+ ipil.sk

Epirubicin Mylan 2 mg/ mlPríbalový letákPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Epirubicin Mylan 2 mg/ml

Injekčný roztok

epirubicíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Epirubicin Mylan a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Epirubicin Mylan

3. Ako používať Epirubicin Mylan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Epirubicin Mylan

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. ČO JE Epirubicin Mylan A NA ČO SA POUŽÍVA


Epirubicin Mylan je liek na liečbu nádorov. Liečba s protinádorovým liekom sa niekedy označuje ako rakovinová chemoterapia.


Epirubicin Mylan sa používa na liečbu:

 • karcinómov prsníka a žalúdka

 • karcinómu močového mechúra


Epirubicin Mylan sa tiež používa na podporu prevencie (zabránenia) opätovného výskytu karcinómu močového mechúra po chirurgickom zákroku.


2. Čo potrebujete vedieť PREDTÝM, AKO POUŽIJETE Epirubicin Mylan


Nepoužívajte Epirubicin Mylan

- ak ste alergický na epirubicíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6) alebo na podobné lieky;

- ak dojčíte;

- ak máte príliš nízky počet krviniek, pretože epirubicín môže ich počet ešte viac znížiť, vyšetrenie vykoná zdravotnícky personál;

- ak máte závažné ochorenie pečene;

- ak ste v minulosti mali alebo ak v súčasnosti máte problémy so srdcom;

- ak máte závažnú infekciu;

- ak ste už boli liečený epirubicínom alebo podobným liekom, pretože predchádzajúca liečba epirubicínom alebo podobným liekom môže zvýšiť riziko vedľajších účinkov.


V prípade intravezikálneho podania (priamo do močového mechúra), sa Epirubicin Mylan nemá používať:

- ak nádor prestupuje do steny močového mechúra;

- ak máte infekciu močových ciest;

- ak máte bolesť alebo zápal v močovom mechúre;

- ak má lekár ťažkosti so zavádzaním katétra (hadičky) do vášho močového mechúra;

- ak máte krv v moči;

- ak vo vašom močovom mechúre ostal veľký objem moču po tom, ako ste sa pokúsili vymočiť;

- ak je váš močový mechúr zúžený.


Upozornenia a opatrenia


Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete používať Epirubicin Mylan

 • aby sa zabezpečilo, že počet buniek vo vašej krvi neklesne príliš nízko a aby ste nedostali ťažkú infekciu. Lekár vám bude pravidelne kontrolovať krvný obraz;

 • ak máte ťažký zápal alebo vredy v ústach;

 • aby sa kontrolovala hladina kyseliny močovej vo vašej krvi. Lekár vám tieto hladiny bude pravidelne kontrolovať;

 • ak trpíte ochorením pečene alebo obličiek. Epirubicin Mylan nemusí byť pre vás vhodný alebo sa môžu použiť znížené dávky;

 • aby sa zabezpečilo, že vaše srdce pracuje správne. Váš lekár to bude pravidelne kontrolovať pomocou vyšetrení funkcie srdca;

 • ak ste podstúpili alebo podstupujete rádioterapiu oblasti hrudníka;

 • ak si plánujete založiť rodinu, či už ste muž alebo žena;

 • ak vám bol alebo je podávaný trastuzumab (liek používaný na liečbu niektorých nádorov, ako je karcinóm prsníka);

 • ak ste boli alebo máte byť očkovaný;

 • ak ste starší človek.


Extravazácia (unikanie roztoku z cievy) epirubicínu môže spôsobiť miestnu bolesť, poškodenie a nekrózu (odumretie) okolitého tkaniva. Ak to nastane, injekcia sa musí ihneď zastaviť.


Iné lieky a Epirubicin Mylan

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Epirubicin Mylan sa nemá používať:

 • ak ste liečení vysokými dávkami niektorých iných protinádorových liekov, vrátane doxorubicínu a daunorubicínu, ktoré patria do tej istej skupiny liekov ako epirubicín (skupina nazývaná antracyklíny). Tieto lieky majú podobné vedľajšie účinky (vrátane účinkov na srdce).


Osobitná opatrnosť bude potrebná, ak užívate niektorý z nasledovných liekov:

 • iné lieky, ktoré môžu mať vplyv na srdce a/alebo pečeň;

 • cimetidín (liečivo používané na zníženie kyslosti v žalúdku);

 • paklitaxel a docetaxel (liečivá používané pri niektorých nádoroch);

 • interferón alfa-2b (liečivo používané pri niektorých nádoroch a lymfómoch a u niektorých foriem hepatitídy);

 • chinín (liečivo používané na liečbu malárie a kŕčov v nohách);

 • dexrazoxazon (liečivo niekedy používané s doxorubicínom);

 • dexverapamil (liečivo používané na liečbu niektorých srdcových ochorení) ;

 • ak vám bol alebo je podávaný trastuzumab (liek používaný na liečbu niektorých nádorov, ako je karcinóm prsníka);

 • iné lieky ktoré môžu ovplyvniť vašu kostnú dreň alebo znížiť počet vašich krvných buniek.


Ak dostávate liečbu epirubicínom je potrebné sa vyhnúť použitiu niektorých druhov vakcín (živé vakcíny alebo živé oslabené vakcíny). Usmrtené alebo inaktivované vakcíny sa môžu podať, avšak odpoveď na ne môže byť znížená.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Ak otehotniete počas liečby týmto liekom, musíte to ihneď oznámiť svojmu lekárovi.

Muži i ženy majú používať účinnú antikoncepciu (spôsob na zabránenie počatia) počas liečby Epirubicinom Mylan a 6 mesiacov po ukončení liečby epirubicínom.


Epirubicín môže mať anti-fertilitný účinok (účinok znižujúci plodnosť). Z toho dôvodu sa mužom liečeným epirubicínom odporúča nesplodiť dieťa počas liečby a 6 mesiacov po liečbe a vyhľadať informácie o možnosti konzervácie spermií pred liečbou.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Po podaní tohto lieku možno budete pociťovať nevoľnosť a/alebo môžete vracať, preto je potrebná osobitná opatrnosť pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.


Epirubicin Mylan obsahuje sodík.

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v ml roztoku, t.j. v podstate sodík neobsahuje.


3. AKO POUŽÍVAŤ Epirubicin Mylan


Dávka lieku, ktorá vám bude podaná, bude závisieť od typu rakoviny, ktorý máte; od vášho zdravotného stavu; od toho, ako dobre pracuje vaša pečeň a od ďalších liekov, ktoré môžete užívať.


Spôsob podania, ako je častosť podania a trvanie liečby bude závisieť od cesty podania tak, ako je uvedené nižšie:


Podanie injekciou alebo infúziou do žily

Liek môže byť podaný vo forme injekcie do žily počas 3-5 minút. Tiež sa môže rozriediť s glukózou (roztok cukru) alebo chloridom sodným (slaná voda, fyziologický roztok) predtým, ako sa podá pomalou infúziou, zvyčajne podaním do žily po dobu 30 minút. Po 3 týždňoch môžete dostať ďalšiu dávku tohto lieku.


Podanie do močového mechúra (intravezikálne podanie)

Liek môže byť podaný priamo do močového mechúra s použitím katétra. Ak sa použije tento spôsob, nepite žiadne tekutiny 12 hodín pred liečbou, aby váš moč príliš nezriedil liek. Roztok sa má ponechať v močovom mechúri počas 1-2 hodín po instilácii (po podaní). Občas budete musieť zmeniť polohu tela, aby sa zabezpečilo, že sa liek dostane do všetkých častí močového mechúra.


Pri močení buďte opatrný, aby sa obsah močového mechúra nedostal do kontaktu s kožou. V prípade kontaktu lieku s kožou, postihnuté miesto dôkladne umyte mydlom a vodou, nečistite však kožu kefou.


Počas liečby epirubicínom vám lekár bude pravidelne vykonávať krvné testy. Účelom je zistiť účinok lieku. Váš lekár bude takisto pravidelne sledovať, ako pracuje vaše srdce.


Ak sa injekcia pridala do vaku s tekutinou na injekčné podanie, alebo na podanie do močového mechúra, má sa označiť silou lieku, objemom a časom, po ktorom sa už nemá použiť.


Keďže tento liek vám bude podaný, pokiaľ budete v nemocnici, je nepravdepodobné, že vám bude podaná príliš malá alebo príliš veľká dávka lieku, avšak povedzte vášmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak máte akékoľvek obavy.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledovných vedľajších účinkov, keď sa epirubicín podáva infúziou do žily, oznámte to ihneď svojmu lekárovi:

 • ak je v mieste podania injekcie začervenanie, bolesť alebo opuch;

 • ak máte príznaky srdcových ťažkostí, ako je bolesť na hrudi, dýchavičnosť, opuch členkov, nezvyčajný srdcový rytmus (tieto účinky sa môžu vyskytnúť po niekoľkých týždňoch, mesiacoch alebo rokoch po ukončení liečby epirubicínom);

 • ak máte závažnú alergickú reakciu, príznaky zahŕňajú mdloby, kožnú vyrážku, svrbenie, opuch tváre, horúčka, triaška a ťažkosti s dýchaním alebo sipot. V niektorých prípadoch sa môže vyskytnúť kolaps.


Toto sú veľmi závažné vedľajšie účinky. Môžete potrebovať bezodkladnú lekársku pomoc.


Po infúzii epirubicínu do žily sa môžu zaznamenať aj ďalšie vedľajšie účinky.


Veľmi časté: môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí

 • Nedostatok bielych krviniek (vedie to k častým infekciám, príznaky zahŕňajú horúčku, silnú triašku, bolesť hrdla a vredy v ústach);

 • Znížený počet červených krviniek vedúci k príznakom, ako sú únava, bolesť hlavy, dýchavičnosť pri námahe, bledosť, závrat;

 • Vypadávanie vlasov (alopécia) – môže byť dosť silné, Rast brady u mužov sa môže zastaviť. Po ukončení liečby vlasy zvyčajne znova narastú;

 • Červené sfarbenie moču počas 1-2 dní po podaní liečby.

Časté:môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí

 • Infekcie;

 • Anorexia (strata chuti do jedla), dehydratácia;

 • Návaly tepla;

 • Boľavé, červené ústa (môžu sa objaviť 5-10 dní po začiatku liečby, tiež vredy v ústach alebo opar s opuchnutými/zapálenými, bolestivými a krvácajúcimi miestami v ústach popri stranách jazyka a pod jazykom);

 • Zápal tráviacej rúry;

 • Pocit na vracanie, vracanie;

 • Hnačka;

 • Bolesť žalúdka;

 • Začervenanie pozdĺž žily, do ktorej sa podáva liek, lokálny zápal žily.


Menej časté: môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí

 • Nízky počet krvných doštičiek, spôsobujúci častejšie krvácanie alebo tvorbu modrín ako obyčajne;

 • Bolesť hlavy;

 • Flebitída (zápal žily), tromboflebitída (zápal žily súvisiaci s krvnou zrazeninou).


Zriedkavé: môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí

 • Pri podávaní v kombinácii s inými protinádorovými liekmi vznikla u niektorých pacientov po ukončení liečby rakovina bielych krviniek (leukémia);

 • Vysoké hladiny kyseliny močovej v krvi (ukazovateľ zániku buniek);

 • Závrat;

 • Poruchy srdca: nezvyčajné EKG (elektrický záznam činnosti srdca), zmeny rytmu alebo rýchlosti srdca (rýchle, pomalé, nepravidelné), ochorenie srdcového svalu;

 • Žihľavka;

 • Vynechanie menštruačného cyklu, zníženie počtu alebo nedostatok spermií v semene

 • Horúčka, triaška, celkový pocit nepohody, nezvyčajná slabosť;

 • Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov (ukazovateľ poškodenia pečene).


Neznáme: častosť nie je možné odhadnúť z dostupných údajov

 • Život ohrozujúce ochorenie spôsobené nadmernou reakciou tela na infekciu (sepsa), niekedy s nebezpečným náhlym poklesom krvného tlaku s príznakmi ako studená koža a zvýšeným tepom srdca (septický šok);

 • Pneumónia (závažná infekcia pľúc);

 • Pokles počtu krvných buniek, ktorý môže viesť ku krvácaniu a k nedostatku kyslíka v tkanivách.

 • Výtok z očí so svrbením a chrastovitými očnými viečkami (zápal spojiviek – konjuktivitída), ochorenie rohovky s príznakmi podráždenia oka a pocitu ako by niečo bolo spadnuté v oku (keratitída);

 • Šok (nebezpečný pokles krvného tlaku, ktorý môže byť život ohrozujúci, príznaky zahŕňajú rýchle plytké dýchanie, studenú vlhkú kožu, závrat, slabosť, mdloby a rýchly slabý pulz);

 • Upchanie ciev krvnou zrazeninou, vrátane ciev v pľúcach (príznaky zahŕňajú – náhlu ťažkú bolesť hlavy, stratu videnia, stratu koordinácie, mrmlavú reč, dýchavičnosť, bolesť na hrudi, znecitlivenie, teplo alebo opuchnutie na rukách alebo nohách);

 • Opuchnutie, bolesť, vredy alebo tmavé fľaky (pigmentácia) v ústach;

 • Vyrážka, svrbenie, zmeny kože, sčervenanie kože, tmavé fľaky (pigmentácia) na koži a na nechtoch;

 • Citlivosť alebo precitlivenosť na svetlo;

 • Návaly tepla (sčervenanie tváre a iných oblastí kože);

 • Zhrubnutie a stvrdnutie žíl, miestna bolesť a smrť buniek a živého tkaniva (tkanivová nekróza), ak sa liek nechcene podá mimo žilu;

 • Infekcie kože.


Epirubicín môže ovplyvňovať funkciu vášho srdca, funkciu pečene a počet buniek vo vašej krvi. Váš lekár bude sledovať tieto účinky prostredníctvom pravidelnej kontroly funkcie srdca a krvných testov.


Keď sa epirubicín podáva injekčne priamo do močového mechúra (intravezikálne), môžete zaznamenať alergickú reakciu, bolesť alebo ťažkosti pri močení alebo časté nutkanie na močenie. Môžete tiež spozorovať krv v moči. Ak zaznamenáte niektorý z týchto vedľajších účinkov, oznámte to svojmu lekárovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Epirubicin Mylan


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Injekčné liekovky uchovávajte v chladničke (pri teplote 2°C – 8°C).


Liekovky uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na štítku injekčnej liekovky.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Epirubicin Mylan obsahuje

- Liečivo je epirubicíniumchlorid.

- Ďalšie zložky sú chlorid sodný, voda na injekciu a kyselina chlorovodíková použitá na úpravu pH.


Ako vyzerá Epirubicin Mylan a obsah balenia

Epirubicin Mylan je vo forme injekčného roztoku.

Každý 1 mililiter (ml) injekčného roztoku obsahuje 2 miligramy (mg) epirubicíniumchloridu. Liek je dostupný v sklenených obaloch, nazývaných injekčné liekovky, s obsahom 10 mg (5 ml), 20 mg (10 ml), 50 mg (25 ml), 100 mg (50 ml) a 200 mg (100 ml) epirubicíniumchloridu.


Injekčné liekovky sú dostupné v balení po 1, 5 alebo 10 injekčných liekoviek s obsahom 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml alebo 100 ml injekčného roztoku.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs, 69800 Saint Priest, Francúzsko


Výrobca

Haupt Pharma GmbH

Pfaffenrieder Str. 5, 82515 Wolfratshausen, Nemecko

Thissen Laboratoires S.A.

Rue de la Papyrée 2-6-B-1420 Braine-l’Alleud, Belgicko

MYLAN S.A.S.

117 allée des Parcs, 69800 Saint Priest, Francúzsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s.r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 07/2014.


<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Na intravenózne injekčné a intravezikálne použitie.


Inkompatibility

Je potrebné vyhnúť sa dlhotrvajúcemu kontaktu s akýmkoľvek roztokom so zásaditým pH, vrátane roztokov s obsahom hydrogénuhličitanu sodného, pretože to spôsobí hydrolýzu liečiva. Používať sa majú iba riedidlá uvedené v časti „Pokyny na riedenie“.


Injekcia ani akýkoľvek zriedený roztok sa nemá miešať s inými liekmi (zaznamenala sa fyzikálna inkompatibilita s heparínom).


Pokyny na riedenie

Injekcia sa môže podávať cez hadičku s voľne stekajúcou intravenóznou infúziou fyziologického roztoku. V prípade, ak sa injekcia podáva po riedení, je potrebné dodržiavať nasledovné pokyny.


Epirubicin Mylan 2 mg/ml, injekčný roztok, sa môže za aseptických podmienok riediť s 5% roztokom glukózy alebo 0,9% roztokom chloridu sodného a podávať ako intravenózna infúzia. Infúzny roztok sa má pripraviť bezprostredne pred použitím.


Injekčný roztok neobsahuje žiadne konzervačné látky a akákoľvek nepoužitá časť injekčnej liekovky sa má okamžite zlikvidovať.


Bezpečné zaobchádzanie

Toto je cytotoxický liek, prosím, dodržiavajte národné smernice na bezpečné zaobchádzanie / likvidáciu cytotoxických látok.


Uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (2C–8C).

Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Počas používania: Injekčný roztok Epirubicinu Mylan 2 mg/ml sa môže ďalej riediť tak, ako je uvedené vyššie. Infúzny roztok je chemicky stabilný, ak sa uchováva v infúznych vakoch pripravený za aseptických kontrolovaných podmienok počas 60 minút pri teplote 25°C. Z mikrobiologického hľadiska sa však má liek použiť ihneď. Ak sa nepoužije ihneď, počas používania sú čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovednosťou používateľa a normálne by nemali byť dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C, pokiaľ sa riedenie neuskutočnilo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


7


Epirubicin Mylan 2 mg/ ml

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Epirubicin Mylan 2 mg/ml

Injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Epirubicíniumchlorid 2 mg/ml

1 ml injekčného roztoku obsahuje 2 mg epirubicíniumchloridu.


Každá injekčná liekovka s objemom 5 ml roztoku obsahuje 10 mg epirubicíniumchloridu.

Každá injekčná liekovka s objemom 10 ml roztoku obsahuje 20 mg epirubicíniumchloridu.

Každá injekčná liekovka s objemom 25 ml roztoku obsahuje 50 mg epirubicíniumchloridu.

Každá injekčná liekovka s objemom 50 ml roztoku obsahuje 100 mg epirubicíniumchloridu.

Každá injekčná liekovka s objemom 100 ml roztoku obsahuje 200 mg epirubicíniumchloridu.


Epirubicin Mylan 2 mg/ml, injekčný roztok, obsahuje sodík (3,6 mg/ml alebo 0,16 mmol/ml).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok

Číry červený roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Epirubicín sa používa na liečbu radu nádorových ochorení vrátane:

 • Karcinómov prsníka a žalúdka


Ukázalo sa, že epirubicín podaný intravezikálne je prospešný v liečbe:

 • Papilárneho karcinómu prechodových buniek močového mechúra

 • Karcinómu in-situ

 • Profylaxie opakovaného výskytu po transuretrálnej resekcii


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Epirubicín je určený iba na intravenózne alebo intravezikálne použitie.

Bezpečnosť a účinnosť epirubicínu u detí nebola preukázaná.


Intravenózne podanie

Epirubicín sa odporúča podávať hadičkou s voľne stekajúcou intravenóznou infúziou fyziologického roztoku alebo glukózy po kontrole, či je ihla správne umiestnená v žile. Treba dbať na to, aby sa zabránilo extravazácii (pozri časť 4.4). V prípade extravazácie sa má podávanie okamžite ukončiť.


Zvyčajná dávka

Ak sa epirubicín používa ako jediný liek (v monoterapii), odporúčané dávkovanie u dospelých je 60-90 mg/m² povrchu tela. Epirubicín sa má aplikovať intravenózne po dobu 3-5 minút. Dávka sa má opakovať v 21-dňových intervaloch, v závislosti od hematologického stavu pacienta a funkcie kostnej drene.

Ak sa objavia príznaky toxicity, vrátane závažnej neutropénie/neutropenickej horúčky a trombocytopénie (ktoré by mohli pretrvávať na 21.deň), môže byť potrebná úprava dávky alebo oddialenie podania nasledujúcej dávky.


Rakovina prsníka

Pri adjuvantnej liečbe pacientok s včasným karcinómom prsníka s pozitívnymi lymfatickými uzlinami sa odporúčajú intravenózne dávky epirubicínu v rozsahu od 100 mg/m² (ako jednorazová dávka na 1.deň) do 120 mg/m² (v dvoch rozdelených dávkach na 1. a 8.deň) každé 3-4 týždne, v kombinácii s intravenóznym cyklofosfamidom a 5‑fluorouracilom a perorálnym tamoxifénom.


Nižšie dávky (60-75 mg/m² na konvenčnú liečbu a 105-120 mg/m² na vysokodávkovú liečbu) sa odporúčajú u pacientov, u ktorých bola funkcia kostnej drene poškodená predchádzajúcou chemoterapiou alebo rádioterapiou, vekom alebo neoplastickou infiltráciou kostnej drene. Celková dávka cyklu sa môže rozdeliť do 2-3 po sebe nasledujúcich dní.


Nasledujúce dávky epirubicínu sa zvyčajne používajú v monoterapii a kombinovanej chemoterapii pri rôznych nádoroch, ako je uvedené:Dávka epirubicínu (mg/m2)a

Indikácia karcinómu

Monoterapia

Kombinovaná liečba

Karcinóm žalúdka

60–90

50


Karcinóm močového mechúra

50 mg/50 ml ALEBO 80 mg/50 ml

(karcinóm in situ)


Profylaxia:

50 mg/50 ml týždenne počas 4 týždňov, potom mesačne počas 11 mesiacov


a Dávky sa zvyčajne podávajú na 1.deň alebo na 1., 2. a 3.deň v 21-dňových intervaloch


Celková kumulatívna dávka 900–1 000 mg/m² sa nemá prekročiť z dôvodu možného rizika kardiotoxicity (pozri časť 4.4).


Kombinovaná liečba

Ak sa epirubicín používa v kombinácii s inými cytotoxickými liekmi, dávka sa má primerane znížiť. Bežne používané dávky sú uvedené v tabuľke vyššie.


Porucha funkcie pečene

Hlavná cesta eliminácie epirubicínu je hepatobiliárny systém. U pacientov s poruchou funkcie pečene sa má dávka znížiť na základe hladín sérového bilirubínu nasledovne:


Sérový bilirubín

AST*

Zníženie dávky

1,4 - 3 mg/100 ml

(24 - 51 µmol/l)


50%

> 3 mg/100 ml

(> 51 µmol/l)

> 4 krát vyššie ako normálna hranica

75%

* AST – aspartátaminotransferáza


Porucha funkcie obličiek

Nezdá sa, že by stredne závažné poškodenie funkcie obličiek vyžadovalo zníženie dávky vzhľadom na obmedzené množstvo epirubicínu vylučovaného touto cestou. Je však potrebné zvážiť nižšie počiatočné dávky u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (sérový kreatinín > 5 mg/dl).


Intravezikálne podanie

Epirubicín sa môže podávať intravezikálne na liečbu povrchového karcinómu močového mechúra a karcinómu in-situ. Nemá sa podávať intravezikálne na liečbu invazívnych nádorov, ktoré prenikli do steny močového mechúra, systémová liečba alebo chirurgický zákrok sú v týchto situáciách vhodnejšie (pozri časť 4.3). Epirubicín sa úspešne používa intravezikálne aj ako profylaktický liek po transuretrálnej resekcii povrchových nádorov na prevenciu opakovaného výskytu.


Na liečbu povrchového karcinómu močového mechúra sa odporúča nasledujúce dávkovanie, s použitím tabuľky riedenia uvedenej nižšie:

8 instilácií 50 mg/50 ml (riedené fyziologickým roztokom alebo destilovanou sterilnou vodou) v týždenných intervaloch.


Ak sa spozoruje lokálna toxicita: odporúča sa zníženie dávky na 30 mg/50 ml.


Karcinóm in-situ: až do 80 mg/50 ml (v závislosti od individuálnej znášanlivosti pacienta).


Na profylaxiu: 4 aplikácie dávky 50 mg/50 ml v týždenných intervaloch nasledované 11 instiláciami rovnakej dávky v mesačných intervaloch.


TABUĽKA RIEDENIA PRE INSTILAČNÉ ROZTOKY DO MOČOVÉHO MECHÚRA

Požadovaná dávka epirubicínu

Objem 2 mg/ml

injekčného roztoku epirubicínu

Objem sterilného riedidla

[Voda na injekciu ALEBO 0,9% sterilný fyziologický roztok]

Celkový objem pre instiláciu do močového mechúra

30 mg

15 ml

35 ml

50 ml

50 mg

25 ml

25 ml

50 ml

80 mg

40 ml

10 ml

50 ml


Roztok sa má podržať v mechúre 1-2 hodiny. Aby sa zabránilo neprimeranému zriedeniu s močom, pacient má byť poučený, aby nepil žiadne tekutiny 12 hodín pred instiláciou. Počas instilácie sa má pacient občas otáčať a má byť poučený, aby sa po ukončení instilačného času vymočil.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na epirubicín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1, iné antracyklíny alebo antracéndióny;

 • laktácia;


Kontraindikácie intravenózneho podania:

 • pacienti s výraznou alebo pretrvávajúcou myelosupresiou vyvolanou predchádzajúcou liečbou buď inými antineoplastickými látkami alebo rádioterapiou;

 • ťažká porucha funkcie pečene;

 • pacienti už predtým liečení maximálnymi kumulatívnymi dávkami epirubicínu a/alebo iných antracyklínov, ako je doxorubicín alebo daunorubicín a antracéndiónmi (pozri časť 4.4);

 • pacienti so súčasnou alebo predchádzajúcou anamnézou poruchy srdcovej činnosti (vrátane srdcového zlyhania triedy IV, akútneho srdcového infarktu a predchádzajúceho srdcového infarktu, ktorý viedol k srdcovému zlyhaniu triedy III a IV, akútnych zápalových srdcových ochorení, arytmie s vážnymi hemodynamickými následkami, myocardiopatia, nedávny infarkt myokardu);

 • pacient s akútnymi systémovými infekciami,

 • pacienti s nestabilnou angínou pektoris.


Kontraindikácie intravezikálneho podania epirubicínu sú:

 • infekcie močového traktu;

 • zápal močového mechúra

 • hematúria

 • invazívne nádory prenikajúce do močového mechúra;

 • problémy s katetrizáciou;

 • vezikálny zápal;

 • veľký objem reziduálneho moču;

 • kontrahovaný močový mechúr.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Všeobecné - epirubicín má byť podávaný len pod dohľadom kvalifikovaného lekára, ktorý má skúsenosti s použitím cytotoxickej liečby.


Pred začiatkom liečby epirubicínom sa majú pacienti zotaviť z akútnej toxicity (ako je stomatitída alebo mukozitída, neutropénia, trombocytopénia a celkové infekcie) z predchádzajúcej cytotoxickej liečby.


Aj keď liečba vysokými dávkami epirubicínu (napr. ≥ 90 mg/m2 každé 3 až 4 týždne) vyvoláva nežiaduce príhody, ktoré sú zvyčajne podobné tým, aké sa pozorovali pri štandardných dávkach (< 90 mg/m2 každé 3 až 4 týždne), závažnosť neutropénie a stomatitídy/mukozitídy sa môže zvýšiť. Liečba vysokými dávkami epirubicínu vyžaduje osobitnú pozornosť kvôli možným klinickým komplikáciám v dôsledku hlbokej myelosupresie.


Diagnostické a liečebné zariadenie má byť ľahko dostupné na zvládnutie liečby a možných komplikácií v dôsledku myelosupresie, obzvlášť po liečbe vyššími dávkami epirubicínu.


Epirubicín môže mať genotoxické účinky. Muži a ženy liečení epirubicínom majú prijať vhodné antikoncepčné opatrenia. Pacientom, ktorí si želajú mať deti po skončení liečby, sa má odporučiť genetické poradenstvo, ak je vhodné a dostupné. Preto sa mužom liečeným epirubicínom odporúča nesplodiť dieťa počas liečby a 6 mesiacov po liečbe a vyhľadať informácie o možnosti konzervácie spermií pred liečbou z dôvodu možnej neplodnosti spôsobenej liečbou epirubicínom (pozri časť 4.6).


Ženy nemajú otehotnieť počas liečby epirubicínom. Muži a ženy majú používať účinnú metódu antikoncepcie počas liečby a šesť mesiacov po nej (pozri časť 4.6).


Extravazácia – Extravazácia epirubicínu pri intravenóznom podaní môže spôsobiť lokálnu bolesť, závažné poškodenia tkaniva (tvorba pľuzgierov, závažná forma celulitídy) a nekrózu. Ak sa počas intravenózneho podania epirubicínu objavia znaky alebo príznaky extravazácie, infúzia lieku sa má okamžite prerušiť. Nežiaducim účinkom extravazácie antracyklínov sa dá vyhnúť alebo ich znížiť okamžitým použitím špecifickej liečby napr. dexrazoxanom (pozrite príslušné informácie pre použitie).

Bolesť sa u pacienta môže zmierniť ochladením postihnutého miesta a jeho ďalším ochladzovaním, použitím kyseliny hyalurónovej alebo DMSO. Počas nasledujúceho obdobia má byť pacient pozorne sledovaný, pretože po niekoľkých týždňoch od extravazácie môže vzniknúť nekróza. Ak dôjde k extravazácii, prípadná excízia sa má konzultovať s plastickým chirurgom.


Ostatné – Ako pri iných cytotoxických látkach, aj pri používaní epirubicínu bola náhodne hlásená tromboflebitída a tromboembolický fenomén vrátane pľúcnej embólie (v niektorých prípadoch fatálnej).


Imunosupresívne účinky / Zvýšená citlivosť na infekcie – Podávanie živých alebo živých atenuovaných vakcín u pacientov s imunitným systémom oslabeným chemoterapeutickými látkami vrátane epirubicínu, môže viesť k závažným alebo fatálnym infekciám (pozri časť 4.5). Vakcinácia živými vakcínami sa nemá vykonávať u pacientov užívajúcich epirubicín. Usmrtené alebo inaktivované vakcíny sa môžu podávať, avšak odpoveď na takéto vakcíny môže byť znížená.


Účinky v mieste podania injekcie – injekčné podanie do malej cievy alebo opakované injekčné podania do tej istej cievy môže viesť k fleboskleróze. Dodržiavaním odporúčaných spôsobov podávania sa môže minimalizovať riziko flebitídy/tromboflebitídy v mieste podania injekcie (pozri časť 4.2).


Hematologická toxicita – Ako pri iných cytotoxických látkach, aj epirubicín môže spôsobovať myelosupresiu. Pred liečebným cyklom a počas každého liečebného cyklu s epirubicínom sa má vyhodnotiť hematologický profil. Pred a počas každého liečebného cyklu sa majú dôkladne sledovať počty červených krviniek, diferenciálny počet leukocytov (WBC) a počty neutrofilov a krvných doštičiek.. Na dávke závislá, reverzibilná leukopénia a/alebo granulocytopénia (neutropénia) je hlavným prejavom hematologickej toxicity zapríčinenej epirubicínom a je najčastejším akútnym toxickým účinkom tohto lieku, ktorý limituje dávku. Leukopénia a neutropénia sú zvyčajne závažnejšie pri režimoch s vysokými dávkami, vo väčšine prípadov dosahujúcimi maximálny pokles medzi 10. a 14. Dňom po podaní; zvyčajne ide o prechodný stav s návratom počtu WBC/neutrofilov na normálne hodnoty vo väčšine prípadov do 21. dňa. Trombocytopénia (< 100 000 kvných doštičiek/mm3 sa môže vyskytnúť u veľmi malého počtu pacientov po vysokých dávkach epirubicínu. Môže sa tiež vyskytnúť anémia. Klinické následky závažnej formy myelosupresie zahŕňajú horúčku, infekciu, sepsu/septikémiu, septický šok, hemorágiu, hypoxiu tkaniva alebo smrť.


Gastrointestinálny trakt Epirubicín je emetogénny. Mukozitída/stomatitída sa zvyčajne objavujú krátko po podaní lieku a v prípade závažnej formy môžu počas niekoľkých dní vyústiť do vredov sliznice. U väčšiny pacientov sa tento stav vráti do pôvodného po treťom týždni liečby.


Činnosť srdca – Rizikom liečby antracyklínmi je kardiotoxicita, ktorá sa môže prejaviť včasnými (t.j. akútnymi) alebo neskorými (t.j. oneskorenými) príhodami.


Včasné (t.j. akútne) príhody. Včasná kardiotoxicita epirubicínu pozostáva hlavne zo sínusovej tachykardie a/alebo abnormalít elektrokardiogramu (EKG) ako napr. nešpecifické zmeny ST-T vlny. Boli tiež hlásené tachyarytmie vrátane predčasných ventrikulárnych kontrakcií, ventrikulárna tachykardia a bradykardia ako aj atrioventrikulárna a ramienková blokáda. Tieto účinky zvyčajne nie sú predzvesťou následného výskytu oneskorenej kardiotoxicity, zriedkavo sú klinicky významné a zvyčajne sa neberú do úvahy pri prerušení liečby epirubicínom.


Neskoré (t.j. oneskorené) príhody. Oneskorená kardiotoxicita sa zvyčajne objavuje neskôr v priebehu liečby epirubicínom alebo 2 až 3 mesiace po ukončení liečby, avšak boli tiež hlásené neskoršie príhody (niekoľko mesiacov až rokov po ukončení liečby). Oneskorená kardiomyopatia sa prejavuje znížením ľavej ventrikulárnej ejekčnej frakcie (LVEF) a/alebo znakmi a príznakmi kongestívneho zlyhávania srdca (CHF) ako je dyspnoe, edém pľúc, hypostatický edém, kardiomegália a hepatomegália, oligúria, ascites, pleurálna efúzia a nepravidelný rytmus. Život ohrozujúce CHF je najzávažnejšou formou kardiomyopatie indukovanej antracyklínom a predstavuje toxicitu, ktorá je limitovaná kumulatívnou dávkou lieku.


Riziko vzniku chronického zlyhania srdca (CHF) sa u pacientov rapídne zvyšuje so zvyšujúcimi sa celkovými kumulatívnymi dávkami epirubicínu presahujúcimi 900 mg/m2 (pozri časť 5.1). Nad touto hladinou sa riziko ireverzibilného kongestívneho zlyhania srdca značne zvyšuje.


Zlyhanie srdca sa môže objaviť niekoľko týždňov po ukončení liečby epirubicínom a nemusí odpovedať na špecifickú liečbu.


Pri určení maximálnej kumulatívnej dávky epirubicínu sa má zvážiť každá súbežná liečba potenciálne kardiotoxickými liekmi.


Predtým ako pacienti podstúpia liečbu epirubicínom, musí sa u nich vyhodnotiť a počas terapie monitorovať činnosť srdca, aby sa minimalizovalo riziko vzniku závažného poškodenia srdca. Riziko sa môže znížiť pravidelným sledovaním LVEF počas liečby s promptným vysadením epirubicínu pri prvom príznaku poškodenej funkcie. Vhodná kvantitatívna metóda pre opakované hodnotenie činnosti srdca (hodnotenie LVEF) zahŕňa viacúrovňovú rádionuklidovú angiografiu (MUGA) alebo echokardiografiu (ECHO). Predovšetkým u pacientov s rizikovými faktormi zvýšenej kardiotoxicity sa odporúča základné vyšetrenie srdca pomocou EKG a prípadne MUGA snímanie alebo ECHO. Najmä pri vyšších, kumulatívnych dávkach antracyklínu je potrebné vykonať opakované vyšetrenia MUGA alebo ECHO stanovenie LVEF. Metódy použité pre stanovenie majú byť po celý čas sledovania rovnaké.


Vzhľadom na riziko vzniku kardiomyopatie sa kumulatívna dávka epirubicínu 900 mg/m2 smie prekročiť len pri extrémnej opatrnosti.


EKG sa odporúča pred a po každom liečebnom cykle. Zmeny na krivke EKG, ako je sploštenie alebo inverzia vlny T, depresia S-T segmentu alebo nástup arytmií, zvyčajne prechodných a reverzibilných, sa nemusia nutne považovať ako indikácie na prerušenie liečby. Pri kumulatívnych dávkach < 900 mg/m² existuje dôkaz o zriedkavom výskyte srdcovej toxicity. V prípade srdcovej nedostatočnosti sa má liečba epirubicínom prerušiť.


Kardiomyopatia vyvolaná antracyklínmi je spojená s trvalým znížením QRS napätia, predĺžením systolického intervalu (PEP/LVET) nad bežné limity a znížením ejekčnej frakcie. Sledovanie srdcovej funkcie u pacientov liečených epirubicínom je veľmi dôležité a srdcovú funkciu sa odporúča hodnotiť neinvazívnymi metódami. Zmeny na elektrokardiograme (EKG) môžu naznačovať antracyklínmi vyvolanú kardiomyopatiu, lenže EKG nie je citlivou ani špecifickou metódou pre budúcu kardiotoxicitu spojenú s antracyklínmi.

Sledovanie činnosti srdca sa musí striktne vykonávať najmä u pacientov dostávajúcich vysoké kumulatívne dávky a u pacientov, u ktorých sú prítomné rizikové faktory. Kardiotoxicita spôsobená epirubicínom sa však môže vyskytnúť aj pri nižších kumulatívnych dávkach alebo pri neprítomnosti rizikových faktorov pre srdce.

Predpokladá sa, že toxicita epirubicínu a iných antracyklínov alebo antracéndiónov je aditívna.


Rizikové faktory kardiotoxicity zahŕňajú aktívne alebo skryté kardiovaskulárne ochorenie, predchádzajúcu alebo súbežnú liečbu ožarovaním v oblasti mediastína/perikardia, predchádzajúcu liečbu inými antracyklínmi alebo antracéndiónmi a súbežné užívanie iných liekov, ktoré majú schopnosť potláčať kontraktilitu srdca alebo kardiotoxické lieky (napr. trastuzumab) (pozri časť 4.5) so zvýšeným rizikom u starších pacientov.


Srdcové zlyhanie (triedy II-IV podľa NYHA (New York Heart association)) bolo pozorované u pacientov liečených trastuzamabom samostatne alebo v kombinácii s antracyklínmi, ako je epirubicín. Môže byť stredne silné až silné a môže súvisieť s úmrtím.


Trastuzamab a antracyklíny ako je epirubicín sa nemajú používať súbežne v kombinácii s výnimkou dobre kontrolovaných klinických štúdií so sledovaním srdca. Pacienti ktorý už niekedy užívali antracyklíny majú tiež riziko kardiotoxicity pri liečbe trastuzamabom, aj keď riziko je nižšie ako pri súbežnej liečbe trastuzamabom a antracyklínmi.


Pretože polčas trastuzamabu je približne 4-5 týždňov, trastuzamab môže zotrvať v cirkulácii až 20-25 týždňov po ukončení liečby. Pacienti, ktorí užívajú antracyklíny, ako je epirubicín po ukončení liečby trastuzamabom, môžu mať zvýšené riziko kardiotoxicity. Ak je to možné, lekári sa majú vyhnúť liečbe založenej na antracyklínoch až 25 týždňov od ukončenia liečby trastuzamabom. Ak sa antracyklíny ako je epirubicín používajú, je potrebné pozorne sledovať funkciu srdca.


Ak sa počas liečby trastuzamabom vyvinie symptomatické zlyhanie srdca po liečbe epirubicínom, má sa liečiť štandardnými liekmi určenými na tento účel.


Sekundárna leukémia - U pacientov liečených antracyklínmi vrátane epirubicínu bola hlásená sekundárna leukémia s preleukemickou fázou alebo bez nej. Sekundárna leukémia sa častejšie vyskytuje v prípade, ak sa takéto lieky podávajú v kombinácii s antineoplastickými látkami poškodzujúcimi DNA, v kombinácii s liečbou ožarovaním, ak sa pacienti predtým liečili cytotoxickými látkami alebo ak sa zvýšili dávky antracyklínov. Tieto formy leukémie môžu mať 1- až 3-ročné obdobie latencie. (Pozri časť 5.1).


Syndróm rozpadávajúceho sa nádoru – Tak ako iné cytotoxické látky aj epirubicín môže spôsobiť hyperurikémiu v dôsledku rozsiahleho metabolizmu purínu, ktorý sprevádza rýchlu lýzu neoplastických buniek vyvolanú liekom (syndróm rozpadávajúceho sa nádoru). Po úvodnej liečbe sa majú stanoviť hladiny kyseliny močovej, draslíka, fosforečnanu vápenatého a kreatinínu v krvi, aby bolo možné tento úkaz rozpoznať a vhodne liečiť. Prípadné komplikácie syndrómu rozpadávajúceho sa nádoru sa môžu minimalizovať hydratáciou, alkalizáciou moču a profylaxiou hyperurikémie alopurinolom.


Hydratácia, alkalinizácia moču a profylaxia alopurinolom na prevenciu hyperurikémie môže minimalizovať potenciálne komplikácie syndrómu rozpadávajúceho sa nádoru.


Funkcia pečene – Hlavnou cestou eliminácie epirubicínu je hepatobiliárny systém. Pred a počas liečby epirubicínom sa má posúdiť funkcia pečene (AST, ALT, alkalická fosfatáza, bilirubín). U pacientov so zvýšenou hladinou bilirubínu alebo AST sa môže objaviť pomalší klírens lieku so zvýšením celkovej toxicity. U týchto pacientov sa odporúčajú nižšie dávky (pozri časti 4.2 a 5.2). Pacienti so závažným poškodením pečene nesmú dostávať epirubicín (pozri časť 4.3).


Funkcia obličiek – Pred a počas liečby epirubicínom sa má stanoviť hladina sérového kreatinínu. U pacientov s hladinami sérového kreatinínu > 5 mg/dl je potrebná úprava dávkovania (pozri časť 4.2).


Epirubicín môže sfarbovať moč do červena jeden až dva dni po podaní.


Ďalšie upozornenia a opatrenia pri iných spôsoboch podania


Intravezikálne podanie – Podanie epirubicínu môže spôsobovať príznaky chemickej cystitídy (ako napr. dyzúria, polyúria, noktúria, strangúria, hematúria, problémy s močovým mechúrom, nekróza steny močového mechúra) a konstrikciu močového mechúra. Osobitná pozornosť sa vyžaduje pri problémoch spojených so zavádzaním katétra (uretrálna obštrukcia v dôsledku masívnych intravezikálnych nádorov).


Intraarteriálne podanie - Intraarteriálne podávanie epirubicínu (transkatetrálna arteriálna embolizácia za účelom lokalizovanej alebo regionálnej liečby primárneho hepatocelulárneho karcinómu alebo metastáz v pečeni) môže spôsobovať (okrem systémovej toxicity kvalitatívne podobnej tej, ktorá sa pozorovala po intravenóznom podaní epirubicínu) lokalizované alebo regionálne príhody, ktoré zahŕňajú gastroduodenálne vredy (pravdepodobne v dôsledku refluxu liekov do artérie žalúdka) a zúženie žlčovodov v dôsledku sklerotizujúcej cholangitídy vyvolanej liekom. Tento spôsob podania môže viesť k rozsiahlej nekróze prekrveného tkaniva.


Epirubicin Mylan obsahuje sodík.

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) na ml, t.j. v podstate neobsahuje sodík.


4.5 Liekové a iné interakcie


Epirubicín sa používa hlavne v kombinácii s inými cytotoxickými liekmi. Aditívna toxicita sa môže prejaviť najmä v súvislosti s kostnou dreňou/hematologickým alebo gastrointestinálnym systémom (pozri časť 4.4). U pacientov je potrebné sledovať aditívnu toxicitu, najmä myelotoxicitu a gastrointestinálnu toxicitu.

Liekové interakcie s epirubicínom sa pozorovali u cimetidínu, dexverapamilu, dexrazoxanu, docetaxelu, interferónu 2b, paklitaxelu, trastuzumabu a chinínu.


Cimetidín v dávke 400 mg dvakrát denne podaný pred epirubicínom v dávke 100 mg/m² každé 3 týždne viedol k 50% zvýšeniu hodnoty AUC epirubicínu a k 41% zvýšeniu AUC epirubicinolu (p < 0,05). Hodnoty AUC 7‑deoxydoxorubicinolaglykónu a prietok krvi v pečeni sa neznížili, takže výsledky sa nevysvetľujú zníženou aktivitou cytochrómu P-450. Liečba cimetidínom sa má počas liečby epirubicínom prerušiť.


Dexverapamil môže pozmeniť farmakokinetiku epirubicínu a eventuálne zvýšiť jeho potláčajúce účinky na kostnú dreň.


Predchádzajúce podávanie vyšších dávok (900 mg/m² a 1 200 mg/m²) dexrazoxanu môže zvyšovať systémový klírens epirubicínu a vyvolať pokles AUC.


U pacientov s kombinovanou liečbou antracyklínom a dexrazoxanom sa môže vyskytnúť zvýšená myelosupresia.


Jedna štúdia zistila, že docetaxel môže zvýšiť plazmatické koncentrácie metabolitov epirubicínu, ak sa podáva okamžite po epirubicíne.


Súbežné podávanie interferónu 2b môže spôsobiť zníženie terminálneho polčasu eliminácie ako aj celkového klírensu epirubicínu.


Ak sa paklitaxel podáva pred epirubicínom, môže spôsobiť zvýšené plazmatické koncentrácie nezmeneného epirubicínu a jeho metabolitov vznikajúcich neskôr, ktoré však nie sú toxické ani účinné. Súbežné podanie paklitaxelu alebo docetaxelu neovplyvnilo farmakokinetiku epirubicínu, ak sa epirubicín podal pred taxánom.

Táto kombinácia sa môže použiť, ak sa tieto dve liečivá striedajú. Infúzia epirubicínu a paklitaxelu sa má podať s minimálne 24-hodinovým odstupom medzi 2 liečivami.


Chinín môže urýchliť iniciálnu distribúciu epirubicínu z krvi do tkanív a môže mať vplyv na rozklad červených krviniek epirubicínom.


Možnosť výraznej poruchy hematopoézy je nutné brať do úvahy pri (predchádzajúcej) liečbe liekmi, ktoré ovplyvňujú kostnú dreň (t.j. cytostatické látky, sulfónamid, chlóramfenikol, difenylhydantoín, derivát amidopyrínu, antiretrovirálne látky).


Potenciálne riziko kardiotoxicity sa môže zvyšovať u pacientov, ktorí súbežne dostávali kardiotoxické látky (napr. 5-fluorouracil, cyklofosfamid, cisplatinu, taxány) alebo súbežnú (alebo predchádzajúcu) rádioterapiu mediastinálnej oblasti.


Ak sa epirubicín používa v kombinácii s inými potenciálne kardiotoxickými liekmi, alebo sa súbežne používajú iné kardiotoxické látky, ktoré môžu spôsobiť zlyhanie srdca, napr. blokátory vápnikových kanálov, potom sa funkcia srdca musí sledovať počas celého priebehu liečby.


Antracyklíny vrátane epirubicínu sa nesmú súbežne podávať v kombinácii s inými kardiotoxickými liečivami, pokiaľ sa činnosť srdca u pacienta pozorne nesleduje. U pacientov dostávajúcich antracyklíny sa po ukončení liečby inými kardiotoxickými liečivami, najmä liečivami s dlhými polčasmi ako napr. trastuzumab, môže vyskytnúť zvýšené riziko vzniku kardiotoxicity. Polčas trastuzumabu je približne 28,5 dní a v obehu môže pretrvávať až do 24 týždňov. Preto, ak je to možné, lekár sa má vyhnúť liečbe antracyklínmi počas 24 týždňov po vysadení trastuzumabu. Ak sa antracyklíny používajú skôr, odporúča sa pozorné sledovanie činnosti srdca.


Epirubicín sa vo veľkej miere metabolizuje v pečeni. Zmeny v činnosti pečene vyvolané súbežnými liečbami môžu ovplyvniť metabolizmus alebo farmakokinetiku epirubicínu a následne jeho účinok a/alebo toxicitu (pozri časť 4.4.).


U pacientov dostávajúcich epirubicín sa má predísť očkovaniu živými vakcínami. Môžu sa podať usmrtené alebo inaktivované vakcíny; avšak odpoveď na tieto vakcíny môže byť nižšia.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Ženám vo fertilnom veku sa má odporučiť, aby sa počas liečby vyhli otehotneniu a majú používať účinnú antikoncepciu.

Neexistujú žiadne presvedčivé informácie, či epirubicín môže negatívne ovplyvňovať fertilitu u ľudí alebo spôsobovať teratogenézu. Experimentálne údaje však naznačujú, že epirubicín môže poškodiť plod pri podávaní tehotným ženám. Ako väčšina iných protinádorových látok, epirubicín preukázal mutagénne a karcinogénne vlastnosti u zvierat. Muži aj ženy užívajúce epirubicín majú byť informovaní o možnom riziku nežiaducich účinkov na reprodukciu. Ženy v reprodukčnom veku majú byť plne informované o možnom nebezpečenstve pre plod. Ak sa epirubicín užíva počas tehotenstva alebo ak pacientka otehotnie počas užívania tohto lieku, má byť oboznámená s možným rizikom pre plod. V prípade, ak pacientky otehotnejú počas liečby epirubicínom, je potrebné zvážiť možnosť genetického poradenstva. Neuskutočnili sa žiadne štúdie u tehotných žien. Pri chemoterapii rakoviny sa epirubicín nemá používať u gravidných žien alebo žien v reprodukčnom veku, ktoré by mohli otehotnieť, pokiaľ možné prínosy liečby pre matku neprevyšujú možné riziká pre plod (pozri časť 4.4).


Laktácia

Nie je známe, či sa epirubicín vylučuje do materského mlieka u ľudí. Pretože mnoho liekov, vrátane iných antracyklínov sa vylučuje do materského mlieka a kvôli možným závažným nežiaducim reakciám dojčených detí na epirubicín, musia matky skôr, ako začnú užívať tento liek, dojčenie ukončiť.


Fertilita

Epirubicín môže spôsobiť poškodenie chromozómov v ľudských spermiách. Muži, ktorí podstupujú liečbu epirubicínom, majú používať účinné metódy antikoncepcie a ak je to vhodné a možné, poradiť sa o konzervácii spermií kvôli prípadnej ireverzibilnej sterilite spôsobenej liečbou. Epirubicín môže spôsobiť amenoreu alebo predčasnú menopauzu u žien vo veku pred menopauzou.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Účinok epirubicínu na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje nebol systematicky hodnotený.

Nezaznamenali sa žiadne mimoriadne nežiaduce účinky súvisiace s vplyvom na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Epirubicín môže spôsobiť epizódy nauzey a vracania, ktoré môžu prechodne viesť k poruche schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Počas liečby epirubicínom boli pozorované a hlásené nasledujúce nežiaduce účinky s nasledujúcimi frekvenciami výskytu: Veľmi časté (³ 1/10); časté (³ 1/100 až < 1/10); menej časté (³ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (³ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nie je možné odhadnúť z dostupných údajov).


U viac ako 10 % liečených pacientov sa môže očakávať objavenie sa nežiaducich účinkov. Najčastejšími nežiaducimi účinkami sú myelosupresia, nežiaduce účinky na gastrointestinálny trakt, anorexia, alopécia, infekcia.


Trieda orgánového systému

Frekvencia

Nežiaduce účinky

Infekcie a nákazy

Časté

Infekcia

Neznáme

septický šok, sepsa, pneumónia

Benígne a malígne nádory vrátane nešpecifikovaných novotvaroch (cysty a polypy)

Zriedkavé

akútna lymfocytárna leukémia, sekundárna akútna myeloidná leukémia s pre-leukemickou fázou alebo bez nej, u pacientov liečených epirubicínom v kombinácii s antineoplastickými látkami, ktoré poškodzujú DNA. Tieto leukémie majú krátku (1-3 ročnú) latenciu

Poruchy krvi a lymfatického systému1

Veľmi časté

myelosupresia (leukopénia, granucytopénia, neutropénia, anémia a febrilná neutropénia)

Menej časté

Trombocytopénia

Neznáme

krvácanie a hypoxia tkanív ako výsledok myelosupresie

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

anafylaxia (anafylaktické / anafylaktoidné reakcie so šokom alebo bez neho vrátane kožnej vyrážky, pruritu, horúčky a zimnice)

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

anorexia, dehydratácia

Zriedkavé

hyperurikémia ako následok rýchleho rozpadu neoplastických buniek (pozri časť 4.4 )

Poruchy nervového systému

Menej časté

bolesť hlavy

Zriedkavé

závrat

Poruchy oka

Neznáme

konjunktivitída, keratitída

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zriedkavé

kongestívne zlyhávanie srdca, (dyspnoe; edém, hepatomegália, ascites, pľúcny edém, pleurálne efúzie, galopový rytmus) kardiotoxicita (napr. EKG abnormality, arytmie, kardiomyopatia), tachykardia, ventrikulárna tachykardia, bradykardia, AV blokáda, ramienková blokáda (pozri časť 4.4 )

Poruchy ciev

Časté

návaly horúčavy

Menej časté

flebitída, tromboflebitída

Neznáme

šok, tromboembólia vrátane pľúcnej embólie (v jednotlivých prípadoch s fatálnym výsledkom)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Mukozitída2, ezofagitída, stomatitída, vracanie, hnačka, nauzea3

Neznáme

Erózia ústnej sliznice, tvorba vredov v ústach, bolesť v ústach, pocit pálenia na sliznici, krvácanie z úst a pigmentácia úst

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté

alopécia, zvyčajne reverzibilná, objavuje sa u 60-90% liečených prípadov; je sprevádzaná zastavením rastu brady u mužov.

Zriedkavé

urtikária

Neznáme

lokálna toxicita, vyrážka, svrbenie, zmeny na koži, erytém, návaly horúčavy, hyperpigmentácia pokožky a nechtov, fotosenzitivita, hypersenzitivita pokožky po ožarovaní („re-call“ reakcia po ožarovaní)

Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi časté

červené sfarbenie moču počas 1 až 2 dní po podaní

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Zriedkavé

amenorea, azoospermia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

erytém v mieste podania infúzie

Zriedkavé

nevoľnosť, asténia, horúčka, triaška, hyperpyrexia

Neznáme

Fleboskleróza, lokálna bolesť, ťažká celulitída, nekróza tkaniva (následok náhodnej injekcie vedľa žily)

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé

zmeny v hladinách transamináz

Neznáme

asymptomatický pokles funkcie ľavej komory

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Časté

po intravezikálnom podaní sa pozorovala chemická cystitída, niekedy hemoragická (pozri časť 4.4 ).1 Vysoké dávky epirubicínu boli bezpečne podávané veľkému počtu neliečených pacientov s rozličnými pevnými nádormi a spôsobili nežiaduce účinky, ktoré neboli odlišné od tých, ktoré boli pozorované pri bežných dávkach s výnimkou reverzibilnej ťažkej neutropénie (< 500 neutrofilov/mm3 < 7 dní), ktorá sa vyskytla u väčšiny pacientov. Iba málo pacientov vyžadovalo hospitalizáciu a podpornú liečbu z dôvodu ťažkých infekčných komplikácií pri vysokých dávkach.


2 Môže sa objaviť 5-10 dní po začiatku liečby a zvyčajne zahŕňa stomatitídu s oblasťami bolestivých erózií, vredmi a krvácaním, najmä po stranách jazyka a sliznice pod jazykom.


3 Nauzea, vracanie, hnačka, ktoré môžu mať za následok dehydratáciu, stratu chuti do jedla a bolesť brucha.


Horúčka, infekcie, pneumónia, sepsa a septický šok sa môžu vyskytnúť ako dôsledok myelosupresie.


Intravezikálne podanie:

Keďže sa po intravezikálnom podaní reabsorbuje len malé množstvo liečiva, závažné systémové nežiaduce liekové reakcie ako aj alergické reakcie sú zriedkavé. Často hlásené sú lokálne reakcie ako pocit pálenia a časté močenie (polakyzúria). Zriedkavo boli hlásené bakteriálne a chemické cystitídy (pozri časť 4.4). Tieto nežiaduce reakcie sú vo väčšine prípadov reverzibilné.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Dá sa predpokladať, že veľmi vysoké jednorazové dávky epirubicínu vyvolajú akútnu myokardiálnu degeneráciu do 24 hodín a závažnú myelosupresiu (hlavne leukopéniu a trombocytopéniu) do 10-14 dní, gastrointestinálne toxické účinky (hlavne mukozitídu) a akútne srdcové komplikácie.


Pri antracyklínoch sa po niekoľkých mesiacoch až rokov po ukončení liečby pozorovalo latentné srdcové zlyhávanie (pozri časť 4.4).


Liečba: symptomatická

Liečba má byť zameraná na podporu pacienta v tomto období a má využiť také opatrenia, ako sú antibiotiká, transfúzia krvi a reverzný bariérový spôsob ošetrovania.

Pacient má byť starostlivo sledovaný. Ak sa vyskytnú znaky srdcového zlyhania, pacient má byť liečený v súlade s konvenčnými pravidlami. Epirubicín nie je možné odstrániť dialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antineoplastická látka

ATC kód: L01DB03

Epirubicín je cytotoxicky aktívne antibiotikum z antracyklínovej skupiny.


Mechanizmus účinku epirubicínu súvisí s jeho schopnosťou viazať sa na DNA. Štúdie na bunkových kultúrach ukázali rýchly prienik do buniek, lokalizáciu v jadre a inhibíciu syntézy a mitózy nukleovej kyseliny. Epirubicín preukázal svoj účinok voči širokému spektru experimentálnych tumorov vrátane leukémií L1210 a P388, sarkómov SA180 (solídne a ascitické formy), melanómu B16, karcinómu prsníka, Lewisovho karcinómu pľúc a karcinómu hrubého čreva 38. Rovnako preukázal svoju účinnosť voči ľudským tumorom transplantovaným do myší zbavených týmusu (melanóm, karcinómy prsníka, pľúc, prostaty a ovárií).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


U pacientov s normálnou funkciou pečene a obličiek, plazmatické hladiny po intravenóznom injekčnom podaní 60-150 mg/m2 lieku opisuje trojexponenciálnu klesajúcu schému s veľmi rýchlou prvou fázou a pomalou terminálnou fázou s priemerným polčasom približne 40 hodín. Tieto dávky sa pohybujú v rámci limitov farmakokinetickej linearity z hľadiska hodnôt plazmatického klírensu aj metabolickej cesty. Rozsiahla lineárna farmakokinetika je medzi 60 a 120 mg/m2, 150 mg/m2 je na hranici dávkovej linearity. Hlavné metabolity, ktoré boli identifikované, sú epirubicinol (13-OH-epirubicín) a glukuronidy epirubicínu a epirubicinolu.


Vo farmakokinetických štúdiách u pacientov s karcinómom močového mechúra in situ sú plazmatické hladiny epirubicínu po intravezikálnej instilácii typicky nízke (< 10 ng/ml). Výrazná systémová resorpcia sa preto nepredpokladá. U pacientov s léziami sliznice močového mechúra (napr. tumor, cystitída, chirurgické zákroky) sa môže očakávať zvýšená miera resorpcie.


4’-O-glukuronidácia odlišuje epirubicín od doxorubicínu a môže prispievať k rýchlejšej eliminácii epirubicínu a k jeho zníženej toxicite. Plazmatické hladiny hlavného metabolitu 13‑OH-derivátu (epirubicinolu) sú trvalo nízke a prakticky podobné s hladinami nezmeneného lieku.

Epirubicín sa vylučuje predovšetkým pečeňou; vysoké hladiny plazmatického klírensu (0,9 l/min) naznačujú, že toto pomalé vylučovanie je spôsobené značnou tkanivovou distribúciou. Močom sa vylúči približne 9-10% podanej dávky v priebehu 48 hodín.


Vylučovanie žlčou predstavuje hlavnú cestu vylučovania, približne 40% podanej dávky sa objaví v žlči v priebehu 72 hodín. Liek neprechádza hematoencefalickou bariérou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Cieľovými orgánmi u potkanov, králikov a psov po opakovanom dávkovaní epirubicínu boli hematolymfopoetický systém, gastrointestinálny trakt, obličky, pečeň a reprodukčné orgány. Epirubicín bol tiež kardiotoxický u potkanov, králikov a psov.

Epirubicín, rovnako ako iné antracyklíny, bol mutagénny, genotoxický, embryotoxický a karcinogénny u potkanov. U potkanov ani u králikov sa nepozorovali žiadne malformácie, ale tak ako iné antracyklíny a cytotoxické lieky, epirubicín sa musí považovať za potenciálne teratogénny.


Štúdia lokálnej znášanlivosti u potkanov a myší ukázala, že extravazácia epirubicínu spôsobuje tkanivovú nekrózu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný

Voda na injekciu

Kyselina chlorovodíková na úpravu pH


6.2 Inkompatibility


Je potrebné vyhnúť sa dlhotrvajúcemu kontaktu s akýmkoľvek roztokom so zásaditým pH, ktoré zahŕňa roztoky s obsahom hydrogénuhličitanu sodného, pretože to spôsobí hydrolýzu liečiva. Používať sa majú iba riedidlá uvedené v časti 6.3.

Injekcia ani akýkoľvek zriedený roztok sa nemá miešať s inými liekmi (zaznamenala sa fyzikálna inkompatibilita s heparínom).


Epirubicín sa nemá miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


Pred prvým otvorením: 3 roky


Po zriedení: po zriedení s 5% roztokom glukózy alebo 0,9% roztokom chloridu sodného sa preukázala chemická a fyzikálna stabilita pri používaní počas 60 minút pri teplote +25ºC.


Z mikrobiologického hľadiska sa má zriedený roztok použiť ihneď. Ak sa nepoužije ihneď, počas používania sú čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovednosťou používateľa a normálne by nemali byť dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C, pokiaľ sa riedenie neuskutočnilo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke (2C–8C).

Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Podmienky na uchovávanie nariedeného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Bezfarebné injekčné liekovky zo skla typu I, s brómbutylovou gumovou zátkou a uzáverom typu „flip off” s obsahom 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml injekčného roztoku.

Veľkosť balenia: 1, 5 alebo 10 injekčných liekoviek.


Na trh nemusia byť uvedené všetky balenia lieku.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Spôsob podávania, pozri časť 4.2.


Rovnako ako pri iných potenciálne toxických látkach, opatrnosť je potrebná pri zaobchádzaní s injekčným roztokom Epirubicinu Mylan 2 mg/ml.

Zaobchádzanie s touto cytotoxickou látkou ošetrujúcim alebo zdravotníckym personálom si vyžaduje všetky bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany používateľa a jeho okolia.


Epirubicin Mylan 2 mg/ml, injekčný roztok, sa môže ďalej riediť s 5% roztokom glukózy alebo 0,9% roztokom chloridu sodného a podávať ako intravenózna infúzia. Infúzny roztok sa má pripraviť bezprostredne pred použitím.

Injekčný roztok neobsahuje žiadne konzervačné látky a nepoužitá časť injekčnej liekovky sa má okamžite zlikvidovať.


Pokyny na bezpečné zaobchádzanie a likvidáciu antineoplastických látok:


1. Prípravu infúzneho roztoku musí vykonať vyškolený personál za aseptických podmienok.

2. Príprava infúzneho roztoku sa má vykonať vo vyhradenom aseptickom priestore.

3. Majú sa použiť vhodné ochranné jednorazové rukavice, okuliare, plášť a maska.

4. Je potrebné prijať opatrenia, aby sa predišlo náhodnému kontaktu lieku s očami. V prípade kontaktu lieku s očami, vypláchnite oči veľkým množstvom vody a/alebo 0,9% roztokom chloridu sodného. Potom vyhľadajte lekársku pomoc.

5. V prípade kontaktu lieku s kožou, postihnuté miesto dôkladne umyte mydlom a vodou alebo roztokom hydrogénuhličitanu sodného. Nedrhnite však kožu použitím kefy. Vždy si po stiahnutí rukavíc umyte ruky.

6. Rozliaty alebo vytečený roztok sa má vyčistiť pomocou zriedeného roztoku chlórnanu sodného (1% dostupný chlór), najlepšie vsiaknutím a potom vodou. Všetky predmety použité pri čistení sa majú zlikvidovať nižšie uvedeným spôsobom.

7. Tehotné pracovníčky nesmú zaobchádzať s cytotoxickým liekom.

8. Primeranú pozornosť a opatrenia je potrebné venovať likvidácii predmetov (injekčných striekačiek, ihiel, atď.) používaných na rekonštitúciu a/alebo riedenie cytotoxických liekov. Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs, 69800 Saint Priest, Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0444/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 08.09.2008

Dátum posledného predĺženia registrácie: 10.01 2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2014


16/16

Epirubicin Mylan 2 mg/ ml