+ ipil.sk

Epilan D - GerotPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02067-ZPPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Epilan D-Gerot

tablety

fenytoín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Epilan D-Gerot a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete Epilan D-Gerot

3. Ako užívať Epilan D-Gerot

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Epilan D-Gerot

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Epilan D-Gerot a na čo sa používa


Epilan D-Gerot sa používa na liečbuniektorých druhov epileptických záchvatov:


- generalizované tonicko-klonické záchvaty (grand mal) – (náhle poruchy vedomia s pádom a tonickou kontrakciou svalstva – napätím až stiahnutím svalstva s následnou klonickou fázou – rytmických zášklbov končatín)

- fokálne kŕče - Jackson (kŕče ohraničené na určitú časť mozgu), psychomotorické záchvaty (kŕče spánkového laloka mozgu)


 1. Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete Epilan D-Gerot


Neužívajte Epilan D-Gerot

 • ak ste alergický na fenytoín alebo na ostatné látky rovnakej skupiny liečiv (hydatoínov) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak máte určitú poruchu vedenia srdcového vzruchu

 • ak máte znížený počet bielych krviniek

 • ak máte zlyhanie pečene


Buďte zvlášť opatrný/á pri užívaní Epilanu D-Gerot

 • ak máte ťažké poškodenie pečene

 • ak máte príliš vysokú hladinu cukru v krvi


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru predtým, než začnete užívať Epilan D-Gerot.


Iné lieky a Epilan D-Gerot

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Epilan D-Gerot môže znižovať účinnosť hormonálnych liekov proti počatiu. Preto má byť použitý iný spôsob ochrany.


Zvýšenie hladiny fenytoínu v krvi môže spôsobiť:

 • alkohol (akútne užitie),

 • tolbutamid (liečivo na liečbu cukrovky),

 • chlórdiazepoxid (liečivo s účinkami utlmujúcimi, uspávacími a zmenšujúcimi pocity nepokoja a strachu),

 • kumarín (používaný na zabránenie tvorby krvných zrazenín),

 • disulfiram (používaný na liečbu alkoholizmu),

 • antibiotiká podávané na liečbu infekcií (chlóramfenikol, izoniazid, sulfónamidy),

 • protizápalové lieky (salicyláty, fenylbutazón),

 • fenotiazíny (používané na liečbu psychóz),

 • diazepam (liečivo používané na zmenšenie nepokoja a strachu, s účinkami upokojujúcimi, znižujúcimi svalové napätie alebo potláčajúcimi výskyt kŕčov),

 • estrogény (ženské pohlavné hormóny),

 • liečivá používané na liečbu epileptických záchvatov (etosuximid, sultiam),

 • halotan (látka používaná na celkovú narkózu),

 • metylfenidát (používaný na liečbu poruchy pozornosti spojenej so zvýšenou aktivitou),

 • liečivá potláčajúce vylučovanie žalúdočnej šťavy (cimetidín, omeprazol),

 • liečivá používané na liečbu depresie, stavov úzkosti, pocitov napätia a nekľudu (imipramín, trazodón, viloxazín),

 • fenyramidol (liečivo používané na uvoľnenie svalového napätia),

 • lieky na liečbu štítnej žľazy.


Zníženie hladiny fenytoínu v krvi môže spôsobiť:

 • alkohol (chronické užívanie),

 • rezerpín (liečivo používané na liečbu vysokého krvného tlaku),

 • barbituráty (liečivá používané na liečbu epileptických záchvatov, s protikŕčovými a utišujúcimi – utlmujúcimi účinkami),

 • karbamazepín (liečivo používané na liečbu epileptických záchvatov, postihnutí a ochorení nervov, močovej úplavice charakterizovanej nadmerným močením a smädom alebo na prevenciu vzniku bipolárnej afektívnej poruchy – striedanie chorobne povznesenej nálady s chorobne smutnou náladou).


Hladiny fenytoínu môžu byť zvýšené alebo znížené liečivami používanými na liečbu epileptických záchvatov (fenobarbitál a kyselina valproová).


Fenytoín môže znížiť účinok nasledujúcich liekov:

 • chinidínu (liečivo podávané pri poruchách srdcového rytmu),

 • vitamínu D,

 • digitoxínu (liečivo podávané pri srdcovom zlyhaní a niektorých poruchách srdcového rytmu),

 • antibiotík podávaných na liečbu infekcií (rifampicín, doxycyklín),

 • furosemidu (liečivo zvyšujúce vylučovanie vody a solí obličkami),

 • kortikosteroidov (liečiv používaných na potlačenie imunitných reakcií),

 • perorálnych kontraceptív (ústami užívaných liekov na zabránenie počatia),

 • perorálnych antikoagulancií (ústami užívaných liečiv tlmiacich krvnú zrážanlivosť),

 • verapamilu (liečivo podávané pri poruchách srdcového rytmu a vysokom krvnom tlaku).


Fenytoín môže zosilniť účinok metotrexátu (liečivo používané na liečbu rakoviny).


Epilan D-Gerot a jedlo, nápoje a alkohol

Tablety Epilan D-Gerot sa majú užívať nerozhryznuté a zapiť väčšímmnožstvom tekutiny počas jedla alebo po jedle.

Počas liečby neužívajte alkohol.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek.

O užívaní počas tehotenstva rozhodne ošetrujúci lekár.Dôležité je však aj zvládnutie epileptických záchvatov počas tehotenstva. Lekár vám povie o riziku a prospešnosti liečby a rozhodne, či máte pokračovať v užívaní Epilanu D-Gerot. Liek prechádza do materského mlieka, dojčenie sa má prerušiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek môže ovplyvniť reaktivitu a vašu schopnosť viesť vozidlo. Epilan D-Gerot čiastočne znižuje reaktivitu na začiatku liečby alebo pri podávaní vyšších dávok. To môže byť nebezpečné pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.


Epilan D-Gerot obsahujev 1 tablete 52,0 mg mliečneho cukru laktózy. Ak viete o Vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojim lekárom ešte pred začiatkom liečby.


3. Ako užívať Epilan D-Gerot


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Doteraz neliečení pacienti

prvý týždeň sa začína dávkou 100 mg (jedna tableta) fenytoínu denne, počas druhého týždňa sa postupne dávka zvyšuje na 200 mg (dve tablety) denne. Dávku možno zvyšovať, kým je pacient bez záchvatov. Potom možno dávku redukovať na individuálnu správnu dávku. Zvyčajne sú to 3 tablety denne podávané v 3 rozdelených dávkach.

Najvyššia denná dávka je 5 tabliet (500 mg fenytoínu).


Pacienti so zmenou liečby

1 tableta denne počas prvého týždňa, 2 tablety denne počas druhého týždňa, atď., s postupným znížením dávkovania predchádzajúcej liečby tak, že asi o 3 – 5 týždňov bude predchádzajúca liečba úplne nahradená Epilan D-Gerot tabletami. Akákoľvek náhla zmena liečby sa musí vylúčiť, lebo sa môže vyskytnúť hromadenie záchvatov.


Použitie u detí

Odporúčané dávkovanie pre deti je 4 - 7 mg/ kg telesnej hmotnosti na deň, rozdelené do 2 až 3 dávok.

Maximálna denná dávka: 300 mg fenytoínu.


Nedostatočný liečebný výsledok môže v jednotlivých prípadoch spočívať v príliš nízkom dávkovaní. Preto má prebiehať pomalé zvyšovanie dávky o 25 až 30 mg fenytoínu podľa možnosti pod kontrolou sérovej hladiny. Z tohto dôvodu bude váš lekár sledovať účinky a priebeh liečby pravidelnými vyšetreniami - odberom a analýzou krvných vzoriek.

Liečebné sérové koncentrácie sú v rozsahu 5 - 20 mg/l (20 - 80 μmol/l).


Dávkovanie u pacientov s ťažkou renálnou insuficienciou (nedostatočnosťou funkcie obličiek, kedy obličky nie sú schopné dostatočne vylučovať splodiny látkovej premeny)

V dôsledku úbytku väzby na bielkoviny sa zvyšuje biologická dostupnosť A preto sa odporúča

prispôsobiť dávku primerane fenytoínovým hladinám v sére a k celkovému klinickému obrazu.

V prípade poruchy funkcie obličiek, vám lekár môže predpísať nižšiu dávku.


Ak užijete viac Epilanu D-Gerot ako máte

Pri akútnom predávkovaní môže dôjsť k mimovoľným kmitavým pohybom očí, poruche koordinácie pohybov, poruchám reči, zmenám tlaku krvi, útlmu dychu, až k zastaveniu dychu, zákalu vedomia a bezvedomiu. Je nutné vyhľadať okamžitú lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiť Epilan D-Gerot

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase.


Ak prestanete užívať Epilan D-Gerot

Užívanie Epilanu D-Gerot sa nesmie bez lekárskej kontroly ani začať, ani svojvoľne prerušiť.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Poruchy tráviaceho traktu

nevoľnosť, vracanie, bolesti žalúdka, hyperplázia (zväčšenie) ďasien – nadbytočné premnoženie (najmä u mladistvých pacientov), zväčšenie pier, zápcha

Poruchy pečene a žlčových ciest

ovplyvnenie funkcie pečene, žltačka

Poruchy krvi a lymfatického systému

poruchy krvotvorby (bledosť, únava, znížená obranyschopnosť a sklon ku krvácavosti), zdurenie lymfatických uzlín, zdurenie sleziny

Poruchy kože a podkožného tkaniva

zvýšenie ochlpenia tela (najmä u mladších pacientok), tmavé sfarbenie kože, kožné zmeny v dôsledku precitlivenosti, ťažké kožné prejavy

Poruchy nervového systému

závrat, nespavosť, bolesti hlavy, nervozita, zmätenosť, nepokoj, vzrušenie, tras, svalové kŕče, poruchy videnia, poruchy pohybovej koordinácie, prechodné obrny, zvýraznenie chorobnej svalovej slabosti (myasthenia gravis), poruchy reči – nezreteľná reč

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

zápal srdcového svalu, poruchy vedenia vzruchu v srdci


Poruchy ciev

zápaly krvných ciev

Poruchy metabolizmu a výživy

zvýšenie hladiny cukrov v krvi

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a medzihrudia

nedostatočnosť dychu, zápal pľúc

Poruchy obličiek a močových ciest

zápal obličiek

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

mäknutie kostí, kĺbové ochorenia, zmnoženie väziva na penise, skrátenie šliach prstov

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

horúčka, lupus erythematosus (ochorenie pri ktorom imunitný systém vytvára protilátky proti vlastným bunkám, tkanivám alebo orgánom, môže postihovať ktorýkoľvek orgán, najčastejšie postihuje kĺby)


Treba starostlivo dbať na hygienu úst.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Epilan D-Gerot


Uchovávajte pri teplote do 25 °C, chráňte pred svetlom.
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Epilan D- Gerot obsahuje

 • Liečivo je fenytoín. 1 tableta obsahuje 100 mg fenytoínu.

 • Ďalšie zložky sú laktóza, kukuričný škrob, želatína, sodná soľ karmelózy, magnéziumstearát,

koloidný oxid kremičitý bezvodý.


Ako vyzerá Epilan D-Gerot a obsah balenia

Biele, okrúhle, obojstranne vypuklé tablety s poliacou ryhou na jednej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na dve rovnaké polovice.

Blistrové balenie zložené z PVC/PVDC/Al fólie, písomnej informácie pre používateľov, papierovej škatuľky.
Veľkosť balenia: 100 tabliet


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

8502 Lannach

Rakúsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná v apríli 2014.6


Epilan D - Gerot

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č. 2011/03345

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č. 2011/05667


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. Názov lieku


Epilan D-Gerot


 1. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Liečivo: phenytoinum 100 mgv 1 tablete


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 1. LIEKOVÁ FORMA


tablety


Vzhľad: biele okrúhle bikonvexné tablety s poliacou ryhou na jednej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na dve rovnaké polovice.


4. Klinické údajE


4.1 Terapeutické indikácie


Epileptické záchvaty:

- generalizované tonicko-klonické záchvaty (grand mal)

- fokálne kŕče (Jackson), psychomotorické záchvaty (kŕče temporálneho laloka)


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie


Dospelí:


Doteraz neliečení pacienti: prvý týždeň sa začína dávkou 100 mg (jedna tableta) fenytoínu denne, počas druhého týždňa sa postupne dávka zvyšuje na 200 mg (dve tablety) denne. Dávku potom možno zvyšovať, kým je pacient bez záchvatov. Potom možno dávku redukovať na individuálne určenú udržiavaciu dávku. Zvyčajne sú to radovo 3 tablety denne podávané v 3 rozdelených dávkach. Najvyššia denná dávka je 5 tabliet (500 mg fenytoínu).


Pacienti so zmenou terapie: 1 tableta (100 mg) denne počas prvého týždňa, 2 tablety denne počas druhého týždňa, atď., s postupnou redukciou dávkovania predchádzajúcej medikácie tak, že asi o 3 – 5 týždňov bude predchádzajúca medikácia úplne nahradená Epilanom D-Gerot. Akákoľvek náhla zmena terapie sa musí vylúčiť, lebo sa môže vyskytnúť hromadenie záchvatov.

Deti:

Odporúčané dávkovanie pre deti je 4 - 7 mg/ kg telesnej hmotnosti na deň rozdelené do 2 až 3 dávok.

Maximálna denná dávka: 300 mg fenytoínu.

Nedostatočný liečebný efekt môže v jednotlivých prípadoch spočívať v príliš nízkom dávkovaní.

Preto má prebiehať pomalé zvyšovanie dávky o 25 až 30 mg fenytoínu podľa možnosti pod kontrolou sérovej hladiny.

Terapeutické sérové koncentrácie sú v rozsahu 5 - 20 mg/l (20 - 80 μmol/l).


Dávkovanie u pacientov s ťažkou renálnou insuficienciou:

V dôsledku úbytku väzby na bielkoviny sa zvyšuje biologická dostupnosť.

Odporúča sa prispôsobiť dávku primerane fenytoínovým hladinám v sére a k celkovému klinickému obrazu.


Spôsob podania

Tablety sa majú užívať nerozhryznuté s väčšímmnožstvom tekutiny počas jedla alebo po jedle.


4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na fenytoín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Ďalej precitlivenosť na ostatné hydantoíny, závažnejšia hypertenzia, srdečná dekompenzácia, hemoragická diatéza, A-V blok, sínusová bradykardia, leukopénia, dekompenzovaná insuficiencia pečene.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Potrebné sú pravidelné kontroly krvných a pečeňových testov. Vzhľadom na možné ovplyvnenie systému hormónov štítnej žľazy dlhodobou antiepileptickou liečbou sa odporúčajú zvlášť u detí polročné laboratórne kontroly. Náhle prerušenie liečby fenytoínom môže u pacientov s epileptickými záchvatmi vyvolať záchvat, preto sa má každé zníženie dávky realizovať postupne v priebehu niekoľkých týždňov. Ak je potrebné okamžité vysadenie fenytoínu kvôli alergickej komplikácii, musí sa podať súbežne iné antiepileptikum, ktoré nepatrí do chemickej triedy hydantoínov. Asi u 20 % liečených pacientov dochádza k hyperplázii gingív, ktorej vznik a rozsah možno minimalizovať intenzívnou hygienou úst.

Ak sa počas terapie fenytoínom objaví megaloblastická anémia, má sa liečiť podávaním kyseliny listovej. V prípade osteomalácie sa odporúča substitúcia vitamínom D. Počas dlhodobej terapie sa má zaistiť prísun najmenej 100 mcg (4000 jednotiek) vitamínu D za týždeň.

Keďže fenytoín môže oslabiť účinok perorálnych kontraceptív, treba použiť iné prostriedky na zabránenie gravidity.

Počas liečby fenytoínom sa nesmie požívať alkohol.

1 tableta obsahuje 52,0 mg laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.4.5 Liekové a iné interakcie

Hladiny fenytoínu môže zvýšiť:

alkohol (akútne užitie), tolbutamid, chlórdiazepoxid, kumarín, disulfiram, chlóramfenikol, izoniazid, sulfónamidy, salicyláty, fenylbutazón, fenotiazíny, diazepam, estrogény, etosuximid, halotan, metylfenidát, cimetidín, omeprazol, imipramín, trazodón, fenyramidol, sultiam, tyreoidálne lieky, viloxazín.


Hladiny fenytoínu môže znížiť:

alkohol (chronické užívanie), reserpín,barbituráty, karbamazepín.

Hladiny fenytoínu môžu byť zvýšené alebo znížené fenobarbitálom a kyselinou valproovou.


Fenytoín môže znížiť účinok nasledujúcich liekov:

chinidínu, vitamínu D, digitoxínu, rifampicínu, doxycyklínu, furosemidu, kortikosteroidov, perorálnych kontraceptív, perorálnych antikoagulancií, verapamilu.

Vytesnením metotrexátu z jeho proteínovej väzby môže fenytoín zapríčiniť zvýšenie voľného metotrexátu a tým potenciáciu jeho účinku.

Laboratórne testy:

Fenytoín môže integrovať s metyrapónovým a dexametazónovým testom, ako aj s krvnými testami na kalcium a glukózu. Fenytoín môže redukovať jód viazaný na proteíny (PBI) cestou vytesnenia.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Ak sa dostaví epileptická záchvatová pohotovosť počas gravidity po prvý raz, má sa od terapie fenytoínom upustiť.

Pri existujúcej terapii fenytoínom sa má najmä medzi 20. a 40. dňom gravidity dávka redukovať na minimálnu účinnú dávku, pretože môže vzniknúť hydantoínový syndróm u plodu. Zmena metabolických podmienok počas gravidity vyžaduje sledovanie sérových hladín. Kombinácii s inými liekmi sa treba podľa možností vyhnúť.

Počas posledných dvoch mesiacov gravidity sa odporúča dávka vitamínu D, kyseliny listovej a vitamínu K, aby sa predišlo osteomalácii a novorodeneckému krvácaniu.

Laktácia

Pretože fenytoín prechádza do materského mlieka, treba sa dojčeniu vyhnúť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Epilan D-Gerot má vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Na začiatku liečby fenytoínom pri vyššom dávkovaní a/alebo keď sa fenytoín užíva v kombinácii s inými látkami pôsobiacimi na centrálny nervový systém, môže byť pacientova schopnosť reakcií natoľko zmenená, že sa tým naruší jeho schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Toto platí najmä v kombinácii lieku s alkoholom.


4.8 Nežiaduce účinky

Klasifikácia frekvencií nežiaducich účinkov je rozdelená nasledovne:

Veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Vzhľadom na nekompletnosť údajov, nemôžu byť frekvencie určené pre všetky nežiaduce účinky.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

nevoľnosť, vracanie, bolesť žalúdka, hyperplázia gingív (najmä u mladistvých pacientov), gigantocheilia, obstipácia

Poruchy pečene a žlčových ciest:

vzostup GGT alebo alkalickej fosfatázy, hepatitis, icterus

Poruchy krvi a lymfatického systému:

depresia kostnej drene s aplastickou anémiou, pancytopénia, leukopénia, agranulocytóza, trombocytopénia, granulocytopénia, megaloblastická anémia (anémia z nedostatku kyseliny listovej), eozinofília, zdurenie lymfatických uzlín, pseudolymfómy, lymfómy, Hodgkinova choroba, prechodný nedostatok protilátok, splenomegália

Poruchy metabolizmu a výživy:

hyperglykémia

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

hirzutizmus (hlavne u mladších pacientok), chloazma, morbiliformné a skarlatinoformné exantémy, Stevensov-Johnsonov syndróm, Lyellov syndróm

Poruchy nervového systému:

závrat, nespavosť, bolesť hlavy, nervozita, zmätenosť, nepokoj, delirantné stavy, tras, myoklónie, asterixis (flopping tremor), rozväzovanie, periférne neuropatie, nystagmus, poruchy zraku, dystónia, ataxia, cerebrálna degenerácia, hyperkinézy, chorea, prechodná hemiparéza, spastické obrny, zhoršenie myasthenia gravis, poruchy reči – nezreteľná reč

Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

myokarditída, poruchy kardiálnej vodivosti

Poruchy ciev:

panarteritis nodosa, vaskulitída

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

intersticiálna pneumónia, pľúcne infiltráty, dyspnoe

Poruchy obličiek a močových ciest:

intersticiálna nefritída

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

osteomalácia, polyartropatia, Dupuytrénova kontraktúra, Peyronisova choroba

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

horúčka, lupus erythematosus

4.9 Predávkovanie

Akútna intoxikácia sa prejavuje najskôr nystagmom, ataxiou, dysartriou. Potom upadne pacient do kómy, stratí zreničkové reflexy, má hypotenziu. Smrť v dôsledku centrálnej depresie dychu je možná.


Liečba akútnej intoxikácie:

Terapia je nešpecifická, keďže nie je známe žiadne antidotum. Hemodialýza, peritoneálna dialýza, celková výmenná transfúzia alebo forsírovaná diuréza boli v doteraz publikovaných prípadoch málo účinné, pretože fenytoín je z 90 % viazaný na bielkoviny a málo rozpustný vo vode. Ako metóda voľby sa preto odporúča intenzívna internistická terapia bez špeciálnych detoxikačných metód ale s kontrolami sérových hladín.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiepileptikum, antikonvulzívum

ATC kód : N03AB02

Fenytoín znižuje na dráždivých štruktúrach (nerv, sval) dráždivosť stabilizáciou membrán (hyperpolarizácia) a podporovaním tlmiacich (inhibičných) impulzov cez neurotransmiterové systémy (GABA). Súbežne pôsobí na digitalisovom receptore myokardu kompetitívne antagonisticky. Antikonvulzívny efekt fenytoínu spočíva prevažne v tlmení šírenia sa záchvatovej aktivity cez kortikálne a subkortikálne kmeňové spoje.

Naviac sa fenytoín ukázal terapeuticky účinný pri záchvatových neuralgických bolestiach (napr. neuralgie nervi trigemini).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Ako slabá kyselina je fenytoín v kyslom prostredí žalúdočnej šťavy prakticky nerozpustný. K absorpcii dochádza najmä v duodéne a jejune. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosahujú o 4 - 12 hodín po požití jednotlivej dávky.

Po absorpcii sa viaže fenytoín z 90 % na plazmatické proteíny, najmä albumíny. Nižšie albumínové hodnoty, napr. pri hlade, pečeňových a obličkových ochoreniach, zvyšujú podiel voľného fenytoínu.

Plazmatický polčas fenytoínu je 7 - 42 hodín, stále terapeutické hodnoty sa dosiahnu o 7 - 10 dní. Cestou nerušeného prechodu placentárnou bariérou dochádza k rovnováhe medzi materskou a plodovou krvou. Len asi 5 % fenytoínu sa vylúči nezmenených močom a stolicou. Zvyšok fenytoínu sa zväčša metabolizuje v pečeni na 5-(p-hydroxyfenyl)-5-fenylhydantoín, spojí sa s kyselinou glukurónovou a následne sa eliminuje z organizmu cez obličky glomerulárnou filtráciou a tubulárnou sekréciou. Polčas fenytoínu stúpa s vyššími plazmatickými koncentráciami (napr. nad 25 μg/ml) a blíži sa kinetike sýtosti. Ako príčina toho sa berie do úvahy nasýtenosť metabolizujúceho enzymatického systému (cytochróm P-450), ako aj kompetitívne tlmenie pečeňových hydroláz hlavným metabolitom. V dôsledku toho môžu zvyšovania dávky aj pri obvyklých rozsahoch od 100 - 300 mg fenytoínu denne u niektorých pacientov viesť k intoxikáciám. To je vysvetliteľné skutočnosťou, že sérové hladiny pri vyšších dávkach účinnej látky môžu prebiehať exponenciálne.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Vyšetrenia týkajúce sa akútnej toxicity sa urobili na myšiach, potkanoch a králikoch. Pri perorálnom aj podkožnom podávaní sa dosiahli hodnoty LD 50 medzi 200 (králiky p.o.) a 2500 (potkany p.o.) mg/kg telesnej hmotnosti. Chronická toxicita sa skúšala na psoch a potkanoch v dávkach až do 100 mg/kg telesnej hmotnosti na deň. Neurotoxicita nebola pozorovaná.

6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok

Lactosum, amylum maydis, gelatina, carboxymethylcellulosum natricum, magnesii stearas, silica colloidalis anhydrica.


6.2 Inkompatibility
Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti 60 mesiacov.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie
Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Chráňte pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blistrové balenie zložené z PVC/PVDC/Al fólie, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.
Veľkosť balenia: 100 tabliet


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu
Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

8502 Lannach

Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

21/0964/92-S


9. Dátum PRVEJ registrácie / predĺženia registrácie

Dátum prvej registrácie: 15.12.1992/- bez obmedzenia platnosti


10. Dátum poslednej revízie textu

November 2011

6


Epilan D - Gerot