+ ipil.sk

DUALKOPTPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


DUALKOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml

očná roztoková instilácia


dorzolamid/timolol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je DUALKOPT a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete DUALKOPT

3. Ako používať DUALKOPT

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať DUALKOPT

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je DUALKOPT a na čo sa používa


DUALKOPT sú očné kvapky

bez obsahu konzervačnej látky.

DUALKOPT obsahuje dve liečivá: dorzolamid a timolol.

 • Dorzolamid patrí do skupiny liečiv nazývaných „inhibítory karboanhydrázy“.

 • Timolol patrí do skupiny liečiv nazývaných „betablokátory“.

Tieto liečivá rozdielnym spôsobom znižujú vnútroočný tlak.


DUALKOPT sa predpisuje na zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku pri liečbe glaukómu, keď použitie očných kvapiek obsahujúcich samotný betablokátor nie je dostatočné.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete DUALKOPT


Nepoužívajte DUALKOPT:

 • ak ste alergický na dorzolamidiumchlorid, timololiumhydrogenmaleinát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak v súčasnosti máte alebo ste v minulosti mali problémy s dýchacími cestami, ako je napr. astma alebo závažná chronická obštrukčná bronchitída (závažné ochorenie pľúc, ktoré môže spôsobovať sipot, ťažkosti s dýchaním a/alebo dlhotrvajúci kašeľ).

 • ak máte pomalý tlkot srdca, zlyhávanie srdca alebo poruchy srdcového rytmu (nepravidelné tlkoty srdca).

 • ak máte závažnú chorobu alebo poruchy funkcie obličiek alebo ste v minulosti mali obličkové kamene.

 • ak máte nadmernú kyslosť krvi spôsobenú zvýšením hladiny chloridu v krvi (hyperchloremická acidóza).


Ak si nie ste istý, či môžete používať DUALKOPT, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať DUALKOPT, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru a porozprávajte sa s nimi o všetkých zdravotných alebo očných problémoch, ktoré máte alebo ste v minulosti mali:

 • koronárna choroba srdca (príznaky môžu zahŕňať bolesť hrudníka alebo zvieravý pocit v hrudníku, dýchavičnosť alebo dusenie), zlyhávanie srdca, nízky tlak krvi.

 • poruchy srdcového rytmu, ako je napr. pomalý tlkot srdca.

 • problémy s dýchaním, astma alebo chronická obštrukčná choroba pľúc.

 • ochorenie charakteristické slabou cirkuláciou krvi (ako napr. Raynaudova choroba alebo Raynaudov syndróm).

 • cukrovka, keďže timolol môže maskovať prejavy a príznaky nízkej hladiny cukru v krvi.

 • nadmerná činnosť štítnej žľazy, keďže timolol môže maskovať prejavy a príznaky.

 • akékoľvek alergie alebo anafylaktické reakcie.

 • svalová slabosť, najmä v prípade diagnostikovania myasténie gravis.


Predtým, ako podstúpite operáciu, povedzte svojmu lekárovi, že používate DUALKOPT, pretože timolol môže zmeniť účinky niektorých liečiv, ktoré sa používajú počas podávania látok na navodenie spánku pri operácii.


Počas liečby liekom DUALKOPT sa okamžite obráťte na svojho lekára, ak u vás

 • dôjde k akémukoľvek podráždeniu oka alebo k akýmkoľvek novým očným ťažkostiam, ako je napr. začervenanie oka alebo opuch očných viečok.

 • existuje podozrenie, že DUALKOPT spôsobuje alergickú reakciu alebo precitlivenosť (napríklad kožnú vyrážku, závažnú kožnú reakciu alebo začervenanie a svrbenie oka), prestaňte používať DUALKOPT.

 • dôjde k infekcii oka, poraneniu oka, k chirurgickému zákroku na oku alebo ak sa objaví reakcia zahŕňajúca nové alebo zhoršujúce sa príznaky.


Keď sa DUALKOPT podáva do oka, môže ovplyvniť celý organizmus.


Ak používate kontaktné šošovky

DUALKOPT sa neskúmal u pacientov, ktorí používajú kontaktné šošovky.

Ak používate mäkké kontaktné šošovky, pred použitím lieku DUALKOPT sa poraďte so svojím lekárom.


Deti

U dojčiat a detí existujú obmedzené skúsenosti s liekom obsahujúcim dorzolamid/timolol s obsahom konzervačnej látky. DUALKOPT sa neodporúča u detí vo veku 0 až 18 rokov.


Staršie osoby

V štúdiách s liekom obsahujúcim dorzolamid/timolol s obsahom konzervačnej látky boli účinky tohto lieku u starších aj u mladších pacientov podobné.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Ak máte alebo ste v minulosti mali akékoľvek problémy s pečeňou, povedzte to svojmu lekárovi.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Ak máte alebo ste v minulosti mali akékoľvek problémy s obličkami, povedzte to svojmu lekárovi.


Šport

Používanie lieku DUALKOPT môže zapríčiniť pozitívne výsledky testov na doping.

Iné lieky a DUALKOPT

DUALKOPT môže ovplyvniť alebo byť ovplyvnený inými liečivami, ktoré užívate vrátane iných očných kvapiek na liečbu glaukómu.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Je to obzvlášť dôležité, ak:

 • užívate lieky na zníženie krvného tlaku alebo na liečbu ochorenia srdca (ako sú napr. blokátory vápnikového kanála, betablokátory alebo digoxín).

 • užívate lieky na liečbu poruchy alebo nepravidelného srdcového tepu, ako sú napr. blokátory vápnikového kanála, betablokátory alebo digoxín.

 • používate iné očné kvapky, ktoré obsahujú betablokátor.

 • užívate iný inhibítor karboanhydrázy, ako je napr. acetazolamid.

 • užívate inhibítory monoamínoxidázy (MAOI), ktoré sa používajú na liečbu depresie.

 • užívate parasympatomimetikum, ktoré vám môže byť predpísané na pomoc pri ťažkostiach s močením. Parasympatomimetiká sú tiež špecifickým druhom liekov, ktoré sa niekedy používajú na obnovu normálneho vyprázdňovania čriev.

 • užívate omamné látky, ako napr. morfín, používané na liečbu stredne silnej až silnej bolesti.

 • užívate lieky na liečbu cukrovky.

 • užívate liečivá na depresiu známe ako fluoxetín a paroxetín.

 • užívate sulfónamid.

 • užívate chinidín (používa sa na liečbu ochorení srdca a niektorých typov malárie).


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná, nepoužívajte DUALKOPT, pokiaľ to váš lekár nepovažuje za nevyhnutné. Poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek.


Ak dojčíte, nepoužívajte DUALKOPT. Timolol môže prejsť do vášho mlieka. Poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete počas dojčenia užívať akýkoľvek liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

O účinkoch na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje sa nevykonali žiadne štúdie. Existujú vedľajšie účinky súvisiace s liekom DUALKOPT, ako napr. rozmazané videnie, ktoré môžu ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá a/alebo obsluhovať stroje. Pokiaľ sa necítite dobre alebo máte nejasné videnie, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.


3. Ako používať DUALKOPT


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Vhodné dávkovanie a dĺžku trvania liečby vám stanoví lekár.


Dávka

 • Zvyčajná dávka je jedna kvapka do postihnutého oka (postihnutých očí) ráno a večer.

 • Ak DUALKOPT používate s inými očnými kvapkami, očné kvapky sa majú podať s odstupom minimálne 10 minút.

 • Dávku lieku nemeňte bez toho, aby ste sa neporadili so svojím lekárom.

 • Nedovoľte, aby špička fľaštičky prišla do kontaktu s okom alebo s miestami v okolí oka. Môžu sa na ňu dostať baktérie, ktoré môžu spôsobiť infekcie oka, ktoré vedú k závažnému poškodeniu oka, dokonca k strate zraku. Aby ste predišli znečisteniu fľaštičky, špičku fľaštičky držte mimo akéhokoľvek povrchu.


Pokyny na použitie


Je dôležité, aby ste pri prvom použití tohto lieku dodržali nasledujúce pokyny:


Pred prvým použitím lieku skontrolujte, prosím, či je uzáver označujúci prvé otvorenie neporušený. Fľaštičku potom otvorte pevným odskrutkovaním uzáveru označujúceho prvé otvorenie.

 1. Pred každým použitím si dôkladne umyte ruky a zo špičky fľaštičky odstráňte uzáver. Zabráňte akémukoľvek kontaktu špičky fľaštičky s prstami na rukách.


Mechanizmus pumpičky aktivujete tak, že fľaštičku otočenú hore dnom niekoľko krát stlačíte, kým sa neobjaví prvá kvapka. Tento postup sa vykonáva len pri prvom použití a nie je potrebný pri ďalších podávaniach.


 1. Položte palec na uško v hornej časti fľaštičky a ukazovák na spodnú časť fľaštičky. Potom na druhé uško v spodnej časti fľaštičky položte aj prostredník. Fľaštičku držte otočenú hore dnom.

 1. Na použitie instilácie zakloňte hlavu mierne dozadu a kvapkadlo fľaštičky držte nad svojím okom. Ukazovákom na druhej ruke si mierne odtiahnite spodné očné viečko. Vytvorený priestor sa nazýva spodný spojovkový vak. Zabráňte kontaktu špičky fľaštičky s vašimi prstami na rukách alebo očami.

Kvapku podáte do spodného spojovkového vaku postihnutého oka (postihnutých učí) tak, že krátko a silno zatlačíte na fľaštičku. Vďaka automatickému dávkovaniu sa pri každom stlačení pumpičky uvoľní kvapka.


Keď sa kvapka neuvoľnila zľahka potraste fľaštičkou, aby došlo k odstráneniu prebytočného roztoku zo špičky fľaštičky. Potom opakujte krok 3.

MORkpbusoixrq6uuqoK+iwrK6ukpDRjxgx5BYURI4aLiIhwcZHbizU01H/48PFeZmZcXBzgAqr09u1bA4P5e732Wq9dSyCw9ahEjU2N+IPKhH8JHSIogoOD/eVLl2fPnp2cnAytFBYWxh4mCPjdqqoqODhu3Lh5WohMm6ZEoQjQqw6QkkNl+YoV4LP8/HwT4hM4OTjs7OxAKw94e6NjFF0BgjYgdoqaJz0ZeHQg0BQtX7489do1sI6EhAQKhQIGAg0FVwKggBENGzbM2NjYyNhITU2Nh4eXdiEzoZo4c+bMqKjzkZGRLs7ODQUFfr5+QAKOHT/Ozc3dpYbKb0i0wiIgPRlgdIglJSWmpqb37t2TlJICRMB3wrYGnEdNzRBhYQ1NTSNDQx1dXXFxcdolvWJ6WGGimZmZsrKy3fr1oJgRERGVVZVnz55Fte97beCtSOzs8DBwqhtQdOBBWa1Zk3k3U1wC6TxEHyBjEIymKioaGBjo6euDKdHK9metDHItuKrYuFjn7c4QBxMSLgFe0eejefn42p30ly+F7CQG3R9IdIh//RUWExsrIy0NLgaoHQSe1ZaWS5YuVVFRAeOiFes5xPReWkkkDnA6EydN3Lxpc2Jikq2t7ZmwMLRypP7S0jLQHfwqBlR38vKQqWtQ5pqaGogmdvb2o0aNop1kvNaol4IRQuLKlX9OmjTJ3s4+7K+/ZqrMtLGxxU5DIkJkozuijMlAokO1tl6blpr2/Plz/4AAS0tL7OCPvin8r6Q0LSUlxXPXLq89Xrq6uthgIFg0WLqQkBDOxQOqO8OHD09NSy0sLBw9Wg49MGAL8ag8vLz79u0zMjL89u0bplMTJ068dPnymLFjcS77oeh0TwipvLx8KDQDv0ARuePMmSroPkKsrKytwA1NU1LCuebHoUNEp4qI3RJCpmgL03fpLcpUmlcmjhw56v79e5DZ4pT+EehQUfJOMDc3ryivAF8oJER3SqSbtOFSV1ebm5ub8yoHtpCsl5WV1dXXEQlEbh7uoWJDR48erTQNSSwYpgJ0mte2lZEZhl+U5ei0QWNnt/7s2XA11d+B/jGHDsZBvkDaBR701atXENeA4ILXhPybl5cX9psam8pKy3JyXkdH/11Q8AkIHrCBvuDTqbWEgVyRi9wJWPyhQ8FeXnu2b3fu0Ai8qyBvPBwcfP/BAylJSVVVVUcnR9D8IUOEgbN0L11bW/P+/XuIOPjzvP0X1qMDlM9r717PnTtp0DBmd0+fPt2/f5/GXI3tztuHDBHpdr4juEhVkHyNHz+h26m+tBb/NAvRQWwKFN5u3XpdHR23HTvQg0wRXwkJ8VOnTtEGJfA7zMJgR4yPj4N0bOhQcXolWIgOgkLo0VDIKIMOBaFHmM0JxMSGov8OaJhvaWm5mnxVXV0dpwwr0QEvcPHixT17vUaNGk2LnUzKwNMfYmHh58rKSgH6SwwIvUcHbzQbaKiqmqqTk9N/4m2Ujx8+NOIOmxJ6i05TYyMH8m5Bj52nFhUVubm5cXDQK0DoSZtYjiOzMzbFxSXNzaxDh0olhBwNgftCbt3T7YnXr19XnqEsISHZ/VKMBEFrsrOzIVNvbW2Vl1dAR3OIrBuyQO7S0NDAxcVJ+4lXLfCpxga8gUFCr9ABYqqgoKCjpa2nr4d6lq69KikprazqcfIMmTk4eQKRZ1lZ2CEyJ+fGTZt279nTP2jarm1paWZnR/qiqYGIx86dDK9saW2prqnGL9M7y5o6dSo/heLj7XMkJKR7ryrKy2tqajsfQ8pcvZpsb2ef8/r1LBWVwMAAVVU1DhIpKTl506ZNvLw8251d0JJ90CDip08fr1+/UVNTvWbNGiDle7280u/cMVtixszFHCSObxXf8Mv0Dh0KRWD0qFGQ+GCN62JfoKvAYmm/2qzJz9fXaePGSRMnJiUlamvrgHGdO3cu5WoKuPDFixezsZOSEhPlFRSkpKR6CRCxqOirn58fNzfP77/9BtTcx/vAp4LPG52c0PEtxn4HUraKiorGxgZOTi56ZXqFDmLJkkg32n92EqD2NdXt6CD9POjjs2nz5hUrlp8+fYaNjc3D3R1yqMlTJpuvXDlTWZmPH1kjEhcbu9LcPDEpEXXnXW5H6FhbFwHnBUZ09+5da2vrDx8/zpk9+0jI0fnz52MnGQJN4ad8+wYxvVJERJRemV7zHRERkRo6c89gyVXVVbRf4KTTABp9Pb2wsL+ePX26fMVyFZVZkVFRMjIytDJI/w2NjJKSk/T09G1tbcePHychIYFO+xK7dA/IFPQEwmJ+fn5WVvbDBw8g//jw4QOo68KFf8TFxU2ZOrVDtYx1kJ/CX1dXW15ezkp0oFIyN7nHU6AdHYEL8A8gkUhBhw69evlSW0vLL8DfzGwJrfXtgvTE19d3+rTpJiYmEuLi2FpZIWEhfj5+Tk5OKgGZJq6uqoZugGcpLS0FjLClAZwcHFxcXNxkckN9w4kTJ5uaG93d3QFcJjvCx8fX2tJSVFQsJzeGXpleo4OOKgj3XBc7CWITukssLyt98OCB1rx5srKyiopTgUD3BA0Bc17gO86EndHU0GxubsYmxWEHDAebOAbQ6+vrm1taBPj5uchkfn7+pcuWCgsJf/z4EZCiDfFQof6OqxIYCi8vLzuJ9LmgAKdMr9FhZ2cXFu55pJpMJmMTjCDFJSVfvxSBX0hNvcbDzWNhsRo9TM9ZUpWUpm3bts3V1RXcc1lZGVSFLboA5w0U1MjIaISsbOKVKwAcHHn6z1NjY+N169dLS0t3qYf5jsAt4EkDxDhleo0OG5FtzJieVRGeRmFhIbZfW1vbQm0ZNnzYvcx7s2bNQo/heErEvjY4OkZHRwO7X7VqVWRkZG5uLomdfYGRYe6b3KysLB1dXTs7uy9fCj99KigtLQH3x4dM3XWsoXcC6PPw8IDnwinTW3SoGpoaU6ZM6bE1FArl1atXbeVaqVgLwEBos7E4npKIvu3L5ermamxssn//vvV2dqB0gKzBAgPw5cnJyQ8e3CeR2GfMUJ4xo1N7etn+7wJGALpTwFLLos6aRXdRDMSa9oVmoLdEdEZNYbLCTg/GzBWr3MDAQEFe/sD+A9dv3Fi0aDH8h51YgAq9+/ZNwGFB0ABPj1Omzzl6D02EQNOODoQ2eDIf3n+wsrZaumTppUsJ8+cb4D5qpELIBsDj7vLcBb556NChPWZzvWwwXWlpaYHtt0o8uszKkVOMCjU01HNxkbHA/PLlS35+yrx589atWw9+Fw23PXf43bt8QUSEtLW19+7xqm1jBhgWLNOXjgJ6XVdXx447lc5idOCWEFPExCAc8MjJyWWhOedam7U6OrrGRkahx0IVFCZ3IcGFhZ9BWcZPGL9qlQX8znqWNVpOLi4+7urVFFsbGz19fTY21kMDAklWVVXVEPRtCXrCSnTgTuCDy8rKsZFQRSWlw8HBJSXFoDuQCt25c0ftd9X4S5fU1NRo6kCEPMBs8WJHJ0c7O3u45Nmzp6v+/HO31x49PT3PnTsTExMhs19lYfEjhtPAHwPDVFRSxCnDSnSEhYWB3X79+gVbhqOiMnP//v2PHz/W0tK2sbXJzMwE1h8dfR5FB4Hm9escXW1tX38/jA29efNaV1dPfrKCre06CH8ZGXf19fV37NihP18fhZuF9oUQiOfPnwPDlJaSxinHSnSA7/BTKLQMnjB9+nQgFGmpaYDOwoULQ4+GgqakXkutqCgH/wIFrMFjW1tj0GRkZADB4+HhjomJoSALTqnjxo8/fea0mpo6ABQScpSlrgep6uHDh7AF88cpx9oZG6KoiMjbvLfYT0lJKTU11djY2J2ensBlvPZ6zdPUep2Tk5aWZmJimnotBVz4AW/vioqKw4eDXVxcp06dcuHCRXT5SNtkrqqqmr29XWBgkKmp6bx5WqyzL2J1dRUkOrA3YeIEnHIsnu0TlxB//eZ1+09QB2vrtbdv3dScpwVE6aCvj42NbWxMLKATce6ckJCQi4vLqZMnC798WbfOdu/evRDgukDg7OwSHf33BocNGXcz0PkD1tgX8Ezg4kKCghPGj8cpxmJ0pCSlbty4ge4ifdDV1QW+f/z4CU3kyRPWrrUB3/Ty5StIL8FDQbwHIg80b/Xq1dPbKHAX7aAC69m8eZOT00YPDw8/P39W2delS5fq6usnTJgwDH0xnZ6wGB1JSUnI6+rqaiGiQ99kZIYZGS6IjDqfnZ01aZI8FMDoL5XaGhwc7O3tw81NxsaDUenZcAC7Y6HHgoIO6enqzdPqv30Rv32rQBZJEwgzVWZ2G3LrJKxHB7j5ly9fZGVHYp5ohbn52fAIf39/0KD2jhERYaOlkQymhikUgfV264FPbtq06datWwKC/bEvpEkpV1Py8vK4ODk1NTXxS7Pa74iL19bVgb2g6CBpx5w5c2epqIT/ddbW1lZRUakDFr1QAXNz86MhR59lZe3evdvbx6cf9oVceP78edhKSUvTXqSgKyxGR1RMlINEysnJUVefjR3h4OCwXGNpcfcuEOKY2Ng+1Url4+O3t7e3XLMmJCTE2MQYzYT7Zl9EYFU3b95kIxJVVFTQD6jgDbOyGB2gy0OEhbOzsjseBLLj5+sXGxd38cIFE1PTPnWMunzF8mPHjt27f9/VxTXt+vU+vxQaER4BFBl2dHR0sJoHDh0BAQGIAs+ePUN/YR1AnjzwPsgVgNfNmTsHHXjtteOAzNbVzXWBwYJ79+5ZW1kBe0JX+vQKICIQ0cjISGCtwMu0dbRpjaQrrEWHCr5WboxcUmISpFe0sf62JdXAlbOysz13evr59yEwI5XMn2/g5OTk6+sLSnT//v2z4WcnTpzUK4DORZzLzc2DtNbI2Bht3oB+jRHpg/wk+fDwCMhiaK4H0SB+fn47eztIHEJDQ/X09XpJfNsmDm/fvr3Hy0tSShKM69XLl6BHVxKvjB07jsl1rPX19SdOnODj42VnZ1/558r2BuNcw1p0kDtNVUTmlW7fut3umDGBuHP82PEnT544OTqBXxRGhg6YBAipdvVqi/Tb6RC2gBlyc3NvdNr4uaBgpfnKlJQU9EVAxlXFx8WByZPJ5Lkac2lKN+BvrykqKoqLiSUlJbm4unR4bQz5SOTWbVuXmC15/fr11q1bjx0/znSVxLhY8OlxyclXsYkKSEdqa2q3b9/+8MEDtx1u/v4BDKsAdn7q1CmApqGhAZSOyRsziQ7zL8VTwZ61dXTOhIU9evRo2rTpHR4R1djYBAgYKM6ZM2fU1dWXr1jBTJ2tra2NjY0PHz4aMWJE+7jtxk2bcvNyjx0NBRptZGQ0e/Yc/GHZR48epKeng4GD3inPxPvWV0dhiA4VW/IGNj9r1iwSoxeasPLgYsLCwiCKh0dEtL/rgvnsHe47NDU0KRTKxo0blaYpoUtHGcQvIpGwcNEidBd7NRJb8sN28ODBp0+e3b13d4fbjmup1zjbll31UBWVSjhz+nRdbS0PDw8kblLflwIwEIa9RYap/Hx94V9VVTUmKiRiU3cQmDZs2AAkRVdXr+MpZeWZFhYWQOrARsBJX716lYy8k4gHEDrb2WWoHznCw8N7KDgIlPF2evrpU6etrK3pt4oKzZgkLw+sQkFBgR9d3cCMMEYnLzc3JiYm5VpKh1YyFgcHh8zMu9D/p8+eoW/5fL/Q2cXl8uXLlZWVd+/edXbe7tv3zJuqqKQEyZeLq+u+ffuAZ4qI9MyAoOF6+vrp6bebmpqEhYWZvx1jvxMQEDB58mT0cxPMx2BE8318fEbKjty9a9dBUL3vggxKeO7yhHADO4cOBSsrKy9Gptj7QqChn45OTteuXbt+44a7+47g4MM4S+1aWxDDRN/iJzB5u+7odFQQYl1dbXx8/AHvA71sN1KJlJS0vr7+kSNH1tqsRdc5fM8/ly5dBtXGxcSCWm1w2DB5ypRx48b3lvhiEICXjYuPj4o8t8bKGkxm3779KDnqASDsOwC8fNhLykytYumCDrGxsQFcb/tbmi9evPj8+fNw3CEiOoLcHqI7ZJ5ASTqvAkFOgWbdy7xXXV1dW18PBph8NRlVT4YZBoYg0rx37/KhYbGxsRAKLddYJSUl799/oKamJjAwCGUSHatC7oitgOBG7kJg0rg6oQPQwCM1MTFtP1JQUNDU3Iy+zN1bQW6PrS8o6foFIIQESUvL+Af4L1q4SFRUNCMjw83NzdubmaEJRGUgTdm/b/+69esTEhIg4zUyMgafGHrsWElpCZhqU2PT4SNH0AfcDhARaAFQMNhj+LXyjtIJnZcvXr54/uKPPxa2Kzk2GVZdxWBtJh2hqqmrL12ypOPINu2jvYjpGRoabdm6Zc/uPZKSkocCg36b9RukP4zsi/jkyeNVf67y9PRsaKi/cvkK+qkCpGJwtxcuXDAzMzsaGgq/j4SEdNAgxBk9fvKYgI6oMN+BTugAX8I+RtLeF4jNaqqq+e/yZzEaKOpJqGCkQHlaWprbQ3JxcdHuXbt9Dh7k5ERa6eGxM+dVDlgHDzc3xB1dPT2UDfcMUGsrNT4uFhJ9gAaStYiIiN17dlO+pxFUyNoBINBHAAhufSg4uN0HsbGxY1NXfUfnzp07pn+YdjwC1PvylcvoxyL6EFPaeCA6ctx2uYCAYGpa2u3btzQ0NOEgJISQUhQXF9+4eRM6jAMNSDkqV65ckZaRaWpqNDfHMslO/oVCEYg4F2Ew3yD48GGoDQ2XWDZDxF4f5iL3vKyvR+mEDiRpa21sOhdARmewHeYr7UnaQiG0WFJCIvNuJooOUi1o6/no86YmpucizgFVAydC73Zg5uisMXKWNlrePfSAiQ2JiorS0tICRgoes33BOAcnBxg1hcIsFSR0Qef9+/eQNNA60+mWzNfY4ZK2wIeuzudqr7OlpQXiYIeSraKiYnHxcQryClu3bAYSQH+egEpnv2sxUK5zkee05mnt8fICN7zD3R2OlpeVg9cTEsR7Ab2LdIlZjZBAq6vPrqqqzLiTAcRJCowV+dgu81louyDQXLx48fSpU4WFhRISEm47dkyfPr2+vu7Nmzfo6rF2QdRKSEjY1NQ0MDAwOzt76lS8mX/mhDp58pTTZ06DSrp7eIBvWrNmDVgGN5mMfYKDSemEjpKiYujRUHNzc05OLvOV5kVFxcOHDRszZoy2tvbSZctoi12ZGmoCV+Xk5Hjk8BHwXM2QYT96tN15O5y4lHDpU0HByFEju1+jpa0VEBgIHpoV6BCw3Oqg78F1tuu89njFxsYAOxEXFx82jMF7xB2lEzqrVltYWVkbGxn7BwRAKmS52hKypPcfPqRcuwb5hLu7+2rk8wz4b8UgBgW2Y2m5+syZMIhE9fX1siNG+PgeVFGZBdxy8+bNZE7OLgNjmPz+++8jZWXPhUdA6tR9yrhvYmNjm5eXd/Cgb1ZWNrWVKicnhy4pY1Y6obNihXlUZFRScrK6qqrjRqeTp07m579LS0v758mTt3l5a6ysCr8Uurq60ftWFCqIQTnY24eF/TVq5MjfVVWNjIwMDRcA9YAAvHXLloLPnz3c3eXl5btfCeFGV0/38OEj4J7RhLuPsw4dBPHZQKDz3+ZfuXyZnUQaO3YshHbmr++EDlhB9N9/u7q6RoRHbN26TUhQ0GK1xbp1tqNHyxV9/frkyZNly5ZNmzZNR0cXp0YPD/cTJ0/6+fktXLgQSM2D+w8A0IsXL7x6lSMhLh4UFLRu3Tq0YBcFRBJXAPLo0VAoY7ZkCaXDh9H6Ia1AGoBGa2tpPc/OBoOApG/ChIlMXtz172cBKQgODrZDF8Q+fPgI+CFkQ2vXrl22fDkEgvPnz394T2+BL9LVI4cPBwYEAm+CDAt+5r55ExMTA24Yfjo6OhoYLOjgvIjdL1dVVZusoPDo8ePgQ4e2OzszjwF9IaIsccjZ8HBtba2PHz+aLTaLT0joMMyIJ91zdKTd41DBfre2toDvwD5qoaPbrjU9+J2jR0NAL26np6PQIPceLScHz61b/fSEClTN0MgQ0AkMCPhj4R+dM/v+CBW6c/r0aWNDo5ycHGMjo4RLCWgs7suMTadVj2Co6KfJ2th6Q0Oj+44d4PzVZ6vDFthEXV098ICI8HAwqMPBwejkdJfJ8l54kEWLFgUFBpWVl7u5ukVGRTF5FROCzOjv3LVro6MjBIfVFqtj42IZZtfMjBN3EuB1+vPnm5qYODo5iYmKkclcNTU1pWVlcApCuI0t9uZYF8PpxdTV2LHjNDQ04uPjgSv9/Xd0x5S4f4I0ycHB4dnTp6dOnbqakhIXG2vG6M+v9WHGhqqqqvrknydbtmz5+OFja2srPz8/eBMVFRUIau3t6FsPsGtXWayKi4kDrwzqM2fOHHRGuP9LvtrG6iH/Au4OuXHFNwavPRL6Op+FjPuFh0cge12/09EfaAiYDc6dqzFj5gygtkBV9u7d6+NzkEVLvpDKIS6fDT+rq6s7V2Puj5spbkOBBg0r1xOTSCQra6uV5ivFxMSOhx5bunRp54U//RSk5RCCafu4LenfbX6QUE1MTPx8/d6+fdvU3Lx79+6LF2NYWz+T5X6SLwh3FTKZe/369ZaWlhAWEy9fSUm5ii5M+CEvTODIz4kO8myBLh85cgS4Agcnp7e3t4aG5g96YQJHfk50EBSAOmzZugWoLeSNN2/cTEiINzQ0+pHm3IP8nOhggqxKmKc179bNWzw8PL4HffX09Dk4BrTBPzU6EBA9PDw05moAOhkZGX9Hn1+ydNlAqs/PjA5CT6ZPn2G91trfz19AQMDb2weMi4eXd8Dc88+MDgHjJi7OLkmJSZ8/f87Kygo5GuLktHHAItdPjg6iPoJCQt4+3iaGJkJCQuB9TE1MhzM3/tB/+cnRwYSqo6NrYWlxLPQYiYPk7OyMLpoaCPlvoANK5LHTIzU19evXr9HR0do62uhU3w9Xn/8EOoh9iYiI+vr5GhkaUanU9NvptInQHyv/CXQImJro6up5enpu2769tq6W4QUskf8KOm1Bauu2bfX19e1/eeJHS9fVTQNz1/6Iu4cHbfeHt/a/ojv/jvwP/VtylvbWBYsAAAAASUVORK5CYII=" name="Image 13" align="bottom" width="87" height="118" border="0">

 1. Na 2 minúty zatvorte očné viečka a prstom zatlačte na vnútorný kút oka v blízkosti vášho nosa. Pomôže to zabrániť lieku, aby sa dostal do ostatných častí tela. 1. Okamžite po použití zatvorte špičku fľaštičky uzáverom.


Ak použijete viac DUALKOPTU, ako máte

Ak si do oka vkvapnete príliš veľa kvapiek alebo ak prehltnete akúkoľvek časť obsahu fľaštičky, môžete okrem iných príznakov pociťovať závrat, mať ťažkosti s dýchaním alebo cítiť spomalenie srdcového tepu. Okamžite sa spojte so svojím lekárom.


Ak zabudnete použiť DUALKOPT

Je dôležité, aby ste používali DUALKOPT podľa predpisu vášho lekára.

Ak vynecháte dávku, podajte si ju čo najskôr. Ak je však už takmer čas na ďalšiu dávku, vynechajte dávku na ktorú ste zabudli a pokračujte v pravidelnom dávkovacom režime.

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať DUALKOPT

Ak si želáte prestať používať tento liek, najprv sa poraďte so svojím lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Pokiaľ vedľajšie účinky nie sú závažné, v používaní očných kvapiek môžete zvyčajne pokračovať. Ak máte obavy, porozprávajte sa s lekárom alebo lekárnikom. Neprestaňte používať DUALKOPT bez toho, aby ste sa o tom neporozprávali so svojím lekárom.


Alergické reakcie

Alergické reakcie postihujúce celé telo zahŕňajú opuch pod kožou, ktorý sa môže objaviť v miestach ako napr. tvár a končatiny a ktorý môže upchať dýchacie cesty, čo môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo s dýchaním, žihľavku alebo svrbiacu vyrážku, ohraničenú vyrážku alebo vyrážku na celom tele, svrbenie, závažnú náhlu život ohrozujúcu alergickú reakciu. Ak sa u vás objaví ktorákoľvek z týchto reakcií, prestaňte používať DUALKOPT a okamžite sa obráťte na svojho lekára.


Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb:

Pálenie a pichanie v očiach, porucha chuti.


Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb:

Začervenanie oka a okolo oka (očí), slzenie alebo svrbenie v oku (očiach), narušenie rohovky (poškodenie vrchnej vrstvy očnej gule), opuch a/alebo podráždenie v oku a okolo oka (očí), pocit cudzieho predmetu v oku, znížená citlivosť rohovky (nevnímanie cudzieho predmetu v oku a nevnímanie bolesti), bolesť oka, suché oči, rozmazané videnie, bolesť hlavy, sinusitída (pocit napätia alebo plnosti v nose), nevoľnosť, slabosť/vyčerpanosť a únava.


Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb:

Závrat, depresia, zápal dúhovky, poruchy videnia vrátane zmien lomivosti oka (v niektorých prípadoch následkom vysadenia liečby na zúženie očnej zrenice), pomalý tep srdca, mdloby, ťažkosti s dýchaním (dyspnoe), tráviace ťažkosti a obličkové kamene.


Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb:

Systémový lupus erythematosus (ochorenie imunitného systému, ktoré môže spôsobiť zápal vnútorných orgánov), mravčenie alebo znecitlivenie rúk alebo chodidiel, nespavosť, nočné mory, strata pamäti, zhoršenie prejavov a príznakov myasténie gravis (choroba svalov), zníženie sexuálnej túžby, cievna mozgová príhoda, prechodná krátkozrakosť, ktorá sa môže upraviť po ukončení liečby, oddelenie vrstvy pod sietnicou, ktorá obsahuje krvné cievy, po filtračnom operačnom zákroku, čo môže spôsobiť poruchy videnia, ovisnutie očných viečok (spôsobuje napoly zatvorené oči), dvojité videnie, tvorba chrást na očných viečkach, opuch rohovky (s príznakmi poruchy videnia), nízky tlak v oku, zvonenie v ušiach, nízky krvný tlak, zmeny v rytme alebo rýchlosti tlkotu srdca, kongestívne zlyhávanie srdca (choroba srdca s dýchavičnosťou a opuchom chodidiel a nôh z dôvodu zadržiavania tekutín), opuch (zadržiavanie tekutín), cerebrálna ischémia (znížené zásobovanie mozgu krvou), bolesť hrudníka, palpitácie (rýchly a/alebo nepravidelný tlkot srdca), srdcový záchvat, Raynaudov fenomén, opuch alebo studené ruky a chodidlá a zníženie krvného obehu v rukách a nohách, kŕče v nohách a/alebo bolesť nôh pri chôdzi (krívanie), dýchavičnosť, zlyhávanie dýchania, nádcha, krvácanie z nosa, zúženie dýchacích ciest v pľúcach, kašeľ, podráždenie hrdla, sucho v ústach, hnačka, zápal kože spôsobený dráždivými predmetmi, vypadávanie vlasov, kožná vyrážka s bielo-strieborným sfarbeným vzhľadom (psoriatická vyrážka), Peyronieova choroba (ktorá môže spôsobiť zakrivenie penisu), reakcie alergického typu ako je vyrážka, žihľavka, svrbenie, v zriedkavých prípadoch môže dôjsť k opuchu pier, očí a jazyka, sipotu alebo ťažkým kožným reakciám (Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza).


Tak ako iné liečivá, ktoré sa podávajú do očí, aj timolol sa vstrebáva do krvi. Toto môže spôsobiť podobné vedľajšie účinky, ako sa pozorujú pri betablokátoroch užívaných ústami. Výskyt vedľajších účinkov po lokálnom podaní do očí je nižší, ako keď sa napríklad lieky užívajú ústami alebo podávajú injekčne.


Nasledujúce vedľajšie účinky sa hlásili pri liečivách z rovnakej skupiny (betablokátory), ak sa používali na liečbu očných ochorení.

Neznáme: frekvencia sa nedá určiť z dostupných údajov:

Nízke hladiny glukózy v krvi, srdcové zlyhanie, typ poruchy srdcového rytmu, bolesť brucha, vracanie, bolesť svalov, ktorá nie je spôsobená pohybom, sexuálne problémy.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať DUALKOPT


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a fľaštičke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Po prvom otvorení sa DUALKOPT môže použiť do 2 mesiacov. Na škatuľu si poznačte dátum prvého otvorenia.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo DUALKOPT obsahuje


- Liečivá sú: dorzolamid a timolol. Každý mililiter obsahuje 20 mg dorzolamidu (vo forme 22,25 mg dorzolamidiumchloridu) a 5 mg timololu (vo forme 6,83 mg timololiumhydrogenmaleinátu).

- Ďalšie zložky sú: hydroxyetylcelulóza, manitol, trinátrium citrát, hydroxid sodný na úpravu pH a voda na injekciu.


Ako vyzerá DUALKOPT a obsah balenia


DUALKOPT je číry bezfarebný až slabo žltkastý roztok.


DUALKOPT je dostupný v nasledujúcich veľkostiach balenia:

 • 5 ml viacdávková fľaštička (minimálne 125 kvapiek bez obsahu konzervačnej látky, 1‑mesačná liečba) obsahujúca bezvzduchovú pumpu vybavenú zariadením s ergonomickou podporou.

 • 10 ml viacdávková fľaštička (minimálne 250 kvapiek bez obsahu konzervačnej látky, 2‑mesačná liečba) obsahujúca bezvzduchovú pumpu vybavenú zariadením s ergonomickou podporou.

 • 1 škatuľa s tromi 5 ml viacdávkovými fľaštičkami (3-mesačná liečba) obsahujúca bezvzduchovú pumpu vybavenú zariadením s ergonomickou podporou, pre každú fľaštičku.

 • 3 škatule s jednou 5 ml viacdávkovou fľaštičkou, zabalené do fólie (3-mesačná liečba) vrátane bezvzduchovej pumpy vybavenej zariadením s ergonomickou podporou.

 • 1 škatuľa s dvomi 10 ml viacdávkovými fľaštičkami (4-mesačná liečba) obsahujúca bezvzduchovú pumpu vybavenú zariadením s ergonomickou podporou, pre každú fľaštičku.

 • 2 škatule s jednou 10 ml viacdávkovou fľaštičkou, zabalené do fólie (4-mesačná liečba) vrátane bezvzduchovej pumpy vybavenej zariadením s ergonomickou podporou.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Laboratoires THEA

12, Rue Louis Bleriot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

Francúzsko


Výrobca


DELPHARM TOURS

Rue Paul Langevin

37170 Chambray Les Tours

Francúzsko


Laboratoires THEA

12, Rue Louis Bleriot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

Francúzsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Nemecko...............................................................................Duokopt 20mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen

Belgicko..............................................................DUALKOPT 20 mg/ml + 5mg/ml, eye drops, solution

Česká republika.........................................................................................Dualkopt 20 mg/ml + 5 mg/ml

Francúzsko, Luxembursko, Holandsko, Slovenská republika..............................................DUALKOPT

Bulharsko, Cyprus, Grécko, Taliansko, Poľsko......................................................................DUOKOPT

Dánsko, Fínsko, Nórsko, Island, Portugalsko, Švédsko...............................................................Duokopt

Rakúsko................................................................................Duokopt 20mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen

Rumunsko.........................................................Duokopt 20mg/ml + 5 mg/ml, picături oftalmice, soluţie

Slovinsko...........................................................Duokopt 20mg/ml + 5 mg/ml,kapljice za oko, raztopina

Španielsko..............................................................DUOKOPT 20mg/ml + 5 mg/ml, Colirio en solución


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v auguste 2014.


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke www.sukl.sk.


7

DUALKOPT

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


DUALKOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml

očná roztoková instilácia


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jeden mililiter obsahuje 22,25 mg dorzolamidiumchloridu, čo zodpovedá 20 mg dorzolamidu a 6,83 mg timololiumhydrogenmaleinátu, čo zodpovedá 5 mg timololu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Očná roztoková instilácia.


Číry bezfarebný až slabo žltý roztok s pH v rozmedzí 5,3 až 5,9 a osmolaritou 240 ‑ 300 mOsmol/kg.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


DUALKOPT je indikovaný na liečbu zvýšeného vnútroočného tlaku (IOP) u pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom alebo pseudoexfoliatívnym glaukómom, ak liečba lokálnym betablokátorom v monoterapii nie je dostatočná.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dávka je jedna kvapka DUALKOPTU do (spojovkového vaku) postihnutého oka (postihnutých očí) dvakrát denne.


Tento liek je sterilný roztok, ktorý neobsahuje konzervačnú látku.


Pediatrická populácia

Účinnosť lieku obsahujúceho kombináciu dorzolamidu/timololu sa u detí vo veku 0 až 18 rokov nestanovila. Bezpečnosť u detí vo veku 0 až 2 roky sa nestanovila. (Informácie týkajúce sa bezpečnosti u pediatrických pacientov vo veku ≥ 2 a < 6 rokov, pozri časť 5.1).


Spôsob podávania


Ak sa používa iný lokálne podávaný očný liek, DUALKOPT a iný liek sa má podávať s odstupom minimálne desať minút.


Pacientov je potrebné poučiť, aby predišli kontaktu špičky fľaštičky s okom alebo s okolitými štruktúrami.


Pacientov je tiež potrebné poučiť, že ak sa s očnými roztoky zaobchádza nesprávne, môžu sa kontaminovať bežnými baktériami, o ktorých je známe, že spôsobujú infekcie oka. Používanie kontaminovaných roztokov môže viesť k závažnému poškodeniu oka a následnej strate zraku.


Pacientov je potrebné poučiť nasledovne:


Pred prvým použitím skontrolujte, či je uzáver indikujúci prvé otvorenie neporušený. Fľaštičku potom otvorte pevným odskrutkovaním uzáveru indikujúceho prvé otvorenie.


 1. Pred každým použitím si dôkladne umyte ruky a zo špičky fľaštičky odstráňte uzáver. Zabráňte akémukoľvek kontaktu špičky fľaštičky s prstami na rukách.


Mechanizmus pumpičky aktivujete tak, že fľaštičku otočenú hore dnom niekoľko krát stlačíte, kým sa neobjaví prvá kvapka. Tento postup sa vykonáva len pri prvom použití a nie je potrebný pri ďalších podávaniach.


 1. Položte palec na uško v hornej časti fľaštičky a ukazovák na spodnú časť fľaštičky. Potom na druhé uško v spodnej časti fľaštičky položte aj prostredník. Fľaštičku držte otočenú hore dnom.


 1. Na použitie instilácie zakloňte hlavu mierne dozadu a kvapkadlo fľaštičky držte kolmo nad svojím okom. Ukazovákom na druhej ruke si mierne odtiahnite spodné očné viečko. Vytvorený priestor sa nazýva spodný spojovkový vak. Zabráňte kontaktu špičky fľaštičky s vašimi prstami na ruke alebo očami.


Kvapku podáte do spodného spojovkového vaku postihnutého oka (postihnutých učí) tak, že krátko a silno zatlačíte na fľaštičku. Vďaka automatickému dávkovaniu sa pri každom stlačení pumpičky uvoľní kvapka.


Keď sa kvapka neuvoľnila zľahka potraste fľaštičkou, aby sa došlo k odstráneniu prebytočného roztoku zo špičky fľaštičky. Potom opakujte krok 3.


 1. Použitím nazolakrimálnej oklúzie alebo zatvorením očných viečok na 2 minúty sa zníži systémová absorpcia. Toto môže viesť k zníženiu systémových nežiaducich účinkov a k zvýšeniu lokálneho účinku.


 1. Okamžite po použití zatvorte špičku fľaštičky uzáverom.


4.3 Kontraindikácie


DUALKOPT je kontraindikovaný u pacientov s:

 • precitlivenosťou na jedno alebo obidve z liečiv alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • reaktívnym ochorením dýchacích ciest vrátane bronchiálnej astmy alebo anamnézy bronchiálnej astmy alebo závažnej chronickej obštrukčnej choroby pľúc.

 • sínusovou bradykardiou, syndrómom chorého sínusového uzla, sinoatriálnou blokádou, atrioventrikulárnou blokádou druhého alebo tretieho stupňa, ktorá nie je kontrolovaná kardiostimulátorom, manifestným srdcovým zlyhaním, kardiogénnym šokom.

 • závažné poškodenie obličiek (CrCl < 30 ml/min) alebo hyperchloremickou acidózou.


Vyššie uvedené kontraindikácie vyplývajú zo zložiek lieku, nie z ich kombinácie.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Systémové účinky


Hoci sa timolol používa lokálne, systémovo sa vstrebáva. Vzhľadom na betaadrenergnú zložku, timolol, sa môžu objaviť rovnaké typy kardiovaskulárnych, pulmonálnych alebo iných nežiaducich reakcií, ako sa pozorovali pri systémových betaadrenergných blokátoroch. Výskyt systémových nežiaducich reakcií lieku po lokálnom podaní do oka je nižší ako pri systémovom podaní. Zníženie systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.


Kardiovaskulárne/respiračné reakcie


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

U pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami (napr. koronárna choroba srdca, Prinzmetalova angína a zlyhávanie srdca) a hypotenziou sa má liečba betablokátormi vážne posúdiť a má sa zvážiť liečba inými liečivami. U pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami sa majú sledovať prejavy zhoršenia týchto ochorení a nežiaducich reakcií.


U pacientov so srdcovou blokádou prvého stupňa sa betablokátory majú podávať len s opatrnosťou, vzhľadom na ich negatívny účinok na čas srdcovej kondukcie.


Poruchy ciev

Pacienti so závažnou poruchou/ochoreniami periférnej cirkulácie (t. j. závažné formy Raynaudovej choroby alebo Raynaudovho syndrómu) sa majú liečiť s opatrnosťou.


Poruchy dýchacej sústavy

U pacientov s astmou sa po podaní niektorých betablokátorov na očné použitie hlásili reakcie dýchacej sústavy vrátane úmrtia na bronchospazmus.


DUALKOPT sa má používať s opatrnosťou u pacientov s miernou/stredne závažnou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) a len ak možný prínos prevažuje nad možným rizikom.


Porucha funkcie pečene

U pacientov s poruchou funkcie pečene sa tento liek neskúmal, a preto sa má u takýchto pacientov používať s opatrnosťou.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa tento liek neskúmal, a preto sa má u takýchto pacientov používať s opatrnosťou. Pozri časť 4.3.


Imunológia a precitlivenosť

Hoci sa tento liek podáva lokálne, môže sa systémovo vstrebávať. Dorzolamid obsahuje sulfónamidovú skupinu, ktorá je prítomná aj v sulfónamidoch. Pri lokálnom podávaní sa preto môžu objaviť rovnaké typy nežiaducich reakcií, aké spôsobujú sulfónamidy pri systémovom podávaní vrátane závažných reakcií, ako je Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza. Ak sa objavia prejavy závažných reakcií alebo precitlivenosti, prerušte používanie tohto lieku.


Pri tomto lieku sa pozorovali lokálne očné nežiaduce účinky podobné tým, ktoré sa pozorovali pri očnej instilácii s dorzolamidiumchloridom. Ak sa takéto reakcie objavia, je potrebné zvážiť vysadenie lieku DUALKOPT.


Anafylaktické reakcie

Pacienti s atopiou alebo závažnou anafylaktickou reakciou na rôzne alergény v anamnéze môžu byť počas užívania betablokátorov reaktívnejší na opakovanú expozíciu takýmto alergénom a nemusia odpovedať na zvyčajné dávky adrenalínu používané na liečbu anafylaktických reakcií.


Súbežná liečba


Ďalšie účinky inhibície karboanhydrázy

Liečba perorálnymi inhibítormi karboanhydrázy je spojená s urolitiázou ako následkom poruchy acidobázickej rovnováhy, najmä u pacientov s obličkovými kameňmi v anamnéze. Hoci sa pri lieku obsahujúcom dorzolamid/timolol s obsahom konzervačnej látky nepozorovali žiadne poruchy acidobázickej rovnováhy, zriedkavo sa hlásila urolitiáza. Pretože DUALKOPT obsahuje lokálny inhibítor karboanhydrázy, ktorý sa absorbuje systémovo, pacienti s obličkovými kameňmi v anamnéze môžu mať pri používaní tohto lieku zvýšené riziko urolitiázy.


Iné betablokátory

Ak sa timolol podáva pacientom, ktorí už užívajú systémové betablokátory, môže sa zosilniť účinok na vnútroočný tlak alebo známe účinky systémových betablokátorov. Odpoveď týchto pacientov sa má pozorne sledovať. Neodporúča sa používanie dvoch lokálne podávaných betaadrenergných blokátorov (pozri časť 4.5).


Používanie dorzolamidu s perorálnymi inhibítormi karboanhydrázy sa neodporúča.


Vysadenie liečby


Ak je u pacientov s koronárnych ochorením srdca potrebné vysadenie timololu podávaného do oka, liečba sa má vysadzovať postupne, tak ako pri systémových betablokátoroch.


Ďalšie účinky betablokády


Hypoglykémia/diabetes mellitus

Betablokátory sa majú podávať s opatrnosťou u pacientov so sklonom k vzniku spontánnej hypoglykémie alebo u pacientov s nestabilným diabetes mellitus, pretože betablokátory môžu maskovať prejavy a príznaky akútnej hypoglykémie.


Betablokátory môžu tiež maskovať prejavy hypertyreózy. Náhle vysadenie liečby betablokátorom môže vyústiť do zhoršenia príznakov.


Chirurgická anestézia

Očné lieky obsahujúce betablokátory môžu blokovať systémové účinky betaagonistov, napr. adrenalínu. Anestéziológ má byť informovaný, ak pacient používa timolol.


Liečba betablokátormi môže zhoršiť príznaky myasténie gravis.


Účinky na oko


Liečba pacientov s akútnym glaukómom s úzkym uhlom vyžaduje okrem hypotenzíva podávaného do oka aj terapeutický zásah. Tento liek sa neskúmal u pacientov s akútnym glaukómom s úzkym uhlom.


U pacientov s už prítomnými chronickými poruchami rohovky a/alebo anamnézou vnútroočného chirurgického zákroku sa počas používania dorzolamidu hlásil opuch rohovky a ireverzibilná dekompenzácia rohovky. U pacientov s nízkom počtom endoteliálnych buniek je zvýšená možnosť vzniku opuchu rohovky. Pri predpisovaní DUALKOPTU tejto skupine pacientov sa má postupovať s opatrnosťou.


Odchlípenie chorioidey

Pri podávaní liečiv potláčajúcich sekréciu komorového moku (napr. timolol, acetazolamid) sa po filtračných výkonoch hlásilo odchlípenie chorioidey.


Choroby rohovky

Betablokátory podávané do oka môžu vyvolať sucho v očiach. Pacienti s chorobami rohovky sa majú liečiť s opatrnosťou.


Tak ako pri ostatných antiglaukomatóznych liekoch, po dlhodobej liečbe boli u niektorých pacientov hlásené oslabenia odpovede na lokálny timololiumhydrogenmaleinát. V klinických štúdiách, v ktorých sa sledovalo 164 pacientov počas najmenej troch rokov, sa však po počiatočnej stabilizácii nepozoroval žiadny signifikantný rozdiel v priemernom vnútroočnom tlaku.


Používanie kontaktných šošoviek

Tento liek sa neskúmal u pacientov, ktorí používajú kontaktné šošovky.


Športovci

Používanie DUALKOPTU môže spôsobiť pozitívne výsledky testov na doping.


Pediatrická populácia

Pozri časť 5.1.


4.5 Liekové a iné interakcie


S DUALKOPTOM sa neuskutočnili žiadne interakčné štúdie.


V klinickej štúdii sa liek obsahujúci dorzolamid/timolol podával súbežne s nasledujúcimi systémovými liečivami bez dôkazu nežiaducich interakcií: inhibítory ACE, blokátory vápnikového kanála, diuretiká, nesteroidné protizápalové lieky vrátane kyseliny acetylsalicylovej a hormóny (napr. estrogén, inzulín, tyroxín).


Existuje možnosť aditívnych účinkov vedúcich k hypotenzii a/alebo výraznej bradykardii pri podaní očného roztoku betablokátorov súbežne s perorálnymi blokátormi vápnikového kanála, liečivami znižujúcimi hladiny katecholamínov alebo betaadrenergnými blokátormi, antiarytmikami (vrátane amiodarónu), srdcovými glykozidmi, parasympatomimetikami, guanetidínom, omamnými látkami a inhibítormi monoamínoxidázy (MAO).


Počas kombinovanej liečby inhibítormi CYP2D6 (napr. chinidín, fluoxetín, paroxetín) a timololom sa hlásila zosilnená systémová betablokáda (napr. znížená frekvencia srdca, depresia).


Hoci má liek obsahujúci kombináciu dorzolamidu/timololu s obsahom konzervačnej látky malý alebo nemá žiaden účinok na veľkosť zrenice, pri súbežnom používaní očného roztoku betablokátorov a adrenalínu sa zriedkavo hlásila mydriáza.


Betablokátory môžu zvýšiť hypoglykemický účinok antidiabetík.


Perorálne betaadrenergné blokátory môžu zhoršiť rebound hypertenziu, ktorá môže vzniknúť po vysadení klonidínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

DUALKOPT sa nesmie používať počas gravidity.


Dorzolamid

Nie sú k dispozícii dostatočné klinické údaje pri exponovaných graviditách. U králikov mal dorzolamid v maternotoxických dávkach teratogénny účinok (pozri časť 5.3).


Timolol

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje pre používanie timololu u gravidných žien. Timolol sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné. Zníženie systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.


Epidemiologické štúdie nepreukázali malformačné účinky, ale preukazujú riziko spomalenia intrauterinného rastu, ak sa betablokátory podávajú perorálne. Navyše, ak sa betablokátory podávali do pôrodu, pozorovali sa prejavy a príznaky betablokády u novorodencov (napr. bradykardia, hypotenzia, respiračná tieseň a hypoglykémia). Ak sa tento liek podáva až do pôrodu, novorodenca je potrebné počas prvých dní života starostlivo sledovať.


Laktácia

Nie je známe, či sa dorzolamid vylučuje do materského mlieka u ľudí. U dojčiacich potkanov, ktoré dostávali dorzolamid, sa pozoroval pokles prírastku telesnej hmotnosti mláďat.


Betablokátory sa vylučujú do materského mlieka. Pri terapeutických dávkach timololu v očných instiláciách však nie je pravdepodobné, že by sa v materskom mlieku objavili dostatočné množstvá na to, aby vyvolali klinické príznaky betablokády u dojčaťa. Zníženie systémovej absorpcie, pozri časť 4.2. Ak je potrebná liečba liekom DUALKOPT, dojčenie sa neodporúča.


Fertilita

K dispozícii sú údaje pre každé liečivo, ale nie pre fixnú kombináciu dorzolamidiumchloridu a timololiumhydrogenmaleinátu. Pri terapeutických dávkach tohto lieku vo forme očnej instilácie sa však neočakáva žiadny účinok na fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


O účinkoch na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje sa nevykonali žiadne štúdie. DUALKOPT má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje: často spolu s inými očnými liekmi môže instilácia očných kvapiek spôsobiť dočasné rozmazané videnie. Pacienti nemajú viesť vozidlá ani obsluhovať stroje, kým sa toto nenapraví.


4.8 Nežiaduce účinky


V klinickej štúdii s liekom obsahujúcim kombináciu dorzolamidu/timololu bez obsahu konzervačnej látky sa pozorovali nežiaduce reakcie rovnaké s nežiaducimi reakciami, ktoré sa predtým hlásili pri lieku obsahujúcom kombináciu dorzolamidu/timololu s obsahom konzervačnej látky, dorzolamidiumchloride a/alebo timololiumhydrogenmaleináte.


Počas klinických štúdií bolo liekom obsahujúcim kombináciu dorzolamidu/timololu s obsahom konzervačnej látky liečených 1 035 pacientov. Približne 2,4 % všetkých pacientov prerušilo liečbu liekom obsahujúcim kombináciu dorzolamidu/timololu s obsahom konzervačnej látky pre lokálne očné nežiaduce reakcie; približne 1,2 % všetkých pacientov prerušilo liečbu v dôsledku lokálnych nežiaducich reakcií, ktoré svedčili o alergii alebo precitlivenosti (ako napr. zápal očného viečka alebo konjunktivitída).


V dvojito maskovanej komparatívnej štúdii s opakovaným podávaním dávky sa preukázalo, že bezpečnostný profil lieku obsahujúceho kombináciu dorzolamidu/timololu bez obsahu konzervačnej látky je podobný lieku obsahujúcemu kombináciu dorzolamidu/timololu s obsahom konzervačnej látky.


Timolol sa vstrebáva do systémovej cirkulácie. Môže to spôsobiť podobné nežiaduce účinky, ako sa pozorovali pri systémových betablokátoroch. Výskyt systémových nežiaducich reakcií po lokálnom podaní do oka je nižší ako pri systémovom podaní.


Počas klinických štúdií alebo počas skúseností po uvedení lieku na trh boli pri lieku obsahujúcom kombináciu dorzolamidu/timololu bez obsahu konzervačnej látky alebo pri jednej z jeho zložiek hlásené nasledujúce nežiaduce účinky:


Nežiaduce účinky sú rozdelené do kategórií podľa frekvencie nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100) a zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), neznáme (nie je možné ich stanoviť z dostupných údajov)


Trieda orgánových systémov (MedDRA)

Zloženie lieku

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáme**

Poruchy imunitného systému

liek obsahujúci kombináciu dorzolami-du/timololu bez obsahu konzervač-nej látky
prejavy a príznaky systémových alergických reakcií vrátane angioedému, urtikárie, pruritu, vyrážky, anafylaxie


očná roztoková instilácia obsahujúca timololiumhydrogen-maleinát
prejavy a príznaky alergických reakcií vrátane angioedému, urtikárie, ohraničenej alebo generalizo-vanej vyrážky, anafylaxie

pruritus

Poruchy metaboliz­mu a výživy

očná roztoková instilácia obsahujúca timololiumhydrogen-maleinát

hypoglyké­mia

Psychické poruchy

očná roztoková instilácia obsahujúca timololiumhydrogen-maleinátdepresia*

insomnia*, nočné mory*, strata pamäti


Poruchy nervového systému

očná roztoková instilácia obsahujúca dorzolami-diumchlorid


bolesť hlavy*


závrat*, parestézia*očná roztoková instilácia obsahujúca timololiumhydrogen-maleinát


bolesť hlavy*

závrat*, synkopa*

parestézia*, zhoršenie prejavov a príznakov myasténie gravis, znížené libido*, cerebrovas-kulárna príhoda*, cerebrálna ischémia


Poruchy oka

liek obsahujúci kombináciu dorzolami-du/timololu bez obsahu konzervač-nej látky

pálenie a pichanie

nastrieknu-tie spojo-viek, rozmazané videnie, erózia rohovky, svrbenie očí, slzenie

očná roztoková instilácia obsahujúca dorzolami-diumchlorid


zápal očného viečka*, podráždenie očného viečka*

irido-cyklitída*

iritácia vrátane začervena-nia*, bolesť*, krusty očného viečka*, prechodná myopia (ktorá sa upravila po prerušení liečby), edém rohovky*, očná hypotónia*, odchlípenie chorioidey (po filtračných výkonoch)*očná roztoková instilácia obsahujúca timololiumhydrogen-maleinát


prejavy a príznaky očného podráždenia vrátane blefaritídy*, keratitída*, zníženie citlivosti rohovky a suché oči*

poruchy videnia vrátane refraktér­nych zmien (v niekto­rých prípa­doch v dôsled-ku vysadenia miotickej liečby)*

ptóza, diplopia, odchlípenie chorioidey po filtračných výkonoch* (pozri 4.4 Osobitné opatrenia a upozornenia pri používaní)

svrbenie, slzenie, začervena­nie, rozma­zané videnie, erózia rohovky

Poruchy ucha a labyrintu

očná roztoková instilácia obsahujúca timololiumhydrogen-maleinát
tinitus*


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

očná roztoková instilácia obsahujúca timololiumhydrogen-maleinátbradykar-dia*

bolesť hrudníka*, palpitácie*, edém*, arytmia*, kongestívne srdcové zlyhanie*, zastavenie srdca*, srdcová blokáda

átrioventri-kulárna blokáda, zlyhanie srdca

Poruchy ciev

očná roztoková instilácia obsahujúca timololiumhydrogen-maleinát
hypotenzia*, klaudikácia, Raynaudov fenomén*, studené ruky a chodidlá*


Poruchu dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


liek obsahujúci kombináciu dorzolami-du/timololu bez obsahu konzervač-nej látky


sinusitída


dýchavičnosť, respiračné zlyhanie, rinitída, zriedkavo bronchospaz­musočná roztoková instilácia obsahujúca dorzolami-diumchlorid
epistaxa*očná roztoková instilácia obsahujúca timololiumhydrogen-maleinátdyspnoe*

bronchospaz­mus (predovšet-kým u pacientov s broncho-spastickým ochorením v anamnéze)*, respiračné zlyhanie, kašeľ*


Poruchy gastrointes­tinálneho traktu

liek obsahujúci kombináciu dorzolami-du/timololu bez obsahu konzervač-nej látky

porucha chuti


očná roztoková instilácia obsahujúca dorzolami-diumchlorid


nauzea*


dráždenie hrdla, sucho v ústach*očná roztoková instilácia obsahujúca timololiumhydrogen-maleinátnauzea*, dyspepsia*

hnačka, sucho v ústach*

porucha chuti, bolesť brucha, vracanie

Poruchy kože a podkožné­ho tkaniva

liek obsahujúci kombináciu dorzolami-du/timololu bez obsahu konzervač-nej látky
kontaktná dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýzaočná roztoková instilácia obsahujúca dorzolami-diumchlorid
vyrážka*očná roztoková instilácia obsahujúca timololiumhydrogen-maleinát
alopécia*, psoriazi-formná vyrážka alebo exacerbácia psoriázy*

kožná vyrážka

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivové­ho tkaniva

očná roztoková instilácia obsahujúca timololiumhydrogen-maleinát
systémový lupus erythemato-sus

myalgia

Poruchy obličiek a močových ciest

liek obsahujúci kombináciu dorzolami-du/timololu bez obsahu konzervač-nej látkyurolitiázaPoruchy reprodukč­ného systému a prsníkov

očná roztoková instilácia obsahujúca timololiumhydrogen-maleinát
Peyronieho choroba*,

znížené libido

sexuálna dysfunkcia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

očná roztoková instilácia obsahujúca dorzolami-diumchlorid


malátnosť/

únava*
očná roztoková instilácia obsahujúca timololiumhydrogen-maleinátmalátnosť/

únava** Tieto nežiaduce účinky boli tiež pozorované pri lieku obsahujúcom kombináciu dorzolamidu/timololu s obsahom konzervačnej látky počas skúseností po jeho uvedení na trh.

** Pri betablokátoroch na očné použitie sa pozorovali ďalšie nežiaduce reakcie a teoreticky sa môžu objaviť pri lieku obsahujúcom kombináciu dorzolamidu/timololu bez obsahu konzervačnej látky.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


O predávkovaní liekom obsahujúcim kombináciu dorzolamidu/timololu bez obsahu konzervačnej látky alebo liekom obsahujúcim kombináciu dorzolamidu/timololu s obsahom konzervačnej látky po jeho náhodnom alebo úmyselnom užití u ľudí nie sú k dispozícii žiadne údaje.


Príznaky

Objavili sa hlásenia o neúmyselnom predávkovaní očným roztokom timololiumhydrogenmaleinátu, ktoré viedlo k podobným systémovým účinkom ako po podaní systémových betaadrenergných blokátorov, ako je napr. závrat, bolesť hlavy, dýchavičnosť, bradykardia, bronchospazmus a zastavenie srdca. Najčastejšie prejavy a príznaky, ktoré je možné očakávať po predávkovaní dorzolamidom, sú elektrolytová nerovnováha, vznik acidotického stavu a prípadne účinky na centrálny nervový systém.


O predávkovaní dorzolamidiumchloridom po jeho náhodnom alebo úmyselnom užití u ľudí sú dostupné len obmedzené údaje. Po perorálnom užití bola hlásená somnolencia. Po lokálnej aplikácii boli hlásené nauzea, závrat, bolesť hlavy, únava, neobvyklé sny a dysfágia.


Liečba

Liečba má byť symptomatická a podporná. Je potrebné sledovať sérové hladiny elektrolytov (najmä draslíka) a pH krvi. Štúdie preukázali, že timolol sa iba ťažko dialyzuje.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antiglaukomatiká a miotiká, betablokátory, timolol, kombinácie,

ATC kód: S01ED51


Mechanizmus účinku


DUALKOPT obsahuje dve zložky: dorzolamidiumchlorid a timololiumhydrogenmaleinát. Každé z týchto dvoch liečiv znižuje zvýšený vnútroočný tlak znížením sekrécie komorového moku, avšak rozdielnym mechanizmom účinku.


Dorzolamidiumchlorid je účinný inhibítor ľudskej karboanhydrázy II. Inhibícia karboanhydrázy v ciliárnych výbežkoch oka znižuje sekréciu komorového moku, pravdepodobne tým, že spomaľuje tvorbu bikarbonátových iónov s následným znížením transportu sodíka a tekutiny. Timololiumhydrogenmaleinát je neselektívny blokátor betaadrenergných receptorov. Presný mechanizmus účinku timololiummaleinátu v znižovaní vnútroočného tlaku nie je doteraz jasne stanovený, hoci fluorescenčná štúdia a tonografické štúdie naznačujú, že dominantný účinok môže byť v znížení tvorby tekutiny. V niektorých štúdiách sa však pozorovalo tiež mierne zvýšenie odtoku. Kombinovaný účinok týchto dvoch liečiv vedie k výraznejšiemu zníženiu vnútroočného tlaku (IOP) v porovnaní s účinkom samostatného podania jednotlivých zložiek lieku.


Po lokálnom podaní DUALKOPT znižuje zvýšený vnútroočný tlak, ktorý či už súvisí alebo nesúvisí s glaukómom. Zvýšený vnútroočný tlak je hlavný rizikový faktor v patogenéze poškodenia zrakového nervu a glaukomatóznej straty zorného poľa. Tento liek znižuje vnútroočný tlak bez častých nežiaducich účinkov miotík, ako je šeroslepota, akomodačný kŕč a zúženie zreníc.


DUALKOPT je očnou instiláciou bez obsahu konzervačnej látky, ktorý sa dodáva vo fľaštičke s viacerými dávkami vrátane bezvzduchovej pumpičky.


Farmakodynamické účinky


Klinické účinky

V klinických štúdiách s dĺžkou trvania do 15 mesiacov sa porovnával účinok na zníženie vnútroočného tlaku lieku obsahujúceho dorzolamid/timolol s obsahom konzervačnej látky podávaného dvakrát denne (ráno a večer) s účinkom samostatne alebo súbežne podávaného 0,5 % timololu a 2 % dorzolamidu u pacientov s glaukómom alebo očnou hypertenziou, u ktorých bola v štúdiách kombinovaná terapia považovaná za vhodnú. Patrili sem neliečení pacienti a pacienti neadekvátne kontrolovaní monoterapiou timololom. Väčšina pacientov bola pred zaradením do štúdie liečená lokálnymi betablokátormi v monoterapii. V analýze kombinovaných štúdií bolo zníženie vnútroočného tlaku pri podávaní lieku obsahujúceho dorzolamid/timolol s obsahom konzervačnej látky dvakrát denne výraznejšie ako pri monoterapii buď 2 % dorzolamidom podávaným trikrát denne, alebo 0,5 % timololom podávaným dvakrát denne. Zníženie vnútroočného tlaku pri podávaní lieku obsahujúceho dorzolamid/timolol s obsahom konzervačnej látky dvakrát denne bolo ekvivalentné jeho zníženiu pri súčasnej terapii dorzolamidom podávaným dvakrát denne a timololom podávaným dvakrát denne. Meraním v rôznych časových bodoch bolo preukázané, že zníženie vnútroočného tlaku pri podávaní lieku obsahujúceho dorzolamid/timolol s obsahom konzervačnej látky dvakrát denne trvá počas celého dňa a tento účinok sa udržiava počas dlhodobého podávania.


V dvojito zaslepenej štúdii paralelne kontrolovanej aktívnou liečbou u 261 pacientov so zvýšeným vnútroočným tlakom ≥ 22 mmHg v jednom alebo v obidvoch očiach, mal liek obsahujúci dorzolamid/timolol bez obsahu konzervačnej látky rovnaký účinok na zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku IOP ako liek obsahujúci dorzolamid/timolol s obsahom konzervačnej látky. Bezpečnostný profil lieku obsahujúceho dorzolamid/timolol bez obsahu konzervačnej látky bol podobný lieku obsahujúcemu dorzolamid/timolol s obsahom konzervačnej látky.


Pediatrická populácia


Uskutočnila sa 3-mesačná kontrolovaná štúdia s primárnym cieľom zdokumentovať bezpečnosť 2 % očnej instilácie dorzolamidiumchloridu u detí mladších ako 6 rokov. V nezaslepenej fáze tejto štúdie dostávalo liek obsahujúci dorzolamid/timolol s obsahom konzervačnej látky 30 pacientov mladších ako 6 rokov a vo veku 2 rokov alebo starších, ktorých vnútroočný tlak nebol dostatočne kontrolovaný monoterapiou dorzolamidom alebo timololom. Účinnosť sa u týchto pacientov nehodnotila. V tejto malej skupine pacientov bolo podávanie lieku obsahujúceho dorzolamid/timolol s obsahom konzervačnej látky dvakrát denne vo všeobecnosti dobre tolerované, 19 pacientov dokončilo liečebné obdobie a 11 pacientov ho prerušilo z dôvodu chirurgického zákroku, zmeny liečby alebo z iných dôvodov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Dorzolamidiumchlorid


Na rozdiel od perorálnych inhibítorov karboanhydrázy, lokálne podanie dorzolamidiumchloridu umožňuje liečivu účinkovať priamo v oku pri podstatne nižších dávkach, a teda pri menšej systémovej expozícii. V klinických štúdiách to viedlo k zníženiu vnútroočného tlaku bez porúch acidobázickej rovnováhy či zmien elektrolytov, ktoré sú typické pre perorálne inhibítory karboanhydrázy.


Pri lokálnom podaní sa dorzolamid dostáva do systémového obehu. Aby sa určil potenciál inhibície systémovej karboanhydrázy po lokálnom podaní, merali sa koncentrácie liečiva a jeho metabolitu v erytrocytoch a plazme a inhibícia karboanhydrázy v erytrocytoch. Dorzolamid sa pri chronickom podávaní kumuluje v erytrocytoch v dôsledku selektívnej väzby na KA-II, pričom v plazme sa udržiava extrémne nízka koncentrácia voľného liečiva. Z materského liečiva sa tvorí jediný N-dezetylovaný metabolit, ktorý inhibuje KA-II menej účinne ako materské liečivo, ale inhibuje aj menej aktívny izoenzým (KA-I). Metabolit sa tiež hromadí v erytrocytoch, kde sa viaže predovšetkým na KA-I. Dorzolamid sa stredne silno viaže na plazmatické bielkoviny (približne 33 %). Dorzolamid sa vylučuje predovšetkým nezmenený močom; metabolit sa tiež vylučuje močom. Po skončení podávania sa dorzolamid vyplavuje z erytrocytov nelineárne, čo má za následok počiatočný rýchly pokles koncentrácie liečiva, po ktorom nasleduje pomalšia eliminačná fáza s polčasom približne štyri mesiace.


Keď sa dorzolamid podával perorálne, aby sa simulovala maximálna systémová expozícia po dlhodobom lokálnom očnom podávaní, rovnovážny stav sa dosiahol do 13 týždňov. V rovnovážnom stave sa v plazme prakticky nenachádzalo žiadne voľné liečivo alebo jeho metabolit. Inhibícia KA v erytrocytoch bola slabšia, ako je predpokladaná inhibícia potrebná na farmakologické ovplyvnenie renálnej funkcie alebo dýchania. Podobné farmakokinetické výsledky sa pozorovali po chronickom lokálnom podávaní dorzolamidiumchloridu. Niektorí starší pacienti s poruchou obličiek (odhadovaný klírens kreatinínu 30-60 ml/min) však mali vyššie koncentrácie metabolitu v erytrocytoch, tomuto nálezu však nebolo možné priamo pripísať žiadne významné rozdiely v inhibícii karboanhydrázy a žiadne klinicky významné systémové nežiaduce účinky.


Timololiumhydrogenmaleinát


V štúdii plazmatickej koncentrácie liečiva u 6 osôb bola stanovená systémová expozícia timololu po lokálnom podaní 0,5 % očnej instilácie timololiumhydrogenmaleinátu dvakrát denne. Priemerná maximálna koncentrácia v plazme po rannom podaní bola 0,46 ng/ml a po popoludňajšom podaní 0,35 ng/ml.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Očný a systémový bezpečnostný profil jednotlivých zložiek lieku je dobre stanovený.


Dorzolamid

U králikov sa po podaní maternotoxických dávok dorzolamidu spájaných s metabolickou acidózou pozorovali malformácie tiel stavcov.


Timolol

Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénny účinok.


Navyše, u zvierat, ktorým sa podávala lokálna očná instilácia dorzolamidiumchloridu a timololiumhydrogenmaleinátu samostatne alebo v kombinácii, sa nepozorovali žiadne oftalmologické nežiaduce účinky. In vitro a in vivo štúdie s jednotlivými zložkami nepreukázali mutagénny potenciál. Pri podávaní lieku DUALKOPT v terapeutických dávkach sa preto nepredpokladá žiadne významné riziko z hľadiska bezpečnosti u človeka.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Hydroxyetylcelulóza

Manitol (E421)

Trinátrium citrát (E331)

Hydroxid sodný (E524) na úpravu pH

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky

Po prvom otvorení fľaštičky: 2 mesiace.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


5 ml (minimálne 125 kvapiek bez obsahu konzervačnej látky) alebo 10 ml (minimálne 250 kvapiek bez obsahu konzervačnej látky) viacdávkové fľaštičky (HDPE) obsahujúce bezvzduchovú pumpičku s nasadeným pomocným dávkovacím systémom a s nasadeným uzáverom indikujúcim prvé otvorenie.


Veľkosti balenia:

 • 1 škatuľa s jednou 5 ml fľaštičkou

 • 1 škatuľa s jednou 10 ml fľaštičkou

 • 1 škatuľa s tromi 5 ml fľaštičkami

 • 3 škatule s jednou 5 ml fľaštičkou zabalené do fólie

 • 1 škatuľa s dvomi 10 ml fľaštičkami

 • 2 škatule s jednou 10 ml fľaštičkou zabalené do fólie.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Laboratoires THEA

12 Rue Louis Bleriot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


64/0283/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke www.sukl.sk.


16

DUALKOPT