+ ipil.sk

Elidel 10 mg/g krémPríbalový leták

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/05961


Písomná informácia pre používateľa

Elidel 10 mg/g krém


pimekrolimus


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je krém Elidel a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete krém Elidel

3. Ako používať krém Elidel

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať krém Elidel

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je krém Elidel a na čo sa používa


Krém Elidel obsahuje liečivo nazvané pimekrolimus. Neobsahuje žiadne steroidy.

Krém Elidel osobitne lieči zápal kože, ktorý sa označuje ako atopická dermatitída (ekzém). Účinkuje v bunkách kože, ktoré vyvolávajú zápal a pre ekzém charakteristické sčervenenie a svrbenie.


Krém sa používa na liečbu príznakov a prejavov ľahkého až stredne ťažkého ekzému (t.j. sčervenenia a svrbenia) u detí (vo veku 2 rokov a staršie), dospievajúcich a dospelých. Keď sa použije na liečbu včasných prejavov a príznakov, môže zabrániť rozvinutiu ochorenia do závažných vzplanutí.


Krém Elidel sa má použiť len vtedy, ak u vás iné predpísané lieky alebo zmäkčovadlá neúčinkovali, alebo ak váš lekár neodporúča používanie iných predpisovaných liekov.


Ak sa po 6 týždňoch nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte to povedať lekárovi.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete krém Elidel


Dôsledne dodržujte všetky pokyny, ktoré vám dal váš lekár.

Predtým ako začnete používať krém Elidel, prečítajte si nasledovné informácie.


Nepoužívajte krém Elidel

 • keď ste alergický na pimekrolimus alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Buďte zvlášť opatrný pri používaní krému Elidel

Použitie Elidelu nie je schválené u detí do 2 rokov. Preto sa nemá používať u tejto vekovej skupiny. Poraďte sa so svojím lekárom.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Elidel, obráťte sa na svojho lekára, ak máte z akejkoľvek príčiny oslabený imunitný systém.


Krém Elidel sa má používať len proti atopickej dermatitíde. Nepoužívajte ho na iné ako kožné ochorenia.


Krém Elidel je určený len na vonkajšie použitie. Nenanášajte ho do nosa, očí alebo úst. Ak sa krém nedopatrením dostane na tieto miesta, dôkladne ho zotrite a/alebo spláchnite vodou. Dávajte si pozor, aby ste ho neprehltli, ani neúmyselne nevniesli do úst, napríklad po nanesení na ruky.


Nenanášajte krém na oblasti kože, ktoré sú postihnuté akútnou vírusovou infekciou, napríklad oparom (herpes simplex) alebo ovčími kiahňami.


Ak máte infikovanú kožu, pred použitím Elidelu sa poraďte s lekárom. Váš lekár vám možno povie, aby ste použili vhodný liek na liečbu infekcie. Keď infekcia na ošetrovaných miestach ustúpi, možno začať liečbu Elidelom. Ak počas liečby Elidelom dostanete kožnú infekciu, povedzte o tom svojmu lekárovi. Váš lekár vás možno požiada, aby ste prestali používať Elidel, kým sa infekcia primerane nezvládne.


Elidel sa môže spájať so zvýšeným rizikom závažnej kožnej infekcie jednoduchého oparu (eczema herpeticum). Preto okamžite upozornite svojho lekára, ak sa vám kdekoľvek na tele objaví bolestivý zápal. Prestaňte používať Elidel až do vymiznutia infekcie.


Elidel môže vyvolať reakcie v mieste nanášania, napríklad pocit tepla a/alebo pálenia. Tieto reakcie sú zvyčajne mierne a trvajú len krátko. Ak máte závažnú reakciu na Elidel, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

Keď používate Elidel, nepokrývajte ošetrenú kožu obväzmi, ovínadlami alebo zábalmi. Môžete však nosiť normálne oblečenie.


Počas liečby Elidelom sa príliš nevystavujte slnečnému svetlu a pôsobeniu ultrafialových lámp a solárií. Ak ste vonku po použití Elidelu, noste vhodné voľné šatstvo, používajte primerané ochranné prostriedky proti slnečnému žiareniu a čo najviac obmedzte čas, ktorý strávite na slnku.

Ak máte erytrodermiu (sčervenenie takmer celého tela) alebo ochorenie kože označované ako Nethertonov syndróm, porozprávajte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať Elidel.


Porozprávajte sa so svojím lekárom pred použitím Elidelu aj vtedy, ak máte akékoľvek zhubné nádory kože.

Ak sa vám počas liečby krémom Elidel zduria lymfatické uzliny, povedzte to svojmu lekárovi.


Deti

Použitie Elidelu u detí vo veku do 2 rokov sa neodporúča, pokým nebudú dostupné ďalšie údaje.


Iné lieky a Elidel

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Nanášanie pimekrolimu na miesta podania vakcíny dovtedy, kým pretrváva lokálna reakcia, sa neodporúča.


Ak máte rozsiahly ekzém, možno budete musieť prerušiť používanie Elidelu pred akýmkoľvek preventívnym očkovaním. Váš lekár vám bude môcť povedať, či je to potrebné.


Elidel sa nemá používať v súčasne s liečbou ultrafialovým svetlom (ako sú UVA, PUVA, UVB) alebo systémovými imunosupresívnymi liekmi (napríklad azatioprínom alebo cyklosporínom).


Nie je pravdepodobné, že dôjde k vzájomnému ovplyvneniu s inými liekmi, ktoré užívate.


Elidel a jedlo, nápoje a alkohol

Krátko po požití alkoholu môžete mať v zriedkavých prípadoch návaly horúčavy, vyrážku, pálenie, svrbenie alebo opuch.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek. Nepoužívajte Elidel, ak ste tehotná.


Nie je známe, či liečivo Elidelu po použití na koži prechádza do materského mlieka. Nenanášajte si Elidel na prsníky, ak dojčíte.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je známy žiadny účinok Elidelu na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Elidel obsahuje cetylalkohol a stearylalkohol, ktoré môžu spôsobiť lokálne kožné reakcie. Elidel obsahuje aj propylénglykol, ktorý môže spôsobiť podráždenie kože.


3. Ako používať krém Elidel


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Môžete použiť Elidel na všetky oblasti kože vrátane hlavy, tváre, krku a záhybov kože.


Používajte krém nasledovným spôsobom

 • Umyte a osušte si ruky.

 • Otvorte tubu (pri prvom použití musíte prepichnúť fóliu na otvore tuby hrotom na vonkajšej strane uzáveru).

 • Vytlačte krém na prst.

 • Naneste tenkú vrstvu Elidelu na celú postihnutú kožu.

 • Nanášajte len na oblasti postihnuté ekzémom.

 • Jemne a úplne votrite.

 • Nasaďte uzáver späť na tubu.


Krém sa má používať dvakrát denne, napríklad raz ráno a raz večer. Zvlhčovadlá (zmäkčujúce prostriedky) môžete používať spolu s Elidelom. Ak používate zvlhčovadlá, majú sa nanášať bezprostredne po Elidele.

Nekúpte sa, nesprchujte a neplávajte ihneď po použití Elidelu. Krém by sa mohol zmyť.


Ako dlho používať Elidel

Dlhodobá liečba má byť prerušovaná a nie nepretržitá. Prestaňte používať Elidel hneď, keď zmiznú prejavy ekzému.

Pokračujte v používaní krému tak dlho, ako vám to odporučí váš lekár.

Prerušte liečbu a poraďte sa so svojím lekárom, ak po 6 týždňoch nedôjde k zlepšeniu alebo ak sa váš ekzém zhorší.


Pri dlhodobej liečbe ekzému začnite používať Elidel hneď, keď si všimnete príznaky a prejavy ochorenia (sčervenenie a svrbenie). Pomôže to zabrániť rozvinutiu ochorenia do závažných vzplanutí. Ak sa prejavy a príznaky ochorenia objavia znovu, opäť začnite liečbu.


Ak použijete viac Elidelu, ako máte

Ak nanesiete na kožu viac krému, ako je potrebné, stačí ho zotrieť.


Ak zabudnete použiť Elidel

Ak zabudnete použiť krém, naneste ho čím skôr a potom pokračujte v normálnom pravidelnom používaní. Ak už je takmer čas na ďalšie ošetrenie, vynechajte dávku, na ktorú ste zabudli, a pokračujte v obvyklom režime dávok. Nenanášajte väčšie množstvo krému, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Elidel

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


Ak nedopatrením prehltnete trochu Elidelu

Ak vy alebo niekto iný nedopatrením prehltne Elidel, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Najčastejšie vedľajšie účinky Elidelu sú reakcie v mieste použitia (napríklad nepríjemné pocity). Takéto reakcie sú spravidla slabé/stredne silné, vyskytujú sa na začiatku liečby a trvajú len krátko.


Niektoré účinky môžu byť závažné


Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 1000 ľudí)

 • angioedém – znaky zahŕňajú svrbenie, žihľavku (urtikáriu),červené škvrny na rukách, nohách a krku, opuch hrdla a jazyka, opuch okolo očí a pier, sťažené dýchanie a prehĺtanie.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 000 ľudí)

 • anafylaktická reakcia: kožná vyrážka vrátane červenej svrbivej kože, opuch rúk, nôh, členkov, tváre, pier, úst alebo hrdla (tieto príznaky sú popísané aj ako angioedém a môžu spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo s dýchaním) a môžete mať pocit na odpadnutie.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z týchto príznakov krátko po použití krému Elidel, prestaňte krém používať a okamžite o tom povedzte svojmu lekárovi.


K ďalším nežiaducim účinkom môžu patriť


Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 ľudí)

 • Pocit tepla a/alebo pálenia v mieste použitia.


Časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 zo 100 ľudí)

 • Podráždenie, svrbenie a sčervenenie kože v mieste použitia krému.

 • Infekcie kože (napríklad zápal vlasových vačkov).


Menej časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 zo 100 ľudí)

 • Infekcie kože, ako je impetigo (bakteriálna infekcia kože), jednoduchý opar (herpes simplex), pásový opar (herpes zoster), herpes simplex dermatitis (eczema herpeticum), molluscum contagiosum (vírusová infekcia kože), bradavice a furunkuly (hnisavé vredy).

 • Reakcie v mieste použitia, napríklad vyrážky, bolesť, pocit pichania, mierna šupinatosť kože, suchosť, opuch a zhoršenie prejavov ekzému.


Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 1 000 ľudí)

 • Nával horúčavy, vyrážky, pocit pálenia, svrbenie alebo opuch krátko po požití alkoholu.

 • Zmeny sfarbenia kože (miesta na koži môžu byť tmavšie alebo svetlejšie ako ich okolie).


U pacientov používajúcich Elidel sa hlásili prípady rakoviny vrátane rakoviny lymfatických uzlín alebo kože.


U pacientov používajúcich Elidel sa hlásili prípady zväčšenia lymfatických uzlín. Súvislosť s liečbou krémom Elidel však nie je potvrdená.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať krém Elidel


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na tube. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale. Tubu udržiavajte dôkladne uzatvorenú.

Obsah tuby spotrebujte do 12 mesiacov od prvého otvorenia. Možno vám pomôže zapísať si dátum, kedy ste otvorili tubu, na voľné miesto na škatuľke.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo krém Elidel obsahuje

 • Liečivo je pimekrolimus. 1 gram krému Elidel obsahuje 10 mg pimekrolimu.

 • Ďalšie zložky sú: stredné nasýtené triacylglyceroly, oleylalkohol, propylénglykol, stearylalkohol, cetylalkohol, mono- a diglyceridy mastných kyselín, cetostearylsulfát sodný, benzylalkohol, bezvodá kyselina citrónová, hydroxid sodný, čistená voda.


Ako vyzerá Elidel a obsah balenia

Elidel je belavý krém bez zápachu, ktorý nezanecháva škvrny a ľahko sa rozotiera. Krém sa dodáva v tubách s obsahom 5, 15, 30, 60 a 100 g. Vo vašej krajine nemusia byť dostupné všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

MEDA Pharma, spol. s r.o.,

Trnavská cesta 50,

821 02 Bratislava,

Slovenská republika


Výrobcovia

MEDA Manufacturing

Avenue J. F. Kennedy

33700 Mérignac

Francúzsko


MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

61352 Bad Homburg

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko: Elidel 1%-Creme

Belgicko: Elidel 10 mg/g crème

Bulharsko: Elidel

Chorvátsko: Elidel 10 mg/g krema

Cyprus: Elidel cream 10 mg/g

Česká republika: Elidel 10 mg/g krém

Dánsko: Elidel

Estonsko: Elidel

Fínsko: Elidel 10 mg/g emulsiovoide

Nemecko: Elidel 10 mg/g Creme

Grécko: Elidel

Maďarsko: Elidel 10 mg/g krém

Island: Elidel 10 mg/g krem

Taliansko: Elidel

Lotyšsko: Elidel 10 mg/g krēms

Litva: Elidel 10 mg/g kremas

Luxembursko: Elidel 10 mg/g Creme

Malta: Elidel

Holandsko: Elidel 10 mg/g crème

Nórsko: Elidel 10 mg/g krem

Poľsko: Elidel 10 mg/g krem

Portugalsko: Elidel 10 mg/g creme

Rumunsko: Elidel 10 mg/g cremă

Slovenská republika: Elidel 10 mg/g krém

Slovinsko: Elidel 10 mg/g krema

Španielsko: Elidel 10 mg/g crema

Švédsko: Elidel 10 mg/g kräm

Veľká Británia: Elidel 10 mg/g Cream


Ak máte akékoľvek otázky alebo ak si nie ste istý niečím, čo sa týka tohto lieku, opýtajte sa, prosím, svojho lekára alebo lekárnika.


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2014.


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Meda Pharma spol. s r.o.

Trnavská cesta 50

Bratislava 821 02

Tel: +421 2 49 14 01 71

Fax: +421 2 49 14 01 75

e-mail: info@meda.sk


6Elidel 10 mg/g krém

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/05665


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Elidel 10 mg/g krém


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 g dermálneho krému obsahuje 10 mg pimekrolimu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Krém.


Belavý a homogénny.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba 2-ročných a starších pacientov s ľahkou až stredne ťažkou atopickou dermatitídou, keď liečba topickými kortikosteroidmi buď nie je vhodná, alebo nie je možná. Dôvodom môže byť:

 • neznášanlivosť topických kortikosteroidov,

 • nedostatočný účinok topických kortikosteroidov,

 • použitie na tvári a krku, kde môže byť nevhodná dlhodobá intermitentná liečba topickými kortikosteroidmi.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Liečbu Elidelom majú začať lekári so skúsenosťami v diagnostikovaní a liečbe atopickej dermatitídy.


Elidel sa môže používať krátkodobo na liečbu príznakov a prejavov atopického ekzému a intermitentne dlhodobo na zabránenie progresie do vzplanutia ochorenia.


Liečba Elidelom sa má začať pri prvom objavení sa príznakov a prejavov atopickej dermatitídy. Elidel sa má aplikovať len na oblasti postihnuté atopickou dermatitídou. Elidel sa má používať tak krátko ako je to možné počas vzplanutia ochorenia. Pacient alebo opatrovateľ majú ukončiť používanie Elidelu, keď vymiznú príznaky a prejavy. Liečba má byť intermitentná, krátkodobá a nie nepretržitá. Elidel sa má aplikovať na postihnuté oblasti v tenkej vrstve dvakrát denne.


Údaje z klinických skúšaní podporujú intermitentnú liečbu Elidelom v trvaní až 12 mesiacov.


Ak po 6 týždňoch nedôjde k zlepšeniu alebo pri exacerbácii ochorenia sa má liečba Elidelom ukončiť. Diagnóza atopickej dermatitídy sa má prehodnotiť a majú sa uvážiť iné terapeutické možnosti.


Dospelí

Tenká vrstva Elidelu sa má naniesť na postihnutú kožu dvakrát denne a jemne a úplne votrieť. Každá postihnutá oblasť kože sa má liečiť Elidelom až do vymiznutia ochorenia a potom sa má liečba ukončiť.


Elidel možno použiť na všetky oblasti kože vrátane hlavy, tváre, krku a intertriginóznych oblastí, s výnimkou slizníc. Elidel sa nemá používať pod okluzívnymi obväzmi (pozri časť 4.4).


Pri dlhodobej liečbe atopickej dermatitídy (ekzému) sa má začať liečba Elidelom pri objavení sa prvých príznakov a prejavov atopickej dermatitídy, aby sa zabránilo vzplanutiu ochorenia. Elidel sa má používať dvakrát denne.

Emolienciá sa môžu aplikovať bezprostredne po použití Elidelu.


Pediatrická populácia

Používanie Elidelu u mladších ako 2-ročných pacientov sa neodporúča, kým nebudú dostupné ďalšie údaje. U detí (2-11 rokov) a dospievajúcich (12-17 rokov) sú dávkovanie a spôsob použitia rovnaké ako u dospelých.


Starší pacienti

Atopická dermatitída (ekzém) sa zriedkavo pozoruje u 65-ročných a starších pacientov. Do klinických skúšaní Elidelu nebol zaradený dostatočný počet pacientov v tomto vekovom rozmedzí, aby sa zistilo, či ich odpoveď na liečbu je iná ako u mladších pacientov.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na pimekrolimus, iné makrolaktámové zlúčeniny alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Elidel krém sa nemá používať u pacientov s vrodenými alebo získanými poruchami imunitného systému alebo u pacientov, ktorí dostávajú liečbu vyvolávajúcu imunosupresiu.


Dlhodobý účinok na lokálnu imunitnú odpoveď kože a incidenciu malignít kože nie je známy. Elidel sa nemá aplikovať na potenciálne malígne alebo premalígne kožné lézie.


Elidel sa nemá aplikovať na plochy postihnuté akútnymi kožnými vírusovými infekciami (herpes simplex, ovčie kiahne).


Bezpečnosť a účinnosť Elidelu sa nehodnotili pri liečbe klinicky infikovanej atopickej dermatitídy. Pred začatím liečby Elidelom majú zmiznúť klinické infekcie na miestach, ktoré sa budú liečiť.


Zatiaľ čo pacienti s atopickou dermatitídou majú sklon k povrchovým infekciám kože vrátane eczema herpeticum (Kaposiho variceliformná erupcia), liečba Elidelom sa môže spájať so zvýšeným rizikom kožných infekcií vírusom herpes simplex alebo eczema herpeticum (prejavuje sa rýchlym šírením vezikulárnych a erozívnych lézií). Pri infekcii kože vírusom herpes simplex sa má liečba Elidelom na infikovanom mieste prerušiť až do vymiznutia vírusovej infekcie.


U pacientov s ťažkou atopickou dermatitídou môže byť počas liečby Elidelom zvýšené riziko kožných bakteriálnych infekcií (impetigo).


Použitie Elidelu môže vyvolať slabé a prechodné reakcie v mieste aplikácie, napr. pocit tepla a/alebo pálenia. Ak je reakcia v mieste aplikácie závažná, má sa prehodnotiť riziko a prínos liečby.


Je potrebné starostlivo sa vyhýbať kontaktu s očami a sliznicami. Pri neúmyselnej aplikácii na tieto miesta sa má krém dôkladne zotrieť a/alebo spláchnuť vodou.


Lekári majú poučiť pacientov o tom, ako sa primerane chrániť pred slnkom, napr. minimalizovať pobyt na slnku, používať ochranné prípravky proti slnečnému žiareniu a zakrývať kožu vhodným oblečením (pozri časť 4.5).


Elidel obsahuje cetylalkohol a stearylalkohol, ktoré môžu vyvolať lokálne kožné reakcie. Elidel obsahuje aj propylénglykol, ktorý môže spôsobiť podráždenie kože.


Elidel obsahuje liečivo pimekrolimus, inhibítor kalcineurínu. U pacientov po transplantácii sa dlhodobá systémová expozícia intenzívnej imunosupresii po systémovom podaní inhibítorov kalcineurínu spájala so zvýšeným rizikom vzniku lymfómov a malignít kože.


U pacientov používajúcich krém obsahujúci pimekrolimus sa hlásili prípady malignít vrátane kožných a iných typov lymfómov a rakoviny kože (pozri časť 4.8). U pacientov s atopickou dermatitídou liečených Elidelom sa však nezistili významné systémové hladiny pimekrolimu.


V klinických skúšaniach sa počas používania krému Elidel 10 mg/g hlásilo 14/1 544 (0,9 %) prípadov lymfadenopatie. Tieto prípady lymfadenopatie zvyčajne súviseli s infekciami a po primeranej antibiotickej liečbe sa pozorovalo vymiznutie príznakov. Väčšina z týchto 14 prípadov mala buď jasnú etiológiu, alebo sa pri nich zaznamenal ústup príznakov. U pacientov, ktorí používajú krém Elidel 10 mg/g a u ktorých vznikne lymfadenopatia, sa má vyšetriť etiológia lymfadenopatie. Ak etiológia lymfadenopatie nie je jasná alebo pri akútnej infekčnej mononukleóze sa má krém Elidel 10 mg/g vysadiť. Pacientov, u ktorých vznikne lymfadenopatia, je potrebné sledovať, aby sa zaručilo, že lymfadenopatia vymizla.


Populácie s potenciálne vyšším rizikom systémovej expozície.

Použitie Elidelu sa nesledovalo u pacientov s Nethertonovým syndrómom. Vzhľadom na možnosť zvýšenej systémovej absorpcie pimekrolimu sa neodporúča použitie Elidelu u pacientov s Nethertonovým syndrómom.


Pretože sa bezpečnosť Elidelu nestanovila u pacientov s erytrodermiou, použitie lieku v tejto populácii pacientov nemožno odporúčať.


Použitie Elidelu pod okluzívnym obväzom sa u pacientov nesledovalo. Okluzívne obväzy sa neodporúčajú.


U pacientov s ťažkým zápalom a/alebo poškodením kože môžu byť systémové koncentrácie vyššie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Prípadné interakcie medzi Elidelom a inými liekmi sa systematicky nehodnotili. Pimekrolimus sa metabolizuje výlučne prostredníctvom CYP 450 3A4. Vzhľadom na minimálny rozsah jeho absorpcie je nepravdepodobný výskyt interakcií Elidelu so systémovo podávanými liekmi (pozri časť 5.2).


Doterajšie údaje naznačujú, že Elidel sa môže použiť súčasne s antibiotikami, antihistaminikami a kortikosteroidmi (podávanými perorálne/intranazálne/inhalačne).


Vzhľadom na minimálny rozsah absorpcie je nepravdepodobný vznik prípadných systémových interakcií s vakcináciou. Táto interakcia sa však nesledovala. Preto sa u pacientov s rozsiahlym ochorením odporúča vykonať vakcinácie v obdobiach bez liečby.


Aplikácia pimekrolimu na miesta podania vakcíny dovtedy, kým pretrváva lokálna reakcia, sa neskúmala a preto sa neodporúča.


Nie sú skúsenosti so súčasným použitím imunosupresívnej liečby atopického ekzému, napr. UVB, UVA, PUVA, azatioprínu a cyklosporínu A.


Elidel nemá fotokarcinogénny potenciál u zvierat (pozri časť 5.3). Keďže významnosť tohto zistenia pre ľudí nie je známa, je potrebné vyhýbať sa počas liečby Elidelom nadmernému vystavovaniu kože ultrafialovému svetlu vrátane svetla v soláriu, alebo liečbe PUVA, UVA alebo UVB.


U pacientov používajúcich krém pimekrolimu sa krátko po požití alkoholu pozorovali zriedkavé

prípady návalov horúčavy, vyrážky, pálenia, svrbenia alebo opuchu (pozri časť 4.8).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití Elidelu u gravidných žien. Štúdie dermálnej aplikácie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na embryonálny/fetálny vývoj. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu po perorálnom podaní (pozri časť 5.3). Vzhľadom na minimálny rozsah absorpcie pimekrolimu po topickej aplikácii Elidelu (pozri časť 5.2) sa potenciálne riziko pre ľudí považuje za obmedzené. Elidel sa však nemá používať počas gravidity.

Laktácia

Nevykonali sa štúdie o vylučovaní lieku do mlieka po topickej aplikácii zvieratám a použitie Elidelu u dojčiacich žien sa nesledovalo. Nie je známe, či sa pimekrolimus vylučuje do mlieka po topickej aplikácii.


Vzhľadom na minimálny rozsah absorpcie pimekrolimu po topickej aplikácii Elidelu (pozri časť 5.2) sa však potenciálne riziko pre ľudí považuje za obmedzené. Pri podaní Elidelu dojčiacim ženám je potrebná opatrnosť.


Dojčiace matky môžu používať Elidel, ale nemajú si Elidel aplikovať na prsníky, aby nedošlo k neúmyselnému požitiu novorodencom.


Fertilita

K dispozícii nie sú klinické údaje o účinkoch pimekrolimu na fertilitu jedincov ženského a mužského

pohlavia (pozri časť 5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie je známy žiadny vplyv Elidelu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie nežiaduce udalosti boli reakcie v mieste aplikácie, ktoré sa hlásili u približne 19 % pacientov liečených Elidelom a u 16 % pacientov v kontrolných skupinách. Tieto reakcie sa vyskytovali spravidla na začiatku liečby, boli slabé/stredne silné a trvali krátko.


Nežiaduce reakcie sú zoradené podľa frekvencie, najčastejšie ako prvé, podľa nasledovnej konvencie: veľmi časté (1/10); časté (1/100 až 1/10); menej časté (1/1 000 až 1/100); zriedkavé (1/10 000 až 1/1 000), veľmi zriedkavé (1/10 000), neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).


Infekcie a nákazy


Menej časté

Molluscum contagiosum

Poruchy imunitného systému


Veľmi zriedkavé

Anafylaktické reakcie vrátane závažných foriem

Poruchy metabolizmu a výživy


Zriedkavé

Intolerancia alkoholu (vo väčšine prípadov sa krátko po požití alkoholu vyskytli návaly horúčavy, vyrážka, pálenie, svrbenie alebo opuch)

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Časté

Infekcie kože (folikulitída)

Menej časté


Furunkulus, impetigo, herpes simplex, herpes zoster, herpes simplex dermatitis (eczema herpeticum), papilóm kože a zhoršenie ochorenia

Zriedkavé


Alergické reakcie (napr. exantém, urtikária, angioedém), zmeny sfarbenia kože (napr. hypopigmentácia, hyperpigmentácia)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Veľmi časté

Pálenie v mieste aplikácie

Časté

Reakcie v mieste aplikácie (podráždenie, svrbenie a erytém)

Menej časté

Poruchy v mieste aplikácie (exantém, bolesť, parestézia, deskvamácia, suchosť, edém)


Po zavedení do používania: U pacientov používajúcich krém obsahujúci pimekrolimus sa hlásili prípady malignít vrátane kožných a iných typov lymfómov a rakoviny kože (pozri časť 4.4).

Po uvedení lieku na trh a v klinických skúšaniach sa hlásili prípady lymfadenopatie, nie je však

potvrdená príčinná súvislosť s liečbou Elidelom (pozri časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného

v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nie sú skúsenosti s predávkovaním Elidelu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné dermatologiká. Liečivá na dermatitídy, s výnimkou kortikosteroidov. ATC kód: D11AH02

Mechanizmus účinku

Pimekrolimus je lipofilný askomycínový makrolaktámový derivát s protizápalovým účinkom a bunkovo selektívny inhibítor tvorby a uvoľňovania zápalových cytokínov.

Pimekrolimus sa viaže s vysokou afinitou na makrofilín-12 a inhibuje kalcineurín, fosfatázu závislú od vápnika. Dôsledkom je blokovanie syntézy zápalových cytokínov v T bunkách.


Farmakodynamické účinky

Pimekrolimus vykazuje vysokú protizápalovú aktivitu po topickej a systémovej aplikácii na zvieracích modeloch zápalu kože. Pimekrolimus je po topickej aplikácii na prasačích modeloch alergickej kontaktnej dermatitídy rovnako účinný ako účinné kortikosteroidy. Na rozdiel od kortikosteroidov pimekrolimus nevyvoláva atrofiu kože u prasiat a neovplyvňuje Langerhansove bunky v koži myší.


Pimekrolimus neoslabuje primárnu imunitnú odpoveď, ani neovplyvňuje lymfatické uzliny pri alergickej kontaktnej dermatitíde u myší. Topický pimekrolimus preniká do ľudskej kože podobne ako kortikosteroidy, ale oveľa menej cez ňu prestupuje, čo poukazuje na veľmi malú schopnosť systémovej absorpcie pimekrolimu.


Celkovo má pimekrolimus v koži selektívny farmakologický profil, ktorým sa líši od kortikosteroidov.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Profil účinnosti a bezpečnosti Elidelu sa vyhodnotil u viac ako 2 000 pacientov vrátane dojčiat ( 3 mesiace), detí, dospievajúcich a dospelých, ktorí boli zaradení do klinických skúšaní fázy II. a III. Viac ako 1 500 týchto pacientov sa liečilo Elidelom a viac ako 500 dostalo kontrolnú liečbu, t.j. buď vehikulum Elidelu a/alebo topické kortikosteroidy.


Krátkodobá (akútna) liečba:

Deti a dospievajúci: Vykonali sa dve klinické skúšania kontrolované vehikulom trvajúce 6 týždňov, do ktorých bolo zaradených spolu 403 pediatrických pacientov vo veku 2 až 17 rokov. Pacienti sa liečili Elidelom dvakrát denne. Údaje z obidvoch štúdií sa zlúčili.


Dojčatá: Podobné klinické skúšanie trvajúce 6 týždňov sa vykonalo so 186 pacientmi vo veku 3-23 mesiacov.


V týchto troch klinických skúšaniach trvajúcich 6 týždňov boli nasledovné výsledky účinnosti pri koncových ukazovateľoch:
Deti a dospievajúci

Dojčatá


Koncový ukazo-vateľ


Kritériá

Elidel 1 %

(N=267)

Vehiku-lum

(N=136)

Hodnota p

Elidel 1 %

(N=123)

Vehiku-lum

(N=63)

Hodnota p

IGA*:

Úplné alebo takmer úplné vymiznutie1

34,8 %

18,4 %

0,001

54,5 %

23,8 %

0,001

IGA*:

Zlepšenie2

59,9 %

33 %

Nestano-vená

68 %

40 %

Nestano-vená

Svrbenie:

Žiadne alebo slabé

56,6 %

33,8 %

0,001

72,4 %

33,3 %

0,001

EASI°:

Celkovo (priemerná % zmena)3

-43,6

-0,7

0,001

-61,8

+7,35

0,001

EASI°:

Hlava/krk (priemerná % zmena)3

-61,1

+0,6

0,001

-74,0

+31,48

0,001

* Celkové hodnotenie skúšajúcim lekárom (Investigator´s Global Assessment, IGA)

° Index závažnosti postihnutia ekzémom (Eczema Area Severity Index, EASI): priemerná % zmena klinických príznakov (erytém, infiltrácia, exkoriácia, lichenifikácia) a postihnutej plochy povrchu tela

1:Hodnota p na základe testu CMH rozvrstvená podľa centra

2:Zlepšenie = nižšie IGA ako východisková hodnota

3:Hodnota p na základe modelu ANCOVA EASI ukazovateľa v deň 43, s centrom a liečbou ako faktormi a východiskovou hodnotou EASI (v deň 1) ako spolupremennou


Významné zmiernenie svrbenia sa pozorovalo počas prvého týždňa liečby u 44 % detí a dospievajúcich a u 70 % dojčiat.


Dospelí: Elidel bol menej účinný ako 0,1 % betametazón-17-valerát pri krátkodobej liečbe (3 týždne) dospelých so stredne ťažkou až ťažkou atopickou dermatitídou.

Dlhodobá liečba

Vykonali sa dve dvojito-zaslepené klinické skúšania dlhodobej liečby atopickej dermatitídy u 713 detí a dospievajúcich (2-17 rokov) a 251 dojčiat (3-23 mesiacov). Elidel sa hodnotil ako základná liečba.


Elidel sa použil pri prvých príznakoch svrbenia a sčervenenia, aby sa zabránilo progresii do vzplanutia atopickej dermatitídy. Iba v prípade vzplanutia závažného ochorenia, ktoré sa nezvládlo Elidelom, sa začala liečba stredne účinnými topickými kortikosteroidmi. Keď sa na liečbu vzplanutí začali používať kortikosteroidy, liečba Elidelom sa prerušila. Kontrolná skupina dostávala vehikulum Elidelu, aby klinické skúšania ostali slepé.


V obidvoch klinických skúšaniach sa preukázalo významné zníženie incidencie vzplanutí (p<0,001) v prospech liečby Elidelom; liečba Elidelom vykazovala lepšiu účinnosť pri všetkých sekundárnych hodnoteniach (Index závažnosti postihnutia ekzémom, Celkové hodnotenie skúšajúcim lekárom, hodnotenie pacientom); svrbenie sa potlačilo Elidelom v priebehu jedného týždňa. Viac pacientov liečených Elidelom ukončilo bez vzplanutia ochorenia 6 mesiacov [deti (61 % v skupine Elidelu oproti 34 % v kontrolnej skupine), dojčatá (70 % v skupine Elidelu oproti 33 % v kontrolnej skupine)] a 12 mesiacov [deti (51 % v skupine Elidelu oproti 28 % v kontrolnej skupine), dojčatá (57 % v skupine Elidelu oproti 28 % v kontrolnej skupine)].


Elidel znižoval potrebu použitia topických kortikosteroidov: viac pacientov liečených Elidelom nepoužilo kortikosteroidy počas 12 mesiacov [deti (57 % v skupine Elidelu oproti 32 % v kontrolnej skupine), dojčatá (64 % v skupine Elidelu oproti 35 % v kontrolnej skupine)]. Účinnosť Elidelu sa časom nemenila.


Dvojito slepé, randomizované, paralelne usporiadané klinické skúšanie kontrolované vehikulom trvajúce 6 mesiacov s podobným usporiadaním sa vykonalo so 192 dospelými so stredne ťažkou až ťažkou atopickou dermatitídou. Topické kortikosteroidy sa používali 14,2 24,2% dní počas 24-týždňového obdobia liečby v skupine Elidelu a 37,2 34,6 % dní v kontrolnej skupine (p0,001). Celkovo u 50,0 % pacientov liečených Elidelom nedošlo k vzplanutiu ochorenia v porovnaní s 24,0 % pacientov randomizovaných do kontrolnej skupiny.


Dvojito-zaslepené klinické skúšanie trvajúce jeden rok u dospelých so stredne ťažkou až ťažkou atopickou dermatitídou sa vykonalo na porovnanie Elidelu s krémom obsahujúcim 0,1 % triamcinolónacetonidu (na trupe a končatinách) a krému s 1 % hydrokortizónacetátu (na tvári, krku a intertriginóznych oblastiach). Elidel aj topické kortikosteroidy sa používali bez obmedzenia. Polovica pacientov v kontrolnej skupine dostávala topické kortikosteroidy viac ako 95 % dní klinického skúšania. Elidel bol menej účinný ako krém s 0,1 % triamcinolónacetonidu (na trupe a končatinách) a krém s 1 % hydrokortizónacetátu (na tvári, krku a intertriginóznych oblastiach) pri dlhodobej liečbe (52 týždňov) dospelých so stredne ťažkou až ťažkou atopickou dermatitídou.


Dlhodobé kontrolované klinické skúšania trvali 1 rok. U pediatrických pacientov sú klinické údaje až do 24 mesiacov.


Aplikácia častejšie ako dvakrát denne sa nesledovala.


Špeciálne klinické skúšania

Klinické skúšania znášanlivosti ukázali, že Elidel nemal schopnosť vyvolať kontaktnú senzibilizáciu, fototoxicitu alebo fotosenzibilizáciu, ani neukázali kumulatívne podráždenie.


Schopnosť Elidelu vyvolať atrofiu u ľudí sa skúšala v porovnaní so stredne a vysoko účinnými topickými steroidmi (krém s 0,1 % betametazón-17-valerátu, krém s 0,1 % triamcinolónacetonidu) a vehikulom u šestnástich zdravých dobrovoľníkov pri aplikácii trvajúcej 4 týždne. Obidva topické kortikosteroidy vyvolali významné stenčenie kože, ktoré sa zmeralo echograficky, v porovnaní s Elidelom a vehikulom, ktoré nevyvolali stenčenie kože.


Pediatrická populácia

Výsledky významných štúdií s dojčatami, deťmi a dospievajúcimi sú detailne uvedené v časti 5.1


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Údaje na zvieratách

Biologická dostupnosť pimekrolimu u miniatúrnych prasiatok po jednorazovej aplikácii na kožu (počas 22 hodín pod semioklúziou) bola 0,03 %. Množstvo látok súvisiacich s liečivom v koži v mieste aplikácie (takmer výlučne nezmenený pimekrolimus) zostalo prakticky konštantné počas 10 dní.


Údaje u ľudí

Absorpcia u dospelých

Systémová expozícia pimekrolimu sa sledovala u 12 dospelých s atopickou dermatitídou liečených Elidelom dvakrát denne počas 3 týždňov. Postihnutá plocha povrchu tela (BSA) bola v rozmedzí 15‑59 %. Koncentrácie pimekrolimu v krvi boli v 77,5 % prípadov nižšie ako 0,5 ng/ml a 99,8 % všetkých vzoriek bolo pod 1 ng/ml. Najvyššia koncentrácia pimekrolimu v krvi bola 1,4 ng/ml u jedného pacienta.


U 40 dospelých pacientov liečených až do 1 roka Elidelom, ktorí mali východiskovú hodnotu postihnutej BSA 14-62 %, bolo 98 % koncentrácií pimekrolimu v krvi pod 0,5 ng/ml. Maximálna koncentrácia v krvi 0,8 ng/ml sa stanovila len u 2 pacientov v 6. týždni liečby. Koncentrácia v krvi sa časom nezvýšila u žiadneho pacienta počas 12 mesiacov liečby. 8 dospelých pacientov s atopickou dermatitídou, u ktorých bolo možné kvantifikovať AUC, malo hodnoty AUC(0-12h) v rozmedzí 2,5 až 11,4 ng h/ml.


Absorpcia u detí

Systémová expozícia pimekrolimu sa sledovala u 58 pediatrických pacientov vo veku od 3 mesiacov do 14 rokov. Postihnutá BSA bola v rozmedzí 10‑92 %. Tieto deti boli liečené Elidelom dvakrát denne počas 3 týždňov a päť z nich bolo liečených až 1 rok „podľa potreby“.


Koncentrácie pimekrolimu v krvi boli trvalo nízke bez ohľadu na rozsah liečených lézií alebo trvanie liečby. Rozmedzie bolo podobné, aké sa stanovilo u dospelých pacientov. Približne 60 % koncentrácií pimekrolimu v krvi bolo nižších ako 0,5 ng/ml a 97 % všetkých vzoriek bolo pod 2 ng/ml. Najvyššia koncentrácia v krvi stanovená u 2 pediatrických pacientov vo veku 8 mesiacov až 14 rokov bola 2,0 ng/ml.


V skupine dojčiat (vo veku 3 až 23 mesiacov) bola najvyššia koncentrácia v krvi stanovená u jedného pacienta 2,6 ng/ml. U 5 detí liečených 1 rok boli koncentrácie v krvi trvalo nízke (maximálna koncentrácia v krvi bola 1,94 ng/ml u 1 pacienta). Ani u jedného pacienta sa počas 12 mesiacov liečby koncentrácia v krvi časom nezvýšila.


U 8 pediatrických pacientov vo veku 2-14 rokov boli hodnoty AUC(0-12h) v rozmedzí 5,4 až 18,8 ng h/ml. Rozmedzia hodnôt AUC pozorované u pacientov s východiskovou hodnotou postihnutej BSA 40 % a 40 % boli porovnateľné.


Liečená plocha povrchu tela bola najviac 92 % v klinických farmakologických skúšaniach a až 100 % v klinických skúšaniach fázy III.


Distribúcia

V súlade so selektívnym pôsobením pimekrolimu v koži sú jeho hladiny v krvi po topickej aplikácii veľmi nízke. Preto nebolo možné stanoviť metabolizmus pimekrolimu po topickej aplikácii.

V štúdiách väzby na plazmatické bielkoviny in vitro sa zistilo, že 99,6 % pimekrolimu v plazme sa viaže na bielkoviny. Hlavná frakcia pimekrolimu v plazme sa viaže na rôzne lipoproteíny.


Biotransformácia

Po jednorazovom perorálnom podaní rádioaktívne značeného pimekrolimu zdravým dobrovoľníkom bol nezmenený pimekrolimus hlavnou látkou súvisiacou s liečivom v krvi a početné vedľajšie metabolity so stredne silnou polaritou boli zjavne produktom O-demetylácie a oxygenácie.

Nepozoroval sa žiadny metabolizmus pimekrolimu v ľudskej koži in vitro.


Eliminácia

Rádioaktivita súvisiaca s liečivom sa vylučovala hlavne stolicou (78,4 %) a iba malá časť (2,5 %) sa našla v moči. Celkové priemerné nájdené množstvo rádioaktivity bolo 80,9 %. Pôvodná látka sa nezistila v moči a menej ako 1 % rádioaktivity v stolici predstavoval nezmenený pimekrolimus.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V obvyklých štúdiách toxicity po opakovanom podávaní, reprodukčnej toxicity a karcinogenity pri perorálnom podaní sa vyvolali účinky pri expozíciách dostatočne prevyšujúcich expozíciu u ľudí, aby ich klinický význam bol zanedbateľný. Pimekrolimus nemal genotoxický, antigénny, fototoxický, fotoalergizujúci alebo fotokarcinogénny potenciál. Štúdie vývoja embrya/fétu u potkanov a králikov a karcinogenity u myší a potkanov pri aplikácii na kožu boli negatívne.


Účinky na reprodukčné orgány a zmeny funkcií pohlavných hormónov sa pozorovali u samcov aj samíc potkana v štúdiách toxicity po opakovanom podávaní perorálnej dávky 10 alebo 40 mg/kg/deň (= 20- až 60-násobok maximálnej expozície u ľudí po aplikácii na kožu). Dokladajú to nálezy v štúdii fertility. Hladina bez pozorovaných nepriaznivých účinkov (NOAEL) na fertilitu samíc bola 10 mg/kg/deň (= 20-násobok maximálnej expozície u ľudí po aplikácii na kožu). V štúdii embryotoxicity pri perorálnom podávaní králikom sa pozoroval vyšší podiel absorpcií spojený s toxicitou pre matky pri dávke 20 mg/kg/deň (= 7-násobok maximálnej expozície u ľudí po aplikácii na kožu); nedošlo k ovplyvneniu priemerného počtu živých fétov.


Zvýšenie incidencie lymfómov závislé od dávky sa pozorovalo pri všetkých dávkach podávaných perorálne opiciam v štúdii toxicity trvajúcej 39 týždňov. Príznaky zotavenia a/alebo aspoň čiastočnej reverzibilnosti účinkov sa u niekoľkých zvierat zaznamenali po ukončení podávania. Nemožnosť odvodenia NOAEL bráni stanoveniu miery bezpečnosti medzi nekarcinogénnou koncentráciou u opíc a expozíciou u pacientov. Systémová expozícia pri LOAEL 15 mg/kg/deň bola 31-násobkom najvyššej maximálnej expozície pozorovanej u ľudí (pediatrický pacient). Riziko u ľudí nemožno úplne vylúčiť, pretože potenciál pre lokálnu imunosupresiu pri dlhodobom používaní krému obsahujúceho pimekrolimus nie je známy.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Stredné nasýtené triacylglyceroly

Oleylalkohol

Propylénglykol

Stearylalkohol

Cetylalkohol

Mono- a diglyceridy mastných kyselín

Cetostearylsulfát sodný

Benzylalkohol

Bezvodá kyselina citrónová

Hydroxid sodný

Čistená voda


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky. Po prvom otvorení obalu: 12 mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Hliníková tuba s fenolepoxidovým ochranným lakom na vnútornej strane a polypropylénové skrutkovacie viečko.


Tuby s 5, 15, 30, 60 a 100 g.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Emolienciá sa môžu aplikovať spolu s Elidelom (pozri časť 4.2).


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


MEDA Pharma, spol. s r.o.,

Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava,

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


46/0335/03-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 04.11.2003

Dátum posledného predĺženia registrácie: 23.11.2007


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2014

10Elidel 10 mg/g krém