+ ipil.sk

DUTAMED 0,5 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


DUTAMED 0,5 mg

mäkké kapsuly

dutasterid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Dutamed a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Dutamed

3. Ako užívať Dutamed

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Dutamed

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Dutamed a na čo sa používa


Liečivo je dutasterid. Dutasterid patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory 5-alfa-reduktázy.


Dutamed 0,5 mg sa používa na liečbu mužov so zväčšenou predstojnou žľazou (benígna hyperplázia prostaty) – nerakovinové zväčšenie predstojnej žľazy, spôsobené prílišnou tvorbou hormónu nazývaného dihydrotestosterón.


Keď sa predstojná žľaza zväčšuje, môže to viesť k problémom s močením, ako sú sťažené močenie a častejšia potreba ísť na toaletu. Môže to spôsobiť aj pomalší a slabší prúd moču. Ak sa tento stav nelieči, existuje riziko úplného zablokovania prietoku moču (akútna retencia moču). Toto si vyžaduje okamžitú liečbu. V niektorých situáciách je nevyhnutný chirurgický zákrok, pomocou ktorého sa predstojná žľaza odstráni alebo sa zmenší jej veľkosť. Dutamed znižuje tvorbu dihydrotestosterónu, čím pomáha zmenšiť prostatu (predstojnú žľazu) a zmierniť príznaky. V dôsledku toho sa zníži riziko akútnej retencie (zadržania) moču a potreba chirurgického zákroku.


Dutamed sa môže používať aj s iným liekom nazývaným tamsulozín (používa sa na liečbu príznakov zväčšenej prostaty).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Dutamed


Neužívajte Dutamed

 • ak ste alergický na dutasterid, iné inhibítory 5-alfa-reduktázy, sóju, arašidy alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak máte ťažké ochorenie pečene,

 • ak ste dieťa alebo dospievajúci.


Ak si myslíte že sa vás niektoré z vyššie uvedeného týka, povedzte to svojmu lekárovi.


Tento liek je len pre mužov. Nesmú ho užívať ženy, deti alebo dospievajúci.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Dutamed, obráťte sa na svojho lekára.

 • V niektorých klinických štúdiách sa u viacerých pacientov užívajúcich dutasterid a ďalší liek nazývaný alfablokátor (ako tamsulozín) zistil častejší výskyt srdcového zlyhania ako u pacientov užívajúcich iba dutasterid alebo iba alfablokátor. Srdcové zlyhanie znamená, že srdce neprečerpáva krv tak dobre, ako by malo.

 • Uistite sa, že váš lekár vie o vašich problémoch s pečeňou. Ak ste mali akékoľvek ochorenie postihujúce vašu pečeň, možno bude potrebné, aby ste počas užívania Dutamedu absolvovali ďalšie vyšetrenia.

 • Ženy, deti a dospievajúci nesmú manipulovať s kapsulami s vytekajúcim obsahom Dutamedu, pretože toto liečivo sa môže vstrebať cez kožu. Ak dôjde ku kontaktu s kožou, postihnutú oblasť okamžite umyte mydlom a vodou.

 • Počas pohlavného styku používajte prezervatív. Dutasterid sa zistil v spermiách mužov, ktorí užívali Dutamed. Ak je vaša partnerka tehotná alebo ak môže byť tehotná, musíte zabrániť tomu, aby bola vystavená vašim spermiám, pretože dutasterid môže ovplyvniť normálny vývoj dieťaťa mužského pohlavia. Dokázalo sa, že dutasterid znižuje počet spermií, objem spermy a pohyblivosť spermií. Tieto zmeny môžu znížiť vašu plodnosť.

 • Dutasterid ovplyvňuje krvný test na PSA (prostatický špecifický antigén), ktorý sa v niektorých prípadoch používa na zistenie rakoviny prostaty. Váš lekár si musí byť vedomý tohto účinku a ešte vždy ho môže použiť na zistenie rakoviny prostaty. Ak vám robia krvné testy na PSA, povedzte svojmu lekárovi, že užívate Dutamed. U mužov, ktorí užívajú Dutamed, sa musia pravidelne robiť krvné testy na PSA.

 • V klinickej štúdii s mužmi so zvýšeným rizikom vzniku rakoviny prostaty, sa u mužov užívajúcich Dutamed zistil častejší výskyt závažnej formy rakoviny prostaty ako u mužov, ktorí neužívali Dutamed. Vplyv lieku Dutamedu na túto závažnú formu rakoviny prostaty nie je jasný.

 • Dutamed môže spôsobiť zväčšenie a citlivosť prsníkov. Ak vám to začne byť na obtiaž, alebo ak spozorujete hrčky v prsníku alebo výtok z bradaviek, musíte sa o týchto zmenách porozprávať so svojím lekárom, pretože môžu byť prejavmi závažného stavu, ako je rakovina prsníka.


Ak máte akékoľvek otázky o užívaní Dutamedu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Iné lieky a Dutamed

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Niektoré lieky môžu reagovať s liekom Dutamed a môžu zvýšiť pravdepodobnosť vedľajších účinkov. Medzi ne patria:

 • verapamil alebo diltiazem (na liečbu vysokého krvného tlaku),

 • ritonavir alebo indinavir (na liečbu HIV),

 • itrakonazol alebo ketokonazol (na liečbu plesňových infekcií),

 • nefazodón (antidepresívum),

 • alfablokátory (na liečbu zväčšenej prostaty alebo vysokého krvného tlaku).


Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektoré z vyššie uvedených liekov. Je možné, že vašu dávku Dutamedu bude potrebné znížiť.


Dutamed a jedlo a nápoje

Dutamed sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ženy nesmú užívať Dutamed.


Ženy, ktoré sú tehotné (alebo ktoré môžu byť tehotné) nesmú manipulovať s kapsulami s vytekajúcim obsahom. Dutasterid sa vstrebáva cez kožu a môže ovplyvniť normálny vývin dieťaťa mužského pohlavia. Toto riziko existuje hlavne v priebehu prvých 16 týždňov tehotenstva. Ak sa tehotná žena dostane do styku s dutasteridom, poraďte sa so svojím lekárom.


Počas pohlavného styku používajte prezervatív. Dutasterid sa zistil v spermiách mužov užívajúcich Dutamed. Ak je vaša partnerka tehotná alebo ak môže byť tehotná, musíte zabrániť tomu, aby bola vystavená vašim spermiám.


Dokázalo sa, že Dutamed znižuje počet spermií, objem spermy a pohyblivosť spermií. Preto sa môže znížiť plodnosť mužov.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je pravdepodobné že Dutamed ovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Dutamed obsahuje sójový lecitín

Tento liek obsahuje lecitín zo sóje, ktorý môže obsahovať sójový olej. Ak ste alergický na arašidy alebo sóju, neužívajte tento liek.


3. Ako užívať Dutamed


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Ak ho nebudete užívať pravidelne, môže to ovplyvniť výsledky sledovania vašich hladín PSA.


Koľko kapsúl užívať

 • Odporúčaná dávka je jedna kapsula (0,5 mg) užitá raz denne. Kapsuly prehltnite celé a zapite vodou. Kapsuly sa nesmú žuvať ani otvárať. Kontakt s obsahom kapsuly môže spôsobiť bolesť úst alebo hrdla.

 • Liečba Dutamedom je dlhodobá. Niektorí muži spozorujú rýchle zlepšenie svojich príznakov. Iní však musia užívať Dutamed až 6 mesiacov alebo dlhšie, kým pocítia nejaký účinok. Dutamed užívajte tak dlho, ako vám povedal váš lekár.


Ak užijete viac Dutamedu, ako máte

Ak užijete priveľa kapsúl Dutamedu, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak zabudnete užiť Dutamed

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávkou. Užite vašu nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase.


Ak prestanete užívať Dutamed

Neprestaňte užívať Dutamed bez toho, aby ste sa najprv poradili so svojím lekárom. Môže to trvať až 6 mesiacov alebo dlhšie, kým spozorujete nejaký účinok.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Alergické reakcie

Prejavy alergických reakcií môžu zahŕňať:

 • kožnú vyrážku (ktorá môže svrbieť),

 • žihľavku (podobnú popŕhleniu žihľavou),

 • opuch očných viečok, tváre, pier, rúk alebo nôh.


Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite vyhľadajte lekára a prerušte užívanie Dutamedu.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 mužov užívajúcich Dutamed)

• neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu (impotencia); môže pretrvávať aj po prerušení užívania Dutamedu,

• znížený záujem o sex (libido); môže pretrvávať aj po prerušení užívania Dutamedu,

• ťažkosti s ejakuláciou; môžu pretrvávať aj po prerušení užívania Dutamedu,

• zväčšenie alebo citlivosť prsníkov (gynekomastia),

• závraty pri užívaní s tamsulozínom.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 mužov užívajúcich Dutamed)

 • srdcové zlyhanie (srdce začne menej efektívne prečerpávať krv do všetkých častí tela). Môžete mať príznaky, ako sú dýchavičnosť, extrémna únava a opuch členkov a nôh.

 • strata vlasov (zvyčajne ochlpenia na tele) alebo nadmerný rast vlasov.


Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 • depresívna nálada,

 • bolesť a opuch v semenníkoch.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Dutamed


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli alebo na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Dutamed uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Dutamed obsahuje

 • Liečivo je dutasterid. Každá mäkká kapsula obsahuje 0,5 mg dutasteridu.

 • Ďalšie zložky sú:

Obsah kapsuly: glycerolmonokaprylokaprát (typ I), butylhydroxytoluén (E321).

Obal kapsuly: želatína, glycerol, oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172), triglyceridy (so stredne dlhým reťazcom), lecitín (môže obsahovať sójový olej) (E322) a čistená voda.


Ako vyzerá Dutamed a obsah balenia

Dutamed sú nepriehľadné, žlté, podlhovasté mäkké želatínové kapsuly veľkosti 6, naplnené olejnatou žltkastou tekutinou. Sú dostupné v baleniach po 10, 30, 50, 60 a 90 kapsúl.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Rozmery mäkkých kapsúl sú: 19,0 mm ± 0,8 mm x 6,9 mm ± 0,4 mm.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

CANDE s.r.o.,

E. Belluša 4,

921 01 Piešťany,

Slovenská republika


Výrobca:

Laboratorios Alcalá Farma S.L.

Ctra. M-300, Km. 29,920,

28802 Alcalá de Henares (Madrid),

Španielsko


Galenicum Health S.L.

Avda. Cornellá 144, 7º-1ª, Edificio Lekla,

Esplugues de Llobregat,

08950 Barcelona,

Španielsko


Cyndea Pharma, S.L

Polígono Industrial Emiliano Revilla Sanz,

Avenida de Ágreda, 31 Olvega, 42110,

Soria, Španielsko


Pharmadox Healthcare, Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park,

Paola, PLA 3000, Malta


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Malta: Dutasteride Galenicum 0,5 mg soft capsules

Bulharsko: Dutasteride Galenicum 0,5 mg мг меки капсули

Chorvátsko: Duster 0,5 mg meke kapsule

Španielsko: Dutaserida Galenicum 0,5 mg capsulas blandas EFG

Taliansko: Dutas

Maďarsko: Dutasteride Galenicum 0,5 mg lágy kapszula

Nemecko: Dutasteride Galenicum 0,5 mg weichen Kapseln

Francúzsko: Dutasteride Galenicum 0,5 mg weichen Kapseln

Estónsko: Dutasteride Galenicum

Litva: Dutasteride Galenicum 0,5 mg minkštosios kapsulės

Fínsko: Dutasteride Galenicum 0,5 mg pehmeät kapselit

Rumunsko:Dutasterida Galenicum 0,5 mg capsule moi

Česká republika:Dutasteride Galenicum 0,5 mg měkké tobolky

Slovenská republika:Dutamed 0,5 mg

Lotyšsko:Dutasteride Galenicum 0,5 mg mīkstās kapsulas

Portugalsko: Dutasteride Galenicum 0,5 mg cápsulas moles

Slovinsko: Dutasterid Galenicum 0,5 mg mehke kapsule


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2015.

6

DUTAMED 0,5 mg

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku

DUTAMED 0,5 mg

mäkké kapsuly


2. kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Každá kapsula obsahuje 0,5 mg dutasteridu.


Pomocná látka so známym účinkom: lecitín (môže obsahovať sójový olej).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Mäkká kapsula.

Kapsuly sú nepriehľadné, žlté, podlhovasté mäkké želatínové kapsuly bez potlače, naplnené olejnatou žltkastou tekutinou.


Rozmery mäkkých kapsúl sú: 19,0 mm ± 0,8 mm x 6,9 mm ± 0,4 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba stredne ťažkých až ťažkých symptómov benígnej hyperplázie prostaty (BPH).


Zníženie rizika akútnej retencie moču (AUR) a chirurgického zákroku u pacientov so stredne ťažkými až ťažkými symptómami BPH.


Informácie o účinkoch liečby a populáciách pacientov sledovaných v klinických skúšaniach, pozri časť 5.1.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie:

Dutamed možno podávať samotný alebo v kombinácii s alfablokátorom tamsulozínom (0,4 mg) (pozri časti 4.4, 4.8 a 5.1).


Dospelí (vrátane starších pacientov)

Odporúčaná dávka Dutamedu je jedna kapsula (0,5 mg) užitá perorálne jedenkrát denne. Hoci zlepšenie môže byť pozorované veľmi skoro, je možné, že odpoveď na liečbu sa dosiahne až po 6 mesiacoch. U starších pacientov nie je potrebná úprava dávky.


Osobitné populácie

Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Vplyv poruchy funkcie obličiek na farmakokinetiku dutasteridu sa neskúmal. U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa nepredpokladá potreba úpravy dávkovania (pozri časť 5.2).


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Vplyv poruchy funkcie pečene na farmakokinetiku dutasteridu sa neskúmal, preto je potrebná opatrnosť u pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.4 a časť 5.2). U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene je použitie dutasteridu kontraindikované (pozri časť 4.3).


Spôsob podávania

Kapsuly sa majú prehltnúť celé a nerozhryzené a neotvorené, pretože kontakt s obsahom kapsuly môže vyvolať podráždenie orofaryngeálnej sliznice. Kapsuly sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.


4.3 Kontraindikácie


Dutamed je kontraindikovaný:

- u žien, detí a dospievajúcich (pozri časť 4.6),

- u pacientov s precitlivenosťou na dutasterid, na iné inhibítory 5-alfa-reduktázy, na sóju, arašidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

- u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Kombinovaná liečba sa má predpísať po starostlivom zvážení prínosu a rizika vzhľadom na potenciálne zvýšené riziko nežiaducich udalostí (vrátane srdcového zlyhania) a po zvážení možností alternatívnej liečby vrátane monoterapií (pozri časť 4.2).


Srdcové zlyhanie:

V dvoch štvorročných klinických skúšaniach bola incidencia srdcového zlyhania (kompozitný termín hlásených udalostí primárneho srdcového zlyhania a kongestívneho srdcového zlyhania) vyššia u jedincov užívajúcich kombináciu dutasterid a alfablokátor, predovšetkým tamsulozín, ako u jedincov, ktorí túto kombináciu neužívali. V týchto dvoch skúšaniach bola incidencia srdcového zlyhania nízka ( 1 %) a variabilná medzi oboma skúšaniami (pozri časť 5.1).


Účinky na prostatický špecifický antigén (PSA) a na detekciu karcinómu prostaty:

U pacientov s BPH sa pred začatím liečby Dutamedom, a potom v pravidelných intervaloch, musí vykonať digitálne rektálne vyšetrenie, ako aj ďalšie spôsoby vyhodnotenia karcinómu prostaty.


Koncentrácia prostatického špecifického antigénu (PSA) v sére je dôležitou súčasťou detekcie karcinómu prostaty. Dutasterid spôsobuje zníženie priemerných hladín PSA v sére o približne 50 % po 6 mesiacoch liečby.


U pacientov užívajúcich dutasterid sa má po 6 mesiacoch liečby Dutamedom stanoviť nová východisková hodnota PSA. Potom sa odporúča monitorovať hodnoty PSA v pravidelných intervaloch. Každé potvrdené zvýšenie z najnižšej hladiny PSA, ku ktorému dôjde počas liečby Dutamedom, môže signalizovať prítomnosť karcinómu prostaty (najmä karcinómu vysokého stupňa) alebo nedodržiavanie predpísanej liečby Dutamedom a má sa starostlivo vyhodnotiť aj vtedy, ak sú namerané hodnoty ešte v rozpätí referenčných hodnôt u mužov, ktorí neužívajú inhibítor 5-alfa-reduktázy (pozri časť 5.1). U pacienta užívajúceho Dutamed sa má hodnota PSA interpretovať na základe porovnania s jeho predchádzajúcimi hodnotami PSA.


Po stanovení novej východiskovej hodnoty liečba Dutamedom neinterferuje s použitím PSA ako pomôcky pri diagnostikovaní karcinómu prostaty (pozri časť5.1).


Celkové hladiny PSA v sére sa vrátia k východiskovým hodnotám do 6 mesiacov po prerušení liečby. Pomer voľného k celkovému PSA zostáva nezmenený aj napriek vplyvu Dutamedu. Ak sa lekári rozhodnú použiť percento voľného PSA ako pomôcku pri detekcii karcinómu prostaty u mužov podstupujúcich liečbu Dutamedom, úprava jeho hodnoty sa nejaví ako potrebná.

Karcinóm prostaty a nádory vysokého stupňa:

Výsledky jednej klinickej štúdie (štúdia REDUCE) u mužov so zvýšeným rizikom karcinómu prostaty, odhalili vyššiu incidenciu karcinómov prostaty s Gleasonovým skóre 8 ‑ 10 u mužov liečených dutasteridom v porovnaní s mužmi, ktorí dostávali placebo. Súvislosť medzi dutasteridom a karcinómom prostaty vysokého stupňa nie je jasná. U mužov užívajúcich Dutamed sa má pravidelne vyhodnocovať riziko karcinómu prostaty vrátane vyšetrovania PSA (pozri časť5.1).


Kapsuly s vytekajúcim obsahom:

Dutasterid sa absorbuje cez kožu, preto sa ženy, deti a dospievajúci musia vyhnúť kontaktu s kapsulami s vytekajúcim obsahom (pozri časť 4.6). Ak dôjde ku kontaktu s kapsulami s vytekajúcim obsahom, postihnutá oblasť sa musí okamžite umyť mydlom a vodou.


Porucha funkcie pečene:

Dutasterid sa neskúmal u pacientov s ochorením pečene. Dutasterid sa má podávať s opatrnosťou pacientom s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene (pozri časť4.2, časť4.3 a časť5.2).


Neoplázia prsníkov:

U mužov, ktorí užívali dutasterid v klinických skúšaniach (pozri časť 5.1) a v období po uvedení lieku na trh sa hlásil karcinóm prsníka. Lekári majú poučiť svojich pacientov, aby okamžite hlásili akékoľvek zmeny v tkanive prsníka, ako sú hrčky alebo výtok z bradaviek. V súčasnosti nie je jasné, či je medzi výskytom karcinómu prsníka u mužov a dlhodobým používaním dutasteridu príčinný vzťah.


4.5 Liekové a iné interakcie


Informáciu o znížení hladín PSA v sére počas liečby dutasteridom a odporúčania týkajúce sa detekcie karcinómu prostaty, pozri časť 4.4.


Účinky iných liekov na farmakokinetiku dutasteridu


Použitie spolu s inhibítormi CYP3A4 a/alebo inhibítormi P‑glykoproteínu:

Dutasterid je eliminovaný predovšetkým metabolizmom. In vitro štúdie ukazujú, že tento metabolizmus je katalyzovaný prostredníctvom CYP3A4 a CYP3A5. Neuskutočnili sa žiadne formálne interakčné štúdie so silnými inhibítormi CYP3A4. V populačnej farmakokinetickej štúdii však boli sérové koncentrácie dutasteridu v priemere 1,6 až 1,8-násobne vyššie u malého počtu pacientov liečených súčasne verapamilom alebo diltiazemom (stredne silné inhibítory CYP3A4 a inhibítory P-glykoproteínu) ako u iných pacientov.


Dlhodobá kombinácia dutasteridu s liekmi, ktoré sú silnými inhibítormi enzýmu CYP3A4 (napr. perorálne podávaný ritonavir, indinavir, nefazodón, itrakonazol, ketokonazol) môže zvýšiť sérové koncentrácie dutasteridu. Ďalšia inhibícia 5-alfa-reduktázy pri zvýšenej expozícii dutasteridu nie je pravdepodobná. Ak sa však spozorujú vedľajšie účinky, môže sa zvážiť zníženie frekvencie dávkovania. Je potrebné vziať na vedomie, že v prípade inhibície enzýmu sa môže dlhý polčas ešte viac predĺžiť a môže trvať viac ako 6 mesiacov súbežnej liečby, kým sa dosiahne nový rovnovážny stav.


Podávanie 12 g cholestyramínu hodinu po podaní 5 mg jednorazovej dávky dutasteridu nemalo vplyv na farmakokinetiku dutasteridu.


Účinky dutasteridu na farmakokinetiku iných liekov

Dutasterid nemá žiadny účinok na farmakokinetiku warfarínu alebo digoxínu. To ukazuje, že dutasterid neinhibuje/neindukuje CYP2C9 alebo transportér P‑glykoproteínu. In vitrointerakčné štúdie ukazujú, že dutasterid neinhibuje enzýmy CYP1A2, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 alebo CYP3A4.


V malej dvojtýždňovej štúdii (N = 24) u zdravých mužov dutasterid (0,5 mg denne) nemal žiaden účinok na farmakokinetiku tamsulozínu alebo terazosínu. V tejto štúdii nič nenaznačovalo farmakodynamickú interakciu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Používanie Dutamedu je u žien kontraindikované.


Fertilita

U zdravých mužov bol zaznamenaný vplyv na charakteristické vlastnosti spermy (zníženie počtu spermií, objem spermy a motilita spermií) (pozri časť 5.1). Možnosť zníženej mužskej fertility nie je možné vylúčiť.


Gravidita

Dutasterid tak, ako iné inhibítory 5-alfa-reduktázy inhibuje konverziu testosterónu na dihydrotestosterón, a ak je podávaný gravidnej žene, ktorej plod je mužského pohlavia, môže zabrániť vývoju vonkajších pohlavných orgánov plodu (pozri časť 4.4). V spermiách jedincov užívajúcich 0,5 mg dutasteridu denne sa zistili malé množstvá dutasteridu. Nie je známe, či bude mužský plod nepriaznivo ovplyvnený, ak je jeho matka vystavená spermiám pacienta liečeného dutasteridom (takéto riziko je vyššie počas prvých 16 týždňov gravidity).


Tak ako pri všetkých inhibítoroch 5-alfa-reduktázy sa odporúča, aby v prípadoch kedy pacientova partnerka je alebo môže byť gravidná, pacient zabránil expozícii partnerky spermiám použitím prezervatívu.


Informácie o predklinických údajoch, pozri časť 5.3.


Laktácia

Nie je známe, či sa dutasterid vylučuje do ľudského mlieka.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Na základe farmakodynamických vlastností dutasteridu sa neočakáva, že liečba dutasteridom naruší schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


DUTAMED AKO MONOTERAPIA


Nežiaduce reakcie sa rozvinuli u približne 19 % z 2 167 pacientov, ktorí užívali dutasterid v dvojročných placebom kontrolovaných skúšaniach fázy III, počas prvého roku liečby. Väčšina nežiaducich udalostí bola mierneho alebo stredne ťažkého stupňa a postihovala reprodukčný systém. Počas ďalších 2 rokov sa v rozšírených otvorených štúdiách nepozorovala žiadna zmena profilu nežiaducich udalostí.


Nasledujúca tabuľka uvádza nežiaduce reakcie hlásené z kontrolovaných klinických skúšaní a po uvedení lieku na trh. Uvedené nežiaduce udalosti z klinických skúšaní sú posúdené skúšajúcimi ako udalosti súvisiace s liekom(s incidenciou väčšou alebo rovnou 1 %), hlásené s vyššou incidenciou u pacientov liečených dutasteridom v porovnaní s placebom počas prvého roku liečby. Nežiaduce udalosti po uvedení lieku na trh boli identifikované zo spontánnych postmarketingových hlásení, preto skutočná incidencia nie je známa.


Veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (z dostupných údajov).


Orgánový systém

Nežiaduca reakcia

Incidencia z údajov z klinickej štúdie

Incidencia počas 1. roku liečby (n = 2 167)

Incidencia počas 2. roku liečby (n = 1 744)

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Impotencia*

6,0 %

1,7 %

Pozmenené (znížené) libido*

3,7 %

0,6 %

Poruchy ejakulácie*

1,8 %

0,5 %

Ochorenia prsníkov+

1,3 %

1,3 %

Poruchy imunitného systému

Alergické reakcie vrátane vyrážky, pruritu, urtikárie, lokalizovaného edému a angioedému

Incidencia odhadovaná z údajov po uvedení lieku na trh

Neznáme

Psychické poruchy

Depresívna nálada

Neznáme

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia (predovšetkým strata telesného ochlpenia), hypertrichóza

Menej časté

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Bolesť a opuch semenníkov

Neznáme

*Tieto sexuálne nežiaduce udalosti súvisia s liečbou dutasteridom (vrátane monoterapie a kombinácie s tamsulozínom). Tieto nežiaduce udalosti môžu pretrvávať aj po prerušení liečby. Úloha dutasteridu pri ich pretrvávaní nie je známa.

+Zahŕňajú citlivosť prsníkov a zväčšenie prsníkov.


DUTAMED V KOMBINÁCII S ALFABLOKÁTOROM TAMSULOZÍNOM


Údaje zo štvorročnej štúdie CombAT porovnávajúcej dutasterid 0,5 mg (n = 1 623) a tamsulozín 0,4 mg (n = 1 611) jedenkrát denne podávaných samostatne a v kombinácii (n = 1 610) ukázali, že incidencia všetkých nežiaducich udalostí posúdených skúšajúcim ako súvisiace s liekompočas prvého, druhého, tretieho a štvrtého roku liečby bola pri liečbe kombináciou dutasterid/tamsulozín 22 %, 6 %, 4 % a 2 %, v uvedenom poradí, pri monoterapii dutasteridom 15 %, 6 %, 3 % a 2 %, v uvedenom poradí, a pri monoterapii tamsulozínom 13 %, 5 %, 2 % a 2 %, v uvedenom poradí. Vyššia incidencia nežiaducich udalostí v skupine s kombinovanou liečbou počas prvého roku liečby bola dôsledkom vyššej incidencie porúch reprodukčného systému, najmä porúch ejakulácie, pozorovaných v tejto skupine.


Nasledujúce nežiaduce udalosti posúdené skúšajúcim ako súvisiace s liekomsa hlásili s incidenciou vyššou alebo rovnou 1 % počas prvého roku liečby v štúdii CombAT; incidencia týchto udalostí počas štyroch rokov liečby je uvedená v nasledujúcej tabuľke:Trieda orgánových systémov

Nežiaduca reakcia

Incidencia počas obdobia liečby

1. rok

2. rok

3. rok

4. rok

Kombináciaa (n)

(n = 1 610)

(n = 1 428)

(n = 1 283)

(n = 1 200)

Dutasterid

(n = 1 623)

(n = 1 464)

(n = 1 325)

(n = 1 200)

Tamsulozín

(n = 1 611)

(n = 1 468)

(n = 1 281)

(n = 1 112)

Poruchy nervového systému

Závraty

Kombináciaa

1,4 %

0,1 %

< 0,1 %

0,2 %

Dutasterid

0,7 %

0,1 %

< 0,1 %

< 0,1 %

Tamsulozín

1,3 %

0,4 %

< 0,1 %

0 %

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Srdcové zlyhanie (kompozitný termínb)

Kombináciaa

0,2 %

0,4 %

0,2 %

0,2 %

Dutasterid

< 0,1 %

0,1 %

< 0,1 %

0 %

Tamsulozín

0,1 %

< 0,1 %

0,4 %

0,2 %

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov,

Psychické poruchy,

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Impotenciac

Kombináciaa

6,3 %

1,8 %

0,9 %

0,4 %

Dutasterid

5,1 %

1,6 %

0,6 %

0,3 %

Tamsulozín

3,3 %

1,0 %

0,6 %

1,1 %

Zmenené (znížené) libidoc

Kombináciaa

5,3 %

0,8 %

0,2 %

0 %

Dutasterid

3,8 %

1,0 %

0,2 %

0 %

Tamsulozín

2,5 %

0,7 %

0,2 %

< 0,1 %

Poruchy ejakuláciec

Kombináciaa

9,0 %

1,0 %

0,5 %

< 0,1 %

Dutasterid

1,5 %

0,5 %

0,2 %

0,3 %

Tamsulozín

2,7 %

0,5 %

0,2 %

0,3 %

Poruchy prsníkovd

Kombináciaa

2,1 %

0,8 %

0,9 %

0,6 %

Dutasterid

1,7 %

1,2 %

0,5 %

0,7 %

Tamsulozín

0,8 %

0,4 %

0,2 %

0 %

a Kombinácia = dutasterid 0,5 mg jedenkrát denne plus tamsulozín 0,4 mg jedenkrát denne.

b Srdcové zlyhanie ako kompozitný termín zahŕňajúci kongestívne srdcové zlyhanie, srdcové zlyhanie, zlyhanie ľavej srdcovej komory, akútne srdcové zlyhanie, kardiogénny šok, akútne zlyhanie ľavej srdcovej komory, zlyhanie pravej srdcovej komory, akútne zlyhanie pravej srdcovej komory, zlyhanie oboch srdcových komôr, kardiopulmonálne zlyhanie, kongestívnu kardiomyopatiu.

c Tieto sexuálne nežiaduce udalosti súvisia s liečbou dutasteridom (vrátane monoterapie a kombinácie s tamsulozínom). Tieto nežiaduce udalosti môžu pretrvávať po prerušení liečby. Úloha dutasteridu pri ich pretrvávaní nie je známa.

d Zahŕňajú citlivosť prsníkov a zväčšenie prsníkov.


ĎALŠIE ÚDAJE


Štúdia REDUCE odhalila vyššiu incidenciu karcinómov prostaty s Gleasonovým skóre 8 ‑ 10 u mužov liečených dutasteridom v porovnaní s mužmi, ktorí dostávali placebo (pozri časti 4.4 a 5.1). Nestanovilo sa, či účinok dutasteridu na zníženie objemu prostaty, alebo faktory súvisiace so štúdiou, ovplyvnili výsledky tejto štúdie.


V klinických skúšaniach a po uvedení lieku na trh bol hlásený nasledujúci nežiaduci účinok: karcinóm prsníka u mužov (pozri časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


V štúdiách s dutasteridom boli dobrovoľníkom podávané jednorazové denné dávky dutasteridu až do 40 mg/deň (80-násobok terapeutickej dávky) počas 7 dní bez signifikantných obáv týkajúcich sa bezpečnosti. V klinických štúdiách, v ktorých boli osobám denne podávané 5 mg dávky počas 6 mesiacov, neboli zaznamenané žiadne ďalšie nežiaduce účinky okrem tých, ktoré boli pozorované pri terapeutických dávkach 0,5 mg. Neexistuje žiadne špecifické antidotum pre dutasterid a preto sa má pri podozrení na predávkovanie podľa potreby poskytnúť symptomatická a podporná liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: urologiká, inhibítory testosterón-5-alfa-reduktázy, ATC kód: G04CB02.


Dutasterid znižuje hladiny cirkulujúceho dihydrotestosterónu (DHT) inhibovaním izoenzýmov 5-alfa-reduktázy typu I aj typu II, ktoré sú zodpovedné za konverziu testosterónu na DHT.


DUTAMED AKO MONOTERAPIA


Účinky na DHT/testosterón:

Účinok denných dávok Dutamedu na redukciu DHT je závislý od dávky a je pozorovaný do 1 ‑ 2 týždňov (85 % a 90 % redukcia, v uvedenom poradí).


U pacientov s BPH liečených dutasteridom v dávke 0,5 mg/deň bol medián zníženia sérového DHT 94 % po 1 roku a 93 % po 2 rokoch a medián zvýšenia sérového testosterónu bol 19 % po 1 aj po 2 rokoch.


Účinok na objem prostaty:

Signifikantné redukcie objemu prostaty boli detegované už po jednom mesiaci po začatí liečby a redukcie pokračovali až do 24. mesiaca (p < 0,001). Dutasterid viedol k priemernej redukcii celkového objemu prostaty o 23,6 % (z východiskovej hodnoty 54,9 ml na 42,1 ml) v 12. mesiaci v porovnaní s priemernou 0,5 % redukciou (z 54,0 ml na 53,7 ml) v skupine s placebom. Signifikantné (p < 0,001) redukcie sa tiež vyskytli v prechodnej zóne objemu prostaty už po jednom mesiaci a pokračovali až do 24. mesiaca, s priemernou redukciou v prechodnej zóne objemu prostaty o 17,8 % (z východiskovej hodnoty 26,8 ml na 21,4 ml) v skupine s dutasteridom v porovnaní s priemerným zvýšením o 7,9 % (z 26,8 mlna 27,5 ml) v skupine s placebom v 12. mesiaci. Redukcia objemu prostaty pozorovaná počas prvých dvoch rokov dvojito zaslepenej liečby sa udržiavala aj počas ďalších 2 rokov otvorených rozšírených štúdií. Redukcia vo veľkosti prostaty viedla k zlepšeniu symptómov a znížila riziko AUR a chirurgického zákroku súvisiaceho s BPH.


KLINICKÉ ŠTÚDIE


Dutasterid v dávke 0,5 mg/deň alebo placebo boli vyhodnotené u 4 325 mužov so stredne ťažkými až ťažkými symptómami BPH, ktorí mali prostatu 30 ml a hodnotu PSA v rozsahu 1,5 ‑ 10 ng/ml, v troch 2‑ročných multicentrických, medzinárodných, placebom kontrolovaných, dvojito zaslepených štúdiách primárnej účinnosti. Štúdie potom pokračovali do 4 rokov ako rozšírené otvorené so všetkými pacientmi zotrvávajúcimi v štúdii, ktorí užívali dutasterid v rovnakej dávke 0,5 mg. 37 % pacientov pôvodne randomizovaných na užívanie placeba a 40 % pacientov randomizovaných na užívanie dutasteridu zotrvalo v štúdii 4 roky. Väčšina (71 %) z 2 340 jedincov v predĺženej otvorenej štúdii dokončila ďalšie 2 roky otvorenej liečby.


Najdôležitejšími parametrami klinickej účinnosti bol Index symptómov podľa Americkej urologickej asociácie (AUA‑SI), maximálny prietok moču (Qmax) a výskyt akútnej retencie moču a chirurgického zákroku súvisiaceho s BPH.


AUA‑SI je sedempoložkový dotazník o symptómoch týkajúcich sa BPH s maximálnym bodovým skóre 35. Na začiatku štúdií mali pacienti priemerné skóre približne 17. Po šesťmesačnej, jednoročnej a dvojročnej liečbe mala skupina s placebom priemerné zlepšenia o 2,5; 2,5 a 2,3 bodu, zatiaľ čo skupina s dutasteridom sa zlepšila o 3,2; 3,8 a 4,5 bodu, v uvedenom poradí. Rozdiely medzi skupinami boli štatisticky signifikantné. Zlepšenie uvedené v AUA‑SI pozorované počas prvých 2 rokov dvojito zaslepenej liečby sa zachovalo počas ďalších 2 rokov predĺžených otvorených štúdií.


Qmax(maximálny prietok moču):

Priemerná východisková hodnota Qmaxv štúdiách bola približne 10 ml/sekunda (normálny Qmax 15 ml/sek.). Po jednom a dvoch rokoch liečby sa prietok v skupine s placebom zlepšil o 0,8 a 0,9 ml/sek. a 1,7 a 2,0 ml/sek. v skupine s dutasteridom. Rozdiel medzi skupinami bol štatisticky signifikantný od 1. mesiaca po 24. mesiac. Zvýšenie maximálnej rýchlosti prietoku moču pozorované počas prvých 2 rokov dvojito zaslepenej liečby sa zachovalo počas ďalších 2 rokov predĺžených otvorených štúdií.


Akútna retencia moču (AUR) a chirurgická intervencia:

Po dvoch rokoch liečby bola incidencia AUR v skupine s placebom 4,2 % oproti 1,8 % v skupine s dutasteridom (57 % zníženie rizika). Tento rozdiel je štatisticky signifikantný a znamená, že 42 pacientov (95 % IS 30 ‑ 73) musí byť liečených počas dvoch rokov, aby sa zabránilo jednému prípadu AUR.


Incidencia chirurgického zákroku súvisiaceho s BPH bola po dvoch rokoch 4,1 % v skupine s placebom a 2,2 % v skupine s dutasteridom (48 % zníženie rizika). Tento rozdiel je štatisticky signifikantný a znamená, že 51 pacientov (95 % IS 33 ‑ 109) musí byť liečených počas dvoch rokov, aby sa zabránilo jednej chirurgickej intervencii.


Poruchy vlasov:

Účinok dutasteridu na rozloženie vlasov sa počas fázy III programu formálne neskúmal, inhibítory 5-alfa-reduktázy však môžu znížiť vypadávanie vlasov a môžu vyvolať rast vlasov u osôb s mužským typom vypadávania vlasov (mužskou androgenetickou alopéciou).


Funkcia štítnej žľazy:

Funkcia štítnej žľazy bola hodnotená v jednoročnej štúdii u zdravých mužov. Hladiny voľného tyroxínu boli počas liečby dutasteridom stabilné, ale hladiny TSH boli na konci jednoročnej liečby v porovnaní s placebom mierne zvýšené (o 0,4 MCIU/ml). Aj keď hladiny TSH boli premenlivé, medián rozsahov TSH (1,4 ‑ 1,9 MCIU/ml) zostal v rámci referenčných limitov (0,5 ‑ 5/6 MCIU/ml), hladiny voľného tyroxínu boli stabilné v rámci referenčného rozsahu a podobné pri placebe a aj v liečbe dutasteridom, zmeny v TSH však neboli považované za klinicky signifikantné. V klinických štúdiách sa nedokázal nepriaznivý vplyv dutasteridu na funkciu štítnej žľazy.


Neoplázia prsníkov:

V dvojročných klinických skúšaniach, ktoré poskytujú 3 374 pacientorokov expozície dutasteridu, a v čase registrácie do predĺženej dvojročnej otvorenej štúdii, boli hlásené 2 prípady karcinómu prsníka u pacientov liečených dutasteridom a 1 prípad u pacienta dostávajúceho placebo. V 4‑ročných klinických skúšaniach CombAT a REDUCE, ktoré poskytujú 17 489 pacientorokov expozície dutasteridu a 5 027 pacientorokov expozície kombinácii dutasteridu a tamsulozínu, neboli hlásené žiadne ďalšie prípady karcinómu prsníka v žiadnej z liečebných skupín.


V súčasnosti nie je jasné, či je medzi výskytom karcinómu prsníka u mužov a dlhodobým užívaním dutasteridu príčinný vzťah.


Účinky na mužskú fertilitu:

Účinky dutasteridu v dávke 0,5 mg/deň na charakteristické vlastnosti spermy boli hodnotené u zdravých dobrovoľníkov vo veku 18 až 52 rokov (n = 27 pre dutasterid, n = 23 pre placebo) počas 52 týždňov liečby a 24 týždňov sledovania po liečbe. V 52. týždni bolo v skupine s dutasteridom priemerné percentuálne zníženie od východiskových hodnôt v celkovom počte spermií 23 %, v objeme spermy 26 % a v motilite spermií 18 % po prepočte na zmeny oproti východiskovým hodnotám v skupine s placebom. Koncentrácia spermií a morfológia spermií nebola ovplyvnená. Po 24 týždňoch sledovania zostala priemerná percentuálna zmena v celkovom počte spermií v skupine s dutasteridom o 23 % nižšia ako boli východiskové hodnoty. Zatiaľ čo priemerné hodnoty pre všetky parametre zostali vo všetkých časových bodoch v rámci referenčných rozsahov a nesplnili vopred definované kritériá pre klinicky signifikantnú zmenu (30 %), dvaja jedinci v skupine s dutasteridom mali v 52. týždni zníženia v počte spermií vyššie ako 90 % od východiskových hodnôt, s čiastočným obnovením počas 24‑týždňového sledovania. Možnosť zníženej mužskej fertility nie je možné vylúčiť.


DUTASTERID V KOMBINÁCII S ALFABLOKÁTOROM TAMSULOZÍNOM


Dutasterid 0,5 mg/deň (n = 1 623), tamsulozín 0,4 mg/deň (n = 1 611) alebo kombinácia dutasterid 0,5 mg plus tamsulozín 0,4 mg (n = 1 610) sa hodnotila u mužov so stredne ťažkými až ťažkými symptómami benígnej hyperplázie prostaty (BPH), ktorí mali prostatu > 30 ml a hodnotu PSA v rozmedzí 1,5 ‑ 10 ng/ml v multicentrickej, medzinárodnej, randomizovanej, dvojito zaslepenej štúdii s paralelnými skupinami (štúdia CombAT). Približne 53 % jedincov bolo predtým liečených inhibítorom 5-alfa-reduktázy alebo alfablokátorom. Primárnym koncovým ukazovateľom účinnosti počas prvých dvoch rokov liečby bola zmena medzinárodného skóre symptómov prostaty (IPSS), čo je dotazník s ôsmymi otázkami vychádzajúci z AUA‑SI s dodatočnou otázkou o kvalite života. Sekundárne koncové ukazovatele účinnosti po2 rokoch liečby zahŕňali maximálnu rýchlosť prietoku moču (Qmax) a objem prostaty.

Pri kombinácii sa dosiahlo významné zlepšenie skóre IPSS od 3. mesiaca v porovnaní s dutasteridom a od 9. mesiaca v porovnaní s tamsulozínom.Pokiaľ ide o Qmax, pri kombinácii sa dosiahlo významné zlepšenie od 6. mesiaca v porovnaní s dutasteridom aj tamsulozínom.


Primárnym koncovým ukazovateľom účinnosti po 4 rokoch liečby bol čas do výskytu prvej epizódy AUR alebo do potreby chirurgického zákroku súvisiaceho s BPH. Po 4 rokoch liečby sa pri kombinovanej liečbe štatisticky signifikantne znížilo riziko AUR alebo chirurgického zákroku súvisiaceho s BPH (65,8 % zníženie rizika, p < 0,001 [95 % IS 54,7 % až 74,1 %]) v porovnaní s monoterapiou tamsulozínom. Incidencia AUR alebo chirurgického zákroku súvisiaceho s BPHbola do 4. roku 4,2 % pri kombinovanej liečbe a 11,9 % pri tamsulozíne (p < 0,001). V porovnaní s monoterapioudutasteridom sa pri kombinovanej liečbe znížilo riziko AUR alebo chirurgického zákroku súvisiaceho s BPH o 19,6 % (p = 0,18[95 % IS ‑10,9 % až 41,7 %]).Incidencia AUR alebo chirurgického zákroku súvisiaceho s BPHdo 4. roka bola 4,2 % pri kombinovanej liečbe a 5,2 % pri dutasteride.


Sekundárne koncové ukazovatele účinnosti po 4 rokoch liečby zahŕňali čas do klinickej progresie (definovanej ako kompozit zhoršenia skóre IPSS o 4 body, epizód AUR súvisiacich s BPH, inkontinencie, infekcie močových ciest (UTI) a renálnej insuficiencie), zmenu medzinárodného skóre symptómov prostaty (IPSS), maximálnu rýchlosť prietoku moču (Qmax) a objem prostaty. Výsledky po 4 rokoch liečby sú uvedené nižšie:


Parameter


Časový ukazovateľ

Kombinácia

Dutasterid

Tamsulozín

AUR alebo chirurgický zákrok súvisiaci s BPH (%)

Incidencia v 48. mesiaci

4,2

5,2

11,9a

Klinická progresia* (%)

48. mesiac

12,6

17,8b

21,5a

IPSS (jednotky)

[Východisková hodnota]

48. mesiac (Zmena oproti východiskovej hodnote)

[16,6]

-6,3

[16,4]

-5,3b

[16,4]

-3,8a

Qmax (ml/sek.)

[Východisková hodnota]

48. mesiac (Zmena oproti východiskovej hodnote)

[10,9]

2,4

[10,6]

2,0

[10,7]

0,7a

Objem prostaty (ml)

[Východisková hodnota]

48. mesiac (% zmeny oproti východiskovej hodnote)

[54,7]

-27,3

[54,6]

-28,0

[55,8]

+4,6a

Prechodná zóna objemu prostaty (ml)#


[Východisková hodnota]

48. mesiac (% zmeny oproti východiskovej hodnote)

[27,7]

-17,9

[30,3]

-26,5

[30,5]

18,2a

BPH Index dopadu (BII) (jednotky)

[Východisková hodnota]

48. mesiac (Zmena oproti východiskovej hodnote)

[5,3]

-2,2

[5,3]

-1,8b

[5,3]

-1,2a

IPSS otázka 8 (BPH - súvisiaca so zdravotným stavom) (jednotky)

[Východisková hodnota]

48. mesiac (Zmena oproti východiskovej hodnote)

[3,6]

-1,5

[3,6]

-1,3b

[3,6]

-1,1a

Východiskové hodnoty sú priemerné hodnoty a zmeny od východiskového stavu sú upravené priemerné zmeny.

*Klinická progresia bola definovaná ako kompozit zhoršenia skóre IPSS o 4 body, epizód AUR súvisiacich s BPH, inkontinencie, UTI a renálnej insuficiencie.

# Meraný vo vybraných pracoviskách klinického skúšania (13 % randomizovaných pacientov)

a. Pri kombinácii sa dosiahlo signifikantné zlepšenie (p < 0,001) oproti tamsulozínu v 48. mesiaci

b. Pri kombinácii sa dosiahlo významné zlepšenie (p < 0,001) oproti dutasteridu v 48. mesiaci


Srdcové zlyhanie


V štvorročnej štúdii BPH s dutasteridom v kombinácii s tamsulozínom, ktorá bola vykonaná u 4 844 mužov (štúdia CombAT), bola incidencia srdcového zlyhania ako kompozitného termínu v skupine s kombináciou (14/1 610; 0,9 %) vyššia ako v skupine s monoterapiou: dutasterid (4/1 623; 0,2 %) a tamsulozín (10/1 611; 0,6 %).


V samostatnej 4-ročnej štúdii s 8 231 mužmi vo veku 50 až 75 rokov, s predchádzajúcou negatívnou biopsiou overujúcou karcinóm prostaty a s východiskovou hodnotou PSA medzi 2,5 ng/ml a 10,0 ng/ml u 50‑ až 60‑ročných mužov, alebo medzi 3 ng/ml a 10,0 ng/ml u mužov starších ako 60 rokov (štúdia REDUCE) bola vyššia incidencia srdcového zlyhania ako kompozitného termínu u jedincov, ktorí užívali dutasterid v dávke 0,5 mg jedenkrát denne (30/4 105, 0,7 %) v porovnaní s jedincami, ktorí dostávali placebo (16/4 126, 0,4 %). Post hoc analýza tejto štúdie preukázala vyššiu incidenciu srdcového zlyhania ako kompozitného termínu u jedincov užívajúcich dutasterida alfablokátor súbežne (12/1 152, 1,0 %), v porovnaní s jedincami, ktorí užívali dutasterid a neužívali alfablokátor (18/2 953, 0,6 %), ktorí dostávali placebo a užívali alfablokátor (1/1 399, < 0,1 %), alebo ktorí dostávali placebo a neužívali alfablokátor (15/2 727, 0,6 %) (pozri časť 4.4).


KARCINÓM prostaty a nádory vysokého stupňa


V 4‑ročnom porovnaní placeba a dutasteridu u 8 231 mužov vo veku 50 až 75 rokov, s predchádzajúcou negatívnou biopsiou overujúcou karcinóm prostaty a s východiskovou hodnotou PSA medzi 2,5 ng/ml a 10,0 ng/ml u 50‑ až 60‑ročných mužov, alebo medzi 3 ng/ml a 10,0 ng/ml u mužov starších ako 60 rokov (štúdia REDUCE), boli u 6 706 jedincov k dispozícii údaje o ihlovej biopsii prostaty (primárne vyžiadanej protokolom) na analýzu zameranú na určenie Gleasonovho skóre. V tejto štúdii sa u 1 517 jedincov stanovila diagnóza karcinóm prostaty. Väčšina karcinómov prostaty detegovateľných biopsiou v oboch liečebných skupinách bola diagnostikovaná ako karcinómy nízkeho stupňa (Gleasonovo skóre 5 ‑ 6, 70 %).


Zaznamenala sa vyššia incidencia karcinómov prostaty s Gleasonovým skóre 8 ‑ 10 v skupine s dutasteridom (n = 29, 0,9 %) v porovnaní so skupinou s placebom (n = 19, 0,6 %) (p = 0,15). V 1. ‑ 2. roku liečby bol počet jedincov s karcinómami s Gleasonovým skóre 8 ‑ 10 v skupine s dutasteridom (n = 17, 0,5 %) a v skupine s placebom (n = 18, 0,5 %) podobný. V 3. ‑ 4. roku liečby sa diagnostikoval vyšší počet karcinómov s Gleasonovým skóre 8 ‑ 10 v skupine s dutasteridom(n = 12, 0,5 %) v porovnaní so skupinou s placebom (n = 1, < 0,1 %) (p = 0,0035). K dispozícii nie sú údaje o vplyve dutasteridu po 4 rokoch liečby u mužov s rizikom vzniku karcinómu prostaty. Percento jedincov s diagnostikovaným karcinómom s Gleasonovým skóre 8 ‑ 10, bolo v rámci časových období štúdie (1. ‑ 2. rok a 3. ‑ 4. rok) zhodné v skupine s dutasteridom (0,5 % v každom časovom období), kým v skupine s placebom bolo percento jedincov s diagnostikovaným karcinómom s Gleasonovým skóre 8 ‑ 10, nižšie v priebehu 3. - 4. roku ako v priebehu 1. ‑ 2. roku (< 0,1 % oproti 0,5 %, v uvedenom poradí) (pozri časť 4.4). V incidencii karcinómov s Gleasonovým skóre 7 ‑ 10 sa nezistil žiaden rozdiel (p = 0,81).


V 4‑ročnej štúdii BPH (CombAT), v rámci ktorej sa nerobili žiadne protokolom vyžiadané biopsie a všetky diagnózy karcinómu prostaty sa zakladali na for-cause (diagnostických) biopsiách, bola incidencia karcinómu s Gleasonovým skóre 8 ‑ 10 pri dutasteride (n = 8, 0,5 %), pri tamsulozíne (n = 11, 0,7 %) a pri kombinovanej liečbe (n = 5, 0,3 %).


Súvislosť medzi dutasteridom a karcinómom prostaty vysokého stupňa nie je jasný.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní jednorazovej dávky 0,5 mg dutasteridu sú maximálne sérové koncentrácie dutasteridu dosiahnuté za 1 až 3 hodiny. Absolútna biologická dostupnosť je približne 60 %. Biologická dostupnosť dutasteridu nie je ovplyvnená jedlom.


Distribúcia

Dutasterid má veľký distribučný objem (300 až 500 l) a je silne viazaný na plazmatické proteíny (> 99,5 %). Po dennom dávkovaní dosiahnu sérové koncentrácie dutasteridu 65 % rovnovážnej koncentrácie v sére po 1 mesiaci a približne 90 % po 3 mesiacoch.

Rovnovážne koncentrácie v sére (CSS) v hodnote približne 40 ng/ml sa dosiahnu po 6 mesiacoch pri dávkovaní 0,5 mg jedenkrát denne. Oddelenie dutasteridu zo séra do spermy bolo v priemere 11,5 %.


Eliminácia

Dutasterid je v rozsiahlej miere metabolizovaný in vivo. In vitro je dutasterid metabolizovaný cytochrómom P450 3A4 a 3A5 na tri monohydroxylové metabolity a jeden dihydroxylový metabolit.


Po perorálnej dávke dutasteridu 0,5 mg/deň do rovnovážneho stavu, sa 1,0 % až 15,4 % (priemer 5,4 %) podanej dávky vylučuje vo forme nezmeneného dutasteridu stolicou. Zvyšok sa vylučuje stolicou vo forme 4 hlavných metabolitov, z ktorých každý obsahuje 39 %, 21 %, 7 % a 7 % látok súvisiacich s liekom a 6 vedľajších metabolitov (menej ako 5 % každý). V ľudskom moči sú detegované len stopové množstvá nezmeneného dutasteridu (menej ako 0,1 % dávky).


Eliminácia dutasteridu je dávkovo závislá a zdá sa, že pre proces sú charakteristické dve paralelné cesty eliminácie, jedna je saturovateľná pri klinicky relevantných koncentráciách a jedna nie je saturovateľná.

Pri nízkych sérových koncentráciách (menej ako 3 ng/ml) je dutasterid rýchlo odstránený oboma cestami eliminácie, cestou závislou od koncentrácie a aj cestou nezávislou od koncentrácie. Pri jednorazových dávkach 5 mg alebo menej bol dokázaný rýchly klírens a krátky polčas 3 až 9 dní.


Pri terapeutických koncentráciách, po opakovanej dávke 0,5 mg/deň, prevláda pomalšia, lineárna cesta eliminácie a polčas je približne 3 ‑ 5 týždňov.


Staršie osoby

Farmakokinetické vlastnosti dutasteridu boli hodnotené u 36 zdravých mužov vo veku medzi 24 a 87 rokov po podaní jednorazovej 5 mg dávky dutasteridu. Nebol pozorovaný žiadny signifikantný vplyv veku na expozíciu dutasteridu, ale u mužov mladších ako 50 rokov bol polčas kratší. Polčas nebol štatisticky rozdielny pri porovnaní skupiny 50‑ až 69‑ročných so skupinou starších ako 70‑ročných.


Porucha funkcie obličiek

Vplyv poruchy funkcie obličiek na farmakokinetiku dutasteridu sa neskúmal. Menej ako 0,1 % ustálenej 0,5 mg dávky dutasteridu je však izolované v ľudskom moči, a tak sa u pacientov s poruchou funkcie obličiek nepredpokladá žiadne klinicky signifikantné zvýšenie plazmatických koncentrácií dutasteridu (pozri časť 4.2).


Porucha funkcie pečene

Vplyv poruchy funkcie pečene na farmakokinetiku dutasteridu sa neskúmal (pozri časť 4.3). Keďže sa dutasterid vylučuje hlavne cez metabolizmus, očakáva sa, že u týchto pacientov sú zvýšené plazmatické hladiny dutasteridu a predĺžený polčas dutasteridu (pozri časť 4.2 a časť 4.4).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Súčasné štúdie všeobecnej toxicity, genotoxicity a karcinogenity nepreukázali žiadne konkrétne riziko pre ľudí.


Štúdie reprodukčnej toxicity u samcov potkanov ukázali zníženú hmotnosť prostaty a semenných mechúrikov, zníženú sekréciu z vedľajších genitálnych žliaz a redukciu v indexoch fertility (spôsobenú farmakologickým účinkom dutasteridu). Klinický význam týchto zistení nie je známy.


Tak ako pri iných inhibítoroch 5-alfa-reduktázy bola zaznamenaná feminizácia samčích plodov u potkanov a králikov, keď bol dutasterid podávaný počas gestácie. Dutasterid bol zistený v krvi samíc potkanov po párení so samcami liečenými dutasteridom. Keď bol dutasterid podávaný počas gestácie primátom, nebola pozorovaná žiadna feminizácia samčích plodov pri krvných expozíciách, ktoré značne prevyšovali tie, ktorých výskyt je pravdepodobný v ľudských spermiách. Nie je pravdepodobné, že mužský plod bude nepriaznivo postihnutý po transfere dutasteridu spermiami.


6. FARMACEUTICKÉ informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Obsah kapsuly:

butylhydroxytoluén (E321)

glycerolmonokaprylokaprát (typ I)


Obal kapsuly:

želatína

glycerol

oxid titaničitý (E171)

žltý oxid železitý (E172)


Ďalšie zložky:

triglyceridy so stredne dlhým reťazcom

lecitín (môže obsahovať sójový olej) (E322)

čistená voda


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


30 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Biele nepriehľadnéPVC/PVDC/Al blistre obsahujú 10, 30, 50, 60 a 90 kapsúl.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Dutasterid sa absorbuje cez kožu, a preto sa musí zabrániť kontaktu s kapsulami s vytekajúcim obsahom. Ak došlo ku kontaktu s kapsulami s vytekajúcim obsahom, postihnutá oblasť sa musí okamžite umyť mydlom a vodou (pozri časť 4.4).


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ Rozhodnutia o registrácii


CANDE s.r.o.,

E. Belluša 4,

921 01 Piešťany,

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


87/0132/15-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2015

13

DUTAMED 0,5 mg