+ ipil.sk

ENHANCIN 875 mg/125 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2011/07404-REG


Písomná informácia pre používateľa


ENHANCIN 875 mg/125 mg filmom obalené tablety

amoxicilín a kyselina klavulanová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, akozačnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Enhancin a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Enhancin

3. Ako užívať Enhancin

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Enhancin

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je Enhancin a na čo sa používa


Enhancin je antibiotikum a účinkuje tak, že zabíja baktérie, ktoré spôsobujú infekcie. Obsahuje dve rozdielne liečivá, ktoré sa nazývajú amoxicilín a kyselinu na klavulanová. Amoxicilín patrí do skupiny liekov nazývaných „penicilíny“, ktoré niekedy môžu prestať účinkovať (stať sa neúčinnými). Druhá zložka (kyselina klavulanová) tomu zabraňuje.


Enhancin sa používa u dospelých a detí na liečbu nasledujúcich infekcií:

 • infekcie stredného ucha a prinosových dutín

 • infekcie dýchacích ciest

 • infekcie močových ciest

 • infekcie kože a mäkkých tkanív vrátane infekcie zubov

 • infekcie kostí a kĺbov


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Enhancin


Neužívajte Enhancin

- ak ste alergický na amoxicilín, kyselinu klavulanovú, penicilín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak ste niekedy mali závažnú alergickú reakciu na ktorékoľvek iné antibiotikum. Alergická reakcia môže zahŕňať kožnú vyrážku alebo opuch tváre alebo krku.

- ak ste niekedy pri užívaní antibiotika mali problémy s pečeňou alebo žltačku (zožltnutie pokožky).


Ak sa vás týka ktorékoľvek z vyššie uvedeného, Enhancin neužívajte. Ak si nie ste istý, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako užijete Enhancin.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Enhancin, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak máte infekčnú mononukleózu,

 • ak sa liečite na problémy s pečeňou alebo obličkami,

 • ak pravidelne nemočíte.


Ak si nie ste istý, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako užijete Enhancin.


V niektorých prípadoch možno bude váš lekár chcieť vyšetriť typ baktérie, ktorá spôsobuje vašu infekciu. V závislosti od výsledkov vám môžu podať odlišnú silu Enhancinu alebo iný liek.


Zdravotné ťažkosti vyžadujúce si zvýšenú pozornosť

Enhancin môže zhoršiť niektoré existujúce ochorenia alebo vyvolať závažné vedľajšie účinky. Tieto vedľajšie účinky zahŕňajú alergické reakcie, kŕče (záchvaty) a zápal hrubého čreva. Počas užívania Enhancinu si musíte dávať pozor na niektoré zdravotné ťažkosti, aby ste znížili riziko akýchkoľvek problémov. Pozrite si „Zdravotné ťažkosti vyžadujúce si zvýšenú pozornosť“ v časti 4.


Vyšetrenia krvi a moču

Ak vám robia vyšetrenia krvi (ako napr. vyšetrenia stavu červených krviniek alebo vyšetrenia funkcie pečene) alebo vyšetrenia moču (kvôli stanoveniu glukózy), povedzte lekárovi alebo zdravotnej sestre, že užívate Enhancin. Je to kvôli tomu, že Enhancin môže ovplyvniť výsledky týchto typov vyšetrení.


Iné lieky a Enhancin

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užívate alopurinol (používa sa pri dne) s Enhancinom, existuje väčšia pravdepodobnosť, že budete mať alergickú reakciu.


Ak užívate probenecid (používa sa pri dne), váš lekár sa môže rozhodnúť, že vám upraví dávku Enhancinu.


Ak sa lieky proti zrážaniu krvi (ako napr. warfarín) užívajú s Enhancinom, môžu byť potrebné ďalšie vyšetrenia krvi.


Enhancin môže ovplyvniť účinok metotrexátu (liečiva, ktoré sa používať na liečbu rakoviny alebo reumatických ochorení).


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Enhancin môže mať vedľajšie účinky a príznaky môžu ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá. Neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje dovtedy, kým sa necítite lepšie.


3. Ako užívať Enhancin


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí a deti s telesnou hmotnosťou 40 kg a viac

 • Odporúčaná dávka – 1 tableta dvakrát denne

 • Vyššia dávka – 1 tableta trikrát denne


Použitie u detí s telesnou hmotnosťou menej ako 40 kg

Deti vo veku 6 rokov alebo mladšie sa majú radšej liečiť perorálnou suspenziou alebo vreckami s obsahom amoxicilínu a kyseliny klavulanovej.


Ak sa Enhancin podáva deťom s telesnou hmotnosťou menej ako 40 kg, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Pacienti s problémami s obličkou alebo pečeňou

 • Ak máte problémy s obličkou, dávka sa môže zmeniť. Váš lekár môže zvoliť odlišnú silu alebo iný liek.

 • Ak máte problémy s pečeňou môžu vám robiť častejšie vyšetrenia krvi, aby sa skontrolovala činnosť vašej pečene.


Cesta a spôsob podávania

 • Tablety prehltnite celé a zapite pohárom vody na začiatku jedla alebo krátko potom.

 • Rozdeľte si dávky rovnomerne počas dňa, minimálne v 4 hodinových intervaloch. Neužívajte 2 dávky počas 1 hodiny.


Dĺžka trvania liečby

Neužívajte Enhancin viac ako 2 týždne. Ak sa stále cítite zle, musíte opäť navštíviť lekára.


Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, ak máte problém prehltnúť ju celú.


Ak užijete viac Enhancinu, ako máte

Ak užijete príliš veľa Enhancinu, znaky môžu zahŕňať podráždenie žalúdka (nevoľnosť, vracanie alebo hnačka) alebo kŕče. Hneď ako to bude možné, porozprávajte sa so svojím lekárom. Vezmite si so sebou škatuľu lieku, aby ste ju ukázali lekárovi.


Ak zabudnete užiť Enhancin

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete. Ďalšiu dávku nesmiete užiť príliš skoro, ale počkajte približne 4 hodiny pred užitím ďalšej dávky.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Enhancin

Enhancin užívajte dovtedy, kým sa liečba neukončí, aj keď sa cítite lepšie. V boji proti infekcii potrebujete každú dávku. Ak niektoré baktérie prežijú, môžu spôsobiť návrat infekcie.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Situácie vyžadujúce si zvýšenú pozornosť


Alergické reakcie

 • kožná vyrážka

 • zápal krvných ciev (vaskulitída), ktorá sa môže prejaviť ako červené alebo fialové vyvýšené bodky na koži, ale môže postihnúť iné časti tela

 • horúčka, bolesť kĺbov, opuchnuté uzliny na krku, v podpazuší alebo slabine

 • opuch, niekedy tváre alebo úst (angioedém) spôsobujúci ťažkosti s dýchaním, kolaps

Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite navštívte lekára. Prestaňte užívať Enhancin.


Zápal hrubého čreva

Zápal hrubého čreva spôsobujúci vodnatú hnačku zvyčajne s obsahom krvi a hlienu, bolesť žalúdka a/alebo horúčka.


Ak sa u vás objavia tieto príznaky, navštívte svojho lekára hneď ako to bude možno, aby ste sa poradili.


Veľmi časté vedľajšie účinky

Tieto môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

 • hnačka (u dospelých).


Časté vedľajšie účinky

Tieto môžu postihovať do 1 z 10 osôb

 • kvasinková infekcia (kandidóza – kvasinková infekcia pošvy, úst alebo kožných záhybov)

 • nevoľnosť (nauzea), najmä ak sa užívajú vysoké dávky

→ ak k tomu dôjde, užite Enhancin pred jedlom

 • vracanie

 • hnačka (u detí).


Menej časté vedľajšie účinky

Tieto majú postihovať do 1 zo 100 osôb

 • kožná vyrážka, svrbenie

 • vyvýšená svrbiaca vyrážka (žihľavka)

 • porucha trávenia

 • závrat

 • bolesť hlavy.


Menej časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu ukázať vo vašich vyšetreniach krvi:

 • zvýšenie hladín niektorých látok (enzýmov) tvorených pečeňou.


Zriedkavé vedľajšie účinky

Môžu postihovať do 1 z 10 000 osôb

 • kožná vyrážka, na ktorej sa môžu tvoriť pľuzgiere a ktorá vyzerá ako malé terčíky (centrálne tmavé bodky obkolesené bledšou plochou s tmavým kruhom okolo okraja – multiformný erytém).

Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite kontaktujte lekára.


Zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré sa môžu ukázať pri vyšetreniach krvi:

 • nízky počet buniek, ktoré sa podieľajú na zrážaní krvi

 • nízky počet bielych krviniek.


Ďalšie vedľajšie účinky

Pri veľmi malom počte osôb sa objavili ďalšie vedľajšie účinky, ale ich presná častosť výskytu nie je známa:

 • alergické reakcie (pozri vyššie)

 • zápal hrubého čreva (pozri vyššie)

 • závažné kožné reakcie:

  • šíriaca sa vyrážka s tvorbou pľuzgierov a olupovaním pokožky, najmä v okolí úst, nosa, očí a pohlavných orgánov (Stevensov-Johnsonov syndróm) a závažnejšia forma spôsobujúca rozsiahle olupovanie pokožky (viac ako 30 % povrchu tela – toxická epidermálna nekrolýza)

  • šíriaca sa červená vyrážka s malými pľuzgierikmi obsahujúcimi hnis (bulózna exfoliatívna dermatitída)

  • červená šupinatá vyrážka s rankami pod kožou a pľuzgierikmi (exematózna pustulóza)

Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite kontaktujte lekára.


 • zápal pečene (hepatitída)

 • žltačka spôsobená zvýšením hladiny bilirubínu (látka tvorená v pečeni) v krvi, ktorá môže spôsobiť zožltnutie vašej pokožky a očných bielok

 • zápal obličkových tubulov

 • predĺženie času zrážania krvi

 • nadmerná aktivita

 • záchvaty (u osôb, ktoré užívajú vysoké dávky Enhancinu alebo ktoré majú problémy s obličkou)

 • čierne zafarbenie jazyka, ktorý vyzerá ako porastený ochlpením

 • znečistenie zubov (u detí), zvyčajne sa odstráni umytím zubov.


Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu ukázať pri vyšetreniach krvi alebo moču:

 • závažné zníženie počtu bielych krviniek

 • nízky počet červených krviniek (hemolytická anémia)

 • kryštáliky moču.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Enhancin


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25° C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred slnkom.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Enhancin obsahuje


- Liečivami sú amoxicilín a kyselina klavulanová. Jedna filmom obalená tableta obsahuje 1004,3 mg trihydrátu amoxicilínu, čo zodpovedá 875 mg amoxicilínu a 148,9 mg draselnej soli kyseliny klavulanovej, čo zodpovedá 125 mg kyseliny klavulanovej.

- Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu, bezvodý koloidný oxid kremičitý, povidón, Edragit E100, magnéziumstearát, hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, mastenec.


Ako vyzerá Enhancin a obsah balenia

 • Enhancin sú biele až takmer biele filmom obalené tablety v tvare kapsuly s označením „RX509“ na jednej strane a s deliacou ryhou na druhej strane.


Veľkosti balenia 8, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 24, 28, 30, 60, 100 filmom obalených tabliet zabalených do PVC/PVdC/hliníkového blistrového balenia vo vrecku (polyesterový film/hliníková fólia/polyesterový film/polyetylén) s 1 g vreckom obsahujúcim molekulové sitko.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia .


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Ranbaxy (UK) Limited

Building 4, Chiswick Park

566 Chiswick High Road, Londýn W4 5YE, Veľká Británia


Výrobca

Basics GmbH, Leverkusen, Nemecko

Cemelog Kft., Budaörs, Maďarsko

Ranbaxy Ireland Ltd., Spafield, Cashel, Co. Tipperary, Írsko

Terapia S.A, Cluj Napoca, Rumunsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


PT Amoxicilina + Ácido Clavulânico Ranbaxy

BG Амоксигард 850 mg/125 mg филмирани таблетки

CZ ENHANCIN 875mg/125mg potahované tablety

DE AMOXICLAV BASICS 875 mg/125 mg Filmtabletten

EE Amoxicillin/Clavulanic acid Ranbaxy

ES Amoxicilina-Ácido clavulánico Mundogen 875/125 mg comprimidos recubiertos con película EFG

HU Oxamoran 875 mg/125 mg filmtabletta

IT Amoxicillina e Acido Clavulanico Ranbaxy Italia

LT Amoxicillin/Clavulanic acid Ranbaxy 875 mg/125 mg plėvele dengtos tabletės

LV Amoxicillin/Clavulanic acid Ranbaxy 875 mg/125 mg apvalkotās tabletes

PL Ramoclav

RO Enhancin 875mg/125mg comprimate filmate

SK ENHANCIN 875mg/125mg filmom obalené tablety


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2013.


Rada/lekárske poučenie


Antibiotiká sa používajú na liečbu infekcií spôsobených baktériami. Antibiotiká nemajú žiadny účinok proti infekciám spôsobeným vírusmi.


Infekcia spôsobená baktériou niekedy neodpovedá na liečbu antibiotikom. Jeden z najčastejších dôvodov vzniku tohto stavu je, že baktérie spôsobujúce infekciu sú rezistentné voči antibiotiku, ktoré sa užíva. To znamená, že baktérie môžu prežiť a dokonca sa množiť, aj napriek prítomnosti antibiotika.


Baktérie sa stávajú rezistentnými na antibiotiká z mnohých dôvodov. Pozorné užívanie antibiotík môže pomôcť znížiť možnosť vzniku rezistencie baktérií na ne.


V prípade, ak vám lekár predpisuje liečbu antibiotikom, je určená len na liečbu vášho súčasného ochorenia. Ak budete venovať pozornosť nasledujúcej rade, pomôže vám to predísť vzniku rezistencie baktérií, ktoré môžu zastaviť účinok antibiotika.


1. Je veľmi dôležité, aby ste užívali správnu dávku antibiotika, v správnom čase a počas správneho počtu dní. Prečítajte si pokyny na obale a ak čomukoľvek nerozumiete, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika, aby vám to vysvetlili.

2. Antibiotikum nesmiete užiť pokiaľ nebolo predpísané osobitne pre vás a máte ho užívať len na liečbu infekcie, na ktorú bolo predpísané.

3. Nesmiete užívať antibiotiká, ktoré boli predpísané iným osobám, dokonca aj vtedy, ak majú infekciu, ktorá je podobná vašej infekcii.

4. Antibiotiká, ktoré vám boli predpísané, nesmiete dať iným osobám.

5. Ak vám po liečbe podľa pokynov vášho lekára zostalo akékoľvek antibiotikum, zvyšné množstvo máte odniesť do lekárne kvôli vhodnému zlikvidovaniu.

0

ENHANCIN 875 mg/125 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2011/07404-REG

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


ENHANCIN 875 mg/125 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna filmom obalená tableta obsahuje 1004,3 mg trihydrátu amoxicilínu, čo zodpovedá 875 mg amoxicilínu a 148,9 mg draselnej soli kyseliny klavulanovej, čo zodpovedá 125 mg kyseliny klavulanovej.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Enhancin sú biele až takmer biele filmom obalené tablety v tvare kapsuly s označením „RX509“ na jednej strane a s deliacou ryhou na druhej strane.


Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Enhancin sa používa na liečbu nasledujúcich infekcií u dospelých a detí (pozri časti 4.2, 4.4 a 5.1):


 • akútna bakteriálna sinusitída (náležite diagnostikovaná)

 • akútny zápal stredného ucha

 • akútne zhoršenia chronickej bronchitídy (náležite diagnostikované)

 • pneumónia získaná v komunite

 • cystitída

 • pyelonefritída

 • infekcie kože a mäkkých tkanív najmä celulitída, pohryznutia zvieraťom, závažné dentálne abscesy so šíriacou sa celulitídou

 • infekcie kostí a kĺbov, najmä osteomylelitída.


Do úvahy sa majú vziať všeobecné pokyny na vhodné používanie antibakteriálnych liečiv.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dávky sú vyjadrené v zmysle obsahu amoxicilínu/kyseliny klavulanovej s výnimkou prípadov, kedy sa dávky vyjadrujú v zmysle jednotlivých liečiv.Pri dávke Enhancinu, ktorá sa zvolí na liečbu konkrétnej infekcie sa majú vziať do úvahy:

 • predpokladané patogénne mikroorganizmy a ich pravdepodobná citlivosť na antibakteriálne liečivá (pozri časť 4.4)

 • závažnosť a miesto infekcie

 • vek, telesná hmotnosť a funkcia obličiek pacienta, ako sa uvádza nižšie.


Podľa potreby sa má zvážiť použitie alternatívnych liekových foriem s obsahom amoxicilínu/kyseliny klavulanovej (napr. liekové formy, ktoré umožňujú vyššie dávkovanie amoxicilínu a/alebo rozdielne pomery amoxicilínu ku kyseline klavulanovej) (pozri časti 4.4 a 5.1).


U dospelých a detí ≥ 40 kg poskytuje táto lieková forma Enhancinu celkovú dennú dávku 1 750 mg amoxicilínu/250 mg kyseliny klavulanovej pri dávkovaní dvakrát denne a 2 625 mg amoxicilínu/375 mg kyseliny klavulanovej pri dávkovaní trikrát denne, pokiaľ sa podľa odporúčania uvedeného nižšie. U detí < 40 kg poskytuje táto lieková forma Enhancinu maximálnu dennú dávku 1 000 – 2 000 mg amoxicilínu/143 – 400 mg kyseliny klavulanovej, pokiaľ sa podáva podľa odporúčania uvedeného nižšie. Pokiaľ sa dospeje k záveru, že je potrebná vyššia denná dávka amoxicilínu, odporúča sa zvoliť iný liek obsahujúci amoxicilín a kyselinu klavulanovú, aby sa predišlo podaniu zbytočne vysokých denných dávok kyseliny klavulanovej (pozri časti 4.4 a 5.1).


Dĺžka trvania liečby sa má stanoviť na základe odpovede pacienta. Niektoré infekcie (napr. osteomyelitída) vyžadujú dlhšie trvanie liečby. Bez kontroly nesmie liečba presiahnuť 14 dní (informácie o dlhodobej liečby, pozri časť 4.4).


Dospelí a deti ≥ 40 kg


Odporúčané dávky:


 • štandardná dávka: (pre všetky indikácie) 875 mg/125 mg dvakrát denne,

 • vyššia dávka – (najmä pri infekciách ako je zápal stredného ucha, sinusitída, infekcie dolných dýchacích ciest a infekcie močových ciest): 875 mg/125 mg trikrát denne.


Deti < 40 kg


Deti sa môžu liečiť tabletami, suspenziami alebo vreckami pre deti obsahujúcich amoxicilín/kyselinu klavulanovú.


Odporúčané dávky:


 • 25 mg/3,6 mg/kg/deň až 45 mg/6,4 mg/kg/deň podávaných vo forme dvoch rozdelených dávok,

 • pri niektorých infekciách (ako napr. zápal stredného ucha a infekcie dolných dýchacích ciest) sa môže zvážiť dávka až 70 mg/10 mg/kg/deň podaná vo forme dvoch rozdelených dávok.


U detí mladších ako 2 roky nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o dávkach vyšších ako 45 mg/6,4 mg na kg za deň pri liekových formách Enhancinu 7:1.


U detí mladších ako 2 roky nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o liekových formách s obsahom amoxicilínu/kyseliny klavulanovej 7:1. Nie je preto možné vykonať žiadne odporúčanie týkajúce sa dávkovania v tejto populácii pacientov.


Starší pacienti


Nevyžaduje sa žiadna úprava dávky.


Porucha funkcie obličiek


U pacientov s klírensom kreatinínu (CrCl) väčším ako 30 ml/min nie je potrebná žiadna úprava dávky.


U pacientov s klírensom kreatinínu menším ako 30 ml/min sa použitie Enhancinu s pomerom amoxicilínu ku kyseline klavulanovej 7:1 neodporúča, pretože k dispozícii nie sú žiadne odporúčania týkajúce sa úpravy dávky.


Porucha funkcie pečene


Dávkujte s opatrnosťou a v pravidelných intervaloch sledujte funkciu pečene (pozri časti 4.3 a 4.4).


Spôsob podávania


Enhancin je určený na perorálne použitie.


Podávajte na začiatku jedla, aby sa minimalizovala prípadná neznášanlivosť gastrointestinálneho traktu a optimalizovala absorpcia amoxicilínu/kyseliny klavulanovej.


Liečba sa môže začať parenterálne podľa súhrnu charakteristických vlastností liekovej formy na i.v. podanie, a potom pokračovať perorálnym liekom.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá, na ktorýkoľvek z penicilínov alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Závažná okamžitá reakcia z precitlivenosti (napr. anafylaxia) na iné beta-laktámové antibiotiká (napr. cefalosporín, karbapeném alebo monobaktám) v anamnéze.


Žltačka/porucha funkcie pečene v dôsledku užívania amoxicilínu/kyseliny klavulanovej v anamnéze (pozri časť 4.8).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pred začiatkom liečby kombináciou amoxicilín/kyselina klavulanová je potrebné pozorne zistiť

predchádzajúce reakcie z precitlivenosti na penicilíny, cefalosporíny alebo na iné beta-laktámové lieky (pozri časti 4.3 a 4.8).


U pacientov, ktorí sa liečia penicilínmi, sa hlásili závažné a niekedy fatálne reakcie z precitlivenosti (anafylaktoidné reakcie). Výskyt týchto reakcií je pravdepodobnejší u jedincov s precitlivenosťou na penicilín v anamnéze a u atopických pacientov. Ak sa objaví reakcia z precitlivenosti, liečba kombináciou amoxicilín/kyselina klavulanová sa musí ukončiť a má sa začať s vhodnou alternatívnou liečbou.


V prípade, kedy sa preukáže, že je infekcia spôsobená mikroorganizmom (mikroorganizmami) citlivým (citlivými) na amoxicilín, má sa u pacienta zvážiť prestavenie z kombinácie amoxicilín/kyselina klavulanová na amoxicilín, v súlade so oficiálnymi pokynmi.


Táto lieková forma Enhancinu nie je vhodná na použitie v situácii, kedy existuje vysoké riziko, že predpokladané patogény sú rezistentné na beta-laktámové lieky a táto rezistencia nie je sprostredkovaná beta-laktamázami citlivými na inhibíciu kyselinou klavulanovou. Táto lieková forma sa nesmie používať na liečbu infekcie vyvolanej baktériou S. pneumoniae rezistentnej na penicilín.


U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo u pacientov, ktorí užívajú vysokého dávky, sa môžu objaviť kŕče (pozri časť 4.8).


Kombinácii amoxicilín/kyselina klavulanová sa má vyhnúť v prípade podozrenia na infekčnú mononukleózu, pretože sa po podaní amoxicilínu spája s výskotom morbiliformnej vyrážky.


Súbežné užívanie alopurinolu počas liečby amoxicilínom môže zvýšiť pravdepodobnosť alergických kožných reakcií.


Dlhodobé užívanie môže príležitostne viesť k premnoženiu necitlivých mikroorganizmov.


Výskyt generalizovaného erytému spojeného s výskytom pustúl sprevádzaným horúčkovitým stavom na začiatku liečby môže byť príznakom akútnej generalizovanej exantematóznej pustulózy (AGEP) (pozri časť 4.8). Táto reakcia vyžaduje vysadenie Enhancinu a je kontraindikáciou pre akékoľvek následné podanie amoxicilínu.


Kombinácia amoxicilín/kyselina klavulanová sa má používať s opatrnosťou u pacientov s preukázanou poruchou funkcie pečene (pozri časti 4.2, 4.3 a 4.8).


Príhody súvisiace s pečeňou sa hlásili prevažne u mužov a starších pacientov a môžu súvisieť s dlhodobou liečbou. Tieto príhody sa veľmi zriedkavo hlásili u detí. Vo všetkých populáciách pacientov sa prejavy a príznaky zvyčajne objavujú počas liečby alebo krátko po nej, v niektorých prípadoch však nemusí byť zjavné ani niekoľko týždňov po ukončení liečby. Zvyčajne sú reverzibilné.


Príhody súvisiace s pečeňou môžu byť závažné a za mimoriadne zriedkavých okolností sa hlásili úmrtia. Takmer vždy k nim došlo u pacientov so závažným základným ochorením alebo u pacientov, ktorí súbežne užívali lieky, o ktorých je známe, že potenciálne vedú k účinkom na pečeň (pozri časť 4.8).


Pri takmer všetkých antibakteriálnych liekoch vrátane amoxicilínu sa hlásila kolitída súvisiaca a užívaním antibiotík, ktorej závažnosť sa môže pohybovať od miernej po život ohrozujúcu (pozri časť 4.8). Preto je dôležité, aby sa u pacientov, ktorí majú hnačku počas alebo po podaní akéhokoľvek antibiotika, zvážiť táto diagnóza. Ak sa kolitída súvisiaca s užívaním antibiotík objaví, podávanie Enhancinu sa má okamžite prerušiť, je potrebné porozprávať sa s lekárom a začať náležitú liečbu. Lieky tlmiace peristaltiku sú pri tomto stave kontraindikované.


Pri dlhodobej liečbe sa odporúča pravidelné hodnotenie funkcií orgánových systémov vrátane funkcie obličiek, pečene a krvotvorby.


U pacientov užívajúcich kombináciu amoxicilín/kyselina klavulanová sa zriedkavo hlásilo predĺženie protrombínového času. Pri súbežnom predpisovaní antikoagulancií je potrebné pravidelne vykonávať sledovanie. Aby sa udržala požadovaná miera antikoagulácie, môže sa vyžadovať úprava dávky perorálnych antikoagulancií (pozri časti 4.5 a 4.8).


U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa má dávka upraviť na základe stupňa poruchy (pozri časť 4.2).


U pacientov so zníženým vylučovaním moču sa veľmi zriedkavo pozorovala kryštalúria, najmä pri parenterálnej liečbe. Pri podávaní vysokých dávok amoxicilínu sa odporúča udržiavať dostatočný príjem tekutín a vylučovanie moču, aby sa znížila možnosť vzniku kryštalúrie amoxicilínu. U pacientov s katétrom v močovom mechúre je potrebné pravidelne sledovať priechodnosť katétra (pozri časť 4.9).


Pri liečbe amoxicilínom je potrebné používať enzymatické glukózo-oxidázové metódy na stanovenie prítomnosti glukózy v moči, pretože pri neezymatických metódach sa môžu objaviť falošne pozitívne výsledky.


Prítomnosť kyseliny klavulanovej v Enhancine môže spôsobiť nešpecifickú väzbu na IgG a albumínu na membrány červených krviniek, čo vedie k falošne pozitívnemu Coombsovmu textu.


Hlásili sa pozitívne výsledky vyšetrení využívajúcich test Platelia Aspergillus EIA spoločnosti Bio-Rad Laboratories u pacientov liečených kombináciou amoxicilín/kyselina klavulanová, u ktorých sa následne zistilo, že neboli infikovaní baktériou Aspergillus. Pri použití testu Platelia Aspergillus EIA spoločnosti Bio-Rad sa hlásili skrížené reakcie s polysacharidmi a polyfuranózami, ktoré nepochádzali z Aspergillus. Preto je potrebné, aby sa pozitívne výsledky u pacientov užívajúcich kombináciu amoxicilín/kyselina klavulanová interpretovali s opatrnosťou a aby sa potvrdili inými diagnostickými metódami.


4.5 Liekové a iné interakcie


Perorálne antikoagulanciá


Perorálne antikoagulanciá a penicilínové antibiotiká sa v praxi používajú vo veľkej miere bez toho, aby sa hlásili interakcie. V literatúre sa však vyskytujú prípady zvýšeného medzinárodného normalizovaného pomeru u pacientov liečených acenokumarolom alebo warfarínom, ktorým bola predpísaná liečba amoxicilínom. Pokiaľ je súbežné podávanie nevyhnutné, musí sa pri nasadení alebo vysadení amoxicilínu pozorne sledovať protrombínový čas alebo medzinárodný normalizovaný pomer. Navyše môže byť potrebná úprava dávky perorálnych antikoagulancií (pozri časti 4.4 a 4.8).


Metotrexát


Penicilíny môžu znižovať vylučovanie metotrexátu, čo potenciálne vedie k zvýšeniu toxicity.


Probenecid


Súbežné užívanie probenecidu sa neodporúča. Probenecid znižuje tubulárnu sekréciu amoxicilínu v obličkách. Súbežné užívanie probenecidu môže viesť k zvýšeným a predĺženým hladinám amoxicilínu v krvi, nie však kyseliny klavulanovej.


Interakčné štúdie sa vykonali len u dospelých.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Štúdie na zvieratách nenaznačujú priame alebo nepriame škodlivé účinky pokiaľ ide o graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3). Obmedzené údaje o použití kombinácie amoxicilín/kyselina klavulanová počas gravidity u ľudí nenaznačujú zvýšené riziko vrodených malformácií. V jednej štúdii u žien s predčasnou ruptúrou plodových obalov sa hlásili, že profylaktická liečba kombináciou amoxicilín/kyselina klavulanová môže súvisieť so zvýšeným rizikom nekrotizujúcej enterokolitídy u novorodencov. Je potrebné predísť používaniu počas gravidity, pokiaľ to lekár nepovažuje za nevyhnutné.


Laktácia


Obe liečivá sa vylučujú do ľudského materského mlieka (účinky kyseliny klavulanovej na dojčené dieťa nie sú známe). V dôsledku toho je u dojčaťa možný vznik hnačky a mykotických infekcií slizníc, preto môže byť potrebné prerušiť laktáciu.

Kombinácia amoxicilín/kyselina klavulanová sa smie počas laktácie používať len v prípade, ak ošetrujúci lekár zhodnotí pomer prínosu a rizika.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nevykonali sa žiadne štúdie účinkov na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Môžu sa však objaviť nežiaduce účinky (napr. alergické reakcie, závrat, kŕče), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje (pozri časť 4.8).


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami sú hnačka, nevoľnosť a vracanie.


Nežiaduce účinky zistené v klinických štúdiách a počas sledovania po uvedení Enhancinu na trh sú uvedené nižšie, rozdelené podľa tried orgánových systémov podľa MedDRA.


Na klasifikáciu výskytu nežiaducich účinkov sa použila nasledovná terminológia.

Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

Neznáme (nie je možné stanoviť ich z dostupných údajov)


Infekcie a nákazy

Kandidóza slizníc a kože

Časté

Premnoženie necitlivých mikroorganizmov

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému

Reverzibilná leukopénia (vrátane neutropénie)

Zriedkavé

Trombocytopénia

Zriedkavé

Reverzibilná agranulocytóza

Neznáme

Hemolytická anémia

Neznáme

Predĺženie času krvácania a protrombínového času1

Neznáme

Poruchy imunitného systému10

Angioedém

Neznáme

Anafylaxia

Neznáme

Syndróm podobný sérovej chorobe

Neznáme

Vaskulitída z precitlivenosti

Neznáme

Poruchy nervového systému

Závrat

Menej časté

Bolesť hlavy

Menej časté

Reverzibilná hyperaktivita

Neznáme

Kŕče2

Neznáme

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Hnačka

Veľmi časté

Nevolnosť3

Časté

Vracanie

Časté

Poruchy trávenia

Menej časté

Kolitída súvisiaca s užívaním antibiotík4

Neznáme

Čierne sfarbenie jazyka

Neznáme

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zvýšené hladiny AST a/alebo ALT5

Menej časté

Hepatitída6

Neznáme

Cholestatická žltačka6

Neznáme

Poruchy kože a podkožného tkaniva7

Kožná vyrážka

Menej časté

Svrbenie

Menej časté

Žihľavka

Menej časté

Multiformný erytém

Zriedkavé

Stevensov-Johnsonov syndróm

Neznáme

Toxická epidermálna nekrolýza

Neznáme

Bulózna exfoliatívna dermatitída

Neznáme

Akútna generalizovaná exantematózna pustulóza (AGEP)9

Neznáme

Poruchy obličiek a močových ciest

Intersticiálna nefritída

Neznáme

Kryštalúria8

Neznáme

1 pozri časť 4.4

2 pozri časť 4.4

3 Nevoľnosť sa častejšie spája s vyššími perorálnymi dávkami. Pokiaľ sú gastrointestinálne reakcie evidentné, je možné ich minimalizovať užitím Enhancinu na začiatku jedla.

4 Vrátane pseudomembranóznej kolitídy a hemoragickej kolitídy (pozri časť 4.4)

5 U pacientov liečených beta-laktámovými antibiotikami sa zistilo mierne zvýšenie hladiny AST a/alebo ALT, význam týchto zistení však nie je známy.

6 Tieto príhody sa zaznamenali pri iných penicilínoch a cefalosporínoch (pozri časť 4.4).

7 Pokiaľ sa objaví akákoľvek reakcia vo forme dermatitídy z precitlivenosti, liečba sa musí ukončiť (pozri časť 4.4).

8 pozri časť 4.9

9 pozri časť 4.3

10 pozri časť 4.4


4.9 Predávkovanie


Príznaky a prejavy predávkovania


Môžu sa objaviť gastrointestinálne príznaky a porucha rovnováhy tekutín a elektrolytov.

Pozorovala sa kryštalúria amoxicilínu, ktorá v niektorých prípadoch viedla k zlyhaniu obličiek (pozri časť 4.4).


U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo u pacientov, ktorí užívajú vysoké dávky, sa môžu objaviť kŕče.


Hlásilo sa, že sa amoxicilín vyzrážal v močových katétroch, prevažne po intravenóznom podaní veľkých dávok. Priechodnosť katétra je potrebné pravidelne kontrolovať (pozri časť 4.4).


Liečba intoxikácie


Gastrointestinálne príznaky sa môžu liečiť symptomaticky, pričom je potrebné venovať pozornosť rovnováhe vody a elektrolytov.


Amoxicilín/kyselinu klavulanovú je možné z cirkulácie odstrániť hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: kombinácie penicilínov vrátane inhibítorov beta-laktamáz

ATC kód: J01CR02


Penicilín je semisyntetický penicilín (beta-laktámové antibiotikum), ktorý inhibuje jeden alebo viac enzýmov (často označovaných ako proteíny viažuce penicilín, PBP) biosyntentické dráhy peptidoglykánu baktérií, ktorý je integrálnou štruktúrnou zložkou bakteriálnej bunkovej steny. Inhibícia syntézy peptidoglykánu vedie k oslabeniu bunkovej steny, po ktorom obvykle nasleduje lýza bunky a jej smrť.


Amoxicilín je citlivý na degradáciu rezistentnými baktériami, ktoré produkujú beta-laktamázy, takže spektrum samotného amoxicilínu nezahrňuje mikroorganizmy, ktoré tento enzým produkujú.


Kyselina klavulanová je beta-laktámová látka, ktorá je štrukturálne príbuzná penicilínom. Inaktivuje niektoré beta-laktamázy, čím zabraňuje inaktivácii amoxicilínu. Samotná kyselina klavulanová nemá žiadny klinicky prospešný antibakteriálny účinok.


Vzťah FK/FD


Čas nad minimálnou inhibičnou koncentráciou (T > MIC) sa považuje za hlavný determinant účinnosti amoxicilínu.


Mechanizmy rezistencie


Dva hlavné mechanizmy rezistencie na kombináciu amoxicilín/kyselina klavulanová sú:


 • Inaktivácia takými beta-laktamázami baktérií, ktoré nie sú inhibované kyselinou klavulanovou vrátane triedy B, C a D.

 • Alternácia proteínov viažucich penicilín, ktorá vedie k zníženiu afinity antibakteriálnej látky ku svojej cieľovej štruktúre.


Nepriepustnosť steny baktérie alebo mechanizmus efluxnej pumpy môžu spôsobiť alebo prispieť k vzniku bakteriálnej rezistencie, najmä pri gramnegatívnych baktériách.


Hraničné hodnoty


Hraničné hodnoty MIC pre kombináciu amoxicilín/kyselina klavulanová sú stanovené Európskym výborom pre hodnotenia antimikrobiálnej citlivosti (EUCAST)


Mikroorganizmus

Hraničné hodnoty citlivosti (μg/ml)


Citlivý

Stredne citlivý

Rezistentný

Haemophilus influenzae1

≤ 1

-

> 1

Moraxella catarrhalis1

≤ 1

-

> 1

Staphylococcus aureus2

≤ 2

-

> 2

Koaguláza negatívne stafylokoky2

≤ 0,25


> 0,25

Enterococcus1

≤ 4

8

> 8

Streptococcus A, B, C, G5

≤ 0,25

-

> 0,25

Streptococcus pneumoniae3

≤ 0,5

1-2

> 2

Enterobacteriaceae1,4

-

-

> 8

Gramnegatívne anaeróby1

≤ 4

8

> 8

Grampozitívne anaeróby1

≤ 4

8

> 8

Hraničné hodnoty, ktoré nesúvisia s druhom1

≤ 2

4-8

> 8

1 Hlásené hodnoty sú pre koncentrácie amoxicilínu. Pre účely hodnotenia citlivosti je koncentrácia kyseliny klavulanovej fixovaná na 2 mg/l.

2 Hlásené hodnoty sú pre koncentrácie oxacilínu.

3 Hraničné hodnoty v tabuľke vychádzajú z hraničných hodnôt ampicilínu.

4 Hraničná hodnota rezistencie R > 8 mg/l zaisťuje, že všetky izoláty s mechanizmami rezistencie sú hlásené ako rezistentné.

5 Hraničné hodnoty v tabuľke vychádzajú z hraničných hodnôt benzylpenicilínu.


Prevalencia rezistencie sa pri vybraných druhoch môže líšiť geograficky a v čase, pričom je žiaduce poznať miestne informácie o rezistencii, najmä pri liečbe závažných infekcií. V prípade potreby je potrebné poradiť sa s odborníkom, pokiaľ je miestna prevalencia rezistencie taká, že prospešnosť liečiva je pri niektorých typoch infekcií prinajmenšom sporná.


Bežne citlivé druhy

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecalis

Gardnerella vaginalis

Staphylococcus aureus (citlivý na meticilín)£

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae1

Streptococcus pyogenes a iné beta-hemolytické streptokoky

Skupina Streptococcus viridans


Aerobné gramnegatívne mikroorganizmy

Capnocytophaga spp.

Eikenella corrodens

Haemophilus influenzae2

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida


Anaeróbne mikroorganizmy

Bacteroides fragilis

Fusobacterium nucleatum

Prevotella spp.


Druhy, pri ktorých môže byť získaná rezistencia problémom

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecium $


Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Escherichia coli

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Proteus vulgaris


Prirodzene rezistentné mikroorganizmy

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Acinetobacter sp.

Citrobacter freundii

Enterobacter sp.

Legionella pneumophila

Morganella morganii

Providencia spp.

Pseudomonas sp.

Serratia sp.

Stenotrophomonas maltophilia


Iné mikroorganizmy

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydophila psittaci

Coxiella burnetti

Mycoplasma pneumonia


$ Prirodzená stredná citlivosť za neprítomnosti získaného mechanizmu rezistencie.

£ Všetky stafylokoky rezistentné na meticilín sú rezistentné na kombináciu amoxicilín/kyselina klavulanová.

1 Táto lieková forma amoxicilínu/kyseliny klavulanovej nemusí byť vhodná na liečbu infekcie Streptococcus pneumoniae, ktorý je rezistentný na penicilín (pozri časti 4.2 a 4.4).

2 V niektorých krajinách EÚ boli kmene so zníženou citlivosťou hlásené s frekvenciou vyššou ako 10 %.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Amoxicilín a kyselina klavulanová sa pri fyziologickom pH vo vodnom roztoku úplne disociujú. Obe liečivá sa pri podaní perorálnou cestou rýchle a dobre absorbujú. Absorpcia amoxicilínu/kyseliny klavulanovej je optimálna, pokiaľ sa liek užije na začiatku jedla. Po perorálnom podaní sú amoxicilín a kyselina klavulanová biologicky dostupné približne zo 70 %. Plazmatické profily oboch liečiv sú podobné a čas do dosiahnutia maximálnej plazmatickej koncentrácie (Tmax) je v oboch prípadoch približne 1 hodina.


Výsledky farmakokinetickej štúdie, v ktorej sa kombinácia amoxicilín/kyselina klavulanová (875 mg/125 mg tablety podávané dvakrát denne) podávala nalačno skupinám zdravých dobrovoľníkov, sa uvádzajú nižšie.


Priemerná hodnota (+SD) farmakokinetických parametrov


Podané liečivo (podané liečivá)

Dávka

Cmax

Tmax*

AUC(0-24h)

T1/2

(mg)

(μg/ml)

(h)

(μg.h/ml)

(h)

Amoxicilín

AMX/CA

875 mg/125 mg

875

11,64 + 2,78

1,50

(1,0-2,5)

53,52+ 12,31


1,19 + 0,21


Kyselina klavulanová

AMX/CA

875 mg/125 mg

125

2,18 + 0,99

1,25

(1,0-2,0)

10,16 + 3,04


0,96 + 0,12


AMX – amoxicilín, CA – kyselina klavulanová

* Medián (rozpätie)


Sérové koncentrácie amoxicilínu a kyseliny klavulanovej dosiahnuté pri použití kombinácie amoxicilín/kyselina klavulanová sú podobné koncentráciám navodeným po perorálnom podaní ekvivalentných dávok samotného amoxicilínu alebo kyseliny klavulanovej.


Distribúcia


Približne 25 % celkového množstva kyseliny klavulanovej v plazme a 18 % celkového množstva amoxicilínu v plazme sa viaže na bielkoviny.

Zdanlivý distribučný objem je približne 0,3 až 0,4 l/kg pri amoxicilíne a približne 0,2 l/kg pri kyseline klavulanovej.


Po intravenóznom podaní sa amoxicilín a aj kyselina klavulanová našli v žlčníku, abdominálnom tkanive, koži, tukovom tkanive, svalovom tkanive, synoviálnej a peritoneálnej tekutine, žlči a hnise. Amoxicilín sa dostatočne nedistribuuje do mozgovomiešneho moku.


Z výsledkov štúdií na zvieratách nie sú pre žiadnu zo zložiek k dispozícii dôkazy o významnom zadržiavaní látok odvodených od liečiva v tkanivách. Amoxicilín, tak ako väčšina penicilínov, je možné detegovať v materskom mlieku. V materskom mlieku je možné tiež detegovať stopové množstvá kyseliny klavulanovej (pozri časť 4.6).


Preukázalo sa, že amoxicilín a kyselina klavulanová prestupujú cez placentárnu bariéru (pozri časť 4.6).


Biotransformácia


Amoxicilín sa čiastočne vylučuje do moču vo forme neúčinnej kyseliny penicilínovej v množstvách ekvivalentných až 10 – 25 % počiatočnej dávky. Kyselina klavulanová sa u človeka rozsiahle metabolizuje a vylučuje sa do moču a stolice a ako oxid uhličitý vo vydychovanom vzduchu.


Eliminácia


Hlavnou cestou eliminácie amoxicilínu je vylučovanie obličkami, zatiaľ čo pri kyseline klavulanovej je to aj renálnymi a aj inými ako renálnymi mechanizmami.


Kombinácia amoxicilín/kyselina klavulanová má u zdravých jedincov priemernú hodnotu polčasu eliminácie približne jednu hodinu a stredná hodnota celkového klírensu je približne 25 l/h. Po podaní jedinej tablety Enhancinu 250 mg/125 mg alebo 500 mg/125 mg sa približne 60 až 70 % amoxicilínu a približne 40 až 65 % kyseliny klavulanovej vylúči v nezmenenej forme do moču počas prvých 6 hodín. Rôzne štúdie zistili, že do moču sa za 24 hodín vylúči 50 až 85 % amoxicilínu a medzi 27 až 60 % kyseliny klavulanovej. V prípade kyseliny klavulanovej sa najväčšie množstvo liečiva vylúči počas prvých 2 hodín po podaní.


Súbežné užívanie probenecidu predlžuje vylučovanie amoxiclínu, ale nepredlžuje exkréciu kyseliny klavulanovej obličkami (pozri časť 4.5).


Vek

Polčas eliminácie amoxicilínu je u detí vo veku približne 3 mesiace až 2 roky a u starších detí a dospelých podobný. U veľmi malých detí (vrátane predčasne narodených novorodencov) v prvom týždni života nesmie interval podávania presiahnuť frekvenciu dvakrát denne kvôli nezrelosti renálnej cesty eliminácie. Pretože u starších pacientov je väčšia pravdepodobnosť zníženej funkcie obličiek, je potrebné pri voľbe dávky postupovať s opatrnosťou a môže byť užitočné sledovať funkcie obličiek.


Pohlavie


Po perorálnom podaní kombinácie amoxicilín/kyselina klavulanová zdravým mužom a ženám nemalo pohlavie žiadny významný vplyv na farmakokinetiku amoxicilínu a ani kyseliny klavulanovej.


Porucha funkcie obličiek


Celkový plazmatický klírens kombinácie amoxicilín/kyselina klavulanová sa úmerne znižuje s poklesom funkcie obličiek. Zníženie klírensu liečiva je výraznejší pri amoxicilíne ako pri kyseline klavulanovej, pretože sa renálnou cestou vylučuje väčší podiel amoxicilínu. Pri poruche funkcie obličiek musia byť preto dávky také, aby sa predišlo prílišnej akumulácii amoxicilínu a zároveň aby sa udržala dostatočná hladina kyseliny klavulanovej.


Porucha funkcie pečene


U pacientov s poruchou funkcie pečene po potrebné dávkovať liek s opatrnosťou a funkciu pečene v pravidelných intervaloch sledovať.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, genotoxicity, reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Štúdie toxicity po opakovanom podávaní vykonané s kombináciou amoxicilín/kyselina klavulanová na psoch preukázali podráždenie žalúdka a vracanie a zmenu farby jazyka.


Štúdie karcinogenity sa s Enhancinom ani jeho zložkami nevykonali.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Mikrokryštalická celulóza

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Bezvodý koloidný oxid kremičitý

Povidón (K 30)

Eudragit E100 (základný butylovaný kopolymér metakrylátu)

Megnéziumstearát


Filmový obal tablety

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol

Mastenec


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25° C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVdC/Al blistrové balenie vo vrecku (polyesterová fólia/hliníková fólia/polyesterová fólia/polyetylén) vo vreckách po 1 g obsahujúcich molekulárne sito.


V baleniach po 8, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 24, 28, 30, 60, 100 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Ranbaxy (UK) Limited

Building 4, Chiswick Park

566 Chiswick High Road, Londýn W4 5YE, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


15/0146/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


0

ENHANCIN 875 mg/125 mg filmom obalené tablety