+ ipil.sk

Epirubicin Strides 2 mg/ml injekčný/infúzny roztokPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


Epirubicin Strides 2 mg/ml injekčný/infúzny roztok


epirubicíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Epirubicin Strides a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Epirubicin Strides

3. Ako používať Epirubicin Strides

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Epirubicin Strides

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Epirubicin Strides a na čo sa používa


Skupina lieku

Epirubicín patrí do skupiny cytostatík (lieky proti rakovine).

Epirubicin zabezpečuje to, aby rakovinové bunky nemohli už ďalej rásť, čím ich časom zabije.


Epirubicín sa podáva na liečbu:

 • rakoviny prsníka,

 • rakoviny žalúdka,

 • Epirubicín sa tiež používa intravezikálne (priamo do močového mechúra) na liečbu včasnej (povrchovej) rakoviny močového mechúra a pomáha predchádzať opätovnému výskytu rakoviny močového mechúra po chirurgickom zákroku.


Epirubicín sa často používa súbežne s iným liekmi proti rakovine (v takzvaných režimoch s viacerými chemoterapiami).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Epirubicin Strides


Nepoužívajte Epirubicin Strides

- ak ste alergický na epirubicín, podobné liečivá (nazývané antracyklíny, pozri nižšie) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak ste sa predtým liečili vysokými dávkami niektorých iných liečiv proti rakovine vrátane doxorubicínu a daunorubicínu, ktoré patria do rovnakej skupiny liekov ako Epirubicin Strides (nazývané antracyklíny). Majú podobné vedľajšie účinky (vrátane vedľajších účinkov na srdce).

- ak ste mali alebo v súčasnosti máte problémy so srdcom,

- ak dojčíte,

- ak máte nízky počet krvných buniek,

- ak máte závažnú poruchu funkcie pečene,

- ak máte akútnu závažnú infekciu.


V prípade, že sa Epirubicin Strides podáva intravezikálne (priamo do močového mechúra), nesmie sa používať, ak:

 • rakovina prenikla cez stenu močového mechúra,

 • máte infekciu v močových cestách,

 • máte bolesť alebo zápal v močovom mechúre,

 • má lekár problémy so zavedením katétra (hadičky) do močového mechúra,

 • sa v močovom mechúre nachádza veľký objem moču po tom, ako ste sa ho snažili vyprázdniť,

 • sa v moči nachádza krv,

 • máte stiahnutý močový mechúr.


Upozornenia a opatrenia

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Epirubicinu Strides

 • ak ste starší pacient alebo dieťa, kvôli vyššiemu riziku vzniku závažných vedľajších účinkov na srdce. Pred a po liečbe epirubicínom vám budú kontrolovať činnosť srdca.

 • ak ste v minulosti mali problémy so srdcom alebo sa u vás takého problémy vyskytujú v súčasnosti. Musíte to povedať svojmu lekárovi. Dávka epirubicínu sa bude musieť upraviť. Lekár bude pravidelne kontrolovať, či vám srdce pracuje správne.

 • ak ste sa v minulosti liečili liekmi proti rakovine (ako sú doxorubicín alebo daunorubicín alebo látky odvodené od antracéndiónu) alebo ak ste podstúpili ožarovanie, pretože riziko vzniku závažných vedľajších účinkov na srdce je vyššie. Povedzte to svojmu lekárovi, pretože sa to zohľadňuje pri určovaní celkovej dávky epirubicínu, ktorú vám budú podávať.

 • ak máte poruchu pečene alebo obličiek. Môže to spôsobiť zvýšenie vedľajších účinkov. Funkciu obličiek aj funkciu pečene vám budú pravidelne kontrolovať a v prípade potreby sa dávka upraví.

 • ak si prajete mať dieťa. Muži aj ženy majú počas liečby a 6 mesiacov po liečbe používať účinné metódy antikoncepcie. Mužom sa odporúča, aby pred liečbou požiadali o informácie týkajúce sa uchovávania spermií zmrazovaním.

 • ak máte infekciu alebo krvácanie. Epirubicín môže ovplyvniť kostnú dreň. Počet bielych krviniek vo vašej krvi sa zníži, čím budete náchylnejší na vznik infekcií (leukopénia). Ku krvácaniam môže dochádzať oveľa jednoduchšie (trombocytopénia). Tieto vedľajšie účinky sú dočasné. Zníženie počtu bielych krviniek je najvýraznejšie 10 – 14 dní po podaní a zvyčajne sa vráti na normálnu hodnotu 21 dní po podaní.

 • ak ste v nedávnej minulosti boli očkovaný alebo sa chcete dať zaočkovať akoukoľvek očkovacou látkou.

 • kontrolovať hladinu kyseliny močovej v krvi. Lekár vám ju bude kontrolovať.

 • zabezpečiť, aby vám počet buniek v krvi príliš neklesal. Lekár vám ho bude pravidelne kontrolovať.

 • ak sa u vás vyskytne závažný zápal alebo tvorba vriedkov v ústach.

 • ak ste podstúpili alebo podstupujete liečbu ožarovaním v oblasti hrudníka.

 • ak v mieste podania pociťujete pocit pálenia. To môže naznačovať, že epirubicín presakuje mimo krvnej cievy. Upozornite na to svojho lekára.


Ak sa vás týka alebo sa vás v minulosti týkalo jedno z vyššie uvedených upozornení, porozprávajte sa, prosím, so svojím lekárom.


Iné lieky a Epirubicin Strides

Upozornenie: nasledujúce poznámky sa môžu týkať tiež naposledy použitých liekov alebo ich použitia v blízkej budúcnosti.

Lieky uvedené v tejto časti môžete poznať pod iným názvom, často pod obchodným názvom. V tejto časti sa uvádzajú len liečivá liekov a nie obchodné názvy! Preto si na obale alebo v písomnej informácii pre používateľa vždy pozorne prečítajte, čo je liečivom lieku, ktorý užívate.


Interakcia znamená, že lieky, ktoré sa používajú spolu, môžu vzájomne ovplyvňovať svoj účinok a/alebo vedľajší účinok. Interakcia sa môže objaviť pri súbežnom používaní tohto roztoku a:

 • škodlivý účinok na srdce sa môže zvýšiť predchádzajúcim alebo súbežným podávaním iných liekov príbuzných epirubicínu, takzvaných antracyklínov (napríklad liečivá proti rakovine mitomycín-C, dakarbazín, daktinomycín a cyklofosfamid) alebo iných liečiv, ktoré môžu ovplyvniť činnosť srdca (napríklad liečivá proti rakovine 5-fluorouracil, cyklofosfamid, cisplatina, taxány). Nevyhnutné je potom ďalšie sledovanie srdca.

 • epirubicín môže zvýšiť účinok ožarovania a dokonca po istom čase po ožarovaní môže spôsobiť závažné vedľajšie účinky v ožarovanej oblasti.

 • rifampicín (liek používaný na liečbu tuberkulózy) a barbituráty (lieky, ktoré sa používajú pri nespavosti alebo epilepsii, ako napríklad fenobarbital), tieto liečivá môžu znížiť množstvo epirubicínu v krvi, čo môže viesť k zníženému účinku epirubicínu.

 • paklitaxel a docetaxel (lieky, ktoré sa používajú pri niektorých nádorových ochoreniach), ak sa paklitaxel podáva pred epirubicínom alebo ak sa docetaxel podáva hneď po epirubicíne, množstvo epirubicínu v krvi sa zvýši, čo by mohlo viesť k zvýšeniu vedľajších účinkov.

 • dexverapamil (liek, ktorý sa používa na liečbu niektorých ochorení srdca), ak sa používa spolu s epirubicínom, môže mať negatívny účinok na kostnú dreň.

 • interferón alfa-2b (liek používaný pri niektorých nádorových ochoreniach a lymfómoch a pri niektorých formách zápalu pečene).

 • chinín (liek používaný na liečbu malárie a pri kŕčoch v nohách), chinín môže urýchliť rozšírenie epirubicínu v tele, čo môže mať negatívny účinok na červené krvinky.

 • dexrazoxán (liek, ktorý sa niekedy používa s doxorubicínom na zníženie rizika vzniku problémov so srdcom), čas kedy sa epirubicín nachádza v tele sa môže skrátiť, čo môže viesť k zníženému účinku epirubicínu.

 • cimetidín (liek na zníženie kyseliny v žalúdku), množstvo epirubicínu v tele sa zníži, čo by mohlo viesť k zvýšeniu vedľajších účinkov.

 • predchádzajúca alebo súbežná liečba inými liekmi, ktoré môžu mať vplyv na kostnú dreň (napríklad iné lieky na liečbu rakoviny, sulfónamidy, chloramfenikol, difenylhydantoín, derivát amidopyrínu, lieky proti určitým vírusom), môže sa narušiť tvorba krviniek.

 • lieky, ktoré spôsobujú srdcové zlyhanie.

 • lieky, ktoré majú vplyv na funkciu pečene, môže sa ovplyvniť odbúravanie epirubicínu pečeňou, čo môže spôsobiť znížený účinok epirubicínu alebo zvýšenie vedľajších účinkov.

 • živé očkovacie látky, existuje riziko vzniku smrteľného ochorenia, preto sa táto kombinácia neodporúča.

 • cyklosporín (liek, ktorý potláča imunitný systém), imunitný systém sa môže príliš potlačiť.


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. To sa týka aj liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.


Epirubicin Strides a jedlo a nápoje

Počas 12 hodín pred podaním epirubicínu do močového mechúra nesmiete piť.


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Lieky proti rakovine sa podávajú počas tehotenstva len vo výnimočných prípadoch. Prínosy pre matku musia prevažovať nad možným nebezpečenstvom pre nenarodené dieťa. V štúdiách na zvieratách sa preukázalo, že epirubicín má škodlivé účinky na nenarodené dieťa a môže spôsobiť deformácie. Počas používania a 6 mesiacov po použití tohto lieku majú muži a ženy používať vhodné antikoncepčné opatrenia (antikoncepčné tabletky, prezervatív), aby sa zabránilo otehotneniu.

Zabrániť otehotneniu musíte aj v prípade, ak sa epirubicínom lieči váš partner.

Ak počas liečby epirubicínom dôjde k otehotneniu, odporúča sa poradiť sa s odborníkom v oblasti genetiky.


Muži, ktorí si v budúcnosti prajú splodiť dieťa sa pred začiatkom liečby epirubicínom majú poradiť o zmrazení spermií.


Dojčenie

Nie je známe, či sa epirubicín vylučuje do materského mlieka. Počas liečby Epirubicinom Strides musíte ukončiť dojčenie.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pretože počas liečby má veľa ľudí nutkanie na vracanie alebo musia vracať, vedenie vozidiel alebo obsluha strojov sa neodporúča.


Epirubicin Strides obsahuje sodík

Tento liek obsahuje 3,5 mg sodíka na 1 ml injekčného alebo infúzneho roztoku. Toto je potrebné vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným príjmom sodíka.


3. Ako používať Epirubicin Strides


Epirubicin Strides vám podajú len pod dohľadom lekára, ktorý sa špecializuje na tento typ liečby. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávka, ktorú vám podajú, bude závisieť od typu rakoviny, ktorú máte, vášho zdravotného stavu, vášho veku, od toho ako dobre vám pracuje pečeň a od iných liekov, ktoré užívate.


Zvyčajná dávka

Na základe vášho celkového zdravotného stavu a prípadných predchádzajúcich liečob sa určí dávkovací režim, pričom sa do úvahy vezme vaša výška a telesná hmotnosť. Množstvá v dávkovacom režime sú vyjadrené počtom miligramov na meter štvorcový plochy povrchu tela. Tento liek sa podá ako

 • injekcia do žily počas 3 – 5 minút

alebo

 • infúzia do žily počas maximálne 30 minút.


Ak sa podáva len epirubicín, bez iných liekov na rakovinu, odporúčaná dávka je 60 – 90 mg/m2 plochy povrchu tela. Táto dávka sa podáva ako jednorazová dávka alebo ako dávka rozdelená do 2‑3 po sebe idúcich dní. Toto sa opakuje každých 21 dní. Pri kombinácii s inými liekmi na rakovinu sa dávka zníži.

Podávanie sa vykonáva pomocou katétra alebo vedľajšou súpravou voľne plynúcej infúzie chloridu sodného alebo glukózy (roztok cukru).

Vyššie dávky sa používajú na liečbu

 • rakoviny pľúc: 120 mg/m2 plochy povrchu tela a

 • môžu sa podávať na liečbu rakoviny prsníka: 100 – 120 mg/m2 plochy povrchu tela.


Podanie do močového mechúra (intravezikálne podanie)

Liek sa môže podať priamo do močového mechúra (pri liečbe rakoviny močového mechúra) pomocou katétra. Ak sa používa tento spôsob, 12 hodín pred liečbou nesmiete vypiť žiadne tekutiny, čím váš moč príliš nezriedi liek. Po podaní sa má pripravený liek zadržať v močovom mechúri 1 hodinu. Občas budete musieť zmeniť svoju polohu, aby ste zabezpečili, že sa liek dostane do všetkých častí močového mechúra.

Keď po podaní lieku vyprázdnite svoj močový mechúr, zaistite, aby vaša pokožka neprišla do kontaktu s močom. V prípade, že dôjde ku kontaktu, dôkladne umyte miesto kontaktu vodou a mydlom, avšak miesto nedrhnite.


Počas toho, ako vám budú podávať epirubicín, vám bude lekár robiť vyšetrenia krvi. Je to kvôli zhodnoteniu účinku lieku. Lekár vám bude robiť tiež vyšetrenia, aby videl ako vám pracuje srdce. Krvné vyšetrenie a vyšetrenia činnosti srdca sa vykonávajú pred a počas liečby epirubicínom.


Ak spozorujete, že Epirubicin Strides je príliš silný alebo príliš slabý, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak použijete viac Epirubicinu Strides, ako máte

Keďže tento liek podáva zdravotnícky personál, riziko predávkovania je nepravdepodobné. Ak máte podozrenie, že sa podalo príliš veľké množstvo Epirubicinu Strides, okamžite to oznámte svojmu lekárovi.


Ak zabudnete použiť Epirubicin Strides

Keďže tento liek podáva zdravotnícky personál, riziko, že sa vynechá dávka je nepravdepodobné.

Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.


Ak prestanete používať Epirubicin Strides

Porozprávajte sa so svojím lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Okrem iných sa môžu objaviť nasledujúce vedľajšie účinky:


Veľmi časté: postihujú viac ako 1 používateľa z 10

Časté: postihujú 1 až 10 používateľov zo 100

Menej časté: postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000

Zriedkavé: postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000

Veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000

Neznáme: častosť výskytu nemožno odhadnúť z dostupných údajov


Viac ako 10 % liečených pacientov môže očakávať, že sa u nich objavia vedľajšie účinky. Najčastejšie vedľajšie účinky sú

 • útlm činnosti kostnej drene,

 • vedľajšie účinky na tráviaci trakt,

 • strata chuti do jedla,

 • vypadávanie vlasov,

 • infekcia.


Trieda orgánového systému

Častosť výskytu

Vedľajšie účinky

Infekcie

Časté

Infekcia

Neznáme

Otrava krvi (sepsa) a šok ako dôsledok otravy krvi, zápal pľúc

Krv

Veľmi časté

Útlm činnosti kostnej drene je nezvyčajný jav v krvi, čo znamená, že sa tvorí menej nových krviniek (čo vedie k nedostatku bielych krviniek, červených krviniek, krvných doštičiek; zníženému počtu typu bielych krviniek (neutrofilné granulocyty) s horúčkou), a ktorý zahŕňa zvýšenú náchylnosť na vznik infekcie (kvôli nedostatku bielych krviniek (leukopénia)) a anémiu. Krv sa vám má pravidelne kontrolovať.

Menej časté

tvorba modrín a sklon ku krvácaniu (kvôli nedostatku krvných doštičiek (trombocytopénia))

Neznáme

krvácanie, nedostatok kyslíka v tkanive

Imunitný systém

Zriedkavé

Závažná okamžitá alergická reakcia (anafylaktická/anafylaktoidná reakcia) so šokom alebo bez neho vrátane kožnej vyrážky a svrbenia; horúčka a zimnica.


Časté

Alergické reakcie po intravezikálnom podaní (priamo do močového mechúra).

Nervový systém

Zriedkavé

Závrat

Neznáme

Určité ochorenie nervov (periférna neuropatia), bolesť hlavy

Oči

Neznáme

Zápal oka (konjunktivitída alebo keratitída)

Srdce

Zriedkavé

Riziko zníženého výkonu srdca ako výsledok nahromadenia krvi (kongestívne zlyhávanie srdca), zlyhanie srdca (dýchavičnosť; nahromadenie tekutiny v celom tele (opuch), zväčšenie pečene, nahromadenie tekutiny v pľúcach (ascites), nahromadenie tekutiny v pľúcach (opuch pľúc, pleurálna efúzia), nezvyčajný tlkot srdca (cvalový rytmus) toxické účinky na srdce (napr. nezvyčajné EKG, nepravidelná činnosť srdca, ochorenie srdcového svalu (kardiomyopatia)), zrýchlený srdcový rytmus pochádzajúci z dolnej komory srdca (ventrikulárna tachykardia), pomalý rytmus srdca (bradykardia), zastavenie prenosu vzruchu v srdci (AV blokáda, ramienková blokáda).

Neznáme

Pokles objemu krvi vyvrhnutého zo srdcovej komory pri každom údere srdca (asymptomatický pokles ľavej ventrikulárnej ejekčnej frakcie)

Krvné cievy

Časté

Návaly horúčavy, stenčenie alebo zhrubnutie žilových stien (fleboskleróza)

Menej časté

Začervenanie pozdĺž žíl (flebitída), zápal ciev s tvorbou krvnej zrazeniny, často pociťovaný ako niečo tvrdé bolestivé pod začervenanou pokožkou (tromboflebitída)

Neznáme

Šok, tvorba krvných zrazenín (trombembolizmus) vrátane tvorby krvných zrazenín v pľúcach (pľúcna embólia, vo veľmi zriedkavých prípadoch viedla k smrti).

Tráviaci systém

Časté

Zápal sliznice (mukozitída (môže sa objaviť 5 až 10 dní po začiatku liečby)), zápal sliznice pažeráka (ezofagitída), zápal sliznice úst (stomatitída), vracanie, hnačka ktorá môže viesť k dehydratácii, nutkanie na vracanie (nutkanie na vracanie a vracanie sa často objavujú počas prvých 24 hodín (u takmer všetkých pacientov)), strata chuti do jedla (anorexia)

Koža

Veľmi časté

Vypadávanie vlasov (alopécia, v 60 – 90 % liečených prípadov. Zahŕňa tiež slabý rast tvárového ochlpenia u mužov. Vypadávanie vlasov závisí od dávky a vo väčšine prípadov je zvratné.)

Zriedkavé

Kožná vyrážka s tvorbou malých hrčiek (urtikária) alebo so závažným svrbením (pruritus), začervenanie pozdĺž žily, do ktorej bola podaná injekcia.

Neznáme

Miestne reakcie, vyrážka, svrbenie, zmeny na koži, začervenanie, návaly horúčavy, zmeny na koži a nechte (hyperpigmentácia), precitlivenosť na svetlo (fotosenzitivita) alebo alergická reakcia v prípade ožarovania (reakcia vyvolaná opätovným ožarovaním)

Obličky a močové cesty

Veľmi časté

Červené zafarbenie moču počas 1 až 2 dní po podaní.

Časté

Infekcia močového mechúra, zápal močového mechúra, občasné krvácanie, miestne reakcie ako pocity pálenia a časté nutkanie na močenie sa pozorovali po podaní do močového mechúra.

Zriedkavé

Zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi (hyperurikémia)

Neznáme

Zvýšená hladina bielkovín v moči (proteínúria) u pacientov, ktorí sa liečili vysokými dávkami

Rozmnožovacie orgány

Zriedkavé

Neprítomnosť menštruácie, nedostatok spermií v ejakuláte

Ostatné

Časté

Začervenanie v mieste podania infúzie

Zriedkavé

Súbežné podávanie určitých liekov proti rakovine (takzvaných antineoplatických látok s deštruktívnym účinkom na DNA) môže v zriedkavých prípadoch viesť k určitým formám rakoviny krvi (sekundárna akútna myeloidná leukémia (AML) s preleukemickou fázou alebo bez nej). Tieto určité formy rakoviny krvi sa môžu pozorovať až po 1 – 3 rokoch. Nevoľnosť, slabosť, (extrémne vysoká) horúčka, zimnica, zmeny v hladinách určitých enzýmov (transaminázy)


Ak sa Epirubicin Strides podáva do močového mechúra, závažné vedľajšie účinky, ktoré postihujú celé telo a alergické reakcie sú zriedkavé.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Epirubicin Strides


Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C).

Uchovávajte a prepravujte v chlade.

Neuchovávajte v mrazničke.

Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Liek sa má po prvom otvorení okamžite použiť.


Po riedení (v 0,9 % (9 mg/ml) roztoku chloridu sodného alebo 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy) na koncentráciu 0,1 mg/ml sa chemická a fyzikálna stabilita počas použitia preukázala počas 4 dní pri 25 °C a počas 14 dní pri 2 – 8 °C.

Po riedení (v 0,9 % (9 mg/ml) roztoku chloridu sodného alebo 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy) na koncentráciu 1 mg/ml sa chemická a fyzikálna stabilita počas použitia preukázala počas 7 dní pri 25 °C a počas 14 dní (0,9 % (9 mg/ml) roztok chloridu sodného) alebo 7 dní (5 % (50 mg/ml) roztok glukózy) pri 2 – 8 °C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite po prvom prepichnutí gumeného uzáveru. Ak sa nepoužije okamžite, za čas uchovávania pri používaní a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a zvyčajne by nemali byť dlhšie ako 24 hodín pri 2 – 8 °C.


Uchovávanie injekčného roztoku v podmienkach chladu môže spôsobiť tvorbu gélovej konzistencie lieku. Táto gélová konzistencia lieku sa opäť vráti na mierne viskózny až tekutý roztok po dvoch až maximálne štyroch hodinách uchovávania pri kontrolovanej izbovej teplote (15 – 25 °C).


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP. Prvé dve číslice označujú mesiac, posledné číslice označujú rok. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia lieku.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Epirubicin Strides obsahuje


- Liečivo je epirubicíniumchlorid; 1 ml obsahuje 2 mg epirubicíniumchloridu.

- Ďalšie zložky (pomocné látky) sú chlorid sodný, kyselina chlorovodíková a voda na injekciu.


Ako vyzerá Epirubicin Strides a obsah balenia

Epirubicin Strides je liek vo forme číreho červeného injekčného alebo infúzneho roztoku. Dodáva sa v sklenených injekčných liekovkách s 25 ml (50 mg) alebo 100 ml (200 mg) injekčného/infúzneho roztoku.Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs

69800 Saint Priest

Francúzsko


Výrobca

Strides Arcolab Polska Sp z o o

10, Daniszewska Str

03-230 Varšava

Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko: Epirubicine Strides 2 mg/ml oplossing voor injectie of infusie

Bulharsko: Epirubicin Strides 2 mg/ml

Cyprus: Epirubicin Strides 2 mg/ml

Česká republika: Epirubicin Strides 2 mg/ml injekční /infuzní roztok

Dánsko: Epirubicin Strides 2 mg/ml injektions-og infusionsvæske, opløsning

Estónsko: Epirubicin Strides 2 mg/ml

Fínsko: Epirubicin Strides 2 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos

Francúzsko: Epirubicine Strides Arcolab International mg/ml, solution injectable/pour perfusion

Grécko: Epirubicin Strides 2mg/ml

Holandsko: Epirubicine HCl Strides 2 mg/ml, oplossing voor injectie/infusie

Írsko: Epirubicin 2 mg/ml solution for injection or infusion

Island: Epirubicin Strides 2 mg/ml stungulyf/innrennslislyf, lausn

Litva: Epirubicin Strides 2 mg/ml

Lotyšsko: Epirubicin Strides2 mg/ml

Luxembursko: Epirubicine Strides 2 mg/ml solution injectable/pour perfusion

Maďarsko: Epirubicin Strides oldatos injekció vagy infúzió

Malta: Epirubicin Strides 2 mg/ml

Nemecko: Epirubicin Strides 2 mg/ml Injektions-/Infusionslösung

Nórsko: Epirubicin Strides mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Poľsko: Epirubicin Strides, 2 mg/ml, roztwór do wstrzyknięć i infuzji

Portugalsko: Epirrubicina Strides

Rakúsko: Epirubicin Strides 2 mg/ml Injektions- oder Infusionslösung

Rumunsko: Epirubicină Strides Arcolab International 2 mg/ml

Slovensko: Epirubicin Strides 2 mg/ml injekčný/ alebo infúzny roztok

Slovinsko: Epirubicin Strides Arcolab International 2 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje

Španielsko: Epirubicina Strides 2 mg/ml solución inyectable y para perfusion

Švédsko: Epirubicin Strides 2 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

Taliansko: Epirubicina Strides Arcolab International

Veľká Británia: Epirubicin 2 mg/ml solution for injection or infusion


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


POKYNY PRE PRÍPRAVU A POUŽITIE INJEKČNÉHO ALEBO INFÚZNEHO ROZTOKU EPIRUBICIN STRIDES


Je dôležité, aby ste si pred prípravou buď injekčného roztoku alebo infúzneho roztoku Epirubicin Strides prečítali celý obsah tohto postupu.


 1. ZLOŽENIE


2 mg epirubicíniumchloridu v 1 ml injekčného alebo infúzneho roztoku.

Pomocné látky:

chlorid sodný

kyselina chlorovodíková, na úpravu pH

voda na injekciu


 1. PREZENTÁCIA


Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C).

Uchovávajte a prepravujte v chlade.

Neuchovávajte v mrazničke.

Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Liek sa má po prvom otvorení okamžite použiť.


Po riedení (v 0,9 % (9 mg/ml) roztoku chloridu sodného alebo 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy) na koncentráciu 0,1 mg/ml sa chemická a fyzikálna stabilita počas použitia preukázala počas 4 dní pri 25 °C a počas 14 dní pri 2 – 8 °C.

Po riedení (v 0,9 % (9 mg/ml) roztoku chloridu sodného alebo 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy) na koncentráciu 1 mg/ml sa chemická a fyzikálna stabilita počas použitia preukázala počas 7 dní pri 25 °C a počas 14 dní (0,9 % (9 mg/ml) roztok chloridu sodného) alebo 7 dní (5 % (50 mg/ml) roztok glukózy) pri 2 – 8 °C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite po prvom prepichnutí gumeného uzáveru. Ak sa nepoužije okamžite, za čas uchovávania pri používaní a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a zvyčajne by nemali byť dlhšie ako 24 hodín pri 2 – 8 °C.


Uchovávanie injekčného roztoku v podmienkach chladu môže spôsobiť tvorbu gélovej konzistencie lieku. Táto gélová konzistencia lieku sa opäť vráti na mierne viskózny až tekutý roztok po dvoch až maximálne štyroch hodinách uchovávania pri kontrolovanej izbovej teplote (15 – 25 °C).


 1. Injekčné liekovky epirubicíniumchloridu


Epirubicin Strides sa dodáva v 30 ml alebo 100 ml formovaných injekčných liekovkách zo skla typu 1 jantárovej farby s brómbutylovým gumeným uzáverom potiahnutým fluórovaným polymérom a vyklápacím hliníkovým uzáverom s 25 ml alebo 100 ml injekčného/infúzneho roztoku.


Každá škatuľa obsahuje jednu injekčnú liekovku.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Rozpúšťadlo pre epirubicíniumchlorid


Epriubicin Strides a môže riediť 0,9 % (9 mg/ml) roztokom NaCl alebo 5 % (50 mg/ml) roztokom glukózy a podať intravenózne. Roztok sa má pripraviť tesne pred použitím.

Pri intravezikálnom podaní sa liek musí riediť 0,9 % (9 mg/ml) roztokom NaCl alebo sterilnou vodou. Koncentrácia nariedeného lieku má byť 0,6 – 2,6 mg/ml.


 1. ODPORÚČANIA PRE BEZPEČNÚ MANIPULÁCIU


Ak sa pripravuje infúzny roztok, má byť pripravený vyškoleným personálom za aseptických podmienok.


Príprava infúzneho roztoku sa má vykonať vo vyhradenom aseptickom priestore.


U ľudí pracujúcich s Epirubicinom Strides sa vyžaduje, aby používali ochranné rukavice, okuliare a masku.


Epirubicin Strides a môže riediť 0,9 % (9 mg/ml) roztokom NaCl alebo 5 % (50 mg/ml) roztokom glukózy a podať intravenózne. Roztok sa má pripraviť tesne pred použitím.

Pri intravezikálnom podaní sa liek musí riediť 0,9 % (9 mg/ml) roztokom NaCl alebo sterilnou vodou. Koncentrácia nariedeného lieku má byť 0,6 – 2,6 mg/ml.


Červený roztok má byť číry a priehľadný.


Epirubicin Strides neobsahuje konzervačné látky, a preto je vhodný len na jednorazové použitie. Po použití sa má nepoužité zvyšné množstvo lieku zlikvidovať v súlade s požiadavkami pre cytotoxické liečivá. Pozri tiež „Likvidácia“.


Inaktivácia rozliateho alebo vytečeného lieku sa môže dosiahnuť 1 % roztokom chloridu sodného alebo jednoducho s fosfátovou tlmivou látkou (pH >8) do odfarbenia roztoku. Všetky čistiace potreby sa likvidujú ako je to uvedené v časti „Likvidácia“.


Gravidné ženy sa musia vyhnúť kontaktu s cytotoxickými liečivami.


Exkrementy a zvratky sa majú odstrániť s opatrnosťou.


V prípade kontaktu s očami ich dôkladne vypláchnite s veľkým množstvom vody.

Okamžite kontaktujte oftalmológa.

V prípade kontaktu s pokožkou, dôkladne umyte postihnutú oblasť mydlom a vodou alebo roztokom hydrogénuhličitanu sodného. Akokoľvek pokožku neškrabte použitím tvrdej kefy. Po odstránení rukavíc si vždy umyte ruky.


S poškodenou injekčnou liekovkou sa má zaobchádzať s rovnakou opatrnosťou a má sa považovať za kontaminovaný odpad. Kontaminovaný odpad musí byť uskladnený vo vhodných osobitne označených nádobách na odpad. Pozri časť „Likvidácia“.


 1. PRÍPRAVA ROZTOKU


Epirubicín je určený len na intravenózne alebo intravezikálne použitie.


4.1 PRÍPRAVA NA INTRAVENÓZNE PODANIE


Epirubicin Strides sa môže riediť 0,9 % (9 mg/ml) roztokom NaCl alebo 5 % (50 mg/ml) roztokom glukózy a podať intravenózne. Roztok sa má pripraviť tesne pred použitím. Koncentrácia nariedeného lieku má byť 0,6 – 2,6 mg/ml.


Odporúča sa, aby sa červený roztok, ktorý má byť číry a priehľadný, podal injekčne pomocou katétra voľne plynúcej intravenóznej infúzie 0,9 % (9 mg/ml) roztoku NaCl alebo 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy počas časového obdobia s trvaním do 30 minút (v závislosti od dávky a objemu infúzie). Injekčná ihla sa má do žily vhodne umiestniť. Tento spôsob podania znižuje riziko vzniku trombózy a extravazácie, ktoré by mohli viesť k závažnej celulitíde a nekróze. V prípade extravazácie sa má podávanie okamžite ukončiť. Injekčné podanie do malých žíl a opakované injekčné podanie do rovnakej žily môže viesť k skleróze žíl.


Pri liečbe vysokými dávkami sa môže epirubicín podávať formou intravenózneho bolusu počas 3‑5 minút alebo ako infúzia s trvaním do 30 minút.


4.2 PRÍPRAVA NA INTRAVEZIKÁLNE PODANIE


Pri intravezikálnom podaní sa Epirubicin Strides musí riediť 0,9 % (9 mg/ml) roztokom NaCl alebo sterilnou vodou. Koncentrácia nariedeného lieku má byť 0,6 – 2,6 mg/ml.


TABUĽKA RIEDENIA PRE ROZTOKY NA INSTILÁCIU DO MOČOVÉHO MECHÚRA


Požadovaná dávka epirubicínu

Objem injekcie epirubicínu 2 mg/ml

Objem rozpúšťadla vody na injekciu alebo 0,9 % (9 mg/ml) roztoku NaCl

Celkový objem instilácie do močového mechúra

30 mg

15 ml

35 ml

50 ml

50 mg

25 ml

25 ml

50 ml

80 mg

40 ml

10 ml

50 ml


5 LIKVIDÁCIA


Nepoužitý liek, všetky pomôcky použité pri príprave a podaní alebo pomôcky, ktoré akýmkoľvek spôsobom prišli do kontaktu s epirubicíniumchloridom, musia byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


13

Epirubicin Strides 2 mg/ml injekčný/infúzny roztok

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Epirubicin Strides 2 mg/ml injekčný/infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivo:

1 ml injekčného alebo infúzneho roztoku obsahuje 2 mg epirubicíniumchloridu.

 • 1 injekčná liekovka s 25 ml roztoku obsahuje 50 mg epirubicíniumchloridu

 • 1 injekčná liekovka so 100 ml roztoku obsahuje 200 mg epirubicíniumchloridu


Pomocná látka so známym účinkom:

1 ml injekčného alebo infúzneho roztoku obsahuje 3,5 mg sodíka.

 • 1 injekčná liekovka s 25 ml roztoku obsahuje 88,5 mg sodíka

 • 1 injekčná liekovka so 100 ml roztoku obsahuje 354,1 mg sodíka


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný/infúzny roztok.


Číry červený roztok, s hodnotou pH v rozmedzí 2,5 a 3,5 a s osmolalitou v rozmedzí 240 a 340 mosmol na kg.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Epirubicín sa používa na liečbu radu nádorových ochorení zahŕňajúcich:

 • karcinóm prsníka

 • karcinóm žalúdka


Preukázalo sa, že ak sa epirubicín podáva intravezikálne, je prospešný na liečbu:

 • papilárneho karcinómu prechodných buniek močového mechúra

 • karcinómu močového mechúra in-situ

 • profylakticky intravezikálne na predchádzanie opätovnému výskytu povrchového karcinómu močového mechúra po transuretrálnej resekcii.

Pozitívny pomer prínosu a rizika intravezikálneho použitia by mohlo byť u pacientov, u ktorých je kontraindikovaná alebo nevhodná živá atenuovaná BCG vakcína.


Epirubicin Strides sa môže používať v režimoch s viacerými chemoterapiami.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Epirubicín je určený len na intravenózne alebo intravezikálne použitie.


Intravenózne použitie

Odporúča sa, aby sa červený roztok, ktorý má byť číry a priehľadný, podal injekčne pomocou katétra voľne plynúcej intravenóznej infúzie 0,9 % (9 mg/ml) roztoku NaCl alebo 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy počas časového obdobia s trvaním do 30 minút (v závislosti od dávky a objemu infúzie). Injekčná ihla sa má do žily správne umiestniť. Tento spôsob podania znižuje riziko vzniku trombózy a extravazácie, ktoré by mohli viesť k závažnej celulitíde a nekróze. V prípade extravazácie sa má podávanie okamžite ukončiť. Injekčné podanie do malých žíl a opakované injekčné podanie do rovnakej žily môže viesť k skleróze ciev.


Konvenčná dávka

Ak sa epirubicín používa ako monoterapia, odporúčaná dávka u dospelých je 60 – 90 mg/m2 telesného povrchu. Epirubicín sa má injekčne podať do žily počas 3 – 5 minút.

Rovnaká dávka sa opakuje v intervale 21 dní.

Pri plánovaní dávkovacieho režimu sa má vziať do úvahy hematologický stav a funkcia kostnej drene pacienta.

Ak sa objavia prejavy toxicity zahŕňajúce neutropéniu/neutropenickú horúčku a trombocytopéniu (ktorá môže do 21. dňa pretrvávať), môže byť potrebná úprava dávky alebo oddialenie nasledujúcej dávky.


Vysoká dávka

Epirubicín sa má v monoterapii vysokými dávkami pri liečbe karcinómu prsníka podávať v súlade s nasledujúcim režimom:


Pri liečbe vysokými dávkami sa môže epirubicín podávať formou intravenóznej bolusovej injekcie/infúzie počas 3‑5 minút alebo ako infúzia s trvaním do 30 minút.


Karcinóm prsníka

V adjuvantnej liečbe pacientok v skorom štádiu rakoviny prsníka s pozitívnymi lymfatickými uzlinami sa odporúčajú intravenózne dávky epirubicínu pohybujúce sa od 100 mg/m2 (ako jednorazová dávka na deň 1) do 120 mg/m2 (v dvoch rozdelených dávkach na deň 1 a 8) každé 3 – 4 týždne, v kombinácii s intravenóznym cyklofosfamidom a 5-fluorouracilom.


Nižšia dávka (60 – 75 mg/m2 pri štandardnej liečbe a 105 – 120 mg/m2 pri liečbe vysokou dávkou) alebo oddialenie ďalšej dávky sa odporúčajú u pacientov so zníženou funkciou kostnej drene v dôsledku predchádzajúcej chemoterapie alebo rádioterapie, v dôsledku veku alebo neoplastickej infiltrácie kostnej drene. Celková dávka v cykle sa môže rozdeliť do 2 – 3 po sebe idúcich dní.


Nasledujúce dávky epirubicínu sa bežne používajú v monoterapii a v kombinovanej terapii pri rôznych nádoroch, ako je uvedené:


Indikácia pri rakovine

Dávka epirubicínu (mg/m2)*


Monoterapia

Kombinovaná terapia

Rakovina žalúdka

60 – 90

50

Rakovina močového mechúra

50 mg/50 ml alebo 80 mg/50 ml (karcinóm in situ)

Profylaxia: 50 mg/50 ml týždenne počas 4 týždňov potom mesačne počas 11 mesiacov


* Dávky zvyčajne podávané na deň 1 alebo na deň 1, 2 a 3 v 21-dňových intervaloch.


Kombinovaná chemoterapia

Ak sa Epirubicin Strides používa v kombinácii s inými liekmi proti rakovine, dávka sa náležite upraví. Bežne používané dávky sú uvedené v tabuľke vyššie.


Osobitné skupiny pacientov

Starší pacienti

U starších pacientov sa odporúča dávku znížiť.


Deti

Bezpečnosť a účinnosť epirubicínu u detí nebola stanovená.


Porucha funkcie pečene

K vylučovaniu epirubicínu dochádza primárne prostredníctvom pečene. Aby sa u pacientov s poruchou funkcie pečene predišlo zvýšeniu celkovej toxicity, dávka sa má znížiť nasledovne:


Sérový bilirubín

AST (aspartátaminotransferáza)

Zníženie dávky

1,4 – 3 mg/100 ml

2 – 4-násobok hornej hranice normy

50 % zníženie dávky

> 3 mg/100 ml

> 4-násobok hornej hranice normy

75 % zníženie dávky


Porucha funkcie obličiek

Stredne závažná nedostatočnosť obličiek nie je dôvodom pre zníženie dávky, ak sa do úvahy vezme obmedzené množstvo epirubicínu, ktoré sa touto cestou vylučuje. U pacientov so závažnou nedostatočnosťou obličiek (sérový kreatinín > 450 µmol/l) sa však odporúča zníženie dávky.


Intravezikálne použitie

Pokyny na riedenie lieku pred podaním, pozri tiež časť 6.6.


Epirubicín sa pri liečbe povrchového karcinómu močového mechúra, karcinómu in situ a profylakticky na predchádzanie opätovnému výskytu po transuretrálnej resekcii môže tiež podávať intravezikálne. Intravezikálne sa nesmie podávať pri liečbe invazívnych nádorov, ktoré prestúpili cez stenu močového mechúra, v týchto prípadoch je vhodnejšia systémová liečba alebo chirurgický zákrok.


Používajú sa rôzne dávkovacie režimy. Ako návod sa môže použiť nasledovné:

Povrchový karcinóm močového mechúra: výplach močového mechúra s 50 mg/50 ml (riedených s NaCl alebo sterilnou vodou) týždenne počas 8 týždňov. Zníženie dávky na 30 mg/ 50 ml sa odporúča v prípade lokálnej toxicity (chemická cystitída).


Karcinóm in situ: až do 80 mg/50 ml (v závislosti od znášanlivosti pacientom). Profylaxia opätovného výskytu po transuretrálnej resekcii: podanie 50 mg/50 ml 4-krát týždenne nasledovaných instiláciou rovnakej dávky mesačne počas 11 mesiacov.


TABUĽKA RIEDENIA PRE ROZTOKY NA INSTILÁCIU DO MOČOVÉHO MECHÚRA


Požadovaná dávka epirubicínu

Objem injekcie epirubicínu 2 mg/ml

Objem rozpúšťadla vody na injekciu alebo 0,9 % (9 mg/ml) roztoku NaCl

Celkový objem instilácie močového mechúra

30 mg

15 ml

35 ml

50 ml

50 mg

25 ml

25 ml

50 ml

80 mg

40 ml

10 ml

50 ml


Roztok sa má v močovom mechúre udržať počas 1 – 2 hodín. Aby sa predišlo prílišnému zriedeniu močom, pacient má byť poučený, aby 12 hodín pred instiláciou nepil žiadne tekutiny. Počas instilácie sa má pacient každú chvíľu otáčať a okrem toho má byť tiež poučený, aby sa na konci instilácie vymočil.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1, alebo na iné antracyklíny alebo antracéndióny.


Laktácia


Intravenózne použitie

 • pretrvávajúca myelosupresia

 • závažná porucha funkcie/ pečene

 • závažná insuficiencia myokardu (zahŕňajúca srdcové zlyhávanie IV. triedy podľa New York Heart Association (NYHA), akútny infarkt srdca a predchádzajúci infarkt srdca s reziduálnym srdcovým zlyhávaním III. alebo IV. triedy podľa NYHA, akútne zápalové ochorenia srdca)

 • infarkt myokardu v nedávnej minulosti

 • závažné arytmie

 • predchádzajúca liečba maximálnymi kumulatívnymi dávkami epirubicínu a/alebo inými antracyklínmi a antracéndiónmi (pozri časť 4.4)

 • pacienti s akútnymi systémovými infekciami

 • nestabilná angína pektoris

 • myokardiopatia


Intravezikálne použitie

 • infekcie močových ciest

 • zápal močového mechúra

 • hematúria

 • invazívne nádory prestupujúce močový mechúr

 • problémy so zavedením katétra

 • veľký objem nevylúčeného moču

 • stiahnutý močový mechúr


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Všeobecné – Epirubicín sa má podávať len pod dohľadom kvalifikovaných lekárov, ktorí majú skúsenosti s používaním cytotoxickej liečby.


Epirubicín sa nesmie podávať subkutánne alebo intramuskulárne.


Úvodná liečba si vyžaduje pozorné sledovanie východiskových hodnôt rôznych laboratórnych parametrov a činnosti srdca.


Ak sa epirubicín podáva vo forme kontinuálnej infúzie, tá sa má prednostne previesť pomocou centrálneho žilového katétra.


Pred začiatkom liečby epirubicínom sa majú pacienti zotaviť z akútnych toxických účinkov (ako sú stomatitída, mukozitída, neutropénia, trombocytopénia a generalizované infekcie) predchádzajúcej cytotoxickej liečby.


Hoci liečba vysokými dávkami epirubicínu (napr. ≥ 90 mg/m² každé 3 až 4 týždne) spôsobuje nežiaduce príhody zvyčajne podobné nežiaducim príhodám pozorovaným pri štandardných dávkach (< 90 mg/m2 každé 3 až 4 týždne), závažnosť neutropénie a stomatitídy/mukozitídy sa môže zvýšiť. Liečba vysokými dávkami epirubicínu vyžaduje osobitnú pozornosť kvôli možným klinickým komplikáciám z dôvodu závažnej myelosupresie.


Funkcia srdca – Rizikom liečby antracyklínmi je kardiotoxicita, ktorá sa môže prejaviť včasnými (t.j. akútnymi) alebo neskorými (t.j. oneskorenými) príhodami.

Kardiotoxicita zahŕňa pretrvávajúce zníženie QRS napätia, predĺženie systolického intervalu mimo referenčné hodnoty (PEP/LVET) a zníženie ľavej ventrikulárnej ejekčnej frakcie. Včasná klinická diagnóza srdcového zlyhávania vyvolaného cytostatickými látkami sa zdá byť nevyhnutnou pre úspešnú liečbu digitálisom, diuretikami, periférnymi vazodilatátormi, diétou s nízkym obsahom sodíka a dostatočným pokojom na lôžku. Preto je u pacientov dostávajúcich liečbu epirubicínom veľmi dôležité sledovať srdce a funkciu srdca sa odporúča hodnotiť pomocou neinvazívnych metód.


Včasné (t.j. akútne) príhody. Včasná kardiotoxicita epirubicínu pozostáva hlavne zo sínusovej tachykardie a/alebo abnormalít elektrokardiogramu (EKG) ako sú nešpecifické zmeny ST segmentu aT vlny. Boli tiež hlásené tachyarytmie vrátane predčasných ventrikulárnych kontrakcií, ventrikulárna tachykardia a bradykardia ako aj átrioventrikulárna a ramienková blokáda. Tieto účinky zvyčajne nie sú predzvesťou následného výskytu oneskorenej kardiotoxicity, zriedkavo sú klinicky významné a zvyčajne sa neberú do úvahy pri prerušení liečby epirubicínom.


Neskoré (t.j. oneskorené)príhody. Oneskorená kardiotoxicita sa zvyčajne objavuje neskôr v priebehu liečby epirubicínom alebo 2 až 3 mesiace po ukončení liečby, avšak boli tiež hlásené neskoršie príhody (niekoľko mesiacov až rokov po ukončení liečby). Oneskorená kardiomyopatia sa prejavuje znížením ľavej ventrikulárnej ejekčnej frakcie (LVEF) a/alebo znakmi a príznakmi kongestívneho zlyhávania srdca (CHF) ako sú dyspnoe, edém pľúc, dependentný edém, kardiomegália a hepatomegália, oligúria, ascites, pleurálna efúzia a cvalový rytmus. Život ohrozujúce CHF je najzávažnejšou formou kardiomyopatie indukovanej antracyklínom a predstavuje toxicitu, ktorá je limitovaná kumulatívnou dávkou lieku.


Riziko vzniku CHF sa u pacientov, ktorí podstúpili ožarovanie v oblasti mediastína rapídne zvyšuje so zvyšujúcimi sa celkovými kumulatívnymi dávkami epirubicínu v rozsahu 900 mg/m2 alebo nižšou kumulatívnou dávkou; táto kumulatívna dávka sa smie prekročiť len pri extrémnej opatrnosti (pozri časť 5.1).


Skôr ako pacienti podstúpia liečbu epirubicínom, musí sa vyhodnotiť činnosť srdca a má sa sledovať (pomocou EKG, echokardiografie alebo nukleárneho merania ejekčnej frakcie (pomocou rádionuklidovej angiografie)) počas liečby, aby sa minimalizovalo riziko vzniku závažného poškodenia srdca. Riziko možno znížiť pravidelným sledovaním LVEF počas liečby s promptným vysadením epirubicínu pri prvom príznaku poškodenia funkcie. Vhodná kvantitatívna metóda pre opakované hodnotenie činnosti srdca (hodnotenie LVEF) zahŕňa viacúrovňovú rádionuklidovú angiografiu (MUGA) alebo echokardiografiu (ECHO). Najmä u pacientov s rizikovými faktormi pre zvýšenú kardiotoxicitu sa odporúča základné vyšetrenie srdca pomocou EKG a buď MUGA snímanie alebo ECHO. Najmä pri vyšších kumulatívnych dávkach antracyklínu je potrebné vykonať opakované vyšetrenia MUGA alebo ECHO pre stanovenie LVEF. Metódy použité pre stanovenie majú byť po celý čas rovnaké.


Kardiomyopatia vyvolaná antracyklínmi je spojená s pretrvávajúcim znížením QRS napätia, predĺžením systolického intervalu nad referenčné hodnoty (PEP) a so znížením ľavej ventrikulárnej ejekčnej frakcie (LVET). Zmeny elektrokardiogramu (EKG) môžu poukazovať na kardiomyopatiu vyvolanú antracyklínmi, avšak EKG nie je citlivá alebo špecifická metóda pre sledovanie kardiotoxicity súvisiacej s antracyklínmi.


Vzhľadom na riziko vzniku kardiomyopatie sa kumulatívna dávka epirubicínu 900 mg/m2 smie prekročiť len pri extrémnej opatrnosti.

Pri určovaní maximálnej kumulatívnej dávky epirubicínu sa má vziať do úvahy akákoľvek súbežná liečba s potenciálne kardiotoxickými liekmi. Pri štandardných a vysokých dávkach epirubicínu sa kumulatívna dávka 900 – 1 000 mg/m2 smie prekročiť len pri extrémnej opatrnosti. Nad touto hladinou je riziko vzniku ireverzibilného kongestívneho zlyhania srdca veľmi zvýšené.


Rizikové faktory kardiotoxicity zahŕňajú aktívne alebo skryté kardiovaskulárne ochorenie, predchádzajúcu alebo súbežnú rádioterapiu v oblasti mediastína/perikardia, predchádzajúcu liečbu inými antracyklínmi alebo antracéndiónmi a súbežné užívanie iných liekov, ktoré majú schopnosť potláčať kontraktilitu srdca alebo kardiotoxické lieky (napr. trastuzumab) (pozri časť 4.5).

Sledovanie činnosti srdca sa musí striktne vykonávať najmä u pacientov dostávajúcich vysoké kumulatívne dávky a u pacientov, ktorí sú vysoko rizikoví. U starších pacientov, detí a pacientov s ochorením srdca v anamnéze sa vyskytuje vyššie riziko kardiotoxicity.

Kardiotoxicita spôsobená epirubicínom sa však môže vyskytnúť aj pri nízkych kumulatívnych dávkach alebo pri neprítomnosti rizikových faktorov pre srdce.

Predpokladá sa, že toxicita epirubicínu a iných antracyklínov alebo antracéndiónov je aditívna.


Hematologická toxicita. Ako pri iných cytotoxických látkach, aj epirubicín môže spôsobovať myelosupresiu. Pred liečebným cyklom a počas každého liečebného cyklu s epirubicínom sa má vyhodnotiť hematologický profil vrátane diferenciálneho počtu leukocytov (WBC). Na dávke závislá, reverzibilná leukopénia a/alebo granulocytopénia (neutropénia) je hlavným prejavom hematologickej toxicity zapríčinenej epirubicínom a je najčastejším akútnym toxickým účinkom tohto lieku, ktorý limituje dávku. Leukopénia a neutropénia sú zvyčajne závažnejšie pri režimoch s vysokými dávkami, vo väčšine prípadov dosahujúcimi maximálny pokles medzi 10. a 14. dňom po podaní lieku; zvyčajne ide o prechodný stav s návratom počtu WBC/neutrofilov na normálne hodnoty vo väčšine prípadov do 21. dňa. Môže sa tiež objaviť trombocytopénia a anémia. Klinické následky závažnej formy myelosupresie zahŕňajú horúčku, infekciu, sepsu/septikémiu, septický šok, hemorágiu, hypoxiu tkaniva alebo smrť.


Sekundárna leukémia- U pacientov liečených antracyklínmi vrátane epirubicínu bola hlásená sekundárna leukémia s preleukemickou fázou alebo bez nej. Sekundárna leukémia sa častejšie vyskytuje v prípade, ak sa takéto lieky podávajú v kombinácii s antineoplastickými látkami poškodzujúcimi DNA, v kombinácii s liečbou ožarovaním, ak sa pacienti predtým liečili cytotoxickými látkami alebo ak sa zvýšili dávky antracyklínov. Tieto formy leukémie môžu mať 1- až 3-ročné obdobie latencie. (Pozri časť 5.1).


Gastrointestinálny trakt Epirubicín je emetogénny. Mukozitída/stomatitída sa zvyčajne objavujú krátko po podaní lieku a v prípade závažnej formy môžu počas niekoľkých dní vyústiť do vredov sliznice. U väčšiny pacientov sa tento stav vráti do pôvodného do tretieho týždňa liečby.


Funkcia pečene – Hlavnou cestou eliminácie epirubicínu je hepatobiliárny systém. Pred a počas liečby epirubicínom sa majú stanoviť hladiny sérového bilirubínu, alkalickej fosfatázy, ALT a AST. U pacientov so zvýšenou hladinou bilirubínu alebo AST sa môže objaviť pomalší klírens lieku so zvýšením celkovej toxicity. U týchto pacientov sa odporúčajú nižšie dávky (pozri časti 4.2 a 5.2). Pacienti so závažným poškodením pečene nesmú dostávať epirubicín (pozri časť 4.3).


Funkcia obličiek Pred a počas liečby sa má stanoviť hladina sérového kreatinínu. U pacientov s hladinami sérového kreatinínu > 450 μmol/l je potrebná úprava dávkovania (pozri časť 4.2).


Účinky v mieste podania injekcie – injekčné podanie do malej cievy alebo opakované injekčné podávanie do tej istej žily môžu viesť k fleboskleróze. Dodržiavaním odporúčaných spôsobov podávania sa môže minimalizovať riziko flebitídy/tromboflebitídy v mieste podania injekcie (pozri časť 4.2).


Extravazácia – Extravazácia epirubicínu pri intravenóznom podaní môže spôsobiť lokálnu bolesť, závažné poškodenia tkaniva (tvorba pľuzgierov, závažná forma celulitídy) alebo nekrózu. Ak sa počas intravenózneho podávania epirubicínu objavia znaky alebo príznaky extravazácie, infúzia lieku sa má okamžite ukončiť. Bolesť sa u pacienta môže zmierniť ochladením postihnutého miesta a jeho ďalším ochladzovaním počas 24 hodín. Počas nasledujúceho obdobia má byť pacient pozorne sledovaný, pretože po niekoľkých týždňoch môže vzniknúť nekróza. Ak dôjde k extravazácii, prípadná excízia sa má konzultovať s plastickým chirurgom.


Ostatné – Ako pri iných cytotoxických látkach, aj pri používaní epirubicínu bola náhodne hlásená tromboflebitída a trombembolický fenomén vrátane pľúcnej embólie (v niektorých prípadoch fatálnej).


Syndróm rozpadávajúceho sa nádoru – Epirubicín môže spôsobiť hyperurikémiu v dôsledku rozsiahleho katabolizmu purínu, ktorý je sprevádzaný rýchlou lýzou neoplastických buniek vyvolanou liekom (syndróm rozpadávajúceho sa nádoru). Po úvodnej liečbe sa majú stanoviť hladiny kyseliny močovej, draslíka, fosforečnanu vápenatého a kreatinínu v krvi. Prípadné komplikácie syndrómu rozpadávajúceho sa nádoru sa môžu minimalizovať hydratáciou, alkalizáciou moču a profylaxiou hyperurikémie alopurinolom.


Imunosupresívne účinky/zvýšená citlivosť na infekcie – Podávanie živých alebo živých atenuovaných vakcín u pacientov s imunitným systémom oslabeným chemoterapeutickými látkami vrátane epirubicínu, môže viesť k závažným alebo fatálnym infekciám (pozri časť 4.5).


Reprodukčný systém – Epirubicín môže spôsobovať genotoxicitu. Pacienti mužského a ženského pohlavia, ktorí sa liečia epirubicínom majú používať vhodné kontraceptíva. Ak je to vhodné a dostupné, pacientom, ktorí si želajú mať po ukončení liečby deti, sa má odporučiť poradenstvo v oblasti genetiky (pozri časť 4.6).


Ďalšie upozornenia a opatrenia pri iných spôsoboch podávania


Intravezikálne podanie Podávanie epirubicínu môže spôsobovať príznaky chemickej cystitídy (ako sú dyzúria, polyúria, noktúria, strangúria, hematúria, problémy s močovým mechúrom, nekróza steny močového mechúra) a konstrikciu močového mechúra. Osobitná pozornosť sa vyžaduje pri problémoch spojených so zavádzaním katétra (napr. uretrálna obštrukcia v dôsledku masívnych intravezikálnych nádorov).


Tento liek obsahuje 3,5 mg sodíka na ml injekčného alebo infúzneho roztoku. To sa má vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným príjmom sodíka.


4.5 Liekové a iné interakcie


Epirubicín sa používa hlavne v kombinácii s inými cytotoxickými liekmi. Aditívna toxicita sa môže prejaviť účinkami najmä v súvislosti s kostnou dreňou/hematologickým a gastrointestinálnym systémom (pozri časť 4.4). Použitie epirubicínu v kombinovanej chemoterapii s inými potenciálne kardiotoxickými liekmi, ako aj súbežné užívanie iných liečiv s účinkom na srdce (napr. blokátory vápnikového kanálu), si počas liečby vyžaduje sledovanie činnosti srdca.


Epirubicín sa vo veľkej miere metabolizuje v pečeni. Zmeny v činnosti pečene vyvolané súbežnými liečbami môžu ovplyvniť metabolizmus, farmakokinetiku, terapeutickú účinnosť a/alebo toxicitu epirubicínu (pozri časť 4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Antracyklíny vrátane epirubicínu sa nesmú súbežne podávať v kombinácii s inými kardiotoxickými liečivami, pokiaľ sa činnosť srdca u pacienta pozorne nesleduje. U pacientov dostávajúcich antracyklíny sa po ukončení liečby inými kardiotoxickými liečivami, najmä liečivami s dlhým eliminačným polčasom ako je trastuzumab, môže vyskytnúť zvýšené riziko vzniku kardiotoxicity. Eliminačný polčas trastuzumabu je približne 28,5 dní a v obehu môže pretrvávať až do 24 týždňov. Preto, ak je to možné, lekári majú predísť liečbe antracyklínmi počas 24 týždňov po vysadení trastuzumabu. Ak sa antracyklíny použijú skôr, odporúča sa pozorné sledovanie činnosti srdca.


U pacientov dostávajúcich epirubicín sa má predísť očkovaniu živými vakcínami. Môžu sa podať usmrtené alebo inaktivované vakcíny; avšak odpoveď na tieto vakcíny môže byť znížená.


Lieky, ktoré spôsobujú indukciu enzýmov cytochrómu P-450 (ako sú rifampicín a barbituráty) môžu zvýšiť metabolizmus epirubicínu, čo vedie k zníženiu účinnosti.

Podanie cimetidínu 400 mg dvakrát denne pred epirubicínom 100 mg/m2 každé 3 týždne viedlo k 50 % zvýšeniu AUC epirubicínu a 41 % zvýšeniu AUC epirubicinolu (na konci p<0,05). AUC aglykónu 7‑deoxy-doxorubicinolu a prietok krvi pečeňou neboli znížené, takže výsledky sa nevysvetľujú zníženou aktivitou cytochrómu P-450.


Počas liečby epirubicínom sa má cimetidín vysadiť.


Ak sa paklitaxel podá pred epirubicínom, môže spôsobiť zvýšené plazmatické koncentrácie nezmeneného epirubicínu a jeho metabolitov, ktoré avšak nie sú toxické ani účinné. V jednej štúdii bola hematologická toxicita vyššia, ak sa paklitaxel podal pred epirubicínom v porovnaní s podaním po epirubicíne.

Súbežné podanie paklitaxelu alebo docetaxelu neovplyvnilo farmakokinetiku epirubicínu, ak sa taxán podal po epirubicíne.

Preto sa odporúča podanie paklitaxelu po epirubicíne. Infúzia epirubicínu a paklitaxelu sa má vykonať s minimálne 24-hodinovým odstupom medzi 2 liečivami.


Dexverapamil môže meniť farmakokinetiku epirubicínu a prípadne zvyšovať jeho tlmivé účinky na kostnú dreň.


V jednej štúdii sa zistilo, že docetaxel môže zvyšovať plazmatické koncentrácie metabolitov epirubicínu, ak sa podáva hneď po epirubicíne.


Chinín môže urýchliť úvodnú distribúciu epirubicínu z krvi do tkanív a môže mať vplyv na rozklad epirubicínu červenými krvinkami.


Súbežné podávanie interferónu alfa-2b môže spôsobiť zníženie konečného eliminačného polčasu aj celkového klírensu epirubicínu.


Pravdepodobnosť uvedených porúch hematopoézy je potrebné mať na pamäti pred a počas liečby liekmi, ktoré majú vplyv na kostnú dreň (napr. cytostatické látky, sulfónamidy, chloramfenikol, difenylhydantoín, deriváty amidopyrínu, liečivá proti retrovírusom).


Predchádzajúce podanie vyšších dávok (900 mg/m2 a 1 200 mg/m2) dexrazoxánu môže zvýšiť systémový klírens epirubicínu, čo vedie k poklesu AUC.


Kardiotoxicita epirubicínu je zosilnená určitými liečbami ožarovaním a predchádzajúcim alebo súbežným užívaním iných derivátov antracyklínov (napr. mitomycín-C, dakarbazín, daktinomycín a prípadne cyklofosfamid) alebo iných kardiotoxických látok (napr. 5-fluorouracil, cyklofosfamid, cisplatina, taxány). Epirubicín môže zosilniť účinok ožarovania v oblasti mediastína.


Ak sa epirubicín používa súbežne s inými liekmi, ktoré môžu spôsobiť zlyhanie srdca, napr. blokátory vápnikového kanála, potom činnosť srdca sa má v priebehu liečby sledovať.


Súbežne používanie s cyklosporínom môže spôsobiť rozsiahlu imunosupresiu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


(Pozri časť 5.3).


Gravidita

Existuje obmedzený počet údajov z používania epirubicínu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Ak sa epirubicín používa počas gravidity (najmä počas prvého trimestra) alebo ak pacientka počas používania tohto lieku otehotnie, pacientka má byť informovaná o možných rizikách pre plod a cytostatikum sa má použiť len na presnú indikáciu a v prípade, že možný prínos pre matku preváži možné riziko pre plod.


Laktácia

Nie je známe, či sa epirubicín vylučuje do materského mlieka. Pretože mnoho liekov, vrátane iných antracyklínov sa vylučuje do materského mlieka a kvôli možným závažným nežiaducim reakciám epirubicínu u dojčených detí, majú matky pred použitím tohto lieku prestať dojčiť

Fertilita

Epirubicín môže vyvolať v ľudských spermiách poškodenie chromozómov. Muži podstupujúci liečbu epirubicínom majú používať účinné metódy antikoncepcie a ak je to vhodné a dostupné, majú sa poradiť o konzervácii spermií kvôli možnej ireverzibilnej neplodnosti spôsobenej liečbou. Pacientom mužského pohlavia liečeným epirubicínom sa odporúča, aby počas liečby a do 6 mesiacov po ukončení liečby nesplodili dieťa.

Epirubicín môže spôsobiť amenoreu alebo predčasnú menopauzu u žien pred menopauzou. Počas liečby epirubicínom nesmú ženy otehotnieť. Muži a ženy majú počas liečby a 6 mesiacov potom používať účinnú metódu antikoncepcie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Účinok epirubicínu na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje nebol systematicky hodnotený.

Epirubicín však môže spôsobiť epizódy nauzey a vracania, ktoré môžu dočasne viesť k narušeniu schopnosti viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Počas liečby epirubicínom sa pozorovali a boli hlásené nasledujúce nežiaduce účinky s nasledujúcou frekvenciou: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až ≤ 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až ≤ 1/1 000); veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000), neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


Viac ako 10 % liečených pacientov môže očakávať vznik nežiaducich účinkov. Najčastejšími nežiaducimi účinkami sú myelosupresia, gastrointestinálne nežiaduce účinky, anorexia, alopécia, infekcia.


Trieda orgánového systému

Frekvencia

Nežiaduce účinky

Infekcie a nákazy

Časté

Infekcia

Neznáme

Septický šok (môže sa objaviť ako dôsledok myelosupresie), sepsa, pneumónia.

Benígne a malígne nádory vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Zriedkavé

Akútna lymfocytárna leukémia, akútna myelogénna leukémia s preleukemickou fázou alebo bez nej u pacientov liečených epirubicínom v kombinácii s antineoplastikami s deštruktívnym účinkom na DNA. Tieto leukémie majú krátke obdobie latencie (1‑3 roky).

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté

Myelosupresia (leukopénia, granucytopénia a neutropénia, anémia a febrilná neutropénia).

Menej časté

Trombocytopénia.

Neznáme

Hemorágia a hypoxia tkaniva ako dôsledok myelosupresie.

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

Anafylaxia (anafylaktické/anafylaktoidné reakcie so šokom alebo bez neho vrátane kožnej vyrážky, svrbenia, horúčky a zimnice).

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Anorexia, dehydratácia.

Zriedkavé

Hyperurikémia (pozri časť 4.4).

Poruchy nervového systému

Zriedkavé

Závrat.

Neznáme

Periférna neuropatia (pri vysokých dávkach), bolesť hlavy.

Poruchy oka

Neznáme

Konjunktivitída, keratitída.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zriedkavé

Kongestívne zlyhávanie srdca (pozri časť 4.4), (dyspnoe; edém, hepatomegália, ascites, pľúcny edém, pleurálne efúzie, cvalový rytmus) kardiotoxicita (napr. abnormality EKG, arytmie, kardiomyopatia), ventrikulárna tachykardia, bradykardia, AV blokáda, ramienková blokáda.

Poruchy ciev

Časté

Návaly horúčavy, fleboskleróza.

Menej časté

Flebitída, tromboflebitída.

Neznáme

Šok, trombembólia vrátane pľúcnej embólie (v izolovaných prípadoch s fatálnym koncom).

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Mukozitída (môže sa objaviť 5 až 10 dní po začiatku liečby), ezofagitída, stomatitída, vracanie, hnačka, ktorá môže viesť k dehydratácii, nauzea (nauzea a vracanie sa často objavujú počas prvých 24 hodín (u takmer všetkých pacientov)).

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté

Alopécia (u 60 – 90 % liečených prípadov. Zahŕňa slabý rast tvárového ochlpenia u mužov.

Alopécia závisí od dávky a vo väčšine prípadov je reverzibilná.).

Zriedkavé

Urtikária, svrbenie, lokálne erytematózne reakcie pozdĺž žily, do ktorej bola podaná injekcia.

Neznáme

Lokálna toxicita, vyrážka, svrbenie, zmeny pokožky, erytém, návaly horúčavy, zmeny na pokožke a nechte (hyperpigmentácia), fotosenzitivita, precitlivenosť ožarovanej pokožky (reakcia vyvolaná po opakovanom ožarovaní).

Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi časté

Červené zafarbenie moču počas 1 až 2 dní po podaní

Neznáme

Proteínúria u pacientov liečených vysokými dávkami

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Zriedkavé

Amenorea, azoospermia.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Erytém v mieste podania infúzie.

Zriedkavé

Nevoľnosť, asténia, horúčka, zimnica, hyperpyrexia.

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé

Zmeny hladín transamináz.

Neznáme

Asymptomatický pokles v ľavej ventrikulárne ejekčnej frakcii.

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Časté

Chemická cystitída, niekedy hemoragická sa pozorovala po intravezikálnom podaní (pozri časť 4.4).


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Vysoké dávky epirubucínu sa bezpečne podávali veľkému počtu neliečených pacientov, ktorí mali rôzne solídne nádory a spôsobili nežiaduce udalosti, ktoré nie sú odlišné od tých nežiaducich udalostí, ktoré sa pozorovali pri konvenčných dávkach s výnimkou závažnej reverzibilnej neutropénie (< 500 neutrofilov/mm³ počas < 7 dní), ktorá sa objavila u väčšiny pacientov. Hospitalizácia a podporná liečba pri závažných infekčných komplikáciách pri vysokých dávkach boli potrebné len u malého počtu pacientov.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Môže sa objaviť lokálna bolesť a nekróza tkaniva (po náhodnom paravenóznompodaní).


Intravezikálne podanie:

Nakoľko sa po intravezikálnej instilácii reabsorbuje len malé množstvo liečiva, závažné systémové nežiaduce liekové reakcie ako aj alergické reakcie sú zriedkavé. Často sú hlásené lokálne reakcie ako pocit pálenia a časté močenie (polakizúria). Občasne sa hlásila bakteriálna alebo chemická cystitída (pozri časť 4.4). Tieto nežiaduce reakcie na liek sú väčšinou reverzibilné.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Akútne predávkovanie epirubicínom bude viesť k závažnej myelosupresii (počas 10 – 14 dní; najmä leukopénia a trombocytopénia), toxickým účinkom na gastrointestinálny trakt (najmä mukozitída) a k akútnym srdcovým komplikáciám (počas 24 hodín). Počas tohto obdobia je potrebná transfúzia krvi ako aj izolácia v sterilnej miestnosti. Latentné srdcové zlyhávanie sa pozorovalo pri antracyklínoch niekoľko mesiacov až rokov po ukončení liečby (pozri časť 4.4). Pacienti musia byť pozorne sledovaní. Ak sa objavia znaky srdcového zlyhávania, pacienti majú byť liečení podľa štandardných pokynov.


Liečba:

Symptomatická. Epirubicín nie je možné odstrániť dialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: cytostatiká, antracyklíny a podobné liečivá, ATC kód: L01DB03


Mechanizmus účinku epirubicínu závisí od jeho schopnosti tvoriť komplexy s DNA. Experimentálne štúdie na bunkových kultúrach preukázali, že epirubicín rýchlo prestupuje do buniek a lokalizuje sa v jadre, kde inhibuje syntézu nukleových kyselín a mitózu. Účinok epirubicínu sa preukázal na mnohých experimentálnych nádoroch vrátane leukémie L1210 a P388, sarkómu SA 180 (solídna a ascitická forma), melanómu B16, karcinómu prsníka, Lewisovho karcinómu pľúc a karcinómu hrubého čreva 38, navyše sa preukázal tiež účinok na ľudské nádory, ktoré boli transplantované do myší zbavených týmusu (melanóm a karcinóm prsníka, pľúc, prostaty a ovárií).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


U pacientov s normálnou funkciou pečene a obličiek klesá plazmatická hladina epirubicínu po intravenóznom injekčnom podaní 60 – 150 mg/m2 trojexponenciálne s veľmi rýchlou prvou fázou a pomalou terminálnou fázou s priemerným polčasom približne 40 hodín. Tieto dávky sa pohybujú v rámci limitov farmakokinetickej linearity z hľadiska hodnôt plazmatického klírensu aj metabolizmu. Štúdie distribúcie u potkanov preukázali, že epirubicín neprechádza cez hematoencefalickú bariéru. Vysoké hodnoty plazmatického klírensu epirubicínu (0,9 l/min) a pomalé spôsoby eliminácie poukazujú na veľký distribučný objem.


Biotransformácia

Najdôležitejšími metabolitmi, ktoré boli identifikované sú epirubicinol (13-OH-epirubicín), glukuronidáty epirubicínu a epirubicinolu. 4’-O-glukuronidácia odlišuje epirubicín od doxorubicínu a môže vysvetľovať rýchlejšiu elimináciu epirubicínu a jeho zníženú toxicitu. Plazmatické hladiny najdôležitejšieho metabolitu, epirubicinolu, sú vždy nižšie ako plazmatické hladiny nezmeneného lieku a plynú prakticky paralelne.


Exkrécia

Približne 9 – 10 % podanej dávky sa počas 48 hodín vylúči prostredníctvom moču. Epirubicín sa primárne vylučuje prostredníctvom pečene; približne 40 % podanej dávky sa počas 72 hodín objaví v žlči. Porucha funkcie pečene spôsobuje vyššie plazmatické hladiny a vyžaduje zníženie dávky.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Cieľovými orgánmi u potkanov, králikov a psov po opakovanom dávkovaní epirubicínu boli hematolymfopoetický systém, gastrointestinálny trakt, obličky, pečeň a reprodukčné orgány. U potkanov, králikov a psov bol epirubicín tiež kardiotoxický.

U potkanov bol epirubicín mutagénny, genotoxický, embryotoxický a karcinogénny.

Peri/postnatálne štúdie u potkanov poukazujú na nežiaduce účinky na potomstvo pri klinických dávkach.

Nie je známe, či sa epirubicín vylučuje do materského mlieka.

U potkanov a králikov sa nepozorovali žiadne malformácie, avšak tak ako iné antracyklíny a cytotoxické lieky, aj epirubicín sa musí považovať za potenciálne teratogénny.


Štúdia lokálnej znášanlivosti u potkanov a myší preukázala, že extravazácia epirubicínu spôsobuje tkanivovú nekrózu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


chlorid sodný

kyselina chlorovodíková, na úpravu pH

voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Je potrebné vyhnúť sa dlhodobému kontaktu so zásaditými roztokmi, pretože to môže viesť k hydrolýze. Epirubicin Strides sa nesmie miešať s heparínom kvôli možnému vyzrážaniu.


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


Epirubicíniumchlorid 2 mg/ml sa môže riediť 0,9 % (9 mg/ml) roztokom NaCl alebo 5 % (50 mg/ml) roztokom glukózy a podať intravenózne. Pri intravezikálnom podaní sa má liek riediť 0,9 % (9 mg/ml) roztokom NaCl alebo sterilnou vodou.

Po riedení (v 0,9 % (9 mg/ml) roztoku chloridu sodného alebo 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy) na koncentráciu 0,1 mg/ml sa chemická a fyzikálna stabilita počas použitia preukázala počas 4 dní pri 25 °C a počas 14 dní pri 2 – 8 °C.

Po riedení (v 0,9 % (9 mg/ml) roztoku chloridu sodného alebo 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy) na koncentráciu 1 mg/ml sa chemická a fyzikálna stabilita počas použitia preukázala počas 7 dní pri 25 °C a počas 14 dní (0,9 % (9 mg/ml) roztok chloridu sodného) alebo 7 dní (5 % (50 mg/ml) roztok glukózy) pri 2 – 8 °C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite po prvom prepichnutí gumeného uzáveru. Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a zvyčajne by nemali byť dlhšie ako 24 hodín pri 2 – 8 °C.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke (2 – 8 °C).

Uchovávajte a prepravujte v chlade.

Neuchovávajte v mrazničke.

Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Podmienky na uchovávanie po riedení a prvom otvorení lieku, pozri časť 6.3.


Uchovávanie injekčného roztoku v podmienkach chladu môže spôsobiť tvorbu gélovej konzistencie lieku. Táto gélova konzistencia lieku sa opäť vráti na mierne viskózny až tekutý roztok po dvoch až maximálne štyroch hodinách uchovávania pri kontrolovanej izbovej teplote (15 – 25 °C).


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Epirubicin Strides sa dodáva v 30 ml alebo 100 ml formovaných injekčných liekovkách zo skla typu 1 jantárovej farby s brómbutylovým gumeným uzáverom potiahnutým fluórovaným polymérom a vyklápacím hliníkovým uzáverom s 25 ml alebo 100 ml injekčného/infúzneho roztoku, v danom poradí.


Každá škatuľa obsahuje jednu injekčnú liekovku.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Ak sa pripravuje infúzny roztok, má byť pripravený vyškoleným personálom za aseptických podmienok.


Príprava infúzneho roztoku sa má vykonať vo vyhradenom aseptickom priestore.


U ľudí pracujúcich s Epirubicinom Strides sa vyžaduje, aby používali ochranné rukavice, okuliare a masku.


Epirubicin Strides a môže riediť 0,9 % (9 mg/ml) roztokom NaCl alebo 5 % (50 mg/ml) roztokom glukózy a podať intravenózne. Roztok sa má pripraviť tesne pred použitím. Pri intravezikálnom podaní sa liek musí riediť 0,9 % (9 mg/ml) roztokom NaCl alebo sterilnou vodou. Koncentrácia riedeného lieku má byť 0,6 – 2,6 mg/ml.

Červený roztok má byť číry a priehľadný.

Epirubicin Strides neobsahuje konzervačné látky, a preto je vhodný len na jednorazové použitie. Po použití sa má nepoužité zvyšné množstvo lieku zlikvidovať v súlade s požiadavkami pre cytotoxické liečivá. Pozri tiež „Likvidácia“.


Inaktivácia rozliateho alebo vytečeného lieku sa môže dosiahnuť 1 % roztokom chloridu sodného alebo jednoducho s fosfátovou tlmivou látkou (pH >8) do odfarbenia roztoku. Všetky čistiace potreby sa likvidujú ako je to uvedené v časti „Likvidácia“.


Gravidné ženy sa musia vyhnúť kontaktu s cytotoxickými liečivami.


Exkrementy a zvratky sa majú odstrániť s opatrnosťou.


V prípade kontaktu s očami ich dôkladne vypláchnite s veľkým množstvom vody.

Okamžite kontaktujte oftalmológa.

V prípade kontaktu s pokožkou, dôkladne umyte postihnutú oblasť mydlom a vodou alebo roztokom hydrogénuhličitanu sodného. Akokoľvek pokožku neškrabte použitím tvrdej kefy.

Po odstránení rukavíc si vždy umyte ruky.


S poškodenou injekčnou liekovkou sa má zaobchádzať s rovnakou opatrnosťou a má sa považovať za kontaminovaný odpad. Kontaminovaný odpad musí byť uskladnený vo vhodných osobitne označených nádobách na odpad. Pozri časť „Likvidácia“.


Likvidácia

Nepoužitý liek, všetky pomôcky použité pri príprave a podaní alebo pomôcky, ktoré akýmkoľvek spôsobom prišli do kontaktu s epirubicíniumchloridom musia byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs

69800 Saint Priest

Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0066/15-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 25.02.2015


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2015

15

Epirubicin Strides 2 mg/ml injekčný/infúzny roztok