+ ipil.sk

EPHEDRIN BiotikaPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.:2014/00381


Písomná informácia pre používateľa, čítajte pozorne!


EPHEDRIN Biotika

injekčný roztok


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika


Zloženie lieku

Jedna 1 ml ampula obsahuje 50 mg liečivaephedrini hydrochloridum (efedríniumchlorid).

Pomocné látky: voda na injekciu, hydroxid sodný.


Farmakoterapeutická skupina

Sympatikomimetikum.


Charakteristika

Efedrín je katecholamín s kombináciou priamych i nepriamych alfa- a beta-sympatikomimetických účinkov. Výrazne stimuluje mozgovú kôru, podkôrové oblasti, dychové a vazomotorické centrum. Na tento centrálne stimulačný účinok sú deti menej vnímavé. Na srdcový sval pôsobí pozitívne chronotropne a pozitívne inotropne, zvyšuje periférnu rezistenciu a krvný tlak. Na kardiovaskulárne účinky sú starší pacienti citlivejší. Dilatuje bronchy, znižuje intestinálny tonus a motilitu, kontrahuje sfinkter, relaxuje detrusor a stenu močového mechúra, relaxuje svalovinu uteru. Vyvoláva mydriázu, ale neovplyvňuje reakciu oka na svetlo. Má teda účinky podobné ako adrenalín, ale sú slabšie, nastupujú pomalšie a trvajú dlhšie. Po opakovanom podávaní môže vzniknúť tachyfylaxia a tolerancia na účinky efedrínu.

Farmakokinetické údaje

Rýchlo sa distribuuje hlavne do pečene, pľúc, obličiek, sleziny a mozgu. Biologický polčas je približne 3-6 hodín. Biotransformuje sa v pečeni. Hlavný metabolit norefedrín vzniká N-demetyláciou a je farmakologicky aktívny, má centrálne stimulačné účinky a jeho biologický polčas je 1,5-4 hodiny.

60-75 % efedrínu sa vylučuje močom v nezmenenej forme, 95 % podanej dávky sa vylúči za 24 hodín, vylučovanie je závislé od pH, zvyšuje sa pri kyslom pH moču. Pri chorobách obličiek je eliminácia spomalená. Preniká placentárnou bariérou. Prechádza do materského mlieka v množstve, ktoré môže ovplyvniť dieťa.


Indikácie

Alergické stavy (asthma bronchiale, rhinitis alergica et pollinosa, angioneurotické edémy, liekové exantémy) v kombinácii s antihistaminikami. Obehové: vazomotorický kolaps, sínusová bradykardia, sklon k ortostatickým synkopám. Centrálne: enuresis nocturna, narkolepsia.


Kontraindikácie

Hypersenzitivita na efedrín a iné sympatikomimetiká. Arteriálna hypertenzia, srdcové zlyhanie, ischemická choroba srdca, najmä infarkt myokardu, traumatický šok, sínusová tachykardia, hypertyreóza, a laktácia.


Nežiaduce účinky

Výskyt asi v 5 %: úzkosť, nepokoj, poruchy spánku, bolesť hlavy, ataxia, svalová slabosť, tremor, potenie, nauzea, dávenie, palpitácie, tachykardia, komorové arytmie, hypertenzia, paranoidná psychóza, bludy, halucinácie, poruchy mikcie, kontaktná dermatitída.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


Interakcie

Súčasná liečba inhibítormi MAO môže vyvolať akútnu hypertenznú krízu a subarachnoidálne krvácanie. Neodporúča sa preto podávať do 2 týždňov od skončenia liečby inhibítormi MAO. Po podaní efedrínu sa môže zmeniť reaktivita organizmu na adrenalín a noradrenalín. Opatrnosť je potrebná aj s inými kardiostimulačnými látkami a kardiotonikami. Nevhodná je kombinácia s halotanom pre riziko vzniku komorovej fibrilácie. Súčasná liečba vyššími dávkami teofylínu a aminofylínu zvyšuje jeho toxicitu, rezerpín a perorálne kontraceptíva môžu jeho účinok znižovať. Predlžuje polčas dexametazónu u astmatických pacientov. Počas liečby antihypertenzívami sú pacienti citlivejší na vazokonstrikčný účinok efedrínu. Roztok efedrínu je inkompatibilný s hydrokortizónom a niektorými barbiturátmi.


Dávkovanie a spôsob podávania

Pri kolapsových stavoch sa podáva 25-50 mg (0,5 až 1 ml) subkutánne alebo intramuskulárne.

Pri bronchospazme sa podá počiatočná dávka 12,5-25 mg, ďalšie dávky podľa reakcie pacienta.

Pri potrebe intravenózneho podania sa dávka 20 mg (0,4 ml) rozriedi do 20 ml izotonického roztoku chloridu sodného a podáva sa veľmi pomaly.

Najvyššia jednotlivá dávka pri subkutánnej a intramuskulárnej aplikácii je 50 mg, najvyššia denná dávka je 150 mg.

Deťom do 1 roka sa podáva výnimočne subkutánne 5 mg (0,1 ml), intravenózne 2,5 mg (0,05 ml)

1 až 2 krát denne.

Deťom od 1-6 rokov subkutánne 12,5 mg (0,25 ml), intravenózne 5 mg (0,1 ml) 1 až 2 krát denne.

Deťom od 6-15 rokov subkutánne 25 mg (0,5 ml), intravenózne 10 mg (0,2 ml) 1 až 2 krát denne.


Špeciálne upozornenia

Na liek môže vzniknúť lieková závislosť, pri dlhodobom používaní vyšších dávok je riziko vzniku toxickej psychózy.

Predávkovanie

Príznaky:nauzea, horúčka, hypertenzia, tachykardia, srdcové arytmie, prekordiálna bolesť, palpitácie, respiračná depresia, konvulzia, nepokoj, tremor, nespavosť, konfúzia, iritabilita, halucinácie. Môže sa vyvinúť hypokaliémia a respiračná alkalóza.

Liečba:Je symptomatická, zameraná na tlmenie centrálnych účinkov neuroleptikami a anxiolytikami.

Sedácia spravidla zmierňuje kardiovaskulárne účinky. Potrebné je upraviť ťažkú hypokaliémiu a respiračnú alkalózu. Pri monitorovaní kardiovaskulárnych funkcií sa môže upraviť tachyarytmia alebo hypertenzia podávaním alfa-blokátorov (fentolamín), beta-blokátorov (propranolol, esmolol), kombinovaných alfa- i beta-blokátorov (labetalol) alebo nitroprusidu.


Varovanie

Liek sa nesmie použiť po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.


Balenie

10 ampúl po 1 ml


Uchovávanie

Uchovávať pri teplote od 10 °C do 25 °C.

Liek musí byť uložený mimo dohľadu a dosahu detí.


Dátum poslednej revízie

Marec 2014


2

EPHEDRIN Biotika

Súhrn údajov o lieku


Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: ev. č.: 2014/03837


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU

EPHEDRIN Biotika


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Liečivo:Ephedrini hydrochloridum 50 mg v 1 ml.

Pomocné látky:úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

injekčný roztok

Popis lieku: číry, bezfarebný roztok, takmer bez častíc.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie

Alergické stavy (astma, alergická rinitída, urtikária, angioneurotické edémy, liekové exantémy)

v kombinácii s antihistaminikami.

Obehové: vazomotorický kolaps, sínusová bradykardia (pri sklone k ortostatickým synkopám). Centrálne: enuresis nocturna, narkolepsia.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Efedrín sa musí dávkovať individuálne, podľa obehových parametrov. Nasledujúce údaje majú slúžiť

len orientačne ako smernica:


Dávkovanie:

Pri kolapsových stavoch sa podáva 25-50 mg (0,5 až 1 ml) subkutánne alebo intramuskulárne.

Pri bronchospazme sa podá počiatočná dávka 12,5-25 mg, ďalšie dávky podľa reakcie pacienta.

Pri potrebe intravenózneho podania sa dávka 0,4 ml (20 mg) zriedi do 20 ml izotonického roztoku chloridu sodného a podáva sa veľmi pomaly.

Najvyššia jednotlivá dávka pri subkutánnom a intramuskulárnom podaní je 50 mg.

Najvyššia denná dávka pri subkutánnom a intramuskulárnom podaní je 150 mg.

Odporúča sa podať ráno a popoludní, nie večer, pretože môže spôsobiť nespavosť.


Pediatrická populácia:

Deťom do 1 roka sa podáva výnimočne subkutánne 5 mg (0,1ml) alebo intravenózne 2,5 mg

(0,05 ml) 1 až 2 krát denne.

Deťom od 1 do 6 rokov sa podáva subkutánne 12,5 mg (0,25 ml) alebo intravenózne 5 mg (0,1 ml)

1 až 2 krát denne.

Deťom od 6 do 15 rokov sa podáva subkutánne 25 mg (0,5 ml) alebo intravenózne 10 mg (0,2ml)

1 až 2 krát denne.


4.3 Kontraindikácie

Hypersenzitivita na efedrín a iné sympatikomimetiká. Arteriálna hypertenzia, srdcová nedostatočnosť, ischemická choroba srdca, infarkt myokardu, hypertyreóza, traumatický šok, sínusová tachykardia.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Efedrín sa nesmie použiť u hypovolemických pacientov ako monoterapia. Len v absolútne nevyhnutných prípadoch sa môže efedrín podať súčasne s primárným doplnením objemu alebo na zachovanie koronárnej a cerebrálnej perfúzie pri deplécii objemu. Efedrín aj v najmenších dávkach pôsobí vazokonstrikčne. Pôsobí dráždivo na mozgovú kôru a na subkortikálne centrá. Pri využívaní periférnych účinkov efedrínu je centrálny stimulačný efekt efedrínu často nežiaducim účinkom.

Je potrebné jeho opatrné podávanie u pacientov s diabetes mellitus, aneuryzmou, hypertrofiou prostaty a arteriosklerózou. Vzhľadom na toleranciu, ktorá na efedrín vzniká, sú známe prípady dlhoročného podávania efedrínu v gramových dávkach, po ktorých zvyčajne dochádza k cirkulačným a nervovým poruchám.

Na liek môže vznikať lieková závislosť (efedrinizmus) a pri dlhodobom používaní, najmä vyšších dávok, toxické psychózy. Efedrín je zaradený do skupiny prekurzorov omamných a psychotropných látok.


4.5 Liekové a iné interakcie

Najzávažnejšie sú interakcie s inhibítormi MAO a halotanom (arytmie až fibrilácie) a opatrnosť sa vyžaduje aj pri jeho kombinácii s kardioaktívnymi farmakami. Potenciuje napríklad účinok digitáliso-vých glykozidov. V kombinácii s kofeínom môže vyvolávať palpitácie. Súčasné použitie vyšších dávok teofylínu a aminofylínu zvyšuje toxicitu efedrínu.

Reserpín a perorálne kontraceptíva efekt efedrínu znižujú. Po aplikácii efedrínu sa môže meniť odpoveď na katecholamíny.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

V experimentoch na laboratórnych zvieratách bol preukázaný teratogénny potenciál. Poškodenie sa prejavuje špecifickými vývojovými abnormalitami kardiovaskulárneho systému. U ľudí sa doposiaľ tento teratogénny vplyv nedokázal. V dostupných literárnych prameňoch a databázach nie sú informácie o mutagenite efedrínu.

Aj napriek uvedeným poznatkom je potrebná opatrnosť pri podávaní efedrínu tehotným ženám a dojčiacim matkám, pretože efedrín prechádza placentárnou bariérou a tiež do materského mlieka.

Prípravok sa môže podať iba vtedy, ak po jeho podaní prevýši očakávaný prínos pre matku možné riziko pre plod.

Parenterálne podanie počas pôrodu môže vyvolať fetálnu tachykardiu. Liek sa nesmie podať, ak je krvný tlak matky nad 130/80 mmHg.

Množstvo efedrínu v materskom mlieku dosahuje koncentrácie, ktoré môžu ohroziť dojčiace dieťa. Ak si zdravotný stav matky vyžaduje podanie efedrínu, je potrebné dojčenie prerušiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Aj keď efedrín má centrálne stimulačné účinky, tieto sa môžu prejaviť nervovou podráždenosťou, bolesťou hlavy, preto o zapojení sa pacienta do cestnej premávky a obsluhe strojov rozhodne lekár podľa aktuálneho stavu pacienta.


4.8 Nežiaduce účinky

Vyskytujú sa asi v 5 % a najvýznamnejšie sú: ataxia, bolesť hlavy, insomnia, nepokoj, svalová slabosť, tras, potenie, palpitácie, dysrytmie, hypertenzia, paranoidné psychózy, dezilúzie, halucinácie, poruchy močenia, nauzea, dávenie, kontaktná dermatitída, vznik závislosti.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie

Efedrín sa svojimi toxikologickými vlastnosťami radí medzi stredne toxické látky. Akútna otrava efedrínom sa podobá otrave adrenalínom s preťažením kardiovaskulárneho systému.

Experimentálne boli na zvieratách zistené zmeny na myokarde a dystrofické zmeny na tubulárnom systéme obličiek.

Predávkovanie efedrínu sa prejavuje variabilnou symptomatológiou ako výsledok sympatikomimetic-kého dráždenia kardiovaskulárneho a nervového systému. Dostavuje sa nauzea, dávenie, horúčka, hypertenzia, tachykardia, srdcové arytmie, prekordiálna bolesť, palpitácie, respiračná depresia, kon-vulzie, kóma až zástava srdca. Môže sa vyvinúť hypokaliémia a respiračná alkalóza. Centrálne účinky zahŕňajú strach, anxietu, nepokoj, tremor, nespavosť, konfúziu, iritabilitu. Objavuje sa paranoidná psychóza, bludy a halucinácie.

Liečba:Je symptomatická, zameraná na tlmenie centrálnych účinkov neuroleptikami a anxiolytikami. Nutná je úprava ťažkej hypokaliémie a respiračnej alkalózy. Pri monitorovaní kardiovaskulárnych funkcií je možné upraviť tachyarytmiu alebo hypertenziu podávaním alfa-blokátorov (fentolamín), beta-blokátorov (propranolol, esmolol), kombinovaných alfa- a beta-blokátorov (labetalol) alebo nitro-prusidu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina

Sympatikomimetikum.

ATC kód: R03CA02


Mechanizmus účinku

Ephedrín je prirodzený rastlinný alkaloid s kombinovanými, priamymi aj nepriamymi sympatikomime-tickými účinkami. Je účinný agonista alfa aj beta adrenergických receptorov a jeho účinok na cieľové orgány je komplexný. Popri priamom účinku na receptory efedrín pôsobí aj nepriamym mechanizmom - uvoľňovaním natívneho noradrenalínu z nervových adrenergických zakončení. Najvýznamnejšie účinky efedrínu sú účinky na srdce, hladké svalstvo ciev a bronchov a účinky na CNS. Pri jeho opakovanom podaní po krátkej dobe sa vyskytuje tachyfylaxia. Efedrín pôsobí na srdce pozitívne inotropne, slabo dromotropne, chronotropne i batmotropne, vyvoláva tachykardiu. Aj v najmenších dávkach pôsobí vazokonstrikčne a v terapeutických dávkach zvyšuje krvný tlak. Ovplyvňuje dýchanie jednak tým, že dráždi dychové centrum, jednak spôsobuje rozšírenie priedušiek. Pôsobí dráždivo na mozgovú kôru a na subkortikálne centrá. Pri využívaní periférnych účinkov efedrínu je centrálny stimulačný efekt efedrínu často nežiaducim účinkom.

V oblasti črevného systému vyvoláva efedrín útlm peristaltiky a ochabnutie svalstva čriev. Doba vyprázdňovania žalúdka ako aj pasáž sa predlžujú. Vyvoláva zvýšenie tonusu sfinkteru močového mechúra, takže u pacientov liečených efedrínom sa môžu objaviť ťažkosti pri močení.

Na oku vyvoláva efedrín rozšírenie zreníc, pričom vnútroočný tlak zostáva neovplyvnený.

Efedrín zvyčajne znižuje aktivitu maternice.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Efedrín sa dobre a úplne resorbuje z gastrointestinálneho traktu, z podkožia i svalu. Rýchlo sa distribuuje hlavne do pečene, pľúc, obličiek, sleziny a mozgu. Za terapeutickú hladinu v sére sa považujú hodnoty 0,04 - 0,08 mg/ml.

Biologický polčas je 3 až 6 hodín. Efedrín je rezistentný voči pôsobeniu monoaminooxidázy a prevažne sa vylučuje v nezmenenej forme močom (60 až 80 %). Časť efedrínu (5 %) sa metabolizuje deamináciou a N-demetyláciou. Hlavný metabolit norefedrín je farmakologicky aktívny, má centrálne stimulačné účinky a jeho biologický polčas je 1,5 - 4 hodiny. 95 % z podanej dávky sa vylúči z organizmu za 24 hodín.

Eliminácia efedrínu a biologický polčas sa v zodpovedajúcej miere skracujú ak má moč kyslé pH. Pri chorobách obličiek je eliminácia spomalená.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

Aqua ad iniectabilia, natrii hydroxidum.


6.2 Inkompatibility

Efedrín je inkompatibilný v roztoku s hydrokortizónom a niektorými barbiturátmi.


6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote od 10C do 25°C.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

Ampula z bezfarebného skla s etiketou, výlisok z PVC s hliníkovou fóliou, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 10 ampúl po 1 ml


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

78/0765/92-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 14.12.1992

Dátum posledného predĺženia registrácie: 19.06.2003


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2014

4

EPHEDRIN Biotika