+ ipil.sk

EBRANTIL 60Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č. 2014/06886, 2014/06889


Písomná informácia pre používateľa


EBRANTIL®30

EBRANTIL® 60


Tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním


Urapidil


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, akozačnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Ebrantil a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ebrantil

 3. Ako užívať Ebrantil

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Ebrantil

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Ebrantil a na čo sa používa


Ebrantil obsahuje liečivo urapidil, ktoré znižuje tlak krvi dvoma rôznymi mechanizmami účinku. Základným účinkom je rozšírenie ciev uvoľnením svaloviny v cievach (vazodilatácia). Druhým miestom pôsobenia urapidilu je predĺžená miecha v mozgu, kde ovplyvňuje priamo centrum riadenia krvného obehu. Pokles krvného tlaku je pozvoľný a jeho dlhodobé podávanie preukazuje trvalý účinok. Liek je veľmi dobre znášaný a pri dlhodobej liečbe nevzniká znížená vnímavosť na liek.


Ebrantil sa používa na dlhodobú liečbu vysokého tlaku krvi (hypertenzie).


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ebrantil


Neužívajte Ebrantil

 • ak ste alergický na urapidil alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)


Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete užívať Ebrantil. obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika

 • ak sa liečite na zlyhanie srdca, ktoré je spôsobené mechanickou príčinou – napr. zúženie aortálnej chlopne (srdcovnicovej), mitrálnej chlopne (medzi ľavou predsieňou a ľavou komorou srdca), embóliou do pľúcnice (náhle uzatvorenie pľúcnej tepny), poruchou srdcovej činnosti v dôsledku ochorenia perikardu (osrdcovník) pretože sa neuskutočnili žiadne štúdie v tejto skupine, neodporúča sa používať u detí

 • ak máte ťažkú poruchu funkcie pečene, dávky lieku sa majú znížiť najmä počas dlhodobej liečby Ebrantilom

 • ak máte stredne ťažký až ťažký stupeň poruchy funkcie obličiek, dávky lieku sa majú znížiť najmä počas dlhodobej liečby Ebrantilom

 • ak máte viac ako 65 rokov, dávky lieku sa majú znížiť najmä počas dlhodobej liečby Ebrantilom

 • ak súbežne užívate liek, ktorý obsahuje cimetidín.


Iné lieky a Ebrantil

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak súčasne užívate aj iné lieky na zníženie krvného tlaku, lieky na zväčšenú prostatu, lieky na erektilnú dysfunkciu (impotencia), lieky na psychické ochorenia, amifostín, baklofén a lieky obsahujúce cimetidín, je potrebná zvýšená opatrnosť, pretože krvný tlak vám môže výrazne klesnúť. Používanie hormonálnych liekov – glukokortikoidov (protizápalové lieky) a mineralokortikoidov (lieky ovplyvňujúce množstvo tekutín v organizme), môže viesť k zníženému účinku Ebrantilu, a teda k nedostatočnému zníženiu tlaku krvi.


Ebrantil a jedlo a nápoje

Ebrantil by sa mal užiť s ranným a večerným jedlom. Kapsuly sa majú prehltnúť a zapiť malým množstvom vody.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Keďže nie je k dispozícii dostatok informácií o používaní urapidilu počas tehotenstva a urapidil prechádza placentárnou bariérou,ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa používaniu Ebrantilu počas tehotenstva.

Vzhľadom na chýbajúce údaje o vylučovaní urapidilu do materského mlieka, dojčenie sa počas liečby urapidilom neodporúča.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Počas liečby Ebrantilom môže dôjsť, najmä na začiatku liečby, pri spolupôsobení s alkoholom alebo pri prechode na iný liek k nepriaznivému ovplyvneniu reakčnej schopnosti, koordinácie pohybov, a tým aj k obmedzeniu aktívnej účasti v cestnej premávke, práci vo výškach alebo obsluhe strojov.

Poraďte sa so svojím lekárom, či môžete viesť vozidlo a či je pre vás bezpečné používať nástroje alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Ebrantilu

Upozornenie pre diabetikov – Ebrantil obsahuje sacharózu a kukuričný škrob(jedna kapsula s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 0,12 g rozložiteľných cukrov - sacharóza, kukuričný škrob, glukózový sirup).

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


 1. Ako užívať Ebrantil


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečim istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pri správnom užívaní lieku môžete znížiť častosť a závažnosť vedľajších účinkov a uľahčiť lekárovi nastavenie správnej dávky.


Dospelí

Odporúčaná dávka Ebrantilu na liečbu vysokého krvného tlaku (bez použitia iných liekov na zníženie tlaku krvi) je 120 mg denne v dvoch rozdelených dávkach. Dávka sa musí nastaviť podľa odpovede na liečbu tak, aby sa neprekročila denná dávka 180 mg v dvoch rozdelených dávkach. U väčšiny pacientov postačuje denná dávka 60 mg rozdelená na dve dávky.


Starší pacienti

Odporúčaná dávka Ebrantilu (bez použitia iných liekov na zníženie tlaku krvi) je 60 mg denne v dvoch rozdelených dávkach. Ak účinok nie je dostatočný, dávka sa môže zvýšiť na 120 mg denne v dvoch rozdelených dávkach.


Použitie u detí

Keďže nie sú dostatočné informácie o používaní Ebrantilu u detí, neodporúča sa jeho používanie.


Liečba Ebrantilom si vyžaduje pravidelné sledovanie tlaku krvi.


Nie sú k dispozícii žiadne údaje o nadmernom účinku prvej dávky ani o negatívnom vplyve pri náhlom ukončení liečby.


Vzhľadom na to, že nedochádza k zníženiu vnímavosti na liek, nie je potrebné upravovať dávku počas dlhodobej liečby.


Možná je kombinácia s inými antihypertenzívami (lieky na zníženie tlaku krvi), hlavne s diuretikami (lieky na odvodnenie) a beta-blokátormi.


Ak užijete viac Ebrantilu, ako máte

Ak ste užili vyššiu dávku lieku ako ste mali, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

Predávkovanie urapidilom vyvoláva zníženie krvného tlaku (najmä pri zmene polohy z ľahu alebo sedu do stoja), závrat, kolaps, zvýšenú únavu a spomalené reakcie. Ak začnete pociťovať takéto príznaky, ľahnite si, hlavu zakloňte a nohy si dajte do mierne vyvýšenej polohy. O ďalšom užívaní lieku sa poraďte s lekárom. Možno bude potrebné na nejaký čas znížiť dávku alebo prerušiť liečbu.

Ak ste užili väčšie množstvo kapsúl, urýchlene vyhľadajte lekársku pomoc.

Nepokúšajte sa vyvolať vracanie a ľahnite si (popis polohy je uvedený vyššie).


Ak zabudnete užiť Ebrantil

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak ste zabudli užiť dávku, užite ju čo najskôr ako si spomeniete. Ak sa blíži čas užitia ďalšej dávky, zabudnutú dávku už neužívajte a pokračujte vo zvyčajnom dávkovaní.


Ak prestanete užívať Ebrantil

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Ebrantil užívajte pravidelne. Ak niekoľko dní zabudnete liek užiť, musíte začať opäť s najnižšou dávkou.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky sú hodnotené na základe nasledujúcich informácií o častosti, s ktorou sa vyskytujú:

 • veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí)

 • časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí)

 • menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí)

 • zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1000 ľudí)

 • veľmi zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí)

 • neznáme (častosť neznáma z dostupných údajov)


Časté vedľajšie účinky: Na začiatku liečby alebo po zvýšení dávky môže výrazne poklesnúť tlak krvi, čo sa môže prejaviť závratom, napínaním na vracanie a bolesťou hlavy. Tieto vedľajšie účinky zvyčajne v priebehu liečby postupne vymiznú. Ak však pretrvávajú dlhší čas alebo sú závažné, poraďte sa so svojím lekárom (pozri tiež časť „Ak užijete viac Ebrantilu, ako máte“).


Menej časté vedľajšie účinky: Búšenie srdca, zrýchlený pulz, spomalený pulz, pocit tlaku na hrudníku, bolesť na hrudníku, zníženie tlaku krvi pri vstávaní z polohy v ľahu alebo sede (ortostatická hypotenzia), sucho v ústach, vracanie, hnačka, únava, poruchy spánku, opuch nosovej sliznice, alergické reakcie (svrbenie, sčervenanie kože, kožná vyrážka).


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky: Nepokoj, roztržitosť, zvýšené unikanie moču, zvýšené nutkanie na močenie, predĺžená a bolestivá erekcia, vratné zvýšenie pečeňových enzýmov a zníženie počtu krvných doštičiek (v krvných testoch), opuch v dôsledku zvýšeného zadržiavania vody.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Ebrantil


Uchovávajte v suchu pri teplote do 25 C v pôvodnom vnútornom obale.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ebrantil obsahuje:

Liečivo je urapidil 30 mg alebo 60 mg v jednej kapsule s predĺženým účinkom.

Ďalšie zložky sú:


EBRANTIL 30

Náplň kapsuly: želatína, oxid titaničitý(E 171), žltý oxid železitý (E 172), čistená voda.

Obal kapsuly: sacharóza, kukuričný škrob, čistená voda, kyselina fumarová, kyselina steárová, mastenec, hypromelóza, ftalát hydroxymetylpropylcelulózy, etylcelulóza, dietylftalát, metakrylátový kopolymér (Eudragit S), čierny atrament (šelak, propylénglykol, čierny oxid železitý E 172, hydroxid amónny).


EBRANTIL 60

Náplň kapsuly: želatína, erytrozín (E 127), oxid titaničitý (E 171), indigokarmín (E 132), červený oxid železitý (E 172), čistená voda.

Obal kapsuly: sacharóza, kukuričný škrob, čistená voda, kyselina fumarová, kyselina stearová, mastenec, hypromelóza, ftalát hydroxymetylpropylcelulózy, etylcelulóza, dietylftalát, metakrylátový kopolymér (Eudragit S), čierny atrament (šelak, čierny oxid železitý E 171, propylénglykol, hydroxid amónny).


Ako vyzerá Ebrantil a obsah balenia

Ebrantil 30: kapsuly žltej farby s nápisom Ebr 30.

Veľkosť balenia - 20, 50, 100, 500 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

Ebrantil 60: kapsuly ružovej a červenej farby s nápisom Ebr 60.

Veľkosť balenia - 20, 50, 100, 500 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2

78467 Konstanz

Nemecko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Plynárenská 7B

821 09 Bratislava

Slovenská republika


Tel.: +421 2 20 60 26 00

e-mail: info.sk@takeda.com


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2014.


5EBRANTIL 60

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č. 2014/06886, 2014/06889

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


EBRANTIL 30

EBRANTIL60

tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním obsahuje30 mg alebo 60 mg urapidilu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním


EBRANTIL 30: tvrdé kapsuly žltej farby s nápisom Ebr 30.

EBRANTIL 60: tvrdé kapsuly ružovej a červenej farby s nápisom Ebr 60.


 1. KLINICKE ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie

Hypertenzia


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dospelí

Odporúčané dávkovanie: Pre postupné znižovanie krvného tlaku sa odporúča začať liečbu dávkou 30 mg urapidilu dvakrát denne (zodpovedá dávke 30 mg urapidilu dvakrát denne).


Ak je potrebné dosiahnuť zníženie krvného tlaku rýchlejšie, môže sa liečba začať dávkou 60 mg urapidilu dvakrát denne (zodpovedá dávke 60 mg urapidilu dvakrát denne).


Dávka môže byť postupne prispôsobená individuálnym požiadavkám jednotlivca. Rozsah udržiavacej dávky je 60 - 180 mg urapidilu denne v dvoch rozdelených dávkach.


Všeobecné informácie:

Kapsuly s predĺženým uvoľňovaním sa majú užiť s ranným a večerným jedlom a majú sa zapiť malým množstvom vody.

Kapsuly urapidilu s predĺženým uvoľňovaním sú vhodné na dlhodobé užívanie. Liečba hypertenzie týmto liekom si vyžaduje pravidelné lekárske kontroly.


Osobitné skupiny pacientov


Porucha funkcie pečene

Upacientovs poruchoufunkciepečene môže byť potrebnéznížiť dávkuurapidilu.


Porucha funkcie obličiek.

Upacientov sostredneťažkou ažťažkou poruchoufunkcieobličiek, môžebyť počasdlhodobejliečbykapsulamiurapidiluspredĺženýmuvoľňovaním potrebnézníženie dávky


Starší pacienti

Počasdlhodobejliečbykapsulamiurapidiluspredĺženýmuvoľňovaním ustarších pacientovmôžebyť potrebné zníženie dávky.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť (alergia) na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Osobitnú pozornosť treba venovať pacientom - so zlyhaním srdca, ktoré je spôsobené funkčnou poruchou mechanického pôvodu (napr. stenózou aortálnej alebo mitrálnej chlopne), pľúcnou embóliou alebo poruchou srdcovej činnosti v dôsledku ochorenia perikardu

- u detí, pretože sa neuskutočnili žiadne štúdie v tejto skupine

- u pacientov s poškodenou funkciou pečene

- u pacientov so stredne ťažkým až ťažkým poškodením funkcie obličiek

- u starších pacientov

- u pacientov súbežne liečených cimetidínom (pozri časť 4.5)


Pacienti s dedičnou poruchou intolerancie fruktózy, malabsorpcii glukózy a galaktózy alebo deficitom sacharázy-izomaltázy nesmú užívať tento liek.


Urapidil je alfaadrenergný blokátor a preto sa bežne nepoužíva v prvej línii liečby hypertenzie.


Prílišrýchly pokleskrvnéhotlakumôževiesť k bradykardiialebok zastaveniu srdca.


4.5 Liekové a iné interakcie


Antihypertenznýúčinokurapidilumôžebyť zosilnenýsúbežným užívaním alfa-adrenergných blokátorov, vazodilatanciía ďalšíchantihypertenzív, stavmi spojenými s hypovolémiou(hnačka, zvracanie) a salkoholom.

Súbežnéužívaniecimetidínumôže zvýšiťsérovéhladinyurapidiluo 15 %.

Kombinovanáliečbas ACE-inhibítormisa v súčasnosti neodporúča, pretože doteraz nie sú dostupné dostatočné informácie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Keďže nie je k dispozícii dostatok informácií o používaní urapidilu počas gravidity a urapidil prechádza placentárnou bariérou, jeho použitie sa počas gravidity neodporúča. Je potrebné zvážiť pomer prínosu pre matku a rizika pre plod. Štúdie na zvieratách nepriniesli žiadne dôkazy o poškodení plodu.


Laktácia

Vzhľadom na chýbajúce údaje o vylučovaní urapidilu do materského mlieka, počas liečby urapidilom matky nemajú dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Odpovede na liečbu sa vyznačujú interindividuálnou variabilitou, aj keď sa liek užije v súlade s odporúčaním. Urapidil môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. To platí najmä na začiatku liečby, pri zmene liečby a v kombinácii s alkoholom.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce reakcie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie sú uvedené nižšie. Frekvencie sú definované ako:


Veľmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Menej časté (≥1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000),

Neznáme (z dostupných údajov)


Psychické poruchy

- menej časté: poruchy spánku

- veľmi zriedkavé: roztržitosť


Poruchy nervového systému

- časté: závrat, bolesť hlavy


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

- menej časté: palpitácie, tachykardia, bradykardia, pocit tlaku na hrudníku, bolesť na hrudníku (podobné ťažkosti ako pri angíne pektoris)

Poruchy ciev

-menej časté: pokles krvného tlaku pri zmene polohy tela, napr. pri vstávaní z ležiacej polohy (ortostatická hypotenzia)


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

- menej časté: únava

- veľmi zriedkavé: opuchy v dôsledku zvýšeného zadržiavania vody


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

- menej časté: nazálna kongescia


Poruchy gastrointestinálneho traktu

- časté: nauzea

- menej časté: sucho v ústach, vracanie, hnačka


Poruchy kože a podkožného tkaniva

- neznáme: angioedém, žihľavka

- menej časté: alergické reakcie ako pruritus, sčervenanie kože, exantém


Poruchy obličiek a močových ciest

- veľmi zriedkavé: zhoršenie inkontinencie moču, zvýšené nutkanie na močenie


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

- veľmi zriedkavé: priapizmus


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

- veľmi zriedkavé: reverzibilné zvýšenie pečeňových enzýmov; trombocytopénia (zníženie počtu krvných doštičiek)

Veľmi zriedkavo bolo pozorované zníženia počtu krvných doštičiek v časovej súvislosti s užívaním urapidilu 30/60/90 mg, aj keď príčinná súvislosť s liečbou urapidilom nebola imunohematologickými vyšetreniami dokázaná.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

- cirkulačné príznaky: závrat, porucha ortostatickej regulácie, kolaps

- príznaky centrálneho nervového systému: únava, spomalená reakčná rýchlosť


Liečba

Neprimeranú reakciu na antihypertenznú liečbu možno zväčša zvládnuť pomocou elevácie dolných končatín a náhradou telesných tekutín.

V prípade, že uvedené opatrenia nie sú postačujúce, treba podať pomaly intravenózne lieky s vazokonstrikčným účinkom za stáleho monitorovania krvného tlaku.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch je potrebná intravenózna injekcia katecholamínov (adrenalín 0,5-1,0 mg v 10 ml izotonického roztoku chloridu sodného).

4.10 Zneužívanie, závislosť na lieku


Urapidil nemá potenciál pre zneužívanie a nevzniká závislosť od lieku.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:Antihypertenzívum – antagonista alfa1-adrenergných receptorov.,

ATC skupina: C02C A06


Mechanizmus účinku

Urapidil vedie k zníženiu systolického a diastolického krvného tlaku znížením periférnej rezistencie. Tepová frekvencia zostáva viac-menej konštantná. Srdcový výdaj zostáva nezmenený; srdcový výdaj, ktorý je znížený v dôsledku afterloadu, sa môže zvýšiť.


Urapidil je antihypertenzívum s periférnym (priamo na cievy) aj centrálnym účinkom (ovplyvnenie centrálnych regulačných mechanizmov).


Periférny účinok spočíva v blokáde postsynaptických alfa1-receptorov, ktorej následkom je inhibícia vazokonstrikčných účinkov katecholamínov a vazodilatácia periférnych ciev.

Centrálneurapidil moduluje aktivitu regulačných centier cirkulácie, zabraňuje tak zvýšeniu tonusu sympatiku, resp. zvýšený tonus sympatiku znižuje. Tento účinok je spôsobený stimuláciou 5-HT1Areceptorov v predĺženej mieche.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnej aplikácii sa vstrebáva až 80-90 % urapidilu v gastrointestinálnom trakte.Maximálna koncentrácia v sére sa dosiahne do 4 až 6 hodín po podaní, biologický polčas rozpadu v plazme je približne 4,7 hod (3,3-7,6 hod). Relatívna biologická dostupnosť u lieku s predĺženým uvoľňovaním v porovnaní s perorálne podávaným roztokom je 92 (83 až 103) %. Absolútna biologická dostupnosť u lieku s predĺženým uvoľňovaním v porovnaní s perorálne podávaným roztokom je štandardne 72 (63-80) %.

Po intravenóznom podaní 25 mg urapidilu je pozorovaný dvojfázový nárast koncentrácie urapidilu v krvi (inicializačná distribučná fáza, terminálna eliminačná fáza). Polčas distribučnej fázy je približne 35 minút. Distribučný objem je 0,8 l/kg (0,6 až 1,2 l/kg). Sérový polčas po intravenóznej injekcii je 2,7 hod (1,8 – 3,9 hod),


Väzba urapidilu na plazmatické bielkoviny (ľudské sérum) in vitroje 80 %. Toto relatívne nízke množstvo urapidilu v plazmatických bielkovinách vysvetľuje fakt, prečo doteraz nie sú známe interakcie medzi urapidilom a liekmi so silnou väzbou na plazmatické bielkoviny.


Distribúcia

Distribučný objem je 0,77 l/kg telesnej hmotnosti. Látka prechádza hematoencefalickom bariérou a preniká do placenty.


Biotransformácia

Urapidil sa metabolizuje prevažne v pečeni. Hlavným metabolitom je urapidil hydroxylovaný v polohe 4 fentanylového kruhu, ktorý nemá výraznú antihypertenznú aktivitu. Metabolit O- demetylurapidil má rovnakú biologickú aktivitu, ale je k dispozícii len v malých množstvách.


Eliminácia

Eliminácia urapidilu a jeho metabolitov sa až na 50-70 % sa uskutočňuje obličkami, z toho asi 15 % je farmakologicky aktívny urapidil. Zvyšok, predovšetkým antihypertenzne neaktívny p- hydroxyurapidil je vylučovaný stolicou.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti

U starších pacientov a u pacientov s pokročilou cirhózou a /alebo so zlyhávaním obličiek sa distribučný objem a klírens znižujú a plazmatický polčas je dlhší.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita urapidiliumchloridu bola študovaná u myší a potkanov. Hodnoty LD50y (referenčná báza urapidil) sa pohybovali medzi 520 a 750 mg/kg telesnej hmotnosti po perorálnom podaní a medzi 140 a 260 mg/kg telesnej hmotnosti po intravenóznom podaní.

Z toxických príznakov prevládali sedácia, ptóza, zníženie motility, strata ochranných reflexov, hypotermia, dyspnoe, cyanóza, tras a kŕče s následnou smrťou.


Chronická toxicita bola študovaná u potkanov po perorálnom podaní urapidilu v krmive počas 6 až 12 mesiacov v dávkach až do 250 mg/kg telesnej hmotnosti/ deň a po perorálnom podaní sondou počas 3 a 12 mesiacov v dávkach až 125 mg/kg telesnej hmotnosti / deň. Boli pozorované sedácia, ptóza, zníženie telesnej hmotnosti, predĺženie reprodukčného cyklu a znížená hmotnosť maternice.


Chronická toxicita bola študovaná u psov počas 6 a 12 mesiacov v dávkach až 64 mg/kg telesnej hmotnosti / deň a vyšších. Po podaní dávky vyššej ako 30 mg/kg telesnej hmotnosti/deň bol zaznamenaný útlm, hypersalivácia a tras. U psov neboli pozorované žiadne klinické ani histopatologické zmeny.


V štúdiách s baktériami (Ames test, host mediated test), s ľudskými lymfocytami a v kostnej dreni

pri metafázovom teste u myší urapidil nepreukázal žiadne mutagénne vlastnosti. DNA opravný test v hepatocytoch u potkanov bol negatívny.


Počas viac ako 18 až 24 mesiacov trvajúcej štúdie kancerogenity u myší a potkanov neboli získané žiadne onkogénne informácie relevantné pre človeka. Špeciálne štúdie na potkanoch a myšiach preukázali, že urapidil zvyšuje hladinu prolaktínu, ktorý u hlodavcov stimuluje rast prsného tkaniva. Na základe dostupných informácií o mechanizme účinku tohto efektu , sa výskyt tohto javu u ľudí po podaní terapeutických dávok nepredpokladá a nebol pozorovaný ani v klinických štúdiách.


Štúdie reprodukčnej toxicity u potkanov, myší a králikov neodhalili žiadny dôkaz o teratogénnom pôsobení.


Predĺženie ruje u samíc potkanov bolo pozorované v reprodukčných štúdiách a tiež v štúdiách chronickej toxicity. Tento účinok, spolu so znížením hmotnosti maternice pozorovaný v chronických štúdiách, môže byť spôsobený zvýšením hladiny prolaktínu u hladovcov pri liečbe urapidilom. Plodnosť samíc potkanov nebola znížená. Vzhľadom na veľké medzidruhové rozdiely nie je k dispozícii žiadny dôkaz, že tieto zistenia majú význam pre človeka. V dlhodobých klinických štúdiách neboli pozorované žiadne účinky na hypofýzou-riadený gonádotropný systém u žien.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


EBRANTIL 30

Náplň kapsuly: želatína , oxid titaničitý(E 171), žltý oxid železitý (E 172), čistená voda.

Obal kapsuly: sacharóza, kukuričný škrob, čistená voda, kyselina fumarová, kyselina stearová, mastenec, hypromelóza, ftalát hydroxymetylpropylcelulózy, etylcelulóza, dietylftalát, metakrylátový kopolymér (Eudragit S), čierny atrament (šelak, propylénglykol, čierny oxid železitý E 172, hydroxid amónny).


EBRANTIL 60

Náplň kapsuly: želatína, erytrozín (E 127), oxid titaničitý(E 171), indigokarmín (E 132), červený oxid železitý (E 172), čistená voda.

Obal kapsuly: sacharóza, kukuričný škrob, čistená voda, kyselina fumarová, kyselina stearová, mastenec, hypromelóza, ftalát hydroxymetylpropylcelulózy, etylcelulóza, dietylftalát, metakrylátový kopolymér (Eudragit S), čierny atrament (šelak , čierny oxid železitý E 171, propylénglykol, hydroxid amónny).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v suchu pri teplote do 25 °C v pôvodnom vnútornom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PE/HD fľaša s PE/LD uzáverom a s vysúšadlom silikagélom.

Balenie obsahuje 20 tvrdých kapsúl s postupným uvoľňovaním.

Balenie obsahuje 50 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním.

Balenie obsahuje 100 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním.

Nemocničné balenie obsahuje 500 (10 x 50) tvrdýchkapsúl s predĺženým uvoľňovaním.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁICII


Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2

78467 Konstanz

Nemecko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


EBRANTIL 30: 58/0118/85-C/S

EBRANTIL 60: 58/0560/12-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGITRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 27.03.1985

Dátum posledného predĺženia registrácie: 12.10.2006


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2014


7EBRANTIL 60