+ ipil.sk

Eplerenone Actavis 25 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Eplerenone Actavis 25 mg

Eplerenone Actavis 50 mg

filmom obalené tablety


eplerenón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Eplerenone Actavis a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Eplerenone Actavis

 3. Ako užívať Eplerenone Actavis

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Eplerenone Actavis

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Eplerenone Actavis a na čo sa používa


Eplerenone Actavis patrí do skupiny liekov známych ako selektívne blokátory aldosterónu. Tieto blokátory inhibujú účinok aldosterónu, látky, ktorá sa vytvára v tele a kontroluje váš tlak krvi a funkciu srdca. Vysoké hladiny aldosterónu môžu zapríčiniť zmeny v organizme, ktoré vedú k srdcovému zlyhávaniu.


Eplerenone Actavis sa používa na liečbu srdcového zlyhávania z dôvodu predísť jeho zhoršeniu a na zníženie potreby hospitalizácie, ak:

 1. ste nedávno prekonali srdcový infarkt, v kombinácii s inými liekmi, ktoré užívate na liečbu srdcového zlyhávania, alebo

 2. máte pretrvávajúce mierne príznaky napriek liečbe, ktorú dosiaľ užívate.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Eplerenone Actavis


Neužívajte Eplerenone Actavis

 • ak ste alergický na eplerenón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak máte vysokú hladinu draslíka v krvi (hyperkaliémiu)

 • ak užívate skupinu liekov, ktoré vám pomáhajú vylúčiť nadmerné množstvo telesných tekutín (draslík šetriace diuretiká) alebo „tablety s obsahom solí“ (draslíkové doplnky)

 • ak máte ťažké ochorenie obličiek

 • ak máte ťažké ochorenie pečene

 • ak užívate lieky, ktoré sa používajú na liečbu plesňových infekcií (ketokonazol alebo itrakonazol)

 • ak užívate antivírusové lieky na liečenie HIV (ritonavir alebo nelfinavir)

 • ak užívate antibiotiká používané na liečbu bakteriálnych infekcií (klaritromycín alebo telitromycín)

 • ak užívate nefazodón, ktorý sa používa na liečbu depresie

 • ak užívate súčasne lieky, ktoré sa používajú na liečbu určitých srdcových ochorení alebo vysokého krvného tlaku (takzvaný inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE) a blokátor receptora angiotenzínu (ARB)).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Eplerenone Actavis, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • ak máte ochorenie obličiek alebo pečene (pozri tiež „Neužívajte Eplerenone Actavis“)

 • ak užívate lítium (zvyčajne sa používa na liečbu mánio-depresívnej poruchy nazývanej aj bipolárna porucha)

 • ak užívate takrolimus alebo cyklosporín (používajú sa na liečbu kožných ochorení, ako sú psoriáza alebo ekzém a na prevenciu rejekčnej reakcie (odmietnutia orgánu) po transplantácii orgánov).


Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť eplerenónu u detí a dospievajúcich neboli stanovené.


Iné lieky a Eplerenone Actavis

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Eplerenónnesmiete užívať s nasledujúcimi liekmi (pozri časť „Neužívajte Eplerenone Actavis“):

 • itrakonazol alebo ketokonazol (používajú sa na liečbu plesňových infekcií), ritonavir, nelfinavir (antivírusové lieky na liečbu HIV), klaritromycín, telitromycín (používajú sa na liečbu bakteriálnych infekcií) alebo nefazodón (používa sa na liečbu depresie), keďže tieto lieky spomaľujú rozklad eplerenónu, a tým predlžujú jeho účinok na organizmus.

 • draslík šetriace diuretiká (lieky, ktoré vám pomáhajú vylúčiť nadmerné množstvo telesných tekutín) a draslíkové doplnky (tablety s obsahom solí draslíka), keďže tieto lieky zvyšujú riziko vysokých hladín draslíka v krvi.

 • inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE) súčasne užívané s blokátormi receptora pre angiotenzín (ARB) (ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku, ochorenia srdca alebo určitých ochorení obličiek), pretože tieto lieky môžu zvýšiť riziko vysokej hladiny draslíka v krvi.


Eplerenón môže reagovať s nasledujúcimi liekmi:

 • lítium (zvyčajne sa podáva na liečbu mánio‑depresívnej poruchy nazývanej aj bipolárna porucha). Bolo dokázané, že užívanie lítia spolu s diuretikami a ACE inhibítormi (používajú sa na liečbu vysokého tlaku krvi a ochorenia srdca) zapríčiňuje príliš vysoké zvýšenie hladín lítia v krvi, čo môže vyvolať vedľajšie účinky, ako sú: strata chuti; poruchy videnia; únava; svalová slabosť; trhavé pohyby svalov.

 • cyklosporín alebo takrolimus (používajú sa na liečbu ochorení kože, ako je psoriáza alebo ekzém a na predchádzanie obrannej reakcie po transplantácii orgánu). Tieto lieky môžu zapríčiniť problémy s obličkami, a preto zvyšujú riziko vysokej hladiny draslíka v krvi.

 • nesteroidové antiflogistiká (NSAIDs = Non‑steroidal anti‑inflammatory drugs - určité lieky proti bolesti, ako napr. ibuprofen, ktoré sa používajú na zmiernenie bolesti, stuhnutosti a zápalu). Tieto lieky môžu spôsobiť problémy s obličkami, a preto zvyšujú riziko vysokej hladiny draslíka v krvi.

 • trimetoprim (používa sa na liečbu bakteriálnych infekcií) môže zvýšiť riziko vysokej hladiny draslíka v krvi.

 • alfa‑1‑blokátory (ako prazosín alebo alfuzosín) (používajú sa na liečbu vysokého tlaku krvi a určitých ochorení prostaty) môžu spôsobiť pokles tlaku krvi a závrat pri postavení sa.

 • tricyklické antidepresíva (ako sú amitriptylín alebo amoxapín) (na liečbu depresie), antipsychotiká (tiež známe ako neuroleptiká) (ako sú chlórpromazín alebo haloperidol (na liečbu psychických porúch), amifostín (používa sa pri rakovine počas chemoterapie) a baklofén (používa sa na liečbu svalových kŕčov). Tieto lieky môžu spôsobiť pokles tlaku krvi a závrat pri postavení sa.

 • glukokortikoidy (ako hydrokortizón alebo prednizón) (používajú sa na liečbu zápalu a určitých kožných ochorení) a tetrakozaktid (používa sa hlavne na diagnostikovanie a liečbu ochorení kôry nadobličiek) môžu oslabiť účinok eplerenónu na zníženie krvného tlaku.

 • digoxín (používa sa na liečbu ochorení srdca). Hladiny digoxínu v krvi sa môžu zvýšiť, keď sa užíva spolu s eplerenónom.

 • warfarín (liek proti zrážaniu krvi). Opatrnosť sa vyžaduje pri užívaní warfarínu, lebo vysoké hladiny warfarínu v krvi môžu spôsobiť zmeny v účinku eplerenónu v tele.

 • erytromycín (používa sa na liečbu bakteriálnych infekcií), sachinavir (antivírusový liek na liečbu HIV), flukonazol (používa sa na liečbu plesňových infekcií), amiodarón, diltiazem alebo verapamil (na liečbu problémov so srdcom a vysokého tlaku krvi) spomaľujú rozklad eplerenónu, a tým predlžujú účinok eplerenónu na organizmus.

 • ľubovník bodkovaný (rastlinný liek), rifampicín (používa sa na liečbu bakteriálnych infekcií), karbamazepín, fenytoín a fenobarbital (používajú sa, okrem iného, na liečbu epilepsie) môžu urýchliť rozklad eplerenónu, a tak znížiť jeho účinok.


Eplerenone Actavis a jedlo a nápoje

Eplerenone Actavis sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Účinok eplerenónu sa u ľudí počas tehotenstva nehodnotil.


Nie je známe, či sa eplerenón vylučuje do materského mlieka. Rozhodnutie o tom, či máte prestať dojčiť alebo vysadiť liek, musí urobiť váš lekár.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Po užití eplerenónu môžete pociťovať závrat. V takom prípade neveďte vozidlo, ani neobsluhujte stroje.


Eplerenone Actavis obsahuje laktózu

Eplerenone Actavis obsahujelaktózu(mliečny cukor).Ak vám váš lekár povedal, že máte neznášanlivosť na niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Eplerenone Actavis


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Tablety eplerenónu sa môžu užívať spolu s jedlom alebo nalačno. Tablety prehĺtajte celé a zapite ich veľkým množstvom vody.


Eplerenón sa zvyčajne podáva s ďalšími liekmi na liečbu srdcového zlyhávania, napr. betablokátormi. Odporúčaná začiatočná dávka je jedna 25 mg tableta raz denne, ktorá sa asi po 4 týždňoch zvýši na 50 mg raz denne(buď ako jedna 50 mg tableta, alebo dve 25 mg tablety). Maximálny dávkovací režim je 50 mg denne.


Hladiny draslíka v krvi sa musia vyšetriť pred začatím liečby eplerenónom, počas prvého týždňa a jeden mesiac po začatí liečby alebo po zmene dávky. Dávku vám váš lekár môže upravovať v závislosti od hladiny draslíka v krvi.


Ak máte ľahké ochorenie obličiek, vaša liečba začne jednou 25 mg tabletou každý deň. Ak máte stredne ťažké ochorenie obličiek, vaša liečba začne jednou 25 mg tabletou každý druhý deň. Tieto dávky sa môžu upraviť, ak vám to odporučí váš lekár a podľa hladín draslíka vo vašej krvi.

U pacientov so závažným ochorením obličiek sa Eplerenone Actavis neodporúča.


U pacientov s ľahkým až stredne ťažkým ochorením pečene sa nevyžaduje úprava začiatočnej dávky. Ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou, budete možno potrebovať častejšie vyšetrenia hladiny draslíka v krvi (pozri tiež „Neužívajte Eplerenone Actavis“).


U starších pacientov: úprava začiatočnej dávky sa nevyžaduje.


U detí a dospievajúcich: Eplerenone Actavis sa neodporúča.


Ak užijete viac Eplerenonu Actavis, ako máte

Ak užijete viac eplerenónu, ako máte, povedzte to okamžite svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Ak ste užili príliš veľa lieku, najpravdepodobnejšími príznakmi budú nízky tlak krvi (prejaví sa ako zvláštny pocit vo vašej hlave, závrat, zahmlené videnie, slabosť, náhla strata vedomia) alebo hyperkaliémia, vysoká hladina draslíka v krvi (prejaví sa svalovými kŕčmi, hnačkou, nutkaním na vracanie, závratom alebo bolesťou hlavy).


Ak zabudnete užiť Eplerenone Actavis

Ak je už takmer čas užiť ďalšiu tabletu, vynechajte zabudnutú tabletu a užite nasledujúcu tabletu v predpísaný čas. Inak užite tabletu ihneď, ako si spomeniete za predpokladu, že do užitia ďalšej tablety ostáva viac ako 12 hodín. Potom pokračujte v užívaní lieku podľa pôvodného rozvrhu.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Eplerenone Actavis

Je dôležité, aby ste eplerenón užívali bez prerušenia podľa predpisu, až kým vám lekár nepovie, aby ste liečbu ukončili.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak zaznamenáte niektorý z nasledujúcich stavov:

Vyhľadajtebezodkladnú lekársku starostlivosť

 • opuch tváre, jazyka alebo hrdla

 • ťažkosti pri prehĺtaní

 • žihľavka a ťažkosti pri dýchaní

Toto sú príznaky angioneurotického edému.


Ostatné hlásené vedľajšie účinky zahŕňajú:


Časté vedľajšie účinky(postihujú 1 až 10 používateľov zo 100)

 • zvýšená hladina draslíka v krvi (príznaky zahŕňajú svalové kŕče, hnačku, nutkanie na vracanie, závrat alebo bolesť hlavy)

 • závrat

 • mdloba

 • infarkt myokardu

 • nízky tlak krvi

 • infekcia

 • kašeľ

 • hnačka, pocit na vracanie, zápcha

 • vyrážka

 • svrbenie

 • svalové kŕče a bolesť

 • porucha činnosti obličiek

 • zvýšená hladina močoviny v krvi


Menej časté vedľajšie účinky(postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000)

 • zápal žlčníka

 • zvýšenie počtu určitých bielych krviniek (eozinofília)

 • dehydratácia (nedostatok tekutín v tele), zvýšené množstvo cholesterolu a triglyceridov (tukov) vo vašej krvi, nízka hladina sodíka v krvi

 • zvýšená hladina cukru v krvi

 • nespavosť (insomnia)

 • bolesť hlavy

 • srdcové ťažkosti, napr. nepravidelný tlkot srdca, rýchly tlkot srdca a srdcové zlyhávanie

 • znížený tlak krvi, ktorý môže spôsobiť závrat pri postavení sa, trombóza (krvná zrazenina) v nohe

 • bolesť hrdla

 • plynatosť, vracanie

 • zvýšené potenie

 • bolesť chrbta

 • znížená citlivosť na dotyk

 • celková slabosť a celkový pocit choroby

 • zvýšené hladiny močoviny a kreatinínu v krvi, ktoré môžu naznačovať problémy s obličkami, zápal obličiek

 • zväčšenie prsnej žľazy u mužov

 • znížená funkcia štítnej žľazy

 • zmeny vo výsledkoch niektorých krvných testov


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Eplerenone Actavis


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuľke po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Eplerenone Actavis obsahuje

 • Liečivo je eplerenón. Každá tableta obsahuje 25 mg alebo 50 mg eplerenónu.

 • Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza (E460), sodná soľ

kroskarmelózy (E468), hypromelóza (E464), nátriumlaurylsulfát, mastenec (E553b),

magnéziumstearát (jadro tablety); hypromelóza (E464), polysorbát 80 (E433), makrogol 400,

oxid titaničitý (E172), žltý oxid železitý (E172) (obal tablety).


Ako vyzerá Eplerenone Actavis a obsah balenia

Eplerenone Actavis 25 mg je svetložltá okrúhla obojstranne vypuklá filmom obalená tableta s označením “E9RN“ na jednej strane a “25“ na druhej strane.


Eplerenone Actavis 50 mg je svetložltá okrúhla obojstranne vypuklá filmom obalená tableta s označením “E9RN“ na jednej strane a “50“ na druhej strane.

Eplerenone Actavis je dostupný v blistrových baleniach obsahujúcich 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 alebo 100 tabliet; v baleniach s jednotlivou dávkou obsahujúcich 10 x 1, 14 x 1, 20 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 84 x 1, 90 x 1, 98 x 1 alebo 100 x 1 tabletu.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


Výrobca

Synthon BV

Microweg 22, 6545 CM Nijmegen

Holandsko


Synthon Hispania SL

C/Castelló no1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat, 08830 Barcelona

Španielsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko: Carditrust

Česká republika: Eplerenon Actavis 25 mg / 50 mg

Grécko: Carditrust

Island: Eplerenon Actavis

Maďarsko: EplerenonActavis25mg/50mgfilmtabletta

Malta: Eplerenone Actavis

Rakúsko: EplerenonActavis25mg/50mg Filmtabletten

Slovinsko: Carditrust25mg/50mgfilmskoobložene tablete

Slovenská republika: Eplerenone Actavis 25 mg / 50 mg

Švédsko: Eplerenon Actavis

Veľká Británia: Eplerenone25mg /50 mgFilm-coatedTablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 03/2015.


Eplerenone Actavis 25 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Eplerenone Actavis 25 mg

Eplerenone Actavis 50 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg eplerenónu.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg eplerenónu.


Pomocná látka so známym účinkom:

Každá 25 mg filmom obalená tableta obsahuje 35,7 mg monohydrátu laktózy (pozri časť 4.4).

Každá 50 mg filmom obalená tableta obsahuje 71,4 mg monohydrátu laktózy (pozri časť 4.4).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


25 mg tableta: svetložltá okrúhla bikonvexná filmom obalená tableta s označením “E9RN“ na jednej strane a “25“ na druhej strane.

50 mg tableta: svetložltá okrúhla bikonvexná filmom obalená tableta s označením “E9RN“ na jednej strane a “50“ na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Eplerenón je indikovaný:


 • ako doplnok k štandardnej liečbe zahŕňajúcej betablokátory, na zníženie rizika kardiovaskulárnej mortality a morbidity u stabilizovaných pacientov s dysfunkciou ľavej komory (ejekčná frakcia ľavej komory LVEF ≤ 40 %) a klinickými znakmi srdcového zlyhávania po nedávno prekonanom infarkte myokardu.


 • ako doplnok k štandardnej optimálnej liečbe na zníženie rizika kardiovaskulárnej mortality a morbidity u dospelých pacientov so srdcovým zlyhávaním triedy NYHA II (chronickým) a systolickou dysfunkciou ľavej komory (LVEF ≤ 30 %) (pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Na individuálne nastavenie dávkovania sú k dispozícii sily 25 mg a 50 mg. Maximálny dávkovací režim je 50 mg denne.


Pre pacientov so srdcovým zlyhávaním po infarkte myokardu

Odporúčaná udržiavacia dávka eplerenónu je 50 mg raz denne. Liečba má začať dávkou 25 mg raz denne a titrovať k cieľovej dávke 50 mg raz denne, najlepšie počas 4 týždňov, pri kontrole hladiny draslíka v sére (pozri tabuľku 1). Liečba eplerenónom sa má začať do 3-14 dní po akútnom infarkte myokardu.


Pre pacientov so srdcovým zlyhávaním triedy NYHA II (chronickým)

Pre pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním triedy NYHA II sa má liečba začať dávkou 25 mg jedenkrát denne a titrovať na cieľovú dávku 50 mg jedenkrát denne, najlepšie počas 4 týždňov, pričom je potrebné vziať do úvahy sérovú hladinu draslíka (pozri tabuľku 1 a časť 4.4).


Liečba eplerenónom sa nemá začínať u pacientov s hladinou draslíka v sére > 5,0 mmol/l (pozri časť 4.3).


Hladina draslíka v sére sa musí vyšetriť pred začatím liečby eplerenónom, počas prvého týždňa a jeden mesiac po začatí liečby alebo úprave dávky. Hladina draslíka v sére sa má podľa potreby ďalej pravidelne kontrolovať.


Po začatí liečby sa má dávka upraviť podľa hladiny draslíka v sére, ako ukazuje tabuľka 1.


Tabuľka 1: Úprava dávky eplerenónu po začatí liečby


Hladina draslíka v sére (mmol/l)

Opatrenie

Úprava dávky

< 5,0

zvýšiť

25 mg EOD* na 25 OD

25 mg OD na 50 mg OD

5,0 – 5,4

udržať

Bez úpravy dávky

5,5 – 5,9

znížiť

50 mg OD na 25 mg OD

25 mg OD na 25 mg EOD*

25 mg EOD k prerušeniu liečby

³ 6,0

prerušiť

neaplikovateľné

* EOD = každý druhý deň

OD = raz denne


Ak sa preruší liečba eplerenónom z dôvodu hladiny draslíka v sére ³ 6,0 mmol/l, eplerenón sa môže opäť začať podávať v dávke 25 mg každý druhý deň, ak hladina draslíka v sére klesne pod 5,0 mmol/l.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť eplerenónu u detí a dospievajúcich neboli stanovené. V súčasnosti dostupné údaje sú uvedené v časti 5.1 a 5.2.


Starší ľudia

U starších ľudí sa nevyžaduje úprava začiatočnej dávky. Z dôvodu vekom podmieneného zníženia obličkových funkcií je u starších pacientov zvýšené riziko hyperkaliémie. Toto riziko sa môže ďalej zvýšiť pri pridruženej komorbidite spojenej so zvýšenou systémovou expozíciou, najmä pri ľahkom až stredne ťažkom stupni poškodenia pečene. Odporúča sa pravidelné monitorovanie hladiny draslíka v sére (pozri časť 4.4).


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s ľahkou poruchou funkcie obličiek sa nevyžaduje úprava začiatočnej dávky. Odporúča sa pravidelné monitorovanie hladiny draslíka v sére (pozri časť 4.4) a úprava dávok podľa tabuľky 1.


Pacienti so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (CrCl 30‑60 ml/min) majú začať s dávkou 25 mg každý druhý deň a dávka sa má upraviť na základe hladiny draslíka (pozri tabuľku 1). Odporúča sa pravidelné sledovanie sérového draslíka (pozri časť 4.4).


Nie sú k dispozícii žiadne skúsenosti u pacientov s CrCl < 50 ml/min so srdcovým zlyhávaním po infarkte myokardu. Eplerenón sa má u týchto pacientov používať opatrne.


Dávky vyššie ako 25 mg denne sa neskúmali u pacientov s CrCl < 50 ml/min.


Pacienti s ťažkou poruchou funkcie obličiek (CrCl < 30 ml/min) sú kontraindikovaní (pozri časť 4.3).


Eplerenón nie je dialyzovateľný.


Porucha funkcie pečene

U pacientov s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa nevyžaduje úprava úvodnej dávky. Z dôvodu zvýšenej systémovej expozície eplerenónom u pacientov s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa u týchto pacientov odporúča časté a pravidelné monitorovanie hladiny draslíka v sére, najmä u starších pacientov (pozri časť 4.4).


Sprievodná liečba

V prípade sprievodnej liečby stredne silnými inhibítormi CYP3A4, napr. amiodarónom, diltiazemom a verapamilom, sa liečba eplerenónom môže začať úvodnou dávkou 25 mg raz denne. Dávka nesmie prekročiť 25 mg raz denne (pozri časť 4.5).


Eplerenón sa môže podávať s jedlom alebo bez jedla (pozri časť 5.2).


 1. Kontraindikácie


- Precitlivenosť na eplerenón alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených

v časti 6.1.

- Pacienti s hladinou draslíka v sére > 5,0 mmol/l pri začatí liečby.

- Pacienti s ťažkou renálnou insuficienciou (eGFR < 30 ml/min/1,73 m2).

- Pacienti s ťažkou hepatálnou insuficienciou (stupeň C podľa Childa‑Pugha).

- Pacienti, ktorí užívajú draslík šetriace diuretiká, draslíkové suplementy alebo silné inhibítory CYP3A4 (napr. itrakonazol, ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, klaritromycín, telitromycín a nefazodón) (pozri časť 4.5).

- Kombinácia inhibítora angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE) a blokátora receptora angiotenzínu (ARB) s eplerenónom.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hyperkaliémia

Pri liečbe eplerenónom sa v súlade s jeho mechanizmom účinku môže vyskytnúť hyperkaliémia. Pri začatí liečby a pri zmene dávky sa u všetkých pacientov musí monitorovať hladina draslíka v sére. Ďalej sa odporúča pravidelné monitorovanie, najmä u pacientov s rizikom vzniku hyperkaliémie, ako sú starší pacienti, pacienti s obličkovou nedostatočnosťou (pozri časť 4.2) a pacienti s diabetom. Použitie draslíkových suplementov sa po začatí liečby eplerenónom neodporúča z dôvodu zvýšeného rizika hyperkaliémie. Potvrdilo sa, že pri znížení dávky eplerenónu sa zníži hladina draslíka v sére. V jednej štúdii sa potvrdilo, že pridanie hydrochlorotiazidu k liečbe eplerenónom kompenzovalo zvýšenie hladiny draslíka v sére.


Riziko hyperkaliémie sa môže zvýšiť pri používaní eplerenónu v kombinácii s inhibítorom angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE) a/alebo blokátorom receptora angiotenzínu (ARB). Eplerenón sa nemá používať súbežne s kombináciou inhibítora angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE) a blokátora receptora angiotenzínu (ARB) (pozri časti 4.3 a 4.5).


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek vrátane diabetickej mikroalbuminúrie sa má pravidelne monitorovať hladina draslíka v sére. Riziko hyperkaliémie sa zvyšuje s poklesom funkcie obličiek. Hoci sú údaje zo štúdie EPHESUS (= Eplerenone Post‑acute myocardial infarction Heart failure Efficacy and Survival Study) u pacientov s diabetom 2. typu a mikroalbuminúriou obmedzené, u tohto malého počtu pacientov sa pozoroval zvýšený výskyt hyperkaliémie. Preto sa títo pacienti majú liečiť s opatrnosťou. Eplerenón nie je dialyzovateľný.


Porucha funkcie pečene

U pacientov s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene (stupeň A a B podľa Childa-Pugha) sa nepozorovalo zvýšenie hladiny draslíka v sére nad 5,5 mmol/l. U pacientov s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa majú monitorovať hladiny elektrolytov. Podávanie eplerenónu sa nehodnotilo u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene, a preto je jeho použitie kontraindikované (pozri časti 4.2 a 4.3).


Induktory CYP3A4

Súbežné podávanie eplerenónu spolu so silnými induktormi CYP3A4 sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Lítium, cyklosporín, takrolimus sa nemajú podávať počas liečby eplerenónom (pozri časť 4.5).


Laktóza

Tablety obsahujú laktózu a nemajú sa podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, lapónskou deficienciou laktázy alebo s poruchami absorpcie glukózy a galaktózy.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakodynamické interakcie

Draslík šetriace diuretiká a draslíkové suplementy

Vzhľadom na zvýšené riziko hyperkaliémie sa eplerenón nemá podávať pacientom, ktorí užívajú iné draslík šetriace diuretiká a draslíkové suplementy (pozri časť 4.3). Draslík šetriace diuretiká môžu zvyšovať účinok antihypertenzív a iných diuretík.


ACE inhibítory, blokátory receptorov angiotenzínu (ARB)

Pri používaní eplerenónu v kombinácii s inhibítorom angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE) a/alebo blokátorom receptora angiotenzínu (ARB) sa môže zvýšiť riziko hyperkaliémie. Odporúča sa dôkladné sledovanie sérového draslíka a renálnej funkcie, predovšetkým u pacientov s rizikom poruchy renálnej funkcie, napr. u starších pacientov. Trojkombinácia inhibítora angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE) a blokátora receptora angiotenzínu (ARB) s eplerenónom sa nemá používať (pozri časti 4.3 a 4.4).


Lítium

Štúdie interakcií eplerenónu s lítiom sa neuskutočnili. Avšak toxicita lítia bola hlásená u pacientov, ktorí dostávali lítium súbežne s diuretikami a ACE‑inhibítormi (pozri časť 4.4). Súbežnému používaniu eplerenónu a lítia sa treba vyhnúť. Ak je táto kombinácia nevyhnutná, hladina lítia v sére sa musí monitorovať (pozri časť 4.4).


Cyklosporín, takrolimus

Cyklosporín a takrolimus môžu viesť k poškodeniu obličiek a zvýšeniu rizika hyperkaliémie. Súbežnému používaniu eplerenónu s cyklosporínom alebo takrolimusom sa treba vyhnúť. Ak sa cyklosporín alebo takrolimus má podávať počas liečby eplerenónom, odporúča sa dôkladné monitorovanie hladiny draslíka v sére a funkcie obličiek (pozri časť 4.4).


Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID)

Liečba s NSAID môže viesť k akútnemu obličkovému zlyhaniu účinkom priamo na glomerulárnu filtráciu, najmä u rizikových pacientov (starší a/alebo dehydratovaní pacienti). Pacientom, ktorí užívajú eplerenón s NSAID, sa musia pred začatím liečby vyšetriť obličkové funkcie a majú byť dostatočne hydratovaní.


Trimetoprim

Súbežné podávanie trimetoprimu s eplerenónom zvyšuje riziko hyperkaliémie. Hladina draslíka v sére a obličkové funkcie sa majú monitorovať, najmä u pacientov s poškodením obličiek a u starších pacientov.


Alfa-1 blokátory (napr. prazosín, alfuzosín)

Ak sa kombinujú alfa‑1‑blokátory s eplerenónom, môže sa zvýšiť ich hypotenzívny účinok a/alebo riziko posturálnej hypotenzie. Počas súbežného podávania alfa‑1‑blokátorov sa odporúča klinické monitorovanie kvôli posturálnej hypotenzii.


Tricyklické antidepresíva, neuroleptiká, amifostín, baklofén

Súbežné podávanie týchto liekov s eplerenónom môže potenciálne zvýšiť antihypertenzívny účinok a riziko posturálnej hypotenzie.


Glukokortikoidy, tetrakozaktid

Spoločné podávanie týchto liekov s eplerenónom môže potenciálne znížiť antihypertenzívny účinok (retencia sodíka a tekutín).


Farmakokinetické interakcie

Štúdie in vitro ukazujú, že eplerenón nie je inhibítorom izoenzýmov CYP1A2, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6 alebo CYP3A4. Eplerenón nie je substrátom, ani inhibítorom P‑glykoproteínu.


Digoxín

Vo farmakokinetickej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi sa pozoroval štatisticky významný 16 % nárast AUC0-24 pri podávaní 200 mikrogramov digoxínu a 100 mg eplerenónu raz denne, tento nárast nebol sprevádzaný klinickými príznakmi toxicity digoxínu. Zvýšená opatrnosť sa vyžaduje, ak sú dávky digoxínu pri hornej hranici terapeutického rozsahu.


Warfarín

Nepozorovali sa žiadne klinicky signifikantné farmakokinetické interakcie s warfarínom. Zvýšená opatrnosť sa vyžaduje, ak sú dávky warfarínu pri hornej hranici terapeutického rozsahu.


Substráty CYP3A4

Výsledky farmakokinetických štúdií s testovacími substrátmi CYP3A4, napr. midazolamom a cisapridom, nepreukázali žiadne signifikantné farmakokinetické interakcie, keď sa tieto lieky podávali súbežne s eplerenónom.


Inhibítory CYP3A4

– Silné inhibítory CYP3A4: ak sa eplerenón podáva súbežne s liekmi, ktoré inhibujú enzým CYP3A4, môžu sa vyskytnúť signifikantné farmakokinetické interakcie. Silný inhibítor CYP3A4 (ketokonazol 200 mg dvakrát denne) viedol k 441 % zvýšeniu AUC eplerenónu (pozri časť 4.3). Súbežné podávanie eplerenónu so silnými inhibítormi CYP3A4, ako sú ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, nelfinavir, klaritromycín, telitromycín a nefazodón, je kontraindikované (pozri časť 4.3).

– Slabé až stredne silné inhibítory CYP3A4: súbežné podávanie s erytromycínom, sachinavirom, amiodarónom, diltiazemom, verapamilom a flukonazolom viedlo k signifikantným farmakokinetickým interakciám s rádovým zvýšením AUC od 98 % do 187 %. Dávka eplerenónu preto nemá prevýšiť 25 mg, ak sa slabé až stredne silné inhibítory CYP3A4 podávajú súbežne s eplerenónom (pozri časť 4.2).


Induktory CYP3A4

Súbežné podávanie eplerenónu s ľubovníkom bodkovaným (silným induktorom CYP3A4) zapríčinilo 30 % pokles AUC eplerenónu. Výraznejší pokles AUC eplerenónu sa môže vyskytnúť pri podávaní so silnejšími induktormi CYP3A4, napr. s rifampicínom. Vzhľadom na riziko zníženej účinnosti eplerenónu sa jeho súbežné použitie so silnými induktormi CYP3A4 (rifampicín, karbamazepín, fenytoín, fenobarbital, ľubovník bodkovaný) neodporúča (pozri časť 4.4).


Antacidá

Na základe výsledkov farmakokinetickej klinickej štúdie sa neočakávajú žiadne signifikantné interakcie pri súbežnom podávaní antacíd s eplerenónom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití eplerenónu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame nežiaduce účinky na graviditu, embryofetálny vývoj, pôrod a postnatálny vývoj (pozri časť 5.3). Pri predpisovaní eplerenónu gravidným ženám je potrebná opatrnosť.


Laktácia

Nie je známe, či sa eplerenón po perorálnom podaní vylučuje do ľudského materského mlieka. Avšak predklinické údaje ukazujú, že eplerenón a/alebo jeho metabolity sú prítomné v materskom mlieku u potkanov, a že mláďatá potkanov exponované touto cestou účinku eplerenónu sa vyvíjali normálne. Keďže nie sú známe možné nežiaduce účinky na dojčené dieťa, treba sa rozhodnúť, či sa preruší dojčenie alebo podávanie lieku, pričom sa má zvážiť dôležitosť tejto liečby pre matku.


Fertilita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o účinkoch na plodnosť u ľudí.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch eplerenónu na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Eplerenón nezapríčiňuje ospalosť, zhoršenie kognitívnych funkcií, ale pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov treba mať na pamäti možný výskyt závratov počas liečby.


4.8 Nežiaduce účinky


V dvoch štúdiách (Eplerenone Post-acute Myocardial Infarction Heart Failure Efficacy and Survival Study [EPHESUS] a Eplerenone in Mild Patients Hospitalization and Survival Study in Heart Failure [EMPHASIS-HF]) bol celkový výskyt nežiaducich príhod zaznamenaných pri eplerenóne rovnaký ako pri placebe. Najčastejšou nežiaducou príhodou hlásenou v štúdii EMPHASIS-HF bola hyperkaliémia s mierou výskytu 8,7 % pre eplerenón a 4 % pre placebo.


Nežiaduce účinky uvedené nižšie sú tie, u ktorých sa predpokladá súvis s liečbou a ich výskyt prevyšuje výskyt u placeba, alebo sú závažné a signifikantne prevyšujú výskyt u placeba, alebo sa pozorovali počas sledovania po uvedení na trh. Nežiaduce účinky sú zoradené podľa orgánových systémov a absolútnej frekvencie. Frekvencie sú definované ako: časté (1/100 až <1/10), menej časté (1/1 000 až <1/100).


Infekcie a nákazy

Časté: infekcia

Menej časté: pyelonefritída, faryngitída


Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté: eozinofília


Poruchy endokrinného systému

Menej časté: hypotyreoidizmus


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: hyperkaliémia (pozri časti 4.3 a 4.4)

Menej časté: hyponatriémia, dehydratácia, hypercholesterolémia, hypertriglyceridémia


Psychické poruchy

Menej časté: nespavosť


Poruchy nervového systému

Časté: závraty, synkopa

Menej časté: bolesť hlavy, hypestézia


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté: infarkt myokardu

Menej časté: zlyhávanie ľavej komory srdca, fibrilácia predsiení, tachykardia


Poruchy ciev

Časté: hypotenzia

Menej časté: trombóza ciev dolných končatín, ortostatická hypotenzia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: kašeľ


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: hnačka, nauzea, zápcha

Menej časté: vracanie, plynatosť


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: vyrážka, pruritus

Menej časté: hyperhidróza

Neznáme: angioneurotický edém


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: svalové kŕče, muskuloskeletálna bolesť

Menej časté: bolesť chrbta


Poruchy obličiek a močových ciest

Časté: porucha funkcie obličiek (pozri časti 4.4 a 4.5)


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté: cholecystitída


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté: gynekomastia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: telesná slabosť, celková nevoľnosť


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté: zvýšená hladina močoviny v krvi

Menej časté: zvýšená hladina kreatinínu v krvi, znížená expresia receptora epidermálneho rastového faktora, zvýšená hladina glukózy v krvi


V štúdii EPHESUS sa číselne vyskytlo viac prípadov cievnych mozgových príhod v skupine veľmi starších pacientov (³ 75 ročných). Avšak nezistil sa žiadny štatisticky významný rozdiel vo výskyte cievnej mozgovej príhody medzi skupinou pacientov, ktorí dostávali eplerenón (30) a skupinou pacientov, ktorí dostávali placebo (22). V štúdii EMPHASIS-HF bol počet prípadov mozgovej príhody u veľmi starších pacientov (vo veku ≥ 75 rokov) 9 v skupine s eplerenónom a 8 v placebovej skupine.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Neboli hlásené žiadne prípady nežiaducich príhod súvisiacich s predávkovaním eplerenónom u ľudí. Predpokladá sa, že najpravdepodobnejším prejavom predávkovania je hypotenzia alebo hyperkaliémia. Eplerenón sa nedá odstrániť dialýzou. Bolo dokázané, že sa eplerenón silne viaže na aktívne uhlie. V prípade výskytu symptomatickej hypotenzie sa má začať podporná liečba. Ak sa vyskytne hyperkaliémia, má sa začať štandardná liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antagonisty aldosterónu, ATC kód: C03DA04


Eplerenón vykazuje relatívnu selektivitu pri väzbe na ľudské rekombinantné mineralokortikoidové receptory v porovnaní s jeho väzbou na rekombinantné glukokortikoidové, progesterónové a androgénové receptory. Eplerenón bráni naviazaniu aldosterónu, kľúčového hormónu v systéme renín‑angiotenzín‑aldosterón (RAAS), ktorý sa zúčastňuje regulácie tlaku krvi a má úlohu aj v patofyziológii kardiovaskulárnych ochorení.


Bolo preukázané, že eplerenón vyvoláva trvalý vzostup plazmatického renínu a aldosterónu v sére, zodpovedajúci inhibícii negatívnej spätnej väzby aldosterónu na sekréciu renínu. Následné zvýšenie plazmatickej aktivity renínu a hladiny cirkulujúceho aldosterónu neprevýši účinky eplerenónu.


V štúdiách chronického srdcového zlyhávania (NYHA klasifikácia II – IV), ktoré sa zaoberali dávkovacou škálou eplerenónu, pridanie eplerenónu ku štandardnej liečbe spôsobilo očakávané od dávky závislé zvýšenie aldosterónu. Podobne aj v kardiorenálnej podštúdii štúdie EPHESUS liečba eplerenónom viedla k signifikantnému zvýšeniu aldosterónu. Tieto výsledky sú dôkazom blokovania mineralokortikoidových receptorov v tejto populácii.


Eplerenón sa skúmal v štúdii EPHESUS, ktorá sledovala jeho účinnosť pri srdcovom zlyhávaní u pacientov po prekonaní akútneho infarktu myokardu a jeho vplyv na ich prežívanie. EPHESUS bola dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia, trvala tri roky a zahŕňala 6 632 pacientov s akútnym infarktom myokardu (IM), dysfunkciou ľavej komory (stanovenej na základe zníženia ejekčnej frakcie ľavej komory [LVEF] na ≤ 40 %) a klinickými znakmi srdcového zlyhávania. V rozpätí 3 – 14 dní po akútnom IM (v priemere 7 dní) začali pacienti k štandardnej liečbe užívať placebo alebo eplerenón v úvodnej dávke 25 mg raz denne, táto sa počas 4 týždňov upravovala k cieľovej dávke 50 mg raz denne, ak hladina draslíka v sére bola < 5,0 mmol/l. Štandardná liečba počas štúdie zahŕňala kyselinu acetylsalicylovú (92 % pacientov), ACE‑inhibítory (90 %), betablokátory (83 %), nitráty (72 %), slučkové diuretiká (66 %) alebo inhibítory hydroxy‑metyl‑glutaryl‑CoA reduktázy (60 %).


V štúdii EPHESUS boli primárne posudzovanými parametrami mortalita z akejkoľvek príčiny a kombinovaný parameter skladajúci sa z úmrtia, resp. hospitalizácií z kardiovaskulárnych (KV) príčin. V skupine s eplerenónom zomrelo (z akejkoľvek príčiny) 14,4 % pacientov a v skupine s placebom 16,7 % pacientov, zatiaľ čo 26,7 % pacientov v skupine s eplerenónom a 30 % pacientov v skupine s placebom zomrelo alebo bolo hospitalizovaných z KV dôvodov. V štúdii EPHESUS teda eplerenón znížil riziko úmrtia z akejkoľvek príčiny o 15 % (RR 0,85; 95 % IS: 0,75 ‑ 0,96; p = 0,008) v porovnaní s placebom, primárne znížením kardiovaskulárnej (KV) mortality. Eplerenón znížil riziko úmrtia na KV ochorenie alebo hospitalizácie z dôvodu KV ochorenia o 13 % (RR 0,87; 95 % IS: 0,79 ‑ 0,95; p = 0,002). Zníženie absolútneho rizika z hľadiska sledovaných parametrov – mortality z akejkoľvek príčiny, resp. KV mortality/hospitalizácie bolo 2,3 %, resp. 3,3 %. Klinická účinnosť sa preukázala predovšetkým u pacientov, ktorí mali pri začatí liečby eplerenónom menej ako 75 rokov. Prínos tejto liečby u pacientov starších ako 75 rokov je nejasný. V porovnaní s placebom sa klasifikácia funkčného stupňa NYHA zlepšila, resp. ostala nezmenená u štatisticky významne vyššieho počtu pacientov, ktorí dostávali eplerenón. Výskyt hyperkaliémie bol v skupine s eplerenónom 3,4 % oproti 2,0 % v skupine s placebom (p < 0,001). Výskyt hypokaliémie bol 0,5 % v skupine s eplerenónom oproti 1,5 % v skupine s placebom (p < 0,001).


U 147 zdravých osôb, u ktorých sa počas farmakokinetických štúdií hodnotili zmeny na EKG, sa nezaznamenalo žiadne významné ovplyvnenie pulzovej frekvencie, trvania QRS alebo PR alebo QT intervalu eplerenónom.


V štúdii EMPHASIS-HF (Eplerenone in Mild Patients Hospitalization and Survival Study in Heart Failure) sa skúmal vplyv eplerenónu po jeho pridaní k štandardnej liečbe na klinické výsledky u pacientov so systolickým srdcovým zlyhávaním a ľahkými symptómami (funkčná trieda NYHA II).


Pacienti boli zaradení, ak mali minimálne 55 rokov, ejekčnú frakciu ľavej komory (LVEF) £ 30 % alebo LVEF ≤ 35 % navyše k dobe trvania QRS > 130 ms a buď boli hospitalizovaní z kardiovaskulárnych dôvodov 6 mesiacov pred zaradením do štúdie, alebo mali plazmatickú hladinu nátriuretického peptidu typu B (BNP) minimálne 250 pg/ml, alebo plazmatickú hladinu N-terminálneho pro-BNP minimálne 500 pg/ml u mužov (750 pg/ml u žien). Eplerenón sa začal podávať v dávke 25 mg jedenkrát denne, ktorá bola zvýšená po 4 týždňoch na 50 mg jedenkrát denne, ak sérová hladina draslíka bola < 5,0 mmol/l. Prípadne, keď odhadovaný GFR bol 30‑49 ml/min/1,73 m2, eplerenón sa začal podávať v dávke 25 mg každý druhý deň, ktorá sa zvýšila na 25 mg jedenkrát denne.


Celkovo bolo randomizovaných (dvojito zaslepených) 2 737 pacientov na liečbu eplerenónom alebo placebom. Východisková liečba zahŕňala diuretiká (85 %), ACE inhibítory (78 %), blokátory receptora angiotenzínu II (19 %), beta‑blokátory (87 %), antitrombotickú liečbu (88 %), hypolipidemiká (63 %) a digitálisové glykozidy (27 %). Priemerný LVEF bol ~26 % a priemerná dĺžka QRS bola ~122 ms. Väčšina pacientov (83,4 %) bola v priebehu 6 mesiacov pred randomizáciou hospitalizovaná z dôvodu KV príčin, pričom približne 50 % z nich z dôvodu srdcového zlyhávania. Približne 20 % pacientov malo implantovateľné defibrilátory alebo resynchronizačnú liečbu srdca.


Primárny koncový ukazovateľ, úmrtie z kardiovaskulárnych príčin alebo hospitalizácia z dôvodu srdcového zlyhávania, sa vyskytoval u 249 pacientov (18,3 %) v skupine s eplerenónom a 356 pacientov (25,9 %) v placebovej skupine (RR 0,63, 95 % IS, 0,54‑0,74; p < 0,001). Vplyv eplerenónu na výsledky primárneho koncového ukazovateľa sa zhodovali vo všetkých vopred špecifikovaných podskupinách.


Sekundárny koncový ukazovateľ, mortalita zo všetkých príčin, nastal u 171 pacientov (12,5 %) v skupine s eplerenónom a u 213 pacientov (15,5 %) v placebovej skupine (RR 0,76, 95 % IS, 0,62‑0,93; p = 0,008). Úmrtie z KV príčin sa zaznamenalo u 147 (10,8 %) pacientov v skupine s eplerenónom a 185 (13,5 %) pacientov v placebovej skupine (RR 0,76, 95 % IS, 0,61‑0,94; p = 0,01).


Počas štúdie sa zaznamenala hyperkaliémia (hladina sérového draslíka > 5,5 mmol/l) u 158 pacientov (11,8 %) v skupine s eplerenónom a 96 pacientov (7,2 %) v placebovej skupine (p < 0,001). Hypokaliémia, definovaná ako hladiny sérového draslíka < 4,0 mmol/l, bola štatisticky nižšia pri eplerenóne v porovnaní s placebom (38,9 % pre eplerenón v porovnaní so 48,4 % pre placebo, p < 0,0001).


Pediatrická populácia:


Eplerenón sa neskúmal u detí a dospievajúcich so srdcovým zlyhávaním.


V 10-týždňovej štúdii u detí a dospievajúcich s hypertenziou (vekové rozmedzie od 4 do 17 rokov, n = 304) eplerenón podávaný v dávkach (od 25 mg do 100 mg denne), ktoré predstavovali podobnú expozíciu ako v prípade dospelých, neznižoval účinne krvný tlak. V tejto štúdii a v štúdii bezpečnosti u detí a dospievajúcich, ktorá trvala 1 rok, vykonávanej u 149 pacientov, bol bezpečnostný profil podobný profilu u dospelých. Eplerenón sa neskúmal u pacientov s hypertenziou mladších ako 4 roky, pretože štúdia u starších detí a dospievajúcich preukázala nedostatočnú účinnosť (pozri časť 4.2).


Žiadny (dlhotrvajúci) účinok na hormonálny stav detí a dospievajúcich sa neskúmal.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Absolútna biologická dostupnosť eplerenónu nie je známa. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu asi po dvoch hodinách. V dávkach od 10 mg do 100 mg sú maximálne plazmatické hladiny (Cmax), ako aj plocha pod krivkou (AUC) úmerne závislé od dávky; pri dávkach vyšších ako 100 mg sú nižšie než úmerné dávke. Rovnovážny stav sa dosiahne do dvoch dní. Príjem potravy neovplyvňuje absorpciu.


Distribúcia

Eplerenón sa viaže na plazmatické bielkoviny asi v 50 % a prednostne sa viaže na alfa‑1‑kyslé glykoproteíny. Zdanlivý distribučný objem v rovnovážnom stave sa odhaduje na 50 (± 7) l. Eplerenón sa neviaže prednostne na erytrocyty.


Biotransformácia

Eplerenón sa primárne metabolizuje cestou CYP3A4. V ľudskej plazme sa nezistili žiadne aktívne metabolity eplerenónu.


Eliminácia

Menej ako 5 % dávky eplerenónu sa dostáva v nezmenenej forme do moču a stolice. Po perorálnom podaní jednorazovej dávky eplerenónu značeného rádioizotopom sa asi 32 % vylúčilo do stolice a približne 67 % do moču. Eliminačný polčas eplerenónu je približne 3 až 5 hodín. Zdanlivý plazmatický klírens je približne 10 l/h.


Osobitné skupiny pacientov

Vek, pohlavie a rasa

Farmakokinetika eplerenónu v dávke 100 mg raz denne sa skúmala u starších pacientov (³ 65 rokov), u mužov a žien, aj u černochov. Medzi farmakokinetikou u mužov a žien sa nezistili žiadne signifikantné rozdiely. V porovnaní s mladšími osobami (18 – 45 rokov) sa v rovnovážnom stave zvýšila u starších osôb Cmax (o 22 %) a AUC (o 45 %). U černochov sa v rovnovážnom stave Cmax znížila o 19 % a AUC o 26 % (pozri časť 4.2).


Pediatrická populácia

Populačný farmakokinetický model koncentrácie eplerenónu z dvoch štúdií s 51 deťmi a dospievajúcimi s hypertenziou vo veku od 4 do 16 rokov identifikoval, že hmotnosť pacienta mala štatisticky významný účinok na distribučný objem eplerenónu, nemala však účinok na jeho klírens. Očakáva sa, že distribučný objem eplerenónu a maximálna expozícia u detí a dospievajúcich s vyššou hmotnosťou budú podobné ako v prípade dospelých s podobnou telesnou hmotnosťou. U pacientov s nižšou hmotnosťou ako 45 kg je distribučný objem približne o 40 % nižší a očakáva sa, že maximálna expozícia bude vyššia ako u dospelých. Liečba eplerenónom sa začala dávkou 25 mg jedenkrát denne u detí a dospievajúcich a zvýšila sa na dávku 25 mg dvakrát denne po 2 týždňoch, prípadne na 50 mg dvakrát denne, ak bola klinicky indikovaná. Pri týchto dávkach neboli najvyššie pozorované koncentrácie eplerenónu u detí a dospievajúcich výrazne vyššie ako tie u dospelých, ktorých liečba sa začala s dávkou 50 mg jedenkrát denne.


Renálna insuficiencia

Farmakokinetika eplerenónu sa hodnotila u pacientov s rôznym stupňom renálnej insuficiencie a u pacientov v hemodialyzačnom programe. Oproti kontrolným skupinám sa v rovnovážnom stave AUC a Cmax zvýšili o 38 % a o 24 % u pacientov s ťažkým poškodením obličiek a znížili sa o 26 % a o 3 % u dialyzovaných pacientov, v uvedenom poradí. Nepozorovala sa žiadna korelácia medzi plazmatickým klírensom eplerenónu a klírensom kreatinínu. Eplerenón nie je dialyzovateľný (pozri časť 4.4).


Hepatálna insuficiencia

V porovnaní so zdravými osobami sa farmakokinetika eplerenónu v dávke 400 mg skúmala u pacientov so stredným ťažkým poškodením pečene (stupeň B podľa Childa-Pugha). V rovnovážnom stave sa Cmax eplerenónu zvýšila o 3,6 % a AUC o 42 % (pozri časť 4.2). Vzhľadom na to, že sa liečba eplerenónom nesledovala u pacientov s ťažkým poškodením pečene, je eplerenón kontraindikovaný v tejto skupine pacientov (pozri časť 4.3).


Srdcové zlyhávanie

Farmakokinetika eplerenónu v dávke 50 mg sa hodnotila u pacientov so srdcovým zlyhávaním (NYHA klasifikácia II – IV). V porovnaní so zdravými osobami, ktorí boli priradení podľa veku, hmotnosti a pohlavia, boli u pacientov so srdcovým zlyhávaním AUC a Cmax v rovnovážnom stave vyššie o 38 % a o 30 %, v uvedenom poradí. V súlade s týmito výsledkami je aj populačná farmakokinetická analýza eplerenónu, ktorá vychádza z podskupiny pacientov zo štúdie EPHESUS, podľa ktorej je klírens eplerenónu u pacientov so srdcovým zlyhávaním podobný ako u zdravých starších osôb.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické farmakologické štúdie bezpečnosti, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

V štúdiách toxicity po opakovanom podaní sa u potkanov a psov pozorovala atrofia prostaty pri expozičných hladinách mierne vyšších ako klinické expozičné hladiny. Zmeny v prostate nemali za následok žiadne nežiaduce funkčné poruchy. Klinický význam týchto zistení nie je známy.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

monohydrát laktózy

mikrokryštalická celulóza (E460)

sodná soľ kroskarmelózy (E468)

hypromelóza (E464)

nátriumlaurylsulfát

mastenec (E553b)

magnéziumstearát


Obal tablety:

hypromelóza (E464)

polysorbát 80 (E433)

makrogol 400

oxid titaničitý (E171)

žltý oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/hliníkové blistre.

10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 alebo 100 tabliet

Balenia s jednotlivou dávkou: 10 x 1, 14 x 1, 20 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 84 x 1, 90 x x1, 98 x 1 alebo 100 x 1.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


50/0089/15-S

50/0090/15-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU12

Eplerenone Actavis 25 mg