+ ipil.sk

DUPHALAC



Príbalový leták



PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


DUPHALAC

(lactulosum)

sirup


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj

vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Duphalac a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Duphalac

3. Ako užívať Duphalac

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Duphalac

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE DUPHALAC A NA ČO SA POUŽÍVA


Duphalac obsahuje laktulózu, ktorá pôsobí ako preháňadlo. Zmäkčuje stolicu a uľahčuje vyprázdňovanie tým, že zvyšuje objem vody v čreve. Do tela sa nevstrebáva.


Na čo sa Duphalac používa

 • liečba zápchy (nedostatočné črevné pohyby, tvrdá a suchá stolica) a v prípadoch, kedy sa mäkká stolica považuje za výhodnú, napríklad pri:

- hemoroidoch (zlatej žile);

- chirurgických zákrokoch v oblasti konečníka a spodnej časti čreva;

 • liečba hepatálnej encefalopatie, nazývanej tiež portosystémová encefalopatia (ochorenie pečene spôsobujúce poruchy myslenia, tras, zhoršenie vedomia až bezvedomie);

 • liečba salmonelózy (infekčné ochorenie vyvolané baktériami salmonely).


2. SKÔR AKO UŽIJETE DUPHALAC


Neužívajte Duphalac

 • keď ste alergický (precitlivený) na laktulózu alebo na ďalšie zložky Duphalacu (pozri časť 6.);

 • keď máte galaktozémiu (dedičnú poruchu, pri ktorej nedokážete stráviť galaktózu);

 • keď máte upchaté hrubé črevo (s výnimkou bežnej zápchy).


Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete Duphalac užívať.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Duphalacu

Predtým ako začnete užívať Duphalac, poraďte sa so svojím lekárom v prípade, že máte nejaké zdravotné ťažkosti alebo ochorenia, a to najmä:

 • ak máte diabetes (cukrovku);

 • ak nedokážete stráviť mliečny cukor (laktózu).


Duphalac by ste nemali užívať, ak máte:

 • intoleranciu (neznášanlivosť) galaktózy alebo fruktózy;

 • nedostatok laktázy laponského typu;

 • malabsorpciu (nedostatočné vstrebávanie) glukózy a galaktózy.


Ak máte cukrovku a liečite sa na hepatálnu encefalopatiu, Vaša dávka Duphalacu bude vyššia. Táto vysoká dávka obsahuje veľké množstvo cukru. Možno bude preto potrebné upraviť dávky Vašich antidiabetických liekov.


Dlhodobé užívanie vysokých dávok (viac ako 2 - 3 mäkké stolice za deň) alebo zneužívanie lieku môže spôsobiť hnačku a narušenie elektrolytovej rovnováhy.

Neužívajte, prosím, Duphalac bez rady lekára dlhšie ako 2 týždne.


Počas liečby preháňadlami pite dostatočné množstvo tekutín (približne 2 litre/deň, čo zodpovedá 6 - 8 pohárom).


Ak sa ani po niekoľkých dňoch užívania Duphalacu príznaky ochorenia nezlepšia alebo sa zhoršia, poraďte sa so svojím lekárom.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Užívanie Duphalacu s jedlom a nápojmi

Duphalac sa užíva buď samotný alebo s jedlom. Neexistujú žiadne obmedzenia, čo môžete jesť alebo piť.


Tehotenstvo a dojčenie

Duphalac sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Použitie u detí

Za normálnych okolností sa Duphalac nemá podávať dojčatám a menším deťom, nakoľko môže narušiť prirodzený reflex vyprázdňovania stolice.

Vo výnimočných prípadoch môže lekár predpísať Duphalac dieťaťu alebo dojčaťu. Lekár však bude v týchto prípadoch na liečbu starostlivo dohliadať.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Duphalac neovplyvní Vašu schopnosť bezpečne viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Duphalacu

Duphalac môže obsahovať malé množstvo mliečneho cukru (laktózy), galaktózy, epilaktózy alebo fruktózy.

Ak Vám lekár povedal, že máte intoleranciu (neznášanlivosť) niektorých cukrov, poraďte sa s ním predtým, ako začnete tento liek užívať.


3. AKO UŽÍVAŤ DUPHALAC


Vždy užívajte Duphalac presne tak, ako Vám povedal Váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Duphalac užívajte každý deň v rovnakom čase. Liek prehltnite rýchlo, neponechávajte ho v ústach dlhší čas.


Duphalac sa môže užívať neriedený alebo riedený. Na odmeranie dávky používajte uzáver fľaše s odmerkou.


Dávkovanie pri zápche alebo v prípadoch, kedy je žiaduca mäkká stolica

Duphalac sa môže podávať v jednotlivej dennej dávke, napr. počas raňajok alebo rozdelený do dvoch dávok.


Úvodná dávka sa po niekoľkých dňoch môže upraviť na udržiavaciu dávku na základe Vašej reakcie na liečbu. Liečebný účinok sa môže dostaviť až po niekoľkých (2 - 3) dňoch liečby.


Počiatočná denná dávka

Udržiavacia denná dávka

Dospelí a mladiství

15 - 45 ml

15 - 30 ml

Deti vo veku 7 - 14 rokov

15 ml

10 - 15 ml

Deti vo veku 1 - 6 rokov

5 - 10 ml

5 - 10 ml

Deti do 1 roku

do 5 ml

do 5 ml


Dávkovanie pri hepatálnej prekóme a kóme (len pre dospelých pacientov)

Počiatočná dávka pri hepatálnej encefalopatii (poškodení mozgu, prejavujúcom pri ťažkom ochorení pečene) je 30 - 45 ml sirupu 3 až 4-krát denne.


Táto dávka sa môže upraviť na udržiavaciu dávku tak, aby sa dosiahli 2 - 3 mäkké stolice denne.


Použitie u detí

Preháňadlá sa deťom, vrátane dojčiat, majú podávať len výnimočne a pod dohľadom lekára, nakoľko môžu narušiť prirodzený reflex vyprázdňovania stolice.

Nepodávajte, prosím, Duphalac deťom (< 14 rokov) bez toho, aby ste sa predtým poradili s lekárom.


Dávkovanie pri salmonelóze

Dospelí

1. stupeň: 15 ml 3-krát denne počas 10 - 12 dní, potom prerušiť liečbu na týždeň.

2. stupeň: 15 ml 5-krát denne počas 10 - 12 dní, potom prerušiť liečbu na týždeň.

3. stupeň: (ak je to nevyhnutné) 30 ml, 3-krát denne počas 10 - 12 dní.

Deti

Deťom od 1 roku až do 6 rokov sa podávaj 5 ml 4-krát denne počas 10 - 12 dní. Pri 2. a 3.stupni sa dávka upravuje individuálne.


Ak užijete viac Duphalacu, ako máte

V prípade predávkovania sa môžu vyskytnúť hnačky a bolesť brucha. Ak ste užili viac Duphalacu, ako ste mali, obráťte sa na svojho lekára alebo na lekárnika.


Ak zabudnete užiť Duphalac

Ak ste zabudli užiť Duphalac, nemusíte sa znepokojovať. Užite nasledujúcu dávku v bežnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Duphalac

Neukončite ani nezmeňte liečbu bez toho, aby ste sa predtým poradili s lekárom.


Ak máte ďalšie otázky, týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.



4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Duphalac môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Počas užívania Duphalacu boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky:


 • plynatosť (vetry), najmä počas prvých dní liečby, tento príznak zvyčajne po niekoľkých dňoch vymizne;

 • nevoľnosť (nutkanie na vracanie);

 • vracanie;

 • pri užití vyššej ako odporúčanej dávky sa môže vyskytnúť bolesť brucha a hnačky.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ DUPHALAC


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte Duphalac po dátume exspirácie vyznačenom na obale po písmenách EXP.Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Duphalac obsahuje


Liečivo je laktulóza.

1 ml sirupu Duphalac obsahuje 667 mg laktulózy.

Duphalac neobsahuje žiadne pomocné látky, ale môže obsahovať malé množstvá cukrov (napr. laktóza, galaktóza, epilaktóza, fruktóza).


Ako vyzerá Duphalac a obsah balenia

Plastová fľaša s obsahom 200 ml, 300 ml, 500 ml a 1000 ml; plastový uzáver s odmerkou. Na odmerke sú vyznačené nasledovné objemy: 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml a 30 ml.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BGP B.V., Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp, Holandsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v marci 2015.

4



DUPHALAC

Súhrn údajov o lieku



SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


DUPHALAC


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Lactulosum 667 g v 1000 ml sirupu.


3. LIEKOVÁ FORMA


Sirup

Číra bezfarebná až hnedastá viskózna kvapalina.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Chronická alebo habituálna obstipácia

 • V prípade, keď sa mäkká stolica považuje za výhodnú (hemoroidy, po črevo/análnych chirurgických zákrokoch)

 • Hepatálna encefalopatia (portosystémová encefalopatia, PSE): na liečbu a prevenciu hepatálnej kómy a prekómy

 • Salmonelóza


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Duphalac sa môže podávať riedený alebo neriedený. Dávka sa má prehltnúť naraz, nemá sa dlhší čas ponechávať v ústach.

Dávkovanie sa má upraviť podľa individuálnej potreby pacienta. Ak sa liek podáva len raz denne, má to byť v rovnakom čase, napr. počas raňajok. Počas liečby laxatívami sa odporúča piť dostatočné množstvo tekutín (1,5 - 2 litre denne, čo zodpovedá 6 - 8 pohárom).


Dávkovanie pri zápche alebo v prípadoch, kedy je žiaduca mäkká stolica


Duphalac sa môže podávať v jednotlivej dennej dávke alebo rozdelený do dvoch dávok. Na dávkovanie sa má používať vrchnák s odmerkou.


Po niekoľkých dňoch môže byť úvodná dávka upravená na udržiavaciu dávku na základe terapeutickej odpovede. Je možné, že sa liečebný účinok dostaví až po niekoľkých (2 – 3) dňoch liečby.



Úvodná denná dávka

Udržiavacia denná dávka

Dospelí a mladiství

15 - 45 ml

15 - 30 ml

Deti vo veku 7 - 14 rokov

15 ml

10 - 15 ml

Deti vo veku 1 - 6 rokov

5 - 10 ml

5 - 10 ml

Deti do 1 roku

do 5 ml

do 5 ml



Dávkovanie pri hepatálnej kóme a prekóme (len pre dospelých pacientov)

Počiatočná dávka je 3 až 4-krát denne 30 - 45 ml. Táto dávka sa má upraviť na udržiavaciu dávku tak, aby sa dosiahli 2 - 3 mäkké stolice denne. Duphalac sa užíva buď samotný alebo s tekutinou alebo s jedlom.


Dávkovanie pri salmonelóze

Dospelí

1. stupeň: 15 ml 3-krát denne počas 10 - 12 dní, potom prerušiť liečbu na týždeň.

2. stupeň: 15 ml 5-krát denne počas 10 - 12 dní, potom prerušiť liečbu na týždeň.

3. stupeň: (ak je to nevyhnutné) 30 ml, 3-krát denne počas 10 - 12 dní.

Deti

Deťom od 1 roku až do 6 rokov sa podáva 5 ml 4-krát denne počas 10 - 12 dní. Pri 2. a 3. stupni sa dávka upravuje individuálne.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na laktulózu alebo ktorúkoľvek z pomocných látok

 • Galaktozémia

 • Obštrukcia hrubého čreva


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


V prípade, že zápcha počas liečby neustúpi, prípadne sa po liečbe znovu objaví, poraďte sa so svojím lekárom.

Laktulóza sa má podávať s opatrnosťou pacientom s laktózovou intoleranciou (pozri časť 6.1).

Dávka bežne užívaná pri zápche nemá spôsobovať ťažkosti diabetikom. Pri hepatálnej kóme a prekóme sa zvyčajne používajú oveľa vyššie dávky, čo treba vziať do úvahy pri liečbe diabetikov.


Chronické a nesprávne používanie môže viesť k hnačkám a k porušeniu elektrolytovej rovnováhy.


Deťom sa majú laxatíva podávať len vo výnimočných prípadoch a pod lekárskym dohľadom.


Je treba zobrať do úvahy, že počas liečby môže dôjsť k narušeniu defekačného reflexu.


Tento liek obsahuje laktózu, galaktózu a malé množstvo fruktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými ochoreniami, ako sú galaktózová alebo fruktózová intolerancia, laponská laktázová deficiencia alebo glukózo-galaktózová malabsorpcia nemajú tento liek užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.

Mechanizmus účinku laktulózy, ktorá znižuje pH v hrubom čreve, môže znížiť účinok látok, ktorých uvoľňovanie závislí od pH (ako napr. vytváranie 5-ASA).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nakoľko je systémová expozícia laktulóze zanedbateľná, nepredpokladajú sa žiadne nežiaduce účinky počas gravidity.


Údaje získané počas sledovania veľkého množstva gravidných žien (viac ako 1000 expozícií) nepreukázali žiadne príznaky malformácií ani feto/neonatálnej toxicity laktulózy.


Duphalac sa môže užívať počas gravidity.



Laktácia

Nakoľko je systémová expozícia dojčiacich žien laktulóze zanedbateľná, nepredpokladajú sa žiadne nežiaduce účinky na dojčené dieťa.

Duphalac sa môže užívať počas laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Laktulóza nemá žiadny alebo má len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Počas prvých dní liečby sa môže vyskytnúť flatulencia, ktorá zvyčajne po niekoľkých dňoch vymizne. Pri podávaní vyšších dávok ako sú odporúčané sa môže vyskytnúť bolesť brucha a hnačky. V takom prípade je potrebné dávky znížiť.

Vysoké dávky (obvykle podávané pri portosystémovej encefalopatii, PSE), používané dlhodobo, môžu u pacienta viesť k nerovnováhe elektrolytov, spôsobenej hnačkou.


Nakoľko boli nasledujúce nežiaduce účinky hlásené spontánne a pochádzajú z populácie neznámej veľkosti, nie je možné presne odhadnúť ich frekvenciu.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Flatulencia, bolesť brucha, nauzea a vracanie.

Ak je dávka príliš vysoká: hnačky.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Počas hnačky dochádza k porušeniu rovnováhy elektrolytov.


4.9 Predávkovanie


Pri podávaní príliš vysokých dávok sa môže vyskytnúť hnačka a bolesť brucha. V prípade predávkovania je vhodné ukončiť liečbu alebo znížiť dávku. Ďalšia liečba je podporná a symptomatická. Vysoká strata tekutín môže vyžadovať úpravu nerovnováhy elektrolytov.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: osmoticky pôsobiace laxatíva

ATC: A06AD11


Laktulóza je v hrubom čreve štiepená črevnými baktériami na nízkomolekulové organické kyseliny, ako je kyselina mliečna alebo kyselina octová. Tieto kyseliny znižujú pH v hrubom čreve a osmotickým efektom zvyšujú objem obsahu hrubého čreva. Výsledkom zmien je stimulácia peristaltiky hrubého čreva a normalizácia konzistencie stolice. Zápcha sa stráca a obnoví sa fyziologický rytmus vyprázdňovania.


Pri portosystémovej encefalopatii (PSE), hepatálnej kóme a prekóme je tento účinok pripisovaný potlačeniu proteolytických baktérií pri pomnožení acidofilných baktérií (napr. laktobacilus). Okyslený črevný obsah zadrží amoniak v iónovej forme, ktorý sa odstraňuje vplyvom nízkeho pH v hrubom čreve ako aj osmotickým účinkom a zmenou dusíkatého metabolizmu baktérií tým, že sú baktérie stimulované spotrebovať amoniak na bakteriálnu proteínovú syntézu bielkovín. V tejto súvislosti je však nutné si uvedomiť, že neuropsychiatrická manifestácia PSE sa nedá vysvetliť samotnou hyperamoniémiou. Amoniak však môže predstavovať model pre iné dusíkaté látky.


Vyššie dávky používané v tejto indikácii vedú k zníženiu pH v hrubom čreve. Tým dochádza k redukcii osídlenia hrubého čreva proteolytickými baktériami, výsledkom čoho je znížená tvorba amoniaku a iných toxínov. Pri zníženom pH hrubého čreva dochádza k premene amoniaku na amóniové ióny. Schopnosť amoniaku sa vstrebať je následkom toho znížená. Ako ukazujú výsledky amoniak prechádza z krvi do hrubého čreva. Účinok je navyše zosilnený skráteným časom prechodu stolice hrubým črevom (skracuje sa transit time). Proteínová tolerancia sa zvyšuje pri zmene v metabolizme amoniaku.


Laktulóza, ako prebiotická látka, podporuje množenie zdraviu prospešných baktérií ako je Bifidobacteriuma Lactobacillus, zatiaľ čo potenciálne patogénne baktérie ako je Clostridiuma Escherichia colisú potláčané.

Toto vedie k priaznivejšej rovnováhe v črevnej flóre.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Laktulóza sa po perorálnom podaní veľmi obmedzene vstrebáva. Do hrubého čreva sa dostáva prakticky nezmenená. V hrubom čreve je metabolizovaná črevnou bakteriálnou flórou. K úplnému metabolizmu dochádza pri dávkovaní od 25 - 50 g (40 - 75 ml), vyššie dávky sa môžu vylúčiť v nezmenenom stave.

Laktulóza je syntetický derivát laktózy. Ľudské telo nemá enzýmy schopné ju hydrolyzovať na monosacharidy, z ktorých sa skladá. Preto prechádza tráviacim traktom nezmenená a len v malom množstve sa vstrebe cez stenu tenkého čreva (maximálne 2 % sa vylúčia močom).

Kalorická hodnota Duphalacu je malá (58 kJ/15 ml).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Výsledky skúšok na akútnu a chronickú toxicitu u rôznych druhov zvierat preukázali veľmi malú toxicitu laktulózy. Pozorované účinky sú skôr spôsobené objemom stolice v zažívacom trakte ako konkrétnym toxickým účinkom.


Reprodukčné štúdie a štúdie teratogenity na podkanoch, králikoch alebo myšiach nezistili žiadne nežiaduce účinky.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Duphalac neobsahuje žiadne pomocné látky, ale môže obsahovať malé množstvá príbuzných cukrov, ktoré vznikajú počas syntézy (napr. laktóza, galaktóza, epilaktóza, fruktóza).


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


3 roky


Na základe chemického a mikrobiologického testovania Duphalacu, môže byť použitý po otvorení počas celej doby použiteľnosti ako je to označené na balení. Liek však musí zostať v originálnom balení.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia


HDPE fľaša s polypropylénovým uzáverom s obsahom 200 ml, 300 ml, 500 ml a 1000 ml. Na odmerke sú vyznačené nasledovné objemy: 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml a 30 ml.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


BGP Products B.V.

Wegalaan 9

2132 JD Hoofddorp

Holandsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


61/0141/92-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


17.08.1992/bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


03/2015



5



DUPHALAC