+ ipil.sk

Eplerenone Teva 25 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Eplerenone Teva 25 mg

Eplerenone Teva 50 mg

filmom obalené tablety

eplerenón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Eplerenone Teva a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Eplerenone Teva

3. Ako užívať Eplerenone Teva

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Eplerenone Teva

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Eplerenone Teva a na čo sa používa


Eplerenone Teva patrí do skupiny liekov známych ako selektívne blokátory aldosterónu. Tieto blokátory bránia účinku aldosterónu, čo je látka, ktorá sa vytvára v tele a reguluje krvný tlak a funkciu srdca. Vysoká hladina aldosterónu môže v tele spôsobovať zmeny, ktoré vedú k srdcovému zlyhávaniu.


Eplerenone Teva sa používa na liečbu srdcového zlyhávania, ktorej cieľom je predísť jeho zhoršeniu a znížiť potrebu hospitalizácie:

1. ak ste nedávno prekonali srdcový záchvat, pričom sa podáva v kombinácii s inými liekmi, ktoré užívate na liečbu srdcového zlyhávania, alebo

2. ak máte pretrvávajúce mierne príznaky srdcového zlyhávania aj napriek liečbe, ktorú v súčasnosti dostávate.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Eplerenone Teva


Neužívajte Eplerenone Teva

- ak ste alergický na eplerenón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak máte vysokú hladinu draslíka v krvi (hyperkaliémiu).

- ak užívate lieky, ktoré pomáhajú odstraňovať nadbytočnú vodu z tela (diuretiká šetriace draslík) alebo tablety s obsahom soli (doplnky výživy s obsahom draslíka).

- ak máte závažné ochorenie obličiek.

- ak máte závažné ochorenie pečene.

- ak užívate lieky, ktoré sa používajú na liečbu plesňových infekcií (ketokonazol alebo itrakonazol).

- ak užívate protivírusové lieky na liečbu infekcie spôsobenej vírusom HIV (nelfinavir alebo ritonavir).

- ak užívate antibiotiká, ktoré sa používajú na liečbu bakteriálnych infekcií (klaritromycín alebo telitromycín).

- ak užívate nefazodón, ktorý sa používa na liečbu depresie.

- ak užívate kombináciu liekov, ktoré sa používajú na liečbu niektorých srdcových ochorení alebo vysokého krvného tlaku (takzvaný inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE inhibítor) a blokátor receptora pre angiotenzín (ARB)).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Eplerenone Teva

- ak máte ochorenie obličiek alebo pečene (pozri aj „Neužívajte Eplerenone Teva”).

- ak užívate lítium (zvyčajne sa používa na liečbu manicko‑depresívnej poruchy známej aj ako bipolárna porucha).

- ak užívate takrolimus alebo cyklosporín (používajú sa na liečbu kožných ochorení, napríklad psoriázy alebo ekzému, a na zabránenie odmietnutia transplantovaného orgánu).


Deti a dospievajúci

Eplerenone Teva sa neodporúča užívať u detí a dospievajúcich.


Iné lieky a Eplerenone Teva

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Eplerenone Tevanesmiete užívať s nasledujúcimi liekmi (pozri časť „Neužívajte Eplerenone Teva“):

- itrakonazol alebo ketokonazol (používajú sa na liečbu plesňových infekcií), ritonavir, nelfinavir (protivírusové lieky na liečbu infekcie spôsobenej vírusom HIV), klaritromycín, telitromycín (používajú sa na liečbu bakteriálnych infekcií) alebo nefazodón (používa sa na liečbu depresie), pretože tieto lieky spomaľujú odbúravanie eplerenónu, a tým predlžujú jeho účinok na organizmus.

- diuretiká šetriace draslík (lieky, ktoré pomáhajú odstraňovať nadbytočnú vodu z tela) a doplnky výživy s obsahom draslíka (tablety s obsahom soli), pretože tieto lieky zvyšujú riziko vysokej hladiny draslíka v krvi.

- kombinácia inhibítora enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE inhibítor) a blokátora receptora pre angiotenzín (ARB) (ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku, srdcových ochorení alebo niektorých ochorení obličiek), pretože tieto lieky môžu zvýšiť riziko vysokej hladiny draslíka v krvi.


Informujte, prosím, svojho lekára, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

- lítium (zvyčajne sa používa na liečbu manicko‑depresívnej poruchy známej aj ako bipolárna porucha). Preukázalo sa, že užívanie lítia spolu s diuretikami a ACE inhibítormi (používajú sa na liečbu vysokého krvného tlaku a srdcových ochorení) spôsobuje nadmerné zvýšenie hladiny lítia v krvi, čo môže zapríčiniť vedľajšie účinky, ako napríklad nechutenstvo, poruchu videnia, únavu, svalovú slabosť, svalové zášklby.

- cyklosporín alebo takrolimus (používajú sa na liečbu kožných ochorení, napríklad psoriázy alebo ekzému, a na zabránenie odvrhnutiu transplantovaného orgánu). Tieto lieky môžu spôsobiť problémy s obličkami, a preto zvyšujú riziko vysokej hladiny draslíka v krvi.

- nesteroidné protizápalové lieky (označované skratkou NSAID ‑ medzi ne patria niektoré lieky proti bolesti, ako napríklad lieky s obsahom ibuprofénu, a používajú sa na zmiernenie bolesti, stuhnutosti a zápalu). Tieto lieky môžu spôsobiť problémy s obličkami, a preto zvyšujú riziko vysokej hladiny draslíka v krvi.

- trimetoprim (používa sa na liečbu bakteriálnych infekcií) môže zvýšiť riziko vysokej hladiny draslíka v krvi.

- alfa‑1‑blokátory, ako napríklad prazosín alebo alfuzosín (používajú sa na liečbu vysokého krvného tlaku a niektorých ochorení prostaty), môžu spôsobiť pokles krvného tlaku a závraty pri postavení sa.

- tricyklické antidepresíva, ako napríklad amitryptylín alebo amoxapín (na liečbu depresie), antipsychotiká (známe aj ako neuroleptiká), ako napríklad chlórpromazín alebo haloperidol (na liečbu psychiatrických porúch), amifostín (používa sa pri chemoterapeutickej liečbe rakoviny) a baklofén (používa sa na liečbu svalových kŕčov). Tieto lieky môžu spôsobiť pokles krvného tlaku a závraty pri postavení sa.

- glukokortikoidy, ako napríklad hydrokortizón alebo prednizón (používajú sa na liečbu zápalu a niektorých kožných ochorení), a tetrakozaktid (používa sa hlavne na diagnostiku a liečbu ochorení kôry nadobličiek) môžu oslabiť účinok eplerenónu na zníženie krvného tlaku.

- digoxín (používa sa na liečbu srdcových ochorení). Hladina digoxínu v krvi môže byť zvýšená, keď sa užíva spolu s eplerenónom.

- warfarín (liek proti zrážaniu krvi): pri užívaní warfarínu je potrebná obozretnosť, pretože vysoké hladiny warfarínu v krvi môžu spôsobiť zmeny v účinku eplerenónu na organizmus.

- erytromycín (používa sa na liečbu bakteriálnych infekcií), sachinavir (protivírusový liek na liečbu infekcie spôsobenej vírusom HIV), flukonazol (používa sa na liečbu plesňových infekcií), amiodarón, diltiazem a verapamil (na liečbu srdcových ochorení a vysokého krvného tlaku) spomaľujú odbúravanie eplerenónu, a tým predlžujú účinok eplerenónu na organizmus.

- ľubovník bodkovaný (rastlinný liek), rifampicín (používa sa na liečbu bakteriálnych infekcií), karbamazepín, fenytoín a fenobarbital (používajú sa okrem iného na liečbu epilepsie) môžu urýchliť odbúravanie eplerenónu, a tým znížiť jeho účinok.


Eplerenone Tevaa jedlo a nápoje

Eplerenone Tevasa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Účinok eplerenónu sa u tehotných žien neskúmal.


Nie je známe, či sa eplerenón vylučuje do ľudského mlieka. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť liečbu má urobiť váš lekár.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Po užití Eplerenonu Teva môžete pociťovať závraty. V takomto prípade neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.


Eplerenone Teva obsahuje laktózu

Jedna zo zložiek Eplerenonu Teva je monohydrát laktózy (druh cukru). Ak váš lekár vám povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Eplerenone Teva


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Eplerenone Tevasa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety prehltnite vcelku a zapite veľkým množstvom vody.


Eplerenone Tevasa zvyčajne podáva spolu s ďalšími liekmi na srdcové zlyhávanie, napr. s betablokátormi. Zvyčajná počiatočná dávka je jedna 25 mg tableta jedenkrát denne, ktorá sa približne po 4 týždňoch zvýši na 50 mg jedenkrát denne (buď na jednu 50 mg tabletu, alebo na dve 25 mg tablety). Môže sa užívať najviac 50 mg denne.


Pred začatím liečby eplerenónom, v priebehu prvého týždňa a jeden mesiac po začatí liečby alebo po zmene dávky je potrebné skontrolovať hladinu draslíka v krvi. Podľa hladiny draslíka v krvi vám lekár môže upravovať dávku.


Ak máte mierne ochorenie obličiek, na začiatku liečby budete užívať jednu 25 mg tabletu každý deň. Ak máte stredne závažné ochorenie obličiek, na začiatku liečby budete užívať jednu 25 mg tabletu každý druhý deň. Táto dávka môže byť upravená, ak to váš lekár odporučí na základe vašej hladiny draslíka v krvi.

U pacientov so závažným ochorením obličiek sa použitie Eplerenonu Teva neodporúča.

U pacientov s miernym až stredne závažným ochorením pečene nie je potrebná úprava počiatočnej dávky. Ak máte ťažkosti s pečeňou alebo obličkami, môžete potrebovať častejšie kontroly hladiny draslíka v krvi (pozri aj „Neužívajte Eplerenone Teva“).


U starších osôb nie je potrebná úprava počiatočnej dávky.


Užívanie u detí a dospievajúcich

U detí a dospievajúcich sa užitie Eplerenonu Teva neodporúča.


Ak užijete viac Eplerenonu Teva, ako máte

Ak užijete viac Eplerenonu Teva, ako máte, bezodkladne to oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Ak užijete priveľké množstvo tohto lieku, najpravdepodobnejšími prejavmi predávkovania budú nízky krvný tlak (prejavuje sa ako pocit točenia hlavy, závraty, rozmazané videnie, slabosť, náhla strata vedomia) alebo hyperkaliémia, čo je vysoká hladina draslíka v krvi (prejavuje sa ako svalové kŕče, hnačka, napínanie na vracanie, závraty alebo bolesť hlavy).


Ak zabudnete užiť Eplerenone Teva

Ak sa už blíži čas užitia vašej ďalšej tablety, zabudnutú tabletu vynechajte a užite vašu ďalšiu tabletu vo zvyčajnom čase.

Inak užite tabletu hneď, ako si na to spomeniete, pokiaľ do užitia ďalšej tablety zostáva viac ako 12 hodín. Potom liek znovu užívajte tak, ako zvyčajne. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Eplerenone Teva

Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní Eplerenonu Teva podľa pokynov vášho lekára, pokým váš lekár vám nepovie, aby ste liečbu ukončili.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Je nutné, aby ste bezodkladne vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov:

- opuch tváre, jazyka alebo hrdla,

- ťažkosti s prehĺtaním,

- žihľavka a ťažkosti s dýchaním.

Sú to príznaky angioneurotického edému.


Medzi ďalšie hlásené vedľajšie účinky patria:


Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb:

- srdcový záchvat

- zvýšená hladina draslíka v krvi (prejavy zahŕňajú svalové kŕče, hnačku, napínanie na vracanie, závraty alebo bolesť hlavy)

- závraty

- mdloby

- infekcia

- kašeľ

- zápcha

- nízky krvný tlak

- hnačka

- napínanie na vracanie

- porucha funkcie obličiek

- vyrážka

- svrbenie

- svalové kŕče a bolesť svalov

- zvýšená hladina močoviny v krvi


Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb:

- eozinofília (zvýšenie počtu určitého druhu bielych krviniek)

- dehydratácia

- zvýšené množstvo cholesterolu alebo triglyceridov (tukov) v krvi

- nízka hladina sodíka v krvi

- insomnia (nespavosť)

- bolesť hlavy

- srdcové ťažkosti, napr. nepravidelný tlkot srdca, rýchly tlkot srdca a srdcové zlyhávanie

- zápal žlčníka

- znížený krvný tlak, ktorý môže spôsobiť závraty pri postavení sa

- trombóza (krvná zrazenina) v nohe

- bolesť hrdla

- plynatosť

- vracanie

- nedostatočná činnosť štítnej žľazy

- zvýšená hladina glukózy v krvi

- znížená citlivosť na dotyk

- zvýšené potenie

- bolesť chrbta

- pocit slabosti a celkovej choroby

- zvýšená hladina kreatinínu v krvi, ktorá môže poukazovať na problémy s obličkami

- zápal obličiek

- zväčšenie prsníkov u mužov

- zmeny v niektorých výsledkoch krvných vyšetrení


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Eplerenone Teva


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Eplerenone Teva obsahuje


- Liečivo je eplerenón.

Eplerenone Teva 25 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg eplerenónu.

Eplerenone Teva 50 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg eplerenónu.

- Ďalšie pomocné látky sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, krospovidón (typ A), nátriumlaurylsulfát, mastenec (E553b) a magnéziumstearát. Obal tablety obsahuje poly(vinyl)alkohol (E1203), oxid titaničitý (E171), makrogol 3350 (E1521), mastenec (E553b), žltý oxid železitý (E172) a červený oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Eplerenone Tevaa obsah balenia


- filmom obalená tableta

- Eplerenone Teva 25 mg: žltá, kosoštvorcová, obojstranne vypuklá, filmom obalená tableta, približne 6,4 mm široká a 7,4 mm dlhá, s označením „E25“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

Eplerenone Teva 50 mg: Žltá, kosoštvorcová, obojstranne vypuklá, filmom obalená tableta, približne 8,0 mm široká a 9,5 mm dlhá, s označením „E50“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

- Filmom obalené tablety Eplerenone Teva sa dodávajú v nepriehľadných PVC/PVdC/hliníkových blistroch obsahujúcich 1, 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 a 200 tabliet a v nepriehľadných PVC/PVdC/hliníkových perforovaných blistroch s jednotlivou dávkou obsahujúcich 20 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 90 x 1, 100 x 1, 200 x1 tabliet.

Eplerenone Teva 25 mg: Tablety sú dostupné aj v kalendárnom balení po 30 a 100 filmom obalených tabliet.

Eplerenone Teva 50 mg: Tablety sú dostupné aj v kalendárnom balení po 100 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26, Bratislava

Slovenská republika


Výrobcovia:

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG

Spojené kráľovstvo


Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem

Holandsko


TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13, 4042 Debrecen

Maďarsko


Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29, c.p. 305, 747 70 Opava, Komárov

Česká republika


TEVA PHARMA, S.L.U.

C/ C, n° 4, Poligono Industrial Malpica, 50016 Zaragoza

Španielsko


Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren-Weiler

Nemecko


Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno

Poľsko


Teva Operations Poland Sp. z o.o

ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków

Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko: Eplerenon ratiopharm GmbH 25 mg a 50 mg Filmtabletten

Nemecko: Eplerenon AbZ 25 mg and 50 mg Filmtabletten

Dánsko: Eplerenone Teva (25 a 50 mg)

Grécko: Eplerenone Teva 25 a 50 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Španielsko: Eplerenona Teva 25 a 50 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Francúzsko: Eplérénone Teva 25 mg and 50 mg, comprimé pelliculé

Holandsko: Eplerenone Teva 25 mg and 50 mg, filmomhulde tabletten

Švédsko: Eplerenone Teva 25 mg and 50 mg filmdragerade tablette

Slovenská republika: Eplerenone Teva 25 a 50 mg

Spojené kráľovstvo: Eplerenone 25 mg and 50 mg Film-coated Tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2014.


7

Eplerenone Teva 25 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Eplerenone Teva 25 mg

Eplerenone Teva 50 mg


filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta Eplerenonu Teva 25 mg obsahuje 25 mg eplerenónu.

Každá filmom obalená tableta Eplerenonu Teva 50 mg obsahuje 50 mg eplerenónu.


Pomocná látka so známym účinkom


Každá 25 mg filmom obalená tableta obsahuje 38 mg monohydrátu laktózy (čo zodpovedá 36 mg bezvodej laktózy) (pozri časť 4.4).

Každá 50 mg filmom obalená tableta obsahuje 76 mg monohydrátu laktózy (čo zodpovedá 73 mg bezvodej laktózy) (pozri časť 4.4).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta

25 mg tablety: Žlté, kosoštvorcové, bikonvexné, filmom obalené tablety, približne 6,4 mm široké a 7,4 mm dlhé, s označením „E25“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

50 mg tablety: Žlté, kosoštvorcové, bikonvexné, filmom obalené tablety, približne 8,0 mm široké a 9,5 mm dlhé, s označením „E50“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Eplerenón je indikovaný:

ako doplnok štandardnej liečby zahŕňajúcej betablokátory s cieľom znížiť riziko kardiovaskulárnej mortality a morbidity u stabilizovaných pacientov s dysfunkciou ľavej komory (ejekčná frakcia ľavej komory, EFĽK ≤ 40 %) a s klinicky preukázaným srdcovým zlyhávaním po nedávno prekonanom infarkte myokardu.

ako doplnok štandardnej optimálnej liečby s cieľom znížiť riziko kardiovaskulárnej mortality a morbidity u dospelých pacientov s (chronickým) srdcovým zlyhávaním funkčnej triedy II podľa NYHA a so systolickou dysfunkciou ľavej komory (EFĽK ≤ 30 %) (pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Na individuálnu úpravu dávky je k dispozícii 25 mg a 50 mg sila lieku. Maximálna denná dávka je 50 mg.


Pacienti so srdcovým zlyhávaním po infarkte myokardu:Odporúčaná udržiavacia dávka eplerenónu je 50 mg jedenkrát denne. Liečba sa má začať dávkou 25 mg jedenkrát denne, ktorá sa má vytitrovať na cieľovú dávku 50 mg jedenkrát denne, a to najlepšie v priebehu 4 týždňov, pričom treba zohľadňovať hladinu draslíka v sére (pozri tabuľku 1). Liečba eplerenónom sa má zvyčajne začať do 3 ‑ 14 dní po akútnom infarkte myokardu.


Pacienti s (chronickým) srdcovým zlyhávaním funkčnej triedy II podľa NYHA:

U pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním funkčnej triedy II podľa NYHA sa má liečba začať dávkou 25 mg jedenkrát denne, ktorá sa má vytitrovať na cieľovú dávku 50 mg jedenkrát denne, a to najlepšie v priebehu 4 týždňov, pričom treba zohľadňovať hladinu draslíka v sére (pozri tabuľku 1 a časť 4.4).


U pacientov s hladinou draslíka v sére > 5,0 mmol/l sa liečba eplerenónom nemá začínať (pozri časť 4.3).


Hladina draslíka v sére sa má stanoviť pred začatím liečby eplerenónom, v priebehu prvého týždňa a jeden mesiac po začatí liečby alebo úprave dávky. Následne sa má hladina draslíka v sére stanovovať pravidelne podľa potreby.


Po začatí liečby sa má dávka upraviť podľa hladiny draslíka v sére tak, ako je to uvedené v tabuľke 1.


Tabuľka 1: Úprava dávky eplerenónu po začatí liečby

Hladina draslíka v sére (mmol/l)

Postup

Úprava dávky

< 5,0

zvýšenie dávky

z 25 mg EOD* na 25 mg OD*

z 25 mg OD* na 50 mg OD*

5,0 ‑ 5,4

ponechanie dávky

bez úpravy dávky

5,5 ‑ 5,9

zníženie dávky

z 50 mg OD* na 25 mg OD*

z 25 mg OD* na 25 mg EOD*

z 25 mg EOD* na prerušenie liečby

6,0

prerušenie liečby

neaplikovateľné

* EOD = každý druhý deň; OD = jedenkrát denne


Pokiaľ bola liečba eplerenónom prerušená z dôvodu hladiny draslíka v sére 6,0 mmol/l, eplerenón sa môže znovu začať podávať v dávke 25 mg každý druhý deň, až keď hladina draslíka v sére klesne pod 5,0 mmol/l.


Pediatrická populácia


Nie sú k dispozícii údaje pre odporúčané použitie eplerenónu u detí a dospievajúcich, a preto sa jeho použitie v tejto vekovej skupine neodporúča.


Starší pacienti


U starších pacientov nie je potrebná úprava počiatočnej dávky. Starší pacienti majú v dôsledku vekom podmieneného zníženia funkcie obličiek zvýšené riziko vzniku hyperkaliémie. Toto riziko môže byť ešte viac zvýšené, keď je prítomné aj komorbídne ochorenie súvisiace so zvýšenou systémovou expozíciou, najmä mierna až stredne ťažká porucha funkcie pečene. Odporúča sa pravidelné sledovanie hladiny draslíka v sére (pozri časť 4.4).


Porucha funkcie obličiek


U pacientov s miernou poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava počiatočnej dávky. Odporúča sa pravidelné sledovanie hladiny draslíka v sére (pozri časť 4.4) a úprava dávky podľa tabuľky 1.


U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (CrCl 30 ‑ 60 ml/min) sa má liečba začať dávkou 25 mg podávanou každý druhý deň a dávka sa má upraviť podľa hladiny draslíka (pozri tabuľku 1). Odporúča sa pravidelné sledovanie hladiny draslíka v sére (pozri časť 4.4).


Nie sú žiadne skúsenosti s použitím eplerenónu u pacientov so srdcovým zlyhávaním po infarkte myokardu (IM), ktorí majú CrCl < 50 ml/min. U týchto pacientov sa má eplerenón používať obozretne.


U pacientov s CrCl < 50 ml/min sa nesledovalo podávanie dávok vyšších ako 25 mg denne.


U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (CrCl < 30 ml/min) je eplerenón kontraindikovaný (pozri časť 4.3). Eplerenón sa z organizmu nedá odstrániť dialýzou.


Porucha funkcie pečene


U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava počiatočnej dávky. Vzhľadom na zvýšenú systémovú expozíciu eplerenónu u pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa u týchto pacientov, najmä ak sú v staršom veku, odporúča časté a pravidelné sledovanie hladiny draslíka v sére (pozri časť 4.4).


Súbežná liečba


V prípade súbežnej liečby slabými až stredne silnými inhibítormi CYP3A4, napr. amiodarónom, diltiazemom a verapamilom, sa liečba eplerenónom môže začať počiatočnou dávkou 25 mg jedenkrát denne. Dávka nemá prekročiť 25 mg jedenkrát denne (pozri časť 4.5).


Eplerenón sa môže podávať s jedlom alebo bez jedla (pozri časť 5.2).


4.3 Kontraindikácie


- Precitlivenosť na eplerenón alebo ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

- Pacienti s hladinou draslíka v sére > 5,0 mmol/l pred začatím liečby.

- Pacienti s ťažkou renálnou insuficienciou (eGFR < 30 ml za minútu na 1,73 m2).

- Pacienti s ťažkou hepatálnou insuficienciou (stupeň C Childovej‑Pughovej klasifikácie).

- Pacienti, ktorí užívajú diuretiká šetriace draslík, doplnky draslíka alebo silné inhibítory CYP3A4 (napr. itrakonazol, ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, klaritromycín, telitromycín a nefazodón) (pozri časť 4.5).

- Kombinácia inhibítora enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE) a blokátora receptora pre angiotenzín (AT1 blokátor) podávaná spolu s eplerenónom.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hyperkaliémia


Pri podávaní eplerenónu sa v zhode s jeho spôsobom účinku môže vyskytnúť hyperkaliémia. Hladina draslíka v sére sa má sledovať u všetkých pacientov na začiatku liečby a pri zmene dávky. Následne sa odporúča pravidelné sledovanie hladiny draslíka v sére, najmä u pacientov s rizikom vzniku hyperkaliémie, akými sú starší pacienti, pacienti s renálnou insuficienciou (pozri časť 4.2) a pacienti s diabetom. Vzhľadom na zvýšené riziko hyperkaliémie sa po začatí liečby eplerenónom neodporúča užívať doplnky draslíka. Preukázalo sa, že zníženie dávky eplerenónu vedie k zníženiu hladiny draslíka v sére. V jednej štúdii sa preukázalo, že pridaním hydrochlorotiazidu k liečbe eplerenónom sa vykompenzovalo zvýšenie hladiny draslíka v sére.


Riziko hyperkaliémie sa môže zvýšiť, keď sa eplerenón používa v kombinácii s inhibítorom enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE) a/alebo blokátorom receptora pre angiotenzín (AT1 blokátorom). Kombinácia inhibítora enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE) a blokátora receptora pre angiotenzín (AT1 blokátora) sa nemá používať spolu s eplerenónom (pozri časti 4.3 a 4.5).


Porucha funkcie obličiek


U pacientov s poruchou funkcie obličiek, vrátane diabetickej mikroalbuminúrie, sa má pravidelne sledovať hladina draslíka v sére. Riziko hyperkaliémie sa zvyšuje so znižujúcou sa funkciou obličiek. I keď je množstvo údajov získaných v štúdii EPHESUS u pacientov s diabetom 2. typu a mikroalbuminúriou obmedzené, v tejto malej skupine pacientov sa pozoroval zvýšený výskyt hyperkaliémie. Preto majú byť títo pacienti liečení s obozretnosťou. Eplerenón sa z organizmu nedá odstrániť hemodialýzou.


Porucha funkcie pečene


U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene (stupeň A a B Childovej‑Pughovej klasifikácie) sa nepozorovalo zvýšenie hladiny draslíka v sére nad 5,5 mmol/l. U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa majú sledovať hladiny elektrolytov. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene sa použitie eplerenónu nehodnotilo, a preto je u nich jeho použitie kontraindikované (pozri časti 4.2 a 4.3).


Induktory CYP3A4


Súbežné podávanie eplerenónu so silnými induktormi CYP3A4 sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Lítium, cyklosporín, takrolimus


Počas liečby eplerenónom sa treba vyhnúť podávaniu lítia, cyklosporínu a takrolimu (pozri časť 4.5).


Laktóza


Tieto tablety obsahujú laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo‑galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakodynamické interakcie


Diuretiká šetriace draslík a doplnky draslíka:Vzhľadom na zvýšené riziko hyperkaliémie sa eplerenón nemá podávať pacientom, ktorí užívajú diuretiká šetriace draslík a doplnky draslíka (pozri časť 4.3). Diuretiká šetriace draslík môžu zvyšovať účinok antihypertenzív a iných diuretík.


ACE inhibítory, blokátory receptorov pre angiotenzín (AT1 blokátory):Pri používaní eplerenónu v kombinácii s inhibítorom enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE) a/alebo blokátorom receptora pre angiotenzín (AT1 blokátorom) sa môže zvýšiť riziko hyperkaliémie. Odporúča sa dôkladné sledovanie hladiny draslíka v sére a funkcie obličiek, najmä u pacientov vystavených riziku poruchy funkcie obličiek, napr. u starších pacientov. Trojkombinácia inhibítora enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE) a blokátora receptora pre angiotenzín (AT1 blokátora) a eplerenónu sa nemá používať (pozri časti 4.3 a 4.4).


Lítium:Štúdie zamerané na interakcie medzi eplerenónom a lítiom sa neuskutočnili. Toxicita lítia však bola hlásená u pacientov, ktorí užívali lítium súbežne s diuretikami a inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE) (pozri časť 4.4). Súbežnému podaniu eplerenónu a lítia sa treba vyhnúť. Ak je táto kombinácia nevyhnutná, musia sa sledovať plazmatické koncentrácie lítia (pozri časť 4.4).


Cyklosporín, takrolimus:Cyklosporín a takrolimus môžu spôsobiť poruchu funkcie obličiek a zvýšiť riziko hyperkaliémie. Súbežnému použitiu eplerenónu a cyklosporínu alebo takrolimu sa treba vyhnúť. Ak je podávanie cyklosporínu alebo takrolimu počas liečby eplerenónom nutné, odporúča sa dôkladné sledovanie hladiny draslíka v sére a funkcie obličiek (pozri časť 4.4).


Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID):Liečba NSAID môže viesť k akútnemu zlyhaniu obličiek v dôsledku priameho účinku na glomerulárnu filtráciu, najmä u rizikových pacientov (starší a/alebo dehydratovaní pacienti). Pacienti, ktorí užívajú eplerenón a NSAID, musia byť pred začiatkom liečby dostatočne hydratovaní a treba im skontrolovať funkciu obličiek.


Trimetoprim:Súbežné podávanie trimetoprimu s eplerenónom zvyšuje riziko hyperkaliémie. Je potrebné sledovanie hladiny draslíka v sére a funkcie obličiek, najmä u pacientov s poruchou funkcie obličiek a u starších pacientov.


Alfa‑1‑blokátory (napr. prazosín, alfuzosín):Keď sa alfa‑1‑blokátory podávajú v kombinácii s eplerenónom, môže sa zvýšiť hypotenzný účinok a/alebo riziko posturálnej hypotenzie. Počas súbežného podávania alfa‑1‑blokátorov sa odporúča klinické monitorovanie zamerané na posturálnu hypotenziu.


Tricyklické antidepresíva, neuroleptiká, amifostín, baklofén:Súbežné podávanie týchto liekov s eplerenónom môže potenciálne zvýšiť antihypertenzný účinok a riziko posturálnej hypotenzie.


Glukokortikoidy, tetrakozaktid:Súbežné podávanie týchto liekov s eplerenónom môže potenciálne znížiť antihypertenzný účinok (retencia sodíka a tekutín).


Farmakokinetické interakcie


Digoxín:Zatiaľ čo vo farmakokinetickej štúdii u zdravých dobrovoľníkov bolo pozorované štatisticky významné zvýšenie 16% AUC0-24 s digoxínom 200 mcg a eplerenonom 100 mg jedenkrát denne, toto zvýšenie nebolo sprevádzané klinickým dôkazom toxicity digoxínu. Vyžaduje sa zvýšená opatrnosť, ak je digoxín dávkovaný blízko horného limitu terapeutického rozmedzia.


Warfarín:Nepozorovali sa žiadne klinicky významné farmakokinetické interakcie s warfarínom. Je potrebná obozretnosť, keď sa warfarín podáva v dávkach pri hornej hranici terapeutického rozsahu.


Štúdie in vitropreukázali, že eplerenón nie je inhibítorom izoenzýmov CYP1A2, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6 alebo CYP3A4. Eplerenón nie je substrátom alebo inhibítorom P‑glykoproteínu.


Substráty CYP3A4:Výsledky farmakokinetických štúdií so skúšobnými substrátmi CYP3A4, t.j. midazolamom a cisapridom, nepreukázali žiadne významné farmakokinetické interakcie, keď sa tieto lieky podávali súbežne s eplerenónom.


Inhibítory CYP3A4:

- Silné inhibítory CYP3A4: Keď sa eplerenón podáva súbežne s liekmi, ktoré inhibujú enzým CYP3A4, môže dôjsť k významným farmakokinetickým interakciám. Pri súbežnom podávaní silného inhibítora CYP3A4 (ketokonazol 200 mg dvakrát denne) došlo k 441 % zvýšeniu hodnoty AUC eplerenónu (pozri časť 4.3). Súbežné použitie eplerenónu so silnými inhibítormi CYP3A4, akými sú ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, nelfinavir, klaritromycín, telitromycín a nefazodón, je kontraindikované (pozri časť 4.3).


- Slabé až stredne silné inhibítory CYP3A4: Súbežné podávanie erytromycínu, sachinaviru, amiodarónu, diltiazemu, verapamilu a flukonazolu viedlo k významným farmakokinetickým interakciám s rádovým zvýšením hodnoty AUC eplerenónu pohybujúcim sa od 98 % do 187 %. Pri súbežnom podávaní slabých až stredne silných inhibítorov CYP3A4 preto dávka eplerenónu nemá prekročiť 25 mg (pozri časť 4.2).


Induktory CYP3A4: Súbežné podávanie ľubovníka bodkovaného (silného induktora CYP3A4) s eplerenónom spôsobilo 30 % zníženie hodnoty AUC eplerenónu. K výraznejšiemu zníženiu hodnoty AUC eplerenónu môže dôjsť pri súbežnom použití silnejších induktorov CYP3A4, akým je rifampicín. Vzhľadom na riziko zníženej účinnosti eplerenónu sa jeho súbežné použitie so silnými induktormi CYP3A4 (rifampicín, karbamazepín, fenytoín, fenobarbital, ľubovník bodkovaný) neodporúča (pozri časť 4.4).


Antacidá:Na základe výsledkov farmakokinetickej klinickej štúdie sa pri súbežnom podávaní antacíd a eplerenónu neočakávajú žiadne významné interakcie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita:Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití eplerenónu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod a postnatálny vývoj (pozri časť 5.3). Pri predpisovaní eplerenónu gravidným ženám je potrebná opatrnosť.


Laktácia:Nie je známe, či sa eplerenón po perorálnom podaní vylučuje do ľudského mlieka. Predklinické údaje však ukázali, že eplerenón a/alebo jeho metabolity boli prítomné v materskom mlieku potkanov a že mláďatá potkanov vystavené účinku eplerenónu touto cestou sa vyvíjali normálne. Keďže nie je známy potenciál nežiaducich účinkov na dojčené dieťa, rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť liečbu eplerenónom, sa má urobiť po zvážení dôležitosti tohto lieku pre matku.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinku eplerenónu na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Eplerenón nespôsobuje ospalosť, ani nezhoršuje kognitívne funkcie, ale pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov treba vziať do úvahy, že počas liečby sa môžu vyskytnúť závraty.


4.8 Nežiaduce účinky


V dvoch štúdiách (Eplerenone Post‑acute Myocardial Infarction Heart Failure Efficacy and Survival Study[EPHESUS], t.j. štúdia overujúca účinnosť eplerenónu u pacientov so srdcovým zlyhávaním po akútnom infarkte myokardu a jeho vplyv na ich prežívanie a Eplerenone in Mild Patients Hospitalization and Survival Study in Heart Failure[EMPHASIS‑HF], t.j. štúdia overujúca vplyv eplerenónu na hospitalizáciu a prežívanie pacientov s miernou formou srdcového zlyhávania) bol celkový výskyt nežiaducich príhod hlásených pri užívaní eplerenónu podobný ako pri užívaní placeba. Najčastejšia nežiaduca príhoda hlásená v štúdii EMPHASIS‑HF bola hyperkaliémia, ktorej výskyt bol 8,7 % pri eplerenóne a 4 % pri placebe.


Ďalej sú uvedené tie nežiaduce príhody, pri ktorých sa predpokladala súvislosť s liečbou a ktorých výskyt prevyšoval výskyt pri placebe, alebo ktoré boli závažné a ktorých výskyt vo významnej miere prevyšoval výskyt pri placebe, alebo ktoré sa zistili v rámci sledovania po uvedení lieku na trh. Nežiaduce príhody sú uvedené podľa orgánových systémov a absolútnej frekvencie výskytu. Frekvencie výskytu sú definované ako časté (≥ 1/100 až < 1/10) a menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100).


Infekcie a nákazy

Časté: infekcia

Menej časté: pyelonefritída, faryngitída


Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté: eozinofília


Poruchy endokrinného systému

Menej časté: hypotyreóza


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: hyperkaliémia (pozri časti 4.3 a 4.4)

Menej časté: hyponatriémia, dehydratácia, hypercholesterolémia, hypertriglyceridémia


Psychické poruchy

Menej časté: insomnia


Poruchy nervového systému

Časté: závraty, synkopa

Menej časté: bolesť hlavy, hypestézia


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté: infarkt myokardu

Menej časté: zlyhávanie ľavej komory srdca, fibrilácia predsiení, tachykardia


Poruchy ciev

Časté: hypotenzia

Menej časté: arteriálna trombóza dolných končatín, ortostatická hypotenzia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: kašeľ


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: hnačka, nauzea, zápcha

Menej časté: vracanie, flatulencia


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: vyrážka, pruritus

Menej časté: hyperhidróza

Neznáme: angioedém


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: svalové kŕče, bolesť kostrového svalstva

Menej časté: bolesť chrbta


Poruchy obličiek a močových ciest

Časté: porucha funkcie obličiek (pozri časti 4.3 a 4.4)


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté: cholecystitída


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté: gynekomastia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: fyzická slabosť, malátnosť


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté: zvýšená hladina močoviny v krvi

Menej časté: zvýšená hladina kreatinínu v krvi, znížená expresia receptora pre epidermálny rastový faktor, zvýšená hladina glukózy v krvi


V štúdii EPHESUS sa zaznamenal väčší počet prípadov cievnej mozgovej príhody v skupine pacientov stareckého veku ( 75‑ročných). Nezistil sa však štatisticky významný rozdiel vo výskyte cievnej mozgovej príhody medzi skupinou pacientov, ktorí užívali eplerenón (30) a skupinou pacientov, ktorí užívali placebo (22). V štúdii EMPHASIS‑HF sa u pacientov v stareckom veku (≥ 75 rokov) zaznamenalo 9 prípadov cievnej mozgovej príhody v skupine pacientov, ktorí užívali eplerenón a 8 prípadov v skupine pacientov, ktorí užívali placebo.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania eplerenónom u ľudí. Predpokladá sa, že najpravdepodobnejším prejavom predávkovania u ľudí je hypotenzia alebo hyperkaliémia. Ak by došlo k symptomatickej hypotenzii, má sa začať podporná liečba. Ak vznikne hyperkaliémia, má sa začať štandardná liečba.


Eplerenón sa nedá z organizmu odstrániť hemodialýzou. Preukázalo sa, že eplerenón sa intenzívne viaže na aktívne uhlie.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: diuretiká, antagonisty aldosterónu

ATC kód: C03D A04


Eplerenón vykazuje relatívnu selektivitu pri väzbe na rekombinantné ľudské mineralokortikoidné receptory v porovnaní s jeho väzbou na rekombinantné ľudské glukokortikoidné, progesterónové a androgénne receptory. Eplerenón bráni väzbe aldosterónu na mineralokortikoidné receptory. Aldosterón je kľúčový hormón v systéme renín‑angiotenzín‑aldosterón (RAAS), ktorý sa podieľa na regulácii krvného tlaku a na patofyziológii kardiovaskulárnych ochorení.


Preukázalo sa, že eplerenón spôsobuje trvalé zvýšenie hladiny renínu v plazme a hladiny aldosterónu v sére, a to v dôsledku inhibície negatívnej spätnej väzby aldosterónu na sekréciu renínu. Výsledná zvýšená aktivita plazmatického renínu a zvýšená hladina cirkulujúceho aldosterónu neprevyšujú účinky eplerenónu.


V štúdiách zisťujúcich optimálnu dávku pri chronickom srdcovom zlyhávaní (funkčnej triedy II ‑ IV podľa klasifikácie NYHA) malo pridanie eplerenónu k štandardnej liečbe za následok predpokladané, od dávky závislé zvýšenie hladiny aldosterónu. Podobne aj v kardiorenálnej podštúdii štúdie EPHESUS, viedla liečba eplerenónom k významnému zvýšeniu hladiny aldosterónu. Tieto výsledky potvrdzujú blokádu mineralokortikoidných receptorov u pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním.


Eplerenón sa skúmal v štúdii, ktorá overovala jeho účinnosť u pacientov so srdcovým zlyhávaním po akútnom infarkte myokardu a jeho vplyv na ich prežívanie (EPHESUS). Štúdia EPHESUS bola dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia trvajúca 3 roky, do ktorej bolo zaradených 6 632 pacientov s akútnym infarktom myokardu (IM), dysfunkciou ľavej komory (stanovenou na základe ejekčnej frakcie ľavej komory [EFĽK] ≤ 40 %) a s klinickými znakmi srdcového zlyhávania. Do 3 ‑ 14 dní (medián 7 dní) po prekonaní akútneho IM začali pacienti užívať eplerenón alebo placebo ako doplnok štandardnej liečby, a to v počiatočnej dávke 25 mg jedenkrát denne, ktorá sa po 4 týždňoch vytitrovala na cieľovú dávku 50 mg jedenkrát denne, ak bola hladina draslíka v sére < 5,0 mmol/l. V priebehu štúdie pacienti v rámci štandardnej liečby užívali kyselinu acetylsalicylovú (92 % pacientov), ACE inhibítory (90 %), betablokátory (83 %), nitráty (72 %), slučkové diuretiká (66 %) alebo inhibítory HMG‑CoA reduktázy (60 %).


V štúdii EPHESUS boli združené primárne cieľové ukazovatele mortalita z akýchkoľvek príčin a kombinovaný cieľový ukazovateľ zložený z úmrtia z kardiovaskulárnych (KV) príčin alebo hospitalizácie z KV príčin. U 14,4 % pacientov užívajúcich eplerenón a u 16,7 % pacientov užívajúcich placebo došlo k úmrtiu (z akýchkoľvek príčin), zatiaľ čo u 26,7 % pacientov užívajúcich eplerenón a u 30,0 % pacientov užívajúcich placebo sa vyskytol kombinovaný cieľový ukazovateľ, ktorým bolo úmrtie alebo hospitalizácia z KV príčin. V štúdii EPHESUS teda eplerenón znížil riziko úmrtia z akejkoľvek príčiny o 15 % (RR 0,85; 95 % IS: 0,75 ‑ 0,96; p = 0,008) v porovnaní s placebom, a to hlavne znížením kardiovaskulárnej (KV) mortality. Pri podávaní eplerenónu sa riziko úmrtia z KV príčin alebo hospitalizácie z KV príčin znížilo o 13 % (RR 0,87; 95 % IS: 0,79 ‑ 0,95; p = 0,002). Absolútne riziko mortality z akýchkoľvek príčin sa znížilo o 2,3 % a úmrtia/hospitalizácie z KV príčin o 3,3 %. Klinická účinnosť sa preukázala hlavne vtedy, keď sa liečba eplerenónom začala u pacientov vo veku < 75 rokov. Prospešnosť tejto liečby pre pacientov starších ako 75 rokov nie je jasná. Funkčná trieda podľa klasifikácie NYHA sa zlepšila alebo zostala nezmenená u štatisticky významne vyššieho počtu pacientov užívajúcich eplerenón v porovnaní s pacientmi užívajúcimi placebo. Výskyt hyperkaliémie bol 3,4 % v skupine s eplerenónom oproti 2,0 % v skupine s placebom (p < 0,001). Výskyt hypokaliémie bol 0,5 % v skupine s eplerenónom oproti 1,5 % v skupine s placebom (p < 0,001).


U 147 zdravých osôb, u ktorých sa počas farmakokinetických štúdií hodnotili elektrokardiografické zmeny, sa nezistili konzistentné účinky eplerenónu na srdcovú frekvenciu, dobu trvania QRS komplexu, alebo na PR alebo QT interval.


V štúdii EMPHASIS‑HF (Eplerenone in Mild Patients Hospitalization and Survival Study in Heart Failure, t.j. štúdia overujúca vplyv eplerenónu na hospitalizáciu a prežívanie pacientov s miernou formou srdcového zlyhávania) sa skúmal vplyv eplerenónu ako doplnku štandardnej liečby na klinické výsledky u pacientov so systolickým srdcovým zlyhávaním a miernymi príznakmi (funkčná trieda II podľa NYHA).


Pacienti boli do štúdie zaradení, ak mali minimálne 55 rokov, ak mali ejekčnú frakciu ľavej komory (EFĽK) 30 %, alebo mali EFĽK ≤ 35 % navyše k dobe trvania QRS komplexu > 130 ms, a ktorí buď boli hospitalizovaní z kardiovaskulárnych (KV) príčin v období 6 mesiacov pred zaradením do štúdie, alebo mali plazmatickú hladinu nátriuretického peptidu typu B (BNP) minimálne 250 pg/ml alebo plazmatickú hladinu N‑terminálneho fragmentu nátriuretického peptidu typu B (NT‑proBNP) minimálne 500 pg/ml u mužov (750 pg/ml u žien). Liečba eplerenónom sa začala dávkou 25 mg jedenkrát denne, ktorá bola po 4 týždňoch zvýšená na 50 mg jedenkrát denne, ak bola hladina draslíka v sére < 5,0 mmol/l. Ak bola odhadovaná GFR 30 ‑ 49 ml/min/1,73 m2, liečba eplerenónom sa začala dávkou 25 mg podávanou každý druhý deň, ktorá sa zvýšila na 25 mg jedenkrát denne.


Liečba buď eplerenónom, alebo placebom bola náhodne pridelená (dvojito zaslepeným spôsobom) celkovo 2 737 pacientom, ktorí v rámci základnej liečby užívali diuretiká (85 % pacientov), ACE inhibítory (78 %), blokátory receptora pre angiotenzín II (19 %), betablokátory (87 %), antitrombotiká (88 %), hypolipidemiká (63 %) a srdcové glykozidy (27 %). Priemerná hodnota EFĽK bola ~26 % a priemerná doba trvania QRS komplexu bola ~122 ms. Väčšina pacientov (83,4 %) bola v období 6 mesiacov pred randomizáciou hospitalizovaná z KV príčin, pričom približne 50 % z nich kvôli srdcovému zlyhávaniu. Približne 20 % pacientov malo implantovateľné defibrilátory alebo podstupovalo resynchronizačnú liečbu srdca.


Primárny cieľový ukazovateľ, ktorým bolo úmrtie z kardiovaskulárnych príčin alebo hospitalizácia kvôli srdcovému zlyhávaniu, sa vyskytol u 249 pacientov (18,3 %) v skupine s eplerenónom a 356 pacientov (25,9 %) v skupine s placebom (RR 0,63; 95 % IS, 0,54 ‑ 0,74; p < 0,001). Vplyv eplerenónu na výskyt primárneho cieľového ukazovateľa bol zhodný vo všetkých vopred definovaných podskupinách.


Sekundárny cieľový ukazovateľ, ktorým bola mortalita z akýchkoľvek príčin, sa vyskytol u 171 pacientov (12,5 %) v skupine s eplerenónom a u 213 pacientov (15,5 %) v skupine s placebom (RR 0,76; 95 % IS, 0,62 ‑ 0,93; p = 0,008). Úmrtie z KV príčin bolo hlásené u 147 (10,8 %) pacientov v skupine s eplerenónom a u 185 (13,5 %) pacientov v skupine s placebom (RR 0,76; 95 % IS, 0,61 ‑ 0,94; p = 0,01).


V priebehu štúdie bola hyperkaliémia (hladina draslíka v sére > 5,5 mmol/l) hlásená u 158 pacientov (11,8 %) v skupine s eplerenónom a u 96 pacientov (7,2 %) v skupine s placebom (p < 0,001). Výskyt hypokaliémie, definovanej ako hladina draslíka v sére < 4,0 mmol/l, bol štatisticky nižší pri užívaní eplerenónu v porovnaní s užívaním placeba (38,9 % pri užívaní eplerenónu v porovnaní so 48,4 % pri užívaní placeba, p < 0,0001).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia a distribúcia


Absolútna biologická dostupnosť eplerenónu nie je známa. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu približne po 2 hodinách. Hodnoty maximálnych plazmatických hladín (Cmax), ako aj plochy pod časovou krivkou koncentrácie (AUC) sú úmerné dávke v rozmedzí od 10 mg do 100 mg a pri dávkach vyšších ako 100 mg sú nižšie než úmerné dávke. Rovnovážny stav sa dosiahne do 2 dní. Absorpcia nie je ovplyvnená príjmom jedla.


Väzba eplerenónu na plazmatické bielkoviny je približne 50 % a eplerenón sa viaže hlavne na alfa‑1‑kyslé glykoproteíny. Zdanlivý distribučný objem v rovnovážnom stave sa odhaduje na 50 (± 7) l. Eplerenón sa neviaže prednostne na červené krvinky.


Biotransformácia a eliminácia


Metabolizmus eplerenónu je sprostredkovaný hlavne enzýmom CYP3A4. V ľudskej plazme sa nezistili žiadne aktívne metabolity eplerenónu.


Menej ako 5 % dávky eplerenónu sa vylučuje v nezmenenej forme močom a stolicou. Po perorálnom podaní jednorazovej dávky izotopom značeného eplerenónu sa približne 32 % dávky vylúčilo stolicou a približne 67 % močom. Eliminačný polčas eplerenónu je približne 3 až 5 hodín. Zdanlivý plazmatický klírens je približne 10 l/hod.


Osobitné skupiny pacientov


Vek, pohlavie a rasa: Farmakokinetika eplerenónu v dávke 100 mg jedenkrát denne sa skúmala u starších osôb ( 65 rokov), u mužov a žien a u osôb čiernej pleti. Farmakokinetika eplerenónu sa medzi mužmi a ženami významne nelíšila. Staršie osoby mali v porovnaní s mladšími osobami (vo veku 18 až 45 rokov) zvýšenú hodnotu Cmax(o 22 %) a AUC (o 45 %) v rovnovážnom stave. U osôb čiernej pleti bola v rovnovážnom stave hodnota Cmaxnižšia o 19 % a AUC o 26 % (pozri časť 4.2).


Renálna insuficiencia:Farmakokinetika eplerenónu sa hodnotila u pacientov s rôznym stupňom renálnej insuficiencie a u pacientov podstupujúcich hemodialýzu. V porovnaní s osobami v kontrolnej skupine bola v rovnovážnom stave hodnota AUC zvýšená o 38 % a Cmaxo 24 % u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek a znížená o 26 % (AUC) a o 3 % (Cmax) u pacientov podstupujúcich hemodialýzu. Medzi plazmatickým klírensom eplerenónu a klírensom kreatinínu sa nepozoroval žiadny vzájomný vzťah. Eplerenón sa z organizmu nedá odstrániť hemodialýzou (pozri časť 4.4).


Hepatálna insuficiencia:Farmakokinetika eplerenónu v dávke 400 mg sa skúmala u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene (stupeň B Childovej‑Pughovej klasifikácie) v porovnaní s osobami s normálnou funkciou pečene. V rovnovážnom stave bola hodnota Cmaxeplerenónu zvýšená o 3,6 % a AUC o 42 % (pozri časť 4.2). Keďže u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene sa použitie eplerenónu neskúmalo, v tejto skupine pacientov je eplerenón kontraindikovaný (pozri časť 4.3).


Srdcové zlyhávanie:Farmakokinetika eplerenónu v dávke 50 mg sa hodnotila u pacientov so srdcovým zlyhávaním (funkčnej triedy II ‑ IV podľa klasifikácie NYHA). U pacientov so srdcovým zlyhávaním bola v porovnaní so zdravými osobami rovnakého veku, telesnej hmotnosti a pohlavia hodnota AUC a Cmaxv rovnovážnom stave vyššia o 38 % a 30 %, v uvedenom poradí. V zhode s týmito výsledkami sa v populačnej farmakokinetickej analýze eplerenónu vykonanej v podskupine pacientov zo štúdie EPHESUS preukázalo, že u pacientov so srdcovým zlyhávaním je klírens eplerenónu podobný ako u zdravých starších osôb.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické farmakologické štúdie bezpečnosti, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


V štúdiách toxicity po opakovanom podávaní sa u potkanov a psov pozorovala atrofia prostaty pri expozíciách mierne prevyšujúcich klinické expozície. Zmeny v prostate nemali za následok žiadne nežiaduce funkčné poruchy. Klinický význam týchto zistení nie je známy.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Monohydrát laktózy

Mikrokryštalická celulóza

Krospovidón (typ A)

Nátriumlaurylsulfát

Mastenec (E553b)

Magnéziumstearát


Obal tablety:

Poly(vinyl)alkohol (E1203)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3350 (E1521)

Mastenec (E553b)

Žltý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVdC hliníkový blister: 1, 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 a 200 filmom obalených tabliet.

PVC/PVdC perforovaný, hliníkový blister s jednotlivou dávkou: 20 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 90 x 1, 100 x 1, 200 x1 filmom obalených tabliet.

Kalendárne balenie: Eplerenone Teva 25 mg: 30, 100 filmom obalených tabliet.

Kalendárne balenie: Eplerenone Teva 50 mg: 100 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26

Bratislava

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Eplerenone Teva 25 mg: 50/0531/12-S

Eplerenone Teva 50 mg: 50/0532/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 5.12.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2014

12


Eplerenone Teva 25 mg