+ ipil.sk

Dysport 500 UPríbalový leták

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/05266-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Dysport500 U

prášok na injekčný roztok


Botulotoxín typu A – hemaglutinínový komplex


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľasa dozviete:

1. Čo je Dysport 500 U a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Dysport 500 U

3. Ako používať Dysport 500 U

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Dysport 500 U

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Dysport 500 U a na čo sa používa


Dysport 500 U je toxín produkovaný baktériou Clostridium botulinum. Toxín pôsobí tak, že zastavuje sťahovanie svalov. Toxín zamedzuje uvoľnenie chemickej látky medzi nervom a svalom, ktoré za normálnych okolností spôsobí sťahovanie svalov. Toto pomáha znižovať nezvyčajné svalové sťahy známe ako spazmy.


Dysport 500 U sa používa u dospelých na liečbu svalového spazmu

 • okolo očí (blefarospazmus)

 • na tvári (hemifaciálny spazmus)

 • v oblasti krku a ramien (spastická torticollis)

 • hyperfunkčnej línie na tvári

 • horných končatín u pacientov po cievnej mozgovej príhode


Dysport 500 U sa používa na liečbu nadmerného potenia v podpazuší u dospelých (ťažká primárna axillárna hyperhidróza rezistentná na konzervatívnu liečbu).

U detí od dvoch rokov sa Dysport 500 U používa na liečbu spazmu dolnej končatiny u detí sdetskou mozgovou obrnou (dynamická deformita nohy v zmysle pes equinus = konská noha na podklade + spasticity)


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijeteDysport 500 U


Neužívajte Dysport 500 U

- ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Dysport 500 U, obráťte sa na svojho lekára.

Existuje zvýšené riziko pri používaní Dysportu 500 U za ktorýchkoľvek z následujúcich okolností.

Informujte svojho lekára, ak:

- máte problémy s prehĺtaním,

- máte alebo ste mali bronchitídu, zápal pľúc alebo problémy s dýchaním,

- mali ste v minulosti alergickú reakciu na botulotoxín,

- máte také problémy alebo ochorenie, ktoré ovplyvňujú vaše svaly, napr. myasténia gravis (chorobná svalová slabosť),

- ľahko krvácate,

- máte infekciu v plánovanom mieste injekcie alebo pokiaľ je toto miesto opuchnuté.


Okamžite kontaktujte svojho lekára alebo nemocnicu, ak pocítite po injekcii lieku Dysport 500 U problémy s prehĺtaním, rečou alebo dýchaním!Iné lieky a Dysport 500 U

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Informujte lekára, ak užívate aminoglykozidové antibiotiká obzvlášť antibiotiká (lieky proti infekcii) alebo lieky uvoľňujúce svaly.Niektoré lieky môžu zvýšiť účinok lieku Dysport 500 U.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Použitie Dysportu 500 U u tehotných žien sa neodporúča, pokiaľ to nie je skutočne potrebné.

Použitie Dysportu 500 U u dojčiacich žien sa neodporúča.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Dysport 500 U môže spôsobiť svalovú slabosť alebo poruchy zraku.

Pokiaľ sa u vás vyskytne svalová slabosť alebo porucha videnia, neriaďte vozidlá a neobsluhujte stroje.


Dysport 500 U obsahuje

Dysport 500 U obsahuje malé množstvo albumínu získaného z ľudskej krvi. Riziko prenosu vírusovej infekcie po použití ľudskej krvi alebo prípravkov z krvi sa nemôže vylúčiť s absolútnou istotou.


3. Ako používaťDysport 500 U


Vždy používajtetento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekáraalebolekárnika. Lekár vám podá injekciu do miesta, ktoré určí a rozhodne sa, ako často budete liečbu dostávať. Dávka a liečebný interval závisí od ochorenia, na ktoré sa liečite.


Injekčná liekovka Dysportu 500 U sa má použiť len pre vás a pre jedno liečebné sedenie.


Liečba v oblasti očí a liečba v oblasti tváre:

Obvyklá počiatočná dávka je 40 jednotiek na jednej strane. Dávka môže byť zvýšená na 80, prípadne až na 120 jednotiek na jednej strane. Dávka sa rozdelí do niekoľkých predtým zvolených miest. Maximálna podaná dávka nesmie prekročiť 120 jednotiek. Začiatok zlepšenia možno očakávať v priebehu 2- 4 dní s maximom v priebehu dvoch týždňov. Liečba sa opakuje podľa potreby, približne každých 12 týždňov, ale nie častejšie.


Liečba v oblasti krku a ramena:

Obvyklá dávka je 500 jednotiek rozdelených medzi 2- 3 najviac postihnutých svalov. U starších pacientov alebo pacientov s menšou hmotnosťou možno podať nižšiu dávku. Maximálna podaná dávka nesmie presiahnuť 1 000 jednotiek. Zlepšenie možno očakávať v priebehu jedného týždňa. Liečba sa opakuje podľa potreby, približne každých 12 týždňov.


Liečba v oblasti končatín:

Obvyklá dávka je 1 000 jednotiek a rozdelí sa medzi postihnuté svaly. Táto dávka nesmie byť prekročená. Zlepšenie možno očakávať v priebehu dvoch týždňov. Liečba sa opakuje podľa potreby, približne každých 16 týždňov, ale nie častejšie než každých 12 týždňov.


Liečba nadmerného potenia:

Obvyklá dávka je 100 jednotiek na jedno podpazušie. Dávka sa rozdelí do 10 predtým zvolených miest. Dávku možnozvýšiť až na 200 jednotiek. Maximálna dávka nesmie prekročiť 200 jednotiek na jedno podpazušie. Maximálne zlepšenie možnoočakávať v druhom týždni po liečbe. Liečba sa opakuje podľa potreby, približne každých 48 týždňov, ale nie častejšie než každých 12 týždňov.


Liečba dolných končatín u detí:

Obvyklá počiatočná dávka je 20 jednotiek/kg hmotnosti, dávka sa rozdelí do lýtok oboch končatín. Pokiaľ je postihnuté len 1 lýtko, podáva sa 10 jednotiek/kg hmotnosti. Dalšia dávka sa dávkuje v rozmedzí 10 – 30 jednotiek/kg hmotnosti rozdelených medzi obe končatiny. Maximálna dávka nesmie prekročiť1 000 jednotiek na pacienta. Zlepšenie možno očakávať v priebehu dvoch týždňov. Liečba sa opakuje podľa potreby, približne každých 16 týždňov, ale nie častejšie ako každých 12 týždňov.


Liečba hyperfunkčných línií na tvári:

Na liečbu hyperfunkčných línií na tvári sa odporúča použiť elektromyografiu s cieľom získať maximálny terapeutický efekt pri minimálnej možnej použitej dávke lieku.

Dávku musí stanoviť lekár na základe svalovej sily a svalovej kinetiky pacienta.

Aplikácia sa vykonáva intramuskulárne do svalu súvisiaceho s hyperfunkčnou líniou, a to injekčnou striekačkou s inzulínovou ihlou 30 ½ gauge.

Odlíčte a dezinfikujte pokožku lokálnym antiseptikom v glabelárnej oblasti.

Intramuskulárnu injekciu treba aplikovať do pokožky pod pravým uhlom pri použití sterilných ihiel veľkosti 29 – 30 G (gauge).

Odporúčaná dávka 50 jednotiek Dysportu 500 U sa musí rozdeliť do 5 injekčných miest.

10 jednotiek je nutné intramuskulárne aplikovať do každého z piatich miest: 2 injekcie do zvrašťovača obočia (corrugator supercilii) v 5 mm rozmedzí a jedna injekcia do štíhleho svalu (musculus procerus) blízko nazálno frontálneho oblúka.

Najvnútornejší bod, corrugator, sa nachádza 8 mm od procerusa 8 mm od vrchnej strany očnice. Pacient by mal pravidelne zmršťovať čelo, aby sa tieto body dali lepšie určiť.

Aby nedošlo k ptóze, je nutné vyhnúť sa injekciám do oblasti levator palpebrae superoris. Vpichy do laterálneho corrugatoramusia byť vykonané aspoň 1cm nad oblasťou nadočnicovej kosti.

Injekcie sa musia opakovať približne každých 16 týždňov. Prestávka medzi injekciami nemá byť menej ako 3 mesiace.

Vejáriky vrások: 30 - 45 jednotiek na každej strane, rozmiestnených do troch bodov od 10 do 15 jednotiek v úrovni očného kútika a 1 cm laterálne k laterálnej stene orbity. Ďalší bod leží 1,5 cm pod vyššie uvedeným bodom a mierne mediálne od prvého aplikačného miesta.

Aby sa dosiahol lepší výsledok liečby, môže sa aplikačné miesto jemne masírovať, silnejšie vonkajším smerom. Je možné pridať aplikačné miesta, je však treba mať na pamäti, že účinok toxínu sa obvykle rozšíri v oblasti 1 cm od injekčného miesta. Táto injekcia môže spôsobiť diplopiu, ektropium a asymetrický úsmev z poškodenia hornej časti m. zygomaticus.

Horizontálne línie v oblasti čela: aplikuje sa 30 - 45 jednotiek pre parciálnu liečbu a 60 - 80 jednotiek pre úplnú paralýzu. Zdanlivá čiara sa vedie horizontálne cez čelo medzi obočím a vlasovou čiarou. Do každého bodu sa aplikuje 6 jednotiek. Počiatočná čiara môže začínať na vertikálnej čiare prechádzajúcej cez každú pupilu. Medzi tieto dve miesta sa aplikujú dve ďalšie injekcie s rovnakými dávkami, takže celkom sa liek podá na tejto horizontálnej čiare do štyroch rovnako vzdialených miest. Miesta aplikácie sa pevne masírujú.


Pevne masírujte nasledujúce miesta; krk (platyzma) 90 - 180 jednotiek celkom na oboch stranách. Vyššie dávky môžu spôsobiť dysfágiu alebo slabosť krčných svalov z pôsobenia toxínu na svalovú skupinu v blízkosti miesta aplikácie.

Poučte pacienta, aby vyvolal kontrakciu platyzmy, čím sa zreteľne ukážu pruhy platyzmy.

Celková dávka 45 jednotiek sa aplikuje do 3 miest (15 jednotiek do každého miesta). Normálne sa liek aplikuje pri každej návšteve do 2 - 4 oblastí, celkom teda 90 - 180 jednotiek. Horizontálne línie sa liečia podaním 60 - 90 jednotiek pozdĺž línií vo vzdialenostiach 2-3 cm.

Línie v hornej oblasti pery – aplikuje sa 6 - 27 jednotiek, 3 - 6 jednotiek na líniu. Začína sa s nižšou dávkou a povrchnejšie, aby sa neohrozila činnosť úst. Sulcus nasolabialis – 6 U - 10 jednotiek na každej strane za EMG lokalizácie m. levator labii superioris a nosného krídla. Oblasť brady – 15 - 30 jednotiek. Injekcie v tejto oblasti môžu ľahko viesť k poškodeniu funkcie úst. Použite nižšiu počiatočnú dávku. Stupňujte oslabovanie ďalšími aplikáciami pri opakovaných návštevách. Účinok začína obvykle za 4-72 hodín po podaní a trvá 4-6 mesiacov.


Ak použijete viac Dysportu 500 U, ako máte

Pokiaľ dostanete viac Dysportu 500 U, ako potrebujete, môže dôjsť k slabosti iných svalov, skôr ako boli injikované. Nemusí k tomu dôjsť bezprostredne. Pokiaľ k tomu dôjde, okamžite vyhľadajte lekára.


Ak zabudnete použiťDysport 500 U

Pokiaľ zmeškáte injekciu, nestane se nič iného len, že sa svalové spazmy možu vrátiť. Vyhľadajte svojho lekára a on rozhodne, kedy je potrebná dalšia injekcia.


Ak prestanete používaťDysport 500 U

Vaše svalové pohyby sa vrátia do stavu pred liečbou.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Okamžite kontaktujte svojho lekára alebo nemocnicu, ak pocítite po injekcii Dysportu 500 U problémy s prehĺtaním, rečou alebo dýchaním!


Veľmi časté:( 1/10). Časté:( 1/100 až < 1/10). Menej časté:( 1/1000 až < 1/100). Zriedkavé: ( 1/10000 až < 1/1000). Veľmi zriedkavé:(< 1/10000)

Veľmi zriedkavé(menej ako 1 z 10 000 pacientov):


Oznámte svojmu lekárovi, ak si všimnete ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov.


Zriedkavobola hlásená precitlivenosť. Neboli hlásené žiadne prípady závažnej alergie alebo alergického šoku.

Veľmi zriedkavéboli hlásené vedľajšie účinky z rozšírenia účinku toxínu z miesta injekcie do vzdialených miest (nadmerná svalová slabosť, poruchy prehĺtania, aspiračná pneumónia, ktorá môže byť osudná).


Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené všetkými indikáciami:

Časté: generalizovaná slabosť, únava, príznaky podobné nádche, bolesť/modrina v mieste injekcie.

Menej časté: svrbenie

Zriedkavé: kožné vyrážky, bolesť svalov


Nežiaduce účinky špecifické pre jednotlivé indikácie:


Injekcie do oblasti horných končatín:

Boli pozorované nasledujúce nežiaduce účinky, obvykle miernej alebo strednej intenzity.


Časté: porucha prehĺtania (hlásená pri nadmernej dávke), svalová slabosť končatín, náhodné poranenia/pády.


Injekcie do oblasti dolných končatín u detí:

Boli pozorované nasledujúce vedľajšie účinky, obvykle miernej alebo strednej intenzity.


Časté: hnačka, svalová slabosť nohy, močová inkontinencia, nezvyčajná chôdza, náhodné poranenia spôsobené pádom, svalová bolesť.Náhodné poranenia spôsobené pádom a neprirodzenou chôdzou, môžu byť zapríčinené preslabnutím svalov a/alebo lokálnym rozšírením Dysportu 500 U do iných svalov, ktoré zodpovedajú za pohyb alebo rovnováhu.


Injekcie do oblasti krku a ramien:

Boli pozorované nasledujúce vedľajšie účinky, obvykle miernej alebo strednej intenzity


Veľmi časté: poruchy prehĺtania, sucho v ústach, svalová slabosť

Časté: poruchy hlasu, dýchavičnosť, bolesť hlavy, závrat, slabosť tvárových svalov, rozmazané videnie, zníženie zrakovej ostrosti, bolesť krku, bolesť kostrovej a svalovej sústavy, svalová bolesť, bolesť rúk a prstov, stuhnutosť svalov

Menej časté: dvojité videnie, pokles horného alebo dolného viečka

Zriedkavé: aspirácia (vdýchnutie cudzieho telesa), strata svalového tkaniva, porucha čeľuste


Porucha prehĺtania je závislá na dávke. Je potrebné dodržiavať miernu diétu do odznenia príznakov.


Injekcie do oblasti očí a tváre:

Boli pozorované nasledujúce vedľajšie účinky, obvykle miernej alebo strednej intenzity


Veľmi časté: pokles viečka

Časté: oslabenie tvárových svalov, dvojité videnie, suché oko, slzenie, edém viečka

Menej časté: obrna lícneho nervu

Zriedkavé: oslabenieoko-hybných svalov, oslabeniedolného viečka s odchýlením (entropia)


Vedľajšie účinky sa môžu objaviť v dôsledku toho, že injekcia Dysportu 500 U dočasne oslabuje iné susedné svalové skupiny.


Injekcie do oblasti podpazušia:

Boli pozorované nasledujúce vedľajšie účinky, obvykle miernej alebo strednej intenzity


Časté: kompenzačné potenie (zvýšené potenie v neliečených oblastiach), dýchavičnosť, bolesť ramena, paže a krku, svalová bolesť ramena a lýtka

Menej časté: závrat, bolesť hlavy, tŕpnutie alebo necitlivosť v rukách alebo nohách, mimovoľné svalové sťahy očného viečka, nával horúčavy, krvácanie z nosa


Injekcie do oblasti hyperfunkčných línií na tvári:

Boli pozorované nasledujúce vedľajšie účinky, obvykle miernej alebo strednej intenzity


Časté: zraková ochabnutosť, edém viečka, zvýšené slzenie, suché oko, svalové trhanie, bolesť hlavy, slabosť priľahlého svalu v oblasti injekcie. Toto môže zvyčajne viesť k zníženiu očného viečka, astenópii alebo paréze lícneho svalu alebo poruche zraku.

Menej časté: kožná vyrážka, svrbenie

Zriedkavé: porucha videnia, škvrnité videnie, dvojité videnie, porucha pohyblivostí očí, precitlivenosť, žihľavka


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Dysport 500 U


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liekpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Neotvorené injekčné liekovky sa musia uchovávať pri teplote medzi 2oC - 8oC.

Dysport 500 U sa musí uchovávať v chladničke na pracovisku, kde sa aplikujú injekcie, a nemá sa dávať pacientovi k skladovaniu doma. Dysport 500 U nemá byť zmrazený.

Nariedený roztok sa odporúča použiť ihneď, môže sa však uchovávať 24 hodín v chladničke pri teplote 2oC - 8oC.


Bezprostredne po liečbe pacienta má byť akýkoľvek zvyšok Dysportu 500 U (v injekčnej liekovke alebo injekčnej striekačke) inaktivovaný riedeným roztokom chlórnanu (1 % voľného chlóru). Potom sa majú všetky súčasti odstrániť v súlade so štandardnou nemocničnou praxou.


Rozliaty Dysport 500 U sa má utrieť nasávajúcou handrou namočenou v riedenom roztoku chlórnanu.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Dysport 500 Uobsahuje


- Liečivo je Botulotoxín typu A – hemaglutinín komplex 500 jednotiek (U) suchej substancie.

- Ďalšie zložky súroztok ľudského albumínu 20 %, monohydrát laktózy.

(Pozn: 1 jednotka je definovaná ako stredná letálna intraperitoneálna dávka pre myš.)


Ako vyzerá Dysport 500 Ua obsah balenia


1 alebo 2 injekčné liekovky po 500 jednotkách.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Ipsen Pharma

65 Quai Georges Gorse

92100 Boulogne Billancourt

Francúzsko


Výrobca:

Ipsen Biopharm Limited

Ash Road, Wrexham LL 139 UF

Veľká Británia


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Slovenská republika

Tel.: +421-2-53412018

E-mail: meszaros@lieksro.sk


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2014.
6


Dysport 500 U

Súhrn údajov o liekuPríloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/05266-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov LIEKU


Dysport 500 U

prášok na injekčný roztok


2. KvalitatÍvnE A kvantitatÍvnE ZLOŽENIE


1 injekčná liekovka obsahuje:


Botulotoxín typu A – hemaglutinínový komplex 500 jednotiek (U) suchej substancie.


*1 U je definovaná ako stredná letálna intraperitoneálna dávka pre myš


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na injekčný roztok.

Biely sterilný prášok vo forme pelety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Dysport 500 U je indikovaný:

 • spasticita horných končatín u pacientov po cievnej mozgovej príhode,

 • dynamická deformita nohy v zmysle pes ekvinus na podklade spasticity u ambulantných pacientoch s detskou mozgovou obrnou (DMO) od 2 rokov,

 • spastická torticollis dospelých,

 • blefarospazmus dospelých,

 • hemifaciálny spazmus dospelých,

 • hyperfunkčné línie na tvári a hyperhidróza.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Jednotky lieku sú špecifické pre liek Dysport 500 U a nie sú zameniteľné s iným liekom obsahujúcim botulínový toxín.


Dysport 500 U majú podávať len školení lekári. Pred prepichnutím septa sa musí exponované miesto podania hlavnej dávky vyčistiť alkoholom. Odporúčajú sa ihly veľkosti 23 alebo 25 G /gauge/.


Spasticita horných končatín po cievnej mozgovej príhode:

Dávkovanie:


Odporúčaná dávka je 1000 U, rozdelená medzi nasledovnými piatimi svalmi: flexor digitorum profundus (FDP), flexor digitorum superficialis (FDS), flexor carpi ulnaris (FCU), flexor carpi radialis (FCR) a biceps brachii (BB). Umiestnenie injekcií sa má riadiť štandardným umiestnením používaným pri elektromyografii (EMG), prípadne skutočné miesto injekcie bude určené palpáciou. Do všetkých svalov okrem m.biceps brachiisa podá injekcia do jedného miesta, do m.biceps brachiisa podá injekcia do dvoch miest. Odporúčané rozdelenie dávky uvádza tabuľka:

  1. BB

  1. FDP

  1. FDS

  1. FCU

  1. FCR

  1. Celková dávka

  1. Dysport 500 U

  1. 300 – 400 U

  1. 150 U

  1. 150 – 250 U

  1. 150 U

  1. 150 U

  1. 1 000 U

  1. Úvodná dávka sa má znížiť, pokiaľ je predpoklad, že táto dávka môže spôsobiť excesívnu slabosť cieľových svalov, ako napr. u pacientov, u ktorých cieľové svaly sú malé, alebo tam, kde sa nebude injikovať do m.biceps brachii, alebo u pacientov, u ktorých sa musia podať mnohopočetné injekcie.

Maximálna podaná dávka nesmie presiahnuť 1000 U.

Klinické zlepšenie sa dá očakávať v priebehu dvoch týždňov po injekcii. Injekcie sa majú opakovať približne každých 16 týždňov alebo tak, ako to vyžadujú vracajúce sa príznaky, ale nie častejšie než každých 12 týždňov.


Deti:

Bezpečnosť a účinnosť Dysportu 500 U v liečbe spasticity horných končatínu detí nebola preukázaná.


 1. Spôsob podávania


Pri liečbe spasticity horných končatín po cievnej mozgovej príhode u dospelých sa Dysport 500 U riedi v 1,0 ml 0,9 % roztoku chloridu sodného injekcie, čím vznikne roztok Dysportu 500 U obsahujúci 500 U v 1 ml. Dysport 500 U sa v tejto indikácii podáva intramuskulárne do vyššie spomínaných piatich svalov.

 1. Dynamická deformita nohy (pes equinus) v dôsledku spasticity pri DMO u detských pacientov, vo veku 2 roky alebo starších:


Dávkovanie:


Počiatočná odporúčaná dávka je 20 U/kg telesnej hmotnosti rozdelená do lýtkových svalov oboch končatín. Pokiaľ je postihnuté len jedno lýtko, podáva sa 10 U/kg telesnej hmotnosti. Maximálna podaná dávka nesmie prekročiť 30 U/kg alebo 1000 U podľa toho, čo sa pokladá za nižšie. Použitie elektromyografie (EMG) môže pomôcť pri identifikácii najaktívnejších svalov. Ústup príznakov sa dá očakávať v priebehu dvoch týždňov po injekcii. Injekcie sa majú opakovať približne každých 16 týždňov alebo tak, ako to vyžadujú vracajúce sa príznaky, ale nie častejšie než každých 12 týždňov. Odporúča sa byť opatrný a dávka sa má znížiť, ak sú príznaky, ktoré naznačujú, že táto dávka môže vyústiť do excesívnej slabosti cieľových svalov, ako v prípade pacientov, ktorých cieľové svaly sú malé, alebo pacientov, u ktorých sa musia podať sprievodné injekcie do iných svalových skupín. Na základe vývoja odpovede po úvodnej dávke sa nasledujúca liečba môže titrovať úhrnom v rozmedzí 10 U/kg až 30 U/kg, ktorá sa rozdelí do oboch dolných končatín.

Má sa uprednostňovať cielené podanie do m. gastrocnemius, aj keď sa má zvážiť aj injekcia do m. soleusa m. tibialis posterior.


Spôsob podávania


Pri liečbe pediatrickej spasticity pri DMO sa riedi Dysport 500 U v 1,0 ml 0,9 % roztoku chloridu sodného injekcie, čím vznikne roztok Dysportu 500 U obsahujúci 500 U v 1 ml. Dysport 500 U sa podáva intramuskulárne do lýtkových svalov tak, ako je popísané vyššie.


Liečba spastického torticollis:

Dávkovanie:


Dávky odporúčané na torticollis sa dajú podať dospelým každého veku za predpokladu, že majú normálnu hmotnosť a žiadne známky zmenšenej krčnej svalovej hmoty. Nižšia dávka je vhodná u pacientov so zmenšenou telesnou hmotnosťou a u starších pacientov, kde môže byť zmenšená svalová hmota.


Iniciálna odporúčaná dávka na liečbu spastického torticollis je 500 U (1 ml) na pacienta, podaná rozdelene do 2 alebo 3 najaktívnejších krčných svalov.


Pri rotačnom torticollis sa rozdelí 500 U podaním 350 U do musculus splenius capitis ipsilaterálne v smere rotácie brady/hlavy a 150 U do musculus sternocleidomastoideus kontralaterálne k rotácii.


Pri laterocollis sa rozdelí 500 U podaním 350 U do ipsilaterálneho musculus splenius capitisa 150 U do ipsilaterálneho musculus sternocleidomastoideus. V prípadoch spojených s eleváciou ramena môže vyžadovať liečbu aj ipsilaterálny musculus trapezoideusalebo musculus levator scapulae,a to pri viditeľnej hypertrofii svalu alebo podľa elektromyografických nálezov (EMG). Pokiaľ je potrebné podať injekciu do 3 svalov, rozdelí sa 500 U podaním 300 U do musculus splenius capitis, 100 U do musculus sternocleidomastoideusa 100 U do tretieho svalu.


Pri retrocollis sa rozdelí 500 U podaním 250 U do každého musculus splenius capitis. Obojstranná injekcia do musculus spleniusmôže zvýšiť riziko slabosti krčných svalov.


U všetkých ostatných foriem torticollis veľmi závisí na znalosti špecialistu a na EMG, aby boli určené a liečené najaktívnejšie svaly. EMG sa má používať diagnosticky na všetky komplexné formy torticollis, na prehodnotenie po neúspešnej injekcii u nekomplexných prípadov a na zavádzanie injekcie do hlbokých svalov alebo u pacientov s nadváhou so zle palpovateľnými krčnými svalmi.


Pri opakovanom podaní môže byť dávka prispôsobená klinickej odpovedi a pozorovaným nežiaducim účinkom. Odporúča sa rozmedzie dávok od 250 U do 1000 U. Vyššia dávka už môže byť spojená so zvýšením nežiaducich účinkov, predovšetkým dysfágie. Maximálna podaná dávka nesmie presiahnuť 1000 U.


Ústup symptómov pri torticollis sa dá očakávať v priebehu týždňa po injekcii. Injekcia sa má opakovať približne každých 16 týždňov alebo tak, ako to vyžadujú opakujúce sa príznaky, ale nie častejšie než každých 12 týždňov.


Deti:

Bezpečnosť a účinnosť Dysportu 500 U u detí v liečbe spastického torticollis nebola preukázaná.


Spôsob podávania

Na liečbu spastického torticollis sa Dysport 500 U pripraví pridaním 1 ml 0,9 % roztoku chloridu sodného injekcie, aby sa získal roztok obsahujúci 500 U v 1 ml Dysportu 500 U. Dysport 500 U sa podáva intramuskulárnou injekciou do určených miest.


Liečba blefarospazmu a hemifaciálneho spazmu:

Dávkovanie:V klinických štúdiách skúmajúcich dávku použitého Dysportu 500 U na liečbu benígneho esenciálneho blefarospazmu bola dávka 40 U na jedno oko významne účinná. Dávka 80 U na jedno oko mala za následok dlhšie trvanie účinku. Avšak výskyt lokálnych nežiaducich účinkov (najmä ptóza), boli závislé na dávke.

Injekcia 10 U (0,05 ml ) sa má podať mediálne a 10 U (0,05 ml ) laterálne do spojenia medzi preseptálnou a orbitálnou časťou horného (3 a 4) a dolného musculus orbicularis oculi(5 a 6) každého oka.

Za účelom zníženia rizika ptózy, je potrebné sa vyvarovať injekcie blízko musculus levator palpebrae superioris.

Pri injekcii do horného viečka sa ihla má smerovať von z jeho stredu, aby nebol zasiahnutý musculus levator. Priložený obrázok má pomôcť v umiestnení injekcií. Začiatok ústupu symptómov sa dá očakávať v priebehu 2 až 4 dní s maximálnym efektom za 2 týždne.


Injekcie sa majú opakovať približne každých 12 týždňov alebo podľa potreby k prevencii návratu príznakov, ale nie častejšie než každých dvanásť týždňov. Pri nasledujúcom podaní, ak odpoveď počiatočnej liečby je považovaná za nedostatočnú, potreba dávky môže byť zvýšená na 60 jednotiek: 10 U (0,05 ml) mediálne a 20 U (0,1 ml) laterálne, na 80 jednotiek: 20 U (0,1 ml) mediálne a 20 U (0,1 ml) laterálne alebo až na 120 jednotiek: 20 U (0,1 ml) mediálne a 40 U (0,2 ml) laterálne nad a pod každé oko podľa vyššie popísaného spôsobu. Je možné injikovať rovnaké miesta v musculus frontalisnad obočím (1 a 2), ak spazmus prekáža zraku.


V prípade jednostranného blefarospazmu sa injekcie obmedzia na postihnuté oko.

Pacienti s hemifaciálnym spazmom sa majú liečiť ako pri jednostrannom blefarospazme.

Odporúčané dávky sa dajú podať dospelým každého veku vrátane starších pacientov.

V liečbe blefarospazmu a hemifaciálneho spazmu, maximálna dávka nemá prekročiť celkovú dávku 120 U na jedno oko.


Deti:

Bezpečnosť a účinnosť Dysportu 500 U v liečbe blefarospazmu a hemifaciálneho spazmu u detí nebola preukázaná.


Spôsob podávania


Na liečbu blefarospazmu alebo hemifaciálneho spazmu sa Dysport 500 U pripraví pridaním 2,5 ml

0,9 % roztoku chloridu sodného injekcie, aby sa dosiahlo riedenie roztoku obsahujúce 200 U v 1 ml Dysportu 500 U. Dysport 500 U sa podáva subkutánnou injekciou mediálne a laterálne do spojenia medzi preseptálnou a orbitálnou časťou horného a dolného musculus orbicularis oculi.


Axilárna hyperhidróza


Dávkovanie:


Odporúčaná počiatočná dávka je 100 U na podpazušie. Ak sa požadovaný efekt nedostaví, v opakovaných aplikáciách sa môže zvýšiť dávka až na 200 U.

Maximálna podaná dávka nesmie presiahnuť 200 U na axillu.

Oblasť, ktorá sa má ošetriť, sa má určiť dopredu Minorovým „jódamidovým“ testom. Obe axily sa majú očistiť a dezinfikovať. Liek sa má injikovať do 10 bodov intradermálne po 10 U a tak sa dosiahne celková dávka 100 U. Maximálny účinok sa dostaví na druhý týždeň po aplikácii. Vo väčšine prípadov odporúčaná dávka zabezpečí 48 týždňový ústup potenia. Ďalšia aplikácia sa má načasovať individuálne, keď sa pacientove potenie vráti k hodnotám pred aplikáciou, ale nie častejšie ako každých 12 týždňov. Existujú dôkazy kumulatívneho efektu opakovaných dávok, a preto sa tieto musia určiť individuálne. U palmárnej hyperhidrózy je celková dávka na jednu dlaň 120 U subkutánne, rozmiestnená do 6 rôznych miest, 20 U na jedno injekčné miesto.


Deti: Bezpečnosť a účinnosť Dysportu 500 U v liečbe hyperhidrózy detí nie je dokázaná.

 1. Spôsob podávania

Na liečbu axilárnej hyperhidrózy sa Dysport 500 U rekonštituuje s 2, 5 ml 0,9 % roztoku chloridu sodného injekcie, ktorý obsahuje 200 U v 1 ml Dysportu 500 Ua podáva sa intradermálnou injekciou tak, ako je popísané vyššie. Dysport 500 U sa aplikuje intradermálnou injekciou na desiatich miestach.


Hyperfunkčné línie na tvári


Dávkovanie:


Na liečbu hyperfunkčných línií na tvári sa odporúča použiť elektromyografiu s cieľom získať maximálny terapeutický efekt pri minimálnej možnej použitej dávke lieku.

Dávku musí stanoviť lekár na základe svalovej sily a svalovej kinetiky pacienta.

Aplikácia sa vykonáva intramuskulárne do svalu súvisiaceho s hyperfunkčnou líniou, a to injekčnou striekačkou s inzulínovou ihlou 30 ½ gauge.

Objem sa môže líšiť podľa rekonštitúcie (nariedenia), o ktorom rozhodne lekár podľa toho, aký objem považuje za najvhodnejší pre daného pacienta.Odlíčte a dezinfikujte pokožku lokálnym antiseptikom v glabelárnej oblasti. Intramuskulárnu injekciu treba aplikovať do pokožky pod pravým uhlom pri použití sterilných ihiel veľkosti 29 – 30.

Odporúčaná dávka 50 U (0,25 ml) Dysportu 500 U sa musí rozdeliť do 5 injekčných miest.

10 jednotiek je nutné intramuskulárne aplikovať do každého z piatich miest: 2 injekcie do zvrašťovača obočia (corrugator supercilii) v 5 mm rozmedzí a jedna injekcia do štíhleho svalu (musculus procerus) blízko nazálno frontálneho oblúka.

Najvnútornejší bod, corrugator, sa nachádza 8 mm od procerusa 8 mm od vrchnej strany očnice. Pacient by mal pravidelne zmršťovať čelo, aby sa tieto body dali lepšie určiť.

Aby nedošlo k ptóze, je nutné vyhnúť sa injekciám do oblasti levator palpebrae superoris. Vpichy do laterálneho corrugatoramusia byť vykonané aspoň 1cm nad oblasťou nadočnicovej kosti.

(obr.:C1- C2: Corrugator supercilii/ P: Musculus procerus).

Injekcie sa musia opakovať približne každých 16 týždňov. Prestávka medzi injekciami nemá byť menej ako 3 mesiace.

Vejáriky vrások:30 U - 45 U na každej strane, rozmiestnených do troch bodov od 10 U do 15 U v úrovni očného kútika a 1 cm laterálne k laterálnej stene orbity. Ďalší bod leží 1,5 cm pod vyššie uvedeným bodom a mierne mediálne od prvého aplikačného miesta.

Aby sa dosiahol lepší výsledok liečby, môže sa aplikačné miesto jemne masírovať, silnejšie vonkajším smerom. Je možné pridať aplikačné miesta, je však treba mať na pamäti, že účinok toxínu sa obvykle rozšíri v oblasti 1 cm od injekčného miesta. Táto injekcia môže spôsobiť diplopiu, ektropium a asymetrický úsmev z poškodenia hornej časti m. zygomaticus.

Horizontálne línie v oblasti čela:aplikuje sa 30 U - 45 U pre parciálnu liečbu a 60 U - 80 U pre úplnú paralýzu. Zdanlivá čiara sa vedie horizontálne cez čelo medzi obočím a vlasovou čiarou. Do každého bodu sa aplikuje 6 U. Počiatočná čiara môže začínať na vertikálnej čiare prechádzajúcej cez každú pupilu. Medzi tieto dve miesta sa aplikujú dve ďalšie injekcie s rovnakými dávkami, takže celkom sa liek podá na tejto horizontálnej čiare do štyroch rovnako vzdialených miest. Miesta aplikácie sa pevne masírujú.


Pevne masírujte nasledujúce miesta; krk (platyzma) 90 U - 180 U celkom na oboch stranách. Vyššie dávky môžu spôsobiť dysfágiu alebo slabosť krčných svalov z pôsobenia toxínu na svalovú skupinu v blízkosti miesta aplikácie.

Poučte pacienta, aby vyvolal kontrakciu platyzmy, čím sa zreteľne ukážu pruhy platyzmy.

Celková dávka 45 U sa aplikuje do 3 miest (15 U do každého miesta). Normálne sa liek aplikuje pri každej návšteve do 2 - 4 oblastí, celkom teda 90 U - 180 U. Horizontálne línie sa liečia podaním 60 U - 90 U pozdĺž línií vo vzdialenostiach 2-3 cm.

Línie v hornej oblasti pery: aplikuje sa 6 U - 27 U, 3 U - 6 U na líniu. Začína sa s nižšou dávkou a povrchnejšie, aby sa neohrozila činnosť úst. Sulcus nasolabialis– 6 U - 10 U na každej strane za EMG lokalizácie m. levator labii superiorisa nosného krídla. Oblasť brady – 15 U - 30 U. Injekcie v tejto oblasti môžu ľahko viesť k poškodeniu funkcie úst. Použite nižšiu počiatočnú dávku. Stupňujte oslabovanie ďalšími aplikáciami pri opakovaných návštevách. Účinok začína obvykle za 4-72 hodín po podaní a trvá 4-6 mesiacov.


Deti: Použitie Dysportu 500 U pri liečbe hyperfunkčných línií na tvári sa neodporúča u pacientov mladších ako 18 rokov.


Spôsob podávania


Stredná časť veka (gumová zátka), ktorá je vystavená vplyvu vzduchu, sa musí bezprostredne pred prepichnutím gumovej zátky očistiť alkoholom.


rekonštitúcia LIEku Dysport 500 U


fyziologický roztok

jednotky / 0,1 ml

1,66 ml

30 U

2,5 ml

20 U

3,3 ml

15 U

4,0 ml

12,5 U


Pri liečbe hyperfunkčných línií na tvári a hyperhidrózy sa musí urobiť rekonštitúcia (nariedenie) podľa indikácií pomocou tabuľkyrekonštitúcia LIEku Dysportu 500 U uvedenej vyššie. Lekár určí správne dávkovanie na základe klinickej anamnézy pacienta.


Pri liečbe hyperfunkčných línií na tvári sa liek musí rekonštituovať 0,9 % roztokom chloridu sodného pre intravenózne použitie (fyziologický roztok). Liek sa musí aplikovať intramuskulárne, obvykle ihlou 30 G do vopred určených oblastí.Pri liečbe glabelárnych vrások má byť liek pred injekciou pripravený pomocou 0,6 ml roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %). Toto poskytne číry roztok obsahujúci 125 Ipsenove jednotky aktívneho roztoku.


Jednotky liečiva (botulotoxín typu A) sú špecifické pre tento liek a nesmú byť použité ako numericky rovnocenné u iných prípravkov obsahujúcich botulotoxín typu A. Štúdie klinickej ekvivalencie ukazujú na pomer jednotiek 1:3 medzi botulotoxínom typu A amerického a európskeho pôvodu. Dávku a riedenie musí určiť odborný lekár, pričom berie do úvahy kinetické svalové rozdiely medzi jednotlivými pacientmi.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hlásené boli nežiaduce účinky súvisiace so šírením toxínu mimo miesta aplikácie (pozri časť 4.8).

U pacientov liečených terapeutickými dávkami sa môže vyskytnúť nadmerná svalová slabosť.

Riziko výskytu týchto nežiaducich účinkov môže byť znížené použitím najnižšej účinnej dávky a neprekročením maximálnej odporučenej dávky.

Komplex botulotoxínu typu A - hemaglutinín sa má použiť s opatrnosťou pod prísnym dohľadom a u pacientov so subklinickými alebo klinickými známkami zistiteľnej poruchy neuromuskulárneho prenosu (napr. myasténia gravis). Títo pacienti môžu mať na liečivá ako je komplex botulotoxínu typu A – hemaglutinín zvýšenú citlivosť, ktorá môže viesť k nadmernej slabosti svalov.


Pri liečbe spasticity súvisiacej s detskou mozgovou obrnou má byť Dysport 500 U použitý len u detí starších ako 2 roky.


Odporúčané dávkovanie a frekvencia podávania Dysportu 500 U sa nesmie prekročiť.

U pacientov liečených terapeutickými dávkami sa môže vyskytnúť nadmerná svalová slabosť.

Veľmi vzácne prípady smrti boli hlásené po liečbe botulotoxínom typu A alebo B, občas súvisiace s dysfágiou, pneumopatiou (ktorá zahŕňala, ale nebola obmedzená len na dyspnoe, respiračné zlyhanie, zastavenie dýchania) a/alebo u pacientov s významnou asténiou.

U pacientov s primárnymi neurologickými poruchami vrátane ťažkostí s prehĺtaním je zvýšené riziko výskytu týchto nežiaducich účinkov. U týchto pacientov musí byť liečba použitá pod dozorom lekára - špecialistu a má sa použiť len vtedy, ak sa zhodnotí, že prínos liečby vyváži riziko.


Dysport 500 U sa má podávať s opatrnosťou u pacientov s už existujúcimi problémami s prehĺtaním alebo dýchaním, nakoľko tieto sa môžu zhoršiť a následne rozšíriť účinok toxínu do príslušných svalov. Zriedkavo sa pozorovala ašpirácia a je rizikom pri liečbe pacientov s chronickým respiračným ochorením.


Pacienti a opatrovatelia musia byť poučení tak, aby vyhľadali okamžité lekárske ošetrenie ak sa objavia poruchy prehĺtania, reči alebo dýchania.


Tréning: firma pomôže s tréningom na podávanie injekcií Dysportu 500 U.


Dysport 500 U sa nesmie používať na liečbu spasticity u pacientov, ktorým sa vyvinula fixovaná kontraktúra.

Je dôležité sledovať pacientovu anatómiu tváre pred podaním Dysportu 500 U na reguláciu glabelárnych a laterálnych očných línii.Asymetria tváre, ptóza, neúmerné uvoľňovanie kože, zjazvenie a hociktoré zmeny tejto anatómie ako výsledok predchádzajúcich chirurgických zákrokov majú byť brané do úvahy.


Tvorba protilátok proti botulínovému toxínu bola vyšetrovaná u malého počtu pacientov liečených botulotoxínom typu A – komplex hemaglutinínu. Klinicky môžu byť neutralizujúce protilátky zistené významné zníženou odpoveďou a/alebo potrebou trvalého užívania vyšších dávok.Ako pri každej intramuskulárnej injekcii má byť Dysport 500 U používaný iba u tých pacientov, kde je to naozaj nutné - v prípade dlhotrvajúcich krvácaní, infekcií alebo zápalov na príslušnom mieste.

Dysport 500 U má byť použitý len na liečbu jedného pacienta, počas jednej liečby . Akékoľvek nepoužité zvyšky lieku majú byť zlikvidované v súlade s časťou 6.6 (Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom). Špecifické opatrenia sú požadované k príprave a spôsobu podania lieku, k inaktivácii a likvidácii nepoužitého nariedeného roztoku (pozri časť 6.6).


Tento liek obsahuje malé množstvo ľudského albumínu. Riziko prenosu vírusovej infekcie po použití ľudskej krvi alebo prípravkov z krvi sa nemôže vylúčiť s absolútnou istotou.


4.5 Liekové a iné interakcie

Účinky botulotoxínu sa zosilňujú u liekov interferovaných priamo alebo nepriamo s neuromuskulárnou funkciou, a takéto lieky sa majú používať s opatrnosťou u pacientov liečených botulotoxínom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Existujú obmedzené údaje o použití komplexu Clostridium botulinumtoxínu typu A - hemaglutinín u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nesignalizujú priame a nepriame škodlivé účinky čo sa týka gravidity, embryonálneho/fetálneho vývoja, pôrodu alebo popôrodného vývoja, iné ako pri vysokých dávkach spôsobujúcich toxicitu u matiek (pozri časť 5.3).


Komplex botulotoxínu typu A s hemaglutinínom má byť použitý počas gravidity iba pokiaľ prínos prevýši akékoľvek potenciálne riziko pre plod. Pri predpísaní Dysportu 500 U tehotnej žene je potrebné ju náležité poučiť.


Nie je známe, či je komplex Clostridium botulinumtoxín A- hemaglutinín vylučovaný do materského mlieka. Exkrécia do mlieka nebola študovaná ani u zvierat. Použitie komplexu botulotoxín typu A- hemaglutinín počas laktácie sa neodporúča.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Existuje potenciálne riziko svalovej slabosti alebo poruchy zraku, ktorá, pokiaľ sa vyskytne, môže dočasne narušiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Veľmi časté:( 1/10). Časté:( 1/100 až < 1/10). Menej časté:( 1/1000 až< 1/100). Zriedkavé: ( 1/10000 až< 1/1000). Veľmi zriedkavé:(< 1/10000)


Všeobecné:


U približne 25 % pacientov, ktorí boli liečení Dysportom 500 U počas niekoľkých klinických štúdií na blefarospazmus, hemifaciálny spazmus, torticollis, spasticitu spojenú s mozgovým ochrnutím alebo cievnu mozgovú príhodu a bočné vejáriky vrások boli pozorované nežiaduce účinky.

Okrem toho boli objavené nežiaduce účinky špecifické k jednotlivým indikáciám :


Poruchy nervového systému:

Zriedkavé: neuralgická amyotrofia


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Menej časté: svrbenie

Zriedkavé: vyrážky


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Časté: generalizovaná slabosť, únava, syndróm podobný nádche, bolesť a/alebo modrina v mieste vpichu.


Spasticita horných končatín po cievnej mozgovej príhode u dospelých:


Nasledujúce nežiaduce účinky, boli hlásené u pacientov liečených Dysportom 500 U kvôlispasticite horných končatín u dospelých po cievnej mozgovej príhode:


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté: dysfágia


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Časté: svalová slabosť končatín


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Časté: náhodné poranenia / pádyDysfágia bola hlásená, ak dávky presahovali 2700 jednotiek podaných naraz či postupne.


Detská spasticita pri DMO:


Nasledujúce nežiaduce účinky, boli hlásené u pacientov liečených Dysportom 500 Ukvôlidetskej spasticite pri DMO:

Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté: hnačka


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: svalová slabosť nohy, svalová bolesť


Poruchy obličiek a močových ciest

Časté: močová inkontinencia


Celkové poruchy a reakcie v miesta podania:

Časté: abnormálna chôdza


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Časté: náhodné poranenia spôsobené pádom


Úrazy spôsobené pádom a neprirodzenou chôdzou mohli byť zapríčinené preslabnutím svalov a/alebo lokálnym rozšírením Dysportu 500 U do iných svalov, ktoré zodpovedajú za pohyb alebo rovnováhu.


Nežiaduce účinky pri liečbe torticollis:


Nasledujúce nežiaduce účinky, boli hlásené u pacientov liečených Dysportom 500 Upri liečbe torticollis:


Poruchy nervového systému:

Časté: bolesť hlavy, závrat, faciálna paréza


Poruchy oka

Časté: zahmlené videnie, zníženie zrakovej ostrosti

Menej časté: diplopia, ptóza


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: dysfónia, dýchavičnosť

Zriedkavé: aspirácia


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Veľmi časté: dysfágia, sucho v ústach


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi časté: svalová slabosť

Časté: bolesť krku, bolesť kostrovej a svalovej sústavy, myalgia, bolesť rúk a prstov, stuhnutosť kostrovej a svalovej sústavy

Zriedkavé: svalová atrofia, porucha čeľuste


Dysfágia bola spojená s dávkovaním a vyskytla sa najčastejšie po injekcii do svalu kývača hlavy. Je potrebné dodržovať miernu diétu, pokiaľ nepominú príznaky.


Nežiaduce účinky pri liečbe blefarospazmu a hemifaciálneho spazmu:


Nasledujúce nežiaduce účinky, boli hlásené u pacientov liečených Dysportom500 Upri liečbe blefarospazmu a hemifaciálneho spazmu:


Poruchy nervového systému

Časté: oslabenie faciálnych svalov

Menej časté: faciálna paralýza


Poruchy oka

Veľmi časté: ptóza

Časté: diplopia, vysušenie očí, slzenie

Zriedkavé: oftalmoplégia


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: edém viečka

Zriedkavé: entropia


Vedľajšie účinky môžu byť spôsobené injekciou Dysportu 500 U do nesprávneho miesta alebo hĺbky a následnou paralýzou susedných svalových skupín.


Nežiaduce účinky pri liečbe hyperfunkčných línií na tvári:


Nasledujúce nežiaduce účinky, boli hlásené u pacientov liečených Dysportom 500 Upri liečbe hyperfunkčných línií na tvári:


Poruchy oka

Časté: astenopia, ptóza, edém viečka, zvýšené slzenie, suché oko, svalové trhanie.

Zriedkavé: porucha videnia, škvrnité videnie, diplopia, porucha pohyblivostí očí.


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: hypersenzitivita


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: slabosť priľahlého svalu v oblasti injekcie. Toto môže zvyčajne viesť k zníženiu očného viečka, astenópii alebo paréze lícneho svalu alebo poruche zraku.


Poruchy nervového systému

Veľmi časté: bolesť hlavy

Časté: paréza lícneho nervu


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: kožná vyrážka, svrbenie

Zriedkavé: žihľavka


Nežiaduce účinky pri liečbe hyperhidrózy:

Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené u pacientov liečených Dysportom 500 U pri liečbe hyperhidrózy:


Poruchy nervového systému

Menej časté: závrat, bolesť hlavy, parestézia, mimovoľné svalové sťahy očného viečka


Poruchy ciev

Menej časté: nával horúčavy


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: dyspnoe

Menej časté: epistaxa


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: kompenzačné potenie


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: bolesť ramena, paže a krku, myalgia ramena a lýtka


Post-marketingová skúsenosť

Profil nežiaducich účinkov hlásených spoločnosti počas post-marketingového používania odráža farmakológiu lieku a odpovedá zodpovedá nežiaducim účinkom počas klinických štúdií.


Ojedinele bola hlásená precitlivenosť.


Nežiaduce účinky súvisiace so šírením toxínu mimo miesta aplikácie boli hlásené veľmi zriedkavo (zvýšená svalová slabosť, dysfágia, aspiračná pneumónia s následkom smrti v niektorých prípadoch) (pozri časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Excesívne dávky môžu spôsobiť vzdialenú a hlbokú nervovosvalovú paralýzu. Predávkovanie môže viesť k zvýšenému riziku vstupu neurotoxínu do krvného obehu a môže zapríčiniť komplikácie spojené s účinkom perorálnej otravy botulotoxínom (napr. sťažené prehĺtanie a dysfónia).

Pokiaľ spôsobia excesívne dávky paralýzu respiračných svalov, môže byť nutná respiračná podpora. Neexistuje žiadne špecifické antidotum, nedá sa očakávať úspešnosť antitoxínu a odporúča sa celková podporná starostlivosť.

V prípade predávkovania má byť pacient sledovaný lekárom na prípadné známky a/alebo príznaky nadmernej svalovej slabosti alebo svalovej paralýzy. V prípade potreby môže byť začatá symptomatická liečba.


Príznaky predávkovania sa nemusia objaviť bezprostredne po injekcií. V prípade použitia náhodnej injekcie alebo perorálneho užitia, pacient má byť sledovaný lekárskymi vyšetreniami až po dobu niekoľkých týždňov na prípadné prejavy a/alebo príznaky nadmernej svalovej slabosti alebo svalovej paralýzy.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: myorelaxans,

ATC kód: M03AX01.


Clostridium botulinum toxin typu A - hemaglutinín komplex blokuje periférny cholinergický prenos na neuromuskulárnom spojení blokádou uvoľňovania acetylcholínu na presynaptickej membráne. Toxín účinkuje na nervovom zakončení, kde antagonizuje tie pochody, ktoré sú spustené Ca2+a vrcholí uvoľnením transmiteru. Neúčinkuje na postganglionálny cholinergický prenos ani na postganglionálny sympatický prenos.


Účinok toxínu zahŕňa iniciálny krok naviazania sa, čím sa toxín rýchle a dychtivo pripojí na presynaptickú nervovú membránu. Druhotne nastáva krok internalizácie, v ktorom toxín prechádza presynaptickou membránou, ale ešte nenastáva paralýza. Nakoniec toxín inhibuje uvoľnenie acetylcholínu prerušením Ca2+ sprostredkovaného mechanizmu uvoľnenia acetylcholínu, čím zmenšuje potenciál platničiek a spôsobí paralýzu.


Obnova prenosu vzruchu sa objavuje postupne tak, ako pučia nové nervové zakončenia a tvorí sa kontakt s postsynaptickou motorickou platničkou. Tento proces trvá u experimentálnych zvierat 6-8 týždňov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetické štúdie s botulínovým toxínom robia u zvierat problémy z dôvodu veľkej sily, použitej nepatrnej dávky, veľkej molekulárnej hmotnosti zlúčeniny a problémami s označením toxínu k dosiahnutiu dostatočne vysokej špecifickej aktivity. Štúdie používajúce toxín označený I125ukázali, že naviazanie na receptor je špecifické a nasýtiteľné, a že vysoká hustota receptorov pre toxín je faktor prispievajúci k vysokej sile. Odozva na dávku a dobu u opíc ukázala, že

v prípade nízkych dávok bolo oneskorenie 2-3 dni s maximálnym účinkom pozorovaným 5-6 dní po aplikácii. Trvanie pôsobenia, meraného zmenami vyrovnania očí a svalovej paralýzy kolísalo medzi 2 týždňami až 8 mesiacmi. Tento charakter je pozorovaný aj u ľudí a je prisudzovaný procesu naviazania, internalizácie a zmien na neuromuskulárnom spojení.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie reprodukčnej toxicity u gravidných samíc potkanov a králikov, ktorým bol podaný komplex botulotoxín typu A - hemaglutinín, ako denná intramuskulárna injekcia v dávke 79 U/kg pre potkany a 42 U/kg pre králiky, nepoukázali na embryonálnu/fetálnu toxicitu.


Bolo pozorovaných niekoľko prípadov maternálnej toxicity spojených so stratou implantácie pri vysokých dávkach u oboch druhov zvierat. Komplex botulotoxín typu A - hemaglutinín nevykázal žiadnu teratogénnu aktivitu u potkanov a ani u králikov, taktiež neboli pozorované účinky na F1 generáciu u potkanov. Fertilita samcov a samíc bola znížená v dôsledku zníženého párenia ako dôsledok svalovej paralýzy pri vysokých dávkach.

V štúdiách chronickej toxicity uskutočnených na potkanoch až do 12 U/zviera neboli pozorované žiadne náznaky systémovej toxicity. Účinky reprodukčných štúdií a neklinických štúdií chronickej toxicity boli obmedzené na zmeny injikovaných svalov súvisiacich s mechanizmom účinku komplexu botulotoxín typu A-hemaglutinín.


Po podaní komplexu botulotoxín typu A - hemaglutinín do oka králika nedošlo k žiadnemu podráždeniu očí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


roztok ľudského albumínu 20 %

laktóza

6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti baleného lieku skladovaného pri teplote 2 - 8 oC je 24 mesiacov.


Rekonštituovaný roztok:

Chemická a fyzikálna stabilita sa stanovila na 24 hodín pri teplote 2°C – 8 °C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť ihneď. Ak liek nie je použitý ihneď, čas uchovávania a podmienky pred použitím sú v zodpovednosti používateľa a za normálnych okolností nemá byť dlhší ako 24 hodín pri teplote 2 - 8 oC.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Neotvorené injekčné liekovky sa musia uchovávať pri teplote medzi 2 – 8 oC.

Dysport 500 U sa musí uchovávať v chladničke na pracovisku, kde sa aplikujú injekcie a nemá sa dávať pacientovi k skladovaniu doma.

Nariedený Dysport 500 U sa môže uchovávať v chladničke pri teplote 2 – 8 oC 24 hodín pred použitím.

Dysport 500 U nemá byť zmrazený.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Vonkajší obal:papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Vnútorný obal:sklenená injekčná liekovka typ I. s kapacitou 3 ml, 13 mm lyofilizovaný chlorobutylový uzáver utesnený 13 mm alumíniovou plombou s centrálnym otvorom, prekrytým.


Obsah liekovky: biely prášok


Veľkosť balenia:1 alebo 2 injekčné liekovky po 500 U.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Bezprostredne po liečbe pacienta má byť akýkoľvek zvyšok Dysportu 500 U (v injekčnej liekovke alebo injekčnej striekačke) inaktivovaný riedeným roztokom chlórnanu (1 % voľného chlóru). Potom sa majú všetky súčasti odstrániť v súlade so štandardnou nemocničnou praxou.


Rozliaty Dysport 500 U sa má utrieť nasávajúcou handrou namočenou v riedenom roztoku chlórnanu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Ipsen Pharma

65 Quai Georges Gorse

92100 Boulogne Billancourt

Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


63/0060/91-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 03.10.1991

Dátum posledného predĺženia registrácie: 09.10.2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2014

15Dysport 500 U