+ ipil.sk

EFRACEAPríbalový leták


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


EFRACEA

tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním


doxycyklín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je EFRACEA a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete liek EFRACEA

3. Ako užívať liek EFRACEA

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať EFRACEA

6. Ďalšie informácie1. ČO JE EFRACEA A NA ČO SA POUŽÍVA


EFRACEAje liek pre použitie u dospelých na zmiernenie vyrážok alebo červených hrčiek na tvári, ktorých príčinou je ochorenie nazývané rozacea.


2. SKÔR AKO UŽIJETE LIEK EFRACEA


Neužívajte liek EFRACEA

 • keď ste alergický (precitlivený) na ktorýkoľvek liek zo skupiny tetracyklínov vrátane doxycyklínu alebo minocyklínu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku EFRACEA (pozri časť 6)

 • keď ste tehotná, EFRACEA sa nesmie užívať od 4. mesiaca tehotenstva, pretože môže uškodiť plodu. Ak počas užívania lieku EFRACEA máte podozrenie alebo zistíte, že ste tehotná, okamžite kontaktujte svojho lekára

 • v kombinácii s retinoidmi (lieky používané na liečbu určitých ochorení kože ako je ťažké akné)

 • podávané perorálne (ústami) (pozri časť Užívanie iných liekov)

 • keď máte ochorenie spôsobujúce neprítomnosť kyseliny v žalúdku (achlórhydria) alebo ak ste

podstúpili chirurgický zákrok hornej časti čreva (nazývaného dvanástnik).


EFRACEA sa nesmie podávať dojčatám a deťom do 12 rokov, pretože môže spôsobiť trvalé zafarbenie zubov alebo problémy pri raste zubov.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku EFRACEA

Informujte svojho lekára

- ak máte ochorenie pečene

- ak ste v minulosti mali sklon k premnoženiu baktérie rodu Candidaalebo v súčasnosti trpíte

kvasinkovou alebo plesňovou infekciu v ústach alebo v pošve

- ak trpíte ochorením svalov, ktoré sa nazýva myasténia grávis

- ak trpíte zápalom hrubého čreva

- ak trpíte podráždením alebo vredmi pažeráka

- ak máte typ rozacey, ktorý postihuje oči

- ak vystavujete Vašu pokožku silnému slnečnému žiareniu alebo umelému slnečnému žiareniu, pretože u niektorých ľudí užívajúcich doxycyklín sa môže vyskytnúť závažnejšie popáleniny spôsobené slnkom. Na zníženie rizika popálením spôsobených slnkom musíte zvážiť používanie opaľovacieho krému a ak dôjde k popáleniu pokožky spôsobeného slnkom, prestaňte užívať liek EFRACEA.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


EFRACEA a niektoré iné lieky nemusia pri súbežnom užívaní účinkovať správne. Svojmu

lekárovi povedzte o liekoch, ktoré užívate alebo plánujete užívať počas užívania lieku EFRACEA.

 • EFRACEA sa nemá užívať súbežne s izotretinoínom kvôli riziku vzniku zvýšeného tlaku v

mozgu. Izotretinoín sa predpisuje pacientom so závažnými prípadmi akné.

 • Neužívajte lieky na pálenie záhy, komplexné vitamínové prípravky alebo iné prípravky, ktoré obsahujú vápnik (napr. mlieko alebo mliečne výrobky a ovocné džúsy s obsahom vápnika), hliník, horčík (vrátane tabliet s obsahom chinaprilu, ktoré sa užívajú na vysoký tlak krvi), železa alebo bizmutu alebo cholestyramín, živočíšne uhlie alebo sukralfát skôr, ako uplynú 2 až 3 hodiny od užitia lieku EFRACEA. Tieto lieky môžu znížiť účinnosť lieku EFRACEA, ak sa užijú v rovnakom čase.

 • Iné lieky na liečbu vredov alebo pálenie záhy môžu taktiež znížiť účinnosť lieku EFRACEA a nesmú sa užívať minimálne 2 hodiny po užití lieku EFRACEA.

 • Ak užívate lieky na riedenie krvi, môže byť potrebné, aby Vám lekár upravil ich dávkovanie.

 • Ak užívate niektoré lieky na cukrovku, môže byť potrebné, aby lekár skontroloval, či nie je potrebné upraviť ich dávkovanie.

 • Existuje možnosť, že liek EFRACEA zníži účinnosť antikoncepcie užívanej ústami, čo môže mať za následok tehotenstvo.

 • EFRACEA môže znížiť účinnosť niektorých antibiotík vrátane penicilínov.

 • Užívanie barbiturátov (lieky na spanie alebo lieky proti bolesti na krátkodobé použitie), rifampicínu (pri tuberkulóze), karbamazepínu (pri epilepsii), difenylhydantoínu a fenytoínu (kŕčov v mozgu), primidónu (proti epileptickým kŕčom) alebo cyklosporínu (pri transplantácii orgánov) môže skrátiť čas, počas ktorého EFRACEA zostáva účinná vo Vašom tele.

- Užívanie lieku EFRACEA s liekom na celkové znecitlivenie metoxyfluránom, môže spôsobiť závažné poškodenie obličiek.


Užívanie lieku EFRACEA s jedlom a nápojmi

Vždy zapíjajte liek EFRACEA dostatočným množstvom vody, aby sa kapsula dostala priamo do žalúdka, pretože sa tým zníži riziko podráždenia alebo vzniku vredu v hrdle alebo v pažeráku.


Nepite mlieko a mliečne výrobky súbežne s liekom EFRACEA, pretože tieto výrobky obsahujú vápnik, ktorý môže znížiť účinnosť lieku EFRACEA. Mliečne výrobky pite alebo jedzte najskôr po 2 až 3 hodinách od užitia dennej dávky lieku EFRACEA.


Tehotenstvo a dojčenie

EFRACEA sa nesmie užívať počas tehotenstva, pretože môže spôsobiť trvalú zmenu farby

zubov u nenarodeného dieťaťa.


EFRACEA sa nesmie užívať dlhodobo u dojčiacich matiek, pretože môže spôsobiť zmenu farby zubov a pomalší rast kostí dojčaťa.


Skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

EFRACEA nemá žiadny alebo len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku EFRACEA

EFRACEA obsahuje cukor (sacharózu). Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


Atrament použitý na potlač kapsuly obsahuje farbivo Allura red AC (E129), ktoré môže spôsobiť alergické reakcie.


3. AKO UŽÍVAŤ LIEK EFRACEA


Vždy užívajte liek EFRACEA presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Máte užívať jednu kapsulu lieku EFRACEA každý deň ráno. Kapsulu prehltnite celú a nežujte ju.


Aby ste zabránili podráždeniu hrdla. liek EFRACEA musíte užiť v sede alebo v stoji a zapiť ho plným pohárom vody.


Ak užijete viac lieku EFRACEA, ako máte

V prípade predávkovania liekom EFRACEA existuje riziko poškodenia pečene, obličiek alebo

pankreasu.


Ak užijete viac kapsúl lieku EFRACEA, ako máte, okamžite sa poraďte so svojím lekárom.


Ak zabudnete užiť liek EFRACEA

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú kapsulu.


Ak prestanete užívať liek EFRACEA

Musíte pokračovať v užívaní lieku EFRACEA dovtedy, kým Vám doktor nepovie, aby ste prestali.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj EFRACEA môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté vedľajšie účinky

Počas liečby liekom EFRACEA sa môžu častejšie vyskytnúť (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100) nasledovné vedľajšie účinky:


 • Zápal nosa a hrdla

 • Zápal prínosových dutín

 • Hubové infekcie

 • Úzkosť

 • Sínusová bolesť hlavy (bolesť hlavy od prínosových dutín)

 • Vysoký alebo zvýšený krvný tlak

 • Hnačka

 • Bolesť v hornej časti brucha

 • Sucho v ústach

 • Bolesť chrbta

 • Bolesť

 • Zmeny v niektorých krvných vyšetreniach (množstvo glukózy v krvi alebo vyšetrenie činnosti pečene).


Vedľajšie účinky neznámej frekvencie (z dostupných údajov).

Počas liečby liekom EFRACEA sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky

 • Zvýšený vnútrolebečný tlak

 • Bolesť hlavy


Zriedkavé vedľajšie účinky

Počas liečby liekmi zo skupiny, do ktorej patrí aj EFRACEA (tetracyklíny), sa zriedkavo môžu vyskytnúť (postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000) nasledujúce vedľajšie účinky:


 • Alergická (hypersenzitívna) reakcia v celom tele*

 • Zmeny v počte alebo type niektorých krvných buniek

 • Zvýšený tlak v mozgu

 • Zápal membrány obklopujúcej srdce

 • Nevoľnosť, vracanie, nechutenstvo

 • Poškodenie pečene

 • Kožné vyrážky alebo žihľavka

 • Nezvyčajná reakcia pokožky na slnko

 • Zvýšená hladina močoviny v krvi


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky

Počas liečby liekmi zo skupiny, do ktorej patrí aj EFRACEA (tetracyklíny), sa veľmi zriedkavo môžu vyskytnúť (postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000) nasledovné vedľajšie účinky:


 • Alergická reakcia spôsobujúca opuch očí, pier alebo jazyka*

 • Kvasinková infekcia v okolí konečníka alebo pohlavných orgánov

 • Poškodenie červených krviniek (hemolytická anémia)

 • Zápal jazyka

 • Ťažkosti s prehĺtaním

 • Zápal čreva

 • Zápal alebo tvorba vredov v pažeráku

 • Zápal pokožky spôsobujúci tvorbu šupín

 • Zhoršenie ochorenia imunitného systému s názvom systémový lupus erythematosus (SLE)


* Okamžite informujte svojho lekára alebo choďte na pohotovosť, ak trpíte vedľajšími účinkami, ako sú opuchnutá tvár, pery, jazyk a hrdlo, ťažkosti s dýchaním, žihľavka alebo svrbenie pokožky a očí, rýchly pulz (palpitácie) a mdloby. Tieto účinky môžu byť príznakmi závažnej alergickej reakcie (precitlivenosti).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ LIEK EFRACEA


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte liek EFRACEA po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšom obale a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo liek EFRACEA obsahuje


 • Liečivo je doxycyklín. Každá kapsula obsahuje 40 mg doxycyklínu (vo forme monohydrátu).

 • Ďalšie zložky sú: hypromelóza, kopolymér kyseliny metakrylovej a etylakrylátu (1:1), trietylcitrát, mastenec, hypromelóza, oxid titaničitý, makrogol 400, žltý oxid železitý, červený oxid železitý, polysorbát 80, cukrové guľôčky (kukuričný škrob, sacharóza).

Kapsuly: želatína, čierny oxid železitý, červený oxid železitý, žltý oxid železitý, oxid titaničitý

Atrament na potlač: šelak, propylénglykol, čierny oxid železitý, indigokarmín, farbivo Allura red AC (E129), briliantová modrá FCF, farbivo D&C žltá číslo 10.


Ako vyzerá liek EFRACEA a obsah balenia


EFRACEA je vo forme tvrdých kapsúl s riadeným uvoľňovaním.

Kapsuly sú béžovej farby s označením „GLD 40“.

Liek EFRACEA je dostupný v baleniach obsahujúcich 56, 28 alebo 14 kapsúl.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Galderma International, 92927 La Défense Cedex, Francúzsko


Výrobca:

Catalent UK Packaging Limited, Lancaster way, Wingates industrial estate, Westhoughton, Bolton, Lancashire BL5 3XX, Veľká Británia


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


CZ, DK, EL, ES, FI, IS, SE, NO - EFRACEA 40 mg modified release hard capsules

BE,DE, AT, LU - ORAYCEA 40 mg modified release hard capsules

HU, FR, NL, UK, IE, IT, PL, PT, SK - EFRACEA 40 mg modified release hard capsules


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v auguste 2012.


5

EFRACEA

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


EFRACEA

tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna kapsula obsahuje 40 mg doxycyklínu (vo forme monohydrátu).


Pomocná látka: Jedna tvrdá kapsula obsahuje 102 – 150 mg sacharózy a 26,6 – 29,4 μg farbiva Allura red AC (E129).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá kapsula s riadeným uvoľňovaním


Béžová kapsula, veľkosť 2, s označením „GLD 40“.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


EFRACEA sa používa na zmiernenie papulopustulárnych lézií u dospelých pacientov s rozaceou na tvári.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí, vrátane starších pacientov:

Perorálne použitie

Denná dávka je 40 mg (1 kapsula). Kapsula sa má užívať ráno s dostatočným množstvom

vody, aby sa znížilo riziko podráždenia pažeráka a tvorby vredov (pozri časť 4.4).


Stav pacientov je potrebné zhodnotiť po 6 týždňoch a v prípade, že sa nepozoruje žiadny účinok, má sa zvážiť zastavenie liečby. V klinických štúdiách boli pacienti liečení 16 týždňov. Po vysadení mali lézie tendenciu opätovne sa objaviť po 4 týždňoch. Preto sa odporúča, aby sa stav pacientov hodnotil po 4 týždňoch od zastavenia liečby.


Porucha činnosti obličiek

U pacientov s poruchou činnosti obličiek nie je potrebná úprava dávkovania.


Porucha činnosti pečene

EFRACEA sa má s opatrnosťou podávať pacientom s poruchou činnosti pečene alebo u tých, ktorí užívajú lieky s možným hepatotoxickým účinkom (pozri časť 4.4).


Deti a dospievajúci

U detí vo veku menej ako 12 rokov je doxycyklín kontraindikovaný (pozri časť 4.3).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo, na iné tetracyklíny alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Dojčatá a deti vo veku menej ako 12 rokov.


Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časť 4.6).


Súbežná liečba perorálnymi retinoidmi (pozri časť 4.5).


Doxycyklín sa nesmie predpisovať pacientom, u ktorých je známe alebo sa predpokladá že trpia achlórhydriou alebo ktorí podstúpili chirurgický zákrok, ktorým sa obchádza alebo odstráni dvanástnik.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


EFRACEA obsahuje doxycyklín v liekovej forme navrhnutej tak, aby sa protizápalové hladiny v plazme pohybovali pod antimikrobiálnou hranicou. EFRACEA sa nesmie používať na liečbu infekcií spôsobených mikroorganizmami, ktoré sú citlivé (alebo u nich existuje podozrenie na citlivosť) na doxycyklín.


Tuhé liekové formy s obsahom tetracyklínov môžu spôsobovať podráždenie alebo tvorbu vredov pažeráka. Aby sa predišlo podráždeniu pažeráka a tvorbe vredov, tento liek sa má užívať s dostatočným množstvom tekutín (vody) (pozri časť 4.2). EFRACEA sa má prehltnúť v vzpriamenej polohe v sede alebo v stoji.


Hoci sa počas klinických štúdií s liekom EFRACEA nezaznamenalo premnoženie oportúnnych mikroorganizmov, ako sú napr. kvasinky, liečba tetracyklínmi vo vyšších dávkach môže mať za následok premnoženie necitlivých mikroorganizmov vrátane plesní. Hoci sa to počas klinických štúdií s liekom EFRACEA nepozorovalo, užívanie tetracyklínov vo vyšších dávkach môže zvýšiť výskyt vaginálnej kandidózy. U pacientov s predispozíciou na nadmerný výskyt kandidózy sa má EFRACEA používať s opatrnosťou. Ak existuje podozrenie na superinfekciu, musia sa vykonať potrebné opatrenia vrátane zváženia prerušiť podávanie lieku EFRACEA.


Liečba vyššími dávkami tetracyklínov je spojená s rastom rezistentných črevných baktérií, ako sú napr. enterokoky a enterobaktérie. Hoci sa to počas klinických štúdií s nízkymi dávkami doxycyklínu (40 mg/deň) nepozorovalo, riziko vzniku rezistencie pri normálnej mikroflóre sa u pacientov liečených liekom EFRACEA nedá vylúčiť.


Hladiny doxycyklínu v krvi pacientov liečených liekom EFRACEA sú nižšie ako u pacientov liečených obvyklými antimikrobiálnymi liekovými formami s obsahom doxycyklínom. Keďže však neexistujú žiadne údaje, ktoré by podporovali bezpečnosť tejto nižšej dávky pri poruchách činnosti pečene, u pacientov s poruchou činnosti pečene alebo tých, ktorí užívajú lieky s možným hepatotoxickým účinkom, má sa EFRACEA podávať s opatrnosťou. Antianabolický účinok tetracyklínov môžu spôsobiť zvýšenie hladiny močoviny (BUN) v krvi. Doterajšie štúdie naznačujú, že k tomu nedochádza pri užívaní doxycyklínu u pacientov s poruchou činnosti obličiek.


Pri liečbe pacientov s myastheniou gravis, u ktorých sa môže vyskytovať riziko zhoršenia zdravotného stavu, sa vyžaduje opatrnosť.


Všetci pacienti, ktorí užívajú doxycyklín vrátane lieku EFRACEA, majú byť poučení, aby sa počas užívania doxycyklínu vyhýbali nadmernému slnečnému svetlu alebo umelému ultrafialovému svetlu a aby prerušili liečbu, ak sa u nich vyskytne fototoxicita (napr. kožná vyrážka a pod.). Má sa zvážiť používanie ochranného krému na opaľovanie. Pri prvých príznakoch fotosenzitivity sa má liečba ukončiť.


Pri súbežnom užívaní antimikrobiálnych liekov s doxycyklínovou liečbou existuje vo všeobecnosti riziko vzniku pseudomembranóznej kolitídy. V prípade výskytu hnačky počas liečby liekom EFRACEA je potrebné zvážiť možnosť vzniku pseudomembranóznej kolitídy a začať s primeranou liečbou. Tá môže zahŕňať vysadenie doxycyklínu a začatie so špecifickou antibiotickou liečbou. Za týchto okolností sa nemajú používať liečivá, ktoré spomaľujú peristaltiku.


EFRACEA sa nesmie používať u pacientov s očnými prejavmi rozacey (očná rozacea a/alebo blefaritída/meibomitída), pretože v tejto populácii sú obmedzené údaje o účinnosti a bezpečnosti. Ak sa tieto prejavy objavia počas liečby, EFRACEA sa má vysadiť a pacient sa má odporučiť k oftalmológovi.


U ľudí môže užívanie tetracyklínov počas rastu zubov spôsobiť trvalé zafarbenie zubov (žlto-sivohnedé). Táto reakcia sa častejšie vyskytuje počas dlhodobého užívania lieku, ale bola pozorovaná aj pri opakovaných krátkodobých liečebných cykloch. Bola tiež hlásená hypoplázia zubnej skloviny. Tak ako pri iných tetracyklínoch, aj doxycyklín tvorí pevný vápenatý komplex vo všetkých tkanivách tvoriacich kostnú hmotu. U predčasne narodených detí bolo pri perorálnom podávaní tetracyklínu v dávkach 25 mg/kg každých 6 hodín pozorované spomalenie rastu fibuly. Preukázalo sa, že táto reakcia je po vysadení lieku reverzibilná.


V prípade závažnej akútnej hypersenzitívnej reakcie (napr. anafylaxie), sa liečba liekom EFRACEA musí okamžite zastaviť a musia sa vykonať obvyklé núdzové opatrenia (napr. podanie antihistaminík, kortikosteroidov, sympatikomimetík a v prípade nevyhnutnosti umelé dýchanie).


Pacienti so zriedkavým dedičnými problémami fruktózovej intolerancie, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo sacharózo-izomaltázovou nedostatočnosťou, nesmú užívať tento liek. Atrament potlače na kapsule obsahuje farbivo Allura red AC (E129), ktoré môže spôsobovať alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Odporúčania týkajúce sa možných interakcií doxycyklínu s inými liekmi uvedené nižšie, sú založené na skúsenostiach s vyššími dávkami, ktoré sa všeobecne používajú v antimikrobiálnych liekových formách s obsahom doxycyklínu a nie s liekom EFRACEA. V súčasnosti však neexistujú dostatočné údaje na ubezpečenie, že interakcie popísané pri vyšších dávkach doxycyklínu sa nevyskytnú pri lieku EFRACEA.


Interakcie ovplyvňujúce doxycyklín:


Vstrebávanie doxycyklínu v tráviacom trakte môže byť spomalené dvoj- alebo trojmocnými iónmi, ako sú napríklad hliník, zinok, vápnik (nachádzajúce sa napr. v mlieku, mliečnych výrobkoch a ovocných džúsoch s obsahom vápnika), horčík (nachádzajúci sa napr. v antacidách) alebo prípravkami s obsahom železa, aktívnym uhlím, cholestyramínom, chelátmi bizmutu a sukralfátom. Preto sa takéto lieky alebo potraviny majú prijímať až po 2 až 3 hodinách po užití doxycyklínu.


Lieky, ktoré zvyšujú pH v žalúdku, môžu znížiť vstrebávanie doxycyklínu a majú sa užívať minimálne 2 hodiny po užití doxycyklínu.


Chinapril môže znížiť vstrebávanie doxycyklínu z dôvodu vysokého obsahu horčíka v tabletách s chinaprilu.


Rifampicín, barbituráty, karbamazepín, difenylhydantoín, primidón, fenytoín a chronické požívanie alkoholu môžu urýchliť rozklad doxycyklínu v dôsledku indukcie enzýmov v pečeni, čím sa zníži jeho biologický polčas. Môže to mať za následok nízke terapeutické koncentrácie doxycyklínu.


Pri súbežnom užívaní cyklosporínu bolo hlásené, že znižuje biologický polčas doxycyklínu.


Interakcie ovplyvňujúce užívanie iných liekov:


Súbežné užívanie, ktoré sa neodporúča:


Keď sa doxycyklín podá krátko pred, počas alebo po užití izotretinoínu, existuje možnosť

potenciácie medzi liekmi, ktorá zapríčiní reverzibilné zvýšenie tlaku vo vnútrolebečnej dutine (zvýšená intrakraniálna hypertenzia). Súbežnému užívaniu sa má preto zabrániť.

Lieky s bakteriostatickým účinkom vrátane doxycyklínu môžu interferovať s baktericídnym účinkom penicilínu a betalaktámových antibiotík. Odporúča sa, aby sa doxycyklín a betalaktámové antibiotiká neužívali súbežne.


Iné interakcie:


Bolo hlásené, že tetracyklíny a metoxyflurán používané v kombinácii majú za následok fatálny toxický účinok na obličky.


Preukázalo sa, že doxycyklín zvyšuje hypoglykemický účinok perorálnych antidiabetík typu sulfonylmočoviny. Ak sa podáva v kombinácii s týmito liekmi, má sa sledovať hladina glukózy v krvi a v prípade potreby sa majú dávky sulfonymočoviny znížiť.


Preukázalo sa, že doxycyklín potláča činnosť protrombínu v plazme, čím zosilňuje účinok antikoagulancií dikumarolového typu. Ak sa podáva v kombinácii s týmito liečivami, je potrebné sledovať parametre koagulácie vrátane INR a v prípade potreby znížiť dávky antikoagulancia. Je potrebné mať na pamäti možnosť zvýšeného rizika výskytu krvácania.


Tetracyklíny užívané súbežne s perorálnymi kontraceptívami mali v niekoľkých prípadoch za následok krvácanie medzi dvoma menštruačnými cyklami alebo graviditu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénny účinok. Používanie tetracyklínov u malého počtu tehotných žien doteraz neodhalilo žiadne špecifické malformácie u ľudí.


Podávanie tetracyklínov počas druhého a tretieho trimestra má za následok trvalú zmenu farby mliečnych zubov dieťaťa. V dôsledku toho je doxycyklín kontraindikovaný počas druhého a tretiehotrimestra gravidity (pozri časť4.3).


Do materského mlieka dojčiacich žien sa vylučujú nízke hladiny tetracyklínov. Dojčiace matky môžu doxycyklín užívať len krátkodobo. Dlhodobé užívanie doxycyklínu môže mať za následok značnú absorpciu u dojčaťa, a preto sa neodporúča v dôsledku teoretického rizika zmeny farby zubov a pomalšieho rastu kostí dojčaťa.


Perorálne podávanie doxycyklínu samcom a samičkám potkana (Sprague-Dawley rats) malo nežiaduci vplyv na fertilitu a reprodukčnú výkonnosť (pozri časť 5.3).

Účinok lieku EFRACEA na fertilitu u človeka nie je známy.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Doxycyklín nemá žiadny alebo má len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


V pilotných placebom kontrolovaných štúdiách s liekom EFRACEA u pacientov s rozaceou, bolo počas 16 týždňov liečených 269 pacientov liekom EFRACEA 40 mg raz denne a 268 pacientov bolo liečených placebom. Nežiaduce účinky postihujúce gastrointestinálny trakt sa celkovo vyskytli vo väčšej miere u pacientov na lieku EFRACEA (13,4 %) ako pri placebe (8,6 %). Najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami u pacientov liečených liekom EFRACEA, t. j. tie ktoré sa vyskytli s frekvenciou3 % pri EFRACEA a s minimálne o 1 % vyššou frekvenciou ako u pacientov pri placebe, boli zápal nosohltana, hnačka a hypertenzia.


V tabuľke uvedenej nižšie sú uvedené nežiaduce účinky lieku EFRACEA z pilotných klinických štúdií, t. j. nežiaduce účinky, ktorých frekvencia u pacientov s liekom EFRACEA bola vyššia ako frekvencia u pacientov s placebom (1 %).

Nežiaduce účinky hlásené pre tetracyklínové antibiotiká ako triedu sú uvedené pod tabuľkou.

Použité kategórie frekvencie sú:


Časté: 1/100 až < 1/10

Menej časté: 1/1000 až < 1/100

Zriedkavé: 1/10 000 až < 1/1 000

Veľmi zriedkavé: < 1/10 000


Nežiaduce účinkyalieku EFRACEA v pilotných placebom kontrolovaných štúdiách rozacey:


Trieda orgánových systémov podľa

MedDRA


Časté:

Frekvencia 1/100 až < 1/10

Infekcie a nákazy

Zápal nosohltana

Zápal prínosových dutín

Mykotické infekcie

Psychické poruchy


Úzkosť

Poruchy nervového systému

Sínusová bolesť hlavy


Poruchy ciev


Hypertenzia

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Hnačka

Bolesť hornej časti brucha

Sucho v ústach


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy, spojivového tkaniva


Bolesť chrbta


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Bolesť

Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zvýšená hladina ASAT

Zvýšený tlak krvi

Zvýšená hladina LDH krvi

Zvýšená hladina glukózy v krvi

a Definované ako nežiaduce reakcie, pre ktoré bola frekvencia u pacientov s liekom EFRACEA vyššia ako u pacientov s placebom (minimálne o 1 %).


Bola hlásená benígna intrakraniálna hypertenzia a bolesť hlavy (neznáme (z dostupných údajov)) zo skúsenosti po uvedení lieku EFRACEA na trh.


Nasledujúce nežiaduce účinky boli pozorované u pacientov, ktorí užívali tetracyklíny:


Infekcie a nákazy:

Veľmi zriedkavé: Anogenitálna kandidóza


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Zriedkavé: Trombocytopénia, neutropénia, eozinofília

Veľmi zriedkavé: Hemolytická anémia


Poruchy imunitného systému:

Zriedkavé: Hypersenzitívne reakcie vrátane anafylaxie

Bola tiež hlásená: Anafylaktoidná purpura


Poruchy endokrinného systému:

Veľmi zriedkavé: Pri dlhodobom užívaní tetracyklínov bolo hlásené hnedo-čierne mikroskopické sfarbenie tkaniva štítnej žľazy. Funkcia štítnej žľazy je fyziologická.


Poruchy nervového systému:

Zriedkavé: Benígna intrakraniálna hypertenzia

Veľmi zriedkavé: Vyklenutá fontanela u dojčiat

Liečba sa má prerušiť, ak objavia príznaky zvýšeného vnútrolebečného tlaku. Po vysadení lieku tieto

stavy rýchlo vymizli.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Zriedkavé: Perikarditída


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Zriedkavé: Nauzea, vracanie, hnačka, anorexia

Veľmi zriedkavé: Glositída, dysfágia, enterokolitída. Zápal pažeráka a vred pažeráka sa najčastejšie hlásili u pacientov, ktorým bola podaná hyklátová soľ vo forme kapsúl. Väčšina týchto pacientov užila liek tesne skôr, ako si pôjdu ľahnúť.


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Zriedkavé: Hepatotoxicita


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Zriedkavé: Makulopapulárne a erytematózne vyrážky, fotosenzitivita pokožky, žihľavka

Veľmi zriedkavé: Exfoliatívna dermatitída, angioneurotický edém


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy, spojivového tkaniva:

Veľmi zriedkavé: Zhoršenie systémového lupus erythematosus


Poruchy obličiek a močovej sústavy:

Zriedkavé: Zvýšená hladina močoviny v krvi


Výskyt nežiaducich účinkov typických pre lieky zo skupiny tetracyklínov je pri liečbe liekom EFRACEA menej pravdepodobný z dôvodu nižšej dávky a relatívne nízkych hladín v plazme. Lekár by však vždy mal mať na pamäti možnosť výskytu nežiaducich udalostí a podľa toho sledovať pacienta.


4.9 Predávkovanie


Symptómy:


Doteraz nebol popísaný žiadny závažný akútny toxický účinok v prípade jednorazového perorálneho podania viacerých terapeutických dávok doxycyklínu. V prípade predávkovania však existuje riziko poškodenia pečeňového parenchýmu a poškodenia obličiek a pankreatitídy.


Liečba:


Zvyčajná dávka lieku EFRACEA je menej ako polovica zvyčajných dávok doxycyklínu používaná na antimikrobiálnu liečbu. Preto by lekári mali mať na pamäti, že v mnohých prípadoch bude mať predávkovanie za následok koncentrácie doxycyklínu v krvi v rámci terapeutického rozsahu pre antimikrobiálnu liečbu, pre ktorú existuje väčšie množstvo údajov podporujúcich bezpečnosť lieku. V týchto prípadoch sa odporúča pozorovanie. V prípade značného predávkovania sa liečba doxycyklínom má okamžite zastaviť a je potrebné vykonať symptomatické opatrenia.


Vstrebávanie nevstrebaného doxycyklínu v čreve sa má minimalizovať podaním antacíd s obsahom solí horčíka alebo vápnika, čím sa vytvoria nevstrebateľné chelátové komplexy s doxycyklínom. Je potrebné zvážiť výplach žalúdka.

Dialýza nemení biologický polčas doxycyklínu v sére, a preto by pri liečbe predávkovania nemala význam.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antibakteriálne látky na systémové použitie, tetracyklíny.

ATC kód: J01AA02.


Mechanizmus účinku: Patofyziológia zápalových lézií rozaceyje čiastočne prejavom procesu sprostredkovaného neutrofilmi. Preukázalo sa, že doxycyklín inhibuje aktivitu neutrofilov a niekoľko prozápalových reakcií vrátane reakcií súvisiacich s fosfolipázou A2, endogénnym oxidom dusnatým a interleukínom-6. Klinický význam týchto zistení nie je známy.


Koncentrácia doxycyklínu v plazme po podaní lieku EFRACEA je značne nižšia ako hladina potrebná pre inhibíciu mikroorganizmov, ktoré často súvisia s bakteriálnymi ochoreniami. Mikrobiologické štúdie in vivovyužívajúce podobné expozície liečivu počas 6 až 18 mesiacov nepreukázali žiadny účinok na dominantnú bakteriálnu flóru odobratú z ústnej dutiny, pokožky, tráviaceho traktu a vagíny. Nedá sa však vylúčiť, že dlhodobé používanie lieku EFRACEA nemôže viesť k rastu rezistentných črevných baktérií, ako sú napr. enterobaktérie a enterokoky, ako aj k zmutovaniu génov pre rezistenciu.


Liek EFRACEA bol hodnotený v pilotných, randomizivaných, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných 16‑týždňových štúdiách u 537 pacientov s rozaceou (10 až 40 papúl a pustúl a 2 uzliny alebo menej). V oboch štúdiách bola priemerná redukcia celkového počtu zápalových lézií značne vyššia v skupine, ktorá užívala liek EFRACEA, než v skupine s placebom.


Priemerná zmena z východiskového bodu po 16 . týždeň v celkovom počte zápalových lézií: 1. štúdia

 1. štúdia

EFRACEA

40 mg
(n = 127)

Placebo


(n = 124)

EFRACEA

40 mg
(n = 142)

Placebo


(n = 144)

Priemerná zmena z východiskového bodu (SD)

-11,8 (9,8)

-5,9 (13,9)

-9,5 (9,6)

-4,3 (11,6)

Priemer medzi medzi skupinami

rozdiel

-5,9

-5.2

(intervaly spoľahlivosti 95 %)

(-8,9; -2,9)

(-7,7; -2,7)

Hodnota pa

0,0001

< 0,0001

a Hodnota p pre rozdiel v liečbe pri zmene z východiskového bodu (ANOVA)


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:


Doxycyklín sa po perorálnom podaní takmer úplne vstrebe. Po perorálnom podaní lieku EFRACEA boli priemerné maximálne koncentrácie v plazme 510 ng/ml po jednej dávke a 600 ng/ml v ustálenom stave (7.deň). Maximálne hladiny plazmy sa spravidla dosahovali po 2 až 3 hodinách od podania. Súbežné podávanie s jedlom bohatým na tuky a proteíny vrátane mliečnych produktov znížilo biologickú dostupnosť (AUC) doxycyklínu z lieku EFRACEA o približne 20 % a znížilo maximálnu hladinu v plazme o 43 %.


Distribúcia, metabolizmus a eliminácia:


Vyše 90 % doxycyklínu sa viaže na plazmatické bielkoviny a má jeho zjavný distribučný objem 50 l. Hlavné metabolické cesty doxycyklínu neboli identifikované, avšak biologický polčas doxycyklínu skracujú induktory enzýmov.


Doxycyklín sa vo forme nezmeneného liečiva vylučuje do moča a stolice. Do 92 hodín je možné detegovať 40 až 60 % podanej dávky a približne 30 % v stolici. Terminálny polčas eliminácie doxycyklínu po podaní lieku EFRACEA bol približne 21 hodín pri jednorazovej dávke a 23 hodín v ustálenom stave.


Farmakokinetika u osobitných populácií pacientov:


U pacientov so závažnou poruchou činnosti obličiek sa biologický polčas doxycyklínu významne nemení. Počas hemodialýzy sa doxycyklín neeliminuje vo veľkom rozsahu.


U pacientov s poruchou činnosti pečene nie sú k dispozícii informácie o farmakokinetike doxycyklínu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nežiaduce účinky pozorované v štúdiách opakovaných dávok na zvieratách zahŕňajú hyperpigmentáciu štítnej žľazy a degeneráciu tubulov v obličkách. Tieto účinky boli pozorované pri 1,5 až 2-násobných hladinách expozície než u ľudí, ktorým bola podaná EFRACEA v navrhovanej dávke. Klinický význam týchto zistení zostáva neznámy.


Doxycyklín nepreukázal mutagénny účinok a nepreukázali sa presvedčivé dôkazy o klastogénnej aktivite. V štúdii karcinogenity na potkanoch neboli na samiciach pozorované zvýšené výskyty benígnych nádorov prsnej žľazy (fibroadenóm), maternice (polyp) a štítnej žľazy (adenóm C-bunky).


U potkanov spôsobili dávky doxycyklínu 50 mg/kg/deň pokles priamočiarej rýchlosti spermií, ale neovplyvnili samčiu lebo samičiu plodnosť ani morfológiu spermií. Pri tejto dávke bola systematická expozícia pozorovaná u potkanov pravdepodobne štvornásobná než u ľudí užívajúcich odporúčanú dávku lieku EFRACEA. Pri dávkach vyšších ako 50 mg/kg/deň bola u potkanov nepriaznivo ovplyvnená plodnosť a reprodukčná schopnosť. Štúdie perinatálnej a postnatálnej toxicity u potkanov neodhalili žiadne závažné účinky pri terapeutických dávkach. Je známe, že doxycyklín prechádza placentou a údaje v literatúre naznačujú, že tetracyklíny môžu mať toxické účinky na vývoj plodu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Telo kapsuly

Želatína

Čierny oxid železitý

Červený oxid železitý

Žltý oxid železitý

Oxid titaničitý


Atrament potlače

Šelak

Propylénglykol

Čierny oxid železitý

Farbivo indigokarmín

Farbivo allura Red AC (E129)

Farbivo brilantná modrá FCF

Farbivo žlť D a C č. 10

Obsah kapsuly

Hypromelóza

Kopolymér kyseliny metakrylovej a etylakrylátu (1:1)

Trietylcitrát

Mastenec

Hypromelóza, oxid titaničitý, makrogol 400, žltý oxid železitý, červený oxid železitý, polysorbát 80

Cukrové guľôčky (kukuričný škrob, sacharóza)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Hliníkový/PVC/Aclar blister


Veľkosť balenia: 56 kapsúl v 4 stripoch po 14 kapsúl

28 kapsúl v 2 stripoch po 14 kapsúl

14 kapsúl v 1 stripe po 14 kapsúl


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne špeciálne požiadavky


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Galderma International, 92927 La Défense Cedex, Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


15/0392/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2012


9

EFRACEA