+ ipil.sk

EQUORALPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00390


Písomná informácia pre používateľa


Equoral

perorálny roztok

cyklosporín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Equoral a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Equoral

 3. Ako užívať Equoral

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Equoral

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Equorala na čo sa používa

ČojeEquoral

NázovvášholiekujeEquoral.Obsahujeliečivo cyklosporín. Patrídoskupinyliečivoznovanýchakoimunosupresíva.Tietoliekysapoužívajúna potlačenie obrannýchreakciíorganizmu.


Na čo sa Equoral používa a ako účinkuje

 • Ak vám transplantovali orgán, kostnú dreň alebo kmeňové bunky, úlohou Equoralu je tlmenie vášho imunitného systému. Equoral bráni odvrhnutiu transplantovaných orgánov m, že potláča vznik uitých buniek, ktoré by normálne napádali transplantované tkanivo.

 • Ak máte autoimunitnú chorobu, pri ktorej imunitný systém vášho tela napáda vaše vlastné bunky, Equoral zastavuje takúto imunitnú reakciu. K takýmto chorobám patria aj ťažkosti s očami ohrozujúce váš zrak (endogénna uveitída vrátane Behcetovej uveitídy), ťažké prípady niektorých kožných chorôb (atopická dermatitída alebo ekzém a psoriáza), ťažká reumatoidná artritída a choroba obličiek, ktorá sa oznuje ako nefrotický syndróm.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Equoral


AkužívateEquoralpotransplantácii,predpíševámholenlekár,ktorýmáskúsenostistransplantáciamia/aleboautoimunitnýmichorobami.


Pokynyvtejtopísomnejinformáciiprepoužívateľasamôžulíšiťpodľatoho,čiužívatetentoliekpotransplantáciialeboprotiautoimunitnejchorobe.


Dôslednedodržujtevšetkypokynysvojholekára.Môžusalíšiťodvšeobecnýchúdajovuvedenýchvtejtopísomnejinformáciiprepoužívateľa.


Neužívajte Equoral

- ak ste alergický na cyklosporín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- sliekmiobsahujúcimiHypericum perforatum(ľubovník bodkovaný).

- s liekmi obsahujúcimi dabigatranetexilát (používajú sa na zabránenie vzniku krvných zrazenín po operáciách) alebo bosentan a aliskiren (používajúsanazníženievysokéhokrvnéhotlaku).


Aksavástotýka,neužívajte Equoralapovedzte o tom svojmu lekárovi.Aksiniesteniečím istý,povedzte tosvojmulekárovipredtým,akozačneteužívaťEquoral.


Upozornenia a opatrenia:

PredziatkomlibyapočaslibyEquoralomokamžitepovedztesvojmulekárovi:

- ak máte akékoľvek príznakyinfekcie,ako jehorúčkaalebobolesťhrdla.Equoralpotláčaimunitnýsystémamôžetiežovplyvniťschopnosťvášhotelabojovaťprotiinfekcii.

- akmáteťažkostispečeňou.

- akmáteťažkostisobličkami.Lekárvámbuderobiťpravidelnékrvnétestyamôžepoapotrebyzmeniťdávkovanie.

- akznetemaťvysokýkrvnýtlak.Lekárvámbudepravidelnekontrolovaťtlakkrviapodľapotrebyvámmôžepredpísaťlieknazníženietlakukrvi.

- akmátenízkehladinyhoíkavtele.Lekárvámmôžepredpísaťvýživovédoplnkyshorčíkom,najmä bezprostrednepooperácii,akstepotransplantácii.

- akmátevysokéhladinydraslíkavkrvi.

- ak máte dnu.

- akpotrebujeteochrannékovanie.


AksavásniozuvedenéhotýkapredlibouEquoralomalebopasnej,okamžitetopovedztesvojmulekárovi.

Slnsvetloaochranapredslnkom

Equoraltlmíimunitnýsystém.Tozvyšujerizikovznikurakoviny,najmärakovinykožealymfatickéhosystému.Obmedzujtevystaveniesaslnečmusvetluaultrafialovémužiareniu:

 • Nosením vhodného ochranného odevu.

 • Častým nanášaním ochranného krému s vysokým ochranným faktorom.

Poraďte sa so svojim lekárom predtým, ako začnete užívať Equoral:

 • ak máte alebo ste mali ťažkosti súvisiace s alkoholom (alkoholizmus).

 • ak máte epilepsiu.

 • ak máte akékvek ťažkosti s pečeňou.

 • ak ste tehotná.

 • ak dojčíte.

 • ak bol tento liek predpísaný dieťaťu.

Aksavásčokoľvekzuvedenéhotýka(alebosiniesteniečím istý),porozprávajtesasosvojimlekáromskôr,akozneteužívať Equoral.Dôvodomje,žetentoliekobsahujealkohol(pozrinižšiečasťEquoralobsahujeetanol“).


Vyšetrenia počas liečby Equoralom

Vášlekárbudekontrolov:

 • hladiny cyklosporínu v krvi, najmä ak ste po transplantácii,

 • š krvný tlak pred ziatkom liečby a pravidelne pas liby,

 • funkciu vašej pene a obličiek,

 • hladiny lipidov (tukov) v krvi.

Akmáteakékvekotázkyotom,akoEquoralúčinkujealeboprovámpredpísalitentoliek,obráťtesanasvojholekára.


Navyše,akužívateEquoralprotichorobenesúvisiacejstransplantáciou(strednáalebozadnáuveitídaaBehcetovauveitída,atopickádermatitída,ťažkáreumatoidnáartritídaalebonefrotickýsyndróm),neužívajteEquoral:

 • ak máte ťažkosti s obličkami (okrem nefrotického syndrómu).

 • ak máte infekciu, ktorá nie je zvládaná liekmi.

 • ak máte akýkvek druh rakoviny.

 • ak máte vysoký krvný tlak (hypertenziu), ktorý neznížili lieky. Ak sa vám počas liby zvýši krvný tlak a nemožno ho znížiť libou, lekár má ukonč vašu libu Equoralom.

Aksavásčokoľvekzuvedenéhotýka,neužívajteEquoral.Aksiniesteistý,poraďtesasosvojimlekáromalebolekárnikompredužitímEquoralu.


AksaliitepreBehcetovuuveitídu,lekárvásbudezvlášťpozornesledovať,akmáteneurologicképríznaky(napr.zvýšenúzábudlivosť,zmenyosobnostipozorovanédlhšíčas,psychicképoruchyaleboporuchynálady,pocitpáleniavkoatinách,zníženúcitlivosťvkončatinách,pocitmravčeniavkončatinách,slabosťkončatín,poruchychôdze,bolesťhlavysnevoľnoouavracanímalebobeznich,poruchyvideniavrátaneobmedzenéhopohybunejgule).


Lekárvásbudepozornesledovať,akstestaršíaliečitesanapsoriázualeboatopickúdermatitídu.AkvámpredpísaliEquoralnaliečbupsoriázyaleboatopickejdermatitídy,nesmietesapočaslibyvystaviťultrafialovémužiareniuB,anifototerapii(liečbesvetlom).


Deti a dospievajúci

Equoralsanesmiepodávaťdomna liečbu inejchoroby,akostavpotransplantácii,okremlibynefrotickéhosyndrómu.


Starší pacienti (vo veku 65 rokov a viac)

SkúsenostispodávanímEquoralustaršímpacientomobmedzené.Lekármákontrolovaťfunkciuvašichobliek.Akmáteviacako65rokovamátepsoriázualeboatopickúdermatitídu,mátesaliEquoralomlenvmimoriadnezávažnýchprípadoch.

Iné lieky a Equoral

Ak teraz užívatealebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Povedztesvojmulekárovialebolekárnikovi,najmäaksteužívalialeboužívateniektorýznasledujúcichliekovpredliečboualebopaslibyEquoralom:

 • Lieky, ktoré by mohli ovplyvniť hladiny draslíka. Tieto zahŕňajú lieky obsahujúce draslík, výživové doplnky s obsahom draslíka, lieky na odvodnenie (diuretiká) nazývané diuretiká šetriace draslík a niektoré lieky na zníženie krvného tlaku.

 • Metotrexát. Používa sa na libu nádorov, ťažkej psoriázy a ťažkej reumatoidnej artritídy.

 • Lieky, ktoré môžu zvýšiť alebo znížiť hladinu cyklosporínu (liečivo v Equorale) v krvi. Lekár vám môže skontrolovať hladinu cyklosporínu v krvi pri zatí alebo ukoení liby inými liekmi.

  • K liekom, ktoré môžu zvýšiť hladinu cyklosporínu v krvi, patria: antibiotiká (napr. erytromycín alebo azitromycín), lieky proti hubovým infekciám (vorikonazol, itrakonazol), lieky proti chorobám srdca alebo proti vysokému krvnému tlaku (diltiazem, nikardipín, verapamil, amiodarón), metoklopramid (proti nevnosti), perorálna antikoncepcia, danazol (na liečbu menštruných porúch), lieky proti dne (alopurinol), kyselina cholová a jej deriváty (na liečbu žlčových kameňov), inhibítory proteázy používané pri libe HIV, imatinib (na liečbu leukémie alebo nádorov), kolchicín, telaprevir (používa sa libu hepatitídy typu C).

  • K liekom, ktoré môžu znížiť hladinu cyklosporínu v krvi, patria: barbituráty (používajú sa na libu nespavosti), niektoré antiepileptiká (napr. karbamazepín alebo fenytoín), oktreotid (používa sa na libu akromegálie alebo neuroendokrinných nádorov v čreve), antibakteriálne lieky požívané na liečbu tuberkulózy, orlistat (používa sa na podporu zníženia hmotnosti), lieky rastlinného pôvodu obsahujúce ľubovník bodkovaný, tiklopidín (používa sa po cievnej mozgovej príhode), niektoré lieky, ktoré znižujú tlak krvi (bosentan) a terbinafín (liek proti hubovým infekciám, ktorý sa používa pri liečbe infekcií prstov a nechtov na nohách).

 • Lieky, ktoré môžu ovplyvniť obličky. Patria k nim: antibakteriálne lieky (gentamycín, tobramycín, ciprofloxacín), lieky proti hubovým infekciám, ktoré obsahujú amfotericín B, lieky používané pri infekciách močových ciest, ktoré obsahujú trimetoprim, lieky proti rakovine, ktoré obsahujú melfalan, lieky používané na zníženie množstva kyseliny v žalúdku (inhibítory vylučovania kyseliny typu antagonistov receptora H2 ), takrolimus, lieky proti bolesti (nesteroidné protizápalové lieky, napr. diklofenak), lieky s kyselinou fibrovou (používajú sa na zníženie množstva tuku v krvi).

 • Nifedipín. Používa sa na libu vysokého krvného tlaku a bolesti srdca. Pri užívaní nifedipínu počas liby cyklosporínom sa vám môžu zduriť ďasná a prekryť zuby.

 • Digoxín (používa sa na libu ťažkostí so srdcom), lieky znižujúce hladinu cholesterolu (inhibítory HMG-CoA-reduktázy, nazývané aj statíny), prednizolón, etopozid (používa sa na libu rakoviny), repaglinid (liek proti cukrovke), imunosupresíva (everolimus, sirolimus), ambrisentan a špecifické lieky proti rakovine nazývané antracyklíny (napr. doxorubicín).

Aksavásčokoľvekzuvedenéhotýka(alebosiniesteistý),porozprávajtesasosvojimlekáromalebolekárnikompredtým,akoužijeteEquoral.


Equoral a jedlo a nápoje

NeužívajteEquoralsgrapefruitomalebograpefruitovoušťavou.MôžuovplyvniťúčinokEquoralu.

Tehotenstvo a dojčenie

Portesasosvojimlekáromalebolekárnikompredtým,akoužijetetentoliek.LekársasvamiporozprávaomožnýchrizikáchužívaniaEquoralupočastehotenstva.

 • Povedzte svojmu lekárovi, ak ste tehotná alebo plánujete otehotni. Skúsenosti

spodávanímEquoralupočastehotenstvaobmedzené.Equoralsavzásadenemáužívaťpočastehotenstva.Akjepotrebné,abysteužívalitentoliek,vášlekársasvamiporozprávaoprínoseamožnýchrizikáchliečbypočastehotenstva.

 • Povedzte svojmu lekárovi, ak dojčíte. Dojčenie sa neodporúča počas liby Equoralom. Liečivo cyklosporín prestupuje do materského mlieka. Môže to mať účinok na vaše dia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Equoral roztok obsahuje alkohol. Môže to ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


Equoral obsahuje etanol

Equoralobsahujepribližne15,2 %obj. etanolu(alkoholu),čopredstavuje 600mgvjednejdávkepoužívanejupacientovpotransplantácii.Tozodpovedápribližne15,2mlpiva (5 %)alebo6,3mlvína(12 %) vjednejdávke. Alkohol môže škodiť, ak máte problémy s alkoholom (alkoholizmus), epilepsiu, poranenie mozgu, ťažkosti s pečeňou, alebo ak ste tehotná alebo dojčíte. Môže byť škodlivý, aj ak sa liek podáva deťom.


Equoral obsahuje ricínový olej

Equoral obsahuje ricínový olej, ktorý môže vyvolať nepríjemné pocity v žalúdku a hnačku.


3. Ako užívať Equoral

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.

Neprekračujte odporúčanú dávku.

Dávkovanietohtoliekulekárstarostlivoprispôsobívašimindividuálnympotrebám.Prílišvysokádávkamôžeovplyvniťvašeobličky.Pravidelnebudetechodiťnakrvnétestyavyšetreniadonemocnice,najmäakstepotransplantácii.Budetetakmaťmožnosťporozprávaťsaslekáromovašejlibeaoakýchkoľvekproblémoch,ktorésauvásmôžuvyskytnúť.


Koľko Equoralu užívať

VášlekárprevásurčísprávnudávkuEquoralu.Budezávisieťodvašejtelesnejhmotnostiaoddôvodu,prektorýliekužívate.Vášlekárvámpovieajto,akočastomáteliekužívať.


 • U dospelých:

Potransplantáciiorgánu,kostnejdrenealebokmeňovýchbuniek

 • Celková denná dávka je zvyčajne medzi 2 mg a 15 mg na kilogram telesnej hmotnosti. Je rozdelená na dve dávky.

 • Vyššie dávky sa obvykle užívajú pred a bezprostredne po transplantácii. Nižšie dávky sa užívajú, keď sa transplantovaný orgán alebo kostná dreň stabilizuje.

 • Váš lekár dávkovanie upraví tak, aby bolo pre vás čo najlepšie. Môžu na to byť potrebné krvné testy.

Endogénnauveitída

 • Celková denná dávka je zvyčajne medzi 5 mg a 7 mg na kilogram telesnej hmotnosti. Je rozdelená na dve dávky.

Nefrotickýsyndróm

 • Celková denná dávka u dospelých je zvyčajne 5 mg na kilogram telesnej hmotnosti. Je rozdelená na dve dávky. U pacientov s oblkovými ťažkoami prvá dávka užitá každý deň nemá prekroč 2,5 mg na kilogram telesnej hmotnosti.

Ťažreumatoidnáartritída

 • Celková denná dávka je zvyčajne medzi 3 mg a 5 mg na kilogram telesnej hmotnosti. Je rozdelená na dve dávky.

Psoriázaaatopickádermatitída

  • Celková denná dávka je zvyčajne medzi 2,5 mg a 5 mg na kilogram telesnej hmotnosti. Je rozdelená na dve dávky.

 • U detí:

Nefrotickýsyndróm

 • Celková denná dávka u detí je zvyčajne 6 mg na kilogram telesnej hmotnosti. Je rozdelená na dve dávky. U pacientov s oblkovými ťažkoami prvá dávka užitá každý deň nemá prekroč 2,5 mg na kilogram telesnej hmotnosti.

Užívajteliekpresnepoapokynovvášholekáraanikdysisvojvnenemeňtedávkovanie,ajkeďsabudetecítiťdobre.


Zmenalibyz iného cyklosporínu na vnútorné použitienaEquoral

stemožnoužívaliinýcyklosporín na vnútorné použitie mäkké želatínové kapsuly alebo perorálny roztok.Vášlekármôžerozhodnúť,žehonahradímtoliekom,Equoralom perorálnym roztokom.

 • Všetky tieto lieky obsahujú liečivo cyklosporín.

 • Equoral je iná, vylepšená lieková forma cyklosporínu. Cyklosporín sa z Equoralu lepšie vstrebáva do krvi a je menej pravdepodobné, že jeho vstrebávanie ovplyvní užívanie lieku spolu s jedlom. To znamená, že hladiny cyklosporínu vo vašej krvi budú stálejšie pri Equorale.

Akvámlekárzmeníliečbuz iného cyklosporínu na vnútorné použitie na Equoral:

 • Nezačnite opäť užívať predchádzajúci liek, pokiaľ vám to neodporučí lekár.

 • Po zmene liby vás bude lekár počas krátkeho obdobia dôslednejšie sledovať. Dôvodom je zmena vstrebávania cyklosporínu do krvi. Lekár sa ubezpí, že dostávate správnu dávku vzadom na vaše individuálne potreby.

 • Môžu sa u vás vyskytnúť vedľajšie účinky. Ak sa to stane, povedzte o tom svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Možno bude potrebné znížiť vašu dávku. Nikdy si dávku neznižujte svojvoľne, pokiaľ vám to neodporučí lekár.


Akvámlekárzmenílibuzjednejliekovej formycyklosporínuna vnútorné použitie nainú

Pozmenezjednejliekovej formycyklosporínu na vnútorné použitienainú:

 • Lekár vás bude počas krátkeho obdobia dôslednejšie sledovať.

 • Môžu sa u vás vyskytnúť vedľajšie účinky. Ak sa to stane, povedzte o tom svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Možno bude potrebné zmeniť vašu dávku. Nikdy si dávku nemeňte svojvoľne, pokiaľ vám to neodporučí lekár.


KedyužívaťEquoral

UžívajteEquoralkaždeňvrovnakomčase.Jetovmidôležité,akstepotransplantácii.


AkoužívaťEquoral

Vašu dennú dávku užite vždy rozdelenú na dve dávky.

 • Pri zatí užívania postupujte poa bodov 1 7.

 • Pri ďalšom užívaní postupujte poa bodov 4 7.


Použitie novej fľašky s perorálnym roztokom Equoral1. Odstráňte kovovú obrubu z gumovej zátky.

2. Vyberte gumovú zátku z hrdla fľaše. Nebude sa ďalej používať.

3. Zatlačte plastovú zátku s hadičkou do hrdla fľaše, v ktorom zostane po celú dobu používania lieku.

4. Vložte pipetu do otvoru zátky s hadičkou a nasajte predpísané množstvo lieku pomocou piestu. V prípade, že sú tam veľké vzduchové bubliny, odstráňte ich opakovaným nasávaním a vytláčaním kvapaliny a potom znova nasajte predpísané množstvo lieku.
5. Vytlačte odmerané množstvo lieku do pohára a pred pitím ju zrieďte podľa pokynov uvedených v písomnej informácii pre používateľa.6. Po odmeraní množstva lieku fľašu ihneď zatvorte skrutkovacím uzáverom.


7. Pipetu po použití utrite na jej konci suchou papierovou vreckovkou a vložte ju späť do puzdra. Pipetu nikdy neumývajte vodou.


moRIEXgKon5OPKxCkpQmbhoTadR9c3AckfU2Bf1RGDGJI3jCD+t6gOjzKhb9bL9z/My28je+8BT0p/ZOnbnw8t++gt7HsW37j/zBf4DOrgNHypPjuk1FnBWqtOziCpQ+f/Tf7jvws+/g8p56+ftGDxHMF756pFoqeAF64yKRN62d7MTurCzG7Y2CvkATCD0qVOqbpj72GYk8saGiy7KVeKVjocHKuFxL3+FiwMgupcCX6VypMDAlNUn/ibrx1ln2W+3XtNsTR3I2QxwrssRGiHd//sM2mfl2jI1ls9kuHftQKBRswzZoT8eUasZa/uzs7PrydUHVI51OixMuQseXApAq+HQ9FLuKGY42yGYzrOMAqwCuoUiEz0PYtCFfIAcyeju5tJKhssgwKmU9n0/6IFw+GriQRtolBTBclyJVaVYYa5lwAlXCKpx8CEa366SHaqUHCQxUy4Zppnl1mqrwcdGu4zBDNTXz+PvHeYl27979R998rlDEHfniWy/OLS3++Z//OfQzpTF7BK2f0CPuxMWuUFL0KyBGUrF49OhRHHPrxuwCntV48uTJvYfvz49S9axOp9VbNcinAbhMyWQ6HRS+a4vLNqWXYglYayNjk8C1gRPEPnG4IAgxa4bNMHES7s/8ke3ubJthy4ok44KrqdafXBenCnG/+RTmr0t+r3vutZ9D/8NXfjyVJQvHzmHZqdWWMSDF0DRL1QyFXpsp2fACTKpA4q9O6BQNpDiu4bgEIRVdMmS9oCWv07EUNmcpkur3kNQiz5WiwKN6RZ1G04MpGmT3VURkSbFBb87OKgWMkLOqY+bAkE1ARLY2V4TFO3Hl9Xazk6XDgQxNp2oRiUbdrNWSYIA4gvfKp/vAAnF6Jrwzx03On9u7d+/k5CSTGgYnlEu8bWTNVkgeNZc7r//4+FePfgX6jz148Nqls+ePvY8X2xO//+/+/cA06vNCz/HJfDGVLOdAYhU3nso5I52um7VVcw86EacX96/9HDdh79oVUSpohOcML27oGFclKDdat3S9i/0wWLBkkrzNbrvd08kKYEx6sjGqkm/LtAzc6GSylPovnZGo4+MK4KFuUStLxTzkeM1t30FSU78QigIa/NukrAOT2LUdqdj3Npqrq2kAbRRHvO+lTYe7pqkcloVnJiQXuJEcyhk5yQZ2RXJAU7wpHNf3PIa9sBN8L+bg2Kxpx3YupuItsGk4UxleZCaX+/UF8JkyuOl9bQsA9dL8PJ8BtefAfrjDBJkp830+BETQbHXS02sbjQZXO11ZWRkYqG7fjjygWh3ku8H+hrns2oUBaRcuXDj+xmtP0skEDz37hczkDkEJWsj22C8mY0q+xL4qZmP0wzQN3+9GFOg1NTWl0GmB7fmTQLUyF4nLlWG+/FKazSYgniytGMyiVV/l5VqprTTj69AfyUyVhofTaiWpUgLDYBNRRLHNHt0NpxkFWpZsSF4Mc9zCHFvtli3JjxPISegf6aabjj8wiRG1Fi7PvPsPFQ9juh7cOzFoIt3NXlt0o2hgGCtaAsG2u2EvINWg62FsPtXfAf22SK7FONQ1Q5Wp2F4MOLqfeyehPbSaiLq4pVJpzjBu+E4nIt4YG3IkxZz9HRtKbBmhjXtIKQxHBdy7ij0NClIoI8mTMp1k+0lyRIe1E9TotQ2SFK7rra2tceRcLl9QFIPjMS9fuoAnjlERPsQZBJ6q1er41DSfHgd3siwjX0Wd6Ny5c2fOnV+htPfDD9gjQyjRVmYua/XFF17+hSCW87lvfOmzX/8W3k0ut5zAyjC7ijimlebe56/xGrBOPgkWQ1f8hutQyGBZ2X4E6+/4wfL777+vVNFNYRdG7EqmSybgtdqa53c16uthXdQQ7gDHyzuOWENLSWa1LGdUYVMFMWFLoBZxoFqn2WpjhK8Sh4VMtswAS8cqBmKVYmiaH+QWF++Uc4DmDZxtBx17qevyzMwlWvHeQKWSHugaRH2fvqFh/LCNKwDst+PhigMrc/0krUP2hS2rpp4EyW0+XzikI2fcXsdttVQiNbiVYqohnazuk1unj16z6QGzgSz3nYJ4ATPQ5HfiukwZgjJfNjY2VD05KR0IgmUlPBMmUixV+IkBibnV1dVaMymoulGrT01NbNuxm28CQpbB9Y3Z+aEBpP533nnnwonjRx9Gf8of//Ef73j0KSa7QHYtMxFklDqdxMTw6bv0qmp+x3Eo0sUBPBS1RYh3zqq9LMVJZXTAGFmGusrIpO77qaSDDqcCSc4GSydYHFjPBpkGQAiacsWuEjkaGTOTN5TkGNHEZBVgORCPNqHruHLPW11GF4/UuojF5uRNVe36/yRRIyH/rOPVK1fOGJ2FYQpmdOYWlmdR9BbKJc0ye+MY2WsYw7ANNRWXKZMrwBBtyv7O5e1VOvwA1qIXJ8vhekEAsldDSuoB5nDKEXmVImfG6eGdO203dmKTSS0wJJnpRPQQAMJSoYXUKI6oWSTWWK1qAHD7UbIyJrRxOoZMIR3kI5RkPnEtEPH0tp2zdAbzqy+92ui0KhPopXvu8c/kcrkinTiPr7+DiwvU7gR+rYaWx+f/4WdvHH/vpTfxKAjPDZ1Qqo4gQIk1a5WSWPORO6CtP3cUk3R27NXj9bd1C5GZkc/UG0vFAq0mQD+Xzir0AtmPzQ6CqqA9pzVWMouoKAE67pSSsvG+79Ypss5ve6pVaPYIJThAmnV2o8jCy1mhYRKv9TxLKTPZFdVItHBDti69o9aua2M4QTWbt8sFiVJaVAxPox3bbcugChKVu80N3TKMLn4e+V31HhRD2mr/ctvtiYNL6nPjyD+/uZ4WlgBueIhqxGjVXcCOOQBJaMxFcVsIKRwYH0i+L1FOrUBMgfuZuZaiDMYjSQRkfWD9MrK7RakbqIm1FOuhY9I6sUEF+IbOSgpsdK1fDVi7mbkmpI+W6OChAkrgPP3K4ODs3OLf/z2WKVtaXP3cM59/4oknoJ/BLNWQT3IBabJeIwFv5RVDr9eRM4Du0Gh01htUIjFWBoYGWbUZnwRQgqrNjdHC6z8Luejq1atXB8pDNqnf9fV10EeuXMEQ0chpMueQg0iNFZ0iZ113TW5tyJTmA0zeGE7OY69trLWpjGTYbNbr9eIAjh9EnkdnieNiSL5pSLwIiq4HLmU/SICNMhGx/fXm0tzcXN2hjNxcIdcqh2QLAUWwQRWMo17H0hSdZL3jtIuVUoHs3Zaew3Nl5cTGtSk+VE6TG/BVrs0hn7927sy+AV3zkcFGYWRStLvvuGa+oE1hDXZhToVCCQMyV1Dqn9JLtPg+5BWeLPcLn/LJp6heg/ouO4rgRIrcmKEjLbbakd8M8mz8UJRi2eiR3TcAHKvmJRJespLXVLLW6zoaY3gmH7HaCHidTSoRI1QjSzrnSqP1dz/9yXXi4c8999zOvft+8TqesDpuyuPj4wxcHMBSFP45UB3RbYt9dZKmrq3V33oHAcrlS9ewEiPbvuzs2DASR6bnDYShP4M+lLISa4HToDqqkT5VazQ0mWCj6OYsqr4KkLvmaGTMt+V2r7VUJbNQL+5lehtyA3dFp1G3SQFed1rnZ66Pk7OtGjSd1XaZViYWQW19ycpT2adI96kAn7teV6S1MhWJ+8y+gbWFhRtzOOaR7duiVW11A9+gUchuyyJK7fm9vJkpV3CykZt3wyixLbWLiHnE7RrjHRBytVrk+EhusZecQaTJMiopZESytFBWtGhzvJHKb0viCroSBd4kmaJ0ICojA1RaFMXpoOBcW53r0d4FDV6gTSYpEJhV5DjmWhc62UtQJMMYElQlUUY9tc0Ra4BvsCYOHfG0a9d21g1effVVYA/PPoslWovFIqBRNpCUy2UgCOZJaAClMxxVRQWa9H1CLaoYGyn+3u8+B/3FxdbV69fY5sFBr4L2NFDMQAXfENxHLRQCsl226RDdiVGqD+Y4wJbwbn5YyA3mqWhYEERWXFYpg0uic6gis8FkxwAfEDRoWAc/c4QnBSohTzybM2HYuszUr3YJ1FNSU8hvree3YzrPW1CCYMNzuJyrJ8ecd67IMi4mV9yLom6r1uwim1GwSNMW5thqt26qiJNT0XnTh/JNa52M2rOvUMCmGsq9TtShdDRADNUq7rC8XlYlI1i6hhfnipIyTGWEhINukaTiNPl4k/29OQpSQYsHBSCKrog2jDl0WrbPvbd0AxV0f2VWjvwgRg6BR1m7sa+hLFcM0wC1PIPkr1sFmZRhHKjnsEtFljF8wacntZw4AkZToKLPQvz4py9D55dvvgPgg7kFbK/BSoGPtR7UFGAkSr9IQarDqYrg3MJO1zVNg7HN1EiukN0jU8DA/PzMSy/gph9fXli/sbjgI6OqTy9XXUcjZFAodKy8JyiGr1DIRjTmyI1UK/ZbKN3WFq9Hnu/0kBnnrZGsmXiSYRtfvoyrcW1pLlvO7tmHqlkYBlGjpVCdAUNUTNt0FHZNZ9QOe4kNTZEiUme6naYk6SFhgOWVjq+aeRKXEbw1SmdRs8WONtRxyb8BUv/+8V4Nv9hoRqjw35Z8Uns2nnZKj/R6debb2UIWPmd/hDS0ozAwzEow1YdPpH56YhQp5eHNIpB9/w18fmNmpnUGPUyXLpzr0WmgIGZMNTGKoH3ddWM6vV3Haiw6CzXMc+w7jjBYhMYJV8qK3KEz0oC4ikDE9JwfPf/8z19AbBGKKJPJsM1g+/btD37mAYPePZ/7m56QkpYpkzWNg3WzZMXqUQU32EGFnP7AAw/gavjvXrqEVp8j02P79u2rLWL5GvjEzu2zyQbvq6qFxnsOMgpdEh+tjboTdqX+qVqgQioyHbRWa6wur7HoWVpZZOA5tWf7I08+zM62VqPBZ7YL0gZ0Q2UVHiYlkbQNPE9XZUblnghBaqjkioKdUBge9ygFxJfNIgaaCifAQuRdh2qLh1rDbc3M4aNPnLyIhbP7NdPiQE7OO01RA6Ukux6Nz3NFQzIdF1FMbQNAOwpFw2hXyo5+Duv/mblI5GAcuKaayGt4yiqV55WTsmywwllQUliVCFrCq4kN0oNqc+rpY83T6GGSlhezbNz0PQC1yRklpuLFgqMiIyUbaNmQzktDolP7zKivPSm6Iqmq4+GjZ1eWr6y3+Mifn/3yVL6CVgdNhvfj7z2IBUwf+8wh+NVx6A2ZXKccu6m4TaNAcAW8QNfVrH4zkKySwat+53OPPvskRnnpANQt7af/BTnHqYvzU3ty9gSGO3WaK8LvmBQQv7Gy7pK5QglzURApXF6uoc1vrH946Rx0F+aXW60Oays7dh+8/0Gkv/Gd44ap1DaQoKXIKGfyTBy9XtjsBQ7x/liXWwFOsCsqbsvxKVbG7ZWtIMs02nFco55bWUOdyAMsRRaUmYWVRhs2EY4NgFFubX4PaV6Pmq19nzu4hTm22i3bbxBDivEXfQDL7A5+gqridpEYS3Nz+YnV4hCLtChVXzHiKO4XdJQSSdHrdWrLc+0byC3cpSuduRku5gEyiFPiWAYlh4bAT0VLK1ljDsgnDkUABpuc4K2qfhS99x4imFffOObFGio+5CVhYZTPWPfv33348CGaFIJ/09T7TwzSQyQ3J37261OrHyuczeZzVdWT9MxQmjp48L770F589sSNs2fPRhmcrJUBUaiw+gBfkUgM+E4wPzvfoIJY7sra0tLS7CpePDI8/JnPfGYbuSnu27fX3IvWetFaff+dN22LD4cLN1yP73ZjYWmp1uhScnC9585vIDsfGZmQ8YA5jvgCzqfKtHSeF4Uglanow/C27Zk8vqnBwcEHH95dGUQTKozhlb/+f+6/H3nqwd0FWC61H+0LvOnjYgU/izFWBNdRsnwp9iWq9G66uoHrIusVp9kqmRgOaC9fr6zOyQQVe1qsxIbCQaOBJygaCM3boS/VqOb13Bll5nxxAc+DcTtd0ax5PVLeXF0n1d/zZVx0Ckf2vVDO6DwrkN6qWRIWct1YkwIKD46Bp1oSmdXEWmf92szyP7zyCvTfOXlm595DZXKVDY2M1tdQvtx3396jjx8i6Se6ax07ZwjSVCOFspqDBHn4dE4FLpCqcjiBqsqe67BTIwMabxxlqUwI0lQPh9GysoBpD/7uv8cdUT507JUfLAQoCHYcGAVl3uviq20u6ctzaEhcuz63PHdNb6OI2ZatDFcPHXmMkkbHRpV8pebiMI59cKlzCjO1NtptoKrVJZTCAGedzkbGoFPuYgRkpSJO0FlbaZfwvT7w1f9xcnKaMzkyhQo6cVi+w46SIzOHYy5VinFSTjjWVJPh1VC7/dqbb58nUHWkvNFote7UzkGFNUMGpLD7jb4nCXb82I7EpwW7UCbXiRPiIvIBInHgcxiwKqmB22tRqNXylSu9ueulLqralqanpSzwJNgoYTPsQMIJkN2CuQWsBXAIDppS5QRxoCtOVpiZAZSDobLMhv0H+5gjMxbm5vfvxlKs+/fvF31mYBcz8I6Tk6YKuZsRYrhDdNGvhtMv6yYZZjJtTKUJk+r0MDKNa8BRLvHgNGpVA8rnfvqDv7p8DQ1il+aKwEUa67gI8B4CshsXFGVssFQukzlSAcCaW1hAE+q1GzMrHU/KILbTitXLcwj211stwM4lsmtZAKqi3tgIopnhwSHQsNiE9eGHZxsxfvjMM8/k4BMiL2HgcT9cnNAwSXFk6Ibl6aWE4sPQoTeVy2affvrpn/z1/wn9h0aL09PTW5hjq92yweajE8JkYXIUOuaU9a2NiupLguhVjJaDTm2to1EVL7+jZXBrGk4HoMAiGVwlWZNCqUDmcV2TPKfH1lys5E05FGbGE6vvty6jsWFg/VJkRE1yvqw7QasDkpwkhRI4HCqma10t6vp0rCSmfhbiiGr5gjCB/c1+FsdUOfFLFr4bXTqP5hZPiifHJ3ZMo90aD2DozHgesp9//dxnJ2i3DRTx0NYEBWmIOzJ0DFkIurUipdWu+QzH5KBsYlS8PKw7yzqeCtO/OIlVL0WdwA/qBuXUTA8NHh6doFSUargu5dwTbQoSqB7M5DFeEHihEaxrKk6qLbVOO6uOhV8cGB8oGItcWq2Qf9R58UW8w5kLwA2KBRTfYcdRSnrVoHImnaWc3JkvY/9MVJvajTW31FwWAJ9L8ZqGYkRxYKhJOTIEjhyGtqkgB2jyOWKB8OoPPfjl73wHJfKbb5yf3D5xe87BQQkcoc/8XENzCdVojqL0PHA8sYya4LqZWAQtycDmCIZare4sLjI8tOl0bql/8ojrBsLDkQAITdJH0cOTHM/Gt2UOz1Vsk1SaTdgQBslm7Mro8MjgAI9zcXExm83y2RETExMlOr2FI2QTx2FMkPMTWR2bC9an3duW3FcRJiWSzqOAYY4Seuq+A4899vj/NIwZKEZhj6whjYIQzLXmbMrvjZwVwPVtArX5fL7dO8cG77XVPNv+QX7BJ56HEjnA1ZYY+hSKZSOf54mDcDxIjsCkNusnRnsn9TlGRjJf+tKXoHP9h8dOnz79K4gjSm8iYZ+PSoclBATAK9VxXY6kArKQXD+kPaUEAItlDg9BkQYwiGOJwyCXQ+bUm11fW1zuNhHBaFjJKmi3CMc1vaAr+ND29E3EWGUY7kYnyqi6rFmwrvhFM4/ZbCqHB/MBBEhJaM4j6pmemoLP1lZQC1hfXXv80ccePfIZ6JeymX7NWNo4Wn/t+tHUCiVtp/aSJE4NHZL95ZA/ulZpKc+0SQbQPLNd2VWtsOStIyCNp2u2pg3uoMjnQVMYiNkBxAnA5lTRRbTrar2uBnzQwroP/Dgk1/TVtaVrqNDtMixf7fl0gW8jr1/XULnT8oWoYrw/hzfpGgOsKDFZfNIxckfFWyTxxecwlff7l1/8+alTW5hjq92y3WkJBiwtFampBEnOWAHFT/Zjsq+xL/STxyVJIvkQuF+9Xg9JSLmBC4Cf3bndbiBFJoeyptRNqWVSugmAVVpkG7ZtG0UG80xZYhcIPG59fZ0dqqahOr7Pxx1OTU0dOXKkkGXPJ4eSCS6EmspczBkhHqBq/Qcn7ZOd2zSaNRdUFzCWsbGxtRoaPXmaIXmbM+ZgtkK6Txh2ms3eGrGW1pLXahkFVHNAOsAis/A9e/baxgZyiOLeEbgJp/dZsACWypFgHETOtvbh4X3wxHQwn+QTHzPS3GoKhQqu8ze/+c3/8L+9psa3XQSSFAEAGy9yKKjC90KFQhwUWU+VP2D9Ugz6HQe8t6Q4JtVJ6FHgUohQc2nBazYVyoIJXMVzJOFm6AIZZVCSBBIzzotVIDkl4hwCIyubg3oWFTY1U411AFz0JuUoJGAJU7p+4xpHYMikdY8PYz7Lrm3TB/fuEYk5S+aoY3iByqY1khWZrVKx9NF98onV+JgUSdftZhEmDGABvZ1M+4HImYVZysGBZcHUr1XMYSmXTNmkcN92W9q4rjZn6VENPRdqRdo2rmsq2fV5/OLClYsVKrOxe+dE1nBNk1ITrEAYcYNK6Tl5ed0SVx3sP1jdz6q1+GhFvxR8kMPrNkmzcIFHNpvs/sf2Pv0/355zMJOAQTudDtsS0mfrim4AHI5pCagl5xRFPu57KSlwxt/CshkYP0zU02rBhy5VufJdWRd6P5E1IRJQx1MQCopDGsNBh0HdHHO6Fa5du8a77YknHy/kcmzmg10o4y1pjRQpXZko6DvVZFn0s1/vSiWP9LBjPm+F3XvtNpoxeHjI0mJkIUG93ltc5OApYBkwuyatErCNqBOfP4+ePADUIxSgBMDWVDrAHwVFdweyz4Yc+NkOYgatxWIxtRVtPgAqbXd4hhXfTbeNP/mTP9nCHFvtlu1XEMdNLQ5luioRD4fN5vo+l07wQ8G+kyhWghDkDcnsUMKtTlWkZUx+i1WqPywFnskWUtBxep2Qcj16dbhZ6AcoVoCFSHrMBSfQhK2QSFakSJMVnUyQelWyBiWqMCYb1UA1Y5J0MpqPydYgR8PDg3w69eUrl3fu2LmL6qBfvny5ubHOoRumqil9v0kAAyMRg6lvUlKuCAaOd02SGqSPd9L0nr6l41dgEqkbxb4kU/x93qxO3SfoQDWh2pGaG9VwXkNxTbTJo9Sut70V9l1ogSG6mkuBt2Fgrs3Wr51BrXU0Zzy4Eyeixg0Zg2TIpinZXtTKZBCguLKx2gotF2Xo5PB2nggolXhcaL80GVdkEMQ5fiVH+UiTIyuPa94LQDHM3J5zJMETmwzJaX0IF5Bp5GT7taDS+Dxc0ThOMhz7gXqYAdxqhWSMVxxHVRPHuExl0ZJxKzFDHEnIN6s/0/HjSRgtpWhvqjWSvJmnn376r/7qrwQVwIAPt5ERaWhoyOmH5ZVyeU57NCkZOr0F9Bnc6VhWPiEFDIbY1Enr5t5uqaT0NHK4uFQqMQiAtQIwHoRd7kt0kKrsuhJGuuDXONSyTZ4a3/VmZmY4RGbXZHKouOushn4v2T+wAlGyMq1OZ2Ojy4miHO2ctvTIgFSa3IkqC/A2yeeO0BGh9oM6Rf/ojShMgj9JGMswBVZAooyd61KkJ9aQIZaTK5VDvx6GnCUWCTUppJqzTJisSuDUbzRbS5gk4jXrcJFMyoIka1EsBT7nmGtdv52jDDNfxkBUgV6PolIoShk6PTU/rOZHjBJOXisOxLLqM0+SE3VFk0Qml/29r/0u9GFlf/i972cJoADFAH2ElBuysrKyQGVhgEZhbD55MtFS5wecSnNtvoXBqrZJ4zcqZaSk7ZPjtm22qV6ZaeqYV+3jxaaRzVdKCkfAKDIrSoaW0ZVcJ+YQZSENjw/ufRr6P377B197dPdYEd9WvtcMN7CEGtzKzhR8st62u1poDmgxMoCr1y4cf+XdnIKM4an7xws6UsnsCsaD2TZGU+umpdvVjIUXX1hpvH+u9uSD34T+UGVQ6gdVif7BlJvbnWgrmq4zPehyNHJXTqTeav+9tjsNE0Q7R19NQKWjbxrHY5WJSFmhCPv+yZRO4RqOxYL9ilHdbDXRtJCaIFaGAaf0RQ30H0rJwgMQ+9oKJuenSsqvon1OqOQLQE8ZHR09deIE9I8dOwZD4tMIMoU8i0IQInj+F53YAkpEHPbFim7DeNgUfeXCwuyN6zRVr1QqmGQDUVUZhNTCMqIBy8w9++Xf+cIzX8TPdQ10JeiMDmdHx8c5PDJjg86Z5xyWWq3285///OhDWFVh/0ShRCo3LCJgMHYIr7fDnhzMdlC1OXHiBHC7R/cfoiXtNBr4oUaN3cswo7rbLtOaY37N+jqLHtm273rpRPU2d4zl5ARSSRGKHkmJB8ShPBkHj8WQ2a5sWBk5mw/JoI0hn3FscMSyH7QpkKLXavpeV45YfqOjK5VooRZxMpSSySgFykmxc56eV2wEoVZlWsuOKiYudIyAI0yyHUWoJqekyqau+CEy/DDSD+3fd2AnnqoKS7+yuspJWav1jYC+FUQ+/N+gQGjN1OIgjHsUqWoa6O7hEA2/tzyHDvRaY20ob4wPod7odFteHHo6EnQhF0+X1CwVYH379ZPf/z4eb/vsl5/56td/N8hR8LNsepLI7aI06NLen7zwg6lJPC8mbyR1IhTFciNljexGZ260Ly0tHjuJiZb33XffI089un0AybEQ11pUvalZi6zBUrFKlf/zI3nfvUrpEO9tmFOHv3Lo0c/zq7wb+niq7rbFnXMO2DQgn3l/wydM8j0LZLTMeDOkw4ZCj5mBj4ip7wxMk6ShKUQcXJonSQoyzVBOQrCAYXDxDBB+UT+zrVKpZHM5rS9EpU/Yp+ATeMrICKoG62trAC+GKTu0mM0WikX2ODih7xLOaHXawCo0CsxAzhGEbIGQjCGYXZaiwjQpOv/hKehcPn9muFIaG0Jhv7G2DJNi1lKv15eXl79DtYjPnL/A+PHChQtfRbLAO8AjYIvzo48ePVq/ePLVV1/FFds52NielJdZ3mgtbeCQGm7R1bQSpenCkKp4+BKSHbActu4MDw9XxiacTlJFAz488UusU6gouW9/+9uCSo/AE63cr6tQ8o9oW5hjq92ybSKOfrmMm3YO8tCG9Iduz1UiUOKJjUtap8eFEtDj2qSEdPg54Ll+RHInEoqmipAC0Zwwckl5C0HPwDrNgsod4WFEnAmnxTJod+w0tVQu6QTqtm4PWaShZIvjWrYqU9EELoPNOZygGlGdTWyyEpQqqF+sLMxfmJnxSWGemJyU+uV+ALTw4e3ZQs4LvDg5sloDoZgvocBCiweqVw5d7pUdymY7/Yua0543cSLt5lrOymDxJMQcgEMwLhT6h+zmkYNU+rIk63hKGTJkdAkIe2QUWc6X/+jbI6PTP//h/wf9i6tL7x5HC2mv15Pt7O79B6F/9NmvPPjIw6++g6ee/eVf/uXoteWvPYmpNC1nLqKUOGV021qkqeQkWm77Fz648vYN5HY7v/Lt4QMPc5ynhaVXP61Y2WQkINvVbb+QKsqpCeVjFfI54KPVagFnkzVkcRx1EVBSBn8uiB9qWDcMiSCU4tBlixoFHRpGah3nyFMrk7Eq1QLl7kEf5I3oH8cqUsnyUXDK8HZgYADuzAix0+1O792beO8MlR1sEaBXVeNgRJB3iqSwdOt12koc9l19gkUhShyvyw50rAVlWFypkoNX2IzR6XVhU0DnicceU/rHksOf/P6Q8vns0S//ztGnH4b+6nsnlmcRzcB8i8Oj5RFylQ1NwIT4qNj/9t/+2zvvvDNq4YodHDY5sKOtKF4QnT2LpSYbbf/1t47tvR8v/uJXv4qSml6ipN39Iw43AVK2c0gfD1Pg6pwYLuU7vV5S75fXBfQUrNZFUdF0EJuXsfigEyrNScfWNzdqPlFJFISyEkd8EJ8UREooyGgoAxcxZC5FpedMxcL9kS0NFIfHrfIwjSAjNDVKPCCUtpoMLU6AKWLUUCOdYmB4eGBw+Pm/+Vvov/SLF3ft2rV9O+K4qd07Oy5xBUsHoW6SThQAiciCzzPwKGyT90oQi+shvpWL3UzshBaFurWvLhazNnsWgWiiSDBK2Ld//6EnMIv1wJFngRKkMKkJrEmi2yYEpocZW1c0vOHAk88O9Ak8QCSENhhVRxzjjCKI/tr/8r//7L/8X//pZ1jM9InJ7OgoPm4hbMGCr5KrGchl6vDTv/ev/gj6+YnRXiAMjlGDpbh52PI/tvWpwaNDHbcwx1a7ZbvTeA5QHCJXZosFcE52WADn8LxurtDPL42TxBZF0YHdseWx3W6nOo6PxyCQ64R0XV1j+4EayT020sP+kKmDJZ1gX3Jl6qRucOJy/JVmPgVAR1JhE8P1OO/jJz/5yfnz5w8eRLl++b/+53qbiiAUsnv27BkZG6UbS6ZuFHKoqQZmFsMjSAIaivrmixjr+vLLL0e9hkIhWKDkhq7ghLepqcFdu3YPDaGZEpQptmeg3Sb2dCPxm4MAKtDKBBKfY0dljHo9hRifpmuSLBl8hoQALhryobDPfv7I/ur/evIXqBtrS2dZrIwN7oaJb9v5ZUEHhFX37OHMg7VezzCt9BS7u95UM7E2AItmK5PQ0oLXoabHRo+KdIVqU9MXTXNGYOERb8hEvTGS1nRLElQAvxbI5nrT4KpJwE5lpU1295YbuZT1G3QdLezqdLK8ptuYQ6sgdjOz+ag82tCp0JE+VBpB24A3vK+Z366beDugTi2S+/4u/ocxh+r1cxP9KPHUwH+/+MFPr7z4H6H/SDkyhtWwjXXEs158lUwXGx9sLL774rvE5BcXF0GVHRlAa0pZNzFEn4481iVDIXBx2FXCyByoIvSxs5JuxOUyvvuJycFcUR4dJUE24Nw4+T3ovCh1jn7+D/tVb8mlRyIUQ19kEGDkFbNVjlmNkjrbfCRfCYZd7EO6/IH9ew7s/zXvLEUCFToBPe4vwj/iFLePt76ZQ8e6c3fMOdI6wIIgJHOFUJNMxbgZ8OE4eXY7AUsIQwaqCPo4kgLAS5yWdUviuwRBM/TCEYjJZDIpMk2NnndSJwLuylEjsPUBjbLppVQq5nMZDmcyVImjgVZXVxcWFjZC5HwAR9xuj8NaAeuYmYyq0sbwJZ0QjFEuK6jNUKpcUQOmoOuJU4aPKBRkmeAjAC64blocPQywHH1yZJFAH+k/ujr9P2Hbwhxb7ZZNZfWEgqxT0r7JnUJJyDrFYMaGItsx1VvqRWHTpVPHLctUbVVQmaxup9tYlxwKp9Zj4Xb9Np0D4jc0hfLKVU/CXBhyuMiqIhtsEVcyFcnW1RzKKbsyYldwF2q5vGpguWy8G34l+pWKWmrstbHKJjKDleaGHrUnxklUD2QU2ePTndVe121hx7S6Vl7xm5SZ140NSZOKCB26QQTsyiLZGkaeRXF42aJi20aW6ioVSrqqu5xKo+Viu6rJReRVbXWtrlJd6S45zZlzeMgqkgSOTYd9/stqt+cczDw5uoL7YV9khKGdBvOB+ACObVIYrZ4txRhqgEuWeulURVFlne+A31KSEA34CfDToLg3QFt56iiWhUdV3PEJ23iqLQkCwMjFYnHbAALSoi1WV244bOnvOQ0qS+J1OyAiu13y4y81CnqmXB4UfYHdN4oYnF2t67GuS5kMp0bGsuzzXGApAIeyKgu7ig05numlpiDM1omTCCaMglK0+O6bIX7rrR/PgbKS7RxSvKlqugL6ukrldSRTU7KSilwkjHWHSpG4shUEepbCMuJ2sH51xiZ0lC0WQOqvL6GRMXKXpBCpRNZgiQwOxwpkPVYzQQ4Xt5utZAem1CoVzyhNKhm0KsZGKVT0JOgYA25SHrHJDBMnpA0cqYflcvBPC1p7RgpKZFjsaeqyVvUN5HZrmu/nyfuadeNeL6chKFHKOTMKBOVwW5qpxkEkU6IY4CEJL3DbLdmLIwoJhs8yumFQpvhgYXjInsjKyJ8cx9PaZP4xb8aQUo7PXQCI/7RtC3NstVu23yBvJT2jio3HgpgwFreTqQxvECwvL3eoNGKmkMfwuxYZRRyHk9BNUMktMxFMiqEZ+VwJd55erhSHhmSqKw3IX+Yiigqo/qnB/vYbEMQKM/wPPvjg2LFjYQXDIEaKBdfrSQHXFylwEdWsGo+NjUUFHAaosn6jJgIOTDQwODZOoutCyuMDeRF6YZ6qdbXaa5NTo0PjCFDgDunpYKnaBcyy0WiYWZyUoqtB2M+3oHQe6Y5F5D+fpvYN0CItD63czBCWJazaQThOFpYqabR2oKfahCs1uBRAHdmIzLwl9fwe1aKU3I6sxHFAtU00SeXSGpmMks1FFtl41byUr+hDiD2zlQlzaFyxUJpgMpCBKDWQjThOljOMOW7xlqcGA/wtyrFPxFFwjan86JFpxIY7p7cBFPSoANJPfvDKpfcpmFT1clGl7iDhXj1zVu1ulLL4xFxmGN6yH3DgdBQTgpGsASWrRHQ2mZVTxPCQRyfyLYrs2RuNnsf4Q5uZxdSjNdO5eu3S0MhUf1zyptzK+JORBv/8252YEJK4Vtgim60U/GHggZzG1wa7R9JUr19dIzUDGP0YLtQFLCvmmha6nS0W2fCQHxgSAELpYJ7UwSZLciz1a+XewarCSNJsPGgconHhwoUrV69fPo9FMryOkcTc6vLCwsJ1KugOnwxXq1kKwGnW29lsYpnAUxMoHRewbbFil6uIjXypB7fdaFEFIhGvN5vZAhLKxMQU22ZuXJ+5fv36vv2IYAqFQaz2S9stRH1L+RcJSP+pB7DV/vk2NUrjOG5u0ISBk24nzJjSYpsrwvByVBZitGqV86Ty+fVq2SyQh1NWe5SIT1GAiqfZGcXAjeWDcCJHa89CUQJCBPrZwbFMeVwuIM5wjLyZL4gkG1HiSMRNI0C3LTHlTyRs9RPksZKCq1kO/rKtMvqeMJZv4AEJ5XK+kI8PHsaosNaGNDlOqlazAXp4Xkb1Vbfzkht6pHn1thU6ocxVGWVJc6jM18COHbv27y6WqMRxNQOCslHHGNLGxuruOLDJDOO5rhKgdadSLRXy8H8UUr7jOUGUyyGbDKNQ+cTYP9n+Geo2dxomyI099QAbmZHasmTbZi6XGLlBofdjrgStYn0mgmyxKlcHEMTJdiFTrAJN4H3KQ0a+Klt0tJby6T3NaDu3iEb37t+/cGO23CWcZKpu4LGkuHGl3jLQWAckhEXi1CSHZdTKsdvMGR0u5CsDlGRbyJetPCrAhWpVaFJ7HaMAhey26suLC6gPnz9/fvbaZa+TVG1I4jY+83l0+HFhO1Prl8BBp2Ac+/8CIUcfkG5uH7PmWbSZdFPX/v/2vvTJjuu67269vW3ee7NiIUACFCmSomRTKYuiszhx5JRsp1KVyodUPuZ7Kn9SVPmaKuVDKqksii3FskOKokRSBElsBDAAZjD7W3u/9+aec7p7BqRokg4JPIhzzRq1H/p19+s+ffbz+/lFuw8Pcnm1GosIbCn7vlwlMHwF3b8EvuaFYrARDIljdql7Djoq/KgfddeiPs1DL7PwWCaaBGIznVz3oyG68kPtaewhga4/FoOIOk1ef/edH/3Ff11PYDbExRRLy0Oiul195dUVfDWXo3B5eVkMocvGOUZRUXD0mXIzdfKdpbD9YHv/6gcwreoe//bWvRsfQpeNzqf59IB41DyTri8PLmyA7zno9ih2G33z+Rde+hZdT544VRbkCIeqQoGDWKc+x+n6HVqfLRxkQdCUVLJPZWsGQ55AfdXrVZMmzPMKbNiSfrQ0PNNHa+Li/i5mP6XfZdGQIQAXU8fzWJADkP+/Ote5Ec0Ye6fT+YOXoSfvO9/5jt+KOMeuEblWUYSORzdv3rz1S0DTvnPnzuHt2xMMQA7GWwBAgO2uo6NZjmGqC2Q8JcoUTMlSx+t4dm0ZIpeXnr3w4nPPrvVgO5nOqM3l1tHR/fv3z5yDzD1N4QbBcWvjk7iUOM4f1LhIJxBUgCmK0g2dXtmuEmJ8vR7JLRLbi0q006rTDsOOQkRtL2y1h2eiAVgQZ03It3B+KXN3uiJ0FcDFZgkC9tgZ5jWcraJbWmX02Ql/Wf5W9dwLhGxj5t5d9Xi6ex0Gmf5ma7J5d+voEB7t/c0KKyabHjifYx+7KTIYWE1a+FvODZgP5SO4vDUXaWMCvhWG7Y4LwBH5wy+9loo62DfK+Lv3tpgHqbY0ySY4JTpP7G/e/dVwgFS3UdBcW1EWnnoCPY7PnyGFklhfVf0cUHxADFSuW21/cBbpPDrtlnP+sfjiR+1Wd0Ui4iB0gCrMbbAACmk0t4LsKaLKcn05Jcs2Ps7hcNhg9Ts/cXfvkFl4Tr7fJxUYQeqV1S1YrO3zAbU028MiBgwR/NfWoA9aAYe9BSVA186uM0gClngHYMJv7RxoxDCIYswL/+zG3fl83oz5aKspi4r01U+k+X4iL/p0PZp1Ut/Zh/6HMUK9WT77NMP8YHtpVrU2TVrUQ9oJOcyo9TBnEPW9wBdk4L22iNoWeUDcN07A8BmOzBgcYKlL1vQj2tUT50SD4kJiXh5j+4EV+NvkOJ3OwzZc0jNnh7//4oVzOdSBnfm4d6+yU6N9Pcde8GSsk7goNNlQtcKjPk6vf9hZhhwuvuIrveVvPAVa4fywu9z2V5fgyIBbIbKjCRx5f38/F9aFqG773v1b127edhtHsrs8XKU7w0XYxK5hEBqoHD95luWzNccaAqH0ujrsTnJs42iNI1KY3UhACR5BIJnXAaw0gk/mAasVKRJ042eII3Iy0/PZWCKfezkZpW7Fq1evvvfee7YFQC7uIg0CnjI0EMRg1Tv3VLczyJaewh2WLgyWl4fgJTw43zlz5kwbTYwezXMUgtHWnYP7tw+x9yDgWRCxXUSPvHbt2iRPhmswOeEFAb0z62fXX3nlFcJBSOO0QQCnwpsUT2CboGoawI6ha7zjT6TTGUj/3PlOUSck8Z7AMvjfQz2eD90BnCrzxcO5P9qDGog+eT2y2uET/0SSBM2Y0tQgtcf/avxobxeCjs1777/0zaWLZ2Dmxz3s4cZGmoDQzCaUqWI9P1pZWqUMVTzPClvNJpn9j47uvf3uHZCq969cvXYNIDEmB0ee5y21ISHmeSKNJ1ELTu0Hdn2tf34I2bPhsDUYQCLn/sofMVmR7uRFIQPe1FaYCE/ELAWrqpvm4V+5cCZ+4S7odC3O+rzRyuNdgOFR8600HzZtV9RW0jBwHR4enkUQPrfzwcHB6Agi2F+/9SGlLpAlwBzugnW4d3d7mlRAR7qcAJUkciMmcU64zZHynW0iFIozZ9aiYLC+AXn3wbC11As7HSwqieOriuO4twRhTq/X0jUQ4zSJo1brSeRa/AKzsp+2vkTX4dPWxzA0G8CrxmC5pzjCwtvm1f3/+Z//79VzEF0/++z27Vv37twGS/Fgay9Ax7gfeaEn4gQyZjDUqFiEk5itXqfIBUderb5o9QmjQQU+N14MaYzlvaN2R12SIBznl9rRkkwQnyOfTpWC4YYPfn2/k+zbb8EM1XDlXLC8LiWmB3sdGEk/zidV12ygDIP3//O2ND3q9WSIM2UaaFHvLjtRxhyPx++/9/7uFjxv50BcunSpg6NaLnDodDrUBtyOekQX2AtkK1ClRlDDRBZcqwCzbB4MtnGkiPYNb2OWLLQAOeJ2ctuXL192CmNtAzwwt8H8PJ7CGWezWYxTuKNR7/79+wa/KNTtwVPPvPQywK77YehUiPid1Byn62u7vljJ/nGtBlWdthtLRzCSV65cufrffmQz0O0vP3Ph4mvPvncFQMePNq8XsQ3RmrRaQYY4IunhqGCa2B2ATZfJHL7HhkvY8kkAJEwW2IJRqjAAsHGkp4/E+eWVMSZviv2U2VJnYDWMuehjhPXv/vX3esN+nMEXb2xuz25Ppn0I+JcvPSu1EFWfv6zvJiL/nfyNX9XN+7uvL0E4Hk2XSoPA2pzRffIAScHeeeedjX5/9x5kJvr9/muvvfb8NwGAazyeF6J9uA+trHs7+0d7UHCZbG2m8wkJhxOyjFcUbr6cAMQnSlKR2wz7HbnyyDbh6YBPjMp748lh4Is+OqTnzp1bXQMXx9kv56L42Nl0pvC3D6vJnfbZNGz1H8Et+tLX5+0hfbzrJL8rqwWlIX5jUA3JD7HZ/frW5nf/6T96EWnfGW8x3h7hKKzygoqs7nDHzFMq5wjuF6zKnvHZVSccFjVHbnRWo/76YUSJkDPray7SefNvAIzr2rvv6MksmYAqOsi2c6Rl/PA3f72yvnb2EsxAF6ITx3maQTeQrPpqq1HwGu3uWG1QuuPxx4SfWKc+x+n61PUlaI5H4JScjFpZnT9wIQz1r1+4cOH3ulGD83fjxg2voG7F7vmnnl/qQXY/LzXtrFb78KpWg36K8ZAR/JSEJHoFjIAl4/ps9XmtObr+0dWrwOV5/dq1NhM2AYO1W1qkwmXtZRN12hUqSTHNckbcBl6nA1n8z9NHumDrS9Acj8bu0OQBdDCfQCSj/NXKysrhtbe+hxjyk9H+9i/+iv0KCOV7ywP79DPkySpf0aPqBNDzaVDJy1aP9VdpUoZlHhQJceoaRmVKtAVJWoxnBdKm3Lr+4Z2bH00+AOGQO6NJEfewSWDtzNrGBhQUWqtLreX+rXsgo3tz/Yd/8ucXELkrLUqtbRhViTJZmZWSf7wzxWMLtp4Ms+KUU9Vn9LAgUm/wCy+8MD/4pUR8rQdbm85nXMLRoyzL7t69S1IVp3GF/CGLIssShHjLmIr9ds6xazocAmAqgu/mSaYRx8wJh5kl1XaZcW2o4th5+mnP552QWuAURU/uXIfXPnj+29CE9sMf/snG5edqtmLnpwafOpK1wOvJEI7T9VjWkyEc7hU8WZtoAIbolXVmxf/zf+9cDbf9xm/+w93r75x7AHFEBDyeU4o1XAAShqAAFPR1hsSmWyovExH5TKPttwhj+eSRoQ+sdneSeeasmNbIczCbZQAeBGGtczIIgqHdhRmF7/+zC2773CvOoHg59kS6CKisYxUMSWhT10TxzUDOqVn5O62PVa1IOJpnCXpbVXfYeanD4ZCix729vZ2dfdLt4/msmggPBOQzPIRyU14uW+SUrCV7JYDVo1nJ85NVPRKUeDZvBkLd33ar5YSSYXqDkOOOxncbljUUr6YGJN1hoxMVgCdlPRnC0Sx6Zs0TouctoGu52MUpt155+PT5TgfJsPdL1hun+3tQHuswUWKnZx5n7plVGqIoTFkW2KB0F4djdd0rjh1t0O3iBx4J3oWLQ1tmCr3Ith+2fREpqPd2tW4hAuiFZ8/dnxx+9AFcxrPfenn1pVd83HlW5OFJybAfb0b5W2bEH+96woTjdD3K9WQIx8lKbMNqe5KMaDQa3b59GzZ2d5k0hArhIouLFy/2ujiyKzzKQOSQ/LQNAmLhwlrUEutPPQ3UY6ziIi2xX4tzLVVVT9V5Zoo0INr6Tq8TKIu4lKI0Feqh76+urtIMyxtvvPH9jYvDZfA/QmTyXoRE8xddT4ZwEA8cq2srTdqNnvH9+/ev/+ynwVVwSFfmMz/etxoy5VGvp3zhr9PcjbQWOVY82QpYgJyEPOfSmlal5u+4SJXOUswL6pblpZDclzjcYAIvkyZFn1Kb2BbBHG3cNE3mOSJbqtHyuQ2OROj3br//8//+45f/ENh6zj/9QpyVXYx7Ea0XL92KKuHGFrLmhuvJEI6PrcY/JeJW95pef+ONFQGKodduzw7ulinEEa1Wq90bnMGWV9sO6d0NAu02vQLRiOYzVhatit7a2KIkANNknCQYgNiciJVBqiZxpgKPIG5SaLT1OWZGc21GcyzssnA6nYYDmMLNuf/mm2/eHYMe+rN/0ds4d5E9geuJFI7T9WjWQghHWh4EGCxw0yGtaywzkmkchyyZLZkWqK4LQF5mChME860HH74OCOXZ+z/9gXeNFEMmbHK5YwMEahoM++vnIkIei/oED6F8wLjMckhyT6aHhZ5Q+2AYdnzNJBKtyfFOH0u4PCvz2M5n6Fv0WjxsSRzJL+fJLJ6kMVzrOCnzFB2U1POl15Kgk3wzzUfj+E1AIftVuvPi3/v7L/zDP8bf2p4XVUm55XuUredZDJBGto5ojqd1Ho5imoni2h59bAr3S6/rLoRwkGTQqoLVE42rOFrFyb0QLnblfHMTBkle/x//a3MTwBEuDdtLdomEo/REqYTEYQInFt2VjWAJeil65y8zApgOFPRuonCw+SjNDoUmyH3phKM4gLMfpKMCy3iK8yDw6bHlBaycVx5r4/c4v5iqNu4CoGUQoeJl6APgP9b/nKe8H5tr2Of86qt/vLJ+nr6YZUmA6Ra2qCmQhRAO3mC7s4yGggw3WBvD8higpQpf4D7zZPv9Nz96CxSGvvaLixY6wc4kkVZVxikxnvBXIyQbCM89337qG63lp2HncCARtb9GWcWXckV7LDclPE4/yVl8aMvfwEG2zNSCAmiZeccrQzxzF2klGYY8wjmqpfVLHBiWkehAniO2Os5iDjjN7sNev9Umkta4nBc7t65sA6dAOx6/9o9/CEdePy+dLqyQVj3wTxs9cIw7WOsC/ttbkE/8kq9kLYRwnK7FXIsiHGRNhJBNPsDZEdO0Y0lZFjjteOXKb/7Pz5I9YOk6t7zcxQECO98vaw5KG6p2u72MrRsrGxvCbSAiiNDHdgpz5ISAqIR7/ciEhSFLq4AZzkhJFEQ6p6R4oQGnWxocn3Gui2FlTnibQRhAqTZPZmBKDBF4a7dB3CtShTzsljGoHBdYHc5BRbz6gz+9cPFSU7SHdPsnQc8e91oM4TBKVHiumUX1ClOWwAaOxth9cDR7//Wfus0bb//vVrK10YU4M9QTH3GlpZRH0VImwc/oD1eWnvv22jcQfml4jinnDcCTK0TQ3HtPBZIUtdHOuyE2U5bs57c/2L0Lyl/HqUSgkcLMk0IrgRWTTMtSBIywR4X2je6gJfBtgIYnPAqdNSSfo8yzmSlVQoy7odLxS0OY1P3w1v0H74JNvB3Y1h/8g5WL0OvKgrYBdsTq8o4JGI/NCGL3fUo65KuTqcUQjk90eUH7Bq9wWtzb/PO//MutD9+G/2c+O9vvKiRaG+2OBL7ZwIStOjmSDju3AOpk9N5LwBUtcWfnJMi6IsO0LRGgOM+TOJmmcyi+HNy9ym59eLh/221HOvY1OKTleOwcjQxR9BUXDRCxc5DdBYYoEzIKowB8jukMGA6Vqbi6uay0IJRt8zLF7iHnus4t6J633377MOevIuDixsXLyvtE688CrMUQjtO1kGshhKM8Dlwji8hPvlMbBZvfB99i6/qvd371XwbIczBczVmpd48gf5CbSLUg85hwHqWzbLrltg/no4PIW0LOg6jbL0rTFGIKpLYsshnP0yIFxZBPxvPZIfkZ3A6cLxLihKMpKl4VBjDtntVwlyKvJX1J/KNxmqRlxj3S9rqwE/odwJmKxOsu2BKq0hxGl0LnyT4kTlZXV9tYyjmYTvaupB8gzJB45ftrzzzHCAiJ+TVECdO/bQgfA5gGpvU4Hf9VrIUQjpN1qWZgyT2zmzcBmfoXP/vZ0PcDjAuduUjzOXVdcOZRgsF5oJPxTfIEkyQZjUZbWyAoJds5GE2IWd15iPMxPB4nHCG3gcIpGF06M0CzlrLV7ff7AaJsx5NROofr8Vs8FEog0ovJgd6QGO+wnzAVSHmsVVXGs1Y1lDTuMuJZUnnZ+MvW1iAvByRy6O70eoODLP/JT37itm/e2/sn//xfXnr59x/Brf5CayGEo3E6klnZCXEUbJr8xX/60ea1v3bbK37y4lMdhV7CaH9/tLMTSgTGWD3PcIJomqaSl5efgeSSUs65KOUUhqcV52s2k114tGmZZB428pQwAqMQBTUKO9JzvjACrfJVJ2QKRbAz6JQFnIKbUmdxjj7H/HDKS5EUiHdqipZSxANn0iLLkJ/K66ZWhtipqlqdeP+I5DL0vUCqPKOhLJ9yF8l4m8fFOr36m2/91X+8x/7Nv3Xbl155jXMxH6PmWyJdwtKCeb+9TcwwKxqUj9/NDOnpWsy1WMLhXt0C6xTvvPXWnTt3iIu11+txXhEhjMdjCAQQySyOY4PeAFDU1i0anhc4BTBYgtwGmJJ51TbmtzxKeBskViBz7oJlpzmo6FomHHQ+xhouljGEA6TdB7o6gu+bugneWSJn/mg7zaoUS+GsjTZS0Rxlteh3uWsbjSD87na7NFwJkFRSI8Kxi3UjP4pc/AJfHJx55tJlMpd5fVvEY8qBLIRweEXtVgkzuQXwsR++/mMzvXFuDe7+Wr8dKS/GelXIur3+snuiDOAckzxFjkHfS5U9mEGXDR+XK8nAE9DUGUjWljlNJLhAlx6VUSrXKkGGnsL4pYg4kcO1xrYosUkIGdSxJJamBabiEGvWb+eW5yE8WitL50pQXawogTLUbcR5lhaCpm1lleqG7azkwLaM6FNOgBhC5vnK+aUai4nuInVHTN69ArM2nsefWf1XDBuUuHZ+OZq8E33JjCScFv8aOKSs7t/Js+y9995jCER88cyZlQGlTbOdnR3iig7DDpA0o493dHRkSrDNyve5L5wf6rbT2SyUXpZBsc0FF4Hi5G/Ox3N6v11kVBgnjcjb6GIiUZU0Il8VLrapXEhBGxmspGLUBuLIConVOoFxQUhZ1VcJQTABB7Ri3JVcNsyHbi/3IW07/Vek4MEEnnDuEeVenU4CANQSftS77777/Evffu67r7IarfUxrkURjtO1gGsxhKNGuM7uvbdz43W3sR6MXty4ZJDnfH6UjfdzH+ltea+XBMEcR9D2jM0t+BahDdu+iz+QCN0b9Icr7S7kqnWeHI2P0gRQBnvdgLq88mLmNEEXKdbDAIx5ifMjY2szzhQ6MU6lWMx8s6lkmaLiSy5cXOBnOIpSiCLNnaFDKknf93AMrjXTWiSUpxGmVDb1q9qQ1DI0GG/M8nyckG/k9dpyCXvJzDydzNPhEH7L7b2r29d/9dzzlxkQWa5RCKLxMfF6zuWkJbH8a1CVJa27ublJ1uHMoOU+OdgHRI3p0YgbW4FTR1EYRQLBqWXgS9xwHzp5YOhGWK2XWh2vjSyC09Fov6KsE0KfAKus6ICB4BPwOarhFzgmoW8necXHjn0b9EVwY513is/eHQSaO9BD8YWl3Ea7HTqfmJgDrZHoscJPE85vcG4qxsPuIFXOjXOtK+qxsoBekXbNLwAgd3gT+p01ui25Bki0Rw/ctxjCodhoG5KeV6+9owu4L5Ftj+48GN+HCCWOU68dqAibJ3rB8Nnzw1VIjBp/QymgKFCdnteOCDw5T8FxUFhbAdz7ZMIRUifV8zIHr0XkU+4kBashWdB2yoLR/NLkKNSFOILM6ez+rXQOfCtMbIf+pIpWFJtl+3mG+qkMORMl3j0/r9JcqVNVpuDUrKRLnmcCnRLLoF2lqtayIMHXPslYzk2GOiDygGHZIDLRU4Pu7GhndxOapfvnL9KpFbS8mxOJjFpZuAN/lTWZxRCO07WQazGEgzPiOfjoo48iVKRO/e7t7c8RlMf5CufXhhR0dLvdtQsX2NnL+LUh04A3yoRquDmDMCzynLoMgcc2lDXpdqueTU2xSZNwkr3mDiwN+9CruguGTM2PyiPQEM5gKOaTWZGhmudpBQNkrQsxqkx/3bM+K8s4jgnzSxgLgQ5yMHBfalZhmhlTmRX3lSS2tgRnJRgO2p2Ic/h8MBh8tD+iPsiL380C7BThTJa6cTge3VoM4TDsnSt33f8Otq7Q3Cm37Twq034Fu7A3u7/WwjmljR+ws99z/iUDAIWOxfxVXjL3DKtJZQ4txFUCyeJ/Bf3GqDoX0QbWGtqCWkYnIJsA9aCCL+7MHuyMAW2szbKWCil9LrQJ1MpqH442OpodHe3Rk/O9zmwKBsvjYZlojQm6wG8nUo4Qi44bgMYm22N1IqkQaJxtY/kUriNxHq0aKAtnNLvzZ6QIN6/g1Y0sAy810YGSFQUN+KWiEhRgb7TO6fnyH0h1/K/qwF9kxdSeiXUpAugZa+6cMnLHnLYA0lq0vvP53O3j+8gHxSTdJF99tt2FvrI6hyGk+CTODg+CZDY9uAdFmel0Wjmk6cS5LYp6bWDe3lI7J1UKSXM0GyW6jcQ6RaTdFXyqVG6XgmKlvHJ1DeRdBemhyWRi8rJcAmcLsqq+5yOZ4Ww2Gz7W1uOFEI7TtZhrQYSjJZGmUkqPQMeTaTGd5JRAbKlet80DJHFNJvviaIetYeUTXtIKwlHapnebPPkG2ksy7LwCUjn8FxfwwhkQzpw7U+HiU2w0F+WBf/WXh1fegX12t/wpvMfZ+IBzGyJ+EC5nNaAqa8tCWBdtQNGV21Qw2LC663uSYKyLLGGFrjDRldClzXFkkgtLDF/GiDLLM4QbNKbkRnfRbjpHxTBLPQlOiQ6WH2d/2EIIR5NLYHUeXdcNwwx9NzVUJCjOAG1vb68tnWXgez6EyPDZSzR/nMxQy6qwukpy37lxI3n/feog8YtEYWI+S1PuVUkR7Dgsc5TdHIdY6HOgq6OSHkK+0HOdTl0AnnMUaC6cUbN0qe122/fQT8rN6OAwR1xsZ4w6sOBozhJ5gU+/iEjpHuNaCOHI8mkeY4IhzkpMQ+WmOz10UQDcndlePgwG3QCUhJlMDm9f2VjCjt+Lv+dh87CLF6qBJYbMN1zVauSYHsmFAhKjFeH8Q54zQzS0qZocsSlMuXk///Ho7mbnEKMVcFOxbpJo3/gqweyt5mmeFQZE1kmucAKEk3eB8wgVfDhPtXDOLZZO5pNxrksPfSFrlAs1IqS49j1PYhnNOS2+r0r8sNUK3X9RhPQ0Lj5SiqTN+SLERssfU4PpQgjH6VrMtRDCIetGbYOLYXCRJMnREZRFZqPx1lpClU/mAzfFYG3bba6tf7NCWfocZgUmKhlvdqYwYX//wWjz1mQHOlXjW7dMPK9T7LosyLcopSwJ8ist9SxLCMADrWDV2uhMCaXe0TzxBlWsSXcj/LKkyKXIyxjtjtHwrXYbvui0hfsWndpZKy6r8RkXr9V2kyzXo67RLoRwKOl8N7g1yoskTVSXSvAoQL3dVcHksBgPwUNsR0aaOLsLnkG4vsqQ4ILxiImQETob+J288U45jJWQ7xk79xI+mm2z6a4YgXiF27eKezfLbUgwRKMjjYuBcDCdU6YEavd5hvLq3AZnWhA03al+Y41Ap8ikhgaunB9hgUCF2DxC5zpojmDZhXY/rERnRZsiI+BKC1O/UhE8vslN0QhTwwIAXYY0LsmxNPnI10IIh3M5m0IXvXn0l7TFsNs3Zpt2CLC0RSjm+/v7fguKL0EogiD8zLNQL9lk6166t2kxx6Unu6QVaLmz15fBGyChJo0hScPhE3QvPSgXKpvpnDKkWg8YrxRGq+VF7VZKtUCWcc/PZjEdkGbpjDtFqRtWIbfI46YdDGbMiroJzbKvseY4XYu5FkI4iizd34JqQlhrVPdSLi8vT8cQrbgPwmApRva11mzcDVWAQyXtdE9moAyyLA14prGZT0ZdpYKyqN9Im6dHoCRCOw72YdQx2rkpdm/lSLEQxBMvTyxGMfenuTMfJWoGrmSJvkWe5cJyI1K6TokjdAyYQTNdWkIOdWpFCWwr8aARvcq4CKazVODRpDBpFpcINLW01C8x8NjdObRInotHi9fXhnRkaJiVYopoiO50lZmz7LEQni+EcFB7BIN6ek6KNE2FtVW7g1bHqPiUbKg+1y50xDvNYU4kx7tuM6eLVYn9da1WK/Ir2o397f10F7oCxtvb2e62jsGDCYrEmoLaRYmgw2IKS9dJFyDZqAavcSyqKMje4T8pgagQ7oqqFg1EKa2SIqzyr+tfZ449bqrMoRtrEeUSOkW0ThBhHcaiPFX1GtZe6uNaCyEckR/0BCQ9DeLeM7hHhXMGfawpeaGySlqL3kDBTJZYhF7xs2lB1LWiCE3mmRJ3CEtgQ4Lf1XEvsXs8JciE3bnOUXOoySZLp9TDwa2XOtlI6e10IYVH6Q3nT5SUYFDceQwJpapc7JLnNSxuIL1AogvsVFaCGTOvcMKqpSVRE9ZtYU7WybawRlXeg5bY/RUElM+AH5jlSer0TFolxJwnS21Etq4H1VPDj3othHCcrsVcCyEczRQhDyvMv7x0/rxX4FwH/lNeq2jTFDYbDd/kG+Cv0z215nD/4F7HFFvuDg8PBQYmbjfIVON8ShGn82Rcz0tGUqgmec9khX1emsqUJIiF2pyLbAHDXGedXy+a5AfYMk8SWLEzd6UVSV7QL/URc9KpBkTnrjRCA7TqPlJ+Nd1GIB+MCkRf22gld4qdJngA+BODRTnXpSgQVSHRuWKBRGgok2tTaoZ9mtwZe4laV9k4r3thIB3hvEh0IYUJ5zvZzm23me3cinJgXPPKRDp7gmOuWSJmU+9oDI+wwwoBxouuojqY8yu49p2jydBrDtzysdVUOt8mo85kLX3loePJjDKc7BFT0nm1nEoBzi+tEWKkdCErtTAWzpoQD7Ixzskx9Hq4v+4ktsSWZltVZCQkwb6uDimr33tZT4kBRE7J68oWEE571Cxjj/snTtI3HUPqVC/08RvZqBlyG02eZaXWJTzOeK4bPgboqKjfZFs/FfddJ0cVDn9um2QoXEBZl/0kp+eqoGdYW8Ln4FVXR/O3Gng5UWI8Vgyohyj/4Q4F2Z0Cds5q5eRRXveR+x2LIhynawHXQggHqGBGb2TzgmgX13K8OuHUepYrjSSu2MbhIYej+5sjanHO20XgESCkCzkg1NCU2WZ5kkwPcWRSzzxEDRRZAhFpisYrdfagTWQXqtzXei4t5bBVgRhihc6cRaAiu/KAaoWjYrDChVJW4c6Fn5Q0Npe6KIdri4EGhMCSY55DecKzyuA+eZHNY0jeOF/I6QUf3QsLHetVMtQpGGdWyDZR3I4/6lMxn77StRDCAa24GMixOG5aGQADAx8h5ILqoI4yWw2TRmNWkiTxsGrv++q4NpEmB7u7d+5ABCvnU5aD4+kXGfKqYAyZ6lxXTmhQZ5wYVTd0NQ7pKUFWA1wBW1SspYIBdoPARLgLWXHnOI5BOLCwwz3nj4aSLsldrXQBMzYhJ3FeT+G6swQ4d2OYbSqO9HubDpLmw8eyFkI4DE+MhJiiyN1tgpsby97RKPZIdUzZ873lwMduDPd0nIPnwzRzHLZEhlWuYN5SzhOEpGcyA3HpIsiHb8fTYrvD4E2VTJQ5PON56rGCp/jFHMZbpwGNnZmW77soBrSLk1RqIl9qdzSXWU6OZ+BkwkhUP5CEqPwkX0ecgWo5Un5u8gJR1YUtrVcQxYInwTvNcBR2NRzOkfZlcrhnpfKxbqiM7EQdhU0hQcA9aboBSFWYZ0OkDfSgKaRBI2VF7X3Qw2twji3/DK/kizI3LIRwnK7FXAshHE2U34QJWmNLBDZNBR5QpUgfHftSO1VPuh0JpDGRgPRb1LEdhm1sMURfZDaDLxKKRpqSYk8T6zQHlc3dfty9bfL4GrSp0Kt1leQ2toahAg4voY2qJus1b0ZRCmuOY5P67bRNGkbzwtRTJ9SVzqiHg3EKoPIycxFKk+fIsQmRrpky9yp0R9Ne0+32qNZCCIcz5yqEhj/jBXkJajlNTZK58BWNuu+nRSFRLbNSp7ktKS3tByVih2sUF4FFC8Wd1dEMcZjK6bScZEVMaXXnXWIdnLlHZXXFpSUVdwIIqjvVc/fYSkyfFwwwJRkSiYP/gd6gizudm0mTB+DuOC2PBySPgeHAUsMsZlE4SD4gNWb8Es8IGQ1R5TOssU1/QkOWS7m1+oCmybNxsLCPOpZdCOFofMym4YXubJMhMJCrqBgh3UtdOfZBIOqZWCdedEOdVwj3GquaTnMcHh7u4zS2SGZErJQVhclsWaCoFbywZV6NpQAeHM2zuCdHrMRYihMM1Yl7jwXTquqSx9EXau7gSmPYovPspHBYVmUpDAiHc0awQ8xdvFcd2clANcOCbWPWVi1k7iDkAvsumPGqwi+om9M8x+lanLUQwlGUJseXz0UA1FqnXVjCpEXQI+GFzhRY1OeGg9Gmln+mAqc9GGQdMs99A6uywma+yQUD2+Sxsu9HZRvmaUdxwTHecZY7d/+X4rCalWLuleTBtEolnMrH/Kx0Wxgtcy83VKl1J2C8yW6iralox52R+sQYHBRSeQ2bCZrDK/DyOIRNNX5TnQAlNUnBvPsKgKbX2dIGePOxrIUQjjAMqf/WmYkKYxRT0UkCz3hqxRAKclX/DnQ8PJyKJugKGnDULtZMyzl2Jo+3tg52dmY4X8kamyXwkYiq2bjJr7fa8vjRgsCh9KB/SVYMhgY8LmSVCyEDx+DRWnI3K3SoCrCFN2hxAjJnHrkaulQlI1LceVGUzcCLk4wiqoaanDdK322ICt1fHMZ81Imw/wdYSfVnpBVhZQAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek1" align="bottom" width="107" height="119" border="0">


MOR1o+AD8pmjeXkEuav5ke2HybphJIWKWSkpE7CQK4q4rLwhC99ixozK0mERepT7Wp9J8uAu65eXFYw9MhpgiECJNQVG/cgXjAk//wZdlJ8F//Zf/5uLi6vQI6gF3T8595fNfmbsXpQkb9ZGfp9R+KMufh2HPEcEGdk3g+yalC9O3iMGQHZIfIcNqTnxBoM/xrPjxFO171d+OeD8hniw80KPiwEChkGZGwBIZ2km4rylCTdGqTnsdrX9Rml7w6qUqp+z7VDddPeH+CPDJWlGdtDMXY7KVWGkuLXWQsujSEX4/olYPvlP09Im4gPX951vRc69eXNqmas5vf1c4qIQemhn7jd95/O77jwM+NjGfMMMNkcw2J9/vWy0JmCYG+assTzo3bX3vrwoFt4bkz2FQmplrVfJIGIZOibZLqrBBz768ed8AZzJ1h3Jv9MxOaHN3Op081dNMQZVrtXCXT9dGcVkMcvgZKYbyXnCF1TUMFvByVJyp3qCN/uwLr99opMcfeQrwZ555ZnwO2zbNH5rTaxVJZ3xUIKO+R+Z/NAzJ/5GGIfkRUmakXHr3WBgqTEFlm/PUdXsFDaUsT6xEWJxbdFwwHmYKKecJzxTu2rj7U1UrJiVODN2LW5wkiB1uhTvnx6hW54DpKZ1lNUKGYThlTU/71Mvv/Ory9OE54x7k55vd7ndffHG9j5xj6p6PPfPI544/8nnAS9XRYhXjjTpp7JJBuVms5G3Hb+06+o5hSP5bAHi5VNMYBW9AC5NaYaYomD1J+NuZP/3PBm2f9wSElP0gPlZXV2VW+OzsrOOkootmN1wZGH4FncqsHri7u7vLVy8AfqPRMCr1Lz6ODP/eh56aOnjcnibNLhOysAsuCCqbdD8bwkjZe4Ih+RFilvfrBN2509kRKmpb5XIR+2MRV4gUm3ErpUgMpgMjrT36AOiMgfT/R1E3SCI1w1eqGVXZirnddLeWboBqB3jBUNREaGXSK3U7jI21Nupip9rxVr/ta3jxibsfePhzT9794KcB90W5DbKd0j0E7HodeY9gspfAXqNfwdktEch/FAzJ/5GGIflzkDsoJVNbMvl6vb6XaLvH7SXsNXGRyF5Brh/4luymZ+TspN1ub29vj42hKxD0/DjuyZObrV6jFZ1bQkFzYfX6g5/95PHHsDZ7Zn5fbGkypd+ojY6OTDIFTY/0VkrlTgIwQnn2tvyDfxQMyX8rpEq/taGpqL6NjRxNNOZTk1bB7Ixp0qmCIj71MzLT4YeapA4lgGduFAUa5zodtzo+iue1Rmfbd2YO3Q24V9i321qR3psbmzuxWcimsXXzQ489+cijnymXMZfLZZ5drZTHJ/Bh9Eqm2LJZDGYCkpwXOB8mFsqe0HcHap/1Lr7ukPy3AObkD9S9QqHQVRS5+xWW73W2F+8fJPlIxx/Dih8R7/XVjJN+H+V9r9eDI6US+mQWFxeXLr8ubf2jR+++68FPhTb275udORjGaZ0Kd5ijMEz0kxQ19roL4Xge8tUz4kPyLlEUkb5J+cf6kPxD+EfCkPwIccTITGNpFG9cOz3lkPxW3dAs6xoq6qDRc6Zq1MZDqExniS/7sQauEntZg2q4VNU0q41ddPBpZtltYxuw519+5cbO7ktvYOkdmH/3PvLEI49gUG5kdr6XCZ9S99PS9KQ6y8g4lCw8I6ce1nhxU7YO0RXG8v5wCRMKpxN0nB0AqBRJf99Etl+mHwzJjyAGThPg1VtbW/sG+fw4M4lwQ7NTXUiPepJEICCkdgZHHMcx6sjDvTaCn3dsDk+ePAnIhQsXwL7/whe+APjU1NTYWE36AOCysxMzGWVvJhEcKTKSMqA+cMFlTFYV6i1mfU5BTrKG/oJ5nu/O35PDkPwIPMnj493GRmfr6tg8ZV6ALpcGmdS8TBUzPsjWV0Rka4lOGZiulwV+cGkN2+/vm5w2a8a1M28A/otfnDz75llA7jk289WvfnViClU8oeiqYWpVtAKKY1OskHdsEJrCUlX2iuKpQrR9y42/t6sHazTJoijPBxEi4wWpGyrqu5nHOCT/RxqG5EcAvVolfttsNkGdnphAuwv4817f1SR1VcuQFkEQBGoQ6ITDOX6QyH5/cJHzb154/ocY293YWDt48CAgn3380fsefbS5TIUDhmMVa4x2P/AQsAAFsZDR0TkQGaZBQkHTUp75styYy0Z+FPuHvT9oFYZVZpSwBUYEhvjjvIPcu/jiQ/Ij6EJ2aGat7dWCCEcot9rA2v1EkjxK/aJdZNRur9dt9rc3FKrbslRVESYn1/t3vvOdnz7/UtnGDM/Pf+HLTz/9NCBaybx05s2NLVQDVzeaFy+sJtSd8f5jx++7777RUXQMB11PqxQYOYmZoscBjxOKICuOomgyxwQNfeoGy1RfYX6Sdw8cZ6wiuOwo/W5IOSQ/gmHkaRKbm5ugyskdD4SH/Sf9dwa1QpTqHigBBcOgZiAM9MTFa5e/+6PvMOy7sbuwsPDbX/lNwKdnJmVPqMWN5SuXLlylORDzB+6en59fXcV0j+9+97vf+MY3Hn8cBwJ9/etf93s9Rs2AooxHkcKoEVfRsbD8iDhBAALfx1IhYeD8z3ywrwhUK09VeneTmIfk/0jDkPw5RFQZ39ndnBgpxz46fVWQqhFo/rivDFMEvW7fRx4OolkXcWMLE79OvHby9CsnOku4uT/3xBP3f+zhuoNZ9Cd+9uZzL78CiFUrlscO/el/+y8BX9h/VCuNy+b/a6+99P2/+svd01jv96z/v9/3xcPOCBqBtl0XzFE4BoLtuK9kuhqT8hG0sRcX7H6L48iwgDq/ZRF8gNHJTOjsHw9D8iMAt5eMHX5OjoyACsgorAI8Vh7PBGhjcc5ms2x1dfXCaTTwTp06vba6+t/92Z8BvnD48M9++uq//X/+CnDdcR78FIZwnvrS57WpGZyzBiCcKAAejpSbeuCBPx0r/vQb/w7w107+0L4qZhUcDFgojGm6GZOHgdrGcNkjGp5EVh9kLM8lZDg2NjCjSNXeHeNHuFPJn97082bI/q7TmKqn/RS9dYc3knLbTO5HSe9mmR1XnU2s+NH8H8SNTWEjJZrNnR/9qHT6NI52eGy+9D//q//lBg3i+D//6sWVdvNTf4hddT/99K+VS5Twn6C7RvZ6wMw8mxno6IPd7IqFez/x9X8BeHHq6NL3/idrE12H1pdLvBLvNGSgoVgvHFA5pfVxxaSePGLtauiF4yZ6B1Vng6k7bO5jdMVJlpSkZxBsAUVVct+BGmRhJ9MpSwA7fpmp7EqUpkIRdyr5h/COYEj+HGThLTDVqQOzo6PIZoHD+/3+1Azm125vbxuB2w9xl7/44ouLi3f90R/9EeCfnPNfeumlU2+i1+/g8U/9xqO/N3HoKF5OL+xdOQxDjSZyK8pb7EhoGnADi5K9Dhw4EE1NtanXavfcuRHlSKahF9kP/C13S+5+28pzCDKX90AKECfwOq7bcqtFrN0v2nUs2aIdL1uT7XWVxXvlLgP82aGuYGGWFZzCnUH+X5bxpvyS43uQ+1FdpqQ2xltv1Cpqe0tpolVt2WP1JMio95re62qa/cY62nJrXeMT/9mvV+89DPi3X/zhiXO7T3zptwH/2MOfLtVqGeWNuWFk6vkdNKanxJPBdOdvTYcWKIhotmpxevrYw7974fKrgPcvbk2Yo5MHqKd0lvaDXZlFbiaqoSJtXdXMeC+kMvKo38+2/VqZur/MqszsM7tMF1dhrSV0V0/pZlkUp2goJklicNunudE8Eao+bO00gGKRZmCF4cmzv7A0fFkP3H1fmqSyiZKiCtMoyCxQXdfhPf7lX/4l4J2rZ//8z/989mMkfclpn/f40I29K9MRyhGFBZAOknOyLPD9qI95Ik6WmffeOx9hY+CLS+d2d3dLs7gW7VKJqwVJ/t72ricTTEIq/h3UGIFKKJ9wYpba9Uv1kAvdNDXK/4eDrRaoEtRvDCR/yZHdPWBh+/6wreNHG+4E8v9dds8/yPZvAQ2H7CGynnSu7V6Y35kH/P7Ar7sdRYbhRdHdbVjUDGXj0saF5X+1MI/9/j7/X/7O7Mc+4aXkE+wHRsYch/Z9wuQob8ZDoYeMk7827Cl+C1g24lFPD1ox4b7I0Hiv443Gt7NwcznawgsaBW4qSRzhddT2BjXmYKrRSdOeR+1kMiWrem52BVvRdO//eUHf79Acvyh0tKjOKFOh4Lvtxs5ESZcP4PAeS/CzrHGDNYa9fQZQLqO4nZ+fv/zzRHZfeuTw6FjJZrImMlV5lDt9QSWs33vsj//4jwGfnDvY3G0aVAhWKBhYgUGLERh+TMPZhQoyNvEDJLPb2g7am34XfUdhv6FzX6WZ8IrIeNuf5XlfPxAxUoJgP8iBQ8I0jL1UM4xFxfkIWdAHZa+eN195ZWLSrdWxU5xQRnRT4bKOP+yBgNjZQXXP7+wwJQs9bDqkdjacoDUkP4KaMtll6fFf/+z1zZMXf/hTwF84s8sO+U4PX2IoSkZxXM2wC+O8M/nJOWMyPY8fWO9biWNW5EYXLPBZh7J9AlejGv046HR6raJNPSI2N5VuS7RxE2e9BghhaxQ1NRDParsZEJvZ6XndkI0wPM6jcuSGmawKMrR6kZIDlMT3Uy3DkzW4j2kUFTQfpk6dLF27XKhirLJQLYuSKV1NCW+IwO+6GC9QAp/zKnep9FgpicLokPwfaRiSHwH4rkzSuu+e+77+9a//H794k5F9n6zq+/djuxSzOtMN1ht93H8LCwsTEzWpbwc8HZk43N1Gb3zf991GQ5Ayb7DE0Knpb+YHoctT3ImeCywhbwAA5gPYGgWy+3u9nh9F0qcLkiWOs0k/zxLu9QLZ9MUP/LwzbJjAUaHnVftRlI0UUN5bc3PtdhusBjw5iURoehQgDtPtKEtlh08wIgzDUhXES4WxWm36TiB/n9rpW+Ytmc5JmshQKbw+znickAJFXs49VTEIQuntWV3v+NSfJ9Manmce/8p/A/jZn7/2fOfkiQZqYa3VTrPRqYf40o/tO3D3+kphBPnz6GjB3Tyj0yi15uZmIUqmJ9HXKwwdJD0g3divOroRkx8m6ZlxbJELKExLcdvr9NFzDCuvwqd7pM1dvxGOT09NFObxnE3fTtPSOColvchLdOo8mGmGZvr02D1YJU6xSTpBpdhRwTxcw1ehR5bwqn4XpY9TOlAxDJ2aPJhgDdoGk67r1saNnTfvBPLvET4ZDE3COZe2dbPxTR01Wb/XB8VqnQotYJ+trNyQUXkuSlP70Ls3OWfW63WZqfGHX/mtze2Xzp1DvfrMxZUfPvvc1avXAa+rVrsdygtao+gw6LhIgLGxMTvJXBePNzbWbUq+syoFw1D1AuqGShBnnW7gypyRLjbwrODGrVarraX21atXGS2FmZkZg0o+QmIqe2OgTAMvolqxzbmf5a2dehnPa1LTFjzJ9DS6C3lmwqKXpUVcxXBRs4mq3/T0NE4F6ckKxnJ1YtjT96MNdwL5JTN3fd8yDXvQuwaPkLm1ubl58dJ52aZ3Z2cb9pz0dcLyP3jXzLGPo+9WS1XpC4t0r9lsvnTyjPzgmWuvn7+CRqAfZ0s7/Rkqt+sFaWvVa42hAj9aWueZx6m5C8314JqO+3JqtKAVyJbIkp2t1e41jCD7rZbOMsdAXqUYmEXY2EY+BNv3zVeXpV23/+7RY5+YYBwTCMLWJcYt7uP57bFqQSFngDae2LZD0wKNgqvHbbn77d4+NSwRU2BNN9bUzKngU/lq0Le5M4IG4YZe9AJTK6PC4Wq1leWtO4H8EqSMl97QkydPgu3ec5HjgUqVZrFUuA4ePAiWvWGiDgVaUpMA8ItnLkgNqxXtLC4uXj2HpG21WokVGAV0nly7vjI7Nzdfo1a7ng+CY2wC+XN1pORoIrWQMDhStVySGeP+9uYWBQs4S6OgL7UQdN8msZQarcYOXGR9C/XHbjeaLO2TOmb98CQsiy3qK2krSnVsXG7R0DLlE2KZAdV2MXQBGY7hyK9cUXWvn8pqsup4WatWGH3NbXc7ifMusVcuLK5teKqCT97tZJcvLd8J5A+pN6auKZvb29/85jcB//73vw0v5dDhBUaFuoWi7Xlo+F6+eubsudfW1/HlXr58udHcycfZtFrlCu5sP+tvbbU5R3Lu33dPqT4RUHLOWGUS9KbWKmpqzX5L9ybMddx/zqjywL7KrtqQT9KK+xkJ4lZnJ+nTBIVU0QNVjalXfzO+fGPz2rVrgK9vbiqKsjCPJP/UJw899pu/wSqUCNDabDS3NAdVxaRY2UjFVht10u1VV1dx14ZB2mx6jGqMTJUnsd/poIbvV6xuO9Fktn/qdbs7cv6vbiZp3O/3UFUM3a6KnQvxWxRs4/H7a3cC+YfwruFOIL9G4W1gsN/73vf+4i/+guEYnqv33H9fQr3XgA14PtjkyHK7vRacJsemwOYD8T85ifU3hueBbciwTi88eNBWVQqbpk6j53e7NHbP1EEoRNu4hxbKRc6ReTB0zDUMK6jcgwE6y7KAsXcb5I0PIrDtAFlbWl27euP6NdTqwfYMBy33Dx8+PDc3d9dh1DwmDx5Ek72BesDu1XPbO+uM5vjB1XabQS9CHr7S6NkmavWaagHnNxV8WsdQOeo8yAkC11cVJ9FQQOxsbZ86dWa0gtUHn33iIVVR98+jN9DSlHq1qlG/EkNTFuZm7gTyS9Wv50fA2VdWUZqO75udmZ9xfeSK7c7u7Ox0gUrzbddQNV6vIxd1HEfVFDkfKetHUiRHak/TtDb1YF29vtZtCFniudXdWt/eNGuYjblZnexl2lwFieHY6Tde69wfIvmnRktwxxtLuEQ669v9FUzodq+vZV5/nDoqV2slZ7JS34c9+0qjpW639cpLNMfv+ZcudicEeWOCGNTH8W6NpjLYdnG8Oj6Gn/3T6YMW9Yi2Co5uF/0Kih6QR8Zgwns3yUB7rVLAydtu/ft/+6/9Bk4g/MrTx5m3UqWmf0EPlnJHKiK+r4St5E4gvwTQ1GAPySYJsLGAihE13b733ntNU4+oLqLT0TRdmaamCkD+vtsFOxjwxva2DMOvt25cunR5C/chM7lqqZNpQrW05QIOPCZFYWVlpWYU/vOv/A7gzzw48aPv/tVzzz3HsD6wdenKok/xvJmqUSJXTy1WDs5M6fRB4Degb15dv44nh13P65UdWz7t8ePHJZnnFvbXRyY6Var4qVTsSknm7HE3zVk1TpxUyOWPMyJVlrf2KVITIJlLYNcqwGNWyQOIjQEGzgNViHQw/UM2rrpzyD+EdwF3Avkpls5W2/3TZ55zMgy4lbz2oeK+HgW//S0/NsOAln9nswFL/sor1D9TU5WiJcde9jcjVW4iATrAfIEcwIZgE/Xa5OQo4O1W45OH7h6fRr5tGGLfwuxjn0WzYqPXfrPvpwLxP/vv//mly5ffeB0Le1mWObkHIvZ1HpP70TMN3TGqtONnyrXRianJaUzTq47WxybGb/5GlT1sz0Ft30IpWc+nirfq+rIgdHTdjXMjSKkV+2QdZO2d0aoVUPNg/LVQTwzqIsM1sCTvBPJLAL4Kwm/0buyiYzNx5cqVLvFhOOhGXRlB77Y7gPR9fGuqaVQKppyPNF2uGBQOMGyjaNoG5ekVLX10rDY6iieYhoZD28mTUyiYXa/zrW99C/CrS9eWlpZ+70mcrPPAU0898OSTv7mGsh/Ib8g8EZ4wJcn7xukatmlQJM0EJodRrh9mgr/LIq23QAaE5CDq/FuTOwiWexDccvG8KRW1pboTyF+W/2wsPzheeeLjOMNg3NDX19eXrlOanqIECU+oaJJnZVjyno+2PEhBs5bhzG2gbtDKHSkaFvUJkXfy0SPFbCAV0yzG90vmPSBTxfJBAy9yXz0MimMXaVBX22+UqzXjIO3j5NaEI+kNwCrdVJIixUUhYir5SbPUee9sGI2FTOH5XeujU55PcYFQoRrhJH8QFjIF2SVnKed3BPmH8K7hziH/2NjYwsKCzIstFotg0B85TA3tVdUNG1LG9zrtJEl6fZqoG8dKIbeaSpkqTYCMxXu7H4f2xoHUmeMkPHTokJLh3up2u8BC5PmdTmdnp/XA01jZA8J+T69mpHIzckXjL+LvbsEiKNNc0CjY9/j14evIhgSM+rePj4/vTfVSFF1mwu/1nN2DO4H8lLnIjj/+WZG1n/9P/wbwl5avTo1NcE4Tzw2jOFpqNHK/LBx0SRYmCZj7nqRWWpp0Y+TPSRgpqSJ79sF7C/y8aRvnyurJtZ0djMAGfbdQsCVd981OP/PVfzb61Cfxs6bmJoEte7QowG3JGSUysszyNRHhuEiiNIcbKwNBkLL30Jg1ByVLWZLRV4anr1bG7ALatzudMMh0Ppjaw0UsFIogs0zwO2Kcg1TrdE3bv3//T4mcrVYr8gJZSd9ut9ebmXTtT00Zum532j35qUjk27Jcnspr94OQunTixvV9zBGRuwU+DhxBbuzxkZJhTNepnRNsMtj0stMOox1vW3nIMY8mMFxAcj0homaCHDXZTarBe2nKuweCejwpgyuZpinj/dvb21FUNwY2Ai53+hr4z3Cax0cc7gTyW2TznD27ufnGKxoVfH3syCEQ/7US2mztpl9pbPkRLnnNdHa2uqvrqKirqimcTHrgO9ebCpkGOOBeNywSyTbLTFsrUCqRoTPbESVyxtkFMTJeOEzDty0nPXX2WctBTvDMU19yBOwsZEU80zhxdgUsvySTjdpww+eNWAiyvG0XMg/1PfVnG1zuJpai2uNTR+Df3esvekqRqzSKloN+oFATUKw4U+6kCt+f/OQnjQsv1YnLAU8GziZt+mrZqEyPNzsY8I5SHoebAQWIgWlnRiRlv1O3RYqvAtQljSsJleCD+NBVIclvGhzIPzGBQRQgvzBiuW7Gxmoxz05cRO/6E5/9gqnbUoqDFBD0bmk0lLJXhbg3KQb/xPNuTUJV37vdT6GsvOe/bEsjxdPmFTRZ+aAtFD7MTSNp7gTymzuYsjG1ffpwNZytEFVE6vv9KRph3O30WizcitDttb3jFjk7WMHYCaj0iR+oFk00MmyZENHf3dLSuEruHUNPNR6POKgoGaZSHyuGEQ5MVANWrdfqHBWLchLERmfMwokLcb/PdZPl/TYVLjWFlN52Nijs3Ju6kdF8oAFw9b2Kf6lqSLsfdCFLZfOH7wH8Zz/9RqCPGRZ+o3Z3a7IyJkuJI2bWRhfuBPIP4V3DnUB+qXiXy+Uxc7IgqP1V2C+VSnGI325rc61QLndM3NxZ1g+CMCVnF3JvTUtJWLQ6eRhUtvKSfVcr6BU26lV00Ws6U/UkoibdhqEDX5V6taLx/la/RwM7ScPPBlx2MEST+n2LX2L3v48gxwoocnocsZUpahE+Ojr64x//+KnPoB5QqVRg60s+Mbpv4eq5q3cC+TspUsUv6tbsDM8wv2/5+pXQdbskT5fTRO92Ogl1YAaZEPU4kw0ULdB/goQ0NW2KU7qHboWakvSpIlNXoqKdeRZepRP3ClqB1SnZcrTOKhOBhS8XxHbsqJlPHh5LoYuQuY+DoPDuYOehv3nA5vfK+2W3lz2h8N4hnyREuKA+ErVZTPG46+OPPf83f/2JDPWAolPXeCJTHHqu/trZO6LEU/rXlpeX9TidrFA1fK8XeUBv6o5XLMZhOENNOmZq05sbu7s7uFmxN2bqSc5hFay8Ll8TSuT2uuRJ8jNTi0MK2xsmbp1yHXXJkbExDBx4sr+vAEQ3sPZP7qq9ztp5211VqB/IO4b7aqom7QpYBVEYyXYQDz/8cL+5+uyzzzIMBBSP3n1YsqLv/+hn3a57J5B/CO8a7gTyn7yImXQ/euP61UZ01/w+hoHwCaOMVbOAX9zeEFF0ZA559fhENUudTg8jgVhH7diSXxqtXU6JgVom4sRP5YBW3YxMQ1CPDLVgBGaxVMDd74xO2sWSdPrGaWryptvEIO/m6o2Z/Qf3vIQRk949hD1rL9nr7SL/yXMM3ge3nyq9foQDA+JCozQlEAEHPvPF333+WUx9+OEPvvv/fvs12Wx4Ymr+9377y3cC+aWm9ulPf/rxT08foEQut99p7ey++jJWa2xsbOzcuBG0USWcLo22d9prNzALChMmR4uypwv17MNLSY4tD1aqReD3poXkL1Zt0CVlc6Vut7u4vJJ32eP8xo311QJK2dOnT9cnZ0wzryyTPD+ha/JfveonrfmB+xlumOf224YxMT39u9SN4PNPP3H16kXZgHp8clYz7TuB/OPb2BXnkLc13rQSSu9sbG5g9d5r6I1pXV46NDFSdXFD884ab/dKFO/H+FgQCgoYWVmiU1fMCPsh6VYJWYhTrTOnlNroSFjvdZsJt3xqsKA01taupRF+cGy8nDFXpSHK61cWdddjgnz+YMjTjsbu/Fz87c0tt+n74Ovfg0xJo0glXhUn6HJMSK8MM6ZxNaZ2ENXpo/dV9hkyDYm6Dd4J5B/Cu4Y7gfwyV/8737p6+syPpfkOm8DAbii4oe+7776qKViXDL9GV1GUCtXVwgk9Ix/BBzxzbzZWquTSxHEcnZwADJtxz3a6236AEsS07IWFhdEa7qF9c+OtVuvZS+hHk5kBkv1GsS+lBlxWqPw9jlp9h4DTZ5i0+/GO0p+t8NwmlA8DWz9vER4GdsG5PchPbZVyhqgwYlRybhElYEnNac9LKm3lVOx9pHw/dlm67wu/YbMNI0W5PuFojqKtLGKM/9qVzfVdr0FzWbuOlqJ3Bj/bT3WDV8tkBCf7qmXykI8ZRtGyDx7C2qu7Du0rObrKSWrorL+7tngFpUlja3t7M7m+hbL/wvK5y5eWz8f4Gv+H//G/YJX9voytWMyXygRPkzgoUvUFDWe45YXvmf3vgxTgimbZEpWTnlR9oHBwrtzkVFYpwTP/+d7v+6GDbGkBsr6iNyoG5Tdud/o7TbdDKZ2iPD4+XlHISVfU6gCjyC1q1claYUbWRHoTjk0IS9PY9WR5ULe1eebMmd0t7NjZ6O421hYvX8CuH71W23cDGSHEsEpmPP0MTmo6duzYXvt9y8xfLA5bVt5Nr+0PBu4E8g/hXcPtQX7JmSRrz3Nf5INJESBuOS2jkKWUAHTkzXMYiHvllTcLhc6R/dhO/66D9y7cN1EpYxa9XRgvj0/GNO8qUXoZ98MOcov2xva1jTeia8jDY9+nAii2tLK1eWOzR4pCZ7fZbOzI7rm1mun3GyFl9B6/7/B9D9/lGLLMSgexet7BJyxoGcuCMpVZpRkLQznMV4CU5br+1ld4r6Hd9xNuD/K/NwBDnFHR5PHjYxM1dMuroD9wvkoV9htbl9ab7XYXYwEbu4ub28utDeTnnc2dbtNNqRYASCYro+NUK5rFagVLO1QK30jpMDZW0ZSqQr0fjx07etfRAyACGLaAWG+328uFvNXzQ489qdEcdlAwNC1fteoH4/V9V3B7PNlNgQ+wWPcS1nK7dG+78PwncAhSD1kiW1TvYjeGjetLb7grP28gaTeuXfJ6/e1N3NCL664ptJB2v5fhP/I7O45VtvdZVaTWhJFIjR0sAFD4y1QRmWWxULNKlaothWvVLBlcuLixtOY18wRD3dRMYA1oBSyeO/nAffdoI0h19B7kQ7xT5Zbk2jT/tu+nyf/u4fYg/xA+JLgTyP/MM8/Az6tnXt/auhpTQxchRLVarddQ9s8dKYIU1yjdJTP0OMsS8oYKwQ2lKLvlK+313F6PEuDVsmDKNG2nYNRp1ppZ0Gp1JwyRncAJTrEgw6bFYjn0+fOXsNZfK+QDWhll18vdD0yCrnY7Cfyb4PYg/61R75vqFm85LkeigOaX8LwsQh4ZJQZ+cLY8cuwhSs5gG4uXNpduJNTTNkv1K14isN0u87Nus+v6rpyCVtCLJZWWRTw1NzmBdv/09PS+uelpKusESR8EbaGi+jkx4USRv0WDXTzPg1WyQ234rl1bB7t/08Pn+PLHHwNNT34XWEEyusM1Kx58I/H2r/fhS4Dbg/zvDWQH5hMnTlhGOFlDcnK/y8KIkWne7bQnJyerdYzKlMeqwrANEtWjIzPjEwcr1FezMFGSlT2gx+3sbnZaGMHbWF3e3FyS2n69brTbjbVVbA/mum4QRLaFXKFeGwW2MT6O5gaO5lbVwXzN0l5Kr48tx8wP+J28Q7gTyD+Edw23Bfklj/9lPF9CFGWqLjOUmRicoCSs33cvnMMWKUeOH5marh86dIhRUhsYfp0eeotV1QTlW0Y5TSPrNIFto92vMUVPt7sh8vNXTza3NtGQu/Tm+XOnz22uYUKAoagTo5UJ6vh1orXmNjbL1FN7pGIdnhw9MItuxFq5PHb88EXK9LUqI0xRDAr4Auf3yWchVKaY5h4nAKOG3/zt3mbUfOBwW5D/nYCW100w4q5cZixxLvbyroDHwkHJzEEFW1tbO3cBmyM2Gp3N3byBW7+3c2PpWmMbG7kqYOMJTSbeNzLdw+4pzO/2IzeS81RLlgPX9DwU4XBlUAsW5lE/qFdtx1RN6gEAH8fxz0W8+M7OTmViXNWMmx8be6voQ6fv3wuDrNi/+68h+d00TXjUNyeLE8e2mOxf6fXUIGqvYS+e139+4sSLL7/w7IsM216Hy8vLK8vYwK7X9S3LkTp5moXdbjf0UDybqgJWu0oK2mipplGspsg1xy7mrb/SzAx8zcW7V0vqaM2ZoDbOJdtURCo9DylOZNJOvvATvGmc3v/Ax0em5wEXds1QcR341Ig5G3y/lLFB8J+eP30fYz7vBm4L8g/hw4J/AuTfy52VjNqm6irp6N28vug22zIHCwzxIPDygdu6Xi6XgzFqfmcHQmiyJkuXk7ppLK+SxhgHJ7ygWW6HcvUZB54vd3/sB5oWSSZfr5enJ2uyyKtSsGH3+9Q6pt/vNxqNDWoRPr65CSzn0jLqDfbI9KGjxwHRDON25v+3B/nflg4x4ITSpysj08BtLVPWMIdA/Cs/fwHwG+cv7e7ujhJVDs7N7G6u6T56ZrLQL/l9TaXrOoph6AlJkNgHmusRaWIJs5jIe7UVRMSNvMyjVDQMmr2SMWHaWZk66JXrjjFq7zIMBW00u2GY7u6gp7ndDuAjX/+1Rxn6DEZ93vjFJfQ637h81hF4m0N3P2Ro+l7zBn5r5kf2lnv7w4Hbg/x/L+QJPGpewg7C//z582fOYBpnsNPc2to6Rv186vX6yuKVxiZ2YHDbzajo27I4V1G3tnb6VKAThCmI5YwqG2HvK5oiyd9sNmNyEsGv/X7m0/icjPmuDywAb9rui26vKXv1g6Ffq42VqHz40KG58fHxe49iZy+m624Y3XUXWgpLW51t6sY/1e87xfIH/MbeOfwTIP8QfnVwO5H/Zs2fv3UgE9SENAlt2vw8DHrbqzYl5EzUy621q+tbOFTriWee/tSvfzrPn1LU3e3d7R1M9gKzsNdt91s0uDZwDcFSKuzyuu0kCqR7v52GgnqsqcLQuZGRQg6av64Ki1Km9s9Oajy9cAFZzs7GqmFosg9g4vc6m8n1DhYaFItFXi4dmkMfgJppay20O4TfYobFtb14f3rTd1XfGun7fr/Ldwi3E/l/CahcFsqDoCShTYXpo6Polq9qxmsnwuvXr+engnVHtfvMckYKpZEZzNfG/i1ATdLsWBxgl3tpe3l9jMvudd/TaCJMJpifym7M2KAHO/ERaUA0rC6fOoVjdhcXF7FDCnVoy7gAZMJANRC7KVUrC9RvdbXl77h5I1c2jPf/AyC9YjK4z+Pc7YKHNQoHkaiO5BwmoGZhYv/xVUpp1czs13//ixeuoBr4vW/+X4dmZxcWUAwXyiVmFplDYftI4VaFmZTKxyoYLJKJGOi0jyJKM9VYGXQBun3K7JSZdH94EN9jHWQz4crSC889f+YVnOsTdjJTGJzWmSFwIFdaJ0/f7P6RiX0XtlCHWG/F937y04Do9YkwUhRt76uq0mVJOQCx4MHg+FtDSD5IuD3IP4QPCf7JkN/QmJxmKxQVlPx+E527jc3rGytLcgyK2+6CCZ7XXincy9RQo+hfoo7PHU4Uub0M2P2yo4ddcgxDySjJS+f9mBq6BL7X7bZ7NOG+12qGnXbSQ49y7+rl3c0t6V22dL1SrIwV8QGqpWqhUFCmULSvee2lpaWQhMjx4x+//4EHmCy81Vjy9m9zu8DtQX6p+eQ178pe/ruKIdtEensEN/LDnJn18UmBrfRcezRJa8+9+jLgdlIwNTFB84vqVVuH1UKTGAA2z1wT1FqNh2HQ7yQ0wJ7xOFZDefFuR1U4klDhHPS+OKb5q3EWZElMD6fapjo3W5nGOlHf93tCaEW8UV9XlbDfeZ3y/xuN4088/YnPPgX4zP0fl418d92uYRgOVZC9VfLJSMmApTdorsOHTt9fBvkcJM1g1K8YzG4hRKmKxvR95ftA9D7///0nhuRP4sBbocBQyVGTNIwoURhOsG3TInlvwyezOKW2fWkWRiIXvd2uJxSkllAUIH9CMx/TlCeCZ3RTIG3Msg7V/WNZQRzbep7SGXb6E2VMMgFD/4GnPz9zzz3ymjIZ0DRNHfP8h9k+Q7j94LYgv6xE3wviC+STUlzCLkwMaR5j1xaKvcZ6x0sMGkgfKGpf2/fIFO5sKxK9Zk9W/LS2WltbW+0QN7FZrW73PNOgvixWAWtuorybnopBPxLbrUuyIo6DfAlxIh/gaaJIYNgupKMCUBdWW/BqwZ4g9jNiW+p4tTCO3T3e1KPFlWV3CzOFjKlD3RgVBVtzYko8l1+UpbeY+im/6ZcPA24L8r9DyNul6HnghpFiBVa4HMOjq9bIyIgszadOppHXzCsvgcYybgS6Wxj0XBp4D8c1TcihC+2oJcmsKpqpmDr5gnSQGaYp/UKjoyMgwgs2MvyirpqC27K8UMdgkk/G3MGDBxvt9pUrVwC/Z+pQkbq7JhQWMp1bkgBuH7gtyB9TzEc2QKJWF8pA+eNokw86YWYZiWolNvS87HPl0vry6y/UC9SMw+sHmKaLHyw64dxsYXQSNf8wTbZaLZnKB59T0iwmDxD3RcW0KqQqhvakXFtKlPA0k+m/oCdglT5pZc1uE0x9g2gO64ErCSffRAQqRq+h0PH66Fjcc998DWP/TrU+c/jjDKt8NGNvsGimvhXb4Tf9/PDgtiD/ED4s+CdAfqlCAxOWRTYg0C2ruE7peKdOnTp79uwnqcbK227Cri1QkTMYVfV6XaVU/CCJx6JI5gEUnaKpajGZ8mDQF1RN1nDtJqnM0I37XhyEcuQGdsoDM4Gk9YQzkXAWpYPef6Ymh7+43V6z2azTUDd4TscpySGdrb/5m6eo3dfcgf3AV4xhvP/vBXivcUaZF6qwqNcxHeYqvPRUR62tF2dWEeP6Igt2L594+Tt/zXDo4ZXP17nfwmBuL+h3XS8m2T8xMV6pVSwHmT9oClHmWxTCt00h4jAh1xAPg2LqGwYuqUoqJPkzkCDtXtTBXBJYcMD/pR+pl6RcL0YUueknip8JOV2xnSStNK2TSqjHiWPFBSoKa66ee/nf/2+AJJ955uijzzBSQjNNBSU3lA0AMD6c1zek6dsrHT4wuC3IL0thZFNr2CvYk46sail399r1p1Snd/bM6Usv/2R3C/v5mIbBeSRn94HSp2m6HMTtODbodCXq4lEq20Hiiny4bRD3uxFRi4d6hauyeYdtFmX6UNwzAqFHqhyLJIABSJ3AtOxYMV3ZoSHmSZRFfs4h4DTZJRf0Dp3nM6Rh0Wz2MO+j//zzry9t/f4f/AmT2UpgeBAj4PRrPnzjw2urf1uQfwgfFtwW5NdU2PnKoAZKEYbYy41N/LSQN8lJFi+9Dsjln31769Jr4yqyhNmSYSmx18W8K8MylKqj0eBarTSqVcatGlb26LUJy7Jl3pgHnAU2Zodq+oMQeIJDwbhC4Vqygdnf7vZuqDcy6o+lpyASQj1AyVJwnDBIBWX3aoki4oxRjCALuKFYIqC+7L6udH0tkIMEO5pM5V3f7XSv/+QbaGwcOPbQzKF7ZHAP7IY0Ugz1Fo/HBw+3BfkFRzb79mIPOUrNyPvTnTlz6o2TaFO5GxulYrFiyDnEqaVqKvmI0E4zzSLl+Y/M7NMn5lgZcwKYVcbRKTTMRlMYanoytgsUwH9p1fW7WRe7wrs7jTiOOfFkydil3Q8HfT/0ifwJM+Dv+eA3VdUsM8lwKfi+DzJB+g/Q10sJ/1nBYXbxBz/4AeCHtzqfjJUjR9AgpJb7e3lsH23mj8n2N7W9SMJUyHwLkTAlWHwR393q6y+Gyxhuny6qWNNJE7n7gZcqVuzgjk+LdXN8WtuHYxx7+++pVvYPpieyKMzdarJzAI07YkJjGSh00qegzxvU6CGOvSiKGY3+gE0OZ1olVCA6vbbPkoDaOyQsTBiYH0g5zYYlWPJoTJTf6QlNkYqIZulBSjMh+i34PkdqeMGNU8/+bPea9aXfBnz+2MO6Zoe+bAM8TPUcwocBtwX5b86Ex3l0A6fexurq+Yun1s+gyE97PTmdpIp9eL1IhgGphb78YK1Wm1hYKM7MA56RCNhr1Wfoeaq1VOPzFkFwCOx7EgRup8Mpli8ZfjaYxQecXzeQcXiBa9t2Skw+iOE6SkYxXC4UTdgppREj8wfWQQ+mJCKK5ckpV9QaTed2E7G1tfWjH/0I8OOR/sCDj+kfti/4tiC/ruoszAM/KMoztrOKXp1Lr/50+cxPq9R3dUR3ixqNX/TjfuSFcvypY8dateKgjJ+uLjizd7EKvuiQFTCzg+gMCwtFicyt5B4YfCxPsfKxCDxDnr95+fv+OsaKAs8VHGQF6gFJGKbc1BUZm3E1U3FoEQnfF1lSIq0NxDbnPZlIBiuiH3Cy8Fnqq5mgHhEc5yd5y1hIOlMrV0R44zImDP7CbzncO/LAYwztW+vDIsRtQX4Je22PNzY2XnjuOUSunK5pqmOgqhy57e0WZs4Dq0hVxin6ksJWS4PElI05oj5O08FUDi+lOUWkUulC+K6fkos+Y90o7rseUrfd3mxtbcNVAffXz4kOTerQVDtRAnL1uP1+KFRJfkVJsU0oJRNIY12yK2APWaYIUlXQ5aAmskYAeQDN64On8vs9m2pAvUYDPiY9E41GA9hAg+aNPPLIkx/QK/5bcBuRfwgfPLwv5B/EsN82moQP8nUxmzbXbeMEdoWVn85k5B37n3a5vy+hnOst9+J/+L+z678A9Pgk2oMVMuWXOsFWk+x7Ux0ZGZH5eu1updfrJS10s+uZNxveKBTxIloWY8CXxHmvF/R7nszLhoOu64bU9ZsrabWgzVA4rmVUszp1f+l1vXYjS+VudgwwJmPEy5Ta1aMqYDdKumEiqGGwxgvAALoC2UmkRgEoLfQSQJdPSQlwwxArzzW8i6Pqvus5HNnMaIFFa+eb30OhcH3p1PTXvsYV1Gy8DMxgJ+eDYLpwllHqEdcGo4Fv8g9jYkQa5b/clE38zuGD3v1CMkoCGnOELz3O0qJmbtLM1ZPfe6Gzvl4kquh6WKlUdqhaA97y+DjORrcdwy7aEa25IKLey3o+IrXVanW6dNzvS8CLe2CtiwEPlxFbmu1rqoWCLks/fSWfdGeqoqRpgrzLjsJVeMKAbHrX23MAw0VAneAkWdBFDeydmjnDcdAUZc22H8TSXRFR0oi8I8oLkB8DhXR7u7G2JkvQI7tcfuDBzzGcFDMTxLEcAAPS0Ot7li13y6+kLfT7Sv5cpR78mmdmYk17luWDkHk+ZgrjHDzlOhU52qriuez0T9G+v/jyN2edbN9+DJfZhqFGvL2O9bPYusHA/WEp2C6Z096qZM3UTswyrhXFDBO9o+ikkRmBZaVGhZRzboRhJDM5VdQHVJkuoiMIqR9MxrpclUmiZkUjrzOIEt8PkxRZRT9zwSYIZL6oitSXX8MPgbeEMmIDaoOm2xFNy46Z5xNnU3Gt6G6AbEPoBralIB1HEjOI8Hizs7v8wg8tuuLTX/iaDurH4BXGf2vW09vzgt5bkuhQ9n+k4QMi/yC0hSx2z70rbhpb/4Mf/ODSK68AUisUpiaLNeqWn0a9paWlvQl7kveCRI+znBNqJo7dkzuY04RSqZBz4reyGwz8Fe6S5G1A8TQZ/YOT4coynFi0HSnjGc3TzsgXGEfJ3gmwZeM4f1S6iyblSAgnJYlM2cMzeST3516SYDpIMpNPKDRF9hnRTbNarZYq6CKsVOqe4G++ie3C5w9eOXDw2F6KQ6FgyOoGVfuVhITfD/K/rSv9HjeSRMIOzMD7KVQKPBMpTi56jvY9NctnO1dPNl79d4UQfbqfvPfouB1nAVrhfr8bdLbHRmVHpzCl5Mk41HmkShYqsk0Rqv1VXCtgUPFEVUmZEGqipmCsE5kxpVOLyL1DRf6ZyPLqu2ywLoOeO2jqCjodOoMZNmvJ4OliHUVvxrU0kn0BkMw6aBOUAG6IzNKTna5Kx3uK4uYxgjSLE/xuXhhxH54FD7r9iKlCOqxseDoOZqZcU/GRUmFxEwtVT37/P4x82ShPH8WbyiRRUib26CTyrNG91fCeKPiBMn/ZrDsv26DnB2UNfj7//PPw1ibm5xlRMQr83U0M5weBV6vV9CLlSmRZ6FMQJVFyDxFRAjZWo0HpG5wXS7rcNxlQTdeVt5oqa4Lc/bHc/SLfoGkWyYcB5VryJIzAA9181Np8H7c+z+djYCcA+UFgCTidSU5fFgLYjxXjEoGD6LLMtTYxmNyJ7KHv5QUFmch3f0DFxVzBpwUVddTO2cnLL79s1ea++LW76KY0fyNPbL39Vb8h/FOD94X5D/69uV1pdosbIM0k4ySbOBcKKQuT7hL2Xmvf+OaBcmmMBCHzOq3tfmsXq+w0U1RGi4GOmzvRFB/nYzMXtP7A1inVTqhVjQVlhqxiZKJWqBZk292u1zUzU7B8szKcZSKrxA2hgATKE3XAapO7P9VmZKkvz/wE9P0IN2uv52ax7MgLYtjAaeeU7JVEcZAEGukK8DW5plfKaKfALfzYk8oHiHweoKjCbGFhdvr4VFGYJVkWBTQ9KPVtJ1VU6SToOzcujlI24mYQrJ070dt4AvDy1JG+n1gWPTlGK+V7kxXCElffY3uYD2L3x3taE8FekAb4tuyAAvwwDEN5WpTyzmCgsqNbgJgl2Y1ZVTRM3QTBnAi75KDrtFyxbYN5TfTJzOwbVW21uYWWdNxz0cLT8qmqm9s7ho6ftewSGPpCVnSgqphLou12RyIaZndGe/OdFGLjTKajqUIyfKmESmKIfGgjJRNoWsLjPEGNvD0MXdSppuqyqWSv6/dcL5+kFGAqAwY7COAry6TT6elpsPvlJAIgv6apg+my78ar8w/Cr5L8A64AlrZcnK2gZxu27JsFuz9oN37x4o8BrWZdq1gJ2xim29za2dnpg1gEnJczUJaUmMbvLtxfryMSJaZTKhbKE3RtG/vryVw5jOB51QXcuKW0j0o7ecQsoGu3Jxt24FQteI+kRQPxwfJQaC1WeythF51Ofms3bK6FAilnWomhpFIku74XxX6b/EiwiU2zIFXFMPB13ehQaiioBHGSxmTi+2EgHRyg4Wuq7YXkA4DV3IVVgU+o6LbnpwGphyYsyF5fo6UwUubbfufaGycBv/vBhwU30wETzWSP6Lz+KR8PujcW9N0Rcij7P9LwgZJ/z0BnuPmxPmuLEnYr9QxYXBRQVX2vRzW8ZDSnGGc7/olPAK7sO8IK6PVjgcpMg6UUKk8Mpt/8FcDIREkB+rUAnXnQSKcEikImGwPtOSIJYPNISZTaLMAevVsXz60013LtXVUDryuZP/qGMxDtJBRilFOSh6c4/RXAZIPM3b2JeZJpowkJ4j4gt3SiwfG8oKAZuJ5qF1Ek6YYN9s5eyhdcWaYOu66rmYai/EosfgnvB/n3XqbsqrR3PHvrBPnyhTDBGpcj5dJec/GNU50tjOtbk1XO9Q61T3WBa1pZppG7HiyjcqJMYPcG5hxgChVkGSxR80srPkfK5mIxIcNS6kA6u8VU0m59okH9qMhxIyvKkEmanO/3giKRsGAZMfOlKhcBWxd5kDfwwcCTqgLcQk3guynkM8iwW0BeKsq0KCC/UArLPVNolptQVM3QOa1sD1ZBlAhqQKEwR6hZRI4pPQiUMO1R1+HujYtjB+9nin3zdxE3u335ezUHP1CvH4hb3B9kggdhuLm5KV9WHIdBmvV6uF1AB7TN/BvK/Bk22E+5V0m672TeDubm8HziI0I6eFFplmV7rwZMfXmjQdhGzvDNPyXPkR4I2HZw0yxCPpQqIY89uVnh0bmWR4zIA5iTWWj/f3tX0iQ3UoVz01Zd3W6PZxgICA5cOMCJM/+bMxcuXIYI1piAMBjP2O7F1bVIylQuvE3qYia4gKsCcOswI1erJJVSb//e9zCRueQMlnmZy4f8yXxAOlYP8EtBvhUpvAf7oOWdW5VSc7HqzZs3n//4Zyelfniy/R/19iGX/3hWvT0eWEf82IqELqC5ps9Ktjl+foX5spvbG9CJ98K9BhYS9CNl3UHHgnyML/F4ONL+iE52AUqeab5sF7AULtrfHbdKobylo+vP+yVV2s2JBw1qnCa53X2lfosYrPHvX1769+MdZiN2eWobK9WK9aVB+LFg83KO3KxbqRSQKrSSa2oIS4mHDAuamIq2GLC3/fBAPyce+h0zx4DygJhwQ+1pcKlYDZwN1JepXYPAY86gv3sD/+E1Ko8r9SFdgTNJP7sv+ZHcALU3IqUo1wG6LijB89sCf1Iras+7fAbPpP36a/QP1t0P1g2pUywVSC8VLKbQvX1rQ5U5PyiI5NmDQyVctF5qzjkzN8DLL754+N1vYGccNhBK8p04nevLTogBYoRANc1NZ6C3DTWCgSsDByfK3mAgmRN/N4Rp/uFmyRAzjnS9xp9sKrfd9v3AuYEwppGbUOHgFh4LORnb7Ra94FMu0YfM+v3LLc2z65DgrjGUXwvjYELqt4iT0XrtYxg9Zfd8cPnFyuKY3dXzq8avD69xSOd3fnClNcb6lfqeLh378E6DQx5L3Kg5oBBLiUUdR//F5KMrbmGEVCDDiamdfLx/d/f6j3gzv/2VuXmpMEkQquLr8YFvfKq1aXCZQzRBaa40DsOQx9HRZI8La1MpIyGAtdPw/6HHFT30cCy5n8ZMflwKAXA2TiPCedGZVNRhuFpV9WX7nGgAmqaytSFwyrB9Z/2gHDMSykqlo2Em//n2ZPs/6u1MSV9bceIaN1anoCRB6d3fI5Dr2bMITvBW2PQe9u7Aunp9pbQNU0INcf3+h1efYY7MmJhUEswMVejctxOiSJs2U4RkKsHnx5tJGfXzbn/7+k9/+P0ffw373VdfXRsOzaPvd2XOUoOgt6TYIUrr4ZtzM5fBcB+FFWwT2IJ7BvOgTRHlDyELp5azgZNFw+Vpa5chgSnrxRTCh8+fXz4n6bdVJNJazVfHSTEdHXaa4P9DLP98Dn5mrRr4n6USSCfEu4y8WGmcksoNErvmu5/VDzcVjdTTF7ppC4Enx1hbV202uBiHd9vPn1WrAX//X3/xy58MeED905+7+oXSmEX3qpuSXlfCnpIokaNIQyLtLn2Yy1Q78Di3dItbt//a/RkVfv+XP6z/9vL7lF2v3Hq3wcQtFhRSFQYsKCCxT1qHOzwjRGMV9nCgYr82xnWXFc3u23tfsmt6vDHEdo/lUqMJhyX2RBydwTa5qqd3YiDQw0AYh0MYx2FyVMTSrmz8/Zqe32epmH3vNFa/dnvTR39teLiAbFjv1+QAyT//o1rAOaT/OHDFIJh2MPft/RIl40xuszROiGTAMbvdrqKnBivK6iFst9XFqllRxQXj+ebb1zpOlMEJY+xv3qD/+HD3yt+8bF+/xD+8f1emiTM5YLClLpXL0nafkgz2VaQz4K5YcDmjJ7DPyi1ZOe4saClpATJe021PoJ2yUUwF4jFXuKQRrakZYQTP4cULmTbkMp450c18o1R2iu3J9n/U21mW/ygHYIxE4BBxYVOO5P9zThPjf+rKorUlFp3g03aTry1mPZNR2wdEgF1vbrNqk76ko2sUPsOevLYQmpNQggLB0KCQGTrc9+++VK+xF6C6eVVtb6YtUu+5cSpxtBG/O/YlzYhCpOwi70RPqQQR1hSw8K+JgASEE9wWafBOlakrBoeVCEpZeMcd/AzKUtoQxylLRqTYVAuRq8MSJJ5HURbBIgYZ9VCjMVD0RvhLT60Azir9S05UUT0DNtac7AYy5p/YE9Xs2UU45voFLj/lSQIfDKG3p3Spii3WWxoGeCHtCi8/ORt6pGauafPu7tWr4S0q/7S976ZBMz8g6XBOu6ZUL2ZIze0ArOT/aZBUkh3qUMAlh1uCFydRgwocG1Jg42ZgfbVkGmAVB4rvXQMavkvkkB7GIeeJLwcvFuJXIzocpkFUWaFXIRPhlBig04T/51p+ick5+4H7WI+PuSK/ut9vgwfDSHURMIlWNcSv0VqQRQiqcdWdaxRx8Rpw9XXy5IUltQNXkid74JkTl5ZUVZRJ0WwxeRfuXl68/1Lf48CN8HBrx1iImCODqgjKBJr8paQoQK6aslowiXAZJgAwIJSwylo0ROUq7vfzcQIXxq5oDnRM8CpwMyFcPmsGmyRtivf4kuHXwM0ldII22TnFJynYk6QkX6QtwUY46YkKgL28E+X9n2z/R72dY/mPdf6yz0h4LbNYET7FahY+RHycpMmwisflr4vKsvJX1KATC/dday6dycmVWVC8SMJBn4OTwX67IjXrogqFGsURsKtF6JNoJoj74IR8ddRPIYiH7xw65FrME9N98kWRto+OL7UBvZ6ZRQiH9TKBu670Ystw4msxcpKuc6mnVuK+v7oW+FDfe/jT1HCrEHkJpPZPNBHgLMsPqzQXqWGVNRX8YQkxjiIXr+sa74cqyYRmeMiG8YwF9P1Euh8j8kyJdJ3BvmZbUPnnUqOFpAYuxOfj5xyGJbXf5HfYHeZf/80dvl5RLraFGLo2D4qtbwm+9j2F+/mgCEMQIY6H5W/5segQkxh8gnXwa4FvDBI9zK0mVZVpCBy8y02FJWhFXM1xcRpg+Q0BCcG/syXOaC0sXdB+yVPtmAlKIkwpFquF8ehU2zmWH0EQ1iz7zN2LguggysX91WoFEjAlQWaWOfLGlB6+H5Qkn5MB7HkJGtOgb9zS0GwDIXvJc7eGD7vd7S16+Ddv3lyqXUe4W1OBLwF/oc7fbR6mlgGZRU+LK7eINV9ROjJDRLYmRitZC7F55H4/reE9PtBJLLptok5w5fICApA7h5/crVYDDQE6DD1iHGZ+KAIriPKDE2Yq/1iy/VJ/av6nXb+n7b9yO8fyu8okHmYPqrd2TKsWsMzpHTffQAjQwgs/9/1PIKDE0T75Tz5rrXSuI0BfEcxeW92Swr/vN117nQoP08ZJHI1wg/rD3Vc9IcmeOdNMpaJjxp2HEMsnhmHZftITYQVWNvGUV4c93WXYk6OudVs1glNCoL20pmNKAc0AmXYE++hP11iUQ7RinMrczci04CC+YEFefIIg5t77nJpnBOgGvXbYbXhsiNXovqREdYEaR9IzCoArxXXzDeDaB12a05z2m5s0doFNn10/Swlbo7m/v/xTioOfBG24GNQfuUqXS3p1gdTBk0ILkh6v4qkhMgw72DimbzBP4DNT9lKCIUa2MnYx5wjpN1yzN0vOlX1Aadsg709uAEN70dWJwrxId8jLz1VmiPHy7O/MFRyhn2HOH+reamyWq8NvvFjTWtT10iBGJi4KrM3+z+H8j7YsRIkGEXv0LLD8ZcEokiAWMybVR1lGh63/BKZAfkUI1HEVja64VQPbM6YpNdx42xT4Ng1LBkNaqaEOBBp4/zrcvcp7tP057oa4A+mC/ckH79NEDzQaLJfwU8079dj4l9XE1ZqMXTiGMjD4QkCoTmX4AjtKupa42TATqBfByhPIK3k2oCxID4HfXmvxZA24kj6M3PGTC7WJkqOQdUhhoZ7A5D9dFFMUR0HTKbYn2/9Rb2cDe3Ff1WNDv8TZc1s1UaQIdQr9SdBRCI2l40EsVsTPDzuoE6k3NhXsgXK1Xa7CpwVvGdSptOaDkw5SSYRrEMdPU46RT26W4zVlGNRc5VvM00IqgB9mwf1pi98yJOXYvY4RgnwXvA+WfjyAa/xgAor4AV03LaXCfhgnUHpOEsNd1/Gv6zrEt2kihHX7EfuRzQxHP8F2puW3c+BHT1my65wGgX2ItQewfwSPAwvrnGXDmUChZoiKuHBueRAy/BeD8dkNo0CRHKjiayOMAa3ftr7vqFNTw1lCG8jJ8kmHHJhswJZk9IELM6Zu+F0JVMtxtTR1w4EDZ5orB3pc0WplC6csE78uZMwqpnQojSkjF7dKgpuiwK/A26cZelDZytp6oAHBftgGn1ri7YH3DGLXhdhyAYNj3Pv/UfL5tv2aEf5U2E6R+DAl8GWeDj4ME+8kLhCg8w453ZafCgtoppw/ll6sYjZmMsMSyoP/tBROmHWziPTTPfDYnqOkAqUdBZwTkrB7dOsL8OZYoLPRKctwSVhleF1M5kpgXnKXmLjJzChQfEJMsSKiHlc3RxAHvTQOqFkRQlwCLqGpuYiAdy6Zn9M4AE+2/6PezrT8yxtcZtefAz/+K8iMj5rL4hZbd+pC4VNWLubiCBwWQGgpK+yqNjsbRVi5dEu2fwAhnrBJDORm0+eHkchgQfPrfnCJvuszBpVGjEVskTmFlBDW6Sjwcwgg4FptZBND+wEOtJytx9+B/+A9IjXIQ5p/o9EzeTh3JVEUWSaC9SRttak5AV7XrcZUBbPCpCppVjO+YJWhmtUPxZcnzPueKembBa5oll4t1rHCf0S5VVGbrBVnBwp0KKOgFjdNERpsthphIW8FtQ7RfaYQHMJrxkmq2Q3kO5joXmSer2ZWfmbZC6yBJcqfwV65SIIBzmCxQYSujySBpub8kkEFPhFEHStVSnpJtbOJCr7wSltwA5IkgFHDzwEevDoxc5mn755dLk1h5ArgT+Ypgvwo/otdv8duHrbIBL4r5ojjqTim2QFxpkkYeFAXjK0bR7yMKlxEu09c0UldZTqWxSEe+s0nzxDz7yeI/In+4+pFMa0jgs3OQNxuBirbNHWy/RgeMNbHFS9hS3P/jCvtZVcOxNToM2L+s9DuJlgwgu85vc+R1EYZYHl5mgfNcnZSXMDJvr4kTMfpqUa0DqWm/NSifA+MSHCI6qcKVZlsTcP94BciQxNVrRrbxKQGKhBQTShvSVftD+OqX0kacZr67bahEaGqDNg5QEtvyrxSNAxQy6M+wvz/W87Bk+3/qLdzg71AzR813orrSxnvFAT4li+cW6+fKxrOZSnKV7NRUCS1IJZ8BjQfRZR/iX6/39++RZKOt2/fgs5nTd5YF8ZQiNHDgGOfTGRijhBAnPkGPr0m6h4k+UHHfuILTaKNFelqhPpRcyBKubVMusF3tbjuIUq44WbivwkTukFJ17da0AmHA9YHOEkAEf9jyKD1ESuYWj4/0Xau5ZcOZ41ZHMMflAUxB4/24uKiJQ0JhvDh4eGKKjpxjapbS85EEiPO2jHlBTNC89ipabLkqR83twgHfX97F/sDP8NUgi7oRCgemaxRkytcmDhCCMiEg9k6MuwONL8znMlnFggtEA8EoTAfpDZSk6YvwsGlpfosNv5l6T9p2tbRyxf9WBjMhQSvOFUiz6FpispQfz/1ftgl1ueoVc1r/w2m3A+7nVX6Mcw+7rzE+UhChgyre0HLj7QHM0kyuFshjp9eYbkM/CAet6yaBrs25nTIgsZEWe+6RW7gaYJ4w07oh8pWhopoYJzB9s8Uo4aqa8TY4AeWZnDFIYyfErt+xZhKaEIp9bR4ZwQsKPwTMI9QZOUWfbZktPj2Hpc860d1As4jBTXwCbzZ4sDuEX3akgMbCWMydy2eZEWebP9HvZ2ny0fzK6w57T+jfhfKfTL8kuDEIHA28yAgTacZ6wf6YMmALiVUDqU60r01BMlgJqhsmCkBaLmXtoKTT8IliAX+mZcF3P62btmg+NEYHveB0szWAYsCS3ICYpZKwNYYjRvNHMEOz+X6g+ADtDUs3HC3gbILCRvKK6aN95E+J61gLRUwSfqRO/QIC6nmgsji7pxuO9fy/4sPF7TT0EuYjsWVqlpMO+jeO5qwd39/z/wr7TgaVTP4XRvJ1CoEUwy7zebujmz/+/ediasLfC3AamDqhJSnRa2tOVlEyE1RqeBjFlLvEziHKUp6p2ABhw9gb4z5YBw5ApxqKuCoGacmsSa2EgioBzVP7ypoeNdcMKI17UfO4+IJnW4bKQvBQ6CXm6YMUNDPXk5N6Yp5iMAHW47j7R8XNC6k6tcC/QAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek2" align="bottom" width="106" height="123" border="0">
mORtK1x02hyz1RcqhcTcuwzWKEusK9+7d2N7fWr2B9/73dq6VSqV5YhPmtje5u49LJs5gz6BQ8MOS0GhLFmQWKnS7HxHSF9sWfYp7BO2+/YUaNxUOowx47WZooZkUTz9/bvpq1G4aZQ1AJaUTaNyCDTsrXH6CwOHv2rOeWex1K8HKqMUa6SF1V0nFMYeOyyJQATVAnjEdocA5dkZdBQz8hbKblOzce3MH0vZJnHz506MgRTPwtjo0jylGsE3gCuzyqJ51e29WgyizElFiSjJio2U+/xBKZNOOUjmFYhm06giAUzp17Rp6KX3rpRTwmTvf29nZ2kLXcuHFjdXNnu476xNKJY3OHZkwNMmiju03v1M2Nlbfe+ElCUFBzc3OnDz83NUowjZ3Nbu1eL0J2VaWUUa0e4uNxQ2MAg90upNBhKng0b2ws7OF1EaMwzrN+ddcOjfglYamxMKY/Ab+x7KHw+j0Zjz2Ggfywmm07b3GqYjbue+11hL6/c/v9Ozff+7Vf+wbMx6rFqckRVqRi7nQr6rRzm00ayTbG+GGXdIItk7Jv3aILO1hYuKsqpdlM2kUf4/TCLTPLzrSAwCpqIS3UriMFVoDn2OR4YOnc6OjcUZQ+54IuXOXKNdTe77796so155lnnoH51NTE+oPV6zfw+3Z9t1L2n75wAuazh6qssda+j8VDye59N6trH0CrF6dp0qaSrMNTh6MwbdSpRclYdfXBmlPChyqPl3vdRofwheDeCuViRtFtC93haY9QbhEAxi8YOtlcGYYzMgzkBzsW3rI2/4Qp7t+//5PXXmbYf7W5tDD97ruIwDBS9osFu0d9E0wWV31f5wNWK+P6Fbuuy0Ou7X7bt0F+hxSqAcuwWJoYJGwNEJ9yABjtq6f/5KCuB4BjDAvBoC+89BJDWMcayAFde/of/+Of7W1uH5rDEpFnz56ePjQ1WtVNCNudvb1IVwRk+9FYhKgxTR2w2N3dzYSdO5VJfSuT8AKZMACkF1xYBmgGGrlaup4b9/BkWao0oC3rd3kdBvInihmgEJHzpr5yZ+vqjwopduw699Th558/51SwhA9s4+WNjdv09jc2l7GA0sTNDeb7r5/EA848NXvICMMu+gA8VcMknATPGMTcVFuxRe2Qk0nLn+Y2zhNUERKNyuHIMkXTCDlTZczgGjIU7GpuGxmpYOVp35+cLlRxzQUJAggaDpKqFbTMugzaBOGUtLLOjm4cZhW9KIx1Fq8/Oi0NX5K7cTfmhVJZy/v19Y21xtbMyTN43QLrqLBLOq9jwwIwdV0fXCcxsohAySOF7cFjuh/bLIvC2DCQ/8l47DEM5A/DsFBwtVF19y5K/S9/+cvw+exzZ6yREV3gMl2dPP70ua9/89cYhu33NjY23ruEGOrvv3dFV/L63gtHj09rfzDl7YeSkrfcwmjUaCSCDKrIKouqKZDxgiHNDbnfMnswPliTBGJBp5QjYp8wD8+jB3B6ahxEfpMKyuKgcfvOtayHiJ1xY4MF2xM+7vKFSbdShNvHALTh+1EidEmyYRvVkRzXr9FoAJc6evQoIwslDOt5UxgT/RRaEBRst9fcyRHAQdtH1H8kumt7rj8UTl+/YErWkQ3UbrLGraVq43AB36xoXFctYYw/jQd1yqHl5ygN/szRY7NHF7F/2zcubP8f//yfwaS2sjVVVp5AoyhubGetFpjPMLcmA1XypUFAatKVrMs4dYRnnJow6BQzKp7mpFciknKOLk1uAs4pDS2jDI1Y6xDCrk4dGp3CelOWxdNzi41dtN0f3L29cv/GjTq6le60YsfK/TRHj042m02bksbgimYH7g4NxdUte27ui8UJFF6gH8QqzqghTGo7sWlJclAIw9qLej3yYVhWwfILQoMaeWO8MDMM5NdDZ1jcu3evLNtag9vawi4Lc1PodWGO4zpe3ukoTU3QE2mbFqrVz1MMPqrfW19fHy8R5CHtFb1jYIeNjZQdAgWCDTWILQnTkIMkAwwuiY/CAMZxnGACQp5YIPqpRdiWDy+vEYYE7OYq9RZaODTTOnu8uYuKS7uxFXRr2oGRJDHottoNlcSq3m7t7qJ9D9t3enp6EMsHhaBfIWSAJpSFeXXAoKmB7wtQaRVBPBqw+92hc/s8Gb/QGAbyB4lwrKKRIt9bu33T9vYKxzA4VgZhCRtjC7UBNA9Gp4Q2DlmHhRnL8t36mWfQ5r78+n2jl+Pw8F7TwZgxHhC3Wkbb4iXK/IlHVRgYVE1mmC7m5ulossgRNphOImYxy6jeL+vxKNb1fjza77FrWCbjJtOGGWxwPmpqmN4i84qLLgYL2ZhE2jg6P7/diHqtlALNsJv3Gt09avRaGJl86qmnWm18QJAwpjWVR72Fwhui+v4w6fmlSuagP6BUtEFFiFJCGGFFKYaC+VvWvq0NjA50LG0vZTIYHR0Fls6w8iGNCjsGUcIyIpbk5BdSLHmkUhlGAWsz8SSt+jYQxXQ9fcJ6vW5QzR43eoYdmIS37xW8AxcdsHJqlwQmGqVawBKC9ZHj/CP1VZ6IEGOeH3X0Qd1BWlILGmEiAGuaN2nDAi/tbjaBSwOfpjw+eNrxBYtRJnvMLDihZuymCVpB3lBGqtQ0DcPNQd5c35aJZv4m/DzrUZkHdYoZBvKrFM1sUUbxOXPyuTd/8v3Fc1hBUS4UzaJtNhC8oxIux900phJ80MUNhXmUMHdTtncf3Sxuo1E5Nm6V0euXxBuddrtkI1ZUEpWUnCk6uCUzzgt27JVxPUVpN7BmBUXefKz4ZIYG6JItFe1qN5FrllmxlGT46jOTZf1CRKUiI1OW1K2feDfo2TbFqBg2E7J1u2VUFoVu/ZdgUrLBDFpwMgcaZRQ/BGvCEof238VBtGIySoou+sT0dVsYtFDcxTUFmyQbDrfPk/HYYxjID5IUeHWZnLhHjhx5/S9BW0fDb2l+otmsaWyVJAmEZRbI55/2gk5jL6SMIK4MWxdAcfT4pvWcaSMWni4ZThM2qAUn0aszemOQ7IXEJhtaUeFYkhDib9hmYY7TB9aGYWd5+zC0EwfIWybWcfd7fxqYUZZnqh18roGVcbAX2Acn7KO/+ugg7JncQhkcr0Ojw0B+eKZmJ/arSNriyMS1e+t/9Kc/gLlpe5976fkwQhPZ9kEXyvIwKO8WTAu4NyO41naKefuZ7fdiN2tTm6Nk2maJ7BBODqiBxW0/xtw95ngqrMs9lDJCTIPQ9U30ATBlpWiZUbOV7m6ctnMAN8NznYLuocc1+g4xc87ACFRaXQSbEXO6+8bb4KH4gabtfQT6/YSwg4M/qtuQZVmDfj/UwS4nP+pJj/XC//Ma8EgVtJtzx9bExISGefrDP/zDH75y+Mtf+QLMJydHy3AMmc48yeCNRLQSQK3bWkHSVioV21TazvZVRtD6lCoZRSoMdXjQ9O0sSbqUKZuaxXKWca53J3IFXVqE7EHm/gCE8ssyYeS7XPUJjDoXBu/199zkQpO/T+b97hz6hx9uQPAhhPNH7f6DYP4D8uvPYSD/k/HYYxjIn0qw5VhEZfdrtfZLX//OC5TI9fLLf/kXf/YnP7uOCTPTE6OHZqZnRzHNvur5Vpp02hjcy/bqkwk6XCsGnKTfBEh1HTNzqMqnLFjYrrMGVdfaYzYCcpJOYIBE3SGtHziFZWRNQ+mi69jEWiONs9tTaVtpYHUpMi4N6tjFTScTvtB4+xyxdQ/uyMHu/xRf0aAnwodOOwzktyiyqXOngNmCrvfit74F8xe/+ZVf+9pXLl58E+bbG6vddmuTZP9OmoX1mqQ87inHO7uAqRzVatXy3DwHJMZ14DgacN3spKn2KPsFt1Qc0a8yJIngFjQ0o9Rt8ZiWqcIadJNBWUDWJuXag9BB/4HrMPQiq/3Uy4MyXslPk/Ds5/TD0F8OA/kZ+rZin4C5K1Nzb75z+e5t3PFLTx0//51/dP43/zuYr9y6fvP6+7V19AHUNjZ2Vx80aug23wrj3RSzdNqdtMBsi9xsVdSJpS4TVSrhiR3VKI7uZNaI51N+fivckZ0bwtV++xkV11SEqh+o+qZKjBw/p+6ohvYBJLFE1Y8yiDD9F85r5NXBB1uPDTqIUT2y/Ni2Q7/o+FhGMlTkfzIebwwD+WEhu5ZtsbySt4LF1kX9JzDlHUrYnT95cv74MbWHQeGw2Wxtb16+hElgt9+8+PbbGO837WhmdmruMCZOlQqZ6Zo6i5f0eVtr9Q5YAf1tCjYCnNwniWO7yOS11YAtUo1UaleBVNhmiOZxlMVS5eCqTmLamW6mqrvIDprHsv5m1SxhUJ788Md/+Pv52N0/PJo/9WlR2iw+efqZ7Xrn2ipqc/b0nF8a1y6biKlMhqUpyoyYyrwjT3/j2a/A/Bv/2NxbRcPv+3/xV3duX3n9HqZfnp3xnyuVpxxykrg8CLPVDYzB78V73FkrVNExPGE5dhA4EeqPMtrIek2RaBhn7ppcZqgrtPf22p22Y1HJphCGsDKTevH1dtTo0cIY6QH+mMKGMR+mENn9H8kl+bjxyyiJw0D+g1tkZKQMO/VHP/oRzK/fvjVaLY9PoGcmY6pc8pZmMDNidLTCYV/meDd8jOBAf/cP/qC1tfxv/s9/AfN4673V1dXEw9OePXvWsNPDpLJ5BWyrbGkIaOwRJnZ3kZ0wYdi2XS1Q9W7WazR2ezVcfyqKPM7bhBEEBxiuUAYVGWYZKKqSUjoTZTu+r7OGNA/Yb8n8KauAHzOGgfxPxmOPYSC/BaZ5FBqOjs8aZ58+55AVAFsVzLYeOe+w8NuwIor3x4ZrGgiqzyhHu5OjXgF/OFN+HouxT0781+W0dvGv/w3Mm+vByVNHJBmEvOCJ0VFuefRDPxajkuS9YG3b8nydRGU4wq04Pn6fZnUVtFgXAxCslyrbcHR1rZEaCqw/wgaQVpblLeUwYwi3/L6T7tO1/j86hoH8THe0y9PsDbD7L1zAPL6xkUqUykSjGCIGACs7+PaF9sD3Y6b6BSOcUxzr+NCJE4uVrP7eKwS/HEeXL1/WToX5uVnQK3XcKImQNhpWqVFrY9JGQFCO2EHN0OcJgnaQphphtttrgqqYkK1v+rHTj/eAzMoGdn9+T796pt8fw0B+NM25MEl8guDf3tqcYhiqN0cqWASnD9LZ87mbXegyfxzUS5mhtl8YLRR2dtAx8O//+I2lCXvyEIYQL3zuzOraPd05a2dv5z/96NWMQjWuXZk89ozuA2TzwBXCJYxe7LoVJi06eaoyBXqfRPXQskLFe4Yi9M7OSoTKIHIUyxTKm/hU7PvHGMNA/ifjsccwkF+H3fRwXVc38nn40LW6jNy1CeXu6dpe7dzdWL53ZPzE0SXE3QOxMjU1pUFTwnawtbl7/z7W029vby/X33z99ddhfmyxDIeNUevQ+YVjY6MTumtMmMap7NZW7jGUSoHtGhp4ACv/0gb30FC0RrDNeJ4DeMDSI2/gp/SCfv4YBvIzNKXSNEFty3ELrmCmJGs/CUDke67W8Q5wV+WwlMe6hi4zy54+Awt6sU70Pnpq9OmTJSe6DfNbb18cnxwrUubUiOlUPF4ukRvHiU2/0SND7uL129tdbpPhd/SpvSPHn9Py3paub84zAoyXoUizbUb99AweW6xmhBhGyrrrgRvkNYQOYjLktaqo9/3KJcIwkJ+QkmzdslZKWa/XtUZmWhbm86v0Q8dr+DyNaQerQod5DMOGDac5h921gQ0copYJCwsLrU6zQTa6K3y4jM7chZOMjIwszmGpxvypF6/e372/hq6hzc3N1c0fa2SNo4dmnz5yZPEM1uAFK1l9N6+2oZbDTBcj9HZ2DD8Y5OFg7Z/49CN+P28MA/mfjMcenwb5kw/+86MZaXry8alKH/M7Qt770IHkDqNTDFJnVP8Hhl1KFNO47LYlnFKFEahVLE2N3c5Q8Tb3S68NlhHWP14plQXd0yJVdc+6XkNOcHZ7c/KYoxjOo27DawVjVFDdiFdaaSgoZ963ZFJubVE3TXfHf97zpmxk5tjJ3Yvv7iAnaG7eePn2Dy58DqPPR46cL1jHtrbIG8jqnif9EQJuZ9e6e1OyiIUJtlHNzBGlk8qFL5irwVgTlRnc0Y5hQxuGB2F6HvoqP27s/3hIdj/wS7uf7T9o7GIgLiq3+silB+OqKFlJz8JfxRqnEb3AfUwoCwRKN6Z8kF6Pd3t5jD8LdZUk0wlbhYK+kN11s34+P/x1bHw8IvZudLNW2PjBDzDxcHFx8eyxkydOYR7K9s715ZVrs6QfzJ04utx2896+vZ7krlegPAODU64YPZFgmcqxBCyMHQjBPqla8HDf0adA/tT6wPb/aPRCfPC/H/pz3F+Mgg1i3nr3yw/8LJ/2b5jnva3xBjI26MmdJHJjY6PZRMo9ePAgDEON5wNvoVgs6jbPLnUwkn3mktm6YzbDjpmkBvqFZpq2ur37DCt1ZNZzNShTV4LGYJuC4vSGwZWvJOaLpmrFYbzAUT9gHa+7btoR3tBiZXzmyHyHSjIuX739+vLGl7/+D2A+Or3QSb0msav6FXlisWNwQuWQruoGaYgIYcwpO36VEZZADAZEJnR3boKaNDQcOQEJCMn2m5nk40O5oPsq5AdTRodm9z8ZjzeGgfzmgbgoMHPP83SeP5jmwAlee+01Rv4AYAPnz5+H+dKRwwTk3edGfXY0yK4BBp6meVOAiuNJSshhA5QsKuoGHT7qdkMK+JbTVMXZIGFrkKSLEP8pcwpoTXQ6nStXrnWouODr3/rm4WNHFHUPrdVq8CctdLijuCkyeh4FlqkRcaYBWvAGcuNQZwGQOYOV5EoJK7+3wXUP3gPv3zyND+tdnwL5jT6X5jlXGVxj0EhB7H9+aChm84/ohFSBvK+h7N88+UY+8iw9jKDmbx+s/Onp6fl5rMkCVg/SVD88ArjZ9uTkmL6tTLIwoCgOGHtO3vjHYtKm0kwnTo3YsKitsi1K0nN1caAjHL/oVAI8YTsKZCdUhA0ZeKKXhqaLjHpkbM7yJ8QGunTef+/O5WtX17cwCWx8pjzL281rF2H+0yicWDx2+hwGJqafO9cpWrrhe6fdlu3IIoAWz0ucsG0IzForgJKRcUPRsjAsfD/UhQfXQYIaCUOSWxquh+F+wGIxkWfxczZI58/f2IAQQ5Hn72BZ7v6qwOhLfyl4bkV/3+t5g+QZg7a4Br/AysgDWnTW732XJIZeN7CDTbOod6djYc9Ng9yFpH4JrQbWe204QHv6YMHduvbW5m3U8GtN7OaxRN7Ds8+dAFWuRz0cAmlfv379wQYunbnazpHPPa9DROPj4yJTEXEIag+SaERQXMQg+HVdviNMy9aZIApBv/N7lpIbffwAie2ZxYBj7e9+1e8Z1B/DQP4n47HHp0B+3g9X9//98477+C+zgYjof9fvv/VhYfFB98H++bQO34dEZwcbuQ0OK/gfuEltE+YXFYR7L6WX2Rb5AKxNyykrQ3d+UUEBxAMhoke8oWI/CvO8coTrURgVNFU17vBaB3dhbXX9znt3NDM/dHjmzPFDC0tobjiuub2zPaHxNBzOo069ixxi5/LenebG/DyaJydOnJiZmamU8JxpQtXgxORDmUrFpcb5l4jfYmkXJxhLPDPJOOQ8MwwdPQarJKZItq4m1pKU9CP4Bk84XJo/0DGKk4z6m/u+DzxQ82RG8V8910JxoD0NNCMiP9NfDsIClMMPBEA9ABiv6xX1wYFC76xo4mttNjugTuqyjdm5+YtvXVm7ijALIjRA+QAqwrxULSRZZ20Ng8hA/l7Q0jcT8wDE+Ymz2HOvtHD65Z1whQrNbt68OTY2dvIpbDq8dOQ4WKoy0xkARhLLhAxF7WAQunSEFEG91nN/cb9U9BP6jB9Nfp3AenA/weUHYoYxDRZNZDA+kKmALaNoI4P8yjJl9LfnQWEbRZFj5e0WaMHmSrxihsz3LQh12eqgexx2LIjDvEQ+Set7jbxa0XPee+897U6Hbbe7u/uFL2Bd38z0hGE6+p4ySTteV15iSV6mIXItk3c1/Q0zTJk/gpm+Fd8si1ak0HNn8DCqhRm2C2JBSYRJWrAxsjexeCZQnt7lN/79D5Jae5yyeEerFb9gigR/G4SmV/Z8airSbtdGJspaP+jEoSi4LmWhpp13fmu0GPo4v7+xc+X919+4+Kcwvzl/4tSzn5s+hktkfHbR8DxB5R/YjKfTTS3C8IfF7jjScYkofXVBr3XUAvOXOdCLiWr7Wx+4yTDs/ifjscejyb8PXtVnjnpZaR8nLDfXzWFOyEWpzL6TlVRjpo9MU/g5pbiTIjrgHHRwvvuB5Taa6DhrtVrdXtTp6WYX2eraSrNNxdjCguO1kmxx0ag19b0tHD+K+fyEcQI3iW30+sw/xvwt+v4AW0I4NqznY/q5MprBQ2EDVWJ18LkfgzcMuPsuuRF7hjM1dWi8gKnDnZa8cfOGhhE8DndVLvvk6K0UisBcwhBvOA5DsCb9qo4QAr8v5GADXKXUdEa/wNW9Vc/TfXsrJ0+WRnt4P13l3rp16907KDgm55bmF0/OHzmmj0mjvEksIoclSUxd3i3LG/TxU/0nwk9uxRgKzzOMBTcOyIVPYPjp16rL1Q7WIWsyYy5lp+uT+9rS3IY0sTSOkdVoFzrnlm3mVodS3WZLx1h77c729vadZexADOZsKjPd2s7xvZHxSb9MGlPROb/0nOaxlmG6hlUgdMOi65nYL43IaeM1NYHBKAObSkPeMtL4tGjK0EDqwykgWvtAdRQuLT+49UoRLEV8lQ+iu7KTFih3qzQ13qi5h2bQeJs9fjhLrTtvIjLse29f6nbbYxV88JECt7zIo7oAy4rDNFCMOsiUvcJosUTRZ2HbnlnkhD8lwf5TkUza9GIjV0QRhY5Af5l0iksTI/oud+rLazv44Cu3fpiOzTfnsUhh/NDxsbmjo9N4PxaIKrtAbYZAKKRRmOZQjrSYUnredtC1sa0sPbsCAQJWcU5EsB4/KfPXwv5jU9KA9oOKRiyO08uiv2gYtrbb7QWB7qRx+/bt7fV1fZe+44L+PDO/CPPRyemJqUm/NKLJr4RZp/T43d1GrVZL+0UzMkp0aWbBcWcmpxynSksNKKs8lxCODFz7b731Fsy3t9bn5ubGCPUDNjbcvq7+MSjGP+j06VD+p+flBZ39VyP0uofP8y++2NlD5ePq1asPlrfrNxA8ALjT1NTE4gLqAUZj1RRmvtsMbgs7DwtVi5VqNc7TiuSgvWi73c5EahHsA1wQVMg8tx/ZkpWrcqYD3KJCKN5WeaIdGTpa+GCrnV255ZYxz2B88cjs4vGFI8f1nQ9gHGC3ILGIuHByfDv53sOPwebHBMlPSP4nYyjHo8mf9yI3jMHW1wBl+25ww9J90vEzY1sb6ONcXt24v7qyU0eRWSyXvFK1SOlyxSPPFo+f15G38kglDLPrPeRL17rhxsrG6uYlmHfIpB5oGO1W0yZ+ZZmsbJs+bY7JSulYZbyd4PdnPENhr6q8OAYEisZNBxNgbX1LA7vB98AJnnvuOYYJPPM2NnrPdQIjo0Z+UTtxvJEKav6HTj5/6HApiDDyttVs1i+FN25gZ++bt97NVO/5UZT9R49Pl7ws66Hsb/tpIoRLjkfh2C63NduLmGg1e0GPcv4TDFJq7mKjGmQ5im7AdrdsX7dUc8Gek0kjwuNZBxFiFkgQdBMj5OXMR491R/rv3tt65dV3YB7++Or41OyFlxCV9Pjx46dPn3Y10zUzjCPQXndsJ0sjllcO5YlkjLgR55+gg/eAzIOlIPrOznxIpkMswNjXHqzlRprlusWC9r2feuq0AMFHZGv3wtXNDVBqGHYv3l1b275DJGwHWDGZ0p25hUKpVNKMGjjh0tKSSffNWTpVKY1QPlbZsSYmJvSCBF7q+yU9F5yfPHlydhah8hcXF+GGNc8EfghscIIKvshPANoT9WC2NToAck8bRRa+vmaz2bu1ub27zChudP9qV+fujU+UJqYOzWph4YKSG9rkfnGrGO83okS/Iqzp185j2DI8tkxXP4jv+Pq9mRY2U82dtQTM18fY577r21w3gEVEWu32ibvh1dtX19v48kfnTh0+cubwqReItmWvWFndxAeEVwrLXbd+gjem0930y8H8wY8DjoDzP5r85oFGr/qOBwYlI/Dr92+tr2yQA2tvuzQyfuQCRtWmDs+BlNulzkLfu3N3bXdvdQ830/pebafdNcmMLlRK3KoedVF+SzPwyixPtfNcQksgrgMC1B91yFVgZNEMXKCCyrPHWYlLhxAKpbOPbhQnEpaRvkPPtTrd7NjRRf2nJM0tDtATMWxPjwVftCINd4wAyhvrhJn/8q4T3uYKb9jL+NdGp/Nd64dVM6pmBBAUSKNiVkaRWyQZ4SdTJw3c7p1EUXRKlFwDlH3qpI1OeEvGlEHU5UFLhClhCRQKYsLJEuoSKk0rdce71DZqO05W6sEewUtF0l0TU6nGrlo8P/e5Ly4uoJfQsNCzciEh9nnt2vvvv7+9heyzXm8DM9D7BywCzvuhHu3oVNr3hXHDJ7L/7/X4pLJfcy3NGxlZq1euXIEJ6NiWNz63iHbIiy991iuV1muosb/99tu3Vla2W7jYN1vtZhhp55TjFya9gqBcPGGbCfXHZn1oFq306mVrUvp92S9US57uccmTACw6vYSzNBlA5MId6mRfRvF+mOuz4akKOV4LOgNMLvuqL5xDm4GtVssv4m7TAfW8Rl+p0dHR2Wl03M6WR8e9ijZb2mIN/fzEQsOo2+vFFgHCNlqxB6KO79vDedExccocaFXKJEn1PFQhsDUtUMbGxkB54uSTb4Xxyta9e5toBG43E+aPF0axiui73/3uyPQSt/G13Lm/cfm99y6+hQ3cF5fmjx8/OVVFPv/ss2dB6gEDgPmt2zdAEAMDYBRHcF37IHaQFjTwsDAxf27mJcstY8vMIesHqZXrm3tvvvnmxYsYuv7yl7924qsvvoNSkr28Hd27fPfN9xE2oRZ0gLcXiqi5mMWRYhgrgl6yMvX/t3dlP3ZU6b2qTm237t6b+/a+eGljbGMwxCQZIGgyfmEmDzOKjCzNZCLlIc/8LTxGiMdIERkUbJIgkWHMhCiTWAkJi20Gtxfcdrd7vXut+ZZTp6vd7fYFmxkF93mwyrdrO3XOt/++74v9QG/WeUvlcrnEIXx+Hm3xPJnOfV7S7+VKHq5K0bbWV5cGqdYqVrZNWmUbv1qxVDYtg1BxGtjTFORldQQEQcxgeR9Yamq/gc2InRPZpqKJRcTD4dN0qZ+eyaSQoJvl1HDh0L5Cp4n9c61OY8mtJv34mQ45g7po/W+A6l7iJPsqT+QKqM+WCrgXA0F7ur+SlIora7iEIuf0DfT7LneTFzGoGRZ5nXU30USLksXWW9b1lYFFyjNdqm+AgSdKaKkOPnVwZPrw0CBuwfZEtR1oBmmEgzPl0wfnlqhy3Wef/9e5c38/SZbz9PT05MTksWewecGTxw9/+eWXdxbwnLfe+rtKpQKbAI5np2fga8SkI4NqnRg9MH9FPRqh5+Dfd86/B1R45swZeursLz788ApVOmwGRuLKBhRG3i31VZgUom7XEJYgBwwsf9DtwA7QiFDgtrorNaOca/eXUQ8oFT0RRwyD9+uh0GWcHqyNIInS9syxckNQC2RDpcXDluK3tS07iiOV/S9r8m/FfLI7i7aNDgob+5eAeWDBkJThIZXQRDzPdTynJmr8AlWvr0Bpxa4jYt9nSZoI23LLpT7a955b6q9GNvnqw2C901qnfb+6sb7WaLeayKI6gTE4fXp6GnXkk6MjlaEps4z6qa/n677hd1FOg/qJgBOL9m4cO44AngHHL730kmOY5/7hPBy/++67Txx+4qkT2LygUiwB6c9MTfO2uHDhAnsnV5dXYHVGhtFnUOnv178bEb+98Y1Hr05fIKFmu/vee7/UCLYGBvTcHPogz5//l7/996tzRzGRxSt4sRHVSqjoDie5UqnEIjMHVl/OVfZCmwYeCQOMsZjqlINscTXhkP/fDrtJ6AdtpP5u0BksV0z63aSAp0Hnm3pkYTNLJCybSm/EiSzBi0Fvtrs6+BRmEUz6Cbu+Y/RO2oaMk5ohU7nW0sHuRsVlTVteFUasoUgzDbMwNiNZi+iEphmTE6LbDVfaYYPAYVG50ARlghqr6qYTaOZGSFG4jm3eza+sI/Cr0Qaj14k0lNOVSm1s/8Enp/GjDQ0NFcuJwR/HzgXCalNkr9kNgR/5FLP33AEwfRMqEh91jbVWh721pi2arZXTp7FBEcjiTkcGjotzcwLuSJJuYmLi7NmzzDLnv7w6Pz9/4xrOa3R0dHJyslfqh28IV7Jm8ednzpw8eZxt/ddff70+/RzzIl0YfhzlyygO65QVxboGcFHXtFRIZjMyYejAqGUI3PeFJlU5PMdxCgTBs/TYM61CgVLmMDM75KgJZXVJC5Zy942IGugAl6YtFctzdiqPA5chOJB9sUm8vorLUyzaQaqmwes5jh1H8oVBPeQnNU0H1FKvxE7inKWVWZlYTrCk7wbFq5qdlU5H9yOLVrPiFaUTd3JoaHB4cngUaaa/f8woDmh6GkM32qlbBqvKBgnH7A2QsDRXTAyMOjEvIczOsECtwZ0NK/KvH/3q7J/9CI5PnToFtt9HH2Ev4G67/czTzzANqNCMRv4AmNpXtEVu374NK/jg5W+3A5qtpdzRrFK229IiGBk0+yls0qyvVz2vRh2KbviNRqtd6kOVreUHoPE4FBDDdlYgSRPuqkEljwuk+W8AvXdsv0Ezt+A06VEx9X0gSctUFMPQjTgsUMjHIWcNt+6MhaGsAFgnmBWn44PIHBgYYAcICHX4BOz2AZ0gwbo7SLiw3hXST0GFr5uaS00B/PHBYKbE6BqYYCBsjTx066Ho2PlVskOwtY5fEAFO9j9v2UOD41NPoaw9OjblFooyvm6ZwrFtR7ZyUjAHHwsMGH4aSq3GOQnAMTXmUTiRbjfuNmVnLjINbGrPUC5hEXLeOrrt5T6+9Oabb8Lxa6+9NjU19f772L/yypUrx44dcyy5veCDcAwMJj49MzNN2MOg01ldXd2T/Y/1ePDyI5MjzBPWMCUtnbkKm61Hjx79LAwZxLJ/ZhaNKwr/j42N1ZvtjSZSc9JqKwAWdrNLEd9CR0Yt20kFkTB19u3DKaCPdyhhO9Lj8vR0uUyBLwN7lNHroJmcxm+1ezg8iEAuuAU6ysLCAotDYKr79u07efIkHB/Yf4DYu+TtBKVHCQJcKkkpHvicTt43oJsg0tgr1wTFfaO9TlE4UASEAG0Hzzn7yhkvVzVJQuEnjWSWGRgbiG1iL1sWsE49PwVj8kEOphY1OjBg5rpkYyBfZLPWKLER3cuT1ertjkv+hsGqdeTIkTfff1sjZg6GHwdT7i4uIgCiLKmfVwfvT44HXgjLdYdqPffyCYKEO8lqKfzLo5k/++yzq7/+decK6gSjzz9f6M+t1lFlKxXtTsm8egvtKN2zESzCaUkYOYo9gqznNNOxRLWI9+mAkI/dPLmGbAdUsERnB3MSFh29IOSSJ7JxnkbdTWSMP8CKupGd8jpQpkAQ4tcZHAQdk7scUqvHPMcC0BWTxLJ8b5LkKbCvJxZW8vVQOiyWZz/RivU1UjhadmT1GcRsi5aer+RzE3hOub+v2jc5WJvCFwAZlf2QZibhAf0lpNCQGyVOX97IJloqtByW9je1mKVSFMVyO3pWzky92qAH+G3NSxsJrSwuMU2CslVv1FlYcDqKuj0i6mS/ny3LnYRhr16/cjkPOiT75EPZlhL/+sMf/un80tI777yDX+3u3R//+EesH4DgN1yLZa3WacAVkbS/LQHUz63tEhNOVqnt8Ma82YulHHAELnPgCOxcpyoewCfhJc/GHZj6FeYAZsvtmauVKhDQSA2XPIxChiNojPCJI9VBgXdzGMX5nHvo0CE4HipYB2b76xuI10NF0kYvFC5D7AAz1CqOXLQwp0k8C/2PXoC1EIW6QZydudmqIQuXSPv64BUSUqVjUE4pMaYufwfZr0pGu46Vz7v8QUC5+eCDD5ilPXnkSdjTvMBg6+e9PM9L8TltW7qnfs922BuP2+g14gc7GyiVS9ww26S9hc3T/+onP8nTfz547/zdK5++TH1yx2b3d1pdj5zsVnMj8EOPAl8gCj1g8aRg15dXwWBKSPQVTRuoRyeYW75k5Q2Tk5vBuPdcPe2HASaB0KlWlx4nwpBMs9P1TRrqbVdWMFhXrVZdR2a/msI0s9AmXYowmEsuh0w+57jNKLC5u9bghDd1rJiqFBEIHH4UuQcZew2UDsYdOw/zCTsx+c7ECugXBDuK1K3OaCtu8h0jQM1k0C11d01z8wh/wDmEGV3BR7MhSSiypzta3tF+85uP4fgf//mfhF9/5ZW/1Ii9wQSZW5w4cQI4AbNhVtTkpLehv3ulfi47zMw/C/W0bbNQtH/+87+A45n9s2+//fYbb7wBx8/+8feOP/+cS7hpUD2MVicR7GmniD6nzA0MuKa1fhfhGMCl7ZxdLZI/P4fSsUkCAp35GKjkaAoviMrjj3hu6DlO1ScO//DvqKzcB82GHe5T6ZiGQ9DDwxMsBGY2KI4JlrSPdVm8n29hCFUUMNn8rBITq+LrSRolN9jzT79m4yy6lAI8EiP9IzknpB9CN3OOLsiAvHTp0sWLFy9fRtfN8Ejt1VdfZacLzBQ2PbtbsGIsrpehbZWS28fXYP7wvTgWx/pFIqtjaAFMgMjzpe9/79Sp5y5exJDzhQsX3vqbNwoUjJqZmwOyHRxHWBx2q/VsK0cJMZ16qxONFpErgP5vmkDl5IqJRBSAbkYAVgzlCyOjPamvpms7JTPomtIneLA7KNvGRkulMh94CfvStX4gPdLezcSkhH5SJpIAHi9TQEzq90EpFgbm2MiNiISXfmR4sq5WPwGVs8sIHG0Tb0EPg5uEDA8JTCfPsI4I4ahGqNbLgMfhfxqN1seXv/iPf8NU5fXllemZidPffxE/7MxErVaL0tdYWV2R3+ARpnnsje/wePDyMyVh9N2Q/vOlpaXZ2QnmKphXEoVpnpFWKDgvvPAHcAz26G+vXb+xgIz9F+fPA/UPTWDoun/fUG18okbHwrSxb2osU+odx3Yc2bZO4aWAgYHQ1iWnUQlFzLFjlail0hCAB4LhJ+dGslB5BZKtsW3WEpCYY3VPbaAfTQadMDksfEHrTqi6uiYrimypXiJ7Ymzlr1nCS+EBOBQzT7Cve8RuTdN1wSjh3HhB4eANCojcunXrt/PXbt/GoMmHv/zVeG10agwjjc+8/PKx40cqlRItDSEu0/sDz2dTC6VtBpj5UMVdGLcEaw0Cjpfkq6++CsOTHFPvYgSivY8QE8DLVjtBnvwyxYHCUwNPjCygT/QHL744Pz//xTyKq08uf37x0mVB/vzYMkCXPH0SkYoe9SL3PPac6EHOVjzQTkXstpaz8gxsa5oRp17OU8dBGCh/gI4yV9VK1zd7J6gks9CX4l2QhibkXoTX4e8XZT4jOiFSuzxkM49u1A27IkwYw4L7xRatLsM9DETE2pxqSWEOzi/QMZJxjSLp//PZ51/MX61T0JkTWjwLBcdf/+ynB6Znh2sDak3aJBl1yzB1MyQhYplYj2iYgrmsoWdBmvcbD17+7OVM5evr6+hmoS4ZbFYyDiAKglyh0mqwZh6Xy+VaDVU/0NDn5g4cPoqRghdaf3Jz8fbVG3j+f3/+yerq6rlz5/jmsHNHR/r47QvF6iBpNHDsYWONHfILVAkng7pUsoxH+KIpFbesBiDnsmOTLHVvUDaFdE6RgidP7qL6yXb5ljfRU3bCKUF8W9d21YbihhzM0jY2grtLd9ttVM1ASANxN5uUCmLq3ZbsE+jHSS7vTZFPfmpqanx8vEqNoknTloAojFU6Nls0gRaCrsduK418+0oNBEPA6iGJY0/2P9bjwcufImoQV9pHwFYxP0+VMuh6Uyu4eYdAL+3Ab3Y7dXJxG6boBEGeyKAvT11LiFT6HdE/Nnp8Aq2AH5x4WjfF1esLcHzz5k2wW9ZXMdz+2adfwEYWHNMzzT/6w+cNWY/DBBnBnA3EW7mYlzGIENN+OaKftXPgKtuwGQdgZDJbY0QPZVrnpQ5VEaXXJrko0QWZc+1AA+nB5ByRgCPFH1mao1uyIwg6lcHyRgoOws7y8h1uI9psNuEdrl9HBWjh1iJMSiKIXGzJPjqOOsrw+MTc4eeZrbo52zFlNiJ7tRMqOhd3OgJkQZpLGYSRz+YMzLlYFumkQCdjd6f2oPY/avRK/Zgradm8/BxxZz0AcyUDqVx4nmt77hrxN5hqfX2jRWmdQcMGU4rT4YS+mXzv5R34wgcPIs5pZmZcpYSurrXu3LnTamG4CLjijevXGIO1toZ2LbN0kDiw/PwmLfbnk3OXUV9KLQU7ft8wRkEEVcOTopocwOozxRQ7gjuErTZPJEoiP4i5DuRaowuyv0XMeb3ZhGeFBFrU48TRJXT6xsJCve5zd3jguCGcQbYxIqtGRo4dOwbHhw6GYDZPTExo6NX2gqBNYl2DDRpqjtJc8MUSCUhFgUJbU3ielraKgo1iYWoCTrBF4s9JAzFczk7OSzeUU3kX09/UdtMMaOi8VDZMqa+KYiYHyljUcb0i3901kpiUoq4fgeleMOl3r3g3bN6k8M+nCxhrH2jjUlUKbhL7RUqoAzKG96owkph0MbakByveYGVaPT9+7ukU64eoClkFqdGAA/4iQGqwpQwu4dRowFdgMQm3hI91m6orALcAVsHeQNBD4YC3DvzOX6dAg4kGLu+mTbvgr3CywsgqEwM2Vn5ggIGNQ0MDDDPRSIflwXtUpSRv+/CbZce3kOA9S8Wrg/UMUw02c0mJKIY3MswaSJ/7C3S6HUz5I9mvEnN3HHuy/7Eevdr9WDlECJVAury8zJsdFVHbIBSaFsbk11RYejDU0hqpagNiodLQb1FZOl2PgGSdtPCEykXKauYcQFMp5fBQlb6UbXOXvcT3fZWXCPdMhdRmABQIRRV9AdJU0kQFwBj+qx4KzCDN3hUKJZzNdIOTs3X0fi+tOeC5oBUxp1FfTHsUhp/ke+orw/ddXFxkZAEmfoOtReqeA5YzOgnYP5okOcMhAzdnoL3k2XiOK7pB2DWpTE3StsF05oLKbK1l29gr4HbWcbElXpmeryK5PEg6WupkJTjUtUUaWa++lupKKiVDCKGKGTCwZfvAohUpqPCBn/HbG6zbMqBBYlgyqu7ue7HX5ed58meFx8DDlNcMA/mcrQjP1WWd/JzQdccBm0BDBHA+rfRAKB3H1mOJSsC+R0lajmbrSuzICTg3Jfti2k5RjexVWZrO3lndc/vlynNwz1BMRb68aart0rub/VsaQJCyCsLWJX/Y5d8b3+Hx9ZafeUutVrNoaOxsB/LlHiUJUgHn0cW6YZkag7QQkS+kEosuVFvoEdtXvm1YhpY6ZTPceMc9y2L1fkS2nStgrDZD3OpAiRVtm2i8H60wYfG/qkrWLuf/Lgfz+YWFBSpFTGaUDZZkwgbtown4Zuc5NDTEIH+Nv8XmA8Cylo3TyLEiLViDMGzyd5CUpqGTSR3GiS3gL1tWS9sm79VI0qFtjWlmEQ3ZV+VzJFY6o/plt4WeKde848R5LyrV757Tshti+5ABoW8ZUsUCaGNjg4sJqneOe2gF1eubZWcI6ner1crk+isYIpruDNHECHmSUhiZ8/wyAswDyxDSWRbR2qeRt4x+t+MH3UW+ZrnCPWxg+yWswPcoqrerC2qo/ZqtoP27H12fexFhOUl2fUaU6rQ73fPYk/2P9egV6Zsi/qRu2Wg0OEjleZ4qGkk1NiRVgUASKTEwrj+FP22SCBOWwiZnrVU1lHGvxo7UnP2vigTyPXfkvdmbZJ0HKvddvR5y0fQFskpD9mDH197lhR/tYNcnWPwc7dXo/S3T6uW5X6O4C1vDGgVhb968ybAyrKFrSjilbI607aG8D+RdKC9LymodXQHZKkHbhzLuHzjUIqlLetTLssgI+cKZJ6r0sa81HvmSA5Hw62V9DGzK8sRV9QINweCb7V0eFu6hiEM9CegeZP8qVSLE+kqqSQ/perrS8FPVb288/LhHt8jqHPPz8xq5YmWhAhrAp7mH1cN6/fbGd3h8k+UHJlMoFLhAJQaUsP4F/SFD7vIHBmltvXyPI3yDcT9HiEbF1TQuXpQ1bpPdO/3J0QvcAx+c1Yb6+vomJydlpiDVQ8sUCVbRavx3j/k/qrGL/sHoewxXp6iv3c/Pjl6pn/0kypKuVquqxKPaZgzJlO1iMs04tr3IPRvz9+84+380tjupePkZiaNGj/rynux/rMeDl1+x/axbDUifRc72sVkweo/5fwsja4iCIdbFWvBogrHHVy4W4iQ3F+uhDL+s6zQb32w0GvI4fZssE6cYkHLF766G7DH/nsY9TieNrDuwwGVLCaq4I+NqFB7R04DLLvf8P6lhl8rDeORsAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek5" align="bottom" width="102" height="119" border="0">


mOrxIvBGYmSucAMwLRSqXJjMMkbBedweCvLEm8rt+Aj2nmxXBVxChvCpivyI19srbFfisQ8GJkk0nsylKe8w65oR/DfozJjS52FdGSAsqo2Wh6HuxTSvcYxRizQ25xwlT8nCaRH0xueCh3+vjqns3QX1fuLyeOF6ByTdOF3GPz59pxXlVMpTcdWJzEJqkPc71dYTl3cRIpzeaNtw2uWC2Z+Hw1rBieobQQnQCYmKHUS7Imw9ABxEJ/chZzTYd5PNmXHPPlXRdPVnCL9N/z9FNf+vUP3bOFX+QFFVNjNi93rAtNaYd/0zuZ89jMw4EPnSYcKas2KHfQhIQe2lYCUEALhTZLICABjlcpCwmuvscTkqDGNGJSAPcoIFIJrigS6aGX0IFTRaQE8k3e/4Fu74H4X5VLnxsIygnVjOT/xKxzKtJPdPaKoswAiL5QZN6WfeACgc8hcJ6XBCEXpAw8YLVeTPn4FCQhSeZrBc/gnCuYeN9oKgr5ENhImdlxFnFJmI4NWR2mk8G/5ru6KmrqHrhu3TpA72ySd2QniuwsEKxRQ1CC2V+aDosw8FHw3rEp9Pt748T4RE1/+gtfhv5Hv/h7+Z58QA+ER1nm4gvvne5sWVZPCgJfYMFYdYROcAKCCtB/8rIP0VkyXQVJxvC3MOJACQ+pApPb2BeRzxnLdAy7it7b6U/H0PHVuK6Jzrn0VVnB+D2ZY/F9KUrj7GFYihSoCmUakkI/8BJS3KqxMDQzTZ+HDtQxZ8TxBZD42HPx/qabKInq1PEPrfm5fFek5rjEjlQNrCYliSloegx7ihTPsqHAOPQiEnmpZE/MVZsGcoXu4ZVOHM/Q8vu5ihznYg+3aShFSygQIBe1Zt0gyKOSIFCLR6ZaB87iIOfcFb/2B//zvQ9/EvpayYR5rVbwend3UUbBnvPuLaRkEu1wV9Eh2F/VonbKRf4/JVmoMythWb5spWO20BDlDziBgQgbqluNWwiAEr+J6jjiniqWqEmjOVVN4mnHf+G8wYSHOGZFADBquFQvQLKsnPke40syp70sjJLTDGX1dTIKwSHmvJVhv0VJoHKiKf7K9knVFM2ppdkS0HsnZBUTeviwmWd2dhYRCkFIOJSWlSjthM9SEGQqKeiwwg5ujuUUQgpNg59bFlr5enp6MBsISTGcHpn7Ucs3i3h6KFumzOrCc+fGdu07VVyGaP93fuO37/zEJ9iQAXARwEpXl51NCD9E0X+avNPXb+0AVoJvSEdh8DghsOQAjH3KEh65dZzkID30itRWxSoMLTjkGTB3ixMbGzrWFGCnB8xK2t11k/d/oNt7WP6O4mRw4CSuW4vEB8hPwEVSdCmRVa2dhE1K1cuqkgDFZ/ajxr6hyFzTBESGetiUuAyuphQiVW2Rh48vNFeNPSqa0cB4/oTC6yVDk9RISeumxrqrJiRMzrYmgK8bFrFAEdTdICFfASCj58eC4nI0BBf7l166PB4SAwJJ3oUbVDxMeUXXnTQ7XNUvvz2Jg9w3patbPnXfZ34d+nd+7H4ANgmpAw2QSKxESBWahtiLYpX99RDDtyk5/1+njkS6pkOtgzMsICqgqonE6B16QPDxA72gLgfVMCBXYm8+ciuJx1bshuS7NiWYQZImpWSYAygEmd5lSQuD1FtJ5Gy4wzDxdXZevyGl71V5hbKLXAst6SiMwimHsgpISRsnYjhEmGY7SqgUY0BPA/JerVY5HzlSfjeNzQN0wtGZggg+3MYuo/CP64bwOaLNaJhBwEzB8pd7ungVvWottdwoOgysvx91BgW7kPkoAEABzJi3yIhcKAQECOAV45fGj5xA6Jcb2vSrX/nKuts/xNd13ZCYvGMFuBYnG0Asi/r8hVq/P4uW2dJgHD5rSODfwJeYc8HnhGGQ5vdNgjhN9eBH6IbKieZ0zfLClOAbUQxskVVV8OHNpqO+AwG40vVw4dDLSQZrcHHTKoRRvitX6kb3y1ixW6KZU0lFZwwAa+aKCI57QVeSxCQNnRd4sR/ToVF7BrqtskeuoXlZV6XzZh7fPT+Hted9C4G3OTQFYrwUkPpMCyIlbqkI5dQITmvD1JFVF3NdqmWfm6Ok2OVi0F2r59FGMDG1ZtRfdsdIN32TbCR5d4zcTIZ7lLxUpuAet15/vW85dE7N2ntPV9esx6oaX/7d/6Vv7VBQx1NuFPMLcyIBZdPktoTfoc6Lsz3QzqjEN8QL/5H+mfxZqBu24xYjpdn+kYGYKmZLvJSEzcDDOFRRPx9HcxbdlsROpTIpXKJGkgW4QDbwngBORsvVaFB5zZRitVnDszTfSPI9gzLlKMwtWdW38taJBo7qm/tO7Dxw+ibv/0C3RVh+II8Zos5ynBDVSo8HwtEorU2RIFZIDwrmTdcTg3KoyF7oeWmQV5YYX5BWLopqaWJrVCoHShonFsltpoO57lutRhN/G6qS1ZXqbuFp0Nm8eTO/rlKpMCNYvrzUVWqYbkpXL5EL0KlT9VtvfeBXv/Sb0O9bPZSJNotVJ/w6rbP2Sla0JQhDz2k6DaRAikxacDaUBD6wWJtzD7tAKedjm2IUBcY4Rx6e+Eajoci6ZaFas1Tu0fLdS7uQJEulwUNHjnztWTR8HL84fft9jyzCh7n1ZtCinPlCtg1TJ389mUQ/1lsAJAhlAF0E2dDxUWY9tQoMVZJVYqth04v8kG3UEmbpk7ksvSLlJWmCfeHb6QxTLCK1EyI2hIViP7mPGnWvq1AwfLxnpq4Xh9YPjKBbB8xQTlcHLNxYs+MXZ/PrqzrS/LOjk997/WWBJRTve/JTX1q6lfaKBPK2pFKq5xhAHyYN5HzC/MVtXp8pa5kPvsPcXB0osRDpFqcPozNhcbHBWGoFcSNOOGlsw/NnYwet0kYYlFuRTG6lSaPhNmc0hc9bK9+oG+xbqykggPoaacNAPJRs3URTll5Y0rNk1ckJnJxDr+4/fnK8ZKGTxP/6W7975507FmH5AX+xVo6jXjoTCWWuoaKNIVhP0M4BrMBMMtwLfcyqw6HwgGB9Lw5dhnsePJBPcy4nTF0G8I8zImI1SDPVO2hnitsBNzGcJNYGAq5csX6bbaep8oeHh/n5Z8+e3bT+1okJdFF5+eVXyksQuHzmM5/Zcu+9TH7CKOTk+eLGSoT+FC3T7sH/UfWF9GNbXjOOkcfrsZ8V4ULFRhSxryAQUfguz0GzqmHgDEgGxdJ4ESy/auO3lEpFYZRlk/xvDfsHP/jBzreOCMxl3f+pz/zq3dsfxusSlqW4yfs/0G0x4vtdP2xShtw4MtW2P2vsYRXrJDXCIp0kxKyAMJqkSVojTKAjwrT+WQh/UyjqVgsTLKtDQmkY6pgx1UBaZ+XyBhx9co+XEyXBkl0EkiU5EolG5u28kbfNwSol3XbcZPXQSjbJJYlmF7U+yiXfULZNyctfOIGSxbi+/l/9/r+Hzoc+9BCmqCGSY5dtoNJNeohts1k5870XC6a4trHu3Rxy6YZMxdvx9wTVuQyG0M4Ioj55EifhvOzPKOQJZ8VOGNaFT/4Hbsu9PClT1Vkz9npatTqdfiVWVNOouCja6OXhgcFBs3cZ9Oda8bELk6cP4z1zjZkLl1p3P/zPoP/wQx8Z6O1JE+EuYpQPgzXKIJg+8Ir0LdK7Kb8XbsN8KrKcpYMW7cCSq6opiyxnIQYKpjZ7q2hkDAiEWtOygip+OfyQsZ5o59BbhilnxPExsWfPnrk5ZIe/8Ru/wf6iQIJhTQxrIQ0aK4Ap6eo/eoLe6cMzzojJaSjBEUjw9LoUk7YcJyRHtGB6RsxXixLz0DBoa7tBiC+Uu+wS2ilach6w7eUxxAonRifPTVZDGYl/oWfZH/3RH4U+fle5C9EA+527TSyouAjLr0uaRMYlJfSEBrudtBAYfqunyFzWYF/EPrslYF4+KSaXUcB4uOK0hIqsagYvfBDCHKiSiqOPhW3m41yOimWqeOIj2r1Yx1pXlABnoeDXFd8ZI89gy+qJtNJJTrqRS5YNFHTy0TUs4cVCX4ZZxV879zU1nv2Fxx+B/kOfePBSFbl7H9YAST1nXLdp52yJ9PxBGGhZjamrFTxxCu4WUNzVLXlnohCrwk9IJy+ja+OUoNqAamtea81pxPu1oBZXp6I5lOnD+qShJhJ5T1Q9bzoJZXMQ78kvc8xlUwme/mNHx0+cODlXxTNg5ctr13/4/odQh7F241aMvCIkA/utVg9YLYvJhW76+X/A2yIsf1YHFQEq2h/bMUQdpeTCWGY+jYlbwlBpi/5Anxls5zQdEDsTdo7d5xuAOACJY0dbwzB8V5ZidjUD6SGtYgZP6GQiAPvn55H4a1pfDxD/VF2L3I4LyE1NTW1Zv/SLX/yi4CglUoIywOdzDkdftLmMpv6skH/WWdBGt1pBtapSChIjanitFk9Od3d34rY8MtTWajWQhMrkoAazNzo+/s09mMyg3pR6e3s/8YlPQH/H/Y9YvUsFGVa4TBhrx03TKhY1fjFcgVm90eXHmI2sdCymU07zqnHNmOlp1EhMTl7uHR7Sc8TSpBDzspA5PA4ipPAJmXA0E0Q3KSCHbs9NokilSi1SEmEZFA73VBTNtOQW+uW13EQ3onyJQj6iFiwP1zoMWp6km1aeQu+a3vnz57tXI1/XeowztfAoscwtH34gyOlMuDGZiiT+/ut/Bv01q5f/we/9C0Wt84f5FJniJjCbPuftoZTTqqK0VTELWnAm9W3vN7QAk4aK7f0p5mWhnp0iFVRksAKY/hpSWac4qBlSwPxe+DNu7WLiIQ4ttJpRfcK9jBIpAN+ibRpUBK7eci5NT5o2ckNzeINiDZ+s4UN/9Nqpw2cmN96GubSe3P7AfTt22FzCuYMZsUmfzw9G2kkpcNXtnL9YxJ8hG5cTSEspUHnZhVQcHWUZkTx0ZCROdWodlTu5OjJbKWBjAQRj+R7TKsUR+zJo1PiZ8Fc4wX77+ejbSM8vl8uaadaruPELhdwzzzzDLvqPPfRgoVCokZNPkejB9VuWTkySpatMX/yfjMUUpZ1CoaO2COxtlwCNYej8XYK+PIojh/ZoY+6S0LwaBR3Mzkybbq1Iz7Ft0/GccdoKgJqAbuVLCNxqrvTGrl0792OOqmL/pl/5lV+57xHk8d3l/ux8wnhQuUKiFruDvtun3eT9H+i2GMuvSQFRFA8kF+jIhN69JJIDtZ2zXInViHh2EmKuEZn6Gnm6qnRWgigAQsmx+yGQ6kQGZgb96Vlv/YCqGqRVjJUQZEuOh9UwdiyIOR+rKvUOyhoeoLxoVBpKi5zNpRUbqsIgAULMT4tXv/GfB2VkpY9seSof1yUTBfrELklk+KcjIimpSdOU2pCdlBZO25ChA1HORFqM2OeDTrKalKbJkTsswMhGLC5ZBHwurCsBghI9rkjhXFK5iIOfOCUbrumjFNptu4bcnJ/CEz8zWZdzA8Uy6ur1Yk8g2fsPIuk6emrq7FSjGiBe2XTnY5/4wq+q7beR+TcNBgDJKSFHsQRdyaT2aGQhMoMlGh4XYflBfGQ6zNS7I4YoJf5hWr2YVpv8A+RMDdzmC5zaqbMOQWb+yee72X6vUmwJX0fvLhlrtNJvMThTpntgDJOTkzrV71koGCjE1772NUB5H3nkIUHwEB7bRbEjiVhIPJMknaHrol0QKFYWVPtyJsl1KjZSk1CU/irTE1A4ZcKZmwBqtVp1k5ZEx1IOQWbZgsemtacEqq5ZMw33A7jlGIRGKA4fPrz/4NvQb/rWunVblip4nd3XQj+1tymqbpACOJGY7Kc4+joOqYuw/JptaTYtv67AuY5oGiKyx8RtiQCnMuJ0P4oK8j5pwhDnwezQ5FFBBonTACaq3Ar8apVHbwHiyZGDiiEkP5Ad9nrAgktdEuXtiQylIfsWpX2oevGlKWXJ+ruhP1ReGWHxhuegv/uFZ564u/ve2yk0P2wV+tYKHf0GpMTU0hRi9AlJGqOCgZCkh4+jqpBrIoWBPULKsd4EdXUdCXlxG5FrpQw0AGgbfZREBQiDFiH2uak4rBQImUlxJamdleqYC8iOmu6MUzCphJSiU9YotEXZxqpGaF+u40LueXXX6bePDpQQo965omfF6vLhS0hF9r/1jdHDG9ZtfSwdhCTYaTQk9RHtAZRcrtJaLegok5u8/4PdFkfuZ598LtTerrxtyMoVD0/LT8oouGc+TInvm4RX2c039QCW1Pm52hQV0oIrgNLT58dJ5g3MSDskTZ9qGI7vcbD61ORkHKsf+tCH+KUgEP7xH/+xwAih3jvuuIWZVHfvgDE0xD7/+YLdrvgqddJz0Sb+SF0DR03diK9QAHfWV0OphL1+xdUltJjIsxtcTEWJKrXK3NhYdRJ5vxx4lm70k6eaIYL5+XmZMooBOzt/eeb4MaQQl0cvwSSsWjUs2l5uq1ZhEeQL9WDv3r3L1u4QXMRPVVKLOb0rkdLUaD/bYi6t0I8VLpcUO0HLCLCvW3kYT+oHrWiKrEe8G7DYghxx6oZWAOJdyKJ25MtRmrBV09Vma3J2BmmmpuaKJdghJBD6gSKprIqHDWGZds2v0fVJNQydGPWgR6ZzSs/9G7dhpoXmxOSL3/qr0uwo9D/2iY3FgQLnGTRWbII9kCeTuQgN1oFL6GWlLgRnofjOBQUqldoZ5seypGK5ZcKbMZkdFjQCSsoKVJSz4rRIQRBgJCUtOboWhsKvYoRafeK0M3dB9tHNRI/E8sGNcRMnZKzitsJevRchS6UmvXV8Zu8+NPk8vnXtxiX6sIT3z87O9jW94sAt+K7lzR+88a0XBzGL3VpsKzlCTIZljUWawq8zcYzE/6NtQTqARVh+CutMM3DCTldoyU2sopQuP54G+F9Io+kw28APAzcty2iig2s6UtjIIWZVQLQPhyCXy2XwEDq8/Pl8XlesGovOjQZudnomXOlb1tc/iDz2O9/f+eyzz356Bx6OzZs3x/G5LnIrhYfOTs329KA1yHM9Q33najeZSYbfQh/iyUooL+Sj7sh1AsCLq+ZEAYD8gGR9r9FwHSciU2TO1mGEHEVUm583NK1/EPdrXtHr1brvkVgktGKxOElJC95869TY2KWVlDBxeHiwZLnVi8d4Qur1+mVSYPQMjqxe3f+nf/qn0H/iiSdMU102OCTSEKtUoaLI73r0xU25/wPe1BupICquLAOvYGKQSKUruqxMt5q5CjlNg8hfbWoqnrxcyZifabA6PQ7rDa8SRGi8svWmSGpGDfvdQVPk9alxpIdT0xfnZs+lusni9tOvn/SOoWLrkQ+v6nc9jRy/Gmrc9Jq96MQrNDdpyZYIKZ9gEjaFdHwG33U+sH/r6Qf27doF/Rf+9D/82vbh+++nGChxyuh7SBRRIghjE6tnR6yMU9nMJ4dhTXc1Ut9qwksaFc1BWdyWmxtGRqYoBWizsqcweFGUV+CHR/qMBOedMswKABCyJ3GgAfzrJQqSLl/MRK1zBRlPszo7MXvxbeciyvQlTR/qX6J6qJFo1IOTklMqIF/vK2w/derUS9/9e+hbzuwnt+VWlKhKTuN0Ls45PZhvGGSipjTbquCkhe78Y8uX3/40Up2/+eEfHhOTI7/xb6AfmEqtFpVsplKhmjE11hCoqbdx8p5Of1ZuNIvqEkSQgaBtWosm597eXpBWE4JXVD5Ol9rVxjNg5Qd+0Gx6FZzZ5tR8CGtBdBLND60co6TpS5cuX77M78IYgXb8aESmEc8L+D8bMTo94ZdYcanU3RhDKKfrhX379l28iKgKCP4Tj91uGGiP6AEpf2gpk2ssDNg2qwOLShMDBOhFLrP7RhICV2rSIIOoIuc8HoPXdC5duqT4yH36uvGT2ZRikYmIzxGMGgBp0uaG6KxGGKJx6VJ1aorFR+BfGFVSwQFX5ls9G1eYpKh49dVXn3/++SIGqYq7b98yPOxZAQdEeJgOOo2WDzIOmLMQJLId6/7773/5wIHou9+F/qOffLJUVJjtwwDUdy8Z8d4ifK+9CE+v1qN8kRxJc6XYT0L26gEWqJsBZxGSYR+YnHwyjnUv0BoBRUdEiRIAO6fEmLmupFZqkYjcnKq5M24XBarl9QGnGTjkCD+FcMGoyTjXeqJPBtpsjfwAhCFd8ioOakLCwH/lxa+ztuSpX7hHLeeKXSQF9C4Tcj9nUdbUBNMdxDj7UWPGced5qVxf5gAEWSRa3FJUXH7Tn5s8d6ZA/Ls7CLzpVngCSzV4uZ7eVSvEEKZzCsePw1foLNQblohcQaYdUT9XnTrpzCH2rE6cAcGBEbvR1TUzU58ndU04ODiYv33Pnj3Q3/viN/PV6j3bMH/A8pzvVSTNogzgRgx4mj2kk9hTPCvl65riNJKuEq7FXZvX7z+2+8CP/g766zdvWLF6JWWhFrphiyyL4JWUXrrJ+z/g7T0s/7uJxViYk7xsgaABXGeNo27EmqGlyF/mwpqpfI8KWrJLKlGsYvwRnnhDjSNd5+QrhUYBAT/RYRDw4PbUz9/z0J+pgvfDi8adXKWO/USrD69c4ZFsdurMme6hgXvuwQSbgDxYfOD70S2eNJKKnkYBCEzcVTVJGkSlhd52MgAe5PsuKQaC+VnUEFDcHWYkjOMpSjN2unLRbtT6qCLM4MBqr9acpXwAdT90GxVdILMotGZac3Pz5FLcVSgMDpZZe005xHVG9WrX0PPPv8lJhwCyP/LIIyv6UR0ZVGdlDFsu0MRqmdZcZFpUgZJoCBITSQpWwYGv/tZLWLYMmMiSoQF2sNCvG6SwGGof1YpiSqIqa5puhaQfDdVEV6V2gnZJFpaKGRJB1jRlo2CWaWRWwUgid3qCHhOosWvSWMu2IR8cuHgZl/aSUdRkuZLgUp2PmpOuV6WIRmAHs6HqCVzynmJ57bp7Lx5FGisazkfuGN5Gyv7q3PjI6lWajXHaip8ElFtKoF5hAnCfRgZl3XEqxFmMUpcu56W0iICkWopCfv5OaPTo5WgOB+nWZouxWGXiAOaNee/8m8E0CmPiQztA4jQpDaTaaMH65xROsuMElekhij3VVQu24BztxijXZ/cNH6khJtj37YOvfHf/ml7M///QY62VBc2fRKEOpq6YXx2RtBxaaiVqcvEXTRe2W0zzbcERk3KKg9crF06uWbnxtjU4gceOfX/izIa1G5HroTR9lei3cIrjnybCl1sWo59VNJJ0HSsicwYwgoesZZMo/j41BZFdR2//Vk1SymFKalHpZZYmaUV4ztnjuJwg43oN59wMAt3zjWZXqfeuu+6C/sjyVQ0lzevn+7OV6VmGe488/PDGjeuZWgwNDbVaLUnDWR67MD45PcWSxeCAZ+mKwn6FwM5pdiTMQtBgagHiUI9dtAt48mx9iVvDhFG4FdxmrTJvEwsFeFFtOhMkxx/53vdQMUl+KxZ8SE6HZaF1xvCdAj1ndGJc86PB1RtxqSIF8On+Mxegf/bUDHzipgdRb795s+uOXWxyzi1VRbM9ZwfSZddNXQ6BfuhUugonzTZ026o65Ldi2M1mc9MmdGY88tL+F198MV3+n7XW72b7H7e9hwDvqzK88X/CZsznStMUQxTWaqquK+S3rxhSy61qmK1NyEGoRIlKFr/Ql4NICgiUeklihC5HowcgeSlSRBpAvce0V/ZeeB2pyEHPG1i7Zoxo4Jn6mOXKcRXHPDsRNBqjk5OoP+jtt3fvemMN5dL8hUc3Fk2XfQljx39157EXdqIYPTMzI3mN1VRLfcs6c/WypYN9KB0AmSkvRxFO1jzhuZOTyL8rTVfO5x2bJVgvDqs6E0xdDZWwRRW8DdnI2clS0mSb001TjVoUERy4DalsJwllqDO0fL9do98G/SPm4LpzEeoJfvDKwcNn5tZveQD6v/gv79/7451zDt60/+zMmpLdM4S8HwhbGFby5JTgYQiEFZFA6ILAqroaZRSzVBOT5RLpXTLQW6mNkSAibltu7zy68zhF9qy/Y2MH4CfCHLftFvJ7ye2T5XUCqr5Q10FVS6USJ0gFYR0IZkyqb9tGeT3NNZJ05JDn6mhtQzCK4ETHXK8ZhlWGY8tXrR4khaggJe6adrEYkbMnLk0B2RSogWnCzYyAvKAy0G8//qmnBKWZTLxJfs5f/Pmf7z0ysXIDOnQvX748J0dBDbU3R47sOfTmnpGlKKyuWbOmv4F8tzSwrJsipPijMv9VGOHkxCWVHLHLiddTKpnEy4HS+iBSE7caGBiASajOIripzU/n8wZ/JpaTzRmsDF4xuKIaqW/sxHzUZ89evv/+p57+7K9Bv6dv6La1t/7Ff/y/BfLsY2vuWZ1yQIqGYydKa6iMsbOUm4I05aFipMoVGIbWTi2D7nGkn96wYcOBC3t/+MMfQv+W2zf8o5y9rs3n35nfCz5729bbv/ZfUO08dm/PnXdtUci+HLtzWqTIFDQTxZKh6hHZol0vxJmlQxMFoaorPSVE+xNj01EY5Knar1e9NGDEywbwdEZufGli/vwEgu3zl8Z1LXfrGgzZbDWajYsXULOADjAz925ds3Elroph+ZUp/+v/7du4EmLo3/27/zByF96fAI935mNK2hlVZmfOn963DzWDu3e/css01txbvXR59/L1S/qREizp6xeGFlEuHS+JlXLRqZOKEL4hCSoRSxNBlHhzswg+4sgIE4/TLBjl7mqYTNbxnnzfSLH3ltxSlPVfOXrhxV1vuzHusE/88999+MGPMQRruCK/bOTRL/8i9L/6f1448+zxJ+5aAf2lOaHGTaNAPvnCjnWpQTaqamPOKCZCx3c1ZrDKUa6M2sPq7LyuO4aPOEDV5u7btOK5F/fRPdOF/n4OIaVqIu1gBfRtCW7y/g90W4Tlv+WWW1icPXny5NZt69PK2K1E5HvbND/1zBds/VOwlBZeTgw9waAlwVW6MBNgmgAG0DIXiPGTZBwanf65+Tk7F52soVykK2qXpo2OYgk+AOHAHdatQwEP2NAL3/8+08/Pf+bzI9u2sY1RUhRT7xKUZFf0dBV6Sv39aCO4fdPQ+VOYsBVEDKC9uRnK8TfiFvv6DHL8AWJr27ZKSdU0px47aebM0PNcJ5UUuss9qP0kMQSEi3y5Vyki6VLy5ViSvvrVr+L9ub6RkbX3P/pp6K/bcCfcn6OAMhgdPGQ9Ifbf/M3f/Kv//IcnTpyA/qo7Vge1CqsvnZYHLFWy0/RmsgiZ62mKygKCIEbgi9T0CgMul7UgwOKKe/bsefjJJ8ntKK2XK7WztghJWoTlX7tuY99SFLSP7d/bfHR7gfKkha4bKXOJT+8D/CIBvSePCSMXSTLnL5ESU06SKiV9iXtLSSQ8UunkI7+7EA12IyM4P5tokSXIP6Bo5jRdHptEAm5Zlt2VmmK/sP2Oz+74sE/54V56+dXRmvXgY5/HgX3kF0XbzoyvUPKhysboWMoPiiXIdMqGOrQaB3z52JnJ4xfdSwj9irJuAXtaSt5gsuy0QkWl/PTwess2DNSxy/lGVK3mCrgtajHq5PUc7qeu7qW61TU5hgN7c8/42xdPHqfM9L/42790x/2PDg+kmCZu+wzC0gI+dikY5Zb7ntx6tvHcX//v0PcOV++7tWzp3XQ3ys2sus8XdVhp9pU1iibMZ4NjNm0L2BW5sgKzcPvyaiGHuOHIvp0PPf6IRHkuJXKyZCcwVmQtwvLn89bdd6Ml7dWvf+fUqVPA/gWZaqYdxzIoOsekjKB0IkE8dkMvy6iZhO1cOOhFmUIKMhcpaUUO38nrqf8doPRElgqFFItUqzPszLl9+/al69e/8M2/gD4Aw8997vdve+opvgfkfo0qKWGyiXa9TFlThB6nbiOBrS1B3jwSSIYjVUkHBBjKdhy77WQApxO+UZAjgiolXEsq8vR6kqZSknVMaxJQlO78/PzY0TOnLqAd4XzFd3yNXwRwDNY+8/wxNU4ALlgbylVCi7niF3758/70WziZz/zZ2vKypQVc/kKhiHmq266boo2dWemikFqnq5QPQpCq8B54miQXlixBc+hsrQaTYBfS8mpXubPe5P0f6LYY2T0ScfcTWLTy9b//T2+9vutDG9EsbfT0KDVfLiJN89C/S1YULqAauBEI/Gy01UKQDshM7gdOGKlsLfRDTBbk00lthEGtOn+RYvb6dSmShNVHHr3V6vjY2K9/HB23t65cc+71A68fxHt6t/7C+qd/XeTJk6fuW4bF5MWNJE+VOfFVpLQUc1YmJ7AgnJ84gk5UItLyucEWJVO5NDUplMm+ISTylUotB/zMRDIG8N4LtZBLlSm5mqK4lKwwby+ZmJubPIfFCM4fOzk7M8M8+4Ftty9Zu+0vn0Nsse/l769YscLM43XXC4DrUm1VAYJhIOJSAYFOZS7oKyu/+q/+D+jPVsQrp9+Q+/Bdm1eWNDmIKds4oCoU1wm9N/XYTUInj4vYk7OllhoTFvHmHa27MjyE3Hb61FizMmPTe4luZEcfCcUiLD/QkvXrcbqBFL/99ptcHHVFX5+uq6xkddFCEXM8JqZz6vA8x6hQ4oHosh75TP0xZTFZkvi622iwHA/9RJHNdlJXoLd33nmnoBR1f/InfxJSRMQv/dIvWaVSwHnPCno2SJmSDYVEG5teszkzEYzi8vv1i7XGBC2DaQQB2+/Pnj07V6/qt6ILBmen5WwxINyJMOLiwjnblhPBcO/SpUuHDx++eALNLV6lvnx4mH1Nh9ZsTAp9GzeionfX3r33f3xmJI+e5lgdxtDZDQv6sqExZOvuNtyWa1E+vi9/+ct/8f9N7t69G/qrlzwyaOcUcjz3Qx9IvhSmOa00VeNASkyw1Q515RxbPVRLsLF/dG5urn8ZL9UC4cc3Koux/IkpyFNNrLt1y+lDb4yP4myuWHNrLtfFlT7dRIliWSZFVSgXArchczEpJVZbXjdVS9RaJib6IClA9SNNStM6NqMYMI+ZJwuhJNuW7VLMnu5GD29edvfKFdAfPXe+VVNv+xgl5dqwvSaJkDhdt+AcSag4MxAnB36MB6jZfFOa2leuIDCGfVbsWs7LYDuNEuXH1SuzUVi3WyhumHm7MjvKeSg1Rde1HKfriJS46cyNjaOhYdfb6uSk2WWibmrZcn/d0sKKMo7AiibdyqUtg/ixxw6crl94XV+B/DineLoopocgBkiszM7hwHp6i5KMNAD6XQOrtn/y9/74//q30N9z/twjm5f1GXg6Wo6iRqUW5cQOpCSytZgMlS0pkRJLJ3FFMzRTSfp6dJq0RmV+Ngv6lNquniEq/5SbvP8D3RZh+UGkZNo4PDwMdJhj6xuNhllaNk+0NDYKmY2A9alyzMGwWoyUnE6/polEZWoBdMnISurFcctxMv0rXJyaQnkGEO+OHTvYc/dbf/33d9111+Mf/ziPB3E72f7TRLZZFm+RRg1PTk62xsd751GABAnF7MYXAVqGt5TLqJUDzh0IP/NsY7iOgzeRSlfYU61x+dTx43v27IX+7iMaUPuPfexj0B/IxQD9+R7JVEpLB3JUvhSec/DgwVs+9BHoF/PdaPcky4dF0n9PLzlFxqGCTg9c+TYCYeHRR9Fj/fXv/qdtQ1aJuCdlUXRZ4vW0SFcTq1TmiZWCNAWawPLqCVsa4V/gaGnWXQxRTlcN3d2UxTj9atzKk0lkydbHYv0lg0zj3olD+S6pl5Kqzcj36KoC5BrvTqJiojZISI+dmha4szVcTlUPrbyWUDS62sIsLyM0C4OWd1wyAxlnarJWLfe4+VnU0W7deuvdD3/yR4cQte1v9P/+7/yOtYxUOm5z0JYxtR0+iK6Q16Wozir1qdxl1KhYZw6ps5dMMttbMJ4QL7bciakuq9HCl541FMPokmJckrw10BITGqUJMLviyealN47gnj4+quw7Obx3L+oJBvWpW1cVRsrom4qiZpevUm1ANx9pltxFtqj1q0cOHJj+ImW8bQgU1goRh34K9gSnoapBO4WgFCuJLn/yV34L+m+9/fazh2sP33Mrbq/lYTB1TqEMOmJmYrjfrE1TCoh1Sy9XT82Q3G+VhmpJYa5OVXWUZZpqy9dmcqLUWYux/LIakUiKqYJUlU8/HCatVrMMnMEQE/gAxidZX0oW4vgJVbF2z3HnYOI8AtIFCYT7Qj6fZirWO+R+NHjQh99zzz1AMF577TXo33rrRoY5NG3oWMDnPk2cQVZEZ27On70c09jgej6ftw0O1QvYXgVvl3WToR/8y/RDkB0rb4H4gA+EOw+ePPryq4htT43r88FGvi3x8Y1MJDhjga7pPBi4ngUmwMElPx9RGOSkAj/Jybot5X/+85//uz/7f/buRUrzmYfutru6KnNj/Mzp6Wl7KT4NOlSKij8qgVl1krTMKgJweUFbwDshddd4j2t9s/2Taouw/KFQOHWd3T1QWDZSaaD/Uy0Me+pVpYeKXybVJJB9hYCobASaHXHxKaUKwq9JyXN8QP1xVaaKYMAZ7JxtUJKYQMFqAHkKgDUMuek5qzeiTfvhJ5+aujxZnUHh7fEv/7a+YsgTnC1M1iRF5SQs0ZwcTEcVpMn+3BF/flxz8RAXlDCnlfQA9a9w6CemULgaWr5sdlo/sBMHHzfCzTu2lHrwpcdPn/J6+s6M4andf9jZe8A4cgFPfN13Rf6IQhVkEin243wz4kxdMoY8Uj7dQMWMHgXKQNPbBSLP/PgoDmbTUH9Ark84yljutKDi0ZT5mZQDhU7w1rs+fP7EqZe++w3o/+C1o9s3j8i9qKn0SWRNPMIWQat7afe0i8KOW6sX+0SN8AcQJQQ0tEBJKvQTDZC1RCxGJS+KykfiXy6b69evD/Y/T58hAa2z2nn+RTuwS5IWzD8SwEBVdWtUmwfItZy6j4IMhiJ+20Ugy740MzshIuf+x9B+39vb+7WvfQ1eJ5D435o9X+Eqw1xtqV53KhOxgyvn1Ot6kjAdlmIvdFuRS7JTEKTcx3H27Dlw8SIS9o989GNb778/8cZ4f5zev//Iabz+1oHpsYk40XBpkZhrIRdDh8dm4ZuwaiB9pS/SlazuNbwF5uHCBXTw2nTP3bTM18sXKC0UekSi/fSnPmVSwrfDO384OiptGemlT64Aky0Qc0xIA83MxV6yFK4fPnyYZ491UDwtmdPOohH/UAF2i+gGpP+edWvf3oOzM++5Xc58bwXl9R6rWtdyrtqVvjUxArJAGLIMYkAUU3nHKNRiX6bZ9HU9iYv1EJF5GOqRV8n14wpFgQfjzy1B8fr4ibPHD+z6gz/4A1wJR1FygWAzPKCQuBWOowIumhn1Z0bzVG9LazZs3bBlncbWqDUcyt8kDMUuKtug89xzzx09ef7DD6G6ZseTjwld3r0HB/D22dyuI5enGyivXxZWs8uLsmwPks4hTYYlKwDgKTAhTJJYtxNS3cg65h/z2aRpm+VSbnr8Ai8qQYM0pnGhqAZmLQsTOb2eAFml06+InCjkHv/cV3A5Q+vNfS9FZCcb7F/V1ScUcuj3A2eq6kWkWu3pHzk/PX9hDGHplm0PFkvd2emPYbE4tzaq227W8ftgt8VA/h2Bguj/SnrQ2Vmjf4nB4q+9hMtVpla+OEqJM5P3lPPJchSmGboLBRDdZJbREU7LGsdYUVXtmNPvi8b82rVrN27FOj1pQhj6bRC4E+OjwRgeMlN2DcNwOdE7EWF+JgjN8EBWujmuv/eNH0Pn8OFj6zatZWXt6OjowVOnDu1Dx4IjZ2dEoT+OkVwBzk8UrU65dalmmcRoXyvmdWxpYFdn3dOsyCHA76VLl7LzFprgrAUT3DW5wjpS8bQTycNPLJLpt2/fLntT50/vF+glPP30ow/IZA0H/mgpYTc5NLiet3PnTp/SqD722GNy+11CdFr7SEh5r4t9bev0Iu5a0lehlPJOS8mFDamKrpha43xeEs0caycSP3RlqiSYeNOyU3M88k9KIpjLNOGbIk/XwskZvA4cvTcvJJ+Ss+VsmO5DhzDjwagUf/ahdfxupXJI1BVBpeo0r6aNngnn8b3lvp6cpk7N4ZIX7LwcyFOUxxeEO93Is7x36NCho7vPQ2fjxlvv2H7XmWmETnteOXh2wj09gVM1OpNb2bW8So5fLWXakRyPlAp23raUpdU5lCS9UA3URFBNYTmMItloUdioK0W6FHFiyLyprBoeuLAXlRaN2nTRGhLkHEZZMNuZIxMKx+LkMbit2058nrBsi1lC34bbP7Js+Pnv/C30X3jhO+q+mU1LkKsOLe1Vc0ZMipPdBw4fGW3cdg+qmEoDK2EPcdacUJa0tq9XhOl1F4P4A7hIlU2EyFgUpugcg+Vv8niMstMvkTSMXwhHsO0kU1KxECEfJi9oTk7WGcUI2tdNms2ATC8n6PQHM5NPbR9hJOV7IUAajbIm5bUYlVztkk1O081yDMRBzNpJQWCN9RO7dp2/fQ2aKHfs2AGzvf9NtLVfrjgAWwGAQh+OLNzpUNYu2cYTwx4+hUIB8waS2SZwp0U7B7UkIXnjl3qUY8coktODZvT0WPxbIEJcAku0My5cv1nkMOGn/v+6USx+/AtfgP6WLeu+//X/Bgcdx7lsidGVs7oRJMG0bNiwgdOWKnD0kyw1YWfJsGRxTv/N9j9uW4TlL5lSRNW5wyTXVVb6h7Eeyuj0frWluS6e7EQ60HuHbigUDOv6cquuNukET4+iipT8ly9Xa+sHe/jER5HZVdQbVTxStiZ1GeLc+fPQt7qW5QyrJZApbNl8V2s+9M6jmK70zBVsgAsocSiB0V20PALhXhD09Bd08q+aP3GyMj3f00cC5KXo2a//+OwJPP3rlmxZdyfecHL21Osvz59HsC/i0sqe1ctzRVQqXJ4c7+rOe0SiVK9UkFSJ1IWmXPTli40Ef1DQgLJ1y+SJCyRV0XSWbE01BCrIvD9fUJPYC0jbXa9WZakt98G5lFoLCwFQv10jQGmXe8VELUAzScBzUMuuy5RXYOmtD/3WH374R3+P+oDRsVMX5iZ7CqgBfOCzH9+45U4zh9IKAAN8npzG9LdzkAsdPmRRDL6inUEkJiLD4ebTUxjantblcxzAgHoPbhGZEhdz9GRC9fQMAiZYTy8I9FSENffuO3rqFPL48uA6YCIsuSq5fFYkFjbKiRO+VUBivswy+vv7LQPvqc048NI0D6ACgC9hqFiZmMhpaTKYV1/dd+zY6Z4i0vzBwUGu6nL05PFTE8rAOnQgiIrdk5OTVdq7y5cv9/20kKAK8lacltgF9qHrYaqQdimJqpImUU3iK0LieTCklkhzV2W5avCZ+oJTwo23VHqnRNWPfBrdR4Vf9Vu1hHxkjEJBaKnSGj3n3r1U72Isf5zKqbJsgCjZv3YD9E8f3N+ohpqB7EoP69bkySiPZnVZVSWY7hmccc2r5oJAI7NQlEgTc80CudEZiXn+2ElvEudu/bb8jAoCBRWu0gpILYjF1pqNwxcrJmkGy8FQ2HLVPqrKGbViyVeoqDXsxtCNZaq4bOqDbkt+aydqQl7ded4Q3XoOrS+Ts8FUBR8yGnTXu5IcFRJ0jDmEcgQs674n+7LUYgReVyTJIK9fQ5KlRFIIcMQR1vlk+xm6h0hqQJo1OLvwP53CMJIoIExHIg+5uLC7Zvsi82ZloTwU2eaV9ipHHZGZkSy1/0OlfGfY02xbyw/x1ZAKelP6ABiPanasFWHloN1597wPN9sHoS1GLZ+2pAsbX1GkFStWQH9nkgBgHlmJLCqKPKC6IbFPoIRNELtJ/s5LC5G/xBAaKkHRy5OzIB9zcdfh4eHK9GwaI6DrmDmM+vliUdPqTNiPBpW5+enlq9Drd+nygVK3zZoAgNlZ3ZN6vf7mrsOvv3SI/mLAY0X7Hr2MpGJkZKQQJl47OKvQ1e0Qn7548WLZKnKiFxFizj6ZwphUU5GD9KQCa4AXRVFHfsBUy5bmt6X/4HpcUXb9p2udkgK56gvOOYtv+f/b+7IfSY4zv4iMvOvo6mP6mCFnOBwOKVIUSejWSuKSginJlmRpLUhrYG3A8IPh/Qv8bMAw/Gr4wTCwEOAHH7AWkOBDWkFLUtdSFEWK53A4nPvq6bu7jqy8IiP9HZHVPaQoy1RzmgInSJA5NVlZVRkZX3zH7/v99hCOu44rf49dZT/gHkax6apcpMOfOYyUc9Xsh6/1X7o7RFcrH1/2EukOiMYuilRyIyvwUfAUPTpD6pjUam7qBAeBzz/9bLI2+vTD6EN8aMa9mHjVDrp7nge7uc/b28LiXGt6ZuUypuJHz40XF/OdIbqNoyKYvzNr9TAXW4toXEanT2EO4Ic/evn1U1eDADGJx+85vtMOswJdS4jrRjXq2m2O+hvl6xG1VIJvV+jlzDLHdGQZVCXey6y8EsigRfG970defdj1iIxofErrlaLEi1NzoOI54clgv8FzQ4hDbfzlqQrsui0KexMeY0UKT6x/xfPMuSkXJ1btfWTcplNjD4G0U+jKZtI8FEngfMzNwG6tcBuxAafYL7DXhNdPOc7UFDod99577/i5Z4ZDIsqi5cJuF0xwMBgo+oU+9qi4A3IDg3i61e1euID4u1OnLoA5AZ9LULIsDMf27hB9KHtbvV6vOyuG1JWhdQLnM1T+hRdecF5Plo4itDFuTW1sj3/wv7GX7zevj+9aWuDiEJKIO4JzFWNwS3Nc2cN0tLG10aGqnT/dwZo9fVA77gTSE4Thd7M2vKtHgsXgq0oV82reJDKDSb0fzNPExSPwAZ7jyAp/O7mBTGKiGg4s+c6u2dvH25MEE/1sK27yFvnw35lVuL33f6DHfky/9B0yRpV0wL1lhNU9n/zCS89+9+xFXFh3LCRTU64eYpIVkbWF7YvOM+KfHBNxe7p+fs17/RXs2TsUufd96MSRHumPpzuVTpnnvwRXO/BiSmunrvBVIKkPvDiytNbtrtNDv7ycD1bl3JDqsH6+urJ9ZoOIYo/M3Pn5Twria+knG73pznCEEcGlzbWRwC8ZT0+L5PB4RDRjwRxYF7eLOwss1LJKDMl9m51DoT8Tx2zkfa2LmvyDdhRGYG+5jl5TAZ8JNRBgWPNGUFR6u7/TpeLy3KH5msn1MRbcK/XlCJlTGoAGRAFU8ZO15zbGX9rNn1c4nmlyYrL3HJa2FxQ/GAgP+L2y6erCPzBocSJC+/9D7vKOY0/dGmJuj9rfT5488htjrl3DknmVDe6++26HWi8gXJ5uNfx9q5vgHi5MI05rY2PjuTcvnT6NaZzHTp589NHPjQtMy4DBTJLEdlVqjLO5lI6kLLngfEBS5mD5DcHfPM+bnp7mxHPoxXACy/TBGwluhX4GvNjpxqME9/7FxcUtog0MvO5oR0cuJminpqZYX0AQYcD65hqz1HgITXUdW1sqR6OhJqoH2KGQ26Ux+I5jERzI7osNDvjMZWkJP6TTwZsA8e2k2Uqpm1h338Vw367GB99BNVLX5u3v2PPeP+yjaTTT35Ki1fJ5r1maFg9/65//h3/zr+E4OD16LFFfJDr6qboa6HGX7sic7oR166nLeGf/9pcXXjl9lmkcTn7+8040DmpclIcX3c6Ngvs1vKCQsszViI69YbU06pPQppMpE8QhbqibyWZvetZq++ajqOPujEj4WrVWtpM2CV/vDJPaqcOIERPVFCln+Sr3lvyA9nstR93OzHCEpmX5xhZWdCq8eNSCleznBLtogasSTK2uEshg+VqVFIManRVRbgfulYh4rMB/cOO5TGGUcW4zfenii9/4NqZoQlsjJVwm8irvJRUOxOSPN9cDbt7E+Z5Tbme35ubedDa7hzdhSqK9fxD7Qul8e/zxjv3o8plEsY3ctMAnUoHr/qd/ivQ1/+u//sdTp7K5GBfNidnpbssbZOgHXDh7dX01+ZtruK1+4Wvf/tinP/fSSy8JwuHf1euxOAt45mTtbZ1eIJsZcfi7rm6cWljTWL9vMqlpmrIznCQYC3CVDxuwA7eJUDScz/EYSn+TYWftsJI60o2Sgd+aKNOmaWFVZnZ3UcGaZWxm4BvCCezVt+PZsiomUGb4zkvH0HI888yTs7OzDz300FvuHuns/XZK8Vsw9mP6RWp/LV5N5UTsFvhq4f6PPPrtfwbHz549c3798uXfYKI3MCsQOwVUaE4TJwrv/Pa/wrrkN//in1y5tn7u32Fr+99cuVTOzh+/A3F8eZC76aCbYOwutMmyzLWVEq3GK26KdtuBDRWFkK1WkK+wnIGnlKjoFs/iRgP7PfKgUM9hmiVwnBH+HzP0hEGF56wwuXLIjfI94UWaSjilNE5QBRwhO9Jg6gYfi3HRLwo9JjKVzZF+/sLanVu4DD6ydCIf+cx0N31o/q47Tvzdc4g8e+Pc1cef+OYxInWtSo0S9hbK8f+Ge793Yz/SPhOG55t/SLsdsNv1ne9858Vnn3rlhafh+Pxrp2EKjx3GuPyBD33iYx/9k+kP4x2BMPzoPfc88QTS233/P/3bv/7rV554DFUKHnjgATifPa9eO4LF7WVoA1Dcr3AtTTQpGjnKdhEh1T9t4VEUwAkjEr9EOjzfn8juCbErCeVSrMK+3oSscNIswP6mCvEcmKkir2wdq6omIoRHjhxZW1v7/veRQuz61fsee/Qj992Hua+NnT7Ysx/+8OeC5BbYFoo9zFYC+S4ObOmL23H/B3zsy/QXtQ1edC2i2meePoFc5DEhfOIjH//GP/3UN9DIJ2mSZoVyWFOUNUfxvdt50gpaX/zzb8Pxjf7W9/77f/urZzBJvHC+uvvk3QUBuVqdSEUqJ+yUDDxPD8clFY7VVG2MpA3FwThEMoqX0axWOKaopMgb3qEC8cAVE2Qot6BsXTIuh2PDWQsD9mwsx7jKo9rISoWeTWwot3KVTaaDzet20PfO0uJPvvSlKMCLnz7/+rUfvN5qIQzp+vXra6ubR+/CVOPf+9qfH7n7XqN3xREUexK/S2TzPR/7s/onng7FEkTaRtx/Dacv2jtFdxA3/jBWpC5c7cl3YPZ3MOBs6F/+y7/8x3/2jTdf/TW9r376Z0+zuQYnDm7ciBxAp9OSWnOiF544zDc3GqrckS8a6mPeCMD4e76VnILXwQng7wbbirGtllFMQ2A6FlPL/GXg9azU7NalKC1vWLqRP0jRozDoL38KxieRnunlF5555hdPvvgiQjHhKz3++OOf+Sy2ad5z30Nigm4lEQErUIStlvsyCe9m7Ivrp9iLkQhNnDjHqJZgHSa4cflQ1zZbAk8IAxB0LmA7NiSrEKAgd1ZSKmYku+2FOx+cRf8gcuWvf/mMTigRpqtMl5dJ4ulOGPO9TsU8wdJ1nJhieljjcbdjG0toVekROe0ePHJYMcLDKnTDoCKkJXwpl9REO1MQpbcXFqgjonbAJSjIxZvqzgxGQ48aE7ZHgyzD3KOg6a8UGg84jtuta8vX79lC/MjDH3sC/t3awvpTmZULWLecrG6HqRmpw75q9AB/Z17mPR639/4P9NifJi+Lc9rz4qQOzQNOcCXX7F1KUzHqF/9tOCbriCg9BTJ24ms+BW8Qi0O4zNk6XZukv3OFSFnAOB9dOMH9WZ4bwvW5nR1sda83NSmr0/aDx61Wy/ddrvJx13Ca2bA+LyxuH67ASDVdQoRZVpmtpL1FWpyhRFSthMAV9/7r188gmcrMLJ8Dm9TMDHccO5PNgrqGOxwiKbqg7RFodMgPZOwH3EO1GxTx7i5moeqSXcIywrmcVBoEt2ZELrZ5SoezLgphjHSXW25Q476A5xbaqzbWpqlWEbaC+xfvSQt8bzrq5+OEUzquhwHhiIRgYJqH4wFP8/RcF5VzKZMTtbC8nFKHRtT2MQsU4daO5HIxgQQHg7LI1ojzX9XgzSVMvzDcycbj0TSxy0w5WWFGS0T8Cg/KteWr4zGWhR796P0+CkMRGFy6gYqEoUCx3q2HtOIpLLc3WQtHeQe45U/G+8X4w0qyezWbiubWrKyswLQxgmhzeyPLMpbD2UvGsbq2BbM4cfdgYTVw+hKeD/a2IMqHFzlvKJ2adTkEbeFt4nfc3NwcJ8OYCIhiP5CVYaiFkQpsTDvCVQ6mBVn/mw86fvz4IulA+62jQkXsh3ba08jhTO+FTwxC3/mdrZwHO94v0397HMjYF89/r65t4+YyoNzWqHkraDa5xhGWDYi9+So2/+Uh8bQoCSSzvbkCfvVhIsoar16Ev/gX/+hbggAzr77+EmO053rHkW+TEnAYWDYaQimCqwy/Dvu61sWgjZtCVZV7FXtNjRfPBKoATAnqxQ+7Xd/rUKZvyvcvnz8ntrnjTC8kA5966Bd9dUfvjhPTaDnOSWd9c1BSB5loTQnHoun9MHDU3qDe2XuwB+N1YON9tPonFRS5BycJgTgY6mPHsGaq8yEDCGCcOHnyxIfuZrrmc1dW4WS2vWDkYWb5eDDsw2PBtprqRoZDeZj+vd5cTqCHhYWFGKacKtFVmm5cu8rIs3xnxxR5MuBu87LbCpeWsH0iCAK4MpMY/vLqmbvufoh9T8G+MOWglDrIfP7vM/Zz+iWRG9jlbFN/dlTit4Aa9t4bakCpmHNXY46uUD6pJZ6447UXp9dJA/DIifuMH185TawFm6uzh+b8GM85eicG3EVkaXeDbktwsU5rBSEDuXvwF4hq5xWPVBIO09vBmZok9xBMU+n+Bk7zhTfeXL6+tX0GM3c7G5uHZmdiFg8M3ZmpmZkuAgV8f6YqonXqA4zDQ/fe/4g3Pcc/FQtNtKLzqnZtbo+jnabzd89/D3a8j1b/7XHrx/to+vei38F+umQ5e53eJz7xieWzyJealRm4+oaaisClX1tbS3L08C9dXbMUfrRZiMCtyPMv8twEwbEFDOUpxHaZ36zKc20M5wPgTF79OstH/Z3NFYQOr1+/Mdze4ejx2LFjeTq+h7qADx9ebLfb4xKjzZ3REL6kF+M5X/3qV+dO3M9fAHYfv9Wuml/hvb+JM/flyzVAc+HsMejakuvRUJwb5rN2R6n2bAFG5XwpbHL3Rda8vvjgJzvzd8HB9TdeeO2nPzrzMmqU9Hq9w8fu5sAvrEfZcGhpI7MWJ17wOgYLuM++ghAS1NJV1t0bj8cWvkGPUXuq3XxJ6dbUiz/ld3qHG6Q80qXVMUE2lq9fuvHaJlWQo970P/zm1//sG+iHSh8RfBV1W1Wekza/UfpuuecWvw/i/LeOg382LTpIKczAsAFAlQmXdZthqjxZH5rH+zsXPPzm87/gd4Fz9/zzz1sxjciDqJ09fHgg4DmwnUDtFrgCh+ZtMm6iQMUaUHzOBJ8PAX2RZjV9qkaZ6WxzA7Gm29tDmP7pOYzvh0WKPD6RbdmcsAWg4J7jKOLWDZQ3blQ2pevCkfvOMnoHPg5++m+PAxz7wu1zc1bLbcTi6ujm07jY5dRNyGsE1tpKg/Y2dIQyLUE8/z78vbLhn4zjQS5YfXVtSw91/OEHkM9nQaSD5XM7O7jlP3u1vr6aDYjuXqm1UHkt0kMHc9zfGQVUkhehV0QuW5q0QL2AgBpsI6FyihI9hyqXVOWTVeFJ0yIi16nAXWp13RIN/qfuu6dw6gG1KA1MtnbmV/0+igWb6c/Ejf5vrYuOalIhJt/bwzU5oDSIcU0TGak/ZqzfHzhsyaOmTnQq/kp311qCXY0Cj438xYsXYS8ImtZ2sPaM+e/1YojkOiQIBxcxeRnQDQ1cz/eiG5vEvCIjAc8Fi8q6mPENqQAN09+jGn8r9LzQ42fUMXAF0aN+Egj0nVpP5JMh3J/v4rMVGtRNYqLVz37lc4JVovExU1xsEqRYq7x3075/y8Z+VPz2HKgmtpXvlOfGOpB1gtjpM5wRqDUBbWyQXFkbglspTM7K5UtwPHr1Z+7KKY8gmqWsnCrtRnj+g4e28m5uRMPnM9gO6TrTUexU9XCeyjxRHbYdnn7wx1Rahjm12hu1ys9cZJzAaKq+Jwa7dQOa/iiSWoPPiL8nSVYCHcwSqUBL1lmSrv0UpRIvLD1y14kHWjanVOkaHBl6qP23pPZME+zTy++DWsDBr/7b4wDHwU8/I27biMOxBhYMeN30ScF/zsIg4darV6+Ct72j0RNIdRa6krFZLey46Yax3UF1lnQpYzjbakttmKQb0boNptYkhRmMHRLa1KUIYqYkBb/DFNThq2pT1qYiCwYBwaTbd2NrE7x9l2oBQTvGHAD1+H33u9994stf/9RnP4vvdf2y2gXwsOjMe30P3/XYj3p/cyAbGhJhbZ2cvL473pYFt8TqeBmVUy1fOiGWf8cEp19d/fFf/XtvhKn1w+VGFCclUe4U8E/U1SEGakfvmIcI26OUO4RzZQPNC5SbDkaKXEuFwCwpiXYXSQcHI2dAUi+5XiAehCzVI12WPqZxTBxpNxoTRnSci7wqIrpg7BhElOf4xk7LP9SeIZoKsbZ++pWnC4/4qj7y6ceDmcMpvbeoje9P5l5j8mn3578v0gEHv/p5EK6+DGjVGtpBmZH49V/9am1t7ViXqjIzC5FK8rGFa3rd2bCNXv3S4TkV+gEhf0h8Q9sFp6ttZ6OijB845p7nuKxdWHTdzsidolpAVuYjpl8oTJ5pRaJ/rRimvyY4UGl0Xml260QD0hVkosY0BKYaW1euXNkkDcDrO/lDn3n86HGkjFDi4Hf33z3eL9N/exzI2Je4/6bBvv9vg6/eVO+aDE1s4LDx+lbWB9zy0cWXn7/4HDbHDM6+9MiiWKLQvecNYc25PVygVRyp+cNTPeTzKeWM31mKFzAzKPw2BBZxiMlgB9zvnZ0tIng1bqrdsTBYkjejtfHW1cK5Qd922yc4Qu5XMvdkyf03mclKh8j/vayOS5OQgxJJV7teQar3m5ke9EeWnz67cWddp+RMnH3mB+OtZfeLX4fjo/c+WAvVkKg6E/JWmxSwN8AcoJE4+NVvVWY8fC64f+rUiy8+/9Onh9srcHzn4qJTrJUl3v3+mDSSibcnbLXqIOC4f2n+qJi+U8wSRlsGHuy7Hp4jaqcThp1jJJvrJKLuiwSnXKzW/XQjo1C+SFPH2NaLMAwLFg9MwWMz7KeAGwGhqaL2DHAwC6nGDdmAMsaizcY76H5OIQ5gPTUvvvjiGqHLH//71UMPf/SW3cl3MfZl9U8wnMTv1Xg3Zs9yT/PcJZSjp7xU5wE306CnXSiN3hZmesb9N3/yf+D41V/8sJtvHuvhkpfZqBXKihQMy7DrxeGAqKH99tL8sQdmjuPNNbP35cLnGgHE7cZl5RoR1ogC5bK+ySKv1RFtQmRs5IVec6k7c1CX25okEFqtyPFgyeNFysr1jEPvdKtCiyyi8mOJdExhmeLrm9v9ejTmjuD5dgyRfkHcVUej1uH56NpF7FF55n8sl2tf/vgXvixQzDCU7m4IUImakwIHWw84+NV/exzguBXTj2pWQcBqX5hst0vfUoFzO8C1y9fOvfLCOpG7GGMgoOcKXq2dosglL+GqRjgeefiHT5yYuesuQYm2vCwrR0lunNtDlUPNZTa3plANyJLM5sMhhu/0F/BBhrB7ithQJhIDUklpE7fYxhtRM5fv+aUKA/ousO/opkQpaVi1Gq3Ddtgl8eItKkvKKQQcPPLJx8CV2NpCNNHMzIwSkhFpvQYidiBjP6Z/t03JNIxzdN+bXaCu8dAn1FNZV/5ks1DCr83y+VNw+NrP/vbKq7/o1DgTd8d55ClDpKRlVabgNUUU1Ll+4c9357F3eubkp0R3VlCraFAUPgqgUI+fzT6QD2k0GH3ba5D19XB96zJSRy2fPV1vrXfJs6tMkY/J3SsQt2Wo3RP5liNVMybALctxzvw5vq/8ShvCoMITAZZfphjsDWsXoX85RZJ5Hkf+MY4Py37//M75iJrGx+NjD398bqpHH6pdx2VsYH2gDf63YvX7Hgr5+bSaPU8lyZBdNlhMa6tr3/ve9+A4W7nSod4JOO44/f7mOnNzwMrzWl1Diwysha4HrBDS3dkJvHhMckyznTks22um1zWkqEdwj7Koq/Ta9UtwXKc76dZyfxk7hHR/s1sVImM0sG0Thn3ZQ1EAqgN57t5UHWbuIqZhUlVlgQJgt6TQ1pzkORgMTbgB+JKwxAO/xedHbsRtSWeu/M9HBukTX0alz700zhMK0AMZt/f+D/TYF14/u9vWewjnLGko/Q0iuirXMvHUouXFgqpta5cuvPDM35WXkPXjeM87tjDXVWhX+6vDrY21jMLr3uxcFBzi1Ppo1C/rZIU4Vzwz6swf4YW4dnEF9t0xKYIVsFeUaU1qoBJWvyhTIoDxohCceW68i9puCOG4ISG3NI876IsgRgglzclh8LxSBAkZ+cFY9isHXBCB1OQ6h92IMseOdEJVUa5auOGhEj6Ji8JVkQyy3MUvGfper+2vDTCyiPzulZ9+95djTEI8+qWvqt5iPyUK8ri3D1PwbsetWP2Ie4e9vLIqwnCnV1Ywpv/JU0+98fJL992B4fKROZgfubOOcfn2FjZtzfZwshYOHx6ONbuBEHZLz1Zftre3t1LN0x9c30B8HwG1dJXXVe4QksIDp0Rq5hmEjdZre5b0xXNFVrJSTrvdrtuW2qnKijKzfE+6NFyLGo/H+OVpakmhwLCR9yV2b1mVeSnhNE2409B1GLgmyPhzOgGORwZ1Vp988kk43hyXj33tW9OH5kXDhHsLZuG3jn2Y/uIdXt/lkqwVJb3oR2qRL9949UdPweHVV9845Mb3T2E5p12Xg9XtjRWr5tHqLXkdhNdVTifXmy5FzHNtt92VUYvo6NXO0KxaoYyjMap/WyOklIkVKYQrQttHU+RhBe7QqTjHpEPEj7AUXkt5FsoB8cMwL6nlo85MhS3KpIHrI4cza/elRud1XlFvZiEdeJb4+SuGXlF7BXUI4VZeuSHZPdj/PZ0cctCKlCsXluIeW5TXnnlyZmbu81//C0Gu3x8+Be963N77P9DjVkw/rJZkkFix67r++c9//tRTuPqnZ6YefPBBT1yC47IoIQ62q7ndC6KoT8XUfr8ft8KqsuKusD97AVoCrPS7PtvnwPEkWHqX8QFIoOHQapUVcqqy7U2qIs1Tjji4cSwrOOnmMGC3ysucBr4IC1wFDCZAavwgSkkGHCy/3MOQDRdh4x/pCC+YUWSbjuCHlKRo71UeBApMtA27TOYFUQ87gVzZfvbZZ4cepi+/+pV/8J5PwDuP/SB2ayoZri315/zHAmZBMiOx44UtBgK88eSPX/npf37kDrzj9xzvOuZKRZo6127cqMXG/CzenciVeb4akPapj7oETkiaqCJ3d64XyRrhrBc7nSXZJSlo4SA6pHZwarVQaV2XDgG5cBpF6hA+oEi6ELWTHtvoyo6qAr/Gaw4TFolD0RPHF0HbMvDnaV8z+4sH+0DWYpBgWVSZ7ftXfpxXYrhN3FKxHg9HnMxqRTFs8+kYf+2KjJDdNaMIVrqRGHcqdHoWZxeubmys/uy/wPGVQ+r4Jx8tCgIlCMpFKSt2XDduNBEm7taF5KR7jroS/pC48VasflgwsHevXMVfDkEweHCHDuG0eZ6B5b5CXZIQW8+029M0zb6kTgyyBLCjjwlegdcBf7qslMLfjN6ZtohKx4obUJKuphwBxx1KuZhmIDWxqnClX0urOoIsfhofU7AoOUsv0/3mW6wIHFI3UqPYQsT0yDXEBJ62fYJam7qiZwe+CmpO0/kQbQyH4zwnDv8KLcrUFJEagTOpbV9AHXWqSqytYUfRT37yk8WPfILNUtMe2ZCjytoam/csMXB77/9Aj32d/rdyTrPWCOzBuDLXzmA+/9rl38x25EyXgFlVYfKi3r4Ex904mJoKXULu5rmTFnFCTjiuuym/pi1WYdeM4wXoQ+ipqTG28ROfCoqRug71CIBVKIzdfVzXVzJ2SeANW3xcTzMAWSVGlWBW8Bw/39xAJwNWvKdcn7x6DNuU0hyPSbcsM17ZUrlxu1WTYnYyyoRjgogcC6Trq0rCCeqqzstilDM1SKlSU1G/gw+WSKo8xy+pZaJ83yNh2EunX1q9eu6ukx+nz9qNAJGZwFOV4Y1gP2dp77gVqx9sZr8/OH8e8+1Jkiy0LG6/NCjfNOFKmVDow0S024GiH10rJ+757L6FXigxa0yPglLjYpOrJpq2AYf2e4zetQVmwSbiSC9utfkc2LNTShJXaVrBY0cYgklvKNI2wbttk5nkpjDRsMVUlkdaRnFcM9dvAS/V7RYWI9LBNgb4zFclvSCoS8IQFDU4MflwiOfPwMPtuQwOy9fXpxYXGStQFd6ZM2eO3PUw//AJE4wFkrBA4ns2Nfs9/XIiE4mODG+Z0pHLr128cfE5gdz7/agu0x3yAwu5sT70ImLaNM52Z9qZRd6eqfn73Xip6+GdFZ5aONJmUSqHfHtZE/RHm3A0DCg6AJce3H1JIhi1ToIy4S/g+S3ld5RHuT4IHtLMIeUQJ1szw9V8B9v3dTIMWCuowg5AWmzYegBH/GQgctANNEM8sGQl+FGAtY6IAKprVaWRSBBIqR43dGuHe37KDDmADWkAtuOu78C3poWclU5aTcXk7tXp+pWzBdFHtKYWhWPZUqybQnfQsSxDu7d5v1ACt/f+D/S4RdN/6tQp5kE5uRAa2PDZ+CcaxVyQ8QxtXafTOXECdX7bJx4R0aJtEYSg2U0agjg0z4KA28KDaNAPe5QwD308wUrg5Fjk5YHs7CFYaEEfAMtWUKwvyk29fO7aOawcDopMUlAHK57sPJ1LUcREhY8MMmXuytJU6ThFE5KmKfolJDzIOn5M5eKQOKGypIZoQoYJ0YlVJvHruE2WoBNNjDyEEv1+n+XEW9NLkzuGW49yuPvYd9+rToF9mP5dm+SYvS/ISTazqNavvlGnGOe0RBdi8IqYFNOk5bvTTo2WXYnQ7S7Gd3wYz5+5T9Q97pXA/I2c5euWAmsyTBfp1wIZlMkIFuzPCf6vtrYSbTW2V5b0dRzCk1ndBNhWnMFwhP7Eztoo9giyUdWqtkncwPFKoXTBAmw1STSS8YfHT2re12upwFvIGB9gQvg7zV9Y6LI2mkmLYfpqMSLggt4eBE59zF+i63d1oo1HnP9x3B9sba9fguM7jp0UjpdxZCk9ZLuh5/Ftnt++uYK3YvVvbW2BizepoE+knbUOer1eQjy+HF5PcmrYPU+0OX4rwu55KvmIZiJ5EGEmny+ZXR+PHFisu3en3qNiiNchaIWDvZfVpK3fpTfS3FsZZpYJ5jqT45RYIKiYs9qhjAC+HscxtQThsfHwjaVhwAF8FcOgXq79MKxDalPlY/6S8EsHO5s1KfHAdcAfZBQQ4pgbLqqAul88XvfvWVng9t7/gR77kfSdcPLQ2jLOrvFn+18N+5HKWl2qjW5v51XCgZ/WXViq0z6uwl4k63Rj+8YZOJ45dFy5QeRFdHEMpZpNRZNorTX+RCGAr4N74Ek1wRNM1K5xl4AQjtwG8KNjFy6Aiyw//euzv/pxcQm7iNqUp8OTfV/n5ZjUYkPPx7oAudo6BVuOMadAhlnw8Q2rf+S1ydPCJxe/ypQHS9kt+ecXxXhjG1G//WGCPYQkSw7vzY3ZHlDkiZqwVUAp2zqterG6Rog353NfEVEk9hAkl5T5RoKg+qZd1qbXa0uZ8K7n7lasftZNMhSkmXLkVkmjd1oEQRB28c4inL7h5oNwrtW1NhsttrK7RsP9RFtvTf9vwvTm5ZsGbihV5TYq5brUy4S7Gp0/v7m5qSiuA0vO6LEoigLPqr3AG+E785ecvCLImMP2z68Lyg7ZBEaJuw9jWU0tJ1yScE0ZeZL0gWpTZOOcy0sKa1I6oRsCe6JszfFuCFcDP3gvG6B87zI+NPbD9duFetJSmBAbORU36SfDrXQ49EY2vi+Mm6YEi6vLxGQzpO8XSNfJRztrb8Lx3NoR0Y0cF5mTIUrwdrkvKgRGGuoiqtUuZQ7FBZYWiCXy6BiMQ4iAeioZFDvDK6cHryD8fu3Mq3pzuc1E3lJmW4T1a4uwYyF+8NSME+ugCPQYFHvynvIqXXHYgnAAx2Ep0GKcYsGLLAEmA8BaML9EJ/TBqFB04Ls5PkPU8en4XhDIICRpSF/FYKFIbDBLtmOx5Ox5mH8rH/A+egK39/4P9LgV0w9WDtXqpFXaMqVl3N4cbYLhnSMMtefPqbga3qDcau/SnfMPdNu4+lF+q/HdHYwsrbdvpWz3mEZLplUbZ6+QgOOwjV29emH51MsrZ97AMzc3oiJXlADGUN7YCttEfQa2qkk2GgXZG6ky5UreF/CDyBuwgLAk9/2YmTxr4vBn0+R4CADXmb0O7AWMNuvE0Wwn6HQsYlg7FnMAHzq9J1RBclAr9rbvc2LHvuD8dxlMwPkzdk4gYi+FQ/sr1v1dR1A/gwyLSsImCIfrWDvRnTVMy9TtaDYG/wDv7Kr7+uGFI+I+btOcrYjrRVjuaEsdqNVu5tOhFjHlMrY/FXUmSvQhxHhHZP3yArqTxeWz2ZtvesTzA86ILE2aU0lJC0Vd3/hNs9Kw7lOa1VnJzqTv+BTRs4wjAjpragPFXgCYN8IE+EEZBJkhHEpVKl3Y4K0uTJkVrFAP0Xzh1CUlByJwSAN3TFjTLB23OwtVaXGnNaWPeRjiPKA7bMQkm8G/2NYBGiGFdztuxepn2WNjU+UlLTjm0lcEkkFLAE5fMCqZ0b+4cWPm8uVyGtNE7W6kYtfwinfeWvuygnjNauMBa2iwgY53sn69HG70L6I/kWytTNgcTVnm49ytrFgHr2bY9XkpC27fVIrdNzgo8lLSI2IwY1HKph4/Ue6MWxG8PZMk91TtavRVlC/iGoGGuF/ZClMRqUlXEL8yyTDSnXGEuInj9L0bt/f+D/TY3yYv+pP9v7EK1dRJg0qcJZfSIwM7OBlqGVcQFDkkK12tx8JbjinVFZgtZ/lsvPQAnm+iSlSs++d6Aa5y3g1rkcvCirFVLhhzYVAXuN6+Vq2+IW+gbqq/cTkajlxKqB0aF+ko3SFsVgqbca0M7dVFXcmajb9BZh9ai1LWQaPIUY4zgaVd8gnqTJeGmwOLytRV1SKUjgyGjqM1JZ8RrAVOPffxoFpYyYk7Uye5KFIydePKkdEMUcARqEtmLfI/XKc2DcILQhL1Dsndfaz/3orV3+/3wfDGrFnqe44K2Wa6sAfD89AoHYH9Vwr9A7/GNLs1xVrDkasme78nrS4g1X/omp4DVyrGIwzfk+XlretXinU0/l7ab+uKvS1VyRTm3aabZBxFmqx0fzCSEetKORMBQNJ6sCKuw2EaRBGntij5LxhriimFqmKQViGGk/eCIwnPKH+oK7G7bYu61VA4oMxZ27fbscwBdEP8AsEKavIdJvftFug77sP0aze019I1+Ea+bVn0hOzyg1oMs7DOlEseUA4+V5HTdtsrYoyzOWqPVV5OD1NS1uy6JoMbh4Wy2Xg0QMpHmrZaVYV0BZNvwYNgAqq+DIc7oWfijatwnF481bp+rpU17Xb9YURwj3SQD8ZZ5fFdlllVaI0zFAZdh76AV4KHCm4eLVXl1JlTEmKnyqo0T1wXn0UfPHkpS4r1W8a0pXToGV2VHniQQUBpSlmvb61nCT4KM91uuxtuj0njJ5RRd36dVrlJdLljHB9Nmqw98AoSQgqtjTeOhia3varCQ0ea7qCDyYw92ZXSejrOH1oJvL33f6DHrZh+Fkf1tO2ZQlBs00YvmrymtEOIt2U6UfiTEmeSSnysF0x0/BX3EIL9LIthQipdYF3LLJMEx+P4mzcRFhtke0t5Q9eYkM8pNSYGEOrTMLdaKLDdCKTcE4hP6MInmrEC8QZ+WTuSdqiyQHZvzh5CTA/hw2EU8hRJpjPHNiYU+RB+FGe44QrRzLShRLL1PPb++Pd/0vf3GTBDoWvzJHDjpM+Cri4zOIqJ5GJdv+V4MiWiiYXqJucP/xim0K/G6daNZBO7J3U6gP1TcmAJu7sTrKxt2OtUpdScGoJ36pJ6AhG7TRPJgEGrR1lb/V/RlH33Zv7f/kogEWxeElKs0hl8uu1g930UGCQp6KysCiU1RZuVccpKFMY2jXt+aJIx35xJz1fTKfvHP/0spsfeECwIbIulLpyqwpg7IOIMWNikkWnRlVpbFC+WwEOXV78g/SXVlOcFbbQC9/5xf2cnocoNbMYK3EZaWOlorEv4W6JvlNJzDLNsoZOmRdHA+L2Wxx800ZIiQ2PTi7yO+VEw6I9bY8BKgDaZAS4hTqrkY8KdOqJR9MypnTnN4Wm33FVIQNBkG5FulBSdJ+8Vtu3kdtx/e7zH45b0+Dm7Pc+TZSGaVW4Izw9LgdJonCDT/FeiwVnbEGiPJaS9wW4Q3aCuwJqSMa+MllmZDYlzZQdWfy1rG1O5zafDS9IxtfH5OlVlP2iymh1Fur30QViQldJ+mdpMBABNMwSaohIT0w6VLpWjvdqzZbuyKjVvLrVUEB1oLopKVSrXCTDKDTtxhSat2eMmP1GKW9D7e4tcP+Q+oTvIYqqMsChLTOPc7Pq9davjeJozM5x7qQm/AdMHrh9T8m1vbAy2twdk/PONDbGxOe4T/h8pdN3JbJUk7SPIbsMHTR5EO+W0s0xMLlZ6mi+w5+SawOAc35uJg4IbQeMSYgmnNpNnHZPBhU3u6lpPjDzsApMWg4kGNj5qu0TIt4Ly5f8CZnoTOJUijEQAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek6" align="bottom" width="107" height="126" border="0">


MOrYaK1xmJt5QtlBSe2jw7XTl58gjQ82fPbmlJ7bslC/TqpO9Vo7/81XCzvX/ae7QaGDYMqLFPgHfVQSXwMPax53n1a5Bn1K7hf/amf783fBH2LuLyyyCClgUmDGdnZwcGBlZlcae2trZalgWEWalwkXD0AFQDAXIB6MDG5joOfs55Pu+nUimg88U516pwNLwwmLlcDmgnGjdizaaJuHVpyX799SPwIKDXdndt2bo+rZSBrpaqUUV5L1aDT427djXgQBBWIEkRYm+RF+m9ObqYC/wQNYgh660JiBuwhM2v/PMye74OsPBvoTv8YmSHx9m1J6o3yDtsrmdLDCuIOP0BPTYQaCnQ9Reefqpp6si23auBzqazNi4GriprEcWQfZxgWbJg9HgfpYbLVXiuKHNIK14ZxrDix4AuRdZIziF805KliFxEiQKdmzUmZ2eGJ2aBvnz58tzIlQ0diBXu27Q5q/h2bg5oSZIWxep7sRrqK+C61eDXMFTgBbKEIyVKYp0N8ISxPEJe4i9AA/wlNwCDbDWgvg2ynsS/SCtjeHgY6JdeeikWi23cuBGv1nWJw32vS7qs6w7xAICBwA88ooFDwEiKtJ0AUQIbcBwcOLhDzMNlkc9X6iM8eGXwyLnLFfwe8owdO3bs2QyYkYtKvG3ORyIR1j1gHjdxw8223N6L1cBTY0SdPawUH5bFmzZb/j6wLJEkKzJRUDZEXP7etbjhRk68knUwJfUt2fWKPtVvJXDvRhf5We16TXil0Yn1qmZlcj0eOCCwfPzF5yol/5UfvwlkbGn/+vXrW9twp/pBwY2jgci34wInMaQheLxg2RW7ip+7ZVFweYYnHFAlXJljzEa0Y2iqcjPG4mL5wtUJoM+fXVoad3s3xYHu62+57ZZVcR7lUGFsDgdf1oFeKBRU2f0l2Bvqi4D9CoTjuAwcMQbI0IxhaEYs8i8AP7KmKEqdrr8UDMXk5ORrr70G9B2ZzJo1azRNA7pYLBoJtDfAaIAUYKYCRoco0vMEMdxX8CFIENw6HAfYMxnBC9Lp9DRfuXIF7Yz5fHXdunV961FlbW41FhYWSjZ+MavH4W6lSgHoRCJRtvO/BEnBFsfK0bH8iioaQLg+WlGmyQJTnayKssQua1vVLsuyIIWrKjQ+8IA6Q66gcpaIGxKH2TYt/BZbbF6Apl+/vkOXrVtsNYL4hjGVxJ9/0dXvcO2Q8iE2cjhfoM7Cs+xqoKp0vcOPXDic5GaA3LazOdvs2Dp+Pci0LgY4eZIR5XldFRBw2HbBtQNFxuXCS5xdnuc9nHhR1yIVM15BK3VucbEoIm/Q091lkR+fQvgZtysP7+7i1Et4ccVqTMd9Hr84O5/XdV1ZnQG6XC7H/I6buOFmW27vi9UQjxmM8FBApONxlHBLS0vTszNzc6j/vPjySw0NDWt71gLd29sbi+jX3aFUKsUBGxMLBsbAA/vxmYUD2ULdgFEnuBq7Foh8D94RGANTDVRJpW7gQ0Hf279/f1tbG4dqhGkYhkB+JqtmaGEWFyYdVkrYYAWNujopBRzyDxtuAkQulzty5Aj7EOAICCBew0ELXB8t1jYxFTEFY2V7HnuQa78nuOHdNI+Z3/1AkvhoBBljJNKox/SGPBpVlIgOy+L0BbSZnB0Y1HR8sVQq1dXVtZpUZzmaslFSMEeAr3Iym2xeBkmAy4A9hWfYLXgr08TP10ROrT3iOpSLXfLwM0mQwms0WeBKyMPP7H9yfuCn93zkDrwuleUzzW6iA2hbbPMC3BKqbMie7Vso2nnfEn0TlgrdtaT4ZcG1aNB8W6hoIk6qHJEdDTn/+cvnjpx9IUtyZ3uvKztnqy5amWAsSgWAmvh5QnICxyz5aIdQVTXgFOlnerT59wTIkeoAP3Ew2SaA/d2QiME/oDs72nOl6tWxcaABds3M4gtMT09fvHhRV/Cbt27b0pzNtrQ0Aw2jDj+rVcTeoJ8A9uBWGjE4UgCC4L15r3qrVCps11YrVUPWoedAHz16FFgd44XRqKVFox6hSNsXfXJkAFoSOc8m3uD5AKvgP4YiHRG2Dm1r5BzwOV2TTCbPziAKAcYAE9vT08M+LFenlBgiMACk5Zwl8aG/EBAoc3chExLE9wtvuNneD+19sRok11uJ9pnlEcQYL0mMZ1TdIBPVG9bjSu9fu3Z+Ec3vMzMzo+NjwCGA/sHxAUm63EkCeGv/xrVNUdkgMQlouciRte0aGzSP3nJGsiibn5dP8IEU3jAIH8B+urULZN1wqAMGyO+cf+aV54BOerMf2t4iclP4h8S6cqzPVdAy7VmyxONWVgKV9+dkYuaBWxS8CmejM5qziopXZbDAtSzgETMSvmQqkj3x0kkgjh85vbs1ddt65KyuuCjp0okAVdalKWlsMNeSRHpHVMg0KZyDMqtqapaovy8kBXA59oxaxAPSiiLVncTA0EBRrIMmUI6ByGYbevp68/k80K8PXj1z5swrr7wC9PDA4K7+zi0bNgDdlE7DUghFT8DzK0UG0zB9jLaSpH/yXQE6bK6APFmPxY4fP37+/Hmgd6xfn0gEzJ8UiUSgG2z1CMS42YszawxHCFEECUErILBtIXDryBFuz1Tx2dlZJoMsy+rs7IlG0U9RWJqLxWLs4snJ2cnJXIwQzLxpG7Gk5SP4KJlVTU+8P3iDJIaTA68NU06CH5YhLg1SDWKSJAScR3Mpq5IdQk7OrJqciWsm2be9XWlQRkaBnpme+vb+MwfOIM+4d++eXZtW+RaOrMZzoZOO/aSFAZPEXAY/bwtqvCf0s4WP8FewIFXHnTo3Wzz82ptxmeIY2mNi5XRzDD/34g1lNeUHEdZDycfJk6pVsTruWsg8BKcIo+ARbwhMCy0qNBBmNQgEea6IOOnQwdPeJPrPHu7Ys5ULxGnc97aYWtJi06s+gHRSbt4TS7QgEx3Z/+RYdZ5XGjlCkafE1e+L1XCzvU/a+2I1LCP80Ia9gp/zNZ9FTaTBlRLtPNgYwFB10jaBDYJK3d6OZrh0NDLmocUX6B/+8IeHX3F+67Ev0k14kdiNKK2It6MoivfgHes6xaETJ4aGhnb3reLIh+lYjk6fO6rqspC3FdIZ3gtgAWPyaKJmQpMs0z4f0vTTZwLi+edf6sx0ArHt7m360vlCCa016Y6sEFUWFjBQqrl5y45t+1oyyA9efO2ZiZmZpvYIfd7cvOMByQw7QMCK9HCeeeCpCX5QN3r4nBNKboB5y7FonOKGajQiM6bP8+hnujFwAL4jBqE/aaVe7jHH/1s2eg4zGrAberWYM0nmNQPAAI5Ur1Mtm7mFBWSAsezalm0NpcsIpo4OXhg+fPZHZwaB/pMv/e4HduFIeZWKEkQ5svMEps0bmnWtBsoeKwShAYN8x+8Mniiom7rq0k/JRb4N31bCF1AVTSZ/E1c49kQv9+IdKbQKaKZWlGOFZDdeq23XVFAvESBb1ZzjEFoMKopqRWi0q/kKXygbtZVRqga+J9PgaNUC9/x3DgDdEW3f040WGj934Io9H8+g7lrQ5asLWptJgZNi5eKlK00tuBaPNa5Nrl+/56FbgUYXidIh8bURCGcapz3gg1psux8iLAxqRWs+T/NBV9anuz5QfA2b03X1j3/hca6sGxhuSg3o8fFxRYknEnHqHtokQJUHeuTyQHH46thFNNF/M5ZoT2JY+qbeXq62gnlVxeVON2H+1XBfEuJkbpDgBovSP66xiCOYSOBhslzb1nJoRsRf0EGFZJ1dwZ9gnQtVtD7JFOMaJbQIjNBk7hiOW1hcfOO1k+wrbW1tySQyS9vOVctlxjwaEo09PT2FKaSHc7mCdSVNIbgdHR33PrB3Uyc6S8s22qbeF5LiZnufNEkNmLcUvX2MIIyNHwJvxphegdHojWP8krxs3LL+vnLb1LR3vKYetxbUVEW4RZ0X8cvflK5dlDduQxe9kHXxHtQYEHJol/WpuydYCKzFESBn3jw3+uJ/3SOjT++Pdq29mnWeeOUs0E9/43iyFyX0n/TeIkucQOktGdcXZJEZ4XzsX8gbeHq9Gorh3543rMAcK4UJX3sjPhSCsP0PnyTdzxQ62/ptBS2GoDo6Riom4e6MFi6LFYkj7yJvln2LAuHtgmcXHbtIwxTwurtooryp5Gd5PR1P4utcvDry7Ik37iKFZV3cd8QkEGNah7L+49VmtHN77W1rezfFzpwGWh8cXpNuaBJR7zCjET3HFyJ4/fnzk0898ydSbcICFnNGSyHMdJBlcSW3913fIxcqZUEJ4i/AC/yPaSSOaiuqhgF5n5dliSGpgYMH07p+3933Af2Re3fOzMy4WZSp/+Uvv8sMEo9+9NGutja2uMjlE4JKAS1SfC3r65q0sJ/f5lIoFM6dOwdEbGEmaG5jaAxDezSNxaIVi0XX8yzi2JZZdlxUDkXOlHhbpKg4x0S3VqlYYS8O32LvCy9l21x7FyLopqYmsY082u1r2rfvUVu78Iu6Jknx1avRrnX61Hkuna4HHz3//POLC7jULl26tGHT6jD8NPB5x8ZBMT0HxSR9LPECYAY2VLhGJEEQUVAJhAGD2gB59W1Qe/PrkyOCcLgDulk9kKn+d9m/BnHyK4BIeMMAp+od4lmVJX7p8uDgj/8W6Hjp8pc/179lFW5Kef5Qx6rW//zIPUBPnjx85PhhIJ7+q6/+ymO/39uNuNpX5EqlHOFCp2g9U46nrrKIJkDSTBm5tvkrfi7HMYTC9zo1JeDGrs6ND18GMjo3OteqdVF8g6IqrslJxUX8RnGYdxzBQZYFWEYlM6YgBrIkMOhm27xn+TG5CehIY/vVicWnnsK0iMHR4t37fr19721AN65a3dqJSFlKN3F60qFdXaV/XhotufNitjxbPXERd8WVY2+aM2Mf3LMZ6M9/8QOpzXfcxA0323ILVwPPhzoFSDLbdVy2bwWf5z2VFqYky4osazLxBp4FNId6Byddv2+Ca/7H/WIDCFam7dZTexsbo1/5ylPMZ/H5h+5YvTruWaiqVayK6jgyvcKjjz4qkQ3/ySeffPP44Oce+xjQD9x9d3M26/uhBLw+bzj4heVmzc7OsuyG/MTE4mKGX5Vgn1erVdZtDyOfPZZ6CMqCREHkHL+squOfXZsnPeLChQsvvn6MbNLcZz7zmU998pFYZxdeJCghvhLVutWCzTEZqbEbB197sZE40307Nj34m5/dvWkN/iGb5eSMVGUWAonzIwTLJNmzPJbgZ9k2iA3TRd4lCIokqwr1UFIVICQZnyrKQpIMAGxFhD8D/Cf4lFq5IpiAcdO66h4so5KfYf8RVmAFXA3hLXjPA7iDiyN/8vDSoZ8+shlR1aMPNTn+gpPEtzcTm1zLyE/iNOy6ZfeWRmSzj1uPP/fKtx6/8jyHWt+v/f7v/m8NaozmwJBUufYSoGsLDC8ASHpL2wnHTM+1d+DCEaBP+Jq7KnxJqTkpp0UU//P5GdWqxAJ8ooCRb055Du1C0bhIGZV4Y52PSgQ/nUDwfN4VUZDBil0s8UPjGPh67tKMJWQ//Ru/g5P60Me5VMqTKMmOE6xab4LaLrSrVn709Le/9n8C3bk0vnmrsGsXZoL3bd3evHZr0UFl27GFBrnOG2As2JLSAeBHWJ8AYLtOmK/jebyHOgV2UYsYibieSCL2MQyVCdeVDjxMjAnq+VXLasQvqt2YlPH000+DSr1vH4pG9PEIXLoJJ37KFqLRaOdOEpkXh1gMzO/8zu/c/eHcf/v2E0B/7WtfO3n8wtf/6ms4CLxMq2G5rTSy/Zytq6uLOdvmgkCW5TqOAwxZcXAG4UNUMcL0KVPyKXYBVhcvBQLlXgrCxMT4oUOngNbjqx773GO9d36IhkNdWFgwUjgdgqKxF4AvV2x78BIaWo4eOnLl5MtOHo2zD+y+ZUNfB+XgcjlbBlbhyWitas52gvZ4EzfcbMtNYn7+uhURVgdIgSixJluVgSXopDrnq97E3MLILKLfSrAYS7fEMxilo2n+ni78qoGSqoazA65q2wZxXBVUe+AqoTXDW/6JO4OhE4GjOGCOXJiCcI0oCbUNgYd7si56vuDQvrEsMxGLLOVRJSvOnL69Q28WL2BPSql4Wx8X3Qq06bQCrtbi+DrqxoQ6ixc4pWKXIfzh5z8KdP/+zI9eOfwHX/oC0L//5X+7+667fIfS4P1A0aMlC2+uq5Eb0iPwTa+FSzzLihRlvMT12OAKoRR3nXim4Q/+7ZeB/NOrR19440Rjcg/QrU1J2faFAF/fmZzRoOko7PLFqkCcX003zZbM8Qm0nbx6/OLpyxO9224H+jP/yx919W0rUfgddFfS0gUSTdEaSpibGH/2mScOv4wlPpKquaO/dfM+TOKORtV0g8g4ULxhDaevqkhobygFXIz3pJWgrPbCIUlWBz6bRduIWPJc6KCM7Gg6X1hcXByncDT4erSIuCbCS42JRGszxqIZsqzqCufgkJDfxdY1gz2Do4wJJAHZMY0f2KNl1bLwMLUGo7+WU3HwU9uyHddTVXyQjP7v0FgO3xofH2dP0fWGOhDmatIEI2Z5nqEtBbAP+Ycoul7vJnfX/WKkZe3GV0+i7rd///5YJrNhPea+CWSjl9/BgXJDY6PGbNsSs2fVxha6JCniuk2bgP7Upz717ON/wSwfd+zd3tzSIgSIzGwH0yltcq/H46mFJbRGH33jjYWqM76IFqfFkv+Rj3zkQ5/5TaCzneutIKhU0fag0ktRBCSG1r344otAXBkatKuLHRT+c9u2tbtv6RQdXFK6rkcTaS6GKwCjgARZqM06zolGlo3QKs+F8EMlAAhgAfRxj0gsBhFLRJQ43TEWTMxVCU/4rrD/lEN3VtpajA6fgIUCAI9LRXFSm5IiaCNzhG3MaqCKshHBSdWF0PvkBAoaOCi7QqQPzZpVlPdZNhEnq2qpYlaJwVDUCxKwaOBVFpYoZWBieNUmwyE0arpciddVH/eNIktoq6cQYUmJOg07cdzVqu2VhAR+cZ2Rau/scCTEdC+9+sahl1Ib+nroYsM0K6qOq9+qJRCzdi1LqHGNQCaGhcYJUL6cIHR3hchD16sW/EAe8LHf+z+cWNubP/0B0F8/OSOfGwEOgQMoAIosLlBYV1d3b4Uipc5d9npv2b3uVuRzv37nvW2r+1zaQ9MWMCGObTF47KEjp9589n9i38oTKgVGPNAR725vb2lpwcHJNEt6k7rqbnwXtaGoZxh+EjC2ijNqeNeTb+KGm21Fe5vVwEQFZimFAYugrfqeIFBauq0kbV5VkriiXYcbGmLpXXnPsUpLaH5XJF/ixNYssmK+1QB2USxRJI9otDenVNot5XK5QiUKJEn3XU/XkakoskhaPl6AtWlquqlpmuWaRw6kA6ttkEzGGpLGxARqXCC5SK6FoXJcTV6AYMVgMp7xElkgPAR7gK8C9sCbiLIMSgfTuE6eOX/ixIlLhMN7N2wRa6Ga76ZQGjxFlsmBw1gpz5QyPwxHwLoLXIUQiaEan/6t3+puRST/ra//9fz8PHudwCvVqxg0NDR0N2FmAK/H+zZt+uAjj9JN9YJpVkn+RmIx6BNL2XvxlVdGx2e3r0ZG0btmU08HSof2ZDQquaGkiyS4aIYjjUYWota1Kl69tAaaFwS2IOpKYsCkHXE95rNnvFoUIjxH8pdLCpyY0tMa3jRX9eZaUBxizOpiYdHBuyUTMVEMpufwggs5TlNFgWY4YnBXbYvp4q5pMXyQimkNelVh5Q9sD0SWYaDYiEvYidDZK2hqQpXIXh44AVN6eTliBcrEOMIXbt4UnEBT8SmGzgeK4hIyhfkPBDFGK0Nw3NCKDqs81eb7yEVLEVks2y0SSo2dW/u//eTTr7+4n1bDJhBwLGdXfCs187rPxFrFKlh4jhNwClMgBWbR5jGphluaw2V64sx5hRfNJMqj9fc+umPHxk6yJVeriFgFMuUlExlZx0FwfvTildHJKocbr1jk4jGOIuy5Y28ef+6737h6AR1RjZnUh9c07l2DuyKTySgU5eZHGnJKs6zjnSPxFHRAYnYQh9O4GqBBlyRfVcLwAH2ZN5Ax8i1emoJ2cAANnROW94rvBwyalcumTAorwBN4H2g4046FGJGZ1QSuASacUihtq5ybn1WIORiKyt5/YOn8us6YXNPsJUnKZPDl5VRM1bQQN8h8VKmFAwk8S11loJJFyZZKJSBEkVJxFEygkMlmh7sDmhl2m8F+1FoA5tEuBEQieYIexyfefvvt3/3eD0ZGRq4bAZ5/Ww/mWzZYtV5toBYppxTG8Pz584FD+RTVanfnaibRx64OAWeKNyBOj9OUs33rWaFRq7GxcWh4nCHlVR3twGleJvj5nb97sjAz+sC+fUDv2rE14ubk6k/YuxsUZcllm6JKS8AhP/BW9C2M4WDvxfH8ClsQRgv/Q17zZvsX3iSv7p0Lg9jqwb8YBwYKvxjDjegSlGYgtuo5XrFkFdGeGpTsRrpBKh0sycLcHOpFuUJRUNV4Ay7MeDwuiS6r4qbBh0ZDQMr45Nj4yZPHgbhyaXBq7lQH8TfYMbBXYEMAvaFvXf+69c0Uy1XKOZoo50lAVAulMM6nSRUVoVRBoXvM4XZPLmwvMQbo6bMFMYq0JUaBj/hRCmHyPJHwNhcAOvECFthhN2OupoB2lJbGrKErhqbX3v6di4oKOCq1sao6Yc0/iXiJVUF2dOHChfFxtAACBEnokUwTRhw1t3Y2pMO80yNHlLGJ0dXdmF/qVXxRDl3GMMAi3a23pweEUMDEpeV+5f/609d+8n2gt/a2Pvbojm19WCQqbgyDcCo3/BbOoSyZxIbdsm3nhnwemUosnlHVlEeJ3sAMvZpHQOBsgQv0Ws6HH8jLvKHm119RWSGMXcEfCMp4XiFgFY0qFSvKwFosIecpt9wFWakr7EM1akSgUa4tcH7g4UyC6KpaVUuDFzEg7Kcv/Hh0cIA6JX7ggU2b1qGttKmpaWpq6vJl1P5nJibnZ+fW93TSKumCOS4UcKnZ5SpIRw5LFAjUGfRHlCyMfisUJDb0tpQ3KEnB1m1NU8KQTxHGmoEkqiNFC1RR0XjBrDFzMzPQz0iYi4M41yC9/B1iXeoN5FKphO+4ODe7sLAwSt6E0dHR5mYEgyCD0rGEHtXqd2ZPgdXvujmWT6HBVoPB95kWLTEUHI+rmzf3DwzggPzBH/xBLj/90EMPAf3JB29vigaFKYz3HLt6qbi4eGQaLdaxZKK9E2MeO9auTmeyshLWFiIDPim9vldfDQHnUdmh0GNHmQzV2gsRpoMNU13hyxcRldMECwGWOGS1qxynKQoQFeVTwXbN8at4JZ/AElWE3dRUAmShS+VaFmZyQk5vo2JEs+dff+H5v7l4AWFad4fyx59DLyK8XtuG32DeHSy74HCvvYpeg+eee+7Zv3uV+zV0zMSyXUdGpsapMhasmK0GaShl0wq0hUnEDUZXy48mctkB3Hy//ekHzNKMfwXNcJk7ipwT5Si4CFgEJ9J8BKoC/ElgBSSEcm6JNxGKfvu73x6fHNu4eQNdHESi0YBVncJ8RbYlQhBXG02JAS+zXJkcP8/KN8HUJhKJjX3oGJydGE6QRba9FTvm2RTAIkmGJjIoDVN27NjwyPAQ0H3rN8EglENMx3kkxD3bfuV7X3/uCbQlJDTvNz+yb/MmDFqxSoPDgzMDZ3CVnD87UshbRgsy1IvTp1+cRZ7d3t5+38O37b39FpyOpsD0HSWJg2A7kcBvdix8d88VksmkEMG1WM3n0Wn3sxb9zfavqP3s1cD4mCxK9TQE1KF5gQkFQMgM4YtaosIJE/O4MEGHBnArEisGOmKpB/a/DvSpN56MeWMPPvgg0B99aOtte7YBkW1rQ30stD+iG3bPHrThNzc3Lz3+kx//+MdAt6zuae/oYW49VVWTceQNoCsMX51iO/JLX/rS/PTpixePAf3EE0sfu/82lrxw5MiRbGa1yyEsiEdbk2k0nIu8ZFergsRM1xrc59mn0bu9f//+/v7+bduwV8A64TXDWsCiSNlgodbFlCngvyAR2NNhpztWmcEdYF3ZbJaniIpLly4x6QaSCLOtWX6fIPiuy4ayoaEB1EtW6hGeaJlWhTSAiGGwsLlvPP748LHXbr8FgcVHH7wjYbgnT2KIxuljJyqlSjqGftp9+4Bh7Iy24asV8uWRiyg+XnjhhW984xvDo3iTez55WzyTmqcEE1ECDJEUKckTuoRVgmh+YeSnp6clWy+wOVbQ5cHxnmCsrJEL7DFEVbbLlX2KUFA8NyklhCq5J+acq0kUTiOL84sFLx7Bm2hShi/w5SlkgNUzPx048dzc4BtAr5WCD33snl979HNIb9nDTAKFEh+HQaBKPz4wUB9gB75Y76bmu3YUi88+C/To60/3P/ig3LGJRrbq08vwEr80N1fJYahIuvdzW+/99cnjaKJ/+e+/PjF99OMf/zjQfRvXBRbPgJUmWVZpjL1ZrKGRMCCXmxp5/vnnv/Lnf8WRsv77//t/jLciUimXLEVXeRXnD6RKqJLJ0FtzdAwl49TE+OUrA7aDgvZjH/xwROnMUuFPtg44Ei2Njc1nzpwBIr+Yy8BaWbb8CkwyRuLJ7u7esEafxymGmiaT9vkzR376d/8DJ2xs8JE7+u69bx/Qhw69CetvYBonVUs03vaRB7ZtwcIPqYYuFGAyziNA7k2bd+Mcda7n//6bl66ily79yplb92yJx3G0lXje96c4nna4luC8grlA69XMJyuD0vWY8YY638yaxgUulp2iv8HuFGoJOEBbFkpurOPleiIJZsBxsGkuHsYVMDNwpDx6ZT1lQT189+0f//iDHZs2s63ANpmuJwGthHZGSlKpF7datWrVLbeg5BsZuwJ7orFlHX2PZwVfVq1qAYJxJtiXsMNuIYTVERFefOrxP//zPwe6rat9x627OvrREdUh8kY0wu5w8eJFBs0unjgHd967dy/QDzzwwI69exngVdUIcAS2Lyx4wyIVZXWc3GKBrQBYOsXS0swszg2sg6iRYsOFDqpaAvGaNWtAreAokyKNEVY+GxzQiRgtiGKMTLr17778ystA/N3ffjVDlrQvf/nLMb/6/Au4Ja5eHerr62OrvHfTjkRHL+cT4HVk4N9CgINZj5zo27WrPRv/+2/9Ja6t80djCWXn3h1svipeUKngOxqCDiycIWh4a9l1buKGm225SbIfBugxXyXBZKeuVIBkkG2WFSTJepifZPJcxXUdKjmzmCypHkqvnhh3pXrp/GmM4p25Mj52/Fx+4GWgG4PhPdvc3t5eoPfuTXa0SWxFO34iMMLUKNmpij6uVp+PKxrn8dilkl3SpSBawAS0W5Vp98Qz8dvRm9Dc1JnPIZMH1W12YdJI4B4qRpM8Lyd07Mkdn/nixi33/N9f+VOgn/reky8fvrLjTnRdqlHV8XADxePx3ELpwnl0r7Q0rdm58/7Pfv4RvHNrK2gaoTtVVsan52cX0AsM0j1fRHYKm16NSK0Z5HPZRDKVVQ8dps9VNE2UimRaFgRJUgIKEss0tfRv3MKFlVMk18SnA2vg4QIvzCr1vUCggA5H4L791LPHXkff5paelvv2oFicuDJw5MBBxv8+81v/Zu2mXUIa39HmjDwnWcwVE3B6TCVzK+cAhiFRBbMW6ey+8y5klkefm7186PC6RpTFUbdL1QpLlNDtuY0NDdmERub8QHSmFldIimUBsZIERYxFzS8bYoBzWr6rkTeh0WhkIQCnz0wdOHBg4ByWJZgfmZo8dTEtY2d37dm1dxfH8mWx3JWuswRIWdDr5luOC/NxZXlZTEWMCEzD4iICwExKm5mZYQ6qzo7eODu7gTBskjnPXLRBs6NaQFPu6F3zla98Bdff7p1/+l/+UzNFXTSvagYFkvW/p6fnjtvvxe7tuKtv3TpODrMOc/mc4yI9MZG/cHFoqYBCEBh+D7m5QcCLgi+H0ThYxpGVyRkaGtrYl2Vx7hrtGeaI0g2NSbqVwbes/iP7BC7zXF8hq8DE3MzBgwc3r18P9IN37Bw4hhbon/zgh1s2bvrsl76E30xnOCHCRGqhXBCjyQjZ+GVmb6aRsx1bV2gQZMEuFrsoh0LavfuNN2auXkW4I+h6rEVhNymi1VyMGrg5QXphAQlxOe2BykfgBlVqONIWRY8VPHZ8JxAUEx+NWZ6BqBbZfATc6AEUwCef//7Fg9+3Z9ABmLEmNzVze7bhnO3e3W8k4/EmtBeJiQ2ccgvH4+oOMB+LbGw8hSTUykf6AStzxUm8GI81uJRM4hVPronHz7zxHaA3ZbOr1iHsh402b7ulODISJds6VijJNJGpWCRvc00pVK8/+chvn7o0olOdly988d+JtFwKxYooyhEDaQEeZ3NmuUQrYGIWQ3hYjLiydu3aI4cw/2Jucvq2XdvDuXR9Fh/Cc0Jn8yoJ06a5I4eO9a3ZrWq17GRaBzhoTqCozP6DHzLXCZXZryeOSaCcsXpLx48dyzbobVmcm6ef+wGsMCA++MhvP/SxX7Mo4sO1PV7WAlo6xFXDJpmuaZYSSXxG2SsJHu77AO5pTnAeFn5ob08+uGvLpUuojHATo1xcbyCrmujavj1vOUs0kXZSvVn36WZb0X72aqjnTXi+6/HsvCG5YlkXyX588uLAge++CkTUKgL3o73FaTb3sU/e+smPIJMEppQnXyVHchclRT3ssV69EX0JYbCQh0c2hLgFlA6Wa5Dgpru7u0+dQuPr2r4L/cQbQJUHjYupAAja0+krpH21Kg19IJJYtL4mgqbwH//Tvwd63333bL8Vs9PjMVSD2ZlBlWJpYaGYK82z7rW0tKRJMOtGRFWEHz33Q46M3/WuygC0fEovMKuGobCia4DM6SS3sNu5XI7JL4D6okjx6Y6nKBLDB3AhwHiVeIaM8Ryskjy+Dsid733vdbre+cM//EMgtt56WzhuxFosD8UZVxM9jOELimQo8WIRhWAkZjhk0oa7xeFbzHSqqon2dn4QRw8lb7HY1IrWa00xqhXHJGRWyudNPy8tcgx/cCkK0xY5LzArPAv0kFMWp+SorwtlrIybZGVozODy668eeP5JoK+ePPTQhi4gGmPRv/ofL/VTCscnH+nfvSMVic6zGa1wHUoKp0FK3BoIWbu+Ein+VgiopEN4zlNJkaWFMkprDNOPxNUouctdJZtpaFZxqQ2cO5y788N4rR5/89JQpAXno2xlypNck4YXX5yNtbaFDifeCrbs2rthM6LI53/40u69t9M6KP3wR88Uc2goK8xPwnp67Ld/D+g1q3tgYkCU4wDSISK378AvvvHGG34Fh1jRZRgep4q0EUvABXt3YPkcSVVXhgPAUmBaORZhpOgXUMkp3Rk/hKEVxVqqruPTsSM4JDPnDr/8t//93ntQD/wP//k/xLvRQO65tiPE2WoQuaruWRyZtzny2nMOCzAsc4ETW8A4o2B4qUSFH1yvnOMrhoNbRSsvcY7b1oTGsfm5XHmx7BTxiUUfJKYYJRQ5n5tIGmVJIwtB2S6XKOQyFtV5TXMopsFxKr6sm/Rm0ahm+xxLAz315rELR19XXITTO3fuXNuCQmx2ZBi2yF5Sanfs6I7HTVaoBPYHgMEIOd0FLFG5IpSoVijBNKssj0WP4GszCKapHhChJVTHXANmXrx06RJjGBW5APtbzdLcGAZcmc/jdh+r5odTkbVkGUzrBq+qW7diXOGVK1defRXZ2NxcDiDC2i7cH2vaGwcHBxn8ZJZQcUV1urDCY7XKynev6moHbKsZRv2C+hEbiAe90BkI48CCjsRanAz8VVFCVMEiDBhLGx2duHDhwtgYbut8Pt/X17d7N9qOANCxg8hgvxTtXITCM2M6xXHRU2zXBSbqkp/MzC1UyvkUcazS/PhkETdhwJkx3U8JeHHCrcgcH44kNdZt6CewEHbWTUdHR3Xm7E3ccLMtN6lSpZhBKaZEcMlXTBsWkaqgCiDoimNz86N4Qbm8lJ++PD+EJyn4g/v7i+fWpFH360i2ZXSUkW8uvikV/c416MBt7b9rbmHEEnGRllSDV6KRsMybyQdqLV1CZSXjYUNqmIOAK9dzrHx+QQ5wRUckZXTiajGPWmXThjU2xj/hgyYGx80q7oNLAwtVT2rpQiWqsjRBsYe4Vyqcm7PSS8REBb6Sn57LUKSFY7XFDTQed9zSs6V/Q/da5A2cuVCZmVaoTyKl7EssPxB2jGxsIsVyfOPmOO3OiBxZHjmflbchs33AOZ6nkQlfIiu4QwcVUrAkxXtqKu5GevGZmdmjR4+eOHGCI8V48+bNH/4opkxd/bG5pNv3rEZGK86cF2bJDNDWLQdxRUHOal8YEALXJkkBzKbsqyzOQ/ac1qpTvYJsW3YKGZ1i8BOKYYQWXrdcKltW0cHP5xZKnW28b7KCtD5vuR7JAa1RNT1JUhRkjPDDc1nKioUpHhrqQtNLubPnh86cRflaqVS80kyKD/XvDqMhJSCKDGyXIabVq1dnMnlm5jRSqYag6HkktDRtYSGvRJDvaZalKqHpIqiX0fZ8WZLsCk7wxOyo41R71/VxhINAYDNTwbZtnXQAGpqHdWocGlwPwV9ZgCuvtGDlx8oSGxHo7dgYdnVwYeLIq2/cRXCht3d97zq0bbN8V44ycbEspSQxdS7T2IpigoE6FmNOD9q3b59CooRFQtgWdhX0SUmQ6kUgIhHDos9N0wa5wxYBrAzbZpguNz4+yTT+kZEReMqOHShSQTQ0Njaygj2RjRtfu3xiagp1wiI8hQWNGul8pcRUbn/qciKqy5S9A1Cj5DpMqCm+y1dsjW5iRFM6hfZIsisIjlcrPQyCiaHm4eGxxp5+VnY5l6ukUimRpxyZ6emYLEs2naDlC5JGNjhDVybH/dPH0Bl4/uyB3ML5VBwtC92rhPY1ckIkeRO4KUkzZHwf3gv8AL0GG/bclj7yyoHLiGVuL8QiiV2L07gyfNvxRZvnaZ7cWc7VRImgJucG9GgOUE9QscYwGtHR+FRTKl9EL9xPn/7B0NEjn/jAnRz6MNEMNUxHN6nZvsUSvvDolcHu1W29lPLlV0eoEAY7jtiPcUqcVrms8pXyIp3Owq3b2MUKSTg+55jAmgjDWpHmto1nh9BMsnnL9lgkHq4GWfVtU6Cc9Eg6HlZFp6oWDB0EvhQAjCMI5FtcVLNYCqRCalqZkrSGh4dZrafx8XHguMwEd8fdt4GQjhGQkpCT1A/diA0PLK6O4GCuAxZL4I4zh2ZnXIYh2hMg8EsB2R4k103JSQZrYp7J8TCG1C/Pq+ZxvubKRV5TWAXrQE55ojw4jAVuZD2Sikf8EhWOKef1hjjTGEq+6EVv1ou82VY0KdRleXmGapcffePIwTeHx6/iTo1Hg7Vd6Tv2onLf2c6nErazhDqeVVhKCIrCU7ykaecLyCHTXV3A9146itsamOH27dvDo3qLi6s7VrFVTEdYWZxPpm5081OxO9Ms5WejdHFzcyOw05f2Pw305ZNn25JtcE+8xpuGLzJe15rtYRsOQPiqLd1s30CXDEVlpc4yqYbOpkxCI9NqKX3x7Hl2jSCKJgvIRwkghnHNsrZ+/fqyjJ9Ho1EQlx7p64qsQG8ZR9U0IwhdjoIk8TLlk6EtVa5bUOFdwkoSIKTgFS5eQik+OzvLpACIA1C+2E4FwSryIotLwxR9LizdAkMEI5bPIxpDOUU2R9C2dD3GXN46XwUGY4VJKJJek0eOWTCLRYtcKhIoaBT7KdBZyUyPmJ2eGx2dZMHl996zG1jU1Pwsuwn0tkrnuzc1NXG2IE1TrAAM75Fnvg7EpQPf7I6N/Ppt6ONf37cqm80mVmMlKS7SXnESOQsfyWm2HNFKRVwxk5OTRiMqRdFEz4aHO87mKRxhan6LL3U2oh9Z9i4ohuQryN+qgShZvhweOMAJ7kEg/HwxOpPnyfZwYmnkJz/5ycRVRFjb13bva1vDmShrc25pYOjsyCLeZMPOntExFK6qFs3AfJjIWve2xLFlMP5M14jhEeMMZCMVUZaWhoEuubMWS7Lgog5ARroqEnBytmlnw+3UJcUPbIcC+BSQFOhS8mhqgjLVesT0WUn0qLYBT3Z1pl+aPuctLTA3yuXLl0GosWjN7du3riOkkownHc+Ra2YGlMwcm/SA8gzwNpG2dZnVd46NYbGiM0dPtHejEUyMaEI0w3BSueIBvpMIz8LSB8hWnMZxkK4ez+VyIkZscB4H3aaYDF8uLjnT82iOm52fAxC2phfdYJ09aznBlEhGR2TRKRVtsojIkmZxZenP/uzPOERknjf2EhC3r2/79AO7uttwK9vmIqCV0VEs3pztyhjxFvaSZqXA83yIfSKReCzBlvnGjRsPdGC+B4Ay2B8bVuFNAFKhSY6COGzeFuTlSiUmoVmAN2KxPDCAOO6/HzkJMOqjD2Hs04c+cE960Z6fp+Qt3aE4InwQCN2ZEzi7iUQCNhPbcIBhJQB6YRAseutZnTk1gsaG/++bGFe4Zc+u1i70CYmciPiKmQok9B6oAquxaDPGQJvS9OiISGIJItudHqwHMczDdMiuNzCIvHBwZCwJ+j1BAejJnXfe2ZRt4lY0dKpJoZaPB2PiuX4Ea0R2YBXFeTRE+vv7T1zBtTg2NtbZh9pZPJUyeYUFULU1pe1ytWwiIoGNns8teRREvkYU4aGjlKu+sLAwM7dEK6A4Mb1UoUjSrjWrgTN1deIN4bnz8/P1jkGXZDKEYAWI2HtyVu7N9s+lSfrjfwz/+91dHZsfxbCq9nUb+Wh0vIh7olht1NVkXyPyOkVJcXMFgaKm4gYnBf4CWZhLvCwJmDbEq5GUFv/spzEM+tzpo7nxwxM+ZT4Fps7Z0Rhp6vMvLMzMFH3cFnosUTRx5Y7P5U5dnD56EXlDdnXbFz//m7dhagUXzF7U5yZitJ9+erHpr98Qmvf+KtDnp8QzUyhcd27pb7XG9jbj00XQyEUpYMcNA8eqnRYfWJW13eu2bNqHPSwllAruA02XODFMMK1UHdTaBRQExVJRESTGln3fxTSsKLK3sm1adKKzTCaGgcuIWk4dPbgwPpWmyL+u5uZbduxjjBM4RN2aSc4L0oOYaTlUVpYP+2NND/ek3/Mru0d4tJEfevVZ9yTu+/vlpkZlnPNQ5HOjFvBRk3K3pUgmqhmzGnKj15c0e9K++kOsgojQinQiQCHt7V377sNieF17d4OAK1NFupJVrdqBT/YVIeDNqjlHiVwL+aWRiiZ9+MNo89+8ubG1H7kol0i7gJR0kmRmIPIGU7UxF7ZaZSxLdIKoEGEhGGk5nU6hxAJ2BzyQocW1a9cqoHXZ+A5jo2M97Y1M3Fj5nAwAQUfeDlL2xFmM4Tx5YahtzTbWjabN62A0FxcxesyemYnMzSk0jqdPY6ZDlN7zzTffbKM0FUBDlXMDYYgpK3/MnB1oYHaZqo2BqaL4iU98Av8qKsz+g+eRezbLKCxXsNRSjE5mgEfLvMg+h7eJRmRWhiGqR1nw6rFjxw4ePjg9j3bxpob4DsAF6zENpKGxsWr6NWt0eHYlt8JuXa+A/M4tlUyxCGF3dmhoACsjK+WpTRs62lqpXHSuAKi2SJa3uYnFS2OzZy/hRM7O49Zto3IeHR2rdpJnbtWqVS7nMml+6tSpqblZmfwysBpKlWKBIuGqVgVEYYUs05bncNk+Se3BXSut6XKzyAN8KR3obUkNP6yZBahateDYgF0p70qUAWW3yGTX00RRNfDCan6p4NkKRRtkow067y5RaEl1eOHI+XlmM4nEWmDFnDuNePvi4FWBsn9a1m196KMfjCdwGaXyc97YGYUO9QqC6JVI74Uq3vzx6Vca932obx0+EUDJ/bdQrXl74eXJmasLiCJXt6HxtF7BlU4tJy0AM3lFR2J+P9ciCe16rhM4ZTwxjLN4CyS6xWEwhCJH8dA9KgRjYG5TMEMnkcOGG6JwU8Dzq1uyt21H32x3d3dTQ4Y5xyrlshGJ3Ti79RXwbk58sSuWIint/WjF2Ssqr72MptLB+YmhMXfxOEJpSQzK87ncNAKp8vS8OVdQiT2vy7YAlorswClTDK1EG+ONgaErI2MO4ZJIMl3xg9k8KlZyLBFNrY234khGM9n2ptZGyv+BTdWaTN3EDTfbcpMYEgaWwhYyInPg9lQzliU52OTM5UUPBCpLeQOWG4nFJB13bb1qGiZQ+LxMkVR4HqXMpVtx0W1wNrzwg6eGhkj/np/BCAb6Rra5/Y479gGx/dZdoipVqMw61siBpU3SH4jSUv7wMQytg+fesmPHwZMoWcgfgV26fHkEkDDzZ7Y3JuBDRUEGg3FmNVck8uogPDPOp1OL2B3qfmS4DKRbmBJCL8L0CMDsk6PTS0sIUOCv6ylADa6MxEMRyeKe2aAZkWX/RRgMzeod/0MKEiu67lsOG83Ovr4mSkC9fOnMwUOvDZLmcvDAJdnl4oQ6WmNcFnQqgYLiJQV6uzCKgqDqWC7l7lmgjeqRnk0Yjrpp205gA119KNQEIypFEqzQlssLgSALYc4ZsFBbSvUhaxKyWS+JyjqvtTlclIm7qoviuGxTIChfkQRdiNHRYYHu8g2+F8aMs1EMlAQP96MEUtu34yBx44jvkr2dtz6cLfz0R0CPDRxLJKObb0GRtGXLls5GvEBy/PmFUykR+ZheneCCshPDO19ajH51yPkueVkf/swjY2X34muYafPpu/dtpAMztfXrpkam50hdAq0dVHEWjONxVHeBJRn7oNG5OsWoVa0qKP10sSipWpw0q4ghKrzCco4LFXt8fHxxFuFbRDPiRkNjBnuYihkxlkIpoyk+fGtcDbzts1kHdTaoF+64ESK8qwMXfc5zeYcOJwLhqzWgw2zD7p7mnnv23Pe7QL/62kvl/KJVwunQOD+laUwljAqAjiSLMn15SYwlUVinktlkQ6qxBUWqEk9hqnKYKaR4fJjDzwILqjTZ0Pe4LEssQwg4RLDipC8vtLrg/mKqtmtZAKkYUPJ9TQbmUQsDcFliNBYhl0JnD6Ln2qhJUtctt/xGGz7lE8EndAOtfBxF8piLCDNHhgYDriRwSOcnJxOS5BBnev31k6eGzE2bdrPuARR6+OGHgf7iZx/ZTjuVU4QXDp9mAVH33bWaCo1RqWxQ6OXlEEUYKbbdTcsUKOIoqkUD9FkhwygW55Zml6bncYjT6VbgcE1UaDLbkGlMqfX01Vrwbv0IO7YehOVQiKB+BO81h+HU/UYshOKdGs/JusTsWQBQ6lGW6XQincEJ7t/Yi6vbJbAAyxrzbJlvwifbJQ04jDxLiQsk2g8hpLVtS5ZZVKaHniXqoUDsU6w56eAvN3HDzbbcpEAkw7OS5OlARdszXREWDylsPjKWqIwCrGqLqh+IZLPjBI94AFPuRVavz8PfBYaxfYpIl0gzDmzF80GJQa+3ENWqXHFxCSV9XEDnOhARd8kbPiUyYZxuuuLaT5xC/efxy2Wh6f5f/TDaGBbPXGguu3/8Bcx62HjLBoY8KiaXaew5fBjDms+dHd6+fbtDkYkOVbJlURSBzRkqxxLodF4NqFYQ75vFUpmd8zR89ezAwADLiLr11lvvvf/DTdkOegXOtFm9nhWVfoIVPA8v4b2aB1Lk+bpuuVIoMHplPNXbNbPqa2ro0VSBt9WLzVmVMFoMlApJYGYSVxJszEzDQaMaxILlhMdhi2FIGU6RWEtOUGup5UJAh0qHx/O5QCyzLFDAmAkhGo+zjuCJRailq7XvhlwSD2MUllP50a4isIwAU1Wj9Q/DoaEjeVmtJ56VkCExJCiK5fBMoecDxxBYEIDU1NrKmHk18I8ePfrMDzHsLLX6tj2Uv8th7NpcNBJhKTpwZ8vBZTQwMLxt2zZWHvHYsWOdnZ2xmj0Y35c642FaZ8j/gF0XKXQMNMaFxSU2xPD0bDb79NPoJ4M1cWlo7Nd+9XNA9/T11Y8zx6MYWKllWNd2ldGKrtQnHcVBbb6vwwfs4ndjbNB0oV60ul4xGbrHa9ryEQ4rzgSpZ0jSiwRaLbR45ePrl4f+QvLG1cUbRj47HusbW69SjMCjZSsSLSRBYmFIZJ/ndJFTfTq3K2lQQkt4eKcs8A7HM/8euxb5g6E5QcgbgI2IHi0XDw9zUzQZV4wXTAXeYlqh01dmZipki0yrEbfSVqyiVeMb567+5Qv8WMunOCxY8fm2rvUa+VQuzw1t2t6Xq+DCnRyaPDKOIGNxcfHSuQspqjz3k5+8dOutt/XSagD5iIUWaEcrvsCblaFT6EurVqusNmcknuxItjPToa6nZGXNtk5c/d///vdfePEJawmdTx/81K9v2XxbjJwgVMiE3luSdLm+9AF6QufIKSreUFn2H9eQtzKsx7FN6GIwxjJYEWsx7iIF2157Ysc1mOaahqVLYKZW2EBZ4TpOuubobO/muVY324om1ZHwyk9XVo2vH2P39vdY/hZzDAY8npzISieiCUHTlsgVyQkF37dYMp0aBA1UC02yvOmFhe9853tA/3gq39Gxs3sPVj1ta2sD/T4bpZBGxwFhcYwiss6dOzdYwt6AaNi1a1cjlXNLioVDhw6NzOFT7rn3Xtf1ZhfwKbODM9NTFyMcWnCTyWRDGu0lsWSDIGlMYJlmxYhIa8nv/LmGhl13PXjmHHrqgU8MXZp6+IMf5DA6oal+zHKdza4cMTo17x827u/PJnlksXEkKSApLiJy4oMa36M6i0iI9brkHFsZgBNDbz3P9BzeE6ySRBXFLSwRDdCBQTbfqZi8SeWoImXXKpcpVDCbbVIo6PT40YE/e/HKkSKeCZnp2bJh+4PpLkwlaGtsbk5zcRe1/6nylS4hlaQzPddtUPsIPfX393dlo6LKPAK2ZeZfO4lBvMMTw3fceg9fRjH0/W/+t4Qwd/99aOVtjDYaBlUMFUE/k0w6gtgXqkoiyVFYetJQdm3qzlIFI+ulNw+9/ozl4NN/57f/DSt36GE5UIHFwTJwItII+Whl0X/eqeCdOulzosfVgyFCQqydIcWuCA9iq7eflTZXT/i4/kSN+g3EWuzTdTBnJSMIj4d8+8eEtVs9ALkgl3E12Gw1sKPSXa9UXYhSuTEAZSy9gqNg18OHcK9/7W++c25O3HY7liXYddsneL2jEOh0AVbF5gsh6wIxzxKbtm2N1NEsyGuXAqhc137ggQd8cnZcHhrp6OjITyCfOHHixPbeRBsV39Y0zWaHy9q2HJHCkAVCuLZFZb1nZkxfWL0an/KFtf3/z//7P1944QWg+3o23/0BTOGFdeC5tcNkqeY5s8S+G5Xhn0W7iRtutuUmsQOJqAY92RhWmiRZC+tIrjgcF5uwnNpNJk8J5AUWJUDOKaKRzLeoKrUruFGjKFJiVml2FJ8TRfXkmTeGvvYtzDl8YVDuf+zfZ7ZidZVqNMXnKqsM5OHdgpRy3IBCh2ONvUt8fDSHO3u1xKUYOoZH2QWJxaqD0OH5e/fuA3r3tlJCk4p0gmBSqbamUqI9Qe8gexqxJa1VTTQzs1/ZROduzEAZFM1Eq/MzeQoiyqxpevRTDxcp2PBHT339tl1UGCWSRL9MUBuBQBGC2ilOv4DjeVjBPbIP8jVezWo03niQEo+ozCMFxCUTCM/J3NsoNqxrdea/QhXxl59BwykxF37ArTjScEVbaUsJrqnw4Nd/CZMKsJaRwDRMXgBJwTMDBhay8MOiPswpdZpKIT3++JOXR1Eqf+xjjykbNzJ7cGFqni9U+lrQ/tPcHFFEn2E9RVGKxSI7KL1RF1MaywfFgse1N+ZBn+Yphp15lVg1IGZOYDSeBdISlh5Gb4IYlpvkeY8NSzQelxWRxeLOzs62rV173314qOZX//rrrNpX34Yt8K5h5IQovptq5P+8miSHx34HnMeqKbjL57xiFGdQX0libREhkwgCvnbiuCOSIyPgZbvi0cEbAdoDTbZmPb9SLc/wJJg1Sb58+fI3n8F6UKemuIZ9WFp9/T2/N3rFB00e6FTANTYHm9MIOVfrbRKnLFL+qCCssrzYRAUnO8lFErQFQFg7geRTUGvK4lVNZxq3b6ELluXOOuVqQzQukhPEd1xJxtUjqOm808BOcTIoNVQIz70sqJqVFvCapblRJ/BbM2hdyBji0FksftDXuxkNk6z0jQBbVlg+wPfn5w0+eyv84WFtf6F22/D4Von+WD9XDQiJq38Dfq2B0Pquvr5LN6g919aVlvibuOFmW9FW1KB/m7YypTo8yyDMM66fo01WM9f1Lcsmae0HNvAGS2AXWzKwVjLxLuXzL7/88ksvoR7YsfWBDRSzNTg4qMs9TAo0Zdz169e3Zyk2q2wKssQC3RobG0FdZUb08fHx5gCZRGM6LQPKZ6fU8ej34ymnTlMlPJuWEp+hV8lk0qDas6ACsEA9Ph5XTdWtneGDId3k91NAxLi2TM5GkiA8C/4ADYUVpocrtYgRlnZjpXBqUuPnnYf3R5M4u+a2YIMThMbR8CN++QBk1Kqpigzvl0TOYpZpDg/6oeq6ZtH35mMqjo4ml0CtrFBVLMdxFKP58jRe89VvHf3xq+XOreitv2XPw+IiYjrVs7zkLDsdsDsddEVc1UHBbwOCjOrMSbSxyf7BgYMb70Y7xHTFfHEc79bsSruauAZaz45UVhWpSlXHFQ2FWRdGtXHVuauXrpyU46xYdUvBIkxaWVKiC4KN0WCiy8VlLfRLYc2zFEdeOofT5vILCxR9wjdmHTrdQYgUQKn1KK5OFiKCJPDLfv3lMSNLMBtDz1su4R42Hq8Q6wl39eF1CcDVN+Xb+b+D5Uy9lUBzBX68YV/fgEFrXboWnUrcO55kxDhBtUIrAACgzMskJkGHKJfLVRONfegKMimkFpqm2nRCbTE3x5uORBYbgGzHjx//7tMY0Xvm8tLevXe2rsMSGfOFQnUJQUa8rSkOu5xUg3hcogKnIeREXzxFT8AeZb8CnW5Oi2Qogz7Mz1f1BKKWOB3ypao1LyIXXoyZXb7PgkXhZ4k+LJVKumKrxBswYMB1RSWsG+H7rk7HhCRiCV7wZ2ZQGWGVK7kaD1gZEi2+C3fUP6N2EzfcbMtNWjaAMg4Dm4UHiUC700NCdJE3YB4S7DhWR4h3Xce3LTLWel46jlzSM+dKhQo7giYe65Hj2igl/QxcWfrKNw4Nz6BJuKVvT3r7vpKP6oNlOukEavkpLWVE4y6l96fiMUXh/XJYeUQgLyGHWaCrorpRKaOfM5WAi7GvoDcuFF3epn2f8NKJlMFOiAD8IHIxOiRZae/wjY5UGyZzWrxn5lC5aIpMqmIbx0ylXLsoSzY72R4Rg8xKxQJfi0biMmV3x+MN3d3oyBAxlFqQavW2/SAQw+MaOGn5CBj6F4aLCuJb2AooTiKoXVyfCZb8/a6V1utEw40OyLqD/Dr29S48Tisa4kNW59dxPNtkBWwAQGEdsDCFEmvwhMeIcQGr/JWKxpubmyUKq7DypWPHjj31/E+BfvHgWUuJ7dhxF9Drdt5ZKovDY8h+s+lOQGccy0wVBCYRdF2HoQ4zUsgDy9Btd3d3JpNhZgN4tCiFwRvVajWfJwtMpWiVq6vJaMEc+GvXYqXudevWzczMMFu4aZamZjFx0ZuczMSLsUiKPd2xHYlSKyuViqrWquDISqG0xFIrYUC6urrYE6naY/0o+hWWmH9IQOz7tkkcOxilFqji4bGgnEuaaDUwbd4RBNw3km4pvCv7dKZ2qSQX8watYk3TrGb0AsjRtOXwbxwbBvqZ517ef+DMbBmXlJzYe9dDH8w2dwFdUfXZpXmOTjSDtVymKo2A82XPlRXshi4jqxLYGSoC59ZU6ObmTHM6e34EU3SmJsYb6YmJeDQKUIYWRsVQJn07QVEwDQIXEcVIO9Z8ia3e8u1nv920GRNSP7C7v4UKg8/Pz1cGD8UakRtJrbwkJFh4k4P1MWRWKrtULh0+dGJhDnt45+33NSTwiRRU5dd3Fxa2YnEPIh+8nd3h7Q6Mv9EzHLzVBe/QgmuJmtPrxufdcI557ZIbnngTN9xsyy1cDfXQK5dHplevEQlNJ/1bB/brW06RZaXZkiTFqCItKOYS1Tt69eDB53+0/+BxTKdcLHjRxjXb7sAkstUbdriKZnso0ucWF0HhZJWBgDmw6gh4moOq4nG+VA+XqzlUURg5NakRU1BSDGEmIQimhgxKhEwmkVRlTScnp+7PL0yzyAkJI60iCjGYNWvWALf/i7/4C6CvnN22viO0H8TiWXaQXKUkNbf2aZQpBbgB9BRWj+fq8FUQHBs2oE67oX9Dfbzq0sFfcYCuKPL/MozUUi2mMnDJMk3pAL7sU3VaPy95uQg7HtrJW6WcTdqmLIkgVpfoYIj5S8W/eRWH9bWBmYGRqWgj8uRND963rn+PSBbrqVxOrQRhzV+Pj6tWaHyFR8Zo1lW3UZU6U2hvUPFjkSdIZoKOigdphfFbLY1ZhZXb8VypFnIBCqhCJ6/JQS6pKy7lBpSEICh7qSh+sW/rnbvu+thqWgSzxZnXqdBpYyy5feu2aITyDtJX82umSipe4LrByMjVMpVZ6ujo2r5tNzup0rZFRQmNAXgSQ5hjSem8YdCsZ/HLJ26v8A8tnxB/XbsxyICVGKj/6nE/o/H8NT4qMQxafssWmlNuuMX1H9QSF4OwNAm9qr9cg57nmQXQLM9VC4usEnEm2WBX7AMH0ITw4+df2T+Clyd6dj788MONXVjBQ2nqkFWjSnMDd8hk0oUZqjwiy5lkkh15ki+XWOZTsVhsaYlEIhRQ6TselqwIzQZyWHcRTTuABFn2NCJN8rMCi4LvRmOU4iH66XQ6yBPE8egMT1ITgDd86EMfWpjFrOoPPfpJs4TV1068eWh0eOTiBUxgspzTnvSin0Jmk0ym29tbH3wAr9m4cbPv1WtHXiOLVxwuu+KTfwkg8iZuuNlWNKlQDQsAagGymoTs8pWl6gJqVpK3EDXUBToaWwj8RLKVMzC18s0r+Wd+fOrNI6hYTpbWfeCzjwGR7uhTDEOKICaoesJC0VKIkSicAfIlwkqxCy5WwCNaiupF5rwX5dzU6KxNNXia9LIeC0i3NCIRPuAprJqTDa6zpTFB6W+axDus5EoQpI2IZyG9rjlaMktlSrGyXAn9l+QU1QL5Ix/81L/7o/8VaFAs7n3wC0jc/oVyuWBX0HpRmp0dGhryE3hxY7Zl7doeQ0PLNNoSaoV5AL4sB33w9aD4ZdGAdlK7pCmU3Oi78F2VyktTkHvINDzfq5+uHCwbHLBVTZS/kqzDTRksoaiqkCGVHVOl9wrPcaQP66cWs4sFL2BHFvq2LdRqUQWuGx6rxAUU0Vl/etius4TAnyXmzgcAxfAR6PT56atcBeFYQ9yXVYmljGmyNDI7+6NX8HjeZ/afnC1Km7btA/pjdz40TmcToD+CDgLB51WcqclZlubRIOn5fCHCchBE5L0s7QuL43lhf6LRaCSCTzEMTVVUYYWwravxpmkymVUqlVhVSqyXIyvJJE5ktZoXRCFGBxXBWnKt8OR1TxViuv6pT2FI/hNPfMsjr8ADDzwAijFZsTnN91etWxeIobGff6t4kXdjfWZLgbs2IoRM16HUq0NOoE1YweTzg27AxTrBcMd0ZFVlBnU8Fa121qImaysfFCatBJj2ybArFtigcubcCvkVhI5FJqw54d351aTOGIJBQFClJRTtztJiVPVilIstSPKS7U3RZL98bOgnB85NFnHOMv2P7Nu0L9WEBr6cJrnxBXYvXY2pZNqMmZV4tcpOvjDiYlX2XXYYRER3VZ5FFrqC4pp08oUtNEXlRkq0TRuaJooeLV/cTNxyQg9qG8QoPMsKWCykxRextiqdl+2UMAEygZwJ9oYe1atVAsUCL+nC3rvxCJfB0dmvfgsNYrba/oF9W3gCuYaa9rwqCwcicwLPBtS2XLghqxR/zWpY9j6xT2sJRRWLXYcVrmCXsxRYj+c1hocCoZbpAkvdwGgdd/mOVLeVd21OkZj/TMSwHVoWnO96bj0RCJcXPRcTIUTRp3qlHKwtWWan5fhSaBSFq3gl5F7e9Xix7ki7jju8o9fqZvvX1iRWylaXwzOUsSgA6HBkdZ4cH5+YmX/yWZQOI4ueqzVu347Ri10b7+TjXVUPNyUeU1A/S4iXWWVGmw4YUkmS4ZaVeWZeVBQlFovZLqtNzzQ0FC6gUBjkYwABKWJSxnLaUF1SiNQYzTQN+Ok4NiuDqAtmtVp1q3jDhmTMMCISxTqABACOatCBtaBc8BE0UX/zm98cGzn1m7/xG+xuIICSKbKd8OzYebwJ8HAYg/BYinejMNBBA+wmXFA7OaKGLZjsqCsjPH9t/grLeqPYCzbyyBfpQzwjS1zOkRIFceX3QohAjxPCNMbwGCq039dGzMPjkd9VEIbUyA6+cSsBlZTiEo3zVf/NgWEgf/jq6MHzo+1rsCKTtqajfVVvQwYNtDMgVibm43FkU+3t7QWXSoaZJVmUBGI2muhEElJAjzdt3/LECpWoVGRewlpKJO1cz0jgq/W3xZNyVQuPJPcwPjNM0ZHrjAzdZ5YdEFzgPVcmg0MiHo075SoJYDOIFfEaCrmQIhgiQyy3YNuOpXhkQmhelXnkMx8BYmF2/IlvPS1SnP7nP/cr8Yam5TCy5Yn36wcZvvMALhPMRAD40OPYkUk2H8qDsk+SLkxG4Cn+gaCoj1H5cs1KjVFBNKnwg1kPPCyiHi4RWcLaz2xKQRB5lmOQLIAN5Hhypd4blkmsYqRJOP+iaFquvhxoVwdH9dyM8BWk+iGNBTox4cyZoRdeP3LkIuoURuPa+++/v7ULj6/0tYzlq1XqI2zx9vYwIgGYQUD5LaCVxBJJhiKdEpaXsmjyvECE61nhQgBHWKCQ7A2iAPyAYiFToq7qkhSWwqgnm+KgBVztJAXBtm0GDOvbCjqg8IpJ9RNBvOIBMkHoVsUa6VboeAsUTa1lrDL4+dhjjwGIfOopPGhb4Kt37N3b193J7gzjHp6OgQAmTETzPf9nptXCneuZu5RHHV7PjrYdnpqzrXIrFbuhglENYqiYLOMQLP2vakzsL+ZyJ05j5c3Lw8MOvCbxgHgs1tvV1UveOAUmTJfrfZKkcFUuLi6yMC1QKNLpdM+aNcuD+S7aTdxwsy03aaSIxWxee+2114/hKi6JRrqrb+vDyFH1xtVyov3sCKoMLW2NiXTaJc+CXZyzvIIaw5WU0A2uwGKfjGxzhqddOFJdqIiuGe6VIKpFoqwgROD41YquUpRzTEqkkAGmEkFKEA36osCbXuAFJG5AHcDYbMoQB86ZW1isUnxDxNCiOivTBAoUaBh4t6LRYET1KEfl64BTe7br4Rav+IIvBNEU8u3ZvMkOoAX+9buf/UhPM8rpv3/+5cnpuV/56AMcK2woa5JUl9N+ENQSzW7cWtfKELkWfA5Y3+K5Cl1/9MLYt59/DYiJhdl8pcR4w6ap2U3r+lsy6E/H3G4ntChLQpOuc2XSEo6dGj5wBCtlma6dbWmO0qEBB49fOTttrl/A0e5q70hEDBayGNh4ip4l4n3eeOPoyeNYWhDkSEMycdutmAZy/z2368oyaEC+FdSQ2TW5e5z0x3+M1UMB9G3ciTV17vzwpzr+//a+BEiO8krzzzsrs66u6rvVl24JCYEEAjEgGYQAAzaHAQO+sPF454iZ3djYjdjYidiNjT1mdyPGuxMx67E9toe18ZjTY+5DRlwCgQQCCUmtW+qWutX3UXfe+7/3MrNL4pLB9syK/oMQqVJW5fXynd/73nkX9k/BSb3yzsF39+9v6YaaDddj7sQEoUZbWlpEZqk6/GLSMF2cn9HY2NjarQ8MwTkVi0WVPzIMlMsli4ZVMoRZ1qoV0nstLU2NzXCRjYaQmIWBg39FzGKAUIeomupnwuDgYEg1kUxmMmCPQD36IUUvsNTIwJ0OX3QDJZ6ThsaHClGLunqtElTkZcHnhuCWL32Jb5+/7srvfe97P/7xj/n2TTfddNm6y2P6MJyIAU9VVc/k+3z/Ivhd/FcyScPDw5TO4b75wmVLiNJ3+/bt7+54O4WOEo+2fatKO2tKuwqjJkBwp0tFBSV+yXnLUg1Z8vS5FT5w4MBbb7wJN0E3krrG0B9XmJRIJBwkTueWwsSBnLlcbuTU0Jtvws4Le9vPWzj/Yy8B7sxNOHnz0ksvbVkAYz94SHCoyN44CNJweCRv5pqqkFUCZKKqVBUJ8CaNmpgRKnkPUY1C2gE/nbW0N3KPft8pnPktmpMFSUPuSBHgI56NlG+aO91ryova4bVY1pZoTKMTBMXA6J4yLYC59gTChimyUoqmJ7CDYyMVnKqQV+QUHnpqrJDI56j7o5tNGlaNWislVef3lzIzOR6HC44ANFhsZnqanrSumYGu0CvZ0NLyb//iL1745WN8+7GHn1GZeclla/FxeoKiigj7tgJHQbFAz8D30W8VBXC5AtRMkqyBXaaGo2pVS6ge2vSTg8fLiJa4bPWVp0Ymci0weaU9X7Gr5VIZbogd2FaqjcouSUUplSdybfAsW5INE/iCDAjV6niQygEswxNHexYvnJlBwE65yn0LDc+qKZeZnBxUzwOqk5aeNspe5PRUIEoO+oLuRNVYECYumehBnwtBtnxB9HnEEoLOPW9ujvbcqlvy3XffTVszGMYMj4/vOjxy6BANVjOT2YyMwRJ/q7gI08vX2Gg2616Dg/OQdF2kUb06OzU6TYrRDjSgfQqHQYDY6Sj+TQ1NC9pyXS0QSpgqZFcZiix/x4SoFZy/f54DmolHA1w3yAJxtUvT09M0uq6trS3GLnP7RackWFXAtEUZa8Mw6IWD+QvVagiS0DTS+SGFjx8y5vH44jqkFErqiWeeeaaGuMgNV26wPD8mCHbDsdcw+IgMGQ1ApinQtXLtjPwxxYTc/lIb4MDAQEdnLyVj3OkC/1liluGr6MkUxfALFCWfRjHXPCfd2QN3Kdc6OukQEKS1pWVq4ERkVhR+FfS5ZencTO9B7ubWlnkJ5H4DIhvbTuHp4SDG8A5D0OTZ4aAlUYPQJnIhYAK4K0ASulgtD2NbxIla5mihZKNLoibUcq2QQ1Bog6k2ZeR5OXiQ8xrlrKwbroG3Pkzt29DhqpfQCappSX7bXCEcm6H55bwOt35+Y3rZvEQLMR043GpSgoVZvhexZcEDQn4HBhOQNEHBPP/R/lOnTpy85A8g95XNJPxwWkTNqtSaENzGAjBIDpZ/VEnUeWyO5N4eD0sDn5pGZUHTMQnG3VO7ZlPsqigBl4ZsChyRG9Zv2rP/wPObX+bbnd2LenvbMRfDEjyiR23Kg9YYRFCwi/wua+jwCim96NdUpOFUGKQPDDztCxe0To5AvDc6cqg6cyzho2LXtObm5sZWqKFrZmLEsYuIIcp7Jn9IQ+MAF+ofGVLG4MO2pNxiJGewraM1EN49MWhgb2NPRydL5mrYsaK5tqEb87DjqDpV2DkGRxywLSNlzDsfsgMt7TnBF0j6uacla4pFU7yBzi3E9xrcTQskmeSLS/roGNQk9+ztHzxVSZmtjBoQSiUPvRIu462tjR1NcFopFADRJ1PKiKkV0iiiGGcJ1YRRIwotQdBVPZPEFkquaeSIjNIPuzMAtSFJMfWm54WZUO4z8LtNuTeaY0lIJP7jAj4D7jr5TNA0GvqeAFQ3/gjfoKmPdAkwkQY/h2dHYQ4uOgrVdhSMXLSM/uUvf/mHP/whAyKpzd/5zjfk03tcuLByl5i0TiqRclmojfixZFGOG9Hi4J4HKVV8V44eGRgZHGpH87+iq6unpyfbBE5VIEIURFmrBvzf4QG48/72be/2Q/3IFrXeRavoBw+8s52f8yUXgYK8/JJ1LS1ZHKrOvIIra3KhDFJyeHDARUqTiZnptnltq1fD3KGW5hxz60hu68jLPGQKZyxsoJvzG+bW7JJpIFzNSxyZADE/MubZQdImve2WmnV7eTtYhN6cPT9VbBMgwgyYKzrcM0W17mkBqt9ywKYKloXKv6oKWRVoIhno6mJzWp3fCG9wV8pJARcvqWglKr5DscMjKp2AaxoBeSaZYWiyyEo4GXHfnt2rVi5d3AOI+4QiURLTUkVJUShktoIAErfh3EFQftQEwANQg6uQCBHu2OHYZghMUU+ANnI9jV5P2+ld1Lnm0jV88/XXtu3ctfeCCzC6LrkmDvEVLNf0BFZBf8gug01IgT4oV8Y0oz1AfyKoOkC3ie9bg6quW9bDN5bPaxDlC5LIzA2w8EAiGljB9tKCGxY4AvAwFvbMwxM5v+8E0MpMDA0tnr/EwRh+6MiudSuX3bgBmlczuWyc8JBN6DtNY/pn9dL57b1QNrI9V0kYVCuHSgD0JYRI9FJE0J+SAuienMAidakkLGmRybUZHp6emEDrlc83GY0011fyaj3tPStXgmNheo6ihPMVBTEAdY1lIccimAU3jaPHj49UKiABtmwKUWWG/8lj33wefL1MiukeN1b4nBTpTAQ36vDY9+RH4Oe2F/FqXPlzpUdIuLjkg46tWETb6cGcco12UDF772KghTmDIEbOkXXgX+Q704fhERGd4FQqjuUTZ8N7u/f8/Oc/X7r0P7CIEAK+qMqs5tNg051vvLpkxdLLPw9Tz00j6UY5Bp3rYpguGlI5UxIim8ragRVij7mgutxQoRUXBAnqdLCPg4OTUll435YsXtLaCozJJ0bAOyHfnJ/GihUrMtgbwtBPpOulOhntk0qlGjCcDuqYTQnQSxV4D2ERctgS4hYKhV2vwnSxI7t2rf3aF+QJHQS2r+CMYTTPvXFDqCYFkIz2vHx+b3o+Ob8Vy/BsHQtJXPYFHkYLxE0vF/Df9w5rJ0bHE2mAPptyLeXNZGW4O/mUuiCtNCuIdWCCKvkRLUxEFOEx7iRR41PARGBhpOahgJ0YHHnppZf4dk93Z3fXvADLYwnDCLA6Ra2TKkK2PJlLl0S8IlQEEvH1tNFFkPDBw79SdYA/A/yPJEME1YLpkJw2XpzOpcG6r7vsogcffHD7fsjPrr1grYLGHY619S3xB/+Xbzdu2966YiGrIen5VRfJCVXyQGgI0MCifiwJHVgurLpmYocYq3LdoLLZwiTXoHg/lIRUlSUbizj8xumN8NSFYg0GYyLBTbo53djV5OFtr9QqipkmRacCz4ttYGrVY1zPoRtXQ8QY1sb4vfU0RmUtT5aSzFVxXCc7MpB6cvPCR4HLXTzWVx18ac5vmFuzK8Q3jIzMkBYl/UmQhXkd2XRaJauhgR1SiHSdB/YuuNZh8Z405NjYGFfFHRjvOZhhTtLMp85sOhUCycHb575AEDZrhFGlIPFfoEmApM7oc67ShoeHd+7cybfv+cbX+CmR4ksauoWgKW4RLLtGp2o5HsUjDPFC3JBRMEJ4IQJvQDwdWYc4piCLRn3omqrFVex169YNDAzQROWVS1ZSHGZXS2/8+tdH3gDVujCZHhwc3P4P/8C3F6WCizcuFuTQEYkrsaif8RoVpd4qwqmSh48F8DgGgcECmHvgti0sn6Iho21uN6FFMcJBiREqzoNsTTi6E2xHCLPwMceAmxHWkpGTJTJ6pnvefHPy2WfNQ9Clkm1Ivbt3r/z2UdihKsg5Aza6kuLCpnQrdq2n1cAIbKKW0Q1TFkP0IAFQSU25CntjCMRiYHpCMxV7EoLd5kxyYWtHI40E8u2sr1LxVZHVaLgJV6WQo4eH53mqkpqcgd8zTLVUKbe2wAPev/fQAw88cP01kBe65JK1PLJXsPTi1WwFbY0YuKYmk5xJEeorut/h/1VRUCNqf0CZzRKIn74SOMSRaVJCpn6PhGxsXH/1s8/DWA23WnYbwApoaeO8qy6a6YNac8PhMYWbzjdgmErv2H0stYCtgO4BQU+6smJHUZxBkAOPO4xhvditMiHBw+6QgFIVA8cl0J4oCyrFtNxKilWyrVJK0Us+2U6/VuXmFWsxaPg9NAQ6P3EuJglwOCb9cpuNyB0tIfDXAn0wNwWPsIFmcM5YbOCk+kvg1fbv/0malfKL4TGdPHlYv3GTTCE4d/SaRCTi0MDdTmGTQkqFMjnNNYiLQ3jes9gdLrl79kC3ApfceU35rlZou84nE01N1N7CVByeUC+kZyz+U5VKJZ0Gszc6NtnRkisi89cvfvEL/t7fgGyujQ1Z1/Y8PwzupQgB5Ho23UpJ/VTknaQz+NXZ4BvpLEpo0s05cuTImoshcJ+eHuEh/Je+BV/p/6sfDR7bb6KDefLkyad/+tP1fwLj6nqWrkBPjdFNC0FQkPwJwdbcT+P/6uIrDjU5EeufGBbFdxXGTdCUdJyrQ6gRopuhHbjTw18mQv1w56BYnC6jRoDMLAZW4GPqCQJpe1j6C7AjtFwqvfDYY/JTT/Htdl2fLkyOjIDPdOWVV0p33jnnN8yt2SXnMU7ldqoNIc7dSWFRWshTSCVANESyxsNKoGesY5ex0A6VoKYASr6jI3fhgq7OBvAVDM9q1lzZDcHgCSVJLzNQHNYd2kf3mL82kmIQiZSmaJWa/9BDj/LtPbt33fvtb7Y1Z2lvHraJs/B2NIGBj7Dmj5sJM9uA/qFL8SlAAYIfGs/HY4JmvbnFg6OfevNI9WLoKZWyzQVu5m+5Ck5V9Ks//Uf/RRi1lTDF+c++LI8gdvxbX9WvuETPwB2seMyVkMNQ0litotPoBg8uQ3KpdCJVAnuqCkE+M3L8IwUDgkrFruI4sXLJGRwaJexnTdCHS35rdM62K5qofbkVTunJFFVQPYXipiCRKEYhvG6JqhWwQ4BnS/7swcse/MeajU00eWmwK9twHSQ3a390u9Jyk0xaiLsVxITV0pLNmWGy1AVKvboekljVC4ADIQpI/sU4YbywWdTpvhcxwBXCzjvAhYnRM/ygxX+qUADkwby25q3b3qaq/Le+9a1bvngDOUeYjRZjlCLxF3MHTaobJfQR6yy5FSAul2cdCzUhkou6r2/3NM4ozmXTtdoMgShbN2xonXIP98FttZyCJ9YI9Lb9l8aSXPK8yyCFxcN6K0xda3oyGdaH6nia+BW9t+e9XQfA+SjyBxkEekD9FxLNupwuVa3Ao5xQYJXfeeedIwch21EoFDxPMtA3Xd7ZceVll4tRsYpYzGRFrjkOtVEoijgzOr0FkX/a008vnJrK5mCfkm9fdNFFrbfeBKfS0lbzfTldhKM2SFJPCgLcdhPneFHIzh+nFDchAjkixdIeJjccTDvatnx+PhyfmoEEHZJEeVVV0ckcarosSdEPBtiMiz/nwO/ACwT4Jmsmg40xo6PjP/7h917fCoSS6y+9tFK1zHByLfQeBSHyJZxDKiDVlovhtfZh7mG4Pgbs6hF8QRYNJdQ/rs8UjeWbMGDZZTerJp6zWNGTlFCydVG9+Ys6tvMevf+p3HtPLkXRGXn5tWBkhP05oEbUtWtVvGWeIlVENUDOEBOuQokHzBw8Nbr9GJQkcovX8EtrQoXKXYTla2jstcYyBoUA0G2qKINFHMelFLMZ/RTWLacq+6743EYVM7gJ3bTR+Nuun/UEpN6A2aPyzx9of+DnfDOTNae6/H7IlrHWm25ouevW2mLge685QXaun2Ju1a+whrlgwYKuVsr7gqUnq0Fw/foBj/WL/FscFw9/dV2/WrVsinql2S5m2O10RR2CBiJyYv63TCZDR/nRj37EHXiaWPToo4++9trW664B8vdrr72We8sKKgBuhGpYuUYaKl3+OCb++FQ/YkVBvBD3IxB5D/EW8tAg7NpI5DVBcdHiQaehqs67CnyIedPCidEdIyPQsFrzrNLg4IFHwfVZoKoXbFhHhwDDKoS1GElS4pvjui5NGV26fDn/zRy2T/FQIpOGDzVNmXA9GvNULhctyyIcRW9v76Lu/DuvwgM6vKtvdHS0DRPS/FRDNiZBEFV5+ARA0V579FHx+efnRawYeko//3IodiRuu411dtDjMZQEcwV5MXqR85NSlnQXd3xYWE+iVEOATqIKSQ2PUeTkg7AQXUZST2cdBHW5dsC0GsoMj5yrvuejDjdUSa97FlIQuAGNURSsSBp0z978PORH9+3a/S//5E83XbORbz/77LNbtmy5//77GdaXubxecQXMfV+7dq2OxRgvCErVKnmR4keaAuHj8O9VJB+SuDvrOeHdVBWP24UcXMK0XnTHkdsKHxvDTABLatzQU0ch++PrxNZjx75/H99sOzbZJhnjz+2Au3qKW1cwH9KKxcl8ProDIEtE41zzlSMFu4IzqEdmHMgXocK3ajUN8/pioFiVmqDB9bqCPVGplapYI/SDxiqTsKqQCAzuh6Za4Ud8vhcBbTyZ7R5gfw93b+UvHvOCgtQKBz6uWs4dlzf9C+iRsZt6bJZsmsT8BJerpC9zKWMggypFxoog6XUonjMmuFH+DgouUDGCz7lZF7wQMygqCnb1wN0HLxJNsAzGyK3/wajlKH4L2dGjRx966CGG82quv/76TBrO76677vrq3Xe/jSWibdu27d69m7zL7u7uJTiooqWtjW/T+TchXOUTr5jLE0JzlAatbqJm/PpCzjQI1GhA1NTUlIoNUlwiO66++vYKfPHg3/7DyWP9NLV3z549J/G61jd+uyGbre92Il3rOV6xWHSxFYy7ijApA8dd+k6tRNQ5AeCTTdymB0R0uPxMAIqMyps7GREjG9zeBFKkzUxOvPz44yUcAbfKcbK59HgVvJNrvnQTu/dW1gRpoRl8AVgdBHjOb5hbs0vuTscvwZn9/QqoCm46iIoAooCAEsA+IBklJGATfakaYBgt8zDDJ1oWRRI031fD1k5uMkM2V+4o1Lwwex5EGKzBoZHv/o//1omK7q47vpRPm2GjGQap56EauOTCC/mLyFUI3z548CAh4g/19T1TLFKg27W8h0eDYa1S1jTToMk5lu/qmjl/MbST13AxgmMZCXrJFAQY9raigkkrnhrGgRZy/go4qFrT0iMepEdbBTPBTUNAlEh+Y0M0/86rVVIL2FeAMTmdXRb86GftO2DqgsemWrc8zjcSx3Zq/+sv2SKI7J88XCzNiHmcyfzmm9v3971LQHi3dYSfzLgRolD3H4ZfEFxf8sMcTdkpi4Y2hVgHrkXGBvKlGawfe9LTu4931GC3phbjmlcP8g3j4Seue/n5UhncnVOt8o4OpfM7EOZMbLwu1brUZ3Dm6Rq2wEfP3/vEMUU9T0AdY17IvADFmjoOBjnq7+OfqopQrmFMqMuEGvnVr36VSqW++EXo51m1alXMR4YtEjKhSbnvw/chXBffhyKuiYmJyclJisVHK+Pg62HDxeTkzNjJk6MjQEExPDHme0LurbdZhHWgey1HdQ0ar95ogiFoz5srL7zw0ougr6QhY4pRerihoSHsByH/g3Abdb6xCI5tjWAQratXt1w1OHMEUj2nRsdcrEJxOX7r7/6ubT1Mft58wq6WlFUXAL0yd065lelZACieytRsOiZuKuF/xH24qqDKut6UCa0GP206H1kFCHHtCLwVb78zeOKBF/nG4l0HVlcqM0WQBtacv+GGG5TPfQ62W9vt2MFHqFCMBA7ks5CG+KJn+Qljr5t4KqI7IksBMXcCkECY3Z8LQakEEm0kDS7oKo4rtS320IMP841tW7f+4Vduvfzyy+k5VSoVemsZscNLIVk1q4tiyNXnf86P+gzJNaGcI6gWUQqTY+iilyq1+C7TL4iiRBqIQNV7semxr6/vyUce2fzEE3z7D9Zdyu9gEntgsg1JXaqTBlw+YzHCMBBYg6ILZZTuZk34znXjbSCvB+9/oGk7vKlyTdzwxK7cq+CKJjeudjd97sQyuK6unqUL11ygWnDeaWXGEJWEFsK3XJQCH7ALEh23Wqpy6QlSIA3Jhky5UqFRLllJ6QwSa7eCi3DsqecHDkHZSEja2xsEE3toF91ynXLTTQyJ9DxmlqGLDYs7SF5CUQJX9wlbmfMb5tbs+s2kITIQQl1oEAiz0GdBjigMhNO/FTevwaufglf/pddeu++++xjmEm688cbY344VA0Nf/f0DIM7oon9/LgFwkaIcZkINMwBVD5/7kfKAU42+5OPUgJXLgUa6WCwPDp3gkS1DlPb+/fub8vDNlpYWsgL1p3HasGzsA6HeCt8v81d5ITZo9EwVBwdxVvPYBI8CuMfDtycu6G5SVfo6t0GNuaQ1jiAxgx9DIlwG/1cnJHgSBUB1YaIi6fGbUyJsgKYlohslVWr2cOHVV6Hh0x8YiPINflNT04XXg21imzYy7DqhuwejBJhy2slTcCGdRerm9BWyUiAXNf26RxYOpmyLs1R6fjzvIuBW36GxvcUKN//GdAFu0HPPPL1wAfhu3773m9wqE8qDb/BbSdfjINTx/aPK6x9DjHCRJNF1ItgmLDfk6kLDoUVBsx9N4+LnOvs7cAR8Hmk1n164sPObfPutt9956qmn3kS0y6ZNmxQEuAaiGMfKZ9DnlDyXOoh4xDY9M5XLgCMS3HPPlAb6+eDPHut+70Aa5yKZr73cOnly1ddhQvzEkjVvSl1GFsPUIMNP18Y51H5gU+Os4ooZlxt0yDeUa1Iu19CPRy0UKp2qvWgayVx/vaPw3LPu85BaaG9v34IAuaONiXX/+h7/hpvhKJ5oSs2BjQ6+LKrReTsEeCa32fVU8X0D7s5mBdFiRHQVomE/an/a4I/cNDQaYX7gwIH/+J//C99obkzxp0hJJHKOCG1Q3yFEdJZxz0U8uL6O8MUH3zCusdXRgEt11zhLhiXMek9Y+IDPuANRLlcotbB+/fqLLrrowCGQhs7OTimqg8Sn4SG+MvYk5Lqj5DN5C/t/TFW74GZ4Hhe4xsGTf+14OLyjWBzfs8d+Hboe8vluvXtx/Mt4H0ONSwReru87gegLVBJilfFCGfHiKe49WCUChp3avFl9551LUFUUCgURZaujo6O5uZleT7pSTaXt02o2MpOprgwwUn8u3zC36tZv6jfEG7N+A3G1cDGUAiHmOzjtGLJcq4H6Mk3zvT19W9HCrb149UWrwFpXqo6kzFoB/ubFToYgCLORCw8D3sdcFFPg2giZ11WCRHNbY4e8SadXL+PZPQDcpnZKkW8IMxPg7TfmG/VE0nbgKzXPdgRl2aoLWES3w2CuH3M80fPClwxCJ+p7FiE/MTUF8e08M5lQldEKmp+qKkD0w6r33Pa6P1V6AIoXN+6rBtNB7cdP8u0LD814fzp1ZClAAnZaOehRQ1S6LhBhDnNcrwagaoSlJVMjI1YzNpisFAviG6/3P/QA31701g7+xW1LIbzamZIa167iG8WeeYcL0iUFUCRdZo5buAqiuwsFJzAUInWqQT+8lQpZZgJXqn3afAOrM+SRhJz2oYCNttRsms1lX3rpJdK0X//612kHIwGBTVwbAyoCogjyPKJTZJH7Vsd9HB4iFhElzHbMymEIQZPEsH329JP3g5C8R0KYXiNOW2foZBCzda1cnCqWh2ogBvsOHCAaJC4Nlk1tO2SLiPoS3OfGrg6KtQ9UqlalMIN15cmSVRJxwkpreyqe+eB5qVTKQWYS7qsONgmt936Hb1f1BLxa6IdLUS3O9wKXWwus+HBDxr9IuKDd2988/Mgjqf3A+LFe0/C04Ytf+MIXSBp+eaiv7+hRu4ZUaNPVVMAaPPCIp6ctJWs2NIOUTFcrE5MjJA2GoSbz6d9AGoTIC3PQXxOoexqSeQGL6OPDiD9gcjSRFSaRByAHcKcOHnnxxRe/9Q2Qg/nd82hnMSx0zYbycTPnGSfw0eRL/LnGOBIuBJFcBNzkV2EeLjRikP9cttx4eKaN/FyEYC1W/P4TJ/tPAoicayxB0QjJXROaT1WgPsmlM5tLU0+LY9d4fEQIzVTCaFfCz4Nuo+w7bBhyX5XpGSIB5bFDunt5OQHVgS0vv9Z05HjvABxFcsYueP3djv7/yre7//2/Gkm2KiL2Z6abKgwqL9WEGyRDp0QtDPUOj+U3A7330ONPmIcOJpEAY2+XvD3tJO/+czir81YWO8BvXZhb0TxTUQXMnjVKbs2icK9H07g2qKKL6teqRmd7EqXf0HRV+41jirl1Lq/fQBogeVmXhQw1LQwQRu/XdVGrY660jtXQR2gvWYotW7bMnz9/7dq19CMWJgp58HmWjGWfeFFozl9lFakmElwnR//EFQOPdPpxeGbFEiamJimJqWl6OtdoIj2NIGldvT10LUIUo/oe1DMNA179bDKlRbV1N6XJvuNi0zc/cICHzmQymu8sxZ6+5sbWkceedE4M003gZ3XkCHQ0bHv22fO+eLeBGvHUxISMkHMloVbsKqnJlpaWt596VtgM9J2dhUIykZiaAqodsbOZR0DjOBYqmcsZmMvXNTPXIBiYXUxb3IPh1iaM4asmj2IRYWVDM6CBHW+arHi+fbbSECB635udYSGKIaWGqCD0HqajMjHGqDFoDGX4ucelYXQMNOe7b7911VVXtSHKvhpRD/uuLSofj3T96IVNM5H7ShtkqCLvhQGgI8nC7EWI04CTdNg7ewZHkfpQlHVZbzbxMcDIEyPp4t2ETk4cuczP2amWRQTya5KS0KQU5olThpYwNZp+Jsos4ylqIxKcJYUEcoqlEmJxStRx/PfExeuGWjpO9kLVij37wuW7+hNJCEc33v/Lhe/2WX8Mpa+Wiy/rw2qOYgmrRaPhKPRYljc/rP/6qfKubXRKE82Nxy8G9OXJOy5fdcmNFWRzY7bhj2FFXmJJRUzgHbYFuyaWVDQr3AnmPnsi5F3kL7JMdODc5ZID82ylAePsIG52RmEg8vCQC1oVRT8I4++Auj9RGui937cPgKDJZHLNmjXxL2g4AuT3MB+MXndVC5N3oCSMxDTCmfbsOzQwVGjAF4s/UpiTQR26XlBz3FoVvEiCNTDyMQPPxDpL0jRTphYTUct19LD8r3HuUg7CfAn/hABUgplYsqRrsQegqdGTI4mDo7aNtSUteO+996a3b+ebzQuWppHug7si1VPV4wjy2P/444tLE3n8ZX5Fra2tC68GYNixDZdIZl5WANaKHWzhTUXtC1LuehZ/GFG3M49TYm9fAFY90ve+a+iZOb9hbs2uj5eGEKfvzeKCKK6jqA189yAswEMVG6MsD+nyJZky1uzUyMTmX7/At1euWL5k8UIyN5qqMLRkoF6EjwoWzmpRXZ3SCfSOhj8Jf1HxfeLvQwXPVDKNE1PBK69BnvHU2Pj8RUsNrO85gTDlefY06O2qwwM7P3TmVaMwDdG6IQoJXcpgK18uKWd17oQTLbTlSi7B+VOOHADhJWZB/KBK00RdVxUSzRmwGiVVcr3AROxn2733HOjqrjwGuYeLd73a3dT062eAtsE6OXLtPdC5xXK5ys8eLzwHRepLp4a4dtnVCuZGufyi1DVfkFdBWdxTF0u+1JJEOg1XENE6CGDPrDBWB3ofnR4NV+C6S2i8sAbroqHnkZ8mnoU0hDzYZ5qJ2ZnBoR6ug9QGLFBVKW6kef3118lS3Palm+N9pKjorH6i7PgnWEBbibapUCrt2LFvaAj8uPauLu6dUU8p16vFcqmKsAsuDdBYjB4ZIoGJWlBNcEcAr5RKJHTroRFDCTMfMgNpCCjaDSQboTE2jMYCXhE4DZmbnpB8I7N8wXwl4eBzmjn0Nve1xwIIhq2jR595BlpApwSh+fXdGg4CzTvgThKEuPeqq/w1aw4h3m4MqdAiIGOIMUFOZj/O1gDEBJ+HCBVygaSBzjGUHkGAmsDH3kTPo45BL57yVscGz9hp6iUIENYnypBRo1kkExNTL774IqEXly+HvtUo4vDVs2iTOstl1eVA61sryDyWkK9VUhP01LceHNwzNJLv6eHb2cWLxh3mFqFWxKUBhlpg8VMRZCiaYJNnrVLNpSF715TSG5KqgfdSDWxT9mTcVjymuGUB0b+TRtKDyTRYwfKZibBDwdPVrO4gkqDJd0xDFWl2mCgOLW+uzb+Db57Qpvoff7znGLjby0Yt/76/YwiW9JvTM83wa/urfvLqK1tuAYDrvotXzyQzdhV03vxRRSqLYrKCvycS0x7k7gD1S7g12bPlGo4797FnjtwGR3B80fVDXSLINWvOb5hbs+tsdAPalQilz0Kc1mwbnVhHvBtCGhU1YOG4y6Ghob179957770MCgFZrgyNBDHxOETn9ntYsbt//Phx+jObzTY3Q6DL9YFjBzWE0wFFPhLRMQhAFCSFgS/qikbjo4H4PcESqNskV5VgkDA6UgFA/yirWo+Qg5kVeIm+rxdLpYQR5VgRCQ2fe0xKJxqwXD7/1lunguD4zwBHeerYQCvO+czn88MePzvYefXFl2fXrtXQUhxRVUTCEWJb5EFPDB90UBHCPGpFpiZu23EqZU9RwOGAc4x6GP3AB1ZvFvqC/KnJZ8BJzoDM82BMwBuhShLydhEtxmkxYRUjY6ovaMjgwfUbjKpCI/29v/6r7vbma69az+LhCAjxjrOgiCg8Mwn9my6q8QSRNyrUjy0PmIkH47L59n5oVSsLckNTM02HZkXBseypUkiFIfJIqwKSkYA2EJ+oe7MJI4FkfKZfFS2TYX8IdysKvkptm1x+9JlkeAtzgSZwQ4NWGuJUvGOO6EgpF6fFTwuWqQtJGrApimViTOJrXnfDuuvGtgGOberUiKPAaUB3rhxkFwJUWLnp6tELLxrLY1+unVtgM+L0mXTAsE2j4E5Pz5jIBJ2QU0nNHJ/CPIqpuapHOBpu1Aw7RtLw/2tlJXwnLVeQz0j+14tCVI8Qzvj8jBVyUaHUk2xxUeBS9Tw2zIyMjHzta1/jwXG8D23EYnc2TdafctG5j42NEbw2m2uGOes+VqdmuHYI+bm4XKqSmEJ+zHTKAM5QtKmqyj3EMP3K97RtwtQAfZRto2NRrmYSGYpilDAjS9WXIPRifJbJMEpQagKwkQpB5JLDQBfwJ04Mnzr2yitsGHzbpKKQ8uC3K5FQD2G/5XRfX9PSFXS7Zkq1YtkxkMGDn9LYyNikXqQfzOHc38ANZsneFX4JUhl9I+5UyDDoBtNCIjzWuIFdV/Q5v2Fuza5ZfqF6HUCxH39pYrQBlouFD9QQ9cA1+iLXFgMDAzt2QPfZ6tWrr732WtqT64NYE4BVliT2kVrnk68zOj/xz8PHR8cnIeu3uHuxmUwXZkCLlsrcvamKWogREiI4E/fMZVkJqWw9O4G4woQuixJXDhghy9AEIGCR0GbSASM85jwbcjDE8u4JctEITyCoMMLjcTVdBacK++MkKc/vwTDYKeff/ffS3r5yAV5xUTX34+hRfvN7bakDT1t9aNvKcfPUzZClrnS2HzObRAS3aRN6oaDlclDzNEwpg6wOx/v7p5mFWVOmFUABOzMQdHBrUJTCaxQlHm36Wi2svIz7Uawfo1ewChVmNPmjRfYFAsWLH1ZQps9JKdHO/Iv79++nz++4444GQqlSS2h9Xx+u9+MPfkeLGBUZAnFjyQ7ZkBFuw2+9oalEKkU8IQZad6fq02gJK6G6nj01CtulchHL2QiNqTlHK1MkDZ0OYi5J0BW5qof+AZeGdBqeU3O+obO3V0XSVn5KBwcG+l4AWrHeHTuCmk1VMdM0lyzspLNVjw2H1qFQeO21107mwDYZ118rJJvDWaZTOn/9yEZbljuMxfQ9e/YYCbG1Ce48d6qwOy/0pFw/unaJO1peENmsQs3/AEsR97ewOh41IVofuD8LI90gloZUKrVhwwYGOYbl9UnM+Fu/27rlbC8H/BHlStVMFpL5oqyWKlUmhk2MwAmHTJRmUtdUWcLaf8bUGpK651AeojrUD21ebU35lKnpmPF0BU8SJKpUJUS2RAtByYaT4gIWIKWqDMumC6/K1okTSL83VmruWDwfeda8nQczv3jS3gwdHFmt5njOm/OhYiKsu8TA5nTAfz+zrfTiy3z70tHxyomTy56BF7VBcuRL7BPt3Xy7v7fJDbTpAvLvW4I9CY09VmFy1bzO83shbuIajYuXi4U3R5KteMpvYKu+q3shk3pw9lWrufVZWKE0xESERKQYK/84KfsRixx1rgziL3LFtWbNmthFkE5PXsY49/hff7uX9P5Fmin2sfkJF2uukUCyVt/nZysnQhoazw2JqPnpTfA1Bh6+Vy61tEAho7OjraOtgd6s4HTnxIryLxoGDm7UoheN3YD/dr4D0eP+wSF+PoOD8AYffOUVjat0tJ6eW+amimiTspddVsTZdvydbpgRBtE2BSMv8dtLNqvv9ddNOd/S0cMANd88MwmgcTiSy2YwzcOt84oVKzqRm4YKSR7OSHLqUkwCDJlmOvZWIJQ6iiliK0C8/rETcDb6PB68Ue9bxKIwOTmZi6iR69fv1lIIp5H7OC6h9MJ4j8t74DgiUo37ri0LWiJp4Cl5lapFeTVrptZ/7JBVBFqnhb1dF52/nOGEFXF2mGTIRMbAFHspJ7zeAGecquGAzSCISnqeYPb2wH1InOhvf+IVeR/0+pkPPygWDpvYSLinu9tfuzZzPbTlFFdcWETYHLfSqQtTJqJadyVE872dC96FFp320Uqu/+nW46Dka3esPbR42TtJMDE8Lh2fBOROm+h1igmGkFrmWzzclJCISAJCsjgrw5Df2acbxm+TfIZFR1yC92HIxA++8/hcaURMLATkhzJkooyRzfHMmfB2RumzszzQJ16U8+Q6wMSHx8VX1oKkCc+g6hX5+yeFx5eBjJLKj9Uil+N8Ct7ay9ddSAkaSMA4jhJOhRdj6RcU0auFiRkWfICcEy433wCEHn1TU7ueeCl1DNjU87Vad1MT3ZAlS5Y0XnHFRAfMnz1sWQIGI1yNuVNT3djisez6649Oj6WOgPPBtQh3KvchPYPcw7KLlsZHJVWt5FIiIHFQGhA9HPmCQgwoef8M4Dm/YW7NrjNzkXFi8TddZ3yxPsMYh6lnrDDq/Tgank+wMEbEQ6O9QJ41VrPKkxjNt3d0ZrNJVaVsR5KfaY0sq29pgt2IMwH6JwZEu7xsPhQFtMg6aBiLCrMHCeJ4RTKVEib7TIHHnX4Je60UVfcwIVGwCq2KyLZAa9R5P31M3/dWBrXOtFB+ujXRdQcwG6U3fXNYbmQ64ijFTArbHzzPGE9Jfej2H21Jnmr5QwuLGvq2ty/z5GYLdvIffGTR9CnzqzDJcrxcOHwSwAMLL7jRhSNjOqRUNXi4GReWBDbbIcnVQRRXesoHRZjn3oobMQj9wU1DMmXS4BJVB4y75xA0QUsbVFMD/ymTydA807NZ3FAmU/Q+AEwmgUzHludW0GKmjfSeXe8cfRwqUvmDB7mtofJeV1dX+/UX59YDJ9dIW5sl5mwalBWoFO35vuCquo+DTLygyMP1pXfdxbcn1WTpmS2UvfaqwubNmwsLoBLU0N4ybx7MO+EGOqaU4NfEL1yRPt4cn+vSgLpBx+KSGnjlKTC6ilPKackSDnrPaKoCc83DOq1pSLUS2N3q9EhzRu9shgSfEPjSLH7ig/nGRDNBjpLEbymQoME290Eaa/jx1gMd//376hHwHD33FI/Udi8GLpv2Wz/f8eW7CpkeOLonip5vYBEkcKukgkRBVJlqUSOtmKoJqWPr4alXOxrf7dLFF17i29ccGev05eIPfgpnuHplx1KAy65oMwp6UEJoliHKqqjM0viq4TQQqpbpsyQic3yRc6tufSakgd4zbiDI3x4dHZUksYIjqwPVsO2qoxDkwp0UveIUdFIXCoWWfEhxzdWsrH6MmhXAL8GxkZhciT38Q4cgdnj1Jz9ZdfSoTuM6sbuwB5FX6cbG4eHhsWNwxIovQQxcoyECnmSHWLqypluYOC87Vq1WTaH9n68LnZ2dMxjbj4zsMQyj6IGLMHbggJ6fRaKHtVm7pqr6h/I6161zShrqr1eq0+iUiW9vyvQ0Q8SvuMXyqO0g/Y+tJiqVynAVJAMeoe8yD7ZbsmZ7Pq3gTyKdWR1derjqwzNZtry0iI4zf6IlVyGf7ZU3nb/9Cf//wm3bOpqTIzNQVji2qrn71k3elaDwZ+S8XcymMe8334IW5GmMZQNFEGMNHvDYFWQx6aUT+ZaKQVBHprW1T8+DTlyjccvY5heTRUiUzT9aKSpQnfIe+sf01Vew9hY8U4VLOlOpgUD0osgyFPCQZwNwe+eUNHzYoqhlxfIlaWSe4x6Wzf0vB+dNKzp/gQpCiOKxa1WSBlVVkhEGBwChH5cvBcQs7cRFSpZ3voWjwx5+2H8PqN16NG18fJxAHqtuu4XdeYOHKO0aS8gsixgJliKlkAh/Y9brjxudLUh5ehExpmdZC3qpstW+jMlv/wr8Bi5PNIzokUceafCrV37lTgZjjBMfIMwftD4T0jC3znJ9JqShglMSjZTZlkPeaChJMAPbIgREdts0lFGWMxp/WSlQ9GfLn4JfH6HXLTl+5XxDnUL264axEtu2/by/+RHfDvpe11OIsUslti9OLf76jXw7f8tXBZb3cUCeCV68rxKhnaba4iz4O02wA9FDABVsurpfDIomag9VSZR00UFlb2xY7nX8WbsECemxnXvah5Hu+q29jaWKQpmWL1zDOucVQvsASA2J8uYeXppWpUMGoKg+A4u6Jb06BmHIMSO6szRdUMEqgJSIdalaHMhGExURBfNxh+A/aCL79XvvbXvr7//+wr4+hh3+khSyiN/51a8ynMrkMWF6ejqXnYc/HWJIGasb/xGCCshC+DEKlTu5qURKjsh7FGF2ypza3tT2LRiwpI781VgVI+dM5tjAwL6HgYOxrcG4/K47z+ZGnSPSQF228fsLlSch3GKz/T+6in8vlRwjmdq3HwZz/M/vfnfTpk1fvv0ahvNk2bQrIHaIe2mCKLgMoKrc2ZeR71KEhuuEjyDTQAM/1cdhearIkpM19uTTcMD/8/35w0fS8yAemZ52RpYDwPXKP/tzdvWmgIEP6zIlmY0cXu4fpLjXB8GIwQCQGWZwuRhGjG/xNerybFzD5aaOOk/hX3MvBdJT677v9v0bYIOYfvqFO82uqd3gt078xQ/YtJf+o9vhVghekSVEjKHSLnTpEs4D+H/n8g1zq359JqQh7gp0iV8eG6uJrLpQKLz44otXbgB+p/bmlpja7YwuAdQKoNUNQ6MXy0YAn0p8LrXK8889N/mLX/DtrpmZxsbG8XGI95YsWbL6m3fD95ct+11fI6VSmhuab/nmN/nG8ao/8cyrlG9QFPOxxx5LLgLNdMXVN0tMsjHzYVncVwkZOblelaRzRTdQiwip39M5nuoiNc+XGNGSs6lCdfTUcb59/SaA6504DnwaXc1NfkKmrjRIRXtMxhllDjcI6EHY6UQlitJ1R0pzA434M+GRF1b/4G8IpTgSVA6ainkVlB4YD/CugZkaFjMrUfErgYG+FM24MoSo2vfpHkVKA9sEbXXroFU3YQRvJdnk60D2sHh6pn1fMfmfoJVPPT6j3nwDy4OfNJ3lXrAm4jwpwm2cI9Lw0YtgXdB1GtKGCAMDAzS47NbbbudvfF8fwLu9NRfz18NxCBIteq4nSadpCP5WOVHpK6OqpcnSK09D73ntl79aNDxMYOCEH/T2dl5wJ3ptl14aEj94LpN/t20jlOywq3aAXkjLeefd8JWv7C6Du1Pa8oZpmkNDMMdm94MP5pPaVbffwiBtqsa9tbQ+E9Iwt85ynTPSQEwBIbNM1IeOK2BEY8ljACUipqzMTDQitX/vvMbDh6enSkD1eHJytKOpM8xcekzyIl47QbSxyFlzarlAUi10wg+Pavc/vPxRYGGamjnppavHisjx8MVNF3z7D9nFQNNnCVkLowRP9lJc3YQQdvxR6sEKPqwm+psvpNlXFXUMO+lEFpgbNmRyYOmKRmbi+a3nYVqhsu2IJjwoYvhqXLeRZVqZB/FtreYy8/fFnfBPvFAG1KiVgxv4PXv25HHQFNeTbW1t5Dz29/e35Ttkwk7ap6lQSlTwe60yqTiOjGaPPaY/91xubAJ/WeR+GY3PMG+7jS1eHI47cCoSTR9hvycksBhaDCihmZrUvRzgnN033zx5aqa0FbiMucnYtXfvyzgMfkV70/lXtNLN0REhe85IA71ilBsE9FG9/xguMdzr0L6+93a9fRt/bED7WDUNTU9D/eLIidG1K4PwdroCd/ZqYROlS3KkMpvtHxHuBwbXpQ89MVMcSjSGqNKxz/+B/+17YKdlq5hgVn3wDRNGUicMtl9HUw5MpzzOJxqa2fFsn/JJUJXLr5azPrzrnqKXfeZL4FomrrlKbWk89r9BF+aOnGh8d1/jC8Br0ys9wobK7MqV8P3WNu5snDPSMLd+C+szIQ0UUsNoggitya3D+iuvhC0h8FzXxDbLY8eOwZ4Ri3E8tluIAPk8QHhxy5ap54CaaZFlJZNJn4HD0draupxH+Z3z6FiSImnS77zx/AOXyK0hMf2IAIkk5LrG/OTSpRu+/GW+Pfj9nwRIXMHX1q1bJ5yJC5uB2ndhQ07Tzx1pwJZiJrJZikjyAENqIvqgjBHXr5586ooN6xlWsS3bVdVEVzfwn299becrr7/x+Y2APBDNaGoF3ydwEzQTIAiuWn9R30g/3376Zz+WxNrGb8A4kOQXPmevvDxKK4vANkmSFFe7RDQQhKSjXv7QQfVnvV3h0z0LSh35IcBNgkwGMzCsHcdRZvwk4SCN5sxf3ndkJ0TUZio772D/oVcgoX7epd2MdZ0z0vBRi3w6WZFnxqDZGSpSikIfIoFBOJLPcZyxsTEaFqXIOM4Wh6xoguZioyZQgXZ1LdsIEOekVfSCQs+l4Dlyt9H+p7q2s17kZravWtV+++0ZdLAO7H67qamp63yYfcWSgJv4TEjD3DrLdY5IgxReCGUd6mqY1EbnQKwtq6mhEZhDUfWFVHNnjbLUiCVWUhBTiEbzSM2qop5IKLJdrZkWjjVQJFuAqAIohVMauwJGY+cWzRNEjzUjdhJYn8LuQjlMIYSGgOiEvNORdBLBCShTHRH9fNpnER3Aisi0NC/85UaYnsDGMIpxDD1z13qnCTlr3lqQW9jdes0q3Oszoxvizj5CiUU5hvBfgSkH0wbcNMzMzFDimZsKbj6EKEyl5iDLcpjr6cj7ZHJfjD9IzEohVfHv9Yo+wVKx0wYYWhjrQeL3nkWLWNZkacSH2jZ/C84RaQh9sZAFzI8zfCHhGbZVcdN+Cpmey77kyeYM4RAdNlkQ3zgEJcdhRy7OjE2g/mjpbYd5F5SAciUJARQprkkUhbAUjgAMTxp2Jhhy3bDQEDITphrJl5UBKh2yafgUnuCJufGen/q9jNMrsapRpYC4yGgWr4lvhKDJRX4uSLlt5LJB1C5Gs8/OEWmYW7+V9ZmQBiokOq5DGWiu2E+cOJFMg8KYmiyeHOYfgKJoaGiwykPUzob8cDJRZdezJvrhaDoW/xX/x4QPBk7+s1syk926U0VUGOgGDSd3nCvSUF/7wb6S6C9Ar+xSq4mstGFPS9l+ZeeeQ20d0HF7YqDUd+hIbhlSZzS0ZU/2N6ALkNC5h1ArU0ee6hsInRVdNyhbCvFJm7rHJAvnqlm2k2EhQwEMoRfEkMiZ1XuPoiDS6EScRo8f8WdDM4zhL5+OtcCOHrEZmwpBocNYlEXDzmPFDzQ/tCuBwiPocHALD7dl+ZyRho9cZMoVQerCORT8Xe/v71d1qFoNDQ0dPXq0nAw5oIxqNXI5Z0muYmytIMvS6dxI9A8J6MRy2T/vJWECLQAnKLycCowelWjqDPnUnwlpmFtnuc4VaRApiUy5X+7ih2UCAa9QQGo3SfWXtYA++NrnN/zy8ae9EcBFdvUutZv8ch/00nNNevUtt+QbIfL2fV0SRfP9B5odtouRwuw/hIA2Of5ndgZTgkh/Uc8wCb8lWpvZusj7HulpJZO6uXbG+3i+zxVp+MglYUIJOhdS8KRvueUWJuvPPftrvr1jx45sNptB5qVVq1Zt3LiRxrrDmK4IJfZh1Ijn3jpnpEE5DUd0hlMZEPu1QXUo7j7fdPM1V20E/Or4FBeS0srF4E8Q9wXV/RzHIbZs9rsmLPvntM4ZaZhbv4X1mZAGSiHo0UxmoL1JpPiCD800t55yRAUU80xTNxyN2CDb8VlYnwlp0OtmJjBg+5qlL/29MFz/f7P+H6W7DKx1KYaZAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek7" align="bottom" width="100" height="114" border="0">


Ako dlho užívať Equoral

Vášlekárvámpovie,akodlhobudetepotrebovaťlibuEquoralom.Závisítoodtoho,čiho užívatepotransplantácii,alebonaliečbuzávažnejkožnejchoroby,reumatoidnejartritídy,uveitídyalebonefrotickéhosyndrómu.Liečbaťažkéhoekzémuobvykletrvá8týždňov.


UžívajteEquoraltakdlho,akovámpovievášlekár.


Akmáteotázkyotom,akodlhoužívaťEquoral,portesasosvojimlekáromalebolekárnikom.


Ak užijete viac Equoralu, ako máte

Ak náhodne užijete príliš veľké množstvo vášho lieku, ihneď to povedzte svojmu lekárovi alebo navštívte najbližšie oddelenie pohotovosti. Možno budete potrebovať lekárske ošetrenie.


Ak zabudnete užiť Equoral

 • Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete. Ak je však takmer čas na užitie vašej ďalšej dávky, zabudnutú dávku vynechajte. Ďalej pokračujte v obvyklom užívaní.

 • Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Equoral

NeprerušteužívanieEquoralu,pokiaľvámtoneodporučívášlekár.


PokrujtevužívaníEquoralu,ajkeďsabudetecítiťdobre.PrerušenieliečbyEquoralommôžezvýšiťrizikoodvrhnutiatransplantovanéhoorgánu.


Akmáteakékvekďalšieotázkytýkajúcesapoužitiatohtolieku,opýtajtesasvojholekáraalebolekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Niektorévedľajšieúčinkyžubyťzávaž

Ihneď povedzte svojmu lekárovi,aksivšimnetektorýkvekznasledujúcichzávažnýchvedľajšíchúčinkov:

 • Tak ako iné lieky, ktoré pôsobia na imunitný systém, cyklosporín môže ovplyvniť schopnosť vášho tela bojovať proti infekciám a môže spôsobiť vznik nádorov alebo iných druhov rakoviny, najmä kože. Príznakom infekcie môže byť horúčka alebo bolesť hrdla.

 • Zmeny videnia, strata koordinácie, nemotornosť, strata pamäti, ťažkosti pri hovorení alebo porozumení tomu, čo hovoria iní, a svalová slabosť. Môžu to byť príznaky infekcie mozgu, ktorá sa nazýva progresívna multifokálna leukoencefalopatia.

 • Poruchy mozgu s príznakmi ako záchvaty kŕčov, zmäteno, pocit dezorientácie, znížená schopnosť reagov, zmeny osobnosti, rozrušeno, nespavo, zmeny videnia, slepota, bezvedomie, ochrnutie časti tela alebo celého tela, stuhnutosť šije, strata koordinácie s neobvyklým rovým prejavom a pohybmi očí alebo bez nich.

 • Opuch v zadnej časti oka. Môže byť spojený s neostrým videním. Váš zrak môže tiež ovplyvniť zvýšený tlak v hlave (benígna intrakraniálna hypertenzia).

 • Ťažkosti s pečeňou a jej poškodenie so zožltnutím kože a očí alebo bez neho, nevno, strata chuti do jedenia a tmavý m.

 • Ťažkosti s obličkami, ktoré môžu významne znížiť množstvo vytvoreného mu.

 • Nízky počet červených krviniek alebo krvných doštičiek. Príznaky zahŕňajú bledú kožu, pocit únavy, dýchavno, tmavý m (príznak rozpadu červených krviniek), tvorbu podliatin alebo krvácanie bez zjavnej príčiny, pocit zmätenosti, pocit dezorientácie, zníženú pozornosť a ťažkosti s obličkami.


Ďalšie vedľajšie účinky:


Veľmi časté vedľajšie účinky:Tieto vedľajšieúčinkymôžupostihnúťviacako1z10ľudí.

 • Ťažkosti s obličkami.

 • Vysoký tlak krvi.

 • Bolesť hlavy.

 • Nekontrolovat chvenie tela.

 • Nadmerný rast ochlpenia na tele a tvári.

 • Vysoké hladiny tukov (lipidov) v krvi.

Akjektorýkoľvekztýchtoúčinkovzávažný,povedztetosvojmulekárovi.


Časté vedľajšie účinky:Tieto vedľajšieúčinkymôžupostihnúť110zo100ľudí.

 • Kŕče (záchvaty kŕčov).

 • Ťažkosti s pečeňou.

 • Vysoká hladina cukru v krvi.

 • Únava.

 • Strata chuti do jedenia.

 • Nevoľnosť (nutkanie na vracanie), vracanie, bolesť brucha, zápcha, hnačka.

 • Nadmerný rast vlasov.

 • Akné, návaly horúčavy.

 • Horúčka.

 • Nízky počet bielych krviniek.

 • Strata citlivosti alebo mraenie.

 • Bolesť svalov, svalové kŕče.

 • Vred žalúdka.

 • Prerastanie a prekrývanie zubov ďasnami.

 • Vysoká hladina kyseliny močovej alebo draslíka v krvi, nízka hladina horčíka v krvi.

Akjektorýkoľvekztýchtoúčinkovzávažný,povedztetosvojmulekárovi.


Menej časté vedľajšie účinky:Tieto vedľajšieúčinkymôžupostihnúť110z1000ľudí.

 • Príznaky mozgových porúch vrátane náhlych záchvatov, duševná zmätenosť, nespavo, dezorientácia, poruchy videnia, bezvedomie, pocit slabosti v končatinách, poruchy pohybov.

 • Vyrážky.

 • Celkový opuch.

 • Zvýšenie telesnej hmotnosti.

 • Nízky počet červených krviniek, nízky pet krvných doštiek v krvi, čo môže zvýšiť riziko krvácania.

Akjektorýkoľvekztýchtoúčinkovzávažný,povedztetosvojmulekárovi.


Zriedkavé vedľajšie účinky:Tieto vedľajšieúčinkymôžupostihnúť110z10000ľudí.

 • Nervové poruchy so stratou citlivosti alebo mravčením v prstoch rúk a nôh.

 • Zápal podžalúdkovej žľazy (pankreasu) so silnou boleou v hornej časti brucha.

 • Svalová slabosť, strata svalovej sily, bolesť svalov v nohách alebo rukách alebo kdekoľvek v tele.

 • Rozpad červených krviniek, vrátane problémov s obličkami a s príznakmi ako je opuch tváre, brucha, rúk a/alebo nôh, znížené močenie, ťažkosti s dýchaním, bolesť na hrudi, če, bezvedomie.

 • Zmeny menštruačného cyklu, zväčšenie prsníkov u mužov.

Akjektorýkoľvekztýchtoúčinkovzávažný,povedztetosvojmulekárovi.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky: Tietovedľajšieúčinkymôžupostihnúť110zo100 000ľudí.

 • Opuch v zadnej časti oka, ktorý môže byť spojený so zvýšeným tlakom v hlave a poruchami zraku.

Akjetentoúčinokzávažný,povedztetosvojmulekárovi.


Iné vedľajšie účinky s neznámou častosťou: Častosťsanedáodhadnúťzdostupnýchúdajov.

 • Závažné ťažkosti s pečeňou spojené so zožltnutím í alebo kože alebo bez neho, nevnosť (nutkanie na vracanie), strata chuti do jedenia, tmavo sfarbený moč, opuch tváre, nôh, rúk a/alebo celého tela.

 • Krvácanie do kože alebo fialové škvrny na koži, náhle krvácanie bez zjavnej príčiny.

 • Migréna alebo silná bolesť hlavy, často sprevádzaná nevnoou a vracaním a citlivosťou na svetlo.

Akjektorýkoľvekztýchtoúčinkovzávažný,povedztetosvojmulekárovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


Ďalšievedľajšieúčinkyudetíadospievajúcich

Udetíadospievajúcichsavporovnanísdospelýmineakávajúžiadneďalšievedľajšieúčinky.


5. Ako uchovávať Equoral


Liek sa musí uchovávať pri teplote od 20 – 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Pri teplote nižšej ako 20 °C môže dôjsť k zakaleniu roztoku. V takomto prípade sa odporúča zahriať roztok na teplotu miestnosti (25 °C), aby došlo k vymiznutiu zákalu. Akýkoľvek prípadne vzniknutý zákal nemá vplyv na účinnosť alebo dávkovanie roztoku.


Nepoužívajte liek dlhšie ako 2 mesiace po otvorení fľaše.


Neuchovávajte v chladničke a v mrazničke.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte Equoral po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Equoralobsahuje

- Liečivo je cyklosporín. Jeden ml perorálneho roztoku obsahuje 100 mg cyklosporínu.

- Ďalšie zložky sú bezvodý etanol, polyglycerol (3) monooelát, polyglycerol (10) monooleát a hydroxystearoylmakrogol–glycerol (ricínový olej).

Ako vyzerá Equoral a obsah balenia

Equoral sa dodáva vo forme perorálneho roztoku. Je to žltkastá, takmer žlto-hnedá olejovitá kvapalina.


Veľkosť balenia: 50 ml roztok


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava, Komárov, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júli 2014.
10EQUORAL

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00390Súhrn charakteristických vlastností lieku


 1. NÁZOV LIEKU

Equoral

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml perorálneho roztoku obsahuje 100 mg cyklosporínu.


Pomocné látky so známym účinkom:

Etanol: 12 mg/ml. Equoral perorálny roztok obsahuje 15,2 % v/v etanolu (12 % m/v).

Hydroxystearoylmakrogol–glycerol: 280 mg/ml.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Perorálny roztok

Žltkastá až žltohnedá olejovitá tekutina.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie

Transplantačné indikácie


Transplantácie solídnych orgánov

Prevencia odvrhnutia štepu po transplantácii solídneho orgánu.


Liečba celulárnehoodvrhnutiatransplantátuu pacientov, ktorí predtýmdostávaliiné imunosupresíva.


Transplantácia kostnej drene

Prevencia odvrhnutia štepu po alogénnej transplantácii kostnej drene akmeňovýchbuniek.

Prevencia alebo liečba choroby štep proti hostiteľovi (graft-versus-host disease, GVHD).


Netransplantačné indikácie


Endogénna uveitída

Liečba strednej alebo zadnej uveitídy neinfekčnej etiológie ohrozujúcej zrak u pacientov, u ktorýchkonvenčná liečba zlyhala alebo spôsobila neprijateľné vedľajšie účinky.


LibaBehcetovejuveitídysopakovanýmizápalovýmizáchvatmipostihujúcimisietnicuupacientovbezneurologickýchprejavov.


Nefrotický syndróm

Nefrotický syndróm závislý od steroidov alebo rezistentný voči steroidom, ktorývznikol následkom primárnych ochorení glomerulov, napr. malých abnormalít glomerulov, fokálnej a segmentálnej glomerulosklerózy alebo membranóznej glomerulonefritídy.


Equoral sa môže použiť na dosiahnutie a udržanie remisií. Možno ho tiež použiť na udržanie remisie navodenej steroidmi, čo umožňuje ich vysadenie.


Reumatoidná artritída

Liečba ťažkej, aktívnej reumatoidnej artritídy.


Psoriáza

Liečba ťažkej psoriázy u pacientov, u ktorých je konvenčná liečba nevhodná alebo neúčinná.


Atopická dermatitída

Equoraljeindikovanýu pacientov s ťažkou atopickou dermatitídou v prípade, keď savyžadujesystémováliba.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Udávanérozmedziadávoknaperorálnepodaniemaslúžiťibaakousmernenie.


Denné dávky Equoralu sa majú podávať rozdelené na dve dávky, rovnomerne rozložené počas dňa. Odporúča sa, aby sa Equoral podával podľa pravidelného plánu vzhľadom na dennú dobu a jedlá.

Equoral má predpisovať iba lekár so skúsenosťami s imunosupresívnou liečbou a/alebo transplantáciou orgánov, alebo lekár, ktorý úzko spolupracuje s týmto špecialistom.


Transplantácia


Transplantácia solídnych orgánov

Liečba Equoralom sa má začať 12 hodín pred operáciou dávkou 10 až 15 mg/kg podanou v dvoch rozdelených dávkach. Toto dávkovanie sa ponechá ako denná dávka počas 1 až 2 týždňov po operácii a potom sa postupne znižuje podľa koncentrácií v krvi v súlade s národnými protokolmi imunosupresívnej liečby až do dosiahnutia odporúčanej udržiavacej dávku asi 2 až 6 mg/kg, ktorá sa podáva rozdelená na dve dávky.

Ak sa Equoral podáva s inými imunosupresívami (napr. s kortikosteroidmi alebo ako súčasť trojkombinácie alebo štvorkombinácie liekov), môžu sa použiť nižšie dávky (napr. 3 až 6 mg/kg, rozdelené na dve dávky ako začiatočná liečba).


Transplantácie kostnej drene

Začiatočná dávka sa má podať deň pred transplantáciou. Vo väčšine prípadov sa na tento účel zvolí koncentrát na infúzny roztok cyklosporínu. Odporúčaná intravenózna dávka je 3 až 5 mg/kg/deň. V infúziách s týmto dávkovaním sa pokračuje v období do 2 týždňov bezprostredne po transplantácii, kým sa prejde na perorálnu udržiavaciu liečbu Equoralom v denných dávkach približne 12,5 mg/kg, ktoré sa podávajú rozdelené na dve dávky.

V udržiavacej liečbe sa má pokračovať aspoň 3 mesiace (lepšie 6 mesiacov), kým sa dávka postupne zníži na nulu do 1 roka po transplantácii.


AksanazačatieliečbypoužijeEquoral,odporúčanádennádávkaje12,515mg/kg,ktorésapodajúrozdelenénadvedávky,azačínasas ňoudeňpredtransplantáciou.


Prigastrointestinálnychporuchách,ktorébymohliznížiťabsorpciu,môžubyťpotrebnévyššiedávkyEquoralu,alebopoužitieintravenóznejliečbycyklosporínom.


Po skončení liečby cyklosporínom vznikne u niektorých pacientov GVHD, ale opätovné začatie liečby zvyčajne vyvoláva priaznivú odpoveď. V týchto prípadoch sa má podať začiatočná perorálna saturačná dávka 10 až 12,5 mg/kg, nasledovaná každodenným perorálnym podávaním udržiavacej dávky, ktorá predtým postačovala. Na liečbu miernej, chronickej GVHD sa majú použiť nízke dávky Equoralu.


Netransplantačindikácie

AksaEquoralpoužívavktorejkoľvekzozavedenýchnetrasplantačnýchindikácií,jepotrebnédodržiavaťnasledujúcevšeobecnépravidlá:


Predziatkomliečbysamáaspoňdvomimeraniamispahlivostanoviťvýchodiskovýstavfunkcieobličiek.Odhadovanárýchlosťglomerulárnejfiltrácie(estimatedglomerularfiltrationrate,eGFR)podľavzorcaMDRDsamôžepoužiťnaodhadfunkcieobliekudospelýchavhodnývzorecsamápoužiťnastanovenieeGFRupediatrickýchpacientov.Vzhľadomnato,žeEquoralmôžespôsobiťzhoršeniefunkcieobliek,jenevyhnutnéčastokontrolovaťfunkciuobličiek.AkeGFRklesneoviacako25 %podvýchodiskovúhodnotupriviacakojednommeraní,másadávkovanieEquoraluznížiťo25 %50 %AkpokleseGFRoprotivýchodiskovejhodnoteprekročí35 %,trebazvážiťďalšiezníženiedávkyEquoralu.Tietoodporúčaniaplatiaajvprípade,žehodnotypacientastálevnormálnomrozmedzílaboratória.AkzníženiedávkynepostačujenazlepšenieeGFRdojednéhomesiaca,liečbaEquoralomsamusíukonč(pozričasť4.4).


Vyžadujesapravidelnákontrolakrvnéhotlaku.


Predziatkomliečbyjepotrebnéstanoviťbilirubínaparametrenavyhodnoteniefunkciepečeneaodporúčasadôkladnésledovaniepočasliby.Stanoveniesérovýchlipidov,draslíka,horčíka akyselinymovejsaodporúčapredziatkomlibyapravidelnepasliby.


Občasnésledovaniekoncentráciícyklosporínuvkrvimôžemaťvýznamprinetransplantačnýchindikáciách,napr.aksapodávaEquoralspolusinýmilátkami,ktorémôžuovplyvňovaťfarmakokinetikucyklosporínualebovprípadenezvajnejklinickejodpovede(napr.nedostatočúčinnosťalebozvýšenáliekováintolerancia,akojedysfunkciaobličiek).


Normálnajeperorálnacestapodania.Aksapoužijeinfúznykoncentrát,másastarostlivozvážiťpodanieprimeranejintravenóznejdávky,ktorázodpovedáperorálnejdávke.Odporúčasakonzultácia slekárom,ktorýmáskúsenostispoužitímcyklosporínu.


Okrempacientovsendogénnouuveitídouohrozujúcouzrakadetísnefrotickýmsyndrómom,celkovádennádávkanikdynesmieprekr5mg/kg.


Naudržiavaciuliečbusamánajnižšiaúčinnáadobretolerovanádávkastanoviťindividuálne.


LibuEquoralomjepotrebnéukoupacientov,uktorýchsavdanomčase(podrobnéinformáciepozrinižšie)nepodarídosiahnuťadekvátnuodpoveďaleboúčinnádávkanezodpovedázavedenýmbezpečnostnýmpostupom.


Endogénna uveitída

Na dosiahnutie remisie sa odporúča začať dávkou 5 mg/kg/deň, ktorá sa podáva perorálne rozdelená na dve dávky, kým sa dosiahne remisia aktívneho uveálneho zápalu a zlepšenie zrakovej ostrosti. V refraktérnych prípadoch je možné na obmedzený čas zvýšiť dávku na 7 mg/kg/deň.


Na dosiahnutie počiatočnej remisie alebo na potlačenie zápalových očných záchvatov možno pridať systémovú liečbu kortikosteroidmi v denných dávkach 0,2 až 0,6 mg/kg prednizónu, alebo ekvivalent tejto dávky, ak situáciu nemožno dostatočne zvládnuť samotným Equoralom. Dávku kortikosteroidov možno po 3 mesiacoch znížiť na najnižšiu účinnú dávku.


Na udržiavaciu liečbu sa má dávkovanie pomaly znižovať na najnižšiu účinnú hladinu. Počas fáz remisie nemá prekročiť 5 mg/kg/deň.


Infekcie ako príčina uveitídy sa majú vylúčiť predtým, ako sa môžu použiť imunosupresíva.


Nefrotický syndróm

Na dosiahnutie remisie sa odporúčaná denná dávka podáva rozdelená na 2 perorálne dávky.


Ak je funkcia obličiek (okremproteinúrie) normálna, odporúčaná denná dávka jenasledujúca:

 • dospelí: 5 mg/kg

 • deti: 6 mg/kg.


U pacientov s poruchou funkcie obličiek nemá začiatočná dávka prekročiť 2,5 mg/kg/deň.


Kombinácia Equoralu s nízkymi dávkami perorálnych kortikosteroidov sa odporúča, ak

účinok samotného Equoralu nie je uspokojivý, zvlášť u pacientov rezistentných voči steroidom.


Čas na zlepšenie je v závislosti od typu glomerulopatie od 3 do 6 mesiacov. Ak sa nepozoruje zlepšenie po tomto období, liečba Equoralom sa má ukončiť.


Dávky sa majú individuálne upraviť podľa účinnosti (proteinúria) a bezpečnosti, nemajú však prekročiť 5 mg/kg/deň u dospelých a 6 mg/kg/deň u detí.


Na udržiavaciu liečbu sa má dávka pomaly znižovať na najnižšiu účinnú hladinu.


Reumatoidná artritída

Počas prvých 6 týždňov liečby je odporúčaná dávka 3 mg/kg/deň, ktorá sa podáva perorálne rozdelená na 2 dávky. Ak je účinok nedostatočný, možno dennú dávku potom postupne zvyšovať podľa znášanlivosti, nemá však prekročiť 5 mg/kg. Na dosiahnutie plnej účinnosti môže byť potrebných až 12 týždňov liečby Equoralom.


Na udržiavaciu liečbu sa dávka musí titrovať individuálne podľa znášanlivosti na najnižšiu účinnú hladinu.


Equoral sa môže podávať v kombinácii s nízkymi dávkami kortikosteroidov a/alebo nesteroidných protizápalových liekov (NSAID) (pozri časť 4.4). Equoral možno tiež kombinovať s nízkymi dávkami metotrexátu podávanými týždenne pacientom, u ktorých samotný metotrexát nevyvoláva dostatočnú odpoveď, na začiatku podávaním 2,5 mg/kg Equoralu denne rozdelených na 2 dávky, s možnosťou zvýšenia dávky podľa znášanlivosti.


Psoriáza

Liečbu Eqoralom majú začať iba lekári, ktorí majú skúsenosti s diagnostikou a liečbou psoriázy. Vzhľadom na variabilitu tejto choroby sa musí pri liečbe postupovať individuálne. Na navodenie remisie sa odporúča začiatočná dávka 2,5 mg/kg/deň, ktorá sa podáva perorálne rozdelená na 2 dávky. Ak po 1 mesiaci nedôjde k zlepšeniu, môže sa denná dávka postupne zvyšovať, ale nemá prekročiť 5 mg/kg. Liečba sa má ukončiť u pacientov, u ktorých nemožno dosiahnuť dostatočné zlepšenie stavu psoriatických lézií počas 6 týždňov pri dávke 5 mg/kg/deň, alebo u ktorých účinná dávka nie je v súlade so zavedenými bezpečnostnými postupmi (pozri časť 4.4).


Začiatočné dávky 5 mg/kg/deň sú opodstatnené u pacientom, ktorých stav vyžaduje rýchle zlepšenie. Po dosiahnutí uspokojivej odpovede možno Equoral vysadiť a následný relaps zvládnuť opätovným podávaním Equoralu v dávke, ktorá bola predtým účinná. U niektorých pacientov môže byť potrebná nepretržitá udržiavacia liečba.

Na udržiavaciu liečbu sa musia dávky individuálne titrovať na najnižšiu účinnú hladinu a nemajú prekročiť 5 mg/kg/deň.


Atopická dermatitída

Liečbu Equoralom majú začať iba lekári, ktorí majú skúsenosti s diagnostikou a liečbou atopickej dermatitídy. Vzhľadom na variabilitu tejto choroby sa musí pri liečbe postupovať individuálne. Odporúčané dávky sú v rozmedzí 2,5 až 5 mg/kg/deň a podávajú sa perorálne, rozdelené na 2 dávky. Ak začiatočná dávka 2,5 mg/kg/deň nevyvolá uspokojivú odpoveď v priebehu 2 týždňov, dennú dávku možno rýchlo zvýšiť až na maximum 5 mg/kg/deň. Vo zvlášť závažných prípadoch je rýchle a primerané zvládnutie choroby pravdepodobnejšie pri začiatočnej dávke 5 mg/kg/deň. Po dosiahnutí uspokojivej odpovede možno dávku postupne znižovať a ak je to možné, liečba Equoralom sa má ukončiť. Následný relaps je možné zvládnuť ďalším liečebným cyklom Equoralom.


Hoci liečebný cyklus trvajúci 8 týždňov môže postačovať na vymiznutie ochorenia, preukázalo sa, že liečba trvajúca až 1 rok bola účinná a dobre tolerovaná, za predpokladu, že sa dodržujú postupy monitorovania.


Zmenazo Sandimmunu naEquoral

Dostupné údaje naznačujú, že po zmene 1:1 zo Sandimmununa Equoral sú minimálne koncentrácie cyklosporínu v plnej krvi porovnateľné. U mnohých pacientov sa však môžu objaviť vyššie maximálne koncentrácie (Cmax ) a zvýšená expozícia liečivu (AUC). U malého percentuálneho podielu pacientov sú tieto zmeny výraznejšie a môžu byť klinicky významné. Okrem toho je absorpcia cyklosporínu z Equoralu menej variabilná a korelácia medzi minimálnymi koncentráciami a expozíciou cyklosporínu (ako AUC) je silnejšia ako u Sandimmunu.


Keďže zmena zo Sandimmunu na Equoral môže viesť ku zvýšenej expozícii cyklosporínu, musia sa dodržiavať nasledujúce pravidlá:


U pacientov po transplantácii sa má začať s rovnakou dennou dávkou Equoralu, aká sa predtým používala pri Sandimmune. Minimálna koncentrácia cyklosporínu v plnej krvi sa má na začiatku monitorovať počas 4 až 7 dní po zmene na Equoral. Počas prvých 2 mesiacov po zmene sa musia naviac monitorovať ukazovatele bezpečnosti, ako je funkcia obličiek a krvný tlak. Ak sú minimálne koncentrácie cyklosporínu v krvi mimo terapeutického rozmedzia a/alebo sa zhoršujú ukazovatele klinickej bezpečnosti, dávka sa musí primerane upraviť.


U pacientov s netransplantačnými indikáciami sa má začať s rovnakou dennou dávkou Equoralu, aká sa predtým používala pri Sandimmune. Funkcia obličiek a krvný tlak sa majú monitorovať 2, 4 a 8 týždňov po zmene. Ak krvný tlak výrazne prekročí hodnotu pred zmenou alebo eGFR klesne o viac ako 25 % pod hodnotu stanovenú pred liečbou pôvodnou formou cyklosporínu pri viac ako jednom meraní, dávka sa má znížiť (pozri aj „Ďalšie opatrenia“ v časti 4.4). V prípade neočakávaných toxických účinkov alebo neúčinnosti cyklosporínu sa majú tiež monitorovať minimálne koncentrácie v krvi.


Zmenaperorálnychliekovýchforiemcyklosporínu

Prechodzjednejperorálnejliekovej formycyklosporínunainújepotrebnévykonaťpoddohľadomlekára,vrátanemonitorovaniakoncentráciecyklosporínuvkrvipacientovpotransplantácii.


Osobitnéskupiny


Pacientisporuchoufunkcieobličiek

Všetkyindikácie

Cyklosporínsaibaminimálneeliminujeobličkamiajehofarmakokinetikaniejevýrazneovplyvnenáporuchoufunkcieobliek(pozričasť5.2).Vzhľadomnajehomožnénefrotoxickéúčinky(pozričasť4.8)savšakodporúčastarostlivomonitorovaťfunkciuobličiek(pozričasť4.4).


Netransplantindikácie

Okrem pacientov liečených pre nefrotický syndróm nemajú cyklosporín dostávať pacienti s poruchou funkcie obličiek (pozri odsek o ďalších bezpečnostných opatreniach pri netransplantačných indikáciách v časti 4.4). Začiatočná dávka u pacientov s nefrotickým syndrómom so zhoršenou funkciou obličiek nesmie prekročiť 2,5 mg/kg/deň.


Pacientisporuchoufunkciepečene

Cyklosporínsavovkejmieremetabolizujepečeňou.Upacientovsporuchoufunkciepenemožnopozorovaťpribližne2-3-násobnézvýšenieexpozíciecyklosporínu.Naudržaniekoncentráciívkrvivodporúčanomcieľovomrozmedzí(pozričasti4.4a5.2)môžebyťupacientovsťažkouporuchoufunkciepenepotrebnéznížiťdávkuaodporúčasamonitorovaťkoncentráciecyklosporínuvkrvidodosiahnutiastabilnýchkoncentrácií.

Pediatrická populácia

Do klinických štúdií boli zaradené deti staršie ako 1 rok. V niekoľkých skúšaniach pediatrickí pacienti potrebovali a tolerovali vyššie dávky cyklosporínu na kg telesnej hmotnosti, ako boli dávky používané u dospelých.


Použitie Equoralu u detí s netransplantačnými indikáciami inými ako nefrotický syndróm nemožno odporučiť (pozri časť 4.4).


Starší ľudia(voveku65rokovaviac)

Skúsenosti s Equoralom u starších ľudí sú obmedzené.


V klinických skúšaniach cyklosporínu pri reumatoidnej artritíde bola väčšia pravdepodobnosť u pacientov vo veku 65 rokov alebo starších, že u nich vznikne systolická hypertenzia počas liečby a že sa im zvýši kreatinín v sére ≥50 % nad východiskovú hodnotu po 3 až 4 mesiacoch liečby.


Pri určovaní dávky u staršieho pacienta sa má postupovať opatrne, zvyčajne sa má začať na dolnej hranici rozmedzia dávok vzhľadom na vyššiu frekvenciu zhoršenej funkcie pečene, obličiek alebo srdca, sprievodné ochorenia alebo súbežnú liečbu a zvýšenú náchylnosť na infekcie.


Spôsob podávania

Perorálne použitie

Equoral perorálnyroztoksamáriediťnajlepšiepomaraovoualebojablkovoušťavou.Môžusavšakpoužiťajinénápoje,napr.nealkoholickénápoje,poaindividuálnehovýberu.Roztoksamádôkladnepremiešaťbezprostrednepredvypitím.

VzhľadomnamožnúinterferenciusenzýmovýmsystémomzávislýmodcytochrómuP450sanariedenienemápoužiťgrapefruitalebograpefruitovášťava(pozričasť4.5).Pipetanesmieprísťdostykusriediacimnápojom.Aktrebapipetuvyčist,nemásavyplachovať,alelenzvonkautrieťsuchoutkaninou(pozričasť6.6).

Opatrenia,ktorémajúbyťprijatépredmanipulácioualebopodanímlieku

Pokynynariedenieliekupredpodaním,pozričasť6.6.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Kombinácia s liekmi, ktoré obsahujú Hypericum perforatum(ľubovník bodkovaný) (pozri časť 4.5).


Kombinácia s liekmi, napr. bosentanom, dabigatranetexilátom a aliskirenom, ktoré sú substrátmi

glykoproteínu P, efluxného transportéra mnohých liečiv alebo bielkovinových transportérov

organických aniónov (OATP) a ktorých zvýšené koncentrácie v plazme sa spájajú so závažnými a/alebo život ohrozujúcimi udalosťami (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Lekárskydohľad

Equoral majú predpisovať iba lekári, ktorí majú skúsenosti s liečbou imunosupresívami a ktorí môžu zaistiť primerané následné sledovanie pacienta, vrátane pravidelného celkového vyšetrenia, merania krvného tlaku a kontroly laboratórnych parametrov bezpečnosti. Pacientov po transplantácii, ktorí dostávajú tento liek, je potrebné sledovať v zariadeniach s náležitým laboratórnym a ďalším zdravotníckym vybavením. Lekár zodpovedný za udržiavaciu liečbu má dostať kompletnú informáciu potrebnú pri ďalšej starostlivosti o pacienta.


Lymmyainémalignity

Tak ako iné imunosupresíva, aj cyklosporín zvyšuje riziko vzniku lymfómov a iných malignít, najmä kože. Zvýšené riziko zrejme súvisí skôr so stupňom a trvaním imunosupresie ako s použitím jednotlivých látok.


Liečebný režim, ak zahŕňa niekoľko imunosupresív (vrátane cyklosporínu), sa má používať opatrne, pretože môže mať za následok lymfoproliferatívne poruchy a nádory solídnych orgánov, niektoré s hlásenými úmrtiami.


Vzhľadom na možné riziko malignity kože je potrebné upozorniť pacientov liečených Equoralom, obzvlášť tých, ktorí sú liečení pre psoriázu alebo atopickú dermatitídu, že sa majú vyhýbať nadmernej nechránenej expozícii slnečnému žiareniu a nemajú súčasne dostať ožarovanie ultrafialovým žiarením B alebo fotochemoterapiu PUVA.


Infekcie

Takakoinéimunosupresíva,ajcyklosporínzvyšujenáchylnosťpacientovnavznikrôznychbakteriálnych,hubových,parazitárnychavírusovýchinfekcií,častovyvolanýchoportúnnymipatogénmi.Upacientovliečenýchcyklosporínomsapozorovaliaktivácielatentnýchinfekciípolyomavírusmi,ktorémôžuviesťknefropatiiasociovanejspolyomavírusmi(PVAN),najmäkvírusovejnefropatiiBK(BKVN)alebokprogresívnejmultifokálnejleukoencefalopatii(PML)asociovanejsvírusomJC.Tietoochoreniačastosúvisiasvysokoucelkovouimunosupresívnouzáťažouajepotrebnéichvziaťdoúvahypridiferenciálnejdiagnostikeuimunosuprimovanýchpacientovsozhoršujúcousafunkciouobliekalebosneurologickýmisymptómami.Zaznamenalisazávažné/fatálnenásledky.Účinnépreventívneaterapeuticképostupysamapoužiťhlavneupacientov,ktorídostávajúkombinovanúdlhodobúimunosupresívnulibu.


Nefrotoxicita

Ako častá a potenciálne závažná komplikácia liečby Equoralom sa môže vyskytnúť zvýšenie sérového kreatinínu a močoviny. Tieto funkčné zmeny závisia od dávky a sú spočiatku reverzibilné a zvyčajne reagujú na zníženie dávky. Počas dlhodobej liečby môžu u niektorých pacientov vzniknúť v obličkách štruktúrne zmeny (napr. intersticiálna fibróza), ktoré je potrebné u pacientov s transplantátom obličky odlíšiť od zmien spôsobených chronickou rejekciou. Časté monitorovanie funkcie obličiek sa preto vyžaduje podľa národných smerníc pre danú indikáciu (pozri časti 4.2 a 4.8).


Hepatotoxicita

Equoral môže tiež spôsobiť reverzibilné, od dávky závislé zvýšenie sérového bilirubínu a pečeňových enzýmov (pozri časť 4.8). Vyskytli sa vyžiadané a spontánne hlásenia o hepatotoxicite a poškodení pečene vrátane cholestázy, žltačky, hepatitídy a zlyhania pečene u pacientov liečených cyklosporínom. Väčšina hlásení sa týkala pacientov so závažnými sprievodnými ochoreniami a inými ovplyvňujúcimi faktormi, vrátane infekčných komplikácií a súbežne užívaných liekov s možnými hepatotoxickými účinkami. V niektorých prípadoch, najmä u pacientov po transplantácii, boli hlásené úmrtia (pozri časť 4.8). Vyžaduje sa dôsledné monitorovanie parametrov, ktorými sa hodnotí funkcia pečene, a pri abnormálnych hodnotách môže byť potrebné zníženie dávky (pozri časti 4.2 a 5.2).


Staršípacienti(voveku65rokovaviac)

Monitorovaniufunkcieobliekustaršíchpacientovsamávenovaťmimoriadnapozorno.


Monitorovaniekoncentráciícyklosporínu(pozričasť4.2)

KeďsaupacientovpotransplantáciipoužívaEquoral,jerutinnémonitorovaniekoncentráciícyklosporínuvkrvidôležitýmbezpečnostnýmopatrením.Primonitorovaníkoncentráciícyklosporínuvplnejkrvisadávaprednosťpoužitiušpecifickejmonoklonálnejprotilátky(stanoveniepôvodnej látky);sapoužiťajmetódavysokoúčinnejkvapalinovejchromatografie(HPLC),ktorousatiežstanovujepôvodná látka.Aksapoužijeplazmaalebosérum,másapostupovaťpodľaštandardnéhoprotokolunaseparáciu(časateplota).


Nazačiatočmonitorovaniepacientovpotransplantáciipečenesamápoužiťbuďšpecifickámonoklonálnaprotilátka,alebosamavykonaťparalelnémeraniaspoužitímšpecifickejajnešpecifickejmonoklonálnejprotilátky,abysazaistilodávkovanie,ktorézabezpíprimeranúimunosupresiu.


U pacientov, ktorí nie sú po transplantácii, sa odporúča občasné sledovanie koncentrácií cyklosporínu v krvi, napr. keď sa Equoral podáva súbežne s inými látkami, ktoré môžu ovplyvňovať farmakokinetiku cyklosporínu, alebo v prípade nezvyčajnej klinickej odpovede (napr. nedostatočná účinnosť alebo zvýšená lieková intolerancia, ako je dysfunkcia obličiek).


Je potrebné si uvedomiť, že koncentrácia cyklosporínu v krvi, plazme alebo sére je len jedným

z mnohých faktorov, ktoré ovplyvňujú klinický stav pacienta. Získané výsledky preto majú slúžiť len ako návod na určenie dávkovania vo vzťahu k iným klinickým a laboratórnym parametrom.


Hypertenzia

Počas liečby Equoralom sa vyžadujú pravidelné kontroly krvného tlaku. Ak vznikne hypertenzia, musí sa začať vhodná antihypertenzívna liečba. Treba uprednostniť antihypertenzívum, ktoré neovplyvňuje farmakokinetiku cyklosporínu,napr.isradipín(pozričasť4.5).


Zvýšeniekrvnýchlipidov

Pretože sa pozorovalo reverzibilné mierne zvýšenie koncentrácie lipidov v krvi vyvolané Equoralom, odporúča sa stanoviť koncentrácie lipidov v krvi pred začatím liečby a po prvom mesiaci liečby. Ak sa zistí zvýšenie hladiny lipidov majú sa obmedziť tuky v strave a ak je to potrebné, zvážiť zníženie dávky.


Hyperkaliémia

Cyklosporínzvyšujerizikohyperkaliémie, najmä u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Opatrnosťjepotrebnáajprisúbežnompodávanícyklosporínus liekmi šetriacimi draslík (napr. diuretikami šetriacimi draslík, inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE), antagonistami receptorov angiotenzínu II). aleboliekmiobsahujúcimidraslík,akoajupacientovsostravoubohatounadraslík.Vtakýchtosituáciáchsaodporúčakontrolovaťkoncentráciedraslíka.


Hypomagneziémia

Cyklosporín zvyšuje klírens horčíka. Môže tomaťzanásledoksymptomatickú hypomagneziémiu, obzvlášťvobdobíokolotransplantácie. Pretosavobdobíokolotransplantácieodporúča kontrolovať koncentrácie horčíka v sére, hlavne ak sú prítomné neurologické príznaky/prejavy. Aksatopovažujezapotrebné,masapodať doplnky horčíka.


Hyperurikémia

Opatrnosťjepotrebnápriliečbepacientovshyperurikémiou.


Živéoslabenévakcíny

Počaslibycyklosporínommôžebyťvakcináciamenejúčinná.Jepotrebnévyhnúťsapoužitiuživýchoslabenýchvakcín(pozričasť4.5).


Interakcie

Opatrnosťjepotrebnáprisúbežnompodávanícyklosporínusliekmi,ktorépodstatnezvyšujúaleboznižujúplazmatickékoncentráciecyklosporínuprostredníctvominhibíciealeboindukcieCYP3A4a/aleboglykoproteínuP(pozričasť4.5).


Nefrotoxicitasamámonitorovať,keďsazačínapoužívaťcyklosporínspolusliečivami,ktorézvyšujúkoncentráciecyklosporínu,alebosliivami,ktorévykazujúnefrotoxickúsúčinnosť(pozričasť4.5).


Súbežnémupoužitiucyklosporínuatakrolimujepotrebnésavyhnúť(pozričasť4.5).


CyklosporínjeinhibítorCYP3A4,glykoproteínuP,ktorýjeefluxnýmtransportérommnohýchliiv,abielkovinovýchtransportérovorganickýchaniónov(OATP)amôžezvyšovaťplazmatickékoncentráciesúbežneužívanýchliekov,ktorésubstrátmitohtoenzýmua/alebotransportéra.Prisúbežnompodávanícyklosporínustakýmiliekmijepotrebnáopatrnosťalebojepotrebnésaichsúbežnémupodávaniuvyhnúť(pozričasť4.5).CyklosporínzvyšujeexpozíciuinhibítoromHMG-CoA-reduktázy(statíny).Prisúbežnompodávaníscyklosporínomsamádávkovaniestatínovznížiťasúbežnémupoužívaniusniektorýmistatínmijepotrebnésavyhnúťvsúladesodporúčaniamivichsúhrnochcharakteristickýchvlastnostílieku.Liečbastatínmisamusídočasneprerušiťaleboukonč

upacientovsprejavmiapríznakmimyopatiealebouktorýchrizikovéfaktorypredisponujúkťažkémupoškodeniuobliek,vrátanesekundárnehozlyhaniaobliekprirabdomyolýze(pozričasť4.5).


PobežnompodanícyklosporínualerkanidipínusahodnotaAUClerkanidipínuzvýšilanatrojnásobokaAUCcyklosporínusazvýšilao 21 %.Pretojepotrebnévyhnúťsasimultánnejkombináciicyklosporínualerkanidipínu.Podaniecyklosporínu3hodinypolerkanidipínenevyvolalozmenuAUClerkanidipínu,aleAUCcyklosporínusazvýšiloo 27 %.Tátokombináciasamápretopodávaťopatrne,sodstupomnajmenej3hodín.


Špeciálnepomocnélátky: hydroxystearoylmakrogol–glycerol

Equoralobsahuje hydroxystearoylmakrogol–glycerol, ktorýmôževyvolávaťžalúdočnevoľnosťahnku.


Špeciálnepomocnélátky:etanol

Equoralobsahuje15,2 %obj.etanolu.Dávka500mgEquoraluobsahuje600mgetanolu,čozodpovedátakmer15,2 mlpiva (5 %)alebo6,3 mlvína (12 %).Totomnožstvomôžebyťškodlivéprepacientovzávislýchodalkoholuamásavziaťdoúvahyugravidnýchalebodoiacichžien,upacientovsochorenímpečenealeboepilepsiou,aleboakjepacientomdieťa.


Ďalšie opatrenia pri netransplantačných indikáciách

Pacienti s poruchou funkcie obličiek (okrem pacientov s nefrotickým syndrómom, ktorí majú prípustný stupeň poruchy funkcie obličiek), nekontrolovanou hypertenziou, nekontrolovanými infekciami alebo akýmkoľvek druhom malignity nemajú dostať cyklosporín.


Pred začiatkom liečby sa má spoľahlivo stanoviť východiskový stav funkcie obličiek aspoň dvomi meraniami eGFR. Funkcia obličiek sa musí vyšetrovať často počas liečby, aby sa mohlo upravovať dávkovanie (pozri časť 4.2).


Ďalšie opatrenia pri endogénnej uveitíde

Equoralsamápodávaťopatrne pacientomsneurologickýmBehcetovýmsyndrómom.Neurologickýstavtýchtopacientovjepotrebnépozornesledovať.

S použitím cyklosporínu v Equorale u detí s endogénnou uveitídou sú len obmedzené skúsenosti.


Ďalšie opatrenia pri nefrotickom syndróme

Pacienti s abnormálnou východiskovou funkciou obličiek majú začať liečbu dávkami 2,5 mg/kg/deň a musia byť veľmi starostlivo sledovaní.


U niektorých pacientov môže byť ťažké zistiť poruchu funkcie obličiek vyvolanú Equoralom vzhľadom na zmeny funkcie obličiek, ktoré súvisia so samotným nefrotickým syndrómom. To vysvetľuje, prečo sa v zriedkavých prípadoch pozorovali zmeny štruktúry obličiek súvisiace s Equoralom bez zvýšenia kreatinínu v sére. U pacientov s nefropatiou s minimálnymi zmenami závislou od steroidov, u ktorých liečba Equoralom trvá dlhšie ako 1 rok, sa má zvážiť biopsia obličky.


U pacientov s nefrotickým syndrómom liečených imunosupresívami (vrátane cyklosporínu) sa príležitostne zaznamenal výskyt malignít (vrátane Hodgkinovho lymfómu).


Ďalšie opatrenia pri reumatoidnej artritíde

Po 6 mesiacoch liečby sa má funkcia obličiek vyšetriť každých 4 až 8 týždňov v závislosti od stabilizácie ochorenia, ďalšej súbežnej liečby a sprievodných ochorení. Častejšie kontroly sú potrebné, keď sa zvyšuje dávka Equoralu, začína sa súbežná liečba nesteroidným protizápalovým liekom alebo sa zvyšuje jeho dávka.


Prerušenie liečby Equoralom môže byť potrebné aj v prípade, keď nie je možné vhodnou liečbou zvládnuť hypertenziu, ktorá vznikla počas liečby.


Tak ako aj pri dlhodobej liečbe inými imunosupresívami, je potrebné pamätať na zvýšené riziko lymfoproliferatívnych porúch. Mimoriadne opatrne sa má postupovať, ak sa Equoral používa v kombinácii s metotrexátom pre ich synergické nefrotoxické pôsobenie.


Ďalšie opatrenia pri psoriáze

Prerušenie liečby Equoralom sa odporúča aj v prípade, keď nie je možné vhodnou liečbou zvládnuť hypertenziu, ktorá vznikla počas liečby.


Starší pacienti sa majú liečiť len pri invalidizujúcej psoriáze a zvlášť dôsledne sa má sledovať funkcia ich obličiek.


S použitím Equoralu u detí so psoriázou sú len obmedzené skúsenosti.


U pacientov so psoriázou liečených cyklosporínom, tak ako aj u pacientov, ktorí dostávajú konvenčnú imunosupresívnu liečbu, sa zaznamenal vznik malignít (najmä kožných). Pri kožných léziách, ktoré sú pre psoriázu netypické a pri ktorých je podozrenie, že sú malígne alebo premalígne, sa má pred začatím liečby Equoralom vykonať biopsia. Pacienti s malígnymi alebo premalígnymi zmenami kože sa majú liečiť Equoralom len po primeranej liečbe týchto lézií a ak nie je iná možnosť úspešnej liečby psoriázy.


U niekoľkých pacientov so psoriázou liečených Equoralom sa vyskytli lymfoproliferatívne poruchy. Reagovali priaznivo na okamžité prerušenie liečby.


Pacienti liečení Equoralom sa nemajú súbežne liečiť ultrafialovým žiarením B alebo fotochemoterapiou PUVA.


Ďalšie opatrenia pri atopickej dermatitíde

Prerušenie liečby Equoralom sa odporúča v prípade, keď nie je možné vhodnou liečbou zvládnuť hypertenziu, ktorá vznikla počas liečby.


S použitím Equoralu u detí s atopickou dermatitídou sú obmedzené skúsenosti.


Starší pacienti sa majú liečiť len pri invalidizujúcej atopickej dermatitíde a zvlášť dôsledne sa má sledovať funkcia ich obličiek.


So vzplanutím atopickej dermatitídy sa bežne spája benígna lymfadenopatia, ktorá vždy zmizne spontánne alebo pri celkovom ústupe ochorenia.


Lymfadenopatia, ktorá sa pozoruje počas liečby cyklosporínom, sa má pravidelne sledovať.


Pri lymfadenopatii, ktorá pretrváva napriek zmierneniu aktivity ochorenia, má sa ako bezpečnostné opatrenie vykonať biopsia, aby sa vylúčila prítomnosť lymfómu.


Aktívne infekcie herpes simplex je potrebné nechať vymyznúť pred začatím liečby Equoralom, nie sú však nevyhnutne dôvodom na ukončenie liečby, keď sa vyskytnú počas liečby, pokiaľ infekcia nie je závažná.


Kožné infekcie spôsobené Staphylococcus aureusnie sú absolútnou kontraindikáciou liečby Equoralom, majú sa však liečiť vhodnými antibakteriálnymi liekmi. Je potrebné vyhnúť sa perorálne podávanému erytromycínu, o ktorom je známe, že môže zvyšovať koncentráciu cyklosporínu v krvi (pozri časť 4.5). Ak nie je iná alternatíva, odporúča sa dôsledne sledovať hladiny cyklosporínu v krvi, funkciu obličiek a nežiaduce účinky cyklosporínu.


Pacienti liečení Equoralom sa nemajú súbežne liečiť ultrafialovým žiarením B alebo fotochemoterapiou PUVA.


Pediatrické použitie pri netransplantačných indikáciách

Nie sú k dispozícii dostatočné skúsenosti s Equoralom s výnimkou liečby nefrotického syndrómu. Jeho použitie u detí vo veku do 16 rokov na netransplantačné indikácie iné ako nefrotický syndróm nie je možné odporučiť.


4.5 Liekové a iné interakcie


Liekové interakcie

Z mnohých liekov, pri ktorých sa zaznamenali interakcie s cyklosporínom, sa nižšie uvádzajú tie, ktorých interakcie sú primerane preukázané a považujú sa za klinicky významné.


O mnohých látkach je známe, že buď zvyšujú alebo znižujú koncentrácie cyklosporínu v plazme alebo v plnej krvi zvyčajne prostredníctvom inhibície alebo indukcie enzýmov podieľajúcich sa na metabolizme cyklosporínu, najmä CYP3A4.

Cyklosporín je tiež inhibítorom CYP3A4, glykoproteínu P, efluxného transportéra mnohých liekov, a bielkovinových transportérov organickýchaniónov (OATP) a môže zvyšovať plazmatické hladiny súbežne podávaných liekov, ktoré sú substrátmi tohto enzýmu a/alebo transportérov.

Lieky,oktorýchjeznáme,žeznižujúalebozvyšujúbiologickúdostupnosťcyklosporínu:U pacientovpotransplantáciipotrebnéčastémeraniakoncentráciícyklosporínuavprípadepotrebysavyžadujeúpravadávkovania,najmänazačiatkualeboprivysadenísúbežneužívanéholieku.Upacientov snetransplantmiindikáciamijevzťahmedzikoncentráciouvkrviaklinickýmiúčinkamimenejjednoznný.Aksasúbežnepodajúlieky,oktorýchjeznáme,žezvyšujúkoncentráciucyklosporínu,môžebyťčastévyšetreniefunkcieobliekadôslednémonitorovanieveajšíchúčinkovsúvisiacichscyklosporínomvhodnejšie,akomeraniekoncentrácievkrvi.


Lieky, ktoré zvyšujú koncentráciu cyklosporínu

VšetkyinhibítoryCYP3A4a/aleboglykoproteínuPmôžuviesťkuzvýšeniukoncentráciícyklosporínu.Príkladysú:

Nikardipín, metoklopramid, perorálne kontraceptíva, metylpredinozolón (vysoké dávky), alopurinol, kyselina cholová a jej deriváty, inhibítory proteázy, imatinib, kolchicín, nefazodón.


Makrolidové antibiotiká: Erytromycín môže zvýšiť expozíciu cyklosporínu 4- až 7-násobne, čo má niekedy za následok nefrotoxicitu. Pri klaritromycíne bolo hlásené zdvojnásobenie expozície cyklosporínu. Azitromycín zvyšuje koncentrácie cyklosporínu približne o 20 %.


Azolové antibiotiká: Ketokonazol, flukonazol, itrakonazol a vorikonazol by mohli viac ako zdvojnásobiť expozíciu cyklosporínu.


Verapamil zvyšuje koncentrácie cyklosporínu v krvi 2- až 3-násobne.


Súbežné podanie s telaprevirom viedlo ku približne 4,64-násobnému zvýšeniu expozície cyklosporínu normalizovanej na dávku (AUC).


Amiodarón podstatne zvyšuje plazmatickú koncentráciu cyklosporínu súbežne so zvýšením sérového kreatinínu. Táto interakcia sa môže objaviť aj dlho po vysadení amiodarónu vzhľadom na jeho veľmi dlhý polčas (približne 50 dní).


Pri danazole bolo hlásené zvýšenie koncentrácií cyklosporínu v krvi približne o 50 %.


Diltiazem (v dávkach 90 mg/deň) môže zvýšiť plazmatické koncentrácie cyklosporínu až o 50 %.

Imatinib by mohol zvýšiť expozíciu cyklosporínu a Cmaxpribližne o 20 %.


Lieky, ktoré znižujú koncentráciu cyklosporínu v krvi

Predpokladá sa, že všetky induktory CYP3A4 a/alebo glykoproteínu P znižujú koncentrácie cyklosporínu. Príklady liečiv, ktoré znižujú koncentrácie cyklosporínu, sú:

Barbituráty, karbamazepín, oxkarbazepín, fenytoín, nafcilín, intravenózny sulfinpyrazón, probukol, orlistat, Hypericum perforatum(ľubovník bodkovaný), tiklopidín, sulfínpyrazón, terbinafín, bosentan.


Lieky, ktoré obsahujú Hypericum perforatum(ľubovník bodkovaný), sa nesmú používať súbežne s Equoralom pre riziko zníženia koncentrácie cyklosporínu v krvi a tým zníženia účinku (pozri časť 4.3).


Rifampicín indukuje metabolizmus cyklosporínu v čreve a pečeni. Počas súbežného podania môže byť potrebné dávky cyklosporínu zvýšiť na 3- až 5-násobok.


Oktreotid znižuje perorálnu absorpciu cyklosporínu a môže byť potrebné zvýšenie dávky cyklosporínu o 50 % alebo prechod na intravenózne podanie.


Interakciesjedlom

Prisúbežnompožitígrapefruituagrapefruitovejšťavysazaznamenalozvýšeniebiologickejdostupnosticyklosporínu.


Kombináciesozvýšenýmrizikom nefrotoxicity

Opatrnosťjepotrebnápripoužitícyklosporínusúbežnesinýmiliivami,ktorémasynergickýnefrotoxický účinok, ako sú: aminoglykozidy (vrátane gentamicínu, tobramycínu), amfotericín B, ciprofloxacín, vankomycín, trimetoprim (a sulfametoxazol), deriváty kyseliny fibrovej (napr. bezafibrát, fenofibrát), nesteroidné protizápalové liečivá (vrátane diklofenaku, naproxénu, sulindaku), melfalan, antagonisty histamínových receptorov H2(napr. cimetidín, ranitidín), metotrexát (pozri časť 4.4).


Prisúbežnomužívanílieku,ktorýmôževykazovaťnefrotoxickýsynergickýúčinok,samádôslednemonitorovaťfunkciaobliek.Privýznamnomzhoršenífunkcieobličieksamáznížiťdávkovaniesúbežnepodávanéholiekualebosamázvážiťalternatívnaliečba.


Súbežnému použitiu cyklosporínu a takrolimu je potrebné sa vyhnúť pre riziko nefrotoxicity a farmakokinetickú interakciu sprostredkovanú CYP3A4 a/alebo P-gp (pozri časť 4.4).


Účinkycyklosporínunainélieky

CyklosporínjeinhibítorCYP3A4,glykoproteínuP,ktorýjeefluxnýmtransportérommnohýchliekov(P-gp)abielkovinovýchtransportérovorganickýchaniónových(OATP).Súbežnépodaniecyklosporínualiekov,ktorésubstrátmiCYP3A4,P-gpaOATP,môžezvýšiťplazmatickékoncentráciesúbežnepodávanýchliekov,ktorésubstrátmitohtoenzýmua/alebotransportéra.


Niektorépríkladyuvedenénižšie:

Cyklosporín môže znižovať klírens digoxínu, kolchicínu, inhibítorov HMG-CoA-reduktázy (statínov) a etopozidu. Ak sa ktorýkoľvek z týchto liekov používa súbežne s cyklosporínom, je potrebné dôsledné klinické pozorovanie, aby sa umožnila včasná detekcia toxických prejavov lieku a následná redukcia jeho dávky alebo jeho vysadenie. Pri súbežnom podaní s cyklosporínom sa má dávkovanie statínov znížiť a je potrebné vyhnúť sa súbežnému používaniu niektorých statínov v súlade s odporúčaniami v ich súhrnoch charakteristických vlastností lieku. Zmeny expozície bežne používaným statínom pri podávaní cyklosporínu sú zhrnuté v Tabuľke 1. Liečba statínmi sa musí dočasne prerušiť alebo ukončiť u pacientov s prejavmi a príznakmi myopatie alebo u ktorých rizikové

faktory predisponujú k ťažkému poškodeniu obličiek, vrátane sekundárneho zlyhania obličiek pri rabdomyolýze.


Tabuľka1 Súhrnzmienexpozíciebežnepoužívanýmstatínompripodávanícyklosporínu


Statín

Dostupné dávky

Násobok expozície ako zmena pri cyklosporíne

Atorvastatín

10-80 mg

8-10

Simvastatín

10-80 mg

6-8

Fluvastatín

20-80 mg

2-4

Lovastatín

20-40 mg

5-8

Pravastatín

20-80 mg

5-10

Rosuvastatín

5-40 mg

5-10

Pitavastatín

1-4 mg

4-6


Pri súbežnom podávaní cyklosporínu s lerkanidipínom sa odporúča opatrnosť (pozri časť 4.4).


Pri súbežnom podaní cyklosporínu a aliskirenu, substrátu P-gp sa Cmaxaliskirenu zvýšila približne 2,5-násobne a AUC približne 5-násobne. Farmakokinetický profil cyklosporínu sa však výrazne nezmenil. Súbežné podávanie cyklosporínu a aliskirenu sa neodporúča (pozri časť 4.3).


Súbežné podávanie dabigatranetexilátu sa neodporúča pre inhibičný účinok cyklosporínu na P-gp (pozri časť 4.3).


Súbežné podávanie nifedipínu s cyklosporínom môže viesť k zvýšenému výskytu hyperplázie ďasien v porovnaní s cyklosporínom, keď sa podáva samotný.


Zistilo sa, že súbežné používanie diklofenaku a cyklosporínu vedie k významnému zvýšeniu biologickej dostupnosti diklofenaku, ktorého možným následkom je reverzibilná porucha funkcie obličiek. Zvýšenie biologickej dostupnosti diklofenaku je najpravdepodobnejšie vyvolané znížením intenzívnejmetabolizáciepriprvom prechode pečeňou. Ak sa spolu s cyklosporínom podávajú NSAID s nízkym efektom prvého prechodu (napr. kyselina acetylsalicylová), neočakáva sa zvýšenie ich biologickej dostupnosti.


Zvýšenie sérového kreatinínu sa pozorovalo v klinických skúšaniach everolimu alebo sirolimu v kombinácii s plnou dávkou cyklosporínu v mikroemulzii. Tento účinok je často reverzibilný po znížení dávky cyklosporínu. Everolimus a sirolimus mali len malý vplyv na farmakokinetiku cyklosporínu. Súbežné podávanie s cyklosporínom významne zvyšuje hladiny everolimu a sirolimu v krvi.


Opatrnosť sa vyžaduje pri súbežnom používaní liekov šetriacich draslík (napr. diuretiká šetriace draslík, inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu, antagonisty receptora angiotenzínu II) alebo liekov obsahujúcich draslík, pretože to môže spôsobiť významné zvýšenie draslíka v sére (pozri časť 4.4).


Cyklosporín môže zvýšiť plazmatické koncentrácie repaglinidu a zvýšiť tak riziko hypoglykémie.


bežpodaniebosentanuacyklosporínuzdravýmdobrovoľníkomniekoľkonásobnezvýšilo

expozíciubosentanuaexpozíciacyklosporínukleslao35%.Súbežnépodávaniecyklosporínu

abosentanusaneodporúča(pozrivyššieodsekLieky,ktoréznižujúkoncentráciecyklosporínu“ačasť4.3).


Podanieviacerýchdávokambrisentanuacyklosporínuzdravýmdobrovoľníkommalozanásledokpribližnedvojnásobnézvýšeniekoncentrácieambrisentanu,zatiaľčokoncentráciacyklosporínusazvýšilaminimálne(približneo10%).


Výraznezvýšenáexpozíciaantracyklínovýmantibiotikám(napr.doxorubicínu,mitoxantrónu,daunorubicínu)sapozorovalauonkologickýchpacientovpointravenóznompodaníantracyklínovýchantibiotíksúbežnesvmivysokýmidávkamicyklosporínu.


Počaslibycyklosporínommôžebyťočkovaniemenejefektívneapoužitiuživýchoslabenýchvakcínjepotrebnésavyhnúť.


Pediatrická populácia

Interakčštúdiesauskutočnililenudospelých.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu u potkanov a králikov.


Skúsenosti s Equoralom u gravidných žien sú obmedzené. U gravidných žien po transplantácii, ktoré dostávajú imunosupresívnu liečbu vrátane cyklosporínu a liečebných režimov, ktorých súčasťou je cyklosporín, je riziko predčasného pôrodu (< 37 týždňov).


Je dostupný obmedzený počet pozorovaní detí až do veku približne 7 rokov, ktoré boli intrauterinne vystavené cyklosporínu. Funkcia obličiek a tlak krvi u týchto detí boli normálne.

Nevykonali sa však primerané a dobre kontrolované štúdie s gravidnými ženami, preto sa Equoral nemá použiť v gravidite, ak možný prínos liečby pre matku nevyváži možné riziko pre plod. U gravidných žien je potrebné zvážiť aj obsah alkoholu v Equorale (pozri časť 4.4).


Laktácia

Cyklosporín prechádza do materského mlieka. U žien, ktoré dojčia je potrebné zvážiť aj obsah alkoholu v Equorale (pozri časť 4.4). Vzhľadom na možné závažné nežiaduce účinky u dojčených detí, ktoré môže vyvolať Equoral, matky liečené Equoralom preto nemajú dojčiť. Rozhodnutie,čiukončdojčenie,aleboukolibumtoliekom,samáurobiťpozváženíprínosu liečbyprematku.


Fertilita

ÚdajeopôsobeníEquoralunafertilituľudíobmedzené(pozričasť5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


NieúdajeoúčinkochEquoralu na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Zhrnutiebezpnostnéhoprofilu

Hlavnénežiaduceúčinkypozorovanévklinickýchštúdiáchpočaslibycyklosporínomzahŕňajúporuchufunkcieobliek,tremor,hirzutizmus,hypertenziu,hnačku,anorexiu,nauzeuavracanie.


Mnohé nežiaduce účinky spojenésliboucyklosporínomzávisia od dávky a reagujú na zníženie dávky. Celkové spektrum nežiaducich účinkov v rôznych indikáciách je v podstate rovnaké; sú však rozdiely v ich výskyte a závažnosti. Ako dôsledok vyšších začiatočných dávok a dlhšej udržiavacej liečby, ktoré sa vyžadujú po transplantácii, sú nežiaduce účinky častejšie a zvyčajne závažnejšie u pacientov po transplantácii ako u pacientov liečených kvôli iným indikáciám.


Pointravenóznompodanísapozorovalianafylaktoidnéreakcie(pozričasť4.4).


Infekcie a nákazy

Upacientov,ktorídostávajúimunosupresívnuliečbuvrátanecyklosporínualiebnýchrežimov, ktorýchčasťoujecyklosporín,jezvýšenérizikoinfekcií(vírusových,bakteriálnych,hubových, parazitárnych) (pozri časť 4.4). Môžu sa vyskytnúť generalizované aj lokalizované infekcie. Existujúce infekcie sa tiež môžu zhoršiť a reaktivácia polyomavírusových infekcií môže viesť k nefropatii asociovanej s polyomavírusmi (PVAN) alebo k progresívnej multifokálnej leukoencefalopatii (PML) súvisiacej s vírusom JC. Zaznamenali sa závažné a/alebo fatálne následky.


Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Upacientov,ktorídostávajúimunosupresívnuliečbuvrátanecyklosporínualiebnýchrežimov,ktorýchčasťoujecyklosporín,jezvýšenérizikovznikulymmovalebolymfoproliferačných porúch a iných malignít, najmä kože. Frekvencia malignít sa zvyšuje s intenzitou a trvaním liečby (pozri časť 4.4). Niektoré malignity môžu viesť k úmrtiu.


Tabuľkovýzoznamnežiaducichreakciízklinickýchskúšaní

Nežiaduce reakcie z klinických skúšaní (Tabuľka 1) sú zoradené podľa triedy orgánových systémov MedDRA. V rámci každej orgánovej triedy sú usporiadané podľa frekvencie, najčastejšie sú uvedené ako prvé. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti. Okrem toho usporiadanie podľa kategórií frekvencie pre každý nežiaduci účinok vychádza z konvencie (CIOMS III):veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100, < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000, < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000, < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Tabuľka1:Nežiaducereakcienaliekzklinickýchskúšaní

Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté: leukopénia

Menej časté:anémia, trombocytopénia

Zriedkavé:mikroangiopatická hemolytická anémia, hemolytický uremický syndróm

Neznáme*:trombotickámikroangiopatia,trombotickátrombocytopenickápurpura


Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté:hyperlipidémia

Časté:hyperglykémia, hyperurikémia, hyperkaliémia, hypomagneziémia, anorexia


Poruchy nervového systému

Veľmi časté:tremor, bolesť hlavy

Časté:kŕče, parestézia

Menej časté:encefalopatia vrátane syndrómu reverzibilnej posteriórnej leukoencefalopatie (PRES), prejavy a príznaky ako sú kŕče, zmätenosť, dezorientácia, znížená reaktivita, agitovanosť, nespavosť, poruchy zraku, kortikálna slepota, kóma, paréza a cerebelárna ataxia

Zriedkavé:motorická polyneuropatia

Veľmizriedkavé:edémoptickéhodisku,vrátaneedémupapily,smožnýmpoškodenímzrakusekundárnepri benígnej intrakraniálnej hypertenzii

Neznáme*: migréna


Poruchy ciev

Veľmi časté:hypertenzia

Časté:návaly horúčavy


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté:nauzea, vracanie, nepríjempocity/bolesť brucha, hnačka, hyperplázia ďasien, peptickývred

Zriedkavé:pankreatitída


Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté:abnormálna funkcia pečene (pozri časť 4.4)

Neznáme*: hepatotoxicitaapoškodeniepečenevrátanecholestázy,žltačky,hepatitídyazlyhaniapečeneniekedysfatálnymnásledkom(pozričasť4.4)


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté: hirzutizmus

Časté:akné, hypertrichóza

Menej časté:alergické vyrážky


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté:svalové kŕče, myalgia

Zriedkavé:svalová slabosť, myopatia


Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi časté:dysfunkcia obličiek (pozri časť 4.4)


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Zriedkavé:poruchy menštruačného cyklu, gynekomastia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté:pyrexia, únava

Menej časté:edém, zvýšenie telesnej hmotnosti


*Nežiaduceudalostihlásenézpostmarketingovýchsledovaní,kdefrekvencianežiaducichreakciína liek(ADR)niejeznámaprechýbajúceinformácie.


Iné nežiaduce reakcie na liek zo skúseností po uvedení lieku na trh

Po uvedení lieku na trh sa vyskytli vyžiadané a spontánne hlásenia o hepatotoxicite a poškodení funkcie pečene vrátane cholestázy, žltačky, hepatitídy a zlyhania pečene u pacientov liečených cyklosporínom. Väčšina hlásení sa týkala pacientov so závažnými sprievodnými ochoreniami, základnými ochoreniami a inými ovplyvňujúcimi faktormi, vrátane infekčných komplikácií a súbežne užívaných liekov s hepatotoxickým potenciálom. V niektorých prípadoch, najmä u pacientov po transplantácii, boli hlásené úmrtia (pozri časť 4.4).


Akútnaachronickánefrotoxicita

Upacientovlienýchinhibítoromkalcineurínu(CNI)vrátanecyklosporínualiečebnýchrežimov,ktorýchčasťoujecyklosporín,jezvýšenérizikovznikuakútnejalebochronickejnefrotoxicity.Vklinickýchskúšaniachapostmarketingovýchsledovaniachsavyskytlihláseniasúvisiacespoužívanímcyklosporínu.Vprípadochakútnejnefrotoxicityudávaliporuchyhomeostázyminerálov,ako súhyperkaliémia,hypomagneziémiaahyperurikémia.Prípadyschronickýmimorfologickýmizmenamizahŕňaliarteriolárnuhyalinózu,tubulárnuatrofiuaintersticiálnufibrózu(pozričasť4.4).


Pediatrická populácia

Vklinickýchštúdiáchsoštandardnýmdávkovanímcyklosporínubolizaradenédetivovekuod1roku,uktorýchbolbezpnostnýprofilporovnatsdospelými.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


LD50cyklosporínu pri perorálnom podaní je 2 329 mg/kg u myší, 1 480 mg/kg u potkanov a > 1 000 mg/kg u králikov. LD50pri intravenóznom podaní je 148 mg/kg u myší, 104 mg/kg u potkanov a 46 mg/kg u králikov.


Symptómy

Skúsenosti s akútnym predávkovaním cyklosporínom sú obmedzené. Perorálne podané dávky cyklosporínu až do 10 g (približne 150 mg/kg) sa znášali s pomerne nevýznamnými klinickými následkami, ako sú vracanie, ospalosť, bolesť hlavy, tachykardia a u niekoľkých pacientov stredne závažné reverzibilné poškodenie funkcie obličiek. Závažné prejavy intoxikácie však boli hlásené po neúmyselnom parenterálnom predávkovaní cyklosporínom u predčasne narodených detí.

Liečba

Vo všetkých prípadoch predávkovania sa má začaťsovšeobecnýmipodpornýmiopatreniamianáslednesamápodať symptomatická liečba. Indukovanévracanieavýplachžalúdkamôžubyťužitočpočasprvýchhodínpopožití. Cyklosporín nie je voväčšomrozsahudialyzovateľný, ani sa nedá dobre odstrániť hemoperfúziou cez aktívne uhlie.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:imunosupresíva, inhibítorykalcineurínu

ATC kód: L04AD01


Cyklosporín (známy tiež ako cyklosporín A) je cyklický polypeptid zložený z 11 aminokyselín. Je to silné imunosupresívum, ktoré u zvierat predlžuje prežívanie alogénnych transplantátov kože, srdca, obličiek, pankreasu, kostnej drene, tenkého čreva a pľúc. Štúdie ukazujú, že cyklosporín potláča vznik reakcií sprostredkovaných bunkami vrátane imunity voči alotransplantátu, oneskorenú kožnú precitlivenosť, experimentálnu alergickú encefalomyelitídu, artritídu z podania Freundovho adjuvans, chorobu štepu-proti- hostiteľovi (graft-versus-host disease, GVHD), a tiež tvorbu protilátok závislú od T buniek. Na bunkovej úrovni tlmí tvorbu a uvoľňovanie lymfokínov vrátane interleukínu 2 (T-cell growth factor, TCGF). Cyklosporín zjavne blokuje lymfocyty v kľudovej fáze G0alebo G1bunkového cyklu a tlmí uvoľňovanie lymfokínov z aktivovaných T buniek, vyvolané antigénom.


Všetky dostupné dôkazy naznačujú, že cyklosporín pôsobí špecificky a reverzibilne na lymfocyty. Na rozdiel od cytostatík netlmí hemopoézu a neovplyvňuje funkciu fagocytov.


U človeka sa uskutočnili úspešné transplantácie solídnych orgánov a kostnej drene, pri ktorých sa cyklosporín použil na prevenciu a liečbu odvrhnutia štepu a GVHD. Po transplantácii pečene sa cyklosporín s úspechom použil u pacientov s pozitivitou aj negativitou na vírus hepatitídy C (HCV). Prospešné účinky liečby cyklosporínom sa dokázali aj pri rôznych ochoreniach, o ktorých sa vie alebo sa predpokladá, že sú autoimunitného pôvodu.


Pediatrická populácia: Preukázalosa,žecyklosporínjeúčinnýprinefrotickomsyndrómezávislomodsteroidov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

PoperorálnompodaníEquoralusamaximálnekoncentráciecyklosporínuvkrvidosiahlido1 - 2hodín.AbsolútnaperorálnabiologickádostupnosťcyklosporínupopodaníEquoraluje2050 %.PoklesAUCopribližne13 %aCmaxo33 %sapozoroval,keďsaEquoralpodalsjedlomsvysokýmobsahomtuku.Súvislosťmedzipodanoudávkouaexpozíciou(AUC)cyklosporínujelineárnavrozmedzíterapeutickýchdávok.IntersubjektívnaaintrasubjektívnavariabilitaAUCaCmaxjepribližne10 20 %.Equoral perorálny roztokamäkkéželatínovékapsulybioekvivalentné.


PodanieEquoralu zanásledoko59 %vyššiuCmaxapribližne29 %vyššiubiologickúdostupnosťakopodanieSandimmunu.Dostupnéúdajenaznačujú,žepozmenezo Sandimmunumäkkých želatínových kapsúlnaEquroal mäkké želatínové kapsulyvpomere1:1minimálnekoncentrácievkrviporovnateľazostávajúvpožadovanomterapeutickomrozmedzí.PodanieEquoraluzlepšujelinearituexpozíciecyklosporínu(AUCB)vzávislostioddávky.DôsledkomjekonzistentnejšíprofilabsorpciesmenšímvplyvomsúčasnéhopríjmujedlaalebodennéhorytmuakopriSandimmune.


Distribúcia

Cyklosporínsadistribuujeprevažnemimokrvnéhoobjemu,spriemernýmzdanlivýmdistribnýmobjemom3,5 l/kg.Vkrvije3347 %cyklosporínuprítomnéhovplazme,49 %vlymfocytoch,512 %vgranulocytocha4158 %verytrocytoch.Približne90 %cyklosporínuvplazmesaviaženabielkoviny,väčšinoulipoproteíny.


Biotransformácia

Cyklosporínsavovkejmieremetabolizujenapribližne15metabolitov.MetabolizmusprebiehanajmävpenipôsobenímcytochrómuP4503A4(CYP3A4)ahlavnémetabolickédráhymono-adihydroxyláciaaN-demetyláciavrôznychčastiachmolekuly.Všetkydoposiaľidentifikovanémetabolityobsahujúintaktnúpeptidickúštruktúrupôvodnejzlúčeniny,niektorévykazujúslabúimunosupresívnuaktivitu(aždojednejdesatinynezmenenéholiečiva).


Eliminácia

Eliminuje sa predovšetkým žlčou, len 6 % perorálnej dávky sa vylučuje močom, iba 0,1 % sa vylučuje močom ako nezmenené liečivo.

Údaje o terminálnom polčase cyklosporínu sa značne líšia v závislosti od použitého spôsobu stanovenia a cieľovej populácie. Terminálny polčas je v rozmedzí od 6,3 hodiny u zdravých dobrovoľníkov do 20,4 hodiny u pacientov s ťažkou chorobou pečene (pozri časti 4.2 a 4.4). Eliminačný polčas u pacientov po transplantácii obličky bol približne 11 hodín, v rozmedzí medzi 4 a 25 hodinami.


Osobitnéskupiny pacientov


Pacientisporuchoufunkcieobliek

Vštúdiiupacientovsterminálnymzlyhanímobličiekpredstavovalsystémovýklírenspribližnedvetretinypriemernéhosystémovéhoklírensupacientovsnormálnefungujúcimioblkami.Menejako1%podanejdávkysaodstránidialýzou.


Pacientisporuchoufunkciepečene

Upacientovsporuchoufunkciepenemožnopozorovať2-3-násobnézvýšenieexpozíciecyklosporínu.Vštúdiispacientmisťažkouchoroboupene,scirhózoupotvrdenoubiopsiou,bolterminálnypoas20,4hodín(vrozmedzímedzi10,8a48,0hodinami)vporovnaníso7,4

11,0hodinamiuzdravýchosôb.


Pediatrická populácia

Farmakokinetickéúdajeupediatrickýchpacientov,ktorýmsapodávalcyklosporínvmiobmedzené.U15pacientovpotransplantáciiobličkyvoveku3 - 16rokovbolklírenscyklosporínuzplnejkrvipointravenóznompodanícyklosporínu10,6 ± 3,7ml/min/kg(stanovenie:Cyclo-tracspecificRIA).Vštúdiiso7pacientmipotransplantáciiobličkyvoveku2 - 16rokovbolklírenscyklosporínuvrozmedzí9,8 - 15,5ml/min/kg.U9pacientovpotransplantáciipenevoveku0,6 - 5,6rokovbolklírens9,3 ± 5,4ml/min/kg(stanovenie:HPLC).V porovnaní sdospelýmipotransplantáciirozdielybiologickejdostupnostimedziperorálnymi formami cyklosporínuudetíadospievajúcichporovnatsrozdielmi,ktorésapozorujúudospelých.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Mutagénnealeboteratogénneúčinkycyklosporínusanedokázalinaštandardnýchtestovacíchsystémochpriperorálnompodávaní(potkanydo17mg/kg/deňakrálikydo30mg/kg/deňperorálne).Pritoxickýchdávkach(potkanypri30mg/kg/deňakrálikypri100mg/kg/deňperorálne)bolcyklosporínembryotoxickýafetotoxický,čomožnousudzovaťzprenatálnejapostnatálnejúmrtnosti,akoajzníženejhmotnostiplodovastýmsúvisiacimspomalenímvývojakostry.


V dvoch publikovaných výskumných štúdiách sa u králikov intrauterinne vystavených cyklosporínu (10 mg/kg/deň subkutánne) preukázal znížený počet nefrónov, hypertrofia obličiek, systémová hypertenzia a progredujúca insuficiencia obličiek až do veku 35 týždňov. Gravidné potkanie samice, ktoré dostávali cyklosporín intravenózne v dávke 12 mg/kg/deň (dvojnásobok odporúčanej intravenóznej dávky u ľudí), mali plody so zvýšenou incidenciou defektov komorovej priehradky. Tieto nálezy sa nepreukázali u iných živočíšnych druhov a ich významnosť pre ľudí nie je známa.

V štúdiách na samcoch a samiciach potkanov sa nepreukázala žiadna porucha fertility.


Genotoxicita cyklosporínu sa testovala v rade testov in vitroa in vivobez preukázania klinicky významného mutagénneho potenciálu.


Štúdie karcinogenity sa vykonali na potkaních a myších samcoch a samiciach. V štúdii na myšiach trvajúcej 78 týždňov sa pri dávkach 1, 4 a 16 mg/kg/deň dokázal štatisticky významný trend ku vzniku lymfocytových lymfómov u samíc a výskyt hepatocelulárnych karcinómov u samcov pri strednej dávke bol významne vyšší ako kontrolná hodnota. V štúdii na potkanoch trvajúcej 24 mesiacov, ktorá sa vykonala s dávkami 0,5, 2 a 8 mg/kg/deň, bol výskyt adenómov Langerhansových ostrovčekov pri nízkej hladine dávok významne vyšší ako kontrolná hodnota. Hepatocelulárne karcinómy a adenómy Langerhansových ostrovčekov nezáviseli od dávky.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE
6.1 Zoznam pomocných látok
Bezvodý etanol

Polyglycerol (3) monooelát (E475)

Polyglycerol (10) monooleát

Hydroxystearoylmakrogol–glycerol


6.2 Inkompatibility


Pri kontakte s plastom môže dôjsť k sorpcii cyklosporínu. Na zriedenie lieku sa preto nemôžu používať plastové nádoby.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky v neporušenom obale.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote 20 °C až 25 °C v pôvodnom obale.

Pri teplote nižšej ako 20 °C môže dôjsť k zakaleniu roztoku. V takomto prípade sa odporúča zahriať roztok na teplotu miestnosti (25 °C), aby došlo k vymiznutiu zákalu. Akýkoľvek prípadne vzniknutý zákal nemá vplyv na účinnosť alebo dávkovanie roztoku. Po otvorení fľaše sa Equoral perorálny roztok musí spotrebovať do 2 mesiacov.

Neuchovávajte v chladničke a v mrazničke.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


50 ml hnedá sklenená fľaša, gumová zátka, hliníková obruba, uzáver bezpečný pred deťmi, dávkovacia pipeta a plastová zátka s hadičkou v plastovom puzdre, polystyrénový tvarovaný obal, návod na použitie, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľa.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Equoral perorálny roztok sa odmeriava priloženou dávkovacou pipetou a riedi sa pomarančovou šťavou alebo iným nealkoholickým nápojom (grapefruitová šťava sa neodporúča) v pomere 1:20. Na riedenie sa používajú sklenené alebo porcelánové nádobynádoby vyrobené z plastu sa neodporúčajú. Takto pripravený nápoj sa musí vypiť naraz celý, prípadný zvyšok v nádobe sa musí vypláchnuť malým množstvom riediaceho nápoja a vypiť. Vonkajšie časti dávkovacej pipety sa po použití musia utrieť suchou papierovou vreckovkou a dávkovacia pipeta sa musí vložiť späť do ochranného puzdra. Dávkovacia pipeta sa nesmie umývať vodou, alkoholom alebo inou tekutinou a používa sa vždy iba vtedy, ak je úplne suchá. Návod na použitie dávkovacej súpravy je súčasťou balenia.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava, Komárov, Česká republika.


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


59/0062/03-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 7. mája 2003

Dátum posledného predĺženia registrácie: 30. júna 2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 201420EQUORAL