+ ipil.sk

DTPA SÚPRAVA PRE PRÍPRAVU STERILNEJ 99mTc–DTPA INJEKCIEPríbalový leták

PŘÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, Č. 3648/2106 PŘÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O PREDLŽENÍ REGISTRÁCIE, Č. 0806/2003

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA

Informácia o použití, čítajte pozorné!

Názov lieku:

DTPA SÚPRAVA PRE PRÍPRAVU STERILNEJ 99mTc-DTPA INJEKCIE Lieková forma:

Súprava na rádiofarmaceutický produkt / rad kit

Držitel’ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

Ústav jaderného výzkumu a. s, 250 68 Řež , Česká republika

Zloženie lieku:

Liečivo:

Acidum penteticum (kyselina dietylentriaminopentaoctová)    10,0 mg

Pomocné látky:

Stannosi chloridum dihydricum (chlorid cínatý dihydrát)

Farmakoterapeutická skupina:

Rádiofarmakum - rádionuklidové diagnostikum.

Charakteristika:

Súprava - kit obsahuje sterilné komponenty v lyofilizovanej forme, z ktorých po rozpustení injekčným roztokom technecistanu (99mTc) sodného vznikne komplex diethylentriaminopentaoctové kyseliny (DTPA) s technéciom (99mTc), ktorý sa vylučuje obličkami výhradne glomerulárnou filtráciou.

Príprava injekčného roztoku:

K obsahu liekovky sa v sterilných podmienkach pridá injekčnou striekačkou cez zátku 5 ml injekčného roztoku technecistanu (99mTc) sodného s aktivitou 150 - 2550 MBq. Sterilný eluát z generátora technécia (99mTc) sa dá v prípade potreby riediť sterilným izotonickým roztokom chloridu sodného.

Obsah liekovky sa mieša až do rozpustenia lyofilizátu, pri normálnej teplote a roztok je možné aplikovať asi po 15 minútach. Injekčný roztok musí byť aplikovaný od prípravy do 5. hodín.

Reakcia tvorby komplexu (99mTc)-DTPA závisí od prítomnosti iónov Sn2+, preto nesmú byť v roztoku technecistanu (99mTc) sodného prítomné žiadne oxidačné činidlá.

Farmakokinetické údaje:

Po intravenóznom podaní sa z extracelulárnej tekutiny vylučuje látka výhradne renálnym systémom -glomerulárnou filtráciou. Normálna doba prietoku obličkami je 5 minút, hodnota obličkového klírensu u dospelých mužov je 155 ml/min., u žien 109 ml/min. Biologický polčas lieku v organizme je 100 min. (99 %) a 7 dní (1 %). Vazba na bielkoviny je zanedbatelná.

V patologických prípadoch sa biologický polčas hlavnej zložky zvyšuje až 10krát, doba prietoku až 4krát (na 20 minút). Nadmerné nahromadenie tekutiny v tkanive a orgánoch (edémy, ascites) može ovplyvniť distribúciu prípravku v extracelulárnom priestore.

Indikácie:

Diagnostika morfologických a funkčných zmien renálneho parenchýmu a porúch odvodných ciest močových, diagnostika ložiskových procesov v centrálnom nervovom systéme - CNS (podozrenie z intrakraniálneho expanzívneho procesu).

Kontraindikácie:

Specifické kontraindikácie nie sú známe.

Před každým vyšetřením pri použití rádiofarmák je potřebné informovat’ sa o možnom tehotenstve. Každá žena, u ktorej došlo k vynechaniu menštruácie, musí byť považovaná za tehotnú, pokial’ sa nepreukáže opak.

V prípade neistoty je nutné posúdiť doležitosť očakávanej klinickej informácie vo vzťahu k radiačnej dávke, ktorú žena obdrží.

Pri vyšetrení gravidných žien pomocou rádiofarmák je potrebné zvažovat aj radiačnú dávku, ktorú obdrží plod. V gravidite možu byť preto urobené iba potrebné vyšetrenia, a ak ich diagnostický prínos preváži riziko pre matku a plod. Absorbované dávky vyššie ako 0,5 mGy sú považované pre plod za rizikové. Ak je odhad ekvivalentnej dávky plodu menší ako 1 mSv, je podanie rádiofarmaka v odovodnených prípadoch prijatelné.

V    priebehu laktácie prechádza technécium (99mTc) vo forme technecistanu do materského mlieka a je možný i mierny prechod komplexu (99mTc)-DTPA.

Pred nevyhnutným vyšetrením dojčiacich žien sa odporúča prevedenie dojčaťa na náhradnú výživu. Po vyšetrení je potrebné kontrolovať rádioaktivitu vylúčeného mlieka a s dojčením začať v čase, keď radiačná dávka obdržaná dieťaťom v dosledku požívania mlieka bude pod limitom daným radiačno-hygienickými predpismi.

Nežiaduce účinky:

Specifické nežiadúce účinky nie sú známe.

Interakcie:

Prítomnosť (99mTc) naviazaného na krvné sérum alebo vo forme technecistanu ovplyvňuje charakteristiky renálneho klírensu. Pri diagnostickom, orálnom podaní kaptoprilu v rámci dynamickej renálnej štúdie može dojsť k hemodynamickým zmenám v obličkách (stenóza renálnej artérie), preto je nutné dosledné monitorovanie krvného tlaku. Intravenózne podanie furosemidu v priebehu dynamickej renálnej štúdie zvyšuje elimináciu komplexu DTPA-(99mTc). Pri cerebrálnej angiografii sa može prejaviť vplyv psychotropných liečivých prípravkov zvyšujúcích krvný prietok v oblasti vonkajšej karotídy rýchlym záchytom aktivity v nasopharyngeálnej oblasti v priebehu arteriálnej a kapilárnej fázy.

Dávkovanie a sposob podávania:

Doporučená aktivita aplikovaná dospelým s hmotnosťou 70 kg pre vyšetrenie obličiek sa pohybuje v rozmedzí 70 - 200 MBq a pri vyšetrení mozgu 500 - 600 MBq. Pre zabezpečenie optimálnej radiačnej ochrany by aplikovaná aktivita, (po zohl adnení stavu, hmotnosti a telesnej konštitúcie pacienta) nemala rutinne prekračovať diagnostickú referenčnú úroveň, ktorá je v prílohe Nariadenia vlády SR č. 345/2006 Z.z.

Aktivita aplikovaná deťom, sa vypočíta z aktivity pre dospelých podla hmotnosti dieťaťa, podla nasledujúceho vzorca:

Aktivita aplikovaná dospelým (MBq) x hmotnosť dieťaťa (kg)

Aplikovaná aktivita (MBq) = ................................................................................

70

Pre velmi malé deti (do veku 1 roka) sa obvykle používa pri vyšetrení obličiek minimálna aktivita 20 MBq, pre získanie zobrazenia vo vyhovujúcej kvalite.

Injekcia sa aplikuje intravenózne.

Špeciálne upozornenia:

Manipulovať s rádiofarmakami možu len kvalifikované osoby na pracoviskách k tomu určených. Pri uchovávaní, príprave a aplikácii rádiofarmák a likvidácii odpadu je nutné dbať na zásady ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, vyplývajúce z príslušných predpisov a vyhlášok, ako aj dbať na pokyny miestnych orgánov hygienickej služby. Príprava rádiofarmák musí byť v súlade s príslušnými predpismi pre ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením a musí vyhovovať požiadavkám Správnej výrobnej praxe pre liečivá.

Technécium (99mTc) sa s dobou polpremeny 6,02 hod premieňa emisiou gama žiarenia (energia 0,141 MeV, 0,893 fotónu na 1 rádioaktívnu premenu) na 99Tc.

Pre tento liek je efektívna dávka 1 - 2 pGy/MBq.

Dávky absorbované v jednotlivých orgánoch:

obličky    8 pGy/MBq

stena močového mechúra    20 - 80 pGy/MBq

vaječníky    2 - 5 pGy/MBq

kostná dreň    1,5 - 3 pGy/MBq

Bežné predávkovanie neprichádza do úvahy. Pri náhodnom podaní nadbytku rádioaktívnej látky može byť radiačné riziko znížené vyvolaním diurézy a častého močenia.

Kvalita označenia (rádiochemická čistota) može byť overená chromatografiou na tenkej vrstve silikagelu ITLC SG (Gelman). Pri vyvíjaní 0,9% roztokom chloridu sodného sa pohybuje komplex (99mTc)-DTPA a technecistan (99mTc) sodný s čelom mobilnej fázy (Rf = 1), zatiať čo redukované hydrolyzované technécium zostáva na štarte (Rf = 0). Pri vyvíjaní 2-butanolom sa pohybuje technecistan (99mTc) sodný s čelom mobilnej fázy (Rf = 1). Rádiochemická čistota injekcie (99mTc)-DTPA vyjadrená ako percento komplexu (99mTc)-DTPA musí byť v časovom intervale do 6. hodín od prípravy vyššia ako 95 %.

Varovanie:

Rádiofarmaka možu byť používané jedine oprávnenými osobami. Liek nesmie byť používaný po uplynutí doby použitelnosti vyznačenej na obale.

Balenie:

5 injekčných liekoviek z bezfarebného skla na opakovaný odber, uzavretých gumenými zátkami a kovovými objímkami.

Vonkajší obal - papierová škatulka, štítky s označením rádioaktívnej injekcie - po príprave a písomná informácia.

Uchovávanie:

Súprava - kit v tme pri teplote 5 - 15 °C.

Injekčný roztok - pri normálnej teplote, v súlade s predpismi o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením. Dátum poslednej revízie textu: November 2006, ŠÚKL, Bratislava, Slovenská republika

3/3

DTPA SÚPRAVA PRE PRÍPRAVU STERILNEJ 99mTc–DTPA INJEKCIE

Súhrn údajov o lieku

PŘÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, Č. 3648/2106 PŘÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O PREDLŽENÍ REGISTRÁCIE, Č. 0806/2003

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1.    NÁZOV LIEKU:

DTPA SÚPRAVA PRE PRÍPRAVU STERILNEJ 99mTc-DTPA INJEKCIE

2.    KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU:

Liečivo:

Acidum penteticum (kyselina dietylentriaminopentaoctová)    10,0 mg

Pomocné látky, pozři časť 6.1.

Liek neobsahuje antimikrobiálne přísady.

Liek sa používa po označení pridaním sterilnej, apyrogénnej, izotonickej injekcie technecistanu (99mTc) sodného a vznikne injekcia komplexu (99mTc)-DTPA.

3.    LIEKOVÁ FORMA:

Súprava na rádiofarmaceutický produkt / rad kit

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.    Terapeutické indikácie

Po označení technéciom (99mTc) sa liek používa pre diagnostiku morfologických a funkčných zmien renálneho parenchýmu a porúch odvodných ciest močových, diagnostiku ložiskových procesov v CNS (podozrenie z intrakraniálneho expanzívneho procesu).

4.2.    Dávkovanie a sposob podávania

Odporúčaná aplikovaná aktivita dospelým s hmotnosťou 70 kg, pre vyšetrenie obličiek je 70 - 200 MBq, pri vyšetrení mozgu 500 - 600 MBq. Pre zabezpečenie optimálnej radiačnej ochrany by aplikovaná aktivita, (po zohTadnení stavu, hmotnosti a telesnej konštitúcie pacienta) nemala rutinne prekračovať diagnostickú referenčnú úroveň, ktorá je v prílohe Nariadenia vlády SR č. 345/2006 Z.z.

Aktivita aplikovaná deťom, sa vypočíta z aktivity pre dospelých podba hmotnosti dieťaťa, podba nasledujúceho vzorca:

Aktivita aplikovaná dospelým (MBq) x hmotnosť dieťaťa (kg)

Aplikovaná aktivita (MBq)


70

Pre vebmi malé deti (do veku 1 roka) sa obvykle používa pri vyšetrení obličiek minimálna aktivita 20 MBq, pre získanie zobrazenia vo vyhovujúcej kvalite.

Injekcia sa aplikuje intravenózne.

4.3.    Kontraindikácie

Špecifické kontraindikácie nie sú známe.

4.4.    Špeciálne upozornenie

Manipulovat’ s rádiofarmakami možu len kvalifikované osoby na pracoviskách k tomu určených. Pri uchovávaní, príprave a aplikácii rádiofarmák a likvidách odpadu je nutné dbať na zásady ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, vyplývajúce z príslušných predpisov a vyhlášok, ako aj dbať na pokyny miestnych orgánov hygienickej služby. Príprava rádiofarmák musí byť v súlade s príslušnými predpismi pre ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením a musí vyhovovať požiadavkám Správnej výrobnej praxe pre liečivá.

Obsah súpravy - kitu pred prípravou nie je rádioaktívny. Po príprave rádiofarmaka pridaním injekcie technecistanu sodného (99mTc) k obsahu liekovky kitu musia byť dodržané zásady bezpečnosti práce s rádioaktívnymi látkami a opatrenia pre zníženie radiačnej expozície pacientov aj personálu.

4.5.    Liekové a iné interakcie

Prítomnosť 99mTc naviazaného na krvné sérum alebo vo forme technecistanu ovplyvňuje charakteristiky renálnej klírens. Pri diagnostickom, orálnom podaní kaptoprilu v rámci dynamickej renálnej štúdie može dojsť k hemodynamickým zmenám v obličkách (stenóza renálnej artérie), preto je nutné dosledné monitorovanie krvného tlaku. Intravenózne podanie furosemidu v priebehu dynamickej renálnej štúdie zvyšuje elimináciu komplexu DTPA-(99mTc). Pri cerebrálnej angiografii sa može prejaviť vplyv psychotropných liečivých prípravkov zvyšujúcich krvný prietok v oblasti vonkajšej karotídy rýchlym záchytom aktivity v nasopharyngeálnej oblasti v priebehu arteriálnej a kapilárnej fázy.

4.6.    Používanie v graviditě a počas laktácie

Nie sú známe komplexné štúdie na gravidných a dojčiacich ženách, ale je možný mierny přechod komplexu DTPA-(99mTc) do materského mlieka. Technécium (99mTc) prechádza vo forme technecistanu do materského mlieka v priebehu laktácie.

Pred každým vyšetrením pri použití rádiofarmák je potrebné informovať sa o možnej gravidite. Každá žena, u ktorej došlo k vynechaniu menštruácie, musí byť považovaná za gravidnú, pokiaf sa nepreukáže opak. V prípade neistoty je nutné posúdiť dóležitosť a nevyhnutnosť klinickej informácie očakávanej z rádiodiagnostickej aplikácie vo vzťahu k radiačnej dávke, ktorú žena obdrží.

Pri vyšetrení gravidných žien pomocou rádiofarmák je potrebné zvažovať aj radiačnú dávku, ktorú obdrží plod.

V    gravidite móžu byť preto urobené iba potrebné vyšetrenia, a ak ich diagnostický prínos preváži riziko pre matku a plod. Absorbované dávky vyššie ako 0,5 mGy sú považované pre plod za rizikové. Ak je odhad ekvivalentnej dávky plodu menší ako 1 mSv, je podanie rádiofarmaka v odóvodnených prípadoch prijatefné. Pred nevyhnutným vyšetrením dojčiacich žien sa odporúča prevedenie dojčaťa na náhradnú výživu.

Po vyšetrení je potrebné kontrolovat’ radioaktivitu vylúčeného mlieka a dojčenie začať až vtedy, keď radiačná dávka obdržaná dieťaťom v dósledku požívania tohto mlieka bude nižšia ako limity dané radiačno-hygienickými predpismi.

4.7.    Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovat’ stroje

Liek neovplyvňuje vedenie motorových vozidiel a obsluhovanie strojov.

4.8.    Nežiaduce účinky

Riziko vystavenia pacienta ionizujúcemu žiareniu musí byť vyvážené prínosom vyšetrenia. Aplikovaná aktivita musí zaistiť požadovanú diagnostickú informáciu pri čo najnižšom radiačnom zaťažení pacienta.

Opísané boli ojedinelé prípady s výskytom závraty, nevofnosti, svrbenia, žihfavky a hypotenzie.

4.9.    Predávkovanie

Bežné predávkovanie neprichádza do úvahy. Pri náhodnom podaní nadbytku rádioaktívnej látky móže byť radiačné riziko znížené vyvolaním diurézy a častého močenia.

Pri testovaní toxicity na myšiach neboli pozorované žiadne toxické reakcie ani pri dávkach zodpovedajúcich 1,6 mg/kg telesnej hmotnosti.

Maximálna denná dávka DTPA odporúčaná pre podanie pri otravách kovmi je 1,75 g.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Rádiofarmakum - rádionuklidové diagnostikum.

ATC kód: V09CA01

5.1.    Farmakodynamické vlastnosti

Liek (99mTc)-DTPA aplikovaný v odporúčaných dávkach nevykazuje farmakodynamické účinky zistitefné klinicky a/alebo analyticky.

5.2.    Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenóznom podaní sa z extracelulárnej tekutiny látka vylučuje výhradne renálnym systémom - glomerulárnou filtráciou. Komplex je stabilný in vivo, viac ako 98 % aktivity v moči je vo forme chelátu. Normálna doba prietoku obličkami je 5 minút, hodnota obličkového klírensu je u dospelých mužov 155 ml/min, u žien 109 ml/min. Biologický polčas lieku v organizme je 100 min (99 %) a 7 dní (1 %). Vazba na bielkoviny plazmy a na červené krvinky je zanedbatefná (< 5 %). Komplex neprechádza hematoencefalickou bariérou, ale mierne difunduje do materského mlieka.

V    patologických prípadoch sa biologický polčas hlavnej zložky zvyšuje až 10krát, doba prietoku až 4krát (na 20 minút). Nadmerné nahromadenie tekutiny v tkanivách a orgánoch (edémy, ascites) móže ovplyvniť distribúciu lieku v extracelulárnom priestore.

5.3.    Predklinické údaje vo vzťahu k bezpečnosti lieku

Neboli zistené žiadne skutočnosti znižujúce bezpečnosť lieku, ktorý nie je určený na stále alebo opakované podávanie.

V    literatúre neboli nájdené teratogénne, mutagénne alebo karcinogénne účinky neoznačeného lieku. Opakované intravenózne podanie sódno-vápenatého komplexu DTPA králikom a psom v dávkach 100 a 1000 krát vyšších ako je normálna dávka pre človeka, nepreukázalo žiadne známky toxicity. Minimálna dávka vápenatého komplexu DTPA vyvolávajúca potrat a odumretie plodu u myší bola asi 3600 krát vyššia ako dávka navrhovaná pre diagnostické použitie pre človeka.

5.4.    Radiačná dozimetria

Technécium (99mTc) sa s dobou polpremeny 6,02 hod. rozpadá emisiou gama žiarenia, energia 0,141 MeV, početnosť 0,893 fotónov na 1. rádioaktívnu premenu) na 99Tc.

Pre tento liek je efektívna dávka 1 - 2 pGy/MBq.

Dávky absorbované v jednotlivých orgánoch:

Obličky    8 pGy/MBq

Stena močového mechúra    20 - 80 pGy/MBq

Vaječníky    2 - 5 pGy/MBq

Kostná dreň    1,5 - 3 pGy/MBq

Závažné poruchy renálnej funkcie možu sposobiť zvýšenie absorbovaných dávok.

6.    FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.    Zoznam pomocných látok

Stannosi chloridům dihydricum (chlorid cínatý dihydrát).

6.2.    Inkompatibility

Neboli zistené.

6.3.    Čas použitelnosti

Súprava - kit - 12 mesiacov od dátumu výroby.

Injekčný roztok po príprave podha návodu - 5 hodín.

6.4.    Upozornenia na podmienky a sposob skladovania

Súprava - kit - v tme, pri teplote 5 - 15 °C.

Injekčný roztok po príprave - pri normálnej teplote, v súlade s predpismi o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením.

6.5.    Vlastnosti a zloženie obalu

Injekčná liekovka z bezfarebného skla na opakovaný odber, uzavretá gumenou zátkou a kovovou objímkou; vonkajší obal - papierová škatulka, štítky pre označenie rádioaktívneho lieku a písomná informácia. Vehkosť balenia: 5 liekoviek.

6.6.    Upozornenia na sposob zaobchádzania s liekom

Musia byť dodržované obvyklé postupy pre aseptickú prácu a prácu s rádioaktívnymi látkami. Pred prípravou injekčného roztoku nesmie byť liekovka s nerádioaktívnou substanciou otvorená.

Príprava injekčného roztoku:

K obsahu liekovky sa za sterilných podmienok pomocou injekčnej striekačky pridá cez zátku 5 ml injekčného roztoku technecistanu (99mTc) sodného o aktivite 150 - 2550 MBq. Sterilný eluát z generátora technécia (99mTc) sa dá v prípade potreby riediť sterilným izotonickým roztokom chloridu sodného.

Obsah liekovky sa premieša až do rozpustenia lyofilizátu a po 15 minútach státia, pri normálnej teplote je možné roztok aplikovat’. Roztok musí byť aplikovaný do 5. hodín od prípravy. Reakcia tvorby komplexu (99mTc)-DTPA závisí na prítomnosti iónov Sn2+, preto v roztoku technecistanu (99mTc) sodného nesmú byť prítomné žiadne oxidačné činidlá. Kontrola kvality:

Kvalita označenia (rádiochemická čistota) može byť overená chromatografiou na tenkej vrstve silikagelu ITLC SG (Gelman). Pri vyvíjaní 0,9% roztokom chloridu sodného sa pohybuje komplex (99mTc)-DTPA a technecistan (99mTc) sodný s čelom mobilnej fázy (Rf = 1), zatial’ čo redukované hydrolyzované technécium zostáva na štarte (Rf = 0). Pri vyvíjaní 2-butanonom sa pohybuje technecistan (99mTc) sodný s čelom mobilnej fázy (Rf = 1).

Rádiochemická čistota injekcie (99mTc)-DTPA vyjadrená ako percento komplexu (99mTc)-DTPA musí byť v časovom intervale do 5. hodín od prípravy vyššia ako > 95 %.

7.    DRŽITEE ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Ústav jaderného výzkumu a. s., Řež 250 68 . ČR

8.    REGISTRAČNÉ ČÍSLO: 88/0320/98-S

9.    PREDLŽENIE REGISTRÁCIE DO:

10.    DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU: November 2006, ŠÚKL, Bratislava, Slovenská republika

3/3

DTPA SÚPRAVA PRE PRÍPRAVU STERILNEJ 99mTc–DTPA INJEKCIE