+ ipil.sk

ELIGARD 22,5 mgPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2014/07665-Z1BPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


ELIGARD 22,5 mg

prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

Leuprorelíniumacetát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľasa dozviete:

1. Čo je Eligard a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým ,ako použijete Eligard

3. Ako používať Eligard

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Eligard

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

7. Informácia pre zdravotníckych pracovníkov


1. ČO JE ELIGARD A NA ČO SA POUŽÍVA


Liečivo obsiahnuté v Eligarde patrí do skupiny hormónov uvoľňujúcich gonadotropín. Takéto lieky sa používajú na zníženie produkcie určitých pohlavných hormónov (testosterón).


Eligard sa používa na liečbu pokročilej hormonálne závislej metastázujúcej rakoviny prostaty u dospelých mužov a spolu s rádioterapiou na liečbu vysoko rizikovej rakoviny prostaty bez metastáz.


2. ČO POTREBUJETE VEDIEŤ PREDTÝM, AKO POUŽIJETE ELIGARD


Nepoužívajte Eligard


 • ak ste žena alebo dieťa.

 • ak ste alergický (precitlivený) na leuprorelíniumacetát alebo na produkty s podobnými účinkami ako má prirodzene sa vyskytujúci hormón gonadotropín, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • po chirurgickom odstránení vašich semenníkov, pretože v takom prípade použitie Eligardu nevedie k ďalšiemu znižovaniu hladiny testosterónu v sére.

 • ako jedinú liečbu, ak pociťujete príznaky spojené s tlakom na miechu alebo metastázami v chrbtici. V takom prípade sa Eligard môže používať len v kombinácii s inými liekmi na rakovinu prostaty.


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začnete používať Eligard, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Ak máte akékoľvek poruchy srdca alebo ciev, vrátane porúch srdcového rytmu (arytmia) alebo sa liečite na tieto ochorenia. Pri používaní Eligardu môže byť zvýšené riziko porúch srdcového rytmu.

 • Ak máte ťažkosti s močením. Počas prvých týždňov liečby máte byť starostlivo kontrolovaný.

 • Ak sa tlak na miechu alebo ťažkosti s močením zhoršia. V spojitosti s inými liekmi s rovnakým mechanizmom účinku ako Eligard bolo hlásené, že závažné prípady pôsobenia tlaku na miechu a zúženia trubice medzi obličkami a močovým mechúrom môžu byť jednou z príčin príznakov

podobajúcich sa na ochrnutie. V prípade vzniku takýchto komplikácií sa má začať štandardná liečba.

- Ak sa u vás vyskytnú prudké bolesti hlavy, vracanie, zmena psychického stavu a niekedy srdcový kolaps počas dvoch týždňov po podaní Eligardu, upozornite lekára alebo zdravotnícky personál. Môže ísť o zriedkavý prípad označovaný ako apoplexia hypofýzy, ktorá bola hlásená u INÝCH LIEKOV, ktoré majú podobný mechanizmus účinku ako Eligard.

 • Ak trpíte na diabetes mellitus (zvýšené hladiny cukru v krvi). Počas liečby máte byť pravidelne kontrolovaný.

 • Liečba Eligardom môže zvýšiť riziko zlomenín v dôsledku osteoporózy (zníženie hustoty kostí).

 • Boli hlásené prípady depresie u pacientov užívajúcich Eligard. Ak užívate Eligard a objaví sa u vás depresívna nálada, informujte o tom svojho lekára.

 • Boli hlásené prípady srdcovocievnych príhod u pacientov užívajúcich podobné lieky ako Eligard, nie je však známe, či majú súvis s týmito liekmi. Ak užívate Eligard a vyskytnú sa u vás srdcovocievne príznaky, informujte o tom svojho lekára.


Komplikácie na začiatku liečby


Počas prvého týždňa liečby zvyčajne dochádza ku krátkodobému zvýšeniu hladiny mužského pohlavného hormónu testosterónu v krvi. To môže viesť k prechodnému zhoršeniu príznakov spojených s ochorením, a tiež k vzniku nových príznakov, ktoré ste dovtedy nepociťovali. Ide predovšetkým o bolesť v kostiach, ťažkosti s močením, tlak na miechu alebo prítomnosť krvi v moči. Tieto príznaky obvykle ustúpia počas pokračovania v liečbe. Ak príznaky neustúpia, oznámte to svojmu lekárovi.


Ak Eligard nepomáha


Časť pacientov má nádory, ktoré nie sú citlivé na znížené hladiny testosterónu v sére. Ak máte dojem, že účinok Eligardu je príliš slabý, oznámte to svojmu lekárovi.


Iné lieky a Eligard


Ak súbežne užívate Eligard a lieky na liečbu porúch srdcového rytmu (napr. chinidín, prokainamid, amiodarón a sotalol), tieto sa môžu navzájom ovplyvňovať. Eligard môže zvyšovať riziko porúch srdcového rytmu, pokiaľ sa užíva s ďalšími liekmi (napr.: metadón (užívaný na úľavu od bolesti alebo ako súčasť odvykacej liečby), moxifloxacin (antibiotikum), antipsychotiká užívané na liečbu závažných duševných porúch).


Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie


Eligard nie je určený pre ženy.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Únava, závrat a poruchy videnia sú možnými vedľajšími účinkami Eligardu alebo môžu byť spôsobené samotným ochorením. Buďte opatrný pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov, ak trpíte týmito vedľajšími účinkami.


3. AKO POUŽÍVAŤ ELIGARD


Dávkovanie

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Ak váš lekár nepredpíše Eligard inak, podáva sa raz za tri mesiace.


Podaný roztok vytvorí depot (zásobník), z ktorého sa kontinuálne uvoľňuje liečivo leuprorelíniumacetát počas troch mesiacov.


Ďalšie laboratórne vyšetrenia


Váš lekár má kontrolovať reakciu na liečbu Eligardom sledovaním špecifických klinických parametrov a meraním hladín tzv. špecifického prostatického antigénu (PSA) v krvi.


Spôsob podávania


Eligard má podávať len lekár alebo zdravotná sestra, ktorí sa tiež postarajú o prípravu roztoku (podľa návodu, ktorý je uvedený v časti 7.Informácie pre zdravotníckych pracovníkovna konci tejto písomnej informácie pre používateľa).


Po príprave sa Eligard podáva ako podkožná injekcia (injekcia do tkaniva pod kožu). Striktne sa vyvarujte intraarteriálnej injekcii (podaniu injekcie do tepny) alebo intravenóznej injekcii (podaniu injekcie do žily). Miesto podania sa má pravidelne meniť, tak ako pri iných podkožne podávaných liečivách.


Ak použijete viac Eligardu, ako máte


Vzhľadom na to, že injekciu obvykle podáva lekár alebo náležite vyškolený zdravotnícky pracovník, predávkovanie sa nepredpokladá.


Ak predsa len dôjde k podaniu väčšieho množstva, váš lekár vás bude pozorne sledovať a v prípade potreby vám poskytne dodatočnú liečbu.


Ak zabudnete použiť Eligard


Povedzte svojmu lekárovi, ak si myslíte, že sa zabudlo na podanie vašej trojmesačnej dávky Eligardu.


Ak prestanete používať Eligard


Býva pravidlom, že liečba rakoviny prostaty Eligardom je dlhodobá. Preto sa nemá ukončiť, aj keď dôjde k zlepšeniu alebo úplnému vymiznutiu príznakov.


Ak sa liečba Eligardom ukončí predčasne, môže dôjsť k zhoršeniu symptómov spojených s ochorením.


Neukončujte liečbu predčasne bez predchádzajúceho rozhovoru so svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky pozorované počas liečby Eligardom sú spôsobené prevažne špecifickým pôsobením liečiva leuprorelíniumacetát, a to zvýšením a znížením hladiny určitých hormónov.

Najčastejšie opisované vedľajšie účinky sú návaly tepla (približne 58% pacientov), nutkanie na vracanie, nevoľnosť a únava, a tiež dočasné lokálne podráždenia v mieste podania.


Vedľajšie účinky spojené so začiatkom liečby


Počas prvých týždňov liečby Eligardom môže dôjsť k zhoršeniu príznakov špecifických pre ochorenie, pretože spočiatku zvyčajne dochádza ku krátkodobému zvýšeniu mužského hormónu testosterónu v krvi. Preto vám v počiatočnej fáze môže lekár podávať príslušný antiandrogén (látku potláčajúcu účinok testosterónu) na zmiernenie možných dôsledkov (pozri tiež časť 2. Skôr ako užijete Eligard,Komplikácie na začiatku liečby).


Lokálne vedľajšie účinky


Lokálne vedľajšie účinky opísané po podaní injekcie Eligard sú poväčšine rovnaké ako u liekov, ktoré sa tiež podávajú podkožnou injekciou (lieky, ktoré sa podávajú injekčne do tkaniva pod kožou). Veľmi často sa bezprostredne po podaní injekcie vyskytuje mierne pálenie. Často sa po podaní injekcie vyskytuje štípanie a bolesť, ako aj modrina v mieste podania. Často bolo hlásené sčervenenie kože v mieste podania. Stvrdnutie tkaniva a tvorba vredov sú menej časté.


Tieto lokálne vedľajšie účinky spôsobené podkožnou injekciou sú mierne a majú krátke trvanie. V období medzi jednotlivými injekciami sa opätovne nevyskytujú.


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb)


 • návaly tepla

 • spontánne krvácanie do kože a sliznice, sčervenenie kože

 • únava, vedľajšie účinky súvisiace s podaním injekcie (pozri tiež Lokálne vedľajšie účinky)


Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 osôb)

 • zápal sliznice nosohltana (príznaky bežnej nádchy)

 • nutkanie na vracanie, nevoľnosť, hnačka

 • svrbenie, nočné potenie

 • bolesť kĺbov

 • nepravidelné návštevy toalety kvôli močeniu (aj v noci), problémy na začiatku močenia, bolestivé močenie, znížené množstvo vylučovaného moču

 • zvýšená citlivosť pŕs, opuch pŕs, zmenšenie semenníkov, bolesť v semenníkoch, neplodnosť

 • zimnica (záchvaty veľmi silnej triašky s vysokou teplotou), slabosť

 • predĺžená doba krvácania, zmeny v krvnom obraze


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 osôb)


 • infekcia močovej sústavy, lokálna infekcia kože

 • zhoršenie diabetes mellitus (zvýšené hladiny cukru v krvi)

 • nezvyčajné sny, depresia, zníženie pohlavnej túžby

 • závrat, bolesť hlavy, zmena citlivosti kože, nespavosť, porucha chuti, porucha čuchu

 • hypertenzia (zvýšený tlak krvi), hypotenzia (znížený tlak krvi)

 • dýchavičnosť

 • zápcha, sucho v ústach, dyspepsia (porucha trávenia s príznakmi ako plný žalúdok, bolesť žalúdka, grganie, nutkanie na vracanie, vracanie, pocit pálenia v žalúdku), vracanie

 • vlhkosť a lepkavosť, zvýšené potenie

 • bolesť chrbta, svalové kŕče

 • hematúria (krv v moči)

 • kŕče močového mechúra, častejšie návštevy toalety ako zvyčajne kvôli močeniu, neschopnosť vymočiť sa

 • zväčšenie tkaniva pŕs u mužov, impotencia

 • letargia (spavosť), bolesť, zvýšená teplota

 • priberanie na hmotnosti


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 1 000 osôb)


 • nezvyčajné mimovoľné pohyby

 • náhla strata vedomia, mdloby

 • nadúvanie, grganie

 • vypadávanie vlasov, kožný výsev (vyrážky na koži)

 • bolesť pŕs

 • tvorba vredov v mieste podania


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 osôb)


 • odumretie tkaniva (nekróza) v mieste podania


Neznáme (z dostupných údajov nie je možné určiť frekvenciu výskytu)

 • EKG zmeny (predĺženie QT intervalu)


Ďalšie vedľajšie účinky


Ďalšie vedľajšie účinky opísané v literatúre v súvislosti s liečbou leuprorelínom, liečivom Eligardu, sú edém (nahromadenie tekutiny v tkanivách, ktoré sa prejavuje opuchom rúk a nôh), pľúcna embólia (majúca za následok príznaky ako dýchavičnosť, problémy s dýchaním a bolesť hrudníka), búšenie srdca (vnímanie tlkotu srdca), svalová slabosť, zimnica, kožná vyrážka, zhoršená pamäť a zhoršené videnie. Pri dlhodobej liečbe Eligardom môže dochádzať k zhoršeniu príznakov súvisiacich s úbytkom kostného tkaniva (osteoporóza). V dôsledku osteoporózy sa zvyšuje riziko zlomenín.


Hlásenie vedľajších účinkov


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok,obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ELIGARD


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšom obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Podmienky uchovávania


Uchovávajte v chladničke (2ºC - 8ºC).

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Liek musí mať pred podaním izbovú teplotu. Vyberte ho z chladničky približne 30 minút pred jeho použitím. Keď už liek vyberiete z chladničky, môže byť skladovaný v pôvodnom balení pri izbovej teplote (do 25°C) počas štyroch týždňov.


Liek sa musí pripraviť a použiť ihneď po otvorení vaničky. Len na jednorazové použitie.


Pokyny na likvidáciu nepoužitého alebo exspirovaného balenia Eligardu.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. OBSAH BALENIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Eligard obsahuje


Liečivo je leuprorelíniumacetát.

Jedna naplnená injekčná striekačka (striekačka B) obsahuje 22,5 mg leuprorelíniumacetátu.


Ďalšie zložky sú polyglaktín (75:25) a N-metylpyrolidón v naplnenej striekačke s injekčným roztokom (striekačka A).


Ako vyzerá Eligard a obsah balenia


Eligard je prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.


Eligard 22,5 mg sa dodáva v nasledujúcich baleniach:

 • Balenie vo vaničke obsahuje dve zatavené vaničky v papierovom obale. Jedna vanička obsahuje naplnenú injekčnú striekačku A, dlhý piest na injekčnú striekačku B a vrecko s vysušovadlom. Druhá vanička obsahuje naplnenú injekčnú striekačku B, sterilnú ihlu s priemerom 20G a vrecko s vysušovadlom.

 • Súprava s 2 x 2 naplnenými injekčnými striekačkami (1x striekačka A a 1x striekačka B).


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Astellas Pharma s.r.o.

Sokolovská 100/94

186 00 Praha

Česká republika


Výrobca


Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Holandsko


Tento liek je registrovaný v členských štátoch Európskej únie pod nasledujúcimi názvami:


Rakúsko: Eligard Depot 22,5 mg

Belgicko: Depo-Eligard 22,5 mg

Bulharsko: Eligard 22,5 mg

Cyprus: Eligard

Česká republika: Eligard 22,5 mg

Dánsko: Eligard

Estónsko: Eligard

Fínsko: Eligard

Francúzsko: Eligard 22,5 mg

Nemecko: Eligard 22,5 mg

Maďarsko: Eligard 22,5 mg

Island: Eligard

Írsko: Eligard 22,5 mg

Taliansko: Eligard

Lotyšsko: Eligard 22,5 mg

Litva: Eligard 22,5 mg

Luxembursko: Depo-Eligard 22,5 mg

Holandsko: Eligard 22,5 mg

Nórsko: Eligard

Poľsko: Eligard 22,5 mg

Portugalsko: Eligard 22,5 mg

Rumunsko: Eligard 22,5 mg

Slovensko: Eligard 22,5 mg

Slovinsko: Eligard 22,5 mg

Španielsko: Eligard Triestral 22,5 mg

Švédsko: Eligard


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2015.

7. Informácia pre zdravotníckych pracovníkov


Vyberte liek z chladničky približne 30 minút pred jeho použitím a nechajte ho tak zohriať na izbovú teplotu.

Prosím, najskôr pripravte pacienta na podanie injekcie, potom pripravte liek podľa nasledujúcich pokynov. Ak sa pri príprave lieku nepoužije správny postup, liek sa nemá podať, pretože v dôsledku nesprávnej rekonštitúcie lieku môže dôjsť k nedostatočnému klinickému účinku.


Krok 1: Otvorte obidve vaničky (odtrhnite fóliu v rohu, kde je možné rozoznať malú bublinu) a vysypte obsah na čistú podložku (2 vaničky obsahujúce injekčnú striekačku A (obr. 1.1) a injekčnú striekačku B (obr. 1.2)). Vrecká s vysušovadlom vyhoďte.Krok 2: Z injekčnej striekačky Bvytiahnite krátky modrý piest spolu so sivou gumenou zátkou; piestmusí zostať neodskrutkovaný na zátkea vyhoďte ho (obr. 2.). Nezačnite s miešaním, pokiaľ sú v striekačke dve sivé zátky.Krok 3:Na sivú gumenú zátku, ktorá zostala v injekčnej striekačke B, jemne naskrutkujte dlhý biely piest (obr. 3).


MorNXsxyyajUazVycSUedl+blxWp1eJ/x69WDj08cOow6VF+nUZrK7lIt46aeMlPwh5spaVOplyY+TGSKU9FQz3PsiVJDZTXKRBHoORkwYL73lD2/LIx888mxlqs1Hy0noNjfdk1HqOIyyf1+VfgtJWfCqVtXsi9e640T+wXPJT+zzJSUVKTkxvk2MYyRRqa4GeWTPJ8kJDeFOWResF4N8kOQ2IXK/f8Adoy+hnx78jGWi5YMjZnswaTHPJkZZP6/OjP4RxG4uadrQ4PSqVJE/sFzZFYj5foTlqkSfN8mSQ0UZ6J9iMj5IROQyC8fRNiNQ5ckah1C8f8AboyxSjLJaUKNSOztjZ2xs7Y2dsbO2NnbGztjZ2xsrU2lsjaW5tbc2lubS3Npbm0tzaW5tLc2lubS3Npbm0ti9oUadLJnlZfn53VpRvKUOBW0Zcp/aReebP8APLrPEB82+b8CTMjkW9dVI96G/BvlBDMmRvkjI5GrJd+50/QjPD4d+EqPxXiv0+I/g52S+v3v0l6UvXk/Nr8m+T5vkzAxScJUqiqQ7kPkvWI325GzIi7X9ml+CrHBwp5tivJp06za1s1M1s1M1M1M1M1M1M1s1s1s1s1s1M1YevwTyy//AAuI1ysF8/kVEQ+7l/vmVl8k3zfN8mMYyE5U5U6iqQ7nyif4+1jZ6kUXvu6X4ZrJwpYti4RTi8pcsGDHl1GZKTzy4h4UFI8GOJYLyaq+eKxLz2sqssS7GPmxmDBCTpulVVRcnzfJcn2sxkSIovfd0vws4b+ErEGktRnzMmSaczpspQ0o4l7ZMUjJY/b5Fdcv8H511DtfYx9ibi6N5Cc+992BISMl4/7dL8Jw38JV8JQ8IefpWefEfG30mOVl+DyKqzAXOH2eY1qVan05drfNyRKtBG4iOuyUpyFAt7qcRSUkPux2Y5ZGy791Sf0Thn4BxT/Vv/wmDBbTiqXk1I6ZLlko/Z5soqaqWZKlNGGNjmkOvEdwx1ajGpSFAUTSaDQRianAp3EZ+UhcmZLv3NP8JTr1aKlf3ST4pdJPjV6fGr4XF75i4neC4hdivrohWryj1Kx1Kx1a51q51rg69wda4OtcHVuDqXB1K51a47iuVKtWoZM8o+kKskRqKXkSipKVNxGepRi4w86pPxkyZMksjgaDQaTBjkkYME2RI1XBQqKa8p8rv3NP8XKT8KktRgUSKEhCIfZz0mk0mk0mOTY2N9mcKMxSMlOuJ5Xe4piil583iOSRNjGhoaMGDBjmuTeXE/xEarRGopdmO7Bd+6jXqaNxVOvUJVqjipM1sU5CqzFWqCuKpuKpvbjG9uDe3Bvbg3twb64N9cG+uDfXBvbgd7cDvK5u6xuqxuqxuaxuqw7qthXNYV5XN5cG9uCnxC6T+JXZ8Suz4ldnxK7PiV2fErs+JXZ8Suz4ldnxK7PiV2fErs+JXZ8Suz4ldnxK7PiV2fErs+JXZ8Suz4ldnxK7PiV2T4hdNb64He3Bu65uqxuqxuapuKpuKp16h16h16h16h16h16g69THVmKtUNxVNxVNxVNxVI3dc3lc3lc3lc3dc3dc3dc3dc3dc3dcrVqkqv8A/8QAIhEAAgEEAwADAQEAAAAAAAAAAAERAhIgMBATMQMhQFBg/9oACAEDAQE/Af8AIwWlpaWkEEDX8GC0VJaQQQQQRxA1+9IjiCNVWpItLfxJcxzBGirTSiOWvyRrRXoSFjVTI1vkuZexVnYdh2ncdwnONI8rRUkZtFpBGxY2ssLWQfAQQQQffhVzaKkggjRUST+CCMIKHaKtFwqiSSuBUiRBHL0VfZBCIXEaIEhUlpaQLNMVQ2SVCWVWEk81ebZJFIlxGMZKodQsqvcY5q8xgjQlIlg8kh4Ph/Idp2nadw/kLy87DsLxV8VebkhLBrmMY4gaEVe60SVebV6LJrF4sRV7rRBV5ih6KH9ZxpfFXutEleK001QKpPi0sZaQuHofFiOukspLEOlFpBCIIILeIHSNYSTopRSSTghkZPJ66ti1vFn/xAAhEQACAgICAwEBAQAAAAAAAAAAAQIREjAQIBMxQFAhA//aAAgBAgEBPwH8uy/xbMjIyMiy+F+DZkZl6V97kWXsWpyMzP4pPfHTKXROhf37mR0N12ToUr34oxRiYmJieM8Z4xqmX0YutmZk9ESy9r6fwckKaFJFn+vWkR5chy1wK3Pmy+lmRfWI5F7Ysssvi9FmQ2WWXpoXC7rRH3ormiiih0XuS7rRH3ulKuq1rjA8Z4zA8ZgYGBgYGBjxH3tfZa0MXrW+I+9svXV8LUhkfWt8R97pKn3WlcL1rfEOr0yjY1XFl7FxkxSZkzJlsyMmWyyyy+VITvpWluyitq4W+Ox/Aj//xAA/EAABAgMDCAgCCQQDAQAAAAABAAIDETMhMZIQEiAwMkByoQQiQVFhcZGiE4EUQlBSYpOxwdEjNMLwBUNgc//aAAgBAQAGPwKETBh7A+qqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QoP9GHt/d/CVQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QqEPCFQh4QogDGgWdngoPANAfFitZPvKDmEOae0aEDj/xP/jb1er1E+X6KDwDQjdL6e/4giGQm09VdIc2kX9QT0IHH/if/CX5bst+lE+X6KDwDQj9H/5INDQep1JrpMaGws6O89QaEDj/AMT9gD7Au3B/y/RQeAaHXY13mNGBx/4n7AH2g/5fooXVibA/6ytmJ+WVsxPyytmJ+WVsxPyytmJ+WVsxPyytmJ+WVsxPyyoOa19jpmbCOw7iXOMgLSmvbsuExplkSJIi+w2eemNPMH9SJ3N7FZAhyUukQZeLEHw3BzT2jXXZL92eoPAN6f8AEYHSBImoH/zb+mnG6L0eFNz6rjc2aawfVEtIaQZDMokTt7goLXjOaXWgp/Rj0CGWNsmmdO6KMxplNqDXH+i/aH7/AGM5QeAb0QbimsbY1okMvwIwcyyYd2LOhRGvHgcrn5js5xmZPcEALhrJHsYJLo/EojovTQ1xvhqHAgw5dHF5yQHm8w2nlqLN9coPAN0vV+Sx3RpLa6Mtroy2ujLa6Mtroy2ujKH9LMPOlZmIfRw/P/Ah9LczM7vraoaLI31Xtl810fiUYAEkkfonMj2OlYD5prG2ucZBQ4f3WgfYrlB4Bv3xo839gaTYFmw2hre4DI6K/wCQ7yvpLMxjb2wiLwpyzYjbHt7tY6C/5HuKY98O1pmD2FUoXNNbEdPua0L6T0gSd9Rvd46ctVfurlB4BvOadR8Oc4HRrT4nJCjtshdI6rh46ZGkWvaHNPYVM9HHyJC/owWtPf2/Y7lB4BvUjfpRIp+qJr4jtuKc4nI9w2ofWChRfvNBTQL8t6s+zpZHKDwDep6XwYI2nDOt7EGi4CQyPh/ebJMH3SQifkpnIO5wVmrsCsFvcvFTkphWjqqY0L1MmxZzSCMl2WRs3Ryg8A18t16dCIkWRJqacewIG5A9xyS1Ug0lfFzXdxXxs02+KsEwVm5sg7xUjLN818KUpeOjIojMaALLEM42lE55l5KRJUs500M3bWaQrgtkZLlKWucoPAN8nnLaCvV6vV+X/kIX3pOn/vmpAprJ3GfmneSI7xqzmXom2StmpElEDtyZqnpdwMl8H0PcVIlyPaW/oiJm25NjSsN/mpd2WYIkrwrHavNaCT4ZXKDwDU2W730vgH7aGb3GWtlkCnkGk4phzQECPrCabJs7c13kpvf6KUrL1bDb6LtHzXViD5hbGd5KT5tPiFerMt6vV6vV6vyHqgz7U9zbiZ5HKDwDSvVit3zpfA39tD56wFfJN8kPPIE1EaLvJQ532JguANpWawS0+u0O8wuqPhnwXUk8eF66zSPPWFQeAaFiv3/pnA39tAg/e1gyN8kFLKXaJCAld/CA7e3VycAR4r+k6XgVJzZaoqDwBWDWE7harlcrtDpzzfnAA+ugT+LWAdvchNT8ENS3wVvYZ6+cs0+Ctu78h0ioXAPsG5XFXFdKfK0xJK7IXEInu0b1er9CXYp3q5TIQcgztVlqlpEm9F3juPa1HMf6qT2kaLlC4BrRuFtwV2SVk8szcnxDtPiElOHiiW3/AKrMDiUSe1S1me65uys9wk1twXVEys95m4qTPVSV+hcpCwJu6bKsJC7x4ZHKFwjWDz3E+WWC9v8A1t9Zpr2GbXCYyR3fgKgDwn6leeS5Mb3lWZCdw8NKW79YJ4Ch8I1g3H5ZY7vxS9EeiPPiz98hhi+I4NkmQ/utA0DIeCmbzvHnvD/l+ih8I1k9xGWO8zf0gzdnXWqDGEGGIjbyBIzGTovRhswuu7/f9vyHffHd4ny/RQ+EawncRoPgxbOjxjnMd2BOixDYOai9PjDrRtnwGQ6Q3eXYd3emeQyRC+Gxxz+0eAVCHhVCHhVCHhVCHhVCHhX9vDwr+3h4V/bwsK/t4WFUIeFUYeFUYeFUIeFUIeFUIeFUIeFUIeFUIeFUIeFUIeFUIeFUIeFNcyExpzrwNAaGZGbPuPcml74sQD6r3WZTv3iN2eoZ/CMj+P8AYbu3j34azOCmN1cmcIU07j3dnHoE9w1J0BvUwpjdH/L9EzhGR4/Huhyt4xoPOpO5S1ti8dzf8v0TOEZH8f7DLcVcVcVcVcVcVcVcVcVcVcVcVcVcVcV2oAIq3I3jGg7Ug7lna6YK+GT1tyemcIyP4/2GUbhPQbxjQ+euGtkVLVXrtVgV+QNfaO9Wbg9M4Rkfx/sMlo3VvHoNbdqvDcpEKbD6q5XHQsbktM9Oxdx170zyGQiHEkCZ3BVfaFMxfaFY8YQqgwhVBhCqe0Kr7QqvtCmYzvQfwq7vQfwq7vQfwqzvQfwqzvQfwqzvQKs70CrH0CrH0CrH0CrO9B/Cru9B/CrO9B/CrO9AgHxCQDO4a/vy26+Wvlk7xrnJnloSGmN1k7U2hWAfYdtuseh1uS2uS2ketlvV62ltcltclt8gqnIKpyCqcgqnIKpyCqcgqnIKpyCqcgqnILb5Lb5Lb5Lb5Lb5Lb5Lb5Lb5Lb5KpyCqcgrIvIKr7QqvtCq+0Kr7QqvtCq+0Kr7QqvtCq+0Kr7QqvtCq+0Kr7QqvtCq+0Kr7QqvtCq+0Kr7QqvtCq+0Kr7QqvtCq+0KpyCqcgtvktvktvktrktrktrktrktrktpbS2ltcltcletpbXJbXJbXJbS2+S2+S2+S2+S2+S2+S2+S2+S2+S2+SJJt8l//8QAKxAAAgECBAQHAQEBAQAAAAAAAAERECExQVHwIGFx0TCBkaGxwfFA4VBg/9oACAEBAAE/IWCTbW2ungzTTTTTTTIJSpabb/8AkGaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaZMcYEiyG56LgujsCikwCoMlPg99/vWy1Of8AzOYjlqDcQ82dkNz0XApbDkLks3kseQ5WbXBY/UcHvv8AYurFz/htFi0NeQ5hyGbJHyh6sDbixdiyeANsaDc9FwTYRNJGr/UD0cIzrwe+/wBi8a4z5v7m0sRpzHoD1RjxbHwJiMfgCdi0G56LghrJhE4EkiSUJYcHvv8AwF7n+tosWIYXHMLIbvF8JPi2dgzOBYuCsm/awROBg6PQ2v8ARtf6Nr/Rtf6Nr/Rtf6Nr/Rtf6FqXOxAlFmuf8KFycjyQyiUGap8duAscp4SShefG9xxuEysXWbmyTiSsm2xY6jT7MwY7eISZoNMg+SMzd0Ok65hl01bwXEOw6q7KPS+Ebnov6lArjWYcO5t2jjiyanJTF6vCyENzaSrfJVdS9zid2lpJ5jFH86E2IMyukXUaR9ix9isL/Dmw6zJGg/CIxMYwsOXjRuMBuhl+BXnQktHRvHXSMt7fwjc9F/UsOUQ0JxgEaJVYpwkGWT+Dm4CarRolM4/Ji8BEK88TVxOTJSnJmbTkPYzgJNWWbZP9ySXPRPvTHRRGrTwMr1VkcKg7qDosuzgDUYkKwdKbiCYmSNk3H9n4Ruei/kasUOSEjVmSGIWxNizYs3LNyzcs3LFGvzxlhOY8HVwcpXoX19S/qVvBYBpZy4VPWIPk/wAg2nIV7CSSmbB1rxIuk7EKpgEatiluCnyUcWBhlhwN8QAYYhVxpYesPSXUNiYuBYiFRjZ8X4Ruei/iR1maVLDPJ6lowfFGJ8KAI8hPV2EJUZ2rZ99Ia+fQE037JzUzriGSR04bbE39MYjNdK/nlrc9x+KLyyemojWLdx5nPlxwFOkj4KrkNhoHdYaxuyaJpJIhYVzsZiFRhWEJ7fwjc9F/Dg1iMOhLJU2jnzcn4Cp+k3T3o6Jx5FlZfqH60sCdMYxo8xxYtQEymMk29E9Ey7YGgvlj4EuySR0sgzGBmVhyGZkbobEzEkTJ4D6lyGxCHMD2MSQ9P4Ruei/g6wSPhgaoTJyiBkPfijTh92byHovPPYvTv50iBeT1lDv7SasOLZkArvgTdDK6IUSyaEhfHaHfIWJNRbGLQjn1KkTCGWoyijJmTemRqQK2dWITUzGD+z8I3PReOiR4E8+JjGMclMhWeHCqpN3SEfbIWPCyNFRLeL1+F0Wtjz+8/ZdeTgPDIRBIgxZYHzG32ak2TI3Oskkk1ZFiPqSmAs2EyUQmKIHkljQZno1pQlJJTJjbU5tBkNYvQUR1aHJEB6JKi0kD2xLnwpKhiqJJpkIlDWLQshUDez8I3PReNJO4YDYuF0OhJa3gx+G6FrK4/QJHeewsK2dzAqdvqyDVB4rQxddFzE5itM1Inj8jzMkpITmVOcIEN2OLCAcc1RB9supDAp2xDHm0SJ4GNCaeTHHcCnAWElFxTBcjII9ZLCbBtcy6KF1Lm2e+RYHLwcCRh6BiN+gZsL0JP8ki+kyxHnmY6KKEkk1JxmOJgP7fwbnovDaJLYlhLG14wS4sa/G3UbFQRQyIhJaOUE7IclTc05hd7T8uzjfI05CiRoSxDWEDDkyZBWRrCwwaayOkjpT0jGJvBfm80ZIVNWjcgkzIT1wlqxsDgZjJqTiTAzIgCSWSOSJNNyZPzOStpzZF/sw01mpLh69Zv+i1oa3zgxZsjEMT6hevTGaBtcjdssWJ6DQkm5tjWoorh8jTCySSzFXGfjfBuei8BtLFwJ2uHJuhJNDdh4i4Wxh3EEJE6aepMTaiYTCcTD7nITLFRykzyEWQrNPmWhQ7iwmhNEBkNCkXYRyGRfoYkRzdxDLI2tSKiyNmol2eYqtmYlMKSzmG3dZ2fYVgoFm+nUrMhkXyQieOTkuZIXbzxGErphaZHkDt3JreWI0EQpzBlsGQUDmEeQWhEVSDkRMyCFKRKjca+YtRxnmKTPhfBuei4tUPkP4UhmyzZgPgB4EC4h0xpLAmMQQJCQggkLa2QEooSETDFnQweZjFdDTIYjqNVMknyDtKNJlrJ6AJh5DnlqZFUNiE7iWXsaQRy9L/AGPgexRDSnLMYml1QwshN1BF5xh9B2bJOYs9A1J/okEMgRRXISSQNE6p75UiGenwbnoq4+zT+pizVbGGHULq6EjY2STRMkhEDXItXBbQsIQoEzcGQSMSaZsWfVDTQbEbEIYaGQryM4gmE9KEWfO4tucjwtI0FJUMWVbcUVQZkUxdvZj8zfsKwJlMtaC4AdTo0ujJJG5bfMr1G9rmizFdQcUXXKicoxjWmBBODX+aEziGIv0rNDLDY2MNC+o2NiYqGMkmiZpTcRUkuqiMtM6R0h66yRpk9l6C1iViTrETrvwLpak7D2I5ZjwEi0I9DoiV4EZ9B0jBWke274Jmc6NyR5CAnlxaQaGQgxTO6EiRAZxtk+bm8xasbYzd81HwTaoVZJJo6miQ1KHz6paZ/ZEoIn0C0OaIjDixfb+DadKyOixJI3UWcHnSaTZYJjYx0zGSTKLGSaRyCRyhRzL0MKd0Q7g7oiRa4JLSe5N5vQzWwxJtCEpwHRuZloXm/I0E1dIfJI6SCENSBzeAnDoPzrlYot0YKw2bSkzIbUxoRwLnBlYHvhZYiCwcMxEMjhJaxh4idfiOwa5ImSTSSRPgSIZEiE08hLnciKYbjBCbF5iGQNCr0vgbc5DDYw2SMOgw6pZ0BsbEEkIMQ21Q6GNRMvEQNmMhyehDRDcTuS6VUOYkl23kJcDYOrsJ0IZYDKGGIgmN7D7XYtgXeph0JCwqk/CSuEgc1aR/IvtY6zFX5YMH8BEAlfFngRs5eb1HZdBlEz0FhFkYgxFJF5DSG6KsjJEyaYKM2YzbEQ1xIsO6JE29GNT8wYKuchfBnwvgfZZUMMMNkwNC8dUXJ5DIbHROgpUG0iQDkM6JJ4G55KpwM5QgLMCpbGYteQ525l/WP7HiZJcU7jbK1kOgz0Ercz9hJIJdwXjoWWx1uAjHoUjcie9gxxCRCq1KEjtsmLidjgsCwXMRxWYpst6iSnCjPkjZ2Q6GxlwGJ5kkj0Xn1HhWJE47UypkXkpi2MRN4JGdaGoizHJH0Yhl/rffrRqxK9C7vNvQwWeA8kYzFmuRchfj5Ce6fohwMVJS8ZEjGk3MaSB4HsIQGlgmKyCIZImJjHJuLCiwpI1BMZxMIaaKsIi8uJJC72gbbZDd4GxhhiaaBugxIaFRApELhJLJJLRBtBRYQK1TrA6+jYrItTTT4Bit3o26rHOeN/RUexFjSkniTAxhvr4s6Y8NjJnSBDTRnoi3ksxCDdCDdOdE1MkFwUqJXYqRESsSaF1EbGQ3RkYFxszG7jYyRtZDssMMPjyyJFEcKdw6RUZdTN5Bz0+BLNgyu6b5CiqVa+LREAp9jxTtelPaixpQxrES5eI2kbeA9zyyplKjY5AlQvwlgPAbJGoaa4JElqJAqAwxeFdmEsVKdvT4QxBv8iIW0oSth+HPw5+HPw5+PPzZ+bPzJ+BFhF+Q/CH5Q/EH5g/MH5o/PH5g/MH5g/MH5YhVGoaeDqMhe0ccFgX5jaowqvoP4CUJJKEqezEIwUZhgVkXiWHV0eEPgmMw0dJAHzkO6GqskQ5AJmRNB4GFQNzS405MarT4QpqbkY4PLaB1g8L/AJPZvhjxJpMj0TfgXN0GhhsFbmvFwluETMY9jESHgbFkYUV2w0JHpaDHSR1OMSpNiY6WU3cLNz2P4RtmhPgTPm+FSQIiEnMOccw5xzjnHOOcc45hzKhzKUENnqIlKLPQfDotVJ5/gkDTRlqV+TxXOSyZEoG6krGCHGJwL11rUWPS0MSKSITGHiXisHGxDENQQnYm1oN80EpDOpH4VJBLEWMSOdHUdRHMjmRzI5kcyOZHMjmQRBEkYB7CjydkMloIyHp5Fl4Mek6BpSYafPxZBPMY1sjMbohqIGIKO4Ymj9eZoBMVSBBOqBYQ3aiJZFhkjClF4ISkPvaDdNBj3+grfqXp6BD/AANhE/gT+BP4E/gT+BP4E/gT+BP4E/gT+BsI6PQQgvIpeReoxjxPKluwx4E+7Xg3PJFqKjAJyk14txKsbMgdMENV0LYSIuMslMghXtdGh44EwYiRgMNikyGMUiHAWhwR7R8IbeZDZ7/QuBIL0/ggtX4FgbLk0SQpkX1t4MvGVxGAQx5j08VbUSmPzSd0xmY3wDG0hS7Y9uvRDykwwvlMaeNFSQaG1ImDJqpCYxiU40Ta42ITCUYmAsHxPhGwMiS7q6EHA/5favhlhoyxklJeFL6sKJhjDy3Xxr8SPqJ7HGnH0iHGRddiiz9C++QeYx0MQgyiqSpFevAiSfmmJHAlmKIGMQSBsYdg3tfCNy0GxlS0JL+nIYGn2chm2ToTvddgmo0Izl2chnY+BnPs5Cqmdcu3MPMbbr+jaf0b3+ja/wBG/wD6rWzNZZHd+whsOEHwqUFdjQkGaytGK7OHp4EaZdsHItZdoSllgIbeHj4BgqDTRKoMsRrpUEFRFIowkiflSCCC6JMRWGxsaie38It6X4GxsuCVkIZuV5BRfRHRIgQIkKIjtwONiEzEE+dBRzIMxaiJE5XgYEPyMDHRePLscmNY0RJ4FHyDoIQJ0OyJtk6JK6sPosDaE76E0gYSuTRsyEF9j4QmlWpLJobqD/OhYP2IXwZzfYkdghH1Ql/hH4AU3aEiC3uhsdo2O0LYvo3u0bXaNrtG12ja7Rvdo2F9H4bsP8Qf5hsIbiC/AP8AJBZ9g/Ddhbl9C3r6GJbLobPYNnsGz2DZ7Bs9g2ewbPYNnsGz2DZ7Bs9g2ewbPYNnsGz2DZ7Bs9g2ewbPYNnsGz2DZ7Bs9gTk9jobXaH1tew5Ox2H+AP8Af4w/wAo2UH+YbSG0kbSQvxIX5g+/LoFP2oSw9iLHaNhCx2hImPahL/I207GyvY217G6vYc3a7G6nYX5fY3U7C/L7E59oyaH/9oADAMBAAIAAwAAABCQwQxgwwwwwwwwwwwwwjjwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwYulTyzyjzzzzzzzzzzzzywBfzzzzzzzzzzzzzz4/ooM0C7WljADCTzzzzzzzzzzzziiDvzzzjTzzzzzzXp08qtNrKqy1FTzzzzzzzzzzzzTzzxDjwjTyhTDTzzhPrVcdUDEg8YrboNTzzzzzzzwmAc4wyxzCv7hzyxCDzzynCLqeTSa48U5Bd7JTzzzzzzxS+2wlXzygiN1lbzwzzzz6ZgRIzboqNvLowHaxTzzzzzxiKI/MFxjwyz7/bpjzzQSHwfDA8ke16JU8iUEOVTzzzV9gd9/CLDZHZEDZTtxgKHihdvbREMVSK/UQnSMhQZT4ZlaiqxWXUeQ12nCsGrh12KK2WP95cSq6efqnxuHXQROeSGwQIttbl2tY7DIvI4zeyRsCu2ZyVjGGlk2z8u6CAGduDvkdb6mwyko1AsW4DyIoBHX099z+4+ncybFz+WYdE+/W1YDxmDXdmumnj3Frwijbrw3zzzzzzoHva2URauLJzBDYOIAji2jufn201wHVzyhi8i83zzzzyltixemTniJ/Q1DE2f/AG7U0484084o8Jut888+kJh88888kovKXyxExr0vB4Ab9hcrTaiCGCiEgcYAr8888E4d888888Ra9Mkrn3MZ4Sypq2qDjM8888888885nY8888VTA888888eo04IyIj/AHhkDMilCnKrMB6+MrtSARZG91/PPikPPPPPPPrRWbA959nXlzXM+ZIPg3Pvfwfw4/v4fXovPPPPPPPPPPI/33H4PPfPfPPnvQvP/8QAIREBAQEAAgIDAQEBAQAAAAAAAQARECEgMTBBUXFQQGH/2gAIAQMBAT8Q/wArLGx/xRMLjmxB/P8AEgTCb9YEcR4RnDq/79fcAgiECyyyyyyzOB18SvFf1JnkfH9zZBECCITPPofDr7iZnG5JjnifGHUEEasODxORr8JFhnXC8ZBEPF89thhwXA4d2LH3ZPqx+X8RHSx8Bnd378QX1DfcJAOPfAZy2+CCyDjCznOO/BvV2wkqQt3onJu3HdR1dDgNhMJEL0PAORuvIttt98bbbBJyWQRQ2cobR1IsWjdWwwwQ/cJEIEEcLLomI5GLPNAWOCcsLC3JhSskQRd4ST4uQWj1EXXAEEFkF+eE29cg8dVlvjuX1bbba22oZNepvuzTL0vTPGcMg2TILU9SEadw6s5IlsXLdgsOGZDezxY9tn18GKCCzSH1xkHDwdmerJ64ZhYuZY/LP5Z/L+LR3L+IP5fxfxx0cyy9nge+GfINcsOi6II7gZvcEnDIJ9WTEu3B3Mvb8fsRPd4nqZ8uojFsdQxYPKQcAmyCd6F7bfi9jzS64PmD4h6l2fxDN6s2OAlu8HV7Pj9onY8V9T3PmjjeoITH2WT3YWgQ16tz3e4liW9wj0SrqR+El9T+Mb6sfln8v/Cx+WbP5AsmAyHvwI68ywIRm7yzJDYdzi9Ww8uFtbXLXLX4e31x6fJ7RC2tra2srCytrJhtbW1nf//EACARAAMAAgICAwEAAAAAAAAAAAABERAgITEwQVFhcVD/2gAIAQIBAT8Q/lVEEfxKNUNcbKL+SijfwWiGiH8BuylL/FQ6G77H5D8+JCKEnsTT62fj5Yi+VnLww4RcsajJKtXii3fQ3zyXF8DeW4OvgkG7q8K0Mvhg8VI0vBZbE3yL7n7HSeFxR64NONWi7Gnobit6PDEXeCFGcboiONE5Ogl1hN+xKJWmiMjOSscE7yJXhuCUNY3j3haNY5VYQhCCwlSYosPCjYw2eiZdDZ9jYbbE3eTnsZ3G+hs9KLdkGUWUNtFFZeBUrK8JjVDQWSSe/idBoWMferOmE8UpRuicETRolJ6whMIJJYqjCvZ7F1otmlgferOm0x0aMouhLnfoIbpMMbRDHsvIrVp+ivkv5P2Lj2fo/R+sKHKtx0aPrK2aKjbb0YxcUuPYtXB0ep4+jJrMfYhbJW1TDXRi0bx5HQLHGeNeg3tNciFs8BS4Y1yfZTxTvc+zq8fQaOD1T2Ji3h+xrclQ0w4xWXN1YfYvmPaY3dMQfcUfZisssblEx6E6qU3bio5h1ilCYTxYvBaVEVGlSLK8DIdvJ1IiIaRERDSEkJIiEkRYmILyf//EACoQAQACAgEDAwMFAQEBAAAAAAEAESExQVFh8HGRwRCBoSAwsdHhQPFQ/9oACAEBAAE/EEkdAqpy4nl3xPLvieXfE8u+J5d8Ty74nl3xPLviB4jAwrKcZyD9p5d8Ty74nl3xPLvieXfE8u+J5d8Ty74nl3xPLvieXfE8u+J5d8Ty74nl3xPLvieXfE8u+J5d8Ty74nl3xPLvieXfE8u+J5d8Ty74nl3xPLvieXfE8u+J4N8Ty74nl3xPLvieXfE8u+J5d8Ty74nl3xPLvieXfE8u+J5d8Ty74nl3xPLvieXfE8u+J5d8Ty74nl3xPLvieXfE8u+J5d8Ty74nl3xPLvieXfE8u+J5d8Ty74nl3xPLvieXfE8u+J5d8Ty74nl3xPLvieXfE8u+J5d8Ty74nl3xPLvieXfE8u+J5d8TFqycMuq/TWUGbCF3VBqzZ4Oyf/AYLRLlwAmC4Vf/AC7lX90pakk1t6Mq/wBINDT+n1ioSzgDQELQGFeqN1Ri2pystTI53X/wGDz9LqCWRqVuz/4VwOwHdmy+0xAwl6UxyStfTC9AIn4iYD7KXFIndlKlKiIxd+mFbAjGpGilK2qNVhlnLh1dJKM3Qpfeuv8A8JgVHlH8f+f+4W0B1WHcvSbvcWKcA7BNuvvB37xpNfpxjg7bjh2jKQ3NJ0XF3NJde/pFZNt3563VmNEMsKgFAdP/AIDB2wbnMeWoL6X/AFtGHqzGm/sRdF2j+5mEXuxNRlhv9BpzMNsLjTmZLbiZu4985lNBLA6g11S9xA43u40u7m9ECnVFaTXSVf2Xbt27du3bsiLYljWBsH3/AOFErdEBa+0wR4ZKFjTkw/roi1oDciW8WINl/TcSqj8Sys5uv1hsuwwBeONvgFI5U6u4OBRLe9EdKVzVB3zflm6/Osep2f3EBa16zbXehmG3L3xKGjKqW+0zC33Y9TC6xDye878c9xyiTuxb3NXMwMzJ2Rrz9ou9xvaY4M0WLdX3j3ZnBefWIy1/16sV3REHUL05/Y4W0qcbeczXY6xkJvwGggAvtHUN/SuH0+jq6xz+rkmMYqoxvNHS74lXORaZnN7lw4RlUuH31AFQ0SMLC0CiDG+ma+OnyJgBuzF1s+0u/wBkawO00GnfcS2lerKDLmGI6sRmF1lrvfeWaYw9Ee6P2R5XG9zZ0hfmDrOCI0MRF3iB4YZsrWoiGfaFlLzDGrlxuJe4jl/69WuSPeqxKSZeIOtCgty4PribBY45aboia76zA/QVU9a19/quFBkflBPxC3QFyVBRly+r9BzFsjp9JtHTTCNjDX6a4jajBtflZ4vdA4/QThBicDrmVJ0GzM4FltuWX8yqzHaiwf5/XqBtzFW2tryy+kewhZLnpOS4lbjCuD1gHqxHKEFfpnP1iViKzBYu/SFTAufabESqm2/ebsy5upw9oHWVdMoNsd4xFf8Ak1a4zgdrjGswJ2nOyZFq44n/AJH9J/5H9J/4H9J/4H9J/wCB/Sf+B/SJ4RBoc1g5/ia2wDY66F1vETAYRpHCHqgc2ovP6bz9P6mzDaIzm0fpUjQu6Vx2y9jPF7oihJSSIAbYpp0sxD22uONRKoC8ig92XK56bwG3Ov1KC1oIzVr+crpuK3VxxK9QM9fqtqylsuUmUYTKqaZwylh4jZPdFZN5iufpteZqkXDzLwsN51L2LxUW/wAylhf4h2q47EZnKcy3/HatZBnpi1rOxiNOY90zXeZg6DpCeXZefT9SgPZA3AUW23K76UTSdNA+x9GgK1gcA79+DMv5wjFl0ql3qsl9K3Zdyndu800+ycfRaZL+hpEOGZht1+ntqMtLR7v2WJ1MERZLB71hOSLIDeGsIKAiVluLBlX33jcFOHNWBocUsOFt51+pKDkt9PoXKkMgmbj8bivMrPL2hL49YZ6oIjLuy6zXpMSsccstwzcINBfabRwcx23UUF1ftFB6zOyWZLiou8te8QLJWvThiyEYMD/i1YA5/wCMdbXf0VOIyZKvMuhFuA0umz8fsIegoC0pafUr0q3f0pFwSqIC8FrrNfQ7e8Biw0plL15w/UTeKNB3GAp5E+xAB9iLgEbVHd2t9f1s2HV49IQ1J3pkczqKisogLbPEuN6R9lfvEvcbsTqsRVQsZPtD3UG3eNF6xVRyEtdTfEO+CJVIld4E0Flpz/MLAu4HqEDXEQWpS1TvM60QFf8Ah1Y+4MEVFbVi3uVK3KlazClhxDaUkyvi30fqw3GGlGGzbR95nXdlgqXbbx+T6XHW8A0BW6yWM4J9lSGRnHGbiACra8CGzWI4aiocMNsMW1VjeZm3Ih+/2qTFnCvMrNzBuWt3DvfvEJMvJL7cnvHDcEdwY1LlQ8QVsPrcM5tlqlw48MEy57zuR8MsLTLWqfeWBt+0t145YQL6IVW4OdtRLcIhjWlupxfv/wCCrKmoREdcHQg3K9vpzmVNI5VIacRf8q4RbXJ0gifou+ABqtrToNq7SrfQK0FBnsfQBWYLYUBfvOv1l3k79uP2j4d6Wcw+A8szaTpXDCUC8PTnP2mbUKV6wTf1zD7SX2l9p6Gehlukt0lvSW9I1QDQ0uMuh7GkYRken4iAOdlSEsPppHYwYSym4+0JV1YiZivLHLlUVd6iBhHrLchsbw7zfQQeTv6S13DrAhTp08MegAXq1MwycWn8kRjJpl7EJzn8xKbl2FlrpvMVdUQ64XOYe7iNcxbuUayAdJZin3liMzA37Q5JSl3GDIYQUOGob++6sgMoQQbDddZaVFiDGHpFjirMzRKsLs9CZi5azhgFPt0/Wl8mgTCsCvNxWlrX94tlnsWWVR9+e3pECy4s26Fx7xjHGaf5i30RtdMkom9bgEKlxfX2lnR9pZ0faXfDL7MWuUayJsAe7K8AErSXhS/zEUqwasdL5D3JVgQuqk03MQo0gtxdvGSYZqLF7OJjzrZF3kP5gEvHvMMxMPSAMqnIMzHwBob7dKfvCmyaYAF2PpmpjWoKwLcDRn1h6BYAPe6lN6oWrJusQ5VxYLDAs6iPs3E6EMmz0mtQdIoULuw5gKm66akvDgGMYVhBQ1WZQjlVNXDqbmIziWhmWkqtwvi/aV1Djj0gIKjQHMvZNtwqlcQfBx/crVRB3YM1TjgmOA9AiC0Xuy+N7hqENVefouI0bE5i3MmX6BqRYR2SkKLZ1gpZJCiWUIZ6pKuMw3SYYFQ9RSnOPBgQlVCmnrM7RBth1jYy1JXCZPzGU6nN0kG0KUJ9+G5nBM5VbSq9MG1AXRC5FQqoLdH/AIFbciTDXbTmldLuXknqrmNnegRxxCqjuhgWIq53CSILUqsyl57R29IKUEVUcKhigNJg/wAkCeWmS0h7aH3hdQz7cj/kUV0G5FCi9ap6ZlS6DLrhnh17SliK4xXmuLKmdYqH2YlRbiqG8zPr7pOULy9e6/pFAUeS3UpdTVGmvCCvcSuZjMv2h1dv0Cr2hAL4mJGRnupDeCBOQGx4mKrhXL5H7NYWwHVY0/YNe8Iq69Ib5XnbGt1GvMVtFcHtAxLlwblRiXRQtRhjRuOIxLAxq2hXtqF5S4NswMxXLOqYy/WOE5uOEOYpcxn4H+5r4hUjRH04p7wZCPqhFLUGzjR4QDqGw4zFq4umUev6pfxZjXo5IlRgA9oENl1BqGMJfHsuVwUC5VbWYtoekCBZpELh8Ws9mx+yXAjeWrBj8h+0rVpYMXpjLijh1F9Gbr2iNkLVSj1e3aBlnYyPU94DYbAD3GSZFw0v83BR0W3+Cw8C+fL7b/EZOtkadaZfFSAbnnrGT/IKJ01mBOTXrKdoFcsAX+WW3DHeURWUsNEn3lsGq6xWLVcVxi+kAKyJdOSe9w98oV+a/qrWEvbocZRrA98stTe7qADGJRzHFzmPTFqHLHVCFswEwEUn3i1AtiuDEBDTERTJLWou5e4h1jRWJ0jrL+il0pe9SziVFRg161/c2KgUXoGaWZgbudMw4RnSMLUW+txhV0mdtmHckQgWOfruVOurfyQDB6uk6mR+0qKqxz944RaK2HchQ+0xQqd5aruX3zEXM5fVCr1Wu6Rn4fhG1DVOxl0d8BAHL9MrqvL3ZfgmHeJeSxl3cywaqG3iHSzQVPclmcc7V6pr2qUWIL/sLD7y+NnLX5l+7+8tdUxFyS4MRKhAawwbgltLa6TT3NasFR+5A27+D9FbS99DcZxT3gOmHSEalPMrGpeZnucRlUmgzFmDxBCBUO76ccs5j9HhKCVmotSsxUtadJtdPaAjR7SmMEZ0jEIyShkhiUyhZDDTEtKVg9KjMDpBX1JgnSEMDcQxwOkIXhgN2jbwqA7J4gis0/KswXRr7p/TAOe/iQxThzBR2CPvHedEuwVwHO5YGcTIXA7Wu0FauoueKgNtwqILvO1rZQJDbZRz/H2jESssDCWbJeIspNGSDiSkgfeBqPH+wPzBBwoXPpOprVMhiFpl6BnKEAXA3tENaiKozDKpk7VfwR2NW1kSjdziYxQ6YRbb5mpUjtmFxLdJL/SNdyyAxdsTY1oiqy6/QeLICoIajDSYQOLAymo0h/I8xpu9wS71iWtJZCpAuB94Dz7oto+QExUelYOyU1p7zZE+8oil9pZS7ETpgfxAj60p15/2UCIaL7QbkKmyp94cj3QAG/dDtFlKcOEYzkstXG/V0TMWngRHoRJtdH5L8wPtcmvWDx0m57gv0gZKg12rA9ZdIVW1A4YLMwHWJQ0VR1evhiIb3lrtye8uCZiaRXCvo8fpVBxLQsYbI1AmxLuDBqdB7agUo2hh9ejKGRLFLzxCpb6QtH2jYta6QmjkJrJRjP8Awif5T0win3jnA6xGjXSUPVm24k5gm3/YdalRuoGaZcZwpcywYmXbFGIJ5JghXFMyMWFCrKV3BAUl/aGi0p4gQK6eajUHDaKfkpGVr6gsZrvYUavvlKRSX3QTYSKsNPR6Rsx7ZmXCgEs5bhBUJBrJxQ4YzA3FQgvlgpi37wyXZxRDaL6EC2faHMuobkuLMPvy6yitODIekXUzVyyyyIqyc9I0xRI77GNiQ1F1fly25zs3M2A37ogxQdAjov8AEIZ07QCW36TYF7TAQZ64DXtr3hKBuD1D/b9pZtE2gHI5lWJgz1xY0hNkUhVzEhZuYa4avdEWMcgocrs9Myu2tRy31NTLdsVw+jpjxmHZHBU9Ibx6wHg0lHiY/Q7sXNRWsxAbgVhxLXbLL0+ZXYb7wqV/8ll5zGjcNPt/j6HdlDKhElk0k3RHL6AkcSDi3cp5+g4QFSOXtBAhtVdLirayaUgqwFaWhVodrPclEogX1UKAbV4I7NfPQyr3gUChaHo5lCGT9DvnZ1gVLAKodPLgvUsH4P5mNNlrN7WHHvOpKOIaDfOogXX2gpdVD/2QTHzLmqlNHWVlzTbjAPJVK81/j7dJ3sZFjtOM5+xGlKaOKvq3xMqpY2D16waLeqlHaBzU5zK/rpALADaxOrjouBLmo5aMtJE1zUHloprb94YK7Kryrc+yRRSrg9gi7wesXp9CJt9FLBXUTlBXOWMb9oWKhikx1gGEVCJsSyLFFuofMUVvoGn5z+Y6qgdp9pYUKejKdb/CV+HjH3Sn6LOpWbuZlv7QGeOkbHp+Ji37zPlLYVTqwQfeJjWvobRjkqIIzFKmoI05jwsTIiTiEKjkEJL7ltuOPXJ9RFsHPq4B6B9weIX4miRPpi5tTV2j5gGVYBwCfbD7QNX+OT/GKHLmUmbLoWvaKnCqnAys2UrPpaiYhpC6lPslHdlHSUfu1xBDkbIVs2xnlxDu6gS694BeH2lBsYrobIgnTmFshZliLE3GUDmNPo3gAjlcCX1McDvAJlCpYuuVJ1d3LAnQmcDojQw+5A08Uv1pRfx/HllRXSkrMRAn20tMMbWOHrLXV+keU4OkdjS3BFlS0+0uAIt3Ev0gliVMyvKKJQ7gjmF24Vbjt7hFhmZ0IMdGFJeAYVf1F0xYvSBz55S1ULacJlHp0HfozAZXBGgYjmz7zKCMIoUCw+0oMBoUGIxQ7yzkfmV+qFEyTC/EcpnrqDr0iZkMbS37/vPkzwSyb6dCKyrjqo23BEW177QFZSFzi7dGaoTZuLsrEoH0eCaTdHFHcFrRM4xLAMVOblzaOriKGn3loX+YAQlRqF5DaTiLgRAZH/xx7cjpNr8yxq8TIkVcwwesXHTrCz1dYqSp9eZVDfXi+80jZjZOCV+8MupZiMb4lEssFUtymPLC6ZmJBfcToC/F/VeqSmliy+gcjdr24fi1UDZIC2U1zt9GbL2sKAwd0BizsZzOJu82TaprHEpgARgekq9Ur8v7ud68BtiJudHBFQqy1fYnrA3ZiptjAp5laEwFNme8Bd4HvFZqYM6gZRhTkmaYY2XUOzENFwKiKucSxhAVEw1Cn0dwQ7ah4XOalw6dYU0xJuFQF4Zx/Ei7Clzv2xUtL7Q11iITv3l+cesA9VwdmeZe4PpXFpQHpG7UAWwhiIrGzMVs21L8SzQjcsmohAhnjiLV5gjmWYuVihdB+L+P0XO+wFvK0AWDWs8Fy6P47cXUX/ZSpfMsE54aB2KYYS2Jzb6WxMPaKVNhH8D9xyqBasQK0cOhHLOUi3KCWrm5bNQEc5nVa7QrdRLukz2eGVbdY6tMtEKcxbzEdZwouSZ1VxW+Y9gxKw7X3lcGplhCN6lWl1LNo3dKAyQGyECDiLmMzLioq9k5HUB+6GFarTuzwH4jy+D2nmPxPPfiXb83tPBfieS/E87+I+F/xBKI7H8Txj4nnHxLPD/E8X+J5/8AE87+J4n8Tx/4nj/xPD/ieP8AxPI/iaUCwTYWEcpkx3zKqx+A1+hAQbQw4qzh/HWIwEbwmrAY7ahEAKAKA+lsRecQWrUz6sl0/aKK11Yh7AV+5cDZHzGG/WK2KGeOZmo1LbuBexLyEXcNtYReHMucH3o6zYJSwadQbia7xXMpeZY1qchG0RsxAEMSkHaBbGHf0UW4qzKRmV6Yon4jdyYgTeSvRGYwNTL12/oUJUpsqdU0z/wWXV/o4ERJaCuOmCwtmV6V8/sEGmFXU9ZMW/BIv8RczAG1KPvOP3Bm4tJYMV28RFbmlFtEWprG4zmVHExNn4j0y4Uvc5Ism9pyujKJcy4xLTMowXmBeswBTDpyx2rLqU4goGoV7mepmiS73BzMuXtFbJfk4l56sSs6myFbNX2TAuGM/t+nm0pF/EEPSWmI76d1+ztJIF3J3PxPAQTn8RxIc2zBLsz3hANVZ9AE8zNaEylTOorw0VW7f8/ZANxg942l1i0npHMcIbD/ADOP3CWi5PxEzIq7itbib3DbWY4iXvMVWyKxxidQg3hgE19oLTEs7h26EQCrwra6Rho1mpVGX3iK3MnEwTvRjAyQ+kyQc5zG8aiwRbWZXPvKbgEUd30hC1cUKiB352EYhuZYusv00ADm0/MLJcjGUVeEou/2Aqr0IGozdId5AC7hPOWZD2sm90y9/p2UkGMxQrEzGEgZGznP7NMTliDfWXhRj0OB/P7pGrAiMoytViXeUowTbMCXlTO+kcObmZqUXUBFvJLMJViAajwdeqLK6g4jSYjYZ0Ny7d2QbMTbpKPEPGV6QTLpFdwsFQpT+JgY3GpUsdsRCrb6zEDHMudEGQda/wDJNxBRfQPUbQRYeo5aY93Mv7E8Clv9Et/ol/8ARPIpb/RPIpv8ic+XumP9iY/2J4FDh+ZHFleyB6Vd1tXExZeyPo7HhUIcxE3B9bmbVv8Ai/ZcBpLRGKF9Yrt0ZdkseiFrCWfu1sKFgc8RQyk04i8ktMRLYlXmMN1FbALcS3LKKfaAgBBcjAVKYpydL69pYm7gXdfeBtVO7MWc3Fmlz7ywdph3idOFacdpY4ZmPELe5/7YGJ3tqZx4gdiWRzlHgJRPuvoApOtkUFSGz/gKT6v15lJ8/wAEXqr6WrKUWr/EfsoHbR1jrEVoixZMiAhWUM/uhEFSMb2RYWz+/oGspfqIu2KBdzDiJVuG5mIQd2URCdx/EKe0E0ReFS7CLeAiDdS8gaHC79f5gx60jcSyAbE1qiJKwwLqMeY1mEaDhYIMGTpL8C9vp0W7lQrmErhBQiXzEw1GX/wR5YitVT9AYSpqz/lQK6mKoBE9iUkCZvFt/s8ZiCCsnoipmYTuxQXp46fvLzN149OkYwqyra9EP5gLbQ6h/iakergWp7IoYKsN6EDQmdXDZCeg/uJ36s3BOSVuoXSUaxiAcQjiofdRxwxk+saL2Zg8TD/J2jF7QALWMOQhw1cDye0d0U9Jydsq+jUmM6plY+VICZMS/RzUYBtToSyGDFxkwA2zAZW4YgrHido3kvT+qH5+3IPbC2cG0wFoHA8EgQQtSQ9QTxQbsJUedyzoqRpVLUfVWSGYF2BiUEMi8wV7ix1XBIsBFQe/YPo6tz/v7FIc8JsmGHd29o3uwSKTQFrHQyrbjj97iWJOD7zBuKnLLrVx8mpa26h3gg1ABxAmKgLh3Bag1qUTKD1YqwRgOHZN7RtbII6YiodZiYLUKEPzFdYUt5nNzFisSqz9oZ+g5GXf9aWdpXjMIZTUC8vcnLLWNwmUmPUcCplLmS7JYMRuWsEh0vxDokC4JW7lRAdEIY/WXMdizO7MzplQ/CA8x0JCAR4OZ/cDHTkf2LHLdQz8Bofv0W06I6KyxN4hikLmwLwQqmEa4jBnK9R+COH0CjmVEdxiq0BNu5cZnUWBnjiNbFcIw1b1OYe9UbgWUPrEcTdiIWhQ3FJsekQQyrnMTRNTkCDQU7R8x8S/4vxEIUnAfEB0/Yiv+UFhy6Jjni9INjxekB5P4hxXh9ITCAYCRrgZIGHACgUzCOEca5jVIWZgIczqvn/E8H+Irfj9pi8f4lE8ftF0cLPOphjPHpAG/wBNgA4kPoBCy7r/ANDbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbZK0kXqmG+YruQrKcfx/xEnj/ABE78vpGnh/EfIfEb5P4jd5PxKr83tPD/VPFviH15PSHLg+DEIPN7R4weXSHlH8QCvJ7TyD4iyUSqr+qBVd9V+IUfTkmBHvorONsjIWFkjDhG5BZ7A6T/9k=" name="Afbeelding 17" align="bottom" width="312" height="120" border="0">


Krok 4: Z injekčnej striekačky B odstráňte sivú gumenú zátku a striekačku položte (obr. 4).Krok 5:Striekačku A podržte vertikálne, aby jej obsah nemohol vytiecť, a odskrutkujte z nej priesvitné viečko (obr. 5).


mORSvX6hF2+ofWCLt9Mv2Lt9M4PpAXqH+zwBEIsflVf0gfyBYmb3EaxtmyTH4l6RHcQILP0eBDkhNsvh/swF0sgsmTwRy/wAl8MeoODhtw2Su8ZwPBLDZK1+HpZDdll68MsiOGvomELE8unK57tG+ByMe5iWSW/Y8enP5EEllnj6tsgng0WLp4B6tvy7d5yzwCDDOMJOTEmOc5pJILC2tq1KlbWTeLfFuVatZdnP/xAAgEQEAAgICAwEBAQAAAAAAAAABABEQMSFAIDBBYVBR/9oACAECAQE/EPOngnMtlstipaWrAJFZbBYqKifMtFxWuXtzgjCxY9UACoLbG74lXKcOcofNVgkGLbcYots2W/Qhz5vR4WbSjlLvl83c38/nGgxUKsAARYQw4Yzf0grY88T6w4JqS+ZcMXk6m/oPkRi0K4lsVhPsIZIuZpN/UlsSMROIkIYvmGo+sPgYKWbjuZrnH2PrJKmkFGEuLfIn4xf+4Pwn4S1r11/MvqOGHWNdNnzC6gupXWT1g9ZPUOoEjAHpviOpzHx09YkRHx0zZHjFQ0dNjqM16bHUZr02Oo9Sy+IzXpuGa9FBuI+R9osWLWEbPaCL8i32KgLDjU5giXVFuINlnqHaO6i5C/FLjxLvT+RFuXkLhhyw2XC8/S7wwcHkwLagCj0u869I4lbbCQ0EdeTvKXBRXmx4l5Eanz8TvI+y5fm4MVGLy3g8vbUqDhYUbIrByVwEBcolEolEAlEolEolJSUREoiJSas//8QAKhABAAICAQIEBgMBAQAAAAAAAQARITFBUWEQcYGRUKGxwdHwMEDxIOH/2gAIAQEAAT8QcD0hVrlxP1b7T9W+0/VvtP1b7T9W+0/VvtP1b7T9W+0EC+zgqVOu77z9W+0/VvtP1b7T9W+0/UvtFUKtj2dTLoj9eIox+/2hhV7P4Y4sI6H4JgD9LtCXpTp+CF79B5Qd4f26Q2FD6XymPKHIPxES/lYjH1hBnFgUj5jvP1L7T9y+0WLb+yxGICftqfsD6Sr+57Q363yjkr9rtE/2vlDmPa/iAI2ftxMEzdkLvtIJ+N+IYL3bSdf+Q1W47UWLLoeGH2ASWS6yH8PdT1YYOrLUCysZ4gAtUBbDAdIsXhhbjbkV0S2ztOWLjtz5yy74qZmc8KI5XB8nx2RYO7aY6BjrN07UeyBFpx4ISksCockSnQR6D/yGBbXjzBxoVDFc7xkM/RipwtAG6e2j+HvlTqecfZDdTBusDeQfdx6MvlTbO1QCvqTIi744mbG+sbZXMqW3W4bpE36zJ6QDFVqjPygnBrOrj0KPG3psyYwsLi2xKDwWk34jVhjN+BYMNvSBPI2vs/8AIakVAcDgtabEzeNJLwyfZBI5C6g9L5/g7mrwx5xrC1bWUe+Wi4rcfuIiJaj2jyKI+SW1bzp2oHpEbuDde0Vo4YgVrMpKNKZzLNxwV5YwBu5uwcU9TyPr5eOz7qs+25dHfyj55+UaDrstfxNB6x+ZdXkAETtT0Ily9o0Zx8iO8yAsGYa07hF1fMikA7KjEY1MfzAbvjrvL7SjEK269YXtcs2VizkvhxAtRsytxyP2YIpOWcaS+SEOXvUBumUxExVhlZZH0gqIsagmJxOjb+9YdMwHBHVoOip5uiEu4ukt5s2Vyu15hTiATJBlNBKLmY4ljoTmpzEWbvDYvcT0CgWDBUVcck/4cv8ADl/hy/w5f4cv8OX+HL/Dlv6IDTAs4f8Aw9tMUEV9eZRlwyt1LbWF4oJH0aMXNZ9Y7qp3YnI4ekfSVicO42zB6RQIQA5bnoOq7/yFto5PeePIlcIJ0iXEQS3MVGQO0FJuh4fWLeMsMyskKZKzr/KAZaFlwuUZbdxLGCQxwhVgAuUvrWWtFXzpfWLlm+IqDedzkQ6l5euotS6hUf2UVr0DuwieHafu94XCQF494iskTAb8CqHklTXeM0S8WNXtDkmQiGB6MY4+f8ywG7fKM4sF5biVxn6TRKnxf6DMfEIBSIse6ksi3mBXpLmgYmBziVCkUImoIKhS7Sh9z9cQrhLuZdPM8ngWKalXaG+JlsMyneOIw0VisoxFA395SUOT+WAxo9RJvMBZn2jy+cHRVMrA4932QOKKF8cSxTJMxxipvkEd8EIFkUMq0AQOev29PPrC4IiiIsasSNQaW4lTiMt1m2UVqD2IwniC94lbVwTbrNFuK67xUGd/kgM+0wolrQQtioBF9Mc9pb3CINCR7dR1rMbwXNY6n1zEGMTRvEWg6wbpIYEuB/JAX7Sk/htyc8PSveWti4VO8xFyQ7Q0MDmLzMsAQxLXwdoZRgkfC1az5EbIZVRMUSogtujqY/yMBk8OaEaDog08ZcZlJB7A7S0wpZXLzuDRwb9Yb6io1L4KiuWL9RElcmvWY1IQtXwRk6ylse4LQFM2nYx9ogzSOnvUtDC1PbB9JhLzdTO6g4gykojrKJk3HLcMtzBGTE5xjFMqFyo5m6aiBvTCNjn5xV/IwGd3JWxS2x1j1esEpXBjFULUO0DjWV3iIKTYy3DzlFGAyhzqjWXrNHmCipRgy5hIK1h6QqQyFx+mKfOKn22TsZ+tSvRAJYfMjyhhKLiO5nmOf+zlj0TJMc7suXyzKE1YlMyprNy1atrEZQ/zgGxwK76xtUe5M3fpLVIxGtlZsBUHW1HIllmPW/sSnHrjAG2AC+u37S47RbeS1FysPBtIVahekouMtMy6XKlZ5S1zo1K0dZQMSkXfaVS41KB/oAGUgThJctns2RLh9YSreLFBAjnLiWBki33GCN7KSjXDOJSb6TmK0vaQam6vBwdvEFUS3pLfCAexMiYr28ygb9pmriYjWZjT+eAyIRFTGjeWVMSt4i8Aj7+DqvXIElpp1qVFYFerC9lQIDbCrOFxTxAMFz3ltUUdYiQF8AyivFkcWCmaMR4GSpXUjlUElY1zA+jGv6zMPWYBGSuVB4qYDt/mAxtzCbAl0p9XALDT9k8uNA3xWWqdSs5ba78ws/wsNCDQFBFRDGz2IAhblILNZYoUAFaYmhcHSmO2YjsUxGFuTXRm7EM1FXgbdyjXWVjwvDLZbqUBiUEs1G2CMCO/KGxU2BKMW2XelT+YDdGJcFjQ4XBrmq5g2mOvrKXpfTVl149lDEArXzsGqM7uI0OfyM0gLgdIdgjpdxKYs1KNpqyJwiNJ3ImcAhj2ZMiHVsPfJ6Xcy5JjqDM80LqWzBuUmEqVHeJmESlzSSxK5mae0d+W/nAyzR5AL0EtzpmO5byoHg/N2XaVCW+jtg5NnMSgDlzRxKHFG6GY2Vq0qIuzVaYY6ByRpis3BDAA5GWrDQfOEASInkHquSPuVDZQjldZTB+RKu3TvIeM1w4wR+80icSm4+UQXEU1B1qVorGmkRkumIaMVreSKwQmqOY3Pd947Xs/oAY3+0gHRHcB3usSydxWeo/GXJ1ja+O956abqV5KL1JDk1vaGM4nBKpA2ZrWn2hB1RVCmNm50WbekRA9fANb/wAGKX0UyTJUBLSaR2PcgwxP2HLj3aeLRxbLIXcKfcia9kFINX16n5ziYcj7I1WJx0mV9k6SomUypfgxNqQKWwHtQpXupZ8l/TA1Y5EA6jur1o10lO6p2y7ULV0xR2lLyVDdNlsN8pUdoblkAwBalO1/KY2pjeWlV857SiWDfOugRrrAaK8vroigmsFHpYx3NhwBtV0S1VRQBq7XZmyFnvELl7GPVrH/AC6KDS2qbcOtSZqz3fvHfaX7R58r/wBIzhHik3Oc/MZhSrzfxMgt5vxKqp3r9EUGALTdnX+oGIG0NCZtD50S4UrORuAY6G6XdtmWVLzBR90PWUktVV+bK+HDuG8wO9JL71DLhQKA7EEsy1oLHFo4ofhicMsd8wNO48h+JJgygKtB1hn++mDPS2GG1wOqtAcqSyg2jYBpJCilLK5LooIZUAxOVcm3SbRytkADK4utjAFsUDEqOgcDebQGykG5Rcs4ih3Caui8daGAbqBASjbmtzf7DD2Gqc1vMYr2DCbX0ZHFmHMUTAu6lZq497aHGW6Bx6zCsxSVDxr0eoAXBVxKHErQYEFWs27CYWzWdAr++mDU9bVoQt7UX2vUrEUvDckUtagwatxbo1c6KEG7oOVg4rMT7MpSheRHDxzMJMxEC42wV1ZO4l4BFDD0lhwO2ecLYjzkm22WtSjTqCS1KrIiGhBX60u2tD450YY5LStYKyPMJnCPj9Ow8kpsBaJ5o8sM/wDIjZqhFFDhsksKVjOJsQVvWjjhmsNf2kwbJkeMSiWfSByMr1x3Icgl9vg6YMVtGiMKLmNjZGrPslaAJ7y+iyuPg6YNs8yO2Q4Th6R4O8+a+Dpg23zJsmpFw+E+Y+Dpg30/18PTOJrrrPnPg6YMyF2pKgwcQkoi40zEhZcvtBAJpz8GTBscMqhq4HSOoC2sxeZ8ufBkwYw7CqExl3JQ/YgnXtQKZKmnpPlD4MmDCo7FMBEz4aQQxY1XwZMGz8/9YdR3GaRT8q+DJgyyd/1nGO/DTwvkj4MmDZ+YnGO2M0n1Z8sfBkwb599ZxnL4vrTR5fBkwZuELHrONTnwGIKNdYrPUH4AmDDCMurhssOXcbnmP+0tNd79Jg6sC5xgvCzoXT/x88+sGpz4aeFh5Z/fTBrruJu5xOcJweS8R2kWsq91hlD0kJOFuBBdVFyXDgXcJyJLzSMvo155HkTovjl576zjOXwGGaCfLf30wbTUihgFtdxfWZ6vpSbNoGOtynYJaQQy0aQc6a3MLSeZY5PBcb1Uog9B16PZ968awjbzLAbgIVEH5QDQ94Vi9s0eX99MGs1hGbwN5J7Eo4JIqywY0oMXnsmWPDrIhpANuiFZfZnKbutZH0r18WcOssjMS1M0zLyQFK7hoP76YNRGq1K23i6w9fOLwCm7F1mmXmuPBuJFGeNTI5MOfaC/BOvA34s1fSq8T7jDBZEVbcRdwbLw5Y9VR8ATBglZEpPKFJ7wIL0arhq3luDVZFqrF3WZ+fTp/wAJXlVxOLgUomfQwmQypoV0w0+DJg26DFlFuMtlXz58l8GTBgsDEyZli1MumEXkgwLlxDXwZMGLFzxKxCBw9puoIniHeUz1XlOPgyYMrXnNYsR4YLEo6UNHwZMG8nM1mMMphEr4OEwY+rwaMWGK5HwYTBnXitk0Y5HwdTBtOus0gKYCmdCMafg6YMWbcx4mrNk2Q5+DEwZ14FxNJqzZB8GUwZ0w3BSO45+Efd+DJgzphjx+c+tPmPhKYM3znFG3n+Cpg2nTzY30KnoRL5kxU1SarPrR5HREgduHD8BTBhLAO85AvlFnV0MRG1uWB7yht4eIoFuDvAbpHyioZ9aMV7MFkZTZjC8ecNf20wYWwDux6svaE0Hzm6p5R1tSx7o5ylCrwQ9LDtOMzyxHXaebOhZ5MQVdO8vk+89RJfeF2ajUvIZOe39lMGAbs9CWxQ9eYhaPnOW47mLeY+6MqK+a6JTTNZW2LGWYxkrMYDi4+boy6QNBSAUQL+lWJwx9C0odHk/rJg17QPB15y30dCWuGJE5YjedFY6sYdKchLt+0x7B2uPzBhA+sWO/DzjDiccfpFeOY9vvQdOsZK+aEjUvM3TQ+Z/v9RMGxeHByyyL9nb6yooxG/Me+N5SsD0ilZ+cLZWOrM5AuXq9IBAA0EWMIqYN+E4quXRm3bpHHqnY8k05jil3dvM/pJkIAMjIrVryo4Ur1YrqNveIwI+zrDe4oDnHOYJrXnKtsrsQekQidCgIuI34UzJ4bCc9fEcXKlBZ6XCYkoNI8Mbh/VP6SbCgABrWbqYqsRR3Myh0biPGWvLXlHHn1mhM061bx3nmhq7XWXG0uYo4/Apzjl3FkSr1SgDBbXRuWjVLfkfP+kmYz/542cQtUwRno/8AICt0ylHL5JaWuZkczCTRtx/6mSX38KJYx48KjqKriuBFSVRTUtMB8oh35kOh6fzZvt/wmv8As6wK3uMZGKXmpTSUWtxLDWoVWfKM1I+g9PWXRLIQkjIdZ3Iw5ijjDVzKmcTLuGhrJ7ypCMqIB03/AEUwguPt5TrUSON8o5JaGfU3AN7dYm7FYiWiyFRM9IFWMJE+lcH718JYtEo8GuL8Hflkdu55wwmLHvLsRlKSxh6MfQZADHVyTj+imxrgwmuMdS4+kzbbriKAL6RYoxHimEqgvyl04M7lg7Pzr1mgxXaLcSM5QTyweBqi7wxy3UedxUY2eZRcfKK7kugGpXUjSt17xxr/ADgKqHyU2LeSQOB8qYTyzMbAueHEG/402U35PZG+aLYvWzrEHTziUWb/AMx0rEuGvWA8lcXp1XrcSMJE8Tph6xdvDpG40I2fpMq6qGiLUdMIq2DM/OA/74J3QZFutR/NXKyStyvXTN/wprftaRawns3LSrqPpMGgNx1Khlx8avn05PtAmBdABiVSktomZgxMOICIBNo6Mw7q417xEXB4hEy1zMnUCjvLmHFoycsMDbzgAtp84acoCYhV6EUC1COW41drm9+SASCixOf4EzuArk8sV8K69IXLcozlHRhqsCSxivOFVC55uUVHEde/V+hKW8xG3mF+YNzsmPcqZazI9OkEx4bbMTTLFSLcG3UYOmi+zzuXc56wRfT3jYFT16wWlBVsd5yGMcspBKrYITM4Cd25On8CYdOt3knXLiOrqcFwilfaeSOkRC9K46PXUpSEAwAQlq4BobhNoYYY0WWTb4NDUfM2TJ38HZDOpVnmNaZzeRn61Mg83Kg6Sr5xxLXjPnzHC3Hg1u4M5uLxSULLV1hqkszFCxOIro3gHD/2mEa6+kiBjmPfjzl4gojXwvnOe785c0VWmTo9D5rKxjZvDLei4KGT2lg3nvG0CpadZuuIWaw1uaRUbRLFqCKN4v3+cSzAHOCVLm+JmzLKidYO5dnM1MjyS0UTKpUXbI5QhYnJ/wBJkK/cS7T4gWG0FczG0/OYzKxTjZfa50uOvhAygXdTAhvEprxKWSKrVXxHDDcoi7ILdynEZUOdRjtq+bj5y5ZtdssSjmLdS3Wd2UJmH1gXn2nZCg59ZRG+IMcMZEsbo8uyk5/5TKSqqo07y8p+j8zGX5FH5gpb7R+YvWXs/MvmCG8K79F+8SYCJo8PZxjJavuTJJ7dCPMepIxbhkXrfBwzFioChALkRniMEQFEB0sIM1xvv8of+IfmHkHY/MHM+0fmAdLyPzH/AMo/M6ftH5n4bPzD/hPzDv2D8wp+y/MHx8l+Zi+2/MzfZfmE30MASVZcNucev/lCxYsUokEJVfC6z//Z" name="Afbeelding 21" align="bottom" width="153" height="268" border="0">


Krok 6:Konce injekčných striekačiek spojte tak, že ich k sebe jemne pritlačíte a priskrutkujete napevno (obr. 6a a 6b). Nepriťahujte príliš silno.


MOrwA3PY5PRdJJ9WCsDFrYnwIQhYQCQYYvFViPBtKHipJ2PUE+Fh4EPzDyNk1xmCSR4bmPAdngBz5PRdE3FzKEjCUYpGwMUyjDMxPBhxGGDYN1JLiScCoV4Pw/TLxYfEPgj8QYmpJJOFloxJOCaYEGoOHJ6LoUJLHtSiw+NhlOwN7b/A2OpEJdCskYYckYbIV1bMuZAYYoCXH6XoXnZ4hbPilRhNjeEkmiSSNieDkknEiwTk9F0NI2WDFXbFwJVkPFbJ/ggsSwIIW4XVhKJOyROpJI2NgP0poULhJc4BosHwT3IfBIlDJuMySSSIdA3g8JJIaDVnJ6LoGhnoKtXmONB7RLQ5Kw3uvwMmp8SiRf9oj+MFZnZpJcmehjP3JWNfgCRiqQMk6TzcKWSc2YsE0WD4B7sMNFmOyHIeBOCSRMbxnBFh3tglepYr6ofMSXTRyei8yHg7kodhx2CzoopWKiEJCq8CjV/UoUkLJAsGK6g5kT2NH6IBKDSyYq0CaJeEJm4hbf0IP3FTbnhUkFtF08aCzN4aZC7Ss1iFn2XA52aJujiY3oIM0XxKFg+MLTajG8JskfiAWG1GZm6ma62EA17sT0YwLPpHJ6Ly28ITgxQxVyk/KQRapthN4gHIoYoIRC00HdBa1DbojJliaOKieQTDiIYBgWBBDdzbAn8E5PrjJHGwmJDORZ0az2McNGTKmw2D4wjKd5GzbrkhdINpEw9dWLPXaEf1f0Mk+8YQrs2tFf0SbROCBunDvhSZDZVClkIIJTOT0XlKQ1uhV3ELUjc9RPcl3FmMsHY7GHgU1aZrpdnLELuxxCfSotf7Myqu6ZeB2F4xr1NwhQqTYwUSOjBXQJkkogQQ1BjncZ2UaQ0yIklT2Ezh5VU0gcikX9BaoVx/DJRR0k6Ej8K3SQ5kHJMpbvYaLwgLjgXJ6LynkhM7wEm8vGTYO8iiwZMg4HVkMTKiFdSNoyuY01J29ctQ8tImiRfj6kNjQmFDCVAsUtJCTCodCBwkkkksFFS0RRIaklukkQqzlQRCikbCVCGSAcRcHkOdUUykiVyBKzFEtDKpk5I5MJNY7Ui2sSpNWK0soCRAlQx8X9HJ6Lo61hKL1JpXGAElUSKINatA2hEk5DC2bzoMygJGfvIrfM/CDIL9S6o9CBiWKKoR1wGpFJA2N5fGNjUeoQ1IEBKQeZcVSKgnA7DDfhtUNnnhUUw1oUzHLm/B9EEmZf0NT3z+2O1qdxRT3RdLawYUZmAWA6Bn0/o5PRdGrcSyfY0t2nxBZOJBxwXYzEEJ1DgQNMFihCF7XoOWTXZmpLuaLH4uI5rBzaQOuzUGOPLpYPsibZs0aQuSIjeZuMjr8DdhseMg0xjHoQIeGSxEJBCYg0ICCBQiajloNZPTBfj+jk9F0bpS2mNL7Sj4595QpXDeDGN18CoXQmFYEuhtCqqP0LIuyMk2h/wDwJbTT5atMKfIalVGyVk7qQ5ElEM070M7ZNDnjpI1Gk5W5dXjQNnkQ9CHoytMPBseHSHl4yyPr/Ryei6KqL6D5Wv8AA/uLfyfHEvcG26lx4LbeCxJVEKhJkmCZjwE1lGHwf26Xq4LsyPnEJMQuwWg1Ekugi1ZFOw1w9pLgULD2QykoR/IOzPYTOXZgRKmv0K6M+n9HJ6LoULCDmWxnR1FCHqZ8cSJiHGPwMVMdA1cDXCUyYGKhQRGGTsukSouosDmP3GPLtGfOEoE9gcD0ivYQQwxJhWFoGgvA1BEhoNND4n6Ryei89uFLMv3jZ1YxxoEPS4ofFFYTJkMuwZMDLcklRoRdijVBk7eEbD4Xo0SX1GJG3mvsg48z48q7hYPiDc8jDgkQMNJEC7BEIcd8aBScHAkZ9L6Ryei85tJLsVuhMjhh6B1VWy3t+DfAbSNWJ5O+DDvgyIuJngNQrCFjFYbBkwiquA+N6EhZaB7VhCyNVXcjOydHw588sHwBUZX4Q9SaYLTgsG6DmYtBqDZcTzFxAz6X0jk9F508NlfwTET+osyq2tWJopqgfdweqWGZFwiRI1BxSMwgRNgssCsPg3GJFY+B6AiRj6n7FTKMBCKUM4O6Dtt1bQij1JFJ7BT1ll9/kcboMTjI2OXYxvA66Lh4Pq/SOT0XnVLcbI0MWlXKHNxGoHKYp1HqEF3X9kNksmnIU2nKeD4KBWSBIFMkYo7DE0GGgbFXYZmHwvnm4Us2llhLBbqU8jR8ATdzAfGKlf8AAYdA2NkkjeCwoJQKhM4G6ipIxj6f0jk9F51KNxiR40NSdylL4bRLCqsH0UijqbWehFq4+F0OsgY4CRjuJRYHLBuWMVMsr3FRDgPPaeepOpIxGiUdAWo1Fa7sWvcqKpNM0sTQqn5MFeaSxOSJ4PGBMlceETsViQxN4B1H0/pHJ6Lzo96o0RUeEtRZMVd5sU6pFTM+8f8AICKmw5H5QoZJyLkGFgUjeBjMgrHKmZDsVCg5zIlUdGC89p0CRDwbZYQvSTVN9zK0RK7Y9G/YHlf3lwNLuSAS0iVI6M2lxoRNBx6lbFCgNXBkPMTD4fV+jk9F5yttYe0NVQ8DUiwiykqF5oKhf3E5Atjew2NSVaZDKaVCZeiRmYGKwy1FxluQSJauVIqSQYKZ2Gw4riYG6Ex8N56gq5KRsNXBMgsQWkXKINitFqdiK6Q5SPUTKimxGrKo3OMhaTDK5I1Sa4WMWYDZ9H6OT0Xn3umofTE6kIx1Hcxw+5DXCGWYlkyqaFcsSETZkVcK81ZX1ti0moakrCUxXHS6WZHGm53sFg3gyw3kwNjVwT2nQNjOpQhjE6pIrkjGcGgXCVT/ALEeURT7ixFKR9ktUY1Z/gUprLZrIeCWMqhcJeI2YHKsGQ/xfRyei6GzEjfo9Spd0zFJ2eBMqEBwVBJ7S+/EhhDW5raEfmKDCJ+h8miJrIig2YjQ0SKhCLtegRD0MaUQ8FhFZGOZSEexUZdibubmRIbrRCxXrQyZXeVExDkJp5MeprouYkhrUgTGySHAOJNoLGCrEMY+t9HJ6LobOVNT7Fnh8Q+OwsFEEq+U0mfjSZR2GTcJWTI6NIZZV3oJbGdmSm2FfY9ChC11HMpHYozUDGhIUjLcBV7mlKZsWdm5My3uiFIO7Fm1DJ+lUQrbFY0h75lSaOjuRBye6GHKJc2JNuEUFgtyyw0IeWSsafRyei8trgV1ezTBIvcKu9PZ4Ob2w+EfE4WmYvE91ebUEtIgbHBiVSbA7M3HuTvyeYlumaU+RMvcxV097G3IAnx4XcJPuOdXasKhKZWZj07ONBKbXVoKa+zHrpt6QXyV6F09WnhQom6K659HVFVpa1CV00MLhKBhiEUwwF+D6OT0XlSikUr9hM4mYSaS0kSX3SbdQgmslclqT71ZyQyePN7YKn2MQR7izOG9C0fnUh1Nnh2ZV5sESFpWp8mZ71EzTbSwpGnsmb3KtqpN5R+R3hT6XdbeG4TobUJAkubGxtZsjgSuRSO3EiF3eg6mlF7eQjhZui2s+4vGO9DNb9w4hie6GwoFoxjFdC/H9I5PReS0MxtcudxnzVTNS+M3zNWKAjKpjuvUalWBqW//AGMeb2wpEHtIjVJXsEuENSJE0KW7KLlYZSSYQpanzh7RKY4ZMmUwqFRF2nlmtOojRKheNrsFyK+4k/LA9bLmowaGRzCc2+Y8N8cywLcrMWjFrcU8xLLb5GBSjG1dPuhodR1F9GSqqR9hppuKfSOT0XkpLIXZDncQ8MVwpQjMjW2BXVIn1iI+yAJibuy/cY83tgxJUyMdT1EUuvYidaV6Equ3SYyFTqVA9GlVZn9EpLjdXzzZeyegoiqwW2fRjyykGnbfcvHNy9VaO6EZ5amNEpj1LhvI3nyciwuLGfd5soim61IhkKFBB8R9HJ6LylJZWRkxMXTZVNQ06jWUtKlHrUX6ZKrbIfaGo6dMeb2wvVgr+5OKm47E2eykVVIIbBZDqNDlF0DOVuByKAseWTOqYUvoT6jqJmKbmNnc0UE216Ah498NqSzSDlzyf4eLYjSOPQrYtQvzfnKq3mRCMxB9b6OT0XlXH6c7E90LK86JIhgkOc28HN7YPDCNMpTMlXYshaTy7Ir+y3gj0Tw0EaZCKq6HIwWalEPRby1EGzRKZPhN39kf0v0IqbWiJ/kQ1kKEkqLFzV12wh17GBtOaN3q37F6WYQ47sSY67iXmNaJsdIYsl0G3oaihG7DLm4v6dJDeonKlW8qj6xpdyEmGez9HJ6Loeb2wuiNLGg3cqErtDPCVeiUi00ymaB1QkVZk2PZTKOgdQVmVmOqV0Ccg49CUnqEJZvWyPx9lCHgSzikXdvkZEy1aEwvwbtMRUrG0OaD1kpQiT2LQ/cKo30F2scEko+MX6mf0jHf/wDinlWuxQLpdxj4r6Ryei6CJukFbVgrvBPPOpEpRNQhacyGoQxLyItIV3yh8iqJ6VX7lwUsq6CKCoKJ0MPb5ceI+n7leqSZirxdQ1GNG/eb9ClSJxqJOwFNM3Zpf3ILEuGkUCJYPKyLtuIGcg6qFV1ITMbeVVJSlyhFvcPLVGX0jk9F0DUqHYYgc0Urp2MlaT3eeLoNOoTUReSCRaKG9SYQurLLTompUGyDHCx2nQkN1iwaHCROWyW5uTJaLvpe+Yk0H3xLtFYC+UJtOL0lm9sUQ0JKrLSVXLrbfaglyWKJS8hslUkOqvR/ona0tt+WNfTRd93n5co86hBMD6H0cnouhZyE1HUv+n7dTGi2uJyLtOkJ2kI6NNXFCV1CIqCBPWs509R+PY7J+2PuKaEJC0jzkMazHPMniSfD9HJ6L/K1JyJxO6F9r0qmFdLyX6NjIqoCteWw+wmnsikR+NgqSx5+qFxFhJ8f0jk9F0jOhLD3MbgGN1fR14aCntelOUbiBoVCFKZSkekkUsoeoaoEot59xzNNfwKL8P0jk9F0l3sXsLekoRpqUyaqzX7dLIWhkprszoGMhsrB9Q406FpNQ7DGap+okel9I5PRdJf7F7Cwtf8AkiGq7jJdiEXN4qWxY6JqUIehfoOT0XSNWXsVj/yRF7vhSO6ILIsLXR8bYcnoukuRJriNEf5Ii538BYWOj42w5PRdJlbECJ0D3wMv8wQRZ0m42w5PRdKWYnb/AJQh3FmFnSTjbDk9F0l4twsMvf8AyhFueKzpBxthyei6S+W4WC+b/CEIErLFEOEpol5IjPXyksUGutmx9mQgs5ZNfAi54rCx0fG2HJ6Lzb4Fgc4rsL2E17Kkz3liWpq1jsfguFuFgqdz/CEJG1Be9l94LnSqDe73QtQ9hUf4fqZ0m76omBgJO+CSSqJrisGUOj42w5PReZYblkhDoFThH6Qaiplw7O74eD0yVpN+w8bxbhYL5v8ACEc7uTEp9IqpWRo59WY/WCdBwtZO3tghhp2n2xSQ5SUizA1ZjAtzo+NsOT0XmMRh2aOHgyYxQpVcVcfGZMOh5G7POfgawzku2XwQtR7Un8YuFuFp87/CEOcOir5en5FOmoSmSq4TdchysteoXcQho06NV9BGQWaa5ASjCIS0WF4Shj0JCuSHWdHxthyei8yq0VnSVA0Yy3BQtyUVU+x6CXtWVKuYSiXIlm1Z+30Nc2Y93/JxmXmQDRZGyQ3+EIeVkoaJTGnkF7TsxCTk631IEq4/1kHMgsS8KRaOQ9sVRcKej42w5PRea2TqkM05pa7Zk2J0kkPA0py2OlyoFFY662NbMboO8h53F2q/5Ii7igKp6ScbYcnovOuk8J3ERJE5rLFqyJEJeBqh2GorWFXz/wAkReEmUhmosrlHyej42w5PRdJdHggW/wDJEXRKstFKnAlPR8bYcnoukcghDByhIlko/wAkRcwW4WbfR8bYcnoukvjthaqL8P8AJEXiwtHHFro+NsOT0XSXx2w6P8pEXy0sM+Ba6PjbDk9F0l4sws/R/kiLxQWi3wno6PjbDk9F0l0s/wAnxF0YjJDRViwLcKbLKpOCV0XG2HJ6Lo0Kk1LsLMIoRJbX/hiEJVjnowMNERARRAi0DzGqaCsJys0LXUT6HjbDk9F0PcBi1BOipd4IpSbgU01BUuauv8ERYKsmcsYYYaydZke4Y2NjYsBuQqroeNsOT0XnoSW4MkQG4POupqRajSrK9C4k8JqMnSpKuQU6OjGSGrPrRFiwVLo8FhsTiXanJDGMeKyCdHQ8bYcnovNQktwLVPePdW8FtqRMjQokJQYYqw4+0xYavM0dYIptTLqxhiRsdB4Ck1Pzg2MMY2Chj5bQ3XQcbYcnovLbSUsSqe8Y1XgsydydlZEjGxsV4qWAnUeotTqgij30Iv7haIbMkbGx4LwD4ts3oIKISsTgxjeADwaplkNrz+NsOT0XlLa30HFbaYLkTg9pVxUUK2LDDEjzmqdyjLWD1kqs1qivfqBF2FFoDDxNwPC0Rh5CgvW8JsJvEZXY9nn8bYcnovJRO/qPbljZI3htmiVSCzZ4thMYxsn9wijBRcvpxDRJbMn3ErlvAbwkeAeEYZk3/wCo2Ti2NgeIzSxuH6+fxthyei8baSWaJWuBODjwWwAvCMeJuHI40WQXgknoRFJqYx5bwXiYZeAYYegwlCKtSxkiwbGeJAnCsTrzFhQWf3L5PubAixw9/J42w5PReJTX2GFbaEhcbwZcV3U6vwmPAx2HqW4HVGmCCiLsTY7idxREOcbQlNUJypXliNzZmtMFh4MMNhMMVYnoA3Xtg2ITHiRjwMdhhiE4RFqEtRJzHaTewyP9G/Hxthyei8KKagxquWN4NQfBMOZpPdjESN4E+AYapI9KiGYkg9jVi1SepriCzKI7aC+qNHkNwb+wdSqIYYeDcG8cMYwbeO6xmVtbCRk+ArxHgw6seECKCxSD01DGwvNPxcbYcnosZgpP3Rh1wkdGA7GF5L7IbJGHhJDDZI49WVJ1bwBvYph4b2qpil1knxtHpfbGJwYY9kYnEMPJQMO4Y3xUwYxsbFjYxI5mNAGF4KJHqK5cqeLjbDk9FghZboPpVA2MbHUSjkOMVkkJDdW3i2PCBoaGOXGciUto1LG3FEKxicOJPR4/pfbwbGxwGxqEkj1ECGyS4eA9Q74ISErLBjGNDRAxjxIPSJwTEGwSIViq1vFxthyegkTFVW0JGxjIGE4FAbGKza/A8IwMbxBxsyKQPQYSIIoLArKQtwCUJJeP6H28RTPfAsYxJAMMSMTiPgWa39DGMYlMjB4jYwwtSh9icUEFGRlNW2EoULxcbYQFEUlsdi7zlocX6ji/UPkvwPgvwPjvwci/o4UG9foH/IH/ABD+KE9PwHF+o4v1HN+o5P1HJ+o4P1D4L8D/AJf6H/CH/MH/ACDjQk9ug5Uh/wApxI5kUv1IP+TnSF/Aj+EKVTS5UOD9Bw/oOH9Bw/oOH9Bw/oOH9BU0hXrPYZ5vocX6ih+o4UOFDmQ/gB/xh/yiT/gV/wBEVf0HEkP+RDa/VEzlUoepxfqHzX4HwX4Hz34Of9Rz/qOP9Q/5X6H/ABh/wB/zB/xjlQl/qJiL7HIhfyHEhfwi/lR/EQmeu5WOH9Bw/oOH9Bw/oOH9Bw/oJb7EuGh//9oADAMBAAIAAwAAABAQwQwgwwwwTobEQwwwwwwwwwwwwwQwwwwgMscwwwwwwwjtThjyjzzzzyQWfzzzzzznldXyhDxTzzzzxDPfzzzz7LZ49CADCDzzzzwKBTzz2Ysn3FXnDDDBzzzzzyebzzjkGcQjHNTzzzzzzzzxNPqHq+tUY/JZfzzzzzzzzzyxLzGR8zilDExTzzzzzzzzwvtMyxCqTq1dX3zzzzzzzzzwmpsODgKjJlMlTzzzzzzzqWKLHKtAFrNzI/zzzzzzzzzz0Na39db7ejqoRTzzzzzzzat9JMVulLitFQVzzzzzzzzzyxrslTUMihxOMZTzzzzC+dmtSROr/wDkF74++988888888+D6vXsdGWYigsaU8888QKSaEfCjbFg33CtA93888844p71UkxgmiMej7Hy1U88888888fMAelMX3eyDMde8888v3W0MyoWYDJJuef03CU88888888liCpcuiZokNmsw8888s888sitG8SMGlzZrLUU88888889NLnl8SGRAY2KjU88888888Wo00TTgF+ifHLkU888888qlQHP29/1EJsmv0c8888888r3Sxl19l1uaqK33U888888Qi3sixQlFyc6Gyw0888888loD916MfIKZzTPyeU888888Osecbwzs5knZyGyV88888865A9s84GoDsGx7h9U888888vAbp+88/fGKN0rTd8888888+ExB/2gIjt470hJU8888408ou6t78888sNvYM888888w0ubOJTW8vBeL8O09U8884E80o6sxn8888888c/c8888s0g886avt888svQidnU888sEEUoo01+8888888hbc8888sUY88CdGw888888iLYU8888MM8ooOOi888888843c88888Mc84QLZS8Q88888bKU8888888Y865s8888888qT88888888o02/oQ4E8888uLRU8888888s848888888888G0888888888ODsc888888sR1U888888888nRf88888888+e88888888869MM8888888eIU8888888886Z2888888888U888888888uva1888888886U888888888/9p888888888U8888888886TC188888888oU888888888zO9888888888U888888888uJWU88888888oU8888888089q0888888888U888888ggYuzR388888888oU88888IYk85i9888888888U888888o8IqIm088888888oU888884gI877f888888888U888888sM8tKj888888888oU8888888c80i9888888888U8888888886DBX88888888oU888888888a6e888888888U888888888uWxW88888888oU8888888885RV888888888U888888888q6Z+88888888oU88888888qp56888888888U8888888+5LgwS+8888888oU8888886reIzE788888888U888881ehNSI9uy8888888oU88888lv8AvVbl5PPPPPPPPFPPPP0sf/bDIVduPvPPPPPKFPPPOZDhjwjWu5/PPPPPPPFPPIusq2EIjVGfbu9PPPPPKFPPPKwsiBjslfvPxHtvPPPFKJaUKUtus+nszOJieY/fPKFOHSZdCYnAV/b/AB3AObrzzyUWpg0juXCkpzCzT1QDnnzyjq7p4HAdGBikRd0Y2RFTzzxMD4CX5HyRkp/s5HlRh2/zyh398CFwP7556OB4MFx5/wA88j8dAeDBfj+f8/gjgdBf/wDPPP/EACERAQEBAAICAwEBAQEAAAAAAAEAERAxITAgQVFAYVBx/9oACAEDAQE/EPUanE/ysbVj6cfX3lL8xPUJxaM9avJb8c2Gh+4BFnr7fGC9Q1+sCDBBHz9fWe/gi/SEsg4Hj1nfJEJ3AIIILOBdns9uF6RHcAcBZZZHx6zvhgNmcZBBZwcHd7L3H2wCyyyCCzgep9zePB1XfDDg+I7fUC8geOcs4Czg+kPOw42xiUO5/e/3gPTDjIWdrt9WBw+4PFmxMs4OAGtrT55ZdS/vHlvOYSXNh3+FlIdWIC/EHq7/AE9jl9xmXbMhf5wn3dSxAnj2M0PkZaWlpyQm8uY/REey4Wy8xO755ZY+7T9xOyv1PlhvRzTG8Ss8XqIdbxsIYZf6WrXAS0y3SG7PiF4tLS8WEZBEHtvD4meL6uvqVNkxJ0wZZN9zBZwWv2e+oN2l8w8Wlt4tLEDiRlnPSj5ZHhHxiOQnvnJLPVIsLwBdme5wYRwtu2c5dfRp54E8SWaRwT4hs85Ppng9IeF4Ke47hZMExww8eg+LLd7MkfEeSCDgPF2ssswnz6ENc5gPJjyWEvFmMTZZNnPT0EmWyc8W9ds7ahuxpkB6vEX3wS2ehWMfF0Sjxb3ZpI1i74Y7nnp6BR0lPCWIshJnAR1C7kdwn3bb4430pJlt+/fCLQ0X0wRPHDBwOOn8aEfdqW+qFHxC7vz8JJbw6S/SRDPmOOvsHJ2Z89Gy09pkPkAfcu+Ymy8ew6s8ejNyPbHoPreOnsOr69HVB7TqVmem6+wfHpLy9vviej5vIQ8fzaGe28XQ9GhPx7X06Ntnfa+hFsh9gnv+Q42fTvr+on+QmJ/k+uH+QmJ/5hP8jw/yEGwYY/yBsCOP8hwH+W6S/lCMcK1/kEcC1/lIu38n3E9/zu38n3Ej3/EJi+J4sklhT+JXuMkrYMvKzP3ier9oIpDyjEEeOrLX7737RlgNlXuCfCGEieXtBer94SIEAGtss5wyZ7EWEBEJs8BZPG1Y+vYz3AdRAgi+o4WOCw9doXAE84ERHm1MIj/1Kk7fJIRBlkHPRLrssDHByqX6liLH5aeWAgg4WswcER3ZEmxAeS1+PgabYQWcHBvAbI5LveU8C8vh3Y+WEHwWvxJhyCSY3UfAabw+RPzkxbycCzKfKAsL9hftr9tftr9lbW1tbW1m/b/S/wBL/SV+3n8DSa/bX7a/bX7a/bX7a/ZO2trawtrazb3f6Sv2V+/E/8QAIBEAAwACAwEBAQEBAAAAAAAAAAEREDEgITBAQVFxYf/aAAgBAgEBPxDybgq+ZSoq8Y89MEubRbGgkgvmguhOLaWxIY9DZ7NvN4LLRbGgbfg2FJjX5vYtcEBj0Nt74bebFhDQ0OvZOLNPmxawgME4039EO6cLi4Zoa/Nn4NnRvNzcP34tlekd1EbMUeHijYNPkhOxn5hfDN1Ma8bhJvR/yH/AjWx5Y9Gvyox+D2XF4pNohvMpSJ7IvQl/TpDlOpBP9JYt9rFIRD72a/HYLH4PYtRCL/oM2raKP9Cp0xt9vk6UUR5dGVkKkUNtkGLtDXg0pcEi/CHRBdIarJNWPvO3k9GlgyFuLxXQ+S3CtkZGdlHRtjY2xCLjt5IMKkQRsWX8E12MnQ3ZSsrLiEZ2b+Mugzsd3xQsv3lpWK1R6Pwe747+FHAxbEg/TC+GR/oc1Y3Q/wAPwYQuH5nfw2H2KFpCVdjUYmXDxcW+M0UaujEriJ0NEhi4Phv4Na4i9kxQ1Gk3ByGmtl4MRfCSsh4W32RoXBUn0Lw28Gk1GJ/GOKXAnXho9iHoQ0NX4QnnMa/gju61hOiNwyXY7WWxZfvyYvDNHtF3nNJqMadR/SVCITDaDVobLYzWd/JiY+xQ7zggk9J4bkNn4InRMbeaQ12LfhdX0mPQ3hfqsb+aHsW/Dd6TDZtnZ42/pO74tUfT85n4SMR3mlw2+aTvnMpWb+FBv5vC8YIK0o/VuvBSDIPzYxa+R6OyM08ZfO9/MesGafItj+U9YM0+RbH8p6wZr8i2M0+R6Gy0MHvyGJ9DB7XyaHYnfy240/lGOxwLPkNGNKJPkPDNPk/MNPkeGa/G3C9DEa+JOw38O7VLENBVSei/AxS6RTfZM2N0Yh/ve6Fs/mNmMWxjw1dlIfupaGbGxKDE4NXRn620t4jbe+CEIQfYTvfohKxweEssSklXopdIZtxQRCYZaPNQa3ef0S4MmUa/h/kS/qE6c0fxPC4ssEEjTwEJVyh0i3NEJlw8dBNiIV2RH3wcmG+NGzbjcMSwxing3CvS4sXCDKCYrH2djfDf4JxaxOHZwaERERERERERERERERDSEkRERH8NeCoJP4RDSIiCP4QREREJIiGkREREREXE/8QAKhABAAIBAgQGAgMBAQAAAAAAAQARITFBUWFx8BCBkaGxwTBAIFDR4fH/2gAIAQEAAT8QSR0CqnLid/fU7++p399Tv76nf31O/vqd/fU7++o1tLkHCSaTv76nf31O/vqd/fU7++p399Tv76nf31O/vqdzfU7G+pq3Zco6w4htvr/hC1SHD/CdzfU7++p399Tv76nf31O/vqd/fU7++p399Tv76nf31O/vqd/fU7++p399Tv76nf31O/vqd/fUBmhezC6rWt5399Tv76nf31O/vqd/fU7++p399Tv76nf31EloIq4BDThO/vqd/fU7++p399Tv76nf31O/vqd/fU7++p399Tv76nf31O/vqd/fU7++p3N9Tvb6nf31O/vqd/fU7++p399Tv76nf31O/vqd/fU7++p399Tv76nf31O/vqd/fU7++p3N9TAeScOWH8K2Uk0EC8DjHVZTKzmbfmCqx4ES+MOaIUXoGYkjm5y9Cc45qbk0jkLZscpQU4frNgyZSM3Bekb8kOPITBrRrWv50aWLzMmsMz601tUIaFdY6XRvMcD6XCzhoOH3/QQLUOsS19SWuB/h6xjPOlBVFK3eK71DJrEXxtA42q8ZxUfyjkpnRxNxWtCW7N7IBtcETXTnr+ULmUp4kpUSc4VIbTgtcyw2ltUAwcouWhv+sLM8rvqU5abgnnFf3KE7DanTTawuavmRmsualesoYA5aLMFzxEHDwhq0LWByJ+VHbLMst0lwGPVnBALlhBsYbFhEiMFp1jjRhTdX5dIx4bw1zc2VGjyEuby85tGKt1/hq20OZZCTHAY1pa6S8+LosSrzeTnWVYir04YiYCjNFNcVszAXU0fnAuDUxL/Oh8nBS8T8PzaRurMAKuUUUIOcs6/LE476yxPkiGaDL4275kqdujLV0cajIysW7YtVmk43o3iUVa0oWji7TB5HHS02Utu2CluFsAjRQF9vzI9oPApc9YKk2+5hfaGA/Ho+TFsueIoT0IiqbeNzeWbhF4xfKP8AhatQgKkTfRlwAqQM3gJ8MLbWy9MRMQ2gT4ta6vr+YKw3Cvks9vNX2w/EXYHVmlPklN06jcdr6Zc4febtELC3WWnMRshFP8AurlQn1auLiG2VnEvTQl3RqA74tX+gjI5NEiF0gj1FR41+E6yHNmDouLHs04CZcPg5C4ZXMaOs119zcfVHmmb1Mq1RWgcdGszsz6nZn1OzPqdmfU7M+p2Z9Tsz6nZn1KQd+hkCqUYH8bFGxBvcGQjGpxUxRyXJCvj+V8AcVilZuSFUMrdbi99O2E519WJC4zFWsXRZdcSdS3hFzENIFS8xCFMWBWLLcU7M+p2Z9Tsz6nZn1OzPqdmfU7M+p2Z9Tsz6hGKg1AlHSxH8mngBTN496fP8lrLDnU4EUIzomTaXjcchhyxe6KCwtE1dy3TjAC3bccWG+8ta+5/VrMyHkyvDvB6c7nr4qBa0QvN3KLpQN3LHOXlvF8MYaY7qcZixLU36wxGLjarbaSochtE6FytMqqwDyU6xmpT9z9Y7ZdJUIxaNEtBvEI37Fkao6oL/AAR4PBApHyDiKkIY4Is1jbVhlMckbGsAZuWkgFjjMDTrtGjl0jRdy9+2H6tZ2nsGWdSeznd9YnMGqxFgvFippvAjDnFtU3rAphRg6EdYt/eINGYhmSzmtJkksaaxzEu17yjaOGXrh8z9b35PNEFdLwj23hdM2xuwfAOJ8wMoOESypd1fBN2kw6xx1hCl61B4qlre8cQakzwxviAYMRHbD9Ws6zT0w35kw6cwO1M+cbMesZXC7WMlrKGtViwVrB8FxmLebxw46SugZVUFk9JnTWQmKbsy7fSFazFY2uX/AG/WnviWDKuhPaQIKrwIQj5UpSZ3WJrWWKusxZzpbDngxd6ywrbjDF3iJr8zDay/VtKW5Zk38zFrGwuMfD9WtRaEU1PBD3Z7KEB1v7xbZjsq65wzm0nG6+Aa0gi79IbTXnH2dpY269YDREtbqQoYhbV95UYSoRfMhu3EANBiXP1p7iDDDUntphxzF3KKmXWXGyl1mLd85go4zRHGGQvvGBwnBJomRXtGkLEwpAWvh8H6dYAqoN5bnQ48YpngNy25mqqK5WrUVtylOVsA1w/9jFVYu7SXGuIOatlprcE1heFxk19JWrlH8yXpnMLdGhn2hgrEuWQ05zAqriatIsOSZFGzFZSb/q59eDKGoFEpW8wMwr1gZZlljjGcXRjviDe3gRl/yMYt8puzHRnSKLrSOC5q1iBiZ6/MVXp8H6VZG9BKhg6EWK+iguHrE9vDBmtXwGsKzV2vSCFGCaXOJk1hU5ltsNkTYa4xdAi1tDdFj1iFl1dDaDOqy4wGN45WY7W4SZaywdgxv+pfLwLhPhwaz2bMusheezJrmE3UPRl848MtVuJsrzl9cy9zNXhDiO116x4n0lKN5cdCWd8TCDrFfkfB+lWe44/NlUSuJW8Euhmucx6UK0DjxaRWrvFd5R1u5ZCIqmY7bj0b6w+MoYiajUc8sFpXrLq4lL1mGZIRpL7b9Ir6P4Tf9MrX6CJY1WfEmtBXQ8MuybpbGzUZyi+kYqQcIjhVg65TEJlpHi1lZRqiOqsvlE4JcwJgOkcR2+D9GsLOgWGjrK2UYhBVggHQ+TAKsKmzWaHSUBv9sWW9iCyuZpXm/CGrQ7vyAigQjmj7jwKrVAuevOBWLxXwsq1B3CRSppJfWZeGWsKzPMoIuBMIvrK8xO9vw/TN2oC1juGehBSQSxsNdLwpOVaPtHM5cpYyom6WWtQoWwPGJZiaxymKJrFxUuOU6pWYYJoX0vi6Ec2OvKr1PKJD0EBGvy1kN4jhF8CW5SyAVhIf4UHS242d7y6aSxGgGNc+kKpLUwv0jsg2GLa6tRzERRWjAbGpK31mttya18oD/ihTjohhPKCVcKAVGGXnnXEhAJwSKgBkXpqYGyMiXfI/16xO86FSPOV4xJdvvHXH1lJk+saZKyhvVjI+tZYe/wBSFNH5lKlc4pmuh5P00o60jHnzQXGpQ10vDtzLRlnHAlGk1VY88AjN+MM6uPPKwKlKgt4VtesDoBCQ7wKk1CtVqcV3YgaX1gRE0w4F9fjrLWs58RxleMpesBxgXeLZFRCgXTkeMHbtSwBOXi9iP2V8Q/7EBukDAYcJgWpkRdruWYdphfmP5leQ+mBzwBQcXU1P1Jqh9YX2XGDMN5J5xs2ecU0PWK4BRt64HyM04vlDVsCRDJjwgWz4LgS4v0wtpoCzFjA0GHB4XNDxjGpuBQC20M1ArE0lUTH2qkemkJEE39otYFpTQt3mBKh5c+YYFCqPdH6IGWh2P82HSThJs67u7m/KyB+x5kZAgaR2i2jRLWrKEyU3CWFmoFm9Waqu3x+OtqrpK9UIWZZzvrKG71mmi9ZkwoDoxloVFTEaJcsay1rHFzG4zmRfAYMqT7b857ZTHtibB+EA57LlHgFch8krXodAsKgu1gLbMnECj4gax7QNAQ7RgA0xMW6wNl84JoRDCYnkl8Pz04kS38BNa0RcgKZWatzcaFM74QAFrCFBKq7MjFhtfKHs41WlKWxr/wCpe9RdpGy+EOWB4Be0zHKYsjhrzYk8F5p1zqlOMzMxGpl1gmquKAyrjiKj8JaaS0sMkxhUzNIGyKB0+D8da5B5zLFyBc1onWB/9MU/6YtuPOKaHQZn2+CR9WTiRBE8joWzFv0W1mV2fRHKt5kZrU5S6Y50i/NaTlRJqcAaOrGdd2VXpLe8DumY1k4OFQhERapwuAFVLcekNLhODddy6UWMYXaoCygKMkPoPxlCNIqM34x5vA7c3bsEtFJGzSoT/ZTANilesXr9wxVtXyIZs3BhCLYjjSYajXWIKFYXQeURCimRculEWjF8ZZZOmYHc6EXcmOS/VItMFOUE0F2ZjmmQvlOVMWSFY2l16h3oAQroJQXbD9Osg4cxeVNoGlB/sowTBplNcYjq/iiF7u0ZCQJjqG0sCBKWbznEe+m3j51Pl0H4mveq/wAhVcnV/kIdLzP+SkoHIQi6bcsR6EfOYcRAdDjEXenlKFJXJI7mKEF4ozLNJahPbI2/CsSghrtgNkZsuszbxe8rxTKx0LnFii9oJRANKI+dZlRF0x45eFLDrKRAISz8B1qYq87qe6PYJ3g6dnIHxC22+eIfJeKCYaKrlOwuqcrEMIT/ACBmmlsjMUPMQhuquAq4b7Wj9SsBItmDlgEI3ZTvUddbDFW8Loo+FdgZXDlEd81ar1YVdkpYIjaPLAcmLTJN8ENtTiiWl7CnVDFC4L9pj7VXF3Hg09cmAwexMlQCk4xHC20lDeYsHvPaPh+J1bhFGjzhjI3ZeuzF3ByI5j0IU5djszdovWM1OiRdFj1hgY2ZnYmLqesSmEg2HQ5sXE3KwlklbSIirOkENIg0gIKCALxEYxUARzG09RNHdwNAmBqqA7nSMX9qfqVqhKLgavSHRFmjzZ7/AAwRwRS7D6HHwnTSHWCs3iHaGkTN+Fgwhc6RsxiICDE1YiWyIgrg2luxbtXxEua4D/sWNtc4ZBsRXbh+P3CVNP5hULGOCeW6iKrHBttPqUKTvpxKeFYjmt5xSN4N5pAq0Q0x0secbNqaq3cCbQo1UFwfSUCOFeudOiFHoRU1H0gl3tMuMY1mWV8A69Y7WLgFAg4xne2fp1nCr2RbnhBsD/qbbARzY9/lkxFt9ORAVbMDOkq0lhcqaI6QZZiwVaCKZgYmi3NpUU2ZnKuu8SpgzA2ViYiCsNfqOKnEJDPNA+MCrb5oThGGo6paBbYtpgY7OOsClqc4XRAHSNdphAbIbqRfQgbebhGL6BjOJ6KlbDecNEA5q+ZZl2Ni4lGcVwCAg8Ejct3/AIfpVlOX4Rg5ZXeJemLlm2fcF/c9/mSjaCoqGWQEHCVBjVTWgpDVmnJa2WcSqcOElA262MKJXMpnEKNczcWUGd1dX6hRYtmGMQUc1jIQsvmQZaHLBAcEMmrM4/maaGs4cZoAhGpmCOkAWEc4DmoK3WkCcwTCCCbYlDcFSqTHpMGiVr1SgaP0NWBkoN5TePjDNl3NUrEJw2jq5dwl/ZPd5ZwaDEgdqgguM44tmkvHgYa8dYl62hLWou5BqEsdK3lBWjjEouK2Dmqmq9JacaiurFfdZfpaENs7cRAmuvKkcltI9RjDuMT1hBXgMohvrkOnmwgQAUEzLl2s1zSLQQtaAIDBMdRrAszAVqEAIKRAqUHdDS4WMxj+gNWcvQ1YlA0dDjGyUJ+ZjgoO6X54lTVXsSiDjqiCoIq2BDRdgTEthiBnlCNIrghxMyXVmIULTlNRmBKwYK6EVBrWVaRbb4TB5HEjpk1mhbeI7lmi4fO/RWkBxiLqm7EdqyrpPS46y1Zd6mHd4g9dMYOLAYVfJJ83HfPGglV1FesrGfBeJXGeXcpnUoi51lUpXEpW41gYEaTjCnSOovzmrPbfIZkolhbLsDKjmANOafMpAA9F5N9wZFhV7xxXWJHZW1bWR7Zd80bofAAXcKK1jU2goXKl91iUXpKCXhb2ixmB5RfWUmWXW0SgmK94q4Yez3foWR6G7GraDQbRXSsXv9zAcCaWhfNjr2FfKCEYjAIBnSKqj1Yr5KZLhSFxAxbl1HXKyZ4himYVyjmSbGNLK4yo7cukVsTAtr+fVrHaqlrMPeZbHSVjp0oobEFMYmZpZcI02E1vaPLRz/wiOjagXbVxw18oKYFibkqrIIuZ1xM47SgxCOU0HMuY2A8DV6xoA1qXs2WrD3ddJcS+JmW2ZhiKDuX5wRKDWK2WwcCYq3mFrAcXpLvV8Q80Hw+p3XhLRxis4hkIzQAOoPr3hW27wsCVtyx1hCJXvNu5cxAIRhsQ/LALzmRfCIIF0TCWoYlSZukf5/VnVaDIBvGqjdxsg4hUGhaNCJEaX/GrJfUbgXwiKGDiMoD0b/sUyNo7z4PL4jZFol8cy/KJYbcvCECwNaWmZo9ZkLuYkMsXZxxit0RG8cIQVVxtRqyrDfFCcslZ5ztZq/O9JpdeUaEFbmlsuSzgf8imH1Frgr2iShC6kCo4hyIJKeJOLKAyTWBPuFjg6nxK1ZLtlEXfgOnKGGpmywslwUgvwqDFeKgZoekAaq5itdJdqi4f59WfHwqecrFjqSuZcuIShgYNWVFs+fMwMGBOxvLzW6wb/YgGSiBhyNymSTA5WWu1fEEDHEdoBmcVBlXJNy4ikRLtgK2VWp5w2GgDTjGr0wJassSsw8HRiFdq5whfcIMvh8bfmKrsLKlXKXMssJkjGZrHprWDHWUkCWmnXZjadarKrzgSl5P/AHGHRUf7A+pBo3Ut3CI8oqLi7wjpGERFO8XLMsZKRlTBzL7w2lxow2icq2gop85rlwat1qZNjr6fz1nCUFlx5R241Bhp5Q46y5VR64aGklRygbfftBKA2OaMWAlw4rspiOO5llmr3gagLgMoHpp1le9WaPaXvNjjydo3i7rCz1Io6xEQaYA/3GYFzGpbFwTzKBl0vOEsFy6ViYdN9Y1wzn0gJa2bRXKZxcoURFUG35kQMMkQZWSMIjnEJQawlZ2jbW3dneDq2MLDjyglsatX1KvuDHx1HZX5xBqku1AjBhWkKVT9ythggc5zJTF2TPhM2MWcXK0b1LVG1IVp2mjhKhcicY0p6RP9gUrneJUuuCuT9CsfjgoPeY4T2Mx/yIARJSHMBJYG5tDHYWq7pyKhOqUVQPONOgC6o6lp5TMqoSPnhjNxXhY0L9Mw7U/ILoC67x4ogB1E1lsvj6PSX3Gh/wCE6GAJF0fRLY4EUUIyxhkcXtLG9+sJxIGll9CYKDE1mLo9Ib35SjDxH9A9gyU84bJr5xQRQ6JiBn12828exH91OsY9gjytTZVd+Eo7jCn6jgQsptK1ejBeSu9mAeG44uDwlBjWZNIhKhjSI3TiWZEAJXS6it5iwmnFWsO20ziFGNCNXWooc0dw9h+jWQSI3zYKfaM2HS/0RmVycj6JSrIL6RLEZoRpBotZVaoyrveej+Sly1BZL5Gm6r2cS7eQFX3MxfOiRGnOaTWECsZJcY0h1oQK5TBQZinTi5p7cpi3cv0LBwPIiZg2mqcGN1wEpYpITIFI7jkSOvovDWJcK3UiiA+RDEanNNSWDcqRQ1TeueEGi1IWJOYIU5Ojv0jxUUgpIolO8tu9YC7In/MccI+ckJLrO0IsZlEVcFsAGK51N2MEYGPnf8P0qy5rRgzWxvyeCrr4Kv1+rwzzYVMyMB4IPk/EBSCcEljYXcA+pLWuwb3Dv+qzqekaVu1QGveGGl1/KJdNofiUBcOkw2zKOzy/R0GGg1Iq4JTn0mYa4JMnC7BzCM5UO6Lf8x9KL4gNhF4nub0cXvtwjDwCAiapH5MSnQ1A+KcJKqUPOWRujD6YqLtkGKN7zTEM7RM8LmXWsneIBccIGrOfFUzUK3V9wExKEvynAH/D8da4lk7RMTc2B5LB3S6zjhlYkjObZdNv4dl4eFVGKqo2zoR0Y8rjEgNpY6aBfn+WytCvMbkeCoYGEqeVqR3voDKmnJgrtn8hlfUODwtELGznQv1mHO6hdcUGmsOUn8TK6YuMZYFN1eYAB8xbc3HUBoxo6xYW4YCFQOklb4iP7jFqTVKwrIvn0Cuen8eQgrJc9ghvLq0+0aw2uoESzXnCt1V2jagiVFeso10jqXcHvBtkxygmPuPx1mvGBdCy7DTDl51xhTVLQg7LJy6JFUugLA0UEarQRdLiSrbIewCZHUeYxcdCgLWiXyzz6nj2Xh4b3Lzjim3dHRuFWUKWpjSOtgtnO/8Av5hXI8A7LlTKeRKnMFLlArZ+MlqVgQlWd3WcG6PBhLGc65piwBtOMe3sDIwumkmKdNMynTmYni60DwTaBgkBaFuuIqeZpwX+BWqc2mD5fUEVZQ1ocpU4Cw2NCD6MIMDd3GYcI5DW+DXSXX3qotXnqwDQLtHRo/A/YNiT3hS8UYPRglGcC/C5fWE3R8IuDsJRUt5GoqqsSwSEXUQ/GZqyHagssmOrW0t1zCUE8WhCM7ZYU5Vo4sYKC+d40zDSTnVBVUyZVGtVD+0UBulmvIvHsvDwtMhbzBprU2MAzsb4rHrBfMikYES+cKoiug7y52gtKK8DMFPaayl3yadPzAuHSMdQrzVqRLAxvAuMNMJh+MZ1gFu/QPS+qz2EEawACOWwW8jXpGVD76rCvBKWEFniqMbXws8q3/kkzCZanNmmVR6SwjMc5VATeP5AC6C8dswwBNJbiJjoQZSEFbCfcsMwYFxwVRlgYxs/FVqO1RJTSdUmSnXO0RIguI6YQSq0FnS9XKFXVwETtKS8nFLZ6cIxUVxWDB6oefj2Xh4UPKNAa9Y4WoKDjQKXkH+zYjyOCQBUdBfUuvaEuYtKv70ZrZgjkXWAGlg+IM0fNTJ0XP5xBrVvqUgmzOTEL4FwVb/Y/GaN3hSZs9hA04oqNs0Aj6nKBkoAoWNHZq742c7s3HvKgC9j+OvCck8DfDlnGkKKazlL25v4Py6eBi2cesZ6dYSqw6pCs4QvKD7YfjrUENR54QNk1553adg50QKQitPfaIGq6dukEszXIViZhlAQbBltfVZnCaw0WQpq5y6WY0t8Oy8PC6rWyzWZCSXiCleswdSzGBmi/TWANzGi0uTaULYmhsjtfvGzA1bdLlLNf0KWVkTczKWmY66M1EDVY/jCLSFRjBQNKa5zfGY5bzEGh0p6xI22QY0EG+l1xxE96oFPAsGADAc29aFgyEUtEHKlHG3h/HX6wtfNb9JcJQsytpmXKumygY/8D82LzVcV4kqImj4S1O65Px1kAiCOox5AG1Cq1oR8qXjCd1yknXNekcKJVuzSi7uQa/w7Lw8JPdOkGaQCXW1tKrWmDXau1usYhLZQC+soJUNlbJwl3koC1rjF/wCSDTL+h2nJmTaTjghok6m80BQ/I/GQFqeDgjhjtLjW38B0PX68E+OaQK2DnNjXXDwhqJDgDQA0PHS8CpebLFe76cptYO+/vL4hASXbirXXHOHR44RrYuzJRjrKQoRihl/QZqWOE1KZiyoKMzuQtY4QpCOIEoqnHGokT6u2VJtbm+Zk6kpqMtljggrzPOASCixNz8SA3ZgS3/RLV1KTRCB2w/UrBBTGsawWQO9PQ9Hh5y+wAFxcijUe7HxDWAqy1qa26RiZ3uYFppRfWGTkUteBq/0HCjWtbFMRslceTX3iP1I3D1f7+jV30wS2h0MryIPELalKpc2GtOS3aOzjHrVSikNy9RLogMuLItacDTHnEwUYUHyw0+ZC1hWAXAKGYSagLMntBJQXvCQMmt2Pma+aWzryv5i1N8Eso3fBXjnjgopXfUPjjA1oWI56LhWMbWm34nZcDLZDmA4Dh4wSF+iatj/uYrcVEbsEre5lOAaB0tI06bVMTcrAMoHdaznibhrdTwYrYXqDAlAiwwYhVXIMUZi0FugNt83SatepLzF+hhe1SHMzMmUN1pKOi/RXTesWkVyGuh6N4JpS0D/jy8XwFYXDdk0XrBCdHIfKCHrCIMuqFfgTJM7qq+1xS66Kn9DlN5QzVObCIFFgb0X4Hr+xgOay1yoLlVmxL15Bu4jwAU5Gatulqu68j8VwDUS6lEuCImiQINTtxwniG43+jVgYLRSRDKIxmiT1DqQ3gERwMvNt8/HPkvUhFZvg0+Ux6hobcaHEIDq2Ba6Jcuc/pAi0SmOvvEANFtxrP6IR+gi0bJE/eRf5LfsesvxOqbTgHBs09I3dwQYVd0ONZfVpAB2tAJZgVrmmZTjb/SYFnGp8zEU5m/SU2GAKR0tTzl2WlTsicp1qJKLR0tjic8GAYdbZxwXjfgrJDVNAjdPEz5n8dAGT0eDlZVrpNg4/w/SrPCTUlqvbsovIc/2aQYK6j/n62ODPygkHB4x8Y0NZd3pmNFS4GPQKPIgEBgqgjz/zAaS7slsuFOfOra9YQqoaQ5fmBSwRgNcB4k12YtJTgP8Aw/WrWO/6o1eRfVGBUlIyrssv1WCBfCiZMTZUFwZWPW0dor0uEvcaukLp0C9H/CGBKBKBrqwj0Zzer+fH1l5iXKqZMQdP9XVji0OrWkTWtc4g0o6wybEzUrd/TZZLVTnxhyO9fqmFRojZ5xULZoMapnHWYoJUFALhxIYRU84AoAcD86ARLHWIyUto1SlyQP1fVveooN8YkcN28v0wbApHeG/urvUvB7fqsEWGSB7zOWFlq9IYlvNmRVCLLrOTT9F2QopHeLkXWocXD9XVlXXRdKLmKR6B/UhBVaUmVFVvBRDwEbpPMzJOvx+kCCWOpFubUHC0+/1axV2XWkWKOsWKjryv6kJ7dE3jSB4GGmJ5TXnsX4/qD6zp1KEpZa7SqZc3AkNg7f1AT2aLXrKUR0mtPZPx/UH1kIWlIMCk6zssDV06Edk5w0f1AT258k1JpI6TWiojCrfp/UH1svIQRU0TTc/6kJ7U+Zq9ZpR0mtPk/H9QfWV8oJp+NqPJ8/1IS2Ll8zPkM0kdJrTLzPj+oPrZ+T8TQ8NaZhy/P9EEfiyqAbrHkMh0fG9nCqefCinJOqhUoeMOQoMDTfQ1oajQ2WzzA2nE1PH3hCt3XU0EdJrT2r8f0J9alzd6gvQ5vKVmKwZZ2Q5TqjHUndrzWyD2h7jyhbhxeTXK/wCGFeNJp+MrxrT+iCDLYDk00xsYXPHDwD0YdRRdzT0taS+qCKKKDZq8Jq3beOw0yXVNOginnOdurULLrfPg1Lall1uNILCJiHKZCl0/H9AfWUCrQbsv+jnAYeZduB1gJmNr4raDVtHnVkcyeoaQnDxMO+2INNkwjEGrsdQqny5+OfLTxtaZ9H8/0QTT78x5CaIerqgec1ekMFrayj5bRybykamOZZLotw8DFu8KTDbwFgm0p5DcIJ9oM4ekErDpGTllbrl/QH1k3lRsMPr4JS1FMKi1atdljeko6ecBtCraPYzBhTI99a80PnLKl9XoUpzs+S+JIXm4MJWJhAvzn9EEOq6Aqts8y75ckOtk301RZaHM5y98Ktcq91aj9GPQqJoWUuOeUoUwWwzdi8IY4qG8G2ebYKD08HXTlo3dsBqQZUReTpEoLyz5f0B9bI7FReRb3iTzoZA0nrHENqFjLnLNZF08o4veh3YaGausmYTmpfMize1Xkl2pCjTDjnT1eKGhk5imqGagIAICW67zf9EEX/gQB1EdSBs1Whbe/bennnQixAWVHm3CFaTEc07BtXk1GSGWILtdaBeD7t8TfTmRiKlLjEpARzMBR8v6E+s6tBw5UgbwzoHPWi84tirKo4Hg4liiqCFrlBcWrMvfKgRqq8g4AHiHgiwB8YW7MtLVdYoWNFX+pCfFnlHhhQ2HpNIJt+D8f0R9a7V4FSgNgHA85S5oUCziLT0YMqqPJwAwfwQIMXHlAHHtHa0hEYX5/wBSEFnyjrLuuEXYnlA3XqmcRUyilRDh/qD6y18ZY8RGcQW0ILzaD/UhPZz1CCQpxL5eCVLf9QfWqW/GAeB84DGRlxZxm0aLZr/UhPYw6xToYsrh/qE+tknhrDL7brKP6mCKujNbr4KA+A9j/Tn1nSY3a+HpYiy28pp4f1ITu9ZqdfBWIce1f6c+s6TJIpeGK/ND/UwSiK7S4b0XEElUYQpp7n9OfWdGDJNePDLvzw15f6YJoMQGs82WYNHKC1rMWZwMoc4J6RVUNjTc/pj6x6qIwQhfwFiMz1iIFHGILZPE3P6MJfqpcGDjvHPLB4wFYJW7BKQhwWCpd8paQPWWnSWsYbC9cibUrH+jPrY1b4CKpg94TdZZh4J4ZmesCxbjHOsODK0xi4D/AEAS6LgKPmbEdEt4szayreIms1Rh2G8UF+sLVXO8LhC4QkR9I+1o22f8j+PhH3P6E+tTkIbkQ47sHQyjSD4IZAwRfovKUT3T4hi9EmA6ynAga9IAZwW0ZitoodhYm5+6EUCrRzi6Z/aY3BwNI6oPnHdZnTONN5VcoCpnS5zmlIiUqACEYgX4ATxHH3++fWoiHOG7nERtQ9YrgYrmjXSLTczHIDYi5xFdoi3GWCPGW7tz4i2ZiWZjiVreXU+f2wixhwG+0b29jaM3mM5uObEZROuYISk1qJkz45pd8vCsIrio8FCRNgxXfDJ7rP3D6yJADVZchbxS2KvOW73HGGucpW7nMFYuDux3RSo8PBY63uQsl9RqClPTw15jCtHD0P2glunus8IRAGLI318FIsLcCBm3EIP8h/Bq4aEGHQjCzKCi7lN+FrcI7lFy8RPBtVejuftH1skXtEaW5A4nMzGhQZcQDfErTTMuEAIUMARyRh5mHwaStAAkDojtLO9zbw4dT/I7ZQAN4GPravFr+wEF3eBrDlujq+crb3iK5nniLDVX1hbNzBmXJ1raKlsdaXbAINw57HlLjpG5UqJqS7wiaYzjSVvo/X7J9ZxFnDwcooTLqxYqFvBOUJGy4qGBqyuLCLmUEs5x4hzFTNYgEFvz+Z5n1MTagTV/x+uEqCDix1Wo9UVLDxZbvXgLmB1YGhobzOqy41blhrNbMoMyuN6N77PTX0gE1RZRrUqJdceWLEyjqb5ejXkbD7lnGWcf1T6zhADVYlld3czDiZywMsW8Yl4U1ynSmY3r9XaG24zrHYzV4N8WcRMXKsbQ1ILaQnjcpxJTiesEdH84RQLZ/wAIpmy4HCZMMsl3Ehg6zry0sZaXfW5bftOdB3THhgBpkZm3P/PKOEasx8JaxZizUxIrY4RCNRxHNpHWXHD8mFFDGgB4CFoHzMQdYdDd+gfWsrt2GrLEq2DaIsRuDXKN3DnrKzxNpQzNiVZK9aYOMS8RmhhzFmO5qiqN0Z4RmkYo46d9JvFubEwBxjfNvizLX3TXxRHYzozFze8pQj8rrAJBHIn4wlqDySMo04DwWS4rcaxw5fKAdPBvW/nWWKrFur/7LcygZS6yiW6XY6WX4izNFACCE1s+CrYaYpk6TCHuOkPXBRQsEWKE3RZlQ1bR0TTPP5jFkRNEw9H8p9a7c3HYilZN47DnqwRan1LDW4yZbvBsXXCb8B0tiKiovBh8JM3RXKzmDUsscYgLkZecWC/rAor1gVLvmx2jjtcZjzCnGmKxt6ymES5Wkq9SZb8cfwGQD1ZFejuWc+M6RMbvMHCOs0cZWbekdy1xZeKHroxG+JmLjhHNGZ6PrGtLt5skAvXL9evgWY03ig1mHWWSxg65iJn0iVADwjU3Y+7GHEcvMvNbl3eX2mlbUuYE3JngNl1TZ/EfWQFUA3ZdoO/+IzekVqigWRNWe0qXyM4eecYXRaxVjThMELVyzrmE9368AqeBiirEorF0jbWUHOYAh5evaUurgmow1qcpXQi5zZZNYrvALtuXHXEpZCZpEEeZ/Own8CNt4pvNoZTefJlWDonDS43cryjZtS+cOqINvCLhd9IrSm4OjeXNw7JR5ubZ7VFK8TN4K3/srMEqiXMzWYHMGlD6b8sR0wRBu/BB1hjhg7j1iV3gPPP4T6z0wN2OWIbces2ic7UqKJVYa84ixxzP+DhD3ZWOYbNp1gsTQgXlr2N7r6jmKkSNYixkZwoKvwcoTBxGDBfKwQo5ihpUSpCVbw+MRulu8FWGNQHGNr4u9L/noT6tgGJmzg3gBq+sdFGUQ0vWohNoo+yYjFstUjzRXgaTHLKblSRFJsbvpcqHQUBsRK8Kw+G+U+E0Rw5sjhjGG0youA+WMDX/ACYY20feZJGAGrNEHvWnt+A+o5qcDdlgVDQaEZrNZhtlsAa24xtZedpS08dZWd7l9mAlJlio3vsQTyk7Obl95XgSN2IDSELhZzAC5fctgVcGxcW5TVhwekU3T0mrXPOLbH1itUyvXWFiKlQXAAQNrhGKAoP5qjiffM2bytW54Sl1oe8tMe8DkcpxhUmr1j3uAnOeEvy5raXF3VbRuttS45dYtK2js5RhbCFdj1ep/qZR5jgBbQTQZjCUuY4iotW/CLaerAYZQaAPSUDWDcLXGJgyRrjqRrehggGAAUB/M/KODGgFEL1KGNrwMNLMTrEYZgWpCl3Kbkt38plF+/hFNOHD/jL+rs5RN3o7NIgt2zsqI4mYSZd4QoxRfwCA9tyiZ2/idj/UVd9vpMZ3fSPHSr0ekVM9rpHf8P8AJfd+1/kpH6v8gX+D/IUqp5P8h3b6hjo7sQ2nc6SvZSlStOP4BQQQQQQW9mWrEBGYFhljv0mZlr24jV2/ac538o5O/wCkpnf9IvOvt2nbH1FGb9nCPe3xFsux0jk73pFna9owvvdJjcImwHMNRrmZUhJAeF+EMMYZQuM3Xt9Ivv8AxG9n4lju+0bex7QXa+0slKW04HKNP+EC49iBVz8H+QFV7P8AkLVbu7EG47XSEAVBbMef8wQQQQQWyRILoBgK0J//2Q==" name="Afbeelding 22" align="bottom" width="312" height="274" border="0">


Krok 7: Otočte spojené striekačky, tak aby bola striekačka B naspodku a držte ich vertikálne, Tekutý obsah striekačky A vstreknite do striekačky B, ktorá obsahuje prášok (leuprorelíniumacetát) (obr. 7).Krok 8:Striekačky dajte do horizontálnej polohy. Liek dôkladne premiešavajte opatrným striedavým tlačením na piesty injekčných striekačiek (celkovo asi 60-krát, čo trvá asi 60 sekúnd), aby vznikol homogénny, viskózny roztok (obr. 8). Spojenými striekačkami netočte (mohlo by dôjsť k čiastočnému odskrutkovaniu a vytečeniu obsahu).


Dôkladným premiešaním vznikne viskózny roztok, ktorý môže byť vo farebnej škále od bezfarebnej, po bielu až svetložltú (prípadne s bielym až svetložltým tieňovaním).


Upozornenie: Po zmiešaní okamžite pokračujte v ďalšej fáze prípravy, pretože liek sa stáva časom viskóznejší. Liek po zmiešaní neuchovávajte v chladničke.


Poznámka: Liek sa musí premiešať uvedeným spôsobom. Správne premiešanie NEDOSIAHNETE pretrepávaním.


moRw15qGyq0bM1efEvn0/x8mT6WPqVUc+4rjUXLl+ic1hOjklbGm8hUvrY9qxvQRRqiOukfWX+Q77V5FUuXJH9biKauqONRqI51ROIrhHq1Wu1JliXz4Pj5OFVWms1CqXEXJ3QuX5VHKr2cLSQezVQcVqCCDCmS7/AOSubs33cMo2qk8XBdc1dUUuQQo9r6RNKKXGuVqsej0MS+fD8fKJqOmxLuz6y5cuIpcU1WLly5cuKox3WyKQfYOpkVdq1BKZokDUGMRM2rdIXKpLdBy3ijc7Vl1Op1O8a3tk1Fy5q6fjyppkycuWoYt3sMQTuXLlxl3uQavdnajZsmP0q2ZqmI/Ph+PlD7+JwSSubQVRsak2NTbs+pulBUmxnNjMLh86nZ852fMbCa3Z8p2fKdnSiUMsb0j0ETNAvr3ro1TSp1zqJ1iRtW9ro5VifNUrKjaleHG/hy3LirmpJHedHKajXdNSFy6ZKXT8NYkcvAQ26G1RTZobJolM1ojLFZC+eLYVVthVGyqSCknSRrFRGlUneyuIpWr/AK4fYEIF/wBFStnRvEXzXfaqdEFag5erXCLyV3Vt+rl6ItzV3nKMd4Wovlcvl+lNCIac7l/ylyb63UuvLV/bkoilb8uH2BOhEtqqrTrHcb5rvt/Qvo5LjWjUEzrS9nSejF8NfvcU7/CX05riv7yH6yvncvlfK+Vy+dy5cvlcuXLly5fkuIvLVL0L5IVnyoV8HJCd2ojQRPNd9jlsl+iyOVbjRMrlyuf1X0evhs9He44p1XS1birzIaep6i/iXLly5cuajUK4RRV6ahFEUvnU5LkhWfKiTwc5pNEfaSRp2ul+2WodrtU7VS/avTtVDtVDtZLdrpftcpal9U7hT34LyV8jZUkV5E5XR/vixa0lgNUZ3TuiolqliuboNN04ek4dxUusTLInpyK7xETpmg40mksaSxYsWLFixYsWLFixbK5cuajUprOIcVTiqMcV1Rt4u0nHabrJijiHE1kkil1tvcqF7wudX8qJv+b0znbqiVtxU0ipcRdKopcc+wiucaHCRHBIp54mtxKrRW4tMhx3yTX6s6Q3sqwzK9KWYSlmEpJhKeRBsbkJboymbd1MxVlqm91GrHTMautFUvytYrqnhmg4Ysf40siRMc5XusWNBoNIrRW6SH1xl9hFENVyk6VMaWS9kldqeLkilX8mndaFzdXI/uyKl0VLEvQR3Rz7iR9Imd1GdUYaDQaDQMge5jmyIaLU0k2khrpGkVWx/wDLqZFfI1CxbNGGkcg57o2Vsr5pUdY1KonTKlqY5YZZ7ci5VXyYfYRbCpqzqWlxRzVkdJE+J8cfVW9xid1GmksWNI1t306dwr5OHS9XK1BLkNS6MjlSVv5jnIxs2PUUaxfUFG8iljmZzzv0RDeRDUIo5eqlZAkkb2aRBFyp/dYluRRSq+RC5OBqQRwvUUm9u4ryCqdTvS7nNQd9qCemdiJPEi9sxV3cY0RpbJsitWGVJWc7nNY1cVoUWKqgn/BVUamJ4k+tmwijbWVuM4fDTR0dZLRT087amn5qxegh+hBVy/Tl63HKTxoqujVDqhqIHeM3lUqk/wBMPs5qP+1zrF9Q1thBBfRvonLB1cz7DEF1VTGWTJcoJeHIio5OWsq2UVMklRjFcuARNdWYdUYc7B8WdUO8/GZFjwsw9NjgtN/yH08fTcqrDzVfuLk1eV62RVL5PHNFjQfCdWrC9Hx8ilV8mFrNvoaKiIKKo/0f1kalskG5N6K1ROSl9xv2qTJrq+VCjfdnL9RTq6rwT/t8VoaqfFMV/wA2DMe6N8b+JH52NsV+FxsWSSurYsMhw3F4qipxGDbV/wBNxWi5qxO8uSKeqZISrkuTsrFh0aKUa6U5ar5MK+BcvkpItm/tM2iD0GLdE5KX72/Yvoqd8sKgucD9EnLj0ejFME/7fEsVrKXE6nh4pgxRs4VH5z2pIyenkwjEK2sfW1EMroJpZJ8arKSnSlpuarS8YidRqi5u9clHryWE7rmrdOSq+TF7PUsWFKl2mJORo0VCPoqckC2li9t/Rrl6pkpYsWE9YHaoeTG6BaqnwuaOnxGqZhNRUV+J0+zwmgWsqvwJYmTRy/TtM9Y/puFCnpoaWPnnS8Irc79BV6KKegq2FW68liF/LV/JhYm30oKiC5VjumaCDcnpYYt0ziXxIF7lS7TDcTJUNJYtlRr4XLW4JBVuf9O1aLB9N96KGOCP8x6aJEVFzQuKLkpJJq5/Qik1pnV/Jif4CvNRcX0qFvNlbJBBByDV0OzRbLA7pXP6NEE5LCoUX8apg1ioqFxHl0LiuFcOmRB71dyJyKMVWqx2pMqv5MXs5Ig9RV1KJmggmT23I35IuUVRw0lm4rkE5lKL0/jPia8lppGiqXU76mgVoqC+QpYaulWvvlV/Ji9kRMql1mIJkmaZXycg2U1COFP2gmSLyKUX2fyHRMeLRwqS0T2ljSOQdYXLqajUI4Rc7CDXFV8mJPByetiTqKllTJOW5qFce4rY3NLSIJI9Bi3RBM73bqNQqlH7X8uoZFokdddArTSacljR4+N7BHDVEUTkqV8eH2FLkjupJHctYRROS4rh0gyJXq1iIWNArUQaINzao4vlA3RD/KVbJUzLM/JULGk0mgsSU7XjmOjEcNcIpfKp9+L2FHLZHCZPZctYTkVSSQhaRp0RBEsKOG+omaC9UUgbrl/l10vTO2diwiFhWtUdSQuFpFQVHMEcaioXx2yyaeLILLIK999bziPOI8c5xqca3GtxrcK5xcRzhJHnFkvxZDiyCyPOI+/FkOLIcWQ40hxpBJpTiyEU8qP3NQbmoNzUG5qDc1Buag3NQbmoNzUG5qDc1Buag3NQbmoNzUG5qDc1Buag3NQbmoNzUG5qDc1Buag3NQbmoNzUG5qDc1Buag3NQbmoNzUG5qDc1Buag3NQbmoNzUG5qDc1Buag3NQSTSq/iyHFkOLIcWQ4shxZDiyHFkONIcaU40pxpL8aUdLIqa3HEePc7X//xAAhEQACAgIBBQEBAAAAAAAAAAAAAQIREBIgAxMwMUAhcP/aAAgBAwEBPwH+GUaC6ZoiaoRqajVfNqamo489RqsKLYoCiUUUdZEfZQ4j+WOaKHAceTjYorK4dRXiMrQyXywwsWs2vQ0NVl+iLVGyNkbo3idyJ3IkpprCdGzL+WLo2Qpoc0J/psjZDF6KNBEvXiXlr4oesPDNGdtnbZ22dtnbY1RWKK8l+KijU1KO2ztsoj6wxYXCyzVMlFLCTQ5MvlfmSvil+4o1/RLEsrn1CC/Rj/SUa+SHBYWJZkJ4XPqezp5Y/jj64LNjzLKy+HU9nT4TXxw8chYjl8Oojpr8HmXr44uuKXKQsR5tWIeZevkUqO4hSvwSwhcrLy8T9fNBW82WXmRYmWKRsbGw5FiZsbGxZP380PRZsXizYskz/8QAIBEAAgEFAQEBAQEAAAAAAAAAAAERAhASIDFAMAMhcP/aAAgBAgEBPwH/AAyUZmbMmUOSrhkZFNU+bIyMxVb5QJzZ1Idev5lXLp/3y1u8kiqFWToxOCd6XZqLU98v6aYu8PqE2U1TZi6NOTFmLMWYsxZixUsQ0YoS+U2n41KTBmDFQx8MWQxFXbKsYu+B6SSMmye8kk6TevtkMQqzNGaM0ZozRJNpJ1ekEDMSPlJkSSZGaJKu2Q9GiLyxNu0oSIIvBBiR9W41RjabrXmtBVwVqap8le0mOi05tQV3QvHV34O6+VHCvSh+Ov5q73oZV3SjvjqWs7L5J60d8jpkwGvgvhG/5981Ti0WjREEEEEECptBBBFoKOearpBBF4IEj//EAEIQAAEDAQMHCAkCBAYDAAAAAAEAAgMzESGSEBIgMDEykRMiQVFxcoHRBDRAQlBhoaKxI5MFFGLCUmCCssHhQ/Dx/9oACAEBAAY/AorYY9we6qEeEKhHhCoR4QqEeEKhHhCoR4QqEeEKhHhCh/Rj3/8AD/SVQjwhUI8IVCPCFQjwhUI8IVCPCFQjwhUI8IVCPCFQjwhUI8IVCPCFQjwhUI8IVCPCFQjwhUI8IVCPCFQjwhUI8IVCPCFQjwhUI8IVCPCFQjwhUI8IVCPCFQjwhUI8IVCPCFQjwhUI8IVCPCFQjwhUI8IVCPCFQjwhUI8IVCPCFQjwhUI8IVCPCFQjwhUI8IVCPCFQjwhUI8IVCPCFQjwhUI8IVCPCFQjwhUI8IVCPCFQjwhUI8IVCPCFQjwhUI8IVCPCFQjwhUI8IVCPCFQjwhUI8IVCPCFQjwhUI8IVCPCFQjwhUI8IVCPCFQjwhUI8IVCPCFQjwhUI8IVCPCFQjwhSAMaBd0fJQ9waAbNKGk9G1Z8Lw9uhB3/7T/lCTw/Ch7g0HyztErSy5u2xekPaRmufczq0IO/8A2n/KEnh+FD3BoTy+kMcY5d14XpPpfJ5kcm6NCDv/ANp1g9ncYvRJJYWOzS8eShEcRlkl3GbFJyjORfGbHtcdiD+Ubmnpt+FSeH4UPcGpg7/9p+BFSTj0x8ckTrBGD0r+HTy83lIfr/6V/EHXOjuaU2EyF0EbnGC0bT8Kk8PworpNwf8Ajctkn7TvJbJP2neS2SftO8lsk/ad5LZJ+07yWyT9p3ktkn7TvJbJP2neSizWvudabWEdB1h9n5Z8DS/rWZMzOaj6OyPNjO0AqJvJXRG1lhN3wqTw/Ch7g1t5W1bMm3R6Mt92vzppAwIj0eLO/qdcmiedwjJvDbrlYJ7h/Q7yXrH2O8l6x9jvJesfY7yXrH2O8l6x9jvJesfY7yTWNntc42Dmn4PJ4fhQ9waq8q4LbpDKNG5W63Nc0OHUVzByTv6fJMkYBOxptsCt5CPAFQjwhUI8IVCPCFQjwhUI8IVCPCFaIYwe77X1ayTw/Cjs/wAIV9x09quu1LctulZrbSbB81XjxBV48QVePEFXjxBV48QVePEFXjxBPf6P6S0SM5wsINqs9IjDh1tQDJRnH3XXH27bqZPD8KPujJY7QuvW2zVt7Ucjx8tIa10cgta64her/e7zXq/3u816v97vNer/AHu816v97vNer/e7zXq/3u8097YP1DzWc47Vbmcm3rerZi6U8Ag1osaLgPb+rTk8Pwo+6MvOXNu1wKJcbAt8I2LNdt0W/CT7BfktyyeH4UfdGheLNfeVaMlo3ho29XxDNC5zzb8kACSDo5zrVzCrMloyyeH4UfdGUWpp+WvsyHI42tvK3m8VtatoVxyv5w4ogkHsKGafqrQRxVjnDFk26N97e3Qt9oOoYfnoADLd05bV1KTw/Cj7oy+CYYxaVT+4Kn9VT+q3RxW6OK2Divd4r3eK93itreK2t4ra1bWreas+1ti22p1+2/JUcFWeqr1vnKLE427yzgrFyZ2IO0439VqsyW+0bVfl26ObGLTaqX1CpfUKn9Qg50ZA7VfkadF/h+FH3RlCb7Fs0whktyt7NVt+Dt7dF/h+FH3Rlb8032kJvajkGRvYrdQB8Ib26L/BR90ZR8kNecngrNNqHajkGQansPwhui9R90aO36L/AKV5+iF54Lp4Lp4Ib3Be8veXvLY5ZrQfmepbwVX6LkbbbrfDI4nsyEOBtHTatpW36r/vJcreo5LMluoa3t+BhNIFtpW59VufVbn1WbmfXKNF6j7o0D8tCzR2rbkzWSFo+Svfb4K9rSuVNxdd4aBN95ybfqt5bxV5tWxSOIuRdm3LZerxZchd9NPZZY29bVtybfZs4q09Opib2nLYEzUPUfdCu0CMoyXK/UWtbbYrOTPBWlfNXm3tV9x+F2dA1PMaCVnv7AOrRBzud0hfPScmd0aOdlsasxwsOUaQRyPKty/JWj20ucQAOkohpdIf6Qufnx9otWfG8Ob1jUE6skDnaxyj7o0XZXOYAXEWA9SLnG0nKNMZGst2nRtBXz6dRnOIA6ygP5ll6/SlY/sPsJcTYAnNDiIAea1ZsgtjaLXKKb0YWRuuN9q5SPxHWmTM2OGm1us7dBum5M7o1g0xks6hpAq0aTpX+A60yKSSzO2dQWYf4gwO6s3/ALQc7d6HtX8v6Qf1Pdd1+wS5vTzck3pZ3pN3/hSRbXx//Rkmit3TaNMdmvuyBw6dJyj7oW3Rd26VmkUMjyejTLT0aTIbeaxtviVB/q/2lSvjge5pssNnyCh9FlIdLcmvabHNNoTH2WZwt18tnRYU1jdrjYFB6NyAl5uwlcgPRmw52yw7fopY+i20diml6zm6bTqLNSWdWk5R90ay3SPYhkces6YPHSc7/GAf+FB/q/2lSRxycxtnNzR1J3pbow2ZnSMkLOpg15Y4WtcLCEJOTz2A2sJ2LlngA2WWBMlbvNNqYGxND7LLupMhb7o26fYfYbdJ6Z3Rou1Gbo+CCOpboiWMWyR9HWFFLK7NYLbT4I+lSemHn+6OxfyXoTbIukoEj9Jl7j/x7CWSNDmnoKJjkez5bUOUme7sFizIWBo1Dsluqt0s06L1H3Rogai3RbkOpI6jpZ7DyUh6QLiua+N3irZ5rR1MCEcTQ1o6B7aW6r5ax6j7o11mk1upf8Gzht071dfqrtB6Z3Rok6rNOhYUDqXfB7wrm5wWzJtW32B6Z3RoGzWWO1p7fhPOaFsI8US28aezVOTO6PYLGrbk5wVupPb8MLpLvmubs0+sahyj7o11gXOV2tA6fhdq+Q2anqKv0nKPujW2BHXNHwzkx46uxwVws7FzXLnCzK5D9R3FVHcVvu4rePFbx4rfdxW87it4reK3jxW8eK3jxW8cm0rfdxVR3FVHcVUdxW+7it93Fb7uKqO4qo7iqjuKqO4qo/iqjuKulfiVeTEVXkxFV5MRVeTEVXkxFV5MRVeTEVXkxFV5MRVeTEVXkxFV5MRVeTEVXkxFV5MRVeTEVXkxFV5MRVeTEVXkxFV5MRVeTEVXkxFV5MRVeTEVXkxFV5MRVeTEVXkxFV5MRVeTEVXkxFV5MRVeTEVXkxFV5MRVeTEVXkxFV5MRVeTEVXkxFV5MRVeTEUbZH8Vvu4rfdxW+7it93Fb7uKqO4qo7iqjuKqO4qo/iqj+KqO4qo/ir5HcVvHit53FbSv/EACsQAAICAQMCBQQDAQEAAAAAAAABESExEEFRYXEggaGx8DBAkcFQ4fHRYP/aAAgBAQABPyFgtNytrx9GaaaaaaaZBKVLTW//ACDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMmOMEi2HyfC8F5NlBt6CJzSvB67/wCQfjdB8nwvAuU6CJYStPs/yKaaUgd55Xn6eD136S6L4Kx/4T43QfJ8LwMn+IE9Y/Q0bO3by58Hrv0lqS50ynr9vffRovpCxGIvHZbtvYajPwyNjUwl0KOH5/xXxug+T4X0fXfpN+0ZbtX2yyhZaGAB0NcPMUCaMusXXoFZkJyaxa9GQ22cK73T+K+N0CaXVhdt2+iYMGDBgwYMLWzsRJRZa6r6VnY/uDY0ZcmpfVYZC+pylLUPuhVpNppc5vI3waqAbcyn/FfG6D5PhfVwghLkJ2/Ie2kjpPwOopWljMKsmwOsvwLchi3h7hIkpyvrTjHE7jlr1sPwKzNSkFK6WaE+CiEvGEEEEEEI8wLzt+X2sJiSUJrZduJ+8dxNNSvq/G6D5PhfSw8hWPOYs2LoW2xl6DDmtcm/R4t1FCXqmJYSlPqvDRyiUI5fz4/HQWXy1DaTxD/sTYUqYcnjmmmmmmSkA5TS19mqQea5IGIY0UKoyudvqfG6CaXS8voaKt24QhioZuzIYsVHpJQbruNJosNwa0HkATG6IH5/VfVkZbQl9Caaaaaab0aPOI3G67db/AqOqSP9Ps3NU0qIdxa5mQgFEVxMofymjC/RfG6B/jbEj4Op4eqEluEJd44I6DvnTQWRMiGbDUjWxRrxA2tGrFLw1diZAsbGQeY+rCR1iJX0EEEEEEENmuE8vipEqbyp6ZEi3JU+0L/IpDZfYvDvpoQ0aGHfRTq7BGOuuBrGQmmpWiaeH4PjdA3xttGLgZtrBTUDGbbl6D00HINbXgY1oeO2cikvUEhKYNWm2yPioTVR6QsDr/E+i0I2GyzQ4IlinpoFEU6JRkzvyMhiVIXG1+N0Hw3AmO0O1jI+hzcNFh8iwVtCZQ0pLKRBsnwIRMOVsrhj4TInsR16CNOHTWhxrJWNJ/EtSmijjSRhvRFSpN7s86kgpIBNipoUmJJ1E3UF45PMPcen0UYE4IKRnjT43QfLcC0SSTCkayziKRccjLQRxFJAvFoQ0L28jqFbE3BDSckNspe4EX+xiyvymBPJkEdSFY24axObGVo8xKe8xGQE4nh+TfFVZHmXyO87/U7yfhigElWYUxK46naOJDoLP3EA8yRPSbGiJY2DFEwyMRWFQXITZjCwiQTnZloTJGpQythparX/AAH+NsJ6Y+8gR9NSl7klU+HUV/6bM6HaP/Sp+aNFifxbEhL+sS1HcEGASYRWAVy3gYfff/DL5djh/axDlKrhibuZ9MFBZUdDINpXjpRC9B1fnx/wUUUeX/BJN38f8E43b7knNAUzLLonBGzJDxkVnYQNUbCkk9CCSS4xMtifIhJGK10JYVp7jVEuW9hLAuQTTWSCR1mSomfpz1JZL5JfJfJfJfImDSV59B8g2GJVkfKI3DsRAQICriYLFvl1EiL38siniajf+4WgXR/050FakihcoTJsoVk3zYHzXBI80QScOBwHxklRLLJZJZfjzj3IWI7DKsRaecTEITsTgbkLkCg0j2LWKbZmVGIk6GJTKCJrqbPeyLbnsElpTc7yRMWPF5nmeennp56eZ5nmeZHUjqR1PM89Gw7VNFDLJYzDGb4NEjaUPi2D/C20aRJdkZNAIFoggggggggggjRLDaPHYaxkFmgglo6r3FIB04zH3Hg95KvoEmDJZesjdHIkgZTfz86IhE8xo3ehMTsVNE6J0TqST4Qn6ABNWSTBOcjORMk2G4JFB4GJ0fM6I+UbCNhpfJpTFI6JyBavxzq6TJIA3BeFDWlIiILcTXJDkjyQJ5kcn4AdjacEJckZfBGvRmfBEtCOCTV/4ClMvIwHnRYFkTokkkkkkkkkkkkkn6IYmCVEXgNQTGPh1kboTRx/S9kQO+ECdEmGQjbqRIFKe45Vdw0nIUpDQQjL9RzPwFz/AEQ+sdkOB+iIS/0CelWWYHQfM/1prLatYTQ3ijbhfo0x8DgPpU9G2LGnYT6wk/P5Jnd3EvgZLVA6w5E0KerhaDFlIEeCFZ25PtH+GaxVNHJPQSp5OgdMHaS4ZKlFk+DsOw7TsO07TtJ8HYS4J8HYS4ZEDDcbDYZTGyGDY8k3mHSIhFNj89hIwyZCrG/yiD41kWMQxWEito0ckTsf0PZEjV8kKxOi+dZClGsRy56DCQ1o5Ax5YXcQd24EmQvDX9IRQ+5gsiBJL0EUixZCjcaWGP5kDtftDd+0Kb76macM7GJOZcDELSHQs9OGOis72yZWsu4myfSRitX2FSSS+HpfDEZ5JS6ipbEdmIbuRjUJzH2rBZGFyP7JYTZmxuWEYCXsNspY1eiGptv9BNocnqDQZiXGhLPQljXYkahuNBvS9kXrH6BCSLVMnY2Fq4sXES4Lm3EhlAy2QhSgkCRBLpzJLEEBBT3kSXXCkW8IbAQmSv8A4K/imuV0JEjnVhCTeCXJBKtBgfUAnRJRAwEjFwiihO53I3IJJ2ZEVUNsKSa0YgnDH9H2RP4mB7CEnchoeCRQ2EIMXlSzFkzBmMUsCNBWIIrSQhs2JTOXoxBExAk0ztj0RDJKZ4M3obr73PDZkJCEc7H5Y0pdmF6CW1t2focjNQi5KaNmWKkh7NSWRQhXW43tH0Ex5hGUxbY1vRkN6fsjFv8AIfAJGWis9jSpLJKpLfWI2z0tvLFa0gQiFoo9BI0mwtw14SL7SYtNOuH0GhN5ZCH+kxiWvN7Dtp4tp39isklLbwkd6EA6suVlUtTslKMe2k0mJTt8T+BafWH4Xg3oNHHTx9+OR5GiBWGU0UxOBKw6lA81QavQTEd8XHiLeT0H2R8ZxrY5dupKaJUWmXTcvLB6ExOhDEbexTtjwQS6ERohuO2/cWWSn4rooqWG/AhjI4xSk3g2yjNU/wAF0ybO/h/oSF3DZXa+v2D9o4t2bvRSrVCY6eoeRcNpXx1PLRrWaSrif88fPFXkmINsaJMi0e0dBuUJRYNbDE5EIPEDFKQ28GZ7H2Q9sv8AVoN0G1BGk+QkLUiUPL50UDCYtLUbHojA6DCEo0Y3qe5Tt7eLgwCfhUaIVyhtHVkdYJa8Rv8Aoc2QMWzNpBhxK+vD2Zt7JiNpUV1Y/CcFESSVThiNDTbLclth1ITUL51aHM5haeV/vxwcxaZmERG4MWi+Arb0NwYjUjDViWIGNepCxpOjVnNe3sj4BsNxvJM6Esb2Um7QhaEoYmk2E0DCYmSNBL9kzEHKX4gRfcKfw8TGTcJ66f8AGiCh6qsxYPMSMuCvyNuzWmVql5x9eWUDG6Yo/J1cea/QxQgTAkjCS1EiDO3cWy/yN+lWQy9342paBqdDg2xNJhE27HWu5ImTtoy7WpCNaRYlovpeyJfMwORLQg/8AQVCEJonQ07DCYmTWmGntjSuETMJYkLQ7iNCoQ4tlHh4obK95fs2XTjcS62IHyEp7MROw4rWBsqpmpu+ozHNSp/YsmdglAarAn7l2feBX7m6O3GX3f0OzFInJE4jUqUYFIRY6gkFhhSNsazkJ6JkDEHoC8HsvZDvxqGaI6GzIcuRISEhNaBzpdi2ETpB3oJI8Mc2uxbSlWgtFlqGPeyo8To5mSu4hCSLmS/RFB+bPNmJi33g0mmng6HOikZEYwNFNDD6OlLZLhBMTEJiGNtpWUK660jT2Xshy+RQwbDLwJ7ooEhLQlpfRKizYeBMkTGIaynKL3DsTcuZLI6tDEiB6LG3Ffw2L0VrkzhNHISDQULSckhFuDu3C40QtCFpiSoLS9U9L2Q3zNhkt40Ip6Ei7sS0JEQZaH0UjGzv7PknUyo4wcWJQPpTE9HpicHj+HV73KHr72s/gQtw14XqO1MO0tm+RGkhEECEJi0SRB0iEKSey9kfKcDU6LpESyestEC0JiDdG8sm4Q+RBToYQz0JipIIHpS/b+JKmmpGldoKEr/I34GFrLg7AwpeEQiy0rWCEIUwbLHX4fZHyzYSIIgk5eCTQwnqgROh6O4DzE0J2chNlTL1RBJuMPQnZvIiSTHUlFu5/jG3rsyS6pte49zEQMoKUKrVlrHUXh0LVn4vYT4G2hiaEmTLQ2z1i0wUIlkY3lZLWbXAsSSBLhHYZgxrQ0EjZPRQdCSclEJf8WhjUkN7xiGDJKxnAUzImNJh8qGMLWz05NFCRvS9h/gbDEoNY06QHBaPQiRsjk7gyJSyyFSGiBWhJY0Q5FoT0aGmbAoxqHn+MhRt5LIlkVogSmxFcBImFbRafJ7hQ3qa4ZknQoegewutQpLfwP8AvY4v39EyLf6AYRp/sF/cC0U5iv7QSmZciT/cLx7gX/Qyv9sc/wC2f34f2gL+zn+7P92f6s/1ZA/dHP8AtiM0H0b+MmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmabTndx/2cUH75/pxwfvjk/fFB+2f7sX97P8AVmD3o/7Kf2mUfujamV1cQ5BHmb/Mf//aAAwDAQACAAMAAAAQkMEMYMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIU8g8o8888sk888888888884488888888888888888888oYwwwk8888u78888888888s0M88888888888888888888oU8888KRcJbpAc/wDPPPPPBKMMMHPPPPPPPPPqp4+9PPPPKOjOpq6sYTF2EmuPPPPPPDDDDPGPPPPPPPPDamlRTAldvKP04/blVUDDEG27fPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMVpBz4lC3lqMhk2CiwtjI5aFXWCaZWn5VCnfvcMMMMOMODnEVFQ+arrbEjqh4shjqh8wOgnNY8AeAAO2C9cj3aTfffXfWbuKN4QNHebYOqvCXXs65B4Ou5+FT2bBPO15b7Qx+2VIIVBo/vROBjfROhjFTcjGkUBr/XnrDTZfjnPPPPPPPPPDarYBnqGBVlR+kBB/+uu2PsrBcvPPOPPPPPPPPPILMPPPOVtV3XMiXcirFMJ1aO8PwHRyBDVfPEMGPPPPPPPAEGPPPMhywUz0iya4F1aDqE5kJn8ZllddvPJMNPPPPPPPONBPPPP9pmoFaySnljYPLNR7Sm0NJzS/bvPLDHPPPPPPPPPPPPPExHlUNsCCdVtMLZwALikLgoDDB8/PPPPPPPPPPPPPPPPPPLXm3kikSbTEp1fu3R5MiIvpX0+/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPB3w5Cw0ExfHXy7jmTISsd5lA8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO3i++mKJwP/xAAgEQEBAQADAAMBAQEBAAAAAAABABEQITEgQEFhUTBw/9oACAEDAQE/EP8Awwb5DfYI/wAoXhHXJB+SH6yO4hMyHzQyLHlDIMiggWTPBJSyho/VOuyQbw7EDL+SJ78A6g9QPILPgGzbIDpHHaWD9X9cGQhnCTuyddQ/k/A8vaEdY/3v7wP7f2v6X9rODLs3hn/WU8bbDvGc5ZZZ/wAdEUOUdXQb+84ey2eidSIdQ7XWHGlpbbbbyW2OT2yyyyyOGWWWWWWWWWWWQZxlnJnE8IdSnl/Hlf5387VjGvLLT5L4LLI9+G2xYlP+JqKcZtwmkJxHpZGWHc8Rvbovc19BBaX6QmkP0ltvw3hv/XZEWw7e1h3ydGSnFgZwY7IcvckLufksvdvD/LQygdGT6gdbweWQ7icMO448QZbt6l2yTuSyyUHez3MNMhjn0/KzqJjhwPfBaRx4gMnLu8Zwe4mHqEkzfp9NdQ7wxxnwLxB4Pe/B5ecbWPEzH6Yl3B/lsRwZJZyurxLDD4JyHRhhkJMk+rND9iLxDHGSc+I8h3POHjNnCYQ4P7Zt1x9ZeiOoZ1DLDJnHiOTXyeDp8SmOoj36zr8F3hojZt03/8QAIREAAwADAAMBAQEBAQAAAAAAAAERECExIEBBYVEwcHH/2gAIAQIBAT8Q/wCGNXRr8G7ExNjSi39E6Eeqbm8WaEPzTMITRRIYxvw4FrCEySeq5KCZcEGo/oJHwuehraGz6MQxZmJt6Y9sJUXq/Ahn/hBVl1hTwL6MdHI+AfgfgN3w/M/I/MUexIIfT8BKeIRkmKUTKiCrokf+L0iyKDrE4F/AVuCQSOJwYdHISIQhCEJh9ITwYpSiwMUJmgpSlKXwFQ2mXeFyrHobYib8gqVqocCZp0SlG9lLnTosCMoTCTmIyM2bNmxvMjxRKIFQ1ypvDEj6C0rG/wCDokfRxsVhR7EvjEqwhB1mUkJiE/wkG2xslFUMmoNhKMSJUbrpMX0g+COBuiyo8YQTa4cD9RtweFjjEjUY/wCBpoWOx9w+ESDdwnrKaH1MtNjVX1J4vgmPUIuDwy5TmKMH2LPw9NNjHi5XjffA8MTuZ7gsN6ay0UaI8MIRRvNiPuHnjKMXC13NNvUIDf4xq6NE8H0h3hsniv7EkkTCxRLXrKTY1RCYSCx2Pcee8aujW/CIQYWV624WfCEY7j//xAArEAEAAgIBBAEDAwUBAQAAAAABABEhMUFRYcHwcYGRoRCx0SAwQFDh8WD/2gAIAQEAAT8QTZ0hVTlxPbvE9u8T27xPbvE9u8T27xPbvE9u8QLEYGFZTjOQfpPbvE9u8T27xPbvE9u8T27xPbvE9u8T27xPbvE9u8T27xPbvE9u8T27xPbvE9u8T27xPbvE9u8T27xPbvE9u8T27xPbvE9u8T27xPbvE9u8T27xPbvE9u8T27xPbvE9u8T27xPbvE9u8T27xPbvE9u8T27xPbvE9u8T27xPbvE9u8T27xPbvE9u8T27xPbvE9u8T27xPbvE9u8T27xPbvE9u8T27xPbvE9u8T27xPbvE9u8T27xPbvE9u8T27xPbvE9u8T27xPbvE9u8T27xPbvE9u8T27xPbvExasnDLqv6awE4o1vVCoY2xU0azlNXSNI50l//MsD61FaxpVDAHJ8Xmv5JKW6BYA6/D+8wQFWgjZlRFsXdoV/8SfWMSqxQUAvpViyq1VTB1+abGOrArOm8af7zBQMGCLnaxftn/H3Kg+zRzkHWzvWLVv94MAoiUE/4CyoxvyJu1wEa9wtmASB84LUuH7f74+swV5sFTRhLHNqdn/GYhaAPpByrgLgWBy0adY5piFMrUCnacN/cxKG+qFtTuaH4lrww8JZZzul7elh/qz7PkTQa6Sr/Z9evXr169euc0E0akbD6/2kpcqzSHN2P8e8lYBdYETujD48sR1BBPowyBqKRVr2sxd6xMTeu1Y4BWwcrk/259ZYDfyDLUzHQYMzr3Rzivi5t/YYirS2lqDL8QRmia5iywDpU+9QeqEb4uL0/cP8IfEnJ/eKspEVVV0AKvYIvaGjpXIcvO0rG9S+CQp+Auid2veGuIFUBgP63nnnnnmEG49oAtqZTf8AiKBa4nCL6XNmTHeXIfgzcQpTOtR2rq+EFII6T/IPrDXYaOYZbfRPEpz2mEZSivKx3TFOY3LvEpvMyiP7Jmv4/YiS+XDTM6mA7hUvMxbdThi44d9n+7SiujSm8jFbtzK8UWmvwvPzKe6234q67MUcpj1aiC+Erc9u8T27xPbvE9u8T27xPbvEI+IZUZEaw/4dr5VoOsdF+ziZDE4nW/RtowUuA5LwxEr+XDBv+4foc3smsFBDYpcff+q4s2jsLiYLuRtYhWxesGZv5mPGo5s/mYHM0KalYgxkuJpfjL2ubr8ESDQtuEO9eYnLCVmAVMtJZtLzcGz5P7oq/sQHVXU9u8z27zPbvM9u8z27zPbvM9u8ygi1nU20oEXFOQeJTjGXre6w/SvEaMgmZdBeF8Lv/C1A9l0qIjKGnaIiOkvlTc2LjURgsDopKfvDuXFV98SxLP7J/pPGMHs2Bdj0f1TCDasSF/tExhQ4xiqWBqZ/MtuwoJs3Li4nOftE98xssam5qN9W4QphmHvuIrkuJLly6dzJ+ZSbiCQVT+YNSzxAqKG6EdR/u2vHtLHFiJ9P7Hnnnnnnjs8Il4NNqZazrUMI1U90S8btnFQtSNi34V9OePpAq7LQRQHYP8HsUmby3WYEbcyvmDCUhChUu5oF3NBY3WKAvyWoWV0XnUsQI6SLUAsE7P8ASfR6OMESKjtHrnoVlO7FAD7yxe6crLjcuvqQz3mW02ECgblDcXqVS3DtFzkiv4mCIeYijI/YwwRLVQwEelyqGKD6J2ZAcJwxtyqIhuGWcm4msxbO2f8AU54bzx9JtN48pWOZuXFXMjc3MDpDQloRjbfiM3uFHe4EqyNMVIaGlauO/b0cENPh2OmF8d7L1/Qea9nCUMOQhjtwIRrXaH8zIS7C+8UteI+HSVVmZJdHMpg8wB6QK3MO5vUxRUX/ANj6Qsi9YfpCyC4KaiBYoV+JTlDceEIAsUjsjmua0sK2A1y/8v8A1NSNWVcKqMjTBzHgSiXMMwlvJqCZtnmgHxn95VzCSWI0mPp95WXmaJbJi7YhXAFQYMXrr+0thjZsi4LHIPEu9UFJi2OgZ5H6nv1eM2g4qNxKE4E0sHJRjLVP/fxKyrX1lhY64lRggXD6zuUSrkzMGhmKnMbwuz5feNcXN5cbxkBDr18QgKrT8RiW1V9JuUuzx151aofvDMdyw8Z+kst2tXfarl1R3HX3jNUXYmZpt+8QFtO6wEWrJPZfRiAeAtuvisENtfVI19ZbIzb72mu8UaHBAl7FdJnq+8RXX3Ioza/mXaFo/nGxpz8IF2wudArfiH0OozK2HLvAGmJtfUag/wCOY+lpffM/ODzCWrlbuAS4JdYlLG71BCKUeSz/AJ+JrJfa9xy42RGykC6JWmko+I5WZMbjbukum8zBCnMTnJs69oVn2HJ94dQS4jufsPCHcuy47e6q3vqUiS2ZTzaD/wBlYaEtRAgyKUcv22f4jUBK1a878JschnA7IQQq0Nnwz+83QOysKGodWH7RYgI4N/nUuBQ7eP4gqEw5tn8RaQdx/Ezabt1RcWKr2Z/EabtXJoOuopTmqXd8Y7fmHpMo0p07ymVpkKy4iT5JjNJtvoKv/sthc7N78JtV0Xf75RS11clIcN3OYLx0uKc46TsdQbOdS/gP2LIzS7gEMMstcEo1cWPLdmxwxTbBLLMksKuZawRDj9oYxyBVLhaS/wAte1C0Diq1mEgdtOOfEL16QfEBI2DheL/aXVqN9Yo2hBhJVa7MKuL4l4sqcYcfM+v5n1fvPr+Zb1b+Zfd+8vu/eW9X7y3q/eW9X7y3VfzO4/edx953EvqfeWuUp2SskVULmLopcJqjjtGhH2jpN/EQjWgzhld1HpURWMM00FYJSOVrmNsBXWx+CFSq9GD5i9vOSh8oHQVyqtYKLS1vMyHEEL1ucgER+0oKi9JmiNLzwy0WwPH61jSpXs5gG3Prq/i4yGkaftMDaKGZZm5dtzuS3WXTcuLZmZ7zMtnOYVHtMBWVubzpjZC62NQvgIupSJb+igajZOEtH0iQeVA71MlNGSCIGuCoAE3tBEqOW3JqrwQbtL7RRcV+mh0gLqUGwgMN0jfzGTdji99oBTATQ6rn8wWJQj2IPv1mRmFC5xC3FIpgFbhauMRLOss6zHWY6yu8oiiKIo6zEY6yiKOsoiiKIoj7kP0CmG6grcWlOqVTPgZyCHOfoNXMFwRv4V+4wsPMTV4lh3jGLgbO4PdeE3FtlM6Z7Y/mozXkuy4ZBIlLhh+l/Tv/AEf5/pYJdk4mBvjVQS66rUco3LuUCmYIbYOMwMQxKabrOuKILJdYfZ/iOOG2+stsKtj7TO8nT6xvzpjAaAC7rEIiqmSAAwzuiy5gTTN7JZQc5hE8o+EhqtcG4JZgBxFqVsviYS0mvMXPH6KykrKSspKfr0lJSUm8+Up+p84T8pvOjUTa9JgWbFr+Z1yOhmC6wpS7lyzcupzWj6MxtKntzGM39GqPUwjoFYtxvAAoalE1N5i1SOEyEts5qWSFzMtmesz1lvUmmz7xb5/MuuY4BQRrHSXDbhF+HtINXKtRwNkJaQPCVmkRNJjIpG+9alr80z0wyhEtkQHmNR2h0MSswHECMrgEO6IuLixusSyTh8RxEyKfmOl1fuNfevtDbqxsYqLsYmFpezLbiYTRi0IXdxymke6fOX6y8vLzTcP0/n+m0+Uau584mtyt7lM5lesBky+zi4N68yl7g1uA1mD1gJcdssKudvg/7Lt/zNXE2Mqf0PNWc/4QmkFrjiXUxaJO9XPizLv+QqVfqKv5iKVvAP37yyJdXWv5/aIqllYQ/wAzKOd4P+ksQhq3/pHpLj/2hMb215LgMFef/TMGPDw8v4g0uNOh5+I0eTn+H+U4bU79MsKJAaK863XH5jcQulGwlAVqAKowjs83EV6Urz2riMR6YxGokdPCLusflmF3h0LwllTptB5hR8M34iaG1NpLgt4qXFUhyR6zBlDUwoWrUzq1ojajzKfWYIpFJbtgIcH5fujYnMyDLPETOAaYgRcF3LFTqgcg1MHJagjCvipaKUX0gJcs3qdxiXq7V1l7Mrls0sbxL1dq+Ja6tLJtLFZfaUO1/EtS6TFtmcFpertXWZqyRVrHvAC7K6wl8TbuBvMpbjbuDOYCsyhOEQhdr9oJnDlooFY5LXWAUVQzd6ftB6J9SEgRZBfX0IRtBsZWRGXbCYO4WqslhlNj9Ewgr/jy1HRiA7McmZ/5r2/xGZWZWHUCkOMROguGAkqFWKVdxqYnWKNJXYmXRAKcvrAzqpUF9e8MdOvH7DEttchj6Ma1EF40XLjUpByDZ8xJcFr8zOGYCbJKtF4/FRssh1S/Nw4aEaD/AKREsqZqHUENHrGnWl/wQUIkoJzxKavQcBu3H0jW0GwoFcV9LisseqWgldrXkZt175myI3kD8XuYra75xnA1y1iWxY51jcyurDeNS2rprV1KDWTeoe2GXUsftCCKea1G/BOhNiq4UmUkpdnEAAGj/EqHdwWVbpGHKt7doYsu647lzvMaqbTpcIq1vrcrdSzqB8D3dSzJdifMG1XpjNlD92Wi4iruMn1ICt5a+bHEvK0wQE6zR+H4Rwl6LxLjTcsxLIZx5aX0Sz+eSUsAV1RbRvEpBEdHbiWReeYNDUAbyhLrTU2Er0jjcrrBexZbWYhAKhqYnQQEbwTeQKbPpuKjpgD7WQRNloHeX5t6OneOBx1ZV8dJwelxkwEGCv6a/wBIywRd3Rt+8NOqBrU2zEorhHVvEtAfWElVcDzzA0v7SncZGAdL6sM1bBInsEYAPrECGrWJxCSbm0K993wkAXwABi3a13BzAO5cd5iOOv6LkMP/AJJjjKiIuUxomOex5xxBNxiNStq8EvXrJ7ByWcR0fcSdlOZYhmoOcfpiZ8kF4hTNRhlhE+sqDlbuUEAtUAe6HmXdktYIVGPNnSMRVZbH/IeWhtcn+aHRrIB3Wcq1XG3SYL62WPDBA8owArbde2BmBcwEX07Pb+wDS2PmYxAACVQPEaGjcuTDcIHMNQYjsmm1fA81FxRtz0gmICbJbBDNSvpBCAo6S8S6Y5WVUshVd7ly1NRueahos/ZTgwNh1m5QxBA4q0ocxnWXWPfPlbqYlZcYi4rP2jtWEQqC3UZRNYmJUuHWEQxmCcxAEZWsBX7RjuLLi4isKpTsD+U+0vCjELpCkWiEwbsYcSgO51+P7FQFaMLaLXG4iciKq+ATbmpvSkAPpvn/AAX5AfoBarwVKa5gwVvVtfwVBixlB2ATKOzTLL4qIKmWcjTGHXNglUt894dkXWwlbfK7jZ9P61BaRfTHmJD0Zeyi+SPKfoPkIzubD7y1X+gz3vGUFd1XPMPgsHc5G4TmW/cbPfEemXRLxBHEc1EFh9pcuPpk7z/+SAMS7SCDMQCGil01GWxSlXF/BzKBe5Q6hcTJL4hqcTG6QsTGjLRIs2Mynk/ekNO7wz9IqUEsidvW1/iACmYEIwUiKoiRQ0BqxlQZ2Jyf1cIeMI6F/d6Asy+WuWGhtoS3LyzJRDJl0Wtmz7zK9AYU3TpXTrWJegRfAOIrA0m+clv99uKLr0Y+4s+v6VdmIyQsr3suOCKtjFyXrBs2cYcY/RU8pMEo093T+X+t2LYLV0zN0wjSoSW5JmmEu0OSCrylRFSveWo6ZaS8ZqCrGJiYUaeksQUrGXDAsuCqqaVrMumtLmM+HVshHL98s4Ni57Ynkw6QLAuCS43Fn3jQZLn6wzEIHaGntEKWwu07irMETmWNSui7iL1RAzcIDbV6QAIVhiLOovKA10AfMpBU1+jEy8zNI/ZUW9X/AH9/6ifgmQlmVKw024eLzKFJudFIyxhEvtFs2qHYvYzkDZKb6zaTYoGxncUPeA1fO/74VcA9or9DMUgGBdoB+WYCbnRAhuVvg0xYiYwK7BwWvOpl4EOmE26Gst4geDOhTVXfj/XUolpfw/8AYbt4Y966xkMumFiLMd5j10BA5GIrQ4lSMD8whfWCImoTkNRgoTrDtrh2ff8AeOxUvmKcDmZu7fipcuB5uCvymTGTHiQBVxW0UMxo1NCSL4gCgYWGviADU4sRZe4TnASyrhhWJimpuZoKsze8bESh3S6+JzOkvZtGXkvEsWZMYGKmmZGG8zQFphy3BEEcOv6UOLYoFGg88/r+lCgbWfDh5CvMSlrRdLLthaG9LzWZyjXrQaXZ/fGzqGGpH5GBgUOco0Uepje0sxqpeEL7q/KxtwtG6Ubprh09mYybCITlWgtrd1lqB6CMC/NHFqv9dLzkfiplYi49OkpcpzcMCG4bJKIdzDU23FxKO2tIi1faF5/BgYBMzIoTCajT3ISCxLKmXbEZEC756xvBKtkz6c4DWEKYMks+eWWDMsWIBVpW++P0DTEyhyTIVBg8Qq4+sGviYpVzKLe0MUUEcrru2MBI3hDTNjMExbE4amG3bLlcu0it4hRiOi9OJxvLOiY/pYYRc5KUdzT6m2dvITRYCuUNRfbJaygcGdFsmujQIOO61rV+FZxQ6dFkMnyfwX/g6Zl+xl1pMxnq3kGMXeN8yzElqQcYyPvLMG0WV1aWr8/2KINNH6ZgZSj6mSFILUqpyEEhuXFcszURgq8xk6DLLWbYgu5sszUuC+moBMfaXMJWVey/iKyriYx+l5yVUBsPpkk45/tgrmBGC1DznESnkyDtHZgnJ1ljDk6QUbhYozBLys9yAISPGoWcwcbgJc3+UqFjUsRBqUPuamS+LiVzu5dDBUsYEmGNcRE7O3CXX9SWAsxl2tpltyJ9YgLGcK9MwBjDuCO+rnFfWXQeoY7vd7v+YSVopI+aBy3TiALblS7wKWS2MRdDmVmWJnMVPmCrwF2xnxlx3i3dy75iR3OtNt2TRICaksZaErEneGTEcI2K8RXkmIB1+0izcc7jM2/MoZdF5eZpSHUKEq4gyWTReo1oP/JZ0Zl5jb4TCJ8wZm5aRwqB8hBwpQDMcbImVxVeYsLuHIfdAY6Q3CiYDKrjwd38s/j8f6ZQGawGRGUHMqO/owLBD84gTYfMoXVs4xHwQ6sxS9IwfmL3pIcf9i05JgXuUdb6RNx1ki7y+s/LBzfJ1gpcppnFx3KIa71sI36RRUWtsqrQI28XYmK4DbLDULO8L9UdY5mng4INnb9NKkKJ2ATEyzgg2/tHqEsU6dJRIlIPXmcVxY3mpj3LLh1i4JbMoOXqF18/6ehh0Yn/ALGLpz19UYbR3loV3BCgOxEe7UsAuKm9r7R7RItQ5H2hGnTNM/eZKYhINxMJcwejV5Os3bM0yRyyxelI4xFM1mc+KqdWOl5i4TM0xDRiUZStYlrrIdphVblW9xX+ITpDGxBkSGYfBoMJpHHEUs5hJcoUDEYR+MLiIouZjk1FbgSLEQclqH2/1DOdAmqfuZhxwFUnm4XkM1dA+OfpNZpLzJBLBcXEFpTBNSwqRGXtVGjTh5JY7xBecS3mdUOsTFLO8JhwRjjNevtSClMoENIrBaKqOwOHE1ZxPiZg5+0CzP4luuI6wQyl6WHDyqRc0deJHy84XB9I5JxBUE4q7fEBBjIuGS++4h2S6AcGpQJ0lwM6T9IIFcuPof6ygQM6cnp3iF2xsKR36RG8j3YHAhOaimodxca0HFDMLX6TU7n5l6Wy7nURUZUI/MRn9mGe1hKGoDziIwwiA7TvM4lnRq59KIvc13uVf8RwxuU23BZaTX132hZ43wrpDTgODUEUZgaFyhSguUECqdQ2TSWAzFqGH7YbWS3bmCUIt2lHu/6tEQCq8EVuUnTOr3Y0C4gtQEalNYyyoLM9IFOetQyUalxpqaFrRv5JyEMGmHdXBBmYDMB5/SHv4T1rhLbnzDU6/PMpRBhVmf3iuUeSGhqPMMJSd5T/AHRF3fiiodobg4lsYAw8sCkW8rLAq1MhaHeCcHios6lCMtRlGYRiLspkERgzdvoZf2mj/V2m2wHSsHmKKu44gt6viBC6sibFyuiVrbhDd4g30O4IM6gm8JN/WgYg5ajn+aPHhQ0/eIB3JMfeB1lgZli36EApCAoCneevv3g22+f5IpX99/MNr77+Z7l5lF/efzL6q1y4eq+7lLzJjP3E/wCqRQ2v1w+7S4Qo/hxChU4r+ae8H5hW976xmXod4szt9szE6ntmV/Y+8LPQ+8MfvfWeveY0+994ZV6XePV+93gAteQuvme3eZ7d5nt3me3eZ7d5nt3me3eZ7d5nt3me3eZ7d5nt3me3eZ7d5nt3me3eZ7d5nt3me3eZ7d5nt3me3eZ7d5nt3me3eZ7d5nt3me3eZ7d5nt3me3eZ7d5nt3me3eZ7d5nt3me3eZ7d5nt3me3eZ7d5nt3me3eY2XZKnR3lv2PvPWj8xvPY+srvY+spul6Zg8PQ7w9E/eV/e+8MvX9sz6w9sz1F+8fV35h7C/MRYjIg/ef9YlHzP5iCa1avoT//2Q==" name="Afbeelding 24" align="bottom" width="312" height="115" border="0">


Krok 9: Injekčné striekačky dajte opäť do vertikálnej polohy, tak aby bola striekačka B naspodku. Injekčné striekačky musia zostať bezpečne spojené. Presuňte všetok premiešaný liek do injekčnej striekačky B (krátka, široká striekačka) zatlačením na piest striekačky A a jemným vyťahovaním piesta striekačky B (obr. 9).


mor41cPVWT0eqkH7abS+ntWgNHVV+0XV6jeYpKmpk2xUUVK2jpcZfYzvInKP5OaogK3MhLaB5UVJHHyvpATwjkaK6bRRBVDRxNNpfTc0ObN9P0kjmfTcINNRwUjOSX2R95U9QC7vCqdVTaXw5PZH3k6pzVF0d4VTqqbS+HJ7GpyITR+XhVOqptL4cnsb3crod/CqdVTaXw6joIXF8kwu0NQHSPt4NTqqbS+HUKFw3k18vVAOTO3g1OqptL4c6hYAZe11cqPwqnVU2l8OWZhkjOYvzYOdlUErT4VTqqbS+GWAOj90gxYPz8Gp1VNpfDd7o+8mBUfv8Gp1VNpfDd7o+8mBUfu8Gp1VNpfDf74/dJiz3+DU6qm0vhvP5xH85zYZ1mUZ/Z4NTqqbS+HVS2mppHGasecu9ct85U8xMvg1OqptL4dVGBJR/PW2yOBQBBp4YneFU6qm0vh1VP+yk1Fawbs5lmN4KQ35DNED6lTqqbS+HWGXPSfPWghheAs7SqZ84OFTUx0kJqazbNT/wCfrE2ordlT0Fcyug9Kp1VNpfDq45C+mhe2WrhvEWvQDnOpWTBuH1BUF9Z9Pf0pmVh2t9RPaXbGnMG0fSqdVTaXw5u7BZHtORGM4cYu2G2WFu0/p7+lPt2pgrdtU0b6fZ4vtD0qnVU2l8Ob3NwrfZGEzHb1CZo9jVEVNXSR7FkqNq7SZVjYNA7P6VTqqbS+HN3bhVdmBM5KzYUFS7/zc6pfp6GJwFh6VTqqbS+HN7hhUpqb38Gp1VNpfDm7jCoTUO/g1OqptL6d1dX5bogFWwLMyMYCD7Fr83g1OqptL691dXw3wB3wKLrIygLegq4W8smTByzD16nVU2l9N7HLM4LfITNWcLMFdFwsT1ZELFVHuBQ6i53sPfDMVnKzp8hChfnZ6FTqqbS+k54anSEq6cVnIRmK3jk2U3zi7LucHPXVVJIc1102NOiAkbdpzrOFnCzhZkWveomZGc4IKqdVTaX0CQE+ZF6L0Xq+JV1mUTznsrdK33RpvtLQUYWrchcOhAty1BoC4pzaeOaTfulqZpRK9ojqXvkp5qiKg31VJUx1bpDXzSmOFhY2p1VNpeYkBOnTpLouV+QlXROMHWTCu+SJDtzy0j31u0Y86mheDLRyOUdPO2c0z/tsMTmTNpZ4o3UtTKIy4sqdVTaXlc8MEkpeScDyZldEq6urqih3kmFf74kO3obtm8rZ5Yq/nqdVTaXkklEYe8uN8brMrq6JV0SmQySLgkaJwVMxsUGZXVd8kIwuEZGBcQ1cS1cSxNlY7k2j/U56nVU2lxkkEbS4k4kpxV1dXRKJVNFnV1dXWYhNl6sluaz5I+g4h7lnWZXV1nW8UdaQmSNkato/1Oep1VNpcJJBG17y92B6LMiUcbouTGmR7RlbgcCmPLZJnZnDoxh6XxOBwpZSyVbR/p89TqqbSp7wxr3l7sCbLNgSr4XRKJVGz8eUooG6J/WxyBV1dXRwKY6zmG7No/1Oep1VNpSbCaXeOwundU7os6zAoooolNbndG3K3mcmnq91o2PQKuroq+BUTczwLDaP9TnqdVTaSebPicLo9U9qN1vC1b8FG5FPTPqJH08dNG3ndhN8Ubk1yur8uz480q2j/U56nVCW1JiSicSnBOCDeuzm/wDLayqnZphynByPd/wsPRjkDjfBjC90EIhje9sTK97XbRZNHK7mqdVD8GBRxKLkSiVS0rqiSNgjZLM2IE5nBDEo4FFSfE3s0oOV1dXTGue6lpdyFPEJ4JGGOTYlPuNn81TqoPgwKOBwIRTGOlkghEEM1Y2NGQyPCCzLMs6LlfB2D/iaUCmuQcrqKN0jqWjEHJtPZ5fthrcreap1UHwIlBFHAold1Q0wp4qmsLlmumdxzdiCiis4YpH0OXN1D0HqlpA9QsijbyGNrn89TqovgcVmV0XEIzLfMWZOWzod7UVdXme78kAmhDkPKVW/DdXTGkqGNMagmzSNUdUHenU6qPaFojX3TqxcZZcajVAozhb6y4jp9wENLLU5kyr6NrUa9CvX3BceuPX3BceuPXHrjlxqqqjeMumkJkoCbV2Qr19wX3BfcFBtctH3hfeF94X3hfeF94X3hfeF94U1Xmn/AP/EACMRAAICAQQDAAMBAAAAAAAAAAABAhEQAxIgMBMhMUBRYFD/2gAIAQMBAT8B6EhIrFFFFcpdCFi+Fm5Dmjyo8otVoWrf0cl0qQ5frCFKh6rHJvhRsZ4mePsjxSsjpG0rEuxcI6f7FGsLMuxI2HjIpLnLrir52XmXXHqsb649b6oq2fHzrg+qCo1PpB9NEumKEan0iQ+GpJI8guT6YY1PpE30hu8Iorg+lOhTRN2xEsR+iFwaJLsRLEfohYYsS7EPC+4Q2Sn7zLrQiWYyN6JTvEZG9D1OtCJfiLD/AK2/4JD/ABUP/Gor8RRFEopDgSVCH2qNiiVx1X7IkuyMbEsVlyNzNol7NtnjPGeMcWucY2JFcH64SRAorDXrklYlRXCzdu4w4SdLlFVxukP2z4srEcsnK+SxeZPe6RGFD43WJOic75qSLRaLROXqhUkbiyyyzcbzcOVnolHl/8QAJBEAAgICAQQDAAMAAAAAAAAAAAECESAwEAMSITETQFEiUGD/2gAIAQIBAT8B0N42XhZfC0P1opnaz42fGPppj6f4JPTKH4KP7wxqzsQklhZ3o+Q+TY8W6H1C+VseDn+DZWC2Nned423mtcnWta3rS1v3rWqTpFWta1TlZ0/RJalpm+OmSJEY2OGa09TjpkjttiVaFpascGQQyPEvWa2MjxP1mtjI8P1hGHjhbJMbIcyj+HayMOJQOxig9cvZIh9RjI/VYvqsX1X9Z/Voor/BL+8svm+LE9zmNnk8ncyDsYuPOtyobvLp+hi2SlWdCkMuj5DvZ3sUrzlKtUWTwvJui7wvjtrBEsEreUneNWxeEe+Xw8IRrXH+PkcryQyrIwrNxPJTPJGI7ZRRRRRQkMo8kXl//8QAOxAAAQIDBAcGBgAGAgMAAAAAAQACAxFyEiEwMRAgIjIzQJEEE0FRcaEjQmGBkqIFFGKCscFQUtHh8P/aAAgBAQAGPwKF8GHuD5VwIf4hcCH+IXAh/iFwIf4hcCH+IXAh/iFwIf4hcCH+IUT4MPIfL6rgQ/xC4EP8QuBD/ELgQ/xC4MP8QuBD/EKy2DD/ABC4TPxXCZ+K4bPxXDb0XDZ0XDb0XDb0XDb0W43otxvRbjei3G9FuN6Lcb0W43otxvRbjei3G9FuN6Lcb0W43otxvRbjei3G9FuN6Lcb0T7vHyUGgaliLHaHeWaDmkFpyI1IlLf96xPOP9VBoGp2n+eA761faCis+Vr9nUiUt/3zllomVn8RScJFbTSBpf6qDQNSL/Mfw4RIg4T2s/yj3t0R5tEeWpEpb/vEuvW67pgZFcN3RcMracAr4h+wV4LvUrhhbDANF4Ck4TCnCN3kVMwz9k/1UGgYMSlv+9f6aZlZDUdctlA92Vuy9V8Qz9FssAxb3KKf6yoXwTuDxC4DuoXAd1C4DuoXAd1C4DuoXAd1C4DuoXAd1Ce9zbMwNUucZAeKD2EOaciFIrZKmTrXi5XC9NGHmrmq5oW8rydD6ioNAxo9BUCnBFyuGDeVsK8676ioNAxo9BUCnBGDJivOC+oqDQMaPQVApwRr3XlXnDfUVBoGNHoKgU4I1bzf5KWQxX+qg0DGj0FQKdWSyWSyV4Kz0TJkrMPrjv8AVQaBjR6CoFOm9fTUuvWS8FcZLaM9G8ssV/qoNAxo9BUCnSZ6Z+K2sO4rLBd6qDQMbtHZI0IzlJpauz9jhQZuyLnHVmpnH8lc6ay1Xeqg0DGhxxSVE7QfDZGrLy5PJbo0XOT7/FQaBg9181m0rbZymRfouY+7OYTJtc0vuAKc0sk4iYH1UOHKTs3euqTjywH1FQaBrzhwWthwnXvb8zvJR4zOzudeZRnvlL0UN7mAu7m1P63KDC7t8Ulzz3YMgb/FdqaB3QDmgNDp2Zpj4Xw3G6tdhtsDts5/fXOPPAfUVBoGtJAMfGAHh3pknTa6Rvs2jZ6KGZvmwSBtn3TRtCzORa4g3p1lu8JOE7irQtE+FpxMvRMZtAMM2ydLXu5d9RUGgcnNHl31FQaBycvLRMZ8s+oqDQOS+upMZ4owH1FQaBzE35KbTMck+oqDQORs67lNjiFti0tnpyD6ioNA5CanrnQAMyv6vFXtC2TJFrirjiP9VBoHIHAfoDnb/wDjUcVMLav0ZrPAfUVBoHIka5aBmrTr3ajjgZBSycPDVfUVBoHI2hrjV++DMXFSJB+skGvlI6YlRUGgcls3LwU3DUGq0Yktn1khNxM0+oqDQOYGq30xQRmE/LNQaBi/FjMb6lbPaWfe5TGM3AnrO9VBoGIez9nMnfM9MhEnaN5TYkN7nAmRmhfaheLE2Iwza7FBwGHrrO9VBoGG9/kEXHM3qP2t2TGyC7TCdvg2hoiQid0zGKRr948XeCLURqu9VBoGHFZ5tOiGI8O33mbfNCFB7L3RfdNRG+B2go0T7Y1sffVD4mXlp7wffVf6qDQMTv2tnBcZ+iZNgYGeATXtzaZqG1kAB+VxTYQ+5+uANebApWCtqQWUz9dWbTJZhb/sr5lRbvnKg0DEsuEwVNluH9Grbjvd6CSswWWfr56p5eNWVBoHKHl41ZUGgcodQcnGrKg0Dl7+UjVlQaBymclP5dJ5ONWVBoHKyHsrtH/vk41ZUGgcqOWjVlQaBylm1etlXnRfPopTv5KNWVBoHKHVHJRqyoNA5Q6o5KNWVBoHKHl41ZUGgcoeXjVlQaByh1RyUasqDQOUKGoOSjVlQaByhcXac9DS3Pko1ZUGgcoXTUtHgsk14fqyMRk/XFjVlQaByhzsoajc7HppMWIbv8owob7AlOzOQWcL8kWTLf6TeCrbbnDeb5YcasqDQOUN5kgS25EhZKVm9DbI+h09yDssHuv7CohgCLat5hQGTHeAbSh37L9k4casqDQOXnJXIaYs/G9f2FRGWWFjXSlJQ+3Q22S/eUCX/bDjVlQaBzg7RDE3M3h9FbjPstskTToz+1PJJmW+H+EyDAbKEz3X81EbIfJhxqyoNA523DPdP+guXHhq1Hf3p8sgpDDjVlQaB/xcasqDQP8Ai41ZUGgcpfpvV3JxqyoNA5XIrI8rGrKg0DEmNF+jPUlolqWQrxrzODGrKg0DkMhovJVyuGm+SyQlaUxENof0q+/WuapHAMiDLNRqyoNAwb1dhDSNAV4Xisyt4rMrxVwUUvA7yG6zIeJ8E6HGsjZDhJdle0saHEyBBXaDDYy13spkyHqVFgPdCeQy1OGoERwh91Jos/N5KNDhCEGwyL3A33Ls2yB3gda+y7VDYWiw1pn6ras23XusqNWVBoGvetlXnDb66RhNiAjus3j6hQrBlEJsfY5qA6C1p7o5EyTzJjvjW7Djc4SVvu4LGOZZssO7/wCUyBdbAb7SUdxye4EdAoDm2HPhWtkmU5/VdqL7AdFa2yAcpIW2hrvEAzUasqDQNa/Gn4DSNAwe8sC3KVqV67HDY6TXk2h54EasqDQNX6qZw7hIK9/srnTVxn56RqZrIrI6LnanYKjgRqyoNA1JlTOeHbdlqXK9AIaM9favCm3R2Co4EasqDQNMypnDAUhrDQcEeR0dgqOBGrKg0DRMqZxLWCcIFdgqOBGrKg0BTK+mIAgME4IHmpLsFRwI1ZUKgKyMsOcrlZb1Qa0bRzOEfTBteWjsFRwI1ZUJg/6CfTE++iXlhO9MANGZQb1Vt7g1o8Sv4eWuBEzeEQx7XFucteNWVDpGHIbviUGNyCvRPnhO9NeQEypnf0PhH5hJOY7NpkmuO9E2teNWVDpGEGNzKDPLNSbe5TJw3emtJomVade/UhhuUf8A+KDRkNeNWVDpGF3sTePsrIuGLN2SJ7tv9uoDFiNYPKd6lDlqtcWi03I4EasqHSNbPTacNlt6sg7ON99feUnXHDjVlNHdZAfMuF+y4futz3W57rh+63PdXCX3Q2fdd3DgynmbS3fdbnuuH7rh+64fuuH+y4f7Lh/suH7rh+64fuuH7rh+64fupWZffRktz3XD91w/2XC/ZcL9lw/2Vkwp/wBy4H7rgfuuB+64H7rgfuuB+64H7rgfuuB+6iOsZuJzX//EACkQAAIBAwMDAwUBAQAAAAAAAAABESExURBB8CBhcTBAgZGhscHx4dH/2gAIAQEAAT8hebY3K2uPR22222222jVBbfrbbbbfbfMAy/ihJfpH+GD/AM+L/Ej/AMWfxZ/Nj/x5/i4/8SKD9Qh/4D+fH/jz+ZP5kq/oC/x5/Gn+MDa/QHAGP0B/Dn8+KoSqu3cc3hdHboROHmLCm6SxKfp0QXclukMkdJUE7nYNyZYtZNhJZoSaiSaQfffyc3ha3IJtrtKdvsvkasnfLw/SoazL6A0UaD0DWNsje4m9FTEN00MbCRIkOs2RV3n7eBwdRsy8Es2oG9PvP5ObwuhRvzYn+2w0U/46elRJdqjtqQ7pJhG2EpH9V/It2mvKGk3Er1JHHYZiK3YbFBWX56Cs+z3Fb74BPUs6HX98paXNeUQu4GiQRYKcX5C2Dv27nN4Xr0NSP7qw0OLjDUWYvAhmnKFRdEhK6YJHPwKDV7F/TyDmfGCuO8epKGUIkQRuG23cUWnq72vJxL9nEv2cS/ZxL9nEv2cS/ZxL9nEv2OwEgk2naceelEBKW2xXwgxRkCJRKox3EHEcbIcKWEsysQh24nsjWYO0exUNKPSbi4rqr7IUuP5NoDcfwNqryxyJqv8AQ5vC9cHG79DvEhrqlA2ipF3PGGTbj0UMqRFRPljSu9FyJjEiqI+Bc5vC9cHG79N7QhReT7D0G0ktwiCfqMlTGx7N6BQYhEUIFRHAZObwvXBxu/Tc11KPD10r4QxrRhFQbEg9COGk1DEy+nCZObwvXBxu/Tc02iyfYdP2SBe08Y52JncejLBOFsTT0dtEn3X8nN4Xrg43fpWm7wJUJf8AQrWaBYXkGP8AkVg0yDJO5gK3DLt3yT0Q1NF+hlRcNhSxpJJJH+p/JzeF64ON31USwzpQRbuQewlKXCEaN8CeP1HsoST4Awl4aXctX1EisvAnuWh1EghCkTEUGKSJGyT7z+Tm8L14cbvq6RpsJEhKhAycq7EM5aexDQYro0GIgUXKUNbR4Jv2Eysl2GRVNeSJWIN4J0Dell8/8nN4XrTlJ2ZUaeZGshdkJV1aTuJEISxKWv4I1gYgbGx6YbksYXENSjL+AnhCdxNXtdqjmadNL033d5zeF60Ca/8AiOSqJ8u/T2EVcga0gaGE1oqK2ldCkE1NK5H8DugsErwxwVF8DkNr7dzm8L0XuHabTH7IcJQOxx+hmmaTbwhbEtDZQ8FVxtPDlTf6FcYw22CGlJY3dDcJsaW42KNj1jUR+NYmONWEQT1c5k5vC66jEIk/oZGhFNWNGncrFypaq1VEiRTlBPu8iGMQAW6MEnFMaJdSs/8Ao+XzTRtUJQo6XVkVEw9T0XQIOqeklpJuhI2GhCK6wQc5k5vC6lOazUCetel+2kniPbXx71RImO7gNYqqvJDhrMsEpdUNN6Uwd9xrPcjKomqVvaToRtkA5k/KFRdUo3X1vRPR6FxsXPAgoEFtyI0Y4DtxOhI/M3ObwvZod9ImZ3dshwMuPSSaaG47FkxdIkSNhisMddBLTnMnN4Xs6adNExHVslhsb6CHYsYkJENLGeD6g20UWrcnKZObwvZWG4e16NgWzp7u48PSBqggkMgVEMJ001VoKiG6DdSaDVEWQLs/0ObwvYtI3sMZGjag3klJDpQTdEd+VPQ4elxCaDrsOg0s3BjENyOtxG32EheZuc3hexph13GkWadnUUpLHsToWmVRm55yVRy8CwSmjUDUsrcCUDGxi4kIQQ/E3ObwvYS2A5m12LQotabifz6CWgtFN7hTXfBVPEdRAVNDWZ+CgQQ6WDtUbySCDcIa5uW/8nN4XsFnwjwhMqejZLNEngGxJCaqlqbhNvYZnWNqiH2FoJ5Cc5agT9hI4SDJt2PAURoUVY4Buc3hewalRrBvoWy3S5qnsFKSvw9HjqByeiDsKA2MWJysMe2bx3gUi2URNuumjmXObwvY/kQ1UjQejQqqSUXTFDIWg1YmlhsMSZtFmj5aSokVUJSgihwgjgXObwvYtJqGV9pY2FFSXyOXARZ0VyL0n5sSIHpoegrCQImHBkbRtkgeFYpyxnMuc3he0QNToWo/yOmsSEiNWgdWIWfgSFcVVhFj3DJTHA6m+3c5vC9VzDHFX6EMmWh/2EImJp2a6b5ZLS4WUffpWfBoaIkPXUimxBUKR6RPrzm8L1IK5a27I8uFbjdlq8x0FMnY636wRZhKfTWizR+bpY8MRcWEPXWqDOzfXpYbJcaU+v8Ayc3henZqu6jR5bJm6jAa2S3+RDo4J0lInZ9F8sRbpt9PdNFDgUl46BwFIsyJyyoOcKqYggpRCQpG+r/JzeF6dN240IhzG40Ylvl/h26HK9iNlD/gZE2nVpX0XSVpDRLcZwpSeqBtNNRzVStlIMlkJJKFbS3aMJCqFlrCFbH1r+Tm8L07k4PzpgdRWhOkt1RBFh5FO5XHaU5uhdKE0QHiJ79cqoTukOIfRHcsn6lT8rpfF12FOcCoMZ+SxdaRJbPc5vC9RmQomnuSeluyV9ySIpsij7kScr3P5dSqUsGEIbW/s+Lyc3he0SSkkKRMPEn7Pi8nN4XtRcW6H1b2fF5ObwvaXNCcWY0V0EYv2fF5ObwvaO0O1V1E1IX1NkSnN8wIWPhaAsey8Xk5vC9pOiW4zfNX2IdFo+SIpz9KDVaJLyFu9lxeTm8L2lnwU2sMexEWKlvsuLyc3he0iFGmyFQs5V3FBrJim1yZCeakVX2JXsuLyc3he0ibOsQMQ3bp+y4vJzeF7bdg9H3HsuLyc3he0pJzYPQ0L59lxeTm8L2j6G9CRsejz7Li8nN4XtIgW/iVYg1ca2F3N/ZcXk5vC9o1VbM8bEuhwRJBuIV5Fb2PF5ObwvaKhKdoGTTEDzxEjW8lLbJNKOH+vZcXk5vC9op7g7FpGSrTqOlgmwaEcCdHECt0MCJLpr6vF5ObwvaOfjSLgewwuaeS9Mzq+BeJO3mhW0jtpZbthCoEpJ4O+SVus/L/AIOi8rmseFkenxeTm8L2juTdimg7Eg5gb7G2+0T1R+BOkPalCtolYOTpIucrCRJniRUnOCQE3BXQklCg/j7+nxeTm8L2iyvknWOxJ+KhUJJiRJVxr2mELnKxNF+wbXkkqFQzI5JG3G3p8Xk5vC9pY86NhG08lepctXXEIRuHJSvCbrTAwIusl2DMFvNPoFqMqJ79/T4vJzeF7S0WLSpUQFy6HSRXrN8H8BiI4iqVf0EKRCVkvT4vJzeF7Sxr2Ci+ycXk5vC9pYLVptEqWvArex4vJzeF6jRHgRJ6GLIkgkPyxGQcBlQV2P2PF5ObwvUmuj0lklkkNkwoYmoQbhXwU9pjE7wiVVuJ+/r8Xk5vC9Ryr8E2JJKwY3jyUbDuEcizVJYt2VVtyJVJXyIks/kVN2XEIbewoI5JUrGicWO4IJ9hNRjNwmPR4vJzeF6dzvg3WFgabi5obQhU+mObHgYgsu1SmhTuzdL5EKfoU3O4twYU1omUSLV4IxVCKh3Wy8FB4aHcO4R2qX4+aDl3NJ0v0N0kEQdmcXk5vC9FbLDXSlZ1juDZjGiBRoUjcOblwgeCWSjwFnBizQZV1CRFXCRl8lnEKY7IEL/olFcQnSRTe72Y0f8A2FtNcEakl2Agrg7twr0alkWVpTocSmY3mIILlJypHFH9yNkHkw4WEwmaJzU537IbXMyRGk3a3hI4vJzeF1oZaEbafLGNMjGSM1Y1pAPSNjZQuw3Nhi2ljx6CKF4du7XOw5o7+yrV/RPYTFRF4ZDM2HaBD/I8s4aZueMuw7b1daVM/wAED9EXhX6FC1IyiN2U+hCeJKKtSY+/cZeIIXzCOLyc3hdU0YwBbLRbnVMDYwxUHpMsW2Zm5toVofbejP8AaQMSNAp0C9BxeTm8Lpzh7IYmy+gw4DL6BK73Bidr8IcytO6gREprt3ErYpIqV2LIrIaLtI2T8D0AFJVNDeFTjo4XHocXk5vC6N9DshibLE9I336LwkiCmyyJFZExipk1I5QYrBuIn4C9wR4cF2Ju4y30sUvBBpO9uTKlacLj0OLyc3ha7mNlkZ36tAejYYxwWgou9xaEUQhvRJeNPaSvj/CKDRI2OMgTUWk7DWnG49Di8nN4WjntDtpxOkr3G9BhselZNysdVYlTVjQslJDPoJMkIGGo0GJrpchrYc+u0cLj0OLyc3hCHMhIdStsSblBQFbUFWNC5USG0mIdxSCy6Ho9MEcnxEmSJywYbvpbGkanu0ETgjhcehxeSjj0Jmz++iVRoG2OAoqUIDfVE1DTQkE3dB9UjWRP+utyzoY9boxm3oUUUhBhug2NjKgVF++nC49Di8m6XXHRGWpUlEk6EE+ngqVGEliSO2VLRavRI2k/1REmhKNjehi+ZBTL7ssfLoGQkMaN8kqxvz0Zjr4vJzGCB9hvqPIxjEC0Ji1lPhE+QiCSvV2S3Gtd06UIoNajeu/15aIXrXoKDzNkKp7a/bS2a8J6hxiMKln42+3XxeTiMDohuCpaGMONypI6Fiy4U+KKouya/XImmbeloEIkBL0sSUPB5tRTO7qtYnPsES/4HQoGsm3Fgi2CF18XkjyLDtoMiDEQ0VkQ22HuBK32Em39pLoiSRjqQ5CVV0qXeo3kui91SMotNBRM4R3VE/AfX3TlvpdGSTbT6HF5EfKsMSGV3aAlUY3OC0dmOJqCq8mwg4XccUhyv0E9UjGy4oeuoeiUlQgSoJDoWd32dR18tt6fF5L1oX0eBfJ+hTtDnsTagJ3cuQ/ocCby4FOSofc4J/Y7aHRmQQuf6KHP8EK5/gfP/Bz/AIKVy/A+P+Tn/I+P+Szn+B8v8nL+SJ3AXYSK/cWsFcv6Ily/AuH+Dl/A+P8AgfINW4Rz/g5/wc/4Of8ABz/g5/wc/wCDn/Bz/gsQpHkf/9oADAMBAAIAAwAAABDTzzzzzwJfl241+mR5OSQ3pTzTzzzyok0vX3YNn4m8WK5zzzzzzyh7IUHkMdzzyvvOpTzzzzzxTzz6CfzzyIcEA7tTzzzzzxTzzQBbwM02wexRpTzzzzzxTy6XGtG1PQPLj4JTzzzzzxDy6pI8smVi6NgbJTzzzjTgTzwXQDHTNXpc72VTzwgAyTzzzDdIofnk1fLs9TzzzzzzzzfGU0Rj8uqTk4tTzzzzzzzqWqteIGT+f0Lh1Tzzzzzzz8lKHh3PPL6YjGhTzzzzzzxiSKncTPalzmkv1Tzzzzzzy7fuBTw2D/x90dVTzzzzzzjzzQFXwIjEgxyQRTzzzzwCjzxy33z51lzyRepTzzzygTzzzA3DzyRjHyd8tTzzzzyxzzwepnzzzzzzzzxTzzzzzzzzzZYrzzzzzzzzxTzzzzzzzzzpQfzzzzzzzzxTzzzzzzzzzhAnzzzzzzzzxTzzzzzzzzyjETzzzzzzzzxTzzzzzzzzyB2rzzzzzzzzxTzzzzzzzzxn4PTzzzzzzzxTzzzzzzzzw6ZJzzTzzzzzxTzzzzzzzzyK9RTzRTzzzzxTzzzzzzzzy6t/RgTTzzzzxTzzzzzzzzxzrxQwxzzzzzxTzzzzzzDzhwHRTzzzzzzzxTzzzyztWec1A0QjzjTzzzxTzzzo2tkmvzrqL16XqjDRxTzzXBWwQZqPJzzzyySyyzxTzeBxZ4xwjKBvw5d2jzzzxR9BTBPojisxMPQc2xbzzzw+jfRCoDTeBRxRfp2W7zzzyniMxPSmCu6mePRgk+jzzzz4gh0LtYXw6PBJJ7DyzzzzzHUn4Xzmm5flruRbuLjDDDj/xAAfEQEBAQADAAMBAQEAAAAAAAABABEQITEwQEEgUWH/2gAIAQMBAT8Q/s7gDI7FhAYNiBYf5YQEBthsTr4PRwGxCRbM/wCkP9kZOdExr3EvxM/fhPO7cyLHZ6lvQf4E+Q/5CeyT35FL/DrqD1gB1AgI+fLeAXole4Xi27Ecfn4wLTy72994TTOreDq8Yn58iDjbbYWFJYRI+QMIm3g4JttT/GtOGODheM+R0EvVD/Jdp5HxZozoyDqeQnoss4fj4dmGc1l8X2A+yhljhY/C+8jmYpFrBrl1JHHGV8gmHwots3cXRx9cDRDgk9Qj7aeWHvyvX9QuA3fPle+HmobzwdQIbZefGOo9Q75/JsP2XocYmMQT58fieF6+ooZb9Qifqk/VPrH1d4b9R9v36v7Z3Z9Ua3X6vr6wcl36BryWWNlhAWZOcZ8jvvCGP8om33dusJ+3V1b/AJ8LKMiEFnAOL1evk0WMEasyLLo41KtlFPqFAn/N7H9s/wDkARA5eJ7sgv1h1yZE4n+XeEYyNR1JsbJDWSNOCJNI9McNoP8ARiCDl7jJbIMDghwfZtllvw8/odWZw3hvwCA8Mgjq2Nsy/IDrL0PP7zE0/tCeQ9H7EWSLFmDBsQNyyQep1Adn9f/EAB8RAQACAgIDAQEAAAAAAAAAAAEAERAxITAgQEFRYf/aAAgBAgEBPxDzWi4q3LYS5ctLRWWy2KiqgsfRzXg3Lxufwg/yC7h+2AccRg+oL50pdw5zAfkVQZJaQ8EG4jEGiCewwPARzGeCWdxXvjChufOEd4VUTs3FZTtw11NhKlSo8wj16msTcqV4hOSPZdsPBhgMVA6zUGL6F1c5DlE1B8Ll9q4yxc9k1Bw5uXL6tJUYeIIqY0qaiYrIRdI+4HGWAURaLjy54wsPTUqAiBzjphUpeLxyQ57P3DTxGG4wKn31/cNMG0Q44jjkLHhig9dCRrisz94E+SjlxY2Q/CC69EHM09Q8wQV6jubereWLn1RvA36hvA36hbG3qGPvqDLl2+q6nL1WHqs16DV5gWWSyCYrGE7VqEcEVZf6l/qAStNILlJrAuUw6ChdpUrLClpr29Ai34LAuVhVUVkrvH8YD6QtOgLcvFxYcsDDL+GbErJRuDfiYuKV43LTClaIWcwMMVNx8mblRDxVQywVBAckW1wyqcglxYc6mw+TuGVgBbcaCW5qCyBglRC5PmlwMCoS7fkscwcvLS0vLzjgdEuQpHeHy//EACkQAQACAQMDAgcBAQEAAAAAAAEAESExQVFhcfCBkRAgMEChsdHB4fH/2gAIAQEAAT8QcuQhVrlxPAv8ngX+TwL/ACeBf5PAv8ngX+TwL/J4F/kUt0waS3ongX+TwL/J4F/k8C/yeFf5PAv8lkGGh7GkF18npGFeT0myPw4lvxPaUb8rtA+Z+IuYv8NoAK+d0h3zvaHceJ0i9PM6TVNXyxFILvltBtPI6RpR3P8AhPHP8mnXmdI8L8tpsfA6TxT/ACFvzvSPvG9IAqg4P8gJvev8oh5H4iJfgdoRCDAKMtMfKiH6QqD0D7qhf1FAcifJ4jn5gbyGDrMstVti06TZitScxqMraJLNuPgrMHEBlYib3d4rKywL7R5imZZcax1MaSq4iCFCzaFcuC7DSOg3pHdFvBd1Hwf93yIrcimppxSh83qg0dK1IkSS7Ibr8X3X5PEc/MYA2ZoSg1iVWK5Yw3cq0buEusE0b7R6jBNuo17oDNS1R0rtMhYRu5ibxfvOiesxOzidZqXrV0iTpwFrBwlGA4+N477qQpgN5QTD2ubNS65uPy93yItoiaQ2mrSlT0sIlQ6aYNmgqavVxzW3yeI5+ZiuuKa2ZlmVcsKPeM6+5md43S/EUjnX+U/OUH7mOcuGZcS+8pUYspRBFZR8K0FPMpiHv/kVxB3r+zGhbrmj2x+YYenH7LFhetVj2qAGv3X+x9W2o799fg8LJog17xWz62CCY7I9J0HRnUhVFfZYQm7n8vpIvEc/MAI6MW0O8/yZZjW1wcsW/RSbmOUimIl0lNdy44L/AFmVK3Q6oN3vGU9IwxS0fJn4Im6XjPVYWpXC33cyiV9JDVImoGxn9SrQB3OEQgAzlc/RRo0aNGjRoyamvR1XJ4fK/fytAN1gCzyQORiG8SwscMWAVmgouMw2jYM15MAcUxAj6QOQjA7naU2tpTV7SgkaPpALQHVixVN22fkyBEWdwVqGUj7P1MySD5XrzFVuTXq+ui8BxPG6vkxDu5AbiM4ZoRKMOA1EFffHVcTRr6Kht6usZJu1G3aFlw4XvMwyEKDOIjvnpBrnSJjSP/o+ui8BxPG6vl/DmdS4Zk0259YhobK6dvoOTBlWWRBt/KJGLdbidD6RAsveH6O8ytPSausW2IZ5yukdhRcb4mr66LwHE8bq+X8KDBDhlsFPg/r5lo1lm1Oywd2XYF8aRM7QesZMNsQC6EtRKdNC0kGrDrLAdGUqfuBRE03lo1q7SvgavrovAcTxur5fxoMEGUsB1go+B+vlBSzZkf8AkXgTZqnVg3VfrmLyjNvnrCqqOtGFdeOIWiFgOnaDEN1Q68aR1GhFy/8Ad9dF4DieN1fItaxgLdU7ICAl6syiWXIvW7l88AIpuaIVxj+5+MxuKRnVVRcxTCmXtxNFL1Kywx7zFyWGWswpSkoukokoEgRtVNtWhD0RIM38TRdzev8A3fXReA4njdXxxEG3WKC/Bf7mUu90GbonADV0jqlG0NeYEXSJlXdFTGo6XoRWUDyOkO1jg/yG9LVcQUg8JUTWsrB/s3mpLVvNNgGZLcz0YYQ514ikauog6kLJx1nO/wDd9dF5DieN1fFKQPZZ0ltJ0Eo0bHSIRsxfqyw3gND0iRglkUgDWAb/AAB7aRza1Bh6AkD3uUwcnHjOZzJau5tQcKlROspm9pWsudYTK03j1TnTSanvPJur66KuEDiBhCK7lwgxVE1lQLXD07fECgJ1mjFRKtNDli24tDYcQoZi5iaxLAjTSUmkt0isqGCoi6RZeSIakcAI0jpCrpdl1FWxFKe0Vaxr/KG6oapKSNgzLpbmb87vV+ui5nyB6r9zeBYEyyh0cY9flZzxBy7sNw46RZWcxw+DijRW3icXBqtARqGxX9QNMQUbYZg7suUDMLN4KRIWDRbTX51qpaU8zeawRuhlVTT9zr9JEM3sVdFQs82ITaqAXbvR5UBCiyi3pmZbnun3+rrpZ1yRc11lAXZZb1lyzVrQbo44/MBZgmC5G+pg9Pk6SFy5G0P5gbwgoiZUqBgojoZmy6S4QMN4GgHFUZlgUYmLXG80w0ykAQNIW0INOYFkCpXEMmsLqf8Ao+dE0iOkSU4cBZomQXa5xzNUuQMIJZCgKLdXMrHtkqSL8lueswNEE8qkCCKN2aPEQVEkpVmjA8xZGAKmi2OXe11HhQ2y9B7g+kAAUGA+U9QEmYmUPzHZH4N4BjRtHVsS6SovaUpaTTDwhguhtDAt4lU311IyGrg7S0dZRjaWRjEqmswzMu0w9YfE3fOitPtKmsMaDFIjN8ddIiK4aGsMTdYasBc3WGNm6DFtIK77TYG4aVyXU76a9NCj7kNNciMRBApxLtPN7KuQc2+8FBlrFrfzPFLGJszujFmXKXrFslEJcJjZD1HMKcRUL5faXwCziEWTAVnWALlO8aOWVgZsI4siDTbucQUJpCC8TV9oicTmqHLHRvKvmKQUjmWD4FrtHKF4yVNbQJjFv6Yl5ExpFroRcb1rL01iXsCusF2lh1gtW0Orc3tAqo4YzxNX2iLV5io0uULF5JTYtA0huwiVqfICppNa/CJVlW2kyoqIFQRxjWKBtrvG1tshrO6tgFzjEa4CIhZayscdoqYlCU8jV9miNhYMdOsZFtxPRkg9iV5bDb/qBFCkiFNTVLqYmT4AxVxGRCYBKrekE/5jLV1jMDY72x5mukr1ZfzNJSr+I6DRiILiuZmJpzBPDb7xfIZfZIj0ELYwLq4OCJMI6V7JUBTpC32QqWmcjsKyD0blQBvNQRAXESrxKKbohe5L2ylrfq5aRHPXrFxF+NJ1ud5mZANWAajCaSsJhAAH0m8v/R9kiHXDPZL++YKrBlZ6QezNT2jVS5Wjqp+4H3BXr35hOmSC9sMqO7R/6gZbhtBu1mq2dYlCUxKUYeukakoYELW7srVsTKUudICUGOZWg9CXOum8wWmOIo2uecbvsUQN7LjO3kY7VY7xLmpxD7UOvaFtiIoHA07xGJBUoDdgqwujp0OkcFnum/eWCXwU/sbodNDT+JfofKuogu8UNBmULze81avtmXFUSWyeJkDVtEQsDj4ZUoo6zw3q+xRUMIseZkuOBCNqxUw7EyXaDLiVSvCQghVwBAatoE0f34k6oFsVLrvpMwj3VTskdDDCxzA7KuLlgE8XALpgmSFW3ECttuVji0NMSiCNZVYGPo/+j7FECIsTMqnQcdo7wsjN9oK7E1INWJkxgGuZVsFhqf8AfycmNXdxGd5mjJKerttKksdblBrEfziQtGBrYt/mEppWrqcnJEKu0XTuIOKZfSlE0X/7PskSgJUxXjmLYnVLKOkubpCN9ow/qUJUKnyhfpSqZLgGYhC9mV0RDJWIAW8GNKyxXrWiepM40KB/ph9SOmrQqHbT2hmBDlURCX/7PskSIBHUZZ27dn/iWBvwU/ZLU8UNjfsz8CaXtAUSruPyuuxT8CSazM8RW8QLq9ZhTaYZ6wg4myyyFiZE2YEbFaurfzVxTVQJWigG2SaP9Lq+1RWWvRlnYhUvpHa3KEl5Hy3cgKrrOjDVBiAtlbPvH6MzYicXgDBA2R0JhAMJEICA2SFXc3Rm3X6yJhT91j/SawmBDV4qX6QOLWixPl/Mn4nwlnOiHy+gb/uI1JQSh6zSEdiVK1gbKilLXAxx0mLZCjT4Bi/yP5ur9VEbclJFv3qeXU2l2nnWjVk1Zy4Y0rCVUHJ2zZXKdXbEHySZHXZrc0+QW8bxlRx8BorUqC0PlAMUaLxFcbE2Z2Coiq5itcQsy4AK9oKQvBb3t/56TKzRRM+FylHSXVJ57u+oioVCfaiw5ia3VaqtsJulIwDVr7Fesr3RV0FT20SBRCI0jtDF0V5Gpji/lv4/w1lhvvfLQmuDvLMtRgFsXVjSFWWYqWtVHz525q57Rk65HDtGxFJOGXMWhGb4stFNp/8AV9REamRLlwxJsaNV1mgwAGRtGw2GsfcSxKbhVzNGAn1P3cpRNlYTV/NfI67kqJxAAGZ1mMpDuX8yZSZBt1iLWqVKJa70lsBGNFrOvdwdIbIAUBt8HLNwENHmV43hpd5mmhK1WJWFafvfURIBEsdZXexg4VteMC6QiaNLZrOhWCKdSD1G4WQkLBW9jAcz1EWFq9vkA2wYuMxiENM1EsxhdPzIJTpEWukWR/kPWC7sh/htbfj+xQdPbGnoQKMY+KCIlkTZDKy/RxBaI5z/ACJiPT/qELA2wfiB3gAOC/1UQKcR7BwkYXRYPogaj7KE7AN5PXHaIC1LlVyrPzJth3lQ0RbcsCQpg/Z+Q5/aotYQLJi5QdoqUYOONw0+y8hz+1RKWZhUZjMzVbIafZeQ5/aoitMLQbvgIRZA6k0sEuG2DcGwfsvIc/tURgYyMADWAKrJZ3OGg94OIOC/SMAUPU97lgCiHOsGovTS8fZeQ5/aohYNrCqu5ukWC14UwdpcQt7F/BBrFXbxYwqwFyT+JmUC9j7LyHP7VFnUu2gGPzCPsD5rKQPMtZqdcEt0hcGmJuWpWtfZeQ5/aoiurgLSKt12nYWZ9ICqDYJaQTlxHwH0j3L/ADMqRaKl+y8hz+0ROSU11TbCi6kBB6xATHIwxWYCfZeQ5/aovyJq9pod/g0QX9kPIc/tURQPMAryQausVlzRLHV4fZeQ5/aovcI79Eo9ccGYmXdl9l5Dn9qiOxzKhcBqteIWgJb5RGBVPsvIc/tUQxwFlxbEARAs0gqKBN8YId2Sx6zQ7fY+Q5/aonQCXcmGiickolSTJAGvRahmnvNtxsXQ2VveDB9j5Dn9qixZu0/25sQUjW8BhmnMcadzA1DdWS8IZWj1IKIt0fIqBKBI8JcEQRsdz6nkOf2qKwqBoaBUIgWKJTUIsLnsS9RTgw9IAFwL5qaF8fCtl6HsA5lF3joKagbZNYmq3KZobI9vocm2eSGharm+w7js/T8hz+1RPb7l/AXHYgRTaNkjNN+kAtomt5RoqcF7iuoqTgcG5NC9fgnhDd1BapyaTxvMU+rOVML0UOcRKNRV21V/mWxC0LsR/wAPd+n5Dn9qiqTWiELw1hFjRxL3KOGhGn7WtZjgbQtWGnwxd2rhLJ43mMzeohWqyw9aj2jLrkVGnfDLpK6FtGX8fT8hz+1RFFdKZj07S4qQxSAhhhwUVDT4LwMQrq2HTfpN2soA0MF2ZRMwoRzoLXrHI9mclUVsAmjaIcpwk2KwO9v0/Ic/tUWZdSCuxNmevYC0lvSIaHwQREsdSJ/uuY+W5XpXaN7VPX+cZThQd65XLsdIEA1AoDj6fkOf2qLIOpBQdo6TWesyBKCdIaH2PkOf2qImDWyaC9o6QiY5v4Q4OiaH2PkOf1USlasvwhZkSAdG/kMwZYrdjqwuM3Ev9IVYKc5mMqJiAUxpDq9Dn7HyHP6iJ0gLWwRJW4KOH47XascNYviI1ZDSV9SEBsOYUyD0m5J3IlQ3LohpokrdgdIhWHfEESxs+t5Dn9VE42j3Qzxh0YKw10ZR3ZA4Rh6wTQe8eFFivvHFeRAgQnXWiUuatBAYV2RAWOwtywUDkxCxNNgpT1umpS5DDujrFWSPSB74LWn0jTpCVr7Es5ZSa+j5Dn9REZnewaxNHoUfqxNM4OsU4D3Jgr3LD2gdyv1Cm6baG3xDLmuae53gNHaEZIcUlM3B4IxWPNzLBOl/2LASJTX/ACJRhko/ZLA4UP6VsEuX6ZnIp3I2aJ0MWxZcBcEow7/2j5DdWnHwArSNOZoQQCNjufI6MriWoaeGka6k8hz+kiV1Agj3JqzIq29ZwS0o1SxbiszrAS9IQ6xuwwXMsYogO8S6IBo3hDOsxusNPg/qPWp5rMyHYW/3EmPUBjmQer/YGnbMTe+5GYQ51jxJNiTiCr/ohBmJ5VYWy0NtBIyyVi6tqG7q7U+0qR2gyXsrpehV4iqFUiylyhwOuR0h5L4KmDnKcB1geHdzo8NIr2JhywnSwWtdTvS1ymStITTmmyisFN0dL1vCD4L15YSpgauk8hz+giclDdmvheWI0RyLHcCNfMsOIijNustaQ0q4CMyymLwjPwVU43owCZGpK49KfQQ2ThrEYVSUl3uOCD4zXJBT0D2dWUWwLivMDQ4qUa9kCpu00jhhMEtuBEMw2iXJCkHbb9WdYa4VS/rmoaRvjKjKwO2GgrFG68yxb/qm71LdjhqsUETKzU50yPYnkOfzosR3AasvTQuDaKuIiuLFQL6x3GCZvMzYcw271lMXDmOFwlAYaDaL+iOK/C8PeNTrDRdH6+igNTShS98lXtBNopAAVlLPT6HkOfzIqsoD/q8RYiY6HQjYi+8XGmYA1CFTr5iuLmSI0vMOliGQ79HpzAFpyf8ASdGHWJSulHeHdMIesHTlMJ6n7mPahvvjBW2rugdE9pTr7xFUC5wway92F9/k8Jw+h5Dn8qJql4j1WJMfass5i4zAGEYZQ5dNJe1qI3ZVLGBnOkO3/ULXBkNXMBDF2mLSWmcRUnBTTr3nvYQdeMPQZ1MaltFkSQBxq46grHTFx/MUWqxgcDCu0ocJKfRKdHu3hjnhuPD8PCcPoeQ5/Iicpa38qXoF0Ng4JeYB7wEbtmCvxErLUda2iIqNfePgZcOam8WyNjdldw6JQIGkyuKunSWLRFN60oy4qCnSn+pum0y0ZplvEWosXiENmXWKNXpBFknfbw0njOH0PIc/ii0HtBy8TVYdDYNgjV1UH2RbkwJkczXzcvvE5tY9tSpRY1Vj0gsIIeD0KbfAJesSZDKJShcjUlS7mGYS6zzKF03gAuWt3jiA3rvHFXnvEpqPqRUtykS1iCJQ1DtPCcPoeQ5/BEEAVq7TCCaPd6sTpAuAQbHmW5vOJXRwzAMoEWZiCyhzKHWBS51D7oAJ0jGaYnT4DXaWWyLreLyljtNc5lnVELij/U1Uy/SU84lhKEerCK0AnhOH0PIc4hK0Fl9sZUzZTf8AyOdNIFgySjQ535gHL+IqR04lRRlN6QK0xxMHWAlDvqQxcNLK94CIAzcp6y5hsPINuh0hoQbjDM0xVAu5nZE27jMrqqFr3iG6sxW+Jc0MJTcRuKOY1YbObxjd8PCcPoeQ5y8IoFxhiNrbrKw4YCrdiFlRtL0lnb/kWreP9gCzPrKrkiF4IQwTEesMKVCWa6Qr2wqUoboerrGAxEriBiUBDia2FBlqsVYaMoHhPxNc7by8M5lTDLNNYwaws95lpFRsoCUVuuBXILXggW7ZSB1iBQpmyVzwCJboKYv5/Ic478fCFmVBMGMGEixT+YBcYriXHNS/VxsyiVtrBERXTiIniUYWixgcdXpMAAnXrATnqKNV5cpZD4VGApqKt4bZUdY8txbyt71g9yHA3eFs3n4OrGsdYNG5MHVyNDwfCjjMHZTD6NMqUAeEajmKwFOZjp0NZ1fn8hznefyRWNTKtzW3EFyaELawDle8RXWnmEaDEDUzrBLMacgP29I0qcDTkYckLCn7N4uW27p2momoYRrECVWrO3RDgZmYgdSXtUWBOFXSYov5lLiFwLcwazYubPxA/fEcIc1NOk/vyVVCoqZqx0L9YUtDLgCvn8hziCX/AOSO1SWaDBXBncgh0yTRV2qUqhDmkhUsrpmpUy7XaZsXX7Puy8LTo17v5FC513hcpi3BjKnSWGoUay8CpEHQ1G1iJlg8ITJUfmJuXap6Aylil1HUJypQWK7EuDmawzu09YZtG4OoX5cERQzpNfQ8hzmN4/iju8QVypzBRT8pcNxPKdZgIPUSBWKO4wb1l+A7nR2D+/SG5TGXC5YTEZjgWxCxRUcHiKQFlEjjtKbyiXKNW4bSRBMBHrEGjLLiC7WuCPlb5qHYhycHZNZUUR0UJGJg3P5BEscfS8hzl/ai4XQi0GsLJSIFfD6QuifPSAbIH1j56RNRdMP1FYqml/8AEH3Ott0dXT2i1bU7/wDILLTF43+IKOUsAKZlWTJSFYXcOEDEJFqZnWRNIV8zaBy687y/yFefylFa+OkTMnjpKKrQAPhMaYL5KaTyap0+kERERERwT3o1aaup/9k=" name="Afbeelding 25" align="bottom" width="151" height="259" border="0">Krok 10:Odskrutkujte striekačku A za stáleho tlaku na piest striekačky A (obr. 10). Zabezpečte, aby žiaden obsah nevytiekol, inak by ihla po nasadení dobre netesnila.


Poznámka: V tekutine môže zostať jedna veľká bublina alebo niekoľko malých vzduchových bublín, čo je prijateľné.

Prosím, neodstraňujte vzduchové bubliny v tejto fáze prípravy, lebo môže dôjsť k strate obsahu.Krok 11: Striekačku B podržte kolmo nahor. Otvorte balenie ihly s ochranným krytom, tak že roztrhnete vonkajší papierový obal a ihlu vyberte a nasaďte ju na koniec striekačky B. Jemne zatlačte a pootočte v smere hodinových ručičiek, pokým nebude pevne držať (obr. 11). Nepriťahujte príliš silno.Krok 12: Pred podaním injekcie odstráňte ochranné viečko ihly (obr. 12).

Upozornenie: Neaktivujte ochranný (bezpečnostný) mechanizmus ihly pred podaním injekcie.


mOR6BHmxfedyUB16wCjygpcHqfGHUWbtVuxqGgmAgFLzBicBuW2hwNwLMd8R37jMbX5Q4jhuKpuqi03ywxSfedRLu2al4wGyK5ZVGRvm8WVLddLgjB9XV8oFWuCGJfELYCoqO6YADbB0DnljIbzUA6ksG2JanZiKgWZc5uYdzKYvct+AdS8u6ue4LxZUJuUX68QTLLNd4rS1dIwvBEp0Yd7K7ktKXtgxKu9pj8xlzC1l3LcmsTLjEK23frDtni4A5ubfS3MF8dJb4oCoiTs4NzhwsTscRlBVYTNy1Yi/LFNsLkAi4RAQyJcv1u1lekF/MQPPpMrGqZotga3mV2mqloWwnomXg5QxDw8QVLsvKEL5I3FmX3gq3YaQVl8sRlqgqglwSNTE5SAQgOZUsCE48eYnmyBN+l3GoBhoIwhU5gC55hIz6QlEeJS70fDlRQG+npMbYerE0DglCtHtn/ACVK9sS1sLMMSoywy+r+i4uW8RXziLymOEBmLKGwjg9Ab+jGd160ejiIz4oNJEbuMTa81/p8NURrK4DqxWW2VlfWaLRGnzd/3/k4CCloYnTAalesUq42kotLTQam14l6XBLLgCBZz1MBDWOCCX16dYdBZc53E6YKQOI1hLYsXovvAUcs6RqmHseGqLwgLuXVo6mZoXuWroIiwW8pggriZuG0vMcWlaLmBluYGWRmv14gV89Y7zEPPGCINYHVSk3LO5SHw11ES2oekuKlMVpoIFqlrR/2CJWQtH9TENnQVE9c5mCzXEEDcGbGLlnMeYLtNYl+fzAW8YZlQ1MI2uWch1NgoGW+ISqwmCVv1iq1vhpqZbonfrHKiTf/AKyveheQxr+kMTI8wgwvbusERiAMJiLjYYTpKMEpw4ZrhhtzLBbNl0yoBe3LKWcy3FNRaTc0Zv1jMLbLrHSEMpddWOAcGavDlQFEXB15w4BKjWpjpMwYAF/ub1LY1/kuQ6qIAdBdXc5rRs0Lx0r9wo0LKZ8vOK6JQ10iKoM8wHYlQxZzAYFAuYoNdouRnHXmJQCx6cVeWAggRpr8RNHh4qYSnZ7Si3LzAltja8AAUogDR5RmOVddImBrJvZK0mdvXEtJv67kuOuyv/pKlxmYOswr1lRiFrzvNQTVV6y5RVbYgLK5ZWA+gSghvfOiMwdHhypSLsMENVjUHMG2XEY5LCizAcXmqOJKUv62ZXZowvcjQwNEsfWKtFcQwBMf1EViDC+rKAN9Igc1H4rUVcWVDzPMqTw0VAfdEFq5isXUYb/+Jcyb0V6/Kl65qnmw09aZ0tD/AITkBSJhhnnjx6MtXbp4fWNGUGowN7lV6wtxVbSk68NsNxH9V4YqAFcpVfrAoO1UCgNGPpnFyhxnDl/R7wRV0YOkMH/XZnQuX+HwjTuMgAOhKovVRE0ASo16scMRx5SwRA8MFR8g0BAAIcvAxA8osoK4F7VwHVm4wwqUAXlrbDvtgmTb0Hy/9lqlgYe/8FSkp+e/3LB1qEGXWLje676lIIdSA5iaaMwtio5h4eFKgMNAXc07BMBKYNa0A2q6I16liinj1fQ4PNisOFP5IKEXVKjkpvfp/BbZJw4XMzNQgBs3Et15SxKc0wkO8cJixephhrUs3hYqHm5f6ldptD1jJd7cHRhlDddYoABc5IJQurstFy3uLQat3MnUdjL9y4PWZD1OxAfwASIIjyTYjYrZMFxABlXUdyRCxhNJKv8A1TLdOp8K1KpSir7x+Nx1l7aVu0Iehh6tEN5WFhbJjWDLCgOgT91+EB/Ic+n8VcqI9piUE0ytwJAcwXOUaGofhSKmCNtneAbfT6EgBw3bG0vV59eSVxnuaCggUSxHFB6blizRV/x2nmi5xdfmDVg7jm0wfQjOrqGU4hDj/FFS1TXNNGDNeUH/ABdpeq3hsU5xzHwdT9WAhiwUoX54hvFZqFRDSwg5pLMYrUwKGBbq9uLqFPw1wLh0UFBd63E9WajMPEl43ZyZLp1gPMgB02s6G7cTEUvfItdSjFtdIvVK8NrwaElCAAervKgYiXJ2YHVUzu1I0l0gIZwL2wzAzfb6bHwpffmKK7S/xJKlEl9aitcq2xYWLm9MS6zyZeE8rYyrtC6Y0yvxLwf4oqKEGwAWhle0BUqbXSalWgl6WXVyrRtpQmGK8baG4blIhsmDqUTzILAW6KNCAoAcraWHfNVICbQu4y9NVRHezQVlU/u2CV7BLDGkpdqbqGdJhtC0eFpryf8Ail1Kjm2ieQvogImbStunLor0RHVMat5naB3mCOoP4ic0lS7Ntl2Yrj8S4RCiaZRL1mWr8UyfiCWKo6/iKhtOvVsb5Yvr/KlpRKBgQJjBXos14Clv+R5lyPzx9BziXFNygVYnhioNlt2gLX8SoPnC3hjfk/XwAjXjuvaNXRT+Igl4gCKmRiYHsSx/DBUr7hEFiwQmTDjSxIUcoCtqrFqr6+BVc7Jxp5JeTvcpU9dwdbMzdf6mXL9oCoLViYej1jiBUe8tFedTUDUss7uUPCQVFouKzaLXTYPRErt4QUAZus9GPUYmSMihuOD+4h5TwpUvHDVxYKfl4VK2W6cVDSyk2M2f5K6TwgVHUuGC7nLhX4B9XwpKt5D5wRXNy9XWGLMOqheFcVBb1MqaHP8ApHp4UAqF2q6xFonp3BcP0BVoPClSi/VDeMnhTLhV52ZnvaLLXG8KBUob48/key+FMpVcPR4YM1IjAojrKanBjwpU/An9HhgewDf9IgArSMNeDoqMgDzZeuSrK5h7VigaH/tekMNe+YlQPk+FFhuUrh0lwHg4qaOlRKMcRayFeUVfH4lKvN+GxuYpp/8An4Op/VNJsRqG7n7n2gJUAOV6CKZQ1EpjfeYVQYYIYanznqkYz9oCVF2t5/EAtQ6G4ig/Esor1hGy+sSg2tfr7QEqJtxhlyQ71Kz1MOgw4R2Ao4uOypVn2cJUx8xhSMFkGA6FVjMxwbRVKBenLFMCg/mXzbr7OEqU9Zl0LrrDicwZeUGNnEPXzOuvH2cJUIm6tz6RYV0P7lkYnmUu+VAeU5qCgOD7OEqGgUGymoZxbd5ZThbmKlFQhymW9SyZ7bl+xhKgFgHVYlSns/8APU1lmAEo4fOAErmNUHF7PsYSoOeh5mCY5I6wFm9R1VlUrMGCiDRLP7cmRUurERuBixdWjHV8+cFGQLSOR+ipLol4gRt0VtvfiZcocsPWDMcqt6xzIMtEfNfpj7CEqE81YRoHqod7j5X7JG1ij1pptVjiw/EcSTDEgV2uyDAkHddV2gzwi2XIV2RL6IfR2lYJsDejpELoV2j+4xlDZ1EzqNlgcdorprHTn7CEqGaSAW0KvkAr2PoSo2yVk16en7jOm7cAyCAjVuiDcr/uFKFnekvvc1lMbtZV9fpkjtGFiO9yh3z2lshCuyFoIWykcC3KBAi3VOV+whKj7BUqaSsd40EVmnSHZKYiBaBFY8DFSkNhyAoLkJ0NoxFN3MAAe9BfeLXAxwKfuFvmjj6P/QEsy3UP0uO7w2IRZg3bzCYgdLi5xuoc6+xBKhLCIIycdxmvwksDbQxruMr9wE2xTPOk/qVA3Dl4yL5BaDpz9UgQsaZRYFOKnCEhS6uYBTWTUH7ZrM/r7OEqJKOsF5lWoj/JN8x+c6Jx9nCVFT3VJCO4BuiAO8WzMzL6Mtn2gJUDmBKmUNIEFcYo7suIBah7pl5V6hAaQqq/MNFa+zhKiRgSgSzJc7y1EcNqby9WM8JGr1mBaLhn0DRd+ypkKKK+zhKnXoVASAzIMw6agzNU3TuzYI2BvMp1JeiV+Z3Q61DX2cJUwIXZWykp8dfqJoRRoN7YxiJ0vnE0HXe5qioK9yGvs4SoeldiQ8qVRnDt/wCwQVhES6vtE+wQKG5dpMQKHlKko2bK/aGsfZwlTdBPJeAENRkBOAuplgnrBQUDDX2UJUBVAHLLYCurgmAgOKCV8itZoS3NhKA44i/PDX2QJUz6frJY0v6IvWU0dYTpoLawxsLm1RAWmxcOgsr14Ya+uIkjmcBcwc/dOGD0jaWdEw6/Q/MBsTs+JCVKch3jlbrdWYYnLy4gwofPRxL/AP2MmLJKVd3/ABGOlLuZBOkAKgDaz84XBLU1dDBKwDSEWMecflLRoecBhCaRl9VbVOe/hglRWQS9QB1GY+Wy8sWqW4wMxoG4QHayhrvFxExszK+gexm+Zlu0oPKOt3YcTSUsLiIobG4wq51paxLMTz213vwoSpW7sMf6lmS8HBEbY4s3AszGhWoIOTXVhLNRLGMpjBZfMBBcGCM3GRpzBhnErLWYctesILjEN9oFKg+gIx1f/PCBKmISmB47xyirlY3c6gDtEmoMHMBpYoCFwZl6vWLO5ijW4o4qSzIHUxABznmXuHETW2/WXWWeol9Fv1gF5l7xmJwzEtcLvdcfr+/BhKiMZxH38o0Um1YKaGM3sVxmOADWKr/IuCNDg+pcOJb41fkJURcsjiZsyzRKVMCWhb6bU7kTNqrmPc6xqhbrDydw4KZFJ/FMKlWGqEX3yQMI2Mh+CKJudJ9FfaBDsUcjmyukv3LTpETB3f1AAAYPBBKjAYNHV6Rssmjg6R3EHtNwzZJlke//AAyOFU8oOZi+k4VcrWWWmCXmX4vEEebuH96KlZbK9+igWtQsuLWBYGCA0C+Yz+2oOsKhfl7enkS3DYUgQuW/ABKjkUFrHLdK17dYzytluVeYjp0PRBBUHeX9VMilbf04g0ZbaOXrLJbW4DcHeJaxyjYww24hSKpytQ3RvswVi2Q3OjU5L1/7EMur7n7xCrx2gD80/wBRfzarfjCKUpwQeuX9waduUZZWxY/ROkfgR3K7lK1RKo5PZqCA0dG4XG3J/MEqOmH3OXpGrs/qKtcsFEJg3cdXddyF0Sxgdi5mHFjPlxBCNmKqIvHrF3iVbLiBW0swVfLCqwmTTzAGOks4wA/F+8EhiFxipWXUAbDtELL6CH0OZXLG5ZDD0gCK/mIvbK0/aOhtEev/AM/lCVNC9tbIZs5iUW3WJVewekQqmZiT9EpRDRxHWh5iY2wdIH+r+JXGtcyxB5m4UGoCEWodUy/1DNRuy1/tAFTM5EAvyx7RDpJm14hotAS29corHJbWADROAblHEVsF45ZYK3mM9boC+f4Qmc+GNIbPqiqrWhg2sWkUtgROuBr18RN3j8eI2Tusa3/85Zu78+kT8D+IIC64z/jLmdcpmeWAlyWAB0wKXWMGkgWxIZcruXnNY6Zr/n/qOHicf5xKt28r/IIL+Lyje1tAjMe0jgBqAlJ6v8lTdK+WocfA9IDVB8eICfD+pcvy/ifH/jLOeXzxGUeH2vH6fwRRRRRRRXVIdBXee4n/2Q==" name="Afbeelding 28" align="bottom" width="155" height="272" border="0">


Krok 13: Pred podaním injekcie, odstráňte niektoré veľké vzduchové bubliny zo striekačky B. Liek podajte subkutánne. Prosím, ubezpečte sa, že ste podali celý obsah striekačky B.


Krok 14: Po podaní injekcie použite niektorý z nižšie uvedených spôsobov na aktiváciu ochranného krytu ihly.


 1. Uzavretie o rovný povrch


Pritlačte ohyb ochranného (bezpečnostného) krytu o rovný povrch (obr. 14.1a a b) aby ste zakryli ihlu a zafixovali ochranný kryt.

Správne zafixovaná poloha sa dá overiť počuteľným kliknutím a dotykom, keď bude hrot ihly úplne zakrytý ochranným (bezpečnostným) krytom (obr. 14.1b).


morCVdDkVbf4+jNlZy3oDldBys8RwwXWT7f4CRVjl/a0fPEz07nNc9xuk+8AKjEuhqYXnP7Rpb9UpNb8RIpssm0B+0A3+kDwbvSXJ81CiYpnIuv2ifOYBnNt4XP5/YijxumYpzNrKaaTP8AnKuMkRDnlUzOiHXP5joEL5/mi9IdJDyZQ3HHvBBGVgHEdxvZuAKrdWQEs21mC0BeblYAelQx1xuotqydwWoMFCs8MFaPkyoAmeyZbG4tGc5mg+iJybjShMvMwXWDFwLbbHEQFvXcUEyVgEbVtlywvl+kcNUS/wDTG0Im0HQcHlcB2xiACsqA9WZ84XP0UWEFgoB+piB9Cm0cC0LfMocZ2sKGrae9GyahEguVXx/7ZDiNmCfYI61uGh7yxV4jctVzGkIwNs0CqibQY/kjt0P2jRAGvxE9QM0uPxG2MW68Rz3B2sZdq0THOA+fP33GswxhYWZJzEUBlE8VAq+WVwJuGV1ggrKHHuigUI4ZfxEgI22HUMmckJsDWKmQdcytKompfaV4LiHgrKYpbHMLikxCqSZNPzAVTzAygD3KM4W6lBo4bmHK+IqRcBqGds8TlDNTAIwwmQmM+ZkIAO+IwT+aXy/SY1DloV+gv2g/SiBiS802RnpcrG2YKmVRjCXXIrC8Qa0Q8qjRKpEfHSvKtb/WUqERZlQfQWNUazDLGogF/wDbIohpH3GAbfUtRfRxMRaM0RjdSyjkrJCBtTwY0NOHm4qyzuV+JwoQNGYa5Xb2mvV5i5fxHPOd3tgP3ftLa3gxGdRGhHVQAxMjW4miA5YHLZF02RxWy3c5qAikioAfpPDEuHUEDSm+YnLcTdoljfGoNsAOFgeTwIq3AOSpdK++5YZz0lCb+hl/z3Mi6z3KRsSuZsBmsy6lMXGAumC2Xi8RuiPtKijfFymSFZGd8v0/wsiit1fse8Rr94b8VBZxcyy39kGxXD+0VVqr2Q84vuBVm+CEENE/LLT8SNzMm17mCWrFq6qJZz8h0fY/VYhG8sdUzcN8R5SkG4me5cRxUCCtyuBmZ5piDe6gUGXEBN3/AG5hYzEtvtieRXUUFZK0ygsNu7iYPvLw6BA9eMsSs8alNEbeeomB+e4kA58QU54jQvQSyqn94bWh4gi0rpLrZZwS523olAvcFAVUIphaslHJev7IUKFChQoULVYIUAFO0M765/8AXw7mDt6jO0m1lKJWav8AEYD1Hnq+4gS98MurN9y8BH1dy1tPErfmId4lFH7wK7hgbmAKWUZiaFpZPdj82P6QCzqC9QzyJ2RxSjxLNKvJUoKItlOLgGKDEqI7cQpjUmXhcMrGKeHhlK+IpAArVNxrPbZKHN6CRS0uv2mQNe4kSm3mGaILZMjFbuHjUuTFJLCs+Zcbae+4mXXBAZwZ9YNA3fHUF4aoNQEpspIMImoQxQvkuv8AhLKciQFb3C0Y4jfEQcnmIcMUEoMb9ZpV6m4WSlyew4lF10UQQCo/g7hjhhFS/mGSluWKba/r/wAg+JwxMHDMXZg1s6huQuC8JHZqecJYW11DyM7MwboV6CEX1oOH0HL9iZ1TNdNtAHRT6zRL97lgS7iXlzGLuACjfIQs3Y9Ykga+8bDJKDIf6lrKYBVO+5VWOOo0yL89Shlo57mlRjWvQ7ggZgVFmFrtmd9ypoEELtlIl8l1/wAGWsBWNuiWbYGY0xGMNuPvctamd+auCZ3m5ei9x5fqxzpNHtA9ZTtuXtVcwYVPIPtf8zz4n6RAOmVNCeCMajwzKGDmcccTLkHsmGorVsb3DZaGiamYDCqn6DJOLCXiXEK3ZAPpRxDDQ+8RDAJcapX3lgn2TNDbzLWV9yMqmVYXCrTlhSFqDcKCrv1gAQxGoNJ1AHbiG2Wq1cQDiMwywvkuv+DO4qFHBHAj7RYiGyIGOyPBxFd3+YBU4idYLZosfsEAsyl6idUS84lilJfTR+36w6mNcDT0cktaSBvU8EQmJLC5QncSiHDDYn4KeAlREhSjtNEuEYC/mKIbDmW2W7liiXbqAJs+I5LpP1icvui0GrGZ43W8wFC6MTI2SAFr4RbRMOu5vp0dRqGv4S5R64arlfJdf8Ffs1y6iHaw+lYiixuaNRr3qWCj+JtBSZoH5hG7L4qO2byniKjqabqDzfrHjDiIGtWHiwqvg3B/DPMQx41b6fb8Ri0EsMQ5gUMrcQnSDEFSyrhlEQVxLVeZhouYI1C8xZeYgwyyiw2XDaDMtBYA2XXJFdjB1LGbREImdssBW5UUY5hpLH0cQi4IaalrSvzKiLG8w0FNcsUS+S6/4HjcRnNqtju0ycxVFcwOZQpAhSwxEG6x4IFrQjQYPO4i+T8QK+IuIOIsZ4wY8WX+kYw1bMXU3sdMU9uIFDr9aNIc+ZxiWVcw6lTqIMDwM1iVIe5hBmADqBFtNFEILYZfMuLxLgyyKYxcVKmuZYDp7iAhrmPBxF2eTEqjitw7GnEAZCbqCqqq0xcU2t5ljDfUq9wCgDg6+jL5Lr/gbRZf9Ee4qZZ9BZ3Fndx794B6xS8XAz/EINfmUozo8vcCzDAYpi0F1KmDMI/iv3SKvuwXOTJDyrZEpLD9ZSiSyOpWZbk+jW3UwfEaJsGeOLARGsq6eJYPEuoYIsfpqGYH5myMsc3+k/R1UpQvPFxsLMcS9ly6lxLt7Y5gghrTxFNrz7zJK8Rs741KhBuVDC+S6/8AsP5ok0WhQx6uITXLDT0T6oCujcVTlx6fS2cx2r8Ryp3FwVN0q5mChmVcsruOjY5H7QVioLzWYHNS3mA1uCWaJg7+rC/DN2MBLTAFxAEyYTqOgVdF4f8AZBKI/XMQ2qYGoMQ5x1BXiGyYUxB9z/UaOELwT2QElKEWKgRqO4YlmN6lK1xDhMRQ1ibjlNJGQGk4livfEfHTUdLz04iCnTEn2xFbyniALcup3xhfJdf/AC1sX2GCz3t9z+kxjGsnBwgvbZT4+iCHL5qjIyukvZqd5JtD6mn7xEpREzd08XTWt8xnwCqKusYn2AR5WL9YuGCiDN8RRvU2dym7+0W3P0ku1vqHd3cXVRCyTDTuFWOFzQl6FP6Qf9n6WG1OYw41k9nh7x2atMbDcZVUCFvHwxZXnaSwyh75YjPMoi6Zux2h6KggOnhJRuQACiFQjgKgDEqajNQDKiBm3xE1Ua55mhxMMQFfllrTtjOTXUof6MpoChjZtjqYzSaqMjTXM1w56jh1dxLt3SwiIzy7Bg4GN8l1/wDZhvNWrbA7arPCwTA1a0tcHFet+sPX9DAOgPpxvH7zSK5Q7mPcyQDmEXmCLmY0TtSsRVTLm3maYWMYg60EyqmJSzEoorUNPUwjTk9XPvAWXilVi4a9FGGC77ax9olN81X3YbBbBWV3h/T8QTVVWM/NQER6H+kGCsNR9SYamehDIp/glJ6tWYLiUGoJur9Jnmo4jAuUI1oGppq9GCl01xExShz1KAo5z4iCNxAw5JzFRUByrcS7rDEKFr9JRVw8sRIWHaRXQhXBn1lKuFbCJbdalTrBxBRxvkuv/jsJZ2Srh+ZVv80/6E/7n0zwYLasl/W5TXkQ0eoImzZ96jXoZVHbP2Qpn8k3R+sFmPX0ESWg8wqVnpDEbnHnDhsB8LleI85ZXVp6CofzfKzJBD0gAc0KagDiJ4IZ6gYHUDqB6gTiA6gjAyoBMiiJBW+p5BENNzIYvxACll1xiFcV6wizhCGhwxVwOalXQn6y2same8kMGynU5gHEIFq2MbUuEzAeF+8A0pCuZYDLFgnO6lW03EaOTCEwFuV8l1/ti5Yt1+SAMk9CFRWLpYAJp+gfo0exeplw/EXoX6TN/wBQvykYgvrADROIX1Cb4WaHzMFhXhjRVGBYKeJTgaKa/ibwcS3yX60n5jZVUad3SrfvBImwxdTkgrF8Jvj9ppg0q7qDOVD9CEoOgB2sz1qxT8Yy/RiYTV+jiB7kFH6ysALrr7wuVaBRAhrEquSB+0S1WKnlEEOcDMIKsIBCKgfQRbMbhLM6uFbpRKblV6I6uX4B5uM2ueoyzZculMSl1MhsCo2xrzA2jkdwSbzzBLlzE0jp5mUMykezqAtbXwgVl4Z4jD+CYF3HaKW1rVRLeGty2ZnfJdf7dijpi4ruXrLMFNdiMFtwdev0CCAGWsx6kRbmIiEZjiKK2/MQliRvq4pV+iKVc1iiI5nQSBRY4GlzSGPMtzuVmSqLd3m32V90dewnVmJ/FSy/c4WouGYXf294Vw8b9CasU9vWBhMm6TKONOjcCitNjp5/1M4iaMHoIYVEjH0ACq39BWcShXqXizTzMJhD6AQMRlVEzL0laCFTuUMoWAWuYNrCYI56i5yfeJd5Ebrx1FS6yERWzPrAWbrq5cqbicjvDA0EbxLFbhGBiU6XmAQrD1zGCxzxBEVplaem2WLXSRaCbQJVG+S6/wButlwYzqJvEuMesTgeY2bL2VFoJMMZlLLidWKWm56n4hYDJOFuVOJkOUoTRkzUCvCmISrPxOLQoDGhp/WAJVHFdQhICj6t37sSAaegjZ+pByjIeGWGhaIKnX7hO0Zf6y0GDX3+MAeyB+Y4Tu6X22opS1EUaOmJREzBeO4E4ywpng3NxwMAhyyoqMzCQISozuIq7md4xPLAxBh1FjBXmo5VTcQ0dy6w63E2Ln7glhEUcxrsLDkjoF51U2dvmCkKm2w8wpqqRjrkx1DRZhISkqmiORbTmoOhmGeRS0e4WjtBBvkuv9IIrQbWP030JNp9u8Rp+1f8SztPQYFm3o4LuGRFKBmoIwNhIxwxYZItG5SGFdkDOnuhvIe8HA88JQweBxDy0zR07l1pqWKAGWoqkQWJsYOJmjKrIMyqshXRv9Lj0c3fIPe4impdXSY+Oo1EbgHcvtKkCegweIUwaR/RDZ1pAmLdf1gYHKMFPdyIqzzGrqV6mPEGNRZmUXB1K/aCD1i8pZefEVV8RgcErlSpUTcWqySu29YAs6xH2K46m2dwp2JnzhisiU9woUINwS6NRF3lHZGjanlYxgsepZcEWLhcpAtE5InpjzPBXiJRanhuOiyjdw5FdSjkvmalVmSBqcmoomiSzY+Ijbk4ic8r5Lr/AFJB7sBiFoe/9Mr0fp/FHpPQxPUxivmhkQm1FuyBVtHbtcSIX1Eg4MeqqPrIIg4yqoLeb+0LDklpHKW6YdUzcFlUHmbBWMVEeSU6quX0ggCsCenUC9Vi14xDUehUeMwGmige8zs9wmUV6qOxc1+5CM6ljurX+IMRe2HxwWhDaGUSYPpHkl6qqEKviVUyKzdQVM2MsF8VMVQPxKrEqrxKlb+lTBGOeIEw/EVLtMTS54ZJc/sY3KNPbKItvywCAY5SOjZqXWcRY21xBWm/SKj7gYql2O6YpZX6Q4FHkgQFxw1A7I7NvMBZLR+sGJeRD3WhiXg3yRUYVLAT7wa9kuHcr5Lr/YX6LEeJfalEHXMWgQd4tm/tBc39DwgHdxyt6Gr3KOlcjqcMQgHcDxqW0joC1i77+zMoS58kbSNVb+0amrkDxd/swbjS/YzUp2yYX5IFnVOfel/eLaulgKTsvm6ic7sx6QCVVxWpk4I9USXXLBi6gQRCkc5YvqBG0wzOYlEY4DvEbXxKGSjdkA8KDLFmYt1AEIJ6TH1JVkcMsgp5jY24gh3l1BdavdS6qk3tWNENm1+kdKeG2BWp9FiSgNX3AyFMStGZbsbOyDZX6xbDl4gZC3pgqkKrMWw46ZWtaOSPmrxBXOmapGK6vopFirpzUCJZnNSrWMdQORSagWSlyoWNSvkuv9hiRIYVCRKseKliWGFYFirJpqVcdX2zglibDGogVAJcq2IVvbz3CCiNkuiaVLU6KS4GVd9WCtpze5R+BIXOW5SIM5Sn8xwtbGEphXSBg05qEKZa26u6/iDd4S+K/wCwXCzVu2KpV8BAu5kfRlExMk68zGsZGKEQ2Si7fpNibEWXwgAxG66qCYeKgm6gwCZmSnbAlFPF55grVlzLboyw0zo5l9rqoiqtvEbXLVfpKiLjiLY6YUsWEorPaCsZeLjbBk5iaZLg1YvVxThzmUppcMdxlDVGw/SIpBXL8hnTEEcj1EOc+YUU7ik9G42a/ExlXyXX+wkSJ9C2XvmNYbGZyw6ibgsE0fSrtiTAEXxLuUs5y2VbB9X+gTDDL/Y9MgSMqBUTH0LDyShqwsvp6JQPNbIMX1AHsRBSpUVGgIqeZYIcTOZZuWhoviaNuOo3hTTdwBLw8S69Oql1K1I5doa5DfDGYPwi6C8nRGgv6BC5bNSludfifkAy1UPtBsRffUR8B3EIBSY7GhRADK3yQFazDMvcrK8frBQYstltbioGZFCyscJENUr5Lr/aqP0TNs6muZT2ihyQ5QGLg+gn7F6+hZDxhPhnh+h6I+MfGMsvjNtT0T0T0T0RilZpqZEJSbGGfoalwwUy5rZqFB5r6IGBGC8xyKWAKW9/QPUNyzQ3AxW2MuVkBuog+6C7NkFLTm8kzN/mNFZx3LAa7lhMNdu4Eheu9wKxT77losruWKBH0iWsD0iqrtzKAFh6hoqXCywqqigXovmcJS5uDDXR3C7RpxUwAZisVY6YkJZO5Ri47ltHPmGQnki0XzquIKKN8l1/t19CrM2RSalniIFseoZjVGggC0B5Y/wBOBixFTmS1+heTwQ8YZ6ngg9Q8Z6Y+MfCeieiPhPTPRPRPTHwnihm9DTKofucwD9FEzBUbfiBLXEA27NQpoaqBHiyszY2RGBsMGUUZWUmFYykvWswsJRMQKuGFc9xRRNv6wK2a6gsKy6gY0YgAbz1LhNL+sGgDNRatbeIlBzfE0F3oilcK5YqYMo2zLKsM3F2tVxE0HodQqqaIURomZkThzDvrB3KA3GTGK4ZQGbPUol24gycu4ANU6WeY5pfJdf7jDEqWPumoH5ixA/NRfEPikqSo4WH9UASSDwh/Vcx6I/0A/UIBEs6Yqqx0xapw9M/VLsriHFMorNcyyxKKn/ILMcahYOFQpnmoLElLCISj7MRZF4yRmj1NDOYuAw8QtePEpZa6iaDn0iJhUvcqb24mDZgrEqrBR3AvA+8bFDLxE2y8McRuuolgYXUVYFeWUFAj3LAZHuBhdNLEoUvCKKOU3FAaDbKKxgiaFbWEzYsH5dwaXXUc3VSgJXyXX+6ZZLf6BEH9Q0T6RFSpUqVKlSpT+gI+rbfoFYZ76iKqnXMyNWHpi8wFDDhpxBp8y4W465hwbXEzDF5InCNW8S0zHKtNSlHncVvFXFFmDmKyve4VT27jXCfeZlN9xMZ84l3sxKHGHBCi3C8QJC6NsxXy/SIZ6MxKVnqKqluoCC58x1qU5jcaqBLfql1BuoJo/mVrY9xzXOHMq4K4l1G88y2IwTZYqYmds+8AM1C+S6/3U+lZLuJl1PTDPUPGHhPB9ZP/CT6n4Z4JuxLtkFqnpEDD+YDFA9Y6PyEDa0lfBUY8JkIXm5JZb1OpiFTqPhDDOu5ThupTRzGnOfSBRREJTTUAMmPEoxLZg+WWKb0QLKy8wurdZiVliuIt2USBeUs0Q8hk0QDwSjAu2BYjjiEm6GOd9QKLsXiaBruWyylrBKmHhaKZrDxHnOExxSvkuv91jFv0GaQ8YSQQSU/8aR+hvvH0vFPB9DwR8YGwftBz6BuKs+oCQQ3e/EHZvIVBKX/AB/E32p1cHp/dQLH72LYyHhnHW95RVsp7a/1KZS4osYprwVIuaB9eIm9sTE21MhgDqXI0cQuDdfulNlOOpRYgsHlWDiXMm+YDAFhzGEvhipYDIscQKO2AS8Y2suy8wyxtmxgXUQwTPMolSzTRxUtdBmUB4hfJdf71Rh/r/V/5aj/AFER8H0HwjDD/T8/oRlg9sPcz0D94nUcGmKrsPkplKFhOEmRjHiGmt8Ahtp6WRI2BEWgSmgjmb6QDur/AGQLLKIPviJdYAQpTX+4DLhZYyz6QMBVXaQ2L8DuF07d+IQmXyXX/HVGH6R+l8EfGPjHxj4z0fTb+n3xi4w+H0GWTaBPMedPWA0A6D6lebV1KzL84hXhnuBzeYkPWWUD/c4kxzMAcy6KMEuekLDx55jVGIEXeepbLC+S6/5BIwwyw+EfGMvhPRPRKdT0T0T0z0x8Y+EfCeGeGeGK6j4R8I+E9E9MfCeCbKfxH/QYDl2/M3qF9ZZX9ghXJnzKN8sRsXEq+WNmYb0USgWYXyXX/J19D/ZJNfrsMMMsMMIjHp+llx+oMMshoPqXPB+kDkPWNuPuShhf3jxj7MpsJZmHyXX/ADFSpUqVKlSpUr6GGX6bD9Swyz4PoP0q4qMMMMk1B4g+S6//AAtf1gMssPhHxj4x8I+E8MfGOeo+M9MoDxB8F1/+OoiJSJiYwjqIiYieiAAkcbq0AwW39f7OHDhw4cOGDTGOvU5vrf8AgMOHDhw4cOHDhw4cOHDhw4cOHDhw4cOHDhw4cJQtZL2cSsCuQVUQVbPJW1MFx0yVRg7sVJTe2SpG14keuet0XtFkm7i3IXl5tSarskFVQniJDHdsmmhAX8mKmCkQivTJoYDEDsSgIzXiRNmU/cRICwu8wK4eK+luJL5BBcUPmR1Wr4gdwJ5kS3+kTXYXUlG5y0tjuBGr17kzZrCJEWjxMNMjwxYmOCYinbURZqmkctMy65EB8IB+CfL9P6iaTYwB2rNYBkT0T/BSKRyfu9pcS8m5Ra8wkdQ5xVS1fWDR3FYnNxtVRbzGlvXDAEcwYlrLzqAgrhLCy5jcxMK2oN+MzDuyGiW/f6AW1YManTWn5jYsTM/BKGXlhUVL7JS+8ubIgalxKBX3mAurlw9TAWiUoeGZKdZlLmh5g96xzECzb1BsKaMZY3GssBheoqmyyFEpvww20m+pRocXAjDfiEEGk5hMOvbz4fpLBbNhbFyqsvDwQVbrsAKsG+BVIu3qX26r6MfGZVNEcVWbh0HpM7uYjAVF2NC+Lodbhb8Aa5pE4REr/AyMYuaWfp/MbLGmo4YvuoPGZgh+YF/dxMxgWcglDfeoG0JCuXZL9DlZZYNTnamPL1+gAcRwhKAHKy1H6dfzC1ew2fvHc2vctO1A3+hh9hyI2MCqjVLuOKOu5Q7e4huz6XEJG4bIyZlCr8p6xAROasmM5RQXnG5UF0MIBbbqpZEFjzzLBjfULQ5xEkgXBagKQ1LS7KsNGElNm2CspK+X6T5PiMU8iNCx6THmcRS9jHdcXxrbLDnpQ4gFcFsePrskrIo/OIBaIC9bvTFQAk96B8Wp+/8AgJDDMNgD9t/rLpvjxKpstdY4lcpcoW6ywAVzxELUFHqWw4NQAxxHbu/eEKOMyr99v2mHZBvkpmxsiEOwrPMkB8M2Z2lwfaDS9xjuUDBfUTThfDEBt9g4ftHRRcpTBS5B8SXKqFHnURFkjHAj1jYr1OGJ96r95ygaloYrdxGWtQcJTEAQNZlSCiZqca/GZZwGjEUBQrmI1V3yzkJ92DbUecxA2N8EKWK+8VFkxzUV4mHqJqrMyjVklfL9Jg1qvsNNMN+UBQDAEo+NkrhtOm/wETo9gLu7XGYk1RFRGzD5mK8bTiKKdVioOC6Di3dGO8wAACg4/wABIUKgVYtt3P7xMNon8oMagAqTUsE+RAU4eSE1nEZscENGGa5OGJFwOajvW4iVtrARzSDg6iGLslPYY43eY13EoENIpMcTRWARLHfSy4XjyecRbhDzFRVquHmIKOzseoAuQm2h1NylA6iS7bY0UxSzbXKXHsI1sg/aIKU5cRgGsmoZVsZkcHUZa0LqIjWfEHE/68eQSMDT+yUKFChQoUKC6rWrAdlhixPt/wC/IlIr93+JdlNs7YBV8EDHieiLuUCpGWS1dVKhddRhTdqgLBPmIkG+yW2hzuyWOQWt4DzDVFaoKCIXMJZtGW2yBcIYZRtxAcmYL1iI5YftR+qQlBFAsfeVNMTVxKzL5yi6b5dyooIwTSLDZdZIgAhvaRUQQPiISl2I32BhBaNVoY0LN7ilGs6snCZ7Zl0KaYIBdMIVM75Lr/iGRbF9se8H4IAZWuvEM0GpeM4naJVvUamKF19pe0f6jCshDVsfaDWMPJAMgMlrLqAaMgTb+JYuT2RUockUPiBiB5ioCVGsaExRFVMiHZ/v/H0FHVCPyBlNyqpYXGokZ4Nw7rwy0M2Q+gRXDnykubarUocsoqAYbuLRpMQPDHcN2m1yx3gzKStxBVu5XyXX/EVN8Mry5h6JMGhLgpYmvEZUWGpya9JQ5esoltWQi0d/eKApvqFNyniW7qbgZgTL+A/rLI8dQMFluSLhgx9IYbYhdy7rJhgll8F+e/SBCiGKicWGGKOYefJiKbx4a/WGY4MRESxOYukdN8O4Ng/VYlMrQ64m4jEqXN31E9F9TCuuYQ5/SFm3UHZv7R3dWxCCmOGXyXX/AA4IrQZYBOl+EtQhaeI3eGW2MwGBDzGesbdtViU455jx+8e4g58DUYylBxOSCWnxqHqwfRLmMLs/aa6PNSrg1MNyoe5nshLofWBeXoxC/wBTN0h6JQgDNyZe+Yg3rzXb4QMPMNwZ3qUcmNrAayQUuFtQUHfKMRYlj9HDLqGESyUEWNRq4UrnEyLlQJu8wkdPXc9Lj9ufJdf8PWjkr6czO0NjWY2SFAmvMszslC7zEmhUnMIXXiWycxqrfrFbT6zJq/OOIFAUYO3iLbVq2vcstFG/uT9gl3mVVQFMjjIykYppiG2C7lBCZWYmEuNOiahZMfpaRL1CtWzhjLqHRMQitN3MGkxKSyKz234cTRFHUGvoyILPU53gjyqK2X+JQFIiwU9zJ/H7c+S6/wCGBEgBasS4er7zAYcP0hhXj6Ktsc1zBYCu2YAUXcC71XFwl1M1/iL+NysTn8v9JuTxbvyDDKGIFlcnz9IaEqbCO5dRB3HmZGOmpTC6IeJdZdnJ7zOiOaM/6I/CszFMzUaTchXDmYT17otkuL+Jz9AxYgkssgpu4MYQHumPo/tz5Lr/AIYemadQrJmHphpuXyaipuaDqNM7IW2zzxLqVb0yxWiPKOpg1Xl1GUjr5PERBUtXuCYndhfax/c/H0bMczp4YqYUNwhUhp+goEgQjphgUxKGVKHEXVwNQGMkVe2mSvEGh1zMMwNxvZcxeoJ2Kh5T6MXH0vMMJaysMUMaIUXm5ewx4mtPSK8dY/bnyXX/AAulUa7ZZGgtv1ipnDBTDCKibcy+pWtHqSjDnDcAqOOCLd19txW2VDOZacCK5eWB0XAvgjsNIZ+/t9GkO8wUT95fPrkjlp6CUV1xcOUcGYEbHyzalg0RiB1jjtUFDMfhMhhNRqZx3BjOvEo1+sMvLt6O4AWH8+ZxGMucywg8y5d7lqRPxNZ3G5kgftftz5Lr/hScjV0d8e8Vp2TIhsvFcWvpPfUAdx4uYWhMj2zRK59Zb4DkcEQSWyw1LmwfqSveOaSwUV3k5YnjmwtfPNw0h2g4o3RKHmlgdeYBmlUw4ILV4gpdzDmO8HUfPX8H5gZuVXbX2m2KJUNlzkJYNL7mpICHJldEola2bZhLm47lZlELN/W42PiNnAVFGnPmHzhdS+S6/wCDuoiJQwj4xEffpB9qKoOZxFAYyPqLFRVnjuFav/Yi0FNy/wARNVFqy8+IrkqW+rFsGeP0fSQlaAtWOrI8NOfvuNRNxagbJIp6wmIhWzoRd2I1BQNhP7QrzM4f6cZYCb3Lr9NzQp3W/VlUn/I/WHgIGgJWahr5l+pls8ta+8W7lDSMx2RK0AHBAgSs/S/qTl+rlB5hKKwQVmlfJdf8HTpxehzBRWO/ZzCBhM4jGOUToczPcyNwvEp3K2Xi5wOkCweoiWk2s1S/1sf2MfrX00eo1mOTPbqalIfUJXYTTHgpKYlHHeNzhjJycP5/aLD4ZirTyWx+IFGOAIIGBBFA1ERBNcnq7hCB/BR+sp4tsrf5gq6i1crKYFQJWPpUr6P0xG3xAxA6blphG4UeIoYgXH4lg35mfJdf7zhcCgG1XRPkHvPkHvPkHvPkHvPkHvPkHvPkHvPkHvPkHvPkHvPkHvPkHvPkHvGhIjZKXBecC/b+q/GeDuX61gDRLEeY3ou4Y5lziLHAQsT6NQ5j7B5HL/ETf0cSLQqaAJ3X5NROCdWmvtA4BUibJRGmkU+5MJiUskcIJkx5Gf7TNRfl/wB4bYYdv2IzzHwRnCeCQOX5I1UE/M5OehUbb9cZ4oZPBKSBX0JSy0qURMxo3GwgIFOM9yllZ0xF4X0jmIDBcGU216Qyr5Lr/e+G6/vfqH9KoFuojBxr0R3MCTBXiXBvEUQI4syriGoyLFNuB49I5MoUNCdrbMMENSjxNtQUEUeZcEhTTL65mCrdYv0gzYZeWA1U6vERwQ5ymXZjFsszwwM8EE4h4wiovMvIE1LNTHEKincMMRFwx5lwMVTVD1OTbzUAONkdKjepsK8kKgi1xURfaV8l1/vfDdfSswzK9TrJ2TJvpBBaV7jxtq11941sSUIvBAwmazhg0rqeUaDa833GYBTOzRbevTshftkxw5l+gL74UVMY3ozdN4HjcEHErmKbmHG7gtutr6EKKO+bgh0K3tLcHOeU43AxXP0pESLA23q8OLGwSRTRrcKKqCq4dz9Q/pbENLh95ZzDUorMCvouvqCx9IjmBszNbgwXlmRgPMcyV4iemIWjKClsI0esfrO2CmV6EANTxQpx9CeowQ+OIWhZnhgYeH0EVFqCq2G7uYMgRWXUbq4xphckjhlT5hotX3FVm5lwDFbF+YtaAdxTK4PmEdmIDDmQrCIt86z5Lr/e+G6+qvEAbIKNZTLcKSukBbx4pKvzcfSJj1eoZ7xC7JI5VSnRZg4K5i5rkMCietn5ibSGaA0uNV3Dw/cgWxVwlWjiuZf6m7lFVeAuMXXmCUiLpUS+PuAXYKC2QRl0B+30/UP6Wrvj+D/ccIVTHMW6irUU5jmxxwzzwC1ZWXK0Ba+kWbZpWX8RMABvDEcQHl3M8LgGICcQao+rxKMpbysAKqUWdUmIRgNwBqFwxDHUcjEzIFMKSH1lRIm5aFMRNQBrMToywN16zYxmYYcxSnHrADWjmIyQ3yI0MbdTdRUwg15gGlhyRcaQ+AYAzf8APPkuv9747r+9+of0pekKftHCJzG1Ffb6kxVeYIqzI3w1CpofVo8XCQVsKx6rT7JANz5a/LBsQANT7ZQM1BUCv3whgr7TAj2jUuFcsZj7xSk6lKLfMqd4ghzFBqiLI6qGWXEClw3KeMyz7RBuU1HCYuOfSUWFXG7zA2VSS++IrqtQscFHEQUpvVyhhuAFAx3ChCDNk+wiZpw+YiC08ICikXurEIG7/jz5Lr/eRgAbAdjP++/zP++/zP8Avv8AM/77/M/77/M/77/M/wC+/wAz/vv8z/vv8z/vv8z/AL7/ADP++/zP++/zFJG5aqksvwp9/wChj6EYBYCPTEaJLr+uK7uW4LsCU3uVYUPuzlZGs/3DpYOThJRsTfz3MoxiyCTiXVBPByD4wqKIiq+itNNSikzQJQFpjuCyjhYbeY1pzMQvcNCsmYD0RAL6TBIlOY2guK3Nl0y9LEvLHFxg6ixfcow28xyVzLtiAnUN4pfEezlMaMEoC5OLiOCitQIwX1AcLJXsTTF2juK5h9CZABJQ6hT+M+S6/wDts+lw8oipeou71YtR+uZu8DTM+rUdHdEdxPk9gXf8oUL5QcF+78QFwtlGWS10+yWocitwbVCE9H4y9DemYVLuPT/lRD2PtB1+sMOqshZY1GTGvUVUAGN9weoVjApiWMGmGYGnkjTSuIoFNfSXKriUt3zA13Y8RDHNyrsN8ErnupSvJKrNzANQFRyeYrC4Wl04hkniLgU7hnCUqncUx+pEusuWAoXfmKSqU8wyA9IWb2kV2VU0rJdohk6PvAChTFuhKC8ftT5Lr/6FAtxB6GfWcLXrKLzeqqKLEeEyy0ebhEtPIzB2ujMJikvar/EMzDVgnyeuN9ytnlC3H5uapLtye/5mCyhPI8yzVBZ6FtflfzHXQh9GH9r+8vj0MFx4lyMWLf1PeGGzzAgGKn9n2/ExCxM47IxaWHXMJoY4uC1d5qpacTQIFM7hhExBzB9MGhiFSUFXELbQjY1Bur4lgdixiplhfzKyeSKFbSVSSN1bXEsEF/EvITBqUZ6itC5ZgfidH3JhEUkSnRjsqvVjy6dSwKD6R63Y93qYk4NwAlVLH3JbQ53FEL8RyANeCAKovmpQUlzMs44myW6/anyXX/ygj0QmLPVmOGvQm8X1WFA2pwEohNMGQU8wDmXrHcPVhdUUcRWAeRjlUSrKWjXeb/IxUaOguWklHSwbpggLF5+OXzicaEGEvsQeZRAw4QwBGjLi0uGwaB+3+liHFpDD5hBhMKP5jobt8fmI4mJyvQQVrWXMKgRiTDLXLNr4ladVDh6uISaJRVb3UAgPzFVxSIAXU12YmZlTURw8MRx4JFYjt7gMF5l7epZtddSwsXA2bVx4hZZipyV1KCrxKFepRVDMB8USeF/mbALmS8BAmlnkjhC256jFtLM9OT1DOi67iq6R3jaYxDYTKftT5Lr/AOE2oqR4B+YtoD7S+wREBuRzYOZppPSpfkzyzmh0R4OuES9vqynYBHWUBdblo2GNQLagy+Cv3Pf8zIRtC9Lp9vxMKYYXac/ff3gmagvT/JX4iGnGHxAqCmqfDpho+9ocWtKdnwhH0kfsxUxA3ghyeFAIqmqCnTWY8s9IlfypE7NYxG0CioGJUuIwPYn+yWMNRrSesYh2so09GJfkKfWDkl1XzDn1EcNwUc4qKbEaZ2MK7VbBriyJUDJqDS3KIBSygdlMwgwOX0EZsAmpVKvcE1TKEUKcwEKHmF1CgwLXgalQ3WTiHkNestNWeWBm1REFBhgqJu4/bnyXX/w1VFsUkMFMyIrecwStRC1q1KLZlKdJcQQuWF8xQYB5YZKfAgC6isnKvcBSVJ8PwjIoFd1d49eYPqgl5kqW8dQYYWHXSE/Ugmk4MOIv0YaXUcOWoeJqCmuQpcXlKZK8kFrO5GKAH9IoAtJ6EMNgiL4PE0hhpiU6+h9BKMzQ0xS1dXA0KeElKWq6RNNZ3KubL+MksaYFCPWFvLZF3jJNf7zTpSpSUP5lhviN1YpmC79I5L1FlWPKR3bdJVPbtmC3dbhA4xOOMdRDjIOIgtQVcEsaKuOs1+YOqXMkBULjbjiKwKJUoMV+Yr2y8Tin/HPkuv8AbEtBHiMOlQgmy+vqZL19peJp9C0oJSvMWg8h34gYr9UMBRcvL1G1YCcS0xTmFlvL9ESKDbjmYYwJqZT2G+YyxwPeJZ2tHM0pGc8Zz+9y0MPbRUSLioDeN5j1XdV9TMOoi6gzqEeVb8tFQH8CVCSDwh4z0xWP1IqNJCXHUNkywYO9MS6Nwkb5xBD/AHEqN1CaK6cRJi/R9BcqM8xED7ooAczArKPRiJgbOIMY+5Bchnll8nXcHIa7Igwz4lsBCmNV6HEVTR6VGFELd+IY6D7QVg0dSiu+YtWysVLRbiNirwYiXuZ1BaRqNijAaj1EtarxnyXX+xthG37zHboeIAb2wA1HcB6zgXjmo5OCOrdHmIBWdrEG4A0PvGi4up6iO5XoQ6VbJiyFSRNufX1iBRm7s29q7YpFptSk1LZglB3+IBxFEtZYK9wcBFcGQrtyNwmz1NbU74/1BtKglHP/ACUppE5/eNjk1RqNnObgigKxg4hJ4Q8IeMPCEHhDwnoj4w668hKgccPDCxiXHJ9A03Ap1uDVyaZSIWyZAutX5g2FQWAq5XJviOBUtnv2iBu8kcFzk/tMxu+URpTMoTV9xZVbZlhojqYZoXWNygf0QBUsvMxu6Ipk5XZBG1XHkGICMamDS+8oAXxnGoAVe8wgot3cKShzuJlMeZ0/+efJdf6Scv2i2KPWLuPSAcRx1CC1bFHAqO5TwRRmr8wTIJjqdk4IictAJvzgweXETdV8nU6eMxXPjJjy07lzYtOWBvRBmMFwFHbFCoNIDa9YaE4OfEaXEoKgzgxArcFLkMIJPqxwkgg8IeEJ8P1Q/oCMIgjwkO1ZdOSdPdmp6olwkaZ0eNRKYqMdqritwA007hQsljy5I4ZWkgX90NWRcSy79YYDDcfUO4vDt3LHpZe5+0uinEXyv6RVzb1lKS88NajQQGu4xkYJe1TPUaq+TiIS8PEJBYXMFBTKYJcNPLEM1gmg9PDBsXeUoJDLzAxr5Lr/AEMyblla5igyxbr80nJVSveD1meRMMrYxvXxl/SZGqfOv0MweIM4h/WVjmb3HhYlLM/mLAFm2AGXZAM5ZUaysoHjEIPH6KaHfiUKMr9J5K9IjoX1j43oQTtfrZ4T0T0Q8YeMPGHjPDDwh4Q8YeMPD6ngmPU8E8MJgsYo39pmzU7MwN7+zDMvHOIFbcZGKI6OQgIuH3JS2M8wcRxm9ygbyRYPE21jOot06RjaLEqau1iqvfCEKN3KlmI8jqFgdQAbxctBhe/ME0N1NtvLEc2ICUvaUUXnEpUB5QCPBuIJ4rELuhc7YBvL1Etkr5Lr/RshicRyxbR+0P4nMmSqdEGoa8ocqgdGJTQTgyw6lJdMUOnEFpCBuHmU2O+oDYqrtZ4p4YeEfCeCPhHxh4zwzxzxTwQ8J6IeEPCHjDxh4Qggk+lUqP1N45sxPFPFFsf2s/aGFV6Wz9YjSB2ok9DCN2z8kpl+EQ4qJj32XHhTiYGYGXTLjjUcSr9YoxpADYyhdfmFX6pgitV+R/EFfzCElt938Sis9i9pS2LacRuy0sJt+JeBESxx6EcNQMxCqlEOJXQQ8lzoWy+AcFWMcLXnmK5QhoblfJdf6FlKzFqWYleD7k3u4yXA71BfGWrUv5IySAbWURpVgZiAwJED1agQb4K0RSJtcq/UMUIR9RZP6LeCH1BB/Rlf1pcYt/rqgUBHsiW36LHXIHOf+I7jdf7IFlvm/wDaWt66IC3R4qBbpPlTz/yi3I9FPmZnzb7xu7Xbn94fUej6HwloljqsTTP1X+J6YAKRyDyL1Kzdcsq/KnOUGDl5YSR4HEkRW042QMvqXUPkuv8AQBEeYlUjaN36HaY210ZYFb3zhFnD4CFup4CWexF/5R+tGH0GTOZZrmOH0GWX+kRPrKlf3ajaP9MQyRPoMLi5eXl+of0TaEEFp6J6J6IwwwzeXhJJHohNReIPkuv9Oo2k20NgS4T8oj2QdXiDhJ4Qknwzxzxw8Z4I+EMtTPqUfTPoMs0+gkkJX/jqMMseCeCeCeGeGPjPTPTDxnph4z0z0z0z0w8YeMPGV6npmPEfGeGPjHPUfGHjDxnhh4w8J6ZUPiT5Lr/Qfobfqu+oQR4IeEP6IZDD/RiH9NSpX/oqVGGWGExl8J6Po9H0H9CknjD6j0Rhln0T0fUJJ9E9ENDP8l1/oH0rPpMWh9KQQeMJPoT+hyQ/wdSowy/X0/vf4GX6dJT+rGMuFcgCjXG58r958r958r94/KP3nxX+8+Mf3i/yf1j8d/efHfeHx394fMf3h8R/eHyH958B958C94fK/wB4fC/3nyv3nyn3nyn3nyn3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyj3nyv3nyn3nyj3nyn3nyj3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyj3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyv3nyj3nyj3nyj3nyn3nyv3nyn3nyv3nyv3mO7AY+S5/9k=" name="Afbeelding 30" align="bottom" width="312" height="262" border="0">


 1. Uzavretie palcom


Pritlačte palec na ohybochranného krytu a posuňte smerom k hrotu ihly (obr. 14.2a a b), aby ste zakryli ihlu a zafixovali ochranný kryt.

Správne zafixovaná poloha sa dá overiť počuteľným kliknutím a dotykom, keď bude hrot ihly úplne zakrytý ochranným (bezpečnostným) krytom (14.2b).


MORklLdhNkqOjUXhfDSze6Eh0YhLnka8qQNUSJIgqogggikSRBdSTUFinFidhcBISpkMMJifGTttCMBvKI1LjSxYaxihkiFKSfBbOmP5DToJNBewOSOajdC2WRJL3dXmig+QAT1HyHtJQxQEOpKOrFS9JWpRJ2toRceeXBXEQkRVcDomJKJFJrd3eJk0QhVVgYTEIVMk0zfciLroNXbmL6E7B3JuLFNbCmkUYxl2M0TJ6GhvTZlysdRAshpGJlZsJa6aYi2bxCZKTsUK0DoyFsOroqHHoVUOug5qeUMSSIE1FIhMiR3iEEEEEEEEDQ6YCQMwzQTJ4BVEMIQqESTSHQP8AmHZD1EN2Y9Scl1UCVXQ0PAhKWqKsi9Ex5ouXl/acaqNDQxiXEMVHRcQqqxgPyo0KNORMkQTTojjYx1Yj7eeRMRgIVHUwmKhcLoGU0QGRoYGiFkfVjTRuKTwWWWWWHSysYiT0v7TQgjgHkWjEMdS8QWHKL/okQxZHlJEskmZG7ihTTkgYapJgkYdGGGibqBFwhCpqKiY3CTXuewU1d9hhqCmhFLVTquBNaGHXJaMBovegUSq6GEpEsOrGLwALaqRLLW43qNy6G4b1Gs7GNzKE4qkyNEUdTohxFhiFZEjFhCoqIVE6yrNe57KaX1Rm1JhBWhCEOiEEhogiiKjoL8mFrDQTQiroypJQqIo6LjEswZ0VejsqDURsZPMnRjuSQlRMRRyQQRQ6aDQILj0L/kQhVQh8AuBU7nspklaig17mXQhhWFVCE+KxbgTuXIoQ6Mcy6zq6KhLgSra2g0MNLUajmi2NUg04Spw7qjGl9HZnMhBZ0tiSFAQyzMDDdJPZuFFpdWTawtRC4ELiFwu57Ky+9iF84ujWtFlEQJCHbgbGJJoTlihsd0EpE6OhxLkC4DqqFwFca9WMmp1GJgaaJDKnoPGnqPSnG6LfOpyxknRC+egOSEUSQ/IQZFUQQ0Kc67CfREp3CYOZtkxCFwLiELhdz2VddWCbeVkSSod1IGhUimazYYiR0YhhH3itV0OLcwh0Y6riCvPgbuPI0PMEajRCRAxcSimsD1LEys7EqUj0HtTf16jO0ZIV6jTQW+ntEnOOg2JEGKQ516ECLnyLlwKi4bCFRCp3PZVzD1EE8xdcUmRDI1xsYx2JJSJjBLnT/RVdOpYHVjqhcIKC1CD3HcOxpVB0WGjJ0xWMhRj4jGv7NK/SiRCFiq4wqqnc9lJlsquRLQSDUDS3FgDWjJFZo0OqaJWHoScJL+4zW55lvs5tRukkhIQ6vgQlwBr2N2NISOU0kdVvWOBJBriwcHKDdvY6H1GfQM+mE7GCcRYjNcBvCMXuYnwvlUlwoVI4AhCFTueyp8ceRSAx2FjqSIezIrPAtbcPZiR1kkY0INCDwQTUuYsrv0Cezbhr2tshug8um7KrHwISEKkuYuGg7ksbcDdkhXpBFFSaLqhyRM3g5BZoLINdGSc9jZ7pWiEKskiEKirIQqwFEUlyOh2foG3WzssObtfA+zf8HP3vg7afR+L+hWf+X0dz6h9+/wCDZ/4/Q+/qLcm9guxf8Ox9R2PqO59R3vqOx9R2PqO39R3/AKhw/X9Do5XGwsfRCj+iO8kP8Q/ERe+qFVb4B/nHeQ7yD/MH+BHcSOwkL8SO8gvwBflC/GLUsimO65Cdsd1i52vgffv+D/G+jt/Ud1Pocn1H4L6O6v0d1fo7q/R3U+jup9HdT6O6n0dlPo7KfQ/xPof4B30F+Gd5fo7ynYQScfD9DKv8P0PrXPkhfiO8jvI7yO0jtIX5TupHbSO2kL8CPwkL8IX5x20O4h2EoP/aAAwDAQACAAMAAAAQAIAEIMMMMMMMMMMMMMMMMMEMEMMEMMMMMMMMMMMMMMMMMAUwEI88888888888888888EMUAQU88884808888888888Qwwwg88888848888888888YwwwwU888opDU8888888888U8888888888v8888c88888U888888884C5U8888888888U8888888888/888sU88888U888888884plc8888888888U88888888okUQ888U88888U888888884hNU4EMAEAMY88U88888888gIMYI88U88888U88888888u1Veo84kwkIo88U888888888oM0EQVW28888U888888884qVe8MMMMMMM88U8888888888HoIMCgG1888U8888888881e82+88888888U8888888888/ggoD9HQ288U888888884G0NUt18888888U888888885/wCZOokMb7MvPFPPPPPPPPKoZFS/htvPPPPPFPPPPPPPPOh1Cqil0ziZnfFPPPPPPPPGTYY1dAT/ADzzzzxTzzzzzzzyyYo3qfCy6ETHxTzzzzzzzw+8atq1N7fzzzzxTzzzzz73WfeFqXmfO3MyD3XzzzzzzzwUhCD+aZh3rzzzxTzzzyMS4zwKVsv6UrgSdwr3zzzzzzzxScoEF/6uypTzzxTzzyJQlL3o2tLfJiKPKelrTzzzzzzzz6o0UQjjRgxDv7xTzz/MAGRPzQbRkoGDANxp73zzzzzzzyDukFTJSjoxk5j9TzwOaVaijPIt5IjWXnGszBXzzzzzzfV1SvLBOeKRYAH25TzxKYLMWF0T9KpS8MohJghXzzzzixj98KA+IAtUe8I9HtTzw9l4Yfz8SWD+oKy0lNBfXzzzymDZhrSMdUICZTlGPjdTV0RIsJJ5jQM+GB4cX2WuHXzzzr5nYWDYqwIqKE9d5EV5rl/ytBaMKAK+iLL8/wCNP451888oLJCrZnpfIzIW8SbtRsrHryKwh0VBTqX1Jmu5IKBl188/5ijT49n8MUh+664EHipk+bDYKfSDHUuatgXkzMNfo1885TNEcknd09yR/HpUKKVhWeq2dzXCLsX4Q79svZypiwd889AYk8XdA6VQFEPAQYDFL6aWcu+Q+vX0XufYNxi5iON+881+GLYIPrI/ZfiNlGaeoLFeBpMMedc2vkehOoBi9tR4U51aOiydvaVafrTMo76i6cGErBJpms9Z8FSiJjONrVk4h/hxcLGGnw6YkBhxRp7MUyeSE1S1MNOAb3w1gm6npgUvlupni0fWBPm3FXARzZ0vAsqmRkwnMC71d5/0lBKfb2Nmv5Z0SQPlcDfMXMzTGKHbNA34HrxUbGXREB04JUwueVKJVrYNwRZrVRxD3HBA5mBgQZE72x+MsA3CBy5syF89rt5jka9kSbAdjZjg4ymCrRoEtiuitPrsNSs/Lm+zVwBK4/dBVgI6LQ3JnAG2hY+IKJMB8xzunpNLCSySpyohOvLY/aWUHD7EXE0umIPmCBrhUW0kOko8YzlDw6UXJtR8Qv6qW5MJ8LTN7HEP/wD6mOGtxF3adpqcNmNFo2go1SXKIA6lojrI8NHEz+nOwmnOokJvBCQ+TShxOWHRejnrvFDXNyQRQrk9A8vU/lm8VmFNWocVM3jElLjfwrtaakUlar1IQBIHDZkcMDjGpr/WdvOMC2RTvpvSQhE3vuidD+ZeCIIVP303snKAyevS1SJbu3nnPJ0ldxd7xnLD+IYLBRE7NoxYnIIA33o4I/vgIIPooPIQfow/on44o3gHYIwInAPY4YXPPP/EACIRAAMBAAIDAQEBAAMAAAAAAAABERAhMSBBUTBhQFBgcP/aAAgBAwEBPxD/AL3P86/yof8AnX/hcEzGp/w68Kcj5CWNNOP9kPjEzJP8i1oxrhi6/ZEIKFCo1P8AClRqCV1KzrCYh7P2hZkGi6Go/wDB2Owlv8kFrEJP9LnFSEGinK/wdxRc4Yux+WJD1ooQc/KC7PiEi4yCDRR+komFjVyOp00bqLZjC2JHPx6DXw4JMepPxGNQbL8msSS6xI9clBKCzIYn78WNP8joQdo4qvCHJhyf4dghDxKJCK8CINHaHCPteLWdv4sQQUnfFpDHIemTxSuCRQaJhIX073CE+gYTReLQzt/H3ELyNYkORZcDTXfh7N4RxicOYk1wcOzmbGWJC+Pf5pN9YMSdELzQeGuPGXFGKJ60xITzMgo+ClHnb5X5YliR0Ip8C0v0TXkp15HRjH4FHgkXsTwT7x8ZdHWPO3xryTEGmhiOg7T8qPExnQ+gupD6H4oSqHFPU7x87XleHb4UQgoQg30fRfoVG4x9eT1ZBa4xKIORog1zvWSi9Kdlx7LkedvhJU9ZBC4QQVOgq6jCTxY8QXImJCFyoz3oaE1oSOdCcrjbr5Ejzt1KuCRNgi09HNkyCDUx+CdC6EJYnChk/RzWISjxRdjSex20rlx6kZ26mCRwtTJBrksIScxoVdknxjWt0IQx7x4uBNexp6H/AAcBunRebE9nbvYRRsupkBViEyHBkMZNEIo8KXCyanc6rzYlEjLXJ1i4KNiE9Wqi0WBHQ18hOh6sUvhfDhnvHRFLp48dok24hQYxvwTGdqC6ROBManOXPes9CfDGyky5S6o2M9bdd5JUSEHaqGIeLex1EPy9qPTJ+RZfBsW8lGq8WIUSuKLBOF+UNTFiedxa/JeUX5YJecWTGhEJr+LEFwjk7ysWicEpwSHWTDsLZ4Ib4PQ4pLeGLQ0QgtfX4DfB3nApS4QRBysYxGlhYnjeoZ6aokJsX6RPohCZBjHK6xE8DDcvKCKJeyEpcFCELW/DovJ6HQXLxMWFTGvaOC3V8BSdCNRYaEMetkCnwLLlLlxRMtx5Meeh0F4XE2OxlsasvTEhyJT4xDeLGd5VTWUpRMuXH583nqWRRDKUomJiCKO0LtDYseLGdom06haCxoamLweV+D1GJ1C0onjxsosIVnBNWPENjO0SvAnk+xa0QhcQxuB/Ex56Y7T4GLryiJi51D1DGdpLkSJofwN7C5JY2QkMZy9CTxMed1ic0lOdergQzv4PxYtCcCEURRejHfCL7n9T+4+IyiUSi8HjGemdGdBDjH8k+kIIQzqDj+M68nmuhCKUpRT1if7P6DBC9iJKLyeM9dJsTZWVjOFZWJsrKxNCvpX0bfSvpRX0r6UV4psrKysrKysrE30/oV9G30Z9K+lfT+hX0/oV9K+lDM//xAAhEQEBAQACAwADAQEBAAAAAAABABEQICExQTBAUWFgsf/aAAgBAgEBPxD/ALs/Xf1WP139V/5p4P2vD3JMyHfP53g/WenyIfGPCBNPzMeeBg7+o8jxDOebDv5N4DeE6dkgDT9HyF6Ww42V7dPg/mGwOC3Q6b+iJMZa7xl/q2hyNv4/InGzkc5Ofoe+yMnEJ7Yfyh4IY6Dlk38WdzZvi267HBxg/JshYkLJ7H5vFxO7hjqnpLTfwrHb+FZVJMREcFg7DfiEnXuePHZwPPibYI8OcD8wsuNq/wAvAIjptuefwY+CV4SXPcQ43yxBKuT5L0l4l6ZRyW/iABf7wz9TkUPULY0hHqsNl16DS8jl4gRdxjykR5hk0RHBxv4r/wBlvAwW9e5boR9dH865aSe2Y7O/AvERCv8AY6+ruoe5CPB/stjL+i2B67FsS6KHVskH8lL4LfiyyH+x19Xb5ExZmrJ8LIMWpD0y29x2h0S9Xu0vgjb1P5Nk8LGHenq64+Ld5lF7C8keEud5OkPaX5PsY5HhIhx3jxebJ5WcHHq6ZNl16T/Ia88BbFH+w9Tnm2S+XhctOS2ODeXtD79Xk4WWcqO1s9Bb+SA8MD1Nan2hjqc9nLZjf0t23jbZY5if+wWWdFvHq5WGy9Re0TV5tiXXOhm92cASztvG5Muvq8PyJrxnU8R5vVy8j1SWMWE1bIll45ObMnRJCRgH7DGiDL3e4Q5ern07pLY8lrtk8EPBDxZnksnkgkaZx7PcmWnkkw6FnGXtl4Xk2cDkeVBHlODtn8vgy8/gb1QBrN1F74L07NYtge7y6jx9X2J6B0yzhk7HL1WjbbHljyRMTL4tBPmew5y0+OGI/AT4evzhywS42G3zeRt2Jn1fOHt7b7vikhk4ONh7PLysL3ekmeWIeGWG23gTA5PVva+ryd59cCbb0Ntt8zy2xyHpwlkExUbB4cWzrxeSWQcMeC9WffO2lkz+WpbNuRNjzZNvvl4+T5iDx/BkjaXzBk7L12b3PqPhn3y8mj1Hw2DXnf5MB92HPnLHmedOZw/ieoTfU++mWWcBlmWft6SIDLWVegTz6bVMRznDLOXh5eS+rJ5OrEz9k3pn1B0fLwwceuQTGVcHO29X3PiOXkvqAY2jJjrlnDLyXR7PXLhrep23leDs9+Xr98ETzJ320m3OoOvqtnOF4D7WIfifF4wWY/yQc+y16HYvGW5122eN6+3ssq4bJHhmeoNWf43+fD6SXl5e31x78MaW9G22J5YE8TLhDsR4YLLLE5wn+d/lC/kb+S670ev1ywsLCwgJCwsLCwsLCwkLCwsLCwsImEBYWFhYWEhIsfyB/IH8sLCwsLCxYWFhEv/EACoQAQACAgECBgICAwEBAAAAAAEAESExQVFhEHGBkcHwobFA0SAw4VDx/9oACAEBAAE/EE0dIVU5cT798T798T798T798T798T798T798T798TBhNobKw1Pv3xPv3xPv3xPv3xPv3xPv3xPv3xPv3xPv3xPv3xPv3xPv3xPv3xPv3xPv3xPv3xPv3xPv3xPv3xPv3xPv3xPv3xPv3xPv3xPv3xPv3xPv3xPv3xPv3xPv3xPv3xPv3xPv3xPv3xC5zbgqVuu77z798T798T798T798T798T798T798T798T7t8RJartOAA1wFT798T798T798T798T798T798T798T798T798T798T798T798T798T798T798T798T798T798T798T798T798T798T798T798T798T798T798T798T798T798T798T798T798T798T/5jwqNyJpALWZzuaISwBMjxB6etvYLwHqe8pEPWqxLHMx7tW29AMrjRmKXDLDi7BFO5/wCREIDoEbQ1dbSj2u8xspNcBaszx57yAF3bXTwpJxjWlJo95RhtgFV3dhXf/wAiBUUrEhr3YtPtRABLUARWISQ9mBNHq16jPv8ApiLmVVqz2RAZ79ZXSiMiAaxYQ+dZcApzQlDTdAq7qrMXdJGW67l5p009un/ixCAEkA45GD6V5MRmnLFK3nLK46ciy1ejBO9VyTO5sFoGFvYgHa/aaVeMwvSLsjBxV7KWULLB8rSugtvW+ZZ3AdIYOFvnJeOZ3RtsFn/jQKgQgq4SXr3fOvnqy/eJCPa0BM6oK1zBOuVW2C+GD14mWTt9oXdWrOMV1j7SLbXC8WppiXNOobFApsWiqogJ1G3ACm84cf8AjRCGVnIrEWbzdXBEG+WoRtj506HCsdWWaCbiPIHDh677RE5GBksW2F67W3cG5qrs8jRBJBqfUwbtyGUMWw7gqlCAX8f6oBvoJzM7sPWjyljNvWGtr7QbL/8ANqRMvbl5/wDkEICVm8fudBVLeZFxnHMEszxzg/xkGqK0DjprM+mfE+mfE+mfE+mfE+mfE+mfE+mfE+mfEZuDCxYqlc/7sxTAdAfA9u/8UMclSnlhqfXvifTPifTPifTPifTPifTPifTPifTPifRPiKRo2BYg6sR/0slNKhC5U8rjD2gUyyzznh/5tTYR2GbSn0E9/wDSfhTIbDN6rsecf55AU+No8ASrd4qUZ5lGoKPu/wDNqaIBe8r/AKS2ZUhUBwX1r1KA8ORb136lPr/OIGwd7gqsJQ8QkR8yDAzJ9v8AzVQmutiZCv8Ab/o2cemyEkHSXXE7/wDmqBb1empnzYEbCK6oyL5P5xBWHnLRZGBA21Mz0SYQSyZt2/8AKqDrIMJcEdeGbeSHY/Ef6fpev88QWq0WXvEl2KO8LuOmmdmYlcu5k/l/5NTMHSJmuCYDGK6Tcsrhj1RQ7k3Qrk6u8GEQsR3/AKPpev8APEM/J7pjCmX4SsNZYJlNVXPie6Q3NfVmLo9p9t+J9t+J9t+J9t+J9t+J9t+J9t+J9t+J9t+J9t+J9t+J9t+J9t+Id9jUDREMI/yKmm4wynkmDYO4TpxApR6GHYc9H/P6Xr/PEM+wDzjqN5zljdJYcPKClvf+BAzGUblsKWz0zuocZLDUyCq3SgQbwwKCMgkBYjR3h6AKY1q7gzxQkq5ZRSre/RtTeJYcKB6jCuG02dSKMmDTCrvGDJlx7MdyotKIthiqF3FszDDgVrkeIdhshXXCzYUp3B4d20GC7kZ4ujc1HwmbVXUeqbOsppYnbmaqtqBbTlp/k1KiGmTBDQHQjyjVMwTpI1L4dJZTm5gMoRZ7f4/S9f54gFv3DPlDqAaBTZMlCo4SUL6TFT/AgApB5yQhQC2aN5Q50sNXjwXk5vGGTAio4YWtAtUwV7XE5zjRVgXwLdGMO8f68bWVS9U5IANPdFOlYM+RZKGralNWOkvB9ZnK/BYtZks1fEJTA8LE6HO3WO0QO1NHmiir2PxACoFu+/8AIqVEsghkD3lA9blS5g6QIavRom4KyX3ZZU7pSOLIZhfuWlo6k1bno+H0vX+eIZp+cuUGtKDZKogtuIaNNQrNEr/EgZYFKLE6S4KhRv7u8au86h6KGwQBoW0ArWCe76VOhQ5cmcy6gzDMwVsMuL5Zeq7OThoKb5ufnkcMhR6QoLDaQBIWgABrBA4FCJBsTVUcl8wYRAGQaLFYo9onZGnH0AP5dSptIh8kouIIkbVeKgWWQc9oDbLUo7lrzDBmZIuPoesaBHyf5xDPqnmUK4ly0xBFsNNGajgOQkIUuB8WKlz9qIlW3t/uatWrVq1atWrVq1amf0XKCNPKn+VU2CiiApDxi08DhKmPoihhPWJVTfxMWwOIIkmR8ib6QAbfKPogqer/AFlWoMzpKbPn+aQcbqsxk8EtcwzDRTfnbMCrJgxy/wDmVMwRpYgHYHRPTcYKlLBRXXWIJcF8RRFu7TEsSnpKQ7UEVaKrqy6uYXnzDsqT7Qu8e7cFEBkQckEYgd/5ghTpFEjxzHTQsl2BnqCl2d5lt9v/ADKiUKmxJbEGglAp75e8AjV6BE+A8W2xZestuXqDUR9xekKGOoiokDYsyTlXMqVWZaMMaYtiRNJABqm+v8wgraWA4hHwELlBolgbWag2HGb9/wDAGWAixXyOJiDXI/8AJqD4UkwrPIrzwKNjJ5xvDjcqboeIUK9Q3DvFO1lrANN8sPXWipzbABZpM1EnYilQQ6J0mdUaHz/LIAQdJUv8sJV68oMWRCvPNy+cu8B2V5wRLJ6iL1YuRgh4WC1zP/IqVQq6MObvzLZTfy16wBj7xbUagmjqJD1G4SIKFPev/swATqcxoNRhiBpcdYQBs1s6keC1/IIJbSPUMrWCCrasVFVM1AMPNgDPhqXTCfPET7FYLirLvmAS4KUsoEdcwAcXfX/x6iAwg9SvnJa263LWreRqUNLOB3LBKDmAloLwMsKlTfeYGDiuIf8AxLo3URe06PAqnXVXR6/xyFsG6ajDJjnQe8uLX0IDjqNUPEY6zQzEuWArEtTKGHSxYhI5OkFNie//AIVQchgsCOkxqj1TMQEc7pgudRIS0dHThaj6q+bHPpZiCsvrKO2FydJgKt5WVcSxq+IdnhvozV4BY+ZFlOEG3eI0uZWX7pfDlMauHufxiCWTKMBHtgVEehAKZLJEIREqVvqYN8yurH2uIY3D2wjQSAQnQ6f+DUaZuLQzdQVV6pUpZbrpF0bfC9tftDiecurTXDuFpTUa0VjZmQLXBcWBW4bubJcdfKd2vOoUCM4oHVHYyx6On8YgukZQiMTwPSXN/hLKbEybiSmV1oWy7drO1FvmLquaD1ntTiAm+hIIa0Wf+BUXQbfEuTMElY1qCNbhadIeVt4kFB0IaAauZF3e8pZJNNw6xpocH5F1GzYLoi2wZgljGy6pxEJdnm6i5f1GHOS9wK5yQq+TfftOZjZ0en8UgqcdRGtPtBP/AFE1pkczQTuQqmE3RjvKc27fKFdJcAEc8PaU804FmVZjiZilP5f+BULhm3xDBUYy2amUrWpbloVRe+sOQVUG65mFi+cwCGkvwYxQQA4cwAHQVNoRlC734IobxKM4vowY1cS11KE6o/8AoQOCuf4hDixJUUlsX5XKujKpTWhbUQPsHQlwbg4m71GXVQXHuywpjZRxC2MBPFQ/n1BIZJiZCYcYtLgBlPeWtGSXgrt4aqWAsi3LfuQI7qrwhDI10ngLBhx5XZ4A5ipg9pcapcCsXiXYfnULa9cEMhmnrxFDe5XFDWM/N/EIKWZZXWl4uZRmIDuxEBylDBGUiZMS5cxYQl53MtGOpFsX/wBhgqrlkbZGNtrk6kABpLP51Q+2fqWpmZl0/dBaJ6gwBcAdGSAyAAd/34Md5AeyD4A34YDrBOYDM1klZvntFtyZ6kLj7MwBqYYldJYwdSoKQtWfwsWYKA1IeH9pUJkOKzib4KF0CN9oxTSgS4ujwJc45lqdMsacV1mg7bj29IBp3BlotGuHPT+RUqRh45hqVup8TfPJP7mGn8EylhzeWYtGCW1osJ5SlEJR77f34X4DLdyC1SAwAU9/34I6sV5jn9kKLB/EUGGpj/kXWLmk/cyVnPI3HNBT+GFLtVZtgItzNccRCVlK6fwpyEXAkG5QybsKwSqpoeGhh7QySvHR+sINMNu0O8VvFRttTX7gp4Xo7n9rtK6BYFMxLKM7lT9DPRQP8So8IG1jn7Wf6lpseYDhAVV+B65qKrWtT9wqjdEBLzLqApbmO2EYpA4jpTM0mRdoAoevhdG65vRp/cwF7g4lEHowtOLYNuveWo4dr3BauO1bmQ3jgS4bBcpZWHMuSFNp5X/hTrhWJgJev0YpIIPCXxEBVU2exg1i7nWn7+ZdQRgVLNRu90QvpflAux0DiNG9Hd+ZaEXHDHKbiG0XOUAG24B+LMnR/hVLo2vUiFfKy2CBpauClEpsy7xjJqYb1GVn/JTBfSEzbE6N3EToHDE8zzCcYL6EIZbpUfM0HlAivMbq4hQPf9+Bi2guyS+OUqVdNQtTB5iYp5MMHRi+SCXVZ87iHQ9o0UgcFmpeSqqYczLmXH/Cw2SooFRkziWOWdzkACeSUlQqq210ggzCkc3O/TEssFhiYneW7u2befJJcS2e9kRHLsJiOj4iqmJthmzzlYS1uN0C/wCBUoSHQ6d2JXMekw4jMsBqJKAkOZNdTLu/UhjenSVS8cS6WrTNVE6z4t3fJE43qZCmVAvAH2mKWO0vamHm9QBghQtL/EdYKdGzxw9pydCB9yvzLDwjCDbDKTVVqGLjvC56MF9PrC7S09Li9/aLFhLaUwysOL/4RfW6KmVocQjYhV2h6qistfGkpEBUjmWupft2i0GLlnSuzMAN+TDQoWvhi7KO7kgCyOtS0pSMa0XmOnq2ygHSNksjsh35aVTr/uqYOKasq5kmLX3iOhqJsz6x1Xho4gOZlNHQjOmRnY/ePHd1GvEGrxWPZr3hY9cZTTYzsIhSs5RywKIthI6q4Ef1KuXrBygecSgJ74QwyHhaZdkHP4Ph0+cu7EnYmyGxkMcwKhb7mXWcxW/8hdsOb1BJyzNDF+8tQnpDQpON/hHfa4i8ELih6Qa2H0mt6kbqYjrLm8QRxdMF0+820585mmE9YcGWdMRy+gzFKMi10nMtl5zLGPWYxKiiOrbLjJZG8ktAElMG+/8ArqO0AWvQiIRqpunWPUwGE6Q6lLTKOZ7suG9+A3Fp0OIjDJw4ZgG5fW+BnlFgJ/CJuHSosGamITfxxA215ShpX2WbS7NRbee0bqJxAmsoC7oFD5J+TvKqOIY0QYuNyrqq9YZbli0+0HFX4MGvwRdnnExbQ6JGKH8LHzViXzhNveavC9wRjAPNgojeeIRfIsNG42wfiDZls13hQL51AXAp1WABQejBNns7QDePRKGJhQvKZhdX3lfgbqWor3if2IoWarzf6qgXOH0f9S9w6mXZGCPML12lSm4O4UhIU8Qt8S4dLoX2YYMalRHN4Wce5EENio59NyvwMUh/cFirh0P+wQELsWPnKYStLqOblK/noeuP3FrgsulkXnLvv/k3rqVwYjMVriXRKKRlhbc11ghBKuWTAgHT5wT5RbHr2iY0b4lDOHrHefH8JOorDmdrMuPyixO0Fy68mPENvtBzL6S8QvDDOPzzC+SncimbC4Uwmh6QtSYPWByFdiL2jfWKBWb1ECwvtvUxEEoKGOEPaFbbXKyMNp8lb8v9FRaLZ3mPIMH9wVbmHz3NN7QoO5AHlFufSF9OvAOeYuDGcxmFlro/uMBKHgTNfEvEo21w3vUUzTRebY5Qr8saEKrod+sLRVWFnyqJIIZVXr9wcVgqKot3unp056c6mtef4iCbljeSWmcFYhmaWapgRNaefhmpvMKb5PAKHMcWrXtFdamR3F9IZZy9Jsr9wAKyz+EZ14YcsOhveoK0EBG4ksJLldV1h3DaQUe7wTCDbLEBJs/uKqf0xcHOHrNRbnvL0Broygi9WMrbwQ2D1lNlNXthoruuUKLPPwjrIlnEZk8oFPhO5/zqUo00fXEZHMGDFjBCBl/2ZWGpSA8svaUFqsAuIAAfqVwkCl6RO0cIHISVdQvVimCcaFSt4SupgWwtuiohVvpKwAWleIAjAHYiqjk7xtJaaIt6an2cwR23EGXv9SztjiUpt1z1lDZCgJFo37TfbsQa/wCQQ36EsNV2lrDAuUq+OsNVf7sUFrR3j9ZOyN/lY9I9o8LMjxEaVXtNs3XWalQZUeSYA7ld3m2XVVHCWQelTql03kO2bg2bM9pbyr0lLDF1AsHxBg+WUL3fEso2auacOozNXsjZQ4glzdWOE28SjYQFRSzUU7/51CCtNhe9VDQRrR/EG8IoLMUEG3XMKy7dwrGGU4eARLNRdprqCshEZkZM0R1fEVr7alO7jpz7v9QjLAxd1lNDRkWa8uvrGvHSKltd8V+Yjkeso0Zfheo9b1juvNe0c8zLaekECQWkEFkM8V2ZbyvnBm9HS4ZhQ1PNxBxRmpWun+3Ek6fYlyauly3/AJMSBibtjH0KGGNQ78o41FJdZq4BbZ7wYq4wrFRi8g9IAmYV1NfiUVc6kolWYavkYXWVY+b3lL8pS889WVxUDfwR3Ds0QuoLDUTi/SJbbPKKdRAJY56TnPYzGz83K7f86iAcJDzjdlMTEo3VyyxctgYLywwVLXrKg6Q0VBsqXkLpLnozuhCErSyU8iZ0uWzkXMTwRypKEdFFiedYjA9aoyXntSZaihdFj1jm+YtN1CAzmCadTBNJxKm7gq7ni5cQUbPaPbhlqLxKCZqDHWDfOPDUMJ/rMXEyedlvcG64AUSussI5tR6NwHBmuIBgInMdUbrNyws+cdSwMvTq2RMrlt9IrgrgOQN/i5ZhqUSwvmDe3waekOR3D9xatt6zZmnyjnb2iNGe7L6W8wNihj1e8cFKK8ykCwx2lP8AOotFVg88TTfMG3nrLZcQUOk7PAGCwoJYS65VFEj0hIVGrIOhj4lt0ITAgswkT0eSLlt6l+W4LQwhTjyZH1qNaByZE6jEmcHcnSS9OtzITfSp9EUwVFIdZ3kcRCRfdHaehlK0ZgVWdQU/5L5l3y6h8/8A14Bm825uJ0yCvlFSVXn0mZVnpAWaugiZOQ46RAlYGZdabLjWmaZo7zJQ7pJftLKwwiPMsKL3bnhPVyhiYhl24jlW/KD6TDW+rBKw+bFxQfmXwuO0StRbziA1WHeVzhrtLXXouC4zmE3/AJ1BpcF+7EJhp3B2DrNLMzF3xLpMJClSsS2W8xBtWWBcyMS5zHLUzMwVKzxcex1OWPxE1XfRYTPWgj2CPtySy76FMdlNyWwdRwF94GadETyMysOPC9CDm4pBpuGaRgmiuIFhrpB6cS/fznw6wct6/wBexy9gl6uu3herYXWCZiGsXFwcQqZF12iSyK1augB49CF94Xbp5VGjPLFgVxhINBdlPiVlL2n0mYc26H9ReImVdGL+IpXUFQ229oOSOENp0jjd0wyU5nEzLW2aU+ol0HEoLddDmYNektf+Smtk2bI1N1C7xKFb8oHeXvOYLu89Jb0P8aiQQbVqG57bOKq87w1NjUsIrJBivWIG4s5grJMsRKlQglpzFszDYxUOGEtRApccYSqs/IXxBNaOx/MyCAXuWxfhlIIEZeYSrpF+/SE7jDWoQ5PWCBZ/8gWarvByDjrM4ZaQkI7IrblUwdN+cHF3Fs/7NkJo8/6cUjAuJkTgdoYUQTWXtEQZozBARHF9I0znKcnl1guL525ucVAMJWyy0rAoLZ0uCFFKA4fuYExyUJgXHbj9wGcrOg+P3CTLNCmuGOOrMiqjMtN1vB2menPMcbnDoytw5hCncuf/AAgNP5Zm8nlhlXPgNdpZxvyjaq3MKXzDnkuUIvSC7JTBTPvMdXxqKBa0RGoZtajxb06HpFTe+Ig9G4C0eLly0xfMUOQUzBvUrEdCVTCmPgmIqmC4PaKnvMMIUsDyMSYKDa4nIiyAKCvsnT3h7cWymXzgr7Q0GsQ66ZZjiNM1iCymHmZ456w0Ay8yo9BlIm+ZkqYysQoX3gr/AE+DZWl6mN7TiBXmJi3wzKXiXNMEmoDCSptVM3wxzdBT1hEARW6P/kW3gK1EsEThH4SIb7aYsoHB1liJmup9IxNCaxjGiYFqZqyFc0JSS+LyW07uYLBAw3M7PeGogyzATvx1ndiiuhLP6RltL/MtmYe8QSir1jTY4d5R28KldBWrMgD1b9y0y1MjnMyL0VqKhE9JeVoaO0NtNQq4gjCs7wKIIVt1Cbpiy1lhm6ixdzIbiNEVPbwOyBcpVHC2nxAWrQyKSyqORbiAUQsb3GoiQLxjEFk/cWrMTCoKb54ipM92NXbriFGxfOVBMdy83Depkl2Yhk7w/wCiwly0wecVBlyvMatHoQVd2Jr5jywaglXEQXcZrDIhvtLEWsWL094UoTQVu49Bbq1PtCISOwH5YXYE22/olyQHNb/a/wBxCgLwqnov5qVoKdBnb2hLKUTCoUdIIQX3glTMBE8kF7wesHjb0iAG3oTCXvoRwqF8/iJSqxOCsRULbNELQSrxM+FZzldUO3rDQcaJYnPz3mTjXL1l6xg5ho8rNERLh0dkCpdZgKYMy5Zg3AphiuDWUekuvAI4cRVN2faOo4lWKUJGprIXLW99ou8FtK1L41dR41Aq13ABicC6jRjrJ+NxAU54riBoxLtwwrTDCkuoobIQpvSRjDtBzFiorof9GWsJW3usOs+mDH6hgplEJIogOJlYpCbgFnQDsM3+CUgBVIsfmDBR5Ip4O6p7hf5gdJltsfumLhgzRYeUwRBZhXHXcF63gvaOolIcnMWqsrmXOHNcQ1S5HFcRFT/9g5lyn3iY279IqoNdYrXPtLcaqNr36TbOoXZVTqMS21u+0eJamdSorWh+zcxrZ1uF4XcEc72wVsYQOTXS5cVxLLQgTbwJML3CVBbaYaGYXXKdXG0WYc3iXi5cqyYShqOTmNJzTFdzNL0hN5YmjxvWJjdY4muLS3mLY944y1OiekC6JDSn+pir8xt0RNYY95iZxpga/EUk4dkAoxZhuG4a/wA7CR0LYzKtqlxpiCGbgTmXbcII0i0JZmO91MBIhfEfJFuy7+YVkbsb9pY1lA6CgeeEfUBpO71tf6lipTpKeV4Ev1rqRBW8BiKm7EejFoJiENDXlKQpN8QbvLr0iKoWLuWunmI4y7wMF71Fz8SxyMGlphhmr7R0rmB2mNAy+suUQ5A5zMvg85ZR0t6TKBDe7hqnJGwwLM6gWqW7LmVcCwNGeiALOiKgjMN+Rlq2qDh6QLjiFHwq4W81GDrwOghJOAuXpS7aPBzVR27oljShSEBqXCvMczvvEJdD5y3JqUvZxA4LChmegdQEXt6SxbdzyGEsDMM7gx3mfU/zy+ijgqYEvMVajFzDrUMu/SGJLdYQd0aaYfSzmoxwRZSsQQZQ5riFcnV8vzCciPfEdRy63/2U85dH/wCw611AsXB9AZ6TMdGsdmIPS5VmtMcR18R1M1r0iN2eI6VuXAyz06T2Y+v3CZKORzmZrcH1mGYZ0eBPZ/XgEGtxzk0amC3vDBd4hy8tRKLBMNziswTqEN29IlnXxg+8TVw7IvgEm3j1fEq6YB5jORMI5VgZjEpyO0WB2tCCphuD/uNoISl8vClaYGF32h5wYx6wcMsShbuWsQ2rlkEBbbBVGJTfWDmWH9gRXCZ/5mIF2VEFF/M15HSYcV3n9KCmJmVsxmCyqoX1uLeXZHIVzPegricPEsnz2NPJ8wbVdyurnBVyyxQWPQQHAGl4XFoziHW4hcP4iQrPnCwuUI3K7LQQQNwMiWlVLqmLvCwmbiUXK9ECurIS3cqKyc/pwBc3qOr3xBhaRYY2jT0dIFjQ/ENjxLmgzLuX2JaJpuAEhLbjbtLFHoBiEjA8N4YihY4zFJmCc/mYNzroVi5QfqLE8rB1UeGB6R8ArsRS8LKPxGDEvW/zBcLL32gL2PKYmJjMdRmv3GGjpG4cyzO5+orK8TZCOTqTla/0jl51aekpXxHhzCRZ6SwV+IshdSrL1mSuYIY2pKth94GawmzOIQ+2SryZm1M9IERlsMErKb5o4/EzUoyVf9S5KjKHdEpjJZBQ5jR0spoyMQzcHjUWvOYBAyzfSDXs8PWG5u5piOQt5wHPMxeXEq5jMJcSL9KxZOxAAOkHK8TJiUiyir12g6WATeNKHZmJ1duAJWIbveIDhs4lg1GDYZUFfiI3uok/MUMQ5yRhgOzF81NbRfpRo/MHkhtAaby/Eeqiiylxa2ZfCeWEM+UqhzUSkLXUBDlhaUws8pQZjXcvHQrdwDbbURWD1l3WYqFMEUBuX4lI/wBEzaChrHlPwIF1wxFkXXLE2NnQmmadoLgukqIwmQrwCzHhWImAB1X5iEsxCFYgNEgBaBRUyVsrpcyf8YgGc3CRgtzLRorEcFoYhEmuDwzuJ09YIuUg1EJQlwK3CPnOCVCWPuJq5pisA5lpniYlGOY8qNOIFW6PzMyhK6SjUWuSwlAJS19Ya7WWM3YTLBrpLGaxLDHtGRx6wUE32ja4PUiHOONx7AIZGM3Se5pPaFO1M9cQUalYxEsjiZqt96mZ8I8qhqDdztDm2PUoqDk7mWaTiasM6B4hZHyRX/mZ0rD1LOJamyKupRsIKuCHBAqS2oa4jk0+soYCY3LVU1U5jp3nOJzV5W3l/ctbNDXENGMEaNMYwZl2iGWK/KXTnfaC67iH/Zpk9JgCbgHvAxiaVWPOeXEo75MK7WMBZefAYnUYWRleFH0MI5Z1AqnNwDkwwOwEpbOoPBo1Mi9IrAqYaCh3XMpZvWk1MhtHpOQ0ssbfkhPlBtiX7Iw1BXJmCg9TE79KMcqeUGvOBURGtidpYQKZmhAbLPjNUNQDTKNSsdJrUzQI7mYjpwTHg8DHOihUTaMQRrt/UUexic/5MdKVpCm8dpWK9ZkWDsGWbINd4LDUMn/ZjhT/ALANsSOZYahBRIjEPLQRmENpsTyMUDZBnlA44Y10ksuYpoZWaBvDRfTvF1e8MHEAOTWiKJGjvtHILNKGl3NEIWzBYtwy5bufCmQvSA6VTSrvGoFuBe4sgM8TBT5zoOcQFW3ylbDk7g0AEIrfncoV7zJhhXF8mI42EdWmINtDE7o7wCk9YdY6Zshem9nZDeZnPdaCrwkh3lg1tm8spXtKtvtESzCGWMcS61FbxrrF4hogq8hcVccxEeLq/wAVwIHKxRCjm8TGI5h1gHcy3pUHFQOJVDMV1B6yh5b8Oi0Yc8RJkdoDiQTYtEjmyIUujuR9BJaWl3zmYDL69QL2jTvO7MFRwpzoYQDiOxCuRw+8EF49IXFZR5vxEI5SJocrSzRMi4BA3qVXXwFvz8KJdlS6gy6iK3yIG4FC9YHqajLSWMRRJzYuVCcQsrJgd2ULW3mWbczJMamBAJ0gK8Ibwb3iDsOJ1pR4zTEoKmhpjvsjL2/7JiXiHAgvNWzA1DBqF7ZjVXOBxBmHHgcLjQ1LLEs6xGHrCjrPpuBLCoJ45COEMZiriNRdLXpC1ADwRMPHNyrBhZlpiFZi78B5Su+YENkNMpUalYlyxCZxMatz7wPTZSQC24tYASp0xqbjeIIYvPMEGu0Er9kxULncKYdRZqAC3lgXmmFFNwZPokxGUgJE8TEdHgOlUOjmmJiUd1xBVd4adYMocYImJyQha7zpjHOHjpEKUCuYJbeI2LxEVWq4zDRmJqusspuokaNwy7QRucohd1CXBDWpsHValMD0+SLXGRjzjlxqmbtKtyeTAoxDcvtKAljpKFIJpNLn6mSpkJY0irNekWnG+87IPFbUpcPEaNd8zLYY7y3DieqmnPMFiHeJsSiDUZslDeYzznLNEr8xekGGSWCUi9ZVm3miY9W4wHTflO9LqMjAdICAARajlZhtRLrZ1WJDWHtKNZgBzdQaG2iCLcECjbuJ7AywhFy4FOGTvKnIUMI8TS9Id+8oH1lYYwTNOxcsnNwUK2ogoqYQ12RXhqA51OEuXLdYuHMzdxMynN1PeJE0FZhCa9o5DDhJf+VIwIww3uADOovaOXAzbEeELE0sFYuEOrDU3YZnB8FUCYYPLEK2rxARVioIVHAXBLqKi5XDxcQ3M6czIwzuCr8vAqKQ2Q1HS8FjCgIDAsCO+w5i7OelXEC2iHGLesoEpcTZMEV9iPgj90EOHEcMw5tQwxiZD+5eI74Yirqww0h41rk2Y/y8oBq0/iBYwWzcTHLjHaJYB0yxsrZrFQswGI3Z6x1VjrP/AJnMBePBaypSy11Fd1BeJ27g6ZTmPZuYwXIhD2lDo7BwgPGqhbcbVy47xtB+oVq4LxxDcGpbywggtmYmMObG4xr8FRBOErlgkUYIu94iA3ayxbYhI0wVmGjqlTDuEO44pJgnwKww9cQySyOMSBXMGKnAeSP20tarwCtHxKuI3lMC2+0d8xQDiXa1FVZuK4cINAO9VG4tx3iTv5ywHzIQN9YCeNRLM6mCxs8e0tIq1BD+pocxHXGonPbMzBvm4aRXliIcoMVBiilWxZvN6BUIIB0mkTmJiUlqGVreoSCWPEzKHlo8ngWQVRjWN8kOPSVbCg1BuAlzBeYag1GarmxuWUdRWql8WlLdjmEH4iqFe3bxBZdu8Xy5lcMNzP4VkZWKhaHqSwowLeSVKwI3ZnvmVSlnZqIDvBVjAJmmJM3itxyBj0iDivBOiVuYeEnlNExzFlx0iYEYUSpDlWYLeYqRXcsN5JSvf4qhlgWq4CFmjWrXkSlHXu2waBNVKLa3MTYxHJm+YgN8wC5TUBRNDD3gRyw9kSxzhM0F13husQ68BiWQseFdyyYGAVOpZekOiv8A+HMJXtKszJmGvCxKgPWL0hlIdQ0RoVLpc1XgJa+0bZadJgVPwJcBsqUbF8liiDLfnME5etQmyo4MYyJGQwXw9YYXliISPgMYjxkzF7xGTGNjDWAPCK694AdlPxK0zvnwYEefBVp/MR/qNiVbj9phxFjwwXAizG5zLMOYJXTWJTPtemWFAmfX/UdpUdvGZjWSBhxGKFCUZLL4gYIfdlA0c4g2ebmGGJRDOUz5hsXFZL6RqWGoVjbwPdLtNEwjUhSxjqcvtLvUNkNQqg4lOPWHWLeJdBUdRtHFtdoHdIKs8k8kR0XDhWu8siwNJy83qMBfa97jrNX2JRUTXMFErEz0vzlkdnp84xbPD1iwiqTZBXnAJGnfH6nPwMUw/RMlnKixLds4wzGOUTkmaPOd9I7qO6vUwEzi1mYaiKjOWe48Q4grHhh/J2GZhNyEyV5eseO4WMTIG++rvCnIgKkvVXiNQbq8y9UK8RMc11uDTkRmh5gOJlSRTaMOUupZUeiG9yg3FmCVBVo6rKXRziKOvBWhHc9YvEBdwe8dQqeDG5i74lxDghVbpK0vI3G03KNOJpr3ZbHRDGDLtgxTMFPrAN4DuFpRmHlre6v8IPZTHmi+cpgBc5IMahLThmRe/BpTxBzt3KGty89YrGevi8I/DUZZmx7y2LvxEDrLJnNJqOZbS8TgXjwEYz6DWfm4aXqZKcdYC7Y4B4PKByS9F9TpKYLdx28Ny4bcVMZ75erS+0VTi+0s0aSUsCtwhNyxGmNy/lLO5yriMWGfCtO8LKVoJQy8osRtQhQqYPgXzHPMzmMHMt6QobjuNJ1Me5rhsneE04Nw5XA2rU4GZQ41KDO2G3EC20dJUSKlDHQQ8mHWS50hBzBGlbIjHlCTeI5c6m+DMrM0xe9K5BUoS6VeseGesGoOvgLGXFQZR59YmoqC2AteBpBoxFouKoWuZ1MK58Lr7fhQ0U66zJqsBCVBcL5qNPnBCRNSmb/B0l2h5tJSVlw3FKW6ghydXBZdtQlW+kCzGe0r3icFw3mWJLIuZHdxaKrcVc96UQk0VrHML0joNjASG4rEUZIvA+kMQpFFxLOEKb6yzZh8QvpiZG4F3UyWMsq7nMTNczrOMSBZlxKTE7MvuE+4dJKUqeppmQskvIwIYxcmd2odTOUl9sLdzMOKIm4ysVhj6+AIKlWQymOAXmVaitTylyhHQS5x4Xe0fDrB8FLp+lFax5RUywBo9YiNlwJuGG8F4juU9JUxXXCE3b2ymZYOpNds3j8MwOXHfwGO0RbmrMHxAkUcXeHdKk4W+i6dczD4A9LrRY8XWe8eMeDSc4OYoZZpLqXmUMyhJuEalYWJZrpBauaBWbmVMMRmYqJtm40z+IsOS/qDi9+suoVgdS14VeHEScBxANeYUOxC1aoijH9XvC3g8pWaFblN9Rg3KiZJSvYMxXaDEEEJpHmLUwFRb3Km5QbhQi0syxmIISpV/L+hMC9blNlmSOvgtjNH7lFWWLTGF0dJeCL6xzFPtHHP4j3hmTRHlCrBDZDVadpen2tD6w86aRwzKbGXHyGMcyzCSgxOQjVQiXsCUVQcswgUsOWOQWlO11+0nnjxFiay6YiG4RYRwQzqKw4mGTiXDwwGdcimpoQC10ag2ryTQrziLRVxLMRKKaiZ7QcANS8D1l95Ycw1KVlt+AWxUMhGLgrIOmJp9ZYRx2jjbkV15GKfxwUjNSaQnESyUZlSZmIhkEVwRFcGsQVRY8OPjaB/88pQkyN06iGDcqrfEWi/mBbczzym8ZZypiNHBiBonTxKBMPUmByOsXCg8JKVBr55/nmc9VWUdu8AWnIqn7lqjvALn8QTYev+phWfnFmrA5BHERXIp+IbRS4FMVwYVILy6PeOk4yL8gofeKG+X/8ABiDGVQrAtn2jMR4ixFHcOocTjwI6Je0ugvcOTy8AEcBQuORi+cauEYI88xyblj16QOZ2YxhxNsMBsioLLHUFiJTOIPSOepXpMUhJbbgIsY6MFSolTk1HCa+F4mcqCKiK6zEg2keIrg4jTDaTGChLlHtfrwLt2gmZijaHtKQiPArHzESs5gj6bYCek5npCV0D0nVILAC1EtcIW9NckFgtL534XLJSWSoYgOZT6zSmo4AC+CFSBC9e8QElBHUMxtmMjvDA5NWpcoiwRYmk8mI3pAojDfg8wMyxUaGDmbsVALEHIThMxNpKzAbU4hSHK/EMp9ECyM09oqWOWCIphgDiGGYYPKPgMIjQSp7xSzALtkdRjqgofLg+0eJeIs4eBVBojuKCaPAsgwywQeIuPAhK/wDnmQOMwi3jJCmG3iUFvEMXWOrLpfPEAZnygpNZeJjl9YdRR1CjO4hO0fxKsFVBxyKk/FQxYDHgg1PyTKH5Il/dKGkAu5c6ZUsDBQrFud7qMlw80L9pWRSgLa/EWhTdcyxqHPgwIFsWpWPBdecdeAdCXEqXHgACCWMcohN26ShlzAw2lCa/MwUfi5hKGNiGl8wqyisSkqV9YlwPFzHMwjkuUO4GLcKNMQxoK80f34BhBthohgmBHnMWFTBMEb1ieWG6mBDOOdS4pSp+PHCHMMl1RVK01EN8L4iEHeqhe9UGoRGPUZY3euImDwliN48olxrmV7x0XKpYWUKa5lTBErC+pKkO1kjuQG8KJG1dv/E69TrD7R5zEHYlXcGQAPKKh6bli4nU8MdkcoViiIbsSiFC7lFXUWIudTGG25kJd4AvfAyoAdJBjygM614RGmQiBl24iuAxIm8EzagJlMHwFprGLXKCavh1JlussyBAvmnX58AtBbDwa+OsHgK8eEWwdoqhQuG8uIPtvXJLghnM6rcyNGU8oQeg4i6XtCBzMCjbKdB5wy1ANS65hi71KpL8RlhqkB2QxqWLEBHHEAgCxsxKgKcDwwW4GYCKC8L60l7qUDUocRo1BcyiG/DYIMTeBmiW4lU3Dkhgm/xC90NT17RBBVNJAK6VA0zKh0mUPSNb+oTm3MTCmpvKRmKvmPn6sKvGSXWoOZ2R4Y+JZcxIN5cF+yamSZpDUZM2g0RW+AafEs5tXhOJx2i051L84QG6N1wuUE9mJRQARrMNGpueZRRzuoKOO9xS0KvUYF7hqeYg25zFViKPpEuOURGLEnYmxgI4httRfRjhgzNC0r8JQDUECGEbRK4xAQYmS6zXe4mJkwEwj7we+IMk8yCbv8AGvDuFUarDKUHrL1QVHowZeSuJYBG5RokVZ9ITQsAbmUQbNyzeZaahZhs9YwFMW7l5lATNj0raL3YkgsTAIPBxDMGO5ll3gGmEHMpWoo1Up8KmNRyjmZ8k9crMPFuWJKO1QMK6qUW68MQahHWfBdwNnWBTWZSOOo7zjZ1B6TA4j2SvJKxUIRweBPzDKekwUxiRYixPeliU2joqbZVDNZk1DxBjtMZpMF/gDYwcXli4DX1PnDKBfRJa2eTFtB6sOs0rTKWcLilcuJZdWuI6jmYDUCILEl0V5RKe3bwM905zvNZlQSynMyYJRrGXXM3E2h4FxN5nHcoY8kGprBg3CmOYNyvGoFNJ2B+ZqoqplxluG1niZa67lqGa3MNRNTYZqC2UsCBxG0bxhPSMIqVuoiMox5ISxoJ8s/MA0zzDJY4ItzGNPKK4ufCFCOI8x3DbBLXUMNeIFaD1m4xXyOhFJXEUW3wioHUdRq0R5A8po4DqQHKActlcMuwAneUkYfCJ3MCMtHN13iq3BOiO4YpDSAIcufKCtlszeNoYIIRfDrNGXmO0jwRy4RzmZm6/wqIBEscQ0Ok44Y9d+WWjekAnrCCOB94corIl5iZhzFRAKIsI1EjUXqjaCJZUpWyGD6nAi49SUwXNoMRI5ulQTcaCZMCOGcpviCCc04QV4AaEAXmOzzgOJewgGCUdstAycoS7ObxNs06LcLU5x3+IuXXRvwMKV7kXzZ3hNtqAhDrX6SjHDGjhuPs6whfAEWIDygFT1nd6R+4e6Agl21Vi2GGBLlZhmkWcymPCOJkQmpR4/wAalKKuye6y6mBsgZQVcL5jdUKZYd4FbmRHJqZJg1F3QcQZuUeF3zIuNLCB3JlNSnHiw9KuAAp85YVpI0ngW5uJdh4iBuGJXXEZXaHrBU4zhNfgDKzEGD8xEhgIjaHEqm1l1AO4lYxxLlIetQ27DPaWsh1U6BV7RDDVfV7YioDMUCHk7YNTt0H9VxAPMKdPaO5EnawXuIArIGKC8R2kjZ7QJakyBtuA5YWewCBVa0QR0kN238wlfbmDwXiHnBprwDiLEmhceCI8IQLnk/xqVOqArvCb/wBoexPJ0ZSkquSAax2jaITum5tDDnwAa5g1nmPkMorrGy5sZ8GbI7bmbcIQpaajw7EHBe+IK73FzHUsZeIEFntAsZp4Hc5g1BMvFgtCvEV821LaXDaKmo+sZQb69JVLRV3uVE29YgZbgMROSwE2eWI2wzEcBDiBpxVVhMynUvWFAVh3cxfcXh/3LVLL4/tG9OcYY/ErofVXTX4mZwORuJ396qZgXBcFyi4olaGGZZCka0I6LBwS4MNMWL8NMsIFkKuoAmA8OpAqCH/CotCzOkq8QDLKqaOTrEiiF8Mcig9LgPMwPBpIMMwOkJuCplUtQEoHMU0xC136zFLVH6MH4f0izlx0g48DsjqOZqvHRU5gUeBZnnAxDOOJwg8ALecle8sPWUNuYc8A4iQRDyxswxcuqAywOsOgfxEVCFNsBgCVMKLxHArGitp4KiO2XLlxSo6I/Eud1pF0Gu0OIUIFtgslo4g05izCBiVzDqpfxzygQ4/wqIWXYxLT3jx5EbqcRzJuXVXazX2AK4oDnczAbpfZggs1Nppgwgpm1OYKe0XL0jV7RFxzKIeRDhhSHPR+okEy5yPicUSisJDU3OJ0HwIxjtgR1H0juBK1DU0QNwZgiOS9SWAcRltjR08mAlxmAXPEQq3iWCtVBtN9oi2q3AuPfLsLTK7JkhbJ1OSBoW7Ss84I7lbxRbWVZ/ogrjdwl+WMz8hY/WWehZxHvEKcTAur3gAgJincGK0Day0pmPYwfqaQ3KoFS56y64i7ZguBCMJxnCXg/wAitTKXnB64VJLL9S+VNEoi7WidLUC2II2k7MTNgHvmBHC7KYHYjMQahWF9wCPSAQoXE5GYLpzOfXNtnTvMQZNXgPdI86MBd+uoM9NbKIppiU6lofiGozQjlgSgTqjvEC+IHlDx4B1DDQgLHTgWZjBBBuBSrdbmSuCCf7eJRkN5Vi6s83EvHSZeCoO0KIgIkjqiSwaJvxHdQOuGa+MAM/hE7psChiKmkpaicxaVoyH6V+oUaRHkYfAtbl78B4PHEtKnGC6gwQwXBDwyjhxoAB4AmlcUJ2YyURjIaLkXDc7D6CKl2ZirwAxeWWJIpfv0l6IXq34heXgMDwwQxSGYMAzeEMMoykLhQ4PxDC0v7YlF93tG37vxML6PaLH6vaCl+r0mtP06RZn6PKfT/RGn7PxEfZ+on7v1M/1fiH1XxBfd+pk8/wBMT6J8Sj9H4g37fxCXN2cKpnsJbA10XgIYLvBQZzUwFPRMjP6/KZUYvYRMs8JgwJGzxnxWmmSNzmXf1+ULddffEBVH69pUFCJTh9e0z6fftNckTeliPfUKhW+hMP4v6n1j+p9Y/qfWP6n3j+p94/qC/wCH9QGvq9oD936n3/1S19X4gqr7vKCfo/EEfb+IH9/6h9n8Qt+v8T7An//Z" name="Afbeelding 31" align="bottom" width="311" height="274" border="0">


Krok 15:Po uzavretí bezpečnostného krytu ihlu a striekačku ihneď vyhoďte do príslušného kontajnera na ostré predmety.


1ELIGARD 22,5 mg

Súhrn údajov o lieku


Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2014/07665-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


ELIGARD 22,5 mg

prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna injekčná striekačka naplnená práškom na injekčný roztok obsahuje 22,5 mg leuprorelíniumacetátu, čo zodpovedá 20,87 mgleuprorelínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok,


Prášok (injekčná striekačka B):

Striekačka naplnená bielym až sivobielym práškom.


Rozpúšťadlo (injekčná striekačka A):

Striekačka naplnená čírym, bezfarebným až svetložltým roztokom


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Eligard 22,5 mg je indikovaný na liečbu pokročilého hormonálne závislého karcinómu prostaty a na liečbu vysoko rizikového lokálneho a lokálne pokročilého karcinómu prostaty v kombinácii s rádioterapiou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dospelí muži


Eligard 22,5 mg sa má podávať pod dohľadom zdravotníckeho pracovníka odborne kvalifikovaného na sledovanie odpovede na liečbu.


Eligard 22,5 mg sa podáva ako jednorazová podkožná injekcia každé tri mesiace. Injektovaný roztok vytvára pevný liekový depot a zabezpečuje kontinuálne uvoľňovanie leuprorelíniumacetátu počas trojmesačného obdobia.


Zvyčajne platí, že terapia pokročilého karcinómu prostaty Eligardom 22,5 mg je dlhodobá a liečba sa nemá ukončiť, ak dôjde k remisii alebo zlepšeniu.


ELIGARD 22,5 mg je možné použiť, ako neoadjuvantnú alebo adjuvantnú liečbu v kombinácii s rádioterapiou u vysoko rizikového lokalizovaného a lokálne pokročilého karcinómu prostaty.


Odozva na liečbu Eligardom 22,5 mg sa má sledovať prostredníctvom klinických parametrov a meraním hladiny špecifického prostatického antigénu (PSA) v sére. Klinické skúšania ukázali, že u väčšiny pacientov bez orchiektómie hladiny testosterónu vzrástli počas prvých 3 dní liečby a v priebehu ďalších 3 – 4 týždňov liečby klesli pod úroveň hladín kastrátov. Po dosiahnutí úrovne kastrátov sa tieto hodnoty udržali počas celej dĺžky trvania liečby (< 1,0 % výkyvy hladiny testosterónu). Ak nie je reakcia pacienta úplne optimálna, má sa overiť, či sa dosiahli hladiny sérového testosterónu alebo pretrvávajú na úrovni kastrátov. Keďže následkom nesprávnej prípravy, rekonštitúcie alebo podania môže byť nedostačujúca účinnosť, v prípade podozrenia na chybu alebo v prípade zistenia chyby pri podaní je potrebné sledovať hladiny testosterónu (pozri časť 4.4).


Pediatrická populácia


Bezpečnosť a účinnosť u detí vo veku 0 až 18 rokov neboli doteraz stanovené(pozri tiež časť 4.3).


Špecifické skupiny pacientov


Neboli vykonané žiadne klinické skúšania u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene.


Spôsob podávania


Eligard 45 mg majú pripravovať, rekonštituovať a podávať len zdravotnícki pracovníci, ktorí sú oboznámení s postupom. Pozri časť 6.6: Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom. Liek nesmie byť podaný, ak nie je pripravený správne.


Obsah dvoch naplnených sterilných injekčných striekačiek musí byť zmiešaný bezprostredne pred podaním Eligardu 22,5 mg formou podkožnej injekcie.


Ako vyplýva z údajov zo štúdií na zvieratách, je nutné, aby sa injekcia nepodávala intraarteriálne alebo intravenózne.


Tak ako aj pri iných liekoch podávaných podkožnou injekciou, miesta vpichu sa majú pravidelne meniť.


 1. Kontraindikácie


Eligard 22,5 mg je kontraindikovaný u žien a pediatrickej populácie.


Precitlivenosť na leuprorelíniumacetát, na iné agonisty GnRH alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


U pacientov, ktorí v minulosti podstúpili orchiektómiu (tak ako iné agonisty GnRH, ani Eligard 22,5 mg nespôsobuje ďalší pokles sérového testosterónu v prípade chirurgickej kastrácie).


Ako monoterapia u pacientov s karcinómom prostaty s tlakom na miechu alebo preukázanými metastázami v chrbtici (pozri tiež časť 4.4).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


V dôsledku nesprávnej rekonštitúcie lieku môže dôjsť k nedostatočnému klinickému účinku. Pozri časť 4.2 a časť 6.6 pre návod na prípravu a podanie lieku, a pre sledovanie hladiny testosterónu v prípade podozrenia na chybu alebo zistenia chyby pri zaobchádzaní s liekom.


Androgénová deprivačná liečba môže predlžovať QT interval.

Pred začiatkom liečby Eligardom 22,5 mg má lekár zvážiť pomer prínosu a rizika, vrátane rizika Torsade de pointes, u pacientov s rizikovými faktory na predĺženie QT intervalu v anamnéze a u pacientov súbežne užívajúcich lieky, ktoré môžu predlžovať QT interval (pozri časť 4.5).


Leuprorelíniumacetát, rovnako ako iné agonisty GnRH, spôsobuje počas prvého týždňa liečby dočasné zvýšenie sérových koncentrácií testosterónu, dihydrotestosterónu a kyseliny fosfátovej. Pacienti môžu pociťovať zhoršenie existujúcich symptómov alebo objavenie sa nových symptómov, vrátane bolesti v kostiach, neuropatie, hematúrie či obštrukcie močovodu alebo vývodu močového mechúra (pozri časť 4.8). Tieto symptómy zvyčajne ustúpia počas pokračovania v liečbe.


Má sa zvážiť dodatočné podávanie príslušného antiandrogénu tri dni pred začiatkom liečby leuprorelínom a počas prvých dvoch až troch týždňov liečby. Bolo hlásené, že takýto postup predchádza následkom úvodného zvýšenia hladiny sérového testosterónu.


Terapia Eligardom 22,5 mg po chirurgickej kastrácii nevedie u mužských pacientov k ďalšiemu zníženiu hladín sérového testosterónu.


Pri liečbe agonistami GnRH boli pozorované prípady obštrukcie močovodu a tlaku na miechu, ktoré sa môžu podieľať na paralýze s fatálnymi komplikáciami alebo bez nich. Ak sa objavia komplikácie, ako tlak na miechu alebo poruchy obličiek, má sa začať s ich štandardnou liečbou.


Pacienti s metastázami v mieche a/alebo v mozgu rovnako ako pacienti s obštrukciou močových ciest majú byť dôkladne sledovaní počas prvých týždňov liečby.


Časť pacientov má tumory necitlivé na hormonálnu liečbu. Napriek adekvátnej supresii testosterónu je pre tieto prípady príznačná absencia klinického zlepšenia, a preto ďalšia liečba liekom Eligard nie je prínosom.


Lekárska literatúra uvádza zníženú hustotu kostí u mužov s orchiektómiou alebo u mužov liečených agonistami GnRH (pozri časť 4.8).

Antiandrogénová terapia významne zvyšuje riziko fraktúr z dôvodu osteoporózy. Pre tento jav sú dostupné len obmedzené údaje. Fraktúry z dôvodu osteoporózy boli pozorované u 5 % pacientov po 22 mesiacoch farmakologickej androgénovej deprivačnej liečby a u 4 % pacientov po 5 až 10 rokoch liečby. Riziko fraktúr z dôvodu osteoporózy je zvyčajne vyššie ako riziko patologických fraktúr. Okrem dlhotrvajúcej testosterónovej nedostatočnosti vplývajú na rozvoj osteoporózy aj vyšší vek, fajčenie, užívanie alkoholických nápojov, obezita a nedostatočná fyzická aktivita.


Počas sledovania lieku po jeho uvedení na trh, bola v zriedkavých prípadoch hlásená apoplexia hypofýzy (klinický syndróm súvisiaci s infarktom hypofýzy) vyskytujúca sa prevažne v priebehu 2 týždňov a v niektorých prípadoch počas prvých hodín po prvom podaní agonistov GnRH. V týchto prípadoch sa apoplexia hypofýzy prejavila ako prudké bolesti hlavy, vracanie, poruchy videnia, oftalmoplégia, zmenami psychického stavu a v niektorých prípadoch kardiovaskulárny kolaps. Vyžaduje sa neodkladná lekárska starostlivosť.


Hyperglykémia a diabetes: Hyperglykémia a zvýšené riziko vzniku diabetu boli hlásené u mužov, ktorí dostávali agonisty GnRH. Hyperglykémia môže byť prejavom rozvoja diabetes mellitus alebo zhoršenia kontroly glykémie u pacientov s diabetom. U pacientov liečených agonistami GnRH sa majú pravidelne sledovať hladiny glukózy a / alebo glykovaného hemoglobínu (HbA1c) v krvi a postupovať v súlade so súčasnými odporúčaniami pre liečbu hyperglykémie alebo diabetu.


Kardiovaskulárne ochorenia: U mužov bolo v súvislosti s používaním agonistov GnRH hlásené zvýšené riziko vzniku infarktu myokardu, náhlej srdcovej smrti a mŕtvice. Na základe hlásení sa riziko pravdepodobnosti výskytu zdá byť nízke, má sa preto hodnotiť opatrne a vziať do úvahy kardiovaskulárne rizikové faktory pri rozhodovaní o liečbe pacientov s karcinómom prostaty.

U pacientov užívajúcich agonisty GnRH sa majú sledovať príznaky a prejavy naznačujúce rozvoj kardiovaskulárnych ochorení a pacienti majú byť manažovaní v súlade so súčasnými klinickými odporúčaniami.


4.5 Liekové a iné interakcie


S Eligardom 22,5 mg sa neuskutočnili žiadne farmakokinetické interakčné skúšania.Neexistujú žiadne hlásenia o interakcii leuprorelíniumacetátu s inými liekmi.


Pre súvislosť androgénovej deprivačnej liečby s predĺžením QT intervalu sa má dôkladne zvážiť súbežné používanie Eligardu 22,5 mg s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval alebo liekmi, ktoré môžu vyvolať Torsade de pointes, ako antiarytmiká triedy I A (napr. chinidín, disopyramid), triedy III (napr. amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid), metadón, moxifloxacín, antipsychotiká a ďalšie (pozri časť 4.4.).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Neaplikovateľné, keďže Eligard 22,5 mg je kontraindikovaný u žien.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne klinické skúšania o účinkoch Eligardu 22,5 mg na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť narušená pre únavu, závraty a poruchy videnia, čo sú možné vedľajšie účinky liečby alebo následky základného ochorenia.


4.8 Nežiaduce účinky


Vedľajšie účinky pozorované počas liečby Eligardom 22,5 mg sú väčšinou spôsobené špecifickým farmakologickým pôsobením liečiva leuprorelíniumacetát, ktoré spôsobuje najmä zvýšenie a zníženie hladín určitých hormónov. Veľmi často hlásenými vedľajšími účinkami sú návaly tepla, nauzea, malátnosť, únava a dočasné lokálne podráždenie v mieste vpichu. Slabé návaly tepla sa vyskytujú približne u 58 % pacientov.


Prehľad nežiaducich účinkov zoradených do tabuľky

Počas klinických skúšaní s Eligardom boli u pacientov s pokročilým karcinómom prostaty pozorované nasledujúce nežiaduce účinky. Nežiaduce účinky sú klasifikované podľa frekvencie výskytu ako veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000) a veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Tabuľka č. 1: Nežiaduce účinky v klinických skúšaniach s Eligardom

Infekcie a nákazy

časté

zápal sliznice nosohltana

menej časté

infekcia močovej sústavy, lokálne infekcie kože

Poruchy metabolizmu a výživy

menej časté

zhoršenie diabetes mellitus

Psychické poruchy

menej časté

abnormálne sny, depresia, zníženie pohlavnej túžby

Poruchy nervového systému


menej časté

závrat, bolesť hlavy, hypoestézia, insomnia, poruchy vnímania chuti, poruchy čuchu,

zriedkavé

abnormálne mimovoľné pohyby

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


neznáme**

predĺženie QT intervalu (pozri časti 4.4 a 4.5)

Poruchy ciev

veľmi časté

návaly tepla

menej časté

hypertenzia, hypotenzia

zriedkavé

synkopa, kolaps

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


menej časté

rinorea, dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu

časté

nauzea, hnačky

menej časté

zápcha, sucho v ústach, dyspepsia, vracanie

zriedkavé

flatulencia, eruktácia

Poruchy kože a podkožného tkaniva

veľmi časté

ekchymóza, erytém

časté

pruritus, nočné potenie

menej časté

lepkavosť, zvýšené potenie

zriedkavé

alopécia, kožné vyrážky

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

časté

artralgia, bolesť končatín, myalgia

menej časté

bolesť chrbta, svalové kŕče

Poruchy obličiek a močových ciest

časté

znížená frekvencia močenia, ťažkosti s močením, dyzúria,

noktúria, oligúria

menej časté

spazmus močového mechúra, hematúria, zvýšená frekvencia močenia, retencia moču

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

časté

citlivosť prsníkov, atrofia semenníkov, bolesť v semenníkoch, neplodnosť, hypertrofia prsníkov

menej časté

gynekomastia, impotencia, porucha semenníkov

zriedkavé

bolesť v prsníkoch

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

veľmi časté

únava, pálenie v mieste vpichu, parestézia v mieste vpichu

časté

malátnosť, bolesť v mieste vpichu, hematóm v mieste vpichu, štípanie v mieste vpichu, zimnica, slabosť

menej časté

svrbenie v mieste vpichu, letargia, bolesť, pyrexia

zriedkavé

ulcerácia v mieste vpichu

veľmi zriedkavé

nekróza v mieste vpichu

Poruchy krvi a lymfatického systému

časté

hematologické zmeny

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

časté

zvýšená kreatinín-fosfokináza v krvi, predĺžený čas

koagulácie

menej časté

zvýšená alanín-aminotransferáza, zvýšené triacylglyceridy v krvi, predĺžený protrombínový čas, zvýšená hmotnosť


Ďalšie nežiaduce účinky zvyčajne hlásené v spojitosti s podávaním liečiva leuprorelíniumacetát zahŕňajú periférny edém, embóliu pľúc, palpitácie, bolesť svalov, svalovú slabosť, zmenu v citlivosti kože, triašku, periférne vertigo, kožný výsev (raš), amnéziu a poruchy videnia. Zriedkavo bol po podaní krátkodobo alebo dlhodobo účinných agonistov GnRH pozorovaný infarkt v mieste apoplexie hypofýzy. Zriedkavo sa pozorovala trombocytopénia a leukopénia. Pozorovali sa zmeny v glukózovej tolerancii.


Lokálne nežiaduce účinky hlásené po podaní injekcie Eligardu sú typické reakcie, často sa vyskytujúce pri rovnakých typoch podkožne injektovaných liekov.


Zvyčajne sú tieto lokálne nežiaduce účinky po podaní podkožnej injekcie mierne a majú krátke trvanie.


Zmeny v hustote kostí

Znížená hustota kostí bola v odbornej literatúre hlásená u mužov po orchiektómii alebo u mužov, ktorí boli liečení agonistami GnRH. Je možné predpokladať, že dlhodobá liečba leuprorelínom môže vykazovať nárast príznakov osteoporózy. Podrobnejšie informácie týkajúce sa zvýšeného rizika fraktúr z dôvodu osteoporózy (pozri časť 4.4).


Exacerbácia prejavov a príznakov ochorenia

Liečba leuprorelínom môže počas prvých týždňov liečby spôsobiť exacerbáciu prejavov a príznakov ochorenia. Ak dôjde k zhoršeniu stavu, napríklad metastáz v chrbtici a/alebo obštrukcii močovej sústavy či hematúrii, môžu nastať neurologické komplikácie, akými sú slabosť a/alebo parestézia dolných končatín alebo zhoršenie symptómov močovej sústavy.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Možnosť zneužitia a úmyselné predávkovanie sú v prípade Eligardu 22,5 mg málo pravdepodobné. Z klinickej praxe neboli hlásené prípady predávkovania leuprorelínom alebo jeho zneužitia, ak však dôjde k nadmernej expozícii, odporúča sa pozorovanie pacienta a podporná symptomatická liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Analógy hormónu uvoľňujúceho gonadotropín

ATC kód: L02A E02


Leuprorelíniumacetát je syntetický, nonapeptidový analóg prirodzene sa vyskytujúceho gonadotropín-uvoľňujúceho hormónu (GnRH), ktorý pri kontinuálnom podávaní inhibuje sekréciu gonadotropínov a potláča testikulárnu steroidogenézu u mužov. Po prerušení terapie liekom je tento účinok reverzibilný. Hoci má agonista väčší účinok ako prirodzený hormón, čas obnovenia hladín testosterónu môže byť u pacientov rôzny.


Podávanie leuprorelíniumacetátu vyvoláva počiatočné zvýšenie cirkulujúcich hladín luteinizačného hormónu (LH) a folikulostimulačného hormónu (FSH), čo vedie k prechodnému zvýšeniu hladín gonádových steroidov, testosterónu a dihydrotestosterónu u mužov. Kontinuálne podávanie leuprorelíniumacetátu vedie k zníženiu hladín LH a FSH. U mužov sa hladina testosterónu zníži pod hranicu kastrátov ( 50 ng/dl). K tomuto poklesu dôjde v priebehu 3 až 5 týždňov po začatí liečby. Priemerné hladiny testosterónu sú po 6 mesiacoch 10,1 (± 0,7) ng/dl, čo je porovnateľné s hladinami po bilaterálnej orchiektómii. Všetci pacienti, ktorí v pivotnom klinickom skúšaní dostali plnú dávku 22,5 mg leuprorelínu, dosiahli hladiny kastrátov do 5 týždňov, pričom 99 % pacientov dosiahlo tieto hladiny do 28. dňa. U prevažnej väčšiny pacientov boli pozorované hodnoty hladiny testosterónu pod 20 ng/dl, aj keď celkový prínos týchto nízkych hladín ešte nebol stanovený. Hodnoty PSA poklesli v priebehu 6 mesiacov o 98 %.


Dlhodobé skúšania preukázali, že pokračovanie v liečbe udržuje testosterón pod úrovňou kastrátov až 7 rokov, resp. pravdepodobne neobmedzene.


Počas programu klinických skúšaní nebola priamo meraná veľkosť tumorov, ale zistila sa nepriama prospešná odozva na liečbu, čo dokazuje 98 % pokles priemerného PSA pri užívaní Eligardu 22,5 mg.


Vo fáze III randomizovaného klinického skúšania zahŕňajúceho 970 pacientov s lokálne pokročilým karcinómom prostaty (najmä pacientov T2c - T4 a niekoľko pacientov T1c až T2b s patologickým ochorením regionálnych uzlín), z ktorých 483 bolo zaradených do skupiny s krátkodobou androgénnou deprivačnou terapiou (6 mesiacov) v kombinácii s rádioterapiou a 487 do dlhodobej liečby (3 roky), analýza non-inferiority porovnávala krátkodobú konkomitantnú a adjuvantnú hormonálnú liečbu GnRH agonistom (triptorelín alebo goserelín) voči dlhodobej liečbe . Celková 5 ročná mortalita bola 19,0 % v krátkodobej skupine a 15,2 % v dlhodobej skupine. Pozorovaný pomer rizík 1,42 s horným jednostranným 95,71 % intervalom spoľahlivosti 1,79 alebo obojstranným 95,71 % intervalom spoľahlivosti 1,09; 1,85 (p = 0,65 pre non-inferioritu), ukazujú, že kombinácia rádioterapie so šesť mesačnou androgénnou depriváciou poskytuje kratšie prežívanie v porovnaní s rádioterapiou spolu s 3 roky trvajúcou androgénnou depriváciou. Celkové prežívanie po 5 rokoch dlhodobej liečby je 84,8 % a prežívanie po krátkodobej liečbe je 81,0 %. Celková kvalita života pri použití dotazníka QLQ-C30 sa významne nelíšila medzi týmito dvoma skupinami (P = 0,37). Výsledky sú dominantné pre skupinu pacientov s lokálne pokročilými nádormi.


Dôkazy pre indikáciu u vysoko rizikového lokalizovaného karcinómu prostaty sú založené na publikovaných štúdiách rádioterapie kombinovanej s gonadotropín uvoľňujúcim hormónom (GnRH), vrátane leuprorelíniumacetátu. Boli analyzované klinické dáta z 5 publikovaných skúšaní (EORTC 22863, RTOG 85-31, RTOG 92-02, RTOG 8610 a D'Amico a kolektív, JAMA, 2004), ktoré všetky preukazujú prínos kombinácie analógov GnRH a rádioterapie. Pre indikácie lokálne pokročilého karcinómu prostaty a vysoko rizikového lokalizovaného karcinómu prostaty nebolo možné v publikovaných štúdiách jasne rozlíšiť príslušné skúšané skupiny.


Klinické údaje ukázali, že rádioterapia a následná 3-ročná androgénna deprivácia je vhodnejšia ako rádioterapia s následnou 6-mesačnou androgénnou depriváciou.

Podľa štandardných liečebných postupov, je pre pacientov T3 - T4 liečených rádioterapiou odporúčaná dĺžka liečby formou androgénnej deprivácie 2 - 3 roky.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia: U pacientov s pokročilým karcinómom prostaty stúpajú priemerné sérové koncentrácie leuprorelínu po úvodnej injekcii na 127 ng/ml do 4,6 hod. (Cmax) po podaní injekcie. Sérové hladiny zostávali relatívne konštantné (0,2 – 2 ng/ml) po počiatočnom zvýšení, ktoré nasleduje po každej injekcii (plató fáza od 3 – 84 dní po každej dávke). Nie sú žiadne dôkazy o akumulácii po opakovanom podávaní.


Distribúcia: Priemerný rovnovážny objem distribúcie leuprorelínu po intravenóznom bolusovom podaní bol u zdravých mužských dobrovoľníkov 27 litrov. Väzba in vitro na proteíny ľudskej plazmy sa pohybovala od 43 % do 49 %.


Eliminácia: U zdravých mužských dobrovoľníkov bolus 1 mg leuprorelíniumacetátu podaný intravenózne ukázal, že priemerný systémový klírens je 8,34 l/h s konečným polčasom eliminácie približne 3 hodiny na základe dvojkompartmentového modelu.


Neboli vykonané žiadne skúšania zamerané na exkréciu Eligardu.


Neboli vykonané skúšania zamerané na metabolizmus Eligardu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické skúšania s leuprorelíniumacetátom odhalili u oboch pohlaví účinky na reprodukčný systém, ktoré sa očakávali na základe známych farmakologických vlastností. Ukázalo sa, že tieto účinky sú reverzibilné po ukončení liečby a náležitom období regenerácie. Leuprorelíniumacetát nevykázal teratogenitu. Embryotoxicita/letalita bola pozorovaná u králikov v súlade s farmakologickými účinkami leuprorelíniumacetátu na reprodukčný systém.


Štúdie karcinogenity sa vykonali u potkanov a myší počas 24 mesiacov. U potkanov bol po podkožnom podaní dávok od 0,6 do 4 mg/kg/deň pozorovaný vyšší výskyt apoplexie hypofýzy v závislosti od dávky. Takýto účinok nebol pozorovaný u myší.


Leuprorelíniumacetát a príbuzný jednomesačný liek Eligard 7,5 mg nevykázali mutagénny potenciál v sérii skúšaní in vitro a in vivo.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Rozpúšťadlo (injekčná striekačka A): Polyglaktín (75:25)

N-metylpyrolidón


Prášok (injekčná striekačka B): Žiadne


6.2 Inkompatibility


Leuprorelín prítomný v injekčnej striekačke B sa smie zmiešať len s rozpúšťadlom v injekčnej striekačke A, nesmie sa zmiešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky

Keď už liek vyberiete z chladničky, môže byť skladovaný v pôvodnom balení pri izbovej teplote (do 25°C) počas štyroch týždňov.


Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok sa má zmiešať a podať pacientovi ihneď po prvom otvorení vaničky.


Po rekonštitúcii: ihneď použite, keďže viskozita roztoku sa časom zvyšuje.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke (2ºC - 8ºC); v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou. Liek musí mať pred podaním izbovú teplotu. Vyberte ho z chladničky približne 30 minút pred jeho použitím. Keď už liek vyberiete z chladničky, môže byť skladovaný v pôvodnom balení pri izbovej teplote (do 25°C) počas štyroch týždňov.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Dve naplnené injekčné striekačky z cyklického olefínového kopolyméru / polypropylénu, jedna obsahujúca prášok (injekčná striekačka B) a jedna obsahujúca roztok (injekčná striekačka A). Obe injekčné striekačky tvoria spolu zmiešavací systém.


Injekčná striekačka A má hrot piestu z termoplastovej gumy a je uzavretá polyetylénovým alebo polypropylénovým Luer-Lok viečkom. Hrot viečka injekčnej striekačky a dva hroty piestov injekčnej striekačky B sú z chlorobutylovej gumy.


Dostupné sú nasledujúce veľkosti balenia:

 • Balenie vo vaničke obsahuje dve zatavené vaničky v papierovom obale. Jedna vanička obsahuje jednu naplnenú polypropylénovú injekčnú striekačku A, dlhý piest a vrecko s vysušovadlom. Druhá vanička obsahuje naplnenú injekčnú striekačku B z cyklického olefínového kopolyméru, sterilnú ihlu s priemerom 20G a vrecko so silikónovým vysušovadlom.

 • Balenie obsahujúce súpravu s 2 x 2 naplnenými injekčnými striekačkami z polypropylénu / cyklického olefínového kopolyméru (1x injekčná striekačka A; 1x injekčná striekačka B).


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Vyberte liek z chladničky približne 30 minút pred jeho použitím a nechajte ho tak zohriať na izbovú teplotu.

Prosím, najskôr pripravte pacienta na podanie injekcie, potom pripravte liek podľa nasledujúcich pokynov. Ak sa pri príprave lieku nepoužije správny postup, liek sa nemá podať, pretože v dôsledku nesprávnej rekonštitúcie lieku môže dôjsť k nedostatočnému klinickému účinku.


Krok 1: Otvorte obidve vaničky (odtrhnite fóliu v rohu, kde je možné rozoznať malú bublinu) a vysypte obsah na čistú podložku (2 vaničky obsahujúce injekčnú striekačku A (obr. 1.1) a injekčnú striekačku B (obr. 1.2)). Vrecká s vysušovadlom vyhoďte.Krok 2: Z injekčnej striekačky Bvytiahnite krátky modrý piest spolu so sivou gumenou zátkou; piestmusí zostať neodskrutkovaný na zátkea vyhoďte ho (obr. 2.). Nezačnite s miešaním, pokiaľ sú v striekačke dve sivé zátky.Krok 3: Na sivú gumenú zátku, ktorá zostala v injekčnej striekačke B, jemne naskrutkujte dlhý biely piest (obr. 3).Krok 4: Z injekčnej striekačky B odstráňte sivú gumenú zátku a striekačku položte (obr. 4).Krok 5:Striekačku A podržte vertikálne, aby jej obsah nemohol vytiecť, a odskrutkujte z nej priesvitné viečko (obr. 5).Krok 6:Konce injekčných striekačiek spojte tak, že ich k sebe jemne pritlačíte a priskrutkujete napevno (obr. 6a a 6b). Nepriťahujte príliš silno.Krok 7: Otočte spojené striekačky, tak aby bola striekačka B naspodku a držte ich vertikálne, Tekutý obsah striekačky A vstreknite do striekačky B, ktorá obsahuje prášok (leuprorelíniumacetát) (obr. 7).Krok 8: Striekačky dajte do horizontálnej polohy. Liek dôkladne premiešavajte opatrným striedavým tlačením na piesty injekčných striekačiek (celkovo asi 60-krát, čo trvá asi 60 sekúnd), aby vznikol homogénny, viskózny roztok (obr. 8). Spojenými striekačkami netočte (mohlo by dôjsť k čiastočnému odskrutkovaniu a vytečeniu obsahu).


Dôkladným premiešaním vznikne viskózny roztok, ktorý môže byť vo farebnej škále od bezfarebnej, po bielu až svetložltú (prípadne s bielym až svetložltým tieňovaním).


Upozornenie: Po zmiešaní okamžite pokračujte v ďalšej fáze prípravy, pretože liek sa stáva časom viskóznejší. Liek po zmiešaní neuchovávajte v chladničke.


Poznámka: Liek sa musí premiešať uvedeným spôsobom. Správne premiešanie NEDOSIAHNETE pretrepávaním.Krok 9: Injekčné striekačky dajte opäť do vertikálnej polohy, tak aby bola striekačka B naspodku. Injekčné striekačky musia zostať bezpečne spojené. Presuňte všetok premiešaný liek do injekčnej striekačky B (krátka, široká striekačka) zatlačením na piest striekačky A a jemným vyťahovaním piesta striekačky B (obr. 9).
Krok 10:Odskrutkujte striekačku A za stáleho tlaku na piest striekačky A (obr. 10). Zabezpečte, aby žiaden obsah nevytiekol, inak by ihla po nasadení dobre netesnila.


Poznámka: V tekutine môže zostať jedna veľká bublina alebo niekoľko malých vzduchových bublín, čo je prijateľné.

Prosím, neodstraňujte vzduchové bubliny v tejto fáze prípravy, lebo môže dôjsť k strate obsahu.Krok 11: Striekačku B podržte kolmo nahor. Otvorte balenie ihly s ochranným krytom, tak že roztrhnete vonkajší papierový obal a ihlu vyberte a nasaďte ju na koniec striekačky B. Jemne zatlačte a pootočte v smere hodinových ručičiek, pokým nebude pevne držať (obr. 11). Nepriťahujte príliš silno.Krok 12: Pred podaním injekcie odstráňte ochranné viečko ihly (obr. 12).

Upozornenie: Neaktivujte ochranný (bezpečnostný) mechanizmus ihly pred podaním injekcie.Krok 13: Pred podaním injekcie, odstráňte niektoré veľké vzduchové bubliny zo striekačky B. Liek podajte subkutánne. Prosím, ubezpečte sa, že ste podali celý obsah striekačky B.


Krok 14: Po podaní injekcie použite niektorý z nižšie uvedených spôsobov na aktiváciu ochranného krytu ihly.


 1. Uzavretie o rovný povrch


Pritlačte ohyb ochranného (bezpečnostného) krytu o rovný povrch (obr. 14.1a a b) aby ste zakryli ihlu a zafixovali ochranný kryt.

Správne zafixovaná poloha sa dá overiť počuteľným kliknutím a dotykom, keď bude hrot ihly úplne zakrytý ochranným (bezpečnostným) krytom (obr. 14.1b). 1. Uzavretie palcom


Pritlačte palec na ohybochranného krytu a posuňte smerom k hrotu ihly (obr. 14.2a a b), aby ste zakryli ihlu a zafixovali ochranný kryt.

Správne zafixovaná poloha sa dá overiť počuteľným kliknutím a dotykom, keď bude hrot ihly úplne zakrytý ochranným (bezpečnostným) krytom (14.2b).Krok 15:Po uzavretí bezpečnostného krytu ihlu a striekačku ihneď vyhoďte do príslušného kontajnera na ostré predmety.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Astellas Pharma s.r.o.

Sokolovská 100/94

186 00 Praha

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Reg.č.: 56/0010/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 4.2.2005

Dátum posledného predĺženia registrácie: 09.08.201110. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2015

14ELIGARD 22,5 mg