+ ipil.sk

Entizol 250 mg tabletyPríbalový leták

PRÍLOHA č.1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII EV. Č. 2108/07421

PRÍLOHA č.2 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII EV. Č. 2107/3353, 2107/3354, 2107/9528,

PRÍLOHA č.3 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII EV. Č. 2107/3913


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Entizol 250 mg tablety

Metronidazolum


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať tento liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.


V tejto písomnej informácii pre používateľov nájdete:


1. Čo je Entizol 250 mg tablety a na čo sa používa

2. Skôr ako začnete užívať Entizol 250 mg tablety

3. Ako užívať Entizol 250 mg tablety

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Entizol 250 mg tablety

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ENTIZOL 250 MG TABLETYA NA ČO SA POUŽÍVA


Entizol 250 mg tabletymá antiprotozoálne (pôsobí proti prvokom) a antibakteriálne (pôsobí proti baktériám) účinky.

Entizol 250 mg tabletysa používa na predchádzanie infekcie a na liečbu infekcií spôsobených určitými druhmi mikroorganizmov nasledovným spôsobom:

 • predchádzanie infekciám objavujúcim sa po operáciách

 • liečba bakteriálnych infekcií ako sú infekcie krvi, mozgu, kostí, pľúc, brušnej výstelky a panvovej oblasti, ako aj popôrodné infekcie alebo infekcie na mieste operačného zákroku

 • liečba infekcií močových ciest spôsobených parazitom Trichomonas vaginalis, u žien ako aj u mužov

 • liečba nešpecifikovaných pohlavných infekcií u žien spôsobených baktériami.

 • liečba parazitických ochorení ako amebiáza (postihujúca črevné alebo iné telesné systémy a zahŕňa aj bezpríznakových nosičov (nosičov cýst)).

 • liečba giardiázy

 • liečba infekcií ďasien a zubov

 • liečba infikovaných vredov predkolenia a preležanín.

Ak potrebujete viac informácií o vašom ochorení, poraďte sa s vašim lekárom.


2. SKÔR AKO ZAČNETE UŽÍVAŤ ENTIZOL 250 MG TABLETY


Neužívajte Entizol 250 mg tablety:

- keď ste precitlivený (alergický) na metronidazol alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku Entizol 250 mg tablety alebo ktorýkoľvek iný derivát 5-nitroimidazolu.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Entizol 250 mg tablety:

 • ak máte alebo ste v minulosti prekonali akékoľvek ochorenie pečene

 • ak podstupujete dialýzu obličiek.


Váš lekár môže urobiť niektoré testy, ak ste užívali tento liek dlhšie ako 10 dní.


Počas liečby liekom Entizol 250 mg tablety sa v niektorých prípadoch môže vyskytnúť vaginálna alebo cervikálna kandidóza, čo môže vyžadovať nasadenie vhodného antimykotika.


Užívanie iných liekov:

Skôr ako začnete užívať iné lieky, poraďte sa so svojim lekárom.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, najmä pri:

 • liekoch proti zrážaniu krvi (napr. warfarín),

 • lítiu (užívanom na liečbu depresie),

 • liekoch na liečbu epilepsie (napr. fenobarbital, fenytoín),

 • disulfirame (na liečbu alkoholizmu),

 • cyklosporíne (užívanom po transplantácii orgánov),

 • fluorouracile (užívanom na liečbu niektorých foriem rakoviny),

 • cimetidíne (užívanom na liečbu žalúdočných vredov) alebo iných, ktoré môžete kúpiť bez lekárskeho predpisu.


Užívanie lieku Entizol 250 mg tabletys jedlom a nápojmi

Počas liečby liekom Entizol 250 mg tablety a 48 hodín po skončení užívania tabliet nie je vhodné požívať alkoholické nápoje, pretože to môže spôsobiť nepríjemné vedľajšie účinky ako nevoľnosť a vracanie, bolesti brucha, návaly horúčavy, búšenie srdca a bolesti hlavy.


Tehotenstvo a dojčenie

Počas tehotenstva nie je vhodné užívať Entizol 250 mg tablety, pokiaľ očakávaný prínos nevyváži akékoľvek možné riziko pre plod.


Metronidazol sa vylučuje do materského mlieka v podobnej miere ako v plazme. Neužívajte Entizol 250 mg tabletypočas dojčenia. Ak je liečba nevyhnutná, dojčenie sa má prerušiť.


Vedenie vozidla a obsluha strojov:

Metronidazol niekedy môže spôsobovať ospalosť, závrat, zmätenosť, halucinácie, kŕče (záchvaty) alebo dočasne ovplyvniť zrak (napr. neostré alebo dvojité videnie). Ak sa u vás vyskytnú tieto účinky, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Entizol 250 mg tablety

Entizol 250 mg tablety obsahuje zemiakový sirup. Ak u vás bola diagnostikovaná neznášanlivosť niektorého z cukrov, kontaktujte svojho lekára predtým, ako začnete tento liek užívať.


3. AKO UŽÍVAŤ ENTIZOL 250 mg tablety


Vždy užívajte Entizol 250 mg tablety presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.

Kvôli ľahšiemu podávaniu je môžné deťom tablety rozdrviť.

Odporúča sa tablety užívať s jedlom alebo po jedle.


Zvyčajná dávka je:


Bakteriálne infekcie

Predchádzanie infekciám po operácii

Dospelí a deti staršie ako 10 rokov: 375 mg v 8-hodinových intervaloch počas 24 hodín pred operáciou. Po operácii sa má pokračovať intravenóznym (vnútrožilovom) alebo rektálnym (do konečníka) podaním.

Deti mladšie ako 10 rokov: 7,5 mg/kg každých 8 hodín.


Liečba infekcií

Dospelí a deti staršie ako 10 rokov: 750 mg a následne 375 mg každých 8 hodín. Doba liečby zvyčajne trvá sedem dní, ale bude závisieť od vášho klinického stavu.

Deti mladšie ako 10 rokov: 7,5 mg/kg každých 8 hodín.


Liečba močovo-pohlavných infekcií spôsobených parazitom Trichomonas vaginalis

Dospelí a deti staršie ako 10 rokov: 250 mg dvakrát denne alebo 250 mg trikrát denne počas siedmych dní, alebo 750 mg ráno a 1250 mg večer počas dvoch dní, alebo 2 g ako jednorazová dávka po dobu jedného dňa.

Deti mladšie ako 10 rokov: 35 – 50 mg/kg denne v 3 čiastkových dávkach.


Liečba nešpecifikovaných genitálnych infekcií u žien

Ženy a dievčatá staršie ako 10 rokov: 375 mg dvakrát denne počas siedmych dní alebo 2 g ako jednorazová dávka po dobu jedného dňa.


Liečba amebiázy

Postihujúcej črevá u náchylných jedincov

Dospelí a deti staršie ako 10 rokov: 750 mg trikrát denne počas piatych dní.

Deti vo veku od 7 do10 rokov: 375 mg trikrát denne počas piatych dní.

Deti vo veku od 3 do7 rokov: 250 mg trikrát denne počas piatych dní.

Deti vo veku od 1do 3 rokov: 250 mg dvakrát denne počas piatych dní.


Postihujúcej črevá u menej náchylných jedincov, chronicky postihujúcej pečeň (liečiť 5 až 10 dní) alebo postihujúcej iné telesné systémy (počas 5 dní)

Dospelí a deti staršie ako 10 rokov: 375 mg trikrát denne.

Deti vo veku od 7 do10 rokov: 250 mg dvakrát denne.

Deti vo veku od 3 do7 rokov: 125 mg trikrát denne.

Deti vo veku od 1do 3 rokov: 125 mg dvakrát denne.


Asymptomatickí nosiči (nosiči cýst), liečiť 5 až 10 dní

Dospelí a deti staršie ako 10 rokov: 375-750 mg trikrát denne.

Deti vo veku od 7 do10 rokov: 250-500 mg dvakrát denne.

Deti vo veku od 3 do7 rokov: 125-250 mg trikrát denne.

Deti vo veku od 1do 3 rokov: 125-250 mg dvakrát denne.


Liečba giardiázy (počas 3 dní)

Dospelí a deti staršie ako 10 rokov: 2 g raz denne

Deti vo veku od 7 do10 rokov: 1 g raz denne

Deti vo veku od 3 do7 rokov: 500-750 mg raz denne.

Deti vo veku od 1do 3 rokov: 500 mg raz denne.


Liečba infekcie ďasien (počas 3 dní)

Dospelí a deti staršie ako 10 rokov: 250 mg dvakrát denne.

Deti mladšie ako 10 rokov: 35 – 50 mg/kg denne v 3 čiastkových dávkach.


Liečba infekcie zubov (počas 3 až 7 dní)

Dospelí a deti staršie ako 10 rokov: 250 mg dvakrát denne.

Deti a dojčatá s hmotnosťou pod 10 kg dostávajú úmerne nižšie dávky.


Liečba infikovaných vredov predkolenia a preležanín (počas 7 dní)

Dospelí a deti staršie ako 10 rokov: 500 mg dvakrát denne.


Starší pacienti:

Starší pacienti dobre znášajú metronidazol, avšak jedna farmakokinetická štúdia odporúča opatrnosť pri užívaní vysokých dávok u tejto vekovej skupiny.


Ak zabudnete užiť Entizol 250 mg tablety:

Čo najskôr užite vynechanú dávku. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak užijete viac lieku Entizol 250 mg tabletyako máte

V prípade intoxikácie okamžite vyhľadajte svojho lekára.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Entizol 250 mg tabletymôže spôsobovať vedľajšie účinky.

Ak sa počas užívania objavia nasledujúce vedľajšie účinky, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi:

 • znecitlivenie, brnenie, bolesť alebo pocit slabosti v rukách alebo nohách;

 • kŕče alebo záchvaty;

 • psychiatrické problémy, vrátane zmätenosti a halucinácií;

 • dočasné poruchy zraku – ako neostré alebo dvojité videnie;

 • nepríjemná chuť v ústach;

 • povlak na jazyku;

 • nevoľnosť, vracanie, žalúdočná nevoľnosť alebo hnačka;

 • strata chuti do jedla;

 • svrbenie, zápal, opuch kože, alebo kožné vyrážky, z ktorých všetky môžu byť vážne;

 • vážna alergická reakcia (ktorá môže zapríčiniť náhlu slabosť, ťažkú dýchavičnosť, bolesti brucha, alebo opuch jazyka a hrdla);

 • silné bolesti brucha;

 • horúčka, bolesti hlavy alebo bolesť v hrdle;

 • zožltnutie kože a očí (žltačka);

 • stmavnutie moču;

 • nečakané infekcie, vredy v ústach, podliatiny, krvácajúce ďasná alebo silná únava;

 • ospalosť alebo závrat;

 • nešikovnosť alebo slabá koordinácia;

 • bolesť svalov alebo kĺbov.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ENTIZOL 250 mg tablety


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte v suchu pri teplote do 25˚C.

Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Entizol 250 mg tabletyobsahuje


- Liečivo je 250 mg metronidazol.

- Ďalšie zložky sú zemiakový škrob, želatína, škrobový sirup, stearan horečnatý.

Ako vyzerá Entizol 250 mg tabletya obsah balenia


Tablety sú biele so žltkastým odtieňom, po vystavení slnečnému svetlu zožltnú, ploché s poliacou ryhou na jednej strane.


1 balenie obsahuje 20 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Polpharma Pharmaceutical Works.

Pelplińska Street 19

83-200 Starogard Gdański, Poľsko


Výrobca

Medana Pharma SA

Zakład Produkcji Leków

P.O.W. 57 Street

98-200 Sieradz, Poľsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v

Máj 2009

6Entizol 250 mg tablety

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU

Entizol 250 mg tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Jedna tableta lieku Entizolobsahuje 250 mg metronidazolum.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta

Biele tablety so žltkastým odtieňom, po vystavení slnečnému svetlu zožltnú, ploché s poliacou ryhou na jednej strane.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie

Metronidazol sa indikuje na prevenciu a liečbu infekcií, pri ktorých boli zistené ako ich pôvodca anaeróbne baktérie, alebo existuje podozrenie, že ich pôvodcom boli anaeróbne baktérie.

Metronidazol je účinný proti širokej škále patogénnych mikroorganizmov, predovšetkým proti druhom: Bacteroides, Fusobacteria, Clostridia, Eubacteria, anaeróbne koky a Gardnerella vaginalis.

Je účinný aj proti: Trichomonas, Entamoeba histolytica, Giardia lambliaa Balantidium coli.


Indikuje sa na:

1. Prevenciu pooperačných infekcií zapríčinených anaeróbnymi baktériami, najmä druhmi: Bacteroidesa anaeróbnymi streptokokmi.

2. Liečbu septikémie, bakterémie, peritonitídy, mozgových abscesov, nekrotických zápalov pľúc, osteomyelitídy, puerperálnej sepsy, panvového abscesu, panvovej celulitídy a pooperačných infekcií rán, z ktorých boli izolované patogénne anaeróby.

3. Urogenitálnu trichomoniázu u žien (trichomonádová vaginitída) a u mužov.

4. Bakteriálnu vaginitídu (tiež známa ako nešpecifikovaná vaginitída, anaeróbna vaginitída alebo Gardnerella vaginitis).

5. Všetky formy amebiázy (pri črevných a mimočrevných ochoreniach, ako aj asymptomatických nosičoch cýst).

6. Giardiázu.

7. Akútnu vredovitú gingivitídu.

8. Vredy predkolenia a preležaniny infikované anaeróbmi.

9. Akútne infekcie zubov (napr. akútna perikoronitída a akútne apikálne infekcie).


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Liek je určený na perorálne podanie.

Kvôli ľahšiemu podávaniu je môžné deťom tablety rozdrviť.

Odporúča sa tablety užívať s jedlom alebo po jedle.

Anaeróbne infekcie:

(Doba trvania liečby metronidazolom je okolo 7 dní, avšak bude závisieť od závažnosti stavu pacienta, hodnoteného klinicky aj bakteriologicky.


Prevencia anaeróbnych infekcií:Predovšetkým v kontexte brušných (najmä kolorektálnych) a gynekologických operácií.


Dospelí a deti staršie ako 10 rokov

375 mg v 8-hodinových intervaloch počas 24 hodín pred operáciou, s následným pooperačným intravenóznym alebo rektálnym podávaním – pokiaľ pacient nebude schopný užívať tablety.


Deti mladšie ako 10 rokov

7,5 mg/kg každých 8 hodín.


Liečba preukázanej anaeróbnej infekcie:

Dospelí a deti staršie ako 10 rokov

750 mg a následne 375 mg každých 8 hodín.

Deti mladšie ako 10 rokov

7,5 mg/kg každých 8 hodín.


Protozoálne a iné infekcie:


Udávaná dávka sa vzťahuje na metronidazol alebo jeho ekvivalenty

Doba podávania dávky v dňoch

Dospelí a deti staršie ako 10 rokov

Deti vo veku

od 7 do10 rokov

od 3 do7 rokov

od 1do 3 rokov

Urogenitálna trichomoniáza


Ak hrozí opätovná infekcia u dospelých, podobnú liečbu musí súbežne podstúpiť aj partner

7

250 mg dvakrát denne

35 – 50 mg/kg denne v 3 čiastkových dávkach

35 – 50 mg/kg denne v 3 čiastkových dávkach

35 – 50 mg/kg denne v 3 čiastkových dávkach

alebo

250 mg trikrát denne

alebo


2

750 mg ráno

1 250 mg večer

2,0 g ako jednorazová dávka

Bakteriálna vaginóza

7

375 mg dvakrát denne

alebo


1

2,0 g ako jednorazová dávka

Amebiáza

(a) Invazívne črevné ochorenie u náchylných jedincov

5

750 mg trikrát denne

375 mg trikrát denne

250 mg trikrát denne

250 mg dvakrát denne

(b) Črevné ochorenie u menej náchylných jedincov a chronická amébová hepatitída

5-10

375 mg trikrát denne

250 mg dvakrát denne

125 mg trikrát denne

125 mg dvakrát denne

(c) Amébový absces pečene a iné formy mimočrevnej amebiázy

5

375 mg trikrát denne

250 mg dvakrát denne

125 mg trikrát denne

125 mg dvakrát denne

(d) Asymptomatickí nosiči cýst

5-10

375-750 mg trikrát denne

250-500 mg dvakrát denne

125-250 mg trikrát denne

125-250 mg dvakrát denne

Giardiáza

3

2,0 g raz denne

1,0 g raz denne

500-750 mg raz denne

500 mg raz denne


Udávaná dávka sa vzťahuje na metronidazol alebo jeho ekvivalenty

Doba podávania dávky v dňoch

Dospelí a deti staršie ako 10 rokov

Deti vo veku

od 7 do10 rokov

od 3 do7 rokov

od 1do 3 rokov

Akútna vredovitá gingivitída

3

250 mg dvakrát denne

35 – 50 mg/kg denne v 3 čiastkových dávkach

35 - 50 mg/kg denne v 3 čiastkových dávkach

35 - 50 mg/kg denne v 3 čiastkových dávkach

Akútne infekcie zubov

3-7

250 mg dvakrát denne

Vredy predkolenia a preležaniny

7

500 mg dvakrát denne


Deti a dojčatá s váhou pod 10 kg dostávajú proporcionálne nižšie dávky.


Starší pacienti: Starší pacienti dobre znášajú metronidazol, avšak jedna farmakokinetická štúdia odporúča opatrnosť pri užívaní vysokých dávok u tejto vekovej skupiny.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok alebo ktorýkoľvek iný derivát 5-nitroimidazolu.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Ak je potrebné podávať metronidazol dlhšie ako 10 dní, odporúčajú sa pravidelné klinické a laboratórne kontroly.


Aj po vyliečení Trichomonas vaginalismôže pretrvávať gonokoková infekcia.


Polčas eliminácie metronidazolu zostáva rovnaký aj pri zníženej funkcii obličiek. Dávku metronidazolu preto nie je potrebné znížiť. Lenže metabolity metronidazolu zostávajú v tele takýchto pacientov. Klinický význam týchto zistení nie je v súčasnosti známy.


U pacientov, ktorí podstupujú hemodialýzu, sa metronidazol a jeho metabolity efektívne odstránia po osemhodinovej dialýze. Preto je potrebné metronidazol podať opätovne hneď po hemodialýze.


U pacientov so zníženou funkciou obličiek, ktorí podstupujú prerušovanú peritoneálnu dialýzu (IDP) alebo kontinuálnu ambulantnú peritoneálnu dialýzu (CAPD), zmena dávky metronidazolu nie je potrebná.


Metronidazol sa metabolizuje hlavne hepatálnou oxidáciou. Pri pokročilej hepatálnej insuficiencii môže dôjsť k podstatnej redukcii klírensu metronidazolu. U pacientov s hepatálnou encefalopatiou môže dôjsť k významnej kumulácii a následné zvýšené plazmatické koncentrácie metronidazolu môžu prispieť k symptómom encefalopatie. Preto je potrebné podávať metronidazol obozretne pacientom s hepatálnou encefalopatiou. Odporúča sa znížiť dennú dávku na jednu tretinu a podávať iba raz denne.


 1. Liekové a iné interakcie


Pacientom sa odporúča nepožívať alkoholické nápoje počas liečby liekom Entizol 250 mg tablety, a najmenej 48 hodín po jej ukončení, pretože sa môže objaviť disulfiramová reakcia (antabusový efekt).


Pri súbežnom užívaní metronidazolu a warfarínových perorálne podávaných antikoagulancií bola hlásená mierna potenciácia terapie antikoagulanciami. Preto môže byť potrebné dávku antikoagulancií znížiť. Zároveň sa odporúča monitorovať protrombínové časy. Nie je známa žiadna interakcia s heparínom.


U pacientov súčasne liečených lítiom a metronidazolom bola hlásená retencia lítia spojená s príznakmi možného poškodenia obličiek. Liečba lítiom sa má obmedziť alebo úplne vyradiť pred podaním metronidazolu. U pacientov liečených lítiom sa počas užívania metronidazolu odporúča monitorovať plazmatické koncentrácie lítia, kreatinínu a elektrolytov.


Pacienti užívajúci fenobarbital metabolizujú metronidazol omnoho rýchlejšie ako zvyčajne, čím sa znižuje polčas na približne 3 hodiny.


Metronidazol znižuje klírens 5-fluorouracilu a tým môže dôjsť k zvýšenej toxicite 5-fluorouracilu.


Pacienti užívajúci cyklosporín sú vystavení riziku zvýšenej sérovej hladiny cyklosporínu. Ak je potrebné podávať ich súbežne, odporúča sa dôkladne sledovať sérové hladiny cyklosporínu a kreatinínu.


Súčasné užívanie liekov, ktoré inhibujú mikrozomálne pečeňové enzýmy, ako napr. cimetidín, môžu zvýšiť polčas a znížiť plazmatický klírens metronidazolu.


U alkoholikov, ktorí užívali súčasne metronidazol a disulfiram, boli hlásené psychotické reakcie. Metronidazol sa môže podávať až dva týždne po ukončení liečby disulfiramom.


Entizol 250 mg tabletyobsahuje zemiakový škrob. Pacienti so zriedkavou dedičnou glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú tento liek užívať.


 1. Gravidita a laktácia


O bezpečnosti užívania metronidazolu v tehotenstve nie sú dostatočné dôkazy, ale používa sa mnoho rokov bez zjavných negatívnych následkov. Napriek tomu sa metronidazol, tak ako iné lieky, nemá počas tehotenstva užívať, pokiaľ to lekár nepovažuje za nevyhnutné. V takýchto prípadoch sa neodporúčajú krátke režimy s vysokými dávkami.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Je potrebné pacientov upozorniť na možné riziko ospalosti, závrat, zmätenosti, halucinácií, kŕčov a dočasných porúch zraku a odporučiť im, aby neviedli vozidlá a neobsluhovali stroje, ak sa objavia tieto príznaky.


 1. Nežiaduce účinky


Po intenzívnej a/alebo dlhotrvajúcej liečbe metronidazolom bolo hlásených niekoľko prípadov periférnej neuropatie alebo dočasných epileptiformných záchvatov. Vo väčšine prípadov neuropatia zmizla po zastavení liečby alebo po znížení dávky. U niektorých pacientov bola hlásená mierna leukopénia, avšak počet bielych krviniek sa vždy vrátil na normálnu hodnotu pred alebo po ukončení liečby.

Klinickí lekári, ktorí uvažujú o kontinuálnej liečbe chronických ochorení po dobu dlhšiu ako bola odporúčaná, majú zhodnotiť možný terapeutický prínos oproti riziku periférnej neuropatie. Pri štandardných odporúčaných režimoch sa vážne nežiaduce reakcie objavujú zriedka. Príležitostne sa môžu vyskytnúť poruchy chuti, orálna mukozitída, povlak na jazyku, nevoľnosť, vracanie, gastrointestinálne poruchy, anorexia, žihľavka a angioedém. Zriedka sa môže vyskytnúť anafylaxia. Rovnako sa môže objaviť multiformný erytém, ktorý po vysadení lieku zmizne.

Zriedka boli hlásené abnormálne pečeňové testy, cholestatická hepatitída, žltačka a pankreatitída, ktoré sú reverzibilné po vysadení lieku.

Veľmi zriedka boli hlásené agranulocytóza, neutropénia, trombocytopénia a pancytopénia, ktoré sú často reverzibilné po vysadení lieku, avšak objavili sa aj úmrtia.

Veľmi zriedka boli hlásené ospalosť, závrat, bolesti hlavy, ataxia, kožné vyrážky, uhrovité vyrážky, svrbenie, znížená koordinácia pohybov, stmavnutie moču (kvôli metabolitom metronidazolu), myalgia, artralgia a dočasné poruchy zraku ako dvojité videnie a krátkozrakosť.

Veľmi zriedka boli hlásené psychotické poruchy, vrátane zmätenosti a halucinácií.


 1. Predávkovanie


Neexistuje špecifická liečba predávkovania metronidazolom.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Chemoterapeutiká, Deriváty imidazolu; antiprotozoálne liečivá proti amebiáze a iným protozoálnym ochoreniam.

ATC kód: J01XD01; P01AB01


Metronidazol je derivát 5-nitroimidazolu s antiprotozoálnym a antimikrobiálnym účinkom.


Spôsob účinku

Metronidazol ľahko preniká do jednobunkových mikroorganizmov, protozoí a baktérií, ale nepreniká do cicavčích buniek. Oxido-redukčný potenciál metronidazolu je nižší ako oxido-redukčný potenciál ferodoxínu, proteínu, ktorý prenáša elektróny. Tento proteín sa nachádza v anaeróbnych organizmoch a v organizmoch s nízkou potrebou kyslíka. Rozdiel v potenciáloch zapríčiňuje redukciu nitro-skupiny v metronidazole. Redukovaná forma metronidazolu vyvoláva štiepenie DNA v týchto organizmoch.


Metronidazol je účinný proti rôznym druhom protozoí: Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica a Balantidium coli.


Výrazne baktericídne pôsobí voči anaeróbnym baktériám:

 • Gramnegatívne baktérie: Bacteroides sp. vrátane skupiny Bacteroides fragilis (B. fragilis, B. distasonis, B. ovatus, B. thetaiotaomicron, B. vulgatus) a Fusobacterium sp.

 • Grampozitívne baktérie: Eubacterium, Clostridium

 • Grampozitívne koky: Peptococcus sp., Peptostreptococcus sp.

Metronidazol vykazuje in vivoúčinok proti nasledovným vaginálnym baktériám: Gardnerella vaginalis, Bacteroides speciesa Mycoplasma hominis.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Metronidazol sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho traktu do obehu (najmenej 80 %).

Po perorálnej aplikácii jednej dávky 250 mg, 500 mg alebo 2 g metronidazolu zdravým dobrovoľníkom sa maximálna plazmatická koncentrácia nezmenenej látky a jej aktívnych metabolitov dosahuje počas 1 - 3 hodín a priemerné hodnoty sa pohybujú v rozpätí 4,6 - 6,5 μg/ml pre dávku 250 mg11,5 - 13 μg/ml pre dávku 500 mg a 30 – 45 μg/ml pre dávku 2 g.

Rýchlosť absorpcie a maximálne hodnoty plazmatickej koncentrácie metronidazolu sa znižujú pri podaní lieku spolu s jedlom.


Distribúcia

Necelých 20 % cirkulujúceho metronidazolu sa viaže na plazmové proteíny.

Metronidazol sa distribuuje do väčšiny tkanív a telesných tekutín, vrátane kostí, žlče, slín, peritoneálnej tekutiny, vaginálneho sekrétu, semennej tekutiny, cerebrospinálneho moku, mozgu a pečene. Prechádza placentárnou bariérou, do materského mlieka sa distribuuje v rovnakých koncentráciách, ako sú aktuálne plazmatické koncentrácie lieku.


Popísaný plazmatický polčas metronidazolu je 6 – 8 hodín u dospelých s normálnou funkciou obličiek a pečene. Plazmatický polčas sa môže predĺžiť u pacientov s poruchami funkcie pečene.


Metabolizmus

Približne 30 - 60 % perorálne podanej dávky metronidazolu sa metabolizuje v pečeni hydroxyláciou, oxidáciou bočného reťazca a glukurónovou konjugáciou.


Eliminácia

U zdravých dospelých jedincov sa v priebehu 24 hodín vylúči 19 % jedinej perorálnej 750 mg dávky rádioaktívne značeného metronidazolu močom a 3 % stolicou, vo forme nezmeneného liečiva a metabolitov. V priebehu 5 dní sa 77 % dávky vylúči močom a 14 % stolicou vo forme nezmeneného liečiva a metabolitov.

Vo vode rozpustné pigmenty pochádzajúce z metabolického odbúravania lieku môžu spôsobiť tmavé alebo červenohnedé sfarbenie moču.

Existujú určité dôkazy, že u geriatrických pacientov môže v porovnaní s mladšími jedincami poklesnúť vylučovanie nezmeneného liečiva a metabolitov močom.

Hlavný metabolit 2-hydroxy-metronidazol vykazuje isté antibakteriálne a antiprotozoálne účinky.

Metronidazol sa dá z tela odstrániť hemodialýzou, peritoneálna dialýza nie je účinná.


5.3 Preklinické údaje o bezpečnosti


Genotoxicita

Štúdiein vitrodokázali mutagénnosť metronidazolu, ktorá však nebola pozorovaná u cicavcov in vivo.

Dlhodobé skúmania na myšiach a potkanoch potvrdili, že perorálne podávaný metronidazol vykazuje mutagénny účinok. Tento výsledok nebol pozorovaný u škrečkov.


Karcinogénny potenciál

V niektorých štúdiách na myšiach po aplikácii metronidazolu vznikli malignity na pľúcach. U samcov myší, ktorí dostávali vysoké dávky metronidazolu došlo k signifikantnému zvýšeniu incidencie malígnych nádorov pečene.

Jedna štúdia uvádza zvýšenú mieru maligných lymfómov a rakoviny pľúc u myší, ktoré po celý život dostávali metronidazol.

Štúdie u potkanov dlhodobo perorálne ošetrovaných metronidazolom ukázali u samíc signifikantný nárast výskytu rôznych tumorov, najmä rakoviny prsníka a zhubných nádorov pečene.


Reprodukčná toxicita

Metronidazol nemal žiadny teratogénny účinok na plod v dávkach päťnásobne prevyšujúcich bežnú dávku u ľudí. Metronidazol podaný gravidným myšiam parenterálne v množstvách zodpovedajúcich bežnej ľudskej dávke bol toxický pre plod; tento účinok sa neobjavil pri perorálnom podaní metronidazolu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

Zemiakový škrob, želatína, škrobový sirup, stearan horečnatý.

6.2 Inkompatibility

Neboli pozorované.


6.3 Čas použiteľnosti

3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v suchu pri teplote do 25°C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Al/PVC blistre, kartónová škatuľa.

Veľkosť balenia: 20 tabliet.

6.6 Inštrukcie na užívanie a iné zaobchádzanie

Žiadne zvláštne požiadavky. Pozri posledné schválené SPC.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Polpharma Pharmaceutical Works,

Pelplińska Street 19, 83-200 Starogard Gdański, Poľsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

25 /0128 /72-C/S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE /DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

17.07.1972


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

08/2014

7


Entizol 250 mg tablety