Oj22Xtv8RAA5dWCxS1YnCDs7VqKjUwyY8CLqUBqZ3NSkdRWW2SYyVq06ahm/2nwsqZ+BKGSpuKJDBo8WEDIf//7391KK90iilOI8SIFGG/UYiSgsaLGyXvF5YfZuUXjuGFu9fPzzjufVPdQBcR1YYjleUj7YLyAK2H+wJ9Q4s2e4vfMiRniOAearnWub5/egt2iVxceNA1DcTLoxAzWBUOFaiuGja+WMktDuW8sqOBuEOOznoYISzAwQrSjWo3Iyvy/tsD0LLwkIeGdhmiLRlVMubpsTBqVVz0oqY5Ai6+yCvzbmWee4SwCM7XUQ3ztst9LiwkB306tJLf5s62Ukj6/rUdj6tZIsM3jWmut1aQIVKbkirTV9e3cOHJlvxcDLowVkWXShn/eZuvg5OmYUenIHoQ4kmchUkekpWcvZZck3SZNOrM1Wwn4nub0deO9m8c7Hqepeu5JXr0V/86+WjWQccpM7VplB0abgsobGzsWZQd/IwJ74403StXk1K4rW6MF5in+bPk61MIRMgf006NBrOHQUgOLhMKKek0j0+ABcVx0v6fZWkYvaroRPdD185RFxezdy4zM4nskmTzOSRO7On41wFa9zW5OS1X196Jck9Q0ZFCCqjgsPKVhxB4yQLfffrsXgsvIQ8Ocd95557qjjzrOXXftDe7tt94V8ORCC80vYd0ePdqzDYlliNFDNAVw7sMPPyK4FLhKyBf+7W+nihIkStMeOt2aIEijHGJXgoOjKNBKzy37+DSEYqXTZVAWloYgZfHeu++KN7zKKqvI3yz/aEdxc5j3X+vobPhdfFgoduIEQuC5MpEQu6uJkJkYWiYwpwbuNYDspZdd5oX9xVKtgYKmJHi//faTPk/PPPecm3eB+d1xI0e6fn36ul49emVRKYjAEBTfffe9dOG9zgvAL74Y6xZecBExgnCizzn7n27I3EOEuyWugJLqgaBY+NpeiDhYDj0tDLYg7m0MwnyLuZspt3zOppmMKjFAmK5rHcsJmaHLGE0Jhka91mhU2jPx0UrkXTWxlkafKaL6G84LHjfPY9gguFEQWNwfSnvYfLVhZm8BOkOZT2k55GtErwAtY4xadCUJ70SK9uegiPgHGBqBS9j4TG+U4QBQaUP6Rnt36fNYSslwWbEXye9Co2sx2CohLJ1W8hy+HVlKLW0RlUw0QiOh7TQPs2fzyF6oKOOwzFNbm8ibTTfbVDriWgo4j56UV5/Y/MhzpuHG0d8tqtKWdc8uXzeNRmazN2pRnvJnyKPXH3/8P+mxY52ybT8nSSPJZdlhY2z7PeZ6yQbVmTxXsr0jjzjCy+Lz3ZZe+ZkjgKFI0T3jO3rMF27W2WZ1a627jhgnnVYA4Z/xzXfedt+MGyepQ/ixtKdU9zCmlsZuiJFl+qOo2IprqVV00YzeYmRFPltp4RxMx2HjZc8f793iGqVilOa1jF8MAp7a9WfkYCh69Ogmqd5zzjk7i3Bl3a0rwRhCHvt/EDH+4uUWlapmbBtNxXvvv+826NTu9IpVaW8pH7t6Xtu/OcVBeZovzQRxJJBbHDNMCpdFHQRHUDFdIlUpphAyjxKQnVMvCcBrZ73TPfb4Y27OIXOKIoPAjaZXhOWploHz4sijDveD+oFYpseOPFrSEwBml1lmqSwiImA7/wynnnqq/IxSJaJCtdHfTj3FveW9P4T2sGHD7Mldkf0xfqd4IMveuez77HfTpu8aPq9dVG0xpKG3khPlAqZg9OjPMwGTewgmWI0TJe9GbQy1LloM+bMm4mXyszZILDReC+fzO8pa7fcYklRb8TOpIZ6VueB+WOXHHXe8++abr90pJ5/ivvjsc7fl5n90I1YbIYRjgvXwmwBBhWK58+673JixYyUatvAiC7gzTj9NqPEfe/wJ761Ncmf97XQ3x8CBkkJiisTbruQRKA7zYuLIUCyomzwe3jFLwzj10kUuJ8HIUUUaB8OndmTeq//cI48+KoZl3959pFy/LVEFikFiqqkSFIHYOFLC3ynpDSIwqT1YdmelL8+UqFwkCVwEjUJ7svdwxYPyRjxjzPzO3H9m/6+fVGJVwhwzHqwpSqwpzWdPsGd4B0p6F19ssYwtloNxp7wZg4WSYqJoc/o1QNns495Q+dc//ymfaasmgUm2W2ZQp+YiJSHaGF5NhHs8uHZeNIdx5+rYI25Q6iG1p0ZokkUzwzCFvj+pkL+h2FGgv2DMecG92CKLucefeFzlTLU9SpV0zROh3nqzXLB50khUM+iy8Qj3ycRPueMR37ei+TT53aQpNffvu+6RFJw2oEwCTsvSAF17RkkWWZUrZ983vrdiDgV/15m4+RZcwH0y6jP33ocfSCVeWyhEAO+AHL/x+hvd0ksvozQVOBK0BglzecVFl7hPPv7Yvfbaq5IyZv0VDbqcm8Z+bvbGY2VX/FvZ7yoFgy1bj1SewNZtAxbed3qORmNQd3ZRlxg9v8nzNNU0pJIcFlMdcTTCNVxneg7WAtWZvXr1kD2s1a89cnkhN1AoRt3rizfeesP17TeT6z/LzCI7xND0e+R/n/xPOrNTQWlVjhbJ7sqhjyOa9nPZ17LoS+w0Tu34VdVAsQJNk3rwblMl+ogGX5aKFxbf/fCdCmj/hOMnjHfveQuP6oGnnn7aPfnkExJF6OMX9RQhWBsk/AsjVl/V3Xbb7VJ1BH/DDTdcH3K16rVTMQRjJwDdlVdeRTxB+sIQUTnhhBMkAlDkKelKMHX1vq2O6WnF1SgEdSxY1EQddIHoxsLb1fRYY2RHUf52Lf6bq0S0pCh457J0Q8N9EyXiY+Po17wDdeoqWSoItlfmAtp/Pkc0BNwDhFtUf2y9zTYZwyjkewCWobF/7NHHBLvBNSkpl4hbeNhu3kD68zZ/dh3+56V+s6Sba47B7pabb5H+Q0OHDhXW3rn8tRKXZER7zYZa49c43B0LkgbDsoi6T9UQkrB0AGmKkI7/XjJX+ifdYDC9gsfStElPMc6gcqf7aRtvQFmiGY56JWfNaBDqhNEnT/pFKMkJy1arUTg1m1dLciXBkqzl54T3bSNamGgpKF3DwYDR2whGyhdfeEGwXpS7yrnBkBg6dB6JXFICC6AZfBd5bu3vlaermH8wMPDqUMl15TVXi6KnQmgZr6DaWIf+kajaUjxQaAuglonLlmb2NRgv0Tgy1nEvq1YetR3W7yS7T6pVVWoAZAJHr+Xn9osvx8gcSLWf0+oV7dosVo9YN2rIlnsaarznXFKxUWm3Yx8ZSVurUHY2nwxN0G+p5Y2jexUPxKhg3/wHcLwAORNhwYik6mOWWWYNkRVzwlofsdOiBlaaPVdx3OFqUaempxu+wvLu2eeec4ssuqhQ5zNcE/3YPvbY49LkVVioqX7p6MwiRGL0+uv39p8Hs8FawqgFRJ0bVo2h/yQYmRYla5a3jWm2ogywdytyHNkNjGelHgyaGT3Kolf5j/nzG52HtkiodmlMttJL03qkwbEjzcY1SNdCKZGRUjqVdRiY6NaPPvnYDV9xuOsJxX4AtLMP0dFUvwLHYE2Tto/HN3YaW72DHUV9W2aIGg5rWt/7VzcyzMOprQ9D8sNVAi3zHzbfXDx28uBUm5CHpSwYC9wEPOkdBAW8CXCwYJ0CEKTEMg5ZA/7EEgQsCMkUzetoPY/yg7hLafXTrMz0/++jLE9LmB3FggcLtbtSJ1caPM3GZ4+EnNM0SK2u7INWnVBksJVPodik7UC1edEFT4sxfeXFl4Q7gZQCyozOyswzFjiGC71hBg0anAEyMbb69O3r1lxrzUwxriOdqoMyc6Hrqd8QDz38kPvf+x+6k0aeICRXJ55wvFt44UWE/RfGROjuzZCyZ7YNEy9sKyeNQ6xNyq3wjjGuoR6M3XrIERkjgdVTtQrbYlgQdeDapB/FwXeGK6pnPVEkPWFKmEgMueJgTNYmd2YsyC7NWurpfSsKOI0NmFYH98Y4Yc3/ZsWVZD+R4gEAjQFDumbDDTcQ/hh99moW1t1ss01EgVDNRb8qIprsNYuuwEfy8COPCC8Ka3OQN0hJ/QxfdjntkyOA2GpBO+eec1EhGAFUztmr6zN15YrH0hbNqYqCYkfoddSy9avTWRegIFib1ddYI0RgcyZh1lfPnt0DhqLc0E2SKKKSuOAlNwJuzdi3po3GHlo+V83Gip1bZqxZRKAWqqj4PBgR1hYgdFLEm232+xlQcHHlSrnHa19Zi2CbTj/9DKkOIiLb0ZmKEwXAeoftdwhyQAdEKuPatbyf+cVRRM5DEWDtSZQIrVpikBTShkmRibbZmC1/9iI7bD7HMs/8bRrAnNN6xM+VRsScRJ/hPcEhhz+LPelceSuA/xeHpc6hD2BtEO1rb1c+ImnTEDqtj/pytHvh5ZfcCZueENrQ5H3T+Pr8c897R/9/0maB32mBR56uLouwFOcgnhsbj+I5ueEz7cbjDI+c5YjjCoxiRMcm0ZqtGWiLaMgz3miBMZTB4B9ePGWVpD8QAtZans9gzLz//nuCSbHUid0TwY6AJt+GR0kJ8xprrC6eP+tSUdiVyJP5vzNYyjz7snNi69+UFmFWjDHeld9ZORnnx91t9aiUClg2YkfoT1N2XxNAIn9LrN289FoVFuP5jh93OuB2815Rt5493KtvvuFefe21rFQR45EFT4M/gNR4W/c/8IBW3mAg+k1DxVcH3Ve9EGPzgpfY4g9/cNt6IxRuHgF58Xxt9S4jKsWjiCIvGhhdhS1dYliqevheIxmV+JzCoddTI3nPPfbMKoMaFKsLkTZLOeknw/j7/dKugF/Wp9yjUvSwVfBI7l0aHrY3vIttdDv3lZdflj4uyw1fTvYUlW/MH+sH44XS/3XWXkvSIcb0iiAbN+572W80l+xLY8DQc4f7IMTA4oz2RjQkfHvssYfbaOMNJa3CITxA3bpn72v7qjgXccgd06SW1IKB0kyeVwwjx6HlxqiAHhkgnrGUyG64R6rAGN5xZu/EbLnln2RNgcOhJ1meKpyaJ5sGltHOrGKo+XwzdPLS5a5i2llwJjUlV7ha9P4cUjkG3sYrjbPOOUecMAQ7qTltklcPqePmfZDf0xRpmIUkH28b36ICMplDNI+oIZFtotRHH32U8Eede94FbsyXY91uu+0R5GrFtbcBcU9dhx/3m26+yX077lvXRsGAX4ujRo3K2lc0GiOxAsyfe1pLfIvnWHfneO/WM+JFI5Br5OSZ+jqIzk7jVF9z1FXvp+XKvDNQB9YcbM4LLbRwVIlkn53++5c5u3Hqm+IH2LxpDwNNh5BGhsf9ZfIkd8aZZ7p5/fqh957RLigovi7y4PPRn4sOahOG21+aDMSuYBJl55a1TbB/eu9aqOab+hj8qjRQ5sEnEelMkjMc2sOZVyHeaAAkUhZJygZPHaZNyMEAbMLHoSVzbZKDP/+CCyRMDa8FJVWUYuqkG8ipIhEZJol0BAdALoWBUEnSTcFhkt/+v42sTM+is/N5fvrOmKKgHJifeV8iD7aY8mZqUnmbL44k99pq9aj3UUlURSo+BPNRbiFLyDwA1LjnoMGD3Cqrreo++ewz99zzzwlT7Lhvx7nzzjvPK8C1FeAX2CovvfhSd9tdd4intfLKv5PSShQtir1biDTQkJvrzzl4zgxMLN5Ih4IG6xUXKZPWIWFbb61Ckl3lV7PPBUGZVJUsznyxsk/ZM2m67ltJt8C+SxoFIj8+Y91OK4YzcWkkkvJ71wOHj81PkWo6CcI2BuEKR0m1kIuXaE6n5pv9PgQ4iqFPRAxhg3JgLYFPWW+9dd2kiRMCi/N42XM05OTnjTfeOOutxPWs6Vqtpkpw6NChouyr7W2ue48kw4woQDaJ1lnSsOayn+wdEqJ/LqSIIqUVbcnWVVmWumiuhEvCGEqzWMa8ruNMeS88TKx5OIPuuPNO4QcyA9cMC1smxfUi7xzG3BpoFleHKtg8QlGkz4+f1VIfiQuXylh4WhgXLs1wSmAtRn8x2vXp28cNnmOQe+mll0TmWduMJMmVVm7I5jKmTMkVDcHiV86upMokfPjhh7lDDjlU8GlEDj8fPUZ6mkH5D/ZHjcO6m0KJuDfGGXciCbBIG/CbKs/4+nkFpI1fHrHqKjpV9n1jxDSPbsTn6dxYy5Vqg0M3vdGpVk5RalG9Sps4AbR9sMKInKQvrIOk4qbztoV7xQZZPZPv0Cjg9DKeeZuZVHiTXnz5Jfep3wvn/PMfYtS3ResC2X/LLbe4nj16ussvv1ycZ+SDrpNp61Jd9vdWKd749+1t2pm9mMqM16RE7KdnoOzIFkYsVGxRZIHecK7dNLwDkwe+gRAtm44DfAkHHAjPPfeslCpzHn1ksPboC7TtttsI0dosM8+iWIPohcx6U8BvGkLCOYdJYkCorh2fpncsWxjxEf89CzO22mnhMCI98yToz0DzxZVWWlFSXRxUM1FlYdicuOurHhqelkmX0H5VeEUAR1Hy2yp4JGA1MUas3LyeCdc2YZ6Ul8lKZ+nNtO1fthcOFa4JUzBVVoQ4aWewyy47S0gYptjHvRex8UYbu5122knmyQBaYtnXlc0VbVULTKAK8s17ZZhBUPSu4nLt2Ass8iyUzUfZfGWbRGPrsh46s4qjNDcxQqTQtAteCIoeqn6EMZ3CSaMAON1rr71lnXJ+uzEsx5kKp5Yam7FW74xCwdbErXFhItQ6JfomKjp7p/gduaRUvPi5ZLNT5XPMscdICBjDgwgWaR0YmxGcm2++hUTdAGheftll0qCTKjvA7FI5FXVJNm9PUlFpMMRC9Q5fhTXWtlPJWmu5X+KwfqScGt7LNSuDVtduEIBOqI7cRMjf/AFRIdEmBZ3XheNn3vnmdc96+ZJfO3/f4mFpuLgyqWFdpWosKmNrjifqylCWv2dKsvm8eI8bzoAXw1CEgXlZ/z7bbbOt+4uft1tuvcWtsOIKQlapFXE1Z2g1VzBOGiNWruH3ZdHLzFkgwj0lFdJGsEo4Uay1xRf/TeYYQqdvxIbIhc605kZ//rm0viDFSIND8+BjQy4n1bRoQ/lzFd+heDQZY4lrNFZcHs3OsIsuOADiQFfzBZBk/5nuQ59PU4LfffeNZA0wFpBzlP8rPkMBzPrM1v24+P6t799qj8RzDcjWmrdidMi4w3Pj1zNp3bXXXdfNPKtinTA8OVeKXnCIE+XQIlOhHbfnzzBRUztaRaJbzWOc5k8qXVU85p+f4Wog+XCbkqAZV0I92CRp8Dj4D6W0+mAKOlIPTvlRtthiCymnpHyS/BjXAPhHJQkT/cILz4uHDrMtSlI8nCQnkYmBs4bVyFkUGai8H8SMvN+0HHGqi6PIPmvn5Ba+C9GemowJITsW9qabbCqKnz4oGCqkV7qFUHvzM+UCTyqxUgXdpnWNOEVv0vCsOjapeGJCoFStZFgL+T1Ead0UONute3f36muvut167en+uMWf3Pnnnuv69ugt+IikW7t75eUX3adrriHC8pyzz3KLLrKoO/SAg0RwdQuRg4wgzCnbbD1RMGVb4F+xCpBiaVs8D2bElM1RK+OwK+6M3HMMHiweV5pX7NjoRnBxqXYAJAdA8M0333ALLDCftIUAJzXHoEFuxZVWcNddd62z4Zf1H21Afm9essUcNLoQooMFIUR0AyFK1VyS5ZNKvJuaGoE9/d4ADDH77APdjjvu5M4/73wRkj//NF7G975775fO3kTrTj31FLfYYotIlEHTgtUG3BnP1G49YNKc28ciFjI+4G9a4IHs+7I5qLrEFWeruNPKUqmN4fdGIZgxZTsdY46vvvnKC9uP3aab/8H17zeTe/yhh51UQ4RyTmX4rISqrvL9zmNor5la09/k73JOc/qq7Htdp2VvW3LdKBJdDcpsijfyIecD2A5772xzDHQTJk9yL776ihs4eJAYgczZFCKUTamOxnGLxzc33ss5YlKJhLYLHdFvlljCLbrwohLtRj6xvhntGu1TWC81JUz88N0PpaP8rN4IPvTQQ6SCsFq1KFKSzWW8b+0ZCqMbjOZpo+AvKsHCWRoNRCaJI6HyThiw62ke/evyTrGnX/53XfeJON9QaFhKHezYqquuInxgeTRs6pQZU3uWsugZDhROJE4LBRFETidN+MVdcOFF7tVXXnHHHnec6+11MLdFxk8Ci+Xly48//eQ6vc4ZO36MRPmJhoGhNMMqJx389Ue8R+Io59Q+86sYbDkqiVrMOv9p0z0tNMkLt4dmYqY0N9xgA/fG66+7d70XSD0+YFks8VdeeVUsPO7x5z9vJcIb44Xa9ThFYERW8TPF+bsZPVqF+VqNQVm+Xb+3z0UejFPQEQY9Hge01ESNZvHWLuF7cAd//etfJZzPMS3MfnaokdTiWaP3SCqp3B/vIqUTS9KYluKrYmdqYkSuv9567usxY9zTTz4thHUYWm+99baUnFO1xdwdcvAh8tnu7bqkjBStamMXKmRclI8uhgPLPIUy63xaN3lR8RXXRQiaZLgVrWTJbpw5WqxZolbgomhguNlmm0lFxquvviZl8aQMjC3VuRy3kof08+8NiKnl0pHRGc1bvIZ5dsuDFw+LiDBHVGG94oXRZptt6t6WuXlHPF2uQ4qVJptU9vC7PfbYU0nGSNF1aw8pDxUa1UolC+vHKTiZh9grL9liMTdKvDeyz5Qa3s3vVJynxtYTuVFpv4sjvW2BnfP7H36QuUHwMmcbr7eBGNL2jPFny440dU3GTNk6zCNSSda2I+aYCE8Z5q/R4Shb57kRnhPg1cP6xKlD7Q4cMIfM+YMPPCil59279xTHLKsETJKmcZyaTCxLE/EQ3fGsQ4S3Wy8cse7Z81gcUjAPggua5JXihfLzRl5JwoQLHk8aRtZzAkyNaBTLmIvPav10unzspn1C6qVPn57RuOq/ON6fR/uTwAfW9T2mduTP4ILB8IuMAV3LwasQ5QSMP9NM/ULZfHMvpxk5inKNn6XnlX8hItwX+rlAx3w+erTolUMPO9QtueQSmRFY61TnH/wTelcalNbrWUNRrmdkhP+vjmJGppiO7OqY4TSQbfS2rN+D5rAVPJZGMj8JgNlJEi3gb0QS7rzzLuk4DOHQEUccKWx/VnVC87F//OMc8TgViFgPoMNKhiQ3YWACdXpKoFopu64GrkxQcdjAl1VFKdbPqh7y6yLUJk3+Rfrt3HXnnZIP5m94IXDF0N2XRoxxNVDxvvGhz1BteK/iRrdwaBZXSBWMy2F19DHFO5EvgJv/vucet8N224mCfvyRxySi8PGn2gEbwqPVVl1NQM49e/XMhJyBQqXLsN4u9KbQUtEy77lsLvTZ8nktIyealnRB2ZHYIKWazzBelPzviaRg5DKpKkG8DeaHNB3GMwBW2GFlPYZn0eoNvM5KJiAT1yhYdB6SYBQ04hzSsH8Mp5RxyrR4J+uAjLHyv/995JYfvpx0XqUnEFgw1hT3PvHEk6SfTy0IH1GstboIKvg60pD6kZB+Ld9TNsY2XrnRXTKm02CM5O+Zg+zizxfZQIsOQX7tJPpMzpmDEUnX7REjRri5/fu/98H7okRX857t19+Mk2urAk2c9j9pNpb1umZ01AOuqHn/56RsjR538RnL3z8et+y3DV8lfRHKO1kL3Xt0l95XUDQQ4seheO7Z56XXljQyrVazfc5RxLBMz7zI5y2qEdK46HUBzdoT2roX4EkqkUbA+DPN1NetsvLKEoGB/ZoUMSluSw2rYde6inRqEYxWn9F0T9d9Zmw8JApXS/K17XKZOaMRDyVYUz1FxJlU6xVXvJ9Fr61iJ9wt23MzcrTSX+wFxpmeP8gGWtfwrjQt/c1SS2nk28trAblL1E5TQJ/SdHKeeYTID11tqTNzYrp6zEymtXAs42cuynAzhrqKVtkxw2kg8+KtmZxVU9TtxdJ80lXwqhcIwRiCFUuOtu9GOEbvGQZn4MCBkjN7wHsNVB8QYTCuCHvueFDKBmiGFdh0LJyyMFzjvUIIMzPs8olCeGKsQHkMf8Hw5YdLTx8EEHTm1mAtNsaK71G0qo2/Ji0p27MjVnoKBCsKzTydxnxA+Q8eZZI3MgfOMYcYlCg/VW6pdFa986475fz77rvPbbP1tqIIsvQOwrNWj0CF9rwqFcqiV2VRkKaIyDTOU6tITTY0JjB0UHSewnkoMiU7T8UDee3VV7zQfdxv+qOFyPDpp58VDwpv18r/hLsltXJcvYfNgN0XYYZQM7ZXLdVvBpaVpROaD91rGLdET+67736JVrKnYJzFqyNayXN279FHcEYIKogWqfDp6Jzif99DKu+s8zhHWTQvU7/2cmnhD655XzYbAK2/L9ubZfNWNMKVxl0fBEV15ZVXuclTJovBhrAmrbzwwgsJJwm8K2ZklEVoil8V55BmeIOG8QiGFfNpf+vszEvs4+u3Eju50yc/NXmdFsGw34Ex6GyvCw5pyuQOcQpuvvlWN9/883vDbC7/d+0Aj9ipRnI5xtSUr6UkU9INz1dPG80ti0Q4l2E+wFZN8mv5gXvvcxddcrGbMH6823H7HaT/krSjGDRInoWUdm6gVjNFnd8zj7RMb2Q8vkZzZE4vWgk140b7zxl19+s4V4rPwPtMnDjJjR37lRSCAHSlbBng6uWXX+GOPPJIkZ31UJnXylCe+nuGNyvZQ7ybRHn9vFAJR6sZeJ3ESUwU51a3LsriXNWEGZlu925Kpzvt9NPdySef7NfYN8KvZA1Kf8242HPnhk+e3s8N6vIAQeys/Mr4jg4MyhfFBsIYIJg9oP0zFjwE+korrSTU+AASAZcOGDC7TCpgW3Lq1gb9lVdelrJJzgW3grVuzaA6Qs24vdD0Dtz0pFam59rxVw7blBwm8LBau/fo5q6/4TrJK4KSxziBt+DzUaPcscce67QHkvXUaYwecYgiLRgxArLFA2ur5gZj4dByRBc8yrYmkGosLME4vPn2W+7JJ550W2/1ZzfHwDmEH+c/99zj6m/UxIgBf/T662+43Xbb1R1/3AkSSdpqq61krrKxjj0Xp0JOaLnbmrElRZ6NrsL0Uzvi9JKResVecBrKs6W6JShfMRyqiiGRqhgvmH/23mvqvcLTTjtdqmYGD55TlDshVsgI6WM0ZszYjM8naVMsRFrJ+7tUXKMS7+ycLOcLvonnqOaee5I0GyvC2BxFmPKonoJ26Y6MYQJfz7Pe0153nbUF9zV2zBhZW7w/98OggYvoyiuucD9staXr2au3KPgpoZlocZ01eNlRJMMMsNQmNSnfh13tzWKqIk+BNKZ2itfRNZqvCSvfnfjLRPfiSy8KX9PBhx4seflX3njdPe332MijjpZ2G7yn0dSndW1siJ3YCuNkFSQu0f1VfB2MgI6ovUV8FI2qssMimmVUA/Zu0s/F71dA3a+99pqba865xUDhb3TVfu2114UH5fDDDnVDvJFqyjf3ivNxi8e5qyNbq7HD4HTvSuStqkZK3e8PQOePekV31llnyTnLLrOs2/wPmwv+DrA/TgzR8UoJiNKiiHpP+W+TkVe2/UtTVmE86yUf4FeWdrFzUnOsXXa7/yfFohMmTJT+U+wz1gdVNTQBJYVMZBZ4A04fI0o3eXNkdMynz2Apc9J5z7wvkJbfS6uLqjYB7Qw6GpnCfE4YP0GcHGAIFW9sL7bYYtKGg2AChH5U4E7t6GpNmU4pppTt69R42iwwMsPGSmwVsQKko2WvREB4gBVrBbIhU7hsbCxNvByU9n33PeD22mtPscIfffRR8eaZXMLXTDQD9cD997t//etf7pCDD3ZtffIwYhyiil+qDAPxf32oYDJkez0DbSkdtykV3VQ9e7a5z0Z96r30RyWv+JvfLCXcBbz7H//0R3l3jlpQZsUjNzCs87P+PqnUnYIBU80/tToS4xtIXJEsTwHJmqKgC/J7773vfvjxR3fHrbe5/fffT0KHzzz7jPvRW9wQPsFey8ZYYokl3dHHHO3OOfsfEi0bNmyo9+j76vtDQuZc6MTrJFxNWaxFX4pGV9E7L4YNpyeqUlR4pgitvYH8LQBibWzqiUUJlWSvzZ9/4223S6prr732crPPPruQcmGkwGWAsq/X1RgX7F6qwEhD5xq9f8zeSnVHUjXMTpGHwGXzCGA6CY09Wiluxp/wO9EUmgtS+r/66qu5IfMMcRO8Av/hxx/kbwsvsrCkSED4k6o66uhjpC8Tn+/du1cYHzVyawEMLKBg50In6Wror6IvGRugUzvKnr2VMWrMqhZ6zqMOjeHmjCaBdI0foq+/G+duuOkmt/oaq0tnb4CoP3gFv4zfXysMHy7eJdwxGM90ne2YYmWllaYxzech1Y7BiZa8Fg0QXU+uYR82YhHKRie+V8lYyQX14kndj3ldU+G0D3j80ce8oZ+6mWftJ/T1O2y/vTvDGypvvv2mO+Psv7vDDz3Mzeo94d49lLeoPbWmpLoYs30VP1lmccZzYO0r6gHDZGOurQUm0Wx1ikbjxn45xj352GOyviAfJMW/7957u5NOOMHNN+98Eo3EQbV5NV6u5mixzbM+Xb7tG0tnbY5i57BBRqRlxmccAQ9YGBdSzGnRREibjPaujmIE1FrAjB49Wt535ZV/6+YYMEBe8MMPPpCCiosvvUTK7HtWKwKINl6r+HrNcq613Gs27HUvh4UkMkaZnunP5XWnX0s4tVP8e44Z/YV75IEHhWvpT1v8UdpuQOIHrQiNgcuc8FaOSbMx2rjvM26kpHEPJNmKLK6JxuvNcBrINqiuMUXayy3rzaFfW1B8haMCKmCqgAiPzT33EGGxxUtffvnlZROS58RzhVjnr0ccIdTtf/P/CF1j6PTr19cPZEdDozczoFq9bOtF8OuPvLojYBUSHQuNYCQSlrVme2/696fZFNgH3hdlATASTowDDjhAPGCiFvd6j2S33XbLokj2fnlNfVvw0juzkJ4pG1FuomybN1slKMiYvTIOyxmBH0KHvD8lsTwbUS4MlHmGziPNJvHE99pzT3fhRRdJo8iLLrrQHXTQQe7kk05ya6y5prAOS1mchBecPpso3ooo63pJlUXRUOlyzAtRhuIRb7J4vWaCOfxOq3QCz0qSZsYDv8NLgnEZBlfW5Mwz9xeeFUrNoRCnQgPQN2tWFB+GWGdO5JZ7btHmdHn5uoZjy99TwJWdkTFZchprgfJQynRRCGCgxn41Vjphb7HF5qJA8JIwqA47/HDBgh1w4IFShgotwD//+U9Jl8DJ0t5G2q6tCSeVpcXCa+BtW2V2PPIzHrrPf86NkNjZyD1v85BNuMvXqip3ARN6gwSAMeNP5Pbqq652Rx95hJSTY6jh9ODZTpg4UVOtlSRrutj6PZLgHLXCSzWuwzLDrKvDjGj5bHhXLQXOjXj2PwD2m26+2X3+xWj3nTfC6Me12OKLupHHj3Qnn3KKRKb32Wcft/pqI9zuu+4qRIsVvVhIMoYIp6SW1ADRMl7DUAUjxiY21Q7uYqAmoQ9S4EEidQB5GKl6ZDh9o/rPPLNUxV184cVuyqTJEkn45utvJJpFqw6cU1KS8XuXRVpMLuV9qsorAY1Ys9lrLxvltMGRTQI3TVSXl41/mosHlQv1MsOqXClzDyoG2U/IT35+7NHH3axeZ5FuXWLJJd2zLzwvZedb+X3H2HZ0amuCSgAhCzt0yWaPMxWtxi88eWYU2t5Jw35K61GqsdMJRhSH5VvvfNHmhtYKFgCg1J/GpRadmc7t3XDE6Z/W7zT1/fKrqoGs/4FU+dTzUHU92micx0Lt3bunpBYgrlLw0W8FoIgy/K0XtAgRlNuECeOF4I2BIrQIeRVN1xCuVDEQiVlzzbWEjj/mQIi5Ojhi1D/HtLIiztBYOCU3cmIg2IJPVSGHR6iHsmvC1Hjphx12mHjneB4Qd5EKoycDpXUA51gsawX6eosixZvS3icDrVWrWVVHEj1XYxLGZWsiTv3IryOjhd88+cQT7pBDDxXMEIKHPCZKbp55hrohQ+Zyn376iRs4x0C3vzewzjnnHK8YrnFrrrGm22nnnWXe1l57LcEfQRqFsO2OAtf6V3nHJG1uqz4tczStqaGiodpETpS4kM93yqCYKkspHiOnsEGJdt1x++1iCECCB0D87LPPkd5TzJkay87df//9UmWjlOy5Yi07TGiaUWhGlL2yfRUSunpHAOUlrqxTJudgQGIsrbHG6lJZ95r/99BDD0vlD+/DOvrwww+kSmD33XfPSLoob0SgQc8NhQC5bSvn1Qhgj4ydV5477PVKJtwt/5OPd9FAtLEvm9P4/OLvNKoRN6/UMar5/cSWkrFzqRjM4ydOcC+8+KJElaiim8c7Px9+9KE75thjpdyWtB3vSVoCynFSZkmosjHAYyuFaIZkHuHMhWosYC0KY2vzV8kYGwPnzP2X383Uv7973RtgGAoUNSAvaDOyglcwOAlneweI/Ubl02effOK22nIrt/QSi3sl1CeTi1KJWKsLV0oS3avxnfV+Wt1Wc51TVPYw5qR8WGs0KDzyqKOyFONcXp4fctih8rw3XHeD6zXb7O6GG26UaiBkP5xEKGGNQDaS4TVGJvSlY0Ot1WFGdSOAWD9fFrXJdUROHd/KCNFrVRrWaFcGSxzxY63QbZk+TjDAPvnUU+7Z559zv/3d7/w6fcH9NP5nd9U117ie3nDbeKONtG1FhBeLHapGw6S5wKBMDqbRV3M36qENgJ2PfgFQSyd2nGbIR/fbbz8pnhAd5p8FjqJ5552vwUlodc9WR5zmjQMJjddIg2yZusHyqzArggWo5x6Q5UuLCH/1PKuCZeBvt956q1QC4f2MGvW5eAYsPpQAFO9sAlIknIuCZGMee+wx7umnn3H//c9/3fDlhsv9aLQlocpqW8NCK1rb0+vtTP+haRm7l91GeqcERTT2q28l50yVD4YKgvLjjz8R8h4UDaE3JguuBICrCt7rllUCFKudihEI7ajZeiHZYk/rFhKuNCwmvhLC5F4YjoMGD5aFDOCX/CXAWv4Bjp7JG1lt3uCaQuTIz+te++7jzjjtdPfOu++IkjziiL/6jXC0cDIce/xx4t13ph1SfVL1n5M+OS2Ee3GKitUhDUZV4bONxmnSUnmIASjASc3fwrzJjTtCV2q8Lgzp66+/wX05Zoz701Zbul69e0nk4q0333THe2+EiCDzRWrzZe/VQrCmRmVbJuzi+Wmci9zDkfsV/h6HodV4CIZnQelzP4DZAGgvueRSt51fQ2//9Qj3zjvvecV9pHiyffv2cySm7N2IgmFoUdo8YsTqIqRwGIhuLrLIwmLgsP+4r/KMuEx5yni6rCdjI6NPQfFM7xFHwKyLcfhLFtUQY9DpzVmrzM2bb73pzjjzDG/YryX5dv7+4osvydrdb9/9pNfUeG90Ynj28+t24003FUOFpnzCeNEFfi3eY6boYmMySfL31n2ap4BijEar8cjnsjGK5cI7SvPxRCMtRMlWW32EODekImGwBbQK/w8R0Lm8A/Hg/Q+4T71MIU155t/PdEOHDHGbbLKJW847iBA1ihFOq5IQTakYjZw5WBLA8/uirsBiF6I+UmHj34cUMCXh1990o0QOkOsQdh5++OGuXbihJsscVXv1FuMReAB8PqSEDT+jqeeuxiKkBrKxL0/FxAZHY6uB8mvrecb2m7S8rl572ppCxhEV+95KhyE4xdFjviiiqPp52v+gA92Ycd+I3oMUlbTk7/16rEqFVf7gMZZQjaxGYKrdO36OzEm36JzTtI/QKQS8KHODzAAbSfsEggKsFfYGRK3Dhg1zcw6cQ5pTcnA+jrU6wXmlaKuUUFcGnUXBysZwWrXyr4qsWHgHgd0eGtaVnYdVZyWWkuccO1Y8ApDin332qSgGBCSWO2WhvEf37u2CZqbaAm8Byn0MFyYOciRKRgE46otrRMEEctGzm56y5hk5LPqRBu/cIk5426R4CLfBfErUiJIy3p1nhAYcr2THv+woQlX7ISUSWlXBN+28MRbiUyUYjLPCM8p5qcuUYNGgMxwJuBkiWxdddJE76aSTBLgJV8DRRx8t5xDK3GjjjSSE2c0LKTAO++6/n7vswku8Qfk393cvKM8//zxRgnfedZeEjNdbdx33y6RfvIBtk/XSTcCujQtcF7Oh9qeeLy6bh8JvGsYv5gHpqHVm53QG2vpx333n/u2fFzAjxE6cT8kfFNbMzS233OqGeCNliB8bNSJq7pNPPnWfeC9lr733DpVQ5iE0h205LI0RlyQ3TqRr8IKysG3UYsEENPeDJwWlgcBZdNFFBCfw8cefuk8/+UzW4uuvvSF8D9atu7/fTxgodGb91z//6U47/TQRsGDCAFBjNFcqOX+R0YWL8EsDtX32hvkaa7W/pmXf2TvmaU6+djYoAcrsK/5ZSPUAIn7iicf9PP3g+s/cT5rskWog2oojdJUXvHt6A3r22WeTtQaW4rHHbnHjYBX112lrr4qRqkDLOPpYflSkkrHaImUXANBJUpoysPframxi4zu/auCpFqvQK5vu3dxvV/6dpNGRkTQYRJZKh/J6h0TQdt55J8G2POVlJXLzsy9Hu7PP/ZdbZOGFvXxul8aD/fvPLPfBcSQ1ARapU2SXtVBwwkI7YeIEMYLZp6QL6TRO/yjSOlAaUKE5YsRqfs0tpgYfe8rfm4j5Q95o4sD4pSqtVy/DRBWjHs2MuvHXaTkaPfZatl4bx1m/Cqg0VRlYZqMWDaZpeZbYqOBUIkl8BnJP5D57/UMvS/r0n0lA3hRQnHLa39wrL70sJfYYmIccdJBbYvEl5HrI/RwzFF+7ufVIMXppToX9y65DUUPACWKcHO1lGo4MTjGyDb2L84IzOmTwnIKBIwMCfYU6YK1JBqcWBY/HqThmNnc2L1Ob9hnGrOQGgVKR07fCPK6iN1tkKGXAnnjiSXf88cdLJ1cmlUkGCLjddtsp/0OaChU4ngHpoyuuuNIddNDB7rjjRsoAMqBEKXbbdVc32+wDZEOY+LQqmuLCLVqjxQGNj+K5jekHMwhyJYiRAUweAUjahDJkAKqzzTar9EFCkSy//IriNZJOAAhJF+ptvOFFx2LGsEePbv6dnpZ+M79ZcslMgBdTH6XvFDx05fwwRRcvAAvHafQmBham4cR2SpKD0QO5Eg3UEO47eSFIiN0qKsjLIpQE/+I/Siv43t17uQMOPMBd6edp7733cfsfsL9bf4MN3FXXXO3O+9e50sV3maWXUaxRpqTTvOmwC3lxS4fEQER77+j7NPq+MHPZuYh7HChC3xneLFV241oA2gEQxEgh6vWfe/7jvdBlhF4cNH9f741iZH/0v4+8J3KihEtZfxjZrDGEOeFUsFXoMa3g6sjWX9lhe0a+IjiD55M9cZqX+xuZlmEMpNzRqcGQBGOW84iu0CkVBX7syGPcmWecJUD2n37+yQ0eNNhtsMH60vMD41LSAF4B7bvvvoJhgfGWNOvpZ5whxFG77rqbpIiWWGIJIbGiTJtwdu++veUZ60IkFThkwjsUZygJNAbxOmyYIYui6ApwikfWcLClZQDAAgLk3y+/THYffPiBe8zv96eefEoUM2tr5v793MKLLCLrkHX6vhe2zzzzrBiOG22woazlnt6Ypm8SjoGQwjkAzu3aa6kzGAiWyrJnCUJfUkXVSoaNK3sHPqB9vRpD+K1WZ/k1Gn4Z/jk1ULXUSozplfyeu/c//3HXXnutjBF4o3o9sEGnikUbNmyou+uOO9zc88ztfvxygjhw73zwoczJ/t4gRU7POttsbrtttwks2e3SNwZDw9YdUYErrrjC9fEyFUVGpHXcN9/I71FylO8TlRNQeaWSNcsjrY0z9vBDD8n8gdFYYP75RFYq7iHfwXEEOn71fI+UjpgrpgoanZ2ySFkaRXSmFjEpexbXdM/yz2r6CrzUMsssLWR9VOgNGDhQ1vVuu+8uyr+PNxKPOPyv7tRTTnFfjP7CffzJJ+6Uv53mnbl13Qbrredm8kYm8pXSdGSm9rWrKP7RBbZr/X+2/fjeWtAAOJf/JQbTqLiJXk79PP5nIRGcNHmSfHD2AQPcPEOHut13201k+8ABA91FF17oulfbxMlmj1lvodhILzrPZWn5Ml2Vp/9Cr61QekVkkBYk1rOpq2OGq4HsQRr69NjDl5QpcZgQX9Fb25S0QZozcuRIaXN/4403uT333FPCTeJ5eqFIDp2IS79+/b0C3FtwK9AYk5rAqqdkj74sG3uDZscd/5INiDHlxqHl2FM1qy7zbrswBLL3DM+u1R/1DEdi4cUffvjePfroY8Lm+sADD0iai+oRNgkbXFMsFVH28FwQatvVG1os6rwLc+K+++57Cc9xZ3ADFsGKEePF59Nn1IVLh2Obh2JcWYVwEsiLCgyXnM5YVRMxJtgogBIRjIf99XC3ufekIBjiWVDkI1ZdTYB0Pbt3F0Q7D5D6udpu+22luuTUU04VEOpOO/zF/WW77WWeb7npFglZb+iVZz9vCIiQxaBwlZC6q4kXq+mG3Liy90gb/ptG5zSX2so2Zd78z7WQs+1GOi1JBDhLOos1+PXXX7kvvcFCJ9tjjjzKb+C5xShzgb589Jgv/bo7U9IKhLtp+8DneXZ6fmBwKtNoKrgIw0HYeilTcigV1ihrQaji07wsNj8/p0Kn0qxmOYGwToRmMOmUkDrXwiAB8LjaqiPciScdL709CO3+5S87eOG5lLyLGe9qGLfL+rz44ku8h3e999Y3EMA051x66WWCh6DLLkpGug97xZbtpUSVAk6FlWVbmW0StHbD/k/ydy+GsQ2EXm3TvYURBk8KypXnvOGam9wXY8eI4KdS8Pzzz5X3JxrEGoWLabIfa6Je4NtwbH6/2WZ+rjWCV6/UJbpECpl9JZTrgeDMVFfGHRIiLXWnHZnoINzWrSq/K/P+2M+MPVHgJLF3irEH+Vy2OtKQf5HPBjulYus9TUI6SOUUcmTkyGP9vBwjUU/SrHQw7xa6lk+e9Iu79LJL5VnefOMNd+PNtwmtxLV+ftnTeNLde7W7UaNHuf32319pFPz+xYtmvpGtOCjIdPAviy28iLTXwIkcPHiQm9mP32uvvuquuvIqcTwGDBzgtDdSXL6dytywz3fcaSdZqd27tedGYZTS1L2rn6rXY3lmoOO89YCdk49/kt0vjpy2Gum4GWwrUHt8TE8g3uSP8eyQnsMwIX2OobDp5r+XSLX1SBo8xxzuuGNHCgcQlPhzzzOPu/Lqq90TTz/l1llnbfe73/7OG5SzeB2oe3syUcUAmE2sWW0hImjVap1pjjP7+aefZH/w7mec+Xd5HqKxpBFxkhfyDnTd/43gwbffjJM1QlUuz7jppptkEIRUDOE8PVd09HND3eXz0JThsMaNiTCoW4dsYVOfxiD6rzJW+GpCWQR2FLIqOyTH7ids6d/9zl3sNxvhRMC2hKnXWGNN7UkTeFaYJLtW9+5qXBzovfXrrr9Buv5SgnniiSe4xx9/QrAuxxxzrNt+++0EAGohbAU81gX7ESOSiyG2Vs+chaCDhcliwxMxD4Tn5B0AlI73Xuzy3ggjrErVAWkdCHr4LN4JqQV+jzED3wXXhleGr9qKvibeMYBOIjPwlcS4krJF0lCqHSIibdYbpBhWSwLCPhhqsQGkhoLLvd2A+YEv4Y677nSjP/vcHXLgQUHJ9RDlz+dJP3D3akgr8bsBs83utt1mW4m8nO3Hhe6sBx54gDv44IOkMSKVNLzjQQcdKHwDvBLXlDRFTTOuMidWFVLTbVmcE4kwVBqZXc18ESXonxHBi1IlBw9Z1U9eeT31xJMCiEUxruoNLiqyKJEXo7BNja6fx08QBcncHXXsMe6Hb7+TdUqUAW9+UihPRJATPsXzbG9TAGG1mpNftToE9d8WyJmSYulybqTVa9qTQ1OZzetTAcJ6/iKLLCL74AO/toiKMLbDhy+X4T1yQV2RedP92O522mlHAeSCeWH/7bffvoIRY64OO+xwGZv111/PzRnK1O35suhR3YlAtHw056BEK2XRCGeRv2BIhq7tcr0pWtX2888/uHffedddcN75kopYebVVZV/tvMsuwsnEnDD7yJGXvPEMhuLmm28RgQsQOg0RqLb2Nv95PMrxXoFfJhUrMKqi1HneWobJiLk59Hc6rqG0vpaGlF8zwNnSrcb8nBtt5sWXg4vjuW6ZInK5MVUJUdCqN5R7eA8Yg+XEE06U6iD4MTbZdFPZL9d4x4IxRXbAT9WrZy83eNAcbuQxR0h0igggfZOwipBDvOe5557n3vfjjSzq33cmt783hMC3iAHi37lbe3e39FK/ce+8+56kMFb1Dsirr70mFUmzeaVXqWhPoM8+/UxS3ldddZX7xY/72mut5frP1E9mt9PWSoPsbeb0yccucdaqpFKxdEPpMDXIcjPwG+nh9bPVkMoLQejSMtryOZL/NtyveH87uP6UKcoETjqVnkCkjLf1hgH6oCM4DNyb8d5mm62FPI69hzMLJcRV11/nbrj1FrfJJhv79T7QrbnGGqFpqBp7EFTCZGwyksP6NRE1wdh/4YUX3BjvZNGjifT9N94QWW74cDGg6PeDs4/BMqVzipvi54aIMT38fgqONhWdjCPPhDFbpFdoHJ9C+jJNS40VnUurWM0xQ+bQTUvaf4YxKxZt4BDgEuRKdfXOXdqIh7CvMlGpdudc1QvBM721B5IdBk4GJc5rxi/cLqHgiRK+JBqBUCbfx6SweSDAIqTNBv7JKxCiGkQsFvOWYxrAhYpGbxxMjiI3Sxnehc9aZIRNDHgM4BSLEaMKLAdpKC1lVYZSMA6QhUFu961XdjAE7rLrLl6pLCrpg5u9oFHac712D//+GDNY2TTHW9kbdAYUNjKzjCo6ighlhoy8gMuiEsWFYkDoOFdo72hpIKIaUK3bvJIXJz3ywvPPuyFzziVKTjdN3i1VybJUwPfq0VOMABT3/PMOc8cfd7ykFzBYAHD+6U9bSuXJrbfd5i67/Aq39LKveY9+IzeH9+JIZQiwM4kNMw176nvmVSGpC2Hy1FwtbQ2fMTPWNaUAMdt4v9aeevJJ99CDD7kfvYBdbNHFJJVDuFa8cz/ukBPybpMnTXEffPSBe8p7mE89+6yAESknJ8115plniuLvEP6bbsKjcMqpp4pg5/OdoVM1Bl28hm2M4zUliiBJStkzVZgGcG3NSMHqMuZxRNCiADwTGKP/eg8NZX3jjTfIeCy22OKiRDAebI7ivahf2uS9AacC2AR4u99++wu1AP2qSMFSOXTSSSe7Jb0BBAaEkuharRqYq62RYCprh18IFig4Lpqyctn6lHO5N1ETv0dqAuTslGjqZ6M+k+iqKFF/zkGHHOwWWHhBMTqmTOmUr5OmdEjpOFFJzoOfCEXOHFFJRwoImcAa/GVyIlwrb736ivvROxIr+rEhFTv7HANkL3TWaw1zoPsnx7AocD+UyNoeathTBth0GQg6VrJ2Tjzm8VEWZSqe2/A5lnxNc6ZzzTVEcAdUc1xwwQUy/ptutqlEd/kMjhEVH+1tiXRjpvqH6MZiiy7sFuycV6NGXiaC7xnz5ZeuX//+bo/dd5d1gMKjikebkHpZPWGijNEjDz3ovvGO2Z/++Ef3tjfQpZlhiNJx39P/dpoAR/kcUdTfrriSjI2AmXt0i6IiGhVg3cZGhY2dRicsIpmnEeOxKjssrVRMW9jnkaFxIUZXBlDzPaZm0OTnK7liKpFYdNBdd98lRt45fm8N9Ma2RdHNKcdoIcKF7CPVl06Z5A3w74W6AgP83vvu9fOQuKV+s5Sk2Hhm0kTIqh5yDaVKoKnlpZdcIlFtHCiAz6TtkG90Gwe3tPkf/iCtGeqWdaho5gIakUMOOljOX22VVcXZUVB0BLAvSfVMCxar+DuLzuj3U6/6io9f1XXZvlePPFA2u0bhHJ+DkMa4uOPOO4UX4UmvRCjlHTZsaLaYiukOU1QoFk25VN2yyy4jfyOEds89/5FQNxwDnAsr7BNCi36MePdYuIRPCdFbCZ4NcrH9dWylGwiSr9rXaLIARjE++D1VS5deeolUJFkkx+i5MWZ4PxYRljMh1quvuTrcQwUcVi73R6iwwO7+978F1An7IeBHyixZVFjRxqUSk+CVzktlGjwF14wqN8MA5WiRF97x6quvcWuMGOGe98aKlzqSarPQtMqS0JPFhAPf033Vv3fNnzBw9gHurLPP8nN8nzv9tNPE26PKC86WEd5jeOThh93hf/2r3J98N6W1EM3NOsvMKmDw5JOgPpIkQ7qnDe9Rz9ljQ2wFjAVK7TzvNYLbmGfI3H6jryMcFAh8lDj5eo5Jk34R+vL773/Az8Hdrqc3Oinb+5s3RGbzwgXje/yPPzllhmyXdVSpdApmiufeaKONBPVP2NzWarxHWnlvtlfUUGyoq2kIq6th4jTq43JeCTFiUl0XgB0xNHbeeedQgfCErE8tkSadmgvp3NDV67Pn2FuAU/HYUfjgFb76aqxbfvkV3MYbbyRKDBwCFQwYLzgMVHgxV1NCeXP3topEgayCQPYOf6uGPYZwFOHXKev6e29sYPB99tknkr5BOG699Z/F6P/tSit6Y0iNfjA2Y7/5WqIsjz7yqCjEjb3XuWDPXt44W9G1V9q0FFcisN1DPlyrIV56+SV3gvcScV64bi9vmBEVs3RYKkZtnCYOCADbD3U1XCxKFE8jHmKtFgOoG+fd5rKryG3zmsjXTBpdU9Z8iEjxjzEm0jfSK0H4c0hFLrjQgpKWxEmCp0miYEQ0nNIm9PRKVLE1vHen+9o7UtdceZVbZ821pHjhnTffcuuutbabqVdvpecPoOHePXvIXtlko03cow8/6uYdOlTmnSgBsgvAL5HuL0eNdnMOGix8RCO8I9oeWklUQ9WVUtuHdZ6WedKppASU2ToiBEwbG1kWjyb8ROm45g6AYVhsforXivdrbNh0JXfjOVbHIJW1uO+++wiW6s57/i1puQE0nSTyGIox2HuPPfa44N74fI9uPdwhhx4ia/whv48HD5xDol6LesfjqWeeEh0iOsZ/FiwaUAmqsjDOSNljoLAvDQRNUGCon6+HH37E/215t8KKK+h9Q3RH+b80MorxCU7lyKOOFBA2Oo99ohmOfLy6Ggc7ysqcdVyjzyZJ0/hP7fjV7RR5GTYPoXOl3FfcgeZ4G9MsfMWye9ALPl4Ir/ShBx+UAYZSn1Lf2CO1F9ZUCVwHWk3EJAxfbjkxBLAiL7vscrfeeutJeItW3BgpgHZBsRP2QuDCyIoXyeRhHHR05F0lOSwcZcrAjCZAhxhFhNPIhyOouc4882hFCIKeayAwiJhQycPfAaH17NlbQmy2MBvST+EefB6hfdlllwnXhXn7ElEK1jcHgsbm2DyFHE1d09RMRYFYlSQnQYscQblGXUCDbVku06iZp4SKmHow0ijFPevvf3dHeGE4U7+Z3F133iXNDDG8kqBQu7d3E2BeGsaurVLNNnu12k1Biv654FxhruBeOOWUU7xgXcgdduRf3U677OxWX2sNwYEA8rzs8ssFO0IuHMNsdW8o9ek7k1j/qgTzhntTAgOpGZWMJ8YGmwzhi+cN+Jpc8Wwzz+J69dROrHgLCFmiXW+99abQlYPc574Avomm4BV1996LADITl4WvWTMYp5DkYRxQhQKZ0jJLLx3SQHkZvUVBrPonjuRJF+fJHVnOuUEphXQDSgehLtdzecTMyAfl2q5NWCbZR7KZ/TPwPXlnMAYbb7yJGMXFKoKiR288IigJ0mKktQjn33bb7eId7rLzTm633XaRfDopNMDhjBHCjd1DBIaooq3biX4OtAMwxmtnZvzbP7BCCGQMSubnMm8c8ex9e/dxASUu7/niyy+4V19/zX097htZb3DKHHvcSAlhm3fa7tdcx+SObB9wL9bTTxPGu395JbreBuu7HbyRDSMn0RSMz47QUdbmpx4ppbagZJNA4mi/KyO24mcUuc5xXcCCsQA2r7SVkrW93dKgLchADd84TWf55xs27zDx2kced5wAOOcbOkzW9xfeWKFaEjlEA0Gt/AvRWe2uKu/DPmAeeQ74hZIkX5/SedfvbWsnQOSKzx87cmSWBr7pppsE08be3Gyjjd0eu+8hBQViXCPvUuXeAtitfbP03pUQhWqIgCR5ust+L5G7Wv7+rdqk2FxK1DzQB8RzgJLU98gNTCmIcI3zExsrNh21Wus5jOcmN1asmIQ9XBF99+gTj0ukZNTnnwth3OKLLSZyhHONNgAdQBpp6SWWdEstvoTbaos/yVySlvnK75Mpfs3SiJAXojULxSft0hB3sttgw/WdsQszfwDkSQuzJiEWhVuIKBrOJvNqwH3+h7OG3INCZIP113cze0NFojyhl18WxE61AGJay7pLRqr03CIfWlfHDBsrdpPxXiic7QV3T78x4KsgjEjPgymhhCt+OeWF6BBFg/AhffPnrbcWRleIwlYbsZp4WHb9arUaLZ4kyxEjFJ14Uj0k3A0VPFEAAESEwsHA0LzsggvOl89QmYPxQqUNOXiEMxUd5AX5vrNT+6NYCSITSOMphCkThpEycuQxqjhQ9oFlsFN6xpwmYE0s6qFD53F7772XW2ihRUK7eKvmqTaE77XpXUWEICWnN99yq9t2+23dxhtuKOf84K3lc/2YwijaJi3a83SIcxZNqGXke8KdQv8XP7bjxn4tRoMshnhh+M9+99U37qjDjpCqH47OYOTQL0KAhXXd7Ckher+5BTnuDcihXil9/sXn7phjj3EHHXigt+oHiVGVguFBKIW70W8FDEZSyRVw6jSEP8egObzXcLDb4o+bSznzEYcdJgBcGFjn8krobyefLIrn1ttudb/8PN7d7b0RImQYqfMNGyZESxY6tnGFUXbcN+Pce97YIDUw7/zzyfnHH+sVmhfCdVISfmiI9DDWzPF3P/wokQMAm2xiWqYf6N+pLfTLwJCd+Msk8SyJZgTkQbY2WMPkgmHp/YN/lxeefd4bcne75595UddrRYV9RwCOyth21jMjmMP60wyac3BgGVWhXk8UVPndN9+5/fbdV0Gx3dsFB6X56SQ8TUX7ZFXqsga5H+k6jLSVV/6dO+CA/f2e+of8HoPKOW32FzM+x/tK5ilNQ3SzKsBulN0HH7wvmIZdd9td9gBVbdvv8Be/Z7eR/QTlwGzeeP3byadk6UpAuxhMsfFvRvJtfm753FxDhki05ne/XUlSRoqTSmWNfvLRx96rfEjItOb0562w0opuueWHixHlrY0AlG4TskGhSk+TTJFZWvW7776Te9X9OO/sBfRMffu4Di+PLjj/fHfD9ddLdI391F7VtPQv/vnMGZB0Inuc9HGn9kwaM+YLt/QyS7lYpqossjnNIwGWk1d514xziR23rgR/opsnfB+80FCFlQbqeq6PEwC1PeMFlbs0g/V7bcCgge7DDz4S5eiSmkS5SF9KZEEKGDrFM8fBEScn0bRZEqKjk/0e0A6+ltrU6qO/n32Wq/oxoeBhQvDcd91lF7fc0su4mfv1a3g3gMwoxEo1MsZksjVtmHeZCn9K7ITMTBN8jTcxXNKA7Qqp36inkkVZi3rP5sVYWI0fp3TMk0pQyo3OcnGeypRrfk4+9+wH9NGRRx/tnd6nhRPoUq+LqPQ85uhj3CwBs4g+w3BknHk45qNXD29Mejm4yQYbyfgRWUT/XHnFVe7b0WNdTz8ee+y5h1vI6znwWKRdScEaAJd36N1HU0sj1hjhPvnsU211EuYd2MFHn46SqDmGyh+32tJt+act/d7vJXIYGVMJ2RJGozOCS0zr0Wi4xGOmmEqFZFTk51pIo3d1/CrMCgMC8pla+h6EC71w7dW3d/D68rx9HBaiXh8UtHolk4VLZYEF5peIBKWiYDVqIthzSzUWrja51rWWFxw0aLDkrSlPvP3226WbMTgYeFjIU8M/wEJcd931JCrDNYjIUElk72JYFo4OQdlvJflEmtdxP6GO7+wUwfbMs88KaJYc4e//8AdRuHiI0NAbdsE2R6ykMus/KCfAf4TWUTR/2XEHecYnvRX+v48+knx0D79wKoEQzrwKbV1vlnxebUJ3Y3hczj5nrP4tnqvwXwy0LVH6YbMBroJ/odpNIy3SGhygrD+XjXLZ5ZeJUMEIOPnUU9xxx4wURX/YoYdKpEI2ZJsJovxrng4JfXayuau7eb3hsY8XdBCsIVxP8UYKgE7GeL2113Hbe+X6i59bME0//PyT+xESqmuvEw6AuPUAxgbrjigHVSJ77LG7GzbffOIViDLyd++crGWwL7/0sggDrf752m266aZuK785hwyZO/Bn6Gah+ozn7uXXcgfRkFThn/yde1MFRHQIgDSGG1GV8eMneCN7dbfhuhuEpmEBtOzft2evntJaAJBi1XAjqdKVv/n22+JV6cw0bmpSSmC5ZNUEcrG2DOSmzYw6OgCnanQJY5nnY83zVfszDZOUIlUju+++m0Ry8LSL6YqGNRmiFawDvsLBQFkje4ZmbIT7MRpIq1DRRw8ezmXPUmnCP86xSFI1RCTsHmCgiEwyJ+wnDPzxv0z0grmHu/OOO2Su337zLbfMcsu6s876u/y9LwSEIXrbu1tPiWAJr1ObKYVaw/7lZ/BsH330oQDf8daJopGa3Wabbd3w4cuKGG7DWagooBqBLv13QrpV9o8ffPoq8axXXnl5FtmyQ5Wepga1UZ8Bal2IUJTn7vXnxjlohceIlYN8n9azJ2Cfgi3hmRf3nvj8fo9uuP567uprrhUjEvqAOQfNKVikeeaex6219pp+X3QIv4wfUDeZHj/+51feeENoIpDjP/1/7b0HvCVVlS+8qurc0Bk6Aw2dgCYnkagkQUGCgqOI4nOeis9RkTEBjjqOOuPvzUcYZxT9fIJKUEQQZBRUfIA6MpKjSB6QIKnpHG44p+rt/wp776pT597bfVvF8Sxt7r3nVNhh7ZXDytW8Lv29fd7qjJ/oIgwLCvCAcZvPSh/j2SmnvIfpipPKvXvNqr8y7c/ag4wtvqS0JjVWRvtb6r/I+gopLTTwNliv7JmGd/F5AlhNmqIIBeXqhA4bd6k8v3m5LT245r6qq0iSIzLGtf32fiXt/8p96LqfXkeP/PZBeuSBB+lfzjmXg8axxihVgTEfduhhQuuhnLg1tvOKuBQIF489+jg3lt19t93pjjtv54DYGdOnM78EDmNvWdiEguBoKMpPYE+gWCHGEp/B3YvrEeN5q6OLiP889thj6eS3ncxKilQuLrgOjcls5q6uhg/YvOOfY7WS2D0t7gielATPTjCuonDGgKAh9zNh7pHANUUtAIiHMRgJxlpBV1zxfd4IMesXrN3+/plnuOjbxz72Uda6LLukriQ7az7ardFKPgNg+oJGuNoxOfjeoW1ff/1mTBihFeB7vBPpfHAjIRobDJc3sBWad8H3i46m4mKQuihwA8GUtuyll9g9g8ZPyDJA0CGsCZxCOTTIFoc0sgLZ+GWMEpBq3V8RZAtrzOc+91ma6Z4z5MaF65kZOEbACA+TZoQAJuknaepZHJvXHQFft24NEXXOcMJnIGyJmvis6BRncakql0jaEC1buoy190wLhIFxXXDB+XTOWWfTGWecSZ/77GfZCsHCQWGaZUHil4wPLdEEpAIrDnB8iZvXjtsvoQVOwEP/kGuuvYYZ7g0/+78SJf8/TuYaH9PdmkydPIW1tr7+PrKCYXgOYp0gsICZQrvk+CM3TjDPFrrwOsHikgsv4jbnQwNDLAAgXgbuClhkzHwvjCaUVEdMise9QmqGgLgBhy+77Lt0zTXXco0S4AcyUa666ko65vXHMm6x4JNp4KsKOhApsIYUFeFDMDHM73xGEvLuHVsvjAvCL5g0ioGx1qFxJmzlyTVWiJpqvk9YcMLcRDjAeOez2wbtAYCTYNSSJhyEf8sI8zilliPraI7PoTljz/72tA/RE797ktcAReVQdOyYo4+mXXfbhb+HawaKwe6778aTwvmWgHR5HszuWHPDFaToQ+D/t/O+TM84zQ7uplnTZ3BwJp7N+5EJR4L1r7+nt81tZWO0OAQIDnDbnnDC8exSxRoiMB+xYKAvezshCOX3ofFnbFmxGLCk5LYmpWBTp0mQIVxpwjDLDFc6nWcaaJuqaycw0WApqNLOsuvH9qD9uorwkqRhvvx3xinfWNuMJrJwcubHT2dadcONN9APr/kxXXn1D3js373ie2x5fYNbm732egVbD/dzgswtN99Ck5ySCJceNGyxOjmFbahJzzzzFMfPYX8hqODnjkt2oOPfdAK32thl512YFoIlN/rEBSbjUwtHKVYkQEdPQQ3Y/YkXVEw4MQWpGluStzWANfeWBZpL1l69S8meVc7CpNJ7qlBXogB/w13Hyp9aS4496ija2inWcNNe9aMfcqAyzgDGgnABtFfxQpcKvzYG4AgC+WGZRG2ke++7h+cK3lYkFuMk6wGhpZck+BaWeyRurHHKGvAG+71s6UucAQge9FdO2X7/B97PdZj4nJrCmRS+oWl1bcYCVWEm/jx+jq1dp8JzMWy0sGLafkgLFouElHMmnrQNrBwgJdlA8NGBEOI7mJ6QfocsGATwoeIkXES4DgsY+7biQx5rh5wy2ZTUsIkTJ3GVR7h80OALwUeokYHxITbhDccdx9UY586ZTVs44iUZPzIvIAV849BioKEg9gH1BxBIBp8fkGPffffzRJM1vkn9PG9jBkC0NJp32JyCEQjWAEReQ3D74AfP4kJABQdRynYAcdnnS2KqbuVBe0ysA2wceAmi2SPBXWISr99W0Zx7JGMLf5vVI9XAtIStrpR7q0iqpuyCJrk17c166KS3nUSf+uSnOWYDAWTClDI90LknxB5Zo2A6FP8BwYVGiLVCQBna2p/qtECsMwokwfLx+c//I6/FTLc/rzrgQHbhIK4JWS9i5RhiRgy8UQ7O8Jy7F4T68su+R6tXrqKTTjyRttpqS1o4fwHX6sG69WqmA9bKXEpJlN3EOKXEAtU2ILzACoeqyw8//AidffZZXNa9pc3HgAOIl8q8qduaIQqF05ZR7kmh8Rq+73Xnxtx7FTLH42KrYZS+H6xpUisGjByVd4HzXCHUjfexxx5jsz/88hCcDjn4EBaKkGWD2j4IbEblUgh0gg9Uws8qMRJlQRgpxrJ48SInHH6C7r77Lt6Hi50Wf6l7LiykcP0ccsghPBcwMKwJhELgKwiRuVkgYCK+CwIEUmn/5oMf4LoTKEqFVUM8VcvcE3DTQNhLrA9M0KCDr1uUoLvuupuD6/H5EYcfQQsWLiBzuUKo3nKrrbiFBGvXrcI/L1XTf+oL3YV9SFqJCrPeFFI6S6bJGzOLC491ElSqtGskxl3W1M0+ip/iymAWrumgPRpvhvkic2uhm/8xx72BlQDEH/F43f++ecE36bwvfYUF8SG3Jy24KN16nHXWOVweHy7gVAVZTAVVaHEvhFDUdMF5gGKVarkCjp1LLI5Kxmbzkmo1dVA/6YCP1atHXqug1fN/K2tYvqb6vvhdsfU+/mlQV88pfnZ8bbCEE8f2sRfC/dznla+kBfPnU+qUkNvuuIMzfnAtt0PQZ3M8ZSGJCvibQysi4croO8eeeJ4omVeIB4KCIAJ0D2f2XPuTH9Mkp1xDQPnWN79JA06RQwD+mY4nQslgpZStoA3mT1kW0sxtvnXCWHmd42Dzzkht6xpifEZPCjEYd4AtfOaJVjMShpeQxWSb9maTMEIN7RmBenDPwJyIIEEIGzATQ4iBeRwmd/j78LmkHvf4+ivxxAGmmZjJmWNaSGo+wBWE7+VZPSx4XHTxxf7e+Q5xTLOUuJWWN4EiIwLIv+uuu3EsitRFIe+fx31gFFYMLGhXLb8h+IfAW/xE1DeC0pAVA8Jy1tlnO8FkppRYTshnK8H1InU2JGiKY1L8QVYBSAl3VgjzKjRYMGFmVy+l+iJ2jYYPLBbmHJDStP+W+vXN1SZxMsPscrnoogvpC//0Bfq40+KQDfMmp2mZAGCxRl7bKCKXVCH9o7hnhf7daMhBnjplKhNEvHePV+zJ1q/vfO8ydhcNOO0YZsxp6hO31gooTod7UfwMgi0sRhBGEIOyYJutaUJfv3QzbbXIataEQn6Z30dzHwCPzQWyZu1qDtJEsOL//t//zN+fcPzxjAsspGo/IWSagSlbml+iwoetq/yO/SoTPemuGrTsgNN+sUQw891lW+UDzvssfXzwb88992DBHBYen/Lu5rHnnnuxFeNmp1EhRRHpjygChu9Xr17P+Bt3WjaBysYkhKzhLT6wjiCQHTiBNHwIki+8+AIH4yJWBOuEjCTEj9k5BMDCZdkFsMSiyieaKMISOwHWuVxqBEnwp5jCeQR5wUH7EueFeLIhf66Q8QC8PO+8r7BrDsIPMqO2dAKqxZFg/HGHcZwpqzZMNW0pDPBVmln/n7Rtn4KAl5O1xih/L3sY9rUzQY5TREcj3KlpFSRMvNByDDjP/RzgLLRh8sTJNGnrybTt/IW0+04783zR8f2hhx5lZc6YHNMrjsOTTuzABAgwvQgWdufhyCNf67O7LIvMrHc2zzi20KwdOtpyotsYIdxfXc/wfSwMxnuB1OdOFoDgfqpf49iqItelJavQxloZuJpQIkUG0b5gmuMjyF592tEWlL3AmYCShjggWAUR4I6+ThDikbbf05tpo1RxywHv+bkasN5E/auJkkDAhSbdXq1ZM8guHlidIaygLhFqXEEoOv2jH3PCyu40fbPpvBYN6/uj4QlFrGzyF51WLEAc7lBX8Tlet/Av1CoaC4xbWOHc/yLxgVo45UnUxCuWzsAEkKKKapuPPPIoWcyFNOyTCaLHB9LykMlzxRWXi7vBMYRENdVYCyzVnIgku9hNpKPkZwLAXGF1wcbfd9+99Mwzv/fmatwHzRx1CmDZgXa46y47c/pkIEhmVWooc5d89SbXYxCC29JAQKSVoZLo0888TVc7AQzmeMwP0eC33HqLY/w7OwLTy5gAguGLayXERDyLNP7SmhdFScq3deAI+6x8wMr3qaATed9ZEFJBM5eoJ7bkcGiEe97vn36Gtl28mJ9plgxYfpAthIq2CF7GAUEhKtB/9P6xOgmx39cEVTO7GyNJ2DqR+f2DoWjLOVvQilWr6COn/a1Y6dwzcPD4YKqQtUatZRBEgB9IX0fANQQevBvWG269rubFNKBCSSiD0COxCoJbsPDcc+899NRTT9PP/u/PWHiBFQy1R1A12YCDdlF8LMk0ZjC2JCX+XfxdIgxJCqkJQWchLi/87ia204V0F8YCNZU4kdeebM9zZiTM4BnPsUbSN8e0e3FRyJxQcBHxBXfccSeb9VGkD0XjJKtE3JNmAck1kLeKY+YqsXOF8cBKg7Wbt9U8DnKH9QRzRBE5KyiFcwLL5r/9279yO3oQMgid+A4C27Bm/kjKasbWAtJ1MUuKBeRLXNUglzyAYAThDOO1lGcEu6MODErsD+eh6BieBTdajwb2wQ1EuVhT4tTY6llha0tuPYtaRFp1k3Sf0FXdAgONFgQNuPDXjaY4es24FeIuymOJGG1C/vRaFefc74tca/QgU1fClMlT+PP9EWe0776eSVjgLug1N/bWfUWyA081LfS8FXpW1ZKdSYYUBtRqShVljk1RF3RsnaK47kxMyiprUuSVS9V6liaxNcMq3ibtD9BrWnnVpSa4i72S/lg5VeuwxPfHg612Zw7CzgaACj3ctwjWVLjgndKMUzfHCSNf/Ncv0p3uXN748xvpOSeEfP3883nO2y7eli1kUBChJCELE81UFyxcSNf++Fqa4RSk+VvP5yQCrB2skQiCRR83KMQYM1zliKnDku20/Q6cXXnE4a+hmU5BNgu8KflGfwXnC79XRps6rdVoFpf6dVb8S4I1aywwTmFFkAYT5CJR/JEWgKoIFQZcAjuPfeS5EtZUzbYSQQ2LBwIE/9UJLZA0X4eW6E4iNTdIroQ6ZNyUTVZVCc4g9Kkg1jCRfy6EQupvQCv87W8fcBLuCfzs4WbL+/atkl81jZGjrN0hQQrlwLoBmuiI5ZVXXMFBfVzpdcoUFr56+nu5wNhDDz5Av3cCzOYOAX3wLQpVOa315zfcyOb0NJFoek9wO5jkYhNk0Gw6bb7Wu0GAIiwKSt0KQ0q9DUG9M2bPZh/qL9x4tl+0mINu8X981xoaZvMiBANkXkFwgQUEv+MzKydvFSPjAn8CZZwoijC2RHEHPlQE/yKgGYIk0vvEdSMVeoeHB7kAIIpaIeMFuNFqWkl51aITMURz2iRwTs+g+bZNI7WMmssu+x6nMeN7WNEQBAc32z987vO0w5IlbLXhgDBlpoSoeph4h6UQmggTQuitGBoA8SvGDnk/8X4wGNK4I6W9iS4GmAUyXoT5NSTlM0kqVKPsHsISwhoVV1PlIaJxH3rspBnjOwJkMU/UdzjppBM5ON0qM4NZmnk/9tnHzwufhSwc3I9YsCybyHsNl114f5OLhkFRgcJgQax9HIsjTDaxffE++qBJ4290p0XdoZv+89fs70f1ajzjk5/8OxZQp06dzNfDFYK4HWJXbKEpyC1au2o1B41mimdpocXgapS6WKPMNPAa8WBpEkrAm7CNeCFZm3bLij9xbR+FAnKx+8JcWh1Yg2fSRZJ74TX3Ahn5+8wiYO5oyUrU1HEvyCY+dde7O3LJCLQieRA+4pgNo0FSyEteh5+ZnvE0rXHDeJeywGhl7s1KBPDWvdTcfmOrVVO1eMR4mKpPthxKUP+cDXnXSNfacKy+FuaBZBSsNlyrE7k1wcEcsvCM4wn33/9bdg0hnhE1op5/7nmOv+zTmD98NnHSBM7E+uK//AsH8CMhwcfJOZqEOBhYVXsbvfSRv30vbTFnDu29155sFODiq5Ry7SWjL7FSSUXAgQ2F4AKtuz/mU2HdQmjHHzBmxUAqtgoBivsElYOeDNEKNQ23E0NAmibKjBqEwNPTT/84+7jvufse+sTf/R2deOKJHCCKHh8mQEDzRQCcjSFOmbT3x59JhcFcgwhFo2yqRQOClJl7bXyZ9qppZD1MBC39Og7+TbS2wbDT+tA346knnmBmjqwTpMfmek2zyP3GAFHNpWXaDOIsVjiNcdedd2FhhWOAGj0lxl4nyYpAGPzGdcgSzwVFtFKrCOSJHqlAYvfmNHXyZHp2xSpttpd6c2HCrgERNBETgkwsaLsIkIabCAGoqPOBd8KdJ4wstBivm0cVOCibJGhScCM2lRdamVWySlCBE8+TrsdiGQguSEnzHkZkPNxUCCDt6WVGA7cBNA/U0QGegcnC8rX//vv6cut4H2s1KP4H/NQYKuwIrC+BOJZNxDFxZf0XKa0FecaMmK6GuqCytJy9kKgrhJ09hVZUreGs5r6yVHi4pCRjKmjBlqEBAol1QJbRfz32GP32gQfojDM+Qa95zWGsHCAjT7qWiystUSmqRMg6gBVjs+wfs3baGbLvuVaOFsUKab3CoLl9RSFZT6jdg82GRRJl3u93Y33UjRnp7ygciGBQEYbFPck1i7TYFegRu29aYnmC+fzL551Hezhht9kMgZUxU4utf+3Cv7iDeitd5ZkmNOLaSWXGZ2cxCCKGG2YlCO6SqmW4CsGqkKiFrhy/V7a6FX7f7X12FuKx1dGRWCC1e6vrZdeZhbB6j1yT+p0t8tCVGhRmJFQyi2cMG+Im8BbLijJnSsmod28Ek455WCdBKV5bnp+5P3TP+7mkfcqZkgvmL+DPjjv2GF43hAzc/5vfeFecnXmm52pB4+zZQnpa4S2ve+3ruHQHGuQiEQT0pFfLEoQGqXG34zC2ToHH8Xyrc+t0burw2T6L8UpKOcAY8AdKXTbw2lG8GTUMM9aqrYQ4a1ioJjo0HPm7xDSFQB/4VuGDR0E3pAd/68IL6dZbb2NLC5qV4VkmdMQmOhE8hqMKfGXznh0mE6Bs4WILBn40tGqoEN0g/MjCCrFBnQ/UDbn19ts4GPboo15P73cEFb5BYdKZdwVwpU3dHOlbVPiAPw6YbUllwu2c5tiPzKq0UWuirjtUgsRl5CvfQ1qJk3xNEbsq1XXIi3C4e7jcdqKxA4mazxNNa5MqjRKAK/VyUIcDkeff+c53WGhBrNDxx7+RNftJThPAuOJmYkQhg8gYfWyFs/Rus2bZlKpabBJJ8wUF4hECsgMRhC8WzOv7117BboTHHvsviUU54QQOvIbgI5kfOBZD2hMKfWgGpV8SMzv187uXwcyKYGzBk7B2VZwvVACR+pnk1a3YxO0Zo7lgkijCn8fetqUlfOC0+vXrPTMLPTjsxsS7K9AJdt7W8zhGDMUIEeODDDQI15iPBKpnbWdqJKHFBJOYidrYrEYQC5iIgYpoBVthm9KzKh9u0TrN5LrwW9+ipS8t44KEe77iFfSe957ihVPwyVYUh4L6EuzTZwtPX1j7hPh6WH1h/UtUGTJBqcx4yx1lS0qW4U+0HmZGl4DExBN6I9xmkTBcN2EjJkWx9cje32l/TaFoW1s/5qTtWUHoqMHJEQSjmAa2j6m8BjF+yX8TJnbWCqKIUrjlHCZSh6ltklRZ2/qeWXXjtZ9i3SkLPLYfuS+HEcbayUq9oRCPoayctz8zJC2IO1JcU1IHB0KLFeHbSqsEo6+Qua7kuWKhaba0zQUFPBBLufjTkMwgylshta8Ss/yGZ1THN5Y6KnVCPqDq4egEsSLjP2vltXyuCuMSVhJFMM7YwYHPhTDlVPV3lzcSIIGbGZt3fVM0KpuSjLmhFwLSi5GWDDP9mWecyebgd7zjZDYJT540mUtpI9DV7rUKr/HixAdYZ6A/y9+bhgmwgFvTHKGRo0svgpxQUh/XH3DgAZxCu+XcLTioM1OtC1kr/FNT5WxdzjnnHDbHWxdOUhcF5gmm2MM9ZoZ9dpDNo/M+SF+NkAJZZ1khFjxYsG8V3pXB7wfys4ba8t5gBFJy92WUzkeAMwc/ikXBii8Z4UQMAgAxEGB6KICE+jE/+MFVjvltwVUUkZUigoARbGueGOYQH3Q+xJXxt0n1FAQcEzxtncTfLRU70UPm+eeeo6UvvEgXfP18rs+CcRlzhvtEmvsVbCoNMU85l66/3QnI73nXe9w6IIVYBHM8F3NCXFNTC25VhZUqlknasWohXmOs1qAQ6wvHVJCkKCeVuKUqs7LCZKglIxl0fb6abFV4wPXIjsHnmDPqngAXv+mEFljHUG1477334WwSKe6W8WBCdkPiz0O8Z9WxxX/n0Zm3Pl1GsDF2nPPbbrmFXaiXXHwxDbj9eNf/fBfttPNOtMWWW1DCAS0S04KYKMSEpVnohA6h4dxz/4W7ArOgpu4OO4MYg9SsSLzFK1hE4n0oWxXaGXt5H/j5zaaP5+hEqMWtFt7dhh/RfsZjqjISo7edXE51z+v03Uj3xgJI+7wEQVWGC5/mNldiQdn4po09PLvTe6mObI0KccwinmFWpxjk+3yjnt9+nmUOFsNYLUxnP6t8r/SEJCnFuTVMQR9uhfpkDsdhDeZgZg30Fm+C0l7gtwbaQwGGazNLCo5bYfqVNrjGCxMSvb7VUhcmWQZbUtqbscBIuFVdr054ajjlLTKRADkSjFNYEe2PF9Eq5xUSYFtyXZq0q0TODi2C5YyoGOGJD6o1N5QFlRiVnXfZhb785S/R9TfcSOd//QInODzDhdnQrwIF3FBbwRAYlWjh02a3jRb/YjN84nXcktkwU8uDBHKKwGJlqeE+QOAlutGiuygYNGrCwEUAlwfqofjW87oZfShtrBptrogNIotnwqXFNVlS8a8XQy1GVvjHrREfKlMFv3R7v4UYzIXWp9Vpq2AHmiX7KBOo0EA8L7apOZtLLiMbZUjcJ5m6jXBdHmUnCbMg1i7hOtl22+1o++2340JvYCJI+4Vb6NBDD2GGccwxx3LNEzD3CRP6ONo9mAS1zTmar7GbJ/T6iA+/5ORbcKGk6UELaWknbBPaIFAiK2XFypX0wP33c0foz33uc5y9I8JJommDvSXGbmCxLIcffoTDq615XXx6uvtDLBkZxUGndemNtqbyzGZUiK5Z814RIjmuqNHLGlTS1pitbJLH3wsXLnKM/hIWwBYtWujPnKXklomGMSHidYAbCNlEt912O135/Svp1ltvZ3cNKs3CYoZ4IVyLniHyXgrMl6RIWBoJM/E4Q2aFZCrgM6634saGOjVPP/MMff+KKxi3JvVPpC984Z9o1szZTsvsZ9cp35/JHDgIfVhL1Pt3FewkQw0KuCPZ/SFfavBhO/GMBS2zgMSCiu2ZgbXFiMHebXQpFD+MLSbxMwxv26GdwAf3TXifWVhIEwLqA0XrtONONKMTxKgSvyNRH6bVOCkReYKSl0fKSKIxEWl7TE3SPh4RDu09o/Xi0bFQnMIun+PMVoVnsdTnEY0rKmMfGeqERxtvLMyFc1x4oYI6xCHFz2p3fcmcLEyg0PdZULTQg8LX2uISrEqSQ384LSbJJfNDHaFUg66Zlm9A2nDduGOI6V7d/lVXm2mSvj/2zIwE488Gwr9UTlcwmwZU5gOm1zAjd5NavHhbducsXfoCzZo1p2TVKGuBWdu7ENW91byt6eS3vZ1OfutJLEDc6xgRqvmdc/bZ3IjuzX/1Ztpu8SIeBJuG4a9HKeIipR50r82lNb0PlFVXj/WZsfc/+8JziI6kf7/6arrv7nvYB7ij0/Y+9tGP+toijJhDaDjYKzERRYhgz1WYg+RLHFApgbQInpwM4sdmUkE6mLJfXPYS9aJnBDYvFQQbLQ0sBtOyzS1RBTMlt3RzzO/M+9eyKpFAaukVgudc9YMr6eijX08LFs5Xghsyemy/zHUnApO8a8GChSxAoGgeYoyQFQVGjQaTEISQvbP55hJ7tGTJ9tFcJaOIM2LyENzHQoLGUAwMS/YOmB4OMBh7A+4PJ4O9uHQpp7GikjGE1FcdeABtP3MRffzDp9Eg0pKRecYZSH2y7lr63iwpZs60AnRgsMhgs7WWa+VzKe435Ne7s4kdZyJVjTSU9La9jRkCd8R148AecSNjuJ2SwBjqiDg+g8CxcNEiynqccO3miUBuLvDV0IJaxkAjq6cxfKv7gvpBB736ICdAPMWCC+b1vcu+y20rUKX2wFcdKHVQ3Nh33lnSlocHmlK1WQs84mew2mUskDWHRfhM3FyeeuIpLgnwyAMPcRDhvK22crjwP7lDOgQnDnSHkmJn09JilTvgZ26aGRg49gOxMm5OM2fMUPrjzhhJ2rf7D7uZcF+f9tqKyymU1zNmcrZCQUCOgwBZyMzV6u4ZV92pC/WPjCqaVhnqtwTXirdpFIHh8N/KY0RgxicpBR7X2WJBNLrW7C0PVBV2rJYMX8XKk5x5q6tUtRgE4QC/W4C9xH+l6kIN61S1ctfJJ2OxBAXe0S5URLPU3Y2tVXVC0dgtDPVWgzIOjSQn2lpVFdGykFoZoymJwrXCR/p5FoUO+OfizGcmRJgLdGxun7HAmCx49qelvOOfJgdI1uPo7xm3sEJqSZDAoULyG5LS14JQbHUAY+7hQEbUVuEccq2fYkGCfE+kacYbZQSeXRI9IgTst9/+tO9++zGRO3D/AzjgFiW/hwcHOZVz0eLFdPBhh0jvFRKrypLtt3fa/WzmHzhIIkyYCyHhYMtrrv0x3fDzG+nZp592hPrVXGcFZvGt588vWWLYVYUslTTzGptPJfbW44SDB9liEwl1YJRTpkzy2Rdf//r57FuHadniXdpdVx22oSh8TYmkJhbCkNN/5qmi/BMLGf6QBnTr1g3TAY5BXeU07YGhAY4r4n5A+rCypSMrEQ2ABdVhX5Emi8BbrAmi3sHkUVQOa4die7AycTNF9zmY7pIdd+D0vtysE4WZ3MX6ZkXN0HMHGnrT4dHPb/oVt1u497572T0DgRLfwerVpwwUMVBgakUrNJMsS/VqsSnKWTEIXJXaKD0+LgFM2DQgBOnimliLKltLgiZq2rcJSOE90aFJNJAyF+2siE5yHS6E1PWUfd+xpTJVbhOFaIcbszKRnDRhIo8Nqcj4hyvRQRfPuuSSb3MXa8SAII2cC+G556M6MKoLL9lxRzrq9UeJRVLjFHAfrE9r163nGkOf/8d/ot8/9TQLKJtNmeoEyu9zijkCarFHOItwETHeYJ+IvMZYRGcpJmyc7cVW2gEJHiQJiIWFEr+jUNy8efP4/hUrVvp9qifUVaYf9rJqAWPrl5ajj903YxEMwu/lLalmyJkbJd5y07KLSnXRsTLZOihbg4JFUCxBai1nkmEClI3EPqs+L1iZ7DwZjrOwosekNP4OJK6OD8Rg2U1xI79qvAueAVdtEAbi+2MLx8hj8EOtjKVuz00BN57SaQ5jced1/H6Ua+vcT39s8PvXYYM5lqgNl+thXOX2eTAkgZdmEmZCwA2sgmmuMMSMJEeT8qwwV9XPVweM7EzpBTEbli9XSEAooqkhAJx91lk8FmhSN/3nTfSfN98iDNb9D/1wrv3xj339DdzboNAdF4IKaq1AE0SBqT123Y01tz5laqlaEmweGZqDFTa+soUoLJYGUzlh4OJLLub6K9LZVIKtTMsCs7ZMJ6vZEBPDKgStPGHmyYQ+Wt8qBHdFFJRahNTumLkiowSxM8i0QX0ADs7VNYpxIGhScq+YLssp42LSlArD06dLavHZZ5/N7jX0BzLTLd6J4NwJk6SENKdFUsJMFGuDokkQGDEGVGQF08R7777zLu5PsmDBAjrpLSeypQZdTQHYqyztUbxUbUR8dX5ssUZjxEs60Q45QWQ1W+XQN4PUsgMcg2AECwEqQCKeKk2tDsnIJmwRzoe9VmdaqKIJWwuQcl2wpUji+0fJ+PTrL6XyJcMocWvXKBXr6nxfmUMXPuMJOLjZlGn89d+8938xbkP4gNUK74HFgMvp9/XRjTf+nC686CJpL5CkPqiWU+TduFD0Cufxve89hetHoBqyZUagO7mNXfaBvBIk2EhM0MQKSuL4KaxaUMHNKRGMy99BSHMnelhrI6F8APp8SU0ZmaGd0yq0r5NZENu/ywvLcokDWUfep5Gguk/4jSvgdLCkkQ90Tfw4NwW0vU8fL69MZO3zMN80kFF/f3CRJSXaYhaovEg8r7ApS3JMVQgYfbxxLZTY1R3Px86GXB+SJcL3YQ6bisGHMdTT79EEl3bX0sgwmkI7Eh3YWIgzbjcGzHVaRAr2SDAuy4on8hx4qfEFJeSsbFDUdl2qYoaU4tjdYZ/FjFCIE3mJvGzKTsVyk8k40BiNm265ew484AA6GGXAG+LnBdKirHtLOy2nqsHZwqPQGRjf3//9p9mlhO6jEAK8ea0QYcmsC7FwEI/fLAK6UI5QN2hg/RBrmChbPWXKZG4uZzVm4Is3y0zsiqhWF43XPggy8lkrim9oR/JyanMVt2OGKIcW6ykLzIIn7tHfrZV7jAP+LX7fzYIg7xbhq8dp5j2a+p1wwC0EwiQJ9x188CHsEkN/C3RrhlyxeuVquuCCb7BmzwKum+dxxx3HZazxjNccfjj36oHlh6vVavEn/C0lqaUGhxBZFUgS8lU863E7Z6EC3Ys//vGPq2Yo31lGycyZs9jSgNgrLnkf4XxVWPWFvKLgZOsXVb42FKyzGjExQY3xrCjizAcRblesWEUzZs3mv8HgG5YOWGdijw+smEDtG2VOYn2CmwcupR4E7k7tpXecfDI3SeMmmG5d161bT4e+5jBauWoVC0k9mdR1Qao32lpAKP3KV7/KXWIRl2JWCbZUpb0kXaRj248qPsbANAaO11fXyHzesLbdcbe0xWAXLIm7GcIJ0uZRnM6YZCd/eh0Y7hrzq3aEhSBlZRDa9rv2eUnbdeH3GiXNiJ2/zhMTNekbo7Y+OWPT+OvA8LFqIbI+X8JQgkBhwdGpD9ok/3cQ/uMx233BGtNGg/QPo+vmrquDIKSFOZezsNr3V9Ln1/ux2bkqd8YeKYu1OoZ25bpuXCIYla3jtTRiE0B1rDFu/iGsKhtkSUzqx8fxhmNIKweMW1gpEWj/RfxHdD0JIYI2BmRE8ZreHjHv20ZXD7MRZC+sFNHh0rfipwTPFioyodz0RHlhlnoBB02/kFmw25Id2UWEVGJozbm7F0GdGBO05d///vdiSnefWYZOpqXkE503RRq5WYZiqE6fS1g7zRJEHgGeEFImTAg1ahAMbL/H9VdiE7StOVFZcreV5VTbpLPbyAjvWDRA1j7d2g3B1M2ZObl3y3DNEJ2hZeK0C0bxixPPfKyYHydBVQgMYmVgsufOsFJVjV08c2fl9PnPfZaFD6nXIYG0YFDQ2BctXCAZORBIMunLA5cYjwRCX0vGYPiVeOGhs3ZjsSVwWaLisgiQDQ0kbvqCYNKTqlXanyoxCvtRaEq9PFsCgcuHnsmLm/+6wQFuRUBaUTKpjK+6r5xV45596aWX0qc/8/dC6KN85zqSkkcCdTzGGHBGEKeS9odUXK7ZgMJ/KCSXoxX9JJo8bQrNmjNbxq+dX2UqqRPQf8dCA4S6fo0Z6uO+JzayqjOhjO/A9FQDNtjCom6cXIVnCEPoHDtj8xnybve/geFBX7YAa97f38vKwVhptuxPTtbmoC5+Dp9bI0meyRgebtdY6QNZrnYmW0R0rny/fhZbhnBtTm3nfsyMhMpW2kIJbZJaHEjCYxQ849GXGHPdOTLLah2jtAqp8r0fQUlpGStUz11T4w7jecl3cSmDgMvla8sJHnXrFIM/s/4Z5do54efY57MpYbSkjE31/E4w2nuLgjxPHYt1cNwxK8wqBccDE1St1f+p+9XTsIZkwyzpovQ3WtiLllnRUFSbYETQzpWMbJKlKZpFjWAjGpAePB5YLoYQZeom/aO6H+7pcdp+E583HBNSiw+CZUGICyOkiVhfmPi1ygfBoKxVRGtDplW0pOw6Ssvz0DRjaEIfDQ4MsTvkqaeeZHeOHNqgDVYhBPtFgpyXYDsd9sJrh+XI8PC9skov/KGPCn5HTEHG8Q/8RSkFM1iViExUTOQPXZdcNWGZT5poaf+4sJUKET1RoKoFGHKQJiH2RSwXcLMYE0LgK/pdvOUtb6aFCxd6bU1ouVrtCrGIcHZVEYK2/TipvMZeKEYBLocDQ8go8VqsCBgYJ1waUvU1lPEuE/AAibejS9l/tFFATAWPISrNz9/js2Yh6bf8WUtwv2ZHS7vrnn/qh06lf/7n/0+q6jZz7bUzMhGos8D530rWQvkOP5scF5OxRUTKrOvwcwmAjYPXoYhMnjKJnv7dk3Tdj66l97z73bLGea4BdjkLv7zXRvwr+FvYgTchWWoU8rlGsHrTCSEI0uP7ULEVY3S4+9Lzz3M/nCOPOopxFmedNLWWNIC6KE3ZGExgpJJdVq/5WSVtEZ8CczIlqrrsdpWtl6dfXBeD1BxuOFm+Hb2lEPeWaGZNEt2PZ7Uiy91YTOoGdlTjBB/+Vb8ImT+kcSGhuGQQNmIrSsTkyRi/WsFNMI6uri6Sbb0/p2Pks16xraQu268ioCg+K3+S6s+kbQkolpyiAZG3pOcUNiWlkOru99UEUXtWUbTRmLoChLEXoSpgxApdmFNZyKyug82xiPAjz0Odp6TyjNHWtO498WdjsT7VXYe5cqHGRjamfR6XsMLapmrBRRENLBJcvEZIwqDWa3Ak6jsgjbRTACm3p2aNIefKqnIww4OVxZXMS/LThAY7QJWAvAhJjMnnnCrbQ6Z533LrbfT440/QAmaActj0bb4IGY8h0pKqgoo9n2Urd9mQe8dDDz1I/3HTTXTwYYeKzxtprEWDGSliAaAdzpw5Q+bPPvdy1deRpH7zybYLIX60arEpx5hEX5fohgk0EM4u/Oa3uOEWdwG19LmSoCj/4dUu2h8pWxG5MgolYEmFIQbK4oklxwj19pCVlbdBgoEgS+nqq68W6xczDqtWrGXvlRPBYpNYfBPVH/RAHFSYcj9fXLqMDzwqzbY0owSwasUqDhDeYccdcKU7cIVvZFl9blgf+b23r4c1fAQsIyWX0/fi9TILEAXXXFFWQUvjj2sJwS3FAd+oylxIzZzCCmGNcH88/85WuSBAx7UZYoWhWTSVIMre8fl1+LP5tM3p5LefTOtWr5bAV31v2mOZUZqhUxqcvlf/2d+ML6lkwsA6CqHuwm98iztKc+VdFVL73OI98tijTG9Q1oDXNE1UQKrfm/B5iCXCP2SdVStD2xzEFdWkCUnEsEeQDxOv64hbRI+Gd5GX9ql0jBNdK1WhcGlmZ0mFN18or/7dbWNJQhBsbmtsClJBUZ2j+Ll5hOfl8dV9VpjMtkHafV1208iTMjoSak2Fz0WATLwbmAXuPPfnGd9lVtepenbJFBvy2ytB3TYkQRL7lZcukWeaZSn2QGyoO6ZOGBnLPUUSnx0R9CP03rBnFZ2Dx0cSekrCihGPmmv6fMXskWGjhRVOIXWEgMvIW6yFSY+d7ilC7jhXlmRNv7PkFi9qEAxGz47p6Ec2pK3cH0pTF2z2xztWr1njtYdMsyqEsNSZGIVYGHL61ymxE+LZS0uXLacd3fORGYN4GfSFsDWBORmaOmfceIHDLEH1UnUMcE8MDuYdazkYDGqhoZH8u/iIm8wND3NMyRe/+EUWCJrNkO1UNn0nIyjw5vtO4o+sK07lUhUiSxp9XFAqHJyQlRPM9DYWgNdWwihEAxoBdaounC996UsiAEBgbkhHYFiZUEAP8RmIm8Hl2EvESHR8dhKILx96t1dgtLzHwJmo7A8E114NcLUqzH7Rah+d+IBRu89cH7D+QCu0ruXxPfZTmheGOVddjvFZqtWyYiHPF3mKrS1iUUQwfL/GknEVWh+TVRbIxwQqOXE2jnsv+jgde+wxpTGzvcP9Pn/+NjR71iwv6NbRqA4r6/uB2Tjb5Psk0cyr4ZIAF/G18vUF+f5UMozYGqHrFmvDNTTRzOYipGQ+7kjim1JqzxLaOPDxb5FiN5Yqo53A1iV8ML7xxc8F2P7C3diuhLjPh4a0KGGL3dtFxHcSkzRqnx9oj5dNKAhyppAabxl9rCIEW7uYYJmO6akpnayytAlfZuWta0UQW1b8aJLIykVJaU6jgdGDqmWoes3G4JzIL2O/d6OFFcue4YJNKfm+QHhv7k2hlXsQCBsF0sWZJW2gjJ+zULzCXXjNqWrJqJNe68xldWapJLoGjdDQDdPM2FklsC6pHN4wlvC5Mcki1bx2N+8Bx+RghUJaLepJQDAZ0IOFO4eGhrUIXhohcnt8ibwz84SzzHiyKF0ua0OE+GDEVXGt7Lldiu+k022LO0NbdlKS5FGjvCCojAQx4/MHpCJs+wMRzcf3mYoISRzRD+jT2h7VeIK6MeRa0K5lPlL9T5VJstCdS3wOYiE+9elPub0bkv4dRFy7A4G/EAwQiI04DOmP1fJCYGy94/cngVT4eSkjkJLZ4dqGr/IaBI+xsHHgE8YrzfckeBWEm7tDlzqQl/fCLFZxUcZYMByJkBTROed+RqgnEq0vMBvxLhD0rP8WiilCYDF8jYPJR4Kq1QXXY87rVq/lwow4U3Fsm+0JBCRzmXJQbmYCcfTUkkWl/F5D8RDoHM65t0Bo8DVXhvZ4XHWx+qGX3uXXmorSeQr0xaxZZVw1JmuCz0jm+o5rWljXeBPkTSGrWiZCQG14fHsWYTwGce+V6UMQ2EcfV/X9I9GacH1BZq2NIdFFivGas0Er5feFDgZlyB4p3xWl1wN/WkVBZtlnV7EfD1HnQ2v0Oow9Vv5KdJI6ZRK1C/dxvJGnGUmYl715Q5SCKq+rVrutV3TLdMbT/1bRtn02LitFMRqMyw0EIsgmctYOk2Avi8bVJjDo5kpshjUcbJfyykSBvLYWf189oNWfdVBFiqLynfTySfzv8nkaXBo1boRCsbNK3BnxE4s6b9EDDz3Ifk/fsyEVwQQF7VBtdcGCBZ7ghuyoxD8/RnQzU5uUXRRakpmzi9rXwe6xGhyA0Eem/UCA2EuabtNHbbdq4nXqGJqlpFb3K/wsSuZ4j9SapVNQhDfRc+J3wkKEuAnpDdUuOHXCgZGIOj5jSw2Rb7zHTFBT7MGR0DoBA0dqu3Qx7fVrGAsqMfM1876X0yKib4JuOC/krSA4xNzrJhJYOs0LjBnuFFTrffChh7jFfL92aq2uXRvDVagGJo6laFQIc9f28qn69pVoQliB+7el6eliheqPtLvOHYvjcQvWkKcXYGDATQhktm5hTOSbnKKCtT0np0A3fO2QiPDbOOQdqY9HirXLeJwSw5HrOWlxrSVmrKQPpnJPH3xs6pmd6FSFJhtP5qs2J1qiwZQwnWM4DNTBfuPnMhpj8vPO5exZka6Y3oTaUYERxrhbfV6wCtsa5b5Wjh98JCCUrvPKFJUyjqrjrb4zKAeJxGm1XaOxZj29mv0pla9DVlLoih6f3zaexP9JypYVEsFFBNfcfxHmTJ7R1ykM8khtL5KPvG9Vq2cMIcan8OPycaMlQkwqYI+taaGNM60xEsQ/64SukpBTc7yloWJOg5ysMLqQvdHCig0KhAhZNsh20VMpg80t8jpo0P5eSrgfy/Lly+m++35Du++2myweFtwQuchLWRBkdq14jwoqb0Z8mKPvTcjw59z/t/DXFEoN+LCklj6cBWnUCw42xaREyMqdUDWXPzU/apNWrl5NF134LTrj9DNEqletChVQH330Ubr55pvpqKOOIjP/WcS6rTU+bzZbNQwkCDAYQ5plGgDZKB0IC96z6qvmXvLZPPEji9CgEs+C2b4qUMaCRqIb7AXLIromenAsHBbRvWaaVwWopBUkfv4qmPE25czEJXsqU+ErpEyH95VXqkiiDIwq8+ZbhWlAOLnr7rudAPkCf4e+U4wb7hpY2l5c+jyvjdQakRgZG6Mwl4KMocp8VOMDPmiV42Ff/jvER9gaNThLrcXnQczxZYZeolPRfVOmTHUC70K64fobaLvF2/FYerXoYlWBwDPYCuOj8SMNtqg83O9Yee/9+hZhn8S1leu5KqLAZnQZV7cJ8LMnxIjVuW3DOSsPweLkEECbcSHFr7NV0kp3J1okDFamf//hD2nm9OnixmNBWApDFtHzsqRMPryFuAh1VHJ2pTVLZn45j022GjHt0/NceFxKPLMoKptm+MClAGy5PXGKM+1AO6jUO62w+wkxbxrzonSSKyknwT1Qy/T0iMg5VdwzOiY7Qio/8XPTTKxvTXuXF5xjYlxVNvVJNnl7Z7z2dl2bUkNBMItv9use8KLwxCII/cy0K+8EYF/7VVEDv5IMRRXQEnESYx2sREVMp2zP/BxVLzLFqzUsV3FVpCLE6cT7XhRBGTBFtQxJNHeZQJ0SWQfy7Gh9bG3i4H3Pi9WKlohc1XbE4tsCMe5A+6N36vMtfMGsdv45saBqjy1yLwy3M+922CRdl/OWEL/cNEyyAxOyPYzZGKGcOXM27bjDznT7bXfSLjvvpsyVJJCRTQZaOZEnmnJGhJ+kn7gEiuRJVGXRBwzmXptttnKPdRkFc530VCg4mLeQlA9OV24OSz0VlAnHs9nPzO6oYAVK9ETbwQomRktLTL30DaI6oadB0xzTO/igg3gssFwMgQBykB5Kzu9EBx54IAXlNhCDcBADUyQK5mezmkhPo1C6uERAEgmwlU7CUkCldBB4uyIGXoTAzcHBJi1duoxmcDnzzM/Z7re9lsaBms0BQkuFT9E0l4F/p5ot+R1eWCpKSG+yr6QeK43gV0mqORNQFgwtUNMmoq8wBgaXmD4sN2FFDxD3nwHhUrxskkj8t91xJ+1/wAFSR2XNgO8N09Poo0u+/V0aGBzmXiiCUcZcAm4OayCpzZczKICSjvjjXhDP3j6zCvkN4P9BS0fK8MDAEON9Iulj8jwjAKRKnOGC+7mZY8x77bUXrXGCcebwa527n9Q1mHqvWkhNtSw5O5PAw5ChEl9j/NcyFoKQ3lSmx2eNr9X01kh4RX2jXCtEY8/Q8yjTrDLBnTSMwZQVinFcCCzXSYKA4bl7Sg88+DCd/rGPsXyUsvtU9hUCzPLlK+kDH/ggC4bYqt5MzqUICvIT+ID9l9hLC6oF0WhqHFrO1qHenj7PCOztmWZCcZsNCBVJRA9SXbPMlJzAWClJfLkmbjynfm7MC10mjCjbWue5BBTjd2mIkUglbMUB4EiWi2YuCrbQSt+5m6Iu1SR02v5g4dqYjO6v0CR5dlPXkzuOqzBIEV5Ljaim4njmhTsfwwe85d8TbiEhZEaywFI9z4nSHfyN/ZNXBIVNgofLwmuubgWxjkjW23BzSMdSZnomkEEBYLrU1D5NhcyRq4vr76KwUBT7F7v1Cm99wtq2NB1alFyx2EC4Y9LWCjEuuRKwVstcTEYTg2XHrLNEYe42j9CaIcIlCvW4YmMAMgkLtc5JZfmCSZS5sQqRstw1QhND7I2dcxMgQ9VrFroNNyINJXarxXRP2iykkevU+KMo8UGIk352tn6jwbgbGWINBwfW+7oOrE0RMdM3Amc9dzA4WBkwIdRXWbxkMfuv1w2to6yVKbOzUufSXrylQXTQpHsc0WhoIKXExSSM+MPuhPvAuYjhCgNr+QVmJFMRE1kJVr/BEBlR/VxXxD1v3bo1tHLFcq4TkaFoVcaiDc9TYkMC8uAwIcMjjkQXU7MJEi1asWwZ9TvmtHbNKq6HIc0NpcDZ8mUvscVj2bLlHKgJF16sbQNwzqQUOfn4CEtTlMZ4mZQ6J6JyoaMA7HJatdojhuxJLMEXJVOklUtvOiJw/vlfp/e///3ePGrVRnGb9MYxVJf/gTi2VJAkFVbyvKnvLXcrDWOJ3VryGfd9QRxPKoX/pINRoimlUjdjzZqVbr+mRQJOouuTBuahqYshSr7wLgBJG20xIRrmMvqoglrQnnvsrkUBe9y+reb3oy4P9ut9/+sUtophbWysFpTMxJMoGkuDU645i4UFXjF9om8V43mahCBbFvqb7BrkYnMacM3Wm1SCSu3s8ZOK3Nc0gcUM527AjenZF1/g7srJsKb0F0JwrVusLLoSe1233BNiL6vIblrwrM6zqQ0jYUFCBhbutQBUbnevk2fGqO9aN7yeTe9rB9dSvl6zp/A95lMEwTquWZOm1ldGvoOA11JmigBlnNXJEyfQtKlTHF6vcP9W+ueuWLnCrV0fzZyxOa1evYLxp4nuyFBI9BnG0zITlj2zEMGBXUmDg+y24ro6caB4osKBO3cvvPC8VxJMo+Tn++aGUo3Z7xssFRx4LC4zEbyb1IPaNQ7zejROz2iXKQ18rhOpF6UnV7R5Ii9wMBPlmlHSoJSZlqXxK9MTNxWPRi3a4o7Gs7kZaC50qaV1yLkmDp8PtZh5V5wKrM1mqc+V4b18l0tfNl4PGQ8wJNEO7pJlRyrcKtIpTcVr0Ccs9B5LvTsWeA8rp9TBIamvA/xau9a7hmXBg6XqxRdfpKefftKtkTunubRjyBqhGjk41pCjoVZIkHGwMDqhdogIV3EeZb1zv8b8k2Q8poNI0HwfuyVXrVolK9AKySYWzwU66utDJWXXi7hsEi9EBd5mNLjB/+ALwJkDTjFuNVu+IWiqAoQJm8aXzaXKjUaVNjadsG9Nblm4LQpVdEUYBb/CvmAOZl22Z7IgqmPHnIVWSFxmKRDdfYaaZtZDrFp4sQrjygYSN8Yw/fU738kHms3yiRQTGy6CWyQMLtEukFK8BxuHw3Hb7bd57c3SAWURxSqRKZJIl1ohJiKJkhDFzJhSEdGSQIC8yQ0Ir4QAvYMKFYiABi0VVIbcfJY5IeWcs84SCwgIHLTdgUFNLxTEFYFFCJDVPTHEwd9SVt2Mzjk3YFzvBKBPnHGG93XHMTGo0vrhD3+YYySG1IdnQoBZCASpCzLXkhExI4C4L2uE0tLV9b/vvvvofX/zN7xH0rm1ychs+ynEJ3R5NoEC7rrrr7+efvWr/4jmaQwl88KBHQQQZqwlE+tGFjSxIgTR8vWJHqI0CV17VXjkw6cElK/X3lKUS0BtodrcSy8t5V5QODjoN2W+azv8njErY8iN35hWRpKpwvEG7ncLel6+fBk1ft1Dv/z5z1kIVPThub/w/At0ySWX0HcvvdQTHAjdEyZM5Hda0TqrB7N+/ToftAthaVjXZtuFC6O1lH2Cu6LlcPDTn/wUSUpvCGgu+e9JNEHzCzMRh+DmiPV6hwcPP/KwZAQhaBv4PTTsY5D8M7ROCLdWULdM5s9SMFnjbRmsD82mZ5oQYuU8C4G11hmIJRp0QiSpORj4AuKPbLIBJ/j95y2/5oq3aF/ANq/CtGNzmQqxE6Es0a7W2jEdf4Mg92Q06OaGRVn+0jL67Gc+w/THBMZCGcra1avp7z/1aa2W2xBGWxSemOMf12zxZutczxuUExHuMXZ8/taT3lyif7gehBi4ezpcu5qJg3djzSFMAduxf7iGhTk8XRk2MzpYk5OgHDCjwdlVYUGq5Pb7ZIZejpNqSNdqR8R63ZyxBk2thGyKlJ1/O6smXOZa18ZwmchiDazbfO7PI35vasNXUusLn1+cqyTTLLIQV2J40WiY5VUEUqaNRtMTcwMX0lDUtPdIwbN74/iIamxE4gSYNMv8uiiiMi5hv2bOmkFlH1RBM2ZMp1/84pdcPoIt6KroxZ3P+bNKi4osF4HFaLbFWoZMntRbwFKlIeBZjST1sm3q9uy1RxzBbVZ++8ADvq6LNVE1OlquWJ4rfyn8WiZeo0n8mY/rtmBsGaXeYCC40ZQxaOIGICg8pPiZ+vc1UxFWhtEkVl3R3MIi0i1t3uG9Lc+j8Ay8B7F8gq89SsMKf6aNVuA+4PdBBx/khcORYFyWFTQF+9pXz+NaBlzRkqUsYTwwQ3OPIC03HJuOfZQ70wbVRHgVQqBQrsK/bLyYilpKkO2gxSYoYYLyu2l0WOymHnoTYnJFrD4unNViIcWyMVhLYa1tWP24wjyYyORaFC4JUq9tVtAogtTIyKW1XoSItThv0czUoT5GOKRWYjqPyuYDTCJuqu86WFVUiMPGN1WaTQt2XZRNdpItctFFFypBC4SGETty2fFnkWWFM4McAeCuubpHiZoS9QHcyM4IsWhoxD2TILTkogJoLEDheyHZ2vG7YIXJLfRQ1szW0zzpeoMKK2rm9i6/Qr+W2BWT0H12iz45pxBDIJY7GQvwq6Hjlp4vTW8tgeCdayxQpnuQRYKcNSO09ZKy3i1NzxWpyNa1pc9rqnUiKahEGAGwrH3n2xf5w2xZaXXEiSK8trgUMJjUZxT1+Plbhl78LjsjlvrMTM9TjRAQzOdQXa7xWExQ88ISCYM3i48vqZ81tOtuaKlhwlGv9n+ycxPjnjUmzJVJYh/YGql7jrkiJsesCjY2O1u4H5lbhWa8ZL51se6zrglbT1U7NKIrc2r5saCtQwy4burUKXTuuefC0xZlmUmQJ2iI4WCsIds8MYd+J7BJWrd0jc6UOZlViq0rhWGsuEgMZxMtilfoXApdIy/3RgKnxD2pYqGMzmL4TDgxaxBcXpIsoaZ/EmE+JXumCC7DzWHPXE1JM5yJ6Yhp0IxrOhPmFWr+z5shfTfV6tOhVlIRne0iKGFQklWBsHfy2JqyZxMm9pEJKWzrd9+/6U3H0zHHHK2CtcwtzvAyJVTW3tzH5NuIJSos27zYCq20yzPsTK0XibhEYTViuubuRaFRWC64FhDjlwmPJtRl/gwlRissKLcgzw88LSsJcYEUwLNQqDvaihUyHzPFnqIkAO/GorBf4NuZzrWQ6tFCQ0KQNdPxaN9MAS2UP5tCBME1zqqy9ibKFZlnSTzU8KjBvvy8Ua+oAdvgTJsHmgBhdFDMX4k/EIGxBck59VHvZagGERoiJlS2nASxpMMY46ebQKMatWxCQuESXUANsLTxyrtlAF5QT6P5VN+oB9ZiDGXc6qNLxADKdpyoK7IJW0ntM8vMJSZ2VeBqszo/O0x+oXQJ5m4xhw8eB//X1IUJ77HYnNoRhbWhssvJkNcsCLxcBYUeNPEDIyuLxU3E22m/8kwSKmcU8PMDVQ64YusYGC7p+32V5WgtDTdNayR9l6f24eNovSJ+Hq+Kfl4VEuPv00KFWba8NSoB5PaeVJom4nxVgvA8UfYH3i9mWANbNFXCEpuDyTXlG0kEfcWrymh8UKHfm3A2k0TiqAxX4nidtlioaBBJSuWxJiGmyT6XNeytvEtizPizxEYXntMpGDHer0TPJ3lcKPz9RoSr+A2or9skVqg5c2bKX2n4PN6P8qdRHINp8op/El/CXIlsKOamNkWiAV+eyqhFUh5kdBxKe2w0OB5O0vZbjElhniHwPcIMPdt9ZAHSckW89tVgzEKHasHEaRQ/k0CxkBBBxbcQKwIIboPCC5KAfpwffUEQNiw+wu7Xf4W40FH402K2Ehtchej4mfqlUSxJJAg3kuXFtWzqlBIHo1EohtirhUbhkBHr2kQ/vqKoKy4aGHZG4fdAdwJtSSNe4D+v0LHM07vEFw8U3EyjvaPSeyw42M6EhVp4YcmWp6fh997ju44/hAWEPWEa4YcnJyHrFUUM69SB/ZVgo4QVL1CQBCQ2iiH3R6+blHBoHLfhpOEePuj+7BOzDxaPLD0tZMMIqWuSHFEprY5PU7+rft4lwWe0uZUIrx+vbXAaCF1Svifz0qPO0BA45rM197aNyB8aa/GYhH8RgtUztvJhr/s8fn9hwod+FupKGLHKVRDDaIYdkUzV0oEjwWFhsmdwv3Cp9xYNOEzvy7XCajKsGgT+Fs0r0VYGUugb78g8oUmNgPnx1K1PEFar+1plnklSudukMhNZSwJKhJ/Rssd03F+TUBBkate4fKC95c4Tw3CdMZT2/QyztDAnf2irGX38x6AbTw9Bb+wZHnCXNKmZTSKQ2YGsSROHExp0h7yvsEwb2YuU01ok7gbbsq5oUF8yKDuMr9y+Djcw34wPvQh7okGlFCkW5dlH601Us4UUek0Vpc/jdWFIAxNKO+B8+b5ApON9aB9j9N8KHvhZVKYRbgl3CzOoP1+dUrjNugGm3siHHY2TfkcQQhw1dPsGOuZ2cnAiFY1Bd10f34MYPJy1nkIsUCCb7oRRT7KeBpPJbq/XuM8nkWkWSRQH4vGsMlM/N6MJNvbSCnWCpPYvO8fxtyEYPoyl+qzqR/anZ78h3US+z/RZsRiVJG20r4pXsm+px93q2ZVr4LZpyG/NQbVeJY4/ZZQ211HemEA9uQkdw+A80geOrYypWqRS7o2WFjLkHLvlvmu0cKByWpPmNJmtVZnMAm4y5qxCLzIqW9ZkPjXrXiM82OfV6+O5Blc/ebqaqHKYRES2/Rnld1RH5EtgVPlfUd3jxI+xqjDYvsXGDLs+tgh1UtZjGJewwhPyJgSj+sigyVQHanhGjYJiEvBoJrZCskXctzmb2IzwFn6hdV7xizdmuOH2eKOqz659Tf0FnUZRZmx1d9Qj20gwlssMSdtIDuONmRYTPlhsSk6kFkRLYwv4fmM6jEUW8U++lw8/I82jKqWWlwDzbsbR9L0ep8dCICtbW/o9af+8lgB2eoJ+0oFoVj9M6i6uvXqk93XEivpPaxCQhf+klzK3L80162npwBqaPmUO5cPP0PpsBk2YjGt6+EKQxtWrVnOcDPe8IcmcAzNZvWY5DTYmUe9EIcwg2CtXraD1rZRmzNqM+NizrNIii/kfyUo52tjb59LxIHRcj87vqflc/7thp3P0Kzu+r1a4kieAVXrXFGebNCjlDB+xA6EBoCgEiAFosEuF6ZumdIvA7M6i26pGPsEdKyQU9FLTCT891FNh0hQY/Sgz3VhK2ekc1j93dHo2Iv2KGe4Yzm8nHBsJd0UxtkwdEkuJ07CbWYv6kz4297TSQtwnelZaTfe8FPGXfYTeZvi+UQxSs3D7gcwsPoWFUx4Kp9A1qT+XvgfNBNclktHE4XZVpWvDdqWNfo3x9hJtrLmnE58a8/NHuG40PGh/39jXZHzZQAVkyWFaOzhE69ctp8mTplNraB01eybQ1L4+ljRZZ0AF17VrqKcxWQOYRCCBBjI8sI4G3QGf3N/PZxdWGogwq9esY3O4BBaNT0j5SwWsWs5HK+XgszxZSzfd9lt66omHaa+996E1K5dR2jeFdt9pe0c7U/bZYG/uvfNumr7tPNpq2kxmaBBGcMjvvfd296x+2muPXdUEm9PFF19CK9cN03HHv5HmbzHnTzzjP3dI2FH44n89Ql/41/Pp8ONfTddedAcdceRcemHlBHrnO99CQ80Bag5InMyvfvELeuV++zPLnDx1kjt7aylxmuINP7uG/uv5QXr7SW+iqdM2cxrgIJ36vg/RzIVb0of/9kzaZotZJE1qxl254C8eJPh+Nf3kul9RPrSKjjj6ePrpVVfRUW/6K5qYNnzKfNPtza9uuotefcgB7D5i6xosy62cfvqjq2mvQw6l2VOmMsVsDg7QNdfdQLvvshstXLiwo7u2CyNDcDaJ22T16lX05fO+RvPnbulEx16aPjWj/r4t6NDXH0QZrJJQsodbdO3PrqX9992fNt8MgkmPEyIh6vTSDdf9gFatz+i4446mQXgO1g/RV792Lk3bdk86Zv9d6OJLr6SFixfTa484kjaECXdhbDBuavXi00/Qx//x3+jNx72Ofnj1tfS6V7+CHlqR0ql/faKTYB0CNIY5yv2G62+iffbbj5uXcVXJQsz9N1//E7r14Sc5FbS/fyJNpgG66kc/o2eff5He+pY3c3nuuK9JFzYA2NjFiYLU47S9W2+9ji669Cb60jmfojce+9f0gfe+jX5282/obW98HQ0ONWmN0xJmOoJ5z8230MFbHEvfu/Z7tP3OC2npirU0bWIfDQ2toF/e/BA96pjp4a85kiZkOc2cvjk9+dyjUjitC+MGuEqv++HlNHenvenwQw+g73/+K/Tk2hPp2SeeoI994EM0Y+ZsSmbOoF3mzaPz//+v0d999rP0ne9dSUcesh/ddPv9lAwPOWK5By1/7kX6P9/4Or3vfafS9D5k6ayjZ59eRdM2myyWM1bpIRp1BZbxAALnP/PJT9Ahx76Ftpi8OZ32kU/R5sXztD7rp4P334vuvO83NH3KFFq96im34rPpzrvuoAcefJAOPvBguv3OO2jfV+5Hv77px5TOmEND61bSMYe/nn52zWWOCs6kf/iHz9I3vnEBuzG6sDEA4d+Cgwu68vLLqbe3n046+R10xGGvobef8m669+c/pPseuZd6s0FasT6lRTM3o9seuIfmztyKvvKTK2iPvQ+lJx/5LfX1TqIFCyfRY48/Q1/58tfpbe98B02f0EMLFsyhR55dQddd/2Paaput6fLLr6DXHPZaiDjU7pLswnhg3Kfgp1ddQYu23YUOP/wIJp6rViyiRx9bRe//0EdpweYTaWDyTNpjwVT66jd/Sp/5dC9dcdXl9KpXHUK33XUv0boWnfiGV9PAuvX0pS+dRx847VQnxa531/yQa5Ecd8zR3KSsCxsJbE2BsNKgXqdI3/+bu2jLbRZQTyN3h7OHlr7wHM3daj597Svn0XZLdqCtd9iBWusH6GfXXk0LXrEnPf7IYzRr7hS64Vd305oXH3ca/oGO2N5FM+fNoZ7JU5wANEhHvu5wGnbkYNqUrrAyXoClsicfoj1e9Rq65dJ/pzXL96e1m02h7WbNoEmDGd2/+gWa3NtHBx73Bvr1pZdydda169bR5M02o5kzp9FkJ9ivePoZGmquoycee4xak5xmmGW0+qVnadGC7Wld1nR7vpKmzZ8oblsaPQK/CyND4QT8h39zP73j1MU0t3eYHn3kd/TKRRlNmdZLF1x4Kf32vrvpzE+dSffc8zv66Y9+Sud+9RP0m4ceoOW/f54W7boHnXPuuTSpGKIfXP0Dev/7P8gZb7NnzqJ//8F/tFWh7sKGQ+GdIqjV1aCBoUHObuybMJGyvpT23m1f+smvf0jbzd6SXvf2d9LSh++khx/4nZPnh2jNqgGaPCWhlWsG6LnHH6WZs3anX/7yRjpo/6Oc8jaBhrMhjuebNNxwz3JqRkMyvzTE9U857f+WMG5h5RUH7E8//+Y1tG7dEEuxs7eYS0vSqfTIfctp0uR+et0b30i//tG3ubomag9MdlrGvK3m0b0PPERrV62iVQND9PhDD3FUOCqqIC18OE9ou+221UJL3YO60ZBw7V9vcj7+TSfSmZ+7mC77zhW06+670ZKddqYHb7iNFixezOnnc2fNoet+/BOCI+7OW2+nRx9/mHbfdxcaHFhLff0TaGAgp7lzZtMl3/oO7bPXvrTrdgvo8cefpB22244SBOyOIf2sCyNDUTRo930OpNOdkHLLzQ/Qed++iCYPrKbHHnmOXn/CEbT8medp0rQpdPxbTqR9DzqI+idNpsNevT9tu+NuNHnqHJo4ZRr1pCvptNP2oGXrV9Pq5ctp9ty5dMKJJ1Cr0U/zt9mCfKpQKeS4CxsDaCNw6ukfpu9++1LaLBugUz9yCj11+y/o7jtvo112ewXdf/fttMWsmfSrX9zq9raPvvXNC2lCf59jfHPp1tt+Tdtvu4TuufUp2maPmfTpM/6BLr/kSzRl5nzadtHv6PVHnCL1Ybr7tNEQYt4SevOJb6OLLvkeff/7V9Jpp3+UG9Y+fPv9dOKJJ9PqZ5/itOOly16gvV+xvxM6H6A5sxdQb18/bT13Om23aFunHDTorW95Kz30myfosSefoR23nk1LX1pHy5sZnXj4MXT5ZdfQe9/7Hi5kJ9AVWDYljE9YcZiw3R770cdPnUs3Xn8jXXD+hRwgtpnb6L866gh64YUXaebUPjr8uLfQrvs+zyXL99/31TRv3tZ0/NFHcyGnnp6M3vPeGTQ8WNDK556nzRbMo0+feRoNrB+krbfemgWWUkXCLowdUujOfaw/5z25Exh3ovPO+UevsaE2wN4HHOTrkuDvww5+dekREBaPfP1x/vsTTgg1LQDbLNguFLf7483svye4tc56+vjXxTvuxf8Ypk6jvWbP418XzJsvn7kztMNuu5Ru32brbTo+et9Xvar8KonB3zTj/gsGxOMdctjR7t9xGsjphPYjD9XA2IyOP0b6fV16+ZVRXYyidIbofe+Sz06TrBEInh/deY8x1Z7oQmcAdjfsF7cXPb1T6N3venfpmj133a3097677tj2nIP2O6jjO955ykf87+855T2Vb0cvId+FscO4LSupQ4LFi7elxYuWaJZIk/bZZx/3TQ9ts818smp/O+20k6+uiJ/bbLONL4++ZMkSd4Izbz7b2Wn8UtGvawLdVGA1XYxIhhLOoThbXO3WCgfF1SStGJ5Vb7RCRnGxsi504S8LtHKpVIvkYlmZ9gOSKsqNUn2kcuXqUATP1yjK2zv0dqELXdgUwkqaKaOyvHhNl0wyz9QQIGvMzw5qI+rJYHVBqgXh0rQrqGxKiDW1qi88JpBGOKuVKO13y9Ay4cfu6UIX/jIh1aKBBVuB43MUCyKmIFSr2cbnqxun0oUu1MM4hRURSvxffL5S/ZeUGhN1NGlaWh5nJkhp/qStWlYXxgvV9Y+JYazp1X0/luq6XejCXyJYaXbp2NzST0JZ/w09U6N914Uu/KXCJsiJs4NlZdfH4w4oyr92z2wXutCFPxvoEq0udOEPBZswgX+8h9QsMl3oQhe68OcIRk67AksXurCp4U8vrNTVU++e9S50oQt/DtClX13owh8FuqURu9CFLnShC13owssausJKF7rQhS50oQtdeFlDV1jpQhe60IUudKELL2voCitd6EIXutCFLnThZQ1dYaULXehCF7rQhS68rKErrHShC13oQhe60IWXNXSFlS50oQtd6EIXuvCyBLSf4D5bf+qBdKELXehCF7rQhS7UgfXW6gorXehCF7rQhU0PIzWO/mMVzus0hpdl4b6Xw4K9PKErrHShC13oQhe68LIBaYZZ7jP1l9mGJu5InqZpV1jpQhe60IUu/PFgJPvBHwL+vGwSJpj8eY36jwFdYaUL/y2h+GNTxI2EpEKT4nFXv/tDQnhveeGSTTwIe89YHzvSPo7lGaaZbQroNJa6x1ev/WPu5WhgY7O1wc80TUrfGdi48Tl+H8u5Cte1r31h76h5zkhnYWMh0f+0PWuUZ49lT0e6duMgIRNSiqJ6Dke/u3qP3PenQ7yRzsBY6JxcI/hZFF03UBf+DAFIXOT6eyeq04H51j0rBjvcpYOf4P9mmh0f1B/gJChS8febgM4kyjlGHXkRvTDJ/ccwv24sVIknCI4fyFjn5q8PXDPPHXPNEt6T+pkJN9wUhLo0h3iNKNrLuteUri1ePooyE3793Y0JMkquayrfV66PpxAJLnVQZUYsDKUJxUcHP1p2eLGDhv+0KZl+NCaqWfpRtmODBc1NOvB2AiCPl8+RFRO+q5HuknC/BaYaDteexz8kdMIl/c7wI/F40Ok5Qje6wkoX/iwhaIf1xLPTAe10nYEx50AU7NCP/qyxQLvGJM+uE5LGy2z5uamsTzSdEa/XUW5Ca4TtQ8ICpv091ufb9dD8TWMXxhr+roMk/QPMIU9KliFj8J3eMxpz/1MAxgzc9ozMrSs+Gwtu1wryNd/bNbnb8MSdp5hhAgabw/76VL+v3r+pAKc5aWPqowkrG2ZdNKvU+KEsbFSfaym88ge+y9qeALz3v9eMO5xHwec/JIy0jmItcUpHIecYZLfOshYLs/8PaPV8dFJ61RUAAAAASUVORK5CYII=">Eluovaný objem a výťažok technécia-99m


Rozdielne tvary kolón sú určujúcim kritériom pre elúciu, preto sa odporúča, aby pri generátoroch s oloveným tienením bol minimálny eluovaný objem 5 ml. Pri generátoroch s tienením z ochudobneného uránu má byť minimálny eluovaný objem 10 ml. Ak sa vykoná elúcia s objemom 5 ml, získa sa väčšia rádioaktívna koncentrácia, ale je možné očakávať aj malý úbytok výťažku.


Drytec je kalibrovaný na množstvo molybdénu v kolóne. Množstvo technécia-99m dostupného v ľubovoľnom čase závisí od toho, či to bude pred alebo po referenčnom čase (vzhľadom na úbytok 99Mo), času, ktorý ubehol od predchádzajúcej elúcie (vzhľadom na “prírastok” 99mTc) a od premien charakteristických pre 99Mo (výsledkom 86,2 % všetkých premien je 99mTc). Faktory uvedené v Tabuľke 1 a 2 môžu byť použité na výpočet dostupnej aktivity 99mTc nasledujúcim spôsobom.


Ako prvé vynásobte aktivitu v referenčnom čase príslušným faktorom z Tabuľky 1 (ktorá zohľadňuje úbytok 99Mo). Potom vynásobte výsledok príslušným faktorom z Tabuľky 2 (ktorá zohľadňuje prírastok 99mTc a charakteristiku rozpadu 99Mo).


Skutočný výťažok 99mTc bude jemne kolísať pre rozdiely vo výkonnosti elúcie od generátora ku generátoru. Bežne by to nemalo ale predstavovať menej ako 90 % dostupnej aktivity 99mTc.


Likvidácia exspirovaných generátorov


Exspirované generátory s oloveným tienením môžu byť likvidované bežným spôsobom ako rádioaktívny odpad v súlade s podmienkami určenými miestnymi úradmi. Ak miestne predpisy pre likvidáciu vyžadujú, aby generátory boli predtým rozobrané, prosím kontaktujte GE Healthcare Limited alebo jeho regionálneho reprezentanta. Pre niektoré trhy je možné zabezpečiť vrátenie generátorov s oloveným tienením firme GE Healthcare Limited alebo jej miestnym zástupcom.


Generátory s tienením s ochudobneného uránu a tienením z volfrámu sa musia vrátiť po uplynutí času použiteľnosti firme GE Healthcare Limited. Podrobné pokyny popisujúce ako vrátiť generátory firme GE Healthcare Limited sú priložené ku každému generátoru. Používatelia sú upozornení, že celé použité balenie, dokumentácia a spôsob prepravy musia byť v súlade s medzinárodnými predpismi pre prepravu a všetkými miestnymi predpismi a zákonmi, ktoré súvisia s touto vecou.


Tabuľka 1 Rozpadové faktory 99Mo v rôznom čase od referenčného času generátora (polčas rozpadu 99Mo je 66 hodín)


GMT


Dni od referenčného času generátora

(hod)

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2.00

13,8123

10,7349

8,3432

6,4844

5,0397

3,9169

3,0442

2,3660

1,8388

1,4291

1,1107

0,8633

0,6709

0,5215

0,4053

0,3150

0,2448

0,1903

0,1479

0,1149

0,0893

0,0694

0,0540

0,0419

0,0326

4.00

13,5252

10,5118

8,1698

6,3496

4,9349

3,8354

2,9809

2,3168

1,8006

1,3994

1,0876

0,8453

0,6570

0,5106

0,3969

0,3084

0,2397

0,1863

0,1448

0,1125

0,0875

0,0680

0,0528

0,0411

0,0319

6.00

13,2441

10,2933

8,0000

6,2176

4,8324

3,7557

2,9190

2,2686

1,7632

1,3704

1,0650

0,8278

0,6433

0,5000

0,3886

0,3020

0,2347

0,1824

0,1418

0,1102

0,0856

0,0666

0,0517

0,0402

0,0313

8.00

12,9688

10,0794

7,8337

6,0884

4,7319

3,6777

2,8583

2,2215

1,7265

1,3419

1,0429

0,8105

0,6300

0,4896

0,3805

0,2957

0,2299

0,1786

0,1388

0,1079

0,0839

0,0652

0,0507

0,0394

0,0306

10.00

12,6992

9,8699

7,6709

5,9618

4,6336

3,6012

2,7989

2,1753

1,6906

1,3140

1,0212

0,7937

0,6169

0,4794

0,3726

0,2896

0,2251

0,1749

0,1360

0,1057

0,0821

0,0638

0,0496

0,0386

0,0300

12.00

12,4353

9,6647

7,5114

5,8379

4,5373

3,5264

2,7407

2,1301

1,6555

1,2867

1,0000

0,7772

0,6040

0,4695

0,3649

0,2836

0,2204

0,1713

0,1331

0,1035

0,0804

0,0625

0,0486

0,0378

0,0293

14.00

12,1768

9,4638

7,3553

5,7166

4,4429

3,4531

2,6837

2,0858

1,6211

1,2599

0,9792

0,7610

0,5915

0,4597

0,3573

0,2777

0,2158

0,1677

0,1304

0,1013

0,0787

0,0612

0,0476

0,0370

0,0287

16.00

11,9237

9,2671

7,2024

5,5978

4,3506

3,3813

2,6280

2,0425

1,5874

1,2337

0,9589

0,7452

0,5792

0,4502

0,3499

0,2719

0,2113

0,1642

0,1277

0,0992

0,0771

0,0599

0,0466

0,0362

0,0281

18.00

11,6758

9,0745

7,0527

5,4814

4,2602

3,3110

2,5733

2,0000

1,5544

1,2081

0,9389

0,7297

0,5672

0,4408

0,3426

0,2663

0,2069

0,1608

0,1250

0,0972

0,0755

0,0587

0,0456

0,0354

0,0275

20.00

11,4332

8,8859

6,9061

5,3675

4,1716

3,2422

2,5198

1,9584

1,5221

1,1830

0,9194

0,7146

0,5554

0,4316

0,3355

0,2607

0,2026

0,1575

0,1224

0,0951

0,0739

0,0575

0,0447

0,0347

0,0270

22.00

11,1955

8,7012

6,7626

5,2559

4,0849

3,1748

2,4675

1,9177

1,4905

1,1584

0,9003

0,6997

0,5438

0,4227

0,3285

0,2553

0,1984

0,1542

0,1199

0,0932

0,0724

0,0563

0,0437

0,0340

0,0264

24.00

10,9628

8,5203

6,6220

5,1467

4,0000

3,1088

2,4162

1,8779

1,4595

1,1343

0,8816

0,6852

0,5325

0,4139

0,3217

0,2500

0,1943

0,1510

0,1174

0,0912

0,0709

0,0551

0,0428

0,0333

0,0259


Tabuľka 2. Faktory prírastku 99mTc v rôznom čase po predchádzajúcej elúcii (polčas rozpadu 99mTc je 6.02 hodiny)


hodín

faktor

hodín

faktor

hodín

faktor

hodín

faktor

hodín

faktor

hodín

faktor

1

0,094

9

0,579

17

0,788

25

0,879

33

0,918

41

0,935

2

0,179

10

0,615

18

0,804

26

0,884

34

0,921

42

0,937

3

0,256

11

0,648

19

0,818

27

0,892

35

0,924

43

0,938

4

0,324

12

0,678

20

0,831

28

0,898

36

0,926

44

0,940

5

0,386

13

0,705

21

0,843

29

0,903

37

0,929

45

0,941

6

0,442

14

0,729

22

0,853

30

0,907

38

0,930

46

0,941

7

0,492

15

0,751

23

0,863

31

0,911

39

0,932

47

0,941

8

0,538

16

0,771

24

0,871

32

0,915

40

0,934

48

0,942


0


Drytec

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/08348


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Drytec


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


materský rádionuklid je:


molybdénan [99Mo] sodný 2,5 – 100 GBq/generátor

(bez iného nosiča) v referenčnom čase


dcérsky rádionuklid je:

technecistan [99mTc] sodný variabilné množstvo


Množstvo injekcie technecistanu [99mTc] sodného, Ph. Eur., ktoré môže byť eluované z generátora v ľubovoľnom čase, závisí od množstva molybdénanu[99Mo] sodného, objemu získaného eluátu a času, ktorý uplynul od predchádzajúcej elúcie.


Technécium [99mTc] je produkované generátorom (99Mo/99mTc) a rozpadá sa uvoľnením gama žiarenia s maximálnou energiou 140 keV a polčasom rozpadu 6 hodín na technécium [99Tc], ktoré sa vzhľadom na jeho dlhý polčas rozpadu 2,13 x 105rokov môže považovať za takmer stabilné.


Tento liek obsahuje:


Sodík: 3,54 mg/ml. Je potrebné na to myslieť u pacientov s kontrolovanou sodíkovou diétou.


Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Rádionuklidový generátor.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Eluát z generátora (Injekcia technecistanu [99mTc] sodného, Ph. Eur.), môže byť použitý na označenie rôznych chemických zlúčenín dodávaných vo forme súprav (kitov) alebo môže byť podávaný priamo in vivo.

Ak je sterilný roztok technecistanu [99mTc] sodného podávaný intravenózne, používa sa ako diagnostický prostriedok u nasledujúceho:


 1. scintigrafia štítnej žľazy: priame zobrazenie a hodnotenie vychytávania v štítnej žľaze podáva informáciu o veľkosti, polohe, nodularite a funkcii štítnej žľazy pri jej ochoreniach.


 1. scintigrafia slinných žliaz: hodnotenie funkcie slinných žliaz a priechodnosti kanálikov.


 1. lokalizácia ektopicky uloženej žalúdočnej sliznice: Meckelov divertikul


 1. scintigrafia mozgu: rozpoznanie narušenia hematoencefalickej bariéry nádorom, infarktom, krvácaním a edémom, pokiaľ nie je možné použiť iné metódy.


V spojení s predchádzajúcim pôsobením redukčného činidla s cieľom technéciom-99m označiť červené krvinky:


(e) kardiovaskulárna scintigrafia


angiokardioscintigrafia pre:


ventrikulografiu prvoprietokovú alebo rovnovážnu,

hodnotenie celkového a regionálneho pohybu srdcovej steny,

zobrazenie srdcovej fázy.


perfúzia orgánov alebo zobrazenie cievnych abnormalít


(f) diagnostika a lokalizácia okultného gastrointestinálneho krvácania


Po instilácii sterilného roztoku technecistanu [99mTc] sodného do očí:


(g) scintigrafia slzného kanálika: hodnotenie priechodnosti slzných kanálikov


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Technecistan [99mTc] sodný sa obvykle podáva intravenózne v aktivitách, ktoré priamo súvisia s požiadavkami na diagnostické informácie a ovplyvňuje ich aj typ používaných detekčných zariadení. Pre niektoré vyšetrenia môže byť nevyhnutná premedikácia pacientov látkami blokujúcimi vstup 99mTc do štítnej žľazy alebo redukčnými činidlami.


Odporúčané aktivity sú nasledujúce:


Dospelí a starší pacienti:


Scintigrafia štítnej žľazy: 18,5 – 80 MBq


Scintigrafia sa vykonáva 20 minút po intravenóznej injekcii.


Scintigrafia slinných žliaz: 40 MBq


Scintigrafia sa vykonáva bezprostredne po intravenóznej injekcii a v pravidelných intervaloch v priebehu 15 minút.


Scintigrafia Meckelovho divertikula: 400 MBq


Scintigrafia sa vykonáva bezprostredne po intravenóznej injekcii a v pravidelných intervaloch v priebehu 30 minút.


Scintigrafia mozgu: 370 – 800 MBq

Bezprostredne po intravenóznom podaní sú počas prvej minúty obrázky snímané v rýchlych sekvenciách, statické zobrazenia sa získajú o 1 až 4 hodiny neskôr. Aby sa zabránilo nešpecifickému vychytávaniu 99mTc v spleti cievovky a štítnej žľazy, majú byť tieto blokované.


Angiokardioscintigrafia: 740 – 925 MBq


Červené krvinky sú označené in vivo alebo in vitro po predchádzajúcom pôsobení redukčného činidla. Dynamické zobrazenia sa snímajú počas prvej minúty po intravenóznom podaní. Nasledujú pravidelné zobrazenia počas ďalších 30 minút.

Gastrointestinálne krvácanie: 740 – 925 MBq


Červené krvinky sú označené in vivo alebo in vitro po predchádzajúcom pôsobení redukčného činidla. Dynamické zobrazenia sa snímajú počas prvej minúty po intravenóznom podaní. Nasledujú pravidelné zobrazenia vo vhodných intervaloch až do 24 hodín.

Scintigrafia slzných kanálikov: 2 – 4 MBq pre každé oko


Kvapky sú podané do oka a dynamické zobrazenia sa snímajú počas nasledujúcich 2 minút. Nasledujú pravidelné zobrazenia vo vhodných intervaloch počas ďalších 20 minút.


Deti:


Aktivita aplikovaná deťom sa vypočítava z odporúčaných dávok pre dospelých podľa telesnej hmotnosti alebo povrchu tela.


Pediatrická skupina EANM (European Association of Nuclear Medicine)odporúča, aby aktivita podávaná deťom bola vypočítaná z odporúčaných dávok pre dospelých podľa telesnej hmotnosti detí použitím koeficientov uvedených v tabuľke:


Časť dávky pre dospelého pacienta:


3 kg = 0,1

4 kg = 0,14

6 kg = 0,19

8 kg = 0,23

10 kg = 0,27

12 kg = 0,32

14 kg = 0,36

16 kg = 0,40

18 kg = 0,44

20 kg = 0,46

22 kg = 0,50

24 kg = 0,53

26 kg = 0,56

28 kg = 0,58

30 kg = 0,62

32 kg = 0,65

34 kg = 0,68

36 kg = 0,71

38 kg = 0,73

40 kg = 0,76

42 kg = 0,78

44 kg = 0,80

46 kg = 0,82

48 kg = 0,85

50 kg = 0,88

52 - 54 kg = 0,90

56 - 58 kg = 0,92

60 - 62 kg = 0,96

64 - 66 kg = 0,98

68 kg = 0,99


U detí do 1 roku je nevyhnutná na priame podanie minimálna dávka 20 MBq (10 MBq pri scintigrafii štítnej žľazy) alebo 80 MBq na označenie červených krviniek, aby sa získali scintigramy dostatočnej kvality.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok, uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Nie sú známe žiadne osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní tohto lieku.


4.5 Liekové a iné interakcie


Boli hlásené interakcie pri scintigrafii mozgu, kde môže dôjsť k zvýšenému vychytávaniu technecistanu [99mTc] v stenách mozgových komôr ako dôsledok ventrikulitídy vyvolanej metotrexátom. Pri abdominálnych zobrazeniach môže atropín, izoprenalín a analgetiká spomaliť vyprázdňovanie žalúdka a tým redistribúciu technecistanu [99mTc].


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


99mTc (ako voľný technecistan) prechádza placentárnou bariérou.


Ak je nevyhnutné podať rádioaktívne diagnostikum žene, ktorá môže byť tehotná, vždy je nutné sa o tom presvedčiť. Každá žena, ktorej vynechala menštruácia má byť považovaná za tehotnú, pokiaľ sa nepreukáže opak. Pri pochybnostiach je značne dôležité, aby vystavenie rádioaktivite bolo minimálne a pritom sa získala požadovaná klinická informácia. Má sa uvažovať o alternatívnych technikách bez ionizujúceho žiarenia.


Rádionuklidové vyšetrenia tehotných žien predstavujú tiež radiačné zaťaženie pre plod.

Počas tehotenstva majú byť preto uskutočnené len nevyhnutné vyšetrenia, kde želaný prínos prevyšuje riziko navodené matke a plodu. Priame podanie 800 MBq technecistanu [99mTc] sodného pacientke predstavuje dávku absorbovanú maternicou 6,5 mGy. Podanie 800 MBq technecistanu [99mTc] sodného po premedikácii pacientky blokujúcou látkou predstavuje dávku absorbovanú maternicou 5,3 mGy. Podanie 925 MBq 99mTc označených červených krviniek predstavuje dávku absorbovanú maternicou 4,3 mGy. Dávky nad 0,5 mGy sa považujú za potenciálne riziko pre plod.


Pred podaním rádioaktívneho diagnostika dojčiacej matke sa má zvážiť, či vyšetrenie dôvodne neodložiť až matka dojčenie ukončí a či použitie rádionuklidového vyšetrenia je tou správnou voľbou. Ak je podanie rádiofarmaka nevyhnutné, dojčenie sa musí prerušiť a odsaté mlieko zlikvidovať. Dojčenie môže opäť začať, ak hladina rádioaktivity v mlieku nepredstavuje pre dieťa dávku väčšiu ako 1 mSv.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Doteraz neboli vykonané štúdie ovplyvnenia schopnosti viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Boli hlásené alergické reakcie, ktoré nasledovali po intravenóznej injekcii technecistanu [99mTc] sodného a zahŕňali: urtikáriu, edém tváre, vazodilatáciu, pruritus, srdcové arytmie a kómu.


Vystavenie každého pacienta ionizujúcemu žiareniu musí byť oprávnené na základe predpokladaného klinického prínosu. Podávaná aktivita musí byť taká, aby sa získal potrebný diagnostický alebo terapeutický výsledok pri najnižšom radiačnom zaťažení.


Vystavenie ionizujúcemu žiareniu je spojené so vznikom rakoviny a možným vznikom vrodených chýb. Súčasné poznatky ukazujú, že pri vyšetreniach v nukleárnej medicíne sa tieto nepriaznivé prejavy vyskytujú s nízkou frekvenciou pre nízke dávky rádioaktivity.


Pri väčšine diagnostických vyšetrení v nukleárnej medicíne je radiačné zaťaženie menšie ako 20 mSv (EDE). Vyššie dávky môžu byť oprávnené za niektorých klinických okolností.


4.9 Predávkovanie


V prípade predávkovania technecistanom [99mTc] sodným by mala byť absorbovaná dávka znížená elimináciou rádionuklidu z tela. Spôsoby na zníženie možných škodlivých účinkov sú časté vyprázdňovanie močového mechúra a podpora diurézy a vylučovania stolice.


V prípade predávkovania 99mTc označených červených krviniek je možné podniknúť málo účinné opatrenia, pretože eliminácia je v tomto prípade závislá od hemolytických procesov.


5. FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: diagnostické rádiofarmaká

ATC klasifikácia: V09FX01


V dávkach určených pre diagnostické účely neboli pozorované žiadne farmakodynamické účinky.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Technecistanové ióny majú podobnú biologickú distribúciu ako jodidové a chloristanové ióny koncentrujúce sa prechodne v slinných žľazách, sietnici, sliznici žalúdka a v štítnej žľaze, odkiaľ sú vylučované v nezmenenej forme. Technecistanový ión sa koncentruje v oblastiach so zvýšenou vaskularizáciou alebo s abnormálnou cievnou permeabilitou, najmä ak je po premedikácii blokujúcou látkou inhibovaný príjem v žľazách. 99mTc je selektívne transportované z cerebrospinálnej tekutiny.


Po intravenóznom podaní je technecistan [99mTc] distribuovaný cievnym systémom, z ktorého je odstránený tromi hlavnými mechanizmami:


 • rýchle vylučovanie, závisí od difúznej rovnováhy s intersticiálnou tekutinou,


 • priemerná rýchlosť vylučovania, závisí od koncentrácie technecistanu v tkanivách žliaz, hlavne štítnej žľazy, slinných žliaz, žliaz fundusu žalúdka, ktoré majú iónové pumpy,


 • pomalé vylučovanie, glomerulárnou filtráciou obličkami, závisí od rýchlosti tvorby moču.


Klírens plazmy má polčas 3 hodiny.


Vylučovanie počas prvých 24 hodín po podaní je hlavne močom (približne 25 %) a vylučovanie stolicou nastáva po ďalších 48 hodinách. Približne 50 % podanej aktivite vylúčených počas prvých 50 hodín.


Keď je po premedikácii blokujúcimi látkami inhibované selektívne vychytávanie technecistanu [99mTc] žľazami, vylučovanie prebieha rovnakým spôsobom, pričom je zvýšený klírens obličkami.


Keď je technecistan [99mTc] podaný v spojení s pôsobením redukčného činidla, ako je napríklad cín/medronát, ktoré spôsobí “naplnenie červených krviniek cínom”, potom je približne 95 % podanej aktivity vychytanej červenými krvinkami, kde je vyviazaná bunkovými stenami. Nenaviazaný technecistan [99mTc] je vylúčený obličkami, pričom rádioaktivita plazmy bežne predstavuje menej ako 5 % intravaskulárnej aktivity.


Osud technécia-99m v tomto prípade závisí od životnosti označených erytrocytov, a preto je aktivita vylučovaná veľmi pomaly. Z cirkulujúcich erytrocytov sa môže uvoľniť len malé množstvo aktivity.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


a) Informácie o akútnej, subakútnej a chronickej toxicite po jednorazovom alebo opakovanom podaní nie sú k dispozícii. Množstvo technecistanu [99mTc] sodného, podávaného počas klinických vyšetrení je veľmi malé a okrem alergických reakcií neboli hlásené žiadne iné nežiaduce účinky.


b) Reprodukčná toxicita


Bol študovaný prechod 99mTc placentou po intravenóznom podaní technecistanu [99mTc] sodného u myší. Zistilo sa, že maternica gravidných samíc obsahovala takmer 60 % injekčne aplikovaného 99mTc, pokiaľ sa toto podávalo bez premedikácie chloristanom. Štúdie uskutočnené na gravidných myšiach počas gravidity, gravidity a laktácie a laktácie samotnej ukázali zmeny u potomstva, ktoré zahŕňali redukciu telesnej hmotnosti, stratu ochlpenia a sterilitu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Technécium-99m je generované z molybdénanu [99mMo] sodného adsorbovaného na hliníkovú kolónu. Kolóna generátora je eluovaná roztokom chloridu sodného, aby sa získal eluát, injekčný roztok technecistanu [99mTc] sodného, ktorý obsahuje nasledujúce pomocné látky:


Natrii chloridum

Aqua ad iniectabilia


6.2 Inkompatibility


Pre chýbajúce štúdie kompatibility sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti generátora je 24 dní od dátumu výroby. Referenčný čas a čas použiteľnosti sú uvedené na označení generátora.


Eluát z generátora, injekčný roztok technecistanu [99mTc] sodného, má byť použitý počas 8 hodín od elúcie.


Čas použiteľnosti roztoku chloridu sodného na elúciu je 3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte generátor a eluát, injekčný roztok technecistanu [99mTc] sodného pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.


Uchovávajte roztok chloridu sodného na elúciu pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.


Uchovávanie má byť v súlade s národnými predpismi pre rádioaktívne látky.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Generátor Drytec sa skladá z kolóny z neutrálneho bórokremičitého skla s obsahom oxidu hlinitého, na ktorý je adsorbovaný molybdénan [99Mo] sodný. Kolóna je uzavretá uzáverom z neutrálnej gumy a čistej gumy a hliníkovou objímkou. Odvzdušňovací vstupný bodec je spojený silikónovou hadičkou s vrchnou časťou kolóny. Výstupná ihla z nehrdzavejúcej ocele je spojená so sterilizačným filtrom, ktorý je spojený so spodnou časťou kolóny silikónovou hadičkou. Dodávajú sa tri varianty generátora, ktoré sa odlišujú tvarom kolóny a tieniacim materiálom. Typ generátora je určený jeho hmotnosťou, ktorá je vyznačená na jeho označení. Kolóna je obkolesená olovom (11 kg a 15 kg generátor) alebo tienením z ochudobneného uránu a volfrámu (17 kg generátor). Vnútorné súčasti generátora sú obalené masívnym plastovým puzdrom, ktoré je ukončené uchytením.


Na elúciu generátora sa na vstupný bodec umiestni liekovka s roztokom chloridu sodného. Roztok chloridu sodného na elúciu je obsiahnutý v sklenenej liekovke typu I, ktorá je uzavretá gumovou zátkou z brómbutylkaučuku a hliníkovou objímkou chránenou plastovým odtrhávacím viečkom. Liekovky na elúciu sú balené v papierových škatuliach. S generátorom sa môže dodávať rad rôznych objemov roztoku chloridu sodného na elúciu. Zber eluátu, injekčného roztoku technecistanu [99mTc] sodného sa dosiahne umiestnením sterilnej evakuovanej liekovky, ktorá je z číreho skla a je uzavretá gumovou zátkou a kovovou objímkou na miesto elúcie.


Súpravy na elúciu a príslušenstvo


6.5.1 Súprava na elúciu dodávaná spolu s generátorom


Spolu s generátorom sú dodávané nasledujúce položky:


 • liekovky s 0,9 % roztokom chloridu sodného na elúciu

 • evakuované liekovky na zber eluátu z generátora

 • sterilné kryty vstupného bodca – na zachovanie sterility generátora potom ako je liekovka od eluentu odobraná z generátora medzi elúciami

 • sterilné ochranné uzávery zbernej ihly z peny s uzavretými bunkami – na zachovanie sterility generátora medzi elúciami

 • náhradné sterilné ihly – umožňujú používateľovi vymeniť zbernú ihlu

 • dezinfekčné tampóny s baktericídnou látkou – na dezinfekciu uzáverov liekoviek s roztokom chloridu sodného a uzáverov zberných liekoviek pred elúciou

 • nálepky na liekovky – na zaznamenanie aktivity, objemu a času elúcie

 • písomná informácia pre používateľa

 • informácia o manipulácii, používaní, uchovávaní a likvidácii rádiofarmák

 • informácia týkajúca sa vrátenia použitých generátorov firme GE Healthcare Limited


6.5.2 Možné doplnky


Liekovky s roztokom chloridu sodného na elúciu


Roztok chloridu sodného na elúciu je dostupný v rade rôznych objemov, čo umožňuje získať eluát z generátora v rôznych rádioaktívnych koncentráciách.


Balenia liekoviek obsahujú 0,9 % roztok chloridu sodného. Liekovky sú balené v papierových škatuliach.


Evakuované zberné liekovky


Liekovky sú balené v papierových škatuliach.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Majú sa dodržiavať bežné bezpečnostné opatrenia pre zaobchádzanie s rádioaktívnym materiálom. Všetky materiály spojené s prípravou a podávaním rádiofarmák, vrátane akéhokoľvek nespotrebovaného lieku a jeho kontajnera majú byť po použití dekontaminované alebo sa s nimi má zaobchádzať ako s rádioaktívnym odpadom a majú byť likvidované v súlade s podmienkami určenými miestnymi úradmi. Kontaminovaný materiál musí byť likvidovaný ako rádioaktívny odpad schváleným spôsobom.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


GE Healthcare Limited

Amersham Place

Little Chalfont
Buckinghamshire

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


88/0195/08-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:16.5.2008

Dátum posledného predĺženia:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2013
 1. DOZIMETRIA


V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené dozimetrické údaje v súlade s 80 publikáciou IRCP (International Commission on Radiological Protection, Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals, Pergamon Press 1998) .
 1. Bez premedikácie blokujúcou látkou


orgán

Absorbovaná dávka na jednotku podanej aktivity (mGy/MBq)
dospelý

15 rokov

10 rokov

5 rokov

1 rok

nadobličky

3,7.10-03

4,7.10-03

7,2.10-03

1,1.10-02

1,9.10-02

močový mechúr

1,8.10-02

2,3.10-02

3,0.10-02

3,3.10-02

6,0.10-02

povrch kostí

5,4.10-03

6,6.10-03

9,7.10-03

1,4.10-02

2,6.10-02

mozog

2,0.10-03

2,5.10-03

4,1.10-03

6,6.10-03

1,2.10-02

prsníky

1,8.10-03

2,3.10-03

3,4.10-03

5,6.10-03

1,1.10-02

žlčník

7,4.10-03

9,9.10-03

1,6.10-02

2,3.10-02

3,5.10-02

GI trakt


žalúdok

2,6.10-02

3,4.10-02

4,8.10-02

7,8.10-02

1,6.10-01

tenké črevo

1,6.10-02

2,0.10-02

3,1.10-02

4,7.10-02

8,2.10-02

hrubé črevo (h. č.)

4,2.10-02

5,4.10-02

8,8.10-02

1,4.10-01

2,7.10-01

stena hornej časti h. č.

5,7.10-02

7,3.10-02

1,2.10-01

2,0.10-01

3,8.10-01

stena dolnej časti h. č.

2,1.10-02

2,8.10-02

4,5.10-02

7,2.10-02

1,3.10-01srdce

3,1.10-03

4,0.10-03

6,1.10-03

9,2.10-03

1,7.10-02

obličky

5,0.10-03

6,0.10-03

8,7.10-03

1,3.10-02

2,1.10-02

pečeň

3,8.10-03

4,8.10-03

8,1.10-03

1,3.10-02

2,2.10-02

pľúca

2,6.10-03

3,4.10-03

5,1.10-03

7,9.10-03

1,4.10-02

svaly

3,2.10-03

4,0.10-03

6,0.10-03

9,0.10-03

1,6.10-02pažerák

2,4.10-03

3,2.10-03

4,7.10-03

7,5.10-03

1,4.10-02

vaječníky

1,0.10-02

1,3.10-02

1,8.10-02

2,6.10-02

4,5.10-02

pankreas

5,6.10-03

7,3.10-03

1,1.10-02

1,6.10-02

2,7.10-02

červená kostná dreň

3,6.10-03

4,5.10-03

6,6.10-03

9,0.10-03

1,5.10-02

slinné žľazy

9,3.10-03

1,2.10-02

1,7.10-02

2,4.10-02

3,9.10-02

koža

1,8.10-03

2,2.10-03

3,5.10-03

5,6.10-03

1,0.10-02slezina

4,3.10-03

5,4.10-03

8,1.10-03

1,2.10-02

2,1.10-02

semenníky

2,8.10-03

3,7.10-03

5,8.10-03

8,7.10-03

1,6.10-02

týmus

2,4.10-03

3,2.10-03

4,7.10-03

7,5.10-03

1,4.10-02

štítna žľaza

2,2.10-02

3,6.10-02

5,5.10-02

1,2.10-01

2,2.10-01

maternica

8,1.10-03

1,0.10-02

1,5.10-02

2,2.10-02

3,7.10-02ostatné orgány

3,5.10-03

4,3.10-03

6,4.10-03

9,6.10-03

1,7.10-02efektívny dávkový ekvivalent

(mSv/MBq)

1,3.10-02

1,7.10-02

2,6.10-02

4,2.10-02

7,9.10-02
(ii) Po premedikácii blokujúcou látkou


orgán

Absorbovaná dávka na jednotku podanej aktivity (mGy/MBq)
dospelý

15 rokov

10 rokov

5 rokov

1 rok

nadobličky

2,9.10-03

3,7.10-03

5,6.10-03

8,6.10-03

1,6.10-02

močový mechúr

3,0.10-02

3,8.10-02

4,8.10-02

5,0.10-02

9,1.10-02

povrch kostí

4,4.10-03

5,4.10-03

8,1.10-03

1,2.10-02

2,2.10-02

mozog

2,0.10-03

2,6.10-03

4,2.10-03

7,1.10-03

1,2.10-02

prsníky

1,7.10-03

2,2.10-03

3,2.10-03

5,2.10-03

1,0.10-02

žlčník

3,0.10-03

4,2.10-03

7,0.10-03

1,0.10-02

1,3.10-02

GI trakt


žalúdok

2,7.10-03

3,6.10-03

5,9.10-03

8,6.10-03

1,5.10-02

tenké črevo

3,5.10-03

4,4.10-03

6,7.10-03

1,0.10-02

1,8.10-02

hrubé črevo (h. č.)

3,6.10-03

4,8.10-03

7,1.10-03

1,0.10-02

1,8.10-02

stena hornej časti h. č.

3,2.10-03

4,3.10-03

6,4.10-03

1,0.10-02

1,7.10-02

stena dolnej časti h. č.

4,2.10-03

5,4.10-03

8,1.10-03

1,1.10-02

1,9.10-02srdce

2,7.10-03

3,4.10-03

5,2.10-03

8,1.10-03

1,4.10-02

obličky

4,4.10-03

5,4.10-03

7,7.10-03

1,1.10-02

1,9.10-02

pečeň

2,6.10-03

3,4.10-03

5,3.10-03

8,2.10-03

1,5.10-02

pľúca

2,3.10-03

3,1.10-03

4,6.10-03

7,4.10-03

1,3.10-02

svaly

2,5.10-03

3,1.10-03

4,7.10-03

7,2.10-03

1,3.10-02pažerák

2,4.10-03

3,1.10-03

4,6.10-03

7,5.10-03

1,4.10-02

vaječníky

4,3.10-03

5,4.10-03

7,8.10-03

1,1.10-02

1,9.10-02

pankreas

3,0.10-03

3,9.10-03

5,9.10-03

9,3.10-03

1,6.10-02

červená kostná dreň

2,5.10-03

3,2.10-03

4,9.10-03

7,2.10-03

1,3.10-02

koža

1,6.10-03

2,0.10-03

3,2.10-03

5,2.10-03

9,7.10-03slezina

2,6.10-03

3,4.10-03

5,4.10-03

8,3.10-03

1,5.10-02

semenníky

3,0.10-03

4,0.10-03

6,0.10-03

8,7.10-03

1,6.10-02

týmus

2,4.10-03

3,1.10-03

4,6.10-03

7,5.10-03

1,4.10-02

štítna žľaza

2,4.10-03

3,1.10-03

5,0.10-03

8,4.10-03

1,5.10-02

maternica

6,0.10-03

7,3.10-03

1,1.10-02

1,4.10-02

2,3.10-02ostatné orgány

2,5.10-03

3,1.10-03

4,8.10-03

7,3.10-03

1,3.10-02efektívny dávkový ekvivalent

(mSv/MBq)

4,2.10-03

5,4.10-03

7,7.10-03

1,1.10-02

1,9.10-02


Efektívny dávkový ekvivalent určený z podanej aktivity technecistanu [99mTc] sodného 800 MBq je 10,4 mSv. Po premedikácii blokujúcou látkou, podanie 800 MBq technecistanu [99mTc] sodného predstavuje efektívny dávkový ekvivalent 3,36 mSv.


(iii) Radiačné dávky absorbované pacientom po intravenóznej injekcii 99mTc označených červených krviniek sú:


orgán

Absorbovaná dávka na jednotku podanej aktivity (mGy/MBq)
dospelý

15 rokov

10 rokov

5 rokov

1 rok

nadobličky

9,9.10-03

1,2.10-02

2,0.10-02

3,0.10-02

5,6.10-02

močový mechúr

8,5.10-03

1,1.10-02

1,4.10-02

1,7.10-02

3,1.10-02

povrch kostí

7,4.10-03

1,2.10-02

1,9.10-02

3,6.10-02

7,4.10-02

mozog

3,6.10-03

4,6.10-03

7,5.10-03

1,2.10-02

2,2.10-02

prsníky

3,5.10-03

4,1.10-03

7,0.10-03

1,1.10-02

1,9.10-02

žlčník

6,5.10-03

8,1.10-03

1,3.10-02

2,0.10-02

3,0.10-02

GI trakt


žalúdok

4,6.10-03

5,9.10-03

9,7.10-03

1,4.10-02

2,5.10-02

tenké črevo

3,9.10-03

4,9.10-03

7,8.10-03

1,2.10-02

2,1.10-02

hrubé črevo (h. č.)

3,7.10-03

4,8.10-03

7,5.10-03

1,2.10-02

2,0.10-02

stena hornej časti h. č.

4,0.10-03

5,1.10-03

8,0.10-03

1,3.10-02

2,2.10-02

stena dolnej časti h. č.

3,4.10-03

4,4.10-03

6,9.10-03

1,0.10-02

1,8.10-02srdce

2,3.10-02

2,9.10-02

4,3.10-02

6,6.10-02

1,1.10-01

obličky

1,8.10-02

2,2.10-02

3,6.10-02

5,7.10-02

1,1.10-01

pečeň

1,3.10-02

1,7.10-02

2,6.10-02

4,0.10-02

7,2.10-02

pľúca

1,8.10-02

2,2.10-02

3,5.10-02

5,6.10-02

1,1.10-01

svaly

3,3.10-03

4,0.10-03

6,1.10-03

9,4.10-03

1,7.10-02pažerák

6,1.10-03

7,0.10-03

9,8.10-03

1,5.10-02

2,3.10-02

vaječníky

3,7.10-03

4,8.10-03

7,0.10-03

1,1.10-02

1,9.10-02

pankreas

6,6.10-03

8,1.10-03

1,3.10-02

1,9.10-02

3,3.10-02

červená kostná dreň

6,1.10-03

7,6.10-03

1,2.10-02

2,0.10-02

3,7.10-02

koža

2,0.10-03

2,4.10-03

3,8.10-03

6,2.10-03

1,2.10-02slezina

1,4.10-02

1,7.10-02

2,7.10-02

4,3.10-02

8,1.10-02

semenníky

2,3.10-03

3,0.10-03

4,4.10-03

6,9.10-03

1,3.10-02

týmus

6,1.10-03

7,0.10-03

9,8.10-03

1,5.10-02

2,3.10-02

štítna žľaza

5,7.10-03

7,1.10-03

1,2.10-02

1,9.10-02

3,6.10-02

maternica

3,9.10-03

4,9.10-03

7,4.10-03

1,1.10-02

1,9.10-02ostatné orgány

3,5.10-03

4,5.10-03

7,3.10-03

1,3.10-02

2,3.10-02efektívny dávkový ekvivalent

(mSv/MBq)

7,0.10-03

8,9.10-03

1,4.10-02

2,1.10-02

3,9.10-02


Efektívny dávkový ekvivalent určený z podania 925 MBq 99mTc označených červených krviniek je 5,78 mSv.


(iv) Dávka absorbovaná očnou šošovkou po podaní technecistanu [99mTc] sodného pre scintigrafiu slzných kanálikov sa odhaduje na 0,038 mGy/MBq. To predstavuje efektívny dávkový ekvivalent menej ako 0,01 mSv na podanú aktivitu 4 MBq (ICRP 53, 1987).
12. POKYNY NA PRÍPRAVU RÁDIOFARMÁK


Rádiofarmaká môžu byť prijímané, používané a podávané iba oprávnenými osobami vo vybraných klinických zariadeniach. Ich príjem, skladovanie, používanie, preprava a likvidácia sú predmetom povolení a/alebo licencií miestnych úradov (pozri časť 6.6).


Podávanie rádiofarmák vytvára pre iné osoby riziko z vonkajšieho ožiarenia alebo vnútornej kontaminácie zo zvyškov moču, zvratkov atď. Preto musia byť prijaté opatrenia radiačnej ochrany v súlade s národnou legislatívou.


Inštrukcie pre elúciu generátora Drytec


Bezpečné zaobchádzanie pri presunoch generátora


Hmotnosť generátora závisí od použitého tienenia. Približné hmotnosti sú:


generátor s oloveným tienením 45 mm = 11 kg

generátor s oloveným tienením 54 mm = 15 kg

generátor s tienením z ochudobneného uránu = 17 kg


Pri zdvíhaní a prenášaní generátorov je potrebné brať do úvahy ich hmotnosť. Má sa postupovať v súlade s miestnymi predpismi pre manuálnu prácu, aby sa znížilo riziko poškodenia v dôsledku manuálneho prenášania generátora.


Inštrukcie pre elúciu – popisujú nasledujúce zobrazenie


Priestory pre elúciu majú vyhovovať príslušným predpisom pre bezpečnú prácu s rádioaktivitou. Počas elúcie sa majú používať prísne aseptické postupy, aby sa zabezpečila sterilita eluátu z generátora. Aby sa vyhlo neúspešnému pokusu, je dôležité držať sa nasledujúcej súslednosti krokov elúcie.


Prvá elúcia


 1. Vyberte generátor a priložené doplnky z balenia. Umiestnite generátor na plochý, rovný povrch, na vhodné povolené a odtienené miesto (Obr. 1). Neodoberajte ochranné kryty bodca a ihly pokiaľ nie ste pripravený na prvú elúciu.


 1. Vyberte liekovku s roztokom chloridu sodného s požadovaným objemom.


 1. Odstráňte odtrhávacie viečko z liekovky s roztokom chloridu sodného a otrite uzáver liekovky priloženým tampónom s baktericídnou látkou a nechajte ho uschnúť.


 1. Odoberte ochranný kryt bodca (Obr. 2).


 1. Umiestnite liekovku s roztokom chloridu sodného na bodec, uistite sa, že je úplne zatlačená na spodok vstupného otvoru. Čiastočným pootočením zabezpečíte polohu liekovky.


 1. Vyberte evakuovanú zbernú liekovku a otrite uzáver zbernej liekovky priloženým tampónom s baktericídnou látkou a nechajte ho uschnúť. Pred umiestnením zbernej liekovky do tienenia sa uistite, že kontaktný povrch tienenia s liekovkou bol otrený priloženým baktericídnym tampónom. Zaskrutkujte uzáver tienenia zbernej liekovky ako to ukazuje Obr. 3. Nasúvací kryt tienenia zbernej liekovky nie potrebný, pokiaľ elúcia nebude kompletná.

 1. Odoberte ochranný kryt zberného miesta jeho otočením proti smeru hodinových ručičiek (Obr. 4). Uistite sa, že filter typu luer pripojený k ochrannému krytu zberného miesta je tiež odstránený. Ponechajte si ochranný uzáver zberného miesta, keď budete vracať generátor. Ihneď umiestnite zbernú ihlu poskytnutú v balíčku s príslušenstvom (Obr. 5). Neodoberajte ochranné puzdro ihly pokiaľ nie ste pripravený umiestniť zbernú liekovku na ihlu.


 1. Odoberte zo zbernej ihly puzdro (Obr. 6) a umiestnite tienenie so zbernou liekovkou na ihlu nasmerovaním boku k jeho značke a okienka smerom dopredu. Zatlačte dolu, aby ste sa uistili, že liekovka je na zbernú ihlu úplne napichnutá (Obr. 7).


 1. Nechajte najmenej 3 minúty prebiehať elúciu až do jej konca. Každá elúcia sa považuje za ukončenú, keď v zbernej liekovke ustane mohutné bublanie. Neodoberajte liekovku s roztokom chloridu sodného ani zbernú liekovku predtým, ako bude elúcia kompletná.


 1. Odoberte tienenie so zbernou liekovkou pomaly, aby ste predišli poškodeniu zbernej ihly (Obr. 8) a umiestnite nasúvací kryt pre zvýšenie radiačnej ochrany.


 1. Vyberte nový sterilný penový ochranný kryt zbernej ihly z balíčka s príslušenstvom a zatlačte ho na zbernú ihlu, aby ste uchovali jej sterilitu (Obr. 8).


 1. Ponechajte prázdnu liekovku od roztoku chloridu sodného na jej mieste pokiaľ nebude uskutočnená ďalšia elúcia, aby sa zachovala jeho sterilita (Obr. 9).


Následné elúcie


Použitím novej dezinfikovanej liekovky s roztokom chloridu sodného s požadovaným objemom opakujte kroky 5 – 12.


Ak je potrebné, aby zberná ihla bola vymenená, jednoducho odstráňte poškodenú ihlu a otrite miesto elúcie pre zabezpečenie sterility a nahraďte ju novou ihlou. Na novú zbernú ihlu umiestnite kryt.


Po uplynutí exspirácie, generátor má byť vrátený podľa inštrukcií. Má sa použiť náhradný ochranný kryt bodca a odložený ochranný kryt zberného miesta na zakrytie bodca a zberného bodu (Obr. 10).
Eluovaný objem a výťažok technécia-99m


Rozdielne tvary kolón sú určujúcim kritériom pre elúciu, preto sa odporúča, aby pri generátoroch s oloveným tienením bol minimálny eluovaný objem 5 ml. Pri generátoroch s tienením z ochudobneného uránu má byť minimálny eluovaný objem 10 ml. Ak sa vykoná elúcia s objemom 5 ml, získa sa väčšia rádioaktívna koncentrácia, ale je možné očakávať aj malý úbytok výťažku.


Drytec je kalibrovaný na množstvo molybdénu v kolóne. Množstvo technécia-99m dostupného v ľubovoľnom čase závisí od toho, či to bude pred alebo po referenčnom čase (vzhľadom na úbytok 99Mo), času, ktorý ubehol od predchádzajúcej elúcie (vzhľadom na “prírastok” 99mTc) a od premien charakteristických pre 99Mo (výsledkom 86,2 % všetkých premien je 99mTc). Faktory uvedené v Tabuľke 1 a 2 môžu byť použité na výpočet dostupnej aktivity 99mTc nasledujúcim spôsobom.


Ako prvé vynásobte aktivitu v referenčnom čase príslušným faktorom z Tabuľky 1 (ktorá zohľadňuje úbytok 99Mo). Potom vynásobte výsledok príslušným faktorom z Tabuľky 2 (ktorá zohľadňuje prírastok 99mTc a charakteristiku rozpadu 99Mo).


Skutočný výťažok 99mTc bude jemne kolísať pre rozdiely vo výkonnosti elúcie od generátora ku generátoru. Bežne by to nemalo ale predstavovať menej ako 90 % dostupnej aktivity 99mTc.

Likvidácia exspirovaných generátorov


Exspirované generátory s oloveným tienením môžu byť likvidované bežným spôsobom ako rádioaktívny odpad v súlade s podmienkami určenými miestnymi úradmi. Ak miestne predpisy pre likvidáciu vyžadujú, aby generátory boli predtým rozobrané, prosím kontaktujte GE Healthcare Limited alebo jeho regionálneho reprezentanta. Pre niektoré trhy je možné zabezpečiť vrátenie generátorov s oloveným tienením firme GE Healthcare Limitedalebo jej miestnym zástupcom.

Generátory s tienením s ochudobneného uránu a tienením z volfrámu sa musia vrátiť po uplynutí času použiteľnosti firme GE Healthcare Limited. Podrobné pokyny popisujúce ako vrátiť generátory firme GE Healthcare Limitedsú priložené ku každému generátoru. Používatelia sú upozornení, že celé použité balenie, dokumentácia a spôsob prepravy musia byť v súlade s medzinárodnými predpismi pre prepravu a všetkými miestnymi predpismi a zákonmi, ktoré súvisia s touto vecou.


Tabuľka 1 Rozpadové faktory 99Mo v rôznom čase od referenčného času generátora (polčas rozpadu 99Mo je 66 hodín)


GMT


Dni od referenčného času generátora

(hod)

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2.00

13,8123

10,7349

8,3432

6,4844

5,0397

3,9169

3,0442

2,3660

1,8388

1,4291

1,1107

0,8633

0,6709

0,5215

0,4053

0,3150

0,2448

0,1903

0,1479

0,1149

0,0893

0,0694

0,0540

0,0419

0,0326

4.00

13,5252

10,5118

8,1698

6,3496

4,9349

3,8354

2,9809

2,3168

1,8006

1,3994

1,0876

0,8453

0,6570

0,5106

0,3969

0,3084

0,2397

0,1863

0,1448

0,1125

0,0875

0,0680

0,0528

0,0411

0,0319

6.00

13,2441

10,2933

8,0000

6,2176

4,8324

3,7557

2,9190

2,2686

1,7632

1,3704

1,0650

0,8278

0,6433

0,5000

0,3886

0,3020

0,2347

0,1824

0,1418

0,1102

0,0856

0,0666

0,0517

0,0402

0,0313

8.00

12,9688

10,0794

7,8337

6,0884

4,7319

3,6777

2,8583

2,2215

1,7265

1,3419

1,0429

0,8105

0,6300

0,4896

0,3805

0,2957

0,2299

0,1786

0,1388

0,1079

0,0839

0,0652

0,0507

0,0394

0,0306

10.00

12,6992

9,8699

7,6709

5,9618

4,6336

3,6012

2,7989

2,1753

1,6906

1,3140

1,0212

0,7937

0,6169

0,4794

0,3726

0,2896

0,2251

0,1749

0,1360

0,1057

0,0821

0,0638

0,0496

0,0386

0,0300

12.00

12,4353

9,6647

7,5114

5,8379

4,5373

3,5264

2,7407

2,1301

1,6555

1,2867

1,0000

0,7772

0,6040

0,4695

0,3649

0,2836

0,2204

0,1713

0,1331

0,1035

0,0804

0,0625

0,0486

0,0378

0,0293

14.00

12,1768

9,4638

7,3553

5,7166

4,4429

3,4531

2,6837

2,0858

1,6211

1,2599

0,9792

0,7610

0,5915

0,4597

0,3573

0,2777

0,2158

0,1677

0,1304

0,1013

0,0787

0,0612

0,0476

0,0370

0,0287

16.00

11,9237

9,2671

7,2024

5,5978

4,3506

3,3813

2,6280

2,0425

1,5874

1,2337

0,9589

0,7452

0,5792

0,4502

0,3499

0,2719

0,2113

0,1642

0,1277

0,0992

0,0771

0,0599

0,0466

0,0362

0,0281

18.00

11,6758

9,0745

7,0527

5,4814

4,2602

3,3110

2,5733

2,0000

1,5544

1,2081

0,9389

0,7297

0,5672

0,4408