+ ipil.sk

EBRANTIL i.v. 25Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č. 2014/06885, 2014/06888


Písomná informácia pre používateľa


EBRANTIL®i.v. 25

EBRANTIL® i.v. 50


Injekčný a infúzny roztok


Urapidil


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, akozačnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Ebrantil i.v. a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ebrantil i.v.

 3. Ako používať Ebrantil i.v.

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Ebrantil i.v.

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Ebrantil i.v. a na čo sa používa


Ebrantil i.v. obsahuje liečivo urapidil, ktoré znižuje tlak krvi dvoma rôznymi mechanizmami účinku. Základným účinkom je rozšírenie ciev uvoľnením svaloviny v cievach (vazodilatácia). Druhým miestom pôsobenia urapidilu je predĺžená miecha v mozgu, kde ovplyvňuje priamo centrum riadenia krvného obehu.


Ebrantil i.v. sa používa na liečbu hypertenznej krízy – čo je akútny, život ohrozujúci stav, pri ktorom dochádza k náhlemu zvýšeniu tlaku krvi s poškodením a zlyhávaním životne dôležitých orgánov, ťažkých a najťažších foriem hypertenzie (vysoký tlak krvi) aj s postihnutím orgánov, vysokého tlaku nereagujúceho na inú liečbu, na kontrolované zníženie tlaku krvi u pacientov liečiacich sa na vysoký tlak krvi v priebehu a/alebo po operácii.


Ebrantil i.v. sa podáva vnútrožilovo formou injekcie alebo infúzie.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým ako použijete Ebrantil i.v.


Nepoužívajte Ebrantil i.v.

 • ak ste alergický na urapidil alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak máte stenóznu vústenia aorty (zúženie srdcovnice) alebo artériovenózny skrat (abnormálne spojenie medzi tepnami a žilami) - s výnimkou dialyzačného skratu (chirurgické spojenie tepny a žily na dialyzačnú liečbu)


Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete používať Ebrantil i.v. obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika

 • ak sa liečite na zlyhávanie srdca, ktoré je spôsobené mechanickou príčinou – napr. zúženie aortálnej chlopne (srdcovnicovej), mitrálnej chlopne (medzi ľavou predsieňou a ľavou komorou srdca), embóliou do pľúcnice (náhle uzatvorenie pľúcnej tepny), poruchou srdcovej činnosti v dôsledku ochorenia perikardu (osrdcovník)

 • pretože sa neuskutočnili žiadne štúdie v tejto skupine, neodporúča sa používať u detí ak máte poškodenie funkcie pečene môže byť potrebné znížiť dávku urapidilu

 • ak máte poruchu funkcie obličiek – môže byť potrebné znížiť dávku urapidilu

 • ak máte viac ako 65 rokov – liečba sa má začať s nižšími dávkami vzhľadom na časté zmeny citlivosti starších pacientov na liečbu tohto typu

 • ak súbežne užívate liek, ktorý obsahuje cimetidín.


Iné lieky a Ebrantil i.v.

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak súčasne užívate aj iné lieky na zníženie krvného tlaku, lieky na zväčšenú prostatu, lieky na erektilnú dysfunkciu (impotencia), lieky na psychické ochorenia, amifostín, baklofén a lieky obsahujúce cimetidín, je potrebná zvýšená opatrnosť, pretože krvný tlak vám môže výrazne klesnúť. Používanie hormonálnych liekov – glukokortikoidov (protizápalové lieky) a mineralokortikoidov (lieky ovplyvňujúce množstvo tekutín v organizme), môže viesť k zníženému účinku Ebrantilu i.v., a teda k nedostatočnému zníženiu tlaku krvi.


Z dôvodu fyzikálno-chemických nezlučiteľností sa nesmie Ebrantil i.v.miešať s alkalickými infúznymi roztokmi a injekciami, pretože môže dôjsť k zakaleniu alebo vyzrážaniu liečiva v roztoku.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom predtým, ako začnete používať tento liek.

Keďže nie je k dispozícii dostatok informácií o používaní urapidilu počas tehotenstva a urapidil prechádza placentárnou bariérou,ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa používaniu Ebrantilu i.v.počas tehotenstva.

Vzhľadom na chýbajúce údaje o vylučovaní urapidilu do materského mlieka, dojčenie sa počas liečby urapidilom neodporúča.


Vedenie vozidie a obsluha strojov

Počas liečby Ebrantilom i.v. môže dôjsť, najmä na začiatku liečby, pri spolupôsobení s alkoholom alebo pri prechode na iný liek k nepriaznivému ovplyvneniu reakčnej schopnosti, koordinácie pohybov, a tým aj k obmedzeniu aktívnej účasti v cestnej premávke, práci vo výškach alebo obsluhe strojov.

Poraďte sa so svojím lekárom, či môžete viesť vozidlo a či je pre vás bezpečné používať nástroje alebo obsluhovať stroje.


 1. Ako používať Ebrantil i.v.


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo zdravotná sestra.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo zdravotnej sestry.

Ebrantil i.v. vám bude vždy aplikovať lekár alebo zdravotná sestra v nemocnici. Liek sa podáva v ľahu vnútrožilovo formou injekcie alebo infúzie. Podanie lieku môže byť jednorazové alebo opakované, injekčné podanie možno kombinovať s následnou infúziou. Počas liečby vám budú sledovať tlak krvi a ďalšie vitálne (životne dôležité) funkcie.


Dospelí


Odporúčaná dávka na liečbu hypertenznej krízy


Úvodná liečba

1. Intravenózna injekcia (injekcia do žily)

1 ampulka Ebrantilu i.v. 25 sa podá v priebehu 20 sekúnd. Ak sa v priebehu 5 minút po podaní dosiahne požadovaný pokles krvného tlaku, v liečbe sa pokračuje udržiavacou dávkou. Ak zníženie nie je dostatočné, aplikáciu je potrebné zopakovať (injikuje sa Ebrantil i.v. 25 počas 20 sekúnd). Ak je zníženie krvného tlaku dostatočné, v liečbe sa pokračuje udržiavacou dávkou.


Ak však zníženie krvného tlaku nie je dostatočné po 5 minútach, má sa podať 50 mg urapidilu (Ebrantil i.v. 50) počas 20 sekúnd. Ak je zníženie krvného tlaku dostatočné, v liečbe sa pokračuje udržiavacou dávkou.


2. Intravenózna infúzia alebo kontinuálna infúzia pomocou perfúzora (vnútrožilová infúzia alebo infúzia pomocou infúznej pumpy)

Intravenózna infúzia:

- odporúčaná infúzna rýchlosť je 2 mg/min (88 kvapiek – 4,4 ml/min). Ak je zníženie krvného tlaku dostatočné, v liečbe sa pokračuje udržiavacou dávkou

Kontinuálna infúzia /perfúzor:

- odporúčaná infúzna rýchlosť je 2 mg/min (1 ml/min). Ak je zníženie krvného tlaku dostatočné, v liečbe sa pokračuje udržiavacou dávkou


Pri liečbe hypertenznej krízy sa má dávka nastaviť takým spôsobom, aby pokles krvného tlaku nebol vyšší ako 25 % pôvodnej hodnoty 1 hodinu po začatí liečby. Veľmi rýchly pokles krvného tlaku môže spôsobiť srdcovú, mozgovú alebo obličkovú ischémiu (nedokrvenie).


Udržiavacia liečba (keď je zníženie krvného tlaku dostatočné, bez ohľadu na počiatočný spôsob podania: intravenózne podanie, infúzia, perfúzor)

1. Infúzna liečba:

- rýchlosť podania má byť 9 až 30 mg/h (priemer: 15), napríklad 7 až 22 kvapiek/h (priemer: 11)


2. Kontinuálna infúzia /perfúzor:

- rýchlosť podania má byť 9 až 30 mg/h (priemer: 15), napríklad 4,5 až 15 ml/h (priemer: 7,5)


Príprava roztokov:

infúzia: 5 ampuliek Ebrantilu i.v. 50 sa pridá do 500 ml roztoku (fyziologický roztok, 5 % alebo 10 % roztok glukózy)

perfúzor: 2 ampulky Ebrantilu i.v. 50 sa pridá do 50 ml roztoku (fyziologický roztok, 5 % alebo 10 % roztok glukózy)


Odporúčaná dávka počas anestézie


Úvodná liečba

1. Intravenózna injekcia (injekcia do žily)

1 ampulka Ebrantilu i.v. 25 sa podá v priebehu 20 sekúnd. Ak je zníženie krvného tlaku po 2 minútach dostatočné, v liečbe sa pokračuje udržiavacou dávkou. Ak zníženie krvného tlaku nie je dostatočné po 5 minútach, aplikáciu treba zopakovať (1 ampulka Ebrantil i.v. 25 sa injikuje počas 20 sekúnd).

Ak dostatočné zníženie krvného tlaku nastane po 2 minútach, aplikuje sa udržiavacia dávka. Ak k dostatočnému zníženiu krvného tlaku nedôjde po 5 minútach, podá sa 50 mg urapidilu (Ebrantil i.v. 50) počas 20 sekúnd. Ak je zníženie krvného tlaku dostatočné, v liečbe sa pokračuje udržiavacou dávkou.


2. Intravenózna infúzia alebo kontinuálna infúzia pomocou perfúzora (vnútrožilová infúzia alebo infúzia pomocou infúznej pumpy)

Intravenózna infúzia:

- rýchlosť infúzie má byť 6 mg/min (264 kvapiek: 13,2 ml/min)

Aplikácia perfúzorom:

- prietoková rýchlosť má byť 6 mg/min (264 kvapiek: 3 ml/min)


Udržiavacia liečba (keď je pokles krvného tlaku dostatočný):

1. Infúzna aplikácia:

- prietoková rýchlosť má byť 60 až 180 mg/h (priemer 120, t.j. 44 až 132 kvapiek/h (priemer: 88)

2.Aplikácia perfúzorom:

- prietoková rýchlosť má byť 60 až 180 mg/h (priemer: 120, t.j. 30 až 90 ml/h, priemer 60)


Príprava roztokov

infúzia: 5 ampuliek Ebrantilu i.v. 50 do 500 ml roztoku (fyziologický roztok, 5 % alebo 10 % roztok glukózy)

perfúzor: 2 ampulky Ebrantilu i.v. 50 do 500 ml roztoku(fyziologický roztok, 5 % alebo 10 % roztok glukózy)


Z dostupných toxikologických štúdií zameraných na vzťah k trvaniu liečby vyplýva, že maximálna dĺžka vnútrožilovej liečby urapidilom je 7 dní. Následne sa môže prejsť na dlhodobú liečbu vysokého tlaku krvi kapsulami Ebrantilu 30 alebo 60, prípadne inými liekmi na zníženie tlaku.


Ak použijete viac Ebrantilu i.v., ako máte

Ak máte pocit, že vám podali viac lieku ako mali, ihneď kontaktujte lekára alebo zdravotnú sestru. Tí vykonajú všetky potrebné opatrenia.

Klinické symptómy predávkovania sú obehové a neurologické:

- obehové symptómy: závraty, ortostatický pokles krvného tlaku (pokles krvného tlaku pri zmene polohy zo sedu/ľahu do stoja) a kolaps

- neurologické symptómy: únava, spomalená reakčná rýchlosť


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Väčšina vedľajších účinkov býva spôsobená veľmi rýchlym poklesom krvného tlaku a vo väčšineprípadov po niekoľkých minútach, ešte počas kvapkovej infúzie spontánne vymizne. V závislosti od závažnosti vedľajších účinkov sa musí zvážiť prerušenie liečby.


Vedľajšie účinky sú hodnotené na základe nasledujúcich informácií o častosti, s ktorou sa vyskytujú:

 • veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí)

 • časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí)

 • menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí)

 • zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1000 ľudí)

 • veľmi zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí)

 • neznáme (častosť neznáma z dostupných údajov)


Časté vedľajšie účinky: bolesť hlavy, závrat, napínanie na vracanie.


Menej časté vedľajšie účinky: búšenie srdca, zrýchlený pulz, spomalený pulz, pocit tlaku na hrudníku, bolesť na hrudníku, pokles krvného tlaku pri zmene polohy tela, vracanie, únava, angioedém žihľavka, potenie.


Zriedkavé vedľajšie účinky: opuch nosnej sliznice, predĺžená a bolestivá erekcia, alergické reakcie (svrbenie, sčervenanie kože, kožná vyrážka).


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky: roztržitosť, zníženie počtu krvných doštičiek (v krvných testoch).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Ebrantil i.v.


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a fľaši po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ebrantil i.v. obsahuje

Liečivo je:

EBRANTIL i.v. 25: urapidiliumchlorid 27, 35 mg v 5 ml injekčného roztoku, čo zodpovedá 25 mg urapidilu.

EBRANTIL i.v. 50: urapidiliumchlorid 54, 70 mg v 10 ml injekčného roztoku, čo zodpovedá 50 mg urapidilu.

Ďalšie zložky sú:

propylénglykol, dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, voda na injekciu.


Ako vyzerá Ebrantil i.v. a obsah balenia

Číry bezfarebný roztok v ampulkách z bezfarebného skla.


EBRANTIL i.v. 25: 5 ampuliek po 5 ml, 50 ampuliek (10x5) po 5ml (nemocničné balenie)

EBRANTIL i.v. 50: 5 ampuliek po 10 ml, 50 ampuliek (10x5) po 5ml (nemocničné balenie)

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2

78467 Konstanz

Nemecko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

821 09 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421 2 20 60 26 00


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2014.

5EBRANTIL i.v. 25

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č. 2014/06885, 2014/06888


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


EBRANTIL i.v. 25

EBRANTIL i.v. 50

injekčný a infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


EBRANTIL i.v. 25

Každá 5 ml ampulka obsahuje 27,35 mg urapidiliumchloridu, čo zodpovedá 25 mg urapidilu.


EBRANTIL i.v. 50

Každá 10 ml ampulka obsahuje 54,70 mg urapidiliumchloridu, čo zodpovedá 50 mg urapidilu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný a infúzny roztok.

Číry bezfarebný roztok.


4. KLINICKE ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Hypertenzná kríza/ závažná alebo veľmi závažná forma hypertenzie/ refraktérna hypertenzia

 • Kontrolovaná hypotenzia počas náhleho vzostupu krvného tlaku počas, a/alebo po chirurgickom zákroku


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí

 • Hypertenzná kríza, závažná alebo veľmi závažná forma hypertenzie, refraktérna hypertenzia


1. Intravenózna injekcia

10-50 mg urapidilu (Ebrantil i.v. 25) sa podá pomaly intravenózne za súčasného monitorovania krvného tlaku. V závislosti od reakcie, aplikáciu je možné zopakovať.


2. Intravenózna infúzia alebo kontinuálna infúzia pomocou perfúzora.

Príprava roztokov:

- infúzia: 250 mg urapidilu sa pridá do 500 ml roztoku (fyziologický roztok, 5 % alebo 10 % roztok glukózy)

- perfúzor: 100 mg urapidilu sa pridá do 50 ml roztoku (fyziologický roztok, 5 % alebo 10 % roztok glukózy). Maximálna odporúčaná rýchlosť infúzie je 4 mg urapidilu na ml infúzneho roztoku. Odkvapkávacia rýchlosť závisí od individuálnej hodnoty výšky krvného tlaku.


Maximálna odporúčaná počiatočná rýchlosť infúzie je 2 mg/min (1 ml/min). Ak je zníženie krvného tlaku dostatočné, v liečbe sa pokračuje udržiavacou dávkou.

Rýchlosť podania má byť 9 mg/h, čo zodpovedá 250 mg urapidilu v 500 ml infúzneho roztoku (1 mg=44 kvapiek= 2,2 ml).


Pri liečbe hypertenznej krízy sa má dávka nastaviť takým spôsobom, aby pokles krvného tlaku nebol vyšší ako 25 % pôvodnej hodnoty 1 hodinu po začatí liečby. Veľmi rýchly pokles krvného tlaku môže spôsobiť srdcovú, mozgovú alebo obličkovú ischémiu.


 • Kontrolovaná hypotenzia počas náhleho vzostupu krvného tlaku počas, a/alebo po chirurgickom zákroku


Kontinuálna infúzia perfúzorom alebo infúznou aplikáciou sa používa na udržiavanie požadovaného krvného tlaku dosiahnutého injekčnou aplikáciou.


Dávkovacia schéma:

Úvodná liečba

1. Intravenózna injekcia:

25 mg urapidilu (= 5 ml injekčného roztoku) sa podá počas 20 sekúnd. Ak je zníženie krvného tlaku po 2 minútach dostatočné, v liečbe sa pokračuje udržiavacou dávkou. Ak zníženie krvného tlaku nie je dostatočné po 5 minútach, aplikáciu treba zopakovať (1 ampulka 25 mg urapidilu sa podá počas 20 sekúnd).

Ak dostatočné zníženie krvného tlaku nastane po 2 minútach, aplikuje sa udržiavacia dávka. Ak k dostatočnému zníženiu krvného tlaku nedôjde po 5 minútach, podá sa 50 mg urapidilu (10 ml injekčného roztoku) počas 20 sekúnd. Ak je zníženie krvného tlaku po 2 minútach dostatočné, v liečbe sa pokračuje udržiavacou dávkou.


2. Intravenózna infúzia (stabilizácia krvného tlaku):

Inicializačná rýchlosť infúzie má byť maximálne 6 mg/1-2 min., následne znižovať. Aplikácia perfúzorom:

- prietoková rýchlosť má byť 6 mg/min (264 kvapiek: 3 ml/min)


Príprava roztokov:

- infúzia: 250 mg urapidilu sa pridá do 500 ml roztoku (fyziologický roztok, 5 % alebo 10 % roztok glukózy)

- perfúzor: 100 mg urapidilu sa pridá do 50 ml roztoku (fyziologický roztok, 5 % alebo 10 % roztok glukózy)


Všeobecné informácie

Ebrantil i.v. sa podáva pacientovi v ľahu, vnútrožilovo formou injekcie alebo infúzie. Podanie lieku môže byť jednorazové alebo opakované, injekčné podanie možno kombinovať s následnou infúziou. Počas liečby sa má monitorovať tlak krvi a ďalšie vitálne funkcie. Je možné, aby sa po akútnej parenterálnej liečbe pokračovalo liečbou kapsulami urapidilu s predĺženým uvoľňovaním (odporúčaná dávka 60 mg dvakrát denne) alebo inými antihypertenzívami.Z dostupných toxikologických štúdií zameraných na vzťah k trvaniu liečby vyplýva, že maximálna dĺžka intravenóznej liečby urapidilom je 7 dní. Parenterálna liečba sa môže v prípade výskytu vysokého krvného tlaku zopakovať


Urapidil sa podáva intravenózne pacientovi do chrbta. Kombinácia infúznej a injekčnej formy je možná.

Osobitné skupiny pacientov


Porucha funkcie pečene

Upacientovs poruchoufunkciepečene môže byť potrebnéznížiť dávkuurapidilu.


Porucha funkcie obličiek

Upacientovs poruchoufunkcieobličiek môže byť potrebnéznížiť dávkuurapidilu.


Starší pacienti

Antihypertenzíva sa musia používať u starších pacientov s opatrnosťou a podávať nižšie počiatočné dávky vzhľadom na časté zmeny citlivosti starších pacientov na liečbu tohto typu.Vzhľadom na časté zmeny citlivosti starších pacientov na liečbu tohto typu.


4.3 Kontraindikácie


- známa precitlivenosť (alergia) na urapidil alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

- stenóza istmu aorty, artériovenózny skrat (s výnimkou dialyzačného skratu, ktorý je hemodynamicky nevýznamný)


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Osobitnú pozornosť treba venovať pacientom

- so zlyhaním srdca, ktoré je spôsobené funkčnou poruchou mechanického pôvodu (napr. stenózou aortálnej alebo mitrálnej chlopne), pľúcnou embóliou alebo poruchou srdcovej činnosti v dôsledku ochorenia perikardu

- u detí, pretože sa neuskutočnili žiadne klinické štúdie v tejto skupine

- u pacientov s poruchou funkcie pečene

- u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie obličiek

- u starších pacientov

- u pacientov súbežne liečených cimetidínom (pozri časť 4.5).


V prípade, že sa iný liek s antihypertenzným účinkom podá skôr, injekcia s urapidilom sa môže následne podať až po určitom čase, kedy účinok predchádzajúceho antihypertenzívneho lieku odznie. a je potrebné dávku zodpovedajúcim spôsobom upraviť.


Urapidil je alfaadrenergný blokátor a preto sa bežne nepoužíva v prvej línii liečby hypertenzie.


Prílišrýchly pokleskrvnéhotlakumôževiesť k bradykardiialebok zástave srdca.


4.5 Liekové a iné interakcie


Antihypertenznýúčinokurapidilumôžebyť zosilnenýsúbežným užívaním alfa-adrenergných blokátorov, vazodilatanciía ďalšíchantihypertenzív, stavmi spojenými s hypovolémiou(hnačka, vracanie) a salkoholom.

Súbežnéužívaniecimetidínumôže zvýšiťsérovéhladinyurapidiluo 15 %.

Kombinovanáliečbas ACE-inhibítormisa v súčasnosti neodporúča, pretože doteraz nie sú dostupné dostatočné informácie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Keďže nie je k dispozícii dostatok informácií o používaní urapidilu počas gravidity a urapidil prechádza placentárnou bariérou, jeho použitie sa počas gravidity neodporúča. Je potrebné zvážiť pomer prínosu pre matku a rizika pre plod. Štúdie na zvieratách nepriniesli žiadne dôkazy o poškodení plodu.


Laktácia

Vzhľadom na chýbajúce údaje o vylučovaní urapidilu do materského mlieka, počas liečby urapidilom matky nemajú dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Odpovede na liečbu sa vyznačujú interindividuálnou variabilitou, aj keď sa liek užije v súlade s odporúčaním. Urapidil môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. To platí najmä na začiatku liečby, pri zmene liečby a v kombinácii s alkoholom.


4.8 Nežiaduce účinky


Väčšina nežiaducich účinkov býva spôsobená veľmi rýchlym poklesom krvného tlaku a vo väčšine prípadov po niekoľkých minútach, ešte počas kvapkovej infúzie spontánne vymizne. V závislosti od závažnosti nežiaducich účinkov sa musí uvažovať o prerušení liečby.


Nežiaduce reakcie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie sú uvedené nižšie. Frekvencie sú definované ako:


Veľmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Menej časté (≥1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)


Psychické poruchy:

- veľmi zriedkavé: roztržitosť


Poruchy nervového systému:

- časté: závrat, bolesť hlavy


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

- menej časté: palpitácie, tachykardia, bradykardia, pocit tlaku na hrudi (podobné ťažkosti ako pri angíne pektoris)


Poruchy ciev:

-menej časté: pokles krvného tlaku pri zmene polohy tela, napr. pri vstávaní z ležiacej polohy (ortostatická hypotenzia)


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

- menej časté: únava


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

- zriedkavé: nazálna kongescia


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

- časté: nauzea

- menej časté: vracanie


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

- menej časté: potenie

- neznáme: angioedém, žihľavka

- zriedkavé: alergické reakcie (pruritus, sčervenanie kože, exantém)


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

- zriedkavé: priapizmus


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

- veľmi zriedkavé: trombocytopénia

Veľmi zriedkavé bolo pozorovanie zníženia počtu krvných doštičiek v časovej súvislosti od užívania urapidilu 30/60/90 mg, aj keď príčinná súvislosť s liečbou urapidilom nebola imunohematologickými vyšetreniami dokázaná.

- menej časté: nepravidelné búšenie srdca


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky:

- cirkulačné príznaky: závraty, porucha ortostatickej regulácie,kolaps

- príznaky centrálneho nervového systému: únava, spomalená reakčná rýchlosť


Liečba:

Neprimeranú reakciu na antihypertenznú liečbu možno zväčša zvládnuť pomocou elevácie dolných končatín a náhradou telesných tekutín.

V prípade, že uvedené opatrenia nie sú postačujúce, treba podať pomaly intravenózne lieky s vazokonstrikčným účinkom za stáleho monitorovania krvného tlaku.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch je potrebná intravenózna injekcia katecholamínov (adrenalín 0,5-1,0 mg v 10 ml izotonického roztoku chloridu sodného).


4.10 Zneužívanie závislosť na lieku


Urapidil nemá potenciál pre zneužívanie užívania a nevzniká závislosť od lieku.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:Antihypertenzívum - antagonista alfa1-adrenergných receptorov.

ATC skupina: C02C A06


Mechanizmus účinkuUrapidil vedie k zníženiu systolického a diastolického krvného tlaku znížením periférnej rezistencie. Tepová frekvencia zostáva viacmenej konštantná. Srdcový výdaj zostáva nezmenený; srdcový výdaj, ktorý je znížený v dôsledku afterloadu, sa môže zvýšiť.Urapidil je antihypertenzívum s periférnym (priamo na cievy) aj centrálnym účinkom (ovplyvnenie centrálnych regulačných mechanizmov).


Periférny účinokspočíva v blokáde postsynaptických alfa1-receptorov, ktorej následkom je inhibícia vazokonstrikčných účinkov katecholamínov a vazodilatácia periférnych ciev.

Centrálneurapidil moduluje aktivitu regulačných centier cirkulácie, zabraňuje tak zvýšeniu tonusu sympatiku, resp. zvýšený tonus sympatiku znižuje. Tento účinok je spôsobený stimuláciou 5-HT1Areceptorov v predĺženej mieche.


Klinické štúdie

V niekoľkých štúdiách sa preukázalo, že u pacientov s ochorením pľúc, chronickým respiračným zlyhaním (hypoxia a hyperkapnia) a sekundárnou pľúcnou hypertenziou mal urapidil vazodilatačný účinok na pľúcnu cirkuláciu. Nemá negatívny vplyv na ventilačnú funkciu, bronchoreaktivitu ani na výmenu plynov.

Keď je zvýšená pľúcna rezistencia, jej pokles po podanej dávke urapidilu je vyšší ako pokles celkovej periférnej rezistencie.


Nezistilo sa zosilnenie bronchospazmu, nezvyšuje sa sekrécia renínu a aldosterónu. Nepozoroval sa účinok prvej dávky, tachyfylaxia, ani spontánne reakcie.

.

V klinických štúdiách urapidil nemenil rovnováhu vody/elektrolytov, metabolizmus lipidov, toleranciu k cukrom, pečeňové a obličkové funkcie a/alebo hematologické parametre.


Štúdie z oblasti neurochirurgie preukázali, že počas i.v. aplikácie urapidilu nedochádza k zvýšeniu vnútrolebkového tlaku, ani k žiadnym interferenciám s vnútrolebkovými hemodynamickými parametrami.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnej aplikácii sa vstrebáva až 80-90 % urapidilu v gastrointestinálnom trakte.Maximálna koncentrácia v sére sa dosiahne do 4 až 6 hodín po podaní, biologický polčas rozpadu v plazme je približne 4,7 hod (3,3-7,6 hod). Relatívna biologická dostupnosť u lieku s predĺženým uvoľňovaním v porovnaní s perorálne podávaným roztokom je 92 (83 až 103) %. Absolútna biologická dostupnosť u lieku s predĺženým uvoľňovaním v porovnaní s perorálne podávaným roztokom je štandardne 72 (63-80) %.

Po intravenóznom podaní 25 mg urapidilu je pozorovaný dvojfázový nárast koncentrácie urapidilu v krvi (inicializačná ditribučná fáza, terminálna eliminačná fáza). Polčas distribučnej fázy je približne 35 minút. Distribučný objem je 0,8 l/kg (0,6 až 1,2 l/kg). Sérový polčas po intravenóznej injekcii je 2,7 hod 1,8 – 3,9 hod),


Väzba urapidilu na plazmatické bielkoviny (ľudské sérum) in vitroje 80 %. Toto relatívne nízke množstvo urapidilu v plazmatických bielkovinách vysvetľuje fakt, prečo doteraz nie sú známe interakcie medzi urapidilom a liekmi so silnou väzbou na plazmatické bielkoviny.


Distribúcia

Distribučný objem je 0,77 l/kg telesnej hmotnosti. Látka prechádza hematoencefalickom bariérou a preniká do placenty.


Biotransformácia

Urapidil sa metabolizuje prevažne v pečeni. Hlavným metabolitom je urapidil hydroxylovaný v polohe 4 fentanylového kruhu, ktorý nemá výraznú anitihypertenznú aktivitu. Metabolit O- demetylurapidil má rovnakú biologickú aktivitu, ale je k dispozícii len v malých množstvách.


Eliminácia

Eliminácia urapidilu a jeho metabolitov sa až na 50-70 % sa uskutočňuje obličkami, z toho asi 15 % je farmakologicky aktívny urapidil. Zvyšok, predovšetkým antihypertenzívne neaktívny p- hydroxyurapidil je vylučovaný stolicou.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti

U starších pacientov a u pacientov s pokročilou cirhózou a /alebo so zlyhávaním obličiek sa distribučný objem a klírens znižujú a plazmatický polčas je dlhší.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita urapidiliumchloridu bola študovaná u myší a potkanov. Hodnoty LD50(referenčná báza urapidil) sa pohybovali medzi 520 a 750 mg/kg telesnej hmotnosti po perorálnom podaní a medzi 140 – 260 mg/kg telesnej hmotnosti po intravenóznom podaní. Z toxických príznakov prevládali sedácia, ptóza, zníženie motility, strata ochranných reflexov, hypotermia, dyspnoe, cyanóza, tras a kŕče s následnou smrťou.


Chronická toxicita bola študovaná u potkanov po perorálnom podaní urapidilu v krmive počas 6 až 12 mesiacov v dávkach až do 250 mg/kg telesnej hmotnosti/ deň a po perorálnom podaní sondou počas 3 a 12 mesiacov v dávkach až 125 mg/kg telesnej hmotnosti / deň. Boli pozorované sedácia, ptóza, zníženie telesnej hmotnosti, predĺženie reprodukčného cyklu a znížená hmotnosť maternice.


Chronická toxicita bola študovaná u psov počas 6 a 12 mesiacov v dávkach až 64 mg/kg telesnej hmotnosti /deň a vyšších. Po podaní dávky vyššej ako 30 mg/kg telesnej hmotnosti/deňbol zaznamenaný útlm, hypersalivácia a tras. U psov neboli pozorované žiadne klinické ani histopatologické zmeny.


V štúdiách s baktériami (Ames test, host mediated test), s ľudskými lymfocytami a v kostnej dreni

pri metafázovom teste u myší urapidil nepreukázal žiadne mutagénne vlastnosti. DNA opravný test v hepatocytoch u potkanov bol negatívny.


Počas viac ako 18 až 24 mesiacov trvajúcej štúdie kancerogenity u myší a potkanov neboli získané žiadne onkogénne informácie relevantné pre človeka. Špeciálne štúdie na potkanoch a myšiach preukázali, že urapidil zvyšuje hladinu prolaktínu, ktorý u hlodavcov stimuluje rast prsného tkaniva. Na základe dostupných informácií o mechanizme účinku tohto efektu sa výskyt tohto javu u ľudí po podaní terapeutických dávok nepredpokladá a nebol pozorovaný ani v klinických štúdiách.


Štúdie reprodukčnej toxicity u potkanov, myší a králikov neodhalili žiadny dôkaz o teratogénnom pôsobení.


Predĺženie ruje u samíc potkanov bolo pozorované v reprodukčných štúdiách a tiež v štúdiách chronickej toxicity. Tento účinok, spolu so znížením hmotnosti maternice pozorovaný v chronických štúdiách, môže byť spôsobený zvýšením hladiny prolaktínu u hlodavcov pri liečbe urapidilom. Plodnosť samíc potkanov nebola znížená. Vzhľadom na veľké medzidruhové rozdiely nie je k dispozícii žiadny dôkaz, že tieto zistenia majú význam pre človeka. V dlhodobých klinických štúdiách neboli pozorované žiadne účinky na hypofýzou riadený gonádotropný systém u žien.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Propylénglykol

Dihydrogenfosforečnan sodný

Hydrogenfosforečnan sodný

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Ebrantil i.v. sa nesmie miešať s alkalickými injekčnými a infúznymi roztokmi. Vzhľadom na kyslé pH injekčného roztoku môže dochádzať k vzniku zákalu alebo vyzrážaniu.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Ampulky OPC (one point cut) z bezfarebného skla, triedy 1 Ph.Eur.

EBRANTIL i.v. 25: 5 ampuliek po 5 ml, 50 ampuliek (10x5) po 5ml (nemocničné balenie)

EBRANTIL i.v. 50: 5 ampuliek po 10 ml, 50 ampuliek (10x5) po 5ml (nemocničné balenie)


6.6 Špeciálne opatrenia na iné zaobchádzanie s liekom


Na intravenóznu injekciu a infúziu.

Chemická a fyzikálna stabilita pripraveného lieku bola preukázaná po viac ako 50 hodinách pri teplote od 15 do 25°C. Z mikrobiologického hľadiska sa má pripravený liek použiť okamžite.

Ak nie je pripravený liek použitý okamžite, čas a podmienky uchovávania sú na zodpovednosť používateľa.


7. DRŽITETĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2

78467 Konstanz

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


EBRANTIL i.v. 25: 58/0119/85-C/S

EBRANTIL i.v. 50: 58/0561/12-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE /PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 27.03.1985

Dátum posledného predĺženia registrácie: 12.10.2006


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


December 2014

8EBRANTIL i.v. 25