+ ipil.sk

EfloranPríbalový leták

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev.č. 2192/2002

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č. 2193/2002


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Efloran

tablety

metronidazol 400 mg


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.V tejto písomnej informácii pre používateľov:

1. Čo je Efloran a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Efloran

3. Ako užívať Efloran

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Efloran

6. Ďalšie informácie1. ČO JE EFLORAN A NA ČO SA POUŽÍVA


Metronidazol je protimikrobiálne liečivo zo skupiny nitroimidazolov, ktoré účinkuje najmä proti anaeróbnym gram-negatívnym a gram-pozitívnym baktériám (Bacteroidesspp., Clostridiumspp., Eubacteriumspp., Peptococcusspp., Peptostreptococcusspp. a iným anaeróbom citlivým na metronidazol).

Lieči tiež niektoré parazitárne ochorenia (má výrazný účinok na trichomonády a lamblie).

Efloran sa používa na liečbu gynekologických a niektorých brušných infekcií,infekcií dýchacieho traktu, infekcií kostí a spojivového tkaniva, kože a mäkkých tkanív, ďasien, infekcií centrálneho nervového systému, infekcií krvi (bakteriémia, sepsa) a zápalov srdcových chlopní (bakteriálna endokarditída). Používa sa na liečbu zápalových ochorení čriev (enterokolitída), zápalov pošvy (bakteriálna vaginitída) a črevných a mimočrevných infekcií spôsobených parazitmi (amebiáza, lambliáza a trichomoniáza). Tiež sa používa na prevenciu infekcií pri gynekologických operáciách a operáciách tráviaceho traktu a na eradikáciu baktérie Helicobacter pylori.


2. SKÔR AKO UŽIJETE EFLORAN


Neužívajte Efloran

 • keď ste alergický (precitlivený) na metronidazol alebo na niektorú z ďalších zložiek Efloranu 400 mg alebo na iné lieky s podobnou chemickou štruktúrou (nitroimidazoly);

 • počas prvých troch mesiacov tehotenstva;


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Efloranu

 • ak máte závažné ochorenie pečene, pretože pre pomalý metabolizmus sa zvyšuje koncentrácia metronidazolu a jeho metabolitov v plazme;

 • ak máte chronické ochorenie obličiek, pretože pre spomalené vylučovanie metronidazolu sa musí dávka znížiť na polovicu;

 • keď máte nedostatočnú tvorbu kostnej drene alebo ochorenie centrálneho nervového systému.

Efloranu sa majú vyhýbať pacienti s poruchou metabolizmu krvných pigmentov (porfýria).

Zvláštna opatrnosť je nutná u starších pacientov.

Pri dlhodobej liečbe metronidazolom (viac ako 10 dní), sa musí kontrolovať krvný obraz a funkcie pečene.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak sa Efloran užíva s určitými inými liekmi, tieto môžu navzájom interagovať a ich učinky sa môžu zvýšiť alebo znížiť. Predtým, ako začnete užívať Efloran, povedzte vášmu lekárovi ak užívate nejaký z nasledujúcich liekov:

 • lieky proti krvnej zrážanlivosti (warfarín a iné antikoagulanciá),

 • lieky na liečbu epilepsie (fenytoín a barbituráty),

 • lieky na liečbu psychických ochorení (lítium),

 • lieky na liečbu žalúdkových vredov (cimetidín).

Taktiež je zakázané súčasné užívanie metronidazolu a liekov na liečbu alkoholizmu (disulfiram) pre možný rozvoj psychických ochorení (akútne psychózy). 2 týždne po ukončení liečby disulfiramom nesmiete metronidazol užívať.


Užívanie Efloranu s jedlom a nápojmi

Pri súčasnom požívaní alkoholu sa môže objaviť nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha, bolesti hlavy a/alebo reakcia podobná antabusovému syndrómu a preto, kým užívate metronidazol a najmenej tri dni po ukončení liečby, nepite alkohol.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

V prvom trimestri tehotenstva nesmiete Efloran užívať. Neskôr Vám ho lekár môže predpísať iba ak očakávaný úžitok prevýši možné riziko.

Liek sa vylučuje materským mliekom, preto nesmiete počas liečby dojčiť.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, najmä ak sa užíva spolu s alkoholom.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Efloranu 400 mg

Efloran 400 mg obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že netolerujete niektoré cukry, obráťte sa na svojho lekára pred tým ako začnete liek užívať.


3. AKO UŽÍVAŤ EFLORAN


Vždy užívajte Efloran presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Liečba anaeróbnych infekcií sa zvyčajne začína intravenóznou infúziou. Akonáhle je to možné, má liečba pokračovať tabletami. Dávka pre dospelých je jedna 400 mg tableta 3 razy denne. Liečba trvá 7 dní. Ak je to potrebné a v závislosti od druhu infekcie (indikácie) môže liečba trvať aj dlhšie.

Pre deti mladšie ako 12 rokov je dávka 7,5 mg/kg telesnej hmotnosti 3 razy denne.

Na liečbu enterokolitídy (spôsobenej baktériou Clostridium difficile) sa odporúča 1 tableta 400 mg 3 razy denne po dobu 10 dní.

Bakteriálna vaginóza sa lieči jednotlivou dávkou 2 g metronidazolu alebo jednou 400 mg tabletou dva razy denne po dobu 7 dní. Súčasná liečba partnera nie je potrebná.

Na eradikáciu baktérie Helicobacter pylori, sa užíva jedna 400 mg tableta metronidazolu dva razy denne po dobu 7 dní spolu s inými liekmi, ktoré vám predpíše lekár.

Trichomoniáza sa lieči jednotlivou jednorazovou dávkou 2 g metronidazolu, alebo jednotlivou dávkou 2 g metronidazolu rozdelenej na 2 dávky: 2 tablety ráno a 3 tablety večer. Je potrebné, aby sa preliečil aj partner.

Pri liečbe lambliázy je dávka pre dospelých 1 tableta po 400 mg metronidazolu 2 razy denne po dobu 5 dní. Deťom sa podáva 25 až 35 mg metronidazolu/kg telesnej hmotnosti denne v 2 rozdelených dávkach po dobu 5 dní.

Črevné formy amebiázy sa liečia dávkou 800 mg metronidazolu (2 tablety) každých 8 hodín po dobu 5 dní. Deťom sa podáva 35 až 50 mg metronidazolu/kg telesnej hmotnosti denne v 3 rozdelených dávkach po dobu 5 dní. Abscesy pečene a iné mimočrevné formy amebiázy sa liečia rovnakou dávkou po dobu 7 až 10 dní.

Pri zápaloch ďasien s prítomnosťou vredov (ulceratívna gingivitída) dospelí užívajú ½ tablety 3 razy denne. Liečba trvá 3 až 5 dní.


Ak máte pocit, že účinok lieku je príliš silný alebo slabý, povedzte to lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užijete viac Efloranu ako máte

Príznaky predávkovania zahŕňajú predovšetkým nevoľnosť, vracanie a závrat. V závažnejších prípadoch tiež poruchy pohybu spôsobené nekoordinovanými pohybmi svalov (ataxia), necitlivosť a tŕpnutie (parestézia) a kŕče.

Váš lekár rozhoduje o veľkosti dávky a dĺžke liečby. Ak sa objavia príznaky predávkovania a alebo máte podozrenie, že ste dostali vyššiu dávku lieku ako ste mali, poraďte sa so svojim lekárom, ktorý zabezpečí adekvátnu liečbu alebo zníži dávku.


Ak zabudnete užiť Efloran

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili tú vynechanú.


Ak prestanete užívať Efloran

Nerozhodnite sa svojvoľne prerušiť liečbu, môže to byť nebezpečné. Aj keď sa cítite lepšie, infekcia môže byť stále prítomná. Ak prerušíte liečbu priskoro, infekcia môže opätovne vzplanúť.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Efloran môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky sú zriedkavé. Možné vedľajšie účinky zahŕňajú precitlivenostné reakcie (vyrážka, žihľavka, anafylaktická reakcia, angioedém), zažívacie ťažkosti (nevoľnosť, bolesti brucha, kovová chuť, nechutenstvo, veľmi zriedkavo vracanie, hnačka alebo pankreatitída), prechodné zníženie počtu bielych krviniek (neutropénia), tmavý alebo červenohnedo sfarbený moč, pálenie močovej rúry a pošvy. Z času na čas sa môžu objaviť bolesti hlavy závraty, točenie hlavy, zvýšená telesná teplota, pocit sucha v ústach, kandidóza úst a pošvy. Počas liečby sa taktiež pozorovala porucha funkcie pečene, porucha funkcie nervov (periférna neuropatia), nadmerné zväčšenie jednej alebo obidvoch prsných žliaz u mužov (gynekomastia), zvláštny druh precitlivenostnej reakcie (Herxheimerova reakcia) a zmeny elektrickej aktivity na srdci (EKG).

V prípade výskytu nežiaducich účinkov centrálneho nervového systému, ako sú kŕče, dezorientácia, rozrušenie, poruchy koordinácie pohybov (ataxia) a podobne, sa má liečba okamžite prerušiť.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ EFLORAN


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Dátum exspirácie

Nepoužívajte Efloran po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Efloran 400 mg obsahuje


- Liečivo je metronidazol. Každá tableta obsahuje 400 mg metronidazolu.

- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, povidón, magnéziumstearát, mastenec a sodná soľ karboxymetylškrobu A.


Ako vyzerá Efloran 400 mg a obsah balenia

Efloran 400 mg sú okrúhle, slabo bikonvexné, biele až slabo žltkasté tablety s deliacou ryhou na jednej strane.


Obsah balenia:10 alebo 100 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Slovensko organizačná zložka, Moyzesova 4, 811 05 Bratislava, krka.slovakia@krka.biz


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v marci 2008.4Efloran

Súhrn údajov o lieku

Príloha č 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev.č. 2192/2002

Príloha č 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č. 2193/2002


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Efloran


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 400 mg metronidazolu.Pomocné látky: laktóza (86,45 mg).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.

Vzhľad lieku: Okrúhle, slabo bikonvexné, biele až slabo žltkasté tablety s deliacou ryhou na jednej strane.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Anaeróbne bakteriálne infekcie (gynekologické a brušné infekcie, infekcie centrálneho nervového systému, bakteriémia, sepsa, endokarditída, infekcie kostí, spojiva, kože a mäkkých tkanív, infekcie ďasien a dýchacieho traktu) spôsobené Bacteroides spp., Clostridium spp., Eubacterium spp., Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp. a iné anaeróby, citlivé na metronidazol.

 • Enterokolitída spôsobená baktériou Clostridium difficile

 • Bakteriálna vaginitída.

 • Profylaxia pred chirurgickou intervenciou tráviaceho a pohlavného systému.

 • Eradikácia Helicobacter pylori.

 • Liečba črevnej a mimočrevnej formy amebiázy a infekcií spôsobených Giardia lamblia a Trichomonas vaginalis.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liečba anaeróbej infekcie

Liečba sa zvyčajne začína pomalou prerušovanou alebo kontinuálnou intravenóznou infúziou. Hneď ako je to možné by mala liečba pokračovať tabletami. Zvyčajná perorálna dávka pre dospelých je 400 mg trikrát denne. Liečba trvá 7 dní. Ak je to potrebné a v závislosti od indikácií sa liečba môže predĺžiť. Dávka pre deti do 12 rokov je 7,5 mg/kg telesnej hmotnosti trikrát denne.

Na liečbuenterokolitídy spôsobenej Clostridium difficilesa odporúča perorálnou dávkou 400 mg trikrát denne po dobu 10 dní.

Bakteriálna vaginitídasa lieči jednou dávkou 2 g metronidazolu alebo 400 mg dvakrát denne po dobu 7 dní. Súčasná liečba partnera nie je potrebná.

Na eradikáciu Helicobacter pylorimá pacient užívať 400 mg metronidazolu dvakrát denne po dobu 7 dní v kombinácii s ďalšími predpísanými liekmi.

Trichomoniázysa liečia jednou dávkou 2g metronidazolu alebo rozdelením jedinej dávky (2 g metronidazolu) na dve dávky – 2 tablety ráno a tri tablety večer. Potrebná je súčasná liečba partnera.

Lambliázadospelýchsa lieči dávkou 400 mg metronidazolu dvakrát denne po dobu 5 dní; deťomsa podáva 25 – 35 mg metronidazolu/kg telesnej váhy denne, rozdelené do dvoch dávok po dobu 5 dní.

Intestinálna forma amebiázysa u dospelýchlieči dávkou 800 mg metronidazolu každých 8 hodín po dobu 5 dní. Deťomsa má podávať 35 – 50 mg metronidazolu/kg telesnej váhy denne, rozdelené do troch dávok po dobu 5 dní. Hepatálne abscesya ostatné mimočrevné formy amebiázysa liečia rovnakou dávkou po dobu 7 až 10 dní.

Pri ulceróznej gingivitídemajú dospelí užívať 200 mg (1/2 tablety) trikrát denne a liečba má trvať 3 až 5 dní.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na metronidazol alebo liečivá podobného chemického zloženia (nitroimidazoly) alebo na niektorú z pomocných látok.

Prvý trimester gravidity.

Dojčenie.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacienti so závažnými ochoreniami pečene musia užívať metronidazol s opatrnosťou, pretože spomalený metabolizmus môže mať za následok nárast koncentrácie metronidazolu a jeho metabolitov v plazme. Opatrnosť je potrebná aj u pacientov s obličkovým zlyhaním, pretože je u nich spomalené vylučovanie metronidazolu. U týchto pacientov sa musí dávka znížiť na polovicu.

Metronidazol sa musí podávať s veľkou opatrnosťou u pacientov s nedostatočnou tvorbou kostnej drene a ochoreniami centrálneho nervového systému a u starších pacientov. Užívaniu metronidazolu sa majú vyhnúť aj pacienti s porfýriou.

Pri predĺženej liečbe metronidazolom (viac ako 10 dní), sa musí kontrolovať krvný obraz a funkcie pečene.

Počas liečby a najmenej tri dni po liečbe metronidazolom nesmie pacient piť alkoholické nápoje, pretože sa môže objaviť antabusu-podobná reakcia.

Nakoľko sa v literatúre objavili možné karcinogénne účinky aktívnej zložky lieku, neodporúča sa dlhodobá liečba metronidazolom.


Dôležité informácie o niektorých pomocných látkach Efloranu 400 mg

Efloran obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskym deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorbcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Metronidazol potencuje účinok warfarínu a ďalších kumarínových anikoagulancií, preto dávka týchto liekov sa musí adekvátne znížiť, počas spoločnej liečby.

Fenytoín a barbituráty znižujú účinnosť metronidazolu; účinok fenytoínu a barbiturátov sa môže zvýšiť.

Ak sa užíva súčasne metronidazol a lítium, zvýši sa neurotoxicita lítia.

Cimetidín predlžuje polčas vylučovania metronidazolu.

Súčasná liečba metronidazolom a disulfiramom je zakázaná pre možnosť vyvolania akútnej psychózy. Pacienti nesmú užívať metronidazol do dvoch týždňov po liečbe disulfiramom.


4.6 Gravidita a laktácia


Tento liek je kontraindikovaný v prvom trimestri gravidity, neskôr sa môže užívať len ak prospech liečby pre matku prevýši riziko pre plod.

Dojčenie sa má počas liečby metronidazolom prerušiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Efloran môže mať mierny až stredne výrazný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, najmä ak pacient v priebehu liečby pije alkohol.

Lekár a lekárnik o tom má pacienta informovať.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť počas liečby Efloranom sú podľa frekvencie výskytu klasifikované do nasledovných skupín:

 • veľmi časté (1/10),

 • časté (1/100 až <1/10),

 • menej časté (1/1 000 až <1/100),

 • zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000),

 • veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Výskyt nežiaducich účinkov uvedený podľa jednotlivých orgánových systémov:


Poruchy nervového systému

 • Menej časté: bolesť hlavy, závrat, vertigo, zvýšená telesná teplota, pocit sucha v ústach.

 • Zriedkavé: periferálna neuropatia.

Ak sa vyskytnú nežiaduce účinky na CNS, ako napr. kŕče, dezorientácia, agitovanosť, porucha chôdze a pod., pacient má okamžite prerušiť liečbu a informovať lekára.

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

 • Zriedkavé: nevoľnosť, abdominálna bolesť, kovová chuť v ústach, anorexia.

 • Veľmi zriedkavé: vracanie, hnačka, pankreatitída.

Poruchy imunitného systému

 • Zriedkavé: precitlivenostné reakcie (vyrážka, žihľavka, anafylaktická reakcia, angioedém), Herxheimerová reakcia.

Infekcie a nákazy

 • Menej časté: kandidóza úst a vaginálna kandidóza.

Poruchy obličiek a močovej sústavy

 • Zriedkavé: tmavé alebo červeno-hnedé sfarbenie moču, pocity pálenia v močovej rúre a pošve.

Ochorenia pečene a žlčových ciest

 • Zriedkavé: porucha funkcie pečene.

Cievne poruchy

 • Zriedkavé: tromboflebitída.

Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti

 • Zriedkavé: zmeny EKG.

Ochorenia krvi a lymfatického systému

 • Zriedkavé: prechodná neutropénia.

Ochorenia reprodukčného systému a prsníkov

 • Zriedkavé: gynekomastia.


Ak sa vyskytnú závažné nežiaduce účinky, liečbu treba prerušiť.


4.9 Predávkovanie


V prípade predávkovania sa vyskytnú najmä nevoľnosť, vracanie a závrat, v ťažších prípadoch aj poruchy chôdze, tŕpnutia a kŕče.

Nejestvuje špecifická protilátka. Liečba je symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: chemoterapeutikum

ATC kód: J01XD01 (imidazolové prípravky, metronidazol)


Metronidazol je syntetická antimikrobiálne účinná látka zo skupiny nitroimidazolov, ktorá účinkuje najmä proti bežným anaeróbnym mikroorganizmom – gram-negatívnym a gram-pozitívnym baktériám.

Lieči tiež niektoré parazitárne infekcie; má silný trichomonacídny a lambliacídny účinok.

Metronidazol účinkuje v niekoľkých fázach: vniká do bakteriálnej bunky, kde dochádza k redukucii nitro skupiny v polohe 5 a následnej transformácii na krátkodobo existujúci aktívny metabolit alebo voľné radikály s inhibičným alebo letálnym účinkom na bakteriálnu DNA a iné makromolekuly. Cytotoxické metabolity sa potom rozložia na netoxické a inaktívne konečné metabolity.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom užití sa metronidazol rýchlo a takmer úplne vstrebáva. Maximálne sérové koncentrácie sú po intravenóznej a perorálnej aplikácii podobné. Biologická dostupnosť je v rozmedzí od 90 do 100%. Biologický polčas účinnej látky je 8 hodín.

Distribúcia

Pre veľký distribučný objem, dosahujúci 80% telesnej hmotnosti, účinná látka dobre preniká do tkanív, orgánov a telesných tekutín. Po 4 až 6 hodinách dosahuje koncentrácia metronidazolu v tkanivách a likvore od 80 do 90% sérovej koncentrácie.

Slabo sa viaže na plazmatické bielkoviny, najviac 20%.

Metabolizmus

Metronidazol sa metabolizuje najmä v pečeni. Vznikajú predovšetkým oxidatívne metabolity a vylučujú sa najmä močom ako konjugáty s kyselinou glukurónovou (glukuronidy). Pre-systémový metabolizmus účinnej látky je zanedbateľný. Metabolizmus u pacientov s poškodením pečene je spomalený. U pacientov s poškodenou funkciou obličiek sa môžu metabolity akumulovať.

Eliminácia

Nemetabolizovaný metronidazol sa vylučuje predovšetkým v moči. Metabolity, ktoré vznikajú počas metabolizmu v pečeni sa vylučujú tiež v moči vo forme glukuronidov.

6 až 15% podanej dávky sa vylučuje stolicou.

Metronidazol a jeho metabolity sa rýchlo eliminujú hemodialýzou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxikologické štúdie ukázali u laboratórnych zvierat nízku akútnu toxicitu metronidazolu. Po perorálnom podaní účinnej látky dosiahli hladiny LD503 000 mg/kg telesnej hmotnosti u myší a potkanov. Po intravenóznom podaní boli hladiny LD50u myší vyššie ako 100 mg/kg telesnej hmotnosti a u potkanov vyššie ako 250 mg/kg telesnej hmotnosti.

Toxikologické štúdie po predĺženom podávaní poukázali na druhové rozdiely u laboratórnych zvierat. Ukázalo sa, že cieľovými orgánmi toxického poškodenia sú orgány tráviaceho a nervového systému. Metronidazol spôsobuje reverzibilnú inhibíciu spermatogenézy, ale nemá teratogénny alebo fetotoxický účinok.

V niekoľkých in vitroštúdiách preukázal metronidazol mutagénny účinok, ktorý ale nebol potvrdený v in vivoštúdiách. Karcinogénny účinok metronidazolu je, na základe údajov z literatúry, rozdielny u rôznych druhov laboratórnych zvierat. Odhaduje sa, že mutagénny účinok metronidazolu je výsledkom pôsobenia aktívneho metabolitu na DNA.

Účinky v predklinických štúdiách boli pozorované iba pri expozíciách dávkami, ktoré výrazne presahovali maximálne expozície u ľudí, čo naznačuje, že majú pre klinickú prax len malý význam.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, povidón, magnéziumstearát, mastenec, sodná soľ karboxymetylškrobu A.


6.2 Inkompatibility


Nie sú.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávať pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Liekovka z hnedého skla, plastový uzáver, papierová škatuľka s písomnou informáciou pre používateľov.


Obsah balenia: 10 alebo 100 tabliet.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu <a iné zaobchádzanie s liekom>


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


42/0830/92-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


18.12.1992 /


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 20085Efloran