+ ipil.sk

Epirubicin Accord 2 mg/mlPríbalový leták

Príloha č.1 k notifikácii, ev.č. 2009/12787

Príloha č.2 k notifikácii, ev.č.:2011/01183


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Epirubicín Accord 2 mg/ml injekčný alebo infúzny roztok

Epirubicín hydrochlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete používať tento liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:

1. Čo je Epirubicín Accorda na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Epirubicín Accord

3. Ako používať Epirubicín Accord

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Epirubicín Accord

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Epirubicín Accord a na čo sa používa


Názov vášho lieku je "Epirubicín Accord 2 mg/ml injekčný alebo infúzny roztok", ale v Písomnej informácii pre používateľov sa ďalej bude nazývať "Epirubicín Accord".


Čo je Epirubicín Accord

Epirubicín Accord je liek proti rakovine. Liečba liekmi proti rakovine sa niekedy nazýva nádorová chemoterapia. Epirubicín Accord patrí do skupiny liekov nazývaných antracyklíny. Tieto účinkujú na bunky, ktoré aktívne rastú, a zastavujú ich rast a zväčšujú šancu, že tieto bunky zahynú.


Na čo sa Epirubicín Accord používa

Epirubicín Accord sa používa na liečbu rôznych nádorov, buď samotný alebo v kombinácii s inými liekmi..Spôsob, akým sa liek používa, závisí od typu nádoru, ktorý sa lieči.

Epirubicín Accord sa používa na liečbu

 • karcinómov prsníka a žalúdka.


Ak sa podá do mechúra injekčne cez trubicu, Epirubicín Accord sa používa na liečbu abnormálnych buniek alebo nádorov steny mechúra. Môže sa tiež používať po inej liečbe na prevenciu opakovaného rastu takýchto buniek.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Epirubicín Accord

Nepoužívajte Epirubicín Accord
 • ak ste alergický na epirubicín hydrochlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). ak viete, že váš krvný obraz nie je dobrý, keďže Epirubicín Accord ho môže ešte zhoršovať.

 • ak trpíte alebo ste trpeli závažným zlyhaním srdca v minulosti, alebo ste teraz preto liečený.

 • ak ste v minulosti boli liečený injekciami Epirubicín Accord alebo podobnými chemoterapeutickými liekmi, nakoľko predchádzajúce liečenie týmito liekmi môže zvýšiť riziko vedľajších účinkov,

 • ak trpíte akútnou závažnou infekciou

 • ak máte závažný zápal v ústach, hltane, pažeráku a žalúdočno-črevnej sústave

 • ak dojčíte

 • ak máte závažné problémy s pečeňou.

Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak sa na vás vzťahuje niektoré z hore uvedených.

V ktoromkoľvek z vyššie uvedených prípadov vám nesmie byť podaná injekcia epirubicínu.


Epirubicín Accord sa nesmie injekčne podať do mechúra,

- ak trpíte infekciou močových ciest

- ak sa tam vyskytujú nádory, ktoré prenikajú stenou mechúra

- ak váš lekár má problémy so zavedením katétra (trubice) vo vášho mechúra

- ak máte zápal mechúra

- ak po pokuse o vyprázdnenie vám v mechúre ostáva veľké množstvo tekutiny.

-


Postupujte s injekciou Epirubicín Accord obzvlášť opatrne

Oznámte svojmu lekárovi,

 • ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou. Musíte svojho lekára informovať pred podaním lieku, keďže musí postupovať obzvlášť opatrne.

ak tse boli očkovaný alebo máte byť očkovaný.


Váš lekár bude tiež robiť pravidelné kontroly,

 • aby váš počet krviniek príliš nepoklesol,

 • aby skontroloval hladiny kyseliny močovej v krvi,

 • aby skontroloval, že vaše srdce a pečeň fungujú normálne,

 • ak dostávate, alebo budete dostávať rádioterapiu v oblasti okolo srdca.


V prípade, že pociťujete opuch a bolesť vo vašich ústach alebo sliznici, musíte informovať vášho lekára.


Je možné, že moč bude mať červenú farbu počas jedného alebo dvoch dní po podaní.


Používanie iných liekov


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.Obzvlášť:

 • cimetidín (liek, ktorý sa obvykle používa na zníženie kyseliny v žalúdku a proti páleniu záhy). Cimetidín môže zosilniť účinok injekcie Epirubicin Accord,

 • paklitaxel a docetaxel (používaný v liečbe niektorých nádorov),

 • blokátory vápnikových kanálov,

 • interferón alfa-2b (používaný v liečbe niektorých druhov nádorov a lymfómu a žltej horúčky),

 • chinín (používaný v liečbe malárie a kŕčov v nohách),

 • antibiotiká, ako sulfónamid a chloramfenikol,

 • antiretroviral (liek používaný na liečenie infekcie HIV),

 • difenylhydantoín (liek, používaný na liečbu epilepsie),

 • dexrazoxán (niekedy používaný s doxorubicínom, aby sa znížilo riziko srdcových problémov).

 • dexverapamil (používaný na liečbu niektorých srdcových stavov).

 • iné lieky, ktoré môžu ovplyvniť vašu pečeň a/alebo srdce.


Tehotenstvo a dojčenie


Epirubicín hzdrochlorid injekcia môže spôsobovať vrodené poruchy, ak sa používa počas tehotenstva. Je dôležité oznámiť Vášmu lekárovi, ak ste tehotná, alebo ak otehotniete počas liečby.Nesmiete byť liečený Epirubicín hydrochlorid injekciou počas tehotenstva, iba ak je to jasne indikované Vaším lekárom.


Ak ste Vy alebo Váš partner liečený Epirubicín hydrochlorid injekciou, odporúča sa počas liečby a 6 mesiacov po nej užívať účinnú antikoncepciu, aby sa predišlo otehotneniu. Ak otehotniete počas liečby, odporúča sa genetické poradenstvo.


Pri liečbe Epirubicín hydrochlorid injekciou existuje riziko sterility. Preto musia mužskí pacienti zvážiť uchovanie spermií pred liečbou.


Epirubicín Accord môže byť pre dojčené deti škodlivá, preto musia ženy prestať dojčiť pred začatím liečby Epirubicín hydrochlorid injekciou.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Epirubicín Accord môže spôsobovať epizódy nutkania na dávenie a dávenia, ktoré môžu dočasne viesť k poškodeniu schopnosti viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách prípravku Epirubicín Accord injekcia

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednom ml, t.j. vlastne je “bez sodíka“.


3. Ako používať Epirubicín Accord?


Epirubicín Accord Vám podá lekár alebo zdravotná sestra buď do žily alebo priamo do Vášho mechúra.

Váš lekár sa rozhodne upraviť dávku a počet dní, počas ktorých dostanete liečbu. To bude záležať od typu Vášho nádoru, Váš ho zdravia, výšky, hmotnosti, od toho, ako dobre funguje Vaša pečeň a od inej liečby, ktorú dostávate.


Injekcia alebo infúzia do žily

Epirubicín Accord možno podať ako injekciu do žily počas 3-5 minút. Možno je tiež zriediť predtým, ako sa podá pomalou, zvyčajne kvapkajúcou, infúziou do žily počas 30 minút.


Podanie do mechúra

Ak sa injekcia podá do mechúra, nesmiete 12 hodín pred liečbou piť žiadne tekutiny, aby Váš moč liek príliš nezriedil. Roztok sa musí vo Vašom mechúre udržať 1-2 hodiny po instilácii. Občas sa budete musieť otočiť, aby boli všetky časti mechúra vystavené lieku.


Pri vyprázdňovaní mechúra je potrebné byť opatrný, aby sa zabezpečilo, že obsah mechúra nepríde do styku s kožou. V prípade kontaktu s kožou postihnuté miesto poriadne umyte mydlom a vodou alebo roztokom hydrogénuhličitanu sodného.


Váš lekár bude pravidelne kontrolovať vašu krv, aby zistil akékoľvek nechcené účinky. Váš lekár bude tiež monitorovať vaše srdce počas niekoľkých týždňov po liečbe, aby zistil akékoľvek možné poškodenie srdca.


Pravidelné kontrolné vyšetrenia vaším lekárom počas liečby prípravkom Epirubicin Accord injekcia


Počas liečenia bode váš lekár pravidelne kontrolovať vašu:


 • krv – aby skontroloval váš krvný obraz na pokles počtu krviniek, čo by si vyžiadalo liečbu,

 • funkciu srdca – vysoké dávky injekcií Epiribicín Accord môžu poškodiť srdce. To môže ostať nezistené po dobu niekoľkých týždňov, preto je nutné v tomto období robiť pravidelné testy,

 • pečeň – s pomocou kontrolovať, či tento liek nepoškodzuje jej funkcie,

 • krvné hladiny kyseliny močovej – injekcie Epirubicín Accord môžu zvýšiť krvné hladiny kyseliny močovej, čo môže zapríčiniť dnu. Ak sú vaše hladiny kyseliny močovej príliš vysoké, môžu vám podať iný liek.


Ak použijete viac Epirubicín Accordu, ako máte:


Vysoké dávky môžu zhoršiť vedľajšie účinky, ako sú vredy vo vašich ústach, alebo môžu znížiť počet bielych krviniek (ktoré vás chránia pred infekciou) a krvné doštičky (ktoré podporujú zrážavosť krvi). Ak by k tomu došlo, môžete potrebovať liečbu antibiotikami alebo krvné transfúzie. Vredy v ústach sa môžu liečiť, aby sa do vyhojenia znížilo nepohodlie, ktoré spôsobujú.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, Epirubicín Accord môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa pri podaní epirubicínu infúziou do žily objavia ktorékoľvek z týchto vedľajších účinkov, oznámte do ihneď Vášmu lekárovi, keďže sú to veľmi závažné vedľajšie účinky. Je možné, že budete potrebovať okamžitú lekársku pomoc:

- sčervenanie, bolesť alebo opuch v mieste podania injekcie; poškodenie tkaniva sa môže objaviť po náhodnom vpichu mimo žily

- symptómy srdcových problémov ako bolesť na hrudi, dychová nedostatočnosť, opuch Vašich priehlavkov (tieto účinky sa môžu objaviť do niekoľkých týždňov po ukončení liečby epirubicínom)

 • závažná alergická reakcia; symptómy zahŕňajú mdloby, kožné vyrážky, opuch tváre a ťažkosti s dýchaním alebo dýchavicu. V niektorých prípadoch sa môže objaviť kolaps.


Oznámte svojmu lekárovi čo najskôr, ak sa objavia niektoré z nasledujúcich:


Veľmi časté (môžu postihnúť aspoň 1 z 10 osôb):

 • Môže klesnúť počet bielych krviniek (ktoré bojujú s infekciami), čo môže zvýšiť šancu nákazy infekčnou chorobou a dostať horúčku.

 • Nízky počet červených krviniek (anémia, málokrvnosť), ktorá môže spôsobiť, že sa vás zmocní únava a letargia.

 • Vypadávanie vlasov, ktoré môže byť dosť rozsiahle. U mužov sa môže zastaviť rast brady. Keď sa skončí váš liečebný program, vlasy vám za normálnych podmienok opäť narastú

 • Červené sfarbenie moču (ktoré je normálne a je dané farbou lieku). Ak po niekoľkých dňoch sfarbenie nevymizne a vy sa domnievate, že vo vašom moči máte krv, musíte o tom informovať svojho lekára.


Časté (môžu postihnúť medzi 1 zo 100 a 1 z 10 osôb):

 • infekcie

 • alergické reakcie

 • pocit choroby alebo chorobný stav (nutkanie na zvracanie, zvracanie)

 • hnačka (ktorá môže spôsobiť odvodnenie organizmu)

 • pocit smädu (odvodnenie)

 • strata chuti do jedla

 • bolesti v bruchu

 • pálenie záhy

 • zápal pažeráku (ezofagitída)

 • vysoké hladiny pigmentov v ústach

 • opuch a bolesť v ústach

 • vredy na perách a/alebo na jazyku a/alebo pod jazykom, ktoré sa nemusia objaviť až do 3̵10 dní po liečbe

 • návaly tepla

 • zmeny krviniek spôsobujúce krvácanie

 • horúčka

 • bolesť, sčervenanie, pocit pálenia alebo bodavá bolesť v mieste podania injekcie

 • podráždenie močového mechúra alebo poškodenie steny močového mechúra (nazývané nekróza)


Menej časté (môžu postihnúť medzi 1 z 10 000 a 1 zo 100 osôb):

 • Môže dôjsť k postihnutiu krvných doštičiek (krvinky, ktoré napomáhajú zrážavosti krvi), čo sa môže prejaviť, že sa vám budú ľahšie tvoriť modriny alebo budete ľahšie krvácať. Ak by k tomu došlo, je dôležité, aby ste vyhľadali lekársku pomoc.

 • Opuch, sčervenanie, bolesť nohy, ktorá môže byť spojená s krvnými zrazeninami.

 • Zápal žily vrátane krvnej zrazeniny (tromboflebitída).


Zriedkavé (môžu postihnúť medzi 1 z 10 000 a 1 z 1000 osôb):

 • Pri podávaní v kombinácii s inými protirakovinovými liekmi u niektorých pacientov sa po skončení liečby vyvinie zriedkavá leukémia (rakovina bielych krviniek);

 • únava, slabosť, pocit chladu,

 • lapanie po dychu, dýchavičnosť, opuch brucha, nôh alebo kĺbov, tekutina v pľúcach (príznaky kongestívneho zlyhania srdca),

 • abnormality EKG, nepravidelný tep srdca, choroba srdcového svalu,

 • žihľavka (urtikária),

 • horúčka a/alebo zimnica,

 • vynechanie menštruácie (amenorea),

 • nízky počet spermií,

 • zvýšenie hladín kyseliny močovej v krvi, ktoré môže spôsobiť dnu,

 • zmeny vo funkcii srdca alebo pečene,

 • horúčka s extrémnym zvýšením telesnej teploty (hyperpyrexia),

 • pocit celkovej nepohody alebo nevoľnosti (malátnosť).


Neurčené (nedá sa stanoviť z dostupných údajov)

 • krvná infekcia,

 • zápal pľúc (pneumónia),

 • vnútorné krvácanie,

 • zápal oka (zápal spojiviek alebo keratitída),

 • šok,

 • zafarbenie kože a nechtov,

 • precitlivenosť na svetlo,

 • krvné zrazeniny, včítane zrazeniny v pľúcach, ktorá spôsobuje bolesť v hrudi a dýchavičnosť.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Epirubicín Accord

Uchovávajte v chladničke pri teplote (2 °C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke.
Uchovávajte vo vonkajšom kartónovom obale na ochranu pred svetlom.

Vždy uchovávajte Epirubicín Accord na bezpečnom mieste a mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Epirubicín Accord po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nepoužívajte Epirubicín Accord, ak zistíte akékoľvek viditeľné znaky poškodenia.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika, ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Epirubicín Accord obsahuje:

Liečivo v Epirubicín injekcii je Epirubicín hydrochlorid. Jeden ml obsahuje 2 mg Epirubicín hydrochloridu.

Ďalšie zložky zahŕňajú chlorid sodný, kyselinu chlorovodíkovú a vodu na injekciu.


Ako vyzerá Epirubicín Accord a obsah balenia:

Epirubicín injekcia je číry, červeno sfarbený roztok.


Velkosť balení:

1 x injekčná liekovka s objemom 5 ml (10 mg/5 ml)

1 x injekčná liekovka s objemom 10 ml (20 mg/10 ml)

1 x injekčná liekovka s objemom 25 ml (50 mg/25 ml)

1 x injekčná liekovka s objemom 100 ml (200 mg/100 ml)

Injekčné liekovky s objemom 5 a 10 ml: Injekčná liekovka z tubulárneho skla typu I s gumovou zátkou potiahnutou teflónom a s bielym hliníkovým snímateľným viečkom.

Injekčná liekovka s objemom 25 ml: Injekčná liekovka z tubulárneho skla typu I s gumovou zátkou potiahnutou teflónom a s bielym/modrým hliníkovým snímateľným viečkom.

Injekčná liekovka s objemom 100 ml: Injekčná liekovka z tubulárneho skla typu I s gumovou zátkou potiahnutou teflónom a s bielym/modrým hliníkovým snímateľným viečkom.

Veľkosť balenia: 1 injekčná liekovka.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Accord Healthcare Limited,

Sage House,

319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,

Veľká Británia


Výrobca:

Accord Healthcare Limited,

Sage House,

319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,

Veľká Británia


alebo


Cemelog BRS Ltd,

2040 Budaors, Vasut u.13. Maďarsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

pod nasledovnými názvami:

Názov členského štátu

Názov lieku

Rakúsko

Epirubicin Hydrochloride Accord 2 mg/ml, Injektionslösung oder

Infusionslösung

Belgicko

Epirubicine Accord Healthcare 2 mg/ml, solution pour

injection ou perfusion/ oplossing voor injectie of infusie/ Lösung

zur Injektion oder Infusion

Česká republika

Epirubicin Accord 2 mg/ml, injekční roztok nebo infuzi

Dánsko

Epirubicin Accord 2 mg/ml, opløsning til injektion eller infusion

Estónsko

Epirubicin Accord 2 mg/ml, süste- või infusioonilahus

Španielsko

Epirubicin Hydrochloride Accord 2 mg/ml, para inyección o infusión

EFG

Fínsko

Epirubicin Accord 2 mg/ml, injektio- tai infuusioneste,

liuos / Lösning för injektion och infusion

Maďarsko

Epirubicin Accord 2mg/ml, oldatos injekció vagy infúzió

Írsko

Epirubicin Hydrochloride 2 mg/ml solution for injection or infusion

Taliansko

Epirubicina Accord 2 mg/ml, Soluzione per Iniezione o Infusione

Litva

Epirubicin Accord 2 mg/ml injekcinis/infuzinis tirpalas

Lotyšsko

Epirubicin Accord 2 mg/ml, šķīdums injekcijām vai infūzijām

Holandsko

Epirubicin Hydrochloride Accord 2 mg/ml, oplossing voor injectie

of infusie

Nórsko

Epirubicin Accord 2 mg/ml, oppløsning til injeksjon og infusjon

Poľsko

Epirubicin Accord

Portugalsko

Epirrubicina Accord

Švédsko

Epirubicin Accord 2 mg/ml, Lösning för injektion och infusion

Slovenská republika

Epirubicin Accord 2 mg/ml, injekčný alebo infúzny roztok

Veľká Británia


Epirubicin Hydrochloride 2 mg/ml solution for injection or infusion


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 04/2012.Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Inkompatibility

Predĺženému kontaktu lieku s akýmkoľvek roztokom s alkalickým pH (vrátane roztokov hydrogénuhličitanu sodného) sa musí predísť; toto vedie k hydrolýze (degradácii) liečiva.Majú sa použiť lien zrieďovadla uvedené v časti “Pokyny na použitie”.

Ani injekčný ani žiadny zriedený roztok sa nesmú miešať s inými liekmi. Hlásená bola fyzikálna inkompatibilita s heparínom.

Epirubicín sa nesmie miešať s inými liekmi.


Pokyny na použitie

Intravenózne podanie:Epirubicín Accord sa odporúča podať v hadičke voľne tečúcej intravenóznej infúzie (0,9% chlorid sodný).Za účelom minimalizácie rizika trombózy alebo extravazácie mimo žilu sa zvyčajné infúzne časy v rozmedzí od 3 do 20 minút v závislosti od dávkovania a objemu infúzneho roztoku.Priama tlaková injekcia sa neodporúča vzhľadom na riziko extravazácie, ktorá sa môže objaviť aj v prítomnosti adekvátneho návratu krvi do ihly pri kontrole vpichu.


Intravezikálne podanie:Epirubicín Accord sa má pred podaním zriediť sterilnou vodou na injekciu alebo 0,9% sterilným fyziologickým roztok.Epirubicín sa má instilovať s použitím katétra a nechať intravezikálne zavedený počas 1-2 hodín.Počas podania instilácie sa pacient musí občas otočiť, aby sa zabezpečil čo najväčší kontakt roztoku s vezikálnou sliznicou panvy. Na zabránenie nechceného zriedenia močom má byť pacient poučený, aby nepožíval žiadne tekutiny 12 hodín pred podaním instilácie.Pacient musí byť poučený, aby sa po ukončení instilácie vymočil.


Injekčný roztok neobsahuje žiadne konzervačné látky a akákoľvek nepoužitá časť injekčnej liekovky musí byť ihneď zlikvidovaná.


Pokyny na bezpečné zaobchádzanie s antineoplastikami a ich likvidáciu:


1. Ak sa má pripraviť infúzny roztok, má tento úkon vykonať zaučený personál v aseptických podmienkach.

2. Príprava infúzneho roztoku sa má uskutočniť v určenej aseptickej miestnosti.

3. Musia byť nasadené primerané ochranné jednorazové rukavice, okuliare, plášť a maska.

 1. Na zabránenie náhodnému kontaktu s očami je potrebné uplatniť bezpečnostné opatrenia. V prípade, že sa liek dostane do styku s očami, opláchnite ich vodou a/alebo 0,9% roztokom chloridu sodného. Potom vyhľadajte lekárske hodnotenie u lekára.

5. V prípade kontaktu s kožou postihnuté miesto poriadne umyte mydlom a vodou alebo roztokom hydrogénuhličitanu sodného. Kožu však neoškrabávajte pomocou kefy.Po sňatí rukavíc si vždy umyte ruky.

6. Miesto, kde sa liek rozlial alebo vytiekol musí byť umyté, pokiaľ možno namočené do roztoku hypochloridu sodného (1% dostupný chlór), a potom umyté vodou.Všetok čistiaci materiál sa musí zlikvidovať tak, ako je uvedené nižšie.

7. Prípravu cytotoxických liekov nesmú vykonávať gravidné ženy personálu.

8. Pri znehodnocovaní pomôcok použitých pri príprave a/alebo zrieďovaní cytotoxických liekov (injekčné striekačky, ihly, atď.) sa musí postupovať opatrne a musia sa urobiť potrebné opatrenia.Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


Uchovávanie

Liek zabalený v pôvodnom obale na predaj:Uchovávajte v chladničke pri teplote (2°C – 8°C).Neuchovávajte v mrazničke.

Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom kartónovom obale na ochranu pred svetlom.


Čas použiteľnosti po prvom otvorení balenia:

Injekčné liekovky sú len na jednorazové použitie a akákoľvek nepoužitá časť musí byť po použití zlikvidovaná.Z mikrobiologického hľadiska musí byť liek použitý okamžite po prvom preniknutí cez gumovú zátku.Ak sa nepoužije okamžite, podmienky a čas na uchovávanie sú zodpovednosťou používateľa.

Čas použiteľnosti po zriedení injekčného roztoku:

Liek možno v aseptických podmienkach ďalej riediť roztokom 5% glukózy alebo 0,9% chloridu sodného a podať formou intravenóznej infúzie. Z mikrobiologického hľadiska musí byť liek použitý okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, podmienky a čas na uchovávanie sú zodpovednosťou používateľa a obyčajné nie sú dlhšie ako 24 hodín pri 2-8 °C, okrem prípadov, keď sa zriedenie uskutočnilo v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.


Znehodnotenie

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Všetky predmety použité počas prípravy, podania alebo inde, ktoré prišli do styku s Epirubicínom musia byť zlikvidované podľa národných smerníc pre zaobchádzanie s cytotoxickými látkami.


Ďalšie informácie Epirubicín Accord 2 mg/ml injekcii nájdete v Súhrne charakteristických vlastností lieku.


Epirubicin Accord 2 mg/ml

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii ,ev.č.:2011/01183

Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


Epirubicín Accord2 mg/ml, injekčný alebo infúzny roztok


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Jeden ml obsahuje 2 mg epirubicín hydrochloridu.

Každá injekčná liekovka s objemom 5/10/25/100 ml obsahuje 10/20/50/200 mg epirubicín hydrochloridu.


Pomocná látka: Obsahuje 3,54 mg/ml (0,154 mmol) sodíka.


Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.


3. Lieková forma


Injekčný alebo infúzny roztok

Číry červený roztok


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Epirubicín sa používa na liečbu viacerých neoplastických stavov vrátane:


 • Karcinómu prsníka

 • Nádoru žalúdka


Po intravezikálnom podaní sa epirubicín ukázal byť prospešný v liečbe

Papilárneho prechodného bunkového karcinómu mechúra

Karcinómu-in-situ mechúra.

Profylaxia recidív povrchového karcinómu mechúra po transuretrálnej resekcii


4.2 Spôsob podania


Epirubicín je určený len na intravenózne alebo intravezikálne použitie.


Bezpečnosť a účinnosť epirubicínu nebola u detí stanovená.


Intravenózne podanie

Epirubicín sa odporúča podať v hadičke voľne tečúcej intravenóznej infúzie fyziologického roztoku po skontrolovaní riadneho umiestnenia ihly v žile. Je potrebné postupovať opatrne, aby sa predišlo extravazácii (pozri časť 4.4). V prípade extravazácie sa podávanie musí ihneď prerušiť.


Konvenčné použitie

Keď sa epirubicín používa samostatne, odporúčaná dávka u dospelých je 60-90 mg/m2 plochy tela. Epirubicín sa má podať intravenóznou injekciou počas 3-5 minút. Dávka sa má opakovať v 21-dňových intervaloch v závislosti od hematomedulárneho stavu pacienta.


Ak sa objavia znaky toxicity, vrátane neutropénie/neutropenickej horúčky a trompocytopénie (môže pretrvávať v deň 21), bude sa možno vyžadovať úprava dávky alebo odloženie ďalšej dávky.


Vysoká dávka

Epirubicín používaný samostatne vo vysokých dávkach na liečbu nádoru pľúc sa má podať podľa nasledujúcich režimov:

Malobunkový karcinóm pľúc (v minulosti neliečený): 120 mg/m2deň 1, každé 3 týždne.


Pri liečbe vysokými dávkami môže byť epirubicín podaný intravenóznou bolusovou injekciou počas 3-5 minút alebo infúziou do 30 minút.


Nádor prsníka

Pri podpornej liečbe pacientov s nádorom prsníka v skorom štúdiu a s pozitívnymi lymfatickými uzlinami sa odporúčajú intravenózne podané dávky epirubicínu od 100 mg/m2(formou jednej dávky v deň 1) do 120 mg/m2(v dvoch rozdelených dávkach v deň 1 a 8) každé 3-4 týždne v kombinácii s intravenózne podávaným cyklofosfamidom a 5-fluorouracilom a s perorálne podávaným tamoxifénom (v súlade s miestnymi smernicami).


Nižšie dávky (60-75 mg/m2pre bežnú liečbu a 105-120 mg/m2pre liečbu vysokými dávkami) sa odporúčajú u pacientov, ktorých funkcia kostnej drene bola poškodená predchádzajúcou chemoterapiou a rádioterapiou, vekom alebo neoplastickou infiltráciou kostnej drene. Celková dávka na jeden cyklus sa môže rozdeliť na 2-3 za sebou nasledujúce dni.


Nasledujúce dávky epirubicínu sa bežne používajú v monoterapii a v kombinovanej chemoterapii rôznych nádorov, ako je uvedené:Dávka epirubicínu (mg/m2)a

Indikácia liečby nádoru


Monoterapia

Kombinácia

Liečba

Nádor vaječníkov

60–90

50–100

Nádor žalúdka

60–90

50

SCLC

120

120

Nádor mechúra

50 mg/50 ml alebo 80 mg/50 ml

(karcinóm in situ)

Profylaxia:

50 mg/50 ml každý týždeň počas 4 týždňov, potom každý mesiac počas 11 mesiacov


aDávky zvyčajne podané v deň 1 alebo deň 1, 2 a 3 v 21-dňových intervaloch

Kombinovaná liečba

Ak sa epirubicín používa v kombinácii s inými cytotoxickými liekmi, dávka sa má primerane znížiť. V hore uvedenej tabuľke sú zvyčajne používané dávky. Pri stanovení maximálnych kumulatívnych dávok Epirubicínu (zvyčajne: 720 – 1000 mg/m2) sa musí do úvahy vziať súbežná liečby potenciálne cytotoxickými liekmi.


Poškodenie funkcie pečene

Hlavnou eliminačnou cestou epirubicínu je hepatobiliárny systém. U pacientov s poškodením funkcie pečene sa má dávka znížiť v závislosti na hladinách bilirubínu v sére a to nasledovne:


Sérový bilirubín

AST*


Zníženie dávky

1,4–3 mg/100 ml


50 %

> 3 mg/100 ml

> 4-krát horná hladina normálnej hranice

75 %

*AST – aspartátaminotransferáza


Poškodenie funkcie obličiek

Nezdá sa, že si mierne poškodenie funkcie obličiek vyžaduje zníženie dávky vzhľadom na limitované množstvo epirubicínu, ktoré sa touto cestou vylučuje. Nižšie začiatočné dávky sa musia zvážiť u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene (sérový kreatinín >450µmol/l).


Intravezikálne podanie

Epirubicín možno podať intravezikálne v liečbe povrchového nádoru mechúra a karcinómu-in-situ. Nemá sa podať intravezikálne v liečbe invazívnych nádorov, ktoré prenikli stenou mechúra. V týchto prípadoch je vhodnejšia systémová alebo operačná liečba (pozri časť 4.3). Epirubicín sa intravezikálne tiež úspešne použil ako profylaktikum po transuretálnej resekcii povrchových nádorov na zabránenie ich recidívy.


V liečbe povrchového nádoru mechúra sa s použitím dole uvedenej tabuľky riedenia odporúča nasledujúci režim:

8 instilácií každý týždeň s koncentráciou 50 mg/50 ml (zriedených fyziologickým roztokom alebo destilovanou sterilnou vodou).

Ak sa pozoruje miestna toxicita: Odporúča sa zníženie dávky na 30 mg/50 ml.

Karcinóm-in-situ: Až do 80 mg/50 ml (v závislosti na individuálnej znášanlivosti pacienta)


V profylaxii: 4 podania každý týždeň s koncentráciou 50 mg/50 ml, po ktorých nasleduje 11 instilácií každý mesiac s rovnakou dávkou.


TABUĽKA RIEDENIA PRE INSTILAČNÉ ROZTOKY PRE MECHÚR


Požadovaná dávka epirubicínu

Objem injekcie epirubicín hydrochloridu s koncentráciou 2 mg/ml.

Objem zrieďovadla, sterilná voda na injekciu alebo 0,9% fyziologický roztok

Celkový objem instilácie pre mechúr

30 mg

15 ml

35 ml

50 ml

50 mg

25 ml

25 ml

50 ml

80 mg

40 ml

10 ml

50 ml


Roztok sa má ponechať intravezikálne 1-2 hodiny. Na zabránenie nechceného zriedenia močom má byť pacient poučený, aby nepožíval žiadne tekutiny 12 hodín pred podaním instilácie. Počas podania instilácie sa pacient musí občas otočiť a musí byť poučený, aby sa po ukončení instilácie vymočil.


4.3 Kontraindikácie


Epirubicín je kontraindikovaný v týchto prípadoch:

Pacienti, ktorí vykázali precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, iné antracyklíny alebo antracenoidy.

 • Laktácia.


Intravenózna aplikácia:

 • Pacienti s perzistentnou myelosupresiou.

Pacienti so značnou myelosupresiou indukovanou predošlou liečbou buď antineoplastikami alebo rádioterapiou mediasticiálnej perikardiálnej oblasti a/alebo tí, ktorí sa liečba potenciálne kardiotoxickými liekmi (pozri časť 4.5).

Pacienti liečení maximálnymi kumulatívnymi dávkami epirubicínu a/alebo iných antracyklínov (doxorubicín alebo daunorubicín) a antracenoidmi (pozri časť 4.4).

 • Pacienti so súčasnou alebo predchádzajúcou anamnézou kardiálneho poškodenia alebo infarktu myokardu.

 • Pacienti s akútnymi systémovými infekciami.

 • Závažné poškodenie funkcie pečene.

 • Ťažké arytmie.

 • Nestabilná angina pectoris.

 • Myokardiopatia.


Epirubicín v intravesikálnom podaní je kontraindikovaný v týchto prípadoch:

 • Infekcie močovej sústavy.

 • Invazívne tumory prenikajúce mechúrom.

 • Problémy s katetrizáciou.

 • Zápal močového mechúra.

 • Hematúria.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Všeobecné

Epirubicín má byť podaný len pod dohľadom kvalifikovaného lekára, ktorý má skúsenosti s použitím cytotoxickej liečby. Na zvládnutie liečby a možných komplikácií spôsobených myelosupresiou obzvlášť po liečbe vysokými dávkami epirubicínu musia byť k okamžitej dispozícii diagnostické a liečebné prostriedky.


Pred začiatkom liečby epirubicínom sa musia pacienti zotaviť z akútnej toxicity (ako je stomatitída, neutropénia, trombocytopénia a celkové infekcie) z predchádzajúcej cytotoxickej liečby.


Keďže liečba vysokými dávkami epirubicínu (napr. ≥ 90 mg/m2každé 3 až 4 týždne) vyvoláva nežiaduce príhody, ktoré sú zvyčajne podobné tým, aké sa pozorovali pri štandardných dávkach (< 90 mg/m2každé 3 až 4 týždne), závažnosť neutropénie a stomatitídy/mukozitídy sa môže zvýšiť. Liečba vysokými dávkami epirubicínu vyžaduje osobitnú pozornosť kvôli možným klinickým komplikáciám v dôsledku hlbokej myelosupresie.


Činnosť srdca - Rizikovým faktorom pri liečbe antracyklínmi je kardiotoxicita, ktorá sa môže prejaviť včasnými (t.j. akútnymi) alebo neskorými (t.j. oneskorenými) príhodami.


Včasné (t.j. akútne) príhody. Včasná kardiotoxicita epirubicínu zahrňuje hlavne sínusovú tachykardiu a/alebo abnormality v elektrokardiograme (EKG), ako sú nešpecifické zmeny ST- segmentu a T-vlny. Pozorovali sa tiež tachyarytmie zahrňujúce predčasné ventrikulárne kontrakcie, ventrikulárnu tachykardiu a bradykardiu ako aj átrioventrikulárnu a ramienkovú blokádu. Tieto príhody zvyčajne nie sú predzvesťou následného výskytu oneskorenej kardiotoxicity, zriedkavo sú klinicky významné a zvyčajne nie sú dôvodom pre úvahu o prerušení liečby epirubicínom.


Neskoré (t.j. oneskorené) príhody. Oneskorená kardiotoxicita vzniká zvyčajne neskôr, v priebehu liečby epirubicínom alebo po 2 až 3 mesiacoch po ukončení liečby, avšak boli tiež zaznamenané neskoršie príhody (niekoľko mesiacov až rokov po ukončení liečby). Oneskorená kardiomyopatia sa prejavuje znížením ľavej ventrikulárnej ejekčnej frakcie (LVEF) a/alebo znakmi a príznakmi kongestívneho zlyhávania srdca (CHF) ako je dyspnoe, edém pľúc, hypostatický edém, kardiomegália a hepatomegália, oligúria, ascites, pleurálna efúzia a nepravidelný rytmus. Život ohrozujúce CHF je najzávažnejšou formou kardiomyopatie indukovanej antracyklínom a predstavuje toxicitu lieku, ktorá limituje kumulatívnu dávku.


Riziko vzniku CHF sa rapídne zvyšuje so zvyšujúcimi sa celkovými kumulatívnymi dávkami epirubicínu v rozsahu 900 mg/m2; táto kumulatívna dávka sa smie prekročiť len s extrémnou opatrnosťou (pozri časť 5.1).

Predtým ako pacienti podstúpia liečbu epirubicínom, musí sa u nich vyhodnotiť a počas terapie monitorovať činnosť srdca, aby sa minimalizovalo riziko vzniku závažného poškodenia srdca. Riziko sa môže znížiť pravidelným sledovaním LVEF počas liečby s promptným vysadením epirubicínu pri prvom príznaku poškodenej funkcie. Vhodná kvantitatívna metóda pre opakované hodnotenie činnosti srdca (hodnotenie LVEF) zahŕňa viacúrovňovú rádionuklidovú angiografiu (MUGA) alebo echokardiografiu (ECHO). Predovšetkým u pacientov s rizikovými faktormi zvýšenej kardiotoxicity sa odporúča základné vyšetrenie srdca pomocou EKG a prípadne MUGA snímanie alebo ECHO. Najmä pri vyšších, kumulatívnych dávkach antracyklínu je potrebné vykonať opakované vyšetrenia MUGA alebo ECHO stanovenie LVEF. Metódy použité pre stanovenie by mali byť po celý čas rovnaké.


Vzhľadom na riziko vzniku kardiomyopatie sa má kumulatívna dávka 900 mg/m2epirubicínu prekročiť len pri extrémnej opatrnosti.


Rizikové faktory kardiotoxicity zahrňujú aktívne alebo skryté kardiovaskulárne ochorenie, predchádzajúcu alebo súbežnú rádioterapiu v oblasti mediastína/perikardia, predchádzajúcu liečbu inými antracyklínmi alebo antracenoidmi a súbežné užívanie iných liekov, ktoré majú schopnosť potláčať kontraktilitu srdca alebo kardiotoxické lieky (napr. trastuzumab) (pozri časť 4.5).


Pozorné sledovanie činnosti srdca sa musí vykonávať u pacientov, ktorí dostávajú vysoké kumulatívne dávky a u pacientov s rizikovými faktormi. Kardiotoxicita spôsobená epirubicínom sa však môže vyskytnúť aj pri nízkych kumulatívnych dávkach alebo pri neprítomnosti kardiálnych rizikových faktorov. Predpokladá sa, že toxicita epirubicínu a iných antracyklínov alebo antracenoidov je aditívna.


Hematologická toxicita. Ako iné cytotoxické látky aj epirubicín môže spôsobovať myelosupresiu. Pred a počas každého liečebného cyklu s epirubicínom sa má vyhodnotiť hematologický profil, zahrňujúci diferenciálny počet leukocytov (WBC). Na dávke závislá, reverzibilná leukopénia a/alebo granulocytopénia (neutropénia) je hlavným prejavom hematologickej toxicity zapríčinenej epirubicínom a je najčastejším akútnym toxickým účinkom tohto lieku. Leukopénia a neutropénia sa zvyčajne vyskytujú pri vysokých dávkach, pričom k maximálnemu poklesu dochádza medzi 10. a 14. dňom po podaní lieku; je to obvykle prechodný stav s návratom leukocytov a neutrofilov na normálne hodnoty väčšinou v 21. deň. Môže sa tiež objaviť trombocytopénia a anémia. Klinické následky závažnej formy myelosupresie zahrňujú horúčku, infekciu, sepsu/septikémiu, septický šok, hemorágiu, hypoxiu tkanív alebo smrť.


Sekundárna leukémia - U pacientov liečených antracyklínmi, vrátane epirubicínu bola hlásená sekundárna leukémia s preleukemickou fázou alebo bez nej. Sekundárna leukémia sa častejšie vyskytuje pri podávaní takýchto liekov v kombinácii s antineoplastickými látkami poškodzujúcimi DNA, v kombinácii s rádioterapiou, ak sa pacienti predtým liečili cytotoxickými látkami alebo ak sa zvýšili dávky antracyklínov. Tieto formy leukémie môžu mať 1 až 3-ročné obdobie latencie (pozri časť 5.1).


Gastrointestinálny trakt - Epirubicín je emetogénny. Mukozitída/stomatitída sa zvyčajne objavuje krátko po podaní lieku a v prípade závažnej formy môže počas niekoľkých dní vyústiť do vredov sliznice. U väčšiny pacientov sa tento stav vráti do pôvodného po treťom týždni liečby.


Činnosť pečene - Hlavným miestom eliminácie epirubicínu je hepatobiliárny systém. Hladiny celkového bilirubínu a AST v sére sa majú vyhodnotiť pred a počas liečby epirubicínom. U pacientov so zvýšenou hladinou bilirubínu a AST sa môže objaviť pomalší klírens lieku so zvýšením celkovej toxicity. U týchto pacientov sa odporúčajú nízke dávky (pozri časť 4.2 a 5.2). Pacienti so závažnou formou poškodenia pečene nesmú dostávať epirubicín (pozri časť 4.3).


Činnosť obličiek - Pred a počas liečby sa má stanoviť hladina kreatinínu v sére. U pacientov s hladinami kreatinínu v sére > 5 mg/dl je potrebná úprava dávkovania (pozri časť 4.2).


Účinok v mieste injekcie - Injekcia do malej cievy alebo opakované injekčné podanie do tej istej cievy môže viesť k fleboskleróze. Dodržaním odporúčaných spôsobov aplikácie sa môže minimalizovať riziko flebitídy/tromboflebitídy v mieste podania injekcie.


Extravazácia - Extravazácia epirubicínu pri intravenóznom podaní môže spôsobiť lokálnu bolesť, závažné poškodenia tkaniva (tvorba pľuzgierov, závažná forma celulitídy) alebo nekrózu. Ak sa objavia príznaky extravazácie počas i.v. podávania epirubicínu, musí sa infúzia lieku okamžite prerušiť. Bolesť sa u pacienta môže zmierniť ochladením postihnutého miesta a jeho ďalším ochladzovaním počas 24 hodín. Počas nasledujúceho obdobia je nutné pacienta pozorne sledovať, pretože sa po niekoľkých týždňoch môže objaviť nekróza. Ak dôjde k extravazácii, je nutné konzultovať s plastickým chirurgom vzhľadom na prípadnú excíziu.


Ostatné - Ako pri iných cytotoxických látkach, aj pri používaní epirubicínu bola náhodne zaznamenaná tromboflebitída a tromboembólia, vrátane pľúcnej embólie (v niektorých prípadoch fatálnej).


Syndróm rozpadávajúceho sa nádoru - Epirubicín môže spôsobiť hyperurikémiu v dôsledku rozsiahleho katabolizmu purínu, ktorá sa spája s rýchlou lýzou neoplastických buniek vyvolanej liekom (sydróm rozpadávajúceho sa nádoru). Po úvodnej liečbe sa majú stanoviť hladiny kyseliny močovej, draslíka, fosforečnanu vápenatého a kreatinínu v krvi. Prípadné komplikácie syndrómu rozpadávajúceho sa nádoru sa môžu minimalizovať hydratáciou, alkalizáciou moču a profylaxiou hyperurikémie alopurinolom.


Imunosupresívne účinky/zvýšená náchylnosť na infekcie - Podávanie živých alebo atenuovaných vakcín u pacientov s oslabeným imunitným systémom v dôsledku chemoterapeutických látok vrátane epirubicínu môže viesť k závažnej alebo fatálnej forme infekcií (pozri časť 4.5).


Reprodukčný systém: Epirubicín môže pôsobiť genotoxicky. Pacienti mužského a ženského pohlavia, ktorí sa liečia epirubicínom, majú používať vhodné kontraceptíva. Ak je to vhodné a užitočné, pacientom, ktorí si želajú mať po ukončení liečby deti, sa má odporučiť poradentsvo v oblasti genetiky.


Ďalšie upozornenia a opatrenia pri iných cestách podania


Intravezikálna cesta - Podávanie epirubicínu môže spôsobovať príznaky ako pri cystitídach chemického pôvodu (ako je dysúria, polyúria, noktúria, strangúria, hematúria, nepríjemné pocity pri močení, nekróza steny močového mechúra) a konstrikcia močového mechúra. Osobitná pozornosť sa vyžaduje pri problémoch spojených s katetizáciou (uretrálna obštrukcia v dôsledku masívnych intravezikálnych nádorov).


Intraarteriálna cesta - Intraarteriálne podávanie epirubicínu (transkatetrálna arteriálna embolizácia za účelom lokalizovanej alebo regionálnej liečby primárneho hepatocelulárneho karcinómu alebo metastáz v pečeni) môže spôsobovať (okrem systémovej toxicity kvalitatívne podobnej tej, ktorá sa pozorovala po intravenóznom podaní epirubicínu) lokalizované alebo regionálne príhody, ktoré zahrňujú gastroduodenálne vredy (pravdepodobne v dôsledku refluxu liekov do artérie žalúdka) a zúženie žlčovodov v dôsledku sklerotizujúcej cholangitídy vyvolanej liekom. Tento spôsob podávania môže viesť k rozsiahlej nekróze perfundovaného tkaniva.4.5 Liekové a iné interakcie


Epirubicín sa používa hlavne v kombinácii s inými cytotoxickými liekmi. Aditívna toxicita sa môže prejaviť najmä účinkami na kostnú dreň/hematologickými alebo gastrointestinálnymi účinkami (pozri časť 4.4). Použitie epirubicínu v kombinovanej liečbe s inými potenciálne kardiotoxickými liekmi ako aj súbežné užívanie iných liečiv s účinkom na srdce (napr. blokátory vápnikových kanálov), si počas liečby vyžaduje sledovanie činnosti srdca.


Epirubicín sa v značnej miere metabolizuje v pečeni. Zmeny v činnosti pečene spôsobené súbežnými liečbami môžu ovplyvniť metabolizmus, farmakokinetiku, terapeutickú účinnosť a/alebo toxicitu epirubicínu (pozri časť 4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Antracyklíny vrátane epirubicínu sa nesmú súbežne podávať s inými kardiotoxickými liečivami, pokiaľ nie je činnosť srdca u pacienta pozorne sledovaná. U pacientov dostávajúcich epirubicín sa po ukončení liečby inými kardiotoxickými liečivami, najmä s dlhým polčasom ako je trastuzumab, môže vyskytnúť zvýšené riziko vývoja kardiotoxicity. Polčas trastuzumabu je približne 28,5 dňa a v obehu môže pretrvávať do 24 týždňov. Preto, ak je to možné, mali by sa lekári vyhýbať liečbe antracyklínmi až do 24 týždňov po vysadení trastuzumabu. Ak sa antracyklíny začnú používať skôr, odporúča sa pozorné sledovanie činnosti srdca.


U pacientov dostávajúcich epirubicín sa má predísť vakcinácii živými vakcínami. Môžu sa podať usmrtené alebo inaktivované vakcíny; avšak účinnosť takýchto vakcín sa môže znížiť.


Cimetidín 400 mg b.i.d. podaný pred epirubicínom 100 mg/m2každé 3 týždne viedol k 50%-nému zvýšeniu AUC epirubicínu a 41%-nému zvýšeniu AUC epirubicinolu (p<0,05). Hodnota AUC 7-deoxy-doxorubicinolaglykónu a prietok krvi v pečeni neboli znížené, takže výsledky nemožno vysvetliť zníženou aktivitou cytochrómu P-450. Epirubicín použitý v kombinácii s inými cytotoxickými látkami môže viesť k aditívnej myelotoxicite.


Paklitaxel podaný pred epirubicínom môže spôsobiť zvýšené plazmatické koncentrácie nezmeneného epirubicínu a jeho metabolitov, pričom tieto nie sú ani toxické ani účinné. Súbežné podávanie paklitaxelu alebo docetaxelu neoplyvňuje farmakokinetiku epirubicínu, ak sa epirubicín podával pred taxánmi.


Táto kombinácia sa môže používať ak sa podávanie rozloží medzi dve liečivá. Infúzia epirubicínu a paklitaxelu sa má vykonať s minimálne 24-hodinovým odstupom medzi podaním oboch liečiv.


Dexverapamil môže meniť farmakokinetiku epirubicínu a prípadne zvyšovať jeho tlmivé účinky na kostnú dreň.


V jednej štúdii sa zistilo, že docetaxel môže zvyšovať plazmatickú koncentráciu metabolitov epirubicínu, ak sa podáva hneď po epirubicíne.


Chinín môže urýchľovať úvodnú distribúciu epirubicínu z krvi do tkanív a môže vplývať na rozklad epirubicínu červenými krvinkami.


Súbežné podávanie interferónu α2b môže spôsobiť zníženie konečného polčasu eliminácie aj celkový klírens epirubicínu.


Je potrebné mať na zreteli možnosť značnej poruchy hematopoézy pri (pred-)liečbe liekmi, ktoré ovplyvňujú kostnú dreň (t.j. cytostatiká, sulfónamidy, chloramfenikol, difenylhydantoín, deriváty amidopyridínu, antiretrovirálne látky).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Poškodenie fertility


Epirubicín môže spôsobiť poškodenie chromozómov v ľudských spermiách. Muži, ktorí podstupujú liečbu epirubicínom, majú používať účinné metódy antikoncepcie a, ak je to vhodné a možné, poradiť sa o konzervácii spermií kvôli prípadnej ireverzibilnej sterilite spôsobenej liečbou.


Epirubicín môže spôsobiť amenoreu alebo predčasnú menopauzu u žien vo veku pred menopauzou.


Gravidita


Údaje zo štúdií na zvieratách naznačujú, že epirubicín môže spôsobiť poškodenie plodu, ak sa podáva gravidnej žene. Ak sa epirubicín používa počas gravidity alebo ak počas používania tohto lieku pacientka otehotnie, má sa u pacientky prehodnotiť potenciálne riziko pre plod.


Neuskutočnili sa štúdie u gravidných žien. Epirubicín sa počas gravidity smie používať iba vtedy, ak možné prínosy prevažujú nad prípadným rizikom pre plod.


Laktácia


Nie je známe, či sa epirubicín vylučuje do materského mlieka. Pretože mnoho liekov, vrátane iných antracyklínov sa vylučuje do materského mlieka a kvôli možným závažným nežiaducim reakciám dojčených detí na epirubicín, mali by matky skôr, ako začnú užívať tento liek, dojčenie prerušiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neboli hlásené zvláštne nežiaduce účinky súvisiace s účinkami na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Epirubicín môže spôsobovať epizódy nutkania na dávenie a dávenia, ktoré môžu dočasne viesť k poškodeniu schopnosti viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Odhad frekvencie: Veľmi časté ((≥1/10); časté (≥1/100 do <1/10); menej časté ((≥1/1 000 do <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 do ≤1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000); neznáme (z dostupných údajov).


U viac ako 10 % liečených pacientov sa môže očakávať výskyt nežiaducich účinkov. Najčastejšími nežiaducimi účinkami sú: myelosupresia, gastrointestinálne nežiaduce účinky, anorexia, alopécia, infekcia.


Infekcie a nákazy

Časté:Infekcie

Neurčené:Ako výsledok myelosupresie sa môže objaviť pneumónia, sepsa a septický šok.


Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Zriedkavé:Akútna lymfatická leukémia. Sekundárna akútna myeloidná leukémia s alebo bez predleukemickej fázy u pacientov liečených epirubicínom v kombinácii s antineoplastikami poškodzujúcimi DNA. Tieto leukémie majú krátku (1-3 roky) latenciu.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté: Myelosupresia* (leukopénia, granulocytopénia a neutropénia, anémia a febrilná neutropénia.

Menej časté: Trombocytopénia.

Neurčené: Hemorágia a hypoxia tkanív v dôsledku myelosupresie


*Vysoké dávky epirubicínu boli bezpečne podané väčšiemu počtu neliečených pacientov s rôznymi solídnymi nádormi a spôsobili nežiaduce príhody, ktoré sa nelíšia od tých, ktoré sa pozorovali pri bežných dávkach. Výnimkou bola reverzibilná závažná neutropénia (< 500 neutrophilov/mm3počas < 7 dní), ktorá sa objavila u väčšiny pacientov. Len niekoľkí pacienti si vyžadovali hospitalizáciu a podpornú liečbu závažných infekčných komplikácií pri vysokých dávkach.


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé:Anafylaxia.


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: Anorexia, dehydratácia

Zriedkavé:Hyperurikémia (výsledok rýchleho rozpadu neoplastických buniek) (pozri časť 4.4).


Poruchy nervového systému

Zriedkavé: Závraty


Poruchy oka

Neurčené:Konjunktivitída, keratitída


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zriedkavé:Kardiotoxicita (zmeny EKG, tachykardia, arytmia, kardiomyopatia, kongestívne zlyhanie srdca (dyspnoe, edém, zväčšenie pečene, ascites, pľúcny edém, pleurálna efúzia, zrýchlené bitie srdca), ventrikulárna tachykardia, bradykardia, AV blokáda, ramienkovo-uzlíková blokáda) (pozri časť 4.4).


Poruchy ciev

Časté: Návaly horúčavy

Menej časté: Flebitída. Tromboflebitída.

Neurčené:Šok.Objavili sa súčasné tromboembolické príhody (vrátane pulmonárneho embolizmu (v jednotlivých prípadoch so smrteľným výsledkom)).


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté:5-10 dní po začatí liečby sa môže objaviť mukozitída a zvyčajne zahŕňa stomatitídu s miestami bolestivých erózií, ulcerácie a krvácaní, hlavne pozdĺž jazyka a sublinguálnej sliznice, ezofagitída, vracanie, hnačka, nauzea.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté: Alopécia

Zriedkavé: Urtikária

Neurčené:Miestna toxicita, vyrážka, svrbenie, kožné zmeny, erytém, začervenanie, hyperpigmentácia pokožky a nechtov, fotosenzitivita, hypersenzitivita podráždenej pokožky (reakcie na predchádzajúce ožarovanie v minulosti).


Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi časté: Červené sfarbenie moču počas 1 až 2 dní po podaní.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Zriedkavé:Amenorea, azoospermia.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: Sčervenanie pozdĺž žily, do ktorej bola zavedená infúzia. Môže sa objaviť (po náhodnej paravenóznej injekcii) miestna flebitída, fleboskleróza, miestna bolesť a nekróza tkaniva.

Zriedkavé:Horúčka, zimnica, hyperpyrexia, nevoľnosť, asténia, slabosť.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé:Zvýšené hladiny transamináz.

Neznáme: Asymptomatický pokles ejekčnej frakcie ľavej komory


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Časté:Po intravezikálnom podaní sa pozoruje chemická cystitída, ktorá je v niektorých prípadoch krvácajúca (pozri časť 4.4).


Intravezikálne podanie:

Po intravezikálnej instilácii sa reabsorbuje len malé množstvo liečiva, závažné systémové vedľajšie účinky lieku ako aj alergické reakcie sú zriedkavé. Najčastejšie hlásené sú miestne reakcie, ako pocit pálenia a časté močenie (polakizúria). Zriedkavo bol hlásený výskyt cystitíd bakteriálneho alebo chemického pôvodu (pozri časť 4.4). Nežiaduce účinky liečiv sú vo väčšine prípadov reverzibilné.


4.9 Predávkovanie


Akútne predávkovanie epirubicínom vedie k myelosupresii (najmä leukémii a trombocytopénii), toxickým účinkom na gastrointestinálny trakt (najmä mukozitída) a akútnym srdcovým komplikáciám. Latentné srdcové zlyhávanie bolo pozorované po niekoľkých mesiacoch až rokoch po ukončení liečby antracyklínmi (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní). Pacienta je potrebné pozorne sledovať. Ak sa objavia príznaky srdcového zlyhávania, pacienti je treba liečiť v súlade so zaužívanými štandardmi.


Liečba:

Symptomatická: Liečba sa musí zamerať na podporu pacienta počas tohto obdobia a použiť také opatrenia, ako krvná transfúzia a ošetrenie reverznej bariéry. U antracyklínov bolo pozorované do 6 mesiacov po predávkovaní oneskorené zlyhanie srdca. Pacienti musia byť starostlivo monitorovaní, a ak sa objavia príznaky zlyhania srdca, musia sa liečiť podľa konvenčných metód. Epirubicín sa nedá odstrániť dialýzou.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antracyklíny a príbuzné látky ATC kód: L01D B03.


Mechanizmus pôsobenia epirubicínu je spojený s jeho schopnosťou viazať sa na DNA. Štúdie s bunkovými kultúrami ukázali rýchlu penetráciu buniek, lokalizáciu v jadre a inhibíciu syntézy nukleovej kyseliny a mitózy. Bola dokázaná aktivita epirubicínu na široké spektrum experimentálnych nádorov, vrátane L1210 a P388 leukémií, sarkómov SA180 (solídne a ascitické formy), B16 melanómu, karcinómu prsnej žľazy, Lewisovho pľúcneho karcinómu a karcinómu hrubého čreva 38. Vykázal tiež aktivitu voči ľudským nádorom transplantovaným do myší bez ochlpenia a týmusu (melanón, karcinómy prsnej žľazy, pľúc, prostaty a vaječníkov).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


U pacientov s normálnou funkciou pečene a obličiek nasledujú plazmatické hladiny po intravenóznej injekcii 60-150 mg/m2 lieku tri-exponenciálnu klesajúcu krivku s veľmi rýchlou prvou fázou a pomalou terminálnou fázou s priemerný polčasom približne 40 hodín. Tieto dávky sú v hraniciach farmakokinetickej linearity v rámci plazmatického klírens a metabolickej dráhy. Najvýznamnejšie identifikované metabolity sú epirubicinol (13-OH epirubicín) a glukuronidy epirubicínu a epirubicinolu.


Vo farmakokinetickej štúdii s pacientmi s karcinómom in situ v mechúre sú plazmatické hladiny epirubicínu po intravezikálnom podaní zvyčajne nízke (<10 ng/ml). Významná systémová resorpcia sa preto nepredpokladá. U pacientov s léziami sliznicovej membrány v mechúre (napr. nádor, cystitída, operácie) možno očakávať zvýšenú resorpčnú rýchlosť.


Epirubicín sa od doxorubicínu líši 4´-O-glukuronidáciou a môže byť príčinou rýchlejšej eliminácie epirubicínu a jeho zníženej toxicity. Plazmatické hladiny hlavného metabolitu, 13-OH derivátu (epirubicinol) sú trvalo nízke a prakticky paralelné s hladinami nezmeneného lieku.

Epirubicín sa vylučuje hlavne cez pečeň; vysoké hodnoty plazmatického klírens (0,9 l/min) naznačujú, že táto pomalá eliminácia je spôsobená rozsiahlou distribúciou do tkanív.

Exkrécia močom predstavuje približne 9-10% podanej dávky v rámci 48 hodín.

Exkrécia žlčou predstavuje hlavnú metabolickú dráhu. Približne 40% podanej dávky sa získalo zo žlče počas 72 hodín. Liek neprechádza hematoencefalickou bariérou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Po podaní opakovaných dávok epirubicín boli cieľovými orgánmi potkanov, králikov a psov hematopoetický systém, gastrointestinálna sústava, obličky, pečeň a reprodukčné orgány.

Epirubicín bol tiež kardiotoxický u potkanov, králikov a psov.

Tak ako iné antracyklíny, bol epirubicín u potkanov genotoxický, embryotoxický a karcinogénny.

Malformácie sa pozorovali u potkanov alebo králikov, ale tak ako iné antracyklíny a cytotoxické látky, musí byť epirubicín považovaný za potenciálne teratogénny.

Štúdia miestnej tolerancie u potkanov a myší ukázala, že extravazácia epirubicínu spôsobuje nekrózu tkaniva.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný

Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Predĺženému kontaktu lieku s akýmkoľvek roztokom s alkalickým pH (vrátane roztokov hydrogénuhličitanu sodného) sa musí predísť; toto vedie k hydrolýze (degradácii) liečiva. Majú sa použiť lien zrieďovadlá uvedené v časti 6.6.


Ani injekčný ani žiadny zriedený roztok sa nesmú miešať s inými liekmi. Hlásená bola fyzikálna inkompatibilita s heparínom.


Epirubicín sa nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti lieku zabaleného v pôvodnom obale na predaj:

2 roky.


Čas použiteľnosti po prvom otvorení balenia:


Injekčné liekovky sú len na jednorazové použitie a akákoľvek nepoužitá časť musí byť po použití zlikvidovaná. Z mikrobiologického hľadiska musí byť liek použitý okamžite po prvom preniknutí cez gumovú zátku. Ak sa nepoužije okamžite, podmienky a čas na uchovávanie sú zodpovednosťou používateľa.

Čas použiteľnosti po zriedení injekčného roztoku:

Epirubicín hydrochlorid 2 mg/ml injekciu možno v aseptických podmienkach ďalej riediť roztokom 5% glukózy alebo 0,9% chloridu sodného a podať formou intravenóznej infúzie. Z mikrobiologického hľadiska musí byť liek použitý okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, doba uchovávania počas použitia a podmienky na uchovávanie sú zodpovednosťou používateľa a obyčajné nie sú dlhšie ako 24 hodín pri 2°C – 8°C, okrem prípadov, keď sa zriedenie uskutočnilo v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke pri teplote (2°C – 8°C). Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte vo vonkajšom kartónovom obale na ochranu pred svetlom.

Informácie o uchovávaní lieku po zriedení sú uvedené v časti 6.3.6.5 Druh obalu a obsah balenia


Injekčné liekovky s objemom 5 a 10 ml: Injekčná liekovka z tubulárneho skla typu I s gumovou zátkou potiahnutou teflónom a s bielym hliníkovým snímateľným viečkom.

Injekčná liekovka s objemom 25 ml: Injekčná liekovka z tubulárneho skla typu I s gumovou zátkou potiahnutou teflónom a s bielym/modrým hliníkovým snímateľným viečkom.

Injekčná liekovka s objemom 100 ml: Injekčná liekovka z tubulárneho skla typu I s gumovou zátkou potiahnutou teflónom a s bielym/modrým hliníkovým snímateľným viečkom.

Veľkosť balenia: 1 injekčná liekovka.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Epirubicín hydrochlorid 2 mg/ml injekciu možno ďalej riediť roztokom 5% glukózy alebo 0,9% chloridu sodného a podať formou intravenóznej infúzie. Informácie o stabilite infúznych roztokov sú uvedené v časti 6.3.

Injekčný alebo infúzny roztok neobsahuje žiadne konzervačné látky a akákoľvek nepoužitá časť injekčnej liekovky musí byť po použití zlikvidovaná v súlade s národnými požiadavkami.


Pokyny na bezpečné zaobchádzanie s antineoplastikami a ich likvidáciu:


1. Ak sa má pripraviť infúzny roztok, má tento úkon vykonať zaučený personál v aseptických podmienkach.

2. Príprava infúzneho roztoku sa má uskutočniť v určenej aseptickej miestnosti.

3. Musia byť nasadené primerané ochranné jednorazové rukavice, okuliare, plášť a maska.

4. Na zabránenie náhodnému kontaktu s očami je potrebné uplatniť bezpečnostné opatrenia. V prípade, že sa liek dostane do styku s očami, opláchnite ich vodou a/alebo 0,9% roztokom chloridu sodného. Potom vyhľadajte lekárske hodnotenie u lekára.

5. V prípade kontaktu s kožou postihnuté miesto poriadne umyte mydlom a vodou alebo roztokom hydrogénuhličitanu sodného. Kožu však neoškrabávajte pomocou kefy. Po sňatí rukavíc si vždy umyte ruky.

6. Miesto, kde sa liek rozlial alebo vytiekol musí byť umyté, pokiaľ možno namočené do roztoku hypochloridu sodného (1% dostupný chlór), a potom umyté vodou. Všetok čistiaci materiál sa musí zlikvidovať tak, ako je uvedené nižšie.

7. Prípravu cytotoxických liekov nesmú vykonávať gravidné ženy personálu.

8. Pri znehodnocovaní pomôcok použitých pri príprave a/alebo zrieďovaní cytotoxických liekov (injekčné striekačky, ihly, atď.) sa musí postupovať opatrne a musia sa urobiť potrebné opatrenia. Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Accord Healthcare Limited,

Sage House , 319, Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex HA1 4HF,

Veľká Británia


8. Registračné číslo


9. Dátum prvej registrácie/predĺženia registrácie


10. Dátum revízie textu


Apríl 2012


Epirubicin Accord 2 mg/ml