+ ipil.sk

Emperin 24 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č.: 2012/01401


Písomná informácia pre používateľa


Emperin 24 mg

tablety


Betahistíniumdichlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Emperin a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Emperin

3. Ako užívať Emperin

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Emperin

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Emperin a na čo sa používa


Emperin je liek, ktorý sa používa na liečbu príznakov Meniérovho syndrómu, ako sú závraty, zvonenie

v ušiach a strata sluchu.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Emperin


Neužívajte Emperin

 • ak ste alergický na betahistín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6.)

 • ak máte feochromocytóm, zriedkavý nádor nadobličky


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, než začnete užívať Emperin

 • keď trpíte alebo ste trpeli na žalúdočný vred (peptický vred)

 • keď máte astmu

 • keď máte žihľavku, kožnú vyrážku alebo alergickú nádchu, pretože tieto ťažkosti sa môžu zhoršiť

 • keď máte nízky krvný tlak


Ak sa vás niektorý z vyššie uvedených stavov týka, poraďte sa so svojim lekárom, či môžete užívať

Emperin.

Týchto pacientov má lekár počas liečby pozorne sledovať.


Deti a dospievajúci

Emperin sa neodporúča užívať u detí mladších ako 18 rokov, kvôli nedostatočným informáciám o bezpečnosti a účinnosti.


Iné lieky a Emperin

Interakcia znamená, že lieky alebo zložky liekov môžu navzájom ovplyvňovať účinok alebo vedľajšie účinky jeden druhého, keď sa užívajú v rovnakom čase.


Opatrnosť sa odporúča pri súčasnom užívaní Emperinu s liekmi, ktoré patria do skupiny inhibítorov monoaminooxidázy (používajú sa na liečbu depresie a Parkinsonovej choroby). Účinok betahistínu môže byť zvýšený.


Existuje možnosť, že Emperin ovplyvňuje účinok antihistaminík. Antihistaminiká sú lieky, ktoré sa používajú najmä na liečbu alergií, ako sú senná nádcha a nevoľnosť z cestovania. Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, keď užívate antihistaminiká (lieky proti alergii) súčasne s Emperinom.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. To sa vzťahuje aj na lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Nie je známe, či je bezpečné užívať Emperin počas tehotenstva preto sa užívanie neodporúča u tehotných žien. Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o tom, či Emperin prechádza do materského mlieka. Musí sa zvážiť význam tohto lieku pre matku oproti prínosom dojčenia a potenciálnym rizikám pre dieťa.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Meniérov syndróm a jeho symptómy môžu negatívne ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať

stroje. Ak trpíte týmto syndrómom a jeho príznakmi vyhýbajte sa činnostiam, ktoré si vyžadujú

zvýšenú pozornosť, ako je vedenie vozidla alebo obsluha strojov. Ak si nie ste istý, či Emperin

nepriaznivo vplýva na vašu schopnosť viesť motorové vozidlo, porozprávajte sa o tom so svojím

lekárom.


Emperin obsahuje laktózu.

Ak vám povedal váš lekár, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Emperin


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je:


Dospelí

Polovica až jedna tableta dvakrát denne.


Môže trvať pár týždňov, kým spozorujete akékoľvek zlepšenie.


Ako užívať tablety

Najlepšie je užívať tablety spolu s jedlom.


Ak užijete viac Emperinu, ako máte

Ak užijete viac Emperinu ako máte, poraďte sa so svojím lekárom.

Príznaky predávkovania betahistínom sú nevoľnosť, bolesť brucha, ospalosť a – pri vyšších dávkach – kŕče, pľúcne alebo srdcové komplikácie.


Ak zabudnete užiť Emperin

Počkajte do času užitia nasledujúcej dávky. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Môžu sa prejaviť nasledovné vedľajšie účinky:


Poruchy imunitného systému

Reakcie precitlivenosti napríklad závažná alergická reakcia, ktorá spôsobuje ťažkosti s dýchaním alebo závrat (frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy (môže sa objaviť u 1 až 10 používateľov zo 100).


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nevoľnosť, tráviace problémy (môžu sa objaviť u 1 až 10 používateľov z 100).

Mierne zažívacie ťažkosti, napríklad vracanie, bolesť v tráviacom trakte, nafúknutie brucha a nadúvanie (frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Kožné a podkožné reakcie precitlivenosti, konkrétne závažná alergická reakcia, ktorá spôsobuje opuch tváre alebo hrdla, žihľavka, vyrážka a svrbenie (frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Emperin


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli.


Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Emperin obsahuje


Liečivo je betahistíniumdichlorid.

Jedna tableta obsahuje 24 mg betahistíniumdichloridu.


Ďalšie zložky sú povidón, mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, koloidný oxid kremičitý, krospovidón a kyselina stearová.


Ako vyzerá Emperin a obsah balenia


Biele, alebo takmer biele okrúhle, bikonvexné tablety, s deliacou ryhou na jednej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Tablety v blistroch: 20, 30, 40, 50, 60 alebo 100 tabliet v škatuľke.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38

Maďarsko


Výrobca

Catalent Germany Schorndorf GmbH

Steinbeisstrasse 2

D-73614 Schorndorf

Nemecko


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120

Maďarsko


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Holandsko: Betabere 24 mg tabletten

Bulharsko: Emperin таблетки 24 mg

Emperin 24 mg tablets

Česká republika: Emperin 24 mg, tablety

Maďarsko: Emperin 24 mg tabletta

Poľsko: Emperin 24 mg tabletki

Rumunsko: Emperin 24 mg comprimate

Slovenská republika: Emperin 24 mg tablety


Táto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná v januári 2013.

4Emperin 24 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č.: 2012/01401


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Emperin 24 mg

tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna tableta obsahuje 24 mg betahistíniumdichloridu.


Pomocná látka so známym účinkom

Jedna tableta obsahuje 210 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Biele alebo takmer biele okrúhle, bikonvexné tablety, s deliacou ryhou na jednej strane. Tableta sa

môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Betahistín je indikovaný na liečbu Meniérovho syndrómu, symptómy ktorého môžu zahŕňať vertigo,

tinnitus a stratu sluchu.

 1. Dávkovanie a spôsob podania


Dávkovanie


Dospelí (vrátane starších pacientov):

12-24 mg dvakrát denne.

Dávku možno upraviť podľa individuálnych potrieb pacienta. Niekedy sa zlepšenie prejaví len po pár

týždňoch liečby.


Deti a dospievajúci:

Betahistín sa neodporúča užívať u detí mladších ako 18 rokov, kvôli nedostatočným informáciám o bezpečnosti a účinnosti.


Spôsob podania

Tablety sa majú užívať s jedlom.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Betahistín je kontraindikovaný u pacientov s feochromocytómom. Keďže betahistín je syntetický

analóg histamínu, môže vyvolať uvoľňovanie katecholamínov z nádoru, čo sa prejaví ťažkou

hypertenziou.


 1. Špeciálne opatrenia a upozornenia pri používaní


Pri liečbe pacientov s peptickým vredom alebo peptickým vredom v anamnéze sa odporúča opatrnosť,

pretože u pacientov liečených betahistínom sa vyskytli občasné prípady dyspepsie.


Opatrnosť je potrebná u pacientov s bronchiálnou astmou.


Opatrnosť sa odporúča aj pri predpisovaní betahistínu pacientom so žihľavkou, vyrážkami alebo

alergickou nádchou, nakoľko existuje možnosť zhoršenia týchto symptómov.


Opatrnosť je potrebná u pacientov so závažnou hypotenziou.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy

alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať tento liek.


 1. Liekové a iné interakcie


Neboli vykonané žiadne in vivo štúdie zamerané na interakcie. Vychádzajúc z in vitro údajov, neočakáva sa žiadna in vivo inhibícia enzýmov cytochrómu P450.


Invitroúdaje naznačujú inhibíciumetabolizmubetahistínu liekmi, ktoré inhibujú monoaminooxidázu

(MAO), vrátaneMAO typu B(napr.selegilín). Pri súbežnom používaníbetahistínua inhibítorov

MAO(vrátaneMAO-B selektívnych) sa odporúčaopatrnosť.


Keďže betahistín je analóg histamínu, interakcia betahistínu s antihistamikami môže teoreticky

ovplyvniť účinnosť jedného z týchto liečiv


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne adekvátne údaje o používaní betahistínu u gravidných žien. Štúdie na

zvieratách sú nedostatočné s ohľadom na účinky počas gravidity, na embryonálny/fetálny vývoj, pôrod

a postnatálny vývoj. Potenciálne riziko u ľudí nie je známe.

Betahistín sa preto neodporúča používať počas gravidity, pokiaľ to nie je evidentne nevyhnutné.


Laktácia

Nie je známe, či sa betahistín vylučuje do materského mlieka u ľudí. Nie sú dostupné žiadne štúdie na zvieratách o exkrécii betahistínu do materského mlieka. Musí sa zvážiť význam tohto lieku pre matku oproti prínosom dojčenia a potenciálnym rizikám pre dieťa.

 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Betahistín je indikovaný na liečbu Meniérovho syndrómu, symptómy ktorého môžu zahŕňať vertigo, tinnitus a stratu sluchu. Tento syndróm a jeho symptómy môžu negatívne ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. V klinických štúdiách špecificky navrhnutých na posúdenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje nemal betahistín žiadne alebo len zanedbateľné účinky.


 1. Nežiaduce účinky


Nasledujúce nežiaduce účinky boli pozorované s nižšie spomenutou frekvenciou u pacientov liečených betahistínom v placebom kontrolovaných klinických štúdiách: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000).


Poruchy nervového systému

Časté: bolesť hlavy


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: nauzea a dyspepsia.


Okrem týchto nežiaducich účinkov, pozorovaných počas klinických štúdií boli nasledujúce nežiaduce

účinky hlásené spontánne, počas neintervenčného klinického skúšania a vo vedeckej literatúre.

Z dostupných údajov nie je možné odhadnúť frekvenciu, preto sú klasifikované ako „neznáme“.


Poruchy imunitného systému

Reakcie precitlivenosti, napríklad anafylaxia.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Žalúdočné ťažkosti (napríklad vracanie, gastrointestinálna bolesť, brušná distenzia a nafukovanie).

Tieto ťažkosti vymiznú pri dodržiavaní odporúčania užívať dávku spolu s jedlom, alebo po znížení

dávky.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Kožné a podkožné reakcie precitlivenosti, konkrétne angioneurotický edém, žihľavka, vyrážka

a svrbenie.


 1. Predávkovanie


Bolo zaznamenaných iba niekoľko prípadov predávkovania. Pri dávkach až do 640 mg mali niektorí pacienti mierne až stredne ťažké príznaky (napríklad nevoľnosť, ospanlivosť, bolesti brucha). Väčší počet vážnych komplikácií (napríklad kŕče, pľúcne alebo srdcové komplikácie) bol pozorovaný v prípadoch úmyselného predávkovania betahistínom, najmä v kombinácii s ďalším predávkovaním liekmi. Liečba predávkovania má zahŕňať štandardné podporné opatrenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:antivertiginóza, ATC kód: N07CA01


Agonistický účinok betahistínu na H1 histamínové receptory umiestnené v periférnych cievach sa

preukázal u človeka, u ktorého nebola prítomná betahistínom indukovaná vazodilatácia s antagonistom

histamínu, difenhydramínom. Betahistín má minimálne účinky na vylučovanie žalúdočnej kyseliny

(odpoveď sprostredkovaná H2receptormi).


Mechanizmus účinku

Mechanizmus účinku betahistínu pri liečbe Meniérovho syndrómu nie je objasnený. Účinnosť

betahistínu pri liečbe vertiga môže súvisieť s jeho schopnosťou ovplyvňovať cirkuláciu vo vnútornom

uchu alebo s priamym účinkom na neuróny na úrovni vestibulárnych jadier.


Farmakodynamické účinky

Jednorazové perorálne dávky betahistínu do 32 mg u zdravých jedincov vykazovali maximálnu

supresiu vyvolaného vestibulárneho nystagmu 3 až 4 hodiny po užití dávky, pričom vyššie dávky

pôsobili účinnejšie na zníženie dĺžky trvania nystagmu.


Betahistín spôsobuje u človeka zvýšenie epiteliálnej pľúcnej permeability. Vyplýva to zo zníženia

klírensu v závislosti od času pri prechode rádioaktívne značeného markera z pľúc do krvi. Je možné

tomu zabrániť perorálnou liečbou terfenadínom, známym blokátorom H1receptorov, pred začatím

liečby betahistínom.


Keďže histamín má pozitívne inotropné účinky na srdce, nie je známe, že by betahistín zvyšoval

srdcový výdaj a u niektorých pacientov jeho vazodilatačný účinok môže spôsobiť malý pokles tlaku

krvi.

Betahistín má u človeka malý účinok na exokrinné žľazy.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Betahistín sa úplne absorbuje po perorálnom podaní a maximálne koncentrácie 14C značeného

betahistínu sa dosiahnu po približne hodine po perorálnom užití u jedincov nalačno.


Distribúcia

Plazmatické hladiny betahistínu po perorálnom podaní sú veľmi nízke.


Biotransformácia/Eliminácia

Väzbovosť na ľudské plazmatické bielkoviny je nízka alebo žiadna.

Betahistín sa eliminuje hlavne vo forme metabolitov, ktoré sa následne vylučujú najmä obličkami. Pri

dávke 8 mg sa vylúčilo močom 85 - 90% rádioaktivity počas 56 hodín, pričom maximálna rýchlosť

vylučovania sa dosiahla prvé 2 hodiny po podaní.

Z toho dôvodu je vyhodnotenie farmakokinetiky betahistínu založené len na hodnotách koncentrácie

metabolitu kyseliny 2-pyridyloctovej v plazme.


Neexistujú údaje o presystémovom metabolizme a vylučovanie žlčou sa nepovažuje za dôležitý spôsob

eliminácie lieku alebo niektorého z jeho metabolitov.

Betahistín sa metabolizuje v pečeni. Približne 80 - 90% podanej dávky sa vylučuje močom.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxické štúdie pri opakovaných dávkach v trvaní 6 mesiacov na psoch a 18 mesiacov na potkanoch –

albínoch nepreukázali žiadne klinicky relevantné škodlivé účinky v rozsahu dávok 2,5 až 120 mg.kg -1.

Betahistín nemá mutagénny účinok a nepreukázala sa karcinogenita u potkanov. Testy na gravidných

králikoch nepreukázali teratogénne účinky.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok


Povidón K90

Mikrokryštalická celulóza

Monohydrát laktózy

Koloidný oxid kremičitý

Krospovidón

Kyselina stearová.


6.2. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3. Čas použiteľnosti


2 roky


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25ºC v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5. Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC/Alu blistre. Dostupné v baleniach 20, 30, 40, 50, 60 a 100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z liekutreba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

EGIS Pharmaceuticals PLC

Keresztúri út 30-38

1106 Budapešť

Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

83/0497/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 27.08.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2013
6Emperin 24 mg