+ ipil.sk

EDICIN 1 g prášok na infúzny roztokPríbalový letákPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


EDICIN 0,5 g prášok na infúzny roztok

EDICIN 1 g prášok na infúzny roztok

vankomycín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je EDICIN a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete EDICIN

3. Ako používať EDICIN

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať EDICIN

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE EDICIN A NA ČO SA POUŽÍVA


Vankomycín patrí do skupiny glykopeptidových antibiotík, ktoré ničia baktérie spôsobujúce rôzne druhy infekcií, vrátane zápalu pľúc a kožných infekcií, infekcií kosti a srdcových chlopní.

Používa sa na liečbu:

 • závažných infekcií, ktorých pôvodcom sú baktérie citlivé na vankomycín a rezistentné (necitlivé) na viacero iných antibiotík,

 • pacientov s alergiou (precitlivenosťou) na penicilíny a cefalosporíny.


Vankomycín Vám môže byť podaný aj počas chirurgického zákroku, aby sa predišlo vzniku bakteriálnej endokarditídy (infekcia srdca), ak je u Vás vysoké riziko vzniku tejto infekcie a nemôžete dostávať iné typy antibiotík.


Váš liek je vo forme prášku na roztok. Pred použitím sa rozpustí a zriedi v tekutine na vnútrožilové podanie a potom Vám bude lekárom alebo zdravotnou sestrou podaný pomalým odkvapkávaním do Vašej žily.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE EDICIN


Nepoužívajte EDICIN

- keď ste alergický (precitlivený) na vankomycín.


Ak ste v minulosti mali problémy spojené s týmto alebo akýmkoľvek iným liekom, povedzte to svojmu lekárovi.


Buďte zvlášť opatrný pri používaníEDICIN

Predtým ako začnete liečbu s vankomycínom, uistite sa, že Váš lekár pozná Váš predchádzajúci zdravotný stav, najmä ak:

- máte problémy s obličkami

- máte problémy so sluchom, napr. hluchota

- máte zlý krvný obraz

- ste tehotná alebo plánujete otehotnieť

- dojčíte

- ste starší pacient a vo veku nad 60 rokov

- ide o predčasne narodené dieťa alebo dojča

- plánujete podstúpiť operáciu


V prípade, že sa u Vás objaví závažná alergická reakcia, Váš lekár ukončí liečbu vankomycínom a podá Vám inú vhodnú liečbu.


Ak sa infúzia podá príliš rýchlo, môžu sa u Vás objaviť niektoré vedľajšie účinky ako nízky krvný tlak alebo vyrážka. Ukončenie infúzie zvyčajne vedie k rýchlemu odozneniu týchto reakcií.


Vankomycín sa musí používať s opatrnosťou u pacientov so zlyhávaním obličiek alebo u tých, ktorí sa súbežne liečia inými liečivami s toxickým účinkom na obličky, pretože pravdepodobnosť vzniku toxických účinkov je oveľa vyššia. Pre zníženie tohto rizika sa majú vykonať série vyšetrení činnosti obličiek a dodržať patričné dávkovacie režimy.


Prechodná alebo trvalá strata sluchu, ktorej predchádza hučanie v ušiach, sa môže objaviť u pacientov so stratou sluchu v minulosti, ktorým sa podali vysoké dávky alebo ktorí sa súbežne liečia s inými liečivami, ktoré poškodzujú sluch. Pre zníženie tohto rizika sa majú pravidelne stanovovať hladiny liečiva v krvi a odporúča sa pravidelné vyšetrenie sluchu.


Ak budete dostávať vankomycín dlhodobo, budete sa pravidelne podrobovať vyšetreniu krvi.

Môžu Vás tiež sledovať kvôli vzniku superinfekcie (nová infekcia, ktorá sa môže pridružiť k už existujúcej infekcii) alebo závažnej hnačky, niekedy s prítomnosťou krvi (stav nazývaný pseudomembranózna kolitída).


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, rastlinných liekov alebo vitamínov a minerálov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Okrem toho, neužívajte nové lieky bez konzultácie so svojim lekárom.


Nesledujúce lieky môžu reagovať s vankomycínom, ak sa podávajú v rovnakom čase, sú to lieky na liečbu:

 • bakteriálnych infekcií (streptomycín, neomycín, gentamycín, kanamycín, amikacín, bacitracín, tobramycín, polymyxín B, kolistín)

 • tuberkulózy (viomycín)

 • hubových infekcií (amfotericín B)

 • rakoviny (cisplatina)


a:


 • lieky používané na uvoľnenie svalov počas celkového znecitlivenia (anestézie)

 • liečivá s anestetickým účinkom (ak sa u Vás plánuje celková anestézia).


Ak sa vankomycín podáva v rovnakom čase s inými liekmi, možno bude pre Vášho lekára potrebné sledovať Vašu krv a upraviť dávkovanie.


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Ak ste alebo si myslíte, že môžete byť tehotná, povedzte to svojmu lekárovi. Vankomycín sa má počas tehotenstva podávať len ak je to nevyhnutné.


Dojčenie

Ak dojčíte, povedzte to svojmu lekárovi pretože EDICIN prestupuje do materského mlieka. Váš lekár sa rozhodne, či je používanie vankomycínu nevyhnutné alebo či musíte prestať dojčiť.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

EDICIN nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. AKO POUŽÍVAŤ EDICIN


EDICIN Vám bude podávaný zdravotníckym pracovníkom počas Vášho pobytu v nemocnici.

Váš lekár sa rozhodne aké množstvo tohto lieku máte dostávať každý deň a ako dlho bude liečba trvať.


Dávkovanie

Dávka, ktorú Vám podajú bude závisieť od:

 • Vášho veku,

 • infekcie, ktorú máte,

 • toho, ako dobre pracujú Vaše obličky,

 • Vášho sluchu,

 • akýchkoľvek iných liekov, ktoré môžete užívať.


Dospelí a deti staršie ako 12 rokov: zvyčajná dávka je 2000 mg denne v dvoch alebo štyroch dávkach.

Deti mladšie ako 12 rokov: podávajú sa im menšie dávky v závislosti od ich telesnej hmotnosti.

Pacienti s poškodenou činnosťou obličiek, starší pacienti a predčasne narodení novorodenci: lekár zníži dávku alebo predĺži časový odstup medzi dvoma dávkami.


Kvôli zisteniu možných vedľajších účinkov sa počas liečby u Vás môžu vykonať krvné vyšetrenia, odobratie vzorky moču a prípadne vyšetrenia sluchu.


Ako sa bude liečba podávať

Intravenózna infúzia znamená, že liek prúdi z infúznej fľaše alebo vaku cez kanylu (rúrku) do jednej z Vašich žíl vo Vašom tele. Váš lekár alebo zdravotná sestra bude vždy podávať vankomycín do Vašej krvi, nikdy nie do svalu. EDICIN sa pred podaním zriedi a bude pomaly prúdiť do Vašej žily počas minimálne 60 minút.


Dĺžka liečby

Dĺžka liečby závisí od infekcie, ktorú máte a môže trvať niekoľko týždňov.


Ak použijete viac EDICIN, ako máte

Pretože tento liek Vám bude podávaný počas Vášho pobytu v nemocnici, je nepravdepodobné, že sa Vám podá príliš veľa vankomycínu. Avšak, ak máte akékoľvek obavy, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj EDICIN môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Okamžite prestaňte používať liek a vyhľadajte lekársku pomoc ak sa objavia príznaky alergickej reakcie:

 • žihľavka; opuch Vašej tváre, pier, jazyka alebo hrdla; ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním alebo závraty.


Ak si myslíte, že máte niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov alebo príznakov, hneď ako to bude možné, povedzte to svojmu lekárovi:


Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 pacientov zo 100):

 • zníženie krvného tlaku, opuch, sčervenanie a bolesť pozdĺž žily,

 • dýchavičnosť, vysoký piskľavý zvuk v dôsledku vírivého prúdenia vzduchu v horných dýchacích cestách,

 • rozsiahla vyrážka a zápal sliznice, svrbenie, svrbiaca vyrážka,

 • sčervenanie hornej časti tela a tváre, bolesť a kŕče hrudníka a svalov chrbta,

 • problémy s obličkami sa môžu stanoviť hlavne zvýšenou hladinou kreatinínu alebo močoviny vo Vašej krvi.


Menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 pacientov z 1000):

 • dočasná alebo trvalá strata sluchu.


Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 pacientovz 10 000):

 • anafylaktické (prudké celkové alergické) reakcie, alergické reakcie

 • horúčka zapríčinená liekom, zimnica,

 • zvýšené alebo znížené (niekedy závažne znížené) vylučovanie moču, stopy krvi v moči,

 • zvýšené alebo znížené množstvo niektorých buniek v krvi,

 • zvuky (napr. zvonenie) v ušiach,

 • pocit na omdletie,

 • červené alebo purpurové zafarbenie kože (možný príznak zápalu krvných ciev),

 • nutkanie na vracanie.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000):

 • Poruchy kože zapríčinené alergickou reakciou (mnohopočetné kožné poranenia, bolesť kĺbov), zástava srdcovej činnosti alebo zápalové ochorenie čriev, ktoré spôsobuje bolesť brucha alebo krvavú hančku.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ EDICIN


Váš lekár alebo zdravotná sestra zaistia správne uchovávanie EDICINU.


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku injekčnej liekovky alebo škatuli.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


Stálosť pripraveného roztoku je uvedená nižšie v informácii určenej pre zdravotníckych pracovníkov.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo EDICIN obsahuje


- Liečivo je vankomycíniumchlorid.


Každá injekčná liekovka EDICINU obsahuje 500 mg vankomycínu (vo forme chloridu), čo zodpovedá 500 000 IU.

Každá injekčná liekovka EDICINU obsahuje 1000 mg vankomycínu (vo forme chloridu), čo zodpovedá 1 000 000 IU.


Ďalšie zložky nie sú prítomné.


Ako vyzerá EDICIN a obsah balenia


EDICIN je biely alebo takmer biely lyofilizovaný prášok na roztok na vnútrožilovú infúziu. Pred použitím sa musí najprv rozpustiť vo vode na injekciu a potom zriediť vo vhodnom rozpúšťadle na riedenie.


Tento liek sa dodáva v liekovkách z bezfarebného skla uzatvorených gumovým uzáverom a utesnených hliníkovými a plastovými vyklápacími viečkami. Tento liek je dostupný v dvoch silách: 500 a 1000 mg.


EDICIN je balený v papierových škatuliach. Každá škatuľa obsahuje 1, 5, 10 alebo 100 liekoviek.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57, 1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ljubljana

Slovinsko


Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)pod nasledovnými názvami:


Belgicko Vancomycine Sandoz 500 mg poeder voor oplossing voor infusie

Vancomycine Sandoz 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie

Bulharsko: Vancomycin Sandoz

Česká republika: Vancomycin Sandoz 0,5 g

Vancomycin Sandoz 1 g

Dánsko: Vancomycin Sandoz

Estónsko: Vancomycin Sandoz 500 mg

Vancomycin Sandoz 1000 mg

Fínsko: Vancomycin Sandoz

Vancomycin Sandoz

Taliansko: Vancomycina Sandoz 500 mg polvere per soluzione per infusione

Vancomycina Sandoz 1000 mg polvere per soluzione per infusione

Lotyšsko: Vancomycin Sandoz 500 mg pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai

Vancomycin Sandoz 1000 mg pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai

Holandsko: Vancomycine Sandoz 500 mg, poeder voor oplossing voor infusie

Vancomycine Sandoz 1000 mg, poeder voor oplossing voor infusie

Poľsko: Vancomycin Sandoz

Portugalsko: VANCOMICINA BILLEV

Slovenská republika: EDICIN 0,5 g prášok na infúzny roztok

EDICIN 1 g prášok na infúzny roztok

Slovisko: Vankomicin Lek 0,5 g prašek za raztopino za infundiranje

Vankomicin Lek 1 g prašek za raztopino za infundiranje

Španielsko: Vancomicina Sandoz 500 mg polvo para solución inyectable EFG

Vancomicina Sandoz 1000 mg polvo para solución inyectable EFG

Švédsko: Vancomycin Sandoz

Veľká Británia : Vancomycin 500 mg Powder for Solution for Infusion

Vancomycin 1000 mg Powder for Solution for Infusion


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 11/2011


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:

Toto je výňatok zo súhrnu charakteristických vlastností lieku, ktorý má byť pomôckou pri podávaní EDICINU. Keď sa určí vhodnosť použitia u individuálneho pacienta má byť predpisujúci lekár oboznámený so súhrnom charakteristických vlastností lieku.


Dávkovanie a spôsob podávania


Vankomycín sa podáva intravenóznou infúziou a nie vo forme bolusovej alebo intramuskulárnej injekcie.


Dospelí a adolescenti starší ako 12 rokov:

Odporúčaná denná intravenózna dávka je 2000 mg, rozdelená na 500 mg dávky každých 6 hodín alebo 1000 mg každých 12 hodín.


Vankomycín sa má parenterálne podávať vo forme pomalej intravenóznej infúzie (nie viac ako 10 mg/min – počas minimálne 60 minút), ktorá je dostatočne zriedená (500 mg minimálne v 100 ml a 1000 mg minimálne v 200 ml.)


Pacientom, u ktorých sa vyžaduje obmedzenie príjmu tekutín, sa môže podávať roztok 500 mg/50 ml alebo 1000 mg/100 ml. Pri týchto zvýšených koncentráciách môže byť zvýšené riziko nežiaducich účinkov spojených s infúznym podaním.


Pri bakteriálnej endokarditíde je všeobecne akceptovateľný dávkovací režim 1000 mg vankomycínu intravenózne každých 12 hodín počas 4 týždňov samostatne alebo v kombinácii s inými antibiotikami (gentamycín s rifampicínom, gentamycín, streptomycín). Endokarditída spôsobená enterokokmi sa lieči počas 6 týždňov pomocou vankomycínu v kombinácii s aminoglykozidovým antibiotikom – v súlade s národnými odporúčaniami.


Perioperatívna profylaxia:

Dospelým sa podáva 1000 mg vankomycínu intravenózne pred chirurgickým zákrokom (pred začiatkom anestézie) a v závislosti od trvania a typu chirurgického zákroku sa 12 hodín po chirurgickom zákroku môže podať i.v. dávka 1000 mg vankomycínu.


Deti vo veku od 1 mesiaca do 12 rokov:

Odporúčaná intravenózna dávka je 10 mg/kg každých 6 hodín alebo 20 mg/kg každých 12 hodín.


Dojčatá a novorodenci:

Odporúčaná úvodná dávka je 15 mg/kg, následne 10 mg/kg každých 12 hodín počas prvého týždňa života a každých 8 hodín do konca prvého mesiaca života. Odporúča sa pozorné sledovanie koncentrácií vankomycínu v sére (pozri nižšie).


Starší pacienti:

V dôsledku zníženej funkcie obličiek zapríčinenej vekom sa môžu vyžadovať nižšie udržiavacie dávky.


Obézni pacienti:

Môže sa vyžadovať úprava zvyčajných denných dávok.


Pacienti s insuficienciou pečene:

Neexistuje dôkaz o tom, že u pacientov s insuficienciou pečene sa musí dávka znížiť.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek:

U pacientov s poškodením funkcie obličiek sa musí dávka upraviť – ako návod môže poslúžiť nasledujúci nomogram. Odporúča sa pozorné sledovanie koncentrácie vankomycínu sére (pozri nižšie).


Klírens kreatinínu (ml/s)

mor68PfOE0O/ODhjALNtjZHaM7ePBgSEgIP749gMVADAIwdVxD2EAG+jzPOzQUGQiMgN0bD2BhEIMATFf/HWFbDvF983766WpchAFGsWnTptdee03PgckATBBiEICJampqWrOmlk0n9l8Mi5NAYDSJiYmXLl1yd3dPSEhQW2Twa7EBxhJiEIAp4hrCfhwnNREXA4FRFRUV5+bmTp8+vaCgQG3R5s2bcZISzBdiEIBp4e8IY8Gn9chydMoCRrdz53/6+/vX1dUZuyIABoYYBGBChA1hYjSEgSlBP9FgkRCDAEyFVCqXoCEMTNKmTZt27tyJS6TB8iAGAZiEAEpAaAgDUxUSElJYWBgQELB+/Xp+QA8GI6qCWUMMAjAyhUIRFVXDpsViUX6+XiOBA4yG3Nzc1tZWGxubHTt29Pb2ChdFRkbgEmkwX4hBAMaEhjAwC4WFhSqVSm38lp6eHhE3/JmRKgVgAIhBAEYjkVAKGmgI+/a9EB8fHyNXCGBwmnEHo9qBBUAMAjCCtra2lSurBp6IRfVoCAOTNGPGjI8++iggIGDIkitWrHjyyScTE/FJBjODGAQw1tAQBubixIkToaGhFIY2btys9Rqg+vr6N954o7y8PDs7GxkIzBFiEMCYkkjkUrmcBZ/6fDExcoUABufp6dna2lpUVJydnZGQEO/l5TVz5kx7e/uurq4bN240NzdTmWefffbq1au4QgjMFGIQwBhRawj7Yk8cLq0AEh8fv3HjxsECcVZWllwup/CxefNmtavHKJ189NFf79y5o9kapVAodu7cee7cuZCQEP3H/IqLi6F/tM7Dhw9T9Ons7Jw2bVpgYGBeXl5oaKieKwcwLsQggLEgk8keS21GQxioycnJKS4uXrt2rdal7u7uHR0d4eHhVVVVBw4cqKmp4WMHhSd6IWWRiRMnJicnU0A5duwYW0SxKSgoyMXFxd/fPzc3t6Cg4OzZs/qfrfH09ET3iWB5EIMARh3XENaMhjBQk5aW9tZbbzk4OGhdmpWVdf369bt377KnK1asWLdu3fnz50XcmUXKQAUFhazrwqampgULFlRWVrLxLmJjY0NCQlgqUqlUXl5eW7Zsyc/PH6N3BWBWEIMARpFSqQzfVi6Xc0/Eok93rcYlFMBQ+pkyZUpJSUlcXJzWAgUFBcnJyfzTffv2zZ49mxKPj48PhaFx48atXv00W0RzaG1nzpyhGEQfuZaWloMHD7JF9Hl7/fXXd+zYMdpvB8BMIQYBjBaZTJaa2symjdIQZsTINfabNuKbnTRp0gheRREnNzdXpVLdvn1bcynN7+rqeuSRR/g5bHyVL7+UU+gJDQ3t6+ujl7PrfoqKim/evLls2TKabmxsnDBhgoeHB//CwMDAjo4OWiEiOIAmxCCAUSFoCJOzDNTW1nbsmMzJyZF+ssvl8jNnmhYuFNMhrbKysrNTtXz5Mltb2/LySlaAFZ41y40OeBSnLlxoExaOjOxv++ALNzU10dFRWHjJkv4rSKRSqa2tfVxcjFKprKr6WLjp+fO9AwIC+MJ0iGVrpsJD1tPZ2ZmOuzrqKeIOzPTIvykRd5mtZj0ffXSRp6cnv2nNeqq9Kb6eq1c/TYX5etKaa2tr6c2GhopYAVZYaz3r6+vPnm329fURi8VqO5/VU6FQHD9+Yvg7/8MPP3zooYdoWlhPmtZ9+TCFGNG9jpg1XblyhZKNl5eXcKaLi0t7+0U2/d133y1atOitt94aP348RZwTJ06wxlaKQXZ2dvQ3Er6KHtvb2xGDADQhBgEYGB2TFi8+JBex7qHln366ix1+6NDID0IpFv94hRC7noPhCwgLh4b+eDzVWtiHo1b4/Pnz/N1DdFDUummta9a/npcvXxYOt6m7nsI1j7iebM2UPIZTzwCOjjflydGxabU39eSTT7K8Iiw82rdQsaa0F1980cbGpqCg4IUXXqB4N6pbBLBIiEEAhkSHohdeOM2mxYniZ729jVgZI7aDjP2maYtjuTmhW7dujc2G+DFNc3Jy6urqKG6ynZyenu7u7h4fH19YWDjYaykt6bl1dq5Ocz5GmAezhhgEYDASqVwqPc3uin9/f/SvAyez8xMA92v69OkODg4tLS3CvoI6Ozt9fX1poqamJiLiJ306b9iwoaCggCbmzZvX3d0tjKEdHR1shfrUhz7JkZGRN2/epFqNHz+ezWR3sWGEeTBriEEAhhFAIejeOKk3PsUdYaAX+vxMnTr19OnTfEucUqmkR1dXV/b06tWrai9hvXH6+/vfuXOH8hPfpHjq1CkXFxc9P5DZ2dmUftrb24VXHQFYAMQgAH3J5XKJhN0T339FS34+ugUCA3juuedyc3PXr1/P7hFbvXq1h4cHCzfR0dHJycn0wWNPKSHt2LHj2WefFXH5ycvLa+PGjXV1dWzRq6++qv9oXxcuXNiwYQMyEFgexCAAvQjHSf08zzs0FBkI7k9fXx8/PWfOHFtb28bGRprOzMw8fPgwZZqlS5eePXv24sWLJ06cYMUo1nz44YdBQUGBgYHTp0+vrq728/PjO0gsKyvz9/d3d3enx08++cTV1TUrK0vPSs6aNau9vV3PlQCYIMQggJETNoR9Xx2J38pwvyj07Nmzh9IPe3rgwIHU1FR+KeWhnJwcSj9hYWFqY4pVVFRUVlaWlpZ2d3fTGpKSkvhFVIxik1QqpZdnZGS89NJL+o9eV15ePn/+fP78E4DFQAwCGImmpqY1a2rZNBrCYMQcHR2FCcbf33/y5MnCAjqG8YrgaF3k6enJ+iUylC1btvT29j722GNTpkzhbzpjd64ZZMAyAGNBDAK4b8KGMIyTCgZEaaOoqMjYtdAiODhk6tSpWhchA4FZQwwCuD9oCIPRY7IDoKJzILBUiEEAw6VQKKKiati0WExHLH3vvgEwcXz/Qzp6p8TZIDBriEEAw4KGMLBC06ZNy87OTk9PT0hIqK6utrOzEy5l3SdeuHABSQjMF2IQwNAkEkpBAw1hrUeWs35cACxeQUEhGys3OTn5P/7j/zk5aYk7yEBg1hCDAHRpa2tbubKKTaMhDKyN1vF9maamJuEN/ABmCjEIYFBoCAPgZWVl/f73v7958yZ7umDBAj8/vyNHjuDkKJg1xCAA7SQSuVQuZ8Hn2/dC8MMXrJlUKt2+fXt2djY/55tvvlm6dGlUVBQbtQPATCEGAahTqVSLFx8aeCIW1aMhDKwexaDIyEhhX470w+DIkSNBQUEKhcLT09OIdQPQB2IQwE+gIQxAU3d3t7+/v9pMLy8verx27ZoxagRgGIhBAD8SNoTV54sxfBIA8/Of//zgwYNqI3scOtR/0tTDw8NIlQIwAMQggH6sIUzOnohFX+yJ0380SgCL8cYbbyxYsGDJkiUZGRnu7u69vb3l5eU0nZqaio7UwawhBgGIZDLZY6nN7MxPYqI4Hw1hAD/l4+Nz8uTJlStXhoWF8TO3bduWmZlpxFoB6A8xCKwd1xA2kIFO/emhgABkIAAtxGJxa2uriBtVxsbGBvfJg2VADALr1d8QtuWQnLWEoSEMYHD79++fN28e60IR94WBJUEMAitVX1//wgun2TQawgB0+9vf/paSkuLh4fHMM8/Ex8ejGy2wGIhBYI0kUrlUeprdFf/+/uhfB042do0ATFp+fv5rr732xz/+8d13383Ly/Py8oqNjU1OTsaAYmDuEIPAuvT09DySUjTQECYS3fkCDWFguiorK8+cOePr6xsREaG2SCaTse6bo6Oj1Vqp6uvrH3jgAf7pjBkzDHIdD60klyOX068I6e7du3ft2uXj4yORJPNDjwGYHcQgsCL09R0gGegWKFEszs9HQxiYKJVKFRQU1NLS4uHh8f3330+ZMuXs2bP8qZfg4OBTp065uLjQNLtrndIJW6RUKhctWjRu3MB3e19fn3CpQYjF4pdffnnq1Kl79+49f/781q0vJSTE464xMFOIQWAV7O3t+e6hRegeGkxeQkJCR0fHyZMnKXNQJIqMjFy8eHF9fb2IG+KUMhBbJOIuXk5JSQkPD2fXL9N8BweHurq6SZMm0dPe3l56aqhaNTU1FRYWfvDBBxcvXvTz83vjjTeefvppZ2fnoqJiSkI/+9nPkpKSDLUtgLGBGASWz9bWll0NzYJPdXUkOnwDU6ZUKisrK998800WdBwdHYuKimbPns1G7zp69Oi6dev4Ls4pebz++uvV1dUsBp0+fZpCv8EvYaags3Pnf7a0tLi4uMTExCQmJgpb4uLiYmjpl19+iRgEZgcxCCwc/X5ds6ZWxF0NnSgW5Y/5OKlGvIbUiJc9jf27NuJ+ZuddDKinp6evr+9Xv/oVP8fNzW3ChAnHj5+g8KF1RPeJEyeyidra2iVLloi464pcXV0NNSBMaelhX1/fsrKywQLW/v37NQcdAzB9iEFgybg7wlhDmJzLQPn0O7u8vHzmzJkREREymay5udnb25t+RtMx49KlS8uXL6fjDf3wFXE/cOnHd01NDStcX19Pv7PFHFY4MjKScsahQ4dsbe35wmxtbM0hISFcY5yUCixfvowKl5dXsjVTOKPDlXDTYWFhdISjTff0dNFPbWE95ZzB6rl69dNUuKqqSliYbfrQob9QgSVLQrlmiyJWz7a2Nr4wqyd7U2xtWuvJCrNN05rpQKijng899BBtWrOekZERKpVKrZ7C/ckKs92lu560abbzqZ6sGrTzjx49ev36deHO5+u5evVqETcAlub+ZIWFO58Ks3qyavBvKiAgQPiX4utJe+CDDz548MEFNM3WxgrTNDs9MwIsv549e5Y/40JboWDU3n5RszDVqrOzMzo6mj09c+bMjRs3JnJu3rzp5+fHmtL0VFFRobvAiN8sgHEhBoFlosNG+LZyuXygISwv71n2NU2BgI6arEwoh00L78Thb3uhgxBfOICjWZgvICzMr5mOhfxM4Zp9ODo2LawnO/zrKEzpQbMwbZoSEn9CiC8gLCzcA8KbffSsJ21aa2FHR8ch39TI6kk7Pykpibaro7DWTWstfF/1pD3wzDPPsLHWhWvTJxbQOinGbdiwwd/fn93ktX79ev6qZyHKqatWrVq3bh37M1F27O7unjx5cktLC63k5MmTUVFRK1asGDLEDAft3s8///z27dtq8w17/TXAGEMMAgsk5U4CsWlxonjXaq+GhgZjVUalUhmrvaanp8dY7WJj/65pi2O5OaFbt24ZfJ1FRUUUvyhdzZ49+7vvvsvIyND8DNfX1z/66KMUmPLz89kcykwKhYK/9I2iWEFBASUhikd63jMvlUqTk5MdHBw0u5A24iccQH+IQWBpuDHC5KxrRDZGmFKpNHalAO4PpZbLly/v37//+++/j46O9vHx2bFjh6+vL1+A3ZwVExNTWFgofKHa5f9BQUF9fX36BzWKQYGBgVovSwIwa4hBYDn4q6H7iUU/jPnV0ACGQh/mSZMm8Tde0dM7d+7w1yCzm+Szs7PT09PVXkWpSNhKdfFi/+VE+l/E3d3d/dRTT+m5EgAThBgEFoLvFkiOboHA/K1atWrKlCn82ZeMjAwXFxfWsCWTySgDlZWVaXYtffny5by8vEceeYRftHXrVj8/P/17kY6NjT148KBa6gKwAIhBYPb48TFY8Pn2vRCM+wjmbufOnZSEVqxYsWjRosrKStZfIluUlJTk4ODwzjvv5OTksDm9vb3i/l7R80NDQ8PDw9lF07NmzSotLf3666+/+eYb/etDAejChQtLlix57rl1aoswkgaYNcQgMG/CgeLFxugWCGA0RERElJWVZWVl7d69e+HChRRlWLhXKpUPP/ywra0tpX8nJye+PIUeNlFRUUHx6ODBg0eOHKEXlpSUaF7UPAIymayqqqqjo6O2tlZtUWRkBC6RBvOFGARmjLsaemCg+M/zvNFzCViSCI7aTGdnZ7VrojWlcwxbmdTUVAcHh3PnzmEoYrAwiEFgltra2laurLp3T7zo++0YHwNgFHV3d8fGxiIDgeVBDALzI+wWKDFRnI+roQFGGWWg0tJSXCINlgcxCMyMRNIfgVhDWH3+jz38AsDoYTEoPj5+7dq19vb2XV1d/CI0RoNZQwwCs6FQKKKiagaeoFsggDG0YcOGZs7hw4f5mX19ffR49epVXCIN5gsxCMwD3y2QCN0CAYy5P//5z1rHZqGZyEBg1hCDwNSpVKrFWw7x3QKVlIQZ5AZgABg+4S0IGEQMLAliEJg0mUyWmtrMprkO4nASCMA4KP0kJCScOHGiq6tr/Pjx7u7umZmZmrf0A5gXxCAwXVy3QM2CboGQgQCMgzLQrFmzKP1s2rTJ19e3s1P1X/91YNWqVXv27OEHPgMwR4hBYIrUroa+sycOHZYAGFFKSgploMuXL/Nz4uJi0tLSXn31VcQgMGuIQWByMEgqgKn56quvNmzYoDYzNTU1Ly+vqakJo/iB+UIMAhPS09OTklIkvXc1NLoFAjAdt2/fVptD/2GNUhMAA0IMAlMhl8slknvDY2CQVABTsmLFiry8vFdeeUV4j9iGDRucnJxwKgjMGmIQmAQJNz4GGsIATFNubm5FRcW0adNiYmJmz559+/btd999t7Ozs6yszNhVA9ALYhAYmVKpDN9WPtAtkFjU+tpyNzc3Y1cKANQ1Njbm5ORUVlZ+9dVXdnZ2K1eu3Lx5M04FgblDDAJjEg6SKsYgqQCmLZ3DphUKBToyBQuAGARGIxwk9dSfHgoIQAYCMF05OTm7du3q7OwUcRdHe3t7BwYG/s///A96lAazhhgERoBugQB0aGtrW7ly5eTJk9XmR0dHJyYmxsfHt7a2qi2aNm1aSUkJm5ZKpa+99hrlFS8vr4MHDxrkdktaZ0ZGRmpqKntK/2FPnjy5fPnyJ554oq6uTv/1AxgLYhCMNXQLBKAbhQzKQJRs2FM7OzvKPbW1tZs2baKnLi4u3d3dfGFaWlpa+vDDD7OnRUXFycnJ69atCw4O+a//OhAUFNTc3Kx/6xXFoPDw8NzcXH4OpauqqipaP1rHwKwhBsHY6enpeSSliB8k9TwGSQXQxtnZ+dixY8I58+bNi4mJYQN4CbMI2b9/P8UgvvzmzRtTU1NZmbi4mICAAApPFRUVelaJgteiRYvUZnp5edHjtWvX9Fw5gBEhBsEY+e9TN/KSDrNpdAsEMHwSiaSjo6OwsFBzkUKhSElJ4e9al8vlN2/eTEz88T/Xxo2bt259Sf86zJw58+DBg/z10Ux5eSU9enh46L9+AGNBDIKxwA2SaqUNYUbsaXewTdN8s7gY677qadwejUdv6xR0Dhw4MFj3PGvWrPHz8+OHeW9vb6dH4UlWX1+fzs7OtrY2PfuheOONN4KCglasWJGZmenl5UXv9y9/+QslsHXr1jk7O+uzZgDjQgyC0cVd7FnF7on39a3LW7vW399LpVLJZDKaQ1/fVKChocHR0TE0NJRm0iL6kvXx8ams7P+hSTPpkeazAk1NTS0tLcLC/v7+9P3OCtPalErlyZMn2TT9MqajAq3N1dW1rq6OCtP3OH1l84WFm2ZrFm6aCtMxWGs96+vrL126pFZPWkTTrAAdus6ePUs/oGkRq8/8+fPp4KS1nmzTVEmxWMze1H3Vk/YALeLrydZMm540aVJjY6Pm/qTCH3/8MSvM6incn8J68jt/sHoKdz4VpkMjbZrdN0Ql2c6nTev4S7FNs78UWzO/82kP8PXU/JCwerJpVs+qqo/b2y/yu4j2QEBAAPtLDVZP/i812JsaZj3Zp0vzL2WQPnU2bdokDDpCVOFTp06xDxL/302tDDtVc+vWLT2rQW+5pqaGUhe9ZTbHwcGBb30DMF+IQTCK+KuhRdxJIDoysSOWiDvAsAk3DpvmlwoLCKd9ODoK0zGJnxaLB4YkoyPZ0qVL6aCoY9PCNWvdtLAwv6rBCntyRNyBatmyZfwpDa31HPJN3Vc9+TXTpllCGk49B9u06H52Pj9Nm+Z3/mCFtf6lBtv0YB8S4XRcXAxLbMJ6Dv8vpU896dM1d+5ckcZfSqQ3SlfV1dUFBYVal+7du5cSku4bwQx4mor2T2trKwXHa9eu2dvbUxzErfJgARCDYLTw3QKJ7g2SWlTUZKzKdHV1GWvT5tICZVh0/B7jYyRtcSw3JzR6n67i4mIHBwdKeFqXlpeXUxISzrGzU9/nvb299GhjY2OoKuG2BrAwiEFgeE1NTWvW1A48EVMGwtXQACPx5z//OSwsTOuiysrKcePGRUZGCmfOmqV+AVBra+uECRMoS+lfmbS0tHfffVd4r35fXx/V4Z///CdOC4H5QgwCA1NrCLOqq6EBDOvrr7/euHGz1kUffvjh/Pnz1S5P9vf3F3EJiW+ze//9993d3fW/ipkyUF5eHqWuxx9/nJ95/fp1ekQGArOGGAQG85NBUkWiI0cwSCrAyDU19TciL1yo/YeEXC7XvCqIEkl4eHhCQoJMJmPXxR84cGDPnj36V6aiooLWzHdUDWAxEIPAMOhrNzW1mU3Tt3N+Pk4CAejlyy/777B0dXXVuvTrr79+6qmnNOdTXpkzZ86CBQucnJw6OzsjIyOTkpIMUh/N7hMBLABiEBgA1y1QM+sW6P390b8OVB8LCQDuV2RkxKOPNg/W5NTc3Dx9+nSti86fP08/S6hASEiIQW5YI7GxsZrdJwJYAMQg0AvrFmjgCQZJBTAcR85gS3XfsRXKMWBlKAaVlpauWLHi+eefV6uVYTcEMMYQg2DkMEgqgJV46aWXFApFa2vrZ5991tfXJ1x0+fJlXCUN5gsxCEZCbZDUb98z2Ll3ADBBBQUFg/XEiAwEZg0xCO6bXC6XSNjwGBgkFcAqIOuApUIMgvsjkcqlaAgDsD5NTU3l5eXCOb29vUePHv3rX/+K0VXBfCEGwXD1dwsUXi6/9/T76kh89wFYicrKylWrVjk4OIwfP17Ejc5x5cqViRMnhoWF4XsAzBpiEAyLlDsJxKYTE8X5OAkEYE12797t4uLS2tpaVFT8m9+8cPny5aamptDQ0OTkZGNXDUAviEEwNOEgqaf+9FBAADIQgHW5dOlSTEz/CK9LloTeuXNHoVD4+PgUFBRERUVRJDJ27QBGDjEIdKEvu6iomoEnGCQVwIpNnDhRxF0r7eTkdPbsWU9Pz9DQ0M7OzqamJtwoCuYLMQgGhUFSAYDx9fU9fPhwZmYmxaBp06Z98cUXERERV65coUVdXV3Grh3AyCEGgRYqlWrxlkN8t0AlJWG6u6wFAMuWnZ29YMGCefPmNTY2xsbG0tPJkyeXlpa6uLhojvAKYEYQg0Ddf5+6kZd0mE2jWyAAID4+Pt98801hYSFNp6en37hxY9euXfTr6JNPPjF21QD0ghgEP8ENkjrQLdDned4YLQgAGEpCubm5bDqXY9z6ABgEYhAMYIOk3uscWnRj12r0GwsAzJIlS+gxIyMDP43AwiAGQT/h1dDoFggA1GzatCknJycsLMzJyWnlypWbN2/G3WFgGRCD4CfdAtXni3HBI4DpUCqVtra2Wk/N6lgk4s7vurm5GaoaERzaYkFBQWlp6YIFC7y8vGI5BtwKwNhDDLJqTU1Na9bUDjxBt0AApqSysjIhIUGlUtF0cHDwsWPH+EVFRcVbt77EFrm6un700UfCczNpaWlvvfUWTYwbN+6Pf/xTXFyMoark7OyczqFNFxcXv/rqq7t27bpw4QIa0MF8IQZZLwySCmCyKOgkJMTHxMT85je/OXu2mUIPu1ldNBCP+hetXbuW4khWVtaCBQuuXr3Ksgg9zcvLy87OXrp06R//+EcqOWuWm2Ev6FEoFAcPHty3b9/48eMXLlyIDARmDTHIGvUPkrqtXH5vlNTWI8txWhvApOzc+Z+RkZHsBvWAgACKMmFhYaydi4JOYGAgWyTimqsmTpy4d+/e9PR0EXcPF2UgNk1lWltb6anwTNKI0dYPclpaWry8vF5//fWnn34a46qCuUMMsjo/GSRVLM7Px0kgANOiUCgoanz88cf8nNDQ0Pb2dpY58vPz7e3theVdXV1v3LhBE/X19X19fQkJCfyiTZs2sZY1Pc/ZpKWl5eXlOTk5rV27Nj4+HtdHg8VADLIuwm6BrGqQVLXDBoy2sW8ooS0a669M2zXs+z179iwFDjc3t/379//lL3+h9T///PMRERFsqdpNDBRxLl68+OCDC0TcAKgi7goefqmXl1dnZ+eVK1f0rOHkyZPLysr4OgBYDMQga9E/PsbiQ6L+K6Hl9C366a5d9LVYVFTc09OVmJioVCrLy8tnzpxJX3P0g/L06dPe3v19J1ZWVtIX6/Ll/a1mVJheHhcXQz9Va2pqhIXFHL4wrfnQoUO2tvZ8Yba2urr+y7F9fX2oMFvb8uXLbG1ty8sr2Zqbmppqa2uFmw4L6x/HQ2s95ZzB6rl69dNUuKqqigpTgVOnTp0928w2LSwslUpZPdva2lhhWrNMJmtubmZvSkc9hYVDQkLo9zGr5+rVq3t6elg9aVc0NDRcuNDGrs/QrGdkZAT9afhNszeltj+HU09WODIykq8nvdmWlpYzZ5qcnBwHqycV4/9Swp3PCgt3Pv+mWGHNnc8KUz2pbiLufMbx4yfYpnV8otifVfiJUtv591XPb7/9Zu7cucJ6DvaJYvuTdj7/l9L9iWL1HGznf/LJJ/QBYwOw8x8SfW7UOnPmjLu7e3Bw8Pnz58PDw+npqlWrUlNTtfZYuHjxYhcXF3YdNG1UbemkSZPosbe3d2Q14bFWNgDLgxhkFeg49MILp9n0U0/N4r/R+FtI6Ocjfcuz6QAOmxb++OML01FkyMJ8AWHh4OAQfiXCu1f4aR+Ojk0L68mOQDoK00GIFaY8FBgYqLuefGER1wDBX1I6ZD0HK8zWRgdLf39/voDWelJUGvJNDVlPzTWzTfNr013P+3pTQ9aTNu3JYTPv6xOlTz3pc87OeWgtrHV/DudNaX6i1Da9dOlS/g0KC4v0cPbs2eeee66uro49zcnJycjIoK2rje63ZMkSKkl5V59tAVgzxCDLx3WNeJp9u+fleRu5NkaCQbDHmP4Xo4xgi8b6K9N2Dft+p0yZIuKuAeLn0E+XHTt2HD16NCkpic3hzu8uVigUFIP4yGVnp14Hdh7IxsbGUHUDsDCIQRZO2DVidXWks7NzZWWlkesEADppPZM0fvz469evs2mlUunt7T116tTm5mbhlUCzZvW/UJjJKCQ5cEa/1gBmCTHIYvXfFR9ezqYxUDyAGQkNDe3r66NfLHzbXFtb282bN4ODg9lTX19ff39/zdvgWTtdeXkl3zZXWlrq6ek5stvaFQrF0qVLZTIZxTKa7u3txQ1iYHkQgywTfXM9ltqMrhEBzJGjo+O6detWrVpVVlZGyaalpSUqKsrDw4OlHJru7u7OyMgQntmll7Cl9MKEhHgnp/6ne/fuLS4uppWMrBqdnZ0XL15k02lpaZSE6uvr9X5zAKYFMcgCcd1DN2OMMADzxS4MoiTEngYGBv71r38VcWd5T5w4MWXKlMjISL7w7du3+dE26IXnzp3jX7ht27YR3+U+d+7ccePGrVy5ktZAGYiyF4UhYYFr167R4549e2xtbUe2CQCjQwyyNAEUgljniP13xa9GP/cAZooCza5du1paWmbMmMFfLeTs7Hz27FndL6Q81NbWdvnyZQ8PD316eaZvj5KSkt27dx89epQST29vb21trea99z09PYhBYL4QgywH/VyLiqph0+geGsACUBDRPJs7nN82bhz9K8AGlhdxLXEUrfgb+AEsBmKQheDuisc4qQAwKkpKSoxdBYBRgRhkCfghMsj5kjC1DtYAAAwiKyvr6NGj169ft7Ozo++Zl19+GZcegrlDDDJv/V2obTkkuncx0Bd74tBIDwCjYd68ed99991zzz03a9asGzduVFRUBAUFYaAxMHeIQWZMLpdLJP0JSN4/IIA4Hw1hADA60tLSWlparl69yl+ZlJubGxUVtWHDBsQgMGuIQeZKeDHQ+/ujfx042dg1AgCLVVFRkZqaqnZ19ptvvjl79uympiZ0qwjmCzHILAmHyPi+f4gMZCAAGGtoggcLgBhkZtra2laurGLTGCIDAMbGo48++u677+bm5gpnbtu2zcHBwdXV1Vi1AtAfYpA5+e9TN55NqsJd8QAwxrZv3/7BBx/MmDFj06ZNrq4ePT1dhw8frq2t3bNnD/poBbOGGGQ2uCEyBu6K//a9EDTGA8CYcXZ2vnDhQkpKyu7du7u7u2nOggULampq2EBmAOYLMcgM9PT0PJJSJGcXA2GIDAAwBvraKSwsNHYtAAwMMcjUNTU1rVlTy6bFGCIDAADAcBCDTBqGyAAAABg9iEGmSzhERuuR5QYZKBEAAAB4iEGmqH+IjMWH2AgZIrGoHnfFAwAAjALEIJNTX1//wgun2TSGyAAAABg9iEGmhbsY6DSGyAAAE5SWllZRUUETjY2NUqn06tWr6enpxq4UgF4Qg0yIcIiMG5/irngAMCHu7u42NjaPPvpodXW1qH8kDfuMjOTe3t7MzExjVw1g5BCDTAKGyAAAHSorK9UGclcoFAcPHrx9+/YjjzyitogKC596eXnp39tqWlpaV1dXa2srrZydEIqLi2lvv5idnb1582b8ZgPzhRhkfDKZ7LHUZtwVDwBaxcfHFxcX3717l5+zf//+lJQUDw+PqVOn5uXlhYSEHDt2jC1SKpWrVq2aMGECe3rnzp3U1FS1scBGgKJPYmL/z7POThU/MyEhISMjo729HTEIzBdikDE5ODhwQ2Q0s+BTny8mRq4TAJiSoqLi0tLSceN+/K5uamqiDJSdnc2uy6HfUWFhYRSMkpKS6OnJkyfpi+X//u//WDTp6ekx1DjwEydONMh6AEwKYpDRTJo0KTy8nH/6xRdxhvq2AgDLoFQqExLiAwMDGxoa+Jm5ubkeHh78tcmhoaGpqal2dgPnY7744gt7e3uDdzP28MMPFxQUZGZmOjn9eOIHI8yDBUAMMg5+iAy5SJSIITJGmXXmSzoWGnHraCUxCF9f35CQkJ07dy5atIifefz48d/+9rciroOxK1eueHp6Ctu8amtrly9fTosOHTo0c+ZMtcuGRmzPnj2zZs1asWKFWCweP358ZWXl7t27McI8WADEICO4N0RGf/+IO56alZ4ulslkzc3NYWFh9I0mlUppfmRkJD2Wl5fb2trHxcVQbKJvHG9vb/rlR19Aly5doi9HHx+foqLinp6uxMRE+tVIhdm3npwjLExfi/TrkArTOunHnLAw27SYwwrTpp2dnVk1aM1s08LCwk2zelZVfSziLplUKBQ1NTVa6yl4+9LB6sn2ACtMa2tra6uqqmJ7YMh6sk1rrWd3t2revHl0YCgvr9Ssp3DN7E2tXr2aivFHkRHUk19zdXW1u7s7HSe01pOtWbhp+ktR4ZHVU/iXonp+8cUX8fHxtDZWz8jIiJ6eHv4TNdiHhK8ne1Oa9eQLC+spLMzetYg7S8F/SNhfSms91T4kfD1ZNYT1ZHtAWE/aA/Rn5TddV1d34UKbr68PX0/6S02fPp3qyf6bqNWT1vbQQw8FBARoredgnyi2Zn7n0/6kLTY0NNCmZ81y4+vJPiT6fFHQn6+7u/vYsWO0Qn4mvd9bt27R5zkqKortpQkTJuTl5bELd8j58+evX7/+7//+71OmTOno6PDy8jp58qT+SYXWcOHCBdpFBQUFov4/epyLi0tZWZmhYhaAsSAGjTXhXfH5R/PF0/onQjmsAP91Jpz24bBp4fcOHYHYBH1984XZ4WqwwvQlLiws3LSwsNZNCwvzmxZO0/c+/0LNTbPj3DDrSehoN/x6CjetVk86ctBRir7HtdZzsDelfz3ZBB2GB6uncM1D7s8h66n2IaHjN2utuK83xRcQvqn73QP843Dqqbm2weqp9b8J/VnZNP2Vg4ODtX5IhvxLad30YDtfc3dRTPH39xf+3fnpEaP/LIRyGHtr/HzKiPS4Zs2aJUuWfPPNNzY2Njt37kxOTmZJkXLe3bt3f/7zn7PoQ4lz6dKllF34C6j1QStk66HfUfQdov8KAUwBYtDY+eld8eLgYHuWgWC0sSOHtenq6jLi1unIjbaSEVMoFC+8kJCdnc3ilOaepNRVWFjIpvPz88+dO5eenl5XV0c5r7Ozky9GcXPfvn1RUVH05WOQq4XYn5UyEKW0zz775KmnnsLZIDB3iEFjRHOs+KKiJmNXCgBM0fPPPz9x4sQTJ04sWbKEnt6+fdvJyYmmn3tuHTtx9dRT0cLyTz/99I4dO7SuKigoqK+v79atW3pWiQLQ/PnzKX5VVFSw2/X9/PyKi4sNcjc+gBEhBo0FYUPYt++F6N+VGQBYsLCwsGnT+s8Vs+5/rl69KhJc8+7u7n7hwjlh+X/84x82NjY0IZfL3377bf5EEVsk4u5L1bNKW7ZsuX79ekZGBk3TJry8vOrr64uKihMS4l955RWc+QPzhRg0utA9NADcL7WBuljPQKzvZlH/qaCnKI7wfTerVKq33norLS2Npn/44Yfi4uLHH1/KX+2UkpISGBiof4vY8ePHk5OTAwICFApFS0tLdna2iLuePSFBRE/R4RmYL8SgUaTZEGbsGgGA+RFeIi3iQlJpaemMGTOio6NtbW0/+OCD6dOns4G9KKbExMQkJMSXlh6eN28eLbp48WJzc7NBqjF5cv9Iz0ePHqXHZcuW8RUzbtcMAHpCDBotEolcKpejIQwA9OTl5UXhRjinvr5+//79f/7zn2n6xRdfFA5uWlhYGBwcfPjw4YqKirCwsF27dhmkxcrX13ffvn0vvfQSbdTDw4Od/qGnTk5O+HIDs4YYZHhKpfLH7qHFono0hAGAHihnCC/3YZI4Wssncgxbh71794aGhk6aNMnBwaGoqIjmsI6LCgrUKwZgXhCDDAzjpAKA5XF2dm5sbJTL5R4eHqzToJdffjk7OxungsDcIQYZEtcQhnFSAcAy0XdaW1sbhSF7e3t8v4FlQAwyDJVKtXjLIW54jP6GsC/2YJxUALAolH6WL18u7J4RnQaBBUAMMgBhQ1hiojgfDWEAYFmampqCgoLCw8Mp+sybN+/mzZuHDx/OyMi4du1afn6+sWsHMHKIQfqSSOVS6UBD2Pv7o38dONnIFQIAMLStW7d6eXnxfRc5Ozunp6dPmTLlpZdeMtTNaABGgRg0cqwhTH6vIezTXavxXQAAFuncuXOxsbFqM2NiYlJSUtB9Ipg1xKARksvlEglLQKJEsTg/H98CAGCx7OzsNLthbG9vp8epU6cao0YAhoEYNBJcQ5gcDWEAYCXWr1+fkpKydu1aNui9iDsdvmrVKj8/P09PT+PWDUAfiEH3h28I689AYlH19khnZ2QgALBwSUlJn332WVhYmJeX189//vOurq7a2loXF5cPP/zQ2FUD0Ati0H2or69/4YXTbFqMhjAAsCYlJSUymay6ulqhUMycOfO559bxA7gCmC/EoOHixkk9ze6K/zzPOzQUGQgArEsox9i1ADAkxKCh9fT0PJJSNNAQJhJ9Xx3J+pIHALBsWVlZNjY2usukp6ePTWUARgNi0BCEd4ShIQwArEpBQQHFIFtbWzs7u8uXL1+5csXR0XHatGn047C9vX3ixImenp7JycnoKwTMF2KQLlxDmBzjpAKAdWptbWUTbW1t9DvwzTff5Ie1VygUTz755Pr165GBwKwhBg0qgBLQvYaw1iPL3dzcjFwhAAAjiYuLW7hwIZ+BiKen58GDB4OCgp5++mlcJwDmCzFIC/qVExVVw6bFYlF+fqJx6wMAYFwXLlxISEhQm+nl5UWPFy9eRAwC84UYpA4NYQBgOlQqle5Wp8EKDPnC+zJ//vx9+/apXQ29Y8eOCRMmsDAEYKYQg35CIqEUNNAQ9u17IT4+PkauEABYq/3791POuH79uru7+8svv6q1k574+HhbW1u1Md5zcnIosly5cmX27Nk7d+6MiIjQvzK0wgcffHDevHkbN26kR8pY77zzTnV19Z49e3BtEJg1xKABaAgDANNBGSglJSU1NTU8PPz9999PSIh3cnJUCzRZWVmHDx9+8cUX1V6YkZFBL3zkkUcoqaxaterkyZP6D33q5ub27bffvvTSS6+++urNmzdpTmBgYFlZmUEyFoARIQb1Q0MYAJiU119/fd26dbm5uSKu08Jr165R6OEzh0qlioyM/Oqrr6ZPn672wq1bt27bti0zM5OmqXxwcDC9sKKiQv8qURIqKSnRfz0AJgUx6CcNYedLwjBMIID+0FCiJ7lcLtyH9L105swZ/qm/v//UqVOvXLny+OOPq73qzp0769ev5+dIJMlbt75k2OuEACyJVcegtra2lSurRKKBcVI/3bW6p6eHZtKPHqVSSdOOHDbNbpinpSLuV5GKY2tr6+zsLCzMF9BdmBUYcs1sptqa6SX0QjbN1qC55sE2zc5mCwsY8E3pKMwq3NPTxb9rehW9dphrU1vz/dbz4sWL9MhvWp83JSzApnXUU9R/f02bu7s7/ykS/llHe+dTAdbZ3ZCfKLZm4dr0rCf3rhV05B7xmxpBPWla+H+KrU3438RQH2a1wmxXa/6fYgVG8L3E8D100MplMtnevXvff/99fmlJSQlr5+rt7RW+qr29XfhasnChuLOzk30SRlwZAAtmvTGIbwijX1AbN4bExcWw46WI+xKhuHDt2jUR90V89erVW7dusa/Fjo4O0b0scvnyZXt7e/qmo8L0RcO+hWmm6N5PYTbNCtMLnZycqDCtraurixVga2bfWVRg0qRJIu5bj15IP/WoMC2lwsI185sW1nPGjBn82nTUk6apnuztD1lP4R6gAj/88IPWerI1szelVk9WQFiNf/3rX8J6UvnB6snms00PVk+qhtZ68nuA1ZMK0+Y6O1Vs07rrKdz5fD3Zu37ggQfYHuDrSYXV6qm55u5uFaue8C/FvylWT7Zm4R7QUU/2hxDWU/jx49dGBehIPHPmTJZFaL6LiwsVUPtE8WtT259szUPWU7jzb3HYLqJ33drayjY9ZD3Z2thfiv/4jaCebN/y/4X5evI7X1hPlsL5NbPCmvUc5n9n/v+UZj1H+PV0D/0RZ8+eTRMxMTHCq3AGu9aHRTEh9r9ALS0BAM9KY5Cwa8S8vGfZYIH0Zcd/uQibxoT3iwUEBLAJZw5fmC8v/Hrip4WFhWvTumY3jmYBfm0jridbc2Vl5XDqKVyzsPDI6skKnznTNPx6am56ZPWkkvPmzbuvemoW5tc2WGGt9aTCtGl2O/Fw6qn1QzJkPYUfP2E9adNz587V8aaEa+ZfeF/1HOzjR5tm/6eGU88h/5sMs57slMyQHxKta9bzvzPlqsHqqSdKYzU1/bdurFmzJjg4uK6uziCrBQCe1cWgn44RJtq+PZL9fAQAA8LFKAZBeYsFytOnT7u6utJvGN13ZtnZqe9zdh5oyOFRh6RUKtFHIlgk64pBEqlcOtAQNnBHGH1Zs19yAACmg12kyD+lCOLg4HDmzBndMWjWrIHLwvgMevbsWQeOnvVZvXr13//+9w0bNsTGxmJkIbAk1hKD6Hth8ZZDfEPYkXtjhPX09Bi3YgAAapRK5ezZs/fs2cOP4UXfYDdv3nR19dD9wqCgIHqUyWR8Wvrwww9dXFz0P5Gzd+/eP/zhD7t27crIyAgMDJRIkiMjI3DCDyyAVcQg+lJITW1m02KxOD8f3QIBgOmi1BIeHr5161Z2lRXXuWvUhAkTtHYkLWRraxsZGRkXF/fJJ5/Qd51UKj1w4AAlGP2r5OPjk8+hr9O8vLyEhPjNmx1++ctfPv/88+hBEcya5ccgYbdA7++P/nXgZCNXCABgKBUVFUuWLAkLC2NPPTw8/vnPf2oW6+7uZjfB8UpKSgICAthpIbJu3brEREP2iR/KEXFDduzatau6ulrE3chG07h4CMyRJccg4fgYlIO+2BPHboIFADB9x44da2pqamlpcXV1HewOeZlMpvm1Vl9fL5fL29vb58+fb/D+YNva2g5yqGJeXl5btmyZNm2aVCqlShpk1A6AMWaxMQjjYwCAufPh6Cgw2AkYMceANVEqlVVVH+fn7z116pSTk9PKlSspCfGbSExMnDFjxttvv11YWGjAjQKMAQuMQT09PY+kFMkxUDwAgIGsX7++uro6MjIyJyeHNYqpoWD05JNPjn3FAPRkaTFIrVsgDBQPAKC/zMxM3eOz5ufnj1llAAzIomKQZrdARq4QAIA5Y4OmES8vL35aDa6MBrNmITGof5DU31XJ2Wkgsah6eyT+ZwIA6MnV1XXIMlevXkUHQmC+LCEGSbmTQGw6MVGcj5NAAACGcPLkySHLIAOBWTP7GCTsFujUnx4KCEAGAgAwDNwADxbPjGNQU1PTmjW1A0/EonpcDQ0AYFCVlZWs8yHWEZHaiR+VSkWP6EUazJq5xiB0CwQAMNpWrVq1bdu2zMzMnTt3lpeXT5gwQbi0r6+PHi9fvox2MTBf5heD1LoFOl8SZvBuUgEAgLS3t7NeqgsKCvbu3avWYzUbmhoZCMyamcWg/z51Iy/pMJvGIKkAAKOKv+UWWQcslTnFIIlELpUPNIR9nucdGooMBAAwRiorKz/88EPhnGvXrslksjNnzqCDEjBf5hGD+rsFWlk18EQsurFrNX6aAACMmaKi4oSEeA8Pj16Ou7u7QqEQcaOJIQOBWTODGMR3CyRHt0AAAMaQn7/Xy8ursbFRJpM98cQT9fX1KpXK39//wQcX/P/27j1Iiurg+/hQKshVXUFgCzYIrvCCCYWsPkCixqBGSLQCJmgJiloWRPHRGBJEhVWBRDCixAgJukGCl3rUUnyDIpUCecEUYGA1lODDnZW1uLPicpHFreL9OUdPmp6Z3tmZnuldzvfzx9ZMT2+f06cv59eX6Ym6akBWGnoM8j4WiB9JBYBIHDx48MYbb9SLnj171tbWbtiwQXvjGTNmDBs27Kabfu67dRpoRBpuDNJm9n9GLDcBiB9JBYCGoF27dgUFBR98UK4YdMUVVygSbd++nQNUNF4NNAbxI6kAYJSXlyc+zXnfvn32HExNTY33Bh3vR0b2N1NedtllZWVljzzyiF537tx5xYrlI0cO37x5c5aTBSLX4GKQNuBBE+bbH0l9a+LgTp06RVwnAIiIMlC/fv22b9/u3RP+7W8v33PPL+3bY8eOLV68+IorrjBvi4qKmjdv/tVXX5mPxo4dO3Xq1CyrMWXKlNdff719+/Z79uwZNWrUmDFjNHDhwoXFxcWcCkKj1rBi0Ek/kspjgQC4TRnohz/84emnn+47u7NixfLzzjtvzpw55ucsYvFbdsyLZcuW6e/TT/+poOCbM0BKKtnXpF27dhUVFS+//HIs/u2w2Ne76+f69+//1FNPZT9xIEINKAbxI6kAYI0ePVpBZ8iQIQsWLPB99P7771911VX29I/XihUr2rZtO3Lk8NDr06ZNm7vuusu8HhUXehFA/jWIGLRt27ZhwxZ/8ybvP5LaqlWrfBYHuIAne2Vpw4YNCxcuXLVqVVFR0fz5832f7t69e8CAy2Pxuwh8j+1ZuXLlhRdeGPv2DqGwFoTqs3Tp0n//+9/nnHPOd77znSuvvJJrYTg1RB+DfD+SetNNxeXl5S1bttQ2pnhUWVnZs2dPbedr1qzRyGbz3rRpU5MmTfr27avt/JNPPuncuXPXrl21lR4+fFjbp0bWFPRah0rV1dUfffRR+/btNbXPPvtM+46CggLza8knTpzQ1LSbsMVpap9++qmZsoquqqrq0KFDp06dNOU9e/b06dNHOxRV48iRI5qyGVkRyldPO2XV09w/mKqesfieRVPW1GpqarS/S6ynb6bM1DRTtgVMPe3I3npq5JKSksR6mmZPs56mBczImlosfsrdW08z5XTq+fnnnx89Wm3n2tRTU1Pj++qpKW/durVbt262aNVTI9spm3qaaniXlHdkTVlTMyOrbauqqnXkHFBP01y+xlc9zWJNs552yqa5NGXV01QjnXraKfvqaaemeprVz1tP7+pn62mKNq+99axzM/GuUWnWM3ElUdH6m2Y97Upi6pnm5uyrp4rTcLNi25UkYHPu16+ftn27OXtX5vrudjQFVUybcNJ6Zrxj1P+arVVF+D7SkK+++mrFiuX33//fhw4dUiOUlZXZn3lX0dq41LZr1649/fTT77vvvixvDFKDjBgxYvXq1XqtsvRXjam/l1xyyUsvvcRPOqKxizIG+X4k1TwWSHsQHW00bdpUQ1q3bq19jbkobjY/c2Sj12YEfaQRNFosflJHA83I2gFpImZ8jWBH1j+akTXC8ePHTTU6duxoTgiZEWzRZoidsi3a1MQ3sq2nLde8TlVPcwB37rnnekdIrKd3psyUDV89E0c2lUxaz/Xr13unpqra1956mrrZ9rTN5aunee1rfDuyrYamqRFOO+00O7KdWmI9TTUSp+arZ+KSMiObxvfWs7Cw0Pxj0npqfF9zJbZnmvX0LSlNuUWLb5o3nXoGt6epp3f1s0vfVsPW0xRtV2w7gm+NslX1tad3M7FTTqynWUnMjHiXlIo2oaTOenpXZrO1Jl3zEzfnVPU05cbq2pztZmJ3LJpCYj3T2e2I+f3RpLudXFi6dOmxY8e2bNkyf/58lT5t2rShQ4eaW6RNnlMSmjVrVnFxsUYoLS3Vv2SchJT5evfu3aJFi7KyuYMHX2OaRbtuTXnixIn9+/dX+ONbLGjUIotBOsz65S8//OaN5xthbeLM4HZx5rX3mMO+9o7s3RS9r+3I3qnZEbSRawrBRSedWij1TPqPGRed5sgmBtVZzzqnnGoE+9o3tdjX/UfLHM1U8MhFRUU6TE9Vz3RmKrOipUuXTm3btq3vlOtVz1Srn4o2+S/Xa1TiyCranAips57eqaVqgaTramLR5mbhVKtfTjfnrVu3BtQ5dD//+c9Vlj3989prrw0YMGDSpElLlizRcOUhcypLHz344INnn332ww8//NBDD2V2dWzMmDHKQJs3b/b9u7k3SMlvwoQJc+fOzXqegMhEE4PiP5L6ob0QNuqOC8rXbuGQAjhlKJRwe1COKOLYDGTo7axZs8xr333Tykz33nvvzp07M1sc7777bkCEuvvuu+fNm5fBZIGGI98x6OsfSZ280D4WaO+UIdqkNTDP1QCARsrckOR9oKK9HGnuhPOGpEOHDulvxlfoamtrCwuLUn168cUX//GPfyTyolHLaww66bFA/EgqANTfuHHjli5davKNUVZWNnjwYL1QBho6dOjGjRvtVblp06Z16NCBG5mBVPIXg+xjgZSD1szum/hseABAnWbMmNG9e/eBAweWlpZWV1c/9thju3fv/sMf/hCLXx0rKirq37//E0881aVLp1deeWXOnDllZXOzKc4+hhE4JeUjBvkeC3SCH0kFgEx17dp11apVP/vZz6699lq97dWr1/bt2+1lqa1btyoh3XPPL2trazXwzTff9N1IVC/Nmzdft25dYWGh+ZKBV6tWrfTRGWeckfHEgYYg5zHIPhYoxo+kAkA99ejRw/w6mFffvn0rKyvNl+MS78tZsmRJLNmTFTPw5ZdflsalGsE8OABovHIYg7SJ/ui3/2MfC/TWW/xIKgCEJvjG5OwzkCxatCjLagANXK5i0LJly8aO3Whe9+0bm82FMABobJL+bBlwKslJDIo/FmijOQn0/6Z3Z0MCAAANUMgxyHc39Ht/uInzpQAAoGEKMwb5fiSVu6EBAEBDFloMso8Fin37I6lhTRkAACAXQohB5eXlo0d/82xo7oYGAACNRbYxaHT89zG4EAYAABqdzGPQvn37Bk2Yb38ktXIijwUCAACNSeYxaNCg+eYFP5IKAAAao8xjkNLP6OfKV//l4pISMhAAAGh8sopBI0de1KxZsxBrAwAAkDdZ3SJNBgIAAI1Xzn9hHgAAoGEiBgEAAEcRgwAAgKOIQQAAwFHEIAAA4ChiEAAAcBQxCAAAOIoYBAAAHEUMAgAAjjopBhUUtImkEs2aNWvZsmVURbdq1SqSoqNq7TZtoik3FukKFtVSjkXX4NqmIlzW+S9aJUa1G4mqXADZOykGvf322/pbVVWd50ocPVp98ODBwsKiPJcrNTVHdu3atW7dhjyXq0AQVWv/7/9+XF1dnf9yI5xlrWB79+6NZCl/+OGHGzduVM7Pc9FSUbFFpUdVdEXFZ3ku1GzL69dvzHO5sfj8XnjhhfkvF0D2TopBP/3pT6+77rr8V2Lfvn0HDhzo0aNH/otWINi8eXPfvn3zX7RE0trLli274oor8l+uEcksR7iU27RpE1Vrr1mzpqSkJJKio1rHoppllZv/QgGE4qQYlP/DdKNGx3FHjkRV9OHDhyMpOqrWViaIpNxYpCtYVEs5Fm/wSC5OaZuKquhYFHOtEqPajURVLoDscYs0AABwVIOIQcePH4+6CgAAwDkNIgY1bdo06ioAAADnNIgY1CkukqLbtWsX1R2sQ4ZEcLNwLKKblI2oZjnCpRzh3eiuFR3h3egAGq+TYtBFF0XwXS1nRfhMl6g4OMtwQefOnaOuAoAMnRSDovreOAA0Xl27do26CgAy1CAuigEAAOQfMQgAADiKGAQAABxFDAIAAI4iBgEAAEcRgwAAgKOIQQAAwFHEIAAA4KgIYlBNTU2zZs0Sh1dXV+fuKcP79u1r165dqk9zWnTAxPVRs7gcFZ1KcGs03qJr4gJaO6rHWEe1bqvcWC4f3p2folO1XnAREa7kABqRfMegzp07P/TQQ3fddZd34PXXX//uu+/qRevWrefPnx/uDwM99thjU6dOra2t1evevXu/9tpr3ke+jh49es6cOXpx+umn/+UvZSNHDg+xaO/En3rqKe9cb9iw4eqrr969e7ep1XvvvZeLvqqkpOS666575JFH7JA///nP9957r3k9duxYtUyIxS1YsODOO++0b6uqqj7++OMePb75hRYtiClTppjXkyZNevDBB0Msetu2bcOGDVu7dq1eFxQUaCl71yK7gmlB6KMQf1XtjDPOUHH2rfmR4P79+6uUWLyfHjJkyPLly02t3nnnHS2RsIqWxx9/vLS01LxWQaZQQw2iFWzHjh2x3Kxgdt2WZ555xrtu+4p+6623svnFQKWZwsJC74pkBmr5bt68Wa+Li4v/8Y9/eIsYP3789OnTk9YNAHzyGoMGDhy4f//+Fi1O2h2ri/rggw/efPNN7c7GjRt31VVXbd++PaxfWlU/oa53woQJN9544549e7RD1N6zsrLSfKrd5bx588rK5v7Xf/V9+umn77zztosu6hHWL4qYfmLmzJmXX365sp3Ch2bKdsCXXHLJpZdeqh7i8OHD6r9/9KMfrVmzJpRyLc3d+vXrvV2+YoqqYVpj6dKlen3WWWeFGEfefvvtVq1a/eY3vzFvDx48eO6555rXil9aEEo/6q1fffVVdd6FhUVhhU51ir169erTp8/KlSv19oEHHrj22mvVDZuTAWref/7zn2YFU7lDhw7duHFjWL9+oDk6++yz7dtPP/1UHfCVV15p3mpmN23apKLVkWvdVjw6cOBAWHFES1OzY5bmBx+U33//f2tObRJSWd26dVNTHzlyZMSIEWqcrVu3hlJu7Nt12yxNsyJpoE0bpmgTku64445rrrnmk08+yawgLdl+/fopvJp8aV188cXt27dfvHhxy5Ytb731VpVoN2pt8loESj9aCnPnzvVtdwDgk6cYtGzZMu2LW7du3bZtW+/wzz77TIfp2p2ZY/e///3v2oFOnjx59uzZoZSrfmLs2LHmdIiOJnXUeP7556v/0G5RR+p/jDOdsUrcsmXLY489pjpkX25NTY3pJ0aNGqW3ihrqoWfMmGF2x8oEtbW1S5YsMSOvW7dO3aSaKMTTYJpHzZqvx1U+UL9lW2Pv3r2zZs0KMQbpkF0pNunB95NPPqkFYcpSBXbu3DlhwviwYpCiQPPmzVesWGHeqmHPOOOMsrIyFad+VBlUQcS0vFJCz549tVzUQYZStK/1SkpK1MKmBTZs2LB8+fJVq1aZYK1ade7cWWnbe3IuG1qdlLDt0qypOTJmzBjz0XPPPVdVVaXcb94qDSuPhrWC2XXbzLuKPu200yZOnGjm+m9/e/no0aOLFi0y654K1RaXWdGaC82RDhi0tniHa93evXu3ZsoUoYylxW026lh8k1fdTGWmTp2qMRWMiEEAUslTDFLvaC7B+H6KeeHChTrU8+4idWynQ9iwylX46NChg32r40K9VfbS648++khZ5KabbvIUfcedd94WSrnNmjX76quvvEPOPPNMHZeb1y+++KJ3v9yuXTvVSnEwrBikhDd06FCFA19Lbt68edq0afbt3XffPWXKFPXW3ssN2dCkRo8ekzhcDb5jx47bbrvNDrn55pvVlYZ1x4zWot/+9rfeIbbxFy78h/56W/uWW25R+Mu+0ETK0Oqb33vvPfNW8UuL1XtycfDgweqtw4pBLVu2tGuUz9tvv62EZN+qkYuLi1955ZVQVjAFu1i8Ge0QbUTKK2ZFeued/3vppZfaxaotTjkmg6K1zmiaZWVzBw++RgcJ3o/eeOON3r17e9cczezzzz+vpaw6xOIn4exHt99+u3Y+3CcEIJU8xSAdz5nd0PHjx73Dd+3a5Ts/1KXLBQcOHAirg/TdiqGjUh0d/vjHP9briorPCgoKvKV06fL1lbjQ72bVBGfOnKn+T8HLDKmsrDR1sPr06ZPxhYNEmpr6CXW3ZWVlduC2bdti8Rsp7BCzRJSNQolB6rcOHTq0c+cOJV01siowe/ZsEwLM5Rh7gUy6detmis7+EqR6uP3796tX1sKdPn26XqttbdRQfVq3bu0d/6KLLlJ6yEW/qEz5zDPP2JWnoqLCF/o1s/PmzQuruCeeeELZYvTo0cqUWnkeffTRSZMmmY+0uanv946saLJly5awivapqamJfbsiaTXzLVMloQyKVjOaLGvWW69NmzZpIXqHKGktXrzY1EGHVd7YZNY0rZnEIABJ5SkGmX2Q2V16aX/dvn177xAlE+WGxDGzp8kOGzZs0KBB5r4QdZDejllMTcKNQeXl5f369YvFb5Lwpo3zzjvPO5oCmXbuoZSoflGtqkzgG25unvDNssqtqqoOpdyFCxfG4kfqEydObNas5ezZM3/wgx8o+Wmu1aTKIt4vxOm1uqvDhw9nX656uNra2smTJ7/yyis33HDDmWee+eSTT7766qsmVn7xxRfe04GxeP/65Zdfhr6CjR8/XvPovSD4+eefN2/e3DtOx44dza36oVDD/upXvyotLdWMHzt2TFHAXqE7evToWWed5R1ZDa5DjlDKNed1nn32WXt/vdKnlqZ5rdVMS8E7/jnnnGPOv9ZLwDa4Z88e77kuUTtrlmNf35VfrZp4/9e81rKobwUAOMKh5wb16tVLIaDOW39856uyVFRUtH37dvX3P/nJT0pKSux90AcPHgyxFGvBggVz5sx58803w7rHPH3qmbzfyhk5crjmV5209+tLuaDlpZ7v/fffVx4yQ7Zt29a9e/fHH3883C+jBXvhhRfuu+++vBUXi+ddBaCVK1deeOGF+/fvHzFiRM+ePUM8pxhg0qRJWrKrV6++6qqrFi9erFjZtm3bgDwd7jYFACGKOAYVFhaas9leOoAL91E6Ohj93ve+p6NSbyehSGQ7TsOcnPBdpMuSPRW/atUqzay9kdNHx7LZl7tv376RI0cqjhQXFy9btqxVq1YaqBCm7KVEYs51+a4OVFdXFxSEc+qrR5x3yA033DBjxoxYfIH6mtqcjDE1zFLTpk1ra2u99zx17dp1+PDhb7zxhmLQWWeddeDAAe/4muXmzZuHe91Ti7Wqqur+++/3Dkw8C7Jr1y571iRLWtbz5s1TxDSXfTU7ixYt0iptV7AvvvjCO74avGPHjqEUHYvfGF5YWPSnPz09a9YsNfXUqVPVpOaasuqQWLTv1FSWtCb7zu4oh7Vo0SIWP5fsO99mni2kZRFiBQCcSiKOQdo179271ztk3bp12pOG2EspEOiYVeHAfjPL6N69++7du72XwMxVg7CK9t16bMKH6Rd1+L5x40bvyJrr66+/PssSd+zYof5Ak+rTp08s/oycs88++904ewNQZWWl/a64ulL1Gd67hbJhLmX67sAw33M292fs37/ftu2ePXvCKlrxsXXr1r6l1qFDh3/961+xr3N2kQKK9yMtgpYtW4YbgxS5NC++aXbp0uX999/3Dtm2bdv5558fSonmUqBZ0IZKP/PMM7X0FYMuuOAC32khDQ/rSRDGyJHD7Rf9tKqrMj179ozFb71avXq1d8xNmzZ997vfDbFoTe3jjz/2DtHMmvuBtBRUE7WzXcnNfWm++8MAwIo4Bg0ePHjMmDHe79OqR7n00kvDmr520Ndee23S5wSqC1FQmD9/gd2bP//885dcckko5WpHrJ219yKRudPTdBWKZb///e/td7YVIBRTvv/972dZqPo588w6Q4mkc+fOt99+u533oqIi73d2ysrKCgoKwvqa2JAhQyoqKrwPp9GiHDhwYOzbL+i9+OKL9s7l119/PTG7ZEYT0SxMnz7d+12kF154QTMe+/pRVV8P9K5gf/3rX73pIRSKXIkpVg1SWlrqTcOa61/84hehlKjWU+hZsGCBXcEUao8dO2buHR40aJB9SKaxdu3asL6hFovfUva73/3OFv30008rf5gEfOWVVz766KN2TNXqo48+Cvfq5IABl9snNxoK+jNnzozFT0nq76uvvmpL1Arfu3dv7o8GkErEMch8n9Y89q1bt24TJkzQ/jrEu0mGDh2q428ljPhli2/uXTDPSFT3eeutt955520FBW3ULz777LPmCUahlKuDUfWCv/71rzWDvXr1qqys1Dxqd2w6YyU/dZCKCApen3/++S233KKAEsqjTRJ39967dEtLJ2l+u3TpohKXLFlmHr6XfaHfTrxU8W706NEPPPDA8ePH9da7KO+++24N6dixo/nSuFKL6bdC8fjjj6vo8ePHjxo1SkWPGzeuqqrqnnvuicVXsMsvv9yuYJMnT1atwnoqlaEUu3v37sQUqy5Z6/bVV1/90ksvKY+qegqpSuShFKoFffPNNyvrtGjR5rLLvn54oKasrGnWIgUUNYJZwdQgI0aMUHAJ8dk5au2HH35YmV5NqnRrbkczH6lofaSizfJV0W3btg33sT06bhk37tclJSVq2Fj8yweaO/OArlj8IVLm4ZxKwKZuZWVzQywdwCkmrzGopqZG/dPRoyfdSrlixQrt0ez3e7U/DesJvzoQN1+gVRjyDtd+03SE5pGJ9tNnnnkmxAcYqt9V72sn7r0qpwS2cuXK/v37d+/ePRa/gvPhhx+GVa6Xuucvv/zSvlX/UVGxpTROb4cPHx7iGQI1nfobxSxzpK6eSZnSLkodnVdUVNjn+6nPtv1WKEVrtVFrm59QaN26tYq2N4mr2b0rmCoZ7uWh/fv3Hzp0yPdsG2PRokX9+vXzrtshnpYw67B90lVxcfH69evtp6tXr1a4NyuYlkV5eXlY5cbi6/aAAQPsfCnxeIOOtmh9ai6EqWjzaO+MmdurfTdZa5papqYILW775MxY/OGcagfbLEpF4f5CDoBTTF5jkH0WiM+aNWv27dt34MCBsC7QGJpa0uK81EfqaH7nzp3hFm2YcyFJn0+onbjqtm3btqZNm+buW12Js/9InKqkbjv0XzEz94ukmqnZcSE+rdFL3bACn7nymBijc7SCGSou1WqmFv7kk09yV7Rt0sSlqeICGiR7Sh6p5ktDdLQT1rqddCvWHJkiYsnmTttd7jZqAKeYhvKF+XZxkRTdJi530w/YF+eif0pHTruH4JmKqugIV7BcFx3VChY8X3lYtwOKyPVGDeCU0VBiEAAAQJ4RgwAAgKOIQQAAwFHEIAAA4ChiEAAAcBQxCAAAOIoYBAAAHEUMAgAAjiIGAQAARxGDAACAo4hBAADAUcQgAADgqPzFoCZNmtjXJ06c8L71Drcj29ehVyDcKZvJBk8z+9mpcwqJc5dOocGVz8VSAACg4chfDLLRx/Ss5q23z7Zj5qj3TZW9MpN+JfOQgWJhz513miQhAMCpKrKLYgH9a+Pqd9MJKNlMP7Nwk2Z8STNdNa4lAgBAmqKJQQE9q/fiji8BeIeYf08cIXEiwaX4JBaRODX7Nvgyn2/k9Efw1tk7JFVrBGSU4H+ps27e6ZCEAACnnghiUPDpDV8Qsd12kzjv6xNxiQO9Q4IL8tYnVRHBhcZS5JjEkdMZIViqmQ0+rxbwL3XWLZ1aAQDQeEUQgzLraG0/nWZoSOeEUzpFJD0TAwAATgHRXBTL5pRD+jcLp5p+OidRvG+9p4UAAMApI7JbpLO8+BJ8sieU1NJ40w+XtAAASEcEzw3yxQtvzgh4be9lCbhr2A5Jeu9wqpGDi/AOiZ2cMFLVts7ZCSjUV0TiXUpJpdOGmdUtaUsCAHBqyOtzgwLeZj+Ren1xPWDkxI/SGZLlCMH1Scwi3pyUZilp/ku96gYAQKPGj2k0AiciengPF9cAAKc2YlDjEEkcIQMBAE5txCAAAOAoYhAAAHAUMQgAADiKGAQAABxFDAIAAI4iBgEAAEcRgwAAgKOIQQAAwFHEIAAA4ChiEAAAcBQxCAAAOIoYBAAAHEUMAgAAjiIGAQAARxGDAACAo4hBAADAUcQgAADgKGIQAABwFDEIAAA4ihgEAAAcRQwCAACOIgYBAABHEYMAAICjiEEAAMBRxCAAAOAoYhAAAHAUMQgAADiKGAQAABxFDAIAAI4iBgEAAEcRgwAAgKOIQQAAwFHEIAAA4ChiEAAAcNR/YlCTJk18n504ccI3ROMkDvT+b9JPs5SqUHeE3rypJpi0qXO6cNNhapWH1aC+c5rm+Ga07CuftDjfQF9bBRQd+WIFgIbgPzHI7D1jnv2pr+MJ6Ifs/4aODBTLQfMmnWCqps7dwk1TPjNQvWY2zy2TtDjfwPTbKvLFCgANQcqLYmYv6d2lRhJHyEB505CbOp91C72sPDest7iGvEwBoCFI994g7yn0xNepztLX+V+JZ+ZT/Uvi9AP+MelovqoGFJ1UYn3qLCJVbVP9YyxZv5X0tE2aNQ+Y2aRTC1gusdRXWOqsT5rLyDu+78Rk0v9K1ZjBZQUvpsQzK74G8ZWStBEC1uF61SpxfO/AOi91BRddZykA4IK0YpC3M7A3H9hPE3edvvsSUv1XqhECup90/tEMSTVaqvETi06chXoVEVDbxIG+EZK2fPCysFdD0mmcpO2ZtMKJY9ZZw4yXUdLF7Zt++ksh1WhJpQpewXOUOE5ihYOXXXCtUpWYqg71Kjpp5QHANWnFoOBjd690xklnsg1tp5x4jiHEKXs7+Iwl7dt8I9R3mukvhTpLz7KspNmr4Who63CqopPWs6E1JgDkUz0uigUfuRoBh5vZTDYPfCdmko6T09pm3Gt6g1TARII/qtdSy6D0jCWdfgNMyRk3YD4lrV5jqTwA5ELKGJTONYL67jp9/xV8OSDPO+VcnE3JRTVS/Uua1avX9NMZOddBNmD6DbznjrB6wUU38HYDgHxK8twg+yLxXgQ7QtKbEnxD6jy/knSySXOSt8Q0y6ozYyXWzfsvvvsq7G0cia0UUIRvSGLdEqec9MadpE2UWPOkt+zEkp3oSmxY7/zWmVZ9cxewiDOrhq+R05yIr3qJrRSwGmewrAOSWcA6XK9aBYyfqg3TL7rOxQoALjjpuUEB4wXfU5nO66RD0p9sfctK+lGdE7eSdgnpXHJKNU69miX4ozrbsM5xEv/FN78ZL9Asq1HnBIMnUq+VJ3h4vZZI+tWo7ywn/ff6rvb1HRMA3MGPafxH4hkOF3AOAADgLGLQN06cfANKWMkg6cWO3MmsuNDrlue5BgAgM8Sg/8hFh53nEJBBcafAXAMAkBliEAAAcBQxCAAAOIoYBAAAHEUMAgAAjiIGAQAARxGDAACAo4hBAADAUcQgAADgKGIQAABwFDEIAAA4ihgEAAAcRQwCAACOIgYBAABHEYMAAICjiEEAAMBRxCAAAOAoYhAAAHAUMQgAADiKGAQAABxFDAIAAI4iBgEAAEcRgwAAgKOIQQAAwFHEIAAA4ChiEAAAcBQxCAAAOIoYBAAAHEUMAgAAjiIGAQAARxGDAACAo4hBAADAUcQgAADgKGIQAABwFDEIAAA4ihgEAAAcRQwCAACOIgYBAABHEYMAAICjiEEAAMBRxCAAAOAoYhAAAHAUMQgAADiKGAQAABxFDAIAAI4iBgEAAEcRgwAAgKOIQQAAwFHEIAAA4ChiEAAAcBQxCAAAOIoYBAAAHEUMAgAAjiIGAQAARxGDAACAo4hBAADAUcQgAADgKGIQAABwFDEIAAA4ihgEAAAcRQwCAACOIgYBAABHEYMAAICjiEEAAMBRxCAAAOAoYhAAAHAUMQgAADiKGAQAABxFDAIAAI4iBgEAAEcRgwAAgKOIQQAAwFHEIAAA4ChiEAAAcBQxCAAAOIoYBAAAHEUMAgAAjiIGAQAARxGDAACAo4hBAADAUcQgAADgKGIQAABwFDEIAAA4ihgEAAAcRQwCAACOIgYBAABHEYMAAICjiEEAAMBRxCAAAOAoYhAAAHAUMQgAADiKGAQAABxFDAIAAI4iBgEAAEcRgwAAgKOIQQAAwFHEIAAA4ChiEAAAcBQxCAAAOIoYBAAAHEUMAgAAjiIGAQAARxGDAACAo4hBAADAUcQgAADgKGIQAABwFDEIAAA46v8Da0LFb+VMZ9oAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek1" align="left" hspace="12" width="432" height="370" border="0">


Denná dávka vankomycínu (mg)
Klírens kreatinínu (ml/min)


Dávkovací nomogram pre dospelých s poškodenou funkciou obličiek


Úvodná dávka u pacientov s miernym až stredne závažným zlyhávaním obličiek nesmie byť menšia ako 15 mg/kg. U pacientov so závažným zlyhávaním obličiek sa pred podaním nízkych denných dávok uprednostňuje podávať udržiavaciu dávku 250 mg a 1000 mg počas niekoľkých dní.


Pacientom s anúriou (s takmer žiadnou funkciou obličiek) sa má podávať dávka 15 mg/kg telesnej hmotnosti do dosiahnutia terapeutickej koncentrácie v sére. Udržiavacie dávky sú 1,9 mg/kg telesnej hmotnosti počas 24 hodín. Pre zjednodušenie režimu môžu dospelí pacienti s vážne poškodenou funkciou obličiek namiesto denných dávok dostávať udržiavaciu dávku 250 – 1000 mg v intervale niekoľkých dní.


Príprava infúzneho roztoku:


Pri 500 mg dávke, rozpustite 500 mg vankomycínu v 10 ml sterilnej vody na injekciu.

Pri 1000 mg dávke rozpustite 1000 mg vankomycínu v 20 ml sterilnej vody na injekciu.

1 ml pripraveného roztoku obsahuje 50 mg vankomycínu.

Roztok pripravený za aseptických podmienok sa môže uchovávať 24 hodín pri 25 C alebo 96 hodín v chladničke pri teplote od 2 C do 8 C. Po príprave sa má tento roztok ďalej zriediť.

Vhodné rozpúšťadlá na riedenie sú:

 • 5 % glukóza na injekciu alebo

 • 0,9 % chlorid sodný na injekciu alebo

 • 5 % glukóza na injekciu s 0,9 % chloridom sodným na injekciu.


Intermitentná infúzia: Pripravený roztok obsahujúci 500 mg vankomycínu (50 mg/ml) sa musí zriediť s ďalšími minimálne 100 ml vyššie uvedeného rozpúšťadla na riedenie (na 5 mg/ml).

Pripravený roztok obsahujúci 1000 mg vankomycínu (50 mg/ml) sa musí zriediť s ďalšími minimálne 200 ml vyššie uvedeného rozpúšťadla (na 5 mg/ml).

Koncentrácia vankomycínu v infúznom roztoku nesmie prekročiť 5 mg/ml.


Stabilita zriedených roztokov


Pripravený roztok vankomycínu (50 mg/ml), ďalej zriedený s 5 % glukózou alebo 0,9 % chloridom sodným (5 mg/ml) sa môže uchovávať v chladničke počas 48 hodín alebo 24 hodín pri 25 °C bez zjavnej straty účinnosti. Roztoky zriedené kombináciou 5 % glukózy a 0,9 % chloridu sodného sa môžu uchovávať v chladničke (2 °C – 8 °C) počas 48 hodín alebo pri 25 °C počas 24 hodín.


Pokiaľ príprava a zriedenie neboli vykonané za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok, z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť ihneď.

Ak sa ihneď nepoužije, za dobu uchovávania a podmienky počas použitia je zodpovedný používateľ.


Vzhľad pripraveného roztoku

Po príprave je roztok číry a bezfarebný až jemne žltohnedý bez viditeľných častíc.


Vzhľad zriedeného roztoku

Po zriedení je roztok číry a bezfarebný bez viditeľných častíc.


Pred podaním sa majú pripravené a zriedené roztoky vizuálne skontrolovať na prítomnosť častíc a zmenu zafarbenia. Použiť sa má len číry a bezfarebný roztok bez častíc.


Monitorovanie koncentrácií vankomycínu v sére:


Koncentrácia vankomycínu v sére sa má monitorovať počas druhého dňa liečby krátko pred podaním nasledujúcej dávky a jednu hodinu po infúzii. Terapeutické hladiny vankomycínu v krvi majú byť v rozmedzí 30 až 40 mg/l (maximálne 50 mg/l) jednu hodinu po ukončení infúzie, minimálna hladina (krátko pred podaním nasledujúcej dávky) v rozmedzí 5 až 10 mg/l.

Koncentrácie sa majú zvyčajne monitorovať 2 až 3-krát týždenne.


Inkompatibility


Roztok vankomycínu má nízku hodnotu pH. Zmiešanie s inými liečivami môže spôsobiť fyzikálnu alebo chemickú nestabilitu. Roztok vankomycínu sa nesmie miešať s inými roztokmi s výnimkou tých, ktorých kompatibilita bola spoľahlivo overená.


Kombinovaná liečba


V prípade kombinovanej liečby vankomycínom s inými antibiotikami/chemoterapeutikami sa majú lieky podávať separátne.


Ako fyzikálne inkompatibilné sa prejavili zmesi roztokov vankomycínu a beta-laktámových antibiotík. Pravdepodobnosť vzniku precipitátov narastá so zvyšujúcou sa koncentráciou vankomycínu. Odporúča sa dostatočne prepláchnuť intravenózne linky pred podaním týchto antibiotík. Odporúča sa tiež zriediť roztok vankomycínu na 5 mg/l alebo menej.


Likvidácia


Liekovky sú len na jednorazové použitie. Nepoužitý liek sa musí zlikvidovať.

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.

9

EDICIN 1 g prášok na infúzny roztok

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ


1. NÁZOV LIEKU


EDICIN 0,5 g prášok na infúzny roztok

EDICIN 1 g prášok na infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


EDICIN 0,5 g prášok na infúzny roztok:

Každá injekčná liekovka obsahuje 500 mg vankomycínu (vo forme chloridu), čo zodpovedá 500 000 IU.


EDICIN 1 g prášok na infúzny roztok:

Každá injekčná liekovka obsahuje 1000 mg vankomycínu (vo forme chloridu), čo zodpovedá 1 000 000 IU.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na infúzny roztok.

Biely alebo takmer biely prášok.


Po príprave sa získa roztok s hodnotou pH 3.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Roztok vankomycínu používaný intravenózne je indikovaný pri liečbe závažných, potenciálne život ohrozujúcich infekcií vyvolaných grampozitívnymi mikroorganizmami, ktoré nemožno liečiť alebo ktoré neodpovedajú na liečbu inými účinnými, menej toxickými antimikrobiálnymi liekmi ako sú penicilíny a cefalosporíny.


Aby sa minimalizovala možnosť vzniku rezistencie, má sa vankomycín rezervovať pre prípady špecifických indikácií.


Vankomycín sa používa pri liečbe nasledujúcich závažných infekcií zapríčinených citlivými mikroorganizmami (pozri časť 5.1):

 • endokarditída,

 • infekcie kostí (osteomyelitída),

 • pneumónia,

 • infekcie mäkkých tkanív.


Endokarditída zapríčinená enterokokmi, Streptococcus viridans alebo S. bovis sa má liečiť pomocou kombinácie vankomycínu a aminoglykozidového antibiotika.


Vankomycín sa môže používať na profylaxiu bakteriálnej endokarditídy počas operácie u pacientov v prípade vysokého rizika pre vznik bakteriálnej endokarditídy alebo perioperatívne pri rozsiahlom chirurgickom zákroku (napr. kardiovaskulárne zákroky a pod.) a ktorí netolerujú penicilíny a iné beta-laktámové antibiotiká.


Do úvahy sa majú vziať štandardné postupy pre vhodné použitie antibakteriálnych liečiv.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Vankomycín vo forme prášku na infúzny roztok sa musí podávať intravenózne. Každá dávka sa má podávať pri rýchlosti, ktorá neprekračuje 10 mg/min alebo v časovom intervale minimálne 60 minút (prípadne dlhšom).

Dávka sa má individuálne nastaviť podľa telesnej hmotnosti, veku a funkcie obličiek.


Odporúčajú sa nasledovné dávkovacie režimy:


Pacienti s fyziologickou funkciou obličiek


Dospelí a adolescenti starší ako 12 rokov:

Odporúčaná denná intravenózna dávka je 2000 mg, rozdelená na 500 mg dávky každých 6 hodín alebo 1000 mg každých 12 hodín.


Pri bakteriálnej endokarditíde je všeobecne akceptovateľný dávkovací režim 1000 mg vankomycínu intravenózne každých 12 hodín počas 4 týždňov samostatne alebo v kombinácii s inými antibiotikami (gentamycín s rifampicínom, gentamycín, streptomycín). Endokarditída spôsobená enterokokmi sa lieči počas 6 týždňov pomocou vankomycínu v kombinácii s aminoglykozidovým antibiotikom – v súlade s národnými odporúčaniami.


Perioperatívna profylaxia bakteriálnej endokarditídy: Dospelým sa podáva 1000 mg vankomycínu intravenózne pred chirurgickým zákrokom (pred začiatkom anestézie) a v závislosti od trvania a typu chirurgického zákroku sa 12 hodín po chirurgickom zákroku môže podať i.v. dávka 1000 mg vankomycínu.


Deti vo veku od 1 mesiaca do 12 rokov:

Odporúčaná intravenózna dávka je 10 mg/kg každých 6 hodín alebo 20 mg/kg každých 12 hodín.


Dojčatá a novorodenci:

Odporúčaná úvodná dávka je 15 mg/kg, následne 10 mg/kg každých 12 hodín počas prvého týždňa života a a potom každých 8 hodín do konca prvého mesiaca života. Odporúča sa pozorné sledovanie koncentrácií vankomycínu v sére (pozri nižšie).


Starší pacienti:

V dôsledku zníženej funkcie obličiek zapríčinenej vekom sa môžu vyžadovať nižšie udržiavacie dávky.


Obézni pacienti:

Môže sa vyžadovať úprava zvyčajných denných dávok.


Pacienti s insuficienciou pečene:

Neexistuje dôkaz o tom, že u pacientov s insuficienciou pečene sa musí dávka znížiť.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek:

U pacientov s poškodením funkcie obličiek sa musí dávka upraviť – ako návod môže poslúžiť nasledujúci nomogram. Odporúča sa pozorné sledovanie koncentrácie vankomycínu sére (pozri nižšie).


Klírens kreatinínu (ml/s)Denná dávka vankomycínu (mg)
Klírens kreatinínu (ml/min)


Dávkovací nomogram pre dospelých s poškodenou funkciou obličiek


Úvodná dávka u pacientov s miernym až stredne závažným zlyhávaním obličiek nesmie byť menšia ako 15 mg/kg. U pacientov so závažným zlyhávaním obličiek sa pred podaním nízkych denných dávok uprednostňuje podávať udržiavaciu dávku v rozmedzí 250 mg a 1000 mg počas niekoľkých dní.


Pacientom s anúriou (s takmer žiadnou funkciou obličiek) sa má podávať dávka 15 mg/kg telesnej hmotnosti do dosiahnutia terapeutickej koncentrácie v sére. Udržiavacie dávky sú 1,9 mg/kg telesnej hmotnosti počas 24 hodín. Pre zjednodušenie režimu môžu dospelí pacienti s vážne poškodenou funkciou obličiek namiesto denných dávok dostávať udržiavaciu dávku 250 – 1000 mg v intervale niekoľkých dní.


Dávkovanie v prípade hemodialýzy

U pacientov bez akejkoľvek funkcie obličiek, dokonca u tých, ktorí pravidelne podstupujú hemodialýzu, je tiež možné nasledovné dávkovanie:


Saturačná dávka 1000 mg, udržiavacia dávka 1000 mg každých 7 – 10 dní.


Ak sa pri hemodialýze používajú polysulfónové membrány (vysokoprietoková dialýza), polčas vankomycínu je znížený. U pacientov s pravidelnou hemodialýzou môže byť potrebná ďalšia udržiavacia dávka.


Monitorovanie koncentrácií vankomycínu v sére:

Koncentrácia vankomycínu v sére sa má monitorovať počas druhého dňa liečby krátko pred podaním nasledujúcej dávky a jednu hodinu po infúzii. Terapeutické hladiny vankomycínu v krvi majú byť v rozmedzí 30 až 40 mg/l (maximálne 50 mg/l) jednu hodinu po ukončení infúzie, minimálna hladina (krátko pred podaním nasledujúcej dávky) v rozmedzí 5 až 10 mg/l.

Koncentrácie sa majú zvyčajne monitorovať 2 až 3-krát týždenne.


Spôsob podávania:

Vankomycín sa má parenterálne podávať vo forme pomalej intravenóznej infúzie (nie viac ako 10 mg/min – počas minimálne 60 minút), ktorá je dostatočne zriedená (500 mg minimálne v 100 ml a 1000 mg minimálne v 200 ml.)

Pacientom, u ktorých sa vyžaduje obmedzenie príjmu tekutín, sa môže podávať roztok 500 mg/50 ml alebo 1000 mg/100 ml. Pri týchto zvýšených koncentráciách môže byť zvýšené riziko nežiaducich účinkov spojených s podaním infúzie.


Informácie o príprave roztoku, prosím pozri časť 6.6.


Dĺžka liečby:

Dĺžka liečby závisí od závažnosti infekcie ako aj klinického a bakteriologického vývoja.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na vankomycín.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia:

Pri výskyte akútnej anúrie alebo poškodenia vnútorného ucha sa vankomycín môže používať len vtedy, ak je to absolútne nevyhnutné a nie sú dostupné iné bezpečnejšie alternatívy liečby.


V prípade vážnych akútnych hypersenzitívnych reakcií (napr. anafylaxia) musí byť liečba vankomycínom okamžite ukončená a má sa začať s vhodnými bezpečnostnými opatreniami (napr. antihistaminiká, kortikosteroidy a v prípade potreby umelé dýchanie).


Rýchle bolusové podanie (t.j. počas niekoľkých minút) môže byť spojené so závažnou hypotenziou (vrátane šoku a zriedkavo zástavy srdca), histamínovými reakciami a makulopapulárnou alebo erytematóznou vyrážkou („syndróm červeného človeka – red man syndrome“ alebo „syndróm červeného krku – red neck syndrome“). Aby sa zabránilo reakciám v dôsledku rýchleho infúzneho podania, má sa vankomycín podávať pomalou infúziou v zriedenom roztoku (2,5 až 5,0 g/l) rýchlosťou nie viac ako 10 mg/min a počas minimálne 60 minút. Zastavenie infúzie zvyčajne vedie k rýchlemu odzneniu týchto reakcií.

Kvôli riziku vzniku nekrózy sa musí vankomycín podávať len intravenózne. Riziko podráždenia žíl sa minimalizuje podávaním vankomycínu vo forme zriedenej infúzie a obmenou miesta vpichu.


Podávanie vankomycínu intraperitoneálne injekciou počas plynulej ambulantnej peritoneálnej dialýzy bolo spojené so syndrómom chemickej peritonitídy.


Nefrotoxicita: vankomycín sa musí používať s opatrnosťou u pacientov so zlyhávaním obličiek, pretože možnosť vzniku toxických účinkov je pri stave s dlhodobo vysokými koncentráciami v krvi zvýšená. Pri liečbe týchto pacientov a tých, ktorí sa súbežne liečia inými nefrotoxickými liečivami (ako aminoglykozidové antibiotiká), sa musí vykonať séria vyšetrení funkcie obličiek a dodržiavať vhodné dávkovacie režimy kvôli zníženiu rizika nefrotoxicity na minimum (pozri časť 4.2).


Ototoxicita: ototoxicita, ktorá môže byť prechodná alebo trvalá (pozri časť 4.8) bola hlásená u pacientov s predchádzajúcou hluchotou, ktorým sa podávali nadmerné intravenózne dávky alebo ktorí boli súbežne liečení inými ototoxickými liečivami ako sú napríklad aminoglykozidové antibiotiká. Hluchote môže predchádzať tinnitus. Skúsenosti s inými antibiotikami dokazujú, že hluchota môže progredovať aj napriek ukončeniu liečby. Pre zníženie rizika ototoxicity sa majú pravidelne stanovovať hladiny liečiva v krvi a odporúča sa pravidelné vyšetrenie funkcie sluchu.


Bezpečnostné opatrenia:

Vankomycín pôsobí veľmi dráždivo na tkanivo a spôsobuje nekrózu v mieste vpichu ak sa podáva intramuskulárne. U viacerých pacientov, ktorým sa podáva vankomycín, môže vzniknúť bolesť a tromboflebitída, ktoré sú niekedy závažné. Frekvencia a závažnosť tromboflebitídy sa môže minimalizovať pomalým podávaním lieku vo forme zriedeného roztoku (pozri časť 6.6) a pravidelnou obmenou miesta vpichu. Frekvencia nežiaducich účinkov vzťahujúcich sa na infúzne podanie (hypotenzia, sčervenanie, erytém, urtikária a pruritus) sa zvyšuje súbežným podaním anestetík. Tento účinok sa môže znížiť infúznym podávaním vankomycínu viac ako 60 minút pred navodením anestézie. Vankomycín sa má používať s opatrnosťou u pacientov s alergickými reakciami na teikoplanín, pretože boli hlásené skrížené reakcie z precitlivenosti medzi vankomycínom a teikoplanínom.


Vplyvom vankomycínu sa môže zvýšiť myokardiálna depresia vyvolaná anestéziou. Počas anestézie musia byť dávky dobre zriedené a podávané pomaly za pozorného sledovania činnosti srdca. Kvôli posturálnej úprave sa zmeny v polohe majú oddialiť dovtedy, kým infúzia nie je ukončená.


U pacientov, ktorí dostávajú vankomycín počas dlhšieho obdobia alebo súbežne s inými liekmi, ktoré môžu spôsobiť neutropéniu alebo agranulocytózu, sa má v pravidelných intervaloch monitorovať počet leukocytov.


Všetkým pacientom, ktorým sa podáva vankomycín, sa majú pravidelne robiť hematologické vyšetrenia, rozbor moču a vyšetrenia činnosti pečene a obličiek.


Dlhodobé užívanie vankomycínu môže viesť k superinfekcii rezistentnými mikroorganizmami, preto takíto pacienti musia byť pravidelne monitorovaní. Ak superinfekcia prepukne počas liečby, majú sa vykonať náležité opatrenia.

Takmer u všetkých antibakteriálnych liečiv, vrátane vankomycínu, bola hlásená pseudomembranózna kolitída, ktorej rozsah závažnosti môže byť od miernej až po život ohrozujúcu. Preto je veľmi dôležité túto diagnózu zobrať do úvahy u pacientov, u ktorých sa objavila hnačka následne po podaní vankomycínu. Lieky znižujúce črevnú motilitu sú kontraindikované.


Počas dlhodobého používania vankomycínu je indikované pravidelné sledovanie hladín vankomycínu v krvi, najmä u pacientov s dysfunkciou obličiek alebo poškodeným sluchovým vnímaním ako aj pri súbežnom podávaní nefrotoxických alebo ototoxických liečiv.


Dávky sa majú titrovať na základe hladín v sére. Monitorovanie hladín v krvi a vyšetrenia funkcie obličiek sa majú vykonávať pravidelne.

Všeobecne sa odporúča monitorovať koncentrácie 2 až 3-krát týždenne.

Starší pacienti sú zvlášť náchylní na poškodenie sluchu, v prípade pacientov starších ako 60 rokov sa majú vykonať série vyšetrení funkcie sluchu. Má sa zabrániť súbežnému alebo následnému použitiu iných neurotoxických liečiv.


Vankomycín sa má zvlášť opatrne používať u predčasne narodených detí v dôsledku nedostatočne vyvinutej funkcie obličiek a možného zvýšenia koncentrácie vankomycínu v sére. Koncentrácie vankomycínu v krvi sa preto musia pozorne sledovať. U detí bolo súbežné používanie vankomycínu a anestetík spojené s erytémom a anafylaktoidnými reakciami. Ak je podanie vankomycínu kvôli profylaxii pri chirurgickom zákroku nevyhnutné, odporúča sa podať anestetikum po ukončení infúzie vankomycínu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Iné potenciálne nefrotoxické alebo ototoxické liečivá

Súbežné alebo následné podávanie vankomycínu s inými potenciálne neurotoxickými a/alebo nefrotoxickými liečivami najmä gentamycínom, amfotericínom B, streptomycínom, neomycínom, kanamycínom, amikacínom, tobramycínom, viomycínom, bacitracínom, polymyxínom B, kolistínom alebo cisplatinou, môže znásobiť nefrotoxicitu a/alebo ototoxicitu vankomycínu a následne si vyžaduje pozorné sledovanie pacienta.

V dôsledku synergického účinku (napr. s gentamycínom) sa musí maximálna dávka vankomycínu v týchto prípadoch obmedziť na 500 mg každých 8 hodín.


Anestetiká

Súbežné podávanie vankomycínu a anestetík bolo spojené s erytémom, sčervenaním ako pri histamínových reakciách a anafylaktoidnými reakciami. Toto sa môže zmierniť ak sa vankomycín podá 60 minút pred indukciou anestézie.


Myorelaxanciá

Ak sa vankomycín podáva počas chirurgického zákroku alebo krátko po ňom, účinok (nervovosvalová blokáda) súbežne podávaných myorelaxancií (napr. sukcinylcholín) môže byť zvýšený alebo predĺžený.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita:

Nie sú dostupné žiadne skúsenosti týkajúce sa bezpečnosti použitia vankomycínu počas gravidity u ľudí. Reprodukčné toxikologické štúdie na zvieratách nepreukázali účinky na vývoj embrya, plodu alebo obdobie gravidity (pozri časť 5.3).

Avšak vankomycín prestupuje cez placentu, preto sa potenciálne riziko embryonálnej a neonatálnej ototoxicity a nefrotoxicity nemôže vylúčiť.


Laktácia:

Vankomycín sa vylučuje do ľudského materského mlieka, a preto sa má počas obdobia laktácie používať len vtedy, ak liečba inými antibiotikami zlyhala. Kvôli možným nežiaducim účinkom na dojča (poruchy intestinálnej flóry s hnačkou, kolonizácia hubami podobnými kvasinkám a možná senzibilizácia) sa má vankomycín podávať dojčiacim matkám s opatrnosťou.

O prerušení dojčenia sa má rozhodnúť na základe posúdenia nevyhnutnosti tohto lieku pre dojčiacu matku.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vankomycín nemá alebo má len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti. Nežiaduce účinky uvedené nižšie sú definované podľa konvencií a tried orgánových systémov podľa databázy MedDRA:

veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až < 1/10), menej časté ( 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Najčastejšími nežiaducimi účinkami sú flebitídy a pseudoalergické reakcie v súvislosti s príliš rýchlym intravenóznym podaním vankomycínu.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé (≥ 10 000 až ≤ 1/1000): trombocytopénia, neutropénia, agranulocytóza, eozinofília.


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé (≥ 10 000 až ≤ 1/1000): anafylaktické reakcie, reakcie z precitlivenosti.


Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté ( 1/1 000 až < 1/100): prechodná alebo trvalá strata sluchu.

Zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1000): tinnitus, závrat.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000): zástava srdcovej činnosti.


Poruchy ciev

Časté ( 1/100 až < 1/10): zníženie krvného tlaku, tromboflebitída.

Zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000): vaskulitída.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Časté ( 1/100 až < 1/10): dyspnoe, chrčanie.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1000): nauzea.

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000): pseudomembranózna enterokolitída.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté ( 1/100 až < 1/10): exantém a zápal sliznice, pruritus, urtikária.

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000): exfoliatívna dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm, Lyellov syndróm, bulózna dermatitída indukovaná IgA.


Poruchy obličiek a močových ciest

Časté ( 1/100 až < 1/10): insuficiencia obličiek primárne manifestovaná zvýšením koncentrácií kreatinínu alebo urey v sére.

Zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000): intresticiálna nefritída, akútne zlyhávanie obličiek.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté ( 1/100 až < 1/10): sčervenanie hornej časti tela a tváre, bolesť a spazmy hrudníka a svalov chrbta.

Zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000): horúčka zapríčinená liekom, triaška.


Počas rýchleho infúzneho podania alebo krátko po ňom sa môžu objaviť anafylaktické reakcie. Reakcie ustúpia po ukončení podávania, zvyčajne v intervale 20 minút až 2 hodiny.


Ototoxicita bola primárne hlásená u pacientov, ktorým sa podávali vysoké dávky alebo súbežná liečba inými ototoxickými liekmi alebo u pacientov s už existujúcou zníženou funkciou obličiek alebo sluchu.


4.9 Predávkovanie


Bola hlásená toxicita v dôsledku predávkovania. 500 mg i.v. u detí vo veku 2 rokov viedlo k letálnej intoxikácii. Podanie celkovo 56 g dospelému počas 10 dní viedlo k insuficiencii obličiek. Pri niektorých vysoko rizikových stavoch (napr. v prípade závažného poškodenia obličiek) sa môžu objaviť vysoké hladiny v sére, oto- a nefrotoxicita.


Opatrenia v prípade predávkovania:

 • Špecifické antidotum nie je známe.

 • Vyžaduje sa symptomatická liečba za súčasného udržiavania funkcie obličiek.

 • Vankomycín sa slabo odstraňuje hemodialýzou alebo peritoneálnou dialýzou. Pre zníženie koncentrácií vankomycínu v sére bola použitá hemofiltrácia alebo hemoperfúzia pomocou polysulfónových živíc.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: glykopeptidové antibiotiká, ATC kód: J01XA01


Mechanizmus účinku:

Vankomycín je glykopeptidové antibiotikum. Vankomycín má baktericídny účinok na proliferujúce baktérie tým, že inhibuje biosyntézu bunkovej steny. Navyše porušuje permeabilitu bunkovej membrány baktérie a syntézu RNA.


Mechanizmus (mechanizmy) rezistencie:

Získaná rezistencia na glykopeptidové antibiotiká je založená na získaní rôznych van-génových komplexov. Van-gény boli zriedkavo pozorované u Staphylococcus aureus, u ktorého zmeny v štruktúre bunkovej steny vedú k „strednej” citlivosti, ktorá je najčastejšie heterogénna.

Neexistuje skrížená rezistencia medzi vankomycínom a inými antibiotikami, avšak skrížená rezistencia vzniká s inými glykopeptidovými antibiotikami ako je napríklad teikoplanín. Sekundárny vývoj rezistencie počas liečby je zriedkavý.

V niektorých krajinách sú pozorované zvyšujúce sa prípady rezistencie, najmä u enterokokov, zvlášť alarmujúce sú multirezistentné kmene Enterococcus feacium.


Synergický účinok

Kombinácia vankomycínu s aminoglykozidovým antibiotikom má synergický účinok proti mnohým kmeňom Staphylococcus aureus, neenterokokovým D-streptokokom, enterokokokom a streptokokom zo skupiny Viridans. Konbinácia vankomycínu s cefalosporínom má synergický účinok proti niektorým kmeňom Staphylococcus epidermidis rezistentným voči oxacilínu a kombinácia vankomycínu s rifampicínom má synergický účinok proti Staphylococcus epidermidis a čiastočne synergický účinok proti niektorým kmeňom Staphylococcus aureus. Keďže kombinácia vankomycínu s cefalosporínom môže mať tiež antagonistický účinok proti niektorým kmeňom Staphylococcus epidermidis a v kombinácii s rifampicínom proti niektorým kmeňom Staphylococcus aureus, vhodné je predchádzajúce testovanie na synergický účinok.

Kvôli izolácii a identifikácii mikroorganizmu spôsobujúceho infekciu a na stanovenie jeho citlivosti na vankomycín sa majú odobrať vzorky pre bakteriálnu kultiváciu.


Hraničné hodnoty


Hraničné hodnoty minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) stanovené Európskym výborom pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST) pre Staphylococcus sp. a Streptococcus sp. sú: citlivé ≤ 2 mg/l a rezistentné > 2 mg/l, pre Enterococcus sp. sú: citlivé ≤ 4 mg/l a rezistentné > 4 mg/l a pre tie, ktoré sa nevzťahujú na druh sú: citlivé ≤ 2 mg/l a rezistentné > 4 mg/l.


Citlivosť

Výskyt získanej rezistencie môže kolísať v závislosti od geografickej polohy a času pre vybrané druhy a pri liečbe závažných infekcií sú obzvlášť potrebné lokálne informácie o rezistencii. Ak je lokálny výskyt rezistencie taký, že prospešnosť liečiva je prinajmenšom u niektorých typov infekcií sporná, je potrebné sa poradiť s odborníkom.


Vankomycín má úzke spektrum účinku:

Najčastejšie citlivé druhy

Staphylococcus sp.
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus sp.
Corynebacterium sp.

Enterococcus spp.

Druhy, u ktorých získaná rezistencia môže spôsobiť problémy

Enterococcus faecium

V podstate rezistentné mikroorganizmy

Gramnegatívne baktérie, mykobaktérie, huby


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


 • Distribúcia: Po intravenóznom podaní sa vankomycín distribuuje takmer do všetkých tkanív a preniká do pleurálnej, perikardiálnej, ascitickej a synoviálnej tekutiny ako aj srdcového svalu a srdcových chlopní. Dosahujú sa porovnateľne vysoké koncentrácie ako v krvnej plazme. Údaje o koncentráciách vankomycínu v kosti (špongiózna, kompaktná) sa veľmi odlišujú. Zdanlivý distribučný objem v rovnovážnom stave sa udáva ako 0,43 (až do 0,9) l/kg. Ak meningy nie sú postihnuté zápalom, vankomycín prestupuje hemoencefalickou bariérou len v malom množstve.

Vankomycín je viazaný na plazmatické bielkoviny v 30 – 55 % a niekedy aj viac.

 • Eliminácia: Vankomycín sa metabolizuje len v malom rozsahu. Po parenterálnom podaní sa vylučuje takmer úplne vo forme mikrobiálne účinného liečiva (približne 75 – 90 % počas 24 hodín) prostredníctvom glomerulárnej filtrácie v obličkách. Vylučovanie do žlče nie je signifikantné (menej ako 5 % dávky).


U pacientov s fyziologickou funkciou obličiek je polčas v sére približne 4 – 6 (5 – 11) hodín, u detí 2,2 – 3 hodiny. Pri poškodenej funkcii obličiek môže byť polčas vankomycínu výrazne predĺžený (až do 7,5 dní). V takýchto prípadoch je vzhľadom na ototoxicitu liečby vankomycínom indikované monitorovanie koncentrácií v plazme.


Priemerné koncentrácie v plazme po i.v. infúznom podaní 1000 mg vankomycínu počas viac ako 60 minút boli približne 63 mg/l na konci infúzie, približne 23 mg/l po 2 hodinách a približne 8 mg/l po 11 hodinách.


Klírens vankomycínu v plazme úzko koreluje s rýchlosťou glomerulárnej filtrácie.


Celkový systémový a renálny klírens vankomycínu môže byť u starších pacientov znížený.


Ako dokazujú štúdie u anefrických pacientov, metabolický klírens sa zdá byť veľmi nízky.

Doposiaľ neboli u ľudí identifikované metabolity vankomycínu.


Ak sa vankomycín podáva počas peritoneálnej dialýzy itraperitoneálnou cestou, približne 60 % dosahuje systémovú cirkuláciu počas 6 hodín. Po i.p. podaní 30 mg/kg telesnej hmotnosti sa v sére dosahujú hladiny približne 10 mg/l.


Vysoko polárny vankomycín sa v prípade perorálneho použitia prakticky neabsorbuje. Po perorálnom podaní sa v aktívnej forme objavuje v stolici, preto je vhodným chemoterapeutikom pri pseudomembranóznej a stafylokokovej kolitíde.


Vankomycín ľahko preniká placentou a distribuuje sa do pupočníkovej krvi.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Obmedzené údaje o mutagénnych účinkoch ukazujú negatívne výsledky, dlhodobé štúdie na zvieratách týkajúce sa karcinogénneho potenciálu nie sú k dispozícii. V štúdii zameranej na teratogenitu, v ktorej boli potkanom a králikom podávané dávky približne rovnaké ako dávky u ľudí vypočítané na základe telesného povrchu (mg/m2), neboli pozorované žiadne priame alebo nepriame teratogénne účinky.

Štúdie na zvieratách týkajúce sa používania počas perinatálneho/postnatálneho obdobia a týkajúce sa účinkov na fertilitu nie sú dostupné.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Žiadne.


6.2 Inkompatibility


Roztok vankomycínu má nízku hodnotu pH. V prípade zmiešania s inými liečivami môže táto hodnota spôsobiť fyzikálnu alebo chemickú nestabilitu. Preto pred použitím sa má každý parenterálny roztok vizuálne skontrolovať na prítomnosť precipitátov alebo zafarbenia.


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


Kombinovaná liečba

V prípade kombinovanej liečby vankomycínom s inými antibiotikami/chemoterapeutikami sa majú lieky podávať separátne.


Ako fyzikálne inkompatibilné sa prejavili zmesi roztokov vankomycínu a beta-laktámových antibiotík. Pravdepodobnosť vzniku precipitátov narastá so zvyšujúcou sa koncentráciou vankomycínu. Odporúča sa dostatočne prepláchnuť intravenózne linky pred podaním týchto antibiotík. Odporúča sa tiež zriediť roztok vankomycínu na 5 mg/l alebo menej.


6.3 Čas použiteľnosti


Prášok:

2 roky


Pripravený roztok:

Chemická a fyzikálna stabilita bola preukázaná počas 24 hodín pri 25°C a 96 hodín pri 2 – 8°C.


Ďalej riedené roztoky:

Infúzne roztoky, ktoré sú zriedené na 5 mg/ml 5 % glukózou na injekciu alebo 0,9 % chloridom sodným na injekciu sú v chladničke (2°C – 8°C) chemicky a fyzikálne stabilné počas 48 hodín alebo 24 hodín pri 25°C.

Infúzne roztoky, ktoré sú zriedené na 5 mg/l 5 % glukózou na injekciu + 0,9 % chloridom sodným na injekciu sú v chladničke (2°C – 8°C) chemicky a fyzikálne stabilné počas 48 hodín alebo 24 hodín pri 25°C.


Pokiaľ príprava a zriedenie neboli vykonané za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok, z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť ihneď.

Ak sa ihneď nepoužije, za dobu uchovávania a podmienky počas použitia je zodpovedný používateľ.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Prášok:

Uchovávajte pri teplote do 25 C.


Podmienky na uchovávanie pripraveného a zriedeného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


EDICIN 0,5 g prášok na infúzny roztok: 15 ml injekčná liekovka z bezfarebného skla typu I s brómbutylovým uzáverom a hliníkovým/plastovým vyklápacím viečkom.


EDICIN 1 g prášok na infúzny roztok: 25 ml injekčná liekovka z bezfarebného skla typu I s brómbutylovým uzáverom a hliníkovým a plastovým vyklápacím viečkom.


Veľkosť balenia: 1, 5, 10 a 100 injekčných liekoviek.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Tento liek sa musí pripraviť a výsledná koncentrácia sa pred použitím musí zriediť.


Príprava roztoku:

Rozpustite EDICIN 0,5 g prášok na infúzny roztok v 10 ml sterilnej vody na injekciu.

Rozpustite EDICIN 1 g prášok na infúzny roztok v 20 ml sterilnej vody na injekciu.

1 ml pripraveného roztoku obsahuje 50 mg vankomycínu.


Vzhľad pripraveného roztoku

Po príprave je roztok číry a bezfarebný až jemne žltohnedý bez viditeľných častíc.


Podmienky na uchovávanie pripraveného lieku, pozri časť 6.3.


Príprava konečného zriedeného infúzneho roztoku

Pripravené roztoky obsahujúce 50 mg vankomycínu v 1 ml sa majú ďalej zriediť.

Vhodné rozpúšťadlá na riedenie sú:

5 % glukóza na injekciu alebo

0,9 % chlorid sodný na injekciu alebo

5 % glukóza na injekciu s 0,9 % chloridom sodným na injekciu.


Intermitentná infúzia:

Pripravený roztok obsahujúci 500 mg vankomycínu (50 mg/ml) sa musí zriediť s ďalšími minimálne 100 ml rozpúšťadla na riedenie (na 5 mg/ml).

Pripravený roztok obsahujúci 1000 mg vankomycínu (50 mg/ml) sa musí zriediť s ďalšími minimálne 200 ml rozpúšťadla na riedenie (na 5 mg/ml).

Koncentrácia vankomycínu v infúznom roztoku nesmie prekročiť 5 mg/ml.

Požadovaná dávka sa má podávať pomalou intravenóznou aplikáciou rýchlosťou nie viac ako 10 mg/minútu, počas minimálne 60 minút alebo dlhšie.


Pokračujúca infúzia:

Táto sa má použiť len vtedy, ak liečba intermitentnou infúziou nie je možná. Zrieďte 1000 až 2000 mg rozpusteného vankomycínu v dostatočnom množstve vyššie uvedeného vhodného rozpúšťadla na riedenie a podajte vo forme kvapkovej infúzie, takže pacientovi sa podá predpísaná denná dávka počas 24 hodín.


Vzhľad zriedeného roztoku

Po zriedení je roztok číry a bezfarebný bez viditeľných častíc.


Podmienky na uchovávanie zriedeného lieku, pozri časť 6.3.


Pred podaním sa majú pripravené a zriedené roztoky vizuálne skontrolovať na prítomnosť častíc a zmenu zafarbenia. Použiť sa má len číry a bezfarebný roztok bez prítomnosti častíc.


Likvidácia

Liekovky sú len na jednorazové použitie. Nepoužitý liek sa musí zlikvidovať.

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57, 1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


EDICIN 0,5 g prášok na infúzny roztok 15/0869/09-S

EDICIN 1 g prášok na infúzny roztok 15/0870/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 26. januára 2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


05/2015


12

EDICIN 1 g prášok na infúzny roztok