+ ipil.sk

Entocort 2 mgPríbalový leták

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Entocort 2 mg

budezonid

tableta a roztok na rektálnu suspenziu


Pozorne si prečítajte celú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno budete potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Entocort 2 mg

 1. Skôr ako použijete Entocort 2 mg

 1. Ako používať Entocort 2 mg

 2. Možné vedľajšie účinky Entocortu 2 mg

 3. Ako uchovávať Entocort 2 mg

 4. Ďalšie informácie


 1. ČO JE ENTOCORT 2 mg A NA ČO SA POUŽÍVA


Entocort 2 mg patrí do skupiny liekov nazývaných hormóny, kortikosteroidy na miestne použitie. Budezonid patrí do skupiny liečiv nazývaných kortikosteroidy (druh kortizónu), ktoré sa používajú na liečbu zápalu. Entocort rektálna suspenzia zmierňuje zápal v čreve a v konečníku.

Entocort rektálna suspenzia (klyzma) obsahuje 2 mg budezonidu v 100 ml. Objem rektálnej suspenzie po rozpustení tablety je 115 ml. Pretože zvyškový objem je asi 15 ml, dávka podaná pacientovi je približne 2 mg budezonidu. Rektálna suspenzia Entocortu 2 mg sa používa na liečbu ulceróznej kolitídy (zápal čreva) v oblasti konečníka, esovitého a zostupného tračníka. Ulcerózna kolitída je spôsobená zápalom črevnej steny.


 1. SKÔR AKO POUŽIJETE ENTOCORT 2 mg


Nepoužívajte Entocort 2 mg

 • keď ste alergický precitlivený na budezonid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok Entocortu 2 mg. Buďte zvlášť opatrný pri používaní Entocortu 2 mg – v určitých prípadoch je potrebná opatrnosť pri podávaní rektálnej suspenzie Entocort 2 mg. Preto informujte svojho lekára, ak máte alebo počas liečby dostanete nejaké zdravotné problémy, napr. pretrvávajúcu infekciu alebo poruchy funkcie pečene.

 • ak začínate s liečbou Entocortom 2 mg miesto „kortizónových“ tabliet (napr. prednizón, prednizolón, metylprednizolón), môžu sa u Vás dočasne objaviť príznaky, ktoré ste už mali predtým – napr. výsev na koži, bolesti vo svaloch a kĺboch. Ak Vás uvedené symptómy obťažujú, alebo ak sa objavia iné ťažkosti ako napr. bolesť hlavy, únava, vracanie, oznámte to svojmu lekárovi.

 • neprerušujte liečbu suspenziou Entocortu 2 mg sami, ale vždy podľa odporučenia lekára.


Používanie iných liekov

Účinky lieku Entocort 2 mg rektálna suspenzia a iných súbežne podávaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať, preto Váš lekár má byť vždy informovaný o všetkých liekoch, ktoré užívate ‑ týka sa to liekov na lekársky predpis i voľnopredajných.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, buďte opatrná pri užívaní akýchkoľvek liekov. Skúsenosti s podávaním Entocortu 2 mg počas tehotenstva a dojčenia sú obmedzené. Ak otehotniete počas liečby Entocort 2 mg, informujte svojho lekára čo najskôr. Ak užívate rektálnu suspenziu Entocortu 2 mg, kontaktujte svojho lekára predtým, ako začnete dojčiť.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Entocort 2 mg rektálna suspenzia neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Entocortu 2 mg

Tento liek obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred použitím tohto lieku.

Okrem toho tento liek obsahuje metylparabén alebo propylparabén.


 1. AKO POUŽÍVAŤ ENTOCORT 2 mg


Vždy používajte Entocort 2 mg presne tak ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pred prvým podaním rektálnej suspenzie Entocortu 2 mg je dôležité, aby ste si prečítali návod na použitie. Návod Vám poradí, ako pripraviť a podávať rektálnu suspenziu Entocortu 2 mg. Dôsledne dodržiavajte návod.


Spravidla sa podáva jedna dávka rektálnej suspenzie (tableta + roztok) Entocort 2 mg na noc počas 4 týždňov. Najlepšie je podávať Entocort 2 mg večer pred spaním. Suspenzia Entocortu 2 mg tak môže pôsobiť vo Vašom čreve dlhšie, kým budete spať. Plný účinok sa dosiahne počas 2 – 4 týždňov liečby. Ak sa po 4 týždňoch príznaky nezlepšia, lekár môže liečbu predĺžiť o ďalšie 4 týždne.

Entocort používajte presne podľa predpisu lekára. Nezabudnite ďalej používať Entocort 2 mg, aj keď sa cítite lepšie. Ak si zabudnete podať svoju obvyklú dávku, pokračujte až nasledujúcou dávkou podľa predpisu lekára.

Deti:skúsenosti s podávaním klyzmy Entocortu 2 mg deťom sú obmedzené.

Starší pacienti: Dávkovanie je rovnaké ako je uvedené pre dospelých.


Poznámka: Po príprave je rektálna suspenzia Entocortu 2 mg určená na okamžité použitie. Nesmie sa uchovávať vo fľaši.


Nepoužívajte Entocort 2 mg častejšie alebo dlhšie ako Vám predpísal lekár. Ak náhodne jednorazovo použijete väčšie množstvo Entocortu 2 mg ako máte, nemali by sa u Vás vyskytnúť žiadne nepriaznivé účinky. V prípade, ak sa podáva väčšie množstvo suspenzie Entocortu dlhšiu dobu (niekoľko mesiacov a viac) je možné, že sa objavia vedľajšie účinky, pozri "Možné vedľajšie účinky". Ak sa u Vás podobná situácia vyskytne, kontaktujte svojho lekára.


V určitých prípadoch je potrebná opatrnosť pri podávaní rektálnej suspenzie Entocortu 2 mg. Preto informujte svojho lekára, ak máte alebo sa počas liečby objavia akékoľvek zdravotné problémy, napr. pretrvávajúcu infekciu alebo poruchy funkcie pečene.

Ak začínate s liečbou Entocortom miesto „kortizónových“ tabliet (napr. prednizón, prednizolón, metylprednizolón), môžu sa u Vás dočasne objaviť príznaky, ktoré ste už mali predtým ‑ napr. výsev na koži, bolesti v svaloch a kĺboch. Ak Vás uvedené symptómy trápia, alebo ak sa objavia iné ťažkosti ako napr. bolesť hlavy, únava, vracanie, povedzte to svojmu lekárovi.

Neprerušujte liečbu Entocortom 2 mg rektálna suspenzia sami, ale vždy podľa odporučenia lekára.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


 1. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Entocort 2 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť počas podávania rektálnej suspenzie Entocort, sú obyčajne mierne. Môžu sa vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:


Časté Poruchy trávenia, ako napr. plynatosť, nevoľnosť, hnačka

1 % až 10 % Kožné reakcie (žihľavka, vyrážka, svrbenie)


Menej časté Rozrušenie, nespavosť

0,1 % až 1 %


Veľmi zriedkavé Ťažké alergické reakcie

< 0,01 %


Vedľajšie účinky neznámej frekvencie môžu zahŕňať: zelený zákal (glaukóm).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


 1. AKO UCHOVÁVAŤ ENTOCORT 2 mg


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


Nepoužívajte Entocort 2 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodu alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Entocort 2 mg obsahuje

 • Liečivo je budesonidum (budezonid) 2,3 mg v 1 tablete.

 • Ďalšie zložky sú: dispergovateľná tableta: bezvodá laktóza, sodná soľ riboflavínfosfátu), monohydrát laktózy, krospovidón, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát; rozpúšťadlo:chlorid sodný, metylparabén, propylparabén, čistená voda.


Ako vyzerá Entocort 2 mg a obsah balenia

Entocort 2 mg je dostupný vo forme rozpustnej tablety a rozpúšťadla na rektálnu suspenziu. Rektálna suspenzia sa pripravuje pred použitím.


Jedno balenie obsahuje 7 rozpustných tabliet v hliníkovom obale, 7 polyetylénových fľašiek s rozpúšťadlom na prípravu rektálnej suspenzie a plastové vrecko.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko


Výrobca

Takeda Pharma Sp. z o.o., Łyszkowice, Poľsko

Takeda Nycomed AS, Elverum, Nórsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári 2015.

Návod na použitie


Entocort rektálna suspenzia sa má podať večer, predtým ako sa uložíte spať.


Rektálna suspenzia s budezonidom pozostáva z dvoch zložiek – z tablety (I) a rozpúšťadla (II).

Tableta sa pred použitím musí rozptýliť v rozpúšťadle.


Pred použitím rektálnej suspenzie Entocort si pozorne prečítajte túto informáciu a presne dodržiavajte uvedené pokyny.


Po príprave je suspenzia určená na okamžité použitie.


Ako pripraviť suspenziu Entocort


 1. Snímte nadstavec spolu s ochranným krytom.


Ochranný kryt


Nadstavec

Fľaška


2. Vyberte tabletu z hliníkového obalu a vložte ju do fľašky.


3. Nasaďte nadstavec späť na fľašku a ubezpečte sa o tom, že ochranný kryt je pevne nasadený.


4. Silne potraste fľaškou najmenej 10 sekúnd, alebo až kým sa tableta rozpustí a vytvorí sa slabo žltá tekutina.


5. Ľahnite si na ľavýbok. Jednu ruku vsuňte do plastového vrecka a cezeň uchopte fľašku. Obsah fľašky opäť potraste a snímte ochranný kryt. Vsuňte nadstavec fľašky do konečníka a vyprázdnite obsah fľašky.

6. Prevráťte sa na brucho a zostaňte v tejto polohe 5 minút. Pretiahnite vrecko cez prázdnu fľašku a vyhoďte do odpadu. Nájdite si vhodnú polohu na spanie. Skúste zadržať rektálnu suspenziu čo najdlhšie, najlepšie po celú noc.

hleNkltQ6MCpVHByD9cVHbQXsVnAsl0HmEaiQuu4Fsc4xg9al8y4UfNAG/65vn+eKQHIeAZ2tbjUtDnBWeyKphurKnyKf+/awk/wC8K7VlV1KsoZWGCCMgiuD1GddJ+I9jeFXijv1WM7lx8+VjZc9Du3QHr/yyrvqAM21lWxnNhM+FGDbu5+8pz8mT1YY/IitKmSRRzRtHKiujDBVhkH8KWONIo1jjRURRhVUYAHoBQBXv4HntT5WBMhEkWem4cgH2PQ+xNULIR3do9kxZVwJoGHDKpOV/FWyPwHrWzWRJBDZ36mUtHC0nmQyLwI3Y/MhPoxweepJ74oA0LVrgxlblAJFON6/dceo9Pp29+tT0UUAFU9SjdrMyRIXlhIljUdSV5wPqMj8auUUAYF/ayRONZ0lfNWXZJc26f8vCAgh1/wCmgA4P8Q4PRSNPS7mG706Ga3kDwsCEYf3QSAD6EYwQeQevNGmgJZ+UOkUjoB6AMQB+VZ93by6NdSanYxvJbSHdeWkYyWP/AD1Qf3h3H8Q9xyAWAlvHqs8MqhGuArxsPl37eoBHcdce/wBawfF1pcDT01y6LEaZcR3KWynKrEGxIzf3m8sufQdB3J0r3xPoRixNc2c8DKH3G6gC49w7g1lt4g8K3NvLE2pAQSKUkRNQSVSpGCuFdgBj0xTA6sQlE3Q3LhcZG871/M8/rVVNX3MUSF7rH/LS1G5D+JwM+wJIrgbbxJNpwh06ezl1yxtYxHbSQEqWA4HnIwAJA2jIJHBOMnA1xrfiXVE220AsFI+WK1tXmlxj/npKI4l/JhSAl8TXtlqep+HbErJHff2nHPDHINrFUBLkjOQAPXqSK7WuN0jwZIuorq2q3VxJe89Lpmc9cbnAUYGThUVQM/xda6NtNEWJLSaSKcfxu7SBx6MGOSPxyOx5IIBfoqnBfbpVt7pPIuT0UnKvj+43f19fUVcoAKa6JLG0ciq6MCrKwyCD1BFOooAzvKuNOybcNPa94ScvGP8AYPcf7J/A9BVyC4iuYhLC4dDxkdj6H0NS1RurVo5GvLRcXAwXQHAmA7EeuOh+nbigC9RUUE8dzAk0TbkcZB/z3qWgChbsbW9ktX+7KWmhb1zyy/UE5+h9iav1Bd2q3UOwkq6ndHIvVGHQj/PIyOhqOzu2lLQXCrHdxj50B4Yf3l9VP/1u1AEyW0EZ+SGNec/KgHPrUtFFABRRRQAUUUUARzQRXMTRTRrJGeqsM9OR+tLGixxqi52qMDJJP5mn0UAFFFFABRRRQBnTBtOmkukGbWQ7p0A5Q/3x/UfiO+b6sHUMpBUjII6GnVmof7LnWI5+xSHEZ7QsT93/AHT29DxwMCgDSqreWa3QR1cxXERzFKo5U9x7g9x/UAi1RQBUtbwySG3uEEN0oyUzkOP7ynuP1Geat1Bc2sV1GElU8HKspwyn1B6g1XEl7ZkLMhu4e0sYAcf7y8A/Vf8AvnvQBfoqC3u4LsN5MgYocOuMMp9CDyPxqegAooooAKKKKACiiigAooooAKayLIhR1DKRggjINFFADqKKKACiiigCGW0gnkSSSJWkT7r4ww+h61NRRQAUUUUAFFFFAH//2Q==" name="Obrázek8" align="bottom" width="78" height="71" border= "0">

Poznámka: Po príprave je rektálna suspenzia určená na okamžité podávanie.


Entocort 2 mg

Súhrn údajov o lieku
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU

Entocort 2 mg

 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna dispergovateľná tableta Entocortu 2 mg obsahuje budesonidum 2,3 mg.

Objem jedného balenia rektálnej suspenzie je 115 ml, preto pripravená rektálna suspenzia obsahuje 0,02 mg budezonidu v 1 ml. Pretože reziduálny objem je asi 15 ml, jedna dávka podaná pacientovi obsahuje približne 2 mg budezonidu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta a roztok na rektálnu suspenziu.

Entocort rektálna suspenzia pozostáva z 2 komponentov: dispergovateľnej tablety a rozpúšťadla. Rektálna suspenzia sa pripravuje pred použitím.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Ulcerózna kolitída postihujúca rektum, colon sigmoideum a colon descendens.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí: Jedna rektálna suspenzia lieku Entocort na noc počas 4 týždňov. Plný účinok sa obyčajne dosiahne v priebehu 2-4 týždňov. Ak po 4 týždňoch pacient nie je v remisii, liečba sa môže predĺžiť na 8 týždňov.

Skúsenosti s podávaním lieku Entocort deťom sú obmedzené.

Pri podávaní lieku Entocort starším pacientom nie je nutné upraviť dávkovanie.

Návod na správne použitie rektálnej suspenzie lieku Entocort

Entocort rektálna suspenzia pozostáva z 2 komponentov: dispergovateľnej tablety a rozpúšťadla.


Poznámka:Je dôležité poučiť pacienta, aby:

 • si pozorne prečítal návod na používanie v písomnej informácii pre používateľov, ktorá je vložená v každom balení lieku,

 • si pripravil rektálnu suspenziu bezprostredne pred použitím a uistil sa, že tablety sú kompletne rozpustené.

Rektálna suspenzia sa aplikuje večer pred spaním.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na budezonid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Môžu sa vyskytnúť nežiaduce účinky typické pre systémové kortikosteroidy. Potenciálne systémové účinky zahŕňajú glaukóm.


Opatrnosť je potrebná u pacientov s infekciami alebo s nejakým ďalším stavom, kde kortikosteroidy môžu mať nežiaduce účinky.


Zvláštnu pozornosť je treba venovať pacientom, ktorým bola doterajšia liečba celkovo podávanými glukokortikosteroidmi (ktoré majú väčší systémový účinok) zmenená na liečbu rektálnou suspenziou lieku Entocort. U týchto pacientov môže dôjsť k adrenokortikálnej insuficiencii, preto sa musí zvážiť monitorovanie adrenokortikálnej funkcie a dávky systémovej steroidnej terapie sa majú redukovať opatrne. Vo fáze prechodu z liečby celkovo pôsobiacimi steroidmi na liečbu liekom Entocort sa môžu u niektorých pacientov objaviť nešpecifické ťažkosti, ako napr. bolesti vo svaloch a kĺboch. Zriedkavo sa u pacientov môžu objaviť také príznaky ako únava, bolesť hlavy, nauzea, vracanie, ktoré môžu byť vyvolané v dôsledku nízkej hladiny glukokortikoidov. V týchto prípadoch môže byť niekedy potrebné dočasne zvýšiť dávky celkovo podávaných glukokortikoidov.

Nahradenie systémovo podávaných glukokortikoidov, ktoré majú vyšší systémový účinok, rektálnou suspenziou Entocort, môže niekedy demaskovať alergie, napr. rinitídu alebo ekzém, ktoré boli dovtedy pod kontrolou.

Poškodená funkcia pečene môže ovplyvniť elimináciu kortikosteroidov. Farmakokinetika intravenózne podaného budezonidu je však u pacientov s cirhózou pečene a u zdravých osôb podobná. Poškodená funkcia pečene ovplyvňuje farmakokinetiku budezonidu po perorálnom podaní, čo dokazuje zvýšená systémová dostupnosť.

In vivoskúšky preukázali, že perorálne podaný ketokonazol (známy inhibítor aktivity CYP3A4 v pečeni a sliznici tráviaceho traktu, pozri tiež časť 4.5) spôsobuje niekoľkonásobné zvýšenie systémovej expozície perorálnemu budezonidu. Preto nie je možné vylúčiť, že súbežné používanie rektálnej suspenzie Entocort a ketokonazolu môže spôsobiť zvýšenú systémovú dostupnosť budezonidu.

Ak je rektálna suspenzia Entocort podávaná chronicky v excesívnych dávkach, môžu sa prejaviť systémové účinky glukokortikosteroidov ako sú hyperkorticizmus a adrenálna supresia. Avšak pri liekovej forme - rektálna suspenzia - a spôsobe aplikácie je v tomto prípade nepravdepodobné dlhodobé predávkovanie.

Pomocné látky

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, (laponského) deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek. Nesmie sa používať tiež pri precitlivenosti na parabény.


4.5 Liekové a iné interakcie


U žien, ktoré súbežne užívali estrogény alebo perorálne kontraceptíva sa pozorovali zvýšené plazmatické hladiny a zvýšený účinok kortikosteroidov. Avšak nízke dávky kombinovaných perorálnych kontraceptív, ktoré mali za následok viac ako dvojnásobne vyššiu plazmatickú koncentráciu perorálneho prednisolónu, nemali žiadny výrazný účinok na plazmatické hladiny pri perorálne podávanom budezonide.

Metabolizmus budezonidu je primárne sprostredkovaný CYP3A4, podskupinou cytochrómu 450. Inhibícia metabolizmu iných liečiv budezonidom prostredníctvom CYP3A4 je nepravdepodobná, pretože budezonid má nízku afinitu k tomuto enzýmu. Inhibícia CYP3A4 napr. ketokonazolom môže však zvýšiť systémovú expozíciu budezonidu (pozri časť 4.4).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Podanie budezonidu, podobne ako iných glukokortikosteroidov gravidným zvieratám, je spojené s poruchami vývoja plodu. Význam týchto nálezov na situáciu u ľudí zatiaľ nebol stanovený. Podobne ako pri aplikácii akýchkoľvek liekov počas gravidity, aj podávanie lieku Entocort sa má individuálne zvážiť, berúc do úvahy možné terapeutické prínosy pre pacientku a riziko pre plod. Budezonid sa vylučuje do materského mlieka.

Udržiavacia liečba s inhalačným budezonidom (200 alebo 400 µgdvakrát denne) u dojčiacich žien s astmou viedla k zanedbateľnej systémovej expozícii budezonidu u dojčených detí.


Vo farmakokinetickej štúdii bola vypočítaná denná dávka pre dieťa 0,3 % z dennej dávky podanej matke v oboch dávkach, a priemerná plazmatická koncentrácia u detí sa určila na 1/600 terapeutickej koncentrácie pozorovanej v plazme matky za predpokladu kompletnej perorálnej biologickej dostupnosti u dieťaťa. Koncentrácie budezonidu vo vzorkách plazmy dojčených detí boli nižšia, než je hodnota stanoviteľnosti.


Na základe údajov o inhalačne podávanom budezonide a skutočnosti, že budezonid vykazuje lineárne farmakokinetické vlastnosti v intervaloch terapeutických dávok po inhalačnom, perorálnom a rektálnom podaní, je pri terapeutických dávkach budezonidu očakávaná nízka expozícia dojčaťu.


Tieto údaje podporujú nepretržité užívanie budezonidu, perorálne a rektálne podanie počas dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Liek Entocort neovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť pri podávaní rektálnej suspenzie Entocortu, sú uvedené v Tabuľke 1.


Tabuľkový zoznam nežiaducich účinkov


Nasledujúce definície platia pre výskyt nežiaducich účinkov:

veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Tabuľka 1 Nežiaduce účinky zoradené podľa frekvencie a orgánových systémov

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Reakcia

Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé

Anafylaktická reakcia


Poruchy endokrinného systému

Zriedkavé

Znaky alebo príznaky systémového účinku glukokortikosteroidov, vrátane hypofunkcie nadobličky

Poruchy oka

Neznáme

Glaukóm

Psychické poruchy

Menej časté

Agitovanosť, insomnia


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Gastrointestinálne poruchy, ako napr. flatulencia, nauzea, hnačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Kožné reakcie (urtikária, exantém)


V zriedkavých prípadoch sa pri rektálne aplikovaných glukokortikosteroidoch môžu vyskytnúť znaky alebo príznaky systémového účinku glukokortikosteroidov, vrátane hypofunkcie nadobličky. Tieto príznaky sú pravdepodobne závislé od dávky, dĺžky liečby, súbežného a predchádzajúceho užívania glukokortikoidov a individuálnej citlivosti.


4.9 Predávkovanie


Správy o akútnej toxicite a/alebo smrti po predávkovaní glukokortikoidmi sú zriedkavé. Preto sa nepredpokladá, že akútne predávkovanie rektálnou suspenziou Entocort, aj v prípade excesívnych dávok, je klinickým problémom. V prípade akútneho predávkovania žiadne špecifické antidotum nie je dostupné. Ak dôjde omylom k perorálnej aplikácii vysokých dávok dispergovateľných tabliet lieku Entocort, liečba pozostáva z okamžitého výplachu žalúdka alebo vyvolania vracania a z podpornej a symptomatickej liečby.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Hormóny, kortikosteroidy na lokálne použitie. ATC kód: A07EA06


Budezonid je glukokortikosteroid so silným lokálnym protizápalovým účinkom.

Presný mechanizmus účinku glukokortikosteroidov v liečbe ulceróznej kolitídy nie je známy. Dôležitú úlohu má pravdepodobne protizápalová aktivita - inhibícia uvoľňovania mediátorov zápalu a inhibícia bunkovej imunitnej odpovede.

V odporúčaných dávkach nevyvoláva rektálna suspenzia Entocort žiadne klinicky významné zmeny v bazálnych plazmatických hladinách kortizolu, ani v odpovedi na stimuláciu ACTH. Vplyv na ranné plazmatické hladiny kortizolu a na funkciu nadobličiek je signifikantne menší v porovnaní s účinkom rektálnej suspenzie prednizolónu v dávke 25 mg denne.


4-týždňová zaslepená, randomizovaná, kontrolovaná referenčne, paralelná skupinová štúdia porovnávala klinickú účinnosť a bezpečnosť glukokortikosteroidových klystírov u 47 detí s ulceróznou kolitídou. 23 detí (v rozmedzí 7-15 rokov) bolo randomizovaných a liečených rektálnou suspenziou Entocort a 24 detí (v rozmedzí 6-15 rokov) s Pred-Clysma klystírom. Primárnym ukazovateľom účinnosti bola remisia definovaná endoskopickým zlepšením a vymiznutím klinických príznakov ulceróznej kolitídy. Remisia po 4 týždňoch bola 50 % v skupine s Entocortom a 71 % v skupine Pred-Clysma. Rozdiel nebol štatisticky významný. Premenná primárna bezpečnosť bola potlačenie funkcie nadobličiek, definované zmenou hladín kortizolu v plazme po ACTH stimulácii. Došlo ku štatisticky významnému rozdielu v podiele pacientov s normálnou funkciou nadobličiek v týždni 4 (Entocort 73 %, Pred-Clysma 33 %). (Štúdia LD-008-003).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po rektálnom podaní rektálnej suspenzie lieku Entocort zdravým dobrovoľníkom bola systémová dostupnosť približne 15 % (v rozmedzí od 3 do 50 %). Veľká variabilita je pravdepodobne spôsobená individuálnymi rozdielmi vo venóznej drenáži rekta, ktorá vedie k obídeniu pečene. Absorpcia budezonidu podaného rektálne je rýchla a prakticky ukončená v priebehu 3 hodín.


Distribúcia

Distribučný objem budezonidu je približne 3 l/kg. Väzba na plazmatické proteíny je v priemere 85-90 %. Maximálna plazmatická koncentrácia budezonidu po rektálnom podaní 2 mg budezonidu dosahuje priemerne 2-3 nmol/l (od 1 do 9 nmol/l), a to v priebehu 1,5 hodiny.


Biotransformácia

Budezonid podlieha počas prvého prechodu pečeňou vysokému stupňu biotransformácie (~90 %) na metabolity s nízkou glukokortikosteroidnou aktivitou. Glukokortikosteroidná aktivita hlavných metabolitov (6β-hydroxybudezonidu a 16α-hydroxyprednizolónu) je menej ako 1% aktivity budezonidu. Metabolizmus budezonidu je primárne sprostredkovaný CYP3A4, podskupinou cytochrómu 450.


Eliminácia

Metabolity sa vylučujú nezmenené alebo v konjugovanej forme, hlavne cez obličky. Intaktný budezonid nebol zistený v moči. Budezonid má vysoký systémový klírens (približne 1,2 l/min); plazmatický polčas po i.v. a rektálnom podaní je v priemere 2 až 3 hodiny.


Linearita

Kinetika budezonidu má lineárny priebeh s podanou dávkou, čo dokazuje na dávke závislé zvýšenie Vmax a AUC po perorálnom podaní 3, 9 a 15 mg budezonidu (Entocort kapsuly).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Výsledky akútnych, subakútnych a chronických skúšok toxicity ukázali, že systémové účinky budezonidu, napr. znížené priberanie na váhe, atrofia lymfatického tkaniva a kôry nadobličky sú menej výrazné alebo podobné účinkom pozorovaným po podaní iných glukokortikosteroidov.

Budezonid bol podrobený šiestim rozličným testovacím systémom. Neukázali sa žiadne mutagénne ani klastogénne účinky.

Zvýšený výskyt gliómov mozgu u samcov potkanov, pozorovaný v skúške karcinogenity nebol potvrdený v opakovanej skúške, v ktorej sa výskyt gliómov v jednotlivých pokusných skupinách s aktívnou liečbou (budezonid, prednizolón, triamcinolón) a kontrolnou skupinou nelíšil.

Zmeny v pečeni (primárne hepatocelulárne neoplazmy) zistené u samcov potkanov v pôvodnej skúške karcinogenity sa pozorovali opakovane - tak v skúške s budezonidom ako aj s referenčnými glukokortikosteroidmi. Tieto účinky sú najpravdepodobnejšie vo vzťahu k receptorom a sú teda efektom vzťahujúcim sa na určitú triedu (živočíchov).

Dostupné klinické skúsenosti ukazujú, že nie sú ani náznaky toho, že by budezonid alebo iné glukokortikosteroidy vyvolávali mozgové gliómy alebo primárne hepatocelulárne neoplazmy u ľudí.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Tablety: lactosum anhydricum, riboflavini natrii phosphas, lactosum monohydricum, crospovidonum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas.

Rozpúšťadlo: natrii chloridum, methylparabenum, propylparabenum, aqua purificata.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


24 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávať pri teplote do 30º C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Primárny obal: dispergovateľné tablety: alumíniový blister, papierová škatuľka

rozpúšťadlo: fľaša z nízkodenzitného polyetylénu s rektálnym nadstavcom

Vonkajšie balenie: papierová škatuľka, ktorá obsahuje: 7 krát fľaša + papierová škatuľka s tabletami (7 tabliet), plastové vrecká.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


56/0004/99-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 15.3.1999

Dátum posledného predĺženia: 11.04.2007/bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2012

Návod na použitie


Entocort rektálna suspenzia sa má podať večer, predtým

ako sa uložíte spať. Ochranný kryt

Rektálna suspenzia s budezonidom pozostáva z dvoch zložiek – z tablety Nadstavec

a rozpúšťadla. Tableta sa pred použitím musí rozptýliť v rozpúšťadle. Fľaška

Rektálna suspenzia sa pripravuje pred použitím.


Pred použitím klyzmy s budezonidom si pozorne prečítajte

túto informáciu a presne dodržiavajte uvedené pokyny.


Ako pripraviť klyzmu:


 1. Snímte nadstavec spolu s ochranným krytom.


 1. Vyberte tabletu z hliníkového obalu a vložte ju do fľašky.


3. Nasaďte nadstavec späť na fľašku a ubezpečte sa o tom, že ochranný kryt

je pevne nasadený. Silne potraste fľaškou najmenej 10 sekúnd, alebo až

kým sa tableta rozpustí a vytvorí sa slabo žltá tekutina.


4. Ľahnite si na ľavý bok. Jednu ruku vsuňte do plastového vrecka

a cezeň uchopte fľašku. Obsah fľašky opäť potraste a snímte ochranný

kryt. Vsuňte nadstavec fľašky do konečníka a vyprázdnite obsah fľašky.

Pretiahnite vrecko cez prázdnu fľašku a vyhoďte do odpadu.


5. Prevráťte sa na brucho a zostaňte v tejto polohe 5 minút.

Nájdite si vhodnú polohu na spanie. Skúste zadržať rektálnu suspenziu

čo najdlhšie, najlepšie po celú noc.


Poznámka: Po pripravení je rektálna suspenzia s budezonidom určená na okamžité podávanie.7

Entocort 2 mg