+ ipil.sk

Duodopa intestinálny gélPríbalový leták

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č. 2015/ 01445, 2014/07565-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Duodopa intestinálny gél

20 mg/ml + 5 mg/ml


levodopa a monohydrát karbidopy


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Duodopa a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Duodopu

 3. Ako používať Duodopu

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Duodopu

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Duodopa a na čo sa používa


Duodopa patrí do skupiny liekov, ktoré sa používajú na Parkinsonovu chorobu.


Duodopa je gél, ktorý sa dostáva pumpou a sondou (hadičku) do vášho čreva (do tenkého čreva). Gél obsahuje dve liečivá:

 • levodopa;

 • karbidopa.


Ako Duodopa účinkuje

 • Levodopa sa v tele premieňa na látku, ktorá sa nazýva “dopamín“. Ten doplní dopamín, ktorý sa už nachádza vo vašom mozgu a mieche. Dopamín pomáha prenášať signály medzi nervovými bunkami.

 • Príliš nízka hladina dopamínu spôsobuje príznaky Parkinsonovej choroby, ako je napríklad tras, pocit stuhnutosti, pomalý pohyb a problémy s udržaním rovnováhy.

 • Liečba levodopou zvyšuje množstvo dopamínu v tele. To znamená, že zmierňuje tieto príznaky.

 • Karbidopa zlepšuje účinok levodopy. Takisto znižuje vedľajšie účinky levodopy.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Duodopu

Duodopu nepoužívajte ak:

 • ste alergický na levodopu, karbidopu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

 • máte očné ochorenie, ktoré sa nazýva “glaukóm (zelený zákal) s uzavretým uhlom“;

 • máte vážne problémy so srdcom;

 • máte vážny nepravidelný srdcový rytmus (arytmiu);

 • ste prekonali vážnu cievnu mozgovú príhodu;

 • užívate lieky na liečbu depresie, ktoré sa nazývajú selektívne inhibítory MAO-A neselektívne inhibítory MAO, ako je moklobemid alebo fenelzín.

 • máte nádor nadobličky (feochromocytóm);

 • máte hormonálne problémy, ako je príliš vysoká hladina kortizolu (Cushingov syndróm) alebo máte príliš vysoké hladiny hormónov štítnej žľazy (hypertyreóza);

 • ste mali niekedy rakovinu kože alebo máte akékoľvek neobvyklé znamienka alebo škvrny na koži, na ktoré sa ešte nepozrel váš lekár.


Nepoužívajte Duodopu, ak sa vás týka niečo z toho, čo je uvedené vyššie. Ak si nie ste niečím istý, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať Duodopu.


Upozornenia a opatrenia:

Predtým, ako začnete používať Duodopu, obráťte sa na svojho lekára ak:

 • ste mali niekedy srdcový infarkt, upchaté srdcové cievy alebo akékoľvek iné problémy so srdcom, vrátane nepravidelného srdcového rytmu (arytmie);

 • máte problémy s pľúcami – ako je napríklad astma;

 • ste mali niekedy hormonálnu poruchu;

 • ste mali niekedy depresiu s myšlienkami na samovraždu alebo akékoľvek iné duševné problémy;

 • máte očné ochorenie, ktoré sa nazýva “glaukóm s otvoreným uhlom“;

 • ste mali niekedy žalúdočný vred;

 • ste niekedy mali záchvaty (kŕče);

 • ste niekedy mali operáciu v oblasti hornej časti žalúdka (operácia hornej časti tráviaceho traktu).


Ak sa vás týka niečo z toho, čo je uvedené vyššie (alebo ak si nie ste istý), poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať Duodopu.


Všímajte si vedľajšie účinky

Neuroleptický malígny syndróm

Neprestaňte používať Duodopu ani si neznižujte dávku, pokiaľ vám to nepovie lekár. Je to preto, lebo náhle prerušenie liečby alebo rýchle zníženie dávky Duodopy môže viesť k vážnym ťažkostiam nazývaným “neuroleptický malígny syndróm“ (pozri časť 4 “Závažné vedľajšie účinky“).


Pocit ospalosti alebo závrat

Ak náhle upadáte do spánku (máte záchvaty spánku) alebo cítite silnú ospalosťalebo ak vám je na omdletie alebo máte závrat:

 • Neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje alebo nástroje, kým sa nebudete cítiť opäť úplne bdelý alebo kým vám úplne neprejde pocit, že je vám na omdletie alebo máte závrat (pozri časť 2 “Vedenie vozidiel a obsluha strojov“).

Zmeny na pokožke

Informujte svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru, ak spozorujete, že sa vám na pokožke objavili akékoľvek nezvyčajné škvrny alebo znamienka, alebo saich stav zhoršil (pozri časť 4 “Ďalšie vedľajšie účinky“).

Porucha kontroly impulzov – zmeny vo vašom správaní

Informujtesvojho lekára, ak vy, člen vašej rodiny alebo ten, kto sa o vás stará, spozorujete že sa u vás objavuje nutkanie alebo túžba správať sa spôsobom, ktorý je u vás nezvyčajný. Alebo nemôžete odolať impulzu, nutkaniu alebo pokušeniu vykonávať niektoré činnosti, ktorými by ste mohli poškodiť seba alebo iných. Toto správanie sa nazýva “porucha kontroly impulzov“ a môže zahŕňať:

  • návykové hráčstvo;

 • nadmernú konzumáciu jedla alebo nadmerné utrácanie;

 • nezvyčajne vysoký záujem o sex alebo zvýšenie sexuálnej predstavivosti a pocitov.

Možno bude potrebné, aby váš lekár prehodnotil vašu liečbu. Lekár s vami preberie možnosti zvládnutia alebo zmiernenia týchto príznakov (pozri časť 4 “Porucha kontroly impulzov ‑ zmeny vo vašom správaní“).


Problémy pri používaní pumpy alebo sondy

Môžu sa vyskytnúť určité problémy, spojené s používaním pumpy a sondy (hadičky):

 • máte zníženú schopnosť ovládať pumpu a sondu, príznaky Parkinsonovej choroby sa vám zhoršia alebo je pre vás ťažšie pohybovať sa (bradykinéza). Pumpa a sonda nemusia správne pracovať;

 • máte bolesť v oblasti žalúdka, pocit na vracanie (nevoľnosť) a vraciate – v takom prípade okamžite informujte svojho lekára (pozri časť 4 “Závažné vedľajšie účinky“);

 • môžete mať iné vedľajšie účinky, ktoré postihujú vaše črevo a miesto, kadiaľ sonda vchádza (pozri časť 4 “Problémy pri používaní pumpy alebo sondy“).


Duodopa a rakovina

V tele sa karbidopa (liečivo, ktoré obsahuje Duodopa) rozkladá na látku, ktorá sa nazýva “hydrazín“. Je možné, že hydrazín by mohol poškodiť váš genetický materiál, čo by mohlo viesť k vzniku rakoviny. Avšak nie je známe, či množstvo hydrazínu produkovaného pri podávaní bežnej dávky Duodopy môže mať takýto účinok.

Testy alebo kontroly

Ak užívate tento liek, váš lekár vám môže robiť krvné testy.


Operácie

Predtým, ako podstúpite nejakú operáciu (vrátane dentálnej operácie), informujte príslušného lekára (alebo dentistu), že dostávate Duodopu.


Deti a dospievajúci

Duodopa sa nemá podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov.


Iné lieky a Duodopa

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. To zahŕňaaj lieky, ktoré sú dostupné bez lekárskeho predpisu, a rastlinné prípravky.


Nepoužívajte Duodopu v prípade, že užívate:

 • lieky na liečbu depresie, ktoré sa nazývajú selektívne inhibítory MAO-A a neselektívne inhibítory MAO, ako je moklobemid alebo fenelzín.

Porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať Duodopu, ak užívate lieky na tieto ochorenia:

 • anémia (chudokrvnosť) ‑ napríklad tablety obsahujúce železo;

 • tuberkulóza ‑ napríklad izoniazid;

 • úzkosť ‑ napríklad benzodiazepíny;

 • nevoľnosť ‑ napríklad metoklopramid;

 • vysoký krvný tlak ‑ napríklad antihypertenzíva;

 • kŕče v cievach ‑ napríklad papaverín;

 • záchvaty (kŕče) alebo epilepsia ‑ napríklad fenytoín;

 • Parkinsonova choroba ‑ napríklad tolkapon, entakapon, amantadín;

 • psychické ťažkosti ‑ napríklad antipsychotiká, ako sú fenotiazíny, butyrofenóny a risperidón;

 • závažné alergické reakcie, astma, chronická bronchitída, ochorenia srdca a nízky krvný tlak ‑ napríklad anticholinergiká a sympatomimetiká;

 • užívate lieky, ktoré môžu spôsobiť nízky krvný tlak. To by mohlo spôsobiť stav, ktorý sa nazýva “ortostatická hypotenzia“ ‑ to môže spôsobiť závrat pri vstávaní zo stoličky alebo z postele. Duodopa môže tento stav zhoršiť. Polohu tela meňte vždy pomaly.


Duodopa a jedlo a nápoje

U niektorých pacientov Duodopa nemusí dobre účinkovať, ak sa používa s jedlom bohatým na bielkoviny alebo krátko po ňom ‑ ako je mäso, ryby, mliečne výrobky, semená a orechy. Poraďte sa so svojím lekárom, ak si myslíte, že sa vás toto týka.


Tehotenstvo a dojčenie

 • Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že môžete byť tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete liečbu Duodopou.

 • Nepoužívajte Duodopu počas dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje či nástroje, pokiaľ s istotou neviete, ako na vás Duodopa účinkuje.

 • Duodopa môže spôsobiť silný pocit ospalosti alebo sa vám môže stať, že náhle začnete upadať do spánku (máte záchvaty spánku).

 • Duodopa môže znižovať krvný tlak, čo môže u vás vyvolať pocit na omdletie alebo závrat.

Neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje alebo nástroje, kým sa nebudete cítiť opäť úplne bdelý alebo kým vám úplne neprejde pocit, že je vám na omdletie alebo máte závrat.


3. Ako používať Duodopu


Vždy používajte tento liek presne podľa ako vám povedal váš lekár, lekárnik, alebo zdravotná sestra. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


O géle Duodopa a pumpe

 • Duodopa je gél, ktorý sa dostáva cez pumpu a sondu (hadičku) do vášho čreva (do tenkého čreva).

 • Gél sa dodáva v plastovej kazete. Kazeta je pripojená k pumpe.

 • Pumpa je pripojená k sonde (hadičke), ktorá je zavedená do vášho čreva (do tenkého čreva).

 • Pumpa vám dodáva malú dávku v priebehu dňa. To znamená, že hladina lieku v krvi zostáva rovnaká. To tiež znamená, že výskyt niektorých vedľajších účinkov je nižší.

Aké množstvo sa podáva

 • Váš lekár rozhodne, aké množstvo Duodopy máte dostávať a ako dlho.

 • Zvyčajne sa podáva vyššia ranná dávka (nazýva sa “bolusová dávka“). To vám umožní rýchlo dosiahnuť správne množstvo lieku v krvi. Po tejto dávke sa podáva rovnomerná (udržiavacia) dávka.

 • Ak je potrebné, môžete dostávať extra dávky ‑ o tom rozhodne váš lekár.


Ak dostanete viac Duodopy, ako máte

Ak si podáte viac Duodopy, ako ste mali, oznámte to svojmu lekárovi alebo okamžite choďte do nemocnice. Zoberte so sebou balenie lieku. Môžu sa objaviť nasledujúce účinky:

 • ťažkosti s otváraním očí;

 • svalové kŕče, ktoré nemôžete ovládať a ktoré postihujú oči, hlavu, krk a telo (dystónia);

 • pohyb, ktorý robíte bez toho, aby ste chceli (dyskinéza);

 • nezvyčajne rýchla, pomalá alebo nepravidelná činnosť srdca (arytmia).


Ak zabudnete použiť Duodopu

 • Zapnite svoju pumpu čo najskôr s normálnou dávkou.

 • Nezvyšujte dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Duodopu alebo znížite jej dávku

Neprestaňte používať Duodopu ani si neznižujte dávku, pokiaľ vám to nepovie lekár. Je to preto, lebo náhle prerušenie liečby alebo rýchle zníženie dávky Duodopy môže viesť k vážnym ťažkostiam nazývaným “neuroleptický malígny syndróm“. Vznik tohto problému je pravdepodobnejší, ak užívate niektorý z liekov, nazývaných “antipsychotiká“ (pozri časť 4 “Závažné vedľajšie účinky“).


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Závažné vedľajšie účinky Duodopy


Prestaňte používať Duodopu a okamžite oznámte svojmu lekárovi, ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov. Možno budete potrebovať neodkladnú lekársku pomoc.

 • Opuch tváre, jazyka alebo hrdla, čo môže sťažiť prehĺtanie alebo dýchanie, kožná vyrážka podobná žihľavke. Môžu to byť príznaky ťažkej alergickej reakcie (anafylaktická reakcia). Frekvencia výskytu nie je známa, nedá sa odhadnúť z dostupných údajov.

 • Horúčka, bolesť v hrdle alebo v ústach alebo ťažkosti pri močení. Tieto príznaky môžu byť prejavom ochorenia bielych krviniek. ktoré sa nazýva “agranulocytóza“. Váš lekár vám odoberie vzorku krvi, aby to skontroloval. Veľmi zriedkavé: môžu postihnúť až 1 z 10 000 osôb.


Okamžite informujte svojho lekára, ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov:

 • neuroleptický malígny syndróm jeho príznaky môžu zahŕňať:

 • rýchly tlkot srdca, kolísavý krvný tlak a potenie, po ktorom nasleduje horúčka;

 • zrýchlené dýchanie, svalovú stuhnutosť, znížené vedomie a kómu (hlboké bezvedomie);

 • vyššie hladiny bielkovín v krvi (enzýmu, ktorý sa nazýva “kreatínfosfokináza“). To zistí váš lekár.

Zriedkavé: môžu postihnúť až 1 z 1000 osôb

Pozri časť 3 Ak prestanete používať Duodopu alebo znížite jej dávku“, kde je uvedených viac informácií o neuroleptickom malígnom syndróme.


Iné vedľajšie účinky Duodopy


Informujte svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru, ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov:


Veľmi časté: môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb

 • pád;

 • strata telesnej hmotnosti;

 • pocit nevoľnosti (nauzea), zápcha;

 • úzkosť, depresia, nespavosť (insomnia);

 • pohyb, ktorý robíte bez toho, aby ste chceli (dyskinéza), zhoršenie príznakov Parkinsonovej choroby;

 • pocit závratu, keď sa postavíte alebo zmeníte polohu tela (ortostatická hypotenzia) ‑ spôsobuje to nízky krvný tlak. Polohu tela meňte vždy pomaly ‑ nikdy nevstávajte rýchlo.


Časté: môžu postihnúť až 1 z 10 osôb

 • zvýšenie telesnej hmotnosti;

 • nepravidelný srdcový rytmus;

 • nechuť do jedla;

 • pocit únavy, slabosť;

 • vysoký alebo nízky krvný tlak;

 • anémia ‑ nízka hladina železa v krvi;

 • bolesť, bolesť v krku, svalové kŕče, svalová slabosť;

 • náhle upadnutie do spánku (záchvaty spánku), silný pocit ospalosti, poruchy spánku;

 • bolesť pri dýchaní, dýchavičnosť, infekcie hrudníka (pneumónia);

 • zvýšené hladiny aminokyselín alebo homocysteínu v krvi, príliš nízke hladiny vitamínu B6 a B12;

 • pocit závratu alebo pocit na omdletie prípadne mdloba (synkopa);

 • ťažkosti pri prehĺtaní alebo sucho v ústach, zmena chuti (horká chuť);

 • bolesť hlavy, pocit pichania alebo znecitlivenia kože;

 • vyrážky, svrbenie, zvýšené potenie, opuchy spôsobené nadbytkom tekutín (edém);

 • ťažkosti s močením (zadržiavanie moču) alebo neschopnosť udržať moč (inkontinencia);

 • videnie, počutie alebo cítenie vecí, ktoré neexistujú (halucinácie), zmätenosť, abnormálne sny, pocit nepokoja, impulzívne správanie, psychotické poruchy;

 • opuchnutý žalúdok, hnačka, vetry (plynatosť), poruchy trávenia (dyspepsia), nevoľnosť (vracanie);

 • rýchly alebo neočakávaný návrat príznakov Parkinsonovej choroby – nazýva sa to “fenomén on‑off“;

 • zníženie hmatového vnímania, svalové kŕče, ktoré nemôžete ovládať – postihujúce vaše oči, hlavu, krk a telo (dystónia), tras.


Porucha kontroly impulzov zmeny vo vašom správaní.Sú časté, môžu postihnúť až 1 z 10 osôb.

Niektorí ľudia nie sú schopní odolať nutkaniu urobiť niečo, čo by mohlo byť škodlivé pre nich samých alebo pre iných. To môže zahŕňať:

 • silné nutkanie k nadmernému hazardnému hraniu napriek riziku vážnych osobných alebo rodinných následkov;

 • zmena alebo zintenzívnenie sexuálnych myšlienok a správania, ktoré vyvolávajú vážne znepokojenie u vás alebo u iných. To môže zahŕňať zvýšený sexuálny apetít.

 • nadmerné nakupovanie alebo utrácanie veľkého množstva peňazí, ktoré nie je možné ovládnuť.

 • záchvaty prejedania konzumácia veľkého množstva jedla v krátkom časovom období, alebo nutkavé jedenie konzumácia väčšieho množstva jedla ako vaše telo potrebuje.

Ak si všimnete vy alebo vaši rodinní príslušníci alebo opatrovateľ niektoré z týchto typov správania, informujte o tom lekára. Možno bude potrebné, aby váš lekár prehodnotil vašu liečbu. Lekár s vami preberie možnosti zvládnutia alebo zmiernenia týchto príznakov.


Menej časté: môžu postihnúť až 1 zo 100osôb

 • tmavý moč;

 • chrapľavý hlas, bolesť na hrudníku;

 • vypadávanie vlasov, červená koža, žihľavka;

 • tvorba väčšieho množstva slín, ako je obvyklé;

 • opuch žíl (flebitída);

 • zmena spôsobu chôdze;

 • pokus o ukončenie vlastného života – samovražda;

 • pocit slabosti, pocit únavy alebo pocit celkového nepohodlia;

 • rýchly a nepravidelný tlkot srdca (palpitácie);

 • nízky počet bielych krviniek alebo zmeny v počte krviniek, čo môže viesť ku krvácaniu;

 • zmätok, povznesená nálada (euforická nálada), zvýšený sexuálny záujem, nočné mory, demencia, pocit strachu;

 • ťažkosti s ovládaním pohybov a výskyt prudkých pohybov, ktoré nemôžete ovládať;

 • problémy s otvorením očí, dvojité videnie, rozmazané videnie, poškodenie zrakového nervu (ischemická optická neuropatia);


Zriedkavé: môžu postihnúť až 1 z 1000 osôb

 • nezvyčajné myslenie;

 • nerovnomerné dýchanie;

 • bolestivá erekcia, ktorá neodznieva;

 • nezvyčajné škvrny alebo znamienka na koži, ktoré sa objavili alebo sa ich stav zhoršil, alebo rakovina kože (malígny melanóm);

 • tmavé sliny alebo pot, pocit pálenia na jazyku, škrípanie zubami, čkanie.

Informujte svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru, ak spozorujete niektorý z vedľajších účinkov uvedených vyššie.


Vedľajšie účinky pumpy a hadičky (sondy)


Nasledujúce vedľajšie účinky boli zaznamenané v súvislosti s pumpou a sondou. Informujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru, ak spozorujete niečo z týchto vecí.

 • ak máte zníženú schopnosť ovládať pumpu a sondu, príznaky Parkinsonovej choroby sa vám zhoršia alebo je pre vás ťažšie sa pohybovať (bradykinéza) pumpa a sonda nemusia správne pracovať;

 • ak máte bolesť v oblasti žalúdka, pocit na vracanie (nevoľnosť) a vraciate, okamžite o tom informujte svojho lekára môžete mať nejaký problém s pumpou alebo sondou (hadičkou).


Veľmi časté: môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb

 • bolesť žalúdka;

 • infekcia v mieste, kde sonda vchádza do žalúdka ‑ spôsobená operáciou;

 • hrubé zjazvenie v mieste, kde sonda vchádza do žalúdka;

 • problémy súvisiace so zavedením sondy ‑ bolesť alebo opuch v ústach alebo v hrdle, ťažkosti pri prehĺtaní, žalúdočné ťažkosti, bolesť alebo opuch, poranenie hrdla, úst alebo žalúdka, krvácanie, nevoľnosť (vracanie), vetry (plynatosť), úzkosť;

 • problémy okolo miesta, kadiaľ vchádza sonda do žalúdka ‑ začervenaná alebo mokvajúca pokožka, vredy, výtok, bolesť alebo podráždenie.


Časté: môžu postihnúť až 1 z 10 osôb

 • infekcia v mieste chirurgického rezu, pooperačná infekcia po umiestnení sondy do čreva;

 • zápal steny žalúdka;

 • čreva alebo miesta, kde sonda vchádza do žalúdka;

 • sonda sa v čreve pohybuje alebo je zablokovaná ‑ čo by mohlo viesť k absorpcii nižšieho množstva lieku.


Menej časté: môžu postihnúť až 1 z 100osôb

 • zápal hrubého čreva (kolitída);

 • zápal pankreasu (pankreatitída);

 • sonda prejde cez stenu hrubého čreva;

 • upchatie (obštrukcia), krvácanie alebo vredy v črevách;

 • uviaznutie potravy okolo sondy, čo spôsobí je upchatie;

 • vačok s infekciou (absces) mohol by vzniknúť po zavedení sondy do žalúdka.


Neznáme: nie je známe, ako často sa tieto účinky vyskytujú

 • znížený prietok krvi v tenkom čreve;

 • sonda prejde cez stenu žalúdka alebo tenkého čreva.


Vedľajšie účinky v prípade, že sa levodopa a karbidopa užíva ústami


Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené pri užívaní levodopy a karbidopy (rovnaké liečivá aké sú v Duodope) ústami. Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť aj pri Duodope:


Zriedkavé: môžu postihnúť až 1 z 1000 osôb

 • anémia nízka hladina železa v krvi;

 • ochorenie oka s názvom “Hornerov syndróm“;

 • neschopnosť úplne otvoriť ústa (trizmus);

 • červené alebo purpurové kožné vyrážky, ktoré vyzerajú ako malé modriny (Henochova-Schönleinova purpura);

 • neuroleptický malígny syndróm (pozri časť 4 “Závažné vedľajšie účinky“);

 • rozšírené očné zreničky po dlhú dobu (mydriáza), znížená pohyblivosť očí.

Veľmi zriedkavé: môžu postihnúť až 1 z 10 000 osôb

 • zmeny výsledkov krvných testov.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Duodopu


 • Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie ktorý je uvedený na štítku na vonkajšom obale po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 • Kazety uchovávajte v chladničke (2ºC 8ºC). Uchovávajte ich vo vonkajšom obale na ochranu pred slnečným svetlom.

 • Kazeta s gélom sa má použiť do 16 hodín od vybratia z chladničky.

 • Kazeta s liekom je určená na jednorazové použitie a nemá sa používať dlhšie ako 16 hodín, aj keď v nej ešte ostal nejaký gél.

 • Otvorená kazeta sa nesmie znovu použiť.

 • Gél môže mierne zožltnúť nemá to vplyv na liek.

 • Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Opýtajte sa lekárnika, ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepoužívate. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie. Použité kazety vráťte do najbližšej lekárne ‑ nepoužívajte ich znova.


6. Obsah balenia a Ďalšie informácie


Čo Duodopa obsahuje


 • Liečivá sú levodopa a monohydrát karbidopy. 1 ml gélu obsahuje 20 mg levodopy a 5 mg monohydrátu karbidopy.

 • Pomocné látky sú sodná soľ karmelózy a čistená voda.


Ako vyzerá Duodopa a obsah balenia


Duodopa je dostupná v kazetách (PVC vaky zvonku chránené tvrdou plastovou kazetou) obsahujúcich 100 ml intestinálneho gélu, v každom balení je 7 kaziet. Gél je biely až slabo žltý.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

AbbVie s.r.o.

Karadžičova 10

821 08 Bratislava 2

Slovenská republika

Tel: +421 2 5050 0777


Výrobca

Fresenius Kabi Norge AS

Svinesundsveien 80

NO-1788 Halden

Nórsko


Tento liek je schválený vo všetkých členských štátoch EU pod nasledujúcim názvom:

Duodopa


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2015.17

Duodopa intestinálny gél

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/04834

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/04835


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Duodopa intestinálny gél

20 mg/ml + 5 mg/ml


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml obsahuje 20 mg levodopy a 5 mg monohydrátu karbidopy.

100 ml obsahuje 2000 mg levodopy a 500 mg monohydrátu karbidopy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Intestinálny gél

Šedobiely až bledožltý gél.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Liečba pokročilej na levodopu reagujúcejParkinsonovej choroby s ťažkými motorickými fluktuáciami a hyper-/dyskinézou, ak liečba dostupnou kombináciouantiparkinsoník neviedla k uspokojivým výsledkom.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Duodopa je gél určený na kontinuálne intestinálne podávanie. Pri dlhodobom podávaní sa gél aplikuje pomocou prenosnej pumpy priamo do duodena alebo hornej časti jejuna permanentnou sondou, ktorá je zavedená perkutánnou endoskopickou gastrostómiou s vonkajšou transabdominálnou a vnútornou intestinálnou trubicou. Pokiaľ perkutánna endoskopická gastrostómia nie je vhodná, alternatívou môže byť rádiologická gastrojejunostómia. Zavedenie transabdominálneho prístupu a titrácia dávky sa má realizovať v spolupráci s neurologickou klinikou.


Pred zavedením permanentnej jejunálnej sondy (PEG-J) perkutánnou endoskopickou gastrostómiou sa má zvážiť použitie dočasnej nazoduodenálnej/nazojejunálnej sondy, aby sa zistilo, či pacient pozitívne reaguje na túto metódu liečby. V prípadoch, kedy lekár zváži, že toto posúdenie nie je potrebné, nazojejunálnu (NJ) testovaciu fázu možno vynechať a liečbu začať priamo zavedením PEG‑J.


Dávka sa má nastaviť na optimálnu klinickú odpoveď individuálne pre každého pacienta, čím sa maximalizuje funkčná ON-perióda počas dňa, minimalizuje sa počet a trvanie “OFF“epizód (bradykinéza) a minimalizuje sa “ON“ perióda spojená s oslabujúcou dyskinézou.

Pozri odporúčania v odseku Dávkovanie.


Duodopa sa má spočiatku podávať v monoterapii. Ak je potrebné, môžu sa súbežne podávať aj iné antiparkinsoniká. Na podanie Duodopy sa má používať výlučne CADD 400 pumpa (CE 0473). Spolu s pumpou sa dodáva aj manuál s inštrukciami na obsluhu pumpy.


Liečba Duodopou s použitím permanentnej sondy sa môže kedykoľvek prerušiť odstránením sondy a následným zahojením rany. V takomto prípade má liečba pokračovať perorálnymi liekmi obsahujúcimi levodopu/karbidopu.


Dávkovanie

Celková denná dávka Duodopy intestinálneho gélu pozostáva z 3 individuálne nastavených dávok: rannej bolusovej dávky, kontinuálnej udržiavacej dávky a extra bolusových dávok podávaných približne 16 hodín..


Kazety s liečivom sú určené na jednorazové použitie a nesmú sa používať dlhší čas ako16 hodín, ani v prípade, keď sa časť liečiva nespotrebuje. Otvorená kazeta sa nesmie znovu použiť.


Na konci času použiteľnosti môže gél mierne zožltnúť. Týmto nedochádza k ovplyvneniu koncentrácie liečiva ani liečby.


Ranná dávka:Ranná bolusová dávka sa podáva pumpou na rýchle dosiahnutie terapeutickej hladiny (do 10 až 30 minút). Veľkosť dávky má byť založená na základe pacientovej predchádzajúceho ranného príjmu levodopy + objemu na naplnenie sondy. Celková ranná dávka je zvyčajne 5 až 10 ml, čo zodpovedá 100 až 200 mg levodopy. Celková ranná dávka nemá presiahnuť 15 ml (300 mg levodopy).


Kontinuálna udržiavacia dávka:Udržiavacia dávka sa upravuje v krokoch po 2 mg/h (0,1 ml/h). Dávka sa má vypočítať na základe pacientovho predchádzajúceho denného príjmu levodopy. Ak sa ukončí podávanie prídavných liekov, je nutné upraviť dávku Duodopy. Kontinuálna udržiavacia dávka sa upravuje individuálne. Má sa udržať v rozsahu 1 až 10 ml/h (20 až 200 mg levodopy/h) a zvyčajne je 2 až 6 ml/h (40 až 120 mg levodopy/h). Maximálna odporúčaná dávka je 200 ml (pozri časť 4.4). Vo výnimočných prípadoch môžu byť potrebné vyššie dávky.

Príklad:

Denný príjem levodopy vo forme Duodopy: 1640 mg/deň

Ranná bolusová dávka: 140 mg = 7 ml (okrem objemu potrebného na naplnenie sondy)

Kontinuálna udržiavacia dávka: 1500 mg/deň

1500 mg/deň: 20 mg/ml = 75 ml Duodopy/deň

Príjem prepočítaný na 16 hodín: 75 ml/16 hodín = 4,7 ml/hodinu.


Extra bolusové dávky:Podáva sa podľa potreby, ak sa u pacienta počas dňa objaví hypokinéza. Extra bolusová dávka sa má nastaviť individuálne, zvyčajne v rozsahu 0,5 až 2,0 ml. Vo výnimočných prípadoch môže byť potrebná aj vyššia dávka. Ak potreba extra bolusovej dávke prekročí 5 dávok za deň, je nutné zvýšiť udržiavaciu dávku.


Po nastavení úvodného dávkovania sa má robiť v priebehu niekoľkých týždňov jemné doladenie rannej bolusovej, udržiavacej a extra bolusovej dávky .


V medicínsky odôvodnených prípadoch sa môže Duodopa podávať aj počas noci.


Monitorovanie liečby:Pri náhlom zhoršení odpovede na liečbu s rekurentnými motorickými fluktuáciami treba myslieť na možnosť dislokácie distálnej časti sondy z duodena/jejuna do žalúdka. Presná poloha sondy sa má určiť RTG vyšetrením a koncová časť sondy premiestniť do duodena /jejuna.


Osobitné skupiny pacientov

Pediatrická populácia

Neexistuje opodstatnenie pre použitie Duodopy v pediatrickej populácii v indikácii pokročilej Parkinsonovej choroby odpovedajúcej na liečbu levodopou so závažným kolísaním motoriky a hyper-/dyskinézou.


Starší pacienti

Existuje veľké množstvo skúseností s používaním levodopy/karbidopy u starších ľudí. Dávkovanie sa u všetkých pacientov, vrátane starších, upravuje individuálne titráciou.


Poškodenie funkcie obličiek/pečene

Nie sú k dispozícii štúdie zamerané na farmakokinetiku karbidopy a levodopy u pacientov s poruchou funkcie pečene alebo obličiek. Dávkovanie Duodopy sa upravuje individuálne titrácou, aby sa dosiahol optimálny účinok (ktorý zodpovedá optimalizovaným plazmatickým koncentráciám levodopy a kabidopy);preto sa potenciálny vplyv poruchy funkcie obličiek alebo pečene na expozíciu levodope a karbidope nepriamo prejavuje pri titrácii dávky. U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene je potrebná mimoriadna opatrnosť pri titrácii dávky (pozri časť 4.4).


Prerušenie liečby

Pacientov je potrebné dôkladne sledovať v prípade, že je nutné náhle zníženie dávky alebo ak je nevyhnutné prerušenie liečby Duodopou, najmä ak pacient užíva antipsychotiká, pozri časť 4.4.


V prípade suspektnej alebo diagnostikovanejdemencie so zníženým prahom zmätenosti má pacientovu pumpu obsluhovať školený personál alebo opatrovateľ.


Keď je kazeta s liekom pripravená na podanie, pripojí sa podľa dodaného návodu na prenosnú pumpu a celý systém sa napojí na nazoduodenálnu sondu alebo duodenálnu/jejunálnu sondu.


 1. Kontraindikácie


Duodopa je kontraindikovaná u pacientov s/so:

 • precitlivenosťou na levodopu, karbidopu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1;

 • glaukómom so zatvoreným uhlom;

 • ťažkým srdcovým zlyhaním;

 • ťažkou arytmiou;

 • akútnou cievnou mozgovou príhodou;

 • použitie neselektívnych inhibítorov MAO a selektívnych inhibítorov MAO typu A je pri súbežnom použití Duodopy kontraindikované. Podávanie týchto inhibítorov sa musí prerušiť minimálne dva týždne pred začatím liečby Duodopou. Duodopa sa môže podávať súbežne so selektívnymi inhibítormi MAO typu B v dávkách odporúčaných výrobcom (napr. selegilin HCl) (pozri časť 4.5);

 • stavmi, pri ktorých sú adrenergiká kontraindikované, napr. feochromocytóm, hypertyreóza a Cushingov syndróm.


Levodopa môže aktivovať malígny melanóm, preto sa Duodopa nemá podávať pacientom, u ktorých je podozrenie na nediagnostikované kožné lézie, ani pacientom s melanómom v anamnéze.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Niektoré upozornenia a opatrenia, uvedené nižšie, sú všeobecne platné pre levodopu, a teda aj pre Duodopu:

 • Duodopa sa neodporúča na liečbu extrapyramídových syndrómov spôsobených liekmi.

 • Duodopa sa musí podávať s opatrnosťou pacientom s ťažkým kardiovaskulárnym alebo pľúcnym ochorením, bronchiálnou astmou, obličkovým, pečeňovým alebo endokrinným ochorením alebo peptickým vredom v anamnéze a epileptikom.

 • U pacientov s infarktom myokardu v anamnéze, ktorí majú predsieňové alebo komorové arytmie, je nutné dôkladné sledovanie činnosti srdca, hlavne v období nastavovania úvodnej dávky.

 • Všetkých pacientov liečených Duodopou treba dôkladne sledovať kvôli riziku rozvoja mentálnych zmien, depresie so samovražednými sklonmi a ďalších závažných duševných zmien. Pacienti s aktívnou psychózou alebo s psychózou v anamnéze majú byť liečený so zvýšenou pozornosťou.

 • Súbežné podávanie antipsychotík s účinkami na dopamínové receptory, najmä D2 antagonistov má byť precízne kontrolované a pacient starostlivo sledovaný, pretože sa môže vyskytnúť zníženie antiparkinsonického účinku alebo zhoršenie parkinsonických príznakov, pozri časť 4.5.

 • Zvýšenú pozornosť pri liečbe Duodopou je potrebné venovať pacientom s chronickým glaukómom s otvoreným uhlom, potrebné sú pravidelné kontroly vnútroočného tlaku a u pacienta treba starostlivo sledovať zmeny vnútroočného tlaku.

 • Duodopa môže vyvolať ortostatickú hypotenziu. Preto sa má Duodopa podávať so zvýšenou opatrnosťou pacientom užívajúcim iné lieky, ktoré môžu takisto spôsobiť ortostatickú hypotenziu, pozri časť 4.5.

 • Podávanie levodopy bolo spojené so somnolenciou a epizódami náhleho spánku u pacientov s Parkinsonovou chorobou a preto je potrebná zvýšená opatrnosť pri vedení vozidiel a obsluhe strojov (pozri časť 4.7).

 • Komplex symptómov pripomínajúci neuroleptický malígny syndróm (NMS), vrátane svalovej rigidity, zvýšenej telesnej teploty, mentálnych zmien (napr. agitovanosť, zmätenosť, kóma) a zvýšenej hladiny kreatín-fosfokinázy bol popísaný v niekoľkých prípadoch náhleho vysadenia antiparkinsonickej liečby. U pacientov s Parkinsonovou chorobou sa zriedkavo pozorovala rabdomyolýza ako vedľajší dôsledok neuroleptického malígneho syndrómu alebo ťažká dyskinéza. Preto musia byť pacienti pri náhlom znížení alebo ukončení podávania kombinovanej dávky levodopy/karbidopy dôsledne kontrolovaní, najmä ak súčasne užívajú antipsychotiká. NMS ani rabdomyolýza neboli zaznamenané pri užívaní Duodopy.

 • Pacientov je potrebné pravidelne sledovať kvôli riziku rozvoja porúch kontroly impulzov. Pacientov a ich opatrovateľov je potrebné oboznámiť s možnosťou výskytu príznakov porúch kontroly impulzov, vrátane patologického hráčstva, zvýšeného libida a hypersexuality, nutkavého utrácania alebo nakupovania, prejedania sa a nutkavého jedenia u pacientov, ktorí sú liečení agonistami dopamínu a/alebo inými dopaminergnými liekmi, ktoré obsahujú levodopu vrátane Duodopy. Ak sa objavia takého príznaky, odporúča sa prehodnotenie liečby

 • Epidemiologické štúdie preukázali, že u pacientov s Parkinsonovou chorobou je riziko vývoja

melanómu vyššie ako v bežnej populácii. Je nejasné, či pozorované zvýšené riziko vzniká v dôsledku Parkinsonovej choroby alebo z inych príčin, ako sú napr. liečivá, používané v liečbe Parkinsonovej choroby. Preto sa pri používaní Duodopy odporúča pacientom aj lekárom robiť pravidelmé kontroly na odhalenie melanómu. Je ideálne, aby pacienti absolvovali pravidelné vyšetrenie kože lekármi so zodpovedajúcou špecializáciou (napr. dermatológmi).


 • Pokiaľ je nutná celková anestézia, liečba Duodopou môže pokračovať tak dlho, ako môže pacient prijímať tekutiny a lieky perorálne. Pokiaľ musí byť liečba dočasne prerušená, po obnovení perorálneho príjmu tekutín možno v liečbe Duodopou v tej istej dávke okamžite pokračovať.

 • Aby sa znížilo riziko levodopou vyvolaných dyskinéz, je niekedy nutné znížiť dávku Duodopy.

 • Pri dlhšej liečbe Duodopou sa odporúča pravidelné hodnotenie pečeňovej, kardiovaskulárnej a renálnej funkcie a funkcie kostnej drene.

 • Duodopa obsahuje hydrazín, degradačný produkt rozkladu karbidopy, ktorý môže byť genotoxický a pravdepodobne kancerogénny. Priemerná denná dávka Duodopy je 100 ml a obsahuje 2 g levodopy a 0,5 g karbidopy. Odporúčaná maximálna denná dávka je 200 ml. To zahŕňa vystavenie hydrazínu v priemere do 4 mg/deň, s maximom 8 mg/deň. Klinicky význam expozície hydrazínu nie je známy.

 • Predchádzajúca operácia hornej časti gastrointestinálneho traktu môže spôsobiť problémy s gastrostómiou alebo jejunostómiou.

 • V klinických štúdiách boli hlásené komplikácie liečby, ako je bezoár, ileus, erózie/vredy v mieste implantácie, intestinálne krvácanie, ischémia čreva, obštrukcia čreva, perforácia čreva, pankreatitída, peritonitída, pneumoperitoneum a pooperačné infekcie rany. Bezoáre sú zhutnené zvyšky nestráveného materiálu z potravy v gastrointestinálnom trakte. Väčšina bezoárov sa tvorí v žalúdku, ale môžu sa vyskytnúť aj inde v črevnom trakte. Príznakom vyššie spomenutých komplikácií môže byť bolesť brucha. Niektoré prípady môžu mať závažné dôsledky, ako je napr. nutnosť chirurgického zákroku a/alebo úmrtie. Pacientov je potrebné upozorniť, aby informovali svojho lekára, ak spozorujú niektorý z príznakov súvisiaci so stavmi uvedenými vyššie.

 • Znížená schopnosť obsluhovať aplikačný systém (pumpa, koncovky sondy) môže viesť ku komplikáciám. U takýchto pacientov je nutná asistencia opatrovateľa (blízky príbuzný, zdravotná sestra alebo ošetrovateľka).

 • Náhle alebo postupné zhoršenie bradykinézy môže poukazovať na nepriechodnosť v prístroji z akéhokoľvek dôvodu a musí byť vyšetrené.


 1. Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie s Duodopou. Nasledujúce interakcie sú známe u generickej kombinácie levodopy/karbidopy.


Opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní Duodopy s nasledujúcimi liekmi:


Antihypertenzíva

U pacientov užívajúcich antihypertenzíva sa po pridaní kombinácie levodopa/inhibítor dekarboxylázy vyskytla symptomatická ortostatická hypotenzia. Môže byť potrebná úprava dávky antihypertenzív.


Antidepresíva

Pri súbežnom užívaní tricyklických antidepresív a levodopy/karbidopy boli zriedkavo hlásené nežiaduce účinky vrátane hypertenzie a dyskinézy,

Anticholinergiká

Anticholinergiká môžu účinkovať synergicky s levodopou pri znižovaní tremoru. Kombinované užívanie však môže zhoršiť abnormálne mimovoľné pohyby. Anticholinergiká môžu znížiť účinok levodopy oneskorením jej absorpcie. Niekedy môže byť potrebné upraviť dávku Duodopy.


Inhibítory COMT (tolkaponín, entakaponín)

Súbežné užívanie inhibítorov COMT (latechol-O-metyl transferáza) a Duodopy môže zvýšiť biologickú dostupnosť levodopy. Niekedy môže byť potrebné upraviť dávku Duodopy.


Iné lieky

Antagonisty dopamínových receptorov (niektoré antipsychotiká, napr. fenotiazíny, butyrofenóny, risperidón a antiemetiká, napr. metoklopramid), benzodiazepíny, izoniazid, fenytoín a papaverín môžu znížiť terapeutický účinok levodopy. Pacienti užívajúci tieto lieky spolu s Duodopou majú byť dôkladne sledovaní kvôli riziku straty terapeutického účinku.


Duodopa môže byť užívaná súbežne s odporúčanou dávkou MAO inhibítora, ktorý je selektívnym inhibítorom MAO typu B (napr. selegilín HCl). Pri pridaní selektívneho inhibítora typu B môže byť potrebné zníženie dávky levodopy.


Súbežné užívanie selegilínu a levodopy/karbidopy bolo v niektorých prípadoch spojené so závažnou ortostatickou hypotenziou.


Amantadín má s levodopou synergický účinok a môže zvýšiť s levodopou súvisiace nežiaduce účinky. Môže byť potrebné upravenie dávky Duodopy.


Sympatomimetiká môžu zvýšiť riziko kardiovaskulárnych nežiaducich účinkov súvisiacich s levodopou.


Levodopa tvorí v gastrointestinálnom trakte cheláty so železom, čo vedie k zníženiu absorpcie levodopy.


Keďže levodopa je kompetitívna s niektorým aminokyselinami, u pacientov s diétou bohatou na bielkoviny môže byť narušené vstrebávanie levodopy.


Účinok súbežného podávania antacíd a Duodopy na biologickú dostupnosť levodopy sa neštudoval.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne, resp. sú k dispozícii iba obmedzené údaje o použití levodopy/karbidopy u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu, pozri časť 5.3. Duodopa sa neodporúča počas gravidity a ani u žien vo fertilnom veku, ktoré neužívajú antikoncepciu, pokiaľ prínos pre matku neprevýši potenciálne riziko pre plod.


Laktácia

Levodopa a potenciálne aj metabolity levodopy sa vylučujú do ľudského materského mlieka. Existujú dôkazy, že laktácia je počas liečby levodopou potlačená.


Nie je známe, či sa karbidopa vylučuje do ľudského materského mlieka. Štúdie na zvieratách potvrdili vylučovanie karbidopy do materského mlieka.


Sú k dispozícii iba obmedzené údaje o účinkoch levodopy/karbidopy alebo ich metabolitov u novorodencov/dojčiat.V priebehu liečby Duodopou je potrebné prerušiť dojčenie.


Fertilita

V predklinických štúdiách levodopy alebo karbidopy ako monoterapie neboli zaznamenané žiadne nežiaduce účinky na fertilitu. S kombináciou levodopy a karbidopy sa štúdie zamerané na fertilitu u zvierat nevykonali.


 1. Ovplyvnenie schopností viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Duodopa vo veľkej miere ovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Levodopa a karbidopa môžu spôsobiť závrat a ortostatickú hypotenziu. Preto je nutná zvýšená opatrnosť pri vedení vozidiel a obsluhe strojov. Pacientom liečeným Duodopou, u ktorých sa vyskytla somnolencia alebo náhle epizódy spánku sa má odporučiť, aby sa vyhli vedeniu vozidla a aktivitám, pri ktorých môže porušená ostražitosť spôsobiť im alebo ostatným úraz alebo smrť (napr. obsluhovaniestrojov), a to dovtedy, kým sa opakované príhody a ospalosť nevyriešia, pozri tiež časť 4.4.


 1. Nežiaduce účinky


Medzi nežiaduce účinky v súvislosti s liečivom, ktoré sa u Duodopy vyskytujú často, patrí nevoľnosť a dyskinéza.


Nežiaduce účinky, ktoré sa často vyskytujú v súvislosti so samotným systémom podávania Duodopy a so spôsobom jeho zavedenia do organizmu, zahŕňajú bolesť brucha, komplikácie pri zavedení sondy, nadmernú tvorbu granulačného tkaniva, erytém v mieste incízie, infekcie pooperačnej rany, pooperačné presakovanie žalúdočnej šťavy, bolesti spojené s chirurgickým zásahom a lokálne reakcie v mieste zavedenia sondy.


Väčšina týchto nežiaducich reakcií bola v štúdiách hlásená v krátkom čase po zavedení perkutánnej endoskopickej gastrostómie a vyskytovala sa počas prvých 28 dní.


Nežiaduce účinky hlásené v súvislosti s Duodopou


Bezpečnosť Duodopy sa porovnávala so štandardnou perorálnou formou levodopy/karbidopy (100 mg/25 mg) u celkového počtu 71 pacientov s pokročilou Parkinsonovou chorobou v randomizovanej, dvojito zaslepenej, dvojito placebom kontrolovanej štúdii s aktívnymi kontrolami, ktorá trvala 12 mesiacov. Ďalšie informácie o bezpečnosti sa získali z otvorenej fázy 12- mesačnej štúdie u 354 pacientov s pokročilou Parkinsonovou chorobou a z otvorenej fázy predĺžených štúdií.


Vo všetkých štúdiách, bez ohľadu na dizajn štúdie (dvojito zaslepená alebo otvorená), bola u pacientov užívajúcích Duodopu vykonaná analýza s cieľom sumarizácie všetkých nežiaducich účinkov. Ďalšia analýza u pacientov užívajúcích Duodopu alebo placebo v géli bola zameraná na podávanie lieku prostredníctvom PEG-J sondy, s cieľom zhrnúť nežiaduce účinky súvisiace s operačním výkonom ako aj so samotným systémom na podanie lieku, a to vo všetkých štúdiách, bez ohľadu na dizajn štúdie (dvojito zaslepená alebo otvorená).


Frekvencie výskytu nežiaducich reakcií na liek, použitú metódu a systém na podanie lieku vyplývajúce z nežiaducich udalostí spojených s liečbou v štúdiách,spolu s nežiaducimi reakciami hlásenými po uvedení Duodopy na trh sú uvedené v tabuľke 1.


Tabuľka 1. Údaje o nežiaducich účinkoch získané z klinických štúdí a zo skúseností po uvedení lieku na trh


Neznáma frekvencia výskytu (po uvedení lieku na trh)


Trieda orgánových systémov


Veľmi častéa
(≥ 1/10)


Častéa
(≥ 1/100 až < 1/10)


Menej častéb

(> 1/1000 až < 1/100)


Zriedkavéb

(> 1/10 000 až < 1/1000)


Neznáma frekvencia výskytu (po uvedení lieku na trh)

Poruchy krvi a lymfatického systému


anémia


leukopénia trombocyto-péniaPoruchy imunitného systému

anafyla-ktická reakcia

Poruchy metabolizmu

a výživy

úbytok hmotnosti

zvýšenie hladín aminokyselín (zvýšenie kyseliny metylamónnej), zvýšenie hladiny homocysteínu v krvi, zníženie chuti do jedla, deficit vitamínu B6, deficit vitamínu B12
Psychické poruchy

úzkosť, depresia, nespavosť

abnormálne sny,

agitovanosť,

stav zmätenosti,

halucinácie, impulzivne správaniec,

psychotické poruchy, náhle epizódy spánku, poruchy spánku

dokonané suicidium, demencia, dezorientovanosť, euforická nálada, strach, zvýšenie libida (pozri časť 4.4), nočná mora, suicidálny pokus

neobvyklé myslenie


Poruchy nervového systému

dyskinéza,

Parkinsonova choroba

závrat,

dystónia,

bolesť hlavy,

hypoastézia,

On a Off fenomén,

parestézie, polyneuropatie, somnolencia, synkopa, tras

ataxia, kŕč, porucha chôdzePoruchy okablefarospasmus, diplopia, ischemická neuropatia zrakového nervu, zahmlené videniePoruchy srdca a srdcovej činnosti


nepravidelná akcia srdca


palpitáciePoruchy ciev

ortostatická hypotenzia

hypertenzia, hypotenzia

flebitídaPoruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


dyspnoe, bolesť v orofaryngu,

pneumónia, aspirácia

bolesť na hrudníku, dysfónia

respiračné abnormality


Poruchy gastrointestinálneho traktu

nevoľnosť,

zápcha


distenzia brucha, hnačka, suchosť v ústach, porucha chuti, dyspepsia, dysfágia, flatulencia, vracanie

slinotok

bruxizmus,

zmeny sfarbenia slín, glosodýnia, čkanie


Poruchy kože a podkožného tkaniva


kontaktná dermatitída, hyperhidróza, edémy, pruritus, vyrážka

alopécia, erytém, žihľavka

zmeny sfarbenia potu, malígny melanóm (pozri časť4.4)Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


svalové spazmy, bolesti v oblasti krku
Poruchy obličiek a močových ciest


inkontinencia moču, retencia moču

chromatúria


priapizmus


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


únava, bolesť, asténia


nepokojÚrazy, otravy a komplikácie súvisiace s liečebným postupom

pád


Nežiaduce účinky spojené so systémom na podanie Duodopy a s jeho zavedením do organizmu


Infekcie a nákazy


pooperačná infekcia

celulitída v mieste incízie, infekcia po výkone

pooperačný abscesPoruchy gastrointesti-nálneho traktu

bolesť brucha

nepríjemné pocity v bruchu, bolesť v epigastriu, peritonitída,

pneumoperito-neum

tvorba bezoáru (pozri bod 4.4), ischemická kolitída, gastrointestinálna ischémia, gastrointestinálna obštrukcia, pakreatitída, krvácanie z tenkého čreva, vred tenkého čreva, perforácia hrubého čreva


perforácia žalúdka, gastrointestinálna perforácia, ischémia tenkého čreva, perforácia tenkého čreva

Poruchy kože a podkožného tkaniva

nadmerná tvorba granulačného tkaniva

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

komplikácie spojené so zavedením systému na podanie lieku d

dislokácia systému na podanie lieku, oklúzia systému na podanie lieku
Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

erytém v mieste incízie,

presakovanie

žalúdočných šťiav po výkone,

bolesti spojené s výkonom,

reakcie v mieste výkonu

komplikácie gastrointesti-nostómie,

bolesť v mieste incízie,

pooperačný ileus,

komplikácie po výkone,

nepríjemné pocity po výkone,

krvácanie po výkone

aNežiaduce účinky pozorované v klinických štúdiách. Priradené frekvencie odrážajú frekvencie výskytu nežiaducich účinkov, bez ohľadu na kauzalitu priradenú skúšajúcim.


bNežiaduce účinky pozorované u Duodopy, bez určenia frekvencie ich výskytu. Príslušné frekvencie výskytu sú založené na informáciách z minulosti týkajúcich sa perorálne užívanej levodopy/karbidopy.


cPoruchy kontroly impulzov:U pacientov liečených agonistami dopamínu a/alebo dopaminergnými liekmi obsahujúcimi levodopu, vrátane Duodopy, sa môžu prejaviť symptómy ako chorobné hráčstvo, zvýšené libido, hypersexualita, nutkavé utrácanie alebo nakupovane a záchvatovité a nutkavé prejedanie sa (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


dKomplikácie v súvislosti so zavedením systému na podanie lieku boli hlásené pomerne často tak v prípade nazojejunálnej sondy, ako aj u PEG-J. Tento nežiaduci účinok bol hlásený súčasne s 1 alebo viacerými z nasledujúcich nežiaducich účinkov, pozorovaných u nazojejunálnej sondy: bolesť orofarynxu, distenzia brucha, bolesť brucha, nepríjemné pocity v bruchu, podráždenie hrdla, gastrointestinálne poranenie, krvácanie z pažeráku, úzkosť, dysfágia a vracanie. U PEG-J sondy bol tento nežiaduci účinok hlásený spolu s 1 alebo viacerými z nasledujúcích nežiaducich účinkov: bolesť brucha, nepríjemné pocity v bruchu, distenzia brucha, flatulencia alebo pneumoperitoneum. Ďalšie nezávažné nežiaduce účinky, ktoré boli hlásené súčasne s komplikáciami pri zavedení systému na podanie lieku, zahŕňali nepríjemné pocity v bruchu, bolesť v epigastriu, vred duodena, krvácanie z duodenálneho vredu, erozívnu duodenitídu, erozívnu gastritídu, gastrointestinálne krvácanie, peritonitídu, pneumoperitoneum, vred v tenkom čreve.


Dislokácia jejunálnej sondy späť do žalúdka alebo blokáda sondy vedie k úprave výkyvov motoriky.


Nasledujúce ďalšie nežiaduce účinky (uvedené podľa konvencií MedDRA) boli pozorované

u perorálne podávanej levodopy/karbiodpy a môžu sa tiež vyskytnúť aj u Duodopy:


Tabuľka 2. Nežiaduce účinky pozorované u perorálne podávanej levodopy/karbidopy


Trieda orgánových systémov

Zriedkavé
(≥1/10 000 až <1/1000)

Veľmi zriedkavé

(>1/100 000 až 1/10 000)

Poruchy krvi a lymfatického systému

hemolytická anémia

agranulocytóza

Poruchy nervového systému

kŕč žuvacieho svalstva,

malígny neuroleptický syndróm (pozri časť 4.4)


Poruchy oka

Hornerov syndróm, mydriáza, okulogýria


Poruchy kože a podkožného tkaniva

angioedém,

Henoch-Schönleinova purpuraLaboratórne parametre:Pri užívaní levodopy/karbidopy boli opísané nasledovné laboratórne abnormality, ktoré sa majú brať do úvahy aj u pacientov liečených Duodopou: zvýšenie dusíka v moči, zvýšenie alkalickej fosfatázy, AST, ALT, LDH, bilirubínu, krvného cukru, kreatinínu, kyseliny močovej a pozitívneho Coombsovho testu, zníženie hodnôt hemoglobínu a hematokritu. Bola zaznamená prítomnosť leukocytov, baktérií a krvi v moči.

Levodopa/karbidopa, a teda aj Duodopa, môžu spôsobiť falošnú pozitivitu testu na ketolátky v moči, táto reakcia nie je ovplyvnená varom vzorky moču. Použitie glukózo-oxidázových metód môže poskytnúť falošne pozitívne výsledky na glykozúriu.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


 1. Predávkovanie


Najvýznamnejšími klinickými symptómami predávkovania levodopou/karbidopou sú dystónia a dyskinéza. Blefarospazmus môže byť prvotným znakom predávkovania.


Liečba akútneho predávkovania Duodopou je vo všeobecnosti rovnaká ako pri akútnom predávkovaní levodopou. Pyridoxín však nemá žiaden vplyv na zrušenie účinku Duodopy. Má sa monitorovať EKG a pacient má byť starostlivo pozorovaný pre možnosť vzniku arytmií, a ak je potrebné, má sa podať adekvátna antiarytmická liečba. Je potrebné zobrať do úvahy možnosť, že pacient okrem Duodopy užíva aj iné lieky. Neboli zaznamenané žiadne skúsenosti s dialýzou, preto jej význam v liečbe predávkovania nie je známy.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antiparkinsoniká, levodopa a inhibítor dekarboxylázy.

ATC kód: N04BA02


Mechanismus účinku:

Duodopa je kombinácia levodopy a karbidopy (pomer 4:1) vo forme gélu na kontinuálne intestinálne podávanie pri pokročilej Parkinsonovej chorobe s ťažkými motorickými fluktuáciami a hyper/dyskinézou. Levodopa je metabolickým prekurzorom dopamínu, ktorý zmierňuje príznaky Parkinsonovej choroby dekarboxyláciou dopamínu v mozgu. Karbidopa, ktorá neprechádza hematoencefalickou bariérou, inhibuje extracerebrálnu dekarboxyláciu levodopy, čím zvyšuje množstvo levodopy, ktorá je k dispozícii na transport do mozgu a transformáciu na dopamín. Bez súčasného podávania karbidopy by bolo na dosiahnutie požadovaného účinku nutné oveľa väčšie množstvo levodopy. Intestinálna infúzia individuálne upravených dávok Duodopy udržiava stabilné plazmatické koncentrácie levodopy v rámci individuálnych terapeutických rozmedzí.


Farmakodynamické účinky:

Intestinálna terapia Duodopou zmierňuje motorické fluktuácie a znižuje OFF-periódu u pacientov s pokročilou Parkinsonovou chorobou, ktorí boli dlhodobo liečení kombináciou levodopy a inhibítora dekarboxylázy v tabletovej forme. Zníženie motorických fluktuácií a hyper-/dyskinéz je spôsobené nižšou variabilitou plazmatických koncentrácií v porovnaní s perorálnym podávaním levodopy/karbidopy, čo umožňuje liečbu v užšom terapeutickom rozmedzí. Terapeutický účinok na motorické fluktuácie a hyper-/dyskinézy sa často dosiahne už počas prvého dňa liečby.


Klinická účinnosť a bezpečnosť:

Účinnosť Duodopy sa potvrdila v dvoch 12-týždňových, multicentrických, randomizovaných, dvojito zaslepených, dvojito placebom kontrolovaných štúdiách fázy 3 s aktívnou kontrolou a paralelnými skupinami. Tieto štúdie mali rovnaký dizajn a boli zamerané na účinnosť, bezpečnosť a znášanlivosť Duodopy v porovnaní s podávaním levodopy/karbidopy v dávke 100/25 mg vo forme tabliet. Štúdie sa vykonali u pacientov s pokročilou Parkinsonovou chorobou, ktorí odpovedali na liečbu levodopou a napriek optimalizovanej liečbe perorálne podávanou levodopou/karbidopou a inými dostupnými antiparkinsonikami trpeli na perzistujúce výkyvy motoriky. Celkovo zahŕňali 71 pacientov. Výsledky týchto dvoch štúdií sa zosumarizovali a vypracovala sa jedna výsledná analýza.


Primárny cieľový ukazovatel účinnosti, zmena normalizovanej “Off“ periódy (od východiskového stavu po cieľ) na základe hodnotenia údajov v “Denníku parkinsonika“ (Parkinson's Disease Diary©) s použitím údajovz posledného dokumentovaného vyšetrenia (analýza LOCF), preukázal štatisticky významný rozdiel hodnôt metódou najmenších štvorcov (least square mean - LS- mean) v prospech skupiny liečenej Duodopou. (Tabuľka 4. )


Výsledky týkajíce sa primárneho cieľového ukazovateľa štúdie boli podporené analýzou opakovaných meraní modelovaním zmiešaných účinkov (Mixed Model Repeated Measure (MMRM)), ktorá hodnotila zmenu oproti východziemu stavu pri každej návšteve počas trvania štúdie. Táto analýza “Off“ periódy preukázala v 4. týždni štatisticky významnejšie zlepšenie v skupine pacientov liečených Duodopou v porovnaní so skupinou liečenou perorálne podávanou kombináciou levodopy a karbidopy. Toto zlepšenie bolo štatisticky významné aj v týždňoch 8, 10 a 12.


Táto zmena “Off“ periódy bola spojená so štatisticky významným rozdielom v priemere najmenších štvorcov od východiskového stavu v priemerných denných normalizovaných “On“ periódach bez obťažujúcich dyskinéz na základe údajov v “Denníku parkinsonika“ (Parkinson's Disease Diary©) medzi skupinou pacientov liečených Duodopou a u skupín s aktívnou kontrolou. Východiskové hodnoty sa zozbierali 3 dni pred randomizáciou a po uplynutí 28 dní od štandardizácie perorálnej liečby.


Tabuľka 3. Zmena od východiskovej hodnoty po dosiahnutie cieľového ukazovateľa štúdie

v periódach "Off" a "On" bez rušivých dyskinéz


Terapeutická skupina


N


Priemerná východis-ková hodnota (SD)
(hodiny)

Cieľový ukazovateľ
(SD)
(hodiny)


Priemerná (SE) zmena LS
(hodiny)


Priemerný (SE) rozdiel LS
(hodiny)


Hodnota P


Primárne meranie

"Off" perióda

Aktívne kontrolya

31

6,90 (2,06)

4,95 (2,04)

2,14 (0,66)Duodopa

35

6,32 (1,72)

3,05 (2,52)

4,04 (0,65)

1,91 (0,57)

0,0015

Sekundárne meranie

"On" perióda bez rušivých dyskinéz

Aktívne kontroly

31

8,04 (2,09)

9,92 (2,62

2,24 (0,76)Duodopa

35

8,70 (2,01)

11,95 (2,67)

4,11 (0,75)

1,86 (0,65)

0,0059

SD = štandardná odchýlka (standard deviation); SE = štandardná chyba (standard error)

 1. a. Aktívne kontroly liečené perorálne podávanou levodopou/karbidopou, 100/25 mg tablety


Analýzy ďalších sekundárnych cieľových ukazovateľov účinnosti, vykonané stupňovitým testovacím postupom preukázali štatisticky významne lepšie výsledky u Duodopy ako u perorálne podanej levovopy/karbidoy v záverečnom sumarizovaní “Dotazníka parkinsonika“ (Parkinson's Disease Questionnaire,(PDQ-39) Summary Index), v hodnotení celkového klinického účinku (Clinical Global Impresssion (CGI-I)), ako aj v “Unifikovanej hodnotiacej stupnici Parkinsonovej choroby“ (Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS), konkrétne v časti II (Aktivity bežného dňa). Záverečné zosumarizovanie dotazníka PDQ-39 preukázalo zníženie o 10,9 bodu v týždni 12 oproti východiskovému stavu. Ďalšie sekundárne cieľové ukazovatele, t. j. UPDRS v časti III Skóre, EQ-5D Súhrnný index a ZBI Celkové skóre na základe stupňovitého testovacieho postupu štatistickú významnosť nedosiahli.

Otvorená jednoramenná multicentrická štúdia fázy III bola zameraná na hodnotenie dlhodobej bezpečnosti a znášanlivosti Duodoya, podávanej dlhší čas ako 12 mesiacov celkovo 345 pacientom. Cieľovou skupinou pacientov boli pacienti s pokročilou Parkinsonovou chorobou, ktorí napriek optimalizovanej liečbe dostupnými antiparkinsonikami trpeli na výkyvy motoriky a vykazovali odpoveď na liečbu levodopou. Priemerná denná normalizovaná “Off“ perióda sa od východiskového stavu do dosiahnutia cieľového ukazovateľa skrátila o 4,44 hodiny (6,77 hodín na začiatku a 2,32 hodiny pri dosiahnutí cieľového ukazovateľa) so zodpovedajúcim 4,8- hodinovým zvýšením v “On“ perióde bez dyskinéz.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť Duodopy u pacientov do veku 18 rokov sa nesledovala a podávanie pacientom mladším ako 18 rokov sa neodporúča.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Duodopa sa podáva prostredníctvom sondy, zavedenej priamo do duodena alebo jejuna. Levodopa je rýchlo a efektívne absorbovaná z čreva pomocou vysokokapacitného transportného systému pre aminokyseliny. Absolútna biologická dostupnosť levodopy po perorálnom podaní levodopy/karbidopy vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním, je 84-99 %. Farmakokinetická analýza celej populácie pacientov v štúdii naznačuje, že biologická dostupnosť levodopy z Duodopy je porovnateľná s perorálne podanou levodopou/karbidopou (v tabletách so silou 100/25 mg).


Vo fáze I klinickej štúdie sa po intrajejunálnom podaní Duodopy terapeutické hladiny levodopy v plazme dosiahli veľmi rýchlo a v priebehu celého podania infúzie boli hladiny levodopy konzistentné. Po ukončení infúzie hladiny levodopy rýchlo klesali (Graf 1). Individuálna variabilita plazmatických hladín levodopy u jednotlivých pacientov v rozmedzí 2 až 16 hodín od začiatku podávania infúzie bola nízka (13 %).


Graf 1. Plazmatické koncentrácie (priemer ± štandardná odchýlka) versus časový profil levodopy pri podaní 16-hodinovej infúzie DuodopyV dvojito zaslepenej štúdii fázy III s aktívnymi kontrolami bola individuálna variabilita plazmatických koncentrácií levodopy u jednotlivých pacientov liečených Duodopou nižšia (21 %) ako u pacientov liečených perorálne podanou levodopou/carbidopou v dávke 100/25 mg vo forme obalených tabliet (67 %).


Distribúcia

Levodopa je súbežne podávaná s karbidopou, inhibítorom dekarboxylázy, čo zvyšuje biologickú dostupnosť levodopy a znižuje jej klírens. Klírens levodopy je 0,3 l/h/kg, distribučný objem levodopy je 0,9 až 1,6 l/kg, pokiaľ sa podáva súčasne s inhibítorom dekarboxylázy. Pomer rozdelenia levodopy medzi erytrocytmi a plazmou je približne 1. Väzba levodopy na plazmatické bielkoviny je zanedbateľná (okolo 10 – 30 %). Levodopa je transportovaná do mozgu mechanizmom nosičov veľkých neutrálnych aminokyselín.


Približne 36 % karbidopa sa viaže na bielkoviny. Karbidopa neprechádza hematoencefalickou bariérou.


Biotransformácia a eliminácia

Pri súbežnom podaní s karbidopou je polčas vylučovania levodopy približne 1 až 5 hodín. Levodopa je úplne metabolizovaná a jej metabolity sú vylučované hlavne do moču. Sú známe 4 metabolické cesty, avšak levodopa sa prevažne metabolizuje prostredníctvom dekarboxylázy aromatických aminokyselín (AAAD) a katechol-O-metyltransferázy (COMT). Iné cesty metabolizácie predstavuje transaminácia a oxidácia. Dekarboxylácia levodopy na dopamín prostredníctvom AAAD je hlavnou enzymatickou cestou, ak sa súbežne s levodopou nepodáva aj inhibítor tohto enzýmu.

Ak sa levodopa podáva súčasne s karbidopou, dekarboxyláza je inhibovaná a metabolizmus prebieha hlavne cez katechol-O-metyltransferázu (COMT). Pri O-metylácii levodopy účinkom COMT vzniká 3-O-metyldopa.


Karbidopa sa metabolizuje na dva hlavné metabolity (kyselinu α-metyl-3-metoxy-4-hydroxyfenylpropionovú a kyselinu α-metyl-3,4-dihydroxyfenylpropionovú). Tieto 2 metabolity sú primárne vylučované močom v nezmenenej forme alebo ako glukuronidové konjugáty. 30 % celkovej exkrécie do moču predstavuje karbidopa v nezmenenej forme. Eliminačný polčas karbidopy sú približne 2 hodiny.


Súvislosť farmakokinetiky a farmakodynamiky

Zníženie výkyvov plazmatickej koncentrácie levodopy zmierňuje fluktuácie v terapeutickej odpovedi. Potrebná dávka pri pokročilej Parkinsonovej chorobe sa značne líši, a preto je veľmi dôležité, aby bola dávka individuálne upravená na základe klinickej odpovede. Vznik tolerancie u Duodopy nebol pozorovaný.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a kancerogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. V štúdiách reprodukčnej toxicity spôsobila levodopa aj kombinácia levodopa/karbidopa viscerálne a skeletálne abnormality u králikov.


Hydrazín je degradačný produkt karbidopy. V štúdiách na zvieratách hydrazín preukázal významnú systémovú toxicitu, najmä pri expozícii inhaláciou. Tieto štúdie uvádzajú, že hydrazín je hepatotoxický, má CNS toxicitu (hoci to nie je popísané po perorálnej liečbe) a je genotoxický, rovnako aj kancerogénny (pozri aj časť 4.4).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Sodná soľ karmelózy

Čistená voda


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


Neotvorené: 15 týždňov.

Po otvorení ihneď použiť. Liek sa musí použiť do 16 hodín po vybratí z chladničky. Akúkoľvek nespotrebovanú časť lieku je potrebné znehodnotiť.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke pri teplote 2 C až 8 C.


Kazetu uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Pre podmienky na uchovávanie po prvom otvorení lieku pozri časť 6.3.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Celkové množstvo 100 ml v PVC vaku, vloženom v tvrdej plastovej kazete, ktorá chráni vak.

1 alenie obsahuje 7 kaziet.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Kazety sú určené len na jednorazové použitie.

Otvorená kazeta sa nesmie znovu použiť.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z neho sa má vrátiť do lekárne.

Prázdne/použité kazety sa majú vrátiť do lekárne na likvidáciu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


AbbVie s.r.o.

Karadžičova 10

821 08 Bratislava 2

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


27/0389/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 26. 10. 2005

Dátum posledného predĺženia registrácie: 22. 02. 2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2014

14Duodopa intestinálny gél