+ ipil.sk

Entizol 500 mg vaginálne tabletyPríbalový leták


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Entizol 500 mg vaginálne tablety

Metronidazolum


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať tento liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.V tejto písomnej informácii pre používateľov:


1. Čo sú vaginálne tablety Entizol 500 mg vaginálne tabletya na čo sa používajú.;

2. Skôr ako začnete užívať vaginálne tablety Entizol 500 mg vaginálne tablety.

3. Ako užívať vaginálne tablety Entizol 500 mgvaginálne tablety.

4. Možné vedľajšie účinky.

5. Ako uchovávať vaginálne tablety Entizol 500 mg vaginálne tablety.

6. Ďalšie informácie.1. ČO SÚ VAGINÁLNE TABLETY Entizol 500 mg vaginálne tablety A NA ČO SA POUŽÍVAJÚ


Entizol 500 mg vaginálne tabletymá antiprotozoálne (pôsobí proti prvokom) a antibakteriálne (pôsobí proti baktériám) účinky. Používa sa na lokálnu liečbu trichomoniázy spôsobenej Trichomonas vaginalisa bakteriálnej vaginózy spôsobenej Gardnerella vaginalis, Bacteroides species a Mycoplasma hominis.


2. SKÔR AKO ZAČNETE UŽÍVAŤ Entizol 500 mg vaginálne tablety


Neužívajte Entizol 500 mg vaginálne tablety

- keď ste precitlivená (alergická) na metronidazol alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku Entizol 500 mg vaginálne tablety, alebo ktorýkoľvek iný derivát 5-nitroimidazolu.


Buďte zvlášť opatrná pri užívaní lieku Entizol 500 mg vaginálne tablety:

- ak je činnosť vašej pečene vážne oslabená (čo vedie k pomalšej metabolickej premene metronidazolu s následnou akumuláciou (hromadením) lieku a jeho metabolitov v tele);

 • ak máte epilepsiu alebo iné neurologické poruchy (boli zaznamenané prípady periférnej neuropatie a záchvatov pri celkovom podaní metronidazolu);

 • ak máte alebo ste mali v minulosti leukopeniu (znížený počet bielych krviniek) Entizol 500 mg vaginálne tablety môže vyvolať alebo zhoršiť leukopéniu, najmä pri dlhotrvajúcom alebo opakovanom užívaní).


Počas liečby liekom Entizol 500 mg vaginálne tabletysa v niektorých prípadoch môže vyskytnúť vaginálna kandidóza alebo kandidóza krčka maternice, čo môže vyžadovať nasadenie vhodného antimykotika.


Počas liečby liekom Entizol 500 mg vaginálne tablety, a najmenej jeden deň po jej ukončení, nie je vhodné požívať alkoholické nápoje, kvôli možným nežiaducim účinkom lieku (pozri časť „Užívanie iných liekov“).


Tehotenstvo

Počas tehotenstva nie je vhodné užívať liek Entizol 500 mg vaginálne tablety, pokiaľ očakávaný prínos nevyváži akékoľvek možné riziko pre plod.


Dojčenie

Metronidazol sa vylučuje do materského mlieka a dosahuje podobné hladiny, ako sú jeho aktuálne hladiny v plazme. Entizol 500 mg vaginálne tablety sa nemá užívať počas dojčenia. Ak je liečba nevyhnutná, má sa prerušiť dojčenie.


Vedenie vozidla a obsluha strojov:

Liek nemá žiadny významný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Entizol 500 mg vaginálne tablety:

Netýka sa.


Užívanie iných liekov:

Nasledujúce informácie sa týkajú liekov, ktoré ste užívali v minulosti alebo zamýšľate užívať v budúcnosti.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi.

 • Pri súčasnej liečbe metronidazolom a antikoagulanciami kumarínového typu (napr. acenokumazoll, warfarin) sa môže predĺžiť čas zrážania krvi.

 • Aktivátory mikrozomálnych enzýmov, ako napr. fenytoín a fenobarbital, môžu urýchliť vylučovanie metronidazolu, zatiaľ čo látky znižujúce aktivitu mikrozomálnych enzýmov (napr. cimetidín) môžu predĺžiť jeho plazmatický polčas.

 • Metronidazol môže zvýšiť koncentráciu lítia v sére a jeho toxicitu. Pokiaľ je nutné súčasné podávanie, je potrebné monitorovať hladiny lítia a kreatinínu v sére.

 • Metronidazol môže zvýšiť toxické účinky alkoholu. Počas liečby metronidazolom sa treba vyhnúť pitiu alkoholických nápojov, pretože sa môžu vyskytnúť nepriaznivé reakcie, ako napríklad začervenanie, potenie, bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie a bolesť v hornej časti brucha.

 • Súčasné podávanie disulfiramu môže vyvolať akútnu psychózu a zmätenosť. Entizol sa nesmie podávať skôr ako po 2 týždňoch po ukončení liečby disulfiramom.

 • Metronidazol môže ovplyvniť niektoré laboratórne výsledky (AST, ALT, LDH, triglyceridy, hladinu glukózy, leukocyty).


3. AKO UŽÍVAŤ LIEK Entizol 500 mgvaginálne tablety


Vždy užívajte liek Entizol 500 mg vaginálne tabletypresne tak, ako vám povedal váš lekár.

Ak máte dojem, že je účinok lieku Entizol 500 mg vaginálne tablety príliš silný alebo príliš slabý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka pre dospelé a dospievajúce je jedna 500 mg tableta zavedená do vagíny pred spaním po dobu 10 nocí.

Pred zavedením sa tableta môže mierne navlhčiť prevarenou a následne vychladenou vodou.Neprerušujte liečbu počas menštruácie.

Poznámka:

Trichomoniázu je nutné liečiť u oboch sexuálnych partnerov naraz, pretože muži ako asymptomatickí nositelia, sú častou príčinou znovu sa vyskytijúcej infekcie žien. Bakteriálna vaginóza spravidla nevyžaduje súbežnú liečbu partnerov.


Ak zabudnete užiť liek Entizol 500 mg vaginálne tablety:

Čo najskôr užite vynechanú dávku. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak užijete viac vaginálnych tabliet Entizol 500 mg vaginálne tabletyako máte

V prípade intoxikácie okamžite vyhľadajte svojho lekára.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Entizol 500 mg vaginálne tabletymôže spôsobovať vedľajšie účinky.


 • čo najskôr sa poraďte so svojim lekárom:

Časté (6-15 %): zápal krčka maternice alebo zápal pošvy spôsobený kandidou (svrbenie, bolestivý pohlavný styk, hustý biely vaginálny výtok bez zápachu alebo s miernym zápachom).

Menej časté: kŕče alebo bolesti brucha (3,4 %); pálenie alebo podráždenosť partnerovho penisu; pálenie pri močení alebo časté močenie; vulvitída (svrbivá, pálivá bolesť alebo sčervenanie genitálií)

 • poraďte sa so svojim lekárom, iba ak tieto symptómy pretrvávajú alebo spôsobujú problémy:

Menej časté: poruchy chuti, napr. kovová chuť, poruchy centrálnej nervovej sústavy (závrat, pocit ľahkej hlavy, bolesti hlavy), sucho v ústach, povlak na jazyku, gastrointestinálne poruchy (hnačka, nevoľnosť alebo vracanie), strata chuti do jedla.

 • nie je potrebná lekárska pomoc

Menej časté: tmavý moč.

 • čo najskôr sa poraďte so svojim lekárom ak sa tieto symptómy objavia po ukončení liečby:

Vaginálna kandidóza (svrbenie, bolestivý pohlavný styk, hustý biely vaginálny výtok bez zápachu alebo s miernym zápachom).

Zriedkavo sa pri systémovom podaní metronidazolu objavili kožné vyrážky, žihľavka, multiformný erytém, angioedém, kŕče, periférna neuropatia prejavujúca sa ako znecitlivenie a brnenie v končatinách alebo ataxia, môžu sa však objaviť aj pri vaginálnom podávaní. Pri rozvinutí neurologických príznakov okamžite ukončite užívanie lieku. Závažné prípady môžu vyžadovať bezodkladnú lekársku pomoc.


U niektorých ľudí sa môžu objaviť ďalšie vedľajšie príznaky. Ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ LIEK Entizol 500 mg vaginálne tablety


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte v originálnom obale.

Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Entizol 500 mg vaginálne tabletyobsahuje


- Liečivo je 500 mg metronidazolu.

- Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, povidón, krospovidón, koloidný bezvodý oxid kremičitý, kyselina steárová.

Ako vyzeráEntizol 500 mg vaginálne tabletya obsah balenia


Biele až slabo žltkasté tablety, vo forme podlhovastých tyčiniek zúžených na oboch koncoch.


1 balenie obsahuje 10 alebo 50 vaginálnych tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Pharmaceutical Works Polpharma S.A.

Pelplińska Street 19, 83-200 Starogard Gdański, Poľsko


Výrobca

Pharmaceutical Works Polpharma S.A.

Pelplińska Street 19, 83-200 Starogard Gdański, Poľsko


Medana Pharma S.A.

Zakład Produkcji Leków

P.O.W. 57 Street

98-200 Sieradz, Poľsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári 2009

3Entizol 500 mg vaginálne tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k zmene v registrácii lieku, ev. č. 2107/9527

Príloha č.1 k zmene v registrácii lieku, ev. č. 2107/1911

Príloha č.2 k notifikácii lieku, ev. č. 2107/3056SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Entizol 500 mg vaginálne tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá vaginálna tableta obsahuje 500 mg metronidazolum


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Vaginálna tableta

Biele až slabo žltkasté tablety, vo forme podlhovastých tyčiniek zúžených na oboch koncoch.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Entizol 500 mg vaginálne tablety sa indikujú na lokálnu liečbu:

 • trichomoniázy spôsobenej Trichomonas vaginalis;

 • bakteriálnej vaginózy spôsobenej Gardnerella vaginalis, Bacteroides species a Mycoplasma hominis.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí a dospievajúci pacienti: jedna 500 mg tableta zavedená do vagíny pred spaním po dobu 10 nocí.

Pred zavedením sa tableta môže mierne navlhčiť prevarenou a následne vychladenou vodou. Liečba sa nesmie prerušiť počas menštruácie.


Poznámka:

Trichomoniázu je nutné liečiť u oboch sexuálnych partnerov súčasne, pretože muži, ako asymptomatickí nositelia, sú častou príčinou opakovanej infekcie žien. Bakteriálna vaginóza spravidla nevyžaduje súbežnú liečbu partnerov.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok alebo ktorýkoľvek iný derivát 5-nitroimidazolu.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Opatrnosť sa odporúča u pacientov s:

 • vážnym poškodením pečene (čo vedie k spomalenému metabolizmu metronidazolu s následnou akumuláciou lieku a jeho metabolitov v tele).

 • epilepsiou alebo inými neurologickými poruchami (boli zaznamenané prípady periférnej neuropatie a záchvatov po systémovom podaní metronidazolu)

 • leukopéniou alebo anamnézou leukopénie (metronidazolové vaginálne tablety môžu vyvolať alebo zhoršiť leukopéniu, najmä pri dlhotrvajúcom alebo opakovanom užívaní).


Počas liečby metronidazolom sa môže vyskytnúť vaginálna alebo cervikálna kandidóza, čo môže vyžadovať nasadenie vhodného antimykotika.

Počas liečby metronidazolom a najmenej jeden deň po jej ukončení, nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje, kvôli možným nepriaznivým účinkom lieku (pozri časť 4.5Liekové a iné interakcie)


4.5 Liekové a iné interakcie


 • Pri súčasnej terapii metronidazolom s antikoagulanciami kumarínového typu sa predlžuje protrombínový čas, preto dávku týchto liekov treba vhodne upraviť.

 • Aktivátory mikrozomálnych enzýmov, ako napr. fenytoín a fenobarbital, môžu urýchliť vylučovanie metronidazolu, zatiaľ čo látky znižujúce aktivitu mikrozomálnych enzýmov (napr. cimetidín) môžu predĺžiť jeho biologický polčas.

 • Metronidazol môže zvýšiť koncentráciu lítia v sére a jeho toxicitu. Pokiaľ je nutné súčasné podávanie, je potrebné monitorovať hladiny lítia a kreatinínu v sére.

 • Metronidazol môže potencovať toxický účinok alkoholu. Konzumácia alkoholu počas liečby metronidazolom môže mať za následok vznik nežiaducich účinkov, ako je začervenanie, potenie, bolesť hlavy, nauzea, vracanie a bolesť v hornej časti brucha.

 • Súčasné podávanie disulfiramu môže vyvolať akútnu psychózu a zmätenosť. Entizol 500 mg vaginálne tablety sa nesmie podávať skôr ako po 2 týždňoch po ukončení liečby disulfiramom.

 • Metronidazol môže ovplyvniť niektoré laboratórne výsledky (AST, ALT, LDH, triglyceridy, hladinu glukózy, leukocyty).


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita:

Neexistujú žiadne adekvátne kontrolované štúdie o užívaní metronidazolu vykonané u gravidných žien.

Metronidazol prechádza placentárnou bariérou.

Počas gravidity sa metronidazol nemá používať, pokiaľ očakávaný prínos pre matku nevyváži akékoľvek možné riziko pre plod.


Laktácia

Metronidazol sa vylučuje do materského mlieka a dosahuje podobné hladiny, ako sú jeho aktuálne hladiny v plazme. Entizol 500 mg vaginálne tablety sa nemá užívať počas laktácie. Ak je liečba nevyhnutná, má sa prerušiť dojčenie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nebol zistený žiadny významný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Nasledujúce nežiaduce účinky sa môžu objaviť pri lokálnej liečbe metronidazolom:

 • Vyžadujúce lekársku starostlivosť:

Časté (6-15 %): cervikálna alebo vaginálna kandidóza (svrbenie, bolestivý pohlavný styk, hustý, biely, vaginálny výtok bez zápachu alebo s miernym zápachom).

Menej časté: kŕče alebo bolesti brucha (3,4 %); pálenie alebo podráždenosť partnerovho penisu; pálenie pri močení alebo časté močenie; vulvitída (svrbivá, pálivá bolesť alebo začervenanie genitálií).

 • Vyžadujúce lekársku starostlivosť iba ak pretrvávajú alebo spôsobujú problémy:

Menej časté: poruchy chuti, napr. kovová chuť, poruchy centrálnej nervovej sústavy (závrat, pocit ľahkej hlavy, bolesti hlavy), sucho v ústach, povlak na jazyku, gastrointestinálne poruchy (hnačka, nevoľnosť alebo zvracanie), strata chuti do jedla.


 • Nevyžadujúce si lekársku starostlivosť

Menej časté: tmavý moč.

 • Vyžadujúce lekársku starostlivosť ak sa objavia po ukončení liečby:

Vaginálna kandidóza (svrbenie vo vagíne alebo vonkajších genitáliách, bolestivý pohlavný styk, hustý, biely, vaginálny výtok bez zápachu alebo s miernym zápachom).


Zriedkavo sa pri systémovom podaní metronidazolu objavili kožné vyrážky, žihľavka, multiformný erytém, anginoedém, kŕče, periférna neuropatia prejavujúca sa ako znecitlivenie a brnenie v končatinách, alebo ataxia, môžu sa však objaviť aj pri vaginálnom podávaní. Pri rozvinutí neurologických príznakov sa má okamžite ukončiť užívanie lieku. Závažné prípady môžu vyžadovať bezodkladnú lekársku pomoc.


4.9 Predávkovanie


Letálna dávka pre človeka nie je známa.

Po perorálnom podaní viac ako 15 g v jednej dávke boli pozorované: nauzea, vracanie a ataxia.

Po podávaní 6 – 10,4 g metronidazolu po dobu 5-7 dní počas liečby rakoviny kože rádioterapiou sa prejavili záchvaty a periférna neuropatia.

LD50u myší je 5 g/kg telesnej váhy.


Liečba predávkovania:

Neexistuje žiadne špecifické antidotum. V prípade intoxikácie sa odporúča symptomatická liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: gynekologické antiinfektíva a antiseptiká, deriváty imidazolu;

ATC kód: G01A F01


Metronidazol je derivát 5-nitroimidazolu s antiprotozoálnym a antimikrobiálnym účinkom.


Spôsob účinku

Metronidazol ľahko preniká do jednobunkových mikroorganizmov, protozoí a baktérií, ale nepreniká do cicavčích buniek. Oxido-redukčný potenciál metronidazolu je nižší ako oxidatívno-redukčný potenciál ferodoxínu, proteínu, ktorý prenáša elektróny. Tento proteín sa nachádza v anaeróbnych organizmoch a v organizmoch s nízkou potrebou kyslíka. Rozdiel v potenciáloch zapríčiňuje redukciu nitro-skupiny v metronidazole. Redukovaná forma metronidazolu vyvoláva štiepenie DNA v týchto organizmoch.


Metronidazol je účinný proti rôznym druhom protozoí: Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica a Balantidium coli.


Výrazne baktericídne pôsobí voči anaeróbnym baktériám:

 • Gramnegatívne baktérie: Bacteroides sp. vrátane skupiny Bacteroides fragilis (B. fragilis, B. distasonis, B. ovatus, B. thetaiotaomicron, B. vulgatus) a Fusobacterium sp.

 • Grampozitívne baktérie: Eubacterium, Clostridium

 • Grampozitívne koky: Peptococcus sp., Peptostreptococcus sp.

Metronidazol vykazuje in vivoúčinok proti nasledovným vaginálnym baktériám: Gardnerella vaginalis, Bacteroides speciesa Mycoplasma hominis.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Približne 20 % vaginálne podanej dávky metronidazolu (500 mg) sa absorbuje systémovo, s plazmatickou koncentráciou dosahujúcou približne 12 % hladiny dosiahnutej pri jedinej perorálnej 500 mg dávke. Maximálna sérová koncentrácia Cmax1,89 mg/l dosiahnutá po tmax= 20 h.


Distribúcia

Menej ako 20 % metronidazolu sa viaže na bielkoviny plazmy.


Metronidazol sa distribuuje do väčšiny tkanív a tekutín v organizme, vrátane žlči, kostí, slín, peritoneálnej tekutiny, vaginálneho sekrétu, semennej tekutiny, cerebrospinálneho moku, mozgu a pečene. Prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka v podobných koncentráciách ako sa nachádzajú v plazme.


Plazmatický polčas metronidazolu (t0.5) u dospelých s normálnou funkciou obličiek a pečene je 8 hodín. U pacientov s poruchami funkcie pečene môže byť plazmatizký polčas metronidazolu dlhší.


Metabolizmus

30-60 % perorálne podaného metronidazolu sa metabolizuje v pečeni hydroxyláciou, oxidáciou a konjugáciou s kyselinou glukurónovou. Hlavný metabolit 2-hydroxy-metronidazol má tiež antibakteriálne a antiprotozoálne účinky.


Eliminácia

Metronidazol a jeho metabolity sa vylučujú hlavne obličkami (60-80 %). Iba 6-15 % podanej dávky sa vylučuje stolicou. Renálny klírens metronidazolu je 70-100 ml/min. Vo vode rozpustné pigmenty pochádzajúce z metabolického odbúravania metronidazolu môžu spôsobiť tmavé sfarbenie moču.

Existujú určité dôkazy, že u starších pacientov je vylučovanie metronidazolu obličkami znížené.

Metronidazol sa dá z tela odstrániť hemodialýzou, peritoneálna dialýza nie je účinná.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Genotoxicita

Štúdiein vitrodokázali mutagénnosť, ktorá však nebola pozorovaná u cicavcov in vivo.

Dlhodobé skúmania na myšiach a potkanoch potvrdili, že perorálne podávaný metronidazol vykazuje mutagénny účinok. Tento výsledok nebol pozorovaný u škrečkov.


Karcinogénny potenciál

Podľa niekoľkých štúdií s u myší vznikli po aplikácii metronidazolu malignity na pľúcach. U samcov potkanov, ktorí dostávali vysoké dávky metronidazolu došlo k preukaznému nárastu zhubných nádorov pečene.


Jedna štúdia uvádza zvýšenú mieru maligných lymfómov a rakoviny pľúc u myší, ktoré po celý život dostávali metronidazol.


Štúdie u potkanov s dlhodobou perorálnou aplikáciou metronidazolu ukázali signifikantné zvýšenie incidencie rôznych foriem tumorov u samíc, najmä rakoviny prsníka a zhubných nádorov pečene.


Reprodukčná toxicita

Metronidazol nemal žiadne teratogénne účinky na plod v dávkach päťnásobne prevyšujúcich bežnú dávku u ľudí. Metronidazol podaný parenterálne gravidným myšiam v množstvách zodpovedajúcich bežnej ľudskej dávke bol toxický pre plod; tento účinok sa neobjavil pri perorálnom podaní metronidazolu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza, povidón, krospovidón, koloidný bezvodý oxid kremičitý, kyselina steárová


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v suchu pri teplote do 25˚C, chráňte pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Originálne balenie s 10 alebo 50 vaginálnymi tabletami v blistroch z Al/PVC (1 blister obsahuje 10 tabliet) v kartónovej škatuľke s potlačou.


6.6 Špeciálne upozornenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pharmaceutical Works Polpharma S.A.

Pelplińska Street 19, 83-200 Starogard Gdański, Poľsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


54/0127/72-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


17.07.1972


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 20085Entizol 500 mg vaginálne tablety