+ ipil.sk

Elernap 20 mg/10 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene , ev. č.:2014/05699-ZIB


Písomná informáciapre používateľa


Elernap 20 mg/10 mg filmom obalené tablety

enalapriliummaleinát/lerkanidipíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Elernap a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Elernap

3. Ako užívať Elernap

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Elernap

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Elernap a na čo sa používa


Elernap je fixná kombinácia ACE-inhibítora (enalapril) a blokátora vápnikových kanálov (lerkanidipín), dvoch liečiv znižujúcich krvný tlak.


Elernap sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) u pacientov, ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný samotným enalaprilom v dávke 20 mg. Elernap nie je určený na počiatočnú liečbu hypertenzie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Elernap


Neužívajte Elernap

 • ak ste alergický na enalapril alebo lerkanidipín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

 • ak ste alergický na lieky úzko súvisiace s Elernapom (napr. amlodipín, felodipín, nifedipín, kaptopril, fosinopril, lisinopril, ramipril);

 • ak ste tehotná viac ako 3 mesiace. (Je tiež lepšie vyhnúť sa užívaniu Elernapu v ranom štádiu tehotenstva - pozri časť Tehotenstvo a dojčenie);

 • ak trpíte určitými ochoreniami srdca:

 • neliečené kongestívne zlyhanie srdca;.

 • blokovanie toku krvi z ľavej srdcovej komory vrátane zúženej aorty (stenóza aorty);.

 • nestabilná srdcová angína (angína v pokoji alebo postupne narastajúca angína);

 • do jedného mesiaca po srdcovom záchvate (infarkt myokardu);

 • ak trpíte závažnými poruchami funkcie pečene alebo obličiek, alebo podstupujete dialýzu;

 • ak užívate lieky ako:

 • antimykotiká (napr. ketokonazol, itrakonazol);

 • makrolidové antibiotiká (napr. erytromycín, troleandomycín);

 • antivirotiká (napr. ritonavir);

 • ak súčasne užívate liek známy ako cyklosporín;

 • spolu s grapefruitom alebo grapefruitovou šťavou;

 • ak sa u vás niekedy vyskytol angioedém (opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrtanu, rúk a nôh), dedičného typu alebo po predchádzajúcej liečbe ACE-inhibítorom;

 • ak máte zdedenú náchylnosť k opuchom tkanív alebo ak sa u vás vyskytnú opuchy bez známej príčiny (hereditárny alebo idiopatický angioedém);

 • ak máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a užívate liek na zníženie krvného tlaku obsahujúci aliskirén.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Elernap, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Informujte svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak trpíte ochorením srdca zahrňujúce prerušenie krvného toku (ischémia);

 • ak trpíte poruchami krvného toku v mozgu (mozgovocievne ochorenie);

 • ak máte ktorékoľvek z nasledujúcich ochorení srdca: srdcové zlyhanie, zúženie (stenózu) otvoru aortálnej alebo mitrálnej chlopne alebo zväčšené srdce (hypertrofickú kardiomyopatiu);

 • ak máte problémy s obličkami (miernu až stredne závažnú poruchu funkcie obličiek);

 • ak máte zvýšené hladiny pečeňových enzýmov alebo máte žltačku;

 • ak máte znížené hladiny bielych krviniek rôznych stupňov (leukopénia, agranulocytóza), čo môže mať za následok náchylnosť k infekciám a celkovým závažným príznakom;

 • ak trpíte určitými ochoreniami spojivového tkaniva s postihnutím krvných ciev (kolagénové cievne ochorenie);

 • ak súbežne užívate alopurinol (liek na liečbu dny), prokaínamid (liek na liečbu nepravidelnej činnosti srdca) alebo lítium (liek na liečbu určitých typov depresie);

 • ak sa u vás počas liečby Elernapom vyskytla precitlivenosť alebo opuch tkanív (angioedém);

 • ak máte cukrovku;

 • ak trpíte úporným suchým kašľom;

 • ak u vás existuje riziko zvýšenia hladín draslíka v krvi. To sa môže stať za nasledovných podmienok: poškodenie funkcie obličiek, vek nad 70 rokov, liečba draslík šetriacimi diuretikami. Keďže sa hladiny draslíka v krvi môžu stanoviť krvnými testami, riaďte sa pokynmi vášho lekára.

 • ak je zníženie krvného tlaku nedostatočné z dôvodu etnického pôvodu (najmä u pacientov s čiernou pleťou);

 • ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli byť) tehotná. Elernap sa neodporúča v rannom štádiu tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože môže vážne poškodiť vaše dieťa (pozri časť Tehotenstvo a dojčenie);

 • ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi:

- blokátor receptorov angiotenzínu II (ARB) (tiež známe ako sartany - napríklad valsartan, telmisartan, irbesartan), najmä ak máte problémy s obličkami súvisiace s cukrovkou.

- aliskirén

Lekár vám môže pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov (napríklad draslíka) v krvi.

Pozri tiež informácie v časti „Neužívajte Elernap“.


V prípade potreby liečby na zníženie citlivosti na hmyzí jed (napr. včelí alebo osí) je potrebné Elernap dočasne nahradiť vhodným liekom iného typu. Inak sa môžu vyskytnúť život ohrozujúce všeobecné príznaky. Takéto reakcie sa môžu objaviť aj po uštipnutí hmyzom (napr. včelím alebo osím žihadlom).


Užívanie Elernapu počas dialýzy alebo liečby vysoko zvýšených hladín lipidov v krvi môže mať za následok precitlivenosť alebo až život ohrozujúci šok.


Informujte svojho lekára o užívaní Elernapu alebo o potrebe dialýzy, aby tieto skutočnosti mohol vziať do úvahy pri predpisovaní liečby.


Ak sa v dohľadnom čase podrobíte operácii alebo anestézii (vrátane anestézie u stomatológa), informujte svojho lekára o užívaní Elernapu, keďže počas anestézie môže dôjsť k náhlemu poklesu krvného tlaku.


Užívanie tohto lieku vyžaduje pravidelný lekársky dozor. Z tohto dôvodu podstúpte všetky laboratórne testy a vyšetrenia predpísané vaším lekárom.


Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť Elernapu nebola preukázaná v kontrolovaných štúdiách u detí.


Iné lieky a Elernap

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, vrátane liekov, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Pri užívaní Elernapu súčasne s určitými liekmi môže byť účinok Elernapu alebo iného lieku zosilnený alebo oslabený alebo sa môžu určité nežiaduce účinky vyskytnúť častejšie.


Účinok na zníženie krvného tlaku môže byť zosilnený, ak spolu s Elernapom užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • Cyklosporín (liek potláčajúci imunitný systém).

 • Perorálne (ústami užívané) antimykotiká, ako je ketokonazol a itrakonazol.

 • Antivirotiká, ako je ritonavir.

 • Makrolidové antibiotiká, ako je erytromycín a troleandomycín.

 • Liek proti tvorbe vredov, cimetidín, v dávke väčšej ako 800 mg denne.

 • Diuretiká, ako je hydrochlorotiazid, chlortalidón, furosemid, triamterén, amilorid, indapamid, spironolaktón alebo iné krvný tlak znižujúce lieky.

 • Určité vazodilatačné látky, ako sú glyceroltrinitrát a organické nitráty (izosorbid) alebo anestetiká.

 • Určité antidepresíva a antipsychotiká.

 • Baklofén.


Lekár vám možno bude musieť zmeniť dávku a/alebo urobiť iné opatrenia:

 • ak užívate blokátor receptorov angiotenzínu II (ARB) alebo aliskirén (pozri tiež informácie v častiach „Neužívajte Elernap“ a „Upozornenia a opatrenia“).


Účinok na zníženie krvného tlaku môže byť zoslabený, ak spolu s Elernapom užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • Určité lieky proti bolesti (napr. paracetamol, ibuprofen, naproxen, indometacín alebo aspirín, pokiaľ sa neužíva v nízkej dávke).

 • Liečivá účinkujúce na cievy (napr. noradrenalín, izoprenalín, dopamín, salbutamol).

 • Antikonvulzíva (lieky na liečbu epilepsie), ako je fenytoín a karbamazepín.

 • Rifampicín (liek na liečbu tuberkulózy).


Ak užívate digoxín (liek ovplyvňujúci napätie srdcového svalu), opýtajte sa svojho lekára na príznaky, ktoré máte sledovať.


Ak užívate draslík šetriace diuretiká (spironolaktón) alebo doplnky s obsahom draslíka, hladina draslíka v krvi môže stúpnuť.


Súčasné užívanie uhličitanu lítneho s Elernapom môže viesť k toxicite spôsobenej lítiom.


Ak užívate lieky na potlačenie imunity alebo lieky na liečbu dny, môžete byť vo veľmi zriedkavých prípadoch náchylný k závažným infekciám.


Ak máte cukrovku, zapamätajte si, že súbežné užívanie Elernapu a inzulínu alebo perorálnych (ústami užívaných) antidiabetík, ako sú sulfonylureáty a biguanidy, môže viesť k hypoglykémii (nadmerné zníženie hladiny cukru v krvi) počas prvého mesiaca liečby.


Informujte svojho lekára, ak užívate antihistaminiká, ako je terfenadín alebo astemizol, alebo antiarytmiká, ako je amiodarón alebo chinidín, alebo estramustín alebo amifostín alebo zlato, keďže sa môžu vyskytnúť určité interakcie s týmito látkami.


Elernap a jedlo a alkohol

Elernap užívajte najmenej 15 minút pred jedlom.


Alkohol môže zvýšiť účinok Elernapu. Preto nekonzumujte alkohol alebo výrazne obmedzte príjem alkoholu.


Tehotenstvo a dojčenie


Tehotenstvo

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek. Váš lekár vám zvyčajne odporučí prestať užívať Elernap pred otehotnením alebo hneď, ako zistíte, že ste tehotná a odporučí vám užívanie iného lieku namiesto Elernapu. Elernap sa neodporúča užívať v rannom štádiu tehotenstva a nesmiete ho užívať, ak ste tehotná viac ako tri mesiace, pretože môže spôsobiť vážne poškodenie vášho dieťa.


Dojčenie

Oznámte svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo chcete dojčiť. Počas užívania Elernapu sa dojčenie novorodencov (v prvých týždňoch po narodení) a najmä predčasne narodených detí neodporúča. V prípade starších batoliat vám váš lekár vysvetlí výhody a riziká dojčenia pri súčasnom užívaní Elernapu v porovnaní s rizikami a výhodami inej liečby.


Skôr ako začnete užívať akékoľvek lieky, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ak pociťujete závraty, slabosť, únavu alebo ospalosť počas liečby týmto liekom, nesmiete viezť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Elernap obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa so svojim lekárom pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Elernap


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Ak vám lekár nepredpísal inak, zvyčajná dávka je jedna tableta denne v rovnakom čase každý deň. Tabletu je najlepšie užiť ráno najmenej 15 minút pred raňajkami. Tablety prehltnite celé a zapite vodou.


Tablety neužívajte s grapefruitom alebo grapefruitovou šťavou.


Ak máte pocit, že účinok Elernapu je príliš silný alebo slabý, poraďte sa so svojim lekárom.


Ak užijete viac Elernapu, ako máte

Ak ste užili viac ako je predpísaná dávka alebo v prípade predávkovania, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ak je to možné zoberte si so sebou k lekárovi tablety a/alebo obal lieku.


Užitie vyššej dávky, ako je určené, môže vyvolať výrazný pokles krvného tlaku a nepravidelnú alebo zrýchlenú činnosť srdca. To môže viesť k strate vedomia.


Navyše, nadmerný pokles krvného tlaku môže spôsobiť, že dôležité orgány budú horšie zásobené krvou a môže dôjsť k zlyhaniu srdcovocievneho systému a zlyhaniu obličiek.


Ak zabudnete užiť Elernap

Ak zabudnete užiť tabletu, užite chýbajúcu tabletu čo najskôr, pokiaľ sa neblíži čas užitia ďalšej dávky. Následne pokračujte v zvyčajnom užívaní tabliet. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Elernap

Ak prestanete užívať Elernap, váš krvný tlak sa môže opäť zvýšiť. Predtým, ako prestanete užívať Elernap, poraďte sa so svojím lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Povedzte, prosím, okamžite svojmu lekárovi, ak sa u vás vyvinie ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov:

 • opuch tváre, končatín, slizníc, jazyka a/alebo hrtana alebo dýchavičnosť,

 • žlté sfarbenie pokožky a slizníc,

 • horúčka, opuch lymfatických uzlín a/alebo zápal hrdla.


V takýchto prípadoch musíte prestať užívať Elernap a váš lekár vykoná potrebné opatrenia.


Najčastejšie vedľajšieúčinky (frekvencia 1 až 10 %) pozorované pri užívaní Elernapu 20 mg/10 mg sú kašeľ, bolesť hlavy, závrat, periférny edém a vyrážka. Všetky vedľajšieúčinky pozorované pri užívaní Elernapu 20 mg/10 mg alebo samotného enalaprilu alebo lerkanidipínu sú uvedené nižšie.


Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí):

 • rozmazané videnie,

 • závrat,

 • kašeľ,

 • nevoľnosť,

 • pocit slabosti.


Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí):

 • bolesť hlavy, depresia,

 • opuch členkov, výrazné zníženie krvného tlaku, vrátane výrazného zníženia krvného tlaku pri vstávaní, krátka strata vedomia (mdloby),srdcový záchvat alebo mŕtvica, bolesť na hrudi, pocit ťažoby na hrudi, poruchy srdcového rytmu, zvýšený tep srdca,

 • dýchavičnosť,

 • hnačka, bolesť brucha, zmena vnímania chuti,

 • návaly v tvári, začervenanie a pocit tepla na koži, kožné vyrážky, opuch tváre, pier, jazyka, hrdla, rúk,

 • únava, začervenanie tváre,

 • zvýšené hladiny draslíka v krvi, zvýšené hladiny kreatinínu v krvi.


Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí):

 • málokrvnosť (anémia),

 • výrazne nízka hladina cukru v krvi,

 • zmätenosť, ospalosť, nespavosť, nervozita, abnormálne pocity (napr. mravčenie),

 • búšenie srdca,

 • výtok z nosa, bolesť hrdla a zachrípnutie, dýchavičnosť, astma,

 • črevná obštrukcia, zápal pankreasu, vracanie, poruchy trávenia, zápcha, strata chuti do jedla, podráždenie žalúdka, sucho v ústach, žalúdočný vred,

 • zvýšené potenie, svrbenie, žihľavka, vypadávanie vlasov,

 • problémy s obličkami,

 • impotencia,

 • svalové kŕče, zvonenie v ušiach, malátnosť, horúčka,

 • zvýšená hladina močoviny v krvi, znížená hladina sodíka v krvi.


Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí):

 • zníženie počtu niektorých druhov krvných buniek, zníženie niektorých laboratórnych hodnôt (hemoglobín a hematokrit), zníženie funkcie kostnej drene, opuch lymfatických uzlín, autoimunitné ochorenia,

 • zmenené sny, poruchy spánku,

 • studené ruky a chodidlá,

 • abnormality v pľúcnom tkanive, posmrkávanie, zápal pľúc,

 • zápal sliznice a vytváranie vriedkov v ústnej dutine, zápal jazyka,

 • zlyhanie pečene, zápal pečene, žltačka (zožltnutie kože a/alebo očných bielok),

 • závažné kožné reakcie: bol popísaný komplex príznakov, s ktorým môžu byť spojené niektoré alebo všetky nasledujúce vedľajšie účinky: horúčka, zápal seróznych blán, zápal ciev, bolesť svalov a kĺbov/zápal svalov a kĺbov a určité zmeny v laboratórnych hodnotách, kožná vyrážka, citlivosť na svetlo a iné kožné reakcie,

 • znížené množstvo vylučovaného moču, zvýšené množstvo vylučovaného moču,

 • zväčšenie prsných žliaz u mužov,

 • zvýšené laboratórne hodnoty (pečeňové enzýmy, bilirubín v krvnom sére).


Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí):

 • opuch ďasien, opuch čriev.


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • syndróm neprimeraného vylučovania antidiuretického hormónu (SIADH).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Elernap


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Elernap obsahuje

 • Liečivá sú enalapriliummaleinát a lerkanidipíniumchlorid. Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg enalapriliummaleinátu (čo zodpovedá 15,29 mg enalaprilu) a 10 mg lerkanidipíniumchloridu (čo zodpovedá 9,44 mg lerkanidipínu).

 • Ďalšie pomocné látky sú povidón K30, kyselina maleínová, sodná soľ karboxymetylškrobu typ A, monohydrát laktózy a nátriumstearylfumarát v jadre tablety a hypromelóza, oxid titaničitý (E171), mastenec, makrogol 6000, žltý oxid železitý (E172) a chinolínová žlť (E104) vo filmovej vrstve.


Ako vyzerá Elernap a obsah balenia

Žlté okrúhle mierne dvojito vypuklé filmom obalené tablety so skosenými hranami, s priemerom 10 mm.


Elernap je dostupný v blistrovom balení obsahujúcom 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 alebo 100 filmom obalených tabliet v škatuľke.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Výrobcovia:

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmBH, Heinz-Lohman Straβe 5, 27472 Cuxhaven,Nemecko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

KRKA Slovensko, s.r.o., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, krka.slovakia@krka.biz


Tento liek bol schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Členský štát

Názov lieku

Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko, Slovenská republika

Elernap

Rakúsko

Lenap

Portugalsko

Enalapril + Lercanidipina Generis

Španielsko

Enalapril/Lercanidipino Krka

Fínsko, Írsko

Enalapril/Lercanidipine Krka

Litva, Slovinsko

Elyrno


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2015.


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre liekyhttp://www.ema.europa.eu.


7

Elernap 20 mg/10 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene , ev. č.:2014/05699-ZIB


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Elernap 20 mg/10 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg enalapriliummaleinátu (čo zodpovedá 15,29 mg enalaprilu) a 10 mg lerkanidipíniumchloridu(čo zodpovedá 9,44 mg lerkanidipínu).


Pomocná látka so známym účinkom:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 307 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Žlté okrúhle mierne bikonvexné filmom obalené tablety so skosenými hranami, s priemerom 10 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba esenciálnej hypertenzie u pacientov, ktorých krvný tlak nie je adekvátne kontrolovaný 20 mg enalaprilu v monoterapii.


Fixná kombinácia Elernap 20 mg/10 mg sa nemá používať ako úvodná liečba hypertenzie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


U pacientov, ktorých krvný tlak nie je adekvátne kontrolovaný 20 mg enalaprilu v monoterapii, sa môže dávka titrovať na vyššiu dávku enalaprilu v monoterapii alebo môžu byť prestavení na fixnú kombináciu Elernap 20 mg/10 mg.


Odporúča sa titrácia individuálnych zložiek. Ak je to klinicky vhodné, môže sa zvážiť priama zmena liečby z monoterapie na fixnú kombináciu.


Odporúčaná dávka je jedna tableta denne minimálne 15 minút pred jedlom.


Staršie osoby

Dávka má závisieť od renálnych funkcií pacienta (pozri „Použitie pri poruche funkcie obličiek“).


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Elernapu u detí mladších ako 18 rokov nebola doteraz stanovená.

K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Použitie pri poruche funkcie obličiek

Elernap je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (kreatinín klírens <30 ml/min) alebo u hemodialyzovaných pacientov (pozri časti 4.3 a 4.4). U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek je na začiatku liečby potrebná osobitná pozornosť.


Použitie pri poruche funkcie pečene

Elernap je kontraindikovaný u pacientov s ťažkouporuchou funkcie pečene. U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene je na začiatku liečby potrebná osobitná pozornosť.


Spôsob podávania


Tableta sa má prednostne užívať ráno. Tento liek sa nemá podávať s grapefruitovou šťavou (pozri časti 4.3 a 4.5).


4.3 Kontraindikácie


Elernap sa nesmie užívať:

 • pri precitlivenosti na liečivá (enalapril a lerkanidipín) alebo na iné ACE-inhibítory alebo na dihydropyridínové blokátory kalciového kanála alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

 • v druhom a treťom trimestri gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6),

 • pri obštrukcii ejekčnej časti ľavej komory, vrátane aortálnej stenózy,

 • pri neliečenom kongestívnom zlyhaní srdca,

 • pri nestabilnej angíne pektoris,

 • do jedného mesiaca od infarktu myokardu,

 • pri závažnej poruche funkcie obličiek (kreatinín klírens <30 ml/min) alebo u hemodialyzovaných pacientov,

 • pri závažnej poruche funkcie pečene,

 • súčasne s/so:

  • silnými inhibítormi CYP3A4 (pozri časť 4.5),

  • cyklosporínom (pozri časť 4.5),

  • grapefruitovou šťavou (pozri časť 4.5),

 • pri angioedéme v anamnéze, zapríčinenom predchádzajúcou liečbou ACE inhibítormi,

 • pri hereditárnom alebo idiopatickom angioedéme,

 • Súbežné používanie Elernapu s liekmi obsahujúcimi aliskirén je kontraindikované u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časti 4.5 a 5.1).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Symptomatická hypotenzia


Obzvlášť starostlivé sledovanie je potrebné pri enalaprile:

 • pri ťažkej hypotenzii so systolickým tlakom nižším ako 90 mmHg,

 • pri dekompenzovanom zlyhaní srdca.


U hypertenzných pacientov bez komplikácií je symptomatická hypotenzia zriedkavo pozorovaná. U hypertenzných pacientov užívajúcich enalapril sa môže symptomatická hypotenzia vyskytnúť s väčšou pravdepodobnosťou u pacienta s depléciou objemu, spôsobenou napr. diuretickou liečbou, obmedzením užívania soli, dialýzou, hnačkou alebo vracaním (pozri časti 4.5 a 4.8). Symptomatická hypotenzia bola pozorovaná u pacientov so zlyhaním srdca s poruchou funkcie obličiek alebo bez nej. K tomuto môže najpravdepodobnejšie dôjsť u pacientov so závažnejšími stupňami zlyhania srdca, ako odpoveď na užívanie vysokých dávok slučkových diuretík, hyponatriémiu alebo poruchu funkcie obličiek. U týchto pacientov je potrebné začať liečbu pod lekárskym dohľadom a je potrebné pacienta pozorne sledovať pri každej úprave dávky enalaprilu a/alebo diuretika. Podobné opatrenia sa môžu uplatňovať u pacientov s ischemickým ochorením srdca alebo cerebrovaskulárnym ochorením, u ktorých by nadmerný pokles krvného tlaku mohol viesť k infarktu myokardu alebo cerebrovaskulárnej príhode.


Ak sa objaví hypotenzia, pacienta je potrebné umiestniť do ležiacej polohy, a ak je to potrebné, podať mu vnútrožilovú infúziu fyziologického roztoku. Dočasná hypotenzia nie je kontraindikáciou pre ďalšie dávky, ktoré je možné zvyčajne podať bez ťažkostí hneď po náraste krvného tlaku zvýšením objemu.


U niektorých pacientov so zlyhaním srdca, ktorí majú normálny alebo nízky krvný tlak, môže dôjsť pri užívaní enalaprilu k dodatočnému poklesu systémového krvného tlaku. Tento účinok sa predpokladá a zvyčajne nie je dôvodom na prerušenie liečby. Ak sa hypotenzia stane symptomatickou, môže byť potrebné zníženie dávky a/alebo prerušenie užívania diuretík a/alebo enalaprilu.


Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS)

Preukázalo sa, že súbežné použitie inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirénu zvyšuje riziko hypotenzie, hyperkaliémie a zníženia funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek). Duálna inhibícia RAAS kombinovaným použitím inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirénu sa preto neodporúča (pozri časti 4.5 a 5.1).

Ak sa liečba duálnou inhibíciou považuje za absolútne nevyhnutnú, má sa podať iba pod dohľadom odborníka a u pacienta sa majú často a dôsledne kontrolovať funkcia obličiek, elektrolyty a krvný tlak.

Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa nemajú súbežne používať u pacientov s diabetickou nefropatiou.


Stenóza aortálnej alebo mitrálnej chlopne/hypertrofická kardiomyopatia


Tak ako všetky vazodilatátory, aj ACE inhibítory sa majú podávať s opatrnosťou pacientom s obštrukciou chlopne a výtokového traktu ľavej komory a nemajú sa podávať v prípade kardiogénneho šoku a hemodynamicky významnej obštrukcie.


Syndróm chorého sínusu


Osobitnú pozornosť je potrebné venovať pri užívaní lerkanidipínu u pacientov so syndrómom chorého sínusu (bez kardiostimulátora).


Porucha funkcie ľavej srdcovej komory a ischemické ochorenie srdca


Aj keď hemodynamické kontrolované štúdie nepreukázali zhoršenie funkcie komôr, pri liečbe pacientov s poruchou funkcie ľavej srdcovej komory blokátormi vápnikových kanálov je nutná opatrnosť. Predpokladá sa, že u pacientov s ischemickou chorobou srdca existuje zvýšené kardiovaskulárne riziko počas liečby niektorými krátkodobo účinkujúcimi dihydropyridínmi. Hoci je lerkanidipín látka s dlhodobým účinkom, je potrebné týmto pacientom venovať pozornosť.


V zriedkavých prípadoch môžu niektoré dihydropyridíny vyvolať bolesť v prekordiu alebo angínu pektoris. Veľmi zriedkavo môžu pacienti s už existujúcou angínou pektoris pociťovať zvýšenú frekvenciu, trvanie alebo závažnosť týchto záchvatov. Môžu sa vyskytnúť ojedinelé prípady infarktu myokardu (pozri časť 4.8).


Porucha funkcie obličiek


V prípadoch poruchy funkcie obličiek (klírens kreatinínu <80 ml/min)sa má úvodná dávka upraviť podľa klírensu kreatinínu pacienta (pozri časť 4.2) a potom podľa odpovede pacienta na liečbu. Pravidelné sledovanie hladín draslíka a kreatinínu v krvi počas liečby enalaprilom je súčasťou bežnej lekárskej starostlivosti o týchto pacientov.


Zlyhanie obličiek spojené s užívaním enalaprilu bolo hlásené najmä u pacientov s ťažkým zlyhaním srdca alebo so skrytým ochorením obličiek vrátane stenózy obličkových artérií. Pri okamžitom diagnostikovaní a správnej liečbe je zlyhanie obličiek pri užívaní enalaprilu zvyčajne reverzibilné.


U niektorých hypertenzných pacientov bez zjavného existujúceho ochorenia obličiek viedlo podávanie enalaprilu súčasne s diuretikami k zvýšeniu hladín močoviny a kreatinínu v krvi. Môže byť potrebné zníženie dávok enalaprilu a/alebo prerušenie podávania diuretík. V týchto prípadoch je potrebné zvážiť možnosť skrytej stenózy obličkových artérií (pozri časť 4.4, Renovaskulárna hypertenzia).


Renovaskulárna hypertenzia


U pacientov s bilaterálnou stenózou obličkových artérií alebo stenózou artérie jedinej funkčnej obličky je počas liečby ACE inhibítormi zvýšené riziko hypotenzie alebo obličkovej nedostatočnosti. Už pri miernych zmenách hladín kreatinínu v krvnom sére môže dôjsť k zhoršeniu funkcie obličiek. U týchto pacientov je potrebné začať s liečbou pod prísnym lekárskym dohľadom s nízkymi dávkami, opatrnou titráciou a sledovaním funkcie obličiek.


Transplantácia obličiek


Neexistujú žiadne skúsenosti s užívaním lerkanidipínu alebo enalaprilu u pacientov s nedávnou transplantáciou obličiek. Z tohto dôvodu sa liečba týchto pacientov Elernapom neodporúča.


Zlyhanie pečene


Antihypertenzný účinok lerkanidipínu môže byť u pacientov s poruchami funkcie pečene zosilnený.


Zriedkavo bol pozorovaný pri liečbe ACE-inhibítormi syndróm, ktorý začína cholestatickou žltačkou a pokročí do náhlej nekrózy pečene (v niektorých prípadoch smrteľnej). Mechanizmus tohto syndrómu je nejasný. U pacientov liečených ACE-inhibítormi, u ktorých sa vyvinie žltačka alebo s výrazným nárastom pečeňových enzýmov, je nutné liečbu ACE-inhibítormi ukončiť a poskytnúť náležitú liečbu.


Neutropénia/agranulocytóza


U pacientov liečených ACE-inhibítormi boli hlásené neutropénia/agranulocytóza, trombocytopénia a anémia. U pacientov s normálnou funkciou obličiek a bez zvláštnych rizikových faktorov sa neutropénia vyskytla zriedkavo. Enalapril je potrebné podávať veľmi opatrne pacientom s kolagénovým cievnym ochorením, liečeným imunosupresívami, liečeným alopurinolom alebo prokaínamidom alebo pri kombinácii týchto rizikových faktorov, najmä pri už existujúcich poruchách funkcie obličiek. U niektorých z týchto pacientov sa vyskytli ťažké infekcie, ktoré v niektorých prípadoch nereagovali na intenzívnu antibiotickú liečbu. Ak sa enalapril podáva takýmto pacientom, je potrebné pravidelné sledovanie leukocytov a pacienti majú byť poučení o tom, aby hlásili akýkoľvek príznak infekcie svojmu lekárovi.


Precitlivenosť/angioneurotický edém


U pacientov liečených ACE-inhibítormi, vrátane enalaprilu, bol hlásený angioneurotický edém postihujúci tvár, končatiny, pery, jazyk, hlasivky a/alebo hrtan. Môže sa to stať kedykoľvek počas liečby. V takýchto prípadoch sa má užívanie enalaprilu okamžite ukončiť a pacienta je potrebné dôkladne sledovať, aby sa zaistilo, že pred prepustením z nemocnice symptómy úplne ustúpili. Dokonca aj v prípadoch, keď opuch zasiahol iba jazyk bez respiračného ohrozenia, môže byť potrebné dlhodobejšie sledovanie pacienta, pretože liečba antihistaminikami a kortikosteroidmi nemusia postačovať.


Veľmi zriedkavo boli hlásené úmrtia z dôvodu angioedému spojeného s edémom hrtana alebo jazyka. U pacientov s edémom jazyka, hlasiviek alebo hrtanu a sa môže objaviť obštrukcia dýchacích ciest, najmä u tých s anamnézou chirurgického zákroku na dýchacích cestách. Pri zasiahnutí jazyka, hlasiviek alebohrtana, pri možnej obštrukciidýchacích ciest je potrebná okamžitá náležitá liečba, ktorá môžezahŕňať subkutánnepodanie roztoku adrenalínu 1:1 000(0,3 ml 0,5 ml) a/alebo opatrenia na zabezpečenie priechodnostidýchacíchciest.


Vyšší výskyt angioedému spôsobeného ACE-inhibítormi bol hlásený u pacientov s čiernou pleťou v porovnaní s pacientmi inej rasy.


U pacientov, u ktorých sa v minulosti vyskytol angioedém, ktorý nebol spôsobený ACE-inhibítorom, môže byť vyššie riziko rozvoja angioedému, ak budú liečení ACE-inhibítorom (pozri tiež časť 4.3).


Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie hmyzími jedmi


Počas desenzibilizácie voči hmyzím jedom a súbežnej liečbe ACE-inhibítorom sa zriedkavo vyskytli život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie. Týmto reakciám sa zabráni dočasným prerušením užívania ACE-inhibítora pred každou desenzibilizáciou.


Anafylaktoidné reakcie počas LDL-aferézy


Zriedkavo sa vyskytli život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie počas aferézy lipoproteínov s nízkou denzitou (LDL) so síranom dextránu a súbežnej liečbe ACE-inhibítorom. Týmto reakciám sa zabráni dočasným prerušením užívania ACE-inhibítora pred každou aferézou.


Hemodialyzovaní pacienti


U pacientov dialyzovaných pomocouvysokopriepustnýchmembrán (napr. AN 69®) a súbežne liečených ACE inhibítorom boli hlásené anafylaktoidnéreakcie. U týchto pacientov jepotrebné zvážiť použitieiného typudialyzačnejmembrány aleboinej skupinyantihypertenzív.


Hypoglykémia


U pacientov liečených perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom je v prvom mesiaci liečby ACE-inhibítormi potrebné podrobne sledovať hladinu cukru v krvi (pozri časť 4.5).


Kašeľ


V spojení s užívaním ACE-inhibítorov bol hlásený kašeľ. Kašeľ je spravidla neproduktívny, pretrvávajúci a ustúpi po prerušení liečby. Kašeľ vyvolaný ACE-inhibítormi sa má vziať do úvahy ako možnosť pri diferenciálnej diagnostike kašľa.


Chirurgický zákrok/anestézia


U pacientov podstupujúcich veľký chirurgický zákrok alebo anestéziu látkami, ktoré znižujú krvný tlak, enalapril blokuje tvorbu angiotenzínu II pri druhotnom kompenzačnom uvoľnení renínu. Ak sa objaví hypotenzia a je pravdepodobne zapríčinená týmto mechanizmom, možno ju korigovať zväčšením objemu.


Hyperkaliémia


U niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane enalaprilu, sa pozorovalo zvýšenie sérového draslíka. Rizikové faktory pre rozvoj hyperkaliémie zahŕňajú obličkovú nedostatočnosť, zhoršenú funkciu obličiek, vek (>70 rokov), diabetes mellitus, pridružené stavy, najmä dehydratácia, akútna kardiálna dekompenzácia, metabolická acidóza alebo súbežné užívanie draslík šetriacich diuretík (napr. spironolaktón, eplerenón, triamterén alebo amilorid), doplnkov draslíka alebo soľných náhrad obsahujúcich draslík; alebo užívanie iných liekov, spôsobujúcich zvýšenie sérového draslíka (napr. heparín). Užívanie doplnkov draslíka, diuretík šetriacich draslík alebo soľných náhrad obsahujúcich draslík môže, najmä u pacientov s poruchou funkcie obličiek, viesť k signifikantnému zvýšeniu sérového draslíka. Hyperkaliémia môže spôsobiť závažné, niekedy fatálne, arytmie. Ak je potrebné súbežné užívanie vyššie spomenutých látok s enalaprilom, majú byť užívané s obozretnosťou a s pravidelným monitorovaním sérového draslíka (pozri časť 4.5).


Induktory CYP3A4


Induktory CYP3A4, ako sú antikonvulzíva (napr. fenytoín, karbamazepín) a rifampicín, môžu znížiť hladiny lerkanidipínu v sére, takže účinnosť liečiva môže byť nižšia, ako sa očakáva (pozri časť 4.5).


Iné neodporúčané liečivá


Vo všeobecnosti sa neodporúča užívanie tohto lieku v kombinácii s lítiom, draslík šetriacimi diuretikami, doplnkami s obsahom draslíka a estramustínom (pozri časť 4.5).


Etnické rozdiely


Tak ako u iných ACE-inhibítorov, je enalapril výrazne menej účinný v znižovaní krvného tlaku u pacientov s čiernou pleťou ako u pacientov inej rasy, pravdepodobne z dôvodu častého výskytu nízkych hladín renínu v plazme v populácii hypertenzných pacientov s čiernou pleťou.


Gravidita


Užívanie Elernapu sa počas gravidity neodporúča.


ACE-inhibítory, ako je aj enalapril, sa nemajú začať podávať počas gravidity. Pokiaľ nie je pokračovanie v liečbe ACE-inhibítormi nevyhnutné, má sa liečba pacientok plánujúcich graviditu zmeniť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má stanovený bezpečnostný profil pre užívanie počas gravidity. Pri potvrdení gravidity je potrebné liečbu ACE-inhibítormi okamžite prerušiť a v prípade potreby začať s alternatívnou liečbou (pozri časti 4.3 a 4.6).


Užívanie lerkanidipínu sa taktiež neodporúča počas gravidity alebo u žien plánujúcich graviditu (pozri časť 4.6).


Laktácia


Užívanie Elernapu sa počas laktácie neodporúča (pozri časť 4.6).


Pediatrická populácia


Bezpečnosť a účinnosť tejto kombinácie nebola preukázaná v kontrolovaných štúdiách u detí.


Alkohol


Je potrebné vyhnúť sa užívaniu alkoholu, pretože sa môže zosilňovať vazodilatačný účinok antihypertenzív (pozri časť 4.5).


Elernap obsahuje monohydrát laktózy a preto ho nemajú užívať pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Antihypertenzný účinok Elernapu môže byť zosilnený inými liekmi znižujúcimi krvný tlak, ako sú diuretiká, beta-blokátory, alfa-blokátory a iné látky.


Nasledujúce interakcie boli navyše pozorované s jednou alebo druhou zložkou kombinovaného lieku.


Enalapriliummaleinát


Údaje z klinických skúšaní ukázali, že duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS) kombinovaným použitím inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirénu sa spája s vyššou frekvenciou nežiaducich udalostí, ako sú hypotenzia, hyperkaliémia a znížená funkcia obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek), v porovnaní s použitím látky ovplyvňujúcej RAAS v monoterapii (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.1).


Niektoré liečivá alebo terapeutické triedy môžu napomôcť rozvoju hyperkaliémie: draselné soli, draslík šetriace diuretiká, ACE-inhibítory, inhibítory angiotenzínu II, nesteroidné protizápalové látky, heparíny (s nízkou molekulovou hmotnosťou alebo nefrakcionované), cyklosporín a takrolimus, trimetoprim.


Výskyt hyperkaliémie môže závisieť od existencie pridružených rizikových faktorov.


Toto riziko je zvýšené v kombinácii s vyššie uvedenými liekmi.


Neodporúčané kombinácie


Draslík šetriace diuretiká alebo doplnky s obsahom draslíka


ACE-inhibítory zoslabujú diuretikami indukovanú stratu draslíka. Draslík šetriace diuretiká (napr. spironolaktón, triamterén alebo amilorid), draslíkové doplnky alebo náhrady so soľami obsahujúcimi draslík môžu viesť k signifikantnému nárastu hladín draslíka v sére. Ak je predpísané súbežné užívanie z dôvodu preukázanej hyperkaliémie, je potrebné tieto prípravky užívať opatrne a s častým sledovaním hladín draslíka v sére (pozri časť 4.4).


Lítium


Počas súbežného užívania lítia s ACE-inhibítormi bol hlásený reverzibilný nárast koncentrácií lítia v sére a toxické účinky. Súbežné užívanie tiazidových diuretík môže zvýšiť koncentrácie lítia v sére a tak zvýšiť riziko toxicity lítiom s ACE-inhibítormi. Užívanie enalaprilu s lítiom sa z tohto dôvodu neodporúča, avšak ak je užívanie kombinácie nevyhnutné, je potrebné dôkladné sledovanie hladín lítia v sére (pozri časť 4.4).


Estramustín


Riziko zvýšenia nežiaducich účinkov ako je angioneurotický edém (angioedém) (pozri časť 4.4).


Kombinácie vyžadujúce opatrenia pri užívaní


Antidiabetiká


Epidemiologické štúdie ukázali, že súbežné užívanie ACE-inhibítorov a antidiabetických liekov (inzulín, perorálne antidiabetiká) môže spôsobiť zosilnenie účinku na znižovanie cukru v krvi, s rizikom hypoglykémie. Toto sa pravdepodobnejšie môže stať v prvých týždňoch kombinovanej liečby a u pacientov s poruchami funkcie obličiek (pozri časti 4.4 a 4.8).


Diuretiká (tiazidy alebo slučkové diuretiká)


Predchádzajúca liečba vysokými dávkami diuretík môže pri začatí liečby enalaprilom viesť k zníženiu objemu a riziku hypotenzie (pozri časť 4.4). Hypotenzný účinok je možné znížiť prerušením užívania diuretík, zvýšením objemu alebo podaním soli alebo začatím liečby nízkou dávkou enalaprilu.


Iné antihypertenzné lieky


Súbežné užívanie týchto liekov môže zosilniť hypotenzné účinky enalaprilu. Súbežné užívanie nitroglycerínu a iných nitrátov alebo iných vazodilatátorov môže viesť k ďalšiemu znižovaniu krvného tlaku.


Nesteroidové protizápalové lieky (NSAID)


Chronická liečba NSAID môže znížiť antihypertenzný účinok ACE-inhibítora.


NSAID (vrátane COX-2 inhibítorov) a ACE-inhibítory vykazujú aditívny účinok na zvýšenie sérového draslíka a môžu vyústiť do poškodenia funkcie obličiek. Tieto účinky sú zvyčajne reverzibilné. Zriedkavo sa môže vyskytnúť akútne zlyhanie obličiek, najmä u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek (ako sú starší alebo dehydratovaní pacienti, vrátane pacientov liečených diuretikom). Pacienti majú byť dostatočne hydratovaní a po nasadení súbežnej liečby a následne v pravidelných intervaloch sa má zvážiť monitorovanie renálnej funkcie.


Baklofén


Zvyšuje antihypertenzný účinok. Sledujte krvný tlak a v prípade potreby upravte dávku antihypertenzíva.


Cyklosporín


Cyklosporín s ACE inhibítormi zvyšuje riziko hyperkaliémie.


Alkohol


Alkohol s ACE inhibítormi zvyšuje hypotenzný účinok.


Kombinácie, ktoré je potrebné vziať do úvahy


Amifostín


Zvyšuje antihypertenzný účinok.


Tricyklické antidepresíva/antipsychotiká/anestetiká/narkotiká


Súbežné užívanie určitých anestetík, tricyklických antidepresív a antipsychotík s ACE-inhibítormi môže viesť k ďalšiemu znižovaniu krvného tlaku (pozri časť 4.4).


Kortikosteroidy, tetrakosaktid (systémový) (okrem hydrokortizónu užívaného ako náhrada pri Addisonovej chorobe)


Znížený antihypertenzný účinok (kortikosteroidmi-indukované zadržiavanie solí/objemu).


Iné antihypertenzíva


Súbežné užívanie s inými antihypertenzívami môže zvýšiť hypotenzný účinok enalaprilu. Súbežné užívanie glyceroltrinitrátu a iných nitrátov alebo vazodilatátorov môže ďalej znižovať krvný tlak.


Allopurinol, cytostatiká alebo imunosupresíva, systémové kortikosteroidy alebo prokaínamid


Súbežné užívanie s ACE-inhibítormi môže viesť k zvýšenému riziku leukopénie.


Antacidá


Antacidá spôsobujú pokles biodostupnosti ACE-inhibítorov.


Sympatomimetiká


Sympatomimetiká môžu znížiť antihypertenzné účinky ACE-inhibítorov.


Kyselina acetylsalicylová, trombolytiká a beta-blokátory


Enalapril je možné bez problémov súbežne užívať s kyselinou acetylsalicylovou (v dávkach vhodných ako profylaxia kardiovaskulárnych ochorení), trombolytikami a beta-blokátormi.


Zlato


Nitritoidné reakcie (medzi symptómy patrí sčervenanie tváre, nauzea, vracanie a hypotenzia) boli zriedkavo hlásené u pacientov liečených injekčne podávaným zlatom (aurotiomalát sodný) a súbežne s ACE-inhibítorom, vrátane enalaprilu.


Lerkanidipín


Kontraindikované kombinácie


Inhibítory CYP3A4


Keďže je lerkanidipín metabolizovaný enzýmom CYP3A4, súčasné podanie inhibítorov a induktorov CYP3A4 môže interagovať s metabolizmom a vylučovaním lerkanidipínu.


Kombinácia lerkanidipínu a silných inhibítorov CYP3A4 (napr. ketokonazolu, itrakonazolu, ritonaviru, erytromycínu, troleandomycínu) je kontraindikovaná (pozri časť 4.3).


Štúdia interakcie s ketokonazolom, silným inhibítorom CYP3A4, ukázala výrazný nárast hladín lerkanidipínu v plazme (15-násobný nárast plochy pod krivkou koncentrácia liečiva-čas, AUC, a 8-násobný nárast Cmaxeutoméru S-lerkanidipínu).


Cyklosporín


Cyklosporín a lerkanidipín sa nesmú užívať súčasne (pozri časť 4.3).


Po súčasnom podaní bolo pozorované zvýšenie koncentrácie oboch liečiv v plazme. Štúdia na zdravých mladých dobrovoľníkoch nepreukázala vplyv na hladiny lerkanidipínu v plazme po užití cyklosporínu 3 hodiny po užití lerkanidipínu, avšak AUC cyklosporínu sa zvýšila o 27 %. Súčasné užitie lerkanidipínu a cyklosporínu spôsobilo 3-násobný nárast hladín lerkanidipínu v plazme a 21% nárast AUC cyklosporínu.


Grapefruitová šťava


Lerkanidipín sa mená užívať s grapefruitovou šťavou (pozri časť 4.3).


Tak ako u iných dihydropyridínov, môže byť metabolizmus lerkanidipínu inhibovaný pri požití grapefruitovej šťavy, čo má za následok zvýšenie systémovej dostupnosti lerkanidipínu a zvýšený hypotenzný účinok.


Kombinácie vyžadujúce opatrenia pri používaní


Alkohol


Je potrebné vyhnúť sa užívaniu alkoholu, keďže môže zosilňovať vazodilatačný účinok antihypertenzív (pozri časť 4.4).


Substráty CYP3A4


Pri predpisovaní lerkanidipínu s inými substrátmi CYP3A4, ako sú terfenadín, astemizol, antiarytmiká triedy III, napr. amiodarón, chinidín je potrebná opatrnosť.


Induktory CYP3A4


Súbežné užívanie lerkanidipínu s induktormi CYP3A4, ako sú antikonvulzíva (napr. fenytoín, karbamazepín) a rifampicín, je potrebné začať opatrne, pretože antihypertenzný účinok lerkanidipínu môže byť znížený. Z tohto dôvodu musí byť krvný tlak sledovaný častejšie ako zvyčajne.


Digoxín


Súbežné užívanie 20 mg lerkanidipínu u pacientov chronicky liečených ß-metyldigoxínom nepreukázalo žiadnu farmakokinetickú interakciu. U zdravých dobrovoľníkov užitie digoxínu po užití 20 mg lerkanidipínu ukázalo priemerné zvýšenie Cmaxdigoxínu o 33 %, zatiaľ čo AUC alebo klírens obličiek nebol signifikantne zmenený. Pacientov súbežne užívajúcich lerkanidipín a digoxín je potrebné podrobne sledovať na klinické príznaky toxicity digoxínom.


Kombinácie, ktoré je potrebné vziať do úvahy


Midazolam


U starších dobrovoľníkov súčasné perorálne užitie 20 mg midazolamu zvýšilo vstrebávanie lerkanidipínu (približne o 40 %) a znížilo jeho rýchlosť vstrebávania (tmaxbol spomalený z 1,75 na 3 hodiny). Neboli pozorované žiadne zmeny koncentrácie midazolamu.


Metoprolol


Pri súbežnom užití lerkanidipínu s metoprololom, ß-blokátorom prednostne vylučovaným v pečeni, bola biodostupnosť metoprololu nezmenená, zatiaľ čo biodostupnosť lerkanidipínu sa znížila o 50 %. Tento účinok môže byť spôsobený zníženým prietokom krvi pečeňou spôsobeným ß-blokátormi. K tomuto môže dôjsť aj s inými prípravkami tejto triedy liečiv. Napriek tomu je možné lerkanidipín bezpečne užívať spolu s blokátormi ß-adrenergných receptorov súbežne.


Cimetidín


Súbežné podávanie 800 mg cimetidínu denne nemalo signifikantný vplyv na hladiny lerkanidipínu v plazme, avšak opatrnosť je potrebná pri vyšších dávkach, keďže môže byť zvýšená biodostupnosť lerkanidipínu a tým aj jeho hypotenzný účinok.


Fluoxetín


Štúdia interakcie s fluoxetínom (inhibítor CYP2D6 a CYP3A4) na zdravých dobrovoľníkoch vo veku 657 rokov (priemer s.d.) nepreukázala žiadnu klinicky relevantnú zmenu farmakokinetiky lerkanidipínu.


Simvastatín


Pri opakovanom súbežnom podávaní 20 mg lerkanidipínu s 40 mg simvastatínu nebola AUC lerkanidipínu signifikantne zmenená, zatiaľ čo AUC simvastatínu sa zvýšila o 56 % a jeho hlavný aktívny metabolit, kyselina ß-hydroxylová, o 28 %. Je nepravdepodobné, aby tieto zmeny boli klinicky relevantné. Nepredpokladá sa žiadna interakcia, ak je lerkanidipín užívaný ráno a simvastatín večer, tak ako je pre takýto liek určené.


Warfarín


Súbežné podanie 20 mg lerkanidipínu nalačno dobrovoľníkom nezmenilo farmakokinetiku warfarínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Pre enalapril


Užívanie ACE-inhibítorov (enalapril) sa neodporúča v prvom trimestri gravidity (pozri časť 4.4). Užívanie ACE-inhibítorov (enalapril) je kontraindikované počas 2. a 3. trimestra gravidity (pozri časť 4.3 a 4.4).


Epidemiologický dôkaz týkajúci sa teratogenicity po užití ACE-inhibítorov počas prvého trimestra gravidity nebol presvedčivý, avšak malý nárast rizika nie je možné vylúčiť. Pokiaľ nie je pokračovanie v liečbe ACE-inhibítormi nutné, má byť liečba pacientok plánujúcich graviditu zmenená na iné antihypertenzíva, u ktorých bol stanovený bezpečnostný profil pre užívanie počas gravidity. Pri potvrdení gravidity je potrebné liečbu ACE-inhibítormi okamžite prerušiť a prípadne začať s alternatívnou liečbou.


Je známe, že expozícia ACE-inhibítorom počas druhého a tretieho trimestra indukuje fetotoxicitu u ľudí (zníženie funkcie obličiek, oligohydramnión, spomalenie osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri tiež časť 5.3). Vyskytol sa maternálny oligohydramnión, pravdepodobne ako prejav zníženej renálnej funkcie plodu a môže mať za následok kontraktúru končatín, kraniofaciálne deformácie a hypoplastický rozvoj pľúc. Ak bol ACE-inhibítor užitý v druhom a treťom trimestri gravidity, odporúča sa ultrazvukom skontrolovať funkcie obličiek a lebku. U detí, ktorých matky užívali ACE-inhibítory, je potrebné podrobne sledovať príznaky hypotenzie (pozri tiež časť 4.3 a 4.4).


Pre lerkanidipín


Štúdie lerkanidipínu na zvieratách neukázali teratogénne účinky, avšak tie boli pozorované s inými dihydropyridínmi.


Nie sú dostupné žiadne klinické údaje týkajúce sa expozície lerkanidipínu počas gravidity, preto sa jeho užívanie počas gravidity alebo u žien plánujúcich graviditu neodporúča.


Pre enalapril a lerkanidipín súčasne


Na základe vyššie uvedeného sa užívanie Elernapu neodporúča počas prvého trimestra gravidity a je kontraindikované od druhého trimestra.


Laktácia


Pre enalapril


Limitované dáta farmakokinetických štúdii poukazujú na veľmi nízke koncentrácie enalaprilu v materskom mlieku (pozri tiež časť 5.2). Hoci sa tieto koncentrácie zdajú byť klinicky irelevantné, podávanie Elernapu sa neodporúča počas dojčenia predčasne narodených detí a detí v prvých týždňoch po narodení z dôvodu hypotetického rizika kardiovaskulárnych účinkov a účinkov na obličky a pre nedostatok klinických skúseností. V prípade starších novorodencov je možné zvážiť podávanie Elernapu dojčiacej matke, ak je to nevyhnutné pre matku a dieťa je pozorované z dôvodu nežiaducich účinkov.


Pre lerkanidipín


Nie je známe, či sa lerkanidipín vylučuje materským mliekom.


Pre enalapril a lerkanidipín súčasne


Na základe vyššie uvedeného sa užívanie Elernapu neodporúča v období laktácie.


Fertilita

U niektorých pacientov liečených blokátormi kanálov boli hlásené reverzibilné biochemické zmeny na hlavičke spermie, ktoré môžu znížiť schopnosť oplodnenia. V prípadoch, kde je in-vitro oplodnenie opakovane neúspešné a kde nie je možné nájsť iné vysvetlenie, je potrebné zvážiť ako príčinu blokátory vápnikových kanálov.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Klinické skúsenosti s Elernapom a jeho zložkami naznačujú, že zníženie schopnosti viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje je nepravdepodobné. Je však potrebná opatrnosť, keďže sa môžu vyskytnúť závraty, asténia, únava a v zriedkavých prípadoch somnolencia (pozri časť 4.8).


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky kombinovaného lieku sú podobné účinkom pozorovaným pri podávaní jednej alebo druhej zložky samotnej.


V kontrolovaných klinických štúdiách boli pri použití Elernapu 20 mg/10 mg 410 pacientmi hlásené nežiaduce účinky, tak ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke.


Trieda orgánových systémov a frekvencia podľa MedDRA bola nasledovná: veľmi časté (1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Frekvencia

Trieda orgánových systémov

Časté

(≥1/100 až <1/10)

Menej časté

(≥1/1 000 až <1/100)

Poruchy imunitného systému


Angioedém*

Poruchy krvi a lymfatického systému


Trombocytopénia

Poruchy metabolizmu a výživy


Hypertriglyceridémia*

Psychické poruchy


Úzkosť*

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy, závrat, vrátane pozičných závratov


Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Palpitácie

Poruchy ciev

Sčervenanie

Hypotenzia*

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Kašeľ

Faryngolaryngeálna bolesť*

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Bolesť brucha*

Zápcha*

Dyspepsia*

Nevoľnosť*

Podráždenie jazyka*

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Erytém*

Vyrážka*

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Artralgia*

Poruchy obličiek a močových ciest


Noktúria*

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Periférny edém

Asténia

Únava

Návaly tepla*

Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Zvýšený ALT

Zvýšený AST

Poznámka: * len u 1 pacienta


Dodatočné údaje o jednotlivých zložkách.


Enalapril samotný


Medzi hlásené nežiaduce reakcie na enalapril patria:


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Menej časté: anémia (vrátane aplastickej a hemolytickej formy).

Zriedkavé: neutropénia, zníženie hladiny hemoglobínu, pokles hematokritu, trombocytopénia, agranulocytóza, útlm kostnej drene, pancytopénia, lymfadenopatia.


Poruchy imunitného systému:

Časté: precitlivenosť/angioedém: bol hlásený angioneurotický edém tváre, končatín, pier, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtanu (pozri časť 4.4).

Zriedkavé: autoimunitné poruchy.


Poruchy endokrinného systému:

Neznáme: syndróm neprimeraného vylučovania antidiuretického hormónu (SIADH).


Poruchy metabolizmu a výživy:

Časté: zvýšenie draslíka v krvi, zvýšenie kreatinínu v krvi.

Menej časté: hypoglykémia (pozri časť 4.4), anorexia, zvýšenie močoviny v krvi, zníženie sodíka v krvi.


Psychické poruchy:

Časté: depresia.

Menej časté: stavy zmätenosti, somnolencia, insomnia, nervozita.

Zriedkavé: nezvyčajné sny, poruchy spánku.


Poruchy nervového systému:

Veľmi časté: závrat.

Časté: bolesť hlavy.

Menej časté: parestézia.


Poruchy oka:

Veľmi časté: rozmazané videnie.


Poruchy ucha a labyrintu:

Menej časté: točenie hlavy, hučanie v ušiach.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Časté: arytmia, angína pektoris, tachykardia.

Menej časté: palpitácie, infarkt myokardu, pravdepodobne sekundárny k nadmernej hypotenzii u vysokorizikových pacientov (pozri časť 4.4).


Poruchy ciev:

Časté: hypotenzia (vrátane ortostatickej hypotenzie), synkopa, cerebrovaskulárna príhoda, pravdepodobne sekundárna k nadmernej hypotenzii u vysokorizikových pacientov (pozri časť 4.4).

Menej časté: sčervenanie, ortostatická hypotenzia.

Zriedkavé: Raynaudov fenomén.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Veľmi časté: kašeľ.

Časté: dyspnoe.

Menej časté: rinorea, faryngolaryngeálna bolesť a dysfónia, bronchospazmus/astma.

Zriedkavé: infiltrácia pľúc, rinitída, alergická alveolitída/eozinofilný zápal pľúc.


Poruchy gastrointestinálneho traktu :

Veľmi časté: nauzea.

Časté: hnačka, bolesť brucha, dysgeúzia.

Menej časté: ileus, pankreatitída, vracanie, dyspepsia, zápcha, žalúdočná nevoľnosť, suchosť v ústach, vred žalúdka.

Zriedkavé: stomatitída, aftózna stomatitída, glositída.

Veľmi zriedkavé: intestinálny angioedém.


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Zriedkavé: zlyhanie pečene, hepatitída – cholestatická hepatitída alebo nekróza pečene, cholestáza (vrátane žltačky), zvýšenie pečeňových enzýmov, zvýšenie hladín bilirubínu v krvi.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Časté: vyrážka.

Menej časté: hyperhidróza, pruritus, urtikária, alopécia.

Zriedkavé: multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, exfoliatívna dermatitída, toxická epidermálna nekrolýza, pemfigus, erytrodermia.


Bol hlásený komplex symptómov, ktorý môže zahŕňať niektorý alebo všetky nasledujúce symptómy: horúčka, serozitída, vaskulitída, myalgia/myozitída, artralgia/artritída, pozitívne antinukleálne protilátky (ANA), zvýšená rýchlosť sedimentácie erytrocytov (ESR), eozinofília a leukocytóza. Môže sa vyskytnúť vyrážka, fotosenzitivita alebo iné dermatologické prejavy.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Menej časté: svalové kŕče.


Poruchy obličiek a močových ciest:

Menej časté: poruchy funkcie obličiek, zlyhanie obličiek, proteinúria.

Zriedkavé: oligúria.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

Menej časté: erektilná dysfunkcia.

Zriedkavé: gynekomastia.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Veľmi časté: asténia.

Časté: únava, bolesť v hrudníku.

Menej časté: nevoľnosť, horúčka.


Lerkanidipín samotný


Nežiaduce reakcie sa vyskytli u približne 1,8 % liečených pacientov.


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky v kontrolovaných klinických štúdiách boli bolesť hlavy, závrat, periférny edém, tachykardia, palpitácie a sčervenanie. Každá reakcia sa vyskytla u menej ako 1 % pacientov.


Poruchy imunitného systému:

Veľmi zriedkavé: precitlivenosť.


Psychické poruchy:

Zriedkavé: somnolencia.


Poruchy nervového systému:

Menej časté: bolesť hlavy, závrat.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Menej časté: tachykardia, palpitácie.

Zriedkavé: angína pektoris.


Poruchy ciev:

Menej časté: sčervenanie.

Veľmi zriedkavé: synkopa.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Zriedkavé: nauzea, dyspepsia, hnačka, bolesť brucha, vracanie.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Zriedkavé: vyrážka.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Zriedkavé: myalgia.


Poruchy obličiek a močových ciest:

Zriedkavé: polyúria.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Menej časté: periférny edém.

Zriedkavé: asténia, únava.


V spontánnych post-marketingových hláseniach boli veľmi zriedkavo hlásené nasledujúce nežiaduce reakcie (<1/10 000): hypertrofia ďasien, reverzibilné nárasty hladín pečeňových transamináz v sére, hypotenzia, časté močenie a bolesť na hrudi.


Niektoré dihydropyridíny môžu zriedkavo spôsobiť bolesť lokalizovanú v prekordiu alebo angínu pektoris. Veľmi zriedkavo môžu pacienti s už existujúcou angínou pektoris pociťovať zvýšenú frekvenciu, trvanie alebo závažnosť týchto záchvatov. V izolovaných prípadoch môže dôjsť k infarktu myokardu.


Lerkanidipín nemal žiadne nežiaduce účinky na hladinu cukru v krvi alebo na hladiny lipidov v sére.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Doteraz nebol hlásený žiaden prípad predávkovania Elernapom.


Najpravdepodobnejšie príznaky predávkovania sú hypotenzia, bradykardia, reflexná tachykardia, šok, strnulosť, poruchy elektrolytov a zlyhanie obličiek.


Liečba predávkovania:


Liečba v princípe smeruje k eliminácii jedu a obnove stabilných kardiovaskulárnych podmienok. Po perorálnom užití je indikovaný výdatný výplach žalúdka – s možnosťou kombinácie s výplachom čriev.


Skúsenosti s predávkovaním enalaprilom


O predávkovaní u ľudí sú dostupné limitované údaje.


Symptómy:


Najvýraznejšími hlásenými príznakmi predávkovania boli významná hypotenzia (so začiatkom približne šesť hodín po užití tabliet), súčasne s blokádou renín-angiotenzínového systému a strnulosť.


Medzi symptómy spojené s predávkovaním ACE-inhibítormi môžu patriť obehový šok, poruchy elektrolytov, zlyhanie obličiek, hyperventilácia, tachykardia, palpitácie, bradykardia, závraty, úzkosť a kašeľ. Po užití 300 mg alebo 440 mg enalaprilu boli pozorované hladiny enalaprilu v sére 100- alebo 200-násobne vyššie, ako sú zvyčajné hladiny po terapeutických dávkach.


Liečba:


Odporúčaná liečba predávkovania je intravenózne podaná infúzia fyziologického roztoku. Ak dôjde k hypotenzii, pacienta je potrebné uložiť do protišokovej polohy. Ak je to možné, je potrebné zvážiť liečbu infúziou angiotenzínu II a/alebo intravenózne podanými katecholamínami. Ak boli tablety užité nedávno, je potrebné uskutočniť opatrenia eliminujúce enalapriliummaleinát (napr. vracanie, výplach žalúdka, užitie absorbentov alebo síranu sodného). Z obehu je možné enalaprilát odstrániť hemodialýzou (pozri časť 4.4). Pri bradykardii nereagujúcej na liečbu je indikovaná liečba kardiostimulátorom. Je potrebné neustále sledovať vitálne funkcie, hladiny elektrolytov a kreatinínu v sére.


Skúsenosti s predávkovaním lerkanidipínom


Symptómy:


Tak ako u iných dihydropyridínov, predávkovanie možno očakávať ako príčinu nadmernej periférnej vazodilatácie s výraznou hypotenziou a reflexnou tachykardiou.


Po uvedení lieku na trh boli hlásené tri prípady predávkovania (pri pokuse o samovraždu bolo užitých 150 mg, 280 mg a 800 mg lerkanidipínu). U prvého pacienta sa prejavila ospalosť. U druhého pacienta sa rozvinul kardiogénny šok s ťažkou ischémiou myokardu a miernym zlyhaním obličiek. U tretieho pacienta sa vyskytlo vracanie a hypotenzia.


Všetci pacienti sa zotavili bez následkov.


Liečba:


Vo vyššie uvedených prípadoch pozostávala liečba z: výplachu žalúdka v prvom prípade; vysokej dávky katecholamínov, furosemidu, digitalisu a parenterálne podaných látok zväčšujúcich objem plazmy v druhom prípade; aktívneho uhlia, laxatív a intravenózne podaného dopamínu v treťom prípade.


V prípade ťažkej hypotenzie, bradykardie a bezvedomia môže pomôcť kardiovaskulárna podpora s intravenózne podaným atropínom na zmiernenie bradykardie.


Vzhľadom na dlhodobý farmakologický účinok lerkanidipínu musí byť kardiovaskulárny status predávkovaných pacientov sledovaný minimálne 24 hodín. Nie sú k dispozícii žiadne údaje o vhodnosti použitia dialýzy. Keďže je liečivo vysoko lipofilné, je veľmi nepravdepodobné, že jeho hladiny v plazme budú udávať trvanie rizikovej fázy. Dialýza nebude pravdepodobne účinná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:ACE-inhibítory a blokátory vápnikových kanálov: enalapril a lerkanidipín; ATC kód:C09BB02.


Elernap 20 mg/10 mg je fixná kombinácia ACE-inhibítora (enalapril 20 mg) a blokátora vápnikových kanálov (lerkanidipín 10 mg).


Klinická účinnosť a bezpečnosť

V pivotnej dvojito zaslepenej doplnkovej klinickej štúdii, fázy III, uskutočnenej s 327 pacientmi, ktorí neodpovedali na enalapril v dávke 20 mg (definovaní ako diastolický krvný tlak 95‑114 a systolický 140‑189 mmHg), sa dosiahlo signifikantne väčšie zníženie systolického krvného tlaku s kombináciou enalapril 20 mg/lerkanidipín 10 mg ako pri monoterapii (-9,8 mmHg vs. -6,7 mmHg, p=0,013), ako aj najnižšie zníženie diastolického krvného tlaku (-9,2 mmHg vs. -7,5 mmHg, p=0,015).}Rýchlosť odpovede nebola signifikantne vyššia pri liečbe s kombináciou ako pri monoterapii (53 % vs. 43 % (p=0,076) pre diastolický a 41 % vs. 33 % (p=0,116) pre systolický krvný tlak) a nie signifikantne vyššie percento pacientov liečených kombináciou pociťovalo normalizáciu diastolického krvného tlaku (48 % vs. 37 %, p=0,055) a systolického krvného tlaku (33 % vs. 28 %, p=0,325) v porovnaní s pacientmi liečenými monoterapiou. Nie sú k dispozícii žiadne komparatívne údaje o kombinácii enalapril 20 mg/lerkanidipín 20 mg.


Dve rozsiahle randomizované, kontrolované klinické skúšania (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)) skúmali použitie kombinácie inhibítora ACE a blokátora receptorov angiotenzínu II.

Skúšanie ONTARGET sa vykonalo u pacientov s kardiovaskulárnym alebo cerebrovaskulárnym ochorením v anamnéze, alebo u pacientov s diabetom mellitus 2. typu, u ktorých sa preukázalo poškodenie cieľových orgánov. Skúšanie VA NEPHRON-D sa vykonalo u pacientov s diabetom mellitus 2. typu a diabetickou nefropatiou.

Tieto skúšania neukázali významný priaznivý účinok na renálne a/alebo kardiovaskulárne ukazovatele a mortalitu, zatiaľ čo v porovnaní s monoterapiou sa pozorovalo zvýšené riziko hyperkaliémie, akútneho poškodenia obličiek a/alebo hypotenzie. Vzhľadom na podobné farmakodynamické vlastnosti sú tieto výsledky relevantné aj pre ostatné inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II.

Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa preto nemajú používať súbežne u pacientov s diabetickou nefropatiou.

Skúšanie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) bolo navrhnuté na otestovanie prínosu pridania aliskirénu k štandardnej liečbe inhibítorom ACE alebo blokátorom receptorov angiotenzínu II u pacientov s diabetom mellitus 2. typu a chronickým ochorením obličiek, kardiovaskulárnym ochorením, alebo oboma ochoreniami. Skúšanie bolo predčasne ukončené pre zvýšené riziko nežiaducich udalostí. V skupine aliskirénu bolo numericky viac úmrtí z kardiovaskulárnej príčiny a cievnych mozgových príhod ako v skupine placeba a v skupine aliskirénu boli častejšie hlásené sledované nežiaduce udalosti a závažné nežiaduce udalosti (hyperkaliémia, hypotenzia a renálna dysfunkcia) ako v skupine placeba.


Mechanizmus účinku

Enalapriliummaleinát je maleátová soľ enalaprilu, derivát dvoch aminokyselín, L-alanínu a L-prolínu. Angiotenzín-konvertujúci enzým (ACE) je peptidyl dipeptidáza, ktorá katalyzuje premenu angiotenzínu I na angiotenzín II, látku s vazokonstrikčnými účinkami. Po absorpcii sa enalapril hydrolyzuje na enalaprilát, ktorý inhibuje ACE. Výsledkom inhibície ACE je zníženie hladiny angiotenzínu II v plazme, čo vedie k zvýšeniu plazmatickej renínovej aktivity (spôsobené odstránením negatívnej spätnej väzby uvoľnenia renínu) a k zníženiu sekrécie aldosterónu.


Keďže ACE je identický s kininázou II, enalapril môže taktiež inhibovať degradáciu bradykinínu, účinného vazodepresorického peptidu. Avšak úloha tohto mechanizmu v terapeutickom účinku enalaprilu nie je stále známa.


Aj keď mechanizmus, ktorým enalapril znižuje krvný tlak, sa primárne pripisuje potlačeniu systému renín-angiotenzín-aldosterón, enalapril má antihypertenzné účinky aj u pacientov s nízkymi hladinami renínu.


Podávanie enalaprilu hypertenzným pacientom znižuje krvný tlak v ležiacej ako aj vzpriamenej polohe bez signifikantného zvýšenia tepu.


Symptomatická posturálna hypotenzia je zriedkavá. U niektorých pacientov môže dosiahnutie optimálnej regulácie krvného tlaku trvať niekoľko týždňov liečby. Náhle vysadenie enalaprilu nie je spojené s prudkým nárastom krvného tlaku.


Účinná inhibícia aktivity ACE sa zvyčajne prejaví 2 až 4 hodiny po perorálnom užití jednej dávky enalaprilu. Nástup antihypertenzného účinku bol zvyčajne pozorovaný po jednej hodine s maximálnym znížením krvného tlaku pozorovaným 4 až 6 hodín po užití. Trvanie tohto účinku je závislé od dávky, avšak s odporúčanými dávkami pretrvávali antihypertenzné a hemodynamické účinky po dobu najmenej 24 hodín.


Hemodynamické štúdie u pacientov s esenciálnou hypertenziou ukázali, že zníženie krvného tlaku bolo spojené s poklesom periférnej arteriálnej rezistencie a nárastom výkonu srdca. Súčasne bola pozorovaná malá alebo žiadna zmena srdcového tepu. Po užití enalaprilu došlo k zvýšeniu prietoku krvi v obličkách, zatiaľ čo rýchlosť glomerulárnej filtrácie zostala nezmenená. Nebol pozorovaný žiaden príznak retencie sodíka alebo vody. Avšak u pacientov s nízkou rýchlosťou glomerulárnej filtrácie pred liečbou sa táto rýchlosť zvyčajne zvýšila.


Zníženie albuminúrie a vylučovanie IgG do moču a celkových proteínov bolo pozorované po užití enalaprilu v krátkodobých štúdiách u diabetických ako u nediabetických pacientov s ochorením obličiek.


Lerkanidipín je vápnikový antagonista zo skupiny dihydropyridínov a inhibuje transmembránový influx vápnika do srdcového a hladkého svalstva. Mechanizmus antihypertenzného účinku je založený na priamom uvoľnení hladkého svalstva ciev, čím znižuje celkovú periférnu rezistenciu. Z dôvodu jeho vysokého membránového rozdeľovacieho koeficientu má lerkanidipín dlhodobý antihypertenzný účinok, a je zbavený negatívnych inotropných účinkov kvôli jeho vysokej vaskulárnej selektivite.


Keďže vazodilatácia vyvolaná lerkanidipínom má postupný nástup, bola u hypertenzných pacientov akútna hypertenzia s reflexnou tachykardiou pozorovaná len zriedkavo.


Tak ako u iných asymetrických 1,4-dihydropyridínov sú antihypertenzné účinky lerkanidipínu vyvolané hlavne jeho (S)-enantiomérom.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Neboli pozorované žiadne farmakokinetické interakcie pri súbežnom užívaní enalaprilu a lerkanidipínu.


Farmakokinetika enalaprilu


Absorpcia


Perorálne užitý enalapril sa rýchlo absorbuje s maximom sérových koncentrácií enalaprilu do jednej hodiny. Z dôvodu vylučovania močom je rozsah vstrebávania enalaprilu z perorálne užitého enalapriliummaleinátu približne 60 %. Absorpcia perorálne užitého enalaprilu nie je ovplyvnené prítomnosťou jedla v tráviacom trakte.


Distribúcia


Po absorpcii sa perorálne užitý enalapril rýchlo a značne hydrolyzuje na enalaprilát, čo je silný inhibítor angiotenzín-konvertujúceho enzýmu. Maximum sérových koncentrácií enalaprilátu sa dosiahne 3 až 4 hodiny po perorálnej dávke enalapriliummaleinátu. Účinný polčas akumulácie enalaprilu na základe koncentrácií enalaprilátu bol dosiahnutý po štyroch dňoch liečby.


V rámci rozsahu terapeuticky relevantných koncentrácií väzba enalaprilu na ľudské plazmatické proteíny neprekročí 60 %.


Biotransformácia


Okrem konverzie na enalaprilát nebol pozorovaný žiaden signifikantný metabolizmus enalaprilu.


Eliminácia


Vylučovanie enalaprilátu je najmä obličkami. Hlavnými komponentmi v moči sú enalaprilát, ktorý tvorí približne 40 % dávky, a nezmenený enalapril (približne 20 %).


Pacienti s poruchami funkcie obličiek


Expozícia enalaprilu a enalaprilátu je u pacientov s poruchami funkcie obličiek zvýšená. U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 40‑60 ml/min) bol po užití 5 mg raz denne rovnovážny stav AUC enalaprilátu približne dvakrát vyšší ako u pacientov s normálnou funkciou obličiek. Pri ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30 ml/min) bol AUC zvýšený približne 8-krát. Účinný polčas enalaprilátu po viacerých dávkach enalapriliummaleinátu je na tejto úrovni nedostatočnosti obličiek predĺžený a čas do rovnovážneho stavu je oneskorený (pozri časť 4.2).


Enalaprilát je možné z celkovej cirkulácie odstrániť hemodialýzou. Klírens dialýzy je 62 ml/min.


Laktácia


Po jednorazovej perorálnej dávke 20 mg 5 ženám po pôrode bola po 4 až 6 hodinách po užití priemerná maximálna hladina enalaprilu v materskom mlieku 1,7 μg/l (rozmedzie od 0,54 do 5,9 μg/l). Priemerná maximálna hladina enalaprilátu bola 1,7 μg/l (rozmedzie od 1,2 do 2,3 μg/l); maximálne koncentrácie sa vyskytovali v rôznych časoch v priebehu 24-hodinového obdobia. Berúc do úvahy údaje o maximálnych koncentráciách enalaprilu v materskom mlieku, odhadovaný maximálny príjem enalaprilu u výlučne dojčených detí má byť asi 0,16 % dávky prerátanej na hmotnosť matky. U žien, ktoré 11 mesiacov užívali perorálne 10 mg enalaprilu boli po 4 hodinách maximálne hladiny enalaprilu v mlieku 2 μg/l a maximálne hladiny enalaprilátu po približne 9 hodinách po užití boli 0,75 μg/l. Celkový objem enalaprilu nameraný počas 24 hodín bol 1,44 μg/l mlieka a enalaprilátu bol 0,63 μg/l mlieka. Hladiny enalaprilátu boli nedetegovateľné (<0,2 μg/l) 4 hodiny po podaní jednorazovej dávky 5 mg enalaprilu jednej matke a po jednorazovej 10 mg dávke dvom matkám; hladiny enalaprilu neboli stanovené.


Farmakokinetika lerkanidipínu


Absorpcia


Po perorálnom užití sa lerkanidipín úplne vstrebáva a maximálne hladiny v plazme sa dosiahnu približne po 1,5‑3 hodinách.


Dva enantioméry lerkanidipínu vykazujú podobný profil hladín v plazme: čas dosiahnutia maximálnych koncentrácií v plazme je rovnaký a maximálna koncentrácia v plazme a AUC (S)-enantioméru sú v priemere 1,2-krát vyššie. Eliminačný polčas oboch enantiomérov je v zásade rovnaký. Nebola pozorovaná žiadna vzájomná konverzia oboch enantiomérov „in vivo“.


Z dôvodu vysokého first-pass metabolizmu je absolútna biodostupnosť perorálne užitého lerkanidipínu v podmienkach bez hladovania približne 10 %. Avšak biodostupnosť po užití nalačno zdravými dobrovoľníkmi sa znížila na 1/3.


Perorálna dostupnosť lerkanidipínu narastá 4-násobne po užití do 2 hodín po jedle s vysokým obsahom tuku. Preto je potrebné liek užívať pred jedlom.


Distribúcia


Distribúcia z plazmy do tkanív a orgánov je rýchla a značná.


Väzba lerkanidipínu na plazmatické proteíny presahuje 98 %. Keďže hladina plazmatických proteínov je u pacientov s ťažkou poruchou obličiek alebo pečene znížená, voľná frakcia liečiva môže byť vyššia.


Biotransformácia


Lerkanidipín je značne metabolizovaný CYP3A4. V moči ani v stolici nebola nájdená žiadna východisková látka. Premení sa predovšetkým na neaktívne metabolity a približne 50 % dávky sa vylúči močom.


In vitroexperimenty s ľudskými pečeňovými mikrozómami ukázali, že lerkanidipín mierne inhibuje dva enzýmy CYP3A4 a CYP2D6 v koncentráciách 160- a 40-krát vyšších, ako sa dosiahnu maximálne koncentrácie v plazme po podaní dávky 20 mg.


Navyše štúdie interakcie u ľudí ukázali, že lerkanidipín nemení plazmatické hladiny midazolamu, typického substrátu CYP3A4, alebo metoprololu, typického substrátu CYP2D6. Z tohto dôvodu sa u lerkanidipínu v terapeutických dávkach nepredpokladá inhibícia biotransformácie liečiv metabolizovaných CYP3A4 alebo CYP2D6.


Eliminácia


Vylučovanie lerkanidipínu prebieha v zásade cez biotransformáciu.


Priemerný terminálny polčas eliminácie bol vypočítaný na 8‑10 hodín a z dôvodu vysokej väzby na lipidové membrány, terapeutický účinok pretrváva 24 hodín. Po opakovanom podaní nebola pozorovaná žiadna akumulácia.


Linearita/nelinearita


Po perorálnom užití lerkanidipínu nie sú plazmatické hladiny priamo úmerné dávke (nelineárna kinetika). Po 10, 20 alebo 40 mg boli maximálne koncentrácie v plazme v pomere 1:3:8 a plochy pod krivkou koncentrácia v plazme-čas v pomere 1:4:18, čo naznačuje progresívnu saturáciu first-pass metabolizmu. Takže dostupnosť narastá so zvyšujúcou sa dávkou.


Dodatočné informácie týkajúce sa špeciálnych skupín pacientov


Farmakokinetika lerkanidipínu u starších pacientov a u pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek alebo pečene je podobná farmakokinetike pozorovanej vo všeobecnej populácii pacientov. Pacienti s ťažkou poruchou funkcie obličiek alebo na dialýze závislí pacienti vykazovali vyššie koncentrácie liečiva (približne 70 %). U pacientov so stredne závažnou až ťažkou poruchou funkcie pečene je pravdepodobne systémová biodostupnosť lerkanidipínu zvýšená, keďže sa liečivo normálne metabolizuje v značnej miere v pečeni.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Kombinácia enalapril/lerkanidipín

Potenciálna toxicita fixnej kombinácie enalaprilu a lerkanidipínu bola sledovaná na potkanoch po perorálnom podávaní až do 3 mesiacov a v dvoch genotoxických analýzach. Kombinácia nezmenila toxikologický profil dvoch jednotlivých zložiek.


Nasledujúce údaje sú dostupné pre obe jednotlivé zložky, enalapril a lerkanidipín.


Enalapril


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Štúdie reprodukčnej toxicity ukázali, že enalapril nemá žiaden účinok na plodnosť a reprodukciu u potkanov a nie je teratogénny. V štúdii, v ktorej bol podávaný samiciam potkana pred spárením a počas gravidity, bola pozorovaná zvýšená incidencia úhynu mláďat počas laktácie. Táto látka prechádza placentou a je vylučovaná do mlieka. Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu, ako trieda, indukovali nežiaduce účinky na neskorý vývoj plodu, čo viedlo k úhynu plodu a vrodeným účinkom, ovplyvňujúcim najmä lebku. Bola taktiež hlásená toxicita na plod, spomalenie vnútromaternicového rastu a syndróm patent ductus arteriosus. Vývojové anomálie sú pravdepodobne spôsobené sčasti priamym účinkom ACE-inhibítorov na renín-angiotenzínový systém plodu a sčasti ischémiou spôsobenou hypotenziou matky a znížením prietoku krvi medzi plodom a placentou a prísunom kyslíka a živín k plodu.


Lerkanidipín


Relevantné účinky, ktoré boli pozorované v dlhotrvajúcich štúdiách na potkanoch a psoch, súviseli, priamo alebo nepriamo, so známymi účinkami vysokých dávok vápnikových antagonistov, prevažne odrážajúc zvýšenú farmakodynamickú aktivitu.


Nebola preukázaná genotoxicita alebo karcinogénne účinky lerkanidipínu.


Liečba lerkanidipínom nemala žiaden účinok na plodnosť alebo celkovú reprodukciu u potkanov, avšak vysoké dávky indukovali pre- a post- implantačnú stratu plodov alebo oneskorenie vývoja plodov. Nepreukázal sa teratogénny účinok u potkanov a králikov, avšak iné dihydropyridíny boli u zvierat teratogénne. Lerkanidipín pri vysokej dávke (12 mg/kg/deň) indukoval dystokiu počas pôrodu.


Distribúcia lerkanidipínu a/alebo jeho metabolitov u gravidných zvierat a ich vylučovanie do materského mlieka nebola sledovaná.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Povidón K30

Kyselina maleínová

Sodná soľ karboxymetylškrobu typ A

Monohydrát laktózy

Nátriumstearylfumarát


Filmová vrstva

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E171)

Mastenec

Makrogol 6000

Žltý oxid železitý (E172)

Chinolínová žlť (E104)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie (OPA/Alu/PVC-Alu fólia): 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 alebo 100 tabliet v škatuľke.


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0336/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 23.8.2013

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 201522

Elernap 20 mg/10 mg filmom obalené tablety