+ ipil.sk

Equeta 300 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č.: 2013/07322, 2013/07323, 2013/07324, 2013/07325, 2013/07326


Písomná informácia pre používateľa


Equeta 25 mg

Equeta 100 mg

Equeta 150 mg

Equeta 200 mg

Equeta 300 mg


filmom obalené tablety

kvetiapín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkou, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Equeta a na čo sa používa.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Equetu.

3. Ako užívať Equetu.

4. Možné vedľajšie účinky.

5. Ako uchovávať Equetu.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie.


1. Čo je Equeta a na čo sa používa


Equeta obsahuje látku zvanú kvetiapín. Tá patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká. Equeta sa môže používať na liečbu viacerých ochorení, ako sú:

 • bipolárna depresia: keď pociťujete smútok. Môžete zistiť, že pociťujete depresiu, pocit viny, nedostatok energie, stratu chuti do jedla alebo nemôžete spať;

 • mánia: keď sa môžete cítiť veľmi vzrušený, povznesený, rozčúlený, nadšený alebo nadmerne aktívny alebo máte zlý úsudok vrátane agresivity a výbušnosti.

 • schizofrénia: keď môžete počuť alebo vidieť veci, ktoré v skutočnosti neexistujú, veriť veciam, ktoré nie sú pravdivé alebo sa cítiť nezvyčajne podozrievavý, úzkostný, zmätený, vinný, napätý alebo depresívny.

Váš lekár môže pokračovať v predpisovaní Equety, aj keď sa budete cítiť lepšie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Equetu


Neužívajte Equetu

ak ste alergický na kvetiapín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

ak užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:

- niektoré lieky proti HIV,

- lieky azolového typu (proti plesňovým infekciám),

- erytromycín alebo klaritromycín (proti infekciám),

- nefazodón (proti depresii).


Ak sa na vás uvedené vzťahuje, neužívajte Equetu. Ak si nie ste istý, poraďte sa s ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom predtým, než užijete Equetu.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Equetu, obráťte sa na svojholekára alebo lekárnika, ak:

vy alebo niekto z vašej rodiny má alebo mal akékoľvek problémy so srdcom, napr. poruchy srdcového rytmu alebo ak užívate lieky, ktoré by mohli mať vplyv na spôsob činnosti vášho srdca;

máte nízky krvný tlak;

 • ste mali mozgovú príhodu, najmä ak ste starší;

máte problémy s pečeňou;

ste niekedy mali epileptické záchvaty;

máte diabetes (cukrovku), alebo riziko vzniku cukrovky. Ak je to tak, váš lekár vám môže počas užívania Equety robiť krvné testy kvôli kontrole hladiny cukru v krvi;

viete o tom, že ste mali v minulosti nízky počet bielych krviniek (ktorý mohol, ale tiež nemusel byť spôsobený inými liekmi)

ste starší človek s demenciou (strata funkcie mozgu). Ak je to tak, neužívajte Equetu, pretože skupina liekov, do ktorej Equeta patrí, môže zvýšiť riziko mozgovej príhody, alebo v niektorých prípadoch riziko úmrtia u starších ľudí s demenciou;

vy alebo niekto z vašej rodiny mal v minulosti (lekárska správa) krvné zrazeniny, nakoľko
lieky ako tieto sa spájajú
s tvorbou krvných zrazenín.


Ihneď informujte svojho lekára, ak po užití Equety spozorujete čokoľvek z nasledujúceho:

kombináciu horúčky, závažného stuhnutia svalov, potenia alebo zníženej úrovne vedomia (porucha nazývaná „neuroleptický malígny syndróm“). Môže byť potrebná urýchlená lekárska pomoc;

nekontrolovateľné pohyby, najmä tváre alebo jazyka;

závrat alebo pocit silnej ospanlivosti. To môže u starších pacientov zvýšiť riziko náhodných úrazov (pád);

kŕče (záchvaty);

dlhotrvajúca a bolestivá erekcia (priapizmus).


Takéto stavy môžu byť vyvolané týmto typom lieku.


Samovražedné myšlienky a zhoršenie depresie

Ak máte depresiu, môžu sa u vás niekedy prejaviť sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky. Tie sa môžu na začiatku liečby zhoršiť, keďže všetkým takýmto liekom istý čas trvá, kým začnú účinkovať, zvyčajne dva týždne a niekedy aj dlhšie. Tieto myšlienky sa môžu zosilniť, ak náhle prestanete užívať váš liek. S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy, ak ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní ukázali zvýšené riziko samovražedných myšlienok a/alebo samovražedného správania u mladých dospelých s depresiou vo veku menej ako 25 rokov.

Ak vás napadnú myšlienky na sebapoškodzovanie alebo samovraždu, neodkladne kontaktujte svojho lekára alebo priamo nemocnicu. Môže byť vhodné informovať rodinu alebo blízkych priateľovo tom, že máte depresiu a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľa.

Môžete ich požiadať, aby vám oznámili, ak si myslia, že sa vaša depresia zhoršuje, alebo sú znepokojení zmenami vo vašom správaní.


U pacientov užívajúcich kvetiapín bol pozorovaný prírastok telesnej hmotnosti. Vy a váš lekár by ste mali pravidelne sledovať vašu telesnú hmotnosť.


Iné lieky a Equeta

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali či práve budete užívať ďalšie lieky , povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte Equetu, ak užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:

niektoré lieky proti infekcii vyvolanej vírusom HIV,

lieky azolového typu (proti plesňovým infekciám),

erytromycín alebo klaritromycín (proti infekciám),

nefazodón (proti depresii).


Vždy informujte ošetrujúceho lekára alebo lekárnika, ak užívate alebo dostávate ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:

lieky proti epilepsii (napríklad fenytoín alebo karbamazepín),

lieky proti vysokému krvnému tlaku,

barbituráty (na ťažkosti so zaspávaním),

tioridazín (iný antipsychotický liek),

 • lieky, ktoré majú vplyv na činnosť vášho srdca, napríklad lieky, ktoré môžu spôsobiť nerovnováhu v elektrolytoch (nízka hladina draslíka alebo horčíka) ako napr. diuretiká (odvodňujúce tablety) alebo niektoré antibiotiká (lieky na liečbu infekcií).


Skôr, ako prestanete užívať ktorýkoľvek z uvedených liekov, poraďte sa so svojím lekárom.


Equeta a jedlo, nápoje a alkohol

Equeta sa môže užívať s jedlom alebo bez neho.

Buďte opatrní koľko alkoholu vypijete. To preto, lebo kombinovaný účinok Equety a alkoholu môže vyvolať ospalosť.


Počas užívania Equety nepite grapefruitový džús. Môže ovplyvniť účinok lieku.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Equeta sa môže užívať počas tehotenstva iba na odporúčanie lekára. Equeta sa nesmie užívať počas dojčenia.


Nasledovné príznaky sa môžu vyskytnúť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali Equetu: triaška, stuhnutosť svalov a/alebo slabosť, ospanlivosť, nepokoj, dýchacie ťažkosti a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie akýkoľvek z týchto príznakov, možno budete potrebovať navštíviť svojho lekára.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Equeta môže vyvolať závraty alebo ospalosť. Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje a nepoužívajte žiadne nástroje, pokiaľ neviete, ako na vás tento liek pôsobí.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Equety

Equeta obsahuje laktózu.

Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, skontaktujte sa so svojím lekárom predtým, než užijete tento liek.

Jedna zo zložiek Equety 25 mg, oranžová žlť (E110), môže vyvolať alergické reakcie.


3. Ako užívať Equetu


Vždy užívajte Equetupresne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u lekára alebo lekárnika. O začiatočnej dávke rozhodne váš lekár. Udržiavacia dávka (denná dávka) bude závisieť od vášho ochorenia a potrieb, no zvyčajne bude medzi 150 a 800 mg.


 • Budete užívať tablety jedenkrát denne pred spaním alebo dvakrát denne v závislosti od vášho ochorenia.

 • Prehĺtajte tablety vcelku, zapité vodou.

 • Tablety môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.

 • Počas užívania Equety nepite grapefruitový džús. Môže ovplyvniť účinok lieku.

 • Neprestávajte užívať tablety ani ak sa už cítite lepšie, pokiaľ vám to nepovie lekár.


Starší pacienti

Ak ste starší pacient, môže vašu dávku lekár zmeniť.


Poškodenie pečene

Ak máte problémy s pečeňou, môže lekár vašu dávku zmeniť.


Deti a dospievajúci, mladší ako 18 rokov

Equeta sa nemá podávať deťom a dospievajúcim vo veku menej ako 18 rokov.


Rozdelenie 100, 200 a 300 mg tabliet

Tabletu držte oboma rukami, s deliacou ryhou mimo palca. Jemne potlačte, aby ste tabletu rozdelili na dve časti. 100, 200 a 300 mg tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké dávky.


Ak užijete viac Equety, ako máte

Ak náhodne užijete príliš veľa tabliet, môžete cítiť ospanlivosť, závraty, nezvyčajný tlkot srdca. Spojte sa ihneď s lekárom alebo s najbližšou nemocnicou. Tablety Equety vezmite so sebou.


Ak zabudnete užiť Equetu

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju čo najskôr, ako si spomeniete. Ak je už takmer čas užiť nasledujúcu dávku, počkajte dovtedy. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Equetu

Ak prestanete užívať Equetu náhle, môžete mať problémy s nespavosťou (insomniou), nevoľnosťou (napínaním na vracanie - nauzeou) alebo sa u vás môže vyskytnúť bolesť hlavy, hnačka, vracanie (dávenie), závraty alebo podráždenosť. Váš lekár vám pred ukončením liečby určí postupné znižovanie dávky.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov):

 • závraty (môžu viesť k pádom), bolesť hlavy, sucho v ústach;

pocit ospalosti (ktorý môže vymiznúť počas pokračujúceho užívania tabliet) (môže viesť k pádom);

príznaky z vysadenia (príznaky, ktoré sa vyskytujú po ukončení liečby Equetou) zahrnujú: neschopnosť zaspať (insomnia), pocit nevoľnosti (napínanie na vracanie - nauzea), bolesť hlavy, hnačka, vracanie (dávenie), závraty a podráždenosť. Odporúča sa postupné ukončovanie liečby počas najmenej 1 až 2 týždňov;

 • prírastok telesnej hmotnosti.


Časté (postihujú menej ako 1 z 10 pacientov):

zrýchlený tep,

pocit búšenia srdca, rýchlych alebo preskakujúcich úderov,

upchatý nos,

 • zápcha, žalúdočná nevoľnosť (porucha trávenia),

pocit slabosti, mdloby (môžu viesť k pádom),

opuch horných alebo dolných končatín,

nízky krvný tlak pri postavení sa, čo môže viesť k pocitu závratu alebo mdlôb (môžu viesť k pádom),

zvýšené hladiny cukru v krvi,

zastreté videnie,

nezvyčajné pohyby svalov, tieto zahrnujú ťažkosti pri rozhýbavaní svalov, tras, pocit nepokoja alebo stuhnutosť svalov bez bolesti,

 • nezvyčajné sny a nočné mory,

 • pocit väčšieho hladu,

 • pocit podráždenia,

 • porucha reči alebo artikulácie,

 • myšlienky na samovraždu a zhoršenie depresie,

 • dýchavičnosť,

 • vracanie (najmä u starších pacientov),

 • horúčka.


Menej časté (postihujúmenej ako 1 zo 100 pacientov):

kŕče alebo záchvaty,

 • alergické reakcie, ktoré môžu zahŕňať vyvýšené hrčky, opuch kože a opuch v okolí úst,

nepríjemné pocity v nohách (syndróm nepokojných nôh),

ťažkosti pri prehĺtaní,

 • nekontrolovateľné pohyby, najmä tváre a jazyka,

 • sexuálna dysfunkcia,

 • zhoršenie už existujúcej cukrovky,

 • zmena elektrickej aktivity srdca videná na EKG (predĺženie QT intervalu),

 • pomalší ako normálny pulz srdca; môže sa vyskytnúť na začiatku liečby a môže byť spojený s nízkym krvným tlakom a mdlobami.


Zriedkavé (postihujúmenej ako 1 z 1 000 pacientov):

kombinácia vysokej teploty (horúčky), potenia, stuhnutých svalov, pocitu silného závratu alebo mdlôb (porucha nazývaná "neuroleptický malígny syndróm"),

 • zožltnutie kože a očí (žltačka),

 • zápal pečene (hepatitída),

dlhotrvajúca a bolestivá erekcia (priapizmus),

 • opuch prsníkov a neočakávaná tvorba mlieka (galaktorea),

 • poruchy menštruácie,

 • krvné zrazeniny v žilách, najmä v nohách (príznaky ako opuch, bolesť a začervenanie nohy), ktoré sa môžu pohybovať cez cievy do pľúc, kde spôsobujú bolesť na hrudníku a ťažkosti s dýchaním. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc,

 • chôdza, reč, jedenie alebo iné aktivity počas spánku,

 • znížená telesná teplota (hypotermia),

 • zápal podžalúdkovej žľazy.


Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 10 000 pacientov):

závažné vyrážky, pľuzgiere alebo červené škvrny na koži,

 • silná alergická reakcia (nazývaná anafylaxia), ktorá spôsobuje ťažkosti s dýchaním alebo šok,

náhle opuchnutie kože, zvyčajne okolo očí, pier a hrdla (angioedém),

 • neprimeraná sekrécia hormónu kontrolujúceho objem moču,

 • rozpad svalového tkaniva a bolesť vo svaloch (rabdomyolýza),


Neznáme (ich výskyt nie je možné odhadnúť z dostupných údajov):

kožná vyrážka s nepravidelnými červenými fľakmi (erythema multiforme),

závažna, náhla alergická reakcia s príznakmi ako horúčka a pľuzgiere na koži, a olupovanie kože (toxická epidermálna nekrolýza).


Skupina liekov, do ktorej patrí kvetiapín, môže spôsobovať ťažkosti so srdcovým rytmom, ktoré môžu byť závažné a v niektorých prípadoch až smrteľné.


Niektoré vedľajšie účinky možno rozpoznať iba zo vzorky odobratej krvi. Tieto zahŕňajú zmeny v hladinách niektorých tukov (triglyceridy a celkový cholesterol) alebo cukrov v krvi, zmeny hodnôt hormónov štítnej žľazy v krvi, zvýšené pečeňové enzýmy, zníženie počtov niektorých krvných buniek, zníženie počtu červených krviniek, zvýšenie keratín fosfokinázy v krvi (látka v svaloch), zníženie množstva sodíka v krvi a zvýšenie množstva hormónu prolaktínu v krvi. Zvýšenie hormónu prolaktínu môže v zriedkavých prípadoch viesť k nasledovnému:

opuch prsníkov u mužov aj žien a neočakávaná tvorba mlieka;

nepravidelná menštruácia u žien alebo menštruácia môže vynechať.


Váš lekár môže chcieť z času na čas odobrať vzorku krvi na testy.


Deti a dospievajúci

Rovnaké vedľajšie účinky, aké sa môžu vyskytnúť u dospelých, sa tiež môžu vyskytnúť u detí a dospievajúcich.


Nasledujúce vedľajšie účinky boli pozorované iba u detí a dospievajúcich:


Veľmi časté (postihujú viac ako 1 pacienta z 10):

zvýšenie krvného tlaku.


Nasledujúce vedľajšie účinky boli pozorované častejšie u detí a dospievajúcich:


Veľmi časté (postihujú viac ako 1 pacienta z 10):

zvýšenie množstva hormónu, zvaného prolaktín, v krvi. Zvýšenie hormónu prolaktín môže v zriedkavých prípadoch viesť k nasledujúcemu:

- opuch prsníkov u chlapcov a dievčat a neočakávaná tvorba mlieka;

- nepravidelná menštruácia u dievčat alebo vynechanie menštruácie;

zvýšenie chuti do jedla;

nezvyčajné pohyby svalov. Tieto zahrnujú ťažkosti pri začatí pohybu svalov, trasenie, pocit nepokoja alebo stuhnutosť svalov bez bolesti.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. ako uchovávať equetu


Uchovávajte v pôvodnom obale.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte Equetu po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Equeta obsahuje

- Liečivo je kvetiapín.


Equeta 25 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapíniumfumarátu).


Equeta 100 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapíniumfumarátu).


Equeta 150 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapíniumfumarátu).


Equeta 200 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 200 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapíniumfumarátu).


Equeta 300 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapíniumfumarátu).


- Ďalšie zložky sú:


Jadro tablety:hydroxypropylmetylcelulóza 2910 (E464), dihydrát fosforečnanu vápenatého, monohydrát laktózy, kukuričný škrob, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), magnéziumstearát, mikrokryštalická celulóza pH 102, mastenec, koloidný oxid kremičitý.


Obal tablety:

Equeta 25 mg: červený a žltý oxid železitý (E172), hydroxypropylmetylcelulóza 2910 (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400, oranžová žlť/hlinitý lak oranžovej žlti (E110).


Equeta 100 mg: žltý oxid železitý (E172), hydroxypropylmetylcelulóza 2910 (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400.


Equeta 150 mg: žltý oxid železitý (E172), hydroxypropylmetylcelulóza 2910 (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400, hydroxypropylcelulóza (E463), mastenec.


Equeta 200 mg a Equeta 300 mg: hydroxypropylcelulóza (E463), hydroxypropylmetylcelulóza 2910 (E464), mastenec, oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Equeta a obsah balenia

Equeta 25 mg: okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety broskyňovej farby s priemerom približne 5,7 mm.


Equeta 100 mg: žlté, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane a s priemerom približne 9,1 mm.


Equeta 150 mg: svetložlté, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety s priemerom približne 10,45 mm.


Equeta 200 mg: biele, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane a s priemerom približne 12,1 mm.


Equeta 300 mg: biele, podlhovasté, bikonvexné, filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane.


Veľkosti balenia:

Equeta 25 mg, Equeta 100 mg, Equeta 150 mg, Equeta 200 mg a Equeta 300 mg ‑ 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 tabliet (v blistri po 10).

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha 7

Česká republika


Výrobca

Genepharm S.A.

18thklm Marathonos Avenue,

153 51 Pallini Attikis

Grécko


a


ICN Polfa Rzeszów S.A.

Przemyslowa 2 ,

35-959, Rzeszów, Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika: Equeta

Holandsko: Quentapil

Poľsko: Quentapil

Slovenská republika: Equeta


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2014.

8Equeta 300 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č.: 2013/07322, 2013/07323, 2013/07324, 2013/07325, 2013/07326


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Equeta 25 mg

Equeta 100 mg

Equeta 150 mg

Equeta 200 mg

Equeta 300 mg


filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Equeta 25 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapíniumfumarátu).


Equeta 100 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapíniumfumarátu).


Equeta 150 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapíniumfumarátu).


Equeta 200 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 200 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapíniumfumarátu).


Equeta 300 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapíniumfumarátu).


Pomocné látky so známym účinkom: monohydrát laktózy a oranžová žlť (E110).


Equeta 25 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 7,00 mg monohydrátu laktózy a 0,003 mg oranžovej žlti (E110).


Equeta 100 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 28,00 mg monohydrátu laktózy.


Equeta 150 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 42,00 mg monohydrátu laktózy.


Equeta 200 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 56,00 mg monohydrátu laktózy.


Equeta 300 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 84,00 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Equeta 25 mg: okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety broskyňovej farby s priemerom približne 5,7 mm.


Equeta 100 mg: žlté, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane a s priemerom približne 9,1 mm.


Equeta 150 mg: svetložlté, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety s priemerom približne 10,45 mm.


Equeta 200 mg: biele, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane a s priemerom približne 12,1 mm.


Equeta 300 mg: biele, podlhovasté, bikonvexné, filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane.


100, 200 a 300 mg tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Equeta je indikovaná na:

 • liečbu schizofrénie.

 • liečbu bipolárnej poruchy:

 • na liečbu stredných až ťažkých manických epizód pri bipolárnej poruche

 • na liečbu epizód veľkej depresie pri bipolárnej poruche

 • na prevenciu rekurencie u pacientov s bipolárnou poruchou u pacientov, ktorých manická alebo depresívna epizóda reagovali na liečbu kvetiapínom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Pre každú indikáciu bolo stanovené iné dávkovanie. Je potrebné zaistiť, aby pacient dostal jasné informácie o dávkovaní pre jeho ochorenie.


Equeta sa môže podávať s jedlom alebo bez jedla.


Dospelí

Na liečbu schizofrénie

Equeta sa má podávať dvakrát denne. Celková denná dávka počas prvých štyroch dní liečby je 50 mg (1. deň), 100 mg (2. deň), 200 mg (3. deň) a 300 mg (4. deň).


Od 4. dňa treba dávku vytitrovať na zvyčajnú účinnú dávku 300 až 450 mg/deň. Dávku je možné v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti jednotlivého pacienta upraviť v rozmedzí od 150 do 750 mg/deň.


Na liečbu stredných až ťažkých manických epizód pri bipolárnej poruche

Equeta sa má podávať dvakrát denne. Celková denná dávka počas prvých štyroch dní liečby je 100 mg (1. deň), 200 mg (2. deň), 300 mg (3. deň ) a 400 mg (4. deň). Ďalšia úprava dávkovania sa má vykonávať zvyšovaním dennej dávky najviac o 200 mg/deň, až do dosiahnutia 800 mg/deň do 6. dňa liečby.

Dávku je možné v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti jednotlivého pacienta upraviť v rozmedzí od 200 do 800 mg/deň. Zvyčajná účinná dávka je v rozmedzí od 400 do 800 mg denne.


Na liečbu depresívnych epizód pri bipolárnej poruche

Equeta sa má podávať jedenkrát denne pred spaním. Celková denná dávka počas prvých štyroch dní liečby je 50 mg (1. deň), 100 mg (2. deň), 200 mg (3. deň) a 300 mg (4. deň). Odporúčaná denná dávka je 300 mg. V klinických skúšaniach nebol v skupine so 600 mg pozorovaný v porovnaní so skupinou s 300 mg žiadny dodatočný prínos. Pre niektorých pacientov môže byť dávka 600 mg prínosom. Liečbu dávkami vyššími, než 300 mg má začínať lekár so skúsenosťami s liečbou bipolárnej poruchy. V prípade obáv zo znášanlivosti naznačili klinické skúšania, že u niektorých pacientov možno zvážiť zníženie dávky na minimum 200 mg.


Prevencia návratu bipolárnej poruchy

Na prevenciu návratu manických, depresívnych a zmiešaných epizód pri bipolárnej poruche majú pacienti, ktorí reagovali na kvetiapín pri akútnej liečbe bipolárnej poruchy, pokračovať v liečbe tou istou dávkou. Dávku možno potom v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti jednotlivého pacienta upravovať v rozsahu 300 až 800 mg/deň, podávanú dvakrát denne. Je dôležité, aby sa pri udržiavacej liečbe používala najnižšia účinná dávka.


Starší pacienti

Tak ako iné antipsychotiká, aj kvetiapín treba starším pacientom podávať opatrne, najmä v období úvodného titrovania dávky. V závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti jednotlivého pacienta môže byť nutné dlhšie obdobie titrovania dávky a nižšia denná terapeutická dávka, ako pri liečbe mladších pacientov. Priemerná hodnota plazmatického klírensu kvetiapínu bola u starších pacientov o 30 ‑ 50 % nižšia, než u mladších pacientov.


Účinnosť a bezpečnosť nebola hodnotená u pacientov starších ako 65 rokov s depresívnou epizódou v rámci bipolárnej poruchy.


Deti a mladiství

Kvôli nedostatku údajov, podporujúcich použitie u tejto vekovej skupiny, sa použitie lieku Equeta neodporúča u detí a mladistvých vo veku menej ako 18 rokov. Dostupné dôkazy z placebom kontrolovanej klinickej skúšky sú uvedené v častiach 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania.


Porucha funkcie pečene

Kvetiapín sa intenzívne metabolizuje v pečeni. Preto ho treba pacientom so známou poruchou funkcie pečene podávať opatrne, najmä pri úvodnom stanovení dávky. Pacienti so známou poruchou funkcie pečene majú začať liečbu dávkou 25 mg/deň kvetiapínu. Dávka sa môže v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti jednotlivého pacienta denne zvyšovať o 25 ‑ 50 mg/deň, pokým sa nedosiahne účinná dávka.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, uvedené v časti 6.1.


Kontraindikované je súbežné podávanie inhibítorov cytochrómu P450 3A4, ako napríklad inhibítorov HIV‑proteázy, antimykotík azolového typu, erytromycínu, klaritromycínu a nefazodónu. (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Keďže Equeta má viacero indikácií, treba zvážiť bezpečnostný profil a podávanú dávku s ohľadom na diagnózu každého pacienta.


Deti a dospievajúci (vo veku 10 až 17 rokov)

Equeta sa neodporúča na použitie u detí a dospievajúcich do 18 rokov z dôvodu nedostatku údajov, ktoré by podporili použitie v tejto vekovej skupine. Klinické skúšky ukázali, že okrem známeho bezpečnostného profilu identifikovaného u dospelých (pozri časť 4.8) sa u detí a dospievajúcich v porovnaní s dospelými vyskytli isté nežiaduce účinky vo vyššej frekvencii (zvýšená chuť do jedla, zvýšenie sérového prolaktínu a extrapyramídové príznaky) a bol identifikovaný jeden, ktorý nebol predtým pozorovaný u dospelých (zvýšenie krvného tlaku). U detí a dospievajúcich boli tiež pozorované zmeny vo funkcii štítnej žľazy.

Okrem toho, dlhodobé dôsledky z hľadiska bezpečnosti liečby kvetiapínom na rast a dospievanie neboli sledované dlhšie ako 26 týždňov. Dlhodobé vplyvy na kognitívny a behaviorálny vývin nie sú známe.

V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u detských a dospievajúcich pacientov sa kvetiapín spájal so zvýšeným výskytom extrapyramídových príznakov (EPS) v porovnaní s placebom u pacientov liečených na schizofréniu, bipolárnu mániu a bipolárnou depresiou. (pozri časť 4.8).


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie

Depresia pri bipolárnej poruche sa spája so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodzovania a samovraždy (udalosti, súvisiace so samovraždou). Toto riziko pretrvávaaž do nástupu zjavnej remisie. Nakoľko k zlepšeniu nemusí dôjsť počas prvých niekoľkých alebo viacerých týždňoch liečby, pacienti musia byť starostlivo monitorovaní, až kým nenastane zlepšenie.

Vo všeobecnosti klinické skúsenosti ukazujú, že riziko samovraždy sa môže zvýšiť v skorých štádiách zotavovania.

Lekár má okrem toho pre známe rizikové faktory liečeného ochorenia zvážiť potenciálne riziko udalostí súvisiacich so samovraždou po náhlom prerušení liečby kvetiapínom.


Iné psychické stavy, na liečbu ktorých bol kvetiapín predpísaný, sa môžu tiež spájať so zvýšeným rizikom suicidálneho správania.

Okrem toho, tieto stavy môžu byť spojené s veľkou depresívnou poruchou.

Rovnaké opatrenia dodržiavané pri liečbe pacientov s veľkou depresívnou poruchou majú byť dodržiavané aj pri liečbe pacientov s inými psychiatrickými poruchami.

Pacienti s anamnézou suicidálnych príhod alebo významnými prejavmi samovražedných myšlienok pred začatím liečby, majú väčšie riziko samovražedných myšlienok alebo samovražedných pokusov, a preto majú byť starostlivo sledovaní počas liečby.

Meta-analýza placebom-kontrolovaných klinických skúšaní antidepresívnych liekov u dospelých pacientov so psychiatrickými poruchami ukázala zvýšené riziko samovražedného správania s antidepresívami v porovnaní s placebom u pacientov mladších ako 25 rokov.

Pacientov, obzvlášť s vysokým rizikom suicidálnych myšlienok, je potrebné hlavne na začiatku liečby a po zmene dávkovania starostlivo monitorovať.

Pacienti (a ich opatrovatelia) majú byť upozornení na potrebu sledovania výskytu klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok a neobyčajných zmien v správaní a vyhľadať lekársku pomoc hneď, ako sa tieto príznaky objavia.

V krátkodobých placebom kontrolovaných klinických štúdiách u pacientov s epizódami veľkej depresie pri bipolárnej poruche bolo u mladých pacientov (mladších ako 25 rokov), ktorí boli liečení kvetiapínom, pozorované zvýšené riziko udalostí súvisiacich so samovraždou, v porovnaní s pacientmi liečenými placebom (3,0 % resp. 0 %).


Kardiovaskulárne ochorenia

Kvetiapín treba podávať opatrne pacientom so známym kardiovaskulárnym ochorením, cerebrovaskulárnym ochorením alebo inými stavmi, ktoré ich predisponujú k hypotenzii. Kvetiapín môže vyvolať ortostatickú hypotenziu, najmä v období úvodného titrovania dávky, preto sa má pri jej výskyte zvážiť zníženie dávky alebo pozvoľnejšia titrácia dávky. U pacientov so základným kardiovaskulárnym ochorením je možné zvážiť pomalšiu titráciu.


Epileptické záchvaty

V kontrolovaných klinických štúdiách sa nezistil rozdiel vo výskyte epileptických záchvatov medzi pacientmi liečenými kvetiapínom a tými, ktorí užívali placebo. O výskyte záchvatov u pacientov so záchvatovým ochorením v anamnéze nie sú dostupné žiadne údaje. Tak ako pri iných antipsychotikách, pri liečbe pacientov s epileptickými záchvatmi v anamnéze treba postupovať opatrne (pozri časť 4.8).


Extrapyramídové symptómy

V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach sa u dospelých pacientov, liečených na veľké depresívne epizódy pri bipolárnej poruche, spájal kvetiapín v porovnaní s placebom so zvýšeným výskytom extrapyramídových príznakov (EPS) (pozri časti 4.8 a 5.1).


Užívanie kvetiapínu sa spája s rozvojom akatízie, charakterizovanej subjektívne nepríjemným alebo stresujúcim nepokojom a potrebou pohybovať sa, často sprevádzanou neschopnosťou pokojne sedieť alebo stáť. Toto sa najpravdepodobnejšie vyskytne počas niekoľkých začiatočných týždňov liečby. Pre pacientov, u ktorých sa rozvinú tieto príznaky, môže byť zvýšenie dávky škodlivé.


Tardívna dyskinéza

Ak sa objavia znaky a príznaky tardívnej dyskinézy, treba zvážiť zníženie dávky alebo ukončenie liečby kvetiapínom. Príznaky tardívnej dyskinézy sa po prerušení liečby môžu zhoršiť, alebo môžu dokonca vzniknúť (pozri časť 4.8).


Ospanlivosť a závrat

Liečba kvetiapínom sa spája s ospanlivosťou a súvisiacimi príznakmi, ako sú sedácia (pozri časť 4.8). V klinických skúšaniach liečby pacientov s bipolárnou depresiou bol nástup zvyčajne počas prvých 3 dní liečby a bol prevažne miernej až strednej intenzity. Pacienti s bipolárnou depresiou, zažívajúci silnú ospanlivosť môžu vyžadovať častejšie návštevy počas najmenej prvých 2 týždňov od začiatku ospanlivosti, pokým sa príznaky nezlepšia alebo môže byť zvážené prerušenie liečby.

Liečba kvetiapínom sa spája s ortostatickou hypotenziou a súvisiacim závratom (pozri časť 4.8), ktorá má, podobne ako ospanlivosť, nástup zvyčajne počas začiatočného obdobia titrovania dávky. To môže zvýšiť výskyt náhodných úrazov (pády), najmä u starších pacientov. Pacientov preto treba upozorniť, aby boli opatrní, kým si na prípadné účinky liečby zvyknú.


Neuroleptický malígny syndróm

Liečba antipsychotikami, vrátane kvetiapínu, je spojená s výskytom neuroleptického malígneho syndrómu (pozri časť 4.8). Klinické prejavy zahŕňajú hypertermiu, zmeny duševného stavu, svalovú strnulosť, nestabilitu vegetatívneho nervového systému a zvýšené hladiny kreatínfosfokinázy. V takomto prípade treba liečbu kvetiapínom ukončiť a začať vhodnú medikamentóznu liečbu.


Ťažká neutropénia

V klinických štúdiách s kvetiapínom bola ťažká neutropénia (počet neutrofilov < 0,5 x 109/l) hlásená menej často. Prípady ťažkej neutropénie sa väčšinou vyskytli v priebehu niekoľkých mesiacov od začiatku liečby kvetiapínom. Nezistila sa zjavná súvislosť s dávkou. Zo skúseností po uvedení na trh nasledovalo po ukončení liečby kvetiapínom odoznenie leukopénie a/alebo neutropénie. Možné rizikové faktory vzniku neutropénie zahŕňajú už jestvujúci nízky počet leukocytov a anamnézu liekmi vyvolanej neutropénie. U pacientov s počtom neutrofilov < 1,0 x 109/l sa má liečba kvetiapínom prerušiť. Pacientov treba sledovať kvôli znakom a príznakom infekcie a treba vyšetrovať počet neutrofilov (až dovtedy, kým nebude nad 1,5 x 109/l) (pozri časť 5.1).


Interakcie

Pozri aj časť 4.5.

Súbežné podávanie kvetiapínu spolu so silne účinným induktorom pečeňových enzýmov, napríklad s karbamazepínom alebo fenytoínom, značne znižuje plazmatické koncentrácie kvetiapínu, čo môže ovplyvniť účinnosť liečby kvetiapínom. U pacientov, ktorí sú liečení induktorom pečeňových enzýmov, sa má liečba kvetiapínom začať iba vtedy, ak podľa lekára prínos liečby kvetiapínom prevažuje riziko spojené s vysadením induktora pečeňových enzýmov. Dôležité je, aby bola každá zmena v liečbe induktorom postupná a v prípade potreby treba induktor nahradiť liekom, ktorý neindukuje pečeňové enzýmy (napr. valproátom sodným).


Hmotnosť

U pacientov liečených kvetiapínom boli hlásené prírastky telesnej hmotnosti, ktoré treba sledovať a zvládať klinicky vhodným spôsobom, a to podľa používaných antipsychotických smerníc (pozri časti 4.8 a 5.1).


Hyperglykémia

Zriedkavo bola hlásená hyperglykémia a/alebo rozvoj alebo zhoršenie diabetu, príležitostne spojené s ketoacidózou alebo kómou, vrátane niekoľkých fatálnych prípadov (pozri časť 4.8). V niektorých prípadoch bolo hlásené predchádzajúce zvýšenie telesnej hmotnosti, čo môže byť predisponujúci faktor. Odporúča sa náležité klinické monitorovanie v zmysle používaných antipsychotických smerníc. Pacientov, liečených akýmkoľvek antipsychotikom, vrátane kvetiapínu, treba pozorovať na znaky a príznaky hyperglykémie (ako napr. polydipsia, polyúria, polyfágia a slabosť) a pacientov s diabetes mellitus alebo s rizikovými faktormi pre diabetes mellitus treba pravidelne sledovať pre zhoršovanie kontroly glukózy. Treba pravidelne sledovať telesnú hmotnosť.


Lipidy

V klinických štúdiách s kvetiapínom boli pozorované vzostupy hodnôt triglyceridov, LDL a celkového cholesterolu a zníženia HDL cholesterolu (pozri časť 4.8). Vzostupy hodnôt lipidov treba korigovať klinicky vhodným spôsobom.


Metabolické riziko

Vzhľadom na zmeny telesnej hmotnosti, glukózy v krvi (pozri hyperglykémia) a lipidov, pozorované v klinických štúdiách, môžu pacienti (vrátane pacientov s normálnymi základnými hodnotami) zažiť zhoršenie profilu ich metabolického rizika, čo treba klinicky vhodne zvládať (pozri časť 4.8).


Predĺženie QT intervalu

V klinických štúdiách a pri užívaní v súlade so súhrnom charakteristických vlastností lieku (SPC) nebola liečba kvetiapínom spojená s trvalým zvýšením absolútnej hodnoty QT intervalu. Predĺženie QT intervalu však bolo pozorované pri terapeutických dávkach (pozri časť 4.8) a pri predávkovaní (pozri časť 4.9). Tak ako pri iných antipsychotikách, aj pri predpisovaní kvetiapínu pacientom s kardiovaskulárnym ochorením alebo s predĺžením QT intervalu v rodinnej anamnéze treba postupovať opatrne. Opatrnosť sa taktiež vyžaduje pri predpisovaní kvetiapínu buď s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QTc interval alebo so súbežne užívanými neuroleptikami, a to najmä u starších pacientov, u pacientov s vrodeným syndrómom dlhého QT intervalu, s kongestívnym srdcovým zlyhaním, s hypertrofiou srdca, s hypokaliémiou alebo s hypomagneziémiou (pozri časť 4.5).


Príznaky z vysadenia

Po náhlom ukončení liečby kvetiapínom sa zaznamenali akútne príznaky z vysadenia, akými sú nespavosť, nauzea, bolesť hlavy, vracanie, hnačka a podráždenosť. Odporúča sa postupné ukončovanie liečby v priebehu obdobia minimálne jedného až dvoch týždňov (pozri časť 4.8).


Starší pacienti so psychózou vzniknutou v súvislosti s demenciou

Equeta nie je schválenána liečbu psychózy vzniknutej v súvislosti s demenciou.


V randomizovaných, placebom kontrolovaných štúdiách sa pri použití niektorých atypických antipsychotík u pacientov s demenciou pozorovalo približne 3‑násobne zvýšené riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich príhod. Mechanizmus vzniku tohto zvýšeného rizika nie je známy. Zvýšené riziko nie je možné vylúčiť ani pri použití iných antipsychotík, ani v iných skupinách pacientov. Pacientom s rizikovými faktormi vzniku cievnej mozgovej príhody sa má Equeta podávať opatrne.


V rámci meta‑analýzy atypických antipsychotík sa zistilo, že starší pacienti s demenciou, ktorí sú liečení antipsychotikami majú mierne zvýšené riziko úmrtia v porovnaní s tými, ktorí antipsychotiká neužívajú. Avšak v dvoch 10‑týždňových, placebom kontrolovaných štúdiách s kvetiapínom vykonaných v rovnakej skupine pacientov (n = 710; priemerný vek: 83 rokov; rozmedzie: 56 ‑ 99 rokov) bola úmrtnosť u pacientov liečených kvetiapínom 5,5 % oproti 3,2 % v skupine užívajúcej placebo. U pacientov z týchto štúdií boli príčiny úmrtia rôzne a zhodovali sa s tými, ktoré sa očakávali v tejto skupine pacientov. Tieto údaje nepreukazujú u starších pacientov s demenciou príčinnú súvislosť medzi liečbou kvetiapínom a úmrtím.


Dysfágia

S kvetiapínom bola hlásená dysfágia (pozri časť 4.8). U pacientov s rizikom aspiračnej pneumónie sa má kvetiapín používať opatrne.


Venózny trombembolizmus (VTE)

Pri liečbe antipsychotikami sa zaznamenali prípady venózneho trombembolizmu (VTE). Keďže u pacientov liečených antipsychotikami sa často uvádzajú získané rizikové faktory pre venózny trombembolizmus, je nutné identifikovať všetky rizikové faktorypre venózny trombembolizmus pred a počas liečby kvetiapínom a prijať preventívne opatrenia.


Pankreatitída

V klinických štúdiách a v priebehu postmarketingovej praxe bola hlásená pankreatitída, avšak kauzálny vzťah nebol stanovený. V hláseniach po uvedení na trh, hoci nie všetky prípady boli zaťažené rizikovými faktormi, mali mnohí pacienti faktory, o ktorých je známe, že sa spájajú s pankreatitídu, ako sú zvýšené triglyceridy (pozri časť 4.4), žlčové kamene a konzumácia alkoholu.


Ďalšie informácie

K dispozícii sú obmedzené údaje o užívaní kvetiapínu v kombinácii s divalproexom alebo lítiom pri liečbe akútnych stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód; kombinovaná liečba sa však dobre znášala (pozri časti 4.8 a 5.1). Údaje preukázali aditívny účinok v 3. týždni.


Laktóza

Equeta obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo‑galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Jedna zo zložiek Equety 25 mg, oranžová žlť (E110), môže vyvolať alergické reakcie.

4.5 Liekové a iné interakcie


Keďže kvetiapín pôsobí hlavne na centrálny nervový systém, pri podávaní Equety v kombinácii s inými liekmi pôsobiacimi na CNS a s alkoholom treba postupovať opatrne.


Cytochróm P450 (CYP) 3A4 je hlavný enzým, ktorý sa podieľa na metabolizme kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450. V interakčnej štúdii u zdravých dobrovoľníkov viedlo súbežné podanie kvetiapínu (v 25 mg dávke) s ketokonazolom, inhibítorom CYP3A4, k 5‑ až 8‑násobnému zvýšeniu AUC kvetiapínu. Na základe tohto zistenia je súbežné podanie kvetiapínu a inhibítorov CYP3A4 kontraindikované. Kvetiapín sa taktiež neodporúča užívať spolu s grapefruitovou šťavou.


V štúdii hodnotiacej farmakokinetiku kvetiapínu, v ktorej sa pacientom podávali opakované dávky kvetiapínu pred a počas liečby karbamazepínom (známym induktorom pečeňových enzýmov), súbežne podaný karbamazepín významne zvýšil klírens kvetiapínu. Toto zvýšenie klírensu znížilo systémovú expozíciu kvetiapínom (čo sa zistilo pomocou AUC) v priemere na 13 % hodnoty expozície dosiahnutej pri podaní samotného kvetiapínu; i keď u niektorých pacientov sa pozoroval ešte väčší účinok. V dôsledku tejto interakcie sa môžu vyskytnúť nižšie plazmatické koncentrácie, čo môže ovplyvniť účinnosť liečby kvetiapínom. Súbežné podanie kvetiapínu s fenytoínom (ďalším induktorom mikrozómových enzýmov) spôsobilo značné zvýšenie klírensu kvetiapínu, a to približne o 450 %. U pacientov, ktorí sú liečení induktorom pečeňových enzýmov, sa má liečba kvetiapínom začať iba vtedy, ak podľa lekára prínos liečby kvetiapínom prevažuje riziko spojené s vysadením induktora pečeňových enzýmov. Dôležité je, aby bola každá zmena v liečbe induktorom postupná a v prípade potreby treba induktor nahradiť liekom, ktorý neindukuje pečeňové enzýmy (napr. valproátom sodným) (pozri časť 4.4).


Farmakokinetika kvetiapínu sa významne nezmenila pri súbežnom podávaní antidepresív, konkrétne imipramínu (známy inhibítor CYP 2D6) alebo fluoxetínu (známy inhibítor CYP 3A4 a CYP 2D6).


Farmakokinetika kvetiapínu sa významne nezmenila pri súbežnom podávaní antipsychotík, konkrétne risperidónu alebo haloperidolu. Súbežné podávanie kvetiapínu a tioridazínu spôsobilo zvýšenie klírensu kvetiapínu približne o 70 %.


Farmakokinetika kvetiapínu sa nezmenila po súbežnom podávaní cimetidínu.


Farmakokinetika lítia sa nezmenila pri súbežnom podávaní kvetiapínu.


Farmakokinetika valproátu sodného a kvetiapínu sa klinicky významne nezmenila pri ich súbežnom podávaní. V retrospektívnej štúdii u detí a mladistvých, ktorí boli liečení valproátom, kvetiapínom alebo obomi látkami, bol v skupine s kombinovanou liečbou zistený vyšší výskyt leukopénie a neutropénie, než v skupine s monoterapiou.


Formálne interakčné štúdie s bežne podávanými liekmi ovplyvňujúcimi kardiovaskulárny systém sa neuskutočnili.


Opatrnosť sa vyžaduje pri súbežnom podávaní kvetiapínu a liekov, o ktorých je známe, že spôsobujú nerovnováhu elektrolytov alebo predlžujú QT interval.


U pacientov, užívajúcich kvetiapín sa vyskytli hlásenia o falošných pozitívnych výsledkoch enzýmových imunologických testov pre metadón a tricyklické antidepresíva. Odporúča sa potvrdenie sporných výsledkov imunologického skríningu vhodnou chromatografickou technikou.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť a účinnosť liečby kvetiapínom sa u gravidných žien zatiaľ nestanovila. Štúdie na zvieratách doteraz nepreukázali jeho škodlivosť, hoci možné účinky na zrak plodu sa neskúmali. Preto sa má kvetiapín podávať počas gravidity iba vtedy, ak prínosy prevyšujú možné riziká. U novorodencov matiek, ktoré boli počas gravidity liečené kvetiapínom, bol pozorovaný výskyt „syndrómu z vysadenia lieku“.


Fertilita

Novorodenci, vystavení antipsychotikám (vrátane kvetiapínu) počas tretieho trimestra gravidity sú vystavení riziku nežiaducich účinkov, vrátene extrapyramídových a/alebo príznakov z vysadenia, ktoré sa môžu líšiť čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli hlásené prípady agitácie, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.


Laktácia

O vylučovaní kvetiapínu do materského mlieka boli publikované hlásenia, avšak stupeň vylučovania nebol jednotný. Ženám, ktoré dojčia, preto treba odporučiť, aby počas užívania Equety nedojčili.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Keďže kvetiapín pôsobí hlavne na centrálny nervový systém, môže nepriaznivo ovplyvniť činnosti, ktoré vyžadujú mentálnu bdelosť. Preto treba pacientom odporučiť, aby neviedli vozidlá alebo neobsluhovali stroje, kým nebude známa ich individuálna citlivosť na tento liek.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie na liek („Adverse Drug Reactions“, ADR) pri liečbe kvetiapínom sú somnolencia, závraty, suchosť v ústach, mierna asténia, zápcha, tachykardia, ortostatická hypotenzia a dyspepsia.


Tak ako pri iných antipsychotikách, aj s liečbou kvetiapínom bol spojený prírastok telesnej hmotnosti, synkopa, neuroleptický malígny syndróm, leukopénia, neutropénia a periférny edém.


Výskyt ADR spojených s liečbou kvetiapínom je v tabuľke uvedený vo formáte odporúčanom Radou pre medzinárodné organizácie medicínskych vied („Council for International Organizations of Medical Sciences“ - pracovná skupina CIOMS III; 1995).


Frekvencie nežiaducich udalostí sú zoradené do nasledujúcich kategórií: veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až < 1/10), menej časté ( 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté:

Časté:

Znížený hemoglobín23

Leukopénia1, 29, zníženie počtu neutrofilov, zvýšenie eozinofilov28

Menej časté:

Zriedkavé:

Trombocytopénia, anémia, zníženie počtu krvných doštičiek14

Agranulocytóza27

Neznáme:

Neutropénia1

Poruchy imunitného systému

Menej časté: Precitlivenosť (vrátane alergických kožných reakcií)

Veľmi zriedkavé: Anafylaktická reakcia6

Poruchy endokrinného systému


Časté:Menej časté:

Veľmi zriedkavé:

Hyperprolaktinémia16, zníženie celkového T425, zníženie voľného T425, zníženie celkového T325, zvýšenie TSH25

Zníženie voľného T325, hypotyroidizmus22

Neprimeraná sekrécia antidiuretického hormónu

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté:


Časté:


Menej časté:

Zriedkavé:

Zvýšenie hladín triglyceridov v plazme11,13, zvýšenie celkového cholesterolu (najmä LDL cholesterolu)12,31, zníženie HDL cholesterolu18,31, prírastok telesnej hmotnosti9,31

Zvýšená chuť do jedla, zvýšenie glukózy v krvi do hypergykemických hladín7,31

Hyponatriémia20, Diabetes Mellitus1,5,6

Metabolický syndróm30

Psychické poruchy

Časté:Zriedkavé:

Abnormálne sny a nočné mory, samovražedné myšlienky a samovražedné správanie21

Námesačníctvo a súvisiace reakcie ako rozprávanie v spánku a so spánkom spojené poruchy príjmu potravy

Poruchy nervového systému

Veľmi časté:

Závraty4,17, somnolencia2,17, bolesť hlavy

Časté:

Synkopa 4,17, extrapyramídové príznaky1,22, dyzartria

Menej časté:

Epileptické záchvaty1, syndróm nepokojných nôh, tardívna dyskinéza1,6

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté:

Menej časté:

Tachykardia4, palpitácie24

Predĺženie QT intervalu1,13,19

Bradykardia33


Poruchy okaČasté:

Zastreté videnie


Poruchy ciev

Časté:

Zriedkavé:

Ortostatická hypotenzia4,17

Venózny trombembolizmus1


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté:

Rinitída, dýchavičnosť24


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté:

Časté:

Menej časté:

Zriedkavé:

Suchosť v ústach,

Zápcha, dyspepsia, vracanie26

Dysfágia8

Pankreatitída1


Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté:

Zriedkavé:

Zvýšenie sérových transamináz (ALT, AST)3, zvýšenie hladín gama-GT3

Žltačka6, Hepatitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé:

Neznáme:

Angioedém6, Stevensov-Johnsonov syndróm6

Toxická epidermálna nekrolýza, erythema multiforme

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé:

Rabdomyolýza

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté:

Zriedkavé:

Sexuálna dysfunkcia

Priapizmus, galaktorea, opuchnutie prsníkov, menštruačné poruchy

Stavy v gravidite, v šestonedelí a v perinatálnom období

Neznáme:

Novorodenecký syndróm z vysadenia32

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté:

Príznaky z vysadenia1,10

Časté:

Mierna asténia, periférny edém, podráždenosť, pyrexia

Zriedkavé:

Neuroleptický malígny syndróm1, hypotermia


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé:

Zvýšenie krvnej kreatín fosfokinázy15


1Pozri časť 4.4.

2Môže sa vyskytnúť somnolencia, zvyčajne počas prvých dvoch týždňov liečby a pri pokračujúcom podávaní kvetiapínu obvykle vymizne.

3U niektorých pacientov užívajúcich kvetiapín sa pozoroval asymptomatický vzostup (posun od normálu na > 3x HLN v akomkoľvek čase) hladín transamináz (ALT, AST) alebo gama‑GT (gamaglutamyltransferázy) v sére. Tieto vzostupy boli pri pokračujúcej liečbe kvetiapín zvyčajne reverzibilné.

4Tak ako iné antipsychotiká, ktoré blokujú alfa1-adrenergné receptory, aj kvetiapín môže bežne vyvolávať ortostatickú hypotenziu spojenú so závratmi, tachykardiou a u niektorých pacientov so synkopou, a to najmä v období úvodného titrovania dávky (pozri časť 4.4).

5Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa hlásilo zhoršenie už jestvujúceho diabetu.

6Frekvencia týchto ADRs sa vypočítala len z údajov získaných po uvedení lieku na trh s kvetiapínom v liekovej forme s okamžitým uvoľňovaním.

7Hladina glukózy v krvi meraná nalačno 126 mg/dl (7,0 mmol/l) alebo hladina glukózy v krvi meraná po jedle 200 mg/dl (11,1 mmol/l) aspoň pri jednom meraní.

8Zvýšenie výskytu dysfágie pri kvetiapíne v porovnaní s placebom bolo pozorované iba v klinických skúšaniach bipolárnej depresie.

9 Na základe >7 % zvýšenia telesnej hmotnosti oproti základnej hodnote. Vyskytuje sa predovšetkým počas prvých týždňov liečby u dospelých.

10V krátkodobých, placebom kontrolovaných, monoterapeutických klinických skúšaniach zameraných na zhodnotenie symptómov súvisiacich s vysadením lieku boli pozorované najčastejšie nasledovné symptómy z vysadenia: insomnia, nauzea, bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závraty a podráždenosť. Výskyt týchto reakcií sa významne znížil po uplynutí 1 týždňa od ukončenia liečby.

11Hodnota triglyceridov 200 mg/dl (2,258 mmol/l) (pacienti ≥18 rokov veku) alebo ≥150 mg/dl (≥1,694 mmol/l) (pacienti <18 rokov veku) aspoň pri jednom meraní.

12Hodnota cholesterolu 240 mg/dl (6,2064 mmol/l) (pacienti ≥18 rokov veku) alebo ≥200 mg/dl (5,172 mmol/l) (pacienti <18 rokov veku) aspoň pri jednom meraní. Veľmi často bolo pozorované zvýšenie LDL cholesterolu o ≥30 mg/dl (≥0,769 mmol/l). Priemerná zmena u pacientov, ktorí mali toto zvýšenie, bola 41,7 mg/dl (≥1,07 mmol/l).

13Pozri text nižšie.

14Krvné doštičky ≤100 x 109/l pri najmenej jednej príležitosti.

15Podľa hlásení nežiaducich účinkov z klinických skúšaní zvýšenie kreatín fosfokinázy v krvi sa nespájalo s neuroleptickým malígnym syndrómom.

16Hladiny prolaktínu (pacienti > 18 rokov): >20 µg/l (>869,56 pmol/l) u mužov; >30 µg/l (>1304,34 pmol/l) u žien kedykoľvek.

17Môže viesť k pádom.

18HDL cholesterol: <40 mg/dl (1,025 mmol/l) muži; <50 mg/dl (1,282 mmol/l) ženy v každom čase.

19Výskyt pacientov, ktorí mali posun QTc od <450 ms do ≥450 ms zo zvýšením o ≥30 ms. V placebom kontrolovaných skúšaniach s kvetiapínom bola priemerná zmena a výskyt u pacientov, ktorí mali posun ku klinicky významným hladinám, podobná medzi kvetiapínom a placebom.

20 Posun z >132 mmol/l na ≤132 mmol/l pri najmenej jednej príležitosti.

21 Počas liečby kvetiapínom XR alebo krátko po jeho vysadení boli hlásené prípady samovražedných myšlienok a samovražedného správania (pozri časti 4.4 a 5.1).

22 Pozri časť 5.1.

23 U 11 % pacientov, liečených kvetiapínom, sa vo všetkých skúšaniach, vrátane rozšírených nezaslepených štúdií, vyskytli najmenej jedenkrát zníženia hemoglobínu na ≤13 g/dl (8,07 mmol/l) u mužov a ≤12 g/dl (7,45 mmol/l) u žien. U týchto pacientov bolo stredné maximálne zníženie hemoglobínu -1,50 g/dl v ktoromkoľvek čase.

24 Tieto hlásenia sa často vyskytli pri tachykardii, závratoch, ortostatickej hypotenzii a/alebo základnom srdcovo/respiračnom ochorení.

25 Na základe posunov od normálnych základných hodnôt do potenciálne klinicky dôležitých hodnôt v ktoromkoľvek čase po začatí vo všetkých skúšaniach. Posuny celkového T4, voľného T4, celkového T3 a voľného T3 sú definované ako <0,8 x LLN (pmol/l) a posun TSH je >5 mIU/l v ktoromkoľvek čase.

26 Na základe zvýšenia miery vracania u starších pacientov (≥65 rokov veku).

27Posun neutrofilov z ≥1,5 x 109/l pri vstupe na <0,5 x 109/l kedykoľvek počas liečby.

28 Na základe posunov od normálnych základných hodnôt do potenciálne klinicky dôležitých hodnôt v ktoromkoľvek čase po začatí vo všetkých skúšaniach. Posuny eozinofilov sú definované ako ≤3x109buniek/l v ktoromkoľvek čase.

29 Na základe posunov od normálnych základných hodnôt do potenciálne klinicky dôležitých hodnôt v ktoromkoľvek čase po začatí vo všetkých skúšaniach. Posuny WBC sú definované ako ≤3x109buniek/l v ktoromkoľvek čase.

30 Podľa hlásení nežiaducej udalosti metabolického syndrómu zo všetkých klinických skúšaní s kvetiapínom.

31U niektorých pacientov bolo v klinických štúdiách pozorované zhoršenie viac ako jedného metabolického faktoru telesnej hmotnosti, glukózy v krvi a lipidov (pozri časť 4.4).

32Pozri časť 4.6.

33Môžu sa vyskytnúť na alebo tesne po začiatku liečby a je spojené s hypotenziou a/alebo synkopou. Frekvencie na základe hlásenia nežiaducich účinkov bradykardia a súvisiacich udalostí vo všetkých klinických štúdiách s kvetiapínom.


Pri podávaní neuroleptík sa hlásili prípady predĺženia QT intervalu, ventrikulárnej arytmie, náhleho nevysvetliteľného úmrtia, zastavenia srdca a torsades de pointes a usudzuje sa, že sa pri nich jedná o skupinový efekt neuroleptík.


Deti a dospievajúci (vo veku 10 až 17 rokov)

Tie isté NÚ, ako sú popísané vyššie u dospelých sa môžu vyskytnúť aj u detí a dospievajúcich. Nasledujúca tabuľka sumarizuje NÚ, ktoré sa vyskytujú častejšie u detských a dospievajúcich pacientov (10-17 rokov veku), než u dospelej populácie alebo NÚ, ktoré u dospelej populácie neboli identifikované.

Frekvencie nežiaducich účinkov sú zoradené nasledovne: veľmi časté (>1/10), časté (>1/100 až <1/10), menej časté (>1/1 000 až <1/100), zriedkavé (>1/10 000 až <1/1 000) a veľmi zriedkavé (<1/10 000).

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté:

zvýšená chuť do jedla

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi časté:

zvýšenie prolaktínu1, zvýšenia krvného tlaku2

Poruchy nervového systému

Veľmi časté:

extrapyramídové symptómy3


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté:

podráždenosť4


1 Hladiny prolaktínu (pacienti <18 rokov veku): >20 μg/l (>869,56 pmol/l) muži; >26 μg/l

(>1130,428 pmol/l) ženy kedykoľvek. Menej ako 1 % pacientov malo zvýšenie hladiny prolaktínu >100 μg/l.

2 Na základe posunov vyššie uvedených klinicky významných prahov (upravené podľa kritérií National Institutes of Health) alebo zvýšení >20 mmHg u systolického alebo >10 mmHg u diastolického krvného tlaku kedykoľvek v dvoch akútnych (3-6 týždňov) placebom kontrolovaných skúšaní u detí a dospievajúcich.

3 Pozri časť 5.1.

4 Poznámka: frekvencia zodpovedá frekvencii pozorovanej u dospelých, ale podráždenosť sa môže spájať s rôznymi klinickými dôsledkami u detí a dospievajúcich v porovnaní s dospelými.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Vo všeobecnosti boli hlásené tie príznaky a symptómy, ktoré vyplývajú zo zdôrazneného známeho farmakologického účinku liečiva, t. j. ospanlivosť a sedácia, tachykardia a hypotenzia.


V klinických štúdiách sa hlásilo úmrtie po akútnom predávkovaní dávkou 13,6 gramu a v rámci sledovania po uvedení lieku na trh už po 6 gramoch samotného kvetiapínu. Bolo však hlásené aj prežitie po akútnom predávkovaní dávkou do 30 gramov. V rámci sledovania po uvedení lieku na trh sa hlásili prípady predávkovania samotným kvetiapínom, ktoré mali za následok úmrtie pacienta alebo kómu.

Okrem toho sa zaznamenali pri nastavení v monoterapii nasledovné prípady pri predávkovaní quetiapínom: predĺženie QT intervalu, kŕče, status epilepticus, rabdomyolýza, respiračné depresie, retencia moču, zmätenosť, delírium a/alebo nepokoj.


Pacienti s už jestvujúcim závažným kardiovaskulárnym ochorením môžu byť vystavení zvýšenému riziku predávkovania (pozri časť 4.4).


Liečba predávkovania

Špecifické antidotum proti kvetiapínu nie je známe. V prípade závažnej intoxikácie treba zvážiť možnosť užitia viacerých liekov a odporúča sa intenzívna starostlivosť, vrátane zabezpečenia a udržiavania priechodnosti dýchacích ciest, zaistenia adekvátnej oxygenácie a ventilácie, a sledovania a podpory kardiovaskulárneho systému. Hoci sa opatrenia na zabránenie absorpcie pri predávkovaní neskúmali, pri ťažkej otrave treba zvážiť výplach žalúdka do jednej hodiny po užití. Má sa zvážiť podanie aktívneho uhlia.


V prípade predávkovania kvetiapínom treba refraktérnu hypotenziu liečiť vhodnými opatreniami, ako je intravenózne podanie tekutín a/alebo sympatomimetík. (Treba sa vyhnúť adrenalínu a dopamínu, nakoľko beta stimulácia môže zhoršiť hypotenziu v nastavení kvetiapínom navodenej alfa blokády.

Prísny lekársky dohľad a monitorovanie pacienta má trvať až do jeho úplného zotavenia).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antipsychotiká

ATC kód: N05A H04


Mechanizmus účinku:

Kvetiapín je atypické antipsychotikum. Kvetiapín a jeho aktívny metabolit v ľudskej plazme, norkvetiapín, interagujú s celým radom neurotransmiterových receptorov. Kvetiapín a norkvetiapín vykazujú afinitu k serotonínovým (5HT2) a k dopamínovým D1a D2receptorom v mozgu. Predpokladá sa, že práve tátokombinácia receptorového antagonizmu s vyššou selektivitou pre 5HT2receptory oproti D2 receptorom sa podieľa na klinických antipsychotických vlastnostiach a na nízkej tendencii kvetiapínu vyvolávať extrapyramídové symptómy (EPS) v porovnaní s typickými antipsychotikami. Norkvetiapín má navyše vysokú afinitu k transportéru noradrenalínu („norepinephrine transporter“, NET). Kvetiapín a norkvetiapín majú tiež vysokú afinitu k histamínovým a adrenergným α1‑receptorom a nižšiu afinitu k adrenergným α2‑receptorom a k serotonínovým 5HT1Areceptorom. Kvetiapín nemá žiadnu zjavnú afinitu k muskarínovým alebo benzodiazepínovým receptorom.


Farmakodynamické účinky:

Kvetiapín je účinný v testoch na zistenie antipsychotického účinku, akými sú testy na podmienené obranné reflexy. Potláča tiež účinky dopamínových agonistov, čo sa zistilo na základe buď behaviorálnych hodnotení alebo elektrofyziologických meraní, a zvyšuje koncentráciu dopamínových metabolitov, čo predstavuje neurochemický index blokády D2receptorov.


V predklinických testoch určených na pravdepodobnosť vyvolania EPS sa kvetiapínnepodobá typickým antipsychotikám a má profil atypického antipsychotika. Kvetiapín pri chronickom podávaní nevyvoláva supersenzitivitu dopamínových D2receptorov. Kvetiapín vyvoláva len slabú katalepsiu pri podávaní dávok, ktoré účinne blokujú D2receptory. Kvetiapín má pri chronickom podávaní selektívny účinok na limbický systém, pretože blokuje depolarizáciu mezolimbických neurónov, nepôsobí však na nigrostriatálne dopaminergné neuróny. Po akútnom a chronickom podávaní kvetiapínu opiciam rodu Cebus, po predchádzajúcej senzibilizácii haloperidolom alebo bez neho, vykazuje kvetiapín minimálnu tendenciu k vyvolaniu dystonických reakcií (pozri časť 4.8).


Klinická účinnosť:

Schizofrénia

V troch placebom kontrolovaných klinických štúdiách u pacientov so schizofréniou, ktorí užívali rôzne dávky kvetiapínu, sa nezistil rozdiel vo výskyte EPS a v spotrebe súbežne podávaných anticholinergík medzi skupinou liečenou kvetiapínom a skupinou užívajúcou placebo. Placebom kontrolovaná štúdia hodnotiaca liečbu fixnými dávkami kvetiapínu v rozmedzí od 75 do 750 mg/deň nepreukázala zvýšený výskyt EPS ani zvýšenú spotrebu súbežne podávaných anticholinergík. Dlhodobá účinnosť kvetiapínu IR (tablety s okamžitým uvoľňovaním) pri prevencii relapsov schizofrénie nebola potvrdená v zaslepených klinických skúšaniach. V otvorených skúšaniach bol u pacientov so schizofréniou kvetiapín účinný pri udržiavaní klinického zlepšenia pri pokračujúcej liečbe u pacientov, ktorí reagovali na úvodnú liečbu, čo naznačuje istú dlhodobú účinnosť.


Bipolárna porucha

V štyroch placebom kontrolovaných klinických štúdiách hodnotiacich účinok dávok kvetiapínu do 800 mg/deň pri liečbe stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód, pričom v dvoch štúdiách sa podával v monoterapii a v dvoch štúdiách v kombinovanej liečbe s lítiom alebo divalproexom, sa nezistil rozdiel vo výskyte EPS ani v spotrebe súbežne podávaných anticholinergík medzi skupinou liečenou kvetiapínom a skupinou užívajúcou placebo.


Pri liečbe stredných až ťažkých manických epizód v dvoch skúšaní monoterapie preukázal kvetiapín na 3. a 12. týždeň vyššiu účinnosť pri znižovaní manických príznakov ako placebo. Neexistujú údaje z dlhodobých štúdií, ktoré by preukazovali účinnosť kvetiapínu pri prevencii nasledujúcich manických alebo depresívnych epizód. Údaje o kvetiapíne v kombinácii s divalproexom alebo lítiom pri akútnych stredných až ťažkých manických epizódach na 3. a 6. týždeň sú obmedzené; avšak kombinovaná liečba bola dobre tolerovaná. Údaje ukázali dodatočný účinok na 3. týždeň. Druhá štúdia nepreukázala dodatočný účinok na 6. týždeň.Priemerná stredná dávka kvetiapínu v poslednom týždni liečby bola u pacientov reagujúcich na liečbu približne 600 mg/deň a približne 85 % pacientov reagujúcich na liečbu užívalo dávku v rozmedzí od 400 do 800 mg/deň.


V 4 klinických skúšaniach trvajúcich 8 týždňov u pacientov so strednými až ťažkými depresívnymi epizódami pri bipolárnej I alebo bipolárnej II poruche bol kvetiapín IR 300 mg a 600 mg významne lepší ako placebo v rámci merateľných výsledkov: priemerné zlepšenie skóre MADRS a pre odpoveď definovanú ako najmenej 50 % zlepšenie celkového skóre MADRS zo základnej hodnoty. V magnitúde účinku nebol medzi pacientmi liečenými 300 mg kvetiapínu IR a 600 mg rozdiel.


Vo fáze pokračovania v dvoch z týchto štúdií bolo preukázané, že dlhodobá liečba pacientov, ktorí reagovali na kvetiapín IR 300 alebo 600 mg, bola účinná v porovnaní s placebom, čo sa týka príznakov depresie, ale nie manických príznakov.


V dvoch štúdiách prevencie návratnosti vyhodnocujúcich kvetiapín v kombinácii so stabilizátormi nálady bola u pacientov s manickými, depresívnymi alebo zmiešanými náladovými epizódami kombinácia s kvetiapínom lepšia ako monoterapia stabilizátormi nálady v predĺžení času do návratu ktorejkoľvek náladovej príhody (manickej, zmiešanej alebo depresívnej). Kvetiapín bol podávaný dvakrát denne v celkovej dávke 400 až 800 mg za deň ako kombinovaná liečba s lítiom alebo valproátom.


V jednej dlhodobej štúdii (až 2 roky liečby) vyhodnocujúcej prevenciu návratnosti u pacientov s manickými, depresívnymi alebo zmiešanými náladovými epizódami bol u pacientov s bipolárnou poruchou typu I kvetiapín lepší ako placebo v predĺžení času do návratu akejkoľvek náladovej príhody (manickej, zmiešanej alebo depresívnej). Počet pacientov s náladovou príhodou bol v skupine s kvetiapínom 91 (22,5 %), v skupine s placebom 208 (51,5 %) a v skupine s lítiom 95 (26,1 %). Výsledky naznačujú, že u pacientov, ktorí reagovali na liečbu kvetiapínom, sa zmena na liečbu lítiom v porovnaní s pokračujúcou liečbou kvetiapínom, nespája s predĺžením času do návratu náladovej príhody.


Klinické štúdie preukázali, že kvetiapín je účinný pri schizofrénii a mánii, keď sa podáva dvakrát denne, hoci kvetiapín má farmakokinetický polčas približne 7 hodín. Toto ďalej podporili údaje získané v štúdii pozitrónovej emisnej tomografie (PET), ktorá identifikovala, že obsadenie 5HT2a D2receptorov kvetiapínom pretrváva až 12 hodín. Bezpečnosť a účinnosť dávok vyšších ako 800 mg denne neboli hodnotené.


Klinická bezpečnosť

V krátkodobých, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach pri schizofrénii a bipolárnej mánii bol súhrn výskytu extrapyramídových príznakov podobný ako u placeba (schizofrénia: 7,8 % pri kvetiapíne a 8,0 % pri placebe; bipolárna mánia: 11,2 % pri kvetiapíne a 11,4 % pri placebe). U pacientov liečených kvetiapínom v krátkodobých, placebom kontorlovaných skúšaniach pri MDD a bipolárnej depresii bol pozorovaný vyšší výskyt extrapyramídových príznakov v porovnaní s pacientmi liečenými placebom. V krátkodobých, placebom kontrolovaných skúšaniach pri bipolárnej depresii bol súhrn výskytu extrapyramídových príznakov 8,9 % pri kvetiapíne v porovnaní s 3,8 % pri placebe. V krátkodobých, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach monoterapie pri veľkej depresívnej poruche bol súhrnný výskyt extrapyramídových príznakov 5,4 % pri kvetiapíne XR (tablety s predĺženým uvoľňovaním) a 3,2 % pri placebe. V krátkodobej, placebom kontrolovanej štúdii monoterapie u starších pacientov s veľkou depresívnou poruchou bol súhrnný výskyt extrapyramídových príznakov 9,0 % pri kvetiapíne XR a 2,3 % pri placebe. U bipolárnej depresie ani u MDD neprekročil výskyt individuálnych nežiaducich udalostí (napr. akatízia, extrapyramídové poruchy, tremor, dyskinézia, dystónia, nepokoj, nedobrovoľné sťahy svalov, psychomotorická hyperaktivita a stuhnutosť svalov) 4 % v žiadnej z liečených skupín.


V krátkodobých (rozsah od 3 do8 týždňov), placebom kontrolovaných štúdiách s fixnými dávkami (50 mg/deň až 800 mg/deň) sa stredný prírastok telesnej hmotnosti u pacientov liečených kvetiapínom pohyboval od 0,8 kg pri dávke 50 mg denne do 1,4 kg pri dávke 600 mg denne (s nižším prírastkom pri dávke 800 mg denne) v porovnaní s 0,2 kg u pacientov liečených placebom. Percento pacientov liečených kvetiapínom, ktorých telesná hmotnosť sa zvýšila o ≥7 % sa pohybovalo od 5,3 % pri dávke 50 mg denne do 15,5 % pri dávke 400 mg denne (s nižším prírastkom pri dávkach 600 a 800 mg denne) v porovnaní s 3,7 % pri pacientoch liečených placebom.


Dlhodobejšie skúšania na prevenciu relapsu mali otvorené obdobie (rozsah od 4 do 36 týždňov), počas ktorého boli pacienti liečení kvetiapínom, po čom nasledovalo obdobie randomizovaného ukončovania liečby, počas ktorého boli pacienti náhodne rozdeľovaní do skupín s kvetiapínom alebo placebom. U pacientov, ktorým bol náhodne pridelený kvetiapín, bol počas otvoreného obdobia priemerný prírastok telesnej hmotnosti 2,56 kg, a v 48. týždni obdobia po náhodnom rozdelení bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti 3,22 kg v porovnaní so začiatkom otvoreného obdobia. U pacientov, ktorým bolo náhodne pridelené placebo bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti počas otvoreného obdobia 2,39 kg a v 48. týždni obdobia po náhodnom rozdelení bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti 0,89 kg v porovnaní so začiatkom otvoreného obdobia.


V placebom kontrolovaných štúdiách so staršími pacientmi s psychózami súvisiacimi s demenciou nebol výskyt cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí u pacientov liečených kvetiapínom na 100 pacientských rokov vyšší ako u pacientov užívajúcich placebo.


Vo všetkých krátkodobých placebom kontrolovaných štúdiách s kvetiapínom v monoterapii, vykonaných u pacientov s začiatočným počtom neutrofilov ≥1,5 x 109/l, sa posun na počet neutrofilov <1,5 x 109/l, zistený aspoň pri jednom meraní, vyskytoval u 1,9 % pacientov liečených kvetiapínom v porovnaní s 1,3 % pacientov užívajúcich placebo. Výskyt posunov na >0,5 - <1,0 x 109/l bol u pacientov liečených kvetiapínom rovnaký (0,2 %), ako u pacientov užívajúcich placebo. Vo všetkých klinických štúdiách (placebom kontrolovaných, otvorených, aktívnou látkou kontrolovaných) u pacientov s začiatočným počtom neutrofilov ≥1,5 x 109/l sa posun na počet neutrofilov <1,5 x 109/l bol 2,9 % a na <0,5 x 109/l, zistený aspoň pri jednom meraní, vyskytoval u 0,21 % pacientov liečených kvetiapínom.


Liečba kvetiapínom sa spájala so znížením hladín hormónov štítnej žľazy závislým od dávky. Výskyt posunov u TSH bol 3,2 % pri kvetiapíne verzus 2,7 % pri placebe. Výskyt recipročných, potenciálne klinicky významných posunov u T3 alebo T4 a TSH bol v týchto skúšaniach zriedkavý, a pozorované zmeny hladín hormónov štítnej žľazy sa nespájal s klinicky symptomatickým hypotyroidizmom.

Zníženie celkového a voľného T4 bolo najvyššie počas prvých šiestich týždňov liečby kvetiapínom bez ďalšieho znižovania pri dlhodobej liečbe. V približne 2/3 všetkých prípadov sa prerušenie liečby kvetiapínom spájalo so zvrátením účinkov na celkový a voľný T4, bez ohľadu na trvanie liečby.


Katarakta/zákal šošovky

V klinickom skúšaní určenom na zistenie kataraktogénneho potenciálu kvetiapínu (200-800 mg/deň) verzus risperidón (2-8 mg) u pacientov so schizofréniou alebo schizoafektívnou poruchou, percento pacientov so zvýšeným stupňom zakalenia šošovky nebolo pri kvetiapíne vyššie (4 %), než pri risperidóne (10 %), u pacientov s expozíciou počas najmenej 21 mesiacov.


Deti a dospievajúci (vo veku 10 až 17 rokov)

Účinnosť a bezpečnosť kvetiapínu bola skúmaná v 3-týždňovej placebom kontrolovanej štúdii pri liečbe mánie (n = 284 pacientov z USA vo veku 10-17). Približne 45 % pacientskej populácie malo dodatočnú diagnózu ADHD. Navyše bola vykonaná 6-týždňová placebom kontrolovaná štúdia pri liečbe schizofrénie (n = 222 pacientov, vek 13-17). Z oboch štúdií boli vylúčení pacienti so známou slabou odpoveďou na kvetiapín. Liečba kvetiapínom sa začínala s 50 mg/denne a na deň 2 sa zvýšila na 100 mg/deň; následne bola dávka titrovaná na cieľovú dávku (mánia 400-600 mg/deň; schizofrénia 400-800 mg/deň) prídavkami 100 mg/deň podávaných dva- až trikrát denne.


V štúdii mánie bol rozdiel v strednej zmene LS od vstupu v celkovom skóre YMRS (liečivo mínus placebo) -5,21 pri kvetiapíne 400 mg/deň a -6,56 pri kvetiapíne 600 mg/deň.

Miera odpovedí (zlepšenie YMRS 50 %) bola 64 % pri kvetiapíne 400 mg/deň, 58 % pri 600 mg/deň a 37 % v ramene placeba.


V štúdii schizofrénie bol rozdiel v strednej zmene LS od vstupu v celkovom skóre PANSS (liečivo mínus placebo) -8,16 pri kvetiapíne 400 mg/deň a -9,29 pri kvetiapíne 800 mg/deň. Ani nízka dávka (400 mg/deň) ani režim vysokých dávok (800 mg/deň) kvetiapínu neprevyšoval placebo ohľadom percenta pacientov dosahujúcich odpoveď, definovanú ako 30 % zníženie celkového skóre PANSS od vstupu. Vyššie dávky viedli aj u mánie aj u schizofrénie k číselne nižšej miere odpovedí.


V tejto skupine nie sú dostupné žiadne údaje o udržaní účinku alebo o prevencii rekurencie.


Doplňujúce údaje o bezpečnosti poskytlo 26-týždňové otvorené predĺženie akútnych skúšaní (n = 380 pacientov) s kvetiapínom flexibilne dávkovaným na 400-800 mg/deň. U detí a dospievajúcich bol hlásený zvýšený krvný tlak a v porovnaní s dospelými boli u detí a dospievajúcich hlásené vo vyššej frekvencii zvýšená chuť do jedla, extrapyramídové symptómy a zvýšenie prolaktínu v sére (pozri časti 4.4 a 4.8).


Extrapyramídové symptómy

V krátkodobej placebom kontrolovanej monoterapeutickej skúške u dospievajúcich pacientov (vo veku 13-17) so schizofréniou bol spojený súhrnný výskyt extrapyramídových symptómov 12,9 % pri kvetiapíne a 5,3 % pri placebe, avšak výskyt jednotlivých nežiaducich účinkov (napr. akatízia, tremor, extrapyramídová porucha, hypokinézia, nepokoj, psychomotorická hyperaktivita, svalová stuhnutosť, dyskinézia) neprekročil 4,1 % v žiadnej z liečených skupín. V krátkodobej placebom kontrolovanej monoterapeutickej skúške u detí a dospievajúcich pacientov (vo veku 10-17 rokov) s bipolárnou mániou bol spojený súhrnný výskyt extrapyramídových symptómov 3,6 % pri kvetiapíne a 1,1 % pri placebe. V dlhodobej otvorenej štúdii schizofrénie a bipolárnej mánie bol spojený súhrnný výskyt EPS vzniknutých počas liečby 10 %.


Prírastok telesnej hmotnosti

V krátkodobých klinických skúšaniach u pediatrických pacientov (vo veku 10-17 rokov) malo 17 % pacientov liečených kvetiapínom a 2,5 % pacientov liečených placebom 7 % prírastok telesnej hmotnosti. Po dlhodobej úprave na normálny rast bolo ako miera klinicky významnej zmeny použité zvýšenie Body Mass Indexu (BMI) o najmenej 0,5 oproti začiatku liečby; 18,3 % pacientov, ktorí boli liečení kvetiapínom počas najmenej 26 týždňov, spĺňalo toto kritérium.


Samovražda/Samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie

V krátkodobých placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u pediatrických pacientov so schizofréniou bol výskyt udalostí spájaných so samovraždou 1,4 % (2/147) pri kvetiapíne a 1,3 % (1/75) pri placebe u pacientov vo veku < 18 rokov. V krátkodobých placebom kontrolovaných skúšaniach u pediatrických pacientov s bipolárnou mániou bol výskyt udalostí spájaných so samovraždou 1,0 % (2/193) pri kvetiapíne a 0 % (0/90) pri placebe u pacientov vo veku < 18 rokov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Kvetiapín sa po perorálnom podaní dobre absorbuje a intenzívne sa metabolizuje. Biologická dostupnosť kvetiapínu nie je významne ovplyvnená príjmom potravy. Maximálne molárne koncentrácie aktívneho metabolitu norkvetiapínu v rovnovážnom stave predstavujú 35 % hodnoty zistenej pri kvetiapíne.

Farmakokinetika kvetiapínu a norkvetiapínu je v rámci schváleného rozsahu dávok lineárna.


Distribúcia

Približne 83 % kvetiapínu sa viaže na plazmatické proteíny.


Biotransformácia

Kvetiapín sa intenzívne metabolizuje v pečeni, pričom po podaní rádioaktívne značeného kvetiapínu je možné v moči alebo v stolici nájsť pôvodnú zlúčeninu zodpovedajúcu menej ako 5 % nezmenených látok súvisiacich s liečivom. Skúmania in vitro stanovili, že CYP3A4 je enzým primárne zodpovedný za metabolizmus kvetiapínu sprostredkovaný cytochrómom P450. Norkvetiapín sa prednostne tvorí a eliminuje prostredníctvom CYP3A4.


Približne 73 % rádioaktívne značenej látky sa vylúči močom a 21 % stolicou.


Zistilo sa, že kvetiapín a niekoľko jeho metabolitov (vrátane norkvetiapínu) sú slabými inhibítormi aktivity ľudského cytochrómu P450 ‑ 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4 v podmienkach in vitro. Inhibícia CYP in vitro sa pozoruje iba pri koncentráciách, ktoré sú približne 5‑ až 50‑násobne vyššie, než sú koncentrácie dosiahnuté u ľudí pri dávke v rozmedzí od 300 do 800 mg/deň. Na základe výsledkov týchto in vitro skúšaní je nepravdepodobné, že by súbežné podávanie kvetiapínu a iných liečiv viedlo ku klinicky významnej inhibícii metabolizmu druhého liečiva, ktorý je tiež sprostredkovaný cytochrómom P450. Na základe údajov zo štúdií na zvieratách sa predpokladá, že kvetiapín môže indukovať enzýmy cytochrómu P450. V špecifickej interakčnej štúdii u psychotických pacientov sa však po podaní kvetiapínu nezistilo žiadne zvýšenie aktivity cytochrómu P450.


Eliminácia

Vylučovacie polčasy kvetiapínu a norkvetiapínu sú približne 7 resp. 12 hodín. Priemerná frakcia molárnej dávky voľného kvetiapínu a metabolitu aktívneho v ľudskej plazme norkvetiapínu je <5 % vylúčených do moču.


Osobitné skupiny pacientov


Pohlavie

Kinetika kvetiapínu sa medzi mužmi a ženami nelíši.


Starší pacienti

Priemerný klírens kvetiapínu je u starších pacientov približne o 30 až 50 % nižší ako u dospelých vo veku 18 až 65 rokov.


Poškodenie obličiek

U jedincov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min/1,73 m2) bol stredný plazmatický klírens kvetiapínu znížený o približne 25 %, avšak individuálne hodnoty klírensu sú v rozsahu hodnôt u zdravých jedincov.


Poškodenie pečene

U jedincov so známym poškodením pečene (stabilná alkoholická cirhóza) je stredný plazmatický klírens kvetiapínu znížený o približne 25 %. Nakoľko sa kvetiapín rozsiahlo metabolizuje v pečeni, u skupiny s poškodením funkcie pečene sa očakávajú zvýšené hladiny v plazme. U týchto pacientov môže byť potrebná úprava dávky (pozri časť 4.2).


Deti a dospievajúci (vo veku 10 až 17 rokov)

Farmakokinetické údaje boli zozbierané od 9 detí vo veku 10-12 rokov a od 12 dospievajúcich, ktorí boli na stabilizovanej liečbe so 400 mg kvetiapínu dvakrát denne. V stabilizovanom stave boli plazmatické hladiny materskej zlúčeniny kvetiapínu po normalizovaní dávky u detí a dospievajúcich (vo veku 10-17 rokov) vo všeobecnosti podobné ako u dospelých, hoci u detí bola Cmaxv horných hodnotách rozsahu pozorovaného u dospelých. AUC a Cmaxaktívneho metabolitu norkvetiapínu boli v porovnaní s dospelými o približne 62 resp 49 % vyššie u detí (10-12 ročných) a o 28 resp. 14 % u dospievajúcich (13-17 rokov).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V súbore in vitroa in vivoštúdií genotoxicity sa nepreukázala genotoxicita kvetiapínu.Pri podávaní klinicky významných dávok kvetiapínu laboratórnym zvieratám sa zistili nasledujúce odchýlky, ktoré sa však v dlhodobých klinických štúdiách nepotvrdili: u potkanov sa pozorovalo ukladanie pigmentu do tkaniva štítnej žľazy; u opíc rodu Cynomolgussa pozorovala hypertrofia tyreoidálnych folikulárnych buniek, zníženie plazmatických hladín T3, znížená koncentrácia hemoglobínu a znížený počet červených a bielych krviniek; u psov sa pozoroval zákal šošovky a katarakta (pre kataraktu/šošovku pozri časť 5.1).


Tieto zistenia treba vziať do úvahy pri porovnávaní prínosu liečby kvetiapínom oproti možnému bezpečnostnému riziku liečby pre pacienta.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

hydroxypropylmetylcelulóza 2910 (E464),

dihydrát fosforečnanu vápenatého,

monohydrát laktózy,

kukuričný škrob,

sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A),

magnéziumstearát,

mikrokryštalická celulóza pH 102,

mastenec,

koloidný oxid kremičitý.


Obal tablety:

Equeta 25 mg:

červený a žltý oxid železitý (E172),

hydroxypropylmetylcelulóza 2910 (E464),

oxid titaničitý (E171),

makrogol 400,

oranžová žlť/hlinitý lak oranžovej žlti (E110).


Equeta 100 mg:

žltý oxid železitý (E172),

hydroxypropylmetylcelulóza 2910 (E464),

oxid titaničitý (E171),

makrogol 400.


Equeta 150 mg:

žltý oxid železitý (E172),

hydroxypropylmetylcelulóza 2910 (E464),

oxid titaničitý (E171),

makrogol 400,

hydroxypropylcelulóza (E463),

mastenec.


Equeta 200 mg a Equeta 300 mg:

hydroxypropylcelulóza (E463),

hydroxypropylmetylcelulóza 2910 (E464),

mastenec,

oxid titaničitý (E171).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


30 mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Nepriehľadné PVC/hliníkové blistre


Veľkosti balenia:


Equeta 25 mg, Equeta 100 mg, Equeta 150 mg, Equeta 200 mg a Equeta 300 mg ‑ 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 tabliet (v blistri po 10).


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha 7

Česká republika


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Equeta 25 mg: 68/0647/08-S

Equeta 100 mg: 68/0648/08-S

Equeta 150 mg: 68/0649/08-S

Equeta 200 mg: 68/0650/08-S

Equeta 300 mg: 68/0651/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 19. december 2008

Dátum posledného predĺženia:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2014

20

Equeta 300 mg