+ ipil.sk

Ecobec 100 µgPríbalový leták

Príloha č. 2 k oznámeniu o zmene v registrácii, ev.č.: 2011/05323PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Ecobec 100 μg

Ecobec 250 μg

(Beklometazóndipropionát)


Orálna aerodisperzia


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:

1. Čo je Ecobec a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Ecobec

3. Ako používať Ecobec

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ecobec

6. Ďalšie informácie


1. Čo je Ecobec a na čo sa používa


Účinná zložka tohto lieku, beklometazóndipropionát, patrí do skupiny liekov známych ako kortikosteroidy. Má protizápalový účinok, ktorý sa prejavuje hlavne v prieduškách, keď sa používa vo forme inhalácie. Tento účinok umožňuje, aby sa liek používal na liečbu prieduškovej astmy.


Účinok lieku zvyčajne nastúpi postupne v priebehu jedného týždňa, a to je dôvod, prečo tento liek nie je vhodný na liečbu akútnych záchvatov astmy.


Liek sa používa na dlhodobú liečbu a prevenciu prieduškovej astmy u dospelých.


2. Skôr ako použijete Ecobec


Nepoužívajte Ecobec

 • keď ste alergický (precitlivený) na beklometazóndipropionát alebo na niektorú z pomocných látok tohto lieku.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Ecobecu

 • keď trpíte tuberkulózou pľúc alebo keď ste prekonali toto ochorenie,

 • keď ste tehotná alebo keď v krátkej dobe plánujete otehotnieť,

 • keď ste dojčiaca matka.


Ak sa u Vás počas používania tohto lieku vyskytne vyššie uvedené ochorenie alebo stav, prosím, informujte o tom svojho lekára.

Ecobec 250 μg nie je určený na použitie u detí.


Používanie iných liekov

Nie sú známe žiadne interakcie spojené s používaním Ecobecu.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak počas liečby Ecobecom otehotniete, čo najskôr o tom informujte svojho lekára.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Ecobec nemá žiadny alebo má len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


 1. ako používať ECOBEC


Vždy používajte Ecobec presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


ECOBEC 100 g:

Deti vo veku od 2 do 12 rokovzvyčajne inhalujú 1 dávku 2‑krát až 4‑krát denne (so štvorhodinovým časovým odstupom).

Dospelí a deti staršie ako 12 rokov zvyčajne inhalujú 1 dávku 3‑krát až 4‑krát denne, alebo 2 dávky dvakrát denne.


ECOBEC 250 g:

Dospelízvyčajne inhalujú 2 dávky dvakrát denne alebo 1 dávku 4‑krát denne (so štvorhodinovým časovým odstupom).


Tento liek musíte používať pravidelne a musíte dodržiavať dávky, ktoré Vám odporučil Váš lekár.


Neprerušte liečbu bez toho, že by ste sa o tom poradili so svojím lekárom, dokonca ani vtedy, ak sa budete cítiť lepšie.


Ak sa domnievate, že účinok Ecobecu je príliš silný alebo príliš slabý, informujte o tom svojho lekára.


Ecobec je určený na dlhodobú liečbu a nie na liečbu akútneho záchvatu dýchavičnosti. Pri liečbe týmto liekom sú potrebné pravidelné lekárske kontroly. Ak používate kortikoidy, ktorých účinok sa prejavuje na celom tele (systémové kortikoidy), je potrebné, aby ste o tom informovali svojho lekára, ktorý rozhodne o Vašej ďalšej liečbe.


Ak ste začali používať Ecobec namiesto systémových kortikoidov, vždy musíte so sebou nosiť špeciálnu kartu.


Po prerušení liečby systémovými kortikoidmi a následnom prechode na liečbu Ecobecom sa môžu vyskytnúť reakcie z precitlivenosti (alergická nádcha, ekzém) alebo celkové príznaky (únava, bolesť kĺbov, celková slabosť). Ak sa u Vás vyskytnú niektoré z týchto ťažkostí, vždy o tom informujte svojho lekára.


Spôsob podávania

Pri inhalovaní lieku sa riaďte návodom na použitie.


Liek musí byť vstreknutý do úst súbežne s nádychom, aby sa dostal na miesto svojho účinku.


Ak ste nikdy nepoužívali inhalátor, odporúčame Vám, aby ste si precvičili krok 3 a krok 4 (pozri Návod na použitie) bez toho, že by ste stlačili dno nádobky, aby ste sa naučili zosúladiť nádych s momentom stlačenia dna nádobky.


Pred prvým použitím, alebo ak sa liek nepoužíval dlhší čas, je potrebné pred podaním prvej dávky skontrolovať, či po stlačení dna nádobky vystrekne jej obsah.


Pri podávaní lieku dospelým, ktorým sa nedarí zosúladiť nádych so stlačením dna nádobky, je potrebné použiť univerzálny inhalačný nadstavec.


návod na použitie


Pozorne si prečítajte celý návod skôr, ako použijete inhalátor!


A. Inhalácia bez predlžovacieho nadstavca:

 1. Odklopte kryt inhalátora. Uistite sa, že náustok je čistý a vyčistite ho od chĺpkov a nečistôt.

moRFsMSla2hyqo4uYOwJlECSJYfq66KbDVQ4aGTygzPc4MWTQyzXcZwvR7VHX2IYxzs6IB4m+GPI7JEYw2gZ30aY2Qj7z1m7YkZ0JCWKJeIwpL45zRSbfd5WkPZmmJh3Ut0RnjUiqQzWcMRrOZwvRrVHX0CwZz86KG1qB+MFWm2HJLktFZFxErMja9VuK8rKRHinqeIpuxPP9IALa3pbKyYr171ekKAec1+8SVF1aSLYQ3RnV1dAIuaAwOzgUSBrBku+6pH9CmMurGtrGjx2qDrn+KEqVUUnqd0KP8dbW5ODK4pKCLK6sWY4DBcsQ6sIORHsWIdn2UzQ0thFK8vJzgtHVCBvUMKQQmmxdk0GC+aoVm5ta2sp7l8IhpQQx1/WiiWhrK8QnlclYWFxgGIYvuWlQJID8EodtEULsHfBZB8VxAg08wO0hlhU0z8FS2WbwjYeUU2QYghmmdDxC9fBrL5WsTzqc4vyYgXRs3Uaey0xLB927qL8WIcYX8zcq67E4D2bW+J6rTFbTNDnzv1wIY6ukx4f2KBSSqdvwJaK6m6Rt8rAjcogQIf45hGTr3jBwHNI+sCAYHv9cEsdzbGWECcK0z2NIh5KEQERwTKkj9SDC1tZ0e0uHUivF5SVBpoYUyNIt7LDsqlxEz02vWbslIx6NWhF9qeqaYZsbOmo1NMErBC8qyVd3I4U0KCe65dY+E/dHIdm6PTCGLsOECF1/KQ3MsVQGJOdpQzf6htZ0zCfU9FzfikR9nZexcMFKJ+VG49GCwkwSFGlLiPhx7hMsumhV2La1bktNSXFeVDdiSKcFjCAV0vVYWzv4bCQRO+CAAbq3pMSKjLoTMt5XspBRSLbuDow9hA3loRkGsGVnc8sLz3117IkTh/XPSXFYprNnr/9+9Y5oZjwvYZ18/AHYgNjevO9WcZ+p/9fWNElRiYKGCNA+lXRduhZnfGt9yxETRpBge4EgU109Ia4nOpOwsZ6VFR8+oif8AFqUS18H/4mQdB9pQRKSrZsDqs+wj7Cd0jHFG6//21tvf/3M3z46dMoBdS0wC2r2Z99Ba28T2ZI+/mjZyeccrY7W72iExjue39bcKnTQD6qzdaoG7ppiNoXqmtZk2qkoL0QB2YDWTCKjtq4lmYboTllpbl6W5XkutaLAMm3xml22w77nEZKte0MZgVJYAvGHH/9YHb764VyUE9tS27zl5Y8yONDm4KmjHcYWf7856bP5q7bO/91flTBCkGGq/9HCoiIadBtXpqbSjQLShUnXGG7rNzWpzywqyGI88BIhOcu2jB1VdcgDzdanNN+EtBFdWoMI+U9O7iMIyRYixB5CSLbuDc6VesA1jelXX/0MjqNEmWbDBvUYPWrg0YfCgNwTTpnsc/HV199ff90T66ubdOUachCh3Lfids8+RUHBmEQkqK/puh4EW7c3FmYlsjJjLNitFjo+KuWW7bVYh20qexZDRiTkRTKJqRkoWMz3mVW6j9zGfgtPsighX81auWFzLRwT3Ccv48O3b+9ZlOnrMlBFoYRJjzlsuHfflVdf88eadijclIIrullRu7g8T2dEKWPN8n3Psgwpuyr6t317XdwyDIzcwEs0LHUdnscamlqDRlpl5UVBGrRURq2ghn4uYMJxl8362MPYR25jv4VFlc9Gl6/esmtDirtlFXnFhRkCY1NnXSkvDKnVi/GRU4def9FJd/3pDSVsFZJzPqAkLz+KpdBrgBJT8U2od6XRv5whtcvL4oITgrFATH+2HleP5daq2rzcLK7U5y6VBfPamOfXJl0UhWuo6FXkS9cStsQRKZwgMqI8UkRcIUydXKklHPQeoRg2B7pVV8mQbN0blBiCu80tncwDBWUnYrG40mT4P7oaE2JIkfJcg1rk8uuOX7Id8o9fe3umYmP/PuWGiXZ3H4AWrRCMIP9G3u+uYAZslUFsEyL4hOwOczQ2tMQScTtippIQOfU8Jx6Ltne4qc4U1R3JE6ZpUcRcZlgmgmiNrv0hPucUisjh+mC5KqJBfbfSzaSbzbYPydbNISXjfN2mqvLSHHWUnZthRCyh1qJaqto2Ez43TNuO4JTvxiyvT78eSkh8pSrogeMG6+4DQYQdTkaBI/9uauR/tFbAMLZmlw/o+LKhsXV4WZHezdOpLbB9hmtr67njmXHIKenRpwCBPlbvd5LMtvQlEX06xVzGJGxyQAaz0pncUK+UVvfKLwnJ1s2hFqbD12+t6lVeqI5iGYn8/Cy9jhnXm8LUpIILQoRtRrlnpFs6lNCUyI5FDp00kGtTD+0mmzLRhGLBv76C4VwCrDvIDYFyVPDBQLijurWxqaOktBBm5XCQWKYCbWxsV3RPxECd9u9VwH1pmIQ71DQ5Z3BN1DC5z01TWMoSlbBcGReQVqJsyq6rvesahGQLEWIPISRb94ayARua0o1tzoA+4L10tLb3HD9Yy3FgrQmeptSUkDGp7Emyad0WBEadP65XUf9+xUI3/UdBpw/AD9DHTiivClQcgTgJQsHM7k8+W86kLC3KViauoe1b3/eoYVTVtnCfFWbHlWTh0m3fzFuzbv32pqq6YWMG9yqHVs0HHTp0QGWR0HlbOJiZSCiHPQ8X8r26qByoaxCSrXvDl3L1ys3KMauuh2LnzqbkiP4V6htPoIgBS1MgW61vgrDLOTbM7bpAW/k9Uw4amRbcJsTcNXNQBq11sKbdv3o5YNdp8gosiS+FrSMbCl/PWRrPieUkIur8AoabIp0ALasbWrBlrqqCrP+jT7jZkaKsV8nQgb2+Xfz944+sUkKelTh60uBrfnXGxJHlhi7axopzPGkZmTg0I0PsYbhQSyPjWRnqeyfp26bBma4D0FlRMCBGKj0A5aTtKdbSBj4bjlkHTRqOiEEwC5pXCf0GJn9IVcEhtqEcNAj9Nza15OZkx2yroyMltf6MxuItbW07ampBpXZA/ua4wT2v/+0F40eVF+VlSkLfeGehEt501/Pvf7hg3eott916yWmnjVeStONGIpmu0xGxEmGAJMSeg4Gl4kmEiyBHPi2krTQKxdC4Jwi6S+pKZGEZoVZLe6q2HZZ1Xk5kyuR+hmDINIPlSuGF1Pg3ExEDlSVwGtEIklFq+YJzB7bRq1vah/et8BWpDRJsoBlSTP9kUUNTEjvsjKNGKskDT/8qLztKBYedbCZOOXG0EnY0tF3+u6fXVLVeev3Dn387VUmee/QCwRzLTijt3b3ak4Rk6+4gqZSDDaOhDsxIgmVFrzJlNhpUBNvcQkC+CKYUC7J65TZPd2gc2buPYSjf5/9I8Mf/dspvML4QwyNAQF889RzAiGoPzSBGJBq3KPG4IiJwZP7y9XO+XWYx/6JLjr35V6criWKaej4YelYbgcAosPTciyY/8Nz769bXJFPOnG8WK0mbe17CtBBzTBr5Ny94DyMkW4gQewgh2bo3uBA7qho8zlI1EGPIzc3KyUnoClApghJNIuluz2btuhqehMqxrFjEMH/4Zoy7auG4LsGWEJTEYvdcDNjrgz0y28S+1qhfLVzb0po877TDH7zvoogu8/Fcz7TYrsumBnfhCk1LDKjsUVffnvLYtp3NSvLeB0vOOvlApdYEa8dW1g9+F12HkGzdG4yzxroWHUiEFZybiMUzILORcwZrHiELBi5Rxn0D03UbdiBtRib+W5JT0Ink37ckd5+EIWyBDUmMTgbWoOf50WhEGa5CsBrNmZWrtxb1Lrjr7p9FMaS5IGikpdjlYxRT144oNy29ODGybTuvKDOS9mu3Q7L1t3OWn37iSJPaxAzNyBB7ELZBUo77H91VczKiBmTuS0ojgZqRnGMsDUO9hKzbuJVoHdK3d+//OMPu0Uw/ANN4kM6vyAPpjDjYCdi4pUF9TabShcV5HalULBpZs3oTSFpbT/rJkRXFCeXdEVPrP4mYMKEzg2n4nFHo44qw9JqbGpnLczJjtdon9HwRoTaT6llida8y7pBs3RtS8JbWDljlesO3MD9hB6OYdk9agvUuYD/Ycf0tdS1BU+/8vExdvfafS/UH0Wlyd201zAyAtH/1GWju3DVK1p5K5+cmqGl7kmzRCsqmdOrBIxHHDKcJBx2FKVHwmau+GruDNwRFMDJa21IRg2IG99jY1ARPECp9RLpTGnJItu4OSi0d4ofdaHU4aHBvteRt00Byl88WFABIRNet31nXkkS6P1w8w/wPdv0gNNuFIAFFUsOwOGQ0K3aIFcuAbMgwExYWXDrp1MYq2FjPKcg++sgR6uN9pi44CJwKLLGtWxL5zFOMC+4wMxHLy45DVNMAicME1Lxx3kXtG7oOIdlChNhDCMnWvaH0WTwjoR7xpg0KYfSBoxjzIRkSiV1FmkoDGIbH8KYNtZ2tyVgMLK+hw/v/Tyf8B/Pyn7uYXUarIARz9VWZhZQ2NsEE7XhWRiISsQxcV9OxtbZVSYYNKi/Iz4BulnZcT6mHCfcSuUhHTylVLhlcP2c8M24XleQ6yTTyocSGKWcUuqlT0WUDibsIIdm6CYT0JTcQ5rpILGjzRlHyiZeWvPfZfOUcledDEPyQQyoxMTFRryD6JbA0Dekb2NhU04g8llkMWV0jBxT9T5/z71iVhh6kxpGnrtSEeAmjxFi/HQIk/fMyzIiBCN5S34JcyGKpLCpUN0UNZRF6wWNBYqIsSp+lLcMmOCKDiR/q1q1IfXU9NqyAfglFNZAK2jUDQLoOIdm6DZQPg6Flt560pJdd2o89/Zf3k3VtRXnxX/7ybCXJs2wC87GJh5AdtBWQ6k3QUGDrlmq1/Ivz8pQwGu+SyILUhWoSBboRQoeLlmysaYb2lYMqeyBicCSbdtZDFglC5SW5EnFK1UFcctgeoOpJQgxCYxgx33UQ1clY6sBJWoZV29phaNcOwyYcdbw0BReuO4UjQ7J1GyiaCbDytKGn435vfbJsxabtBwzv9bvbL5x2BKQXgmlF0lwSKSO7cyOx0G1AVq/fhjnvUw46bVcb/R8aQbUO4dAjizOfYLpyTU1LG7QWz8/LUqZtGpGdVfVS9ztobmljHJs0ipWNq9s5I6LsSO77vkEs04oEYwnU/dTtbC4sza9r63S1pKxnmeA4aiYkaLjuFCQJydZtANtXQcc5hAKyvf7WbOT4hx827tgjR3IB6gKGYvAoNZSJ9Z/lJ4TC0OqtO5uUjVheDEVisE+Au8oGUxxzhTRg2gdau7EmGLNWWJCFtBsZi0Wk7vXfnHKJaUAVuYX8oN0I9wiJYAzdmZWVGFC3vqZl7ebqyuH92hl0BEO6cbLvpUkkvoui3Qch2boNJOTUU93akTR1QKXMwqVriGmPGFHppRxpBWlOEWVqYSjaZGjXrjY0h9uyvamxJakWdzEsevCmjC7ooB94WULAfjOB5H68dMVaom2/oqLsTt837Uhl3wrjC8gnlj6HBlnCd7Gt9KCSmIapDFGqLptg301RC8zIzTua612/9bs1zPGMKFi/FYU5kaiimeMw5QZ2pwXcna41RIhujZBs3QZM6Ke+3r1evKJaSZrrOxIJa9yESuXgeNoSM8BUE64yzSD6D4BWAtBYsspNKRVi9iiDAAntmjQnrLehqYSEFowx8/3tO5sG9C5RwtysBJbY9XhOQU4kAxSU47opx4/ZVOm2CNUGIVfK28VUvcw0qO3q3M7PZy3321NEaTCMohE4/yEHD4K+WtIPyue6EUKydRMoX01og0xihvCXXwdzcdnQ0f3KSvN0vgjEIbAwkSRCAt2Q7rIY7ACs31onmG9GY4P6lcPLusZhE9qTJJxZBtApmWaplHfohGHq+4yMhGmitz76btYX8zpTUHmwbN2OD2etnXrY0GybOHpGcRSbhNhMsQhD/V26A4QrF62sLMkcO27Ea9PnBtlg8QyI/fjq6UK7V7ZWSLZuAx1T1P1B1JpevXqjEmHfHzGkr0WQD+3joGcO9tKKZoYRC6IpCiaFNzS3dEDnZIp79NIBkq6JmO+ujoGyUcR5R9JpaW7PzgDXy3GcF56f9dny9e2t7QU9ipWkYVv9Jef//qCJQw4YOSDIwzr+mJFjRvZN+1bMRMJ3cjNBeOW1Z9iZsU/e+Rqn3URJNtJjCThnSvfJ7hT2B4Rk6x5ggtpSJCWxkXAk2V4LddnCMvr2KSIwwpBwnRvJTaUcYMdbCaUAXYdwtKGx/d2ZCxhDffMzI1HduZVL9Q7BEDGgMw+8jLsMWdCzkakf6dQN/WbfZ7Yp9NlAqD5ICgGdw3cnJmKhf0owVPFo69SXpolTaRl78815zPOsKIyrv/PRt1Yu2xhNun0nD/306V8qyX0PvbN61cbFa7Z9+vkipM/25xc/HDG038XnHtW3KGvchN5Cd4k8eGIfzsnPP52vWFYQhXzl7KgJmweUKm3O8K4e5erzsTR2jwoIyoUI2cuKAkKydQ8I4QkplG+Dkb99XdN63UXcjEV79Srj0GZVcD0fwyI25ElhD0mT0Jh+J+9oT9VXNyiDMicrBg2+lZ6RKKI4ZmBH4GAYIsURkwg3zezIrtQTLNJq4cJ0bmzqRkB69IyUjnQtGkHCw8FkUEPpGYdy21An1LyF92PLc5ObdtTlluR+O3+lEn6/aH1mTuToEw5evHFHdhZc2FOPXcI9f9uO1jUrNj3+8hdKMnvGgq9S3rJFazsZnzpx2E3XnqyEkycOuOexN1eurYpH7SmTYS8RG+2Gmcf8dmwkEAt6JFNKLM6Va0eVBcr0xGMMe+Ih2UKE2C8Rkq17gBATjEPIxIpMn77Y1U2yzKjVv1+xbqhDd4/HgAJMakll7ElfZ2AYRk1zuiI/e3ttq2kYS1fUKSHznCgVFT1K8goSwRsNQ3ousiKccYMGQ6SMGOybYV/4nknNoB2ky90INpVOk8hHOoTIhOTSgCaQUCADJ/NcFo2SjIi5vqqBxqKLV0Jb2NL8zN/cct45502ZetgN99/7mpLce++ZlhWtrCzq06dg8pEQRLnumuf+9vH8Q6aO6mhs+nzOsllfLlXCYcN6V7d1StNwELJjkNjJcI7B0oYZ99WFGTpmBCau8kht5da6rm/bsKoF36N/oP8XhGTrHuC6N6ngEOSYuWAl10Ooy0vzCvMyEGEIJiqBfYiJooDBeApDLTP4bHff98FrL360qa4ZZ8TnrNxy6Mm3ID1BW3GkIDczJ27nJBJKMmhg72gEK8IMO2BYdjZIBg8qKy/IiFm2WiOO+mAOy9qitsDEZ4yQWLB0aNBOD4oLqKkN0EjUkIh7Dlq5aVtzbSvTCZNXXX/WpRcezoXTp0/p0g2wbyEwdI9VtJUYZ8bBsHz2mV+0nN5aVV2/8OM7v1y46W8vzVbCzxd/X7e51rAtJsSTT72pJIVFOTdcfBhnSZMk9HCBYJvBUbcMhqyecwC/MR8FY9/2HoRk6x4wMNQxKwWU7OhcsnazetIr4QnTJhblJ8CdE7sKatTaxZgrPbNlZ+t5lz2oJPPnrSDSUK5Vr8KsIcP69NT7bE1Nyd6lBQzhzRs39xrYT0l2bq9paHYpMba8+/WWatB+juNYlBwwcuDPzplyyIS+gukxHViPAqUewkqxKGUDQRXQqyKFSZzrjS8KGZps/campoZ21tI5dsIQJbzuikNMpQyROWH8sL+88pGSpFyRaTMkI4qZ0oc3YsO6/MrTj//pbU/++ZPLrjlx/Lg+SsiS/jsfLX/mbx/OXbw+pfs//O7+F7nvXn/lVPArtXumXDXDiKhHADYMSphOtUEwd2ovQ0i27gHf6SSRiFpX38zf3FLdamZAXO6qS6cqpklkEiKJHhYDO9jM8Y34Y4+8MnfOCpCYJofmHl5rR3rZ2m3zvluLYAfMRTFLsSaCZaEugcm2rGHD+hYV5lX0KCrKhJZBLmebttbPmbP05zc8aZh02EBY+iNHDzzhyGH9+hZLn1l6Cxsj4vo+sSKgLYNCbYi4mItXbpM+j8XsY444EEEThAhzmWmTsSN633EvNAKbO3/T1Ek9DBPr3DHYMeOcHzKu7/hJQ27+8/tTjjigf3+YyxPNTPzstAlnnzT2D0/PfP7l6UqyecvOW+96/t0Pvnn8gctHDoPNANc3LTOqjGQhlco1gk0PPT1n76rBCcnWPRCJRoTErpP8bvlW7Pp9KyF5v6IgWykxDqYYD8bzSmVHWdG0w5d9v43onJIBlWUjhvadeODQmEkiiejWdTvgbBY1Y1GCcV5RHtdB/m3bG5cuXlVb3/ru9K872pIIuibHTjz5iNt+ew5F5scfz5+/CLobPPrk23966JXRw3qfeuqUE08YpSQZUWrDRDgsd9dywnwOYnwz93uWSkcz4z+ZMhSkAhHLTHHZZ0CBcjWV4JuFa39y2ADfY8SMulwXj6KkGbHOP3vaxb946JuFGwcMKkNgEXJDXWGE3nLN4WedOkFJLrj0gTnzVi+Zv/rSqx/99MO7lSQrQZnwTGyqZw50Uw92IISw9i6uhWTrJpAceolErdjKZauMopz7f3+VEppxcH2Y4BbEN7RBZSHmy9dfmbVxUzXXjbSKCzOjUeuFlz9K+Uy5c7UNLUqYxDQP5p35xfn5hl7o48cPPXzy6DGj+oweXbxgNbSae/aJd2fOXPj4U29FTXPCuCG33gr1cqOHlLz4/ornnnzttt+/dMd9r4BkRO+bbj5/dL9CdTZfLyeqB8KtXL9Z0S67IGfMaBi/6ApHkd2mpCQvMmww9Pb6fvEqhI5T6sgRMhI4VywqGEk1d6h72N7QjHWIg2DiUsUlFCO4dynosb//9cbDT7plzea6Jas233rdk0py/5+vStiOFAbU0WEXY90+aO+rvgnJFiLEHkJItu4BqTwQBkGSDbWtxx3Y/5hDByghh9IvZb4lpYwTPX6mqr71ml+/9M7bX+nyGpB8+fXKSRPRgeMGDh/WnzIZlN1g5V8xQSyyaN7aqp3QWG7tpupP5n0vnvNsQ0oMoYXhA3qcd/ZPbNuYt3Dtx5/O+9m5YLBdePlpx04bc+nsh5oaU39/Z4GSvP3uzDPOuL2iJG/yQcPOPxsGX/Qoz1YXk066JhMlhVlUp2jqJC6lnJVDFzl0DEyQe+yVT9o6WVacU6TUMahll5qMS89zBaGFBblBry4B2+ncJkrbOUGflZKizIvPPPqGPzyPsPGXz6Fa52crt00a1QPqirBQ+s3AweQqH+1lgzdCsnUTQFkadV1eV11/3slTgiIxz/HV8jWtCEHes89/qySP/vX9lcs2FZXmH3vspBOOHIsgMiGOPGKk1ARLO24UKsFgD8pD0Bz59NMPNnSqFJFJJ4UbW1OzZy37fvVOJfnk83mvvjGzX9+yKy44fuXcPz3wOIQQn3zug3v/+MoREwbfe8+Fl15wsJJccPHUr2cve//d+U++NvNPz32oJMdPGTfxkGFpxk0ucqNRTPSunQ+ulItcia3yXuBwptJe1aaGrEGF1PCQjrUQ34/bpFfPrFzbLMzP2NWKj8BQjpTDolacB4F+wa+66icvvzFj1cqtnn7RK6/NOXDEOVSdXxJbiHQQJo1G9/Tf6H9DSLZuAt3w9NuFG9va0+MP6O3oft2RiMGEeOe97x596oMFSyE1WRA8dEzfYyePLSrO/nYBDBOklv3ujEV9KnsOH9xj5MjyoCMypchGMmKpt/swCwCoCDO3y+ys886erIP86Jrrjvvok6WffvHdvX9979FXP73orJ8o4fxPbn/x+W9ff3/m2Kk33ngNjJ757TVHH334yCMPH3nzjvo7HgSyvfXmjLdfn+lmJVgi6lEimR6EbUA+lUARgtHE8dDbyzTJd2t2DBlWKjH19C0qPd3ioVfeWdDc6VimUtrwRq6bKytvj0nMZJBZ1olw7KijD45EIgtXw475C69+UlySe8sNx1tYKK0c1b1bXfXGrun+8C8jJFv3ADGo7/qfzlqal5UYO6ay04X1qRbkzXe+/sQLnzqNbUEoUGbG8wryUowvWr5BqQ4EzVGNqh21n89e1JFmJkH9ekLG/egxQ46cOnLK5CFUKlsUVqTPBLQc1t/qLXJUmGdefsFBl5xzyPptzQ/96Z0H//iyEr717qwn7rro+l+dfOXVT9z/yOtK8slHs35x1RlnnHxgz/L85x65SEkuu+LYX/7i4W/nrtaJlR5HweYbpA5bsP3c0rswU0lyY9FVazan5fiIFMFr6lvda69+/OOP5p992pQphw4UCLJkCLV1rMNXKjzICjGJIQW94efTjj1m1N13wlXNmLX0gWfeHT2s51FHDpJcUgIBEnvvyosEhGTrHhCCmXZkzoJVWRlRQklmDNbTZ1+uffX1mV5DW2FFwanHHqQkJx83tiMt1qzZbmcl+hRD7K6l3akoLe7TrwIJ3zbJiqXQZ3/Hph2Xffhlr5KCa649/aCJsKldkGUxXxrUYJJKnUpvG3E9wRQNrCx86tGLf3IUbJfdedtTB53yu0vOnPrkgxddeCZ4aDff99IVNz35wEOv3vSbCyeNhTDjS3+dXl3T1GtE7y3bGpetrersAM5nZdicSuki084gCeC0FaUPPPPB9NlLyvNz6/WM4ubWpO/4F1150v13nRuF0H1QroYZgiR/KGSAoXNIOZ7KMH38z5/MXLjiD7eepySL12xvqmq47PZn5w66vbg8h2rbUilCTEKfLUSI/RIh2boLcHVd2+rNNWP7l8OgKO2zPfOXN+t21A09cMAFZx2zfeN2Jbn17hfrmtub2hyKcUTvHTMv7XNi2oYVsctLcsePGKSEU4/uf/3N5zz9+Fs3/eZJQ/eouv660y88YwSScV+KqE5GEUL943EZES5XZzruKHjjkQfd/4tfv/j0Kx9/OHvp83+8XEnmfHDng09+futdz1549f05cShgNSP2UYcfeOjkQQ8/9dGC79a++/EyJTz9jAmWMk9tCb0TdKDj/tsu3lHThphLDaO1AXokF5Tnjxs7YFD/bOT5SGnhoNSHJIVIWFQK5mEelKqbEYqPPHTogu9W5ReARXrHdWdd99u/7lxT9dMLfv/6E9eU98tBUG2Uscf/Rv8LQrJ1DxBsvfbm7PaW9kQCFjTVcY6dTWmJyJknHL5y5eYX3pihJEP7lheU5veqjFu+K3R3KkjcVy4Oxul0Z1Nb8rk3P1PClqbOX150/LNPXt3Wkr7/aXjjH/748sxPFzx4/4VFOQlEdZdvaZg0ajCODJjPHfSNS2RYzzx+6SWXHX/eRfeecuF9SvLA7RffcOVB7an0nQ++fPgBENM/+aRDi3MzhOMeNnbIwoXrnn/ufSU88/TxBO8q99R5nWjK1KGQ0Uh8zyemjmR0en7cNIR0aCSS9HgUEv0RFnEKYzRSsCGhe+BJxNqSnp1h1bUnq7eC/Xn5xVPmL1r96huzFi3b+tpHy3597VFIzzfuggZi/xZCsnUTCLlk6VrE/ezcTOEhT+dG1Td3GJYRz4gJ38svBA+tvG8PmUoLLkzDdPXMM6r0CcXCFxnxzHgcFxdCIvLqFesfeOqd1z6ff8rhYx657wIlufCcgy664vEjTrj576/d3r8nJCVCIQ3i0sCMYRM6MIPrxRX9sLF61dbMmL25CdTRHx96+ajjx5YVZRfGYiceNxlBZpld3dieE7WK+vXIKM2aq/O8rrzmmWf/fJmABdeWduAp8OTTX0WixhVnTzBjkSCWYVCYMyWRIXwWN6XkQG8XY0N40FNdBkUFcE1ZcTy8X+lRR4wdOrhUSdSVPfHweduqGr6es/yZ598/fPJwJRw/umdYPBri/w711Id0dR2cwIT4vmPC7izdXTvDNuxsxK7sUZyj3P4d6yCjqrq53bWtnqWJGc1tMNNdjxhlQnoEE0SCvV3FSi6UUoFWCJwEPbiQoAa26c4ttY/+9aN3P4W96Z+dNPn9t353z+9f+ukZd9+pow4/nTbSw9Tg3MS43UVr1kC+8iOPv/Pd91tMxy0vLzrx1MOU5OM5K/JjtLO1s8Hxt9VCucCAWEXUxJ7nV2RFpowY+F7tQiV84d2Z40b3O++sCedf8dyiNRCk2bStQZHn+VdnPPyHyw86UBEDIiBMCMOgaYmxUBzT2xsmT6vHBfKkTCMM92gq4mO2LS1ffXPW5DGVSnL4EaPi0Yznnrz8mJ/etXZ97Y2/+YsSfvXRrynKQMRB3PT1EALGhU1cTKPIh1bMe/bPCwjJttcgaAqsMxUpwpRaEFSTKEgb/H51w/Yt26RJe/cpFwLvqAKypZOObRmlZcXMF0bwFOccE8grYZzbuuhGuTkpyBqUap2a0gx2CFIeNwX2oqbBZU015ODf8+d358xd8fpbt2dnZF3xmz8rydNPll1yxQkTR/X8Yvba19+ZvX7dNiUUEWva5GEjRgwp75H/8cfzlKQgJ9OMRiENBcugNE6qK+bU9T1pkGOOP7ipGabYzF249sZ7XnjoybfXb6vHutc/UpYwwYtXbDr93LuPOQoyjC+/9IjRQ3pJPxnFMZiIo0tklJaOYuJ5hFo2DRSVcvk4qcy2v3r91pKyXH0m7jJZUZF37ZVnXP7LxxYvBl16/e0f/uHOU2I46nN/V08HZY+SqGQpYvw4+90h2fYWQP9+RS3tZ4B6E9AgEu9uWTNv/rrG+lZkRwf0L/N8tnlLDUg9lpkZ7d23sMNzzajeI5PQr0fpIqUboCcclGCbBMoCGLXtlOtXNYCCamlpl7ZJoBqMIlt/IpffzFv18yseeeXFXw0ZVKEkt9/x3CVXPpSRHWVSDO3X68ILTlDCAX0KqWURxrHLOps6lSQnpjQQa+9k8UQs0w66CanzssxErKMjnZMdOfeCY5WwsT25ZlNVZ1MLsuzelQVKMnBAZV3Vzp0dqcOG9nl3xlwl+fDTuQeMHXjJpcefcNgA7glP6x6LWsxvozQqhAx+GUpLpxX5jEjPAUVYtyFyoE6UmsQ47+yDnnxh+vIVsNP91CsfV1QU3nDFQaYZFbpVnkVtJnwDR7hU9PsRdgVCsoUIsYcQkm1vgZDQkg7rXArQcbpFpJ4vCJGJJSs2UZ9Ec6OVvfOUiVnTCHOYDCHK8jNT7R3bahqLcqCJPzEsx2em0jxI6TJ4eHOuvCDD53L9xu1NDe0FRRAWHzu895LV25gkSpMq/QanUqZaPPbRjAUnn3LnHTefoyR33nfVieffM7Ao96yzj+lTnMk7QTkoC871UtwR2RGT6FLo8oJsi9JUZ6p3YTwnB4I0ncprRFxp0WgU0ofbW6E7A0c4Qs0TT5x44okHHT4FOo7kRMwPPl565T3P3//I1Q/rmrpH//TWZ58tPveCe6cdPvqK86eu2wwdxLZUNx93+IjNWxrSae/U0w+AN8bUiS0YLICVCg+0N0fcEuquqf/LX5x20dV/UkKv0/3zY3+/6MLJmVQEwVtlKhCBwYdFP06lW0i2vQUCAozS0H6JMsyUWQQxez33T2HbzgbFvrL87PzcOEOyQW9McSYsy169qjbdkY4VQfdVyaCFt6RSIOj2qCRpxrdtqXI6O3qWFB4xeczIUZAvQrmcPWvRR18vq29pkXqHwFNvMqkkdMZXy+au2KAk9996UVlW7JjDxw8syulIOsGgmTSVwPmo7fFkWycQvqSwQD0UahpbKgrzeDBTmwvbjgqPq9PVt6RffgESJjd8v+XWG86+5benAftJ0KLIGXVAX55Kee3J/B7wCLj9jvNv/+15Dz0z87XXZhx72l3JIFaEyYez5m9YXeU77I3pEGY8ZPzws8+e3KPYJjIaLGDJYFNAQptI68yTxv31Kaig+2rx+qqGtltvefmPd50bDdqbSxhrqsxzHTr6EQKVIdn2FoC3Bs0zgqFqBJr0cwdhRTnIWtpe36RWaWVpPtZtrLZuh7ifcsVKepbsbGhXz+kM3VLKVA98wxSCdzhOo45MuO3JniX5448/aODAClMtMw6qABF53MkTh4wZOPvrJStXb1WC2ppGz/GUQ2WYiubw3O9bkSttnFGc05B0056fZcN6jQiYZOq7vkBGygF11GtUedIT1c3tB48aRDRvkZMUzJXSNGLxbz9fvHwFnH/cxMF3/vY0BnFQz3HhGqSdiNsiSowvF2/6WcU4uB3kYGRfc+nhl114yLnnPzJrHjScnP7srwcMKvlo1upPZixYuQacsds/+9uTf33vjJOm3HzDKbn5kLZmEoi1JD2eUHoa+XffebES/uTU29Ip/9kXp48eNeCcMyfqX45BsO+jCP1xuBaSba8BdPMFowjWNAzQgPGdxBXGh+/MUZINm6pp1Dzy0DFqnfge37QNGlSp1/UuyV21YpMjZJvumdPZ1Cg4z8yI52ZljDl4tJL06VNSmBNT3HU58rmP9YREIklnJy8tzDjr5MP840F5Kjsw5fjNKe+Vv382egTE09NpVpGXX5aIQqsBy3D0VCcLG8rAtWyS8nhtE4Qxhw/tsWbFttrGtrLyfObo3XCMI0aEEjlj9ncz563ooxueP/PYVb5kiu1C2BFdlqaMzey8SM/ywjUrtvonjQ9Orh4lSjVnWfbLz1w99aTblPCWe198+N4rLjprwsVnT3QZXPw3c1ctWV69ctXGw068uW8P2Gc7/eTJPz1xWNSMaiNRjh8HKZr333Hp3X98uaah5b4/vTruQKgzGNY3H8oOhIuI+aO0JwnJtrcAIobINrT3golgEhvciBD0t7e/QdoDyS+In3DcAUqtpds6ttZCdwOhfBaOho/o4/wl+f2GrUoybdyAyVMm5uVmGtxr83S6vZS+rzSmIJQqS9XWjRY54z4hRDltWMZ1QgfOTGTnGxkdqYZOZ4Iu7ly1rb5HYY5pWy0uA/WhV6digvonglm1K3bWgyk7berQv72xEFPSoySL6DysnES8rqHtudc+XbxoPcP8F+dDGHPwgHLQ24IL9QyRkBoicJz43s62TiNiR7Q+h8tB0OBOafmMiH35Wcco4UU3PHLfI++8+LdrYtK1TQjZH3zw8CkHD1OnSQt53oXgnv3skrvv+VP/C86edt0Vh1I9akAJf37+oVT6l9/yzIbNO59+GorxHvn9WS6xYtRPcyv6Y/RMCMkWIsQeQki2vQYYG0gGo2coUs6+0K0EeEMDWGvY50Mqe1T0KJAYgmr5upXd9rbka5/PPfnMwwoLMvPLYPPq4otOqq9rSqeVUyUNrcR8V9i2IYVIe9ywjKBNMIMxvER9mi88X2f3YsNSH9jemiSM9eoBp/ry6yXlJXnqHCYTlLqWDRvWDvh1Rps0X3j8bxlUl1cTsmbt1jzLjEcjKAL24TvT5835dnHV9kZhUIMYgwYW6Y9kmMJtURhboBNBLOZI5drxwux40NBZcBgcIKVMK2sPozPPgwyV3z3xtp/q4FxdoR1MzCCYQTiJY4Paf/nLLxDMAxj0+MNv3PTrR7/4Yv7jj11dWRoMu0EXnnvYYy98vmbp+m8XLNN3fS4WPsLx6I+UxRWSba8BZlhQrtM+KLQ+ZJyarssbGyDoJ006qE+5bvLNCwqzTj0Fasme+su7zVsb73/g9SGjB876/DsleezxN8/46RGxqNWe7MB6CgyEN6GbMTGoerP0PHCrYhETAp4mUava186ecuooxo2tSeVxxXVEdPvW+smHjO5wfBMaxEY7OsH2y82M1LQ7r7z+WSMmv7vhLH3dvLmuOZYX39mcfvWxt9Tx8k3VPM3GjqwsKs6buWDVhEkwDQMiF8RI+4ISFvS9ktL4dkF1qr590qgeSDtjFvFcByZeYekjanhpfamOM3hAz6D9ls9gFwSrZxA0X/YoVt4dXPzlFx9xzAkTrrv2yfenzztq2k2/vhEagV187hiTRCtLc9csI1VNMBW51fULMy096UbR9UeY7RaSbe+B8mm0wtHrSa0un/vTZyyv1wsFmXTM6P4IXB4kibztltOUrKmu+fnXP5vx6Xenn3n47b/5mZJMnz7ntw+9eNaJU0eMqmR67jaNWKm0o3Sa8F3lz9iWXuieR6nBfakYbulPNDFkkqQ72wkTrk5u8jjPTFjMslinkx0z4zngL81dtPnTT+cM61v08tN3VZRCDUtDQ/s3i1eatvnKW18s04FHKx45/dRDHnjw4gfu/fv02UvTSR17VL4eY+q2uFRuI+hXxa9V66o7mYj3KmuHQTwo04oQXV9NHUdx4fobn1PfO4icfe5RlgEeLdL9DiSMflT8N5nHdEIopH2W58Teef2m2+9/8/5H373pN08o4cqlR/7+D+f2qiiVpkwngaVbN9Tkj+lDidvJzMSP0S45JNveA5j6TnU6P4fKZEMi790P5rhJ3b4mJ3HYYYNxkKMsSZYFfVTvvuvcqGm8+vasl177tP8AyOW94dqzqjbsePalD4pm5J90DIT4+vSpyMyKez6MCVCmmBdM76SwIyaltuw02ZBScKbZkXajJs3S++N1rUkfU9vzyvMTVVWNn8yEfOING7dfdNGJ11481SVk7tfQXPnBx9/Zvr2ZGRS5NUVFUF121c9Pv/Gao2zeEbeBn5t3QPeuA8eUYixtofeVNdmUps2K2UqDH3nkNSdNO0RJjp86JisRc6Rsd/17HnhpwYJ1Svj4w9cOVYYoh1+JqVUu47AnqR5Gpmm4OghkKUsXUe75v73xmJHDBlx3NfRdf/wv7y1btSHl+5IqCxnuuq2xHUFMVRo/0ty2kGx7C6BmDNIidOU/1iO0ibFo1eagqXffisKePYu4cp8MytRXvXtcVmD/+dHzTjt7yvU3PrlsyXol+eW1Dx9y2Nhp0yZVba79wzPQrLu0MGf0gF79e5eUl+Zm52QREthjnCkmGZCB6Ql46itvSUYiDZ2eFY+uWLlZSRIGLsvPTLrOe18smjt/+bjRkPbx9r2XCeT+/tHpn81dtXIpkM1pbGe6hdy0w0b99g7QrgcM6UGV40Wzh47ooz5s2WLoRHTqCQdi7lBJsfIC9aJTdL/gnINyC7MXLl43b95yBF0eltTUt6Y9F7m8V9/SJx6/TgkvP22SniBnYIPsauJPmBRUgvdFocQUTAKTYylNC3N54rThOa/doYT33P3CzC8Wy8w4wijlwz3WtKX1Q8aKhD7bfg5lIcLKCQZAYa402zfzN9TUtHD9OJ8wvI+yMKWtNJ9SC5yYECDxPWHadOzYyk/fuO3eB99Vknc+++aT976MZ8ZPOHrCw785X0k27ahbuHTth18tVucvzY6PHdJXCScfPKKkKI6JshxlUmfX27Zd19Bev6Omsig71QGddrjjfrls8/TpX27e1nTkAf38NCjYS37+wJo11W0NbYqietog6j2ox6nHHsy85K03nZwVTehbgceDYvXEA/tkx+zpn0JxwG23nRQFxUS48ILxvFQ9W3x2wtQBx00dLDHMPdxZ27p44ca2Tkc9dw6aPKRvWWDqQQYbbAroIT5Il72BRoYNfGWZ6j16aGukSxyo4TL3wJGw+fbpe7dccc3fnn31c9Doujf7E0+/c8D4/gMqEsh3DTtzz/xZ/ytCsoUIsYcQkm1vgYDcYYGNoGUqV9rhq9lLUp1pqvMtJo0bBl04hDAJiRjc93UChKme7sImwiqK/vGBC5XglzUn/eFP7z/95hevvj7z23kQ7540cdQRk8dOHN0v5ciFS9Z8tRQcoenzlhbk5ihdYUmS0v6MrexWx91W23jLL8/duAW8rIUbds7f/E5mylGKaua3q5iE5CkSs/qW5OWXZE2dNGbCSJhrM/rA/v17ZUAOFBeSgJ7xuWUZykdEJYXZhb2L1iwDo3TGB4tPOuUAsC6RGURcHeZgTExBqUHS2iouL8woO2a0j30L2xgxyXTBjqlMXOYxpSl9Q/eoU7cMgX9qSEhN01vtwfQc7itb0yB2UIArOPvLI5f2H9Dr3gdfamoHtbxw6aYzz7rriQevPOjAyj33d/0v2K/Jpv5o6m8o5a6pnUgXkulDMF30xOigggpqqYTUlo9emlwyCGHjqHB8qZMGHeVHEbVGfE9Ce1Gka8ng3TDrz1TcwRKiAr4yvSQ490E9dnAZHoMYo61ebWKuvQuwEn322cJ1yqHPK4FGBscfPZJBkpH0hTSxWnq6xlRipkP2WFrBEJni4ujD955z8rHjX33+o1dnLFKSV974DL31eUlxQUVZQb/e5WefdrgStjbULl1ZhajJkbB2JWPSEYPLKyp7fLdw3asfQ3Nl6fMoZ1OOHDd21IDsotxH/gRjNGQssnzm/S4i2RFjV70ctjj87jixJOOwnCzSikS28q84FkcdOHzdQnAmH3r205+eMqkD8u2xrQtkI8RiYEy6SNhR/XsW6rYosaGq3Ae7Uf96lBfrcuXoMSwspMOkHPIbbeUl+owldDUsFwaiKNnmxbIYw1Eig40E6Fv0yysm9emZf+f9cPHLV27+fvmm393x4oz3bqOWXvmcY8zSEvoQxYgnuC7tC8aZdgH2a7IF0YLdCH7DuylHgG1Mj4bBxKIGBg/DY6YBD1f1BO1M8UQcBtxSvXTihh7/qZ7TkkPZiv57C2lobmKO9SgjtQKko5aTk/Kg9ZWmn0DcBj+NppinaBk1A0dF1LV0bFm/HQs8qi+0Vc3PT3DWaYK/YihnyXOg4EWaVDt0PuyB6101qZYd8SdM6j9yXOV5S6C2esZnCxctXr1ybdWipRsXLFjxwez5Sti7ZylMNIM0Z2Rng/eC0+mPv2zs+Gj+2lWbvTTcdVl59jVXnX71z6chmEbl5xZBiPLiKx967u/zLzt7IheM6qFqcHNCcUT9GtTLtC6SWYoVVNEPm5ddedz0D75SwnkLVt3025fuufNnhu9ISysodbdIuBy2zILCIo49pfmoeqZQC+tBxfpsEgppuLDUi7Cn/0KmeihR1mmTOHPhEy0bT5+19rprHykryT7/vOPPPH2U/utG4W8moycdO3rEYCiHfe6NOY889c7X81fefMdr990Dm4QS2p5jC6p1lHYkemopgk0G3CW82K/JFug0CcoHoGW7/k0zHKHIsAIDBWrElLljqj+43hFiRD3ibVcgrcp0uj2nHnL+P/a+A8yKImu7q6u6+4aZYcg5w5BzTpIUBQQRAQNJEDEgAgoqigETIKhEQUAUUZIKiARFlByUnJGcJacJ93aoqv+c6gu6+y/DLgjL+lHPLkLNnb7d1XXqpPe8Z82vRyVuD+2I4ho4euj0hfOpOgPBVXYhyKTJq9eomCkxkDNHXPYciNDVqQkb1+V2kDJw932WG1dqX3277tiJC8RktWqX929MYZQxxgCbUzdxo8P+gE1CGUOzSt02bBfcr5obb/La1dHMgz9B6+7ad3LNhgO/rNq6e/8RDbuxHf/9QrJzOoW6QgurHSZ07olwxmDZCklFcyPmo0uXJrWr53JcHmA2cVmLe/A25t5ZecKXc7t1qmdz4Z8KHvcMTFjAEaD7aj/NEaDcTSwOcJJys2bNkD122KiZ47/4sUHtCnfeWVxXbXhtsBOFiGOWwBXDe6B6UBKYRKWI/1SPhIh+KU2QJyxXUzBOSRxb0EDC6tX7N2xDG3Xduj3bftu/58jJ/cfPrts69MQZtKiff6YRkWgBEBIplA8xJS/3ablpw65581Z9MnPJyy+2gpn4BAOJmvFzwuHMiulSSW6Mavs/LWz++JOk4ZBqhCiBHZ/m4vpY1DRAM3EEyKap6HNIoHljEbLtePL387CRyorlG3/bBSJ2EeSGE+kqzcMj4IDA20Y7VIu14dVpeA5sqYSEUO4cyJ+RN2ti6ZJF8uTKWrdO8RIlcvscJIYh5n2/QhMOTcjQoHY5mEnj0gRBwhJT6ng2U50okDYLy0wpnMmOi99IYZOrHJ0QVBCcgR8FmFaqaNayxXN2bFPVp104ffL4oWMpe3Yc95jxy68Ydt+0/VCHNnfVrligWIk8nlL4TDg2WMoM9nwIDGFLGa5Pdryncfu3ps1a36RxGSvgd8RBd08l5GOhefAx4YbgdDEtxj36xNPYJGDeD6t27T/1dL8x3+TpW15RYsHqBXRp86jFTKRKxktRpLvD/0kFJlb0lUiCBKYkoUgkqXSd6zKTvjLg22Gjv0lVvcX15IgwGcsQ7Ptkq+nfLn7p9XEwmSNrho4PV+c04oiAqazNsCe6Ptl88erN58+mzv1xK8y0bVUNPE00LNAX1v3bIPRGgUtuC9vtcXvcpPF/XNikr9gu/9v3E/CQE6mMWAb1c6bCAx8ckUSu5bdW0TRwsCZPW/n2wM+OHEOiKy/qgCHFdU9aZvbsmc3M6OEQ2wlYLE+ubBkTE3T1LY6LwZCzqZEDR04cO4oEo9vX71kwb02QUZYrU72KSWBowWTlakmbdx7WLCNjXLBCabQ2AzrxHJdZASRPAMNU9VmTHviH4NZb4DMZikSVC0dgs3t4BM9DQi0NFK1BmR+q0VXYAyazZsmeMUuWiuUKgyWcryAajedGznio7R0/zN/Q7aXx307ug4sQb1rogXJN+Zt+bLBijUJF82f7csoPLZtX9PWArplIwSMRfukXy8H3CI5Mj1GPW5peXJlwfZ5r3/WFkft2H3u065DxQxE9XLlSQUm5KQT2eVK36tfNIvER2tHwCDiJsSbhGhb1BGdq8eFhP/9m7eBRX8Gj5SmADm3dkgVPp6Ws2LT/+e5NH2xdu80jb8Dkc698dPpscpfH6hosxooH1u5ddYrfXbP8rNlLp0//WUPNBqvNHAGaG+nyhKIPIlJcjl39teP/tLCp/R+r2vXFDHEcKuYgseQeXHa/RYNLDAsjbp5H/d4OmjZlyqqXXx176tT5nAVywkydckVz5MparnJSRoOVKJ0ve07cYY4NkuBkyZKA/fyE75ZgDE9n5vHjp8+mouuyccvR1au3btqwbdnGg7O/XTF7HvJMFSqc59i5ZPziSCRFRfmDgpuwHRBtBHuaEb/sjbhIpagTFUD1E75UmXOulI6rdjBKJuxfwZHWmFJXHSypjhcyUQDnzv71k0+x1mvS5FdMybNlo/kLZ9cD+OyeRGIGJE3FYjjiaH67JtKm5R3vvz913dodFcoj+4BBDVcTFvXDM6qCDnvhMKE5IKNwGGgCb6Nzu2r7D/w+5cs5WzbvbdbuLZjp0qHpS31aYvhR4vmgFj8W7NWxPp1c6kMPT0bBD3U58en6tu84+nq/0QmW8eE7z9S/C4kSsiYYS5bv2fHM++eS7eKFEhf/9CFMNmnx6osvjdqycdfwYU/4HY8FNYJUdH+q+fwlG1avQ/jL7v0XixbMFLEF+AlgnhJFLwn+s3ljLMn/08LmB0guhftxqMpDaYPzbrAPRs6dPXsxTAao0bbNnY8/1oBLnqYCGG+8PfWTCbOTz6aWr5T08aieMFOqeOYAEvZYly+Nf4ZM9RcUNb/noCZNSTDOmTVbhhxqB5QokqV187KUGgsWb/xp3sZvfkRh27v7sLQsndFoaqRt+/dgpm2Hxs0al88cD5684NjKELWKpeiKEddPiOfGsBTMp0fQjID0SSJRFD1V+E24Q1XBdbxpStsTpl40KXeViph0SgSJpfRksrFsxY7VK5GDpP4dxW3XEdgmAHWbwkUhtKV7t/v27vz9TArcoGJflFi87aOD/ZalPnMIiHeAmRHHM9VjGpp857VWHR+qNfTTn8apnokDBn0545sf76xfrW3nxoWLoHYNMMk0j2KaEX4HvFv8RY+nMcOMuiLAhJ+OGf7x/IPHzw8Y2K1tiyo+cFna8vzJC3Hx4ayZgkI3gyZy7K38aXCflyaOG/PNwb1Hxn/+kqbaizPDqVE7qUalIj8vRZ9t3GcLB73RJkQxicG0mIWj3zCh+D8tbJdjjyBsl9MAIGmnTpxo13386lVbHFXnDztp186Djmk81LrGyLexIdiwMbNFxGnYoOLYj7oVzItKDOwmCW44bmEE7EtfJUqOhcNoXel+jkhIrjMkVqQsqPltIlR8A470O+qUb1Sr9LO9sa551EcLvpu7bPvBk1HPW7gcs8mL1+y4s1bp53u0ubNuIQPVF250pPZR/ZEIVq+peLoGouhK0C3E19Cqo68QFIm7UMqJognB+KdpdH/2o4Qsmd9+FQtSdDAYHTeoyXrVSxdIwq3vCscysf+gzUmQplKB3ygIDVLt7QGPTvxyUYNaiPwCGxXJrUAMdYQIq+USOnWoDAiHB0zDVeqOeQiaKlQk++A325VKQpU4ccqCDRt+2/HxrMnfLq2mQvOVqpdv3LRapbK51HoQ/8AC+1qCmQfSJ7Qtu5EMYvLMxSXKF3nysTqaHuEcOx8Ik+08cEQPhcJB0/OicVZY3YX74Xsd8xbL99LLH93R6HmYGTvyhcZ1CoKBULtulUWLN8PMnB9WvNijYcYEyxNx8BhSYO6b6rcDJNc04HXBkW/QS4/pk28LEC3UDEIG0MTiEqx5z0ZAIDGMWQs3DXjr831bDjoBvbDaFhYR2w8e795v7IgRX+45itVl3OP3N68xevgzWTOHuMLdpWqOJaWFqVTYd1J6vs6UiD3U4nWSpnEUBtzz0sQjmxP1EdhUYF+C2BkB4uqGkScr8kwN6P9Qt6ebfDtn7fKlGzZsQH7fXYfOLPh5/YaNe98f/OQjLatpfkkYXA+cMIEoeh8Rj44TXJAiGEWo+KEuFf8BshHgrfnJvQP7Tqdo+oP3182SPRCTUSlmzV/ff8TMLT+8q/2pYSfChvGr4vydgl6fFF/PWjrsg2ktW2DHtkI5EpEj3Y4IK8RU/JAwDjYvSC92VoP7UgqWIFUsyL0MM63bo/iLT3aosXDx3s8m/fD94rXzf0KwC/w5aNQ3uXNnDhuEBgK6ci9HvNt1wYqtB4+cHjO069BhqBLTzqc0qVUmxALg1Kk8KCy6OLDneP5MJmY2pRZR9if8GDzt7h3vSCB6177InvDSc8NWtmzwZr97H2xcaexENJ73bz88ZtLa3k/XC2KegjJ/m2DL0tt5tv98CBExDMsHsMKm43BMS2bo1D+DmfRcLg2DeZ78cga+7ylfLfp17Y4Lpy+wHJnbNa7e/6WHYTIhMVj33pd3bN7328VUBYHVej1x36tvtku0wHqLcpU1SjATNFQp2D3dsV1q+cAix/OCJtOiwvAU/DZMkKdDGZXcD22b4Bl5iv1YRfOFauVOmZ43m9W1Y80Obe/wmcY/Hj3zs5nLT5+6+M6gyU0bFk/MGKc+DGKGmhQljGPCl1LY5YZQWAwiffED/WeA7ep4xJba9MnIaLJ25ZZwQvjDwQ+lRjmPwYLNmTOW58qWCVPk6ZPhcNmpfaMyhfLnV+2aIjyqg7lsWpgwUckGogXBWUPvV0caY19yBUfUle4/I1dtCTR5d8OSVWsW3Xfo1NpV6EEtXrnNSXPOX7j486Y9WpqdLxdef+Do2XUrFc8aH0xLi87/GQtkucFy5s4iXY8zm9EQzCRH3X1HTlmg1rBVgCl57MEpsYkw23e8Y912rDyY8PHsge9N3L/v8Gef9KpUBiuS5h04seTnX5575h5uY6dIG21YDfT5X7P5/r/xNxe22+P2uHXG31zYhMuwkbMKSXsCTnZLsQxHqaorsaVrMbpu/d6+/SctWo0IXS81Yul6o+Z1+nVvWbFKvqCKsB+/eDEgsW4kMTHY9wVkC37+iQbwkzSPmDRs6KqXEqhITCBjKpaa4PB46hsxoew5XsDCDkiaKlimVCKsQVLhd5QB2wpj64hPAgWlKwNGMSIzQ3NNSytVAA3LQYO63v9A3Xfe/Pyn1TuatxzQ8ckHYLJjq3IYzNMcEoNbxNAwiHSC6zjqxjBHnKYRMGXd5FRvzXJMYTdqXe/uGkm2Iywr7O+AVNvNmTNb0yrFbOldxWVh9Nz5tHJVCjNFHILoM0/qzOHCFH6ARGBKGlQZQdip1FWpKFgE3EPPUCqeL7yOUvEZTb1S4fiKhbB4tGvb6gJcQsFHfb78xXc+eeVl7NDdrkVVUNKckB3rD55R1Aw0YGbLktm0dFeEDeEbrsZFz9nw0+aXX570zoAOQarYuxyGtyPwFT/eATu2Tf9uRWL2xK9/+mVDjWdTU7D6Vhr03LkLOqJI8EYJanV4lSa9MXXcf3NhYyZxsa2EisuRAHKYijQpgkTFmr2o1ufVL6fPXXHi8Ckfc1ykRL42Leq/8WITxKJLtnYTwgsff3boxq2Hs+fLOqJ/11b3IRnjmrUHFi7aePrcBYOxho2qaJjycn/77XfbsytVKrF/2/62HbAtS9gKgficTU7OZFlE3UOqCFoCfEhPw7i8D053NVUXiS4NArDwTpG/W2JkBf7P1WYNarJS5aSF899p1KL/0h/WbN6PoYKMWV+9p1ZSwFBcOSpa7XkCzDbKKLotakvDrmc0HhMDrp47A/3oY9zBrgiGMFXg2eCrKSlllLz7ziOOx012lY4T8BvjR85bv3nXlxN74I0ZRgAEyXYnTP61ZHGEhtSoXhAje8hYhNBt7tvwCOei/mHgqawX1pwTRNeAQ2ir96OTkKGlgZB2bFvrt98OfTBkCkw2qlwoT/5sASoTwoapOB3AnnQ49tk2FDGehoST3hfDn31/xLejpv2wY/ehSZ9g1Wl8xmDEY2FcHFlSRTuzxJvPPHR33rzZBw+Z9Nte1ZnEYCfPp23cfKRSqVwMRF9lKeC0ukGckn9zYfM8G16xH8MwwVOLeDRoJbvauE8wpzl+wqwjO4+keFzPEGh5dy2YGTmkS9YEqrOA9Pi8heuf6DseJo8c/p1aGOEaNHzqC2/izIFjp1nIiIuPo0KO+hI7d2bIGK8x/dix05QLw5WDRn0Fk/kL5w2Y5pHdBzs/dX/2TJjmLl4sR9lSeaRDUZUpbwZpsDCPpdLOfpWk4v2X6ByBEEV1H6SLzKiprkj4ePgzrdu/u3MrngJPPfneJ8N63dOoFCagfCiTSgkr+C7sGd/9C2G7gKinYO5CiQDoQU8DgXfhyHEunEdHa/io7598on6mrFmQf4qmJ2+6az/aoV7VQ+VMH08swGcluhn4aMy0KqqHcLVqjyPiGqkIMAZLmeXfUAyDKjU/CyIwtIOlFKAXQzSilsIQntRApgT/8K2HH9x7ACbbdx/57Yz+iZjnYHaMCIxSwwSHFZPp6nFMjxcrmG38qK53N6z0xntfVr23H0w+3b5pKGOg+Z0VM2WKA8cPZg7vP5U9a+j+JmUb3tW/e8+JMDPpywWHDh3v1GPY91++nC9XxoBKqKRI4wYRlPzNhc1gIdfhpkoSebbLAnTpygNvDZz086/okcvkiJk5XLtEvu5d7m3dChmwhUQn2+A8Ncp7vzbhyH7F8k11Q8h8+bKH4wKN70RijyIFcxYokCWpeA4vwhfORXKOwkXylKpSdO3q3w6ePH/oyKkNG7Cu5OTpc/D3k0dPP/vyOF8Y7q1dpttzD1UslTtrYohquMMcrhPmukg8ZxFKL6V6ZAwOK02fvw3UgE4sbjt58sQXTyq4busBmEw9cf6nn1Y1uquUhiUJvrXGVEkzBh8pCfmLwLVkM4DkPLC3uVJkiF2WLEKII7VUBw2q9Ru2edH62F9Upitq+MtWntxanhzSrxOK6gJMMNujdWpUWLp8Pd6Vy8D6xYpyXeeuQ1VOgnOPE4ZlRHBzyr5FTiOFETG4dB0/VCsdFgIdTjH3zz/59EWYrNm0b916PUYMfLxevaL5s+BTHDh6Mj5k2U6aMENBFXFR1Q8crnr//dXuaVJxmApaTv5q4ZbdRwcE9fisWbbuOwYznR+q17R5dY2KkAh16twY7yol8u2KdbvX72r84JvTP+5dvCRmcUIYWLohuu1vLmxCCGZQHxJ/+Fz044/mfDN94d4jZ5Sq0ypXLtLtqTYPt6po6oaPXQBL3zRYiutdTLMPnEg2lJRWrVGy22PNW91bzkATCD8FkiG4MoM0/mjnehrucjgN9TsbFlOFJ4Krz+ncO3M++vOyXYtWbJozH7PVcxZt+GHZlrw5Etq3a9qzOzL+JgZNCYYe1QXxyyLRbaDUz7TrCuavOIy5R4kBQv/GoFnTpy+0wihIth05feYCh80Rq+nRFKAey+X4pe3iI5WFYrOi4B4qVBcIHUhdkGptWr7W+mHcdtO/fi1spEY4JgavsqQaiKiF3bBVqSjFCJ4ImXqvnnfPX4IVdD//uOWBZmVArWHyUjM1nziEgdaKEM1A3ks/E0P89hbgVAqm8teOoGAZSh1rQxmoPwMf/OtxL9Z/oF/HLu8/1vm+zJlQ2I7uP7F+3W8t7ylzAZZM0SIwHYOf1MCS05DhvPAcemi9n2/x/U9bTx09cy4SPbDnEMyMHtIF8WpYlUrqVskDM+XH9ag/bflb70/5beOeNl0GffXFKzBZsmC26912Vxh/c2G7PW6PW2f8zYUNWy5ROvVrtPRGjJz268ZDoDCSkrK3bNkIZvr1bBoAnxzhrZKrSBR4GJLrYcoWbdwphU2C6G9M/PCZQvkzE0RKKYCeKj+BM9vheHTHEqCEOrZrmIbtpRrgg/gFNSZLzKLf17JK8xaV+3RHaMiCn7fMnrdy7d7D/QdOmjl9Icy8+c4TTe8ug66KRHuV6jFIrjLDQEHFcC2MSXA1t2w4NG7Cd127tJg6a5GGbMdOODEzaj7iMeUauXBjGJtQRF2aX4wH9hr4mx4TCiSjrE2hO/v2nC9SOGO16hWL5kWgc1AXUS9kwfcZXNPSg+GCqh04eOaGrfunje2Ov2hKm6C5WKBAPiMDZv9WLN1wX+PChCZ4QhqYx1YFuOAIUkXpD3pLLY4LmhsUKSHYT4PiZ7BZNoUXIaRugqIPqZUonpT5rtoVvvjyh7c/mOL5sFVdLF+zlctWGWjU1RDXorsuNQhYE4hbY2EfvhPUUls0LKUxT3VxVSht0LYcbgncaldTUNVEy27Xtm6JSgW7Pv7B7q0H3n1nKkyOH9s1QEN/zf77x3ELCZvANi7apUKmmDED5g7Cn/weuDFUuPoEgl6pX2VoEkQk6Sre4O8wzOqCOSf5gUPnXntz8qyfseQscu5iKEOwbYs6r/Rrnys7WufGH5sKPJw/R7zp9u2H7FQvnAl9iQzxAcI4hgs1psd4F3FebYY/LmEqfgSLhf0Lqv/DTSUopDopVAiNk6756z/evs6Js6mDP5z5xVeLYabzMx/0eOqBvj2a6AxsIdO1MWxtBExwZBjBVuuG6RdxRcaNWzlk6NRGdSo82qnGhK8W+g8LohKgYBUafhzFYobtRg0apLrLFRA5hsTnuk493N5KmJNTyH0P93vjrWde7HMfUxV0YF4awiEg0z6KLJ2hk9LFc4dN01T9gfF3uE3hLqVTuwhmin9avcXTOliah+hkgUBHvAEQSbXCGN7wlxgFMLZ6Ph+Brkcd1wLvVcdAhakyC5rjkUVrt7VqWqNpyzqzZyJfw8wfflmyZscnny7q0KlmQD0d7AAJR4mBiGyKTAeqlZwWCiq6sj9eEsHv0BDsavooEyaDli7LJeV+oXurTs8Om6FM/eKjkvr1vAeR3srQ9R9ZqMoHHSeuvSDgFhI2TDTBqeNJ5b6r/AlWk1APHQkPHH5XYXMMLGcE2UA8uQIEaa7rGQaIpYWwCRXN8yRbv2b//NnLP5+17Mje332Hplr1ki+/8EjTu0t7dgyP64M2rjqEkmwFbiSUXvtaaxirsA3LyJE5fsigzh0ex2bT/XqPGPjGJ1OnLXiiU7MHH66VNRGVgxeJUB3OZBcef/EKbEo2Yvy8Wd8tgWfv0/eho0dPRnxSN9PKmjuLLUiAUb/gJc3WQ1YIawKEoatWbMpBShMclBZJcfXnuw6ByVBi3CuvPlWzehIVEUr9bu4Is8EKAXkVWZNC7j1+Yd3mvbYiAw+ZVGNG1LXBoazRsBLMTPtpzY6tR4sn5aAwxThRtgBJd48S3UefUYY1u3DmMiy4VZnJU+fOnz9xrnSzuu1aVWreDINYJ1u+8cvyrR+Omn7HXeWL51WhWgxqcGHbhhEAj8xQIZ4gQmqumDI0VHQKs5SeFjDcps2rlhyVb9tGBJos+X7Zi93u0lUY6TJVRqyj9/VhS24hYaO44hy2l0Cq0jQ1BycWM8BOQ7A8vBF1xmsqbSZd2Pc+1siRQWyGp4tde098/S1ajPO/X7l979FzZ5NB5RUumadNc2zR0L3r3VmzxImIY1kWp1cLA8SQ7LG7wHS1Hx3UYlPX9oxMs1yQc0qk41Yoitr1iykvDxj83ZBh0/u8NOar7xbPnYUEowkBc/3OE199+eOiZVv2HESuq7MpUS1gui5/pf8XefJkpYqy37JolsxhtItcP3ADH8HibTvqmqGA/3LVQcNUQEiGDHZPszrwt1wFslermJcKF6u61RNJ4T8jB/OVphuPhCcvmivLhdwZQyrMiDhj4QYMC/4bn4jWV0TXjx05WaFsPrDMpXCFylpRjaWzZpcsXqbja/SQhgS5uvD+z1zkYI880LIGlWYGlWsY9kb7xu0H7d19tEePkT/Meg3vgcN92wEsg5KqgMOv+04vgM9izwj2q8cIyRTHihfMtX09AhtSPNhzhmKr9GKdTTHU4ydnrkvebiFhA9uPUCMaTQELhRE0xhCnDga2B7YK18EAor5FhCY3sxA8cPIUFlN89d26TZt2bdp9YP/BU+fPIFBYS4nqBk1KynNH9TI9XnigeB71lji2Z9BDhiN0VVSR3vsgfkGAX+MmFaQDN82lzqDXOkD/MBa00SaVno3aNWPIeOPlFgXzZx895ptfV+7o9OgwmAwH2A8/rzt95iI4ck4IbzLOk2kXo8Skc2YtlfEhn9LL5uLkiRRMFRObCnyVHsIsNStk2HgOSf9BkOAN+Yio57oPtq6s1hqsLUeXBniJUjmrikQEXCLPP9HSewRu33dvubsalfX/6XEZIK7j6vDWDh/ALtjchRHlnEsKpwrzNSXW31x5n0pl7CEBGeKe0WfwMFWAz7jul112qht1Um0ZYcrRKleuUP9XOvV6ZcyCRRueeXYszLz13mMZA+DAGqqINqbNQNDTkTawpzV1UpjofeAJVapEgRlh3Ce2wVJSnbgQw3WNuS7aJQQC168Do3wLCRvsZs6jhhnCahDu80+oliOUBDSsU9YUg6LjaSt+2TH/x03LV208ehJF6+TRU54DRzL64znyomtUtkTBqhWKtXnwjsL5M4coUe2qNUk8uFjU9YKm0Fwfs3Dl10HkZWoSKRTTExEKEyWu5xF1Yjk2lq7AU4G0qauHLMK6dqj4aNs6nZ4YOW3Gj/jlXKdhs127uxvXK++pKH/QPp/mmVt2Hdm1bd/S1VsvnMPkGGd05KivK9cuWTpfOHZw8GROwuhYSjdWASkJGIgSrDlTMNPza3PggSjoAUw7c6GsA9im6NEJUC5m+oc30c0BH8zZtevgZx89jTdm6nBN1JFSpp7Ds0+LeuXLF0f7HyFpMSZMLj12ZUvSb5TFNIX1UXl5akhfWW/4dUsoaOXMmxOcYT87oxnysXY1Tp69MPi9yR99Ph8mwpkyvPNqK4sJB2QUweAok0a6Bj/xmadVVyB8aqYnFc3rW7Nbdu7buvlApSqFEAYQOyo8gf2sDP1qBlH641YSttvj9vhbj1tI2FChEWF7LiEGVRYj4hmkmeLKuQu3Tvr4q2NnsK9sCpcHD5zhKRFNl353krhMCWWL5yteKNcdNUvcUxcZ13Jkjdd0wbALGcYzfRIBHVtUw4GLUUrfH0jnBJdIOxJTYhRcCbSuiGp7fV0+si0ccEExSq1LXTWthbtDZ0AET528uGPvfv+NZMgUeqFP+77dGmicuj55CVLOYeEKKNmVv+xbsAQrSr/4esH6LXtbtezX9YkHOneoBzNhI54QuHPP0oOco57BohtG4Xmx7o0Yns9coAuCQUimI9cjiz0xdxkyLF/NKyGkfv1yOkkTyhT3bFAhYNUiz1eu7Gj839ewbN68mTDOTnDSb1ycfoWYD5xRpHVYd6f8rhifHNUpuIKZ4gNo0jAVNpPUE97rPe/KkBA34N3PYGb4sKnHjhwfOuzpzGHGvYgfMBTc0NkVFZGPzwSdhoTLila5XNkCVjzef1pa9NSpC4SgWo6R9BK/sgodiut5/7eQsHmeA/6MoTtUtx1HUa8w68gFd8i7X0yf+vO50xfAV4HJTFkTsuVKzBGfu2iBXJVroOdQpUyB6jWKmCSiAl+xrSOFDT6gRiKUIABIQz9FN7yIzixbUutqSxYMhZHbQ/O3pm9QEkKuz2NDv9zCNvUeHBTU9Y0nontELv1pe/eXxuzfebhkSYyev/vOk80alcLQD5eOeuFh6roOcQgLG6Ry5YK1aiCXQbvWtTo/OWT1mp2vvTommoIhpeefvZu7WsCSwuUaw8Cmi6hEeAoHnRlOfJoQHXePjqAuCRvOhwVrDLniYPt5VEsXGyjEvq17alWrYChHy1apNAVndjt0QuhGiwfrURJNdYMhM6q4W1QBhKTGlc06EgvSqIbbqtAVUznqwctVKD5ryUaPqBCYklubMBPruEX3TjWqlMdq8Zd6D58yfRH47R063PvUU/cQVXVqMj0dO9IHG+ua61MhOVzLkzshLqSSGSkiLYo5O10dr5oWq9TF4JHwmH4VNFs64xYSNvDjI2nnA6EM0ahrqWzyql/3v9J3+JJf9pqZw5Vrl27ftglM3te4DDgoCYlhaoEPjh4tEhAL8NRNnTLB/d5fRGhBHbHvoYgnffOdSFc3QrAzFFW3gudpwSvdTJZsGU3D8EULNIUKcsnL0chrPt10zNa5SFPPYbvjLkzl9LU3pn8+ad7p86n3Na/y3rtPwmSRAlnhE45g4LqE/fQGKA/DwxpxyUOmJdR+Kl402+zp/R9o++6ypZsX/4hUx8892zQQAP8ioIp9VAkM1TzHwcObp8LamKp9IHL+UoyHcMmRQlb1GFbZEKZdzS2RVF+5dseO3y/WrqkIf7CYGzamh4AAf+lCimId+VGEwYhPy6XS1lfebLEQLy6Pw23TCOjEEEq0ihTLlXoxsnPn8VIlM5g6nrbM9ZhlCWycZdQonxtmFvz4zhtvzxz28aw+r4379rslndojU2XH9nXTeVFcSRFuDC6Fk0qNYFxYZsmE8eFzR86fOXUGlR6NJdqkHzADaafXJS83VdgQxu7xSwTbPpDVliJWGetxGQzHw6YOBPRtOzHe3eX5oTvX7S9SMtdHbz9cpWbVhARFvIHQNj8ob9BYbB4BG4Yyh+gly0FZJpgnCRqXV9zPQhOs/rqymPkjg8UchV2Hv59KE9mQYoqo7hdom0ktwxXtSSSFEr4uxWMAcewYxTINFa7QpVLgcan84udfIGz3k/Gztmw9qMcFP3z14U5P3BcXVnlCL800QrjtleWIj4qdaXVDgvXH1TZT1XFcz5RojBzZs+l9L/74C7InfDT6h15P3IU0BYRal1r+MVPhIah1WY6IfzorOtfLN/5vbqSo0Lo+1jx37kTFoqVyUGiMGnCrZ1X/inZtBzzwUKNH2lQOGCHsaqWC7On3HyQxaw23hOV3z9AJV0Gs8qWypxH+/YL1JUs101XMhATMiCuC0o0I5rdNDRLv3ddala+Y9NqAz1as3rl8O9IkL1+2ZeTIbhZ1qSIgU28GKwYlGgyeFStZE9hPmMRZCGsJ5lOVGTscd9/R8wbGK1nUXxlXM5iH/LnMov8rZiToFpU0w0dwsQQrTiJgW/eVNTNTHS8OJO9Mmte978cws2/jgXDWuLEfPletSkEfn6Gp5l+X2OZieuaGcPypwH9qFG2zg7sPl8hfwpdrSfB9sCtb7uDy2BEeDPmwD93D2hhE1XpKcYAjY+ihpSt2v/fh9IVLN2hotNi1a5R4tX/XquXyhsLw0jHMaBiIbAKzRYW/VKMWOIDRoeHYVA3tNh8dgjqlaL6MNSuXmf41AriGjvmq/p1lKxTPhb04rwYpvrYBL+j1fuOLlyg0cEB7tVDwPQzZggSLD+Gr6NyxQfWKRcOIXIO3K/1cgutKIx078s8LKHxcmeaTN4OzlzND/Jx5S1/t01z4JbleCtHCySQQFjyiSmx0GtS5eLhp+XpV33zl5c8+n7kUJidOXnj48MmPxj9fMBfCxvHS1Erz7BDWJBiX3AGKIVkMmcJ38axZMqo5fdfug4YB79EzFOuzTrBBK5Ug/pJeh7TdQmbk7XF7/L3HTRY2VEVujA4gTp0poKBcXzkxGQ/65NCJ8527DFm0eqf6DOn9xP11axT2+Z5cRY2oiBGlQjxcSoPcgFEgf5ZAOBCN+FgEhn1ldbCBhRHTaX8ojUvkk7E7AXMzEGJCmZGe5poGtomwPR5QSMLkVLfdUyNXrdt2dP/JxMzoIfTo3qZv76YZrBDm/kTqJRpgrJnB3Nel6+tamk7AV8UAhqeBP6M0pyeDus6E92iHu39YhnryyKFTw0fP/fSDx3QqtBtTlAWme4/XH82SwYzx1WLNNKJUQc2ayjy9+94acVRBm5BqIFaQLkl64Kl/aZP7+s2yAtXKFfnqm6U/LN18d21sNQzuHxXMwgIfIyz8JB4GfFzXy5k9yOJCLDMGFfNlTPhp+eb7H3htwtjelUph9pUSzwBrxUPaAz/Wgna04AZVtXeaLFQYPUBwSrftPng+2Y0PwjtTsD7JIq4WpAQ8hOupK72pwoZYHMwOx+I5YEPDc+JC+3XongdW+qNPDlu0crsPY6hTv8LrvVsiA6ln6wiVjXGA+gakgireqFvNmz0DBsdVt7Tduw7e3aCIKyj2cxL/EI+8zO56eQjPcWnMT4SX6rmcWXAl9u6H38PMF9Pm799+OKqLCjVLDe3/OMzUrpxfN5gjhcZdsB59DCFSCeC6cBWa8+NmYfRWPcEYeEep0VT8gmAcdq6gpnF3g6Ra5TA++f3iDavWbuM6sQUL3RDzGtG4DSrm01VkXEMzz+XIHaZghBRPw8Ur94VCRsNqeUxiaNSzlSluBhL/zev/Yx8v/Odbr3dcsnHP0OFz76xVCr9EM7mElTGZ5vnr72h6QIdbgBNK33/wWIGsaOpPHPbcw10G7di0e/i47we/hQ2isgZ0I2DpPDmNa3Hq+AZbG7vk6FrEg4t6pUtgyEczjUO/n/961q9d2teVbgxDi18EB+H1BaNvrmZDrKtQp53GPdeCLSkJ9saSfgE/ef31KYtWbQOXKGscnoL9e7aExwTXxIhJlQKCKGiHb9ALn8M9vRjvNQ7X84KMRXxMYRQcJuw/7ftReKt+D4B/1Gn+ICwU4H5QX7MJYSabMHXlR2NmbN6wV1MNlkKZM9xZOv/nn72YPROG5pFWz44gxYCO/AWxIlDigxkQCuJHFqLg4mouUW01ETsbxCiC5BHk0XEZM+k9dyEVytzlmw4cPbNl24GypfLfIM1mc+/owQvZs8cHVYwJ60GFZzDT9TC0CTMLZvwEz123aid8vZKaJm595D+4ViukQP7MI/o/fv+TA7v3RYbcUe+0Af9e9xzCDPtSLgYBHipOo7oy4AarVDn/lPG9+/Qd/9X4747sRI7nmd+9kxGRSXFxKg+nxciwfc0L288qX6YA/DUcF0g9mzz7u2Vd2tfywbcUi6Y01YbyelbuJkcjUbkxf3mwL6QkHA4lM9b2bsTHy8ZPnIedyQXp2BYR8XXrFrFVyZNOhMqh/cOzIlDt+kKx6QwZsFDjquovK2iqHJTtuYagKkWr1u1fGj+GjGBHUII7ccaMXz+b+uOSpVu8i6nFyxWEmSb31r3/7op5c2TIlDnekwp4LsBdp5pCDqqIiAqUq6WyoyIQAFlUtTPIWmKBh+5w7fgpb8H8xTDZom3dANODOk/zSOt7UdheG/nNuVMX9h+6WL7kjTKwHR5t/2j/xvfd1e/5O+GfkSgJBi3PS6EsLFUA471BXTxJTMo87jo2CTCf/OQ/jixcPss8L7VFk3LDXu/86qDJMGNH7KHvdYLTNkQ0S+VFhM527T25aeuxTSu37N5zyFV5o/27z1SrUmTylFc/HP5tnMKXUp25KI42hnVjxzRVfNKeYkGWeXLhuZArS9zuMxe37zrqeLqp+D+RB4mSdNGd/9a4qcKGSF5B/No+hezG9JgjjLnfIxf0gIETU11PF16daqXefhPZUcG8DjPF/Q5n1uXkvaptw0ytlDfGUMLBwT0D70T19fpl3W8PpDXIHAyB0e7KK6oLf3PY0jpy9MzbbyNAdubcFSln0nLly/5g1xbPPo0kCHmyBzzkWAsh1lZxhHDpGNQEbxB8L90HzvguKaZAKJ64yqQmqjAS0z26tu/A8S8+maGh2xsaP/rrHt3ub9qieva82A24ZN5sq86dt12EUVwluXGtI2zGl69UJn++7ETdv4UkKXBzAXAmdfVCQmGabHMwN8GVMkxLV9va4RFDv/od+aRA/zyph13uPPt4vfKlsb3jK6+Pq1yn5wMP1GlYvczIT5HJZ/dvx/b/fi4QMArkzJwxX06fcSQZdpaMZMsUHPJWKzdGmwU7KU0zw67LDZ91jxAXO46CMYl5dT8fW6JQnt27fz9xNnn5yt0N7kDjHGG3hJr69WH+b7KwSazv00hMg8OJDRJHt+469fZro2DmVIqtCTd/gawjJ/TxPaMgM+EcxTCtCnL7Cl9lZInfM4l7PhTor7eXsiZYBQrkPX4aA/Ffzlh86sLZIYOfLpEvwdLSAxCAsu35wufzvl9x5DC2g6Ihs/n9d7zwwsNVy2WhavNLIgyQNJ1zTzcMR/0S7EaJaF0MFNFLxzm27wadpiQNMyVcj5PCwfUivE71wpO+eQcmzaD525Y9CVkyfT5p+bSvFmjovdigHbMEaHoFLdc34BZHftBJRzrpmPGPL4GoxKnKj385c8OUT+eNHd8rd/Z4l0c8n2Y48G9J2r+0zE1ug+ObxmXt6mgd/Dz/zZffmvneqO+Gf/SdEcDXUadisYfbN61RKn/9evm//X7Hk09h5UQQOQLBeZbC1U3D5/bE7rH+svrgB7AjbKlhMwEE/rnUxFstW6747B/XR1Iii5dtrKMS95ZhYJkf1ukb9DrwWrdD/7fH7XGTxs0VNgwIX8LiEQMMjZnfbXj9jU+2Hz2rfkiqlC044K2nCmUNxvp1aYISrLn6x+Z0sXvWdb9hOqLWsMpNMp/vSlNWOJxaUS6DLD1LU2CeGEP6ijUAI2kOR91LNU9ntFi+HOvWICwjPkvCL5v2Vq3bMy5gJRXCbmyVKpWoUa1UmRJZwsG4XXuQ7m7thn2rVm3esHEn3G2e7JkevK8eTHZoV79UicyEmCo67i8A9ev0FYAhppBjyWeCgM0/H5yXsLtxsY/G6h2xRVTenBn8nw18ux08/5Fi2b9fgHCtlT/tgkv8uu1gw3sq/Ccv5j8YEe41vve1pJJFxn6A5NAaWGQElRoGjVV9fZO6xVIvpKXYnk9KTJS6AE1CrgYE+6d+y5f/Lin2MmfYlESVvWl8wGutf16ynhH5wTtdYKZKtWLo9eKLlLWqFEtQkacvZq95p2wBjjcnhapek7qCGiG6R+iG8iSxqTf8N6CsV3CJcWs+8UiNTybN+f3I2V17jrCYIQNWPGwyy8BMwP8ILQIY0SaWKGJgQMrA6g1Hnnhu5NkLaX5X+JYNK4369Pns8bAGTBI/8EgR2E/Shfr4MBxqoOEF9oAyQKVqNWFgXX26fKNopOmeINi9U1V/mdRGs4dpbR8fNXXm0gSVbJg24eX8OQIjRv+wYNnG5RswrvXL6h0jR8+g8XEBSlKTMbTtpUQTc2V4rEOLXt2bZcoQy88QTD4hkajUsa8FXv8vt3ixEMHJkzN+4qdIv1Oheq8j+45/Mmn+8083sYLXDplNZ5iElCid9M2C1e8nPwT/DIc0F/lCooxaTAlDQmJgwdxls+as+GbKS0FYUBtNcd0IX/MmFdKBk8jQufDhWpJMnfnr1l2Hv532as3qaOZhgkT38NVTMzGTWaNqSZicMWfFmy810+BMJ7qjOgYFWUQjIR4z3FW0F2O+fm0HVt5RBf/Pky9H/WplphxecjHi+czZAixRTRF4/ns8GlcaN1XYhAcuM5HqlcCTdHt++Lmz5+Ee2j5QD2ZGDn8yQ4hxFzseKQ9fM8x4Hc8lj6T7kBTzA5JHXcq8qDp4Pvt8mebqj3eue7U78hxbGKZhMCaj5zSkrwkKg77w0uSps5Zptt20GVKy1q9RGBTnh0M62YKuXoaxnOfe/nLTlv1ucmpUk1myI8aneqNqvZ5o1qBOMSkdIqVrKwCa5R/qhEt5A/xKHJdOfz2DyhjXrVV+8uGFh09f3Lz9WJVKBW7EN4IOKVs4fuzJs0eOXIB/liiWg0lslIswYp8ZhRr9Xu0komdDhq65jp8dFR6I5DUmhHXdUKXtUeqHWChbtHRD9lyZ7qhazM85w8/hA1SnHnhV1GzdugFMzvlxzeq1R2pVLiRdLy7WFyuM5Czo7v85DKMrImnVzNmNZZKqVEyaMmPJgaMnLqaisxcXxLSursob9P8Vny1ogVON0QD4e5duwzdt3g9GXPsH7hg/DlnjdS2Zc4blZ9QzTQQBcNV7Qr9a6jqNa4zYJvjKUveUAjl34qL0JL1aosnhOkgathTUwPXFBkWM8jcHf/vhxNma7VSrmjR4IOadsZTNACuTLl2y/bPP5sHMnr2/E8crmDPTfc1qP/kMZimScsVJ5B1HeAN8rRH0+e10xfOFVparYLW68RfLnAsWMFweAaa4oapXKfH51z9pjv3Doo03SNhcIjPnyK8ztlXhfYsWzsZMzeYk1q0As39OqdK5LpyOv5ASjQtwv88CM69DzfpdEMBIUR5IWjR67OS5fDmyBGNdsTRFBkVhDRjzwDW4645iMFkoT8ahH82u9OlzAQtZpDQ/lgNDSyM0TC5FYvzANhYsIh2uH7ojNaoWNoPW0RNnky/ioR8fiscjE40g7XqKtW+uz4ZHIHuhL2ZLvv5uGRyGje6uMnHcs9JDKL2LKRl4FialFyPSwuSGp5DH6R2KIUN43IKjE46nsHrfL73wwJHfT+07fLpQ/qzp/CLCIDgCfrAARBGtfTtn89hRX4O9W6RIrgmjn8udHSVwz8Ez+w6cGPvp9zN++FWmKaq5+ECXBxu+9HzrAoUy+P4UnnsM87vS8JC6wifGwxdJPcw668aNSQkSpO9nrsL6wv/rVCuaMUPcudPnt28/cCO+TkN2cTlz3qpQOFCpKjL7S4OpHryK408tPpwwZ5KdO+/r177VXS/1vtd2/AIF75rPGdf2DJMofjOfO107eSGldME8CtygnlwgxsG2HcvCaitLrXSv5zs+1Wvo448PHTTkiWyJaO/YrrAMU5euFFGp2ov6XqJEEmZMAFxGR+QtlNsMWW7U4+rmhQb7Ehx7l15fe5vb0cjb4/a4SeOmClvEC0z6YulHUzEjFCf1QqVzj/+4m8AWzGhjmDrYkJww5jrC9IExiDZmms7TvywcVcyQKqoINgtCh8+cFR+8P2f1uu2rFg1O5xfhOOZgbkpmc33c52gfDn3v6xNnzpUpVWDmjHfyZLP6fzgHJkd8OjvlVLITiVauXPTBZthJrGTpQo0alhIiyknAr6kTGhgoWAAuiIkV3gqABo8D/gbVsV7Gb3xhmH/xguuqPg/DaKoUtXSJXMXzZVt97Mz5cxf/2i+6POJRfaS1uqtavpwY9COaBx6v4Miv5SlTOSSNnAHn2R4P161W1HMcv6uJFNduRpoYZXE0xk0FZT50LAreVJc2jfwuAprC1llwEwGG4SJK/QRgm2ZlN2y896P3PifCGzsOo0cBw1SUf7qhmz7pggIhUV1XkF0wImPJN7rvtyPJtqsLnpaMhkwMQSKuWlh7lXFThW3dmt1vvPOZq+zgULa4oQO7ZUuIB6/a86mOwHfCWt2oZQVcRfNmWDqydVziyrzSiIKwgicoBNVirBHZEkOPPFK76YNXCZBI5DQ04Fu//2HrwEFfw8yx42crVS42ccLLy35cP2D0rN07D+Ot6qR2nZJPdW5xf+NSXBGHGBqPYmQVpNWRiqJLagaRNlY7STBNPapSDggaRuvHVbH+GxIhUdFOx2QGV+R/Hk8tnCvram0HvQF40dg3et6YEc+FsNedsg89B3lMKIVtHFYvCqMkeiBftgwrlu0o1r5S1MFJv+jhGofwGGOOFkuaT534Ixe0Vavq2O1bncN4goHjYTLhJSMwW5WfgoE5+NVWsLPciGPGqMewy4riQowiYxvCd7B5n2o37lOMxW7y1BmMoDKLBVTegoE0wgs2TMTiXgdL740QNk9yYmu6SbiP3wExSvO4myYf6zPy91MX4hWJ+7t9Hq1fsygyfMpUQ8apj/mwQFwFw4rd2L/j6cBRpjMDvGhPgIwihiigecWL5Pp4+prKhbORMLxofEl48HHENVOkgY01mBeEDB370+ChU46fQFVQKG/WEiWLtH6k/87th3PmyFinBgaRC+TKPHR0DywjBD1L/L6Kin9c+4M1CGs8Dd8NgI/96RRXneG0mDvz1w94kIjnheC+pJ++DObIk9Og9ODZ8zF4jSJvv1yReblM4ZqZi4jB4mOeC/vTn1oYaeEUJoYwELwdW/YNGju7WdMK2RLVByTyJggZUbTw/n7lipCT6D6Ja3oDHoIYgpyO4hH8yTeL295TLXOGoBQu8cvANbSL8Jut+H8q4xn4apt/uHn8vwny6NMtIw2R68UYWFU5E94WEbPmrtaS08pVKJqtEHZRVIB5LFfRr68e968XNteLCj1souNOY3wpXJo6bdt1yK4dRwJE6/AIAlgf7dRAwbCkZxN19msGvUp/2SsNPNc9gdBSOIuUGcmlWLx016D+o2sVe71GzeJ+d004ArAPpic4MXzLVDDZt9+0TyfNP5WaylRWat/xc8e+WlSocK53+7Wv3aBi5QoF8Bc9HjSj3FXvk/oYqxsEPPyPh8S4DBz5cJipxJFB8+bJIg392PHzKSoBGBcfooqw/c+/dZ0cYVccKnfMkZnH6/VU450HT67ZcPCehqouBl8xFcKCH/sBSngXlGIiSKVJ070sfFSkMj28egUmOU+dvtCgUWVV0Hjt4QpbRa0tnqZbLM3xTOQ7YrbarquW753z8yo4murWqxRj7CCYWsBSk1uNEdnVQmB3CYWX81mTQI/07P357IVrwaF5qFXdwQMe1bC5gZOcyuPDZjAYx68PyCe9CGUWGKHYFUCpETgId+07ocfHFS+TDxnvVNtrxzPAUEBvECmrULx79J7y6cS5NlfdBaL4mYqVi3Xq1OyhpuWzZAhrMs1ncABPCwHIBsMWnh6+4GvNGP31w8U24QFPuKqmVrOFVrBQTpfpKSlpturREQwF/n/s6L/E+17/0BmedAYJR0GOiNi/+9DokQcb1sc+oBHOgnBOqZrWWBkioZGoHQwYl9tXXHEgAhu8LP7lF0jJmiVToE7tkkgExql+FQ/jisNUdr5OdcfxQuC2gDqTkZRk/FHPF4efO5maVChb58ca6TJGF604KaIUza7/kTzb7XF7/F8ef72wGboO3gJl0ou6fk32iPHLxkxeIKN23TplRozuHpR4gEgvLhTCUjXk3IolPq/RICbYwwWptBGyJX0uIHnuwjkzQzgYDjpcMkd1Xg5ojhSOcH4/L17ug62xJ89YCN8ajAtVKJ2/elnMhA4c1J64HLQEdnbnlk/sg7SRRjgSTWVG8DoJqP/ygaANNNsYUcED5klqgl2p58iSIRhSxG/GH6/4+h229AeXymsVGOLVWdr7w585euDEyaMINMmbKxNBq89z3YhQsRwsfLYszu2r9zpFcIOZej519TZMozesUzFT2NAlOCrimpGKuopYSiNgGtGIw0Fvulw80ul9mNy083gwLvBM97ZJeTPGKlQ82zRCjjCu3k8r3XEDhE1zU6UWcsFlI1Nnb4SZ3m9/SmynSqWCo0f1DIIdQTBTLJFMg4N8YE/X6+EHw2EKjlwYFhjVqkM0scKh+IQwclrxcMAUKszighQR7buFu0aOnLFSdWzLmjdr/UpJnTs0adCoLNNjPKG6Aa64p3kioErpNNwgFw2SEAyaiCLw4xC3jEUQ0BFJjbRvEk1bpotlK7dpEbdWuaKhsGoU6CeaVZcCgogWod04n80PxRM9ZGjSCZYuGLd4ycbHn8Qd/NlnLzesUpAgXz7zCVQ8xeuvIY7t6gIDn43Y7vGzeEyXKF4Ari41U16PB6VeoGc74MdbhHhE79hlzM9L1qv7p23vr/tUp5rgXHpqoShBalJDIePJddS///WbxuGRsB4HDtCyJTu6vTASZviF1Dw5EkeOeKFEwTDIRER1EgsYzNKZw0F9UB/9cM1l/LbtWRZCfjn3/DAhvIoVi9bmypEYtvQ02/vmq1UwuXHT3rVbd6/ddrBw3mxP924LM21a1SlRMneQ6UgO6ndRBOfMNGyXBim7HJ6iTPU0j/V8uHEFq9c0EE7PkbdbbdmoJ5Ys20Acp0rZwn/mbrjM5n2jxEwNP+GBSUXXxdCszds1q/rbBuwvlzFEOFVhEgeUngrPgktMQqiVyVW4icD4MagRClk+Ad3pkxddBOA7WN97rW8j6mL+yTQsXbcIF31enDht3ipT0QdVqVh46PuPc/sitWKaDTnU0c21NS1wjd+nxl8vbITGg/gvX7a7w/OjnDOIwwLj65W+HSuXzSPRvNT8GIbn2gYy+7ocVeB1BRyw8tJv/y5TdIbEMt/O37h8xebSNUo+3+fzuYvXn1XU3FkTQ8UL5v58xNMtmpZ3VDjR0uHLPc9zQYJcoYo79UBI2kER1WiCy6N+71xFTIA8RUiL7RPQX+ca/XUDtofDtZBuRVUk7a1BM1f/siNvoeytW9f686cuq4AbKmyeF2skwEwz2XEJY4kZ2ZAPHoPJ196afvSM27Bu8ZDp+AqQMcPD/jpE47aebltd7IYgXStgdG6JiIJPp88vXa5g+1Y19P+PbenfHwEzHv5M8yST8oluH02euRh0V8Z82PH4gzc6BYwoIRlwzRRsEKnVsLrC8P6x1us/HTfAjCTO94v29Oz1wbGDZ/3Lv/jkg53b1QVDgOuqUE1hww2GmetAMAibxFEEOdcMrsDkvqfpJrhZoVUrMTo8bvi0FNtd9+tv588kN21Y+pFHkI+6RMl8QUp0HRt3hZQ1xQnjLnajJpjJwWikJ00EQhsJYOoYhuHvHpOaqvEkfA3SnvlPed3r9NcMeASTgpHurV27C/45dsJs2L2N72+UO08m/wN+lwItpuJurM/GCB5qUouH74pnGOInWtBUyZhFi9fNmbFg0NAXmtQvSv2OJYj8xRS038UqnYFNw6RummJgfyTJGv7N4h/nr2nbspqiyrhWP19twmMHT3fvMWLB6q0SHPvEuKFvPQGTtesWdwU4ICKA1KzKtSOWhk2S3euUlyv+MloCqjji8kuKNStDcgIS8byAivNiIRihsKzYqEHJzIbdZ/u+PHLXvtNxiaEeT7WGmddeup8K0CGBWGL3ku43FMkxLDn1A7g8hesh2xUhbPmFE+DUMcYk9zRsr+IRvz+G4ucQGESOtQY1dZGm0S8nrv5i6g8bth+CmcyZQl063vNA89qNLvXs+9NQlNWXM6mXRJwoKJBCiSkjRzVgvtx6xedgVjnN/45WS/O4ocM6ReH2sCxQxWkICD/YNiKw+bfDTz+PrCdnTp3v9WzrIW+0+ccqQJXwvYEqLTakrgBcGKTSFXBKebxRXMRZn/es1vj1t14ZfceSIYmmT7HuMt1SOTSefn2Gw4UJu8vVgiplPXd83zXrdi1fuad21UKuOiINHSFhQoLjClqQ+bw8qp5VE8jaA94KfsxkDIwYxkDY5ZDRiBkcP+6b3XtPEJM1rlW6e/c2De8sruFSayGmKO5Qzi/nfhkh6VYi/xvjVnH0b4/b428/rihsRqz/hd9Q2Bdp4SdDbU+CPSY81VJZB/2KMM0o1zatRVe4c68Ru7YczpE903MvdujeBcv4mADPwlUMiOmerjSOcB4C8wNxtSo3zYxoNDUQCGHPV51y31sFd5mZhNtwGDqqFOftET9+N2fZb3t/r1Su8MfvdYOZVs3KGWB3X5kJ639uBDAD4alAv2Q6dZSHpkvtohv4bu66oe9N2rUZeSmbt6w38K2HiZAOEdb1lRVf01ARXcWDpto+IRDKUsi7rNmzDxr0zK51OwmPCBGvPoxWGtYgXQ3GaQmPa0aqlAnK9qtdJ+nF18el2Gk1aiZZftII243ABkF4KheOj/jjRLPd5LAZkE7EVO2/I562d9+Rxcv2Tpj246Z1aHXLiF00KWfr1nf2eb5lYoC5NgbqQuaNsgGu8j7EpYaAasSqVC1dqpeNQfAAZbZHbO5O+2bDG29NgJmDB06UKFmg/xudH2haUThoaurU1mgYVj79ve9wMBR1VaNEqEIVeC43AmFbgDDDbXjU8SvHsIftqjWHR4//btkv22EmynnDmuXffq1zw3pFLpmoWMQeRJjIDaEGuPmDw1nj2YZhIZ2G41gqe3b8THL33uPmLdpon7nY+sF6MPPJuOdM3fFc8GD/C4Cyf2IQwapMLn0L3AoYDzctkVY3KT6oCBgxrAWHh0djEYf09rdkGJ+IQyMOPxxnkSmfvFQsKTtcwL8UEv8Sl3uC6pauOEY1xWUQJiH4mguCrFmOnvyUaT9/9/2q02eSTY0nJqDF++gzrdo+XLNs0TwIabZTDQPjNFgKcGPOqSte9DKv2OWKussz4KEx3ZEqNemk2VaQvj14weDhU5LPY46rXrWkIR/3KZE/Eyyq3wBPiDgudCGilKUXOaU6PDIc3h7W6vkzBjIMmAS7YWu6EVHCOmTEgm/nLN6z/1jBbJnaqIKXx7rcnTtPpjhTEIwt+Y0EwKuEN+A3Ifk7DOyhqhsuh31kn0p2ho6YC5NfzVpy+MgpOA/btr174ljscK3OQJOhLkjV9PBNvsl/ypnjvhcxBl4khXFlfBzsftcnSEWvUmeqspaQ9FNtwkiTxMR2b37YQE8qknXAe7NqVE26oz4CL7mTGgoE8SyXYHBx6hPpglur03Hjfpgw5ac1Ww/gZSJRMxSoV7PUQw/UKlAkF8zcUas4huy4auVFDUH8Wo3r7Hh5xZGOBMs/i5mmuKj8YgTVkDPs5+BPXkx7tO3QhYs3wynTuk1DmBkzuHOGxDASXMk0V3EGmgYWNhjsahE8DIHoAj1bJ42r0gahkomMpRHy7pCvJk1ZCJMXL0arlCs8avAzre8r5xdTaCQFQ//ScAX3gRSa0ANIynW9rJq3zpC64yA+L7jul8OPPj1o795TOGswadAAJW1a1yGqHIEK/YLLM+gGu+pq35BxiQ/rEvZSV4ai5jeCsoKem4pngYIKIYcrdqrHMF/6tN7SOavRjAajMaZw6diCrvtla948GQyB1eKmFXDgNPeiAXWa+10UT53ljz85dO7idcKRJYtjx4xyJfM9cF+Dls0qIm+nVN38MMCMLNSuA/4Q9l/2r+8TWv/l44rC5qtixUYcO5zoJRMNLGimezPmI/XNGwMnbt1xgGis/SP1xn6EJXqmikbZyL1uWAwFEg44N2rrViD9ne9KimUCHryOoKkSHIb0XN388LOf3x02zUyzH2xRHya7dLozKSkHYwx5amNnqeUhsANbcf+Bp6E8FpT6WwyCbauja9cf7NB10Ilku2L1ojB5+LffT6ZEo478fMqiRg0wkgZHVQawnl2OfdGuo/LqOsefuVYv/5nmuHAywG0Jjq4RHuWKSlBcLXyvBzOaNihqy69sYIYIUfbt170dPaTHWmMju4FqHeGBgpoyExv6vNV/3L79J0KJoU4d73m9XyuYyRRvcuS215CJK9ZmnWBrYewsrZCD6lY9bpk3ZuVuRyNvj9vjJo30hE0ZA/9YjgEq1sG2RW8PnD3uk1kwcfzEuXBCqMeT9/Xr01xVtfr9nDQDnVZNCkxTgJdsWAEsyE6XL0WVZQtqGcLxDBPTo+eTjZ7PDf169qoHm9V8omfrCiWRIFXDNDT+l4BtzhGhQrD7MQOz0UOuPMUhpzPln7uqHcffYSQL74PB3380dnr+InknfdylRi2ETc9dsHbYkG9+3nZw1vzlX07HxhqdHqkWsbWA6YevbrZm+6dcudo5fzCKhwyWGvEMi0il2UyqE8o0HtWx3jc9myfikqAZH+EyYOAvRhyTUz1IsG+O3/acO5wZuiOMjVuPfTBo8oJFCHE8H3WbNqnap1vLurWLi1j0Abx6L8UWlqGbMa4NA6kUsNxSc0E/aj4ChtygpUsnQPLH2l0iGtZA0s6eOdu97xez5q3wImjplSlT6MXe7Vq3qABrpynCME1P0bV4rLK0pWkpeJ4mHC7pVfHyYJ0ybCVhmtrcn47AxAuvjjtz6twHw57r+lAV17l0G6YUGkOaD+ky6od0qYm9xgWTMUsAiUsxJmVdZ4+fW2d06z5u9ozFTe+7Y9CbbXNny8BVzuPeuyrdXa9E6Xqv7Nq+b9/2g/g5UdNk8JZU/+yb/ux+7PpPHbz+iDTgdpJ2OAgGv0dUj2+0+eDcNBW8O90RwO6XmoVHJ24hkA9Tl4STsOG4rqrUNtipMynP9x7z8+odx4+eTkxEj6v3sw8Oeq0l0ZntCR+5gLfHZTzTosiZ4LcrQcMbC8wxLUWonytCqq2/eGX8wf6/sotYrB8cr1RPhsGLEmlEIQNSUqJtO32wbtue3w+dzhAyW7XDguvX+nfMmy0B6QgocoVraAcn+FcwAzE9RjTqP62UtubqkvpktFIi8AQ7c8a4BijSjcOzT/t2c7dnPoCJpFIFJk7oWTkpl0aYcTmVT/ygCHYG8yeCl/jIL+MQSKxM/pYbyIgjo/A2LWpJH4CvYW2R7ToWhjQk97DiU2eYQNKpnP/Tzp4vj4GZyLmLr7/Z9ZmuDQwERAufjQMJL1m4ZP6c+zfvO56KJLMcof3SUme4ftOl7bKYXdpLvrd26cfqxbE/cLCEqSJcFUX0Sy6k1KXfrcfvIK5hVyAtgIEUQXTDr7hgoMOEq7MQ9+j+k+dhZuKEn6fN+HHvgVNwibKlcz3/LDb7bv9wTf82rEvsLyir6gbVBlK3oSb0f8Kv3DBfl/k3dDmsLy9B3T2Nh7FfTECQwO/H8JEefGzItuVbkjVRsnDOx555qFNHDFcgxwtHRAwWsDBfNV+Z3YBYDpNMOuqLKLiphurz66mnAyl0NbfXi5Onfr3o3nsqw8z40c+CxnII+Zsky9CQgC1kwX8iHuweFXbSXOKC7AVcEDRJDUWqAbsKluSV/l+PmjCnaD6kvvzk6wHlS+YydFcTBtc4U4kgFRbmGRKwYfKF86pyAoxpCeY0pzeI8+TGDJ+ekVMsoteFZAbsjRhDWRBpw6SSgJg7AycVCN6e/WdHjpozcwHWcxw/clKkeeVK5nuwfdOHHqqVLysmzRH9eINoqK91sEsyJsml4f/A5IRTIVKji1bu6dEfSy33bzvsUHp/k9pvv92pQL5MZkxChKLlgHdr+OHUdArV4VtU4YXKdLME2GyurnMRNZW07Th0tnuvDzdvPtjr6Vb9+tyPv0AkAvK5d50c67fOgNVVFNZgGknfMRBaUGiXwr1wVqsD98jxc4/3GvvD8i3d2jUe+C72rwgxkE0BywGCyjmYUj4TmwsLXyB/Dvjhnj1oRp69kJY1PqBfJ1fGTR9patfF6/iuQeRcxHzC7lAYBs0Dh9zzooQafn3TvIXbPv1y4a/rdhzf/ztXadV8+bK0b9ekwyN1C+ZJZJRKBZh0wWq6hcozcFwyI5HlSP9zxFboJM3RVq458NjTQ46dxGJbFrCee+q+d1572CRRhSXxAdFgCwbgd5hBxNVKHrhI1WXAUuVMnrCJbhpgsFOj/8BvYeaziXNy5Iz7alLf+jWLSwXDiTjRoGXIv4ukacpSEtjzhahTW1UeUIUYlh5Dm1AbP24xTPYd9lUgYEwd2at1y0qa3zPYxbaIcKJ7iJOIYSl0UACamZAQ0pmeloKxIhN7EyJWG2u3/3fEzVBhLdDY1ECWKORrV63W8WfSiHiwOMaEz5Z+Ohm5PTf/dizlzIVAQqha3TIl82FuunHzqk0alYaL+OBhl6vuAmAD/Bcf6V+Nv88+vj1uj1t8xHw2X61dQtaon8iUo8cjT/QadvTshYAyGZs3rfluv1YWxRi+hrXBquCF4AlKVA0m02M9yK74ZTTO8ThxVMdKGtDJhYtR87k+EybMWgEzPbo0HfR6W5PIFC5V+bYWClgcP+v9bSCOGokyEnTSombIcIXiw4raYcsAR+ui6zz19OjJ3+FStG5UZeigzllyBhAE4ydUEEuDBWIYsCXSZ2iUGOJl58+dcz2vQIG8Gjbdhddj6+x6i0Fu8ggoyn4udFeAhWwKbKki/G5HXMrJk1YOGDN9776TmmLC1KhsdFeFnk+3bnBXWebnpnVEOBC1cTl3fOYsyW8tG1L7c4DEx2hflpTk8+TpJ4cfPHQS/KViZbEL1tiPngLjBKGlTLMdj8XKAoTHJZZaYSgyTc1cGZIHPivRPVWWSxnZuCXl0afeO3ri4vtvYbOYXl0aILaPSAQRKw45lQDhRPx91K+EU8PhRtBKdTWq0k3xluFwPnX2+nff++LM+eSBL3eAyed6Nlc9GaPYglw5Ki4Ce4WJm9LjniNV4w4Cm4yLCykuJ1rFCqrNhZRMRxDhDSNEviHD9nApLDOge34XXptz9tmk5TA59auFi9ftMqM2PG1+RZn6TMdmvZ9twiXXXJf6KVdkOJacY6KJ6oar4O9ISvnffKZ/Mf5hH/s3Zyvq7y7dx6xYsYUFwXfQB/XD/o5hE187QZ2mGi0JZHEQSK5qcm4Lzk0W+uMq/2oQqpuap6BV2oatp9t1fJuZxpyZ71QtjS3OkIccNCWXJiO2x/yLg7cb1cAp/J/aO+kM8PtBpYGnKoSlGLnPJduvvf7FmM/n3VGr9Ndf9CtcCGOPgifDAZ+WpgVCRFcxAKYClJj7lNgayV9kjrVL2tHjZ2jAKpmUB6cQbRjCFNv/kMeGWwgzY2kOZ+iFypmzt38yYe7PKzfBpB3xAgFWrFyRdi3qtW+F7fIy5UrgqkKVGybhsQZtyGWiOQguJLBZVHP6W2/LXKpTJr4SRkk7egjjWt8sWyfClhZ1m9xZo1YdxN0xVaQd9VxDnRo+W7qOJHLwYk314Mo+vHI8A6NpoBIttAlDiaGmd1br3uv+/LniNEVPK9E+0j2dcNez/CyCzsDsDPx3MLU3ZBDlvoNVTpmcOgMZvgZ9OPXI8dPduj049PU2qsBIIeLdIJiIwZCHBUUqVoTBS8KEondSMHUVvtS5Jszf9h3ypEgM+Wz1uiL1+68+5DUM1dEiZGhbd18YMHDKgkXrz5y+QJRmKlMxqUfXJi1b1IxD1iVV5YjN7qI62tOgBFUDE2lJRximpWD/iCfSMDXtXLWx8E0eCDfQ8D3ijo5g/0bS+3VsMSFSXfDjChbI9tbgxwNc2YdY7eNhWxb/GdQbJX9igfB1uiqawEZlYO7EuNGVQ7h725Exny7IkED7vtoR5ornSfh/7V17vFZT+l/Xvfd7TqdOV5KUrsgtFEqhcRlKkakhIoRQIl3c+jGEaSjGbUZuhUQqlKaLVIqUk1yjREX3+6lO77v3Xnut9VvP2m8Ng3Pm85qOjvb3jy7rvOc9593v++z1PM/6Pt/vQ3+9BCg0EuNYJxdDQ9uSsfkekQ+H7Ys5pLb7MLEC8Xt6sGBoKQQ2aQySMdeBWGsdhJXQLL5O5vPDsVy7Md23/1NT3y5CoMHc+JkR9x/fpDbKHo3B692tq83t2b0tXYAjL2EgQkUOMXkk3OkcRN/9eNWabzd4BXmHHVPPrLjYpGGage0cLf+jtt0MEmu3rJSpFDRMc2b1BSiwGNJQqdjbdKQiuC0Qk8eo1duhahg65MUp0xeuWLfVXNMahZWuvgJcJm8bdGFB/n9W7NzJzmrF59H2M5M1Jo8P0uFL9FcpYe0N7Isf5QQJfpdg1M78Ep3WJM/DUf/B46ZMgVN5lpfSGdGr5wUH16rMqNX2UVpih6GyDtPM7ieJFCXcS/k2sfx8yYZh97/85bI1/W7okp/KFhNSKmZPcOEkM5ZnrDhVhlYZQrk0241SjMXmQzIjJCZObG4QH0Iy6hAwwTKVp4jJR8IX/e8d/dIb75sd6o7be5iVAX3amaQc9JBK/YkUrg6LrFozMlcutqRBcsLYmcUluxrXqXvggTXsA8EdM4oCnKvs1K9Btr9meS1mozZ7LEFZVWnoEprd1smHE92s3YrJhEQmEEMeGDt60lyzsHb1Zhj5zXcPrZF/+UXnDBgIxAasgt9NL9rEDgQS1l4YiLnvLR01eorvWL5VSeaMtkfddN1ZDGW7/CbjC4DLUca76FIv0Ejzyp8sXD5n9hdmpfJBtTZv3NLvth6XtD/WvCEMxx9IBpxwBRWJtc7ee5S0/z0wdoUiytStOMv+MC/EY45QYHVj0r2YAOhHuxRJuaYKRfT1CdDTHzhs/Lpv17U//di7/9L9qKYHwmP8iHrWhaRUuoNJzk1RS3k87qippXp9/f22t2cWmd/m9FbHurFPvCjBwIQ3maQs/7TFV7HQramaEMMRxswkjrGqrUKB4zoi9InjpdMw0e+5qXnzvr/3by/PnPNZFHtraOBY9bro7L63dDrkgKq7KUoV5x5cFhjRsZcf4kw99cK0LZuKUT7cqhs3rHX/0F7AxoKiHD4HvlQpAibXqPS5FSy5QgLTleu2vzdrgVkYOf6eHn86AVinKmPu/aGVVYndzKAiAYmwfauQLRMSPk9pYFCbCs02VyMCEud2boMBS9gy2V2SEiocOWb+6FdmvVP0uVlp1rTePx7ve0WXltLPWve4HlGmOi5rFB+DlK35KCpwf4J4hnO255+fvOSbdV7Ku6Bj6+xAtLbzD7/FtobguMz+ReIiExNGBMgbxr0crCLMHcfclT5atNasPDFy6pR3Pti5JU0oaVofevodOwAlpPOFJ3lMqzDabf+Wo5HYPohs2GgcfbJs68z5i0mKE3vXHHBz9+MPrwOtZHPJwlgw3AWjb1zGLVOBqQIlUv/pnGM7nQkSEeY2D94+oBJkNlLzqYTLZwUqBIXeI7wt6Ae+j/s+FDZhlWeHFBCPb8BRpDHHoGOhVq0vmfjWQrM4cdLsxd9tWPf9poNqVxs8oIdZuatvOxM3QiLlOshOGVNlMj4idRlKYMKEGcFBOnDzXEKCSMI1fH/BMiTVEYfVPbFFfW7fNTBJhrksDiSvcr+cMoopnkoIxW15QnVIrdFCJHmIyRuvzRn31qK358Ik9Y4NWznjhzWp3aF9217XnmNWDjmgCrOJjrka3NWhZVZTySrO56IMMGkdqL5aUdyjx9CSjdsIwjddC7ny1ZedEoFumg6kzgpayBD4IoqV/i6ayBGmYKOVIqW4C0+OtQnXkpBVck15pnTWjgvO0QUiLrwX+5qAflkwn+zISsVa1QpbPlE2q2j5jBkff7ho8cdfrAwsjb3FUYde36NDo3q1jj68zuFNQAYDdAE5cGSpzEq4mQxKwg2tjJ0NGn2E5uWlQlPeUfbyWKirF3zyLXJox/ZtCyt72e4wjRBEpXUY3MsX4acI7H6eZz4gJLT8BIKou3oDuGFMnbrwhddmf/TR0sz2nfmFQHs4sVUz85t37dSy4aE1Y2qIxkJgc0OPQJE1yrrWRmo7pYXl/lL2Clhk51du6f3Y5199x5Hu+MeW997dGb4CdWzIYI4sq18NBgca9qPSn1Ga9xlRoSNm0vYAbsBm5+LM5fb2bb4/Pg9Q8AAPQehlj5L+c6xoHwZGkgiTCdP5i1a/MGaWWZlTtHj5t2vlzrTZ2frd3O1P5xxvFps3P9Tkh5nIbOimVLVHLBEJpdkFhcnEVbwXgQ+3taIpFSnOoghTZt4AUuKrN9+aZxbDXek6dQou7NQSEtgIEksJ5QDTWu5VTf9fQh7P6osS5m7dKSZOLpo2dV7RpyBoueL7zWhX5qCDa7Y65+SLu59tVjq1O0IH5jqACLmMb1jgaiPtcA2UppZTjTKycvm/kL2EpPWfIEE5gd3S5x/mr3fmf2mqqMbHNnj40d6ebQuaLMDBjlSBue9gy8QLzf6EAsuCKa1mNckRQymzKyLtcOizwfm0ScIlzH2AtHu27SYlOJ2DjQWNXbAqUCFsEsiiZWsfffjNKdM+rH4AcM0OP7KBR9S6FZv739jlhhs7ONZ6W0pT5Eb55n6vqLT3tQDJPGqdxaBfGUveK5OkS+QjVJqTi/mZAlzKJEPs9ddmvvMeGN+Z7eu45kcf0egAqeLpEiQ0VyqD7Xjh3r4IP8XGHUB+mDTxw5lzPv9g4Vcr1mzGu/z4ft7ksPoXtm/d4byTTzqung7hCBtrje0Av5ZSZwkSDjUvkIBJHnG4tDVt6vfTjERsxLjZCCp+1bBhrbEjBtaplpedlbIHP2AivPuQwx7Ilx0RsZosyT5yDx0MHOXQD56BcDskbw8SKtAJW4zhT87+27CXKtWsemOfroNvOtesjBz3/s2DFj449IZel55iHwIv07YG7OXbnSLnxSP6Pzg+YU58BfKAYAx6BzYCFXEZQdrXKmb9GQiGXY7Y+q077x42fkcxfKxr1a7au1cnpSV0WOz0lgOEFs+EpYvD3M3E7Kfclz6meUwJCk1FFp8DYmmyYCcUynMIxdb3JzQvgaxcs/OR4eMnzgBOzOq1m0CfxuGN6tVoe3Lzo5tBsXreuSc1OLRm/PTY+dEvhqn77/wq2yqDf8adld8TmBfYTuOB1R65v3eD+jVQTHWsWIO+5Y7l36+/5PzTbrurW40qqQlTQT+zf/+nrrjsjz27nZTzc5p9n2ImVWxSZU/TlEkDShxeBb6sPRN2GalGPD19xXebSQpiuM8NXdu0bmLqGynMVhDPlQQUO0JmNMt9S4g1vT3mgUYXYdAW0zB9gCAwQhWxfG5+pIxPgEzRfd/wyS++PO3rr1fHxLW8fH7WWS0v7nZW6xPr169bQ8qYi1dGqb8/gDU5tpH56+EhV7U6sQlD4D8dSXgj+e/uvvI/xLD7LnMJpHV/f2LyA4+8alYuv+qch++9FOVu8mwySbP163gHkSoCwijoJPHIduow/Dg8auR7r06YVbt65S1bd5jFf454jYmgX9+OnEJ0IshvOWxtPD+SguXKEohi6jOKm2EgCgIsn/hrOh+R6OMvVk2d9snc+WC08Mni5du2lTRteOC1V7SPJw9anXJUs8MP8hyghMKtO3bb+P3oyOQO9sHMB5HlbzJTFZicIXJ+N8caew+Q4iGuddji5KPuKwR5mR4Xt4pkCWVVcn9SCRSnMIJEgzt5QgSMmuyeUgxxVSIrX3Hlw+PefO9fbwypU6vKnfeONouTphfdft9LxWlx7x1diADpCk0rYQZ2x2UQD0r/ReyfVIZaMkXhZBSsIi1h/eVXZk+aWjRtzqJgeyZWSTvp+IaPDLnygo7HhSTlxXR7U6piAfUEp6byj2LNRlPD7/fxlmxfCRKUExi29TfXapcypYIL96V4Hm9/vw2VBrj3hyF1nZOPqdu6OegRKLiUlbTKIJqjJwMFyTZOGHy7iLSdfJeIOb6AnfOKHsPHTZ836JaLzzz1MIL9ia/cbBYv7D58wsT5zz83sf25Ldo0hxEbSpQvdjHi/ZqS2816YrgaXBvCJcu2PT5i8oz5MMq5fPkGWeLDC2/V7OKLzjQr11zaBpldi+Xlgz8UcBgYBd18IXyqGGGeNcpFjCf5EoLJMwTtL+XCtaGZCKeSy1IWQMUXVNJ3YQR0UWRzJgRCmLmfXxDkRWiX1sCuAOduSU2kbcrIXleBXu2MDxe/8Gj/7p2bK2DhpGxOh8Y+27/Nef83f96XQ4c83eLVv8A3Et+l+RibwpuhXBmnsaOaEPL1SR9NnvLhu+9/tmrtFhXfg1Nem1ZHXnr5OZd1zfrHW6XrFCOhlIxaLUNQBWecc0dCEwVzFi8G/LewjNunwDLxaQY1JZsKhEo5piIHfg1DBb/177bvQlEmROTRPFu3ZL3Gd5lPG8a5TyyC31VeGEI/HT6jTiYT5l912V/nfAxGfiOH9+3c8Wg4r5NgQmcnblCgaYsjG8//YPHK1dt9FbcQIVajCNgtOf8iI8d9iMBXcdKiL77J7PQ1QVWqVdEBqGD06fPnewZ2MDuwteaynRvg3KVkBIaFIp58ZQpE6UC+gYQi7cQkySRTMjGV4ntOPx03PgRiSZiVAQqK6hBWWRqb/Vf+f6W/K8MQJtlNpiZsm9HsACb9Mrk8gdY/TnlWyUdKX1XudtVDc4uWjnniJrNybvvj4h/Fyb8PZlJ2GgD+4DqmvIGOJ3Q0Ig3EXytegoEOReGoOPZDs2qfCr4B5E3Atyl2R0DfrSt+dfyCqVPee3/xSrMiirdjwg6oWbVz57Z/7nq6LAZdytPbNdutvkayBX98JsZ+aEbx70aA42TVnyoY+XXvIGmQlCuCIHRtlAJ/dHds2m0qMvuCoopa4rzkeuBtL015Z+ELT/Y709IsfwlO5UqEEYd7Wc4qDI2a583TRDu2sYmpRNxTKg2BRbxYnySQMDrmQpzxeUUrzcqzo6bPnLto1ZotOgxi99YmjWp36nDqZZe1O6xRLUZIbJoSqMhNAidXJMFWrnDsYK7vh46z27fdmixEUcQ5EL9jw5X7H3zzsWffvHvQ5V06tcBZjZOfb3kU5Ls6UoWVC1KWhgHH25wFYWB+kLAiHMqEt2vKKy6sVXA8N+3xaM2GYPSrc6e+veCrZavMyqYN21AgCmtVO+jgusfUB5nhG2/t1rzZwTqdYTiDFGc2D1R4b1ng7g9Igi1BgnJCEmzlDLMPmeKYERzGPCakXEoph0kmTF30+LNTzdpdD43pc9X5g/udC2JRWdu+n3+nuAO+jyKTiQeXCI7SmTDPcyAVtfme5Aw4v1K6TIWaj58Ig5uTJsx6d9HS7Zt3pksysRxFtdpVT2l5xEV/PuNCUxxa5RgGR9Ia5adCOKTOnpGXMcuYoFQkwVauAA08ZTI9KiNFiO2FUNDx0ypQkswp+n7g4FFm8dw/nDB8SDdiZVn9EJrDnlv1Z59w9aoNQkov5dBsgiep42aUKdliXRPk0mDbFvHZl+veee/zyVPnLVmx0Sxmdu4ADzRE6h9Zv0uHNmalR5dWhzeujQjZGckCm8oGgWAcS2nKywymTGZPNRLObO5Igq1cYXYvarleWHs4tozSJu58SklxiezVe1ijpkAvHPd0b0ZlCKQr5jmlNYfDXcLBuHrVarFsa6TxE0+9M3H8tAaNG8TU5EWLvt5YXLKteKdfEmo4LLcjHQWVWh5R//z2p1zTvVXVQmhHC+mEhDg4KoC+DexsrsM06J5FjpPSOkviwuRXDBPs90iCrVwBTgkE4oIQHMtGRdLXNL94R3Bp9yElvj/xaTib9vKgsR4CiSOKBEx/MbfSzz6hQwjYK1YrGPUqaCu9+PTrRZ8sT6czH85f6scMYO7UObhm9eoFTVs1SJkfWgKzOT2v73ze2UcSiqWJdbtZ2XHxeABPM5w1R4/AndGFO4OMdnuJJg2S3JEEW7mCgPhdpK2Fs5QQRWZP2+XLJx5+dfrilW+NGHS41fqXYGNLKagnMEpKI174SIWcTHh7/ujRUOyJtF+3ab2OxzVtd9qxBZa6Uamyc/TxTRmX1QsLOd5jVOTDSI+0umlZc3cTRhITxCmJWf8EC+46YEYoIsrAHAdBAKb2ObuKioMk2BIkKCckwVa+0KEEv2stMPElXPw8yseOmXnX89OfHNDp1DaHSRSPpQUY0RQFOxrEYJ8JYLvRrkkZKejhZOwG5SE99/NvzNLONVsa1q9lVrp0anf9tWcefFAVKU11+NPTZ0yyU/F5cVvRsof2bFU0zhWzaSTKuu0xy7di+550foVDEmzlChNqru2icxIxBxKzJcu2DB724kVtj+7e8wLX5UpBbsmZi6wPPYMRXttUZAzEo8HDRgbCT9nD8dlzvvlu2eo8JC+86A839+tqVo5oWE1FxdpEWlmWywnKH0mwlSsUcq0LOSV+BnvQZryy9301Cqs8+ViflItNpNEsVZ+DCwwF78Osub2VFrZidtjhLHaWevalt8MdmXPbt3z84WsKbGUXRZJzbgJSg1Rrcia2byEJtnJFiukwwI5LNM7v1fufZuWjZaumPnt7lcKUkiWwodnMTsZSCJSANqudW9FEUkQJweYrHPP5C0CM8a3ZRTzfu+TS9gWeAts8GEcwAcqx0v6vmT9IsHeQBFu5QodCQgMw/dqkL0e8Buqu9w68pN3pDSMpGcsDvY/dGrhQXGlwlo79sZUMMU4RaWWupHrm+Wlmcfu64o7tW7U/5xjw8MCxJEGGKMoYEwp7yca2jyEJtnIFpo5H0ivXpQfd81ybluCCPejGs2EChkokuSnSYqNJs6eZSAvDgHNXZaW5KfiRqwATOnve8kmTQRGZV8676bqOWKU1oW48emP2M+jBiAJegWQ49xckwZYgQTkhCbZyhcZqZ+DefueILRu2jXr0egRjlyDDGkURo5jRrHOUAmizrYFFhiVPYZCmAu9epejIMTM2bQPCZJcLTjm97WHma74vYmV8Cw7+ulGE90mH5P0ZyftRrsAKv/Dy3Fcmz3/knmvatLJ+WhqF0ufUsYxEHPcekanUGDEJpIm0rOE49CVLMqjS+jVbx02elyoE9lafvl0FMqllxnNcoUBPARNJMMiYS8J+A/3xBKUiCbbcAJWUwoSb6Im1fkFcgGgcYUXTWseiSaH1h8Lm889QbI8499NVd/zluYvPb3tdz5Nj+0KNfYexSGFmXeuJJR/iWPudUa1J7EejdaBogYnHca+/n968o+1pR5vF1sccDNpoHnT9+Y8PncvdvD5B2UiCLSeAvD6jJuRUgCyTkNM84P0qsw0JShytLXs4YCQFQlkiYpGEPkfP64a3Oqreow9dzbCTHcEmLAypxKCFrH9yEr3H+QlrTnHaYZXen7e4du1qt952mV1NFAoqEpJgywVKW/EcIBR7ym4ioVIyEimXYu0wLWMrY5PdmUeFoYqoGHDri2bl6+/Wj3jo+uqpWDg/dnZnEGmU6Ozaj7akPeFnNlAckWLf//jjZT17djjtJFCJtOo9iWpVhUESbAkSlBOSYMsNWMFMmtncwkhAfcY4T7lMiUCDg5rkHvhlCiVQoD2XDn9m9ksTZpiVO/t1a9umnhRUgvYicCMR8Tg2b4Owjm0/wg/3OqmUQ9GAgc85eXTwoM4yK6WVECArEpJgywmYwQyoCihlKUuKl1pqnQHTOaoj5AGTERZ1itGl32x+ZNiYM9qeYFbuHng+ONRwQqGFARHj+2kv5cmM+qls+Q9TSofqMeM+e+m1WRdd0JqGSlrlgt/EpT5BzkiCLRdoKTGhCjOqqLaS0uZ/Snu7MqpyCgdCxe7SjuZC6/63PeUW5D352A3IOrwACyuMuNkFbaBwzxOZEu7l/+j5TU344+JtS7E/9OFXBNHdLvoD5hTFW1vS3a9QSIItR1hRAx0pgQUEG+XO9FlfD3/whYeG9jyyWYM95wFj31w4de4XQ++9unYVWJGY4qyKsc6yIJXgbr7ZGK0g8n82JJVSkdW6evSfb3+6+Ltqdaqf2qYx2u3YKkTGZK/l+rIT/AokwZYLKMQS9RUDiocL4eFH4vMlqxctXWuqNWwyRRC3Ahu3T79cRTm7ovMJJqNEUOpJRYDsSDVzGTxGKmzKNYrpD7eyPf82kRZaa9iXxk2HRn9xev2qbfXr1QojiNQUS5j9FQlJsOUE6PxL12xR2JfWPjuTRg0Oqv7Xu64+omFNaTJKbHnAWm5cu94Ejk+cuJlhx6f3lFnWTTv7f7PTaYQzOOZ/RJFAocccpnGvW8H3cMXXa5nHtorg06UbDm1Y3RNWExL9V/YCCfYRJMGWIEE5IQm2XBBi5BDmS+1YaUWzMm7CgvseHb343UfBQp57vgCmIqc8xblOZ1YtW1e75aGlP6fZKzNSpSwVmVBJdZ5WQdEXa195a65ZaVS/ui/QqrVbV6/aFCmQ3kLx2QBOeFkVBkmw5QIK7RHlEpMnOjSCuKpZmH/KUY1IysE6tLLH9nFMdO1ymkakXt0a2jb6S5MqMGGjs0NoQImUYIMx8PYRmTTUbIMf6jt71qLnRk9bu26rAvcnKza+t19ngv8pkmDLBZgEQeS5NAg1nTpjiVm544Hn3hl/J0chwjySilnOvRZ+m1aNjj6hYXU3EvaEwOx1v/ScAuEUp8p6imqOGVcPDJs8d86nfzy/tVnpemGLXTs2jnpZrVu/SetI6d0zpgkqDpJgywVSc0KoRmYjUwfkQ/zUq1uHV6nKEEe2fR8ndxpxLVShI4RgqKzAUCpEhCErgoAV+nDJmr8/Pq71ic2GD7kKWQbkqW2OO/DAGsXFO5VmsUxdpBShSYukwiAJtlxgYgK0uiNFuT6+TUOzMum02/1IqygiDsMyduJEhENMSKFMaOqyooITbJ7BY7GPqRo6dKxmbNTIAQ0OqYYgFKMmjQ+qWqPQ8VzQdYw5zKFkSbBVHCTBliBBOSEJtlwAk2vABiFPjnj3mTGTzcobY+6ue4CHFZFackqlrdAiUJRD1EkhbZatIM8vJ5NaEc60smNvC75a/+7sT/oN6N7gkAIUd1aozvhB4GcqFeQz6KDYITo34WtVJCTBlgswjjIRYZQcc2S9SzqdYVbq1qps4iTExEFKgtgjtCgpzw9DSeE8exfBVcp4UgoCI8qKjf9t+Nhatav1vbadiUBlE0Wl0TdLvtu8fjtMbhOlbYNEIUVwkkZWGOzfwaYjO6ZCReSzWARfcwT+7fDvCBNidxWpMg5OReABqgmPbdD45uJif1d0XIsDW5/UyD5GUUacyJRmzLbks5RF17FtQ1QY/1dqFEjlUoJVSOLZGcyBKhmZmDSbmn5l/GdmcdKMhQ/eeUk+CRXyiPWhN0Xgsy/O2FFccnCdmkKFjFnisoiS9n8Fwn4dbNa/Vivtc+ramRhk9iQO+gQikMKlbjqCeMhDHhhaKNAJydjHpZD4x/BJX36xdOzr92gFQ9mU8LQfpLwyyIpES9fsVMrEs44H2CTIsmY4dcxPpkqPevFfZrFpvVpXXXk2TMwRra02SShR0UeLze9b/5BajLp+zI1MuiMVCvt1sEWg/GH2DFNhaa2FXWMI5A4UIikkRXY4kzCEwRVmZ1q88sZ8s9DxjGOu7d3hm6XHMyris2WFIs8hQkQOL+2SmjCmmEQmyaSxVShIisNZtskNkX7tzYXziuDU7r7/uzKfmZ3VEaGQBJ5w4uTPPlvyvfntjmpaB2MmJKSpHhCWk7KtwuD/ASR5mJqN0P1cAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek1" align="bottom" width="112" height="111" border= "1">

 1. Držte inhalátor kolmo palcom na spodnej strane a ukazovákom na hornom okraji kovovej nádobky. Inhalátorom teraz silno potraste hore a dole.

Mor/pb8K/Fo/AfJX1F03eYUk5qXqVfqCAjbL8r+n0Jm6XVELwIhS9VaIOFB8LHkSNDkVKOJQkVvg2yqD8mlUz5vmM7RCjbcoGT9IKK7Ym8gljEJmg/atkJlKWkQP1HffwWYX7oiCCIx1AmjXFJCQf7FF5wooyEAad+7kKG6ol+X8KGSkerH85sSpxAqUAoo2mAEwsFyCKxHDD7PCk0k0YdV0qRkOS7KSuB8+IL46ZMnZdXkDdoQLehg3sAZ99BbYrzc5hWlVJF4V8BJqZFI7arQo8xh/G0KkMNqkI0J2u8xIxe+13R70vY0EvSL8CARKdNho5V42WFgbKjSS8ZBddNsRnTlgJz+sw18+atWLh45aZkauuWMuCUl1aDjUg3lX8/d8UTL34MnMLGWb3atGzbpnnf3m1Hjx6Ah0r5mzZs69mnHWEBVyHRNqmSFgNTFYxJpqUO1aLMCNvvin5fwpahDNUj/b6ELQTXy3hoJADVwrkLplxFFTpaUyYv+n7W6jlzFqzauLUsKTdqPVa5tRzjJUTZoaSOdrEow+Ckn6R2JEzCQUjZqtJPVpWSr+eQV62iR9/CjwRhTHhjDh563AnDevRsaemQjMPBN5QY38SgpImkZCL/vy/6fQkbSJrSkX5F7WRofThu1qefTpm9cBVwlqzakCqpBEGSQimLWVEMh+QX5RQW5mZnZ3Vp3bRrj72BQ8MUE4rbTkrRqZN+AM6mkrKlm7aqlPCrk1sXrdQ/44JX9tjzH7347sQe7Zu1atEMeP36dd53YIfOHRpFI5zr0AhXGSvy90UNV9ikkATje56EtU8w9kcwUewxFgUHSMgUoxiNIJh39hl1dPw+rSuoShAVVVRUesiO2OAqcabVyqqVG4Dz3qcLxr4ybu7CNTIVKBcPTl177y4tcnNinTq0bVQQ79GjAzD3blPYtRMwI/+/Drr0UPPf7+cuKSsjM2Yunzd7Mbz9bvLMtSUVzI6WlpR/u3n7V2oBMMe+NbGwMLtp49z9+ncfPrQncPbft2OzIovQaFXCj0Z1flyFnFkYOcHsn6evxBVaCwLX5MR1XAXjOIRiqkGnAwnnRl9LuEVCfwH0KPyZMYH3xHyI2T9mHTJUH9RwhY1xMLq47zlOhAkZIofYUjo6ogcWYMwsPlhSQjmSSIv6YO4RjDjy+YtKy8tTi+euCvQy27h127yl62cvWmlHnI0l24GzfX0prNZ+fTu0a9O8VfNGBJd+txGD2jMQ5ZgT+L6tJRBzaKCBYLHynWmhfl3ag0ocvl/7QB0Mb+cv3rRyxaa1a7cunr/o+wXrNm7YguewsWTbFrF1c9nc+aufeeMz4OTlZ7cvyhs4oPshI/sNH9IRL5DihiBFABevpK1vgmAqpHDpjIc6OR5IP0qiKkiBhFHKLJOSpxSM3RBDnTY1NirFDHooLM7SwU+WkbT6poYrbEIEYG85Lg9FwHRlhhCScyFFtWPlCCkFSUugxWlpQr78r8mfjvsWOCXliZXrS7ZWplgQqmQKOOCogSkI6257SZlZir27tT77zMPOOXuEBcvZQ9eLgxKwTfmVpBY12LUSk870Jwnp/5+UFksmlavPs8fejXp3bkIp9f1h3Aq/nrwamB98NH3WvBULlqwp2VIWVKLW2poIStZumzx75T9f+7ztXoXA6dqu+YEj+owY2rlVqyLKjGzAjmMzTr0gaRLxFrN92E7saChCohjoNH0G6A1amLBPCX3mVME1cCNq5iT9UO4IvWaoXqjhCluGMvQbo4YrbJw7oLyESHIrokLcrS2wFH1i8QjYdRzNJDS0PvtiwfufTv1m+rx5i9bLFGoMOwideLRxYbxJ08bD+3cFzoCenZq2bXLfPS/Omxkec/ww4Fzyl6PaNMsXSU9ZtlGbHqgSEYIhB6rT4bYJFXL08gRWT9r2Tk41UBRrTlgI3iOeJ5dS+oy7rsOlYCP2RRNx6D6tCbVnzFj97eSF06bOB86CRUsXbqkmqZRXXja/rBw4c+aufnP89MJGua1aFvdp3wI4ow7d58ChHV3QmXbUZN+x4gzro0NOBaVh+gmCocmwioWSCDOajaZTijL0TcLd5hkzsp6p4QqbKWNksMiUBwsXOGEQcgv8mSi4KY8/+fm7H3wDzCkzFyerPFh/EYu36dQcOEMGdBs0tE//Xi07ti2gFIVk3IQFV1z+943bK++/709HHTOYYPUwrQqk49g6sqCr8mU1V3FcpUKhCVczAoEyRtjPLFMHPCehCOUCDVIQTLDtlAzxArS7pOOfaKmq/v1bdevZ7OKLDwNOyvO/+Wbxx59MnjRr2eoNJcApLa0Okv7m1Zu2rC2ZOgXDKs++/kX71k07tWvWeq+ifr0wHNqtc/MunZsx20J/Dstfas5TKhL6SR4xrhlTAl06uFBuug5g2wrTNmeG6okasrDBP54CFx8jFAl4I6zY2k2Jd98YN/bDr5bPX53cjkwWsTp3bTF0v17D9u126AHdgRPPjQpfgKqp8NTNt70EnLff/7pH1zZ//8efB/YoNj6M5wVZtiWVL5Vt1CYRrnJ1C4zFQGWYomKhJJegJMAB2qm3g+FD7KrBoA7mFRh8UcF/wW0TNL3YqS1CYdk8YtvmYBGbDx/R9dCR3UkolizFGOmUWaunzlg6Y9bitWu3bNiKus5L+QuWr5u/eDXuAi66lDk50T7ti7p07jRgQKc+3Vvt3a4Ijw2KzolKK8pBq6fzgZKYfgOaLgfN1DzXOzVcYSMKZCkCthn8mwoxFvLxl3Pvuf3p+QvXpUKRl5e136h+wBx92MBDR/Vu16IQJCcZ4IJKSTJv0dpnXpjw9sTvqYcBkqsuOP7iPw6zXRqGFuUoorYdIRgZ554gihkrC6QDDTSdg1ZcazP7l9UKh1j7pYgAZYPyILW8gcAGQrhWzREwrmljkTIYpiEWXjLMXQj8uMXaddwLOO07ND39pEGJlJw/b/Vb4+cAZ+IXk+cuXptSClWnvpaKbcFXm7dPmLr8yVc+zcqO7FWcD8xOLZv1692xKC/Se0CnoqJc4ICeb9QoS2FhdCgFPmWjZDNUj9Rwhc3icYURRx7QREUKz/OO6x6es3wbyY0d1qvtZVefMWw/NKtkqtx2sssrvAnfLVmwaC1wJn8zffGKTXY8cspB+1x87ijgtG1TLFWo+80kFTqmz9EVg+O7zBVakkETKnC6CCqyIAhQGtH0AtuP+aFw7J3dKNCFWBhCSI2bJDman2DEWdhIE6BxadtoCaMPCD9ulr0SKWnZ4O+hbKdrSnxfxSJ2v75t+vdrCe8rLz5k4jeLv5+1dMmqTTMXrADOytVbAonCLXyvfFOicjMqwAU/rHz3k2lCysZ75UV16LQgOzJ0/74jRvQaPqxD3EHZxspqKyNv9UkNV9hgYSZFELVtm8Ry47gWW7dsOWdNGfyhLCVefvOrq6/7BzBziwo3btlYXppKVHmtWhcDZ5/OLU8//fDDDu8TYT7D5Y75ccpttAk5Mxkziq0unOgQC3fSwY8dPS92OgdAjFSgpKkwDPGLKBYKRFWCEGq9gW0ChFo/TWKx/xVhp0bM0m+QdjS28Qiv+eWa0i3HMR/jRJ9MPC4OP7THoaO6w8+lkvhzs2fOLa12wPydPn3O6nVly1auB+YP85d5KRAmWrKmhFl4iNVE/bBw7WP/Gt++aWGfrm2Ac9DIgace38/CFh/YUXB/UdgES+DCLMtq0Cvht0KZW5yhDNURNWBhk8rhDmz4MvBtjMWTrn07vz95fmHEjcXdjas2FOVmAZOlUocNHrh3xxatmuQecGAngj6b7XJuMx8jhFKDjGBNlwDzjnB3pz/5nwlLNAJ9KM64RQm4f5Lquweqas95QzotoXQcn0Z0SVfv/j1AEYG/d9CQDm7M9TQ0w/jPZn/3zfxlS9aUVlZvr8KO8s3bKreXVYny6hXl1YuWrAHOvz6d/uF7PR97/KLC7IitT7giEea4jsXdQFI7Ez7Z89SAhQ1WmFRYHmk5YaCLRXhI/KBzqyafvnM1eFVc+1GpQGKBhe/HXZcINLSyrFCKAPvHWNo+BOcM651qLWmEBAJ+D78OFim4S2BfyhpQIOvnEgO7TljeKITJBzpg9MpqMGdjMVcI5WhX8YhRvY44uCecpi8dL4HJxnWrtn713YJxE2b+sHj1xs1YoSarEm9/NmX1ERsvvuTkU47sAxwQOsKUF0qHsUwLQh1QwxU2cLEsUCGC6gwVClvgUSrCJo3zEaPA8pXWWjFMHPvRCDgffqhrcBXoQ1w8SiLWAcbiQRkpDQnyc3VX/5EYi4gAJZnbIGwhuGwU27hNEVnSsmK766p30I5Z51gIxhG9QeoySExEqKhUIHvwB0spfYE0rf9YmMzNRgWY222vjns3Pu/s4aXl/lMvTADO+x98MW3u2u8XrLvuikeIdy5wTju5nxeAZguocjLCVgfUgIUNVrgKKLNTfhh1UUiKmxTAgnIjrkVFkKC2qcVHVVMVqnzChUnaSgJCyXXEjpoAiV6LOk1dW3tPhcJKF07aRNiUK4txL4WGZSS6R+4hrQm5SFSnCuSN15SACKIsOAOpOAlM2TEVIIicMIfZgdAyCRsBc+xAkaw868o/Y3fCZeceeODxd06aNG99WeIfL48DzkknD3asQCSIjGWScHVBDVfYEGdOYvGGjR4GLqm+fds3aVK4Yu3mZGhF4lxpoxHWmeUUhGApKl8RtPR0xYfFpNLgHwaBLlTpEF8tF5Vlmz44gnX1ti2CkDNQr+Zoe+Qe7tBsjGH11463BHW2Udyg3EAEjXaF1whxyZRl7hXYAHBiDoO9CDwy3CdY1L3yomMuWLpuY1nl/BWYQ588Y9nAPu0cV2fAM+hDe54arrBlKEO/MWq4wkbRV7FAlVBM+OL+vX//Vvv07/z++CnnnfvYlbecvLfuQ3NsVG5ECUojplAQdnc0wUC9UeV5WC/iurB7M18op9bWkmC+rh+rCojygoIYV36SO+iqVSW2Z8Xyd881/x/SDhtn7MfzRsBmBuahBX9AK1aEmktsgoCWlMLtwmcagsMqPZtbFhibiAEBbyuPPLjrx6MG/vOlcZW6FuzDD7/v36ctYZYU5Yzn7aFLyNAOarjCxsAC1PBTaE+GpnWN9ezb5Z2PJo99Z8L8pavP/tNRwDzqiN406RU1zqcK1pqvv+kq+C6lZWXerB+wlyzlS/B4QqUOO6hbLc+Gh57u5rzp6qdWL136/Ku3FeViRAY4thPdLdf7f0iHQxjm0BEVliNeA8GQLBNwJjK0LRA4RY2ZjM2mWIWpdGMbMCxFCXelwlQ809XYocx1Jb3skkPHfztrzYqNwHnz3QmXnzeS5WUzNy/js9UBNVxhC6gFbhmzOBYxWhocX8kLzxg26Zvpn0+YO2Pp6lk3PAHMux7Ns6WM5GYrGcZrgo06XmBVJVKr124i2ltLaReufYvCqC7ntaRsUljQvs1eHfZuPPqI/YDTvEmezjWAq4MlkgZZlSNkvyKwvJWVayOnfdtm8JeITQIVt5mOT2qPCNwqXR2SjmFg9daudUb/NHBqXu7An0SQcw3GjGGNGikx5S+UpmtfdFAIxWyHFHGbizDs3L744j+Nvu6m5whWfpXc9chHD95yok7moYiGCrxREnUY6kiMveguBmLv4rVkyFDDFTY9iQKeOlh/nBkQDUtl58cfuvfCM8+9/4e5y8Nq3e+8ZmuqvFpGXVx5gSm6VwTtzwCrrUw1IAfBRYlZvmyzqAl0ULJakZlgod335EfAaN+x1ZEH9N9nnw4d2xVnR8EkM+sMjwIiaDMa6CzCeRePdOCgQiUx8I4rm+tl+lNLj5gaSLT3GpbC4JwnQ3XuWSNf+dd4eDtzzqqPP/nqnDMO6NKxMVEagwj2NgdOPpCCoAWqIYkygra7qOEKW+B5juNgYxmFrdzMplDVqWTHFnZJygefpKA4B5gtmhZt27Y96YWcUtO7ImkYjWVFXGwrkzoNBRZpPDubYxeqSuoG06QHpiVJJP2KisT6TZjzXbN201efTCkqyGnVumn/Ph2aNMKDn3/BYXk5VphUJKLbAmCTV/bEL2eV+9ZhozoEgb57FvbWkJ8E60k6G6Z2Xb/tXgql4nBzIuyy84+Ht+df+/iKldtuf+DVV/5xsbFHmaB6byHMtjUsBH5LZeRtN1HDFTbHtTE5BnaRIiJECeGWE4/aLz33zZbFa5vkx3t0aQvMrGi0dXGekBSradOtK0xiQpyHYWhaKx3bFqEPh/GVFc/Gcn6pcrHEPggtm4U+fquqMrG9uqpse/XUhaunzFwc1XL78SdTLr74uOOO7gGyA18m2JRNXn9/+rivvt9n0CNNcg3+B/zBUTv6ozX91KRsOMQxu8+CQJx6IiI3v//F9DffmPjFt/OmTF89aCA2hhPBEagZg1OwMkLT4i1kZrjV7qGGK2wZytBvjBqusGHDZEBAQ1mwz1rpdi8vJZ56faJPSF5uNtPeV1l5BZiJGBekFCxP4FRUJi1t82H8X9eUgEnp+UE0Gola0hQ9WZy6juuiU0VN3UlWUX6jwly/hWjni7WbS7ds3ArMb+esmH3l3x8e237MAf3POWt/4OTFs1t2brfqjS8nfjnvhDF9icGxstJ67N/0W4MjmQokAqOE2j78w/HD3pswo3Tj9vv+9sbYF68ATpYjsTWeUQ3RJWsUWkO9nF8bNVxhQ0lBJAEw0iS39HlK+u2kxdNWbAwZW7O1fHsllreHofIU1tRym8VzMfFlU5WsrE6lknn5eYEWrVBJEcrtpZvBUzMQcSDC0Vg08APf9x1dTe9GeJEddaJuzLW7NS8mrZsCs2Tb9g2rtvzwzdzpX8xcsRQ7Ux958E8XnLn/2y++d/utT+UWXQmcg/dt/+O80RqR+7cXDYUod3BqiMP0jJ5DDux+0OBen773zcdfzXzvw5nAOX5MTyv0wYLHBjucLGectoYV5vn1UsMVtlCENm6yVOkxusBJ+OKVl8eHpeWxRrkHDepufLbK7dXgoRUU5kRsu2nzxsDJjtqlW0sDP2zarLEXmKAi1gpuWl9S7oVm7QsRUsa3bdm+aWOJr9NlW7eVLd9WEk3GKiqrObOiBsmDUTsnzkCqGX3y1U+AsXrDlqsuOubyy8848bx7L7seu1e7/evq4qIC3faSXpQ79FtDEzZE3wLHVbCohSaAItExB/T76MPJwgs/+3Q6cMYc1td2DAxmgHFW7fKqBnQFv25quMJmY4RDhym4LfVODNpq6vSFdkja5uUce+TQbMyJIYycZMqhBMQn0OhWlVXCicWiWaysosoxnc9S+oFXXFzQtAY1C6GHpaRtmwjV2cL6EvhWFVcs9IP1G0oSyWD9eoS7Wr1xs09YJDu6qWR7TK+5T7+e+/mkBd3bF0eyIivnILL/sac88Pn7N5JIJP1bPzEjG1roXwPu0Sg2Z5skXlWzRnkuIx7jU6bOI3i95V1bxgmzMO+C6XGDFJQJkOwearjChiAhVDiESWJKismKFaWlQSg55TGXS1kZmPJ2LHmvJtTGrBx+EZOxQtfmUh4GIn04xlM7Xu8g3SbneaY8hRIQ2ojdbu8WnLFevdunTwNLnFVlWRXV6AkLF635auJ0BB0CA1VL17SZS4ceecdbz1/Vpnm21CPtQxlQ5nA4Afg244SmjTGDxyBVYBLWWPJRtxDFQuq6HBoSk4hXwbARrY4Z1ffVcdOXr0eM9NtveP6ppy/OsX3OZMBspucNMGVnZG23UMMVtgxl6DdGDVfYDNy+pOj2CF1uW7q1wtcNolivJNPj4iWRZuzLrv+iFAKrlCQWNf+UD7+TnR1XGiRnyP7du3RqOX/e4rKK5JatlcCZO3fJDzOWnHXW/bf/9ey+/dCNjDJLhqGPeF2eg8Nn0rCNgaiCMwc7jqZrwdT/cxJ7kjTGnqRYfmVaTuNOhF5+01lTflixYuM24Hw6ccbkyYsPGNLFAkuBKI+hge2yINOAs1uo4Qob4ioqMAVN1B/NrS1byzzPB7mKR1zLtqQ0EFEaKotqlBFTRFjbNUyprvpFZ+7fRTcAZoiVkCqoKMyODurfiYMlSzE/vmJptwcff/ub7xefcO4DF599BEGYyhGSJVySq6ireNpN1J2rUay7hDfaPNMolbVHaqgFWRjSRzyTVIgQlBEeEYJ0blc06qA+/xiLBVxVidTd978xZP8bhWSuTYSPMikt0sB8z18rNWBho3oelJYmo8S2lWwP/IBylhVzEFdEmkUMrpEG/VW7qikYltiTn7Zpkh+jHV4kC/MKyaTvVaccy5JV0uG4ZNu3LG7ZttnW0vKNqzZde+uzwFmybP1DNx+fmwPnFmJTtf6+0vOfMNBHLSOlIL47GyCwB4iSgAibODTC4votepV2KK+54dQ5SxESb+q0hV99O+faG166987TPE/FdEhWZkL/u4kasLBh6tlCvPp0tzUpL0+izWjR/LxstMHSq9iERdLaY1fISO+/UTqOT5xAb/NYp8lUAPamUrrMC74VeIlqV5Ccto0Sm6qA88I/3/9h5sJTjzvwhFOGNs8LlOlwgf8yG74eCo1NjsVTdX/zXWbRMEwpDYXEJAWB55bVotC56cpTgHPS2XdWlSX++dqXQwb3HHNYH6Uwk8nI7kdY+X1SwxU2A3SDRfpKWBYuDnjNLS4sWliQZ9VE+RD01FSFEKJ21Qn6jzFudLL0jzjYfqPfgtikxxEoX7fwnD1i3+ZtcKLvs8++N2fmkqvmLn/6lXEHD+lz8OHYwjNkULsoJ8ILXASKNXNCA8LqVLeJUDEHTe5Ah2G57UrqUAYSR0cOQ3jps4498P4n3/MrE/f97fVBAzs0LdR3o65dy98sNVxho7giMSBP9dBDgiacB/Jku25ObnYYBoEO5Vs4oAmHwjPKavCoav+bRLuK//cPQRhG9NQoKYCwyhn+kx5/Q+Ed2ppONHLlhQcB5+gje1925fMzZixaOnvl4rkrX3oN54wO6NXx0EP3G31o7xbNcswPsDrXbLbDwxDcYNvMUZU4SZmoEDMQocYOu/nqY9797Jt1a0qnzFp2912v33obqrvceENKzP+aqeEKW4Yy9BujhitsoK8Q+pEhhToSuL10u/SDiB2PxSMI2qhVELaBCO08aWhIosfy1vInzVgMpf7dHqXYexrqKpZQ93ql4BeVjOrSEy/piWQA6rVd20Jjz7ZuUvT2S5ctWVr69FMf/bBkzdwFy4H58Rfffzzxh/seyR+8T/dDDt4XOAeP7FGQu4cgFf4TCYZpE2JmiTDLxgtVOC7Y0i3dNGbdevmZp1zxGHzi+bHjevdB2/K44/eLZwCTdwc1XGEDaQpkYBNbCm5QhxPgJFGWzXhBzKoOlDGGRBDgBDRMj8ldtXZ+ghb3b/yQEkf/FcFgYQsAEzekxmdLBrKkMunbJMYw0ohnDutXsS4di++/73Qwb6dMw6quDz6bMfG7WQuWrX/5tQmvvfc1cDru3XL//l0PG73PAYPau7oYRViIboDAfdSDn9KHClNCRWzdLK5bxfWExVpfqJmEBd5a2lfUoyDxnJUeKxW3yMkn9//s68Evv/1FhaL3PvImMHv0ad+zYyEjNgUnU+PAq7RvizsPqy3u7e+QGq6wKZAsXRpJ02NnMA8GPlMocHg9AtuQH/EINGAG3XO+PK05eIjKCzuzGbhclumtRFDHgry8Nu1a7fg0LEEMY8I2wMQ+/XEe6qCBraQ6bvL3K9/7cOqnE7Dqd878lfPnrHjitS/atCjo0x4HRB162MCjRg/Iz40E0jZAYAEO+HUwfimlCbuGMnT3QFgFzpPoK6zy2P13nf7DwhWz569asQjhkl4Z+3nvO0/G9AtXgTQ11kokfTcSyZRx/VfUcIVND4XGDDPB0aOmeB/3YTcasW0HdncTQNdrmtA9X5puEm5Un5eem5i2Vysrk6lEIj8r3rxFI5OlwGw7RmsQStXH+hbc+21EJBH79d9r3wEnXV4yGjjffjXnjfcnTZ2zfNWyjasWrgPOO+On3fNg8bD9ew4e0X/MIT2JBlenoRdgitlKeboTz9kzmLDUxHsVgpc77NqrT//Tnx9K6SEBk76f72MUU/cBpJtuOEiaAlvUsjLy9sup4QobItcpbtwnma4wRnJh3dkO51TKHeniPR6dRj+OmR9DHcq0AWYEvKysPFGZbJQdtS1mfCHHMklAFEwucbI80YF+pRzw+yiRxY1w/s6RR/Y/5phBC5dtmDRp+fjPtK7bULJ48dplT3/02ptffTYaZ3/fc8epjQviFIuxRSRi7D2wMHd/3YnAnhoShuCdwitx7CE9Pniz18vvTATmtNlL7/jrqzdedxxJek4cs+FYAc58nJyQkbT/hhqwsGUoQ78tarjCBspE6ppj9ZPGMFBnQoT4j0grMwNjSnSbptrlrPZ/ohpgRfw3VMrcNaYNy8qKhApIJOJGQOXq+AGhQo+0p+DM8ZrhvxRjq4pz7gvlh2a2jm0L1bl9Qed2e51+2lDglHnJ8e//8Pqrn7z/3cKxr34KnC6dmmzYsA28wUsvOEgJA2ck98QFhgLvcMRRIuQ2jcOZ33zVsZNnYpPbitVbX37900OOGLxvj8ZSN9rqLKNEsDI9KXxPnM9vkhqusGkzjWmRk8ZcwWpIlD2ZxomrCfQr7DjDaEoNGMGeOJkaK1YR/TNSixRSRWU1iFFeXk52trsDMbWmFEVi24LhcRzvFMrAASNYG8DYZIAB1agKhImHNHIjpxzbe8yYXoMPvXnWD8uAM2HKku++X3jBmXmpZBjR3ppQkT1hvLl6PmKQ8tF3YwhH0a59k/tuPw+Yp1/y8Mo1ZXff8eLYsZfn6fPEPm4rmhLSYQ2qE72hU8MVNh3812Il04mvqqoEbOyO4zpuBOeVGThunAkKEsfonoxGpuMwRIdE4f+1vJu/JJMpcMgKCnIRe8/EbGQ6hIrlh0SGWo/ZNo60l8JFsGFmgquSepLYTCqPEUy4pSRxlR11rR7tW876AbNz306f36tDi6uvPkqDzRooxz0z51S3UHDHpyQOLpltgf1gjzkEJ7mOGtD5wy+nfzp+yh13vnXXrScRjeUKlgUjISN1XEr966aGLGyY18ahg5wLbb1UVpRSUAacI+IW0/M0dFLbgpWIsAjS9/Uk3j3QEKLBuE2cQ6HlqlnpcXBo66qcnGxKfEVMGgo0LYP/Q0uSprgeYC+phdVRFKfb14xQoyxiBcKzXOrrbnHYRhge3x/Qr/NLH34DnKLc2Luv3ZQPCtAKjTww6tZ68NVOyESbmO4GwDy3siyVqtYW6123nrloxfpFKza9/MonR44ZBJz9+xYzwRVzlErQTJnyL6b6FDbwXrD/JC0zIWGWF0iLS670fskl8xRxLSVSUo/YFSyqGPUSqY3rS5q2LE5pSNaNqzeGYGJFnOImBQUF+OBh3Xh+aDs8CJJhoFNh2DGZRiBQNfM7zWuG+TJtQYUBCI/EVcalDDQyKeJ7KTMAQNKIzqGb1LkCWWfC1qpmc1mVgHOtrgYbV+hKF4QlVzhz20YovfiO6+U8LSS8ZjtIBiLKbKUcx8azEipESGJpB2gb42eaF+U3yrfDABROFM4OD75nkhzmJhhKoyCwmDn1Dp3iV1x49IVX/GNTSfm9f8M0974vXo5TIWmgaB1XwPy6qT6FjaMqwFHzBB0YBivNsR1YZSLEDuiQRF3HSokgFVrvvj8FOCvWb6Yxd+36rTc9/Go8Kxb62IJZVeHhFGkmmzUvat68CXD27dquqFkRWJnNCnMK83A1UC7Kq4RkOMjGrCpq5E0yHNprxA8H+GKLQSgEDizVNwYBSEIcZo2hd5GWUqbrwuBI5eXYgVJegW01cBg97BOvxQ+VzbG39WeBchyuW1VBQypzEwKbI27K1MkzSSIJnLz8XOzetCL6RPArlgXa29npUXc/HXPS0Bde/fKrqQu++hJTFI8/+dlF543E2yNCzjOW5C+lBm1GZihDvyWqT2HTxlS6N5RSi3IKu3foCyuCfwgEsXnirXfmPv/ip5O+XwicRDIFG3thoxyXqL2aNsrWqP2oExFZS/lCJJOoZN755LvtCa+iKlmQn13cCGf8Devbefjw3jYLEqk0BGWIk7iV5Vig14xDCH6gUNLWjXNSx2QIRiTARVSOJXzlpMudtQGKxcpUVVXipMWy8kpwpBo1ytVYIyY/gFOvNSzKz5h8OHpOu4HpecEYfCHUtlau3WIacHJzs7xUwnVz4Q9huiSyHmqCYzY9/5yDv1+wyivDO/yP5z4685TB0TiWZ5NMjOQXU30KG5W2ZNSgzVEM6IPDHbgxZ0MpxjnuuOW5pas2Tpm9rHpreVRHvbu0b3HscQcefVifrFi0RatGlu5zEwJnycMqFYQGGhdo7vw1cxaCN//Z5O8XLNQFR6tXbFy0dE2v/l27tG0W1fPmIxE7SPngqDmcC12VyzTotg7IgyRi3QdB7EoLxNjzUsoGO08HSMAapdprA2GgZlPA0W+du3U0xdD6W4gsy34JCJG2WH2s/dL+GM40TEgVSwWEa6s1Fo+5kRhKI4qkjlcgJMgeeBg7pcBXRx0xaNK0pU888zG8XbBk7cNPjr/mL4dmgID+K6pPYVO6+skY/ZSKQEpY+qGkt9z0AnCee/HTEKPcslPnFscdMwI4F553SFFOhDJfChv2VCUxGmHjQDESeilQjBEL4yj9urXu36X4D0f1//rbxX+562XgLJq1+Ksp8yZMmtd6r8LOHbFceP9h/Tq2KWIiCMM0GgLIGMep8CBLFriRodZj8GeLc0ltkDHLhDcCXRCImo2lwXswWELbtS4Gpq/9qghckNRp8J/t9lEGYUXtiHroIaMqFnX1WEYTU2G620jVYxWi44A9wO+56YQvpqGJsWDmkhffmnDhuSNzHMrqFLLo10316rOh0+85DK1BjPlhLb01f/66j8ZPBU7EsquIGjW87/13nN6t017A8QLhERrFIJ9C5UMNIioOneY8ClrF09rAUywibcep3m94t9KrK4DTp8/eg4f0Xzx32eQ5y778Zg7RyDZt2zXr06dL334dC7NxvVAhvRBjJTKUFgocilYYpiQm1bDrxYQQQRNxXRoCdmYyiTGMIJQ4XENfENc5MIM6jibizwoIDg0JOB5fR00xXhSDjadpYW6of666OolzCTEsw8wUOJ1Lr2t9AiZ6lMmI6151yQnw9o/n3b944epHnhh/45Vj6vhMftVUr8KG69GuqfhQFgblxOIlmzZVo8qSVOUVxu+865yubYt0npi4IAdY3IDZbix/0lYcSIVGn/MZ5a5e6xZClYB1506dsWxzOQrbESMGHLh/p4Hdmo84bN/J3+AEiWkzl3w/e8X3s5e3+3Jqt46tgdOlS9smLRoXFuZwnhKez3Ubi4UpB42LI9PBwDSCP0qcTrIjoHKAPScaVkCmK7M0YDee888YfLBBoPDCJ3VTWSCMQ+l16tCCfIrf3bplGzNJbPhZg+js1IOC49yBTYFZ9MRDcSj5k73aTP527gsvfThs/25DBrWr+/P5lVImGpmhDNUR1avPhjBV3NQ9YSEsF4qGW7aUpLGOBenSunnPdoVU+imhp87bLqgX1wKdZ+FkTNMtXFO0pWdl4PdCfGnhCCnfK3DQRCzIiZeUVCUFaRa3TzgSS36HDu03dercOQtXrtu4/YOvUNe9N2FGp+L48IOG7DOoWzzLNuO5fV8oBIpFJWyy4YwzqSMioJATWrMlUz6WdYBbg/ajPgPE+wrYj2h7/5Hgqh1dZ2aiRGCqovPGwiHDej36Eg7N2bypRMEF4jxw6tgm1FkPLWQWNqfjqG1b38+Rw/vOnLdq5fKNzz7z0ZBBl9T12fxqqV5D/1gDlW5AtoiVksJiTmm14LorTHDSqllj8GckgtYZHCvPsmL4WUZ32Gd2uiwXpdFwHaxhBovTX7CuXGiZyc3hioFdGCYFFxXoaGW79qEH9Rt1QL9E0l+2BBs3ly5Y+sG0JU+++OHnE6bu069bvwFdgNm6VXF1eVnUjoQemIk6HAJuFeEOB6l3tlRgVp2kAtgAhG3RMHB15gDDhjKkxKVEBNrZInquN8Yw6Q6zmZjCL0ExwmnpJLrCmU5gH0dG7tdu/26IZD511tKSylSjuKV44OlyLZdmkTpvI0spGvVYklNTmnXT5aMnTZkz/svZ702cOWUG1nAO7N1WBiF1LHBgbYJ7EGExtJJJktLYjjpSRYTeXakvqWt6w+HpssDXgBBV2n2Y8d38gUO6CdvNs5XydKTaokLgZiNlyqI6IGNApmlIDQauHneeSEnuWG7tMSP2ONWrZlMmnpcWHAM0Ul2dpGmOzM3LJhpkwDSzIB6rEc9fsNrA6dq4fqvj4gW6kZgu+sCOgfRzAicvhcUirmP16NMROB26tR0ybMDsucunz1n6zvhpn02eC8zOe7dou1ej1s2btu3QNEcLUlXlVubkpFKioJHrJ9AhZDZmxJav2tCkSe602YgjsHzxWowi6rGmiGdgKlQMRjqjAhtIDaADZ0LAJ7KynK7dOwOn8V75AQ5oDOLxeFGTIuCUV8154eVvrjzvQIblZjpqWh89LQ7c+AiPCWIam5jlnnDMQROnLi4rrbz/kXeB88ozlzIr8EIOG2JSi2QqWR61syN2VISCW5bQO4UnpE1duBKXVK/YgLve+I9mr11fMmf+itWbSqpSmPJZt2V7cXF+y7jjWOyiv5wKnCMP7sZoCHcAdiJT7mNzM8ec6XRLYIQ55jiS+Huis3Z3UT37bLQGctjgo8JCLNtWFmrNBl75Xi0ag1AQbWppwnG6P59lwrp6bIXZtmkb07Vg2MOvRz+BIhHa0hOC6HijCv2kwN5nzKoXFGWNPGSfIQf1X7lyw7TJ2Mo1e9bSiRN+cLOjBw3pPWpEH+Ds3arptpJKi1tBICrLcLlQOEXLvuG2F+wIr6jEQ1WDeUnBzgyZj5jopsfGBDPhAnWk0gQt0W6EU4Gzzc/H3m0KaxUEEFOOJJnAlQfr9PnXxvXq3nLwPu1dF888UE7dC5tFZcIXMZ5+EGEoTjlx0D9f+GDKtCUfjscCrnfenXn00b3jnMrAErjiSX4si0iGxa4WGMGggvDyoxZfunrbm+9OmT517qQFq4Czdf1W2I9s3ANVqB8N6Pt1SX8DPKhQLb3iMeAsWHzkRecclBPxwUawqSlk5bpSlGkbh4sQb7s22/dIs9/uonpNauOdUmnpMZaiIolEkuocVyQW6dihhR52QVi6MgNxEn6+g4oyg4OHHlQaoIal5Zpwq6biVmG9CJMqoqFKkQKLi0QKPKPurZt0aoNjftePHDBz1rI585ZO+Gza0oUrgLP//r0HDujUND87EQrTO2NqTbZur7YQFE6TG7UVFjS26VzIES7OYKUQvQ3A2aWLKrdsKYX3ufn50ewY1Th5GzaWiAD1OKZBdJMoF3TBwjX3PPrm8MHX+uktqD6KNigFOUM7RMdkbY6pzeOO2O+Huas8vTP+fez7ow/vhfqHBjbHXA64mpQJ17ZkKJYu3fz5V7h5TZ62cMacpcuWrychCU0XLLedqC1F2KwYQ8EEJ6MGm9eWbPFCR/nrt2BNwk33vPjRexOf+vufu3VuFOr7aGPwlgrlSyxf50z/Iu6vqq6rRv8rqt88G0pOWng4ZtpgvwpCjKwDIzcr2rVLc/wrgjkZecAYPMOg/89t7jpAn52XIw0cP+o606+ZBsDTXXIU597QdGWWLlf2BWzGlPiBNCNyGudlHXPooDEH9Z41b824L6YB55nXPv76ux9GDuk3cEjPhD661Jhfwwd3b98sF8s7CNnv4IE5URZj1n7DOmeBHavSIN5a7kNC7bVrcD7T/DnLhGLNmhe27dDc1j0J0ybNr6wMuY0FMWaSzrNPf/TOuClbN5aC02mZeT5hPRRsCcQmsXypLLN5ofnmXHLB6I++mDlhwmw888kLX/vXt2edsS94XwYLfvbsNZ6XmjBp0cwZC2fPX7l6A16yCTuBIVnQNK91US687tmtw7DhvRrFVe8eHYubISfpyXmzVs1asPqZV7+YOWupvmfh1FnLz7/8idffuKZZHO85CDLHGmiEMPMDwbSlgJpN1kcx2y+mTOg/QxmqI6rXAIlBDjCdY0yZKt5E0jO2X05upElhzFRL1MyoNh2cP9OOrQEn8YXj2MZoTLeTKgmOk2lUIxoHD6dzpMfvIsdHsGMLi1OEcDRMgJRBRQVCkXbv1KRv/9OA8+77k19+6/O/P//+l5NmbtmGVblwclmWfcCIvlddeIiN/S+k2sNyE9d2fGyG8zDghtoA42YSw5Nhy5ZYHt2i+QBQcxj3qJlzv//grkyjJyAShIa7alx00lfT5m1es+Wtz2YfPbKLPk9e95s3pxQcKptz02OOvXrgnLnWH/9w+OQZi4ATJMO/PffR0q2Vc6bMW72tFDgb1m4LgKo9P+UrTu04WnrNWuT17trugCG9DxzSuUWbAoIN7C56ChLsA1aZxNaqWCTao2+Lrv3anHXa4Fvuxva5x14YV7GtevL0JWed9tAD9yFSQ6d22Yh0GYJXgCsnrEFfq4db899Qvfpspv1ZPz+Bxftw01VFZZVpwS4oyI1HLG0C7hgQJhH29GfHsFENr0No+fYKJ6oTdJaFszeYXtfKwOZghFOPy64RXqor8AkIpMSyYGoAPyzk2JanLLEN/YdDhnaXoT953srFS1YbCGYrYlf5waOPvzF0aM+B3dHriLu5hAYkVDiZmkTSsUeUarjEGMiSSE/dEZZCe1FjG+muU6rRVhQPBfh82InXt1fL008++PGH37j7gVf3G3IbcJpG66f2F0xrh4WWnZ49QrkN9tsJR/Sd8PkBwHnt5XFz56+aN38FETRtLzvYd+ty1q590149OhwwvDcwDxzWuV2rRkSXwtYUnQl49mEQWq5t627VEOF3/ThzvFDdceOxwOnauf1tD/5r0bwVUybMOvqEG4DzyH2XDh/emYsk4VGbB0royiFcGqJeuiJ+IdW3GYkYPlrYFCxNXJW+7xtOQWEB3P+0KkujR2Lcg/9c3J+mgUTp9q3bTegf9BUoK2KwP7RbZfC4tC+XblIGKYxaNJlIWNEoZTzdi4CdP1R6XgCfMTNvKTli1MCDRg16/dXPJur0QJWP8Oibt1XfceMzr7xwJXDy84Quw2IWo+GOCmY8K0Ek5rBZTfRegJMvBecOYbgpcKyvl5ZN0G0jOGkxDKybbjhh5pS5M6YsHPsUTsO56s8H07p/atRzHRR+KVP6triwMTiMCr/qrDNxcM9L700kImDKhn3E5XooQgpLRj2qEoQuXLlm9fqNwPz4k6m5OVlwP1zHOWAEil8sbgtfZcXcHj1bNSrAO2xReCDRQBEX1kOIN+rEY7oVNj3/goseXL5ma8Uq9P0eue+lzj2vb1VoiSDkDrd1JhOlXOJInrq+Ob+Y6vfMMBhvyttt6hDlw/OBHZTq1blPp+bVQsVtxRUTTMPRoCMMNgOzdrp5wa4rhMeJvbG8mmkDw1UiqTREzf8ixdJRk3Q00peKO5E0SF5NzBODONyKyhTVBdMB/DUUYKCeePKBrdtgefRbr43fWO2B8ly4dnPCQwWVJyPM4ooEStnWj5aNFrD/fQocE/T/6xHY6cA+SKGuz+ZeHqU33/LH0Sfe8uK/sKbk3HMPyXU8nGKq0a2EtlGjDHPtUhATKtj9xGr0qZ6ZuuP0uZPVsztyTjxsv+ffmiCYyMuK3Xnz2Xghof/sCx8v3VK6YcXGDWB+6olwxl5G+Bilnnp5nD6GRYKQuU6TxnmFOShs3bt2bLZXkfD8Ad2b7D9iH+A0axQfOWhv2MjO/NPDixatBc4n3y++4S9Pjh37F/hFrpWhJs9u2D0I9SlsaExhBNIMCwN7kldV++UV1casy8/Pc/BPaQ1DTMuK+kWJFCwXJjTlBzlZmL9yXCeV8on4OfvzP5PCroK0EGIEzAvsuN2nH4JPuY795IsfV5VXgQGV0vIM4hN4gtmYgq91PYOxpSl3KAkG79f+tONGPDP2A+D85cp/PvPwOaFidlQnONIoXgh4RGg99HHGtHN78w0nzpi1aOGi1ZXYn4fe5qlnDj/upCHLFqxfsHD19orq+fOw0GT9um0+bAmWHSI6tE4kEvAGaSoUpWUVazZsBc6qtaXV2ypgI4Sdqn8PbJ97+KHL9ulR0LNrm1efvuryKx8HzudTFr758aSmNxTfefNJoRS22chAr4qAWw03+t9wdW6GMvQbo/qujeTpnL8ONLLqZFiVSFJbIwLkZSs9SYwxJz3ORldu8V9QhwufTySDsrKKVhoCyCAc0F3AlQSlaKIa3MLeUuEHfrWXk6V7Vfu1nzazzTfTFm3cUvbaG98B5+oLDuCOS2noy9rfXzN9Ts/MIcz3Lz1/9HsfILjdK+Mm/+W80W07NLFsxIOQaf+UYTNrfQCmCg8VVJPirKsuPPaca59MVVc9+RKqo5OP758TZ7167NW1c1M74phkdIDoaUr75sQhBghQYA8TpeVV4coV6I9VV/vz5yxftqn0q+9+mDUVQ53HnXzrZeeNvvySMT26FT7w8MXAOfqsu1fMXfW3Z95v07bZeX8YZtqfwJSgOAQ8o9n+P9JNXyQMsNbGcVxPyLXrtyf90ImhG1BUlMNRuNAYM8JGDAwyxhV3vqoQJLW0LFFZUdW4cT5BUdG1WtzYpLUhbc4aWATqK2wUl6FKVeM6s7CCKMSWg5SYqbFSCBkJ1pEtQ6wrrq2/bhoIwGgNpbQtt2PbokEDsH7y3Y+nvjd+5vXdDhWBBZJv8hZ+KFwO96ke+kp5BH/RSwUnnTJkwpSFz700bubCVcB57Jmvr77kEG5Jji2IoTktFz3SUJdqW0m9TVgYC8JkR16W3bMbTiSHJ96vz144OoUdd+31rwDn/mc+evTJj047cVi8IKd7h0LgvP3MtWde8NCs6Yuvu3dsu70KDxrZHW+CTAqZG224wcj69dk0FL5VE10Mhdi2rRzXTQQ1Rk4O3DeclAIrzoAUaGTWnwXRMZ4M31xS6YWyaVMs50VnTen6rdrGhZkUli5bwVg9/gDWNxpPElyOirKkKfjYsmUzwQoky5PKps5PwRj/W5K6Z1T383DFsY3grNMOBs63UxZ8+NnU6y8bDeLthcK0C+DtsRSiuNb5aEJTjBazHbgrD99xytz5y77X6uiJ5945/JCendrnUeqCyGkZI4GKKWJz5WPGQxe32cwhGvMBnXaTLmNYy0pVILzwrjuwELlp68LLrnnm4b9/8tdbTzAwuD3aF91y+XGnXvxo1ebSky5/9IFrTgfmaacMbuBY6PXqs6FdJ1g68g7rxoG9GkfOUjN3QoUitDnWFppuZT3wUP1sJbKRgTVrtgqh8nOwAt0PAv11rmprR+ryKV1JjC1teBawUwhtDiUTye2VSV3Vzwri2ebzUqSwiIixn98b/gOlozmUyoB5MuFY0cMP6QWM40bv/4/XPn/v/ZljjuiJQRH9BLGQntT64naJpDJlAyGRPJ7rXn/VqZdejTGM1Us33HHPm8/88xJsnJeUGVQlNBq5RkMjtm0qs0H/g+rWNa/6wYZK+GHoWo40WC+EnH/WQd9NXvbsW59ffuGo3EKMeDHKjzi069kTh//tmQ9LS8qvufM5YHbt2Lxvn+YNGe2rPoVNB/mZmWkoA5/a0a0l5WEQIoYPIfHsKNUVyErnstPf0VjF3NrZaethhWT9hm0hVXEXb30QCq4bAWpNlNMg1B0uKtBADDrdp7eJyq1eue/jbwrZuiWWL4MfFbUd3cVa+52WmbJOBoeiimdjdajeg/586ZGvfTbpiWc/HHJg9/y4XVPWiVbCL+k82u0UmDMIKy0rxokaeWC32+78EzAuu/Tv73486agP9h9zeE+0bXWKgnPUxiBVmEfU1aewt9pwr7DWIP14LEotnKKuQBqTKT3/0Urcc9/Zo4647sa7337sgVPw1wjcFOf+u05ZuGL9J1/O3LYFe50uvfnZd569vHGTvLq/Cb+Q6rcQWXe0GRgpJ+oLtWrZ8rA6lYUjPEmjojy0keSPwxDN7v1LJkpLrERJWJYdi6JFitVTUoS7MN7GE9Qk5WBXRoDkINSAl7gVV5ZWllYkGWXSJR07NtdnCy6KJQRsJarWsX9LN0QGiPWXpCTKGNVFvKRd25wDh/R/4+0JM2etOmDg3gZ1kzBEWBcMzPK6dlkcqicQ8DzYDnxFIpScfBj2Iq1fdcKN1//j3ruebt/tth5t80MDzskCoixwQYn0uVFBGoVM4KiBdJuilCHDjCqsTN/EOpiIty7gN1529AVXPj36sIHAOWB4B46pIuu6S4+ZMXNhiW5HmvLd3MtuGPvy0w23czwT+s9QhuqI6hXrH12aMEyXDtKoRddvrSZKtmuOEaemehYumudkR1kEKJdfNMkB7LwlS1bkZEcNED0Ol9Jz+1htdRv7sY0Om68RLITQuIOH27i9kvohaKC9GucOG4rgUxb2dAvEw9wVh10XZ2LGuGY0Rw0ARPSBW0+ZOXPhrXe80OOl6wpz8YYoaRFaLz3chDLjI+HEAhdBZYTSJV2XnDOyc/O851764oarnywuyvvLFccBs3ObPBs+j4jRTFJjRsJjcZS2G5TQzbgkEoKDjOUwlOqJdxhMIcExRw2eOmnpZVc/Cpxr/3LqaSfuK6XYZ1DHW687/e6HXgXmmq3yjfe+SVVV3//QhS2K8O5xGpFE6P54sFLxPHm9gibUp7BhIESodIWRGW5IYYGyZsXFu3JYNP8pT/miMC8nPaHGC7XxuQuJNpWWNvCNbGrgxxnTvmV5WSUeWIiiwrxWrfHMwau0zKjSPRMda9Yk8uA95x11yu1X3Tj2ucfP1adHcZq8XR8REk1oLsN9FwLHaOnqU06qRx/RY8zhAzxZTXiWQ7GQjSLgLPGk8iXP1s2jilnCRHYwxKs3DqqCUCKUCEIb6RQpw9Clrfhd956V+1fcgi+69vH8wuwRQ9plxaLnnT20h06KnH3GXxet2/L2J9O3VNx3n/Yb+3ZtZmOUhSSCVCydg/m9ChsCV+1YHpixFtj/gu3V4S4dF3cyrLEsyIk7ungnRUOEIPhxgOF/T4zVBPukwfKCzSGhB81s3lxisJ3zsqPxKG6f+uypmTu8Z+TNPXzE3oP36/7GuMmXzj0c3nfv2JRasEhV3RdsSR3ICcPQdTjV0CCW3oM4daT0fKUcnqXHI+hIFWbDApdbDvOVrr2mqhKxDpjrC9/Rg8FAyCI69xZKX+j8nMt5GNoW6EShrr/+aOBMm7fstjufHzH0bhmqhLT264pxqdtv+uOZlz5Q7alvJ80746L7gfP9uHvtKOh732KOicPVeWbkf1E9B0gIR/gJonOxYahKt1cAMzu+S0UAEpuj1Pbt5YWN8k1Bo2XxQIh0mGVXTzmNT6czQ/gqlfIME4TNfIbqlmFsADOJwd1NOEU8sP545mETv5vz+NNYzvvk385CrLk9NLtt5ydjZrlhOTXVXUu+1LiDoOI4WIGY+6DJpBeJ4EoLk2Es5s6av+7Tj2eceSb25jTOBUPBVhQHmJh9SaR85kYIDS0Wci1+2N2HJeggjXagS72vuPCYQ4+58f7Hxt1yxZgoS3m46ZFjDu8zefaYBx9/i0XtlQuwXvn+R8ddd82ROP8O5FwrUrtehxPUbz8bMyA/RE+OBUu9ZGspvGrdttUuHraiPFVeUdWsWYHQxeYaVUvCYqy1ntH9nfgCE+samx/2SDeKlS6WrXdoQho1yhMGqgjbRHHy2p6yWUJQC+4Jo/s8t0/ntz78ChiXX3703s0LfZVy63wOqDEWbM68lO9GXGwKrFEfeo4dYhdFHTdMoZBEI7DyxZTvlzzw6Gv7DsQy7uL921HFvSCBOCL6e9x1dPkM+HIxg9WpSJLxeAiix0LHxQs8YGDb/fvt/dyLnxx77KBuzfNYTGPF++KOG09cMnfphxNmOzqt9/J7X/754oMLYhEENROBPs/6zMJlopEZylAdUf1qNqwbMAW+oHWSyaC0rEJZVstWuxQgAZOmOlHlhyI/v8CoFqm7c+yaVFUtSJm5H3qwht5uJUKt4V6JI6Nw4pOiTZo2SbcCmR81UwH2gHaTzMWKDY/ecM3px5xyC3Cuu+6FZ568KBKth6G7ob4Lju26rhOEYMILR8/30vEouEk+V+BqYesdMFOSgvv1hxOH9uvdpnN7dLSWb6latGDjyMEtLER01UEUjiPqKHF0GAoPzlksxMI0JhDbB0Od3Hb/esdZR51wy5WX//Od169jumWe21VRZT3ywPnLjrt50fJNwFmxZstLL3x1yUUjwaVsCON26jdAgtU6NQCspKI8mUh43OKx+C7dFylkRVkVPOes7Hg6hJhGtqv9MbHgV6QR6ZRGAUMTmJs0N9G+igIz0pTqh3gKQgMg7xFDEieNh4Q5Qb8+rfr12Bs4b789sXlR7oMP/KHuC5EdBw0z3/csC4uuZE0vLELLUC5IjDOJ+XldMW2TFELDE9Graytjz9171QszZi3cd/x9+TY14Z0Uep84PRi8OK7XpxJww4WQFnb36RuakuG+/Vpfe80frr7xqcuu+Oc/HsDYY0iisB8Wt2j06P0XnfnnR4CzYfXmR597Z+RBvTq0L+IsMOdbx/fnp1SvhcgIHs1NHQahwYr129dtTwhGLbVL0UhwqtZsrkr4QdO8WEqXOAVCMduhsvYocFIoR4tWSghLj7DhSgaehnAOwlCFlhtpUuCYjCANVYApIm6KY3Y7RblUAlYsdW3uRFCbwSp/78tp5286smNxjq9rSuADLrYvhZS75jSEDDiP/Myha0N4yU4NcuyOijFT6OMYxGu+Yw+I6LAzFo+k9OZ1+cWjt5YMidoKs676K7YUPO1cpx+W9gGdn9aiuRyf6aV/GrFu+bq/Pf1hYSPEDrr9+iPgsYD7NnT/JheeORo4d9714rIlm+564I1nHj+H6oIV2BR1HRIJVGCb8UCI7KpCMIfYHi++qVczEv4nQ16zF25YVxL6ASW/tB37PxJjW7eWW5YFZpWpuANtKXfNokOoHjOhSj8rqZ+Z0INORYiTPLJibmGjQvNhg2fIdiGrt3NSsONjzkRwYjcp0KXPlrV6w7Y7bvzX2Kcu4GZWnM2CoNq2YkJ4poybN7BGL66fcscOzdq3abx05caWbZu7xvYIA2q7O39WiZDFQSJV6t67z9iwZduDT70DzM492554WE8pmG3nXHr+KODMnrPonbe+ffvDbw49eMCxRyHCAoLCCEQws5VlolmgjzF4HYTE+U0LG+ZBSRqdO1RqzcqNIpEsaJzfrFnjXTzy6rUbQSrAHDWgxeCtgfbRRfq1lLcQHDODaWx6XuHGOXaYMuWLmM2NOHbjohwhTGSVmbm8e6heQU//0RARItW6OdaRKtsBk/yN9yd279HuqksOwQ9hD1lUmCmTMj3ugzUk5Ck77T4kpy/YfMzRNz/w17OPO64/wRsbEdLjZGdKWMOzhL7HuK0e/tvZ64/DzqYrrvi7H1xw8pF9fU9FNaDtQ/efv2TFhjnfL7/jkTcH74eJ72aN4cbFPB+hmk2XgScR08neaWn77qL6xSARO/JQcL3VCY96XuP87PyCXYpfg4e2aWOpYzE36iR0xFmZnrldKPznNcA9ptZB4ORtVqFRxCsqE5TZsZjbpEkeTxeWSbSDcDS9ZHvAOEGlKXC6hVJBj+5t9O+pTu1btm6ae89DLw/o2x44wwa11/dXcbB/jQUmG5CkEY0+QvCZRFu3bnLkMcPbdWvpafDwqAAj3N2568ktbN51InZlKtU4J/rK89cAc8Qh11x12UO92v+1d6emJqVanO/ccvUZJ1xw/8JZSy+/5kngvPLclbDpOI4jcTyA7u0K4SGFHIvj9ri7mwn9ZyhDdUT1G/q3dth1mABmCGjfvGmjxo2zduWwjPPSsup4LOK6ju8ZsH/JWa2LkJEQV8FAmSAeJOGUWzZPaRgpHPMbgLctOFXpjnJdGIbFfXuo4UX5uBOD68bt/XTpc2GjnKLcrMceu3z4iEtvug07KZ9/+Zq2hTlKd7iaiiqCU5f2RICklsSZNjqI0yQn8uCdp7mwBDSetBA2+7n7lhQqgirJjTgRWEaNGiE27mP3X/TpxLm5UVfZ3NPtc64MRx/cZUi/TuPHT3/zExzU3vP+9y+97HAmPBwSrY18F91xHmAX5W9as2GREwbkTS2hk0h6YH3l5mRZbJcCJErJkm3lOfE4ouWkEc51b9muSJvpSCW6dkjXRgShrKhAuOxKsH4tKy8vOycrssOMNFWRQplZfbuZdAIPodE5c+NZaHq1a9WscntZu0bRq/5y6lVXYl38jde/8NITFwtEGg4DqQt8TTFiwyHjSSpZrQKLim1lMisLVyNzuE1TZKf7gsVUSF3Y4KTvK5tENHr0yOFdhgxrH+GkWvBAt89FotQLxe2XHz9/2br1K9Gve+qptzv1aDP6wPYY9dQo1BRHcHG+cyjS3UT1OzJKD5TRmeaUDNeuXa9ESGUaNLXW+B2w423ZVtamebEOV5j+HRxyv0vCRmp0sJYijogHNNSgTlJR8OByYaVYKj23gMqaOTt7JEDCqC2UzxBCAnQqrpjCeHTRhpLysupz/zCsogy3ACvqbk1VFMWyRcgZ1aNAMQuSvSfOp3YkTIIHlrnHUgEZPua6w4b1A8Zdt5+qlP+/0WD/nWwRVFPXwub0iAykHqMFe7YfMTIT+LkxTNUiPDOhvfq3ffCWP/7xggeAs2r9tn8+8foBw2/NtmXN2ESWTKZcx6qDQQH1PHmUUsl0baEtZCKRssDysyxTflprAuugqiqZFY9pQyE9n00ZLLtad9jUtNgoDfCv9MgpEZqRooisnJubg5PkNHQCtahGTFfqZ8cS1IpkqLgVCYTiGAXV9Zkq8Bj1icom1ddeiLhAnsVPOvHO3n0633T1UUTp+1m/Fe//l3TPCxcq6tJEWWrIkD5HHDqAmFJv9nObgqVixPd8HnFgI4XnYDAXYp5CcNu4G4QpPR7RwY55W7BjxvR76wMM/b/+9teTpi19aexX55+1vzRAyhZ1Ig6pkyGK9ZtnUzjyVhuNEUXiOVmBEM1aFhOTC67t4qhMgH6k+dl2Ch6CTjHBUtTtBbWPfLuUBDVnzSUePx5n67ejxqCeD34RbBIBItzpTwnrh7lr/nr/q9379/jjmN7FzRFOT1F48oJrHUu11g6x7Y0iPD3KZPpBiHRbgdpJjhU2ET+sYDLGbF7p471qWlycmL2yZFNVbm6hoyN50guGD+/dtHljlZ4FiV0IVr3WvP8bpUcy4BYYZhVmP3z7scYGF6FCi3/nhg2Nwj2KpPdkd8dnXeMn04il9SJYHIy5WLHi+0/ehwhci+Yvn7Nw3fUPvNyhS8vh+yCGBRapKxqijY0TGswJoRFEhR78wgJfZ49+Jj76iygTjcxQhuqI6lnYEDwnjeafhpMCn35XQKmA1q4tEaFw3KhGWTaTMnF2TE0bWu1IFxWbOfSWBUopCMLKSsyzMUWzLDs/6th6VBXRFyMZX7t28/j3nnjqyUZ/uwchaI4Z3UOpZNJnETtqhuWC54eVKMzCmGFowpi6EsxMQfjPBD/uWFnKA0O2ytGqu1FxTkVVcsWakr0772Umksci/PQzD4pEMHUsdYy0oQ0v80K80qjFpIyAaipLWnfd9RZwhh6yzwH98mJW4a4cXP1kMAMsJ9u2Y3rqw7XXnHrWRQ+Xbdp+9dV/nzjuTuBkxST4wLDslPpRFkxfP/jDlFq2s9tkpCFoNm32CLGtrIKkR7prbm319rYt5bBaY+CzkR3orlhaJWl6Ke8S0TReuiK8rAKHIUqiqogobNU4KcBB14Wzoejbvej9j+6aOnH+PQ/864yz8aF+fsKw2289NTsnlgKbRGG3oyWjAXiAzMKIi20ehFQSeAGmF/4z2gpchwDTlcEqiRFtIrbdu1WYCqfNWjlqVC9mhEqEeXHYvxJCuJSbEuqGNbuMUk//x9GF/mr1is3fforg7fGIffigY3fhsHTHvz9lOg6GBk4Y03/S5EMe/fsbcxatO+0MDJk8dN+f9mrVGLY5nSDRpa0IeUGMiAZBQNJ5iF+/Gaknr+HFJFPBltJy6jrFxY3Yru3Bm0u2J7wUoxqZR8cDQRdh8RSiyNTSEVZmliLRuQrMuEnOWUJrNqyEkDw/nu1QbhphLWaBoiqMkVGjeh42qsefr3qe4Ij3T9eu2/b2K1dFHNvjWCJDQx93TYVImNQUiGKvs62dWbWTQKYvmcME4w5sIEJ7Pu3a5OXkuLOXrArxmLiqZIBVXYxFEfLWYA/Xa9/k/6UIx91EhElOI6En+3QreuqVm4HTuDhPiQrKcmt32B1jXMmPw4/UjtfSC++545S5S1Z8/dUP747HIemWQ8eOvQZ76nVvgvmiEIhwDWaXbTs1X9/Fy0Wq505tnBOvd46tW6u2VVQzzvNz47t4WBwXiu3C2GVmGokDjbuLqDRsd0QIdH7QD8Lq6qR+p+IW7dSmiMPlaLUH/nbgYU8xaCAQpcce+gMw8xpl333vKxdd+tQTj52r80jE51k0lGBGcprud4Z91LIssFxgU9jJfmNrMJyUEI5F4zqMNKBH+71bFM+dtwzPwRgGDLuAEPUbxE4fjIHwNSRLUqZtaStQoe0yqSIvPP8GcBbMXvr+e7fVemMw8DA7XpsXOnqsYbZdFSXBPbeddfyJN68GC4iQd7+bO/bFr8/9w2AhpZlKy+GJcIZ4OEqjNKct0l26WEP17rNZgdY2GzeVVftC4RAJYryOWteGoppwnGjEoUrs6Obk3KK6A7SWJ4r7QnpaL7axKVpd5YEHZn7QysspLM4lPEwm8GnFY1Hw4MCUpdT3uSsEnsNt1x5ftT3x8HMfphR79vHzgRPBEgoZIPCXbYbUWdid4COAA91ZkpXj0O8ApAfD3p6O5UaCbl3afPDR5AWL1vbo1hLPV6GkJfXADSsd5qsivAHl2Ty98YGNa2k4LTA8ipvgYIZkRcL3E3a0lnvuT9OpRsulDUuT1AU3t9Ib0LXZWWeMufmeF4ETlqce+cebI4Z1bd+myHw3FD6O++A4Z4HWHknj/6F6NyPTTlBpWZUXSu7YezUrtHYNRjuV8h3Hjsfc9JwpU0HC+C4ltVVNxwBm07C8OPA9lUYQUq5r5cRcEnLwN8xFgUrlCD8eIUqY9AMI3t33nFmVSL76zjfLFy0Dzv13nNNjYAesTUKsRT1TG8xD6qANs3MFzOCYNgo+KDHdSFYtrJziRtsrkx9+8kPXLq0JuoUIbQdWKUqaOc0GNiUw0N1PlhDYaUiYS9Vl5yAEEMdIk1/rw/5Us/2UaV6EoZWVZYtQnHniPh9/giO45sxeuWDphrvue/PR+86K6FQ4B/tcBhZ3VA3CCvkNmJEZytDviupZ2MJQmKR2VVUq8FIRZhU3yVfEVGbU0r9av25DGAa4mcmQawxD4wHtSjOnHu9mOsqxgAMdQkbTw9GIysnPbtemWIL1q2d/41RuGuHM86QdsZnSuE5geUYYefKR8w47bNCtf30BGCNO/R/2rgPOquLq35lbX9nK7rKwdJCOVAGlWLFgAewxRo3RqGhU1Gg0n5rYYou9a2LD3mNvWGmiqPRel2Vh+756y8x858y8B5hEwEXA6Dvf9zO7w9v77rtvzpz+/1/76wP6Hz7uwCOOGmRqmJoTgUAuAbx1N9tM9F+EyagNYor1qze8/ekSWHnxhQ9nLVoNbuXnn86ZdOF4DeM6ZIdDaAHuqqKFp1nOT6imreXRTLdNwsMciQio6iz1sbPDCrX0VrGQLYd3tayV29LWGQZD8GpD79Ch7MH7kVfxV7+7a+Hc5c+/8fkxB/fcb8w+sBKO2NISMtker5NMG9D/fDbSQ0AKmQJaXlkXcrkf1pI+o1xhmm3lDxl4Av/GngxPWe3+xsY0OI22Bc6ZGciwWGYmBTqA/85hv73ioxsqjwCKuzyqm+t5ypU4eYRpvUoLfKLZJsSfqDOmaWIhjkcdIgM3NW8gEMGGc++oQzsfdCBCiN7w53/c/+bMJ96dvv8/+g0ZiLhuxx49clD/dkjNzYxAItWalvwBYjh8H5ns0ejCuWvf+/DbeQtXfj5j7url62GxS68Oxx974KrFS96dNu/Nt7+BlaMOHwjvpxMPNq6aqdNR539CCUmS7fuIWJlIUnlq9o5tawWw/W8JyU2/coZ4MRimMNK/G84on3vqmEsvW52IpS678ZUXByCpYrcQop8wX0DgBgdWIOvAP8pMwO4FacVqM5ehVUNtI+iP45i2Q7bDQYa9/+/7ZtN5Vl/fiBRgtiNBLfBJoZrsCMkvZvM3/znYNNCa5qZYIiUrRUJEIiHPRUhg08zoP9xAoDC4NGKqzn/Q/YCapp32PEtSk11x/e8uvvzYZ1/48tlXP73xnudh5dbH3+jRpWL0wJ4l+dHRo3rDSl5BBD5BfUPi089mLVyMejWnamNlVZ0fS1HX71RReNGFJ8DieZPGtSsJT/vg2ynT/zb50Tdh5cjDelHd4txk2Kgru09pLmTAszJwuWEbDIFf8bH86uQD33xr2tsfzV2xZM1FlzwAK2889yemBYZuJpPxcMj6EXVk95IhUuyGkCngeDzBmV9UmFdcFNqONCvNcP6qy3xXOT2f5UfDWM7yXFWuwoyLNDItv1Oi2NGwnZnqcEbQeFNcWTZhGl26dXKQCE5k8zEcUcN0g2N+ggqhmBw5crtplqmH/QCr4WGTR0tanXv2mNNO3e+LGegNTvtq5ftTZj7z2qeNibR2/4t4545lC54OBAuCAgsdyxTVercp2PfEg/vv2Xn4Xnv06laibg/s1qiDBg0f2H3aN0thZdHyxoFdisEnNaiVGTTaau3uFyJCcAf8joBJEHnc/HlW+qLLTl227G9LKxs++mwurNx2z7uXXDDGdT0Hmy8DIkeBfpSu0t3d9U+pqWhQiA6+umUatrntln8hi9Vb6piQrNnKjaypa4yGbNPSXY9Iohxs+c0yc7YUEZlt2rFCQteReCwlvzKNmkZRcT5aOzBj8rMQLPJJtBIEkmHqULBM8ER8IZG0dZmC932Iplyd6tGQNWoEYhkccECfi88fu3TZhnWVdZ/MXKxJGkfToG9/NHX+2oYHbjwXVrp3a9Nrj9ahiBH4nmwrUt0hBraJEP/ww0d9NguP5/vuff2h205HHUTOeHnnCE6eM25cw8KmLmBPyA4EOBVHDOl48kljr77zOeHi6Xn7Ay+MHNV32IB24HCCs/UjTiTmnn5OcrKLZHdPapMM3UUymULaeS/Qt4McQg2mbZFxylA4KVvXnEgX5EcRbk6QLM8TJ9qOEsoobKIAXEQcZDPi8ZQiEoCYzDK4CAKRbQTRpdX10RZK7t0sxpa0vTwIAl2ikZoYU3Hp4CZNWxXoqG2Rfr3L+/QqPOhARF+VRKf60MHdTzrnZi6TPQP6tYdbgYCQSRBINZNFBLfRmOq/O33fB/+BuG5vvj9z3rLD+3QvNzAdyuVDoDtjbPx/S+B5+owZBg4wUYqWzbIcT2iT/nD46x/Pmj0Lnfmqmvhfr33ihX9eZERMsGuCqNz4jyC7u13LZ0J2imys2WCgzyds/YcW7TkOdEp0YtX6mPL8joV5WMlGcCt5KR1b65nMSbbwXinJRjxEBosinXJVxgTeolVxgSRA1HzVE4QYfRwR1an6M1z0fNcyJaAq8VX8Bx5lGm6bgwsYVhN8ugTOktx9IVNRuiBrmTvhkB4VraKzZs6BlWOOHmqrYQkfaegUclYgh1YD7raK2IftjyOYD9z/yhNPT7n+ql/pmi+hozRfkJwbg4QdGoWIGoFrMy1y3DB1O6L//pSxlyxcBStJl737/peX/vWZ2285SaO6qhv9KOfUboWyk72K6lN4HlanCgujeBLLla19Ojnfly2AZNtMhWhqxM7gDXWNA/t2gw2rq8hJRXTggCsz0iLBCWCFG0mJLrF7AyStl6C/plEMup2JBzfdO9dkoxCaI9l9Zpk2AvH6gWlkcqRwybCO4STclyHHlrONs3jbgaLhNCNJHzSPFpaWLFlTgw8Km0aE8JOEYC1KBR6WThEUndpwf+eeg4xtn3z+zefT5/lEN2VblyYxN3Y9OPlPTQLki0M8awaHjyyEWBZxUx64Gaf9atSsGQtg5Z/PfEBC9uTXPh05oveECcPtzJn6I2jbbj7s0I2U24VS2IuibdvWphVIPq1/zzFuKdKBFN9J5Qvw43h9bZ0m2e6jYUel+oUsjlGJzK/tQL+WhItUTcaIdMoZ8zxfzQLBGxXkh7MfRwEMCel7YO+rrgtwW/APkatWNqQT3ZejXNgpLbAIQJHQSBXxcHidyCOBG/KajIVMX/MNmxIFsRrVOfJOmHkBw5eqp4d9n7IpDBzM3t0x+3LcCQffcOezUz6ef9jo7kl58Xz6Eyqy7TaBraClOLIj2soDBw/Ctk2mpQ1iXDrpGFh578MZq+sSsXjixhufPvywfqGWdmn+p+xWRGTZGGzLzox1jc2w6cqitoADe1tuJERNugxC8CJwDR28b2JQtqIacQrSblBS6CQDdC3BTcXXCB1BsWA7bn0q8/tFZFHspTEBz0xriCfVP5XaRvsyE9OGpp5hI0TdDpGM7dU3M4JrmbEDM9tmzJC+DJFKaLZNVnJLow+qTgbE+uN2QnPblxVU1zRqqjaJNhq9WXACMqXhQHCIBvETgi6is/qbY4fd+sirk598/4j9O+bLZpTGQCsk/KgTb+g7dM/r/3gU3g/zNORV06wfM+X2kxZZ4AwpQhtzCzOvayHOgm6dcWL1/IkTLr7qMc0wlq6ve+vN+ScePwAW04EVooQH8MR0FSyYOugpbNqC7X90uzlmw0Z8ZTYYos3lFeRT5NXcPID0X0W2L+uZFwgsa8ExD76W6q83DcNxHEyaIHgjVa+XMxZMb6kbqQa0NQSid3FSwSexeEpxEnTo1LakdWtTfnVisxuJ90W21VEtFVLblEHRhM7k/A48D1uoNhqcf9V1x7ZDDc1Y1E4EftSC48OyMNzzlaMsLSiSLKHSSTe8c6eSkQO7T5s+Z/nKdJdOuLkKLNaYJu3KS4ttg2cSOWBRmWXnSgIo2A8un8sZZx7+6uvTPpu93E2mn3rm3aOPRaQgh/Ck54cdAwMJnnFDBA+JgG8/DF7uKeckJ7tIdnvMRpjMxHng71FaLKFttykSBzI78kJwxswy8Iivrm7QsDVRD0Ui0rBx5cMxOc6kb6oz/HCBwEvIuRekFzO0WMJPxFPqnzq0bxPCph5lbzebMllh34ZlkzGa8GS7iaaSKlomR5KWtxom3DBIIoUMZUmZaEkkha2DGQVzBBaPqhQjh1gNruTHZUuAzIt6sZOPO/Dk9764+5HX/37Nb2Bl/herbrr/xRtuOqd9eTRgcoYFo0gD40vu7iB84M9AUoyYAod68237wvOO/ub8e5Lx5CczF7746lew+OsJfahhpgNiE2HJxreABRTT3D+g23a31tnkfqqP4yd00y7cd2lZ0fb8IVV5FTUQheEOBG5I27Jk0XJNKlteJERVyl1+Po6d3js2k0QyPgYOVlM9HmuO4+So1IeQZNHATn+N/sCcFfqBCGRuqoujY4ieIaq0LnWbcQxHC0KkW7uSzz/CoyRIuTwPzhALIjck1JCuLLIQBkK3nEAYam7PsqMnTuh/wx2dHpn8Xv/+2OW83z6dwdOkfkBl3458f4F+PPaftfzB/GwEQUeoRGrw2dGHD/748wPhnEqk0nff9xwsHnnodZGQnCEO/MyAIqVp3w9jreZ/wY2UKiPWrMUUYjLlGZZZWoLIE1lkpK3/MRUZIxAgHIFADOmmZtRb8KUtyxD/mXzcgWwk7mbFGsAQIdT1/ACuJlnSS0qLZN/Zd4fws5MdW0cKoxJxBF8hx3B07GOWrcwsM3IqNI8KHPrOzw/HPLz/d6YuOmXCUMQlNQzQcCq5kQIvZZg2/CoZBmSx0Schagzfs8eCb5Zfc/0/YcW68bw7Hzy/2OJ+4Jpy5JT7rtCjyOJCrZy6CZbSZCFU5oTJRReM++Tzr+ctXjdrYSUsXn3987dd/2stSHOEpMzUnHQdvppA07d3Knf3UkahKdi4EdN6iOVmwP4SsGO2iZQhy1hgC2QKQZ4r+HwodX2FIYEZBkT7IRl8f2xVbGkeMiOCEWkNEKSLYFELlI3IG61oW/6fGqWm8beJeC5VFvSKGQpdi4tMW41BJVg9pivffHfO229O/Wzmgro6bF++7PIHX3r8rSEjB/bq2fHgMX3z5Rev05DQAleAsgYZSFbYOgb91XEjX3nr89XVCLZx8e9vfPDec48aP1I3SCAfFCZFCbGwpuebP7E57l0vYctIBuhdh4npc9GxvOD4o0ctuWZyWj7hyS98OG7s0P1GIK6rAlCSEBvm9ps1bXdj/eOurKyshZ9dL9DDFseJL57hE9tGwMMULNemylYQBIkEFrUjoZBkUxM0m19CY4cQIpS0tDSJ9XD5VCmWj3m8OZFMujIYBM9sy37o7wwibBMAk+oeKhax1FkZMFcC4NB0mjdJOJpzLrxv2ldLCvJCA/p2PfYkZDlcv2z1RzPnvPu3xynOvw2/6e/YndyxWGeBgYEr4nthMBmG4E3oQ4e0KysrSEp/e9yxo4cM6qXJSVKVO4VjDRk3Bf/FK5oUYZhE0TKnqB6Cr+70Uw/816uffbkILVttXeyWO57da9iVYc1j0sPHrDmiN/+ALZXLRuYkJ7tIdm/MRtIpb91aPDn8VNrKC0VDlmFChC8bfL/fQMtmyGwrFkd/jWKyUTPlxJfj2LpOEV4zC1yHHcoUC3Mtbo00iJ6WQVvIsuAyiXgcbsJ0JKmFgUec9P7ov2OnIXLC1twMsGmyEVlIjmy837qY/8qL099985Opc1bASuc9Otx169mHjd2rFdb+Ma7jmslc79Upi558bsqrr05bs/hKWAT7tvfQtoaGTSechuWVsfSfF8lvW16yYv4avKVUUNGuWAhXEzbXMsxBYcsmOKqTM23ovJgyMElrYYcgaUpZcfTMiScs/OM9sBhLe+99Ou+556eefuIItat85oMr4fEf8Ox2p7J5HFMMyUSmDSpCaYeKSMAybBhbsc7IKY09xqqjP6GTMKbtqLaxDnssQhCgYVeiJhs4Ms2RYPr1HYAEZpKmSUPQbOaErdqGhCaC8gLMnR4wsofEjeOMpw26ieiI4U0Y4L4mA001cwmTgLZQXxieTIc4hknhmgbcFpOEwdp9j0x59LHXa+qaB/bvetvVOIJ96JEHFBU4RE7ZarKLDVxjGrGOPbTf+LEDnnpln2uvQ+rDX/3uptN/e9SRhw6Af/5yGrauL1lZOXvByrWVtasra7mF0eZHs+asaUh1LLaw+0RiLkQMk/GURqxfesekEpqJ/x0tgO9b4kWmjh43ZNYHg2HxoZc/J4Z2y0OvjT24T3lxIaxYxAwg4OZJTd9e7s7d264l8DNlWxxLW+VVVJTL0eYMv8n3/iHmHjLZRaQvlfzV9Y2JDTUY/pWXlNi2CUEg39TSoaCRWz47qm1qYpYZVI6NkTyLQmlaCE6EbIuWiiBJhveIItIFDZMgw2rPAmxoMWggMzgICpLW9FhN4sHH3n/i5U9gZd36urH79D3v92P33bdfUnKm2jbF5KHhbKoRgqlMp33HMWg6+PXRe/eXDNoTT7vx1msfffThQriBjTJwrSjMLyrKG9any5GHjnjk2Xfx4tWNMz5b0HHcEDTzKoGmemxa+Eh+dpLdHuhYEZNqNOlrYVv//QXHw+LUOcvnr9iw+tsVt9797k1XHqfJNjzhJw3zB7Dk7mbKqKwzqBHG8vMiTsgSws/m/r/XPitdU8kPQ3ZRgS1Me1oigdmkgi5R2ecvMHgVm+Zidoh0F8NgrrqRReAHsUQalM318O1WV9Z3qMgDewMuo5ocE1QaVTkqhD2TGVgu7Aci4I6mUqAqGvYzOvc/POXhh1+urG44+rC9YeWc2/4wbGgXDs9CiJB8DeegaWaGxSiLYWM7TuDB1+zonA3ogO18j06+8szTb5o6fU6/3p0ffhjZ3PfZs1WkoJXOklxYM2ciBNAXMxdP/fzbY48YpG96Dujo4mBTxi3/xYs65QmYLJ+B22GbYS7c/n2wHHXi8WOuvnEyuJnPvTFl0sSxsFJaFLaMELaXb/cRvjuVTWIW0CCDv08K86OqiZFuG5oGNi48C2lGEMUkIJTV1cabE4jAU1gY5UhKwqWOZLKCaGlIRj9bIFh/lzEbMShszKTrwrUbZRPJu+99NWpYR6mImakfgTclEYKEZlKqDCDi2oE75weOHd6I5UDtrN/d8trbM8YeOOCReybts1cXDesKnov1AC1qkECmoQ3sM6YB1huIwtJj3IPdIHQjAP1mqMCw2LNdwRPPXHLp+Q+++ME3T01GO7bPXWfhZxWIVDu4fw9Y+WL6wpWrNtBMD+emr0B2dIvtmNj9uQvVhPqmMO9MBDa7I3qCpUZuL/jDwR99PHvKF4sq19Tdete/YOXv103QaJRIMKntfIvdi64l/LRb39CsScsWCdnYrST0DDnT938EcOSofDiafJ1pGvCUEglXem5aaVkRdmZRHZ6dmo1DHHKkdmr5joJNH3gKfpwEvpdIJeC9AunpzZgxxw2OsQ01NLeJmYEYmIhXXwQGSAZWwJlsjKZrV2JL8dq1q6+76rQ/nH1onkPSMucswL0jnm2YgiC6k7wSkoFgl8LmLg/Mw/jwySCgN3CKTT4R1qm4+KnHLqv467P/fPQNWFi6Yt2D907s3a0C3u7w/bFv/R+P/Gt9XUPa5yGTKwwiqquCJASNes6bxGBEHnDI6o048D7HmQqiQuWo7Z1z9vgpX95EPO2VfyGU8kknHTCwl2VoP4BhMpf6z0lOdpHsXsummY7THJODYQEj3EdyQPAIuer3+94TA+nhMRGEFkPXjEDCIayvqvEDzPJB7Ke4BdGMqCYryV+fBchqiTCWcXYN9DL0QCBAsvI6Fi2rWrpkQ69eZRQrFpl2XuXyge8XCDczhS2Y6yUdOwoOyuDebWHl9eevLy1z4Dz1IHpTVQqsaJvgi4ITmTXKqhkFvWvFVa8bBvjNNhy9MgGaQZ0VzKBwHKfvuP64vYeg03jOJXdOOOH65x67Ykj/dmXtEe6OF4fX1TatXrOhZ5fizOMH+ya+O4P7CxbYe4Ycd4OYXAdvmxqM+RzCBoGxCWf2uMMHTThk2NvvzlwjR+bvuO3ZRx++CGe+tzvFvduh7FizmsIk0lXjDEy4yLAtf6+yMUGkI53Z0Cb+iZZMJE0HLX7IMXngw/WYltmKKuWJPbctTQNg7KdnptSkZ4ctw5rssaqJpWbMXNy9Zzk2vmSyPRn8ZU34hu74HoZopmXZRhRb7CHW8vEDlpfkaSqTQjNT92mXWTZ4dBwh8b7btCY40xXjO6glhZiUY/cy4waR6q2bnIN+4ilz/BH9YeHNt/Z68tkPn5j84ZB+p+XJ+wzrdnPK21jV3LNLeeZGM4VKrv2QKP/nKjIBJeFGTOq5gWkZRALMK5cbvlswAsePH/HxJ1+m0/j1rahq8BA9MG6ahdv5FrvVslGSSicamzFVbdlWcXErHfveeRZc5HtFiM2bRaKOY6c7nEyRKFa0IhFHPqYMBJf6E6Kgd1p6iPMsKKWcC9dx34vMieYzb8miFS4bbesZQCGewephBhx7wtckm7oXwDkCxgiUzfCIbDsmuiVRaikJVOrVtLAs7gcc8Z65rynjrKlpAwzSNIlgCaEhI2nOTNgQXFb/cDQA6+Jg2QNHDss8et9Z8HnveeT1zp3Kfn38vppscG5K+zU1zRpX8EIK/AvPnwAXfvEBBWGejw/T1IlqZNeE6TP4StUZx+GQO37cXo8/1eedD7+ElQXfLLv/gXf/OHHM9r/DbrVsPmtyQ7E0mmlPI4WlhQScJySZ3sYpizNECImKN28YxPVc2yJVtUkFyZoXtl0XDh0O11FlJB+fl6A7cHgLRDRTw/DU9T2ss+GXIS2wbjzzwVcTLz4mv3WeQptDRKAA0xppRh3DVDhZsp1Fh/8zcTh/MxwINkZqm0DL8b+moVBr/x0yJGuVMc9j0QzqCd0CcwHfIFOixPLjkw+flYglLr9h8oK19Xhx29Jqm1atXs8Qm0FmTdFfB/caK0YtfjI/G0EOxC2cCSKDlU17BnyugMOG43+99MS5i1fCStX6xjvueb6iS/lJh+ypeucF95AhHq8TIBg3bDzdiBibHbTdWtTWadoNUgl0I3E6KJmAFR87SLbxh5k230zhC8GGWRCsq6zKsHHvBJEJUqm3vge3akgKOeWU8oBvXLnh4XvfufaqYxU1Nqi6LjOkbJcXr3xiGQFmd6keTbvJux+Y1HDi1f945DVYKYg4OA+i+WnXC9uZ0h9sKDjbArGzntvPRmS/uE8Me8/BHc6QHeF/vXlybU3jTX95eK+eV+/RGUGWiLB9sCCeZ1IdPDUN2ee+c4r94p2HnORkV8luVrZk0g1ktoBzlmyOyfYhoqiNt57MkCzyKFSxaOkmONwiaDlj5dYF+4mlQ2EaelPMb26ICc46lSPnUKqpuaYh+fKbn5x9+qh2HTDvR01bovSAs7irH2/C9QscnIBEAD0zWmGxW26aOO6UG2Bl/ZqaSKvCjp07OJYq9WcJ60QuHbltkWCTVmMiEXGsC8/DDpI335/x5exl85dWP/jIezdfd5KGm8TzXfDWKc4Xqz0Mgbe+qV12N7PYiMrVNb6faUQOhaIBCwzDJNseqZb4rtmJbiFH1TyfRUM7C0gjCDJTdqZp1jc0NDbGdUIH9e2q4RwAnfzq1GWrqu5/Yur1/zdBwzoBd4yAiYBoTospHVsmBSFTPk7NIhCyaumkN3jPil8fvR+s3HLbs/B8OnUuBy+YS1ZhgjjROOhHf0rE9j9R4V4AeuOETaoV5OHjuvi8Y0676E435r78xmdnn4fQgN1aR8MOT/tw9DPuS6a+LTRN293KxpcurWxuxgFkxLHLi2THLbfx3asUXGZsFJGACfy3qqautGi7IExaIPAWeoYMhjU2xbFyx3iHdmjZxo3bZ/Ib083AevyVj8484xBYaV8cQoxj3Up7KccO76Rb+q/CUkk1+JNwU2HLcSKhgPmjZeXtdkPnQeCYOgJuUpWSwQKlroAqc72RWxdiMJa2jbCP3eOoNSceM+St90Y9+dKUlVU1117zFKw8dv9Zwg0c2xEiSUz83gPGt1Sw3alsjIvmWJpJAAABp0HgYssMR3RVbat1nyyHhiQ6RJBFzIcn0l6Rs7NAf6lsKYYfHFs0NcNbgc8qSkuw43tAv4rDDxjy5lvTNlbW3H7f27By97Xj4DGnA1OB++9KMeyQQjs3LaTM1BFfzEwq0kYGj9ZNxHDGXMGBQTAviNXi6fVflHBBbIlRTahtyORt2uOXnT/uo+mzKysb/vX2NFh57l8DTjxqAOxI1+WOKbORhP5UlA08wXTStVQGj5BoXlg2JwfbjCFk1Qv7dvEihhFg7d/QDSPk7KwhSEzzyx4Sy47EEikW+OGCaO9e2D2cH6ITTz946oxv4rWJF1+dAiuD+3f5zTEDCbhqzN6cm98lojxyvE8aSgVg8xNEiy5aUqXhLmHlrVt37No2EtnsbCsIbi54DmBr68IQWEsI4goaYtgurhmG1adP+bmnjvvLTY9JZ0e7465X9z1gcJuwcOyIZDrRbPKdAmYuG5mTnOwi2b0sNmRDda1qaKROqFOnCjmGxoQk6dkKmiGCk8r/0WQaE8IjsHX1sXiX1sU76VYRDNVQNTTe1BjD0rFJQ2HFMxoceuCe559x9DX3vVi7DqdXr/jTvXNmjb7lhhN3PZUFB39cxpbCZ/KGo0Jjriw/Bj4F7zEcIfijzKKYJpfd/oLkyKS2JYRgkw7RuEE0Jp8wZW48MP806bB5y9Y+9eyHsDJzzopJE29/7IELnYjtyWce1r+D6bZb59k0bDky5TftasILmE44EdvmZ2Pck1CHKrQLNGotWlIdjyVLinHOL8CxbMTA0jbjWykIx5YjRyJXr3S5WNjBERfGo4YekX2rTDhUiD9fdiQcALfe9QysrG+I3/34extqmm++9cy2BRCBoq/vBlxyGuNfZNrGcHIWOyi5yGA0ETXPh7Xm4D87SLZHkABBXtvXOWIyMJ/qIi4fhaNpedFwnmGBPiYFNhLkaWECAR62pHIrl5DcqhiZ4At7cjM/U0MNad958xnzvp4PP3y7dP1zb89Kn33XC49ODOPz1hS9lya7/GBb794jjSJ/J8uMpYElQ7Yysu2Jako2B0LYKOizdWs3pJMpS/J3fk/It2O0o3oGS5wFnu8hz3UobHfs1FqTA6pgjQ1h/PHSw3GoVNNuv/8FP+09/crH8xatPu3kg084YTQstimJStpGDqoayGwqYnxSHLSTH0byO4O6SVQiJgynRbEeISTbX6zIQGg6HcQaYrjCeRwrGEhJpWJ9zUtRbHTwjRyb1A5I2NH/fOlv4YffXnhHIpl+8+0Zl/6p1S03n4L/xl1Gbc4ShhHByYzdeJee59fU1SmsxWjEaV1aaCAND9+mZcP8CNEUToHkJiSJtG8ZZqsydCOFxNbY8vXbBEvdtohsFZ2ReDzuu35xXigviqcXZyzgzKbU1oxrrz4WVmzHevaFKUsrq+fMX3XRXx999hXEFzlh3MjTTxpaWFyc8qjySE2e9gWoLdyvqxBghabjZyLC0rxN0zo/SBgWQpRJlxhBOrdNy5PZSPgE3cqx5u4FgWUoAG1dMMIZ1a1cI3LLxdbpseMGwQ9vvzfs0Rc+Aff9nqffC+chq9s1V50QMB98IFnO5Lu3N9Joak4qOxZ2jIKCsCqaqWN+KyM2JKOOykCjLtU1JUOWmS9JCb9PtXZE41C15ficY0ZcH3w80qljRTgs4U8osXUT8cBNQ5Ms29dcMWH8+MH/eOSjdz+cvnxV3Rezl8LiF3NX3vno2weP6HPZhcd2UxNlhBq+AIMegMeoWpo1nyB1ls1JC6vz0h1VtAFEoZaAE+Cp4gohXdsUEThpDTPtKlphY8pHCwYM6FxWYJhmTtlaKjxjHsCf/HLesrkL1gZCv/u+F2GlKM++ZNI4OI2pTnxttz7iuoZkXVOcyxsN2VarwpDyfrL8bN/7hyr8EiQD/GHodF1lbdi2IiFpH1imtUTbMQXbUii+p0w8MI7Rl221LS8xN1EIBjiU5mFLtDw5XG9Qj459b/7NmurxV1/z9LsfzIC1+prYupXVj65c995H34wegTgFB+w/8KjDBhblOYamq2IjMXWCMwJMxxmqFvm9gqt6IDbiSKJFLvx4SgK8U5pCzsg0Z44pSySvvz/n7NNu+vNfzjj/rIN2+An9cgVBSmS5JRpyb/jzb086/85YPBVDwGzts2kLLrnoCMkKiPFC7jzLSU52kexOZVuzprapOaVQeiKOVVockfjB2RbjrQD+CDk2raCs5KxaTU1zq6L8cBiDqFhz8ke/VaFhKwb80NQYa4glOfi7SDAvUyYM5811Od2Z9BQZjQOBmEH1bm0KJz9w7tRpaDeeePbjj79csHTVhjVraiaveR9Wnnlz6q23Fe87ctCJJ+yr0LUE5g8D5rqWnae1rMwMwZ+8T7gnRAoysJGhOYEoYIyIDp3agiPMZX0WVg49aMA9D186sHd7nHBtUfIzJyAeC0xptIRmHXFI/7N+dfDf73nRsNEPmrVk1bSZa/YZ1g49NiJ2p7LFY2nXC9R8py6R3xA2C6HitpGJy0RlikWRI69vZeWGUNhm/k6by0KoAjwUErFUPJGEO3AcW41kQ5gUyOFyIkhYJh5SQuJ/GTpnCWqE9x7WGRZHjuhY2yQefuyjl9/4dMmydfjxGxILF1UuWFL50jufjRjUB1aOHTfq2KMGW2En7gbRFuXiwctV7VcIuYKd0PbK5TXrq3F4VHOsitIC5nqG7SgXfc7Upd06lHXrUhQEzMi5OC0VU7dUrdjSQ4x5N//1+K9mL5gxbS6srN9Qc8nl9/3ziT/v0aaA6rvVjayq2pBIppXO4PSxoasNJjJpxu892iUOZGZXGcQAM1NXW1dUUmzqGUjbHeI9/K/viOqDSYyAcZ8jM1vbdhWb7gZbOlXHk+ymt7Aj0fE937AjCMkjQzuh2a2i2p/OO+iS8w5+54OFsPLpJ99O+WLe8qVrayobXlk/HVZe/2DWrXdVHDN+/1NPHRm1W9hULWR6KQi4Zeo+E9OnLVi1qhpWwvnR4vYlhk1EwNOy3HDT3c8vXbHh409ubuU427hoTr5fsPLDFUlAYINCcXLDX3434bTrYcWtbpj+9YpLz7vjpZf+QvlOtmwKAEvCQxGiGvdYBkQb9GVjQ1pnmHnWMIHupynNw4S1Jqiqu3/v0a4TiQjCMcy3kcLHXFEXP6JH+6QiNdsBrJHvEzj686L4drPW13kpn5ikX7eyQCgUcSExj+XdSvwPZZdNWfSTydVsxyY+bFw98tA9NfnfgLOnX5h1973PfTl3lXwI/JtvV3yzcM1Dz7xz5Mh++JojRhx0YD+feQiILd8O7CXiFxGdcwVjrs4nvLTHPTiwmPzZJHg6mIKva07oHqpfQcTp0rZAIyFuaAbDyttfLjulyU0W5zRtB0WA0yBhuTJEsGLgwIp7b7sQVi4864aqxtTnc1b+662vJhw6YCcrm0RQsRQbGDhiOqYO5e0hSEcy4TKfa5I7Mz8/X7Ag8KmRhQzfim1CXDpk0pDoWqCrjEioVsuUzpDvBj/6B6GEujIea6hr9D03HA5H86MZaq4WU+PIcYVTThh+yKieT70wFX599a2pC1auTya9tYsq712Crubk16b26VZREA258WSRLGzsf9jI444cXFqKvTJcs5h8WJz7lDDLMLVA8xUHkK5zhMUTVes3Ksxph4gyh6Y9nLKJp1D/e/SrgMgi4J4OupnrRG6xUB6wDPC2hKnXbMpH7L0HrPzm1CNvuPel5ob4/930VO9eHXKuek5ysotk5yqbZSu0OXBqGabHhEE2OYeE+0EAUZYyQwXRqONYiG+k4Na3KmDTJP6qCvYwfjNNw3HsYCcmSKgCgKutrwefElyy0taFGdyhHWgqtCj1vaC4tXPBHw6EX886+5Dlq2ve+WDO++9Mn7sS52I2bmicNmsRYUKA0ZYR7SufzL3z3lYD+nY98ojhYw8bUpSHI3NyvA+7ROH7tL1MldLTiUFpsiGl3iuwbSNiEJ0trYqdfPzVsDL+mIMvn3SoTsHNTNvaLh1y/XkJuOyZ2qZGGAbNgdY6iit/vGTCzNmLPvz820ULV088/86dq2yCSYgvhsogEIeKqwyehBjwErGmAFEQ5Ss1jmRRkjqMbCttgzB2lGZ5BkVVVR1cI1pQQLQdI87eyjtqwpKV4OYU7GhaUhgpbZXlCtoBhFOfI4WU5GbAO4/YvG+XVv3OPvDSiQfWrKuDlSdf+frJF96vrW9qak7G04rKmSytrF+6uvbFd7/s17XtceP2g8Xzfj+msDAskLzepabsPiHcCFKaFV5ZtVG5uwXgzJuhhqbUCSf8JSG7/gcM6hoIX0fcqFzYtgMiiIpfhAiEan6ArzXAZ14YpffccfZRv75++ZL1n365eCcrm7RjOpbYMbQxiCCb4hxhI3+h7PvH12iqmR50kW9z51Jdx4HzLK/oujWVaTeNPZI7DdY3CwurNacx31hSkJcZdpb/uCPXNSnOKGiy2uEG2IUS4nBQBqVtkQtq0jkHn3XKvsmk//XCylffRmzQ5156t74h6TiOL/icJWvn/B0H8v/5/HuHjO5/7PiRQ0b0zjeUNwFaF0mm/VUbGxUdnOb6EFNcff0LS1ZuePKhy2Hh4FEdhWYTnPgPtFzXf4sF24fwCQdCeIGwwXtADAUJY+Xz7h1LHvv7+SdN/PvqypqdnCBRhFd4K1wnpibMTIUMDmBD8wJdUDkRky2dgbJZeEhsIxupqeqWLG4YhlVQWAJmhzFXkQTsFKEkmUAU8YZYEo6E1iX5lqHA+NVMTEuvqsU4DzOk3pNoQvA1UTgdSToQYTnUB15fJGKHI/aBpV1Hj+4FKxMO6f/oEx9+8OGsmrhPC8JcTg2vXrPxoWc/fOWNab17drzi4hNhZb99uwdMrFxVl4olZP+W1kS0+x7/bPJLHx53xMgJh/ZTt86RVUA3clW2HREiB2gyGPWGL+QPauYNoUPNfYZ1nXj6kZdd+9jOfcpZcgyGMUWAY6EqL+5TO+2JpUtXa6YlmCLBwOMXC22CgNpoaA+/17dB+FOkyJY/a1o46kQiTthxJHSq5v34yUi8saY6BD+NJ9OgW23A7GT7nekO1PQ4CVMERveIDJ4p0XF6lmgh3Q4kg7bOTY2mhGZyTm2KD+qAffvtv3/3+x/q98DDryxcvFbLx+5ybmhtWkVGjh6yaM6S3512Daz07N/1iit+Gw1ZzZ4v5HRCTW3TpVc9UB61zzhlfyZtnadRB2sofnNg5ecMW0tFSEpnTc5hUQTRET7zDD3DySwkktmksw+dPm3uznYjM5TWRJhImq4LT1aBXnvty5effnv2lwswXSo1hCINPFaNOGP6tg9a4rmBJbmg4a9WLlvjByyal5+lmvnxBZ6iK2fVXJ9R0yguKdwMt7gDrqshm6TgEWSMJEEvALtWcdJUXls2aQfYcx0oS24Siwtj4lljBgzqdvfdL3z0ybewWBtLb6yLTf109ui9+0aHYDPKezPnjP/VNf26t8XhI3mHbnOqoKzwkbvPH7F3b1/edAg5flx4iPk0R6zRcuGCKrg3A8/dNCW2RbNwjMTScPaKpzXy4qOTcv5DTnKyi2T7lE2xnGX8JSEB52TWW3pxQnqJVIZYkhMUPFckRdo0wqlzSo0U0ez3Plly7wOIO//R1DmJuAeGTuMZ7ou6uubq6qbW5YUuoY6v5k2QNR7zk0ISv2f41rjsxSI+tnVK10sLVlTGRTzF9cBlO5Cr2LoQsWI9dhjyeJrYZkVFGcfuENkYhUwKLb1qFkZuC7MiCYq++7VIag5j0yo8Y/AGRgxpM+yxC19/E3vwHrj/lY+/XFS1vv7ZNz7vIdEsD967f3Ms/tkX803MuqDBty3jrksOGzmqF35bsq1MgKsTWBgXCrBvOwvf9mcvyMixGdUNPfYtAgvVK0Bx7j5kb5ey+Zpy2NB10rFpERz9rMOGsSFGGmq/SPBw7BUzsREEvmXZga6L59+c/8STH8z6ZnFNNWa0NdPJaxXt1q5Us4zVq5Fa7sulK/cde8WQfl0O2q/vkL2RYWzPXm00MMqahRxLMomiy1ZlU+d+IEKmrQXo1zGKU80uIrFYeRI3Mpbyd/Dx/RcRmmSuwdPEsKzCwugWerKrHTAMuwVO2cOnPerwvrAyfP8+997x+jOP/mtVfWLxqkpYWbZ2Y88ubStaF69vSETlHZ580phjTz7KtMwgcDelHlX5JFtEycnOle1SNiI7gNAlJYoQkAmJ2Yidf3IYmCMEuJrGR4C9IBAWIkBaiprolDPufuat6UHK1SyrtALP3ROOGHXu6Yf03KM1+LLLl2JfUmXlxkcnfzJt9uK3P58T0zCdPWZAz24dSw/at+9+I3vnF2BRi+rYVwQKR3U7YDGDYD3XIHp9TUNEN3XBXDmxtzPAfSnRU/LioO2RkNWufcmmudStoIDtJCE07XnM1KMY8MrH3jaqX3nFsUeOHfTAfW+8JNnDEvWxVcvXJ+Drcb32fTrCyrWXHac0zaCcUjUIyxShAoMTJKduO1+2S9kMlYXPAHoK/KqU54Td7oL7rmHaCkVIpj0ZMVyhmR7T/3ILOo1Pv/apILpuOyIIUjJX+OHsxVM+nz1mnwETjhg+ejh2kfXZo+yQAwemk+6aDYl773kVVuYsW/vKx18/8NKnUcca2qM9rJxy0iG/PnE4wWHmpKHnkWxT4sb1da2K8/MLo4E0Pjujsg2GJBFD0kYWMFC2tuV5gc9NK+NL72JJsZBpIrGiTjPUquBch3Q+fFD7oY9cMOH1r2Dlgcfe+mzmfC3ll7cvvfZSLAa0Ko4w7oFNg6+PZ/JWmtIx/fsZlXPyI8r2uZECW34MnErUMzSXUrgEIDAMi7NAIV4JP0CUAmqtq45P/WTOa/9ChGAIaorK8w8Y2Gfwnp3q6hA7dur0uWZh3vRvFr34wReKjm2vHh1++5tDxx02oFO74JZbEJkIIr+qdbXzFlR+OnPpBx/PgpU//OneRx5/8/gTD5l4yiif+aZUeIjvlq2t1sO2oIbPUR/oTgg/KHLwoiZDtFoYDRcVoGsuSdt+9Gme7bgZDNpAYSiT7M+aIgmWXUIGTx1+OI4UJJg/5ZtFUUGunnTSUUcMlX/m6xLaBAyassqyCwDngnb9R/hlSi4bmZOc7CLZPjdSkspiEotzxrxNSExIta4RBgG3YcYlq/e3cyuXrNw4bcb86bPmL1y0ZlNvBUn4C+csnfPt4nRIcvMmg4P7DDzx6JF2gfnBx4tg5alXPz7uzJsuPeuYv1w2Tpctv0I3O7Qvbtc2//BDBrIrj4eVZ1764omn3rno8vuef+KNP/zp1LEH9tbk5EgsmTIM06EQL2JWaCc1Iyu0BvhEBdFQ2DYlbHPWG9u1psExfRxVBX8evUDMKyIaJXge8B/T/uxznEy9/NonWFXjwRP2OePUUQbBaDPJbBtRf5BFOxOhgccfBMjGvW1c3Jz8CLKdCZJNfPE4H5lmoroGvcFFC9c0NjZ+NH3ZimUr1kvk7eqqhnjC9dK+oSNeNzFx55eXtCouye/WtV1RXt6AvbDnaN63Sz+fPueld6b16d76jpsvgJU/X3jEldc99+CDrxS3zr/otwdo6CwlNG7q1NJgX8sh1JOP7XfEof2mvD/n9odem3j6dYcfNRIWL7nsmIbGRPuyIlNkM/87Yd+QbKcIEdy2LPS8kDRK5Uh3fT7SwXILHEnMUMTioDUCQZT1Octrz77kAVipXFy51959bvvbmTiwJlAhQ7r1H3gTXGqazhnXcy7Ozpfte8YyrKpvSn39zeovvlry7bdL5ixcDiur1zd4vmal0umAZ3hQbKN1eVFxYaR7l7aDh/evKMEZx2HDOvVu31puWJxyhhXz1yN1Ebz/0eIbb3/mgAlXwso9N0+87soJvmlfffNkTxrJC889BDSWcMTSIRJZIAicgiiZcPTwo8YPu+bvr//97mdh8YMPv1qb9np0rdCoGegya7rtTuYfLFhIVFkEIcCC8IDDIaC6OvVd3sLrIiKEiQ2NBG2TJido4Y7qGuMXn3f7srmrYaV95/I7bzu3Y6dioRkuQ4MfYtgvApaNwXclPwuRNo3vtLabnPybbFY2n6U5sQ2EKVCbFU/vFSvrX3556sdT58HvK6o3rqlpSNQkDNdXu58VRnjUKi6w9+xQ3rcHwtrsPbT38KF7VLQuyCsIUQjkWQYSh0saNaJZjqkAObB365B9ux2w/2Un/PpeWDnz3L8/+s8Oz7/0t5o1VVdc/TCsbKjacMf1v4lrNCJ8Ic9mRk0cyfaCpVWNFiWFEkaqcl2dHrFbt2vd7IuI3HkuaSFxlEDsEOToUHj7mVUs0VPu+dUN2BtpUL1tST4CM2hgKST6v7YtfKIfW5B9XrA4A9uazrNlqsYLTIufefYdH8xYXF6CZOqXX3z8kP5tQK3AzQ+pMhoSjNryI2y+lGyd3bV3/wuWLcijqOmjnbKIwLTbs699888n3lywuHLdhgYix58MS2em3rpT6+6tC4f1RzLL3v269OpSHi6IdunSKhzKdF5i5wjEM5R4DF1ATdamYE3HBkCfS3oK3bAw2AMHhkSfnXwxrNx89ztX/u3xvfc+5+UXbrBkWe+uye8NHd7npHF9mKvrNrbb0pQ7a966J579+F9Tvkw213Zu3wEWDzp0b5vy4YO6ar4nFKHmTmgjaU56GxuwHA/WrLS8DM4jxhR4s/Sxd23EIxiYMT1KeBqMqhrloOTMsx944+Ov8yk54+xjYOXUUw7MHAEEcV40dMtJjvdw98pmZeNektKIrvmvvY69rZdd+eDaFRtoUV7fdqXVcvfXra7p1rn8rpvOGjO6T8JHhcy3MaDiGX53mZhgAYTtMr7hJhWBUA1NiDYlia81oqatcKCN0QD+JqCSVuf8iWPdpH/DNf+47OL7Xnrp/2Bl0eFX3n7Pc0eMvYmnknfd+TqsvP/x17MXrgyHnQMH7rH3/seXFKEGRkDJgyCeaHC1sJA2Rm+ptpHv0Rncozp10zL1bxrlFaVSoYlCH6HboEn98YUjKTLYWs0hJCnvYdKkfzz6wodwK7879dDLLhmvYYQm/HRg2pIAU8PKDTGiW71qTna65HyInORkF8lmZaM0DJHYMy9/faEMmRoq6zp0a3P/LRMPOmiP+jq0bA89/MGDz7176nl3PnDbBUeNwQhNaBZhnqc7EsBLddnZBsYwOCFOZHYDFiGWJxJcj5BMwxdBRCKBzEVCuD4mNvNNdtUlR8yYNe+NKbPveeQ9WLn3zvP3PeSCUWMurW5ONNc2wEr3bm1/f+Ihvbq3b1+an0j7LMBpzub6lGnZlCLWlZD+EhctzliQLM3AZkulcPga4yk54II2JRSyPN83sWVMetdySrCl79gS0akeS7t5liW4mDUVWTsefu0jiB2H7dnxmutPikq+gSDpmiHqegnTimQIcXKwx7tbNitbQiOfvz37wr/+c+PaDfBrh7alLzx86SezV9x94pu2TF61alX00G3n//kv/zjngtsKH/wjrIwe3c0lVhgUi1ImXU2dUKQOhQ1qoDenwj+imZhc1pHqQWHy6Aalpg6KpgnLlu4NZ8ykwVWXnrTo64XPPIfo3Bf8bsxpxxx8+30vt+3V4erzfwUrnbq0dgyr3mdVcRfUIhRCN1LwJASClBoMMQXwPo0d8On+g4hDqE7jpljSl+iLTsguK4kaakxVy45B7FpJB4FjORplAfNuvPsFXGpKlrUp/utVZ0RCIcbkAHuYKJYSPCt4pqyWm1nbvbJZ2Vatqpp01cO1K9cO2QunDx+47ayv5q2/6uZHbc3U5KhvY1VtvKHpzVevPfXUGw85+VpYueC0I26+9iRN8wkXRubUlGEZZvOQd8yQfa44EikHWBFM1FSo6MT1AtsyXcZnzVgCK198u2bG7IXLlq+r97XKOZi8vuSPjx02fsSDz384cmCPfQa2hZU19UEy3ZRv2mnEfPD9NIYiJjUZ5wELDN3OACL/eLlsITuyIAKNNSVikqS8pCjaprzAZ8LWNVUb3hFYhJaJhemnVGNzcPYfn3jno9mwUtwq/8+Tfn3wfl2w9id1P2Bg5nXTjMCKGlBSnyUnu1E2K9vNN728dOmGQYN7XnYx6I92480vTJ29dFDvrq0iEfUtpbuUf/zNouNOuv7260556V0sBtz7yGuF+eE//XE8pj5k+zmVgzhuwNPJ9Pr1dfOXbITF1StWM6EzTd+4oS4ukTwQLCqVbk66OrhEshSdX5hX3Kpwv+F9x+w7YO7clbAy+Z1pg0b0MywjlUjVuZhmxO4/ajEc2UFTFsjZfkYQacskSGqrjAz7MQ5whUjF1BwfJV7aU927xUV5XTq2NnQL6b+lku08lKHvk+nfrHv8kTfe+eSrdTWxwb2xRfvPl506fuwARW9IFco1TmowSXYsFEuBwDpMrrd/d4qhohT4Ur5aCFtcHH/cmJXzFsPKy598e9g+e0qfEIlaNCTUtEcN7DV34YoDTrn1racQeJAnEtfe+ZybSvTr2+PreStgZc6ClTqlayvXb4ylmppTijAtGgl1rGidH7ZbFUU6tEcbFe3RrqSkMJwXJtmm2IBzz/UMCIksIy5paL5YtKpb20KdksZEQped/PBicEUDXzBMZ2sZL06WsDPn+Y6e3ULWfAOC4N6KfFhDxADBqqtrVXvKHp3blraKUAERnG5kBo7QGYbPAZFpxqYSLHaAqxkgv4lQJ5oqEAh1JmUHbQ1JoOp5rm2F5GdBmBbwsQNODIalxRRSiJrUS1iO2ejida7+8+MPP/+hl3LBWz5u7LCHHsD+m3zbQHsuocyyuo8N4doW0WRuaG23Sy4bmZOc7CLZrGzSKYNQyu/doyv8FImG/MALObbvc6rOyIAleXqPPTrVz1ly1RXY9nH7PRe9/M7Ma+94uVVhND8fz+aCsuJWIbtTRfn+vTo7JunetR2+h04jYcd1Xc6YjeVsDd4FDvVkPIU8GooilEiYY0JMywhHZN+zTqL5YSfkmKYyITh2Ffhc4XDtLJE5hS1QmXGKyNRIc6yZSEQ4FgSMsQxTiHpuRBfC13WsuinrgSYLYcKYTgXTTJZxRgMTy4A64iioKTLsaEQuUMMMqasJLUmRBgVL1a4ctXcgNE2lrbBdWZOaeN5tGjLdfAlOu+EFJ554wJ13T4yaGRxOYege11pGe5+TXSOblU0nGFzHY+nWZYWa3GWpdDIcClEdgZ00xOs1mI/bbI9u7T6bhjHbG8+9f+hBw55+5r2zTj2kXz9UUaIbjsEhnGGMhqiWSGO/OeHMiyEoNuzLlJwKA2/K92HP6Qr6S9NU2k+CtOKeVsBgRmNts9y45ibwY4k4u+Pu4n8XzNsJgXHPd7gyODyX5kRayBMHYky4MYh/5AiZ5OURsMuxmwQc8kwqAi8l+4OxCOEqsDCRyb8z0KZAuqQUP2cKXFCq2wq/WoCyEOoJEhBuyxUCfrOjP/3a7JtveWruYsQ70JEfhxwzfvStt55ZYPHMRC+oJzawBjlX5acsRqamRGlZaQnRVq9ZXckEMj5bOuHwrTNEFFHI2wk36ehOIERe2MiTcIVLltaMO3b0Q0+/W9y2dcjG1zQ0xV1iQNyVTrncMRIZukDKmEQXR/AEDEV0A7scN0UX6n8kMjCGkEyWtIJkqqmxDsyY57pMajtClUtMZbFzpmiyYd+WeOKItOd5LJ705ISm5th2tkkryELJ6jbRM4n1zNiBjjwEiMsiODE3sc6xgMl+Zt3IQNf5hEcC0FhEScqcJtz3QJtN1VajaatW1/zxqidf++grP5FWelXSJv/80ydMmnRUSKTh7NNldhcCa+7Hze9H2szJT0E2H4Rhx4Ejt7a+oU17BL4uLIggLbvggaBZDXEg8IdD2aSWI53GZBDYVLfCVjKeTjQ3acjWa6ZcDVTLsk0epKnsfEXsEiwCbMoXYo+kiYzvTFoq5UGhWUHWNUzqo2pRnfTotUdFRRmauyy6FvwB+1Gyjf9dMuqyud0RXFudNtfH6mJJTaZMohEJn0Slq5lJdujyxahaymMEdULbKA2agelABRjhEQLeJj43Lj1SBOXCeQYjlXaVo26Ad6HrK9c2zZqx8KOpOJz+6bRly5dVwgnUurRo3+GI7XPxBcfstVdHzn38HqiWlnVLCzQa7B0jWs6N/AlLRtlgx9smbqC0R5iECfG8IJX2SRGWtBSKONJQYSka5xaVhqyv2ZhKubCfHMvMi2KzeTzlwUb0EdcXe8wVf58ETaCIcUcyqBec+Z4mqGEQnnEaCeKQStzTbETGEUyWG4bOPF8ZQfTTdMGCnVecJVLlhWS3Vr+jIaqrbYrF0uo9y8qLhOQCkbQxGSBVn2uyLzmT7oPPonqUA4h3dSOQz9OAT4IM13p9Q2LZEqQC9QKc0lu8pHL5slXExDB144a6xUtWrq2qq66PMVlDB8e6oCRvzL5Dzv79kfsO7yy/BTyqBM6ApqkedeTkgeBxjUTFrq9C5OSHyGbLVt6mTBhGY2PzyqWr4Fc/7bq2iZuPeYofwzKsVID7HpStdRRP6KqGJDFN27brNta5bZGWlnFiyC4SLgJTo16GVEnS02BVVVeN5wriDhF7cN+qJDtSwIOyweYOyQSJZVnJWCpgOECqDn6EpkdfkyOg3k4QcFOxM4QzebOZUSDY3vW19UnXUw5bp85tabY3I8v6CVYa/h/LJ0R2JaeSrhNyGhsSjQ0xcMaViattSH8+ffGMGfPnLVm1ZqMcIIDPylkSbFMsJWSPDkUTp2PwpZNIITrqowf1vPryXw0d3JkFni4BydGNlg0sEA47NGCBxOI1Q1y2w9GcafsJSy6ezklOdpFskY0E14exeDJeUIQ2qqi4IIDDE6MXONLx+ASzZhI0VoEIyvPRaZy/dFV1dZ0dMuLxOJdcvj74Rgwhnzj4odziRJFmYNSGYQwPiOJnw/ou1qaVuZJvDyvM933wPS1LQrsSHo7aWBAQQZaehmAXBL5ypyT/VZcZ5jWkaVZLGmZoE8ILVI24vE2x+ieS9XfBy04leV1D4osvFq2tRnivWV9805xkK9dtrGtocsEqy4CTp/3GmgbhBloWP1mYlIRtCAudory2xdgg2qFN8ZAhfUNRMOxi1JBusDJ6VA9Tx/Qu0W3VsMJYUvU7mlYEnophyQFWH/FIjJ0AmJmTH1G2qLMx9NjW1CbBeYNfO5QWLajaCIETagTLZOfBIcRWc2IEuuyB9wRsy05lJWurmyyZIsR6EwQqqA42JsM3QSmrlEOWQUK+n+rwIoqgQlc6iLzreroJvaw008yI07Oi9exFy9OZybEgLUycJSdq9DuT6sRrcyR7U7SlDD4Jw8wGggbI9mjpuiLSBpHEdRpSaYFq423pBlXwsvAL+KsiiOmawzVT8bxEKWbvv127AS6hRloL8sINce+rWUu/mbdq2bK1sNLckPxy0QoW8HVVG4KkbLzWDTgfhEGlc5g5GuAs6tGtXXlZQeeO7RzJbR8Ohw7Zf084gCIRq1PXClgpLy8gmeOHbdmhr2/RZmUY/0YRKkf4ct38/wuyWdmckI1FVs59H5WtrLRgzupK3YCdG/BMZs7gKLCRDdU6aBmkoDAK+6+2vjEtp7lx60tmOAxhCNl6Qzyau+wL8I0FxoamQQtblWqoHHzxgnWpRCKd8hNxvCVHt2ggdMV6QzKbWOJDQaSDuPu+bHinsE1ljgI1XI7bqLlVTBKCaQzUIAKxTQthG3iQSdeD0UZ1DyMIgsAPjX9oWHV1sZqaRo1yX1aZ/3LLM1WV1euqG3GW1MUkLZ4WFHMlRYXRNl3xzrt0aB12jLDDBw8fWlZg6zKQi4adAYO7FBaEbBNuARtEDdPxuSXPoWxyJQPjTnLu/c9SNn+pZW3yacQGBQjlIUpPXjTkpzw0Y0JXnazSAgjlElqGogsVlZU1nTu1XvThV/E41q/zI46HHRUa7nS6reoz8QlCvKp9BtYJB9JgE1uKMkrw2vp6P0jBVrYs3Oi+64LCUOGlEIYjkxEF1cCsidykClXbwOK4ACXETSwRNsAgB/grd0iWtBvrdz4iOmsZGDe069LKeaAJhh4pQr8uZFvVyyqb6mIaMVypfl9Om+sm0sKx7aK8siI0Ml0qSg8dMTASDe85oHP37uWw0qooYoFyJl3TdgQeAngP4PJRhJ/zsW6uy+EgzIR4sl6fKYlgVgbbM3NJjp+nbFY2y3RgJ3uJ1PSZOI/YoXOF58IZzAzLdOWYpgFmjhqwKwPGFIkwNcxVq6oHDO0x+aVPG5swXImGLIWvaAjNx72z9Vy0hYU71bzvgyKBCmNbRVSmOgsdxyd2cWkrd0k1l0VtMJmyw8NAV5ZnsvM6pjqxSCAkG52G/icW0E2wY0IYWSB+g+iWabqCmxIOCGdZWWBYlueDGqp0KGbiDcvIy3NiKX/pEmzXWDx32dzFq5og0EJ6A+kNmka/wd33Hz143PjhXWRBsnVJlNAA3p8iJ48EYsHPo5kIyoI9AcoLwNAzYIouXLGQwPvisAKqup5t/uKYuUX6kIwBz8nPSXLuSk5ysotks7JFbNtHOiKtoSkGv5aUhFVzlA/RigrW4fimDLyuQBDbwj+0Quai1euO/9W+Puf19fhXHduWYPJBDgiLbbUwcom6laFZozYWvtEscttB+wAWZ/Hi1aYd9lzfS6GPGolGPLBxHib0EPJQ9U1JHh3LROoOVXwvyreTKT8WTzXFEokUhlWNjfGa6rpkCnk3qExsWgS7nCs6VkTCdlE+eoMV5YUBFyur6qfPWDPzy3nzV1TBYro5CcGkHgnt0a3d4D7Y/DnhiH0OH9vLNsNgGnE0HH1U7gsLbkZ1SGoSkpnBB2GSuQsHlNSkn2aADaYMuWOkc8tVKV/lNtXgt3TXkZsmZ9Z+jrJZ2bp0LrVsw0+kV69er2HjVQWGPQYoF6eyiAyxBLh8EDOZCAkqJ9xMs6qmOc8xwxGnoRGVDTxBnfNAZIjrt54gwfFt/N/MbgtwVyLpmJ2HLVH5JfkLF69oVVQM/p/axL4fIBkcaCU3wP/SZU7PFyzlppJxhkXkmkZYWV8fW7e+Zv26jdW1Tb7KwGBHPJO9ilpYOsCWQXzsLLS4zypa5cNK5w7lTAu+nbeytqrRsPTydpjq6De0z+AB3QcO7XXEyA6Gg9UOT45lBgwCxYCqltEAoaxAdaxsTSKdittOFNPz8ASpSTJjd9LvFRk4Lk3lSHGcnWPONltHQEZkiVr5fVBfOfnflc3K1qZtcUFetKEuvqEWt2zfnh08TTQnUpFIOClpB6nP6upj6YZmjyD+BazUJ9KmbjHXj+SHG5sRNUCGUJJLdFNX7vcLjpNgfKIwfSl291uOaZu+DKIikcjq9XWO5ViWLjEpNd0xmtMBqLYhvLXrm9etQxbFlWuql66uqq1v9D2hQCk1nRtUz4+Gu7YvDTvYnBlyUBF0Ocas2HbgUIj5bk1zes3SdSsWYwa/auGquGW1rigef+TeB+07+ICDB8Jipw7Fjs4QxZlmFAnxLsFmUYMxV9UeItRQ8wqBL1SXiR0KMxEQmVylSBGehQARBKGUdX0TSrqgXAZ1mzufZUGSk9yg589RNitbQV44UhCuJSyQu6pdhzbgziyevxJOWE9+9zZhRWWtuvbsbOVHTWmTNjY2z1u0ynd5NBJKJjE7D0c+QlzBfoIdxMTW8yNgNO2wmUE75no87tWtbQAVWrcakxOrVlbZlpksTZmmHg6jVUkGfl1dw/zVG6bNWbZi1Zq6JhzojkaioUiouCC/MC8clknLUCTMGDMMHIThsjPYNHRlLcB4xiWUSKw2vb62qbohznw2eK+esDJscK8hvTqMOGxw57J83fepLBajOQxIyEBcqgzVMWiPwPwpxXqXrOOLwCToAmPNIAsGbhAaeGCldSHZG/FlgWeC1QaFh0tkkGopQ556HROxLGPepeeuSR8zp28/N9msbKWFzvCu7VbOX71qHQKH5Fl6xNDrvOTJh43u1gVLroZOu3UpNy1GSTgkZxbnL98wb/Ga2rrmvh3bLJGYXGCefEIsjbtcRwPHsahlWQ62w+uYYTOoGuviruuDRVq+tCrmotlcu7aqpi6xpqYJLJkIUP3cePqgvfusa4yD5Xz29amwMn3egqoNCdDnAltv27Z1j+6YnY9YoIy4+cH4uGo2x/exwBcI0DEmHeB4It0QTyZS7vqNjY3N6O5qHtMcu3/3ipNPOPgPvx+j4VHiaUYo8yzsTJGYZh6P9KIz3t+meCrzb6YmGdLolq+R/ywplFVvqCaTvVrWfhlZBHAjC1H83SAtl/r/ecpmZQuo6NKxTKN8nWRq/2rx2vNPOey6h18N50eGDsWzv74pnvLSad9wDDeVwHM+jfNufEVVXUVF2ZRpCPMUq4+1KUTOUVsmuA2JB97UnIzHU3Bir11Xs3ARgvmsra5JpoOq+hj1A+XpQZiUlxcaXt4pEo2srUJtr66qHX/iQXfe9tzKVRuqN6JnW5Sf17eiVavCAts2ZT+uGotGwxH4rinhIzWEwtfTvl+fTNfFkrV1OPhTX9cUpME60fKi6KhB+FlGDO1zwKi+Q4d2y88HhUQVTTLr31ozcpKTH1dyqf+c5GQXyXeUbcCAPfKj0eYYlrCffOH9Fx7/vyXLK194a2q3ztgY0atTeYOne4bh8lS+AkgNaDye9nzWoX3Zxjp0z954Z0a/3p021CeWLlkOQYsK9hoaY/X1MYbgx0w5UPkRpyA/0r1TeUle2JJOkx2KBH4A4UwsySpXoWU7YsyQjeub1qzd0GOPijZl2BsdjUaoxtMCcaN8zzNV9Zj7OPpsmGnXTUkUhsqGeFNToq4hprm+JefHO5Xl9evVeeDgPocfNmSP7m3wUhb2goLpxfBJxp9hKxcj5WTnyhZuJKfHHrXXv94c8uSLn8CvG9fU/eG8O3r27ZJIuo899S6sXPj7cWXFefVJz7SJJtNuSxeuNLygU4dWb731hcZws7783qw3P/5KN00ieF5+mEgobFs3C4ujhXmRkG2EQhgXmcjMxE01Bi6jlVSsGf4tFpD5i1e2kp0ZF5w7fuKku0vat+7bq4twUf8ZZwYh3PPWp1wIj+piSL+Y8ngimUqDzqf9II3BnkZFWXHBXn06DOjb9YADBmnYO9+zbbGjCQr6rCuEHEEYzs4RPcuYhC0guWR7TnambNGIjGA0+gN3/BbnPjTt1ec/+mrRmq+WriG2PX85pgf/8fS7p/7miPLiaMILnnrpU1j55L2ZJ03YL1xY8M6ULzuXo/EpLC+2HDsPEbF0Q2TCKqwkYeehjrlKVfjiQsd+LhzfVkyLQrO8tLd2bVVTTcPJY0fBym13vfL1knVtO5asXLkmLoESahsSHvzAeDKexsYtmUcpaFVUFHX69Gjfvk3BqIOQizRC3T0H9OrdvdykLIu8jb1RCLpgBFoGpFnoOBMUBBB1ypwN3JqT07ac7EzZwo2kviZEOBS977azNIQkCT/w+BvIAesxzcTtOPPr5RtrnmxdWtwYTy9cgAjhx0wYccfdZ4898sokEXv3RNQ66iDetaUJn/s4teKptkPBCXWR4pIQSXltEhxSS2kiUZ+obcAcRtz16xsTnHmcaE+9+AGsuM1pLfA3rqmtEqSwGL3W9qWFdiS8snLtwcMGDdtnQNhBtRnQr0vb1nkd2pVisZpgqoMxOSyO6iUUaSNiBCGEjpCdiIrBkHp+Cg0bNRXFlJlTtJzsZNmCeVRzsFJLhEPQjNxxwzHp5tjjz35ghMDdk5uY0Or6pJGfR4UY1L0EVvYfNfDOO1+f/tWSHv27hsOYiI+l0mDMXMQGNwjC/WwCLhYQZYF7ySXGW9Jj1bV1a6rqEo1xJhVSGDq8v0Es3eA0jFnyAR3KCovyh/Tt1qlTmwH9O8HKsIGdAsIXrWno16k4Cxai+RzhOOC94ol4RKLxIFQVxIo68p1mS8XCJAw9RWIr0wofwUZ2D13jJJAFAwPpv0NaTnKy0ySXjcxJTnaRbMHPJlKaYSExr5wTsZnxyB1n2iHniZempOTspmZhp8SYgT0nXTyuU7tiWHjosc9uvPO5tp1ad29X5slMoGYYjq43pJK+zzw3LaFZNTfwXdePNeM8vwrZwK+sr0OM4bbtSgf3xwbfvYf23bNPB88NDKp36VIGK726F2g0THyXGbYvge8DjO+MPu2KfQ1h9RW8gK1LoGI/HYlGfaaGvoUc1cbWJ65guRiRA+dgVRUCJULUwWdhPNCJqcvZvF1O1puTX5xsgUFCJRU6eIu4q3EazXCs2274zYQDO1962zuwsmDhavD67nvynfc+/6agEPunlq6oZIbRpVW0at2GmMxhNDYng5QH4VLc85kfqJZ2hL4LODdMnPiWmx3UoKK8+JzjR409ar89ByA1NtUSRHMkfJaMHvE1stfEtPUMB3dWLEPRLmZ/l0DFErbEyvRhbEFlmPlsm//H2IwgQDMka5kXtZD2Pic52U7ZglMb8YYlPKmuRlcQe852rFEHjvx8NCbQX3xrwWPPfvD5tDlLF60ishdJUBPM3dRF65jrKy3SvACBBXxskKS2FclHhUGDY+mpJkzfR2XN4Pjxe1/6x5PK2xQ5oEoczSYT1NAl9Ck29cqhm1zTUk5+XrKFGylb9dX0s6ZYLAKmS1ZbIpGzfnvi8GPGD735llc++WRmwsWsxvrqurqmhO/5+WG7Uzf0/aKW06N3J7hQXn5eYWnhmL26w6Jv6Nfd8MSUqXMj0dBF5xwNK5dfMt7BxkWwZgZjqNumTHgyJF7LDXPl5Ocpm5VNqJZzTVfDjqBmiEbMfDkpIrd/4EUs/dr/O5ZffrSQXtzcxRumzVhcVhgpLYqMGNFOvsYyHTMDa8w9IrFH/3rdK19MX2DY1hm/GXvFZcdo2PWbjqV4xIkQTZXHJboVYRSnT4QnsYNsK2fa/r+9L4+u4jrzrLtU1Xta0AaSQAtCgECAQCwCgQw2No7XpJ1O3G47cZx40j1Jz/ScOZPpnjnpzJaZnO4z6enTczp9PGO3M8kkbsdxHDvxHgw2xmBAAiO0IBBIQvuOFqT3XlXde+d+3y0J0v/4HKPAGVOfF9B979XydL/69t8vkk+V/NNs5PzUogAWbIpgieG0FdK1MK7/CFHorM0VWdUVu7U6MgCOA2/QxxKWjtS8lJ8Wd3+9/4xefOqnb1zxgsce3PE3/+0xy6BWMTczZkZWLDMFA1oO2HeO1m3HjtQskk+hRKn/SCK5QXINSCuBnibOQ2wPbWFghhp5nOaodJlLaWCJK0IwnJ1hknIlHM4D3wsYJDO5DXBtRIj0GJdy5qln3tCLw72j6yuKv/Nnf0gBTR/8T08I16KKAqsg5YblDMAShQD4SMeJHgGRfArl2m0NHmMQBGa0EVlamArxDbARhCQFsPWRdM5NuSxFLI/wdO1S2mwGuYvSKeFqltC0pLReee3sO/XAmagc9vuP3FO+plCfbXIGx6vjafpEjNlSO5FGkwG8TZ9aq6gnMT9JadTPEcmnSq4qm+f5CLIv51GKMfkPUZyHzbtMaotDkHzG5Ee05ikdgwEalEXTscGfI1wqoWIqSX/yw9edEZi7qdm++omvf8ahniXi8RiMaKaElc4ZoHfpIJCHyUfDGU+p8zuC8o8kkpsr14C0OqbcS682UoQEZJZrVugcWMBVytAYYAIAYxpLIcEft7VZy5B+8M47LUePtc4iKN2/+OPfK8+OeUjI6aCaKooaCyVu38VsCHitQMihpPAYAn0D8wYMCSg2x0Qxm/BiMUcIj1NBSUwEhqIRCKgIo0GQsvGDWmkpA4JpfQTb1AwtYUkBRFMsSr1EctNkIaIjLD8bQHIp0/VPlDtvvXl0ciZRXrlcL955x0ZCfAUYPFohATiZyTRgwqDCcaiU8HHP912XdXaPtjT3TuNYmqusvDy7uqYizXKmLkNBPEh6Tl6G49oJZXPfN21WSU+6NqBWce562MXiAGSV5JAw1aYTi++EBYr4IkiLlC2SmydRKiKSSG6QLICyCWioNDOZQN2rHb+m1v53j5xSjG1bX6YXc7LTLIDdpxaU0cAcCV/EHF9IRxufY8cv6pWXXznY2T91/MSZwcHJGLqpCUosmxSXFGo3MjUNaZUgkIsyYosL8mKc9g6NlSC46rf//PG791ZYJEVknDGwbDBHI6EhhlCF6I7A7w6QrjzqfozkZsoCKJuUPrdsg44oLGYJefLUhd7BCb29766r1ouxmEp4mEWxpIVQVpbtzPjWX37/l2+9dbSzfwRX+KrSwrv3brtr33aFiU0d1QVSpnxxquFsby+ANAsGbqivSF//cGdbX6cF8+Nn/+R73/5Xj/7pH92XVIEFoF4WlSmkXwR+NtPBjL5jIGB0IELQiuSmyQIoG0Vk/xA/m/iU8QudQ1on0hfZm3augUWl4pQJADIVJo/5v55996nn3hofHbln945/+SfQwLV7+6qyFbmU2QFMxWDmAyBVXW0P1ZN7TM5GAWebPkwwMTz7Z9/9x7cPfqQX+/rH//P3nhubDv7Lv/0cwSFXizqYEwWsYVRbICIkCqgAIkTGSG6iLICyAamv0MYErAqgIHPV1NxuwaxawTqE7tHGL1Da+qlnfnz46R+/rn9uu9h/Z23V//7Jn+cvy/N80JCY6wDKFYzkCB+BQziJce0WqpRS7hxwiGRAjMGz89P+4W//2QeNg3rxW995uv5o8w/+7sXk9Mx3/+MfwKEwkal8YDozON5AIqV9UhYV7iK5mbJACRID3YOK19s30dzRrXUiMyMtfRHiFEj5s5c+eP5Xxw8dbbptC4yKvvAXX7l/36YZIMqgLoK0pgKpYzpGhA1dKThyCklLZvCADJaBocXBJhat0u5tW6H1+dUXvv0f/usvfvTcm99/6uUD9dCK+Q8/+FZFWV4697Rjy8wHgdpbKuJE4wSR3ERZiASJ8Bl1kkix6xI+MHB5bCplMz4xOfHaG6f14rPPH9x/5HT1muKn/uobjz+6Ez4jiScT6S4ighieGWCdkIQzRbWaIV63MWbQKhbOiRJCgTtDsqRF45YgqN9L0tlff+9xazb5kxcPnGqAXMvnH/r2o4/c8+/+zeey030ikLNGKyxRiA8Z+ZGR3DSJUv+RRHKDZCGykQEcxkHYLKK8WE5mXsztTKN9l8Ye/eZf68Xi/PhffufJP/rqHY6VRCQ7aLWUlm1JakjMLGSWUAjDGljcNIwRJJ7X5iyhXUxExPNFgtLYB+82jc/6yiIfHKrXi0Mj0109A8OXZxIkJM25NDz5V3/3s4ZTZx/+4l21m0v0SlFBVizd4a7tqJRhHkZaJiYsG3Eb4AJ0UOdLfRU+Jnt4SKqm3084UUw7omb0CDpdoFsN2QxxOIhRasaR8PohtYPcwlQKHTAiGRSabmBdww7vQPg8ZCkQVNlCAf2Nfrtlel+o9nyRkDy8AmnYjeVcJ42UCQrclNDsJmQqRIWgtmVIFaHoEToCBlUFBwvxJUxkXf+vO5JPLAugbLZLUqmki21XSjj73zrZ1TNkcZ5yKUfiz6UF5QP9Yy+/Ur+6ZNH6Kgi04jEeU66EfGPAMV8vLNp5caine2RmxhvoA0Kco6c7dDg3fnmq/XxnKsDt4vCZhN/XN8o9z9eb1AzCMWZR4i6Kl5YtFdgw3dc1rLfhwQOnDh0+k1eQjadz8helbduyds/ercUFWXplx7YVOj60UrO2HZcKt76SDlPAscZs86OFrWv6LKAmNOS5BwJsgqojca4PJYAGbp8zLQgDgVpLqNa9FPBIomYKoD2EhwyAP2DTDAU06ARDejcDJqskjALqU3POUr6hETeQfcTW14aoR4zFgUtEGtIpN+wjBUYsCT2nJKxtwPVhAzk0lBuGnY8jOI/kdy0L4UZKG6jG0EDp3VlasmTrporzPYOzQxMG6//dD1ree/c0jznxzLTCJVCJjqfFkQQRYFs5jmoHQg0PTUxOX+GEpZDUN+b5gQR6QV+rmoE8UQGcLCs7ryArPc2uWAG9YOWl+Zs2rlpZnLerdtX0BPSCvfCrhoOHTp1s6+oZHh/qhSKeti3dlBz/6OLf/+M7OVmgD2VL87kUBTmLdt++bU8d1Cdqt6/S25pjdyXMqpsJWuYGYFdg2MEMsBsMLih0EGnCTREIbjirACsJAY6YhPuWFpMqSRlHa845IE4rbe5YmEwSyuc0XeuyBJU2qgWSSnrQjs2x2Gg5gUjaQOEWI0h/pYNWBu3eZshXGspJBQO7+ppgWknKEAaXQogrCZhcBNgMYBhqAX7dkXxSWYBvPzBPfgWbmKjpL3y2sqbuP5053dl9vn/4MjAPdl7o7hsY8qk9NTPT0z8GH7k8M5tMlBflT01pBUHAH4u6jOdmZcTiMeN4FRcspjSA3mVCN2wAnqeSsmVMJfMWL67buTYW57m5AAsrAz8Gk93wZM9dDJr8jT/e97Unbr+SEm8eaPrFL9+zgEeuT6uEQ4NLg9OXh6b0ysTglN7g0uZvHG3Oy4WSwLatm578/K7b9m7MyXEt4ocDe5Z0oI05QNjXeb5CJtHacOQJ0C6cSCa4Y+uNbVBhwYgR2P2C8Bgl2lrC12RzBQ02DIfTJS7Y05OJZDIFZKueYZbzuA2gEokrJIEfWpSpMmKuPrKSgaGAAx2Dh472PLVtT5qiiLDi+qRC2eksCN1WAqZYO6MKnHX8TaOnGslNlIXIRmqXJZVwbXRgVLr2ZZbn2kV7VvI71gnLgNJB+wZjTmCxc+3Q9jEzKz1P1laXjIxO9/YAP4Z2C+NxJ57mpmfweBx2VX52NrESFknTjhw1DcRI4ql3GzCqgYXAQTjGfU86DhVWkpmWMc+Oudoy0C89UP2lzwFbbwB89ikepycb+0/Wn9UrTa3dre2X2rtHZ2eTUwOgfgd/deit/cc3VZbu3bXpC5+tratdBccKPNi1nEKNAg+Oe12FqmcgmVOBHYsrDMZsdEEZ4rgwpi2Rts2U2fC2meRs29mBix1jrWcvdXYAsbA22yc7eqYmJ4lFbWyqxtk+rSDAcu8gEEvZimWFS7KV75cuL6qqhktasXppbXUR2DcgUoiHYVgQ6D9cTgG7mhqvmPgGjVpYMeMAR2SmN1sivyKSSG6QLES7lg7fnZhlprmhfREyB0TH/TC0Br4ls5K2dmICxYW/sQIYg6V2hAhXQhYXZhQVgu9nWj0k5s2Mw5bQDiQHPg1BJcOwR+ngEAfhIH0nQj4a7VsxE8LQmPGTiK0AAhMIq/UjHYFZ4zQnLaY/eGddxR27Ss2nPI+cauk/2dR37CiMkzd+1Hy2d7zxo3OnmzqeeX5/5cplevHuO7fdd8+2bdXFwHFzlcDNA2IefXQM8ADEQQUyCBwdfM7lUc3QnpeyjtR3vHe4Sf904L2GxvbeKwlP2y9q0KMtyFUq7TdKGeY5DHCmxAuHF62L3cOYUlTa6SVxOF16VvrivBwdw64oWbqusmzLptV6sSg3vnxp1vLypQl9OYaUmKiY/pIpFikNFi2M3UdlxpspC6BsAAAp9X+mVwPmNAFyVQf6MOVpxkAdiM510MKwn8sCIHB4AyU4LQCKhHT3kI5XFuKJW1YcuOL1inK0/4ku0Vx+nAKLIY8Fwkx2ax9PQMpOhtl5BzJ4Uqs9hXAStjWBDzKu7AScDvTfVdSxrS1Vy7dsXP6Nr+zRK4mZ5Etvn/nFc2+fae7sGZ9qON6iF+tPnH3mh6+u27DigT3rlq8s1ytrKpatXpkfj7mQ5Td4z4wqX1Db0Tfd0tahVyaukKamrnMtXadPnWk6NziLKVmIyijhabGS0oKSIsDYjMecVUvs9dWbF2VnJBIwsAe891onMDsjMW90sb37o4Zm6sQFpeNI99NzaXBiZGJ8bLLtzKU3X/9QZUDA6To8Jzsjb3HWuqL8ykq4zt11lesqiwoX29opTSSwScDh0TTfzZUFUDaCyXCCVaCk78c4AidI4nIb8+eWkIGO+1OB53AuLVObsrVZ45DYVtREEpBrhwQaJsiN3vqQSdfaplJmdhswUZQPaT0JsEIMj66NGuS/Ifc9V18iGPWAJWRhmEL0FWl9DRzgiDJv06fxbQBTCfOoGRn8iYe26X8bzw+/9ZsTza1devHshb621s73D54+9F5jejbkY7IzYzqIWrI4F6Bk8QKwZgiWaHx8svtSv4V5+JHBMQk1CZWzJKdiNXCdbqgo21C5fFXp4uqq8jUVwOQqRZIQl5ihdarCq4IA1QazidCASm4n9GEdo2ozKrBE0dM5ODQ6e7qx41x730fN5y8NXNaLA0OXB3tGBi8Ntja0WW+f0Ct5z8azsuLrK8rrdm2oWgfFxs1byguReSuSmyULEbPpXc7CGk7cRuiEuR/N/jf2zUXM43mMA8KISXqEB2HkalPW3NLcgjv/LoKI/OYddD6RTfm1FSTMBjBziqto/+SfYL5qI4rpU60lNDwO1L2I2FSZX7XqfoKGZTZQ//dH77703Kv1XWNADKJXJmYGekdtrn09rSU4VSSN8wvDBYY9YHlRfmFVaeWa5Zs2b/jCZ9aUrgDH1XW5qYiROahMyl3zLLgGiMKimOHEG0ybuw+4eMtAVltW+cql5SuD2ppygugSA2NwVUePnf/xs7/s6BodSXgT44D7MjYyOTo6fbFz+NdvH6HpcKf5S/OLY3xHTdUDD9bW1a7QK4vS9GOKaqfDtvUzEL8EKMYpeA7APekHE36N+vkoCPQuQC0+/BbneUjCdjv8JoUQ5JrmOgvdEMvw40kx/73PvX7Llf2iBMlVAfdNJhnUMWJ+CmcRbPXk13Y/9sTetqaLBw+26pXDRxrPdg32DI+L2eTipUC2mpuXaQVi7crlO7evr1q9RK/s3bPRjXO9V33ICQYuFgktrI+H0OqoTGCMP9F+Q0tIAKFFyAIIeK3P37ehrnaV4zqTI5OHDkMI+u7hplPNHZf6x2auJNQk+LHjU72Drt3Q3P3Uz95Zuxz82Nu3V332wR1VG0oLCrJ4WDCA6gVFsljtd3geagiG4JTrmDV8qvgi0BEAtXgQsk1aFLGsaZgODtVPzXOXWL9F3YAcQzRStltaAPGSZkBDCJM2dp+JQOgwM8u2tm8o27EZ5hW+9a/vHZnyPzx89tLF3rXrIDqq2bXKSiaW5OdJGQTC1K9dzOBLRn0dTplnvKmJG1Nmhv8+8W4LdITIoT0EN7D5DZIliyAmixXnPf7l2/XPX328bnzCa2npbzjTVV8Pj4m285fa+0dTM0mSTJ1tAeLY1rbe5199PzcrXpCbvXUrVDK3bV23e/uKFcV52gMWUofZ4Mpq6+TJeCA9GC7E0zlgcBVAo0EDOZ4fKvzK4NeH5Twc3+fQCkesq9Yu7MKh9FasQkTKFkkkN0giZbsqFBub9IMcytNYiWYO8ACD38Z9gmCy1FNFWbEvPrjFT22wcRJPhzskPaYdrwAaTcDW+NBtqR/s0sGjmAjNQmIga24273oEJoYAmk8oyRVBJkehuO3oEyF6J0aSguRkpdftKt9dtzL45/v0yvR0orV14ODhM8dPtLZdgNaCvuGJqYmZybGpSx1DDQ3n9MrTzqslxUvWrS7bU1e9Y0vRjl3rLMxLMZG0XVuKORBDIJkMUoJJCMhD1xFAKCDhJULbRoQNdQwDf6gQ8Tq8dwbB9q1YYo+U7apAHhTadvWmcbHzWe9on1PtDUoiXYUJChKD6XEcenVF6BTplyGv6jA3zE8C9CXHvQRbao4CC/uqsPgXphY+edAWWASanv2whVP7rNrhTUEbVxD2lFBsRDHxnY36kJOdftvO0tt2lgTygYExqDQcP3bx2LHWM80XLvUOnx+GrKaV8DouDnW1D77+1oeZOVnlGNqtX7+yrCBn521V1VtWLcmO4Z3oEC1uE5jakHMlHwgj4cKIkGY6gSFFkTSJ4rmZCWX07daL10AiZbsqWFoIIBZRzOwhSjg8w4VwoUHSVO2VJ3xHmzyAnIUkCqYNOMGmSdMqRYiDKLSQqLw2B2q0y1ApWDhQ8wmVjWHZXumrlIybpB+B3lTiImkr9lIHestDFAUJwhAGF+yfAxlGWZIPNrnwwS0PPrDZZSR1Zfb9oxf0SsPpzg9PnvGo21DfPDE8cfoyNLKdPnVB34771MurygrXroKhjZqayn17N2fYyYo15WHiA2I2IgHMMxyHJ+EjhmFvaWAa7sKvx3Bu3nr6FinbVQlkiuu9Asl5vS+xHog7SUCPf+gu6b+40JVJfCHNftGWA0GKpD1nsvTH9asBEGlR8CHJtUkRcyo5v/KJrtMHii6C4+fGUEBZX2qvN8DuHbwIArlP/bTg82eVTBgYpBDjzAbgQeAz8R3nzj0w+vCZO9crdm9KOv/jv78461uLCwFCpv5wQ3PvWGdHT0tbd2srZFZeeuNo3g+y02JseWlRpg0Hz8vLWbth5Yrl+du2rDQtQena7fQ9XxHXtblt+z52F+BlS6noLahqkbJdK4Q5ysLBTUtx88QGJ0gaUkjGwoYyipaCQ1EO/SWh1UxB+YiQFDbvOzpWoxKR0IXFqAlX5v0oNGjX5UoRCITmxvmw8KUow/Ee7FTD5m8FsIEAQ631kFNkJ4f+MkDStKA+jncHIRaYx0xbG3RYueKJOHMdK/iLf/+wttth4v7rd+pw9cMPL7z3QVN7F4wa1p9sau8YHR/2ei+NKFPtVJb92lEdtRYX5hYW5OqF0tJlmVkZX3tw7ZYdWzMyY3NPAAsrjTSybJFEEsnvUCJluyqmiYXQq30npsMEXmIhmvJ8fYiQ8Kuj/GpY5obkJHNNLiwk35oXMp8eua7rtEyO8Oph5/pLrLD1eL62dc3v1zTs4Keu+aS52bAHJyNm3snxvuYApAkU3XbVLK/bWWbua2zSe/9w2/vvn2lv7zxyulOvXLk86QeARNjTP94zCLmW+saL2tz99MXfrCjNj2kfHGaArIo1pcuWFUg/WFayZGc11C3T4k711jIOaU4C48T4xSLAqP7uPMvgZ8tAOxfQ58eCwEe3glGEkNDehYQw2nTkMKI9CU+bd4qmE34JvkwRiuOOprFbCWxnuaYDxoBkIMd0OHcLAYP2WaCZ3WBaBPgtLACcdqRskXy8+KaDREFWRv+Yl2V/9v6q++6rFso6fhwyK11dPbNJUn+85XRj28UugK9OCiKUCpLBhXMDUFHBDza293Gk5IulcRqHfjTHdYqX5TkAq6IYdKFYixbllK0sXrEky7Z5QSH06CzJW1S4NEdAjtc23n1erqOjRKAmEknghuZwKCXhOekIid4vwvVqLeKeIhmBooEPU/wxFg+8WW5zmEpRYUOZdsIDGbjau8VxRO2JI4aFwENqBbHxgwvwNUbKFsnHi+fP2swFGx72i1AmdSgIU057a8FAkV2rtM148it7mtsGThwD9E6pnAvnuw+dPu+n/KHBUQOporezpwIdOyamEgR7OANLnhscFb4CuxQg9BMhkrPAti0S2GmIJ2+x7Mx0vVV9/QYBGlKc5RYXFxErcKhdWrK0phbqgd7MTMWaki1VJakpnyGkUjydMZKprSRRQZwjPKmEyYsAMqeEhrlRpQB5Wx89pcwwO5E2giNJA0gV3vMChJiRskXy8ZIONJhCSV8ZH1VrBuHKgHaZnCpwl1jaXG2rLNi2/h4LuyV937d54Hl240cXTZelgGFHlfT8IwdPnewY1ittzefXbFjtxmLnWy7M4zdcHpkYGprijuNP4eAfoUPTSUtrGmggLIwPyjNtA+BIG4KJH76Kl6lyc7NyF6cp34rHQbXWrSldFHNrtlZu3Vi2ZQsg1rjQbQCmSwjfYHjjqIk5r0PnCqDQ2wB8g0r7o2a4xFqI/rJI2SL5eFESCokQCYWaBdEPpcg3KcHLgv3qJyzXhWgnnBZSMITkEcdmNTWrzRyTxW00JcGeukqJ4V/H2a6165dzqlJJLxaH3ej7tLujt/X8uC/kFdTRd9482tk9wDIzmts6p2egqbp4SfbszOzQxIRKCttxfdOYEojxsamJwTHucA8fBM3nevTFPPviu1mZTiHOENZUFK6v2lC7fe3yZZklxRChQhkHWsQTOuRkyAuPyBcS3Ezo7tSvYYVwIb7GSNki+XgBRE4o05Ow/wP+T03lQ1EwPn4gbdcJAHnFDpC8AXQJMIdsKZK27ZoME8BfwlwSiWk3D+3JhqoVhAgvJWNOzAprJLK8oqRs1VLQbsCNt778cM3srO/G3RPH2iYuQ/Zlx86NvT3jx4+38bTYyOhU00cw6bthe3VvZ8/ZC32TE1f6h8b1yuTUdCKpYzI5efnK1Dg0zbS1dFuvnMjMzkhPc0vzoURRt7Xy8cfu2LwpF9vgTBJFBUIxGMBnUAdikRsZSST/v0mkbJF8vAhwIbWhCkiIh4epPCA9F8pA0OqYRmIXllQcy9zQUAbFFMKoAz2Taq5SQqe1DRGBrWM3fBtQX9ockWrRjmmL50tiE4dQ35LYiklFWhxm+GtrSqi12rxncVZR9aYiIQzsGXRaa0sbCJxyJbEzLX165eDh1v/z9M/d3NwZKft7IURMXfGk501PJ6cnZ4cRVfHE6XMvvHEkb3HWQ3uqyytgzHfbjjUry5cQGSiY5Z+r5SyEIxkpWyQfLzY0rAmoUpmGFREOpUELGII16D0ZeAnuOIZoCD+kCMPSGdHxnicMXgt3AxEHRlluBQry9ZJRm3jQLSl8ifg0HDo8IQeIQV94JIvYKU/HUXET6cGgvOXDPB3CGCEeuyU8CaibAFPh16yDmsG2DXd/7fe35+Zneb7f2gjwgadaehob2482tDS2dUkzkSCtgb7R4e7hptMXOHayFhfkrilbtnpl4Y7aqvvv35KVjqFdlPqP5AYJpOm4NVfHJ3M7j9Gr+4c7CBw6D2ARdh4bxYvPQ1jw+faAq8V9x7z/2v0cDvPMg1oArsRvvU4s95owCv7GDPwZoK054TEtK78Q8Oe562zbDiWKrTVlQuweGpo63tA2MQu63dLa1dzScaGju39w0k9C9uVS90hX7+jbx5qefvFQ0fdzKysBQuKu2nU76zZs2VQCvbNo3RVEpFB9J/AwwPQPoImaOBbm6M09CoLPDAxHI2WL5BaSQArGeNGy7Pv3VcbSTOp/mxfw/r7xNz9oO3AAsJLqmzqGhidSU7PCT3R3DHRegBr9gTePFBQs3ly9+u67ax64d5NeKc1fBNpGPEUcgbqtVCCk7yB4sCJm8ogrRVJKq5lgJIiULZJbSPSOh/IgcRw3EysYliTKYaSsOPebj9V985HtemV8/Mqv325+8ZX32/tGErPJ8SFA7J4NaPfAWHf/6K/21//PHwDSzI6t6/fdUXXvvk05ecBwa6FNRSJAhIwzQNVKcgHNZYrQlCGsiCSSSG6ARMoWyS0khNgmy0MgeworQkpPIlGREAQbx7OXZH718dueeLROv+fs+aHX3zyuFxuaOs+e67rYNTyT9DvOQ6qz6+Lg868czF62+Au7Nj74e7v1yv13r2OKBkHAbSjuwemUbdkwXQxDkkArH0kkt4wQC6iHlJnDN9xaDLL7QgANpUWwfTnQMZYdEK2GomJN/to191uAKyNmPb/+RM+vXz/xxv4jemVk2r9y+cpYx9AzHfu1b6lXSsuW1m6pfPihXbt3rlKmsGEJrb4+Zkeca7NJkUTyqReoy0HzCsDkz03K+4gTQwUMDUOew5cBlzDhA6TtAhRPL3JFs1x33+3r7tpT+adfv1OvjFz2f/6L9z881tTYMzI0CvgRw4MTgFf/wv6qNaX37N2qVz5/7/Ytm5Zx4iPEX8SOF8mtJGRu7C+QdL6Cgeyu2rVU5jXHBigagp3KilIRgI0CZmbtdwYwLLBqNcC5r7TIjq2lev2d99tf+Pm7euWDEy0dA6PJqemGoy0nT0AH2d8/+/Lt1ZUP/8Gdj3yxVvpRNjKSW0lgcBTTkTal8zhfSgmm7RuxA1Mtg1kCHdk5HMpkKY7Y71L60ELNaCCSCCUILH3aA016Yt/ulXfVQV9LQpAXXz7x0ssHTjZ29g9Ac+bl0dlX3vvotQ/O/O1TpbfVbYyULZJbSUg4xm5dM0GPQ/egCFfJIwjyGsBSLFxB8iMLmmDCFdPeEnMAxMwYzDRKnnhk+2NfrG4+O/7T5w7olddeO3S+bzyQov5UW/3pjkjZIonkBkmkbJFEcl3iKWYSm9pDtSmzKdm8Pqfiu1/SK3/45bvefvX4+fbuoyeaurrHImWLJJLrEgL/GLZXg4Jt62gw3Yb4b2tlTs26h5LCP9U8+PyPfhMpWySRXJfgSAR2QiqYOJoLCpFnz7L1Sw7huzaV1P7Nk5GyRRLJdUngz3AOZMs4uh7yozMD3aUEFQZtHXKZkbJFEsl1CbEzTIVOAma9gtymCqH7GBKcIJAJcExGyhZJJDdIImWLJJLrkkApJPOzGFNU+cBeZDGDNkmspC9inDEpfU6j3shIIrk+sa0EJVjpRuIjgXR0YX7Soi7kTQJmOyqybJFEcp1CaVr4N+Cic36bEwATJ4ZlIVK2SCK5YRIpWySR3CD5f+XDudTCXgfDAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek2" align="bottom" width="117" height="119" border= "1">

 1. Normálne vydýchnite čo najviac, ako je to možné bez námahy. Potom vložte náustok pevne medzi pery. Nadychujte sa pomaly a hlboko. Súbežne, ako sa začnete nadychovať, stlačte ukazovákom kovovú nádobku s aerosólom, aby ste vstrekli aerosól a uvoľnili liek. Neprestaňte sa nadychovať pomaly a hlboko.

MorjF+RHyqdMJ1h9VXvbZo9bwuvLv5htTUVOK0XS2jvmdk248odOFGtqfT5u7Yd+twy2uJ9f5R3aDWSoUUk8OezQXjLC4VFqh72Wf/+M/7Z+JzsLoKNqU65eTpX7j81GNmYHzShPL1hRtXrG9p3Nwe5hAe5TWlVdXpdWvaaqrKP3LaAQRZaBUYiL5f8Fz+r3tfhZWO7uDsc44fVF+GIy9tCT9jjiVNp/aNi1VsFdXlqaTbkfPBMlz6JnYtHHTgIAAphj0M3D5Q8Tri3ccSFKNDxKHC6NBNukMH1bW1ddRVTyJIFJ9t7CqQoODaicbEkrZH86MDP3TtOASqDEcYYnUotfk9DRoZa8RSQa7H9awVqj0N+p1xVKlRwZwt/z/9jP33+fmAl15Z2NWJ/GLZirJ3Oct+IxRnd9rSCBvQLi8v+f/Y+w44q4rz7TPllHvv3u0dFnbpva00ERRFEQTFgtHYsERjwx6jxsSaqDFqmt0oxoKioNgQpYgKiCBI7wu7LNv77r33lJn55p1zl5gQl4j/76e7MiawO9x6zsy87Xmfx45EsKW6nwSNROH+Am8cii9FgYDIDBpROnoK9DueqxwDoRBiSCUKbUf6libmtimtkFKH04i+Yu2+39z13NKVm/3+Hc31cnNSb7p86iWXn5wYwK0GUx82NH/IoByoKRwo8hBbAPgWA4804IHljuKmGYg0RGfPBRLYQCBw9mnDiVLbaQ2EhPpPcQmpDiA5lZ4Wzk5Paqyol85OQxN4mDpQY3E4AkDY9RBfGcT8VNMdkWcw8+RJPHRIz8VLV6enQptfRnK4eG8F1c2Wlqjtwf43jYDH5TZnhmXYtiq0AP9zjEqDTLCtOm6ltZSeJagtS+Pph4QMumnkQYDhiyD/jRujscSAOP7EkX+f9cGObcC8Mmx0u997UOHhcLxqIsFzY6nJSTLM65wF8d7e0rpI1E7LSBZ2PK3L5QmKgUPHRzd07PHd9p4SrZLWgDCFoMeYy/9pwmC2W9YCe++ZZ9958YX3i8tqpI9pqm120nFD77774sEDc5BiRWbqMINLLbhBdY1HKE3UlLaWohsi0tNgflUO2uGAZ33918VfrAGd5IJenbNTQlCgYKI1Ay/iegpKlty/gcGg0btr7vYNRXJDuMJvbzU1UOQi/xMNctwHhJOXgHKqGDow/60PlieGwV5lJodVahzNm7Po5BNAhPnYMT0BE0BcD2oSau/Jw0mEHMelOIoRwLJt5pg6Fx72OHaU4Q0ZFnOFATgexv2vKy8EOKRWWXkd1UlSRvg73Zof74CMlWJnodD1lJaWZJpG754ghLavoqm8oi4zK8WAE1dRJwK0gau6Uccvu7f/eOLIODLa5/hue0867jEbAJpWHBGtf72hdO78Lz/57KsdlcDCX1ZUKS0YCZj9u2Se9zMQMJh57WSTaJ48+RwmTz5dwSmlP8YY0sB1TTzAGYeQ7ksWU19bC5ROpKXiMa5hxcXQNy+DmsT2IjoJoDhoxn8ugmNSPpn7+R7SvSAXE3CPd+0s0YDQhEFcheM4Uq1NFCFU+5XvCiQI8mkc9eyeKsOSFuVPpiYGofqu4x1llXPmgc7JyKN7BEHLwXKxahaF99P++fKnf3h0Vrce3Y4ZCYQxkZhzxWUndgEEjDBV40/MYZZBXVe6z7quMHQgGuSKvdXN8mIW9szqosADHWHI24fAZZB3gRLPMHTb9TIzoLaeGDTrGiL1DZE0UB1VyW2klNyZ91OAeX63vRdz5YqRi9NbugIAls88/9HCZWtrqps0j/kaa8G0cGH//PGjB107c2qycppUX7nHpDtpgE6PH9swz6ZQ1pP+RdTvxINgm+hyDcPaZ/FPBUTriBbvq/BJkDpnZoAEJQ4oKRyV2gHYMyiyEpXOQfFYjnXrki4jQunNfb1xu3o7+RAKxHTAh/w/ODPqOKCKgkInKCMj7DpeSwSiu/yCHDNo2p7QTPONNyEKDQfNe+8+26BUODL+0/2PnZefFQ6Flyzf+OEHgALXDLRi6arnnru1oEtIU70Ocr+54FKDEpiG/A5GXR4xz816o6am8Z7bLuwwThdgfBTOVnFmY9BnwshTN7Q+GhMxt6amIS05USjOAWBcknEHIBA7Pl38d9t7JqV/e3LhK3MWf7Vlj/zVs10MfFRaYmbKlInQm3zC2P7nTx/DNUcApTLkWuRllnvJgy3i6sQUto9vtFzQLZU/hjSlTwDBoCewahyPV7+5EoiUO9HzjZyWnZspmDAUVZHhNwEppLZ/m9CBm4W0fr27GAHDa7FLKsAatzRFjYwQ2DG50P1abtspNN+cEnlmeJSTUDhkGtRWuLbsrMQgoY7ryvVRE4UF9Ne/vbl1e8mNV08cO3aw35ErI9YTxhYsX/zgB4u23Prrv8uZbcXVn32x4+lZi397+1kB6mdWoAbhcQo4f99cU1TREH337WVdO6Wdc/YxRBGw/yBdsP/HA4nWyyLktpOX1AoFHCXPROR+TCDl5VXdumRbCuHJfRYQlUNDR/beN8edj8x/5pFXq+patJDSggtYJ44dPO20EUN6FRQOAx0SxjDsB1ADMFzfgYSEirz6uk6xNHfEJ9IR0rEEo8WZG+c6R8jjDIS4sYiTOACDgwy7eXZ2iq5qgNFoBBMXmuLkv+DWPQShPFfqGvGKEBJOvwF5iUnhSMRpVo7irh3lQ1NyNJSgpBYVZuXbvyOIYyIf3g3KkfKV5RuGE4NMVTWSk1IDyaG6kmpkxOtP0aAxf9HqRSs2/OaW82+5eqIG9XfpXsWkOz1xQr/kp26VM1fMfGzbjtJnZr3Xq1/+RWf0gXcRIc2LGdhULIewEF2v+bGH39u0ce+lv5iaEta/AU1v3wMAvlyR1hDpEJhEZedqqoEtDht6rz7dt6zZ3NQcMZITNOWYAHE16DZ0fDaJ/9x7cjMgleYD6R4hnT8MFkwFJIuX7/rr3+Y2NkcT0xIv+dkEOXPWaYWjRveH7D6ow6nnE9TkeCGgEmkSCGpoCOAqkOeSG1IjcgX7+olc4WAoqMm1spdTfNBBgDTMkCNcpNKqtbVNwIVJNShctwYE0kc5oG/QWq0IZqdpXTOTqosr/CBtV2XjUaQnAaUUypVkXBv+HIKXh2e5mnSLQbs9oOsWRvsrgO+9V/ecjMRgpTTSVugXZx4jZzZ8tWnlln1R2/7do68kqPr71ZeOpzioIaeZ8WNHdJMzi+bcdsoFj6xfvf239z53/sSH4TpbQh4uEeZa8lu7cAVmzdv84FNzBw3t8cBd5+/fXX3JbU/LyfNOP/6Cc0bYSt6VaL52pKMjC4B77SUkQsRR5yQFAQzmRh15TRsUj2CIktFdMzd/ubUhEstJS9KAQYOBMUTop0AmcSTPeWQcGT/M+M+9h6GVx+/BA7iWAMUYtHsnoO/uvvPZpqq6fv3yLrl02lWXHq9BBsElkAn0QANInW22FzFoUPpPyDS5nzLBzYKHMLaZq0ujpyu3nnke1QyP2bQNfIkaiKCAafmuF8dEw6oxlYAIltYq0/NfR0ZaqidDBtWytGdvFQfJWYKozlU+jbQhFaJSbVpc3DhuX03DWLt2o/xh0ICuuTkZm9btxi2x6WePlzO/uuXMO2598vWFa41me+Ydj8uZppboLdec4GEryYj6hchOXXKe+Nv1V13+4PqNxS/MXy9nfnHeGG4LXdeR5j39KuRjZv76r10zk++7c0ZqIt0TMRd+vkFOFuTkXHDuGBMSSSxONEhNDbLEHvkBODgPa4gWpAEsQSewLmpq6t2oXV0DIMHEcLB3/170nRWwyPzOY0jIcII0aSpJR7d8B9k9jH33ESMK4jryEiB2xwNz5Mzyz7d06pp+/x+uOe34XsLzsxHSO5fLQDMMLpRbqFMLYjGg63MoglREbRQHTUSl22RpUDhXOA/pJ8o3odRQHbdt2V6hsbzctEAQktS7SsoFEFELeWOMQ3lcnTunQiilaNGKivbKs4Hopsb4Qcxk3zrAq0NCJSFxOJxQWg0+p64TaNYFUhm0ZhVsjwnHnPLKy7d0+e2bT70wX0QhJvz9H19atWLTr244Y8SonlidETENDe2XdfuvL3rw4Rf27AV5umbQDBT7y+oefOjNf77+kZxxHPu3t8+YOqGb60WJYSSGoChfV98A/JuQcRL+qcFAcMxD7afjG2lmnFBEfnLqNTQ3piZYfqs+dp2cnBRNoSn8UhMTgqjzrv3HuYceB617oQvhp7w1BiSL6J13v3xjgZ8oJ6dMGjlpfB9os1FLShog2GgGggKaCVdTh60lXIEopz485YpfPJFfkPPQfedxHgX4Zbyah1zu6NgUoJzX1ucTws3OSjJVamfbjuLi0saCzkm2FzUO1VzTq2ce8ECqvVdW1UQodqXlFZ7P6XSIDe/nOWElYBV6aGmpiet3Q6mwoT6SnZmJg5YTiWzeBlJhUU+3CLvvnnN698i5/fcvyJnqyoa3lqxatW7bUw9ddsLU0XLG4hBFnzVl6PRpgz7/dIcGpPSrFi9ZvfCjVWXldb37Anb84oumXnDOUE8YOqWJhi1UWjUUsoD2AtCOVIHnAOjNRdQkCW1//R/P8DwgvtFAiZabQZMho6Gmqa4a7N4JYwcRkI8Cci0Rl7CFLwn8Pj+B3fefS1BA6l/dY2FTBLSzz726TG8Arthg59QbZp5FOEOEUVXsdhniXhQwkqqBR85gFiPYgNoo9WxFzvDVxm3LVnx96aUn53dJtRTnOryLsAiANuGYa9sMye3KWMQ/8uvrort2VhTkpZrUiLM6fPsTIW0dMCItcNf37C2zI4JRLq3WAczutw1VqsDxH31wPWPpaUlVtQBujrTEkpOCntyQiFY1KTZOgF5TnbkzzhvXvVuOnDnr0vtr66Nl+6ufmr1s8qmAwLa1gAUXxd25oezUGcCoW1dRb6YlTR8/OK97l2uvBumVzGTpBxsxwF9FkNYUyIDcw/Yd+5qiIhzgkHNH8ZYIjK12pJYMWtPKWw5ahlCkO1BGVxe2cEQfAyQlIEft+yPwN+Q5O3qKU43/XIjAYKvS94ZG5V3euK14+ZebsTpxxx01oGeXFExinAeVgwn9doYZFFChcogiX+YECla63FCIm0qZ44KLTr373ufvvP3Zvzx7YwYQsqt3hJNNGkYPo0NSNkMXqqHHl50GFCiM+i0JbY7stASD4oiqc9RHmkEQHd5Xj/P/0W/12YTfGgQpW3iKEPI6eBnpifX1cADVN7ZkZSQlmFZjRB7eUDyUr6hRW1pIquPxxwAJ7N23zbjj/ucahbZ21ZZ166vlzOBBXVxPXhijb/9uD/3mEjljRyODRvQbCd1SxO+HkEEwJJUhHYzCCVmFBVCz+eDj1Vt21Qzrn4o91+d9k+tXR0Ro/xM09ccwDNOIKUUaafltt5EIj9tetwJoRD7n3OM3rtvrcvA34Xu3Mpch1VHbUciivnUcnNbnzNdnEjjKtX88u7C2oj45BWLlKy44ScETAq7rGqaSfeQxwUKxWCxgWUiRBcklyIAbR9i2bihm5VtmTpn/xqL5730+9LlBN1x5gl8HUIsaA4rlUIN7PJgYTE8FCFJFWUNdfbPSN/e4T7vy7U8sLCzIyk6tbwTjawRCNhNJlh6LuVbgEJGSalfX4h8S7r90XUlOTpqmNu1+6SLmZ4cDRrQetURgNzLHoUZQngbNsaYE1Th/zYzxtoZuv+PJhprG+x54Rc68+c9biO5xJr1x60KfthBzig3G5TUOxCEdlEhrahnSg5BOBTvzZKCXr6yq4lFpXXOwDkInmjoRNBVpH/LS/XiGRZQ/6RFTTzAASYCnToTyzOAeWW/N+VwuGtOM540Unzm0X7Ubs/49xpEaw5FxZPww46C9x+V/cAhhZKNmtnDpWnksFQ7IlzMnThjAAAEVBT/TVbkWEvQ0V7cUJa3SY5C2rIUDDtICclfVLIP5tdecfdl1j8556b1LZhwfCKt+UwYgB4VgEG2nkkFSz2NpKRD8IMfbsmEnOXWIxmIqEyHdtW+nl6YoJzdj6+a98ufinaUvPrtg5jVTDIsK7hNStHlVDnQocQYZOYQyM1P8LFFlefWxR/dNzkopLa+ubYB4r7qmJWzKr2kmmAGusrhY47+8cNw/npq7eXvxBsVP0yxQUBCmEQMjR1lrXXVCEWkSsOaq2roreACwPrbjEUTFuTMAvTB+6qgc3QEkCIn3KwvEHYAaW3o7SUbIFWMofQvueJjw8y+e0mlI37tvAJw98tiOLbvkhbVCQXyAc0TD34BOdOTxn3vPAzQz/MCQ8d7Sr0qKq0SATj8D1gHlAGKk2BLCxoqyQWgRoYUYi0E/O4ZKHeMsAC2jKien4hPH087/2dDVX0584pn5L7609LrLTtCgXAZ+I0a6vMSu303ruR72wZkooGjibYZMwHdGdWR16QThAXPsknIIsRwm9/shLTbvlp2+xN9kMWflul0zgdcIWYckUAF6bOWXQh8nYcwlRB/aPwsrNt59tY0WYakWNLzWtwDksjnq5OhpctO0OCikFhC09mKcErRAF0k151lQtqKGouw2DriLrc6vriQsW08RM+Qr9qkPfsM1fy2rqf3soweEh03qYyANhBlG7cYpQ0QG9uqTm7qM9aZMHDhlYl8eX2OkrMUJW0R62lEFeDKk787lt0PAw9HR9cH+cwUTbPi5XuHE3vtgpdcS7T6sx9TTIPZAKtRwHIZ0K+qoDLhlUg9MmMc9Eg8TkQtFVId7VFC/im1oLn3g3vPWbNjxzJNvnH82RDvZyUFAdFIR8TQL+0LNGPCejmeZxO9jULJFMYGD0vClJEFPBDasysp6jyPD0H0gPNW/tdLgMQb1c3WTXSwqKmtd+ckpQvhQ9qKVuN4/e/0/DdOgajfU1TUKbCQlBAH7rFZ/Q1NMvihjHDaVWmRURw0RXucA0NyyYCfhQ77pt4yx4wY31UWJQJhGHA++LBac6vJgEiZtH3vvm8Mn41AaTQqgG3EqqmsN0wJgYbxTHfJOCKpDXkcAs7Y5DrIe0AQHF8jUjQ3b9rhcDOjZNTPNt3LMESRquwFdDnVdmDp8OXAoCyU0RxGnkECmghDb82uAcpXQMGUzZ5593ox7brj+CTn58vNXET3keTGTWFGlBBLSQfJAnozMjdsKriNXKJ4vj+d1ATYraTt27d4XcXkCBdKrQ3wxbGRmpWuKQEXeyvKqetf1FEHyIe7owQluAckAI0+1nNXVNDZGnMTEBOkp2RGwe1t3lhUeVYDikHAfhO1t2li0u6KOEpwa/l6651dfNXn9lv1z3183feoAVZWRhxvlnLZqmLWP4R89PqMOj68vGLXVTfvL60IB0yQIcx9NJTx5uEBdFXd0s3dwjUEwoSp1JaXVRWU1xNC7ZibH7YDQrvrlo7u2FD/25C2D+iiySgx6Ob6yMVerwYty0D9lNsHBoEpFCgT+pyvo9CmFfxrQ4/UPVsjJae8c+7PTClUSXzC/zMC4ibk8zbGuVZcBgmT+4vVFReVnn3nMwL4ZPQqA3oMkmBU1dZu2lY3un+lT/OM2yVd6987TlGvqeWx/VUPJvtqCHhnxXoc2dO18HWn19RRLhtK4I7hLDnzlNWu3l1U3ZGUmUR17KnW+s6gMAWOhJw9uv1hADDr//S9jDRH5HpnKYitVwsPZLbrm3HbtI5v2VBw/+vG0VNWByhkhjIj/H3Ka/3+HUJqM6se4Z1Ff19QUtRNToaUYx6NZ4VONy2WI2tX5chjjSJ7zyDgyfphxcH1PWAqk+87CtfUNzWaCdeJxw4gP4JIRnRFatnrbvLe/GNIXdO1U37j0E3ShOYypjj4LtEQZ0154Y8WrsxfJGZ3ZL73469RkS551M395xoyZj8jJF1776KzJw3QdLVy6ZcXyzXLmlxeO4cHEtxesq6yrMjz4AHf97kkZVGYm6j27n5ISBj4lyzBqq5pmv7hw9IMzWJxd4lu/mLRvw4YUZCSDy1dV3tAQiW3cVtajd+53bAvzZctkgIJ65GfL35d9vr6qpqlL15zEBKuuGuxeWXkdqJsB/FNGufCBqhqdDz/+Sl1MNKBXrvY97J40pNPOnTysvDYtPex/brD3gGRw2ktbrQKI+YOr64lURx/8btsxeWlloI8p5S5kEDyQENZVtuun178nsM5V/WDF6p1a1E3qknz0qALhi8gJNOW0MS+/sXju/CWnKQrNQX0zTdVp5WkBGk+PgqNWWuc+cP+z1S3wrOH9CxwvgniAM3bhz8c89tw7cnLpsg1btuzv0y9p7rxPn5m1QM6EM1Nefem9deuKsjOSXnvtLjnz+J+vT05MHDm6h66LTLWFAgEzQpvXbtqpoRjVDxVHYdSze2a/fFj6y8ob5CL+cu2OaacWHkZ20PdC+/UrUNcAV5TX9hndPyj3XkW9nCmtrIVIBpxOjlSP72OPvvX11mIZtQ7r3+2iiydp2uGnzKWve+3lJ8Dm92yfkAIDH5vR3vyx/9R18X8PhgLy9HY9z4EuDT8zR33aR5Uo/4nlWhwGIufyh5XrtsvzytBlmNzMuMqjYGPKCT0vPmfCU/+Ye+VVf5Yzb799X2YSAYQ0kHYqNUMUdYWVk5Hwz6dvGzCws5xJCAH20gUaoQh3+bRJo+TkBmk8P153+6CTrrrujDOnAcThmNHdnbr6n007bkhhn6OHQWZl+OAsXTMYdh2md+kMNJXBgFmlodqo6zL9kA00XEM6dob0B2b1T1Zs0hx31ZrN8pmY+pw8bT0/XgMk/7Kqcu/07gHbGOukaM++yeOHJKcklSHoSCivrnMd16A6IUZdA1jCdxZ+Ac8h+NRTxuTnJf3rZb+RPv0fB9YIVHQ8yNBjP4kKFT4kDqlv9KMZKM7iqDIu/94Sm56RkpmS2NTYsnVncTgIa6xTViYF04dEh8+0HLz3KOY19ZDqqKhtlKdQ2LJCoUxfP82TziVmf3n0F1t2FC9b+rWceeXVT2+8cgzjxID+cnCBuDB1uTAcd8SIbrPnr9Kg9ByzsKiqbKiob/zdrdN/PhF4u/7wJ3POW4t/d834/l1TBnWHPIrrONffdIahWIlLFAP8h4s2jRiUP6BvDkLMSgArl5YWKtnFamoaq6ojOdmq8Q99q98F5BDMHTQA9p5pUsdh+8pqgQUSf4eb+o3dInr2BJ/TNPSqqkrpIIUhgQnrqK6hBVIsBDSlP/pgjZzZVFRGCU7KSP7FJcf52ZdD6a+08Qm0Wpcm60geiaZv67D8Zrq6F+1j9wnBDnzSA9Q6/gGUnJqQnhKu3F/T1BDp1AnSyAWdc4XjIKDGbTdNUoc9DuqdxbSiUcELZUAltKy0JCYcXYUxmMi4ztBR5Pd3nHvcGuD/enHWuxefPzIlwRLYjeMMXfza/DWPP/N2fUt029e7NCVPJ2RsZBJU03zsmIGnT+wrJ/v3ytu0vWTl7sZRfULlylZ8vnRTz+45juO+8/HXz78GQg6lm/Zed9M5f7rr5x73bOXLpSWFBSJy761atXPaaYWaYiXSuKITx0wA3lIx4QLhEqaIOZo+5CigoA+FA3ZNS6PwRNTmfsGtTbOJWy3eN2wU7poLGcuueenbyhpiUTs/PbzCUjoKMbe52TEDYdutX7ISBN+F7XlCXHDyqIyMFE01Mfq1h8PxPAlOO1C7aC2/yy/YTtpmYQBs11cgJVCHUbhp7Gc1dYqGd+u0fv1upJO0FHBtuDzICXa5jPix98N+7v//46B4j8cCqhMPqtCCu6DVGrct0FzkCK4Hh4/uN2YkbKGlS76a9/aGc8492iSmX1qXu2Dt17t37K3o07/b3XdBW3d2SiC/X344HNi2Ye9JJw70W7n69+6ydu3Ojz/4YmS/0xfOB62FG255xNYD1NBbquoLukMnzq23z7j+qonS/QhIs6uMVU56ojwRPM8rLa+KuYDnMnAAYRJzbemSQTFAdeuBEJfciTKGZ3xoNxAPys5Irm1oaahq3LG7sucA8IQP0S3/34au8GvyFHGaonv213bJy/K1ZqubWoqLypJTgh5K/GL1RnUVWDAYPG7CcDB3yl3/CRzi3z7+XeRLEbHGqzjy/yPHFz737uemqYcTAa+PCRSREaHAvNpuWjUOcxypMRwZR8YPM/6LzxlOgBou1qmOSWl1tcc1H1knY3xqUM/2kM5vuw5qDMtXb3p77uKLLzgGaQ5RXFq2sO+8c+qvbj4lNTHs+bgW6EkGyujB/TrH7DqBwXM7ZszgV15bvGPLXmlmzz33aDmzr6Zx4+bdBZ2zhg/ucvQxYFRTwkFdBzESAFeqcv/QAT1mG586Ht+9t4wQdUyC/olmUMR5RAYTPmUZ54B+E5pLdG7b8MSsxMRddrGeAG12+sFsaP/rAKOakpjg1jdv2V4ydFA3xXmhuVzEGGg0LP+saPPO/XJGuuads1PGHdNLep+onVQC/r+OA5C61vJ6a3esvHfgZYmc9OSkBLih0ufkDOjKuXRhDtXl3N7HwRyBeMNaiNPqWmJYYy1NDmuOkWTYjc2ut+DtVQTTyacNGj8exChHFfZfsnz9ok+2HX9MT1/33BC6oZtBqqBDPh8REk3NLQs+L8Ix58xphXYMcFiFg/ON5NC6naWa3M8KRHvLtZMdLiyKgeCk9VYxj2FdepLxnEf/PnnY1LWYU13V2Kq/pXlOjNIABfUi4ic/EGRcgejRZYahuvV69M5ftnwDdby9JVWFA0EAUGuDK+lbBufwUl07Z8kPU9/cmBDQgybsvcamyKr1RaNHdZvzxlLH9ZHTZMzwAeGgdNr1VvqJn/D4t9om98Hq/ox0Kz9b+hVzeXZ6ElGtsp6M3mWAIR8AHcUdPNV5sN1DdfUQSnHViS2HZ9v+CWRS4/EXF5ZU12fkpS5eBrXjnIykFQ2Rl+csnnBMz5jK5ck/DC2qeQYj+I9/flfOfLZy8+bNReVVtVPGDpk8eXBANbMXDs7r3i2reE/5/qKm3AJF4ykci5pw5uGYq6B9VG47bMt7AUVrtYJT0hKwtHHNsUhLC/fZrA2TYB1ohKQtls9VnB86HAPc5ZZBbDsKm2H7zj3MNCIxZ9uOSk/1OunkO0d8nsKd9urRGZlmKJyQkZWalgEV/+aqhgUfrbrispPWb93lt/lI6zpu7GAQ+UI/iVz5/zhatxxwHxMSzxbtLirVLT0cCqhUmSLGwJrr8TYY6DrMOBjXgrr3BuoeaupezI22RCOOm6yMFTbw7Keu3bSvrqas4c+PzpczY44fZnVK/3Dxl9X1F6YnqaSfZkgfzNC1XXtrZ7/8gZypbXEGD+557TFTzzxzrKHbng2LHiM2qGf+plXbX3nryxtnqgYlarGYDQARIa2Jf0xihkNKqztOVdKla1anrJSdgIpm2PDbfDwPmPaQjaCjMEE147hRWw8yLvhHy4o2bgMn8KsdxdIIo0h0z669VD+MPAsMXcGyB/XJQaZuR91A0PIRnqVbSr7aWPS73726W/U3aXBGJB41LN8TyEQeoh1/DbU9FChI/QBMP1ihXOLXJBZzyuobgyETOsKUleNwehLsK6J09GPrYJ/T698PmEIGFmStXbsj2mKv/Lr0rCngYcprkZmTlpmZwgl+K3wbPKaw2w23vzjrnwsefPyDB+4Awh9QXVY54k7Z1rw379GARD2YmBgUTMjL63FEDVW2Fnz00D6vvrywsqbxAEUnCUivEFoEfYfEhXDRJdRymGao7GhGSrBvt847N+4urW58Zd46ORMK0KknDpS3147FAoGgUI1FumV8ubH88b+88fa8T6zkRPWlGAVZALK/vJYrLXVCA9/1SnGVRB3YJzMpObRz976mhpauWZBE/VSn8ls8+dTcRi6wgm6nJQdz81ItIPMmrvKo9Z9wnvOAv3mggQjKxcqRqauur6prMBIClGKfsFzJAgB+XbU7dHBXvYOHs0fGkfGjHQfvPaxokLRxY4ZsWrs7ajtvzvn41EkDNajsSifQxdRgrGXssf3UY9HVMyfNffeT+XMX/3bmZA0QehwzQ0dI1w0zDzgkMY9S4MGVPmAM44RWlVg2ZnwvmhbevL0o4oIhChhB5IFQEQe2JuARlOGfxkEOBZpJfCEbZvfIz0WWtau46uln3pIzn3yx+c8PXturU3LUbuk7sNeazwBWUm2TOx982QoYJ04dl58LKnZ/eWqeKz1GUy+prNP4YdalmYpCs3MzsnJSK6rqGPM6KbvHTV2z3UbpJAUtHxDcWF6/dVv58IFZhFiiox/e/8s4oBIc/xk0cFQPUW1Ddb2dlRtW8kOqKUx6PYCO1QjSOnqq5eD+PeCChehu8ugBf3/+A9TQXLy/wqBxYj8iiG3bphEUSmMEGbh/t6wLz574+F/m3Hnf63Lmjw+ch5nmCE83NNCWU9wHHBohiUYSCPMiSv43SEVBTnp2ZnjHrv1+cUII5mFLY54uPRIF1gTRIqq7AFhjPpbbE7R//3xu0kis5bTToXA/rH+3wQNzf/2b5/eXlF109c/vvf8FOfm7a846+ehBV198/Ljx/QaMv0NT/XvyixEqamvqqhVzWVZ6SEX+38i5gQo11Arwt2BefGCUjeiAzpnztpTs2lf3wSew1SnnZ5569Nbd+7dt2murXvIK17vymsfuvfOiUyb2dpnKJGlYx57mqVyear5QIk2IoBiSUaG64MwBOD/COMY1GcD6HXqo/accxAF8LPJz4UDXpqlqkCdMAnqIntcqFAZahNzWjAQvFvm2G9FhxsG5FobUZN8heUlBo7ZedO7axZd31YRcKAY1TNtzTUtlhG1p48Qvrjn1y5XrHn8RspqDB+df/PNjCaLSYAZV8MMEUYJqSuuLSKvo50hoUiItyM5a8cWmj5eClvqkk/oi4cskcM5Q62fzE/Ry38DqNLRA714Zpknd6kitSmz8/oGLdSSeevjq4t3l447r2T8bortTThhIw0Qn1l+e+HD3+j0ayAMmdc5OW7+hKOKIndv3abD3evsbD0oVOA7abHuhKyVMjUecrLSw5zhPv/xuSXGNnDnnzOPOOuXomrqmXXsrPlsJLPHLPtuwfsue6296fNPGU2665mQNMDEWHFzYhVNfJfSA014Qj0lnAnnKFOsGAbZvLnRgCAB6i+99c38UQzG8t9b3uDrpUJx605OeDpXDIBjbtp+jBgKAmG1buuXzmnfgcZDdk/tDWZlQ0KDST0PIsZ3Wf9SZwJDQF8zvyZJ2CSG3d6eE668799wrQdrq4UdfmXDCkOzMQMCSWxQsjCndSOFDGeHY09VCZzGXmMbown6fLl4zX3WyT544QLgMmURV06EeDXLPUDZgCokc9z+GDcrrnpNWVN1UXwt4a1NuHawNGpA7cFCuxrXpZ4zQIFfGiUZdob027xNPaU1ldco4cfTg9Rt2NzbHtu+CDTPmaPVAqAoe4IiAbKp8R/wteRGbwQIyAzQnK0ujtGR72dABkBCeNnEEj8QyE4NGr84LP/gULh3oQou9+6vvevjlJ+d+LGfOOn7EhPGFk8b3FfIb6crKiaD0snSqkoCKjNdTags6lLcQCJ7EyUs7RkCuirHCZ54GvQ/mN/BBF778nydDC8PPxADI04AKO9jCDnL6fNs4mCNQ+HfdcTyu6GsqyquE+gEpNCyw1QKfmKn5rf+CSif1zDNGnr8ECMhe/se7t9zxwuznro4xYREfDSMXszzvqWe7oGqsbAuXfhdyJ51U+NDTb6/ZVKTeGNQxlRqrFm8XlLtP7m4l6+x7bjrsFKJTZHusXIknIsEjjNbtq2QWTgknh4Nwt6KuHaB4+cr1q7fsESrDGNDEkP75OGR6LU5JOew9oEIWioFcVZw0n6MHt9Uzpmhvgba1U9ckeWLLAyk1GzobpEPc5MZYY8OSVTtWbwUp7HPOOH7o4F5z/vnext37S3aUy5lHtr791Kz38/MyRw/vd+EM0Mc8ekiejjzmEo/Xmyb0GcnP4jGVWpcuMhwKqp+t3buc/yoUfDNv6Ufw4XBIJ9LJBFfHx744jNlOFGFTmj/2U4v3lE8Ak0nJQWgfRlogYPjlNcVLx6hG41IxGqw7BKRhcrXwR+67UE5s+Xrb668vzkhN+usfZ2gcNow84zCRNkxuLeLCxvLpMbHc2MML87tmp+zYA6tzxaqio0d0hsQykcYMjJXHnbhyEEHxSivi0kGRDxGmsWUXuI73Pfbu8i82fblul4NFSlJ4SJdMOdmnT7fpZx6z6JMiaZ6ZUjLpm5fRLS/VwjjC+b5SIGnHcUXvb5CIYPXDt3cYOUwBtRE9e9qIufOGv/Pxqg+WQLz3xZqtoaRANGLXNjs56dAI060gR3hsxHFHFTd+WlkJZ4RmkZaYs2lb6eatpXPfWS4nenTPPXH88BkXn1iQkywYOAhcHjRw5AMjKIGoT/HE/J/c5B/HQK28hqhVzTk9PTkzOdwccz2591QiQK4mIojr2NJL93m4O/DoGC7NkXFktL9xsBaK4Codsv6rPU5MGieRm9fJ17VUBxdo8iGgqYupGQrC5zxCaDA9DJmrx5+6acKU25984R2nJXLXb86VM2k5KTq3ucYIDgJ4QfH/AfEpNOWgiaP7Pz0L4C9/e+qdEUddRbEmnVXTB9EC2aAtH8m9eK5Fxkr1zV59xNMobqkHVaC1q7d2z88dOXJAz4LcSDS6feMeObnw09WPvfBOyDC47RT2yZczd917WUGncG5KeHddy7otgFZ1HU834F0OUNb5vCxt1HMN5RQhxAMWfWnWTcuXri+uBXtVXl5XVl777GsfJul6agogxd99+5Ng0EhIDBf2yxe9AaggXziYIAM8UVZRXVpWJWc2bCpau3bbcy++e+aUox/8/UUasCQi5nqIKmJhcPI7ks3zh4gzlKE45YX0rXp177Ro+QbGupTXQCxQUt/UJTUpOz3FZS7qgFfg38Z/7j3GI34zeENdxI5GdZPm5mX5ykTccxgJwgqU3qBKh7hMyMCNIlhVfr/pPXe9SF1vwPB+z8xasGodJDDfevW3XfLS5ILiPkgP+8lP4XJOML3phjPnL4T+vTcWrLj4o2OOHz9QbnwRb/mSd8hg8oGM4Dgoibz56uLSPaWa7Z5xFiDRHr5rEkfJ6hlyD8n9CSmUX/0hvOWhF2tNbiSF/vTHq+VMdg4wWwzsm79rd/n23aVypmRvaecuuQZodH7TyfSdov8eY9kqI6IwOKZGohMnDRMaHEBIBLas3/vEqwuOGtRj5lWKQkqGgI4rPJdr2FHcDnAsMQ9xZIWsJhfOkdVf7317/rIdu8uffXXx5CnAFzx5bD7CljztMHj6jhnP+bT7NgiARB/AlPmVGuQfLuD5DxjQ48NP1m/ZsqO6ES5mi6vVlzdYg2lKajL3fmJ5Tih/q6KmgzSmCc/SjxrY1fN9cQLJEKS5QiOuAli5QtWqCKqsbfnTY0CC9NnK9ffc+8tLzznqN3fPe+JFmJl69t1//MNVJ4zvA0B1EU8qYuxaFBoNgsnBfv3y5cyiJWvvfnjOhJOGhVAkwoAhwtBaNGYh+TCKiZ8JZOKpNxbLPUyJ/tor0NuelRK+7rpToGeWRWS4VK3U9jYs/8oF9KZ92c9PGjcCCI5aBGiS9czLlp+2IQZp2w1ba3K65TFQG2zlzJIfxiCaYuVtZZ71WpOQ/v5RSwFB7BqkVHgeUkUU+exmLgxIkXhNDjyGtTTJMBikJojgUbhQNgjVYtvjelM0SaHZTji6f0VJxe49lXbUmfXcezAz7mYTO5pHBJUfy2DqmpvtP9WH4WKqc+RfWrkItbJo5OVnE4vsrWzxa8hYx9lJofSkkM1d/FPjSpJhrqHDMR2LuhohOtOSEgL+gwToUGn7iqs2bq07+STAtQjGb7n+H6edPiYUNF5/FTbDrVeffcX54wys/enuc4IBeJ3fPzJ7+sX3DexXMG3acaMHFXTtBDm9TnmB2pj517++O3v2gtI6aJuQLt3nX+24+PI/P/X0dZYiYHY8y1K3jUBeHh7yyN8/+urrnVnZqYUDeiz4ZC283R9eeOqNjwKGmRgwm5taapU8Zem+qkByaNqxw2647Szfey0tqV300TpuBQBv6UEiZ/PWksmnDIbahfAw9rmrQdhVoH8xZCHVt+grwmnCwULtNKGBfi0IXmKmygLSgIdCQU4gAWUo4+/AhYGWf8dlpu57qh7zWNiEzV3dDM967aV5n6/agoIGqmuONis9UHmcYQfjEOx0V+jUT/Z28Ppy784ZzPHCiYFRg4Dd46OVmxKyU0FmgIkOnmn5L3YPUK2Kr0WuBRcIeQDlqqycB2vRe+iJJU89M/ezt38vZ44a1evdNZvsgPHo7y+a/+59cmZw7wy5IqOuE7SM2285Xc7s2bXv1XlLV3y+adWa7WbISk2HvRdODNmNzWW7y+1oLC0fWMm6ZHXevLNs1pyljuv+6eErNWhQShAO8DdK6/r446BI/sTf56Bo7MyTj3rkT1c+8QyQfz7/8vvrt5ZoEdtKSSSEMwes6rDCnhddeurl5xxDZfCocmUvP/fRI4+/cdJpx+EEE6mtvmv3PqRxJAiX8ST3/R+iHCEbS7/S1waA4I+oIBBSrBqNk1UbSCnSQwEkDnVDKCakJZSRsONjAARoQWDsONxPsXOuS6OKdLRm4/55cxfLmR17yj1V3QiaeHAhLDtoq0EEPGy56WXg2/4t3v8yhg3MTDT1ieOGDSzsLX/9aPlGyzAIJdyztfajKX9440ie88g4Mn6YcTCeUzpfYCukx+jn3KAU55/eghNMrjl//KAeuV2UQAIi/JP3HkgCpGJkcC/gmWqycYKhBXGgOWonBMAIPPPEL9MzUt/5aGVRaY3XGInUAZ8s1qh8rR75mSOG97np2jPlTFZm4IEH3np+9sez31i2pxxKcMcdP3r98q+abV5SU1u0CWrWnXLTL7ty+uWXTzSFuO7y4+TMFecPX/XFvorKhpzslJy8pMZ6eMdevbKAfwBFmGdqKkXbs09eCyErv94GCDeVrtxWWhn1cBh64imJfztoluY8GC/ww9eTX5wJLCel6TNx3IJ5MnBDSHccoSuHkBAj2hgTdhTKc4r4QH65pmbmOp4JrJ3+s9DKdduWr96yYUtJkxKvl58iLRzoWZAz6qj+N996tqaQA67LwfpCm43wKa4Pn+CinYzM7IwXnr1t6MgeF13wgPzVCuiZCQE36iDyH2mwDjgO6t/jCoiiafn5GQHTcOqbKmojvvXHSHiMF/TO6dwrxaSQDpFOWlJQp0LXDcT8NKAOFGGIsQQLO6pN1rKMh/4447rS0z5dvrWoqFIl9rXcTpmhsD5sWH63rDQfOoQwv//e87JyMp56du7KL3bKmRWfbtB0E0kHOBCYNBHAYnf8+rzCYQVK+8pjqotcD4TGHNOH6tiRviVykQrJ5LKOAFE2tIn5qbIRw3t065y+u6hctwyiPsHWdbtWrthx4rjewByiPjkF7LxL4mlO2FTgS2I5EJRRmHB88l+AZBjSE9ctYns+xFvuEAsLvGNX6cuvgSec3zUnvyAnIcEImFZtNWDf5r6zbNEnaxwXgS6SajIcNLjHXXfOOG3igHqbJyntUOF6QrMZNwA/pKH2pTR02CPmxU47qfeCRTvXKEbJvC4ZQYpjTJ72XkessvzbOIgblxBPJesKuqbK/VPlugs/XD399GHwb9JmII8ShDyDq1yo7fKgSR03pglLU2AUXchFiGNAVEJ0Aw54jkzKm/OzA91+NgrolvxWEYQ916XU72CAl3I5CQfxHbecPHXqiCUfASFFU3Ns05aiBJMcN37EOdML1QeQp4LHXbkdHOJvfuTTWcQI1gEkppIfRKdBijyNebGIGQR0da8e2aMH9SguqercNatEYambWqLrvi46cVwPyjwfuCU3VcTGlVXNDZGov2P376vetXN/+b6qSEuke6+uU08aqsG+SpORIbebNT1oqifKkDIjKWgEaXFpTenby+AaYpSfm5qVkRoIWKWlZXJmY1E1pToSTlBjk6ZBReHmmdNHDussuJtkcE+J6FLDMEBlTxjywzPhJ+Y7eKYPQHOmPIzmzv20pQlWS+eURPnFQSj0YCm2DjcO1gATVNEx0Jidm5laWV63aNna1RuB/HzUwM4CWTxaQ61UYHmHtAO05hnY8Dwel1/2GPM8XbqpyERIaVbFbG6ELF1wh2Nd+IcZyKvp0t6AvTJUVhPLfxYECTagV9qgXoD9l+su5sLnMXC8laZFGgYR1bFlUEuREmlgMIAtQjpqSNcDcc5p7gloEUBW0PKURiemZML4YXPf+6K6stZT5kT+ufzLTUI7iXAnhqDPcPbcVW/OXrh++z6EUUQJ69U1x3woNqRODP2Rv0DdPDsnZciwflSn+4pLsaKfSE5OrK6oiNmCJphd86Bd0KK0sb552ZqtWLrv6pCS+86L2qOG9bzswkkXnT8WZpRkIWANhCa/DXxq+W1NnRBOIStq4+/eWd8eBxaeXEXb95UFUsFdD5umCxp8HPtErh16/Ld4QsDKQ9TMyclat2bnvvKal56FAtSIRy9C2MR6MjSYqUZSIOFjyBQxTIiP0WMgQ8R1YjDAKPqtMbrcRS7zQEIBkpbKT+OICGkwxKwXlsxb8Lmc+NufZ3bPSZJbmCDPVhsrarOksAU6KiTgevCRLCI3lUG4tGiCYlt9VB0oqKkhQzPBo0orU/MEkf6gKY8JT25aeDuB6OTJQ45+d9iihSs1kGvWLC42bN6+dlftmsXrXnoHPsCqtdvt2iahPB6k/FI9aJihBOkSxyIxFnOLlbp6cVXDqvV7kbSWhk4DfryH5VWQ7nh6UrBnLgBKdV3fS3BlfYstt65vuTC59penPHTPeRYVfkONx4HeUDoSjMd8nV35oV3mGtQQACyWp4ra9h29xoCIbse87cXlgQS4d0THHuizg9viRxAdeHTwr3dkHBk/2kGjiuaAQvFJ2nqmYT2izpvf3T/ni5UbNZPKIOu1+QC9n/7z48YN79UstCBqVQnVCOfNUWQGYA+rjj4cbzmgrS5TvA0WA6O8a3NTYUE0JGNKnXNGqL67qFJONNQ0i9xkYHP38K2/nSVnli1b//mihwMBiOv0b5KLET8Gp998fdWUEvBthA5zAe55SsBUKTQwLyMl6eVnb5h+xp0rN+yVMzFT31Vaf+q02+sqG6MtAMtMzkrO6t3FMMWZJ44p6A688V3yMhITAzL22L+/7q05i15dvFa9vBeQZjxg9S3I7ZGnlKi52FlStq2ovKY5tmLdNniIQC1RW3remuOmpkDA+cTd00+bPtEwKAPpPBVeep6hE6Ex8g22Ql2R7WrtR2Po+w+E0PoNJQ0NEZA3lheTKGgR9xCOAwmVDLKfeUaq01lTF1CRIrfzQQPKBZJOndxClk6fn73ixWfflDOfbyj2PEYD1HN4bQMoE/31r++OeGZm0IB2K6Hk75jjBvQQgD9YPcIpbbwN9yjWMTZwxIGX0jVLN0gAuRefP2b6z0bLmUTDVfIrMrZzhQJz66bpidhhO10xhDjziOpFNAmVYWdWGL/+xu/efBMEum6+8xkHk9LyWhRzjlKl7d/efXnh0K4s6uRkBX35B01QzhSxxFGdpk4efM57IKv00WfbZ89bUl3bVFxWQxRroG4YO8pqPLkYmNagQImQp5Qv0OJ0Skv47f2/lBOnnXYUNajrRP30knqI3w7YAZbQ9xqO41RWVsViju4D9IDjQGAAKrRKDArMIaemepz9cB5yMR3hqlFX5QapYZZWRG695Yk5i1YJW3XKcpxgkJ5dc/aVV1fXw2Pen7/syqTgnb86M7dTOigxSuNCEXSxcxfRpLbfRhpWGeDYDguYkNjwGI9y7d47X0/OCV1/5WkaYLUwcjh0x2J8zy2ASHZC54XMw3eJg8SLOjxgBdSLy7PCKqtp/tvf3pn/LqQiY9yWsalp6CMK+9x0I5TXJh3bVdp+HtSBWobFK36qoRPKEAHKTj11uJyTf44dO/DW3zy5p6J23QZIi2uGSV2WkhBMSw7ElMtQUVrpYqQL7fxzJl1yFoiEEgwbT8HOxIG+QZWl7fCJzEMMwzCaYp7cVJb1LwV5oE5S9PAaODRUsXtwaPpUlwtaupHWAZRSpDmCb/jsi0v+9ve3Nu0oFxSbyuUZParPBRecctaUYVt2lL3+FtA6rFqx4aXXF7/33vLbbj73xmsmx18AbBV1IK3Z1ttIGyQ9qaBJfPYpuaZLyps+/PDzcG7GTVdP1eI9ld7vHnrPc/kffgtUn0KD1qPDJLKF5xtWwNHiLfCu41lz5qz4859ei/jc9eFQ74LUi2dMvfSSCSFdEbGIKPjQOjCLKYIZgHqCiwgeoIlbGV6Z6549dahuXHv9zX8prwb4KI7Y6b07P/vQVf0Hdrn1DvCW33j1fU23BvfqdNttp1Ol4iCXEVUs1UJ1XGjKOW//i+f/YEjfqrouAkJucfYAcDSYwvHFGznAEAJ5neL08EF8UHftACUI+sCjgIF+5I8vNTDGMApaxo1XAg5T2jcifTZKBvXvPGjQzzQoA0z/2bkPbthRPHBQ94gqSWEcsQwa8WRMxrVv4zlRA8v1zKCxxrQUbxcTPbP112bfbYQtv2EIadzBYtknXzU1RW+/BWoMCbphYXHYWgaMC4LjRyncR8yTU8JpqYl9+0Asd/uVZ5wyZZhBPKAhVNsDIfluhAN/WGu9BFNpAxVDsmrs8AXG5NHL2JSTBlbe/PMbbntCzkQpieyv8cpqskb12LOrWPNB2LZ3wokjEwNQfYFn6fFKJtCh+32AGDHm4p+62YPgtrgEGhoN6oPOoQIMlShMhBKfa2popISGQhDA8zjLi9YxcNb0mReg06fWdqlpBDGfefEpt98KIC/BI1wPYRENYD2OsRBi1qu3Nzc0JFvGuJN+LSd69e7y0hNXq57aQxzijtzWJEANz6cfJmpHde2cqEN+RFGeeZRr+suzftVY0xwOKmvHoQxx2CR5UdZIUVIrHQQke86fPmJ439w+A6GZVdph+Z/AuuNF/C1KFY0aIhQafBWWWt5oDEhreeJ6RB5CMUVnZlHG7NWr9s59+7Oop85eImqbotX1tdIT2rUf0HA2xqZJ+/Tv5sWiNABlK2l2iZL4IOA3wWcCbogOEbR8zyEvxs7d+zSdBi0/OadYGzGWkfa23ZAVq6mozkxP6tYtD7UaOug/Qt/ggWm340iN4cg4Mn6YQfeWQq++ZuqUeXfcdsF1M08N+F4gDkRlmEIsA5wssANUBsQompRq2Y1RX2GgpjEScz3dBPCIoQXbeBsBDjpYGlN120p3i0jLalqNrpboM8Mi45Zfzxo2oPsF5x3d5Kg2eQH4tdDhfrEEIyHWEtUDSnqFao4jDY7oMyDbl/JzBUFUOJ4wpW1XVWzAMWMa87gFXVQ+oRMBRifp6QAnlLSO8MRPV6x/8eXlby9YWV/b4sOrkc3Gji88+5LJTY0tLZGounTySbi8tFI3g65qyPKTeNI5gCKK36KlAWideYz8tE8/23ZLSsoMk7bmOcEdwNKNb2rZVw40U3ZDNCUtBSt3BMUF1QSgd9s/gyBt5b7jv7x82k3Xn2ogVygEvapCRXVNF5y4ygdzNBRAVoSJYIh9uehBDbKFWgAruDlz2ga+GiIKjgQ1XQY7jRDLdmKm6RqazhUB87w3vnz6+fk3zjyd4mMSfHJBR+DvkQaMucgMGf4xwphjEJMhGTHIQ0BxsCIQR6FYkRco/mP4g8dCIPvGfDwT3FwGsDn5yNLiuvseg9LLW/OXl9c1w9EjP2QQ3KSLp437yx8vlgFtsknzMoAlvqgmEpPf1QD2SR/FIoADgPtZzQMxHuvonAj/y5C+vO3whHBQV9UXF0TgsDyjm5saY34zZMC0QgG5GrnnkjhTtQDG+B/0Y/+fDKqpisL508f/6d6fq2jXOFBRC5BQ6w8HNhZTXAhBvyxlIM9lwC2hH7IYQALAz4CYrlrQpTlBFPiY5aLUlSO/dM0WIxy6+aopDK6qwlgZMjaUx4BxiFf+lqEr5kelKaU5wjKgR8EDGJfaAB5kz4jS60MonvSX/2i6qkt91afb5UwkEl2ztXzFmi0t9Y0l+yp3VzZoikpZBiea7Qzs0/W2X50nZ845vRB49Bl2LTRyYDc5s2V7CWViw6ZSVxOWMrMyzgMcHGpp5qGA37XgcEaF0dF4AL/zaG6OltY1pwTNqLoLVNFxESGaIjZWl86jOCkhQASXp7t/p4j0wqjeAeQa6PhjQd/rj/fPcARSbLZtmXIhPJX2i/e2E6K4buUu8pooDbfxRKXMAMgWoaoG3BM6MVTADFtZzuzeVtSze25SYpgA5EUV5YCo8vAdMpfFEPTEwSsYGIG+LYdP4Pjc47qDsAHVc8HiiEshN1AE4+CVNz47ew60AjVKz7HFNVITCrqmT5k0avZ7UGjZX1oeJMa0aePuuX9Gfg58Zekbg48KHqo1aTLUAF9ZsJJHnNnvflJTVXnrr4GD7KghOQHKHRYC1in1fSmVJ76QPn1Hb84+xNi7tzYajWUlhXR1r4ULyUzDNLiGfX50Kt1N6SooHW8f6oKRIQ+uDtDYT/947yXyr+x0S67LZttJMNuqqDGPUl2eSlyJTIK3KdengBz6oUH3jMszzYpXt+RVlKuQe0jorvIeWlqaczIyiQ4leNdVOkS6yb9HKhD5lEetp+NX28p7dcsMESCghd+JcFwPbCChruKMgAykhlwv9uFX22Kqn+WaK84o6Jo9ecJAbtuPPb+kbBd0A+V3ybjm6jOvvfwEeK5fHcG677Y7tj116ij5w4mvLXv/7c/llXlv8ddffH2XnDnj1HH3//rshFRLPggroLaLOWHS5DLtpx3wrfxiW1SuupDl4+i4aiAS0PQC6hyaWgBIqX7LB3iur9mA0eHXnn5E4yd944+MI+MHHLRwANS7vGiUmuQA2vDbBqEybgE2BB8BJH1IQnUu/TZ+iDocqJwDfYOyLqpy6nnADhRzXaQAxNIDzO+cBZASTk0/xPPp+8hh+mS6pggjFGfEhwvWX3rpA1ddd+6dt0zyzSxhMhyMYFW99RESCsxiUeqed9LIR7dBiXzR0tXHjxt27W/XLl+3PVLVMG4sULPdeeclx48qANUUgZjqW9dVgZ5pMUPGI+pgfuShKxIQ31dZ//nGvTW1gF/9xwvvfbps9cTxQ35z8zkmCEUr8goNGDzbPf/m9xtr126TVi0xISRA4ULzESue58Xc1kSUIlKQEQFDByCeAJUQHSDe870yGjQER9ah4n6kVOwINvyqA+CiEMOYuJ5H2sRoyOiGM7WxfPiL3KyejJgNDeufLQcK3aLdZVOmjnOiQBftX1W5ur8PWwkSvko7fKqu3bP7DOwe5VpZM08LQvYMOPhwgAPCS9NV2UPGnY7jUR3f86sJJ4zsJWeeeH7h0y+8BwEIJT3zM+a8foucTA+nCs5cl+k61WmTeqLFIVIOCOr6wl15OYmzX7nJdcmYU27/8qvd8HV1fcvuiq2b3vl40foHH7hCzkw8tivWE7iIdPgOvbZHZVU9wP902kpoAOGIJ31Oj/noFSBldBm3oEClK7wRhwZPj6J2f93iGncxBuQmFLL6bW4/IU2cp0JfXyVUXhGPeYahH2KXeDajhAAFnjI78k9qILkDCfZWroC+m6rKei8SNaQ5jTOiQ/2Li+/BWqLOgqgCgvXpkfLh+/dcf+uLJx578/vvAbthTjbm3NMBzIKZak6XoSaBmgPycOKxJ/SRM/tsvmjNhvqqCNXYbdefkx6KN2rIa2QoVH2UQa4FKalUDyNIW0LjhSZ/0EBePpaenqZpO9RlQ7kZSV1yM1au23H1dY/Kmdn/uKP/EBJqM7r+KQzXj9xAFEoRlgOwE3ag4jZQM4zV1zdkpCYpVTD1HEAp6R0B16KYWrUQdWxuUHSoLwRQV8P1IhqGRVPb6CWHgxR4TAVqs+mMGiLK0Pbi6OeLoROHcufSS05EghvYKVIk7cyNNVSWxewWQizk+5mI2Y4WMA7T9qnbJ+2Q2lcigHnTwD7529fvWP0FyFMu+XD1xVdOHdivqzxxiEKTc4Y5JruKSp6f9dnilevkzO69lbWVTdTQp00YfuH54+Kwes1TsHDF2huXyHOpvBpI9TsQyDkhFPPkUaPpxXsrfDJreYSnJIYWvH/PG298cdmvn5ITV97y9zVLH4aGiZ92xO0JgX30rNpYXPxLdc+vnhMdNzZFZJRiRzw/PLAw7RjyYFTuOvlX1DOCRGOHkp9gmkuQgYm1pwSKXbOfmzdx0nGFI/MQcK60Fbls2lr21NMfv7NgefGu/fLXoYU9Jp01LjfR5DyQnAn1aDM5ecToo0wrAYHKpOp1YFyn3wNrLGzpDeoY0DbQkEKSLrvkePm/V1/9TM488fqndmrmvq0vdsrJHTISArmlH60sq6gr2V9VXFoTUkGhq4mCguzbbjz74gvGK6yFEnDUdBd50pwGkB6vhILKmdyNoKPgx3uEEgeTnZuL9uyrRCojTCx96sTRSRa69OdjtxdDr/BDj73691nLrrlw7OF/wQ4xbDtiWSYlcgGpKisGZWjPdaUVSMtQbgXVG6sb9+zdV1pR2ykLmCkLcrOA97v9Jzqpz2gUVKuIHOr7KJl6QRHbvQew5394/MP7n18ybsyggT275OeDEGTI0nMykhKDBueuq5rZ9u6r3rhh15NzFsfqmvIzki+ZAf1Bl1wxJStB+m2ujPcG9uuigZ6rkZ4W9JgdYzis3EUgBgcIFmfSnPhINKBC40q9TVdieJoMz7iS2nA9AShl5aEyzzV0pAkL+gaQonVBZum+2uLiih17ald8ul5OhFNDHy78vLi0TLM3aq8C6bWMKnTVw0JNffDovnJiwvHDz5o2amDfXBDxAB/bJ4rXTGr8xzEDJpYxT8bCymIDDg1p9/31g5ZIRLlP2oNXnXHZjad7wG0trrl8kgbH1jsbvt6i4WP/D+7hj3t8U93J711UzQoq0onGyssb4JRDUL7T4MBVnY9EEx7LTAZox+iBfZ6Zs2TDrnLu2Nmp0NtOoXQEjAkeko6NNB3wUgkudygFun6sH2h3+JGPn7bHc2QcGT/c+G57zxZmAEWkSTppLLDnP3jPZQuWfrlzz74dRaVIuWSle2vspihJChKdOE0ALNZNPTcnbWhu+nGXnnr5NZMzg8qf1EwCXeGA7Bg7NF9TvF3vL9swflx/3QAdCHgMk25cswz/sKCuogwllAqgw/QcN2aZCrotXIRAJ8HUNSXb7XM5U1Dfkg4ypg2QidSefu6DV2e/v6usxo44pmr8aUGovqoJmDnBasKLd+mR3bNn13BC6MSxA06ZAlS8WWkJlDVxwMdIM47a7rWTAaDgcfUF+b2KdpctWrpS81j3bjly5sKLJxjA3sLlN8hJhRe6/Moz+/TvCjah/ftOhz2wz6ijm0K1NmoqjyX8BDVCLQpx1LN/NzxniQDBcCMm/JhQBvECkEE6bYnGYgoWGwTIh1C1Kw+3k7bI77b3glBjCTJFjS5/vebK4664dKRuJgjpZilI9Hvz12zcvNtKSsjMzsDKL8xKDR97XD+CPdX8jz2FWSGUI4HldpFObOce4KwW9sn7YuXmqOcEkEFVI7kMw6Nclx4IBb3oeFMzUHVq8gEaU/UfSJ5yQIAKJc/NVWYFa3qsruWfc5Zv31v1mcqsrFm7XfqDmDOGOEuATTu2X97Q4QNS01MqdpcM6Nddzkw7fWRWhkUEtZlj+hVGgF4HfSUqBj22hyjAgEy8oriWK+jz5bvKy+XeJiMGAcIzPT1gex7VdXmiYEWv+KsbT4WYpQPoqX/H4fuffnQAB5bGdZ1SGkcXAWky4zK2liGgoxzUnt2yxg0rqGqObNpZiX38qzzWHae0pralrqmxrpmbMDk0PzsQDhMkr+ghE4Y/lvEdfU7o8cCeiAi1ECkKAGkUk/43pRhyNtNOLZx6yhBQTYdroGIt+OcYMFILIg+1OKQLUZU2hIdh1bAzbszQ+x5++elZy667dILqJQfOCIQtqrXKJcIA5gYVMcjYyu/EwUC4CykiTyfGss+gXPHEk/M2bN+3aW+lZns4LqzAjQA9akifvt2zT5l0DHzOkwcxxyUWZZ6NFFOYa4Myo0aQQQwvzteCQE4BIdd1gH+0zb3HmABoq0qLe17LhwtWajpJCATO/dkJ8K+K9pYpEDVz4C9d5xSo5hHp6KRkbTT7AOO+DO1inPO4QKZQqU6KQXLeVbzGp0wccPyEB9/5cO2MK//k2bDGmNsiQ/rtW4u0mGcSvaUJNq3XJQeONu5y1m6u53fbe9IIgVKWE2ezk3uOUxKFLIOu+1J3nBH1GC44ilM2qC43j8nrzFVtRj1K+hVCqSzLuBos4S8uO+ndD1c88pfXjxk3qLAnQD8Q8ZA80zCTzqntE6hoSO5YkyCKqWcrS6ib0Zj7ydJ1X35d/MVX29ZsgEJ2zf4qpBS6NCK65+fKmZMnHT3h2D4nnVBoYYe7sIW45iITVLswKG+pzWAQYDYTnjx3qY+xlMcJl4ev/JX4taY2hmKzFbZKITQ3sq827ZJudF5u8uSJg9SFQ6AmyiiXdtxUGxt4bhjp8FonahxIsfzHPpRLIikcLqurBKhGvNkKDiNAtyDElCV0Wlg4rCdRwhyfJkCjJBiL1CBbjBjeNyEUXLJ8g5pGntx2APHX24sb/x3jPbfJ1MOGEfLRMJzZWFoNXfp6jlDldQ9k+5hiRiB+Lkt1KnAl9iMdU8/PWGLQZIVuWiEcv6ial0lmPXPThZc//LNL/vDJwoflTK4p75atCVPeBOKClaOGrtGY3L31UfzlSmjzeeYf72/fsX9rUYXtuQorAyY0ITk0YEjPCSMHNNc1nH8pJBUH9skkoPAjfVPq1yEBmquYQTCWpk+5wdhEHNaGDvwSfk8jQOYR9HZA2y9uG92GoZ/Khw58+eWefVUN8tP36pErGMCyPShZSv8ZaN08RQ9DoFEQohut/feAHvaQyyQpOcz3lCuFQ7X34FSG20MJrqtVSol7K/oPyA4G5emH66OwDGKM6SFTLp38rp0SQrq7FIwhAYkcjjRTvkx7gZv9JM7dI+PI+BGO77b3BA5EHVdxSyu7hywGEYwrAyNDxUjK3wQsLFAyaD4ZHvEcVbXHnjQ1SChIHvRxSysAEqtcxXuC4H7dM96f97vzZjw6ZtzVcuaE4YOOPXbIiOE901JDzXWgpOVxtG1X+YKPVn+5dsfWHSAn1BiJQY8eeK9aUkpwwtHQi3jmGceec8YwLl/ZlY6u6raUDoq0t8iIRBoCASCKBsUyQVR2zaMKUQ1olFijaQaA+QnFpdWhycdlkAHAou14zwP2XxxSYIAPF6/1mpulme5RkIcpBJO6RgCPqLnyQGdKfQEZ8gNId5qh9o9L/D5Dpd+AWJirO4VF3FGCXKVKYNbUxzQc6NOvW05WcpOCLigWAl16JOWl5QXdu/gP4yBigZELXFyonbCefre9B01+0Icq/GQEQS4GUikCJXeVEhHA7YV1PQ7R0xSzLJB9wXI3pD/qo42R8LVAdOXfq70nN4NOc1ISX3rh5jN+DpDLF15b9Py8pVnZyaYVbG6GbgDXFbGI7Ta0aBTH4XwUoxgryMs46aRRp542aoJqNdDBc5HOrXyvODw1ZjPDMOTtCQRTfJF0nQjg3iSKaVzFFfIDGHqC/HoxFOego4pfpTU5dAg3RkmXmD6VwYbN2y2iRzFOMC2FT4T3QMBaLz10Ga9CGCwXiSooez9lLLUivZVhHeNxyTPVoKDF2VETTLgyGVlhwVhuVjgjNbFatVBizuTl1cMJVVX1Q0YMRIqSpyViQ+M1habK9lFZ/84+Z2tWrtUE/CtJ9+9Hjc+1CD+praZDkgTIvuWeU2UApCs+IYgMfXAQhrKh5SGRnEiH9QIKza/XbI9RvXx/A4pVWgkAvpFefiAphA3cPS87KxmM1bhhfXv26Tb66N75XdL8Dsv421NFwdL6mSzTt2zwZWkrTo2QODrF7xw/8EWsb36/f41DRmX6gXSsPMejPgLGMpnwt7p/of51tf3mCU37SQh9tZHqTE5IsGKsyXPS1D3yl4d0EuRfiWG4OL1yUwglETeSlmBqSpst4qJQAskJBTbvr7oyNZiRBtCz/f+vve8As6q62j67nHLL9MIUBoZh6EVAQJoiYIu9YY09VhJbTDQaE43GAjGWgN3op48xdixRUEHsVOkdhmEGZpjebjn9/GvtfQfL9//mFxFE2E+eOLO598655+y917vWete7GlsK83NsccztK2rfe8jfw1gF6m+gNqyC6xKwp+77jml7oRRfzGCUfD5/87Tpr705bzm+BUxW0srIiEz6xaizzzpCwXKEXN9V2ps7Bg3qlpGGe6TDxwgGB4gYWIHPU/VdGEWxKd1FoZdd/YbYt1YKUBR0K1Q+WxNOD3crzVf3b0mI/zp69er6Ggts0wkMxJMx28uABUG548t4l2IH+CA51XqV9/hwAQbYLMeN+L6qUtf2At0Y1g8zqB98vjyWNKMhnYiu2XvzK/1/jz209yh6ZQkwgKkuPAQsnG2agBfCqTtFgrvu/88DM15uaI1La8qof9jEYXf87pyhQ7qFhYlyTR9DnawAOZsi5KVr8FKsovADxlgnEBXkhz3zvXYOzoltezJVvrVqO5wCputF00K+h1E4yvYL+7YLY9TwXr6qJZOWFcFo84IVW8oLcsrLCuEGxgQvqqU9GQnB+aqXlRX7wirG4sn87IxI1CBJZ8Pm7ScceQhMvvv+wpb2eNSAo5juK1UOe2jvAeiImdzQmZS+1LEPJguDfxQkKmrwwLvq6vve/3ClosJ80F0Q2K/9zS8vumRihvAPHaHYGWhaPEDlMZWoqiayhljXzlIQI1Bk2EY0BNuzRg8Nu8nUsLwAM26rnNuOW1fTQoIDhu+7xqB+RZGQVtvS5grxSLMtXmG7uXkZ4JAnBZGwvjVe0iUCHnjP0ixF+AtNrbGyEj8zO5PqfMmydTdcia1Bbronvamlo0QUOuwr40CO4cA4MPbO2EN7z3ODkGFgOx4iC9cxdu9q6syZa2+58ymYqN1aSwISjuinTRxz0/WTYabfgCIlcG2sLg9xgSYJtVUMGCJ+C3wEJJyHAkylOphXJZxK7wojZXva2yYKF/1y8DoLcrNWe5UANKtrGgMR4Nl/0+f/bfTolj9+SK935i5pbRGwnPsJy65v7EDWk7htibiFDE5Kxo0d0L0Q29k3NnYARNU5z8tJX71+W0szlpL271O8aGmFXV5iIAVi3wCde8rfI1JAxZKMZF+xNu4wb735qXnzV8SbkL6Q1PUxQ0uvvurkM04Z6QqwgV25XCTa7gyXKr4Kmxhr4CiRGp5csQVPSeiydKqzSNHwXW6ismuDMAb+nqzA7t+79P3ZCxQ1vHjxcic4UcGy4j2NgfeV4fneL88+6oPPVjHB1bzhhgtefW12ZVVtdna6ZNX6Qv8d/pufFRnWtxRmXn9nQXN7sjA3Kz8/fcXyyrffx8jc+HFD5i9Y3xFPhDPT/H1E73tP2T0v4DRGadQVaevXZm2cetczXy7bDA5e755YZXPlr066+soJhDAfdo3Qu2yNmZlR5ilqwnJkATsqvmBlZEADSRKF7cllwUggnT0itdz3AqHP9xWNu76Pm++EY0c+/8LsestctrJq/jJUxBg/vMeevqB9ZMCBeeqpI+bMOUx2Eb/xmuOCRMf9M2buUDrkC5CD7rmEc9imkyYOhZk35365fUdTcU5mbnYG/PN7H6PAxw3XT37o8XB9c3t+RnQvfp3vNfaUv4f92KOO5z/+9Efw2x1T/6euIabo/NAR/Z979kaYyc2KIiLFlq8uFZES2HhIDWVeGCtHREE6aiuRQIEDMSUxoCHAkJUNGGDpTCPtFQE5qgQaFZ0kDh3bdciI/u99+OWO5thdtzwKM+Nn37vHr2ffGIBgfJc+PP0yXwAigybPP3PCI8/MbrftUEhEtz2PctGwl5BTTx0LE/fOmFnb0GTGk+FwKJwRWr0FVUiK88PZmZH2WFwsgv0Mc0opIcR6JEEBEGJvRyHahZU1Ktiqpau3PP7knKdfRoEGK+EwXTt+wpDHHv11l8ydYvKizfpXlGUwct+4PJmgZoIX8vXoIel8+Vczuy5vtosDdp6pEE0EwTkxbvjNqYuXrGluN+ctwdKK3//x+dtvPydE3cCxiIYFhBYCAUYDSwlU0slCQI0LH/lUiuilraDKE1aRYj6UwP10U19NlFIRosoZrLpAGhZSv4NA9vEMZKtfgjqW+NnwEDzBJIKPERDdFn/RCHyLE+7ZPjMkwGNB4CCDnPquKNIKWOD6DDNuxCX/rZhjF0agsBAyFJkXiL9HtJLyguH9us5duNEieJGfLt98yCHFvstdquakIay4/Mwj/nj3c5U7GvuUF+Vnp1dt2gGTm9Y3jDyo/PX/fN7UM5EZQbEJV9aOwdZlzJSFuViri4lmgssUV5AdELhBGlKwiCmuh+/BbsAH4pwHxoGxd8Zu23sSrzNsEhNxfEdFpIDUE9vzNUr+8ej706Y919gWl3igW9fcSy448tYbTvZ/LkGIAFucJG0Lv46ueeMP7Tt+1IA3Zi20I2iNH350put699w5WWNh2QBQeKhwxqoBdSRAxigS1zBcipK9KR4W+L+ooYD8YsGbFd4s8tSwK3xKaDjAm+xih+oAQ73is7BXHaEexYZLsuE74JEQQwTnMk6TSSG2Z8CnYqEwU5krmtsEgj4On0XxZap4YyzEowhhwBH4EVKV2PPEdlXOXcFrBfsU1cnwkQPnLt7kxzHjt2XtNs81uBo4jqkJyHD8aWMff35WVU1LWWlRZtioFCtq7Zb600+f8PZ7i7Zva8juLfuK+wyWI2CNTl8EkYGCxWwAHjx505HiL5Swg04O5B7Eq7tt75EAEYKjaEirxseXUn21nOC2e168e/rLKuqikMNF26NHpl3etyzPtEwDUOXPQjeBIFQLiYpiBI+q795664VLlm6sqm+FmbgePPT0m3mFOTdMmSizLLqCPf6SgW4QfSfb0fE9FeOljoZ0T5y1fCyDxIAS6Wy8rShS0ivmOiGx05ji69if1AaImaJ8Y62iTOYAfsVrEl0SHdy+gZZ0fC4k/W3P0jF7A/9IZYsfD0Uv4C96jHOpysEU3bZtTWO4PH+EveciK5Aq1A589O5Q1kOh48cPefSJtzqE5P7W6jqPU2K7GvLf8ZL69Oxy4tHDpz8J26+uKD9XEZzEOR8tuen6E/4xqMeSNdX9y5APrGsq1onwMHZw5VIywPVJShIhRd0mGB8jQrQnUPb0OtyN/h5eOgN3guJigGfd0I4Q+rc3Pf3CzA8R1xva1ecfd/ufzoBJXUc/xOB6hxNPY9/VPGxfGR5YMKywF8+YuFRRh/TLu+LK0+6c9ryC9F8X7Ndt9zxXVV0z495LFEU+a7hR2HZJuGdITBXVMExHcW5H8jx0HvIDcLREk0IpZAELx4WbTKKa7oq1CE4LY6qCUvp+Z/kMnHMWeGmks2GPjd3GBH2dch1Lg/GNMctXuSGE/YlceVREiBm13ITFDBTkc3yXqIbrxUQ5x+4PIeK+x5tG1J1HC/HHjC4fMbjH3E9XwcS2mnrLDTQMsqUCaIYS/PHGs96cvXh95Y68nOyIoFwvWbOFO9axvxg7/8tnqutRwLJrYZfqmoY201IZ7VuKu5HDueY5BA+aFO+MCEFQrCSDI4B14pE9NXbb3pMF6YFpE52Ca/ufWUvvv/8lmPls2QbFJT0Ksq65/uzLLxltcOHTuswhhkdISPuZYE7sFcjcQBxAtgtPNM6V8DVXHZuVhSfLww/8a+XmOlsNHvuf9xtq0RI+9thvMjQrpIYUj0kmGlGxxMJxLI57BgyPWOiiLE0RHSEl8VWURYgK/MAW1VewpJCIhzJtKQFReJFDVNWxPFUnrQkEk598umbFqqrG2mYwmRu3bG9owWto6IgZoXBZ94LSwnxNxGR69umenpkGlveMyUNSBStUc32L0mgAT/FHuG0cEDTVhJar0EpizHXihmE8+s+bfnf9dJjJzMrEFqZo0VWhIYBt5/LzIsdMGvnEP9/eWLGdiWxwZpf0QKWTTxr1wIxXt9WJLqWUb9pSa5tWOBrqVoBJ+aiuCoQJaDSQRESC3aOprFzyRXEg2dXeO7vy3XfXB8mD02FEVZw773jlwWf+E0fvTslU1TGTBt1x28UDBnXViFSCw6pUJL3aLh7YP4uBAhmBx5gUKTQwpMg8bruX/nIYzBx/9JA77nzxlZnzmttjr85BVfxNx/xh2m0XTZrYD9w0IqqYMMCpUFVVfVQDJkSYOQcOacKEeoUiZ5iMcwYANExP3HONKLbl1tS1d8Sd6pommNle07ypsq6morqutqm+CbdZRU1jBxJEsPARWxyK9ChGAINg3apKsINcSHHrIc1yvaIMo0f/u0cOFl2HXV9Xddd2pMD2bh8AFmBvY4cLeWgAcgbfzg26F5IXXrgFZkzbydSZYic9rktXmTFiueavLj7ynTkLq7Y3UVGQOWniMPDi+pblTDr0oJffROlxwM8OwGZVc2w/FselGA1loUgcQWsr08Ke48Bm80TsWFZ1uXswPbHb9l67oDs7ZnDtbx5+e+6SeIdpCJt21rnHPHTf+YDVbVc0CyVS7Q/QKUvFxXfXFezVwaTiiHxymCAgrkM1DaA1Ltn8XPOxh84dM7b/n+94Gps0KMrytdXnXX7frb//5VnnTzBUcWxZyYxwyMdABycYC0f/WRNiNoGLWqNBStEEg+SxmLloVc0X81fDzNo1les2V9c2tSVdvz2GVDs3maRJ3LYKnOXCnQ50TcHOL8y37UhuWkeHQB8UnUqM5mDcBq8zLhroVjUlLrr4r5dfdjrMXHXJeMW1uaYKxZrd7xERpqHpQ/sjT2X8+tgIk6YxcU4bhuXbBOZcH65ZpJdwhEcM7jp+3JDnX5pLxd3r17PEszw4xs4774h35y6CmbbWDq6wkpKc+prmllbUPSgo6uLEEgyrqOHmiO/CEKZv2b5DcZ2yrkXyinb7d/x/jQM5hgPjwNg7Y7ftvWULsa7xxpseWbC6Go6TaFroivOxuOOvfzlNJRyMv4bRczxjlVQ411a46/5IUGaPD4qJYM0TARKV6Qr6YGjiZd26Fhi+4p03eXRpce61f3gYZpatrq5rbf/N7f+c+erso46dADMjRpaPPaRclV0dg1R/ArBCHTF7/vwNazbUbKxAxYSt1XX1Le31Tc2tzYnWNjzOuYibY56dYsZdQVuh55XnFudmZ6VHuomgH3g4y5esyMtMG3f4yD5Det187TSY3Li93VOZIIFTabJLivMN36tpja+vavzDHx6BmZa65r/cehKm2H8cyVmCTiwgINcXujXwtT3HZCp4f1S6Xq7HhYSuo9CQIe2um1Sp4dn+wAEl8B4HUyfKwUPK0F0mbNLhA0ePHAgzc95b6CneqJGDVi5ZW1uPUDyeMKOGVtfQVFfX0qUAO/AU5Gc3t8U2bKwN67x7Mdq9PamW+r/2XhC3hYIl5zoKs+A+Ya4IwHEUzIQlhq5BhHUynAPL8dSHn5wz9YmZMFFTWQvYobQ47+pfn37dFYeLDwycgKTKt+nXEabO2b7UdNWTVbCYUpOKGF9/SuCjgd8WSB0KHzuiUYwQELi/qVJ66rOAknFjus1+626YePD+N194edaW2vYP5m/6YOkWmElPD/cpLezZtWD02IPiseT8T5fCZFPCjJv2mg1bbctPacYEqJGNXXJVJnWWXBLwjEhxljG2f5/hQ5A42ndA94H9S7sUZBqp6CH4UQnKLhCqhATQ7IuDscHgxqovwjmRRMLCVqCoQqwM7lmsG0ZZR2tLS2JjJfJF7njo+S9Xbnrs0auLs3gg9TTw+MTOML5vElETjIQZ8HXpLp2iIrnBvi5ao35DtYPDnxDr8atOhSpm+SjgyaJCOMt7iT5WEycN9FF4CmHxYw9hd9GpU7M//Gz5YUN6B7az+vVKfIKWBeC5rq61qrqhsgkVgMYx1haPEw/pjDGR4czUdCqUClEvEh6iiG8FnqdT+BlPUikViVnXQDRNoiJeI5RFv+9X//beg42nqaktIeKwHsYOmFxtDNwzDcU3PU+gc+o4Ptcuu/bJl194Ly5bEXA6amjPO26/aMLYvklLvAY13L/vVf0Ux87Utjisg53CBPgDikCh1aEp2VsUyQbvyPUVKWzOiYVscjjJmZ6bgbflz38+/fjJh77w7Luz5ny5dXsjzHQ0dixqji1euO6lV+Ygp4zjU6ACKDChFyvZYZSpofRQfm7UjJmDepfCzKRJw0aM6D1yeKlqe5oQDjIDRaeeECKymprQFG+vafEoW7dh2/IlmzZX16wXJhQuJw0T8MTitDAPw6otHYmgpT0aDecXdYlkZ8DMmhWbZr274KJz757+1A29C0RQGuOyuOIwSSmuSbSm2tPPmFC7pCC9LNc4eiI2z1DVAMMnNM5NozQfsyMP3H9FY3uiICPS3NL+b2FO2trjaQavjSej2ekdMfR456+p0FTNxdZHyHHAz9U88JENQ3UsF3xjGTyDZ28HYH9xGwRBqggOGy0j0c/bZeb+t28Z56mNZ8OD1KlQhUotM1+0R6NenGFzL3xjq8eunTLjX6/NdVVd1oCccsSoRx+/MjsSIopjyA69SmC7js5/BtAylTqT+46QTuoJmiM4jr6SXUZBbB97E2M3CbEdfV8PqI81aW4g21TQgI7uXzj87gtvaTlz9odYBbN4+dZ5Hy+Md9jRTNgGfpM4mC1Uz3Oy0tMjjGVH8B6edf6JBw8rbatrX7uh9uKLDoMZsFiBI+Tlw7ypBQN6XyyqWLyisnZ7/fqNlTV1GOdsiSWTph1PJFCtkXpSNgoOxea4SUybqlp7OwZpahoqaUcyKy+td78yx0RV3+LuBa1J54PPVt/6p+defOJKmIl3eEbUEKY8JR1NRQJkD1cpuh4dN6r3C69OLSzF/IEGiIMqlhnXjXjg4jkC26k4g5pW8tAxvcQFKw0dyUh61GppP+G4cb37IEC4a/q/UXwkIE7g2C7eOk5CAFBsD3cdWhlp9xTiEOb5DqYoZMQLpUowi4oU3F09d779NqGLjj+Ijaegur0fpAJcaPfgHDcID9oTeNNPnXzbRx+vZiF86aXCu5s27aIowm4vnvDDorM5ZhN+RroJKYMXiD4enaYP1azhPrluqpkO57gjGRPNAWT1E/wzmEGwF66skFJcJ8DXsS450bNPGQ0T504eU1czKWxEMjMjpufXbG9RkBXka9TvWVbgK06rIIK99sbiW//8P6vWVNTFzBVrK2Hm73edFw7R9+ZseP6lDz5ZiPnousaEmzBlESRjsnMyEqKRtQJrRfCjxT8mHG4wEVVtlrgl6agqi2ZHkqa1bPEmmAilafmFWfWK9+Z7C954B6/z+ONGUF92Qoe1Isnc2l4QyGEa2N+DBxfaDi4z7LutEN3IAHvspaTH4dhHhbp+A7oW5WC+pLa1AwyaRtjYEb2nXIXLdcWqjZ/MWjh60rDPlm5sieEN65pNE76/Y0drVhrs0wiXPd8BjhLOuQF+h9yNiN3FTeBcTXX7+/5J+Z8FHDwwDox9cHx770mHRfxI8dT2AqyekqlYMMSKBj/XtVgXX4Wcg3lfrAfvMDcres3FJ974ezxIwG9H/OvTSITYQjDPNr2o8XOwexJQiu5wKaO3s7+poFv6hFOZmXWQJh0orm+oTDaucJ020U4iYjlEBnkFgRLcRHiXJ7vV+n5QVFzguQAIXUP1ykqxIYzimfWN9pvvLPlw3sp33/scJiprW7H5hIqyu8++MAtmPl64EqzAxqp6tyOpEBlWxZIuorPAIbLQkUVZZjicG43m56ZnRyNFPYphMt1QP52/+rNVmxTbzc5DHymvKLx+W0N+Xm79jiZbFHD5Cbt3ZlpuxFi6snLaQ6/AzKjDB3cxGHKRic87H6yn0D38jDEaTDB7rslCM/jKrgsGiqiw2oTYMXEcn+mUZWekjR+Okc+nX/9oS3ssPy/ruONHy2rsB6df9sHMEROOOOiYk29takaQr5R4dU2tq9ZWaZpWWJTduzgf5kIq5ZSia4cyzwLaIKCAGRdJgdIS/vBYi+BYSLSJK0hsPN920BlgTPMUv7Ky+fRL7l2+eDO+mSg9ygoev3/KuEO7ByIXHNIiKO9NXdtMdbeKRNSkZYX2qZDmdw+hpowbT3IjcE+mCuoCqSvjBQ6VxYeEtLVj/fX8FfVrlm9ct3xNXmHhwIOxbWhICwb071HWPdNBpUlBm47FwpFIU3N807am+Ys3LV+GkO/zNRVNjc2xdtPpiClaKtSHMNJxrRB2lIFf166vxubHFL1wV2zsopIuBUU5idaOspLCSUJCr6xrdklBRnnPLiGAUYGd8NB1VAl5+d9fLLz2oYyc8N23ng8zMx5/PS0aatzRXLVlhyJOhJzCnKLsLMr86h0tAMxg5tabnnls+uVCBNMkkgCNf/fHIFp/51Ngrh9onNquiKMA/qVBgrCI45mc4lV5vopfQdREHnsK9rV/+f0F8bbE6b8YXd49RxFR6x7ZxsUXHA6PcdToQS+9NhdmTMdvbO4ANGvaydraph4lKKoQpbS1I1a9vbG4KC89HUmCjp3UVJ2iE+izTuWE7zu+vfdc15NRTawnhB9oABsvYAiXY0nnjbcX3f3gS1X4sBHojz1kwNS/XDTskD5IURF6DQxcB8t3VF3VfRmYC1zs1rDLt/inNoTd2+nmpdi3luVyjQt9eXFIUXXFqrpP5m/4bMGqlWtxC1Vsa052mMRxA5VzkW+Bg7OkMLNbcYFNfDuO66A9ltQietK063e0tCdsRbhSaW6Q8APMwqmaNDI5+ZnZUSMnI31bS3vlBizZhiMwzHmXsjwv5px1MjZw/80lRxWXZDfUt8MJkV+QKa7Vw+QEbE+fKI4aNkQyTVHOOnNkhzOlZ5/iiGgruWpTDdX1rTWNHqwn0d60OD9LU2lbLOGkWG7Ki6/OKy4tuHbKcek6kUc+PHq+57tKBKrt+jqX0sqAtsBrTQtcT3ROxYVnERYmpmmC/Q8dc8xBMHPKcaPXra/6610XwIuXrMTY8obVlevXbt5c1bBoxXqZ1mjqSFiOW9Qls0uX9KUrqhIJDDilp0WaW9u2VNUxlaVlCOo/Et+F0nonz3YXQk3/K87J3BS9ED+NIc5kWkwI0T7+j1dvfugtkoRfyAm/wOr9fz5xbXYa/k0He+2JIhQfw72cyJZ7ohcKUw0sSf4ZcKYFwsQDRbRWoFSedbDxqiurX529tm5Hk8wW1NY1btxS29TQCkezVAwNDEZ1Fs1Ib++IuQKdAWbcvLWxYnO9/EBFNmHFNnSMhdW8tEhHMxrMwvLC3r1K+vXpkRFS+wup/CFDenTJTwtH9HWb6h95+HWYKe5ZWlaUefqpoyo27OhejkgVri/pWrn5UWGTRf2e41I15HiIZrCTr0DCOmqKapddMB4e3cWXzcCXJQC4WZqmqobGRa+yzHDI9+3tNc1tLe1cENzak+b0h/99wvGHDCnPk+RmjDzBX9mzaQZsp4MsPiJbIDtBoKsaBiZRpC4F3HyTGDoWgujiyu+85ZwlSyruf3Dm7PcWr9xcDTPx5gSC14yojkR4/C71bW2AaGBixNCBy5ZVmTEMfmp5OVzVYTs0tbR2dTAFH0IhAKyqpBTpscoulf1xT6QURTs49GT8QE1RvAmYwASnYVshD0x/DWb+8uAbvuVkauqUy0+57TaU8RM97GAR2hrad1FDlEqKYhKMqzv3217YeJjgVpJKILCujwxiPFOCzgJJMF/MBwTvYLtY2W3PUUU00u7cDGDIKBaeUsdS0D0QXwwAvumS999bPn/BukVLVsBMc7vd2NzW0NCGHT2kByi4zkxVe/XNHzS4N0wM7VPaq38JId7GNZU9e6GGeVZeev2OhvWrt26qbmxtQt59124FnAWx5tjhRx3Sf1DpvFnzYfKqy4/UdF37WrWHMLz4Jfr26vLg/Vd8/SuX9S7Y+XNopxi9eJpM5HuEbUYRN5mm96jNAgM+7t+vLnjztXmKqADWveDkY0b+5+PlUeEmpEfCdQ2Na7c3Ui/oXoLODyDkynVVj01/4+F/XC7zJYjB8RCXYQKSykiJTLcQ+usMgeLrsKUz5yk3WBGpMc+X5Epx2ourtR1Lg+sPUrbUdV3Ouet5XBQyufheDw6CkIr1flQYPgOvHRxt7C3jCypIGqdrKlrfeGv+l0s3VmxDnsD2HS31TR1gG8tKc0YORXZB3z6lg3t3Hdq3qKrVvHzKfTBT2xAzKNnS0n5KJKToNC5z3J6jY6qdNHW4zS14JnbPSVNEVRPFGkuZxyZElJDRrzY/Nq92XQf+KVVCgHWVUr0C3ws+ZOdxRWTOBlxU0as5QCFu+MJ/+9srU6e/gZ9l2pkam3LdOTdcd7zcn1hMDbc30OAQonu89PC7B5x6TDFkNT32zoTTUfR05lT29+K2g91zKSIH0YySwkNBR45/rT2qbVMNQIzuNrWaz774Bcx8+vHCVeurt2xrhjUEcFwR78Q2VHC3DC0thJukZ/eCg4f0GT9+wIRDB+RlRuRHYag/cJMT+4dCyAUBh4LRMv/kUa7iypQRI54Li8djagisSGx435MUXGepBacoytfbDOzcgbsw0MDKMj+S5iOu8caN7n3YoYMUZHhXHDF+RNf+ZTNf/zSnd7H4Q+7m7U3g8YfTtAf/jlvdinuXXHr3v9/+dMIRQ848Yai8GF902qBEcLKCuPg6IViEXmAGxJDQFFuKEh+OOtGcQ14K2AzxNqJKYT/b8xCVqyEXlzXeXtxojLdbZkRTZdxBYxp21fFtrOonxE41eYaTlWLE37U/WYTBiLfeWPTamx9XVtUDlssrRO5Lv56FZ55y+DGTho48uEemeC6W56iIA4LSeDBe3IHX3/rCYiyUm96tR2FaSK8XtTiAt32MXmB0bPs2pMIXZadTae9g3QvuiO54BHM3vqjFlX12Fd9xRAoeXTHxdUWfFngfHEB0/+g5fGAcGD/BkYqZEnkcBtijUp6nbgBI1r33gXfv/scbiQQScLS08PVXnXLtb09M43EngZtWjegCssJZ9pPLIrieSbmeSIpaUwOuUEWjBqZNwDcPEREGDzQMKgi8TjgXNduen0iRIIlWVdX42ZItH3++/PMvVm3ZhnxcO54A8+kL7TAucifZeRld8nMLo6FfnDBu/GH9YKZ3t9wwHtIOnLi2cINDjLiWxzUtFIKDGc1s4GvYPBCjHzwVvCE6B+Cvgq1QknZYFx+u8W/f2E4yzQ8gkRBHEU1+RLESd5NB9+L0p//1BwW9nY7y/NDhv7jTsi0uJPq2VNbWNrbDdeZkph8zDvEzZWrtbZdOfeDFsy+774OzJ8HMr84bP/ygXhzROhX9BpFvGWD4IwDoYSkpgInMG8EGQiqWcNIA/nKm2RjecyV/QzpmmLaHuyRFWXEZ+umageVOolwI0AFWFxMeuC44AE2NaJoWr6j6fNH6Jas2bq1t2rSlVqwAP11XDxs36PwLjx07uidMlBUDbmOm5Rpg6YQjHgZMASbbcvOi+pSrToWZVWsqtlbUe0knLzc9N2JsFYkHjHwCtOFemhpqbEEHoaqmrm9ZN9cBOGyqopkpoGSsjGMK14jrYPAM8JLleXLVSSIz+kGCAOUJJVmeYqwJxphclVJdB0z/1L//595/vJpw3IwIRrevu/asm647AZaw7xhqqLPTnVDsw8brP7EsQkgNu76lif6JyNRXTAWwtB6REIVRF3aj77QzFR4qviZAf92vqmpdsGjTXFEAtnp99bbapob6Vtdy0GsROElLjxYWZA4oKxnSr3TkEPTcBvYv7tGzMO6aYc2QIisCVLg6QBFCbRsBvEs1RYXjDPm3UoiScbjLHiArOBZktTt6AhT7cFLAPCHNS6krf7X3ftB++9rwPNbpVnmGSuFEsJNOlkDLUSM71p6ItcXgGFi+phJf7brlfbu2NSXiDR2fLcH4xNhhPaZcNuHI44ffcuNT/3r+A5iZ+cq8syZPuOPmyZk5GcjylogLdRmo4wXcN2W7T5gKRENUKQIlLoW4GE5n2KdeOkJEqqdwoqo0xWN24dgEbNza5ixctB5mausTrW2JT75YuaOhaVtdc6Og0SUtJ2SoXfIy8rLSfncJwvV+g0r7984YNqQv6sEItwJL1BXuMiRqOY7oA8nwGWHb1cCZOAox9rtv3vOvZz5oT9gnHDtkxsNdtmxCRvvCRauZproJb9wR/ZqFBP3C5RUeoTmZUYrnBV5nIpbwFL/DNG3Ts5K497LSjIhO87Jz4agIhDPsK9iazsOUq0+ZutOXkDRFn3i2KnjiT734xZ+mvgAnS1Rjf7j5Ipi54coj4HWwN/FdIoebNGOGHhUO808ui4BtwTqlL33X8Vnwztytr700t/ygXjBz1imjSrrlKCxUVR9buxYR/IIlGxcuWLVxY1Xl9hY/iX6FIhvF6mrX0i4jBvYcMRr9gYP6dTt4YEleXrRTP0U01qUkTedw8xwhoAILGxMJHvEdV5My8cJO+h5KX3aGezwP9bcMJbCIgscWBugCS2WGOB6DncUsqaW8mzaeIrTkZECcMx85a6rPtVQ4hIEdjoaffun2J6a99Nhrc/Dvcu2ikyZNfexVwDj9ykUsB+MHVmlW6OXnfjv3Uywcm/HI6w8/+fb7cxefdNqRF1xyVM8CdKV0rG1wdPjoIKXMRrFE12PIb4MlKFJwuKsSjIH5YYHwiGzX5Czc0WFtWle7eYewMNU7KrfUVlTuWLd+S82OZnyXg+qaobz09EiouEvuxDGYPxh5cJ/xY/r2K8+DLe+I2J5IzSCUQTa6J3jwiHE8g2mAM+RzQc1SCttcRUsrsEBZoXXrzSfDAa1S86Y/XjhyNH74qmVrNlbXdbQmTjpmdGm/Elw/59y+dnOtYjlUI750OF2Lcx2sd2ZW1Bex5dotzU4yWVSa7FucZ4RlExHABYGOhciu51hcPlrHtjVdByjiEG3GI8iW+NO0512UClXOPHHMjVeNFKtMgRUBPq7lAD7FTWvoEeyqR0N7QYT9v40AnHAvUAWbManQKVOeeeWtT+PxGHsb2SFPPf1Wdm56NBLZsa2uTkTzvbhlJpM+oSyq9xpYCjP9+nTvX9516MDScWP6ZeVGNSH1C7vKwWIyD05oGXCCjQZPznXBoHmaLsrMsUafBGBOORHRGEWHh4E8+1RWTRESG/ir75jwj2ITc1waHFMCRAoD4VtJIOTuvrnxfuhu9HjKpFKT0oho4M1TVePU1wPStzj04APnDhiMOG3DhurLLp5039NvWLbTKDZDRobKfcYNMJbORIFCJ469+tfX5/7z5TnTHnj2+Zdml5WiAcmKaKPHDCntWZBp6KbwWQyNqSpLOsrSlRWr1mDZVHVtQ5f0CB5dnCcFF7++qa0tbra3x+KmabbhuyIZkawMo195aXnPwhOOxRR5t+55AweV9y3JKizK1DtrZAScA6NJkr4fkl3EPVSEC8SRRgR0d+AJEWZIKrwI9gh9QFgmgp4rngzCW4ry/macHja65xFjy+Xn72izttS0jOmTIy32hWcf/cQTM/v1716Yn05E0dPAft17lXftXdolPy/dEU5ERVXLs8++O+vdBXOr6roUZIvbS82EXZCXXlyYGwJgKWsixMYLLMu56+9vTHsEs0ZJE9O7Z5464dEZVyniOMe+qi44Uaqmpq4dw1RBCFn0RPupOXyAtMF9qqxHvH7NlOn/eX+Jp6mKYch+6zVVDdurG/AMcV3JvwHbWNanZMjB/S84ecSY8SiykhGmyMwSUiLEd20hLUMD3M1IbSHwtXG5MHzigNwQb9rCi3BFrBRgP7gwvoW3zlFVeMIiKxiklEK8AP4uHA8aTZWE4ctMh2kaFdoT8jSl6rc32A83gwHDAgTxIWGAQghkOi8gEM17rUAzqHrVJRMVkTe3PDayX9ns9xedeO6dMHPfPZefeFRfxUW6lsRygac/eN8FF//qqNmzl837cPGmKgzoL2nqePvd+SFVTXQqOKHnZjt468Ad0tE0cfCKA5KVETKMVHmewXhRZnRIWf7ggwf3LcXgZGGXzL79irrkpYMH7/mSjsdQaQQfDd4omUnH8joMmWLnaJH4gOfiir2mioyRuGmupauag5VeroS4HJW7BR4OLOkLwONAJWuFGWFY5XHHwqtXuZEf1XJ758CiIiL6Ou2v50wa3/OoIw+hnu2La9cCcORtxgFqAdJGR6NXz+xDRl/9ydwFMx57b+UalCeva4zBn2yNxddvrclJCx2Icx4YB8beGVzibEBEYPQWf/HlPQ+/7sq0leNNGj3g4emXMvQURa4wgLNEg5ejYFuqVhettuOxH0NF5wcOlarVTckrLv87/Dz3o1WeqmVHjWhEzy3MgpnaxpaG2o6Iysp79yzJxZmuueHf3nB2eY8ctEhExtM8DSBN4Mn4h+gIBx6Cg9oEWDHJZbV1QJgJ5osgJZpJEIEGwUcRB65SQ/hyrse4aASAgQ6BS8EqEi4laX2hQgtnuYov5g52gKEK32mLvp3K+4G+n+vZTISX4KAmAA64hrAsJX7JsdLexcI8IpCbgwl59+arT/ty2cbNFUhhu+6WJxL+ZaceNRDhgqg3BUtsKf6w/l2HDSi56foTOky0OyuXV61eUwXfJcSII+xVW9KqrKyGD87OjA4cUAoz3UvyXdfNyU3v2i2HykJHy8lMDyeTViisdebqAS0EyJEiYFRSyyyQRg+9NCLtFZZnCU4pQDLJHPIxTuqQnX3hML4F4E7hvidi3sIPdx3wFoQ8qBAEwO8CNo/bQjdVZ5FOUkOMeIZKmEttQkRNc+D/4qhRyCzhzBSBa4c6XA85gG4CV6ZkPZfkGvSUYw458bjRi5ZuhZl//Wve6298VNsSzy3JdS0HnrB8xs3bm9Upf3nFNh1FfNbwwSUPP3Z9usE9y6W6rJNHSb+dicydQ/2BdE0/VXJPOhkQKeIgwbJdJAt0srdS9GWCGczOPDODq4JF77gInIiS6gHmB3RHS/Kic/46Z+E6+fzKC6JT77v2oH65kh1bUdm4duXqzIyMkaMHq+KJAhbl+OW+AmBcOG9COUt8TfnNpTKC1ALsDEKGeYrPw/jOM4h9Pe/Cdr6ApYCGrF2Qm4ju5KAoEuF8A7/v3o2Hn886WTK08weikK+ESjykYwH09PFSKcrWe4ceVtatT4mkuVVs3H7pZfeuuuq0m685Tg8LqGjZITX1ZQiWR+Abxx5SBv/73hcnBLND4W/IRmDE55uHe6eKJiOdr2Kd18/YN9bm199F5WtSIgzy3/XOr813CnMy8fC+ScZKk7kPruxUrpD17PhaI/VCfIXGvoo7prYF5YHjDT8IKUEjhpx3/uTxK1esGX/MmNaWOA/E34x1RC664La1yyrA/zniUIztPP7M74tzouijaF7nX/txfDoqeEkomEOICEM7ogUOZ9hvD10Q35U8DJ8wT3Teo/B7asbmmJPEWBbHRJ204STe1nHOuXcvnL9W0EmUvj0K7rjjkpOO7A2HrivqfMBfLyoex1CPJ5UXYDyQlbGE/Dhfcx8Zvh2ECAV74KvotFASdl1umXbP/NzF4lA+dOLBTU2tb70579eXHx3lGBAO6aFWy8wy/ssn77eDq0ykPTF0dvDIHr0HFIXDWtfCdG6JtXjGL++dv3gjWPaJYwf+UzTEK0jXOQ1Mx1a57toYVBAyLrufmSkVLGUqhzLcf5zJPsm+kkqrES9F2UV4IMr2mWuKns+G7tngTovifsf0BbX31bfWPnTf85+vqID9NPKgUpj5xyO/G9EnF4Mjngxuwx+1sLgOVXBMuT9FZZBC9niz6J/aoLDl/BCALi4DG76lqsrf7pv18psfS+SWFwnNevb61Rsbrr7mUQkJXnjsigz+M+DK/1gDc0uiPQniOO6nR5Fe6HgOf2jG2zA769MVmu9Pmjjw2advzhXiFpwDrjNVBeCmK028FCnZ/VcmPA2UZ0aFIE+E4eQGoJjVQM0f2VJSoHnfQr+LaEzHi7Q8X9cAE/m1DbGZ7y15dSYKEi9ZuqmjuTUc1s8548ipUy+GmSyNiU46OtGSEuiLWKLIzFEttd8EAXpn9Hm/HXFX0xVfFcL08OvaTXW+xuKm07O0YFsjShIu3FypRqMZ2cl5S9ZlRfAkS9iKofP9+7Z91whkE0XhqWG4RDDZVW7w+5/EjAJ1/EHDez/1xO8LMogtNoPpuAYPsaAl8DMDGaINdqE29/9jCHIzsjqIIDTs/BsEiwkBeArampRDh30SxmwMtpHBwqoVi2rf/XTN+58sXbuxOtHU4bSLio+Q1ndon+suOv6C80dpwoF2PYWphmh0GFFTKXEWdEoWerIFCUNnXVQ//ORylXtyhBSR9MOgECLMKdc9AoBz/tzbbv/j5PLBl8FMWFUdJ9GzW8aS9+5lKqKPaLoRwDPaNY3A/WEwZju4XFUU6NFQNdOxwXocyDEcGAfG3hm8ZQvydAq7Zj/0t6tK8qKi+Ejy8QyFuAHLtDxbF65eYLtE3/1nGxUkABEtZoLP7cv2v1jOxEjCIwbTmMzh+k5js/35ok0z356/dBWymbbUtcQb2rAbMkGXtt/BSLM4/diRt/5+Mhc8HFcQhQIsFnV1GriurZCw/KupllpKp+as6LL10+OE7+lBedQLvLnzNxFBQph8/KGxhLloVev9f39xe7tQDQQf2wyCEC0pytpSj2f3MSf/5bDDDr7ltyfs5Uv/qQ6hlYyrDiGb5zDGuKq6rsNl/uDGa84ePay75yQ9qkv5EFinSOoH9wvT9kKG8cfhrsiWiqL8T8jMEk8Ws9oBYBs/pJGGlvib73wJMx/OXbR05abt21viHQlZngh4kRp6KBIaPrDbWadPuvh8FFdnHJwWogoJB1fwThkSGEhgE84jCknRagFheqIZ986ovYcQd38HAtiexvOmTX994cI18GvD5sfnfFp19Mk3xmpaHeHdNSfj8ZithpHTu/gLJDcvXbg+Q4hDHxj/14F+lDQwuAkx0EIIKi/xa645E2Z/feWRAe5IXZTpSpKOi9k1qos2CpIqhcVCu//Sgs4SZqyCd8Dy2C5a188/XrNw/qoPPl9dU9tQUY10ZxtLyrEnsZYR6tEN03TD+vcYNLj3IUNKDx3Xl9PAsVN+aZQrDjJ3k4aIYQpxZ+4j25k4glYrvggqt4sKR3Ff8NuKV+zfQYO6pJdLgrtvPW/F8kr49d0P1l9y6d8s3z31vKPmfoYavumZaXk5nHLNdfzJJw2HmfJed/bpU7h3L/unPGDFBqnmGiik69o21zTOCf/LH7BsicDCRvVUHzU5Uovvqy6AkgT83WvSckXPKqQBE5TtpSQlC4CUCU90FUYSty/QI9IaieoBpOWihEPGWniwbH39k0/O+viLlQqK4bXEYwliO5iBFMeBnhXtV1Y0clDPk44dfezRg+Snf/07ql8LdGMqnKZqxmU9Xqoj/FcBudR7O9PK+0uIxfdtKngtpucZsBwCjzAWiMdHuffnW/49++Mli+bcO6zvCJjpP+738YT57CNTTjz10L5jroMZ3UadXWycB09TsLKHDCwzfSHfINwVmWVl2JFC3PMfIzi+bw32DVYu17CmASv9Ui3/RJ0nVXY9P6oGki7AXdFLTUPROmlnFReeFacxOwmLPKRJNhO2JsTHYyUbO9CLePn15e98sGjxyo0NO1rZTnEEGvCMtO5d0of2RWr8aadMOuO0USRAgYygk0VxYHzfQSmXMlZa6nRFYrgraBkXXvFUJGyM61eSGw0unPIEzKxbvfl3vz79lNMnmAnTFpvKoNwPOA88pmuCKK7cfc+rb8/67LXnri8sLlQ1vnOvCSCzx4U7952xv7s3B8aBsbcGlyRahlUvTEgy7mIkk6bUvgQxRWapxSBCut5xzajGUFHJx2MQ2xhRVrmt+dlnZj0lEuK1lTuwZBmLN0kgCIdDe3cdO2rgSUcPHnxQr+zMsPwoxXcAGAFGMkWX7dBPrnRpHxg+9tARZdRu4DLF9eD/yPsLKmHmvXmLbrj0pF/fe+FzL37x7Ksfwswh4w6aes+FvueHw2qnQBbSmiU3wRfcl9aWtppGjJbLfOnO2BVShXZFO29/GYAfEOgTXyVUDVD1ehc/yEsFHj0pzOR4dqqrrqig4rClfeIEHhd7ct7Ha19+c8HcT5ZUVdYJyTchIKKyqK4eO2HImZOxRPLIo4dqFFPgSDGTGms+RU6OF4DnqB4w2Ls6bLh/DrKiNS1kWa5hqHfc+fJj/3wXZv561+VnnTjw/Y/W/+bmGUXYDkl5YvplnudShVqmmaK6U5SCx6fmeSENn92991546bUnFHbJZqyTkNQ59vPA1XcPrjD08ShxnaSjhn4AKy/AKmMstcEMHaVMl7EWz3EwusHZsuXVL7z88fsiVrZiXbXiutTFvZ6Xjc8YTNzQQb3KS7JPP32sqksZSXTnEkJVJhDSOoaKJ6r8C5weeKq7OEjgU1VEoXxw2TTfdHsNKD/6GOwxdOEpwzfUx6+57gF4dtP++iuYGVTW1RXOdW1tvKkR69Yzi7Idy9QNxSO6IL0rmhL075JNNNnwyKOdAoA/RMhwfxg8YeGeSdN10VPJZbuqGmgJaX44+DQKLrYDN36lCFLPnru8tqF92ZqKVesqm1piKcFM19UpK+2Zd8LxE047GovEh43qw4jiWA7XmJnE6AsWcJNADwBWUleEIh2MoGLeg1GWaklxYAN+/6HRwBRtarjq25bPdfW0E/uffOLBMNPa1nHOOXfU1zY9MuOGc84YpWD9HkF1LN9rTzjxJFY25OZl65oBTwFNH5EVJ8T3mQBN9KsuhGIc2H7fMXhYVO+7XpJRLfgBst4axQdjO8TBjgNB3PWXbaqHmXfnLv5o/hrFT8n5+yLEP2rUoHNPn3TGKSNy0xlN8QCdIED847u+rqc6bFjY2JiiqEEqWIYFReA/Cj3gA090F4fQ2hNt5XzAEA6CesVgop3GlFueX7a84ubrzjrvzENkjz7L91U9oCjrnXLpw5Ewtk9SAjgTPZGrgAfkYvtpeRp2lreKXfd1Pd8D41vj/wAytS785FobggAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek3" align="bottom" width="122" height="122" border= "1">

 1. Vyberte inhalátor z úst a zadržte dych na 10 sekúnd alebo čo najdlhšie ako je to možné bez námahy, vyberte inhalátor z úst, potom pomaly vydýchnite.

morTmsymYJfrrKx9KJbwCNjmN0jPPOQEmW7Vs4mMB27RMX0ehAeJswDI6KtZXd0FY+72qhiBPzdvFiFsXX7+pCKUjeiDvZX5GWAoX4l4JfrupEUhcSe1KFMkw93//3j4PxhSoOsCHaqCD4N1170XHDOjWb2DXzGwU8QareOSA9k1z0zdsLdX9X8f07TB76YaS8rLCgiZUwTB831PaGChNB6vHV4nAeCIeCkeobYMLIFQh1IS1JZKif/rd61Oge7Vd9UZvt4mk9M5+HY3gKat/R4JuoReJhIz61G1dTQxZ7Azw4BNa3sKiJncDiMGiJoRK+OJuEJMixMAbUh2Xlm5Y1rofVO0Qis8jDiGSJvcyteqjgak9hHMY1LS1zYdAGhytr7/e8NknSx585JcwM3pkP8dkPkci2SiKqytRPhk3ZEigZw9xAYaFcHS4kjDp03qkP7iRWNUVKGOVqgClriB2wGGXn3TygMmK79CWIsaImfBbNImeOPSo7l2xquEHsM3gGhMSGWg1Mg1V5AwPnrlMNt3x/fRwvjcUGaZPrLrqmorqOriR7RRlKGbgLaUKiHkE5QaDZ40FCE/SA6S4vo8DDkGf+/CckxpsAe/TpWnPjnnwXH0XgxHm8PxU0rdHh42bd+liy5hzT9hVMX5H8c6Y52tQdWVxWXpmWlpGWgIsgO/vLEEtnZLikry8nIKmueFoOIgrMXcEqoGLi3V7orIvFMkqGiX0p9f8937xZ6gxYN0kues907LzC3MJY5qIcueOYo7qWGiMdEgmvYA5touNRY6ldGcZDUPIxiwHbJ9ncFvV9yyBGyLAP5UJjtdw/yPv5ORm3nzVCZQGWuaWIHWQhZBL4mpCQEZtX5I33v/6lRfen/7FYzCTFlWm0ZSmDHwpTY3ix3ssMbaDBx3o6pZwCEOiA4q9sPg9Q8xkgksbDLdCG+O2t4wVK4rmLlmnpfYCRtOi4V9eNeyiMcd06VBAFPBCsfnahiZTUddpS5lwa8NmRKBckeIvMfYVTL2HQbmuGsYDkZKW4qRGZXltWprqnYX4RiIQHcmxeTLH7nPXNm2FDjmIBlwOHrg0kfBxtYSoxf0624r4IrDCmvzKMX1v1JlDxn/8dWYa/s755w6YNHnemsXrly5cq5l1vMra1p2awZm9avXm2jovrODj5RV1pVWx7TsrCvOy0qJ44NqWBT8KcF1IU2XAccOrCG7PWwiLE0o2rmGXqtQp3e/SSI2J95CB3MClBs/SG9i7ZVZapErl5TeV1FBc5PDsbZ2PgSjZ456NUobKW1Pg2gYPTOU58B3BTzOJ5wYoQMuwQ8uYP2853JqbrjmekG/zcknuVSzjJWd4TdnAId16tWvWtwe2OVMzRSISDSWcrd1THPVvWF+gVpQSSJPuSyVku27DjppqX3AObx5RQLBtm4rHfTBnyteLSnfVUA2SroudOazv3feck2a5+Ol0spdjllqXT5JvQkjYSVHvkazpsQOS4KBc+WkhE45fu1V2aumGHY7q8uOwLOCKMAMM/roi10A6DEuCGTcPSNM31911kjN9f7VgpT6gmUwyA+iUhWZ2NZIyMnCVyu+wQvXXZTMlk0KZVpsIUx9s4MAj2zdtltm+JZZww5Y5cvjAVSvXVySCiHKMaoXcuKNi+bZS4gapUaeqHNPUYNk6dm9TVlS+ctmGZMO7w+yQw5F9mUTC+If9O7dMS40yIeI0IIpTR0naIPsWFuKT+HojYnh1xIYnvGpn+c71WMK1bRRobdk0t0Vetq+48FD9VMALg3kQSYp0XbP/4b2ZTJh+74d733tcCE0BhCU7ZhcUZjZvml1ZgrWX9Ru3ce6jLAGhUu9P8OXQvhNwFnWfyA8ORmNenEbDYVzTil/1ry/cBG7p/7u874/Hn//qtbc+G//BA0RiGBMEASx0CBsVhHLPSz5hCBvu1QZ15edf+PCqrSUsFEqxaFgthC1ltUFdDPeN4O1a4Mbu1KXlyDNOsFHYEQKNpPYlZkyxFc1j5k+buxfIYIZfKNX7sphncbFqI64MwhH2QUTCJqYmDg6Ea2oHHwUK97/lo8lMPTPqoSTIIq3k7BvysYoMkAS+hz/S/SU/ji+HTxCxtG9VB1+2zEt5/pnbmjXPwvcg/gXnDhg2ol91Va2Wl3j55c8ffuTvBU0yLr5i5DkjBtz1R0RBbdlW/M+/3FCQ5vz19WlLVyJdZeDFK2tjKalpHjHhZDewVFjaMT0Cti9MQi5XbSImw+S3DR6vTzQEnAQeRCLKpKQxuk7RAmWnhmqqYsu27srPTdcnK1oWDIC0UCeeLwKcJUp3jxMbbCTRJcj/Fy82Zu8ZzFR1FXDCJOo3FeZnLyJIoblzV1V1XKYatbYdIUl6vGQ4y6w97QQio3Y4qHP9B//0YfeurWDmrOE9BY8Tae45oG1W2KR1YRMaTxAtr4PVCIGEVuAE7hE7BUGow4ylq8p/81usHyxfsu6Ms04Yc+aR4z9f/tVXi/CVfA+Zybn4xemD77zzTJhp37bQxVCRE0UZohs4qUo+HYgFvecRSM9STz3OiRvn5aWVgUU/mzYPZipqRmSlZxEaghPBSK5gxxfqHCcHqOvbU62SVCfhApHkbUfJKiJ4krEKmQEgSEFYuGaqxzv5w+uNwSmhQg/KUizH5L43bEA7QzF0BR58Di83IqMEQzmYuefWkS3z09q0azZ0cLtAyHf/eRdMVpXV5OenQjh/5x1nEpVroUwgtz636ri47bZXYOalf0ys8YKMtJTC1EiGkj3auHlHTU2seZuCaCREteiKZD7sKh+iJCMvJWSqZTxsSB/uibfGT66qddMzsHnF4C44Qp7PlSuqxXeN+rKg8T1H/1tozXd/cLjGcHgcHj/PaESuBYEsil2DMgUKEnnZGUSdZAkuqmN+dpojwF00dW+O4lQMuE3ZHsJ8D+sWFmdy6pTZSxcjrRWCoUx7r82sFSUlnTu27tQ+XwoFepAoPk1knY0e4J4sLWYxZfDSqxMnfIi8t0ZO+uJN28te/nz24jXViUBfUyjkXHX5SQ/fd6GuSPuI9a3DjApz8DCr74jlAcrw7PW+7d9BqGMoGF3M41mZ0SN7tPn0i8Xr1yBD8VPPTrvvtlHEVJyXKs8JMYljQygS7HMH/V4uhpuq7iwNJZLDDE50HRpiIcs0628OV01hlLIG8YwfG5I4XL1UoIjVwDtFY6l7EW2DBtQNAvAMXZWhiVBy1SXHIybYrWVmJNVGK5ean+EGNY6dFrgeUyDsWo76Dx9+ODcrO5KdjlFlRIjS4oqSXdVr/CA1A2OWONzN2nhtPNGxQ0tLBVbhcAj+iThm3OB2OOKoz7Jh4+ZzRp/41sfTY7WxJlmIxAgQxID5OkN3Oimbn9S//tbbbFjL9a33342o9r6GYE9pDTB011Ftw2jXuql+2VjCG/fOV7dffzI4ur529CH0ZFLJT3nGj9Mq2tj6zVNJ3bvv3ldeglJh8Ot42+Ve+PU+/3Lprp2lCf/isCpbUUMgS6xHrb1RrziwUKg54rSB+enoM/Tu0zacnfbU0x/U1riGiXcvNSX84mPXnjuys2/BWlH5bvTaLPCeJXJyB7bKpxFDRb8/OYGP7ycZEDNDhHPvvLMHTZ6xNFDX8PJrnww6uuuxx3SEm8pUXpcy5rp+yBZqPez/C5VMfX7Mq2gXl6qzScDd8nzfTCooUaLpmrCTELNQ2J/540eBLv1gqTTwsTKCy0AVbEQtYRGbOCSZbMJ3d4MYlRHbTpUel8rNTsBxb6UhxNWiCVWkWvbN2nv/9O7M2SvchKdxrYXN8q8749ijjuw8ftL82dOw5b9p13Y5uZmzZi78euaSAGlPjYyM9LyUSDTicGTR5r7KGy9asmXYgJJm2VkVlbVNC/CMgBOGEfRSOZZVVTRLqT4rdttgDauEiB9KZDRG+xLug+o7RsPigvPdq2ebDHWQVFbWzZ2z0LtqKBwP+tWVHCued8zc4ysH0mIJbqRlhoPCjuqo9gQz7L22uzzy52vhkzpMJLt1zIhIxCi1FLPXns54iIsld4cO6jAEAgk0I3zsi9NmzlqCmCXVhnv+BcedcWbPRCIIoeKZzha6hkq6wglsWVZ95wmnDDfrT9xKHbKlq9hZbFjgtn3u6EETP573z4+RlWN7adVV1z/44IM3jTmtS6CEK0wT7j8E/zYR4kAkXRMY8OLOo5oOVAU9sOxhhVhWsoAmkEGLoXyiSKIu93QGCK7jdRb4iJk24DzlltpUFolycEGQCNvQOb8AKYAdCPEFpyhLqxr88V8JP/E+/HDx628gSc+kGUu9uOukRbt1aXnMAGTouuba0d1apYAFHXlK96oqlC4MRyJws76Zv/mjT2fNnb8aZlau3bZq8w4TjgCmACGKKjaw7d6DerVbsG7G/OVmEXbGRAgSmoRToqkpUW0wg0SdofJwxre5Ft3kpZqPkgHxd7qAG6O3Dl6dyqPgJnSECPr1bF7YFLkYKkurfWE6DqaztV6kYzFlfRlswD1hCQlxffOyK55gRvDSK9fjzcf0BVfIyT2lxbsWpKOZ4vCQo8kPw+yQuXfW8FrPj5r21i07Zi1EP+2td6e8/+k3hqqFnDS4B8w888BF1DCtSEi4CWqjb8NVatz3ObhzmMbX8gDSw70njX2kv93ngQQ0yvBS3/fckGU9N/a6omIsK09fsHzzdnHnbc8sX3zyrbePhpkIFxRdZcMXB6TgEa5vkPM1igD5sySysIDNSXi2gweWIn0CX5Ri/Sepk/Gjt4xgexDeXmq6SF9tiLADjwaPV0zqwEtRbA5S1QBDgyLUo2cxLh21OOfNW/vm29Omf7Ni6aotOTnoFnbu2nLkMd1PPvXo7r1aaaAv0jwKbpks8HhGapLGBpbu4N4tBvfJ04ROWzZVrlpdLHw/bgjbZEsXozpAeXn1KUPaT/sof/pn32yp22QYycYCFg3nNc1s2wIJLKNOWPqBUIkWHTlRnexSg6ocr/h3956RxJGBM690041wdo7VJBs/HhxEZRXl8I4mgnaT7BpwxxHVtee1Cb4QszOb57sVVUydWyaVnth7OQpOWl+Cm8ld9djDCGeGB5/wZSi8x49SWVJzw8NvTf9yyead2BwYiADuTUo81rl3u9devR0/Cppuvy6gnDrpKqfJ4O6aPqUo9oB1BsVKCEc57EakL/ppyRgCFNPDL6o9lorodCM9Yj059iaYuejSB1et2Lp1V8WDT46bMgUltX91+ciLLzjKD2KMHRCOwKrq2q/mbp40ddH8xWgrKqtqIEBq07ygQ7vmfbtmnzAcQeehkO0HgY1c2bSeI0f+2E0DAxaonL/tpGDSVNQxAtGZWq+G5opyBQos4gwKMBkJScIfvT//6dc/StRgjWrJog2xhN+xa+Ef7rjoFxcNgZn8gjB22KBvDFtOI10sVFbhVcwO+1y3C5pad4UZIS171LxlZtPmUVOG4gYJy+DEE3vpKwQbeNxxfYp3Vbfu0AK+7dCt9Zp1RR++98XyFRsttRTbtm6KOttSoRapXtLoDnDM8vKEYlIV4juIp8N5zsPj8Ph5RmM4Ai2p8pyOKeO+EVbpvtZtsPr85fTFm7ejMAiNhhzdCoTSKSGGQDS+h5gowMwPGfv7cz04k5RLTUzwO5TYmBS7Vye/1/EBP7NVDB9SKFCO9JNwdjkkEApBq70djm4QhB/UVy1gxtOPjX/l45kb1hVhzK3xN5xkpNnHDz/+b09cEklR1hYBF04EwzmS7FamNlEyfyxp5ZJntvVzNMQ1FKbTMCjWSqy0S0vsV/7ivXvPuea52dMXJYSYs2ITzMy/9bm3xk196KErj+gUUeLMCIVlqOPKkf6MJhGnSToJhE8JWv+sdHFcCk+TgGC2BIwON5YsL5o2A8UMFyxYtWD5xg3bSgLXN5KyR/Aw5DeLNzniKxpxXjexdHbmiD6WNMEJi/s8qrxlVej3EYYh6mME7VJh2Og7CjInuEB4AI1A5KYRThaTPvK/BhZFDImh7Mm8ZaUvvTz53XenVpRUpqbgdQ7s13HMhaeOPuOotJCpaRbgoUW/hTrtts5NdNl2S1R/p+WLoCQPXq1CoO9O/mEOH9HnlNN66ntHsRDd96pLjv/97/7+xjtTYGZ9caWyc7r8q1RcbAu+9zzwC7mnnUIvINa3rl2jemd1qtpL+KYFd5MzYnXtijonJDStsiY+d/HWQQPakXqZNInoJ2Ey78cKqThczzeDO+/7V22t98zjF+NLsVhIpCY8z7FMmaxDJt3l+q9xHTCkCQiITKZ2COM+kkArwDS16v+Q1sVdZptTPlv5wGNvwszXCzeYvmeFQln5mS0LsE+sS8uCEcOPPGNUP8/HPEryytVel3KvlY6fYWA3CWmgHVEoV0I0dDstI/2Tcbdde8Mr//pkVnUFJo1p2Jw4Y8mK837ft3u7c0cNhpk27Zq27ZCfouMeJcWFL8ThKMI+RMQUaB+MYIJEuIKbga80rt98c+Znk+es3VqyccvOKgUJssABhxMqNZIaCdXWKhZjLhH1Q6lrW0bC/+0TeM9PH9YdiW08L9UhWgPMpp4UtkQMnPbvVC5egdNMAxw3dUYQpESEiwrDCUd0O4ukImAsum5j2cdTMLf03vgpCxZvgLfOzc+8+MKTjj2xP0yOHH0kCjkGAXwESzWvYAu7uZ9dbg4Xl7x24sYSTZuw+x65wongu0z9fE6T3FBuQYv0tJREQmmSShEKY1SEOWqF8VqyeG1VJSLg1mBHd2P4OYO4rfgV4eCkmG3CaNLR0R0z6sqr3n3/q8FHtjGITkUwjlqwEBnvqYPUtG0u7bUrt9TA2lcbuzYRzrDhzNGWJjn0KbL7H2IHrKSITVflIDiibNNUuEGwvkwRWYAxJJEQe/TZSb9/4vW4km2AM79du+ZnjhoKB1WzAjyVJUQNxI4LGf4ur5Fe0w1f7/Xm/GSDNhim3fKFuh5jOxbsor89ffUZIweOffkTmJkxZ5nnelt3Vm0u+mb81IUGps6d1Ijdu0uHkSMGH9GtWbt2SI8Ji9Xz6MZ1m3fsjOkm8bIad+PGHcsWr/ADWVqJsgrrNhTVlVXD20dTw507t4SZFi0LctKiQ07om5+fvm4tLiI34cFPV6/Z/ubbH5fVyo0rtsDkqEuffPeV62w4Fom0kg29tg9Pl9poWbX3YajHrRIUOlsoPYMzTzAaF0l/x6Fyc1nd2Cc/HPevKUVFiCImadEju7c5ZkD38y86oVOrJpapk4ue58YsOwrnslTosAOiM4/bD09qiGGdkAUuRUGq+fijl8JMZc2YTLB0lqpAiaD+qSmMpyT110LKSpBXsknBX43G+ZxCFwvRteDYFwzr31aKagHFNur5i1YzZCdT/h7W97hpsESwJ+nVBJjMoPqff79xxpwt1EP6gIxQhuG7LjHDVhI/nlxtuzfugzcZIGxQIX00Jwe4Rib34cNZjkldhXOdMmnh2Fc+nzRjvuWLQkX0cMmVo+687tSQDX9X/+LElsgtDfcoZTe4+nc228FnAJNPsMELaPhWnUTmqSf3GH4y5mwnTFz6wssffTlriesHgapMVOwKykls8+Y5H0z8Jisjmp2HtyVgxHU5GJDaukSgaO0Nz7eUrgOqWGqAbsTp0K1lv25thp82aMRpfWEmZIH5cizl+RuKuw1cKnA6YoFompt676NvxhN4YZ9MnHP6RcZvf316n4EdHH0XmbS0pcNstgIuG+iR2XaUBxzdUVjZ4FlRWwR14Ki9Ox67KD/9ZMqUb9aW7agsyMs++6zjYOayy0494ZhO+CSxlpUA66LugmXZaRKzn5KYB6oARInPlCfMwftjLmUO556jrE5BegiXPzjrnmepnCFi91HrBSG1yg4aphTZ+TkNr9aIvUciQvkDSE5OAtUPwI4e0sdAadh3Yn5ia3FpeXVNWhg9ZBMxvKgG6+zx81MZeFbqpM+XnH/5g7dcj0p6v7nzdGraDANLJpL+Dy59moSuariAwGw1Mq34lkolUYFMVKZFA1FX59N77x0Hky++OzVWUUt83qV36+fG3gwzfbs118uVc5cq/hJ4H4baDCbKZZLv9Er+2Fb8eUd9sQjH9y4V2fGMuElTYTFqP+3UoZ1HDOs6fdbqz6etmP4Nwog3bdhetKOMI+RXVO+qqi7BZK+HHcwS/0QappYuNGEHcCMa6lCQ3atrG5g5ZVi/04b1zs6ICqRjUIUsziwUFgKHROh+Xgi4ucBg4YZfnVJTnfjnuxj/bN1VOXny7Hnzln/2zv2dumJcGrVSMWKQMcQJadOEnCuWlkJ0PXzxjZuL587bPGnK/HlL125Uet0e99vkZJ48euBNN53f54jm+mNjdde0MV6VIVjtBvZ6wsew4JqUcrEiYoJFy/Y3aw7ubHUkCez3pIbqStJVMSETnNsWa+ACx7oL1kewlcNREFNklNmtubNRuBbCNDOkhjIIeForFfee62ITbG11bMX6ikG9sY8G5aHxTOOKrO1HPzmjiB/v37vwkrOPG9S7rYG4E4b9egF4JbYGsOrCCElujAbGDGxRN2TCUG637xIrBP6JMWXalj/c//LcJRvV70h4g55dWo595Nr+3dPVVQnF84Uk5SLJ96xWKXbks++FlA0XefDZveRoiPd2m0tBTgFBkp2DzIfHfnT/joOO6mSQkTCxrah21pw149/7orTWq3O9bVvx8YG5y8yIRsJwcAdNc7BpoEf39m3aFLRplTd4YLuQIr+CzZHEAiN8SvVemoERkACLnFInzeGBIUIw4CFb3Pfbcy+/5lSYPOO0uxZt3llWWXftbWOnTPgDXpXtw+FJaASeT1UcXVzJ7PXrS+Z9vWTuwk1LV22CmS0l5TuLykggqB+kKcbHyy87/eF7zrZDlioiKcmqgJumFQgPoWco+alE5TVwXK8TlZJhZP/nxBj6kOrFWUTJpyoLrt6TSz9kI+GhxJKUMgz1Twg7AZPMD2T3Ct/hGsPhcXj8PKMRe0/E8KxCexL3Rchm2Nv07tvoV4iEZ9hWneu//da0I3tiupLqdLbqRdzDSyIEyfMLm6Y/9Zdr/AT6DNfd9mrPvh2vOH+A5/q2Sgqp7i/M+Kve3KRpIoYdYDtdSHNyWGG7LpCPPvHBS3/9165dtYYyai3aFVxy7tB7bjvLMpIHIXZKwsEDgYCRNBfg1QrkGuOhH1dlOKiM3g81TTe0O4KXFSdGFNP3qrkefA9XgDkiFO0SformuWljTu8/5sy+8BpeQHYWoc9ZtKO8oHlmdlYUAvdQSJELWixAlTzLMjTVKLLxoUnhXNVZ0JGJ+2aYok3xDJqU2pScoNqmBb6gacKSUhw5KCyFWfpFizdeeOVYmLnhhjMcQsoq6qZNXTh37mKY2VkRr4q7O0urSJ1LdR8wM1NSnbZt8np0bDdoADKp/uKSwQokjHAIDdqlCskNZtgNDAu+oFqJMeCcQLSioEpc3RSb7G+9aEXGq/KxcB+Fqd0PjRdjpqPq9bIhKybrPRRMT6oqHUVevG9TiY3wOc2QllSURgjdTRFPuPaKNejd4dvCDokH49+feumYo2GmS4+28LshxhBOtAfgrBQRB+F6LBE3FYBr/PR5L7wyYdakY35/31l5BVg8tB2LfTdoVIE6p4p1vkZxDVbV1D779EcvvvZReTwwws7wQZ1h8o93X9yzV6HAwiFSFOBLoToYV/6YwjCokh3EA6H6vI5Rv7jJbjUGBYs7WDj2eBBoiGz9BQtjt3iPGhE4p1DgjicRFUzVJJCPRiub2+q3MXlIwKNv3gIDhMLmmfpcw95t5QxBYG8xpN5LSMtSgQ34mUKifhvnkinCmLBmwRTCMU1fKdtwxVRrINiXOVw8+DCKJS5ZvtmIwDZE3O37ExFtM+nLRQFsoZgvY27Sj7WIEbLtlHCfXu3atcNYrl3rQnCVjz+2DZFJjxHxahTZHJmivsVLcmjcDUKObaF3J3wVOlIDsZTMgoVOGgBWzv4+PKVI8t/ASYHcu3gCSH3eGRJJv/AuimRgjBlOOLmoVGwTKowykxTvejQi1xIEQh14AjxsAgeN9eDTn6zesBPvgm3BLWlVkL55e8WNd78KM9dePuLY47vZ6eF6iBk2VppYKpCKqoaTZPZS0yvDBdumOvA+e+OeJ54eP3HqwpmjV581+niYOfHYHoMGdYD1k/CEpX4H4gps5JXGN3PW3vNH7IZcv7Vk665a6qNO9F/vHXXuL7Dn1XbsQPiMQQhS38+PD05DCr/9vJrv4DtsVN9Nuhw8G8/AYzV55fWXpxGD9WcTVShHrETXX7OpQ47dXuI7MSI+UFbPdfDt/dEvRgxHJvt+BKwX0xJKqpAlGYQSsGP0jqX6CDCoj4kOaQXy4Sc/eO2D6TgZsqKmdcsvR6em2++8+wXMLCuuyImEIwVOm5z0Xj07wkxGZnqHjoX5mdEBA9p//wOThn+/5edoaOMKa8golrB/ADVc39i8/92W3Zts6rlPiSZENurrw/VcfmghKbOSK0xX4ATEu/9ebd0SyVYRZUCFOf/rb3zMshgkQtrlZr/0/K2PPfD3TyZiRnj23JUtOjQ799Qjf3fb2RrSKYLAQyhFwAScTMTnqv8AvCHs/UDVPo1R7tah4MWnrimvrnv9/QVjn0AWgIf+/Hbn7i2OBENaF8RiWMPdtH0Hd2w3HmzYVspjqsgBGzfhNm+ac8FFw879xQiN4sVk5kHkLf5XDsmF3u0cuRDg2SFBglQOvCtCTIJ5tJRevbY5YuGijeM/XfjJjHmLF21kmmNP8ratC+65e5QfGL++/GSYWbKmuGWzrJSMqEWQ7gRfHJ4fSgvGfs6Puh8HIZ4fwHFvmppKy+aK1gS5YJIZmu/4wI3pYxCa6wZcBIE0FaQOYiwVkslA5GakHt23dftXb/3zo+NhZvrM+d8s2/TYko2fT5x34TlovgYP7Z2XYRcUZGLBKFFmhTGf5qLpRZeAYgOispAUnq6ZkpZ682UDmZYyfnV8RVVi3AeziC8iWYg6j3luXVUsPRpy/YQmYjJct2vbpo8/eeOQge3A0eJqY1MUr7Ux4/ptLv6git3+C4ZPklTyuGggzML4AKt+Bha74dGb4AQFhv32Owg0GffetK8Wr6nYVY1tp+gJqgfq8tVFpTO+3ji0fxtDMeL0PaIFuGeEIvRP8zN4EjsBTfqTC3QemMF5UgyHc+2FwjqkjqakJBoC+Z1GvkbYPSaoUA4MJfC3fiCzcnOMAJvN4Wg8+aQjCXdz06KPPHiRgewaZ6/dVLl+Y8n8BWuXrt0KMwvWbO/XudWFlx533Y0v/O25a2OqwWzqxPn9+nUoyI0azNDejqcijRALuLSvu3oIzFx3zUmuF1RUVAeekZWD8UldVd2O8ppLrvjzytVb0tLxcZ5xxqDbbxzVtm0hEXEIMzXokSAAVRVEyO7R0aGpXXqABgpOivpGGKE5FUWVIg7aWVzx0eRFX0z+esWabdtKEcIWwLMjZtOs1GbNmrRqUdimHepwFOZmfjV94XW3/qWwaf7wIb1h5uwz+zcvzMYOWhoo6l6Iw9FmYkXqp1boPCBDZe20MJLuYDYDUe/267IeRS3lht8/XGM4PA6Pn2c0psZg6RAT3QyesK00go2O6DQUNk25+JKhyMgqkzvbskTHdrkdW2SNOKGbTrYgCEwGjMn77znPJuB24tn52Nh3L7ls9MXn9HUIC1wFmjEhUCeYFnJdK6zSRMhFKQtzwds0ucrCRZpEt++o2bC9JCCidXs8XJ966kpb0jgXITOiKGSS2QN92IDzrQnF6OH4798cVCabxIXHqU3iXD786HvjVMpk087KhA+BGhecIk+PYRzRvc3lvzjlkvOPDtshygNm4iOucYNfXjXEE+Yf7n/r7juegZk33po0a8bjFibdkGbAwHwQdjAIY4+cdv9NgymSB0WhgZkO9DmRpzkIVKLZeO/jRauXLm/47UbsPZrUIaLUMCVG2FWllfonvXp2ycoKK1CTEL4CBDJscSEOr3Zlquqgt4jl4Y2mLVs08blw0rBUOGnCA2GHwWZGMSeVIMGijO9iPjMSisUQ600tBo8/kLxh50DYOXn6MrPOA5/lmL7IAhBmKCmOpR6BOpUNl4z4QJPBD3UyU3B5YEiDDtlBGfc8LfpDP/186XPPTZg0c6mvmkRJyDJh33myS7u8USNQqPDqq08tyE0Tnm+pvlE/QH8yZEe474cdet9vx4yfhOQoC1dvXbp4c59uLRC1yXSnkjxAbE4/y8BkL5ZsXJ1+pszikm4trlk4f+Wfn/0YZr6ct5rzf6fGIBBYqwNGE7v3pU8h2lacWSkpThQsne+iZIKDJA4x34cNEwpYmm3pDnlJfAezIFwyamFrHd70iIMykYRaqotfPVHYHZaNwn4JLxJBOiOPo340hJoQYlLFReXJ8OxFK6sTfkrLnKsuPxGvLRGwsEmDIISYuiRSDoM9igw2qqihuUMONgHWg31IQVetQ9zZX8Z++K+Pv6xERimqYxfpiz49Wp193rCzzzq6IEMfr44MfOJAjBijNGKpQ7A6EU+zYR8mbEaefPw6mDljzH3jPvi6b5+2XiCo8pIg9kOtG6TuOBR2oDpQiBs4W7Zhs9Vnny+aOXPx0lWbVq3frtk1kAiMJX06ozF7DxsFjHpeWOn7HtlYXCaVfkiaI/GlLPxa2ybdJWmoFgZqfCu8nez8ZA33mCTpZb/rDBLmwF7Vm5YpSDpqOdgm1/VTzlet2w6PbFiv9i1aIDyXWrYC0WNPbcNrqyyLXf+C+sL/dzee8goNEzwfOMIsM9BtjyrtFmCjFxLRNoA2wQ4FgixeuOkvf//8C0U/sX1nNZ7ilGenpfTvgejqkSMHX3nRMZR9Bw9EbC14YCn0iVIgBQdIWuDbcOoP7I9/+KuzB38y8evH7j8HQhadFUMY+0GmGAHD5xJ3EZoEsFtKako1zjEUlzEshdpBX5JYSAjOfC0XKY14je8889RHU6d+s2ozVr+LdlWQuC9Ddl6TNE1SmJ+TduSQI+GLh+54z2iU3avnuoFTyqBmdU1dPOHrgmfHLl32+yeHj6Tp5WF3QjxBIbDgPlMcb98sLt5RXCJtu2+fLpba3ohSIUpeVCCL1X6/mENgWETluw1TWLZ2YLAJTJ1lJoJ+VRtHQDRO6JXXv5w+e+mUOYuqS2pTVGejCTfWMU8a3P/WX5815GiUHEuA1doTLTejGjeMUqXYrucH3Fa/f8kVI/854eu5S4r7dW8uFA8SeDrxeF0oFD3QN+HfGnAQKao9imtK2WeTongIKrqiY4m3xcb+GZ+YhMtw0Q7sKnz5pU8nTF24aOkaIyHMLGzRys9L79GuxSknDRh6fLdmzbFjOyPFIepxPHQHvtH/rkE4PA6Pn3c0xuckMhm5YR/g+vUl1bUxLbfQvl3Bfr8gEfAk4aFUfUJSQ7vw+Hn1H1OqK2oL83NPO7WvRnoi4FciNMY86DyXg2VwqV1xJQdJUS6Kg+HSSmG2ESRc07HenbDoAUX0sGjJeggPwHKFKYsrt7BPjza/vPS0Sy4YJFT/JMxEWcIgP8rFoHKj2n2VCISiEORHuAK+d+6U2ywv8+33ZvbrPibJ2KWDfGMvvMY/9SBI9EkZpl/1dUppKQITbktfqr51aoEXSCtq/dden/ryq+hArli6TYZDbVoUDh3ce9TIgTDT+4hCcDVtJDtMSM0kJA3w5BrepzF960TwZOcffLNizeZE3I2k4N3PzUrZ7x8cm2/r+VqkInAjhK5cjYI74z+dCW5Mjy6tOnXMk1rcDxuEVbcggtkP2/AfGERJ4WLHMOLGuWI4FtJS3aXSXr6l9rlnJ7z53lTNvGLbIc/jnJCBx3a98vIzYGb0qZ0ZxaegAm4FmBbh7/Vl7t4ASbFFRJMpmuqPBEXwv9I5IV7nru0nT19QUzsqNVVxEWG3p4N9cAfT5pMyZptROKEEZgb1lUM8awcu6g0zhaYe986CL2Yt+2rWouVLNqdlos88YuTRF19w3JH9uzTNSTUUrzlV+AE86cxI0npJQax/Z+/B6aWT/IEED5iXlFQEPk+J4P1vrlSa9vfgXFE/IIUPMwMvgGc6fSZWRYqLq+CRDhrYgxieFn+RMnAls9Eyc0IO770fGJrahweB6jCCm2oGgpRX4057+oUP//HPiRs2lzBTa0IaIdscNrj7eWcNPeuso7SvQbETBG6uRFVdQ4uEioYU2f/v8dcpCfUj7PTxfc9mTrJKJJwjerR+84MZ67eU9uyMLJccSYQsleY5mDafFxKkjiPSzbKVSLXnVtlOhrTsf4z7+rkXkBth/pJNQdxz0lNPGznw178cBTNDjumAhK7YYScCZeV8xUPjYA1TUk1OBeby3+pjQMHcepkHrXKtfFC86dHI/pdWxE2lHpWJ4qmBZcHZ6Myet1JdgEzJiJ5wXFclfpbseZGYtYXz/KeX5frvGEJtIQGWB/uF0Ed/+qUpf/vbBzC5Yn0xnsLghbLQWSMGwMy1vzjh2KPaoKBikGS0Vkzv+NxDzPBVD5Fg32cw3j3hiSzUijbO97hpw85iEratYrmF1+zQriCoS0yZsbJnJ4xWUC2de9YeiH1+jgGuOBdh8BcsRoTSC7BDkRWbS39378sffTQ7oVo32nRoSepi55178r13nR5Seh4Gpy4cVAH4lEQziGMwBA6+xP1mKc9fYN393+nf41ptRRUlVKsiU9QhmrLBN1LC+/eTY3Uu2azC43DhDovFvYUrERpKOG/fKq9bt+bUoEk3hUg72fdzKBSIDsTgRInGmIJ7Xnmtd+21Yz+cPM/Vj50SP+C9urW86ZdnnncGMu1RxxLwtH3OqWxI8SFuAsHzpqXcrZjnWfXkbv8foi5Q70SLm0sOG1fT9etac8jq0rmFHQlN/mLBTVefpP5cmCbj/p5kUn/6EQ+oRRMM23eIp/IKb7wx+6/PvTtvwbq23dtcej5e+bXXDCveXNyxQ6GLHeVo58OKCEgzq2vRFrQGRDHaYJVGORHY4VvX8EaNqa3X660rVU3wE8CFsBz0Oc09C57s05AyKWqKgThj4H/O/GLxmrXb1aXTti0LbWwHlDF11kRME+NX6aFE1uHxQyNJZyQT1GbX3/TcOxO/Zo5DXVwKzZtlXDDmlDtvOz1sSjN5eIFhTHB4vriQlMEMEoxFIChL+L6jzuww/dGHjsrmFiwQRSlghZQsDp7WSREZEeTkpedmRectXV9RiU5vWkYU6xs/uaDankfIlCKwXVf865Nvxj6PeZR5i9a3aJp+4y1j/njz8LCqHwghO3bMh1PDoUJbAZ+YDJnEEMDIkuUuzNRIA7uKtEvvojDUtwWVg+tjHx6Hx//O2Pves40kT5kqOcYral3p8Vb5yP8VTd3PDqehcM+Bj4ci2OwwlhnEJzPXeHGcESF7SJ9WMVdGnSCqmdkFUmUpjrqA/fh5fAgMKWrhRDYUNTJjmguEaGp1gkgLm0sXW+Gk7lvFgjmXEg5gV2X8Z8/Z9pcn350wfSFEIekOPfWMITD52G/OzMrOsm0ViqgcAKXKT6LamdQMLrpQboQayMx//Darv7K/ZT1HETD1b/1fmpbMzc+ev2Dd2FcQln3nTcM1tBoDds2jozgfkZEh4Kq3CK5GELKvDX6oFiQxU64pVagSIMCebpIUpsYAjCDlJPiKyaoH9135m4f+9er7U8sqY/06NYPJh++77Pxzj8nLCbF6kSwFNDfrW2EVd72+NfWcB/Wf/zuXE/rut43ihA9UQp9A7EwjRVu3gj+botg4lTexv1McXJhqX7m+b8O1U1pUVCJVL1l6arRPv+6OA05nvP7KCerS13dMHdIjpDuYTWQN4gqLVb/GkdoZISTIcpSEC+JzCQid9s36V/6KKN6pX84vKauhhA49vs+vrh41/EREosP61rRUQvxEzIjCELlN0kOe/8VUBKzde9NJBvGE61C8DN1xgqcAspQgzaZWcfD3OYHNZR01oqaitTQ06yRWsCRHkQlcMEGAlWGTWHGOMlsw8/G/Zv/m0X/s2Lqzfav8+353xWWXDoFJm3hwt11wv/coUPfvjkbUGBSttb50Ak8rlAK3Jy+3ifrhAelJ1YnrADUuSVVlfMWaTfoCWuRn9unbRvHNiPrflKpbMelPH8IDlQDUqem63HaS91zD0BVfMKGCOravKbrg/+Ux/uifPn317x+XVCDtt21C5CxHnHbUP1/8tRMSyQZO51shim+bRQ4kSkEY9Jije0z7bN6G7UiNXry9qrBZBjKagd8ikp+Fqr4bz3MtS+Mk9z2LJklIGAlGQlq3FM4r+OSuQLEeiGMNTEE5eNRIvmVN8d2/R3TBe5Nmt2+d/5v7r7nh6hNDsLSUhC0WVazAZvvZy2uU7qzmn1DZRFobw0RNRJvPA1EVJbrzFx4Dij58+dXqtRuLDZXU6dapJWa/A8/EHyX7gQ3FImOIPb7mf/9gytwZyASlyfCxXmA2MCMhKwgLOLh76KG8/daCJ154f/7y9ZSpPgHDCKemjjmp/58eucx0kNZMqPZL8AiFkHrj7bblsAx4oDaglOedOejPL07QGMg1a3Y2zc2METdqm5rrCa9H4UVt29GGyNyTrsdehu/JMO4zQ5f7icqPhxkitQhDP5YQf0dJ7Pm/T3v2hfdc1ZV/9VWn33fH6LzMCHryhHFdH5fSoUpN/j+4mP8/GoFrkWCC8FFZDNutYok4OMcFBXnGAeJBQYo1/BcJ6DlfsnyzH/OMMHqhvXp1gvDONEMNICRl9xSn+KFe3VPawckDBqWwwHtCRRycCQKXUmR7q632r7r1RZj5x0dfCTeAxZVw6LCByNdw/TUjhw3rgbzuxHNlhKiSsZmM8b7deNqhOHCmD6xaq+Ypxw3uPu61z+DbF1+bNGBQ26gVCoJa00QrR5nNA47aQ4hs0yVcuc+l23AIHCbLjbu2KkS7uLI8FsCcWazYLp5+duK4CTM2rNtxZJ+Wf7z/lzAz8Mi2eDphOQCWO9eE8xggIq2QJPu11+lQzk8cHofHwTwaEe+B962awARG7za1I9gPp9X2DkRqkSZx0aj8wIxtOyqxX129Xc/OzYkuVtYLVys1BU7/B1jIlItRH54JNHocnDN9KjNLGPaGzcXX3/jcZ9OXGiixZoGDkNs676bLRt5w7VCY8YjtuYFtUU6iJjKjqsT1bvakIYTeTWxs/w/OfQgp7rxx1NyZi+DbcR991eOVHndeeTyhYQ2aYdRH1T4uEEFKtXftG/tMLy0tL5DYa6rFNmpjPMV5b9LSCe98/uUcREqVxhPDjuvz2H1XDT+xs6OYdBWnM6YQwcM3TVOjL+FmBmh+9/OdaYTPKZKJR4ISR8aW7SWcB9s2osYaRA3W/n5S+Nl1ZAyBLqGbtiCKWrcedmyfh+Gd0C6npso26hEthwjX1Y8N2uAWcm5iO6PAjacKtbV17qefz77/oTdWrt6eZPKm/OxRRz90/y9atkgLJC5cR/rC5Jw4Sj8UFUnUizWozSSf4gHdeIbSwIETpHvrnAfuvwa+veLGpx55+NVm2Smnn9bHcXQFJYFEztTCDKQ62dl/wLUjRIyLEBgPT6VMQun2k89+fvNdz0WbpA8f3BNm7r7trB5dC4MA+UJloAR/kJctIaRlUfQ5fVXuIswiGI7u56x+Y+wexL9aRUUWFZWXlpRBsJ6eiXlOn3PrB3iB/6PBBar66XeurKrbuGULwbRqNnzfvDBVBT0+SyrOKZpzVDNmag3t3ws5uIYO/Q2d1dQxHrNqdcPrCx/cP3ZCRXUMNmiTQmznv/biEffeMpJgmzXTpS2fIFe3k0waUq72GJWiXn1J7O46+Ltp8e7fgWy6wmd2+NzTMAod92mf99+YetPdz9UUD7/oitEGEk6bQRA3kTI32UqvGmn2+Q1DNuMkSEyYuAK+mTxz+YQJM847Z+ij956X1wxXlBJRBefJ5cLUeRSXuzYNmQhi9SGatsyooY95TENwg+zPs6kRmDKs2GoqFDJpxqqSXTU8JdJW9eGG2J4ET/ZtYIlcweE8yrZuKd9SFpeE9uuAiqcGFQ0VzW8FpdW/h0YTAxLQ+txE2CQqexiabycIwFy4AgkMDEUKYoEvRe1NRdU33/4CzLw/ZZH0fNsgg/t1uvOOC2DmhKHtuQ971ZLY9KL+CtuxG7ZTA/i1QUzzO5dxgDYeDvAgURYgME3Mlt9z4zmblqxZtLzolnv+OXHmWpi5/e6Lj+yeF/hgg5gyNSj3Zyr0rkCKdS0Oh3UvxFRQ2Cqmqc8RVdRUwiSa2QttOPz+n575/PnXPl63djPM9O/Rbuzj15w6vH+Dr50kSCNOQ8I4YmpwIoIEvuME4MXsZzPTmB4iDQY1uMfXrdnEPZ+lRlq1RrkScgDiPewGUp8ZbuPSRau8uAvbsWkz1CgW+57x+u8YbuDbDI4eyQPCVC3BDzhmIakfIjb3VERkYmvKfY98+PI/Jm7VGsiSt2yScdmvzr76quOzw7htfNfADUx00ewgQroSpjSqIKry0J706Jzxp7F33HfHczOWb54wASmuF81fe/75J4+58Lgu7ZpwD606+KJxlKNCEHGgSb6EsPFEoYEHu5Ewnf5FZIxRXRN8NnXJvEUo1LNrV+WKletraxPNs9PueOpWmDn/jCNDIYiTjYNkFTVq7/Ekz65cv347FSI9Ndyxy/7vWNeDYoUq6ehX1/lI7W6zNm0LjN1t3SE6LGzMhIDOZU6yukUUyosH4GIHGt71j3/OeublD2ct3sBcX9uBHt3aPvbAVUcN7BCmrlCrEzsOSOB6Plq0gykKRkgJgQcLDp7qZ/O8Y/q2/mTSIxM+mDd16lwDUctr//zShGde+yQnJ7VdczxwWzQr7NO5WUpauE3bwrx8JLDLzsksq4yXl9Zu27KtssrbuLUcJucuXLViU1FVdQz8xbwMVBDIyUr/xTnHnXnRSRErrrmzHIpFRJVVOihQUIf4aj48Do+DdjSmts4VuSDKHWxCKBDNyUzNTNdwOGHtb115DPoV6oKZ0gxH0e+2rbat8Qikh3Y6BZUvkBkrQBV4wahu4SHEglCObyxNPPkodky/NG5KIp4gJgtnp11/Caor33LLadkpCA6WHrU03Az7vqjtRMT+j8f/owEWTxiekGaSEtdOCI+EzdhZo7qed0Z3A6M766uZa9Zu2rmlqGz58g0ws3zlhtlzljKLZmVn6F62mpr4tm0lNQk/5vs5GalRhbuIOnbrgqyBpx836tS+3TpppywmhKNEkSJGkq0Wok3FOnOA07mNHI3Bc2psrlFeHduxE+y77Ng8LxRCbNt/kv/98bdzDJYkbCmrjoGvFbUjrVrmJC/l0B5S+h7WThkVPNDIaVaVCCZOXnLX7/+2ceMuA3G9zLDNwf26/O7W8wYf08lQHXoSYxhi2HDjMEYisFSxPirZQXbHpALFE5RG1YgcOFiEIVIJE0ayJyMxeHCLY49tYxDHTeBnsR0rkDQRr02JhIu2oXu5csWOZSvWG2aIOdbxA1q0aImimdGUkMS+cAz+uCbeRVIajHgdZuvsXeBL0z5gaaR/fzQGz5lkMl26fFNZVa0gpGvnNvte7tzru4l6wJiQK1esE76PVNuqln7INwoJxIYho3bgGlqhLs7lY098+MJfx5fWxXWuOyUz+ssLT/ntXWdatkkEZguFEcHNp7CZVLXbKHUMRGoyFjNI6s/7oXYfUghqQiibSHIQmSEusVApiKPREoxEAils9AAC09aUPMi2pAqDrLAZZtfh/4OP7WyHUJEu4fua9h/Z6DE9FxB8EQXCNOAEQl1qbERT2RViUi5Eg5Lmzz4auffw37nz1nqeb0acXke0JUnMAadsP28GQpOUhIEv1mzYBpuNWcQkupFi/77VQTe44jOSgSS2uWIT5jDvuf1vH0yaKy3k2jl5cA+Y+d09F/U/qh0qTIi4VLV1gpzFuoPR1vl11Dc1keNKiuhBRaaBqQ5wp4nDDa1Hl8DGOYJkFBpAj9lMbE2RWE5S+W74JjCkEworNVcFNzWEE8LqH+yqKII+9STSCknUKkvCXhUrG+5hQgJNY4Fq1tRHwr+f7QZ8ZzRq5+helZVL13Hfi6RG27XNS+q7HwCXRiAFIh75tdV8585KSVg4HEpVlITk4HDTD9xApC+6jvarb3z556ffhpmlK7ZK24ymRO795ejLrzvNQB5+N3A9izGFMcauBckslIZlIaMeZQbBIHIkCZ8dAFKP/2RwARaMKPIlVdNnDlFPVaHhVR2Lu5RaSK8kfY2uhj8xhQ9+KmxJ3YuqlLzhrOEY8jCus994XEutQOXrYq9SX6aBBCedBrrZCqHkljxoVtHB9WwOj8Pjf2c0hiOQV9ahlZu1ciOVtFlOWsv/a+/Lw6SqzrzPds+9Vd10000vQLO0ohBFNCLE7XNJdBzNN9HEBRHcmHF9otEYjZpoVNQMYcSJW4zrKDpxmxH9Jmg+dTRxQYyKJAJR6Iam2aEb6K2q7r1nmfOeU9WQySP4QHd1g/f9o6vrdFX1qar7nnf//YaXS1d96gVLZLliwV9fvamtozMURHJOpfVsAx0i3PMoFcUUYF2leUhtjHNKB12x5jaw8YmkxhWj+J+ueuj5F9/OdQALuU55xx457p+vPfuoY75WeA0Hk7mNVwZ3Nzlgtg29CqAi+xf2Hio0xGG7O4S66RK3f4Dl1cGcFDYPnxbhhce6FQshmW9F+SvSm79asR6rC5doj87d9ZR8CUx4RBZ92mB+Wb1qA2KsbEBpefkAJR3acS/sCOcRst57+5NMJmuivdZNbZs3w/B1um5gP/HUd1nMBZHLQYLE8wItfI+iFBJMw4pWFevaw4su/eVb7/w57MhUVQEiznXXn3flxSf0dM9sIv1Cdq57QqpPF682v3R2hsbPFlGYzXalA5fn7PmLQgjpCNy6jNETkDUm21DH+4unvssiJPI9MN2YRNkoq/EA7vPIQvy/8dbiG6c//umCRk1J/ajBd8+ATv/TTj7IYqrnkuhg75Mvw4UiG5aB7gG9rFQ1leUlqVTeT7Co1z28IQazG6jAYGsC8yFDqgbXQdd5LEQvtvkWRRikDOAcESHmPB1q+tSz8x59aI5ZWbpq0+YtHSjlH7hP9a/uu3bCOCC1xlCmM08I9vhTJ5G/kS9RW2fBwj9DjznM02k6er+RgDrj4r3ewdF34KowTAlju8LjlGLr4vZ0D03xBcAQsEXpIZ5x5hcuXTvjF481NEI5AZWXIEKHD6548pEbxx9QnbGp86ymKaVC/FeM1onsHbJz3Wtqbl3aDDyaxuYo6o0bN0rL/LgX7oW+Fi0l5xaPEfsAlKEUN/5ZCC0OqVTP0x4VWRScKZZ3Eu7J1377YVPTFmw56HVkzhp09aWnTzigBjpT7OMh/05ECtLye7bBT+RvJYkiEkmkb2TnuvfB/KUtbZCIi2OZKgkOGTuMUGJdTuOFStbTfS2ANKkKA8tCMEpqBlX4FrRCFtin91yBlgpbBgiFXrEh88rr70rOqM3rCiGO+sYBl192kkadGpVYnBLkA2uU109mXhLpWfkSPufytXEE1wGnXk3toLFjR1hQFdtrh3qhy0sb58vmWpgd0Rcx971C59qeXmJA0CBl3fU5Ly+4Y+bsJcvXY8aEhaIyOjnlu8f50ExVChjslkFES/NZU8Bo6ZcVqkR2R7p1T2jEhBIMU60gGYBJYEcYwj99vsqx+EZCjB5SXZpSURxxOw0dkZ7vWZKAKwWKHUlo8ospGVVXHlkQK+71u2LxF0lO5ALMLcqvVSHGIhGnmO7KqR9c94RZmf3KPLm1HZWkcSzdY+pqK86fcoSIpSNIQNrOmxNrKpMC394oed1RSkkAq4dWXmLjfA0wbVor7/OGVQhbWN/AO/iAfYTQ0DqI8g0KPS6UEiEgs2J7aLW5XzawyrOnvohjtofUGALid0TZNAvydCVKcSo+a+w8/4I7Fn++1j2Gcy8WalBFyabN7ebuIfWD/SDobkzZnkjZfDu9jSCWSPEl/03jQuJSCwcQAXpFsG5obl27cYs7iCOEjj9yNIFpKC1su3MvaYJT6apBVZ5HzdUpVR6inOw5eXZzeAzwUazaMYIRHiKBmvrGmx77aEmzDqz1zkW1A8t/cMWk4XWVUy+ZaRaq62o532bY81/Idj8T2cskyXMmkkjfyPZ2D9u5Q5Q3PAD8RH//hz9t2NLpwGirqkvGfm2o+7szQQT3POwMuJnW7xo5rJr7XOQ61q/bVCDR3TMcTiO+yIU0RZSnrbec0alHHv7ta28v1GmfdoJHffyxY3949TknHzfmxTkfuYmz4SO3wU/9LyKuxO7tldJt9wj0h2lp4gpp4cGp7eh6/4NPURSjNMT9k045ZuS+Q6RQQB7oYEFkz2cBlBTE5h44wJ4DFuPGDZuJ69PXewzVl6I+h6lHKm2a6t+efOvG6f+ejURpRekVF3zHrNx06+QSBph3nyxpdNMgQ6vKtc4DRSfK9lWQ7sje2ToghHbISJSRUKjlza1GEVzmbdp5JwI1kMYM0by5w72AjWtiSF0ghocb0rq1TbihZr3HAHRGCkZdVjasu+exN8zdJ154TWXDfYdV3XfvD//u6P3MiqQamsZpRDDTWXijra2Qcflfipdo414sBd2z/JEul9Y92NvUtKlpXSvDePTwSnP34AOrwTlyjMDWNqpeyH13k8ja/YAj3JWLHSbqnqJ4CHqm5ZPPzLvzF79pWgHteBrrocNqHph1+cnfOhDZLK6yEA9K8bHj6kkA38Ka5vV/q2DbZzsT2cskr3vAcg6wH0YHpZtrNL7S4kXLVq5twVpNPOQgBDlxXwJwvXEFI2rxyWPgQujp3CPgfTvQEekQWhQAwwq7S7qn+JznX/rQ3LnvtGciRxZz/MQxt02/6PCJ+yIVawuFwKGGY04TdexRo1kK+leDqoHIlhO2t3KJxduLpWD3kPao6IxQKdfUtllgij9taPGFCLl3xIR9EDQ9aekxjjTFnuOn8HvhssA6VhZnipgdAOUtWb6hJdwCdDCsmvjFncWO3DChthhGVv0BghwoQAFhBBPHx6KQjrXwiYc2tEMD0KX/eNfLv/8ICTJicMXUySealRt+fHpZwBUCd544I25ce8UoyQUev/jvJ5iFs79zOPobJqBE8fZiSWoMiSTSN1KoMUDahHvUHNvKs7j/Usllnzcrocsq+Ogx+yI71SqkhuqCiDTZVpzo2Q0ZDzO2FQWPAS82VNZ1nk2dFr23g1OL6EiIlGGeikphC7Tlw/0IQME44pgEgtEnnn9/5n2/MSvLl6xlEp904sSbb506YSyMwCKJoTkVMPxiN3glJGGeFkKUDxxw5z3fNyt+ao/pHEikR6TQU6YhvvKw0S5BbfayM5tbuHi5Qnj0yJqDxwH0L+QdgcrCU91wfYDM1sO6Zzw531IzDauvqR1UtrqrhSDS1gY+58Da4sO8Cmp9ThF73GZE4ljArD5t57iM5Cmk6NKGdTf//Nn/ePUDbad+tcaTvn34PY9cM7gEyRgyK5QHXaFIGYcSA/YtgmQME3FEWbkJsweUgO8axRrtOQXMRHZfumGt7GiClJT72AYkDc3tS1evN4H/0UccOiDteKRC3/OALxATx5JDkexxIlwpFGGulD9gxNCa5hUb4zButNnC+tE1Pfu/di7A52bebEQodR8LxTlKS5QuNQFgZElJ58z95NZZz33250aK6cAyyJpcdtGpt9/8XSUJJK4YBKhhqALPRIkWDsNWUDT2MMSOJswmRrHNiu8l/v9XS7p7qQUjzBzYSijK4CJ75dWPRSb2Aj5h/GgCWD2WGY8yYJJgxAG3016oMdhxIXuVU1pXW6m1DuN4U2ub/WOxgam1ZBLFFAgodb6YqZhxFDVBmaz6yfSXzcKDT78qMpHnewfsP/ynV00yK2dO+gaGroM4lMxydyMgNpGepfCmKE8cm2PUlzJLgPcU9FOpDKElRX6DifSh5HXPohorYIlR+Tr77//wR/PT42TfEVV546aBJ8f+Wefh2XuByQwDTIT9jaABJb45D4Rx1WxenhQd3xxDyBnHMWaEqHy7D80h+uZbS66d/kjjIiCdxwrxsvQZ3/r6g7MuT1dYimDAJgfGSiZCSuzOTXgMrN9ZJQP3yib2UzqEiqX50B2tbzKp8BWTxM9JJJG+kYLuAQWHEkR5lC1vajELS5ZvQEqn0mwIkH1anmtgegFeF6lFvrGyFwAzTYDlhuKNnSkrDSAzYeJQ1/Gmi13ustxaafPu4V1bjKOsVv/27Dv/Mv2Jpk1tznuccEj9jVdN/t5p43MmUnVuqUZA3wHMeT6K85QJFpEaMrVxaFvlPBP7eZjRKCec5+6hoKjvLZG+lu4ag0AQaDEVy7ffXGBW1m/YwjUaUjdk2IgqbTMr2haZXUezdZIQsDD1dJ8XRnnMT6LxkGFDA9/LIp3LwRXcC6hoOxNl+zKxMIonEejMK3MXzbjl0VVbMkaRTj9xvFm5//4rB1dxJY2yGe2ybNUmtgO2HNsea2fttW3V8aAxQNjgDhxMrKB/3fydWO4Oy1+V5Dm/QlLItUgTTAHDrIlM5i1cCUthHJUE53/nWK+Qycxf+XB2k947opXKYAJYgObfVFeUxqmAtHU2NK/ttf+nC+EWUHEDCDRggVqWHAmBrc0Ae1qH3LbUfPRJw6otXZSxVNq/5afnmpWairTdrIJw2Y4UQ/cLAdqpbreA4O50sNd9guTjO9x9/CWK99WSQj8ndEgrTLiMc583NsGSWZGqfmRtkTdEqO9yLUrE5gIWUY4ZuyMcdELP0/3ltGQWJszSRsHIjzJKQG1XHWaCxCQyR42kNKdsWmn/g0elAh5FYVVVdb1joqY6imMOvab5sQ6WwKsk8iWk0M8JkZRmBG3pzDY2b4QlQkpLgoMPGl7sHWnPXcHU8wbXVgaMSaxaW7fCjnphjoEDlgqoSgRIMZjQiGKai2ALEilKfe4BC2MUpZ/5zXtm8dez52bBf2RVFaUlJQ7USAALDuQ1MbZd4MZvL5TdE0nkC2VbXwsGZKTwnQ9WtmwGNE4TrIwaXj2yruhQ0NqODoHdE9W1ZaUlqdb2XHMzEELonmd/sJ4iA0cRUGEUs71yNGCO8D2bE3zVytbn5i586fV3589fCnuIIhxABqWqspI4hlPtKLiUkJLZneM9B1cmkT6UpMaQSCJ9I9t0T2rsMfrKax+FXdDFgigef9B+QarPIDGN9airG1Rdlm5dt3mjRdHLduXSpT3c+SGApBveI1MRpliGORIErm26ubHj+ulPzZ+3aOXmDoRloOGzUiU8khr5vKOjy5hABGONHAoj2kIqup3DbTL7k8hOpJBk09q4S0Lg9xf8xc2k63Tq8AljeoNhbydi4k67AUIQZ2YXxg8ksYJL2fN7Pr3qS+FA2h1rN2I8I/CvHgWgh8ce/M/PmjdQS2lat2/dOWf+H7PYubH9yafe6NS6cUXT+nVwIowYUSmE8hjh1HN050UvQyayR0r3KJAyuvfmuw1NqzchDsnuVIpP+Pqo4p/fGiFdaNssSaWqBlVgsipr69HZXOz1dA7D2Ho3Jo8JXrGu89cPvfr/X5+/aBk0i8lYGqNWP2jAMUePveGnF4wZXmEW17S0//6dhYubNmUiFNruau0my62tU67f2ktUL5GdS7fuaSXieR8u7Wjrwlb3AoJH1Vf1xZYktn2bSkmj+APLy7RUm9vAwqxf01L2tWE9+8+M3q1rhzEfo3Uvz3lryWerlNJeCRjY/cfVn/vd4y4657jawWUIx8qO8w+uKj9z0inLbn88lHr9+i1mZdiwcs6IeSGsMbNTC72SFEpkr5NuzAjzC176WRMGAAQwMmOGVtCAAdswThVzQ+D8uutWC6L9msFVHoRksNQe7nCOwdgcKtwr2MdjGHl1s06YgT4wc4/jwjAEhj/pB555d/YjL5i7Hy9cDT3kAT909NCpZ5xgVn509f9FCiuHE5YHckPmtc+eevx/Pf/KgqXrXn9joVk54vD9MDSRRcx8djFkOENK/UT1EtmZJHnORBLpG+nupZYax80bWqDt0MJmXXPdeXaCp+jOk+7u0yZhKKmJoaTK5iD12rB07YRDvrjWj7WwiUfsEam7GElpzRxhbVBCjIsYKGOVMsq2LGukZr/wwVNPz503f6nIQYIkgEnF/adMOWnypKMHpsHrFrFmDLYhlPmYCp5wJOprB1z5owunXT5zwYeLEfSLfVdpimkAbieBaVoPElR+b39Oiezpktc9IbMr1+SWNK03Hmd1OSQV/v74fQlGxVc96IHMTwMo7vOKygqPe6GNtdasa9nBE0OYkgP1ML4fNuEqIblc7OD3Quj5Ijnl+xTNnv0Hs/LAo/9v4bK1qjPLKDn6iAPMyjlTTzl/yhEl3NdSImRnhYGF06U5ATAN20Yzo4yMRJPPHDfrl3XzPwEa+o8/WT/h0GGhiRK1YAz+Hc4PICaSyI4kr3seS73x2vxNG2EuZthQaFP0tYf6AhwSQ5bFjk3AxY8qKwdgj+EcmK91azft4IlaCaztrJPSMo4x1cRjDj2USggA16/aePGPHn5rHhgr1Z5J+WzfQ0ddMuXkSZOheFA7EMtIIyKN6sQKVIgZJY5z1DPGX2HMtUVeweae5pzgSy8+/cof3WtW/uXuZ59/+josY0Q0kpYaLennTORLSMHuKfLH9z9FuZARUsJh0U+nFIo14JYXtUPK2AzXU4aIZy76tO/hQnpkS1tmB08MCHOzTcDZR8zmjS5leQC+H2Zy7brO8y655733FmObBhl1UP3Us0+65pJjyox7SdJmpSuKuQdDdSpSnufAeRVlVMOgg1CYS6vYXAvbt+ldOu2bTz/zO7Py4u/ef/3Nv5x0wugQwGtcl1lS4Etk51LQPY0aV1r+YQkTqwjw3rVGHi36zFy3z2lCzUiKwENxwYULxU58OWFnbBUOOdEqNnFr8JcV4KY++sjv5rz6bnPj+trhg845E3KYM2+dTJGKjVJK6RTGowIjJrWmfn6Wx4TAmgiCAFCMce7YkWALShpt5BRdNu1Us/LBR3fd9cvnT/rWzyhGOYv3HrAk3ktk55LXvZUb2hpWrrd9wfKQr49BkEKwmX0YZivyXBlc8sjmXCihgyrLTRTn+FmEkjt4Wk5FzGqRjJnmLKbqsUff/PXDc8zKp8vWmqjt64ft99C9V08cC1RbIhYYSJl1qAixBQyOjY8tBFKh8lx132fGCBtbigI/iOIs86DWYrxPRlwyiJ9zxkRz89Sz417/wye/euS/L7/oRKO4CIqlO9pnIok4SWoMiSTSN5LXvUULl7bmYk0IKyk97DCwezpS2FIOFXlDENxZR9c2NKvA55gCWIpZ2bq1bQdPDJiH7MOYT1565c93zXryj0vWxBnIWBLf95T++c8unDi2SjtKI5/HCgulAqZysYWX9gJqZ8gZiRz6aKx8gikA+1HCab4oj41ZVgxrpnXsEDWvueqstz9c+sBjL55/1lGlZWAbI4l4km1JZGfCkIYQZf77y8JcFAg1ev+aow4GGHPJpOXZK3a63MRfyHKMmDAMYz6mHhAKtc33dEUyVNpHIQL68jKz0hGKksDTIjLBmEIkZ13TO++Y8/jTr25ct1n73kR7jlx43ik1fu7YI8cAoLtDvI8lpdijEmEvxbcz/pbihW3vDVhApG50QkLzgx1KAvat+eXbJ4y94OwTHn94zmU/ePDJJ65E4L5yAbVErMBFhcdjKSFjBLjUu36WuTEJaLNBwoTFUHS0BwnBEQL+mBRkeF15Blp5VGxiWB0SmkSe/VSYtpMKa1ZvQkIqSiccOq6qBsioNOQ4FMHFdkqNSrjkigpj6nlhmANKZIt8smbVulxLm1dVbgyZsofCgIAgFRl1UkK/O2/xzXc+ZRbf/bgBR7FfXnL2qcf+68xpZqUs8EKh/IBKExNaU2+UwDL+7AbYrkSRxYjwFZ4xfUrj503PvfRO/YyRZuWWG05l1IduNONJ8A4EnM8lJRhFsfD5LgbPRtWxPQWs9gJQqnJIu3Bc8Cw171iX8zy2KnAlCaP7Rv8TDJj+K8w2daDPVqwC8GSCxx82Rql8YsMjTOlio4O5iXEExLcpY6XKKsuqK8u7toLruHlz56KGTUcOCjDxpU1pMkaMHch2RLfPeunB2b+N7JifVqRmZO0VU0++/prvuGYUYzX9wFMqx/Lli7zOQZKT7qJ3aA4G5pwCqqrK/F//6qpTJ02/8+7nzMLI+qHTzh7PsA/VCGRxn1AW0WB39MAiOTkeTPt6WDs4J/MjE6rLrnl0eG3lbTdPcm9Pith8REYPdaENNZF+KKy5udXcNK5uYYSSgB2w/5Awggs9lUojja0eFrW+h426WAQvB8hQMWjAiMGDmpYBTpnZS1su7hCsTAtmsVtCgebOXXDXvc9+uGCFCdJKBkFHzmWnHnPN94/fZ1SVfSl4FSA2ksgWKqkQllDaXcK7AQWtVJZZuLYojDw/NWaf8jtum3bJpbPMys03PTSk5tpTTjjIvJGcrYswmm7LdpT76d34YLonc+0do4xUY8hCowV/WvXUc/99/qlHAZqhYwvFnga6I+MUiyTw7LeS5DkTSaRvhK1oAlSyrlASrQZXlY8/ZGTgu+gcR1JBNqK4+ikKfqACti1ziqvqihJs3eCcVJ99vvbk4/dTkmzNdJqVG276zdMvvZfr7DIGbeL4kddcMdksnnXGN0yoZe2iFCpP08UYWDrhqu8OExE8xl2P99KMugEl7vuxiATmZ5x8aNcdF5mVy254+J+uuOu5J352/JEjfJubiYUsC9K7OdXnyMOIbZqBWMD6zGblwwXL0qXBlAu+jVUsLUAoxb79TQW9AByeSE8JW7MGdE8KoaJ4WE1FOmB5lnMJ3cx90c9JnHdFPSKBel2PGDFU2+RkHIUqzGWkfvXFP95+73+YlU8/bza75IicM/mEe395Kbf4YnGUCbiJxZhERFoP0+fSRK+gkJBjyb+jKIq83aDdMpFUvm1TQqQspPH49PnnHYtgfs+74tr7vn/FrMcfuv4b46GU7wFYPI/NVnfVBYTIzYGgAS0ZNnpovidqR3VXrtxYU13+zWPqtRTYgsogIDsCYOwEMa0/C8uFNv5BWlG634ghuBACEarhO4xVkVNlhGKjYwg4Xz1irm5Na6orqQebkGHY0Lju9l+8dP/DL2dsbyfmeMw+Q04/+eibbjnNp9hlAiFzi7GxRUbRfNtMHSuvG11b27y8lIJSD+8OsRHWjllBU8RYKiDCqJaj471k6rhVKyfNmDH78qvuenb2rWZldH1ljBTdjX8HHBX5vAlE4DrPTQEvuH59a4rSOKP5AB5LeJuAWaGBAknrGOMk1dlPhbnSFTBcaVQxEJJyzk+RMrbIscWO1YUQzhxpYCPTUqG2lg12rgdR33/hlXfbclmZEcg6xqefMP6emRcMHVyNjEtpNiztdWbMkFYEhg2AJhZZ+mjrsll7bt1X49YaxVNSkV21DFoxyi2ErrFDMoupD1x7Lh8iB9z+kzOyYe7u+/7zrHOnm4X/mjN9WLVPwE/cZT8Co27iNUydO6ItPEzr5i2Bz0pKg0h0xRrSOYzE5tixT0rsXv8VtsHm5YXQ1r8z33AGYZsWN1e6BO5UWlyoMo9SZcv9xmrFipuL7KNFzcplCwO8tTOnYzmo3L/8ktMRVNK+xwT4fJHMcpbPIoI5KFxz23mV+euVbocqv8uKZ5+b/1jsDXP/N++iM2q0YsatZ/vUmzUTSo7/eNHdzz17U2UQa+W5BK4JED1GzWdOcF6lwI0kX+gDmxODWJajUHs+Etw8UuZ7zJvbs2PrKrqELiFpbsNcrbmGT8944zgBK+y3wrZs7rC/KOox7hvXzHOHdxQJ39iLots9SH/YMxtGeLA0d7lHkVOSmCghRtaU/eSmaRdMOQZWjD30eBRJ3gvwgbsjipjPEd928xlLG1aYu7+dM2/atLteeObHREtqZ5F8KjHwTCDiSdciznaY0zInUU7kW7S1OVqsic2EUA1q39w29LADOVhdmVc1gBiHw8ZOHvbuO01klyWpMSSSSN8I+6yhCW61FkJ2dmSkwoza1DkHU2PsCiu6eqpCXGOZ33HAObKBjfHPDhxZdff9Pz7xiKHackoyz4ukMXpIx7p/5RR0TmOfIvHc7OvNvbPOnfnSnLfvf/jNH158nCLgUWtUSkUMpkkyVyLfWQFCBPabkPA4E8+aIIG2doIljLqi8oGlAPAhpMP4wDYZ6pAf+wDdOJEvJ6xxuaW2I8TOe1OCPZeNgC5K8/WyPgjWbdkM2Q5ngmJJCQPnDKEhdRWPPnDdwYcOh+16FpdWawrjfjH2+lfHMEYkY9xhSTiFOuTzT159BsIPPfjC9048YOR+ADEqoRvTg0Kd7sJ4AILmG71j4N98n7QIqWfCYI0Zfu21j83K5pZ2hoErkHhMu0BXmXBPC4jek2RL/xW2aSvEe4RQE1/5AccWIAlZXh6AudyNrqtdFBg8dddgFOUI5wxOAmsKDz5w1JGHjwwjRzoNpS2oEnCBcDoTi3R/sns5gUsYkpTHOdi+F6iX//26CUdf9Q/nznjw/uvMynET64yLATgyKvCsoyGhk+GLla9Ql6SUK+jUNNom33j9A/snPbi2UslYIyJsiyknkFiiWm+D+E6k/wmrqCw3N5lMi4nLeUDiWHCbG6S2X1cVn+Mc2hDtLfE8z1he1BGGbgej96kLY20OCMjIauunAYu5H2ugyy3qJncmaU6kjGVWaQsYE2ZCnlY/vfHC0y+8bfI5PzMrl1182k+uO42bt0d1rIB0LeA7Shd1gzWawzAU0qckE+O/2DbX8sqyb37rUAbpKKPM25UxcR64LZH+KebLsVUvrTyf1wwdAkl5VwfTltARFZ1SBxJ4zrsyzqZa25JtXL1R+aBa+48aSjyujEMF7fkut4/jUJo9W5iGfqR+xuGjVOhUCtuRQplKmU/4H0458O47r/jFz580K7ffMbu9LXv7LZN8j1BiHWaJdxCaAYKUzsO3KR0jzBf9qblpLfTBG7+2qyMb5QLmp/Pt1hjYCzVY0aTG0H/lfwCkMpUiBfhsYQAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek4" align="bottom" width="128" height="144" border= "1">

 1. Ak potrebujete užiť viac ako jednu inhaláciu, počkajte aspoň jednu minútu a potom zopakujte postup od kroku 2. Zaklopte kryt späť na inhalátor.

 2. Po každej inhalácii si ústa dôkladne vypláchnite vodou, vykloktajte a vypľujte ju. Pomôže Vám to zabrániť vzniku aft (biele škvrny v ústach a hrdle spôsobené kvasinkami).

 3. Je veľmi dôležité, aby ste inhalátor udržiavali čistý, hlavne oblasť náustka, aby sa zabránilo hromadeniu usadenín liečiva. Odporúča sa umyť ho jedenkrát týždenne.


Poznámka

Neponáhľajte sa pri kroku 3. Je dôležité, aby ste sa začali nadychovať čo najpomalšie, ako je to možné bez námahy, tesne pred použitím Vášho inhalátora. Niekoľkokrát to najskôr robte pred zrkadlom. Ak vidíte „hmlu“ vychádzajúcu z hornej časti inhalátora alebo po stranách Vašich úst, zopakujte postup od kroku 2.


pokyny pre čistenie

Inhalátor musíte udržiavať čistý, hlavne náustok. Týmto zabránite hromadeniu usadenín z aerosólu.

ČISTITE INHALÁTOR ASPOŇ JEDENKRÁT TÝŽDENNE.


Vyberte kovovú nádobku z plastového náustka a prepláchnite plastový náustok a kryt náustka teplou vodou. Na čistenie inhalátora nepoužívajte veľmi horúcu vodu.


Dôkladne vysušte (ak je to možné, nechajte ich vyschnúť počas noci), ale nepoužívajte žiadne ohrievacie teleso.

Vložte kovovú nádobku späť do plastového náustka a zaklopte kryt. Nedávajte kovovú nádobku do vody.


MoRyyx2Ja2V11bS/pMA1wbOUlTdD9OKWgypT5uNsG/9c0JGiNdMjqRGgaM6DQ6zWLj2kUjnxA2mwr57kmcUtAUFC3hxII26NtYhzZ3IgcesKHraiqZNs7w8L8HclMH3D8o7IdTCprBZGEWxFBXh7YgWQuhMIOirjPvgmE0Fy/birjRaBiOUZNBR8ApBU2arCaDEYUBLC0uFeOdS7kL5pR6jdaWK3UqldnStu8eRTfglIJmc3kIDSXc81v7+47hnfjrj6IMBru6tMSWa1VKhYXyGnUMnEzQMsKjbcfXX+G4BYzQLZXDIjdWeA0Z/zsAhlj4bu5YSzFe/6Sx5WOx2aWJoitwGkGbzeY9P/2Y8tdOeGIy27JAjDfsvKCWjgyfeDvjt2l0GA9WnzKdoodwGkFTUNiCcwgajLS/v/d+3pkzbpER4HTYgkdOfvMd2vLmHxkkKxDCfLsYhmDdkt+WLG1h9Vml6BGc4KdvMpt/ff2NoitXYufOGTARVqmisVn+cQM1NVU0FoPIq3s/5GyQKxLBIHE6jcfjIR2yOtqVUB0nEj2qZDVid/cOvBeFXXACQV85dgyo2TUmcuDkKSYiSQCu0fafPHHfhx9X5hW4BcDoV9xgxAENO9VkVXC+SIAyWWadvrK0RGybq35jGEyWrevQjTB26DeHwl44uqArSkpOff45y8Nt/JKlZpPBmi2Jw+H6DYg99PHHgx9fDk59w0I5fB6DzjCa4DBJLjsYgeFBrKYxMXoH3EeBScNzEdl0ZaNVDhSnUij1JI4u6GuHj5rNeP+Jk4QSV61WY+0Hwh08c5bBaEr6EyZcvKY3SvqGD33kYQ+pD4qYUazhc1nMNBrm4uXZXpMDxVCOUGSjc5LQ1Y1Gq193EXWuUAZFJ3F0QVNQtAvHFbRaAfN53tq3C0zsfPuGmZpM/jA6bcLSxZXENDHrSmLB9asn1vyXH+TnHxPrSsRB0dlsC52Gmsy2eoH+ExaLqaixKYSbTmdYaCiKw0EaYzafnYyie3BcQW/+9CMEOhipUDpGpLS73zYFU0Cd3uBKLCkMnzdnyPRpFcUl+bdupZ84YSFSmptMRlxvJPc7OoAZRXUq2zyqLThqttA4ME2jtdwtRY/goILWarWVybfItsWE592+M2TSQ+SE7z7qkyGZTBiKSgMCvPsED5o2lXQqyr+Tkrxtq6UTbnBMpq0BguCPAJ2oLsDmcTv8dhSdx0EFjRtM5NIbmT40ddcunptrRNxAPVFHvtmwK5ixDijeZATKFrjC/WevwADSe6klL9M2MettSuhBmjRssUtn3ovCLjiooFHUYiaKurK9PPgenpUpKYnr1innzhs0YTxC7Js0O1qTAGWTvm8ajQb6lprNWpVaJGl3hi5wGwNuk1Mo4TNiYVL1rxwABxU0jmHkQhtuNE54+sm8O6nXN29O2bmrNCsDdA6f/7C7l7fJZCBF3xIYMViCAV6v07WZCgzWFmoongIHezIRtW0h3Bq1GvzmUEOzI+Cggqag6BgOKmgOhyPu2xc05Lfv1pSWxSckuPp6Jx04QJaYOHw3PXjChJixCS4SsZkYRMFQ3Uo+g5Ygh3ByGUSnUhXfu2ciki1JpF5unh4YhlloNuUxwJh0vPnwc4ruxkEFTaPRRi9eDBr777514qs11Q8vHDA2YebzL2QkJYHOa9u2ZR87fu/mzSELF4LJIuiRuLkx2SzUBGT9dzoOqw2ANSnEhjQk9wCUFxamXjhfmXLHWvkKpWMcVzeTShU6foItT0unMyi3fgfBQQUNiBsxCv7zwfv733k3acuWgpRbQOKRg4eAPu/QPoV372acPXfu++/Ji7l+Pr5RsdLgILaLiMfjS4hYFejJSUOR5gKxGAymoqYmcf9e0K64foP0EAFDNV1COG9oDbqqStCZe/WKUlknELRRepDBZII3wm2bQVJ0KY4raJK4MQlev/y688svq+6k7s96P27RItAZOXhQzOhREUOGlufnl2Rngx7ZveLCq1dzTp/GcbjQxveAXnJ6pQIn1HxfxAqLwaiqrDj+36/18lqEqFkRPX9uxPBh3r7+fDfolAfsF1V1deKRY9e3/vHdiqee/2E96BSKW3TS0ClV4I3QFuLBKLoTRxc0wDsk+MXvvzu7b9+lTb9f//U30JNy+JA4MCB2/AQPHx+fsFCE8CXSqzSKulp1jawkPbPoJrRMDCpoQtQ7+DdYuAw6Q15Tc/Kb70g1A2IefnjeqlX3vSnHz2/GiqfCBw/844UXD62Hgl702qstPaGyjvjFYDjBD7PXQ/0fUPQqnETQNFrC3Lkjpk5PvnwBnF36Y0vZ1RvACBEG+EkjohDowCnxDg4SiyUikTgoOsoyH5bsLsrIPL72S8SEk+WwEGKxGUwZL2zdpiUKR0TMmAGOM1c+29LbhvUfEPvogttb/wLtxLj+Qyc+1Oxl1O6g4+AkgiZgsJmDx8GdQnBMPn/2zPqNsoxs8FX/XS6b6yU16XTSqKiAiEiEzIuOYvX5YgjN0Wm0q4ePVt9NI18y+QkYHMBo1VQYPm06KehT334XP3YsvTlXJ3Lr280vwI4flqJjOJOgGzNgdEL4gIHXjh2/feI4OFXk5xk1OkVePmjnlJblHD+BEKtv1vwvdGKRrqqsNOPQQbZEzPVwA78JpYUFoLP1EEB3b182UdhKV1Nz+dDh0bNmNb2GHKGZ3RKKS9E6zipohKjInTB/HvgCbUVNjayiMuPGNXWtQlVdU5mVCTo1ZWXWnXGyRltO8i2zGY+bNYvF413MyM69dRt0RsYPauVdwPgtjY4GjfyzZ8G7NHuNSgEnhea2ErBTdANOLOjGiFxdwVdQRD/ylFRWetKNv156GcctGIrqiYIsORcvYBZk+NQp93LzELh+bJOrtF80NNOBoFVVzfv7q2oVSAcKIVJ0Ab1E0PdBaqvm3r1691EGo7y4CDT0ldWusZFuUm8Mo2MYKrDNBU+nrnfzr8zNsVDCdWx6p6ApHlh6p6ALM6CX6am1X9XvadOwotsp5LciR40BR7GHO0MkKs/Ls+VuGFa/6ifPyqmtqmo6iRQSI72NmR0pupReKOiy4uLf//0SQuxgkz1qmTz/+jWyTWNAuxlFUYFUWpxyx5YbVubmkg2zyZh8+vS4BQvuu0BLxNFoO1HShcJe9DZBa+rqfn/9VdJvjsXnm/VGk1GvAJO5hgw1LtL6wpg0NquW8AMx6gwMdmuxg5V58DIwzIPfkJKsrKYXGDUwYYhJqbLrR6HoCL1K0AaDft2Lq1SFJUwiUvXJ9T9ue+ddeU4eDMs2Qlc4zIIEhoSSF3sGh1TchHG4svIyz8AW90RwHDdq4QpJzCOP3N2/r7w5QZNpqjtZMIDCLvQeQZvM5s0ffETIF5n3ycfgKPUP1NXCMis0Gt2ogCtrGJfD5tZHZftG9CMNjtTr11oRtF6vN8nga3379c1Puq7MK2rqUEpurLhIqQqFPU/vETQFBdJrBA0Mg1/ferPowiXQjlu0KGJgPNlPZ7PIBuluwXWVMHk8sicsOuYw0Ug9cWL8ww+DhlIuNxqgZcLh8Wg0WkVxEZ3NvHXugpmIMJdVlAf0j7udlaupkd83QuNErK5Ra1OFIYoupZcIevfXX5Nq7r/k0dmNvOckwSHKknuqqiryFGPQrB/YVSoNHA2DYgrOX/jfihX6ujp1ZTmZrRRlsmg01KTSIiwabjAz+TA/AY/HFwhdbiNInULuifzDRFHXQcOmIjen6z8oRRs4t6D1Gu3en9aBRuruPeDoO3L4vH/6giqrKsCxuqSQDF3BmEwL9vfc7dG33wbHH1au1Chr/WP6c0SjlIS3RiCx1y0NCmKxOTQWQyzxAKc8kSD7NpxEZt+6FRrb3/oWdfJanFgfrCI8Q7Z8+tm0lStcxO1OR01hF5xY0LU11T+ufFZTVk6eDly8eOqTy++7hsaCJoe+rn5BjcnjN/Zd5nBgHroXN/7cugepFa/gYIzFSN61e9jUaeC0NDf35C+/1OYXMIUCoZ9fXXEx6Mw4dCj/8qWpr79aHxNJ0b04saCv7tpjVfOg5Y/PfPLJptfwXSTA2pAEBahLy8CpxdhMYhob1QwAprMkpE91WvoPxHsxuFxxUOD4p54MiY4BvxvHNm8GnZc2btDLa/e9/bbHzz/7BoV07KNRdBgnFjQFRVOcVdAGg/7m8WOgETlzJjg2OzwjcEMFDsmSgIDSRLj1LcvIUsrlAnHHSwkGxw8GIzRdAJdKXv59szV7WF5GWmVBAULkSkVgsknzzdNnfZ+kRujuxikFnXUj6fAvGzTlFYMeXzbjqafavJ7DFdA5cD8Fx00oo1MJyX3C4UZjyEAYEwDULCsty0pLTdq7ryojUxwcBDqHrlxxa/sOnUxu0ulMxHIevbk0NxRdhJMJ+tye3eB4+r9f47jFu3//mW2pGSUc5VDUgtDh7rRZrqutquDzO54mlMWFcVZmYma5a92Pd7ZuA08SPX/eI6+9ViuDKyRX9x0EagaN5G1/Zp07Bxojli4dOX06FUjbPTiToM/u3n3m668RONBaMBZj+up/tfmS2jJYfV4gcWWI4FaIvrbO1LntD5GbG4ahqbt2k6de/WOnPbdSpVJvfuddBRFDIA4OHrnymdKc7LyTp8mZ6PHPv7i8eXPIkCHjFj8q8Wx3nTiKduEkgjabt339ddqeveSZKDjo0Q8/8A4IbPN1esKXA1i2XCG0m1VIiVrdKSdPF3dPBpenJ1LYjH/5pYETJ2z54MOypOv9ps9c9uknoFPSUNqweNGi62fOgEb+lcTa3Lzbu/dknT83/LFlgdEwIt3DU8oVtpFhjKIDOIGgjTrDhjdfK7t6A7Sl8QPB8YnPP2PbGGLNJO1XlNNQcTD7RnLkoCEdfhgen08XCkhB19ZUr50zTxjg+6/N2yTe93sm+YX3BV+wtfLZjOSbR374QZaeeeqr/9Y/l4gvCAgY9ciCgQljO/wwFE1xAkFTUNiOowtarVD+9uYb5cSusveg+Ke//AIh0te26yY0JoPfEDd1j4jO6jBgZsdxcSGN46RNf0j6hb/w7Q+txwcA+g6I67vup4LsrKM//3LvSiJCVPequXN3/+13eN/9D3y3M49E0RgHFbRSobhCTLwSd2w3KlUif//RSxYPmjQZtS0DuRUyVYaiqpovqXeu0FRXGk0mMjm0iaigdev0aVVlJZEyHUeJXxUTjqvltXQmU1ldpdPr3P2hK5Kb1Evk6RU1eLBnaFh1Wjro6Td18rx/v8Jg2VQpy4xY8pJuyvLzxITvtclkVJaU4igir6ho1yeiaB1HFLSipuaHFSs0FZXkafyyx2Y9/XTHboUh8BfAYjYx2PU2t/peuUouJwNdySzlBRkZEm/vkIi+QNJ+4eEIrObGanorg0GPEb56rr4+ZA+TL2BgNq0xa+rqNrzyir5O4dd/ALl+V1dVBQQNHiAgNLxjH42iWRxO0GBE/PnVV6xqjp4/r8NqBgi9fZQl9ypz83369SV7LEajTqtGEELQhBfH/BdftOVWVpXjDSvKt7fvyDx50jtuQN/hwyMGxotcm8/yoZTLoUNfSWng+LG40UTmcKrP7ktDbCy0RWEjjiVoi8Wy49PP5ZnQsTh27hxwnL96dWdu6NYn6N61a8VXE0OGwpUNBpdt1OjSrydJ/QOt16hUqla2WsAjXSH22P0CA8lVCzev+jBbSWiod0x09oXzeSdPH6MzBj0Fff3GzJ5z3922fPKJ6l6pW2Q/BpNlMdUXPsQwFJZgxBGtXNGZD0hxH44laAqKTuJYgj7y+6askydBI3D0qPkvv9z5G7p5+4KjSaXBidx2Ah8/WXZ2acNCBxmX9esbr/GELglLYY2i7FswcJZFZxSnpkaPT7h98kxxym19JUxpN+fjD8kRmsutD+ICFsvwmTPiJ4wvzc9PPn782voNoPPGli0hw0a6BwfGDB9xK/Ey6CGXNTQ1NVq53DMygsmApgtVv6KLcBRBk8EgV3/+BRxFQf5kLEnnCY/rfwZDcdxyectWeE4oGG/I0UHOzxa++vq2jz9J3HsgNmHM9d82wW8QDhv30u5acJxOZ0x47x2EqPZCvorNF5ANnUJh0GjA3byDQ7xXPltbDQO9KgoLU08czzx+7PKPP+GEsc0UCee+/Tb4Zdj++Wf3Eq9xPGH8C8agkd+l27ZIQmEjDiFojUb915tvIoSTBl3AW/bJZ2QsSecBtnL0wkdub/1LU/736hiG/WN0dPfze3Hdj2Q7lKiLRc7/yGlbU5ciMPkj68SZtFq9wcCg041GAzh1ISaFYi/PoOjo6pKSK1u3gfko6ImbNz9y6FDQWP7xR0WZ2SlX4LCdsv8A8SSIxMPTLp+UgqTnBQ0ngmvWkk4XYKq06MOPgcI6fLeyvPzctLsjp0+39sx/5tmcs+fJrRCSuoaY2aY0XrBryTtO6ObK9oCLJJqy8jqZzN1LaiaGfCM54TOZ6DRaYGRkQVQUKejA6AjyhTQaPSiiH5nzd9y8+Xu++zbr6LEz27bZxbiiIOl5QSeeOE4m3EfgIt3DYYS3RocpKy5KOnBg+NSpSMNInJ6UpC0v77/kUdDOv3xFkZevV3cqZxfQK5vwDAGCNhuMTWt8m2EVDB3aUEqO59JMPTi+i2jpW2/dnTRxzwcfbVLAX+a5r7zcZkFEijbpYUHLKipPffMNaLCI/0uy6ElniBszRuLtZSIyaYDhVqms2/7a/0XOnUtGg/+lrS9b0Ulcib1DWXqmWqHAkOYT99P5XNIykbi1aFREDhoi3bDheyLc5rsnnnz2xx9d3Nw6/3gPMj0/QlNQ2JEeFvTOr74E1jNmQaa98R9w2plYEk1dHY5h4A5H128cs2gh6AmKjPz+yadE/fo80rA7Q3r3q8vKNEoVV9CJuBV2/ZwVRy1oSzkaTWY6H17G5Lbm6Srx8lq1CS6tfLd8+foXXnhhw8bOPBhFTwr6wv59xZfgGm3whPEDRid08m771/1UV1P51Kefmw36wky40rz/8y/c+/R57J33rNewiF8Yiwm3NFcA3HbYgvqVu9riUlrcQDYLMRpNZvwfBZjNZjOdDQMZ23TdJs2MFevW/fj48nWrnl/9y6/3rcNQ2E6PCbo4K+vkmrUIrDsvnbXqhc7fsP/E8fkpKbVV1ZW37pQnJYMet8iIJz7+uHEwH8+NSLXPZGDMTn1wq39S+qFDZdmZIUOGBkZFCIigGNxsMpvhcofFaNITs72asjJXGxKTevj4rNyw4cennvzryzWtlGGmaJ0eE/TJPzbjuIXlInxh/Ua7zO55QmHqkWPy0nLcbHaPgrm8Vv73v/eFpsoKChFyg9CMN38X2/D08yUb4L3A1BB83ebzQxISQE/ggFhPb286h6PVqsw6uD357dKl41atarbA4f23DQx46sd1G5968tqggWSJUYr20gOCvknEQucR8XYTVq+211qVd2CQhU5LP3gwatasOf+Cxeib8QIlNpyNCoVaqeDweR1+L3cfKGg6g2Uy6mlsNhCuQaUCbw06Mw8fEgQGBg8fJi8u4hKbgn5xcae++d+9nJxH/rWaRm/D3dQ3tM/Da9fsefu9WmIn6KFHH+3wQz6YUKscFL2K7hZ0rVx2ZO1ash08YdzQCRPtdefq4hJlfgFX6vXwv19uaVKFkZU2zcC+bSbJne2QuZeYri6m8oo5770rr65O3re/tqgAdOJ6oyIvP5lY7SYTLPE93HlSr7Q9e896eY5fvKTNm0fGD1L/5+UDxFzW1VtKRdG2i24VNJgu/fHO22QeFhoNm/28HeaCVkoKYDGKWa+/1soSgZtvve2LdS7tC43YMfEMD88vr1ApFAmzZ4MvGRGUkHb9WvqlixUpKTAHiBKmTEja9Af5qpyr12wRNAAY0LdPwN3Tw599ETlsmK0h7hTdLOg7Fy9UJtdXUotZtLD1qvHt5fyWLeI+wdbc/QiRPfr45i0j58yyvhHNrlm5fCMj88+dTzl7dsQ0mF1XQljMI6dPB18apQp82Et//gl6gHntFR0VOWz43ZOnijMz6nMbtMUcIo7m2/kLzu7eNXnRYjs+du+m+wRtsVgubN0GGmzCK+2hJUvtePPS3LzatMw5n33UuFNWU51++iTPVQzG44S5c+34diQ+YTDPXfn1JEVNzX3xV1wBf+iUKeALIeJhyTB1vqtk0xtvrP4dDthtbiG5Sb3BcegzTyWuWz988jShuBmHEIqmdJ+gT+/cWX03DTQmrYZjT2c2BZtyaON6tpdHLFEl1orUz+/VP/88tWPHxU2/kYLm2VUWQeH9gJUM7Irz+/bNeOKJli6zJl2IiB90ISxs37ffgfbiN1635S3GLlhwc+euo5t+e6RzoWgPDt0k6Py09PPffY8QVSPix46z450L0lLBsejCpVkfvt+sXTxm7tz4ceNuXYBrhXeOHkfgfjUiq6zwbLCnOwwYht3D+5bdSEr6ffOYOXNtGUTHLly47SW4ya9Y8XRLQbWNAdbz3Pfe3f7v12SPLGianImiKdSyHUWvossFrSOC+f58+y3cbJbGD1z2/vt2vDmwy/d89RVoeERHtzTw02k0MBZe2PoXaFem1JewL8vL7xfXKcdrkqEPz9t3PclsMiYeOWzLJoib1Ac3w/CWkzu231ffqCXAc/aZOG7Lhx+u+vGHzj7uA0CXC/roL7+Bo6aikiUQLnn3PfuuQCWfPy/LgIW4n/x1Y+tXuvWByfRr82CCBINaKy8ra/16G4kbMep0SJAiL//aH1vGzIZ5F1jc1oLHJJ4eYVNg8EHqrj0zli1ncmz6acx+ftWahQ9fPQXDh4eMn2CPB++1dK2g8zLSkrfB6FTMgsz54B37TtUtCHJi/Tq/ETBcL7DV/EPFmRkZ+/YhROT2uT+2VKelVxUV2esxoqZMuvT9Or2y7vTO7eB0ymPLWr9+6AwYHpZx6FBWyu2owTblQeWJBP3nzrtILI8MHjeeyp3eCl0r6H1rvyILBEbOm2NjElutSk1j0ptNxtWYxBPH9Wq1prhk8UcftX4lePu/Pv6ETSxFRw4adpDYp8Rxk00fwAaGT552/bdNYNS/uXMXOJ20aDHWalmtkH4wppDv4524d7+NggbEJoy+sel30Mi8lUwld2yFLhT0hQMHZOmZgqBABP7RfK6VK8FAXpZfABojpkw9u2d3eVb20vfe3fLBh6Bn2IwZvmGhbD7//v0/k/nWoSM+w4a2WTrtXnYOMAkeIhwyzSgO68PCyvVRHf9g/wT82YlfvPjy+o2GGrgDmpV6pw3BEZs7U1ev3vf+B00XsFvCJzCEKYILnTePnaAE3QrUKgdFr6KrBK2Uy89+9y1oPPrOu0hbURvAzMi/fhMhRuiE+fP1RNUILyK9IoPL/enl1WOWPhbefyAwJa0vCYjsd3X79lELFrb5JMc3bWKJXUbOmAHa5cXFFoMeNCKHdDyJf1Oih41I3PgzaVxd3rnLlhE0etiwk77SM9t3zH52pS1vwWDQI2bAAnbpBw+aza/Ydw+/N9ElgrZYLH+8/z4wK6Pnz/MN7dPm9ZHxg8AX2abRMFl1Jd9FNGlhvVjnv/p6UW7Oj6uef/nnX6zm6ZXDR+RFxUGRka3fOfv2rfyzZ30GDyanURUFeUB2/ADfQMKQtRfgM7rGRFcRacQKLl20MURlzPLlhz74cMKiRfyGchmtM3IyXB65s2NHaU62jQ4hDyBdIuiDG34uu5FEY7OnLGtjyt8Us8HEY/Ma5+j3Cwtz9fISikSNJ1sWWC5tSZuLgGlXroLjgGlTZOWwiPLBz2EBgOELF9l9hIsdP/4kIWiLCU88dnza421/8LgRo44JRce3bJ77/PO2vIXEC/6SYExmWvItStAtYX9Bl+Xl39gM5+MBI4d3oGYrh89rGkvCFQqjh49o3BMc0S/lyLErx49JgwKRFpbtcBxPO3cKzKX4ItH3j8OMH7jeOOvD961Z6uxI9JBhp+j/QwhBJ+/aOfHRhW0u1CDE1HD3O29PXgr9tNosikUWvnDx86/MybHHI/dO7C/oQxvWk9ZknP2c95sSO3J06ulzRz/6GMXgRxCFBkeMSRg4fhzppEZSmJGpKS7jenrs/fRTkxJmS5r1yYddoWaAxFs64SWY0evU2rV6ee3FAwfHzZvX9qcYOvSAgH/8L+hlOvvpFU0vAMZbeXGhp9TX+tfJKzQsL/GKpeVMZQ841CoHRa/CnoJOPHIEHIsvXQJHoZ9fxJChdrz5fWAYtvS9d2Urn9HA+hKIrKIi+cjxDYf2u3j5DJg2tf+oUaCzKBOW9tFUVHKlXk/9+jNo+4aFdd0jkXHdyhpZ4i+/XN26NWHmrNZ3WCA0WsyMWUlbt4DmhIcXgNnh2d27EdySML9+dFfV1q5b+vj8zz6NHjas/hUspq66RqWsoxLhNYvdBG3UGU58Bz19gb2B0rFH3n2H0eZ/Z6eReHmRxa18g0Jihg6vk9de2LfvyKefnvwfzJdn0uowDO03e/aMJ59uvOTXpYx9+OHk7dvBb9Gty5fixoxp8/oRU6de//U30Lh08MCkJUvSL1xQVldbBQ0mIY99941nULD1ehcvLxTFUHOnEuX0YuymuWtnThoUZB1iJGbuvIC+PTANp9Pp05YuST1xVFMM89giZkvM0kdtdGqzF1wBXxo3oOD8hZvHjtsiaFep1Gsg9Pu7deQQELTIW1p+57ZGo7bWCfDvG6FV/Z0ulSsSIhazQacFE4cu+ghOjd0EfWnL5vo7CniTlj9ur9u2jslkLEyHWb8Ks7J8Q4Jzbt+mM5jz33iTT2SwNZtNHj4+3fMkjQkcAAV9LzlJQ8xE28xVN4woj7Tv7bcVNTUxY8Zk7j2QCOaUCxaQ393x9VfVhYUvEuERAIxGM5vxO4mJCbNnd+WHcFbsI+jEE8eVBcVke+QTT3abeXdx7/6LRBWLqJkzlK6ScQsXYjhio09m1xE1aPB5DDUp1Rl3YEayuBGjWr9+wOjR4HhELLl44OC0x5fdnj7t8q+/jZ4HY8ZgQYxHF+t1WmDR1derJapqlGZndfWncFLsIGjwA760GU5r+D5wyWw04RbcPQwYmwC+EKJMRLe9aZt4BPgLAgMVefl5STYJmnQHDRwyOP30qamPL5v5wnNrThzdu/4n0Dn/uRfAH5ntX3+tqqp64uOPQY9IBP/4FF67/rfEKRpBLdtR9CrsIOjUK1dqc2GSl9jZ0HumGxY3rDjUwGwFjLhx06ad+fa77AsXwKnx2eds+ZkMmT5ty4nTtVVVYnf3+IVLrv0Ok0aPmDxNGhzUZ9BAdY2MvIzvCtd1NGXlyZcvUAkdm2IH8d0+cQocmTzu6GkzOn+33kHfoUPOff89kB1oX9i3d9z8+W2+JDgqmiES3D53PmH+vPELH0naCiN9Dm/c8OQnn5BGi6oW1pylozQMgyVoT234afCYBIRyu/snnRU0sOQKrl0BDd9hQ9v0RnhwkPoHkGY0aGddvWqLoDEM6ztxQtrFC0DQ4Cc5/tVXQOfxTz69eekCEHRpYcHPz8H1x4WffEoX8E21Kk1x2f7ffptJ1GehsNJZQSeeOEZWZPPtF2GP5+klAKsjZvLkCz/A8ofVGRmN15VbIXb0qKxz57RaLYfDGUUU8iq4dn3/m+8G/vWnxMtrwr9grhnfsPDZb77FFQgv7tx18/ffxxIJdDrgBNZb6bigcSMMy7v4O3SsY4ldhhH53SisxI4effknuFKhl9dm30yOHTmyzZeERERazOb0a9esOzKL33l7bWbmT889++zGDcMemkR2ko6HAonk21On9hJ7okvfe7erPoazQa1yUPQqOi7onLswaQs575GE9bFvrrpegKevr2sEDKipTEkBg64tIzSY4TF4vEs7t1tHaGBYr/ju2x9eePbbhQuf+hGO99LgIPJbHj4+w59Zcfmn9aCdOnWy7QHkvZuOC/rO+QvWtk9fyoBuhtjJ0Eg4kZJSfP0GjuO21LaKnDzp8g/rZKVl1kx2IlfX1b9sWrfq+Z//BZNcrvrtN+ti5ZSlS/OuwpCcA198GblzJ+UhjXRG0PpGHjNSf397PExvI5zwOjpJx1RFxYUZmWSV79YZM2PW1V9+BVPtqcset3aCOeLTX3/zX2IzfNObb6368QdrrpnHPoTJHtbMn3du717KuwPpjKD5jdKV80SU51czkAlOPWJiKm7eun3pgi2C5gr44VOmJG37a+ICmCnPurkNLLoRREjLma//d/348cGT6ieI5PrGqGdWnvvfd4MfmmjLWkrvpuOCRhv+gIJ/JT3h1OYsiCRuFQiSl3gFaS7IqimTH3vsf/v3J104C9pDJz5k7R9LLGZnXrp0ZM3a0Li4xvUPxs2ff33Hjv3rflr48st2fnpno+OCZjDrBw+UyRJRI3TL+ERFZp08WZdbqFWrOby2R1Cg1PCZM0/+CNewB40bbw1QJ42Mp7748ofnn/v+6SdX//aHNf8BsM7n/N8bf770St7UycEP9nyGWraj6FV0XNBCCRn9hFi0+tqqamrfuyX6DY4/S8fMJqOyVm7LCA2YsmzZf4l0qQc3bJy18pnG32Iw6Ku+/+GrJ5/Y8uGHz6xdY+3vOyCu37Spf6xa/Z99e8DpA2tMd1zQmrr6gCscRarKy7xDgv9/+NWPWCAuI8cvr/Dh7r13L16KSRN1D4aAiIhTIWiie09vP7eQ4IcXL9xi4+CHETOxsqT09U1NTjmxexdyI9s9MeHa5k2HN20GsSMIH5I2LAH5CfoV+N5sCPgJPqZ/FGAFwAauoa/v/gkT3z58wGBM7LUB9oGgQbo7p88cnAQ6IlDdxBj5qB1gio9oaVrf1alvCRKEHM0DFJQxtzg+AzTVYuvtQ3Dr17AE5CdoFhaE3o8vXz1//JiLi4thsK5RHlggrw462On94yekaoyur+uPjvn24uXdi5fRzo5S1tXjFhE7tAWlPHZJTJx3HLT48ca5s8Rs0R1+gPwEjXyrw6+fv/iFhV49BUXYaILGBMIy0qxcHJ/evSVVIwc7R0RD/YKsrPvnzmDKeqWnr2lvBzKcAoIgI9aK6mocQqCR6cv79o8m6FEwCoY8ID9B//2LuP/9zrGj3gnxkBMTf377/vXDh9FL9ZCBgKAQn4ryh5evydCrqKOrHRR8dfXaN8+fMcBumIUAeQ0NTvBM4dn9eyG31jIwM8uBb/d6fneEHuhIfoK2DAKtHFh/9iyQfH/z5uNbt2TBB239Zfh34fAhGz//AT9OYFABQQmpF5cukafXNToamKDPHjzEgDF8oW4NalgfX7cWmqAZGBSMQcetPzh9iiLnDllAfoKGHON529//ysaNf//+O7RmTXRVFQN4BNTQyekf4YVlIwsoGxk9PHaMyDV3aEBQVJRbUfbuadDCOgbUBG0AXpV6aMKki0eP6oMTt6Q8aKHYn+9fv336NAInByhtQ/vn5Ty4cPbLwye3du56Az4wCVgnIi8zGAUQIK+p8ffLV2A9Rt4hafoeXsfmg47UgWzQgotDrgoQM9Q/uno1JEFzg+fDBTU0GFlZcRg2nAGlCRrYDfcpKFhVXPLv79/tM2czjG4HwgHEJKUZOTheP39GXoI2dHQ8Ngs0wHz74nk9Cys0WdOgwK0Nje/BRyBIyikARQqmzaDYyUMSUGGUQ9vUXM7G9sGhw3d2g646vRXgp2ZgSLmxwwywc3Gy8/I8u3uPAccVzgS0c3AwgE8cPbl2A2aC1rW02sbGfuvSxdF7ZkeH7UbBsALUSdC6Ls7AEvofeIHjjhmz1GZMp4qxwwzwS0he3b7dLTaGgdA9d5iAk5eHR04WyHhy7PiT+3fRrhsFtqqlDQ1fPaTafc9DF1AnQRtYWu+VlIBsmH195cqpnTvhWypGARwIios/v3z52X3QsWmkrlpmY2OPaGkCMmbFJx5csTq6sgJNgZS29pMb16jl1KELqJOg2Tg5vIsLV5eUQ7g7+/okFRVlaXn/w1AEkOVyT27eZiA9QQOBrDLoxkchDdV7Bw/+LStFu5lOQkHu+r69VHLpEAZUa0MDeyonrEGXqjw+euLX128bJk/MnTyVWoYPD8AjIQEkKWwY+OUXLsrIOrtnD1odyMHByfD/Ly5dIwdQs1PolQG65XfWyVP///z7cO/ely9fRg/rQAZc4I1qT69eocQQZV1dZQ+3A/PnoyVoYPGvaE3E0R/DHYyOcoyCYQWomaAhXW9tb98rGzf++vhlfU/v6CQLMuAVFgGSn1+Clt2iTfiRBLxTUiaFh+9csQJ5XYesusbofckMtCihPVNSbu3Z9evr91t79lx0dYHMx44CIOAXBSXo3+Cta1/evOGUlSXPHGFJSfu8vIOTJilpaqjqG1DTiUMfUD9BAxtz9lnZu7tB+zf3zJ09mqDRwR9Q1+3r54+iDGQmaAbwQRy3jh0/vmnzaIJGAzRpQ9v6+1/csfPV5csfbt09vHkTSMTXjxYWDS3wH3yB1b9/IPbVE6cVtHQoMS2po+3Pnz9UcdhwAjRJ0IwMDO7JyUvzC/4xMuybBLpeVllLZ3RbODtSo/nZ7ZsUmsbGxg5EFBoy/AAAJwkJZ32kdlUAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek5" align="bottom" width="132" height="162" border= "1">

Ak nenecháte náustok riadne vyschnúť, môže to spôsobiť upchanie inhalátora.Ak použijete viac Ecobecu ako máte

Je dôležité aby ste užili dávku tak, ako je uvedené na obale alebo podľa pokynov Vášho lekára.

Nezvyšujte alebo znižujte dávku bez porady s lekárom.

Ak občas použijete vyššie množstvo lieku, nemusíte sa obávať výskytu nežiaducich účinkov. Ak však pravidelne používate vyššie dávky lieku, čo najskôr o tom informujte svojho lekára.


Ak zabudnete použiť Ecobec

Ak zabudnete použiť dávku, použite ju/aplikujte si ju len čo si na to spomeniete. Potom pokračujte v pôvodnej schéme používania/aplikovania lieku.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, Ecobec môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Najčastejšie vedľajšie účinky zahŕňajú kandidózu (plesňové ochorenie spôsobené kvasinkami) vyskytujúcu sa v ústnej dutine alebo v hrdle, pocit pálenia v ústnej dutine, zachrípnutie a kašeľ. Po každej inhalácii si ústa dôkladne vypláchnite vodou, vykloktajte a vodu vypľujte. Týmto znížite pravdepodobnosť napadnutia ústnej dutiny kvasinkami. Ak sa u Vás vyskytne niektorý z týchto vedľajších účinkov, čo najskôr sa poraďte so svojím lekárom, ale neprerušte liečbu, pokiaľ Vám to neodporučí Váš lekár.


Menej často pozorované vedľajšie účinky sú alergické reakcie, napríklad náhla dýchavičnosť alebo pocit tlaku na hrudníku, svrbenie, opuch očných viečok, tváre, pier alebo krku, uzlíkové kožné vyrážky alebo žihľavka po celom tele. Ak sa u Vás krátko po aplikácii lieku vyskytne niektorý z alergických príznakov, prerušte používanie lieku a okamžite sa poraďte s lekárom.


Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa u niektorých pacientov môže vyskytnúť depresia, pocit úzkosti, nespavosť alebo poruchy správania zahŕňajúce podráždenie (hlavne u detí). Ak sa u Vás vyskytne niektorý z uvedených účinkov, informujte o tom svojho lekára.


Ak sa po aplikácii lieku Vaše dýchanie alebo dýchavičnosť náhle zhorší, prerušte liečbu a okamžite sa poraďte s lekárom.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Môžu sa vyskytnúť systémové účinky inhalačných kortikosteroidov, hlavne pri dlhodobom užívaní vysokých dávok. Tieto môžu zahŕňať:

útlm funkcie nadobličiek,

spomalenie rastu u detí a mladistvých,

zníženie hustoty kostných minerálov,

kataraktu (sivý zákal),

glaukóm (zelený zákal).


Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Zachrípnutie, podráždenie hrdla

Paradoxný bronchospazmus (zvýšenie dýchavičnosti po podaní dávky)


Infekcie a nákazy:

Kandidóza v ústach a hltane


Psychiatrické poruchy a ochorenia:

Úzkosť, poruchy spánku, depresie, nepokoj, nervozita, prehnaná nabudenosť, poruchy správania zahŕňajúce hyperaktivitu a podráždenosť. Je pravdepodobné, že sa tieto účinky budú častejšie vyskytovať u detí.


Reakcie z precitlivenosti zahŕňajú:


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Vyrážka, žihľavka, svrbenie a erytém (začervenanie kože), opuch pier a tváre


Ochorenia oka:

Opuch oka


Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Opuch hrdla


 1. ako uchovávať ECOBEC


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Chráňte pred priamym slnečným svetlom.

Aerosól! Nádobka je pod stálym tlakom. Nezahadzujte ju do ohňa ani ju nelikvidujte silou, dokonca ani po spotrebovaní všetkého lieku. Zabráňte kontaktu s očami.

Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.


6. ďalšie informácie


Čo Ecobec obsahuje

 • Účinná zložka je beklometazóndipropionát 100 μg (Ecobec 100 μg ) alebo beklometazóndipropionát 250 μg (Ecobec 250 μg ) v jednej dávke.

 • Pomocné látky sú: bezvodý etanol a norflurán.


Ako vyzerá Ecobec a obsah balenia

Popis lieku: číry roztok.

Tlaková nádobka s dávkovacím ventilom obsahujúca 200 dávok.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29, č.p. 305

747 70 Opava, Komárov

Česká republika


Výrobca:

NORTON Waterford (IVAX Pharmaceuticals Ireland), Waterford. Írsko


Teva Czech Industries s.r.o.,

Ostravská 29, č.p. 305

747 70 Opava, Komárov

Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri 2011.


6

Ecobec 100 µg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k oznámeniu o zmene v registrácii, ev.č.: 2011/05323Súhrn charakteristických vlastností lieku


 1. NÁZOV LIEKU


Ecobec 100 μg

Ecobec 250 μg

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Ecobec 100 μg

Beklometazóndipropionát 100 µg v jednej dávke.


Ecobec 250 μg

Beklometazóndipropionát 250 µg v jednej dávke.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Orálna aerodisperzia.

Popis lieku: číry roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Profylaktická liečba perzistentnej bronchiálnej astmy všetkých stupňov závažnosti.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liek je určený na perorálnu inhaláciu. Na dosiahnutie optimálneho účinku sa má používať pravidelne.

Počiatočná dávka závisí od závažnosti ochorenia. Dávka má byť titrovaná na najnižšiu dávku, pri ktorej je udržiavaná účinná kontrola astmy. Ak kontrola astmy pretrváva počas 3 mesiacov, dávka môže byť postupne znížená na minimálnu dávku, ktorá stále dokáže udržiavať ochorenie pod kontrolou. Týmto sa zníži možnosť výskytu nežiaducich účinkov.


Ecobec 100 μg:


Dospelí a dospievajúci staršieako 12 rokov:

Zvyčajná počiatočná dávka je 100 μg trikrát alebo štyrikrát denne. Alternatívne sa celková denná dávka môže podávať rozdelená do dvoch jednotlivých dávok.

V závažných prípadoch sa môže začať dávkou 600‑800 μg denne a po stabilizácii pacientovej astmy má byť táto dávka znížená. Nemá sa prekročiť maximálna denná dávka 1000 μg.


Deti vo veku od 2 do 12 rokov:

Zvyčajná udržiavacia dávka je 100 μg dvakrát až štyrikrát denne podľa veku a odpovede na liečbu.Ecobec 250 μg:


Dospelí: udržiavacia dávka: 2 inhalácie (500 μg) dvakrát denne alebo 1 inhalácia (250 μg) štyrikrát denne, v prípade potreby je možné dávku zvýšiť na 2 inhalácie štyrikrát denne.

U pacientov, ktorí užívajú 1500 µg alebo vyššiu dennú dávku, môže dôjsť k útlmu funkcie nadobličiek. Stupeň útlmu funkcie nadobličiek nemusí byť vždy klinicky významný, ale odporúča sa predpísať takýmto pacientom aj perorálne steroidy, ktoré majú použiť v stresových situáciách. Riziko vzniku útlmu funkcie nadobličiek sa má porovnať s terapeutickými prínosmi.


Deti: Ecobec 250 μgsa nemá používať u detí.


Starší pacienti: Pre starších pacientov nie sú potrebné žiadne osobitné dávkovacie odporúčania.


Terapeutický účinok nastúpi v priebehu niekoľkých dní po začatí liečby. Maximálny účinok sa dosiahne v priebehu 2 až 3 týždňov.


U pacientov, ktorí prechádzajú na liečbu Ecobecom z liečby iným inhalátorom, je potrebne upraviť dávku individuálne.


Inhalátor sa musí pravidelne čistiť, aby mohol riadne fungovať. Pri čistení inhalátora vyberte hliníkovú nádobku z plastového puzdra. Opláchnite plastové puzdro a ústny aplikátor vodou a vysušte. Je obzvlášť dôležité dôkladne opláchnuť malý otvor v ústnom aplikátore. Po vysušení plastového puzdra doň vložte späť nádobku. Postup čistenia je uvedený v časti 6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na beklametazóndipropionátalebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Ecobecnie je určený na liečbu akútnych záchvatov astmy.


Pacienti majú byť poučení o správnom používaní inhalátora, aby sa zaistilo, že liečivo sa dostane na cieľové miesta v pľúcach.


Na dosiahnutie optimálneho účinku sa musí inhalátor používať pravidelne, dokonca aj počas asymptomatického obdobia.


Z tohto dôvodu je dôležité, aby bola dávka inhalačných kortikosteroidov titrovaná na najnižšiu dávku, pri ktorej je udržiavaná účinná kontrola astmy.


Môžu sa vyskytnúť systémové účinky inhalačných kortikosteroidov, hlavne pri dlhodobom užívaní vysokých dávok. Výskyt týchto účinkov je oveľa menej pravdepodobný ako pri užívaní perorálnych kortikosteroidov. Možné systémové účinky zahŕňajú Cushingov syndróm, Cushingoidné črty, adrenálnu supresiu, a rastovú retardáciu u detí a dospievajúcich, zníženie denzity kostných minerálov, kataraktu a glaukóm a zriedkavejšie rad psychologických alebo behaviorálnych účinkov, vrátané psychomotorickej hyperaktivity, poruchy spánku, úzkosti, depresie alebo agresivity ( hlavne u detí).

Z tohto dôvodu je dôležité, aby bola dávka inhalačných kortikosteroidov titrovaná na najnižšiu dávku, pri ktorej je udržiavaná účinná kontrola astmy.


Odporúča sa pravidelné monitorovanie výšky detí, ktoré sú dlhodobo liečené inhalačnými kortikosteroidmi. Ak je rast spomalený, liečba sa má prehodnotiť a ak je to možné, dávka inhalačného kortikosteroidu sa má znížiť na najnižšiu dávku, pri ktorej je udržiavaná účinná kontrola astmy. Okrem toho sa má zvážiť vyšetrenie pacienta u pediatra so špecializáciou na respiračné ochorenia.


Dlhodobá liečba vysokými dávkami inhalačných kortikosteroidov, hlavne vyššími ako odporúčanými dávkami, môže viesť ku klinicky významnému útlmu funkcie nadobličiek. Počas obdobia stresu alebo elektívneho chirurgického zákroku sa má zvážiť dodatočné podávanie systémových kortikosteroidov.


Pacienti, ktorých stav nie je dostatočne kontrolovaný bronchodilatačnou liečbou:


Použitie Ecobecu u pacientov, ktorí nikdy neužívali steroidy alebo ktorí ich užívali len príležitostne, je opodstatnené.

K zjavnému zlepšeniu respiračnej funkcie obvykle dôjde v priebehu jedného týždňa.

Pacienti, ktorí počas tejto doby nedosiahnu odpoveď na liečbu, majú zvyčajne nadmerné množstvo hlienu v prieduškách, a tak liečivo nemôže preniknúť na miesto svojho účinku. V takýchto prípadoch sa má nasadiť krátkodobá liečba systémovým steroidom v relatívne vysokej dávke, aby sa vylučovanie hlienu a iné zápalové zmeny v pľúcach dostali pod kontrolu. Pri pokračovaní liečby Ecobecom sa dosiahnuté zlepšenie zvyčajne zachová a perorálny steroid sa môže postupne vysadzovať.

Exacerbácia astmy spôsobená infekciou sa zvyčajne dá zvládnuť vhodnou antibiotickou liečbou, zvýšením dávky inhalačného beklometazóndipropionátu a v prípade potreby podávaním systémového steroidu. Môže byť potrebné aj použitie beta2-agonistu.


Pacienti závislí od perorálnych steroidov:


Prechod na liečbu Ecobecom u pacientov závislých od steroidov a ich následná liečba si vyžaduje osobitnú starostlivosť, a to hlavne kvôli tomu, že funkcia kôry nadobličiek, ktorá je narušená v dôsledku dlhodobej liečby systémovými steroidmi, sa obnovuje pomaly.

Pacientov stav má byť dostatočne stabilný pred tým, ako sa mu podá Ecobec navyše k jeho zvyčajnej udržiavacej dávke systémového steroidu.

Približne po jednom týždni sa má začať s postupným vysadzovaním systémového steroidu, a to znižovaním dennej dávky o 1 mg prednizolónu, alebo ekvivalentnej dávky iných kortikosteroidov, nie však častejšie ako v týždňových intervaloch.


U pacientov, ktorí boli dlhodobo liečení systémovými steroidmi alebo ktorí ich užívali vo vysokých dávkach, môže dôjsť k útlmu funkcie kôry nadobličiek. U týchto pacientov má byť funkcia kôry nadobličiek pravidelne sledovaná a dávka systémového steroidu má byť znižovaná opatrne.


Počas obdobia vysadzovania systémového steroidu sa niektorí pacienti necítia dobre, a to napriek udržiavaniu alebo dokonca aj zlepšeniu respiračnej funkcie. Má sa im odporučiť, aby pokračovali v používaní inhalátora a vo vysadzovaní systémového steroidu sa má pokračovať, pokiaľ nie sú prítomné objektívne príznaky adrenálnej insuficiencie.


U väčšiny pacientov je možný úspešný prechod na liečbu Ecobecom za udržiavania dobrej respiračnej funkcie, pričom počas prvých mesiacov po zmene liečby je potrebná osobitná opatrnosť, a to dovtedy, kým obnova hypofýzo‑nadobličkového systému nebude dostatočná na to, aby pacientom umožnila zvládať urgentné stavy ako sú úraz, chirurgický zákrok alebo infekcie.


Po zmene liečby majú pacienti, ktorých funkcia kôry nadobličiek je narušená, so sebou nosiť kartu upozorňujúcu na to, že v čase stresu potrebujú dodatočné podanie systémových steroidov. Majú im byť predpísané aj perorálne steroidy, ktoré majú použiť v urgentnom prípade, napríklad vtedy, keď dôjde k zhoršeniu astmy v dôsledku infekcie hrudníka. Dávka inhalačného beklometazónu má byť v tomto čase zvýšená a potom má byť po vysadení steroidu znížená na udržiavaciu dávku.


Nahradenie liečby systémovými steroidmi liečbou inhalačnými kortikosteroidmi niekedy demaskuje alergie, ako sú alergická rinitída a ekzém, predtým potlačené systémovým liekom. Tieto alergie sa majú liečiť symptomaticky antihistaminikami a/alebo lokálnymi prípravkami.


Tak ako u všetkých inhalačných kortikosteroidov, osobitná opatrnosť je potrebná u pacientov s aktívnou alebo kľudovou formou tuberkulózy pľúc.


4.5 Liekové a iné interakcie


U inhalačného beklometazóndipropionátu neboli hlásené žiadne liekové a iné interakcie.


4.6 Gravidita a laktácia


Ecobec má byť používaný počas gravidity alebo laktácie len vtedy, ak možný prínos prevažuje nad rizikom.


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o bezpečnosti u gravidných žien. Vysoké dávky systémových kortikosteroidov podávané gravidným zvieratám môžu spôsobiť abnormality vo vývoji plodu, zahŕňajúce rázštep podnebia a spomalený vnútromaternicový rast plodu.


Štúdie propelentu, norfluránu (HFA-134a), podávaného gravidným a laktujúcim potkanom a králikom neodhalili žiadne osobitné riziko.


Beklometazóndipropionát sa pravdepodobne vylučuje do mlieka. Avšak vzhľadom k tomu, že inhalačnou cestou sa podávajú relatívne nízke dávky, hladiny v mlieku sú pravdepodobne tiež nízke. U dojčiacich matiek sa má porovnať terapeutický prínos liečiva s možnými rizikami pre matku a dieťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Ecobec nemá žiadny alebo má len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Môžu sa vyskytnúť systémové účinky inhalačných kortikosteroidov, hlavne pri dlhodobom užívaní vysokých dávok. Tieto môžu zahŕňať:

útlm funkcie nadobličiek,

spomalenie rastu u detí a mladistvých,

zníženie denzity kostných minerálov,

kataraktu,

glaukóm.


Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Zachrípnutie, podráždenie hrdla

Môže pomôcť výplach úst a hrdla vodou po každej dávke, aby sa odstránili zvyškové stopy liečiva.

Paradoxný bronchospazmus

V tomto prípade sa musí používanie inhalátora okamžite ukončiť a vyhľadať lekárska pomoc.

Má sa začať alternatívna liečba.


Infekcie a nákazy:

Orofaryngeálna kandidóza

Jej výskyt sa zvyšuje pri dávkach vyšších ako 400 mikrogramov beklometazóndipropionátu denne. Vznik tejto komplikácie je pravdepodobnejší u pacientov s vysokými hladinami kandidových precipitínov v krvi, ktoré svedčia o predchádzajúcej infekcie. U takýchto pacientov môže pomôcť výplach úst vodou po použití inhalátora. Symptomatická kandidóza môže byť liečená lokálnymi antimykotickými prípravkami aj pri pokračovaní inhalačnej liečby Ecobecom.


Psychiatrické poruchy a ochorenia:

Psychomotorická hyperaktivita, poruchy spánku, úzkosť, depresia, agresivita, zmeny správania (hlavne u detí). Frekvencia výskytu týchto porúch nie je známa.Reakcie z precitlivenosti zahŕňajú:


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Vyrážka, urtikária, pruritus a erytém, edém pier a tváre


Ochorenia oka:

Edém oka


Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Edém hrdla


4.9 Predávkovanie


Akútna toxicita:Akútna toxicita beklometazóndipropionátu je nízka. Jediným škodlivým účinkom po inhalácii veľkého množstva liečiva v priebehu krátkej časovej doby je útlm funkcie hypotalamo‑hypofýzo‑nadobličkovej (HPA) osi.

Liečba:Nie je potrebný žiadny osobitný urgentný zásah. Liečba Ecobecom má pokračovať dávkou odporúčanou na kontrolu astmy; funkcia HPA osi sa obnoví v priebehu 1 alebo 2 dní.


Chronická toxicita:

U pacientov, ktorí dostávali dvojnásobok dennej odporúčanej maximálnej dávky beklometazóndipropionátu boli hlásené znížené plazmatické hladiny kortizolu. V nepravdepodobnom prípade užívania nadmerného množstva beklometazóndipropionátu počas týždňov alebo mesiacov sa okrem útlmu funkcie HPA osi môže vyskytnúť určitý stupeň atrofie kôry nadobličiek.


Liečba:

Pacienti majú byť liečení ako závislí od steroidov a majú prejsť na vhodnú udržiavaciu dávku systémového steroidu, ako je prednizolón. Ihneď po stabilizácii pacientovho stavu má pacient prejsť na

inhalačný beklometazóndipropionát podľa postupu opísaného vyššie v texte.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:Antiastmatikum, glukokortikoid.

ATC kód: R03BA01


Mechanizmus účinku:

Beklometazóndipropionát je lokálne pôsobiaci glukokortikoid s protizápalovým a antiproliferatívnym účinkom v pľúcach. Má aj vazokonstrikčný účinok a inhibuje neskorú fázu zápalovej odpovede na expozíciu antigénu. Kvôli týmto účinkom sa beklometazóndipropionát používa na lokálnu liečbu bronchiálnej astmy. Pri podávaní v odporúčaných dávkach nemá inhalačný beklometazón významný systémový účinok, na rozdiel od systémových kortikosteroidov. Beklometazóndipropionát významne zmierňuje patologické príznaky zápalu dýchacích ciest pri astme. Počas liečby sa bronchiálna hyperreaktivita neustále zlepšuje.


Presný mechanizmus účinku však nie je úplne objasnený. Účinok beklometazónu nastúpi v priebehu jedného týždňa po začatí liečby a preto nie je k dispozícii na liečbu akútnej bronchiálnej astmy.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po inhalačnom podaní sa beklometazóndipropionát (BDP) v nezmenenej forme systémovo absorbuje v pľúcach; perorálna absorpcia prehltnutého množstva dávky je zanedbateľná. Pred absorpciou sa BDP v rozsiahlej miere metabolizuje na aktívny metabolit, beklometazón‑17‑monopropionát (B‑17‑MP). Systémová absorpcia B‑17‑MP pochádza z depozície v pľúcach ako aj z perorálnej absorpcie prehltnutého množstva dávky. Po perorálnom podaní je biologická dostupnosť B‑17‑MP približne 60% nominálnej dávky. BDP sa absorbuje rýchlo a maximálna plazmatická koncentrácia sa dosahuje v priebehu 0,3 hodiny. K absorpcii B‑17‑MP dochádza neskôr a čas potrebný na dosiahnutie maximálnej plazmatickej koncentrácie (tmax) je 1 hodina. Systémová expozícia sa zvyšuje viac či menej lineárnym spôsobom v závislosti od zvýšenia inhalačnej dávky. Po perorálnom podaní je biologická dostupnosť BDP zanedbateľná, ale presystémová konverzia na B‑17‑MP vedie k približne 40% absorpcii dávky vo forme B‑17‑MP.

Metabolizmus

BDP sa vylučuje zo systémovej cirkulácie veľmi rýchlo vďaka metabolizácie pomocou enzýmu esteráza, ktorý sa nachádza vo väčšine tkanív. Hlavný produkt metabolizmu je aktívny metabolit (B‑17‑MP); ďalšie produkty sú inaktívne metabolity, beklometazón‑21‑monopropionát (B‑21‑MP) a beklometazón (BOH), ktoré sa však veľmi nepodieľajú na systémovej expozícii.

Distribúcia

Distribúcia BDP do tkanív v rovnovážnom stave je relatívne nízka (20 l), ale distribúcia B‑17‑MP je významnejšia (424 l). Väzba na plazmatické bielkoviny je približne 87%.

Eliminácia

Eliminácia BDP a B‑17‑MP je charakterizovaná vysokým plazmatickým klírensom (150 l/h pre BDP

a 120 l/h pre B‑17‑MP) so zodpovedajúcim konečným eliminačným polčasom 0,5 h (BDP) a 2,7 h (B‑17‑MP). Po perorálnom podaní sa približne 60% dávky BDP vylúči stolicou v priebehu 96 hodín, najmä vo forme voľných alebo konjugovaných metabolitov.

Približne 12% dávky sa vo forme voľných alebo konjugovaných metabolitov vylučuje močom. Renálny klírens BDP a jeho metabolitov je zanedbateľný.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické účinky beklometazóndipropionátu a propelentu norfluránu sa pozorovali iba po expozíciách prevyšujúcich maximálnu expozíciu doposiaľ dosiahnutú u ľudí, čo poukazuje na malý význam týchto zistení pre klinické použitie.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Bezvodý etanol

Norflurán


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Chráňte pred priamym slnečným svetlom.

Aerosól. Nádobka je pod tlakom. Neprepichujte ani ju nespáľte, ani keď sa zdá byť prázdna. Zabráňte kontaktu s očami.6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tlaková hliníková nádobka s dávkovacím ventilom, manuálne aktivovaným polyetylénovým aplikátorom s krytom, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľa.


Veľkosť balenia:200 dávok.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


1) Po zložení ochranného krytu z ústneho aplikátora skontrolujte, či je ústny aplikátor čistý. Prípadný prach a nečistoty sa musia odstrániť.

2) Držte nádobku obrátenú hore dnom; palec položte na dolnú časť a ukazovák na hornú časť.

3) Po hlbokom výdychu, ktorým vyprázdnite pľúca, vložte ústny aplikátor medzi pery a pritisnite okolo neho pery.

4) Začnite sa pomaly a hlboko nadychovať a zároveň ukazovákom stlačte dno nádobky.

5) Vyberte nádobku z úst a zadržte dych čo najdlhšie ako je to možné. Potom pomaly vydýchnite.

6) Ak máte inhalovať viac ako jednu dávku, po uplynutí aspoň 1 minúty zopakujte postup od kroku 2. Po dokončení inhalácie nasaďte ochranný kryt späť na aplikátor.

7) Pri čistení zložte ochranný kryt, opláchnite plastové puzdro s ústnym aplikátorom teplou vodou a vysušte.

8) Ochranný kryt sa môže nasadiť až po úplnom vysušení aplikátora.


Pred prvým použitím, alebo ak sa aplikátor nepoužíval dlhší čas, sa pred podaním prvej dávky presvedčte, či po stlačení dna nádobky vystrekne jej obsah.


Je dôležité, aby bolo liečivo streknuté do úst súbežne s nádychom. Odporúča sa najskôr si precvičiť krok 3 a krok 4 bez stlačenia dna nádobky. Ak je pre pacienta ťažké zaobchádzať s nádobkou len jednou rukou, môže pri stlačení dna nádobky použiť obe ruky. Deti budú pravdepodobne potrebovať radu a pomoc rodičov.


Pri podávaní lieku dospelým a deťom, ktorým sa nedarí zosúladiť nádych s aktiváciou aplikátora, je potrebné použiť univerzálny inhalačný nadstavec.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29, č.p. 305

747 70 Opava, Komárov

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Ecobec 100 µg 14/0235/02-S

Ecobec 250 µg 14/0236/02-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

5.11.2002 /

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2011

8Ecobec 100 µg