+ ipil.sk

Emegar 2 mgPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07085


Písomná informácia pre používateľa


Emegar 1 mg

Emegar 2 mg

filmom obalené tablety

Granisetrón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Emegar a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Emegar

3. Ako užívať Emegar

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Emegar

6. Ďalšie informácie1. ČO JE EMEGAR A NA ČO SA POUŽÍVA


Emegar obsahuje liečivo granisetrón. Patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisty 5-HT3

receptorov, alebo antiemetiká (lieky proti vracaniu). Tieto tablety užívajú len dospelí.


Emegar sa používa na prevenciu a liečbu nevoľnosti a vracania (nutkania na vracanie) vyvolaných ďalšou liečbou, ako je napr. chemoterapia alebo rádioterapia pri nádorovom ochorení.


2. SKÔR AKO UŽIJETE EMEGAR


Neužívajte Emegar

Keď ste alergický na granisetrón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Emegaru (uvedených v časti 6: Ďalšie informácie a „Dôležité informácie o niektorých zložkách Emegaru" nižšie).


Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom, zdravotnou sestrou alebo lekárnikom skôr, ako užijete tieto tablety.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaníEmegaru

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať tieto tablety, ak:


 • máte problémy s vyprázdňovaním spôsobené nepriechodnosťou čriev

 • máte problémy so srdcom, liečite sa na nádorové ochorenie liekom, o ktorom je známe, že

poškodzuje srdce alebo máte problémy s hladinou solí (ako je draslík, sodík alebo vápnik)

v tele (porucha elektrolytovej rovnováhy)

 • užívate ďalšie antagonisty 5-HT3 receptorov, napr. dolasetrón a ondansetrón užívané

podobne ako Emegar k liečbe a prevencii nevoľnosti a vracania.


Deti


Tieto tablety nemajú užívať deti.


Užívanie iných liekov


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je

viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi, zdravotnej sestre alebo lekárnikovi z dôvodu, že Emegar môže ovplyvňovať spôsob, akým niektoré iné lieky účinkujú. Podobne ako iné lieky môžu ovplyvňovať spôsob, akým účinkujú tablety Emegar.


Povedzte svojmu lekárovi, zdravotnej sestre alebo lekárnikovi, ak užívate niektoré z nasledovných

liekov:

 • lieky užívané na liečbu nepravidelného rytmu srdca, iné antagonisty 5-HT3 receptorov ako

napr. dolasetrón alebo ondansetrón (pozri "Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Emegaru" vyššie)

 • fenobarbital, liek používaný na liečbu epilepsie

 • liek nazývaný ketokonazol, používaný na liečbu plesňových infekcií

 • antibiotikum erytromycín, používané na liečbu bakteriálnych infekcií.


Tehotenstvo a dojčenie


Ak ste tehotná, pokúšate sa otehotnieť alebo ak dojčíte, neužívajte tieto tablety, pokiaľ Vám to Váš lekár výslovne neodporučí.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Emegar nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Emegaru


Tento liek obsahuje laktózu (určitý typ cukru). Ak Vám niekedy lekár povedal, že trpíte

neznášanlivosťou niektorých cukrov, kontaktujte svojho lekára skôr, ako začnete užívať tento liek.


3. AKO UŽÍVAŤ EMEGAR


Vždy užívajte Emegar presne tak, ako Vám to povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávka Emegaru sa u jednotlivých pacientov líši. Závisí od veku, telesnej hmotnosti a na tom, či ju

budete dostávať ako prevenciu alebo ako liečbu nevoľnosti a vracania. Lekár Vám povie, aké množstvo lieku budete dostávať.


Prevencia nevoľnosti a vracania


Prvú dávku Emegaru dostanete hodinu pred začatím rádio- alebo chemoterapie. Dávka bude jedna

alebo dve 1 mg tablety, alebo jedna 2 mg tableta raz denne počas jedného týždňa po rádioterapii alebo chemoterapii.


Liečba nevoľnosti a vracania


Dávka je obvykle buď jedna alebo dve 1 mg tablety, alebo jedna 2 mg tableta raz denne, ale lekár môže rozhodnúť o zvýšení dávky až na deväť 1 mg tabliet denne.


Ak užijete viac Emegaru, ako máte


Ak si myslíte, že ste užili priveľa tabliet, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre. Príznaky predávkovania zahŕňajú miernu bolesť hlavy. Budete liečený(á) v závislosti od Vašich príznakov.


Ak zabudnete užiť Emegar


Ak si myslíte, že ste zabudli užiť liek, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Emegar


Neprestaňte užívať Emegar pred ukončením liečby. Ak prestanete užívať Váš liek, príznaky sa môžu vrátiť.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Emegar môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak

spozorujete niektorý z nasledovných príznakov, okamžite vyhľadajte lekára:

 • alergické reakcie (anafylaxia). Príznaky môžu zahŕňať opuch hrdla, tváre, pier, a úst

a problémy s dýchaním alebo prehĺtaním.


Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré môžete pociťovať pri užívaní tohto lieku:


Veľmi časté: postihujú viac než 1 používateľa z 10

 • bolesť hlavy

 • zápcha. Lekár bude kontrolovať Váš zdravotný stav.


Časté: postihujú 1 až 10 používateľov zo 100

 • problémy so spánkom (nespavosť)

 • zmeny vo funkčnosti pečene, čo sa ukáže pomocou krvných testov

 • hnačka


Menej časté: postihujú 1 až 10 používateľov z 1000

 • kožná vyrážka, alergická reakcia kože alebo žihľavka (urtikária). Príznaky

môžu zahŕňať svetlo červené, vypuklé hrbolčeky.

 • zmeny srdcového rytmu a zmeny pozorované na EKG (elektrický záznam funkcie srdca)

 • abnormálne mimovoľné pohyby, ako sú chvenie, svalová stuhnutosť a svalové zášklby.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky,

ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi, zdravotnej sestre alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ EMEGAR


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte tablety po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Emegar obsahuje


 • Liečivo je granisetrón.

Každá tableta obsahuje 1 mg granisetrónu (ako granisetróniumchlorid).

Každá tableta obsahuje 2 mg granisetrónu (ako granisetróniumchlorid).


- Ďalšie zložky (pomocné látky) sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza (E460), hypromelóza (E464), sodná soľ karboxymetylškrobu, magnéziumstearát (E470b), oxid titaničitý (E171), makrogol 400, polysorbát 80 (E433).


Ako vyzerá Emegar a obsah balenia

Emegar 1 mg sú okrúhle, biele až takmer biele filmom obalené tablety označené "GS" na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

Emegar 2 mg sú okrúhle, biele až takmer biele filmom obalené tablety označené "GS2" na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

Dostupné sú tieto veľkosti balenia Emegaru:

 • Emegar 1 mg - balenia po 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 500 bielych tabliet.

 • Emegar 2 mg - balenia po 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 500 bielych tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Nemecko


Výrobcovia:

STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Nemecko

Centrafarm Services B.V., AC Etten-Leur, Holandsko

STADA Production Ireland Ltd., Clonmel, Írsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika Emegar 1 mg / 2 mg

Dánsko Granisetron STADA 1 mg / 2 mg

Fínsko Granisetron STADA 1 mg / 2 mg kalvopäällysteinen tabletti

Holandsko Granisetron CF 1 mg / 2 mg filmomhulde tabletten

Maďarsko Emegar 1 mg / 2 mg filmtabletta

Nemecko Granisetron STADA 2 mg Filmtabletten

Slovensko Emegar 1 mg / 2 mg

Švédsko Granisetron STADA 1 mg / 2 mg filmdragerad tablett


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v 02/2014.5Emegar 2 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č.: 2010/04793 a 2010/04794


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Emegar 1 mg

Emegar 2 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 1 mg granisetrónu (vo forme hydrochloridu).

Každá filmom obalená tableta obsahuje 2 mg granisetrónu (vo forme hydrochloridu).


Pomocné látky:

Každá 1 mg tableta obsahuje 55,780 mg monohydrátu laktózy.

Každá 2 mg tableta obsahuje 111,560 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


1 mg tablety: Okrúhle, biele až takmer biele filmom obalené tablety označené "GS" na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

2 mg tablety: Okrúhle, biele až takmer biele filmom obalené tablety označené "GS2" na jednej strane a bez označenia na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Emegar filmom obalené tablety sú indikované dospelým pacientom na prevenciu a liečbu akútnej nauzey a vracania v súvislosti s chemoterapiou a rádioterapiou.


Emegar filmom obalené tablety sú indikované dospelým pacientom na prevenciu oneskorenej nauzey a vracania v súvislosti s chemoterapiou a rádioterapiou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Dávkovanie

1 mg dvakrát denne alebo 2 mg jedenkrát denne počas jedného týždňa po rádioterapii alebo

chemoterapii. Prvú dávku granisetrónu treba podať v priebehu 1 hodiny pred začatím liečby. Súčasne sa podával dexametazón v dávkach až do 20 mg jedenkrát denne, perorálne.


Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť tabliet granisetrónu u detí nebola doteraz stanovená. K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Starší pacienti a pacienti s poškodením funkcie obličiek

Pre užívanie granisetrónu u starších pacientov a pacientov s poškodením funkcie obličiek alebo pečene nie sú požadované žiadne osobitné bezpečnostné opatrenia.


Poškodenie funkcie pečene

K dnešnému dňu neexistujú žiadne dôkazy o zvýšení výskytu nežiaducich účinkov u pacientov

s poškodením funkcie pečene. Vzhľadom na jeho kinetiku, pričom nie je potrebná úprava

dávkovania, má byť granisetrón u tejto skupiny pacientov užívaný opatrne (pozri časť 5.2).


Spôsob podania

Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa vodou.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Keďže granisetrón môže tlmiť motilitu hrubého čreva, pacienti s príznakmi subakútnej črevnej obštrukcie sa majú po podaní granisetrónu sledovať.


Ako u iných antagonistov 5-HT3 receptorov, aj v prípade granisetrónu boli hlásené prípady zmien

EKG vrátane predĺženia QT intervalu. U pacientov s arytmiami alebo poruchami srdcového prevodu

to však môže mať klinické následky. Preto by sa mala dodržiavať zvýšená opatrnosť u pacientov

s ochoreniami srdca, alebo u pacientov, ktorí sú liečení kardiotoxickou chemoterapiou a/alebo u pacientov s abnormalitami elektrolytov (pozri časť 4.5).


Medzi antagonistami 5-HT3 (napr. dolasetrón, ondansetrón) bola hlásená skrížená senzitivita.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmúužívať tento liek.


Deti a dospievajúci

Pre odporučenie podávania týchto tabliet deťom nie sú k dispozícii dostatočné klinické dôkazy.


4.5 Liekové a iné interakcie


Ako u iných antagonistov 5-HT3 receptorov, aj v prípade granisetrónu boli hlásené prípady zmien EKG

vrátane predĺženia QT intervalu. U pacientov, ktorí sú liečení liekmi predlžujúcimi QT interval a/alebo s arytmiou v anamnéze, to však môže mať klinické následky (pozri časť 4.4).


V štúdiách na zdravých jedincoch sa nepreukázala žiadna interakcia medzi granisetrónom a benzodiazepínmi (lorazepamom), neuroleptikami (haloperidol) alebo liekmi na liečbu vredov

(cimetidínom). K viditeľným liekovým interakciám nedochádza ani medzi granisetrónom a emetogénnou protinádorovou chemoterapiou.


U pacientov podstupujúcich anestéziu sa nerobili žiadne zvláštne štúdie liekových interakcií.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

K dispozícii sú len obmedzené údaje týkajúce sa užitia granisetrónu počas gravidity. Štúdie na zvieratách nenaznačujú žiadne priame ani nepriame škodlivé účinky vzhľadom na reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Z tohto dôvodu sa má granisetrón podávať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.


Laktácia

Nie sú k dispozícii údaje o vylučovaní granisetrónu alebo jeho metabolitov do materského mlieka. Z tohto dôvodu sa neodporúča dojčenie počas liečby granisetrónom.


Fertilita

U potkanov nemal granisetrón škodlivé účinky na reprodukčnú schopnosť a fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Granisetrón nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami granisetrónu sú bolesť hlavy a zápcha, ktoré môžu byť

prechodného charakteru. Pri granisetróne boli hlásené zmeny EKG spolu s predĺžením QT intervalu (pozri časti 4.4. a 4.5).


Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií


Nasledujúca tabuľka zahŕňa nežiaduce reakcie a vychádza z klinických štúdii týkajúcich sa granisetrónu a ďalších 5-HT3 antagonistov a z údajov po uvedení týchto liekov na trh.


Kategórie frekvencie sú nasledovné:

Veľmi časté 1/10 ;

Časté 1/100 až < 1/10;

Menej časté 1/1 000 až < 1/100;

Zriedkavé 1/10 000 až < 1/1 000;

Veľmi zriedkavé < 1/10 000


Poruchy imunitného systémuMenej časté


Reakie precitlivenosti, napr. anafylaxia,

urtikária


Psychické poruchyČasté


Insomnia


Poruchy nervového systémuVeľmi časté


Bolesť hlavy


Menej častéExtrapyramídové reakcie


Poruchy srdca
Menej časté


Predĺženie QT intervalu


Gastrointestinálne poruchyVeľmi časté


ZápchaHnačka

ČastéPoruchy pečene a žlčových ciestČasté


Zvýšená hladina pečeňových transamináz*


Poruchy kože a podkožného tkanivaMenej časté


Vyrážka*Vyskytlo sa s podobnou frekvenciou u pacientov dostávajúcich porovnávaciu liečbu.


Popis vybraných nežiaducich reakcií


Ako u iných antagonistov 5-HT3 receptorov, aj v prípade granisetrónu boli hlásené prípady zmien

EKG vrátane predĺženia QT intervalu (pozri časti 4.4 a 4.5).


4.9 Predávkovanie


Pre granisetrón neexistuje špecifické antidotum. V prípade predávkovania tabletami sa má použiť

symptomatická liečba. Boli hlásené podané dávky ako jednorazová injekcia až do 38,5 mg granisetrónu. Pacienti pociťovali mierne bolesti hlavy, ale žiadne ďalšie následky neboli pozorované.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antiemetiká, antagonisty sérotonínu (5HT3).

ATC kód: A04A A02.


Neurologické mechanizmy, sérotonínom sprostredkovaná nauzea a vracanie


Sérotonín je hlavným neurotransmiterom, ktorý je zodpovedný za vracanie po chemoterapii alebo

rádioterapii. 5-HT3 receptory sú lokalizované na troch miestach: zakončenie n.vagus

v gastrointestinálnom trakte a chemorecepčné spúšťacie zóny (CTZ, chemoreceptor trigger zones)

centra vracania v mozgovom kmeni lokalizované v area postrema a nucleus tractus solitarius.

Chemorecepčné spúšťacie zóny sú lokalizované v kaudálnej časti štvrtej mozgovej komory (area

postrema). Táto štruktúra nemá dostatočne účinnú krvno-mozgovú bariéru a môže tak detegovať

emetogénne látky zo systémovej cirkulácie a z mozgovomiechového moku. Centrum vracania je

lokalizované v medulárnych štruktúrach mozgového kmeňa. Väčšinu informácii prijíma

z chemorecepčných spúšťacích zón, informácie z tráviaceho traktu potom prostredníctvom n.vagus a sympatického nervstva.


Po vystavení žiareniu alebo cytotoxickým liečivám sa sérotonín (5-HT) uvoľňuje

z enterochromafinných buniek v sliznici tenkého čreva, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti

aferentných neurónov n.vagus, na ktorých sú lokalizované 5-HT3 receptory. Uvoľnenie sérotonínu

aktivuje neuróny n.vagus prostredníctvom 5-HT3 receptorov, čo vedie okamžite k ťažkej

emetogénnej odpovedi sprostredkovanej prostredníctvom chemorecepčnej spúšťacej zóny v area

postrema.


Mechanizmus účinku


Granisetrón je účinné antiemetikum. Je vysoko selektívnym antagonistom receptorov 5- hydroxytryptamínu (5-HT3 ). Štúdie s rádioaktívne značenými molekulami preukázali, že

granisetrón má zanedbateľnú afinitu k ostatným typom receptorov, spolu s väzbovými miestami

pre 5-HT a dopamín D2.


Nauzea a vracanie vyvolané chemoterapiou a rádioterapiou


Perorálna forma granisetrónu má preukázaný profylaktický účinok proti nauzei a vracaniu vyvolaným protinádorovou chemoterapiou u dospelých.


Pooperačná nauzea a vracanie


Perorálna forma granisetrónu má preukázaný profylaktický a liečebný účinok proti pooperačnej nauzei a vracaniu u dospelých.


Farmakologické vlastnosti granisetrónu


Boli hlásené neurotropné interakcie a inetrakcie s ďalšími liečivami prostredníctvom ich účinkov na cytochróm P450 (pozri časť 4.5).


Štúdie in vitro preukázali, že cytochróm P450 podskupiny 3A4 (zahrnutý do metabolizmu

niektorých hlavných narkotických látok) nie je granisetrónom nijako ovplyvnený. Dokázalo sa, že ketokonazol inhibuje oxidáciu aromatického cyklu granisetrónu in vitro.


Pri antagonistoch 5-HT3 receptorov bolo síce zaznamenané predĺženie QT intervalu (pozri časť 4.4),

no tento účinok sa vyskytuje s takou frekvenciou a v takom rozsahu, že to je u zdravých subjektov

považované za klinicky bezvýznamné. Napriek tomu sa pri súčasne prebiehajúcej liečbe pacientov liekmi, o ktorých je známe že predlžujú QT interval, odporúča sledovať EKG a klinické abnormality (pozri časť 4.5).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika pri perorálnom podaní je u dospelých lineárna až do 2,5-násobku odporúčanej dávky.

Počas určovania dávky sa zistilo, že antiemetický účinok jednoznačne nekoreluje s veľkosťou podanej dávky ani s plazmatickou koncentráciou granisetrónu.


Štvornásobným zvýšením počiatočnej profylaktickej dávky granisetrónu nevznikol žiadny rozdiel,

pokiaľ ide buď o podiel pacientov reagujúcich na liečbu alebo trvanie príznakov.


Absorpcia


Absorpcia granisetrónu je rýchla a úplná, aj keď biologická dostupnosť po perorálnom užití je

znížená približne na 60 % ako výsledok „first pass" metabolizmu. Biologická dostupnosť po perorálnom užití nie je obyčajne ovplyvnená jedlom.


Distribúcia


Granisetrón je značne distribuovaný, s priemerným distribučným objemom približne 3 l/kg; približne

65 % sa viaže na plazmatické bielkoviny.


Biotransformácia

Granisetrón sa metabolizuje v pečeni oxidáciou a následnou konjungáciou. Medzi hlavné zložky patria 7-OH-granisetrón a jeho sulfát a konjungáty glykuronidu. Napriek tomu, že boli u 7-OH-

granisetrónu a indazol-N-demetyl-granisetrónu pozorované antiemetické vlastnosti, je

nepravdepodobné, že tieto významne prispievajú k farmakologickému účinku granisetrónu u človeka.

In vitro štúdie na pečeňových mikrozómoch dokázali, že hlavná cesta metabolizmu granisetrónu je

inhibovaná ketokonazolom, čo naznačuje na metabolizmus sprostredkovaný cytochrómom P450 podskupiny 3A (pozri časť 4.5).


Eliminácia


Metabolizuje sa hlavne v pečeni. Močom sa vylučuje priemerne 12 % granisetrónu v nezmenenej

forme, kým vo forme metabolitov približne 47 %. Zvyšok sa vylučuje stolicou vo forme

metabolitov. Priemerný plazmatický polčas u pacientov je približne deväť hodín, s veľkou variabilitou medzi pacientmi.


Farmakokinetika v osobitných skupinách pacientov


Zlyhanie funkcie obličiek


U pacientov s ťažkým zlyhaním obličiek sú farmakokinetické údaje po podaní jednej intravenóznej dávky obvykle podobné s údajmi získanými od zdravých subjektov.


Poruchy funkcie pečene


Celkový plazmatický klírens intravenóznej dávky bol u pacientov s poruchou funkcie pečene

spôsobenou nádorovým ochorením obličiek asi polovičný v porovnaní s hodnotami získanými od pacientov bez poškodenia funkcie pečene. Napriek tomu nie je potrebné dávku nijako upravovať (pozri časť 4.2).


Deti a dospievajúci


Tieto tablety sa neodporúča podávať deťom.


Starší pacienti


U starších jedincov sa farmakokinetické parametre po podaní jednotlivých intravenóznych dávok pohybovali v rovnakom rozmedzí ako u ostatných (mladších) jedincov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Údaje z predklinických konvenčných farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, reprodukčnej toxicity a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre človeka. Štúdie karcinogénneho potenciálu pri užití odporúčanej dávky pre človeka neodhalili žiadne osobitné riziko

pre človeka. Riziko karcinogenity však nemožno vylúčiť, pri podávaní vyšších dávok a po dlhšiu dobu.


Štúdie s klonovanými ľudskými srdcovými iónovými kanálmi preukázali, že granisetrón má potenciál ovplyvniť repolarizáciu prostredníctvom blokády draslíkových HERG kanálov. Bolo

preukázané, že granisetrón má schopnosť blokovať kanály sodíka a draslíka, čo môže ovplyvniť

depolarizáciu a repolarizáciu prostredníctvom predĺženia PR, QRS a QT intervalov. Tieto údaje

pomáhajú objasniť molekulárne mechanizmy, pomocou ktorých sa prejavujú niektoré zmeny na

EKG (najmä QT a QRS intervaly) súvisiace s touto triedou liekov. Nedochádza však k žiadnej

zmene srdcovej frekvencie, krvného tlaku ani EKG krivky. Ak sa zmeny objavia nemajú obvykle

klinický význam.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Mikrokryštalická celulóza (E460)

Hypromelóza (E464)

Sodná soľ karboxymetylškrobu

Magnéziumstearát (E470b)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400

Polysorbát 80 (E433)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek si nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Matné PVC/PVDC hliníkové fóliové pretlačovacie balenia balené v škatuľkách obsahujúce 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 90, 100, 150, 200, 250 a 500 tabliet.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Emegar 1 mg: 20/0329/06-S

Emegar 2 mg: 20/0330/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 8.8.2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2013.


7Emegar 2 mg