+ ipil.sk

Enap 20Príbalový leták

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č: 2009/01009PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Enap 2,5

Enap 5

Enap 10

Enap 20

tablety

enalapriliummaleinát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Enap a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Enap

3. Ako užívať Enap

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Enap

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ENAP A NA ČO SA POUŽÍVA


Antihypertenzívum.


Enap patrí do skupiny liekov označovaných ako inhítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítory). Enap vyvoláva rozšírenie ciev (vazodilatáciu), čo má za následok zníženie krvného tlaku a zvýšenie zásobenia srdcového svalu a iných orgánov krvou a kyslíkom.

Najlepší účinok lieku sa dosiahne po 6 až 8 hodinách. Účinok zvyčajne trvá 24 hodín.

Liek je určený na liečbu všetkých stupňov esenciálnej hypertenzie (vysoký krvný tlak), renovaskulárnej hypertenzie (vysoký krvný tlak s postihnutím obličiek) a všetkých stupňov srdcového zlyhania, prevenciu srdcového zlyhania a prevenciu príhod nedokrvenosti tepien zásobujúcich srdcový sval u pacientov s poruchou funkcie ľavej srdcovej komory.


2. SKÔR AKO UŽIJETE ENAP


Neužívajte Enap

 • keď ste alergický (precitlivený) na enalapril alebo podobné liečivo alebo na niektorú z ďalších zložiek Enapu,

 • keď ste mali v minulosti reakcie z precitlivenosti s náhlym opuchom najmä na tvári spojené s dusením a chripením,

 • keď trpíte porfýriou,

 • keď ste tehotná viac ako 3 mesiace. (Je tiež lepšie vyhnúť sa užívaniu Enapu v rannom štádiu tehotenstva.)


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Enapu

 • ak trpíte ťažkým zlyhaním srdca alebo ťažkou obličkovou nedostatočnosťou, poruchou metabolizmu vody a elektrolytov (spôsobenou liečbou liekmi zvyšujúcimi vylučovanie moču, neslanou diétou, hnačkou, vracaním) alebo ste hemodialyzovaný, môže sa u Vás vyskytnúť výrazné zníženie krvného tlaku (hypotenzia), najmä niekoľko hodín po prvej dávke. Hypotenzia sa zvyčajne prejaví ako nevoľnosť, zrýchlená činnosť srdca a mdloby.

Ak sa u Vás objaví hypotenzia, ľahnite si tak, aby ste mali hlavu položenú nižšie a zavolajte lekára. Hypotenzia a jej následky sú zriedkavé a prechodné. Prechodná hypotenzia nie je prekážkou pre budúcu liečbu týmto liekom. Po odoznení hypotenzie, ktorá sa môže vyskytnúť po prvej dávke, budete normálne tolerovať nasledujúce dávky. Pri opakujúcej sa hypotenzii sprevádzanej príznakmi (nevoľnosť, zrýchlená činnosť srdca a mdloby), Vám lekár zníži dávku alebo preruší liečbu.

 • ak máte bilaterálnu stenózu renálnej artérie (obojstranné zúženie obličkovej cievy) alebo stenózu artérie v solitárnej obličke (zúženie obličkovej cievy u pacientov s jednou obličkou), nesmiete liek užívať. Ak máte vysoký krvný tlak spôsobený ochorením obličiek, lekár Vás odporučí k skúsenému špecialistovi.

 • ak máte ťažkú aortálnu stenózu (závažné zúženú aortu), idiopatickú hypertrofickú subaortálnu stenózou (ochorenie srdcového svalu neznámeho pôvodu) alebo generalizovanú aterosklerózu (kôrnatenie ciev v celom tele), je potrebná zvýšená opatrnosť pri užívaní Enapu.

 • ak trpíte chronickým obličkovým zlyhaním, neodporúča sa súčasné užívanie enalaprilu a draslík-šetriacich diuretík ako sú spironolaktón, amilorid, triamterén alebo tablety obsahujúce draslík. Počas liečby enalaprilom sa môže najmä u týchto pacientov zvýšiť sérová hladina draslíka. Ak je potrebné dodať draslík pre jeho nízke hladiny v krvi (hypokaliémia), musíte postupovať podľa inštrukcií lekára. Ak pocítite svalovú slabosť alebo poruchy srdcového rytmu počas liečby, ihneď sa poraďte so svojím lekárom.

 • ak sa liečite na alergiu (precitlivenosť) na včelí alebo osí jed, podstupujete tzv. desenzibilizáciu, môžu sa u Vás vyskytnúť neočakávané precitlivenostné reakcie. Ak Váš lekár plánuje takýto druh liečby, musíte ho informovať o užívaní Enapu.

 • ak podstupujete hemodialýzu alebo iné druhy filtrovania krvi a súčasne užívate Enap, môže dôjsť k reakciám podobným reakcii z precitlivenosti. Ak Váš lekár plánuje takýto druh liečby, musíte ho informovať o užívaní Enapu.

Počas liečby Enapom sa môže znížiť počet bielych krviniek. V prípade náhlej horúčky, triašky a ťažkého prehĺtania, sa ihneď poraďte so svojím lekárom.

Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, povedzte to svojmu lekárovi. Neodporúča sa, aby ste užívali Enap v rannom štádiu tehotenstva a nesmiete ho užívať ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože jeho užívanie môže v tomto období vážne poškodiť Vaše dieťa (pozri časť Tehotenstvo).

Účinnosť a bezpečnosť enalaprilu v liečbe detí nebola doteraz stanovená, preto sa deťom nepodáva.


Užívanie iných liekov

Súčasné užívanie Enapu a liekov na zvýšenie vylučovania moču alebo iných liekov na liečbu zvýšeného krvného tlaku zosilňuje ich účinok.


Pred možným chirurgickým zákrokom informujte lekára, že užívate Enap, pretože počas celkovej anestézie môže dôjsť k výraznému poklesu krvného tlaku.


Pri súčasnom užívaní Enapu a liekov proti horúčke a bolestiam (vrátane voľnopredajných liekov) sa môže účinok Enapu znížiť a môže sa zvýšiť riziko zhoršenia obličkových funkcií.


Súčasné užívanie niektorých liekov na zvýšenie vylučovania moču (spironolaktón, amilorid alebo triamterén) a/alebo tabliet s obsahom draslíka môže spôsobiť zvýšenie hladiny draslíka v krvi (hyperkaliémia). Ak počas takejto liečby pocítite svalovú ochabnutosť a poruchy srdcového rytmu, okamžite o tom informujte svojho lekára.


Enap zoslabuje účinok liekov obsahujúcich teofylín. Súčasné užívanie Enapu a liekov obsahujúcich lítium môže spôsobiť otravu lítiom. Lieky obsahujúce cimetidín predlžujú pôsobenie Enapu.


Ak užívate spomenuté lieky alebo Vám bolo odporučené užívať ich, informujte svojho lekára, že užívate Enap.Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. On/ona Vám povie, či môžete tieto lieky užívať.


Užívanie Enapu s jedlom a nápojmi

Užitie Enapu po jedle nemá vplyv na jeho účinok.


Počas liečby Enapom nepite alkoholické nápoje, pretože alkohol zosilňuje účinok Enapu na zníženie krvného tlaku.


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, povedzte to svojmu lekárovi. Váš lekár Vám odporučí, aby ste prestali užívať Enap predtým, ako otehotniete alebo hneď ako zistíte, že ste tehotná a poradí Vám aby ste užívali iný liek namiesto Enapu. Neodporúča sa, aby ste užívali Enap v rannom štádiu tehotenstva a nesmiete ho užívať ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože jeho užívanie po treťom mesiaci tehotenstva môže vážne poškodiť Vaše dieťa.

Dojčenie

Ak dojčíte alebo ste začali dojčiť, povedzte to svojmu lekárovi. Neodporúča sa, aby ste počas užívania Enapu dojčili novorodencov (prvé týždne po narodení) a najmä predčasne narodené deti. V prípade starších detí, Vás má lekár informovať o prínosoch a rizikách užívania Enapu počas dojčenia v porovnaní s inými liečbou.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Vaša schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť, najmä na začiatku liečby, prechodne ovplyvnená v dôsledku výrazného zníženia krvného tlaku a únavy.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Enapu

Enap obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred použitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ ENAP


Vždy užívajte Enap presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Liek sa užíva 1‑krát denne, zvyčajne ráno s malým množstvom tekutiny. Počiatočná dávka pri liečbe zvýšeného krvného tlaku je obvykle 10 až 20 mg denne v jednej dávke, v závislosti od stupňa hypertenzie. Pri miernej hypertenzii sa odporúča úvodná dávka 10 mg denne. Pri ďalších stupňoch je úvodná dávka 20 mg denne. Obvyklá udržiavacia dávka je 20 mg denne. Dávkovanie Vám upraví lekár individuálne podľa Vašich potrieb. Maximálna dávka je 40 mg denne v jednej alebo v dvoch dávkach.


Počiatočná dávka pri liečbe srdcovej nedostatočnosti je 2,5 mg denne v jednej dávke, zvyčajne spolu s liekmi na liečbu srdcového zlyhania. Maximálny účinok lieku sa dostaví po 2 až 4 týždňoch liečby. Udržiavacia dávka je zvyčajne 5 až 20 mg. Maximálna dávka je 40 mg denne v jednej alebo v dvoch dávkach.


Pri vysokom krvnom tlaku v dôsledku ochorenia obličiek lekár liečbu upravuje s ohľadom na funkciu obličiek. Pri ľahšej poruche obličiek je počiatočná dávka 5 mg denne, pri ťažšej poruche 2,5 mg denne. Lekár Vám bude postupne upravovať dávku, až kým sa nedosiahne uspokojivý účinok.


Ak sa podrobujete hemodialýze, v deň dialýzy užite 2,5 mg. Lekár Vám bude postupne upravovať dávku na základe krvného tlaku.


Ak užijete viac Enapu ako máte

Najčastejším príznakom užitia príliš vysokej dávky je výrazný pokles krvného tlaku. V takom prípade sa uložte do polohy s nižšie položenou hlavou a zavolajte lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe. Pred príchodom lekára sa pokúste vyvolať vracanie.


Ak zabudnete užiť Enap

Ak zabudnete užiť Váš liek, neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili tú vynechanú; užite až ďalšiu nasledovnú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Enap môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Počas užívania Enapu sú vedľajšie účinky zvyčajne mierne a nevedú k prerušeniu liečby. Patrí k nim najmä závrat, točenie hlavy, bolesť hlavy, únava a nevoľnosť. Zriedkavo sa môžu objaviť hnačky, žltačka, svalové kŕče, kožné vyrážky, zmena chuti alebo zmena hlasu.


Počas liečby Enapom sa môže vyskytnúť suchý, dráždivý kašeľ. Poraďte sa s lekárom, ktorý zistí príčinu kašľa a odporučí Vám ďalší postup liečby.


Pri precitlivenosti na liek, ktorý sa môže prejaviť opuchom pier, tváre, krku ako aj horných a dolných končatín, chrapotom a poruchami dýchania, prerušte užívanie lieku a okamžite sa poraďte so svojím lekárom, rovnako ako pri náhlom výskyte horúčky, triašky a zhoršeného prehĺtania.

Pri liečbe Enapom sa môžu vyskytnúť mierne poruchy pečeňových a obličkových funkcií a veľmi zriedkavo aj žltačka.


Po prerušení liečby vedľajšie účinky zvyčajne vymiznú.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ENAP


Uchovávajte pri teplote do 25 °C, chráňte pred vlhkom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Neužívajte Enap po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Enap obsahuje


 • Liečivo je enalapriliummaleinát. Každá tableta obsahuje 2,5 mg, 5 mg, 10 mg alebo 20 mg enalapriliummaleinátu.


 • Ďalšie zložky sú:


Enap 2,5 tablety: monohydrát laktózy, hypromelóza, hydrogénuhličitan sodný, kukuričný škrob, mastenec, magnéziumstearát.

Enap 5 tablety: monohydrát laktózy, hypromelóza, hydrogénuhličitan sodný, kukuričný škrob, mastenec, magnéziumstearát.

Enap 10 tablety: monohydrát laktózy, hypromelóza, hydrogénuhličitan sodný, kukuričný škrob, mastenec, magnéziumstearát, červený oxid železitý (E172).

Enap 20 tablety: monohydrát laktózy, hypromelóza, hydrogénuhličitan sodný, kukuričný škrob, mastenec, magnéziumstearát, červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Enap a obsah balenia

Enap 2,5: biele okrúhle bikonvexné tablety so skosenými hranami.

Enap 5: biele okrúhle ploché tablety so skosenými hranami a s deliacou ryhou na jednej strane.

Enap 10: okrúhle ploché červenohnedé tablety so skosenými hranami a s deliacou ryhou na jednej strane a s bielymi škvrnami na povrchu a vo vnútri tabliet.

Enap 20: okrúhle ploché svetlooranžové tablety so skosenými hranami a s deliacou ryhou na jednej strane a s bielymi škvrnami na povrchu a vo vnútri tabliet.


Tablety sú dostupné v OPA/Al/PVC blistrovom balení: 20, 30, 60, 100 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

KRKA Slovensko, s.r.o., Moyzesova 4, 811 05 Bratislava, krka.slovakia@krka.biz, 02/571 04 501


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 08/2009.5Enap 20

Súhrn údajov o liekuPríloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č: 2014/00308


Súhrn charakteristických vlastností lieku


 1. NÁZOV LIEKU


Enap 2,5

Enap 5

Enap 10

Enap 20

tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 2,5 mg; 5 mg; 10 mg alebo 20 mg enalaprili hydrogenomaleas.


Pomocné látky:

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Enap 2,5: biele okrúhle bikonvexné tablety so skosenými hranami.

Enap 5: biele okrúhle ploché tablety so skosenými hranami a s deliacou ryhou na jednej strane.

Enap 10: okrúhle ploché červenohnedé tablety so skosenými hranami, s deliacou ryhou na jednej strane a s bielymi škvrnami na povrchu a vo vnútri tabliet.

Enap 20: okrúhle ploché svetlooranžové tablety so skosenými hranami, s deliacou ryhou na jednej strane a s bielymi škvrnami na povrchu a vo vnútri tabliet.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liek je určený na liečbu všetkých stupňov esenciálnej hypertenzie, renovaskulárnej hypertenzie a všetkých stupňov srdcového zlyhania.

U pacientov so symptomatickým srdcovým zlyhaním je Enap indikovaný aj na zlepšenie prežitia, spomalenie progresie srdcového zlyhania, zníženie hospitalizácie pre srdcové zlyhanie.


Prevencia symptomatického srdcového zlyhania

U asymptomatických pacientov s dysfunkciou ľavej komory je Enap indikovaný na spomalenie vývoja symptomatického srdcového zlyhania, zníženie hospitalizácie pre srdcové zlyhanie.


Pri prevencii koronárnych ischemických príhod u pacientov s dysfunkciou ľavej komoryje indikovaný na zníženie incidencie infarktu myokardu a zníženie hospitalizácie pre nestabilnú angínu pektoris.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Odporúčané dávkovanie:Dávkovanie enalaprilu sa určuje podľa stavu pacienta a jeho potrieb. Podľa možnosti majú pacienti prerušiť diuretickú liečbu (alebo redukovať dávku diuretík) alebo zvýšiť užívanie soli aspoň dva až tri dni pred začatím liečby enalaprilom. Odporúča sa lekársky dohľad po prvej dávke a časté sledovanie krvného tlaku v priebehu prvých niekoľko hodín po podaní. U pacientov s vysokým rizikom hypotenzie po prvej dávke sa odporúča podať prvú dávku v nemocnici a tam ho pozorne sledovať aspoň 5 hodín. V tom čase má ležať na chrbte.

Liečba Enapom si vyžaduje pravidelné lekárske kontroly, najmä na začiatku liečby a/alebo v čase nastavovania na optimálnu dávku. Lekár určí frekvenciu kontrol.


Esenciálna hypertenzia:počiatočná dávka je obyčajne 10 až 20 mg denne v jednej dávke. Pri miernej hypertenzii je odporúčaná počiatočná dávka 10 mg denne. Obvyklá udržiavacia dávka je 20 mg jedenkrát denne. Úprava dávky závisí od dosiahnutého zníženia krvného tlaku, maximálne 40 mg denne.


Renovaskulárna hypertenzia:terapia sa začína nižšou úvodnou dávkou (napr. 5 mg alebo menej). Dávkovanie sa potom upraví podľa odozvy a potrieb pacienta. U väčšiny pacientov je dostačujúca dávka 20 mg jedenkrát denne. Opatrnosť je potrebná u pacientov, ktorí boli nedávno liečení diuretikami (pozri ďalší odsek).

Súbežná diuretická liečba pri hypertenzii:možnosť vzniku symptomatickej hypotenzie je pravdepodobnejšia u pacientov, ktorí užívajú diuretiká. Preto sa pred začatím liečby Enapom odporúča diuretiká na 2‑3 dni vysadiť alebo začať liečbu nízkou dávkou Enapu (5 mg alebo menej). Dávkovanie sa potom upraví podľa potrieb pacienta.

Dávkovanie pri renálnej insuficiencii:

Stav obličiek

Klírens kreatinínu

ml/min

Počiatočná dávka

mg/deň

Mierne poškodenie

30 - 80 ml /min

5 – 10 mg

Stredne ťažké poškodenie

10 - 30 ml /min

2,5 – 5 mg

Ťažké poškodenie

Títo pacienti sú obvykle na dialýze*

10 ml /min

2,5 mg v dňoch dialýzy **

* pozri Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní– Hemodialyzovaní pacienti

** enalaprilát je dialyzovateľný. Dávkovanie v dňoch bez dialýzy lekár bude postupne upravovať dávku na základe výšky krvného tlaku.


Liečba kongestívneho srdcového zlyhania:odporúčaná úvodná dávka je 2,5 mg v jednej dávke. Dávka Enapu sa môže pomaly zvyšovať, pokiaľ sa nedosiahne maximálny klinický účinok, zvyčajne po 2 až 4 týždňoch. Udržiavacia dávka je zvyčajne 2,5 až 10 mg podávaných dva razy denne. Maximálna udržiavacia dávka je 20 mg dva razy denne.


Liečba asymptomatickej dysfunkcie ľavej komory:Odporúčaná úvodná dávka je 2,5 mg dva razy denne. Úprava dávky závisí od tolerancie lieku. Zvyčajná udržovacia dávka je 10 mg dva razy denne.

Pacienti na hemodialýze: v deň dialýzy pacient užije 2,5 mg, ostatné dni sa dávka enalaprilu upraví podľa krvného tlaku.


Tablety sa prehĺtaju celé a zapijú tekutinou. Môžu sa užiť pred, počas alebo po jedle. Majú sa užívať pravidelne v rovnakú dennú dobu.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na enalapril a/alebo enalaprilát alebo na niektorú z pomocných látok alebo na iné ACE inhibítory. Enalapril je kontraindikovaný u pacientov s výskytom angioneurotického edému počas liečby inými inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu v anamnéze, alebo s výskytom angioneurotického edému v minulosti, u pacientov s anamnézou hereditárneho alebo idiopatického angioedému, u pacientov s porfýriou a v druhom a treťom trimestri gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hypotenzias klinickými dôsledkami (v rozsahu od vertiga a nauzey až po akútne renálne zlyhanie, mŕtvicu alebo infarkt myokardu a/alebo smrť) sa môže vyskytnúť niekoľko hodín po podaní prvej dávky najmä u pacientov v hyponatriémii alebo u hypovolemických pacientov, ktorých stav je dôsledkom liečby vysokými dávkami diuretík alebo hemodialýzy.

Pacientmi so zvýšeným rizikom hypotenzie po prvej dávke sú pacienti so zlyhaním srdca (s renálnym zlyhaním alebo bez renálneho zlyhania), ktorí sú hyponatriemickí, pacienti liečení vysokými dávkami diuretík a pacienti, ktorým bola zvýšená dávka diuretík pred začatím liečby enalaprilom, pacienti s intenzívnou diurézou alebo závažnými stratami tekutín alebo soli (neslaná diéta, hnačka, vracanie). Hypotenzia po prvej dávke môže byť nebezpečná tiež pre pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrovaskulárnym ochorením u starších pacientov.

Hypotenzia a jej závažné dôsledky sú zriedkavé a prechodné. Dá sa im predísť prerušením liečby diuretikami a neslanej diéty pred začatím liečby Enapom, ak je to možné. U ostatných spomínaných stavov alebo ak sa nedá liečba diuretikami prerušiť, sa odporúča začať liečbu enalaprilom s najnižšími dávkami (2,5 mg).

Ak sa vyskytne hypotenzia, pacient sa uloží do ležiacej polohy s nižšie položenou hlavou. V prípade potreby sa upraví plazmatický objem intravenóznou infúziou fyziologického roztoku (0,9 % roztok NaCl).

Prechodná hypotenzia nie je kontraindikáciou pre liečbu enalaprilom. Po úprave objemu plazmy a kontroly krvného tlaku pacient zvyčajne toleruje jednotlivé dávky dobre.

Ak je symptomatická hypotenzia rekurentná, buď sa upraví dávka alebo sa preruší liečba Enapom.

U pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej arteriesa môže objaviť prechodné poškodenie obličkovej funkcie alebo dokonca akútne obličkové zlyhanie pre vazodilatáciu eferentných arteriol glomerulu. U pacientov s arteriálnou stenózou solitárnej obličky sa môže objaviť prechodné poškodenie obličkovej funkcie alebo dokonca akútne obličkové zlyhanie. Preto musia byť monitorované renálne funkcie pred liečbou a počas nej. Pacienti s dokázanou alebo suspektnou renovaskulárnou hypertenziou musia byť liečení skúsenými odborníkmi.

Enap sa musí užívať s opatrnosťou u pacientov s hemodynamicky významnou aortálnou stenózou alebo inými stenózami vo výstupe ľavej komory, s generalizovanou aterosklerózou pre riziko hypotenzie a u pacientov so srdcovou, cerebrálnou a renálnou ischémiou. Pacienti s periférnym obštrukčným ochorením ciev alebo generalizovanou aterosklerózou môžu tiež mať renovaskulárne ochorenie, preto je pri ich liečbe potrebná zvýšená opatrnosť a liečba sa musí vždy začať s najnižšími dávkami enalaprilu.

Počas liečby enalaprilom sa môže zvýšiť sérová hladina kália, najmä u pacientov s chronickým obličkovým zlyhaním, cukrovkou, u pacientov, ktorí súčasne užívajú kálium-šetriace diuretiká (spironolaktón, amilorid, triamterén) alebo náhrady kália a/alebo soli obsahujúce kálium. Preto sa súčasné užívanie Enapu a týchto liekov neodporúča.

Hypersenzitivita/angioneurotický edém

Počas liečby Enapom sa môže vyskytnúť angioedém tváre a krku, jazyka, hlasiviek, hrdla a končatín. Ak sa objaví, je zvyčajne dostačujúce prerušiť liečbu a monitorovať pacientov stav, pokiaľ symptómy neustúpia. Angioedém tváre, pier, krku a končatín zvyčajne ustúpi bez liečby, antihistaminiká môžu byť užitočné pri zmiernení symptómov. Angioedém jazyka, hlasiviek a hrdla sa musí okamžite liečiť adrenalínom (0,3 ml až 0,5 ml roztoku adrenalínu riedeného 1:1 000 podať subkutánne) a udržiavať prechodné dýchacie cesty intubáciou a ak je potrebné laryngotómiou.

U černochov užívajúcich ACE inhibítory bola hlásená vyššia incidencia angioedému v porovnaní s inými rasami.

Operácia/anestézia

Pacientom podstupujúcim chirurgické zákroky, ktorí dostávajú počas anestézie látky spôsobujúce hypotenziu, enalapril blokuje tvorbu angiotenzínu II po kompenzačnom uvoľnení renínu. Ak sa spozoruje hypotenzia, vzniknutá pravdepodobne týmto mechanizmom, koriguje sa zvýšením objemu.

Anafylaktické reakcie počas desenzibilizácie

Uvádzajú sa taktiež správy o anafylaktických reakciách u pacientov, ktorí boli liečení enalaprilom a súčasne dostávali imunoterapiu (desenzibilizáciu) včelím jedom. Preto pacienti liečení Enapom nesmú podstúpiť desenzibilizáciu včelím alebo osím jedom. Pred začatím desenzibilizácie sa musí Enap vysadiť a nahradiť iným antihypertenzívom.

Hemodialyzovaní pacienti

Existuje niekoľko správ o nebezpečných anafylaktických reakciách (opuch tváre, začervenanie hypotenzia a dyspnoe) u pacientov, ktorí dostávali ACE inhibítory počas hemodialýzy na polyakrylonitrilových membránach alebo počas aferézy absorpciou na dextran sulfát. Preto sa počas liečby enalaprilom odporúča výber inej hemodialyzačnej membrány alebo použitie alternatívnej medikamentóznej liečby.

Kašeľ

V súvislosti s použitím ACE inhibítorov bol hlásený kašeľ. Tento kašeľ je charakterizovaný ako neproduktívny, pretrvávajúci a ustupuje po prerušení liečby. Túto skutočnosť treba brať do úvahy pri diferenciálnej diagnostike kašľa.

Draslík v sére – pozri časť 4.5.

Znížené renálne funkcie

Na začiatku liečby ACE inhibítormi môže dôjsť u niektorých pacientov k zhoršeniu renálnych funkcií, dokonca až k akútnemu renálnemu zlyhaniu, ktoré je zvyčajne reverzibilné. Pacienti s renálnou insuficienciou môžu potrebovať redukované a/alebo menej časté dávky Enapu (pozri časť 4.2).

U niektorých pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie solitárnej obličky sa pozorovalo zvýšenie urey a kreatinínu v sére, ktoré bolo po vysadení liečby zvyčajne reverzibilné. To je pravdepodobné najmä u pacientov s renálnou insuficienciou.

Účinnosť a bezpečnosť Enapu v liečbe detí nebola doteraz stanovená.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

Gravidita

ACE inhibítory sa nemajú začať podávať počas gravidity. Pokiaľ sa nepovažuje pokračovanie liečby ACE inhibítormi za nevyhnutné, pacientky plánujúce graviditu majú byť prevedené na iný typ antihypertenzívnej liečby, ktorej bezpečnosť pri použití v gravidite je známa. Ak sa už gravidita diagnostikuje, liečba ACE inhibítormi má byť okamžite prerušená a pacientke má byť ordinovaný iný terapeutický režim (pozri časti 4.3 a 4.6).

Laktóza

Enap obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Pacienti sa majú počas liečby Enapom vyvarovať konzumácie alkoholických nápojov, pretože alkohol zosilňuje účinok Enapu a redukciu krvného tlaku.

Súčasné užívanie enalaprilu a diuretík má synergický efekt na zníženie krvného tlaku. U niektorých pacientov došlo k miernemu prechodnému zvýšeniu urey a kreatinínu v sére, ak sa Enap užíval súčasne s diuretikom. Toto si môže vyžadovať zníženie dávkovania a/alebo vysadenie diuretika a/alebo vysadenie Enapu.

Súčasné užívanie Enapu a srdcových glykozidov, beta-blokátorov, metyldopy, nitrátov, blokátorov kalcia, hydralazínu alebo prazosínu má mierny synergický účinok.

Súčasné užívanie Enapu a spironolaktónu, amiloridu, triamterenu alebo káliových náhrad môže viesť k hyperkaliémii, najmä u pacientov s chronickou renálnou insuficienciou. Preto, ak je indikované súčasné užívanie týchto látok pre hypokaliémiu, musia sa užívať opatrne s častým sledovaním hladín sérového kália. Súčasné užívanie enalaprilu a lítia znižuje klírens lítia a môže viesť k lítiovej intoxikácii. Koncentrácia lítia v sére sa musí počas liečby monitorovať a dávka upravovať. Je potrebné vyhnúť sa súčasnému podávaniu enalaprilu a lítia, ak je to možné.

Súčasné užívanie Enapu a nesteroidových protizápalových liekov a analgetík (pre inhibíciu syntézy prostaglandínov) môže znížiť účinok Enapu a zvýšiť riziko poškodenia renálnych funkcií a/alebo srdcového zlyhania.

V literatúre boli uvedené dva prípady akútneho renálneho zlyhania po transplantácii obličiek. Pacienti dostávali súčasne enalapril a cyklosporín. Predpokladá sa, že akútne renálne zlyhanie bolo následkom zníženia krvného prietoku obličkami, spôsobené cyklosporínom a znížením glomerulárnej filtrácie spôsobenej enalaprilom. Preto je potrebná opatrnosť, ak sa enalapril a cyklosporín užívajú súčasne.

Enap môže skrátiť biologický polčas teofylínu.

Ukázalo sa, že cimetidín predlžuje biologický polčas Enapu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Podávanie ACE inhibítorov sa neodporúča v prvom trimestri tehotenstva (pozri časť 4.4).

Podávanie ACE inhibítorov je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva (pozri časti 4.3 a 4.4).

Epidemiologické dôkazy teratogenity po expozícii ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity nie sú presvedčivé, avšak malý vzostup rizika nemožno vylúčiť. Pokiaľ sa nepovažuje pokračovanie liečby ACE inhibítormi za nevyhnutné, pacientky plánujúce tehotenstvo majú byť prevedené na iný typ antihypertenzívnej liečby, ktorej bezpečnosť pri použití v tehotenstve je známa. Ak je už tehotenstvo diagnostikované, liečba ACE inhibítormi má byť okamžite prerušená a pacientke má byť ordinovaný iný terapeutický režim.

O expozícii ACE inhibítorom počas druhého a tretieho trimestra je známe, že môžu indukovať u ľudí fetotoxicitu (pokles renálnych funkcií, oligohydramnión, oneskorenie lebečnej osifikácie) a novorodeneckú toxicitu (obličkové zlyhanie, hypotenziu, hyperkaliémiu) (pozri časť 5.3).

Ak sa expozícia ACE inhibítorom vyskytovala od druhého trimestra tehotenstva, odporúča sa ultrazvuková kontrola obličiek a lebky.

Deti, ktorých matky užívali ACE inhibítory, majú byť prísne sledované pre možnosť hypotenzie (pozri časti 4.3 a 4.4).


Laktácia

Obmedzené farmakokinetické dáta poukazujú na veľmi nízku koncentráciu v materskom mlieku (pozri časť 5.2). Aj keď sa tieto koncentrácie zdajú byť klinicky nevýznamné, používanie Enapu sa neodporúča počas dojčenia predčasne narodených detí a v prvých týždňoch po narodení z dôvodu hypotetického rizika vplyvu na kardiovaskulárny systém a obličky a pre nedostatok klinických skúseností. V prípade starších detí sa môže zvažovať podávanie Enapu dojčiacim matkám, ak je táto liečba pre matku nevyhnutná a dieťa je sledované z dôvodu možného výskytu nežiaducich účinkov.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť u niektorých pacientov, najmä na začiatku liečby, prechodne ovplyvnená v dôsledku výrazného zníženia krvného tlaku a únavy.


4.8 Nežiaduce účinky


Počas užívania Enapu sú nežiaduce účinky zvyčajne mierne a prechodné a nevyžadujú si prerušenie liečby. Po prerušení liečby sú väčšinou reverzibilné a zvyčajne sa nevrátia pri opakovanej liečbe. V kontrolovaných klinických štúdiách bol výskyt nežiaducich účinkov enalaprilu (okrem tých, ktoré vychádzajú z liečebného účinku) porovnateľný s výskytom nežiaducich účinkov placeba. Najčastejšími nežiaducimi účinkami sú neproduktívny kašeľ, závrat, točenie hlavy, bolesť hlavy, únava a slabosť.

Zriedkavo sa môže objaviť hypotenzia, ortostatická hypotenzia, synkopa, nevoľnosť, hnačka, svalové kŕče, kožné vyrážky, renálna insuficiencia a oligúria.

Veľmi zriedkavo sa môzu objaviť reakcie z precitlivenosti (angioedém, fotosenzitivita) a zmena chuti alebo zmena hlasu.

Môžu sa tiež prejaviť neutropénia, trombocytopénia, depresia kostnej drene alebo agranulocytóza. Preto sa počas liečby Enapom odporúča pravidelné monitorovanie krvného obrazu.

U pacientov s chronickým renálnym zlyhaním alebo u tých, ktorí sa podrobili transplantácii bolo po dlhodobom užívaní enalaprilu pozorované 10 až 15 % zníženie koncentrácie hemoglobínu. Je to výsledok inhibície tvorby renálneho erytropoetínu.

Počas liečby Enapom sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky: proteinúria, zvýšenie koncentrácie urey, kreatinínu, draslíka, bilirubínu v sére, hepatálnych enzýmov alebo zníženie sérovej koncentrácie sodíka alebo hemoglobínu a hematokritu.

Nežiaduce účinky zaznamenané počas klinických štúdií alebo po uvedení lieku na trh sú rozdelené podľa orgánových systémov a uvedené v poradí klesajúcej frekvencie.

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania:anafylaktické reakcie.

Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti:infarkt myokardu alebo porážka (po nadmernej hypotenzii u rizikových pacientov), poruchy srdcového rytmu, angína pektoris, palpitácie, Raynaudov fenomén.

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu:ileus, pankreatitída, bolesti brucha, vracanie, dyspepsia, zápcha, anorexia, glositída, stomatitída, sucho v ústach.

Ochorenia pečene a žlčových ciest:pečeňová nedostatočnosť, hepatocelulárna alebo cholestatická hepatitída, žltačka.

Ochorenia krvi a lymfatického systému:neutropénia, trombocytopénia, depresia kostnej drene, anémia, agranulocytóza, eozinofília, inhibícia agregácie krvných doštičiek.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:svalové kŕče.

Poruchy nervového systému:vertigo, konfúzia, ataxia, nekľud, periférna neuropatia (parestézia, dyzestézia), zmeny chuti, strata čuchu.

Psychiatrické poruchy a ochorenia:depresia, somnolencia, insomnia, abnormálne sny.

Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:bronchospazmus, dyspnoe, pneumónia, bronchitída, kašeľ, upchatý nos, výtok z nosa, sucho v hrdle, chrapľavosť, astma, zápal horných dýchacích ciest, pľucna infiltrácia.

Poruchy kože a podkožného tkaniva:exfoliatívna dermatitída, toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov – Johnsonov syndróm, pemfigus, pásový opar, multiformný erytém, urtikária, pruritus, alopécia, začervenanie, potenie, fotosenzitivita.

Ochorenia oka: neostré videnie, konjunktivitída, sucho v očiach, slzenie.

Ochorenia ucha a labyrintu:tinnitus, hluchota.

Poruchy obličiek a močovej sústavy:renálna insuficiencia, oligúria, močové infekcie, bolesť v oblasti obličiek.

Ochorenia reprodukčného systému a prsníkov:gynekomastia, impotencia.

Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia:zriedkavo zvýšenie urey v krvi a kreatinínu v sére, zvýšenie pečeňových enzýmov a/alebo bilirubínu v sére. Tieto zmeny sú zvyčajne reverzibilné. Vyskytla sa tiež hyperkaliémia, hyponatriémia, zníženie hemoglobínu a hematokritu, neutropénia, trombocytopénia, útlm kostnej drene, agranulocytóza.


Bol zaznamenaný komplex symptómov, zahŕňajúci niektoré alebo všetky z nasledovných príznakov: horúčka, serozitída, vaskulitída, myalgia, artralgia/artritída, pozitívne ANA, zvýšená sedimentácia erytrocytov, leukocytóza, eozinofília, fotosenzitivita, exantém alebo iné dermatologické prejavy.


4.9 Predávkovanie


Hlavným dôsledkom predávkovania je hypotenzia. Ak sa vyskytne hypotenzia, uložte pacienta do ležiacej polohy s nižšie položenou hlavou. V prípade potreby sa môže korigovať plazmatický objem infúziou fyziologického roztoku 0,9 % NaCl.

Intoxikácia: boli popísané dva prípady úmyselného predávkovania (intoxikácia 225 mg a 440 mg). V oboch prípadoch bola hypotenzia hlavným symptómom. Bola liečená infúziou 0,9 % roztoku NaCl. Obaja pacienti boli zachránení.

V prípade požitia väčšieho množstva tabliet sa odporúča okamžitý výplach žalúdka (ak od požitia uplynul krátky čas), podanie aktívneho uhlia. Je potrebné sledovanie krvného tlaku, respirácie, sérových hladín urey, kreatinínu a kália a diurézy. Hypotenzia sa lieči podaním infúzie 0,9 % roztoku NaCl a v prípade potreby aj infúziou angiotenzínu II.

V ťažších prípadoch sa enalapril sa môže odstrániť z krvného obehu hemodialýzou.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antihypertenzíva, inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu, ATC kód: C09AA02.


Enalapril je inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu. Enalapril je prodrug, látka ktorá sa stáva aktívnou po metabolickej aktivácii na enalaprilát, ktorý je účinným inhibítorom angiotenzín konvertujúceho enzýmu. Inhibícia angiotenzín konvertujúceho enzýmu spôsobuje redukciu koncentrácie angiotenzín II, zvýšenie plazmatickej renínovej aktivity a redukcie sekrécie aldosterónu.

Antihypertenzívny a hemodynamický účinok Enapu u pacientov so zvýšeným krvným tlakom spočíva v dilatácii rezistentných ciev a redukcii systémovej periférnej rezistencie, čo postupne redukuje krvný tlak. Srdcový pulz a minútový objem zvyčajne zostávajú nezmenené.

U pacientov s hypertenziou enalapril redukuje krvný tlak o 15 až 20 % po 6 až 8 hodinách. Účinok enalaprilu zvyčajne pretrváva do 24 hodín, čo umožňuje dávkovanie jedenkrát alebo dvakrát denne. Optimálny terapeutický účinok na krvný tlak sa dosahuje po niekoľkých týždňoch liečby. Prerušenie liečby enalaprilom nespôsobuje bezprostredné zvýšenie krvného tlaku.

Podávanie tabliet Enapu , ktoré sú pacientom so srdcovým zlyhaním zvyčajne podávané s digoxínom a diuretikami, zlepšuje hemodynamiku a inhibuje neurohormonálny účinok aktivácie renínového-angiotenzínového systému. Enap redukuje venózny preload a afterload, čiže uvoľňuje komoru, znižuje ventrikulárnu hypertrofiu a expanziu kolagénu a predchádza poškodeniu myokardiálnych buniek. Enap redukuje srdcovú frekvenciu a znižuje vtok, čím zlepšuje koronárnu hemodynamiku, redukuje spotrebu kyslíka v myokardiálnych bunkách, následkom čoho sa znižuje vnímavosť srdca na ischémiu a redukuje sa frekvencia a nebezpečenstvo ventrikulárnych arytmií.

Terapeutický hemodynamický účinok enalaprilu sa zvyčajne spozoruje 2 hodiny po užití a pretrváva do 12 hodín. Maximálny klinický účinok sa zvyčajne pozoruje po 2 až 4 týždňoch. Enalapril sa zvyčajne podáva dvakrát denne pacientom so srdcovým zlyhaním a normálnymi renálnymi funkciami. Dlhodobé účinky liečby Enapom sú: menej výrazné prejavy symptómov, zvýšená tolerancia cvičenia, menšia potreba hospitalizácie, lepšia kvalita života a dlhší život (zlepšené prežívanie).

Zo všetkých liekov, používaných na liečbu hypertenzie sú ACE inhibítory najúčinnejšie aj pre ich vplyv na obličky. Enap redukuje renovaskulárnu rezistenciu, zlepšuje krvnú cirkuláciu v obličkách, glomerulárnu filtráciu, exkréciu sodíka a vody, chráni draslík, redukuje vylučovanie proteínov a akumuláciu makromolekúl v mezangiu, čím predchádza poškodeniu mezangia a rozvoju glomerulosklerózy. Takto udržuje a dokonca zlepšuje renálne funkcie a spomaľuje rozvoj chronických progresívnych renálnych ochorení taktiež u pacientov, ktorí nemajú doposiaľ rozvinutú hypertenziu. Všetky tieto účinky spolu zlepšujú kvalitu života a znižujú mortalitu. Pri renálnom zlyhaní je vylučovanie enalaprilu spomalené, čo môže viesť k jeho akumulácii. Adekvátnym opatrením je redukcia dávky Enapu, nie predĺženie dávkovacieho intervalu. Interval dlhší ako 24 hodín sa neodporúča pre možnosť spôsobenia veľkých výkyvov v sérových koncentráciách enalaprilu. U pacientov s renálnym zlyhaním sa dávka musí upraviť podľa potreby pacienta a podľa renálnych funkcií (klírens kreatinínu).

Po infarkte myokardu Enap znižuje myokardiálnu nekrózu, zvyšuje metabolizmus a redukuje incidenciu arytmií po reperfúzii myokardu, redukuje ventrikulárnu hypertrofiu, expanziu kolagénu a predchádza poškodeniu myokardiálnych buniek. Užívanie enalaprilu po infarkte myokardu môže predísť dysfunkcii ľavej komory a výskytu srdcového zlyhania. Enap má priaznivý vplyv aj na cerebrálnu cirkuláciu u pacientov s hypertenziou a chronickým cerebrovaskulárnym ochorením.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Enalapril sa rýchlo vstrebáva z gastrointestinálneho traktu. 60 % lieku sa absorbuje. Absorpcia nezávisí od príjmu potravy. Maximálnu sérovú koncentráciu dosahuje do 1 hodiny. Koncentrácia rýchlo klesne do 4 hodín. Biologický polčas je 2 hodiny. V pečeni sa metabolizuje na aktívnu formu enalaprilát. Maximálnu sérovú koncentráciu dosahuje do 3 až 5 hodín po užití.

Enalaprilát sa distribuuje takmer do všetkých telesných tkanív, najmä do pľúc, obličiek a krvných ciev, nie sú však dôkazy o prechode terapeutických dávok do mozgu. Distribučný polčas je 4 hodiny. 50 až 60 % lieku sa viaže na sérové proteíny. Enalaprilát sa ďalej nemetabolizuje a v 100 % sa vylučuje močom. Vylučovanie je kombináciou glomerulárnej filtrácie a tubulárnej sekrécie. Polčas vylučovania je asi 11 hodín. Obličkový klírens enalaprilu je 18 l/h a enalaprilátu 8,1 až 9,5 l/h.

Enalaprilát prestupuje cez placentárnu bariéru a vylučuje sa do materského mlieka.

Enalaprilát sa môže odstrániť z organizmu hemodialýzou alebo peritoneálnou dialýzou. Hemodialyzačný klírens enalaprilátu je 38 až 62 ml/min., sérová koncentrácia enalaprilátu po 4 hodinovej hemodialýze sa redukuje o 45 až 57 %.

Vylučovanie enalaprilátu je spomalené u pacientov s poškodenými obličkami, preto je nevyhnutné upraviť dávky podľa funkcie obličiek (pozri časť 4.2).

Vylučovanie enalaprilátu môže byť u starších pacientov spomalené aj napriek primeranému klírensu kreatinínu. U týchto pacientov sa liečba začína nízkymi dávkami Enapu a dávka sa upraví podľa klírensu kreatinínu.

U pacientov so srdcovým zlyhaním sú absorpcia a metabolizmus enalaprilu spomalené, distribučný objem je redukovaný. Možné obličkové poškodenie spomaľuje vylučovanie a liek sa kumuluje v organizme. Preto sa liečba pacientov so srdcovým zlyhaním začína nízkymi dávkami. U pacientov s pečeňovou nedostatočnosťou je metabolizmus enalaprilu spomalený. Farmakokinetika a farmakodynamika enalaprilu je u pacientov so srdcovým zlyhaním alebo pečeňovou nedostatočnosťou nezmenená.

Laktácia: Po jednorazovej perorálnej dávke 20 mg 5 ženám po pôrode bola po 4 až 6 hodinách po užití priemerná maximálna hladina enalaprilu v materskom mlieku 1,7 μg/l (rozmedzie od 0,54 do 5,9 μg/l). Priemerná maximálna hladina enalaprilátu bola 1,7 μg/l (rozmedzie od 1,2 do 2,3 μg/l); maximálne koncentrácie sa vyskytovali v rôznych časoch v priebehu 24‑hodinového obdobia. Berúc do úvahy údaje o maximálnych koncentráciách enalaprilu v materskom mlieku, odhadovaný maximálny príjem enalaprilu u výlučne dojčených detí má byť asi 0,16 % dávky prerátanej na hmotnosť matky. U žien, ktoré 11 mesiacov užívali perorálne 10 mg enalaprilu boli po 4 hodinách maximálne hladiny enalaprilu v mlieku 2 μg/l a maximálne hladiny enalaprilátu po približne 9 hodinách po užití boli 0,75 μg/l. Celkový objem enalaprilu nameraný počas 24 hodín bol 1,44 μg/l mlieka a enalaprilátu bol 0,63 μg/l mlieka. Hladiny enalaprilátu boli nedetegovateľné (<0,2 g/l) 4 hodin po podaní dávky 5 mg enalaprilu jednej matke a 10 mg dvom matkám; hladiny enalaprilu neboli stanovené.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxikologické štúdie sa uskutočnili na množstve laboratórnych zvierat a potvrdili nízku toxicitu enalapriliummaleinátu a enalaprilu po jednotlivej dávke.

Perorálna LD50enalaprilu bola viac ako 2 g/kg u myší a potkanov (alebo len málo pod uvedenú dávku), 250 mg/kg u psov a 125 mg/kg u feniek.

LD50u hlodavcov bola po intraperitoneálnej aplikácii enalaprilátu medzi 300 a 600 mg/kg a viac ako 1 g/kg po subkutánnej aplikácii a okolo 900 mg/kg po intravenóznej aplikácii. Enalaprilát nebol toxický po intraperitoneálnej a intravenóznej aplikácii u myší. LD50bola viac ako 7 g/kg resp. viac ako 2 g/kg.

LD50u potkanov po intraperitoneálnej a intravenóznej aplikácii nebola úplne stanovená, ale bola približne viac ako 600 mg/kg. Toxikologické štúdie zaznamenali nízku toxicitu enalapriliummaleinátu aj po viacnásobných dávkach. Avšak dlhodobé užívanie vysokých dávok môže vyvolať zmeny renálnych funkcií a zmeny v štruktúre obličiek. Viacnásobná intravenózna a intramuskulárna aplikácia injekcií Enapu (Krka) nespôsobila systémovú toxicitu. Len u niektorých zvierat bolo výraznejšie poškodenie tkaniva v mieste vpichu injekcie (krvné cievy, svaly) v porovnaní s kontrolnou skupinou. Reprodukčné testy ukázali, že enalapril nemá teratogénny účinok. Fetotoxický účinok testovanej látky bol pozorovaný u rôznych druhov zvierat. In vivo a in vitro testy dokázali, že enalapriliummaleinát nie je mutagénny. Takisto nie sú údaje o možnom karcinogénnom účinku lieku.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Enap 2,5 tablety: lactosum monohydricum, hypromellosum, natrii hydrogenocarbonas, maydis amylum, talcum, magnesii stearas.

Enap 5 tablety: lactosum monohydricum, hypromellosum, natrii hydrogenocarbonas, maydis amylum, talcum, magnesii stearas.

Enap 10 tablety: lactosum monohydricum, natrii hydrogenocarbonas, maydis amylum, talcum, magnesii stearas, ferri oxidum rubrum E172

Enap 20 tablety: lactosum monohydricum, natrii hydrogenocarbonas, maydis amylum, talcum, magnesii stearas, ferri oxidum rubrum E172, ferri oxidum flavum E172


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávať pri teplote do 25 C . Chrániť pred vlhkom. Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


OPA/Al/PVC blister:

Enap 2,5 mg: 20, 30, 60,100 tabliet

Enap 5 mg: 20, 30, 60, 100 tabliet

Enap 10 mg: 20, 30, 60, 100 tabliet

Enap 20 mg: 20, 30, 60, 100 tabliet

Papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Enap 2,5: 58/0053/91-S

Enap 5: 58/0051/14-S

Enap 10: 58/0052/14-S

Enap 20: 58/0053/14-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 15.11.1991

Dátum posledného predĺženia registrácie: 28.03.2008


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2014

9Enap 20