+ ipil.sk

Elontril 300 mgPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2011/03979, 2011/03980

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2011/00485, 2011/00487

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/02081

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/01159

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2011/07656

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2011/07657

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2012/08182


Písomná informácia pre používateľa


Elontril 150 mg

Elontril 300 mg

tablety s riadeným uvoľňovaním

bupropióniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Elontril a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Elontril

 3. Ako užívať Elontril

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Elontril

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Elontrila na čo sa používa


Elontril je liek, ktorý vám váš lekár predpísal na liečbu depresie. Predpokladá sa, že v mozgu sa vzájomne ovplyvňuje s chemickými látkami nazývanými noradrenalín a dopamín, ktoré súvisia s depresiou.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Elontril

Neužívajte Elontril


 • ak ste alergický na bupropión alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak užívate akékoľvek ďalšie lieky, ktoré obsahujú bupropión.

 • ak vám diagnostikovali epilepsiu, alebo ak ste mali v minulosti záchvaty (kŕče).

 • ak máte poruchu príjmu potravy, alebo ak ste ju mali v minulosti (napríklad bulímiu alebo mentálnu anorexiu).

 • ak máte nádor mozgu.

 • ak ste osoba, ktorá zvyčajne pije veľké množstvo alkoholu a práve ste prestali alebo sa chystáte prestať piť alkohol.

 • ak máte závažné ťažkosti s pečeňou.

 • ak ste nedávno prestali užívať sedatíva, alebo ak sa ich chystáte prestať užívať počas užívania Elontrilu.

 • ak užívate alebo ak ste užívali ďalšie lieky na depresiu nazývané inhibítory monoaminooxidázy (MAOI) v priebehu posledných 14 dní.


Ak sa vás týka niektoré z vyššie uvedeného,okamžite sa o tom porozprávajte so svojím lekárompredtým, ako užijete Elontril.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Elontrilu


Použitie u detí mladších ako 18 rokov


Elontril sa neodporúča na liečbu detí mladších ako 18 rokov.

Ak sú deti mladšie ako 18 rokov liečené antidepresívami, sú vystavené zvýšenému riziku vzniku samovražedných myšlienok a samovražedného správania.


Predtým ako užijete Elontril, vášho lekára musíte informovať:


 • Ak pravidelne pijete veľa alkoholu.

 • Ak máte diabetes (cukrovku), kvôli ktorej používate inzulín alebo tablety.

 • Ak ste mali závažné poranenie hlavy, alebo ste utrpeli úraz hlavy v minulosti.

Dokázalo sa, že Elontril spôsobuje kŕče (záchvaty) približne u 1 z 1000 ľudí. Tento vedľajší účinok sa pravdepodobnejšie vyskytne u ľudí z vyššie uvedených skupín. Ak budete mať počas liečby kŕče (záchvaty), musíte prestať užívať Elontril. Neužite už žiadnu ďalšiu tabletu Elontrilu a navštívte svojho lekára.

 • Ak máte bipolárnu poruchu (extrémne zmeny nálad), Elontril môže vyvolať epizódu tohto ochorenia.

 • Ak máte ťažkosti s pečeňou alebo obličkami, môže byť pravdepodobnejšie, že sa u vás prejavia vedľajšie účinky.

Ak sa vás týka niektoré z vyššie uvedeného, znovu sa porozprávajte so svojím lekárom predtým, ako užijete Elontril. Možno bude chcieť venovať zvýšenú pozornosť starostlivosti o vás alebo vám odporučí iný liek.

Samovražedné myšlienky a zhoršovanie depresie


Ak máte depresiu môžete niekedy mať sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky. Tieto myšlienky môžu byť častejšie na začiatku užívania antidepresív, dovtedy, kým tieto lieky začnú účinkovať, čo je obvykle okolo dvoch týždňov, ale niekedy aj dlhšie.

S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy, ak:

 • ste už mali v minulosti samovražedné alebo sebapoškodzujúce myšlienky

 • ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní ukazujú na zvýšené riziko samovražedného správania u dospelých mladších ako 25 rokov s psychiatrickými poruchami, ktorí boli liečení antidepresívami.

Ak máte kedykoľvek samovražedné a sebapoškodzujúce myšlienky, kontaktujte svojho lekára alebo priamo nemocnicu.


Môže byť vhodné informovať rodinu alebo blízkych priateľov o tom, že máte depresiu a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľa.

Môžete ich požiadať, aby vám povedali, keď si myslia, že sa zhoršila vaša depresia, alebo ich trápia zmeny vo vašom správaní.


Iné lieky a Elontril


Ak užívate alebo ak ste užívali ďalšie antidepresíva nazývané inhibítory monoaminooxidázy (MAOI) v priebehu posledných 14 dní, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako užijete Elontril (pozri tiež „Neužívajte Elontril“ v časti 2).


Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, rastlinné lieky alebo vitamíny, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Možno zmení vašu dávku Elontrilu alebo navrhne zmenu vo vašich iných liekoch.


Niektoré lieky sa nesmú užívať spolu s Elontrilom. Niektoré z nich môžu zvýšiť pravdepodobnosť vzniku kŕčov alebo záchvatov. Iné lieky môžu zvýšiť riziko vzniku ďalších vedľajších účinkov. Príklady niektorých takýchto liekov sú uvedené nižšie, ale nie je to úplný zoznam takýchto liekov.


Môže existovať vyššia pravdepodobnosť vzniku záchvatov ako zvyčajne:


 • Ak užívate ďalšie lieky na depresiu alebo na iné duševné ochorenie.

 • Ak užívate teofylín na astmu alebo pľúcne ochorenie.

 • Ak užívate tramadol, čo je silné liečivo proti bolesti.

 • Ak ste užívali sedatíva, alebo ak sa ich chystáte prestať užívať počas užívania Elontrilu (pozri tiež Neužívajte Elontril v časti 2).

 • Ak užívate lieky proti malárii (ako je meflochín alebo chlorochín).

 • Ak užívate stimulanciá alebo iné lieky na ovplyvnenie vašej telesnej hmotnosti alebo chuti do jedla.

 • Ak užívate steroidy (vo forme tabliet alebo injekcie).

 • Ak užívate antibiotiká nazývané chinolóny.

 • Ak užívate niektoré druhy antihistaminík, ktoré môžu spôsobiť ospalosť.

 • Ak užívate lieky na diabetes (cukrovku).

Ak sa vás týka niektoré z vyššie uvedeného,okamžite sa o tom porozprávajte so svojím lekáromskôr, ako užijete Elontril. Váš lekár u vás porovná prínosy a riziká užívania Elontrilu.


Môže existovať vyššia pravdepodobnosť vzniku ďalších vedľajších účinkov ako zvyčajne:


 • Ak užívate iné lieky na depresiu (ako sú amitriptylín, fluoxetín, paroxetín, dosulepín, dezipramín alebo imipramín) alebo na iné duševné ochorenie (ako sú klozapín, risperidón, tioridazín alebo olanzapín).

 • Ak užívate lieky na Parkinsonovu chorobu (levodopu, amantadín alebo orfenadrín).

 • Ak užívate lieky, ktoré majú vplyv na schopnosť vášho tela rozkladať Elontril (karbamazepín, fenytoín, valproát).

 • Ak užívate nejaké lieky na liečbu rakoviny (ako je cyklofosfamid alebo ifosfamid).

 • Ak užívate tiklopidín alebo klopidogrel, ktoré sa používajú hlavne na prevenciu mŕtvice.

 • Ak užívate nejaké betablokátory (ako je metoprolol).

 • Ak užívate nejaké lieky na nepravidelný srdcový rytmus (propafenón alebo flekainid).

 • Ak používate nikotínové náplasti ako pomôcku pri odvykaní od fajčenia.

Ak sa vás týka niektoré z vyššie uvedeného, okamžite sa o tom porozprávajte so svojím lekárom predtým, ako užijete Elontril.

Elontril môže byť menej účinný


 • Ak užívate ritonavir alebo efavirenz, lieky na liečbu infekcie HIV

Ak sa vás to týka, povedzte to svojmu lekárovi. Váš lekár bude kontrolovať ako vám zaberá Elontril. Môže byť potrebné zvýšiť vašu dávku alebo zmeniť liečbu vašej depresie. Nezvyšujte vašu dávku Elontrilu bez odporúčania vášho lekára, môže to zvýšiť riziko vzniku vedľajších účinkov, vrátane záchvatov.


Elontril môže znižovať účinok niektorých liekov


 • Ak užívate tamoxifen na liečbu rakoviny prsníka.

Ak sa vás to týka, povedzte to svojmu lekárovi. Môže byť potrebné zmeniť liečbu vašej depresie.


Elontril s alkoholom

Alkohol môže ovplyvniť spôsob, akým Elontril účinkuje, a ak sa užívajú spolu, môže zriedkavo ovplyvniť vaše nervy alebo váš duševný stav. Niektorí ľudia sú počas užívania Elontrilu citlivejší na účinky alkoholu. Váš lekár vám môže navrhnúť, aby ste počas užívania Elontrilu nepili alkohol (pivo, víno alebo liehoviny) alebo aby ste sa pokúsili piť alkohol vo veľmi malom množstve. Ak však v súčasnosti pijete veľa alkoholu, neprestaňte ho piť náhle: môže vás to vystaviť riziku vzniku kŕčov.


Porozprávajte sa so svojím lekárom o pití alkoholu predtým, ako začnete užívať Elontril.


Ovplyvnenie výsledkov vyšetrenia moču

Elontril môže ovplyvňovať výsledky vyšetrenia moču na zisťovanie prítomnosti drog. Ak potrebujete vyšetrenie moču, povedzte svojmu lekárovi alebo v nemocnici, že užívate Elontril.

Tehotenstvo a dojčenie

Neužívajte Elontril, ak ste tehotná, myslíte si, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, pokiaľ vám to váš lekár neodporučí. Predtým ako začnete užívať akýkoľvek liek počas tehotenstva, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Niektoré, ale nie všetky štúdie hlásili zvýšenie rizika vrodených chýb, hlavne srdcových chýb, u detí, ktorých matky užívali Elontril. Nie je známe, či ich zapríčinilo užívanie Elontrilu.


Zložky Elontrilu môžu prechádzať do materského mlieka. Pred užitím Elontrilu by ste mali požiadať vášho lekára alebo lekárnika o radu.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Ak Elontril spôsobí, že budete mať závrat alebo točenie hlavy, neveďte vozidlo ani neobsluhujte žiadne nástroje alebo stroje.


3. Ako užívať Elontril


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám poradil váš lekár alebo lekárnik. Tu sú uvedené zvyčajné dávky, ale lekár vám dá radu pre vás osobne. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Môže trvať istý čas, kým sa začnete cítiť lepšie. Úplný účinok lieku nastúpi po istom čase, niekedy po týždňoch alebo mesiacoch. Keď sa začnete cítiť lepšie, váš lekár vám môže poradiť, aby ste pokračovali v užívaní Elontrilu, aby zabránil návratu depresie.


Aká dávka sa užíva


Zvyčajná odporúčaná dávka pre dospelých je jedna 150 mg tableta každý deň.


Váš lekár môže zvýšiť vašu dávku na 300 mg každý deň, ak sa vaša depresia po niekoľkých týždňoch nezlepší.


Užívajte vašu dávku tabliet Elontrilu ráno. Neužívajte Elontril častejšie ako jedenkrát denne.


Tableta je pokrytá obalom, ktorý pomaly uvoľňuje liek vo vnútri vášho tela. Vo vašej stolici si môžete všimnúť niečo, čo vyzerá ako tableta. Je to prázdny obal, ktorý prechádzal vaším telom.


Prehltnite tablety vcelku. Nežujte ich, nedrvte ich ani ich nedeľte - ak tak urobíte, je tu nebezpečenstvo, že by ste sa mohli predávkovať, pretože liek sa bude uvoľňovať do vášho tela príliš rýchlo. Môže vám to skôr spôsobiť vedľajšie účinky, vrátane kŕčov (záchvatov).


Niektorí ľudia budú užívať jednu 150 mg tabletu každý deň počas celej doby liečby. Váš lekár vám túto dávku môže predpísať, ak máte ťažkosti s pečeňou alebo obličkami.


Ako dlho sa Elontril užíva


Len vy a váš lekár môžete rozhodnúť ako dlho máte užívať Elontril. Môže trvať týždne alebo mesiace liečby, kým spozorujete nejaké zlepšenie. S lekárom sa porozprávajte o vašich príznakoch pravidelne, aby bolo možné rozhodnúť, ako dlho ho máte užívať. Keď sa začnete cítiť lepšie, váš lekár vám môže poradiť, aby ste pokračovali v užívaní Elontrilu, aby zabránil návratu depresie.

Ak užijete viac Elontrilu, ako máte

Ak užijete príliš veľa tabliet, môžete tým zvýšiť riziko vzniku kŕčov alebo záchvatu. Nečakajte a okamžite sa opýtajte svojho lekára, čo máte robiť, alebo navštívte oddelenie pohotovosti v najbližšej nemocnici.

Ak zabudnete užiť Elontril

Ak vynecháte dávku, počkajte a užite vašu ďalšiu tabletu v obvyklom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Elontril

Neprestaňte užívať Elontril ani neznižujte vašu dávku bez toho, že by ste sa o tom najskôr porozprávali so svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Kŕče alebo záchvaty

Približne 1 z 1000 ľudí užívajúcich Elontril je vystavený riziku vzniku kŕčovitého záchvatu (záchvat alebo kŕč). Pravdepodobnosť, že k tomuto dôjde, je vyššia, ak užijete príliš veľa lieku, ak užívate niektoré lieky, alebo ak ste vystavený vyššiemu riziku vzniku kŕčov ako je obvyklé. Ak si kvôli tomuto robíte starosti, porozprávajte sa so svojím lekárom.

Ak budete mať kŕče (záchvat) povedzte o tom svojmu lekárovi, keď záchvat ustúpi. Neužite žiadne ďalšie tablety.

Alergické reakcie

Niektorí ľudia môžu dostať alergické reakcie na Elontril. Tieto zahŕňajú:

 • červenú kožu alebo vyrážku (podobnú žihľavke), pľuzgiere alebo svrbivé vyvýšeniny (pupence) na koži. Niektoré kožné vyrážky si môžu vyžadovať nemocničnú liečbu, hlavne ak máte aj boľavé ústa alebo boľavé oči.

 • nezvyčajné dýchanie sprevádzané piskotom alebo ťažkosti s dýchaním.

 • opuchnuté očné viečka, pery alebo jazyk.

 • bolesť svalov alebo kĺbov.

 • kolaps alebo strata vedomia.


Ak budete mať nejaké prejavy alergickej reakcie, okamžite sa obráťte na svojho lekára. Neužite žiadne ďalšie tablety.

Alergické reakcie môžu trvať dlhý čas. Ak vám lekár predpíše nejaký liek proti alergickým reakciám, musíte sa postarať o to, aby ste dokončili celú dobu liečby týmto liekom.

Ďalšie vedľajšie účinky

Veľmi časté vedľajšie účinky: tieto môžu postihnúť viac ako jedného z 10 ľudí

 • Ťažkosti so spánkom. Postarajte sa o to, aby ste Elontril užívali ráno.

 • Bolesť hlavy.

 • Suchosť v ústach.

 • Pocit nevoľnosti, vracanie.


Časté vedľajšie účinky: tieto môžu postihnúť až jedného z 10 ľudí

 • Horúčka, závrat, svrbenie, potenie a kožná vyrážka (niekedy v dôsledku alergickej reakcie).

 • Chvenie, tras, slabosť, únava, bolesť na hrudníku.

 • Pocit úzkosti alebo agitovanosti.

 • Bolesť brucha alebo iné tráviace ťažkosti (zápcha), zmeny vnímania chuti jedla, nechutenstvo (anorexia).

 • Zvýšenie krvného tlaku, niekedy závažné, návaly tepla.

 • Zvonenie v ušiach, poruchy videnia.


Menej časté vedľajšie účinky: tieto môžu postihnúť až jedného zo 100 ľudí

 • Pocit depresie (pozri tiež časť 2, „Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Elontrilu“, pod „Samovražedné myšlienky a zhoršovanie depresie“).

 • Pocit zmätenosti.

 • Ťažkosti s koncentráciou.

 • Zvýšená srdcová frekvencia.

 • Zníženie telesnej hmotnosti.


Zriedkavé vedľajšie účinky: tieto môžu postihnúť až jedného z 1000 ľudí


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky môžu postihnúť až jedného z 10 000 ľudí

 • Búšenie srdca, mdloba.

 • Zášklby, svalová stuhnutosť, nekontrolovateľné pohyby, ťažkosti s chôdzou alebo koordináciou pohybu.

 • Pocit nepokoja, podráždenosti, nepriateľstva, agresivity, zvláštne sny, pocit mravčenia alebo zníženej citlivosti, strata pamäti.

 • Zožltnutie kože alebo očných bielkov (žltačka), ktoré môže byť spôsobené zvýšenými hladinami pečeňových enzýmov, hepatitída.

 • Závažné alergické reakcie; výražka spojená s bolesťou kĺbov a svalov.

 • Zmeny v hladinách cukru v krvi.

 • Častejšie alebo menej častejšie močenie ako obvykle.

 • Závažné kožné vyrážky, ktoré môžu postihnúť ústa alebo iné časti tela a môže ohrozovať život.

 • Zhoršenie psoriázy (zhrubnuté škvrny červenej kože).

 • Pocit neskutočnosti alebo odcudzenia (depersonalizácia); videnie alebo počutie vecí, ktoré nie sú skutočné (halucinácie); vnímanie vecí alebo viera vo veci, ktoré nie sú skutočné (bludy); bezdôvodná podozrievavosť (paranoja).


Ďalšie vedľajšie účinky

Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytli u malého počtu ľudí, ale ich presný výskyt nie je známy:

 • sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky počas užívania Elontrilu alebo hneď po ukončení liečby (pozri časť 2, „Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Elontril“). Ak máte takéto myšlienky, ihneď kontaktujte vášho lekára alebo navštívte pohotovostné oddelenie najbližšej nemocnice.

 • strata kontaktu s realitou a neschopnosť jasne myslieť alebo vnímať (psychóza); ďalšie príznaky môžu zahŕňať halucinácie a/alebo bludy.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Elontril


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou a svetlom. Fľaša obsahuje malú zapečatenú nádobku obsahujúcu aktívne uhlie a silikagél, aby sa tablety udržali suché. Nádobku udržte vo fľaši. Neprehltnite ju.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Elontril obsahuje


Liečivo je bupropióniumchlorid. Každá tableta obsahuje 150 mg alebo 300 mg bupropiónchloridu.


Ďalšie zložky sú: jadro tablety: polyvinylalkohol, glycerol dibehenát; obal tablety: etylcelulóza, povidón K-90, makrogol 1450, disperzia kopolyméru kyseliny metakrylovej a etylekrylátu, oxid kremičitý, trietylcitrát.

Tlačiarenský atrament: šelakový lak, čierny oxid železitý (E172) a hydroxid amónny.


Ako vyzerá Elontril a obsah balenia


Elontril 150 mg tablety sú krémovobiele až svetložlté okrúhle tablety na jednej strane s označením “GS5FV” čiernym atramentom a na druhej strane bez označenia. Sú dostupné v bielych polyetylénových fľašiach so 7, 30 alebo 90 (3 x 30) tabletami.


Elontril 300 mg tablety sú krémovobiele až svetložlté okrúhle tablety na jednej strane s označením “GS5YZ” čiernym atramentom a na druhej strane bez označenia. Sú dostupné v bielych polyetylénových fľašiach so 7, 30 alebo 90 (3 x 30) tabletami.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/A, Bratislava, Slovenská republika


Výrobca Elontrilu je Glaxo Wellcome GmbH & Co

Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Odesloe, NEMECKO


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Wellbutrin XR: Rakúsko, Belgicko, Luxembursko, Cyprus, Grécko, Taliansko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Švajčiarsko, Holandsko.

Elontril: Česká republika, Estónsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Litva, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Holandsko

Wellbutrin Retard: Island, Nórsko

Voxra: Fínsko, Švédsko.

Carmubine: Rakúsko

Bupropion Hydrochloride GSK: Holandsko, Španielsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v septembri 2013.


8

Elontril 300 mg

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2011/03979, 2011/03980

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2011/00485, 2011/00487

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2011/07656

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2011/07657

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2012/08182


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Elontril 150 mg

Elontril 300 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje bupropióniumchlorid 150 mg alebo 300 mg.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s riadeným uvoľňovaním.


150 mg tableta: Krémovobiela až svetložltá okrúhla tableta na jednej strane s označením “GS5FV” čiernym atramentom a na druhej strane bez označenia.


300 mg tableta: Krémovobiela až svetložltá okrúhla tableta na jednej strane s označením“GS5YZ” čiernym atramentom a na druhej strane bez označenia.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Elontril je indikovaný na liečbu depresívnych epizód.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Tablety Elontrilu sa majú prehltnúť vcelku. Tablety sa nemajú rezať, drviť alebo žuvať, nakoľko to môže viesť k zvýšenému riziku vedľajších účinkov, vrátane záchvatov.


Tablety Elontrilu sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.


Použitie u dospelých


Odporúčaná počiatočná dávka je 150 mg, podávaných jedenkrát denne. Optimálna dávka sa v klinických skúšaniach nestanovila. Ak po 4 týždňoch liečby dávkou 150 mg nie je pozorované žiadne zlepšenie, dávka sa môže zvýšiť na 300 mg, podávaných jedenkrát denne. Medzi dvoma po sebe nasledujúcimi dávkami má byť najmenej 24-hodinový odstup.


Nástup účinku bupropiónu bol pozorovaný už po 14. dňoch po začatí liečby. Tak ako u všetkých antidepresív, úplný antidepresívny účinok Elontrilu nemusí byť zjavný ihneď, ale až po niekoľkých týždňoch liečby.


Pacienti s depresiou sa majú liečiť počas dostatočne dlhej doby najmenej 6 mesiacov, aby sa zaistilo, že u nich nepretrvávajú žiadne symptómy.


Nespavosť je veľmi častou nežiaducou udalosťou, ktorá je často prechodná. Výskyt nespavosti je možné znížiť tak, že sa dávka nebude užívať pred spaním (za predpokladu, že medzi dávkami je najmenej 24-hodinový odstup).


 • Prestavenie pacientov z tabliet WELLBUTRIN SR:


Pri prestavení pacientov z tablety s predĺženým uvoľňovaním bupropiónu užívanej dvakrát denne na tablety Elontrilu sa má, pokiaľ je to možné, podať rovnaká celková denná dávka.


Použitie u detí a dospievajúcich


Elontril sa nemá používať u detí alebo dospievajúcich mladších ako 18 rokov (pozri časť 4.4). Bezpečnosť a účinnosť Elontrilu u pacientov mladších ako 18 rokov sa nestanovila.


Použitie u starších pacientov


U starších pacientov sa dokázala nejednoznačná účinnosť. V klinickom skúšaní starší pacienti dodržiavali rovnakú dávkovaciu schému ako dospelí (pozri Použitie u dospelých). U niektorých starších jedincov nie je možné vylúčiť väčšiu vnímavosť.


Použitie u pacientov s hepatálnou insuficienciou


Elontril sa musí používať opatrne u pacientov s poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.4). Vzhľadom k zvýšenej variabilite farmakokinetiky u pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene je u týchto pacientov odporúčaná dávka 150 mg jedenkrát denne.


Použitie u pacientov s renálnou insuficienciou


U týchto pacientov je odporúčaná dávka 150 mg jedenkrát denne, pretože bupropión a jeho aktívne metabolity sa môžu u takýchto pacientov kumulovať vo väčšej miere ako zvyčajne(pozri časť 4.4).


Vysadenie liečby


Aj keď sa v klinických skúšaniach s Elontrilom nepozorovali reakcie z vysadenia (hodnotené skôr na základe spontánne hlásených udalostí ako na základe hodnotiacich škál), môže sa zvážiť obdobie postupného znižovania dávky. Bupropión je selektívny inhibítor spätného vychytávania katecholamínov v neurónoch a nie je možné vylúčiť rebound fenomén ani reakcie z vysadenia.


4.3 Kontraindikácie


Elontril je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na bupropión alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Elontril je kontraindikovaný u pacientov užívajúcich akýkoľvek ďalší liek obsahujúci bupropión, pretože výskyt záchvatov závisí od dávky, a aby sa zabránilo predávkovaniu.


Elontril je kontraindikovaný u pacientov, ktorí majú v súčasnosti záchvatové ochorenie alebo ktorí majú v anamnéze záchvaty.


Elontril je kontraindikovaný u pacientov s potvrdeným nádorom centrálneho nervového systému.


Elontril je kontraindikovaný u pacientov, u ktorých kedykoľvek počas liečby, dochádza k náhlemu vysadeniu alkoholu alebo akéhokoľvek lieku, o ktorom je známe, že sa spája s rizikom vzniku záchvatov po vysadení (hlavne benzodiazepíny a látky podobné benzodiazepínom).


Použitie Elontrilu je kontraindikované u pacientov s ťažkou cirhózou pečene.


Elontril je kontraindikovaný u pacientov s bulímiou alebo mentálnou anorexiou, diagnostikovanou v súčasnosti alebo v minulosti.


Súbežné použitie Elontrilu a inhibítorov monoaminooxidázy (MAOI) je kontraindikované. Medzi vysadením ireverzibilných MAOI a začiatkom liečby Elontrilom má uplynúť aspoň 14 dní. Pri reverzibilných MAOI je postačujúca 24-hodinová doba.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Záchvaty


Odporúčaná dávka tabliet s riadeným uvoľňovaním bupropiónu sa nemá prekročiť, pretože bupropión je spojený s rizikom vzniku záchvatu závislým od dávky. V klinických skúšaniach bol pri podávaní tabliet s riadeným uvoľňovaním bupropiónu v dávkach do 450 mg/deň celkový výskyt záchvatov približne 0,1 %.


Pri použití Elontrilu existuje zvýšené riziko vzniku záchvatov pri prítomnosti predispozičných rizikových faktorov, ktoré znižujú záchvatový prah. Z tohto dôvodu sa Elontril má podávať opatrne pacientom s jedným alebo viacerými predispozičnými stavmi k zníženému záchvatovému prahu.


U všetkých pacientov sa majú zhodnotiť predispozičné rizikové faktory, ktoré zahŕňajú

 • súbežné podávanie iných liekov, o ktorých je známe, že znižujú záchvatový prah (napr.
  antipsychotiká, antidepresíva, antimalariká, tramadol, teofylín, systémové steroidy, chinolóny a sedatívne antihistaminiká),

 • abúzus alkoholu (pozri tiež časť 4.3),

 • úraz hlavy v anamnéze,

 • diabetes liečený hypoglykemikami alebo inzulínom,

 • používanie stimulancií alebo anorektík.


Elontril sa musí vysadiť a nesmie sa odporúčať u pacientov, u ktorých sa počas liečby vyskytne záchvat.


Interakcie (pozri časť 4.5)

Plazmatické hladiny bupropiónu a jeho metabolitov sa môžu v dôsledku farmakokinetických interakcií zmeniť, čo môže zvýšiť možnosť nežiaducich účinkov (napr. suchosť v ústach, insomnia, záchvaty). Z tohto dôvodu je potrebná opatrnosť pri súbežnom podávaní bupropiónu s liekmi, ktoré môžu indukovať alebo inhibovať metabolizmus bupropiónu.


Bupropión inhibuje metabolizmus sprostredkovaný cytochrómom P450 2D6. Odporúča sa opatrnosť pri súbežnom podávaní liekov metabolizovaných týmto enzýmom.


V literatúre bolo preukázané, že lieky, ktoré inhibujú CYP2D6 môžu viesť k zníženiu koncentrácií endoxifénu, ktorý je aktívnym metabolitom tamoxifénu. Preto by sa malo, ak je to možné, vyhnúť užívaniu bupropiónu, ktorý je inhibítorom CYP2D6, počas liečby tamoxifénom (pozri časť 4.5).


Neuropsychiatria


Samovražda/samovražedné predstavy alebo klinické zhoršenie

Depresia sa dáva do súvislosti so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodením a samovraždou (udalosti spojené so samovraždou). Toto riziko pretrváva až do nástupu zjavnej remisie. Nakoľko zlepšenie sa nemusí ukázať počas prvých niekoľkých alebo viacerých týždňov liečby, pacienti musia byť starostlivo monitorovaní, až kým nenastane zlepšenie. Vo všeobecnosti klinické skúsenosti ukazujú, že riziko samovraždy sa môže zvýšiť v skorých štádiách zotavovania.


Pacienti s anamnézou suicidálnych príhod alebo významnými prejavmi samovražedných myšlienok pred začatím liečby, majú väčšie riziko samovražedných myšlienok alebo samovražedných pokusov, a preto majú byť starostlivo sledovaní počas liečby.


Meta-analýza placebom-kontrolovaných klinických skúšaní antidepresívnych liekov u dospelých pacientov s psychiatrickými poruchami ukázala zvýšené riziko samovražedného správania s antidepresívami v porovnaní s placebom u pacientov mladších ako 25 rokov.


Pacientov, obzvlášť s vysokým rizikom suicidálnych myšlienok, je potrebné hlavne na začiatku liečby a po zmene dávkovania starostlivo monitorovať.

Pacienti (a ich opatrovatelia) majú byť upozornení na potrebu sledovania výskytu klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok a neobyčajných zmien v správaní a vyhľadať lekársku pomoc hneď, ako sa tieto príznaky objavia.


Je potrebné vedieť, že nástup niektorých neuropsychiatrických symptómov by mohol súvisieť buď so základným stavom ochorenia, alebo s užívaním lieku (pozri nižšie uvedené Neuropsychiatrické symptómy zahŕňajúce mániu a bipolárnu poruchu, pozri časť 4.8).


U pacientov, u ktorých dôjde k vzniku samovražedných predstáv/správania, sa má zvážiť zmena režimu liečby, vrátane možného vysadenia lieku, hlavne ak sú tieto symptómy ťažké, vzniknú náhle, alebo ak neboli súčasťou prejavujúcich sa symptómov pacienta.


Neuropsychiatrické symptómy zahŕňajúce mániu a bipolárnu poruchu

Bol hlásený výskyt neuropsychiatrických symptómov (pozri časť 4.8). Boli pozorované hlavne psychotické symptómy a symptómy mánie, predovšetkým u pacientov s psychiatrickým ochorením v anamnéze. Depresívna epizóda môže byť okrem toho počiatočným prejavom bipolárnej poruchy. Všeobecne sa vie (aj keď to nie je preukázané v kontrolovaných skúšaniach), že liečba takejto epizódy samotným antidepresívom môže zvýšiť pravdepodobnosť vyvolania zmiešanej/manickej epizódy u pacienta vystavenému riziku bipolárnej poruchy. Obmedzené klinické údaje o použití bupropiónu v kombinácii so stabilizátormi nálady u pacientov s bipolárnou poruchou v anamnéze poukazujú na nízku mieru prešmyku do mánie. Pred začatím liečby antidepresívom majú byť pacienti náležite vyšetrení, aby sa zistilo, či sú vystavení riziku bipolárnej poruchy; takéto vyšetrenie má zahŕňať detailné posúdenie psychiatrickej anamnézy, vrátane rodinnej anamnézy, zamerané na výskyt samovrážd, bipolárnej poruchy a depresie.


Údaje u zvierat poukazujú na možnosť vzniku abúzu. Skúšania zamerané na náchylnosť k abúzu u ľudí a rozsiahle klinické skúsenosti však ukazujú, že bupropión má nízky potenciál pre vyvolanie abúzu.


Klinické skúsenosti s bupropiónom u pacientov podrobujúcich sa elektrokonvulzívnej liečbe (ECT) sú obmedzené. U pacientov podrobujúcich sa ECT súbežne s liečbou bupropiónu je potrebná opatrnosť.


Precitlivenosť


Ak u pacientov dôjde počas liečby k reakciám z precitlivenosti, Elontril sa musí okamžite vysadiť. Lekári si majú byť vedomí toho, že príznaky môžu progredovať alebo sa znovu objaviť aj po vysadení Elontrilu a musia zabezpečiť, aby bola symptomatická liečba podávaná počas dostatočne dlhej doby (najmenej počas jedného týždňa). Príznaky zvyčajne zahŕňajú kožnú vyrážku, pruritus, urtikáriu alebo bolesť na hrudníku, ale závažnejšie reakcie môžu zahŕňať angioedém, dyspnoe/bronchospazmus, anafylaktický šok, multiformný erytém alebo Stevensov-Johnsonov syndróm. Artralgia, myalgia a horúčka boli taktiež hlásené v súvislosti s vyrážkou a inými príznakmi svedčiacimi o oneskorenej precitlivenosti (pozri časť 4.8). U väčšiny pacientov sa príznaky zmiernili po vysadení bupropiónu a začatí liečby antihistaminikami alebo kortikosteroidmi a postupom času vymizli.


Kardiovaskulárne ochorenie


Existujú obmedzené klinické skúsenosti s použitím bupropiónu na liečbu depresie u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením. Pri používaní bupropiónu u týchto pacientov je potrebná opatrnosť. Bupropión však bol zvyčajne dobre tolerovaný v štúdiách zameraných na odvykanie od fajčenia u pacientov s ischemickým kardiovaskulárnym ochorením (pozri časť 5.1).


Krvný tlak


Dokázalo sa, že bupropión nespôsobuje významné zvýšenie krvného tlaku u nedepresívnych pacientov s hypertenziou 1. stupňa. V klinickej praxi však bola u pacientov užívajúcich bupropión hlásená hypertenzia, ktorá môže byť v niektorých prípadoch ťažká (pozri časť 4.8) a môže si vyžadovať akútnu liečbu. Toto sa pozorovalo u pacientov s už existujúcou aj bez už existujúcej hypertenzie.


Na začiatku liečby sa má zistiť bazálny krvný tlak a následne sa má sledovať, hlavne u pacientov s už existujúcou hypertenziou. Ak sa spozoruje klinicky významné zvýšenie krvného tlaku, má sa zvážiť vysadenie Elontrilu.


Súbežné používanie bupropiónu a nikotínového transdermálneho systému môže viesť k zvýšeniu krvného tlaku.


Osobitné skupiny pacientov


Deti a dospievajúci (vo veku <18 rokov) - U detí a dospievajúcich s depresívnou poruchou a inými psychiatrickými poruchami a ochoreniami je liečba antidepresívami spojená so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok a samovražedného správania.


Pacienti s poruchou funkcie pečene - Bupropión sa v rozsiahlej miere metabolizuje v pečeni na aktívne metabolity, ktoré sú ďalej metabolizované.U pacientov s miernou až stredne ťažkou cirhózou pečene sa v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi nepozorovali žiadne štatisticky významné rozdiely vo farmakokinetike bupropiónu, ale plazmatické hladiny bupropiónu u jednotlivých pacientov vykazovali vyššiu variabilitu. Z tohto dôvodu sa má Elontril používať opatrne u pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.2).


Všetci pacienti s poruchou funkcie pečene majú byť pozorne sledovaní kvôli možným nežiaducim účinkom (napr. insomnia, suchosť v ústach, záchvaty), ktoré by mohli signalizovať vysoké hladiny liečiva alebo jeho metabolitov.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek - Bupropión sa vylučuje hlavne močom vo forme metabolitov. Z toho dôvodu sa bupropión a jeho aktívne metabolity môžu u pacientov s poruchou funkcie obličiek kumulovať vo väčšej miere ako zvyčajne. Pacient má byť pozorne sledovaný kvôli možným nežiaducim účinkom (napr. insomnia, suchosť v ústach, záchvaty), ktoré by mohli signalizovať vysoké hladiny liečiva alebo jeho metabolitov(pozri časť 4.2).


Ovplyvnenie výsledkov vyšetrenia moču

Vzhľadom na to, že bupropión má chemickú štruktúru podobnú amfetamínu, ovplyvňuje výsledky niektorých testov na rýchlu detekciu prítomnosti drog v moči, čo môže viesť k falošnej pozitivite výsledkov, hlavne na prítomnosť amfetamínov. Pozitívny výsledok treba zvyčajne potvrdiť špecifickejšou metódou.


4.5 Liekové a iné interakcie


Vzhľadom k tomu, že inhibítory monoaminooxidázy A a B taktiež zvyšujú aktivitu katecholaminergných dráh, mechanizmom odlišným od bupropiónu, súbežné použitie Elontrilu a inhibítorov monoaminooxidázy (MAOI) je kontraindikované (pozri časť 4.3), pretože pri ich súbežnom podávaní existuje zvýšená možnosť nežiaducich reakcií. Medzi vysadením ireverzibilných MAOI a začiatkom liečby Elontrilom má uplynúť aspoň 14 dní. Pri reverzibilných MAOI je postačujúca 24-hodinová doba.


Vplyv bupropiónu na iné lieky


Aj keď bupropión nie je metabolizovaný izoenzýmom CYP2D6, bupropión a jeho hlavný metabolit, hydroxybupropión, inhibujú metabolickú dráhu CYP2D6. Súbežné podávanie bupropiónu a dezipramínu zdravým dobrovoľníkom, ktorí sú extenzívnymi metabolizátormi izoenzýmu CYP2D6, viedlo k veľkému (2- až 5-násobnému) zvýšeniu Cmax a AUC dezipramínu. Inhibícia CYP2D6 trvala počas najmenej 7 dní po poslednej dávke bupropiónu.


Súbežná liečba liekmi s úzkym terapeutickým indexom, ktoré sú primárne metabolizované prostredníctvom CYP2D6, sa má začať na dolnej hranici rozmedzia dávky súbežne podávaného lieku. Takéto lieky zahŕňajú niektoré antidepresíva (napr. dezipramín, imipramín), antipsychotiká (napr. risperidón, tioridazín), betablokátory (napr. metoprolol), selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) a antiarytmiká typu 1C (napr. propafenón, flekainid). Ak sa Elontril pridáva do režimu liečby pacienta, ktorý už užíva takýto liek, má sa zvážiť potreba zníženia dávky prvotne užívaného lieku. V týchto prípadoch sa musí očakávaný prínos liečby Elontrilom pozorne porovnať s možnými rizikami.


Lieky, ktoré vyžadujú metabolickú aktiváciu prostredníctvom CYP2D6 na to, aby boli účinné (napr. tamoxifén), môžu mať zníženú účinnosť, ak sa podávajú súčasne s inhibítormi CYP2D6, ako napr. bupropión (pozri časť 4.4).


Aj keď citalopram (SSRI) nie je primárne metabolizovaný prostredníctvom CYP2D6, v jednom skúšaní bupropión zvýšil Cmax citalopramu o 30 % a AUC citalopramu o 40 %.


Vplyv iných liekov na bupropión


Bupropión sa metabolizuje na svoj hlavný aktívny metabolit, hydroxybupropión, hlavne prostredníctvom cytochrómu P450 CYP2B6 (pozri časť 5.2). Súbežné podávanie liekov, ktoré môžu ovplyvniť metabolizmus bupropiónu cez izoenzým CYP2B6 (napr. substráty pre CYP2B6: cyklofosfamid, ifosfamid a inhibítory CYP2B6: orfenadrín, tiklopidín, klopidogrel), môže viesť k zvýšeným plazmatickým hladinám bupropiónu a nižším hladinám aktívneho metabolitu, hydroxybupropiónu. Klinické následky inhibície metabolizmu bupropiónu cez enzým CYP2B6 a následné zmeny v pomere medzi bupropiónom a hydroxybupropiónom v súčasnosti nie sú známe.


Vzhľadom k tomu, že bupropión sa v rozsiahlej miere metabolizuje, opatrnosť je potrebná pri podávaní bupropiónu súbežne s liečivami, o ktorých je známe, že indukujú metabolizmus (napr. karbamazepín, fenytoín, ritonavir, efavirenz) alebo inhibujú metabolizmus (napr. valproát), pretože tieto liečivá môžu ovplyvniť jeho klinickú učinnosť a bezpečnosť.


V skupine štúdii so zdravými dobrovoľníkmi sa preukázalo, že ritonavir (v dávke 100 mg dvakrát denne alebo 600 mg dvakrát denne) alebo ritonavir 100 mg plus 400 mg lopinaviru dvakrát denne znížili expozíciu bupropiónu a jeho hlavných metabolitov v závislosti na dávke o približne 20 % a 80 % v uvedenom poradí (pozri časť 5.2). Podobne, efavirenz v dávke 600 mg raz denne počas dvoch týždňov znížil expozíciu bupropiónu u zdravých dobrovoľníkov približne o 55 %. Klinické následky zníženej expozície sú nejasné, ale môžu zahŕňať zníženú účinnosť v liečbe depresie. Pacienti užívajúci niektorý z týchto liekov spolu s bupropiónom môžu potrebovať zvýšiť dávku bupropiónu, ale maximálna odporúčaná dávka sa nesmie prekročiť.


Informácie o iných interakciách


Opatrnosť je potrebná pri podávaní Elontrilu pacientom, ktorí súbežne užívajú buď levodopu, alebo amantadín. Obmedzené klinické údaje poukazujú na vyšší výskyt nežiaducich účinkov (napr. nauzea, vracanie a neuropsychiatrické udalosti - pozri časť 4.8) u pacientov užívajúcich bupropión súbežne buď s levodopou, alebo amantadínom.


Aj keď klinické údaje neodhalili farmakokinetickú interakciu medzi bupropiónom a alkoholom, u pacientov, ktorí počas liečby bupropiónom pili alkohol, boli hlásené zriedkavé prípady neuropsychiatrických nežiaducich udalostí alebo znížená tolerancia alkoholu. Konzumácia alkoholu počas liečby Elontrilom sa musí minimalizovať alebo prerušiť.


Neuskutočnili sa žiadne farmakokinetické skúšania s bupropiónom a súbežne podávanými benzodiazepínmi. Na základe in vitro metabolických dráh, neexistuje opodstatnenie pre takúto interakciu. Po súbežnom podávaní bupropiónu s diazepamom zdravým dobrovoľníkom došlo k nižšej sedácii ako pri podávaní samotného diazepamu.


Neuskutočnilo sa žiadne systematické hodnotenie kombinácie bupropiónu s antidepresívami (inými ako dezipramín a citalopram), benzodiazepínmi (inými ako diazepam) alebo neuroleptikami. Obmedzené klinické skúsenosti existujú aj s ľubovníkom bodkovaným.


Súbežné používanie Elontrilu a nikotínového transdermálneho systému (NTS) môže viesť k zvýšeniu krvného tlaku.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Niektoré epidemiologické štúdie zamerané na výsledky gravidít po užívaní bupropiónu matkami v prvom trimestri hlásili súvislosť so zvýšeným rizikom niektorých kongenitálnych kardiovaskulárnych malformácií, špeciálne defektov komorového septa a defektov ľavého výtokového traktu. Tieto zistenia nie sú konzistentné naprieč štúdiami. Hodnotenie skúšaní na experimentálnych zvieratách nepreukazuje priame alebo nepriame škodlivé účinky na reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Elontril sa nesmie užívať počas tehotenstva pokým klinický stav ženy nevyžaduje liečbu bupropiónom alebo nie je k dispozícii alternatívna liečba.


Laktácia


Bupropión a jeho metabolity sa vylučujú do ľudského materského mlieka. Pri rozhodnutí, či prerušiť dojčenie alebo liečbu Elontrilom, je potrebné vziať do úvahy prínos dojčenia pre novorodenca/dojča a prínos liečby Elontrilom pre matku.


Fertilita


Nie sú k dispozícii údaje o vplyve bupropiónu na ľudskú fertilitu. Reprodukčná štúdia na potkanoch neodhalila žiadnu poruchu fertility (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tak ako ostatné lieky pôsobiace na CNS, bupropión môže mať vplyv na schopnosť vykonávať úlohy, ktoré si vyžadujú úsudok alebo motorické a kognitívne zručnosti. Z tohto dôvodu majú byť pacienti pred vedením vozidla alebo obsluhou strojov obozretní a majú si byť celkom istí, že Elontril nemá nepriaznivý vplyv na ich výkonnosť.


4.8 Nežiaduce účinky


Nižšie uvedený zoznam poskytuje informácie o nežiaducich účinkoch identifikovaných z klinických skúseností, ktoré sú kategorizované podľa výskytu a tried orgánových systémov.

Nežiaduce účinky sú zoradené pod hlavičkami frekvencie s použitím nasledujúceho pravidla: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100, <1/10); menej časté (≥1/1000, <1/100); zriedkavé (≥1/10 000, <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000); neznáme (nie je možné odhadnúť z dostupných údajov).


Poruchy imunitného systému*

Časté

Reakcie z precitlivenosti ako je urtikária.


Veľmi zriedkavé

Závažnejšie reakcie z precitlivenosti zahŕňajúce angioedém, dyspnoe/bronchospazmus a anafylaktický šok.

Artralgia, myalgia a horúčka boli taktiež hlásené v súvislosti s vyrážkou a inými príznakmi svedčiacimi o oneskorenej precitlivenosti. Tieto príznaky môžu pripomínať sérovú chorobu.
Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Anorexia


Menej časté

Zníženie telesnej hmotnosti


Veľmi zriedkavé

Zmeny v hladinách glukózy v krvi
Psychické poruchy

Veľmi časté

Insomnia (pozri časť 4.2)


Časté

Agitovanosť, úzkosť


Menej časté

Depresia (pozri časť 4.4), zmätenosť


Veľmi zriedkavé

Agresivita, nepriateľstvo, podráždenosť, nepokoj, halucinácie, abnormálne sny zahŕňajúce nočné mory, depersonalizácia, bludy, paranoidné predstavy


Neznáme

Suicidiálne myšlienky a suicidiálne správanie***, psychóza
Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Bolesť hlavy


Časté

Tremor, závrat, poruchy vnímania chuti


Menej časté

Porucha koncentrácie


Zriedkavé

Záchvaty (pozri nižšie)**


Veľmi zriedkavé

Dystónia, ataxia, parkinsonizmus, porucha koordinácie, porucha pamäti, parestézia, synkopa
Poruchy oka

Časté

Poruchy videnia
Poruchy ucha a labyrintu

Časté

Tinitus
Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

Tachykardia


Veľmi zriedkavé

Palpitácie
Poruchy ciev

Časté

Zvýšenie krvného tlaku (niekedy závažné), návaly tepla


Veľmi zriedkavé

Vazodilatácia, posturálna hypotenzia
Poruchy gastrointestinál-neho traktu

Veľmi časté

Suchosť v ústach, tráviace ťažkosti zahŕňajúce nauzeu a vracanie


Časté

Bolesť brucha, zápcha
Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé

Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov, žltačka, hepatitída
Poruchy kože a podkožného tkaniva*

Časté

Vyrážka, pruritus, potenie


Veľmi zriedkavé

Multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, zhoršenie psoriázy
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé

Zášklby
Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi zriedkavé

Časté močenie a/alebo retencia moču
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Horúčka, bolesť na hrudníku, asténia


* Precitlivenosť sa môže prejavovať vo forme kožných reakcií. Pozri “Poruchy imunitného systému” a “Poruchy kože a podkožného tkaniva”.

** Výskyt záchvatov je približne 0,1 % (1/1 000). Najčastejším typom záchvatov sú generalizované tonicko-klonické záchvaty, typ záchvatu, ktorý v niektorých prípadoch môže spôsobiť post-iktálnu zmätenosť alebo poruchy pamäti (pozri časť 4.4).


*** Prípady suicidálnych myšlienok a suicidálneho správania boli hlásené počas liečby alebo skoro po ukončení liečby bupropiónom (pozri časť 4.4).


4.9 Predávkovanie


Bolo hlásené akútne požitie dávok bupropiónu prevyšujúcich desaťnásobok maximálnej terapeutickej dávky. Okrem udalostí hlásených ako nežiaduce účinky boli následkom predávkovania príznaky zahŕňajúce ospalosť, stratu vedomia a/alebo zmeny elektrokardiogramu (EKG) ako sú poruchy vedenia vzruchu (vrátane predĺženia QRS komplexu), arytmie a tachykardia. Bolo hlásené aj predĺženie QTc intervalu, ale zvyčajne sa pozorovalo v spojení s predĺžením QRS a zvýšenou srdcovou frekvenciou. Aj keď sa väčšina pacientov zotavila bez následkov, u pacientov, ktorí požili príliš veľké dávky liečiva, bolo zriedkavo hlásené úmrtie spojené s bupropiónom.


Liečba: V prípade predávkovania sa odporúča hospitalizácia. Musí sa sledovať EKG a životné funkcie.


Zabezpečte voľné dýchacie cesty, oxygenáciu a ventiláciu. Odporúča sa použiť živočíšne uhlie. Pre bupropión nie je známe žiadne špecifické antidotum. Ďalší postup má byť na základe klinickej indikácie.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné antidepresíva, ATC kód: N06 AX12


Mechanizmus účinku


Bupropión je selektívny inhibítor spätného vychytávania katecholamínov (noradrenalínu a dopamínu) v neurónoch s minimálnym účinkom na spätné vychytávanie indolamínov (sérotonín) a neinhibuje ani monoaminoxidázu.


Mechanizmus účinku bupropiónu ako antidepresíva nie je známy. Predpokladá sa však, že tento účinok je sprostredkovaný noradrenergnými a/alebo dopamínergnými mechanizmami.


Klinická účinnosť


Antidepresívny účinok bupropiónu sa študoval v klinickom programe zahŕňajúcom spolu 1155 pacientov s depresívnymi poruchami (Major Depressive Disorder (MDD)), ktorí užívali Elontril a 1868 pacientov, ktorí užívali Wellbutrin SR. Sedem štúdii skúmalo účinnosť Elontrilu: 3 sa vykonali v Európe s dávkou do 300 mg/deň a 4 sa vykonali v USA flexibilným rozmedzím dávky až do 450 mg/deň. Okrem toho, 9 štúdii u MDD s Wellbutrinom SR je považovaných za podporné na základe bioekvivalencie tablety Elontrilu (raz denne) k Wellbutrinu SR (dvakrát denne).


Zmeraním zlepšenia celkového skóre v posudzovacej škále Montgomery‑Asberg Depression Rating Scale (MADRS) preukázal Elontril štatistickú vyššiu účinnosť ako placebo u jednej z dvoch rovnakých štúdii, v ktorých sa použila dávka v rozmedzí 150-300 mg. Pomer odpovede a remisie bol takisto štatisticky významne vyšší s Elontrilom v porovnaní s placebom. V tretej štúdii u starších pacientov, nebola dosiahnutá štatisticky vyššia účinnosť u primárneho parametra, čo znamená zmenu z východiskového bodu v MADRS (Last Observation Carried Forward endpoint), aj keď štatisticky významné účinky boli zistené v druhej analýze (Observed Case).


Významný prínos bol preukázaný v primárnom koncovom bode u 2 zo 4 amerických štúdii s Elontrilom (300-450 mg). Z 2 pozitívnych štúdii bola jedna placebom kontrolovaná štúdia u pacientov s MDD a jedna bola aktívne kontrolovaná štúdia u pacientov s MDD.


V štúdii prevencie relapsu, pacienti, ktorí reagovali na 8-týždňovú, otvorenú liečbu tabletami s predĺženým uvoľňovaním bupropiónu (Wellbutrin SR) v dávke 300 mg/deň, boli randomizovaní buď na rovnakú dávku tabliet s predĺženým uvoľňovaním bupropiónu, alebo na placebo počas ďalších 44 týždňov. Wellbutrin SR preukázal štatisticky významnú účinnosť v porovnaní s placebom (P < 0,05) v primárnom výsledku merania. Incidencia udržania účinku bola počas dvojito zaslepeného sledovacieho obdobia 44 týždnov 64 % pre Wellbutrin SR a 48 % pre placebo.


Klinická bezpečnosť


Prospektívne zistený podiel vrodených srdcových defektov pri graviditách s prenatálnou expozíciou bupropiónu v prvom trimestri udávaný v medzinárodnom registri gravidít bol 9/675 (1,3 %).


V retrospektívnom skúšaní sa nezistil väčší podiel vrodených malformácií ani kardiovaskulárnych defektov u detí viac ako tisícich žien vystavených účinku bupropiónu v prvom trimestri v porovnaní s používaním iných antidepresív.


V retrospektívnej analýze, v ktorej boli použité údaje získané v národnej štúdii prevencie vrodených chýb („National Birth Defects Prevention Study“), sa zistila štatisticky významná súvislosť medzi výskytom srdcového defektu ľavého výtokového traktu u dojčiat a použitím bupropiónu v skorom štádiu gravidity. Nezistila sa žiadna súvislosť medzi použitím bupropiónu matkami a akýmkoľvek iným typom srdcového defektu alebo so všetkými kategóriami srdcových defektov posudzovaných kombinovane.


Ďalšia analýza prípadov a kontrol, v ktorej boli použité údaje získané v štúdii vrodených defektov, ktorú uskutočnilo Slone Epidemiology Center („Slone Epidemiology Center Birth Defects Study“) sa nezistilo štatisticky významné zvýšenie srdcových defektov ľavého výtokového traktu pri použití bupropiónu matkami. Zistila sa však štatisticky významná súvislosť pri defektoch komorového septa po použití bupropiónu v monoterapii v priebehu prvého trimestra.


V skúšaní u zdravých dobrovoľníkov sa v porovnaní s placebom nepozoroval žiadny klinicky významný vplyv tabliet s riadeným uvoľňovaním bupropiónu (450 mg/deň) na QTcF interval po 14 dňoch podávania dávky do dosiahnutia rovnovážneho stavu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Po perorálnom podaní 300 mg bupropióniumchloridu jedenkrát denne vo forme tabliet s riadeným uvoľňovaním zdravým dobrovoľníkom sa maximálne plazmatické koncentrácie (Cmax) v hodnote približne 160 ng/ml pozorujú približne po 5 hodinách. Hodnota Cmax hydroxybupropiónu v rovnovážnom stave je približne 3-násobkom hodnoty bupropiónu a hodnota AUC hydroxybupropiónu v rovnovážnom stave je približne 14-násobkom hodnoty bupropiónu. Hodnota Cmax treohydrobupropiónu v rovnovážnom stave je podobná hodnote bupropiónu a hodnota AUC je približne 5-násobne vyššia, zatiaľ čo plazmatické koncentrácie erytrohydrobupropiónu sú porovnateľné s plazmatickými koncentráciami bupropiónu. Maximálne plazmatické hladiny hydroxybupropiónu sa dosiahnu po 7 hodinách, zatiaľ čo maximálne plazmatické hladiny treohydrobupropiónu a erytrohydrobupropiónu sa dosiahnu po 8 hodinách. Hodnoty AUC a Cmax bupropiónu a jeho aktívnych metabolitov, hydroxybupropiónu a treohydrobupropiónu, sa zvyšujú úmerne dávke v rozmedzí dávky 50-200 mg po jednorazových dávkach a v rozmedzí dávky 300-450 mg/deň po dlhodobom podávaní.


Absolútna biologická dostupnosť bupropiónu nie je známa; údaje o vylučovaní močom však ukazujú, že sa absorbuje najmenej 87 % dávky bupropiónu.


Absorpcia tabliet s riadeným uvoľňovaním bupropiónu nie je významne ovplyvnená pri ich užití súbežne s jedlom.


Distribúcia


Bupropión sa v rozsiahlej miere distribuuje a jeho zjavný distribučný objem je približne 2000 l.


Bupropión, hydroxybupropión a treohydrobupropión sa stredne silno viažu na plazmatické bielkoviny (bupropión z 84 %, hydroxybupropión zo 77 % a treohydrobupropión z 42 %).

Bupropión a jeho aktívne metabolity sa vylučujú do ľudského materského mlieka. Skúšania na zvieratách ukazujú, že bupropión a jeho aktívne metabolity prechádzajú hematoencefalickou bariérou a placentou. Skúšania využívajúce pozitrónovú emisnú tomografiu u zdravých dobrovoľníkov preukazujú, že bupropión preniká do CNS a viaže sa na transportér pre spätné vychytávanie dopamínu v striate (približne 25 % pri 150 mg dvakrát denne).


Biotransformácia


Bupropión sa u ľudí metabolizuje v rozsiahlej miere. V plazme boli identifikované tri farmakologicky aktívne metabolity: hydroxybupropión a dva aminoalkoholové izoméry - treohydrobupropión a erytrohydrobupropión. Tieto môžu mať klinický význam, pretože ich plazmatické koncentrácie sú rovnako vysoké alebo vyššie ako plazmatické koncentrácie bupropiónu. Aktívne metabolity sa ďalej metabolizujú na inaktívne metabolity (niektoré z nich nie sú úplne charakterizované, ale môžu zahŕňať konjugáty) a vylučujú sa močom.

In vitroštúdie svedčia o tom, že bupropión sa metabolizuje na svoj hlavný aktívny metabolit, hydroxybupropión, predovšetkým prostredníctvom CYP2B6, zatiaľ čo CYP1A2, 2A6, 2C9, 3A4 a 2E1 sa na metabolizme podieľajú v menšej miere. Naopak, k tvorbe treohydrobupropiónu prispieva redukcia karbonylu, ale neprispievajú k nej izoenzýmy cytochrómu P450 (pozri časť 4.5).

Inhibičný potenciál treohydrobupropiónu a erytrohydrobupropiónu voči cytochrómu P450 sa neskúmal.

Bupropión aj hydroxybupropión sú inhibítory izoenzýmu CYP2D6, pričom hodnota Kiu bupropiónu je 21 a u hydroxybupropiónu je 13,3μM (pozri časť 4.5).

Dokázalo sa, že bupropión po subchronickom podávaní u zvierat indukuje svoj vlastný metabolizmus. Pokiaľ ide o ľudí, u dobrovoľníkov alebo pacientov užívajúcich odporúčané dávky bupropióniumchloridu počas 10 až 45 dní sa nedokázala indukcia enzýmov bupropiónom alebo hydroxybupropiónom.


Eliminácia


Po perorálnom podaní 200 mg 14C-bupropiónu u ľudí sa 87 % rádioaktívnej dávky zistilo v moči a 10 % rádioaktívnej dávky sa zistilo v stolici. Podiel dávky bupropiónu vylúčenej v nezmenej forme bol len 0,5 %, čo je zistenie zhodujúce sa s rozsiahlym metabolizmom bupropiónu. Menej ako 10 % z tejto 14C značenej dávky sa zistilo v moči vo forme aktívnych metabolitov.

Priemerný zjavný klírens po perorálnom podaní bupropióniumchloridu je približne 200 l/h a priemerný eliminačný polčas bupropiónu je približne 20 hodín.

Eliminačný polčas hydroxybupropiónu je približne 20 hodín. Eliminačný polčas treohydrobupropiónu a erytrohydrobupropiónu je dlhší (37 hodín pre treohydrobupropión a 33 hodín erytrohydrobupropión) a hodnoty AUC v rovnovážnom stave sú 8-násobne (treohydrobupropión) a 1,6-násobne (erytrohydrobupropión) vyššie ako hodnoty bupropiónu. Rovnovážny stav bupropiónu a jeho metabolitov sa dosiahne v priebehu 8 dní.

Nerozpustný obal tablety s riadeným uvoľňovaním môže zostať počas prechodu gastrointestinálnym traktom neporušený a môže byť vylúčený stolicou.

Osobitné skupiny pacientov:


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek môže byť eliminácia bupropiónu a jeho aktívnych hlavných metabolitov znížená. Obmedzené údaje o pacientoch s ochorením obličiek v konečnom štádiu zlyhania alebo so stredne až závažne zhoršenou funkciou obličiek svedčia o tom, že expozícia bupropiónu a/alebo jeho metabolitov bola zvýšená (pozri časť 4.4).


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Farmakokinetika bupropiónu a jeho aktívnych metabolitov nebola štatisticky významne odlišná u pacientov s miernou až stredne ťažkou cirhózou pečene v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi, aj keď u jednotlivých pacientov sa pozorovala väčšia variabilita (pozri časť 4.4). U pacientov s ťažkou cirhózou pečene boli hodnoty Cmax a AUC bupropiónu značne zvýšené (priemerný rozdiel v hodnote Cmax bol približne 70 % a hodnota AUC bola zvýšená približne 3-násobne) a variabilnejšie pri porovnaní s hodnotami u zdravých dobrovoľníkov; priemerný polčas bol taktiež dlhší (približne o 40 %). Pokiaľ ide o hydroxybupropión, priemerná hodnota Cmax bola nižšia (približne o 70 %), priemerná hodnota AUC zvykla byť vyššia (približne o 30 %), stredný Tmax bol oneskorený (približne o 20 h) a priemerný polčas bol dlhší (približne 4-násobne) ako u zdravých dobrovoľníkov. Pokiaľ ide o treohydrobupropión a erytrohydrobupropión, priemerná hodnota Cmaxzvykla byť nižšia (približne o 30 %), priemerná hodnota AUC zvykla byť vyššia (približne o 50 %), stredný Tmax bol oneskorený (približne o 20 h) a priemerný polčas bol dlhší (približne 2-násobne) ako u zdravých dobrovoľníkov (pozri časť 4.3).


Starší pacienti

Farmakokinetické štúdie u starších pacientov priniesli rozdielne výsledky. Skúšanie jednorazovej dávky ukázalo, že farmakokinetika bupropiónu a jeho metabolitov u starších pacientov sa nelíši od farmakokinetiky u mladších dospelých. Ďalšie farmakokineticke skúšanie, jednorazovej a opakovanej dávky, poukázalo na to, že u starších pacientov môže dôjsť k väčšej miere kumulácie bupropiónu a jeho metabolitov. Klinické skúsenosti neodhalili rozdiely v znášanlivosti medzi staršími a mladšími pacientmi, ale u starších pacientov nie je možné vylúčiť väčšiu vnímavosť (pozri časť 4.4).


In vitro uvoľňovanie bupropiónu s alkoholom

In-vitro testy preukázali, že pri vysokých koncentráciách alkoholu (až 40 %) sa bupropión uvoľňuje rýchlejšie z liekovej formy s riadeným uvoľňovaním (až 20 % sa rozpustí za 2 hodiny) (pozri časť 4.5).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie reprodukčnej toxicity vykonané u potkanov pri expozíciách podobným tým, ktoré sa získali pri maximálnej odporúčanej dávke u ľudí (na základe údajov o systémovej expozícii) nepreukázali žiadne nežiaduce účinky na fertilitu, graviditu a vývin plodu. Štúdie reprodukčnej toxicity vykonané u králikov, ktorým boli podávané dávky až 7-násobne vyššie ako je maximálna odporúčaná dávka u ľudí po prepočte na mg/m2, preukázali len mierne zvýšenie výskytu odchýlok skeletu (zvýšený výskyt bežnej anatomickej odchýlky, ktorou je prídavné rebro v oblasti hrudníka a oneskorená osifikácia článkov prstov). Okrem toho, po podaní toxických dávok pre matku sa hlásila znížená hmotnosť plodu králika.


V experimentoch na zvieratách dávky bupropiónu niekoľkonásobne vyššie ako terapeutické dávky u ľudí spôsobili, okrem iného, nasledujúce príznaky spojené s dávkou: ataxiu a kŕče u potkanov, celkovú slabosť, chvenie a vracanie u psov a zvýšenú letalitu u oboch živočíšnych druhov. V dôsledku indukcie enzýmov u zvierat, ale nie u ľudí, boli systémové expozície u zvierat podobné systémovým expozíciám pozorovaným u ľudí po maximálnej odporúčanej dávke.

V skúšaniach na zvieratách sú pozorované zmeny pečene, ale tieto odrážajú pôsobenie induktora pečeňových enzýmov. Bupropión v odporúčaných dávkach u ľudí neindukuje svoj vlastný metabolizmus. To svedčí o tom, že zmeny pečene zistené u laboratórnych zvierat majú len obmedzený význam pri hodnotení bupropiónu a posudzovaní rizika bupropiónu.

Údaje o genotoxicite svedčia o tom, že bupropión je slabý bakteriálny mutagén, ale nie cicavčí mutagén, a preto nemá žiadny význam ako ľudská genotoxická látka. Skúšania na myšiach a potkanoch potvrdzujú absenciu karcinogénnych účinkov u týchto živočíšnych druhov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:


polyvinylalkohol

glycerol dibehenát


Obal tablety:


Prvý obal:

Druhý obal:etylcelulóza

makrogol 1450

povidón K-90

disperzia kopolyméru kyseliny metakrylovej a etylekrylátu (Eudragit L30 D-55)

makrogol 1450

oxid kremičitý


trietylcitrát


Tlačiarenský atrament


Čierny tlačiarenský atrament (Opacode S-1-17823).

Opacode S-1-17823 obsahuje ~45 % roztok (20 % esterifikovaný) šelakového laku, čierny oxid železitý (E172) a 28 % roztok hydroxidu amónneho.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


18 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou a svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Biele nepriehľadné fľaše z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) obsahujúce nádobku s vysúšadlom pozostávajúcim z kombinácie aktívneho uhlia/silikagélu a uzatvorené uzáverom bezpečnými pred deťmi, ktorý obsahuje za indukčného tepla zatavenú membránu.


150 mg: 7, 30 a 90 (3 x 30) tabliet.

300 mg: 7, 30 a 90 (3 x 30) tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


GlaxoSmithkline Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/A, Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Elontril 150 mg tablety s riadeným uvoľňovaním: 30/0041/07-S


Elontril 300 mg tablety s riadeným uvoľňovaním: 30/0042/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 01.02.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2013

15

Elontril 300 mg